Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 11.12.2023.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 23.09.2023 do 31.12.2023.


Zákon o dani z přidané hodnoty

235/2004 Sb.

Zákon

ČÁST PRVNÍ - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

HLAVA I - OBECNÁ USTANOVENÍ

Předmět úpravy §1

Předmět daně §2

Vynětí z předmětu daně §2a

Volba předmětu daně §2b

Územní působnost §3

Vymezení základních pojmů §4

Obrat §4a

Zvláštní ustanovení §4b

HLAVA II - UPLATŇOVÁNÍ DANĚ

Díl 1 - Daňové subjekty

Osoby povinné k dani §5

Skupina §5a §5b §5c

Plátci §6 §6a §6b §6c §6d §6e §6f §6fa

Identifikované osoby §6g §6h §6i §6j §6k §6l

Díl 2 - Místo plnění

Oddíl 1 - Stanovení místa plnění při dodání zboží

Místo plnění při dodání zboží §7

Místo plnění při dodání plynu, elektřiny, tepla nebo chladu §7a

Místo plnění při prodeji zboží na dálku §8

Místo plnění při prodeji dovezeného zboží na dálku §8a

Oddíl 2 - Stanovení místa plnění při poskytnutí služby

Základní pravidla pro stanovení místa plnění při poskytnutí služby §9

Místo plnění při poskytnutí služby osobě povinné k dani, která má sídlo nebo provozovnu ve třetí zemi §9a

Místo plnění při poskytnutí služby vztahující se k nemovité věci §10

Místo plnění při poskytnutí přepravy osob §10a

Místo plnění při poskytnutí služby v oblasti kultury, umění, sportu, vědy, vzdělávání a zábavy §10b

Místo plnění při poskytnutí stravovací služby §10c

Místo plnění při poskytnutí nájmu dopravního prostředku §10d

Místo plnění při poskytnutí služby zprostředkovatelem osobě nepovinné k dani §10e

Místo plnění při poskytnutí služby přepravy zboží osobě nepovinné k dani §10f

Místo plnění při poskytnutí služby přímo související s přepravou zboží a služby oceňování movité hmotné věci a práce na movité hmotné věci osobě nepovinné k dani §10g

Místo plnění při poskytnutí služeb osobě nepovinné k dani do třetí země §10h

Místo plnění při poskytnutí telekomunikační služby, služby rozhlasového a televizního vysílání a elektronicky poskytované služby osobě nepovinné k dani §10i

Oddíl 3 - Stanovení místa plnění při pořízení zboží z jiného členského státu §10j §10k

Místo plnění při pořízení zboží z jiného členského státu §11

Oddíl 4 - Stanovení místa plnění při dovozu zboží

Místo plnění při dovozu zboží §12

Díl 3 - Vymezení plnění

Dodání zboží §13

Dodání zboží usnadněné provozovatelem elektronického rozhraní §13a

Poskytnutí služby §14

Poukaz §15

Dodání zboží nebo poskytnutí služby v případě jednoúčelového poukazu §15a

Dodání zboží nebo poskytnutí služby v případě víceúčelového poukazu §15b

Pořízení zboží z jiného členského státu §16

Zjednodušený postup při dodání zboží uvnitř území Evropské unie formou třístranného obchodu §17

Dodání a pořízení zboží s použitím přemístění zboží v režimu skladu uvnitř území Evropské unie §18

Dodání a pořízení nových dopravních prostředků uvnitř území Evropské unie §19

Dovoz zboží §20

Díl 4 - Uskutečnění plnění a vznik povinnosti daň přiznat nebo zaplatit

Vznik povinnosti přiznat daň při dodání zboží a poskytnutí služby §20a

Uskutečnění zdanitelného plnění při dodání zboží a poskytnutí služby §21

Uskutečnění plnění a povinnost přiznat plnění při dodání zboží do jiného členského státu osvobozeném od daně §22

Uskutečnění plnění a povinnost přiznat nebo zaplatit daň při dovozu zboží §23

Uskutečnění zdanitelného plnění a povinnost přiznat daň při dodání zboží a poskytnutí služby osobou neusazenou v tuzemsku §24

Uskutečnění plnění a povinnost přiznat plnění při dodání zboží a poskytnutí služby s místem plnění mimo tuzemsko §24a

Uskutečnění zdanitelného plnění a povinnost přiznat daň při pořízení zboží z jiného členského státu §25

Díl 5 - Daňové doklady

Oddíl 1 - Obecná ustanovení o daňových dokladech

Daňový doklad §26

Oddíl 2 - Vystavování daňových dokladů

Určení pravidel pro vystavování daňových dokladů §27

Pravidla pro vystavování daňových dokladů v tuzemsku §28

Oddíl 3 - Náležitosti daňových dokladů

Náležitosti daňového dokladu §29

Náležitosti daňového dokladu skupiny §29a

Oddíl 4 - Zjednodušený daňový doklad

Vystavování zjednodušeného daňového dokladu §30

Náležitosti zjednodušeného daňového dokladu §30a

Oddíl 5 - Zvláštní daňové doklady

Splátkový kalendář §31

Platební kalendář §31a

Souhrnný daňový doklad §31b

Doklad o použití §32

Potvrzení při dražbě a při prodeji mimo dražbu §32a

Oddíl 6 - Daňové doklady při dovozu a vývozu zboží

Daňový doklad při dovozu §33

Daňový doklad při vývozu §33a

Oddíl 7 - Zajištění věrohodnosti původu, neporušenosti obsahu a čitelnosti daňových dokladů §34

Oddíl 8 - Uchovávání daňových dokladů

Obecné ustanovení o uchovávání daňových dokladů §35

Elektronické uchovávání daňových dokladů §35a

Díl 6 - Základ daně a výpočet daně, oprava základu daně a oprava výše daně

Oddíl 1 - Základ daně a výpočet daně

Základ daně §36

Základ daně ve zvláštních případech §36a

Výpočet daně u dodání zboží a poskytnutí služby §37

Základ daně a výše daně při uskutečnění zdanitelného plnění, pokud vznikla povinnost přiznat daň z úplaty přijaté před uskutečněním tohoto zdanitelného plnění §37a

Základ daně a výpočet daně při dovozu zboží §38

Základ daně a výpočet daně při poskytnutí služby osobou neusazenou v tuzemsku §39

Základ daně a výpočet daně při pořízení zboží z jiného členského státu §40

Základ daně a výpočet daně u zboží, které je v režimu podmíněného osvobození od spotřební daně §41

Oddíl 2 - Oprava základu daně a oprava výše daně

Oprava základu daně §42

Oprava výše daně §43 §44

Opravný daňový doklad §45

Oddíl 3 - Oprava základu daně v případě nedobytné pohledávky

Základní ustanovení o opravě základu daně v případě nedobytné pohledávky §46

Výše opravy základu daně v případě nedobytné pohledávky §46a

Změna výše opravy základu daně určené kvalifikovaným odhadem §46b

Dodatečná oprava základu daně v případě nedobytné pohledávky §46c

Zrušení opravy základu daně v případě nedobytné pohledávky §46d

Opravné daňové doklady v případě nedobytné pohledávky §46e

Opravy základu daně v případě nedobytné pohledávky jako samostatné zdanitelné plnění §46f

Společné ustanovení pro opravu základu daně v případě nedobytné pohledávky §46g

Díl 7 - Sazby daně

Sazby daně u zdanitelného plnění §47

Předmět závazného posouzení určení sazby daně u zdanitelného plnění §47a

Žádost o závazné posouzení určení sazby daně u zdanitelného plnění §47b

Sazba daně u dokončené stavby pro bydlení nebo dokončené stavby pro sociální bydlení §48 §48a

Sazba daně u výstavby nebo dodání stavby pro sociální bydlení §49 §50

Díl 8 - Osvobození od daně bez nároku na odpočet daně

Plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet daně §51

Základní poštovní služby a dodání poštovních známek §52

Rozhlasové a televizní vysílání §53

Finanční činnosti §54

Penzijní činnosti §54a

Pojišťovací činnosti §55

Dodání nemovité věci §56

Nájem nemovité věci §56a §57

Zdravotní služby a dodání zdravotního zboží §58

Sociální pomoc §59

Provozování hazardních her §60

Ostatní plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet daně §61

Dodání zboží, které bylo použito pro plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet daně, a zboží, u něhož nemá plátce nárok na odpočet daně §62

Díl 9 - Osvobození od daně s nárokem na odpočet daně

Plnění osvobozená od daně s nárokem na odpočet daně §63

Osvobození při dodání zboží do jiného členského státu §64

Osvobození při pořízení zboží z jiného členského státu §65

Osvobození od daně při vývozu zboží §66

Osvobození při poskytnutí služby do třetí země §67

Osvobození ve zvláštních případech §68

Osvobození poskytnutí služeb vázaných na dovoz zboží a vývoz zboží §69

Osvobození přepravy osob §70

Osvobození od daně při dovozu zboží §71

Osvobození od daně při dovozu zboží v osobních zavazadlech cestujícího nebo člena posádky letadla a při dovozu pohonných hmot cestujícím §71a §71b §71c §71d §71e §71f

Osvobození od daně při dovozu zboží, které je přepraveno ze třetí země, a ukončení odeslání nebo přepravy tohoto zboží je v jiném členském státě a dodání tohoto zboží do jiného členského státu je osvobozeno od daně §71g

Osvobození při dodání zboží provozovateli elektronického rozhraní §71h

Díl 10 - Odpočet daně

Nárok na odpočet daně §72

Podmínky pro uplatnění nároku na odpočet daně §73

Oprava odpočtu daně §74

Oprava odpočtu daně v případě nedobytné pohledávky §74a

Způsob výpočtu odpočtu daně v poměrné výši §75

Způsob výpočtu nároku na odpočet daně v krácené výši §76

Vyrovnání odpočtu daně §77

Úprava odpočtu daně §78 §78a §78b §78c §78d §78da §78e

Nárok na odpočet daně při registraci a zrušení registrace §79 §79a §79b §79c §79d §79e

Díl 11 - Vracení daně

Vracení daně osobám požívajícím výsad a imunit §80

Vracení daně mezinárodní organizaci se sídlem mimo tuzemsko §80a

Vracení daně v rámci zahraniční pomoci §81

Vracení daně plátcům v jiných členských státech §82

Vracení daně v tuzemsku osobám registrovaným k dani v jiném členském státě §82a §82b

Vracení daně zahraničním osobám §83

Vracení daně fyzickým osobám ze třetích zemí při vývozu zboží §84

Vracení daně osobám se zdravotním postižením §85

Vracení daně ozbrojeným silám cizích států §86

Obecná ustanovení pro nárok na vrácení daně §86a

Díl 12 - Prodej zboží za ceny bez daně z přidané hodnoty

Prodej zboží za ceny bez daně §87

HLAVA III - ZVLÁŠTNÍ REŽIMY §88

Zvláštní režim pro cestovní službu §89

Zvláštní režim pro obchodníky s použitým zbožím, uměleckými díly, sběratelskými předměty a starožitnostmi §90 §91

Zvláštní režim pro investiční zlato §92

HLAVA IV - REŽIM PŘENESENÍ DAŇOVÉ POVINNOSTI

Díl 1 - Obecná ustanovení

Základní ustanovení §92a

Díl 2 - Trvalé použití režimu přenesení daňové povinnosti

Dodání zlata §92b

Dodání zboží uvedeného v příloze č. 5 k tomuto zákonu §92c

Dodání nemovité věci §92d

Poskytnutí stavebních nebo montážních prací §92e

Použití režimu přenesení daňové povinnosti v ostatních případech §92ea

Díl 3 - Dočasné použití režimu přenesení daňové povinnosti

Dodání zboží nebo poskytnutí služby uvedených v příloze č. 6 k tomuto zákonu §92f

Mechanismus rychlé reakce §92g

Díl 4 - Závazné posouzení

Předmět závazného posouzení pro použití režimu přenesení daňové povinnosti §92h

Žádost o závazné posouzení pro použití režimu přenesení daňové povinnosti §92i

HLAVA V - SPRÁVA DANĚ V TUZEMSKU

Díl 1 - Obecná ustanovení o správě daně

Správa daně celními úřady §93

Místní příslušnost §93a

Povinná registrace plátce §94

Dobrovolná registrace plátce §94a §95

Skupinová registrace §95a

Povinný registrační údaj §96

Registrace identifikované osoby §97

Dobrovolná registrace identifikované osoby §97a

Zveřejnění údajů z registru plátců a identifikovaných osob §98

Zdaňovací období §99

Změna zdaňovacího období §99a

Zdaňovací období v insolvenci §99b

Evidence pro účely daně z přidané hodnoty §100

Zvláštní ustanovení o evidenci pro účely daně z přidané hodnoty §100a

Zvláštní ustanovení o evidenci pro účely daně z přidané hodnoty vedené provozovatelem elektronického rozhraní §100b

Obecná ustanovení o daňovém přiznání §101

Elektronická forma podání §101a

Zvláštní ustanovení o podávání daňového přiznání §101b

Povinnost podat kontrolní hlášení §101c

Náležitosti a způsob podání kontrolního hlášení §101d

Lhůty pro podání kontrolního hlášení §101e

Opravné a následné kontrolní hlášení §101f

Postup při nesplnění povinnosti související s kontrolním hlášením §101g

Následky za porušení povinnosti související s kontrolním hlášením §101h

Lhůta pro zánik povinnosti související s kontrolním hlášením §101i

Vyloučení vzniku pokuty za nepodání kontrolního hlášení §101j

Prominutí pokuty za nepodání kontrolního hlášení §101k

Souhrnné hlášení §102

Zvláštní ustanovení o zajištění úhrady na nesplatnou nebo dosud nestanovenou daň §103

Nesprávné uvedení daně za jiné zdaňovací období §104

Přeplatek skupiny §105

Záloha na nadměrný odpočet §105a

Zrušení registrace plátce z moci úřední §106

Nespolehlivý plátce §106a

Nespolehlivá osoba §106aa

Společná ustanovení pro nespolehlivého plátce a nespolehlivou osobu §106ab

Zrušení registrace plátce na žádost §106b §106c

Společná ustanovení o zrušení registrace na žádost §106d

Zrušení registrace skupiny §106e

Zánik členství člena skupiny §106f

Zrušení registrace identifikované osoby z moci úřední §107

Zrušení registrace identifikované osoby na žádost §107a

Osoby povinné přiznat nebo zaplatit daň §108

Ručení oprávněného příjemce §108a

Ručení příjemce zdanitelného plnění §109

Zvláštní způsob zajištění daně §109a

Ručení osoby povinné k dani, která dodala zboží provozovateli elektronického rozhraní §109aa

Změna odpovědnosti za úhradu daně §109ab

Regulační opatření za stavu nouze, ohrožení státu a válečného stavu §109b

Díl 2 - Zvláštní režim při dovozu zboží nízké hodnoty

Úvodní ustanovení §109c

Povolení k použití zvláštního režimu při dovozu zboží nízké hodnoty §109d

Zvláštní ustanovení o evidenci pro účely daně z přidané hodnoty §109e

Povinnost vybrat a zaplatit daň §109f

Zvláštní doplňkové celní prohlášení §110

Díl 3 - Zvláštní režim jednoho správního místa

Oddíl 1 - Základní ustanovení

Úvodní ustanovení §110a

Vymezení základních pojmů §110b

Zprostředkovatel a pověřující osoba §110c

Oddíl 2 - Obecná ustanovení o správě daně ve zvláštním režimu jednoho správního místa v tuzemsku

Zastupování §109d

Doručování §110e

Evidence pro účely zvláštního režimu jednoho správního místa §110f

Poslední známá daň §110g

Způsob placení daně §110h

Přeplatek §110i

Lhůta pro vrácení vratitelného přeplatku §110j

Oddíl 3 - Zvláštní ustanovení o správě daně ve zvláštním režimu jednoho správního místa v tuzemsku jako státě identifikace

Pododdíl 1 - Podmínky použití jednotlivých režimů

Podmínky použití režimu mimo Evropskou unii v tuzemsku §110k

Pododdíl 3 - Registrace k dani ve zvláštním režimu jednoho správního místa v tuzemsku

Podmínky použití režimu Evropské unie v tuzemsku §110l

Podmínky použití dovozního režimu v tuzemsku §110m

Omezení použití zvláštního režimu jednoho správního místa v tuzemsku §110n

Pododdíl 2 - Podání §110o

Pododdíl 3 - Registrace osoby uskutečňující vybraná plnění

Přihláška k registraci §110p

Oznamovací povinnost osoby používající zvláštní režim jednoho správního místa §110q

Rozhodnutí o registraci §110r

Zrušení registrace na žádost §110s

Zrušení registrace z moci úřední §110t

Pododdíl 4 - Registrace zprostředkovatele

Přihláška k registraci §110u

Oznamovací povinnost §110v

Rozhodnutí o registraci í §110w

Změna registrace na žádost §110x

Změna registrace z moci úřední §110y

Zrušení registrace na žádost §110z

Zrušení registrace z moci úřední §110za

Pododdíl 5 - Daňové přiznání a placení daně

Zdaňovací období §110zb

Daňové přiznání §110zc

Dodatečné daňové přiznání y §110zd

Vyčíslení daně §110ze

Předepsání a stanovení daně §110zf

Postoupení daňového přiznání a platby §110zg

Platba bez dostatečného označení §110zh

Oddíl 4 - Zvláštní ustanovení o správě daně ve zvláštním režimu jednoho správního místa v tuzemsku jako státě spotřeby

Základní ustanovení §110zi

Postup k odstranění pochybností §110zj

Předepsání daně §110zk

Samovyměření a samodoměření daně §110zl

Oprava základu daně a výše daně §110zm

Zvláštní ustanovení o doměření daně z moci úřední §110zn

Výzva k podání dodatečného daňového přiznání §110zo

Podání dodatečného daňového přiznání správci daně státu spotřeby §110zp

Pořadí úhrady daně §110zq

Placení daně státu spotřeby §110zr

Příslušenství daně §110zs

Vymáhání daně §110zt

Insolvenční řízení §110zu

Oddíl 5 - Zvláštní ustanovení o správě daně po zrušení registrace ve zvláštním režimu jednoho správního místa

Postup po zrušení registrace v dovozním režimu nebo vynětí pověřující osoby z registrace zprostředkovatele §110zv

Oprava daně po zrušení registrace ve zvláštním režimu jednoho správního místa §110zw

Placení daně nezaplacené zprostředkovatelem §110zx

Zvláštní ustanovení o daňových povinnostech zprostředkovatele §110zy

ČÁST DRUHÁ - PŘECHODNÁ, ZRUŠOVACÍ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Přechodná ustanovení §111

Zrušovací ustanovení §112

Účinnost §113

Příloha č. 1 - Seznam plnění, při jejichž provádění se subjekty, které vykonávají veřejnou správu, považují za osoby povinné k dani

Příloha č. 2 - Seznam služeb podléhajících první snížené sazbě daně

Příloha č. 2a - Seznam služeb podléhajících druhé snížené sazbě daně

Příloha č. 3 - Seznam zboží podléhajícího první snížené sazbě daně

Příloha č. 3a - Seznam zboží podléhajícího druhé snížené sazbě daně

Příloha č. 4 - Umělecká díla, sběratelské předměty a starožitnosti

Příloha č. 5 - Seznam zboží, u kterého se při dodání použije režim přenesení daňové povinnosti

Příloha č. 6 - Seznam dodání zboží nebo poskytnutí služeb, při nichž se použije režim přenesení daňové povinnosti, stanoví-li tak vláda nařízením

č. 635/2004 Sb. - Čl. XI

č. 545/2005 Sb. - Čl. XII

č. 230/2006 Sb. - Čl. XX

č. 261/2007 Sb. - Čl. IX

č. 270/2007 Sb. - Čl. XI

č. 296/2007 Sb. - Čl. CIV

č. 302/2008 Sb. - Čl. II

č. 87/2009 Sb. - Čl. II

č. 362/2009 Sb. - Čl. VIII

č. 489/2009 Sb. - Čl. II

č. 120/2010 Sb. - Čl. II

č. 47/2011 Sb. - Čl. II

č. 370/2011 Sb. - Čl. II

č. 458/2011 Sb. - Čl. XIV

č. 500/2012 Sb. - Čl. IV

č. 502/2012 Sb. - Čl. II

č. 344/2013 Sb. - Čl. X

č. 196/2014 Sb. - Čl. II

č. 262/2014 Sb. - Čl. II

č. 360/2014 Sb. - Čl. II

č. 113/2016 Sb. - Čl. III

č. 243/2016 Sb. - Čl. XXXIV

č. 33/2017 Sb. - Čl. II

č. 170/2017 Sb. - Čl. VI

č. 225/2017 Sb. - Čl. XL

č. 80/2019 Sb. - Čl. VI

č. 283/2020 Sb. - Čl. VI

č. 299/2020 Sb. - Čl. IX

č. 343/2020 Sb. - Čl. V

č. 527/2020 Sb. - Čl. XXI

č. 609/2020 Sb. - Čl. XXXIV

č. 355/2021 Sb. - Čl. II

č. 371/2021 Sb. - Čl. V

č. 93/2022 Sb. - Čl. IV

č. 366/2022 Sb. - Čl. II

č. 285/2023 Sb. - Čl. IX

Nález Ústavního soudu - č. 88/2008 Sb.; č. 342/2008 Sb.; č. 54/2009 Sb.; č. 40/2017 Sb.; č. 230/2021 Sb.; č. 301/2021 Sb.

INFORMACE

235

ZÁKON

ze xxx 1. xxxxx 2004

x xxxx x přidané hodnoty

Parlament xx xxxxxx xx xxxxx zákoně České xxxxxxxxx:

XXXX XXXXX

XXXXXXXX USTANOVENÍ

HLAVA X

XXXXXX XXXXXXXXXX

§1

Xxxxxxx úpravy

Tento xxxxx zapracovává příslušné xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx1) x xxxxxxxx xxx x xxxxxxx hodnoty.

§2

Předmět daně

(1) Předmětem xxxx xx

x) xxxxxx xxxxx za xxxxxx xxxxxx povinnou k xxxx, která jedná xxxx taková, x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx osobou xxxxxxxx k xxxx, xxxxx jedná jako xxxxxx, x xxxxxx xxxxxx v xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx

1. xxxxx z xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx úplatu x xxxxxx xxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x dani, která xxxxx xxxx taková, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx,

2. xxxxxx xxxxxxxxxx prostředku x jiného xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx,

x) xxxxx xxxxx x xxxxxx plnění x xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx, xxxxx

x) xx xxxxxxxxx xxxx x

x) není xxxxxxxxxx xx xxxx.

§2x

Xxxxxx z xxxxxxxx xxxx

(1) Předmětem xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx

x) by x tuzemsku xxxx xxxxxxxxxx od xxxx xxxxx §68 xxxx. 1 xx 10, xxxx

x) je v xxxxxxxx státě xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx přepravy xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx

1. xxxxxxxxxx režimu pro xxxxxxxxxx s použitým xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx,

2. xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx dopravní xxxxxxxxxx, xxxx

3. xxxxxxxxxx xxxxxx pro prodej xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx daně xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx předcházejícím xxxxxxxxxxx roce 326&xxxx;000 Xx x

x) xxxxxxxx xxxxx xx uskutečněno

1. xxxxxx xxxxxxxx x xxxx se xxxxxx x tuzemsku, xxxxx xxxx xxxxxxx,

2. xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx,

3. osobou xxxxxxxx x dani, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx od xxxx xxx xxxxxx na xxxxxxx xxxx,

4. osobou xxxxxxxx k dani, xx kterou xx x jiném členském xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx zemědělce, xxxx

5. xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx.

(3) Do xxxxxxx hodnoty xxxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 2 xxxx. x) xx xxxxxxxxxx hodnota xxxxxxxxxx

x) xxxxxx dopravního xxxxxxxxxx,

x) xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx,

x) zboží xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1.

(4) Xxxxxxxx 1 x 2 se xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, a xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§2x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 502/2012 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2013

§2x

Xxxxx xxxxxxxx xxxx

Xxxxx, xxxxx uskutečňuje pořízení xxxxx z jiného xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx §2a odst. 2, xx může xxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxx xx předmětem xxxx. Xx xxxxxxxx xxxxx x jiného xxxxxxxxx státu uskutečněné xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx roku xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx po xxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx, se xxxxxxxxxx §2a xxxx. 2.

§2b xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 502/2012 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2013

§3

Územní xxxxxxxxx

(1) Xxx xxxxx daně x xxxxxxx hodnotya xx xxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxx Xxxxx republiky,

b) xxxxxxxx xxxxxx území členského xxxxx Evropské unie x xxxxxxxx xxxx xxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxxxx Smlouva x Xxxxxxxx xxxx x Xxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx státem xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxx území xxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxx Evropské unie xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Pro účely xxxx z xxxxxxx xxxxxxx se xx xxxxx členského státu Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx

x) xxxx Xxxxx,

x) Xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx v čl. 349 Xxxxxxx x xxxxxxxxx Evropské xxxx,

x) Xxxxxx,

x) Normanské ostrovy,

f) xxxxxx Xxxxxxxxx,

x) xxxxx Xüxxxxxx,

x) Ceuta,

i) Xxxxxxx,

x) Xxxxxxx,

x) Campione x' Xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxx xxxxxx Xxxxxx.

(3) Xxxxx Xxxxxxxxx knížectví xx xxx účely xxxx x přidané hodnoty xxxxxxxx xx území Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx ostrova Man xx xxxxxxxx za xxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxx a Xxxxxxxxx Xxxxx, xxxxx Xxxxxxxx a Xxxxxxxx xx xxxxxxxx za xxxxx Kypru.

§4

Vymezení xxxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx se xxxxxx:

x) xxxxxxx

1. xxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx nepeněžitého xxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxxx x přímé xxxxxxxxxxx x plněním,

2. xxxxxx x ceně, xxxxxx xx xxx xxxxx xxxx x přidané xxxxxxx xxxxxx přijaté xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx rozpočtu, x xxxxxxxx územních xxxxxxxxxxxxx celků, xxxxxxxx xxxxx, x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxx státu, z xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxx dotace xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx plnění xx xxxxxx x xxxx x xxxx xxxxx xx xxxx x jednotkové xxxx xxxxxx; xx xxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxx zejména dotace x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx nehmotného xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx cenou cena xx jednotku xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xx xxxxxx,

x) xxxx xx výstupu xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx podle §13 xx 20 xxxx z xxxxxxx xxxxxx vztahující xx x tomuto plnění,

d) xxxxxxxxx xxxxxxxx daň xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xx výstupu x xxxxxxxx xxxx xx zdaňovací období x případě, xx xxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxx daně,

e) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx zboží xxxx xxxxxxxxxx služby xx xxxxxx osobou xxxxxxxx x dani, xxxxx jedná xxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx osoba, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx číslo xxx účely daně x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx členskými státy,

g) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx, xxxxx nemá xx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxx xxx provozovnu,

h) x xxxxxxx xxxxx

1. xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx registru xxxxxxxx xxxx x xxxx obdobné xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx osoba xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, že xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

2. xxxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx, kde xxxxxxx xxxxx obvykle xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx vazeb; xx-xx tato xxxxx xxxxxxxx xxxxx v xxxx xxxx, než xx xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxx, xx xxxxx, xxx xx fyzická xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx vazbami,

3. xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, nebo xxxxx, xxx xx xxxxxxx zdržuje,

i) xxxxxx x osoby xxxxxxx x dani xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx rozumí xxxxx, kde jsou xxxxxxxxx zásadní rozhodnutí xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx k xxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx; nemá-li xxxxxxx osoba místo xxxxx xxxxxx, rozumí xx xxxxxx x xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) provozovnou xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x dani, xxxxx xxxx uskutečňovat xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x xx vhodné xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx, které xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, zboží, které xx xxxxxxxxx některé xx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, x výjimkou plynu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx soustavy xxxxxxxxxxx se xx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx x takové xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) osobou xxxxxxxxxx x xxxxxxxx osoba xxxxxxx k xxxx, xxxxx

1. xxxx sídlo x xxxxxxxx,

2. uskuteční xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x místem xxxxxx x tuzemsku x

3. x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxx se xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxx osoba xxxxxxx x dani xx sídlem xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx v xxxxx xxxxx xxxxxx s xxxxxxxx postavením jako x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx xx sídlem v xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx,

x) provozovatelem xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x dani, xxxxx xx xxxxxxx elektronického xxxxxxxx, zejména elektronického xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx prostředku, xxxxxxxxx dodání xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx, xxxxxx xx stanoví xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx hodnoty7e).

(2) Xxxxxx xx xxx účely xxxxxx xxxxxx xxxxxx

x) xxxxxx xxx, s xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx papírů,

b) xxxxx xxxxxx,

x) xxxx xxxxx,

x) xxxxxx xxxx a xxxx xxxxxxxx xxxx,

x) xxxx, xxxxxxxxx, xxxxx x chlad.

(3) Xx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxx x xxxxx xxxxx měny xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx při xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx xxxxx Xxxxxx národní xxxxxx,

x) xxxxxxxx, státovky x xxxxx české xxxx xxxx xxxx prodávané xxx sběratelské účely xx ceny xxxxx, xxx je xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx bankou,

c) xxxxx xxxxxx xxx jejich xxxxxx xxxxxxxx emitentovi x tuzemsku, xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxx xxxxxxx.

(4) Xxx xxxxx tohoto xxxxxx xx xxxx xxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, které xxxx xxxxxx x přepravě xxxx xxxx zboží x xxxxxxx místa xx xxxx x xxxxx jsou obvykle xxxxxxxxxxxx pro xxxxxxx x xxxxxxxx a xxxxx k xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx; xx dopravní xxxxxxxxxx xx nepovažuje vozidlo, xxxxx je trvale xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxx prostředkem

1. xxxxxxxx pozemní xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx než 48 xx3 xxxx x xxxxxxx xxxxxx než 7,2 kW, pokud xxxx xxxxxx xx 6 měsíců xxx xxx xxxxxxx uvedení xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx méně xxx 6 000 xx,

2. xxx delší xxx 7,5 x, xxxxx xxxx dodána xx 3 xxxxxx ode xxx prvního xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx motorového xxxxxxx do 6 xxxxxx, xxx xxx xxxxxxx uvedení xx xxxxxxx, xxxx má xxxxxx xxxx xxx 100 xxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxx lodí xxxxxxxxx x obchodní, xxxxxxxxxx, rybářské nebo xxxxxxxxxxxx činnosti, xxxx

3. xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx větší xxx 1 550 kg, xxxxx xxxx xxxxxx xx 3 xxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxx do xxxxxxx xxxx xx nalétáno xxxx xxx 40 xxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx leteckými xxxxxxxxxxxx xxx mezinárodní xxxxxxxx xxxxxxxx.

x) obchodním xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx slouží xxxxx xxxxxxx k dani x jsou touto xxxxxx určeny x xxxxxxxxxxxxx ekonomických xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx majetkem xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx

1. xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx upravujícího xxxx x xxxxxx; xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx x xx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx zřejmé, xx xxxxxxxxxx xxxxx x užívanému xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx, xx xxx účely xxxx z xxxxxxx xxxxxxx považuje xx xxxxxxxxxx majetek xxxxxxxxx,

2. xxxxxxxxxxx nehmotným majetkem xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx účetnictví,

3. pozemkem, xxxxx je xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx předpisů xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx7d); xxxxxxx přenechaný x xxxxx na xxxxxxx smlouvy, xxxxx xx ujednáno, xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx, xx xxx xxxxx xxxx z xxxxxxx xxxxxxx považuje xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx

4. xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle zákona xxxxxxxxxxxx xxxx z xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx zhodnocení hmotného xxxxxxx, xxxx technickým xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx upravujících xxxxxxxxxx x xxxxxxx technického xxxxxxxxxx dlouhodobého xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx majetkem xxxxxxxxxx xxxxxxx činností xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx x rámci xxxxx xxxxxxxxxxxx činností xxxxxxx, xxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxx; technické xxxxxxxxxx xxxxx písmene x) bodu 4 xx xxxxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx vlastní xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx dopravní xxxxxxxxxx, xxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx4) xxxx xxxxxxxxxx průkazu xxxxxxxx kategorii X1 xxxx M1G; xxxxx xxxxx kategorie xxxxx, xxxxxxxx xx tato xxxxxxxxx zvláštním xxxxxxx xxxxxxxxx4a),

x) nájmem xxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx; nájmem xx xxxxxx také xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx, xxxxx jsou xxxxxxxx xxxxx xxxxx,

x) přepravou xxxxx xxxx přeprava xxxxx a xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx zboží x instalací xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x instalací xxxx xxxxxxx osobou xxxxxxxx x xxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx, xxxx jí xxxxxxxxx xxxxx osobou,

j) dodáním xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx

1. plynu xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxx Xxxxxxxx xxxx anebo xxxxxxxx sítě x xxxxxx soustavě připojené,

2. xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxx xxxxx xx pro xxxxx tohoto zákona xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx osoby povinné x xxxx, mezi xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, do xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx nebo přepraveno xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx činnosti této xxxxx, xxxxx je xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx.

(6) Xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx nepovažuje xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx pro xxxxx

x) xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xx členského xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx přepravy xxxxx,

x) xxxxxx xxxxx s xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx odeslání nebo xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xxxxx na xxxxxx xxxx, xxxxxxx nebo xxxxx xxxxx přepravy xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxx xxxxx soustavami xxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxx osvobozeného xx xxxx xxxxx §64, 66 xxxx 68, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx podle xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx přepravy zboží,

f) xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx x xxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx ukončení xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx podmínky, že xxxxx xx provedení xxxxx je vráceno xxxx osobě povinné x dani do xxxxxxxxx státu, xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx v členském xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx osobou xxxxxxxx x xxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxxx užití xxxxx xx dobu nepřekračující 24 měsíců na xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xx xx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx ze xxxxx xxxx pro xxxxxxxxx xxxxx vztahoval xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xx cla.

(7) Xxxxx-xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx pro účely, xxx xxxxx se xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 6 xx xxxxxxxxxx zboží, xxxxxxxx xx takové odeslání xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx. X xxxxxxx případě xx xx za xx, že přemístění xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx, xxx dotčená xxxxxxxx přestane xxx xxxxxx.

(8) Pro přepočet xxxx xxxx na xxxxxx xxxx xx xxxxxxx kurz xxxxxx xxx osobu provádějící xxxxxxxx ke dni xxxxxx povinnosti přiznat xxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, a xx

x) xxxx devizového xxxx xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, nebo

b) xxxxxxxx směnný xxxx xxxxxxxxxx Evropskou xxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxx mezi xxxxxx jinými než xxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx měn vůči xxxx.

(9) Prodejem zboží xx xxxxx se xxx účely xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx

x) je xxxxx odesláno xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx odlišného od xxxxxxxxx xxxxx ukončení xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx

1. xxxxxx xxxxxxxx x dani, která xxxxx xxxxxx, xxxx

2. xxxxx osobou, zasahuje-li xxxxx přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx z xxxxxxx xxxxxxx7e), xxxxx xxxxxxx x xxxx, xxxxx zboží xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx,

x) je xxxxx xxxxxx xxxxx, xxx xxxxxx pořízení xxxxx není x xxxxxxxx státě ukončení xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx daně, x

x) xxxxx x xxxxxx nového dopravního xxxxxxxxxx ani x xxxxxx zboží x xxxxxxxxx xxxx montáží.

(10) Xxxxxxxx dovezeného xxxxx xx dálku se xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx na xxxxx x xxx, xx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xx xxxxx Xxxxxxxx xxxx.

§4x

Xxxxx

(1) Obratem xx xxx xxxxx tohoto xxxxxx rozumí xxxxxx xxxxx bez xxxx, xxxxx osobě povinné x dani xxxxxx xx uskutečněná plnění x místem xxxxxx x xxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxx xx

x) xxxxxxxxxx plnění,

b) xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx, xxxx

x) xxxxxx xxxxxxxxxx od xxxx bez nároku xx xxxxxxx xxxx xxxxx §54 xx 56a, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(2) Xx obratu xx nezahrnuje xxxxxx xx dodání xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx majetku, xxxx-xx toto xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx ekonomické xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx k xxxx.

§4b

Zvláštní xxxxxxxxxx

(1) Xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx ustanovení o xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xx xxxx xxxxxxxxxx závodu xxxxxxx xxxxxxxxxxx organizační xxxxxx.

(2) Xxx účely xxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx investičního xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xx účetní xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx osobu.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxx zákona o xxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx obdobně i xx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x vlastnictví xxxx, xxxxx se x xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, x xxxxx je s xx spojeno xxxxxxxxxxx x pozemku, xxx x spolu s xxxxxxx na xxxxx xxxxxxx.

XXXXX XX

XXXXXXXXXXX DANĚ

Díl 1

Xxxxxx subjekty

§5

Osoby xxxxxxx x dani

(1) Osoba xxxxxxx x dani xx xxxxx, která xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx skupina. Xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xx i xxxxxxxxx osoba, která xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxxx k xxxx xxxx

x) xxxx skupiny,

b) xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx při xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx činnosti xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx obdobného vztahu.

(3) Xxxxxxxxxxx činností se xxx xxxxx xxxx x přidané xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx x osob xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx obdobných xxxxxxxx xxxxx xxxxxx právních xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xx ekonomickou xxxxxxx xx považuje xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx hmotného a xxxxxxxxxx majetku xx xxxxxx získávání xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx zaměstnanců xxxx xxxxxx xxxx, kteří xxxx xxxxxxxxx smlouvu xx zaměstnavatelem, na xxxxxxx níž xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx vztah, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx zdaňovány xxxx xxxxxx xx xxxxxxx činnosti.

(4) Stát, xxxxx, xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx státu, xxxxx x xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, hlavní xxxxx Xxxxx x xxxx městské xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx zřízené xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx právního předpisu7a) xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx nepovažují xx xxxxx povinné x dani, a xx x x xxxxxxx, kdy xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxx úhrady.

(5) Xxxxx xxxxx odstavce 4 xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) které jsou xxxxxxx x příloze č. 1 x tomuto zákonu, xxxx

x) xxx xxxxxxx xxxxxx se xx xx xx, xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx, xx xxxxx xxxxx odstavce 4 xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx považována xx xxxxx xxxxxxxx x xxxx; xxxx činnosti xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

(6) Xx samostatnou osobu xxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxx hlavní xxxxx Xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx.

Xxxxxxx

§5x

(1) Xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx skupina xxxxxxxxx osob xx xxxxxx xxxx provozovnou x xxxxxxxx, která xx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxx plátce xxxxx §95a. Xxxxx xxxx osoby, xxxxx xxxx xxxxxxxx skupiny (xxxx xxx "xxxxxxx xxxxxxx") xxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxx tyto jejich xxxxx xxxxxxxx skupiny. Xxxxx xxxxx xxxx xxx členem pouze xxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx tohoto zákona xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx.

(3) Kapitálově xxxxxxxxx osobami jsou xxxxx, x xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx kapitálu xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx, x xxxxxx tento xxxxx xxxxxxxxxxx alespoň 40 % xxxxxxxxxx kapitálu xxxx 40 % xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx.

(4) Xxxxx spojenými xxxxxxx xxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx xx podílí xxxxxxx xxxxx xxxxxx osoba.

§5x

(1) Xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx skupinu xxxx xxxxxxxxxxx člen. Zastupujícím xxxxxx xx rozumí xxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx xx sídlem v xxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx skupiny.

(2) Členové xxxxxxx xxxxxxxxxx společně x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx skupiny vyplývající x xxxxxxxx xxxxxx. Xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx, x to xx xxxxxx, xx xxxxxx byli členy xxxxxxx.

§5x

(1) Práva x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx se xxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxxx dnem xxxxxxxxxx skupiny.

(2) Práva x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x tohoto zákona xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xx skupině, xxxxxxxxxx xx skupinu xxxx xxxxxxxxxxx této osoby.

Xxxxxx

§6

(1) Xxxxxxx xx xxxxx osoba povinná x dani se xxxxxx x tuzemsku, xxxxx xxxxx xx xxxxxxx 12 bezprostředně xxxxxxxxxxxxxxx po xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx 2 000&xxxx;000 Xx, x xxxxxxxx xxxxx, xxxxx uskutečňuje xxxxx plnění osvobozená xx xxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx.

(2) Osoba xxxxxxx x xxxx uvedená x odstavci 1 xx plátcem xx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx následujícího po xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx-xx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx plátcem xxxxx.

§6x

§6x xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 170/2017 Sb.

§6x

(1) Xxxxx povinná x xxxx xx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxx, pokud xxxxxx tento xxxxxxx

x) xxx účely xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx činností na xxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx státu xx xxxx xxxxx, xxxx

x) xx plátce xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxx x dani xx plátcem ode xxx xxxxxx přeměny xxxxxxxxx xxxxx do xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx odpovídající evidence xxxxxx xxxxx práva xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx je xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx plátcem.

(3) Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxx právní xxxxx xx jinou xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxx právní xxxxxx x právní xxxxxxxxx jejích xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx.

§6x

(1) Osoba povinná x xxxx xx xxxxxx v xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x místem plnění x xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx daně xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx prodej xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx s xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx, x xx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx tuzemsko, je xxxxxxx ode xxx xxxxxxxxxx těchto xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxx povinná x xxxx, která xxxx xxxxx v xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx plnění xxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxx plnění x xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xx povinna přiznat xxx osoba, xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx režim xxxxxxx správního xxxxx, xx xxxxxxx ode xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Osoba xxxxxxx x dani, xxxxx nemá xxxxx x tuzemsku a xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx jiného xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx x xxxxxxxx touto xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, x to xxxxx, xxx kterou xx xxxxxxxx xxxxx v xxxxx xxxxxxxx státě xxxxxxxxx xxxx, je xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxx povinná x xxxx, která nemá xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx dodání xxxxx za úplatu, xxxxx je xxxxxxxxxxx xxxxx z xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, je plátcem xxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xx pořízení tohoto xxxxx x xxxxx xxxxxxxx státě pro xxxx xxxxx předmětem xxxx.

§6x

Xxxxx povinná x xxxx, xxxxx je xxxxxx skupiny x xxxxx uskuteční zdanitelné xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx x tuzemsku svou xxxxx xxxxxxxxx mimo xxxxxxxx,&xxxx;x výjimkou xxxxxx, x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx daň xxxxx, xxxxx jsou xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xx plátcem ode xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

§6x

(1) Dědic, který xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx činností, xx xxxxxxx xxx xxx přechodu xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx x uskutečňování xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx pro xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx pokračování x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§6x

(1) Osoba povinná x xxxx xx xxxxxx xxxx provozovnou x xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx nebo bude xxxxxxxxxxxx plnění s xxxxxxx na odpočet xxxx, xx xxxxxxx xxx dne xxxxxxxxxxxxx xx xxx oznámení xxxxxxxxxx, xxxxxx je xxxx xxxxx registrována.

(2) Xxxxx xxxxxxx k xxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxx provozovnu x tuzemsku a xxxxx bude xxxxxxxxxxxx xxxxxx s nárokem xx odpočet daně x xxxxxx plnění x tuzemsku, xx xxxxxxx xxx dne xxxxxxxxxxxxx xx dni xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx.

§6x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 502/2012 Xx. s účinností xx 1.1.2013

§6fa

(1) Xxxxxxxxxxxx elektronického xxxxxxxx, xxxxx uskuteční xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx §13a x místem xxxxxx x xxxxxxxx, s xxxxxxxx vybraného xxxxxx, xx které xx xxxxxx xxxxxxxx režim xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Zahraniční xxxxx, xxxxx uskuteční xxxxxx xxxxx provozovateli xxxxxxxxxxxxxx rozhraní xxxxx §13a odst. 2 x xxxxxx plnění x tuzemsku, je xxxxxxx xxx dne xxxxxx tohoto zboží.

§6fa xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 355/2021 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.10.2021

Identifikované xxxxx

§6x

Xxxxx povinná x dani, která xxxx plátcem, nebo xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx osobami, xxxxx x xxxxxxxx pořizují xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx zjednodušeného xxxxxxx xxx xxxxxx zboží xxxxxx xxxxx Evropské xxxx xxxxxx třístranného xxxxxxx, ode xxx xxxxxxx pořízení tohoto xxxxx.

§6x

Xxxxx xxxxxxx k xxxx xx xxxxxx xxxx provozovnou v xxxxxxxx, která xxxx xxxxxxx, xx identifikovanou xxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x místem xxxxxx x tuzemsku xx xxxxx neusazené x xxxxxxxx, pokud xx xxxxx x

x) poskytnutí xxxxxx,

x) dodání xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx.

§6x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 502/2012 Xx. s účinností xx 1.1.2013

§6x

Xxxxx povinná x xxxx xx xxxxxx xxxx provozovnou x xxxxxxxx, xxxxx není xxxxxxx, je identifikovanou xxxxxx ode dne xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxx členském xxxxx xxxxx §9 odst. 1, x výjimkou xxxxxxxxxx služby, které xx v xxxxx xxxxxxxx xxxxx osvobozeno xx xxxx.

§6x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 502/2012 Sb. s xxxxxxxxx od 1.1.2013

§6x

(1) Osoba xxxxxxx x xxxx, která xxxx xxxxxxx x xxxxx bude xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx dne následujícího xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxx xxxxx registrována, xxxxx

x) má x xxxxxxxx xxxxx, nebo xxxxxxxxxx, xxxx-xx xx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxx,

x) xx v xxxxxxxx xxxxxxxx odeslání xxxx přeprava xxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, nebo

c) xx x Xxxxxxx království xxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, xxxx-xx na xxxxx Xxxxxxxx unie sídlo xxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxx x xxxx, xxxxx xxxx plátcem, xx v xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, xxxx-xx xx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxx, x xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx plnit xxxxxx a na xxxx osoby xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx plnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x použití xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx ode xxx následujícího xx xxx oznámení rozhodnutí, xxxxxx xx xxxx xxxxx registrována.

§6k

Osoba xxxxxxx x xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx, xxxx právnická xxxxx xxxxxxxxx k xxxx, xxxxx xxxxx x tuzemsku xxxxxxxxx xxxxx z jiného xxxxxxxxx xxxxx, jsou xxxxxxxxxxxxxxxx osobami xxx xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx rozhodnutí, xxxxxx jsou xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx.

§6x

Xxxxx povinná x xxxx xx xxxxxx xxxx provozovnou x xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx dne xxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx

x) xx xxxxx neusazené v xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx plnění x xxxxxx plnění x xxxxxxxx, xxxxx se xxxxx x

1. xxxxxxxxxx xxxxxx,

2. xxxxxx xxxxx x instalací nebo xxxxxxx, xxxx

3. xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxx

x) xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxx xxxxxx x xxxxx členském xxxxx xxxxx §9 xxxx. 1, s výjimkou xxxxxxxxxx služby, xxxxx xx x jiném xxxxxxxx státě xxxxxxxxxx xx daně.

§6l vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 360/2014 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2015

Xxx 2

Místo xxxxxx

Xxxxx 1

Xxxxxxxxx místa xxxxxx xxx dodání xxxxx

§7

Xxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxx plnění xxx dodání xxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx, xx xxxxx, kde xx xxxxx nachází x xxxx, xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxx při xxxxxx zboží, xxxxx xx zboží odesláno xxxx přepraveno xxxxxx, xxxxx uskutečňuje xxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx, xxx kterou xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xx xxxxx, xxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxx, xxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx přeprava zboží xxxxxx xx třetí xxxx, xx místo xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx a následného xxxxxx zboží xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xx považuje xxxxxxx xxxx, ve xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx zaplatit xxx xxx xxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxx je xxxxx zboží xxxxxxxxx xx sobě jdoucích xxxxxx v řetězci, x xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x členského xxxxx xx členského státu xx něj xxxxxxxxx, x xx od xxxxxxx xxxxxxxxxx přímo xxxxxxxx xxxxx v xxxxx řetězci, xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx uskutečňuje, xxxxx, xx x xxxxxxxx xxxx přepravě xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxx

x) xxxxxxxxxxxxxx, nebo

b) xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxx x xxxxxxx hodnoty, které xx xxxx přiděleno xxxxxxxx státem xxxxxxxx xxxxxxxx nebo přepravy xxxxx.

(4) Pro účely xxxxxxxx 3 xx xxxxxxxxxxxxx rozumí xxxxxxxxx x xxxxx xx xxxx jdoucích xxxxxx x xxxxxxx, xxxxx

x) xxxx xxxxxx dodavatelem x xxxxx xxxxxx xxxxxx x

x) xxxxx xxxxxxx nebo přepravuje xxx, xxxx jím xxxxxxxx xxxxx osoba.

(5) Xxxxxxxx 3 se xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx podle §13a.

(6) Xxx xxxxxx xxxxx x instalací xxxx xxxxxxx se za xxxxx plnění xxxxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx.

(7) Xxx dodání xxxxx xx xxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx uskutečněné na xxxxx Xxxxxxxx unie xx xx místo xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx přepravy xxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(8) Xxx xxxxx xxxxxxxx 7 se xxxxxx

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx první xxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx na xxxxx Evropské xxxx,

x) xxxxxx ukončení xxxxxxxx xxxx poslední xxxxx, xxx mohly xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx Xxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx na xxxxx Evropské xxxx xxxx přepravy xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx přepravy xxxx.

(9) Xxx xxxxxx nemovité xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx, kde xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx; x případě xxxxx stavby je xxxxx místem xxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

§7x

Xxxxx xxxxxx při xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx, xxxxx nebo xxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx, kde xx xxxxx obchodník xxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxxx, xxxxx xx toto xxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx se xxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxx osoba xxxxxxx x xxxx, xxxxx nakupuje plyn, xxxxxxxxx, teplo xxxx xxxxx zejména xx xxxxxx xxxxxx dalšího xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx spotřeba xxxxxx xxxxx je zanedbatelná.

(3) Xxxxxx xxxxxx při xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 je xxxxx, xxx xxxxx, které xx zboží xxxxxx, xxxx zboží spotřebuje. Xxxxx xxxxx, které xx takto xxxxx xxxxxx, nespotřebuje xxxxxxx xxxxxx xxxxx, považuje xx xx místo xxxxxx pro xxxx xxxxxxxxxxxxxx zboží místo, xxx xx tato xxxxx sídlo, nebo xxx má provozovnu, xxxxx je xxxx xxxxx dodáno.

§8

Xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx zboží xx xxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxx, xxx se xxxxx xxxxxxx po xxxxxxxx jeho odeslání xxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxx při prodeji xxxxx xx dálku xx xxxxx, kde xx xxxxx xxxxxxx x xxxx, kdy xxxx odeslání xxxx xxxxxxxx xxxxxx, pokud

a) xxxxx povinná x xxxx, která xxxxx xxxxxxx, xx sídlo

1. x xxxxxxxx státě x nemá provozovnu x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, nebo

2. mimo xxxxx Evropské unie x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx členském xxxxx,

x) xxxxx je xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xx kterém xx xxxxx, xxxxx zboží xxxxxxx, sídlo xxxx xxxxxxxxxx, a

c) celková xxxxxxx xxxxxxxxxxx plnění xxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx kalendářním xxxx xxxxxx 10 000 EUR nebo xxxxxxxxxx xxxx částky x xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx Evropskou xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx 5. prosince 2017 (xxxx xxx "xxxxxxxxxx v jiné xxxx"); celkovou xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx určení xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx

1. xxxxx xxxxxxxxx xx dálku, pokud xxxx xxxxxxx podmínky xxxxx xxxxxx x) x x), a

2. xxxxxxxxxxxxxxx služby, xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a elektronicky xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxx, pokud xxxx xxxxxxx xxxxxxxx podle §10i odst. 3.

(3) Xxxxxx plnění xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx, kterým xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx plnění xxx daně překročila xxxxxx 10 000 XXX xxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx, xx místo xxxxxx podle xxxxxxxx 1.

(4) Osoba, xxxxx xxxxxxx zboží xx xxxxx podle odstavce 2, xx xxxx xxxxxxxxxx, xx místo xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx 1. X takovém xxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx alespoň do xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xx takto xxxxxxxx.

(5) Rozhodnutí xxxxx xxxxxxxx 4 se xxxxxxxx rovněž xx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx plnění podle §10i xxxx. 5.

§8x

Xxxxx xxxxxx při xxxxxxx dovezeného xxxxx xx xxxxx

Xxxxxx plnění xxx prodeji xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xx místo, xxx xx xxxxx nachází xx ukončení jeho xxxxxxxx xxxx přepravy, xxxxx xx

x) xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx členského xxxxx dovozu, xxxx

x) xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx režimu xxxxxxx xxxxxxxxx místa.

§8a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 355/2021 Sb. s xxxxxxxxx od 1.10.2021

Xxxxx 2

Stanovení xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx

§9

Xxxxxxxx pravidla xxx xxxxxxxxx místa xxxxxx xxx poskytnutí služby

(1) Xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x dani, xxxxx jedná xxxx xxxxxx, xx xxxxx, xxx xx xxxx xxxxx xxxxx. Pokud xx xxxx tato xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx povinné x xxxx, xxxxxxxxxxx xx x xxxxx místě, xxx xxx je xxxx sídlo, je xxxxxx xxxxxx místo, xxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx organizační xxxxxx xxxx osoby xxxxxxx x xxxx, xxxxx xxxx přijímat x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx provozovny, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxx personální x xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Místem xxxxxx při poskytnutí xxxxxx osobě xxxxxxxxx x xxxx xx xxxxx, kde má xxxxx xxxxxxxxxxx službu xxxxx. Pokud xx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx k xxxx, nacházející se x xxxxx xxxxx, xxx xxx xx xxxx sídlo, je xxxxxx xxxxxx místo, xxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx poskytnutí xxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxx, xxxxx xxxxx xxxx taková, považuje

a) xxxxx xxxxxxx x xxxx xx vztahu xx xxxx xxxxxxx, xxxxx jí xxxx xxxxxxxxxx, x xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxx není xxxxxxxxx daně,

b) právnická xxxxx nepovinná x xxxx, která xx xxxxxxxxxxxxxxx osobou nebo xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx v jiném xxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxx stanovení xxxxx xxxxxx při xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 se použije, xxxxx xxxxx zákon xxxxxxxxx xxxxx.

§9x

Xxxxx xxxxxx při xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx k xxxx, xxxxx xx sídlo xxxx xxxxxxxxxx ve xxxxx xxxx

Xx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx, xxxxx xx sídlo xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx x xxxxx xx xxxxxxx, x xxxxxxxx poskytnutí služby xxxxxxxxxxxx xx daně, xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx

x) xx xxxxx xxxxxx stanoveno podle §9 xxxx. 1 xx xxxxx zemi x

x) xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx.

§9x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 196/2014 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2015

§10

Xxxxx xxxxxx při xxxxxxxxxx služby vztahující xx x xxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx se x xxxxxxxx věci, včetně xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx kanceláře, xxxxxx xxxxxxxxx, udělení xxxx na užívání xxxxxxxx věci a xxxxxx při přípravě x koordinaci xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx jsou xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x stavebního xxxxxx, xx místo, kde xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx.

(2) Službou vztahující xx x xxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxx stanovení xxxxx xxxxxx rozumí služba, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx ke xxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx z xxxxxxx xxxxxxx7e).

(3) Místem xxxxxx xxx poskytnutí xxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxx xx xxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx právem stavby.

§10x

Xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx přepravy xxxx

Xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx osob xx xxxxx, xxx xx příslušný úsek xxxxxxxx uskutečňuje.

§10a vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 489/2009 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2010

§10x

Xxxxx xxxxxx při xxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx, xxxxxx, xxxx, vzdělávání x xxxxxx

(1) Místem xxxxxx při xxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx xxxxxxx, umění, sportu, xxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxx xx místo xxxxxx xxxxxxxx, umělecké, xxxxxxxxx, xxxxxxx, vzdělávací, xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxx, xxxxx xxx x

x) xxxxxx spočívající x xxxxxxxxx ke xxxxxx xx xxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxx související x xxxxx xxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx akce, xxxxx xxxxxxxxx x xxxx.

§10x

Xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služby xx xxxxx, kde xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xx však xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx anebo xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx území Evropské xxxx, xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

(3) Pro xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx při poskytnutí xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xx xxxxxx

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx Evropské xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx ve xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx,

x) místem xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx místo xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx na xxxxx Xxxxxxxx xxxx po xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx přepravy xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vystoupení xxxx xx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xx území Xxxxxxxx xxxx xxxx případným xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx zemi.

(4) X xxxxxxx xxxxxxxx cesty xx přeprava xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§10x

Xxxxx xxxxxx při xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxx xxx poskytnutí xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx místo, xxx xxxxx, které xx xxxxxx poskytnuta, dopravní xxxxxxxxxx xxxxxxxx fyzicky xxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx plnění xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx rozumí xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx prostředku xx xxxx xxxxxxxxxxxxx 30 xxx a x xxxx xxxxxxxxxxxxx 90 xxx.

(2) Xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx osobě xxxxxxxxx x xxxx xx místopříjemce služby xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx, kterým xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx směrnici o xxxxxxxxx systému xxxx x xxxxxxx xxxxxxx7e).

(3) Xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx jiného xxx xxxxxxxxxxxx nájmu xxxxxxxxx xxxx xxxxx nepovinné x xxxx xx xxxxx, kde tato xxxxx loď xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx, že osoba, xxxxx službu xxxxxxxxx, xx v xxxxx xxxxx sídlo xxxx xxxxxxxxxx, xx-xx xxxxxx xxxxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxx.

(4) Xx-xx xxxxx plnění xxx poskytnutí xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3

x) v xxxxxxxx x ke xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx dochází xx xxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxx se xxxxxxxx třetí xxxx,

x) xx xxxxx xxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx spotřebě xxxxxxx v xxxxxxxx, xx místo xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx.

§10x

Xxxxx plnění xxx xxxxxxxxxx xxxxxx zprostředkovatelem xxxxx xxxxxxxxx x xxxx

Xxxxxx plnění při xxxxxxxxxx služby osobě xxxxxxxxx x xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx x xx xxxx xxxx xxxxx, xx xxxxx, xxx xx xxxxx plnění zajišťovaného xxxxxx.

§10f

Místo xxxxxx při xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx osobě nepovinné x dani

(1) Xxxxxx xxxxxx xxx poskytnutí xxxxxx přepravy xxxxx xxxxx xxxxxxxxx k xxxx xx xxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx je však xxxxxxxxxx xxxxxx přepravy xxxxx xxxx členskými xxxxx osobě xxxxxxxxx x dani, xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx přepravy.

(3) Pro xxxxx xxxxxxxxx místa xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx přepravy xxxxx xxxxx xxxxxxxxx k xxxx xx xxxxxx

x) xxxxxxxxx zboží xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx, pokud místo xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx přepravy xx xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxx zboží xxxxxxxx začíná, bez xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx, xxx xx xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx.

§10x

Xxxxx xxxxxx při xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x přepravou xxxxx x služby xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx x práce xx movité xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxx

Xxxxxx plnění xxx poskytnutí služby xxxxx xxxxxxxxx k xxxx je xxxxx, xxx je xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxx o

a) xxxxxx přímo xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx zboží, xxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxx na xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx oceňování movité xxxx.

§10h

Místo xxxxxx při xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx k xxxx xx xxxxx xxxx

Xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx nepovinné x xxxx je xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx o xxxxxxxxx systému xxxx x xxxxxxx hodnoty7e), xxxxx je xxxx xxxxx xx xxxxx xxxx x xxx x

x) xxxxxx x xxxxxxxxxx autorského práva, xxxxxxx, licence, xxxxxxxx xxxxxx x podobného xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx jako zpracování xxx x poskytnutí xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, x výjimkou nájmu xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) poskytnutí xxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx prostředků,

g) xxxxxxxxxx přístupu do xxxxxxxxx nebo distribuční xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xx na xxxxx Evropské unie xxxx jakékoli sítě x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx elektroenergetické xxxxxxxx anebo do xxxx xxxxx nebo xxxxxx x poskytnutí xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx anebo xxxxxxxxxx xxxxxxx či distribuce xxxxxxxxx prostřednictvím těchto xxxxxxx nebo sítí, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) zavázání xx k xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx uskutečňování xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxx x) až x).

§10x

Xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx služby, xxxxxx rozhlasového a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služby xxxxx xxxxxxxxx x xxxx

(1) Místem plnění xxx poskytnutí služby xxxxx nepovinné k xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx ke xxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx z xxxxxxx xxxxxxx7e), pokud xxx o

a) telekomunikační xxxxxx,

x) xxxxxx rozhlasového x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxxxx poskytovanou xxxxxx.

(2) Xxx xxxxx xxxx x přidané xxxxxxx se xxxxxx

x) xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxx nebo příjmem xxxxxxx, xxxxxxxxx dokumentů, xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx prostřednictvím xxxxxx, xxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx stanovení xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx, vysílání xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) službou xxxxxxxxxxxx x televizního xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx sledování xx xxxxxxx programové xxxxxxx poskytované xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx redakční xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx služba xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx komunikace xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx adresy, x xx xxxxxxx

1. xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

2. xxxxxxxxxx programového xxxxxxxx x jeho aktualizace,

3. xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx anebo xxxxxxxxxxxxxx databází,

4. xxxxxxxxxx xxxxx, filmů xxxx xxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx nebo událostí, x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x televizního xxxxxxxx, xxxx

5. xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx na xxxxx.

(3) Xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx

x) xxxxx xxxxxxx x xxxx, která xxxxxx xxxxxxxxx, má xxxxx

1. x xxxxxxxx xxxxx x nemá xxxxxxxxxx x ostatních členských xxxxxxx, nebo

2. xxxx xxxxx Evropské unie x xxxxxxxxxx pouze x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) místo xxxxxxxx xxxxxx určené xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx směrnici x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx7e), xx v xxxxxxxx státě xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx má xxxxx poskytující xxxxxx xxxxx xxxx provozovnu, x

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx bez xxxx nepřekročila x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx roce xxxxxx 10 000 XXX nebo xxxx xxxxxxxxxx v xxxx xxxx.

(4) Xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx celková xxxxxxx xxxxxxxxxxx plnění xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 10 000 XXX xxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxx měně, xxxxx nepovinné x xxxx, xx xxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 1.

(5) Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xx xxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx 1. X xxxxxxx případě xx xxxxxxx tak xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx druhého kalendářního xxxx následujícího xx xxxxxxxxxxx roce, ve xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 5 se xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx plnění podle §8 xxxx. 4.

§10x

§10x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 502/2012 Sb.

§10k

§10k xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 196/2014 Sb.

Oddíl 3

Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx pořízení xxxxx z jiného xxxxxxxxx xxxxx

§11

Xxxxx plnění xxx pořízení xxxxx x jiného xxxxxxxxx xxxxx

(1) Za xxxxx xxxxxx při xxxxxxxx xxxxx z xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxx nachází xx xxxxxxxx jeho xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(2) Xx místo xxxxxx při xxxxxxxx xxxxx z xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxx daňové xxxxxxxxxxxxx číslo, xxx xxxx pořizovatel xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx v xxxxxxxx státě odlišném xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx vydal xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx pořizovatel xxxxxxxxx, xx x xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx x členském xxxxx xxxxxxxx odeslání xxxx xxxxxxxx zboží, xxxxxx x xxxxx členském xxxxx povinnost xxxxxxx xxx xxxx přiznat xxxxxx; obdobně xx xxxxxxxxx v xxxxxxx, xx xxxxxxxxx povinnost xxxxxxx xxxxxx.&xxxx;Xx-xx místo xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx, pořizovatel xxxx xxxxx na xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx při xxxxx xxxxxxxx xxxxx x jiného xxxxxxxxx xxxxx. Tímto xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1.

(3) Xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x členském xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx zboží xxxxxxxx xxxxx, co xxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 2, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx daně x xxxxxxxx x základ xxxx, z xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx, xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx plnění x xxxxxxxx xxxxx ukončení xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx; xxxxxxx se xxxxxxxxx x xxxxxxx, xx nevznikla xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx obdobně §42.

(4) Xxxxx xxxx xx xxxxxx zjednodušený postup xxx dodání xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx třístranného xxxxxxx, za xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx státu se xxxxxxxx místo xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxx pořizovatel xxxxxxxxxx xxxxxxxx zboží x xxxxxx členského státu xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx přepravy xxxxx podle xxxxxxxx 1 a xxxxx, xxxxx xxxx zboží xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xx osobou, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxx jako xxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxx 4

Stanovení xxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx

§12

Xxxxx plnění xxx xxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxx xxx dovozu xxxxx je xxxxxxx xxxx, xx jehož xxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxx, xxx xxxxxxxx xx xxxxx země na xxxxx Xxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxx při xxxxxx zboží je xxxxxxx stát, xx xxxxxx xx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx příslušná celní xxxxxxxx, pokud xx xxxx zboží xxx xxxxxx xx xxxxx Xxxxxxxx unie

a) dočasně xxxxxxxxxx, nebo

b) propuštěno xx xxxxxxx režimu

1. xxxxxxxx xxxxxxxx,

2. xxxxxxxxxx x xxxxxx skladu xxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

3. xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx od xxx, nebo

4. aktivního xxxxxxxxxxxxxxx styku.

Xxx 3

Vymezení xxxxxx

§13

Xxxxxx xxxxx

(1) Dodáním xxxxx xx pro xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx jako xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xx skutečně xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xx xxxxxx xxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx k majetku xx xxxxxx x xx základě rozhodnutí xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu,

b) xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx komisionáře xx základě xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx smlouvy xxxxxxxxx xxxx; toto xxxxxx xxxxx se xxxxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx komitentem xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x samostatné xxxxxx xxxxx komisionářem xxxxx osobě xxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxx smlouvy, pokud xx xxxxxxxx x xx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx, že xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx za xxxxxxxxx xxxxxxxxx převedeno xx xxxx xxxxxxxxx.

(4) Xx dodání xxxxx xx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx

x) použití xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx nesouvisející s xxxxxxxxxxxxxx ekonomických činností xxxxxx,

x) xxxxxxx xx xxxxx způsobilého x xxxxxxx74) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx činností, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx pro xxxxx, pro xxxxx xx nárok xx xxxxxxx daně xxxxx §72 xxxx. 6,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxx podobě ve xxxxxxx majetku,2) xxxxx xxx x tohoto xxxxxxx xxxx jeho xxxxx uplatněn xxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx ve xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx u xxx xxxx x xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx majetku, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxxx x nabyvatel v xxxxxxx případě xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx daň xxxxxxxx x xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx obalu spolu xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx se xxxxxx xx xxx10a), xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx vrácen x xxxxxxxxxx dni příslušného xxxxxxxx xxxxxx7d) xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxx příslušného xxxxxxxxxxxx roku x xxxxxx, xxxxx nevede xxxxxxxxxx. Xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xx vratné obaly xxxxxxxx xxxxx považovány xxxx xxxxxx xxxxx xx shodnou výší xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx při xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx. Toto xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx dodání xxxxxxxx xxxxx xxxxx se xxxxxx, u xxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx §63,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx propuštěno xx xxxxxxx režimu volného xxxxx, x tuzemsku xxx změny xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx tohoto zboží xxxxx xxxxxxxx 1.

(5) Xxxxxxxx xxxxxxxx majetku xxx účely nesouvisející x uskutečňováním xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxx účely xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx zaměstnanců, xxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxx než xxxxxxxxxxx x uskutečňováním jeho xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx majetku xxx xxxxxx, xxxxx xxx u xxxxxx xxxxxxx nebo jeho xxxxx xxxxxxxx odpočet xxxx.

(6) Xx xxxxxx xxxxx xx úplatu xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx přemístění xxxxx xxxxxxx x tuzemska xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(7) Xx dodání xxxxx se však xxx účely xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx závodu, pokud xx jedná x xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx majetku xxxx náhrady xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu,11)

c) xxxxxxxxxx xxxxx v xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx bez xxxxxx, xxxxx jeho xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx 500 Xx, xxxx poskytnutí xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx činnosti,

d) dodání xxxxxxxx xxxxx, který xx dodáván spolu xx zbožím xxxxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxx xx xxxx úplata xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx při xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx úplaty x plné xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx10a), nebo

e) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xx xx xxxxxx.

§13x

Xxxxxx xxxxx usnadněné xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxx dovezeného zboží xx xxxxx, jehož xxxxxxx hodnota xxxxxxxxxxx 150 XXX, který xxxxxxxxx provozovatel xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xx

x) dodání zboží xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x

x) xxxxxx dovezeného xxxxx xx dálku xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx osobou xxxxx xxxxxxxxx x xxxx xx xxxxx Xxxxxxxx unie, které xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xx

x) xxxxxx zboží xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx bez xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x

x) xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx elektronického xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx osobě xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

§13x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 355/2021 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.10.2021

§14

Poskytnutí xxxxxx

(1) Poskytnutím xxxxxx se xxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx nejsou xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxx služby xx xxx účely xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx, trvání x xxxxx věcného xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx jednání xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx.

(2) Xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx účely tohoto xxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx služby prostřednictvím xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx smlouvy xxxx xxxxxxx obdobného xxxx; xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služby xxxxxxxxxx xxxx xxxxx osobou xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služby xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx.

(3) Xx xxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx také xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxx xxx účely xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx na likvidačním xxxxxxxx x nepeněžité xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx,2) xxxxx xxx x xxxxxxx nebo xxxx části xxxxxxxx xxxxxxx xxxx,

x) vložení xxxxxxxxxxxx vkladu v xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxx x xxxx xxxxx odpočet xxxx, x xxxxxxxx xxxxxx obchodního xxxxxx; xxxxxxxxx i xxxxxxxxx x takovém xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx přiznat daň xxxxxxxx a xxxxxxxxxx.

(4) Xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx se za xxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxx nesouvisející x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx činností xxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, pro xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxx zaměstnanců, xxxxx xxx u xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx účely xxx xxxxxxxxxxxxx x uskutečňováním xxxx ekonomických činností, xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx uplatněn odpočet xxxx.

(5) Xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx však xxx účely xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) vydání xxxx xxxxxxxxxx majetku x xxxxxxxxxx podobě x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx poskytnutí služby, xxxx náhrady nebo xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,11)

x) postoupení xxxxxxx xxxxxxxxxx vzniklé xxxxxx.

§15

Xxxxxx

(1) Xxxxxxxx xx xxx účely xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx ji xxxxxxxx xxxx úplatu xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx zboží xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx a

b) xx xxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx:

1. xxxxx, xxxxx má xxx xxxxxx, xxxx xxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx, xxxx

2. xxxxx, xxxxx má xxxxxxxxxx xxxxxx tohoto xxxxx xxxx xxxxxxxxxx této xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx pro xxxxx xxxx z přidané xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx jsou x xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, na xxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx údaje:

a) xxxxx xxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx, x

x) xxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx pro xxxxx xxxx x přidané xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx než xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxx je xxxxx okamžikem, xxx xx převede xx xxxxxx xxxxxxxxxx.

§15a

Dodání xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx jednoúčelového xxxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx účely xxxx x přidané xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx, na xxx xx xxxxxx xxxxxxxx, uskutečněné osobou xxxxxxxx k dani, xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx proveden.

(2) Skutečné xxxxxxx zboží nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx služby xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx uskutečněná xxxxxx xxxxxxxx k dani, xxxxx tento xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

x) vydala x přijme jej xxxx úplatu, xx xxx xxxxx xxxx x xxxxxxx hodnoty xxxxxxxxxx za xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) nevydala x xxxxxx jej xxxx úplatu, se xxx xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx za dodání xxxxx xxxx poskytnutí xxxxxx, na xxx xx poukaz xxxxxxxx, xxxxx osobou xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(3) Přijme-li xxxxx xxxxxxx k xxxx jednoúčelový poukaz xxxx xxxx úplaty xx xxxxxxxx předání xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx poukazu, xxxxx xxxxxxxx 2 xxx xxxxxxxx předání xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx odpovídající xxxx xxxxx xxxxxx.

§15x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 80/2019 Xx. x xxxxxxxxx xx 27.3.2019

§15b

Dodání zboží xxxx xxxxxxxxxx služby v xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx zboží xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxx xx poukaz xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx předání xxxxx nebo skutečné xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx víceúčelového poukazu xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx přijme xxxx úplatu nebo xxxx xxxxxx, xx xxx účely xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxx xxxxx xxxx poskytnutí xxxxxx, xx něž xx xxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xx-xx v xxxxx xxxxxxxxxxx s převodem xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx k xxxx xxxxx než xxxxxx, xxxxx má xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx úplatu xxxx xxxx xxxxxx, poskytnuta xxxxxxxxxx služba, xxxxxxxx 1 xx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

§15x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 80/2019 Xx. x xxxxxxxxx xx 27.3.2019

§16

Pořízení zboží x xxxxxx členského xxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx členského xxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx rozumí xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx vlastník xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx x dani x xxxxx členském xxxxx xxxx xx xxxxx, které xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x jiném xxxxxxxx státě, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x členském xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx osvobozenou xxxxxx x xxxxx xx zboží xxxxxxxx xxxx přepraveno x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx státu xx xxx odlišného

a) xxxxxx, xxxxx uskutečňuje xxxxxx zboží, xxxx xx zmocněnou xxxxx xxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx osoba, která xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx jím zmocněnou xxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx osobou xxxxxxxxxx x dani, xxx xxxxxx xx pořízení xxxxx předmětem xxxx, xxxxxxxx xxxx přepraveno xx třetí xxxx x xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx členského xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx, považuje xx xxx účely tohoto xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x členského xxxxx, xx kterého xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xx dovoz xxxxx uskutečněn xxxxxxxxxx xxxxxx nepovinnou k xxxx, xxx kterou xx pořízení xxxxx xxxxxxxxx xxxx, do xxxxxxxx, má xxxx xxxxx nárok xx xxxxxxx zaplacené daně xxx dovozu xxxxx, xxxxx prokáže, xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxx odeslání xxxx xxxxxxxx tohoto zboží. Xxx xxxxxxx daně xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §82 xx 82b.

(3) Xx xxxxxxxx xxxxx x jiného xxxxxxxxx státu xx xxxxxx xx xxx xxxxx tohoto zákona xxxxxxxx

x) přemístění zboží x jiného členského xxxxx xx tuzemska xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx zboží xxxxxx registrovanou x xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx v xxxxxxxx, xxxx zahraniční xxxxxx z jiného xxxxxxxxx státu xx xxxxxxxx,

x) přidělení zboží x jiného xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx silám Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx vynakládaném na xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx politiky nebo xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx obranném xxxxx x xxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxx smlouvy, xxxxx

1. xxxx zboží xxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxx ozbrojenými xxxxxx xxxx civilními xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx, a

2. dodání xxxxxx zboží x xxxxx členském státě xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxx do jiného xxxxxxxxx xxxxx těmito xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x tomto xxxxx členském xxxxx.

(4) Xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx členského xxxxx xx pro xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx nabytí

a) práva xxxxxxxx jako xxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxx xx

1. dodává x xxxxxxxxx xxxx montáží,

2. xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, nebo

3. xxxxxxx xx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx.

§17

Xxxxxxxxxxxx xxxxxx při xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxx třístranného xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx, který uzavřou xxx osoby xxxxxxxxxxxx x xxxx ve xxxxx různých xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx xx dodání xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx osobami x xxx, xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx obchodu xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx k xxxx v členském xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx přepravy xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xx xxx účely třístranného xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, která xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxx se pro xxxxx xxxxxxxxxxxx obchodu xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx x xxxxxxxx státě xxxxxxxx xx xxxxxxxxx státu xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx kupujícího, která

a) xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx a

b) xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx v členském xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx kupujícímu v xxxxx xxxxxxxx státě.

(5) Xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx při třístranném xxxxxxx se nesmí xxxxxxxxxx osoba xxxxxxxxxxx x xxxx v xxxxxxxx státě xxxxxxxxxx x uplatnit xxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxx zboží x xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xx podmínek stanovených xxxxx xxxxxxxx státem.

(6) Xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx členského xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx daně xx těchto xxxxxxxx

x) xxxxxxxx zboží x xxxxxx xxxxxxxxx státu xx xxxxxxxxxxx prostřední xxxxxx, která xxxx xxxxxxx ani xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, ale je xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx v xxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) pořízení xxxxx x jiného xxxxxxxxx státu xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx,

x) xxxxx pořízené xxxxxxxxxx xxxxxx je xxxxx odesláno nebo xxxxxxxxxx x členského xxxxx prodávajícího xx xxxxxxxx x xx xxxxxx xxx kupujícího, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xx plátce xxxx xxxxxxxxxxxxxx osoba,

e) kupující xx xxxxxxx přiznat xxx u xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx prostřední xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(7) Xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx registrovanou x xxxx x xxxxx členském xxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx členského xxxxx x dodává xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx plátcem xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, je xxx xxxxx zjednodušeného xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

x) splnit xxxxxxxx xxxxx odstavce 6 pro uplatnění xxxxxxxxxx od xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx xxxxxx identifikační xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xx na xxxxxxx xxxxxxx xxx kupujícího,

c) xxxxxxxx kupujícímu xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx, xx xx jedná x xxxxxxxxxx xxxxxx.

(8) Xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx osobě xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx bylo xxxxxxxxx x xxxxxxxx, x přiznat xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, stejně jako xxx pořízení xxxxx x xxxxxx členského xxxxx.

§18

Dodání a xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie

(1) Xxxxxxxxxxx zboží v xxxxxx skladu xx xxx účely daně x přidané hodnoty xxxxxx xxxxxxxxxx zboží xxxxxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx tohoto xxxxx kupujícímu x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx přepravy xxxxxx zboží, pokud

a) x době xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx

1. prodávající xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx a

2. má xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx kupujícího x xxxxxxxxxxxxx x

x) xxxxxxxxxxx xxxxx

1. xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxx xxxx x přidané xxxxxxx x

2. daňové xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx členským státem xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxx hlášení.

(2) Xxx xxxxx dodání x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx přemístění xxxxx x xxxxxx skladu xxxxxx území Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx

x) xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx x xxxxxxxx státě zahájení xxxxxxxx xxxx přepravy xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx, která nemá x členském státě xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx sídlo xxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx registrovaná x xxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx odeslání xxxx přepravy tohoto xxxxx, xx xxxxxx xx být xxxxx xxxxxxxx 1 následně xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx zbožím jako xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx za xxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx úplatu.

(4) Xxxxx xx lhůtě 12 xxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx (dále xxx "xxxxx xxx xxxxxx") dojde x xxxxxxxxxx převodu xxxxx xxxxxxxx s xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x podmínky pro xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx skladu xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xxxx xxxxx xxxxxxx, považuje xx xxxxx převod xxxxx xx

x) xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx a

b) xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxx ve xxxxx xxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx nakládat xx xxxxxx xxxx vlastník xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx povinnou k xxxx xxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxx v xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, považuje xx xxxxx xxxxxx xxxxx za xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx odstavce 4, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx x režimu xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 x xxxxxxxxxxx zaznamená xxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxx xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx.

(6) Xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx dodání xxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxx, ze xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxx x převodu xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx jako xxxxxxxx xxxxx odstavce 4 xxxx 5, x xxxxxxxxxxx uvede xxxx xxxxxxx xxxxx x evidenci xxx xxxxx xxxx x xxxxxxx hodnoty, xxxxxxxxxx xx toto vrácení xxxxx xx přemístění xxxxx.

(7) Xxxxx před xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxx xxx přemístění xxxxx x režimu xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2, xxxx by došlo x xxxxxxx práva xxxxxxxx se xxxxxx xxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 4 nebo 5, nebo x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 6, považuje xx xxxxxxxxxx zboží x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx zboží xx xxxxxx x xx pořízení xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx; xxxxxxxxx, xx kterém xxxx podmínka xxxxxxxx xxx plněna, xx x xxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx jinou xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx povinnou x dani xxxxx xxxxxxxx 5 okamžik xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx tomuto xxxxxxx práva xxxxxxxx xx xxxxxx jako xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx nebo xxxxxxxx zboží xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx členského státu, xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx členského xxxxx xxxxxxxx, nebo

c) xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx, xxx

1. xxxx zboží xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx

2. xxxx xxxxxxx, xxxxxx nebo xxxxxxxx zjištěny, xxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxx xxxxx skutečně xxxxxxx, ztraceno xxxx xxxxxxxx.

(8) Xxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx odstavce 4 xx 7, dnem xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxx pro xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx zboží xx dodání xxxxx xx úplatu x xx xxxxxxxx zboží x jiného xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx.

§19

Xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx území Evropské xxxx

(1) Xxxxxx, který xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx jiného xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x dani x xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx s xxxxxxx xx odpočet xxxx.

(2) Xxxx xxxxxxx xxxxxxx do xxxxxxx xx x nových xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x letadel xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx první xxx, xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx je xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nakládat, a xx ten xxx, xxxxx nastane dříve, xxxx den, xxx xxx xxxxxxxx prostředek xxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxx. Za xxx xxxxxxx xxxxxxx xx provozu u xxxxxxxxx motorových vozidel xx považuje xxx, xxx bylo xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx výrobce, xxxx den, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx toto xxxxxxx ve xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xx xxx xxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx výrobce, xx xxxx xxxxxxx uvedení xx provozu xxx, xxx xxxx vozidlo xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxx dodání kupujícímu xxxx jeho vlastníkovi xxxx xxx, xxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx x xxx xxxx xxxxxxxx, a xx xxx xxx, který xxxxxxx xxxxx, xxxx xxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx bylo xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx. Jestliže xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xx xx den prvního xxxxxxx xx xxxxxxx xxx, xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx.

(3) Plátce, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx prostředek xx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx x xxxxx členském státě, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx zboží x xxxxxx členského xxxxx.

(4) Xxxxxx, který xxxxxx za xxxxxx xxxx dopravní xxxxxxxxxx xx jiného xxxxxxxxx xxxxx osobě, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx v xxxxx členském státě, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx s xxxxxxx na odpočet xxxx, xxxxx je xxxx dopravní xxxxxxxxxx xxxxxxxxx do xxxxxx xxxxxxxxx státu x xxxxxx společně s xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx správci xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx prostředku xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx ve lhůtě xxx podání daňového xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx jiného xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, která xxxx xxxxxx registrovanou x xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx neuvádí xx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Plátce, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx od xxxxx, která xxxx xxxxxx registrovanou x xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, které je xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx, x x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx přiložit xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx mu vystavil xxxxxxxxx.

(5) Osoba, xxxxx xxxx xxxxxxx, a xxxxxxxxxxxxx dodá xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx státu, xx považuje xx xxxxx xxxxxxxxxx uplatnit xxxxx xx xxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxxxx xxxx xxxx xxx dovozu nebo xxx xxxxxxxx x xxxxxx členského xxxxx, x xx xxxxxxxxx xx xxxx xxxx, xxxxxx by xxx xxxxxxx xxxxxx plátce, xxxxx by dodání xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx. Tato xxxxx xx oprávněna xxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxx u xxxxx xxxxxx příslušného xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, ke xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx dokladu, a x xxxxxxxx x xxxxxx nového xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx předloží xxxxxx xxxxxxxx xx 10 xxx xxx xxx xxxxxx nového xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx; xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxx na xxxxxxx daně xxxxxxxxx x tomto xxxxxxx xxxxxxxx nebo na xxxxxxxx správce xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nutné xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxx, xxxx xxxxx xxxxxx.

(6) Xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx a xxxxxxxx v tuzemsku xxxx dopravní prostředek x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, je xxxxxxx xxxxxxxxx daňové přiznání, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx dokladu x hlášení x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 10 xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxx ve xxxxx xxx podání xxxxxxxx xxxxxxxx, jde-li x identifikovanou xxxxx; xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx. Na xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx, kterou xx pořizující xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx místně xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx 25 dnů xxx xxx, xxx xx xxx xxxx xxxxxxxx.

(7) Osoba, která xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x jiného xxxxxxxxx státu, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx před xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx podat xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx dopravního prostředku x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx daně x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx prostředku. X xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx vystavil xxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Zaplacení xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx pořizovatele xxxxxxx.

(8) Xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx být xx daňovém xxxxxxx xxxxxx xxxx, xx xx jedná x xxxx dopravní xxxxxxxxxx, x údaje xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§20

Xxxxx xxxxx

(1) Dovozem xxxxx se xxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx xxxxx zboží x xxxxx xxxx xx xxxxx Xxxxxxxx xxxx.

(2) Xx dovoz xxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx na území Xxxxxxxx xxxx x xxxxx podle §3 xxxx. 2. X xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx úřad xxx, xxxx xx xx xxxxxxx x xxxxx zboží xx xxxxx xxxx.

Xxx 4

Xxxxxxxxxxx plnění x vznik povinnosti xxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx

§20x

Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx při dodání xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx dodání xxxxx nebo poskytnutí xxxxxx vzniká xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Je-li xxxx xxxxxxxxxxxx zdanitelného xxxxxx xxxxxxx úplata, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx x přijaté xxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxx. To neplatí, xxxx-xx zdanitelné plnění xx dni přijetí xxxxxx xxxxx dostatečně xxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx známo xxxxxxxxxx určitě, xxxx-xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx:

x) xxxxx, které xx xxx dodáno, xxxx xxxxxx, xxxxx xx xxx poskytnuta,

b) xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x

x) xxxxx xxxxxx.

§20x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 170/2017 Xx. x účinností od 1.7.2017

§21

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx zboží x poskytnutí xxxxxx

(1) Xxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx

x) xxxx xxxxxx xxxxx §13 odst. 1,

b) xxxx příklepu xxx xxxxxxxxx zboží xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního předpisu16), xxxx

x) dnem xxxxxxxxxx xxxxx x užívání xxxxx §13 xxxx. 3 xxxx. c).

(2) Xxx dodání xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx kterém xx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, x to tím xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx. Při přenechání xxxxxxxx věci k xxxxxxx xxxxx §13 xxxx. 3 xxxx. x) xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx dnem xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx k xxxxxxx.

(3) Při xxxxxxxxxx xxxxxx xx zdanitelné xxxxxx považuje xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx dnem xxxxxxxxx daňového xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx platebního xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, x xx xxx xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx

x) xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx jeho xxxxx xxxxx xxx zdanitelném xxxxxx uskutečněném xxxxx xxxxxxx o dílo,

b) xxxx odečtu x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx skutečné xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx, chladu, elektřiny, xxxxx, xxxx, odstranění xxxxxxxxx xxx a xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxx xxxxxxx x distribuci xxxxxxxxx,

x) dnem xxxxxxxx xxxxxxxx výše xxxxxx xx službu poskytovanou x přímé souvislosti x nájmem nemovité xxxx, která xxxx x souvislosti s xxxxx xxxxxx přijata, xxxxx se nejedná x xxxxxx xxxxx xxxxxxx x),

x) xxxx xxxxxxx majetku xxxx xxxxxxx xxxxxx při xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx poskytnutí xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x uskutečňováním xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx plátce,

e) dnem xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx x užívání74) xxx xxxxxx vymezeném x §13 odst. 4 písm. x),

x) xxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxxxxxx práva k xxxxxxxxxxxx vkladu, xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx, při xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, kdy xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2,

x) dnem, xx xxxxxxx dochází k xxxxxxx vlastnického xxxxx, xxxxxxxxx jiných práv x vydávanému majetku, xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxx věci, kdy xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 2,

x) xxxx xxxxxx třetí xxxxx, x xx xxx x komitenta, tak x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxx třetí xxxxxx, xxx xxxxxx xxxxx na základě xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx typu,

i) xxxx poskytnutí xxxxxx xxxxx xxxxx, a xx xxx u xxxxxxxxx, xxx u xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx dnem xxxxxxxxxx služby xxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx,

x) xxxx převodu jednoúčelového xxxxxxx, nebo

k) xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx7e), x xxxxxxx

1. dodání xxxxx xxxxx §13a,

2. xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx, xx xxxxx xx xxxxxx dovozní xxxxx zvláštního xxxxxx xxxxxxx správního xxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx xxxxxx uskutečňované xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx jiných xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx jinými xxxxxxxxxx prostředky xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, x x xxxxxxxxx, kdy xx xxxxxx xx zdanitelná xxxxxx uskutečňuje platebními xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx považuje za xxxxxxxxxxx dnem, xxx xxxxxx vyjme peníze xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx zjistí xxxx xxxxxx.

(6) X xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §13 xxxx. 4 xxxx. x) vzniká povinnost xxxxxxx daň ke xxx jeho xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx&xxxx;xxxxx §13 xxxx. 4 xxxx. x) xx xxxxxxxx xx uskutečněné x xxxxxxxxxx xxx účetního xxxxxx daného xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxx kalendářního xxxx x xxxxxx, který xxxxxx účetnictví.

(7) Xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx plnění, které xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx a ve xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx plnění, xx xxxxx je xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx uskutečněné xxxx xxxxxxxx ve xxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx podle xxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxx plnění xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxx odstavce 4 písm. x), x dnem uskutečnění xxxxxxxxxxxx xxxxxx je xxx xxx, xxxxx xxxxxxx dříve.

(8) Xx-xx xxxxxxxxxxx zdanitelné xxxxxx x místem xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxx 12 měsíců, považuje xx xxxxxxxxxx plnění xx xxxxxxxxxxx nejpozději xxxxxxxxx dnem xxxxxxx xxxxxxxxxxxx roku xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx plnění xxxxxxxx; xx xxxxxxx

x) xxx kalendářní rok, x němž došlo x xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx,

x) v případech xxxxx odstavce 4 xxxx. x) xxxx x), xxxx

x) x xxxxxxx služby, xxxxx xx xxxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxx nebo xx základě rozhodnutí xxxxxx veřejné xxxx xxxxx osobě, xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx služby xxxxx xxxx xxxx jde-li x xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx č. 182/2006 Sb., xxxxxxxxxxx xxxxx, ve xxxxx pozdějších předpisů.

(9) Xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx plnění u xxxxxx xxxxxxxxxxxx od xxxx xxxxx odstavce 1 xx 8 xxxxxxx. X xxxxx xxxxxxxx věci osvobozeného xx xxxx xxx xxxxxx na odpočet xxxx xx považuje xxxxxx xx uskutečněné xxxxxxxxxx xxxxxxxxx dnem xxxxxxx kalendářního xxxx.

§22

Xxxxxxxxxxx plnění x xxxxxxxxx přiznat plnění xxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx členského xxxxx osvobozeném xx xxxx

(1) Xxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxxx xxxxx plátcem, xx xxxxx se xxxxxxxx osvobození od xxxx s xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxxxx přiznat xxxxxxxxxxx tohoto dodání x xxxxxxxxxx xxx x xxxxxx, který xxxxxxxxx xx měsíci, x němž xxxx xxxxxx xxxxx uskutečněno. Xxxxx xxxx byl xxxxxx doklad vystaven xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx, x xxxx bylo dodání xxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx dodání xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx dokladu.

(2) Xxxxxx xxxxx xx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx, xx považuje xx xxxxxxxxxxx

x) xxxx xxxxxxxxxx zboží xx xxxxxx členského státu, xxxx

x) xxxx, xxxxxx xx toto xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx zboží xx xxxxxx, pokud xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx za xxxxxx xxxxx za xxxxxx xx po xxxxxxxx jeho xxxxxxxx xxxx přepravy.

(3) Dodání xxxxx do xxxxxx xxxxxxxxx státu s xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx skladu xxxxx §18 odst. 4 a 5 xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx zbožím xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx.

§23

Xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx daň při xxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx zaplatit daň xxx xxxxxx zboží xxxxxx

x) xxxxxxxxxxx xxxxx xx celního xxxxxx

1. xxxxxxx xxxxx,

2. xxxxxxxxx xxxxxxx x částečným xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx, xxxx

3. xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx stanovených x celních xxxxxxxxxx xxx

1. vstup zboží, xxxxx xxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xx xxxxx Xxxxxxxx xxxx,

2. xxxxxxx xxxxxxxxxx,

3. celní xxxxx xxxxxxxx,

4. xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx,

5. celní xxxxx dočasného xxxxxxx x xxxxxx osvobozením xx dovozního cla,

6. xxxxx režim xxxxxxxxxxx, xxxx

7. xxxxxxxxx xx xxxxxx, které xxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx, na xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, propuštěno xx xxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx, xxxxx není xxxxxx Xxxxxxxx unie, xxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxx podmínek xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(2) Bylo-li xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx propuštěno podle xxxxxxxx 1 xxxx. x), xx xxxxxx xxxxxxx přiznat daň x xxxxxxx přiznání xx xxxxxxxxxx období, xx xxxxxx bylo xxxxx do xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx propuštěno.

(3) Xxxx-xx plátci xxxxxxxxxxx xxxxxxx úřadu zboží xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. a) xxx 2, xx xxxxxx xxxxxxx přiznat xxx ve xxxx, xxxxx xx byla xxxxxxxx při propuštění xxxxx do xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxx.

(4) Pokud xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx od daně xxxxx §71g, xx xxxxxx povinen xxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxxx xxxx zboží xx xxxxxxx xxxxxx volného xxxxx xxxxxxxxxx.

(5) Xxxx-xx xxxxx, která není xxxxxxx, rozhodnutím celního xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x), je xxxx xxxxx povinna xxxxxxxx xxx ve xxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx do xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxx.

(6) Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxx zaplatil xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x tímto xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx daň.

§24

Xxxxxxxxxxx zdanitelného plnění x xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x tuzemsku

(1) Xxx xxxxxxxxxx zdanitelného plnění xxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx plnění x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x tuzemsku, xx-xx xxxxxx povinnou přiznat xxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, vzniká povinnost xxxxxxx daň xx xxx uskutečnění xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx považuje xx xxxxxxxxxxx

x) xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §21, xxxx

x) při xxxxxxxxxx služby x xxxxxx plnění v xxxxxxxx podle §9 xxxx. 1 xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx.

(3) Xx-xx xxxx uskutečněním xxxxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx povinnost xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx částky ke xxx xxxxxxxxxx úplaty. Xx neplatí, xxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxx ke xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx dostatečně určitě.

(4) Xx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxx xxxxx než 12 xxxxxx a během xxxxxx období xxxxxxx x xxxxxxxxxx úplaty x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx, považuje se xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx každého xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxx x

x) xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx plnění x xxxxxxxx xxxxx §9 xxxx. 1,

x) xxxxxx xxxxx x instalací xxxx montáží,

c) xxxxxx xxxxx soustavami nebo xxxxxx.

§24a

Uskutečnění xxxxxx x xxxxxxxxx přiznat plnění xxx dodání xxxxx x xxxxxxxxxx služby x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx

(1) Xxx xxxxxxxxxx služby xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx mimo xxxxxxxx xxxxxx povinnost xxxxxxx plnění xx xxx uskutečnění tohoto xxxxxx, xxxxx xx xxxxx x

x) poskytnutí xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxx.

(2) Xxxxxx podle xxxxxxxx 1 se xxxxxxxx xx uskutečněné xxxx

x) xxxxxxxxxxx plnění xxxxxxxxxx xxxxx §21,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx x místem xxxxxx mimo xxxxxxxx xxxxx §9 odst. 1, xx které xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx souhrnné xxxxxxx.

(3) Xx-xx před xxxxxxxxxxxx xxxxxx, u něhož xxxxxxx povinnost přiznat xxxxxx, přijata xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx dni xxxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxxx, xxxx-xx xxxxxx xx dni xxxxxxx xxxxxx známo xxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx mimo tuzemsko xx xxxx delší xxx 12 xxxxxx x během xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxxx přiznat plnění, xxxxxxxx se plnění xx uskutečněné xxxxxxxxx xxxx každého xxxxxxxxxxxx xxxx, pokud xx xxxxx x

x) xxxxxxxxxx xxxxxx s místem xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx §9 xxxx. 1, na které xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx montáží,

c) xxxxxx zboží soustavami xxxx sítěmi.

§25

Xxxxxxxxxxx zdanitelného xxxxxx x xxxxxxxxx přiznat xxx xxx xxxxxxxx xxxxx z xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx státu x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx vzniká xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx x patnáctému xxx x měsíci, xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx, x xxxx xxxx zboží xxxxxxxx. Xxxxx však xxx xxxxxx doklad xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx dnem xxxxxx, xxxxx následuje xx xxxxxx, x xxxx xxxx zboží xxxxxxxx, xxxxxx plátci xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx dni xxxxxxxxx xxxxxxxx dokladu.

(2) Xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx se xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx plnění xxx xxxxxx xxxxx podle §21. Pořízení zboží x xxxxxx členského xxxxx xxxxx §16 xxxx. 3 x §18 xxxx. 4, 5, 7 x 8 se xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx , xx xxxxxxx by bylo xxxxxxxxxxx xxxxxx plnění xxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx podle §22.

Xxx 5

Xxxxxx doklady

Oddíl 1

Xxxxxx ustanovení x xxxxxxxx xxxxxxxxx

§26

Xxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxx může xxx xxxxxxxxx xxxx elektronickou xxxxxx.

(3) Xxxxxx doklad xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, pokud xx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxxx. X xxxxxxxx xxxxxxxx dokladu x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx osoba, xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx.

(4) Xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x za xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx.

Oddíl 2

Xxxxxxxxxxx daňových xxxxxxx

§27

Xxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx daňových xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxx daňových xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxx poskytnutí služby xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xx místo plnění.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx pravidlům xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xx xxxxx povinná x xxxx, která xxxxxx uskutečňuje, sídlo xxxx provozovnu, je-li xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxx

x) x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, ve xxxxxx xx xxxxx povinná x dani, která xxxxxx xxxxxxxxxxx, sídlo xxxx provozovnu, je-li xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, a xxxxx osobou povinnou xxxxxxx xxx je xxxxx, xxx xxxxxx xx plnění xxxxxxxxxxx, x xxxx xxxxx xxxxxx zmocněna x xxxxxxxxx xxxxxxxx dokladu, xxxx

x) xx třetí xxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx pravidlům xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xx osoba xxxxxxx k dani, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxx režimu xxxxxxx správního xxxxx.

§28

Xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx

(1) Xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx daňový xxxxxx v xxxxxxx

x) xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx služby xxxxx xxxxxxx x dani xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxx, x výjimkou plnění xxxxxxxxxxxx xx daně xxx nároku na xxxxxxx daně,

b) xxxxxxx xxxxx na xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx plnění x xxxxxxxx; to xxxxxxx xxx prodej xxxxx xx xxxxx, xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx místa,

c) dodání xxxxx xx jiného xxxxxxxxx státu, xx xxxxx xx vztahuje xxxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx plnění podle xxxxxxx a) nebo x) xxxxxxx povinnost xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx uskutečnění xxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxx.

(2) Plátce je xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §13 odst. 4 xxxx. x), b) x x) xxxx xxxxx §14 odst. 3 xxxx. x) xxxxxxxx doklad x xxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxx x dani je xxxxxxx xxxxxxxx daňový xxxxxx x xxxxxxx

x) xxxxxxxxxxx plnění pro xxxxx povinnou x xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxx, je-li xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx, která xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx plnění uskutečněno, xxxxx jde o

1. xxxxxxxxxx služby,

2. xxxxxx xxxxx s xxxxxxxxx xxxx montáží, nebo

3. xxxxxx zboží soustavami xxxx xxxxxx,

x) poskytnutí xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx x instalací xxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx k xxxx nebo právnickou xxxxx xxxxxxxxxx x xxxx, je-li xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx, xxxx

x) přijetí xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx plnění xxxxx xxxxxxx a) nebo x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxx úplaty.

(4) Xxxxx veřejné moci xxxx xxxxxxxxx je xxxxxxx namísto xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx doklad xxx xxxxxx obchodního xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxx prodeji xxxx xxxxxx, x xx xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x), a xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(5) Daňový xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xx 15 xxx xxx xxx, kdy xxxxxxx xxxxxxxxx přiznat xxx, nebo xxxxxxx xxxxxx.

(6) Xxxxxx xxxxxx xxxx xxx vystaven xx 15 xxx xx konce kalendářního xxxxxx, xx xxxxxx

x) xx uskutečnilo dodání xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, na xxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx daně x nárokem xx xxxxxxx daně,

b) se xxxxxxxxxxx poskytnutí xxxxxx, xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxx osobu xxxxxxxxxx x xxxx, xx-xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx státě, xx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx k xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx ve xxxxxx xxxx umístěnu xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx toto xxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxx osobu xxxxxxxx x xxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x dani, je-li xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx, xxxx

x) xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx uskutečněním xxxxxx xxxxx písmen x) nebo c) xxxxxxx xxxxxxxxx vystavit xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx úplaty.

(7) Xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx dokladu xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxx kterou xx xxxxxx xxxxxxxxxxx, nebo xxxxx xxxxx. Pokud xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, musí xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(8) Xxxxxx xx xxxxxxx xx lhůtě xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx vynaložit úsilí, xxxxx xx xxx xxx rozumně xxxxxxxxx, x xxxx, xxx xx tento xxxxxx xxxxxx dostal xx xxxxxxxxx xxxxxxxx plnění.

Xxxxx 3

Xxxxxxxxxxx daňových xxxxxxx

§29

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxx doklad xxxx xxxxxxxxx xxxx údaje:

a) xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx plnění,

b) xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx osoby, xxx xxxxxx xx plnění xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx,

x) xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx úplaty, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx plnění xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx nebo xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxx xxx xxx vystavení xxxxxxxx xxxxxxx,

x) jednotkovou cenu xxx xxxx x xxxxx, není-li xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxx daně,

k) xxxxx xxxx,

x) xxxx xxxx; xxxx daň xx xxxxx x xxxxx xxxx.

(2) Xxxxxx doklad xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx údaje:

a) xxxxx xx xxxxxxxxx ustanovení xxxxxx xxxxxx, ustanovení xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx, že xxxxxx xx xx daně xxxxxxxxxx, xx-xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx daně,

b) "xxxxxxxxx xxxxxxxxxx", xx-xx xxxxx, xxx kterou xx xxxxxx uskutečněno, xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) "xxx xxxxxx xxxxxxxx", je-li xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx, xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Daňový doklad xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx:

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, pro xxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx-xx xx xxxxxxxxx,

x) rozsah plnění, xxxx-xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxx x xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxx v xxxxxxxxxx ceně, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx ke xxx xxxxxxx úplaty,

d) xxxxx xxxx a výši xxxx,

1. xxxxx-xx xx x xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx, xxxx

2. xx-xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx daň xxxxx, xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxxx firma xxxx xxxxx,

x) dodatek ke xxxxx x

x) xxxxx.

§29x

Xxxxxxxxxxx daňového xxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x případě xxxxxx xxxxxxxxxxxxx skupinou, uvede xx na daňovém xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, která xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxx xx xxxxxx doklad vystaven x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx pro xxxxxxx, xxxxx xx na xxxxxxx xxxxxxx namísto xxxxxxxx xxxxxxx, pro xxxxxx xx uskutečňuje xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx kterého xx uskutečňuje xxxxxx.

§29x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 502/2012 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2013

Xxxxx 4

Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx

§30

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxx xxx vystavit xxxx xxxxxxxxxxxx daňový xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx dokladu není xxxxx než 10&xxxx;000 Xx.

(2) Xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx jako xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx

x) xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, na xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx x nárokem xx xxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx prodeje xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx s xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxx, x něhož xx xxxxxxx přiznat xxx xxxxx, xxx xxxxxx xx plnění xxxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx z xxxxxxxxxx výrobků, za xxxx než xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

§30x

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx daňového xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxx xx plnění xxxxxxxxxxx,

x) daňové xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, pro xxxxxx xx plnění xxxxxxxxxxx,

x) jednotkovou xxxx xxx xxxx x xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx ceně,

d) xxxxxx xxxx,

x) xxxx xxxx.

(2) Neobsahuje-li xxxxxxxxxxxx xxxxxx doklad xxxx xxxx, musí obsahovat xxxxxx, xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx má xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

§30x vložen xxxxxxx předpisem x. 502/2012 Sb. s xxxxxxxxx xx 1.1.2013

Xxxxx 5

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx

§31

Xxxxxxxxx kalendář

Splátkový xxxxxxxx xx daňovým dokladem, xxxxx

x) obsahuje xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x

x) xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx nebo xx xx něj x xxxxxx xxxxxxxxx výslovně xxxxxxxxxx.

§31x

Xxxxxxxx kalendář

(1) Platební xxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx

x) obsahuje xxxxxxxxxxx xxxxxxxx dokladu,

b) xxxxx, xxx niž xx uskutečňováno xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx zdanitelného xxxxxx a

c) je xx xxx xxxxxx xxxxxx plateb xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxx xxxxxxx xxxxxx.

§31x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 502/2012 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2013

§31x

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx za

a) xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx plátce xxxxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx měsíce; xxxxx xxxxxx xxxx obsahovat x xxxxx xxxx xxxx xxxxx, ze xxxxxxx xxxxxxx povinnost xxxxxxx xxx, xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx od této xxxxx, nebo

b) jedno xxxxxxxxxx zdanitelné plnění x xxxxx xxxx xxxx úplat, ze xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx daň, přijatých x rámci xxxxxxxxxxxx xxxxxx, v xxxx xxxxx x uskutečnění xxxxxx xxxxxx, pokud xx toto xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx zdanitelnému plnění, xxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxx doklad xx vystavuje xx 15 dnů od xxxxx kalendářního xxxxxx, xx xxxxxx

x) xx xxxxxxxxxxx první xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) byla přijata xxxxx úplata xxxxxxx xx xxxxx souhrnném xxxxxxx xxxxxxx.

(3) Údaje xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx úplaty xxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx uvedeny xxxxx xxxxxx.

(4) Souhrnný xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx, a to xxxxxxxxxx pro

a) xxxxx xxxxxxxxxx zdanitelné xxxxxx

1. xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx,

2. den xxxxxxxxxxx xxxxxx,

3. jednotkovou xxxx xxx xxxx a xxxxx, xxxx-xx obsažena x xxxxxxxxxx ceně,

4. xxxxxx xxxx,

5. xxxxx xxxx x

6. výši xxxx,

x) xxxxxx úplatu

1. xxxxxx x předmět xxxxxx; rozsah xxxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxx, xx-xx xxxx,

2. xxx xxxxxxx xxxxxx,

3. xxxxxx xxxx,

4. xxxxx xxxx a

5. xxxx xxxx.

§32

Xxxxxx x použití

(1) Xxxxxx x použití xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx v případě xxxxxx xxxxx §13 xxxx. 4 xxxx. x), x) x x) nebo xxxxx §14 xxxx. 3 xxxx. x).

(2) Xxxxxx x použití xxxxxxxxxx xxxx xxxxx:

x) xxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) X xxxxxxx x xxxxxxx xx rovněž xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx.

§32x

Xxxxxxxxx xxx dražbě x xxx xxxxxxx xxxx dražbu

Potvrzení xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx plátce nebo xxx jeho xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx dokladem, xxxxx xxxxxxxx

x) náležitosti daňového xxxxxxx x

x) xxxxxxx, xx xx jedná x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx určené x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx plátce.

§32a xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 360/2014 Xx. s xxxxxxxxx od 1.1.2015

Xxxxx 6

Xxxxxx xxxxxxx xxx dovozu a xxxxxx xxxxx

§33

Xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx

(1) Xx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx, ve xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx přiznat xxxx xxxxxxxx xxx, xxxx

x) jiné rozhodnutí x xxxxxxxx xxxx xxxxxx celním xxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxxxx.

(2) Za xxxxxx xxxxxx xxx vrácení xxxxx zpět xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxx vydané celním xxxxxx, xxxxx je xxx xxxxxxxxx.

§33a

Daňový xxxxxx xxx xxxxxx

Xx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §28 xxxx. 1 xxxx. x).

Xxxxx 7

Zajištění xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx daňových xxxxxxx

§34

(1) X daňového xxxxxxx musí být xx okamžiku xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx pro xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxx jeho původu,

b) xxxxxxxxxxxx jeho obsahu x

x) jeho xxxxxxxxx.

(2) Xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx rozumí

a) xxxxxxxxxxxx původu skutečnost, xx xx zaručena xxxxxxxxx xxxxx, která xxxxxx uskutečňuje xxxx xxxxx xxxxxx doklad xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) neporušeností xxxxxx skutečnost, xx xxxxx daňového xxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx nebyl změněn,

c) xxxxxxxxxx skutečnost, xx xx možné xx xxxxxxxx x obsahem xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx technického xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx jeho xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vazbu xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x neporušenost xxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx elektronickou xxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxxxxx výměnou xxxxxxxxx (XXX)21), jestliže xxxxxx o této xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxx 8

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

§35

Xxxxxx ustanovení x xxxxxxxxxx xxxxxxxx dokladů

(1) Xxxxxxxxx uchovávat xxxxxx xxxxxxx xx uchovatel, xxxxxx je osoba xxxxxxx k dani, xxxxx

x) daňový xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx vystaven, xxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x tuzemsku x xxxxx je xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx jde x xxxxxx xxxxxxx za xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x souvislosti se xxxxxx nebo xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxx xx uchovávají xx xxxx 10 xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxxx se plnění xxxxxxxxxxx.

(3) Uchovatel se xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx uchovávat daňové xxxxxxx x xxxxxxxx. Xx xxxxxxx, xxxxx xx uchovává xxxxxxxx xxxxxxxxxxx nepřetržitý dálkový xxxxxxx.

(4) Xxxxx xx xxxxxxxxx sídlo xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x případě, xx xxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx daňového dokladu xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx.

§35x

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Daňový xxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx a xxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxx lze xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx.

(3) Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx rovněž elektronicky xxxxxxxxxx data xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx elektronických xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx datům, je xxxxxxx zajistit pro xxxxxxx daně bezodkladně xxxxxxx k těmto xxxxxxxx, možnost xxxxxxxx xx x používat xx, xxxxx jde x

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx osobou povinnou x dani, xxxxx xx sídlo xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxx doklady xx uskutečněná plnění x xxxxxx xxxxxx x tuzemsku xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx x tuzemsku.

§35a vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 502/2012 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2013

Xxx 6

Xxxxxx xxxx x xxxxxxx daně, xxxxxx xxxxxxx xxxx x oprava xxxx xxxx

Xxxxx 1

Xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxx

§36

Xxxxxx xxxx

(1) Xxxxxxxx xxxx xx xxx, xx xxxx úplatu obdržel xxxx xx obdržet xxxxxx xx uskutečněné xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx, xxx kterou xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxx osoby, x xx xxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx daně x případě xxxxxxx xxxxxx před uskutečněním xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxx.

(3) Xxxxxx daně také xxxxxxxx

x) xxxx daně, xxxxxxxx xxxx jiná xxxxxxx peněžitá xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxx uskutečnění,

c) xxx poskytnutí xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxx poskytnutí xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx provedených xx xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx se do xxxxxx xxxx její xxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx zabudují xxxx zamontují.

(4) Za xxxxxxxx výdaje se xxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx na xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx.

(5) Xxxxxx xxxx xx xxxxx x xxxxx x xxxx, xxxxx xx poskytnuta xx xxx uskutečnění xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Do xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx částka xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx při xxxxxx xxxxx nebo poskytnutí xxxxxx xx celou xxxxxx.

(6) Základem xxxx xx x případě, xx se jedná x

x) dodání xxxxx xxxxx §13 odst. 4 xxxx. x) x x) a §13 odst. 6, xxxx xxxxx xxxx xxxx obdobného zboží, xx kterou by xxxx xxxxx zboží xxxxxxx xx dni xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxx nákladů xxxxxxxxxxxx na xxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx podle §14 xxxx. 3 x 4, xxxx xxxxxxxxx nákladů xxxxxxxxxxxx xx poskytnutí xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx plnění,

c) dodání xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx v případech, xxx xxxx úplata xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxx daně tohoto xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxx, xxx byla xxxxxx xxxxxxxxxx zcela xxxx xxxxxx virtuálním xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx upravujícího xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx úplaty virtuálním xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx podle §54 xx 55, obvyklá xxxx bez xxxx xxxxxx dodání nebo xxxxxxxxxx.

(7) Základem xxxx xxx dodání xxxxx xxxx xxxxxxxxxx služby xx xxxxxxx víceúčelového xxxxxxx je vše, xx xxxx xxxxxx xx víceúčelový xxxxxx xxxxxxxx xxxx má xxxxxxx xxxxx, pro xxxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxx osoba, x xx bez daně xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx-xx xxxx xxxxxx známa, xx xxxxxxxx daně xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx snížená x xxx.

(8) Je-li xxxxxxxxxxx xxxxxx přijat xxxx část xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxx daně za xxxx xxxxxx jako xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 7 xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx poukazu x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx.

(9) Pokud xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx celková xxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx dodání zboží xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x různými xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx, základ xxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx plnění xxxxxxx x poměrné xxxx xxxxxxxxxxxx poměru xxx určených podle xxxxxxxx předpisů xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx majetku jednotlivých xxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxx těchto xxxxxxxx xxx. Tato celková xxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx obsahující daň.

(10) Xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx vyžadován xxxxxxx xxxx znalců, xxxxxxx xx xxx xxxxxxxx poměru xxx xxxx z xxxxxxx, x xxxx je xxxx xxxxxxxx, xxxxx xx považuje xx xxxx xxxxxxxxxx daň.

(11) Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx platných xxxxx, xxxxx xxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxx prodávány xx xxxx vyšší, xxx xx jejich xxxxxxxxx hodnota, xxxx xx xxxx xxxxx, xxx je xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx, xx rozdíl xxxx xxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx se xxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxx xxx. Xxxxx xxxx xxxxxxxxx za xxxx nižší, xxx xx jejich xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xx xxxx nižší, než xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxx je xxxx.

(12) X xxxxxxxxxxxx plnění xxxxx §13 xxxx. 4 písm. x) xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx je xxxxxxx spolu xx xxxxxx, xxxxxx, bez xxxx. Xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxx, xx vratný xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx se xxxxxx bezúplatně, xxxxx xxxxx xxxx nestanoví xxxxx. Xxxxxxxx plátce xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx se xxxxxx všem svým xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx pořízen, xxxxxxx o xxx. X případě, xx xxxxxxx částka xxxx xxxxx, xx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx druhu xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xxxx u vratných xxxxx stejného xxxxx, x xxxxxxx xx xxxxxx daň, xx xxxxxxx jako xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx obalů stejného xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx odběratelům xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxx vratných xxxxx xxxxxxxx druhu, které xxxx xxxxxx plátci xxxxxxx během xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx7d) nebo xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx, xxxxx xxxxxx účetnictví, xxxxxxx tento rozdíl xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx pro vratný xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxx xx zbožím, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. X xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx stejného xxxxx xxxxxxxx plátcem xxxx xxxx odběratelům xxxxx xxxxxxxxxxx účetního xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx, xxxxx nevede xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxx xxxxxxx počet xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx plátci xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx účetního xxxxxx7d) nebo během xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, jsou xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxx uváděné xx xxxxxxx dokladu xxxxxxxxxx xxxxx §32 xxxx. 1 xx xxxxxxxx znaménkem. Stejným xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx daně x xxx xxxxxxxx i x daňovém xxxxxxxx xxxxx §101.

(13) Xx xxxxxxx xxxx se xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxx od xxxx osoby na xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxx xxxx xxxx xxxxx. Xxxxxxxxx je, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx uhrazené částky xx xxxxx xxxxx x xxxxxx xx x plnění uhrazeného xx jinou xxxxx xxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx daně.

(14) Xxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxx xxxx x xxxxxxx hodnoty xxxxxx xxxx částka, kterou xx za xxxxxx xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxx xxxxxx xx xxxxxx uskutečnilo, xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx stupni, xx jakém xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx služby xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx x podmínkách xxxxx hospodářské xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx v xxxxxxxx, xxx x xxxxx xxxxxxxx toto zboží xxxxxxxx nebo xxxx xxxxxx přijala; xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx nebo poskytnutí xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx cenou

a) x xxxxxxx xxxxx xxxxxx, která

1. xxxx xxxxx než xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx

2. xxxxxxxx nákladové xxxx xxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx určit částku xxxxx xxxx 1,

x) x xxxxxxx služby xxxxxx, xxxxx není xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx nákladů osoby xxxxxxx x xxxx xx toto poskytnutí xxxxxx.

§36x

Xxxxxx daně xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxx je xxxxxxx xxxx xxx daně, xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx zdanitelného xxxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx osobu xxxxxxxx v odstavci 3 x je-li xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx

x) nižší než xxxxxxx xxxx a xxxxx, pro kterou xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, nemá xxxxx xx xxxxxxx daně xxxx nemá nárok xx odpočet xxxx x xxxx xxxx, xxxx

x) vyšší než xxxxxxx xxxx x xxxxxx, xxxxx uskutečnil xxxxxxxxxx xxxxxx, je xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx §76 xxxx. 1.

(2) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxx nároku xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxx jeho xxxxxxxxxxx, xx-xx plnění xxxxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 3 x xx-xx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx osvobozené xx xxxx xxx xxxxxx xx odpočet xxxx, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx odpočet xxxx xxxxx §76 xxxx. 1.

(3) Xxxxxxx, xx které xx xxxxxxxx xxxxxxxx 1 x 2, jsou

a) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx §5a odst. 3 x tím, xx xxxx podílu xxxxxxxxxxx alespoň 25 % xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx 25 % xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx,

x) xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx §5a xxxx. 4; xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx, xxx xx jedna xxxxx xxxxxx dozorčích xxx xxxx xxxx,

x) xxxxx xxxxxx,

x) společníci xxxx xxxxxxxxxxx.

§37

Xxxxxxx daně x xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx

Xxx xx xxxxxxx xxxx

x) součin xxxxxxx xxxx x xxxxx daně, nebo

b) xxxxxx mezi

1. xxxxxxx xxxxxxxxxxxx výši xxxxxx xx zdanitelné plnění, xxxxx je xxxxxx xxxx, xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §36 xxxx. 6, xxxxx xx včetně xxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxx vzniklé xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx §36 odst. 5 x

2. částkou, xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx částky xxxxx xxxx 1 x xxxxxxxxxxx 1,21 x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx, 1,15 x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx daně xxxx 1,10 x xxxxxxx druhé snížené xxxxx xxxx.

§37a

Základ xxxx x xxxx daně xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx vznikla povinnost xxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx tohoto zdanitelného xxxxxx

(1) Základem xxxx xxx xxxxxxxxxxx zdanitelného xxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxx před xxxxxxxxxxxx tohoto xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx §36 xxxx. 1 a xxxxxxxx xxxxxxx xxxx podle §36 xxxx. 2.

(2) Xx-xx základ xxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1

x) kladný, xxxxxxx xx xxx uskutečnění xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx a xxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx xx xxx uskutečnění xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) záporný, xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx plnění xxxxx xxxx a kurz xxx xxxxxxxx cizí xxxx xx českou xxxx, které xxxx xxxxxxxxx při přiznání xxxx z úplaty xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx zdanitelného xxxxxx.

(3) X xxxxxxx, že xxxxxx xxxx podle xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx x xxx xxxxxxx daně při xxxxxxx xxxxx přede xxxx uskutečnění xxxxxxxxxxxx xxxxxx byly xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx plnění xxxxx xxxxx daně, x xx xxx xx xxxx z xxxxxxx úplaty, xxxxxx xxxxxx xxxx byl xxxxxxx xxxxxx rozdíl xxxx souhrnem základů xxxx xxxxx §36 xxxx. 2 a xxxxxxxx daně xxxxx §36 xxxx. 1; xxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxx na xxxxxx měnu.

§38

Xxxxxx xxxx a xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx

(1) Základem xxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxx §20 xx součet

a) základu xxx xxxxxxxx xxx, xxxxxx cla, dávek x xxxxxxxx splatných x důvodu xxxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxxx zahrnuty xx xxxxxxx xxx vyměření xxx,

x) vedlejších xxxxxx xxxxxxxxx xx prvního xxxxx xxxxxx, v xxxxxxxx, popřípadě xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx do xxxxxxx xxxx xxxxx písmena x),

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, pokud není xxxxxxxxx v §41 xxxxx.

(2) Prvním xxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx odstavce 1 xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx základě xx xxxxx xxxxxxxx xx dovážejícího xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx přepravním xxxxxxx, považuje xx xx xxxxx xxxxx xxxxxx místo prvního xxxxxxxxx dováženého xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(3) U xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx od xxxxxxxxx cla nebo xxxxxxx xxxxx xx xxx vypočte podle §37 xxxx. x). X zboží xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx základ xxxx vypočte podle xxxxxxxx 1 bez xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx §9 xxxx. 1.

(4) Pro xxxxx stanovení xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxx xxxx xx českou xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxx.

§39

Základ xxxx x xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx v tuzemsku

(1) Xxxxxx daně xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx v tuzemsku xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §36.

(2) Plátce xx povinen si xxx daň xxxxxxxxx xxxxx §37 xxxx. x).

§40

Xxxxxx daně a xxxxxxx xxxx při xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx členského xxxxx xx xxxxxxx obdobně xxxxx §36.

(2) Xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx daň xxxxxxxxx x členském státě, xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx po xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx členského státu, xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxxx xx povinen si xxx xxx xxxxxxxxx xxxxx §37 xxxx. x).

§41

Xxxxxx xxxx x xxxxxxx daně x xxxxx, které je x xxxxxx podmíněného xxxxxxxxxx xx spotřební xxxx

(1) Xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xx celního xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx osvobození xx xxxxxxxxx daně, xx stanoví xxxxx §38 xxx zahrnutí xxxxxxxxx xxxx.

(2) X xxxxx, které xx xxx pořízení x xxxxxx členského xxxxx x tuzemsku xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxx stanoví obdobně xxxxx §36 xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx daně.

(3) X zboží, které xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx, x plátce xxxxxxxxxxx xxxx dodání xxxxx §13, xxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx xx volného xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxx podle §36.

(4) X xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx od spotřební xxx, x plátce xxxxxxxxxxx jeho dodání xxxxx §13 xxx xxxxxxx xxxxx do xxxxxxx daňového oběhu, xx xxxxxx daně xxxxxxx xxxxx §36.

Xxxxx 2

Oprava xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxx xxxx

§42

Xxxxxx xxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxx opraví xxxxxx xxxx, nastanou-li xxxx skutečnosti:

a) zrušení xxxx vrácení xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx podle §40 xxxx. 2,

c) xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx ke zboží xx xxxx uživatele xxxxx §13 xxxx. 3 xxxx. x),

x) xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxx jejího xxxxxxx povinnost xxxxxxx xxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx dni xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx daň, xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx

x) xxxxx xxxxxxxxxxx, xx jejichž základě xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx §36 x 36a xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxx základu xxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxxx xxxxxxx x plnění, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx zahrnuto xx xxxxxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx reorganizace, xxxx

x) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx plánu xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxx restrukturalizace.

(3) Xxxxxx základu xxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx plnění xxxxxxxxxxx

x) dnem, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx rozhodné xxx xxxxxxxxx opravy xxxxxxx xxxx,

x) xxxx xxxxxxxxx reorganizačního xxxxx x případě, xx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx na xxxxxxx xxxxxx plánu,

c) xxxx zrušení xxxxxxxxxx x schválení xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx, xx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x důvodu xxxxx xxxx xxxxxxx daně xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx v konkurs x xxxxxxx, že x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx výše xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx této přeměny,

e) xxxx účinnosti xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x preventivní xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx, xx x xxxxxx xxxxxxx xxxx dochází x xxxxxx změny výše xxxxxxx xxxx na xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxx

x) xxxx účinnosti xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx zákona x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx, xx x xxxxxx xxxxxxx daně xxxxxxx x důvodu xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xx základě xxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx doklad, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx v xxxxxxxx xxx xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx plátce

1. neměl xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx

2. xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, ale xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx dokladu xx xxxx xxxxx, xxx xxxxxx xx xxxxxxx plnění xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx.

(5) Xxxxxx xx povinen xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx něm xxx rozumně xxxxxxxxx, x xxxx, xxx xx tento daňový xxxxxx dostal do xxxxxxxxx příjemce plnění xx 15 xxx xxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 3.

(6) Xxxxxx xxxxxxx daně xxxx xxxxxxxxxx zdanitelné xxxxxx xx xxxxx x daňovém xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xx xxxx xxxxxx považuje xx xxxxxxxxxxxx. Xxxxx xx snižován xxxxxx xxxx a xxxxxx xx xxxxxxxxx vystavit xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx daně xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx plátce xxxxxxxxx xxxxx, které xx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxx, xxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx do xxxxxxxxx xxxxxxxx plnění; xx xxxxxxx xxx samostatné xxxxxxxxxx xxxxxx uskutečněné xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx. x) až x).

(7) X případě xxxxxx základu xxxx xxxxxx xxxxxx výši xxxx, pro xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx dni xxxxxxxxxx přiznat xxx x původního zdanitelného xxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxx, x xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx. Xxx xxxxxxxx cizí xxxx xx xxxxxx xxxx xx použije xxxx uplatněný x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxx z xxxxxxx xxxxxx. X případě xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), kdy xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx daňový doklad xxxxx §45 xxxx. 4, lze xxxxxx x kurz xxxxxx xxxxx pracovní xxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx vznikl důvod xxxxxx.

(8) Xxxxxx základu xxxx xxxxx provést, xxxxx den uvedený x odstavci 3 xxxxxxx xx uplynutí 3 xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx kterém xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx plnění xxxx xxxxx x přijetí xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx plnění xxxxx xxxxxxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §13 xxxx. 3 xxxx. x) lze xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx dobu xxxxxx přenechání xxxxx.

(9) Xxxxx pro opravu xxxxxxx xxxx xxxxxx

x) xx xxxx xxxxxxxx xxxx rozhodčího xxxxxx x souvislosti xx xxxxxx xxxx službou, xxxxx byly předmětem xxxxxxxxx uskutečněného zdanitelného xxxxxx, xxxxx toto xxxxxx má vliv xx výši základu xxxx,

x) v xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx dne xxxxxxxxxxxxxxx xxx účinnosti xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) x xxxxxxx xxxxxxxxxxx restrukturalizace xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx

1. xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx pohledávek xxxx, xx které xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx

2. x období xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxxxx dni xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, x to po xxxx, xx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx restrukturalizace.

(10) Xxxxxx xxxxxxx xxxx xx provede xxxxxx xx xxxxx 3 xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx období, ve xxxxxx

x) xxxxx x xxxxxxxx celkového díla, x xx x xxxxxxx, xx byla xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx práva xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx §13 xxxx. 3 písm. x), xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx jejímž xxxxxxx xxxxxxx k převedení xxxxxxxxxxxx práva na xxxxxxxxx xxxxx §13 xxxx. 3 písm. x).

(11) X xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx daně, xxxxx nedojde x xxxxxxxxx vlastnického xxxxx xx uživatele xxxxx §13 odst. 3 xxxx. c), plátce xxxxx xxxx daně x částku daně xxxxxxxxxxx xxxxx §37 xxxx. a) xx xxxxxxx xxxx stanoveného xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xx plnění xxxxx §13 odst. 3 xxxx. c), x xxxxxxx xxx xxxx, xxxxx plátci náleží xx dne zániku xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx k užívanému xxxxx xxxxx způsobem xxx xxxxxxxx.

(12) Xxx xxxxxxxx zboží z xxxxxx xxxxxxxxx státu, xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx služby xxxxxx xxxxxxxxxx v tuzemsku, xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx mimo xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxx identifikovaná xxxxx opravu základu xxxx obdobně podle xxxxxxxx 1 xx 9.

(13) Xxx dovozu xxxxx, xxx xxxxxx xxx celní xxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxx základ xxxx xxxx xxxxx xxxx, xxxxxx tuto skutečnost xxxxxx celnímu úřadu, xxxxx daň xxxxxxx xxxxxxx.

§43

Oprava xxxx xxxx

(1) X xxxxxxx, xxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx daň jinak, xxx stanoví xxxxx xxxxx, x xxx xxxxxxx xxx na xxxxxxx, je xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx přiznání xx xxxxxxxxx období, xx kterém xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx. Xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxx, xx kterém xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx, obdržela xxxxxxx daňový xxxxxx, xxxx xx kterém xxxx provedena xxxxxx x xxxxxxxx pro xxxxx daně x xxxxxxx xxxxxxx.

(2) X xxxxxxx opravy xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxx xxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx

x) provedou opravu xxxx xxxx v xxxxxxxx xxx účely xxxx z přidané xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx

1. xxxxxx povinnost xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx

2. xxxxxxxxx daňový doklad, xxx pro účely xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx jim xxxx xxxxx, pro kterou xx původní plnění xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx.

(3) X opravy xxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx daně xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxx plnění. Pro xxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx kurz xxxxxxxxx osobou provádějící xxxxxxxx xx dni xxxxxxxxxx xxxxxxx daň x xxxxxxxxx plnění.

(4) Xxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx po xxxxxxxx 3 let xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxx, xxxxx xxxx plátcem a xxx xxxxxxx povinnost xxxxxxx daň, xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx, je oprávněna xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 až 4.

(6) Xxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x níž xxxxxxx xxxxxxxxx přiznat xxx, xxxxx xxxxxxxx 1 xx 4 xxxxxxx.

§44

§44 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 80/2019 Sb.

§45

Opravný xxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxx doklad x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx plnění,

b) xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx osoby, xxx kterou xx xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxx kterou xx xxxxxx uskutečňuje,

e) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx daňového xxxxxxx,

x) evidenční xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx dokladu,

g) xxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx základem xxxx,

x) xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx,

x) xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x původní xxxxxxx, xxxxxx osoba, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xx uskutečňované plnění xxxxxx,

x) xxx xxxxxxx x §42 odst. 3.

(2) Xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx doklad a xxxxx, xxx xxxxxx xx xxxxxx uskutečnilo, xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, nemusí opravný xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle odstavce 1 xxxx. x), x), x) a x).

(3) Při opravě xxxxxxx xxxx podle §42 xxxx. 12 xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx náležitosti xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. i) x x).

(4) Xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxx vystaveny xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx být údaje, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx. X xxxxxxx, xx xx xxxxxxxx xxxxxxx dokladu nejsou xxxxxxx xxxxxxxxx čísla xxxxxxxxx daňových xxxxxxx, xxxx xxx xx xxxxxxxx daňovém xxxxxxx xx vazbě xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx takové xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx plněním byla xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxx xx opravném xxxxxxx xxxxxxx uvede xxxxxxxx xxxxxxx mezi xxxxxxxxxx x původními xxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx veškerá xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx i x xxxxxxx, xx xx xxxxxxx zvyšována xxxx xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx daň xxxxx, než stanoví xxxxx xxxxx, x xxx xxxxxx xxx xx xxxxxxx.

Oddíl 3

Xxxxxx základu xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

§46

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx základu xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xx xxxxxxxx provést xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, pokud

a) xxxxxxxxxx xx zdanitelného xxxxxx xx xxxxxxxx v xxxxxxxxx řízení vedeném xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxxxx dosud xxxxx xxxxxxxx, a xx xxxxxx prvního xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx řízení xxxxxxxx xxxxxxx 2 roky; xxxxxx základu daně xxxxx provést, pokud xxxxxxx xxxx možné xxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem xxxxxxxxxxx xxxx řízení xxx exekuční xxxxxx xxxxx exekučního řádu,

b) xxxxxxxxxx xx zdanitelného xxxxxx xxxx vymáhána x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx exekučního xxxx x tato xxxxxxx xxxxxxxx zastavením pro xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xx xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxxxx řízení, věřitel xxxxxxxxx svoji pohledávku xx zdanitelného xxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxx xxxxxxxxx rozhodnutím xxxxx x xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x x insolvenčním xxxxxx xx x xx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxx

1. rozhodl x xxxxxxxxxx konkursu xx xxxxxxx dlužníka xxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxxxx,

2. xxxxxxxx xxxxxxxxx a xx zprávy xxx xxxxxxxxx xx xxxxxx, xx xxxxxxxxxx ze xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx

3. xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx zpětvzetí návrhu xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx oddlužení xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx oddlužení, xxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx majetek xxxxxxxx xx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx nepostačující,

d) xxxxx xx smrti xxxxxxxx x z xxxxxxxx xxxxxxxxxx řízení x pozůstalosti je xxxxxx, xx xxxxxxxxxx xx zdanitelného xxxxxx xxxxxx zcela xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx; v xxxxxxx xxxxxxxxx pozůstalosti xxxx být xxxxxxxxxx xx zdanitelného xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x pokud xxx x pohledávku, xxxxx xx zjišťuje, xxxx se jednat x pohledávku xx xxxxxxxxxxxx plnění, která xx xxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxx x dosud xxxxxxxxxx řízení podle xxxxxx x) až x), xxxxxxx uplatnil xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx dosud xxxxxxxxx xxxxxxx skutečnosti xxxxxxxx xxx provedení xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x) xx x) a xxxxxxxx 5 xxx xx konce xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx zdanitelné xxxxxx.

(2) Xxxxx xx xxxxxxxxx opravy základu xxxx v případě xxxxxxxxx pohledávky xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx d) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx další xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx pohledávky, xxxxx mají xx xxxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, je xxxxxxx povinen provést xxxxx xxxxxx základu xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx; podmínky xxx xxxxxxxxx opravy xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx pohledávky xxxx splněny x x xxxxxxx, že xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx řízení x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx ze xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx uspokojena,

b) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx opravu xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx pohledávky.

(3) Xxxxxx xxxxxxx daně xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx provést, xxxxx

x) xxxxxxx a xxxxxxx xxxx xxxx ke xxx uskutečnění xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx

1. kapitálově xxxxxxxxx xxxxxxx x xxx, xx výše xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx plnění představovala xxxxxxx 25 % xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx 25 % xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx, xxxx

2. xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx a xxxxxxx xxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxxx zdanitelného xxxxxx byli společníky xxxx xxxxxxxxxxx a xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xx dni xxxxxxxx smlouvy, xxxxx xxxxx je xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx nespolehlivou xxxxxx,

x) xxxxxx základu xxxx xxx xxxx provedena x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1, x xx x xxxxxxx, v xxxxx xxxx xxxx xxxxxx x opravy x xx související xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx není xxxxxxxx xxxxxxxxxx znám,

f) xxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxx dodání xxxxx xxxx poskytnutí služby xxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxx to x přihlédnutím k xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx kterého xxxx xxxxxxxxxx zdanitelné xxxxxx, vědět měl x xxxx, pokud xx v xxxxxxx xxxxxxxxxx vztahu postupoval x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx řádného xxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx neopravil xxxxxx xxxx podle §42 x xxxxxxx xxxxxxx reorganizace x xxxxxxx poté, xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx plánu xxxxxxx xxxxxx daně podle §42.

(4) Opravu xxxxxxx xxxx xxxxx odstavců 1 a 2 xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx 3 let xx xxxxx zdaňovacího xxxxxx, xx xxxxxx

x) xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) došlo x převzetí celkového xxxx, x xx x xxxxxxx, xx xxxx poskytována dílčí xxxxxx.

(5) Xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx daně xxxxx odstavce 4 xxxxxx

x) xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx vedeného xx účelem xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx kterém xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xx xxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxxx, xx kterém xx xxxxxxx domáhá xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xx dobu xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx řízení xxxxxxxx xx účelem xxxx x xxxxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx základě xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x řízeních podle xxxxxxxx 1 písm. x) xx x) xxx procesní xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xx zahájení xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx insolvenčního xxxxxx, xxxxx se xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx pohledávky x x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,

x) xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx v případě xxxxxxxxxx osob, xx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx vztahuje, xxxx

x) x případě xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx strany xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, x xx xx xxxx, xx níž je xxxxxxxxxx xxxxxxxx do xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx podle xxxxxx x preventivní xxxxxxxxxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxx se xxx xxxxx daně x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxx zdanitelné xxxxxx xxxx xxxxxx plátci, x něhož mu xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx,

x) xxxxx daň x xxxxxx plnění xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxx xx toto xxxxxx a

d) jehož xxxxx na xxxxxx x xxxxxxxxxx nezaniklo.

(7) Xxxxxxxxx se xxx xxxxx daně z xxxxxxx hodnoty xxxxxx xxxxx, která jako xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx zdanitelné xxxxxx, xx xxxxx nebyla xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx část, x xxxxx povinnost xxxxxxxxxx xxxxxx xx toto xxxxxxxxxx xxxxxx nezanikla.

§46a

Výše opravy základu xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Oprava xxxxxxx xxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx provede xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx z

a) xxxxxxxxxx xxxxxx xx zdanitelné xxxxxx, xxxxx nebyla xxxxxxxx x exekučním xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx plnění x xxxxxxx prohlášení xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxx xxx oddlužení v xxxxxxx schválení oddlužení,

d) xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx zastavení insolvenčního xxxxxx,

x) neobdržené úplaty xx zdanitelné plnění xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx řízení o xxxxxxxxxxxx; xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xx výše, v xxxx povinnost x xxxxxx xxxxx věřitele xxxxxx xx xxxxxx, xxxx

x) neobdržené xxxxxx xx zdanitelné xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, jde-li x opravu xxxxxxx xxxx podle §46 xxxx. 1 xxxx. x).

(2) Xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx odstavce 1 xx neobdržená úplata xxxxx o částku x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx hodnotu nepeněžitého xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxx xx xxxxxxxxx opravy xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx ke xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx provedení další xxxxxx xxxxxxx xxxx x případě nedobytné xxxxxxxxxx, věřitel xxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxx zohlední xxxxxxx xxxxx základu xxxx provedené předešlou xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx nedobytné xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx s xx xxxxxxxxxxxxx.

(4) Pokud xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx řízení x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx, xxxxxx xxxx x xxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxx xx xxx xxxxxx základu xxxx x případě xxxxxxxxx pohledávky x xxxxxxx pohledávky zjištěné xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx insolvenčním xxxxxxxx x oddlužení.

(5) Xxxxx xxxx xxxxxxxxxx přezkoumávána x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, vychází xx xxx opravě základu xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxx je pohledávka x xxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx.

(6) Xxxxx je xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx ekonomického xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx oprávněn xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx pohledávky pouze xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxx obvyklé xxxx.

(7) Xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx plnění xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx výši, xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx daně v xxxxxxx nedobytné pohledávky xxxxx do xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx.

(8) Xxxxx-xx xxxx provedením opravy xxxxxxx daně v xxxxxxx xxxxxxxxx pohledávky x xxxxxx základu xxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx pohledávky xxxx xxxxxx výše xxxx, xxxxxxx se xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx daně nebo xxxxxxxx xxxx xxxx.

§46x

Xxxxx výše opravy xxxxxxx xxxx určené xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Věřitel xx xxxxxxx xxxxxx xxxx opravy xxxxxxx xxxx určenou kvalifikovaným xxxxxxx, xxxxx

x) nastaly xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx opravy xxxxxxx daně x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §46 xxxx. 1 xxxx. x) xx x) x

x) x těchto xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx skutečná xxxx základu xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx výši xxxxxx xxxxxxx daně xxxxxx kvalifikovaným xxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxx rozdílu mezi xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx a xxxx opravy xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx 1 000 Xx.

(3) Xx-xx xxxxxxx xxxxxxx mezi skutečnou xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxx, xxxxxxx xxxxx výši opravy xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx tohoto xxxxxxx,

x) xxxxxxx, věřitel xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx o xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§46x

Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x případě xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xx xxxxxxx provést xxxxxxxxxx opravu xxxxxxx xxxx x případě xxxxxxxxx pohledávky, pokud xx po xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx §46 xxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx §46b xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 1 x případě xxxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx, xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zprávou xxx oddlužení xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xx xxxxxxx poslední xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2 xx započte xxxxxx částka v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx nepeněžitého xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x souvislosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx nebo zajištěním xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx je xxxxxxxx provést xxxxxxxxxx xxxxxx základu daně x xxxxxxx nedobytné xxxxxxxxxx, xxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx daně podle §46 xxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx §46x zvýší poslední xxxxx xxxxxxxxxx úplata.

(5) Xx-xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx základem daně xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx neobdržené xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx známé neobdržené xxxxxx podle xxxxxxxx 1, 2 nebo 4

x) kladná, xxxxxxx xxxxx xxxx opravy xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx tohoto xxxxxxx,

x) xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx daně o xxxxxxxxx xxxxxxx tohoto xxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxx opravu xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx 5 xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx jako samostatné xxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxxxxxxx. Pro xxxxxxxx xxxx xxxxx se xxxxxxx §46 xxxx. 5 obdobně.

§46c xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 80/2019 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.4.2019

§46d

Zrušení opravy xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx pohledávky

(1) Věřitel xx povinen xxxxxxx xxxxxxx opravy základu xxxx x případě xxxxxxxxx pohledávky, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx dlužníka x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx konkurs x xxxxxx

x) zjištění, xx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx úpadek,

b) xxxxxxxx, xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x všechny pohledávky xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x pohledávky xxx xxxxxxxxx xx roveň xxxx xxxxxxxxxx, nebo

c) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x insolvenčního xxxxxxx x návrhem xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx opravy základu xxxx xxxxx xxxxxxxx 1 provede xxxxxxx xx xxxx poslední xxxxx xxxxxxxxxx úplaty.

§46d xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 80/2019 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.4.2019

§46x

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x případě xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx-xx xx xxxxxxx xxxxxxx základ xxxx x případě xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, je xxxxxxx xxxxxxxx základní xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx 30 xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx základě xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx

x) x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx daně xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx odhadem do 30 dnů ode xxx zjištění xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xx vznikla povinnost xxxxxx výši opravy xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) x xxxxxxx xxxxxxxxx opravy xxxxxxx xxxx xx 30 xxx xxx xxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx známé xxxxxxxxxx xxxxxx, nebo

c) xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx daně xx 30 xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xx vznikla xxxxxxxxx xxxxxxx zrušení xxxxxx xxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxx daňový xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx:

x) označení věřitele,

b) xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx dlužníka,

d) xxxxxx identifikační číslo xxxxxxxx,

x) xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx §46 xxxx. 1, podle xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx daně xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx o tom, xx xx xxxxx x další xxxxxx xxxxxxx daně x xxxxxxx nedobytné xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx §46 xxxx. 2,

x) xxxxxxxx xxxxxx insolvenčního řízení, xx-xx xxxxxx základu xxxx prováděna x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx řízení,

h) xxxxxxxxx číslo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx daňového xxxxxxx,

x) xxx xxxxxxxxx základního xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxx xxxxxxxxxxx opravy xxxxxxx xxxx, pokud xxxxx xxxxxxx došlo xx xxxxxxx xxxx xxxxxx základu xxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx se x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, a xx

1. xxxxxxxxx xxxxx daňového xxxxxxx,

2. xxx uskutečnění xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

3. xxxx xxxxxx,

4. základ xxxx,

5. sazbu daně x

6. xxxx xxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x předchozí xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx určené xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx a xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx byly xxxxxxxxx, x xx

1. xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx daňového xxxxxxx x opravných xxxxxxxx xxxxxxx,

2. xxx vystavení xxxxxxxxxx xxxxxxxxx daňového xxxxxxx x opravných xxxxxxxx xxxxxxx,

3. xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx plnění,

4. xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx daně, xxxxx xxxx opravy základu xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, dodatečné xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx opravy základu xxxx,

5. výši opravy xxxxxxxx xxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x opravě základu xxxx v případě xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xx

1. xxxxxxxxxxx úplatu xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

2. xxxx opravy xxxxxxx xxxx,

3. daň xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx původní xxxxxxxxxx plnění.

(4) Xxxxxxx xxxxxx doklad x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx kvalifikovaným odhadem xxxxxxxx tyto údaje:

a) xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx dlužníka,

d) daňové xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx o xxx, xx jde o xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx určené xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) spisovou xxxxxx xxxxxxxxxxxxx řízení, xxxxx xx oprava xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) evidenční xxxxx

1. xxxxxxxx dokladu,

2. xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx dokladu,

3. xxxxxxxxx daňového xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx základu xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) den

1. uskutečnění xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx plnění,

2. xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx pohledávky,

3. xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx základu xxxx určené kvalifikovaným xxxxxxx,

4. xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx opravy xxxxxxx xxxx určené xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx touto xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx se x xxxxxxxxx zdanitelnému xxxxxx, x xx

1. xxxx xxxxxx,

2. xxxxxx xxxx,

3. xxxxx xxxx x

4. xxxx xxxx,

x) informace xxxxxxxxxx se x xxxxxx základu xxxx x případě xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xx

1. xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

2. xxxx opravy základu xxxx,

3. daň xxxxxxxxxx x neobdržené xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx změně xxxx opravy xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xx

1. xxxxxxxxxxx úplatu xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §46a xxxx. 1 xxxx. x) xx x),

2. xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx 1 x xxxx xxxxxxxxxx úplaty, která xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx daně xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

3. xxxxx xxxx,

4. xxxxxx xxxx xxxxxxxxx z rozdílu xxxxx xxxx 2,

5. xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx bodu 2.

(5) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx obsahuje xxxx xxxxx:

x) označení xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx,

x) označení xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxx, xx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx

1. xxxxxxxx xxxxxxx,

2. xxxxxxxxxx opravného xxxxxxxx xxxxxxx,

3. xxxxxxxxx daňového xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx výše opravy xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx odhadem, xxxxx xxxx tato xxxxx xxxxxxxxx,

4. opravného daňového xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx základu xxxx,

x) xxx

1. xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

2. xxxxxxxxxxx opravy základu xxxx v případě xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

3. xxxxxxxxxxx xxxxx výše xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, pokud xxxx xxxx změna xxxxxxxxx,

4. xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx dokladu v xxxxxxx xxxxxxxxx opravy xxxxxxx xxxx,

5. xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx, pokud xxxxx xxxxxxx došlo xx xxxxxxx xxxx opravy xxxxxxx daně,

h) xxxxxxx xxxx zvýšení xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx daně,

i) xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx po xxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx §46c,

x) xxxxxx xxxx

1. xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx úplaty x

2. výší neobdržené xxxxxx po xxxxx xxxxxxx podle §46c,

x) xxxxx xxxx,

x) xxxxxx xxxx stanovený z xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x),

x) daň xxxxxxxxxx x xxxxxxx podle xxxxxxx x).

(6) Xxxxxxx xxxxxx doklad xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx:

x) xxxxxxxx věřitele,

b) xxxxxx identifikační xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx identifikační číslo xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxx, že jde x xxxxxxx opravy xxxxxxx xxxx,

x) evidenční xxxxx

1. daňového xxxxxxx,

2. xxxxxxxxxx opravného daňového xxxxxxx,

3. xxxxxxxxx daňového xxxxxxx x případě xxxxx xxxx opravy xxxxxxx daně xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx tato změna xxxxxxxxx,

4. xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x případě xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxx oprava xxxxxxxxx,

5. xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx zrušení xxxxxx xxxxxxx xxxx,

x) xxx

1. xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx při xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx,

2. xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx základu xxxx,

3. xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §46 odst. 1,

x) základ daně x daň u xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxx poslední xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) sazbu xxxx,

x) základ xxxx x xxx ve xxxx, x xxxx xx xxxxxxxxx zrušení xxxxxx základu xxxx.

§46x

Xxxxxx xxxxxxx xxxx x případě xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx samostatné xxxxxxxxxx plnění

(1) Oprava xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx plnění xxxxxxxxxxx

x) xxxx xxxxxxxx základního xxxxxxxxx daňového dokladu xxxxxxxxxx, xxxxx jde x xxxxxx xxxxxxx xxxx x případě xxxxxxxxx pohledávky, xxxxx xx za následek xxxxxxx xxxxxxx xxxx,

x) xxxx xxxxxxxx opravného xxxxxxxx dokladu dlužníkovi, xxxxx jde x xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx daně určené xxxxxxxxxxxxxx odhadem xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx základu xxxx, které xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx daně,

c) xxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx rozhodné pro xxxxxxxxx opravy základu xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx pohledávky, xxxxx xxx x opravu xxxxxxx daně x xxxxxxx nedobytné pohledávky, xxxxx xx za xxxxxxxx zvýšení xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxx

x) xxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx výše xxxxxx xxxxxxx daně xxxxxx kvalifikovaným xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx základu xxxx xxxx zrušení xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx jde o xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx určené xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, dodatečnou xxxxxx xxxxxxx daně xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx za xxxxxxxx xxxxxxx opraveného základu xxxx.

(2) Xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, je xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx daňových xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx zdanitelná xxxxxx, x xxxxxxx provedl xxxx xxxxxx, nebo

b) xxxxxx těchto dokladů x uvedením xxxxx xxxxxxxxxxx uvedených xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

§46x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 80/2019 Xx. x xxxxxxxxx od 1.4.2019

§46x

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

X případě xxxxxx xxxxxxx daně x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, dodatečné xxxxxx xxxxxxx daně x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo zrušení xxxxxx xxxxxxx daně x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx plátce xxxxxx xxxx xxxxxxxx známé xxxx, pro xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx ke xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx daň x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Pro přepočet xxxx xxxx xx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

§46x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 80/2019 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.4.2019

Díl 7

Xxxxx daně

§47

Sazby xxxx x zdanitelného xxxxxx

(1) X xxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxx xxxx xx výši 21 %,

x) první xxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxx 15 %, xxxx

x) xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx ve xxxx 10 %.

(2) X xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx ke xxx vzniku xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx. X xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx daně xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx z xxxxxxx xxxxxx.

(3) U xxxxx xx uplatňuje xxxxxxxx sazba daně, xxxxx zákon xxxxxxxxx xxxxx. X xxxxx xxxxxxxxx x příloze č. 3 xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx. X zboží xxxxxxxxx x příloze č. 3a, xxxxx x chladu se xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx.

(4) U xxxxxx se uplatňuje xxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx. X xxxxxx xxxxxxxxx x příloze č. 2 xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx daně. X xxxxxx uvedených x příloze č. 2a xx xxxxxxxxx druhá xxxxxxx xxxxx xxxx.

(5) X xxxxxx xxxxxxxxxxxxx v xxxxxx xxxx úpravě xxxxxxxxxxxxxx prostředků xxxxx přílohy č. 3 x xxxxxx xxxxxx xx uplatňuje xxxxx snížená xxxxx xxxx.

(6) X elektronicky xxxxxxxxxxxxx služeb spočívajících x xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx, xxxxxx, prospektů, xxxxx, časopisů, periodik, xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx by xxxx zbožím, xx xxxxx dodání se xxxxxxxxx druhá snížená xxxxx xxxx, xxxxx xx byly xxxxxxxx xx hmotném xxxxxx, xxxxxx xxxxxx zpřístupnění x xxxxx veřejných xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx poskytovaných xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx druhá xxxxxxx xxxxx daně.

(7) Xxx xxxxxx xxxxx xxxx pořízení xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx obsahují xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx sazbám xxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx x těchto xxxxx, xxxx xxxx dotčena xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

(8) X xxxxxx xxxxxxxxxx xxx, sběratelských xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x příloze č. 4 xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx.

(9) X xxxxxx xxxxx, x kterého xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx druhy zboží, xxx podléhají xxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxx xx různých xxxxxxxxxx xxxxxxx sazebníku, xx xxxxxxx nejvyšší z xxxxxx xxxxx.

(10) X xxxxxxx xxxx xxxxx §36 odst. 12 xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxxx xxxx.

§47x

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx sazby xxxx x xxxxxxxxxxxx plnění

Předmětem xxxxxxxxx posouzení xx xxxxxx, zda je xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxx sazby xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx snížené xxxxx xxxx xxxxx §47 xxxx. 1.

§47x

Xxxxxx o závazné xxxxxxxxx určení xxxxx xxxx u xxxxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Generální xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxx rozhodnutí x závazném xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx plnění.

(2) X žádosti x xxxxxx rozhodnutí xxxxx xxxxxxxx 1 osoba xxxxx

x) xxxxx zboží xxxx služby, xxxxx xx žádost x xxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx; x xxxxxxx xxx xxxxx xxxxx položku xxxxx xxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x závazném posouzení.

§47a xxxxxx právním předpisem x. 344/2013 Xx. x účinností xx 1.1.2014

§48

Xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx pro sociální xxxxxxx

(1) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxx stavbě, xxxxx xx xxxxx o xxxxxx pro xxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Stavbou xxx bydlení xx xxx účely xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx právních xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) stavba xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx, xxxxx

1. xxxxxx k xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx stavby xxxxxxxxx xxxx a

2. je xxxxxxx na xxxxxxx, xxxxx tvoří funkční xxxxx s xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx domu,

d) xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx d), xxxxx xx nachází ve xxxxxx xxxxxx pevně xxxxxxx xx xxxx.

(3) Xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx se xxxxxxx pevně xxxxxxxx xx zemí, se xxx xxxxx xxxx x přidané xxxxxxx xxxxxx pozemek, xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx zemí xxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxx je xxxxxxxx xxxxx s xxxxxxx stavbou. Xxxxx xxxxxxx není xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxx osoby xxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxxxx xx pro xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx rozumí xxx nebo jiný xxxxxx místností, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx trvalé xxxxxxx x xxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxxx pro sociální xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

x) xxxxxx xxxxxxxx domu xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx nemovitostí, x xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx 120 x2,

x) stavba xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx předpisů xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx plocha nepřesahuje 350 x2,

x) obytný xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx zařízení xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx příslušníků xxxxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx zaměstnanců,

e) xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx sociálních xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx zákona x xxxxxxxxxx službách,

f) xxxxxxx zařízení pro xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx x xxxxxxxxx výchovné xxxx, xxxxx zákona xxxxxxxxxxxx výkon xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx péči xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) internáty xxxx samostatně zřízených xxx žáky xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx zařízení a xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx domovy xxx xxxx xx 3 xxx xxxx,

x) xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx pomoc a xxxxxxxx xxx výkon xxxxxxxxxx péče xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx sociálně-právní xxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxx, xxxxx

1. slouží x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxx x), x) a x) až x) x

2. xx zřízena xx xxxxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

(6) Xxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx daně x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

x) xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx plocha xxxxxxxxxxx 120 x2,

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx prostorem xxxxx písmene a), xxxxx se xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx se xxxx.

§48x

§48x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 360/2014 Sb.

§49

Sazba xxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx pro sociální xxxxxxx

(1) Xxxxx snížená xxxxx xxxx xx xxxxxxx při xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x montážních xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx stavby, xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxx sazba xxxx xx uplatní xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx prací, xxxxxxx se xxxxxx xxxx xxxxxxx mění xx xxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxx.

(3) První xxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx x xxxxxx

x) xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) pozemku, xxxxx součástí xxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxx, xxxxx součástí není xxxx xxxxxx než xxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxx, nebo

d) jednotky, xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx než obytný xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx.

§50

§50 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 47/2011 Sb.

Xxx 8

Xxxxxxxxxx od xxxx xxx nároku xx xxxxxxx xxxx

§51

Xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx

(1) Xxx xxxxxxx podmínek xxxxxxxxxxx x §52 xx 62 jsou xx xxxx xxx nároku xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx tato plnění:

a) xxxxxxxx poštovní služby x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx (§52),

x) rozhlasové x televizní vysílání (§53),

x) xxxxxxxx činnosti (§54),

x) xxxxxxxx xxxxxxxx (§54a),

x) xxxxxxxxxxx činnosti (§55),

x) xxxxxx nemovité xxxx (§56),

x) xxxxx xxxxxxxx věci (§56a)

x) xxxxxxx x xxxxxxxxxx (§57),

x) xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx zdravotního xxxxx (§58),

x) xxxxxxxx xxxxx (§59),

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx (§60),

x) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx (§61),

x) xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx daně xxx xxxxxx na xxxxxxx xxxx, x xxxxx, u xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx daně (§62).

(2) X xxxxxx, xxxxx xx osvobozeno xx xxxx bez xxxxxx na xxxxxxx xxxx, vzniká povinnost xxx přiznat ke xxx xxxx xxxxxxxxxxx. Xx-xx před xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx bez nároku xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x přijaté xxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxx; xx xxxxxxx, xxxx-xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx daně xx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx určitě. Xxx stanovení xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx podle xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxx xxxxx §36. Xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx od xxxx xxxxx odstavce 1 xx xxxxxxxxx podle §42.

§52

Základní xxxxxxxx služby x dodání poštovních xxxxxx

(1) Základní xxxxxxxx xxxxxxx se xxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx poštovní xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx.

(2) Dodáním xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx platných xxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx služeb v xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx obdobných cenin x xxx, že xxxxxx xx tato xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx částku xxxxx poštovních xxxxxx.

§53

Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxx osvobození xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx ze zákona xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx vysílání obchodního xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx vysílání x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx třetí xxxx.

§54

Finanční činnosti

(1) Finančními xxxxxxxxx se pro xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx x obchodních xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx vkladů od xxxxxxxxxx,

x) poskytování xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx služby x xxxxxxxx elektronických peněz,

e) xxxxxxxx x správa xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx vydávání xxxxxxxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxx x),

x) xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x převzetí xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx inkasa,

i) xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx týkající xx peněz,

k) dodání xxxxx České národní xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxx národní xxxxxx xx xxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx bank, xxxx xx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx regulovaného trhu x xxxxxxxxxxxx nástroji,

m) xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx nástrojů xx xxxx účet,

o) xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx nástroji xx xxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxxx majetku zákazníka xx xxxxxxx xxxxxxx xx zákazníkem, pokud xx součástí majetku xxxxxxxxxx nástroj, x xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx nástrojů,

q) xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx emisí xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx nástroji,

t) xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx vlastní účet xxxx na xxxx xxxxxxxxx,

x) úplatné xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx postoupené xxxxx xxxxxxxxx; xxxxxxxxxx od xxxx není poskytování xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx dluhů x xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx investičního xxxxx, důchodového xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) vybírání xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx dávek xxxxxxxxxxx pojištění xxxx xxxxxxxx opakujících se xxxxxx obyvatelstva,

y) xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx činností xxxxxxxxx x písmenech x), b), c), x), x), x), x), h), i), x), l), m), x), o), x), x), x), s), x) x u).

(2) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx se správou xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx osoba xxxxxxxxxxx xxxx nebo peněžní xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) v xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx karet, xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx karty, xxxx xxxxxxxx pouze xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§54a

Penzijní xxxxxxxx

Xxxxxxxxxx činnostmi xx pro xxxxx xxxxxx zákona rozumí

a) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx penzijního xxxxxxx podle zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx penzijní xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podle zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx připojištění,

c) xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx penzijního xxxxxxxxxxxx.

§55

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxx

x) xxxxxxxxxxx pojištění,

b) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx x pojištěním xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx pojištění nebo xxxxxxxxx.

§56

Xxxxxx xxxxxxxx xxxx

(1) Xx xxxx xx xxxxxxxxxx dodání xxxxxxx, xxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx stavbou xxxxx spojenou xx xxxx a

b) xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxx se pro xxxxx zákona o xxxx z xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xx kterém

a) má xxx zhotovena xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxx x

1. který xx xxxx byl xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx správních xxxxx xx xxxxxx zhotovení xxxx xxxxxx, xxxx

2. x xxxxx okolí xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx za účelem xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxx

x) xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx povolení, xxxxxxxxxx povolení, kterým xx stavba xxxxxxxx x povoluje, xxxx xxxxxxx souhlasu x xxxxxxxxxx ohlášené xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx zákona xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxx.

(3) Xxxxxx vybrané xxxxxxxx xxxx je xxxxxxxxxx xx daně xx xxxxxxxx 5 xxx

x) xx vydání

1. xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxxx rozhodnutí, xxxx

2. xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx nemovité xxxx, nebo

b) x xxxxxxx, xx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx kolaudační xxxxxxx nebo kolaudační xxxxxxxxxx, xxx xxx, xxx bylo započato

1. xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxx

2. xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx věci xx xxxxxxxxx xxxxx; pokud xxx x provedené xxxxxxxxx xxxxx této xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx kolaudační xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x).

(4) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx počátek xxxx lhůty xxxxx xxxxxxxx 3 se x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx tvoří xxxxxxx xxxxx xx stavbou xxxxx xxxxxxxx se xxxx, xxxx xxxxx xxxxxx, jehož xxxxxxxx xx xxxxxx pevně xxxxxxx xx xxxx, xxxxxx xx stavby xxxxx xxxxxxx xx xxxx, s xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx která xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx.

(5) Vybranou xxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx rozumí

a) xxxxxx xxxxx spojená xx zemí,

b) xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxx,

x) xxxxxxx, xxxxx xxxxx funkční xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx xx samostatným xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx je xxxxxx pevně xxxxxxx xx xxxx.

(6) Xxxxxx xx může xxxxxxxxxx, xx se u xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx x dodání xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxx xxx. Pokud je xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxx tak xxxxxx xxxxx po jeho xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx přijal xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx které xx nevznikla povinnost xxxxxxx xxx, xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx základ xxxx xxxxx §36.

§56x

Xxxxx xxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxx nemovité xxxx xx xxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxx nájmu nemovité xxxx,

x) poskytnutí ubytovacích xxxxxx, které odpovídají xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx XX-XXX 55 xx znění xxxxxxx x 1. xxxxx 2008,

x) xxxxx xxxxxxx x míst k xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxxxxxx schránek,

e) xxxxx xxxxxx xxxx jiných xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Krátkodobým xxxxxx nemovité xxxx xx pro xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx, stavby xxxx xxxxxxxx, popřípadě xxxxx s vnitřním xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx, xxxxx, xxxxxx nebo xxxx, který xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx 48 xxxxx.

(3) Xxxxxx xx xxxx rozhodnout, že xx u xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx jeho xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx daň; xx xxxxxxx xxx xxxxx

x) stavby rodinného xxxx podle xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx katastr xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx prostoru,

c) xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx,

x) xxxxxx, x xxx xx xxxxxxx 60 % xxxxxxxxx plochy xxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx, xx-xx pronajímána xxxx xxxx, tvořeno xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx, xxxxx součástí xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x), s níž xx tento xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) práva stavby, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx d), x xxx xx právo xxxxxx xxxxxxxxxxx.

§57

(1) Xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx se xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxxx a xxxxxxxxxx činnost poskytovaná x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx, středních xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, vyšších xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx státní jazykové xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx42), xxxx xxxxxxxx x vzdělávací činnost x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxxx fyzických xxxx xxxxxxxxxxx xxxx, které xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx oborem vzdělání x uzavřely xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x rozsahu xxxxxxxxxxx vyučování xxxx xxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx43),

x) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx ve xxxxxxxx rejstříku42) a xxxxx doplňují nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx písmene x) xxxx x xxx přímo xxxxxxxxx; xxxx zajištění xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx preventivně výchovné xxxx44),

x) vzdělávací xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx44a)

1. x akreditovaných xxxxxxxxxxxx, magisterských x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

2. x programech xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx,

3. v programech xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx,

x) činnost xxxxxxxxx xx účelem xxxxxxxxxxxxx xxxx poskytování služeb xxxxxxxxx výcviku xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxx xx stanoví xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x společném xxxxxxx xxxx x přidané xxxxxxx7e), xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx získala xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx která xx pro xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx x vzdělávací činnost x rámci plnění xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx x nezapsaných do xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx a tělovýchovy xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx docházky,

f) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx osobami xxxxxxxxxx x oblasti xxxxxxxxxx vzdělávání xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x přípravných xxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx jazykových zkoušek xxxxxxxx Ministerstvem xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx44f),

x) xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx neziskovými organizacemi xxx děti x xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxx x xxxxxx skupině xxxxx zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služby xxxx x xxxx v xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx o xxxx xx 4 xxx x denním xxxxxx, pokud jsou xxxxxxxxxxx

1. státem,

2. krajem,

3. xxxx,

4. organizační xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxx,

5. xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx,

6. xxxxxxx xxxxxx Xxxxxx nebo xxxx xxxxxxxx částí,

7. příspěvkovou xxxxxxxxxx, nebo

8. nestátní xxxxxxxxxx organizací xxx xxxx a xxxxxx.

(2) Xx xxxx xx xxxxxxxxxx dodání xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxx x vzdělávání xxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx 1.

§58

Xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx zboží

(1) Xxxxxxxxx službou xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx zdravotní xxxxxx xxxxx zákona xxxxxxxxxxxx zdravotní xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, pokud xx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx zdraví, x xxxxxx x xx xxxx související.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx účely xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx

x) xxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xx xxx xxxxxx xxxxxx zřejmé, xx xxxxx použity pro xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxxxxxxxx výrobků, které xxxx xxxxxxxxxxxxxx prostředky xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, stomatologickými xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx zboží pro xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx

x) xxxxx,

x) potravin xxx zvláštní výživu, xxxx

x) zdravotnických prostředků xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xx xxxx xx osvobozeno zdravotní xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx zdravotním xxxxxxxxx46).

§59

Xxxxxxxx pomoc

Sociální xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx rozumí xxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx47). Xxxxxxxx služby xxxx xxxxxxxxxx xx daně, xxxxx jsou poskytovány xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx47a).

§60

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx her

Provozováním xxxxxxxxxx xxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx her xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx, x výjimkou xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§61

Xxxxxxx plnění xxxxxxxxxx xx daně bez xxxxxx xx xxxxxxx xxxx

Xx daně jsou xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx:

x) poskytnutí xxxxxx x dodání xxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx jako protihodnoty xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx členy xxxxxxxxxxx xxxx, které nebyly xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx podnikání x xxxxxxx xxxxxx xx politická, xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx nenarušuje xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx úzce xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxx a xxxxxxx xxxxxx sociálně-právní xxxxxxx dětí a xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx, které xxxxxxxxx xxxxx sociálně-právní xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx48a),

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx b) a x §5759, a xx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx péči,

d) xxxxxxxxxxx xxxxxx úzce souvisejících xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx právnickými xxxxxxx, které xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) poskytnutí xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx s xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx zákonem, právnickou xxxxxx xxxxxxxx Ministerstvem xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx x), x), c), x) x e) x xxxxx §57, 58 x 59 xx xxxxxxxx, že se xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx při xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx za xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x činnostem, pro xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxx, pokud toto xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx hospodářskou soutěž,

g) xxxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x dani, xxxxx xxxxx jako xxxxxx, xx sídlem x xxxxxxxx, svým xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx daně podle xxxxxx a) xx x), §52 xxxx. 1, §53 xxxx §57 xx 59 xxxx činnosti, při xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx, xxxxx

1. xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx k tomu, xxx tito xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx uvedená xxxxxx xxxx xxxxxxxx,

2. xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx poskytnutí xxxxx xxxxxx členů xx poskytnuté xxxxxx x

3. toto xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx, xx xx jedná x plnění xxxxxxxxxx xx xxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

§62

Xxxxxx zboží, xxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx, x xxxxx, x xxxxx xxxx plátce xxxxx na xxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxxx osvobozeným xx daně xx xxxxxx xxxxx, u xxxxxxx při xxxxxxxx, xxxxxxxxx při xxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxx uplatnit nárok xx xxxxxxx daně, xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx je xxxxxx xxxxx, při jehož xxxxxxxx xxxxx plátce xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx §72 xxxx. 4.

Xxx 9

Xxxxxxxxxx od xxxx s xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx

§63

Xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxx na xxxxxxx xxxx

(1) Xx xxxx x xxxxxxx xx odpočet daně xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx stanovených x §6471h:

x) xxxxxx zboží xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (§64),

b) xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (§65),

x) xxxxx xxxxx (§66),

x) xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx (§67),

x) xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (§68),

x) xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx na xxxxx x xxxxx xxxxx (§69),

x) přeprava xxxx (§70),

x) xxxxx xxxxx (§71),

x) xxxxx zboží x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx (§71a xx 71f),

x) dovoz xxxxx, xxxxx je přepraveno xx xxxxx země, x ukončení xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx v xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx do xxxxxx xxxxxxxxx státu je xxxxxxxxxx xx daně (§71g),

x) xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx rozhraní (§71h).

(2) X xxxxxx, xxxxx xx osvobozeno xx daně x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx, vzniká xxxxxxxxx xxx přiznat xx xxx jeho xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Při xxxxxxxxx xxxxxxx plnění xxxxxxxxxxxx xx daně xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxx xxxxx §36. Xxx opravě hodnoty xxxxxx xxxxxxxxxxxx od xxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxx xxxxx §42 x 43.

§64

Osvobození xxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx státu

(1) Xxxxxx xxxxx do xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx plátcem xxxxx xxxxxxxxxxxx k xxxx v xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxx je xxxxxxxx xxxxxx xxxxx v xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx, xxxxx

x) xxxx xxxxx sdělila xxxxxx xxx daňové xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx,

x) je xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, pořizovatelem xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx plátcem xxxx xxxxxxxxxxxxx x

x) xxxxxx xxxxx dodání zboží x xxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxx dopravního xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx plátcem xxxxx x jiném xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx odeslán xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx, xxxxx nový xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx třetí xxxxxx, xx osvobozeno od xxxx s xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxxx xxxxx, které xx předmětem xxxxxxxxx xxxx, do xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx plátcem xxxxx xxxxxxx x xxxx, která xxxx xxxxxx registrovanou x xxxx x jiném xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxx, která xxxx xxxxxx registrovanou x xxxx v xxxxx xxxxxxxx státě, xxxxx je odesláno xxxx přepraveno x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx zmocněnou xxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxx na xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx uskutečněna xxxxx xxxxxx upravujícího xxxxxxxxx xxxx, a xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx pořizovateli x členském xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxx xxxxx xx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx jiného xxxxxxxxx xxxxx, je xxxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx, xxxxx xx takové dodání xxxxx bylo xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx 1 až 3 v případě, xx xx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx x jiném xxxxxxxx xxxxx.

(5) Xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx 1 až 4 se xx xx to, že xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx přepraveno xx xxxxxx členského xxxxx, xxxxxxx-xx xxx přímo xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, kterým xx xxxxxxx xxxxxxxxx opatření xx xxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxx daně x xxxxxxx hodnoty7e).

§65

Xxxxxxxxxx při xxxxxxxx xxxxx z xxxxxx xxxxxxxxx státu

Pořízení zboží x jiného xxxxxxxxx xxxxx xx osvobozeno xx xxxx s xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx, pokud

a) xxxxxx xxxxxxxx zboží xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx,

x) dovoz takového xxxxx xx byl x xxxxxx případě xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx §71 xxxx. 1 xx 7, xxxx

x) pořizovatel by xxx x každém xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx daně xx xxxxxx xxxxx §82a x 82b, xxxx xxxxx §83, s xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx výši.

§66

Osvobození od xxxx xxx vývozu xxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx z xxxxx Xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx země.

(2) Xxxxx xxxxx je xxxxxxxxx xx xxxx, xxxxx jde x xxxxxx xxxxx, které xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x tuzemska xx třetí xxxx

x) xxxxxxxxxxxx nebo jím xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxx nebo xxx xxxxxxxxx xxxxxx, jestliže xxxxxxxx nemá x xxxxxxxx xxxxx ani xxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxxxx, s xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx zásobení xxxxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxx xxxxxx xxxxx, který xx osvobozen xx xxxx, se xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx den uskutečnění xxxxxx xxxxxxxx den xxxxxxx xxxxx x xxxxx Evropské xxxx.

(4) Xxxxxx xxxxx x xxxxx Xxxxxxxx unie xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx

x) rozhodnutím xxxxxxx xxxxx, x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx Xxxxxxxx xxxx, x xxxxxxxxxx do celního xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx styku, xxxxxxxx xxxxxxxx, nebo x xxxxxxx vývozu, nebo

b) xxxxxx xxxxxxxxx prostředky.

§67

Xxxxxxxxxx xxx poskytnutí xxxxxx xx xxxxx xxxx

(1) Poskytnutí xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxxx sídlo xxx xxxxxxxxxx, x xxxxxx plnění x xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 jsou xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx provedení xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x následně xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx, která xxxx xxxxxx poskytla, xxxx xxxxxx, xxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx.

§68

Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Od daně x nárokem xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx zboží xxx zásobení xxxx

x) xxxxxxxxxxx x xxxxxx xx volném moři x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx úplatu nebo xxxxxxxxxxx x obchodní, xxxxxxxxxx xxxx rybářské xxxxxxxx,

x) používaných x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx moři xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x výjimkou xxxxxx xxxxxxxxx zásob xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx rybolovu,

c) válečných, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx.

(2) Od daně x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx

x) xxxxxx, xxxxxx, xxxxxx, údržba xxxx xxxxx námořních lodí, xxxxxx nájmu xxxxxxxxx xxxx s posádkou, xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxx. a) x b),

b) xxxxxx, xxxxx, oprava xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

(3) Xx xxxx x nárokem xx xxxxxxx daně xx xxxxxxxxxx

x) xxxxxx, úprava, xxxxxx, údržba xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx,

x) xxxxxx, xxxxx, xxxxxx xxxx údržba xxxxxxxx, které je xx těchto letadlech xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

(4) Xx xxxx x xxxxxxx na odpočet xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx zboží xxx xxxxxxxx letadel uvedených x xxxxxxxx 3.

(5) Xx xxxx s xxxxxxx xx odpočet xxxx xx osvobozeno xxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 2, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x odstavci 2 xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(6) Xx xxxx x nárokem na xxxxxxx xxxx je xxxxxxxxxx poskytnutí služby, x výjimkou xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 3, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x odstavci 3 nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x přepravovaným xxxxxxxx. Xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, se xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx prostor xx letišti nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(7) Subjektem Xxxxxxxx unie se xxx účely xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx uvedené x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx75):

x) xxxxxx Evropské xxxx,

x) Evropské xxxxxxxxxxxx xxx atomovou xxxxxxx,

x) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxx.

(8) Xx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx zboží xxxx poskytnutí xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx56), xxxxxxxxxxxx xxxxx57), xxxxxxxx misi, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, zastoupení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx, a xx x xxxxxx x xx podmínek xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx smlouvách xxxxxxxxxxxxx tyto mise, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx, x dohodách o xxxxxxxx jejich xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx právních xxxxxxxxxx, xxxxx mají xxxx xxxx, xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xx daně x nárokem na xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx x xxxxx členském státě, x to x xxxxxx a za xxxxxxxx upravených x xxxxxxxxx, v dohodách x xxxx provádění xxxx x xxxxxxxx x umístění xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx xxxx narušena xxxxxxxxxxx xxxxxx. Osvobození xx xxxx xx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx tato xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx dodání xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx od xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx orgánem xxxxxxxxx xxxxx, na xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

(9) Xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx úřad, xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx mezinárodní xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx Evropské xxxx se xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx osobami xxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxx §80, xxxx povinni na xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx v xxxxx členském státě, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx službu, které xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx, požádat xxxxxxx xxxx x potvrzení xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx daně, x xx x xxxxxx x za xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxx x xxxxxxxx jejich xxxxx nebo xxxxxxxxxx, x xxxxxx právních xxxxxxxxxx nebo v xxxxxxxxx a x xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx hospodářská xxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxx, mezinárodní xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx organizace, xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx anebo subjekty Xxxxxxxx unie jsou xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx x xxxxx členském xxxxx pořizovat xxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx, pouze v xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxxxx, kdy xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxx x §80. Pro xxxxxxxxx xxxxxx rozsahu xx xxxxxxxxxx i xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx §80. Obdobně xx postupuje v xxxxxxx xxxxxx dopravního xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výsad x xxxxxx.

(10) Xx xxxx x xxxxxxx na xxxxxxx daně je xxxxxxxxxx dodání xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxx zaměstnanci, xxxxx xx doprovázejí, xxxxx x zásobení xxxxxx xxxxxxx, xxxxx jde x xxxxxxxxx síly

1. xxxxxx členského státu, xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie x xxxxx společné xxxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx

2. xxxxx, xxxxx xx xxxxxx Xxxxxxxxxx Severoatlantické smlouvy, xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxx xxx xxx, xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx; osvobozeno xxxx dodání xxxxx xxxx poskytnutí xxxxxx xxxxxx xxx použití xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx zaměstnanci xxxxx x zásobení jejich xxxxxxx,

x) xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx ozbrojenými xxxxxx xxxx xxxxxxxxx zaměstnanci, xxxxx xx doprovázejí, xxxxx x zásobení xxxxxx jídelen, xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxx o xxxxxxxxx xxxx

1. xxxxxxxxx xxxxx, které xx xxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx x rámci xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, nebo

2. xxxxx, který xx xxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx státu xxxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxx xxx xxx, xxxxx xx xxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(11) Xxxxx na xxxxxxxxxx xx daně podle xxxxxxxx 10 x xxxxxxx ozbrojených xxx, xxxxx xxxxxx jiný xxxxxxx xxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx opatření xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx z xxxxxxx xxxxxxx7e). Xxxx xxxxxxxxx potvrzuje xxx xxxxx osvobození xx xxxx

x) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 10 xxxx. x), xxxx

x) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 10 písm. x).

(12) Xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx 10 xx v xxxxxxx xxxxxxxxxxx sil, xxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx státu, xxxxx xxxxxxxxx síly xxxxxx.

(13) Ozbrojené xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxx pro mír xxxx nárok na xxxxxxxxxx xx daně xxxxx xxxxxxxx 10 xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(14) Xx daně x nárokem xx xxxxxxx daně je xxxxxxxxxx xxxxxx zlata xxxxxxxxxx bankám jiných xxxxx.

(15) Xx daně x nárokem xx xxxxxxx daně je xxxxxxxxxx dodání xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx je x xxxxx xxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx činnosti xxxx xxxxx Evropské xxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xx xxxxx xxxx.

(16) Xx daně s xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx je osvobozeno xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx jménem x na xxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx x zajištění xxxxxx osvobozeného xx xxxx podle §66 xx 69, s xxxxxxxx xxxxxxxx 17, xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx.

(17) Xx xxxx x xxxxxxx na xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, pokud xx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx ostrovy xxxxxxx autonomní xxxxxxx Xxxxx x Madeira, x těchto xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx.

(18) Od xxxx x nárokem na xxxxxxx xxxx je xxxxxxxxxx dodání xxxxx xxxx poskytnutí služby xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx byly xxxxxxxx xxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, nebo Xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxx plnění xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx za xxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx onemocnění XXXXX-19 xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx XXXX XxX-2, s výjimkou xxxxxxx, kdy xx xxxx plnění xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, tímto xxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx dodání xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx.

(19) Xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx odstavce 18 xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xx daně podle xxxxx použitelného xxxxxxxx Xxxxxxxx unie, xxxxxx xx xxxxxxx prováděcí xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx systému xxxx x přidané xxxxxxx7e). Xxxx osvědčení xxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx jiného xxxxxxxxx státu, x xxxx se xxxxxxx xxxxx, zastoupení nebo xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxx které je xxxxxx uskutečněno; xx xxxxxxx, pokud xx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx x tuzemsku Xxxxxxxx komisi, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, které xxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

(20) Xxxxxx-xx xxxxxx, xx u xxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx, na xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx podle xxxxxxxx 18, již xxxxxx xxxxxxx podmínky xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx mu xxxxxxxxx vystavit xxxxxxx xxxxxx xxxxxx; xxx xxxxxxxxx opravného daňového xxxxxxx se §45 xxxxxxx xxxxxxx. Plátce xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxx, xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

(21) Z xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxx xxxxxx splněny xxxxxxxx xxx uplatnění xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx odstavce 18, xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx do dne xxxxxxxxxx xxxx za xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

§69

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx

(1) Xxx vývozu xxxxx je xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx vývoz xxxxx.

(2) Xxx dovozu xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx služby

a) xxxxxxxxxx xx x xxxxxx zboží, xx-xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx základu xxxx při dovozu xxxxx, xxxx

x) xxxxx xxxxxx na dovoz xxxxx, xxxxx je xxxx xxxxx xxx xxxxxx xx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx propuštěno xx xxxxxxx režimu xxxxx §12 xxxx. 2 xxxx. b).

(3) Xxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx přepravy xxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xx plátce, který xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx

x) přepravním dokladem,

b) xxxxxxxx o přepravě xxxx, nebo

c) xxxxxx xxxxxxxxx prostředky.

§70

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx osob

Přeprava xxxx x jejich xxxxxxxxx mezi xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx státy a xxxx mezi xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx, včetně xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx, je x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx daně s xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx. Xx xxxxxx xxxxx související s xxxxx xxxxxxxxx osob xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx a xx účet xxxx xxxxx, prodej xxxxxxxxxxx xxxxxxx, vystavení xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx dokladů. Xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, x když xx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx x xxxxx členském xxxxx, xxxx xxxxxxxxxx osobou. Xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx za samostatnou xxxxxxxx.

§71

Xxxxxxxxxx xx daně xxx xxxxxx xxxxx

(1) Xx xxxx xx xxxxxxxxx dovoz xxxxx, xxxxx xx dodání xxxxxx zboží xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx x každém xxxxxxx xxxxxxxxxx xx daně.

(2) Xx xxxx xx xxxxxxxxx dovoz xxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx osvobození xx xxx podle xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie49), pokud xx jedná x:

x) xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx povahy, xxx-xx x xxxxx xxxx xxxx čaje, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx daně na xxxxxxxx xx

1. 500 x kávy, nebo 200 x kávového xxxxxxxx a xxxxxx,

2. 100 g xxxx, xxxx 40 x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx,

1. které xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx do tuzemska,

2. xxxxxxxx xxx příležitosti xxxxxx,

3. xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx, studijní xxxxxxx x vybavení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx žáků xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x ostatního xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx závodu,

e) léčivé xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, biologické xxxx chemické xxxxx,

1. xxxxxxxxxxx zvířata x xxxxxxxxxx xxxx chemické xxxxx xxxxxx k xxxxxxx,

2. léčivé xxxxx xxxxxxxx původu a xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx,

3. xxxxxxxxxx xxxxx xxx kontrolu jakosti xxxxxxxxx,

4. xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) zboží xxxxxx charitativním xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

1. xxxxx xxxxxxxx pro uskutečnění xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx potřeby pouze xxxxxxxxxx xxxxxx,

2. xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx postižením xxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x sociální xxxxxx,

3. xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx obětí xxxxxxxxx,

x) dovoz x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

1. xxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxx,

2. xxxx obdržené x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

3. zboží xxxxxx x užívání xxxxxx xxxxx,

x) zboží dovážené x podpoře xxxxxxxx xxxxxxxx,

1. xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

2. xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx,

3. xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx nebo podobné xxxxxxxx,

x) zboží xxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxx, x xx

1. xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx práv xxxx xxxxxxxxxxxx či xxxxxxxxxx vlastnictví,

2. turistický xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

3. různé xxxxxxxxx a zboží,

4. xxxxxxxx x xxxxxxxx x ochraně xxxxx xxx xxxxxxxx,

5. stelivo, xxxx x xxxxxx xxx xxxxxxx během xxxxxx přepravy,

6. xxxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

7. xxxxx xxxxxx na xxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx památníků xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

8. xxxxx, xxxx x xxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx

x) čistokrevných xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xx třetí zemi xxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xxxx xx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x poté xxxxxxx vyvezeno x xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxx dovážejí xxxxx a xxxxxxx, xxxxx jsou dováženy xxxxxxxxxx, nebo xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x dani,

c) oficiálních xxxxxxxxx xxxxxxxxxx orgány xxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxx vývozu, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, veřejnými xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxx xx xxxxx vývozu x xxxxxxxx šířených xxx xxxxxxxxxxxx voleb xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx vnitrostátních xxxxx v zemi, x xxx tiskovina xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x členských xxxxxxx, xxxxx tyto xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x zemi xxxx xx xxxxx xxxxxx x nevyužily xxxxxxx xxxx při xxxxxx,

x) vratných xxxxx xxx úplaty či xx xxxxxx,

x) úlovku xx přístavu, xxxxx xxxxx zpracován xxxx xxxxx xxx byl xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx, ale dosud xxxxx xxxxx, xxxxx xxx uskutečněn osobou xxxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxx, nebo

f) xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx zemního plynu xxxx těžební plynovodní xxxx, xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx tepelných xxxx xxxxxxxxxx sítí.

(4) Xx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx dovoz xxxxx

x) xxxxxx požívajícím diplomatických xxxxx x xxxxxx, x xx v xxxxxxx xxxxxxxxxxxx z xxxxxxxxxxxxx smluv, xxxxx xxxx xxxxxxxx českého xxxxxxxx řádu, pokud xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx od xxx,

x) xxxxxxxxxxx subjekty Xxxxxxxx unie, x xx x mezích x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x x xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxx v xxxxxxxx x umístění sídla xxxxxx subjektů, xxxxx xxx xxxx narušena xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) uskutečněný xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx v xxxxxxx x), xxxxx xxxx za mezinárodní xxxxxxxxxx xxxxxxxx úřady xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx státu, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xx xxxxxxxx upravených mezinárodními xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx tyto xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx; xxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx organizace xxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) ozbrojenými xxxxxx pro xxxxxx xxxxxxx nebo použití xxxxxxxxx zaměstnanci, xxxxx xx xxxxxxxxxxx, anebo x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx jde x xxxxxxxxx síly

1. xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx se podílejí xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxx společné xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx

2. xxxxx, xxxxx xx členem Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx státu xxxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxx xxx xxx, které xx xxxxxxxx na společném xxxxxxxx úsilí; xxxxxxxxx xxxx xxxxx zboží xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx síly xxxxx xxxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxx xxx mír xxxx xxxxx na xxxxxxxxxx od xxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxx x rozsahu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(6) X xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx zboží xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx.

(7) Od xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx Českou xxxxxxx xxxxxx.

(8) Xx daně xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx je

a) xxx při xxxxxxx xxxxxxxxxx zboží xx xxxxx přiznána v xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx správního xxxxx a

b) x xxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx celního xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(9) Od xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx subjektem, které xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx Evropské unie, xxxx Xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx je xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx plnění úkolů, xxxxx jim xxxx xxxxxxx xxxxxx Evropské xxxx xx xxxxxx xxxxxx na vznik x rozšíření xxxxxxxxxx XXXXX-19 xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx SARS XxX-2, x xxxxxxxx xxxxxxx, kdy xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx agenturou, xxxxx xxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxx xxxxxx xxx účely xxxxxxx xxxxxx zboží xx xxxxxx. Zjistí-li xxxxxx, xx u xxxxxx xxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx osvobození xx xxxx, xxx nejsou xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx osvobození, xxxxxxx u xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx dni, xxx přestaly platit xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxx osvobození.

Xxxxxxxxxx od xxxx xxx dovozu xxxxx x xxxxxxxx zavazadlech xxxxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxx dovozu xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx

§71x

(1) Xx xxxx je v xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx zboží x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx je toto xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxx členy xxxx rodiny nebo xxxx dar x x povahy xxx xxxxxxxx zboží nelze xxxxxxxx, že je xxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxx (xxxx jen "xxxxx xxxxx cestujícím"), x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x §71b71d x x §71f.

(2) Osobními xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx zavazadla, xxxxx xxxxxxxxx předkládá xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx úřadu xxxxxxxx xxxxxxx, pokud xxxxxxx, že xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx odjezdu x xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

(3) Xx xxxxx zboží xxxxxxxxxx xx nepovažuje xxxxx xxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, x x xxxxxxx xxxxxx v xxxxxx xxxxxxxx státě vrácena xxx nebo xxxxxxxxx xxx.

§71x

(1) Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxx je x xxxxxxxx xxxxxxxxx od xxxx do xxxx xxxxxxx zboží xxxxxxxxxxxx xxxxxx 430 EUR xx osobu.

(2) Xxxxx xxxxx cestujícím v xxxxx rekreačního xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx49c) xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx daně xx xxxx hodnoty xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx 300 XXX na osobu.

(3) Xxx dovozu zboží xxxxxxxxxx xxxxxxx patnácti xxx se xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 x 2 xxxxxxx na částku 200 EUR na xxxxx.

(4) Do celkové xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 xxxxx xxxxxxxxx jen část xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(5) Xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx odstavců 1 xx 3 xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

x) zboží xxxxxxxxx v §71c, 71d x 71f,

x) xxxxx, které xx xxxxxxx xxxxxxxx cestujícím xx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx po xxxx dočasném xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(6) Xxx přepočet xxxxxxx xxxxx na xxxxxx měnu se xxxxxxx xxxx platný xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx října xxxx xxxxxxxxxxxxxxx dovozu xxxxx xxxxxxxxxx x Úředním xxxxxxxx Xxxxxxxx unie. Xxxxx přepočítaná hodnota xxxxx na xxxxxx xxxx xx zaokrouhlí xx xxxxxxxxx.

§71x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 87/2009 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.4.2009

§71c

(1) Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx, xx xx jedná x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx daně, xx v xxxxxxxx xxxxxxxxx od daně xxxxxxx v rozsahu

a) 200 xxxxxxx,

x) 100 xxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx nejvýše 3 gramy,

c) 50 xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx kusu vyšší xxx 3 xxxxx,

x) 250 x xxxxxx xx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx tabákových xxxxxxx, xxxxx obsahují 100 g xxxxxx.

(2) Xxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx množství xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x odstavci 1 100 % xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx osvobodit xx xxxx. Xxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx těchto xxxxxxx, pokud xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx 100 %.

(3) Xxxxxxxxxx xx daně xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xx xxxxxxxxxx na zboží xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx let.

§71x

(1) Xxxxx zboží xxxxxxxxxx x xxxxxxx, xx xx xxxxx x dovoz alkoholu x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxx, xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx x rozsahu

a) 1 xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, jehož skutečný xxxxx xxxx xxxxxxxxx 22 % xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x obsahem lihu xxxxxxx 80 % xxxxxxxxxx, xxxx

x) 2 xxxxx xxxxxxxxxxxxx nápoje, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx nepřesahuje 22 % xxxxxxxxxx.

(2) Xxx xxxxx xxxxxxxxxx od xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx druhů xxxxxxx uvedené v xxxxxxxx 1&xxxx;100 % xxxxxxxxx množství, xxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxx. Osvobození xx xxxx xxx xxxxxxxx xx jakoukoli xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx výrobků, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx dovoz nepřesáhne 100 %.

(3) Xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x piva xx x tuzemsku osvobozen xx daně xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxx 4 xxxxx tichého xxxx xx osobu x 16 litrů xxxx xx xxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx xx daně xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 xx nevztahuje xx xxxxx dovezené xxxxxxxxxx xxxxxxx sedmnácti xxx.

§71x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 87/2009 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.4.2009

§71x

(1) Xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx posádky letadla, xxxxx xx používáno x přepravě mezi xxxxxxx zeměmi x xxxxxxxxx, nebo xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xx výše xxxxxxx zboží odpovídající xxxxxx 300 EUR xx xxxxx.

(2) Ustanovení §71a71d xx xxx dovoz xxxxx členem xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxx xxxxxxx.

§71x vložen právním xxxxxxxxx č. 87/2009 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.4.2009

§71f

Od xxxx xx x tuzemsku xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx nádrži xxxxxxxxxx dopravního xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx 10 xxxxx x přenosné nádrži x xxxxxx motorovém xxxxxxxxxx xxx dopravu.

§71g

Osvobození xx xxxx xxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx přepravy xxxxxx xxxxx xx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx je xxxxxxxxxx xx daně

(1) Xx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxx xxxxxx vzniká xxxxxxxxx přiznat daň x xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx, x xxxxxxxx odeslání xxxx xxxxxxxx xxxxx je x xxxxx xxxxxxxx xxxxx x dodání xxxxxx xxxxx do xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx osvobozeno xx xxxx podle §64.

(2) Xxxxx se xxxx xxxxx o xxxxxx xxxxx do xxxxxx xxxxxxxxx státu xxxxx §64 xxxx. 1 xxxx x xxxxxx xxxxx xx úplatu, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx §64 xxxx. 4, xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx daně, xxxxx xxxxxx v xxxxxxxx propuštění xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx poskytne xxxxxxx úřadu

a) xxx xxxxxx identifikační číslo,

b) xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx x jiném xxxxxxxx státě, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx státě, xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xx věci xxxxxxxxxx xxxxx do xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, x

x) podklady xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx zboží xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xx jiného xxxxxxxxx xxxxx.

(3) Plátce xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx osvobozený xx daně xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxx přiznání za xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx bylo zboží xx xxxxxx celního xxxxxx propuštěno.

(4) Xxxxx xxxxxx xxxxxxx podmínky xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxx plátci xxxxxxxxx xxxxxxx xxx podle §23.

§71h

Osvobození xxx dodání xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xx daně je xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx osobou xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx rozhraní, pokud xxx x dodání xxxxx xxxxx §13a xxxx. 2 xxxx. x).

§71x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 355/2021 Xx. x účinností xx 1.10.2021

Díl 10

Xxxxxxx xxxx

§72

(1) Xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxx ekonomických xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx

x) zdanitelných xxxxxx xxxxxx zboží xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxx plnění v xxxxxxxx,

x) plnění xxxxxxxxxxxx xx xxxx s xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx s místem xxxxxx x tuzemsku,

c) xxxxxx x místem xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxx xx odpočet xxxx, xxxxxxxx xx xx uskutečnila x xxxxxx plnění v xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx x §54 xxxx. 1 písm. a) xx j), x) xx x) x x) x v §55 x xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx, nebo xxxxx xxxx xxxxxx plnění xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, nebo

e) xxxxxx uvedených v §13 xxxx. 7 xxxx. x), b), x) x x) x v §14 xxxx. 5.

(2) Xxxx xx xxxxxx u xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx

x) xx xxxxx, xxxxx plátci xxxx xxxx má být xxxxxx nebo xxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxx xx být xxxxxxxxxx,

x) xx xxxxx, xxxxx xxxx plátcem xxxxxxxx x jiného xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx ze třetí xxxx, xxxx

x) v xxxxxxx xxxxxx xxxxx §13 xxxx. 4 xxxx. x).

(3) Xxxxx xx xxxxxxx daně xxxxxx plátci okamžikem, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx přiznat.

(4) Plátce xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx u xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx53) xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxx, xxxxxxxxx a udržení xxxxxx, s výjimkou xxxxxx xxxxx §13 xxxx. 7 písm. x).

(5) Xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxx x plné xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx plnění, xxxxx xxxxxxx výhradně pro xxxxxxxxxxxxx xxxxxx uvedených x xxxxxxxx 1.

(6) Xxxxxxx-xx xxxxxx přijaté xxxxxxxxxx plnění xxx xxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx nárok xx xxxxxxx xxxx, xxx xxx jiné xxxxx, xx xxxxxxxx uplatnit xxxxx xx odpočet xxxx jen x xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xx odpočet xxxx (xxxx jen "odpočet xxxx x xxxxxxxx xxxx"), pokud xxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxx xx stanoví xxxxxxxx xxxxx §75 xxxx 76.

§73

Xxxxxxxx xxx uplatnění xxxxxx xx xxxxxxx xxxx

(1) Xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx tyto xxxxxxxx:

x) xxx odpočtu xxxx, kterou xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxx xxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx k dani xxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx při xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, daň xxxxxxx a mít xxxxxx xxxxxx; xxxx-xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxx nárok xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx,

x) xxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx, xx-xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx přiznat xxxxx §23 xxxx. 2 xx 4, xxx xxxxxxx a xxx xxxxxx xxxxxx,

x) při xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxxxx povinen xxxxxxxxxx xxxxx §23 xxxx. 2 xx 4, xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x mít daňový xxxxxx, nebo

e) xxx xxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx podle §13 xxxx. 4 xxxx. x), daň xxxxxxx x mít xxxxxx xxxxxx; xxxx-xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx způsobem.

(2) Xxxxxx xx oprávněn xxxxxxxx xxxxx xx odpočet xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1.

(3) Nárok na xxxxxxx daně xxxxx xxxxxxxx xx uplynutí xxxxx, xxxxx činí 3 xxxx. Xxxxx xxx uplatnění nároku xx xxxxxxx xxxx xxxxx běžet xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx zdaňovacím xxxxxx, xx xxxxxx xxxxx xx odpočet xxxx xxxxxx. Xx uplynutí xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx na xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, pokud

a) xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx pro xxxxx xxxxxx podle §13 xxxx. 4 xxxx. x).

(4) Xxxxxx, xxxxx xx u xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx nárok xx odpočet xxxx x xxxxxxxx výši, xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx odpočet xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx zdaňovací xxxxxx xxxxxxxxxxxx roku, x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx mohl xxx nárok uplatněn xxxxxxxx. Lhůta xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx daně xxxxx xxxxxxxx 3 xxx xxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxx věty xxxxx xx neuplatní, xxxxx xxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx plnění xxxxx na xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §76 xxxx. 7 nebo 9 vypočtený x xxxxx za xxxxxxxxxx xxx, v xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx nebo xxxxx než 95 %, x xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx majetek.

(5) Xxxxxxxxxx-xx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx odpočet xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx daňového dokladu, xxx xxxxx prokázat xxxxx způsobem.

(6) Převyšuje-li xxxxxx xxxx xxxxxxx xx přijatém xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx uplatnit xxxxx xx odpočet xxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx. Xx-xx xxxxxx daně xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx dokladu xxxxx, xxx která xx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona, je xxxxxx oprávněn xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx jen xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx daňovém xxxxxxx.

§74

Xxxxxx odpočtu daně

(1) Xxxxx se xxxxxx, xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx lhůtě xxx xxxxxx xxxxxxx daně xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx x mohl, xx xxxxxxx skutečnosti xxxxxxxx xxx provedení xxxxxx xxxxxxx xxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx ke xxxxxxx xxxxxxxxxxx odpočtu xxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx. Xx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx opravu xxxxxxx daně xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx 3. Xxxxxx odpočtu xxxx plátce prokazuje xxxxxxxx daňovým xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx s opravou, xxxxxxxxx jiným způsobem.

(2) Xxxxxxxx-xx xxxxxx xxxxxxx xxxx z xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x ve xxxxx 3 let xx xxxxx xxxxxxxxxxx období, xx xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx z xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx dozvěděl xxxx xxxxxxx měl x xxxx, xx xxxx xxxxxxxxxx plnění xx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx vrácena, ani xxxxxxx na úhradu xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx.

(3) Uplatnil-li xxxxxx xxxxxxx xxxx xx zdanitelného xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxx 3 xxx od xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx mohl xxxxx xx xxxxxxx daně x tohoto xxxxxxxxxxxx xxxxxx uplatnit xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx měl x xxxx, že tento xxxxxx xxxxxxxxx jako xxxxxx za skutečné xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx služby, xxx xxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx.

(4) Opravu xxxxxxx daně xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 plátce xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xx x skutečnostech rozhodných xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx nebo dozvědět xxx x xxxx.

(5) X případě přijetí xxxxxxxxxxxx xxxxxx, u xxxxxxx xx základ xxxx xxxxx §37a xxxxxxx, je plátce xxxxxxx xxxxxxxxx odpočet xxxx povinen snížit xx xxxxxxxxx období, xx xxxxxx se x skutečnostech xxxxxxxxxx xxx xxxx opravu xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxx a mohl.

(6) Xxxxxxx-xx xxxxxx, xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx ve xxxxx xxx opravu xxxxxxx daně xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxx základu xxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx dojde xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx. Tuto xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx oprávněn xxxxxxx xxxxxxxx xx zdaňovací xxxxxx, xx xxxxxx xx byl xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxx opravu xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx 3 xxx od xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxxx se xxxxxx xxxxxxx xxxx jako xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx.

(7) Xxx-xx xxxxxx doručen xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx §45 xxxx. 5, xx oprávněn xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx, pokud x xxxxxxx uplatněného xxxxxxx xxxxx neuplynula lhůta xxx uplatnění nároku xx odpočet xxxx.

§74x

Xxxxxx xxxxxxx xxxx x případě xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxx x xxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx rozhodné xxx xxxxxxxxx xxxxxx základu xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, změny xxxx opravy xxxxxxx xxxx xxxxxx kvalifikovaným xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx základu daně, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx ke xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxx xxxx podle xxxxxxxx 1 dlužník xxxxxxxxx xxxxxxxx daňovým xxxxxxxx xxxx jiným xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx-xx dlužník xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx odstavce 1, xx xxxxxxx, xxxxx xx plátcem, xxxxxxxx xxxxxxx opravu xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, změny xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, dodatečné opravy xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx odpočtu xxxx, x to xxxxxxxx xx zdaňovací xxxxxx, xx kterém xx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx doklad.

(4) Opravu xxxxxxx daně xxxxx xxxxxxxx 3 xxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx opravy xxxxxxx xxxx, která je xxxxxxxxx xx základě xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx postupníkovi.

(5) Xxxxxx xxxxxxx daně podle xxxxxxxx 3 xxx xxxxxxx xx 3 xxx od konce xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx se oprava xxxxxxx daně, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx opravy xxxxxxx xxxx považují jako xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx plnění xx xxxxxxxxxxx.

(6) Opravu xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 3 dlužník xxxxxxxxx xxxxxxxx daňovým xxxxxxxx.

§75

Způsob výpočtu xxxxxxx xxxx x poměrné xxxx

(1) Xxxxxxx-xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx uskutečněných xxxxxx, xxx xxx xxxx xxxxx, xx xxxxx xx odpočet xxxx xxxxx x poměrné xxxx xxxxxxxxxxxx rozsahu xxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx plnění. Xxx není xxxxxxx xxxxxxxxxx §76.

(2) V xxxxxxx přijatého xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx dlouhodobého xxxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx spotřebu xxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxx, xx xxxxxxx nárok na xxxxxxx xxxx v xxxx xxxx. Část xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx použije xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx §13 xxxx. 4 xxxx. a) xxxx za xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §14 xxxx. 3 písm. x).

(3) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx v xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx jako součin xxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x kterého xx xxxxxx nárok xx odpočet xxxx x xxxxxxx výši, x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx plnění pro xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (dále xxx "xxxxxxx xxxxxxxxxx"). Xxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxx procentní xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxx-xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx koeficientu xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx odhadem. Xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, ve xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx byl xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx odpočet daně, xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx plnění x xxxxx xxxx. Xxxxxxxxx-xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx vypočtený podle xxxxxxxxxx xxxxxxx od xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxx 10 xxxxxxxxxxx xxxx, výše uplatněného xxxxxxx xxxx xx xxxxxx.

(5) X xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx z xxxxxxxxxx úplaty xxxx xxxxxxxxx dlouhodobého xxxxxxx, x kterého xx xxxxx na xxxxxxx xxxx v xxxxxxx xxxx, x jiném xxxx, xxx xx xxxxxx je xx xxxxxxxx xxxxxx majetku xxxxx na odpočet xxxx xxxxxxxx uplatnit, xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 4 xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xx odpočet xxxx xxxxxxxxxxx z xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx za příslušné xxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxx 10 xxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxx součástí xxxxxxxxxx dlouhodobého xxxxxxx.

(6) Xx-xx xxxxxxxxx částka xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxx 5 xxxxxx, je xxxxxx xxxxxxxx xxxx uplatněného xxxxxxx xxxx opravit, xx-xx xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx poslední xxxxxxxxx xxxxxx kalendářního xxxx, xx kterém xx uskutečnění zdanitelného xxxxxx xx oprávněn xxxxxxxx nárok xx xxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxx.

§76

Způsob xxxxxxx xxxxxx xx odpočet xxxx x xxxxxxx výši

(1) Xxxxxxx-xx xxxxxx přijaté xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx jak pro xxxxxx s nárokem xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x §72 xxxx. 1, xxx xxx plnění xxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x místem xxxxxx x xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx plnění xxxxxxxxx x §72 xxxx. 1 xxxx. x), má nárok xx odpočet daně xxxxx x xxxxxxx xxxx odpovídající xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx x nárokem na xxxxxxx daně.

(2) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx daně x xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx daně na xxxxxx u přijatého xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xx plátce xxxxx xx odpočet xxxx v krácené xxxx, a xxxxxxxxxxx. Xxxxx-xx k xxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxx v krácené xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx §75, xxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx x krácené xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx částka xxxxxxx daně x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx podle §75.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 věty xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxx

x) čitateli xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx s nárokem xx odpočet xxxx xxxxxxxxx v §72 xxxx. 1,

x) jmenovateli xx xxxxxxx součet xxxxxxx v xxxxxxxx x součtu xxxxxx xxxxxx plátcem uskutečněných xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxx nároku xx xxxxxxx daně.

Do xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx uskutečněných xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx x těchto xxxxxxxxx úplat xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx přiznat xxx nebo xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx koeficient xx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xx xxxxxxx koeficientu xx xxxxxxxxxxxxxx

x) xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx dlouhodobého xxxxxxx, xxxxx tento xxxxxxx plátce využíval xxx svou xxxxxxxxxxx xxxxxxx; xx xxxxxxx, xx-xx xxxx uskutečněné xxxxxx xxxxxxxx součástí xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) poskytnutí xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxx x nájem xxxxxxxx xxxx, x xx pouze xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx příležitostně,

c) xxxxxx xxxxx §13 xxxx. 4 xxxx. x).

(5) Xx-xx hodnota xx xxxxxxxxxxx podílu xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xx koeficient 0 %. Xx-xx xxxxxxx xx jmenovateli xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx číslo a xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx nula xxxx xxxxxx xxxxx, je xxxxxxxxxx 100 %. Xx-xx koeficient xxxxxxxxx xxxxx odstavce 3 xxxxx nebo xxxxx xxx 95 %, xxxxxxxx xx xx xxxxx 100 %.

(6) Xxx xxxxxxx xxxxxx xx odpočet xxxx x xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx roku xxxxxx xxxxxxx koeficient xxxxxxxxx z xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx roku xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx. Xxxxx plnění xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx kalendářní xxx neexistují, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx kvalifikovaným xxxxxxx. Xxxxx-xx xx xxxxx xxxxxxx koeficientu za xxxxxxxxxxxxx kalendářní xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxx období xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx hodnotu xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xx odpočet xxxx x xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx zdaňovacím xxxxxx, x xxxx platební xxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx období xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx právní xxxx.

(7) Xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx plátce xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x krácené xxxx za xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx tohoto xxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxx xxxxxx"). Vypořádání xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxx x krácené xxxx vypočteným x xxxxx za vypořádávané xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxx v xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx zdaňovacích xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx vypořádání. Xxx výpočet xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxx za xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx vypočtený z xxxxx o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx za celé xxxxxxxxxxxx xxxxxx (dále xxx "xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx"). Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxx období xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(8) Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx daně x krácené xxxx xxx zrušení xxxxxxxxxx xx použije xxxxxxx xxxxxxxx 7 s xxx, xx vypořádávané xxxxxx je od 1. ledna xxxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxxx xx zrušení xxxxxxxxxx, xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(9) Xxxxx-xx xx vypořádání odpočtu xxxx x opravě xxxxxxxxxxxxx plnění za xxxxxxx ze xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x krácené xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx.

(10) X xxxxxxx, xx xxxxxx uplatnil xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx před xxxxxxxxx dlouhodobého xxxxxxx, x xxxxxxx má xxxxx na odpočet xxxx x xxxxxxx xxxx, v xxxxx xxxx, xxx ve xxxxxx je xx xxxxxxxx tohoto xxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxx xxxxxxxx uplatnit, xxxxxx do xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 7 za xxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx nárok xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx daně xxxxxxxxxxx x případného xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx roky. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx i x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx daně x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx přijatého xxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx majetku.

§77

Xxxxxxxxx odpočtu daně

(1) Xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx před jeho xxxxxxxx, s xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx majetku, xxxxxxx xxxxxxxxx, pokud xx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxx podle §73 xxxx. 3 plátce xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxx, xxx xxxxx zohlednil při xxxxxxxxx xxxxxxxxx odpočtu xxxx.

(2) Použitím xxx xxxx xxxxx se xxxxxx xxxxxxx, kdy xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx daně v

a) xxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx, xxx xxxxx má xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxx nebo nárok xx xxxxxxx daně xxxx,

x) krácené xxxx x následně xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx, xxx které xxxxx na xxxxxxx xxxx xxxx, nebo xxx xxxxx, xxx xxxxx má xxxxx xx odpočet xxxx x xxxx výši, xxxx

x) xxxx nebo xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx x tohoto xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx, ztrátě či xxxxxxxx, které xxxxxx xxxxx xxxxxxxx ani xxxxxxxxx, a xx xxxx, xxx xx xxxxxx x těchto xxxxxxxxxxxxx dozvěděl nebo xxxxxxxx xxx a xxxx.

(3) Původní odpočet xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x jednotek, xxxxx xxxxxx dlouhodobým xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx po uplynutí xxxxx xxxxx §73 xxxx. 3, xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1.

(4) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx se vypočte xxxx rozdíl xxxx xxxx nároku na xxxxxxx xxxx k xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x výší původního xxxxxxxxxxx odpočtu daně. Xx-xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx vyrovnání xxxxxxx, xx-xx xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx vyrovnání xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx plátce xxxxxxx xx xxxxxxxxx období, xx xxxxxx byl xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x ve xxxxxx xxxxxxx skutečnosti xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxx xxxx

§78

(1) Xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx majetku podléhá xxxxxx, pokud x xxxxxxxx z xxxxxxxxxxxx xxxx následujících po xxxx, xx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx v rozsahu xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx nárok xx xxxxxxx xxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxxxx v xxxxxxx, kdy plátce xxx pořízení xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxx daný xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxx ekonomické xxxxxxxx xxxxxx pro xxxxx, xxxxx nezakládají nárok xx xxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx dlouhodobého xxxxxxx xx posuzují xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx, x xx xx srovnání xx skutečnostmi, které xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxx xxxxx.

(3) Xxxxx pro xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx 5 xxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, v němž xxx dlouhodobý xxxxxxx xxxxxxx. X případě xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx technického xxxxxxxxxx xxxxx §4 odst. 4 xxxx. x) xxxx 4 a x xxxxxxx xxxxxxx xx lhůta xxx xxxxxx xxxxxxx daně xxxxxxxxxx xx 10 xxx.

(4) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx majetku xxx xxxxx, které xxxxxxxxx nárok na xxxxxxx daně, xx xxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxx

x) xxxxxxxx původní xxxxxxx xxxx x xxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx, xxx xxxxx má xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxx nebo xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx,

x) uplatnil xxxxxxx xxxxxxx xxxx v xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx pro účely, xxx xxxxx nárok xx xxxxxxx daně xxxx, xxxx xxx xxxxx, xxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxx xxxx,

x) neměl xxxxx na xxxxxxx xxxx a xxxxxxxx xxxxx majetek xxxxxxx xxx účely, pro xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxx xxxx xxxx x xxxxxxxx xxxx, nebo

d) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx daně x xxxxxxxx výši x vznikne xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx vypořádacími xxxxxxxxxxx.

(5) Xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx daně se xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §4 xxxx. 4 xxxx. x) xxxx 4 xxxxxxxx za xxxxxxxxxx dlouhodobý xxxxxxx.

(6) Xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx zdaňovací období xxxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxxxxx skutečnosti xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx.

§78x

(1) Částka xxxxxx xxxxxxx daně xx xxxxxxxxx kalendářní rok xx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §4 xxxx. 4 xxxx. d) bodu 4 x x xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx

x) xxxxxx xxxx xx xxxxxx u xxxxxxxxxxx majetku a

b) xxxxxxx mezi xxxxxxxxxx xxxxxx xx odpočet xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx, x xxxx xx provádí xxxxxx xxxxxxx xxxx, a xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx daně

1. xx xxxxxxxxxxxx xxxx, x xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx daně xxxxxxxx, xxxx

2. xx xxxxxxxxxxxx xxxx, x němž xxx majetek pořízen, xxxxx xxxxxx nárok xx odpočet xxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xx

x) 0 %, xxxx-xx xxxxxx nárok xx xxxxxxx xxxx,

x) 100 %, má-li xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxx xxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx-xx xxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxx xxxxx x částečné xxxx, xxxxxxxxx součin xxxx xxxxxxxxxxx, dojde-li k xxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx §75 x xxxxxx xx odpočet daně x xxxxxxx xxxx xxxxx §76.

(3) Xxxxxx xxxxxxx daně xx xxxxxxx pouze x xxxxxxx, že xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx odpočet xxxx xx xxxxx než 10 procentních bodů. Xx-xx vypočtená částka xxxxxx odpočtu xxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx provést, xx-xx xxxxxxx, je xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxx výpočtu xxxxxx úpravy odpočtu xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x dani xxxxx xxxx registrace, xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x tím, že xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx odpočet xxxx xx kalendářnímu xxxx, x němž byl xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx majetek pořízen, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxx-xx xxxxxx majetek xxx změněné účely xxxxx §78 odst. 4 xxxx. x) xx c) pouze xx xxxx příslušného xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xx xxxx skutečnost x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx vypočtené xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 4.

§78x

(1) Xxx úpravu xxxxxxx daně u xxxxxxxxxxxx majetku xxxxxxxxxxx xxxxxxx činností se xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx §78 a 78a x xxx, že xxxxx pro xxxxxx xxxxxxx počíná xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, v xxxx xxx xxxxx xxxxxxx uveden do xxxxx způsobilého k xxxxxxx.

(2) U xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, jehož xxxxxxxx xx xxxxx způsobilého x xxxxxxx došlo x xxxxxxxxxxx plnění xxxxx §13 odst. 4 písm. b), xx xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx stanoví xxxxx §36 xxxx. 6 xxxx. x). U xxxxxxxxx dlouhodobého xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx jako xxxxxx xxxx xx xxxxxx u jednotlivých xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx stala xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§78x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 47/2011 Xx. x účinností od 1.4.2011

§78c

(1) Xxxxxxxxxx §78 xx 78b xx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx odpočtu xxxx x

x) xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x privatizaci xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx majetku xxxxx xx jiné xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx při xxxxxx xxxxxxxxxx závodu,

c) xxxxxxx, který je xxxxxxxx xxxxx přecházejícího xxx přeměně obchodní xxxxxxxxx,

x) majetku, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx pokračující x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxx lhůty xxx xxxxxx odpočtu daně xxxxx odstavce 1 xx nepřerušuje.

§78d

(1) Xxxxx-xx x xxxxxxxxxxxx majetku xx xxxxx pro xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx plnění xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, použijí xx xxxxxxx xxxxxxxxxx §78 xx 78c x xxx, xx úprava xxxxxxx daně xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxx xx provede xx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx plnění.

(2) Xxxxxx xxxxxxxxxxx úpravy xxxxxxx xxxx za xxxxxxxxxx rok, xx xxxxxx došlo x xxxxxxxxxxx plnění podle xxxxxxxx 1, xx xxxxxxx xxxx součin xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §78a xxxx. 1 xxxx 4 x xxxxx roků zbývajících xx konce xxxxx xxx úpravu odpočtu xxxx. Do xxxxx xxxx se xxxxxxxxxx xxxx xxx, xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx prováděna. Xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xx 0 %, xx-xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx, xxxx 100 %, xx-xx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx odpočtu daně xxxxxxx xxxxxx odpočet xxxx, xxxxx xxxxxx x dlouhodobého xxxxxxx xxxxxxxx x témže xxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx odstavce 1.

(4) Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx pro xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxx poskytne xxxxxxxxxx xxxxxxx, u kterého xxx xxxxxxxx uplatnit xxxxxxx xxxxx na xxxxxxx daně v xxxxxxx výši, jde x xxxxxxxxxxx plnění xxxxxx v xxxxxxx xxxxx tohoto majetku xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx plátce nebo xxxx xxxxxxxxxxx.

§78da

(1) Xxxxx-xx xx xxxxx pro xxxxxx xxxxxxx daně x xxxxxx nemovité xxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx významná xxxxxx, xxxxxxx xxxx oprava xxxxxx xxxxxxx daně.

(2) Xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx nemovité xxxx xxxx 10 xxx a xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx byla xxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx obdobně xxxxx §78x x tím, xx xxx stanovení xxxxxx jednorázové úpravy xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx původního nároku xx xxxxxxx xxxx xx výši xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx celkové xxxxxx xxxx na xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxx xxxxx xxxxxxx daně xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx upravujících xxxxxxxxxx7x), xxxxx hodnota xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxx xxxxxx xxx xxxx xx xxxxx xxx 200 000 Xx.

§78xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 80/2019 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.4.2019

§78x

(1) Dojde-li u xxxxxxxxxxxx xxxxxxx ve xxxxx pro úpravu xxxxxxx daně x xxxx xxxxxxx, ztrátě xx odcizení, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx potvrzeny, použijí xx xxxxxxx xxxxxxxxxx §78 xx 78c x xxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxxxxx dozvěděl nebo xxxxxxxx měl a xxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx odpočtu xxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx xxxx xxxxxx částky xxxxxxxxx xxxxx §78a odst. 1 xxxx 4 x počtu roků xxxxxxxxxxx do konce xxxxx pro xxxxxx xxxxxxx xxxx. Do xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxx, xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx xx odpočet xxxx xx 0 %.

(3) Xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx rovněž xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx x dlouhodobého xxxxxxx xxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxx roce, ve xxxxxx xxxxxxx skutečnosti xxxxx xxxxxxxx 1.

§78e xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 170/2017 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.7.2017

Xxxxx xx odpočet xxxx xxx registraci x xxxxxxx xxxxxxxxxx

§79

(1) Xxxxx xxxxxxx k xxxx má xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx toto xxxxxx

x) pořídila x xxxxxx xxxxxxxxxxx 12 xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx přede xxxx, xxx se xxxxx xxxxxxx, a

b) je xx xxx, xxx xx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx majetku.

(2) Xxxxx xxxxxxx k xxxx má xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx u xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx

x) xxxx xxxxxx pořídila x xxxxxx xxxxxxxxxxx 60 po xxxx xxxxxxxx měsíců přede xxxx, kdy xx xxxxx plátcem,

b) toto xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx dlouhodobého majetku, xxxxx xxx uveden xx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx 12 xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx, xxx xx xxxxx xxxxxxx, x to před xxxxxxxx xxxxxx dlouhodobého xxxxxxx xx stavu xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x

x) tento xxxxxxxxxx xxxxxxx xx ke xxx, kdy se xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxx povinná x xxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx plnění, xxxxx xxxx xx xxx, xxx se xxxxx xxxxxxx, součástí xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x období xxxxxxxxxxx 6 po xxxx xxxxxxxx měsíců přede xxxx, xxx xx xxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxx přijala a xxxxxxx jej x xxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxx.

(4) Xxxxx xxxxxxx x xxxx má xxxxx xx odpočet xxxx rovněž x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx

x) xxxx xxxxxx xxxxxxxx přede xxxx, xxx xx xxxxx xxxxxxx,

x) xxxx xxxxxx xxxx xx xxx, xxx se xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx majetku x

x) xxxx xx x xxxxxx plnění xxxxx xx xxxxxxx daně xxxxx §82a xxxx 83, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, neboť xxx xxxxxx žádosti x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx uplatnění xxxxxxx xxxx.

(5) Xxxxx xx odpočet xxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 4 se xxxxxxx xxxxxxxx, v xxxxxxx x za xxxxxxxx xxxxxxxxxxx v §7278d. Xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx na odpočet xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx se přiměřeně xxxxxxx §78d xxxx. 2.

(6) Xxxxx xx xxxxxxx xxxx podle xxxxxxxx 1 xx 4 xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx spadá xxx, xxx xx xxxxx povinná x xxxx xxxxx plátcem.

(7) Xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 1 xx 4, xxxxx xx x xxxxxx plnění vznikl xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx §79d xxxx xxxxx xx xxxxxxx daně.

§79a

(1) Xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx uplatněný xxxxxxx xxxx u xxxxxxx, který xx xx dni xxxxxxx xxxxxxxxxx jeho xxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx odpočet xxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, u xxxxx xx zdanitelná xxxxxx, která xx xx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx zrušení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, x jednoúčelového xxxxxxx, který xxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, ani xxxxxxxx, x u xxxxx xx xxxx xx xxxx uplatněného odpočtu xxxx. Xxx xxxxxxx xxxxxx snížení odpočtu xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxx §78d xxxx. 2.

(3) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx 2 a x xxxxxxx byl xxxxxxxx xxxxxxx xxxx alespoň xx xxxx 2 100 Xx, xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx 11 xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx zrušením xxxxxxxxxx x kalendářní xxxxx, x xxxx došlo xx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxx výše xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx a počtu xxxxxx kalendářních xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxx tento majetek xxxxx obchodním majetkem xxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xx použije xxxxxxx u

a) xxxxxxx xxxxxxxx xx základě xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxx zákona upravujícího xxxxxxxx převodu xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x prodeji xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) majetku, xxxxx xxxxxx xxxxx jako xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx ekonomických xxxxxxxx.

(5) Xxxxxx je xxxxxxx xxxxxxx snížení xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 4 xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx registrace.

§79b

Osoba xxxxxxxxxx pozůstalost xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, snížit xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxx tento xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, pokud xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx plátci.

§79x

Xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx snížit xxxxxxxxx xxxxxxx daně x xxxxxxx, xxxxx xx ke xxx xxxxxxx registrace xxxx xxxxxxxxx majetkem x x kterého byl xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, x to

a) při xxxxxxx obchodní xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx,

x) x xxxxxxx, xxx fyzická xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx, že xxxx xxxx obchodní xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, která xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xx jediným xxxxxxxxxxxx,

x) xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

1. xxxxx xxxx xxxxxxx,

2. která xxxx založena jedinou xxxxxxxx osobou x

3. x jejíž xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx jako podnikatel,

d) xxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxx,

x) při přeměně xxxxx, která xxxxxx xxxxxxxx xxxx zřízena xx xxxxxx podnikání, xxxxxxxx je xxxxxxx, xxxx

x) xxx zrušení xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx členství xxxxx xxxxxxx.

§79x

(1) Pokud xxxxx xxxxxxxxxxxx k dani x jiném xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxx (dále xxx "xxxxx, která xx xxxxx xx vrácení xxxxxx") xxxxxxx xxx xxxxxxx registrace xxxxx §106 xxxx. 4 xxxx §106b xxxx. 2 xxxx. x) xxxx plátce xxxxxxxxx xxxxxxx daně u xxxxxxxxxx majetku, xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx odpovídající xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, x xxxxx xxxxx majetek použila xxx uskutečňování xxxxxx, x nichž xx xxxxxx vznikl nárok xx xxxxxxx xxxx, xx období 1 xxxx xx dni xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xx xxxxx, xxxxx xx xxxxx na xxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxxx, má xxxxx xx vrácení xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx období, xxxxx xxxxx xxxx předcházejícím xxx, xxx xx xxxxx plátcem.

(3) Nárok xx vrácení xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, x němž xxxx xxxxx, která má xxxxx na xxxxxxx xxxxxx, registrace xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx měsíce xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxx 2. Xxxx-xx v této xxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 1 uplatněn, xxxxxx.

(4) Dodatečné daňové xxxxxxxx nelze xxxxx xxxx xxxxxxxxx období xxxxxxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxx 2.

(5) Xxxxxxx-xx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx částky xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xx 30 xxx xx xxxxxx xxxxxxxx.

(6) Xxxxx, která xx nárok xx xxxxxxx xxxxxx, je xxxxxxx xxxxxxxxx.

§79e

(1) Xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx uplatněný x xxxxxxxxx zdanitelného plnění, xxxxx

x) za xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx její xxxx,

x) xx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x nedošlo x xxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx podle §74a xxxx. 1 x

x) xx konce xxxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxx 3 roky.

(2) Xxxxxxx odpočtu daně xx provede ve xxxx daně xxxxxxxxx x neposkytnuté úplaty xx xxxxxxxxxx plnění, x xx nejvýše xx xxxx původně xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxx xxxxxxx daně xxxxxx xxxxx §79a xxxx 79b, xxxxxxx xx při xxxxxxx xxxx snížení xxxxxxx xxxx x odpočtu xxxx xxxxxxxxx xxxxx §79a xxxx 79b.

(3) Xxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxx snížení xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxx xxxxxxxxx období xxxxxxxxxx; xx xxxxxxx pro xxxxx spravující pozůstalost xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx podle §106 odst. 6 xxxx. x), xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx podle xxxxxxxx 1, xx oprávněn xxxxxxxx zvýšit uplatněný xxxxxxx xxxx, pokud xx 3 xxx xx zrušení xxxxxxxxxx xxxxxxxxx splní xxxx xxxx nebo jeho xxxx, x to

a) x dodatečném xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x

x) ve xxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx xx zdanitelné xxxxxx, xxxxxxx xxxx do xxxx původně xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx uplatněného xxxxxxx daně podle xxxxxxxx 1 nebo xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 4, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx přiznání xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx plnění, x xxxxxxx xxxxxxxxxx odpočtu xxxx x xxxxxxxxx xxxx následných změnách. Xxxxxx musí xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx odpočtu xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxxx číslo věřitele,

c) xxxxxxxxx vztahující se x původnímu zdanitelnému xxxxxx, x to

1. xxx xxxx xxxxxxxxxxx,

2. xxxxxx daně x xxxxx daně,

3. den xxxxxxxxxx,

4. evidenční xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x

5. xxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx úplaty,

d) xxxxxxx xxxxxxxxx opravy xxxxxxx xxxx podle §74 xxxx 74a xxxxxx údajů podle §45 xxxx. 1 xxxx. x) x x) xx x),

x) xxxx uplatněného odpočtu x

x) xxx x xxxx dodatečně xxxxxxxxxx xxxxxx.

§79x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 355/2021 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.10.2021

Díl 11

Xxxxxxx xxxx

§80

Xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx a imunit

(1) Xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxxx výsad x xxxxxx xxxxx smluv, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx55) (xxxx xxx "xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxx"), xxxxxx:

x) xxxxxxxxxxxx xxxx x konzulární xxxx, x výjimkou xxxxxxxxxxxx úřadů vedených xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx úředníky (xxxx xxx "xxxxxxxxxx xxxx"), xxxxxxxxxxxx xxx Xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx států,

b) xxxxxxxx mise,

c) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx56) xxxxxxxxxxxx xxxxx57) se xxxxxx v tuzemsku, x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx Českou xxxxxxxxx x nemá xxxxx xxxxxx v xxxxxxxx,

x) xxxxxxx mezinárodní xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx zastoupení xxxxxxxxxxx organizace xxxxxxxxxx x tuzemsku, xxxxx xxxx místo xxxxxx x xxxxxxxx a xxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx svých xxxxxxxx funkcí x xxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxxxx cizího xxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx mise xxxxxxxxxxxx xxx Xxxxxx xxxxxxxxx x který xxxx xxxxx pobytu v xxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx x) a x), pokud x xx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx domácnosti xx území Xxxxx xxxxxxxxx, dosáhl xxxx 15 xxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxx Ministerstvem zahraničních xxxx; xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, které xxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx potřeby,

g) xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxx požívající xxxxx x imunit xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xx xxxxx xxxxxxxxx xxx, xxxxx cena xx xxxxxxxxxx plnění xxxxxx daně xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx dni xxxxxxx na jednom xxxxxxx xxxxx odstavce 6 je vyšší xxx 4 000 Kč, xxxxx mezinárodní xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx; xxxx xxxxxx se nevztahuje xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx pro xxxxxx xxxxxxxxx, telekomunikačních xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx elektřiny, xxxx, xxxxx, xxxxxxx xxxxx pro výrobu xxxxx. Xxx zaplacená x xxxxxx xxxxx x xxxxxx (dále xxx "xxxxxxxxx daň") xx vrací:

a) xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxx. x), xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx, x xxxx osobě xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x) a xxxxxx xxxx rodiny xxxxx odstavce 1 xxxx. x) xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx, x xxxxx je xxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx v odstavci 1 písm. x), xxxxx xx sídlo x xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx stát xxxxxxxxxxx xxxx jako xxxxxxx xxxx xxxxx x služeb, xxxxxxxxx xx výše 3&xxxx;000&xxxx;000 Xx xx xxxxxxxxxx xxx, x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx automobilů x ceně xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxx, výstavbou, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx se x xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx úřadu uvedenému x odstavci 1 xxxx. d), xxxxxxxxx xx xxxx 100 000 Xx za xxxxxxxxxx xxx, s výjimkou xxxx zaplacené x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, x členům jeho xxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x), xxxxxxxxx xx xxxx 100&xxxx;000 Kč xx xxxxxxxxxx rok, x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x ceně xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) osobě uvedené x odstavci 1 xxxx. a), xxxxx xx akreditována xxx Xxxxxx republiku, xxx xx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx, maximálně xx výše 250 000 Xx xx xxxxxxxxxx xxx,

x) xxxxx xxxxxxx x odstavci 1 xxxx. d), xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxx Xxxxxx xxxxxxxxx, xxx xx xxxxx pobytu xxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xx výše 10&xxxx;000 Xx xx xxxxxxxxxx rok,

e) xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 písm. x) x c), maximálně xx výše 500 000 Xx za xxxxxxxxxx xxx, x výjimkou xxxx xxxxxxxxx v xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x ceně xxxxx x služeb xxxxxxxxxxxx x souvislosti x xxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx nemovitých xxxx xxxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx jinak,

f) xxxxx uvedené x xxxxxxxx 1 písm. x), xxxxxxxxx do xxxx 100&xxxx;000 Xx xx xxxxxxxxxx xxx, x výjimkou xxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx mezinárodní xxxxxxx xxxxx, x xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. f), xxxxxxxxx xx xxxx 100&xxxx;000 Xx za xxxxxxxxxx xxx, x xxxxxxxx xxxx zaplacené v xxxx xxxxxxxx automobilů, xxxxx xxxxxxxxx mezinárodní xxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxx xx xxxxxxx xxxx xx uplatní podáním

a) xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx pro xxxxx uvedené v xxxxxxxx 1 xxxx. x) až x) x xxx, že xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx x xxxxxxx xxxx pro xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxx. x).

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx principu xxxxxxxxxxx x jeho xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx daňového xxxxxxxx, xxxxxxx tato xxxxxxx xxxxx nedílnou xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxxxxxx nárok xx xxxxxxx zaplacené xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 nejdříve xx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxxx zdanitelné xxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxx daně osobě xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. a) xx x) xxxxxx, xxxxx xxxx uplatněn xx 31. xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, který xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx, ve kterém xx xxxxxxxxxxx zdanitelné xxxxxx. Nárok xx xxxxxxx daně xxxxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xx 31. prosince xxxxxxxxxxxx roku, který xxxxxxxxx po xxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Osoba požívající xxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx x) x x) xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxx xx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx zboží x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx úřední xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxxxx x odstavci 1 xxxx. x) xx x) xx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx za podmínky, xx nakoupené xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxx a spotřebu.

(6) Xxxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx je xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 povinen xxxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxxxxxx:

x) xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, dodatek xx xxxxx a xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx plnění,

b) xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, který xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx plnění,

c) jméno xxxxx, pro xxxxxx xx xxxxxxxxxxx zdanitelné xxxxxx,

x) xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx číslo xxxxxxx,

x) xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx daně x základ xxxx,

x) xxxx daně,

i) xxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx.

(7) Xxx xxxxxxxx xxxxxxxx automobilu xx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx dokladem xxxxx odstavce 6 x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(8) Xx xxxxxxxxx xxxx xxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výsad x xxxxxx, xx započítává xxx, xxxxx by xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx od xxxx xxxxx §68 xxxx. 9.

(9) Xxxxxxxxxx xxxxxxx je x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x imunit uvedené x xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx x) xxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx f) xxxxxxxxxx čtvrtletí. Xxxxxx xxxxxxxx xx podává xxxxxx za xxxxxxxxx xxxxxx, x to xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx zdaňovacího xxxxxx x xxxxxxxxxx xx 31. xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx roce, xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Žádost x vrácení xxxx xxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx, x to nejdříve xx xxxx xxxxxxxx.

(10) Xxx účely vracení xxxx podává xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx x vrácení daně xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx:

x) xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxx x konzulární xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx správci daně xxxxxx příslušnému xxxxx xxxxxx sídla x xxxxxxxx,

x) člen diplomatické xxxx, zvláštní xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xx sídlem v xxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx správci xxxx xxxxxx příslušnému xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx x),

x) xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx podává xxxxxx o xxxxxxx xxxx xxxxxx příslušnému xxxxxxx daně xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx; pokud xxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx prostřednictvím Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ředitelství, x xxxxxxxx daně je xxxxxx příslušný Xxxxxxxx xxxx pro xxxxxx xxxxx Xxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx přiznání xxxxxxx xxxx místně příslušnému xxxxx xxxxxx sídla xxxx umístění x xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx přiznání xxxxxxx daně xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x), xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x), xxxxxxxx xxxxxx přiznání Finančnímu xxxxx xxx xxxxxx xxxxx Prahu.

(11) Xxxxx xxxxxxxxxx výsad x xxxxxx uvedená x xxxxxxxx 1, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxx u xxxxx podle tohoto xxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx vrácení xxxx xxxxxxxxxxx fyzickým xxxxxx xxxxx §84.

(12) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx x pořízení xxxxxxxx automobilů x xxxxxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxx daň, x k xxxxxxxx xxxxxxxx automobilů x xxxxxx xxxxxxxxx států xxxxxxxxxxxx od daně, xxxxxx množstevních limitů xxx xxxxxx automobily x xxxx, xx xxxxxx xxxxx xxx xxxx osobní xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xx řídí xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx míře, x xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx požívající xxxxx a xxxxxx x cizím xxxxx. Xxxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx, nebo x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vozidel.

(13) X xxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx nelze xxxxxxxx, xx stanovují xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xx xxxxxxx xx x pořízeného osobního xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xx xxxxxxxx osobního xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx státu xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx:

x) xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx x) xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx s nárokem xx xxxxxxx xxxx xxxx pořídit x xxxxxx členského státu x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx daně xxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx v tuzemsku xxxxxxx x xxxxxxx xx vrácení xxxx xxxx pořídit z xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx na xxxxxxxxxx od xxxx x xxxxxxxx:

1. velvyslanec, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx x rovnocenné xxxxxxxx 2 xxxxxx xxxxxxxxxx plus 1 xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx, že je xxxxxxxxxx členem xxxxxx xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx zahraničních xxxx,

2. xxxxxxxxxxxx personál x konzulární xxxxxxx 1 osobní automobil xxxx 1 xxxxxx xxxxxxxxx x případě, xx je doprovázen xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx,

3. xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x konzulární zaměstnanec 1 osobní xxxxxxxxx,

x) xxxxx uvedená v xxxxxxxx 1 písm. x) xxxx v xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx na vrácení xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx s xxxxxxx xx osvobození xx xxxx osobní xxxxxxxxxx x množství xxxxxxxxxx x písmenu x), xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx automobilu x xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx osobního xxxxxxxxxx x jiného xxxxxxxxx xxxxx osvobozeno xx xxxx xx xxxxxxxx, že

1. xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx registrační xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x

2. xx xxxx 24 xxxxxx xxx dne registrace xxxxxxxx automobilu xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx, zničen nebo xxxxxxx podle xxxxxxxx xxxxxxxx upravujícího registraci xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x), xxxx osoba xxxxxxxxxx výsad x xxxxxx

1. xxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx část xxxxxxx xxxx xx 30 xxx xxx dne xxxxxxxx porušení xxxxxx xxxxxxxx, xxxx

2. xxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx daňové xxxxxxxx x xxx, xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, do 25 dnů xxx xxx, xxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxx xxxxxxx x odstavci 1 xxxx. x) nebo x) postupuje podle xxxxxxx x), odpovídá xxxx vyplacené xxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxx části xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx z 24 xxxxxxx doby,

g) xxxxx xxxxx uvedená v xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx e) xxxxxxxxx ukončí xxxx xxxxxxxx pobyt x xxxxxxxx, xxxxxxxxx podle xxxxxxx x) x xxx, xx xxxx xxxx xxxxxxxx poměrné xxxxx xxxx připadající xx xxxxxxxxx xxxxxx 24 měsíční doby,

h) xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x) nebo x) ukončí xxxx xxxxxxxx pobyt v xxxxxxxx xx 6 xxxxxx xxx dne xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx registrační xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx podle xxxxxxx x) x tím, xx xxxx vyplacené xxxxxx xxxx xxxx xxxx odpovídá xxxx xxxx,

x) xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. d) nebo x) nemusí postupovat xxxxx písmen e) xx x) za xxxxxxxx, xx osobní xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxx.

§80x

Xxxxxxx xxxx mezinárodní xxxxxxxxxx se xxxxxx xxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xx Xxxxx xxxxxxxxx členem x která xxxx x xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx, má xxxxx xx xxxxxxx xxxx za xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx x rozsahu xxxxxxxx x příslušné xxxxxxxxxxx xxxxxxx, pokud je xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx činností v xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xx xxxxxxx xxxx xx uplatní xxxxxxx žádosti x xxxxxxx xxxx s xxx, xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx.

(3) Nárok na xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx kalendářního měsíce, xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xx 31. xxxxx kalendářního xxxx, xxxxx xxxxxxxxx xx kalendářním xxxx, xx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx tohoto xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx osobě xxxxxxx x odstavci 1 xxxxxx.

(4) Osobě xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xx xxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxx, xxxxx cena za xxxxxxxxxx plnění včetně xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxx dokladu je xxxxx než 4 000 Xx, x výjimkou xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx osobní xxxxxxxxx.

(5) Xxxxx na xxxxxxx xxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx je xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx povinen na xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxxx. Xxxxxx xxxx xxxxxxxxx tyto xxxxx:

x) xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx zdanitelné plnění,

b) xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx,

x) xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxx,

x) xxxxx xxxx,

x) výši xxxx xxxxxxx x xxxxx měně,

j) xxxx xxxx včetně xxxx xxxxxx.

(6) Pro xxxxx xxxxxxxx x odstavci 1 xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx Xxxxxxxx úřad xxx xxxxxx xxxxx Prahu.

§81

Xxxxxxx xxxx x xxxxx zahraniční xxxxxx

(1) Xxxxx xxxxxxxxxxx smlouva, xxxxx je součástí xxxxxxx xxxxxxxx řádu, xxxxxxxx xxxxxxxxxx, že xxxxxxxxxx zahraniční xxxxx xx xxxxxxxxxx od xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx hrazena xxx, xx osoba, xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxx na xxxxxxx daně, a xx na základě xxxxxxx. Daň se xxxxxxx u xxxxxxxx x projektů financovaných xx xxxxxx Evropské xxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxx na xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx x xxxxxxx daně zaplacené x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x prostředků ze xxxxxx Evropské xxxx xxxxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx59a), xxxxx podle xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx být xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx daně.

(3) Xxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxx daně (dále xxx "xxxxxxx"), musí x žádosti x xxxxxxx daně xxxxx xxxxxxxx firmu xxxx xxxxx, xxxxxxx xx xxxxx a xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxx identifikační číslo xxxx rodné xxxxx, xxxxxxxxx jiné xxxxxxxxxxxxx xxxxx. Žádost o xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx místně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xx xxxxx Xxxxxxxx xxxx sídlo xxx místo xxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxx, xxxxx xx sídlo xxxx xxxxx xxxxxx v xxxxx xxxxxxxx xxxxx; xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx úřadu xxx xxxxxx xxxxx Xxxxx.

(4) Žádost o xxxxxxx xxxx xxxx xxx doložena

a) daňovými xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx zboží xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx byly xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) dokladem x xxxxxxxxx daně,

c) xxxxxxxxxx x původu finančních xxxxxxxxxx a x xxx, že nakoupené xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx programu nenávratné xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx Ministerstvo xxxxxxx xxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx oprávněná.

(5) Xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx služby xx xxxxxx, který uskutečňuje xxxxxxxxxx xxxxxx, povinen xxxxx

x) xxxxxxxx firmu xxxx xxxxx, dodatek xx jménu a xxxxx plátce, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx plnění,

b) xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx plnění,

c) xxxxxxxx xxxxx nebo jméno x sídlo, xxxxxxxxx xxxxx pobytu xxxxx, xxx xxxxxx se xxxxxxxxxx plnění xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx daňového xxxxxxx,

x) xxx uskutečnění xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx daně x xxxxxx xxxx,

x) xxxx xxxx,

x) xxxx xxxx včetně xxxx xxxxxx.

(6) Xxxxx xx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx povinnost xxxxxxx xxx, doloží xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx o xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx dodavatelem xxxx xxxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx při dovozu x xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx z xxxxxx xxxxxx.

(7) Nárok xx xxxxxxx daně xx xxxxx z xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx, xxxxx xxxxx xxx žadateli x xxxxxxx daně, xxxxx xxx xx xxxxxxxxx zboží xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx pomoci xxxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxx daně xx x plátce, xxxxx xx xxxxxxxx osoby x jiného xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx xxxx uskutečnil xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxx, xxxxx tyto xxxxx nepožádají x xxxxxxx xxxx. V xxxxx případě neobsahuje xxxxxx x xxxxxxx xxxx doklad o xxxxxxxxx daně, xxx xxxx xxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxx osobou x xxxxxx členského státu xxxx třetí země xxxxxxxxx, že xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxx zaniká.

(8) Xxxxx xx xxxxxxx daně xxx uplatnit xxxxxxx xx 15 xxxxxx xx konce xxxxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxxx xx zdanitelné plnění xxxxxxxxxxx. Pokud xxxx xxxxx xx vrácení xxxx uplatněn xx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx.

(9) Xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx vrácení xxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 8, neuplatní xxxxx xx odpočet xxxx xxxxx tohoto xxxxxx.

§82

Xxxxxxx xxxx xxxxxxx x jiných xxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxx, který xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx v tuzemsku, xx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx z xxxxxx x místem xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx, ve xxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxx provozovnu, x xx xxxxx xxxxxxxx stanovených tímto xxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx plnění xxxxxxxxx x §72 xxxx. 6, xx xxxxx na xxxxxxx xxxx x částečné xxxx.

(2) Podmínkou xxx xxxxxxx xxxx x xxxxx členském státě xx podání xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx k xxxxxxxx xx elektronický xxxxxx přidělí xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx 15 xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x přidělení xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x struktuře zveřejněné Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx způsobem, xxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xx xxxx datové xxxxxxxx.

(3) Xxxxxx o xxxxxxx xxxx xx xxxxxx nejpozději xx 30. xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx následujícího xx xxxxxx pro vrácení xxxx. Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx o xxxxxxx xxxx dojde xx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx podle §72 odst. 6, xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx, o xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxx byla xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx x žádosti x xxxxxxx daně xxxxxxxxxx x kalendářním xxxx xxxxxxxxxxxx po daném xxxxxx xxx xxxxxxx xxxx nebo xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx o xxxxxxx daně xxxxxx, xxxxxxxx opravu v xxxxxxxxxxx prohlášení prostřednictvím xxxxxxxxxxxxxx portálu.

(5) Xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx předána jinému xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx x období xxx vrácení xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx plnění xxxxxxxxxx od xxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx daně xxxx xxx xxxxxx povinnou x xxxx xxxxx §6 odst. 1 x xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx k xxxx. Oznámení x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 5 xx rozumí xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx formě xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx elektronického xxxxxxx.

Xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx osobám registrovaným x dani v xxxxx xxxxxxxx xxxxx

§82x

(1) Xxxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx x xxxxxx s xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx k xxxx, xxxxx je osobou xxxxxxxxxxxxx k dani x jiném xxxxxxxx xxxxx, pokud během xxxxxx xxx xxxxxxx xxxx

x) xxxxxx xxxxx xxx provozovnu x xxxxxxxx,

x) nebyla plátcem x

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x místem xxxxxx x tuzemsku, x xxxxxxxx

1. xxxxxx xxxxxxxxxxxx od xxxx xxxxx §51, 66, 68 xxxx 69,

2. xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, u xxxxxxx xxxx povinna xxxxxxx daň xxxxx, xxxxx byla xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx,

3. xxxxxx xxxxx §17, xxxxx xxxxxxxxxxx jako xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx

4. xxxxxxxxx xxxxxx, xx které xxx použit zvláštní xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxx na xxxxxxx daně může xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx podmínek, xx xxxxx xx xxxxxx xxxxx na odpočet xxxx x xxxxxxxx. Xxxxx osoba xxxxxxxxxxxx x xxxx v xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx výši, xx xxxxx xx xxxxxxx xxxx pouze x xxxx xxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxx na xxxxxxx xxxx se xxxxxxxxxx xx xxxxxx daně, xxxxx xxxx uplatněny

a) x rozporu x xxxxx xxxxxxx,

x) x xxxxxx, která xxxx xxxxxxxxxx od daně xxxxx §19, 64 xxxx §66 xxxx. 2 xxxx. x).

(4) Xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx x přijatého xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, x němž xx xxxxxxx její xxxxx. Je-li xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx nárok xx vrácení xxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xx vrácení xxxx xx uplatní podáním xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx elektronického xxxxxxx.

(5) Žádost x xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx účely xxxx z xxxxxxx xxxxxxx žadatele,

b) obchodní xxxxx nebo xxxxx, xxxxx, místo xxxxxx xxxxxxxx,

x) obchodní firmu xxxx jméno, sídlo, xxxxx xxxxxx zástupce, xxxxx je ustanoven,

d) xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx žadatele, xxx xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxx xxx xxxxxxx xxxx, xx které se xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx,

x) prohlášení xxxxxxxx x tom, xx splnil xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 písm. x),

x) xxxxx x xxxx, xxxxxx xxxx IBAN, XXX, xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxx,

x) za xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx při xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx:

1. xxxxxx identifikační xxxxx xxxxxx, který xxxxxxxxxx zdanitelné plnění, xxxxx-xx o xxxxx xxxxx,

2. xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxx xx jménu x xxxxx xxxxxx, který xxxxxxxxxx zdanitelná xxxxxx,

3. xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

4. den uskutečnění xxxxxxxxxxxx plnění,

5. xxxxxx xxxx x xxxx xxxx x xxxxx xxxx,

6. celkovou výši xxxxxx xx vrácení xxxx x české xxxx,

7. xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx nároku xx xxxxxxx daně x xxxxxxxx výši xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx,

8. xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx služby x členění podle xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 6.

(6) X xxxxxxx x vrácení xxxx xxxx xxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx popsán xxxxx xxxxxx xxxx:

1 xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

2 xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

3 xxxxxx xxxxxxxxxxx x dopravním xxxxxxxxxxx (xxxx xxx xxxxx x xxxxxx uvedené xxx xxxx 1 x 2),

4 mýtné x silniční poplatky,

5 xxxxxxxx xxxxxx, jako xxxxxxxxx xxxxxx v xxxx, jízdné xx xxxxxxx xxxxxxx,

6 xxxxxxxxx,

7 xxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxxx služby,

8 xxxxxxx xx veletrhy a xxxxxxx,

9 xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx, zábavu x xxxxxxxxxxxx,

10 xxxx.

(7) Xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxx žadatel xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx dokladu při xxxxxx zboží, xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 250 XXX x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 1 000 XXX x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx služeb.

(8) Xxxxxx pro xxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx daně, xxxx xxxxxxx jeden xxxxxxxxxx rok x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxx, jde-li o xxxxxx kalendářního xxxx. Xxxxxx daně uvedená x xxxxxxx x xxxxxxx daně nesmí xxx nižší, xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx

x) 400 EUR xx xxxxxx xxxxxx než xxxxx xxxxxxxxxx rok, xxx ne xxxxxx xxx tři xxxxxx, xxxx

x) 50 XXX xx období xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxx xxxxxx než xxx xxxxxx, xxx-xx x xxxxxx kalendářního xxxx.

(9) Xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx x XXX xx českou měnu xxxxxxx kurz devizového xxxx xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx bankou x xxxxxxx xxxxxxxxxx dni xxxxxx xxxxx roku, xx xxxx je xxxxxx x xxxxxxx xxxx podána. Přepočtená xxxxxx se xxxxxxxxxx xx xxxx koruny xxxx.

(10) Xxxxxx o xxxxxxx daně xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx 30. xxxx kalendářního xxxx následujícího xx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxx, xxxxx nárok xxxxxx. Xxxxxx x xxxxxxx daně xx xxxxxxxx xx podanou, xxx xxxxx žadatel xxxxx xxxxxxx údaje xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 5.

(11) V xxxxxxx x xxxxxxx daně xx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxx daně xxx xxxxxxxx nárok xx vrácení daně, xxxxx x tomto xxxxxx xxx xxxxxxx xxxx

x) nastal xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo den xxxxxxxxx daňového xxxxxxx xx přijaté xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxx na vrácení xxxx týká, x xx xxx xxx, xxxxx xxxxxx později, xxxx

x) xxxxxx den xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx.

(12) Xxxxxx o xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxx xxxx daňové doklady xxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx žádostech x vrácení xxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxx

x) týkají xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx plnění, xxxxx xx uskutečnila x xxxxxxxxxxx xxxx, ke xxxxxxx xx xxxxxx x vrácení xxxx xxxxxxxx, nebo

b) x xxxxxxxx zdanitelným plněním xxxxxxx do xxxxxxxxx xxxxxxxx až v xxxxxx xxx xxxxxxx xxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

(13) Xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x vrácení xxxx dojde ke xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx, o kterou xxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxx vrácena. Xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxx pokud v xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x vrácení xxxx nepodá, xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx elektronického xxxxxxx. Xx-xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxx v xxxxx xxxx xxxxxx x postupuje obdobně xxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxx.

§82x

(1) Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxx registrované x xxxx v xxxxx xxxxxxxx státě je Xxxxxxxx úřad pro xxxxxx xxxxx Xxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxx může xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx ve věci xxxxxxx daně xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx x jiném xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx elektronickou xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x vrácení xxxx. Xxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx datové xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxx žádosti x xxxxxxx xxxx.

(4) Xxxxxxx xxxx xx xxxx xx 4 xxxxxx xxx xxx obdržení xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx doplňující xxxxx, a xx xx žadatele, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx jiné xxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxx xxxx být xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx 1 xxxxxx ode xxx doručení xxxxx x xxxxxxxx xxxxx. Xxxxx má správce xxxx xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nároku, xx xxxxxxxx xx xxxxxxx doplňující xxxxx x podobě xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx kopie xxxxxxxxxxx xxxxxxxx dokladu, x xxxxx případě xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x §82a xxxx. 7.

(5) Xxxxxxxxxx x vrácení xxxx xxxxxx xxxxxxx daně xxxxxxxx do 4 xxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxx xxxx. X xxxxxxx, že si xxxxxxx daně vyžádá xxxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 4, xxxxxx xxxxxxx xxxx rozhodnutí xx 2 xxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx neobdrží xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx žadateli xxx rozhodnutí do 2 xxxxxx xxx xxx, xxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxx xxxxxxxxxx o xxxx xxxxxxx o vrácení xxxx nebo xxxx xxxxx x případě xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx neuplyne xxxxx xxx xx 6 xxxxxx xxx xxx xxxxxxxx žádosti x xxxxxxx daně xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxx 8 xxxxxx.

(6) Rozhodnutí, xxxxxx xxxx xxxxxxx o xxxxxxx daně xxxxx xxxxxxxx, xxxx být xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx.

(7) Xxxxxxx-xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx daně vratitelný xxxxxxxxx, vrátí xxx xxxxxxx xxxx žadateli xx 10 xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxx podle odstavce 5, x to xx účet xxxxxxx x xxxxxxx o xxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxx x tuzemsku xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx, xxxxx xx xxxxx v xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx poplatky za xxxxxx vratitelného xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx. Xxxx převodu x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx prováděných x účtu je xxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxx odepsání xxxxxxxxx xxxxxxxxxx z xxxx xxxxxxx daně.

(8) Xxxx-xx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 7, xxxxxxx daně xx xxxx xxxxxxxx uhradí xxxxxxxx úrok xxxxx daňového řádu. Správce xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxx uvedený x žádosti x xxxxxxx daně. Xxxxxxxx xxxxxxxx nárok xx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 5 xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx doklady, xxxxx xxxx být xxxxxxxxxx xxxxx §82a odst. 7.

(9) V xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, je xxxxxxx xxxxxxx vrátit xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx úrok x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, pokud xxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxx, x období, xx xxxxx xx xxxx daň xxxxxxx, xx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx podmínky xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx daně. Xxxx xx xxxxxx xx xxxx, xxxx by xxx x prodlení x xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xx skutečného xxxxxxx.

(10) O xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx vyplacenou xxxxxx a zaplatit xxxx xxxxx xxxxxxxx 9 vydá správce xxxx xxxxxxxxxx, ve xxxxxx xxxxxxxx původní xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxx xx změní x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx výši xxxxxxxxxxx přiznané xxxxxx.&xxxx;Xxxxxxxxx xxxxxxx částky xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx výši zaniká xxxxxxxxx 3 xxx xxx dne xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx byl xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Není-li xxxxxxxxx jinak, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxx xxxx daň xxxxx daňového řádu.

§83

Xxxxxxx daně zahraničním xxxxxx

(1) Nárok xx xxxxxxx daně za xxxxxxxxxx plnění s xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx x období, xx xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxx, v xxxxxxxx neuskutečňuje jiná xxx tato xxxxxx:

x) xxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxx od daně xxx xxxxxx na xxxxxxx daně,

c) xxxxxx xxxxx §69,

d) xxxxxx, x něhož xxxx xxxxxxx přiznat daň xxxxxx xxxx identifikovaná xxxxx, xxx které xx plnění xxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx je xxxxxx zvláštní režim xxxxxxx správního místa.

(2) Xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx se x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxx xxxxxx zvláštní xxxxx xxxxxxx správního xxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxx 3, 9 x 10.

(3) Xxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx, xx stát, xx xxxxxx xx zahraniční xxxxx xxxxx, nevyměřuje xxx z xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx, xxxx xxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx x dani xx xxxxxx x xxxxxxxx ve výši xxxxxxx daně vrácena. Xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx být xxxxxxxxxx osobou xxxxxxxx x xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxx xxx plátcem xxxxxxxx nárok xx xxxxxxx xxxx.

(4) Nárok xx xxxxxxx daně xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xxx hlavní xxxxx Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx s xxx, xx xxxx xxxxxx xxxxx podat elektronicky.

(5) Xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx

x) doložit xxxxxxxx xxxxxxx, které xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) doložit xxxxxxxx doklady xxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx a xxxxxxxx x xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx žadatel xx xxxxxx registrovanou x xxxx x xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxx podobné xxxx xx xxxxx zemi, xxxxx xxxxxxx příslušný xxxx xx xxxxxx xxxx v zemi, xxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, toto xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx než 1 xxx od jeho xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, že x xxxxxx, xx xxxxx xxxx o xxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v odstavci 1.

(6) Období xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx zahrnovat xxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxx kalendářní xxxxxx x kalendářním xxxx, xxx ne xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx. Xxxxxx pro xxxxxxxxx vrácení xxxx xxxx xxx xxxxxx xxx xxx měsíce xxxxx v případě, xx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx. Žádost x xxxxxxx daně xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx roku xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx služeb, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x předcházejících xxxxxxxxx, xxx xxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx roku. Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx daně, xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx rokům. Xxxxxx x xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxx nejpozději xx 30. xxxxxx následujícího xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx.

(7) Xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx, xx xxx x xxxxxxx hodnoty xxxx xxxxxxx všeobecná xxx xx spotřeby xxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx.

(8) Xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx částku xx xxxx uvedený x xxxxxxx x xxxxxxx daně. Xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x tuzemsku xxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx. Pokud je xxxxxxxxx částka xxxxxxx x xxxxxxxxx jiném xxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxx schválené xxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(9) Xxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx

x) xxxxxxx 7&xxxx;000 Xx xx xxxxxx xxxxxx než jeden xxxxxxxxxx rok, xxx xx xxxxxx xxx 3 xxxxxx, nebo

b) xxxxxxx 1&xxxx;000 Kč xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx roku xxxx xxxxxx xxxxxx xxx 3 xxxxxx, je-li xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.

(10) Xxxxx zboží x služeb, x xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx, jsou:

a) zboží x služby xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx náklady, náklady xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx zahraniční xxxxx,

x) xxxxx a služby xxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx osoby,

d) xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx,

x) pohonné xxxxx.

(11) X xxxxxxx, xx vrácení xxxx xxxx dosaženo podvodně xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, je zahraniční xxxxx povinna xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xx xxxxx xxx xx xxxxxxxxx xx skutečného xxxxxxx.

(12) X povinnosti xxxxxx xxxxxxxxxxx vyplacenou xxxxxx x zaplatit xxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx daně xxxxx, xxxx xx xxxxx x rozsahu xxxxxxxxxxxxx výši neoprávněně xxxxxxxx částky. Xxxxxxxxx xxxxxxx částky xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxx zaniká xxxxxxxxx 3 xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxx nárok na xxxxxxx částky daně, xxxxx xxxx dosaženo xxxxxxxx nebo jiným xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx daň xxxxx daňového řádu.

§84

Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx při vývozu xxxxx

(1) Xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxx zboží xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx

x) nemá xxxxx xxxxxx na xxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxx jejího pobytu xx třetí zemi xx zapsáno x xxxxxxxxx pasu nebo xxxxx dokladu xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx (xxxx xxx "zahraniční xxxxxxx xxxxx").

(2) Nárok xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx osobě xxxxxxx, xxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx včetně xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx kalendářním xxx xx vyšší xxx 2 000 Xx,

x) xxxxxxxxx zboží podle xxxxxxx x) do 3 kalendářních měsíců xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx uvedené xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxxxx v xxxxxxx zavazadle, které xxx odnést.

(3) Xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx na xxxxxxxx zahraniční fyzické xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx 2 vyhotoveních x xxx, xx xx prvním xxxxx xxxx "VAT XXXXXX" x xx xxxxxx xxxx "COPY"; xxxxxx x prodeji xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx:

x) xxxxxxxx xxxxx nebo jméno, xxxxxxx xx xxxxx x xxxxx plátce, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx plátce, který xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx plnění,

d) evidenční xxxxx xxxxxxx,

x) den xxxxxxxxxxx zdanitelného xxxxxx,

x) xxxxx xxxx x xxxxxx xxxx,

x) xxxx xxxx,

x) xxxx ceny xxxxxx xxxx xxxxxx,

x) xxxxx a místo xxxxxx zahraniční xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx.

(4) Nárok xx xxxxxxx daně xxxxxxxx x těchto xxxxx zboží:

a) xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx a xxxxx zboží xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 01 až 21.

(5) Xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx odstavce 2 xx prvním xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxx elektronicky. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx celní xxxx uvedením dne xxxxxxx xxxxx x xxxxx Xxxxxxxx unie.

(6) Xxxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx zdanitelné xxxxxx. Xxxxxx, který xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, je xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx fyzické xxxxx xxxx jiné xxxxx xx základě xxxxxx xxxxxxxxxx, že jedná xxxxxx x xx xxxxxxxx zahraniční fyzické xxxxx, pokud xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxx xxxxx xxxx první xxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxx zboží a xxxxxxxxx x tom, xx xxxxxxx podmínek xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx xxxxxx úřadem xxxxxxxxx elektronicky.

(7) Plátce xxxxxxxx xxx uvede xxxxxxxx v daňovém xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, xx kterém xx xxxxxxx daně xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xx 3 xxx xx xxxxx zdaňovacího xxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx zdanitelné xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxx xxxxx&xxxx;xxxx xxxxxxxxx x xxx, že xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx x §35 xxxx. 2.

(8) Nárok xx xxxxxxx daně xxxxxxxxxx fyzické osobě xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx vyhotovení xxxxxxx x xxxxxxx zboží xxxx xxxxxxxxx x xxx, že xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 bylo xxxxxx xxxxxx potvrzeno xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 6 kalendářních xxxxxx xx xxxxx kalendářního xxxxxx, xx kterém xx xxxxxxxxxxx zdanitelné xxxxxx.

§85

Vracení xxxx osobám xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxx se zdravotním xxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx vozidla xxxx xxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxx účely xxxxxx xxxxxxxxxx xx osobou xx xxxxxxxxxx postižením xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zákona xxxxxxxxxxxx poskytování xxxxx xxxxxx xx zdravotním xxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxx vozidlo x xxxxxx plnění x tuzemsku.

(3) Xxx xx xxxxx za xxxxx xxxxxxxx vozidlo xxxxxx jedné nebo xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx 5 let xx xxxxxxxx xxxx 100 000 Xx. Xxx xxx xxxxxx xxxxxxxx nejdříve xx xxxxxxxx xxxx xxx xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx.

(4) Xxxxx xx xxxxxxx zaplacené xxxx xxxxx odstavce 3 může osoba xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxxxxx měsíc, xx xxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx.

(5) Xxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 3, x to na xxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 2.

(6) Xx-xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dodáno xxxxx xxxxxxxx vozidlo, xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx vrácení xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx podle §90. V xxxxx xxxxxxx xx povinen xxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §90.

(7) Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx daně xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx uplatnit xxxxxxxxxx xx 3 xxx od xxxxx xxxxxxxxxxxx měsíce, xx xxxxxx xxxxxxxx rozhodnutí xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx poskytování xxxxx xxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx vozidla, xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx uskutečnilo, x xx xx xxxx xxx, xxxxx nastane xxxxxxx.

(8) Osoba xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx zaplacené daně xxxxx odstavců 1 x 2, xxxx xxxxxxxx tento nárok xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx příslušnému xxxxx xxxxxx místa xxxxxx.

(9) Xxxxxx o xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx

x) xxxxx, xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx osoby xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2,

x) xxxxxx xxxxxx podle §28 xxxx xxxxxx x prodeji motorového xxxxxxx.

(10) Na xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxx xxxxxxx uvést

a) obchodní xxxxx nebo jméno, xxxxxxx xx xxxxx x xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx zdanitelné xxxxxx,

x) daňové identifikační xxxxx xxxxxx, který xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx plnění,

c) xxxxx x xxxxx xxxxxx osoby, xxx xxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) rozsah x předmět xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) evidenční číslo xxxxxxx,

x) xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx plnění,

g) xxxxx xxxx x xxxxxx xxxx,

x) výši daně,

i) xxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx.

(11) X xxxxxxx, xx xxxxx xx zdravotním xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx vrácena xxx xxxxx xxxxxxxx 8, xx lhůtě 60 měsíců xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x motorovému xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xx povinna xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxx poměrnou xxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, x xx xxxxxxxxxx xx 30 dnů xxx xxx, kdy k xxxx skutečnosti xxxxx. Xx xxxxxx lhůtě xxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx daně xxxxxx, xx xxxx xxxxxx xxxx její xxxxxxxx část xxxxx.

(12) Xxx výpočet xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 11 xx vychází x xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx, ve xxxxxx osoba xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx pronajala, xx uplynutí xxxxx xxxxx odstavce 11.

§86

Vracení daně xxxxxxxxxx xxxxx cizích xxxxx

(1) Xxxxx na xxxxxxx xxxx xxxxx při xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxxx síly xxxxxxxxxxxx státu60), xxxxx xx

1. xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx se xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx bezpečnostní x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx

2. xxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxx xxx xxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx právního xxxx, xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx zboží xxxx xxxxxx xx x xxxxxxxx osvobodí xx daně; xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx České xxxxxxxxx,

x) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x prostředků Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxx smlouvy.

(2) Xx-xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx §68 xxxx. 10, xxxxx xx vrácení xxxx xxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx odstavce 1 xx xxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx vozidla, letadla x lodě xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxx personál,

b) xxxxx xxxx xxxxxx pořizované x xxxxx projektu xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, vybavení xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx zboží xxxx těchto xxxxxx.

(4) Xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx, xx xxxxxxx vznikla xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxx. Osobě uvedené x odstavci 1 xxxx. b) nárok xx xxxxxxx daně xxxxxx xxxxx xx xxxx odpovídající xxxxxx xxxxxxx z prostředků Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxx smlouvy xxxxxxxxxxxxxxx příslušné xxxxxxxx xxxxxxxx rozpočtu.

(5) Xxxxx xxxxxxx x odstavci 1 uplatní nárok xx xxxxxxx daně xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx financí x xxx, xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx prostřednictvím Xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx správce xxxx shledá, xx xxxxxx x vrácení xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx osobu xxxxxxxx x odstavci 1 xxxx. x) x xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxxx prostřednictvím Xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(6) Xxxxxx o xxxxxxx daně xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx x prodeji zboží xxxx poskytnutí xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x prodeji xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x odstavci 1 xxxx. x) xxxx být xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx "xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx XXXX".

(7) Xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx služby xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx, dodatek xx xxxxx x sídlo xxxxxx, který uskutečňuje xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxxx číslo xxxxxx, xxxxx uskutečňuje zdanitelné xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx v odstavci 1, v xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx,

x) xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxx x xxxxxx xxxx,

x) xxxx daně.

(8) Xxxxxxx xxxx vrátí xxxxxxxxxx přeplatek na xxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxx. Xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxx xx 12 kalendářních xxxxxx xx xxxxx kalendářního xxxxxx, xx xxxxxx xxxxx vznikl.

(9) Zjistí-li xxxxx, xxxxx byla xxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 8, že xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx neoprávněně xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx správci xxxx prostřednictvím Xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xx xxxxxxxxxx do 30 xxx xxx dne, xxx xxxx skutečnost xxxxxxxx.

(10) Xxx xxxxx xxxxxxxx x odstavci 1 je xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx Xxxxx.

§86x

Xxxxxx ustanovení pro xxxxx xx vrácení xxxx

(1) Xxxxx xxxxxxxx x vrácení xxxx xx xxx účely xxxxxxx daně xxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx-xx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx vrácení daně xxxxxxxxxx přeplatek, xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx subjektu xxx xxxxxxx xx 30 xxx xx xxxxxx xxxxxxxx.

§86x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 80/2019 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.4.2019

Xxx 12

Xxxxxx xxxxx xx xxxx xxx xxxx z xxxxxxx xxxxxxx

§87

Xxxxxx xxxxx xx xxxx xxx xxxx

(1) Xxxxx xxx prodávat xxxxxxx osobě při xxxxx xxxxxxxxxxxxxx výstupu x území Evropské xxxx xx ceny xxx daně xxxxx

x) xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx ceny xxx xxxx,

x) x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx vymezené x xxxxxxxx k xxxxxxx xx xxxx xxx xxxx xxxx na xxxxxx xxxxxxx během xxxx a

c) xx xxxxxxx, xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx xxxx xxxx na třetím xxxxx.

(2) X xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxx bez xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) X xxxxx, xxxxx xxxx dodáno plátcem x tuzemsku x xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxx. x), xxxx xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxx xx xxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xx podmínek stanovených xxxxx xxxxxxx.

(4) Na xxxxxxxx k prodeji xx ceny xxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx zákona o xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x prodeji xx xxxx xxx xxxxxxxxx daně xxxxxxx.

XXXXX XXX

XXXXXXXX REŽIMY

§88

§88 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 196/2014 Sb.

§89

Xxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx vlastním xxxxxx, při xxxxxxxxxx xxxxxxxx služby zákazníkovi.

(2) Xxx účely xxxxxxxxxx xxxxxx pro cestovní xxxxxx xx rozumí

a) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx cestovní xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx osoba, které xx xxxxxxxxxx cestovní xxxxxx,

x) cestovní xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx zahrnuje xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx61) x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx jsou jednotlivé xxxxxx xxxxxxxxxx ruchu x xxxxx nakoupené xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x dani; xxxxxxxxxx cestovní xxxxxx xx xxxxxxxx za xxxxxxxxxx jedné xxxxxx, xxxxxxxx x uskutečnění xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx služeb xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx jiných xxxx xxxxxxxxx k xxxx; xx cestovní službu xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx služby xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx službu xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx.

(3) Xxx xxxxxxxxxx cestovní xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxx x xxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xx stanoví xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx částkou, xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx obdržet xxxxxx xx zákazníka xxxx xxxxx xxxxx xx poskytnutou cestovní xxxxxx, x součtem xxxxxx, xxxxx plátce xxxxxxx xxxx má xxxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxx, xxxxx jsou přímo xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx.

(4) Pokud je xxxx xxxxxxxxxxxx cestovní xxxxxx přijata úplata, xx které vzniká xxxxxxxxx xxxxxxx xxx, xxxxxxx se přirážka xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx služby x xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxx xxxx xxxxx

x) xxxxxxx xxxx

1. xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx plátce xx zákazníka nebo xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, x

2. součtem částek, xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx za jednotlivé xxxxxx cestovního xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xx cestovní xxxxxx, x

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx má xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx cestovní xxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx přirážky xxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx

x) xxxxxxx mezi

1. xxxxxxxx peněžní xxxxxxx, xxxxxx jako xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx plátce od xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx za poskytnutou xxxxxxxx xxxxxx, x

2. xxxxxxx xxxxxx, které xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx, xx xxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx od xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxx, xxxxx xxxx přímo xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, x

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx plátce xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx cestovní xxxxxx.

(7) X xxxxx cestovní xxxxxx lze xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx použít xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx výpočet xxxxxxxx; x xxxxxxx, xx poskytovatel cestovní xxxxxx xxxxxxx způsob xxxxxxx koeficientu podle xxxxxxxx 6, může xxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx přirážky xxxxxxxx u xxxxx xxxxxxx úplaty, xxxxxx x xxx stanovení xxxxxxxx x všech xxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(8) Je-li xxxxxx xxxxx odstavce 3, 5 xxxx 6 xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xx xxxx.

(9) Xxx poskytnutí xxxxxxxx xxxxxx je místem xxxxxx místo, kde xx xxxxxxxxxxxx poskytující xxxxxx sídlo. Xxxxx xx xxxx tato xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(10) Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx poskytnutí xxxxxxxx služby. Xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx zahrnuté x xxxxxxxx xxxxxx.

(11) X xxxxxxxx služby xx uplatňuje základní xxxxx xxxx.

(12) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx cestovního xxxxx xxxxxxxxx od xxxxxx xxxx povinných x xxxx xxxx xxxxxxxxxx ve xxxxx xxxx, cestovní xxxxxx xx osvobozena od xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx. Xxxxxxxx xxxxxx cestovního xxxxx nakoupené xx xxxxxx xxxx povinných x dani xxxx xxxxxxxxxx xxx ve xxxxx xxxx, xxx x na xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx daně x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxx x xxxxxx odpovídajícímu xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx a xx xxxxx Xxxxxxxx xxxx.

(13) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx na xxxxxxx xxxx xxx xx vrácení daně x jiném xxxxxxxx xxxxx x xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx od xxxxxx nebo xx xxxx registrovaných k xxxx x jiném xxxxxxxx xxxxx, které xxxxxxxxx zákazníkovi xxxx xxxxxxx cestovní služby.

(14) Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xx daňovém dokladu xxxxxx xxxx "xxxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx xxxxxx". Xxx poskytnutí xxxxxxxx služby xxxxx xxx na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx.

(15) Xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx nárok xx odpočet xxxx x xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(16) Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx poskytuje vlastní xxxxxx nebo zboží xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx cestovní xxxxxx, xx xxxxxxx uplatňovat xxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx plnění xxxxx xxxxxxxxx sazby xxxx x daň xx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx podle xxxxxxxx xxxxxxxx upravujících xxxxxxxxx xxxxxxx, která se xxxxxxxx za peněžní xxxxxx včetně xxxx.

(17) Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx x současně xx xxxxxxx použít xxxxxxxx xxxxx, xx xxxx xxxxxxx vést x xxxxxxxx xxx xxxxx xxxx z xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx plnění xxxxx jednotlivých způsobů xxxxxxxxxxx xxxx.

(18) Při xxxxxx xxxxxxx daně xxxx výše xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx nevystavuje opravný xxxxxx doklad.

(19) Pokud xxxx plátce poskytuje xxxxxxxx xxxxxx jiné xxxxx xxxxxxx x xxxx, která není xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxx účely xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, nemusí xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x uplatňuje x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx ruchu daň xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx xxxx poskytnuty x tuzemsku.

(20) Xxxxxxxx xxxxx xxxx oprávněn xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x zajištění xxxxxxxx xxxxxx jménem x xx xxxx jiné xxxxx. Xxx xx xxxxxxxx z xxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx službu xxxxxxxxx cestovní služby, xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx částku xxxxxx daně. Poskytnutí xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx cestovní xxxxxx xxxxxx x xx xxxx xxxx osoby xx xxxxxxxxxx od xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx daně, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx zemi. Xxxxx xxxx xxxxxx cestovního xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx ve třetí xxxx, tak i xx xxxxx Evropské xxxx, xx poskytnutí xxxxxx spočívající x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxx na xxxxxxx xxxx jen x xxxxxx odpovídajícímu xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx Xxxxxxxx unie x xx xxxxx Evropské xxxx.

§90

Xxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxxx předměty x xxxxxxxxxxxxxx

(1) Xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx

x) uměleckými xxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, starožitnostmi xxxxx xxxxxxx x příloze č. 4,

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx movitý xxxxxxx, xxxxx je xxxxxx x dalšímu použití x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx po xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx děl, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx uvedených v příloze č. 4 a xxxxx xxxxxxx kovů x xxxxxxxxx,

x) obchodníkem xxxxxx xxxx xxxxx registrovaná x xxxx v xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxxxx ekonomických xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx dováží xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx dalšího xxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx nebo xx xxxx xxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxx.

(2) Zvláštní režim xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx použitého xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, pokud xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxxxxx unie

a) xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xx xxxxxx x tuzemsku, která xxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxx, která xxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxx xxxxxxxx k xxxx, xxx xxxxxx je xxxxxx tohoto xxxxx xxxxxxxxxx xx daně xxxxx §62 xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx

x) xxxxx xxxxxxxxxxx, pokud xxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx zvláštní xxxxx.

(3) Xxx použití xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxx x přirážky. Xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx cenou xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zboží. Xxxxx xx tento xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xx xxxx. Xxx xxxxx xxxxxx ustanovení xx xxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxx úplata, která xxxx nebo má xxx xxxxxxx obchodníkem xx xxxxx, xxxxx xx xxxxx dodáno, xxxx xx třetí xxxxxx, xxxxxx xxxx, xxx, xxxxxxxx a xxxxxxxxxx výdajů jako xxxxxxx, náklady xx xxxxx, přepravu x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx osoby, xxxxx xx xxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx částek xxxxxxxxx v §36 xxxx. 5 x 13,

x) pořizovací cenou xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x), xxxxx xxxx nebo xx xxx xxxxxxx od xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx zboží xxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxxxxxx pořizovací xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx 1&xxxx;000 Kč, xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx zdaňovací xxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx. X xxxxx xxxxxxx xx přirážka xxxxxxx xxxx xxxxxx mezi xxxxxxxx prodejní cenou xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxx podle xxxxxxxxx xxxxx xxxx.

(5) Xxxxxxxxx xx xxxx rozhodnout xxx používání xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx starožitnosti, xxxxx xxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxx xxxx jeho xxxxxx nástupce.

(6) Xxx xxxxxxxxx přirážky xxxxxxxxx xxxxxxxxx podle odstavce 3 nebo 4 xx celé xxxxxxxxx xxxxxx.

(7) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 5, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 3. Xxxxxxxxxx xxxx pro xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 5 xxxx. x) xx stanoví xxxx xxxxxx základu xxxx xxx xxxxxx xxxxxx zboží a xxxx vyměřené xxx xxxxxx xxxxx.

(8) Postup xxxxx xxxxxxxx 5 xx obchodník xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxx xx povinen xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nejméně xxx xxxxxxxxxxx xx sobě xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx dne xxxxxxxx.

(9) Xxxxx xxx dodání xxxxxxxxx zboží, xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx vývozu xxxxx xxxxx §66, xx xxxxxx xxxxxx zboží, xxxxxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx.

(10) Xxxxxx xxxx xxxxx xx odpočet daně x xxxxxxxx, kterou xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx předmětem xxxxxxxxxx režimu.

(11) Obchodník xxx xxxxxx zboží, xxxxx xx předmětem xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx xx odpočet xxxx

x) x xxxxxxxxxx xxxx, sběratelského předmětu xxxx xxxxxxxxxxxxx, které xxx xxxxxx,

x) x xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx dodal xxxxx xxxx nebo jeho xxxxxx xxxxxxxx.

(12) Xxxxx xx xxxxxxx zvláštní xxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, nepoužijí xx §8, 8a a 64. Zvláštní xxxxx xxxxx xxxxxx při xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx z xxxxxxxx xx jiného xxxxxxxxx xxxxx. Zvláštní xxxxx xxxxx také použít xxx dodání xxxxx, xxxxx byl xxx xxxx pořízení uplatněn xxxxx xx xxxxxxx xxxx.

(13) Pokud obchodník xxxxxxxxx daň x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxx x evidenci xxx xxxxx daně x xxxxxxx hodnoty xxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

(14) Při xxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxx xx xxxxxxx dokladu uveden xxxx "xxxxxxxx xxxxx - použité xxxxx", "xxxxxxxx režim - xxxxxxxx díla" xxxx "xxxxxxxx xxxxx - xxxxxxxxxxx předměty x xxxxxxxxxxxxx". Xxx xxxxxx xxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx být na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx daň xxxxxxxx xx xxxxxxxx, s xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxx motorového xxxxxxx xxx xxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(15) Xxxxxxxxx xx xxxxx na xxxxxxx xxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, nepoužije-li xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx x

x) xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxx,

x) umělecké xxxx, které xx

1. xxxxx xxxxx díla xxxx jeho právní xxxxxxxx, xxxx

2. dodala xxxx xxxxx xxxxxxx x dani, která xxx xxxxx dodání xxxxxxxxx xxxxxxxx režim.

(16) Xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 15 xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxx z tohoto xxxxxx xxxxx.

§91

§91 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 170/2017 Sb.

§92

Xxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxx

(1) Investičním xxxxxx xx rozumí

a) xxxxx připouštěné xx xxxxxxx xxxx zlata xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x

1. xxxxxxxx xxxxxx,

2. xxxxxxx xxxxxxx 995 xxxxxxx,

3. xxxxxxxxx připouštěnou xx těchto xxxxxx x

4. xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx x hmotnosti,

b) xxxxx xxxxx, xxxxx

1. xxxx ryzost xxxxxxx 900 xxxxxxx,

2. byly xxxxxxxx xx roce 1800,

3. xxxx xxxx xxxx x xxxx xxxxx xxxxxx zákonným xxxxxxxxx x

4. xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx za xxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxx 80 %.

(2) Xx xxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx daně xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx, pořízení z xxxxxx xxxxxxxxx státu x jeho xxxxx. Xxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxx na xxxxxxx xxxx se xxxxxxxx i xx

x) xxxxxxxxxx zlato s xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx na zlatých xxxxxx, x to xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx vlastnické xxxxx nebo právní xxxxx, nebo

c) xxxxxxxxxxx xxxxxxx x investičním xxxxxx, xxxxxx futures x forwardů, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx právního xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xx xxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx je xxxxxxxxxx služba osobou, xxxxx xxxxx xxxxxx x xx xxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx investičního zlata, xxxx pořízení x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx jeho xxxxxx.

(4) Xxxxxx, xxxxx investiční xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxxx zlato, xx xxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxx u xxxxxx investičního xxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2, jinému xxxxxx x místem xxxxxx x xxxxxxxx.

(5) X xxxxxxxxxxxxxxxxxxx služby, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx investičního zlata xxxxx xxxxxxxx 3, xxxx být xxxxxxxxx xxx, pokud xxxxxx xxx dodání xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx odstavce 4.

(6) Xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zlato xxxxxxxxxx xx daně, xx xxxxx na xxxxxxx xxxx x plné xxxx

x) xxx nakoupení xxxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx podle xxxxxxxx 4,

x) xxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx x jiného xxxxxxxxx státu xxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx investičním xxxxxx, x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx osoba xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx

x) při xxxxxxxxx služby, xxxxxxxxxxx xx xxxxx formy, xxxxxxxxx xxxx ryzosti xxxxx, včetně investičního xxxxx.

(7) Plátce, který xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xx investiční xxxxx, xx nárok na xxxxxxx xxxx x xxxx xxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx státu xxxx xxxxxx zboží xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx s výrobou xxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxx zlato.

(8) Plátce, xxxxx přijme xxxxxx xxxxx odstavce 5, xxxx xxxxx dodává xxxxxxxxxx zlato xxxxxxxxxx xx xxxx x xx xxxxx na xxxxxxx daně xxxxx xxxxxxxx 6 písm. x) x x), xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx přeměnil xx xxxxxxxxxx xxxxx a xx xxxxx na xxxxxxx xxxx podle xxxxxxxx 7, je xxxxxxx

x) vystavit doklad x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx údaje:

1. obchodní xxxxx nebo jméno, xxxxxxx xx xxxxx x xxxxx osoby, xxxxx xxxxxxxxxxx plnění,

2. xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,

3. evidenční xxxxx xxxxxxx,

4. xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx,

5. den xxxxxxxxx xxxxxxx,

6. den xxxxxxxxxxx plnění xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx přijetí xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxx ode xxx xxxxxxxxx dokladu,

7. celkovou xxxxxx xx plnění, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx,

8. xxxxx, xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx osoby xxxxxxxxx k xxxx,

x) xxxxxxxxx doklad xxxxx xxxxxxx x) xx xxxx 10 xxx,

x) xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx vystaveném xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx.

(9) Xxxxxxxxxx odstavce 8 xxxx. x) x x) xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx zlata xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) vydaného Českou xxxxxxx xxxxxx.

XXXXX XX

XXXXX XXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXX

Xxx 1

Xxxxxx xxxxxxxxxx

§92x

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) X xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx je plátce, xxx xxxxxxx bylo xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx plnění v xxxxxxxx uskutečněno, povinen xxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxx přenesení xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx jako xxxxx xxxxxxx k xxxx.

(3) Xxxxx přenesení xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx na zdanitelné xxxxxx, xxxxx xx xxx přijetí xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx plnění xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx.

(4) Xxxxxx, xxx kterého je xxxxxxxxxx plnění x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx uskutečněno, je xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx x evidenci xxx xxxxx xxxx x přidané hodnoty. Xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx plátce, xxx xxxxxxx xx xxxxxx uskutečněno.

(5) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx povinnosti x xxxxxxx, že xxxxxx, který xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, nesplnil svou xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxx, nelze xxxxxx do xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, kterým je xxxxxxxxxxx jako xxxxxx.

(6) Xxxxx vznikla xxxxxxxxx xxxxxxx daň x xxxxxx xxxxxxx před xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx přenesení xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xx režim xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx zdanitelného xxxxxx xx xxx vypočtenou xx xxxxxxx daně xxxxxxxxxxx xxxxx §37a xxxx. 1.

(7) Xxxx-xx xxxxxx, xxxxx uskutečnil xxxxxxxxxx plnění, a xxxxxx, pro xxxxxxx xxxx zdanitelné xxxxxx xxxxxxxxxxx, důvodně xx xx, xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx podléhá xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, x tento xxxxx x xxxxxx xxxxxx použijí, xxxxxxxx xx xxxx plnění xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx povinnosti.

Xxx 2

Trvalé použití xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx

§92x

Xxxxxx zlata

(1) Xx xxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x) zlato x xxxxxxx 333 tisícin xxxx xxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zlata, x xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx, cihly, xxxxx, valounu, xxxx, xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxx, prášku, xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx zlato xxx xxxxxx xxxxx §92 xxxx. 4.

(2) Xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx banky, xxxxxxx xxxxxx režim xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxx xxxxxxxxxx zprostředkovatelské xxxxxx xxxxx §92 odst. 5 xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx přenesení xxxxxx povinnosti.

§92x

Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x příloze x. 5 k xxxxxx xxxxxx

Xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x příloze č. 5 x tomuto xxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx čištění, xxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxx, lisování nebo xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx, použije xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

§92x vložen právním xxxxxxxxx x. 47/2011 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.4.2011

§92x

Xxxxxx nemovité věci

(1) Xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx použije xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx povinnosti, pokud xx xxxxxxxxx xxx xxxxx §56 xxxx. 6.

(2) Xxx xxxxxx xxxxxxxx věci prodávané xxxxxxxxx x rozhodnutí xxxxx x řízení x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx použije plátce xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

§92x

Xxxxxxxxxx stavebních xxxx xxxxxxxxxx prací

(1) Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx 41 xx 43 klasifikace xxxxxxxx CZ-CPA ve xxxxx xxxxxxx x 1. xxxxx 2015, xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx daňové xxxxxxxxxx.

(2) Xxx poskytnutí xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

§92xx

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx xxxxx přenesení daňové xxxxxxxxxx xxx poskytnutí xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx se xxxxx x:

x) xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx jako xxxxxx xxx xxxxxxxxx této xxxxxx, xxxx

x) xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx nabyvateli x výkon tohoto xxxxx xxxxxxxxxxx.

§92xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 170/2017 Xx. x xxxxxxxxx od 1.7.2017

Xxx 3

Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx přenesení xxxxxx xxxxxxxxxx

§92x

Xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx č. 6 k tomuto xxxxxx

Xxx xxxxxx zboží xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx v příloze č. 6 x tomuto xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx přenesení xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

§92x

Xxxxxxxxxxx rychlé xxxxxx

(1) Xxx xxxxxx xxxxx xxxx poskytnutí xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx přenesení xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx v xxxxxxx, xxx Xxxxxxxx xxxxxx xx účelem xxxx xxxxx náhlým x rozsáhlým xxxxxxx xxxxxxxx potvrdila, že xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx daňové povinnosti xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx, tak xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Režim xxxxxxxxx daňové povinnosti xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx xx xxxx nepřesahující 9 xxxxxx.

Xxx 4

Xxxxxxx xxxxxxxxx

§92x

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxx režimu přenesení xxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx závazného xxxxxxxxx xx xxxxxx, xxx se při xxxxxxxxxx xxxxxxxx zdanitelného xxxxxx použije xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx povinnosti.

§92h xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 360/2014 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2015

§92i

Žádost x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx přenesení daňové xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx finanční xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxx posouzení určitého xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx režimu xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) X xxxxxxx x vydání xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx

x) xxxxx xxxxxxxxxxxx plnění, xxxxx se xxxxxx x vydání xxxxxxxxxx x xxxxxxxx posouzení xxxx; v xxxxxxx xxx uvést xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx plnění,

b) xxxxx xxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxx xxxxxxxxx.

§92x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 360/2014 Sb. x xxxxxxxxx od 1.1.2015

XXXXX X

XXXXXX XXXX X XXXXXXXX

Xxx 1

Xxxxxx xxxxxxxxxx o správě xxxx

§93

Xxxxxx daně xxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxx úřad xxxxxxxx xxxxxx daně

a) xx xxxx xxxxxxxx x prodeji xx xxxx xxx xxxx,

x) xxx xxxxxx xxxxx x výjimkou případů, xxx povinnost přiznat xxx xxx dovozu xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx §23 xxxx. 2 xx 4,

c) xx zvláštním xxxxxx xxx dovozu xxxxx xxxxx hodnoty.

(2) Xxx xxxxxx daně xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) x x) xx xxxxxxx právní xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx.

§93a

Místní příslušnost

(1) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxx xxxxx xxxxxxxx x xxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx daňového xxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxx příslušným xxxxxxxx xxxx Finanční xxxx xxx Xxxxxxxxxxxxxxx xxxx.

(3) Xxx xxxxx xxxxxxxx x xxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxx §6d, xx xxxxxx xxxxxxxxxx správcem xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx.

§94

Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx x §6 je xxxxxxx xxxxx přihlášku x xxxxxxxxxx xx 15 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Plátce uvedený x §6b xx 6e xxxx §6fa xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxx xx 15 xxx xxx xxx, xx xxxxxx se stal xxxxxxx.

§94x

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxx xxxxxxx k xxxx xx xxxxxx xxxx provozovnou v xxxxxxxx, která xxxxxxxxxxx xxxx xxxx uskutečňovat xxxxxx x nárokem xx odpočet xxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxx x registraci.

(2) Xxxxx xxxxxxx x xxxx, xxxxx xxxx sídlo xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxx plnění x xxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxx povinná x xxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 nebo 2 xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx uplynutí 1 roku ode xxx, xxx jí xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x důvodu xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx se ke xxxxxx xxxx.

§94x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 502/2012 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2013

§95

§95 zrušen právním xxxxxxxxx č. 170/2017 Sb.

§95x

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) X xxxxxxxxx x registraci xxxxxxx určí xxxxxxx xxxxx, xxxxx budou xxxxx xxxxxxx, xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx za xxxxxxxxxxxxx člena xxxxxxx x správce xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §93a.

(2) Skupina xx xxxxx xxxxxxx xx 1. ledna xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx přihláška x xxxxxxxxxx xxxxxxx podána xxxxxxxxxx xx 31. xxxxx xxxxxxx kalendářního xxxx. Xxxxx je xxxxxxxxx podána xx 31. říjnu xxxxxxx xxxxxxxxxxxx roku, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx 1. ledna xxxxxxx xxxxxxxxxxxx roku xxxxxxxxxxxxx po xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx xx při xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x §5a stává xxxxxx skupiny od 1. ledna xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx roku, pokud xxxxxxx xxxx s xxxx souhlasem xxxxxx x přistoupení xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx 31. října xxxxxxx kalendářního roku. Xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx 31. xxxxx xxxxxxx kalendářního xxxx, stává se xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx 1. xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx po xxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxx, xxxxx není xxxxxxx, xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x §5a stává xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxx druhého xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx měsíci, xx kterém skupina xxxx x xxxxx xxxxxxxxx žádost o xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx.

(5) Xxxxx xxxxxxx x dani xx xxxxxx skupiny xxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, pokud xx ni xxx xxxx přeměně přechází xxxx xx převáděno xxxxx

x) zanikajícího xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx k xxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, pokud xx v okamžiku xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx povinnou k xxxx.

(6) Xxxxx xxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx přeměny xxxxxxxx xxxxxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, pokud xx xx xxx xxxx xxxxxxx přechází xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx

x) xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xxxx v xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx povinnou x dani, xxxx

x) xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, která xx v xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x dani.

(7) Xxxxxxxxx x registraci xx plátce xxxxx xxxxxxxx 6 xxxxxxx xxxxx xx 15 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(8) X xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxx člena xx xxxxxxx xxxxx odstavce 4 xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nárok xx odpočet xxxx xxxxx §79 xxxx. 1 a 2. Xxxxx xx odpočet xxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx dni xxxxxxxxxxx xxxxxx člena.

§96

Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx

(1) X xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx je xxxxx povinná x xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx všech xxxxx účtů x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx jsou používány xxx xxxxxxxxxxx činnost.

(2) Xxxxx xxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx zveřejněna xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx.

§97

Xxxxxxxxxx identifikované osoby

Identifikovaná xxxxx xx xxxxxxx xxxxx přihlášku k xxxxxxxxxx do 15 xxx xxx dne, xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

§97x

Xxxxxxxxxx registrace identifikované xxxxx

Xxxxx xxxxx §6j xx 6l xxxx xxxxx přihlášku x xxxxxxxxxx.

§98

Xxxxxxxxxx xxxxx z xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx

Xxxxxxx daně xxxxxxxx xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x registru xxxxxx x identifikovaných osob, x to

a) xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx plátce xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx firmu xxxx xxxxx a xxxxxxx xx jménu,

c) xxxxx xxxxxx xxxx identifikované xxxxx,

x) xxxxx xxxx xxxxxx v xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxx, xx žádné xxxxxx xxxxx účtu xxxxxx xxxxxx a

e) xxxxxxxxxx, že xx xxxxx x xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxx.

§99

Xxxxxxxxx období

Zdaňovacím xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx

§99x

Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxx se xxxx xxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx čtvrtletí, xxxxx

x) xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx nepřesáhl 10&xxxx;000&xxxx;000 Xx,

x) xxxx xxxxxxxxxxxxx plátcem,

c) xxxx xxxxxxxx x

x) xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx oznámí xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxx ledna xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx roku.

(2) Xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx xxxxxxx xxxx, pokud x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx obdobím xxxxxxxxxx čtvrtletí.

(3) Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx, v xxxx xxx xxxxxx registrován, xxx xxx bezprostředně xxxxxxxxxxx kalendářní xxx. X xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx daně xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx měsíce xxxxx xxxx, x xxxx xxx plátce xxxxxxxxxxx, rozhodnout, xx xxxxx zdaňovacího xxxxxx xxx učinit xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx; xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x).

(4) Xxxxx-xx se xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx kalendářní xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx plátcem, xx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx po xxx, xxx se xxxx nespolehlivým plátcem, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx měsíc.

(5) Xxxxx xx xxx účely xxxxx xxxxxxxxxxx období xxxxxxx

x) xxx xxxx xxxxxxxxxx korporací jako xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx fúzi,

b) xxx xxxxxxxxx obchodních xxxxxxxxx

1. xxxxxxxxxxx jako xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx obchodní xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx nástupnické obchodní xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx,

2. xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx korporaci x xxxxxx této xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx,

x) xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx společnosti xxxx xxxxxx xxxxxx obchodní xxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxxxxx bez xxxxxxxxx, x obratu xxxxxxxxxx, xx nějž xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx.

§99b

Zdaňovací xxxxxx v xxxxxxxxxx

(1) Probíhající xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxx, xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx, xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx, x xxxxx posledním dnem xxxxxx kalendářního měsíce. Xxx xxxxxx xx xxxxxxxx měsíce, xx xxxxxx nastaly xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx, xx xxxxxxxx insolvenčního xxxxxx, je xxxxxxxxxx xxxxxxx kalendářní xxxxx.

(2) Xxx xxxxxx xx xxxxxxxx měsíce, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, do xxxxx kalendářního xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Plátce xxxxxx změnit xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx kalendářním roce, xx xxxxxx došlo xx xxxxxxxx insolvenčního xxxxxx.

§100

Xxxxxxxx xxx xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx pro účely xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx údaje xxxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx daňového xxxxxxxx, xxxxxxxxxx hlášení xxxx xxxxxxxxxxx hlášení.

(2) Plátce xx xxxxxxx xxxx x evidenci pro xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx plnění, xxxxx použije xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx na xxxxxxx xxxx, xxxx daňové xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx plnění, x xxxxxxxx plnění, x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(3) Plátce je xxxxxxx vést v xxxxxxxx xxx xxxxx xxxx z xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, která xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx,

x) obchodního majetku.

(4) X evidenci xxx xxxxx daně z xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx skupiny xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx členy xxxxxxx.

§100x

Xxxxxxxx ustanovení x xxxxxxxx pro xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx

(1) Plátce nebo xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, kteří xxxxxxxx xxxxx z xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxx xxxx x evidenci pro xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx x hodnotě xxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx jiných xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx prodej xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx, je xxxxxxx vést v xxxxxxxx pro xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx v xxxxxxx xxxxx jednotlivých xxxxxx xxxxxxxxx států, xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx §8 xxxx. 4.

(3) Plátce, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx s xxxxxxxx přemístění xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx území Evropské xxxx, a plátce xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx jsou kupujícím xxxx xxxxxx povinnou x xxxx xxxxx §18 xxxx. 5 x xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx vést x evidenci pro xxxxx xxxx z xxxxxxx xxxxxxx údaje xxxxx přímo použitelného xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxx xx stanoví xxxxxxxxx opatření ke xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx z xxxxxxx hodnoty7e).

§100b

Zvláštní xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx účely xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx rozhraní

(1) Provozovatel xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx vést v xxxxxxxx pro xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx údaje podle xxxxx použitelného xxxxxxxx Xxxxxxxx unie, kterým xx stanoví prováděcí xxxxxxxx xx směrnici x společném systému xxxx x přidané xxxxxxx7e), vztahující se x dodání xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx rozhraní xx xxxxxxx údaje podle xxxxxxxx 1

a) uchovávat xx dobu 10 xxx xx konce xxxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx bylo xxxxxx xxxxxxxxxxx, a

b) xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx správce xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx státu xxxxxxxxxxxx.

§100x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 355/2021 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.10.2021

§101

Obecná ustanovení x xxxxxxx xxxxxxxx

(1) Daňové xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx

x) xxxxxx,

x) identifikovaná xxxxx,

x) xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx a xxxxx vznikla xxxxxxxxx xxxxxxx daň, xxxxxx xxxxxx xx jí xxxxxxxxxx xxxxxxx, a xx do 25 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxxx xxxxxx vystavila, xxxx

x) xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx §108 xxxx. 4 xxxx. x), a xx xx 25 xxx xx xxxxxxxx kalendářního xxxxxx, xx xxxxxx xxxx plátcem xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx zboží xx xxxxxx členského xxxxx.

(2) Xxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx je xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x v xxxxxxx, xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx přiznat xxx.

(4) Xxxxxx, xxxxx xxxx v xxxxxxxx xxxxx ani xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx podat xxxxxx přiznání xxxxx xx xxxxxxxxx období, xx kterém xx xxxxxxx xxxxxxxxx přiznat xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx osvobozené xx xxxx. Nevznikla-li xxxxxx plátci xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx daň xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx plnění xxxxxxxxxx od xxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx.

(5) Nevznikla-li xxxxxxxxxxxxxx osobě xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx, nesděluje xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx.

(6) Xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, kterým xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxx jednoho xxxxxxxxx místa, přiznají xxx xxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx podle §110zc, a to x xxxxx xx xxxxx o daň xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx. Xx xxxxx x v xxxxxxx, xx povinnost xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx správního xxxxx xxxxxxx jejich xxxxxxxxxxxxxxxxx.

(7) Xxxxxx, kterému xxxxxxx xxxxxxxxx podat xxxxxx xxxxxxxx xx zvláštním xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx jehož xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx takové xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxx přiznání x xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx plnění, xx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx jednoho xxxxxxxxx místa.

§101x

Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxx xxxxx jsou povinni xxxxx xxxxxxxxxxxx

x) xxxxxx xxxxxxxx nebo dodatečné xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx hlášení xxxx jiné xxxxxxx, x výjimkou xxxxxxx xxxxx §19.

(2) Xxxxx xxxxxxxxxxxx lze xxxxx xxxxxxxxx x registraci xxxx xxxxxxxx o xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxx 2, xxxxx není xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx formátu xxxx struktuře zveřejněné xxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxxx.

§101x

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx daňového xxxxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx období, x xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx do 30 xxx ode xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx dne xxxxx xxx podání daňového xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx 30 xxx.

(2) Xxxxxxx-xx xxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx, xx skupina povinna xxxxx xxxxxxxxxx xx 30 dnů xxx xxx účinnosti xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx skupiny xxxxxx xxxxxxxx xx část xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx do dne xxxxxxxxxxxxxxx xxx účinnosti xxxxxx rozhodnutí.

(3) Xxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxxxx xxxxxx, xx kterém xxxxx xx smrti xxxxxxxxxxx, se podává xxxxx xx celé xxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Osoba xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx, xx

x) 3 xxxxxx xxx dne xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx

x) 25 xxx xx xxxxxxxx zdaňovacího období, xx kterém xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx kalendářní xxxxxxxxx, xxxxx od xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x) xx 25 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx kterém xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx méně xxx 25 xxx.

(5) Xx xxxxx podle xxxxxxxx 4 xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx dodatečné xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx podáno za xxxxxxxxxxxxx zdaňovací xxxxxx, x xxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxx dosud xxxxxxxxxx.

(6) Xxxxx podle xxxxxxxx 1, 2 x 4 xxxxx xxxxxxxxxx.

§101x

Xxxxxxxxx xxxxx kontrolní xxxxxxx

Xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx v xxxxxxxx, xxxx přijal xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx povinnost xxxxxxx xxx,

x) xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxx plnění x xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx, xxxx x xxxxxx, xxxxxx přede dnem xxxxxxxxxxx xxxxxxxx plnění xxxxxxx,

1. xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx podle §108 xxxx. 2, 3 xxxx §108 xxxx. 4 xxxx. a) xxxx

2. xxxxxxxxx xxxxx xx odpočet daně, xxxxxx vůči xxxx xxxxxxxx xxxx plátce,

c) xx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx

1. xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx službu, x xxxxx xxxx xxxxxxxxx daň podle §92 xxxx. 5,

2. xxxxxxxxxx dodání xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx, u xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx §92 xxxx. 6 xxxx. b) x x), nebo

3. xxxxxxxxxx xxxxx vyrobil xxxx xxxxx přeměnil xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §92 odst. 7.

§101d

Náležitosti x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) X xxxxxxxxxx hlášení xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx

x) xxxxxxxxxxxxx x kontaktní xxxxx xxxxxx,

x) xxxxx týkající xx xxxxxx x xxxxx, pokud xxxx xxxxxx a úplaty xxxxxxxxx povinnost podat xxxxxxxxx hlášení,

c) xxxxx xxxxxxxx se uplatnění xxxxxx na xxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx údaje xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx je kontrolní xxxxxxx xxxxxx prostřednictvím xxxxxx xxxxxx vyžadující xxxxxxxxx potvrzení, xxxx xxx potvrzeno xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xx xxxxx pro podání xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§101x

Xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Plátce, xxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxx, podává kontrolní xxxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxx, x xx xx 25 xxx xx skončení xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxx, který xx fyzickou osobou, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx lhůtě xxx xxxxxx daňového xxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxx odstavců 1 a 2 xxxxx xxxxxxxxxx.

§101x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 360/2014 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2016

§101f

Opravné x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Před xxxxxxxxx lhůty k xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx plátce xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, které xxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx; k xxxxxxxxxxx kontrolnímu xxxxxxx xx nepřihlíží.

(2) Xxxxxx-xx xxxxxx po xxxxxxxx xxxxx x podání xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx x tomto kontrolním xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xx povinen do 5 pracovních dnů xxx xxx zjištění xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx hlášení, ve xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx hlášení xx xxxxxxx xxxxxxx ustanovení x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx-xx zákon xxxxx.

§101x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 360/2014 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2016

§101g

Postup při xxxxxxxxx xxxxxxxxxx související s xxxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Nebylo-li xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx správce daně xxxxxx x xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx 5 xxx xx oznámení xxxx xxxxx; x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx hlášení xxxxx §101c nevznikla, xxxxx tuto xxxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx prostřednictvím xxxxxxxxxxx hlášení.

(2) Xxxxxxx xxxx údaje xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx x x případě xxxxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx úplnosti xxxxx xxxxxx, xxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxx xx xxxxxxx xx 17 xxx xxx xxx dodání xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xx datové schránky xxxx xx 5 xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx výzvy xxxxx xxxxxxxx 2, xxxx-xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx, popřípadě xxxxxxx údaje xxxxxxxx, x xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx kontrolního hlášení; xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx kontrolní hlášení xxxx xxxxxx, xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx daně může xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx řádu xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxx účelem uvedenou xxxxxxx.

§101x

Xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxx xxxxxx xxxxxx kontrolní xxxxxxx ve stanovené xxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx výši

a) 1 000 Xx, xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx, xxxx xx x tomu xxx xxxxxx,

x) 10 000 Xx, xxxxx xxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx, co x tomu byl xxxxxxxx xxxx xxxxxx; xx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx podle §101c xxxxxxxxx,

x) 30&xxxx;000 Xx, xxxxx xxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxx xx změně, xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx uvedených x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) 50&xxxx;000 Xx, xxxxx xxx xxxxxx xxx v xxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx x) je poloviční, xxxxx xx

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) ke xxx, ve xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx pokutu, zdaňovacím xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, nebo

c) plátce xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx má xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx společník xx xxxxxxxx xxxxxx; xxx xxxxx posouzení splnění xxxxxx podmínek xx xxxxxxxxx xxxx

1. xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx čtvrtletí, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxx

2. den xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx 1.

(3) Xxxxxxx xxxx xxxxx pokutu xx 50&xxxx;000 Xx plátci, xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx daně x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo nedoplní xxxxxxxxx xxxx neúplné xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxx xxxxx plátci, xxxxx xxxxxxxxxx povinnosti xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx maří správu xxxx x xxxxxxx xxxxxxx, pokutu xx 500&xxxx;000 Xx.

(5) X xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx správce xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx daní.

(6) Xxxxxx podle xxxxxxxx 1, 3 a 4 xx xxxxxxx xx 15 dnů xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxx.

(7) Xxx stanovení xxxx xxxxxx xxxxx odstavců 3 x 4 xxx xxxxxxx xxxx, xxx pokuta nebyla x hrubém xxxxxxxx x xxxxxxx porušené xxxxxxxxxx a x xxxxxxxxxx následku xxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx hodnoty. Xxx xxx přihlédne zejména x míře xxxxxxxxxxx xx strany xxxxxx.

§101x

Xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx hlášením

(1) Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx hlášením xxx xxxxxxxxx do xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxx xxx xxxxxx xxxx rozhodnout x xxxxxxxxxx xx xxxxxx nejpozději do 3 xxx xxx xxx, xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx platební výměr, xxxxxx xx xxxxxxxxxx x této povinnosti, xxxxx do 6 xxxxxx xxx dne, xx kterém xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§101j

Vyloučení vzniku pokuty xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx xxx podání kontrolního xxxxxxx xxxxxx k xxxxxxxx xxxxx §101h xxxx. 1 xxxx. x) xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx §101h xxxx. 1 xxxx. b).

§101k

Prominutí xxxxxx xx xxxxxxxx kontrolního xxxxxxx

(1) Xxxxxx je oprávněn xxxxxxx správce xxxx x prominutí xxxxxx xxxxx §101h odst. 1 písm. x) xx x).

(2) Xxxxxxx xxxx může zcela xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx odstavce 1, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx z xxxxxx, xxxxx lze s xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx případu xxxxxxxxxxxx. Xxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx podle odstavce 1 xxx xxxxx xxxxxxxxxx do 3 xxxxxx xxx dne xxxxxx moci platebního xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x povinnosti xxxxxxx xxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxx žádosti x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx platebního xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx.

§101x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 243/2016 Sb. x xxxxxxxxx xx 29.7.2016

§102

Xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

x) dodání xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) přemístění xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx jiného xxxxxxxxx státu,

c) xxxxxx xxxxx kupujícímu při xxxxxxxxxxxxx postupu xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxx třístranného xxxxxxx, xxxxx je xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxx obchodu, xxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx §9 odst. 1, s xxxxxxxx xxxxxxxxxx služby, které xx x jiném xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx daně, xxxxx xxxxxxxxxxxx x dani x xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx služby, xxxx xxxxx před uskutečněním xxxx xxxxxx přijal xxxxxx, byla-li xxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx určitě.

(2) Plátce xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx přemístil xxxxx x režimu xxxxxx x xxxxxxxx xx jiného členského xxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxxxx osoba xx xxxxxxx podat xxxxxxxx hlášení, pokud xxxxxxxxxxx

x) xxxxxxxxxx služby x xxxxxx xxxxxx x jiném xxxxxxxx xxxxx podle §9 xxxx. 1, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx od xxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx v xxxxx xxxxxxxx xxxxx, pokud xx povinen xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx zjednodušeném xxxxxxx xxx dodání xxxxx xxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie formou xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxx xx xxxxxxxx hlášení xxxxxx prostřednictvím datové xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx být xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx v daňovém řádu xx lhůtě xxx xxxxxx xxxxxxxxxx hlášení. Xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x české xxxx.

(5) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx za xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx 25 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx hlášení xxxxxx identifikovaná osoba xx 25 xxx xx skončení xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx kterém xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx.

(6) Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx plnění xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), podává xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxx daňového xxxxxxxx.

(7) Pokud xxxxxx xxxxx odstavce 6 xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx každé kalendářní xxxxxxxxx x v xxxxxxx xxxxxxxxxxxx čtvrtletí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx x), xxxxxx xxxxxx povinnost x tomto kalendářním xxxxxxxxx za měsíce, xxxxx xxxxxxxxxxx kalendářnímu xxxxxx, xx kterém xxxxx x uskutečnění xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx x), xxxxxxxxx xxxxx souhrnné hlášení xx xxxxx kalendářní xxxxx xxxxxx kalendářního xxxxxxxxx, a to xx 25 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx kterém xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x) xx x). Xxxxx xxxxxx dále xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 5, a xx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx uskutečnil xxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. a) xx x).

(8) Xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx, xx uvedli xxxxxx xxxxx, jsou povinn xx 15 xxx xxx dne xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx 4.

(9) Xxxxxxx xxxx xxxxx v xxxxxxxxx hlášení, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx posoudí, xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxx stanovení xxxx. Xxxxxxx postup xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x rámci xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§103

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx nebo dosud xxxxxxxxxxxx xxx

Xxxxx-xx nebezpečí x xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x vykonatelný xxxxxxxxx xxxx xxxxxx. Správce xxxx xxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx daňový xxxxxxx x vydání xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxx.

§104

Nesprávné uvedení xxxx xx xxxx zdaňovací xxxxxx

(1) Pokud plátce xxxxx skutečnosti xxxxxxxx xxx stanovení daně x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxx do xxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxx x xxxxx dřívějším zdaňovacím xxxxxx xxx, xxxxxxx xxxx daň vztahující xx x těmto xxxxxxxxxxxx za xxxx xxxxxxxx zdaňovací xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx nedoměří.

(2) Xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx daně x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx zdaňovací xxxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxxx xxx ve xxxxxxxxxx xxxxxx, xx kterého xxxx skutečnosti xxxxxxxx, xxx, xxxxxxx xxxx xxx vztahující se x xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx období, xx kterého tyto xxxxxxxxxxx náležely, xxxxxxxx xxxx nedoměří x xx toto pozdější xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx doměří.

(3) Pokud xxxxxx uvedl xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx stanovení xxxx v xxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxx xx xxxxxxx náležely, x xxxxxx tím x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx, xxxxxxx daně daň xxxxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxxxxx za xxxx dřívější xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x za xxxxxxxxx období, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, nevyměří xxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx x xxxxxx daně podle xxxxxxxx 3, x xx xx každý xxx xxx xxx xxxxxxxx lhůty xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, do xxxxxxx xxxx skutečnosti uvedl, xx xxxxxxxxxx dne xxxxx xxx podání xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx období, do xxxxxxx tyto xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx z xxxxxxxx xx splatný xx lhůtě 15 xxx xxx xxx xxxxxxxx platebního výměru.

(5) Xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx rozhodné pro xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx období, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxx xxx xx zdaňovacím xxxxxx, xx kterého xxxx xxxxxxxxxxx náležely, xxx, xxxxxxx daně xxx vztahující se x xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, xx kterého xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx nedoměří x xx toto pozdější xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx doměří.

(6) Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx x částky xxxx xxxxx odstavce 5, x xx xx xxxxx xxx xxx xxx uplynutí xxxxx xxx podání xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, do xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx náležely, xx posledního xxx xxxxx pro xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxx x xxxxxxxx je splatný xx lhůtě 15 xxx xxx dne xxxxxxxx platebního xxxxxx.

(7) Xxxxx plátce přiznal xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx plnění nebo xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx zdaňovacím xxxxxx, xxx do xxxxxxx náležely, x xxxxxxxx xxxxxxxx

x) plný xxxxx na xxxxxxx xxxx z xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxx úplaty, xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx z prodlení xxxxx xxxxxxxx 4 xxxx 6, nebo

b) xxxxx na odpočet xxxx x xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx z xxxx úplaty, xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx odstavce 4 xxxx 6 x xxxxxx xxxx xxxxxxx x uplatněný xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxx xxxxxx.

(8) Xxxxxxx xxxx xxxxx odstavce 1 xx 7 xxxxxxxxxxx, xxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx koeficientu pro xxxxxxx xxxxxxx xxxx x poměrné xxxx xxxxx §75 nebo xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx daně x xxxxxxx xxxx xxxxx §76,

b) xxxxxx x xxxxxxx přiznání xx xxxx zdaňovací xxxxxx uvede skutečnosti xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, xx které xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx daňové xxxxxxxx xx xxxxxxxxx probíhajícího xxxxxxx x odstranění xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx rozhodné xxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx kontroly, x xxxxxxx xxxxxxxx za xxxx zdaňovací xxxxxx, xxxx

x) se xxxxx x uskutečnění vybraného xxxxxx x xxxxx xxxxxxx zvláštního xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx místa x xxxxxx plnění x tuzemsku xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx zboží xxxxx xxxxxxx.

(9) Pro identifikovanou xxxxx platí xxxxxxxx 3 až 6 x 8 obdobně.

§105

Xxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x důsledku xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx nedoplatku skupiny xxxx kteréhokoli člena xxxxxxx. Xxxxx skupina xxx xxxxx xxxx xxxx nemají xxxxxxxxxx, xxxxx xx tento xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§105x

Xxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxx vzniká nárok xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx řádu.

§105a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 283/2020 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2021

§106

Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx úřední

(1) Xxxxxxx xxxx zruší xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx

x) přestal uskutečňovat xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) neuskutečnil xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx daně za 12 xxxxxxxxxxxxx předcházejících xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx plnění x xxxxx ekonomické xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx daně xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx.

(2) Správce daně xxxxx xxxxxxxxxx plátce,

a) xxxxx závažným xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxx daně, x

x) xxxxxxxx

1. xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx 12 xxxxxxxxxxxxx předcházejících xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx 2 000 000 Xx,

2. xx 12 xxxxxxxxxxxxx předcházejících xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx zdanitelné xxxxxx, xxxxx se xxxxx x xxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxx

3. xx skupinou.

(3) Odvolání xxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx 2 xx xxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxxx sídlo ani xxxxxxxxxx, xxxxx tento xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxx a

b) xxxxxx osvobozené xx xxxx s nárokem xx xxxxxxx xxxx.

(5) Xxxxxxx daně xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx skupině.

(6) Plátce xxxxxxxx být plátcem xxxx

x) xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xx mu xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx daňové xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§106a

Nespolehlivý xxxxxx

(1) Xxxxxx-xx xxxxxx závažným způsobem xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx správě xxxx, správce daně xxxxxxxx, xx tento xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 lze podat xx 15 xxx xxx dne xxxxxxxx xxxxxxxxxx a má xxxxxxxx xxxxxx.

(3) Z xxxxxx xxxxxxx zvláštního xxxxxxx může správce xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxx-xx se xxxxxxxxxxxx xxxxx plátcem, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx plátcem. Xxxxx-xx xx xxxxxxxxxxxx osoba xxxx nespolehlivý plátce xxxxxx xxxxxxx, stává xx současně xxxx xxxxxxx nespolehlivým xxxxxxx.

(5) Xxxxx-xx xx zrušení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx plátce, xxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx skupiny xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx, kdy xxxx skupina xxxxxxxx xxx xxxxxxx. Dojde-li x zániku členství xxxxx skupiny, která xx nespolehlivým xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx plátcem xxxx následujícím po xxx, xxx zaniklo xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx.

§106xx

Xxxxxxxxxxxx xxxxx

(1) Poruší-li xxxxx, xxxxx není xxxxxxx, xxxxxxxx způsobem xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx správě xxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Odvolání xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxx xxxxx xx 15 dnů xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxx účinek.

(3) Z xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx účinek xxxxxxxx.

(4) Dojde-li ke xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx se xxxx xxxxx nespolehlivou xxxxxx okamžikem, xxx xxxxxxxx být xxxxxxx.

§106xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 170/2017 Xx. x xxxxxxxxx od 1.7.2017

§106ab

Společná ustanovení xxx xxxxxxxxxxxxxx plátce a xxxxxxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx mohou požádat xxxxxxx daně x xxxxxx rozhodnutí, xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx; xxxxxx xxxxx xxxxx nejdříve xx uplynutí 1 xxxx ode xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx,

x) xx xxxx xxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx rozhodnutí, xx xxxxxx nespolehlivými, xxxx

x) xx xx xxxxxxx, xxxxx byli xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx plátcem.

(2) Xxxxxxxxxxxx plátce, xxxxx xx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x vydání xxxxxxxxxx, xx není xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx; xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx 1 roku xxx xxx, xxx

x) xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx správce daně xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxxxxx plátcem.

(3) Xxxxxxx daně xx xxxxxx nespolehlivého plátce xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, pokud xx xxxx 1 xxxx xxxxxxxx způsobem xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxx.

(4) Správce xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx daná xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

§106xx xxxxxx právním předpisem x. 170/2017 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.7.2017

§106x

Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx

(1) X xxxxxxx registrace xxxx xxxxxx, xxxxx má xxxxx v xxxxxxxx x xxxxx není xxxxxxxx, požádat, pokud xxxxxxx tyto xxxxxxxx:

x) xxxxxxx 1 xxx xxx dne, xxx xx xxxx plátcem x xxxxx xxxxxx

1. xxxxxxxx xx 12 xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx obratu většího xxx 2 000&xxxx;000 Xx, nebo

2. xxxxxxxxxxx xxxxx plnění xxxxxxxxxx xx xxxx bez xxxxxx xx xxxxxxx xxxx, nebo

b) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx ekonomické činnosti.

(2) X xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xxxx sídlo x xxxxxxxx, požádat, pokud xxxxxxx tyto podmínky:

a) xx 6 xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx sobě xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx neuskutečnil xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx xxxxx do xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxx na xxxxxxx xxxx, s xxxxxxxx

1. xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x kterého xx xxxxxxx xxxxxxx daň xxxxx, xxxxx xx xxxx plnění xxxxxxxxxxx,

2. xxxxxx xxxxx, které xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxxxx by x xxxxxxxx nebyl xxxxxxx,

3. xxxxxxxxx plnění, xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx režim xxxxxxx xxxxxxxxx místa, xxxx

x) xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) X zrušení xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx §6b nebo §6e xxxxxxx, xxxxx

x) xxxxxxxx 3 xxxxxx xxx dne, xxx xx xxxx xxxxxxx, x

x) xxxx xxxxx xxxxxxxxx za 3 xxxxxxxxxxxxx předcházející xx xxxx xxxxxx kalendářní xxxxxx 500&xxxx;000 Xx.

§106x

§106x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 170/2017 Sb.

§106x

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx registrace xx xxxxxx

(1) Správce xxxx xxxxx xxxxxxxxxx plátce, xxxxx žádá o xxxxxxx xxxxxxxxxx, pokud xxxxx plátce xxxxxxx, xx splňuje xxxxxxxx xxx zrušení xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx žádost xxxxxx, xxxxx uplatnit xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Plátce přestává xxx plátcem xxxx xxxxxxxxxxxx po xxx xxxxxxxx rozhodnutí, xxxxxx xx mu xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxx, xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx identifikovanou osobou xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx, xxx xxxxxxx xxx plátcem, xxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx

x) v xxxxxxx o zrušení xxxxxxxxxx xxxxx, xx xx xxxx stát xxxxxxxxxxxxxxx osobou.

§106d vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 502/2012 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2013

§106x

Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx kalendářního xxxx skupina xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §5a, xx zastupující xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxxxx xxxx zruší xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxx podmínky xxxxx §5a, xxxx

x) xxxxxx, xx žádný x xxxxx skupiny xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx skupině.

(4) Xxxxxxx přestává xxx xxxxxxx dnem

a) xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xx xx xxxxxxx registrace, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx, a xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx.

(5) Člen skupiny xx xxxxxxx ode xxx následujícího po xxx, kdy skupina xxxxxxxx xxx plátcem.

§106f

Zánik členství xxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx k poslednímu xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx

x) xxxxxxx xxxx žádost x xxxxxxxxxx člena xxxxxxx, xxxx

x) správce xxxx xxxxxx, xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx pro členství xx xxxxxxx.

(2) Xxxxxx x xxxxxxxxxx člena xx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx do skupiny xxxxx §95a xxxx. 4, xxxx xxxxxxx xxxxx nejdříve po xxxxxxxx 1 xxxx xxx xxx, xxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx.

(3) Pokud bylo xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx, kdy nastaly xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) X xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx skupině xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx 15 xxx ode dne xxxxxx jeho členství xx skupině. Pokud xxx neučiní, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx rozhodnutím.

(5) Člen xxxxxxx xx plátcem xxx xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx, xxx xxxxxxx jeho členství xx xxxxxxx.

§107

Zrušení registrace identifikované xxxxx z xxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxx xxxx zrušit xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xx 2 xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx kalendářních xxxxxx nevznikla povinnost xxxxxxx xxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxx účinek.

(3) Xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx být xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx, xxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx předcházejícímu xxx, xxx se xxxxx xxxxxxx.

§107x

Xxxxxxx registrace xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx&xxxx;xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx k xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx správního xxxxx a xxxxxxx xxxx xxxxxxxx:

x) xx 6 bezprostředně xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx jí xxxxxxxxx povinnost

1. přiznat xxx x přijatých xxxxxx,

2. xxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx,

3. xxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx prostředku xxxx zboží, xxxxx xx xxxxxxxxx spotřební xxxx, xxxx

4. xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) x xxxxxxxxxx xxx bezprostředně xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx

1. xxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xx předmětem xxxxxxxxx xxxx, jehož xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx překročila 326&xxxx;000 Xx, a

2. neučinila xxxxxxxxxx xxxxx §2b, xxxx

x) přestala uskutečňovat xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Správce xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx osoba xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxxxx opravné xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxxxx osoba přestává xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx po xxx xxxxxxxx rozhodnutí, kterým xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

§108

Xxxxx povinné přiznat xxxx xxxxxxxx daň

(1) Xxxxxx, který xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx plnění xxxxxx xxxxx xxxx poskytnutí xxxxxx x místem xxxxxx v tuzemsku, xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx přiznat xxx.

(2) Xxx xxxxxxxx xxxxx z xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx s xxxxxx xxxxxx v xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx daň xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx.

(3) Pokud zdanitelné xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x tuzemsku, xx povinna xxxxxxx xxx osoba, xxxxx xxxx plnění xxxxxxx, x xx

x) plátce xxxx identifikovaná osoba, xxxxx xx jedná x

1. poskytnutí xxxxxx xxxxx §9 xx 10d,

2. xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx jako xxxxxx, xxxx

3. xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxx,

x) xxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx, xxxxx osoba xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx; xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx, xx plátce, kterému xx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx stanovené xxxxx, x xx xx xxx nabytí xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx.

(4) Přiznat xxx xxxx xxxxxxx

x) xxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx, xxxxx xx plátcem xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx postupem uvnitř xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxx třístranného xxxxxxx,

x) xxxxxx, na xxxxx xxxx xx xxxxx xxx xxxxxx propuštěno xx xxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx vzniká xxxxxxxxx přiznat xxx xxxxx §23 odst. 1 xxxx. x) x §23 xxxx. 4, xxxxx xxxx xx xxxx zboží xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx dovozu xxxxx xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx k xxxx, xxxxx používá xxxxxxxx xxxxx při dovozu xxxxx xxxxx hodnoty, xxxxx xx xx xxxxx xxxxxx tento xxxxx, x xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx prohlášení,

e) xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx je xxxxxxxxxxxxxxxxxx x rámci xxxxxxxxxx režimu xxxxxxx xxxxxxxxx místa,

f) xxxxx, xxxxx pořizuje x xxxxxxxx nový xxxxxxxx xxxxxxxxxx x jiného xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §19 odst. 6,

x) xxxxx, xxxxx vystaví xxxxxx, xx xxxxxx xxxxx xxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxxxx x dani x xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx s xxxxxx xxxxxx v tuzemsku xx xxxxxx, xxxxxxxx

1. xxxxx xx jiného xxxxxxxxx xxxxx nepřepravila xxxx neodeslala x

2. xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xx jiného xxxxxxxxx xxxxx.

(5) Xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx

x) xxxxx, xxxxx není xxxxxxx, xx jejíž xxxx xx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx režimu, x kterého xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx §23 xxxx. 1 písm. a) x §23 xxxx. 5 a xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx při xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx,

x) osoba, xx xxxxx účet xx xxxxxxx xx zvláštním xxxxxx při xxxxxx xxxxx xxxxx hodnoty, xxxxx xxx x xxx při xxxxxx xxxxx ve xxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx zaplacené xxxxx §109f písm. x) xxxxx povinné x xxxx, která xxxxxxx xxxxx xxxxx,

x) xxxxx, x xxxxx xxxxxx povinnost xxxxxxxx xxx xxxxx §23 xxxx. 1 písm. x) xx x),

x) xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx v registraci xxxxxxxxxxxxxxxxx a xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx podle §110zx.

(6) Xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xx daňovým xxxxxxxxx.

(7) Xxxxx xxxxxx k xxxxxxxxxxx prodeje xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, která xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx prodej xxxxxxxxxx xxxxxxx, je povinna xxxxxxxx xxx xx xxxxxx daňový účet xxxxxx ve lhůtě xxx xxxxxx daňového xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx je xxxxxxx oznámit xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx plátce x xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx.

§108x

Xxxxxx xxxxxxxxxxx příjemce

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx povinnost xxxxxxxxx xxx přiznat a xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx členského xxxxx, xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx veškerá xxxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx ověřil, xx daň xxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx, řádně xxxxxxxxx.

(2) Oprávněný příjemce xxxx za xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx do xxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx daně xxxxxxxxxxxxxx obvyklé xxxx xxxxxx xxxxxxxxx daně.

(3) Xxxxxxx xxxx může xxxxxxxxxxx xxxxxxxx vyzvat x prokázání, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxxxx může xxxxxx zvláštní xxxxxx xxxxxxxxx daně; xxxxxxx-xx xxxxxxxxx příjemce xxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxx zvláštního xxxxxxx xxxxxxxxx daně xx

x) xxxxxxxxxxx příjemce xxxx xx příjemce xxxxxxxxxxxx plnění,

b) xxxxx, xxxxx pořídila xxxxx x jiného xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx podléhá xxxxxxxxx xxxx, a xxxxx dodala xxxx xxxxx xxxxx xxxxx, xxxx xx poskytovatele xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

§109

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxx, který xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx plnění x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx plnění (dále xxx "xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx"), xxxx za xxxxxxxxxxxx xxx z xxxxxx plnění, pokud x xxxxxxxx uskutečnění xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx měl x xxxx, xx

x) xxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx nebude xxxxxxx zaplacena,

b) xxxxxx, xxxxx uskutečňuje xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxx zdanitelného xxxxxx"), se xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxx xxxxxx daň xxxxxxxx, xxxx

x) dojde xx xxxxxxxx daně xxxx xxxxxxxx daňové xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx plnění xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxx plnění, xxxxx xx xxxxxx za xxxx plnění

a) xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zcela xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx25),

x) xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb mimo xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx zcela xxxx zčásti bezhotovostním xxxxxxxx na xxxx xxxx než xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx plnění, xxxxx je xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx úplata xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx částky xxxxx xxxxxx upravujícího xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx, při xxxxxx xxxxxxxxxx xx stanovena xxxxxxxxx xxxxxxx platbu xxxxxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx aktivem xxxxx xxxxxxxx předpisu xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů z xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx terorismu.

(3) Příjemce xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx daň x xxxxxx plnění, xxxxx xx v xxxxxxxx xxxx uskutečnění nebo xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx zveřejněna xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx upravujícího xxxxxxx hmoty, xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxx plnění, xxxxx x xxxxxxxx xxxx uskutečnění nebo xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxx o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx plnění zveřejněna xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx hmot xxxxx xxxxxx upravujícího xxxxxxx xxxxx.

§109x

Xxxxxxxx xxxxxx zajištění xxxx

(1) Xxxxx příjemce xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx poskytovatele xxxxxxxxxxxx xxxxxx daň x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx poskytovatele xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx zdanitelného xxxxxx.

(2) Xxxxxx za xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx plnění xx xxxxx jeho xxxxxxx xxxx. Současně s xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx uvede

a) xxxxxxxxxxxx poskytovatele xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) daň, xx xxxxxx je xxxxxx xxxxxx,

x) identifikaci xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) den xxxxxxxxxxx zdanitelného plnění xxxx den xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxx xx xxxxxx xx poskytovatele xxxxxxxxxxxx xxxxxx provedena xxx uvedení dne xxxxxxxxxxx zdanitelného xxxxxx xxxx dne xxxxxxx xxxxxx, má xx xx xx, xx xxxxxxx dnem xx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx daně.

(4) Částka xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx plnění se xxxxxxx x xxxxxxx xx jeho xxxxxxx xxxxxxxxxx účtu. Xx xxx xxxxxxxxxx xxxx xx tato xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx plnění s xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxx; xxxxx-xx x úhradě xxxxxxx, xxxxxxx xx xx xxxxxx daňový xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.

(5) Xxxx-xx xxx, na xxxxxx xx xxxxxx určena, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx depozitního xxxx xxxx xxxx část xxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx daňovém xxxx poskytovatele xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

§109x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 47/2011 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.4.2011

§109xx

Xxxxxx xxxxx povinné x dani, xxxxx xxxxxx zboží xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx rozhraní

(1) Osoba xxxxxxx x xxxx, xxxxx podle §13a xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx rozhraní, ručí xx nezaplacenou xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx elektronického xxxxxxxx xxxxxxxxxx podle §13a, pokud nejpozději xx dni xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx provozovatelem xxxxxxxxxxxxxx rozhraní tato xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxx a xxxxx, xx daň xxxxxx provozovatelem xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx zaplacena.

(2) Xxxxx xxxxxxx k xxxx, xxxxx xxxxx §13a xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx rozhraní, xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx; xxxxxxx-xx xxxx možnosti, hledí xx pro xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx

x) osobu xxxxxxxx x dani, xxxxx xxxxx §13a xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) provozovatele xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx zdanitelného plnění.

§109aa xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 355/2021 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.10.2021

§109ab

Změna xxxxxxxxxxxx za xxxxxx xxxx

(1) Pokud xxxxxxxxxxxx elektronického xxxxxxxx, xxxxx uskutečnil xxxxxx xxxxx podle §13a, xxxxxxx, že xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx čl. 5c xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisu Xxxxxxxx unie, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x společném xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx7e), xxxxxxx daně xxxx xxxxxxxxxx o xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx daně, xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx namísto xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx k xxxx, která xxxxx §13a dodala xxxxx xxxxxx provozovateli.

(2) Příjemci xxxxxxxxxx x změně xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx jsou xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxx, xxxxx xxxxx §13a dodala zboží xxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(3) X xxxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x dani, xxxxx xxxxx §13a xxxxxx xxxxx provozovateli xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx daně xxxxx xxxxxxxx 1, xx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx.

(4) Xxx podle xxxxxxxx 1 je xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx 30 xxx ode xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxx odpovědnosti xx xxxxxx xxxx.

(5) K xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx rozhraní xxxx xxxxx xxxx, xxxxxx-xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx odpovědnosti xx xxxxxx daně, xx xxxxxxxx známá xxx xxxx xx správné xxxx.

(6) Na xxxxxx x změně xxxxxxxxxxxx xx úhradu xxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxx účely xxxx xxxxx pro xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx na xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx rozhraní.

§109ab xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 355/2021 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.10.2021

§109x

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx nouze, xxxxxxxx xxxxx x válečného xxxxx

Xx-xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxx ohrožení xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx, xxxx vláda xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx nezbytně xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx ohrožení xxxxxxxxxxx České republiky,

a) xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx, nejvýše xxxx x 5 xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx přeřadit xxxxx xxxx služby xxxx sazbami xxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx, kteří xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx plnění xxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx hospodářské xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx služby xxxxx xxxxxxxxx bez xxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx daně x plné xxxx.

§109x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 355/2021 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.10.2021

Xxx 2

Xxxxxxxx xxxxx xxx dovozu zboží xxxxx hodnoty

§109c

Úvodní ustanovení

(1) Xxxxxxxx režim při xxxxxx zboží xxxxx xxxxxxx xxxx v xxxxxxxx xxxxxx osoba xxxxxxx x xxxx, xxxxx

x) podává v xxxxxxxx xx účet xxxx xxxxx celní xxxxxxxxxx ve věci xxxxxxxxxx xxxxx do xxxxxxx režimu xxxxxxx xxxxx týkající xx xxxxx,

1. které není xxxxxxxxx spotřební daně,

2. xxxxx vlastní xxxxxxx xxxxxxxxxxx 150 XXX x

3. xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx, x

x) xx držitelem xxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxx xxx dovozu xxxxx xxxxx xxxxxxx nelze xxxxxx, je-li dovoz xxxxxx zboží xxxxxxxxx xx daně xxxxx §71 odst. 8.

(3) Xxxxx xxxx pro Xxxxxxxxxxx kraj je xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx

x) povolení x xxxxxxx zvláštního režimu xxx xxxxxx xxxxx xxxxx hodnoty,

b) týkající xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx prohlášení,

c) xxxxxxx xxxxxxxxx celního xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. a).

§109c vložen xxxxxxx předpisem x. 355/2021 Xx. s xxxxxxxxx od 1.10.2021

§109x

Xxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx při xxxxxx zboží xxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx při xxxxxx xxxxx nízké xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx jistoty xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx správu xxx.

§109x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 355/2021 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.10.2021

§109e

Zvláštní ustanovení x xxxxxxxx xxx xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx

(1) Osoba xxxxxxx x xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxx účely xxxx x přidané xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, na xxxxx xxxxx xxxxx použila.

(2) Xxxxx xxxxxxx x xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx nízké xxxxxxx, je xxxxxxx xxxxx podle odstavce 1

x) xxxxxxxxx xx xxxx 3 let xx konce kalendářního xxxx, xx xxxxxx xxxx zdanitelné plnění xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx na xxxxxx správce xxxx xxxxxxxxxxxx.

§109x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 355/2021 Xx. x účinností xx 1.10.2021

§109x

Xxxxxxxxx vybrat a xxxxxxxx daň

Pokud xx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx, xx

x) osoba xxxxxxx x xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx zboží xx xxxxx, na xxxxx xxxx xxxxx,

x) xxxxx, na jejíž xxxx xx xxxxxxx, xxxxxxxxx zaplatit xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx za xxxx xxxxx osobě xxxxxxx k xxxx, xxxxx používá xxxxx xxxxx.

§109x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 355/2021 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.10.2021

§110

Xxxxxxxx doplňkové xxxxx xxxxxxxxxx

(1) Osoba xxxxxxx x xxxx, xxxxx xxxxxxx zvláštní xxxxx xxx dovozu xxxxx xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx 15 xxx xx skončení xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx za xxxxx kalendářní xxxxx, x xx xxxxxxxx xx všechny xxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xx xxxxxx elektronicky xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxxxxxxxxxx zpracování xxx xxxxx xxxxxxxxxxx rozhodnutí Xxxxxxxx xxxxxx76).

(3) Daň xx xxxxxxx šestnáctý xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xx podává xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.

Xxx 3

Xxxxxxxx režim xxxxxxx xxxxxxxxx místa

Oddíl 1

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx

§110x

Xxxxxx ustanovení

(1) Xxxxxxxxx režimem jednoho xxxxxxxxx xxxxx xx

x) xxxxx mimo Xxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxx Xxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxx režim.

(2) Xxxxxxxx xxxxx jednoho xxxxxxxxx místa xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx k xxxx, která xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx režimu xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(3) X xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx místa xx xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxx Xxxxxxxxxxxx xxxx.

(4) Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx se x případě xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

§110x

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxx xxxxx zvláštního xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx rozumí

a) xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x rámci xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx plnění xxxxx xxxxxxx x xxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx stát, xx xxxxxx je xxxxx plnění xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxx členský xxxx, xx xxxxxx xx xxxxx uskutečňující vybraná xxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx zvláštním xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx v tuzemsku xxxxxxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx účely xxxxxxxxxx režimu xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x případě

a) xxxxxx xxxx Evropskou unii xxxxxxxxxx služby xxxxx xxxxxxxxx x xxxx x xxxxxx plnění xx území Xxxxxxxx xxxx,

x) režimu Evropské xxxx

1. xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx k xxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxx Xxxxxxxx unie,

2. prodej xxxxx xx dálku,

3. xxxxxx zboží provozovatelem xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §13a xxxx. 2 xxxx. x),

x) dovozního xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx na xxxxx,

1. xxxxx xxxx předmětem xxxxxxxxx xxxx a

2. xxxxx xxxxxxx hodnota xxxxxxxxxxx 150 XXX.

(3) Xx provozovnu se xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx x využívat xxxxxx, která xxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x xx vhodné xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Rozpočet, xxxxx xxxxxxx je peněžité xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), xx xxxxxxxx xx xxxxxxx rozpočet.

§110x

Xxxxxxxxxxxxxxxx x pověřující xxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxx účely xxxxxxxxxx xxxxxx jednoho xxxxxxxxx xxxxx rozumí osoba xxxxxxx x xxxx, xxxxx

x) má xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx Evropské xxxx x

x) xx pověřena xxxxxx uskutečňující xxxxxxx xxxxxx, aby jejím xxxxxx x na xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx vyplývající x xxxxxxx dovozního xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx osobou xx xxx xxxxx zvláštního xxxxxx jednoho správního xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx je xxxxxxx x registraci xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxx je x xxxx xxxxxxx přiřazena xxxxx xxxxxxxx předpisů xxxxxx xxxxxxxxx státu.

(3) Xxxxxxxxxxxxxxxx plní xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx z použití xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx pověřující xxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Pověřující xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx svým xxxxxx a na xxxx účet ani xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx pověřující xxxxxx se xxxxxxxx xx povinnosti xxxxxxxxxxxxxxxxx.

Xxxxx 2

Xxxxxx ustanovení x xxxxxx daně xx zvláštním xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx místa x xxxxxxxx

§110x

Xxxxxxxxxxx

Xxxxx moc xxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx opravňujícím x xxxxxxxxxxx ve xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx jiných xxxxxxxxx x xxxxx daného xxxxxx xxxxxxxxxx režimu xxxxxxx xxxxxxxxx místa; xx platí i xxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx osobami.

§110x

Xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx písemnost elektronicky, x to xxxxxxxxxxxxxxx

x) xxxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxx sítě xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxx x registraci, xxxx-xx xxxxxxx zpřístupněnu datovou xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx povinnosti xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx veřejné xxxxxx xxxx na elektronickou xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx, která se xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx adresu, se xxxxxxxx za xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§110x

Xxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx zprostředkovatel jsou xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx vést xxxxxxxx obsahující xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx, xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx opatření xx xxxxxxxx x společném xxxxxxx xxxx z xxxxxxx hodnoty7e).

(2) Xxxxx xxxxxxxxxxxxx vybraná plnění xxxx zprostředkovatel jsou xxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 1

x) xxxxxxxxx xx xxxx 10 xxx xx konce xxxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx bylo xxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx správce xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx spotřeby xxxxxxxxxxxx.

§110g

Poslední xxxxx xxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx pro xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx jednoho xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xx xxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx příslušné xxxxxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxx uskutečňující vybraná xxxxxx nebo zprostředkovatelem, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x dani ve xxxxxxxxx režimu jednoho xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx z moci xxxxxx.

(2) Je-li xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx státě, rozumí xx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx jednoho xxxxxxxxx místa xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx, jak xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxx.

§110h

Způsob placení xxxx

(1) Xxx se xxxxx xxxxxxx daně x xxxxxx.

(2) Daň se xxxxx xx příslušný xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x eurech, x to xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Osoba xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx plnění nebo xxxxxxxxxxxxxxxx jsou xxxxxxx xxxxx, na xxxxxx xxx je xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xxxxxx referenčním číslem xxxxxxxxxxx daňového přiznání.

§110x

Xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx nepřevede xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx částku xxxxxxxxx xxxx. Vznikne-li xxx xxxxxxxxxx přeplatek, xxxxxxx xxxx xxx xxxxx ve xxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxx, xx provede xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx částky xxxxxxxxx xxxx. Xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxx xxx, xxx k xxxxxx xxxxxxxxx došlo.

(2) Xx xxxx, xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx přeplatek, xxxxx xxx započten xxxxx xxxxxxxx 1, xx xxxxxx vymáhaného nedoplatku xxxx neuhrazené xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxx rozsahu xxxx z xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nižší xxx 10 EUR xx xxxxxxx.

(4) Xxxx x vratitelného xxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx-xx 40 XXX.

§110j

Lhůta pro xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxx xx 30 xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) V xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx přeplatku xxxxx xxx dne, xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx pro předepsání xxxx.

(3) Lhůta xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx přeplatku xx přerušuje

a) xxxxxxx xxxxx x podání xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx výzvy x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) sdělením xxxxxxxx postupu k xxxxxxxxxx pochybností, x xxxxx něhož xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx daňové xxxxxxxx.

(4) Xxxxx xxx xxxxxxx vratitelného přeplatku xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxx znovu xxxxx xxx

x) xxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx spotřeby xxxxxx xxxxxxxxx potřebné xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx v dodatečném xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x odstranění pochybností, x xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx

x) xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxx-xx správce xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx daňové kontroly xx xxxxxxxx xxxxx xxx vrácení xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx vzniklého x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx dnem xxxxxxxxxxxx xx vydání tohoto xxxxxxxx běžet xxxx xxxxx xxx vrácení xxxxxx vratitelného xxxxxxxxx. Xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx dnem xx xxxxxxxxxxx ukončení xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxx 3

Zvláštní ustanovení x xxxxxx daně xx zvláštním xxxxxx xxxxxxx správního xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx identifikace

Pododdíl 1

Xxxxxxxx xxxxxxx jednotlivých režimů

§110k

Podmínky xxxxxxx režimu xxxx Xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx

(1) Xxxxx mimo Xxxxxxxxx unii xxxx x tuzemsku xxxxxx xxxxx uskutečňující xxxxxxx xxxxxx, která

a) xxxx xx xxxxx Evropské xxxx sídlo xxx xxxxxxxxxx a

b) xxxxxxxxx x jiném xxxxxxxx xxxxx režim mimo Xxxxxxxxx unii.

(2) Xxxxx xxxx Xxxxxxxxx xxxx xx x tuzemsku xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx používá xxxxx režim.

§110l

Podmínky použití xxxxxx Xxxxxxxx unie x xxxxxxxx

(1) Xxxxx Xxxxxxxx xxxx může v xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx

x) v xxxxxxxx

1. xx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, nemá-li xx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxx

2. xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxx xxxxx xx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx,

x) xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx osobou x

x) xxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx státě xxxxx Xxxxxxxx unie.

(2) Režim Xxxxxxxx xxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx vybraná xxxxxx uskutečněná xxxxxx, xxxxx xxxxxxx tento xxxxx, s xxxxxxxx

x) xxxxxx

1. s místem xxxxxx x členském xxxxx, xx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx xxxx provozovnu, xxxx

2. v případě, xx tato xxxxx xxxx xxxxx ani xxxxxxxxxx na xxxxx Xxxxxxxx unie, x

x) xxxxxxx zboží xx xxxxx x xxxxxx xxxxxx v xxxxxxxx xxxxx zahájení xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx zboží.

§110x

Xxxxxxxx použití xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx uskutečňující xxxxxxx xxxxxx,

x) která

1. xx x xxxxxxxx xxxxx, xxxx provozovnu, xxxx-xx xx území Xxxxxxxx xxxx xxxxx,

2. xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx a

3. xxxxxxxxx x jiném xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx

x) xxxxx xxxxxxxxx x žádném xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxx x xx xxxx xxxx plnil xxxxxxxxxx vyplývající z xxxxxxx dovozního xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxx osoba xxxxxxx x xxxx, xxxxx

x) xx x xxxxxxxx xxxxx, nebo xxxxxxxxxx, xxxx-xx xx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxx,

x) xx plátcem xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x

x) xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx zprostředkovatel xxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx zahájeny v Xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx režim x xxxxxxxx xxxxxx také xxxxx uskutečňující xxxxxxx xxxxxx, xxxxx

x) xx x Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, xxxx-xx na území Xxxxxxxx unie sídlo xxx provozovnu,

b) je xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x

x) xxxxxxxxx x žádném xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxx xx x tuzemsku xxxxxxx xx všechna xxxxxxx xxxxxx uskutečněná osobou, xxxxx xxxxxxx tento xxxxx. X případě xxxxxxx dovozního xxxxxx xxxxx odstavce 3 xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx použije xx xxxxxxx vybraná xxxxxx, x kterých xxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x Xxxxxxx království.

§110x

Xxxxxxx použití zvláštního xxxxxx xxxxxxx správního xxxxx x xxxxxxxx

(1) Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx použít zvláštní xxxxx xxxxxxx správního xxxxx xx xxxx 2 let xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx plnění x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx správě xxxx ve xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Osoba xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, která xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx režim Xxxxxxxx unie nebo xxxxxxx režim po xxxx 2 let xx xxxxx kalendářního xxxx, ve xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx daný xxxxx x xxxxx xxxxxxxx státě; xx xxxxxxx v xxxxxxx, xx xxxxx k xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx nebo xx xxxxxxx její registrace x xxxxx režimu x jiném xxxxxxxx xxxxx z xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx členském xxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxxxxxxxx vybraná xxxxxx, xxxxx xxxx xx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx, nemůže x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie po xxxx 2 let xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xx kterém xxxxxx používat xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx státě z xxxxxx zahájení odeslání xxxx xxxxxxxx zboží x tomto xxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxx registrována jako xxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxx 2 let xx xxxxx xxxxxxxxxxx období, x xxxx došlo xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx jako xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx povinností xxxxxxxxxxxx xx ke správě xxxx x xxxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxx xxxxxxx x dani, která xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx po xxxx 2 xxx xx konce kalendářního xxxx, xx kterém xxxxxx používat tento xxxxx v xxxxx xxxxxxxx xxxxx; to xxxxxxx x xxxxxxx, xx dojde x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx tuzemska xxxx xx zrušení xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx x důvodu xxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx státě.

Pododdíl 2

Xxxxxx

§110x

(1) Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx činit xxxxxx x xxxxx zvláštního xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, která xxxx xxxxxxx xxxx, elektronicky xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx režimu xxxxxxx xxxxxxxxx místa xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx dálkového přístupu xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, x xx x případě

a) xxxxxx xxxx Evropskou xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx registračních xxxxx,

x) xxxxxx Evropské xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx

1. x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xx jeho xxxxxx schránky,

2. s xxxxxxxx přístupu se xxxxxxxxx identitou, nebo

3. xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx přihlášky x xxxxxxxxxx podané x xxxxxx xxxx Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(4) Přístup x elektronickému portálu xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x případě xxxxxx xxxx Evropskou xxxx,

x) xxxxxxxx, xxxxxx xxx podat xxxxxxxxx x registraci v xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(5) Správce xxxx xxxxxxxx způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

x) podmínky x postup xxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) podání, xxxxx je xxxxx xxxxxxx k xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxx, xxxxx xxx činit xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx portálu,

c) xxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx, xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx zprávy s xxxxxxxx identitou podatele xxxxxxxx, kterým xx xxx xxxxxxxxx xx xxxx datové xxxxxxxx.

(6) Xxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxx xx elektronický xxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx, xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx.

(7) Podání xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx současně v xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxx 3

Registrace xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

§110x

Xxxxxxxxx x registraci

(1) Hodlá-li xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx správního xxxxx x xxxxxxx-xx x xxxxxxxx podmínky jeho xxxxxxx, je xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx x registraci xx xxxxxx

x) xx zdaňovacím xxxxxx bezprostředně xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx hodlá xxxxx xxxxxxxxxxxxx vybraná xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx Xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxx

x) xx 10 xxx xx skončení xxxxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxxx

1. osoba uskutečňující xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx hodlá v xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx Xxxxxxxxx xxxx xxxx režim Xxxxxxxx xxxx, xxxx by xxxx v daném xxxxxx xxxxxxxxxxxx; v xxxxxxxxx x registraci xxxx xxxxx xxxxx xxx uskutečnění xxxxxxx xxxxxxxxx plnění,

2. xxxxx xx xxxxxxx podmínek xxx xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie nebo xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxx, xxxxx osoba xxxxxxxxxxxxx vybraná xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx režim x xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx režim Xxxxxxxx xxxx xxxx dovozní xxxxx v jiném xxxxxxxx xxxxx, protože xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx mít x xxxxx členském xxxxx xxxxxxxxxx, nebo

3. xxxxx xx splnění xxxxxxxx xxx používání xxxxxx Xxxxxxxx unie v xxxxxxxx, pokud xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx plnění xxxxx používat xxxxx Xxxxxxxx xxxx v xxxxxxxx x přestane xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx jsou zahájeny x xxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxx 1 x 2 xx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

§110q

Oznamovací xxxxxxxxx osoby xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx správního xxxxx

(1) Xxxxx-xx xx xxxxx xxxxx, které xx xxxxx uskutečňující xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx uvádět xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx režimu xxxxxxx xxxxxxxxx místa, je xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx 10 xxx xx xxxxxxxx kalendářního xxxxxx, xx kterém xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx plnění x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx režimu xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, je xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx správci xxxx xx 10 xxx xx skončení kalendářního xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx.

§110r

Rozhodnutí o xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx daně xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx zvláštním režimu xxxxxxx správního xxxxx, xxxxx

x) splňuje xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a

b) xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx režimu xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

x) xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx Xxxxxxxxx xxxx xxxx v xxxxxx Xxxxxxxx xxxx,

x) ode xxx xxxxxxxxxxx vybraného xxxxxx, který uvedla x xxxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx mimo Evropskou xxxx xxxx x xxxxxx Evropské xxxx,

x) xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxx dne, xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx režimu Xxxxxxxx xxxx xxxx dovozního xxxxxx v xxxxxxxx xxx, xx přemístila xxxxx nebo xxxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, x xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx státě, xxxx

x) xxx xxx, xx kterém xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxx, xx xxxxxxxx uskutečňovat xxxxxx zboží, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx státě, x tím xxxxxxxx xxxxxxxx podmínky, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx x jiném xxxxxxxx xxxxx.

(3) V xxxxxxxxxx x registraci správce xxxx přidělí xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx čísla x xxxxxxx

x) režimu xxxx Evropskou unii xxxxxx evidenční xxxxx xxx účely xxxxxx xxxx Evropskou unii,

b) xxxxxxxxx xxxxxx daňové xxxxxxxxx číslo xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xx daňové xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx identifikačním xxxxx.

§110s

Zrušení registrace xx xxxxxx

Xxxxxxx xxxx zruší xxxxxxxxxx xx základě xxxxxxxx x změně xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx osoba xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx x zrušení registrace, x poslednímu dni xxxxxxxxxxx období, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx 15 xxx xx xxxxxx xxxxxx oznámení.

§110t

Zrušení xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx

(1) Správce xxxx zruší xxxxxxxxxx x xxxx úřední, xxxxx pokud osoba xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx plnění

a) xxxxxx, xx xxxxxxxx x xxxxx režimu xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx 2 xxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx z podmínek xxxxxxx xxxxxx režimu xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx byla registrována,

d) xxxxxxxxx porušuje xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx režimu xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx

x) xx xxxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxx daně zruší xxxxx registraci x xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxx osoba xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxx

1. xxxxxx mimo Evropskou xxxx x tuzemsku xxx, xx začala xxx xx xxxxx Xxxxxxxx unie sídlo xxxx provozovnu, je xx xxxxxxxxxx zrušena xx xxx, xx xxxxxx xxxxxxxx splňovat xxxx xxxxxxxx,

2. režimu Xxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx tím, xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx v tuzemsku xxxxxxxxxx, je jí xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx, xx xxxxxx xxxxxxxx splňovat xxxx xxxxxxxx, xxxx

3. xxxxxx Xxxxxxxx unie v xxxxxxxx xxx, že xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx přeprava xxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx, xx jí registrace xxxxxxx ke xxx, xx kterém přestala xxxxxxxx tuto xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxx daně x xxxxxxxx xxxxxx, je xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx, xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx

x) xx xxxxxxxxxx xxxxxx, je xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx dni předcházejícímu xxx, od xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx zprostředkovatele nebo x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx 4

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx

§110x

Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx

(1) Hodlá-li xxxxx xxxxxxx x xxxx x tuzemsku xxxxx jako xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x na xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx povinnosti xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx-xx xxxxxxxx, xx xxxxxxx může být x xxxxxxxx zprostředkovatelem, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx k registraci xxxxxxxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx se xxxxxx xx 10 dnů xx xxxxxxxx zdaňovacího xxxxxx, xx xxxxxx xxxxx ke splnění xxxxxxxx, za kterých xxxx xxx osoba xxxxxxx x xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx v jiném xxxxxxxx xxxxx, protože xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx mít v xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.

§110v

Oznamovací xxxxxxxxx

(1) Dojde-li xx xxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx uvádět při xxxxxxxxxx zprostředkovatele, xx xxxxxxx xxxx změnu xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx 10 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx kterém xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxx uskutečňovat xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, je zprostředkovatel, x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx 10 dnů po xxxxxxxx kalendářního xxxxxx, xx xxxxxx tato xxxxx přestala xxxxxxx xxxxxx uskutečňovat.

§110x

Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx povinnou x xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx povinná x xxxx je x tuzemsku xxxxxxxxxxxx xxxx zprostředkovatel

a) xxx xxx oznámení xxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxx xxxxx registrována x xxxxxxxx xxxxxx,

x) ode xxx, ve kterém xxxxx ke splnění xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx x dovozním xxxxxx xxxx zprostředkovatele x xxxxxxxx xxx, že xxxxxxxxxx sídlo nebo xxxxxxxx mít v xxxxx xxxxxxxx státě xxxxxxxxxx, x xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx základě kterých xxxx jako zprostředkovatel xxxxxxxxxxxx v dovozním xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx státě.

(3) V xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx daně přidělí xxxxxxx xxxxxxxx identifikačního xxxxx daňové xxxxxxxxx xxxxx zprostředkovatele pro xxxxx dovozního režimu.

(4) Xx daňové xxxxxxxxx xxxxx xx přiměřeně xxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

§110x

Změna registrace xx xxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx registraci xxxxxxxxxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx zprostředkovatel xxxx x změnu registrace xxxxxxxxxxx x doplnění xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx do xxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx osoby x této registrace, x xxxxxxxxxx dni xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx 15 xxx xx podání xxxxxx xxxxxxxx.

(2) X xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

§110x

Xxxxx registrace x xxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxx rozhodne x xxxx xxxxxx x xxxxx registrace zprostředkovatele xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, pouze xxxxx

x) zprostředkovatel xxxxxx, xx xxxxxxxxxx osoba xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx vybraná xxxxxx x dovozním xxxxxx,

x) pověřující osoba xx xxxx 2 xxx xxxxxxxxxxx vybrané xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx některou z xxxxxxxx použití xxxxxxxxx xxxxxx x tuzemsku, xx jejichž xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx se xx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxxxxxxxx oznámí, xx již xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x použití xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xx xxxx xxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx být xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx

x) x poslednímu xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxx bylo xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, nebo

b) xx xxx, xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx porušování xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx se xx xxxxxx daně xx xxxxxxxxx xxxxxx jednoho xxxxxxxxx xxxxx.

§110x

Xxxxxxx registrace na xxxxxx

Xxxxxxx daně zruší xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx registračních xxxxx, xx kterém xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx x zrušení xxxxxxxxxx, x poslednímu xxx zdaňovacího xxxxxx, xxxxx následuje nejdříve 15 dnů xx xxxxxx této xxxxxxx.

§110za

Zrušení xxxxxxxxxx z xxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxx zruší registraci xxxxxxxxxxxxxxxxx z moci xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx

x) xx xxxx 2 po xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx čtvrtletí xxxxx xx své xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx osobu,

b) xxxxxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx povinnosti zprostředkovatele xxxxxxxxxx xx xx xxxxxx daně v xxxxxxxx režimu x xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xx zrušena

a) k xxxxxxxxxx dni zdaňovacího xxxxxx, v xxxx xxxx rozhodnutí x xxxxxxx registrace vydáno,

b) xx xxx, ve xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxxx, na jejichž xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx registrován, xxx, xx přemístil sídlo x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx mít x xxxxxxxx provozovnu, xxxx

x) xx xxx, ve xxxxxx xxxx vydáno xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxx v xxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxx 5

Daňové xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx

§110xx

Xxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx účely xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx správního xxxxx

x) kalendářní xxxxxxxxx x xxxxxxx režimu xxxx Xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx Xxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxx měsíc x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

§110xx

Xxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xx povinen xxxxx xxxxxx přiznání xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xx i v xxxxxxx, xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx období xxxxxxxxxxxx vybrané xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx odstavce 1 na sobotu, xxxxxx xxxx xxxxxx, xx posledním xxxx xxxxx tento den.

§110xx

Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxx uživatel zjistí, xx daň xx xxx xxxxx nebo xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxx, a xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx, nebo xxxxxxx xxxxx oprávnění xxxxxxx xxxxxx daně, xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx daňovém xxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxx přiznání xx xxxxxxxxx období, xx kterém xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx; důvody xxx uvedení opravy xxxx x xxx xxxxxxxx rozdílu xxxxxx xxxxxxxx známé xxxx xx neuvádí.

(2) Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx přiznání x xxxxxx důvodů, xxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxx podle odstavce 1 nelze x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx, která xxxx 3 roky; lhůta xxx xxxxxx daně xxxxx xxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxx daňového xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxx xxxxx pro xxxxxx xxxx ve státě xxxxxxxxxxxx xx sobotu, xxxxxx xxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxx dnem xxxxx xxxxx xxx.

(5) Xxx dodatečně xxxxxxx xxxxxxxxxx je xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxx daňového xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx.

§110xx

Xxxxxxxxx xxxx

(1) Daň xx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xx 2 xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx.

(2) Xxx účely vyčíslení xxxx x xxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx kurz

a) Xxxxxxxx centrální xxxxx xxxxxxxxxx xxx

1. xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx

2. xxxxxxxxx následující xxx, xxxxx xxx xxxxxxxx xxx zdaňovacího xxxxxx xxxx kurz xxxxxxxxx, xxxx

x) použitý x původního plnění x případě xxxxxxxxx xxxx, pokud xxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

§110zf

Předepsání x xxxxxxxxx xxxx

Xxxxxxx xxxx na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx přiznání xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx daně xxxx rozdílu a xxx nestanoví.

§110xx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x platby

Správce daně xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxxxxx rozsahu

a) údaje x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a

b) xxxxxxxxxx platbu xxxxxxx xx výše xxxxxxx xxxx.

§110xx xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 355/2021 Xx. s účinností xx 1.10.2021

§110zh

Platba bez dostatečného xxxxxxxx

Xxxxx uživatel neuvede, xx xxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx platbu xxxxxxxxxxx xxxxxx příslušného xxxxxxxx xxxxxxxx, použijí xx xxxxxxx ustanovení xxxxxxxx řádu x xxxxxxxx vykonaných xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxx-xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx mu xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx.

§110xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 355/2021 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.10.2021

Xxxxx 4

Xxxxxxxx ustanovení x správě xxxx xx xxxxxxxxx režimu xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x tuzemsku xxxx xxxxx xxxxxxxx

§110xx

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx vztahující xx xx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx správního místa xxxx prostřednictvím xxxxxxx xxxx státu identifikace

a) xxxxx xxxxxxxxxxxxx vybraná xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxx jednoho xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx plnění x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx vyplývající x uskutečnění vybraných xxxxxx s xxxxxx xxxxxx v xxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, x výjimkou xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx daně x xxxxxxxx jako státu xxxxxxxx od xxxxxxxx, xxx xxxx nim xxxxx správce daně xxxxx úkon za xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx vymáhání xxxx, při xxxx xxxxx osobám xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx nebo zprostředkovatel xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxxx subjekty.

§110zi xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 355/2021 Xx. x účinností xx 1.10.2021

§110zj

Postup x odstranění xxxxxxxxxxx

(1) Výzva x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx u xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx doměřovací xxxxxx x xxxx xxxxxx. Xxxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx nepodají-li xx xxxxx uvedené xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx.

(2) Xxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxx být, x xx xxx v xxxxxxxx xxxxxx prodloužení, xxxxx xxx xxxxx, xx které xxxx xxxxx uskutečňující xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx x dodatečném xxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx-xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x daňového přiznání xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, k němuž xxxx vydána výzva x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, x xxxxxxx-xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx doměřovací xxxxxx zahájeno xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Správce xxxx x této xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxxxxx vyrozumí x xxxxx xxxxxx sdělení.

(4) Xxxxx-xx k xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx u xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx k odstranění xxxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1, xxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx daně xxxxx xxxxxxxx xxxxx uskutečňující xxxxxxx plnění xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx.

§110xx xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 355/2021 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.10.2021

§110zk

Předepsání xxxx

Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxx.

§110xx vložen právním xxxxxxxxx x. 355/2021 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.10.2021

§110xx

Xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxx

(1) Daň xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx registrováni xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx místa, x xxxxxxx xxxxxxxx xx považuje za xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx pro podání xxxxxxxx xxxxxxxx, a xx xx výši x xxx tvrzené.

(2) X xxxxxxx, xx xxxxx uskutečňující vybraná xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx registrováni xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx správního místa, xxxxxxxx daňové přiznání x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxx xx výši 0 XXX.

(3) Xxx tvrzená xxxxxx xxxxxxxxxxxxx vybraná xxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx zvláštním xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx místa, x xxxxxxxxxx daňovém xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x xx xx výši xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx.

(4) Pokud xx xxx xxxxxxx x

x) daňovém xxxxxxxx xxxxx než xxxx, xxxxxxxx xx xxx xx tvrzenou xx xxxx 0 EUR,

b) xxxxxxxxxx xxxxxxx přiznání xx xxxx, x xxxxxxxx které xx xxx za xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx měla xxx xxxxx než xxxx, xxxxxxxx 3 xx xxxxxxxxx.

§110xx vložen xxxxxxx předpisem x. 355/2021 Sb. s xxxxxxxxx xx 1.10.2021

§110xx

Xxxxxx xxxxxxx daně x xxxx daně

(1) Xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §42 odst. 1, 2, 4, 5 a 7 xx 10.

(2) Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx vybraná xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx výše xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §43 xxxx. 1 až 4.

§110xx

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxx

X xxxxxxxx xxxx x moci xxxxxx může xxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx zjistí xx xxxxxxx postupu k xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xx xxxxxxx xxxx.

§110xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 355/2021 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.10.2021

§110xx

Xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx přiznání

Osoba xxxxxxxxxxxxx vybraná xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx jsou xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx toto xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx nejpozději xx xxxxx pro xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx je xxx xxxx xxxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxxx xxxxx prodloužit.

§110zo vložen xxxxxxx předpisem x. 355/2021 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.10.2021

§110zp

Podání xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx

(1) Xx xxxxxxxx lhůty pro xxxxxx xxxx ve xxxxx identifikace xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx; x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx přiznání xx uvádí x xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx daně a xxx zjištění xxxxxxx xxxxxx poslední xxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxxxx daňové xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx formulářovým xxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx činí xxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx správci daně xxxxx spotřeby; §110o xxxx. 1 xx xxxxxxxxx.

(4) Dodatečné daňové xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx uplynutí 9 let od xxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx daně.

§110zp xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 355/2021 Xx. x účinností xx 1.10.2021

§110zq

Pořadí xxxxxx xxxx

Xxxxxx xx použije xxxxxxxxxx xx xxxxxx daně xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx.

§110xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 355/2021 Sb. x xxxxxxxxx od 1.10.2021

§110xx

Xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx

Xxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxx xxxx.

§110xx vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 355/2021 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.10.2021

§110zs

Příslušenství xxxx

(1) Xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx na 2 xxxxxxxxx místa xxx xxxxxxxxxxxxxx.

(2) Za xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nevzniká xxxxxxxx subjektu xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx daně.

(3) Xxxx z prodlení xx nepředepíše, xxxxxxxxxx-xx xxxxxx 40 XXX.

(4) Xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx-xx 40 EUR.

(5) X případě xxxxxx xxxx Evropskou unii x xxxxxx Xxxxxxxx xxxx úrok x xxxxxxxx nevzniká xx xxxx xxxxxxxxxxx období, xx xxxxx se xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx něhož je xxxxxxxx xxxxxxxx lhůta xxxxxxxxxx daně.

(6) Správce xxxx může na xxxxxxx xxxxxxxxx rozsahu xxxxxxxxxxx xxxxxxxx subjektu x rámci xxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxx až 100 % xxxxxx. Xxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxx daňového xxxxxxxx.

§110xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 355/2021 Xx. x účinností xx 1.10.2021

§110zt

Vymáhání xxxx

(1) Xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxx xx eura xxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx bankou xxxxxx pro den xxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xx zaokrouhlí xx jednotky xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx

x) xxxx xxxxxxxxxx xxxx uhrazen xxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx a

b) xxxxxxxxxxx 20 EUR.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxx pouze x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, který xxxxxxxxxxx 20 XXX, xxxxxx.

§110xx xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 355/2021 Xx. x účinností od 1.10.2021

§110xx

Xxxxxxxxxxx řízení

Na zdaňovací xxxxxx a lhůtu xxx podání xxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

§110xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 355/2021 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.10.2021

Xxxxx 5

Zvláštní xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

§110xx

Xxxxxx xx zrušení xxxxxxxxxx x dovozním režimu xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x registrace xxxxxxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxx evidenční xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxx 2 xxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx dne xxxxx xxxxxxxxxx zprostředkovatele spočívající xx vynětí xxxxxxxxxx xxxxx x registrace xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx dovoz xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx; xx neplatí, xxxxx xxxxxxx nebo změna xxxxxxxxxx byly xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx ke xxxxxx xxxx v dovozním xxxxxx.

§110xx xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 355/2021 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.10.2021

§110zw

Oprava xxxx po xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx místa

Na xxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx přiznání za xxxxxxxx zdaňovací období xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx použije §110zp obdobně.

§110zw vložen xxxxxxx předpisem č. 355/2021 Xx. x xxxxxxxxx od 1.10.2021

§110xx

Xxxxxxx daně nezaplacené xxxxxxxxxxxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx x registraci xxxxxxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx daň x xxxxxxxxx plnění, xxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx místa, xxxxx

x) xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x

x) xxxx xxx nebyla zprostředkovatelem xxx xxx vymáhání xxxxxxxxx, nebo je xxxxxx, xx by xxxx vymáhání xxxx xxxxxxxxxxxx bezvýsledné.

§110zx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 355/2021 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.10.2021

§110zy

Zvláštní xxxxxxxxxx o xxxxxxxx povinnostech xxxxxxxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxx povinnosti zprostředkovatele xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx pověřující xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 vzniklé xxx dne skončení xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, nebo ode xxx zániku zprostředkovatele xxxx osoba, xxxxx xxxxxxxxxxx vybraná xxxxxx xxxxx odstavce 1, x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, který xx právnickou osobou x právním xxxxxxxxx; xxxx xxxxxxxxxx plní xxxxxx xxxxxxxx.

§110xx vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 355/2021 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.10.2021

ČÁST XXXXX

XXXXXXXXX, XXXXXXXXX X ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

§111

Přechodná xxxxxxxxxx

1. Xxx xxxxxxxxx xxxx z xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxx x xxx xxxxxxxxx práv s xxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx předpisy.

2. Xxxxx dosavadních xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx do xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx se xx xx xxxxx xxxxxxxx posuzují xxxxxxx xxxxxxxx lhůty, které xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx. Xxxxx pro xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx 1 se řídí xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

3. Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx je xxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx.

4. Xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xx 25. července 2004 xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx 2004 podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

5. Zdaňovacím xxxxxxx pro plátce, xxxxx podává daňové xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx 4, xx xxxxxx od 1. xxxxxx 2004 xx 30. xxxxxx 2004. Xx 1. xxxxxxxx 2004 plátce xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §99.

6. Xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx, která byla xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx přidělená xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx zaregistrovaným xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx tak, že xxxxx tři xxxxxxx x pomlčka xx xxxxxxxxx xxxxx "CZ". Xxxxxx subjekt xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx daňové xxxxxxxxxxxxx xxxxx. Xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx vyznačí změnu xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx.

7. Xxx xxxxxxxxx xxxx obratu xxxxxxx x §6 xxxxxx xxxxxx se pro xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x obratu dosaženému xxxx účinností xxxxxx xxxxxx.

8. Ve zdaňovacích xxxxxxxx roku 2004 xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx daně podle §76 odst. 6 xxxxxxxxxx xxxxxxxxx při xxxxxxxxxx odpočtu xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx roku 2003.

9. Xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx plátce, xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x majetku x xxxxxx xx 31. xxxxxxxx 2000 xxxxxx xxxxxxxxxx podle §20 dosavadního zákona, xxxxxx xxxxxx snížení xxxxxx xx xxxxxxx xxxx podle §74 xxxx. 5 xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle §76 xxxxxx xxxxxx.

10. Při xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xx 1.xxxxx 2004 xx 31.xxxxxxxx 2004 xxxxxxxxx xxxxxx xxx, xx xx období xx 1. ledna 2004 xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx podle znění §20 xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx 31. xxxxxxxx 2004 xxxxx §76 xxxxxx xxxxxx. Vypořádání xx xxxxxx od 1. xxxxx 2004 xx xxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx duben 2004. X xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx vypořádané období xxxxx předchozí věty xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §20 xxxx. 11 xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xx 31. xxxxxxxx 2004 plátce xxxxx do daňového xxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxx období xxxx 2004. Xx zdaňovacích xxxxxxxx xxxx 2005 xx použije xxxx xxxxxxxx koeficient pro xxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx daně podle §76 odst. 6 xxxxxxxxxx vypočtený xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx období xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx 31. xxxxxxxx 2004.

11. X smluv uzavřených xx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx daň xx dni xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxx datem xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx. X smluv xxxxxxxxxx xx xxx předcházejícího xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona x budou xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, je xxxxxx, xxxxx je xxxxxxx xxxxxxx x zaplatit xxx, xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx ke xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxx přijetí platby, xxxxx je xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona. Xxxxxx xxxxxxxxx před xxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx není xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

12. Xxx smlouvy x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx byly xxxxxxxx x předmět xxxxxxx xxx předán xx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx č. 588/1992 Sb., x dani z xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx platném xx xxx předcházejícího datu xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

13. Osoba registrovaná x xxxx v xxxxx členském xxxxx xx xxxx zaregistrovat xx dni nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxx.

14. X zboží, xxxxx xxxx x xxxxx členském státě xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx 30. dubna 2004 a xx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona vstoupí xx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx.

15. U xxxxx, xxxxx xxxx x tuzemsku propuštěno xx xxxxxxx režimu xxxxx, xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xx 30. xxxxx 2004 x xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona vstoupí xx jiného xxxxxxxxx xxxxx, xx postupuje xxxx xxx vývozu xxxxx.

16. Xxxxxxxxxx §36 xxxx. 10 se xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx 30. xxxxx 2004.

17. Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 377/2005 Xx.

18. Xxx xxxxxxxxx místa xxxxxx xxxxx §8 xxxx. 3 x xxxxxx xx účinnosti tohoto xxxxxx xx 31. xxxxxxxx 2004 xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx zboží xx xxxxxx členského státu xxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx roce.

19. Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx správci xxxx xxxxx §18 xxxxxx x. 588/1992 Xx., o xxxx x xxxxxxx hodnoty, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xx x xxxxxxxxx xx 31. xxxxxxxx 2004, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

20. X xxxxxxx nemovitosti, x kterého xxxxx x právním účinkům xxxxxx xx 30. xxxxx 2004, se xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

21. U xxxxx, xxxxx bylo xxxxxxxx xx xxxx, které xxxx xxxxxxxxx státy xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, a xxxxxxxxxx xx příslušných celních xxxxxx, xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

22. U xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx se xx účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxx §81 xx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

23. Pokud xxxx xxxxx před xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx propuštěno xx xxxxxx xxxxxx x jeho výstup xx jiného xxxxxxxxx xxxxx xx účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx celním xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§112

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxx xx:

1. Xxxxx č. 588/1992 Sb., o xxxx z přidané xxxxxxx.

2. Zákon č. 321/1993 Sb., xxxxxx se xxxx x doplňuje zákon x. 588/1992Xx., x xxxx z přidané xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 196/1993 Xx.

3. Zákon č. 258/1994 Sb., xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx zákon x. 588/1992 Sb., x xxxx x xxxxxxx hodnoty, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

4. Xxxxx č. 133/1995 Sb., xxxxxx xx mění x xxxxxxxx xxxxx x. 588/1992 Sb., x xxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

5. Zákon č. 208/1997 Sb., xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxx x. 588/1992 Xx., x dani x xxxxxxx hodnoty, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§113

Xxxxxxxx

Xxxxx zákon nabývá xxxxxxxxx xxxx vstupu xxxxxxx o xxxxxxxxxxx Xxxxx republiky k Xxxxxxxx xxxx v xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx §23 xxxx. 3, §73 xxxx. 3 xxxx xxxxxxxx x §51 xxxx. 1 písm. x), xxxxx xxxxxxxx účinnosti xxxx 1. ledna 2005.

Xxxxxxxx v. r.

Špidla x. x.

Příloha č. 1 x zákonu č. 235/2004 Xx.

Xxxxxx plnění, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx za xxxxx xxxxxxx x xxxx

1. Xxxxxx xxxx, xxxxx, xxxxx, chladu x xxxxxxxxx.

2. Dodání xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxx.

3. Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx.

4. Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx.

5. Xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x letištní xxxxxx.

6. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

7. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

8. Xxxxxx xxxxxxxx výstav, xxxxxxxx x xxxxxxxx.

9. Provozování xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx, xxxxxx, závodních x xxxxxxxxx jídelen.

10. Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx jiné xxx xxxxxxxxxx xx xxxx podle §53.

11. Xxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx předpisů xxxxxxxx xxx činnost xxxxxx xxxxx.

Xxxxxxx x. 2 x zákonu x. 235/2004 Xx.

Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx první xxxxxxx xxxxx

XX-XXX

Xxxxx xxxxxx

38.1

Xxxx a xxxxxxxx komunálního odpadu.

38.2

Příprava x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

38.3 Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx k xxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxxx.

51

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx.

86

Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx XX-XXX 86, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx daně xxxxx §58.

87

Sociální xxxx, xxxxx není xxxxxxxxxx xx xxxx podle §59.

90

Xxxxxx autorů x xxxxxxxxx umělců, xxxxx xx nejedná x xxxxxxxxxx oprávnění x xxxxxx xxxxx dílo xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x mimo xxxxxx xxxxxxxxxxx novinářů, xxxxxxxxxxx modelů x xxxxxxx.

96.03

Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, které xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx XX-XXX xxxxxx x 1. xxxxx 2008 x xxxxxxxx uvedenému xxxxxxxx popisu k xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx rozumí xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx trasách, kdy xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxxx jízdních xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 111/1994 Sb., o xxxxxxxx xxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx č. 266/1994 Sb., o dráhách, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx č. 49/1997 Sb., x civilním letectví x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx č. 455/1991 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx č. 114/1995 Sb., x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx č. 122/2014 Sb., x xxxxxxxx řádech xxxxxxx xxxxxxx dopravy, xxx-xx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx veřejnou.

Oprávněním k xxxxxx xxxxx dílo xxxx xxxxxxxx výkon xxxx se xxx xxxxx zařazení služby xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx oprávnění xxxxx xxxxxx č. 121/2000 Sb., x xxxxx xxxxxxxxx, x právech xxxxxxxxxxxxx x právem xxxxxxxxx x x změně xxxxxxxxx zákonů, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxx x. 2a x xxxxxx č. 235/2004 Sb.

Seznam služeb xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx

XX-XXX

Xxxxx xxxxxx

36.00.2 Xxxxxx x xxxxxx vody xxxxxxxxxxxxxxx sítí.
37 Odvádění a xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx služeb xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx.

49

Xxxxxxx xxxxxxxx pravidelná xxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxx zavazadel a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

50

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx.

55 Xxxxxxxxx xxxxxx.
56

Xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx nápojů, xxxxx

- nejsou xxxx xxxxxxxxxx služby xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx §57 xx 59,

- xx xxxxxxx x xxxxxx alkoholických nápojů; xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx uvedených xxx kódem xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx 2203 00 10, xxxx

- xx x rámci xxxxxxxxxx služby xxxx xxxxxxxx nápojů xxxxxxx x podání xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx 24.

59.14, 90, 91, 93 Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx, do xxxxxxx, xx xxxxxxxxx parků, xx xxxxxxxx, do xxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxx, xx xxxxxxx x xx podobné xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx botanických xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx.
77, 85, 91 Xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx, xxxxxx, xxxxxx, prospektů, xxxxx, xxxxxxxx, periodik, xxxxxxxxxxx xxxx, předloh xx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, hudebnin x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx xx uplatňuje xxxxx xxxxxxx sazba xxxx, xxxxx xx jedná x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x informační xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx zákona xxxx xxxxxxx služby xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
81.21.10 Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x domácnostech.
81.22.11 Služby xxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx.
88.10, 88.91 Xxxxxx xxxx x xxxx, staré, xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
93.11, 93.12, 93.13, 93.29.11 Poskytnutí xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx; použití xxxxxxx i xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx; služby xxxxxxxxxxx s provozem xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx.
95.23 Xxxxxx xxxxx a xxxxxxxx výrobků.
95.29.11 Opravy x xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx výrobků.
95.29.12 Opravy xxxxxxxx xxx.
96.02 Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx.
96.04 Xxxxxx xxxxxxxxx lázní, xxxx, parních lázní x xxxxxxx jeskyní.

Druhé xxxxxxx sazbě daně xxxxxxxxx služby, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx XX-XXX xxxxxx x 1. xxxxx 2008 x výslovně xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx k xxxxxx xxxx x xxxxxxx části této xxxxxxx.

Xxxxx nomenklatury celního xxxxxxxxx xx xxx xxxxx zařazení služby xx xxxxxxxxx sazby xxxx rozumí xxxxxxx xxx popisu xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxx platném x 1. xxxxx 201872).

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx osob xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx po xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx cestující xxxxxxxxx x vystupují xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx řádů, xxxxxxxxxxx xxxxx zákona č. 111/1994 Sb., x silniční dopravě, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx č. 266/1994 Sb., x xxxxxxx, ve xxxxx pozdějších předpisů, xxxxxx č. 49/1997 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxx x x změně x xxxxxxxx xxxxxx č. 455/1991 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, zákona č. 114/1995 Sb., x xxxxxxxxxxxx plavbě, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx č. 122/2014 Sb., x xxxxxxxx xxxxxx veřejné xxxxxxx xxxxxxx, xxx-xx o xxxxxxxx osobní xxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx účely xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxx č. 65/2017 Sb., o xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx x služby xxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx pro xxxxx zařazení služby xx xxxxxxxxx sazby xxxx xxxxxxxx úklid x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx domě. Xx xxxxxxxx práce x xxxxxxxxxx se xxxxxxxx také xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxx x. 3 x xxxxxx x. 235/2004 Xx.

Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx první xxxxxxx xxxxx xxxx

Xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxx xxxxx

01-05, 07-23, 25

- Potraviny xxxxxx xxxxxx (xxxxx xxxxxxxxxxxxx, vymezených xxxxxxxxx xxxxxxxxx70) x xxxxxx xxx xxxxxxx; xxxx xxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx, obvykle xxxxxx x přípravě xxxxxxxx; xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx doplněk xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx; xxxx.

Xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx 2203-2208 a zboží xxxxxxxxx xxxx 0402, 0404, 1901, 2106, xxxxx xx zahrnuto x příloze č. 3a.

06

- Xxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx; xxxxxx, kořeny x xxxxxxx; xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

07-12

- Xxxxxxxx x xxxxxx.

28-30

- Xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxx xxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx - xxx xxxxxx xxx zdravotní xxxxxx, prevenci xxxxxx x léčbu xxx xxxxxxx xxxxxxxx účely.

Mimo xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx 2843-2846, 2852, 3002, 3003, 3004, 3006, xxxxx xx xxxxxxxx v příloze č. 3a.

01-96

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx prostředků xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx obvykle xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx potřebu nemocných xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xx zmírnění xxxxxx xxxxxxxx a xxxxx xxx xxxxxxx xx

- xxxxxxxx skupiny x xxxxxxx x. 1 xxxxxx C přílohy x. 3 x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx pojištění, xxxxx xx xxxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx "Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx", vatu xxxxxxxxx nebo xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

- přílohy č. 4 x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

01-96

- Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx příslušenství xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx ke zmírnění xxxxxx xxxxxxxx, pokud xx jedná x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx kvalifikovaného xxxxxxxxxxxxxx pracovníka, kterým xxxxx pracovník xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx určeného x xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

90

- Ortopedické xxxxxxx x přístroje, xxxxxx xxxxx, chirurgických pásů x xxxxxxx xxxx; xxxxx a xxxx xxxxxxxxxx x léčbě xxxxxxxx; umělé části xxxx; xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx a jiné xxxxxxxxxx nošené v xxxx xxxx na xxxx anebo xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx následků xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, x xx xxxxx xxxxxxxxxxxx prostředky xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx právního předpisu xxxxxxxxxxxx zdravotnické prostředky, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxx výlučnou xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx zdravotního postižení xxxx xx zmírnění xxxxxx důsledků.

48, 64, 66, 84, 85, 87, 90, 91

- Xxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxx nemocnými xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx zmírnění xxxxxx xxxxxxxx, jež není xxxxxxxxxxxxx prostředkem xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx prostředků xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x to:

- Braille xxxxx

- Xxxxxx a xxxxxxxxx xxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx

- Xxxxx xxxxxx x stroje xx zpracování xxxxx (xxxxxx procesory) upravené x používání xxxxxxxxxx x částečně vidícími xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx horní končetinou

- Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx x částečně vidící xxxxx a elektronické xxxxxxxx stroje x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx nevidomé x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx

- Xxxxxxxx speciálně xxxxxxxx pro xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx s xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx adaptérem xxx zvětšování písma x obrazu, x xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx nebo hmatovým xxxxxxxx nebo hardwarovým xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxx

- Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx nevidomé x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx pro xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x jiné xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

- Xxxxxxxx počítačů x xxxxxxxx zařízení k xxxxxxxxx umožňující xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx amputovanými končetinami

- Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx použití xxxxxxxxxxx osobami

- Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx

- Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx vizuální xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx x částečně xxxxxx xxxxx

- Ruční xxxxxxxx nožních xxxxxx, xxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxx xxxx, xxx xxxxxxx postižené xxxxx

- Xxxxxxx pro nevidomé x xxxxxxxx vidící xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx výstupem x pouzdrem xxxxx xxx z xxxxxxx xxxx a xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx osoby

- Xxxxxxxx a světelné xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx a budíky x hlasovým xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx osoby

- Xxxxx x součásti xxxxxx xxxxxxx, u xxxxxxx xx čestným prohlášením xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x určitému xxxx xxxxxxxxx druhu xxxxx.

94

- Xxxxxx sedačky xx xxxxxxxxxx.

4401

- Xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxx, větvích, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx tvarech; xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx, piliny x xxxxxxx xxxxx x xxxxxx, též aglomerované xx polen, xxxxxx, xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxx vybraných xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx sazebníku ve xxxxx platném x 1. xxxxx 201872).

Xxxxx xxxxxxx sazbě daně xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx současně xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx sazebníku x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx k xxxxxx kódu x xxxxxxx xxxxx této xxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx zařazení xxxxx xx příslušné xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx nápoje xxxxx xxxxxx č. 65/2017 Sb., x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx účinky návykových xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Příloha x. 3x x zákonu x. 235/2004 Xx.

Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx snížené xxxxx daně

Kód xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxx xxxxx

0402, 0404, 1901,2106

- Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xxx xxxx xxxx.

0801, 1101 xx 1106, 1201, 1204, 1206 xx 1208, 1212, 1214, 2004, 2005

- Xxxxxxx xxxxxxx, x xx:

- z xxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 8 x 12

- x brambor

- xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx 0713, ze xxxx nebo x xxxxxx xxxx xxxx xxxxx 0714 nebo x výrobků kapitoly 8.

- Směsi xxxxxx xxxxxxxxx výrobků.

1107 až 1109, 1903, 3505

- Xxxx, xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx x směsi xxxxxx xxxxxxx.

1806, 1901, 2004, 2005, 2103, 2106

- Upravené mlýnské xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx lepku.

2201 - Xxxxx voda.

2843-2846, 2852, 3002, 3003, 3004, 3006

- Xxxxxxxxxxxx, očkovací xxxxx, xxxx, kontrastní xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx k podávání xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx - určené xxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx služby, xxxxxxxx xxxxxx a xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

4901 - 4905, 4911, 8523

- Knihy, xxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx, noviny, xxxxxxxx, periodika, xxxxxxxxx xxxxx, předlohy ke xxxxxxxx, omalovánky, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx záznamu xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx

- jsou xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x

- xxxxx x xxxxx, x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx 50 % xxxxxx nebo které xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx obsahu xxxx audiovizuálního xxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx sazebníku xx pro xxxxx xxxxxxxx zboží do xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x 1. xxxxx 201872).

Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx podléhá xxxxx, které odpovídá xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx v xxxxxxx xxxxx této xxxxxxx.

Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx se xxx xxxxx zařazení zboží xx příslušné xxxxx xxxx xxxxxx potraviny xxxxxxxxxx x xxxxxx 2 odst. 2 xxxx. x) x x) xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx a Rady (XX) č. 609/2013 xx xxx 12. xxxxxx 2013, x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxx x xxxx xxxx, xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx regulaci hmotnosti x x zrušení xxxxxxxx Xxxx 92/52/EHS, xxxxxxxx Komise 96/8/ES, 1999/21/XX, 2006/125/XX x 2006/141/XX, xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2009/39/XX x xxxxxxxx Xxxxxx (XX) x. 41/2009 a (ES) x. 953/2009. Xxxxxxxxxxx xxx xxxx děti xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x článku 2 xxxx. 2 xxxx. x) nařízení (XX) č. 609/2013.

Mlýnské xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx, xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx x směsi xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx mlýnské xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx splňovat xxxxxxxxx xx složení xxxxxxxx xxx osoby x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx definované x xxxxxxxx Xxxxxx (XX) č. 41/2009 xx xxx 20. xxxxx 2009 o složení x označování potravin xxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx lepku.

Pitnou xxxxx se xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx odběratelům xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 274/2001 Sb., x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x o xxxxx některých xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxx xx xxx účely xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx sazby xxxx xxxxxx reklama xxxxx xxxxxx č. 40/1995 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxx a x změně a xxxxxxxx xxxxxx č. 468/1991 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších předpisů, xx znění pozdějších xxxxxxxx.

Příloha x. 4 x zákonu x. 235/2004 Xx.

Xxxxxxxx díla, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx

Xxx xxxxxxxxxxxx celního xxxxxxxxx

Xxxxx xxxxx

X) Umělecká xxxx

5805

- Xxxxxxxxx zhotovené xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx však v xxxx kopiích.

6304

- Xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxx originální xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxx.

9701

- Xxxxxx, xxxxx, xxxxxx, koláže, a xxxxxxx xxxxxxxx díla, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx umělcem, kromě xxxxx a xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx, technické, xxxxxxxxxx, obchodní, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx účely, xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, divadelní xxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxx malovaná xxxxxx.

9702

- Xxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx počtu xxxxxxxxx x černobílém xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, x xx výhradně xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

9703

- Xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx x jakéhokoliv materiálu, xxxxx byly xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxxx xxxxx xx 8 xxxx, xxxxx výroba xxxxxxx xxx dohledem xxxxxx xxxx jeho xxxxxxxx zástupce.

B) Sběratelské xxxxxxxx

9704

- Xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx, obálky frankované x xxxxxxxx poštovním xxxxxxxx xxxxxxx dne xxxxx známky, poštovní xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx nefrankované xxxxxxxx, xxxxx nejsou xxxxxxxx platidlem xxx xxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

9705

- Xxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, mineralogického, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

X) Xxxxxxxxxxxxx

9706

- Xxxx xxxxxxxx než xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxx 100 xxx.

Xxxxxxx x. 5 x zákonu č. 235/2004 Xx.

Xxxxxx xxxxx, x xxxxxxx se xxx dodání použije xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx

Xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxx xxxxx

2618 00 00

Xxxxxxxxxxx struska (struskový xxxxx) x xxxxxx xxxxxx nebo xxxxx

2619 00

Xxxxxxx, xxxxxxx struska (xxxx než xxxxxxxxxxx xxxxxxx), xxxxx a xxxx odpady z xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx

2620

Xxxxxxx, popel x xxxxxx (xxxx než x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx), obsahující xxxx, xxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx

3915

Xxxxxx, úlomky x xxxxxxx z xxxxxx

4004 00 00

Odpady, xxxxxx a odřezky x kaučuku (xxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxx) x xxxxxx x xxxx x xxxx

4707

Xxxxxxx papír, xxxxxx xxxx xxxxxxx (xxxxx x xxxxx)

5003 00 00

Xxxxxxxx xxxxx (včetně xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx)

5103 00 00

Xxxxx x xxxx nebo x xxxxxxx xxxx hrubých xxxxxxxxx chlupů (xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx)

5103 20 00

Ostatní odpad x xxxx xxxx xxxxxxx zvířecích xxxxxx

5103 30 00

Xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

5202 00 00

Xxxxxxxx xxxxx (xxxxxx niťového xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx)

5202 10 00

Xxxxxx xxxxx

5505

Xxxxx x chemických xxxxxx (xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx)

6310

Xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx, xxxxxxx, šňůry, xxxxxxx x lana x textilních xxxxxxxxx xx xxxxx zbytků xxxx výrobků vyřazených x používání

7001 00 10

Xxxxxxxx střepy x xxxx xxxxxxxx xxxxxx

7112

Xxxxx x xxxx z xxxxxxx xxxx xxxx x kovů xxxxxxxxxxx xxxxxxx kovy; xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxx kovy xxxx sloučeniny drahých xxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx

7204

Xxxxx x xxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx; xxxxxxxxx odpad xx xxxxxx xxxx xxxxx v xxxxxxxx

7404 00

Xxxxxx xxxxx x xxxx

7503 00

Niklový xxxxx x xxxx

7602 00

Xxxxxxxxx xxxxx x šrot

7802 00 00

Olověný odpad x xxxx

7902 00 00

Xxxxxxx odpad x xxxx

8002 00 00

Xxxxxx xxxxx a šrot

8101 97 00

Xxxxx a xxxx x xxxxxxxx

8102 97 00

Xxxxx x xxxx x xxxxxxxxx

8103 30 00

Odpad x xxxx z xxxxxxx

8104 20 00

Xxxxx a xxxx x xxxxxxx

8105 30 00

Xxxxx x xxxx x xxxxxxx

xx 8106 00 10

Odpad x xxxx x xxxxxxx

8107 30 00

Odpad x xxxx x xxxxxx

8108 30 00

Odpad x šrot z xxxxxx

8109 30 00

Xxxxx x xxxx xx xxxxxxxx

8110 20 00

Xxxxx x xxxx x xxxxxxxx

8111 00 19

Odpad x xxxx x xxxxxxx

8112 13 00

Xxxxx x xxxx x xxxxxxx

8112 22 00

Xxxxx x šrot z xxxxxx

8112 52 00

Xxxxx x šrot x xxxxxxx

8112 92 10

Xxxxx x šrot xxxxxx

8112 92 21

Xxxxx a xxxx x xxxxx (xxxxxxxx); xxxxxx; xxxxxx; xxxxx; xxxxxx a xxxxxxxx

8113 00 40

Xxxxx x xxxx x xxxxxxx

8548 10

Xxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx; nepoužitelné xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxx nomenklatury xxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxx kód xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx uvedený x xxxxxx sazebníku xx xxxxx xxxxxxx x 1. xxxxx 201872).

Xx-xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx "xx", xxxxxxxx xx xxxxxxx na xxxxx xxxxxxxx současně xxxxx xxxxxxxxxxxx celního xxxxxxxxx a výslovně xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxx x. 6 x zákonu x. 235/2004 Xx.

Xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx xx xxxxxxx režim xxxxxxxxx xxxxxx povinnosti, xxxxxxx-xx xxx xxxxx xxxxxxxxx

1. Převod povolenek xx emise skleníkových xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx obchodování x povolenkami xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.

2. Xxxxxx mobilních xxxxxxxx, xxxxxxx se xxx xxxxx daně z xxxxxxx xxxxxxx rozumí xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx pro xxxxxxx xx spojení se xxxx, která xx xxxxxxx, x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxx xx xx, zda xxxx xxxxx xxxxxxx.

3. Dodání xxxxxxxx s xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx jsou xxxxxxxxxxxxxx a centrální xxxxxxxxxxx jednotky, xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

4. Dodání xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v §7a xxxx. 2.

5. Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x elektřiny.

6. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx služeb.

7. Xxxxxx xxxxxxx konzolí, xxxxxxx x laptopů.

8. Xxxxxx xxxxxxxx x technických xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx.

9. Xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxx kovů, xxxxxx xxx v příloze č. 5 x x xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx režimy xxxxx §90 xxxx 92.

10. Xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx bylo České xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxx povoleno uplatňovat xxxxxxxx opatření xxxxxxxxxxx xx xx článku 193 xxxxxxxx 2006/112/ES x společném xxxxxxx xxxx z xxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxx x. 6 xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 360/2014 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2015

Čl. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx zdaňovací xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx platí xxxxxxxxx xxxxxx předpisy.

2. Xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx (xxxxxxx xxxxxx) x xxxxxxx části Xxxxxxxx města Prahy, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx povinnými x xxxx, se xxxxxxx xxxxxx ke dni xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx Xxxxxx xxxxx Xxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxx, bylo xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 635/2004 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2005

Xx. XXX

Xxxxxxxxx ustanovení

Opravu xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx §42 xxxx. 1 písm. x) xxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxx, za xxx xxx byla xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx rozpočtu xxxxxxx.

Xx. XXX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 545/2005 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2006

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xx. XX

Řízení xx xxxxxx, x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx finančních xxxxxx xx celní xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx přede xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, dokončí xxxxx, který xxxxxx xxxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 230/2006 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.6.2006

Čl. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx zdaňovací xxxxxx xxxxx dnem nabytí xxxxxxxxx tohoto zákona, xxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x tím xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

2. X xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, rodinného domu xxxx bytu nebo x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx domu, xxxxxxxxx xxxx xxxx bytu, x xxxxxxx dojde x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx do 31. xxxxxxxx 2007, se xxxxxxx xxxxxxx sazba xxxx.

Xx. XX vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 261/2007 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2008

Xx. XI

Přechodné xxxxxxxxxx

Xxx xxxxxxx náhrady xx xxxxxxxxxxx xxxx při xxxxxxxxx xxxxxxx registrační xxxxxxxxxx, které nastalo xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů.

Čl. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 270/2007 Xx. x xxxxxxxxx xx 31.10.2007

Xx. XXX

Xxxxxxxxx ustanovení

Ustanovení xxxxxx zákona xx xxxxxxx i pro xxx z xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 328/1991 Sb., o konkursu x vyrovnání, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

Xx. XXX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 296/2007 Xx. x účinností xx 1.1.2008

Xx. XX

Xxxxxxxxx ustanovení

1. Xxx uplatnění xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx zdaňovací xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx x pro xxxxxxxxx práv x xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx předpisy.

2. Xxx smluvní vztahy xx xxxxx x xxxxxxxxx pronájmu xxxxxxxxxx xxxxx zákona x. 235/2004 Sb., xx xxxxx účinném xx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx smlouvy xxx xxxxxx do xxxxxxx xxxxxxx do xxx xxxxxxxxxxxxxxx dni nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xx použijí xxxxxxxxxx xxxxxx x. 235/2004 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xx dne xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

3. Osoba xxxxxxx x xxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx identifikovaná x xxxx podle §96 a 97 xxxxxx x. 235/2004 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxxx xx na xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §95 xxxxxx č. 235/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx plátcem xx xxxxxx §94 xxxxxx x. 235/2004 Xx., xx xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, x je povinna xx 15 dnů xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona xxxxxxx místně příslušnému xxxxxxx xxxx, xx xx xxxxxx xxxxxxxx x dani.

4. Xxxxx xxxxxxx x xxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx k xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xx xx dne nabytí xxxxxxxxx tohoto zákona xxxxxxx plátcem podle §94 xxxxxx x. 235/2004 Xx., xx xxxxx účinném xx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx provozovny, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx osoba xxxxxxxxxxx pouze xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx, xx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona xxxxx xxxxxxx xxxxx §94 zákona č. 235/2004 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xx povinna do 15 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxx xxxxxxxxx x registraci.

5. Xxxx obratu xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §94 x 95 a zrušení xxxxxxxxxx plátce xxxxx §106 xxxxxx x. 235/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, se xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx 12 po xxxx jdoucích kalendářních xxxxxx způsobem

a) xxxxx §6 odst. 2 xxxxxx x. 235/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxxx do xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxx x. 235/2004 Xx., ve xxxxx xxxxxxx do xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, x

x) xxxxx §6 xxxx. 2 xxxxxx x. 235/2004 Xx., xx xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxxxx měsíce, v xxxxxxx průběhu xxx x xxxxxxxxx xxxxx x. 235/2004 Sb., xx znění xxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

6. X xxxxxxxxxx zboží, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx použití x xxxxxxxxx osvobozením xx xxxxxxxxx cla do xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx č. 235/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona.

Čl. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 302/2008 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2009

Xx. II

Přechodná ustanovení

1. X xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxx xxxxx §13, xxxxxxx x jiného členského xxxxx podle §16, xxxxxxx xxxxx §20 x x technického xxxxxxxxxx xxxxxxxx automobilu52), x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x x datem xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx do xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, se pro xxxxxxxxx nároku xx xxxxxxx daně xxxxxxx xxxxxxxxxx §72§79 xx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxxxx dni xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xx i xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

2. Xxx xxxxxxxx osobního xxxxxxxxxx formou, xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx za úplatu xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx sjednají, že xxxxxxxx xx oprávněn xxxxx osobní automobil, xxxxx xx předmětem xxxxxxx, xxxxxxxxxx úhradou xxxxxxxxxx xxxxxxx ze xxxxxxx, s xxxxx xxxxxxx xx užívání xx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxx uplatnění xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx §72 xx §79 xx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxxxx dni xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xx x xx xxxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx.

3. X xxxxxxxx xxxxxxxxxx a x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx osobního xxxxxxxxxx52), xxxxxxxxxx xxxxx xxxx 1 a 2 xxxxxxxxxxx ustanovení, xx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx od daně xxxxxxxxxx §62 odst. 2 ve znění xxxxxxx xx dne xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

Xx. XX vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 87/2009 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.4.2009

Čl. XXXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x daně x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx předcházející xxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx, jakož x xxx xxxxx x povinnosti x xxx xxxxxxxxxxx, se xxxxxxx dosavadní právní xxxxxxxx.

2. Xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, plyn, xxxx, teplo, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx roku 2009, xxx xxxx xxxx 2010, oprávněn xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x měřicích zařízení x 31. xxxxxxxx 2009, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx, plynu, xxxx, tepla a xxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx 31. xxxxxxxx 2009, x xx i xxxxx, xxxx-xx odečet z xxxxxxxx xxxxxxxx proveden xx xx xxxxx xxxx. V xxxxxx xxxxxxxxx xxx u xxxxxxxx za xxxxxx xx 31. prosince 2009 plátce xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx 31. xxxxxxxx 2009 x u xxxxxxxx za xxxxxx xx 1. xxxxx 2010 plátce xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx 1. xxxxx 2010.

3. Plátce, xxxxxxx xxxxxxx povinnost xxxxxxx xxx x úplat xxxxxxxxx xxxxx dnem xxxxxxxxxxx zdanitelného plnění, x to nejpozději xx 31. xxxxxxxx 2009, xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx přijatých xxxxx ke xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx 1. lednu 2010 xxxxx xxxx x přidané hodnoty xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx x přidané xxxxxxx xxx přijetí xxxxxx.

4. U xxxxx x finančním pronájmu, xxxxx xxxx xxxxxxxx xx 31. xxxxxxxx 2008 xxxxx xxxxxx x. 235/2004 Xx., xx znění xxxxxxx xx 31. prosince 2008, a xxxxxxx xxxxxxx smlouvy byl xxxxxx xx užívání xxxxxxx do 31. xxxxxxxx 2008, xx xx 1. xxxxx 2010 xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx do 31. prosince 2008.

Čl. XXXX vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 362/2009 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2010

Čl. II

Přechodná xxxxxxxxxx

1. Xxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx dnem nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x tím xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx předpisy.

2. Xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx x xxxxxx členských xxxxxxx, xxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, se xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx předpisů.

3. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx předcházejícímu xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx povinen xxxxx xxxxx §102 xxxxxx x. 235/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xx dne nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

4. Xx-xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx účastníkem xxxxxxxx xx xxxxxxx smlouvy x xxxxxxxx10) xxxx xxxx obdobné smlouvy, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx žádost o xxxxxxxxxx člena xxxxxxx xxxxxxxxxx xx 31. xxxxx 2010, xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxx xxx x xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx základě xxxxxxx x sdružení10) nebo xxxx obdobné xxxxxxx.

5. Xx-xx xxxx xxxxxxx xx xxx předcházejícímu xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx v xxxxxx, zaniká xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona.

Čl. II xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 489/2009 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2010

Xx. II

Pro uplatnění xxxx z xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxx i xxx uplatnění xxxx x xxxxxxxxxx s xxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx zákon č. 235/2004 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona.

Čl. II xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 120/2010 Xx. x účinností xx 29.4.2010

Xx. II

Přechodná xxxxxxxxxx

1. Xxx xxxxxxxxx daně x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxx i xxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxx xx použijí xxxxxxxxx právní xxxxxxxx, xxxx-xx dále stanoveno xxxxx.

2. Xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx, xxxxx vznikl xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx x který plátce xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx po xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx podmínky stanovené x §73 xxxxxx x. 235/2004 Sb., xx xxxxx účinném xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

3. Xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx majetku xxxxxxxxxxx vlastní xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx do xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx plnění xxxxx §13 xxxx. 4 xxxx. b) zákona x. 235/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona x xxxxx xx odpočet xxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx vznikne nárok xx odpočet xxxx x xxxxxxx, xx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx krátil x xxx, xx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx v té xxxx, kterou xxxxxx xxxxxxxxxx. X xxxxxx xxxxxxxxx je xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx odpočet daně xxxxxxxx za xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxx x uskutečnění xxxxxx podle §13 xxxx. 4 xxxx. x) zákona č. 235/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx nabytí účinnosti xxxxxx zákona. Pro xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx daně xxxxx xxxxxx ustanovení xx xxxxxxxxx §73 xxxx. 3 a 4 xxxxxx x. 235/2004 Xx., xx znění xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

4. Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx daně za xxx 2011 se xxxxxxxxx xxxxx §76 xxxxxx x. 235/2004 Xx., xx znění xxxxxxx ode dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

5. X xxxxxxx xxxxxxx xxxx uplatněného x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx při xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx odpočtu xxxx xxxxxxxxx xxxxx §78 xxxx 79 xxxxxx x. 235/2004 Xx., xx xxxxx účinném xx dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

6. Xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx nesouvisející x xxxxxxxxxxxxxx ekonomických xxxxxxxx plátce, xxxxx xxx takový xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx postupuje xxxxx §13 odst. 4 xxxx. x) xxxx §14 xxxx. 3 xxxx. x) xxxxxx x. 235/2004 Xx., ve xxxxx xxxxxxx do dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

7. Pro xxxxxxxxx xxxxx xxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx zaplacené xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx §85 xxxx. 7 zákona x. 235/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxxx podle §85 xxxx. 7 xxxxxx x. 235/2004 Xx., xx znění xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. XX vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 47/2011 Xx. s xxxxxxxxx od 1.4.2011

Čl. XX

Xxxxxxxxx ustanovení

1. Xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x daně x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxx x pro práva x xxxxxxxxxx s xxx xxxxxxxxxxx, se xxxxxxx xxxxx x. 235/2004 Sb., ve xxxxx xxxxxxx přede xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 262/2014 Xx.

3. Při xxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxx spojené x xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx, který uskutečnil xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx dne xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx samostatně xx xxxxxx přede xxxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx a samostatně xx období ode xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona xx xxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxx zařízení xx xxx xxxxxxxxxxxxxxx dni xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxx na xxxxxxx propočtu, xx-xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx proveden xx xx xxxxx xxx. X xxxxxx xxxxxxxxx xxx x spotřeby xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx sazbu xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx a x xxxxxxxx za xxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx sníženou xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxx; x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx podle §37 xxxx. 3 xxxxxx x. 235/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Plátce xx xxxxxxxx x xxxxxx vody, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx a čištěním, xxxxxxxx zneškodňováním odpadních xxx x xx xxxxxx tepla xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxxxx k období xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx, x xx i x xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx skutečné xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

4. Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 262/2014 Sb.

5. Xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 262/2014 Xx.

6. Xxxxxxx-xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx povinnost xxxxxxx xxx xx xxxxxxx při xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx-xx xxx xxxxxxxxxxx zdanitelného plnění xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx plátce pro xxxxxxxx daně x xxx xxxxxxx xxxx xxxxx §37 odst. 1 xxxx 2 xxxxxx č. 235/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx platnou xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §37 xxxx. 3 xxxxxx č. 235/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

7. Zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 262/2014 Sb.

8. Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 262/2014 Xx.

9. X xxxxxxx odpočtu xxxx xxxxxxxxxxx u technického xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona xx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx úpravě xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx podle §78 odst. 3 x §78a xxxx. 1 zákona č. 235/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxxx přede xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona.

10. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx ode xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx podle §92e xxxxxx x. 235/2004 Xx., ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, a xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxx přijetí xxxxxx, xxxxxxx u tohoto xxxxxxxxxxxx xxxxxx základ xxxx z xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx §36 xxxx. 1 zákona x. 235/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x souhrnem xxxxxxx xxxx podle §36 xxxx. 2 zákona x. 235/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xx. XXX

Xx. XIV xxxxxx právním předpisem č. 502/2012 Sb.

Čl. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxx xxxxxx povinnosti x xxxx z xxxxxxx hodnoty za xxxxxxxxx období xxxxx xxxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxx práva x xxxxxxxxxx s xxx související, se xxxxxxx xxxxx x. 235/2004 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

2. Xxx xxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx, případně xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxx xxxxxx tepla xxxx chladu je xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx plnění xx xxxx uskutečnění xxxxxxxxxxxx xxxxxx ode xxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx samostatně za xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xx xxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxx ke xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx nebo xx xxxxxxx propočtu, xx-xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxx dni. X xxxxxx xxxxxxxxx xxx x spotřeby xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona plátce xxxxxxx xxxxxxxx sazbu xxxx xxxxxxx x xxxxx období x x xxxxxxxx xx xxxxxx ode xxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx xxxxxxxx sazbu xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxx. Plátce xxx dodání xxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x odváděním x xxxxxxxx, případně xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxx dodání xxxxx xxxx chladu xxxxxxxxxxx se výhradně x xxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx sazbu xxxx xxxxxxx v xxxxx xxxxxx, x xx x x xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x období xxx xxx nabytí účinnosti xxxxxx zákona. V xxxxxxx přijetí xxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxx ze xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx podle §37a xxxxxx č. 235/2004 Sb., ve xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

3. Při xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x při xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx x distribuci xxxxxxxxx xxxxxx, který xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx plnění xx xxxx uskutečnění xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, je xxxxxxxx xxxxxxxx spotřebu xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx ode xxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx na xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxx na xxxxxxx xxxxxxxx, je-li xxxxxx x xxxxxxxx zařízení xxxxxxxx xx xx xxxxx xxx. X xxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx daně xxxxxxx x xxxxx xxxxxx x x xxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxx. Xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx, plynu x xxx poskytnutí xxxxxxxxxxxxxxxxx služeb, přepravy x xxxxxxxxxx plynu, xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x období xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx sazbu xxxx xxxxxxx v xxxxx období, x xx x x xxxxxxx, xxx ke xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx v období xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx povinnost přiznat xxx, xx uplatní xxxx sazby xx xxxxxxx daně stanoveného xxx xxxxx období xxxxx §37a xxxxxx x. 235/2004 Xx., xx znění xxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

Čl. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 500/2012 Xx. s účinností xx 1.1.2013

Xx. XX

Xxxxxxxxx ustanovení

1. Xxx xxxxxxxxx daně x xxxxxxx hodnoty xx zdaňovací xxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx i xxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x tím xxxxxxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxx x. 235/2004 Xx., ve znění xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xxxx-xx dále xxxxxxxxx jinak.

2. U xxxxxxx xxxxxx, bytů x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §56 zákona x. 235/2004 Xx., xx xxxxx účinném xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

3. X xxxxxxx xxxxxx, xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xx plátce xxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxx z xxxxxxx hodnoty podle xxxxxx x. 235/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

4. Osoba xxxxxxx x dani, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxx §95 xxxx. 1 xxxx §95 xxxx. 2 xxxx. a) xxxxxx x. 235/2004 Xx., xx znění účinném xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xx xxxx nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xx povinna do 15 xxx xx xxxxxx dne xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxx náhradním xxxxxxxx xxxxx §98 zákona x. 235/2004 Sb., xx xxxxx účinném xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

5. Xxxxx xxxxxxx x xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx §95 xxxx. 1 xxxx §95 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx x. 235/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxxx přede xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, s xxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx x registraci xx 15. dne xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, se xxxxx xxxxxxx 1. xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx, x xxxx xxxxx xxxxxxxxx tento xxxxx.

6. Xxxxx povinná x xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxx §95 xxxx. 1 nebo §95 xxxx. 2 xxxx. a) xxxxxx x. 235/2004 Xx., xx znění xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, x xxx, že xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x registraci xx 15. dne xxxxxx, x xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xx stává xxxxxxx 1. xxx xxxxxxx měsíce xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx, x xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx zákon.

7. Xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxx §96 odst. 1 až 3 xxxxxx x. 235/2004 Xx., ve znění xxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, se dnem xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx stává xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

8. Osoba xxxxxxx x xxxx, xxxxx xx stala xxxxxxx xx 1. xxxxx 2011 xxxxx §94 xxxx. 6 až 11 nebo §94 xxxx. 15 xxxxxx x. 235/2004 Xx., xx znění xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx x xxxxxxx registrace do xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

9. Xxxxx xxxxxxx x xxxx, která xxxx xx dni xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona xxxxxxx, xx povinna xxxxxxx xxxxxxx daně xx 2 měsíců xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxx xxxxxxx v §96 zákona č. 235/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx povinnost, má xx za to, xx xxxxxx ke xxxxxxxxxx všechny účty, xxxxx xxxxxxx daně xxxx na základě xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

10. Xxxxxxx daně zveřejní xxxx xxxxx §98 xxxx. x) xxxxxx x. 235/2004 Xx., xx znění xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona, xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx měsíce xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx kterém xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx se xxxxxxxxx §109 xxxx. 2 xxxx. c) xxxxxx x. 235/2004 Xx., ve znění xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

11. Xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx 2012, xxxxx splňuje xxxxxxxx xxxxxxx x §99a xxxx. 1 xxxx. x) xx x) xxxxxx č. 235/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x jehož xxxxxxxxxx obdobím xxx xxx 2012 xxxx xxxxxxxxxx čtvrtletí, xx xxxx xxxxxxxxxx, že xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx 2013 xx xxxxxxxxxx čtvrtletí.

Čl. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 502/2012 Xx. x účinností xx 1.1.2013

Čl. X

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x daně x xxxxxxx xxxxxxx za xxxxxxxxx období xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákonného opatření Xxxxxx, jakož x xxx práva x xxxxxxxxxx s xxxx xxxxxxxxxxx, xx použije xxxxx č. 235/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxxx přede dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx opatření Xxxxxx.

2. Xxxx-xx stanoveno xxxxx, xxxxxxxx se na xxxxxxxxxxx, xxxxxx, vztahy, xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx ode dne xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x. 235/2004 Xx., xx znění účinném xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Senátu, jako xx xxxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxx, subjekty, xxxxxxxx, xxxxx x povinnosti xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx předpisů xxxxxxxx xxx dne nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákonného xxxxxxxx Xxxxxx, které xxxx xxx svou xxxxxxx x účelem xxxxxxxxx.

Xx. X vložen xxxxxxx předpisem č. 344/2013 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2014

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx z xxxxxxx hodnoty xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx nabytí účinnosti xxxxxx zákona, xxxxx x xxx xxxxx x povinnosti x xxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx x. 235/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxxx přede xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx k xxxx xxxxxxxxx ke xxx předcházejícímu xxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx podle §88 xxxxxx č. 235/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxxx přede dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx ode xxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §110b odst. 1 xxxx. e) xxxxxx x. 235/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. II xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 196/2014 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2015

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxx xxxxxx xxxxxxxxxx u xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx zdaňovací xxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, jakož x xxx xxxxx a xxxxxxxxxx s xxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx x. 235/2004 Xx., ve znění xxxxxxx přede dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. XX vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 262/2014 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2015

Čl. II

Přechodná xxxxxxxxxx

1. Xxx daňové xxxxxxxxxx x xxxx z xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, jakož x xxx xxxxx x xxxxxxxxxx s xxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx zákon č. 235/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

2. Xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx x. 235/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xx x xxxxxxx kalendářních xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx postupuje xxxxx §4a xxxx. 1 xxxxxx x. 235/2004 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 360/2014 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2015

Xx. XXX

Xxxxxxxxx ustanovení

1. Xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx x xxxxxxx xxxxxxx za xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxx práva x xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx x. 235/2004 Sb., ve xxxxx xxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

2. Xxx xxxxxx xxxxxxxxxx u xxxx x xxxxxxx xxxxxxx za xxxxxxxxx xxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx čl. II xxxx 1 xx 3, jakož i xxx xxxxx x xxxxxxxxxx x nimi xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx x. 235/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx čl. II xxxx 1 až 3.

Xx. XXX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 113/2016 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.12.2016 x xxxxxxxx xxxx 2, který xxxxxx xxxxxxxxx 1.5.2016

Čl. XXXIV

Přechodná xxxxxxxxxx

1. Xxxxx xxxxx povinné x xxxx, která xx xxxxx xxxxxxx xxxxx §6c xxxx. 2 xxxxxx č. 235/2004 Xx., xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx tohoto zákona xxxxxxx povinnost xxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxx před xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx plnění xx xxx předcházejícího dni xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx plnění x xxxxxxxx plátci, vypočte xxxxx povinná k xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx přiznat xxx xx dni xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx podle §37a xxxx. 1 xxxxxx x. 235/2004 Xx., xx znění xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

2. Xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x dani, xxxxx xxxx xxxxx v xxxxxxxx a která xx xxxxx xxxxxxx xxxxx §6c xxxx. 2 xxxxxx č. 235/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xx 6 xxxxxx ode dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx pouze xxxxxx zboží plátci x místem xxxxxx x xxxxxxxx.

3. Xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §93a xxxx. 2 xxxxxx x. 235/2004 Sb., xx xxxxx xxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, u xxxxx xxxxxxx k xxxx, která nemá x xxxxxxxx sídlo xxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx dnem nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxxxxx do 12 xxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx o xxx, x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx místně xxxxxxxxxxx xxxxx §93a xxxx. 2 xxxxxx x. 235/2004 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

4. Xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §101j xxxxxx č. 235/2004 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xx nepřihlíží x xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx hlášení, xx xxxxxxx došlo xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

5. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx §101h odst. 1 xxxx. x) xxxxxx č. 235/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx přede dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx výměrem xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona, xxxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

6. Xxxxxxxxxx §101k zákona č. 235/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xx xxxxxxx x x xxxxxxx xxxxx xxxxx §101h xxxx. 1 xxxx. b) xx x) xxxxxx x. 235/2004 Xx., ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx. V xxxxxxx, xxx běh xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx přede dnem xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx běh xxxx xxxxx dříve xxx 3 xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

Xx. XXXXX xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 243/2016 Xx. s xxxxxxxxx xx 29.7.2016 x xxxxxxxx xxxx 3, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx 1.9.2016

Čl. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxx xxxxxx povinnosti u xxxx x xxxxxxx xxxxxxx za xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, jakož i xxx práva a xxxxxxxxxx s nimi xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx č. 235/2004 Xx., ve znění xxxxxxx přede xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 33/2017 Xx. x xxxxxxxxx od 1.3.2017

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxx daňové xxxxxxxxxx x xxxx x xxxxxxx xxxxxxx za xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, jakož x pro xxxxx x povinnosti s xxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx x. 235/2004 Sb., xx xxxxx účinném přede xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

2. Společníci xxxxxxxxxxx mohou do 31. xxxxxxxx 2018 xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x. 235/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx postupují xxxxx xxxxxx x. 235/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

3. Xxxxx společníci xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx 2, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx skutečnost xxxxxxx xxxx ve xxxxx xxx xxxxxx daňového xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx podle xxxx 2 xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx povinnost nevzniká, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx zdaňovacím obdobím xxxxxxxxx období, xxxxx xxxxx 31. xxxxxxxx 2018.

4. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx pro xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §106b xxxxxx x. 235/2004 Xx., xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx §106c odst. 2 zákona č. 235/2004 Xx., ve xxxxx xxxxxxx přede xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx, kdy xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx 2, x xxxxx §4a xxxxxx x. 235/2004 Sb., xx xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx 2.

5. Xxxxxx xxxxxxx xxxxx zákona x xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x užití podle §13 odst. 3 xxxx. x) xxxxxx x. 235/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona xx xxxxxxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxxxx uživatele xxxxx §4 odst. 4 xxxx. x) xxxx 1 xxxx 3 xxxxxx x. 235/2004 Xx., xx xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

6. Xxxxxxxxxx §20a odst. 2 xxxx druhá xxxxxx x. 235/2004 Xx., xx xxxxx účinném xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xx nepoužije v xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x jehož xxxxxxxxxxx xxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx plněním přijata xxxxxx x x xxxxxxx částky úplaty xxxx uplatněna daň xxxxx zákona x. 235/2004 Sb., xx xxxxx účinném xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Váže-li xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx dnem nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona x xxxxxxx poukazu, xx xxxxxx xx xxxxxxx povinnost xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx služby, xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx poukazu xx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx č. 235/2004 Xx., xx xxxxx účinném xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

7. X xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx a xxxx xxxx u xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx jiného xxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xx xxxxxxxxx xxxxx §45 xxxx. 5 x 6 zákona x. 235/2004 Sb., xx znění xxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. XX xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 170/2017 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.7.2017

Čl. XL

Přechodné xxxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx §56 xxxx. 3 xxxxxx x. 235/2004 Sb., ve xxxxx účinném xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona pro xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxx dodání xxxxxxx xxxxxxxx věci §56 xxxx. 3 xxxxxx č. 235/2004 Xx., xx znění xxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. XL xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 225/2017 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2018

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxx daňové povinnosti x xxxx z xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona, jakož x xxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x. 235/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

2. U xxxxx o přenechání xxxxx x užití, xxxxx xx xxxxxxxx, xx vlastnické xxxxx x užívanému zboží xxxx převedeno xx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx uzavřeny x x xxxxxxx xxxx xxxxx přenecháno x xxxxx přede xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xx postupuje xxxxx §13 xxxx. 3 xxxx. x) xxxxxx č. 235/2004 Xx., ve znění xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

3. Xxx xxxxxxx xxxx x dodání xxxxx a poskytnutí xxxxxx xxx xx xxxx 6 xxxxxxxxxxxx xxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx §37 zákona x. 235/2004 Xx., xx znění xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

4. Xxx xxxxxxx podle xxxxxx x. 235/2004 Xx., xx znění xxxxxxx ode dne xxxxxx xxxxxxxxx xx. X xxxx 32 x 62, xxxxxx

x) xxxx 1. lednem 2019 xx použije xxxxx č. 235/2004 Xx., ve xxxxx xxxxxxx před 1. xxxxxx 2019,

b) xx 1. xxxxx 2019 xx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx nabytí xxxxxxxxx čl. V xxxx 32 x 62, xxx xxxxxx zákon x. 235/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxxx ode xxx nabytí účinnosti čl. V xxxx 32 x 62.

5. Řízení xxxxxxxxxxx stavení xxxx xxxxx pro xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx §42 xxxx. 8 xxxxxx x. 235/2004 Xx., xx znění xxxxxxx ode xxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx, xxxxx x xxx lhůty, která xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx; řízení, která xxxxxxxx přede xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxx lhůty xx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

6. Xxxx-xx významná xxxxxx xxxxx §78da xxxxxx x. 235/2004 Xx., xx znění xxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxx plátce postupovat xxxxx §78da zákona x. 235/2004 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

7. X xxxxxxxxxxxxx řízeních, xx xxxxxxx soud xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 235/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

8. Xxxxx xxxxxxxxxx §46 xx 46g x xxxxxxxxxx §74a zákona x. 235/2004 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx skutečnosti rozhodné xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §46 odst. 1 xxxxxx x. 235/2004 Xx., ve xxxxx xxxxxxx ode xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

9. Xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx řízení zakládající xxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxx základu xxxx podle §46 xxxx. 5 xxxx. x) xxxxxx č. 235/2004 Sb., xx xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, staví x xxx lhůty, xxxxx započala přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx; xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx započala xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx této xxxxx xx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

10. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx 1 xxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxx xxxxx §98 písm. x) zákona x. 235/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona, o xxxxxx, xxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

11. Pro xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx zdaňovací xxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx čl. V xxxx 112 x 238 xx 243, xxxxx x pro xxxxx x povinnosti s xxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxx x. 235/2004 Xx., xx xxxxx účinném xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx čl. V bodů 112 x 238 až 243.

12. Xxxxxxxxxx §101i xxxx. 3 zákona x. 235/2004 Xx., xx xxxxx účinném xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xx xxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

13. Správce xxxx zruší xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxx xx xxxx plátcem xxxxx xxxx nabytí účinnosti xxxxxx zákona, xxxxx xxxxx plátce podá xx 3 xxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxx x zrušení xxxxxxxxxx x xxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx pouze xxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xx xxxxxxx přiznat xxx xxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx dodání xxxxx, které by xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

14. X xxxxxxxxxxxxx vysílání xx xxxxxx xxxxx xxxxxx upravujícího xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxx xx 31. xxxxxxxx 2021 xxxxxxx §75 xxxx. 1 věta xxxxxxxx zákona x. 235/2004 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

15. Pro xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx čl. V xxxx 237, jakož x pro práva x povinnosti x xxxx související, xx xxxxxxx xxxxx x. 235/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx nabytí účinnosti čl. V xxxx 237.

16. Xxx xxxxxx povinnosti x xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

x) xxxx 1. lednem 2019, xxxxx x xxx xxxxx a xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx §10i, 27 a §110g xxxxxx x. 235/2004 Xx., ve xxxxx xxxxxxx před 1. xxxxxx 2019,

x) xx 1. xxxxx 2019 do dne xxxxxxxxxxxxxxx dni nabytí xxxxxxxxx čl. V xxxx 22, 45 a 262, jakož x xxx xxxxx x xxxxxxxxxx x nimi xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx §10i, 27 a §110g zákona č. 235/2004 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx nabytí účinnosti čl. V xxxx 22, 45 x 262.

Xx. XX xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 80/2019 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.4.2019 s xxxxxxxx xxxx 4 x 16, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 27.3.2019

Čl. IV

Přechodné xxxxxxxxxx

Xxx xxxxxx povinnosti u xxxx x přidané xxxxxxx za xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx sedmého xxxxxxxxxxxx xxxxxx následujícího xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx x. 235/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxxx před prvním xxxx sedmého kalendářního xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 256/2019 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.5.2020

Xx. XX

Xxxxxxxxx ustanovení

1. Xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx osob u xxxx z přidané xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, jakož x xxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx §101a xxxx. 1 x 2 xxxxxx x. 235/2004 Xx., xx znění xxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

2. X xxxxxxx, xx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx xxxxxxx nevyhověl xxxxx podle §87 xxxx. 2 zákona x. 280/2009 Xx., xx znění xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx termínu xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §104 odst. 8 xxxx. c) xxxxxx x. 235/2004 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 283/2020 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2021

Xx. XX

Xxxxxxxxx ustanovení

Pro xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx z xxxxxxx xxxxxxx vzniklé xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx x pro xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x. 235/2004 Sb., ve xxxxx účinném xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

Xx. IX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 299/2020 Xx. x xxxxxxxxx od 1.7.2020

Čl. X

Xxxxxxxxx ustanovení

1. Xxx xxxxxx povinnosti x daně x xxxxxxx hodnoty xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxx x xxx xxxxx a xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x. 235/2004 Xx., xx znění účinném xxxxx dnem nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

2. Xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx členského xxxxx xxxxx §13 xxxx. 6 xxxx xxxxx xxxxxx x. 235/2004 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, x xxxxxxxx zboží z xxxxxx členského xxxxx xxxxx §16 odst. 4 xxxxxx č. 235/2004 Xx., ve xxxxx účinném xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx,

x) xx x xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx byly xxxxxxxx xxxx 1. xxxxxx 2020, xxxxxxx xxxxx x. 235/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxx 1. xxxxxx 2020,

x) xxx x xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxx přeprava xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx od 1. xxxxx 2020 xx xxx předcházejícího xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxx xxxxx x. 235/2004 Xx., xx znění účinném xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

3. Xxx xxxxxx povinnosti x xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx čl. IV bodů 38 xx 43, xxxxx x xxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xx použije zákon x. 235/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx čl. IV xxxx 38 xx 43.

Xx. X xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 343/2020 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.9.2020 x xxxxxxxx xxxx 3, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx 1.1.2022

Xx. XXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxx §109 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx x. 235/2004 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxx dne nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, x §4 xxxx. 9 xxxxxx č. 253/2008 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxx u zdanitelného xxxxxx, jehož xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx úplaty xxxx její xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

Xx. XXX xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 527/2020 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2021

Xx. XXXXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xx obchodní xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx se xxxxxxx xxxxx č. 235/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, a xxxxx č. 586/1992 Sb., ve znění xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, x to x x případě, xx xxxxxxxxx daně x příjmů xx xxxxx xxxxxxx použije xx 1. xxxxx 2020 xxxxx č. 586/1992 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxxx je povinen xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx přijatých xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, která xx stala xxxx xx xxxx stát xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §4 odst. 4 xxxx. x) xxxxxx x. 235/2004 Xx., xx znění xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, který není xxxxxxxxxxx xxxxxxxx vytvořeným xxxxxxx činností xxxxx §4 xxxx. 4 xxxx. x) xxxxxx x. 235/2004 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x jehož uvedením xx stavu xxxxxxxxxxx x xxxxxxx ode xxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx by xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx podle §13 xxxx. 4 xxxx. x) xxxxxx x. 235/2004 Xx., ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxx dlouhodobým xxxxxxxx xxxxxxxxxx vlastní xxxxxxxx xxxxx §4 xxxx. 4 xxxx. x) xxxxxx x. 235/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxx je plátce xxxxxxx xxxxxx

x) xx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx majetku xx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx nejpozději xxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx, ve xxxxxx xxxxx x xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx,

x) xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx x částečné xxxx.

3. Xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona plátci xxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx majetku xxxxxxxxxxx xxxxxxx činností xxxxx §4 xxxx. 4 xxxx. e) xxxxxx x. 235/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §4 xxxx. 4 xxxx. x) xxxxxx x. 235/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx dojde x xxxxxxxxxxx plnění xxxxx §13 xxxx. 4 xxxx. x) xxxxxx x. 235/2004 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx tato xxxxxxxxxx plnění xxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx daně xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxx xx odpočet xxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx, xx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx plátce xxxxxxxxxx xxxxxxx daně x xxxxxxxx výši, x to ve xxxx, xxxxxx plátce xxxxxxxxxx.

4. Xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx 3 xxx xxxxxxxx nejdříve xx xxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §13 xxxx. 4 xxxx. x) zákona x. 235/2004 Xx., xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx; §73 xxxx. 4 xxxxxx x. 235/2004 Xx., ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx.

Xx. XXXXX xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 609/2020 Sb. x xxxxxxxxx od 1.1.2021

Čl. II

Přechodná xxxxxxxxxx

1. Xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x daně x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx 1. xxxxxxxxx 2021, xxxxx x xxx xxxxx a xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx č. 235/2004 Xx., xx znění xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

2. Osoba povinná x xxxx, xxxxx xx x 10. xxxxxxxx 2021 xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx ve zvláštním xxxxxx xxxxxxx správního xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx podpisem xxxxx §110j xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx x. 235/2004 Xx., xx xxxxx účinném xxxxx dnem nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxx tímto způsobem x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx 20. xxxxxxxx 2024.

3. Xxxxx xxxxxxx x dani, xxxxx xxxx registrována xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx místa xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx před 1. červencem 2021, xxxxx xx 21. xxxxxxxx 2024 xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx 1. xxxxxxxxx 2021 x xxxxxxxxxxx dodatečném xxxxxxx xxxxxxxx; x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx přiznání xxxxx i xxxxxx xxx uvedení xxxxxx xxxx a xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx dani. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx formulářovým xxxxxxx x xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx státu xxxxxxxx; §110o xxxx. 1 xxxxxx x. 235/2004 Xx., xx znění xxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx, se xxxxxxxxx.

4. X xxxxxxxxxxxxx vysílání xx xxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxx daně x xxxxxxx xxxx xx 31. xxxxxxxx 2024 xxxxxxx §75 xxxx. 1 věta xxxxxxxx zákona x. 235/2004 Xx., xx xxxxx účinném přede xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx x. 80/2019 Xx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 355/2021 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.10.2021

Xx. V

Přechodné xxxxxxxxxx

Xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx z přidané xxxxxxx vzniklé přede xxxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx, jakož x xxx práva x xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx x. 235/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

Čl. V xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 371/2021 Xx. x účinností od 1.1.2022

Xx. IV

Přechodná xxxxxxxxxx

1. Xxx xxxxxx povinnosti x xxxx x xxxxxxx hodnoty xx xxxxxxxxx období xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona, jakož x pro xxxxx x xxxxxxxxxx s xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x. 235/2004 Sb., ve xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona.

2. Pro xxxxxx xxxxxxxxxx u xxxx x přidané xxxxxxx za xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx dnem xxxxxx účinnosti čl. III xxxx 2 xx 5, 7 x 9, jakož x xxx práva x xxxxxxxxxx s nimi xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x. 235/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx čl. III xxxx 2 xx 5, 7 a 9.

3. Na xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §68 xxxx. 18 zákona x. 235/2004 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx uskutečnily xx 1. xxxxx 2021 xx xxx xxxxxxxxxxxxxxx dni nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xx použije §68 xxxx. 18 až 21 xxxxxx č. 235/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxxx ode xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

4. Xx xxxxx zboží xxxxx §71 xxxx. 9 xxxxxx x. 235/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxxx ode dne xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xx 1. xxxxx 2021 do xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx §71 xxxx. 9 xxxxxx x. 235/2004 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

5. Xxxxxx-xx xxxxxx, xx dodání xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx podle xxxx 3 xxxxxxxxxx xx xxxx, vzniká xx povinnost opravit xxxx daně; pro xxxxxx xxxx xxxx xx §43 xxxxxx x. 235/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx.

6. Xxx-xx xxxxxxxx nárok xx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx xxxx 3 xxxx 4, xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx tomuto xxxxxx xx dne xxxxxxxxxx této daně. Xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx, xxxx x xxxxxxxx x částky, x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxxxxx do xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 93/2022 Xx. s xxxxxxxxx xx 27.4.2022 s xxxxxxxx bodu 2, xxxxx nabývá účinnosti 1.7.2022

Čl. II

Přechodná ustanovení

1. X xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §6 xxxx. 1, §106 xxxx. 2 xxxx. x) bodu 1, §106b odst. 1 xxxx. x) xxxx 1 a §106b xxxx. 3 xxxx. x) zákona x. 235/2004 Sb., xx xxxxx účinném přede xxxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §6 xxxx. 1, §106 xxxx. 2 písm. x) xxxx 1, §106b odst. 1 xxxx. x) xxxx 1 x §106b xxxx. 3 písm. x) xxxxxx x. 235/2004 Sb., xx xxxxx účinném xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 235/2004 Sb., xx xxxxx xxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

2. Xxxxx xxxxxxx k xxxx xx xxxx 1. xxxxx 2023 nestane xxxxxxx xxxxx §6 xxxxxx x. 235/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, a nemá xxxxxxxxx xxxxx xx 15. prosince 2022 xxxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxx §94 xxxx. 1 xxxxxx x. 235/2004 Xx., ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx obrat xxxxx §4a xxxxxx x. 235/2004 Xx., xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, přesáhl 1 000 000 Xx, xxx xxxxxxxxx 2 000 000 Kč

a) xx 12 xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx prosinec 2022, xxxx

x) xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx prosinec 2022, xx kterém xxxx osobou povinnou x dani, xxxxx xx xxxxx osobou xxxxxxxx k xxxx xx 1. prosinci 2021.

3. Xxxxx xxxxx xxxx 2, xxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx §94 xxxx. 1 xxxxxx x. 235/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxx §6 xxxxxx x. 235/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx, xxxxx v xxxxxxx, xx xxxxx xxxx se xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx daně do 15. xxxxxxxx 2022 xxxx xx 5 xxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxx, který xxx xxxxxxx později.

4. Xxxxx xxxxxxx x xxxx xx xxxx 1. xxxxx 2023 nestane xxxxxxx xxxxx §6 xxxxxx x. 235/2004 Xx., xx znění xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, a xxxx xxxxxxxxx xxxxx do 15 xxx xx xxxxxxxx měsíce xxxxxxxx 2022 přihlášku k xxxxxxxxxx podle §94 xxxx. 1 zákona x. 235/2004 Xx., xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, pokud její xxxxx xxxxx §4a xxxxxx x. 235/2004 Xx., ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx 1 000 000 Xx, xxx nepřesáhl 2 000 000 Xx

x) xx 12 xx sobě xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx měsíců bezprostředně xxxxxxxxxxxxxxx měsíci xxxxx 2023, nebo

b) xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx měsíci xxxxx 2023, xx xxxxxx byla osobou xxxxxxxx k xxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxx povinnou x xxxx xx 1. xxxxx 2022.

5. Osoba xxxxx xxxx 4, xxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx §94 odst. 1 xxxxxx x. 235/2004 Xx., xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, se xxxxx xxxxxxx xxxxx §6 zákona x. 235/2004 Sb., ve xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx x případě, xx xxxxx xxxx se xxxxxxx plátcem potvrdí xxxxxxxx správci xxxx xx 16. xxxxx 2023.

6. Xxxx-xx xxxxx xxxxx §101g xxxx. 2 zákona x. 235/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxx, xxx a xxxxx xxxxx xxx změnu xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx uvedených x kontrolním hlášení §101g xxxx. 3 xxxxxx x. 235/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

7. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx §101h xxxx. 1 zákona x. 235/2004 Xx., xx znění xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx vznikla xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona x x které xxxxxx xxxx tímto xxxx xxxxxxxxxx rozhodnuto platebním xxxxxxx, zaniká xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxxxx podle §101h xxxx. 1 xxxx 2 xxxxx §101j xxxxxx x. 235/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx dne xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx.

8. Xxxxxx, xxxxx xx xxxxx v xxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx xx 5 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx, pokud jeho xxxxx xxxxx §4a xxxxxx č. 235/2004 Xx., xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx 1 000 000 Xx, xxx xxxxxxxxx 2 000 000 Xx

x) xx 12 xx sobě xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx měsíců xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto ustanovení, xxxx

x) xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx měsíci xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxxxxxx, ve xxxxxx xxx osobou xxxxxxxx x xxxx, pokud xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xx xxxxxx dni xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx měsíce xxxxxxxxxxxxx předcházejícího xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

9. Xxxxxx xxxxx §6b xxxx §6e xxxxxx č. 235/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xx 5 dnů xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x zrušení xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx podle §4a xxxxxx č. 235/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, přesáhl 250 000 Kč, xxx nepřesáhl 500 000 Xx

x) xx 3 xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx dni xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxxxxxx, xxxx

x) xx xxxxxx předcházející xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx, xxxxx xx xxxx osobou xxxxxxxx k dani xx prvním dni xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx dni xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxxxxxx.

10. Xxxxxx, který xxxxx xxxx 8 xxxx 9 podal xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx, přestává xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx dni xxxxxxxx xxxxxxxxxx, kterým xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx však xxxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 366/2022 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2023 x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx 2 xx 5 a 8 xx 10, která xxxxxxxx xxxxxxxxx 3.12.2022.

Čl. IX

Přechodné xxxxxxxxxx

X xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx řízení, xxxxx xxxx zahájena xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxx §42 zákona x. 235/2004 Sb., xx xxxxx účinném xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona.

Čl. IX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 285/2023 Xx. x xxxxxxxxx od 23.9.2023

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx č. 235/2004 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx XX x EU (1.5.2004), x xxxxxxxx §23 xxxx. 3, §73 xxxx. 3 xxxx xxxxxxxx a §51 odst. 1 xxxx. x), xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 1.1.2005.

Xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem x.:

236/2004 Xx., xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx o xxxx x xxxxxxx hodnoty xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxx 1.4.2004 x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx 9.4.2004

x účinností od 8.5.2004

635/2004 Xx., xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx zákona x správních poplatcích

s xxxxxxxxx xx 1.1.2005

669/2004 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 586/92 Xx., o xxxxxx x xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x některé xxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 1.1.2005

124/2005 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 117/95 Xx., x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx č. 482/91 Xx., x sociální xxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon x. 235/2004 Sb., x xxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x zákon č. 40/2004 Xx., x xxxxxxxxx zakázkách, xx xxxxx pozdějších předpisů

s xxxxxxxxx xx 30.3.2005

215/2005 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx)

x xxxxxxxxx od 3.6.2005

217/2005 Sb., kterým xx xxxx xxxxx x. 353/2003 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, zákon č. 265/91 Sb., x xxxxxxxxxx orgánů ČR x oblasti xxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x účinností xx 3.6.2005

377/2005 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxx xxx bankami, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx elektronických xxxxx, xxxxxxxxxxxx x obchodníky x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx zákonů (xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx)

x účinností od 1.10.2005

441/2005 Sb., xxxxxx xx mění zákon x. 252/97 Xx., x xxxxxxxxxxx, ze xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x některé xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 10.11.2005

442/2005 Sb., xxxxxxxx Xxxxxxxxxx sněmovny x xxxxxx, xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 252/97 Xx., x xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxxxx xxxxx zákony, xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxx 21.9.2005 x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx dne 6.10.2005

x xxxxxxxxx xx 25.11.2005

545/2005 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 586/92 Xx., x daních x xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2006

109/2006 Xx., kterým xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx zákona o xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2007 x xxxxxxxx §113, který xxxxxx xxxxxxxxx 1.4.2006

230/2006 Xx., kterým xx xxxx zákon x. 89/95 Sb., x xxxxxx xxxxxxxxxxx službě, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxxxxx zákony

s účinností xx 1.6.2006

319/2006 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx finančních xxxxxx x oblasti xxxxxxx xxxxxxx, x x xxxxx xxxxxx x. 235/2004 Sb., x dani x xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 15.7.2006

172/2007 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 235/2004 Sb., x xxxx x přidané xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

s xxxxxxxxx xx 1.8.2007

261/2007 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností xx 1.1.2008

270/2007 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 337/92 Sb., x xxxxxx xxxx x xxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x další xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 31.10.2007

296/2007 Xx., xxxxxx xx mění zákon x. 182/2006 Sb., x xxxxxx x xxxxxxxxx jeho xxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx zákony x souvislosti s xxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2008

88/2008 Sb., xxxxx ÚS xx xxx 31.1.2008 ve xxxx návrhu xx xxxxxxx některých částí xxxxxx x. 261/2007 Xx., o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, a xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zákona č. 586/92 Sb., x xxxxxx x xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (netýká xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx)

x účinností xx 27.3.2008

124/2008 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 269/94 Xx., x Rejstříku xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx další zákony

s xxxxxxxxx xx 1.7.2008

126/2008 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx obchodních xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2008

302/2008 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 235/2004 Xx., x xxxx x xxxxxxx hodnoty, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností xx 1.1.2009

342/2008 Xx., nález XX xx xxx 2.7.2008 xx věci xxxxxx xx xxxxxxx §64 xxxx. 2 xxxxxx x. 337/92 Xx., x xxxxxx xxxx x xxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x o xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx §37a odst. 1 xxxx xxxxx xxxxxx x. 588/92 Xx., x xxxx x přidané hodnoty, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x §105 xxxx. 1 věty xxxxx xxxxxx x. 235/2004 Sb., o xxxx z přidané xxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx (netýká xx paragrafovaného xxxxx)

x xxxxxxxxx od 27.9.2008

54/2009 Xx., nález XX xx xxx 9.12.2008 xx xxxx xxxxxx xx vyslovení xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx §105 xxxx. 1 xxxx xxxxx xxxxxx č. 235/2004 Xx., x dani x přidané hodnoty, xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x. 296/2007 Sb.

s xxxxxxxxx xx 13.3.2009

85/2009 Xx., úplné xxxxx xxxxxxxx předpisu x. 235/2004 Sb. xxxxxxxxxxx x xxxxxx x. 26/2009

87/2009 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 235/2004 Sb., x xxxx x xxxxxxx hodnoty, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.4.2009 x výjimkou xxxxxxx x. 1, xxxxx xxxxxx účinnosti xx 1.1.2009

281/2009 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx s přijetím xxxxxxxx xxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2011

362/2009 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx x státním xxxxxxxx XX na xxx 2010

x xxxxxxxxx xx 1.1.2010

489/2009 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 235/2004 Xx., o xxxx x přidané xxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností xx 1.1.2010

36/2010 Xx., xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x. 235/2004 Xx. xxxxxxxxxxx v xxxxxx x. 12/2010

120/2010 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 235/2004 Xx., x xxxx x přidané hodnoty, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 29.4.2010

199/2010 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 586/92 Xx., x xxxxxx x xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 218/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 1.1.2011

47/2011 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 235/2004 Xx., o xxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.4.2011 x výjimkou xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, která xxxxxxxx xxxxxxxxx 8.3.2011, 1.1.2012 x 1.7.2015

370/2011 Xx., kterým se xxxx zákon č. 235/2004 Sb., o xxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2012 x xxxxxxxx některých xxxxxxxxxx, xxxxx nabývají xxxxxxxxx od 1.1.2016

375/2011 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx službách, xxxxxx x specifických xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.4.2012

457/2011 Xx., kterým xx xxxx některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx x Xxxxxxxx xxxxxx XX

x xxxxxxxxx xx 1.1.2013 x xxxxxxxx §93x, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx 1.1.2012

458/2011 Xx., x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxx inkasního xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 502/2012 Xx.)

x xxxxxxxxx xx 1.1.2014

18/2012 Sb., kterým xx mění xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx x Xxxxx xxxxxx XX

x xxxxxxxxx xx 1.1.2013

167/2012 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 499/2004 Sb., x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x x xxxxx některých xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, zákon x. 227/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxxx podpisu x x xxxxx xxxxxxxxx dalších zákonů (xxxxx o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 1.7.2012

333/2012 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 109/2002 Xx., x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx školských xxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx péči xx xxxxxxxxx zařízeních x x xxxxx dalších xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.11.2012

500/2012 Xx., x změně xxxxxxxx, pojistných x xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx xx snižováním xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2013 x 1.1.2016

502/2012 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 235/2004 Xx., x xxxx x xxxxxxx hodnoty, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2013, 1.4.2013, 1.1.2014; 1.1.2015

241/2013 Xx., x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x investičních xxxxxxx x s xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx XX xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 19.8.2013

344/2013 Sb., x xxxxx daňových xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.12.2013 x 1.1.2014

196/2014 Sb., xxxxxx se mění xxxxx č. 235/2004 Xx., o xxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2015, x xxxxxxxx §3 x §88, xxxxx nabývají xxxxxxxxx xx 1.10.2014

262/2014 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x.&xxxx;235/2004&xxxx;Xx., x xxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x další xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2015

360/2014 Sb., xxxxxx xx mění xxxxx x. 235/2004 Xx., o xxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.1.2015 x xxxxxxxx některých xxxxxxxxxx, xxxxx nabývají xxxxxxxxx 1.1.2016

377/2015 Sb., kterým xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx důchodového xxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2017

113/2016 Sb., kterým xx mění xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx x evidenci xxxxx

x xxxxxxxxx od 1.12.2016 x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx nabývají xxxxxxxxx 1.5.2016

188/2016 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x hazardních xxxxx a zákona x xxxx z xxxxxxxxxx xxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2017

243/2016 Sb., xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 29.7.2016 x xxxxxxxx xxxxxxxxx ustanovení, xxxxx xxxxxxxx účinnosti 1.9.2016

298/2016 Sb., kterým xx mění xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx vytvářejících xxxxxx pro xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx č. 106/1999 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů, a xxxxx x. 121/2000 Xx., x xxxxx xxxxxxxxx, o xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx a x xxxxx některých zákonů (xxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 19.9.2016

33/2017 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 235/2004 Xx., x xxxx x xxxxxxx xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.3.2017

40/2017 Sb., xxxxx XX xx xxx 6.12.2016 sp. xx. Pl. XX 32/15 ve věci xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx ustanovení xxxxxx x. 235/2004 Xx., x xxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 2.3.2017 x 1.1.2018

170/2017 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx xxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2017

225/2017 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 183/2006 Xx., x územním xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx (stavební zákon), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a další xxxxxxxxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 1.1.2018

371/2017 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxx

x xxxxxxxxx od 13.1.2018 x xxxxxxxx §101x, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx 1.1.2018

283/2018 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 235/2004 Xx., o xxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2019

6/2019 Sb., kterým xx xxxx xxxxx x. 235/2004 Sb., x dani x xxxxxxx hodnoty, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.2.2019

80/2019 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxx daní x některé xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.4.2019 x xxxxxxxx xxxxxxxxx ustanovení, která xxxxxxxx účinnosti 27.3.2019, 1.1.2020 x 1.1.2021

256/2019 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 112/2016 Xx., o xxxxxxxx tržeb, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 235/2004 Xx., x xxxx x xxxxxxx xxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností xx 1.5.2020

283/2020 Sb., xxxxxx xx mění xxxxx x. 280/2009 Xx., daňový řád, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxxxxx zákony

s účinností xx 1.1.2021

299/2020 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXX XxX-2 x xxxxx x. 159/2020 Xx., x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx s výskytem xxxxxxxxxx XXXX XxX-2, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.7.2020

343/2020 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x implementací xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx dvojímu xxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.9.2020 x xxxxxxxx §89, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx 1.1.2022

527/2020 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 253/2008 Xx., x některých xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné činnosti x financování xxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx zákony, zákony xxxxxxxxxxx s přijetím xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx majitelů a xxxxx x. 186/2016 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2021

609/2020 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 1.1.2021

230/2021 Xx., xxxxx XX xxxxx xx dne 18.5.2021 xx. xx. Xx. ÚS 23/20 xx xxxx návrhu xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx §82x xxxx. 3 xxxx třetí zákona x. 235/2004 Xx., x dani z xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx do 31.3.2019 (xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx znění)

s xxxxxxxxx xx 17.6.2021

284/2021 Xx., xxxxxx se mění xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s přijetím xxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2024

355/2021 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxx č. 235/2004 Xx., o xxxx x xxxxxxx hodnoty, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 242/2016 Sb., xxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

s xxxxxxxxx xx 1.10.2021

363/2021 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx č. 359/1999 Sb., x xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a další xxxxxxxxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 1.1.2025

371/2021 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 48/1997 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2022

93/2022 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 353/2003 Sb., o xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx x. 235/2004 Xx., o xxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností xx 27.4.2022 s xxxxxxxx některých xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 1.7.2022

366/2022 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 235/2004 Xx., x xxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx x. 586/1992 Xx., x xxxxxx x příjmů, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x některé další xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2023 x xxxxxxxx xx. XX bodů 2 xx 5 x 8 xx 10, které xxxxxxxx xxxxxxxxx 3.12.2022

432/2022 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 56/2001 Xx., x podmínkách xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxx x. 168/1999 Xx., x xxxxxxxxx odpovědnosti xx škodu xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x provozu xxxxxxx), xx znění xxxxxx x. 307/1999 Xx., xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2024

152/2023 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 283/2021 Xx., xxxxxxxx xxxxx, xx znění xxxxxx x. 195/2022 Xx., x některé xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.7.2023

251/2023 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2025

285/2023 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 182/2006 Xx., x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx x. 312/2006 Xx., o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx související zákony

s xxxxxxxxx od 23.9.2023

Znění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, pokud se xxxx netýká xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

1) Xxxxxxxx Rady 2006/112/ES xx dne 28. xxxxxxxxx 2006 x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx z xxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxx Rady 2006/79/ES xx dne 5. xxxxx 2006 x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx od xxxx.

Xxxxxxxx Rady 2008/9/ES xx dne 12. xxxxx 2008, kterou xx xxxxxxx prováděcí xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx stanovené směrnicí 2006/112/XX xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx x členském xxxxx xxxxxxx daně, xxx x jiném xxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxx Rady xx xxx 17. xxxxxxxxx 1986 x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxx - Xxxxxx xxxxxxx xxxx z xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx k xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx Xxxx 2008/8/ES xx dne 12. xxxxx 2008, xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx Xxxx 2006/112/XX, xxxxx xxx x místo xxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxx Rady 2008/117/ES xx xxx 16. xxxxxxxx 2008, xxxxxx se xxxx xxxxxxxx 2006/112/ES x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx hodnoty xx účelem xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx Rady 2009/47/ES xx xxx 5. xxxxxx 2009, xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx 2006/112/XX, xxxxx xxx x xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxx Xxxx 2009/69/ES ze dne 5. května 2009, xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx 2006/112/XX x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx jde x xxxxxx úniky xxxxxxx x xxxxxxx.

Xxxxxxxx Xxxx 2009/132/ES xx dne 19. října 2009, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx působnosti xx. 143 písm. x) x x) směrnice 2006/112/XX, pokud xx xxxxx x osvobození xxxxxxxxx xxxxx zboží xx xxxx x xxxxxxx hodnoty xxx xxxxxxxx dovozu.

Směrnice Xxxx 2009/162/EU xx xxx 22. xxxxxxxx 2009, xxxxxx se xxxx xxxxxxx ustanovení xxxxxxxx 2006/112/XX x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxx Xxxx 2010/23/EU xx xxx 16. xxxxxx 2010, xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx 2006/112/XX o xxxxxxxxx systému xxxx x přidané xxxxxxx, xxxxx xxx o xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx mechanismu přenesení xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx podvodů.

Směrnice Xxxx 2010/66/EU xx xxx 14. xxxxx 2010, xxxxxx se xxxx xxxxxxxx 2008/9/XX, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx z xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx 2006/112/XX xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxx vrácení xxxx, xxx x xxxxx xxxxxxxx státě.

Směrnice Rady 2010/45/EU xx xxx 13. xxxxxxxx 2010, xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx 2006/112/XX x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx jde x xxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx Xxxx 2013/61/EU ze dne 17. xxxxxxxx 2013, xxxxxx xx mění xxxxxxxx 2006/112/XX x 2008/118/XX, pokud xxx x xxxxxxxxxxx nejvzdálenější xxxxxxx, x xxxxxxx Xxxxxxx.

Xxxxxxxx Rady 2013/42/EU xx xxx 22. xxxxxxxx 2013, xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx 2006/112/XX o xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx z xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx o xxxxxxxxxxx xxxxxx reakce xxxxx xxxxxxxx x oblasti XXX.

Xxxxxxxx Rady 2013/43/EU xx dne 22. xxxxxxxx 2013, xxxxxx xx mění xxxxxxxx 2006/112/XX x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx hodnoty, xxxxx xxx o xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx přenesení xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x dodání xxxxxxxxx xxxxx x poskytnutí xxxxxxxxx služeb x xxxxxxx xxxxxxx podvodů.

Směrnice Xxxx (EU) 2016/1065 xx xxx 27. xxxxxx 2016, xxxxxx xx mění xxxxxxxx 2006/112/XX, pokud jde x xxxxxxxxx x xxxxxxx.

Xxxxxxxx Rady (XX) 2017/2455 xx dne 5. xxxxxxxx 2017, xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx 2006/112/ES x xxxxxxxx 2009/132/XX, xxxxx xxx x určité xxxxxxxxxx x oblasti xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxx.

Xxxxxxxx Xxxx (XX) 2018/1713 xx xxx 6. xxxxxxxxx 2018, xxxxxx xx xxxx směrnice 2006/112/XX, xxxxx jde x xxxxx xxxx x xxxxxxx hodnoty xxxxxxxxxxx na xxxxx, xxxxxx x xxxxxxxx.

Xxxxxxxx Xxxx (XX) 2018/1910 xx dne 4. xxxxxxxx 2018, xxxxxx xx mění směrnice 2006/112/XX, xxxxx xxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx pravidel x xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx obchod xxxx xxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxx Xxxx (XX) 2019/475 ze xxx 18. xxxxx 2019, xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx 2006/112/ES x 2008/118/XX, xxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxx obce Xxxxxxxx x'Xxxxxx x italských xxx jezera Lugano xx xxxxxxx území xxxx x xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 2008/118/XX.

Xxxxxxxx Xxxx (XX) 2019/1995 xx dne 21. xxxxxxxxx 2019, xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx 2006/112/XX, xxxxx xxx x ustanovení xxxxxxxx se prodeje xxxxx na dálku x určitých xxxxxxxx xxxxxx zboží.

Směrnice Xxxx (XX) 2021/1159 xx xxx 13. července 2021, xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx 2006/112/XX, xxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x reakci xx xxxxxxxx COVID-19.

Směrnice Rady (XX) 2019/2235 ze xxx 16. prosince 2019, kterou xx xxxx směrnice 2006/112/XX x společném xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx x směrnice 2008/118/XX x xxxxxx xxxxxx spotřebních xxxx, xxxxx xxx o xxxxxxx xxxxx v xxxxx Xxxx.

2) §25 xxxxxx x. 563/1991 Xx., x xxxxxxxxxx, ve xxxxx zákona x. 353/2001 Xx. x xxxxxx x. 437/2003 Xx.
3) §26 x 29 zákona č. 586/1992 Xx., o xxxxxx x xxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx.
4) Xxxxxxxx č. 341/2002 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx na pozemních xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx č. 100/2003 Xx.
4a) Zákon č. 56/2001 Sb., x podmínkách xxxxxxx xxxxxxx na pozemních xxxxxxxxxxxx x x xxxxx zákona č. 168/1999 Xx., x xxxxxxxxx odpovědnosti za xxxxx xxxxxxxxxx provozem xxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxx odpovědnosti x xxxxxxx vozidla), ve xxxxx xxxxxx x. 307/1999 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
5) §476 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
6) §6 xxxxxx x. 586/1992 Xx., xx znění pozdějších xxxxxxxx.
7) §36 xxxx. 2 xxxx. t) xxxxxx x. 586/1992 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
7a) Xxxxxxxxx xxxxx č. 505/1990 Sb., x xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 248/2000 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
7x) Xxxxxxxxx xxxxx č. 634/2004 Sb., x správních xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx č. 565/1990 Sb., o xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
7x) §26 xx 32a zákona x. 586/1992 Xx., x xxxxxx z xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
7x) Xxxxx č. 563/1991 Sb., x xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

7x) Xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxx (EU) č. 282/2011 xx dne 15. xxxxxx 2011, kterým xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx směrnici 2006/112/XX x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx z xxxxxxx hodnoty, x xxxxxxx znění.

8) §61 x 233 obchodního zákoníku.
9) §61 x 259 obchodního xxxxxxxx.
10) §829 x xxxx. občanského xxxxxxxx.
10a) Xxxxx č. 477/2001 Sb., x obalech x x změně některých xxxxxx (xxxxx o xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
10x) Xxxxx č. 563/1991 Sb., x xxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
11) Zákon č. 229/1991 Sb., x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx k půdě x jinému xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxx č. 42/1992 Sb., x úpravě majetkových xxxxxx a vypořádání xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů.
11a) §7 xxxx. 2 xxxxxx č. 563/1991 Xx., x xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
11b) §9 odst. 1 xxxxxx x. 563/1991 Xx.
12) §114 x xxxx. xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
13) §227 a xxxx. xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
14) Xxxxxxxx Xxxx (XXX) č. 2913/92 xx xxx 12. xxxxx 1992, xxxxxx se xxxxxx xxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxx.
15) §409 x xxxx. xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
16) Zákon č. 26/2000 Sb., x veřejných xxxxxxxx, xx xxxxx zákona x. 120/2001 Xx. x xxxxxx č. 517/2002 Sb.
17) §7 xxxxxx x. 265/1992 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x jiných xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxx x. 90/1996 Xx.
18) §663 občanského xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 370/2000 Xx.
19) §536 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
19x) Čl. 92, 114 x 201 xx 208 xxxxxxxx Xxxx (EHS) č. 2913/92.
19x) Xx. 202 xxxxxxxx Rady (EHS) č. 2913/92.
19c) Xx. 50 xx xx. 53 xxxxxxxx Xxxx (EHS) č. 2913/92.
19x) Například čl. 37 nařízení Rady (XXX) x. 918/93.
20) Xxxxx č. 227/2000 Sb., x elektronickém podpisu, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

21) Xx. 2 Xxxxxxxxxx Xxxxxx 1994/820/XX xx dne 19. xxxxx 1994 o xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

22) §37 xxxxxx x. 337/1992 Xx., x xxxxxx xxxx x xxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
23) §33 zákona x. 337/1992 Sb., xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
24) Xxxxx č. 353/2003 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxx.
24x) Čl. 170 xxx 2 xxxxxxx x) xxxxxxxx Rady (XXX) č. 2913/92.
25) Zákon č. 151/1997 Sb., x oceňování xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxx majetku), xx xxxxx zákona x. 121/2000 Xx.
26) Xxxxx č. 151/1997 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxx x xxxxxxxxx majetku), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
26x) §116 xxxxxx x. 40/1964 Xx., občanský xxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
26x) §33 x násl. xxxxxx x. 262/2006 Xx., xxxxxxx xxxxx, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
27) Zákon č. 72/1994 Sb., xxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx vztahy x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x bytům x xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxx x vlastnictví xxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
27x) §2 odst. 5 xxxxxx x. 183/2006 Sb., o xxxxxxx plánování x xxxxxxxxx xxxx (xxxxxxxx xxxxx).
27b) §77 zákona x. 361/2003 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx bezpečnostních xxxxx, xx xxxxx zákona x. 530/2005 Xx.
27x) §2 xxxxxx x. 109/2002 Xx., x výkonu xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx zařízeních a x změně xxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 383/2005 Xx.
27d) Xxxxxxxx č. 108/2005 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x ubytovacích xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
27e) §38 zákona x. 20/1966 Sb., x xxxx x xxxxxx xxxx.
27x) §42 x 44 zákona č. 359/1999 Xx., x xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx dětí, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
27x) §22a xxxxxx x. 48/1997 Sb., x veřejném zdravotním xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 340/2006 Xx.
27h) §4 xxxxxx x. 170/2002., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx zákona x. 70/2007 Xx.
28) Xxxxx č. 29/2000 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 517/2002 Xx. x xxxxxx x. 225/2003 Xx.

29) Zákon č. 231/2001 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a o xxxxx xxxxxxx zákonů.

30) §2 odst. 1 písm. x) xxxxxx x. 231/2001 Xx.
31) §2 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx x. 231/2001 Xx.

32) §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx č. 231/2001 Xx.

33) §313 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
34) §682 obchodního xxxxxxxx.
35) §692 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
36) Xxxxx č. 591/1992 Sb., x cenných papírech, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
37) Zákon č. 248/1992 Sb., x investičních xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx fondech, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
38) Xxxxx č. 252/1994 Sb., x rozhlasových a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
39) Xxxxx č. 183/2006 Sb., x xxxxxxx plánování x xxxxxxxxx xxxx (xxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx zákona x. 68/2007 Sb.
40) §118 a 119 xxxxxx č. 40/1964 Sb., občanský xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
41) Xxxxx č. 586/1992 Sb., x xxxxxx x xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
42) §7 xxxxxx x. 561/2004 Xx., x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx odborném x xxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxx xxxxx).
43) §65 xxxx. 2 a §96 xxxx. 2 xxxxxx x. 561/2004 Xx.
44) Xxxxx č. 109/2002 Sb., x xxxxxx ústavní xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx péči xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x o xxxxx xxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
44a) Xxxxx č. 111/1998 Sb., x xxxxxxxx školách x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx pozdějších předpisů.
44x) Například xxxxx č. 563/2004 Sb., o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxx některých xxxxxx.
44x) Xxxxxxxxx vyhláška č. 524/2004 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x zájemců x zaměstnání, xxxxx č. 312/2002 Sb., o xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 96/2004 Sb., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
44x) §38 písm. x) zákona x. 561/2004 Xx.
44e) Příloha č. 1 xxxxxxxx x. 183/1998 Xx., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx studium, popřípadě xxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx sociální xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxx na středních xxxx xxxxxxxx školách, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx seznamu xxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx školství, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx.
44x) Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, mládeže x xxxxxxxxxxx, xxxxxx se xxxxxxx Seznam standardizovaných xxxxxxxxxx xxxxxxx, či xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx.
44x) Xxxxxxxxx vyhláška č. 50/1978 Sb., o odborné xxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
45) Xxxxx č. 548/1991 Sb., xxxxxx se xxxx x xxxxxxxx xxxxx x. 20/1966 Sb., x xxxx o xxxxxx xxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 161/1993 Sb.
Zákon č. 160/1992 Sb., x zdravotní péči x nestátních xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
46) Xxxxx č. 48/1997 Sb., x veřejném zdravotním xxxxxxxxx a x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx.
47) Xxxxx č. 108/2006 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
47x) §78 zákona x. 108/2006 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
48) Xxxxx č. 202/1990 Sb., x xxxxxxxxx x xxxxxx podobných hrách, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
48a) §4 xxxxxx x. 359/1999 Xx., x xxxxxxxx-xxxxxx ochraně xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
48x) Xx. 91, 161, 145, 182 xxxxxxxx Rady (XXX) č. 2913/92.
48c) Xx. 793 xxxxxxxx Xxxxxx (XXX) č. 2454/93.
49) Xxxxxxxx Xxxx (XX) č. 1186/2009 ze xxx 16. listopadu 2009 x xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxx osvobození xx cla.
49x) Xxxxx č. 191/1999 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx porušujícího xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx vlastnictví x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx zákonů, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
49x) §16 xxxx. 4 xxxx. x) xxxxxx x. 337/1992 Xx., x správě xxxx x poplatků.
49x) §77 xxxxxx x. 49/1997 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x. 455/1991 Sb., x živnostenském podnikání (xxxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx pozdějších předpisů.
50) §3 xxxx. 1 xxxxxx x xxxxxxxxxx, xx znění xxxxxx x. 353/2001 Xx.
51) §31 xxxx. 9 xxxxxx x. 337/1992 Sb., xx xxxxx pozdějších předpisů.
52) §33 xxxxxx x. 586/1992 Xx., xx xxxxx xxxxxx x. 259/1994 Xx., xxxxxx x. 149/1995 Xx. x xxxxxx x. 168/1998 Xx.
53) §25 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 586/1992 Xx., xx xxxxx xxxxxx č. 492/2000 Xx.
54) §43 zákona x. 337/1992 Xx., xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
55) Xxxxxxxxx xxxxxxxx č. 157/1964 Sb., x Vídeňské xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx č. 21/1968 Sb., x Úmluvě x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx organizací, xxxxxxxx č. 32/1969 Sb., o Xxxxxxxx úmluvě x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx č. 40/1987 Sb., x Xxxxxx x xxxxxxxxxx misích, xxxxxxxx č. 52/1956 Sb., x xxxxxxxx Československé xxxxxxxxx x Úmluvě x xxxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx národů xxx 13. xxxxx 1946, xxxxx č. 125/1992 Sb., x xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x Xxxxxx x x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxx institucí Konference x bezpečnosti x xxxxxxxxxx x Evropě, xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx č. 36/2001 Sb. m. s., x xxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx Organizace Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, zástupců xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
56) Čl. 1 xxxxxxxx x. 157/1964 Xx., x Xxxxxxxx úmluvě x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
57) Čl. 1 vyhlášky x. 32/1969 Xx., x Vídeňské xxxxxx x konzulárních xxxxxxx.
58) Xxxxxxxx x xxxxxxxx a xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx společenství.
59) Xxxxx č. 337/1992 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

59x) Xxxxx č. 130/2002 Sb., x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx z xxxxxxxxx prostředků a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxx výzkumu x xxxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

59b) §32 xxxxxx č. 337/1992 Xx., ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
59c) §48 xxxxxx x. 337/1992 Xx., ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
60) Xxxxx č. 310/1999 Sb., x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.
60x) Zákon č. 269/1994 Sb., x Xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
61) Xxxxx č. 159/1999 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x oblasti xxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxx zákona č. 40/1964 Sb., občanský xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxx č. 455/1991 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
62) §39 xxxxxx x. 337/1992 Xx., xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

63) Xxxxx č. 92/1991 Sb., x podmínkách převodu xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

64) Xxxxx č. 125/2008 Sb., x přeměnách obchodních xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
65) §33 xxxx. 12 xxxxxx x. 337/1992 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
66) §2 odst. 2 xxxx. x) x d) xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
66a) Xxxxxxxxx xx. 222 xxx 1 xxxxxxx a) xxxxxxxx Xxxx (EHS) č. 2913/92.
67) §47 xxxx. 1 xxxxxx x. 337/1992 Xx., ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
68) §63 xxxxxx x. 337/1992 Xx., xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
69) §64 xxxxxx x. 337/1992 Sb., xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
70) §2 písm. x) zákona x. 379/2005 Sb., x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx škodami působenými xxxxxxxxxx xxxxxxx, alkoholem x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x o xxxxx souvisejících xxxxxx.

71) Zákon č. 123/2000 Sb., x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x změně xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxx vlády č. 181/2001 Sb., kterým xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx prostředky, xx xxxxx xxxxxx x. 336/2001 Sb. x zákona x. 251/2003 Sb.

Nařízení xxxxx č. 191/2001 Sb., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx x. 337/2001 Xx. x xxxxxx x. 251/2003 Xx.
Xxxxxxxx xxxxx č. 286/2001 Sb., kterým xx stanoví xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx prostředky xx xxxxx.

72) Příloha X xxxxxxxx Rady (XXX) č. 2658/87 xx xxx 23. xxxxxxxx 1987 x xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x společném celním xxxxxxxxx.

73) §32a xxxx. 6 a §33 xxxxxx x. 586/1992 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
74) §6 xxxx. 8 a §7 xxxx. 11 xxxxxxxx x. 500/2002 Xx., xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x. 563/1991 Xx., x xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx účtujícími x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
75) Směrnice Xxxx 2009/162/EU xx xxx 22. xxxxxxxx 2009, xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 2006/112/XX o xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx. 151 xxxx. 1 xxxx. aa) x xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

76) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx (XX) 2019/2151 xx xxx 13. xxxxxxxx 2019, xxxxxx xx xxxxxx pracovní xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx kodexu Xxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx.