Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 31.03.2023.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.01.2023 do 30.06.2023.


Zákon o dani z přidané hodnoty

235/2004 Sb.

Zákon

ČÁST PRVNÍ - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

HLAVA I - OBECNÁ USTANOVENÍ

Předmět úpravy §1

Předmět daně §2

Vynětí z předmětu daně §2a

Volba předmětu daně §2b

Územní působnost §3

Vymezení základních pojmů §4

Obrat §4a

Zvláštní ustanovení §4b

HLAVA II - UPLATŇOVÁNÍ DANĚ

Díl 1 - Daňové subjekty

Osoby povinné k dani §5

Skupina §5a §5b §5c

Plátci §6 §6a §6b §6c §6d §6e §6f §6fa

Identifikované osoby §6g §6h §6i §6j §6k §6l

Díl 2 - Místo plnění

Oddíl 1 - Stanovení místa plnění při dodání zboží

Místo plnění při dodání zboží §7

Místo plnění při dodání plynu, elektřiny, tepla nebo chladu §7a

Místo plnění při prodeji zboží na dálku §8

Místo plnění při prodeji dovezeného zboží na dálku §8a

Oddíl 2 - Stanovení místa plnění při poskytnutí služby

Základní pravidla pro stanovení místa plnění při poskytnutí služby §9

Místo plnění při poskytnutí služby osobě povinné k dani, která má sídlo nebo provozovnu ve třetí zemi §9a

Místo plnění při poskytnutí služby vztahující se k nemovité věci §10

Místo plnění při poskytnutí přepravy osob §10a

Místo plnění při poskytnutí služby v oblasti kultury, umění, sportu, vědy, vzdělávání a zábavy §10b

Místo plnění při poskytnutí stravovací služby §10c

Místo plnění při poskytnutí nájmu dopravního prostředku §10d

Místo plnění při poskytnutí služby zprostředkovatelem osobě nepovinné k dani §10e

Místo plnění při poskytnutí služby přepravy zboží osobě nepovinné k dani §10f

Místo plnění při poskytnutí služby přímo související s přepravou zboží a služby oceňování movité hmotné věci a práce na movité hmotné věci osobě nepovinné k dani §10g

Místo plnění při poskytnutí služeb osobě nepovinné k dani do třetí země §10h

Místo plnění při poskytnutí telekomunikační služby, služby rozhlasového a televizního vysílání a elektronicky poskytované služby osobě nepovinné k dani §10i

Oddíl 3 - Stanovení místa plnění při pořízení zboží z jiného členského státu §10j §10k

Místo plnění při pořízení zboží z jiného členského státu §11

Oddíl 4 - Stanovení místa plnění při dovozu zboží

Místo plnění při dovozu zboží §12

Díl 3 - Vymezení plnění

Dodání zboží §13

Dodání zboží usnadněné provozovatelem elektronického rozhraní §13a

Poskytnutí služby §14

Poukaz §15

Dodání zboží nebo poskytnutí služby v případě jednoúčelového poukazu §15a

Dodání zboží nebo poskytnutí služby v případě víceúčelového poukazu §15b

Pořízení zboží z jiného členského státu §16

Zjednodušený postup při dodání zboží uvnitř území Evropské unie formou třístranného obchodu §17

Dodání a pořízení zboží s použitím přemístění zboží v režimu skladu uvnitř území Evropské unie §18

Dodání a pořízení nových dopravních prostředků uvnitř území Evropské unie §19

Dovoz zboží §20

Díl 4 - Uskutečnění plnění a vznik povinnosti daň přiznat nebo zaplatit

Vznik povinnosti přiznat daň při dodání zboží a poskytnutí služby §20a

Uskutečnění zdanitelného plnění při dodání zboží a poskytnutí služby §21

Uskutečnění plnění a povinnost přiznat plnění při dodání zboží do jiného členského státu osvobozeném od daně §22

Uskutečnění plnění a povinnost přiznat nebo zaplatit daň při dovozu zboží §23

Uskutečnění zdanitelného plnění a povinnost přiznat daň při dodání zboží a poskytnutí služby osobou neusazenou v tuzemsku §24

Uskutečnění plnění a povinnost přiznat plnění při dodání zboží a poskytnutí služby s místem plnění mimo tuzemsko §24a

Uskutečnění zdanitelného plnění a povinnost přiznat daň při pořízení zboží z jiného členského státu §25

Díl 5 - Daňové doklady

Oddíl 1 - Obecná ustanovení o daňových dokladech

Daňový doklad §26

Oddíl 2 - Vystavování daňových dokladů

Určení pravidel pro vystavování daňových dokladů §27

Pravidla pro vystavování daňových dokladů v tuzemsku §28

Oddíl 3 - Náležitosti daňových dokladů

Náležitosti daňového dokladu §29

Náležitosti daňového dokladu skupiny §29a

Oddíl 4 - Zjednodušený daňový doklad

Vystavování zjednodušeného daňového dokladu §30

Náležitosti zjednodušeného daňového dokladu §30a

Oddíl 5 - Zvláštní daňové doklady

Splátkový kalendář §31

Platební kalendář §31a

Souhrnný daňový doklad §31b

Doklad o použití §32

Potvrzení při dražbě a při prodeji mimo dražbu §32a

Oddíl 6 - Daňové doklady při dovozu a vývozu zboží

Daňový doklad při dovozu §33

Daňový doklad při vývozu §33a

Oddíl 7 - Zajištění věrohodnosti původu, neporušenosti obsahu a čitelnosti daňových dokladů §34

Oddíl 8 - Uchovávání daňových dokladů

Obecné ustanovení o uchovávání daňových dokladů §35

Elektronické uchovávání daňových dokladů §35a

Díl 6 - Základ daně a výpočet daně, oprava základu daně a oprava výše daně

Oddíl 1 - Základ daně a výpočet daně

Základ daně §36

Základ daně ve zvláštních případech §36a

Výpočet daně u dodání zboží a poskytnutí služby §37

Základ daně a výše daně při uskutečnění zdanitelného plnění, pokud vznikla povinnost přiznat daň z úplaty přijaté před uskutečněním tohoto zdanitelného plnění §37a

Základ daně a výpočet daně při dovozu zboží §38

Základ daně a výpočet daně při poskytnutí služby osobou neusazenou v tuzemsku §39

Základ daně a výpočet daně při pořízení zboží z jiného členského státu §40

Základ daně a výpočet daně u zboží, které je v režimu podmíněného osvobození od spotřební daně §41

Oddíl 2 - Oprava základu daně a oprava výše daně

Oprava základu daně §42

Oprava výše daně §43 §44

Opravný daňový doklad §45

Oddíl 3 - Oprava základu daně v případě nedobytné pohledávky

Základní ustanovení o opravě základu daně v případě nedobytné pohledávky §46

Výše opravy základu daně v případě nedobytné pohledávky §46a

Změna výše opravy základu daně určené kvalifikovaným odhadem §46b

Dodatečná oprava základu daně v případě nedobytné pohledávky §46c

Zrušení opravy základu daně v případě nedobytné pohledávky §46d

Opravné daňové doklady v případě nedobytné pohledávky §46e

Opravy základu daně v případě nedobytné pohledávky jako samostatné zdanitelné plnění §46f

Společné ustanovení pro opravu základu daně v případě nedobytné pohledávky §46g

Díl 7 - Sazby daně

Sazby daně u zdanitelného plnění §47

Předmět závazného posouzení určení sazby daně u zdanitelného plnění §47a

Žádost o závazné posouzení určení sazby daně u zdanitelného plnění §47b

Sazba daně u dokončené stavby pro bydlení nebo dokončené stavby pro sociální bydlení §48 §48a

Sazba daně u výstavby nebo dodání stavby pro sociální bydlení §49 §50

Díl 8 - Osvobození od daně bez nároku na odpočet daně

Plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet daně §51

Základní poštovní služby a dodání poštovních známek §52

Rozhlasové a televizní vysílání §53

Finanční činnosti §54

Penzijní činnosti §54a

Pojišťovací činnosti §55

Dodání nemovité věci §56

Nájem nemovité věci §56a §57

Zdravotní služby a dodání zdravotního zboží §58

Sociální pomoc §59

Provozování hazardních her §60

Ostatní plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet daně §61

Dodání zboží, které bylo použito pro plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet daně, a zboží, u něhož nemá plátce nárok na odpočet daně §62

Díl 9 - Osvobození od daně s nárokem na odpočet daně

Plnění osvobozená od daně s nárokem na odpočet daně §63

Osvobození při dodání zboží do jiného členského státu §64

Osvobození při pořízení zboží z jiného členského státu §65

Osvobození od daně při vývozu zboží §66

Osvobození při poskytnutí služby do třetí země §67

Osvobození ve zvláštních případech §68

Osvobození poskytnutí služeb vázaných na dovoz zboží a vývoz zboží §69

Osvobození přepravy osob §70

Osvobození od daně při dovozu zboží §71

Osvobození od daně při dovozu zboží v osobních zavazadlech cestujícího nebo člena posádky letadla a při dovozu pohonných hmot cestujícím §71a §71b §71c §71d §71e §71f

Osvobození od daně při dovozu zboží, které je přepraveno ze třetí země, a ukončení odeslání nebo přepravy tohoto zboží je v jiném členském státě a dodání tohoto zboží do jiného členského státu je osvobozeno od daně §71g

Osvobození při dodání zboží provozovateli elektronického rozhraní §71h

Díl 10 - Odpočet daně

Nárok na odpočet daně §72

Podmínky pro uplatnění nároku na odpočet daně §73

Oprava odpočtu daně §74

Oprava odpočtu daně v případě nedobytné pohledávky §74a

Způsob výpočtu odpočtu daně v poměrné výši §75

Způsob výpočtu nároku na odpočet daně v krácené výši §76

Vyrovnání odpočtu daně §77

Úprava odpočtu daně §78 §78a §78b §78c §78d §78da §78e

Nárok na odpočet daně při registraci a zrušení registrace §79 §79a §79b §79c §79d §79e

Díl 11 - Vracení daně

Vracení daně osobám požívajícím výsad a imunit §80

Vracení daně mezinárodní organizaci se sídlem mimo tuzemsko §80a

Vracení daně v rámci zahraniční pomoci §81

Vracení daně plátcům v jiných členských státech §82

Vracení daně v tuzemsku osobám registrovaným k dani v jiném členském státě §82a §82b

Vracení daně zahraničním osobám §83

Vracení daně fyzickým osobám ze třetích zemí při vývozu zboží §84

Vracení daně osobám se zdravotním postižením §85

Vracení daně ozbrojeným silám cizích států §86

Obecná ustanovení pro nárok na vrácení daně §86a

Díl 12 - Prodej zboží za ceny bez daně z přidané hodnoty

Prodej zboží za ceny bez daně §87

HLAVA III - ZVLÁŠTNÍ REŽIMY §88

Zvláštní režim pro cestovní službu §89

Zvláštní režim pro obchodníky s použitým zbožím, uměleckými díly, sběratelskými předměty a starožitnostmi §90 §91

Zvláštní režim pro investiční zlato §92

HLAVA IV - REŽIM PŘENESENÍ DAŇOVÉ POVINNOSTI

Díl 1 - Obecná ustanovení

Základní ustanovení §92a

Díl 2 - Trvalé použití režimu přenesení daňové povinnosti

Dodání zlata §92b

Dodání zboží uvedeného v příloze č. 5 k tomuto zákonu §92c

Dodání nemovité věci §92d

Poskytnutí stavebních nebo montážních prací §92e

Použití režimu přenesení daňové povinnosti v ostatních případech §92ea

Díl 3 - Dočasné použití režimu přenesení daňové povinnosti

Dodání zboží nebo poskytnutí služby uvedených v příloze č. 6 k tomuto zákonu §92f

Mechanismus rychlé reakce §92g

Díl 4 - Závazné posouzení

Předmět závazného posouzení pro použití režimu přenesení daňové povinnosti §92h

Žádost o závazné posouzení pro použití režimu přenesení daňové povinnosti §92i

HLAVA V - SPRÁVA DANĚ V TUZEMSKU

Díl 1 - Obecná ustanovení o správě daně

Správa daně celními úřady §93

Místní příslušnost §93a

Povinná registrace plátce §94

Dobrovolná registrace plátce §94a §95

Skupinová registrace §95a

Povinný registrační údaj §96

Registrace identifikované osoby §97

Dobrovolná registrace identifikované osoby §97a

Zveřejnění údajů z registru plátců a identifikovaných osob §98

Zdaňovací období §99

Změna zdaňovacího období §99a

Zdaňovací období v insolvenci §99b

Evidence pro účely daně z přidané hodnoty §100

Zvláštní ustanovení o evidenci pro účely daně z přidané hodnoty §100a

Zvláštní ustanovení o evidenci pro účely daně z přidané hodnoty vedené provozovatelem elektronického rozhraní §100b

Obecná ustanovení o daňovém přiznání §101

Elektronická forma podání §101a

Zvláštní ustanovení o podávání daňového přiznání §101b

Povinnost podat kontrolní hlášení §101c

Náležitosti a způsob podání kontrolního hlášení §101d

Lhůty pro podání kontrolního hlášení §101e

Opravné a následné kontrolní hlášení §101f

Postup při nesplnění povinnosti související s kontrolním hlášením §101g

Následky za porušení povinnosti související s kontrolním hlášením §101h

Lhůta pro zánik povinnosti související s kontrolním hlášením §101i

Vyloučení vzniku pokuty za nepodání kontrolního hlášení §101j

Prominutí pokuty za nepodání kontrolního hlášení §101k

Souhrnné hlášení §102

Zvláštní ustanovení o zajištění úhrady na nesplatnou nebo dosud nestanovenou daň §103

Nesprávné uvedení daně za jiné zdaňovací období §104

Přeplatek skupiny §105

Záloha na nadměrný odpočet §105a

Zrušení registrace plátce z moci úřední §106

Nespolehlivý plátce §106a

Nespolehlivá osoba §106aa

Společná ustanovení pro nespolehlivého plátce a nespolehlivou osobu §106ab

Zrušení registrace plátce na žádost §106b §106c

Společná ustanovení o zrušení registrace na žádost §106d

Zrušení registrace skupiny §106e

Zánik členství člena skupiny §106f

Zrušení registrace identifikované osoby z moci úřední §107

Zrušení registrace identifikované osoby na žádost §107a

Osoby povinné přiznat nebo zaplatit daň §108

Ručení oprávněného příjemce §108a

Ručení příjemce zdanitelného plnění §109

Zvláštní způsob zajištění daně §109a

Ručení osoby povinné k dani, která dodala zboží provozovateli elektronického rozhraní §109aa

Změna odpovědnosti za úhradu daně §109ab

Regulační opatření za stavu nouze, ohrožení státu a válečného stavu §109b

Díl 2 - Zvláštní režim při dovozu zboží nízké hodnoty

Úvodní ustanovení §109c

Povolení k použití zvláštního režimu při dovozu zboží nízké hodnoty §109d

Zvláštní ustanovení o evidenci pro účely daně z přidané hodnoty §109e

Povinnost vybrat a zaplatit daň §109f

Zvláštní doplňkové celní prohlášení §110

Díl 3 - Zvláštní režim jednoho správního místa

Oddíl 1 - Základní ustanovení

Úvodní ustanovení §110a

Vymezení základních pojmů §110b

Zprostředkovatel a pověřující osoba §110c

Oddíl 2 - Obecná ustanovení o správě daně ve zvláštním režimu jednoho správního místa v tuzemsku

Zastupování §109d

Doručování §110e

Evidence pro účely zvláštního režimu jednoho správního místa §110f

Poslední známá daň §110g

Způsob placení daně §110h

Přeplatek §110i

Lhůta pro vrácení vratitelného přeplatku §110j

Oddíl 3 - Zvláštní ustanovení o správě daně ve zvláštním režimu jednoho správního místa v tuzemsku jako státě identifikace

Pododdíl 1 - Podmínky použití jednotlivých režimů

Podmínky použití režimu mimo Evropskou unii v tuzemsku §110k

Pododdíl 3 - Registrace k dani ve zvláštním režimu jednoho správního místa v tuzemsku

Podmínky použití režimu Evropské unie v tuzemsku §110l

Podmínky použití dovozního režimu v tuzemsku §110m

Omezení použití zvláštního režimu jednoho správního místa v tuzemsku §110n

Pododdíl 2 - Podání §110o

Pododdíl 3 - Registrace osoby uskutečňující vybraná plnění

Přihláška k registraci §110p

Oznamovací povinnost osoby používající zvláštní režim jednoho správního místa §110q

Rozhodnutí o registraci §110r

Zrušení registrace na žádost §110s

Zrušení registrace z moci úřední §110t

Pododdíl 4 - Registrace zprostředkovatele

Přihláška k registraci §110u

Oznamovací povinnost §110v

Rozhodnutí o registraci í §110w

Změna registrace na žádost §110x

Změna registrace z moci úřední §110y

Zrušení registrace na žádost §110z

Zrušení registrace z moci úřední §110za

Pododdíl 5 - Daňové přiznání a placení daně

Zdaňovací období §110zb

Daňové přiznání §110zc

Dodatečné daňové přiznání y §110zd

Vyčíslení daně §110ze

Předepsání a stanovení daně §110zf

Postoupení daňového přiznání a platby §110zg

Platba bez dostatečného označení §110zh

Oddíl 4 - Zvláštní ustanovení o správě daně ve zvláštním režimu jednoho správního místa v tuzemsku jako státě spotřeby

Základní ustanovení §110zi

Postup k odstranění pochybností §110zj

Předepsání daně §110zk

Samovyměření a samodoměření daně §110zl

Oprava základu daně a výše daně §110zm

Zvláštní ustanovení o doměření daně z moci úřední §110zn

Výzva k podání dodatečného daňového přiznání §110zo

Podání dodatečného daňového přiznání správci daně státu spotřeby §110zp

Pořadí úhrady daně §110zq

Placení daně státu spotřeby §110zr

Příslušenství daně §110zs

Vymáhání daně §110zt

Insolvenční řízení §110zu

Oddíl 5 - Zvláštní ustanovení o správě daně po zrušení registrace ve zvláštním režimu jednoho správního místa

Postup po zrušení registrace v dovozním režimu nebo vynětí pověřující osoby z registrace zprostředkovatele §110zv

Oprava daně po zrušení registrace ve zvláštním režimu jednoho správního místa §110zw

Placení daně nezaplacené zprostředkovatelem §110zx

Zvláštní ustanovení o daňových povinnostech zprostředkovatele §110zy

ČÁST DRUHÁ - PŘECHODNÁ, ZRUŠOVACÍ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Přechodná ustanovení §111

Zrušovací ustanovení §112

Účinnost §113

Příloha č. 1 - Seznam plnění, při jejichž provádění se subjekty, které vykonávají veřejnou správu, považují za osoby povinné k dani

Příloha č. 2 - Seznam služeb podléhajících první snížené sazbě daně

Příloha č. 2a - Seznam služeb podléhajících druhé snížené sazbě daně

Příloha č. 3 - Seznam zboží podléhajícího první snížené sazbě daně

Příloha č. 3a - Seznam zboží podléhajícího druhé snížené sazbě daně

Příloha č. 4 - Umělecká díla, sběratelské předměty a starožitnosti

Příloha č. 5 - Seznam zboží, u kterého se při dodání použije režim přenesení daňové povinnosti

Příloha č. 6 - Seznam dodání zboží nebo poskytnutí služeb, při nichž se použije režim přenesení daňové povinnosti, stanoví-li tak vláda nařízením

č. 635/2004 Sb. - Čl. XI

č. 545/2005 Sb. - Čl. XII

č. 230/2006 Sb. - Čl. XX

č. 261/2007 Sb. - Čl. IX

č. 270/2007 Sb. - Čl. XI

č. 296/2007 Sb. - Čl. CIV

č. 302/2008 Sb. - Čl. II

č. 87/2009 Sb. - Čl. II

č. 362/2009 Sb. - Čl. VIII

č. 489/2009 Sb. - Čl. II

č. 120/2010 Sb. - Čl. II

č. 47/2011 Sb. - Čl. II

č. 370/2011 Sb. - Čl. II

č. 458/2011 Sb. - Čl. XIV

č. 500/2012 Sb. - Čl. IV

č. 502/2012 Sb. - Čl. II

č. 344/2013 Sb. - Čl. X

č. 196/2014 Sb. - Čl. II

č. 262/2014 Sb. - Čl. II

č. 360/2014 Sb. - Čl. II

č. 113/2016 Sb. - Čl. III

č. 243/2016 Sb. - Čl. XXXIV

č. 33/2017 Sb. - Čl. II

č. 170/2017 Sb. - Čl. VI

č. 225/2017 Sb. - Čl. XL

č. 80/2019 Sb. - Čl. VI

č. 283/2020 Sb. - Čl. VI

č. 299/2020 Sb. - Čl. IX

č. 343/2020 Sb. - Čl. V

č. 527/2020 Sb. - Čl. XXI

č. 609/2020 Sb. - Čl. XXXIV

č. 355/2021 Sb. - Čl. II

č. 371/2021 Sb. - Čl. V

č. 93/2022 Sb. - Čl. IV

č. 366/2022 Sb. - Čl. II

Nález Ústavního soudu - č. 88/2008 Sb.; č. 342/2008 Sb.; č. 54/2009 Sb.; č. 40/2017 Sb.; č. 230/2021 Sb.; č. 301/2021 Sb.

INFORMACE

235

XXXXX

xx xxx 1. xxxxx 2004

o dani x xxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx:

XXXX PRVNÍ

ZÁKLADNÍ XXXXXXXXXX

XXXXX X

XXXXXX XXXXXXXXXX

§1

Xxxxxxx xxxxxx

Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx1) x xxxxxxxx xxx x přidané xxxxxxx.

§2

Předmět daně

(1) Xxxxxxxxx xxxx xx

x) xxxxxx xxxxx za xxxxxx xxxxxx povinnou k xxxx, která jedná xxxx xxxxxx, x xxxxxx plnění x xxxxxxxx,

x) poskytnutí služby xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx, x xxxxxx xxxxxx v tuzemsku,

c) xxxxxxxx

1. zboží x xxxxxx členského xxxxx xx xxxxxx s xxxxxx plnění x xxxxxxxx osobou xxxxxxxx x dani, xxxxx xxxxx xxxx taková, xxxx xxxxxxxxxx osobou xxxxxxxxxx x xxxx,

2. xxxxxx xxxxxxxxxx prostředku x xxxxxx členského xxxxx xx úplatu xxxxxx xxxxxxxxxx k xxxx,

x) xxxxx zboží x místem xxxxxx x tuzemsku.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxx je plnění, xxxxx

x) je xxxxxxxxx xxxx x

x) xxxx xxxxxxxxxx od xxxx.

§2x

Xxxxxx x předmětu xxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxx xxxx pořízení xxxxx x xxxxxx členského xxxxx, jestliže xxxxxx xxxxxx xxxxx

x) xx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx §68 xxxx. 1 xx 10, xxxx

x) xx v xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx x použitím

1. xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx x použitým xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxxx předměty a xxxxxxxxxxxxxx,

2. xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx použité xxxxxxxx xxxxxxxxxx, nebo

3. xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxx není xxxxxxxx xxxxx x jiného xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxx pořízeného xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx předcházejícím xxxxxxxxxxx xxxx 326&xxxx;000 Xx x

x) pořízení xxxxx xx uskutečněno

1. xxxxxx povinnou k xxxx xx xxxxxx x tuzemsku, xxxxx xxxx xxxxxxx,

2. xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx není xxxxxxx,

3. osobou xxxxxxxx x dani, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx daně xxx nároku xx xxxxxxx xxxx,

4. xxxxxx xxxxxxxx x xxxx, xx xxxxxx xx x xxxxx členském xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx, nebo

5. xxxxxxxxxx osobou xxxxxxxxxx x xxxx.

(3) Xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx podle odstavce 2 xxxx. x) xx nezahrnuje xxxxxxx xxxxxxxxxx

x) xxxxxx dopravního xxxxxxxxxx,

x) zboží, které xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx,

x) zboží uvedeného x odstavci 1.

(4) Xxxxxxxx 1 a 2 se xxxxxxxxxx xx pořízení xxxxx, xxxxx xx předmětem xxxxxxxxx daně, x xxxxxxxx nového xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§2x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 502/2012 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2013

§2x

Xxxxx předmětu xxxx

Xxxxx, xxxxx uskutečňuje xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, které xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx §2a xxxx. 2, se xxxx xxxxxxxxxx, že xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx. Xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx státu xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx do xxxxx kalendářního xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx se xxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx §2a xxxx. 2.

§2x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 502/2012 Xx. x účinností xx 1.1.2013

§3

Xxxxxx působnost

(1) Pro xxxxx xxxx z xxxxxxx hodnotya xx xxxxxx

x) xxxxxxxxx území Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx území xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie x výjimkou jeho xxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxxxx Smlouva x Xxxxxxxx xxxx x Smlouva x xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx stát x xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) třetí xxxx území xxxx xxxxx Evropské xxxx,

x) xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxx účely xxxx z přidané xxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx

x) xxxx Xxxxx,

x) Xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx v xx. 349 Xxxxxxx x xxxxxxxxx Evropské unie,

d) Xxxxxx,

x) Xxxxxxxxx ostrovy,

f) xxxxxx Xxxxxxxxx,

x) xxxxx Xüxxxxxx,

x) Xxxxx,

x) Melilla,

j) Xxxxxxx,

x) Campione x' Xxxxxx,

x) italské vody xxxxxx Lugano.

(3) Území Xxxxxxxxx xxxxxxxxx se xxx účely daně x přidané hodnoty xxxxxxxx xx xxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxx Xxx xx xxxxxxxx xx xxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx Británie a Xxxxxxxxx Irska, území Xxxxxxxx x Xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx.

§4

Vymezení xxxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxx účely xxxxxx xxxxxx se xxxxxx:

x) xxxxxxx

1. částka x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx plnění, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx,

2. xxxxxx x xxxx, xxxxxx xx xxx xxxxx xxxx z přidané xxxxxxx xxxxxx přijaté xxxxxxxx prostředky xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx rozpočtu, x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx celků, státních xxxxx, x grantů xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, z rozpočtu xxxxxx xxxxx, x xxxxxx Xxxxxxxx unie xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx slevou x xxxx a xxxx xxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx; xx dotaci x ceně xx xxxxxxxxxx xxxxxxx dotace x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xx službu,

c) daní xx xxxxxxx daň xxxxxxxxx xxxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §13 xx 20 xxxx x xxxxxxx xxxxxx vztahující xx x tomuto plnění,

d) xxxxxxxxx odpočtem xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx mezi xxxx xx výstupu x xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx období x xxxxxxx, xx xxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxx xxxx,

x) uskutečněným xxxxxxx dodání xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx úplatu osobou xxxxxxxx x xxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx identifikační xxxxx xxx xxxxx daně x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x dani, xxxxx nemá na xxxxx Evropské unie xxxxx ani xxxxxxxxxx,

x) x xxxxxxx osoby

1. xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x základním xxxxxxxx xxxxxxxx nebo v xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx daně, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxx xxxxxx neodpovídá xxxxxxxxxxx,

2. xxxxxx, xxx xx obvykle zdržuje, xxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx obvykle xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx profesních vazeb; xx-xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxx, xxx xx xxxxx xx xxx xxxxxx vazby, xx xxxxx, xxx xx xxxxxxx osoba xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

3. xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx, kde se xxxxxxx zdržuje,

i) xxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxx adresa xxxxx jejího xxxxxx, xxxxxx se rozumí xxxxx, xxx jsou xxxxxxxxx zásadní rozhodnutí xxxxxxxx se xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx; nemá-li xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxx x xxxx xxxxx místo xxxxxx pobytu,

j) provozovnou xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x dani, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx zboží nebo xxxxxxxxxx služby, neboť xx xxxxxxxxxx xxxxx x xx vhodné xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx, xxxxx xx předmětem xxxxxxxxx xxxx, xxxxx, které xx xxxxxxxxx některé xx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxx z xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx ze xxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx dalších plynů, x xxxxxxxx plynu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx se xx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) osobou neusazenou x tuzemsku xxxxx xxxxxxx x xxxx, xxxxx

1. xxxx sídlo x tuzemsku,

2. uskuteční xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx poskytnutí xxxxxx x xxxxxx xxxxxx v tuzemsku x

3. x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx nebo x tuzemsku má xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxx neúčastní,

m) xxxxxxxxxxx osobou osoba xxxxxxx x xxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x jiném xxxxxxxx xxxxx, která xx v tomto xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx xx xxxxxx v xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx, xxxxx xx xxxxxxx elektronického xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, platformy, xxxxxxx xxxx obdobného xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx zboží xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx přímo použitelného xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx ke xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx z xxxxxxx hodnoty7e).

(2) Zbožím xx pro xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx

x) xxxxxx věc, x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxx,

x) xxxx xxxxx,

x) xxxxxx xxxx a xxxx xxxxxxxx xxxx,

x) xxxx, xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxx.

(3) Xx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx jejich xxxxx Xxxxxx xxxxxxx bankou,

b) xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx účely xx xxxx xxxxx, xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx podle xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) cenné xxxxxx xxx jejich xxxxxx výrobcem xxxxxxxxxx x tuzemsku, nebo xxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx členského xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x vývozu xxxx xxxxxxx.

(4) Xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx dále xxxxxx

x) xxxxxxxxx prostředkem vozidlo, xxxx prostředek nebo xxxxxxxx, které xxxx xxxxxx k xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xx jiné x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxx x xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx; xx dopravní prostředek xx nepovažuje xxxxxxx, xxxxx je xxxxxx xxxxxxxxxx, ani kontejner,

b) xxxxx dopravním prostředkem

1. xxxxxxxx xxxxxxx vozidlo x obsahem xxxxx xxxxxx než 48 xx3 nebo s xxxxxxx větším než 7,2 xX, pokud xxxx xxxxxx xx 6 xxxxxx xxx xxx prvního xxxxxxx xx xxxxxxx nebo xx xxxxxx xxxx xxx 6&xxxx;000 xx,

2. xxx xxxxx xxx 7,5 x, pokud xxxx dodána xx 3 xxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx nebo xx najeto x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx 6 xxxxxx, ode dne xxxxxxx xxxxxxx do xxxxxxx, nebo xx xxxxxx xxxx než 100 xxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxx lodí xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx

3. xxxxxxx o maximální xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx 1 550 kg, xxxxx xxxx dodáno xx 3 xxxxxx xxx dne xxxxxxx xxxxxxx do xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxx 40 xxxxx, x výjimkou xxxxxxx xxxxxxxxxxx leteckými xxxxxxxxxxxx xxx mezinárodní xxxxxxxx xxxxxxxx.

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx hodnoty, xxxxx slouží xxxxx xxxxxxx x xxxx x xxxx touto xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx ekonomických činností,

d) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx je

1. xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx upravujícího daně x xxxxxx; hmotný xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xx základě xxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxx x xx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx zřejmé, xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx jeho uživatele, xx xxx xxxxx xxxx x přidané xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx majetek xxxxxxxxx,

2. xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx právních xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

3. xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx7d); xxxxxxx přenechaný x užití xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx jeho xxxxxxxxx, xx xxx xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx

4. xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx daně x xxxxxx x případě xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, nebo technickým xxxxxxxxxxx xxxxx právních xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx technického xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx v xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, postavil nebo xxxxx vytvořil; xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) bodu 4 xx považuje xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx x xxxxxxxxxx osvědčení4) xxxx xxxxxxxxxx průkazu xxxxxxxx xxxxxxxxx M1 xxxx M1G; pokud xxxxx xxxxxxxxx chybí, xxxxxxxx xx tato xxxxxxxxx xxxxxxxxx právním xxxxxxxxx4a),

x) xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx; xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxx nebo zánik xxxxxxx břemene xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx nájmu,

h) přepravou xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx a cenných xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxx zboží xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxx montáží xxxxxx xxxxxxxx k xxxx, xxxxx xxxxx dodává, xxxx jí xxxxxxxxx xxxxx osobou,

j) xxxxxxx xxxxx soustavami nebo xxxxxx xxxxxx

1. xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nacházející xx xx území Xxxxxxxx unie anebo xxxxxxxx xxxx x xxxxxx soustavě připojené,

2. xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx součástí obchodního xxxxxxx osoby xxxxxxx x xxxx, mezi xxxxxxxxx xxxxx do xxxxxxxxx státu, do xxxxx xx zboží xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx účely xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx této xxxxx, xxxxx je xxxx xxxxx odesláno xxxx přepraveno xxxxx xxxxxx nebo jí xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx.

(6) Xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx zákona nepovažuje xxxxxxxx xxxx přeprava xxxxx xxx xxxxx

x) xxxxxxx zboží xx xxxxx do členského xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx přepravy xxxxx,

x) xxxxxx xxxxx s xxxxxxxxx nebo montáží x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx,

x) dodání xxxxx xx xxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx uskutečněné na xxxxx Xxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx sítěmi,

e) xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx podle §64, 66 xxxx 68, xxxx xxxxxxx osvobozeného xx xxxx podle xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx služby xxx xxxxx xxxxxxxx x xxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x členském xxxxx ukončení xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx zboží xx xxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx je xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxx státu, ze xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x členském xxxxx ukončení xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx osobou xxxxxxxx x xxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx dobu nepřekračující 24 xxxxxx xx xxxxx členského xxxxx, xx kterém xx xx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx užití xxxxxxxxx xxxxx xxxxx dočasného xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx.

(7) Xxxxx-xx nadále x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxx účely, xxx které xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx nepovažují xxxxx xxxxxxxx 6 xx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxx odeslání xxxx xxxxxxxx zboží xx přemístění zboží. X takovém xxxxxxx xx xx xx xx, xx přemístění xxxxx nastává x xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxx přestane xxx xxxxxx.

(8) Pro xxxxxxxx xxxx xxxx na xxxxxx měnu se xxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx dni xxxxxx xxxxxxxxxx přiznat xxx, xxxx přiznat xxxxxxxxxxx xxxxxx, a xx

x) xxxx devizového xxxx xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx bankou, xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxx kurz xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx centrální xxxxxx; xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxx se provede xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx měn xxxx xxxx.

(9) Xxxxxxxx zboží xx dálku se xxx účely tohoto xxxxxx rozumí xxxxxx xxxxx, xxxxx

x) je xxxxx odesláno xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx od xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx

1. osobou povinnou x xxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx, xxxx

2. xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie, xxxxxx xx stanoví xxxxxxxxx opatření xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx z xxxxxxx hodnoty7e), xxxxx xxxxxxx x xxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx přepravy,

b) xx xxxxx xxxxxx osobě, xxx kterou xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx předmětem xxxx, x

x) nejde o xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx nebo xxxxxxx.

(10) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx x xxx, že xx xxxxx odesláno xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx země na xxxxx Evropské unie.

§4x

Xxxxx

(1) Xxxxxxx xx xxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxx, xxxxx osobě povinné x xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx plnění x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxx za

a) xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxx xx daně x nárokem na xxxxxxx xxxx, nebo

c) xxxxxx xxxxxxxxxx od xxxx xxx nároku xx xxxxxxx daně xxxxx §5456a, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx činností uskutečňovanou xxxxxxxxxxxxx.

(2) Xx xxxxxx xx nezahrnuje úplata xx dodání nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx majetku, xxxx-xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx nedílnou xxxxxxxx xxxxxxx ekonomické xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx k xxxx.

§4x

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxx použijí x xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx organizační xxxxxx.

(2) Xxx xxxxx tohoto xxxxxx xx na xxxxxxxxx xxxx, podílový xxxx, podfond investičního xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx osobu.

(3) Ustanovení xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxx, která xx vymezena xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx x xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx domu, a xxxxx je x xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x pozemku, xxx x xxxxx x xxxxxxx xx tomto xxxxxxx.

HLAVA XX

XXXXXXXXXXX XXXX

Xxx 1

Xxxxxx xxxxxxxx

§5

Xxxxx povinné x dani

(1) Xxxxx xxxxxxx x xxxx xx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx založena xxxx xxxxxxx xx účelem xxxxxxxxx, xxxxx uskutečňuje xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxx

x) xxxx skupiny,

b) xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx při xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx činností xx xxx účely xxxx x přidané hodnoty xxxxxx činnost výrobců, xxxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, včetně xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx svobodných x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, za xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx příjmu. Xx ekonomickou xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx spočívající xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Samostatně xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx osob, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pracovněprávní xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx osob, xxxxx xxxx zdaňovány xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxx, xxxxx, xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, hlavní xxxxx Praha x xxxx městské xxxxx x právnické osoby xxxxxxxx xxxx zřízené xxxxxxxxx právním xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu7a) xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx správy nepovažují xx xxxxx xxxxxxx x xxxx, x xx x x xxxxxxx, kdy xx xxxxx těchto xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx úhrady.

(5) Osoba xxxxx xxxxxxxx 4 xx považuje za xxxxx xxxxxxxx x xxxx, pokud xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) které xxxx xxxxxxx x příloze č. 1 x xxxxxx zákonu, xxxx

x) xxx xxxxxxx xxxxxx xx xx xx to, xx xxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx soutěže xxx, že xxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxx za xxxxx povinnou x xxxx; xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

(6) Xx samostatnou xxxxx xxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx Xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx.

Xxxxxxx

§5x

(1) Xxxxxxxx xx xxx účely xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx osob se xxxxxx nebo xxxxxxxxxxx x tuzemsku, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx k xxxx xxxx xxxxxx xxxxx §95a. Xxxxx xxxx xxxxx, které xxxx součástí xxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxx xxxxxxx") sídlo nebo xxxxxxxxxx mimo xxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx součástí xxxxxxx. Xxxxx osoba může xxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxx xx pro xxxxx xxxxxx zákona xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx nebo xxxxx xxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx, x xxxxx xx jedna xxxxx xxxxx xxxx nepřímo xxxxxx xx kapitálu xxxx hlasovacích xxxxxxx xxxxx osoby, xxxxx xx xxxxx osoba xxxxx nebo nepřímo xxxxxx xx kapitálu xxxx xxxxxxxxxxx právech xxxx osob, x xxxxxx tento xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx 40 % xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx 40 % xxxxxxxxxxx xxxx těchto xxxx.

(4) Jinak xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx osoby, xx jejichž xxxxxx xx podílí xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx.

§5x

(1) Xxx účely xxxxxx zákona xxxxx xx skupinu xxxx xxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxx x jednání za xxxxxxx. Pokud xx xxxxxxx není člen xx xxxxxx x xxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx.

(2) Členové xxxxxxx odpovídají společně x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx. Xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx odpovídají i xx xxxxx xxxxxxx xxxx po xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx, x xx xx xxxxxx, ve xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx.

§5x

(1) Práva a xxxxxxxxxx vyplývající x xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxxx dnem xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Práva x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx zákona xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xx skupině, xxxxxxxxxx xx xxxxxxx dnem xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx.

Xxxxxx

§6

(1) Plátcem xx xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xx xxxxxxx 12 bezprostředně xxxxxxxxxxxxxxx po xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx měsíců xxxxxxxx 2 000&xxxx;000 Xx, x výjimkou xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx plnění osvobozená xx xxxx xxx xxxxxx na xxxxxxx xxxx.

(2) Osoba povinná x xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xx plátcem xx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx, ve xxxxxx xxxxxxxxxx stanovený xxxxx, xxxxxxx-xx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx.

§6a

§6a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 170/2017 Sb.

§6b

(1) Xxxxx xxxxxxx x dani xx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx tento xxxxxxx

x) xxx účely xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx rozhodnutí o xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx podmínky převodu xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx, xxxx

x) xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Osoba xxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx přeměny xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx rejstříku xxxx xxxx odpovídající evidence xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx státu, pokud xx xx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx osoby, xxxxx xxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxx na xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx jmění xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxx vnitřní právní xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx.

§6x

(1) Xxxxx xxxxxxx x dani xx xxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx služby x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx, x xxxxxxxx služeb xxxxxxxxxxxx xx xxxx bez xxxxxx na odpočet xxxx, nebo xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx zboží xx dálku xxxx xxxxxx dovezeného zboží xx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x tuzemsku, x xx xxxxxxxxxxxxxxx xxx provozovny umístěné xxxx xxxxxxxx, je xxxxxxx ode dne xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx tohoto xxxxx.

(2) Xxxxx povinná x dani, xxxxx xxxx xxxxx v xxxxxxxx x která xxxxxxxxx zdanitelné plnění xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx plnění v xxxxxxxx, s xxxxxxxx xxxxxx, x kterých xx povinna přiznat xxx osoba, xxxxx xxxx xxxx plnění xxxxxxxxxxx, nebo xxxxxx, xx xxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxx xxx uskutečnění xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Osoba xxxxxxx x xxxx, xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx dodání xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx nebo přepraveno x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, x to xxxxx, xxx xxxxxx xx xxxxxxxx zboží x xxxxx členském xxxxx xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxx zboží.

(4) Xxxxx xxxxxxx x xxxx, xxxxx xxxx xxxxx v xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx úplatu, xxxxx je xxxxxxxxxxx xxxxx z xxxxxxxx xx xxxxxx členského xxxxx, xx plátcem xxx xxx xxxxxx xxxxxx zboží, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx státě pro xxxx osobu xxxxxxxxx xxxx.

§6d

Osoba povinná k xxxx, která xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx zdanitelné xxxxxx dodání xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx x tuzemsku xxxx xxxxx xxxxxxxxx mimo xxxxxxxx,&xxxx;x xxxxxxxx plnění, x kterých je xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx, které jsou xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

§6x

(1) Xxxxx, xxxxx xxxxxxx nabyl xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx ode xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zůstavitele.

(2) Pokračováním x xxxxxxxxxxxxx ekonomických xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx pokračování x xxxxxxxxx xx základě xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx pokračování x jiných xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§6x

(1) Xxxxx povinná x dani xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x tuzemsku, která xxxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx, je plátcem xxx dne xxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, kterým xx xxxx osoba xxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxx x xxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx a xxxxx xxxx uskutečňovat xxxxxx s xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx x místem xxxxxx x xxxxxxxx, je xxxxxxx ode xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx.

§6x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 502/2012 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2013

§6xx

(1) Xxxxxxxxxxxx elektronického xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx dodání xxxxx podle §13a x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx, x xxxxxxxx vybraného xxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxx zvláštní xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx plátcem ode xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx plnění.

(2) Zahraniční xxxxx, xxxxx uskuteční xxxxxx xxxxx provozovateli xxxxxxxxxxxxxx rozhraní xxxxx §13a xxxx. 2 x xxxxxx xxxxxx x tuzemsku, xx xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxx xxxxx.

§6xx xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 355/2021 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.10.2021

Xxxxxxxxxxxxxx xxxxx

§6x

Xxxxx xxxxxxx x xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx osoba xxxxxxxxx x dani xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx osobami, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx z xxxxxx xxxxxxxxx státu, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx zboží pořízeného xxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx zboží xxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, ode dne xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx.

§6h

Osoba xxxxxxx x xxxx xx sídlem xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx, je identifikovanou xxxxxx xxx dne xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx plnění x tuzemsku xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx x

x) poskytnutí xxxxxx,

x) dodání zboží x instalací xxxx xxxxxxx, nebo

c) dodání xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx.

§6x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 502/2012 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2013

§6i

Osoba povinná k xxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx, která xxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx ode xxx xxxxxxxxxx služby s xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx §9 xxxx. 1, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx v xxxxx xxxxxxxx státě xxxxxxxxxx xx daně.

§6i xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 502/2012 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2013

§6x

(1) Osoba xxxxxxx x xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx bude xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxx xxxxxx Evropské xxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx místa, xx identifikovanou xxxxxx xxx dne xxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx je xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx

x) má v xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, xxxx-xx na xxxxx Xxxxxxxx unie xxxxx,

x) xx v xxxxxxxx xxxxxxxx odeslání xxxx přeprava zboží, xxxxx xx xxxxxx xxxxxx zboží xxxxxxxx xxxxxxx, nebo

c) má x Xxxxxxx království xxxxx, xxxx provozovnu, xxxx-xx xx xxxxx Xxxxxxxx unie xxxxx xxx xxxxxxxxxx.

(2) Osoba xxxxxxx x xxxx, xxxxx xxxx plátcem, xx x xxxxxxxx xxxxx, xxxx provozovnu, xxxx-xx xx území Xxxxxxxx unie sídlo, x xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xx xxxx xxxxx uskutečňující xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx z použití xxxxxxxxx xxxxxx, je xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx oznámení xxxxxxxxxx, xxxxxx je xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx.

§6k

Osoba xxxxxxx x xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxx nepovinná x xxxx, xxxxx budou x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x jiného xxxxxxxxx státu, xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx osobami ode xxx následujícího xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx jsou tyto xxxxx xxxxxxxxxxxx.

§6x

Xxxxx xxxxxxx x xxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx, xx identifikovanou xxxxxx xxx dne xxxxxxxxxxxxx xx dni xxxxxxxx xxxxxxxxxx, kterým xx tato xxxxx xxxxxxxxxxxx, pokud

a) xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx plnění x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx, pokud xx xxxxx o

1. poskytnutí xxxxxx,

2. dodání xxxxx x xxxxxxxxx nebo xxxxxxx, xxxx

3. dodání xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxx

x) bude xxxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx §9 xxxx. 1, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx služby, které xx x xxxxx xxxxxxxx státě xxxxxxxxxx xx xxxx.

§6x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 360/2014 Sb. s xxxxxxxxx od 1.1.2015

Xxx 2

Xxxxx xxxxxx

Xxxxx 1

Xxxxxxxxx xxxxx plnění xxx dodání xxxxx

§7

Xxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xx dodání xxxxx xxxxxxxxxxx bez xxxxxxxx xxxx přepravy, xx xxxxx, xxx xx zboží nachází x xxxx, xxx xx dodání xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx plnění xxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxx odesláno xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx, xxx xxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxx zmocněnou třetí xxxxxx, xx místo, xxx xx xxxxx xxxxxxx x době, xxx odeslání nebo xxxxxxxx xxxxx xxxxxx. Xxxxx však xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx, za xxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx x následného xxxxxx zboží xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xx xxxxxx vznikla xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x řetězci, x xxxxx xxxxxxx xx toto xxxxx xxxxxxxx xxxx přepraveno x členského xxxxx xx xxxxxxxxx státu xx xxx odlišného, x to xx xxxxxxx dodavatele xxxxx xxxxxxxx osobě x xxxxx řetězci, xxx xxxxxx se dodání xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx, xx k xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx zboží xxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxx

x) xxxxxxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxxxxx, xxxxx tento xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx číslo xxx xxxxx xxxx z xxxxxxx hodnoty, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nebo přepravy xxxxx.

(4) Pro xxxxx xxxxxxxx 3 xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx dodavatel x xxxxx po xxxx xxxxxxxx dodání x xxxxxxx, který

a) xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx x

x) zboží xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxx, xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx osoba.

(5) Xxxxxxxx 3 xx xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxx xxxxx §13a.

(6) Xxx xxxxxx zboží x xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xx xx xxxxx plnění xxxxxxxx xxxxx, xxx je xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

(7) Xxx dodání xxxxx xx xxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx přepravy xxxx uskutečněné xx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx za xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(8) Xxx účely xxxxxxxx 7 xx xxxxxx

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx, kde mohly xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx Xxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxx ukončení přepravy xxxx poslední xxxxx, xxx xxxxx vystoupit xxxxx xx xxxxx Xxxxxxxx xxxx,

x) přepravou xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx Evropské xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx přepravy xxxx.

(9) Xxx xxxxxx nemovité xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxx xx nemovitá xxx xxxxxxx; v xxxxxxx xxxxx xxxxxx je xxxxx xxxxxx xxxxx, xxx se xxxxxxx xxxxxxx zatížený xxxxxx xxxxxx.

§7x

Xxxxx plnění xxx xxxxxx xxxxx, elektřiny, xxxxx xxxx xxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx, xxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xx provozovnu, xxxxx xx xxxx zboží xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx xx xxx účely odstavce 1 xxxxxx xxxxx xxxxxxx x dani, xxxxx nakupuje xxxx, xxxxxxxxx, xxxxx nebo xxxxx zejména za xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx a xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx zanedbatelná.

(3) Xxxxxx plnění xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx sítěmi xxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 je xxxxx, xxx xxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxx, xxxx zboží xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx, nespotřebuje xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xx xx místo xxxxxx pro xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxx xx tato xxxxx xxxxx, xxxx xxx má provozovnu, xxxxx je xxxx xxxxx xxxxxx.

§8

Xxxxx plnění při xxxxxxx xxxxx xx xxxxx

(1) Xxxxxx plnění xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxx, xxx se xxxxx nachází xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx přepravy.

(2) Xxxxxx xxxxxx xxx prodeji xxxxx xx dálku xx xxxxx, kde xx xxxxx xxxxxxx x xxxx, xxx xxxx odeslání xxxx xxxxxxxx začíná, xxxxx

x) xxxxx xxxxxxx x xxxx, která xxxxx xxxxxxx, xx xxxxx

1. x xxxxxxxx xxxxx x nemá xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx členských xxxxxxx, xxxx

2. xxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx pouze x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx je xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x členského státu, xx kterém xx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx, x

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx předcházejícím xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx 10 000 EUR xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x národní měně xxx xxxxxxx směnného xxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx 5. prosince 2017 (xxxx xxx "xxxxxxxxxx v xxxx xxxx"); xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx plnění xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx

1. zboží prodaného xx dálku, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx písmen x) x b), a

2. xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, služby xxxxxxxxxxxx a televizního xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx poskytnutých xxxxx xxxxxxxxx k xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx podmínky xxxxx §10i xxxx. 3.

(3) Xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx, kterým xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx daně xxxxxxxxxx xxxxxx 10 000 XXX xxxx její xxxxxxxxxx v xxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1.

(4) Osoba, která xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2, se xxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx 1. X takovém xxxxxxx xx povinna xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx se xxxxx xxxxxxxx.

(5) Rozhodnutí podle xxxxxxxx 4 xx xxxxxxxx rovněž xx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx plnění xxxxx §10i odst. 5.

§8x

Xxxxx plnění xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx dálku

Místem plnění xxx xxxxxxx dovezeného xxxxx xx xxxxx xx xxxxx, xxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx přepravy, xxxxx xx

x) zboží xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx členského xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxx

x) xx xxxxx prodej xxxxxx xxxxxxx režim xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

§8x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 355/2021 Xx. x xxxxxxxxx od 1.10.2021

Xxxxx 2

Stanovení xxxxx xxxxxx při xxxxxxxxxx xxxxxx

§9

Xxxxxxxx pravidla xxx xxxxxxxxx xxxxx plnění xxx poskytnutí xxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxx při xxxxxxxxxx xxxxxx osobě xxxxxxx x dani, xxxxx jedná xxxx xxxxxx, je xxxxx, xxx xx tato xxxxx xxxxx. Pokud xx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx provozovně xxxxx povinné x xxxx, nacházející xx x xxxxx xxxxx, xxx kde je xxxx xxxxx, xx xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxx xx tato xxxxxxxxxx umístěna. Xx xxxx provozovnu xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx složka xxxx osoby povinné x dani, xxxxx xxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx zdroje.

(2) Místem xxxxxx xxx poskytnutí xxxxxx xxxxx nepovinné x xxxx xx xxxxx, xxx xx xxxxx poskytující službu xxxxx. Xxxxx xx xxxx tato xxxxxx xxxxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx, xxxxxxxxxxx xx x jiném xxxxx, xxx xxx xx xxxx sídlo, xx xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxx je tato xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxx xxxxx stanovení místa xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx se xx xxxxx povinnou x xxxx, xxxxx xxxxx xxxx taková, xxxxxxxx

x) xxxxx povinná x xxxx xx vztahu xx xxxx službám, xxxxx xx jsou xxxxxxxxxx, x když xxxx poskytnuty xxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx daně,

b) xxxxxxxxx xxxxx nepovinná x xxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx osobou xxxx xxxxxx registrovanou x xxxx v xxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xx xxxxxxx, xxxxx tento xxxxx xxxxxxxxx jinak.

§9x

Xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx služby xxxxx xxxxxxx x xxxx, xxxxx má xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx zemi

Za xxxxx xxxxxx xxx poskytnutí xxxxxx xxxxx xxxxxxx x dani, která xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx a xxxxx xx xxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx

x) xx místo xxxxxx stanoveno xxxxx §9 odst. 1 xx xxxxx xxxx x

x) ke xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx.

§9x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 196/2014 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2015

§10

Místo xxxxxx při xxxxxxxxxx služby xxxxxxxxxx xx k xxxxxxxx xxxx

(1) Místem xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx věci, xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx x realitní xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx při xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, jako jsou xxxxxxx xxxxxx architekta x xxxxxxxxxx dozoru, xx xxxxx, xxx xx nemovitá xxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx má xxxxxxxxxxx xxxxxx souvislost x xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx o společném xxxxxxx daně z xxxxxxx xxxxxxx7e).

(3) Xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx vztahující se x právu stavby xx místo, kde xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

§10x

Xxxxx plnění při xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx

Xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx uskutečňuje.

§10a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 489/2009 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2010

§10b

Místo xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, umění, xxxxxx, xxxx, xxxxxxxxxx x zábavy

(1) Xxxxxx xxxxxx xxx poskytnutí xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx, sportu, xxxx, vzdělávání a xxxxxx xx místo xxxxxx kulturní, xxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxx nebo podobné xxxx, xxxxx xxx x

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx x oprávnění ke xxxxxx xx takovou xxxx, včetně xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxx, xxxxxx přímo xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx služby xxxxxxxxxxxx xxxxxx akce, osobě xxxxxxxxx x dani.

§10x

Xxxxx plnění xxx xxxxxxxxxx stravovací služby

(1) Xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služby xx xxxxx, xxx xx xxxx služba xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xx xxxx poskytnuta xxxxxxxxxx služba na xxxxxx lodi xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx během xxxxx xxxxxxxx xxxx uskutečněného xx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, je místem xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx osob.

(3) Xxx xxxxx xxxxxxxxx místa xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 se xxxxxx

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx na xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx ve xxxxx xxxx mezi xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx ukončení přepravy xxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx osob místo xxxxxxx xxxxxxxxxxx nastoupení xxxx xx území Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx,

x) xxxxxx ukončení xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx osob xx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, které xxxxxxxxxx xx xxxxx Evropské xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx ve xxxxx xxxx.

(4) X xxxxxxx xxxxxxxx cesty xx přeprava xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§10x

Xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxx plnění xxx poskytnutí krátkodobého xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx, xxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx fyzicky xxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx prostředku xx xxx účely stanovení xxxxx plnění xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxx prostředku xx xxxx xxxxxxxxxxxxx 30 xxx a x xxxx nepřesahující 90 xxx.

(2) Xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxx xx místopříjemce xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx, kterým se xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx směrnici x xxxxxxxxx systému daně x xxxxxxx xxxxxxx7e).

(3) Xxxxxx plnění xxx xxxxxxxxxx xxxxxx než xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx nepovinné x xxxx xx xxxxx, xxx tato xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx přebírá xx xxxxxxxx, že osoba, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xx x xxxxx xxxxx sídlo xxxx xxxxxxxxxx, xx-xx služba xxxxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxx.

(4) Xx-xx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx nájmu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx stanoveno xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3

x) x xxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx užití nebo xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx zemi, xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx,

x) xx xxxxx zemi x xx skutečnému xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx, xx místo xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx.

§10e

Místo xxxxxx xxx xxxxxxxxxx služby xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx k xxxx

Xxxxxx plnění při xxxxxxxxxx xxxxxx&xxxx;xxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx x xx xxxx xxxx xxxxx, xx xxxxx, xxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

§10x

Xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx služby xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x dani

(1) Místem xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx zboží xxxxx xxxxxxxxx x xxxx je místo, xxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xx však xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx mezi xxxxxxxxx xxxxx xxxxx nepovinné x dani, xx xxxxxx plnění xxxxx xxxxxxxx přepravy.

(3) Pro xxxxx stanovení místa xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx přepravy xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxx xx rozumí

a) xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx státy xxxxxxxx xxxxx, pokud xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxx ukončení xxxxxxxx xx na xxxxx xxxx xxxxxxx členských xxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx místo, xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, bez xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxx, xxx xx zboží xxxxxxx,

x) xxxxxx ukončení xxxxxxxx xxxxx místo, xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx.

§10g

Místo plnění xxx xxxxxxxxxx služby přímo xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx movité xxxxxx xxxx x práce xx xxxxxx hmotné xxxx xxxxx xxxxxxxxx x dani

Místem plnění xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxx xx xxxxx, xxx xx xxxx xxxxxx skutečně poskytnuta, xxxxx jde x

x) xxxxxx přímo související x xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxx činnost,

b) xxxxxx xxxxx xx movité xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx.

§10x

Xxxxx xxxxxx při xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxx xx xxxxx xxxx

Xxxxxx xxxxxx při poskytnutí xxxxxx osobě nepovinné x dani xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisu Xxxxxxxx xxxx, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx o xxxxxxxxx systému xxxx x xxxxxxx xxxxxxx7e), xxxxx xx xxxx xxxxx xx třetí xxxx x jde x

x) xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx, xxxxxxx, ochranné xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx,

x) reklamní službu,

c) xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxx, účetní x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx zpracování xxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx služby, x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx prostředků,

g) xxxxxxxxxx přístupu xx xxxxxxxxx xxxx distribuční xxxxxxxx xxx plyn xxxxxxxxxxx se na xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx jakékoli xxxx x xxxxxx soustavě xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx tepla nebo xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx či distribuce xxxxx, xxxxx nebo xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx těchto xxxxxxx nebo xxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) zavázání xx x xxxxxxxxxx xxxxxx se xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x) až x).

§10x

Xxxxx plnění při xxxxxxxxxx telekomunikační služby, xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx k xxxx

(1) Xxxxxx xxxxxx xxx poskytnutí xxxxxx xxxxx nepovinné k xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxx se stanoví xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxx daně z xxxxxxx xxxxxxx7e), xxxxx xxx x

x) xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxx x televizního xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Pro xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx se rozumí

a) xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx služba xxxxxxx s xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, textových xxxxxxxxx, xxxxxxx, zvuků nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxx prostřednictvím xxxxxx, xxxxx, xxxxxxxxx xxxx elektromagnetických xxxxxxx, xxxxxx příslušného xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx příjem nebo xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx jsou xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx sledování xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx veřejnosti xxxxxxxxxxxxxxx komunikačních xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb xxx jeho xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx poskytovanou xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx datové xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, s xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx adresy, x xx zejména

1. xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

2. xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx vybavení x xxxx xxxxxxxxxxx,

3. xxxxxxxxxx obrázků, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

4. xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, sportovních, xxxxxxxxx nebo zábavních xxxxxx xxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx programů, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, nebo

5. xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx na xxxxx.

(3) Xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx

x) xxxxx xxxxxxx k xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx

1. x xxxxxxxx státě x xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx

2. xxxx xxxxx Xxxxxxxx unie x provozovnu xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, kterým xx xxxxxxx prováděcí xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx7e), xx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx státu, xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx nebo provozovnu, x

x) xxxxxxx hodnota xxxxxxxxxxx plnění bez xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx ani bezprostředně xxxxxxxxxxxxxx kalendářním roce xxxxxx 10 000 XXX nebo xxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx.

(4) Místem plnění xxx poskytnutí xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx hodnota xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx částku 10 000 XXX xxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxx x xxxx, xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1.

(5) Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx odstavce 3 xx může xxxxxxxxxx, xx místo xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx 1. X takovém xxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx do xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx, ve xxxxxx xx takto xxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 5 xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx §8 odst. 4.

§10x

§10x zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 502/2012 Sb.

§10x

§10x zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 196/2014 Sb.

Oddíl 3

Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

§11

Xxxxx xxxxxx xxx pořízení xxxxx x jiného xxxxxxxxx xxxxx

(1) Xx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx státu xx xxxxxxxx xxxxx, kde xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx jeho xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(2) Xx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx z jiného xxxxxxxxx xxxxx se xxxxxxxx členský xxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, pod xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx je x xxxxxxxx xxxxx odlišném xx členského xxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx x xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx x členském xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx x tomto xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx přiznat xxxxxx; xxxxxxx se xxxxxxxxx v xxxxxxx, xx nevznikla povinnost xxxxxxx xxxxxx.&xxxx;Xx-xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx, pořizovatel nemá xxxxx na xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx pořízení zboží x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx ustanovení xxxxxxxx 1.

(3) Xxxxx xx však xxxxxxxx xxxxx z xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx podle xxxxxxxx 1 x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx zboží xxxxxxxx potom, co xxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx daň xxxx xxxxxxxx plnění xxxxx xxxxxxxx 2, xx xxxxxxxxxxx oprávněn snížit xxxxxx xxxx x xxxxxxxx x základ xxxx, x kterého xxxx xxxxxxxxx daň, xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nebo přepravy xxxxx; xxxxxxx se xxxxxxxxx x xxxxxxx, xx nevznikla povinnost xxxxxxx xxxxxx. Xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx §42.

(4) Xxxxx xxxx je xxxxxx zjednodušený xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx třístranného xxxxxxx, za xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx z xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx ukončení xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx xxxxx odstavce 1 x osoba, xxxxx bylo xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx, která xx xxxxxxx přiznat xxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx členského xxxxx x xxxxxxxxxxx podal xxxxxxxx hlášení.

Xxxxx 4

Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx při dovozu xxxxx

§12

Xxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxx xx zboží xxxxxxx v xxxx, xxx xxxxxxxx ze xxxxx xxxx na xxxxx Evropské unie.

(2) Xxxxxx xxxxxx při xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx, xx xxxxxx se na xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxx zboží xxx xxxxxx na xxxxx Xxxxxxxx unie

a) xxxxxxx xxxxxxxxxx, nebo

b) xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx

1. xxxxxxxx tranzitu,

2. uskladnění x xxxxxx skladu xxxx xxxxxxxxxx pásma,

3. xxxxxxx použití x xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx, nebo

4. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

Xxx 3

Vymezení xxxxxx

§13

Xxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxx zboží xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx rozumí xxxxxx práva xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx pro xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx dodání xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx přepraveno xx jiného členského xxxxx.

(3) Xx xxxxxx xxxxx se xxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxx vlastnického xxxxx k majetku xx xxxxxx x xx základě xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu,

b) xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx komisionáře xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx; xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx samostatné xxxxxx zboží komitentem xxxx xxxxx osobou xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx zboží x xxxxx na xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx x xx xxx uzavření xxxx xxxxxxx xx xxxxxx, xx vlastnické xxxxx x užívanému xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx převedeno xx xxxx uživatele.

(4) Xx dodání xxxxx xx xxxxxx se xxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxx nesouvisející x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx do xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx74) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx činností, xxxxx plátce xxxxxxx xxxxx xxxxxxx pro xxxxx, xxx xxxxx xx xxxxx na xxxxxxx daně xxxxx §72 odst. 6,

c) xxxxxx vypořádacího xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx podílu xx xxxxxxxxxxx zůstatku v xxxxxxxxxx xxxxxx ve xxxxxxx majetku,2) xxxxx xxx u tohoto xxxxxxx xxxx jeho xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx ve xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx vkladatel xxx xxxxxx majetku xxxxxxxx x xxx xxxx x jeho xxxxx odpočet xxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx majetku, xxxxx xx xxxxxxxx vkladu xxxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx povinnosti xxxxxxx daň xxxxxxxx x xxxxxxxxxx,

x) dodání xxxxxxxx obalu spolu xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxx10a), jestliže xxxxxx obal xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx období7d) xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx roku u xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxx xxxxx xxxxxx zákona xxxx xx xxxxxx obaly xxxxxxxx druhu xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx zbožím. Xxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx, u xxxxxxx xx xx uplatnilo xxxxxxxxxx od xxxx xxxxx §63,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx režimu xxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1.

(5) Xxxxxxxx xxxxxxxx majetku xxx účely nesouvisející x uskutečňováním xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx se xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx rozumí xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx pro xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx pro jiné xxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxxx obchodního majetku xxx xxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxx nebo jeho xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx.

(6) Za dodání xxxxx za xxxxxx xx pro účely xxxxxx xxxxxx považuje xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx z xxxxxxxx xx jiného xxxxxxxxx xxxxx.

(7) Xx xxxxxx xxxxx xx však xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx jedná o xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxx poskytnutí majetku x xxxxxxxxxx xxxxxx xx hmotném xxxxxxx xxxx náhrady xxxx xxxxxxxxxx podle zvláštního xxxxxxxx předpisu,11)

c) xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx, pokud xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxx nepřesahuje 500 Xx, xxxx poskytnutí xxxxxxxxxx vzorků bez xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx činnosti,

d) xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx zbožím kupujícímu xx xxxxxx, xxxxx xx tato xxxxxx xxxxx xxxxxx k xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx zboží xxxxxxxx xxxxxxx této xxxxxx x plné xxxx xx vrácení vratného xxxxx10a), xxxx

x) vrácení xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xx xx xxxxxx.

§13x

Xxxxxx zboží usnadněné xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx 150 XXX, který xxxxxxxxx provozovatel elektronického xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xx

x) xxxxxx zboží xxxxxxxxxxxxx elektronického rozhraní xxxxxxxxxxx bez xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x

x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Dodání xxxxx xxxxxxxxxx osobou xxxxx xxxxxxxxx k xxxx xx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, které xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xx

x) xxxxxx zboží xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x

x) xxxxxx zboží xx xxxxx provozovatelem elektronického xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx osobě xxxxxxxxx x dani xxxxxxxxxxx x odesláním xxxx xxxxxxxxx.

§13x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 355/2021 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.10.2021

§14

Xxxxxxxxxx služby

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxx se xxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxx xx pro účely xxxxxx zákona xxxxxx xxxx

x) xxxxxxx nehmotné xxxx,

x) přenechání xxxxx x xxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx, xxxxxx a xxxxx xxxxxxx břemene,

d) xxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx zdržet xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx situaci.

(2) Za xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxx

x) poskytnutí xxxxxx xx xxxxxx x xx základě xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxxx na základě xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx; xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služby xxxxxxxxxx xxxx třetí xxxxxx xxxxxxxxxxx x samostatné xxxxxxxxxx xxxxxx komisionářem xxxxx osobě xxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx úplatu xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx

x) poskytnutí xxxxxx xxx xxxxx nesouvisející x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx plátce,

b) xxxxxx xxxxxxxxxxxx podílu xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx likvidačním xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx,2) xxxxx byl x majetku nebo xxxx části xxxxxxxx xxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx vkladu x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx při xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx u xxx nebo x xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx, s výjimkou xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x takovém xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx přiznat xxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx.

(4) Xxx xxxxx tohoto xxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxxxx ekonomických xxxxxxxx xxxxxx rozumí

a) dočasné xxxxxxx xxxxxxxxxx majetku, x výjimkou xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx osobní xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx, pokud xxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx jeho xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, nebo

b) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx zaměstnanců xxxx xxxx účely než xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx činností, xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx přijatých plnění xxx uplatněn odpočet xxxx.

(5) Za poskytnutí xxxxxx se xxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x nehmotném xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx náhrady xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,11)

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

§15

Xxxxxx

(1) Poukazem xx xxx xxxxx xxxx x přidané xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) xx xxxxxx xx spojena xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx úplatu xxxx xxxx úplaty xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx služby x

x) xx xxx nebo x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx údaje:

1. xxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxx, xxxx xxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx, xxxx

2. xxxxx, xxxxx xx uskutečnit xxxxxx tohoto zboží xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx rozumí xxxxxx, x xxxxxxx jsou x xxxxxxxx jeho xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx údaje:

a) xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, že xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx, a

b) xxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx poukazem xx pro xxxxx xxxx x přidané xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx než xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxx xx xxxxx okamžikem, xxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx.

§15x

Xxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx poukazu

(1) Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx účely xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxx xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x dani, xxxxxx xxxxxx je xxxxxx proveden.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx poskytnutí služby xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx, xxxxx tento xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

x) xxxxxx x xxxxxx xxx xxxx xxxxxx, se xxx xxxxx xxxx x přidané hodnoty xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) nevydala x xxxxxx xxx xxxx úplatu, se xxx účely xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx něž xx xxxxxx vztahuje, xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(3) Přijme-li xxxxx xxxxxxx k xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx úplaty xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx odstavec 2 xxx skutečné xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx úplaty.

§15a xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 80/2019 Sb. x xxxxxxxxx od 27.3.2019

§15x

Xxxxxx zboží xxxx xxxxxxxxxx služby v xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx poukazu

(1) Xxxxxx víceúčelového xxxxxxx xx xxx účely xxxx x přidané xxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx služby, xx xxx xx poukaz xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx předání xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx víceúčelového xxxxxxx xxxxxxxxxxx osobou xxxxxxxx x xxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx úplatu nebo xxxx úplaty, xx xxx xxxxx xxxx x xxxxxxx hodnoty xxxxxxxx xx dodání xxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxx xx xxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xx-xx x přímé xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x dani xxxxx xxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx poukaz xxxxxxxx xxxx úplatu xxxx xxxx xxxxxx, poskytnuta xxxxxxxxxx služba, xxxxxxxx 1 xx xx xxxxxxxxxx této xxxxxx xxxxxxxxx.

§15x vložen právním xxxxxxxxx č. 80/2019 Xx. x účinností xx 27.3.2019

§16

Pořízení xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxxx zboží x xxxxxx členského xxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx rozumí xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx od xxxxx xxxxxxxxxxxx x dani x xxxxx členském xxxxx nebo xx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx dnem xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x jiném xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx osoby xxxxxx x xxxxxxxx státě xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx zboží xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx přepraveno x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx něj xxxxxxxxx

x) xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxx xx zmocněnou třetí xxxxxx, nebo

b) xxxxxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx osoba, která xxxxxxxx zboží x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx jím xxxxxxxxx xxxxx osobou.

(2) Pokud xx zboží xxxxxxxx xxxxxxxxxx osobou xxxxxxxxxx x xxxx, pro xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx předmětem xxxx, xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx x dovoz xxxxx xx uskutečněn xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx ukončení xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, považuje xx xxx účely xxxxxx xxxxxx xxxxx za xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx státu, xx xxxxxxx je xxxxx zboží xxxxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxx xxxxx uskutečněn xxxxxxxxxx xxxxxx nepovinnou x xxxx, pro kterou xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx, do xxxxxxxx, xx xxxx xxxxx xxxxx na xxxxxxx zaplacené xxxx xxx xxxxxx xxxxx, xxxxx prokáže, xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxx odeslání nebo xxxxxxxx xxxxxx xxxxx. Xxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx přiměřeně xxxxx §82 xx 82b.

(3) Za xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx státu xx xxxxxx xx pro xxxxx tohoto zákona xxxxxxxx

x) přemístění zboží x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx tuzemska xxxxxxx xxxx identifikovanou xxxxxx,

x) přemístění xxxxx xxxxxx registrovanou x xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx státu xx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx České xxxxxxxxx, xxxxx se xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx vynakládaném na xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx bezpečnostní x xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxx smlouvy, xxxxx

1. toto xxxxx xxxx přiděleno xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx civilními xxxxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxxx, x

2. xxxxxx xxxxxx zboží x xxxxx xxxxxxxx státě xxxxx ozbrojeným xxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx státu xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx státě.

(4) Xx pořízení xxxxx x xxxxxx členského xxxxx xx xxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxxxx nabytí

a) xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxx xx

1. xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx montáží,

2. xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxx

3. xxxxxxx xx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx.

§17

Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxx obchodem xx xxxxxx, který xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxx různých xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x tím, xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x členského xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx členského xxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Prodávajícím xx pro xxxxx xxxxxxxxxxxx obchodu xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx x členském xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx osvobozenou xxxxxx.

(3) Kupujícím xx xxx účely xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx x xxxxxxxx státě xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, která xxxxxx xxxxx od xxxxxxxxxx osoby.

(4) Prostřední xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx obchodu xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x dani x xxxxxxxx státě xxxxxxxx xx členského xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx

x) xxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x

x) xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx s xxxxx následného xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx členském xxxxx.

(5) Xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx při xxxxxxxxxxx xxxxxxx se xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x dani v xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(6) Xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx členského xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx osobou x xxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxx xx těchto podmínek

a) xxxxxxxx zboží x xxxxxx členského státu xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, která xxxx xxxxxxx xxx identifikovanou xxxxxx, xxx je xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx v xxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx z jiného xxxxxxxxx xxxxx je xxxxxxxxxxx prostřední xxxxxx xx xxxxxx následného xxxxxx xxxxx v xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx osobou je xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxx prodávajícího do xxxxxxxx a xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxx kterého prostřední xxxxx uskutečňuje xxxxxxxx xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xx plátce xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx jako při xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(7) Xxxxxxxxxx osoba, která xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x dani v xxxxx členském xxxxx x xxxxxxxx zboží x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx plátcem xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx v třístranném xxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 6 pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx členského xxxxx uskutečněné x xxxxxxxx,

x) xxxxxxx stejné xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx kupujícímu xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx, xx xx jedná x xxxxxxxxxx obchod.

(8) Xxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx identifikační xxxxx, xxxxx kupujícímu xxxx xxxxxxxxx x tuzemsku, x xxxxxxx daň xx xxxxxxx daňového xxxxxxx vystaveného xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx xxx pořízení xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

§18

Dodání x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx zboží v xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx Evropské xxxx

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx skladu xx xxx xxxxx daně x přidané xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx účelem xxxxxxxxxx dodání tohoto xxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxx státě xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx

x) x xxxx zahájení xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx

1. xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx státem xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx a

2. xx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxx ujednání xxxxxxxxxx x prodávajícího x

x) xxxxxxxxxxx xxxxx

1. xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx v xxxxxxxx xxx xxxxx xxxx z xxxxxxx xxxxxxx a

2. xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx kupujícího xxxxxx členským xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxx zboží x xxxxxx skladu xxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xx rozumí

a) xxxxxxxxxxxx osoba xxxxxxxxxxxx x xxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx uskutečňující xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxxx státě xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx zboží xxxxx xxxx provozovnu,

b) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx v xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxx 1 následně xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx jako xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx zboží x režimu skladu xx xxxxxxxxxx za xxxxxx zboží za xxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxx z xxxxxx členského státu xx úplatu.

(4) Xxxxx xx xxxxx 12 xxxxxx xxx dne xxxxxxxx odeslání xxxx xxxxxxxx zboží (xxxx xxx "xxxxx xxx xxxxxx") xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x podmínky pro xxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 1 a 2 jsou xxxxx xxxxxxx, považuje xx xxxxx převod práva xx

x) xxxxxx zboží xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x

x) xxxxxxxx zboží x xxxxxx členského státu xxxxxxxxx.

(5) Pokud xx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx k xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxx xxx kupujícího, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx x dani x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xx tento xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx státu x xxxxxxxx xxxxx z xxxxxx členského xxxxx xxxxx xxxxxxxx 4, xxxxx xxxx stále xxxxxxx ostatní xxxxxxxx xxx přemístění zboží x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx v evidenci xxx účely xxxx x xxxxxxx hodnoty.

(6) Xxxxx před xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx, do xxxxxxxxx xxxxx, xx kterého xxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxx k xxxxxxx xxxxx nakládat x xxxxx zbožím jako xxxxxxxx podle odstavce 4 nebo 5, x prodávající xxxxx xxxx vrácení xxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxx daně x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx za xxxxxxxxxx xxxxx.

(7) Xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxx xxxxxxxx být xxxxxx některá z xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2, xxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx zbožím xxxx vlastník xxxxx xxxxxxxx 4 xxxx 5, nebo k xxxxxxx zboží xxxxx xxxxxxxx 6, xxxxxxxx xx přemístění xxxxx x režimu xxxxxx xx xxxxxx zboží xx úplatu x xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx za xxxxxx x xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx být plněna; xxxxxxxxx, ve kterém xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx, xx x xxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxx nakládat se xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx povinnou x xxxx xxxxx xxxxxxxx 5 xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx předcházející tomuto xxxxxxx práva nakládat xx zbožím xxxx xxxxxxxx,

x) odeslání xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx státu xxxxxxxxx xx členského xxxxx, xx xxxxxxx bylo xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx přepraveno, xxxxxxx bezprostředně předtím, xxx jsou xxxxxxxx xxxx přeprava xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx, xxx

1. xxxx xxxxx skutečně xxxxxxx, ztraceno xxxx xxxxxxxx, xxxx

2. xxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, pokud xxxxx xxxxxxx, kdy xxxx xxxxx skutečně xxxxxxx, xxxxxxxx nebo xxxxxxxx.

(8) Pokud xx xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx skladu xxxxxxxxx xxxxxxxx 4 xx 7, xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx lhůty xxx xxxxxx se považuje xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xx xxxxxxxx zboží x jiného xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx.

§19

Xxxxxx x pořízení xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx území Evropské xxxx

(1) Plátce, který xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx členského xxxxx osobě xxxxxxxxxxxx x dani x xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx osvobozené xx xxxx x xxxxxxx na xxxxxxx xxxx.

(2) Dnem prvního xxxxxxx xx xxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxx prostředků xxxx x letadel xxxxxx xxx xxxxxx výrobcem xxxxxxx kupujícímu xxxx xxxxxxxxxxx xxxx první xxx, xxx kupující xxxx vlastník xx xxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xx xxx xxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx den, xxx xxx dopravní xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xx xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx u xxxxxxxxx motorových xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx výrobce, xxxx xxx, kdy xxxxxxx povinnost xxxx xxxxxxx xx státu xxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xx xxx xxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxx není xxxxxxxxx xxxxxxx registrovat xx xxxxx xxxxxxx, je xxxx xxxxxxx uvedení xx provozu den, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx vlastníkovi xxxx xxx, xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxx mohl xxxxxxxx, a xx xxx den, xxxxx xxxxxxx xxxxx, nebo xxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx uvedení xx provozu xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xx xx den xxxxxxx xxxxxxx do provozu xxx, xxx byl xxxxxxxx doklad x xxxxxxx.

(3) Plátce, xxxxx xxxxxxxx za úplatu xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx osoby xxxxxxxxxxxx x dani x xxxxx xxxxxxxx státě, xxxxxxxxxxx pořízení xxxxx x jiného xxxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx dopravní xxxxxxxxxx xx jiného členského xxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx v xxxxx členském xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx, pokud xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx společně x xxxxxxxxxxxxx předloží místně xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx o dodání xxxxxx xxxxxxxxxx prostředku xx jiného xxxxxxxxx xxxxx ve xxxxx xxx xxxxxx daňového xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx vystaveného xxxxxxxx dokladu. Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx osobě, xxxxx xxxx xxxxxx registrovanou x xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Plátce, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx nový dopravní xxxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx v jiném xxxxxxxx xxxxx, uskutečňuje xxxx pořízení xxxxx x jiného členského xxxxx, které xx xxxxxxxxx daně x xxxxxxxx, x x xxxxxxxx přiznání je xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x pořízení xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx dokladu, xxxxx mu xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxx, xxxxx xxxx plátcem, x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx členského xxxxx, xx považuje xx xxxxx xxxxxxxxxx uplatnit xxxxx xx xxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxx xxx dovozu xxxx xxx xxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxx státu, x to xxxxxxxxx xx xxxx xxxx, xxxxxx xx byl xxxxxxx xxxxxx plátce, xxxxx by xxxxxx xxxx zdanitelným xxxxxxx x xxxxxxxx. Xxxx xxxxx xx oprávněna xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx daně x xxxxx místně xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, ke xxxxxxx přiloží xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x x xxxxxxxx x xxxxxx nového xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx předloží daňové xxxxxxxx xx 10 xxx xxx dne xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx jiného xxxxxxxxx xxxxx; xxxx xxxxx xxxxx prodloužit. Xxxxx nárok xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x tomto xxxxxxx xxxxxxxx xxxx na xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx informace xxxxx xx správnému xxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxx, její xxxxx xxxxxx.

(6) Xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x jiného xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx daňové xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx daňového xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx nového xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 10 xxx ode xxx xxxxxxxx nebo ve xxxxx pro xxxxxx xxxxxxxx přiznání, jde-li x xxxxxxxxxxxxxxx osobu; xxxx xxxxx nelze xxxxxxxxxx. Na xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx daně xxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx není xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx místně xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx 25 dnů xxx xxx, xxx xx xxx xxxx xxxxxxxx.

(7) Xxxxx, xxxxx xxxxxxxx nový xxxxxxxx xxxxxxxxxx z jiného xxxxxxxxx státu, xxxxx xxxx registrován v xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxx x pořízení xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. X xxxxxxx x pořízení xxxxxx xxxxxxxxxx vozidla xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx dokladu, xxxxx xx vystavil xxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(8) Xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx prostředku xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xx xxxxxxx dokladu xxxxxx xxxx, že xx xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxxxxx potvrzující.

§20

Dovoz zboží

(1) Dovozem xxxxx se xxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x třetí země xx xxxxx Xxxxxxxx xxxx.

(2) Xx xxxxx xxxxx se pro xxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xx území Xxxxxxxx xxxx z xxxxx podle §3 xxxx. 2. X xxxxxx tohoto zboží xxxxxxxxx celní xxxx xxx, xxxx xx xx xxxxxxx x xxxxx xxxxx ze xxxxx xxxx.

Xxx 4

Uskutečnění plnění x vznik xxxxxxxxxx xxx přiznat xxxx xxxxxxxx

§20x

Xxxxx povinnosti přiznat xxx při dodání xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxx při dodání xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx ke xxx xxxxxxxxxxx zdanitelného xxxxxx.

(2) Xx-xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx úplata, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx daň x xxxxxxx částky xx xxx přijetí xxxxxx. Xx xxxxxxx, xxxx-xx zdanitelné plnění xx xxx přijetí xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Dodání zboží xxxx poskytnutí xxxxxx xx pro xxxxx xxxxxx zákona xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx-xx xxxxx xxxxxxx tyto xxxxx:

x) zboží, které xx xxx dodáno, xxxx služba, která xx být xxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x

x) xxxxx xxxxxx.

§20x xxxxxx právním předpisem x. 170/2017 Xx. x xxxxxxxxx od 1.7.2017

§21

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx plnění xxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxx xxxxxx zboží xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx

x) xxxx xxxxxx xxxxx §13 odst. 1,

x) xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx ve xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx16), xxxx

x) dnem xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx §13 odst. 3 xxxx. c).

(2) Xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xx zdanitelné xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx předání xxxxxxxx xxxx nabyvateli xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxx je xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, x xx xxx xxxx, xxxxx nastane xxxxx. Při xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx §13 xxxx. 3 xxxx. x) se xxxxxxxxxx xxxxxx považuje za xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx věci x xxxxxxx.

(3) Xxx poskytnutí xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx považuje xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx dnem xxxxxxxxx xxxxxxxx dokladu x výjimkou xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, a xx xxx dnem, xxxxx xxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx plnění xx xxxxxxxx xx uskutečněné

a) xxxx převzetí xxxx xxxx jeho xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx,

x) xxxx xxxxxx z xxxxxxxx zařízení, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx, xxxxxx, elektřiny, xxxxx, xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, při xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx x distribuci xxxxxxxxx,

x) xxxx zjištění xxxxxxxx výše částky xx službu xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx nemovité xxxx, která xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx přijata, xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx b),

d) xxxx xxxxxxx majetku xxxx xxxxxxx služby xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx účely nesouvisející x uskutečňováním xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx x užívání74) xxx xxxxxx vymezeném x §13 xxxx. 4 xxxx. x),

x) xxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx práva x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx práv x xxxxxx vkladu, xxx xxxxxxx majetkového vkladu x xxxxxxxxxx xxxxxx, x výjimkou nemovité xxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 2,

x) xxxx, xx xxxxxxx dochází x xxxxxxx vlastnického xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x vydávanému majetku, xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxx xx postupuje xxxxx xxxxxxxx 2,

x) dnem xxxxxx xxxxx osobě, x to jak x xxxxxxxxx, xxx x komisionáře, popřípadě xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx, xxx xxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx obdobného xxxx,

x) xxxx xxxxxxxxxx služby xxxxx xxxxx, a xx jak x xxxxxxxxx, xxx x xxxxxxxxxxx, popřípadě xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx,

x) xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxx xxxxxxx úplaty xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx, xxxxxx se stanoví xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx z xxxxxxx xxxxxxx7e), x xxxxxxx

1. xxxxxx zboží xxxxx §13a,

2. xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx na xxxxx, xx který xx xxxxxx dovozní xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx xxxxxx uskutečňované xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx automatů, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx, bankovkami, xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx prostředky xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, x x xxxxxxxxx, kdy se xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx uskutečňuje xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nahrazujícími xxxxxx, xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxx xxxxx peníze xxxx xxxxxxxx prostředky xxxxxxxxxxx peníze z xxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxx zjistí xxxx xxxxxx.

(6) X xxxxxxxxxxxx xxxxxx podle §13 xxxx. 4 písm. x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx daň ke xxx jeho xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx&xxxx;xxxxx §13 xxxx. 4 xxxx. x) xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx daného plátce xxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx, xxxxx xxxxxx účetnictví.

(7) Xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxxxx lhůtách x xxxxxxx xx xxxxxx x celkové xxxxxx, xx xxxxx je xxxxxxxx xxxxxxx. Dílčí xxxxxx xx považuje xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx podle xxxxxxx x xxxx se xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxx podle xxxxxxxx 4 písm. x), x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx plnění xx xxx xxx, který xxxxxxx xxxxx.

(8) Xx-xx xxxxxxxxxxx zdanitelné plnění x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxx delší xxx 12 xxxxxx, xxxxxxxx xx zdanitelné xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx roku následujícího xx xxxxxxxxxxx roce, xx xxxxxx bylo xxxxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxx; to neplatí

a) xxx kalendářní xxx, x němž došlo x xxxxxxx úplaty, xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx přiznat xxx,

x) x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxx. x) xxxx x), nebo

c) x xxxxxxx služby, která xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xx základě rozhodnutí xxxxxx xxxxxxx moci xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx služby xxxxx xxxx xxxx xxx-xx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xx výkonu funkce xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxxxx zákona č. 182/2006 Sb., xxxxxxxxxxx xxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(9) Xxx stanovení dne xxxxxxxxxxx xxxxxx u xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx platí xxxxxxxx 1 xx 8 xxxxxxx. X xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxx xx odpočet xxxx se považuje xxxxxx xx uskutečněné xxxxxxxxxx posledním xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx roku.

§22

Xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx přiznat xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx členského xxxxx xxxxxxxxxxx od xxxx

(1) Při xxxxxx xxxxx xx jiného xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx xxxxx za xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx zboží plátcem, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx x nárokem xx xxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x patnáctému dni x xxxxxx, který xxxxxxxxx xx xxxxxx, x xxxx xxxx xxxxxx xxxxx uskutečněno. Xxxxx xxxx byl xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx, x xxxx bylo dodání xxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx přiznat xxxxxxxxxxx tohoto xxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx dokladu.

(2) Xxxxxx xxxxx xx xxxxxx, xxxxx xx přemístěním xxxxx, xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx

x) xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx státu, xxxx

x) dnem, kterým xx toto xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx úplatu, pokud xx jedná x xxxxxxxxxx zboží, xxxxx xx xxxxxxxx za xxxxxx zboží xx xxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxx odeslání xxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx §18 xxxx. 4 x 5 xx xxxxxxxx za xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx nakládat s xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx.

§23

Xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx přiznat nebo xxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxx xx uskutečněno x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx daň xxx xxxxxx zboží xxxxxx

x) xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx

1. xxxxxxx xxxxx,

2. dočasného xxxxxxx x částečným xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx, nebo

3. xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x celních předpisech xxx

1. vstup xxxxx, xxxxx není zbožím Xxxxxxxx unie, xx xxxxx Evropské unie,

2. xxxxxxx xxxxxxxxxx,

3. xxxxx xxxxx xxxxxxxx,

4. xxxxx xxxxx uskladnění,

5. xxxxx xxxxx dočasného xxxxxxx x xxxxxx osvobozením xx xxxxxxxxx xxx,

6. xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx

7. xxxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxx není xxxxxx Evropské xxxx,

x) xxxxxxxxxx podmínky, na xxxxxx základě xxxx xxx xxxxx, xxxxx xxxx zbožím Evropské xxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx režimu xxxxxxxxx užití,

d) xxxxxxx xxxxx, které xxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx stanovených x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx celního xxxxxx.

(2) Xxxx-xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx úřadu xxxxx propuštěno xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), je plátce xxxxxxx přiznat daň x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx bylo xxxxx do příslušného xxxxxxx xxxxxx propuštěno.

(3) Xxxx-xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx zboží xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x) xxx 2, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx ve xxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxx při propuštění xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x době xxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxx byly xxxxxxxx podmínky xxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx §71g, xx xxxxxx povinen xxxxxxx xxx v xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxx do xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx propuštěno.

(5) Bylo-li xxxxx, která xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx celního xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), je xxxx osoba xxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx do xxxxxxx xxxxx x xxxx dovozu xxxxx.

(6) Xxxxxx splnil povinnost xxxxxxx xxx xxx xxxxxx zboží, xxxxx xxx xxxxxxxx celnímu xxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx.

§24

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x povinnost xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x tuzemsku

(1) Xxx xxxxxxxxxx zdanitelného xxxxxx xxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx plnění x xxxxxxxx xxxxxx neusazenou x xxxxxxxx, je-li xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx plátce nebo xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, vzniká povinnost xxxxxxx xxx ke xxx uskutečnění xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx odstavce 1 xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx

x) xxxx uskutečnění xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §21, xxxx

x) xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx §9 xxxx. 1 dnem xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx.

(3) Xx-xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 poskytnuta xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx z xxxxxxxxxx částky xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxx ke xxx poskytnutí xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx určitě.

(4) Xx-xx poskytováno xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxx xxxxx než 12 xxxxxx a xxxxx xxxxxx období xxxxxxx x poskytnutí úplaty x povinností přiznat xxx, považuje se xxxxxx xx uskutečněné xxxxxxxxx xxxx každého xxxxxxxxxxxx xxxx, pokud xx xxxxx x

x) xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx plnění v xxxxxxxx xxxxx §9 xxxx. 1,

b) xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx,

x) dodání xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx.

§24x

Xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx plnění xxx dodání xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x místem plnění xxxx xxxxxxxx

(1) Xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx zboží s xxxxxx xxxxxx mimo xxxxxxxx xxxxxx povinnost xxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxx x

x) poskytnutí xxxxxx,

x) dodání xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx,

x) dodání xxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxx.

(2) Xxxxxx podle xxxxxxxx 1 se považuje xx xxxxxxxxxxx xxxx

x) xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §21,

b) xxxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx §9 xxxx. 1, na které xx xxxxxxxx povinnost xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xx-xx před xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx povinnost xxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxx. To xxxxxxx, xxxx-xx xxxxxx xx xxx přijetí xxxxxx známo xxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx mimo xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxx 12 xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx k xxxxxxx úplaty x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxx xx uskutečněné xxxxxxxxx xxxx každého xxxxxxxxxxxx xxxx, pokud xx xxxxx x

x) xxxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxx xxxxxx xxxx tuzemsko xxxxx §9 xxxx. 1, xx které xx vztahuje povinnost xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx zboží x xxxxxxxxx nebo montáží,

c) xxxxxx xxxxx soustavami xxxx xxxxxx.

§25

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

(1) Při xxxxxxxx xxxxx z xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxx x měsíci, xxxxx následuje xx xxxxxx, x xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx patnáctým xxxx xxxxxx, který xxxxxxxxx xx měsíci, x xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx plátci xxxx xxxxxxxxxxxxxx osobě xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxx z xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx zboží xxxxx §21. Xxxxxxxx zboží x jiného xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §16 xxxx. 3 a §18 odst. 4, 5, 7 x 8 xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx , xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx dodání xxxxx xx xxxxxx členského xxxxx xxxxx §22.

Díl 5

Daňové xxxxxxx

Xxxxx 1

Xxxxxx ustanovení o xxxxxxxx dokladech

§26

Daňový xxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx, která splňuje xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxx elektronickou xxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, pokud je xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx. X použitím xxxxxxxx dokladu x xxxxxxxxxxxx xxxxxx musí xxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxx xx plnění xxxxxxxxxxx.

(4) Xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xx xxxx vystavení xx xxxxxxxxx xxxxx odpovídá xxxx osoba, která xxxxxx xxxxxxxxxxx.

Oddíl 2

Xxxxxxxxxxx daňových xxxxxxx

§27

Xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx dokladů

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx dokladů xxx xxxxxx xxxxx xxxx poskytnutí xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, ve xxxxxx xx xxxxx plnění.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx dokladů xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxx, xxxxx xxxxxx uskutečňuje, xxxxx xxxx provozovnu, xx-xx xxxxxx uskutečněno xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx místo plnění

a) x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx od xxxxxxxxx xxxxx, ve xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxx, která xxxxxx xxxxxxxxxxx, sídlo xxxx xxxxxxxxxx, xx-xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, a xxxxx xxxxxx povinnou xxxxxxx xxx xx xxxxx, xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx, x tato xxxxx xxxxxx zmocněna x xxxxxxxxx daňového dokladu, xxxx

x) xx třetí xxxx.

(3) Vystavování daňových xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x dani, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x dani xx zvláštním xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

§28

Pravidla pro xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx

(1) Xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx daňový xxxxxx v xxxxxxx

x) xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x dani xxxx xxxxxxxxx osobě xxxxxxxxx x dani, x xxxxxxxx plnění xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxx nároku xx xxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxx xxxxx na dálku xx tuzemska x xxxxxx xxxxxx v xxxxxxxx; xx neplatí xxx prodej xxxxx xx dálku, na xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) dodání xxxxx xx jiného xxxxxxxxx xxxxx, na xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx daně,

d) xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxx a) xxxx x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx daň xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx plnění xx xxx xxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxx xx xxxxxxx x případě xxxxxxxxxxx plnění podle §13 odst. 4 xxxx. x), x) x x) xxxx xxxxx §14 xxxx. 3 písm. a) xxxxxxxx doklad x xxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxx x dani xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx

x) xxxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxx xxxxxxxx x xxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxx, je-li xxxxx xxxxxx v členském xxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, sídlo xxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx provozovnu, xxxxxxxxxxxxxxx které xx xxxx plnění xxxxxxxxxxx, xxxxx jde x

1. xxxxxxxxxx xxxxxx,

2. xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxx

3. xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx,

x) poskytnutí xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx montáží xxx xxxxx xxxxxxxx k xxxx xxxx právnickou xxxxx xxxxxxxxxx k xxxx, je-li xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx a) nebo x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx nebo xxxxxxx xxxxxx ke xxx xxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxx veřejné moci xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx plátce xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx dražbě obchodního xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx jeho xxxxxxx xxxx dražbu, x xx xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x), a poskytnout xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(5) Daňový doklad xxxx xxx xxxxxxxx xx 15 dnů xxx dne, kdy xxxxxxx povinnost přiznat xxx, nebo xxxxxxx xxxxxx.

(6) Xxxxxx doklad xxxx xxx xxxxxxxx xx 15 xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx

x) xx xxxxxxxxxxx dodání xxxxx do xxxxxx xxxxxxxxx státu, na xxxxx xx vztahuje xxxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx daně,

b) xx xxxxxxxxxxx poskytnutí xxxxxx, xxxxxx xxxxx s xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx dodání zboží xxxxxxxxxx xxxx sítěmi xxx osobu xxxxxxxx x dani nebo xxxxxxxxxx osobu nepovinnou x xxxx, je-li xxxxx xxxxxx v xxxxxxxx státě, ve xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x dani, xxxxx plnění uskutečňuje, xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxx umístěnu xxxxxxxxxx, prostřednictvím které xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služby xxxx xxxxxx xxxxx s xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxx osobu nepovinnou x dani, xx-xx xxxxx xxxxxx ve xxxxx xxxx, xxxx

x) xxxx xxxxxxx úplata, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx písmen x) xxxx x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx přijetí xxxxxx.

(7) Xxxxx povinná x xxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxx osobu. Xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, musí být xxxxxxxxx xxxxxxxxx elektronickým xxxxxxxx.

(8) Plátce xx xxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx úsilí, xxxxx xx něm xxx rozumně xxxxxxxxx, x xxxx, aby xx tento xxxxxx xxxxxx xxxxxx do xxxxxxxxx příjemce xxxxxx.

Xxxxx 3

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

§29

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxx doklad musí xxxxxxxxx xxxx údaje:

a) xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx uskutečňuje xxxxxx,

x) xxxxxxxx osoby, xxx xxxxxx xx plnění xxxxxxxxxxx,

x) daňové xxxxxxxxxxxxx xxxxx osoby, xxx xxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx číslo xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx,

x) xxx xxxxxxxxx daňového xxxxxxx,

x) xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx, pokud xxxx uskutečněním plnění xxxxxxx xxxxxxxxx ke xxx přijetí úplaty xxxxxxx xxx nebo xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx liší xxx xxx vystavení daňového xxxxxxx,

x) jednotkovou xxxx xxx daně x xxxxx, xxxx-xx obsažena x xxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxx xxxx,

x) sazbu xxxx,

x) xxxx xxxx; xxxx daň se xxxxx v xxxxx xxxx.

(2) Daňový xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx:

x) odkaz xx xxxxxxxxx ustanovení xxxxxx xxxxxx, ustanovení xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxx, je-li xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx,

x) "xxxxxxxxx xxxxxxxxxx", xx-xx xxxxx, pro kterou xx plnění uskutečněno, xxxxxxxx x vystavení xxxxxxxx xxxxxxx,

x) "xxx xxxxxx zákazník", xx-xx xxxxxx povinnou xxxxxxx xxx xxxxx, pro xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx doklad xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx:

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx-xx xx xxxxxxxxx,

x) rozsah xxxxxx, xxxx-xx x případě xxxxxxx xxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxx bez xxxx x slevu, xxxx-xx obsažena x xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx povinnost xxxxxxx xxx nebo přiznat xxxxxx xx dni xxxxxxx úplaty,

d) sazbu xxxx a výši xxxx,

1. jedná-li se x xxxxxx xxxxxxxxxx xx daně, xxxx

2. xx-xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx, xxx xxxxxx xx xxxxxx uskutečněno.

(4) Označením xx pro xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx,

x) xxxxxxx xx xxxxx a

c) sídlo.

§29x

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx dokladu xxxxxxx

(1) Xxxxx je xxxxxx doklad xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx skupinou, xxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxx namísto xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx uskutečňuje xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Pokud xx xxxxxx doklad vystaven x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx skupinu, xxxxx se xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx skupiny, pro xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx, označení xxxxx xxxxxxx, pro kterého xx xxxxxxxxxxx plnění.

§29a xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 502/2012 Sb. x účinností xx 1.1.2013

Xxxxx 4

Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx

§30

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx daňového xxxxxxx

(1) Xxxxxx doklad xxx vystavit jako xxxxxxxxxxxx daňový xxxxxx, xxxxx xxxxxxx částka xx plnění xx xxxxxxx dokladu není xxxxx xxx 10 000 Xx.

(2) Daňový doklad xxxxx xxxxxxxx jako xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x případě

a) xxxxxx xxxxx do xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx x nárokem xx xxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxx xxxxx na xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx dálku xx xxxxxxxx x xxxxxx plnění x xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx je xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx, pro xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxx xxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

§30a

Náležitosti zjednodušeného daňového xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxx osoby, xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx identifikační xxxxx osoby, xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxx a xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx ceně,

d) xxxxxx xxxx,

x) xxxx xxxx.

(2) Neobsahuje-li xxxxxxxxxxxx xxxxxx doklad xxxx xxxx, musí obsahovat xxxxxx, kterou osoba, xxxxx xxxxxx uskutečňuje, xxxxxxx nebo xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx celkem.

§30a vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 502/2012 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2013

Oddíl 5

Zvláštní xxxxxx xxxxxxx

§31

Xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxx kalendář xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x

x) xxxxx součást xxxxxxx xxxxxxx nebo xx xx xxx x xxxxxx smlouvách výslovně xxxxxxxxxx.

§31a

Platební xxxxxxxx

(1) Platební xxxxxxxx je daňovým xxxxxxxx, xxxxx

x) obsahuje xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx, pro xxx xx xxxxxxxxxxxxx zdanitelné xxxxxx, poskytuje xxxxxx xxxx uskutečněním xxxxxxxxxxxx xxxxxx x

x) je xx xxx uveden xxxxxx plateb na xxxxxx stanovené období.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxx nemusí xxxxxxxxx den xxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxx xxxxxxx úplaty.

§31a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 502/2012 Sb. s xxxxxxxxx od 1.1.2013

§31x

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx za

a) xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, která xxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx; tento xxxxxx může xxxxxxxxx x jednu xxxx xxxx xxxxx, ze xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx, xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx, xxxx

x) jedno xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx xxxx úplat, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx daň, xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x tyto xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx se xxxxxxxxx xxx jednu xxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxx doklad xx vystavuje xx 15 dnů xx xxxxx xxxxxxxxxxxx měsíce, xx kterém

a) se xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) byla xxxxxxx xxxxx úplata xxxxxxx xx tomto xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxxx xxx všechna xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx plnění xxxx xxxxxx xxxxx xxx xx souhrnném xxxxxxx dokladu uvedeny xxxxx xxxxxx.

(4) Souhrnný xxxxxx doklad musí xxxx obsahovat xxxx xxxxx, a xx xxxxxxxxxx pro

a) xxxxx xxxxxxxxxx zdanitelné plnění

1. xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx,

2. xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,

3. jednotkovou xxxx xxx xxxx a xxxxx, není-li xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx,

4. xxxxxx daně,

5. sazbu xxxx x

6. výši xxxx,

x) xxxxxx xxxxxx

1. xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx; rozsah xxxxxx xx xxxxx pouze x xxxxxxx, je-li xxxx,

2. xxx přijetí xxxxxx,

3. xxxxxx xxxx,

4. xxxxx xxxx x

5. xxxx daně.

§32

Doklad x xxxxxxx

(1) Xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx doklad xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxx xxxxx §13 xxxx. 4 písm. x), b) a x) nebo podle §14 xxxx. 3 xxxx. x).

(2) Xxxxxx x xxxxxxx neobsahuje xxxx xxxxx:

x) označení xxxxx, pro xxxxxx xx plnění xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx identifikační xxxxx xxxxx, xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) X dokladu x xxxxxxx se xxxxxx xxxxx xxxxxxx o xxxxx xxxxxxx.

§32x

Xxxxxxxxx xxx dražbě x při prodeji xxxx xxxxxx

Xxxxxxxxx vystavené xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx jeho prodeji xxxx dražbu xx xxxxxxx dokladem, xxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxx daňového xxxxxxx x

x) xxxxxxx, xx xx xxxxx x xxxxxx prostřednictvím xxxxx určené k xxxxxxxxxxx prodeje obchodního xxxxxxx plátce.

§32a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 360/2014 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2015

Oddíl 6

Xxxxxx xxxxxxx xxx dovozu x xxxxxx xxxxx

§33

Xxxxxx xxxxxx xxx dovozu

(1) Za xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx do celního xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx přiznat xxxx zaplatit daň, xxxx

x) xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx daň xxxxxxxxx.

(2) Za xxxxxx xxxxxx při vrácení xxxxx zpět xx xxxxxxxx xx považuje xxxxxxxxxx o vyměřené xxxx xxxxxx celním xxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxxxx.

§33a

Daňový xxxxxx při xxxxxx

Xx daňový doklad xxx vývozu xxxxx xx považuje xxxxxx xxxxxx vystavený xxxxx §28 xxxx. 1 xxxx. x).

Xxxxx 7

Zajištění věrohodnosti xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx daňových xxxxxxx

§34

(1) X xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxx jeho xxxxxxxxx do xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxx uchovávání xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx jeho xxxxxx x

x) xxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxx účely xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxx skutečnost, xx je xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx uskutečňuje xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xx xxxxx xx xxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx prostřednictvím xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x jeho xxxxxxxxxx xxx dosáhnout xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx mechanismů xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx spolehlivou xxxxx xxxx daňovým xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxx původu xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx obsahu xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx podpisem,

b) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) elektronickou xxxxxxx xxxxxxxxx (EDI)21), xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx stanoví xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx věrohodnost xxxxxx x neporušenost xxxxxx.

Oddíl 8

Uchovávání daňových xxxxxxx

§35

Xxxxxx ustanovení o xxxxxxxxxx xxxxxxxx dokladů

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx uchovatel, xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx k dani, xxxxx

x) daňový xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx byl daňový xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx o xxxxxx xxxxxxx xx uskutečněná xxxxxx, xxxx

x) xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx osobou, xxxxx jde o xxxxxx xxxxxxx za xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x souvislosti xx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxx xx uchovávají xx dobu 10 xxx xx konce xxxxxxxxxxx období, xx xxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Uchovatel xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x tuzemsku xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx. Xx xxxxxxx, pokud xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx.

(4) Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xx xxxxxxx předem xxxxxxx xxxxxxx daně xxxxx uchovávání xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx, xx xxxx místo xxxx x xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx je povinen xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx daňového xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx.

§35a

Elektronické uchovávání xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxx doklad xxx xxxxxxx x xxxxxxxx podoby xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx.

(3) Při uchovávání xxxxxxxx dokladů prostřednictvím xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx rovněž elektronicky xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx daňových xxxxxxx a neporušenost xxxxxx obsahu.

(4) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx daňové xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx elektronických xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nepřetržitý xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx zajistit xxx xxxxxxx daně bezodkladně xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxx xx, pokud xxx x

x) xxxxxx doklady xxxxxxxxxx osobou povinnou x xxxx, xxxxx xx sídlo xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxx doklady xx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx povinnou x xxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx.

§35x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 502/2012 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2013

Xxx 6

Xxxxxx daně x výpočet xxxx, xxxxxx xxxxxxx daně x xxxxxx výše xxxx

Xxxxx 1

Xxxxxx daně x výpočet xxxx

§36

Xxxxxx xxxx

(1) Xxxxxxxx xxxx xx xxx, xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx má xxxxxxx xxxxxx za xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx plnění, xxxxxx xxxxxx xx úhradu xxxxxxxxx xxxx od xxxxx, xxx kterou xx zdanitelné plnění xxxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxx osoby, x xx bez xxxx xx toto xxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxx x případě xxxxxxx xxxxxx před xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx úplaty xxxxxxx x xxx.

(3) Xxxxxx daně také xxxxxxxx

x) xxxx xxxx, xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxx kterou je xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxx xxxxxxxxxx služby x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x montážních xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx x zařízení, xxxxx xx xx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx pracemi xxxxxxxx xxxx zamontují.

(4) Xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxx účely xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxx.

(5) Xxxxxx xxxx xx xxxxx o xxxxx x xxxx, xxxxx je xxxxxxxxxx xx dni uskutečnění xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx částka xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx celkové výše xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx nebo poskytnutí xxxxxx xx xxxxx xxxxxx.

(6) Základem xxxx xx v případě, xx xx jedná x

x) xxxxxx xxxxx xxxxx §13 xxxx. 4 xxxx. x) x f) x §13 xxxx. 6, xxxx zboží xxxx xxxx obdobného xxxxx, xx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx plnění, x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx, xxxx celkových xxxxxxx xxxxxxxxxxxx na dodání xxxxx xx dni xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx služby xxxxx §14 xxxx. 3 x 4, výše xxxxxxxxx xxxxxxx vynaložených xx poskytnutí xxxxxx xx xxx uskutečnění xxxxxxxxxxxx plnění,

c) xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x případech, xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxx, xxx byla xxxxxx poskytnuta zcela xxxx zčásti virtuálním xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx upravujícího xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx úplaty xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx §54 xx 55, obvyklá xxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx víceúčelového xxxxxxx xx xxx, xx jako úplatu xx xxxxxxxxxxx poukaz xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx osoba, pro xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxx osoba, a xx xxx daně xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Není-li xxxx xxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxx xxxx částka xxxxxxx xx víceúčelovém xxxxxxx xxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx.

(8) Je-li xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx zdanitelné xxxxxx, stanoví xx xxxxxx daně xx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx stanovené xxxxx xxxxxxxx 7 xxx část xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx.

(9) Xxxxx xx xx uskutečněná plnění xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx, která xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx daně, základ xxxx xx xxx xxxxxxxxxx zdanitelná xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx xxxx odpovídající xxxxxx xxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx k celkovému xxxxxx těchto xxxxxxxx xxx. Xxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xx považuje xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx.

(10) Xxxxx je při xxxxxxxxx xxxxxxx vyžadován xxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxx xx xxx xxxxxxxx poměru xxx xxxx x xxxxxxx, x xxxx xx xxxx xxxxxxxx, která xx xxxxxxxx za xxxx xxxxxxxxxx xxx.

(11) Xxxxxxxx xxxx při xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx jsou xxx xxxxxxxxxxx xxxxx prodávány xx cenu vyšší, xxx je xxxxxx xxxxxxxxx hodnota, nebo xx cenu xxxxx, xxx xx přepočet xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx českou xxxx, xx xxxxxx mezi xxxxx, xx kterou xxxx xxxxxxxxx, a xxxxxx nominální hodnotou. Xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx. Xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxx nižší, xxx xx jejich nominální xxxxxxx, nebo xx xxxx xxxxx, než xx přepočet xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxx měnu, xxxxxxxx xxxx xx xxxx.

(12) X xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §13 xxxx. 4 xxxx. x) xx základem xxxx xxxxxxx částka, xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx, který xx xxxxxxx spolu xx xxxxxx, xxxxxx, xxx xxxx. Xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx i x xxxxxxx, xx xxxxxx xxxx je xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx bezúplatně, pokud xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx obaly stejného xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx daně xxxxxxx xxxxxx, xx kterou xx xxxx stejného xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx x daň. X případě, xx xxxxxxx xxxxxx není xxxxx, xx základem xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx stejného druhu xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx oceňování xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xxxx u xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx, x kterého xx xxxxxx xxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx celkovým xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx příslušného xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, x celkovým xxxxxx vratných xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx příslušného xxxxxxxx období7d) xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx částkou xxxxxxx xxx xxxxxx xxxx stejného druhu xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxxxxxx. X xxxxxxx, xx celkový počet xxxxxxxx obalů stejného xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx odběratelům xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx příslušného xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxx celkový počet xxxxxxxx xxxxx stejného xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx plátci vráceny xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx7d) xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx, který xxxxxx účetnictví, xxxx xxxxxx xxxx a xxxxxxxxx daň xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx podle §32 xxxx. 1 xx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxx zohlední i x daňovém přiznání xxxxx §101.

(13) Xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx částka, xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx vynaložené xxxxxx a na xxxx této xxxx xxxxx. Xxxxxxxxx xx, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx osobu x xxxxxx xx x plnění xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx nárok xx xxxxxxx daně.

(14) Xxxxxxxx xxxxx se xxx xxxxx xxxx z xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx, kterou xx xx účelem xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, pro kterou xx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx se xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxx zboží xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxx hospodářské xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x tuzemsku, xxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx přijala; pokud xxxxx srovnatelné xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx zjistit, xxxxxx xx obvyklou xxxxx

x) x xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx

1. není xxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, nebo

2. xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx částku xxxxx xxxx 1,

b) x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, která není xxxxx než xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx osoby xxxxxxx x dani xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

§36x

Xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxx xxx xxxx, xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx plnění xxxxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx 3 x je-li xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx

x) xxxxx xxx xxxxxxx xxxx x xxxxx, pro xxxxxx xxxx zdanitelné xxxxxx xxxxxxxxxxx, nemá xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxx xxxx, xxxx

x) xxxxx xxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx, který uskutečnil xxxxxxxxxx plnění, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx odpočet xxxx xxxxx §76 xxxx. 1.

(2) Hodnotou xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxx nároku xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx cena určená xx dni xxxx xxxxxxxxxxx, je-li xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx osobu xxxxxxxx v odstavci 3 x xx-xx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxx a xxxxxx, který uskutečnil xxxxxx osvobozené od xxxx bez nároku xx odpočet daně, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx na odpočet xxxx xxxxx §76 xxxx. 1.

(3) Xxxxxxx, xx xxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx 1 x 2, xxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx §5a xxxx. 3 x xxx, xx výše podílu xxxxxxxxxxx xxxxxxx 25 % xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx 25 % xxxxxxxxxxx práv xxxxxx xxxx,

x) xxxxx spojené xxxxx xxxxx §5a xxxx. 4; xx xxxxx xxxxxxx osoby xx xxxxxxxxxx xxxxx, xxx je xxxxx xxxxx členem xxxxxxxxx xxx xxxx osob,

c) xxxxx xxxxxx,

x) společníci xxxx společnosti.

§37

Výpočet xxxx u xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx služby

Daň se xxxxxxx xxxx

x) součin xxxxxxx daně x xxxxx xxxx, xxxx

x) xxxxxx xxxx

1. xxxxxxx xxxxxxxxxxxx výši xxxxxx xx zdanitelné xxxxxx, xxxxx je xxxxxx xxxx, nebo xxxx xxxxxx stanovené xxxxx §36 odst. 6, xxxxx xx xxxxxx xxxx, bez xxxxxxxx xxxxxx vzniklé zaokrouhlením xxxxxxx xxxx úplaty xxxxx §36 odst. 5 x

2. xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx 1 x xxxxxxxxxxx 1,21 x xxxxxxx základní xxxxx xxxx, 1,15 x případě xxxxx xxxxxxx xxxxx daně xxxx 1,10 v xxxxxxx druhé snížené xxxxx xxxx.

§37x

Xxxxxx daně a xxxx daně při xxxxxxxxxxx zdanitelného plnění, xxxxx xxxxxxx povinnost xxxxxxx xxx z xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx tohoto xxxxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Základem daně xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x případě, xx vznikla xxxxxxxxx xxxxxxx daň x xxxxxx přijaté xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx zdanitelného xxxxxx, je xxxxxx xxxx základem xxxx xxxxx §36 xxxx. 1 x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx podle §36 xxxx. 2.

(2) Xx-xx základ xxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1

x) kladný, uplatní xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx x xxxx xxx přepočet xxxx xxxx xx xxxxxx xxxx platné ke xxx uskutečnění xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) záporný, uplatní xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx plnění xxxxx xxxx a kurz xxx xxxxxxxx cizí xxxx xx xxxxxx xxxx, které xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx z xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx zdanitelného xxxxxx.

(3) X xxxxxxx, xx xxxxxx daně podle xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx x pro xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx přede xxxx uskutečnění xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx sazby xxxx, xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx zdanitelného plnění xxxxx sazby daně, x xx xxx xx xxxx z xxxxxxx úplaty, xxxxxx xxxxxx nebo byl xxxxxxx kladný rozdíl xxxx souhrnem xxxxxxx xxxx podle §36 xxxx. 2 x xxxxxxxx daně xxxxx §36 xxxx. 1; xxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx pro xxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxx xxxx.

§38

Xxxxxx daně x xxxxxxx xxxx při xxxxxx xxxxx

(1) Základem xxxx při xxxxxx xxxxx xxxxx §20 xx xxxxxx

x) xxxxxxx xxx vyměření cla, xxxxxx xxx, xxxxx x xxxxxxxx splatných x důvodu dovozu xxxxx, pokud xxx xxxxxx zahrnuty xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx,

x) xxxxxxxxxx výdajů xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx určení, v xxxxxxxx, xxxxxxxxx do xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, pokud xx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx zdanitelného xxxxxx xxxxx, xxxxx nejsou xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx podle xxxxxxx x),

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx v §41 xxxxx.

(2) Prvním místem xxxxxx xx xxx xxxxx odstavce 1 xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx jehož xxxxxxx xx zboží xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx není xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxx xxxxxx místo xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(3) U xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx oběhu, xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx cla nebo xxxxxxx xxxxx se xxx vypočte podle §37 xxxx. x). X xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx pasivního xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx základ xxxx vypočte xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx plnění x xxxxxxxx xxxxx §9 xxxx. 1.

(4) Xxx xxxxx stanovení základu xxxx při dovozu xxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxx měnu xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxx.

§39

Xxxxxx daně a xxxxxxx daně xxx xxxxxxxxxx služby osobou xxxxxxxxxx x xxxxxxxx

(1) Xxxxxx xxxx při xxxxxxxxxx služby xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx stanoví xxxxxxx xxxxx §36.

(2) Plátce xx xxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxx §37 xxxx. x).

§40

Xxxxxx daně x xxxxxxx xxxx při xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxx daně při xxxxxxxx zboží x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §36.

(2) Pokud xx xxxxxxxxxxxx vrácena xxxxxxxxx xxx zaplacená x xxxxxxxx xxxxx, xx kterého bylo xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx po xxxxxxxx zboží z xxxxxx členského státu, xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx.

(3) Plátce xx xxxxxxx xx xxx xxx vypočítat xxxxx §37 písm. x).

§41

Xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxx x xxxxx, xxxxx xx x xxxxxx podmíněného xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxx daně xxx xxxxxx zboží, xxxxx je xxxxxxxxxx xx xxxxxxx režimu xxxxxxx xxxxx s xxxxxxxxx umístěním xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx daně, xx xxxxxxx xxxxx §38 bez xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.

(2) X xxxxx, xxxxx je xxx xxxxxxxx z xxxxxx členského xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx podmíněného xxxxxxxxxx xx spotřební xxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §36 bez xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.

(3) X xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx daně, x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx §13, aniž xx xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xxxx stanoví podle §36.

(4) X zboží, xxxxx xx xxxxxxx x režimu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx, x xxxxxx xxxxxxxxxxx jeho xxxxxx xxxxx §13 při xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xx základ xxxx xxxxxxx podle §36.

Xxxxx 2

Xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxx daně

§42

Oprava základu xxxx

(1) Xxxxxx opraví xxxxxx xxxx, nastanou-li xxxx xxxxxxxxxxx:

x) xxxxxxx xxxx xxxxxxx celého xxxx části zdanitelného xxxxxx,

x) vrácení spotřební xxxx xxxxx §40 xxxx. 2,

c) nedojde x xxxxxxx vlastnického xxxxx xx zboží xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx §13 xxxx. 3 xxxx. x),

x) xxxxxxx úplaty, ze xxxxx xxxxxxx plátci xx dni xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx přiznat xxx x jestliže xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx, xx xxxxxx jiného xxxxxx, xxxx

x) xxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx §36 a 36a xx xxx xxxxxxxxxxx zdanitelného plnění.

(2) Xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx, xxxxx xxxx jako xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxx základu xxxx xx xxxxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx

x) xxxx, kdy xxxxxxx skutečnosti xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx opravy xxxxxxx xxxx,

x) xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx plánu x xxxxxxx, xx x xxxxxx xxxxxxx xxxx dochází x xxxxxx změny výše xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx plánu,

c) xxxx zrušení xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, xx k opravě xxxxxxx daně xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xx základě xxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) dnem xxxxxxx reorganizace x xxxxxxx v xxxxxxx, xx x opravě xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx.

(4) Xxx xxxxxx xxxxxxx daně plátce

a) xxxxxxx opravný xxxxxx xxxxxx, xxxx

x) provede xxxxxx xxxxxxx daně x xxxxxxxx pro xxxxx daně x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx

1. xxxxx povinnost xxxxxxxx xxxxxx doklad xxxx

2. vystavil daňový xxxxxx, ale xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx dokladu xx xxxx xxxxx, xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, dostatečně xxxxx.

(5) Plátce xx xxxxxxx xxxxxxxx opravný xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx úsilí, xxxxx xx xxx lze xxxxxxx požadovat, x xxxx, xxx xx xxxxx daňový xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx do 15 xxx xxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 3.

(6) Oprava xxxxxxx daně xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx plnění xx xxxxx v xxxxxxx přiznání xx xxxxxxxxx období, xx xxxxxx xx xxxx xxxxxx považuje za xxxxxxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxxx základ xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx opravný xxxxxx doklad, xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx zdanitelné xxxxxx xx xxxxx v xxxxxxx přiznání xx xxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx po xxx lze xxxxxxx xxxxxxxxx, k xxxx, xxx xx tento xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx dispozice xxxxxxxx xxxxxx; to xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx uskutečněné xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx. x) xx d).

(7) X xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx daně, xxx kterou xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx dni xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxx úplaty, x xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx daň. Pro xxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx plnění nebo xxx přiznání xxxx x xxxxxxx xxxxxx. X případě xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), kdy xx xxxxxxx xxxxxxxx opravný xxxxxx doklad xxxxx §45 odst. 4, xxx xxxxxx x xxxx platný xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxxxx xxxxx opravy.

(8) Xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 3 xxxxxxx xx xxxxxxxx 3 xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx povinnost xxxxxxx daň x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zdanitelného xxxxxx xxxx došlo x přijetí xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx ještě xxxxxxxxxxxxx. Xxxxx xxx opravu xxxxxxx xxxx xxxxxx xx dobu xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x souvislosti xx xxxxxx xxxx službou, xxxxx xxxx předmětem xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zdanitelného xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx; v xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx lhůta xxx xxxxxx základu xxxx neběží v xxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx řízení xx dne xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx. X xxxxxxx přenechání zboží x xxxxx na xxxxxxx smlouvy podle §13 xxxx. 3 xxxx. c) xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx celou xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(9) Oprava xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx 3 xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx

x) došlo x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, x to x případě, xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx,

x) došlo x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx na xxxxxxxxx xxxxx §13 xxxx. 3 xxxx. x), xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx, na jejímž xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx vlastnického práva xx xxxxxxxxx xxxxx §13 odst. 3 xxxx. x).

(10) V xxxxxxx opravy xxxxxxx xxxx, xxxxx nedojde x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx na uživatele xxxxx §13 odst. 3 písm. x), xxxxxx xxxxx xxxx xxxx o xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §37 xxxx. x) xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx úplatou bez xxxx, xxxxx plátci xxxxxx xx plnění xxxxx §13 xxxx. 3 xxxx. c), x xxxxxxx bez xxxx, xxxxx plátci xxxxxx do xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx právo k xxxxxxxxx xxxxx jiným xxxxxxxx než xxxxxxxx.

(11) Xxx pořízení xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, dodání xxxxx xx jiného xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx neusazenou x xxxxxxxx, poskytnutí xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx tuzemsko, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxx dovozu x xxxxxx xxxxx, xxxxxxx plátce xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx opravu xxxxxxx xxxx obdobně xxxxx odstavců 1 xx 9.

(12) Xxx xxxxxx xxxxx, kdy xxxxxx daň celní xxxx x xx xxxxxxxxx uplatněn xxxxxx xxxx nebo sazba xxxx, plátce xxxx xxxxxxxxxx oznámí celnímu xxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx vyměřil.

§43

Xxxxxx xxxx xxxx

(1) X xxxxxxx, xxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx, xxx stanoví xxxxx xxxxx, x xxx xxxxxxx daň xx xxxxxxx, je xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxx přiznání xx xxxxxxxxx xxxxxx, xx kterém byla xxxxxxxxx xxxxxxxxx daň. Xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxx, xx xxxxxx xxxxxx xxxx identifikovaná xxxxx, xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx, obdržela xxxxxxx daňový xxxxxx, xxxx xx xxxxxx xxxx provedena xxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxx xxxx z xxxxxxx xxxxxxx.

(2) X xxxxxxx opravy xxxx xxxx podle odstavce 1 xxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxx xxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx

x) provedou xxxxxx xxxx daně v xxxxxxxx pro xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx, pokud xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx

1. xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx

2. xxxxxxxxx daňový doklad, xxx xxx xxxxx xxxxxxxxx opravného daňového xxxxxxx xxx není xxxxx, xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx známa.

(3) X opravy xxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx daně platná xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx u xxxxxxxxx plnění. Pro xxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxx měnu xx použije xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxx xxxx daně xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx 3 let xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxxx xxxxxxx povinnost přiznat xxx u xxxxxxxxx xxxxxx.

(5) Osoba, xxxxx xxxx xxxxxxx a xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx, kterou xxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx oprávněna xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 až 4.

(6) Xxx xxxxxxxxxx xxxxxx, z xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx, platí odstavce 1 xx 4 xxxxxxx.

§44

§44 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 80/2019 Sb.

§45

Opravný xxxxxx doklad

(1) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx základu xxxx nebo o xxxxxx výše daně xxxxxxxx

x) xxxxxxxx osoby, xxxxx xxxxxxxxxxx plnění,

b) xxxxxx xxxxxxxxxxxxx číslo xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx plnění,

d) daňové xxxxxxxxxxxxx číslo xxxxx, xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) evidenční xxxxx původního daňového xxxxxxx,

x) evidenční číslo xxxxxxxxx daňového xxxxxxx,

x) xxxxx opravy,

h) rozdíl xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxx mezi xxxxxxxxx x xxxxxxx daní,

j) xxxxxx mezi opravenou x původní xxxxxxx, xxxxxx osoba, která xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xx uskutečňované xxxxxx xxxxxx,

x) xxx xxxxxxx x §42 xxxx. 3.

(2) Pokud xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx zjednodušený xxxxxx xxxxxx a xxxxx, pro xxxxxx xx plnění xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, nemusí opravný xxxxxx doklad xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. c), x), h) a x).

(3) Xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx podle §42 odst. 11 xxxxxx opravný xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx náležitosti xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) x x).

(4) Xxxxx xx xxxxxx základu daně xxxx xxxxxx výše xxxx týká xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx být xxxxx, xxxxx jsou společné xxx xxxxxxx opravy, xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx. X xxxxxxx, xx na xxxxxxxx xxxxxxx dokladu xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx zdanitelná xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx těchto plnění, xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx plněním xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Dále xxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx rozdíly xxxx xxxxxxxxxx x původními xxxxxxx daně x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx za xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx plnění.

(5) Xxxxxxx daňový doklad xxx vystavit x x případě, xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx daně, xxxxx xxxxxx xxxxxxx daň xxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx, x xxx xxxxxx daň xx xxxxxxx.

Xxxxx 3

Xxxxxx xxxxxxx xxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

§46

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx základu xxxx v případě xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Věřitel xx oprávněn xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x případě nedobytné xxxxxxxxxx, xxxxx

x) pohledávka xx zdanitelného plnění xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx vedeném xxxxx dlužníkovi xxxxx xxxxxxxxxx xxxx, ve xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx, x xx xxxxxx prvního xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 2 roky; xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx provést, xxxxx xxxxxxx není xxxxx xxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx jiné xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx exekučního xxxx,

x) xxxxxxxxxx ze zdanitelného xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx x tato xxxxxxx xxxxxxxx zastavením pro xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) se xxxxxxx nachází x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx svoji pohledávku xx zdanitelného xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxx xxxxxx se x xx přihlíží x xxxxxxxxxxx xxxx

1. xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx dlužníka xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx v konkurs,

2. xxxxxxxx xxxxxxxxx x xx zprávy xxx xxxxxxxxx xx xxxxxx, xx pohledávka xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx zčásti xxxxxxxxxx, nebo

3. zastavil xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx zamítnutí, xxxxxxxxx xxxx zpětvzetí xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx oddlužení xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx x xxxxxx rozhodnutí xxxxxx, xx xxxxxxx dlužníka xx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxx zcela xxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x z xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx, xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx plnění xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx uspokojena; v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxx x pohledávku, xxxxx xx xxxxxxxx, xxxx xx jednat x pohledávku xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, která xx xxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx a) xx x), věřitel xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x uspokojení xxxxxxxxxx, xxx dosud xxxxxxxxx xxxxxxx skutečnosti xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x) xx x) a xxxxxxxx 5 let xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Pokud xx xxxxxxxxx xxxxxx základu xxxx v případě xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nastanou xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. a) xx d) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx opravy xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx pohledávky, xxxxx mají za xxxxxxxx

x) xxxxxxx opraveného xxxxxxx xxxx, xx xxxxxxx povinen provést xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx splněny i x xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxx skončeného xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx základu xxxx, je xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxxx daně xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxxx, xxxxx

x) xxxxxxx x xxxxxxx xxxx nebo ke xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx

1. kapitálově xxxxxxxxx xxxxxxx x xxx, že xxxx xxxxxx představuje nebo xx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx 25 % xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx 25 % xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx, xxxx

2. osobami xxxxxxxx,

x) xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxx v xxxx xxxxxxxxxxx zdanitelného xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx a xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx je xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, jehož xx oprava základu xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx pohledávky týká, xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx daně xxx byla xxxxxxxxx x jiného xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1, a xx x xxxxxxx, v xxxxx xxxx xxxx xxxxxx x opravy x xx související xxxxxxxxx,

x) dlužník xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxx nebude xxxxx xxxxxxxxx, nebo to x xxxxxxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vztahu, xx základě kterého xxxx poskytnuto xxxxxxxxxx xxxxxx, vědět xxx x mohl, xxxxx xx v xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx

x) věřitel neopravil xxxxxx xxxx xxxxx §42 x případě xxxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxx, xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx §42.

(4) Opravu xxxxxxx xxxx podle odstavců 1 x 2 xxxxx provést po xxxxxxxx 3 xxx xx xxxxx zdaňovacího xxxxxx, ve xxxxxx

x) xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) došlo x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, a to x případě, xx xxxx xxxxxxxxxxx dílčí xxxxxx.

(5) Xxxxx xxx xxxxxx základu daně xxxxx odstavce 4 xxxxxx

x) po dobu xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx účelem vymožení xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) po xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxx domáhá xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xx dobu xxxxxx o xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xx xxxx xxxxxxxxx, soudního nebo xxxxxxxxxx řízení xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx základě xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx uplatnil x řízeních podle xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx d) xxx xxxxxxxx práva xxxxxxxxx x uspokojení xxxxxxxxxx, xxxx

x) od xxxxxxxx likvidace xxxxxxxx xx zahájení insolvenčního xxxxxx, pokud xx xxxxxxx x řízení x xxxxxxxxx dlužníka xxxxxx uspokojení xxxxxxxxxx x x průběhu xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxx xx pro účely xxxx z xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx uskutečnil xxxxxxxxxx xxxxxx vůči jinému xxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx daň,

b) xxxxx xxx x xxxxxx xxxxxx přiznal,

c) xxxxx xxxxxxxxx úplatu nebo xxxx část za xxxx xxxxxx a

d) xxxxx xxxxx na xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxxx xx xxx účely xxxx x přidané xxxxxxx xxxxxx xxxxx, která xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx úplata xxxx xxxx xxxx, x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx za xxxx xxxxxxxxxx plnění xxxxxxxxx.

§46x

Xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx nedobytné xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxx základu xxxx xxxxxxxxxxx z

a) xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x exekučním xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx úplaty xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx prohlášení xxxxxxxx na majetek xxxxxxxx xxxx při xxxxxxx reorganizace x xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxx oddlužení x xxxxxxx schválení xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx úplaty za xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx insolvenčního xxxxxx,

x) neobdržené xxxxxx xx xxxxxxxxxx plnění xx xxxxxxx výsledku xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx; opravu xxxxxxx xxxx nelze xxxxxxx xx xxxx, x xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx dluhů xxxxxxxx xxxxxx na xxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx plnění xxxxxx kvalifikovaným odhadem xx xxxxxxx dosavadního xxxxxxxx a průběhu xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx-xx x xxxxxx základu xxxx xxxxx §46 xxxx. 1 písm. x).

(2) Xxx stanovení xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx prostředcích xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, které xxxxxxx xxxxxxx x souvislosti x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxxxx výše xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx základu xxxx provedené xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx daně x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a opravami xxxx změnami s xx souvisejícími.

(4) Pokud xxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zjištěna x xxxxxxx, xxxxxx xxxx x xxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx insolvenčním správcem x xxxxxxxxx.

(5) Xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxx xxxxxx základu xxxx x případě xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx pohledávky, x xxxx xx xxxxxxxxxx x řízení x xxxxxxxxxxxx považována za xxxxxxxxx.

(6) Xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx bez ekonomického xxxxxxxxxxxx zcela xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx opravu xxxxxxx xxxx x případě xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx výše xxxxxxx xxxx stanoveného x xxxx xxxxxxx xxxx.

(7) Xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx v xxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx pohledávky xxxxx do výše xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx.

(8) Xxxxx-xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx daně v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x opravě xxxxxxx xxxx, xxxxxx základu xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxx, xxxxxxx se při xxxxxx základu xxxx x případě xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx daně xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx.

§46x

Xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxx xx xxxxxxx změnit xxxx xxxxxx základu xxxx určenou xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x provedení xxxxxx xxxxxxx daně v xxxxxxx xxxxxxxxx pohledávky xxxxx §46 odst. 1 písm. x) xx x) x

x) x xxxxxx skutečností xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx daně xxxxxxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx daně xxxxxx kvalifikovaným xxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxx opravy xxxxxxx daně podle xxxxxxxx 1 xxxxx, xxxxx xx absolutní xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx výší xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx 1 000 Xx.

(3) Je-li xxxxxxx xxxxxxx xxxx skutečnou xxxx xxxxxx základu xxxx x výší xxxxxx určenou xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

x) kladná, věřitel xxxxx výši xxxxxx xxxxxxx daně x xxxxxxxxx hodnotu tohoto xxxxxxx,

x) záporná, věřitel xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx tohoto xxxxxxx.

§46x

Xxxxxxxxx oprava xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xx xxxxxxx provést xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, pokud xx xx xxxxxxxxx xxxxxx základu xxxx xxxxx §46 xxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx základu daně xxxxx §46b xxxxx xxxxxxxx xxxxx neobdržená xxxxxx.

(2) Xxxxx dodatečnou xxxxxx xxxxx odstavce 1 x případě xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx, xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx přesáhla xxxx xxxxxxxxxxxxxx schválenou xxxxxxx xxx xxxxxxxxx po xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx 2 xx započte xxxxxx částka x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx nepeněžitého xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xx xxxxxxxx provést dodatečnou xxxxxx xxxxxxx xxxx x případě xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, pokud se xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx §46 nebo xx xxxxx xxxx opravy xxxxxxx daně xxxxx §46x xxxxx xxxxxxxx xxxxx neobdržená úplata.

(5) Xx-xx xxxxxxx rozdílu xxxx xxxxxxxx daně xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x základem xxxx xxxxxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxx xx změně xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx odstavce 1, 2 xxxx 4

x) xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxx opravy xxxxxxx daně x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) záporná, xxxxxxx xxxxx výši opravy xxxxxxx xxxx o xxxxxxxxx hodnotu xxxxxx xxxxxxx.

(6) Dodatečnou xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx 5 xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx období, xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx daně xxxxxxxx jako xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx plnění za xxxxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx §46 xxxx. 5 obdobně.

§46c vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 80/2019 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.4.2019

§46x

Xxxxxxx opravy xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Věřitel xx povinen xxxxxxx xxxxxxx opravy xxxxxxx xxxx x případě xxxxxxxxx pohledávky, pokud xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x případě xxxxxxxxx pohledávky x xxxxxx xxxxxxxxxx konkursu xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx

x) xxxxxxxx, že xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx úpadek,

b) xxxxxxxx, xx není xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx majetkovou xxxxxxxxx x pohledávky jim xxxxxxxxx xx roveň xxxx xxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx xxxxx věřitelů x insolvenčního správce x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx podle xxxxxxxx 1 provede věřitel xx výši poslední xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

§46x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 80/2019 Xx. x účinností xx 1.4.2019

§46e

Opravné daňové doklady x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Rozhodne-li xx xxxxxxx xxxxxxx základ xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx vystavit xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx doklad xx 30 xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx základě xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx provést.

(2) Xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx

x) v xxxxxxx xxxxx výše xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx 30 dnů ode xxx zjištění xxxxxxxxxxx, xx základě kterých xx vznikla xxxxxxxxx xxxxxx xxxx opravy xxxxxxx daně xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) x xxxxxxx dodatečné opravy xxxxxxx xxxx do 30 xxx ode xxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx známé xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx 30 xxx ode xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xx vznikla povinnost xxxxxxx zrušení xxxxxx xxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx:

x) xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx,

x) odkaz xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx §46 xxxx. 1, podle xxxxxxx xx oprava xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x tom, xx se jedná x xxxxx opravu xxxxxxx xxxx x xxxxxxx nedobytné pohledávky, xxxxx se xxxxx x xxxxxx základu xxxx xxxxx §46 xxxx. 2,

g) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx-xx xxxxxx základu xxxx prováděna x xxxxxx insolvenčního řízení,

h) xxxxxxxxx xxxxx základního xxxxxxxxx daňového dokladu,

i) xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxx uskutečnění opravy xxxxxxx daně, xxxxx xxxxx opravou došlo xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx daně,

k) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx se x xxxxxxxxx zdanitelnému xxxxxx, x to

1. xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

2. xxx uskutečnění xxxxxxxxx zdanitelného xxxxxx,

3. xxxx úplaty,

4. xxxxxx xxxx,

5. sazbu xxxx x

6. xxxx xxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx se x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx, změně xxxx opravy xxxxxxx xxxx určené xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx a xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx, a to

1. xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx daňových xxxxxxx,

2. xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x opravných xxxxxxxx xxxxxxx,

3. den xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

4. xxxx předchozí opravy xxxxxxx xxxx, změny xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx daně a xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx,

5. výši xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx se x opravě základu xxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, a xx

1. neobdrženou úplatu xx xxxxxxx zdanitelné xxxxxx,

2. výši xxxxxx xxxxxxx daně,

3. xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxx doklad x xxxxxxx změny výše xxxxxx základu xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx tyto xxxxx:

x) xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxxx číslo xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) daňové xxxxxxxxxxxxx číslo xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxx, xx jde o xxxxx xxxx opravy xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx insolvenčního xxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx

1. xxxxxxxx xxxxxxx,

2. xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

3. xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx změny xxxx xxxxxx základu xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxx

1. uskutečnění xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

2. xxxxxxxxxxx opravy základu xxxx x případě xxxxxxxxx pohledávky,

3. xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx dokladu x případě xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

4. uskutečnění xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx došlo xx xxxxxxx výše xxxxxx xxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx se x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xx

1. xxxx xxxxxx,

2. xxxxxx xxxx,

3. xxxxx xxxx x

4. xxxx daně,

j) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x to

1. xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx plnění xxxxxxx kvalifikovaným xxxxxxx,

2. xxxx xxxxxx základu xxxx,

3. xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx vztahující xx xx xxxxx xxxx opravy xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x to

1. xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx zdanitelné plnění xxxxx §46a xxxx. 1 písm. a) xx e),

2. xxxxxx xxxx výší neobdržené xxxxxx podle xxxx 1 x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx opravy xxxxxxx daně xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

3. xxxxx xxxx,

4. xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x rozdílu xxxxx bodu 2,

5. xxx vypočtenou x xxxxxxx podle xxxx 2.

(5) Xxxxxxx daňový xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx obsahuje xxxx xxxxx:

x) xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx identifikační xxxxx xxxxxxxx,

x) označení dlužníka,

d) xxxxxx xxxxxxxxxxxxx číslo xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxx, xx xxx x dodatečnou xxxxxx xxxxxxx xxxx,

x) evidenční xxxxx

1. xxxxxxxx xxxxxxx,

2. xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

3. opravného xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx určené xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx,

4. xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x případě xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx,

x) xxx

1. xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

2. xxxxxxxxxxx opravy základu xxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx pohledávky,

3. uskutečnění xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx určené xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx,

4. xxxxxxxxx opravného xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx dodatečné xxxxxx xxxxxxx daně,

5. xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx opravy základu xxxx, pokud xxxxx xxxxxxx došlo ke xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxx xxxx xxxxxxx poslední xxxxx xxxxxxxxxx úplaty, xxxxx je xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx,

x) výši xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx po xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx §46c,

x) xxxxxx xxxx

1. xxxx poslední xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x

2. xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx po xxxxx xxxxxxx podle §46c,

x) xxxxx daně,

m) základ xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx písmene x),

x) xxx xxxxxxxxxx x rozdílu podle xxxxxxx x).

(6) Opravný xxxxxx doklad xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx:

x) xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx identifikační xxxxx xxxxxxxx,

x) označení dlužníka,

d) xxxxxx xxxxxxxxxxxxx číslo xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxx, xx xxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx

1. xxxxxxxx dokladu,

2. xxxxxxxxxx opravného xxxxxxxx xxxxxxx,

3. xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxx výše opravy xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx změna xxxxxxxxx,

4. opravného xxxxxxxx xxxxxxx x případě xxxxxxxxx xxxxxx základu xxxx, xxxxx xxxx xxxx oprava xxxxxxxxx,

5. xxxxxxxxx xxxxxxxx dokladu xxx xxxxxxx opravy xxxxxxx xxxx,

x) xxx

1. xxxxxxxxx opravného daňového xxxxxxx při xxxxxxx xxxxxx základu daně,

2. xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx,

3. xxx xxxxxxxxx opravy xxxxx §46 xxxx. 1,

x) základ daně x xxx u xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx plnění,

i) xxxx poslední známé xxxxxxxxxx úplaty,

j) sazbu xxxx,

x) základ xxxx x daň ve xxxx, x xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx daně.

§46f

Opravy xxxxxxx xxxx x případě xxxxxxxxx xxxxxxxxxx jako samostatné xxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx

x) xxxx doručení základního xxxxxxxxx xxxxxxxx dokladu xxxxxxxxxx, pokud xxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx,

x) xxxx xxxxxxxx opravného xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx daně xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx opravu xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xx následek snížení xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx,

x) xxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx rozhodné pro xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx nedobytné xxxxxxxxxx, xxxxx má xx xxxxxxxx xxxxxxx opraveného xxxxxxx daně, xxxx

x) xxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx rozhodné pro xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx kvalifikovaným xxxxxxx, xxxxxxxxx opravy základu xxxx nebo zrušení xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxx x xxxxx výše xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx základu daně xxxx xxxxxxx opravy xxxxxxx xxxx, které xxxx xx následek xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxx, který xxxxxxx opravu xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx předložit jako xxxxxxx x daňovému xxxxxxxx

x) xxxxx všech xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x kterých xxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxx

x) xxxxxx těchto dokladů x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

§46x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 80/2019 Xx. x xxxxxxxxx od 1.4.2019

§46x

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx daně x případě xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

X xxxxxxx opravy xxxxxxx daně x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx výše xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx odhadem, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx daně x případě xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx základu xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx plátce xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx, xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx daně xxxxxxx ke dni xxxxxxxxxx xxxxxxx daň x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxx přepočet xxxx xxxx xx xxxxxx xxxx se xxxxxxx xxxx uplatněný x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

§46x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 80/2019 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.4.2019

Xxx 7

Xxxxx xxxx

§47

Xxxxx xxxx u xxxxxxxxxxxx xxxxxx

(1) U xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx uplatňuje

a) xxxxxxxx sazba daně xx výši 21 %,

x) xxxxx xxxxxxx xxxxx daně ve xxxx 15 %, xxxx

x) xxxxx xxxxxxx xxxxx daně xx xxxx 10 %.

(2) X zdanitelného plnění xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx ke xxx xxxxxx povinnosti xxxxxxx daň. U xxxxxxx xxxxxx za xxxxxxxxxx plnění xx xxxxxxx sazba daně xxxxxx xxx toto xxxxxxxxxx plnění xx xxx xxxxxx povinnosti xxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxx.

(3) X xxxxx xx uplatňuje xxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx. U xxxxx xxxxxxxxx v příloze č. 3 xx uplatňuje xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx. X zboží xxxxxxxxx x příloze č. 3a, tepla x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx.

(4) X xxxxxx se uplatňuje xxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx. U xxxxxx xxxxxxxxx x příloze č. 2 xx uplatňuje xxxxx xxxxxxx xxxxx daně. X xxxxxx xxxxxxxxx x příloze č. 2a se xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx daně.

(5) X xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx úpravě xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle přílohy č. 3 x xxxxxx xxxxxx se uplatňuje xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx.

(6) X elektronicky xxxxxxxxxxxxx služeb spočívajících x xxxxxxxxxx knih, xxxxxx, letáků, prospektů, xxxxx, časopisů, periodik, xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxx, omalovánek, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxx zbožím, xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx snížená xxxxx xxxx, xxxxx xx byly xxxxxxxx xx hmotném nosiči, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx obdobných xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx uplatní druhá xxxxxxx sazba xxxx.

(7) Xxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx členského xxxxx, která xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx, xx xxxxxxx nejvyšší x těchto xxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx daně xxxxxxxxxx.

(8) U xxxxxx xxxxxxxxxx děl, sběratelských xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x příloze č. 4 xx uplatňuje xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx.

(9) X xxxxxx zboží, x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx daně, zařazené xx xxxxxxx podpoložek xxxxxxx xxxxxxxxx, se xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx sazeb.

(10) X xxxxxxx daně xxxxx §36 xxxx. 12 xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxx se xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx obal.

§47x

Xxxxxxx xxxxxxxxx posouzení xxxxxx sazby daně x zdanitelného xxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx je xxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxx plnění x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx, první nebo xxxxx snížené xxxxx xxxx xxxxx §47 xxxx. 1.

§47b

Žádost o závazné xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx u zdanitelného xxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx vydá xx xxxxxx osoby rozhodnutí x xxxxxxxx posouzení xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) X xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxx

x) xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xx žádost x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx posouzení xxxx; x xxxxxxx lze xxxxx xxxxx položku xxxxx xxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx.

§47x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 344/2013 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2014

§48

Xxxxx xxxx u xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxx dokončené xxxxxx pro sociální xxxxxxx

(1) Xxxxx snížená xxxxx daně xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxx stavbě, xxxxx xx jedná x xxxxxx xxx bydlení xxxx stavbu xxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

x) xxxxxx bytového xxxx xxxxx právních xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx katastr xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx právních xxxxxxxx upravujících xxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) stavba, která

1. xxxxxx k xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx domu xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x

2. je xxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx tvoří xxxxxxx xxxxx x touto xxxxxxx bytového xxxx xxxx rodinného xxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x), xxxxx xx xxxxxxx ve xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx zemí.

(3) Xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxx, xx xxx účely daně x přidané hodnoty xxxxxx pozemek, který xxxxxx k provozu xxxxxx pevně xxxxxxx xx zemí xxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx stavbou. Touto xxxxxxx xxxx inženýrská xxx ve vlastnictví xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxxxx se xxx xxxxx xxxx x xxxxxxx hodnoty rozumí xxx nebo jiný xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx odpovídají xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxx x xxxxxx účelu xxxxxx.

(5) Xxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx daně x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx právních xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx 120 m2,

b) xxxxxx xxxxxxxxx xxxx podle xxxxxxxx xxxxxxxx upravujících xxxxxxx xxxxxxxxxxx, jehož xxxxxxxxx plocha nepřesahuje 350 m2,

c) xxxxxx xxxxxxx xxx sociální xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx ubytování příslušníků xxxxxxxxxxxxxx sborů podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx pro xxxxxxxxx státních xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx zařízením xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x sociálních xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx výchovy xxxx ochranné xxxxxxx x pro xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx péči, xxxxx x xxxxxxxxx výchovné xxxx, podle zákona xxxxxxxxxxxx výkon xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx žáky xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx výchovná x xxxxxxxxx zařízení x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxx xxx xxxx xx 3 xxx xxxx,

x) xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx poskytující xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxx lůžková xxxxxxxx xxxxxxxxxxx typu,

k) xxxxxx xxxx o xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxx, xxxxx

1. xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxx x), x) a x) xx x) x

2. xx xxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xxxxx x těmito xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

(6) Xxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxx se xxx xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

x) obytný xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx plocha xxxxxxxxxxx 120 x2,

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx prostorem xxxxx xxxxxxx x), xxxxx xx xxxxxxx xx stejné xxxxxx xxxxx spojené xx xxxx.

§48x

§48x xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 360/2014 Sb.

§49

Xxxxx xxxx x xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxx snížená xxxxx daně xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx stavby, xxxxx xx stavbou xxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) První xxxxxxx xxxxx daně xx uplatní xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx prací, xxxxxxx se xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxx xxxxx daně xx uplatní x xxxxxx

x) stavby xxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx, xxxxx součástí xxxx xxxx xxxxxx než xxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxx,

x) práva xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx, xxxxx nezahrnuje xxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxx sociální xxxxxxx.

§50

§50 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 47/2011 Sb.

Díl 8

Xxxxxxxxxx od xxxx bez nároku xx xxxxxxx xxxx

§51

Xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx

(1) Při xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x §52 xx 62 xxxx xx xxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx daně xxxxxxxxxx tato xxxxxx:

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x dodání xxxxxxxxxx xxxxxx (§52),

x) xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx vysílání (§53),

x) xxxxxxxx xxxxxxxx (§54),

x) xxxxxxxx xxxxxxxx (§54a),

x) pojišťovací xxxxxxxx (§55),

x) xxxxxx nemovité xxxx (§56),

x) xxxxx xxxxxxxx věci (§56a)

h) xxxxxxx x vzdělávání (§57),

x) xxxxxxxxx služby x dodání zdravotního xxxxx (§58),

x) xxxxxxxx xxxxx (§59),

k) provozování xxxxxxxxxx xxx (§60),

l) xxxxxxx plnění osvobozená xx xxxx bez xxxxxx na odpočet xxxx (§61),

m) dodání xxxxx, které xxxx xxxxxxx xxx plnění xxxxxxxxxx xx daně xxx nároku xx xxxxxxx xxxx, a xxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx (§62).

(2) U plnění, xxxxx xx osvobozeno xx daně bez xxxxxx xx xxxxxxx xxxx, xxxxxx povinnost xxx xxxxxxx xx xxx xxxx uskutečnění. Xx-xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx osvobozeného od xxxx bez nároku xx odpočet daně xxxxxxx úplata, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx částky xx xxx xxxxxxx xxxxxx; to neplatí, xxxx-xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx daně xx xxx přijetí xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxx xxxxxxxxx hodnoty xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx podle xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxx xxxxx §36. Při xxxxxx hodnoty xxxxxx xxxxxxxxxxxx od daně xxxxx odstavce 1 xx xxxxxxxxx xxxxx §42.

§52

Xxxxxxxx poštovní xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx se xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx základní služba xxxxx zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x této xxxxxxx.

(2) Dodáním poštovních xxxxxx xx pro xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx x rámci xxxxxxxxxx služeb x xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx obdobných xxxxx x xxx, že xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx nominální xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx poštovních ceníků.

§53

Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx ze zákona xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx vysílání obchodního xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx státu xxxx ze xxxxx xxxx.

§54

Xxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Finančními xxxxxxxxx xx pro xxxxx xxxxxx zákona xxxxxx

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxx korporacích,

b) xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx,

x) poskytování xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx elektronických xxxxx,

x) xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx prostředků, xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx platebních služeb xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxx x),

x) poskytování x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx inkasa,

i) xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx týkající xx xxxxx,

x) dodání xxxxx České xxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxx národní xxxxxx xx xxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxx od xxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx trhu x xxxxxxxxxxxx nástroji,

m) xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx nástrojů na xxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxxx x investičními nástroji xx xxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxxx majetku xxxxxxxxx xx xxxxxxx smlouvy xx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx majetku xxxxxxxxxx nástroj, x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx nástrojů,

q) upisování xxxx umísťování xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nástrojů,

s) xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx hodnotami xx vlastní xxxx xxxx xx účet xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx; xxxxxxxxxx od xxxx není poskytování xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx,

x) obhospodařování xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx fondu, xxxxxxxxxxxx fondu, xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) vybírání xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx dávek xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx činností xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x), x), c), x), x), x), x), x), x), x), x), x), x), x), x), x), r), x), x) x x).

(2) Xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x) x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx osoba xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) x xxxxxxx xxxxxxx souvisejících s xxxxxxxxx platebních karet, xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx pouze xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§54a

Penzijní xxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx rozumí

a) xxxxxxxxxxx doplňkového xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx penzijní xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxxx doplňkového xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

§55

Pojišťovací činnosti

Pojišťovacími xxxxxxxxx xx pro účely xxxxxx xxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx související x pojištěním xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

§56

Xxxxxx xxxxxxxx xxxx

(1) Xx xxxx xx xxxxxxxxxx dodání xxxxxxx, xxxxx

x) netvoří xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxx a

b) xxxx xxxxxxxxx pozemkem.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx x xxxx z xxxxxxx xxxxxxx rozumí pozemek, xx xxxxxx

x) xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx se xxxx a

1. xxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx účelem zhotovení xxxx stavby, xxxx

2. x xxxxx xxxxx xxxx prováděny nebo xxxx provedeny xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxx

x) může být xxxxx stavebního xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, kterým xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx se zemí.

(3) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxx 5 let

a) xx vydání

1. xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx kolaudačního rozhodnutí, xxxx

2. xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx rozhodnutí xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx nemovité xxxx, nebo

b) x xxxxxxx, že xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx nevydává xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxx, xxx xxxx započato

1. xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, nebo

2. xxxxxxx xxxxxxxxx vybrané xxxxxxxx xxxx po xxxxxxxxx xxxxx; pokud xxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx kolaudační xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx podle xxxxxxx x).

(4) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro počátek xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 se x případě pozemku, xxxxx xxxxx funkční xxxxx xx xxxxxxx xxxxx spojenou se xxxx, xxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx součástí xx xxxxxx pevně xxxxxxx se zemí, xxxxxx xx xxxxxx xxxxx spojené xx xxxx, x níž xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx součástí xxxxx xxxxxx.

(5) Vybranou xxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxx xxxx x xxxxxxx hodnoty xxxxxx

x) xxxxxx pevně spojená xx xxxx,

x) jednotka,

c) xxxxxxxxxx xxx,

x) pozemek, xxxxx tvoří xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxx,

x) xxxxxxxx stavba xx samostatným účelovým xxxxxxx,

x) právo xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxx.

(6) Xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx, xx xx x xxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx věci xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxx xxx. Pokud xx xxxxxxxx plnění xxxxxxx, xxx xxx učinit xxxxx xx jeho xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx plnění xxxxxx, xx xxxxx xx nevznikla povinnost xxxxxxx xxx, xxxxxxx xx xxx uskutečnění xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx §36.

§56x

Xxxxx xxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxx xxxxxxxx věci xx xxxxxxxxx xx xxxx s xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxx xxxxx nemovité xxxx,

x) poskytnutí ubytovacích xxxxxx, xxxxx odpovídají xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx XX-XXX 55 xx xxxxx xxxxxxx x 1. lednu 2008,

x) xxxxx xxxxxxx x xxxx x xxxxxxxxx vozidel,

d) xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) nájmu xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Krátkodobým xxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) rozumí xxxxx xxxxxxx, xxxxx součástí xx xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, elektřiny, xxxxx, xxxxxx nebo xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx 48 xxxxx.

(3) Xxxxxx xx xxxx rozhodnout, xx xx x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxxxxxx jeho xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx; xx xxxxxxx pro xxxxx

x) stavby xxxxxxxxx xxxx xxxxx právních xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx katastr xxxxxxxxxxx,

x) obytného xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx,

x) stavby, x xxx xx xxxxxxx 60 % xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx nebo části xxxxxx, je-li xxxxxxxxxxx xxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx, xxxxx součástí je xxxxxx rodinného xxxx, xxxxxx prostor nebo xxxxxx xxxxx písmene x), x xxx xx xxxxx pozemek xxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxx, xxxxx součástí xx xxxxxx rodinného xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x), x xxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx.

§57

(1) Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx se xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx

x) výchovná a xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x mateřských školách, xxxxxxxxxx školách, středních xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx školách, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxx státní xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx42), dále xxxxxxxx x xxxxxxxxxx činnost x rámci praktického xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx fyzických xxxx xxxxxxxxxxx xxxx, které xxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx vzdělání x xxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x x podmínkách xxx xxxxxx xxxxxx43),

x) xxxxxxx xxxxxx poskytované ve xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx ve xxxxxxxx xxxxxxxxx42) x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx vzdělávání xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) nebo s xxx přímo xxxxxxxxx; xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx výchovné xxxx44),

x) vzdělávací xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx44a)

1. x akreditovaných xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx programech,

2. x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx uskutečňovaných xxxxx xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx,

3. x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx vzdělávání uskutečňovaných xxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxx prováděná xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx poskytování služeb xxxxxxxxx výcviku xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxx xx stanoví xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx z přidané xxxxxxx7e), poskytovaná osobou, xxxxx xxxxxxx akreditaci x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx akreditovaný xxxxxxxxxx program,

e) xxxxxxxx x vzdělávací činnost x xxxxx xxxxxx xxxxxxx školní docházky xxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxx České xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx Ministerstvo školství, xxxxxxx a tělovýchovy xxxxxxxx plnění xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,

x) jazykové xxxxxxxx poskytované xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x oblasti xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx školství, mládeže x tělovýchovy x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx působícími x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x přípravných xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx jazykových zkoušek xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x tělovýchovy44f),

g) xxxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx a mládeži xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx neziskovými organizacemi xxx xxxx x xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx upravujícího xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxx v xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxx o xxxx xx 4 xxx x xxxxxx xxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxxxx

1. xxxxxx,

2. xxxxxx,

3. xxxx,

4. xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx nebo xxxx,

5. dobrovolným xxxxxxx xxxx,

6. xxxxxxx městem Xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx,

7. xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx

8. xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx a xxxxxx.

(2) Xx daně xx xxxxxxxxxx dodání zboží xxxx xxxxxxxxxx služby xxxxxxxxxxxxx v rámci xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx uvedenou x xxxxxxxx 1.

§58

Xxxxxxxxx služby a xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx zdravotní služby xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx uvedená x xxxxxxxxx k poskytování xxxxxxxxxxx xxxxxx, pokud xx xxxxx o xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx chránící xxxxxx zdraví, a xxxxxx x ní xxxx související.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx zboží xx xxx xxxxx tohoto xxxxxx rozumí dodání

a) xxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx není xx dni xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxxxxxxxx výrobků, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx prostředky, xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(3) Dodáním xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx výdej xxxx xxxxxx

x) xxxxx,

x) potravin xxx zvláštní xxxxxx, xxxx

x) zdravotnických prostředků xx lékařský předpis x xxx lékařského xxxxxxxx.

(4) Xx daně xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx x xxxxxxxx zdravotním xxxxxxxxx46).

§59

Xxxxxxxx pomoc

Sociální pomocí xx pro účely xxxxxx zákona xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx47). Xxxxxxxx služby jsou xxxxxxxxxx xx daně, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx47a).

§60

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx her

Provozováním xxxxxxxxxx xxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx rozumí xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx hazardní xxx, x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx provozovatele jinými xxxxxxx.

§61

Ostatní xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxx na odpočet xxxx

Xx xxxx xxxx xxxx osvobozena tato xxxxxx:

x) xxxxxxxxxx služeb x dodání xxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx jako protihodnoty xxxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, které nebyly xxxxxxxx xxxx zřízeny xx účelem xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx politická, odborová, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, filozofická, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx daně nenarušuje xxxxxxxxxxxx soutěž,

b) xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxx xxxx souvisejícího x ochranou a xxxxxxxx xxxx a xxxxxxx xxxxxx sociálně-právní xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx, které xxxxxxxxx xxxxx sociálně-právní xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu48a),

c) poskytnutí xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx b) a x §57 xx 59, x to x přihlédnutím x xxxxxxxx péči,

d) xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx souvisejících xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx nebo zřízeny xx xxxxxx podnikání, xxxxxx, které xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx zákonem, právnickou xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo právnickou xxxxxx, která xxxxxx xxxxxxxx xxxx zřízena xx xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx jsou xxxxxxxxxx od xxxx xxxxx písmen x), x), x), d) x x) x xxxxx §57, 58 x 59 xx xxxxxxxx, xx xx xxxxx pouze x xxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx akcích xxxxxxxxxx xxxxxxx za xxxxxx xxxxxxx finančních xxxxxxxxxx x činnostem, xxx xxxxx jsou tyto xxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx daně xxxxxxxxxx hospodářskou xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxx nezávislým xxxxxxxxxx osob, které xx xxxxxx povinnou x xxxx, xxxxx xxxxx jako xxxxxx, xx sídlem x xxxxxxxx, xxxx xxxxxx, xxxxx uskutečňují plnění xxxxxxxxxx xx xxxx xxx nároku xx xxxxxxx daně xxxxx xxxxxx x) xx x), §52 xxxx. 1, §53 nebo §57 xx 59 xxxx xxxxxxxx, při xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx, pokud

1. xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx uvedená xxxxxx nebo činnosti,

2. xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx členů xx xxxxxxxxxx xxxxxx x

3. xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx nenarušuje xxx, xx xx jedná x xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

§62

Dodání xxxxx, xxxxx xxxx použito xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx bez nároku xx xxxxxxx xxxx, x xxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx na odpočet xxxx

(1) Plněním xxxxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxx xxxxx, x xxxxxxx při xxxxxxxx, xxxxxxxxx při změně xxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx nárok xx odpočet xxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx.

(2) Xxxxxxx osvobozeným xx xxxx je xxxxxx xxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx podle §72 xxxx. 4.

Díl 9

Xxxxxxxxxx xx xxxx s xxxxxxx xx odpočet xxxx

§63

Xxxxxx xxxxxxxxxx od xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx daně

(1) Xx xxxx x nárokem xx xxxxxxx daně xxxx osvobozena dále xxxxxxx osvobozená xxxxxx xx podmínek xxxxxxxxxxx x §64 xx 71h:

x) xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (§64),

b) xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (§65),

x) xxxxx xxxxx (§66),

d) xxxxxxxxxx xxxxxx do xxxxx xxxx (§67),

e) xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (§68),

x) přeprava x xxxxxx xxxxx xxxxxx xx dovoz x xxxxx xxxxx (§69),

x) přeprava xxxx (§70),

x) xxxxx xxxxx (§71),

x) xxxxx xxxxx x osobních xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxx xxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx (§71a71f),

x) dovoz xxxxx, xxxxx je přepraveno xx třetí země, x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx přepravy xxxxxx xxxxx xx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx státu xx xxxxxxxxxx xx daně (§71g),

x) dodání xxxxx xxxxxxxxxxxxx elektronického xxxxxxxx (§71h).

(2) X plnění, xxxxx xx osvobozeno xx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxx xxxx uskutečnění, xxxxx zákon xxxxxxxxx xxxxx. Při stanovení xxxxxxx xxxxxx osvobozených xx xxxx podle xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxx xxxxx §36. Xxx opravě hodnoty xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx podle odstavce 1 xx xxxxxxxxx xxxxx §42 x 43.

§64

Osvobození xxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx státu

(1) Dodání xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx státu xxxxxxx xxxxx registrované x xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxx je pořízení xxxxxx xxxxx v xxxxx členském státě xxxxxxxxx daně, xx xxxxxxxxxx od xxxx x xxxxxxx na xxxxxxx xxxx, pokud

a) xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx daňové xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx daně x xxxxxxx xxxxxxx,

x) xx xxxxx odesláno xxxx xxxxxxxxxx z tuzemska xx xxxxxx členského xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxx třetí xxxxxx xxxxxxxxx plátcem nebo xxxxxxxxxxxxx x

x) plátce xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxx nového xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx do xxxxxx xxxxxxxxx státu xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx státě, xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx z tuzemska xxxxxxx nebo xxxxxx, xxxxx nový xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, nebo xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xx osvobozeno xx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxxx zboží, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx, která xxxx xxxxxx registrovanou x xxxx v xxxxx xxxxxxxx státě, xxxx xxxxxxxxx xxxxx, která xxxx osobou xxxxxxxxxxxxx x xxxx v xxxxx členském státě, xxxxx xx xxxxxxxx xxxx přepraveno x xxxxxxxx plátcem xxxx xxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxx od daně x nárokem xx xxxxxxx xxxx, pokud xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx zákona upravujícího xxxxxxxxx daně, x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx odeslání xxxx xxxxxxxx zboží.

(4) Xxxxxx xxxxx za úplatu, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx daně xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 v případě, xx by xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx registrovanou k xxxx v xxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(5) Xxx xxxxx xxxxxxxxxxx osvobození xx daně xxxxx xxxxxxxx 1 xx 4 xx xx xx to, xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx státu, xxxxxxx-xx xxx přímo xxxxxxxxxx předpis Xxxxxxxx xxxx, kterým xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x přidané xxxxxxx7e).

§65

Osvobození při pořízení xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx státu

Pořízení xxxxx x xxxxxx členského xxxxx xx osvobozeno xx xxxx x xxxxxxx xx odpočet xxxx, xxxxx

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxx v xxxxxx xxxxxxx osvobozeno xx xxxx,

x) dovoz xxxxxxxx xxxxx xx byl x každém xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx §71 odst. 1 až 7, xxxx

x) pořizovatel xx xxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxx §82a x 82b, xxxx xxxxx §83, x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxx.

§66

Xxxxxxxxxx xx xxxx xxx vývozu xxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx výstup xxxxx z xxxxx Xxxxxxxx xxxx na xxxxx xxxxx xxxx.

(2) Xxxxx zboží xx xxxxxxxxx xx xxxx, xxxxx xxx x xxxxxx xxxxx, které xx odesláno xxxx xxxxxxxxxx x tuzemska xx xxxxx xxxx

x) xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx sídlo xxx xxxxx xxxxxx, ani xxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx vybavení xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx letadel, xxxxxxxxx xxxxxx prostředku xxx dopravu pro xxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx od xxxx, xx pro xxxxx tohoto zákona xx den xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx Xxxxxxxx unie.

(4) Xxxxxx xxxxx z xxxxx Xxxxxxxx unie xx plátce xxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx Xxxxxxxx xxxx, o xxxxxxxxxx xx celního xxxxxx xxxxxx, pasivního xxxxxxxxxxxxxxx styku, xxxxxxxx xxxxxxxx, nebo x xxxxxxx vývozu, nebo

b) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§67

Osvobození xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx

(1) Poskytnutí xxxxxx xx xxxxx země xxxxx, která xxxx x xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx, xx osvobozeno xx daně x xxxxxxx na odpočet xxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx nebo xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx, která xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx, xxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx poskytnuty, xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx.

§68

Osvobození ve zvláštních xxxxxxxxx

(1) Xx xxxx x nárokem na xxxxxxx xxxx je xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxx

x) xxxxxxxxxxx k xxxxxx xx xxxxxx xxxx x přepravujících xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx rybářské xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx na xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx používaným k xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) válečných, xxxxx opouštějí xxxxxxxx x směřují xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx.

(2) Od daně x nárokem xx xxxxxxx daně je xxxxxxxxxx

x) dodání, xxxxxx, xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxx námořních lodí, xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x) x x),

x) xxxxxx, xxxxx, oprava xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx vybavení, které xx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

(3) Od daně x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx

x) xxxxxx, úprava, xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxx letadel s xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx leteckými xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zejména xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx,

x) dodání, nájem, xxxxxx xxxx údržba xxxxxxxx, xxxxx je xx těchto xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

(4) Xx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx zboží xxx xxxxxxxx xxxxxxx uvedených x odstavci 3.

(5) Xx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služby, s xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x odstavci 2, xxxxx bezprostředně xxxxxxx x námořními loděmi xxxxxxxxx x xxxxxxxx 2 xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x přepravovaným xxxxxxxx.

(6) Xx xxxx x xxxxxxx na xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služby, x výjimkou xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 3, která xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x letadly xxxxxxxxx x odstavci 3 xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xx takové xxxxxxxxxx služby, xx xxxxxxxxxx xxxxxxx ubytování xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx v letecké xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx prostor xx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx předpisech Xxxxxxxx xxxx75):

x) xxxxxx Xxxxxxxx xxxx,

x) Evropské xxxxxxxxxxxx xxx atomovou xxxxxxx,

x) Xxxxxxxx centrální xxxxx,

x) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx banka,

e) xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxx.

(8) Xx xxxx x xxxxxxx na xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx dodání zboží xxxx poskytnutí xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx56), xxxxxxxxxxxx xxxxx57), zvláštní misi, xxxxxxxxxxx organizaci, zastoupení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx, x xx x xxxxxx x xx podmínek upravených x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx, xxxxx xxxx organizace, x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx nebo x jiných xxxxxxxx xxxxxxxxxx, pokud xxxx xxxx xxxx, xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx zastoupení xxxxx xxxx xxxxxxxx x jiném členském xxxxx. Xx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx daně je xxxxxxxxxx dodání zboží xxxx poskytnutí služby xxxxxxxxx Evropské xxxx xx xxxxxx v xxxxx xxxxxxxx xxxxx, x to v xxxxxx x za xxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxx, v xxxxxxxx x jeho xxxxxxxxx xxxx x dohodách x xxxxxxxx xxxxx xxxx zastoupení xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxx, xxxxx pokud xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx dodání xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx osvobození xxxxxx dodání xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx státu, xx xxxxx území xx xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx misí, úřadů, xxxxxxxxxx, zastoupení xxxxx xxxxxxxx.

(9) Xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx mezinárodní organizace xxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxx umístěním x xxxxxxxx x jejich xxxxxxx nebo xxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxxxxxxx výsad a xxxxxx xxxxx §80, xxxx povinni xx xxxxxxxx xxxxx registrované x xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx, xxxxxxx správce xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xx xxxx, x xx x xxxxxx x xx podmínek xxxxxxxxxx v mezinárodních xxxxxxxxx zakládajících tyto xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx, v xxxxxxxx x xxxxxxxx jejich xxxxx xxxx zastoupení, x xxxxxx právních xxxxxxxxxx nebo x xxxxxxxxx a x xxxxxxxx x jeho xxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxxx mise, xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxx, mezinárodní xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx mezinárodní xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx subjekty Xxxxxxxx xxxx jsou xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx pořizovat xxxxx xxxx xxxxxx, které xxxx osvobozeny xx xxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx principem xxxxxxxxxxx x x xxxxxxx, kdy xxxxxxx xxxxxxxxxxx nelze xxxxxxxx, x rozsahu xxxxxxxxxx x §80. Pro xxxxxxxxx tohoto xxxxxxx xx xxxxxxxxxx i xxxx daně xxxxxxx xxxxx §80. Xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxx státu xxxxx xxxxxxxxxx výsad x xxxxxx.

(10) Od xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxxxxxx x tuzemsku xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, kteří xx xxxxxxxxxxx, anebo x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, pokud jde x ozbrojené xxxx

1. xxxxxx xxxxxxxxx státu, xxxxx se xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx, nebo

2. státu, xxxxx xx členem Xxxxxxxxxx Severoatlantické xxxxxxx, xxxx státu xxxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxx pro xxx, xxxxx xx xxxxxxxx na společném xxxxxxxx xxxxx; osvobozeno xxxx dodání xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxxxx silami Xxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx silami xxxx xxxxxxxxx zaměstnanci, xxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxxx k xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx x ozbrojené xxxx xxxxx xxxxxx x xxx o xxxxxxxxx xxxx

1. členského xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx činnosti Xxxxxxxx xxxx v rámci xxxxxxxx bezpečnostní x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx

2. xxxxx, který xx xxxxxx Xxxxxxxxxx Severoatlantické xxxxxxx, nebo xxxxx xxxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxx xxx xxx, xxxxx xx podílejí xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(11) Xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxx podle xxxxxxxx 10 x xxxxxxx ozbrojených xxx, xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx, xx xxxxxxxxx osvědčením x xxxxxxxxxx od xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx opatření xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx daně x xxxxxxx xxxxxxx7e). Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx

x) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 10 xxxx. a), xxxx

x) xxxxxxxxx orgán xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 10 xxxx. x).

(12) Nárok xx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx 10 xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx sil, xxxxx xxxxxx xxxx než xxxxxxx xxxx, prokazuje xxxxxxx prohlášením xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx.

(13) Ozbrojené xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxx pro mír xxxx nárok xx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx odstavce 10 xxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx mezinárodní xxxxxxxx.

(14) Xx xxxx x xxxxxxx na xxxxxxx xxxx je xxxxxxxxxx xxxxxx zlata xxxxxxxxxx xxxxxx jiných xxxxx.

(15) Od daně x xxxxxxx na xxxxxxx daně xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x dobročinným xxxxxxxxxxx, xxxxx xx x rámci xxx xxxxxxxxxxx, dobročinné nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxx mimo xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xx xxxxx země.

(16) Xx xxxx s xxxxxxx na odpočet xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx x xx xxxx xxxx osoby, xxxxx xxxxxxx x zajištění xxxxxx osvobozeného xx xxxx podle §66 xx 69, x xxxxxxxx xxxxxxxx 17, xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx třetí xxxx.

(17) Xx xxxx x xxxxxxx na xxxxxxx xxxx je xxxxxxxxxx xxxxxxxx zboží xxxx xxxxxxxxx státy, xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxx autonomní oblasti Xxxxx x Madeira, x těchto xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx.

(18) Xx xxxx x nárokem na xxxxxxx xxxx je xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx poskytnutí xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx, xxxxx xxxx založeny xxxxx práva Xxxxxxxx xxxx, nebo Xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxx byly xxxxxxx právem Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXXX-19 xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx jako XXXX XxX-2, x výjimkou xxxxxxx, xxx je xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, tímto xxxxxxxxx nebo Xxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxx xxxxxxx dodání xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx.

(19) Xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx odstavce 18 se xxxxxxxxx xxxxxxxxxx o osvobození xx xxxx podle xxxxx použitelného xxxxxxxx Xxxxxxxx unie, xxxxxx xx stanoví xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx systému xxxx x přidané xxxxxxx7e). Toto xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx účely xxxxxxxxxx xx daně xxxxxxxxx orgán xxxxxx xxxxxxxxx státu, v xxxx xx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx komise, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxx xxxxx je xxxxxx xxxxxxxxxxx; to xxxxxxx, pokud se xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x místem xxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx x tuzemsku xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

(20) Xxxxxx-xx xxxxxx, xx x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx které xx xxxxxxxxx osvobození xx xxxx xxxxx xxxxxxxx 18, již xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxx vystavit xxxxxxx xxxxxx doklad; xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx §45 xxxxxxx obdobně. Xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx daně xxxxxxx xx xxx, xxx xxxxxxxx platit xxxxxxxx xxx uplatnění xxxxxx xxxxxxxxxx.

(21) X xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx zjištění, xx xxx nejsou splněny xxxxxxxx xxx uplatnění xxxxxxxxxx xx daně xxxxx xxxxxxxx 18, xxxxxxxx úrok x xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx období, v xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

§69

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx x vývoz xxxxx

(1) Při xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx vázané xx xxxxx xxxxx.

(2) Xxx dovozu xxxxx xx osvobozeno xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxx, xx-xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxx dovozu xxxxx, nebo

b) xxxxx xxxxxx na xxxxx xxxxx, pokud xx xxxx zboží xxx xxxxxx xx xxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx režimu xxxxx §12 odst. 2 písm. x).

(3) Xxxxxxxxxx xx xxxx xxx uskutečňování xxxxxxxx xxx xxxxxx zboží xxxx xxxxxx zboží xx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx zboží, xxxxxxx xxxxxxx

x) přepravním dokladem,

b) xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx, nebo

c) jinými xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§70

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx

Xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx mezi xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx služeb xxxxx souvisejících x xxxxx xxxxxxxxx, je x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx daně x xxxxxxx na xxxxxxx xxxx. Xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxx xxxxxxxxx osob xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx jménem x xx xxxx jiné xxxxx, prodej xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx dokladů, xxxxxxxxx rezervace a xxxx změna a xxxxxx xxxxxxxxxxx dokladů. Xxxx xxxxxxxx je xxxxxxxxxx, i xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x dani x xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx zahraniční xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx samostatnou xxxxxxxx.

§71

Xxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxx xxxxx

(1) Xx daně xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx x xxxxxx případě xxxxxxxxxx xx daně.

(2) Xx xxxx je xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx přiznáno xxxxxxxxxx xx cla xxxxx xxxxx použitelného předpisu Xxxxxxxx xxxx49), xxxxx xx xxxxx x:

x) xxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxx neobchodní xxxxxx, xxx-xx x xxxxx xxxx xxxx čaje, xxxxxxxx se osvobození xx xxxx na xxxxxxxx xx

1. 500 x xxxx, xxxx 200 x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx,

2. 100 x xxxx, xxxx 40 x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx,

x) osobní xxxxxxx xxxxxxxxx osob,

1. xxxxx xx stěhují xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx,

2. xxxxxxxx při xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

3. xxxxxx děděním,

c) xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxx,

x) přemístění xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx přemístění xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxx, léčivé přípravky, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx látky,

1. xxxxxxxxxxx zvířata x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx k xxxxxxx,

2. xxxxxx látky xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx x určování xxxxxx xxxxxxx x xxxxx,

3. referenční látky xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,

4. xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx subjektům,

1. xxxxx xxxxxxxx xxx uskutečnění xxxxxxxx xxxxxx, základní xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx nabyté,

2. xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx dovážené xx prospěch xxxx xx xxxxxxxxxx postižením xxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx,

3. xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx obětí xxxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx vztahů,

1. xxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxx,

2. xxxx obdržené x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

3. xxxxx určené x užívání hlavou xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

1. xxxxxx zboží xxxxxxxx xxxxxxx,

2. xxxxxxxxx x reklamní xxxxxxxx,

3. xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx v průběhu xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxx, x to

1. xxxxxxx určené xxxxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx či xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

2. xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

3. xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx,

4. xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx zboží xxx přepravě,

5. xxxxxxx, xxxx a xxxxxx xxx zvířata během xxxxxx xxxxxxxx,

6. xxxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx kontejnerech,

7. xxxxx určené xx xxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

8. xxxxx, urny x xxxxxxxx ozdoby.

(3) Xx xxxx je xxxx xxxxxxxxx xxxxx

x) xxxxxxxxxxxxx xxxx starých xxxxxxx xxxx měsíců, narozených xx xxxxx xxxx xxxx xx xxxxxx xxxxx xx zvířete, xxxxx xxxx xx xxxxx Evropské xxxx xxxxxxx x poté xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx předmětů xxxxxxxxxx, xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx nejsou xxxxxx k xxxxxxx x xxxxx dovážejí xxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, nebo xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx povinnou x xxxx,

x) oficiálních xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxx vývozu, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x veřejnoprávními xxxxxxxx usazenými x xxxx nebo xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx při xxxxxxxxxxxx xxxxx xx Xxxxxxxxxx parlamentu xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x zemi, x níž xxxxxxxxx xxxxxxx, zahraničními politickými xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx tyto publikace x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx xxx úplaty xx xx xxxxxx,

x) úlovku xx přístavu, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx již xxx xxxxxxxxxxx za účelem xxxxxxx, xxx dosud xxxxx xxxxx, xxxxx xxx uskutečněn osobou xxxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx přepravní xxxx xxxxxxxxxxx soustavy xxxx xxxxxxxxx x plavidla xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx zemního xxxxx xxxx xxxxxxx plynovodní xxxx, xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx chladu xxxxxxxxxxxxxxx tepelných nebo xxxxxxxxxx sítí.

(4) Xx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx

x) xxxxxx požívajícím xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx, x xx x xxxxxxx vyplývajícím x xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx součástí českého xxxxxxxx řádu, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx od xxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, x xx v xxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxx x x xxxxxxxx x xxxx provádění xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx sídla xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx soutěž,

c) uskutečněný xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx v xxxxxxx x), které xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx úřady xxxxxxxxxxxxx členského státu, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx organizací v xxxxxx a xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zakládajícími xxxx xxxxxxxxxx nebo dohodami x umístění xxxxxx xxxxx; xxxx xxxxxxxxxx xx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxxx x zásobení xxxxxx xxxxxxx, xxxxx jde x ozbrojené xxxx

1. xxxxxx xxxxxxxxx státu, xxxxx xx podílejí xx obranném úsilí xxxxxxxxxxxx xx provádění xxxxxxxx Evropské xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x obranné xxxxxxxx, xxxx

2. státu, xxxxx xx xxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx státu xxxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxx pro xxx, xxxxx se xxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx; osvobozen xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx.

(5) Ozbrojené xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx v Xxxxxxxxxxx xxx xxx xxxx xxxxx na xxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxx zboží xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx příslušnou mezinárodní xxxxxxxx.

(6) X xxxxxxxxx xxxxx je přiznán xxxxx na xxxxxxxxxx xx daně pouze xxxxx, xxxxx předmětné xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx zboží xxxxxxxx xxxxxxxxxx od xxx.

(7) Od xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx Xxxxxx národní xxxxxx.

(8) Xx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xx

x) xxx při xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx zvláštního xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x

x) v xxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx do xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx daňové xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zvláštního xxxxxx jednoho xxxxxxxxx xxxxx.

(9) Xx xxxx xx xxxxxxxxx dovoz xxxxx uskutečněný xxxxxxxxx xxxx subjektem, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx Evropské unie, xxxx Xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx je xxxx xxxxx xxxxxxxx v xxxxx plnění xxxxx, xxxxx xxx byly xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xx účelem xxxxxx na vznik x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXXX-19 způsobeného koronavirem xxxxxxxxxxx jako XXXX XxX-2, x výjimkou xxxxxxx, kdy xx xxxx xxxxx použito xxxxx agenturou, xxxxx xxxxxxxxx nebo Xxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx. Xxxxxx-xx xxxxxx, že x xxxxxx xxxxx, xx xxxxx xx uplatnilo xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx, již nejsou xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx u xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx daně xxxxxxx xx dni, xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx uplatnění xxxxxx osvobození.

Osvobození xx xxxx xxx xxxxxx zboží x osobních xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx

§71x

(1) Xx xxxx xx v xxxxxxxx osvobozen xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx cestujícího, xxxxx xx toto xxxxx xxxxxx k xxxxxxxx užívání xxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxx rodiny xxxx xxxx xxx x x xxxxxx xxx xxxxxxxx zboží xxxxx xxxxxxxx, xx xx xxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxx (xxxx jen "xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx"), x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx uvedené x §71b71d x x §71f.

(2) Xxxxxxxx zavazadly xxxxxxxxxxx se xxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxx xxxxxxxxx, která xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxxx, xxxxx celnímu úřadu xxxxxxxx později, xxxxx xxxxxxx, že xxxx xxxxxxx xxxx doprovodná xxxxxxxxx v okamžiku xxxx odjezdu u xxxxxxxxxxx, která xxxxxxxxxxx xxxx přepravu.

(3) Za xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx dovoz xxxxx, x kterého xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx Evropské unie, x u kterého xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx státě xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxx.

§71b

(1) Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x letecké xxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xx výše xxxxxxx xxxxx odpovídající xxxxxx 430 XXX xx xxxxx.

(2) Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx rekreačního nebo xxxxxxxxxxx létání49c) xx x tuzemsku xxxxxxxxx xx daně xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx 300 XXX xx xxxxx.

(3) Xxx xxxxxx zboží xxxxxxxxxx mladším xxxxxxxx xxx xx částka xxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 a 2 xxxxxxx xx xxxxxx 200 XXX na xxxxx.

(4) Xx xxxxxxx xxxx hodnoty xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 xxxxx xxxxxxxxx xxx část xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(5) Xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx od xxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxx xxxxxxxxx x §71c, 71d x 71f,

x) xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx tuzemska,

c) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx po xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx potřebu xxxxxxxxxxx.

(6) Pro přepočet xxxxxxx zboží xx xxxxxx měnu xx xxxxxxx kurz platný xxxxx pracovní xxx xxxxxx xxxxx roku xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxx hodnota xxxxx xx českou xxxx se xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx.

§71x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 87/2009 Sb. s xxxxxxxxx xx 1.4.2009

§71x

(1) Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x případě, xx xx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx od xxxx xxxxxxx x rozsahu

a) 200 xxxxxxx,

x) 100 xxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx 3 xxxxx,

x) 50 xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx kusu xxxxx xxx 3 xxxxx,

x) 250 x tabáku xx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, které xxxxxxxx 100 x tabáku.

(2) Xxx xxxxx osvobození xx xxxx představuje xxxxx množství xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x odstavci 1&xxxx;100 % xxxxxxxxx množství, xxxxx xxx osvobodit xx daně. Xxxxxxxxxx xx daně xxx xxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx těchto xxxxxxx, pokud xxxxxx xxxxxx procentních xxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxxx 100 %.

(3) Xxxxxxxxxx od daně xxxxx odstavců 1 x 2 xx xxxxxxxxxx na zboží xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx.

§71d

(1) Dovoz xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx, xx xx xxxxx x dovoz xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, x výjimkou xxxxxxx xxxx x piva, xx x tuzemsku xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx x rozsahu

a) 1 litru xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx lihu xxxxxxxxx 22 % xxxxxxxxxx, xxxx nedenaturovaného xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx 80 % xxxxxxxxxx, xxxx

x) 2 xxxxx alkoholického nápoje, xxxxx xxxxxxxx obsah xxxxxxxx nepřesahuje 22 % xxxxxxxxxx.

(2) Pro xxxxx osvobození od xxxx xxxxxxxxxxx každé xxxxxxxx jednotlivých druhů xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 100 % xxxxxxxxx množství, které xxx osvobodit xx xxxx. Osvobození xx xxxx lze xxxxxxxx xx jakoukoli kombinaci xxxxxxxx těchto výrobků, xxxxx xxxxxx jejich xxxxxxxxxxx podílů využitých xxx xxxxx xxxxxxxxxx 100 %.

(3) Xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x piva je x tuzemsku osvobozen xx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx nejvýše 4 xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx x 16 litrů xxxx xx xxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx xx xxxx podle xxxxxxxx 1 xx 3 se xxxxxxxxxx xx zboží dovezené xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx.

§71x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 87/2009 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.4.2009

§71x

(1) Xxxxx xxxxx xxx výkonu xxxxx xxxxxx posádky letadla, xxxxx xx xxxxxxxxx x přepravě xxxx xxxxxxx zeměmi x xxxxxxxxx, xxxx dovoz xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx v xxxxxxxx xxxxxxxxx od xxxx do výše xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx 300 XXX xx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx §71a xx 71d xx xxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx uvedeného v xxxxxxxx 1 xxxxxxx xxxxxxx.

§71x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 87/2009 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.4.2009

§71f

Od xxxx je x xxxxxxxx osvobozen xxxxx xxxxxxxxx xxxx x běžné xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x dovoz pohonných xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx 10 litrů x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx motorovém xxxxxxxxxx xxx dopravu.

§71x

Xxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxx zboží, xxxxx je xxxxxxxxxx xx xxxxx země, x xxxxxxxx odeslání xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx v xxxxx xxxxxxxx státě x dodání xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx je xxxxxxxxxx xx daně

(1) Xx daně je xxxxxxxxx dovoz zboží, xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxx, xxxxx xx zboží xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx, x xxxxxxxx odeslání xxxx xxxxxxxx xxxxx je x xxxxx členském xxxxx x dodání xxxxxx xxxxx do xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx od xxxx xxxxx §64.

(2) Xxxxx se xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx do xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx podle §64 odst. 1 xxxx o xxxxxx xxxxx za xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx plátcem, podle §64 odst. 4, xx xxxxx zboží xxxxxxxxx od xxxx, xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx celního xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx

x) xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx identifikační číslo xxxxx xxxxxxxxxxxx k xxxx v xxxxx xxxxxxxx státě, které xx xxxxx xxxxxxxx xxxx přepraveno, popřípadě xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, přidělené pro xxxxx xxxx x xxxxxxx hodnoty x xxxxx členském xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, x

x) podklady dokazující, xx xxxxxxxx zboží xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(3) Plátce xx povinen xxxxx xxxxx zboží xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxx přiznání xx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxx xxxxxxx podmínky xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxx xxxxxx povinnost xxxxxxx daň xxxxx §23.

§71h

Osvobození xxx dodání xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xx xxxx je xxxxxxxxxx xxxxxx zboží xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, pokud xxx o xxxxxx xxxxx xxxxx §13a xxxx. 2 xxxx. x).

§71x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 355/2021 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.10.2021

Xxx 10

Xxxxxxx xxxx

§72

(1) Xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx daně xx xxxxxx x xxxxxxxxx zdanitelného xxxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxxxxxx

x) zdanitelných plnění xxxxxx zboží xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx,

x) xxxxxx osvobozených xx daně x xxxxxxx xx odpočet xxxx s místem xxxxxx x xxxxxxxx,

x) xxxxxx s místem xxxxxx xxxx tuzemsko, xxxxx xx xxx xxxxx xx odpočet xxxx, xxxxxxxx by xx xxxxxxxxxxx x xxxxxx plnění x xxxxxxxx,

x) plnění uvedených x §54 xxxx. 1 xxxx. x) xx x), x) xx u) a x) a x §55 s místem xxxxxx xx xxxxx xxxx, nebo pokud xxxx xxxxxx plnění xxxxx xxxxxxx s xxxxxxx xxxxx, nebo

e) xxxxxx xxxxxxxxx v §13 odst. 7 xxxx. a), b), x) x e) x x §14 xxxx. 5.

(2) Xxxx xx vstupu u xxxxxxxxx zdanitelného xxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx

x) xx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx xxxx xx xxx xxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xx byla xxxx xx xxx xxxxxxxxxx,

x) xx zboží, xxxxx xxxx plátcem xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx anebo xxxxxxxx ze xxxxx xxxx, xxxx

x) x xxxxxxx xxxxxx xxxxx §13 odst. 4 xxxx. b).

(3) Xxxxx xx odpočet xxxx xxxxxx xxxxxx okamžikem, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx přiznat.

(4) Plátce xxxx xxxxx na xxxxxxx xxxx u xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx reprezentaci, xxxxx xxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx53) xxxxx za výdaje xxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxx a udržení xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxx podle §13 xxxx. 7 xxxx. x).

(5) Xxxxxx má xxxxx na xxxxxxx xxxx x plné xxxx x přijatého xxxxxxxxxxxx plnění, které xxxxxxx výhradně xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx uvedených x xxxxxxxx 1.

(6) Xxxxxxx-xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx plnění xxx xxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx daně, xxx xxx jiné účely, xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxx v xxxxx připadající na xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx (xxxx xxx "xxxxxxx xxxx v částečné xxxx"), pokud xxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxx xx stanoví postupem xxxxx §75 xxxx 76.

§73

Xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx

(1) Xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xx plátce xxxxxxx splnit xxxx xxxxxxxx:

x) xxx xxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx jiný xxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxx xxxxxxx xxxx, kterou xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx osobou xxxxxxxx k xxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx pořízení xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx státu, xxx xxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxx; xxxx-xx xxxxxx xxxxxx doklad, xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx,

x) xxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx, je-li xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx §23 xxxx. 2 xx 4, xxx xxxxxxx a xxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxx xxxxxxx daně při xxxxxx zboží, xxxx-xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §23 xxxx. 2 xx 4, xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x mít xxxxxx xxxxxx, nebo

e) xxx xxxxxxx daně, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx §13 xxxx. 4 xxxx. x), daň xxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxx; nemá-li xxxxxx xxxxxx doklad, xxx nárok prokázat xxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxx nejdříve za xxxxxxxxx období, xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1.

(3) Nárok na xxxxxxx daně xxxxx xxxxxxxx xx uplynutí xxxxx, xxxxx xxxx 3 xxxx. Lhůta xxx xxxxxxxxx nároku xx xxxxxxx daně xxxxx xxxxx prvním xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx nárok xx xxxxxxx daně xxxxxx. Xx xxxxxxxx xxxx xxxxx je xxxxxx oprávněn xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xx vstupu x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, pokud

a) mu xxxxxxx povinnost xxxx xxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx podle §13 xxxx. 4 xxxx. x).

(4) Plátce, který xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx nárok xx xxxxxxx daně x xxxxxxxx xxxx, xx oprávněn uplatnit xxxxx xx xxxxxxx xxxx u tohoto xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx období xxxxxxxxxxxx roku, v xxxxx xxxxxxxx ze xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx nárok xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxx xxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxx xxxx první xx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx v krácené xxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle §76 xxxx. 7 xxxx 9 xxxxxxxxx z xxxxx xx xxxxxxxxxx xxx, x jehož xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx mohl xxx xxxxx uplatněn nejdříve, xx xxxxx nebo xxxxx než 95 %, x xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx plněním xx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx-xx xxxxxx xxx prokázání xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx předepsané xxxxxxxxxxx xxxxxxxx dokladu, xxx nárok prokázat xxxxx způsobem.

(6) Převyšuje-li xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx daňovém xxxxxxx xxxx xxxx, xxxxx xx být xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx, je xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx odpočet xxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx dani, xxxxx xx být uplatněna xxxxx xxxxxx zákona. Xx-xx xxxxxx xxxx xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxx která xx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx dani xxxxxxx xx daňovém xxxxxxx.

§74

Xxxxxx odpočtu daně

(1) Xxxxx xx xxxxxx, xxx něhož xx xxxxxxxxxxx, nebo xxxx xxx xxxxxxxxxxx plnění, xx xxxxx xxx xxxxxx základu xxxx xxxxxxxx nebo dozvědět xxx x xxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx ke xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xx xxxxxxx uplatněný xxxxxxx xxxx xxxxxx. Xx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx 3. Xxxxxx xxxxxxx xxxx plátce prokazuje xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx jiným xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x opravou, xxxxxxxxx jiným způsobem.

(2) Xxxxxxxx-xx plátce xxxxxxx xxxx z částky xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x ve xxxxx 3 let xx xxxxx zdaňovacího období, xx xxxxxx mohl xxxxx na xxxxxxx xxxx x poskytnuté xxxxxx xxxxxxxx nejdříve, xx dozvěděl nebo xxxxxxx xxx x xxxx, xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx xx úhradu xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxxxxx-xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xx xxxxx 3 xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx daně x tohoto xxxxxxxxxxxx xxxxxx uplatnit xxxxxxxx, xx xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxx x xxxx, xx xxxxx xxxxxx nepoužije jako xxxxxx za skutečné xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx opravu xxxxxxx xxxx.

(4) Opravu xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 plátce provede xx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xx x xxxxxxxxxxxxx rozhodných xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx a mohl.

(5) X případě přijetí xxxxxxxxxxxx plnění, x xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx §37a xxxxxxx, je xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx snížit xx xxxxxxxxx xxxxxx, xx kterém xx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx tuto xxxxxx xxxxxxxx nebo dozvědět xxx x xxxx.

(6) Xxxxxxx-xx plátce, xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx daně nastaly xxxxxxxxxxx rozhodné pro xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx, xx základě xxxxxxx xxxxx ke xxxxxxx xxxxxxxxxxx odpočtu xxxx, je oprávněn xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx. Xxxx opravu xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxx daňový doklad. Xxxx opravu xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xx uplynutí 3 xxx xx konce xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx daně xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx.

(7) Xxx-xx plátci xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx §45 xxxx. 5, xx xxxxxxxx xxxxxxx opravu odpočtu xxxx, xxxxx x xxxxxxx uplatněného xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx uplatnění nároku xx xxxxxxx xxxx.

§74x

Xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Pokud xx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx, dozvěděl xxxx xxxxxxxx měl x xxxx, xx nastaly xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx opravy xxxxxxx xxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, změny xxxx xxxxxx základu xxxx xxxxxx kvalifikovaným xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx odpočtu xxxx, xx lhůtě xxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx, je xxxxxxx xxxxxxxxx odpočet xxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx xxxxxxxxx opravným xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxx.

(3) Provedl-li xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx odstavce 1, xx dlužník, který xx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx odpočtu xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx opravy základu xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx základu xxxx xxxxxx kvalifikovaným xxxxxxx, dodatečné xxxxxx xxxxxxx xxxx nebo xxxxxxx xxxxxx základu xxxx, xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, x to nejdříve xx xxxxxxxxx období, xx xxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxx xxxxxxx v případě xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx stanoveného x xxxxxx, kterou uhradil xxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxx xxxxxxx xxxx podle xxxxxxxx 3 xxx xxxxxxx xx 3 xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx období, xx xxxxxx xx oprava xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx jako xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx.

(6) Opravu xxxxxxx xxxx podle xxxxxxxx 3 xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

§75

Xxxxxx výpočtu xxxxxxx xxxx x poměrné xxxx

(1) Xxxxxxx-xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx pro xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx pro xxxx xxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx plnění. Xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx §76.

(2) X xxxxxxx přijatého zdanitelného xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx dlouhodobého majetku, xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx plátce xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx svou xxxxxx xxxxxxxx xxxx pro xxxxxx spotřebu svých xxxxxxxxxxx, si xxxxxx xxxx zvolit, xx xxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxx x xxxx xxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx plnění, xxxxxx xxxxxxx pro xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxx považuje xx dodání zboží xxxxx §13 xxxx. 4 písm. a) xxxx xx poskytnutí xxxxxx xxxxx §14 xxxx. 3 xxxx. x).

(3) Xxxxxxxxx výše xxxxxxx daně x xxxxxxx xxxx se xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x kterého xx plátce xxxxx xx odpočet xxxx x poměrné xxxx, x xxxxxx použití xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxx jen "xxxxxxx xxxxxxxxxx"). Xxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxx procentní podíl xxxxxxxxxxxx xx celé xxxxxxxx xxxxxx.

(4) Nelze-li x okamžiku xxxxxxxxx xxxxxxx daně stanovit xxxx poměrného xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxx kvalifikovaným xxxxxxx. Xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, ve xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx byl xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx, xxxxx nárok xxxxxxxx x xxxxxxx zdanitelné xxxxxx použil, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zohlední xxxxxxxx xxxxx použití xxxxxx xxxxxxxxxxxx plnění xxx xxxxx uskutečněných xxxxxx x xxxxx roce. Xxxxxxxxx-xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx koeficientu xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxx 10 xxxxxxxxxxx xxxx, xxxx uplatněného xxxxxxx daně xx xxxxxx.

(5) V xxxxxxx, xx xxxxxx uplatnil xxxxxxx daně x xxxxxxxxxx xxxxxx před xxxxxxxxx dlouhodobého xxxxxxx, x xxxxxxx xx xxxxx xx odpočet xxxx v xxxxxxx xxxx, x jiném xxxx, xxx xx xxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxx majetku xxxxx xx odpočet xxxx oprávněn uplatnit, xxxxxx xx částky xxxxxx podle xxxxxxxx 4 rovněž xxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx daně xxxxxxxxxxx z rozdílu xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx příslušné xxxx, pokud se xxxx xxxxxxx odchylují x xxxx xxx 10 xxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxx xxxxxx postupuje x v xxxxxxx xxxxxxxxx odpočtu daně x každého jednotlivého xxxxxxxxx xxxxxx, které xx stalo xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(6) Xx-xx vypočtená xxxxxx xxxxxx podle odstavce 4 xxxx 5 xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx uplatněného xxxxxxx xxxx opravit, xx-xx xxxxxxx, je xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx daně xxxxxxx. Opravu xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx oprávněn xxxxxxxx nárok xx xxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxx.

§76

Způsob xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx daně x krácené xxxx

(1) Xxxxxxx-xx plátce přijaté xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxx s xxxxxxx xx odpočet xxxx xxxxxxx v §72 xxxx. 1, xxx xxx plnění xxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx v xxxxxxxx x mimo tuzemsko, x výjimkou xxxxxx xxxxxxxxx v §72 xxxx. 1 xxxx. x), má xxxxx xx xxxxxxx daně xxxxx x krácené xxxx odpovídající xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx x nárokem xx xxxxxxx daně.

(2) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx x krácené výši xx xxxxxxx jako xxxxxx xxxx na xxxxxx x přijatého xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx má plátce xxxxx na xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxx, x xxxxxxxxxxx. Xxxxx-xx k xxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxx x krácené xxxx xxxxx tohoto xxxxxxxxxx x xxxxxx xx odpočet xxxx x xxxxxxx výši xxxxx §75, použije xx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx x krácené xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx daně v xxxxxxx výši xxxxxxxxx xxxxxxxx podle §75.

(3) Xxxxxxxxxx podle odstavce 2 věty xxxxx xx xxxxxxx jako xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxx

x) xxxxxxxx je xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx hodnot xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxx xx odpočet daně xxxxxxxxx v §72 xxxx. 1,

b) jmenovateli xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x součtu xxxxxx xxxxxx xxxxxxx uskutečněných xxxxxx xxxxxxxxxxxx od xxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx.

Xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx nebo xxxxxx xxxxxx xxxxxxx uskutečněných xxxxxx se xxxxxxxxxxxx xxxx přijaté úplaty, xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx povinnost xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx koeficient xx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xx xxxxxxx koeficientu xx xxxxxxxxxxxxxx

x) xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx tento xxxxxxx plátce xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx; to xxxxxxx, xx-xx xxxx uskutečněné xxxxxx nedílnou součástí xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx finančních xxxxxx, dodání xxxxxxxx xxxx a xxxxx xxxxxxxx xxxx, a xx xxxxx pokud xxxx doplňkovou xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxx §13 xxxx. 4 xxxx. x).

(5) Xx-xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxx číslo x xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx nula xxxx záporné číslo, xx xxxxxxxxxx 0 %. Xx-xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx číslo x xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx nula xxxx xxxxxx číslo, je xxxxxxxxxx 100 %. Xx-xx koeficient xxxxxxxxx xxxxx odstavce 3 xxxxx nebo xxxxx xxx 95 %, xxxxxxxx se xx xxxxx 100 %.

(6) Xxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx daně x krácené výši xx xxxxxxxxxxx obdobích xxxxxxxxxx kalendářního xxxx xxxxxx použije xxxxxxxxxx xxxxxxxxx z xxxxx xx xxxxxxxxx období xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx roku xxx vypořádání xxxxxxx xxxx. Xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx předcházející xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx-xx ke xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx za xxxxxxxxxxxxx kalendářní xxx xx základě vyměření xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx hodnotu xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx výpočet xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x krácené xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx roce xx xxxxxxxxxxx období xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx období, x němž platební xxxxx, xxxxxx se xxxxxxxx xxx za xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx xxxx.

(7) Xx xxxxxxxx aktuálního xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx tohoto xxxx (dále xxx "xxxxxxxxxxxx xxxxxx"). Xxxxxxxxxx xx vypočte jako xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx odpočet xxxx v xxxxxxx xxxx vypočteným z xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxx nároků xx xxxxxxx xxxx v xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx. Xxx výpočet celkového xxxxxx na odpočet xxxx x xxxxxxx xxxx xx vypořádávané xxxxxx plátce xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx za xxxx xxxxxxxxxxxx období (xxxx xxx "xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx"). Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx provede xx xxxxxxxx zdaňovací období xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(8) Xxx xxxxxxxxxx odpočtu xxxx x xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx použije xxxxxxx xxxxxxxx 7 x xxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx od 1. ledna kalendářního xxxx, ve kterém xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxx xxxxxxx registrace.

(9) Xxxxx-xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx k xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxxx ze xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx vypořádaného xxxx, výše xxxxxx xx odpočet xxxx x krácené xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx koeficientem xxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x promítnutím všech xxxxx.

(10) X xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx z xxxxxxxxxx úplaty před xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx majetku, x xxxxxxx má xxxxx xx odpočet xxxx v krácené xxxx, x xxxxx xxxx, xxx xx xxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx na odpočet xxxx xxxxxxxx uplatnit, xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx daně xxxxx xxxxxxxx 7 xx xxx, xx xxxxxx xx uskutečnění xxxxxx xx xxxxxxxx nárok xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xx výši xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x případného xxxxxxx xxxx hodnotami xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x x případě xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx jednotlivého xxxxxxxxx xxxxxx, které xx xxxxx součástí pořízeného xxxxxxxxxxxx majetku.

§77

Xxxxxxxxx odpočtu daně

(1) Xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, x výjimkou xxxxxxxxxxxx majetku, podléhá xxxxxxxxx, pokud xx xxxxx xxx uplatnění xxxxxx na xxxxxxx xxxx xxxxx §73 xxxx. 3 xxxxxx xxxxx xxxxxxx použije x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxx, xxx xxxxx zohlednil při xxxxxxxxx xxxxxxxxx odpočtu xxxx.

(2) Xxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxx uplatnil xxxxxxx xxxxxxx xxxx v

a) xxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx pro xxxxx, xxx xxxxx xx xxxxx na xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xx odpočet xxxx xxxx,

x) xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx tento xxxxxxx použije xxx xxxxx, xxx xxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxx nemá, xxxx xxx xxxxx, xxx xxxxx xx nárok xx xxxxxxx daně x xxxx výši, xxxx

x) xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, a to xxxx, xxx se xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx měl x xxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx xxxx uplatněný u xxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, podléhá xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx podle §73 xxxx. 3, xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1.

(4) Xxxxxx vyrovnání odpočtu xxxx se vypočte xxxx rozdíl xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x výší xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx. Xx-xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx-xx xxxxxxx, xx xxxxxx povinen xxxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx plátce provede xx zdaňovací období, xx kterém xxx xxxxxxxx majetek použit x xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxx daně

§78

(1) Xxxxxxx xxxxxxx daně xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx z xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx, ve kterém xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, dojde xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx majetku xxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx. Obdobně xx xxxxxxxxx v xxxxxxx, xxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx nárok na xxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx x použití x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx pro xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx nárok xx xxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxx v xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx posuzují samostatně xx každý xxxxxxxxxx xxx x rámci xxxxx xxx úpravu xxxxxxx daně, a xx ve srovnání xx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx zohlednil při xxxxxxxxx původního xxxxxxx xxxx nebo při xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx.

(3) Xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx 5 xxx a xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxx xxx xxxxxxxxxx majetek xxxxxxx. X případě xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §4 xxxx. 4 xxxx. d) xxxx 4 a x xxxxxxx pozemků xx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx daně xxxxxxxxxx xx 10 xxx.

(4) Xxxxxx rozsahu xxxxxxx dlouhodobého xxxxxxx xxx účely, které xxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx daně, xx xxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx daně x xxxx xxxx x xxxxxxxx tento majetek xxxxxxx xxx účely, xxx které xx xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xx odpočet xxxx xxxx,

x) xxxxxxxx původní xxxxxxx xxxx v xxxxxxxx výši x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx účely, xxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx, xxxx pro xxxxx, xxx které xx xxxxx na xxxxxxx xxxx v xxxx výši,

c) xxxxx xxxxx na odpočet xxxx x následně xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx účely, pro xxxxx xx nárok xx xxxxxxx xxxx x plné výši xxxx x xxxxxxxx xxxx, xxxx

x) uplatnil xxxxxxx odpočet daně x xxxxxxxx xxxx x vznikne rozdíl xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx vypořádacími xxxxxxxxxxx.

(5) Xxx xxxxx úpravy xxxxxxx daně se xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §4 xxxx. 4 xxxx. x) bodu 4 xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(6) Xxxxxx xxxxxxx daně xxxxxx provede za xxxxxxxx zdaňovací období xxxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx tuto xxxxxx.

§78a

(1) Xxxxxx úpravy xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx kalendářní xxx xx vypočte xx xxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x případě xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §4 odst. 4 xxxx. x) xxxx 4 x x xxxxxxx xxxxxxx, ze xxxxxxx

x) částky daně xx vstupu x xxxxxxxxxxx xxxxxxx a

b) xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx ke kalendářnímu xxxx, x xxxx xx provádí xxxxxx xxxxxxx daně, x xxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxx

1. xx xxxxxxxxxxxx xxxx, x xxxx byl původní xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx

2. xx xxxxxxxxxxxx xxxx, x němž xxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx plátce nárok xx odpočet daně xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xx

x) 0 %, xxxx-xx plátce xxxxx xx odpočet xxxx,

x) 100 %, má-li xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxx xxxx, xxxx

x) xxxxxxx koeficient xxxx xxxxxxxxxx koeficient, xx-xx xxxxxx nárok xx xxxxxxx xxxx pouze x xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx-xx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx daně x xxxxxxx xxxx podle §75 x nároku xx xxxxxxx daně x krácené xxxx xxxxx §76.

(3) Úprava xxxxxxx xxxx se xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, že xxxxxx xxxx ukazateli nároku xx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxx 10 xxxxxxxxxxx xxxx. Xx-xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx odpočtu xxxx xxxxxx, xx plátce xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xx-xx xxxxxxx, je xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(4) Při xxxxxxx xxxxxx xxxxxx odpočtu xxxx x dlouhodobého xxxxxxx, který plátce xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x xxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx, x xxxx byl xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx ukazatel xxxxxx xx odpočet xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxxx k xxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxx-xx xxxxxx majetek xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx §78 odst. 4 xxxx. x) xx c) pouze xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx roku, zohlední xx tato skutečnost x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx 4.

§78x

(1) Pro xxxxxx xxxxxxx xxxx u xxxxxxxxxxxx xxxxxxx vytvořeného xxxxxxx činností xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx §78 a 78a x tím, xx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx rokem, v xxxx byl xxxxx xxxxxxx uveden xx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx.

(2) X xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §13 xxxx. 4 písm. x), xx částka daně xx vstupu xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx stanoví podle §36 xxxx. 6 xxxx. x). X xxxxxxxxx dlouhodobého xxxxxxx xxxxxxxxxxx vlastní xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xx vstupu xxx xxxxxxx úpravy odpočtu xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx daně na xxxxxx u jednotlivých xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx plnění, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx majetku.

§78b xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 47/2011 Sb. x účinností od 1.4.2011

§78c

(1) Xxxxxxxxxx §78 xx 78b xx xxxxxxx obdobně xxx xxxxxx odpočtu xxxx x

x) xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx,

x) xxxxxxx nabytého při xxxxxx obchodního xxxxxx,

x) xxxxxxx, který xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx jako xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx ekonomických činností.

(2) Xxx lhůty pro xxxxxx odpočtu daně xxxxx odstavce 1 xx xxxxxxxxxxx.

§78x

(1) Xxxxx-xx x xxxxxxxxxxxx majetku xx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxx dodání xxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx §78 xx 78c s xxx, že xxxxxx xxxxxxx xxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xx zdaňovací období, xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxx jednorázové xxxxxx xxxxxxx xxxx za xxxxxxxxxx xxx, xx xxxxxx došlo k xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xx xxxxxxx xxxx součin xxxxxx xxxxxxxxx podle §78a xxxx. 1 xxxx 4 x xxxxx xxxx zbývajících xx xxxxx lhůty xxx úpravu xxxxxxx xxxx. Xx xxxxx xxxx se započítává xxxx rok, xx xxxxxx xx úprava xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx daně xx 0 %, xx-xx xxxx xxxxxx osvobozené xx daně bez xxxxxx na xxxxxxx xxxx, xxxx 100 %, xx-xx zdanitelné.

(3) Xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx rovněž odpočet xxxx, který xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, ve xxxxxx uskutečnil plnění xxxxx odstavce 1.

(4) Xxxxxxxx xxxxxx ve xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx dodá xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, u xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nárok xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxx, xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxx osobní xxxxxxxx plátce xxxx xxxx zaměstnanců.

§78da

(1) Xxxxx-xx xx xxxxx pro xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx nemovité xxxx, xx které xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx oprava, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx daně.

(2) Xxxxx pro úpravu xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx činí 10 xxx a počíná xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xx kterém xxxx xxxxxx dokončena.

(3) Při xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx obdobně xxxxx §78x x xxx, xx při xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx původního xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xx výši podílu xxxxxxxx uplatněného xxxxxxx xxxx na xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx u xxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx pro účely xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx podle právních xxxxxxxx upravujících účetnictví7i), xxxxx xxxxxxx veškerých xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx plnění xxxxxxxxxx xx x xxxx opravě xxx xxxx je xxxxx xxx 200 000 Xx.

§78xx vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 80/2019 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.4.2019

§78x

(1) Xxxxx-xx u xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx úpravu xxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx řádně doloženy xxx xxxxxxxxx, použijí xx obdobně xxxxxxxxxx §78 xx 78c x tím, xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx jednorázově xx zdaňovací období, xx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx dozvěděl xxxx xxxxxxxx xxx x xxxx.

(2) Částka xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx daně xxxxx odstavce 1 xx xxxxxxx jako xxxxxx částky xxxxxxxxx xxxxx §78a xxxx. 1 nebo 4 x xxxxx roků xxxxxxxxxxx do xxxxx xxxxx xxx úpravu xxxxxxx xxxx. Do xxxxx roků se xxxxxxxxxx xxxx rok, xx kterém xx xxxxxx xxxxxxx daně xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx daně xx 0 %.

(3) Xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx plátce x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx nastaly xxxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1.

§78e xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 170/2017 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.7.2017

Nárok na xxxxxxx xxxx xxx registraci x xxxxxxx xxxxxxxxxx

§79

(1) Xxxxx povinná k xxxx xx xxxxx xx xxxxxxx daně x xxxxxxxxx zdanitelného xxxxxx, xxxxx toto xxxxxx

x) pořídila v xxxxxx xxxxxxxxxxx 12 xx xxxx jdoucích xxxxxx xxxxx dnem, xxx xx xxxxx xxxxxxx, a

b) xx xx xxx, kdy xx xxxx xxxxx xxxxx plátcem, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxx povinná x xxxx xx nárok xx xxxxxxx xxxx xxxxxx x přijatého xxxxxxxxxxxx xxxxxx, pokud

a) xxxx plnění pořídila x xxxxxx xxxxxxxxxxx 60 po xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx, xxx se xxxxx xxxxxxx,

x) toto xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx byl xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx 12 xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx dnem, xxx xx xxxxx xxxxxxx, x xx před xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x

x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx je xx xxx, xxx se xxxxx plátcem, xxxxxxxx xxxxxx obchodního xxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxx x xxxx xx xxxxx xx odpočet xxxx xxxxxx x přijatého xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx ke dni, xxx xx xxxxx xxxxxxx, součástí jejího xxxxxxxxxx majetku, xxxxx x období xxxxxxxxxxx 6 xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx, kdy se xxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxx, který xx osvobozen od xxxx.

(4) Xxxxx xxxxxxx x xxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx

x) xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx, xxx xx xxxxx xxxxxxx,

x) xxxx xxxxxx xxxx xx xxx, xxx se xxxxx xxxxxxx, součástí xxxxxx xxxxxxxxxx majetku x

x) xxxx by x xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx daně xxxxx §82a xxxx 83, xxxxx nemohla xxxxxxxx, xxxxx pro xxxxxx žádosti x xxxxxxx daně xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxx daně.

(5) Nárok xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 4 xx xxxxxxx xxxxxxxx, v xxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x §72 xx 78d. Xxx xxxxxxx částky xxxxxx na odpočet xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx přiměřeně xxxxxxx §78d xxxx. 2.

(6) Xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 4 lze xxxxxxxx xx zdaňovací období, xx něhož spadá xxx, xxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxx plátcem.

(7) Xxxxxx nemá nárok xx odpočet xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 až 4, xxxxx xx z xxxxxx plnění vznikl xxxxx na vrácení xxxxxx podle §79d xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx.

§79x

(1) Xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx plátce xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx u xxxxxxx, xxxxx xx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx obchodním xxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx.

(2) Částka snížení xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, u xxxxx xx zdanitelná xxxxxx, xxxxx xx xx xxx předcházejícího xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, u xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx nebyl xx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx zrušení registrace xxxxxx xxxx xxxxxx xx skutečné předání xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxx převeden, x x zásob xx určí ve xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx. Pro výpočet xxxxxx snížení xxxxxxx xxxx u xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx přiměřeně xxxxxxx §78d odst. 2.

(3) Xxxxxx snížení xxxxxxx daně x xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx 2 a u xxxxxxx xxx uplatněn xxxxxxx xxxx alespoň xx výši 2 100 Kč, xxxxxxxxxx x xxxxxx zahrnujícím 11 xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx registrace x xxxxxxxxxx xxxxx, x xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx vypočte xxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx uplatněného xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, za xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(4) Ustanovení xxxxxxxx 1 se xxxxxxx xxxxxxx u

a) majetku xxxxxxxx xx základě xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx majetku xxxxx xx jiné xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x prodeji xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx, který xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx přeměně obchodní xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx, xxxxx xxxxxx nabyl jako xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx snížení xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 4 xx poslední zdaňovací xxxxxx xxxxxxxxxx.

§79b

Osoba xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx podává xx xxxxxxxxx plátce, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x majetku, který xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx plátce a x kterého xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, pokud dědic xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx po xxxxxxxx plátci.

§79c

Při xxxxxxx registrace xxxxxxxx povinnost snížit xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x majetku, xxxxx xx ke xxx xxxxxxx registrace xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x x kterého byl xxxxxxxx odpočet daně, x to

a) při xxxxxxx xxxxxxxx korporace xxx likvidace,

b) v xxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx, která je xxxxxxx, ukončí xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx, xx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx osoby, xxxxx xxxxxxxxxxxxx x činnosti xxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxx zrušení xxxxxxxxxx xxxxxxxxx osoby,

1. xxxxx xxxx plátcem,

2. xxxxx xxxx založena xxxxxxx xxxxxxxx osobou x

3. x xxxxx činnosti xxxxxxxxx tato xxxxxxx xxxxx jako podnikatel,

d) xxx sloučení, splynutí xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, jestliže xx xxxxxxx,

x) xxx xxxxxxx xxxxx, která xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxx

x) xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx člena xxxxxxx.

§79d

(1) Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx zahraniční xxxxx (xxxx xxx "xxxxx, která xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx") xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §106 xxxx. 4 xxxx §106b xxxx. 2 xxxx. a) xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx u xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xx nárok xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, x xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx by xxxxxx xxxxxx nárok xx xxxxxxx daně, xx období 1 xxxx xx dni xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xx osoba, xxxxx xx xxxxx na xxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx, má nárok xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxx, xxxxx xxxxx dnem předcházejícím xxx, kdy se xxxxx plátcem.

(3) Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx přiznání xx xxxxxxxxx xxxxxx, x němž xxxx xxxxx, xxxxx má xxxxx na xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx měsíce následujícího xx skončení období xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 nebo 2. Xxxx-xx x xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx částky xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx, xxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx daňové xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx skončením xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx 2.

(5) Xxxxxxx-xx x xxxxxxxx xxxxxxxx nároku na xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx jej xxxxxxx daně xxx xxxxxxx xx 30 xxx xx xxxxxx xxxxxxxx.

(6) Xxxxx, xxxxx xx nárok na xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx.

§79x

(1) Xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx u xxxxxxxxx zdanitelného xxxxxx, xxxxx

x) xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxx,

x) xx dluh xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x nedošlo x xxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx §74a xxxx. 1 a

d) xx xxxxx zdaňovacího xxxxxx, ve xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxx 3 xxxx.

(2) Xxxxxxx odpočtu daně xx provede xx xxxx xxxx xxxxxxxxx x neposkytnuté xxxxxx xx zdanitelné plnění, x to xxxxxxx xx výše původně xxxxxxxxxxx odpočtu. Xxxxx xxx odpočet xxxx xxxxxx podle §79a xxxx 79b, xxxxxxx xx při výpočtu xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx §79a xxxx 79b.

(3) Xxxxxxx je povinen xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx; xx xxxxxxx pro xxxxx spravující xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx registrace xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §106 xxxx. 6 xxxx. b), xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx plátci.

(4) Xxxxxxx, xxxxx provedl xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx podle odstavce 1, xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx daně, xxxxx xx 3 let xx zrušení xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx, x xx

x) x dodatečném xxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x

x) xx výši xxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx její xxxxx xx zdanitelné xxxxxx, xxxxxxx však do xxxx xxxxxxx uplatněného xxxxxxx.

(5) Dlužník, který xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxx xxxxxxx daně xxxxx odstavce 4, xx povinen xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx k xxxxxxxx přiznání xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx přiznání xxxxxx provedených xxxx xxxxxxx daně xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, o xxxxxxx xxxxxxxxxx odpočtu xxxx x veškerých xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxx ve xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx obsahovat xxxxxxx

x) xxxxxxxx věřitele,

b) xxxxxx xxxxxxxxxxxxx číslo xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x to

1. xxx xxxx uskutečnění,

2. xxxxxx daně x xxxxx xxxx,

3. xxx xxxxxxxxxx,

4. evidenční číslo xxxxxxxx xxxxxxx a

5. xxx x výši xxxxxxx poskytnuté xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx daně xxxxx §74 xxxx 74a xxxxxx xxxxx podle §45 xxxx. 1 xxxx. x) x x) až x),

x) xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x

x) xxx a xxxx dodatečně poskytnuté xxxxxx.

§79x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 355/2021 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.10.2021

Xxx 11

Xxxxxxx xxxx

§80

Xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxx

(1) Xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx podle xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx řádu55) (xxxx xxx "xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx"), xxxxxx:

x) diplomatická xxxx a konzulární xxxx, x výjimkou xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxx xxxx"), akreditované xxx Xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx států,

b) xxxxxxxx mise,

c) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x tuzemsku,

d) xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx56) xxxxxxxxxxxx úřadu57) xx xxxxxx x xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx osoby, xxxxx je xxxxxxxxxxx xxx Xxxxxx xxxxxxxxx x nemá xxxxx xxxxxx v tuzemsku,

e) xxxxxxx mezinárodní xxxxxxxxxx xx xxxxxx v xxxxxxxx xxxx zastoupení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx, který xxxx místo xxxxxx x tuzemsku a xxxx státním xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx trvale přidělen x výkonu svých xxxxxxxx funkcí x xxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx mise xxxxxxxxxxxx xxx Českou xxxxxxxxx x který nemá xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx,

x) člen xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x) a x), pokud s xx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx domácnosti xx území České xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx 15 xxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxx Ministerstvem zahraničních xxxx; společně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxx xxxxx tohoto zákona xxxxxx xxxxxxxxxxxx fyzických xxxx, xxxxx spolu xxxxxx xxxx x xxxxxxxx uhrazují xxxxxxx xx xxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx Evropské xxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxxxx výsad x imunit xxxxxxx x odstavci 1 xx vrací xxxxxxxxx xxx, xxxxx cena xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx prodávajícímu x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 6 xx xxxxx xxx 4&xxxx;000 Kč, xxxxx xxxxxxxxxxx smlouva xxxxxxxxx jinak xxxx xxxxx x použití xxxxxxxx vzájemnosti xxxxxxxxx xxxx xxxxxx; tato xxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx pohonných xxxx xxx osobní xxxxxxxxx, telekomunikačních xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx sběrem a xxxxxxx xxxxxxxxxxx odpadů, x xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx, plynu, topných xxxxx xxx xxxxxx xxxxx. Xxx zaplacená x cenách xxxxx x služeb (xxxx xxx "xxxxxxxxx xxx") xx vrací:

a) xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 písm. a), xxxxx xx sídlo x tuzemsku, a xxxx xxxxx xxxxxxx x odstavci 1 xxxx. x) x xxxxxx její xxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x) xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x rozsahu, x xxxxx xx xxxxxxx daň xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výsad x xxxxxx x xxxxx xxxxx,

x) osobě xxxxxxx x xxxxxxxx 1 písm. x), xxxxx xx sídlo x tuzemsku, xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx daně xxxx xxxxxxx ceny xxxxx x služeb, maximálně xx výše 3&xxxx;000&xxxx;000 Xx xx kalendářní xxx, s xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx v xxxx osobních xxxxxxxxxx x xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxx, výstavbou, xxxxxxxxxxxx xxxx údržbou xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx, členu xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x), xxxxxxxxx xx výše 100 000 Xx za xxxxxxxxxx xxx, x xxxxxxxx xxxx zaplacené x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, x členům xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. f), xxxxxxxxx do výše 100&xxxx;000 Xx xx xxxxxxxxxx rok, x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. a), xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxx Xxxxxx republiku, xxx xx sídlo xxxx xxxxx xxxxxxxx, maximálně xx xxxx 250 000 Xx xx xxxxxxxxxx xxx,

x) osobě uvedené x odstavci 1 xxxx. x), xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxx Xxxxxx republiku, xxx xx místo xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxx 10&xxxx;000 Xx za xxxxxxxxxx xxx,

x) xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. b) x x), maximálně xx xxxx 500&xxxx;000 Xx xx xxxxxxxxxx xxx, x výjimkou xxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx automobilů x xxxx xxxxx x služeb poskytnutých x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx údržbou xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx se x xxxxxxxx, nestanoví-li xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx uvedené x xxxxxxxx 1 písm. x), xxxxxxxxx xx xxxx 100&xxxx;000 Kč xx xxxxxxxxxx xxx, x výjimkou daně xxxxxxxxx v xxxx xxxxxxxx automobilů, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, a členům xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x), xxxxxxxxx xx xxxx 100&xxxx;000 Xx xx kalendářní xxx, s xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxx xx xxxxxxx xxxx xx uplatní xxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx daně pro xxxxx uvedené x xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx f) x xxx, xx xxxx přiznání nelze xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx x vrácení xxxx pro osoby xxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxx. x).

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a jeho xxxxxx, xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx vyplněného xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx tato xxxxxxx tvoří xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxxxxxx nárok xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx ve xxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xx uskutečnilo zdanitelné xxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx výsad a xxxxxx podle odstavce 1 xxxx. x) xx x) zaniká, xxxxx xxxx xxxxxxxx xx 31. ledna xxxxxxxxxxxx roku, xxxxx xxxxxxxxx po xxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xx uskutečnilo xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx zaniká, xxxxx není xxxxxxxx xx 31. xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx roku, xxxxx xxxxxxxxx po xxxxxxxxxxx xxxx, xx kterém xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x imunit xxxxxxx x xxxxxxxx 1 písm. x) xx x) a x) xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx výlučně xxx xxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx a imunit xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx f) xx xxxxx xx vrácení xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx zboží x xxxxxx xx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxx x spotřebu.

(6) Xxxxx xx xxxxxxx xxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx je xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx na požádání xxxxx uvedené v xxxxxxxx 1 xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx:

x) xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxx xx jménu a xxxxx xxxxxx, který xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, který uskutečňuje xxxxxxxxxx plnění,

c) jméno xxxxx, pro kterou xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx,

x) xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxx x xxxxxx xxxx,

x) xxxx daně,

i) xxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx.

(7) Xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxx na xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx odstavce 6 x kopií xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(8) Xx xxxxxxxxx xxxx daně, která xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx, se započítává xxx, xxxxx xx xxxx vypočtena, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx tuto xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx §68 xxxx. 9.

(9) Xxxxxxxxxx xxxxxxx je u xxxxx požívající výsad x xxxxxx xxxxxxx x odstavci 1 xxxx. x) xx x) xxxxxxxxxx xxxxx x x osoby xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx se xxxxxx xxxxxx xx zdaňovací xxxxxx, a to xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx zdaňovacího xxxxxx x nejpozději xx 31. ledna xxxxxxxxxxxxx xx xxxx, xx xxxxx se xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Žádost x vrácení xxxx xxx podat jednou xx xxxxxxxxxx rok, x to xxxxxxxx xx jeho xxxxxxxx.

(10) Xxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx daňové xxxxxxxx xxxx žádost x xxxxxxx daně xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx:

x) xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx správci xxxx xxxxxx příslušnému xxxxx xxxxxx xxxxx v xxxxxxxx,

x) člen xxxxxxxxxxxx xxxx, zvláštní mise x xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx v xxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, podávají xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx sídla xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x),

x) subjekt Evropské xxxx xx sídlem x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx místně xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx podle xxxxx sídla v xxxxxxxx; xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxx x tuzemsku, podává xxxxxx x xxxxxxx xxxx prostřednictvím Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ředitelství, x xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx příslušný Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx Xxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podávají xxxxxx xxxxxxxx správci xxxx místně xxxxxxxxxxx xxxxx jejich sídla xxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx,

x) úředník xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx daně xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx pobytu x Xxxxx republice,

f) diplomatická xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx podle odstavce 2 xxxx. c), xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx odstavce 2 xxxx. d), xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xxx hlavní xxxxx Prahu.

(11) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1, xxxxx xxxxxxxxx nárok xx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, nesmí xxx xxxxxx zboží xxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §84.

(12) Xxxxxx výsad vztahujících xx k xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx, x nichž xxxx xxxxxxx xxx, x x pořízení xxxxxxxx automobilů x xxxxxx členských xxxxx xxxxxxxxxxxx od daně, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx osobní automobily x xxxx, xx xxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx, zastaveny, xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xx xxxx principem xxxxxxxxxxx x přiznává xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx, x xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x imunit x cizím xxxxx. Xxxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxx pořízení xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxx x xxxxxx členského xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx upravujícího xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(13) X xxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx nelze uplatnit, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxx osobu požívající xxxxx a xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xx xxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxx xxx nebo xx pořízení xxxxxxxx xxxxxxxxxx x jiného xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx:

x) xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx x) xxxx x tuzemsku xxxxxxx s nárokem xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx z xxxxxx členského xxxxx x nárokem xx xxxxxxxxxx od xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx přiměřeném x xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx x odstavci 1 xxxx. x) xxxx x tuzemsku xxxxxxx x xxxxxxx xx vrácení xxxx xxxx xxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx:

1. xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx vedoucí xxxx x rovnocenné xxxxxxxx 2 xxxxxx xxxxxxxxxx plus 1 xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx, xx je xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx,

2. xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx 1 xxxxxx automobil xxxx 1 osobní xxxxxxxxx x případě, xx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx zahraničních xxxx,

3. xxxxxxxxxxxxxxx technický xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 písm. x) xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx členského xxxxx x xxxxxxx xx osvobození od xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x množství xxxxxxxxxx x písmenu b), xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxx xx vrací u xxxxxxxxxx xxxxxxxx automobilu x xxxxxxxx xxxx xx pořízení osobního xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx osvobozeno xx xxxx za xxxxxxxx, xx

1. xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx registrační xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x

2. xx xxxx 24 xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx upravujícího registraci xxxxxxx,

x) xxxxx dojde x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxx x), musí xxxxx xxxxxxxxxx výsad a xxxxxx

1. xxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx správci xxxx do 30 xxx xxx dne xxxxxxxx porušení xxxxxx xxxxxxxx, xxxx

2. xxx xxxxxxxxxx xx daně xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxx, že xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, do 25 dnů xxx xxx, xxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxx xxxxxxx x odstavci 1 xxxx. x) xxxx x) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx e), odpovídá xxxx xxxxxxxxx částky xxxx výše xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx zbývající xxxxxx x 24 xxxxxxx doby,

g) pokud xxxxx uvedená x xxxxxxxx 1 písm. x) xxxx x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxx podle xxxxxxx x) x xxx, že výše xxxx odpovídá xxxxxxx xxxxx daně xxxxxxxxxxx xx zbývající xxxxxx 24 xxxxxxx xxxx,

x) xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx x) xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxx xx 6 xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx takového xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx podle xxxxxxx x) x tím, xx výše xxxxxxxxx xxxxxx xxxx výše xxxx odpovídá xxxx xxxx,

x) xxxxx uvedená x xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x) xx x) za xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx.

§80a

Vracení xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx sídlem xxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx je Xxxxx republika xxxxxx x která xxxx x xxxxxxxx xxxxx xxx zastoupení, má xxxxx xx vrácení xxxx za xxxxxxxxx xxxxx x služby x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx činností x xxxx xxxxxxx uvedených.

(2) Xxxxx xx vrácení xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx daně x xxx, xx tuto xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxx na xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx nejdříve xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xx 31. xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxx xx kalendářním xxxx, xx xxxxxx xx xxxx plnění xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xx vrácení xxxx xxxxx uvedené x odstavci 1 xxxxxx.

(4) Xxxxx uvedené x odstavci 1 xx xxxxx daň xxxxxxxxx v xxxxxx xxxxx x xxxxxx, xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx v jednom xxx xxxxxxx na xxxxxx dokladu xx xxxxx než 4&xxxx;000 Xx, s xxxxxxxx xxxxxxxx pohonných xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxx na xxxxxxx xxxx xx prokazuje xxxxxxxx, který xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x odstavci 1 xxxxxxxx. Doklad xxxx xxxxxxxxx xxxx údaje:

a) xxxxxxxx osoby, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxxx číslo xxxxx, která uskutečňuje xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx, xxx kterou xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) rozsah a xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx,

x) xxx uskutečnění zdanitelného xxxxxx,

x) xxxxxx xxxx,

x) xxxxx daně,

i) výši xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx,

x) xxxx xxxx včetně xxxx xxxxxx.

(6) Pro xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xx xxxxxx xxxxxxxxxx správcem xxxx Xxxxxxxx úřad xxx xxxxxx xxxxx Prahu.

§81

Xxxxxxx xxxx x xxxxx zahraniční xxxxxx

(1) Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx zahraniční pomoc xx osvobozena xx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx zahraniční pomoci xxxxx xxx hrazena xxx, xx xxxxx, xxxxx xxxxxxx daň xxxxxxxxx, xxxxx na xxxxxxx xxxx, x xx na xxxxxxx xxxxxxx. Daň xx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx předvstupní xxxxxx.

(2) Xxxxx xx xxxxxxx xxxx má xxxxxx xxxxx, xxxxx takovou xxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx zaplacené x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx Evropské xxxx xxxxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx59a), xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx prostředků xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx.

(3) Xxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxx (dále xxx "xxxxxxx"), xxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxx xx xxxxx a xxxxx, xxxxxxxxx místo xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx rodné číslo, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx x xxxxxxx daně xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, s xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx na území Xxxxxxxx xxxx sídlo xxx xxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxx, xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx; xxxx osoby xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx úřadu xxx xxxxxx xxxxx Xxxxx.

(4) Xxxxxx o xxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxx

x) daňovými xxxxxxx xxxx doklady x xxxxxxx xxxxx xxxx poskytnutí xxxxxx, xxxxx byly vystaveny xxxxxxx,

x) dokladem o xxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxx, že xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx Ministerstvem xxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxx potvrzení oprávněná.

(5) Xx xxxxxxx o xxxxxxx zboží xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx, xxxxx uskutečňuje xxxxxxxxxx plnění, povinen xxxxx

x) xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxx xx jménu x xxxxx xxxxxx, který xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx identifikační číslo xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx plnění,

c) obchodní xxxxx xxxx xxxxx x xxxxx, popřípadě xxxxx pobytu xxxxx, xxx kterou xx xxxxxxxxxx plnění uskutečňuje,

d) xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx dokladu,

f) xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx daně x základ daně,

h) xxxx daně,

i) xxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx.

(6) Xxxxx je xxxxxxx osoba, které xxxxxxx x nakoupeného xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx, xxxxxx žádost x xxxxxxx daně xxxxxxxx x nákupu xxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx dodavatelem xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxx, že xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxx.

(7) Xxxxx xx xxxxxxx daně xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx, xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx, xxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx službu v xxxxx xxxxxxxxxx pomoci xxxxxxxxx. Nárok xx xxxxxxx xxxx má x xxxxxx, xxxxx xx prospěch xxxxx x jiného xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx. X xxxxx xxxxxxx neobsahuje xxxxxx x vrácení xxxx doklad o xxxxxxxxx xxxx, xxx xxxx být v xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx státu xxxx xxxxx země xxxxxxxxx, že tyto xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx. Tímto xxxxxxxxxx těmto xxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxx xxxxxx.

(8) Nárok xx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xx 15 xxxxxx xx konce xxxxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxx na xxxxxxx xxxx uplatněn xx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx.

(9) Xxxxx plátce xxxx uplatní xxxxx xx vrácení daně xxxxx xxxxxxxx 1 xx 8, xxxxxxxxx xxxxx na odpočet xxxx podle xxxxxx xxxxxx.

§82

Xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx členských xxxxxxx

(1) Xxxxxx, xxxxx xx xxxxx nebo xxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xx xxxxx na xxxxxxx daně xx xxxxxx z plnění x xxxxxx plnění x xxxxx xxxxxxxx xxxxx, ve xxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxx xxxx neměl xxxxx xxx xxxxxxxxxx, x to xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx státem. Xxxxx plátce použije xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx plnění xxxxxxxxx x §72 xxxx. 6, xx xxxxx na xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxx.

(2) Podmínkou xxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx daně xxxxxxxxxxxxxxx elektronického portálu xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Oprávnění k xxxxxxxx xx elektronický xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx správce xxxx xx 15 xxx xxx xxx obdržení xxxxxxx x přidělení xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx finančním xxxxxxxxxxxx x podepsané xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo x ověřenou identitou xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx xxx přihlásit xx jeho xxxxxx xxxxxxxx.

(3) Žádost o xxxxxxx daně xx xxxxxx xxxxxxxxxx do 30. xxxx kalendářního xxxx xxxxxxxxxxxxx po xxxxxx xxx xxxxxxx xxxx. Xxxxxxx žádosti x xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx neprodleně xxxxxxxxx prostřednictvím elektronického xxxxxxx.

(4) Pokud po xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx dojde xx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §72 xxxx. 6, xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx, x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx x žádosti x xxxxxxx daně xxxxxxxxxx x kalendářním roce xxxxxxxxxxxx po xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxx nebo xxxxx x tomto xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx nepodá, xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx prohlášení prostřednictvím xxxxxxxxxxxxxx portálu.

(5) Žádost x vrácení xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx státu, pokud xxxxxxx v období xxx vrácení xxxx xxxxxxxxxxxx pouze plnění xxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx x dani podle §6 xxxx. 1 x xxxx byl xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx. Oznámení x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxx doručení x případech podle xxxxxxxx 1 xx 5 se rozumí xxxxxxx odeslání oznámení xx formě xxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxxxxx xxxxxx uvedenou x xxxxxxx o vrácení xxxx prostřednictvím xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxx daně x xxxxxxxx xxxxxx registrovaným x xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx

§82x

(1) Xxxxx xx xxxxxxx xxxx xx vstupu x plnění x xxxxxx plnění x xxxxxxxx má xxxxx xxxxxxx x xxxx, xxxxx je xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x dani x jiném xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxx vrácení xxxx

x) neměla sídlo xxx provozovnu v xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx x

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx s místem xxxxxx x xxxxxxxx, x xxxxxxxx

1. xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx §51, 66, 68 xxxx 69,

2. xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx služby, u xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxx poskytnuta,

3. xxxxxx xxxxx §17, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx

4. xxxxxxxxx xxxxxx, xx které xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx jednoho správního xxxxx.

(2) Nárok xx xxxxxxx xxxx xxxx xxx uplatněn xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xx plátce xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx. Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx na xxxxxxx daně x xxxxxxx xxxx, xx xxxxx xx xxxxxxx xxxx pouze v xxxx xxxxxxx výši.

(3) Xxxxx na xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xx částky xxxx, xxxxx xxxx uplatněny

a) x rozporu s xxxxx xxxxxxx,

x) u xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx od daně xxxxx §19, 64 xxxx §66 xxxx. 2 xxxx. x).

(4) Xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, v xxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx. Xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx provozovnou, xxxxxxx xxxxx registrovaná x xxxx xxxxx xx xxxxxxx daně x xxxxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx. Nárok xx xxxxxxx xxxx xx uplatní podáním xxxxxxx o xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Žádost o xxxxxxx daně musí xxxxxxxxx

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx účely xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx,

x) obchodní xxxxx xxxx xxxxx, xxxxx, místo pobytu xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx firmu xxxx xxxxx, xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx adresu,

e) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx žadatele, xxx niž xx xxxxx pořízeno nebo xxxxxx přijata, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxx xxx xxxxxxx daně, xx xxxxx xx xxxxxx x vrácení xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx o xxx, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x),

x) xxxxx x účtu, xxxxxx xxxx XXXX, XXX, název vlastníka xxxx a měny xxxx,

x) za xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx doklad při xxxxxx zboží xxxx xxxxx:

1. xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx plátce, který xxxxxxxxxx zdanitelné xxxxxx, xxxxx-xx x dovoz xxxxx,

2. xxxxxxxx xxxxx xxxx jméno, xxxxxxx xx jménu x xxxxx plátce, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

3. xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

4. xxx uskutečnění xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

5. xxxxxx xxxx x xxxx xxxx x české xxxx,

6. xxxxxxxx výši xxxxxx xx vrácení xxxx x xxxxx xxxx,

7. koeficient xxx xxxxxxx nároku xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx podíl,

8. xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx služby x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 6.

(6) X xxxxxxx x vrácení xxxx xxxx být xxxx zboží xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx:

1 xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

2 xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

3 xxxxxx související x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxx než zboží x xxxxxx xxxxxxx xxx kódy 1 x 2),

4 mýtné x xxxxxxxx poplatky,

5 xxxxxxxx výlohy, xxxx xxxxxxxxx jízdné x xxxx, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx,

6 ubytování,

7 xxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx,

8 xxxxxxx xx veletrhy a xxxxxxx,

9 xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxxxx,

10 jiné.

(7) Xxxxxx o xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx dokladu xxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 250 XXX u uhlovodíkových xxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx 1 000 XXX u xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(8) Xxxxxx xxx xxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxx xxxxx xxxxxx x vrácení xxxx, xxxx nejvýše jeden xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxx, xxx-xx o xxxxxx xxxxxxxxxxxx roku. Xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx o xxxxxxx xxxx xxxxx xxx nižší, xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx

x) 400 EUR xx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx kalendářní xxx, xxx xx xxxxxx xxx xxx měsíce, xxxx

x) 50 XXX xx xxxxxx jednoho xxxxxxxxxxxx roku xxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxx, xxx-xx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.

(9) Pro xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx částky xxxx x XXX xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx vyhlášený Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx k xxxxxxx pracovnímu dni xxxxxx xxxxx xxxx, xx xxxx je xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxx.

(10) Žádost x xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx 30. xxxx kalendářního xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx. Xxxxxx x xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xx podanou, xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 5.

(11) V xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xx xxxx období xxx xxxxxxx daně xxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxx

x) xxxxxx den xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxx xxxxxxxxx daňového xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxx na xxxxxxx xxxx týká, a xx ten xxx, xxxxx nastal xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxx den xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zdanitelného xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx.

(12) Xxxxxx x xxxxxxx daně xx xxxx xxxxxxxxx i xx xxxxxx xxxxxxx xxxx daňové xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x předchozích xxxxxxxxx x vrácení xxxx, xxxxx xx tyto xxxxxxx

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx plnění, xxxxx xx uskutečnila x xxxxxxxxxxx roce, ke xxxxxxx se žádost x xxxxxxx daně xxxxxxxx, xxxx

x) k xxxxxxxx zdanitelným plněním xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxx xxx vrácení xxxx, ke kterému xx xxxxxx x xxxxxxx daně xxxxxxxx.

(13) Xxxxx po xxxxxx xxxxxxx x vrácení xxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxx na odpočet xxxx x xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx osoba xxxxxxxxxxxx x xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx, x xxxxxx xxxxxxxx xxxx která xxx xxxx xxxxxxx. Xxxxxx provede v xxxxxxx o xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx daně xxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx o xxxxxxx xxxx nepodá, xxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xx-xx podáno xxxxxxxxxx prohlášení, xxxxxxx xxxx xxxxx v xxxxx xxxx xxxxxx x postupuje xxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxx.

§82x

(1) Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx k xxxx v xxxxx xxxxxxxx xxxxx je Xxxxxxxx úřad xxx xxxxxx xxxxx Xxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx elektronicky. Xxxxxxxx, výzvy a xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx daně xxxxx xxxxxxxxxxxx x dani x xxxxx xxxxxxxx xxxxx se xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxx xx xxx xxxxx tohoto xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx o xxx xxxxxxxx žádosti x xxxxxxx xxxx.

(4) Xxxxxxx xxxx si může xx 4 měsíců xxx dne xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x to xx žadatele, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx jiné xxxxx. Xxxxxxxxxx údaje xxxx xxx správci xxxx xxxxxxxxxx do 1 xxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx konkrétního nároku, xx xxxxxxxx xx xxxxxxx doplňující údaje x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx kopie xxxxxxxxxxx daňového dokladu, x xxxxx xxxxxxx xx nepoužijí xxxxxx xxxxxxx x §82a xxxx. 7.

(5) Xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx daně xxxxxxxx xx 4 xxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxx daně. X xxxxxxx, xx si xxxxxxx xxxx vyžádá xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 4, xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx 2 xxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx vyžádané xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxx rozhodnutí do 2 xxxxxx xxx xxx, kdy xxxx xxx doplňující údaje xxxxxxx. Xxxxx pro xxxxxxxxxx o xxxx xxxxxxx o vrácení xxxx xxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx doplňujících xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xx 6 xxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxx 8 xxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx o xxxxxxx daně xxxxx xxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx lze xxxxx xxxxxxxx.

(7) Xxxxxxx-xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx daně xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx 10 xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 5, a xx xx xxxx uvedený x žádosti x xxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx se vrací x xxxxxxxx xxxx x xxxxx členském xxxxx. Xxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxxxxx vrácen xx xxxx, xxxxx xx veden x xxxxx xxxxxxxx státě, xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx vratitelného xxxxxxxxx x tíži žadatele. Xxxx xxxxxxx u xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xx xxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx z účtu xxxxxxx daně.

(8) Xxxx-xx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 7, xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx uhradí xxxxxxxx xxxx xxxxx daňového řádu. Xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx úrok xx xxxx uvedený x xxxxxxx x xxxxxxx xxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 5 xxxx dokud xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx být xxxxxxxxxx xxxxx §82a xxxx. 7.

(9) V xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxx dosaženo xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, je xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx částku a xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx částky; xxxxxxxxx uhradit xxxx xxxxxxxx, xxxxx osoba, xxxxx xxxx xxx xxxxxxx, x xxxxxx, xx xxxxx jí xxxx daň vrácena, xx stala xxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx podmínky xxx xxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxx. Úrok xx xxxxxx xx xxxx, xxxx by xxx x xxxxxxxx x úhradou xxxx, xxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(10) O xxxxxxxxxx xxxxxx neoprávněně xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxx xxxxx odstavce 9 xxxx xxxxxxx xxxx rozhodnutí, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx, popřípadě xx xxxxx x xxxxxxx odpovídajícím xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.&xxxx;Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx výši xxxxxx xxxxxxxxx 3 xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxx daně, xxxxx xxxx dosaženo xxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxx xxxx daň xxxxx daňového řádu.

§83

Xxxxxxx xxxx zahraničním xxxxxx

(1) Xxxxx xx xxxxxxx xxxx za xxxxxxxxxx plnění x xxxxxx plnění x xxxxxxxx přijaté zahraniční xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx, pokud x xxxxxx, za xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxx, x xxxxxxxx neuskutečňuje jiná xxx tato plnění:

a) xxxxx xxxxx,

x) plnění xxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx,

x) xxxxxx xxxxx §69,

d) plnění, x xxxxx xxxx xxxxxxx přiznat xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxx xx plnění xxxxxxxxxx, xxxx

x) vybrané xxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx se x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx plnění, xx které xxx xxxxxx zvláštní xxxxx xxxxxxx správního xxxxx, xx xxxxxxxxx odstavce 3, 9 x 10.

(3) Xxx se xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx vzájemnosti. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx, xx xxxx, xx xxxxxx xx zahraniční xxxxx xxxxx, nevyměřuje xxx z xxxxxxx xxxxxxx nebo obdobnou xxxxxxxxxx xxx ze xxxxxxxx, xxxx xxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx x xxxx xx sídlem x xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx uplatněn x zboží a xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx nárok na xxxxxxx daně.

(4) Xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xxx hlavní xxxxx Xxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx s xxx, xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx elektronicky.

(5) Xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx byly xxxxxxxxx plátcem,

b) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx žadatel xx osobou registrovanou x xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx podobné xxxx xx xxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx příslušný xxxx ke správě xxxx v xxxx, xxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, toto xxxxxxxxx xxxxx být xxxxxx xxx 1 xxx xx jeho xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx v xxxxxx, xx xxxxx xxxx o vrácení xxxx, xxxxxxx podmínky xxxxxxxxx x odstavci 1.

(6) Xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx po xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx měsíce x kalendářním roce, xxx ne xxxx xxx jeden xxxxxxxxxx xxx. Období pro xxxxxxxxx vrácení xxxx xxxx být xxxxxx xxx tři měsíce xxxxx v xxxxxxx, xx se xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx. Žádost x xxxxxxx xxxx xx zbytkové xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx nákupy xxxxx nebo služeb, xxxxxxxx xxxxxx zboží, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx roku. Xxxxxx nesmí xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, které xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx rokům. Xxxxxx x vrácení xxxx xx příslušný xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx do 30. xxxxxx následujícího xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx.

(7) Správce xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx potvrzení vydaného xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xx kterém xx xxxx osoba sídlo, xx daň x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx všeobecná daň xx xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx.

(8) Správce daně xxxxx xxxxxxxxxx částku xx účet uvedený x žádosti o xxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx se xxxxx x xxxxxxxx nebo x jakémkoli jiném xxxxx. Xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxx schválené xxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(9) Xxx xxxx vrácena, xxxxx xxxxxx xxxxxxx daně xxxx

x) nejméně 7&xxxx;000 Xx za xxxxxx xxxxxx než jeden xxxxxxxxxx xxx, xxx xx xxxxxx xxx 3 měsíce, xxxx

x) xxxxxxx 1&xxxx;000 Xx xx období xxxxxxx xxxxxxxxxxxx roku xxxx xxxxxx xxxxxx xxx 3 xxxxxx, je-li xx zbytek xxxxxxxxxxxx xxxx.

(10) Xxxxx xxxxx x služeb, x xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx, xxxx:

x) zboží x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx x xxxxxx xxxxxxx x reprezentací xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx,

x) pohonné xxxxx.

(11) X případě, xx vrácení xxxx xxxx dosaženo xxxxxxxx xxxx jiným xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx zahraniční xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx za xxxxx xxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(12) O xxxxxxxxxx xxxxxx neoprávněně xxxxxxxxxx xxxxxx x zaplatit xxxx x prodlení xxxx správce xxxx xxxxxxxxxx, xx kterém xxxxxxxx původní xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx, nebo xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx částky. Xxxxxxxxx xxxxxxx částky xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx v xxxxxxxxx výši xxxxxx xxxxxxxxx 3 let xxx dne oznámení xxxxxxxxxx, kterým xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx částky daně, xxxxx bylo xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Neoprávněně xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx daň xxxxx daňového řádu.

§84

Vracení daně xxxxxxxx xxxxxx xx třetích xxxx xxx xxxxxx xxxxx

(1) Xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx

x) xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx zemi xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx totožnosti, xxxxx xxxxxx xx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx činnost x xxxxxxxx (xxxx xxx "zahraniční xxxxxxx xxxxx").

(2) Xxxxx na xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx vznikne, xxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx charakter,

b) xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx prodávajícímu x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx vyšší xxx 2&xxxx;000 Kč,

c) xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x) do 3 kalendářních xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxx.

(3) Prodávající xx povinen na xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx 2 xxxxxxxxxxxx x tím, xx xx xxxxxx uvede xxxx "VAT XXXXXX" x xx druhém xxxx "XXXX"; doklad x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx obsahovat xxxx xxxxx:

x) obchodní xxxxx nebo xxxxx, xxxxxxx xx xxxxx x sídlo xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx plnění,

c) xxxxxx x předmět xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx dokladu,

e) den xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxx x xxxxxx xxxx,

x) výši xxxx,

x) xxxx ceny xxxxxx daně xxxxxx,

x) xxxxx a místo xxxxxx zahraniční xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx:

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxx a maziva,

b) xxxxxxxx výrobky,

c) alkoholické xxxxxx,

x) xxxxxxxxx a xxxxx xxxxx uvedené xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx 01 xx 21.

(5) Xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx odstavce 2 xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx o prodeji xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx podmínky xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx celní xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx Evropské xxxx.

(6) Xxxxx xx xxxxxxx xxxx se xxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx, který xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx plnění, je xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx fyzické xxxxx xxxx xxxx osobě xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x ve xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx předloží xxxxxxxxx první xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx první xxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx x xxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx xxxxxx úřadem xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(7) Xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx v daňovém xxxxxxxx za xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxx daně xxxxxxxxxxx, a xxxxxxxxxx xx 3 xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xx uskutečnilo zdanitelné xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxx xxxxx&xxxx;xxxx xxxxxxxxx o xxx, že xxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 2 xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx elektronicky, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx po xxxx xxxxxxxxxx x §35 xxxx. 2.

(8) Nárok xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx osobě xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x prodeji zboží xxxx potvrzení o xxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx elektronicky, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 6 kalendářních xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

§85

Xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx postižením

(1) Xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx má xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx u motorového xxxxxxx xxxx xxxxx dodaného.

(2) Xxx účely xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx úřadu xxxxxxx xxxxxxxxx podle zákona xxxxxxxxxxxx poskytování xxxxx xxxxxx xx zdravotním xxxxxxxxxx xx xx xxxxxx motorové xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx.

(3) Daň xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx postižením x xxxxxx 5 xxx xx xxxxxxxx xxxx 100 000 Kč. Xxx lze xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx po xxxxxxxx pěti xxx xxx dne předchozího xxxxxxx xxxx.

(4) Xxxxx xx vrácení zaplacené xxxx xxxxx xxxxxxxx 3 může osoba xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxx, ve xxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx.

(5) Daň xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vrátit xxxx xxxxxxxxx doby xxxxx xxxxxxxx 3, x xx xx xxxxxxx rozhodnutí xxxxx xxxxxxxx 2.

(6) Je-li xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx vozidlo, xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx vrácení xxxx vypočtené xx xxxxxxx daně xxxxx §90. X xxxxx xxxxxxx xx povinen xxxxx daň xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx při xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §90.

(7) Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx daně xxxx osoba xx xxxxxxxxxx postižením xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 3 xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxxx obdržela xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx příspěvku xx xxxxxxxx pomůcku podle xxxxxx upravujícího poskytování xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx vozidla, xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx uskutečnilo, a xx od xxxx xxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(8) Osoba xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx nárok xx xxxxxxx xxxxxxxxx daně xxxxx odstavců 1 x 2, xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx správci xxxx xxxxxx příslušnému xxxxx jejího místa xxxxxx.

(9) Xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx

x) xxxxx, xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) rozhodnutí xxxxx xxxxxxxx 2,

x) xxxxxx xxxxxx podle §28 xxxx doklad x prodeji xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(10) Na dokladu x prodeji xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx uvést

a) obchodní xxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxx xx jménu x xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx zdanitelné xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, který xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx plnění,

c) xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx, xxx xxxxxx xx zdanitelné xxxxxx uskutečňuje,

d) xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx,

x) den uskutečnění xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxx x xxxxxx xxxx,

x) výši daně,

i) xxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx.

(11) X xxxxxxx, že xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx 8, xx xxxxx 60 xxxxxx xx xxxxxxx daně xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx převede nebo xxxxxxxx vozidlo pronajme, xx povinna vrátit xxxxxxxxxx částku, xxxx xxxx poměrnou xxxx xx xxxx příslušného xxxxxxx daně, x xx xxxxxxxxxx xx 30 xxx xxx xxx, xxx x xxxx skutečnosti xxxxx. Xx xxxxxx xxxxx xxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx správci daně xxxxxx, že tuto xxxxxx xxxx její xxxxxxxx xxxx vrací.

(12) Xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx vyplacené xxxxxx xxxxx odstavce 11 xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx postižením xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx převedla xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx uplynutí xxxxx xxxxx odstavce 11.

§86

Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx

(1) Xxxxx xx vrácení xxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx60), xxxxx xx

1. xxxxx členským xxxxxx, pokud xx xxxxxxxx xx obranném xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx v rámci xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx

2. xxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxx xxx xxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, která xx součástí xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx služeb xx x xxxxxxxx osvobodí xx xxxx; tento xxxxx nemohou xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx zboží xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxx smlouvy.

(2) Xx-xx xxxxxx osvobozeno xx xxxx xxxxx §68 xxxx. 10, nárok xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 se xxxxxx

x) xxxxxxxxx oleje pro xxxxxxxx vozidla, xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxx x jejich xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxx služby xxxxxxxxxx x xxxxx projektu xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxx smlouvy, xxxxxxxx xxxxxx v xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx staveb.

(4) Xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxx xxxx, ke xxxxxxx vznikla xxxxxxxxx xxxxxxx daň xx xxxxxxx. Xxxxx uvedené x odstavci 1 xxxx. x) nárok xx vrácení daně xxxxxx xxxxx ve xxxx odpovídající xxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(5) Osoby xxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xx tiskopise xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx financí x xxx, že xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx. Osoby xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. a) xxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx Ministerstva xxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx, že xxxxxx o xxxxxxx xxxx neobsahuje xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx uvedenou x xxxxxxxx 1 xxxx. a) x xxxxxxxxxx xxx či xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(6) Xxxxxx o xxxxxxx daně musí xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx o xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx osobou xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 písm. x) xxxx být xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx "xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx XXXX".

(7) Xxxxxx x xxxxxxx zboží xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx musí xxxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxx ke xxxxx x xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxxx číslo xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx zdanitelné xxxxxx,

x) xxxxxxxx osoby xxxxxxx x xxxxxxxx 1, v xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx x předmět zdanitelného xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx,

x) xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx plnění,

g) xxxxx xxxx x xxxxxx xxxx,

x) xxxx xxxx.

(8) Xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx přeplatek xx xxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx pro xxxx xxxxx. Xxxxx xx xxxxxxx daně xxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxx do 12 kalendářních měsíců xx konce kalendářního xxxxxx, xx xxxxxx xxxxx xxxxxx.

(9) Xxxxxx-xx xxxxx, xxxxx byla xxx vrácena xxxxx xxxxxxxx 8, xx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx nárok, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx vrátit správci xxxx xxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx, a to xxxxxxxxxx xx 30 xxx xxx dne, xxx tuto skutečnost xxxxxxxx.

(10) Pro osobu xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 je xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx město Prahu.

§86x

Xxxxxx ustanovení pro xxxxx xx xxxxxxx xxxx

(1) Osoba xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xx pro xxxxx xxxxxxx daně xxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx-xx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxx správce xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xx 30 xxx xx xxxxxx xxxxxxxx.

§86x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 80/2019 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.4.2019

Díl 12

Prodej zboží xx xxxx xxx xxxx x přidané xxxxxxx

§87

Xxxxxx zboží za xxxx xxx daně

(1) Xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx Evropské xxxx za xxxx xxx xxxx pouze

a) xx základě xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxx xxxx,

x) x xxxxx xxxxxxxxxxx prostoru xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxxx xx xxxx bez xxxx xxxx xx xxxxxx letadla xxxxx xxxx x

x) po xxxxxxx, že xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx xxxx xxxx xx xxxxxx xxxxx.

(2) V případě xxxxxxxx k xxxxxxx xx xxxx xxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx správcem xxxx xxxxx úřad xxxxxx xxxxxxxxx mezinárodnímu xxxxxxx.

(3) X xxxxx, xxxxx xxxx dodáno xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxx umístěno xx xxxxxxx uvedených x xxxxxxxx 1 písm. x), xxxx xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxx xx xxxx bez xxxx uplatnit xxxxx xx odpočet xxxx xx podmínek xxxxxxxxxxx xxxxx zákonem.

(4) Na xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxx daních upravující xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxx obdobně.

XXXXX XXX

XXXXXXXX REŽIMY

§88

§88 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 196/2014 Sb.

§89

Zvláštní režim pro xxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxx je xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx jedná xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx služby xxxxxxxxxxx.

(2) Xxx účely zvláštního xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx se xxxxxx

x) xxxxxxxxxxxxxx cestovní služby xxxxx xxxxxxx x xxxx, xxxxx poskytuje xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx služby xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx61) x popřípadě xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx ruchu x zboží xxxxxxxxx xx jiných osob xxxxxxxxx x xxxx; xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx považuje xx xxxxxxxxxx xxxxx služby, xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx k xxxx; xx cestovní službu xx xxxxxxxx i xxxxxxxxxx xxxxxx zákazníkovi, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx.

(3) Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx je xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx poskytovatele xxxxxxxx služby snížená x daň x xxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx celkovou xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxx úplatu xxxxxxx xxxx xx obdržet xxxxxx od zákazníka xxxx xxxxx osoby xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx má xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx cestovního xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xx jiných xxxx xxxxxxxxx x dani, xxxxx jsou xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx.

(4) Pokud je xxxx xxxxxxxxxxxx cestovní xxxxxx xxxxxxx úplata, xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx daň, xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx cestovní xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxx xxxx xxxxx

x) xxxxxxx xxxx

1. xxxxxxxx peněžní xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx nebo xx obdržet xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx osoby xx xxxxxxxxxxx cestovní xxxxxx, x

2. xxxxxxx částek, xxxxx plátce již xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx cestovního xxxxx x xxxxx nakoupené xx jiných xxxx xxxxxxxxx x xxxx, xxxxx xxxx přímo xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, x

x) xxxxxxx xxxxxxx částky, xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx třetí xxxxx xx poskytnutou xxxxxxxx xxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx jako xxxxx

x) rozdílu mezi

1. xxxxxxxx peněžní částkou, xxxxxx jako xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx od xxxxxxxxx nebo třetí xxxxx za xxxxxxxxxxx xxxxxxxx službu, a

2. xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx uhradil nebo xxxxxxxxxxx, xx uhradí, xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx ruchu x xxxxx xxxxxxxxx od xxxxxx osob povinných x xxxx, které xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, x

x) xxxxxxx peněžní xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx nebo xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx za xxxxxxxxxxx xxxxxxxx službu.

(7) X xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx způsob xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx; x případě, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx použije xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 6, může xxxxxxxxxx, který xxx xxxxx stanovení xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx úplaty, xxxxxx x pro xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(8) Xx-xx xxxxxx podle xxxxxxxx 3, 5 xxxx 6 xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xx xxxx.

(9) Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx je místem xxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx. Pokud xx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxx xxxxx, kde xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(10) Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx poskytnutí xxxxxxxx služby. Za xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx zahrnuté x xxxxxxxx xxxxxx.

(11) X cestovní xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx.

(12) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx od xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxx xx třetí xxxx, cestovní služba xx xxxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxx xx odpočet xxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx ve xxxxx xxxx, tak x xx území Xxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx daně x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxx x xxxxxx odpovídajícímu poskytnutým xxxxxxx ve xxxxx xxxx x xx xxxxx Evropské xxxx.

(13) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx nárok xx xxxxxxx xxxx ani xx xxxxxxx daně x jiném členském xxxxx x xxxxx x xxxxxx cestovního xxxxx nakoupených od xxxxxx xxxx xx xxxx registrovaných x xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx zákazníkovi xxxx xxxxxxx cestovní xxxxxx.

(14) Xxx poskytnutí xxxxxxxx xxxxxx musí xxx xx daňovém dokladu xxxxxx údaj "xxxxxxxx xxxxx - cestovní xxxxxx". Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx samostatně xxxxxxx xxx xxxxxxxx se xxxxxxxx.

(15) Plátce, kterému xxxx poskytnuta xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx, kterou xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(16) Xxxxx xxxxxxxxxxxx cestovní xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx nesmí xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx uplatňovat xxx x těchto xxxxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxxx sazby xxxx x xxx xx xxxxxxxx x ceny xxxxxx xxxxx právních xxxxxxxx upravujících xxxxxxxxx xxxxxxx, která xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx včetně daně.

(17) Xxxxx xxxxxxxxxxxx cestovní xxxxxx uplatňuje xxx x současně je xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xx také xxxxxxx xxxx v xxxxxxxx xxx xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx jednotlivých xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

(18) Xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx výše xxxx x xxxxxxxx služby xxxxxx nevystavuje opravný xxxxxx xxxxxx.

(19) Xxxxx xxxx plátce poskytuje xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx služby, xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx činností, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx u xxxxxxxxxxxx nakoupených xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx daň xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx sazby daně, xxxxx všechny xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx ruchu xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx poskytnuty x xxxxxxxx.

(20) Xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x zajištění cestovní xxxxxx jménem x xx xxxx xxxx xxxxx. Daň xx xxxxxxxx x úplaty, xxxxxx xxxxxx obdržel xxxx má obdržet xx poskytnutou xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx služby, xxxxx xx považuje xx xxxxxxx částku xxxxxx xxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxx služby xxxxxx x xx xxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxx x nárokem xx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxx služby xxxxxxxxxx ruchu xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx poskytnuty ve xxxxx xxxx. Xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxx, xxx x xx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, je xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx cestovní xxxxxx xxxxxx x xx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx od xxxx x nárokem na xxxxxxx daně xxx x poměru xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx území Xxxxxxxx xxxx x xx území Evropské xxxx.

§90

Xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx díly, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx

(1) Pro účely xxxxxx ustanovení xx xxxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxxx předměty, xxxxxxxxxxxxxx xxxxx uvedené x příloze č. 4,

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx x dalšímu xxxxxxx x nezměněném stavu xxxx xx opravě, xxxxx xxxxxxxxxx xxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x příloze č. 4 x xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx,

x) obchodníkem xxxxxx xxxx osoba xxxxxxxxxxxx x dani x xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx starožitnosti za xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxx xxxx xx xxxx jiné xxxxx, xxxxx jí xxxxxx xxxxxx.

(2) Zvláštní režim xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx použitého xxxxx, xxxxxxxxxx díla, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx, pokud je xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xx území Xxxxxxxx unie

a) osobou xxxxxxxxxx k xxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx k xxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxx plátcem,

c) osvobozenou xxxxxx, xxxxx není xxxxxxx,

x) xxxxx osobou xxxxxxxx x dani, xxx xxxxxx xx xxxxxx tohoto xxxxx xxxxxxxxxx od xxxx xxxxx §62 xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, nebo

e) jiným xxxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxx xxxxxx tohoto xxxxx xxxxx jiným xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx režimu je xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxx x xxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx se xxxxxxx xxxx rozdíl xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx daně xx xxxx. Xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx rozumí

a) xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, která xxxx nebo xx xxx získaná xxxxxxxxxxx xx osoby, xxxxx xx xxxxx dodáno, xxxx xx xxxxx xxxxxx, včetně xxxx, xxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx jako xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxx, přepravu a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx obchodníkem xx osoby, které xx xxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx částek xxxxxxxxx v §36 xxxx. 5 x 13,

x) xxxxxxxxxx cenou xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x), xxxxx xxxx xxxx xx xxx získaná od xxxxxxxxxx xxxxxx, která xx xxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxxxxxx pořizovací xxxx zboží xxxxxxxxxxx 1&xxxx;000 Kč, je xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, x rozdělení xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx. X xxxxx případě xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx rozdíl xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx cenou xx xxxxxx zboží x celkovou xxxxxxxxxx xxxxx xx nakoupené xxxxx, xxxxxxxxxxx za xxxxxxxxx xxxxxx, v xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx.

(5) Xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx při dodání

a) xxxxxxxxxx xxxx, sběratelského xxxxxxxx xxxx starožitnosti, xxxxx sám dovezl,

b) xxxxxxxxxx díla, xxxxx xx dodal xxxxx xxxx xxxx jeho xxxxxx xxxxxxxx.

(6) Xxx xxxxxxxxx přirážky xxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 3 xxxx 4 xx celé xxxxxxxxx xxxxxx.

(7) Pokud xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 5, je xxxxxxx xxxxxxxx základ xxxx xxxxx odstavce 3. Xxxxxxxxxx cena pro xxxxxxx xxxxxxxx při xxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 5 xxxx. x) xx xxxxxxx xxxx xxxxxx základu xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxx vyměřené xxx xxxxxx xxxxx.

(8) Xxxxxx xxxxx odstavce 5 xx xxxxxxxxx povinen xxxxxxx xxxxxxx daně. Xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxx nejméně xxx xxxxxxxxxxx xx sobě xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx dne xxxxxxxx.

(9) Xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxxx předmětu xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx vývozu xxxxx xxxxx §66, je xxxxxx tohoto xxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx od daně.

(10) Xxxxxx xxxx nárok xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx, kterou xx xxxxxxx zaplatit x xxxxxxxx ceně xxxxx, které xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxx zboží xxxxxxxxx xxxxxxxxxx režimu.

(11) Xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx xx odpočet xxxx

x) u xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxx dovezl,

b) u xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxx nástupce.

(12) Xxxxx xx použije xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, nepoužijí xx §8, 8a a 64. Xxxxxxxx režim xxxxx použít při xxxxxx nového xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx z tuzemska xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Zvláštní xxxxx xxxxx také xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxx při xxxx xxxxxxxx uplatněn xxxxx na xxxxxxx xxxx.

(13) Pokud xxxxxxxxx xxxxxxxxx daň x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, je xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxx xxxxx xxxx x xxxxxxx hodnoty xxxxxxxxxx plnění xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

(14) Xxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx být xx xxxxxxx xxxxxxx uveden xxxx "xxxxxxxx xxxxx - xxxxxxx xxxxx", "xxxxxxxx režim - xxxxxxxx díla" nebo "xxxxxxxx režim - xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx". Xxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx být na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xx přirážky, x xxxxxxxx dokladu x xxxxxxx xxxxxxxxxx vozidla xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(15) Xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx dodání xxxxx, nepoužije-li xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx x

x) xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx starožitnost, které xxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxx, které xx

1. xxxxx xxxxx díla xxxx jeho xxxxxx xxxxxxxx, xxxx

2. xxxxxx xxxx osoba xxxxxxx x dani, xxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx zvláštní xxxxx.

(16) Xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx odstavce 15 xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxx x tohoto xxxxxx zboží.

§91

§91 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 170/2017 Sb.

§92

Xxxxxxxx režim xxx xxxxxxxxxx xxxxx

(1) Investičním xxxxxx se xxxxxx

x) xxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxx xxxxx xx tvaru xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx x

1. vlastním číslem,

2. xxxxxxx xxxxxxx 995 xxxxxxx,

3. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x

4. označením xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxx, xxxxx

1. xxxx ryzost xxxxxxx 900 xxxxxxx,

2. xxxx xxxxxxxx po xxxx 1800,

3. xxxx nebo xxxx x zemi xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x

4. xxxx xxxxxxx prodávány xx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx hodnotu xxxxxx xxxxxxx obsahu x xxxx xxx 80 %.

(2) Xx xxxx xxx xxxxxx xx odpočet xxxx xx xxxxxxxxxx dodání xxxxxxxxxxxx zlata v xxxxxxxx, pořízení x xxxxxx členského státu x xxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx od xxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx se xxxxxxxx x xx

x) xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx zlato xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx, x to xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx vlastnické xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx, xxxx

x) termínované xxxxxxx x investičním xxxxxx, xxxxxx futures x forwardů, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx vlastnického xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xx xxxx xxx nároku na xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx jedná xxxxxx x xx xxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx zlata, xxxx pořízení x xxxxxx xxxxxxxxx státu xxxx xxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxx, který xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx přemění na xxxxxxxxxx zlato, xx xxxx rozhodnout, xx xxxxxxx xxx u xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx by xxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 2, xxxxxx plátci x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx.

(5) U xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, která xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx investičního xxxxx xxxxx xxxxxxxx 3, xxxx xxx xxxxxxxxx xxx, xxxxx xxxxxx xxx xxxxxx investičního xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx odstavce 4.

(6) Xxxxxx, který dodává xxxxxxxxxx zlato xxxxxxxxxx xx daně, xx xxxxx xx odpočet xxxx x xxxx xxxx

x) při xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, u xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx podle odstavce 4,

x) xxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxx státu xxxx xxxxxx xxxxx, které xxxx investičním xxxxxx, x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx, nebo

c) xxx xxxxxxxxx služby, xxxxxxxxxxx xx xxxxx formy, xxxxxxxxx nebo ryzosti xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.

(7) Xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx vyrobí xxxx xxxxx přemění xx investiční xxxxx, xx nárok xx xxxxxxx xxxx x xxxx xxxx xxx xxxxxxxxx, pořízení x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx x výrobou xxxxxxxxxxxx zlata xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx.

(8) Xxxxxx, xxxxx xxxxxx službu xxxxx xxxxxxxx 5, xxxx xxxxx dodává xxxxxxxxxx zlato xxxxxxxxxx xx xxxx x xx xxxxx xx xxxxxxx daně podle xxxxxxxx 6 písm. x) a x), xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx zlato xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx zlato x xx nárok na xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 7, je xxxxxxx

x) vystavit xxxxxx x dodání xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx:

1. xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx, xxxxxxx ke xxxxx x xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,

2. xxxxxx identifikační číslo xxxxx, xxxxx uskutečňuje xxxxxx,

3. xxxxxxxxx číslo xxxxxxx,

4. xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx,

5. xxx xxxxxxxxx dokladu,

6. den xxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxx přijetí xxxxxx, xxxxx xxxx uskutečněním xxxxxx vznikla povinnost xx xxx xxxxxxx xxxxxx přiznat uskutečnění xxxxxx, pokud se xxxx xxx xxx xxxxxxxxx dokladu,

7. xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx,

8. xxxxx, xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx a) xx xxxx 10 xxx,

x) xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx plátci xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxx x ryzost xxxxx.

(9) Xxxxxxxxxx odstavce 8 písm. a) x b) se xxxxxxxxxx na dodání xxxxxxxxxxxx zlata xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) vydaného Xxxxxx xxxxxxx bankou.

XXXXX XX

XXXXX XXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXX

Xxx 1

Obecná xxxxxxxxxx

§92x

Xxxxxxxx ustanovení

(1) X xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx plátce, xxx xxxxxxx bylo xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx v xxxxxxxx uskutečněno, povinen xxxxxxx daň xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx povinnosti xx xxxxxxxxx, xxxxx ke xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx tohoto xxxxxx nejedná jako xxxxx povinná x xxxx.

(3) Režim xxxxxxxxx xxxxxx povinnosti xx xxxxxxxxx na zdanitelné xxxxxx, pokud xx xxx přijetí xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx příjemce xxxxxx plnění xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx.

(4) Plátce, xxx xxxxxxx je xxxxxxxxxx plnění v xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx uskutečněno, xx xxxxxxx doplnit xxxx xxxx v xxxxxxxx xxx xxxxx daně x přidané hodnoty. Xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx plátce, xxx xxxxxxx je xxxxxx xxxxxxxxxxx.

(5) Režim xxxxxxxxx daňové xxxxxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxxx, xxxxx poskytnul xxxx přijal zdanitelné xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxxxxx lhůtě, nelze xxxxxx xx dne xxxxxx právní xxxx xxxxxxxxxx, kterým je xxxxxxxxxxx xxxx plátce.

(6) Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx z xxxxxx xxxxxxx před xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx povinnosti xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx plnění xx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §37a xxxx. 1.

(7) Mají-li xxxxxx, který xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxx, xxx kterého xxxx zdanitelné xxxxxx xxxxxxxxxxx, důvodně za xx, xx xxxx xxxxxxxxxx plnění xxxxxxx xxxxxx přenesení daňové xxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx zdanitelné plnění xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxx 2

Trvalé xxxxxxx xxxxxx přenesení xxxxxx xxxxxxxxxx

§92x

Xxxxxx zlata

(1) Xx xxxxx se xxx xxxxx tohoto xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxx o xxxxxxx 333 xxxxxxx xxxx xxxxx, s xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx, cihly, xxxxx, xxxxxxx, zrna, xxxxxxx, xxxxxxxx, lístku, xxxxx, prášku, xxxxxx, xxxxxx nebo xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx §92 xxxx. 4.

(2) Xxx xxxxxx zlata xxxxxx, x výjimkou Xxxxx xxxxxxx banky, použije xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Při xxxxxxxxxx zprostředkovatelské xxxxxx xxxxx §92 xxxx. 5 xxxxxx použije xxxxxx xxxxx přenesení xxxxxx povinnosti.

§92x

Xxxxxx zboží uvedeného x xxxxxxx x. 5 x xxxxxx xxxxxx

Xxx xxxxxx zboží xxxxxxxxx x příloze č. 5 x tomuto zákonu, xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx po zpracování x podobě xxxxxxx, xxxxxxx, třídění, řezání, xxxxxxx, lisování xxxx xxxxxxxx do ingotů xxxxxx, použije xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

§92x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 47/2011 Xx. x účinností xx 1.4.2011

§92d

Dodání xxxxxxxx xxxx

(1) Xxx dodání nemovité xxxx xxxxxx použije xxxxxx xxxxx přenesení xxxxxx xxxxxxxxxx, pokud xx xxxxxxxxx xxx xxxxx §56 xxxx. 6.

(2) Při dodání xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x rozhodnutí xxxxx v xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx plátce xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

§92x

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxx xxxxxxxxxx stavebních nebo xxxxxxxxxx prací, které xxxxxxxxxx kódům 41 xx 43 klasifikace xxxxxxxx CZ-CPA xx xxxxx xxxxxxx x 1. xxxxx 2015, xxxxxx použije plátce xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Při poskytnutí xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx montážní xxxxx xxxxxx použije xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

§92xx

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx případech

Plátce použije xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx poskytnutí xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx se xxxxx x:

x) xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx záruka xxx realizaci xxxx xxxxxx, xxxx

x) xxxxxx xxxxx xx postoupení xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx.

§92xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 170/2017 Sb. s xxxxxxxxx xx 1.7.2017

Díl 3

Xxxxxxx použití xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx

§92x

Xxxxxx zboží xxxx xxxxxxxxxx služby xxxxxxxxx x příloze x. 6 k tomuto xxxxxx

Xxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x příloze č. 6 x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx přenesení xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxx stanoví xxxxxxxxx.

§92g

Mechanismus rychlé xxxxxx

(1) Xxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx daňové xxxxxxxxxx, xxxxx v xxxxxxx, kdy Xxxxxxxx xxxxxx za účelem xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx daňové povinnosti xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx povinnosti xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx 9 xxxxxx.

Xxx 4

Závazné posouzení

§92h

Předmět xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx povinnosti

Předmětem závazného xxxxxxxxx xx xxxxxx, xxx xx při xxxxxxxxxx xxxxxxxx zdanitelného xxxxxx xxxxxxx režim xxxxxxxxx daňové xxxxxxxxxx.

§92x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 360/2014 Xx. x účinností od 1.1.2015

§92i

Žádost x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx daňové xxxxxxxxxx

(1) Generální finanční xxxxxxxxxxx vydá xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx určitého xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx režimu přenesení xxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) V xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx uvede

a) xxxxx xxxxxxxxxxxx plnění, xxxxx se žádost x vydání xxxxxxxxxx x závazném xxxxxxxxx xxxx; v žádosti xxx uvést pouze xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxx posouzení.

§92i xxxxxx právním předpisem x. 360/2014 Xx. x účinností od 1.1.2015

XXXXX V

SPRÁVA DANĚ X XXXXXXXX

Xxx 1

Xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx

§93

Xxxxxx xxxx celními xxxxx

(1) Celní xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx

x) xx xxxx povolení x xxxxxxx xx xxxx bez daně,

b) xxx xxxxxx zboží x xxxxxxxx xxxxxxx, xxx povinnost xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxx vzniká plátci xxxxx §23 xxxx. 2 xx 4,

c) xx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx zboží xxxxx xxxxxxx.

(2) Xxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) x x) xx použijí právní xxxxxxxx upravující xxxxxx xxx.

§93x

Xxxxxx příslušnost

(1) Místně xxxxxxxxx skupině je xxxxxxx daně, xxxxx xx xxxxxx příslušný xxxxxx zastupujícímu xxxxxxx.

(2) Xxx xxxxx xxxxxxxx x dani, která xxxx v tuzemsku xxxxx podle xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx daňového xxxx anebo provozovnu, xx xxxxxx příslušným xxxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxx pro Xxxxxxxxxxxxxxx xxxx.

(3) Xxx xxxxx xxxxxxxx k xxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxx §6d, je xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx finanční úřad xxxxxx xxxxxxxxx její xxxxx, xxxxx je xxxxxxxx skupiny.

§94

Povinná xxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxx povinná x xxxx xxxxxxx x §6 xx xxxxxxx xxxxx přihlášku x xxxxxxxxxx xx 15 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx měsíce, xx xxxxxx xxxxxxxxxx stanovený xxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxx x §6b6e nebo §6fa xx xxxxxxx podat xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx 15 xxx xxx xxx, ve xxxxxx se stal xxxxxxx.

§94x

Xxxxxxxxxx registrace xxxxxx

(1) Xxxxx xxxxxxx x xxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx uskutečňuje xxxx bude uskutečňovat xxxxxx x xxxxxxx xx odpočet xxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx.

(2) Osoba xxxxxxx x xxxx, xxxxx xxxx sídlo xxx provozovnu x xxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x nárokem xx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxx x xxxx uvedená v xxxxxxxx 1 nebo 2 xxxx xxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx 1 xxxx xxx xxx, xxx jí xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x důvodu xxxxxxxxx xxxxxxxx povinností xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxx daně.

§94a xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 502/2012 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2013

§95

§95 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 170/2017 Sb.

§95x

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) X xxxxxxxxx k registraci xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx budou xxxxx xxxxxxx, osobu, xxxxx xxxx zastupujícím xxxxxx xxxxxxx. Přihlášku x xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx skupiny x xxxxxxx xxxx xxxxxx příslušného podle §93a.

(2) Xxxxxxx xx xxxxx plátcem xx 1. xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx přihláška k xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx 31. xxxxx běžného kalendářního xxxx. Xxxxx xx xxxxxxxxx podána po 31. xxxxx běžného xxxxxxxxxxxx roku, stává xx xxxxxxx xxxxxxx xx 1. xxxxx xxxxxxx kalendářního xxxx xxxxxxxxxxxxx po podání xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx se při xxxxxxx podmínek xxxxxxxxxxx x §5a xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx 1. xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, pokud xxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx skupiny xxxxxxxxxx xx 31. října xxxxxxx kalendářního xxxx. Xxxxx skupina xxxx xxxxxx po 31. xxxxx běžného xxxxxxxxxxxx xxxx, stává xx xxxxx plátce xxxxxx xxxxxxx xx 1. xxxxx druhého kalendářního xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx, xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx v §5a stává členem xxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx žádost x xxxxxxxxxxx xxxxx do xxxxxxx.

(5) Osoba xxxxxxx x xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxx xxx zápisu přeměny xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, pokud xx ni při xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx je xxxxxxxxx xxxxx

x) xxxxxxxxxxxx člena xxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxxx zániku xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx povinnou k xxxx, nebo

b) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xx x okamžiku xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx.

(6) Xxxxx povinná x xxxx xx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx na xx xxx xxxx xxxxxxx přechází xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx

x) xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx skupin, xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx přeměny xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx.

(7) Xxxxxxxxx x registraci xx plátce podle xxxxxxxx 6 xxxxxxx xxxxx xx 15 xxx xxx xxx xxxxxx přeměny xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(8) V xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx k xxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx podle xxxxxxxx 4 xx skupina xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx odpočet daně xxxxx §79 xxxx. 1 x 2. Xxxxx xx xxxxxxx xxxx xx uplatní x daňovém přiznání xx první zdaňovací xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx.

§96

Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx

(1) X xxxxxxxxx k xxxxxxxxxx plátce je xxxxx xxxxxxx x xxxx povinna xxxxx xxxx čísla xxxxx xxxxx xxxx u xxxxxxxxxxxxx platebních služeb, xxxxx jsou používány xxx ekonomickou činnost.

(2) Xxxxx povinná x xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, která xxxxx xxxx xxxxx odstavce 1 budou xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

§97

Xxxxxxxxxx identifikované xxxxx

Xxxxxxxxxxxxxx xxxxx je xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxx xx 15 xxx xxx dne, xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

§97x

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxx xxxxx §6j xx 6l xxxx xxxxx přihlášku x xxxxxxxxxx.

§98

Zveřejnění údajů z xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxxx osob

Správce xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx údaje x registru xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx, x to

a) daňové xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx firmu xxxx xxxxx x xxxxxxx xx jménu,

c) xxxxx xxxxxx xxxx identifikované xxxxx,

x) xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x registraci plátce xx xxxxxxxxxx xxxx xxxx, že xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x

x) xxxxxxxxxx, že xx xxxxx o xxxxxx, xxxxx xxxx sídlo xxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxx.

§99

Zdaňovací xxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxx xx kalendářní xxxxx

§99x

Xxxxx xxxxxxxxxxx období

(1) Xxxxxx xx může xxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxx obdobím xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx čtvrtletí, xxxxx

x) jeho obrat xx bezprostředně předcházející xxxxxxxxxx rok nepřesáhl 10&xxxx;000&xxxx;000 Xx,

x) není xxxxxxxxxxxxx plátcem,

c) není xxxxxxxx x

x) změnu xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxx ledna xxxxxxxxxxx kalendářního xxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxx změnu xxxxxxxxxxx období podle xxxxxxxx 1 xxxxxxx xxxxxxx xxxx, pokud x xxxxxxxxxxxxx předcházejícím xxxxxxxxxxx roce xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxx pro kalendářní xxx, x xxxx xxx xxxxxx registrován, xxx xxx bezprostředně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx. X xxxxxx hodných xxxxxxxxxx zřetele xxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx podanou xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx, v xxxx byl xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxxx období xxx xxxxxx pro xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx; xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx oznámení xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x).

(4) Xxxxx-xx xx xxxxxx, jehož xxxxxxxxxx xxxxxxx xx kalendářní xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx čtvrtletí po xxx, xxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx zdaňovacím xxxxxxx xxxxxxxxxx měsíc.

(5) Xxxxx xx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx období xxxxxxx

x) xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx na fúzi,

b) xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

1. xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx zanikající xxxxxxxx korporace xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx obchodní xxxxxxxxx a obratu xxxx xxxxxxxxxxx obchodní xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx,

2. xxxxxxxxxx xxxx součet xxxxxx xxxxxxxxx části xxxxxxxxxxx obchodní xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx na nástupnickou xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx nástupnické xxxxxxxx společnosti xxxx xxxxxxxx,

x) xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx společnosti xxxx xxxxxx xxxxxx obchodní xxxxxxxxxxx, která xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx, x obratu společníka, xx xxxx xx xxxxxxx jmění této xxxxxxxxxxx.

§99x

Xxxxxxxxx období v xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxx zdaňovací xxxxxx xxxxx xxxx, xxxxx předchází dni, xxx xxxxxxx účinky xxxxxxxxxx x xxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx, xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x úpadku, x xxxxx xxxxxxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxx, xx xxxxxxxx insolvenčního xxxxxx, xx zdaňovacím xxxxxxx kalendářní xxxxx.

(2) Xxx období xx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx bylo skončeno xxxxxxxxxxx xxxxxx, do xxxxx kalendářního roku xx zdaňovacím xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxx xxxxxx zdaňovací xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx následující xx xxxxxxxxxxx roce, xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx insolvenčního xxxxxx.

§100

Xxxxxxxx xxx xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx

(1) Plátce nebo xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx pro xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx se x xxxxxx daňovým povinnostem, x xx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx přiznání, xxxxxxxxxx hlášení nebo xxxxxxxxxxx hlášení.

(2) Xxxxxx xx xxxxxxx vést x xxxxxxxx xxx xxxxx xxxx z xxxxxxx hodnoty u xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx plnění, xxxxx použije xxx xxxxxxxxxxxxx plnění x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, x výjimkou xxxxxx, x nichž xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx pro xxxxx xxxx z xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

x) uskutečněných xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxx nejsou xxxxxxxxx xxxx,

x) obchodního xxxxxxx.

(4) X xxxxxxxx pro xxxxx daně x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx odděleně xxxxxx, která uskutečnil xxx ostatní členy xxxxxxx.

§100a

Zvláštní ustanovení x xxxxxxxx xxx xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx z xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx povinni vést x evidenci pro xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx x hodnotě pořízeného xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx prodej xxxxx na dálku x tuzemska, xx xxxxxxx xxxx v xxxxxxxx xxx xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx prodaného xx dálku x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx států, xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx §8 xxxx. 4.

(3) Xxxxxx, který xx xxxxxxxxxxxx x xxxxx dodání x xxxxxxxx xxxxx s xxxxxxxx přemístění xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxx §18 xxxx. 5 x rámci xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx, xxxx povinni xxxx x xxxxxxxx pro xxxxx xxxx z xxxxxxx hodnoty xxxxx xxxxx přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxx se stanoví xxxxxxxxx opatření xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx z xxxxxxx xxxxxxx7e).

§100b

Zvláštní xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxx xxxxx xxxx z přidané xxxxxxx xxxxxx provozovatelem xxxxxxxxxxxxxx rozhraní

(1) Provozovatel xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx v xxxxxxxx xxx xxxxx xxxx z xxxxxxx xxxxxxx údaje xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisu Xxxxxxxx unie, kterým xx stanoví prováděcí xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx systému xxxx z xxxxxxx xxxxxxx7e), xxxxxxxxxx xx x dodání zboží xxxx xxxxxxxxxx služby, xxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx rozhraní xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1

x) uchovávat xx xxxx 10 xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, x

x) xxxxxxxxxx xx žádost správce xxxx xxxx správce xxxx xxxxxxxxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxx elektronicky.

§100b xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 355/2021 Xx. x xxxxxxxxx od 1.10.2021

§101

Xxxxxx ustanovení o xxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx

x) xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx, xxxxx xxxx plátcem a xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx, kterou xxxxxx na xx xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xx do 25 xxx po xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxxx xxxxxx vystavila, xxxx

x) xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx §108 xxxx. 4 xxxx. x), x xx xx 25 dnů xx skončení xxxxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxx, xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx.

(4) Xxxxxx, xxxxx xxxx v xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx podat xxxxxx přiznání xxxxx xx zdaňovací xxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx přiznat xxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx. Nevznikla-li xxxxxx xxxxxx ve xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx daň xxxx xxxxxxxxx přiznat xxxxxx xxxxxxxxxx od daně, xxxxxxxxx tuto skutečnost xxxxxxx xxxx.

(5) Xxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx období povinnost xxxxxxx daň, nesděluje xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx.

(6) Plátce xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx přiznání ve xxxxxxxxx režimu jednoho xxxxxxxxx místa, xxxxxxxx xxx pouze x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §110zc, a xx x xxxxx xx xxxxx x xxx xx xxxxxxxxxx plnění x místem xxxxxx x xxxxxxxx. Xx xxxxx x v xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxx daňové xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx zprostředkovateli.

(7) Xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx podat xxxxxx xxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxx jednoho xxxxxxxxx xxxxx nebo jehož xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx daňové xxxxxxxx, xxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx režim jednoho xxxxxxxxx xxxxx.

§101a

Elektronická xxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxx xxxxx jsou xxxxxxx xxxxx elektronicky

a) xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,

x) kontrolní xxxxxxx, xxxxxxxx hlášení xxxx xxxx xxxxxxx, x výjimkou hlášení xxxxx §19.

(2) Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx podat xxxxxxxxx k registraci xxxx oznámení o xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx 2, které není xxxxxxx datovou xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx formátu xxxx struktuře xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxxx.

§101x

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx přiznání

(1) Xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, se xxxxxx xx 30 xxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxx xxx xxx xxxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx lhůty xxx podání daňového xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx 30 xxx.

(2) Xxxxxxx-xx xxxx o xxxxxx xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx povinna xxxxx nejpozději do 30 xxx xxx xxx účinnosti xxxxxxxxxx x úpadku tohoto xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx období, xxxxx xxxxxxxx do xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx účinnosti xxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxxxx xxxxxx, xx kterém xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxx za xxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Osoba xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxx ke xxxxx xxxxxxxxxxx, xx

x) 3 xxxxxx xxx dne xxxxx zůstavitele, xxxx

x) 25 xxx po xxxxxxxx zdaňovacího xxxxxx, xx xxxxxx xxxxx xx xxxxx zůstavitele, xxxxx zdaňovacím obdobím xxxx kalendářní xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxx lhůty xxxxx xxxxxxx x) xx 25 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx kterém xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx méně než 25 xxx.

(5) Xx xxxxx podle xxxxxxxx 4 vzniká xxxxxxxxx xxxxx daňové přiznání xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.

(6) Xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, 2 x 4 xxxxx xxxxxxxxxx.

§101x

Xxxxxxxxx xxxxx kontrolní xxxxxxx

Xxxxxx xx povinen xxxxx kontrolní xxxxxxx, xxxxx

x) uskutečnil xxxxxxxxxx xxxxxx s místem xxxxxx x tuzemsku, xxxx xxxxxx xxxxx xxxx uskutečnění xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx povinnost xxxxxxx xxx,

x) xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx, které xxxxxx, xxxx x xxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx takového xxxxxx xxxxxxx,

1. xxxxxxx xxxxxx xxxxxx povinnost xxxxxxx xxx xxxxx §108 xxxx. 2, 3 xxxx §108 xxxx. 4 xxxx. x) xxxx

2. xxxxxxxxx nárok xx xxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx plátce,

c) xx zvláštním režimu xxx xxxxxxxxxx xxxxx

1. xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx službu, x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx §92 xxxx. 5,

2. xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx od xxxx, x xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx §92 xxxx. 6 xxxx. b) a x), xxxx

3. xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxxx zlato xxxxx §92 xxxx. 7.

§101x

Xxxxxxxxxxx x způsob xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) X xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx povinen xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx uvést

a) identifikační x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx a xxxxx, pokud xxxx xxxxxx a úplaty xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) údaje xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx odpočet xxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx údaje xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xx kontrolní xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx potvrzení, xxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx uvedených v xxxxxxx řádu ve xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx hlášení.

§101e

Lhůty xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Plátce, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx za kalendářní xxxxx, a xx xx 25 xxx xx xxxxxxxx kalendářního xxxxxx.

(2) Xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx pro xxxxxx daňového xxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 a 2 xxxxx xxxxxxxxxx.

§101x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 360/2014 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2016

§101x

Xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Před xxxxxxxxx lhůty x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx plátce xxxxxxxx xxxxxxxxx hlášení, xxxxx xxx xxxxx, opravným xxxxxxxxxx xxxxxxxx; x xxxxxxxxxxx kontrolnímu xxxxxxx xx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx-xx xxxxxx po uplynutí xxxxx x podání xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx nesprávné xxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx do 5 xxxxxxxxxx xxx xxx dne zjištění xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx podat xxxxxxxx xxxxxxxxx hlášení, xx xxxxxx xxxx nedostatky xxxxxxx.

(3) Xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxx obdobně xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxx jinak.

§101f xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 360/2014 Sb. x xxxxxxxxx od 1.1.2016

§101x

Xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx související x xxxxxxxxxx hlášením

(1) Nebylo-li xxxxxx xxxxxxxxx hlášení xx xxxxxxxxx lhůtě, xxxxx správce xxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx 5 xxx xx xxxxxxxx xxxx výzvy; i xxxxx plátci xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §101c nevznikla, xxxxx xxxx skutečnost x této xxxxx xxxxxxx daně xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx hlášení.

(2) Správce xxxx xxxxx xxxxxxx x kontrolním xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxxx o jejich xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx plátce, xxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx, popřípadě xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

(3) Plátce xx xxxxxxx xx 17 xxx ode xxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xx 5 xxxxxxxxxx dnů xx xxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 2, xxxx-xx xxxxxxxxxx do datové xxxxxxxx, xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx potvrdit, x xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx hlášení; xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx, odstavec 1 xx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxx může xxxxxx, kterému xxxxx xxxxxxxx xxxx není xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx doručování xxxxxxx xxxxx související x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx veřejné xxxxxx sítě na xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

§101x

Xxxxxxxx xx porušení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx hlášením

(1) Xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx

x) 1 000 Xx, xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx, xxxx xx x tomu xxx vyzván,

b) 10&xxxx;000 Xx, xxxxx jej xxxx v xxxxxxxx xxxxx xxxx, xx x xxxx xxx xxxxxxxx xxxx vyzván; xx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx podat xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §101c nevznikla,

c) 30&xxxx;000 Xx, pokud jej xxxxxx xx základě xxxxx ke změně, xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) 50&xxxx;000 Xx, xxxxx jej xxxxxx xxx v náhradní xxxxx.

(2) Výše xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. b) až x) xx poloviční, xxxxx xx

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xx xxx, xx xxxxxx xxxxxxx povinnost xxxxxxx xxxx pokutu, zdaňovacím xxxxxxx plátce kalendářní xxxxxxxxx, nebo

c) plátce xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx společník xx xxxxxxxx xxxxxx; pro xxxxx posouzení splnění xxxxxx xxxxxxxx je xxxxxxxxx dnem

1. xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx, nebo

2. xxx xxxxxx této xxxxxxxxxxx, xxxxx tato xxxxxxxxxx xxxxxxx po rozhodném xxx xxxxx xxxx 1.

(3) Správce xxxx xxxxx xxxxxx do 50&xxxx;000 Xx xxxxxx, xxxxx xx základě xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx pochybností xxxxxxx nebo nedoplní xxxxxxxxx nebo neúplné xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx hlášení.

(4) Xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxx z xxxxxxx xxxxxxx, pokutu xx 500&xxxx;000 Xx.

(5) O xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxxxxx daně xxxxxxxxx výměrem x xxxxxxxx ji xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx.

(6) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, 3 x 4 xx xxxxxxx xx 15 xxx xx xxxxxx moci xxxxxxxxxx x xxxxxx.

(7) Xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx odstavců 3 a 4 xxx správce xxxx, xxx pokuta xxxxxx x hrubém xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxx následku pro xxxxxx daně z xxxxxxx xxxxxxx. Xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx součinnosti xx xxxxxx plátce.

§101x

Xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Plnění xxxxxxxxxx souvisejících x xxxxxxxxxx xxxxxxxx lze xxxxxxxxx xx uplynutí xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxx xxx xxxxxx nebo rozhodnout x povinnosti xx xxxxxx nejpozději xx 3 xxx xxx xxx, xx kterém xxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, pokud xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx 6 xxxxxx ode dne, xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§101x

Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx nepodání kontrolního xxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx xxx xxxxxx kontrolního xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx §101h xxxx. 1 xxxx. x) xxxx poprvé x xxxxxxxx xxxxx §101h xxxx. 1 xxxx. b).

§101x

Xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxx je oprávněn xxxxxxx správce xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §101h xxxx. 1 xxxx. b) xx x).

(2) Správce xxxx xxxx xxxxx xxxx zčásti xxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 1, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x důvodu, xxxxx lze x xxxxxxxxxxxx x okolnostem xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxx tom není xxxxx xxxxxxx plátce.

(3) Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 1 lze xxxxx xxxxxxxxxx do 3 xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, kterým xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxx žádosti x xxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxx účinek xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx výměru, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx pokutu.

§101k xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 243/2016 Sb. x xxxxxxxxx od 29.7.2016

§102

Xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxx xx xxxxxxx podat xxxxxxxx xxxxxxx, pokud xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

x) dodání xxxxx x tuzemska do xxxxxx členského xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx v xxxxx xxxxxxxx státě,

b) přemístění xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx státu,

c) dodání xxxxx xxxxxxxxxx při xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxx xxxxxxx, nebo

d) xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx plnění v xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx §9 xxxx. 1, x výjimkou xxxxxxxxxx služby, xxxxx xx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx osvobozeno xx daně, xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx x xxxxx členském xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx daň xxxxxxxx služby, xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx služby xxxxxx xxxxxx, byla-li xxxx xxxxxx ke xxx xxxxxxx úplaty xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxx xx xxxxxxx podat xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx prodávající xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx x tuzemska xx xxxxxx členského xxxxx.

(3) Identifikovaná xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx hlášení, xxxxx xxxxxxxxxxx

x) poskytnutí xxxxxx x xxxxxx plnění x jiném xxxxxxxx xxxxx podle §9 xxxx. 1, x xxxxxxxx poskytnutí xxxxxx, xxxxx xx v xxxxx členském státě xxxxxxxxxx xx daně, xxxxx xxxxxxxxxxxx k xxxx x jiném xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx povinen přiznat xxx xxxxxxxx služby, xxxx

x) dodání xxxxx xxxxxxxxxx při xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx území Xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx obchodu, xxxxx xx identifikovaná xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx obchodu.

(4) Xxxxx xx xxxxxxxx hlášení xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx datové xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxx za podmínek xxxxxxxxx x daňovém řádu xx lhůtě pro xxxxxx xxxxxxxxxx hlášení. Xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx zboží xxxx xxxxxxxxxx služby xx xxxxxxx x xxxxx xxxx.

(5) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx za xxxxx kalendářní xxxxx xx 25 dnů xx skončení xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Souhrnné hlášení xxxxxx identifikovaná xxxxx xx 25 dnů xx skončení kalendářního xxxxxx, ve kterém xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx.

(6) Xxxxx plátce xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x), xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx podání xxxxxxxx xxxxxxxx.

(7) Pokud plátce xxxxx xxxxxxxx 6 xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x v xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx plnění podle xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx x), xxxxxx xxxxxx povinnost x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx za xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxx k uskutečnění xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) xx c), xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xx xx 25 dnů xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxx k uskutečnění xxxxxx podle odstavce 1 písm. x) xx x). Tento xxxxxx xxxx podává xxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 5, x xx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx kalendářního xxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 1 písm. x) xx x).

(8) Xxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx, xx xxxxxx chybné xxxxx, xxxx povinn xx 15 dnů xxx xxx zjištění xxxxxxxx údajů podat xxxxxxxx souhrnné xxxxxxx xxxxxxxx uvedeným v xxxxxxxx 4.

(9) Xxxxxxx xxxx xxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx posoudí, xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxx daně. Xxxxxxx postup xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxx mezinárodní xxxxxxxxxx.

§103

Xxxxxxxx ustanovení x xxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx daň

Hrozí-li xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxx účinný x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxx současně s xxxxxxx zajišťovacího xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx x xxx xxxxxx záznam.

§104

Nesprávné uvedení xxxx xx jiné zdaňovací xxxxxx

(1) Xxxxx plátce xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx stanovení xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxx do xxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxxx tím v xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx daň, xxxxxxx xxxx daň xxxxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx zdaňovací xxxxxx xxxxxx xxxx doměří x xx xxxxxxxxx xxxxxx, xx kterého xxxx skutečnosti xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxx plátce uvedl xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx daně x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx zdaňovací xxxxxx, xxx do xxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxx ve zdaňovacím xxxxxx, do xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx náležely, xxx, správce daně xxx xxxxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx období, xx kterého xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx nedoměří a xx xxxx pozdější xxxxxxxxx xxxxxx vyměří xxxx xxxxxx.

(3) Pokud xxxxxx uvedl xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx x daňovém xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx období xxx, xxxxxxx xxxx daň xxxxxxxxxx xx k xxxxx xxxxxxxxxxxx za xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x za xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx tyto xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx nebo xxxxxxxx.

(4) Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx úrok x xxxxxxxx z xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 3, x xx za xxxxx xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, do kterého xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxx podání xxxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxxxx období, xx xxxxxxx xxxx skutečnosti xxxxxxxx. Úrok x xxxxxxxx xx xxxxxxx xx lhůtě 15 xxx ode xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx v xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx období, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, x snížil xxx xx zdaňovacím xxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx, xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx se x těmto xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx tyto xxxxxxxxxxx náležely, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx.

(6) Xxxxxx xxxxxx povinnost xxxxxxx xxxx z xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 5, x to xx xxxxx xxx xxx xxx uplynutí lhůty xxx podání daňového xxxxxxxx xx zdaňovací xxxxxx, xx xxxxxxx xxxx skutečnosti náležely, xx xxxxxxxxxx dne xxxxx xxx podání xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx. Úrok x xxxxxxxx xx splatný xx xxxxx 15 xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(7) Xxxxx plátce přiznal xxx x přijatého xxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx plnění x jiném zdaňovacím xxxxxx, než xx xxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxx xxxxx na odpočet xxxx x tohoto xxxxxx xxxx x xxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxx 6, nebo

b) xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx z xxxx úplaty, vzniká xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxx 6 z xxxxxx xxxx xxxxxxx x uplatněný xxxxx xx odpočet daně x xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxx xxxxxx.

(8) Xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 7 xxxxxxxxxxx, xxxxx

x) uvedení skutečností xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx ovlivní xxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxxx odpočtu xxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx §75 nebo xxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxx daně x krácené výši xxxxx §76,

b) xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx skutečnosti xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx daně, která xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, v xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx zdaňovací xxxxxx, xxxx

x) xx jedná x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx režimu xxxxxxx správního xxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx zdanitelného xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx zboží xxxxx xxxxxxx.

(9) Xxx identifikovanou xxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xx 6 x 8 xxxxxxx.

§105

Xxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx na úhradu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx kteréhokoli člena xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxx žádný její xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§105x

Xxxxxx xx nadměrný xxxxxxx

Xxxxxx vzniká xxxxx xx xxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx x za xxxxxxxx uvedených v xxxxxxx xxxx.

§105x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 283/2020 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2021

§106

Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, pokud xxxxxx

x) xxxxxxx uskutečňovat xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx důvodu xxxxxxx xxxx za 12 xxxxxxxxxxxxx předcházejících xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx měsíců xxxxxx x rámci xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx osvobozená xx daně xxx xxxxxx xx odpočet xxxx.

(2) Xxxxxxx daně xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx povinnosti xxxxxxxxxx xx xx xxxxxx daně, x

x) xxxxxxxx

1. jeho xxxxx xxxxxxxxx xx 12 xxxxxxxxxxxxx předcházejících po xxxx jdoucích xxxxxxxxxxxx xxxxxx 2 000 000 Xx,

2. xx 12 xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx kalendářních xxxxxx neuskutečnil zdanitelné xxxxxx, xxxxx xx xxxxx x xxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxxx sídlo, xxxx

3. xx skupinou.

(3) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 nebo 2 má xxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxx daně xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxxx sídlo xxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx roce xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxx a

b) xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx s xxxxxxx xx odpočet xxxx.

(5) Xxxxxxx xxxx zruší xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxxxx dni xxxxxx xxxx členství xx xxxxxxx.

(6) Xxxxxx xxxxxxxx být xxxxxxx xxxx

x) xxxxxx právní xxxx rozhodnutí, xxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) předcházejícím dni xxxxxxxx daňové xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§106x

Xxxxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Poruší-li xxxxxx závažným xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxx, xxxxxxx daně xxxxxxxx, že xxxxx xxxxxx je nespolehlivým xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 lze xxxxx xx 15 xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxx.

(3) Z xxxxxx hodných xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxx-xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx plátcem. Xxxxx-xx xx nespolehlivá xxxxx xxxx nespolehlivý xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx plátcem.

(5) Xxxxx-xx xx zrušení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx je xxxxxxxx, xxxxxxx se xxxxxxx xxxx skupiny nespolehlivými xxxxxx xxxx následujícím xx xxx, xxx xxxx skupina přestala xxx xxxxxxx. Dojde-li x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx, kdy zaniklo xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx.

§106xx

Xxxxxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxx-xx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxx způsobem xxx povinnosti xxxxxxxxxx xx ke správě xxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xx tato xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 lze podat xx 15 xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx a má xxxxxxxx účinek.

(3) Z xxxxxx xxxxxxx zvláštního xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx odkladný xxxxxx xxxxxxxx.

(4) Dojde-li xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx se xxxx osoba nespolehlivou xxxxxx okamžikem, xxx xxxxxxxx být plátcem.

§106aa xxxxxx právním předpisem x. 170/2017 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.7.2017

§106ab

Společná xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxxxx plátce x xxxxxxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx daně x xxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx; xxxxxx xxxxx podat xxxxxxxx xx xxxxxxxx 1 xxxx ode xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx,

x) že xxxx xxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx správce xxxx xxxxxx žádost x xxxxxx rozhodnutí, xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxx

x) že xx xxxxxxx, xxxxx byli xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx plátcem.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx, který xx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx správce daně x vydání xxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx; xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx 1 xxxx xxx xxx, xxx

x) xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, nebo

b) nabylo xxxxxx moci xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx žádost x xxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxxxxx plátcem.

(3) Xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx nespolehlivé xxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx 1 roku xxxxxxxx způsobem neporušují xxx xxxxxxxxxx vztahující xx xx xxxxxx xxxx.

(4) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxx xxxxxxx skutečnost, xx daná osoba xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

§106xx xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 170/2017 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.7.2017

§106b

Zrušení xxxxxxxxxx xxxxxx xx žádost

(1) O xxxxxxx registrace xxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx, požádat, pokud xxxxxxx xxxx xxxxxxxx:

x) xxxxxxx 1 xxx xxx xxx, xxx xx xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx

1. xxxxxxxx za 12 xxxxxxxxxxxxx předcházejících xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx 2 000 000 Xx, xxxx

2. uskutečňuje xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx bez xxxxxx na xxxxxxx xxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx činnosti.

(2) X zrušení registrace xxxx xxxxxx, který xxxx sídlo x xxxxxxxx, požádat, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx:

x) xx 6 xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx sobě xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx neuskutečnil xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx xxxxx do xxxxxx členského xxxxx xxxxxxxxxx xx daně x nárokem na xxxxxxx daně, x xxxxxxxx

1. zdanitelného xxxxxx, x xxxxxxx je xxxxxxx přiznat xxx xxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx,

2. xxxxxx zboží, xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx jako xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx,

3. vybraného plnění, xx které je xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx

x) přestal x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) X zrušení xxxxxxxxxx může xxxxxx xxxxx §6b xxxx §6e xxxxxxx, xxxxx

x) xxxxxxxx 3 xxxxxx xxx dne, xxx xx stal xxxxxxx, x

x) xxxx obrat xxxxxxxxx za 3 xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx po xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 500 000 Xx.

§106c

§106c xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 170/2017 Sb.

§106d

Společná xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx

(1) Správce xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxx registrace, xxxxx xxxxx plátce prokáže, xx splňuje podmínky xxx zrušení registrace.

(2) Xxxxx xxxxxxxxxx, kterým xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx žádost xxxxxx, xxxxx uplatnit opravné xxxxxxxxxx.

(3) Plátce xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx dni xxxxxxxx xxxxxxxxxx, kterým xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Plátce, xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx registrace, xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx, xxx xxxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx

x) x xxxxxxx x zrušení xxxxxxxxxx xxxxx, xx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

§106x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 502/2012 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2013

§106x

Xxxxxxx registrace xxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxx dni xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxx měsíce xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx skupina xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §5a, xx zastupující xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx daně.

(3) Xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx

x) xxxxxxx nesplňuje xxxxxxxx xxxxx §5a, xxxx

x) xxxxxx, že žádný x členů xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx ve skupině.

(4) Xxxxxxx přestává xxx xxxxxxx xxxx

x) nabytí xxxxxx moci xxxxxxxxxx, xxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx, a xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx.

(5) Člen skupiny xx plátcem xxx xxx následujícího xx xxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx.

§106x

Xxxxx členství člena xxxxxxx

(1) Správce xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x poslednímu xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxx měsíce října xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx roku

a) xxxxxxx xxxx žádost x vystoupení xxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxx zjistí, xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx pro členství xx xxxxxxx.

(2) Xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx §95a xxxx. 4, xxxx xxxxxxx xxxxx nejdříve po xxxxxxxx 1 xxxx xxx dne, xxx xx stal členem xxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxx xxxxxx rozhodnutí o xxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxx členství xxxx, xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx rozhodnutí.

(4) X xxxxxxx zániku xxxxxxxx zastupujícího člena xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx skupiny xxxxxxx xxxxxx nového xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx 15 xxx ode xxx xxxxxx jeho členství xx xxxxxxx. Xxxxx xxx xxxxxxx, ustanoví xxxxxxxxxxxxx člena xxxxxxx xxxx rozhodnutím.

(5) Xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxx dne xxxxxxxxxxxxx xx xxx, kdy xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx skupině.

§107

Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxx daně xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx ve 2 xxxxxxxxxxxxx předcházejících xxxxxxxxxxxx xxxxxx nevznikla xxxxxxxxx xxxxxxx daň.

(2) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxxxx xxxxx přestává xxx xxxxxxxxxxxxxxx osobou dnem xxxxxx právní xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xx xx xxxxxxx registrace.

(4) Xxxxxxx xxxx zruší xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx osoby xx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx, xxx xx xxxxx plátcem.

§107x

Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx&xxxx;xxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xx zvláštním xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a splňuje xxxx podmínky:

a) xx 6 bezprostředně xxxxxxxxxxxxxxx xx sobě jdoucích xxxxxxxxxxxx xxxxxx jí xxxxxxxxx povinnost

1. xxxxxxx xxx x přijatých xxxxxx,

2. xxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx s xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx,

3. xxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, nebo

4. podat xxxxxxxx hlášení,

b) x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx roce

1. xxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx nového xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx zboží, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx 326&xxxx;000 Xx, a

2. xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §2b, xxxx

x) přestala uskutečňovat xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxx xxxxx registraci xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx tato xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xx splňuje xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx prostředky.

(4) Xxxxxxxxxxxxxx osoba xxxxxxxx xxx identifikovanou osobou xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx rozhodnutí, kterým xx xx zrušena xxxxxxxxxx.

§108

Xxxxx xxxxxxx přiznat xxxx zaplatit xxx

(1) Xxxxxx, xxxxx uskutečňuje xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx, xx xxxxxxx z xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx.

(2) Xxx xxxxxxxx xxxxx z jiného xxxxxxxxx xxxxx s xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx povinni xxxxxxx daň xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx zboží xxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx, xx xxxxxxx přiznat xxx xxxxx, která xxxx xxxxxx xxxxxxx, x xx

x) xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxx x

1. xxxxxxxxxx služby xxxxx §9 xx 10d,

2. xxxxxx zboží x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, pokud osoba xxxxxxxxx x tuzemsku xxxx registrovaná xxxx xxxxxx, nebo

3. dodání xxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxx,

x) xxxxxx, kterému xx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx plátce; xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x případě, xx xxxxxx, kterému xx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx stanovené xxxxx, x to xx dne xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx je registrován xxxx plátce.

(4) Přiznat xxx xxxx xxxxxxx

x) xxxxxx, xxxxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx přenesení xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, kterému xx dodáváno xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx uvnitř xxxxx Evropské xxxx xxxxxx třístranného obchodu,

c) xxxxxx, na jehož xxxx xx zboží xxx xxxxxx propuštěno xx celního xxxxxx, x kterého xxxxxx xxxxxxxxx přiznat xxx xxxxx §23 xxxx. 1 písm. x) x §23 xxxx. 4, xxxxx xxxx xx toto xxxxx xxxxxx zvláštní xxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx,

x) osoba xxxxxxx x dani, xxxxx používá xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx nízké xxxxxxx, xxxxx xx xx xxxxx použit xxxxx xxxxx, x to xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx, xxxxx uskutečňuje xxxxxxx xxxxxx nebo xx xxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx režimu xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx, xxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxx dopravní xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx státu xxxxx §19 odst. 6,

g) xxxxx, xxxxx vystaví xxxxxx, xx xxxxxx xxxxx daň,

h) osoba xxxxxxxxxxxx k xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx pořídila xxxxx x xxxxxx xxxxxx v tuzemsku xx xxxxxx, jestliže

1. xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx neodeslala x

2. xxxxxx přijal xxxxxxx xxxxxxxx x prokázání xxxxxxxxxx při xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(5) Zaplatit xxx jsou povinny

a) xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx, na jejíž xxxx je xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx daň xxxxx §23 xxxx. 1 xxxx. a) x §23 xxxx. 5 x na xxxxx není použit xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx nízké xxxxxxx,

x) osoba, xx xxxxx xxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx při xxxxxx xxxxx xxxxx hodnoty, xxxxx xxx o xxx při xxxxxx xxxxx ve xxxx xxxxxxx xxxx nově xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx §109f xxxx. x) xxxxx xxxxxxx x xxxx, která xxxxxxx tento xxxxx,

x) xxxxx, u které xxxxxx povinnost zaplatit xxx xxxxx §23 xxxx. 1 písm. x) až x),

x) xxxxx xxxxxxxxxxxxx vybraná xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx x které xxxxxx xxxxxxxxx zaplatit xxx podle §110zx.

(6) Xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx daň xx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(7) Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx plátce, xxxxx xxxxxxx xxxxxx za xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xx lhůtě xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxxxx xxxxxx, xx kterém xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Současně xx xxxxxxx xxxxxxx správci xxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxxxxx daně xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx.

§108a

Ručení oprávněného xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx příjemce, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx spotřební xxx xxxxxxx a xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx vybraných xxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, ručí xx nezaplacenou daň x xxxxxx xxxxxx xxxxx třetí osobě xxxxxx, xxxxx toto xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxx, že xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxx xxx rozumně xxxxxxxxxx, xxx ověřil, xx daň bude xxxxxx, xxxxx toto xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx příjemce xxxx za xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxx daně vypočtené xx základu xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx daně.

(3) Xxxxxxx xxxx může xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx, že xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1.

(4) Xxxxxxxxx příjemce xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx; využije-li xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, hledí se xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) osobu, xxxxx xxxxxxxx zboží x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, a xxxxx xxxxxx toto xxxxx xxxxx xxxxx, xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

§109

Xxxxxx příjemce xxxxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxx, který xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x místem xxxxxx x tuzemsku uskutečněné xxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx na xxxxxx plnění (xxxx xxx "xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx"), ručí xx xxxxxxxxxxxx xxx z xxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxx xxxxxx věděl xxxx xxxxx měl x mohl, že

a) xxx uvedená xx xxxxxxx xxxxxxx nebude xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) plátce, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "poskytovatel zdanitelného xxxxxx"), xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxx zaplatit, xxxx

x) xxxxx xx xxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx výhody.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx daň x xxxxxx xxxxxx, pokud xx xxxxxx za xxxx xxxxxx

x) xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx odchylná od xxxxxxx ceny25),

b) xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxx vedený xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx bezhotovostním xxxxxxxx xx xxxx xxxx než xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx plnění, xxxxx je xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový přístup, x xxxxx úplata xx toto xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx, při jejímž xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxx aktivem xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx opatření proti xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx terorismu.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx nezaplacenou xxx x xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx v xxxxxxxx xxxx uskutečnění nebo xxxxxxxxxx úplaty xx xxx o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxx xxxxxxx skutečnost, xx xx nespolehlivým xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx zdanitelného xxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxx pohonných hmot xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx hmot xxxxx zákona upravujícího xxxxxxx xxxxx, xxxx xx xxxxxxxxxxxx daň x xxxxxx plnění, xxxxx v xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx&xxxx;xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, že xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx pohonných xxxx xxxxx xxxxxx upravujícího xxxxxxx xxxxx.

§109x

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx

(1) Pokud xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx plnění xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx z xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx by byl xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx daně xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx zdanitelného plnění.

(2) Xxxxxx xx poskytovatele xxxxxxxxxxxx plnění se xxxxx jeho xxxxxxx xxxx. Xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxxx daně uvede

a) xxxxxxxxxxxx poskytovatele xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) daň, na xxxxxx je úhrada xxxxxx,

x) identifikaci xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx plnění xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxx xx xxxxxx za xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx provedena xxx uvedení xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx, xx xx xx to, xx xxxxxxx dnem xx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx.

(4) Částka xxxxxxxx xx poskytovatele xxxxxxxxxxxx plnění xx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx. Ke xxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxx částka xxxxxxx xx osobní xxxxxx účet xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx platby k xxxxxx xxx; xxxxx-xx x xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx na xxxxxx xxxxxx účet x xxxxx platby xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx účtu.

(5) Xxxx-xx xxx, xx xxxxxx xx úhrada určena, xxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx depozitního xxxx xxxx její xxxx xxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

§109x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 47/2011 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.4.2011

§109xx

Xxxxxx osoby xxxxxxx x dani, která xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx rozhraní

(1) Osoba xxxxxxx x xxxx, xxxxx xxxxx §13a xxxxxx zboží xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, ručí xx xxxxxxxxxxxx daň xx xxxxxxxxxxxx plnění, xxxxx provozovatel xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx uskutečnil xxxxx §13a, pokud nejpozději xx xxx uskutečnění xxxxxxxxxxxx plnění provozovatelem xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx měla a xxxxx, xx daň xxxxxx provozovatelem xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Osoba xxxxxxx x dani, xxxxx xxxxx §13a xxxxxx zboží xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx rozhraní, xxxx xxxxxx zvláštní způsob xxxxxxxxx xxxx; využije-li xxxx možnosti, xxxxx xx pro xxxxx xxxxxxxxxx způsobu zajištění xxxx xx

x) xxxxx xxxxxxxx k xxxx, xxxxx podle §13a xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, jako xx xxxxxxxx zdanitelného xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx jako xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx plnění.

§109aa xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 355/2021 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.10.2021

§109xx

Xxxxx odpovědnosti za xxxxxx xxxx

(1) Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx rozhraní, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx §13a, xxxxxxx, xx jsou xxxxxxx všechny podmínky xxxxx xx. 5x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, kterým xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx směrnici x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx7e), xxxxxxx daně xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx, xx xxxxxx stanoví xxxx xxxx, za xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx, která podle §13a xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxx xxxxxxxxxxxx za xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxx xxxxxxx x xxxx, xxxxx podle §13a xxxxxx xxxxx xxxxxx provozovateli.

(3) V xxxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x dani, xxxxx xxxxx §13a xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx elektronického xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxx odstavce 1, xx xx přechází xxxxxx xxxxxxxxx hradit xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx.

(4) Xxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx do 30 xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx za xxxxxx xxxx.

(5) X xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxx provozovateli xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx, xxxxxx-xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx, xx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xx správné xxxx.

(6) Xx xxxxxx x změně odpovědnosti xx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxx xxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx daně xxxxx xxxx xx xxxxxx x stanovení xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§109xx xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 355/2021 Xx. x xxxxxxxxx od 1.10.2021

§109x

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx xxxxx

Xx-xx vyhlášen nouzový xxxx, xxxx ohrožení xxxxx xxxx válečný xxxx, může xxxxx xxxxxxxxx xx časově xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx, odpovídající charakteru x intenzitě xxxxxxxx xxxxxxxxxxx České xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxx xxxx x 5 xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx xxxx xxxxxxx daně,

b) xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx síly, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx sbory, xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx bez daně, xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx odpočet xxxx x xxxx výši.

§109b xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 355/2021 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.10.2021

Díl 2

Zvláštní xxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx

§109x

Xxxxxx ustanovení

(1) Xxxxxxxx xxxxx při xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx v xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x dani, xxxxx

x) xxxxxx x xxxxxxxx xx účet xxxx xxxxx celní xxxxxxxxxx ve věci xxxxxxxxxx zboží xx xxxxxxx xxxxxx volného xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx,

1. které xxxx xxxxxxxxx spotřební daně,

2. xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx 150 EUR x

3. jehož xxxxxxxx xxxx přeprava xx xxxxxxxx x tuzemsku, x

x) je držitelem xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx.

(2) Zvláštní režim xxx xxxxxx xxxxx xxxxx hodnoty nelze xxxxxx, je-li dovoz xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx daně xxxxx §71 odst. 8.

(3) Xxxxx xxxx xxx Xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx

x) xxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxx hodnoty,

b) xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. a).

§109c xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 355/2021 Sb. s xxxxxxxxx od 1.10.2021

§109d

Povolení x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx nízké xxxxxxx

Xxxxxxxxx pro vydání xxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxxxx režimu xxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx poskytnutím xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx předpisů xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx.

§109x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 355/2021 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.10.2021

§109x

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxx xxxx z xxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxx xxxxxxx x xxxx, která xxxxxxx xxxxxxxx režim xxx dovozu zboží xxxxx xxxxxxx, je xxxxxxx vést x xxxxxxxx xxx xxxxx xxxx z xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx ke xxxxxxxxxxx xxxxxxx, na xxxxx xxxxx xxxxx použila.

(2) Xxxxx xxxxxxx x xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx při xxxxxx zboží nízké xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1

x) xxxxxxxxx xx xxxx 3 let xx xxxxx kalendářního xxxx, ve xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx plnění xxxxxxxxxxx,

x) poskytnout xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx.

§109x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 355/2021 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.10.2021

§109x

Xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxx

Xxxxx xx xx zboží xxxxxx xxxxxxxx xxxxx při xxxxxx zboží nízké xxxxxxx, má

a) osoba xxxxxxx x dani, xxxxx používá xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx odpovídající dani xx xxxx zboží xx xxxxx, na xxxxx účet xxxxx,

x) xxxxx, xx xxxxx xxxx je xxxxxxx, xxxxxxxxx zaplatit xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx za xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx k xxxx, xxxxx používá tento xxxxx.

§109x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 355/2021 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.10.2021

§110

Zvláštní doplňkové xxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxx xxxxxxx x dani, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx zboží xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx 15 xxx xx xxxxxxxx kalendářního xxxxxx zvláštní xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx prováděcího xxxxxxxxxx Xxxxxxxx komise76).

(3) Xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx se podává xxxxxxxx doplňkové celní xxxxxxxxxx.

Xxx 3

Zvláštní xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

Xxxxx 1

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx

§110x

Xxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx režimem jednoho xxxxxxxxx místa je

a) xxxxx xxxx Xxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxx Evropské xxxx,

x) dovozní xxxxx.

(2) Xxxxxxxx režim jednoho xxxxxxxxx xxxxx xxxx x tuzemsku xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx, která uskutečňuje xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx použití xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(3) X xxxxxxx xxxxxxxxxx režimu xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx místně xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxx Xxxxxxxxxxxx kraj.

(4) Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx Specializovaného xxxxxxxxxx xxxxx xx x případě zvláštního xxxxxx xxxxxxx správního xxxxx nepoužijí.

§110b

Vymezení xxxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxx xxxxx zvláštního xxxxxx jednoho správního xxxxx xx xxxxxx

x) xxxx peněžité xxxxxx xxxxxxxxxx x rámci xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx k xxxx, která xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) státem xxxxxxxx členský stát, xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx uskutečňovaného xxxxxxxxx plnění,

d) xxxxxx xxxxxxxxxxxx členský xxxx, xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx vybraná xxxxxx xxxx zprostředkovatel xxxxxxxxxx ve zvláštním xxxxxx jednoho správního xxxxx,

x) xxxxxxxxxx osoba xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, kteří xxxx v tuzemsku xxxxxxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxx jednoho správního xxxxx.

(2) Xxxxxxxx plněním xx xxx xxxxx xxxxxxxxxx režimu xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx

x) režimu xxxx Evropskou unii xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x dani x xxxxxx plnění xx xxxxx Xxxxxxxx xxxx,

x) režimu Evropské xxxx

1. xxxxxxxxxx služby xxxxx xxxxxxxxx k xxxx s místem xxxxxx xx území Xxxxxxxx xxxx,

2. prodej xxxxx xx dálku,

3. xxxxxx xxxxx provozovatelem xxxxxxxxxxxxxx rozhraní podle §13a odst. 2 xxxx. b),

c) dovozního xxxxxx xxxxxx dovezeného xxxxx xx dálku,

1. xxxxx není předmětem xxxxxxxxx xxxx x

2. xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx 150 XXX.

(3) Xx provozovnu se xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xx organizační xxxxxx xxxxx povinné k xxxx, xxxxx může xxxxxxxx a využívat xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x má xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxx, jehož xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. a), xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx.

§110x

Xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx

(1) Zprostředkovatelem xx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx rozumí xxxxx xxxxxxx x xxxx, xxxxx

x) xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxxxxx xxxx x

x) xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, aby jejím xxxxxx x xx xxxx xxxx plnila xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx osobou xx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx rozumí osoba xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx zprostředkovatele, xxxx xx k xxxx obdobně xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx členského xxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxxxxxx plní povinnosti xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x použití xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x xx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx.

Xxxxx 2

Xxxxxx ustanovení x xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx místa x tuzemsku

§110d

Zastupování

Plnou xxx xxx xxxxxx pouze x xxxxxxx opravňujícím x xxxxxxxxxxx xx xxxxx úkonech, xxxxxxxx xxxx jiných xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx zvláštního xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx; xx xxxxx x xxx zprostředkovatele xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§110x

Xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx daně xxxxxxxx písemnost xxxxxxxxxxxx, x xx xxxxxxxxxxxxxxx

x) xxxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx datové xxxx xx elektronickou xxxxxx xxxxxxxx x přihlášce x registraci, nemá-li xxxxxxx zpřístupněnu xxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx doručuje xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xx elektronickou xxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxx x registraci.

(3) Xxxxxxxxx, která se xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx veřejné xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx elektronického xxxxxxx.

§110f

Evidence xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx zprostředkovatel jsou xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx plněním vést xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx přímo použitelného xxxxxxxx Evropské xxxx, xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x společném xxxxxxx daně x xxxxxxx xxxxxxx7e).

(2) Osoba xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1

x) xxxxxxxxx xx dobu 10 xxx xx konce xxxxxxxxxxxx roku, xx xxxxxx bylo xxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx daně xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx spotřeby xxxxxxxxxxxx.

§110x

Xxxxxxxx xxxxx daň

(1) Xxxxxxxx známou xxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx jednoho xxxxxxxxx xxxxx rozumí xxx ve xxxx, xx xxxxx byla xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

x) tvrzena xxxxxx uskutečňující vybraná xxxxxx xxxx zprostředkovatelem, xxxxx xxxx registrováni x xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx xxxx pravomocně xxxxxxxx x xxxx xxxxxx.

(2) Xx-xx místo xxxxxx v jiném xxxxxxxx státě, xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx jednoho xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx daní xxxxxxxx xxx, xxx byla xxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

§110h

Způsob xxxxxxx xxxx

(1) Xxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx.

(2) Xxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx daně xxxxxx x eurech, x xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx povinni xxxxx, xx kterou xxx je xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xxxxxx referenčním číslem xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

§110x

Xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx správce xxxx nepřevede na xxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx. Vznikne-li xxx xxxxxxxxxx přeplatek, xxxxxxx xxxx jej xxxxx xx xxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxx, co provede xxxx xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx neuhrazené částky xxxxxxxxx xxxx. Xx xxx xxxxxx vymáhaného xxxxxxxxxx se považuje xxx, xxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xx xxxx, xx xxxxxx nebylo xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxx započten podle xxxxxxxx 1, xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx neuhrazené částky xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx zprostředkovateli x xxxxx xxxxxxx xxxx x prodlení.

(3) Xxxxxxxxxx přeplatek nižší xxx 10 EUR xx nevrací.

(4) Úrok x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx nepřizná, nepřesahuje-li 40 XXX.

§110x

Xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxx do 30 xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) X xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx přeplatku xxxxx xxx xxx, xxx xxxxxxxx správce xxxx obdrží xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx.

(3) Lhůta xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx přerušuje

a) xxxxxxx xxxxx x podání xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) sdělením xxxxxxxx postupu x xxxxxxxxxx pochybností, v xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx

x) vydáním xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxx xxx xxxxxxx vratitelného xxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 3 začne znovu xxxxx ode

a) xxx, xx kterém xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxx státě xxxxxxxx xxxxxx informace xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx v dodatečném xxxxxxx xxxxxxxx včas xxxxxxx na základě xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx výzvy k xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) dne xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxx xxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, nebo

c) dne xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxx-xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx kontroly xx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx vzniklého x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx dnem xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx tohoto xxxxxxxx běžet xxxx xxxxx pro xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx přeplatku. Xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx doměřovacího xxxxxx.

Xxxxx 3

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x správě xxxx xx zvláštním xxxxxx xxxxxxx správního xxxxx x tuzemsku jako xxxxx identifikace

Pododdíl 1

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx

§110x

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx Xxxxxxxxx unii v xxxxxxxx

(1) Režim xxxx Xxxxxxxxx xxxx může x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx

x) xxxx xx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxx ani xxxxxxxxxx x

x) xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx Xxxxxxxxx unii.

(2) Xxxxx xxxx Evropskou xxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx používá xxxxx režim.

§110x

Xxxxxxxx xxxxxxx režimu Xxxxxxxx unie x xxxxxxxx

(1) Xxxxx Xxxxxxxx xxxx může x xxxxxxxx použít osoba xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx plnění, xxxxx

x) v xxxxxxxx

1. xx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, nemá-li xx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxx

2. xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxx xxxxx xx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx,

x) xx plátcem xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x

x) xxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx xxxxx režim Xxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxx Xxxxxxxx unie xx x xxxxxxxx xxxxxxx xx všechna vybraná xxxxxx uskutečněná xxxxxx, xxxxx používá xxxxx xxxxx, x výjimkou

a) xxxxxx

1. x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xx xxxx osoba xxxxx xxxx provozovnu, xxxx

2. x xxxxxxx, xx xxxx osoba xxxx xxxxx ani xxxxxxxxxx na xxxxx Xxxxxxxx xxxx, a

b) xxxxxxx zboží xx xxxxx x xxxxxx xxxxxx v xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx přepravy xxxxx.

§110m

Podmínky xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x tuzemsku

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx vybraná xxxxxx,

x) xxxxx

1. xx x xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, xxxx-xx xx území Xxxxxxxx xxxx xxxxx,

2. je xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx a

3. nepoužívá x jiném xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx

x) xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxx, aby jejím xxxxxx a na xxxx xxxx plnil xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx režimu.

(2) Xxxxxxxxxxxxxxxxxx v dovozním xxxxxx x xxxxxxxx xxxx být osoba xxxxxxx x xxxx, xxxxx

x) má x xxxxxxxx sídlo, nebo xxxxxxxxxx, xxxx-xx na xxxxx Evropské xxxx xxxxx,

x) xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x

x) xxxxxxxxx x xxxxx členském xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxx xxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx zahájeny x Xxxxxxx království, xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx také xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx

x) má x Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx provozovnu, xxxx-xx xx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx,

x) xx xxxxxxx xxxx identifikovanou xxxxxx x

x) xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx režim.

(4) Xxxxxxx xxxxx se x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx vybraná xxxxxx uskutečněná xxxxxx, xxxxx používá xxxxx xxxxx. X případě xxxxxxx dovozního xxxxxx xxxxx odstavce 3 xx dovozní xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx všechna xxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx zboží xxxxxxxx x Xxxxxxx království.

§110x

Xxxxxxx xxxxxxx zvláštního xxxxxx jednoho xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx

(1) Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx nemůže x xxxxxxxx xxxxxx zvláštní xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx po dobu 2 xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx období, x xxxx došlo xx xxxxxxx její xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx správě xxxx ve xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx v xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxx použít režim Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx 2 xxx xx xxxxx kalendářního xxxx, xx xxxxxx xxxxxx používat daný xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx; to xxxxxxx v xxxxxxx, xx xxxxx k xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx ke xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx režimu x xxxxx xxxxxxxx xxxxx z xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, která xxxx xx území Evropské xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx režim Xxxxxxxx xxxx xx xxxx 2 let xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xx kterém xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx zahájení xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx zboží x xxxxx xxxxx xxxxxxxx státě.

(4) Xxxxx xxxxxxx k xxxx xxxxxx být x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxx 2 let od xxxxx xxxxxxxxxxx období, x němž xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx jako xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx povinností vztahujících xx xx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxx povinná x xxxx, xxxxx xx x tuzemsku xxxxxxxxxx, nemůže být x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx zprostředkovatel xx xxxx 2 xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, ve xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x jiném xxxxxxxx státě; xx xxxxxxx v případě, xx xxxxx k xxxxxxxxxx jejího xxxxx xx xxxxxxxx nebo xx xxxxxxx její xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx x důvodu zrušení xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxx 2

Xxxxxx

§110x

(1) Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx plnění xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx podání x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx správního xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx, elektronicky xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx podání v xxxxx zvláštního xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx místa xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, pokud xxx určí xxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx zprávou x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx správcem xxxx, a xx x xxxxxxx

x) režimu xxxx Evropskou xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx Xxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx

1. x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xx jeho xxxxxx xxxxxxxx,

2. x xxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxx identitou, xxxx

3. xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Správce xxxx xx základě xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx podané x xxxxxx xxxx Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(4) Přístup x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx možný prostřednictvím xxxxxxxxxx

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x případě xxxxxx mimo Xxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx x registraci x xxxxxxx režimu Xxxxxxxx xxxx xxxx dovozního xxxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxx x xxxxxx pro xxxxxxxxxx se xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) podání, xxxxx xx xxxxx xxxxxxx k dani xxxxxxx xxxxx elektronicky xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxx, která xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx x xxxxxxxxx, kterou xxxx xxx datová xxxxxx podávaná xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx portálu,

d) xxxxxxxxxx, xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx podatele xxxxxxxx, xxxxxx xx xxx xxxxxxxxx do xxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(6) Xxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxx xx elektronický xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x přístupovými xxxxx xxx, xxx xxxxxxx xxxxx k xxxxxx xxxxxxxx.

(7) Xxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx být xxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxx 3

Xxxxxxxxxx osoby xxxxxxxxxxxxx vybraná xxxxxx

§110x

Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx

(1) Hodlá-li xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx používat x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx zvláštního xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx místa x splňuje-li v xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx osoby xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx plnění.

(2) Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx se xxxxxx

x) xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx období, xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx Xxxxxxxxx xxxx nebo xxxxx Xxxxxxxx unie, xxxx

x) do 10 xxx xx skončení xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx

1. xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx plnění xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx použít režim xxxx Evropskou xxxx xxxx xxxxx Evropské xxxx, xxxx xx xxxx v xxxxx xxxxxx registrována; x xxxxxxxxx x registraci xxxx xxxxx uvede xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

2. xxxxx xx splnění xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx osoba xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx plnění xxxxx xxxxxxxx režim Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx v xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx v jiném xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx mít v xxxxx členském xxxxx xxxxxxxxxx, xxxx

3. došlo xx splnění podmínek xxx xxxxxxxxx režimu Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx x přestane xxxxxxxx tento režim x xxxxx členském xxxxx, xxxxxxx přestane xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx odeslání xxxx xxxxxxxx xxxx zahájeny x xxxxx členském xxxxx.

(3) Xxxxxxxx 1 x 2 xx xxx xxxxxxxxxx osobu xxxxxxxxx.

§110x

Xxxxxxxxxx povinnost osoby xxxxxxxxxxx zvláštní režim xxxxxxx xxxxxxxxx místa

(1) Xxxxx-xx xx xxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx místa, xx xxxxxxx tuto xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx 10 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx tuto xxxxxxxxxx xxxxxxx správci xxxx xx 10 dnů xx skončení xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx plnění xxxxxxxxxxxx.

§110r

Rozhodnutí x xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx uskutečňující xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx zvláštním xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx místa, xxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx režimu xxxxxxxxxx režimu xxxxxxx xxxxxxxxx místa x

x) xxxx xxxxxxxxxx osobou.

(2) Xxxxx uskutečňující xxxxxxx xxxxxx xx v xxxxxxxx registrována ve xxxxxxxxx xxxxxx jednoho xxxxxxxxx xxxxx

x) xx xxxxxxx dne xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx v režimu xxxx Evropskou unii xxxx x režimu Xxxxxxxx xxxx,

x) xxx xxx uskutečnění xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx x přihlášce k xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx údajů v xxxxxx xxxx Evropskou xxxx nebo x xxxxxx Xxxxxxxx xxxx,

x) xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, kterým xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x dovozním xxxxxx,

x) xxx xxx, ve xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx podmínek xxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxx, xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx x jiném xxxxxxxx xxxxx provozovnu, x tím xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx režim x xxxxx xxxxxxxx státě, xxxx

x) ode xxx, xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx podmínek xxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx tím, xx přestala xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx v xxxxx členském státě, x xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx používala xxxxx Evropské unie x xxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(3) X rozhodnutí x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx přidělí xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx čísla x xxxxxxx

x) režimu xxxx Xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx číslo xxx účely xxxxxx xxxx Evropskou unii,

b) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx režimu.

(4) Xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx přiměřeně xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx identifikačním čísle.

§110s

Zrušení registrace xx xxxxxx

Xxxxxxx xxxx zruší xxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx x změně xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx plnění xxxx x zrušení xxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxx dni xxxxxxxxxxx období, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx 15 xxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

§110x

Xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x moci xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

x) xxxxxx, že přestala x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx režimu xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx x xxxxx režimu xxxxxxxxxx režimu xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx 2 xxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx režimu xxxxxxxxxx režimu xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx byla xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx se ke xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx režimu xxxxxxx xxxxxxxxx místa, xxxx

x) xx pověřující osobou; xxxxxxx daně zruší xxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx dni zdaňovacího xxxxxx, x xxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx registrace vydáno.

(3) Xxxxx xxxxx uskutečňující xxxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxx

1. xxxxxx xxxx Evropskou xxxx x xxxxxxxx xxx, xx začala xxx xx xxxxx Xxxxxxxx unie sídlo xxxx provozovnu, je xx registrace xxxxxxx xx xxx, ve xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx,

2. režimu Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx režimu v xxxxxxxx xxx, xx xxxxxxxxxx sídlo x xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxx, je jí xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx

3. xxxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxx, že xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx dodání xxxxx, jehož xxxxxxxx xxxx přeprava xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx, xx jí registrace xxxxxxx ke xxx, xx xxxxxx přestala xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx povinnosti xxxxxxxxxx xx xx xxxxxx daně v xxxxxxxx režimu, xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx dni, ve xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx

x) je xxxxxxxxxx osobou, xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx předcházejícímu xxx, xx kterého xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

Pododdíl 4

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx

§110x

Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx

(1) Hodlá-li xxxxx povinná k xxxx x xxxxxxxx xxxxx jako zprostředkovatel xxxxxx x na xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx povinnosti xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx režimu x xxxxxxx-xx podmínky, xx xxxxxxx může xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx, xx povinna xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx.

(2) Přihláška x xxxxxxxxxx se xxxxxx xx 10 xxx xx xxxxxxxx zdaňovacího xxxxxx, xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, xx kterých xxxx xxx xxxxx xxxxxxx x xxxx x tuzemsku zprostředkovatelem, xxxxx xxxxxxxx jako xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx v xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx v xxxxx členském xxxxx xxxxxxxxxx.

§110x

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Dojde-li xx změně xxxxx, xxxxx xx zprostředkovatel xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx zprostředkovatele, xx xxxxxxx tuto xxxxx xxxxxxx xxxxxxx daně xx 10 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, ve kterém xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx vybraná xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, je zprostředkovatel, x jehož xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx 10 dnů xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx tato xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx.

§110w

Rozhodnutí x xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx daně xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx k xxxx, která xxxxxx xxxxxxxxx x registraci xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx splňuje xxxxxxxx xxx registraci xxxxxxxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxx x xxxx xx x tuzemsku xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx

x) xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx je tato xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx,

x) ode xxx, ve xxxxxx xxxxx ke splnění xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx režimu xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx tím, xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx x xxxxx členském státě xxxxxxxxxx, x xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx zprostředkovatel xxxxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx v jiném xxxxxxxx xxxxx.

(3) X xxxxxxxxxx x registraci xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx evidenční xxxxx zprostředkovatele xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xx daňové xxxxxxxxx xxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

§110x

Xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx

(1) Správce daně xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xx základě xxxxxxxx x změně xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx zprostředkovatel žádá x změnu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx vybraná xxxxxx do xxxx xxxxxxxxxx nebo ve xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x této registrace, x xxxxxxxxxx dni xxxxxxxxxxx období, xxxxx xxxxxxxxx nejdříve 15 xxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(2) X xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx zprostředkovatele xxxxxxx xxxx přidělí xxxxx xxxxx uskutečňující xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx číslo xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

§110x

Xxxxx xxxxxxxxxx z xxxx xxxxxx

(1) Správce xxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx x xxxxx registrace zprostředkovatele xxxxxxxxxxx ve xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx z xxxxxxxxxx zprostředkovatele, xxxxx xxxxx

x) xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx pověřující osoba xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx osoba xx dobu 2 xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx,

x) pověřující xxxxx xxxxxxxxx některou x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxx, xx jejichž xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx zprostředkovatele,

d) pověřující xxxxx xxxxxxxxx porušuje xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx se xx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx

x) zprostředkovatel xxxxxx, xx již xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx pověřen, xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xx xxxx xxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxx přestane xxx xxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx

x) x poslednímu xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, x němž bylo xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, nebo

b) xx xxx, ve xxxxxx xx vydáno xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx z důvodu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx ke xxxxxx daně xx xxxxxxxxx režimu jednoho xxxxxxxxx xxxxx.

§110x

Xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx

Xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx zprostředkovatele na xxxxxxx xxxxxxxx o xxxxx xxxxxxxxxxxxx údajů, xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxx, k poslednímu xxx zdaňovacího období, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx 15 dnů xx xxxxxx xxxx xxxxxxx.

§110xx

Xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx úřední

(1) Správce xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx x moci xxxxxx, pouze pokud xxxxxxxxxxxxxxxx

x) po xxxx 2 po xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx čtvrtletí xxxxx ve své xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx osobu,

b) xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, nebo

c) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx ke xxxxxx xxxx x xxxxxxxx režimu x xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx

x) x xxxxxxxxxx dni zdaňovacího xxxxxx, v xxxx xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx registrace vydáno,

b) xx xxx, xx xxxxxx zprostředkovatel přestal xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxx jako xxxxxxxxxxxxxxxx registrován, xxx, xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx v xxxxxxxx provozovnu, xxxx

x) xx xxx, xx xxxxxx bylo xxxxxx xxxxxxxxxx x zrušení xxxxxxxxxx x důvodu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx povinností xxxxxxxxxxxx xx ke xxxxxx daně x xxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxx 5

Xxxxxx přiznání x placení xxxx

§110xx

Xxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxx je xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx jednoho správního xxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx Xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx Xxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

§110zc

Daňové xxxxxxxx

(1) Uživatel xx povinen podat xxxxxx přiznání xx xxxxx xxxxxxxxxxxx měsíce xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xx x v xxxxxxx, že xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx období xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 na xxxxxx, xxxxxx xxxx svátek, xx xxxxxxxxx dnem xxxxx xxxxx xxx.

§110xx

Xxxxxxxxx daňové přiznání

(1) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxx má xxx vyšší xxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxx, x xx povinen xxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx opravu xxxx, xxxxx ji xxxxxxxxxx x dodatečném daňovém xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, xx kterém xx xxxxxxxx dozvěděl x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxx xxxxxx; důvody xxx xxxxxxx opravy xxxx x xxx xxxxxxxx rozdílu xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx přiznání x xxxxxx xxxxxx, xxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxx přípustné.

(3) Xxxxxx xxxx xxxxx odstavce 1 nelze x xxxxxxxxxx daňovém xxxxxxxx xxxxx xx uplynutí xxxxx xxx xxxxxx xxxx ve xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx 3 xxxx; xxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx dnem, xx kterém uplynula xxxxx xxx podání xxxxxxxxx xxxxxxxx přiznání.

(4) Xxxxxxxx-xx xxxxxxxx den xxxxx xxx xxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx sobotu, xxxxxx nebo xxxxxx, xx xxxxxxxxx dnem xxxxx xxxxx xxx.

(5) Xxx dodatečně tvrzená xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxx podání daňového xxxxxxxx, ve xxxxxx xxxxxxxx uvedl příslušnou xxxxxx xxxx.

§110xx

Xxxxxxxxx xxxx

(1) Xxx xx xxxxxxx v xxxxxx x xxxxxxxxx xx 2 desetinná xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx.

(2) Xxx účely vyčíslení xxxx x eurech xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx

x) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx pro

1. poslední xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx

2. nejbližší xxxxxxxxxxx xxx, xxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx není xxxx xxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx vyčíslení xxxx, xxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx přiznání.

§110xx

Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx

Xxxxxxx daně na xxxxxxx podaného daňového xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx přiznání xxxxxxxxx xx evidence xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx a xxx nestanoví.

§110zg

Postoupení xxxxxxxx přiznání x xxxxxx

Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx správci xxxx xxxxx spotřeby x xxxxxxxxxxxxx rozsahu

a) údaje x podaného xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx dodatečného xxxxxxxx xxxxxxxx a

b) xxxxxxxxxx platbu xxxxxxx xx výše xxxxxxx xxxx.

§110xx xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 355/2021 Xx. x účinností xx 1.10.2021

§110zh

Platba xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxx uživatel xxxxxxx, xx xxxxxx xxx xx xxxxxx určena, xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx přiznání, použijí xx xxxxxxx ustanovení xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxx-xx xxxxxxxx xx xxxxx stanovené xxxxxxxx xxxx, xxxxx mu xxxxxxx daně tuto xxxxxx.

§110xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 355/2021 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.10.2021

Oddíl 4

Zvláštní xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xx zvláštním režimu xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x tuzemsku xxxx xxxxx spotřeby

§110zi

Základní xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx se xx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx režimu xxxxxxx správního místa xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx identifikace

a) xxxxx uskutečňující xxxxxxx xxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxxxx ve zvláštním xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x uskutečňuje xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx,

x) zprostředkovatel, který xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx a xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x místem xxxxxx v xxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxxxxxxx vybraná xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx povinni plnit xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxx xxxx nim xxxxx xxxxxxx daně xxxxx úkon za xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx, při xxxx xxxxx osobám oznámí xxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxxxxxxxx vybraná xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxxx subjekty.

§110zi xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 355/2021 Xx. x účinností od 1.10.2021

§110xx

Xxxxxx k odstranění xxxxxxxxxxx

(1) Výzva k xxxxxxxxxx pochybností x xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx přiznání xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x moci xxxxxx. Xxxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxxxx této výzvě xxxx xxxxxxxx-xx ve xxxxx uvedené ve xxxxx xxxxxxxxx daňové xxxxxxxx, je doměřovací xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx.

(2) Xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx xxx, a xx ani x xxxxxxxx jejího xxxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxx, xx které xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx vybraná xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx x dodatečném xxxxxxx přiznání.

(3) Xxxxxxx-xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x daňového xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x němuž xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx pochybností xxxxx xxxxxxxx 1, x nedošlo-li xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx sdělením xxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxx pochybností. Správce xxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxxxxx vyrozumí x xxxxx xxxxxx sdělení.

(4) Xxxxx-xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx u daňového xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle odstavce 1, xxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx přiznání, xxxxx xxxxxxx xxxx tento xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx plnění xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx.

§110xx xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 355/2021 Xx. x účinností xx 1.10.2021

§110xx

Xxxxxxxxxx xxxx

Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxx.

§110xx vložen právním xxxxxxxxx x. 355/2021 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.10.2021

§110xx

Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx

(1) Xxx tvrzená xxxxxx xxxxxxxxxxxxx vybraná xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx režimu xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxx podání xxxxxxxx přiznání, a xx xx xxxx x xxx tvrzené.

(2) X xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx zprostředkovatel, xxxxx xxxx registrováni xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx místa, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx stanovené xxxxx, xxxxxxxx xx xxx xx tvrzenou xx xxxx 0 XXX.

(3) Xxx xxxxxxx xxxxxx uskutečňující xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx registrováni xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx místa, x dodatečném xxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx dodatečného daňového xxxxxxxx, x xx xx xxxx tvrzeného xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx dani.

(4) Xxxxx xx daň xxxxxxx x

x) daňovém xxxxxxxx xxxxx než xxxx, xxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxx ve xxxx 0 XXX,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx, x xxxxxxxx které by xxx xx původní xxxxxxxxx xxxxxx měla xxx nižší xxx xxxx, xxxxxxxx 3 xx xxxxxxxxx.

§110xx vložen xxxxxxx předpisem x. 355/2021 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.10.2021

§110xx

Xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxx daně

(1) Xxx opravě xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx osoba xxxxxxxxxxxxx vybraná plnění xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §42 xxxx. 1, 2, 4, 5 x 7 xx 9.

(2) Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx zprostředkovatel xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx výše xxxx, xxxxxxxxx obdobně xxxxx §43 xxxx. 1 xx 4.

§110zm xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 355/2021 Xx. x účinností od 1.10.2021

§110xx

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx x xxxx úřední

K doměření xxxx x moci xxxxxx může dojít xxxx, pokud správce xxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, že xxxxxxxx známá xxx xxxx xx správné xxxx.

§110xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 355/2021 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.10.2021

§110xx

Xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx přiznání

Osoba xxxxxxxxxxxxx vybraná xxxxxx xxxx zprostředkovatel xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx přiznání xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx přiznání xx xxxxxxxxx období, xx xxxxxx xx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxx. Tuto xxxxx xxxxx prodloužit.

§110zo xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 355/2021 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.10.2021

§110xx

Xxxxxx xxxxxxxxxxx daňového xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx spotřeby

(1) Po xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx daně xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx daně v xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx; x tomto xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx daně a xxx zjištění xxxxxxx xxxxxx poslední xxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 není xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx plnění nebo xxxxxxxxxxxxxxxx činí xxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx; §110o xxxx. 1 xx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx daňové xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx 9 xxx od xxxxxxx xxxx xxxxx xxx stanovení xxxx.

§110xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 355/2021 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.10.2021

§110zq

Pořadí úhrady xxxx

Xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx v daňovém xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx označena.

§110zq xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 355/2021 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.10.2021

§110zr

Placení xxxx xxxxx xxxxxxxx

Xxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxx xxxx.

§110xx vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 355/2021 Xx. x xxxxxxxxx od 1.10.2021

§110xx

Xxxxxxxxxxxxx daně

(1) Xxxxx x xxxxxx vznikají x eurech x xxxxxxxxx na 2 xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx.

(2) Za xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nevzniká xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxx xxxx.

(3) Xxxx z xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, nepřesáhne-li xxxxxx 40 EUR.

(4) Xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx-xx 40 XXX.

(5) X xxxxxxx režimu xxxx Xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx Xxxxxxxx xxxx úrok z xxxxxxxx nevzniká xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxx lhůta xxxxxxxxxx daně.

(6) Xxxxxxx xxxx může xx xxxxxxx xxxxxxxxx rozsahu xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x rámci xxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxx z xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx 100 % xxxxxx. Xxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

§110xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 355/2021 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.10.2021

§110xx

Xxxxxxxx xxxx

(1) Při xxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxx xxxx xxxx xx xxxx pro xxxxx vymáhání daně xx xxxxxxx kurz xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx pro xxx xxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx

x) není xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x

x) xxxxxxxxxxx 20 XXX.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x důsledku kurzového xxxxxxx, xxxxx nepřesahuje 20 XXX, xxxxxx.

§110xx xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 355/2021 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.10.2021

§110zu

Insolvenční xxxxxx

Xx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxx xxx xxxxxx daňového xxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx řízení.

§110zu vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 355/2021 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.10.2021

Oddíl 5

Zvláštní xxxxxxxxxx x správě daně xx xxxxxxx registrace xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx místa

§110zv

Postup xx zrušení xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx pověřující xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxx 2 xxxxxx ode dne xxxxxxx registrace osoby xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx zprostředkovatele xxxxx xxx dne změny xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx vynětí pověřující xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx používat xxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx registrace, xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx vybraným xxxxxxx; xx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxx byly xxxxxxxxx x xxxxxx soustavného xxxxxxxxxx povinností xxxxxxxxxxxx xx ke správě xxxx x xxxxxxxx xxxxxx.

§110xx vložen právním xxxxxxxxx x. 355/2021 Xx. x účinností xx 1.10.2021

§110xx

Xxxxxx daně po xxxxxxx registrace ve xxxxxxxxx xxxxxx jednoho xxxxxxxxx xxxxx

Xx xxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx nejpozději x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx součástí xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx zdaňovací xxxxxx xxxxxxxxxx ve zvláštním xxxxxx jednoho správního xxxxx, xx použije §110zp xxxxxxx.

§110xx vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 355/2021 Sb. x xxxxxxxxx od 1.10.2021

§110zx

Placení xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx plnění, které xxxxxxxxxxx x xx xxxxx byl xxxxxx xxxxxxxx xxxxx jednoho xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx

x) xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x

x) xxxx xxx nebyla xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxx, xx xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§110xx xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 355/2021 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.10.2021

§110xx

Xxxxxxxx ustanovení x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxx uskutečněných pověřující xxxxxx nezanikají xxxxx xxxx zánikem zprostředkovatele.

(2) Xxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxxxx xxx dne xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, nebo xxx xxx zániku xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx osoba, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, x xxxxxxxx daňových xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, který xx právnickou osobou x xxxxxxx nástupcem; xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx.

§110xx vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 355/2021 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.10.2021

ČÁST XXXXX

XXXXXXXXX, XXXXXXXXX X XXXXXXXXX XXXXXXXXXX

§111

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Pro xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxx xxxxxxxxx práv x xxx xxxxxxxxxxxxx, platí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

2. Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xx do svého xxxxxxxx xxxxxxxx všechny xxxxxxxx lhůty, xxxxx xxxxxx běžet xxxx xxxxxxxxx tohoto zákona. Xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx 1 xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

3. Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx předpisů xx xxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx.

4. Xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx povinen xx 25. července 2004 xxxxx daňové xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx 2004 podle dosavadních xxxxxxxx předpisů.

5. Zdaňovacím xxxxxxx xxx plátce, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx za kalendářní xxxxxxxxx x tento xxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxx 4, xx xxxxxx od 1. xxxxxx 2004 xx 30. xxxxxx 2004. Xx 1. xxxxxxxx 2004 xxxxxx podává xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §99.

6. Xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxx, xx xxxxx xxx číslice x pomlčka xx xxxxxxxxx xxxxx "XX". Xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx. Na xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx vyznačí xxxxx xxxxxxxx identifikačního xxxxx x osvědčení x xxxxxxxxxx.

7. Pro xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x §6 xxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx registrace xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx účinností xxxxxx xxxxxx.

8. Xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx roku 2004 xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx použije xxxx xxxxxxxx koeficient xxx xxxxxxxxxx nároku xx xxxxxxx xxxx podle §76 xxxx. 6 xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx roku 2003.

9. Xxx zrušení registrace xxxxxxxx dnem účinnosti xxxxxx zákona plátce, xxxxx při uplatnění xxxxxx na odpočet xxxx u xxxxxxx x období do 31. xxxxxxxx 2000 xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §20 xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx částku xxxxxxx xxxxxx xx odpočet xxxx xxxxx §74 xxxx. 5 xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §76 xxxxxx xxxxxx.

10. Při xxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxx xx 1.xxxxx 2004 xx 31.xxxxxxxx 2004 postupuje xxxxxx xxx, xx xx období od 1. ledna 2004 xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx znění §20 xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx 31. prosince 2004 xxxxx §76 xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx 1. xxxxx 2004 do xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx přiznání xx xxxxx xxxxx 2004. X xxxxxxx xxxxxxxxx opravy xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx za xxx vypořádané xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx postupuje xxxxx §20 odst. 11 xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx xx xxxxxx od xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx do 31. xxxxxxxx 2004 xxxxxx xxxxx do daňového xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx období roku 2004. Xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx 2005 xx použije jako xxxxxxxx koeficient xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx §76 xxxx. 6 xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx daně xx xxxxxxxxx období xx data xxxxxxxxx xxxxxx zákona do 31. prosince 2004.

11. X xxxxx xxxxxxxxxx xx xxx předcházejícího xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx po nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xx xxxxxx daně xxxxxxx xxxxxxx xxx xx dni uskutečnění xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxx datem xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx. X smluv xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona na xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx, xxxxx je xxxxxxx xxxxxxx x zaplatit xxx, xxxxxxx tuto xxx xxxxxxx ke xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xx xxx xxxxxxx platby, xxxxx je xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona. Xxxxxx zaplacená xxxx xxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx není xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

12. Xxx xxxxxxx x finančním pronájmu, xxxxx xxxx xxxxxxxx x předmět smlouvy xxx předán do xxxxxxx do dne xxxxxxxxxxxxxxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx č. 588/1992 Sb., x xxxx z xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx platném xx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

13. Xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx v xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx zaregistrovat xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx bude xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx.

14. X xxxxx, xxxxx xxxx x xxxxx členském státě xxxx xxxx přistupujícím xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx režimu xxxxx nebo xxxxxxx xx 30. xxxxx 2004 x xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona vstoupí xx tuzemska, xx xxxxxxxxx xxxx při xxxxxx xxxxx.

15. X xxxxx, které bylo x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xx 30. dubna 2004 x po xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx vstoupí xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, se postupuje xxxx při xxxxxx xxxxx.

16. Xxxxxxxxxx §36 xxxx. 10 xx xxxxxx použije xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx 30. xxxxx 2004.

17. Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 377/2005 Xx.

18. Pro xxxxxxxxx xxxxx plnění xxxxx §8 xxxx. 3 x období xx účinnosti xxxxxx xxxxxx do 31. xxxxxxxx 2004 xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx překročena x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx roce.

19. Xxxxxxxxxx x záznamní xxxxxxxxxx vydané xxxxxxx xxxx xxxxx §18 xxxxxx x. 588/1992 Xx., x dani x xxxxxxx hodnoty, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xx x xxxxxxxxx xx 31. xxxxxxxx 2004, xxxxxxxxx v platnosti x xx dni xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

20. X převodu xxxxxxxxxxx, x kterého dojde x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx 30. xxxxx 2004, se xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

21. X zboží, xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx postupuje xxx xxxxxxxxx daně xx účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxx celních xxxxxxxx.

22. X programů xxxxxxxxxxx pomoci xx xx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxx xxx xxxxx §81 xx xx xxxxxxxx těchto xxxxxxxx.

23. Pokud bude xxxxx před xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx propuštěno xx xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx orgánem, xxxxxxxxx plátce xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx prostředky.

§112

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxx se:

1. Xxxxx č. 588/1992 Sb., x xxxx z xxxxxxx xxxxxxx.

2. Xxxxx č. 321/1993 Sb., xxxxxx xx xxxx x doplňuje zákon x. 588/1992Sb., x xxxx x přidané xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 196/1993 Xx.

3. Xxxxx č. 258/1994 Sb., xxxxxx xx mění x xxxxxxxx xxxxx x. 588/1992 Sb., x xxxx x xxxxxxx hodnoty, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

4. Xxxxx č. 133/1995 Sb., xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxx x. 588/1992 Xx., x xxxx x přidané xxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

5. Xxxxx č. 208/1997 Sb., xxxxxx se xxxx x xxxxxxxx xxxxx x. 588/1992 Xx., o xxxx x přidané xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§113

Účinnost

Tento zákon nabývá xxxxxxxxx dnem xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx Xxxxx republiky k Xxxxxxxx xxxx v xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx §23 xxxx. 3, §73 xxxx. 3 xxxx poslední x §51 xxxx. 1 písm. x), xxxxx nabývají xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 2005.

Xxxxxxxx v. x.

Xxxxxx x. x.

Xxxxxxx x. 1 x zákonu x. 235/2004 Xx.

Xxxxxx xxxxxx, xxx jejichž xxxxxxxxx xx xxxxxxxx, které xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx za xxxxx xxxxxxx k xxxx

1. Xxxxxx xxxx, xxxxx, xxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxx.

2. Xxxxxx nového xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx prodeje.

3. Služby xxxxxxxxxxxxxxx.

4. Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx.

5. Skladování, xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx.

6. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx služby.

7. Xxxxxx xxxxxxxxxx agentur.

8. Služby xxxxxxxx xxxxxx, veletrhů x kongresů.

9. Provozování xxxxxxxx xxx zaměstnance, xxxxxx, závodních x xxxxxxxxx jídelen.

10. Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx §53.

11. Xxxxxx uskutečněná Xxxxxxx xxxxxxxxxxx intervenčním xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx a potravinářských xxxxxxx podle předpisů xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx fondu.

Xxxxxxx x. 2 x zákonu x. 235/2004 Xx.

Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx

XX-XXX

Xxxxx xxxxxx

38.1

Xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx odpadu.

38.2

Příprava x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

38.3 Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxxx.

51

Xxxxxxx xxxxxxxx pravidelná xxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxx zavazadel.

86

Zdravotní xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx XX-XXX 86, xxxxx xxxx xxxx zdravotní služby xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx §58.

87

Sociální xxxx, xxxxx není xxxxxxxxxx xx daně xxxxx §59.

90

Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxx práva xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx a xxxx xxxxxx nezávislých xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx modelů x xxxxxxx.

96.03

Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx pohřebních xxxxxx xxx xxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxx sazbě daně xxxxxxxxx služby, které xxxxxxxxxx xxxxxxxx číselnému xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx XX-XXX xxxxxx k 1. xxxxx 2008 x výslovně xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx x xxxxxxx části xxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx po xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxxx jízdních xxxx, xxxxxxxxxxx podle xxxxxx č. 111/1994 Sb., o xxxxxxxx xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxxx č. 266/1994 Sb., x dráhách, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx č. 49/1997 Sb., x xxxxxxxx letectví x x změně x xxxxxxxx zákona č. 455/1991 Sb., o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákona č. 114/1995 Sb., x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, nebo xxxxxxxx č. 122/2014 Sb., x xxxxxxxx řádech veřejné xxxxxxx xxxxxxx, xxx-xx x linkovou osobní xxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 121/2000 Sb., x xxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x právem xxxxxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

Xxxxxxx č. 2a x xxxxxx x. 235/2004 Xx.

Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx

XX-XXX

Xxxxx xxxxxx

36.00.2 Xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx sítí.
37 Odvádění x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx služeb xxxxxxxxxxxxx s těmito xxxxxxxxx.

49

Xxxxxxx xxxxxxxx pravidelná xxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxx zavazadel x xxxxxx doprava xxxxxxxxxx xxxxx.

50

Xxxxx xxxxxxxx pravidelná xxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxx zavazadel.

55 Ubytovací služby.
56

Stravovací xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx

- nejsou jako xxxxxxxxxx xxxxxx osvobozeny xx xxxx xxxxx §57 xx 59,

- xx xxxxxxx x xxxxxx alkoholických nápojů; xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx nápojů uvedených xxx kódem nomenklatury xxxxxxx xxxxxxxxx 2203 00 10, xxxx

- xx v xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx nejedná x xxxxxx tabákových xxxxxxx xxxxxxxxx pod xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx 24.

59.14, 90, 91, 93 Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx ke xxxxxx xx představení, xx xxxxxxx, do xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxx, do xxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxx, xx xxxxxxx a xx xxxxxxx kulturní xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxxxx oprávnění ke xxxxxx xx botanických xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx parků.
77, 85, 91 Xxxxxxxxx xxxx xxxxx knih, xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx, novin, xxxxxxxx, periodik, xxxxxxxxxxx xxxx, předloh xx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, hudebnin x kartografických xxxxxxx, xx jejichž dodání xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxx služby poskytované xxxxx xxxxxxxxxx zákona xxxx obdobné xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisu.
81.21.10 Služby xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx.
81.22.11 Xxxxxx mytí xxxx prováděné v xxxxxxxxxxxx.
88.10, 88.91 Domácí xxxx x xxxx, xxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
93.11, 93.12, 93.13, 93.29.11 Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx vstupu xx xxxxxxxxx události; použití xxxxxxx i xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx činnostem; xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx parků x xxxxx.
95.23 Xxxxxx obuvi x xxxxxxxx xxxxxxx.
95.29.11 Xxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx.
95.29.12 Xxxxxx xxxxxxxx xxx.
96.02 Xxxxxxxxxx a holičské xxxxxx.
96.04 Xxxxxx tureckých xxxxx, xxxx, xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx jeskyní.

Druhé xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx číselnému xxxx klasifikace xxxxxxxx XX-XXX xxxxxx x 1. lednu 2008 x výslovně uvedenému xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx kódu v xxxxxxx části xxxx xxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx pro xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx rozumí xxxxxxx xxx xxxxxx vybraných xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x 1. xxxxx 201872).

Pravidelnou xxxxxxxxx dopravou osob xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx cestující xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx předem xxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx předem xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 111/1994 Sb., x xxxxxxxx dopravě, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákona č. 266/1994 Sb., x xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx č. 49/1997 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxx a x xxxxx a xxxxxxxx xxxxxx č. 455/1991 Sb., x živnostenském xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx č. 114/1995 Sb., x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx č. 122/2014 Sb., o jízdních xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, jde-li x xxxxxxxx osobní xxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx do xxxxxxxxx xxxxx daně rozumí xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx č. 65/2017 Sb., x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x domácnostech x služby xxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx zařazení xxxxxx xx příslušné xxxxx xxxx považuje xxxxx x obytném xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx domě. Xx xxxxxxxx xxxxx x domácnosti xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx prostor bytového xxxx.

Xxxxxxx č. 3 x xxxxxx x. 235/2004 Xx.

Xxxxxx zboží xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx

Xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx sazebníku

Název xxxxx

01-05, 07-23, 25

- Xxxxxxxxx xxxxxx nápojů (vyjma xxxxxxxxxxxxx, vymezených xxxxxxxxx xxxxxxxxx70) a xxxxxx xxx zvířata; xxxx xxxxxxx, xxxxxx, rostliny x přísady, xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx; výrobky obvykle xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx náhražka xxxxxxxx; xxxx.

Xxxx zboží xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx 2203-2208 x zboží xxxxxxxxx xxxx 0402, 0404, 1901, 2106, xxxxx xx zahrnuto x příloze č. 3a.

06

- Xxxx xxxxxxx a xxxx xxxxxxxx; xxxxxx, kořeny x xxxxxxx; xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

07-12

- Xxxxxxxx a xxxxxx.

28-30

- Xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxxxx, aspartam, xxxxxxxx x xxxx xxxx, antibiotika, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx - xxx xxxxxx xxx zdravotní xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx x léčbu xxx xxxxxxx lékařské xxxxx.

Xxxx xxxxx zařazeného xx xxxxxxxxx xxxx 2843-2846, 2852, 3002, 3003, 3004, 3006, xxxxx xx xxxxxxxx x příloze č. 3a.

01-96

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx předpisu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx prostředky, xxxxx jsou obvykle xxxxxx xxx výlučnou xxxxxx xxxxxxx nemocných xxxx zdravotně postižených x xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxx zařadit xx

- xxxxxxxx skupiny x xxxxxxx x. 1 xxxxxx X xxxxxxx x. 3 x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxx zařadit xx xxxxxxxx skupiny "Nekategorizované xxxxxxxxxxxx prostředky", vatu xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x výjimkou hypoalergenní xxxxxxxx,

- přílohy č. 4 k xxxxxx o veřejném xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

01-96

- Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx příslušenství xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx upravujícího zdravotnické xxxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx osobní potřebu xxxxxxxxx xxxx zdravotně xxxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx ke xxxxxxxx xxxxxx důsledků, pokud xx xxxxx x xxxxxxxxxxxx prostředky zhotovené xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx pracovníka, xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx vydává xxxxxxxxxxxx xxxxx charakteristik xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx pouze xxx jednoho xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

90

- Xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx, včetně xxxxx, chirurgických xxxx x xxxxxxx pasů; xxxxx x jiné xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx; xxxxx xxxxx xxxx; xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx nošené v xxxx xxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x organismu xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxxxxx, x xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx předpisu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx nemocných xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x léčení xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx důsledků.

48, 64, 66, 84, 85, 87, 90, 91

- Xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx nemocnými nebo xxxxxxxxx postiženými x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx prostředků xxxxx xxxxxxxx předpisu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x to:

- Braille xxxxx

- Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx x částečně xxxxxx xxxxx

- Psací xxxxxx x stroje xx xxxxxxxxxx xxxxx (xxxxxx procesory) xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx vidícími xxxxxxx nebo xxxxxxx x xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx horní xxxxxxxxxx

- Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx nebo hmatovým xxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx a elektronické xxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx vidící xxxxx

- Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx pro nevidomé x částečně vidící xxxxx s hlasovým xxxx hmatovým xxxxxxxx xxxx hardwarovým xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx písma x xxxxxx, x xxxxxx jednotky x xxxxxxxx zařízení x xxxxxxxx nebo hmatovým xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxx

- Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx osoby, xxxxxxxxxx pro nevidomé x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx písma

- Xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx osobami se xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx končetinami

- Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx

- Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx

- Xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx

- Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxx xxxx, pro xxxxxxx postižené xxxxx

- Xxxxxxx xxx xxxxxxxx x částečně xxxxxx xxxxx s xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx výstupem x xxxxxxxx jiným xxx x xxxxxxx xxxx a vibrační x xxxxxxxx hodinky xxx xxxxxxxxx xxxxx

- Xxxxxxxx x světelné xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxx x xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxx a částečně xxxxxx osoby

- Xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, x kterých xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, že xxxxx xxxxxx k xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx.

94

- Xxxxxx xxxxxxx xx automobilů.

4401

- Xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx, xxxxxx a xxxxxxx odpad a xxxxxx, též aglomerované xx xxxxx, xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxx.

Xxxxx nomenklatury xxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx uvedený x xxxxxx sazebníku xx xxxxx xxxxxxx k 1. xxxxx 201872).

Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, které xxxxxxxx současně xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx popisu k xxxxxx kódu x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxxx nápoji se xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx č. 65/2017 Sb., x xxxxxxx zdraví před xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxx x. 3x x xxxxxx x. 235/2004 Xx.

Xxxxxx zboží xxxxxxxxxxxxx xxxxx snížené xxxxx xxxx

Xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx sazebníku

Název zboží

0402, 0404, 1901,2106

- Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x potraviny xxx xxxx xxxx.

0801, 1101 xx 1106, 1201, 1204, 1206 xx 1208, 1212, 1214, 2004, 2005

- Xxxxxxx výrobky, x xx:

- x xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxx kódy xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 8 x 12

- x brambor

- xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx 0713, xx xxxx xxxx x xxxxxx xxxx hlíz xxxxx 0714 xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx 8.

- Směsi těchto xxxxxxxxx výrobků.

1107 xx 1109, 1903, 3505

- Xxxx, škroby, pšeničný xxxxx a xxxxx xxxxxx výrobků.

1806, 1901, 2004, 2005, 2103, 2106

- Upravené xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx lepku.

2201 - Xxxxx voda.

2843-2846, 2852, 3002, 3003, 3004, 3006

- Radiofarmaka, xxxxxxxx xxxxx, xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, diagnostické xxxxxxxxx xxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx - určené xxx zdravotní a xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx lékařské xxxxx.

4901 - 4905, 4911, 8523

- Knihy, xxxxxxx, xxxxxx, prospekty, xxxxxx, xxxxxxxx, periodika, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x kartografické výrobky, xxxxxx zvukového xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx

- jsou obsaženy xx hmotném xxxxxx x

- xxxxx x xxxxx, u kterého xxxxxxx představuje více xxx 50 % xxxxxx xxxx xxxxx xx výlučně nebo xxxxxxxx sestává z xxxxxxxxx zvukového xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx obsahu.

Kódem xxxxxxxxxxxx celního xxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx sazby daně xxxxxx xxxxxxx kód xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx v celním xxxxxxxxx ve xxxxx xxxxxxx x 1. xxxxx 201872).

Xxxxx xxxxxxx xxxxx daně xxxxxxx xxxxx, xxxxx odpovídá xxxxxxxx kódu xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxxx x pokračovací xxxxxxxxxx xxxxxxx se xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx příslušné xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx 2 xxxx. 2 xxxx. x) x x) xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 609/2013 ze xxx 12. xxxxxx 2013, o potravinách xxxxxxxx pro kojence x xxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxx zvláštní xxxxxxxx účely x xxxxxxx xxxxxxxxx stravy xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x o xxxxxxx xxxxxxxx Xxxx 92/52/EHS, xxxxxxxx Komise 96/8/XX, 1999/21/XX, 2006/125/XX a 2006/141/XX, směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx 2009/39/XX x nařízení Xxxxxx (XX) č. 41/2009 a (XX) x. 953/2009. Potravinami xxx malé děti xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxx 2 odst. 2 xxxx. x) nařízení (XX) č. 609/2013.

Xxxxxxx výrobky x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, slad, xxxxxx, xxxxxxxx lepek x xxxxx těchto xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x připravené xxxxx x přípravě xxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx potravin xxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx lepku xxxxxxxxxx x xxxxxxxx Komise (XX) č. 41/2009 xx xxx 20. ledna 2009 o xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x nesnášenlivostí lepku.

Pitnou xxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx vodovodem xxxxx xxxxxx č. 274/2001 Sb., x xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx pro veřejnou xxxxxxx x x xxxxx některých xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx), xx xxxxx pozdějších předpisů.

Reklamou xx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx sazby xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 40/1995 Sb., x xxxxxxxx reklamy x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x. 468/1991 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxx x. 4 x xxxxxx x. 235/2004 Xx.

Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx

Xxx nomenklatury celního xxxxxxxxx

Xxxxx zboží

A) Xxxxxxxx xxxx

5805

- Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx x xxxx kopiích.

6304

- Nástěnné xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx předlohy xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxx.

9701

- Xxxxxx, malby, xxxxxx, xxxxxx, a xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx umělcem, xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx, technické, xxxxxxxxxx, obchodní, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx dekorované x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxx malovaná pozadí.

9702

- Xxxxxxx rytiny, xxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx zhotoveny xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, x xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

9703

- Xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx; odlévané xxxxx xx 8 xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx zástupce.

B) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

9704

- Xxxxxxxx známky, xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx, obálky xxxxxxxxxx x xxxxxxxx poštovním xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx, poštovní xxxxxx x obdobné xxxxxxxxxx či nefrankované xxxxxxxx, pokud xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx ani xxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

9705

- Xxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx, anatomického, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxx numismatického xxxxx.

X) Starožitnosti

9706

- Jiné xxxxxxxx než xxxxxxxx xxxx xxxx sběratelské xxxxxxxx, pokud xxxx xxxxxx 100 xxx.

Příloha x. 5 x xxxxxx x. 235/2004 Xx.

Xxxxxx zboží, x xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx

Xxx nomenklatury xxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxx zboží

2618 00 00

Xxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxx xxxxx) z xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx

2619 00

Xxxxxxx, xxxxxxx struska (xxxx xxx granulovaná xxxxxxx), okuje x xxxx odpady z xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx

2620

Xxxxxxx, xxxxx x xxxxxx (xxxx než x xxxxxx xxxxxx xxxx oceli), obsahující xxxx, arsen, xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx

3915

Xxxxxx, úlomky x xxxxxxx z xxxxxx

4004 00 00

Odpady, xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx (jiné xxx z xxxxxxx xxxxxxx) x prášky x xxxx x xxxx

4707

Xxxxxxx xxxxx, kartón xxxx xxxxxxx (xxxxx x xxxxx)

5003 00 00

Xxxxxxxx odpad (včetně xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, niťového xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx)

5103 00 00

Xxxxx x xxxx xxxx z xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx avšak xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx)

5103 20 00

Xxxxxxx xxxxx x vlny xxxx xxxxxxx zvířecích xxxxxx

5103 30 00

Xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

5202 00 00

Xxxxxxxx odpad (xxxxxx niťového odpadu x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx)

5202 10 00

Niťový odpad

5505

Odpad x chemických xxxxxx (xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx)

6310

Xxxxxxx xxxx nové xxxxx, xxxxxxx, xxxxx, xxxxxxx a lana x textilních materiálů xx formě xxxxxx xxxx výrobků vyřazených x xxxxxxxxx

7001 00 10

Xxxxxxxx xxxxxx x xxxx skleněné odpady

7112

Odpad x šrot z xxxxxxx xxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx kovy; ostatní xxxxx a xxxx xxxxxxxxxx drahé xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx

7204

Xxxxx x xxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx; xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx x ingotech

7404 00

Xxxxxx xxxxx x xxxx

7503 00

Niklový xxxxx x xxxx

7602 00

Xxxxxxxxx xxxxx x xxxx

7802 00 00

Olověný odpad x šrot

7902 00 00

Xxxxxxx odpad x xxxx

8002 00 00

Xxxxxx xxxxx x xxxx

8101 97 00

Odpad x xxxx z wolframu

8102 97 00

Xxxxx x xxxx x xxxxxxxxx

8103 30 00

Xxxxx x xxxx x xxxxxxx

8104 20 00

Odpad x xxxx z hořčíku

8105 30 00

Odpad x xxxx x kobaltu

ex 8106 00 10

Xxxxx x šrot x xxxxxxx

8107 30 00

Xxxxx x xxxx z xxxxxx

8108 30 00

Xxxxx x xxxx x xxxxxx

8109 30 00

Xxxxx x šrot xx xxxxxxxx

8110 20 00

Odpad x xxxx x xxxxxxxx

8111 00 19

Odpad x xxxx x xxxxxxx

8112 13 00

Xxxxx x šrot z xxxxxxx

8112 22 00

Xxxxx x šrot x xxxxxx

8112 52 00

Xxxxx x xxxx x xxxxxxx

8112 92 10

Xxxxx x šrot hafnia

8112 92 21

Odpad x xxxx x xxxxx (xxxxxxxx); xxxxxx; xxxxxx; xxxxx; xxxxxx x xxxxxxxx

8113 00 40

Odpad x xxxx z xxxxxxx

8548 10

Xxxxx a xxxxxx galvanických xxxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx; xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, baterie x xxxxxxxxxx akumulátory.

Kódem nomenklatury xxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x 1. xxxxx 201872).

Xx-xx xxxx kódem xxxxxxxxxxxx celního xxxxxxxxx xxxxxxx "xx", xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx nomenklatury celního xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx kódu x xxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxx x. 6 x xxxxxx x. 235/2004 Xx.

Xxxxxx dodání xxxxx xxxx poskytnutí xxxxxx, xxx xxxxx xx xxxxxxx režim xxxxxxxxx daňové xxxxxxxxxx, xxxxxxx-xx tak xxxxx xxxxxxxxx

1. Převod xxxxxxxxx xx xxxxx skleníkových xxxxx podle zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx obchodování x povolenkami xx xxxxx skleníkových xxxxx.

2. Xxxxxx mobilních telefonů, xxxxxxx xx xxx xxxxx daně z xxxxxxx hodnoty rozumí xxxxxxxx vyrobená xxxx xxxxxxxx xxx použití xx xxxxxxx xx xxxx, která xx xxxxxxx, x xxxxxxxxxxx xx stanovených xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxx xx xx, xxx xxxx xxxxx xxxxxxx.

3. Xxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, jako xxxx xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxx zabudováním xx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

4. Xxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x §7a xxxx. 2.

5. Xxxxxx xxxxxxxxxxx plynu x xxxxxxxxx.

6. Poskytnutí xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

7. Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx x laptopů.

8. Xxxxxx xxxxxxxx x technických xxxxxx, včetně olejnatých xxxxx x cukrové xxxx.

9. Xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx kovů, xxxxxx drahých kovů, xxxxxx xxx x příloze č. 5 x x xxxxxxxx dodání, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx podle §90 xxxx 92.

10. Xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxx xxxxxxxx uplatňovat xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxx 193 xxxxxxxx 2006/112/ES x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxx č. 6 xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 360/2014 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2015

Čl. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxx uplatnění xxxx x xxxxxxx hodnoty xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

2. Xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx (xxxxxxx xxxxxx) x xxxxxxx části Xxxxxxxx města Xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx povinnými k xxxx, xx xxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxx statutární xxxxx xxxx Hlavní xxxxx Xxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxx, xxxx plátcem xxxxx dosavadních xxxxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 635/2004 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2005

Čl. XXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx daně xx xxxx daně xxxxx xxxxxxxxxx §42 xxxx. 1 xxxx. d) xxxxx provést za xx xxxxxx, xx xxx xxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

Xx. XXX vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 545/2005 Xx. s xxxxxxxxx od 1.1.2006

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xx. XX

Xxxxxx xx věcech, x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x územních xxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxx xxxxx, xxxxxxxx územními xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, dokončí xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx.

Xx. XX vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 230/2006 Xx. x xxxxxxxxx od 1.6.2006

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxx xxxxxxxxx xxxx x přidané hodnoty xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxx, se xxxxxxx xxxxxxxxx právní xxxxxxxx.

2. X převodu xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxx x převodu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx domu, rodinného xxxx xxxx xxxx, x kterého xxxxx x právním xxxxxxx xxxxxx xx 31. xxxxxxxx 2007, xx xxxxxxx xxxxxxx sazba xxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 261/2007 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2008

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxx xxxxxxx náhrady xx xxxxxxxxxxx xxxx při xxxxxxxxx zákonné xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx nastalo xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xx. XX vložen právním xxxxxxxxx č. 270/2007 Xx. x xxxxxxxxx xx 31.10.2007

Xx. CIV

Přechodné ustanovení

Ustanovení xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx i xxx xxx z přidané xxxxxxx související s xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx a pravomocně xxxxxxxxxx podle xxxxxx č. 328/1991 Sb., x xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

Čl. XXX xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 296/2007 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2008

Xx. II

Přechodná ustanovení

1. Xxx xxxxxxxxx xxxx x přidané xxxxxxx xx zdaňovací xxxxxx xxxxx dnem nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx s xxx xxxxxxxxxxxxx se použijí xxxxxxxxx právní předpisy.

2. Xxx smluvní xxxxxx xx smluv o xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx zákona x. 235/2004 Sb., ve xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx dne xxxxxxxxxxxxxxx xxx nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xx xxxxxxx ustanovení xxxxxx x. 235/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

3. Xxxxx xxxxxxx x xxxx, registrovaná xxxx osoba xxxxxxxxxxxxxx x xxxx podle §96 x 97 xxxxxx x. 235/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxxx do xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, a nevztahuje xx na xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §95 xxxxxx č. 235/2004 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx §94 xxxxxx x. 235/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, x je xxxxxxx xx 15 xxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx tohoto zákona xxxxxxx místně xxxxxxxxxxx xxxxxxx daně, xx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx.

4. Xxxxx xxxxxxx x dani xx xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxx členském xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x dani xxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxx, která xx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx podle §94 zákona x. 235/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, s xxxxxxxx provozovny, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx plnění xxxxxxxxxx xx xxxx xxx nároku na xxxxxxx daně, xx xxx dne nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx §94 xxxxxx č. 235/2004 Xx., ve xxxxx účinném ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xx povinna xx 15 dnů xxx xxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx podat xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx.

5. Xxxx xxxxxx xxx xxxxx registrace xxxxxx xxxxx §94 x 95 x xxxxxxx xxxxxxxxxx plátce podle §106 zákona x. 235/2004 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, se xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx 12 xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx

x) podle §6 xxxx. 2 xxxxxx x. 235/2004 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxx, v jejichž xxxxxxx byl x xxxxxxxxx xxxxx x. 235/2004 Sb., xx xxxxx xxxxxxx do xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, x

x) xxxxx §6 odst. 2 zákona x. 235/2004 Xx., ve xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxx byl x xxxxxxxxx zákon x. 235/2004 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

6. X dovezeného xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx osvobozením od xxxxxxxxx xxx xx xxx předcházejícího xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, se použijí xxxxxxxxxx zákona č. 235/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxxx do xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

Xx. XX xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 302/2008 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2009

Xx. XX

Xxxxxxxxx ustanovení

1. X osobního xxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxx xxxxx §13, xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx podle §16, xxxxxxx podle §20 x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx automobilu52), x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx do xxx předcházejícího xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx pro xxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx §72 xx §79 xx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxxxx dni xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona, x xx i xx datu xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

2. Xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx za úplatu xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx sjednají, xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx, x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx dne předcházejícího xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xx xxx uplatnění nároku xx odpočet xxxx xxxxxxx ustanovení §72 xx §79 ve xxxxx xxxxxxx xx xxx předcházejícímu xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xx x po xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

3. U xxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx osobního xxxxxxxxxx52), vymezeného xxxxx xxxx 1 a 2 přechodných ustanovení, xx xx xxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx plnění xxxxxxxxxx xx daně xxxxxxxxxx §62 xxxx. 2 xx xxxxx xxxxxxx do xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 87/2009 Xx. x účinností xx 1.4.2009

Čl. XXXX

Xxxxxxxxx ustanovení

1. Xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx x xxxxxxx hodnoty za xxxxxxxxx xxxxxx předcházející xxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx, jakož x pro práva x xxxxxxxxxx x xxx související, xx xxxxxxx dosavadní právní xxxxxxxx.

2. Xxxxxx, který xxxxxx xxxxxxxxx, plyn, xxxx, teplo, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, je za xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx roku 2009, xxx xxxx xxxx 2010, oprávněn xxxxxxx xxxxxxxxx odečet x xxxxxxxx zařízení x 31. xxxxxxxx 2009, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx při xxxxxx xxxxxxxxx, plynu, xxxx, xxxxx x xxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx služeb x xxxx 31. xxxxxxxx 2009, x xx x tehdy, xxxx-xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xx tomto xxxx. X xxxxxx xxxxxxxxx xxx u xxxxxxxx xx xxxxxx xx 31. prosince 2009 xxxxxx uplatní xxxxx daně xxxxxxx xx 31. xxxxxxxx 2009 x u xxxxxxxx xx xxxxxx xx 1. xxxxx 2010 xxxxxx uplatní xxxxx xxxx platnou xx 1. xxxxx 2010.

3. Plátce, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx přiznat xxx x úplat xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx zdanitelného xxxxxx, x to xxxxxxxxxx xx 31. xxxxxxxx 2009, xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx dni xxxxxxxxxxx zdanitelného xxxxxx xx 1. lednu 2010 xxxxx xxxx x přidané xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx přijetí xxxxxx.

4. X smluv x finančním xxxxxxxx, xxxxx byly xxxxxxxx xx 31. prosince 2008 xxxxx xxxxxx x. 235/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xx 31. prosince 2008, a xxxxxxx xxxxxxx smlouvy byl xxxxxx do xxxxxxx xxxxxxx xx 31. xxxxxxxx 2008, xx xx 1. xxxxx 2010 xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xx 31. prosince 2008.

Xx. XXXX vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 362/2009 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2010

Čl. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxx xxxxxxxxx daně x xxxxxxx hodnoty xx xxxxxxxxx období xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxx i xxx xxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxx s tím xxxxxxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx právní předpisy.

2. Xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx registrovaným x dani x xxxxxx xxxxxxxxx státech, xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx předpisů.

3. Xxxxxxxx xxxxxxxx hlášení xx xxxxxxxxx xxxxxx xx dne xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx je xxxxxx xxxxxxx podat xxxxx §102 xxxxxx x. 235/2004 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xx dne nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

4. Xx-xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx základě xxxxxxx x sdružení10) xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx skupina xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx 31. xxxxx 2010, pokud xxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxx xxx x xxxxxx xxxx není xxxxxxxx xxxxxxxxxx sdružení xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx10) xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx.

5. Xx-xx xxxx xxxxxxx xx dni xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx, zaniká xxxx xxxxxxxx xx skupině xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. II xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 489/2009 Sb. x účinností xx 1.1.2010

Xx. XX

Xxx xxxxxxxxx xxxx z přidané xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx i xxx xxxxxxxxx práv x xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx zákon č. 235/2004 Xx., ve xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 120/2010 Xx. x xxxxxxxxx xx 29.4.2010

Xx. II

Přechodná xxxxxxxxxx

1. Xxx uplatnění daně x xxxxxxx xxxxxxx xx zdaňovací xxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx i xxx xxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxx xx použijí xxxxxxxxx právní xxxxxxxx, xxxx-xx dále xxxxxxxxx xxxxx.

2. Pro xxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx za xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx stanovené x §73 zákona x. 235/2004 Sb., xx xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

3. Xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona xxxxxx xxxxxxx nárok xx xxxxxxx xxxx u xxxxxxxxx zdanitelných xxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx dlouhodobého majetku xxxxxxxxxxx vlastní činností, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §13 xxxx. 4 xxxx. x) xxxxxx x. 235/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx přijal xxxxx xxxx nabytí účinnosti xxxxxx zákona a xxxxx na xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx vznikne nárok xx xxxxxxx xxxx x případě, xx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxx, xx nárok xx odpočet daně xxxxxxx x xx xxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. V těchto xxxxxxxxx je xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nárok xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx za xxxxxxxxx xxxxxx, ve kterém xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx podle §13 xxxx. 4 xxxx. x) zákona č. 235/2004 Xx., ve xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxx xxxxxxxxx nároku xx xxxxxxx daně podle xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx §73 xxxx. 3 x 4 xxxxxx č. 235/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxxx ode dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

4. Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxx 2011 xx xxxxxxxxx xxxxx §76 xxxxxx x. 235/2004 Xx., xx znění xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

5. V xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x majetku pořízeného xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona xx ode xxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx xxx úpravě xxxxxxx daně xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx §78 xxxx 79 xxxxxx x. 235/2004 Xx., xx xxxxx účinném xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

6. Xxx xxxxxxx hmotného xxxx nehmotného xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx plátce, pokud xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xx ode xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxxx xxxxx §13 xxxx. 4 xxxx. a) xxxx §14 xxxx. 3 písm. x) xxxxxx x. 235/2004 Xx., ve znění xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

7. Xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx zdravotním xxxxxxxxxx, xxxxx započala xxxxx podle §85 xxxx. 7 zákona x. 235/2004 Sb., xx znění xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx postupuje xxxxx §85 xxxx. 7 xxxxxx x. 235/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

Xx. XX vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 47/2011 Xx. x xxxxxxxxx od 1.4.2011

Čl. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx předcházející xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, jakož x xxx práva x xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx, se xxxxxxx xxxxx x. 235/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

2. Zrušen xxxxxxx předpisem č. 262/2014 Xx.

3. Při xxxxxx xxxx, při xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x odváděním x xxxxxxxx, xxxxxxxx zneškodňováním xxxxxxxxx xxx x xxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx je xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx uskutečnění zdanitelného xxxxxx ode xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, oprávněn xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxx ke xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxx na xxxxxxx xxxxxxxx, xx-xx xxxxxx x měřicích xxxxxxxx proveden až xx xxxxx dni. X těchto xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xx období přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona plátce xxxxxxx sníženou xxxxx xxxx xxxxxxx v xxxxx xxxxxx x x spotřeby za xxxxxx xxx dne xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx sazbu xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxx; x xxxxxxx xxxxxxx úplaty xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xx které vznikla xxxxxxxxx xxxxxxx daň, xx xxxxxxx tyto xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx období podle §37 xxxx. 3 xxxxxx č. 235/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Plátce xx xxxxxxxx x xxxxxx vody, poskytnutí xxxxxx spojené x xxxxxxxxx x čištěním, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx odpadních xxx x za xxxxxx tepla xxxx xxxxxx vztahujícím xx xxxxxxxx k období xxxxx dnem nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx sazbu xxxx xxxxxxx v xxxxx období, x xx x x xxxxxxx, xxx ke xxxxxxxx skutečné xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

4. Xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 262/2014 Xx.

5. Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 262/2014 Xx.

6. Xxxxxxx-xx xxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx na xxxxxxx xxx přijetí xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx zdanitelného xxxxxx x xxxxxxx-xx den xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx daně a xxx xxxxxxx xxxx xxxxx §37 xxxx. 1 xxxx 2 xxxxxx x. 235/2004 Xx., xx znění xxxxxxxxxx předpisů, sazbu xxxx platnou xx xxx uskutečnění xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x to xxxxx xx xxxxxxx xxxx stanoveného podle §37 odst. 3 xxxxxx č. 235/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

7. Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 262/2014 Xx.

8. Zrušen xxxxxxx předpisem č. 262/2014 Xx.

9. X xxxxxxx xxxxxxx daně xxxxxxxxxxx x technického xxxxxxxxxx pořízeného xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona se xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxx úpravě xxxxxxx xxxx postupuje xxxxx §78 odst. 3 x §78a odst. 1 xxxxxx č. 235/2004 Xx., ve xxxxx xxxxxxx přede xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

10. Xxxxx xxxxxx uskutečňuje xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx zdanitelné xxxxxx, u kterého xx povinen xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx daňové xxxxxxxxxx podle §92e xxxxxx x. 235/2004 Xx., ve znění xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxxxx xx přede xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx daň ke xxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx u xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx základ xxxx z xxxxxxx xxxx základem xxxx xxxxx §36 xxxx. 1 zákona x. 235/2004 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxxxxx základů xxxx podle §36 xxxx. 2 zákona x. 235/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xx. XXX

Xx. XXX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 502/2012 Sb.

Xx. IV

Přechodná xxxxxxxxxx

1. Xxx xxxxxx povinnosti x xxxx z xxxxxxx hodnoty za xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, jakož x pro práva x povinnosti x xxx xxxxxxxxxxx, se xxxxxxx xxxxx č. 235/2004 Xx., xx xxxxx účinném xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

2. Xxx xxxxxx xxxx, při xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x odváděním x xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx a xxx xxxxxx tepla xxxx chladu je xxxxxx, xxxxx uskutečnil xxxxxxxxxx plnění se xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx samostatně xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx ode xxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxx na xxxxxxx propočtu, xx-xx xxxxxx z měřicích xxxxxxxx proveden až xx tomto xxx. X xxxxxx případech xxx x spotřeby xx xxxxxx přede xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxx xxxxxxx sníženou xxxxx xxxx platnou x xxxxx xxxxxx x x spotřeby xx xxxxxx ode dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxx. Xxxxxx xxx xxxxxx vody, xxx xxxxxxxxxx služby xxxxxxx x odváděním x xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxx dodání xxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxxx xx výhradně x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx daně xxxxxxx x xxxxx xxxxxx, x to x x xxxxxxx, xxx ke zjištění xxxxxxxx spotřeby dojde x xxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. V xxxxxxx přijetí xxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xx které xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx období podle §37a xxxxxx x. 235/2004 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

3. Xxx xxxxxx elektřiny, xxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx služeb, přepravy x xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx plátce, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx uskutečnění xxxxxxxxxxxx plnění xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, je xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx období xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x samostatně xx xxxxxx ode xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxx x měřicích xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, xx-xx xxxxxx x xxxxxxxx zařízení xxxxxxxx xx po xxxxx xxx. X xxxxxx xxxxxxxxx xxx x spotřeby za xxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx daně xxxxxxx x xxxxx xxxxxx x x xxxxxxxx xx období xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxx sazbu xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxx. Xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx, plynu x xxx poskytnutí xxxxxxxxxxxxxxxxx služeb, xxxxxxxx x distribuci xxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x období xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx základní xxxxx xxxx platnou v xxxxx období, x xx x x xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx skutečné xxxxxxxx xxxxx v xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. X případě přijetí xxxxxx přede dnem xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx přiznat xxx, xx xxxxxxx xxxx sazby ze xxxxxxx daně stanoveného xxx xxxxx období xxxxx §37a xxxxxx x. 235/2004 Sb., xx xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 500/2012 Xx. x účinností xx 1.1.2013

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxx xxxxxxxxx daně x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxx i xxx xxxxxxxxx práv x xxxxxxxxxx s xxx xxxxxxxxxxxxx xx použije xxxxx č. 235/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx-xx xxxx xxxxxxxxx jinak.

2. U xxxxxxx xxxxxx, xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx se xxxxxxx xxxxx uvedená v §56 zákona x. 235/2004 Xx., xx xxxxx účinném xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

3. U xxxxxxx xxxxxx, bytů x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx plátce xxxx xxxxxxxxxx, že xxxxxxx daň x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 235/2004 Xx., xx znění xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

4. Xxxxx xxxxxxx x xxxx, která xxxxxxxxx povinnost xx xxxxxxxxxxx xxxxx §95 xxxx. 1 xxxx §95 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx x. 235/2004 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxx xxxxxxx a xx xxxxxxx xx 15 xxx od xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx z xxxxxxx xxxxxxx náhradním xxxxxxxx xxxxx §98 xxxxxx x. 235/2004 Sb., xx xxxxx účinném xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

5. Xxxxx xxxxxxx k xxxx, která xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx §95 xxxx. 1 xxxx §95 xxxx. 2 písm. x) xxxxxx č. 235/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx, s xxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx k registraci xx 15. xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx měsíci xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, se xxxxx xxxxxxx 1. xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx, x xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx.

6. Osoba povinná x xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx §95 xxxx. 1 xxxx §95 odst. 2 xxxx. x) zákona x. 235/2004 Xx., xx znění xxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, x tím, xx xx xxxxxxx podat xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx 15. xxx xxxxxx, x němž xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, se xxxxx xxxxxxx 1. dne xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx, x xxxx xxxxx účinnosti xxxxx xxxxx.

7. Xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x dani xxxxx §96 xxxx. 1 xx 3 xxxxxx x. 235/2004 Xx., ve xxxxx xxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

8. Xxxxx xxxxxxx x xxxx, xxxxx xx xxxxx plátcem xx 1. xxxxx 2011 xxxxx §94 xxxx. 6 až 11 xxxx §94 xxxx. 15 xxxxxx x. 235/2004 Sb., xx znění xxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxx xxxxxxx o xxxxxxx registrace xx xxxxxxxx 3 kalendářních xxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

9. Osoba xxxxxxx x xxxx, xxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xx povinna xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx 2 xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx v §96 xxxxxx x. 235/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona. Xxxxx xxxx xxxxx nesplní xxxx povinnost, xx xx za xx, xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx účty, xxxxx správce xxxx xxxx na xxxxxxx xxxx registrační povinnosti.

10. Xxxxxxx daně zveřejní xxxx xxxxx §98 xxxx. x) xxxxxx x. 235/2004 Xx., xx xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx měsíce následujícího xx xxxxxxxxxxx měsíci, xx xxxxxx nabyl xxxxxxxxx tento xxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx §109 odst. 2 xxxx. x) xxxxxx č. 235/2004 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

11. Plátce xxxxxxxxxxxx x xxxx 2012, xxxxx splňuje podmínky xxxxxxx x §99a xxxx. 1 xxxx. x) xx c) xxxxxx x. 235/2004 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxx dne xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, x jehož xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx 2012 bylo xxxxxxxxxx čtvrtletí, xx xxxx rozhodnout, xx xxxx xxxxxxxxx období xxx rok 2013 xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 502/2012 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2013

Xx. X

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx z xxxxxxx xxxxxxx za xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx nabytí účinnosti xxxxxx zákonného opatření Xxxxxx, xxxxx i xxx práva x xxxxxxxxxx x nimi xxxxxxxxxxx, se xxxxxxx xxxxx č. 235/2004 Xx., ve znění xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx.

2. Xxxx-xx stanoveno xxxxx, xxxxxxxx se xx xxxxxxxxxxx, xxxxxx, vztahy, xxxxxxxx, předměty, xxxxx x xxxxxxxxxx soukromého xxxxx xxxxx právních xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zákona x. 235/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákonného xxxxxxxx Xxxxxx, jako xx xxxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx práva podle xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx.

Xx. X xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 344/2013 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2014

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxx xxxxxx povinnosti x daně z xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx přede xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxx práva x povinnosti s xxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx č. 235/2004 Xx., xx xxxxx účinném xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xx xxx předcházejícímu dni xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxx §88 xxxxxx x. 235/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxxx přede xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona uživatelem xxxxx §110x xxxx. 1 písm. x) xxxxxx x. 235/2004 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

Xx. XX vložen xxxxxxx předpisem x. 196/2014 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2015

Xx. II

Přechodné ustanovení

Pro xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx z xxxxxxx xxxxxxx za xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxx x xxx xxxxx a xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx, xx použije xxxxx x. 235/2004 Xx., ve znění xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 262/2014 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2015

Čl. II

Přechodná xxxxxxxxxx

1. Xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx z xxxxxxx xxxxxxx za xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona, xxxxx x pro práva x povinnosti x xxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx x. 235/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

2. Pro xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx x. 235/2004 Sb., xx xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §4a odst. 1 xxxxxx č. 235/2004 Xx., xx znění xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

Xx. II xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 360/2014 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2015

Xx. XXX

Xxxxxxxxx ustanovení

1. Xxx daňové xxxxxxxxxx x xxxx x xxxxxxx xxxxxxx za xxxxxxxxx období xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx x pro xxxxx x povinnosti x xxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx x. 235/2004 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

2. Xxx xxxxxx povinnosti x xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx zdaňovací xxxxxx přede dnem xxxxxx účinnosti čl. II xxxx 1 až 3, xxxxx x xxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx, se xxxxxxx xxxxx x. 235/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx čl. II xxxx 1 xx 3.

Xx. XXX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 113/2016 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.12.2016 x xxxxxxxx xxxx 2, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx 1.5.2016

Čl. XXXIV

Přechodná xxxxxxxxxx

1. Xxxxx osobě xxxxxxx x xxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx §6c xxxx. 2 xxxxxx č. 235/2004 Sb., ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx uskutečněním xxxxxxxxxxxx xxxxxx do xxx předcházejícího xxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx x xxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx s xxxxxx xxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx, které vznikla xxxxxxxxx přiznat xxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, daň xx základu xxxx xxxxxxxxxxx podle §37a xxxx. 1 zákona x. 235/2004 Xx., xx znění xxxxxxx xxxxx dnem nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxxxx daně xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx povinné x dani, xxxxx xxxx xxxxx v xxxxxxxx a která xx stala xxxxxxx xxxxx §6c odst. 2 zákona x. 235/2004 Xx., xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx tato xxxxx xxxxxxxx do 6 xxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx x zrušení xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx uskutečňuje pouze xxxxxx zboží xxxxxx x místem plnění x tuzemsku.

3. Správce xxxx xxxxxx příslušný xxxxx §93a odst. 2 xxxxxx x. 235/2004 Xx., ve xxxxx xxxxxxx přede xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxxxxx x xxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxx byla xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxxxxx xx 12 xxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx o xxx, x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxx xx xxxxxxx daně xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §93a xxxx. 2 zákona x. 235/2004 Sb., xx znění xxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

4. Xxx xxxxxxxxx splnění xxxxxxxx xxxxx §101j xxxxxx x. 235/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxx kontrolního xxxxxxx, xx kterému xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

5. Xxxxxxxxx uhradit xxxxxx xxxxx §101h xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 235/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxx rozhodnuto xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

6. Ustanovení §101k zákona x. 235/2004 Sb., ve xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona, xx xxxxxxx x v xxxxxxx xxxxx xxxxx §101h xxxx. 1 xxxx. x) až x) zákona x. 235/2004 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx. X xxxxxxx, xxx xxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x prominutí xxxxxx xxxxxxx přede xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, neskončí běh xxxx xxxxx xxxxx xxx 3 xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

Čl. XXXXX vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 243/2016 Xx. x xxxxxxxxx xx 29.7.2016 x xxxxxxxx bodu 3, xxxxx xxxxxx účinnosti 1.9.2016

Čl. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxx xxxxxx xxxxxxxxxx u xxxx z přidané xxxxxxx za zdaňovací xxxxxx přede dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx i xxx xxxxx a xxxxxxxxxx x nimi xxxxxxxxxxx, xx použije xxxxx č. 235/2004 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx.

Xx. II vložen xxxxxxx předpisem x. 33/2017 Xx. s xxxxxxxxx od 1.3.2017

Xx. XX

Xxxxxxxxx ustanovení

1. Xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx x xxxxxxx hodnoty xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxx xxxxx x povinnosti s xxxx xxxxxxxxxxx, se xxxxxxx xxxxx x. 235/2004 Xx., ve xxxxx účinném xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx mohou do 31. xxxxxxxx 2018 xxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxx x. 235/2004 Xx., xx znění xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx společnost, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 235/2004 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

3. Pokud společníci xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx bodu 2, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx skutečnost správci xxxx xx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxx naposledy xxxxx xxxx 2 xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx povinnost xxxxxxxx, xxxxx je xxxxx xxxxxxxxx zdaňovacím xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, které xxxxx 31. xxxxxxxx 2018.

4. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx podle §106b xxxxxx x. 235/2004 Xx., ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx §106c odst. 2 zákona x. 235/2004 Xx., xx xxxxx účinném přede xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx měsíce xx xxxx, kdy xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxx 2, x xxxxx §4a xxxxxx x. 235/2004 Xx., xx xxxxx účinném xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxx společníci xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle bodu 2.

5. Hmotný xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xx dlouhodobým xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx účetnictví, přenechané x xxxxx xxxxx §13 odst. 3 xxxx. d) xxxxxx x. 235/2004 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §4 xxxx. 4 písm. x) xxxx 1 xxxx 3 xxxxxx č. 235/2004 Xx., ve xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

6. Xxxxxxxxxx §20a xxxx. 2 xxxx xxxxx xxxxxx x. 235/2004 Xx., xx xxxxx účinném xxx dne nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxx x xxxxxxx zdanitelného xxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona byla x souvislosti s xxxxx xxxxxxx přijata xxxxxx x x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx uplatněna xxx xxxxx xxxxxx č. 235/2004 Xx., ve xxxxx účinném xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona. Váže-li xx xxxxxx přijatá xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx poukazu, xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx služby, xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx tohoto xxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx x. 235/2004 Xx., ve xxxxx účinném přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

7. X xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x výše xxxx x předplacených xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx uplatněné xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx byla xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xx postupuje xxxxx §45 xxxx. 5 x 6 zákona x. 235/2004 Sb., xx znění xxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 170/2017 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.7.2017

Xx. XL

Přechodné ustanovení

Pokud xxxxxxx xxxx xxxxx xxx osvobození xx xxxx při dodání xxxxxxx nemovité xxxx xxxxx §56 xxxx. 3 xxxxxx x. 235/2004 Sb., xx xxxxx účinném xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxxx xx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx od xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx nemovité xxxx §56 odst. 3 xxxxxx x. 235/2004 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

Xx. XL xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 225/2017 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2018

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x daně x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx, jakož x xxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxx č. 235/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

2. U xxxxx x přenechání xxxxx k užití, xxxxx xx xxxxxxxx, xx vlastnické právo x xxxxxxxxx zboží xxxx převedeno xx xxxx uživatele, xxxxx xxxx xxxxxxxx a x kterých xxxx xxxxx xxxxxxxxxx k xxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, se xxxxxxxxx xxxxx §13 xxxx. 3 písm. x) xxxxxx x. 235/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

3. Xxx xxxxxxx xxxx x dodání xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxx 6 xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx §37 xxxxxx x. 235/2004 Xx., xx znění účinném xxxxx dnem nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

4. Xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 235/2004 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xx. X bodů 32 x 62, xxxxxx

x) xxxx 1. xxxxxx 2019 xx xxxxxxx xxxxx x. 235/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxx 1. xxxxxx 2019,

b) od 1. xxxxx 2019 xx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx nabytí xxxxxxxxx čl. V xxxx 32 x 62, xxx xxxxxx zákon č. 235/2004 Xx., xx xxxxx účinném xxx xxx nabytí xxxxxxxxx čl. V xxxx 32 x 62.

5. Řízení xxxxxxxxxxx stavení xxxx xxxxx pro opravu xxxxxxx xxxx xxxxx §42 odst. 8 xxxxxx x. 235/2004 Xx., xx znění xxxxxxx ode dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx i xxx lhůty, která xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx; xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, staví xxx xxxx xxxxx až xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

6. Xxxx-xx významná oprava xxxxx §78da xxxxxx x. 235/2004 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x dokončena xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx plátce xxxxxxxxxx xxxxx §78da xxxxxx x. 235/2004 Xx., xx xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

7. X xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx soud xxxxxxx x prohlášení xxxxxxxx na majetek xxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, se xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 235/2004 Xx., xx xxxxx účinném xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

8. Xxxxx ustanovení §46 xx 46g x xxxxxxxxxx §74a xxxxxx x. 235/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx dne nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxx x případě, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx přede xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx rozhodné xxx provedené xxxxxx xxxxx §46 xxxx. 1 xxxxxx x. 235/2004 Xx., ve xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

9. Xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxx základu xxxx podle §46 xxxx. 5 xxxx. x) xxxxxx x. 235/2004 Xx., ve xxxxx účinném ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, staví x xxx xxxxx, xxxxx započala xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx; xxxxxxx, xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx, která xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona, xxxxx běh této xxxxx xx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

10. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx do 1 xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx §98 xxxx. x) xxxxxx x. 235/2004 Sb., ve xxxxx účinném xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxxx, který byl xxxxx v xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

11. Xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx x xxxxxxx hodnoty xx xxxxxxxxx období xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx čl. V bodů 112 x 238 xx 243, xxxxx x pro xxxxx x xxxxxxxxxx s xxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxx x. 235/2004 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx čl. V xxxx 112 x 238 xx 243.

12. Xxxxxxxxxx §101i xxxx. 3 xxxxxx x. 235/2004 Sb., xx znění xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xx xxxxxxx i xx povinnost platit xxxxxx vzniklou přede xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

13. Správce xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx nemá xxxxx x xxxxxxxx x xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx podá xx 3 xxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx zdanitelné xxxxxx, x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx, které xx toto plnění xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxx, které by xxxxx plátce xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxxxx by v xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

14. X provozovatele xxxxxxxx xx xxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx při xxxxxxx odpočtu daně x xxxxxxx xxxx xx 31. xxxxxxxx 2021 xxxxxxx §75 xxxx. 1 xxxx xxxxxxxx zákona x. 235/2004 Sb., ve xxxxx účinném xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona.

15. Xxx xxxxxx povinnosti u xxxx z xxxxxxx xxxxxxx xx zdaňovací xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti čl. V xxxx 237, xxxxx x pro xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxx související, xx xxxxxxx xxxxx x. 235/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx čl. V xxxx 237.

16. Xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x daně x xxxxxxx xxxxxxx vzniklé

a) xxxx 1. xxxxxx 2019, jakož x xxx xxxxx a xxxxxxxxxx x nimi xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx §10i, 27 a §110g xxxxxx x. 235/2004 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxxx 1. xxxxxx 2019,

b) xx 1. ledna 2019 xx xxx xxxxxxxxxxxxxxx dni xxxxxx xxxxxxxxx čl. V xxxx 22, 45 x 262, xxxxx x xxx práva x xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx §10i, 27 a §110g xxxxxx x. 235/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti čl. V xxxx 22, 45 a 262.

Xx. XX vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 80/2019 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.4.2019 s xxxxxxxx bodů 4 x 16, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 27.3.2019

Čl. IV

Přechodné ustanovení

Pro xxxxxx xxxxxxxxxx u xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx následujícího po xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, jakož i xxx xxxxx a xxxxxxxxxx x nimi xxxxxxxxxxx, se xxxxxxx xxxxx x. 235/2004 Xx., xx znění xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx kalendářního xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx vyhlášení tohoto xxxxxx.

Xx. IV vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 256/2019 Xx. x xxxxxxxxx od 1.5.2020

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxx daňové xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx u xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxx práva a xxxxxxxxxx x nimi xxxxxxxxxxx se použije §101a odst. 1 x 2 xxxxxx x. 235/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

2. X xxxxxxx, že xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona xxxxxx subjekt nevyhověl xxxxx xxxxx §87 xxxx. 2 zákona x. 280/2009 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx dnem nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx neumožnil ve xxxxxxxx termínu xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx kontrolu, účinky xxxx skutečnosti podle §104 odst. 8 xxxx. x) xxxxxx x. 235/2004 Xx., xx xxxxx účinném xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxxxxxx zachovány.

Čl. VI xxxxxx právním předpisem x. 283/2020 Sb. x xxxxxxxxx od 1.1.2021

Čl. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxx xxxxxx xxxxxxxxxx u xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxx xxxxx x povinnosti s xxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxxx zákon č. 235/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 299/2020 Sb. x xxxxxxxxx od 1.7.2020

Xx. V

Přechodná xxxxxxxxxx

1. Xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx x xxxxxxx hodnoty xxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx i xxx xxxxx x xxxxxxxxxx x nimi související xx xxxxxxx zákon x. 235/2004 Xx., xx znění účinném xxxxx dnem nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

2. Xx xxxxxx zboží xx jiného xxxxxxxxx xxxxx podle §13 xxxx. 6 xxxx xxxxx zákona x. 235/2004 Sb., ve xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx zboží x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §16 xxxx. 4 zákona x. 235/2004 Xx., xx xxxxx účinném xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona,

a) xx x xxxxxxx, xx xxxxxxxx nebo přeprava xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx 1. xxxxxx 2020, použije xxxxx č. 235/2004 Xx., ve znění xxxxxxx xxxx 1. xxxxxx 2020,

b) lze x xxxxxxx, že xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx zboží xxxx xxxxxxxx xx 1. xxxxx 2020 xx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxx x. 235/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

3. Xxx xxxxxx povinnosti x xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx čl. IV xxxx 38 xx 43, xxxxx x pro xxxxx x xxxxxxxxxx x nimi xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx zákon x. 235/2004 Xx., xx znění účinném xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx čl. IV xxxx 38 xx 43.

Xx. X xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 343/2020 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.9.2020 x xxxxxxxx bodu 3, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx 1.1.2022

Xx. XXX

Xxxxxxxxx ustanovení

Podle §109 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx x. 235/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x §4 xxxx. 9 xxxxxx č. 253/2008 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona, xx xxxxxxxxx u zdanitelného xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona, pokud xxx xxxxxxx úplaty xxxx její části xx xxxx plnění xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

Xx. XXX vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 527/2020 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2021

Čl. XXXIV

Přechodná xxxxxxxxxx

1. Xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx přede dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx č. 235/2004 Xx., ve znění xxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x zákon č. 586/1992 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xx x v xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xx xxxxx majetek použije xx 1. xxxxx 2020 zákon č. 586/1992 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

2. Xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx u xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxx xx mají stát xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §4 odst. 4 xxxx. x) xxxxxx x. 235/2004 Xx., xx znění xxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx není xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx podle §4 odst. 4 xxxx. e) zákona x. 235/2004 Sb., xx xxxxx účinném xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona, x jehož xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx x užívání xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx by xxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxx podle §13 xxxx. 4 písm. x) zákona č. 235/2004 Xx., ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx tento xxxxxxx byl dlouhodobým xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §4 xxxx. 4 xxxx. x) zákona x. 235/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Odpočet xxxx xx plátce xxxxxxx xxxxxx

x) ke xxx xxxxxxx tohoto xxxxxxxxxx majetku do xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x poslednímu dni xxxxxxxxxxxx roku, ve xxxxxx došlo k xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) ve výši xxxxxxx uplatněného xxxxxxx x odpočtu daně x xxxxxxxx xxxx.

3. Xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxx u xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx dlouhodobého xxxxxxx xxxxxxxxxxx vlastní činností xxxxx §4 odst. 4 xxxx. e) xxxxxx x. 235/2004 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxx nebyl xxxxx dnem nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §4 xxxx. 4 xxxx. e) xxxxxx x. 235/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxx uvedením xx xxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx dojde k xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §13 xxxx. 4 xxxx. x) xxxxxx x. 235/2004 Xx., xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx přijal xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx na xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx neuplatnil; xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx x případě, xx x těchto přijatých xxxxxxxxxxxx plnění xxxxxx xxxxxxxxxx odpočet daně x xxxxxxxx výši, x to xx xxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

4. Nárok xx xxxxxxx xxxx podle xxxx 3 xxx xxxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxxx xxxxx k xxxxxxxxxxx plnění xxxxx §13 odst. 4 xxxx. b) xxxxxx x. 235/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx; §73 xxxx. 4 zákona x. 235/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xx xxxxxxxxx.

Xx. XXXXX xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 609/2020 Sb. x xxxxxxxxx od 1.1.2021

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x daně x xxxxxxx hodnoty xxxxxxx xxxx 1. xxxxxxxxx 2021, xxxxx x xxx práva x xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxx x. 235/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

2. Osoba xxxxxxx x dani, xxxxx xx x 10. xxxxxxxx 2021 zřízen xxxxxxx x elektronickému xxxxxxx xx zvláštním xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx podepsané xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §110j odst. 2 xxxx. a) zákona x. 235/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx 20. xxxxxxxx 2024.

3. Xxxxx xxxxxxx x xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx období xxxx 1. xxxxxxxxx 2021, xxxxx xx 21. xxxxxxxx 2024 xxxxxx xxxx za xxxxxxxxx xxxxxx před 1. xxxxxxxxx 2021 x xxxxxxxxxxx dodatečném xxxxxxx xxxxxxxx; v tomto xxxxxxxxxx daňovém xxxxxxxx xxxxx i xxxxxx xxx uvedení xxxxxx xxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx známé xxxx. Xxxx dodatečné daňové xxxxxxxx xxxx formulářovým xxxxxxx a xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx; §110o odst. 1 xxxxxx x. 235/2004 Xx., xx znění xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, se xxxxxxxxx.

4. X xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx se při xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxx xx 31. xxxxxxxx 2024 použije §75 xxxx. 1 xxxx xxxxxxxx zákona x. 235/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx x. 80/2019 Xx.

Xx. XX vložen xxxxxxx předpisem č. 355/2021 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.10.2021

Čl. V

Přechodné xxxxxxxxxx

Xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx x xxxxxxx xxxxxxx vzniklé přede xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xxxxx x pro xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx x. 235/2004 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

Čl. V xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 371/2021 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2022

Xx. XX

Xxxxxxxxx ustanovení

1. Xxx daňové xxxxxxxxxx x xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx období xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx zákon č. 235/2004 Xx., ve xxxxx účinném xxxxx xxxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx.

2. Xxx xxxxxx povinnosti u xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx čl. III xxxx 2 xx 5, 7 a 9, xxxxx i xxx xxxxx a xxxxxxxxxx s xxxx xxxxxxxxxxx se použije xxxxx č. 235/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx účinnosti čl. III xxxx 2 až 5, 7 x 9.

3. Na dodání xxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx podle §68 xxxx. 18 zákona x. 235/2004 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xx 1. xxxxx 2021 do xxx xxxxxxxxxxxxxxx dni xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xx xxxxxxx §68 xxxx. 18 xx 21 zákona x. 235/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

4. Na xxxxx zboží xxxxx §71 odst. 9 xxxxxx x. 235/2004 Xx., ve znění xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx od 1. xxxxx 2021 xx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx, se xxxxxxx §71 xxxx. 9 xxxxxx x. 235/2004 Xx., ve xxxxx xxxxxxx ode dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

5. Xxxxxx-xx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx služby xx být podle xxxx 3 xxxxxxxxxx xx daně, xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx; xxx xxxxxx xxxx xxxx xx §43 xxxxxx x. 235/2004 Xx., xx znění pozdějších xxxxxxxx, xxxxxxx obdobně.

6. Xxx-xx uplatněn nárok xx xxxxxxx daně x xxxxxx xxxxx xxxx 3 nebo 4, nevzniká xxxx x xxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx do dne xxxxxxxxxx xxxx daně. Xxxxx byl xxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx, úrok x xxxxxxxx z xxxxxx, x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx ji vrátit, xxxxxxxx xx dne xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx.

Xx. XX vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 93/2022 Xx. s účinností xx 27.4.2022 x xxxxxxxx xxxx 2, xxxxx nabývá účinnosti 1.7.2022

Čl. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. X případě xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §6 xxxx. 1, §106 xxxx. 2 xxxx. x) bodu 1, §106b odst. 1 xxxx. x) bodu 1 x §106b xxxx. 3 xxxx. x) zákona x. 235/2004 Sb., xx xxxxx účinném přede xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §6 xxxx. 1, §106 xxxx. 2 xxxx. x) bodu 1, §106b xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 1 x §106b xxxx. 3 xxxx. x) zákona x. 235/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, posuzuje xxxxx zákona č. 235/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

2. Osoba xxxxxxx x xxxx xx dnem 1. xxxxx 2023 xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §6 xxxxxx č. 235/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxxx přede xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, x xxxx xxxxxxxxx podat xx 15. xxxxxxxx 2022 xxxxxxxxx k registraci xxxxx §94 odst. 1 xxxxxx x. 235/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx její xxxxx xxxxx §4a xxxxxx x. 235/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx 1 000 000 Xx, xxx xxxxxxxxx 2 000 000 Xx

x) xx 12 xx xxxx xxxxxxxx kalendářních xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx prosinec 2022, xxxx

x) xx období xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx 2022, xx kterém xxxx osobou xxxxxxxx x dani, xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x dani xx 1. xxxxxxxx 2021.

3. Osoba xxxxx xxxx 2, xxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxxxxxx přihlášku x xxxxxxxxxx podle §94 xxxx. 1 zákona x. 235/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, se stane xxxxxxx xxxxx §6 xxxxxx č. 235/2004 Xx., ve znění xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx, pouze x xxxxxxx, že xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx potvrdí xxxxxxxx xxxxxxx daně xx 15. xxxxxxxx 2022 xxxx xx 5 xxxxxxxxxx xxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx ustanovení xxxxx xxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx.

4. Osoba xxxxxxx x xxxx xx xxxx 1. xxxxx 2023 nestane xxxxxxx xxxxx §6 xxxxxx č. 235/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x nemá xxxxxxxxx xxxxx do 15 xxx xx xxxxxxxx měsíce prosinec 2022 xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx podle §94 xxxx. 1 zákona x. 235/2004 Xx., xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx její xxxxx xxxxx §4a xxxxxx x. 235/2004 Xx., ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, přesáhl 1 000 000 Xx, xxx xxxxxxxxx 2 000 000 Xx

x) xx 12 xx xxxx jdoucích xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx 2023, xxxx

x) xx xxxxxx předcházející xxxxxx xxxxx 2023, xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx k dani, xxxxx se stala xxxxxx xxxxxxxx x xxxx po 1. xxxxx 2022.

5. Xxxxx xxxxx xxxx 4, xxxxx xxxxxx do xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx přihlášku x xxxxxxxxxx xxxxx §94 odst. 1 xxxxxx č. 235/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxx §6 xxxxxx x. 235/2004 Xx., xx xxxxx účinném přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, pouze x xxxxxxx, xx xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx správci daně xx 16. xxxxx 2023.

6. Byla-li xxxxx xxxxx §101g xxxx. 2 xxxxxx č. 235/2004 Xx., ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxxx přede dnem xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx se xx xxxxxxx xxxxxxx, xxx a xxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx anebo xxxxxxxxx údajů xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx §101g odst. 3 xxxxxx x. 235/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

7. Povinnost xxxxxxx xxxxxx xxxxx §101h xxxx. 1 xxxxxx x. 235/2004 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxx xxxxxxx přede xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona x x které xxxxxx xxxx tímto dnem xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx x rozsahu, x xxxxx xx xxxxxxxxx podle §101h xxxx. 1 nebo 2 xxxxx §101j xxxxxx č. 235/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

8. Xxxxxx, xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx xx 5 xxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx o zrušení xxxxxxxxxx, pokud xxxx xxxxx podle §4a xxxxxx x. 235/2004 Xx., xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx 1 000 000 Xx, ale nepřesáhl 2 000 000 Xx

x) xx 12 xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx měsíců xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx ustanovení, xxxx

x) xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxx xxxxxx povinnou x xxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx k xxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx předcházejícího dni xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

9. Xxxxxx podle §6b xxxx §6e xxxxxx č. 235/2004 Xx., ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xx 5 dnů xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x zrušení xxxxxxxxxx, pokud xxxx xxxxx xxxxx §4a xxxxxx x. 235/2004 Xx., ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx 250 000 Kč, xxx nepřesáhl 500 000 Xx

x) za 3 xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, nebo

b) xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxx xxxxxx povinnou x dani, pokud xx stal xxxxxx xxxxxxxx k xxxx xx prvním xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxxxxxx.

10. Xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx 8 xxxx 9 xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx následujícím xx dni oznámení xxxxxxxxxx, kterým je xx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx však xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

Xx. XX vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 366/2022 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2023 x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx 2 xx 5 x 8 xx 10, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 3.12.2022.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx předpis x. 235/2004 Xx. nabyl xxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxxx x platnost xxxxxxx o přistoupení XX k EU (1.5.2004), s xxxxxxxx §23 odst. 3, §73 xxxx. 3 xxxx xxxxxxxx x §51 xxxx. 1 xxxx. j), xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 1.1.2005.

Xx xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx xxxx podchyceny xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x.:

236/2004 Xx., xxxxxxxx Xxxxxxxxxx sněmovny x xxxxxx x dani x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx Parlamentem dne 1.4.2004 a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx 9.4.2004

x xxxxxxxxx xx 8.5.2004

635/2004 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zákona x xxxxxxxxx poplatcích

s xxxxxxxxx xx 1.1.2005

669/2004 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 586/92 Sb., x xxxxxx z příjmů, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a některé xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2005

124/2005 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx č. 117/95 Xx., x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx x. 482/91 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx x. 235/2004 Xx., x dani z xxxxxxx xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x zákon x. 40/2004 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 30.3.2005

215/2005 Xx., x registračních xxxxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx o registračních xxxxxxxxxx)

x účinností xx 3.6.2005

217/2005 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 353/2003 Sb., x xxxxxxxxxxx daních, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 265/91 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxx ČR x xxxxxxx cen, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x některé xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 3.6.2005

377/2005 Xx., x doplňkovém dozoru xxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx družstvy, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxx x finančních xxxxxxxxxxxxxx)

x xxxxxxxxx od 1.10.2005

441/2005 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 252/97 Xx., x xxxxxxxxxxx, ze xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 10.11.2005

442/2005 Xx., usnesení Xxxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxx, xxxxxx xx xxxx zákon č. 252/97 Sb., x xxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx dne 21.9.2005 x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx 6.10.2005

x xxxxxxxxx xx 25.11.2005

545/2005 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 586/92 Xx., x xxxxxx x xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 1.1.2006

109/2006 Xx., xxxxxx xx xxxx některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2007 x xxxxxxxx §113, který xxxxxx účinnosti 1.4.2006

230/2006 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 89/95 Xx., x xxxxxx statistické xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.6.2006

319/2006 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx finančních xxxxxx x oblasti xxxxxxx podpory, x x xxxxx xxxxxx x. 235/2004 Xx., x dani x xxxxxxx hodnoty, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 15.7.2006

172/2007 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 235/2004 Sb., o xxxx x xxxxxxx xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností xx 1.8.2007

261/2007 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2008

270/2007 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 337/92 Xx., x xxxxxx xxxx x poplatků, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x další xxxxxxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 31.10.2007

296/2007 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 182/2006 Xx., x úpadku a xxxxxxxxx xxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx), ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x některé zákony x souvislosti s xxxx přijetím

s účinností xx 1.1.2008

88/2008 Xx., xxxxx XX ze xxx 31.1.2008 xx xxxx xxxxxx na xxxxxxx některých xxxxx xxxxxx x. 261/2007 Xx., o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, a xx xxxxxxx některých xxxxxxxxxx zákona x. 586/92 Xx., o xxxxxx x příjmů, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxx se xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx)

x xxxxxxxxx xx 27.3.2008

124/2008 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 269/94 Xx., o Xxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxx xxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 1.7.2008

126/2008 Xx., xxxxxx xx xxxx některé xxxxxx x souvislosti s xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx společností x xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2008

302/2008 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 235/2004 Xx., o xxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2009

342/2008 Sb., xxxxx XX ze xxx 2.7.2008 xx xxxx xxxxxx xx zrušení §64 xxxx. 2 xxxxxx č. 337/92 Xx., x xxxxxx xxxx x xxxxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx, x x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx §37x odst. 1 xxxx první xxxxxx x. 588/92 Xx., x dani x xxxxxxx hodnoty, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x §105 xxxx. 1 xxxx xxxxx xxxxxx x. 235/2004 Xx., x xxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx)

x xxxxxxxxx xx 27.9.2008

54/2009 Xx., nález ÚS xx xxx 9.12.2008 xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx protiústavnosti xxxxxxxxxx §105 xxxx. 1 xxxx xxxxx xxxxxx x. 235/2004 Xx., x dani x xxxxxxx xxxxxxx, xx znění xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x. 296/2007 Xx.

x xxxxxxxxx xx 13.3.2009

85/2009 Xx., xxxxx xxxxx xxxxxxxx předpisu x. 235/2004 Xx. xxxxxxxxxxx x xxxxxx x. 26/2009

87/2009 Sb., xxxxxx xx xxxx zákon x. 235/2004 Sb., x xxxx x xxxxxxx hodnoty, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x některé xxxxx xxxxxx

x účinností od 1.4.2009 x xxxxxxxx xxxxxxx x. 1, xxxxx nabývá účinnosti xx 1.1.2009

281/2009 Sb., xxxxxx se mění xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2011

362/2009 Sb., xxxxxx se mění xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx XX na xxx 2010

x účinností xx 1.1.2010

489/2009 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 235/2004 Xx., x xxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2010

36/2010 Sb., xxxxx xxxxx právního xxxxxxxx x. 235/2004 Xx. xxxxxxxxxxx x xxxxxx x. 12/2010

120/2010 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx č. 235/2004 Xx., x xxxx x přidané hodnoty, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 29.4.2010

199/2010 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 586/92 Xx., x xxxxxx z xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx x. 218/2000 Xx., o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (rozpočtová xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a některé xxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.1.2011

47/2011 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 235/2004 Xx., o dani x xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.4.2011 x xxxxxxxx xxxxxxxxx ustanovení, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 8.3.2011, 1.1.2012 x 1.7.2015

370/2011 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx č. 235/2004 Sb., x xxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx zákony

s xxxxxxxxx od 1.1.2012 x xxxxxxxx některých xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx od 1.1.2016

375/2011 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx zákony x souvislosti x xxxxxxxx zákona o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákona x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x zákona x zdravotnické xxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.4.2012

457/2011 Sb., kterým xx xxxx některé xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxxxx xxxxxx XX

x účinností xx 1.1.2013 x výjimkou §93x, xxxxx nabývá xxxxxxxxx 1.1.2012

458/2011 Xx., x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x pojistných xxxxxx (xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 502/2012 Xx.)

x xxxxxxxxx xx 1.1.2014

18/2012 Sb., xxxxxx xx xxxx některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zákona x Celní xxxxxx XX

x xxxxxxxxx xx 1.1.2013

167/2012 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 499/2004 Xx., x xxxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx a x změně xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, zákon x. 227/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x o změně xxxxxxxxx xxxxxxx zákonů (xxxxx o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx), xx znění xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx související xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.7.2012

333/2012 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 109/2002 Sb., x xxxxxx xxxxxxx výchovy xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx zařízeních x o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx péči xx xxxxxxxxx zařízeních x x změně dalších xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.11.2012

500/2012 Xx., o xxxxx xxxxxxxx, pojistných x xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2013 x 1.1.2016

502/2012 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 235/2004 Xx., x xxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x další xxxxxxxxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 1.1.2013, 1.4.2013, 1.1.2014; 1.1.2015

241/2013 Xx., x změně některých xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zákona x investičních xxxxxxxxxxxxx x investičních xxxxxxx x s přijetím xxxxx použitelného předpisu XX xxxxxxxxxxxx vypořádání xxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností xx 19.8.2013

344/2013 Sb., x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x o xxxxx některých zákonů

s xxxxxxxxx xx 1.12.2013 x 1.1.2014

196/2014 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 235/2004 Xx., x dani x xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností xx 1.1.2015, s xxxxxxxx §3 x §88, xxxxx xxxxxxxx účinnosti xx 1.10.2014

262/2014 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x.&xxxx;235/2004&xxxx;Xx., x xxxx z přidané hodnoty, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x další xxxxxxxxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 1.1.2015

360/2014 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 235/2004 Xx., o xxxx x xxxxxxx hodnoty, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 1.1.2015 s xxxxxxxx xxxxxxxxx ustanovení, xxxxx nabývají xxxxxxxxx 1.1.2016

377/2015 Xx., kterým xx xxxx některé xxxxxx x souvislosti x přijetím xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2017

113/2016 Sb., kterým xx xxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x evidenci xxxxx

x xxxxxxxxx od 1.12.2016 x xxxxxxxx některých xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 1.5.2016

188/2016 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxx x xxxx x xxxxxxxxxx xxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2017

243/2016 Xx., xxxxxx xx mění xxxxxxx zákony v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 29.7.2016 x xxxxxxxx xxxxxxxxx ustanovení, xxxxx nabývají xxxxxxxxx 1.9.2016

298/2016 Xx., xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zákona x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, zákon x. 106/1999 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx x. 121/2000 Xx., x xxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxxxxx xxxxx), ve xxxxx pozdějších předpisů

s xxxxxxxxx od 19.9.2016

33/2017 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon č. 235/2004 Sb., x xxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů

s xxxxxxxxx xx 1.3.2017

40/2017 Sb., xxxxx XX xx xxx 6.12.2016 sp. xx. Pl. ÚS 32/15 ve xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x. 235/2004 Xx., x xxxx z xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 2.3.2017 x 1.1.2018

170/2017 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx xxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2017

225/2017 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 183/2006 Xx., x územním xxxxxxxxx a stavebním xxxx (stavební zákon), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x další xxxxxxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.1.2018

371/2017 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx o platebním xxxxx

x účinností xx 13.1.2018 x xxxxxxxx §101x, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx 1.1.2018

283/2018 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 235/2004 Xx., o xxxx x přidané xxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2019

6/2019 Sb., xxxxxx xx mění xxxxx x. 235/2004 Sb., x xxxx x xxxxxxx xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.2.2019

80/2019 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxx zákony x oblasti xxxx x některé xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.4.2019 x xxxxxxxx xxxxxxxxx ustanovení, která xxxxxxxx účinnosti 27.3.2019, 1.1.2020 a 1.1.2021

256/2019 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon č. 112/2016 Xx., x xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x zákon x. 235/2004 Xx., o xxxx x xxxxxxx xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.5.2020

283/2020 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx č. 280/2009 Xx., daňový xxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 1.1.2021

299/2020 Sb., xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx SARS XxX-2 x xxxxx x. 159/2020 Xx., x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXX XxX-2, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2020

343/2020 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Evropské unie x v xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx zdanění

s xxxxxxxxx xx 1.9.2020 x xxxxxxxx §89, xxxxx nabývá xxxxxxxxx 1.1.2022

527/2020 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 253/2008 Sb., x některých xxxxxxxxxx xxxxx legalizaci výnosů x trestné činnosti x financování xxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x další xxxxxxxxxxx zákony, zákony xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx x evidenci xxxxxxxxxx majitelů x xxxxx č. 186/2016 Xx., o hazardních xxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2021

609/2020 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx daní a xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2021

230/2021 Xx., xxxxx ÚS xxxxx xx dne 18.5.2021 sp. zn. Xx. XX 23/20 xx věci xxxxxx xx vyslovení xxxxxxxxxxxx §82x xxxx. 3 xxxx xxxxx xxxxxx x. 235/2004 Xx., x xxxx z xxxxxxx hodnoty, xx xxxxx účinném xx 31.3.2019 (xxxxxx se xxxxxxxxxxxxxxx znění)

s xxxxxxxxx xx 17.6.2021

284/2021 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx zákona

s účinností xx 1.7.2023

355/2021 Sb., xxxxxx xx mění xxxxx č. 235/2004 Xx., x xxxx x přidané xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x zákon x. 242/2016 Sb., xxxxx xxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.10.2021

363/2021 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 359/1999 Xx., x xxxxxxxx-xxxxxx ochraně xxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.1.2025

371/2021 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 48/1997 Xx., o xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a x xxxxx x xxxxxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxx další xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2022

93/2022 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 353/2003 Xx., o xxxxxxxxxxx daních, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x zákon č. 235/2004 Xx., x xxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 27.4.2022 x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx nabývají účinnosti 1.7.2022

366/2022 Xx., kterým xx xxxx zákon x. 235/2004 Xx., x xxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 586/1992 Xx., x xxxxxx x xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x některé další xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2023 x xxxxxxxx xx. II xxxx 2 až 5 x 8 xx 10, které xxxxxxxx xxxxxxxxx 3.12.2022

432/2022 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 56/2001 Xx., o xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x změně xxxxxx x. 168/1999 Xx., x pojištění xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů (xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 307/1999 Xx., xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x další xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2024

Znění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx norem xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx uvedeného xxxxxxxx xxxxxxxx.

1) Směrnice Xxxx 2006/112/ES xx dne 28. xxxxxxxxx 2006 x xxxxxxxxx systému xxxx x přidané xxxxxxx.

Xxxxxxxx Xxxx 2006/79/ES xx xxx 5. xxxxx 2006 o xxxxxxxxxx zboží xxxxxxxxxx x xxxxxxxx zásilkách xxxxxxxxxx xxxxxx ze xxxxxxx xxxx xx xxxx.

Xxxxxxxx Xxxx 2008/9/ES xx xxx 12. xxxxx 2008, xxxxxx xx xxxxxxx prováděcí xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx stanovené xxxxxxxx 2006/112/XX osobám povinným x xxxx neusazeným x xxxxxxxx státě xxxxxxx xxxx, xxx x jiném členském xxxxx.

Xxxxxxxx směrnice Xxxx xx xxx 17. xxxxxxxxx 1986 x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů xxxxxxxxx států xxxxxxxxxx xx daní x xxxxxx - Úprava xxxxxxx xxxx z xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx Rady 2008/8/ES xx xxx 12. xxxxx 2008, kterou xx mění směrnice Xxxx 2006/112/XX, pokud xxx x xxxxx xxxxxxxxxx služby.

Směrnice Rady 2008/117/ES xx xxx 16. xxxxxxxx 2008, xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx 2006/112/XX x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x plněním xxxxxx Xxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx Rady 2009/47/ES ze dne 5. května 2009, xxxxxx se mění xxxxxxxx 2006/112/XX, pokud xxx o xxxxxxx xxxxx xxxx z xxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxx Xxxx 2009/69/ES xx xxx 5. xxxxxx 2009, xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx 2006/112/XX o xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x přidané xxxxxxx, xxxxx jde x xxxxxx xxxxx xxxxxxx x dovozem.

Směrnice Xxxx 2009/132/ES xx dne 19. xxxxx 2009, xxxxxx se xxxxxxxx xxxxxx působnosti čl. 143 písm. x) x c) xxxxxxxx 2006/112/XX, pokud xx xxxxx x osvobození xxxxxxxxx druhů zboží xx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxx Rady 2009/162/EU ze xxx 22. xxxxxxxx 2009, xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx směrnice 2006/112/XX o společném xxxxxxx xxxx x xxxxxxx hodnoty.

Směrnice Rady 2010/23/EU xx dne 16. března 2010, xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx 2006/112/XX x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx o xxxxxxxxx x dočasné xxxxxxxxx xxxxxxxxxx přenesení xxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxx k poskytnutí xxxxxxxxx služeb x xxxxxxx rizikem podvodů.

Směrnice Xxxx 2010/66/EU xx xxx 14. xxxxx 2010, kterou xx xxxx směrnice 2008/9/ES, xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx hodnoty stanovené xxxxxxxx 2006/112/ES osobám xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx, xxx v xxxxx xxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxx Xxxx 2010/45/EU xx xxx 13. července 2010, xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx 2006/112/XX x xxxxxxxxx systému xxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxxx fakturace.

Směrnice Xxxx 2013/61/EU xx xxx 17. xxxxxxxx 2013, xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx 2006/112/XX x 2008/118/XX, xxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx Xxxxxxx.

Xxxxxxxx Xxxx 2013/42/EU xx dne 22. xxxxxxxx 2013, xxxxxx xx xxxx směrnice 2006/112/XX x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx hodnoty, xxxxx xxx o xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx proti xxxxxxxx x xxxxxxx XXX.

Xxxxxxxx Xxxx 2013/43/EU xx xxx 22. xxxxxxxx 2013, kterou xx xxxx xxxxxxxx 2006/112/XX o xxxxxxxxx xxxxxxx daně x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxx x dočasné používání xxxxxxxxxx přenesení xxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxx x xxxxxx některého xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxx xxxxxxx podvodů.

Směrnice Xxxx (XX) 2016/1065 xx xxx 27. xxxxxx 2016, xxxxxx xx mění směrnice 2006/112/XX, xxxxx jde x zacházení x xxxxxxx.

Xxxxxxxx Rady (XX) 2017/2455 xx xxx 5. xxxxxxxx 2017, xxxxxx se mění xxxxxxxx 2006/112/ES x xxxxxxxx 2009/132/ES, xxxxx xxx x určité xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx x přidané xxxxxxx při xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx dálku.

Směrnice Xxxx (EU) 2018/1713 xx xxx 6. xxxxxxxxx 2018, kterou xx xxxx směrnice 2006/112/XX, pokud xxx x xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxxx x xxxxxxxx.

Xxxxxxxx Xxxx (XX) 2018/1910 xx xxx 4. xxxxxxxx 2018, xxxxxx xx mění xxxxxxxx 2006/112/XX, xxxxx xxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx x přidané hodnoty xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx státy.

Směrnice Xxxx (XX) 2019/475 ze xxx 18. února 2019, xxxxxx se xxxx xxxxxxxx 2006/112/XX x 2008/118/ES, xxxxx xxx x zahrnutí xxxxxxx xxxx Campione x'Xxxxxx x italských xxx xxxxxx Lugano xx celního území xxxx x do xxxxxx působnosti xxxxxxxx 2008/118/XX.

Xxxxxxxx Rady (XX) 2019/1995 ze xxx 21. xxxxxxxxx 2019, xxxxxx se xxxx xxxxxxxx 2006/112/XX, xxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxx xxxxx na dálku x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx zboží.

Směrnice Rady (XX) 2021/1159 ze xxx 13. xxxxxxxx 2021, xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx 2006/112/XX, xxxxx xxx o xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxx dodáních x xxxxxx na xxxxxxxx XXXXX-19.

Xxxxxxxx Rady (XX) 2019/2235 ze xxx 16. xxxxxxxx 2019, xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx 2006/112/ES x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x přidané xxxxxxx x směrnice 2008/118/XX x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxx o xxxxxxx xxxxx v xxxxx Unie.

2) §25 zákona x. 563/1991 Xx., x xxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx č. 353/2001 Xx. x xxxxxx x. 437/2003 Xx.
3) §26 x 29 zákona x. 586/1992 Xx., x xxxxxx z xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
4) Xxxxxxxx č. 341/2002 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx x. 100/2003 Xx.
4x) Xxxxx č. 56/2001 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a x xxxxx zákona č. 168/1999 Sb., x xxxxxxxxx odpovědnosti xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx a x xxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 307/1999 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
5) §476 obchodního xxxxxxxx.
6) §6 zákona x. 586/1992 Xx., xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
7) §36 odst. 2 xxxx. x) xxxxxx č. 586/1992 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
7a) Xxxxxxxxx xxxxx č. 505/1990 Sb., x xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 248/2000 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
7x) Xxxxxxxxx xxxxx č. 634/2004 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon č. 565/1990 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
7x) §26 xx 32a xxxxxx x. 586/1992 Sb., x xxxxxx x xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
7d) Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

7e) Xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxx (XX) č. 282/2011 xx dne 15. xxxxxx 2011, kterým xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx 2006/112/XX x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx z xxxxxxx xxxxxxx, v xxxxxxx xxxxx.

8) §61 x 233 xxxxxxxxxx zákoníku.
9) §61 x 259 xxxxxxxxxx zákoníku.
10) §829 x xxxx. xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
10a) Xxxxx č. 477/2001 Sb., x obalech a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx o xxxxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
10x) Xxxxx č. 563/1991 Sb., x xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
11) Zákon č. 229/1991 Sb., x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx k půdě x jinému zemědělskému xxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxx č. 42/1992 Sb., x xxxxxx majetkových xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů.
11a) §7 odst. 2 xxxxxx x. 563/1991 Xx., x xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
11x) §9 xxxx. 1 zákona č. 563/1991 Xx.
12) §114 x xxxx. obchodního xxxxxxxx.
13) §227 x xxxx. xxxxxxxxxx zákoníku.
14) Nařízení Rady (XXX) č. 2913/92 ze xxx 12. xxxxx 1992, kterým xx xxxxxx xxxxx kodex Xxxxxxxxxxxx.
15) §409 x xxxx. xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
16) Xxxxx č. 26/2000 Sb., x veřejných xxxxxxxx, xx xxxxx zákona x. 120/2001 Sb. x zákona x. 517/2002 Sb.
17) §7 zákona x. 265/1992 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x jiných xxxxxxx xxxx k nemovitostem, xx xxxxx xxxxxx x. 90/1996 Sb.
18) §663 xxxxxxxxxx xxxxxxxx, ve znění xxxxxx x. 370/2000 Xx.
19) §536 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
19x) Xx. 92, 114 a 201 xx 208 nařízení Xxxx (EHS) č. 2913/92.
19b) Čl. 202 xxxxxxxx Xxxx (XXX) č. 2913/92.
19x) Xx. 50 xx čl. 53 xxxxxxxx Xxxx (XXX) č. 2913/92.
19x) Xxxxxxxxx xx. 37 xxxxxxxx Xxxx (XXX) x. 918/93.
20) Xxxxx č. 227/2000 Sb., x elektronickém xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

21) Xx. 2 Xxxxxxxxxx Xxxxxx 1994/820/XX xx dne 19. xxxxx 1994 x xxxxxxxx xxxxxxxxx elektronické xxxxxx xxxxxxxxx.

22) §37 xxxxxx x. 337/1992 Xx., x správě xxxx x poplatků, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
23) §33 xxxxxx x. 337/1992 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
24) Xxxxx č. 353/2003 Sb., x spotřebních daních.
24x) Čl. 170 xxx 2 xxxxxxx x) nařízení Xxxx (XXX) č. 2913/92.
25) Zákon č. 151/1997 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů (zákon x xxxxxxxxx majetku), xx xxxxx xxxxxx x. 121/2000 Sb.
26) Xxxxx č. 151/1997 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (zákon x oceňování xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
26x) §116 xxxxxx x. 40/1964 Xx., občanský zákoník, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
26x) §33 x xxxx. xxxxxx x. 262/2006 Sb., xxxxxxx práce, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
27) Zákon č. 72/1994 Sb., xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx spoluvlastnické vztahy x budovám a xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
27x) §2 xxxx. 5 xxxxxx x. 183/2006 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxx (xxxxxxxx xxxxx).
27b) §77 zákona x. 361/2003 Xx., x služebním poměru xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xx znění xxxxxx x. 530/2005 Xx.
27c) §2 zákona x. 109/2002 Xx., x xxxxxx ústavní xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 383/2005 Xx.
27x) Xxxxxxxx č. 108/2005 Sb., x školských výchovných x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
27x) §38 zákona x. 20/1966 Xx., x péči x xxxxxx xxxx.
27x) §42 x 44 xxxxxx x. 359/1999 Sb., x xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
27g) §22a xxxxxx x. 48/1997 Xx., x xxxxxxxx zdravotním xxxxxxxxx, xx znění xxxxxx č. 340/2006 Xx.
27x) §4 xxxxxx x. 170/2002., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 70/2007 Sb.
28) Xxxxx č. 29/2000 Sb., x poštovních xxxxxxxx, xx xxxxx zákona x. 517/2002 Sb. x xxxxxx č. 225/2003 Xx.

29) Xxxxx č. 231/2001 Sb., x provozování xxxxxxxxxxxx x televizního xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxx xxxxxx.

30) §2 xxxx. 1 písm. l) xxxxxx x. 231/2001 Xx.
31) §2 odst. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 231/2001 Xx.

32) §2 odst. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 231/2001 Xx.

33) §313 obchodního xxxxxxxx.
34) §682 obchodního xxxxxxxx.
35) §692 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
36) Xxxxx č. 591/1992 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
37) Zákon č. 248/1992 Sb., x xxxxxxxxxxxx společnostech x investičních fondech, xx znění pozdějších xxxxxxxx.
38) Xxxxx č. 252/1994 Sb., x rozhlasových x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
39) Xxxxx č. 183/2006 Sb., x xxxxxxx plánování x xxxxxxxxx xxxx (xxxxxxxx zákon), ve xxxxx xxxxxx č. 68/2007 Xx.
40) §118 a 119 xxxxxx x. 40/1964 Sb., xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
41) Zákon č. 586/1992 Sb., x xxxxxx z xxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx předpisů.
42) §7 xxxxxx x. 561/2004 Xx., x předškolním, xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx odborném x xxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxx xxxxx).
43) §65 odst. 2 a §96 xxxx. 2 xxxxxx x. 561/2004 Sb.
44) Zákon č. 109/2002 Sb., x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx xx školských xxxxxxxxxx a x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx péči xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x změně xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
44x) Zákon č. 111/1998 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
44x) Xxxxxxxxx xxxxx č. 563/2004 Sb., x pedagogických xxxxxxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx zákonů.
44x) Například xxxxxxxx č. 524/2004 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x provádění xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx x zaměstnání, xxxxx č. 312/2002 Sb., o úřednících xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 96/2004 Sb., x xxxxxxxxxxxx zdravotnických povoláních, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
44d) §38 xxxx. x) zákona x. 561/2004 Xx.
44x) Příloha č. 1 xxxxxxxx x. 183/1998 Xx., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, popřípadě xxxxx xx xxx xxxxx státní xxxxxxxx xxxxxxx a důchodového xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx na středních xxxx vysokých xxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx uvedenými x jiném xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxxxxx.
44x) Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zkoušek, či xxxxx jiný podobný xxxxxx.
44g) Xxxxxxxxx xxxxxxxx č. 50/1978 Sb., x odborné xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
45) Xxxxx č. 548/1991 Sb., xxxxxx xx xxxx x doplňuje xxxxx x. 20/1966 Xx., x xxxx o xxxxxx lidu, xx xxxxx xxxxxx č. 161/1993 Xx.
Xxxxx č. 160/1992 Sb., x xxxxxxxxx péči x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
46) Xxxxx č. 48/1997 Sb., x veřejném xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx x doplnění xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
47) Zákon č. 108/2006 Sb., x xxxxxxxxxx službách.
47x) §78 xxxxxx x. 108/2006 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
48) Xxxxx č. 202/1990 Sb., x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx.
48x) §4 zákona x. 359/1999 Xx., x xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
48x) Čl. 91, 161, 145, 182 xxxxxxxx Xxxx (EHS) č. 2913/92.
48c) Xx. 793 xxxxxxxx Xxxxxx (EHS) č. 2454/93.
49) Nařízení Rady (XX) č. 1186/2009 ze xxx 16. listopadu 2009 x xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxx osvobození xx cla.
49x) Zákon č. 191/1999 Sb., x xxxxxxxxxx týkajících xx xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx vlastnictví x x xxxxx xxxxxxxxx dalších zákonů, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
49b) §16 xxxx. 4 xxxx. x) xxxxxx x. 337/1992 Xx., x správě xxxx a xxxxxxxx.
49c) §77 xxxxxx x. 49/1997 Xx., x civilním xxxxxxxx x x změně x doplnění xxxxxx x. 455/1991 Sb., x xxxxxxxxxxxxx podnikání (xxxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
50) §3 xxxx. 1 zákona o xxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 353/2001 Xx.
51) §31 xxxx. 9 xxxxxx x. 337/1992 Xx., ve xxxxx pozdějších předpisů.
52) §33 zákona x. 586/1992 Xx., xx xxxxx xxxxxx x. 259/1994 Xx., xxxxxx č. 149/1995 Xx. x zákona x. 168/1998 Sb.
53) §25 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 586/1992 Xx., xx xxxxx xxxxxx x. 492/2000 Xx.
54) §43 xxxxxx x. 337/1992 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
55) Například vyhláška č. 157/1964 Sb., x Vídeňské xxxxxx o diplomatických xxxxxxx, xxxxxxxx č. 21/1968 Sb., x Xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx odborných xxxxxxxxxx, xxxxxxxx č. 32/1969 Sb., x Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx č. 40/1987 Sb., x Xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx č. 52/1956 Sb., o xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x Úmluvě x xxxxxxxx x imunitách Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx národů, xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx spojených národů xxx 13. xxxxx 1946, xxxxx č. 125/1992 Sb., x xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx o bezpečnosti x spolupráci x Xxxxxx a o xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx x bezpečnosti x xxxxxxxxxx v Evropě, xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx č. 36/2001 Sb. m. s., o xxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxx smlouvy, xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
56) Čl. 1 vyhlášky x. 157/1964 Xx., x Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
57) Čl. 1 xxxxxxxx x. 32/1969 Xx., x Vídeňské úmluvě x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
58) Xxxxxxxx o xxxxxxxx a xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
59) Zákon č. 337/1992 Sb., xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

59x) Xxxxx č. 130/2002 Sb., x podpoře výzkumu x xxxxxx x xxxxxxxxx prostředků a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů (xxxxx x podpoře xxxxxxx x vývoje), xx xxxxx pozdějších předpisů.

59b) §32 xxxxxx x. 337/1992 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
59x) §48 xxxxxx č. 337/1992 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
60) Xxxxx č. 310/1999 Sb., x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.
60a) Xxxxx č. 269/1994 Sb., x Xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
61) Xxxxx č. 159/1999 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxx xxxxxx č. 40/1964 Sb., xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxxx č. 455/1991 Sb., x živnostenském xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxx), xx znění pozdějších xxxxxxxx.
62) §39 xxxxxx x. 337/1992 Sb., xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

63) Xxxxx č. 92/1991 Sb., x podmínkách převodu xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

64) Xxxxx č. 125/2008 Sb., x xxxxxxxxx obchodních xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx.
65) §33 xxxx. 12 xxxxxx x. 337/1992 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
66) §2 xxxx. 2 xxxx. c) x x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
66x) Xxxxxxxxx xx. 222 xxx 1 xxxxxxx x) xxxxxxxx Xxxx (EHS) č. 2913/92.
67) §47 xxxx. 1 zákona x. 337/1992 Xx., ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
68) §63 xxxxxx x. 337/1992 Sb., xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
69) §64 zákona x. 337/1992 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
70) §2 xxxx. x) xxxxxx č. 379/2005 Xx., x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx škodami xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx výrobky, xxxxxxxxx x jinými xxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů.

71) Xxxxx č. 123/2000 Sb., x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx některých xxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxx č. 181/2001 Sb., kterým se xxxxxxx xxxxxxxxx požadavky xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx znění xxxxxx x. 336/2001 Sb. x xxxxxx č. 251/2003 Xx.

Xxxxxxxx xxxxx č. 191/2001 Sb., kterým se xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx implantabilní xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx č. 337/2001 Xx. a xxxxxx x. 251/2003 Sb.
Nařízeni xxxxx č. 286/2001 Sb., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx prostředky xx xxxxx.

72) Příloha X xxxxxxxx Xxxx (XXX) č. 2658/87 ze xxx 23. července 1987 x xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x společném xxxxxx xxxxxxxxx.

73) §32a xxxx. 6 a §33 xxxxxx x. 586/1992 Xx., xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
74) §6 xxxx. 8 x §7 xxxx. 11 xxxxxxxx č. 500/2002 Xx., xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx ustanovení xxxxxx x. 563/1991 Xx., o xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx, které jsou xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx účetnictví.
75) Směrnice Xxxx 2009/162/EU ze xxx 22. xxxxxxxx 2009, xxxxxx se mění xxxxxxx ustanovení směrnice 2006/112/XX o xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx hodnoty čl. 151 xxxx. 1 xxxx. aa) x xxxxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxxxxx Evropských xxxxxxxxxxxx.

76) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx (XX) 2019/2151 xx dne 13. xxxxxxxx 2019, xxxxxx xx zavádí xxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx stanovených x xxxxxx kodexu Xxxx a jejich xxxxxxx xx provozu.