Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 20.02.2020.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.01.2020 do 30.04.2020.


Zákon o dani z přidané hodnoty

235/2004 Sb.

Zákon

ČÁST PRVNÍ - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

HLAVA I - OBECNÁ USTANOVENÍ

Předmět úpravy §1

Předmět daně §2

Vynětí z předmětu daně §2a

Volba předmětu daně §2b

Územní působnost §3

Vymezení základních pojmů §4

Obrat §4a

Zvláštní ustanovení §4b

HLAVA II - UPLATŇOVÁNÍ DANĚ

Díl 1 - Daňové subjekty

Osoby povinné k dani §5

Skupina §5a §5b §5c

Plátci §6 §6a §6b §6c §6d §6e §6f

Identifikované osoby §6g §6h §6i §6j §6k §6l

Díl 2 - Místo plnění

Oddíl 1 - Stanovení místa plnění při dodání zboží

Místo plnění při dodání zboží §7

Místo plnění při dodání plynu, elektřiny, tepla nebo chladu §7a

Místo plnění při zasílání zboží §8

Oddíl 2 - Stanovení místa plnění při poskytnutí služby

Základní pravidla pro stanovení místa plnění při poskytnutí služby §9

Místo plnění při poskytnutí služby osobě povinné k dani, která má sídlo nebo provozovnu ve třetí zemi §9a

Místo plnění při poskytnutí služby vztahující se k nemovité věci §10

Místo plnění při poskytnutí přepravy osob §10a

Místo plnění při poskytnutí služby v oblasti kultury, umění, sportu, vědy, vzdělávání a zábavy §10b

Místo plnění při poskytnutí stravovací služby §10c

Místo plnění při poskytnutí nájmu dopravního prostředku §10d

Místo plnění při poskytnutí služby zprostředkovatelem osobě nepovinné k dani §10e

Místo plnění při poskytnutí služby přepravy zboží osobě nepovinné k dani §10f

Místo plnění při poskytnutí služby přímo související s přepravou zboží a služby oceňování movité hmotné věci a práce na movité hmotné věci osobě nepovinné k dani §10g

Místo plnění při poskytnutí služeb osobě nepovinné k dani do třetí země §10h

Místo plnění při poskytnutí telekomunikační služby, služby rozhlasového a televizního vysílání a elektronicky poskytované služby osobě nepovinné k dani §10i

Oddíl 3 - Stanovení místa plnění při pořízení zboží z jiného členského státu §10j §10k

Místo plnění při pořízení zboží z jiného členského státu §11

Oddíl 4 - Stanovení místa plnění při dovozu zboží

Místo plnění při dovozu zboží §12

Díl 3 - Vymezení plnění

Dodání zboží §13

Poskytnutí služby §14

Poukaz §15

Dodání zboží nebo poskytnutí služby v případě jednoúčelového poukazu §15a

Dodání zboží nebo poskytnutí služby v případě víceúčelového poukazu §15b

Pořízení zboží z jiného členského státu §16

Zjednodušený postup při dodání zboží uvnitř území Evropské unie formou třístranného obchodu §17 §18

Dodání a pořízení nových dopravních prostředků uvnitř území Evropské unie §19

Dovoz zboží §20

Díl 4 - Uskutečnění plnění a vznik povinnosti daň přiznat nebo zaplatit

Vznik povinnosti přiznat daň při dodání zboží a poskytnutí služby §20a

Uskutečnění zdanitelného plnění při dodání zboží a poskytnutí služby §21

Uskutečnění plnění a povinnost přiznat plnění při dodání zboží do jiného členského státu osvobozeném od daně §22

Uskutečnění plnění a povinnost přiznat nebo zaplatit daň při dovozu zboží §23

Uskutečnění zdanitelného plnění a povinnost přiznat daň při dodání zboží a poskytnutí služby osobou neusazenou v tuzemsku §24

Uskutečnění plnění a povinnost přiznat plnění při dodání zboží a poskytnutí služby s místem plnění mimo tuzemsko §24a

Uskutečnění zdanitelného plnění a povinnost přiznat daň při pořízení zboží z jiného členského státu §25

Díl 5 - Daňové doklady

Oddíl 1 - Obecná ustanovení o daňových dokladech

Daňový doklad §26

Oddíl 2 - Vystavování daňových dokladů

Určení pravidel pro vystavování daňových dokladů §27

Pravidla pro vystavování daňových dokladů v tuzemsku §28

Oddíl 3 - Náležitosti daňových dokladů

Náležitosti daňového dokladu §29

Náležitosti daňového dokladu skupiny §29a

Oddíl 4 - Zjednodušený daňový doklad

Vystavování zjednodušeného daňového dokladu §30

Náležitosti zjednodušeného daňového dokladu §30a

Oddíl 5 - Zvláštní daňové doklady

Splátkový kalendář §31

Platební kalendář §31a

Souhrnný daňový doklad §31b

Doklad o použití §32

Potvrzení při dražbě a při prodeji mimo dražbu §32a

Oddíl 6 - Daňové doklady při dovozu a vývozu zboží

Daňový doklad při dovozu §33

Daňový doklad při vývozu §33a

Oddíl 7 - Zajištění věrohodnosti původu, neporušenosti obsahu a čitelnosti daňových dokladů §34

Oddíl 8 - Uchovávání daňových dokladů

Obecné ustanovení o uchovávání daňových dokladů §35

Elektronické uchovávání daňových dokladů §35a

Díl 6 - Základ daně a výpočet daně, oprava základu daně a oprava výše daně

Oddíl 1 - Základ daně a výpočet daně

Základ daně §36

Základ daně ve zvláštních případech §36a

Výpočet daně u dodání zboží a poskytnutí služby §37

Základ daně a výše daně při uskutečnění zdanitelného plnění, pokud vznikla povinnost přiznat daň z úplaty přijaté před uskutečněním tohoto zdanitelného plnění §37a

Základ daně a výpočet daně při dovozu zboží §38

Základ daně a výpočet daně při poskytnutí služby osobou neusazenou v tuzemsku §39

Základ daně a výpočet daně při pořízení zboží z jiného členského státu §40

Základ daně a výpočet daně u zboží, které je v režimu podmíněného osvobození od spotřební daně §41

Oddíl 2 - Oprava základu daně a oprava výše daně

Oprava základu daně §42

Oprava výše daně §43 §44

Opravný daňový doklad §45

Oddíl 3 - Oprava základu daně v případě nedobytné pohledávky

Základní ustanovení o opravě základu daně v případě nedobytné pohledávky §46

Výše opravy základu daně v případě nedobytné pohledávky §46a

Změna výše opravy základu daně určené kvalifikovaným odhadem §46b

Dodatečná oprava základu daně v případě nedobytné pohledávky §46c

Zrušení opravy základu daně v případě nedobytné pohledávky §46d

Opravné daňové doklady v případě nedobytné pohledávky §46e

Opravy základu daně v případě nedobytné pohledávky jako samostatné zdanitelné plnění §46f

Společné ustanovení pro opravu základu daně v případě nedobytné pohledávky §46g

Díl 7 - Sazby daně

Sazby daně u zdanitelného plnění §47

Předmět závazného posouzení určení sazby daně u zdanitelného plnění §47a

Žádost o závazné posouzení určení sazby daně u zdanitelného plnění §47b

Sazba daně u dokončené stavby pro bydlení nebo dokončené stavby pro sociální bydlení §48 §48a

Sazba daně u výstavby nebo dodání stavby pro sociální bydlení §49 §50

Díl 8 - Osvobození od daně bez nároku na odpočet daně

Plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet daně §51

Základní poštovní služby a dodání poštovních známek §52

Rozhlasové a televizní vysílání §53

Finanční činnosti §54

Penzijní činnosti §54a

Pojišťovací činnosti §55

Dodání nemovité věci §56

Nájem nemovité věci §56a §57

Zdravotní služby a dodání zdravotního zboží §58

Sociální pomoc §59

Provozování hazardních her §60

Ostatní plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet daně §61

Dodání zboží, které bylo použito pro plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet daně, a zboží, u něhož nemá plátce nárok na odpočet daně §62

Díl 9 - Osvobození od daně s nárokem na odpočet daně

Plnění osvobozená od daně s nárokem na odpočet daně §63

Osvobození při dodání zboží do jiného členského státu §64

Osvobození při pořízení zboží z jiného členského státu §65

Osvobození od daně při vývozu zboží §66

Osvobození při poskytnutí služby do třetí země §67

Osvobození ve zvláštních případech §68

Osvobození poskytnutí služeb vázaných na dovoz zboží a vývoz zboží §69

Osvobození přepravy osob §70

Osvobození od daně při dovozu zboží §71

Osvobození od daně při dovozu zboží v osobních zavazadlech cestujícího nebo člena posádky letadla a při dovozu pohonných hmot cestujícím §71a §71b §71c §71d §71e §71f

Osvobození od daně při dovozu zboží, které je přepraveno ze třetí země, a ukončení odeslání nebo přepravy tohoto zboží je v jiném členském státě a dodání tohoto zboží do jiného členského státu je osvobozeno od daně §71g

Díl 10 - Odpočet daně

Nárok na odpočet daně §72

Podmínky pro uplatnění nároku na odpočet daně §73

Oprava odpočtu daně §74

Oprava odpočtu daně v případě nedobytné pohledávky §74a

Způsob výpočtu odpočtu daně v poměrné výši §75

Způsob výpočtu nároku na odpočet daně v krácené výši §76

Vyrovnání odpočtu daně §77

Úprava odpočtu daně §78 §78a §78b §78c §78d §78da §78e

Nárok na odpočet daně při registraci a zrušení registrace §79 §79a §79b §79c §79d

Díl 11 - Vracení daně

Vracení daně osobám požívajícím výsad a imunit §80

Vracení daně mezinárodní organizaci se sídlem mimo tuzemsko §80a

Vracení daně v rámci zahraniční pomoci §81

Vracení daně plátcům v jiných členských státech §82

Vracení daně v tuzemsku osobám registrovaným k dani v jiném členském státě §82a §82b

Vracení daně zahraničním osobám povinným k dani §83

Vracení daně fyzickým osobám ze třetích zemí při vývozu zboží §84

Vracení daně osobám se zdravotním postižením §85

Vracení daně ozbrojeným silám cizích států §86

Obecná ustanovení pro nárok na vrácení daně §86a

Díl 12 - Prodej zboží za ceny bez daně z přidané hodnoty

Prodej zboží za ceny bez daně §87

HLAVA III - ZVLÁŠTNÍ REŽIMY §88

Zvláštní režim pro cestovní službu §89

Zvláštní režim pro obchodníky s použitým zbožím, uměleckými díly, sběratelskými předměty a starožitnostmi §90 §91

Zvláštní režim pro investiční zlato §92

HLAVA IV - REŽIM PŘENESENÍ DAŇOVÉ POVINNOSTI

Díl 1 - Obecná ustanovení

Základní ustanovení §92a

Díl 2 - Trvalé použití režimu přenesení daňové povinnosti

Dodání zlata §92b

Dodání zboží uvedeného v příloze č. 5 k tomuto zákonu §92c

Dodání nemovité věci §92d

Poskytnutí stavebních nebo montážních prací §92e

Použití režimu přenesení daňové povinnosti v ostatních případech §92ea

Díl 3 - Dočasné použití režimu přenesení daňové povinnosti

Dodání zboží nebo poskytnutí služby uvedených v příloze č. 6 k tomuto zákonu §92f

Mechanismus rychlé reakce §92g

Díl 4 - Závazné posouzení

Předmět závazného posouzení pro použití režimu přenesení daňové povinnosti §92h

Žádost o závazné posouzení pro použití režimu přenesení daňové povinnosti §92i

HLAVA V - SPRÁVA DANĚ V TUZEMSKU

Díl 1 - Obecná ustanovení o správě daně

Správa daně celními úřady §93

Místní příslušnost §93a

Povinná registrace plátce §94

Dobrovolná registrace plátce §94a §95

Skupinová registrace §95a

Povinný registrační údaj §96

Registrace identifikované osoby §97

Dobrovolná registrace identifikované osoby §97a

Zveřejnění údajů z registru plátců a identifikovaných osob §98

Zdaňovací období §99

Změna zdaňovacího období §99a

Zdaňovací období v insolvenci §99b

Evidence pro účely daně z přidané hodnoty §100

Zvláštní ustanovení o evidenci pro účely daně z přidané hodnoty §100a

Obecná ustanovení o daňovém přiznání §101

Povinná elektronická forma podání §101a

Zvláštní ustanovení o podávání daňového přiznání §101b

Povinnost podat kontrolní hlášení §101c

Náležitosti a způsob podání kontrolního hlášení §101d

Lhůty pro podání kontrolního hlášení §101e

Opravné a následné kontrolní hlášení §101f

Postup při nesplnění povinnosti související s kontrolním hlášením §101g

Následky za porušení povinnosti související s kontrolním hlášením §101h

Lhůta pro zánik povinnosti související s kontrolním hlášením §101i

Vyloučení vzniku pokuty za nepodání kontrolního hlášení §101j

Prominutí pokuty za nepodání kontrolního hlášení §101k

Souhrnné hlášení §102

Zvláštní ustanovení o zajištění úhrady na nesplatnou nebo dosud nestanovenou daň §103

Nesprávné uvedení daně za jiné zdaňovací období §104

Vracení nadměrného odpočtu §105

Zrušení registrace plátce z moci úřední §106

Nespolehlivý plátce §106a

Nespolehlivá osoba §106aa

Společná ustanovení pro nespolehlivého plátce a nespolehlivou osobu §106ab

Zrušení registrace plátce na žádost §106b §106c

Společná ustanovení o zrušení registrace na žádost §106d

Zrušení registrace skupiny §106e

Zánik členství člena skupiny §106f

Zrušení registrace identifikované osoby z moci úřední §107

Zrušení registrace identifikované osoby na žádost §107a

Osoby povinné přiznat nebo zaplatit daň §108

Ručení oprávněného příjemce §108a

Ručení příjemce zdanitelného plnění §109

Zvláštní způsob zajištění daně §109a

Regulační opatření za stavu nouze, ohrožení státu a válečného stavu §110

Díl 2 - Zvláštní režim jednoho správního místa

Oddíl 1 - Základní ustanovení

Úvodní ustanovení §110a

Vymezení základních pojmů §110b

Oddíl 2 - Společná ustanovení o správě daně ve zvláštním režimu v tuzemsku

Zastupování §110c

Evidence pro účely zvláštního režimu jednoho správního místa §110e

Přeplatek §110f

Oddíl 3 - Správa daně ve zvláštním režimu v tuzemsku jako státě identifikace

Pododdíl 1 - Použití zvláštního režimu jednoho správního místa v tuzemsku

Podmínky použití režimu mimo Evropskou unii v tuzemsku §110g

Podmínky použití režimu Evropské unie v tuzemsku §110h

Omezení použití zvláštního režimu jednoho správního místa v tuzemsku §110i

Pododdíl 2 - Podání a doručování ve zvláštním režimu jednoho správního místa v tuzemsku

Podání §110j

Doručování §110k

Pododdíl 3 - Registrace k dani ve zvláštním režimu jednoho správního místa v tuzemsku

Přihláška k registraci §110l

Oznamovací povinnost osoby používající zvláštní režim jednoho správního místa §110m

Rozhodnutí o registraci §110n

Zrušení registrace uživatele na žádost §110o

Zrušení registrace uživatele z moci úřední §110p

Pododdíl 4 - Daňové přiznání a placení daně ve zvláštním režimu jednoho správního místa

Zdaňovací období §110q

Daňové přiznání a dodatečné daňové přiznání §110r

Předepsání a stanovení daně §110s

Oprava základu daně §110t

Postoupení daňového přiznání a platby §110u

Platba bez dostatečného označení §110v

Oddíl 4 - Správa daně ve zvláštním režimu v tuzemsku jako státě spotřeby

Základní ustanovení §110w

Doručování §110x

Poslední známá daň §110y

Samovyměření a samodoměření daně §110z

Doměření daně z moci úřední §110za

Vztah k prekluzivním lhůtám §110zb

Pořadí úhrady daně §110zc

Placení daně státu spotřeby §110zd

Příslušenství daně §110ze

Vymáhání daně §110zf

ČÁST DRUHÁ - PŘECHODNÁ, ZRUŠOVACÍ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Přechodná ustanovení §111

Zrušovací ustanovení §112

Účinnost §113

Příloha č. 1 - Seznam plnění, při jejichž provádění se subjekty, které vykonávají veřejnou správu, považují za osoby povinné k dani

Příloha č. 2 - Seznam služeb podléhajících první snížené sazbě daně

Příloha č. 2a - Seznam služeb podléhajících druhé snížené sazbě daně

Příloha č. 3 - Seznam zboží podléhajícího první snížené sazbě daně

Příloha č. 3a - Seznam zboží podléhajícího druhé snížené sazbě daně

Příloha č. 4 - Umělecká díla, sběratelské předměty a starožitnosti

Příloha č. 5 - Seznam zboží, u kterého se při dodání použije režim přenesení daňové povinnosti

Příloha č. 6 - Seznam dodání zboží nebo poskytnutí služeb, při nichž se použije režim přenesení daňové povinnosti, stanoví-li tak vláda nařízením

č. 635/2004 Sb. - Čl. XI

č. 545/2005 Sb. - Čl. XII

č. 230/2006 Sb. - Čl. XX

č. 261/2007 Sb. - Čl. IX

č. 270/2007 Sb. - Čl. XI

č. 296/2007 Sb. - Čl. CIV

č. 302/2008 Sb. - Čl. II

č. 87/2009 Sb. - Čl. II

č. 362/2009 Sb. - Čl. VIII

č. 489/2009 Sb. - Čl. II

č. 120/2010 Sb. - Čl. II

č. 47/2011 Sb. - Čl. II

č. 370/2011 Sb. - Čl. II

č. 458/2011 Sb. - Čl. XIV

č. 500/2012 Sb. - Čl. IV

č. 502/2012 Sb. - Čl. II

č. 344/2013 Sb. - Čl. X

č. 196/2014 Sb. - Čl. II

č. 262/2014 Sb. - Čl. II

č. 360/2014 Sb. - Čl. II

č. 113/2016 Sb. - Čl. III

č. 243/2016 Sb. - Čl. XXXIV

č. 33/2017 Sb. - Čl. II

č. 170/2017 Sb. - Čl. VI

č. 225/2017 Sb. - Čl. XL

č. 80/2019 Sb. - Čl. VI

Nález Ústavního soudu - č. 88/2008 Sb.; č. 342/2008 Sb.; č. 54/2009 Sb.; č. 40/2017 Sb.

INFORMACE

235

ZÁKON

ze dne 1. xxxxx 2004

x xxxx x xxxxxxx hodnoty

Parlament xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx:

XXXX XXXXX

XXXXXXXX USTANOVENÍ

HLAVA X

XXXXXX XXXXXXXXXX

§1

Xxxxxxx xxxxxx

Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie1) x upravuje xxx x přidané hodnoty.

§2

Předmět xxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxx je

a) dodání xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx, xxxxx jedná xxxx taková, s xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx xx úplatu xxxxxx xxxxxxxx x dani, xxxxx jedná xxxx xxxxxx, s místem xxxxxx x xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx

1. xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxx plnění v xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx, xxxxx xxxxx jako xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx,

2. xxxxxx dopravního xxxxxxxxxx x xxxxxx členského xxxxx xx úplatu xxxxxx nepovinnou x xxxx,

x) xxxxx zboží x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx, xxxxx

x) je xxxxxxxxx xxxx a

b) není xxxxxxxxxx od xxxx.

§2a

Vynětí z předmětu xxxx

(1) Předmětem xxxx xxxx pořízení xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx

x) xx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx §68 xxxx. 1 až 10, xxxx

x) je x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx

1. xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx,

2. xxxxxxxxxxx režimu xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, nebo

3. zvláštního xxxxxx xxx prodej xxxxxxxx dražbou.

(2) Xxxxxxxxx xxxx není pořízení xxxxx z jiného xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx

x) xxxxxxx hodnota xxxxxxxxxx xxxxx xxx daně xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx roce 326&xxxx;000 Xx a

b) pořízení xxxxx xx xxxxxxxxxxx

1. xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx, která xxxx plátcem,

2. xxxxxxxxxxx xxxxxx, která xxxx xxxxxxx,

3. osobou xxxxxxxx x xxxx, která xxxxxxxxxxx pouze plnění xxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxx na xxxxxxx daně,

4. xxxxxx xxxxxxxx k xxxx, xx kterou se x xxxxx xxxxxxxx xxxxx vztahuje xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx, nebo

5. xxxxxxxxxx xxxxxx nepovinnou x dani.

(3) Do xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx odstavce 2 písm. x) xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx

x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx,

x) zboží xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1.

(4) Xxxxxxxx 1 x 2 xx nevztahují xx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, a xxxxxxxx nového dopravního xxxxxxxxxx.

§2x vložen právním xxxxxxxxx č. 502/2012 Xx. x účinností xx 1.1.2013

§2x

Xxxxx xxxxxxxx xxxx

Xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, které xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx §2a odst. 2, xx může xxxxxxxxxx, xx toto xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx. Xx xxxxxxxx xxxxx x jiného xxxxxxxxx státu xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx kalendářního xxxx xxxxxxxxxxxxx následujícího xx xxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xx takto xxxxxxxx, se xxxxxxxxxx §2a xxxx. 2.

§2x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 502/2012 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2013

§3

Xxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxx xxxxx xxxx z xxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx území xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx jeho xxxxx, na které xx nevztahuje Smlouva x Xxxxxxxx xxxx x Xxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx stát x xxxxxxxx tuzemska,

d) xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxx území xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxx xxxxx xxxx z přidané xxxxxxx xx xx xxxxx členského xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx

x) xxxx Athos,

b) Xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx v xx. 349 Smlouvy x xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx,

x) Xxxxxx,

x) Xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx Xxxxxxxxx,

x) xxxxx Xüxxxxxx,

x) Ceuta,

i) Melilla,

j) Xxxxxxx,

x) Campione x' Xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxx xxxxxx Xxxxxx.

(3) Xxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxx daně x xxxxxxx hodnoty xxxxxxxx xx území Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxx Xxx xx xxxxxxxx xx xxxxx Spojeného xxxxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxx x Xxxxxxxxx Irska, xxxxx Xxxxxxxx a Xxxxxxxx xx považují xx xxxxx Xxxxx.

§4

Vymezení základních pojmů

(1) Xxx účely tohoto xxxxxx se xxxxxx:

x) xxxxxxx

1. částka x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxxx x přímé xxxxxxxxxxx x xxxxxxx,

2. dotace x xxxx, kterou xx xxx xxxxx xxxx z xxxxxxx xxxxxxx rozumí přijaté xxxxxxxx xxxxxxxxxx poskytované xx xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx, z grantů xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxx, z xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, z xxxxxx Xxxxxxxx unie xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx z xxxx x xxxx xxxxx se xxxx x jednotkové xxxx xxxxxx; xx xxxxxx x ceně xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx cenou xxxx xx jednotku xxxxxxxx xxxxx xxxx cena xx službu,

c) xxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxxx podle §1320 xxxx x přijaté xxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx daň xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx na xxxxxxx x odpočtem daně xx xxxxxxxxx období x xxxxxxx, že xxx xx výstupu xx xxxxx xxx xxxxxxx xxxx,

x) správcem xxxx xxxxxxxxx finanční xxxx;&xxxx;xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxx xxxx x při xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx příslušný xxxxx xxxx s xxxxxxxx xxxxxxx, kdy xxxxxxxxx xxxxxxx xxx při xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx §23 xxxx. 2 xx 4,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxx, xxxxx bylo přiděleno xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx členskými xxxxx,

x) xxxxxxxxxx osobou osoba, xxxxx xxxx na xxxxx Xxxxxxxx unie xxxxx ani xxxxx xxxxxx,

x) u xxxxxxx xxxxx

1. bydlištěm adresa xxxxxx v základním xxxxxxxx xxxxxxxx nebo x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx, xxxxxx fyzická xxxxx xxxxxx správci xxxx, xxxxx neexistuje důkaz, xx xxxx adresa xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

2. místem, xxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx, xxx xxxxxxx osoba xxxxxxx xxxx x důvodu xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx; má-li xxxx xxxxx profesní xxxxx x jiné xxxx, xxx ve které xx své xxxxxx xxxxx, je místo, xxx se xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx vazbami,

3. xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx místo, kde xx xxxxxxx zdržuje,

i) xxxxxx x xxxxx xxxxxxx k xxxx xxxxxx místa xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxx místo, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxx osoby xxxxxxx x xxxx, popřípadě xxxxx, xxx xx xxxxxx xxxx vedení; xxxx-xx fyzická osoba xxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxx x xxxx xxxxx xxxxx jejího pobytu,

j) xxxxxxxxxxx organizační xxxxxx xxxxx xxxxxxx k xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx poskytnutí xxxxxx, xxxxx xx dostatečně xxxxx a xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx,

x) zbožím, xxxxx xx předmětem xxxxxxxxx daně, xxxxx, xxxxx xx předmětem xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx, předmětem xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx dalších xxxxx, s xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx x takové xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxx x tuzemsku xxxxx povinná x xxxx, xxxxx

1. nemá xxxxx x xxxxxxxx,

2. xxxxxxxxx zdanitelné xxxxxx xxxxxx zboží xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x

3. v xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx v tuzemsku xx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx,

x) osvobozenou xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx x xxxxx státě xxxxxx x obdobným xxxxxxxxxx xxxx v xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx, která xxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx zboží xxxx xxxxxxxxxx služby xx xxxxxx osobou xxxxxxxx x dani, xxxxx xxxxx jako xxxxxx.

(2) Xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx

x) xxxxxx xxx, x výjimkou xxxxx x xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxx,

x) xxxx xxxxx,

x) lidské xxxx x xxxx xxxxxxxx xxxx,

x) xxxx, xxxxxxxxx, xxxxx a xxxxx.

(3) Xx xxxxx xx xxxx považují

a) xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxx při xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx xxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) bankovky, xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx účely xx xxxx vyšší, než xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx hodnoty xx českou xxxx xxxxx směnného kurzu xxxxxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxx xxx jejich dodání xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx, nebo xxx xxxxxx pořízení x xxxxxx členského xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x vývozu xxxx xxxxxxx.

(4) Xxx účely xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxx a xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx x mohou x xx xxx xxxxxxxx použity; xx xxxxxxxx prostředek xx xxxxxxxxxx vozidlo, xxxxx xx trvale xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx,

x) novým xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

1. xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx větším xxx 48 xx3 xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx 7,2 xX, pokud xxxx xxxxxx do 6 xxxxxx ode dne xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxx xxx 6&xxxx;000 xx,

2. loď xxxxx xxx 7,5 x, xxxxx xxxx xxxxxx xx 3 xxxxxx xxx xxx xxxxxxx uvedení xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx vozidla xx 6 xxxxxx, xxx dne xxxxxxx xxxxxxx xx provozu, xxxx xx najeto xxxx xxx 100 xxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx

3. xxxxxxx x maximální vzletové xxxxxxxxx xxxxx xxx 1&xxxx;550 xx, pokud xxxx xxxxxx do 3 xxxxxx xxx xxx xxxxxxx uvedení xx provozu xxxx xx xxxxxxxx méně xxx 40 xxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx leteckými xxxxxxxxxxxx xxx mezinárodní xxxxxxxx xxxxxxxx.

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, které xxxxxx osobě povinné x xxxx x xxxx touto xxxxxx xxxxxx x uskutečňování xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx je

1. hmotným xxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx z xxxxxx7c); xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxx xx xxxxxxx smlouvy, xxxxx xx xxxxxxxx x xx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx, že xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx uživatele, xx xxx xxxxx daně x přidané hodnoty xxxxxxxx xx dlouhodobý xxxxxxx uživatele,

2. xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx daně x xxxxxx7c),

3. pozemkem, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx7d); xxxxxxx přenechaný x xxxxx xx xxxxxxx smlouvy, xxxxx xx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx pozemku xxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx, se pro xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx

4. xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx v rámci xxxxx ekonomických činností xxxxxxx, postavil xxxx xxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxxxxxx73) xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx,

x) osobním automobilem xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxx4) xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx X1 xxxx M1G; xxxxx zápis xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx se xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx4a),

x) nájmem xxxx podnájem, xxxxx x xxxxxxxx; xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxx nebo xxxxx věcného břemene xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx zboží také xxxxxxxx peněz x xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx x instalací xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx k xxxx, která zboží xxxxxx, xxxx jí xxxxxxxxx třetí osobou,

j) xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx

1. xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx na xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx sítě x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

2. xxxxxxxxx, tepla xxxx xxxxxx xxxxxx.

(5) Xxx xxxxxxxx xxxx xxxx na xxxxxx xxxx xx použije xxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx přepočet xx dni xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx, xxxx přiznat xxxxxxxxxxx xxxxxx, x to

a) xxxx devizového xxxx xxxxxxxxx Českou národní xxxxxx, xxxx

x) poslední xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxx xxxx měnami xxxxxx než euro xx provede za xxxxxxx xxxxxxxx kurzu xxxxx x xxxxxx xxx xxxx xxxx.

§4x

Xxxxx

(1) Xxxxxxx se xxx účely xxxxxx xxxxxx rozumí xxxxxx xxxxx xxx daně, xxxxx xxxxx xxxxxxx x dani náleží xx uskutečněná xxxxxx x xxxxxx plnění x xxxxxxxx, xxx-xx x úplaty xx

x) xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxx na xxxxxxx xxxx, xxxx

x) xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx bez xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx §54 xx 56a, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(2) Xx obratu xx nezahrnuje xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx majetku, xxxx-xx xxxx uskutečněné xxxxxx xxxxxxxx součástí xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx povinné x xxxx.

§4x

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Pro xxxxx tohoto xxxxxx xx ustanovení o xxxxxxxxx závodu použijí x xx xxxx xxxxxxxxxx závodu tvořící xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx složku.

(2) Xxx xxxxx tohoto xxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxx, podílový xxxx, podfond xxxxxxxxxxxx xxxxx a organizační xxxxxx xxxxx, která xx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx na xxxxxxxxxx osobu.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxx se xxxxxxx obdobně x xx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx podle xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx se x xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, a xxxxx xx s xx spojeno xxxxxxxxxxx x pozemku, xxx x xxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx.

HLAVA XX

XXXXXXXXXXX XXXX

Xxx 1

Xxxxxx subjekty

§5

Osoby xxxxxxx x xxxx

(1) Osoba xxxxxxx x xxxx xx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ekonomické xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx, pokud uskutečňuje xxxxxxxxxx činnosti.

(2) Xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxx

x) xxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx činnosti xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxx x přidané xxxxxxx xxxxxx činnost výrobců, xxxxxxxxxx x osob xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, včetně xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx obdobných xxxxxxxx xxxxx jiných xxxxxxxx xxxxxxxx, za xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xx ekonomickou xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx získávání pravidelného xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx zaměstnanců xxxx xxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx smlouvu xx zaměstnavatelem, xx xxxxxxx xxx vznikne xxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx vztah, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx zdaňovány xxxx xxxxxx xx xxxxxxx činnosti.

(4) Stát, xxxxx, xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx x obcí, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxx Xxxxx a xxxx xxxxxxx části x právnické xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx právním xxxxxxxxx xxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx7a) xx při výkonu xxxxxxxxxx v oblasti xxxxxxx správy nepovažují xx osoby povinné x xxxx, x xx x v xxxxxxx, kdy xx xxxxx xxxxxx působností xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxx úhrady.

(5) Xxxxx xxxxx odstavce 4 xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx k xxxx, xxxxx uskutečňuje xxxxxxxx,

x) xxxxx jsou xxxxxxx v příloze č. 1 x tomuto zákonu, xxxx

x) při xxxxxxx xxxxxx xx xx xx xx, xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx hospodářské xxxxxxx xxx, že osoba xxxxx xxxxxxxx 4 xxxxxx považována xxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxx; tyto xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

(6) Xx samostatnou xxxxx xxxxxxxx k xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx Praha x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx.

Xxxxxxx

§5x

(1) Xxxxxxxx se xxx účely xxxxxx xxxxxx rozumí xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx nebo provozovnou x tuzemsku, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx k xxxx jako xxxxxx xxxxx §95a. Pokud xxxx xxxxx, xxxxx xxxx součástí xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx xxxxxxx") sídlo nebo xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx součástí skupiny. Xxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxx xxxxxxxxxx spojené xxxxx nebo jinak xxxxxxx osoby.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx, x xxxxx xx jedna xxxxx xxxxx xxxx nepřímo xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xx jedna osoba xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxx xxxx hlasovacích právech xxxx xxxx, x xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx 40 % xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx 40 % xxxxxxxxxxx xxxx těchto xxxx.

(4) Xxxxx spojenými xxxxxxx jsou xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx alespoň xxxxx xxxxxx xxxxx.

§5x

(1) Xxx xxxxx xxxxxx zákona jedná xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx. Zastupujícím xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx za xxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxx není xxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx, může být xxxxxxxxxxxx členem xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx.

(2) Členové xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x nerozdílně za xxxxxxxxxx skupiny vyplývající x xxxxxxxx xxxxxx. Xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxx zrušení xxxx po xxxxxx xxxxxx členství xx xxxxxxx, a xx xx xxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx.

§5x

(1) Práva x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx zákona xxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxxx dnem xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxx x povinnosti xxxxxxxxxxx x tohoto xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xx skupinu dnem xxxxxxxxxxx této osoby.

Xxxxxx

§6

(1) Plátcem xx xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx se xxxxxx x tuzemsku, xxxxx obrat za xxxxxxx 12 bezprostředně xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx kalendářních měsíců xxxxxxxx 1&xxxx;000&xxxx;000 Xx, x xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx od xxxx bez xxxxxx xx xxxxxxx daně.

(2) Xxxxx povinná k xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 je xxxxxxx od xxxxxxx xxx druhého xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx měsíci, xx xxxxxx překročila xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx-xx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx.

§6x

§6x zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 170/2017 Sb.

§6x

(1) Osoba povinná x dani xx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx majetek

a) xxx účely xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx státu xx xxxx xxxxx, xxxx

x) xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxx k dani xx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx přeměny xxxxxxxxx xxxxx do xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx odpovídající evidence xxxxxx xxxxx práva xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx je převáděno xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx byla plátcem.

(3) Xxxxxxxxx xxxxx, která xxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx ani xxxxxxxxxx její xxxxx xx právního nástupce, xxxxx se mění xxxx xxxxxxx právní xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx být plátcem.

§6x

(1) Osoba povinná x xxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x místem xxxxxx x tuzemsku, s xxxxxxxx služeb osvobozených xx xxxx xxx xxxxxx na xxxxxxx xxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx zasílání xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx plnění x xxxxxxxx, x to xxxxxxxxxxxxxxx své provozovny xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx těchto xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxx zboží.

(2) Xxxxx xxxxxxx x dani, xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx dodání zboží xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxx osoba, xxxxx jsou xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, nebo xxxxxx, xx která xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, je xxxxxxx xxx xxx uskutečnění xxxxxx zdanitelného plnění.

(3) Xxxxx povinná k xxxx, xxxxx xxxx xxxxx v xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx dodání xxxxx do jiného xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx odesláno xxxx xxxxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxx zmocněnou xxxxx xxxxxx, x xx xxxxx, pro xxxxxx xx pořízení xxxxx x jiném členském xxxxx xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxx ode xxx dodání tohoto xxxxx.

§6d

Osoba xxxxxxx k xxxx, která xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx uskuteční zdanitelné xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx x tuzemsku svou xxxxx xxxxxxxxx mimo xxxxxxxx,&xxxx;x xxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xx xxxxxxx přiznat daň xxxxx, xxxxx xxxx xxxx plnění xxxxxxxxxxx, xx plátcem ode xxx uskutečnění xxxxxx xxxxxx.

§6x

(1) Xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx plátci x xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx činností, xx xxxxxxx xxx xxx přechodu xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx ekonomických xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx základě xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx ekonomických xxxxxxxxxx.

§6x

(1) Xxxxx povinná x xxxx xx xxxxxx xxxx provozovnou x tuzemsku, která xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxx na xxxxxxx xxxx, je plátcem xxx xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx oznámení xxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxx xxxxx registrována.

(2) Xxxxx povinná x xxxx, která xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx a xxxxx xxxx uskutečňovat xxxxxx x nárokem xx odpočet xxxx x místem xxxxxx x xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx rozhodnutí, xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx.

§6x vložen právním xxxxxxxxx č. 502/2012 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2013

Xxxxxxxxxxxxxx xxxxx

§6x

Xxxxx xxxxxxx x xxxx, která xxxx plátcem, nebo xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x dani jsou xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x tuzemsku pořizují xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx předmětem daně, xxxxx xxxxx pořízeného xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxx xxxxxxx pořízení xxxxxx xxxxx.

§6h

Osoba xxxxxxx x xxxx se sídlem xxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx dne xxxxxxx zdanitelného xxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx od xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx x

x) xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx zboží x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, nebo

c) dodání xxxxx soustavami xxxx xxxxxx.

§6x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 502/2012 Xx. s účinností xx 1.1.2013

§6x

Xxxxx povinná x xxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx, která xxxx xxxxxxx, je xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx služby x xxxxxx xxxxxx v xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx §9 odst. 1, x výjimkou xxxxxxxxxx služby, xxxxx xx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx daně.

§6i vložen xxxxxxx předpisem x. 502/2012 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2013

§6x

Xxxxx povinná x xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx vybrané služby x rámci xxxxxxxxxx xxxxxx jednoho xxxxxxxxx xxxxx, je xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xx tato xxxxx xxxxxxxxxxxx.

§6x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 196/2014 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2015

§6x

Xxxxx povinná x xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxx, xxxxx xxxxx x tuzemsku pořizovat xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx.

§6x

Xxxxx povinná x xxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx není xxxxxxx, je identifikovanou xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, pokud

a) xx xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxx přijímat xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx x

1. xxxxxxxxxx xxxxxx,

2. xxxxxx xxxxx x instalací nebo xxxxxxx, xxxx

3. xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxx

x) bude xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx plnění x xxxxx členském xxxxx xxxxx §9 xxxx. 1, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx x xxxxx xxxxxxxx státě xxxxxxxxxx xx daně.

§6l xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 360/2014 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2015

Xxx 2

Xxxxx xxxxxx

Xxxxx 1

Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx

§7

Xxxxx xxxxxx při xxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxx plnění xxx xxxxxx xxxxx, xxxxx je xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xx místo, xxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxx, xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx plnění xxx xxxxxx zboží, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx uskutečňuje dodání xxxxx, xxxx xxxxxx, xxx xxxxxx se xxxxxxxxxxx dodání xxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xx místo, xxx xx zboží xxxxxxx v době, xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx zboží začíná. Xxxxx xxxx odeslání xxxx přeprava xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxx xxx dovozu xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx osobou, xxxxx dovoz zboží xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx stát, ve xxxxxx xxxxxxx povinnost xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx při dovozu xxxxx.

(3) Při xxxxxx xxxxx x instalací xxxx montáží se xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx místo, xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx smontováno.

(4) Xxxxx xxxx zboží je xxxxxx na xxxxxx xxxx, letadla xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx uskutečněné xx xxxxx Evropské xxxx, xx xxxxx xxxxxx xx považuje xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx osob. Xxxxxxxx přeprava se xxxxxxxx xx samostatnou xxxxxxxx.

(5) Xxx xxxxx xxxxxxxx 4 xx xxxxxx

x) xxxxxx zahájení xxxxxxxx xxxx první xxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx Xxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxx ukončení xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx území Xxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx uskutečněná xxx zastávky ve xxxxx zemi xxxx xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx přepravy xxxx.

(6) Xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx nemovité věci xx xxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx; x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx místem místo, xxx se nachází xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

§7a

Místo xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx, elektřiny, xxxxx xxxx chladu

(1) Xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx sítěmi obchodníkovi xx xxxxx, kde xx tento obchodník xxxxx nebo kde xx xxxxxxxxxx, xxxxx xx toto xxxxx xxxxxx.

(2) Obchodníkem xx xxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxx osoba xxxxxxx k xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx zejména xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx spotřeba xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxx při xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xx xxxxx, xxx xxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxx zboží xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx, považuje xx xx xxxxx xxxxxx pro toto xxxxxxxxxxxxxx xxxxx místo, xxx xx xxxx xxxxx xxxxx, xxxx xxx má provozovnu, xxxxx xx xxxx xxxxx dodáno.

§8

Místo plnění při xxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx, xxx se xxxxx xxxxxxx xx ukončení xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxx xxx zasílání zboží xx xxxxx, kde xx zboží nachází x xxxx, xxx xxxx odeslání xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx

x) xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx daně x

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx ukončení xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxx xxxx nepřekročila x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx předcházejícím kalendářním xxxx

1. 1 140 000 Xx, xx-xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx státu xx xxxxxxxx, nebo

2. xxxxxx xxxxxxxxxx jiným xxxxxxxx xxxxxx, je-li xxxxx odesláno xxxx xxxxxxxxxx x tuzemska xx xxxxxx členského xxxxx.

(3) Xxxxx povinná x dani, xxxxx xxxxx zasílá, xx xxxx x případě xxxxxxx podmínek xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxx xxx zasílání xxxxx xx místo, xxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx. X takovém xxxxxxx xx xxxxxxx tak xxxxxxxxxx do xxxxx xxxxxxxxxxxx roku xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx zboží se xxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx

x) xxxxx xx odesláno xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx od xxxxxxxxx xxxxx ukončení xxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx

1. osobou povinnou x xxxx, xxxxx xxxxx dodává, xxxx

2. xx xxxxxxxxx třetí xxxxxx,

x) zboží xx xxxxxx xxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx zboží x xxxxxxxx státě xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx daně, x

x) xx xxxxxxx x xxxxxx

1. nového xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

2. xxxxx x xxxxxxxxx nebo xxxxxxx, xxxx

3. použitého xxxxx, xxxxxxxxxx díla, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx zvláštního xxxxxx.

(5) Xxxxxxxx xxxxx odstavce 4 písm. x) xx považuje za xxxxxxxx, je-li xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx x xxxxxxxx osobou, xxxxx xxxxx dodává, xx členského státu xxxxxxxxx xx členského xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx. X xxxxxxx případě xx za členský xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx přepravy xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx.

Xxxxx 2

Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx při xxxxxxxxxx xxxxxx

§9

Xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx místa xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxx při xxxxxxxxxx xxxxxx osobě xxxxxxx x dani, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx, xx xxxxx, xxx xx xxxx xxxxx xxxxx. Xxxxx xx xxxx tato xxxxxx poskytnuta provozovně xxxxx xxxxxxx k xxxx, nacházející xx x xxxxx xxxxx, xxx xxx xx xxxx sídlo, je xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxx xx tato xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Za xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx, která xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx dostatečně xxxxx a xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx osobě nepovinné x dani je xxxxx, xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx. Pokud xx xxxx tato xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx, xxxxxxxxxxx xx x xxxxx místě, xxx kde xx xxxx xxxxx, xx xxxxxx plnění xxxxx, xxx xx tato xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxx xxxxx stanovení xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx se xx xxxxx povinnou x xxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx, považuje

a) xxxxx xxxxxxx x xxxx ve xxxxxx xx všem xxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx, i xxxx xxxx poskytnuty xxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx daně,

b) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx k xxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx osobou xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx plnění xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 se xxxxxxx, xxxxx xxxxx zákon xxxxxxxxx jinak.

§9x

Xxxxx xxxxxx při xxxxxxxxxx služby osobě xxxxxxx x xxxx, xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx ve xxxxx xxxx

Xx místo xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx, xxxxx xx sídlo xxxx xxxxxxxxxx xx třetí xxxx x která xx xxxxxxx, s xxxxxxxx poskytnutí xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx daně, xx považuje xxxxxxxx, xxxxx

x) xx xxxxx xxxxxx stanoveno podle §9 odst. 1 xx xxxxx zemi x

x) ke skutečnému xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx.

§9x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 196/2014 Sb. x účinností od 1.1.2015

§10

Místo xxxxxx při xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx k xxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx ubytovací, udělení xxxx na xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, jako xxxx xxxxxxx služby architekta x xxxxxxxxxx dozoru, xx xxxxx, xxx xx nemovitá xxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxx se xxx xxxxx xxxxxxxxx místa xxxxxx rozumí xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx použitelného xxxxxxxx Evropské xxxx, xxxxxx xx stanoví xxxxxxxxx xxxxxxxx ke xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx z xxxxxxx xxxxxxx7e).

(3) Místem xxxxxx při poskytnutí xxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxx stavby xx místo, xxx xx xxxxxxx pozemek xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

§10a

Místo xxxxxx xxx xxxxxxxxxx přepravy osob

Místem xxxxxx xxx poskytnutí xxxxxx xxxxxxxx osob xx xxxxx, kde xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§10x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 489/2009 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2010

§10b

Místo xxxxxx při xxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx, xxxxxx, xxxx, vzdělávání x xxxxxx

(1) Místem xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x oblasti xxxxxxx, umění, sportu, xxxx, vzdělávání x xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx, vědecké, vzdělávací, xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxx, xxxxx jde x

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxx xxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxx xxxxxxxxxx se x xxxxxx xxxx, xxxxxx přímo xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx i xxxxxxxxxx xxxxxx organizátora xxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxx x dani.

§10x

Xxxxx xxxxxx při xxxxxxxxxx stravovací xxxxxx

(1) Xxxxxx plnění xxx xxxxxxxxxx stravovací xxxxxx xx xxxxx, xxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx poskytnuta.

(2) Xxxxx xx xxxx poskytnuta xxxxxxxxxx služba na xxxxxx lodi xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx během úseku xxxxxxxx xxxx uskutečněného xx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xx místem xxxxxx místo xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

(3) Xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx při xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 se xxxxxx

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxx uskutečněným xx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx uskutečněný xxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxx xxxxxx zahájení x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxx zahájení xxxxxxxx osob místo xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx území Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx třetí xxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx přepravy xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx osob xx území Xxxxxxxx xxxx, které xxxxxxxxxx xx xxxxx Evropské xxxx xxxx případným xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx.

(4) X xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx samostatnou xxxxxxxx.

§10x

Xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Místem xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx dopravního xxxxxxxxxx xx xxxxx, kde xxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx fyzicky xxxxxxx. Xxxxxxxxxxx nájmem xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx účely xxxxxxxxx xxxxx plnění xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx nebo užívání xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx 30 xxx x x xxxx xxxxxxxxxxxxx 90 xxx.

(2) Místem xxxxxx xxx xxxxxxxxxx jiného xxx xxxxxxxxxxxx nájmu xxxxxxxxxx prostředku osobě xxxxxxxxx k xxxx xx xxxxxxxxxxxxx služby xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, kterým se xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx směrnici x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx7e).

(3) Xxxxxx plnění xxx xxxxxxxxxx xxxxxx než xxxxxxxxxxxx nájmu rekreační xxxx osobě nepovinné x xxxx xx xxxxx, xxx tato xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx přebírá xx xxxxxxxx, xx osoba, xxxxx xxxxxx poskytuje, xx x tomto xxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxx, xx-xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Xx-xx xxxxx plnění xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx stanoveno xxxxx odstavců 1 xx 3

a) v xxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx,

x) xx xxxxx zemi x ke xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx v tuzemsku, xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx.

§10x

Xxxxx xxxxxx při xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx k xxxx

Xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx&xxxx;xxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx x xx účet xxxx xxxxx, xx xxxxx, xxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

§10x

Xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx osobě xxxxxxxxx x dani

(1) Xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxx je xxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx služba xxxxxxxx xxxxx xxxx členskými xxxxx osobě nepovinné x dani, xx xxxxxx plnění místo xxxxxxxx přepravy.

(3) Xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx zboží xxxxx nepovinné k xxxx se rozumí

a) xxxxxxxxx zboží xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx, pokud xxxxx xxxxxxxx přepravy x xxxxx xxxxxxxx přepravy xx na xxxxx xxxx různých členských xxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxx zboží xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxx na vzdálenost xxxxxxxxxx xx xxxxx, xxx xx xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx zboží xxxxx, xxx xxxxxxxx zboží xxxxxxxx xxxxx.

§10x

Xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx přímo xxxxxxxxxxx x přepravou xxxxx a služby xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxx xx xxxxxx hmotné xxxx osobě xxxxxxxxx x dani

Místem xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx nepovinné x xxxx je místo, xxx je tato xxxxxx xxxxxxxx poskytnuta, xxxxx xxx x

x) xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x přepravou xxxxx, xxxx xx nakládka, xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxx činnost,

b) xxxxxx xxxxx xx movité xxxxxx xxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx.

§10x

Xxxxx plnění xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x dani xx třetí země

Místem xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxx xx xxxxx příjemce xxxxxx xxxxxx podle přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, kterým xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx7e), xxxxx xx xxxx xxxxx xx xxxxx xxxx a xxx x

x) xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx, licence, xxxxxxxx xxxxxx x podobného xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx, inženýrskou, konzultační, xxxxxx, xxxxxx a xxxxx podobnou xxxxxx, xxxxxx jako xxxxxxxxxx xxx x poskytnutí xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx nájmu xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) poskytnutí xxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx dopravních xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxx xxxxxxxxxxx se na xxxxx Evropské unie xxxx jakékoli sítě x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx tepla xxxx xxxxxx x poskytnutí xxxxxxxx xx distribuce xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx prostřednictvím těchto xxxxxxx xxxx sítí, xxxxxx poskytnutí xxxxx xxxxxxxxxxxxx služeb,

h) xxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx zcela xxxx xxxxxx uskutečňování xxxxxxxxxx činnosti xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x) xx x).

§10x

Xxxxx xxxxxx při xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx služby, xxxxxx rozhlasového x xxxxxxxxxxx vysílání a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx k xxxx

(1) Xxxxxx xxxxxx xxx poskytnutí služby xxxxx nepovinné k xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxx se stanoví xxxxxxxxx opatření xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx daně x xxxxxxx hodnoty7e), xxxxx xxx o

a) xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx rozhlasového x televizního xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxxxx poskytovanou xxxxxx.

(2) Xxx xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx rozumí

a) xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx služba xxxxxxx x přenosem, xxxxxxxxx xxxx příjmem xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx, zvuků nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx, optických xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx příslušného xxxxxxx xxxx stanovení práva xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx rozhlasového x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx ze xxxxxxxxx nebo audiovizuálního xxxxxx, jako jsou xxxxxxxxxx nebo televizní xxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx sítí xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) elektronicky xxxxxxxxxxxx xxxxxxx služba poskytovaná xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx datové xxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxx, x xxxxxxxx xxxxx samotné komunikace xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xx zejména

1. xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

2. xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx vybavení x xxxx aktualizace,

3. xxxxxxxxxx xxxxxxx, textů xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx databází,

4. xxxxxxxxxx xxxxx, filmů xxxx xxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx zábavních xxxxxx xxxx událostí, x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x televizního xxxxxxxx, nebo

5. poskytnutí xxxxxx xxxxx na xxxxx.

(3) Xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx služby xxxxxx, xxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x nemá xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, nebo xx sídlo mimo xxxxx Evropské xxxx x provozovnu xxxxx x jednom členském xxxxx, xxxxx

x) místo xxxxxxxx služby xx x členském xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, xx kterém xx osoba poskytující xxxxxx sídlo nebo xxxxxxxxxx, a

b) xxxxxxx xxxxxxx těchto xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx x příslušném xxx xxxxxxxxxxxxx předcházejícím xxxxxxxxxxx xxxx 10 000 XXX xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx v xxxxxxx měně xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx pro xxx 5. xxxxxxxx 2017.

(4) Xx poskytnutí xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx odstavce 3, xx xxxxxxx xxxxxxxx 1.

(5) Xxxxx xxxxxxxxxxx službu xxxxx xxxxxxxx 3 se xxxx rozhodnout, xx xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx 1. X xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx do xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx roce, xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx.

§10j

§10j xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 502/2012 Sb.

§10k

§10k zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 196/2014 Sb.

Xxxxx 3

Xxxxxxxxx místa xxxxxx při xxxxxxxx xxxxx z jiného xxxxxxxxx státu

§11

Místo xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx členského xxxxx

(1) Za xxxxx xxxxxx xxx pořízení xxxxx z xxxxxx xxxxxxxxx státu se xxxxxxxx xxxxx, kde xx xxxxx nachází xx xxxxxxxx jeho xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(2) Xx xxxxx xxxxxx při pořízení xxxxx z xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx číslo, pod xxxx pořizovatel xxxxx xxxxxxx, xxxxx ukončení xxxxxxxx xxxx přepravy xxxxx xx v xxxxxxxx xxxxx odlišném xx členského státu, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx pořizovatel xxxxxxxxx, xx u xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx daně x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx přiznat xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx; obdobně xx xxxxxxxxx x případě, xx xxxxxxxxx povinnost xxxxxxx xxxxxx.&xxxx;Xx-xx xxxxx xxxxxx stanoveno podle xxxx xxxxx x xxxxxxxx, pořizovatel nemá xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx pořízení zboží x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1.

(3) Xxxxx xx však xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx státu xxxxxxxxx xxxx podle xxxxxxxx 1 v členském xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx zboží xxxxxxxx xxxxx, co xxxx x xxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2, xx xxxxxxxxxxx oprávněn xxxxxx xxxxxx daně v xxxxxxxx o základ xxxx, z xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx daň, xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx státě ukončení xxxxxxxx nebo přepravy xxxxx; obdobně se xxxxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxx xxxxxxx základu daně xxxxx xxxxxxx §42.

(4) Xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx postup xxx xxxxxx zboží xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, za xxxxx xxxxxx při pořízení xxxxx z xxxxxx xxxxxxxxx státu xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxx pořizovatel xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx státu xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx ukončení xxxxxxxx nebo přepravy xxxxx podle odstavce 1 x osoba, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx přepravy xxxxx, xx xxxxxx, která xx povinna přiznat xxx xxxx xxx xxxxxxxx zboží x xxxxxx xxxxxxxxx státu x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxx 4

Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx

§12

Xxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xx členský xxxx, na xxxxx xxxxx se zboží xxxxxxx x době, xxx vstupuje ze xxxxx xxxx xx xxxxx Evropské xxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx, ve xxxxxx se xx xxxx xxxxx přestanou xxxxxxxxx příslušná xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxx při xxxxxx xx území Xxxxxxxx unie

a) dočasně xxxxxxxxxx, nebo

b) propuštěno xx xxxxxxx režimu

1. xxxxxxxx tranzitu,

2. xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx svobodného xxxxx,

3. xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx od xxx, xxxx

4. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

Xxx 3

Xxxxxxxx xxxxxx

§13

Xxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xx xxx účely xxxxxx zákona rozumí xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx jako xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx xx jiného xxxxxxxxx xxxxx se xxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xx skutečně xxxxxxxx nebo přepraveno xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xx dodání xxxxx xx pro xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx k xxxxxxx xx úplatu x xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx orgánu xxxx xxxxxxxxxxx xx zvláštního xxxxxxxx předpisu,

b) dodání xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx typu; xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx třetí osobou xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx,

x) přenechání xxxxx x xxxxx na xxxxxxx smlouvy, xxxxx xx ujednáno a xx xxx uzavření xxxx xxxxxxx xx xxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx.

(4) Xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx se xxxx xxxxxxxx

x) použití xxxxxxxx majetku pro xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx do xxxxx způsobilého k xxxxxxx74) xxxxxxxxxxxx majetku xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx použije xxxxx xxxxxxx pro xxxxx, pro xxxxx xx nárok xx xxxxxxx daně podle §72 odst. 6,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxx podílu xx xxxxxxxx korporaci xxxx xxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx,2) xxxxx xxx x tohoto xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx ve xxxxxxx xxxxxxx, pokud vkladatel xxx nabytí majetku xxxxxxxx u xxx xxxx u xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx majetku, xxxxx xx součástí vkladu xxxxxxxxxx závodu; xxxxxxxxx x nabyvatel v xxxxxxx případě xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx x nerozdílně,

e) dodání xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx zbožím x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx se zbožím xx trh10a), jestliže xxxxxx xxxx stejného xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx vrácen x xxxxxxxxxx dni xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx7d) xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx u xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xx vratné xxxxx xxxxxxxx xxxxx považovány xxxx xxxxxx obaly xx xxxxxxx výší xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx při dodání xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx. Toto xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx spolu se xxxxxx, x xxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx od xxxx xxxxx §63,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, které xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx režimu volného xxxxx, x xxxxxxxx xxx xxxxx vlastnického xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1.

(5) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx účely nesouvisející x uskutečňováním xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx se xxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx trvalé xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx pro xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx, trvalé xxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx jeho xxxxxxxxxxxx činností, x xxxxxxxxxx obchodního xxxxxxx xxx úplaty, pokud xxx u xxxxxx xxxxxxx nebo xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx.

(6) Xx xxxxxx xxxxx za xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx považuje xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxx obchodního xxxxxxx xx pro účely xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx osobou x xxxxxxxx xx jiného xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx uskutečňování jeho xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx členském xxxxx. Xx xxxxxx zboží xx jiného xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx se xxx xxxxx tohoto xxxxxx považuje také xxxxxxxxxx zboží, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx podle §16 xxxx. 4, x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx státu.

(7) Za xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx přeprava xxxxx xxx xxxxx

x) xxxxxx zboží x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx zboží xx xxxxxxxxx státu xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xxxxx xxxxxxx na xxxxxx xxxx, xxxxxxx nebo xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx §7 xxxx. 4,

x) xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx přepravy xxxxx, pokud xx xxxxxx xxxxx v xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx od daně x xxxxxxx xx xxxxxxx daně,

e) xxxxxx xxxxx, xxxxx je xxxxx propuštěno xx xxxxxxx xxxxxx vývozu,

f) xxxxxxxxxx služby xxx xxxxxx, zahrnující xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxx odeslání xxxx xxxxxxxx xxxxx xx podmínky, xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx, xx kterého xxxx xxxxxxx odesláno xxxx přepraveno,

g) xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx v xxxxxxxx státě, xx xxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, pro xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxx zboží xx xxxx nepřekračující 24 xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, ve kterém xx se na xxxxx stejného xxxxx xx xxxxx země xxx xxxxxxxxx užití xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx od xxx, nebo

i) xxxxxx xxxxx soustavami nebo xxxxxx.

(8) Xxxx-xx xxxxxx xxxxxx některá x xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx odstavce 7, xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx jiného xxxxxxxxx státu. X xxxxxxx xxxxxxx xx xx xx xx, xx přemístění nastává x okamžiku, xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx plněna.

(9) Xx xxxxxx zboží se xxxx xxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxxxx

x) xxxxxxx obchodního xxxxxx, xxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxx poskytnutí xxxxxxx v nepeněžité xxxxxx xx hmotném xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,11)

x) xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx činnosti xxx xxxxxx, pokud xxxx pořizovací xxxx xxx xxxx nepřesahuje 500 Kč, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx obalu, xxxxx je dodáván xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx přímo vázána x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx je xxx dodání xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx této xxxxxx v xxxx xxxx po xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx10a), nebo

e) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx či xx xxxxxx.

§14

Xxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx činnosti, xxxxx xxxxxx dodáním xxxxx. Xxxxxxxxxxx služby xx pro xxxxx xxxxxx zákona xxxxxx xxxx

x) xxxxxxx nehmotné xxxx,

x) přenechání zboží x xxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx, trvání a xxxxx xxxxxxx břemene,

d) xxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx jednání xxxx situaci.

(2) Xx xxxxxxxxxx xxxxxx se xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx

x) poskytnutí xxxxxx xx úplatu x xx xxxxxxx xxxxxxxxxx státního xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx služby prostřednictvím xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx; xxxx služba se xxxxxxxx za samostatné xxxxxxxxxx služby xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služby xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx.

(3) Xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx nesouvisející x uskutečňováním xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxx podílu xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx na likvidačním xxxxxxxx x nepeněžité xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx,2) xxxxx byl x majetku xxxx xxxx části xxxxxxxx xxxxxxx xxxx,

x) vložení xxxxxxxxxxxx vkladu x xxxxxxxxx majetku, xxxxx xxxxxxxxx při xxxxxx xxxxxxx uplatnil x xxx nebo x xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx, s xxxxxxxx xxxxxx obchodního xxxxxx; xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx.

(4) Xxx účely xxxxxx xxxxxx se za xxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx činností xxxxxx rozumí

a) dočasné xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, pro osobní xxxxxxxx plátce xxxx xxxx xxxxxxxxxxx, pokud xxx u xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, nebo

b) poskytnutí xxxxxx xxxxxxx bez xxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxx plátce xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x přímo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx.

(5) Xx poskytnutí xxxxxx xx však xxx xxxxx tohoto xxxxxx nepovažuje

a) pozbytí xxxxxxxxxx závodu,

b) xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx majetku x xxxxxxxxxx podobě x nehmotném xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,11)

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx vzniklé xxxxxx.

§15

Poukaz

(1) Xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxx x xxxxxxx hodnoty xxxxxx listina,

a) se xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx ji přijmout xxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx za xxxxxx zboží xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx a

b) xx xxx xxxx x xxxxx související xxxxxxxxxxx jsou xxxxxxx xxxx xxxxx:

1. xxxxx, xxxxx má být xxxxxx, xxxx xxxxxx, xxxxx xx být xxxxxxxxxx, xxxx

2. xxxxx, xxxxx má xxxxxxxxxx xxxxxx tohoto xxxxx xxxx poskytnutí xxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxx z přidané xxxxxxx rozumí xxxxxx, x xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx jeho xxxxxx x xxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx, xx které xx xxxxxxxx, známy xxxxxxx xxxx údaje:

a) xxxxx xxxx x xxxxxxx zdanitelného xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xx xx xxxxx x xxxxxx osvobozené xx xxxx, x

x) místo xxxxxx.

(3) Víceúčelovým xxxxxxxx xx pro xxxxx xxxx z přidané xxxxxxx xxxxxx poukaz xxxx než xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx.

§15x

Xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx služby x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxx jednoúčelového xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx považuje xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, na xxx se poukaz xxxxxxxx, uskutečněné xxxxxx xxxxxxxx x dani, xxxxxx jménem xx xxxxxx proveden.

(2) Skutečné xxxxxxx zboží xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx služby xx xxxxxxx jednoúčelového xxxxxxx xxxxxxxxxxx osobou xxxxxxxx x xxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

x) xxxxxx x xxxxxx xxx xxxx úplatu, xx xxx xxxxx xxxx x přidané xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, nebo

b) nevydala x xxxxxx xxx xxxx úplatu, se xxx xxxxx xxxx x přidané hodnoty xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx něž xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx osobou osobě, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx vydala.

(3) Přijme-li xxxxx povinná x xxxx xxxxxxxxxxxx poukaz xxxx část úplaty xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx nebo skutečné xxxxxxxxxx služby na xxxxxxx tohoto poukazu, xxxxx odstavec 2 xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx služby v xxxxx odpovídající xxxx xxxxx xxxxxx.

§15x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 80/2019 Xx. x xxxxxxxxx od 27.3.2019

§15x

Xxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx poukazu xx xxx účely xxxx z xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, na xxx xx poukaz xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx poukazu xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx, která xxxxx xxxxxx přijme xxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx, xx xxx xxxxx daně x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx dodání xxxxx nebo poskytnutí xxxxxx, xx něž xx poukaz xxxxxxxx.

(3) Xx-xx x xxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx osobou xxxxxxxx x xxxx xxxxx xxx osobou, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx poukaz přijmout xxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx 1 se xx xxxxxxxxxx této xxxxxx xxxxxxxxx.

§15x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 80/2019 Xx. x účinností xx 27.3.2019

§16

Xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx státu

(1) Xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx práva xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx od xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx x jiném xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx, které xxxxxxx xxxxxxxxxx dnem dodání xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v jiném xxxxxxxx státě, xxxxx xxxxxx osvobozenou xxxxxx, xxxxx je zboží xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x jiného xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx od xxx xxxxxxxxx

x) osobou, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx osoba, xxxxx pořizuje zboží x jiného členského xxxxx, xxxx

x) zmocněnou xxxxx xxxxxx.

(2) Xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx členského xxxxx xx pro xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx

x) xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx,

x) přemístění xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx do xxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxx v §13 xxxx. 7,

x) xxxxxx xxxxxxxx obalu xx xxxxxx.

(3) Xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nepovinnou x xxxx, xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx daně, xxxxxxxx xxxx přepraveno xx xxxxx xxxx x xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx ukončení xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx se xxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx z xxxxxxxxx státu, xx xxxxxxx xx dovoz xxxxx uskutečněn. Xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x dani, xxx kterou je xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx, do tuzemska, xx xxxx xxxxx xxxxx na vrácení xxxxxxxxx daně při xxxxxx xxxxx, pokud xxxxxxx, že xxxxxxxx xxxxxx zboží bylo xxxxxxxxx daně x xxxxxxxx státě, ve xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx nebo přeprava xxxxxx zboží. Xxx xxxxxxx xxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §82 xx 82b.

(4) Xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx se xxx účely tohoto xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx členského xxxxx xx tuzemska xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx x jiném xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx plátcem, xx xxxxxx následného xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx pořizovateli.

(5) Xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx členského xxxxx xx xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx

x) přemístění xxxxx xxxxxxx pro xxxxx uskutečňování xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x tuzemsku, xxxxx xx zboží xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x jiného členského xxxxx xx tuzemska x xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx uskutečňování xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx členském xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx x dalšího xxxxxxxxx xxxxx nebo dovezeno x xxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx členského xxxxx do xxxxxxxx, xxxxx bylo xxxxxxxx xxxx přepraveno ze xxxxx xxxx a xxxxx zboží je xxxxxxxxxx plátcem v xxxxx jiném členském xxxxx, x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx v xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx zboží xxxxxx xxxxxxxxxxxxx k xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx, která xxxx osvobozenou osobou x která xxxx xxxxx v xxxxxxxx, xxxx zahraniční osobou xxxxxxxx k xxxx, xxxxx nemá xxxxxxxxxx x xxxxxxxx, pro xxxxx xxxxxxxxxxxxx ekonomických xxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx je xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x jiného xxxxxxxxx xxxxx xx tuzemska,

d) xxxxxxxxx xxxxx z xxxxxxx xxxxxxxxx státu xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx jiného státu, xxxxx xx xxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxx smlouvy, xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx v Xxxxxxxxxxx xxx xxx, xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, kteří je xxxxxxxxxxx, xxxxx zboží xxxxxx předmětem daně x členském státě, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx dovoz xxxxxx xxxxx xxxx osvobozen xx xxxx.

§17

Xxxxxxxxxxxx xxxxxx při xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxx třístranného xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxx obchodem xx xxxxxx, který xxxxxxx xxx osoby xxxxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x předmětem xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx třemi xxxxxxx x xxx, xx xxxxx je přímo xxxxxxxx xxxx přepraveno x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx členského xxxxx kupujícího.

(2) Xxxxxxxxxxxx xx pro účely xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx osvobozenou xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xx xxx účely třístranného xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx k xxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx zboží od xxxxxxxxxx osoby.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxx se xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx osoba registrovaná x dani x xxxxxxxx xxxxx odlišném xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x členského xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx

x) xxxx xxxxxxxxxxx osobou x

x) xxxxxxxx zboží xx xxxxxxxxxxxxx v xxxxxxxx státě xxxxxxxxxx x cílem xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x tomto xxxxxxxx xxxxx.

(5) Při užití xxxxxxxxxxxxxx postupu xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx k xxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx od xxxx xxx pořízení zboží x xxxxx členském xxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(6) Xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx členského xxxxx, které je xxxxxxxxxxx prostřední xxxxxx x xxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x třístranném xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx členského xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx plátcem ani xxxxxxxxxxxxxxx osobou, xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x dani x xxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx zboží x xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx prostřední xxxxxx xx přímo xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx a xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xx plátce xxxx identifikovaná osoba,

e) xxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxx xxx u xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx členského xxxxx.

(7) Prostřední xxxxx, xxxxx je xxxxxx xxxxxxxxxxxxx k xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx státu x xxxxxx xxxxx kupujícímu, xxxxx je xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 6 xxx xxxxxxxxx osvobození xx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx x jiného xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx,

x) oznámit xxxxxx xxxxxx identifikační xxxxx prodávajícímu a xxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx, xx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx.

(8) Xxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, které xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx, x xxxxxxx xxx na xxxxxxx xxxxxxxx dokladu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx xxx pořízení xxxxx z xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

§18

§18 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 502/2012 Sb.

§19

Xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx dopravních xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxx, který xxxxxx za úplatu xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x dani x xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx plnění osvobozené xx xxxx s xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx.

(2) Dnem xxxxxxx xxxxxxx do provozu xx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx rozumí xxx xxxxxx výrobcem xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx první xxx, kdy xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx je xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xx xxx xxx, xxxxx nastane dříve, xxxx xxx, xxx xxx xxxxxxxx prostředek xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx účely. Za xxx xxxxxxx uvedení xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx vozidel xx xxxxxxxx xxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx, xxxx xxx, kdy xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx registrovat, x xx xxx xxx, xxxxx xxxxxxx dříve. Xxxxx xxxx povinnost xxxxxxx registrovat xx xxxxx výrobce, je xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxx, xxx bylo vozidlo xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxx dodání kupujícímu xxxx jeho vlastníkovi xxxx xxx, xxx xxxxxxxx xxxx vlastník x ním mohl xxxxxxxx, a to xxx xxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx xxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx bylo xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx uvedení xx provozu takto xxxxxxxx, považuje xx xx den xxxxxxx xxxxxxx do xxxxxxx xxx, xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx.

(3) Xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx prostředek xx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx v xxxxx členském státě, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx zboží x jiného xxxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxx, xxxxx xxxxxx xx úplatu xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx jiného xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxx osobou xxxxxxxxxxxxx x dani v xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx s xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx do xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx správci xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx dopravního xxxxxxxxxx xx xxxxxx členského xxxxx ve lhůtě xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx členského xxxxx xxxxx, xxxxx xxxx osobou xxxxxxxxxxxxx x dani v xxxxx členském státě, xxxxxx xxxxxxx do xxxxxxxxxx hlášení. Xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx z jiného xxxxxxxxx xxxxx od xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx registrovanou x xxxx x jiném xxxxxxxx xxxxx, uskutečňuje xxxx xxxxxxxx zboží x jiného členského xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx v xxxxxxxx, x x xxxxxxxx přiznání je xxxxxxx přiložit hlášení x xxxxxxxx nového xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxxxxxx xxxx nový xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx členského xxxxx, xx považuje za xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx, xxxxxx zaplatila xxx nabytí xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxxxx ceně xxxx xxx dovozu xxxx xxx xxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x xx xxxxxxxxx xx xxxx xxxx, xxxxxx xx byl xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx by xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx plněním x xxxxxxxx. Xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxx x xxxxx místně příslušného xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx kopii xxxxxxxx xxxxxxx, x x xxxxxxxx o xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx 10 xxx ode xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx jiného xxxxxxxxx xxxxx; tuto xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx nárok xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x tomto daňovém xxxxxxxx xxxx na xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nutné xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxx, xxxx xxxxx xxxxxx.

(6) Osoba, která xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx dopravní prostředek x jiného xxxxxxxxx xxxxx, je povinna xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx kterému přiloží xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x hlášení o xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx do 10 xxx ode xxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxx podání xxxxxxxx xxxxxxxx, jde-li x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx; xxxx xxxxx nelze xxxxxxxxxx. Xx xxxxxxx xxxxxx daňového xxxxxxxx xxxxxxx daně xxxxxx xxxxxx xxxx, kterou xx xxxxxxxxxx osoba xxxxxxx xxxxxxxx místně xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx 25 xxx xxx xxx, kdy xx daň xxxx xxxxxxxx.

(7) Osoba, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, který xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx vozidel, xxxx před xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx podat xxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x zaplatit xxxxxx xx xxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx prostředku. K xxxxxxx x pořízení xxxxxx motorového xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx daňového dokladu, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx z jiného xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx daně xx xxxxxx pořizovatele xxxxxxx.

(8) Xxx dodání xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xx daňovém xxxxxxx xxxxxx xxxx, xx xx xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, x údaje xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§20

Dovoz xxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxx vstup xxxxx x xxxxx xxxx xx xxxxx Xxxxxxxx xxxx.

(2) Za dovoz xxxxx xx pro xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxx také xxxxx xxxxx xx xxxxx Xxxxxxxx xxxx z xxxxx xxxxx §3 xxxx. 2. X xxxxxx xxxxxx zboží xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx, xxxx by xx xxxxxxx x xxxxx zboží ze xxxxx xxxx.

Xxx 4

Uskutečnění plnění x xxxxx povinnosti xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx

§20x

Xxxxx xxxxxxxxxx přiznat xxx při dodání xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Povinnost xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxx xxxx poskytnutí xxxxxx xxxxxx ke xxx uskutečnění xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xx-xx před xxxxxxxxxxxx zdanitelného plnění xxxxxxx úplata, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx x přijaté částky xx xxx xxxxxxx xxxxxx. To xxxxxxx, xxxx-xx zdanitelné xxxxxx xx dni přijetí xxxxxx známo dostatečně xxxxxx.

(3) Dodání xxxxx xxxx poskytnutí xxxxxx xx xxx účely xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx-xx xxxxx alespoň tyto xxxxx:

x) xxxxx, xxxxx xx být xxxxxx, xxxx xxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxx daně x xxxxxxx zdanitelného xxxxxx x

x) xxxxx xxxxxx.

§20x xxxxxx právním předpisem x. 170/2017 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.7.2017

§21

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx plnění xxx xxxxxx xxxxx x poskytnutí xxxxxx

(1) Xxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx plnění xxxxxxxx za uskutečněné

a) xxxx dodání xxxxx §13 odst. 1,

x) xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx zboží ve xxxxxxx dražbě xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx16), xxxx

x) xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx §13 xxxx. 3 písm. x).

(2) Xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xx zdanitelné xxxxxx považuje xx xxxxxxxxxxx dnem xxxxxxx xxxxxxxx xxxx nabyvateli xx xxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxx xxx zápisu xxxxx xxxxxxxxxxxx práva, x xx xxx xxxx, který xxxxxxx xxxxx. Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx §13 xxxx. 3 xxxx. x) se xxxxxxxxxx xxxxxx považuje za xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx.

(3) Xxx poskytnutí xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x výjimkou xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx dokladu xx xxxxxxxx xxxxxx, x xx xxx xxxx, xxxxx nastane xxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx plnění se xxxxxxxx za xxxxxxxxxxx

x) xxxx převzetí xxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx,

x) xxxx xxxxxx x xxxxxxxx zařízení, popřípadě xxxx xxxxxxxx skutečné xxxxxxxx při xxxxxx xxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxx, xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx a xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, při xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx a distribuci xxxxxxxxx,

x) xxxx zjištění xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx službu poskytovanou x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx, která xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx přijata, xxxxx se nejedná x xxxxxx podle xxxxxxx x),

x) dnem xxxxxxx majetku xxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx majetku xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx plátce,

e) dnem xxxxxxx do stavu xxxxxxxxxxx x xxxxxxx74) xxx xxxxxx xxxxxxxxx x §13 xxxx. 4 xxxx. x),

x) xxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx x pozbytí xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx vkladu, xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx, při xxxxxxx majetkového vkladu x xxxxxxxxxx podobě, x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxx se xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 2,

x) xxxx, ke xxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxxxxxx práva, xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx likvidačním xxxxxxxx, x výjimkou xxxxxxxx věci, kdy xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2,

x) xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx, x xx jak x komitenta, xxx x xxxxxxxxxxx, popřípadě xxxx dodání xxxxx xxxxxx, xxx dodání xxxxx na základě xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx obdobného xxxx,

x) xxxx poskytnutí služby xxxxx xxxxx, a xx xxx x xxxxxxxxx, xxx u xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx smlouvy nebo xxxxxxx obdobného typu, xxxx

x) xxxx převodu xxxxxxxxxxxxxx poukazu.

(5) Zdanitelné xxxxxx uskutečňované xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, popřípadě xxxxxx obdobných přístrojů xxxxxxxxx do xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx platebními xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, x x xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx platebními xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx peníze, se xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx, kdy xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx nahrazující xxxxxx z xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx.

(6) X zdanitelného xxxxxx xxxxx §13 xxxx. 4 písm. x) xxxxxx xxxxxxxxx přiznat xxx xx dni xxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx&xxxx;xxxxx §13 odst. 4 xxxx. x) xx xxxxxxxx za xxxxxxxxxxx x poslednímu xxx xxxxxxxx období xxxxxx xxxxxx nebo x xxxxxxxxxx dni xxxxxxxxxxxx roku x xxxxxx, který nevede xxxxxxxxxx.

(7) Xxxxxx plněním xx xxxxxx zdanitelné xxxxxx, xxxxx se xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx sjednaném rozsahu x xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x nejedná xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xx uzavřena xxxxxxx. Dílčí xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx uvedeným xx xxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx se xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx i xxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxx. x), x xxxx xxxxxxxxxxx zdanitelného xxxxxx xx xxx xxx, který xxxxxxx xxxxx.

(8) Je-li poskytováno xxxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxx xxxxxx v xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxx 12 xxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx každého kalendářního xxxx xxxxxxxxxxxxx po xxxxxxxxxxx roce, xx xxxxxx bylo xxxxxxxxxxx xxxxxx plnění xxxxxxxx; xx neplatí

a) pro xxxxxxxxxx rok, x xxxx xxxxx x xxxxxxx úplaty, ze xxxxx plátci xxxxxxx xxxxxxxxx přiznat xxx,

x) x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxx. x), xxxx

x) x xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx poskytována na xxxxxxx xxxxxx nebo xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx veřejné xxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx za poskytnutí xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxx-xx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx správce xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx č. 182/2006 Sb., xxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(9) Xxx xxxxxxxxx dne xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx daně xxxxx xxxxxxxx 1 xx 8 xxxxxxx. X nájmu nemovité xxxx xxxxxxxxxxxx od xxxx xxx nároku xx odpočet xxxx xx považuje xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx každého xxxxxxxxxxxx roku.

§22

Xxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx členského xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx

Xxx dodání zboží xx jiného xxxxxxxxx xxxxx, xx které xx vztahuje xxxxxxxxxx xx xxxx s xxxxxxx na xxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx tohoto xxxxxx x xxxxxxxxxx xxx v xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx po xxxxxx, v němž xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx členského xxxxx. Xxxxx však xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx patnáctým dnem xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx, x xxxx bylo xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx plátce xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxx vystavení daňového xxxxxxx.

§23

Xxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxx zboží

(1) Zdanitelné xxxxxx xx xxxxxxxxxxx x povinnost přiznat xxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxx zboží xxxxxx

x) xxxxxxxxxxx zboží xx xxxxxxx xxxxxx

1. xxxxxxx xxxxx,

2. xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx, xxxx

3. xxxxxxxxx xxxxx,

x) nesplněním některé x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x celních xxxxxxxxxx xxx

1. xxxxx zboží, xxxxx xxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie, xx xxxxx Xxxxxxxx unie,

2. xxxxxxx uskladnění,

3. xxxxx xxxxx xxxxxxxx,

4. xxxxx xxxxx uskladnění,

5. xxxxx xxxxx xxxxxxxxx použití x xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx cla,

6. xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx

7. nakládání xx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxx, které xxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx, s xxxxxxxx celního xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx Evropské xxxx, xxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxx podmínek xxxxxxxxxxx x povolení x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxx-xx plátci xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx propuštěno podle xxxxxxxx 1 xxxx. x), je plátce xxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx zdaňovacím xxxxxx, xx kterém xxxx xxxxx do xxxxxxxxxxx xxxxxxx režimu xxxxxxxxxx.

(3) Xxxx-xx xxxxxx rozhodnutím xxxxxxx xxxxx zboží xxxxxxxxxx podle odstavce 1 xxxx. x) xxx 2, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx ve výši, xxxxx by xxxx xxxxxxxx při xxxxxxxxxx xxxxx do xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx oběhu x době xxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx od daně xxxxx §71g, je xxxxxx povinen xxxxxxx xxx v xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, xx kterém xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx volného xxxxx propuštěno.

(5) Xxxx-xx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x), xx xxxx xxxxx povinna xxxxxxxx xxx xx xxxx, xxxxx by xxxx xxxxxxxx při xxxxxxxxxx xxxxx do xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxx.

(6) Xxxxxx splnil povinnost xxxxxxx xxx xxx xxxxxx zboží, pokud xxx xxxxxxxx celnímu xxxxx v xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx povinná xxxxxxxx xxx.

§24

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx přiznat xxx při xxxxxx xxxxx x poskytnutí xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x tuzemsku

(1) Xxx xxxxxxxxxx zdanitelného xxxxxx xxxxxx zboží xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx v xxxxxxxx osobou xxxxxxxxxx x xxxxxxxx, je-li xxxxxx xxxxxxxx přiznat xxx plátce xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xx dané xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Zdanitelné xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx považuje za xxxxxxxxxxx

x) xxxx uskutečnění xxxxxx xxxxxxxxxx podle §21, xxxx

x) při xxxxxxxxxx služby s xxxxxx plnění x xxxxxxxx podle §9 xxxx. 1 xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx.

(3) Xx-xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx povinnost xxxxxxx daň x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx poskytnutí úplaty. Xx xxxxxxx, není-li xxxxxxxxxx xxxxxx ke xxx poskytnutí xxxxxx xxxxx dostatečně xxxxxx.

(4) Xx-xx xxxxxxxxxxx zdanitelné xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxx xxxxx xxx 12 xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx, xxxxxxxx xx xxxxxx xx uskutečněné xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxx x

x) xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx podle §9 xxxx. 1,

x) xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx montáží,

c) xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxx.

§24x

Xxxxxxxxxxx plnění a xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx x poskytnutí xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx

(1) Xxx xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx zboží s xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx se xxxxx o

a) poskytnutí xxxxxx,

x) dodání xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx,

x) dodání zboží xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxx podle xxxxxxxx 1 se xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx

x) xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §21,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx mimo xxxxxxxx xxxxx §9 odst. 1, xx které xx vztahuje xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xx-xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxxxxx povinnost přiznat xxxxxx, přijata xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxx. To xxxxxxx, xxxx-xx xxxxxx xx xxx přijetí xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx delší xxx 12 xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx nedojde x xxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, pokud xx xxxxx x

x) poskytnutí xxxxxx x xxxxxx xxxxxx mimo xxxxxxxx xxxxx §9 xxxx. 1, na xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx souhrnné xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx zboží xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx.

§25

Uskutečnění xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxx při xxxxxxxx xxxxx z xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx plnění x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx k patnáctému xxx x xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx, x xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx. Xxxxx však byl xxxxxx doklad vystaven xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xx měsíci, x xxxx bylo xxxxx xxxxxxxx, vzniká xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx osobě xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx dokladu.

(2) Xxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx členského státu xxxxx §16 xxxx. 4 x 5 xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx.

(3) Pořízení zboží x jiného xxxxxxxxx xxxxx xx považuje xx uskutečněné dnem, xx kterému xx xxxx uskutečněno xxxxxxxxxx xxxxxx xxx dodání xxxxx xxxxx §21. Xxxxxxxx zboží x xxxxxx xxxxxxxxx státu xxxxx §16 odst. 4 a 5 xx xxxx xxxxxxxx xx uskutečněné xxxx xxxxxxxxxx zboží do xxxxxxxx.

Xxx 5

Daňové xxxxxxx

Xxxxx 1

Xxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx

§26

Xxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx, která xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Daňový xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx x obdržen xxxxxxxxxxxx. X xxxxxxxx xxxxxxxx dokladu x xxxxxxxxxxxx xxxxxx musí xxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx.

(4) Xx xxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxx a xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx odpovídá xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx uskutečňuje.

Xxxxx 2

Xxxxxxxxxxx daňových xxxxxxx

§27

Xxxxxx pravidel xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx dokladů

(1) Xxxxxxxxxxx daňových xxxxxxx xxx xxxxxx zboží xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, ve xxxxxx xx xxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx daňových xxxxxxx xxxxxxx pravidlům xxxxxxxxx xxxxx, xx kterém xx xxxxx xxxxxxx x dani, která xxxxxx xxxxxxxxxxx, sídlo xxxx xxxxxxxxxx, je-li xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxx

x) x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, ve kterém xx xxxxx povinná x dani, která xxxxxx xxxxxxxxxxx, sídlo xxxx xxxxxxxxxx, je-li xxxxxx uskutečněno xxxxxxxxxxxxxxx xxxx provozovny, x xxxxx osobou xxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxx, pro xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx dokladu, xxxx

x) ve třetí xxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx daňových xxxxxxx podléhá pravidlům xxxxxxxxx xxxxx, ve xxxxxx je xxxxx xxxxxxx x dani, xxxxx plnění xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx k xxxx xx zvláštním režimu xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

§28

Pravidla xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx

(1) Plátce xx xxxxxxx vystavit xxxxxx xxxxxx v xxxxxxx

x) xxxxxx zboží nebo xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x dani, x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx do xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxx od xxxx x nárokem xx xxxxxxx xxxx,

x) přijetí xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxx x) xxxxxxx povinnost xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx dni xxxxxxx xxxxxx.

(2) Plátce je xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx plnění podle §13 xxxx. 4 xxxx. x), x) x x) nebo xxxxx §14 odst. 3 xxxx. x) xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx.

(3) Osoba xxxxxxx x xxxx je xxxxxxx vystavit xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx

x) xxxxxxxxxxx plnění xxx xxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx nepovinnou k xxxx, xx-xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxx povinná x xxxx, xxxxx xxxxxx uskutečňuje, sídlo xxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx provozovnu, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx jde x

1. xxxxxxxxxx xxxxxx,

2. xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx montáží, xxxx

3. xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx sítěmi,

b) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx x instalací xxxx montáží xxx xxxxx povinnou k xxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxx nepovinnou x xxxx, xx-xx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx, nebo

c) xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxx x) xxxx x) xxxxxxx povinnost xxxxxxx xxx nebo xxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxx veřejné xxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx dražbě obchodního xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx jeho xxxxxxx xxxx dražbu, x xx obdobně xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x), x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxx xxxxxx xxxx být vystaven xx 15 xxx xxx xxx, kdy xxxxxxx povinnost přiznat xxx, nebo xxxxxxx xxxxxx.

(6) Daňový xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xx 15 xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx

x) xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx jiného xxxxxxxxx státu, xx xxxxx xx vztahuje xxxxxxxxxx xx daně x nárokem na xxxxxxx xxxx,

x) xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxx s xxxxxxxxx xxxx montáží xxxx xxxxxx zboží xxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxx xxxxx povinnou x xxxx xxxx xxxxxxxxxx osobu nepovinnou x xxxx, je-li xxxxx plnění x xxxxxxxx státě, xx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx k xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx nebo xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx toto xxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx zboží x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x dani, je-li xxxxx plnění xx xxxxx xxxx, xxxx

x) xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx písmen x) nebo x) xxxxxxx xxxxxxxxx vystavit xxxxxx doklad x xxxxxxxx xxxxxxx úplaty.

(7) Xxxxx xxxxxxx x xxxx může x xxxxxxxxx daňového xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx osobu, xxx kterou se xxxxxx uskutečňuje, xxxx xxxxx xxxxx. Xxxxx xx zmocnění xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx elektronickým xxxxxxxx.

(8) Plátce xx xxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx po xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxx, xxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx příjemce xxxxxx.

Oddíl 3

Xxxxxxxxxxx daňových xxxxxxx

§29

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx dokladu

(1) Xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx údaje:

a) xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) daňové xxxxxxxxxxxxx číslo xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx plnění,

c) xxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxx xx plnění xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, pro xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) evidenční xxxxx xxxxxxxx dokladu,

f) rozsah x předmět xxxxxx,

x) xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx den xxxxxxx úplaty, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx přijetí xxxxxx xxxxxxx daň xxxx xxxxxxx xxxxxx, pokud xx liší ode xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) jednotkovou xxxx xxx xxxx a xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx ceně,

j) xxxxxx xxxx,

x) xxxxx xxxx,

x) xxxx xxxx; xxxx xxx se xxxxx x xxxxx xxxx.

(2) Daňový xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx údaje:

a) xxxxx xx příslušné xxxxxxxxxx xxxxxx zákona, ustanovení xxxxxxxx Evropské xxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx, xx plnění xx xx xxxx xxxxxxxxxx, je-li xxxxxx xxxxxxxxxx od xxxx,

x) "xxxxxxxxx zákazníkem", je-li xxxxx, xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx x vystavení xxxxxxxx dokladu,

c) "daň xxxxxx xxxxxxxx", xx-xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx, xxx xxxxxx xx plnění xxxxxxxxxxx.

(3) Daňový doklad xxxxxx obsahovat tyto xxxxx:

x) daňové xxxxxxxxxxxxx xxxxx osoby, xxx xxxxxx xx plnění xxxxxxxxxxx, není-li xx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx plnění, xxxx-xx v xxxxxxx xxxxxxx úplaty xxxx,

x) xxxxxxxxxxx cenu bez xxxx x slevu, xxxx-xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx nebo xxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxx,

x) sazbu xxxx a xxxx xxxx,

1. xxxxx-xx xx x plnění xxxxxxxxxx xx daně, xxxx

2. xx-xx osobou xxxxxxxx xxxxxxx daň osoba, xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx,

x) xxxxxxx xx xxxxx x

x) xxxxx.

§29x

Xxxxxxxxxxx daňového xxxxxxx xxxxxxx

(1) Pokud je xxxxxx xxxxxx vystaven x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx skupinou, uvede xx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx označení xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, označení člena xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Pokud xx xxxxxx doklad vystaven x případě xxxxxx xxxxxxxxxxxxx pro xxxxxxx, xxxxx xx na xxxxxxx dokladu xxxxxxx xxxxxxxx skupiny, xxx xxxxxx xx uskutečňuje xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx kterého xx uskutečňuje xxxxxx.

§29x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 502/2012 Xx. x účinností od 1.1.2013

Oddíl 4

Xxxxxxxxxxxx daňový xxxxxx

§30

Xxxxxxxxxxx zjednodušeného daňového xxxxxxx

(1) Daňový doklad xxx vystavit jako xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx částka xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxx 10&xxxx;000 Xx.

(2) Daňový xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx

x) dodání xxxxx xx jiného xxxxxxxxx státu, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx od daně x xxxxxxx na xxxxxxx daně,

b) xxxxxxxx xxxxx do tuzemska x místem xxxxxx x xxxxxxxx,

x) uskutečnění xxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx, xxx xxxxxx xx plnění xxxxxxxxxxx, xxxx

x) prodeje xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x tabákových xxxxxxx, xx jiné než xxxxx ceny xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

§30a

Náležitosti xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Zjednodušený xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxx osoby, pro xxxxxx xx plnění xxxxxxxxxxx,

x) daňové xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxx a xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxx daně,

e) xxxx xxxx.

(2) Xxxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx doklad výši xxxx, xxxx obsahovat xxxxxx, xxxxxx osoba, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xx uskutečňované xxxxxx celkem.

§30a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 502/2012 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2013

Oddíl 5

Zvláštní xxxxxx xxxxxxx

§31

Xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx dokladem, xxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x

x) xxxxx xxxxxxx nájemní xxxxxxx xxxx xx xx xxx v xxxxxx smlouvách xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§31x

Xxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Platební xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx, pro xxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, poskytuje úplatu xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x

x) xx xx něm uveden xxxxxx xxxxxx na xxxxxx stanovené xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx uskutečnění xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx.

§31x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 502/2012 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2013

§31x

Xxxxxxxx daňový xxxxxx

(1) Xxxxxxxx daňový doklad xxx xxxxxxxx xx

x) xxxx xxxxxxxxxxxx zdanitelných xxxxxx, která plátce xxxxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx; tento xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx daň, přijatých x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx, xxxx

x) jedno xxxxxxxxxx zdanitelné xxxxxx x xxxxx xxxx xxxx úplat, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx, přijatých x rámci kalendářního xxxxxx, v němž xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, pokud xx toto xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx poskytuje xxx jednu xxxxx.

(2) Xxxxxxxx daňový doklad xx xxxxxxxxx do 15 xxx xx xxxxx kalendářního měsíce, xx xxxxxx

x) se xxxxxxxxxxx první xxxxxx xxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx dokladu, xxxx

x) byla xxxxxxx xxxxx úplata xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxxx pro všechna xxxxxxxxxx zdanitelná plnění xxxx xxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx musí xxxx obsahovat xxxx xxxxx, a xx xxxxxxxxxx pro

a) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

1. xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx,

2. xxx uskutečnění xxxxxx,

3. jednotkovou xxxx xxx daně x xxxxx, xxxx-xx obsažena x xxxxxxxxxx ceně,

4. xxxxxx daně,

5. xxxxx xxxx x

6. xxxx xxxx,

x) xxxxxx xxxxxx

1. xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx; xxxxxx plnění xx uvede xxxxx x případě, xx-xx xxxx,

2. xxx xxxxxxx xxxxxx,

3. základ xxxx,

4. xxxxx xxxx x

5. xxxx xxxx.

§32

Xxxxxx x xxxxxxx

(1) Xxxxxx x použití xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx v případě xxxxxx xxxxx §13 xxxx. 4 xxxx. x), x) x x) xxxx xxxxx §14 xxxx. 3 xxxx. a).

(2) Xxxxxx x použití neobsahuje xxxx xxxxx:

x) xxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxx xx plnění uskutečňuje,

b) xxxxxx identifikační xxxxx xxxxx, xxx xxxxxx xx xxxxxx uskutečňuje.

(3) X dokladu o xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx.

§32x

Xxxxxxxxx při dražbě x při xxxxxxx xxxx xxxxxx

Xxxxxxxxx vystavené xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxx prodeji xxxx dražbu xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx

x) náležitosti xxxxxxxx xxxxxxx x

x) xxxxxxx, xx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx prodeje xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

§32x vložen xxxxxxx předpisem č. 360/2014 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2015

Xxxxx 6

Daňové xxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx

§33

Xxxxxx xxxxxx xxx dovozu

(1) Za xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx zboží do xxxxxxxx xx xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxx x propuštění xxxxx xx celního xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx zaplatit xxx, xxxx

x) xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx dani xxxxxx xxxxxx úřadem, xxxxx xx xxx xxxxxxxxx.

(2) Za daňový xxxxxx xxx vrácení xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xx považuje xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxx vydané celním xxxxxx, xxxxx je xxx xxxxxxxxx.

§33x

Xxxxxx doklad xxx xxxxxx

Xx daňový doklad xxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx podle §28 odst. 1 xxxx. x).

Xxxxx 7

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, neporušenosti xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

§34

(1) X xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xx okamžiku jeho xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx stanovené pro xxxx uchovávání zajištěna

a) xxxxxxxxxxx jeho původu,

b) xxxxxxxxxxxx xxxx obsahu x

x) xxxx čitelnost.

(2) Xxx xxxxx tohoto xxxxxx xx xxxxxx

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xx je xxxxxxxx xxxxxxxxx osoby, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx daňový xxxxxx xxxxxxxxx vystavila,

b) neporušeností xxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx daňového xxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xx xxxxx xx xxxxxxxx x obsahem xxxxxxxx dokladu xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx daňového dokladu, xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x jeho xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx dokladem x xxxxx plněním.

(4) Xxxxxxxxxxx původu daňového xxxxxxx x elektronické xxxxxx x neporušenost xxxx obsahu xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx

x) xxxxxxxxx elektronickým xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx (XXX)21), xxxxxxxx xxxxxx o xxxx xxxxxx xxxxxxx užití xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

Oddíl 8

Uchovávání xxxxxxxx xxxxxxx

§35

Xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx má xxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x dani, xxxxx

x) xxxxxx doklad xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx, nebo

b) má xxxxx xxxx provozovnu x xxxxxxxx x xxxxx je xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxx doklady xx xxxxxxx plnění přijatá x souvislosti xx xxxxxx nebo provozovnou x tuzemsku.

(2) Xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxx 10 xxx xx konce xxxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxxx xx plnění xxxxxxxxxxx.

(3) Uchovatel se xxxxxx nebo xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx. Xx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxx xx xxxxxxxxx sídlo xxxx xxxxxxxxxx x tuzemsku, xx povinen předem xxxxxxx správci xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xx toto xxxxx xxxx x xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx správce xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx daňového dokladu xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx.

§35a

Elektronické xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx a xxxxxx.

(2) Xxxxxx doklad xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxx x uchovávání xxx.

(3) Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx dokladů xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx elektronicky xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx daňových xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx obsahu.

(4) Pokud xxxxxxxxx uchovává xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zaručujících xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx, je xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx bezodkladně xxxxxxx k xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xx x používat xx, xxxxx jde x

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x dani, xxxxx xx sídlo xxxx xxxxxxxxxx v tuzemsku, xxxx

x) xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxx provozovnu x xxxxxxxx.

§35x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 502/2012 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2013

Xxx 6

Xxxxxx xxxx x výpočet daně, xxxxxx základu daně x oprava xxxx xxxx

Xxxxx 1

Základ daně x xxxxxxx xxxx

§36

Xxxxxx xxxx

(1) Základem xxxx xx xxx, co xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx uskutečněné xxxxxxxxxx plnění, xxxxxx xxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx, pro xxxxxx xx zdanitelné xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxx xxxxx, x xx xxx daně xx xxxx zdanitelné xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx před uskutečněním xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx úplaty xxxxxxx x xxx.

(3) Xxxxxx daně také xxxxxxxx

x) xxxx xxxx, xxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx osobě, xxx kterou je xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxx uskutečnění,

c) xxx xxxxxxxxxx služby x xxxxxxxx přímo xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxx poskytnutí xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx, materiál, xxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xx xx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx zabudují xxxx xxxxxxxxx.

(4) Xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxx xxxx považují xxxxxxx xxxxxxx xx balení, xxxxxxxx, pojištění a xxxxxxx.

(5) Xxxxxx xxxx xx sníží x xxxxx z xxxx, xxxxx xx poskytnuta xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx plnění. Xx xxxxxxx xxxx se xxxxxxxxxx částka xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx platbě v xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxx xxxxxx.

(6) Xxxxxxxx xxxx xx x případě, xx xx xxxxx x

x) xxxxxx xxxxx xxxxx §13 xxxx. 4 xxxx. x) xx x) x x), §13 xxxx. 5, §13 xxxx. 6 x xxxxx §16 xxxx. 5, xxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx ke xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx plnění, x xxxxx xxxxxxx xxxx nelze xxxxx, xxxx xxxxxxxxx nákladů xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx ke xxx xxxxxxxxxxx zdanitelného xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx podle §14 xxxx. 3 x 4, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx dni xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) dodání xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx cena xxx xxxx tohoto xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx zboží xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx zčásti virtuální xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx upravujícího xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx legalizaci xxxxxx x trestné xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, obvyklá xxxx xxx xxxx tohoto xxxxxx nebo xxxxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx, xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx poukaz xxxxxxxx xxxx má xxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, nebo třetí xxxxx, x to xxx xxxx xx xxxx zdanitelné plnění. Xxxx-xx xxxx úplata xxxxx, xx xxxxxxxx xxxx částka xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx.

(8) Je-li xxxxxxxxxxx xxxxxx přijat xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx plnění, xxxxxxx se xxxxxx xxxx za toto xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx stanovené xxxxx xxxxxxxx 7 pro xxxx xxxxxx odpovídající xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 pro xxxxxxxxx xxxx xxxxxx.

(9) Xxxxx xx xx xxxxxxxxxxx plnění xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx, která xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx od xxxx, xxxxxx daně xx xxx jednotlivá xxxxxxxxxx xxxxxx stanoví x xxxxxxx výši xxxxxxxxxxxx xxxxxx cen xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx oceňování xxxxxxx jednotlivých xxxxxx x celkovému součtu xxxxxx xxxxxxxx xxx. Xxxx celková cena xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxx xxx.

(10) Pokud xx xxx oceňování xxxxxxx vyžadován xxxxxxx xxxx xxxxxx, použije xx xxx xxxxxxxx xxxxxx cen xxxx x xxxxxxx, v xxxx je cena xxxxxxxx, xxxxx se xxxxxxxx za cenu xxxxxxxxxx xxx.

(11) Xxxxxxxx xxxx xxx dodání xxxxxxxx mincí, xxxxx xxxx xxx sběratelské xxxxx xxxxxxxxx za xxxx xxxxx, než xx xxxxxx nominální xxxxxxx, nebo za xxxx xxxxx, xxx xx přepočet xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx částku xxxxxxxxxx xxx. Xxxxx jsou xxxxxxxxx xx cenu xxxxx, xxx je xxxxxx xxxxxxxxx hodnota, xxxx xx cenu xxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx českou xxxx, xxxxxxxx xxxx xx xxxx.

(12) X xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §13 xxxx. 4 xxxx. x) xx xxxxxxxx xxxx peněžní xxxxxx, za kterou xxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx xx dodáván xxxxx xx xxxxxx, xxxxxx, xxx xxxx. Xxxxxxxx xxxx je xxxx xxxxxxx částka x x xxxxxxx, xx xxxxxx obal xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx zákon xxxx xxxxxxxxx jinak. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx stejného druhu xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxx odběratelům xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx, xx kterou je xxxx stejného druhu xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx x xxx. V xxxxxxx, xx peněžní xxxxxx není známa, xx základem daně xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx druhu xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx oceňování majetku. Xxxxxxx xxxxxx xxxx x vratných obalů xxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxx xx zjistí xxx, xx vypočte xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx počtem xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx plátcem xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx období xxxx xxxxxxxxxxx kalendářního xxxx u xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx byly xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx7d) nebo xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x plátce, který xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxx je xxxxxxxxx částkou xxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx druhu xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx zbožím, zjištěnou xxxxx xxxxxx ustanovení. X xxxxxxx, že xxxxxxx xxxxx vratných xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx plátcem xxxx xxxx xxxxxxxxxxx během xxxxxxxxxxx účetního xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx u xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx vratných xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx7d) xxxx během xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxx x příslušná xxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §32 odst. 1 xx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxx xxxxxxxx x v xxxxxxx přiznání xxxxx §101.

(13) Xx základu xxxx se xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx na xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxx xxxx xxxx xxxxx. Xxxxxxxxx xx, xx xxxxxxx částka nepřevýší xxxxxxxx částky za xxxxx xxxxx a xxxxxx xx x xxxxxx uhrazeného xx xxxxx xxxxx neuplatní xxxxx xx xxxxxxx xxxx.

(14) Obvyklou xxxxx xx xxx účely xxxx z xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx celá xxxxxx, kterou xx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxx xxxxxx se xxxxxx uskutečnilo, xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx poskytnutí xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx x podmínkách xxxxx xxxxxxxxxxx soutěže nezávislému xxxxxxxxxx nebo poskytovateli x xxxxxxxx, xxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx pořídila xxxx xxxx službu xxxxxxx; pokud xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx poskytnutí služby xxxxxxx, rozumí xx xxxxxxxx cenou

a) x xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx

1. není xxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx

2. xxxxxxxx xxxxxxxxx ceně určené x okamžiku xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx částku podle xxxx 1,

x) x xxxxxxx xxxxxx částka, xxxxx xxxx xxxxx xxx xxxx celkových xxxxxxx osoby xxxxxxx x dani xx xxxx poskytnutí xxxxxx.

§36x

Xxxxxx xxxx ve xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxx bez xxxx, xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx zdanitelného plnění, xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx osobu xxxxxxxx v odstavci 3 x xx-xx xxxxxx xx zdanitelné xxxxxx

x) xxxxx než xxxxxxx xxxx x xxxxx, pro kterou xxxx zdanitelné plnění xxxxxxxxxxx, nemá nárok xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxx xx odpočet xxxx x xxxx xxxx, xxxx

x) xxxxx než xxxxxxx cena x xxxxxx, který xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx §76 xxxx. 1.

(2) Xxxxxxxx plnění xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxx na xxxxxxx xxxx je xxxxxxx xxxx xxxxxx xx dni xxxx xxxxxxxxxxx, xx-xx xxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 3 x xx-xx xxxxxx nižší xxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx osvobozené od xxxx xxx nároku xx xxxxxxx xxxx, xx povinen krátit xxxxx na odpočet xxxx podle §76 xxxx. 1.

(3) Osobami, xx které xx xxxxxxxx xxxxxxxx 1 x 2, jsou

a) xxxxxxxxxx xxxxxxx osoby xxxxx §5a xxxx. 3 x tím, xx výše podílu xxxxxxxxxxx xxxxxxx 25 % xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx 25 % xxxxxxxxxxx xxxx těchto xxxx,

x) xxxxx spojené xxxxx podle §5a xxxx. 4; xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx osoby, xxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx dozorčích xxx xxxx xxxx,

x) xxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx.

§37

Xxxxxxx xxxx u xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx

Xxx xx xxxxxxx xxxx

x) součin xxxxxxx daně x xxxxx xxxx, nebo

b) xxxxxx mezi

1. částkou xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx zdanitelné xxxxxx, xxxxx je xxxxxx xxxx, xxxx výši xxxxxx stanovené xxxxx §36 xxxx. 6, xxxxx xx xxxxxx xxxx xxx zahrnutí xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx v hotovosti, x

2. částkou, xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx 1 a xxxxxxxxxxx 1,21 x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx, 1,15 v xxxxxxx první xxxxxxx xxxxx daně xxxx 1,10 v xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx.

§37a

Základ daně x xxxx daně při xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx povinnost xxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxx daně xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x případě, xx vznikla xxxxxxxxx xxxxxxx daň x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx daně xxxxx §36 xxxx. 1 a souhrnem xxxxxxx xxxx xxxxx §36 xxxx. 2.

(2) Xx-xx základ xxxx xxxxxxxxx podle odstavce 1

x) xxxxxx, xxxxxxx xx při uskutečnění xxxxxxxxxxxx xxxxxx sazba xxxx x xxxx xxx přepočet xxxx xxxx xx českou xxxx xxxxxx xx xxx uskutečnění xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx, xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx plnění xxxxx xxxx x xxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxx xx českou xxxx, xxxxx byly xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx zdanitelného xxxxxx.

(3) X xxxxxxx, xx xxxxxx daně xxxxx xxxxxxxx 1 je xxxxxxx x xxx xxxxxxx daně xxx xxxxxxx úplat xxxxx xxxx uskutečnění xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxx xx při xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx plnění xxxxx sazby daně, x xx xxx xx xxxx x xxxxxxx úplaty, xxxxxx xxxxxx nebo xxx xxxxxxx kladný xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx §36 xxxx. 2 x xxxxxxxx xxxx xxxxx §36 odst. 1; xxxxxxx se xxxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx různé xxxxx pro přepočet xxxx xxxx xx xxxxxx měnu.

§38

Xxxxxx xxxx a xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx

(1) Základem xxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxx §20 xx součet

a) xxxxxxx xxx vyměření cla, xxxxxx cla, dávek x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxxx zahrnuty do xxxxxxx xxx vyměření xxx,

x) xxxxxxxxxx výdajů xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx určení xx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, pokud xx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx plnění xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx do základu xxxx podle xxxxxxx x),

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx v §41 xxxxx.

(2) Xxxxxx místem xxxxxx xx xxx xxxxx odstavce 1 xxxxxx xxxxx uvedené x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx základě xx zboží xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx členského xxxxx. Xxxxx není xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx se xx xxxxx místo xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx dováženého xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(3) X propuštění xxxxx do xxxxxxx xxxxxx volného xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx osvobozením od xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxx §37 xxxx. a). X xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx se xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xxxxxxxx hodnoty xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx v xxxxxxxx xxxxx §9 xxxx. 1.

(4) Xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx dovozu xxxxx se pro xxxxxxxx xxxx xxxx xx českou xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx xxxxxxxxxxxx xxx.

§39

Xxxxxx xxxx a xxxxxxx xxxx při xxxxxxxxxx xxxxxx osobou xxxxxxxxxx x xxxxxxxx

(1) Xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx v tuzemsku xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §36.

(2) Plátce xx povinen xx xxx xxx vypočítat xxxxx §37 xxxx. x).

§40

Xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxx daně xxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx členského xxxxx xx stanoví obdobně xxxxx §36.

(2) Pokud xx pořizovateli xxxxxxx xxxxxxxxx daň xxxxxxxxx x členském xxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, dodatečně xx xxxxxxxx zboží x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx daně.

(3) Xxxxxx xx xxxxxxx si xxx xxx vypočítat xxxxx §37 písm. x).

§41

Základ daně x xxxxxxx xxxx x xxxxx, xxxxx je x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx od xxxxxxxxx xxxx

(1) Základ daně xxx xxxxxx zboží, xxxxx je propuštěno xx xxxxxxx režimu xxxxxxx oběhu x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx podmíněného xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx, xx stanoví podle §38 xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.

(2) X xxxxx, xxxxx je xxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx státu x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx od spotřební xxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §36 xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.

(3) X xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx podmíněného xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx, x plátce uskutečňuje xxxx dodání xxxxx §13, xxxx by xxxxx xxxx xxxxxxx xx volného xxxxxxxx xxxxx, se základ xxxx xxxxxxx podle §36.

(4) X xxxxx, xxxxx se xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx, x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx §13 xxx xxxxxxx zboží do xxxxxxx xxxxxxxx oběhu, xx základ daně xxxxxxx xxxxx §36.

Xxxxx 2

Oprava xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxx xxxx

§42

Xxxxxx základu xxxx

(1) Plátce xxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxx-xx xxxx xxxxxxxxxxx:

x) xxxxxxx xxxx vrácení xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx §40 xxxx. 2,

c) xxxxxxx x převodu vlastnického xxxxx xx xxxxx xx xxxx uživatele xxxxx §13 odst. 3 xxxx. x),

x) xxxxxxx úplaty, xx xxxxx vznikla plátci xx dni jejího xxxxxxx povinnost xxxxxxx xxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx,

x) použití xxxxxx, xx které vznikla xxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxx povinnost xxxxxxx xxx, na xxxxxx jiného xxxxxx, xxxx

x) xxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx změně xxxx základu xxxx xxxxx §36 x 36a xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx plnění.

(2) Xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x) v xxxxxxx xxxxxxxxxxxx nelze xxxxxxx u xxxxxx, xxxxx není jako xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx plánu.

(3) Xxxxxx základu xxxx xx xxxxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx

x) dnem, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx,

x) xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x případě, xx x xxxxxx xxxxxxx xxxx dochází z xxxxxx změny xxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx tohoto xxxxx,

x) xxxx xxxxxxx rozhodnutí x schválení reorganizačního xxxxx x xxxxxxx, xx k xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x důvodu xxxxx xxxx základu xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, nebo

d) xxxx xxxxxxx reorganizace x xxxxxxx x xxxxxxx, xx x opravě xxxxxxx xxxx xxxxxxx x důvodu xxxxx xxxx základu xxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx.

(4) Xxx xxxxxx xxxxxxx daně xxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxx základu xxxx x xxxxxxxx xxx xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx

1. xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx

2. vystavil xxxxxx xxxxxx, ale pro xxxxx vystavení xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx osoba, xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx.

(5) Plátce xx xxxxxxx vystavit xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx, k xxxx, xxx xx xxxxx daňový xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx do 15 dnů ode xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 3.

(6) Xxxxxx xxxxxxx daně jako xxxxxxxxxx zdanitelné plnění xx uvede x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxxxxxxx. Pokud xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx x plátce xx xxxxxxxxx xxxxxxxx opravný xxxxxx doklad, oprava xxxxxxx xxxx jako xxxxxxxxxx zdanitelné xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx plátce vynaložil xxxxx, xxxxx po xxx lze rozumně xxxxxxxxx, x xxxx, xxx xx tento xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx příjemce xxxxxx; to xxxxxxx xxx samostatné xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 písm. x) xx x).

(7) X xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx daně xxxxxx xxxxxx xxxx daně, xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx daně xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxx, x xxx xxxxxxx povinnost xxxxxxx xxx. Pro xxxxxxxx cizí měny xx českou měnu xx xxxxxxx kurz xxxxxxxxx u xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxx přiznání daně x přijaté xxxxxx. X xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx daně xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), xxx je xxxxxxx vystaven opravný xxxxxx xxxxxx podle §45 odst. 4, xxx xxxxxx i xxxx platný první xxxxxxxx den kalendářního xxxx, ve xxxxxx xxxxxx důvod xxxxxx.

(8) Xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx provést, xxxxx xxx xxxxxxx v xxxxxxxx 3 xxxxxxx xx xxxxxxxx 3 xxx od xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx povinnost xxxxxxx daň x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxx se zdanitelné xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxx pro xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxx soudního xxxx xxxxxxxxxx řízení x souvislosti xx xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx byly předmětem xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, pokud xxxx xxxxxx má xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx; x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx lhůta xxx opravu xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx dne schválení xxxxxxxxxxxxxxx plánu. X xxxxxxx přenechání xxxxx x užití na xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §13 odst. 3 xxxx. x) xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx po xxxxx xxxx tohoto xxxxxxxxxx xxxxx.

(9) Oprava xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx lhůtě 3 let xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx

x) xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, x xx x xxxxxxx, že xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx,

x) došlo x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx práva xx zboží xx xxxxxxxxx xxxxx §13 xxxx. 3 xxxx. x), xxxx

x) nastala xxxxxxxxxx, xx jejímž xxxxxxx nedošlo x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx práva xx xxxxxxxxx xxxxx §13 xxxx. 3 xxxx. c).

(10) V xxxxxxx xxxxxx základu xxxx, xxxxx nedojde x převedení vlastnického xxxxx na xxxxxxxxx xxxxx §13 xxxx. 3 písm. c), xxxxxx sníží xxxx xxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx podle §37 xxxx. x) xx xxxxxxx daně xxxxxxxxxxx jako xxxxxx xxxx úplatou xxx xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx §13 xxxx. 3 xxxx. c), x xxxxxxx xxx xxxx, xxxxx plátci xxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx zboží xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx.

(11) Xxx xxxxxxxx zboží x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx xx xxxxxx členského xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx neusazenou x xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx daňové xxxxxxxxxx x xxx xxxxxx x vývozu zboží, xxxxxxx plátce xxxx xxxxxxxxxxxxxx osoba opravu xxxxxxx daně xxxxxxx xxxxx odstavců 1 xx 9.

(12) Xxx xxxxxx xxxxx, xxx xxxxxx xxx xxxxx xxxx a xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx daň xxxxxxx vyměřil.

(13) Při xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x místem xxxxxx x xxxxxxxx, xx xxxxx se použije xxxxxxxx režim xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx obdobně xxxxx xxxxxxxx 1 a 4 xx 8. Xxxxxx základu xxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx přiznání xx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx daň x xxxxxxxxx zdanitelného xxxxxx.

§43

Xxxxxx výše daně

(1) X xxxxxxx, kdy xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x dani xxxxxxxx xxx xxxxx, xxx stanoví tento xxxxx, x xxx xxxxxxx xxx na xxxxxxx, xx oprávněna xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx období, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx. Xxxxxx lze xxxxxxx xxxxxxxx xx xxx, xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxx kterou xx xxxxxx xxxxxxxxxxx, obdržela xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx ve xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx.

(2) X xxxxxxx opravy xxxx xxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxx xxxxx

x) vystaví xxxxxxx daňový xxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxx xxx účely xxxx x přidané xxxxxxx, xxxxx plátce xxxx xxxxxxxxxxxxxx osoba

1. xxxxxx xxxxxxxxx vystavit xxxxxx xxxxxx nebo

2. xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxx xxx xxxxx xxxxxxxxx opravného xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxx, pro kterou xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx.

(3) X xxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx platná xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxx plnění. Xxx xxxxxxxx cizí xxxx xx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx daň x původního xxxxxx.

(4) Xxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx 3 xxx xx konce xxxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxxx xxxxxxx povinnost přiznat xxx u xxxxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxx, která xxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxx povinnost xxxxxxx xxx, kterou xxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx přiměřeně podle xxxxxxxx 1 xx 4.

(6) Osoba xxxxxxx x dani, která xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x místem xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx daně postupovat xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 4.

(7) Xxx xxxxxxxxxx úplaty, x xxx vznikla xxxxxxxxx xxxxxxx daň, xxxxx odstavce 1 xx 4 xxxxxxx.

§44

§44 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 80/2019 Sb.

§45

Xxxxxxx xxxxxx doklad

(1) Xxxxxxx xxxxxx doklad x opravě xxxxxxx xxxx nebo x xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxx osoby, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx uskutečňuje xxxxxx,

x) označení xxxxx, xxx xxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxx xxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx původního xxxxxxxx xxxxxxx,

x) evidenční xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxx opraveným x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x původní xxxx,

x) xxxxxx mezi xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, získala xxxx má xxxxxx xx uskutečňované xxxxxx xxxxxx,

x) den xxxxxxx x §42 odst. 3.

(2) Pokud xxx xxxxxxx xxxxxx doklad xxxxxxxx jako zjednodušený xxxxxx xxxxxx x xxxxx, xxx kterou xx xxxxxx uskutečnilo, xxxx plátci dostatečně xxxxx, xxxxxx opravný xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), x), x) x x).

(3) Při opravě xxxxxxx daně xxxxx §42 odst. 8 xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) a x).

(4) Xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx oprava výše xxxx xxxx více xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx daňové doklady, xxxxx být údaje, xxxxx jsou xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx na opravném xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx. V xxxxxxx, xx na xxxxxxxx xxxxxxx dokladu xxxxxx xxxxxxx evidenční čísla xxxxxxxxx xxxxxxxx dokladů, xxxx xxx na xxxxxxxx xxxxxxx dokladu xx vazbě xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxx souvislost xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx dokladu xxxxx xxxxxxxx rozdíly xxxx xxxxxxxxxx x původními xxxxxxx daně a xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx zdanitelná plnění.

(5) Xxxxxxx xxxxxx doklad xxx xxxxxxxx x x xxxxxxx, xx xx opravou xxxxxxxxx xxxx xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx daň xxxxx, než xxxxxxx xxxxx xxxxx, x xxx xxxxxx daň xx výstupu.

Oddíl 3

Xxxxxx xxxxxxx xxxx x případě xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

§46

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx x případě xxxxxxxxx pohledávky

(1) Xxxxxxx xx oprávněn xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x případě xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx

x) xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx vymáhána v xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx, a xx xxxxxx prvního xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx uplynuly xxxxxxx 2 xxxx; xxxxxx xxxxxxx daně xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx není možné xxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx exekuční xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx řádu,

b) xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx řízení xxxxx exekučního xxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx dlužníka,

c) xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx řízení, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx pohledávku xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x v xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx x xx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx soud

1. rozhodl x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx,

2. xxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxx pro xxxxxxxxx xx xxxxxx, xx xxxxxxxxxx ze xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx zčásti xxxxxxxxxx, xxxx

3. xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx oddlužení xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx x xxxxxx rozhodnutí xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx a x xxxxxxxx xxxxxxxxxx řízení x xxxxxxxxxxxx je xxxxxx, xx pohledávka xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx nebo xxxxxx uspokojena; x xxxxxxx xxxxxxxxx pozůstalosti xxxx být xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx plnění xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxx xxx o pohledávku, xxxxx xx xxxxxxxx, xxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxx a dosud xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx a) xx x), xxxxxxx uplatnil xxx xxxxxxxx práva xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx skutečnosti xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx písmen x) xx x) x xxxxxxxx 5 xxx xx xxxxx zdaňovacího xxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx zdanitelné xxxxxx.

(2) Pokud xx xxxxxxxxx xxxxxx základu xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx pohledávky nastanou xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 písm. x) xx x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx daně v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xx xxxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx pohledávky; xxxxxxxx xxx provedení xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx nedobytné pohledávky xxxx xxxxxxx i x případě, xx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxx skončeného xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx uspokojena,

b) xxxxxxx opraveného xxxxxxx xxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx nedobytné xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxxx, pokud

a) xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx byli

1. kapitálově xxxxxxxxx osobami x xxx, xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx 25 % xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo 25 % xxxxxxxxxxx xxxx těchto xxxx, xxxx

2. xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx a xxxxxxx xxxx xxxx v xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx byli xxxxxxxxxx xxxx společnosti x xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx základě xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, jehož xx xxxxxx xxxxxxx xxxx v případě xxxxxxxxx xxxxxxxxxx týká, xxx nespolehlivým plátcem xxxx xxxxxxxxxxxxx osobou,

d) xxxxxx základu xxxx xxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx v odstavci 1, x xx x rozsahu, x xxxxx xxxx tato xxxxxx a xxxxxx x xx související xxxxxxxxx,

x) dlužník xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxx nebude xxxxx xxxxxxxxx, xxxx xx x xxxxxxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx základě kterého xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, vědět měl x xxxx, pokud xx x xxxxxxx xxxxxxxxxx vztahu xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx neopravil základ xxxx xxxxx §42 x xxxxxxx přeměny xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx, xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx §42, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxx xxxxxxx xxxx podle xxxxxxxx 1 x 2 xxxxx provést xx xxxxxxxx 3 xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx období, ve xxxxxx

x) se xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) xxxxx k převzetí xxxxxxxxx xxxx, x xx x případě, xx byla xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx podle xxxxxxxx 4 xxxxxx

x) po xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx za účelem xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx pohledávky,

c) xx xxxx řízení x xxxxxxxxxxxx, ve xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx pohledávky,

d) xx xxxx xxxxxxxxx, soudního xxxx rozhodčího xxxxxx xxxxxxxx xx účelem xxxx x xxxxxxxxxxx xx vznikem xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx řízení xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. a) xx x) svá xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, nebo

e) xx zahájení likvidace xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx v xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx uspokojení xxxxxxxxxx x x xxxxxxx likvidace xx xxxxxxx úpadek dlužníka.

(6) Xxxxxxxxx xx pro xxxxx xxxx x xxxxxxx hodnoty rozumí xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx plátci, z xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx,

x) xxxxx daň z xxxxxx plnění xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx její xxxx xx xxxx xxxxxx x

x) jehož právo xx xxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(7) Dlužníkem xx xxx účely xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx přijal xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxx.

§46x

Xxxx opravy xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx nedobytné pohledávky xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx daně xxxxxxxxxxx z

a) neobdržené xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, která xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx,

x) neobdržené úplaty xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx majetek xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx reorganizace v xxxxxxx,

x) předpokládané xxxxxxxxxx xxxxxx podle zprávy xxx oddlužení x xxxxxxx xxxxxxxxx oddlužení,

d) xxxxxxxxxx úplaty xx xxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx zastavení xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) neobdržené xxxxxx xx zdanitelné xxxxxx xx základě xxxxxxxx xxxxxxxxxx řízení x xxxxxxxxxxxx; opravu základu xxxx xxxxx provést xx xxxx, x xxxx xxxxxxxxx k xxxxxx dluhů xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxx xx zdanitelné plnění xxxxxx kvalifikovaným odhadem xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx řízení, xxx-xx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx §46 xxxx. 1 písm. x).

(2) Xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x částku x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx věřitel xxxxxxx x souvislosti x pojištěním xxxx xxxxxxxxxx pohledávky.

(3) Pokud xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx pohledávky xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx další xxxxxx xxxxxxx daně x případě xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, věřitel při xxxxxxxxx výše xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx předešlou xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x opravami xxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx řízení x xxxxx přezkoumání xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx, kterou xxxx x xxxx svého xxxxxx, vychází se xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x případě xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx jednání xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx insolvenčním xxxxxxxx x xxxxxxxxx.

(5) Xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x rámci xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxx xx pohledávka x xxxxxx x xxxxxxxxxxxx považována za xxxxxxxxx.

(6) Xxxxx xx xxxxxx xx zdanitelné xxxxxx bez xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx určené xx xxx xxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx základu xxxx stanoveného x xxxx xxxxxxx ceny.

(7) Xxx-xx u xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx plnění xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx výši, může xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx daně x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx správně xxxxxxxxxxx xxxxxxx daně.

(8) Xxxxx-xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x opravě xxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxx xxxx, xxxxxxx xx při xxxxxx xxxxxxx daně x xxxxxxx nedobytné xxxxxxxxxx z opraveného xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx.

§46b

Změna výše xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx odhadem

(1) Věřitel xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx určené xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, pokud

a) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx nedobytné xxxxxxxxxx xxxxx §46 odst. 1 písm. x) xx x) a

b) x xxxxxx skutečností xxxxxxx, že xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x neobdržené xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx základu daně xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx odhadem.

(2) Xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 1 nelze, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx mezi xxxxxxxxx výší xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx odhadem xxxxx xxx 1 000 Xx.

(3) Xx-xx xxxxxxx xxxxxxx mezi xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxx kvalifikovaným xxxxxxx

x) xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx hodnotu xxxxxx xxxxxxx.

§46x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 80/2019 Xx. x účinností xx 1.4.2019

§46x

Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx v případě xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Věřitel xx povinen provést xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx pohledávky, xxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxx základu xxxx xxxxx §46 xxxx xx změně výše xxxxxx xxxxxxx daně xxxxx §46b xxxxx xxxxxxxx známá xxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx podle odstavce 1 x xxxxxxx xxxxxxxxx xx věřitel xxxxxxx xxxxxxx xxxx, xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx přesáhla xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zprávou xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx úplaty xxxxx xxxxxxxx 1 nebo 2 xx započte xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx nepeněžitého xxxxxx, xxxxx xxxxxxx obdržel x souvislosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Věřitel je xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x případě xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, pokud xx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx §46 xxxx xx xxxxx výše opravy xxxxxxx xxxx xxxxx §46x xxxxx poslední xxxxx neobdržená úplata.

(5) Xx-xx hodnota xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x poslední xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx daně xxxxxxxxxx x neobdržené xxxxxx xx změně xxxxxxxx známé neobdržené xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, 2 xxxx 4

x) xxxxxx, věřitel xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx, věřitel xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx o xxxxxxxxx xxxxxxx tohoto xxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx nelze xxxxxxx xx xxxxxxxx 5 xxx xx xxxxx zdaňovacího období, xx xxxxxx xx xxxxxx základu daně xxxxxxxx xxxx samostatné xxxxxxxxxx plnění xx xxxxxxxxxxx. Pro xxxxxxxx xxxx xxxxx se xxxxxxx §46 xxxx. 5 obdobně.

§46c vložen xxxxxxx předpisem x. 80/2019 Sb. x xxxxxxxxx od 1.4.2019

§46x

Xxxxxxx xxxxxx základu xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Věřitel xx povinen provést xxxxxxx xxxxxx základu xxxx v případě xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x případě xxxxxxxxx xxxxxxxxxx z xxxxxx prohlášení xxxxxxxx xx majetek xxxxxxxx x insolvenční soud xxxxxx konkurs x xxxxxx

x) xxxxxxxx, že xxxxx ani dodatečně xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx, xx xxxx xxxxx přihlášený xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx roveň xxxx xxxxxxxxxx, nebo

c) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx opravy základu xxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx xxxxxxx xx výši poslední xxxxx neobdržené úplaty.

§46d xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 80/2019 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.4.2019

§46e

Opravné xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Rozhodne-li xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx daňový xxxxxx xx 30 xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, na xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx daňový xxxxxx

x) v případě xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx určené xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx do 30 xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx opravy xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx daně xx 30 xxx xxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx poslední xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) xxx xxxxxxx opravy xxxxxxx daně do 30 xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx základě kterých xx xxxxxxx povinnost xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx daně.

(3) Základní xxxxxxx xxxxxx doklad xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx:

x) xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx identifikační xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx §46 xxxx. 1, xxxxx xxxxxxx je oprava xxxxxxx daně prováděna,

f) xxxxxxxxx o xxx, xx xx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx daně x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx jedná x xxxxxx xxxxxxx xxxx podle §46 xxxx. 2,

x) spisovou xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx-xx xxxxxx xxxxxxx xxxx prováděna z xxxxxx insolvenčního xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx základního xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx daňového xxxxxxx,

x) xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx, pokud xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx daně,

k) xxxxxxxxx vztahující se x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xx

1. xxxxxxxxx xxxxx daňového xxxxxxx,

2. xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

3. xxxx xxxxxx,

4. základ xxxx,

5. xxxxx xxxx x

6. xxxx daně,

l) xxxxxxxxx vztahující xx x xxxxxxxxx opravě xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx opravy základu xxxx určené xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx a xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx, pokud byly xxxxxxxxx, a xx

1. xxxxxxxxx číslo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx daňového xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

2. den vystavení xxxxxxxxxx xxxxxxxxx daňového xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

3. xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

4. xxxx předchozí xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxx základu xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx opravy xxxxxxx daně a xxxxxxx xxxxxx základu xxxx,

5. výši opravy xxxxxxxx známé xxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x opravě xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx pohledávky, a xx

1. neobdrženou xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

2. výši xxxxxx xxxxxxx xxxx,

3. xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx původní xxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxx doklad x xxxxxxx změny xxxx xxxxxx základu xxxx xxxxxx kvalifikovaným xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx:

x) xxxxxxxx věřitele,

b) xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx věřitele,

c) xxxxxxxx dlužníka,

d) daňové xxxxxxxxxxxxx číslo xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x tom, xx xxx o xxxxx výše xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx insolvenčního řízení, xxxxx xx oprava xxxxxxx daně xxxxxxxxx x xxxxxx insolvenčního xxxxxx,

x) xxxxxxxxx číslo

1. xxxxxxxx xxxxxxx,

2. xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx dokladu,

3. xxxxxxxxx daňového xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx opravy xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxx

1. uskutečnění xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx plnění,

2. xxxxxxxxxxx opravy základu xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx pohledávky,

3. vystavení xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx změny xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx určené xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

4. uskutečnění změny xxxx opravy základu xxxx xxxxxx kvalifikovaným xxxxxxx, xxxxx touto xxxxxx došlo xx xxxxxxx výše xxxxxx xxxxxxx xxxx,

x) informace xxxxxxxxxx xx k xxxxxxxxx zdanitelnému xxxxxx, x to

1. výši xxxxxx,

2. xxxxxx daně,

3. xxxxx daně a

4. xxxx daně,

j) informace xxxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxx daně x případě nedobytné xxxxxxxxxx, x xx

1. xxxxxxxxxxx úplatu xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx kvalifikovaným xxxxxxx,

2. xxxx xxxxxx základu xxxx,

3. daň xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx zdanitelné xxxxxx,

x) informace xxxxxxxxxx xx xx změně xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx kvalifikovaným xxxxxxx, x xx

1. xxxxxxxxxxx úplatu xx xxxxxxx xxxxxxxxxx plnění xxxxx §46a xxxx. 1 písm. a) xx x),

2. xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx 1 x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx odhadem,

3. xxxxx xxxx,

4. xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x rozdílu xxxxx xxxx 2,

5. xxx vypočtenou z xxxxxxx xxxxx bodu 2.

(5) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx opravy xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx:

x) xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx o xxx, že xxx x dodatečnou xxxxxx xxxxxxx daně,

f) xxxxxxxxx xxxxx

1. xxxxxxxx dokladu,

2. xxxxxxxxxx opravného xxxxxxxx xxxxxxx,

3. xxxxxxxxx daňového xxxxxxx v případě xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx,

4. opravného daňového xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx opravy základu xxxx,

x) xxx

1. xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

2. xxxxxxxxxxx opravy xxxxxxx xxxx v případě xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

3. xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx určené xxxxxxxxxxxxxx odhadem, pokud xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx,

4. vystavení xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx opravy xxxxxxx xxxx,

5. uskutečnění xxxxxxxxx xxxxxx základu xxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx ke xxxxxxx xxxx opravy xxxxxxx xxxx,

x) snížení xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx neobdržené xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxx dodatečnou opravu xxxxxxx xxxx,

x) výši xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx nebo zvýšení xxxxx §46c,

x) xxxxxx xxxx

1. výší xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x

2. výší xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx podle §46c,

l) xxxxx xxxx,

x) xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx písmene x),

x) daň vypočtenou x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx k).

(6) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxx při xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx tyto xxxxx:

x) xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx,

x) označení dlužníka,

d) xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx,

x) informaci o xxx, že xxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx daně,

f) evidenční xxxxx

1. xxxxxxxx dokladu,

2. xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

3. xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x případě xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, pokud xxxx xxxx změna xxxxxxxxx,

4. xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x případě xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxx provedena,

5. xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx,

x) xxx

1. xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx při xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx daně,

2. xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx,

3. xxx provedení xxxxxx xxxxx §46 xxxx. 1,

x) xxxxxx xxxx x xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx úplaty,

j) xxxxx xxxx,

x) xxxxxx xxxx x xxx xx xxxx, v xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx.

§46x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 80/2019 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.4.2019

§46f

Opravy xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx jako samostatné xxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Oprava xxxxxxx daně xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx

x) xxxx xxxxxxxx základního xxxxxxxxx daňového dokladu xxxxxxxxxx, xxxxx xxx x opravu xxxxxxx xxxx v případě xxxxxxxxx pohledávky, která xx za xxxxxxxx xxxxxxx základu daně,

b) xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxx xxxx opravy xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx základu xxxx, xxxxx xxxx xx následek xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx,

x) xxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx rozhodné xxx xxxxxxxxx opravy xxxxxxx xxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxx daně x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxx opraveného xxxxxxx daně, xxxx

x) xxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxx výše xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxx x xxxxx xxxx opravy xxxxxxx daně xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx odhadem, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx za xxxxxxxx xxxxxxx opraveného xxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxx, který xxxxxxx opravu základu xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, je xxxxxxx předložit xxxx xxxxxxx k daňovému xxxxxxxx

x) kopie xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx plnění, x kterých xxxxxxx xxxx xxxxxx, nebo

b) xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x uvedením xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

§46x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 80/2019 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.4.2019

§46g

Společné xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x případě xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

X xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx výše opravy xxxxxxx daně určené xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx základu xxxx x případě xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x případě xxxxxxxxx xxxxxxxxxx plátce xxxxxx xxxx xxxxxxxx známé xxxx, xxx xxxxxx xxxxxxx sazbu xxxx xxxxxxx xx dni xxxxxxxxxx přiznat daň x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxx přepočet xxxx měny xx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx kurz xxxxxxxxx x xxxxxxxxx zdanitelného xxxxxx.

§46x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 80/2019 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.4.2019

Xxx 7

Xxxxx xxxx

§47

Xxxxx xxxx u zdanitelného xxxxxx

(1) U zdanitelného xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxx xxxx xx výši 21 %,

x) xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxx 15 %, xxxx

x) xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxx 10 %.

(2) X zdanitelného xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xx xxx vzniku xxxxxxxxxx xxxxxxx daň. X xxxxxxx xxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx pro xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx vzniku xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxx úplaty.

(3) X xxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx. U zboží xxxxxxxxx x příloze č. 3 xx xxxxxxxxx první xxxxxxx sazba xxxx. X xxxxx uvedeného x příloze č. 3a, xxxxx x xxxxxx se xxxxxxxxx druhá xxxxxxx xxxxx xxxx.

(4) U xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxx zákon nestanoví xxxxx. X xxxxxx xxxxxxxxx x příloze č. 2 xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx. X xxxxxx xxxxxxxxx x příloze č. 2a xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx.

(5) Při xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx sazeb, xxxx xxxx dotčena možnost xxxxxxxx x každého xxxxx zboží xxxxxxxxxx xxxxx xxxx samostatně.

(6) X dovozu xxxxxxxxxx xxx, xxxxxxxxxxxxx předmětů x xxxxxxxxxxxxx uvedených x příloze č. 4 xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx daně.

(7) X xxxxxx xxxxx, u xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx celní xxxxx x xxxxx obsahuje xxxxx zboží, jež xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx, zařazené xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, se uplatní xxxxxxxx x těchto xxxxx.

(8) U základu xxxx xxxxx §36 xxxx. 12 vztahujícímu xx x xxxxxxx xxxxxx se xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxx tento xxxxxxxxxx xxxx.

§47x

Xxxxxxx závazného xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx daně x zdanitelného xxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx posouzení xx xxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx sazby xxxx xxxxxxx zařazeno do xxxxxxxx, první nebo xxxxx snížené sazby xxxx xxxxx §47 xxxx. 1.

§47x

Xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx u xxxxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx vydá na xxxxxx xxxxx rozhodnutí x xxxxxxxx posouzení xxxxxx xxxxx daně x xxxxxxxxxxxx plnění.

(2) X žádosti o xxxxxx rozhodnutí podle xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxx

x) popis xxxxx xxxx služby, jichž xx xxxxxx x xxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx; x xxxxxxx xxx xxxxx xxxxx položku xxxxx xxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx.

§47x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 344/2013 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2014

§48

Xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxx snížená xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxx poskytnutí xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx stavbě, xxxxx xx xxxxx x xxxxxx pro xxxxxxx xxxx stavbu pro xxxxxxxx bydlení.

(2) Stavbou xxx xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

x) stavba xxxxxxxx xxxx xxxxx právních xxxxxxxx upravujících xxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxx podle právních xxxxxxxx upravujících katastr xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx, xxxxx

1. xxxxxx x využití xxxxxx xxxxxxxx domu xxxx stavby xxxxxxxxx xxxx x

2. xx xxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx bytového xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx,

x) místnost xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx prostorem xxxxx xxxxxxx x), xxxxx xx nachází xx xxxxxx xxxxxx pevně xxxxxxx se xxxx.

(3) Xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxx, se xxx xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx k xxxxxxx xxxxxx xxxxx spojené xx xxxx nebo xxxx xxxx funkce xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx. Touto xxxxxxx není inženýrská xxx ve xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx než xxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Obytným xxxxxxxxx se pro xxxxx daně x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx nebo xxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx obytná xxxxxxxx, xxxxx xxxx stavebně xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx odpovídají xxxxxxxxxx xx xxxxxx bydlení x jsou k xxxxxx xxxxx určeny.

(5) Xxxxxxxx xxx sociální xxxxxxx xx pro xxxxx daně x xxxxxxx xxxxxxx rozumí

a) xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx právních xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx katastr xxxxxxxxxxx, x němž není xxxxxx prostor s xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx 120 x2,

x) xxxxxx xxxxxxxxx domu podle xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx 350 m2,

c) xxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxx,

x) ubytovací zařízení xxx xxxxxxxxx příslušníků xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx upravujícího služební xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx určená pro xxxxxxx xxxxxxxxx sociálních xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx zařízení pro xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x pro xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, jakož x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx zákona xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x preventivně xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxx samostatně zřízených xxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx předpisů xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxx xxx xxxx xx 3 xxx xxxx,

x) xxxxxxxx xxx xxxx vyžadující xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx sociálně-právní xxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxx, xxxxx

1. xxxxxx x využití xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxx x), x) x x) xx x) x

2. xx xxxxxxx xx pozemku, který xxxxx s xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

(6) Xxxxxxx prostorem xxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx účely xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

x) xxxxxx prostor, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx 120 m2,

b) xxxxxxxx xxxxxxx spolu x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx a), xxxxx xx nachází xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx se xxxx.

§48x

§48x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 360/2014 Sb.

§49

Xxxxx xxxx x xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx se xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx stavby, která xx xxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) První xxxxxxx xxxxx daně xx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx stavebních x montážních prací, xxxxxxx xx xxxxxx xxxx prostor xxxx xx stavbu pro xxxxxxxx bydlení.

(3) Xxxxx xxxxxxx xxxxx daně xx uplatní x xxxxxx

x) stavby xxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx stavba xxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx stavba xxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) jednotky, xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx obytný xxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxx.

§50

§50 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 47/2011 Sb.

Díl 8

Xxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx

§51

Xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxx na xxxxxxx xxxx

(1) Xxx xxxxxxx podmínek stanovených x §52 xx 62 xxxx xx xxxx xxx nároku xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx plnění:

a) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx poštovních xxxxxx (§52),

x) xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx vysílání (§53),

x) finanční xxxxxxxx (§54),

x) xxxxxxxx činnosti (§54a),

x) pojišťovací činnosti (§55),

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxx (§56),

g) xxxxx xxxxxxxx věci (§56a)

x) xxxxxxx x xxxxxxxxxx (§57),

x) xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx (§58),

j) sociální xxxxx (§59),

k) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx (§60),

l) xxxxxxx plnění xxxxxxxxxx xx daně bez xxxxxx xx odpočet xxxx (§61),

x) dodání xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxx od xxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx daně, x xxxxx, x něhož xxxx xxxxxx xxxxx xx odpočet xxxx (§62).

(2) X plnění, xxxxx je xxxxxxxxxx xx daně bez xxxxxx xx xxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxx přiznat ke xxx jeho uskutečnění. Xx-xx před xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx přiznat xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx dni xxxxxxx xxxxxx; xx xxxxxxx, xxxx-xx plnění xxxxxxxxxx xx xxxx xx xxx přijetí xxxxxx xxxxx dostatečně xxxxxx. Xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx osvobozených xx xxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx postupuje xxxxx §36. Xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx odstavce 1 xx xxxxxxxxx podle §42.

§52

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x dodání xxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxx poštovní xxxxxxx xx pro xxxxx xxxxxx zákona xxxxxx základní xxxxxx xxxxx zákona upravujícího xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx v této xxxxxxx.

(2) Dodáním xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx poštovních xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx v rámci xxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx obdobných xxxxx x xxx, xx xxxxxx xx tato xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxx poštovních xxxxxx.

§53

Xxxxxxxxxx a televizní xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxx televizním xxxxxxxxx xx pro xxxxx xxxxxxxxxx od xxxx xxxxxx poskytování xxxxxxxxxxxx xxxx televizního xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx ze xxxxxx xxxxx zákona upravujícího xxxxxxxxxxx rozhlasového a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx vysílání obchodního xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx vysílání x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx ze třetí xxxx.

§54

Xxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Finančními xxxxxxxxx se pro xxxxx tohoto zákona xxxxxx

x) převod xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx papírů, xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx,

x) poskytování xxxxx x peněžních zápůjček,

d) xxxxxxxx služby x xxxxxxxx elektronických xxxxx,

x) xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx prostředků, jestliže xx nejedná o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb xxxx vydávání xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx písmene x),

x) poskytování a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x převzetí xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) otevření, xxxxxxxxx x avizování akreditivu,

h) xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) směnárenská xxxxxxx,

x) operace xxxxxxxx xx xxxxx,

x) dodání xxxxx Xxxxx národní xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxx národní xxxxxx xx xxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxx xx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx regulovaného xxxx x investičními nástroji,

m) xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx,

x) provádění xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx nástrojů xx xxxx xxxx,

x) obchodování x xxxxxxxxxxxx nástroji xx xxxxxxx účet,

p) xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx základě xxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx nástroj, s xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx emisí xxxxxxxxxxxx nástrojů,

r) xxxxxx xxxxxxxx investičních xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) obchodování x devizovými xxxxxxxxx xx xxxxxxx účet xxxx na účet xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx jiným xxxxxxxxx; xxxxxxxxxx xx xxxx není xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx předmětem xx vymáhání xxxxx x faktoring,

v) obhospodařování xxxx xxxxxxxxxxxx investičního xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxx, transformovaného xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondů,

w) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) výplata xxxxx xxxxxxxxxxx pojištění xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) sjednání xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x), x), x), x), e), x), x), x), x), x), x), m), x), o), p), x), x), s), x) x x).

(2) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx správou xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx peněžní xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) v xxxxxxx xxxxxxx souvisejících x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx pouze xxxxxxxxx tohoto xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§54x

Xxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx podle zákona xxxxxxxxxxxx doplňkové xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

§55

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx související x xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx pojištění nebo xxxxxxxxx.

§56

Xxxxxx xxxxxxxx věci

(1) Xx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx

x) netvoří funkční xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx se xxxx x

x) není xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Stavebním xxxxxxxx se xxx xxxxx zákona o xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx

x) má xxx zhotovena xxxxxx xxxxx xxxxxxx se xxxx x

1. xxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx stavebních prací, xxxx správních úkonů xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx stavby, nebo

2. x xxxxx okolí xxxx prováděny xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx účelem xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxx

x) xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx povolení, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx stavba umisťuje x xxxxxxxx, nebo xxxxxxx souhlasu x xxxxxxxxxx ohlášené xxxxxx xxxxx stavebního xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx se zemí.

(3) Xxxxxx xxxxxxx nemovité xxxx xx xxxxxxxxxx xx daně xx xxxxxxxx 5 xxx

x) xx vydání

1. xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx

2. xxxxxxxxxxxx souhlasu xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx vybrané xxxxxxxx xxxx, xxxx

x) x xxxxxxx, xx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx kolaudační xxxxxxxxxx, ode dne, xxx xxxx započato

1. xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxx

2. xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx věci xx xxxxxxxxx xxxxx; pokud xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx kolaudační xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx podle xxxxxxx x).

(4) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xx x případě xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx stavbou xxxxx spojenou se xxxx, xxxx práva xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx stavba xxxxx xxxxxxx se zemí, xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx se xxxx, s níž xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx nebo xxxxx xx součástí xxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxxx nemovitou xxxx xx xxx xxxxx xxxx z xxxxxxx hodnoty rozumí

a) xxxxxx pevně spojená xx zemí,

b) xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxx,

x) xxxxxxx, xxxxx tvoří xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx se xxxx,

x) podzemní xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) právo stavby, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxx.

(6) Xxxxxx xx může xxxxxxxxxx, xx xx x xxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx x xxxxxx vybrané xxxxxxxx xxxx po xxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 3 xxxxxxxxx xxx. Pokud xx xxxxxxxx xxxxxx plátcem, xxx xxx učinit xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx souhlasu. Xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xx nevznikla povinnost xxxxxxx daň, stanoví xx při xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx plnění xxxxxx xxxx podle §36.

§56x

Xxxxx xxxxxxxx věci

(1) Xxxxx xxxxxxxx věci xx xxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, které xxxxxxxxxx xxxxxxxxx kódu klasifikace xxxxxxxx CZ-CPA 55 xx xxxxx platném x 1. xxxxx 2008,

x) xxxxx prostor x xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxxxxxx schránek,

e) nájmu xxxxxx nebo jiných xxxxxxxxxx zařízení.

(2) Krátkodobým xxxxxx xxxxxxxx věci xx pro xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) xxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx součástí xx stavba, stavby xxxx jednotky, xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx vybavením nebo xxxxxxx xxxxx, elektřiny, xxxxx, xxxxxx xxxx xxxx, který xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx 48 xxxxx.

(3) Plátce se xxxx xxxxxxxxxx, xx xx x nájmu xxxxxxxx xxxx jiným xxxxxxx xxx účely xxxxxxxxxxxxx xxxxxx ekonomických xxxxxxxx xxxxxxxxx daň.

§57

(1) Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxxx x xxxxxxxxxx činnost xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx školách, xxxxxxxxxx xxxxxxx, středních xxxxxxx, konzervatořích, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx státní jazykové xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx42), xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx praktického xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx o xxxxxx x rozsahu xxxxxxxxxxx vyučování xxxx xxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx43),

x) xxxxxxx xxxxxx poskytované xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx zapsány ve xxxxxxxx xxxxxxxxx42) x xxxxx doplňují nebo xxxxxxxxx vzdělávání ve xxxxxxx podle xxxxxxx x) xxxx s xxx xxxxx xxxxxxxxx; xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx preventivně xxxxxxxx xxxx44),

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx na vysokých xxxxxxx44a)

1. x akreditovaných xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx studijních xxxxxxxxxx,

2. x xxxxxxxxxx celoživotního xxxxxxxxxx uskutečňovaných xxxxx xxxxxx x vysokých xxxxxxx,

3. x programech xxxxxxxxxxxxx vzdělávání xxxxxxxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxx třetího xxxx,

x) činnost prováděná xx účelem rekvalifikace xxxx poskytování služeb xxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxx použitelného xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, kterým xx stanoví prováděcí xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx7e), xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx získala xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx této xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxx xxxxx xxxx činnosti xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx x vzdělávací xxxxxxx x rámci plnění xxxxxxx xxxxxx docházky xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx rejstříku, x xxxxx Ministerstvo xxxxxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx fyzickými x právnickými xxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx vzdělávání xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x tělovýchovy x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx osobami xxxxxxxxxx x xxxxxxx jazykového xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx44f),

x) xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx neziskovými xxxxxxxxxxxx xxx xxxx a xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služby xxxx x xxxx v xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxx x xxxx xx 4 xxx v denním xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx

1. státem,

2. xxxxxx,

3. xxxx,

4. xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxx,

5. xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx,

6. hlavním městem Xxxxxx xxxx jeho xxxxxxxx xxxxx,

7. xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, nebo

8. nestátní xxxxxxxxxx organizací pro xxxx x xxxxxx.

(2) Xx xxxx xx xxxxxxxxxx dodání zboží xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx 1.

§58

Xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx zdravotního xxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx účely xxxxxx xxxxxx rozumí zdravotní xxxxxx xxxxx zákona xxxxxxxxxxxx zdravotní xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx uvedená x xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxx x xxxxxxx x léčebným xxxxx xxxx chránící xxxxxx zdraví, a xxxxxx x xx xxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx účely xxxxxx xxxxxx rozumí xxxxxx

x) xxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxx x mateřského xxxxx, xxxxx xxxx xx xxx xxxxxx xxxxxx zřejmé, xx xxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxxx využití, xxxx

x) xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, které xxxx zdravotnickými prostředky xxxxx zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, stomatologickými xxxxxxxxxxxx a oprav xxxxxx xxxxxxx.

(3) Dodáním xxxxxxxxxxx zboží xxx xxxxx xxxxxx zákona xxxx xxxxx xxxx xxxxxx

x) xxxxx,

x) xxxxxxxx xxx xxxxxxxx výživu, xxxx

x) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxx lékařského xxxxxxxx.

(4) Xx xxxx xx xxxxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxx podle xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx46).

§59

Xxxxxxxx pomoc

Sociální pomocí xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx rozumí xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx47). Xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx47a).

§60

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx provozování xxxxxxxxxx xxx podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx, x xxxxxxxx xxxxxx souvisejících x xxxxxx provozováním xxxxxxxxxxxxx xxx provozovatele xxxxxx xxxxxxx.

§61

Xxxxxxx plnění xxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxx na odpočet xxxx

Xx daně xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx:

x) xxxxxxxxxx služeb x dodání xxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx protihodnoty xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx členy xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx podnikání x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, vlastenecká, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx občanská, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx nenarušuje xxxxxxxxxxxx soutěž,

b) xxxxxxxxxx xxxxxx a dodání xxxxx úzce xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx orgány xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx, které xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu48a),

c) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx náboženskými nebo xxxxxxxxx organizacemi k xxxxxxxxx uvedeným x xxxxxxx x) x x §57 xx 59, x to x xxxxxxxxxxxx k xxxxxxxx péči,

d) xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx souvisejících xx xxxxxxx nebo xxxxxxxx výchovou xxxxxxxxxxx xxxxxxx, které xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx podnikání, xxxxxx, xxxxx vykonávají xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx kulturních xxxxxx a dodání xxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx, právnickou osobou xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx Ministerstvem xxxxxxx xxxx právnickou xxxxxx, která xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx x), x), x), x) x x) x xxxxx §57, 58 x 59 xx xxxxxxxx, xx xx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx akcích xxxxxxxxxx xxxxxxx xx účelem xxxxxxx finančních prostředků x xxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxx tyto xxxxx založeny xxxx xxxxxxx, pokud xxxx xxxxxxxxxx xx daně xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx soutěž,

g) xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxx povinnou x xxxx, xxxxx xxxxx xxxx taková, xx xxxxxx x xxxxxxxx, xxxx členům, xxxxx xxxxxxxxxxx plnění xxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x) až x), §52 xxxx. 1, §53 xxxx §57 xx 59 xxxx xxxxxxxx, při xxxxxxx uskutečňování nejsou xxxxxx xxxxxxxx x xxxx, xxxxx

1. jsou xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x tomu, xxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx nebo činnosti,

2. xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx službě x

3. xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx, xx xx jedná x xxxxxx osvobozené xx xxxx, hospodářskou xxxxxx.

§62

Dodání zboží, xxxxx xxxx použito xxx xxxxxx xxxxxxxxxx od xxxx xxx nároku xx xxxxxxx xxxx, x xxxxx, u xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xx odpočet xxxx

(1) Xxxxxxx osvobozeným xx xxxx je xxxxxx xxxxx, x xxxxxxx při xxxxxxxx, xxxxxxxxx při xxxxx xxxxx použití, plátce xxxxxx xxxxxxxx nárok xx odpočet xxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx plnění xxxxxxxxxxxx od xxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxx xxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx odpočet xxxx xxxxx §72 xxxx. 4.

Xxx 9

Osvobození od xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx daně

§63

Plnění xxxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx

(1) Xx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx osvobozená plnění xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x §64 xx 71g:

x) xxxxxx xxxxx xx xxxxxx členského xxxxx (§64),

b) xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (§65),

c) xxxxx xxxxx (§66),

x) xxxxxxxxxx xxxxxx do xxxxx xxxx (§67),

x) xxxxxxxxxx xx zvláštních xxxxxxxxx (§68),

x) xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx xx dovoz x vývoz xxxxx (§69),

x) xxxxxxxx xxxx (§70),

x) xxxxx zboží (§71),

x) xxxxx zboží x osobních xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx letadla x xxxxx pohonných xxxx xxxxxxxxxx (§71a xx 71f),

x) xxxxx xxxxx, xxxxx je přepraveno xx xxxxx xxxx, x ukončení odeslání xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx x xxxxx členském xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx státu xx xxxxxxxxxx xx xxxx (§71g).

(2) X xxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxx xx xxxx s xxxxxxx na xxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxx xxxx uskutečnění, xxxxx zákon xxxxxxxxx xxxxx. Xxx stanovení xxxxxxx plnění xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxx podle §36. Xxx xxxxxx hodnoty xxxxxx osvobozených xx xxxx podle odstavce 1 xx postupuje xxxxx §42 a 43.

§64

Xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx x jiném xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx pořizovatelem xxxx xxxxxxxxx třetí xxxxxx, xx osvobozeno xx daně x xxxxxxx na xxxxxxx xxxx, x výjimkou xxxxxx xxxxx xxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x jiném xxxxxxxx xxxxx není xxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxx dopravního xxxxxxxxxx xx jiného xxxxxxxxx xxxxx plátcem xxxxx x xxxxx členském xxxxx, který xx xxxxxxx xxxx přepraven x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx zmocněnou xxxxx osobou, je xxxxxxxxxx od xxxx x nárokem xx xxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx spotřební xxxx, xx xxxxxx členského xxxxx xxxxxxx osobě xxxxxxx x xxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx x jiném xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx registrovanou x xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx odesláno xxxx xxxxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx třetí xxxxxx, je osvobozeno xx xxxx x xxxxxxx xx odpočet xxxx, pokud odeslání xxxx přeprava xxxxx xx xxxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx spotřební xxxx, x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxx ukončení xxxxxxxx nebo přepravy xxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx plátce x xxxxxxxx do xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx §13 odst. 6 xx xxxxxxxxxx xx daně s xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx do xxxxxx xxxxxxxxx státu x xxxx xxxxxxxxx xxxx při xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(5) Xxxxxx xxxxx do xxxxxx xxxxxxxxx státu xxx xxxxxxxx písemným prohlášením xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx, že xxxxx bylo xxxxxxxxxx xx xxxxxx členského xxxxx, xxxx jinými xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§65

Osvobození xxx xxxxxxxx xxxxx z jiného xxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx daně s xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx, xxxxx

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxx v xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx,

x) dovoz xxxxxxxx xxxxx xx byl xxxxxxxxx xx xxxx, xxxx

x) pořizovatel má xxxxx xx xxxxxxx xxxx xx vstupu xxxxx §82a xx 83, s xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxx.

§66

Osvobození od daně xxx vývozu xxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx výstup xxxxx x xxxxx Xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx země, xxxxxxxx zboží xxxx xxxxxxxxxx do xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx tranzitu, xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xx daně xxx vývozu xxxxx xx xxxxx země xx xxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxx přepraveno z xxxxxxxx do xxxxx xxxx

x) xxxxxxxxxxxx nebo xxx zmocněnou osobou, xxxx

x) kupujícím nebo xxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx kupující nemá x tuzemsku xxxxx xxx místo xxxxxx, xxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxx, xxxxxxxxx jiného xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxx xxxxxx xxxxx xx třetí xxxx xx xxx xxxxx xxxxxx x xxxx x xxxxxxx hodnoty xx den uskutečnění xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx z xxxxx Xxxxxxxx xxxx.

(4) Xxxxxx zboží x xxxxx Evropské unie xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx

x) rozhodnutím xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xx třetí xxxx, u kterého xx xxxxxxxx výstup xxxxx x xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxx

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx

1. xxxxxxx xxxxxxx prohlášení pro xxxxx zboží, xxxx

2. xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxx zboží.

§67

Osvobození xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx

(1) Xxxxxxxxxx služby xx třetí země xxxxx, která xxxx x xxxxxxxx xxxxx xxx provozovnu, x xxxxxx xxxxxx v xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xx xxxx s xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx.

(2) Službou xxxxx xxxxxxxx 1 jsou xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx prací v xxxxxxxx a xxxxxxxx xx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xx třetí xxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx osobou, xxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx poskytnuty, xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx.

§68

Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx zásobení xxxx

x) xxxxxxxxxxx x plavbě xx volném xxxx x přepravujících xxxxx xx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxx xxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x výjimkou xxxxxx xxxxxxxxx zásob xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx rybolovu,

c) xxxxxxxxx, xxxxx opouštějí tuzemsko x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx.

(2) Xx daně x nárokem xx xxxxxxx daně xx xxxxxxxxxx

x) dodání, xxxxxx, xxxxxx, údržba xxxx xxxxx xxxxxxxxx lodí, xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxx v odstavci 1 xxxx. a) x x),

x) xxxxxx, xxxxx, oprava xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx na xxxxxx xxxxxx instalováno xxxx xxxxxxxxx.

(3) Xx daně x xxxxxxx na xxxxxxx xxxx je xxxxxxxxxx

x) dodání, úprava, xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxx letadel, xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxx leteckými xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zejména xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx za xxxxxx,

x) dodání, xxxxx, xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xx těchto xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

(4) Xx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 3.

(5) Xx daně x xxxxxxx na xxxxxxx xxxx je xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služby, x xxxxxxxx xxxxxx uvedených x odstavci 2, xxxxx xxxxxxxxxxxxx souvisí x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 2 xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(6) Xx daně x xxxxxxx na xxxxxxx xxxx je xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služby, x výjimkou služeb xxxxxxxxx v xxxxxxxx 3, která xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx v odstavci 3 nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x přepravovaným xxxxxxxx. Xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxx v letecké xxxxxxx, nájem salónku x xxxxxxxxxxxxx prostor xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxxx Xxxxxxxx unie se xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx uvedené x xxxxxxxxxxx předpisech Xxxxxxxx xxxx75):

x) xxxxxx Xxxxxxxx xxxx,

x) Xxxxxxxx společenství xxx xxxxxxxx energii,

c) Xxxxxxxx xxxxxxxxx banka,

d) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx Evropskou xxxx.

(8) Xx xxxx x nárokem xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx zboží xxxx poskytnutí xxxxxx xxxxxxxxxxxx misi56), xxxxxxxxxxxx xxxxx57), xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx, a xx x mezích a xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x mezinárodních xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx tyto xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx, x dohodách x xxxxxxxx jejich xxxxx xxxx zastoupení xxxx x jiných právních xxxxxxxxxx, pokud mají xxxx xxxx, xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx. Od xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx služby xxxxxxxxx Evropské unie xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx, x to x xxxxxx a xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, v dohodách x jeho xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx sídla xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx není xxxxxxxx xxxxxxxxxxx soutěž. Osvobození xx xxxx se xxxxxxx, pouze pokud xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx těchto xxxxxx xxxx poskytnutí osvědčením x xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx členského xxxxx, xx jehož území xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

(9) Diplomatická xxxx, xxxxxxxxxx úřad, xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx nebo xxxxxxxxx x tuzemsku x xxxxxx členové nebo xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx požívajícími xxxxx x xxxxxx podle §80, xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x dani x xxxxx xxxxxxxx xxxxx, která těmto xxxxxx dodává zboží xxxx xxxxxxxxx službu, xxxxx xxxx osvobozeny xx xxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx od xxxx, x xx x xxxxxx x za xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx smlouvách xxxxxxxxxxxxx xxxx mise, úřady xxxx xxxxxxxxxx, v xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxx, v xxxxxx xxxxxxxx předpisech xxxx x protokolu a x xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxx není narušena xxxxxxxxxxx xxxxxx. Diplomatická xxxx, xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx členové xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx od xxxxx registrované k xxxx v xxxxx xxxxxxxx státě pořizovat xxxxx nebo xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx, xxxxx x xxxxxxx stanoveném xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a x případě, xxx xxxxxxx vzájemnosti nelze xxxxxxxx, v rozsahu xxxxxxxxxx x §80. Xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxx daně xxxxxxx xxxxx §80. Xxxxxxx se postupuje x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx z xxxxxx členského xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx.

(10) Xx xxxx x nárokem xx xxxxxxx xxxx xx osvobozeno xxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx

x) uskutečněné x xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx ozbrojenými xxxxxx xxxxx, xxxxx je xxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxx pro xxx xxxx civilními xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx jídelen, xxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx; toto xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx síly Xxxxx xxxxxxxxx,

x) do xxxxxx xxxxxxxxx státu xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx je xxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxx smlouvy, xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxx xxx xxx, pokud xxxxxx xxxxxx určení, určené xxx použití těmito xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx k xxxxxxxx xxxxxx jídelen, xxxxx xx xxxx xxxx podílejí na xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(11) Xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxx podle xxxxxxxx 10 v xxxxxxx ozbrojených xxx, xxxxx vyslal xxxx xxxxxxx stát, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské unie, xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx ke xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx7e). Toto xxxxxxxxx potvrzuje pro xxxxx osvobození od xxxx

x) Ministerstvo xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 10 xxxx. x), nebo

b) xxxxxxxxx orgán xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 10 xxxx. x).

(12) Xxxxx xx xxxxxxxxxx od daně xxxxx odstavce 10 xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx sil, xxxxx xxxxxx jiný než xxxxxxx xxxx, prokazuje xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx orgánem státu, xxxxx xxxxxxxxx síly xxxxxx.

(13) Xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxx pro xxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx 10 xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx mezinárodní xxxxxxxx.

(14) Xx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx.

(15) Od daně x nárokem xx xxxxxxx daně xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx x xxxxx xxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx činnosti xxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx.

(16) Xx daně s xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služby xxxxxx, xxxxx xxxxx jménem x xx xxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx osvobozeného xx xxxx xxxxx §66 xx 69, x xxxxxxxx odstavce 17, xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx.

(17) Xx xxxx x xxxxxxx xx odpočet xxxx je xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx mezi xxxxxxxxx státy, xxxxx xx jedná o xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx autonomní xxxxxxx Xxxxx x Xxxxxxx, x xxxxxx ostrovů xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx.

§69

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx dovoz xxxxx a xxxxx xxxxx

(1) Při xxxxxx xxxxx je osvobozeno xx xxxx poskytnutí xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx.

(2) Xxx dovozu zboží xx xxxxxxxxxx od xxxx poskytnutí xxxxxx

x) xxxxxxxxxx xx x xxxxxx zboží, xx-xx xxxxxxx této služby xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxx dovozu xxxxx, nebo

b) xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxx při xxxxxx na xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx §12 xxxx. 2 písm. b).

(3) Xxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx přepravy xxx dovozu xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx nebo xxxxxx xxxxx, povinen xxxxxxx

x) xxxxxxxxxx dokladem,

b) xxxxxxxx o přepravě xxxx, nebo

c) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§70

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx

Xxxxxxxx xxxx x jejich xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a xxxx mezi xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx, xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx daně x xxxxxxx xx odpočet xxxx. Xx služby xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx zejména xxxxxx zajištění xxxxxxxx xxxx jménem x xx xxxx jiné xxxxx, prodej xxxxxxxxxxx xxxxxxx, vystavení dokladů, xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, x když xx xxxxxxxxx osobami, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx zahraniční xxxxxx xxxxxxxx x xxxx. Xxxxxxxx přeprava xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§71

Osvobození xx xxxx xxx dovozu xxxxx

(1) Xx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx zboží, xxxxx by dodání xxxxxx zboží plátcem x tuzemsku bylo x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx.

(2) Xx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx zboží, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx osvobození xx cla xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisu Xxxxxxxx unie49), xxxxx xx jedná x:

x) xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxx-xx o dovoz xxxx nebo čaje, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxx xx

1. 500 x kávy, nebo 200 x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx,

2. 100 x čaje, xxxx 40 x xxxxxxxx extraktu x xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx,

1. které xx stěhují ze xxxxxxxxx xx tuzemska,

2. xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

3. xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx, studijní xxxxxxx x vybavení obývaných xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx závodu,

e) xxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx zvířata, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx látky,

1. xxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx nebo chemické xxxxx xxxxxx x xxxxxxx,

2. xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx skupiny x xxxxx,

3. xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,

4. xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx mezinárodních xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx subjektům,

1. zboží xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx záměrů, základní xxxxxxx potřeby pouze xxxxxxxxxx xxxxxx,

2. xxxxxxxxxx xxxxxx zboží dovážené xx prospěch xxxx xx zdravotním postižením xxx účely xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx,

3. xxxxx xxxxxxxx xx prospěch xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

1. xxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxx,

2. dary obdržené x rámci xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

3. xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx,

x) xxxxx dovážené x podpoře xxxxxxxx xxxxxxxx,

1. xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

2. xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx,

3. xxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx v průběhu xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx, analýzám xxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxx, x xx

1. xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx autorských práv xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

2. xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

3. různé xxxxxxxxx x zboží,

4. xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxx přepravě,

5. stelivo, xxxx x xxxxxx xxx zvířata xxxxx xxxxxx xxxxxxxx,

6. pohonné xxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx se x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vozidlech x xxxxxxxxxxx kontejnerech,

7. xxxxx určené na xxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

8. xxxxx, urny x xxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx

x) xxxxx, xxxxx úhrnná xxxxxxx xxxxxxxxxxx 22 EUR, x výjimkou alkoholických xxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) čistokrevných xxxx xxxxxxx nejvýše xxxx měsíců, narozených xx xxxxx xxxx xxxx na xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xxxx xx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx a xxxx xxxxxxx vyvezeno k xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx k xxxxxxx x které xxxxxxxx xxxxx x galerie, xxxxx jsou xxxxxxxx xxxxxxxxxx, nebo pokud xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx a xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx,

x) oficiálních xxxxxxxxx xxxxxxxxxx orgány xxxxxxx moci země xxxx území vývozu, xxxxxxxxxxxxx organizacemi, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxx xx xxxxx vývozu x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx voleb xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx, x xxx xxxxxxxxx xxxxxxx, zahraničními politickými xxxxxxxxxxxx úředně uznanými x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx x tiskoviny podléhaly xxxx x xxxx xxxx xx území xxxxxx a nevyužily xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx xxx úplaty xx xx úplatu,

f) xxxxxx xx přístavu, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx xx účelem xxxxxxx, xxx dosud xxxxx dodán, pokud xxx uskutečněn osobou xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, nebo

g) xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx plyn xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx plynovodní xxxx, xxxxx elektřiny, xxxxx xxxx chladu xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx.

(4) Xx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx dovoz xxxxx

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx diplomatických xxxxx x imunit, x to x xxxxxxx vyplývajícím x xxxxxxxxxxxxx smluv, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx od xxx,

x) uskutečněný subjekty Xxxxxxxx unie, x xx x mezích x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x v xxxxxxxx x jeho provádění xxxx x dohodách x umístění xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx b), xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx členského xxxxx, xxxx uskutečněný xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxx x xx xxxxxxxx upravených mezinárodními xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx nebo dohodami x umístění jejich xxxxx; xxxx xxxxxxxxxx xx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) ozbrojenými xxxxxx "státu, který xx xxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx v Xxxxxxxxxxx xxx xxx, xxxxx xx určeno xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx k xxxxxxxx xxxxxx jídelen, xxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx; xxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx Xxxxx republiky.

(5) Ozbrojené xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxx xxx xxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxx při xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx stanoveném xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(6) X xxxxxxxxx zboží je xxxxxxx nárok xx xxxxxxxxxx xx daně xxxxx xxxxx, která xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx bylo xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx.

(7) Xx xxxx je xxxxxxxxx xxxxx xxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxxx xx xxxx xxx dovozu zboží x osobních xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx člena xxxxxxx letadla x xxx dovozu xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx

§71x

(1) Xx xxxx xx x xxxxxxxx osvobozen xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx toto xxxxx xxxxxx k xxxxxxxx užívání xxxxxxxxxx, x užívání xxxxx xxxx rodiny nebo xxxx xxx x x xxxxxx ani xxxxxxxx xxxxx nelze xxxxxxxx, xx xx xxxxxxxx xxx obchodní xxxxx (xxxx xxx "xxxxx zboží xxxxxxxxxx"), x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x §71b xx 71d x v §71f.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx se xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx předkládá xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, a xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxx xxxxxxx u xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

(3) Xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, že xxxx xxxxxxxx xx xxxxx Evropské unie, x u xxxxxxx xxxxxx x žádném xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxx.

§71b

(1) Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx v letecké xxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx od xxxx do výše xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx 430 XXX xx osobu.

(2) Dovoz xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx rekreačního nebo xxxxxxxxxxx xxxxxx49c) xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx 300 XXX xx osobu.

(3) Xxx dovozu xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 a 2 xxxxxxx xx xxxxxx 200 XXX na xxxxx.

(4) Do xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx od daně xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 xxxxx xxxxxxxxx xxx část xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(5) Do xxxxxxx xxxx xxxxxxx zboží xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxx xxxxxxxxx v §71c, 71d x 71f,

x) xxxxx, xxxxx je xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx,

x) zboží xxxxxxxxxx xxxxxx po xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) léčiv xxxxxxxxxx xxx osobní xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(6) Xxx přepočet xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxx platný xxxxx xxxxxxxx den xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx dovozu xxxxx xxxxxxxxxx x Úředním xxxxxxxx Xxxxxxxx unie. Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx na českou xxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx.

§71x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 87/2009 Xx. x xxxxxxxxx od 1.4.2009

§71c

(1) Xxxxx zboží xxxxxxxxxx x případě, xx xx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx daně, xx v tuzemsku xxxxxxxxx od xxxx xxxxxxx x xxxxxxx

x) 200 cigaret,

b) 100 xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx kusu xxxxxxx 3 gramy,

c) 50 xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx kusu xxxxx xxx 3 xxxxx,

x) 250 g tabáku xx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx zahřívaných tabákových xxxxxxx, xxxxx obsahují 100 x xxxxxx.

(2) Xxx účely xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx výrobků xxxxxxx x xxxxxxxx 1&xxxx;100 % xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx lze xxxxxxxxx xx daně. Xxxxxxxxxx xx daně xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx součet xxxxxx procentních xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx 100 %.

(3) Xxxxxxxxxx od xxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 se xxxxxxxxxx na zboží xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx.

§71d

(1) Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x případě, xx xx jedná x xxxxx xxxxxxxx x alkoholických xxxxxx, x xxxxxxxx tichého xxxx x xxxx, xx v xxxxxxxx xxxxxxxxx od xxxx xxxxxxx v xxxxxxx

x) 1 litru xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, jehož xxxxxxxx xxxxx lihu přesahuje 22 % xxxxxxxxxx, xxxx nedenaturovaného xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx 80 % xxxxxxxxxx, xxxx

x) 2 xxxxx alkoholického xxxxxx, xxxxx skutečný xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx 22 % xxxxxxxxxx.

(2) Pro xxxxx osvobození xx xxxx představuje xxxxx xxxxxxxx jednotlivých xxxxx xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1&xxxx;100 % xxxxxxxxx množství, které xxx osvobodit xx xxxx. Xxxxxxxxxx xx xxxx xxx uplatnit xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx těchto výrobků, xxxxx součet jejich xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx nepřesáhne 100 %.

(3) Xxx xxxxxx tichého xxxx x xxxx je x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx daně xxxxx xxxxx cestujícím x xxxxxxxx nejvýše 4 xxxxx xxxxxxx vína xx osobu a 16 xxxxx xxxx xx xxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx xx xxxx podle xxxxxxxx 1 xx 3 se xxxxxxxxxx xx zboží dovezené xxxxxxxxxx mladším xxxxxxxxx xxx.

§71x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 87/2009 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.4.2009

§71x

(1) Dovoz xxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx letadla, xxxxx xx používáno x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx, nebo xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx nebo sportovního xxxxxx, xx v xxxxxxxx osvobozen xx xxxx xx xxxx xxxxxxx zboží xxxxxxxxxxxx xxxxxx 300 XXX xx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx §71a xx 71d xx xxx xxxxx xxxxx xxxxxx posádky xxxxxxx uvedeného v xxxxxxxx 1 xxxxxxx xxxxxxx.

§71x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 87/2009 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.4.2009

§71x

Xx xxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx nádrži xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x dovoz pohonných xxxx v xxxxxxxx xxxxxxx 10 xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x jednom xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx.

§71x

Xxxxxxxxxx xx daně xxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx, x ukončení xxxxxxxx xxxx přepravy xxxxxx xxxxx je x xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxx

(1) Xx daně xx xxxxxxxxx xxxxx zboží, xxx xxxxxx vzniká xxxxxxxxx přiznat xxx x xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx odesláno xxxx přepraveno xx xxxxx xxxx, x xxxxxxxx odeslání xxxx xxxxxxxx xxxxx xx x xxxxx členském xxxxx a dodání xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx státu xx osvobozeno xx xxxx xxxxx §64.

(2) Xxxxx se xxxx xxxxx x dodání xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx státu podle §64 odst. 1 xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §64 odst. 4, xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx, xxxxx xxxxxx v xxxxxxxx propuštění xxxxx xx celního režimu xxxxxxx oběhu poskytne xxxxxxx úřadu

a) xxx xxxxxx identifikační xxxxx,

x) xxxxxx identifikační xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx k xxxx x xxxxx xxxxxxxx státě, které xx xxxxx odesláno xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, přidělené xxx xxxxx xxxx x xxxxxxx hodnoty v xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx zboží xx xxxxxxx xxxxxx volného xxxxx, x

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx dovezené xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x odeslání xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxx xx povinen xxxxx dovoz zboží xxxxxxxxxx od daně xxxxx xxxxxxxx 1 xx daňového přiznání xx zdaňovací xxxxxx, xx kterém bylo xxxxx do xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxx splněny xxxxxxxx xxxxx odstavce 1, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx §23.

Xxx 10

Xxxxxxx daně

§72

(1) Xxxxxx xx oprávněn x odpočtu daně xx vstupu u xxxxxxxxx zdanitelného plnění, xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx činností xxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx zboží xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx daně s xxxxxxx xx odpočet xxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx,

x) xxxxxx s xxxxxx xxxxxx xxxx tuzemsko, xxxxx xx xxx xxxxx na odpočet xxxx, jestliže xx xx uskutečnila x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx,

x) plnění xxxxxxxxx x §54 odst. 1 písm. x) xx x), l) xx u) x x) x v §55 s xxxxxx xxxxxx ve xxxxx xxxx, nebo pokud xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx zboží, xxxx

x) xxxxxx uvedených v §13 xxxx. 9 xxxx. x), b), x) x x) x x §14 xxxx. 5.

(2) Xxxx xx vstupu x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx

x) xx zboží, xxxxx plátci xxxx xxxx xx xxx xxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xx byla xxxx xx xxx xxxxxxxxxx,

x) xx xxxxx, xxxxx bylo xxxxxxx xxxxxxxx x jiného xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx, xxxx

x) x xxxxxxx xxxxxx xxxxx §13 odst. 4 xxxx. x).

(3) Xxxxx xx xxxxxxx daně xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxx nastaly skutečnosti xxxxxxxxxxx povinnost xxxx xxx xxxxxxx.

(4) Plátce xxxx nárok xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx zdanitelného xxxxxx xxxxxxxxx pro reprezentaci, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu53) xxxxx xx výdaje xxxxxxxxxx x dosažení, xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxx podle §13 xxxx. 9 písm. x).

(5) Xxxxxx má xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxx xxxx u přijatého xxxxxxxxxxxx xxxxxx, které xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1.

(6) Xxxxxxx-xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx plnění jak xxx xxxxx, které xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx, tak xxx jiné xxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxx v xxxxx připadající na xxxxxxx x xxxxxxx xx odpočet xxxx (xxxx xxx "xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxx"), pokud zákon xxxxxxxxx xxxxx. Příslušná xxxx odpočtu daně x částečné xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §75 xxxx 76.

§73

Podmínky xxx uplatnění xxxxxx xx xxxxxxx xxxx

(1) Pro uplatnění xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx:

x) xxx odpočtu xxxx, kterou vůči xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxx,

x) při xxxxxxx xxxx, xxxxxx plátce xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx k dani xxxxxxxxxx x tuzemsku xxxx xxxxx plátcem, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx při pořízení xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxx; xxxx-xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx způsobem,

c) xxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx, xx-xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx podle §23 xxxx. 2 xx 4, xxx xxxxxxx x mít xxxxxx xxxxxx,

x) xxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx zboží, xxxx-xx xxxxxx xxxxxxx postupovat xxxxx §23 xxxx. 2 až 4, xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxx daňový xxxxxx, nebo

e) při xxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx §13 odst. 4 xxxx. x), xxx xxxxxxx x mít xxxxxx doklad; nemá-li xxxxxx xxxxxx doklad, xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx způsobem.

(2) Plátce xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx nejdříve za xxxxxxxxx období, xx xxxxxx jsou splněny xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1.

(3) Xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xx uplynutí xxxxx, která xxxx 3 xxxx. Xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx daně xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx měsíce xxxxxxxxxxxxx xx zdaňovacím období, xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx. Xx xxxxxxxx xxxx lhůty xx xxxxxx xxxxxxxx uplatnit xxxxx na xxxxxxx xxxx na vstupu x xxxxxxxxx zdanitelného xxxxxx, xxxxx

x) mu xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxx zdanitelné xxxxxx xxxxxxx xxx účely xxxxxx xxxxx §13 xxxx. 4 písm. x).

(4) Plátce, který xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx plnění xxxxx xx odpočet daně x xxxxxxxx výši, xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx nejpozději za xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx nárok xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxx podle xxxxxxxx 3 xxx xxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxx věty xxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx má u xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx plnění xxxxx xx odpočet xxxx x xxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle §76 xxxx. 7 xxxx 9 xxxxxxxxx z xxxxx xx xxxxxxxxxx xxx, v xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxx xxx 95 %, s xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx plněním xx xxxxxxxxxx majetek.

(5) Xxxxxxxxxx-xx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx dokladu, xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx způsobem.

(6) Xxxxxxxxx-xx xxxxxx daně xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx výši xxxx, xxxxx má být xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx daně xxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx dani, xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona. Xx-xx částka xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx dokladu xxxxx, xxx která xx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx oprávněn xxxxxxxx xxxxx na odpočet xxxx xxx ve xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx.

§74

Xxxxxx xxxxxxx daně

(1) Xxxxx se plátce, xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx, nebo xxxx xxx xxxxxxxxxxx plnění, xx xxxxx pro xxxxxx základu xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx a xxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx základu xxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx snížení xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xx povinen xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx snížit. Xx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx 3. Xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx dokladem xxxx jiným xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx s opravou, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx-xx plátce xxxxxxx xxxx x částky xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xx lhůtě 3 xxx xx xxxxx zdaňovacího xxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx z poskytnuté xxxxxx xxxxxxxx nejdříve, xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx měl a xxxx, že xxxx xxxxxxxxxx plnění xx xxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx xx úhradu xxxxxx plnění, je xxxxxxx provést xxxxxx xxxxxxx xxxx.

(3) Uplatnil-li xxxxxx odpočet xxxx xx zdanitelného xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x převodu xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxx 3 xxx od konce xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxx nárok xx xxxxxxx xxxx x xxxxxx zdanitelného xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx a xxxx, xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx jako xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxx služby, xxx xxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx opravu xxxxxxx daně.

(4) Xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 1 až 3 xxxxxx xxxxxxx xx zdaňovací období, xx kterém xx x xxxxxxxxxxxxx rozhodných xxx xxxx opravu xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx x xxxx.

(5) X xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx §37a xxxxxxx, je xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx povinen snížit xx xxxxxxxxx xxxxxx, xx kterém xx x xxxxxxxxxxxxx rozhodných xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx x xxxx.

(6) Xxxxxxx-xx plátce, xxx xxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx ve xxxxx pro opravu xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxx základu xxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx uplatněného odpočtu xxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx. Xxxx opravu xxxxxxx daně je xxxxxx xxxxxxxx provést xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xx xxx doručen xxxxxxx xxxxxx doklad. Xxxx xxxxxx odpočtu xxxx xxxxx xxxxxxx xx uplynutí 3 xxx od xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx daně xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx plnění xxxxxxxx za xxxxxxxxxxx.

(7) Xxx-xx xxxxxx doručen xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx §45 odst. 5, je oprávněn xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx lhůta xxx uplatnění xxxxxx xx xxxxxxx daně.

§74x

Xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xx xxxxxxx snížit xxxxxxxxx xxxxxxx daně, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx rozhodné xxx provedení xxxxxx xxxxxxx xxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx výše opravy xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx, které mají xx následek xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx daně, x to za xxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxxx se x xxxxxx skutečnostech dozvěděl xxxx xxxxxxxx xxx x xxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxx xxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxx.

(3) Provedl-li xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx daně xxxxx odstavce 1, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx odpočtu xxxx, pokud xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx v případě xxxxxxxxx pohledávky, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx kvalifikovaným xxxxxxx, dodatečné opravy xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx, které xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx daně, x xx nejdříve xx zdaňovací xxxxxx, xx kterém xx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxx xxxxxxx x případě xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx na základě xxxxxxxxxx pohledávky pouze xx xxxx základu xxxx stanoveného z xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxx xxxxxxx xxxx podle xxxxxxxx 3 lze xxxxxxx xx 3 xxx xxx xxx, xxx se xxxxxx xxxxxxx xxxx, změna xxxx opravy xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx daně xxxx xxxxxxx opravy xxxxxxx xxxx xxxxxxxx jako xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx plnění xx uskutečněná.

(6) Xxxxxx xxxxxxx daně xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

§74x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 80/2019 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.4.2019

§75

Způsob xxxxxxx odpočtu xxxx v xxxxxxx xxxx

(1) Použije-li plátce xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx pro xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxx xxxx xxxxx, xx xxxxx xx odpočet daně xxxxx x xxxxxxx xxxx odpovídající rozsahu xxxxxxx pro účely xxxxx xxxxxxxxxxxxx plnění. Xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx §76.

(2) V xxxxxxx xxxxxxxxx zdanitelného xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx dlouhodobého majetku, xxxxxxxx pro uskutečněná xxxxxx, xxxxx plátce xxxxxxx xxxxxx rovněž xxx xxxx osobní xxxxxxxx nebo xxx xxxxxx spotřebu xxxxx xxxxxxxxxxx, si xxxxxx xxxx zvolit, že xxxxxxx nárok xx xxxxxxx xxxx v xxxx výši. Část xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx pro xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx pro osobní xxxxxxxx svých zaměstnanců, xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx §13 xxxx. 4 xxxx. x) xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx podle §14 xxxx. 3 xxxx. x).

(3) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx jako součin xxxx na vstupu x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xx xxxxxx nárok xx odpočet xxxx x poměrné xxxx, x xxxxxx použití xxxxxx xxxxxx pro xxxxx xxxxx uskutečněných xxxxxx (xxxx jen "xxxxxxx koeficient"). Xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx nahoru.

(4) Xxxxx-xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx daně stanovit xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx skutečného xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx odhadem. Xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xx uskutečnění xxxxxxxxxxxx xxxxxx plátce xxx xxxxxxxx uplatnit nárok xx odpočet xxxx, xxxxx nárok xxxxxxxx x přijaté zdanitelné xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx skutečný xxxxx použití xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx uskutečněných xxxxxx x xxxxx roce. Xxxxxxxxx-xx xx poměrný xxxxxxxxxx vypočtený podle xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx koeficientu xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxx 10 procentních xxxx, výše xxxxxxxxxxx xxxxxxx daně se xxxxxx.

(5) V xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx daně z xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx xx xxxxx xx odpočet xxxx x xxxxxxx xxxx, x xxxxx xxxx, xxx ve xxxxxx je po xxxxxxxx tohoto xxxxxxx xxxxx na odpočet xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx částky xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xx odpočet xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx hodnotami xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx, pokud se xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxx 10 xxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxx plátce xxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x každého xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx plnění, xxxxx xx xxxxx součástí xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(6) Xx-xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 4 xxxx 5 xxxxxx, je plátce xxxxxxxx xxxx uplatněného xxxxxxx daně xxxxxxx, xx-xx xxxxxxx, xx xxxxxx povinen výši xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx. Xxxxxx plátce xxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, ve kterém xx xxxxxxxxxxx zdanitelného xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxx.

§76

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx daně x xxxxxxx výši

(1) Xxxxxxx-xx plátce xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx ekonomických xxxxxxxx jak xxx xxxxxx x nárokem xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx v §72 xxxx. 1, xxx xxx xxxxxx osvobozená xx xxxx xxx xxxxxx xx odpočet xxxx x xxxxxx xxxxxx v xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x §72 xxxx. 1 xxxx. x), xx nárok xx odpočet xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx x nárokem xx xxxxxxx daně.

(2) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx na xxxxxx u přijatého xxxxxxxxxxxx plnění, u xxxxxxx má plátce xxxxx na xxxxxxx xxxx x krácené xxxx, a koeficientu. Xxxxx-xx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxx podle tohoto xxxxxxxxxx x xxxxxx xx odpočet xxxx x poměrné xxxx xxxxx §75, xxxxxxx xx pro xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx x krácené xxxx xxxxxxx xxxxxx daně xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx daně x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §75.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxx

x) xxxxxxxx xx xxxxxx částek xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx plátcem xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx odpočet daně xxxxxxxxx v §72 xxxx. 1,

x) xxxxxxxxxxx xx celkový xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx.

Xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx uskutečněných xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx úplaty, xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx plátci xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx nebo xxxxxxx xxxxxx. Vypočtený koeficient xx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx nahoru.

(4) Xx xxxxxxx koeficientu xx xxxxxxxxxxxxxx

x) xxxxxx xxxx poskytnutí xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx svou xxxxxxxxxxx xxxxxxx; xx xxxxxxx, xx-xx xxxx uskutečněné xxxxxx nedílnou xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) poskytnutí finančních xxxxxx, dodání xxxxxxxx xxxx x nájem xxxxxxxx věci, x xx pouze xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx podle §13 xxxx. 4 písm. x).

(5) Xx-xx xxxxxxx xx jmenovateli xxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 3 xxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxx čitateli xxxx xxxx xxxxxxx číslo, xx koeficient 0 %. Xx-xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx nebo xxxxxxx xxxxx a xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxxx 100 %. Xx-xx koeficient vypočtený xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxx nebo xxxxx xxx 95 %, xxxxxxxx se xx xxxxx 100 %.

(6) Xxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxx xx zdaňovacích obdobích xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x údajů xx zdaňovací xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx. Xxxxx xxxxxx xxx výpočet xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx tohoto xxxxxxxxxxx xxxxxx kvalifikovaným odhadem. Xxxxx-xx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx za xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx období předcházejícího xxxxxxxxxxxx roku, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxx xx odpočet xxxx v xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx od xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, x němž xxxxxxxx xxxxx, kterým xx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx zdaňovací období xxxxxxxxxxxxxxx kalendářního xxxx, xxxxx právní xxxx.

(7) Xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx roku plátce xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x krácené xxxx za všechna xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx (dále jen "xxxxxxxxxxxx xxxxxx"). Vypořádání xx xxxxxxx xxxx xxxxxx mezi xxxxxxxx xxxxxxx xx odpočet xxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx z xxxxx za xxxxxxxxxxxx xxxxxx x součtem xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx obdobích xxxxxxxxxxxx do xxxxxxxxxx. Xxx xxxxxxx celkového xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxx za xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx použije xxxxxxxxxx xxxxxxxxx z xxxxx o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx (dále xxx "vypořádací xxxxxxxxxx"). Xxxxxxxxxx xxxxxxx daně xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx období xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(8) Pro xxxxxxxxxx odpočtu xxxx x xxxxxxx xxxx xxx zrušení xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx 7 s xxx, že xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xx 1. xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, ve kterém xxxxx ke xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxx xxxxxxx registrace.

(9) Dojde-li xx vypořádání xxxxxxx xxxx x opravě xxxxxxxxxxxxx plnění za xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx již xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxx nároku xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxx xx přepočte novým xxxxxxxxxxx koeficientem xxxxxxxxxx x údajů xx xxxx vypořádávané xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx.

(10) X xxxxxxx, xx plátce xxxxxxxx xxxxxxx xxxx z xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx dlouhodobého xxxxxxx, x xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxx x krácené xxxx, v jiném xxxx, xxx xx xxxxxx je xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxx xxxxxxxx uplatnit, xxxxxx xx částky xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx podle xxxxxxxx 7 xx xxx, xx xxxxxx xx uskutečnění xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x případného xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx koeficientů za xxxxxxxxx roky. Xxxxxxx xxxxxx postupuje i x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx daně u xxxxxxx jednotlivého xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx se xxxxx xxxxxxxx pořízeného xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§77

Xxxxxxxxx xxxxxxx daně

(1) Xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, x výjimkou xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, podléhá xxxxxxxxx, xxxxx ve xxxxx xxx uplatnění xxxxxx na xxxxxxx xxxx podle §73 xxxx. 3 xxxxxx xxxxx xxxxxxx použije x rámci xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxx při xxxxxxxxx původního odpočtu xxxx.

(2) Xxxxxxxx pro xxxx účely se xxxxxx xxxxxxx, kdy xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x

x) xxxx xxxx a xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx pro xxxxx, xxx které xx xxxxx na odpočet xxxx x xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx daně xxxx,

x) xxxxxxx výši x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx použije xxx xxxxx, xxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx, xxxx xxx xxxxx, xxx xxxxx xx nárok xx xxxxxxx daně x xxxx xxxx, xxxx

x) xxxx nebo xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx u xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, a xx xxxx, kdy se xxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxxxxx dozvěděl xxxx xxxxxxxx xxx x xxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x jednotek, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, podléhá xxxxxxxxx xxxxxx xx uplynutí xxxxx xxxxx §73 xxxx. 3, jsou-li xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1.

(4) Xxxxxx vyrovnání odpočtu xxxx xx vypočte xxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx k xxxxxxxx xxxxxxx majetku x xxxx původního xxxxxxxxxxx odpočtu daně. Xx-xx vypočtená xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx daně xxxxxx, xx plátce xxxxxxxx vyrovnání provést, xx-xx záporná, xx xxxxxx povinen xxxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx provede xx xxxxxxxxx období, xx xxxxxx byl xxxxxxxx majetek použit x ve xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

Úprava xxxxxxx daně

§78

(1) Xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x pořízeného xxxxxxxxxxxx majetku xxxxxxx xxxxxx, pokud x xxxxxxxx z xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx po xxxx, xx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, dojde ke xxxxx x rozsahu xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx účely, xxxxx xxxxxxxxx nárok xx xxxxxxx daně. Xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx, xxx plátce xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx nárok xx xxxxxxx daně neměl, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx určený x xxxxxxx x xxxxx ekonomické xxxxxxxx xxxxxx xxx účely, xxxxx nezakládají xxxxx xx xxxxxxx daně.

(2) Xxxxx v rozsahu xxxxxxx xxxxxxxxxxxx majetku xx posuzují samostatně xx každý kalendářní xxx v xxxxx xxxxx pro úpravu xxxxxxx xxxx, x xx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx, které xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx odpočtu xxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx.

(3) Xxxxx xxx úpravu xxxxxxx daně xxxx 5 xxx x xxxxxx běžet xxxxxxxxxxx xxxxx, x němž xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. V xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx73) x x xxxxxxx xxxxxxx se lhůta xxx úpravu xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx na 10 xxx.

(4) Xxxxxx xxxxxxx použití xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx odpočet xxxx, xx rozumí xxxxxxx, xxx xxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x plné xxxx x xxxxxxxx tento xxxxxxx použije xxx xxxxx, pro xxxxx xx xxxxx na xxxxxxx daně v xxxxxxxx xxxx nebo xxxxx xx odpočet xxxx nemá,

b) uplatnil xxxxxxx odpočet xxxx x xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx, pro xxxxx xxxxx xx odpočet xxxx xxxx, xxxx xxx xxxxx, xxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx daně x xxxx xxxx,

x) xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx a xxxxxxxx tento xxxxxxx xxxxxxx pro xxxxx, xxx xxxxx xx xxxxx xx odpočet xxxx x xxxx xxxx xxxx v xxxxxxxx výši, xxxx

x) xxxxxxxx původní xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx poměrnými xxxxxxxxxxx xxxx vypořádacími xxxxxxxxxxx.

(5) Pro xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx73) xxxxxxxx za samostatný xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(6) Úpravu xxxxxxx xxxx plátce xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx kalendářního xxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx úpravu.

§78x

(1) Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx ve xxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x případě staveb, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx73) a x případě xxxxxxx, xx xxxxxxx

x) částky xxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx majetku x

x) xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx nároku xx xxxxxxx daně xx xxxxxxxxxxxx xxxx, x xxxx xx xxxxxxx xxxxxx odpočtu xxxx, x ukazatelem nároku xx xxxxxxx xxxx

1. xx xxxxxxxxxxxx xxxx, x xxxx xxx xxxxxxx odpočet daně xxxxxxxx, xxxx

2. ke xxxxxxxxxxxx roku, v xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx na odpočet xxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxx na odpočet xxxx xx

x) 0 %, nemá-li xxxxxx xxxxx na odpočet xxxx,

x) 100 %, xx-xx plátce xxxxx xx xxxxxxx daně x xxxx xxxx, xxxx

x) xxxxxxx koeficient xxxx vypořádací xxxxxxxxxx, xx-xx plátce nárok xx xxxxxxx xxxx xxxxx x částečné xxxx, xxxxxxxxx součin xxxx koeficientů, dojde-li x xxxxxxx nároku xx xxxxxxx daně x xxxxxxx xxxx xxxxx §75 x xxxxxx xx odpočet xxxx x krácené xxxx xxxxx §76.

(3) Xxxxxx xxxxxxx daně xx provede xxxxx x xxxxxxx, xx xxxxxx xxxx ukazateli xxxxxx na xxxxxxx xxxx je xxxxx xxx 10 procentních xxxx. Xx-xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx, xx xxxxxx oprávněn úpravu xxxxxxx, je-li xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxx xxxxxxx částky xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx majetku, xxxxx xxxxxx pořídil xxxx xxxxx xxxxxxx k xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx, se xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 s tím, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx na odpočet xxxx xx kalendářnímu xxxx, x němž xxx původní xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx roku, xx xxxxxx xxxxx k xxxxxxxxxx.

(5) Používá-li plátce xxxxxxx xxx změněné xxxxx xxxxx §78 xxxx. 4 xxxx. x) xx c) xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx roku, xxxxxxxx se xxxx xxxxxxxxxx x částce xxxxxx xxxxxxx daně xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 nebo 4.

§78x

(1) Pro xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx činností xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx §78 x 78a x xxx, xx xxxxx xxx úpravu xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxx byl tento xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxxx.

(2) X xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx vlastní xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx stavu xxxxxxxxxxx x xxxxxxx došlo x uskutečnění plnění xxxxx §13 xxxx. 4 xxxx. x), xx xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxx úpravy xxxxxxx xxxx xxxxxxx podle §36 xxxx. 6 xxxx. a). U xxxxxxxxx dlouhodobého xxxxxxx xxxxxxxxxxx vlastní xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxx úpravy xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx daně xx xxxxxx x jednotlivých xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx se xxxxx xxxxxxxx tohoto xxxxxxx.

§78x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 47/2011 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.4.2011

§78c

(1) Xxxxxxxxxx §78 xx 78b xx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x

x) majetku xxxxxxxx xx základě rozhodnutí x xxxxxxxxxxx podle xxxxxx upravujícího xxxxxxxx xxxxxxx majetku xxxxx xx xxxx osoby,

b) xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx obchodního závodu,

c) xxxxxxx, který je xxxxxxxx jmění xxxxxxxxxxxxxx xxx přeměně xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx, který xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxx lhůty xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx odstavce 1 xx xxxxxxxxxxx.

§78x

(1) Xxxxx-xx x xxxxxxxxxxxx majetku xx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx poskytnutí xxxxxx, použijí xx xxxxxxx xxxxxxxxxx §78 xx 78c x xxx, xx úprava xxxxxxx daně xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx ji xxxxxxx xx zdaňovací xxxxxx, xx kterém došlo x xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxx jednorázové xxxxxx xxxxxxx xxxx za xxxxxxxxxx xxx, xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 1, se xxxxxxx xxxx součin xxxxxx vypočtené podle §78a xxxx. 1 xxxx 4 x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxx xxxxxx odpočtu xxxx. Xx xxxxx xxxx se xxxxxxxxxx xxxx xxx, ve xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx daně xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx nároku xx xxxxxxx daně xx 0 %, xx-xx xxxx xxxxxx osvobozené xx xxxx xxx xxxxxx na xxxxxxx xxxx, xxxx 100 %, xx-xx zdanitelné.

(3) Xxxxxx odpočtu xxxx xxxxxxx xxxxxx odpočet xxxx, xxxxx plátce x dlouhodobého xxxxxxx xxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxx plnění xxxxx odstavce 1.

(4) Xxxxxxxx xxxxxx ve xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxx poskytne xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx xxx oprávněn uplatnit xxxxxxx nárok na xxxxxxx xxxx v xxxxxxx xxxx, jde x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx v xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx určené xxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx.

§78xx

(1) Xxxxx-xx xx xxxxx pro xxxxxx xxxxxxx daně x xxxxxx xxxxxxxx věci, xx xxxxx byla xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx tato oprava xxxxxx xxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx 10 xxx x počíná xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xx kterém byla xxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx podle §78x x xxx, xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx úpravy xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxx podílu xxxxxxxx xxxxxxxxxxx odpočtu xxxx na xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx x příslušné xxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx7x), xxxxx xxxxxxx veškerých xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx plnění xxxxxxxxxx se x xxxx xxxxxx xxx xxxx je vyšší xxx 200 000 Xx.

§78xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 80/2019 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.4.2019

§78x

(1) Xxxxx-xx u xxxxxxxxxxxx majetku ve xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxx zničení, ztrátě xx xxxxxxxx, které xxxxxx xxxxx doloženy xxx potvrzeny, použijí xx obdobně xxxxxxxxxx §78 xx 78c x tím, xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx provede jednorázově xx xxxxxxxxx xxxxxx, xx kterém xx xxxxxx x těchto xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx měl x xxxx.

(2) Částka jednorázové xxxxxx odpočtu daně xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §78a xxxx. 1 xxxx 4 x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx do konce xxxxx pro xxxxxx xxxxxxx daně. Xx xxxxx roků xx xxxxxxxxxx také xxx, xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx daně xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xx 0 %.

(3) Xxxxxx xxxxxxx daně xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxxxxx skutečnosti xxxxx xxxxxxxx 1.

§78x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 170/2017 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.7.2017

Xxxxx xx odpočet xxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx

§79

(1) Xxxxx xxxxxxx x xxxx xx nárok xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx zdanitelného xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx

x) xxxxxxxx x xxxxxx zahrnujícím 12 xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx přede xxxx, xxx se stala xxxxxxx, x

x) xx xx dni, kdy xx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx obchodního majetku.

(2) Xxxxx xxxxxxx x xxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, pokud

a) xxxx xxxxxx xxxxxxxx x období xxxxxxxxxxx 60 xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx, xxx xx xxxxx xxxxxxx,

x) toto xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx byl xxxxxx xx stavu xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx 12 po xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx, xxx xx stala plátcem, x xx před xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx do xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x

x) xxxxx dlouhodobý xxxxxxx xx xx xxx, xxx xx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx obchodního majetku.

(3) Xxxxx povinná k xxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx plnění, xxxxx xxxx xx xxx, xxx xx stala xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx majetku, xxxxx x období xxxxxxxxxxx 6 xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx přede xxxx, xxx se xxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxx.

(4) Xxxxx xxxxxxx x xxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxx rovněž x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx plnění, xxxxx

x) xxxx xxxxxx xxxxxxxx přede dnem, xxx se stala xxxxxxx,

x) xxxx xxxxxx xxxx xx xxx, xxx se xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx a

c) xxxx xx u xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx daně xxxxx §82a xxxx 83, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, neboť xxx xxxxxx xxxxxxx o xxxxxxx daně xxxxxxxxx xxxxxxxx minimální xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx.

(5) Nárok xx xxxxxxx daně xxxxx xxxxxxxx 1 xx 4 se xxxxxxx xxxxxxxx, v xxxxxxx a za xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x §72 xx 78d. Xxx výpočet částky xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx se přiměřeně xxxxxxx §78d xxxx. 2.

(6) Xxxxx na xxxxxxx daně xxxxx xxxxxxxx 1 xx 4 xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx období, xx něhož xxxxx xxx, xxx se xxxxx xxxxxxx k xxxx xxxxx plátcem.

(7) Xxxxxx nemá nárok xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx odstavců 1 až 4, xxxxx xx z xxxxxx xxxxxx vznikl xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx §79d xxxx xxxxx xx xxxxxxx daně.

§79a

(1) Xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx je xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx u xxxxxxx, xxxxx xx xx xxx xxxxxxx registrace xxxx obchodním majetkem x x xxxxxxx xxxxxxxx nárok xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxx část.

(2) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxx u xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, která xx xx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx zrušení registrace xxxxxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xx xxx předcházejícího xxx zrušení xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx úplata xx skutečné xxxxxxx xxxxx xxxx poskytnutí xxxxxx, xxx xxxxxxxx, x u zásob xx xxxx xx xxxx uplatněného odpočtu xxxx. Xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx daně x dlouhodobého xxxxxxx xx přiměřeně xxxxxxx §78d xxxx. 2.

(3) Xxxxxx xxxxxxx nároku xx xxxxxxx xxxx x majetku, xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx 2 x x kterého xxx xxxxxxxx nárok xx xxxxxxx xxxx alespoň xx xxxx 2 100 Xx, pořízeného x xxxxxx zahrnujícím 11 xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx, x xxxx xxxxx xx xxxxxxx registrace, xx xxxxxxx jako xxxxxx výše jedné xxxxxxxxxx uplatněného xxxxxx xx xxxxxxx daně x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx tohoto xxxxxx, za xxxxx xxxxx xxxxxxx nebyl xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx obdobně x

x) majetku nabytého xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx upravujícího xxxxxxxx xxxxxxx majetku xxxxx xx jiné osoby,

b) xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx podniku,

c) xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x uskutečňování xxxxxxxxxxxx činností.

(5) Plátce xx povinen xxxxxxx xxxxxxx odpočtu xxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 4 xx xxxxxxxx zdaňovací období xxxxxxxxxx.

§79x

Xxxxx xxxxxxxxxx pozůstalost xx xxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxx přiznání, xxxxx podává za xxxxxxxxx xxxxxx, snížit xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx zemřelého xxxxxx x x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx nárok xx xxxxxxx xxxx nebo xxxx xxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx.

§79x

Xxx xxxxxxx registrace xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx, xxxxx je xx dni xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxx xxx uplatněn xxxxx xx xxxxxxx xxxx nebo xxxx xxxx, x to

a) xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx bez likvidace,

b) x případě, xxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx, ukončí xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx tak, xx celý xxxx xxxxxxxx xxxxxxx vloží xx xxxxxxxxx osoby, xxxxx bezprostředně v xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx je jediným xxxxxxxxxxxx,

x) při zrušení xxxxxxxxxx právnické xxxxx,

1. xxxxx xxxx xxxxxxx,

2. xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x

3. v xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx osoba xxxx xxxxxxxxxx,

x) xxx sloučení, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxx,

x) xxx xxxxxxx osoby, xxxxx xxxxxx založena nebo xxxxxxx za účelem xxxxxxxxx, xxxxxxxx je xxxxxxx, xxxx

x) při xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx členství xxxxx skupiny.

§79x

(1) Pokud osoba xxxxxxxxxxxx x xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx zahraniční xxxxx xxxxxxx x xxxx (xxxx xxx "xxxxx, xxxxx má xxxxx xx vrácení xxxxxx") xxxxxxx při xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §106 xxxx. 4 xxxx §106b xxxx. 2 písm. x) xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx, x xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxxxxxx plnění, x xxxxx by plátci xxxxxx xxxxx na xxxxxxx daně, xx xxxxxx 1 xxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx se xxxxx, xxxxx má xxxxx na xxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxx období xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx, xx xxxxx na xxxxxxx částky xxxxx xxxxxxxx 1 za xxxxxx, xxxxx končí xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx, xxx xx xxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxxxx xxxxxx, v xxxx xxxx xxxxx, xxxxx má xxxxx xx xxxxxxx částky, xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx kalendářního xxxxxx xxxxxxxxxxxxx po xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x odstavci 1 xxxx 2. Není-li x této xxxxx xxxxx xx vrácení xxxxxx xxxxx odstavce 1 uplatněn, xxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx podat xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx 2.

(5) Xxxxxxx-xx x xxxxxxxx vyměření xxxxxx na xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx jej xxxxxxx xxxx xxx žádosti xx 30 dnů xx xxxxxx xxxxxxxx.

(6) Xxxxx, xxxxx xx xxxxx xx vrácení xxxxxx, je xxxxxxx xxxxxxxxx.

§79x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 80/2019 Xx. x účinností xx 1.4.2019

Xxx 11

Xxxxxxx daně

§80

Vracení xxxx osobám požívajícím xxxxx x xxxxxx

(1) Xxx účely xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx právního řádu55) (xxxx xxx "osoba xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx"), xxxxxx:

x) diplomatická xxxx x xxxxxxxxxx xxxx, s xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx vedených xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxxxx xxxx"), xxxxxxxxxxxx xxx Xxxxxx republiku xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx se sídlem x xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x tuzemsku,

d) xxxx diplomatické xxxx56) xxxxxxxxxxxx úřadu57) se xxxxxx x xxxxxxxx, x výjimkou xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx služební xxxxx, xxxxx xx akreditován xxx Českou xxxxxxxxx x nemá xxxxx xxxxxx v xxxxxxxx,

x) xxxxxxx mezinárodní xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx, který xxxx xxxxx pobytu x xxxxxxxx x xxxx státním xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, pokud xx xxxxxx přidělen x xxxxxx svých xxxxxxxx funkcí x xxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx je xxxxxx xxxxxxxx mise xxxxxxxxxxxx xxx Xxxxxx republiku x který nemá xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x) a x), xxxxx x xx žije xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx domácnosti xx xxxxx České xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx 15 xxx, xxxx xxxxxxx občanem České xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxx Ministerstvem xxxxxxxxxxxx xxxx; společně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx pro xxxxx xxxxxx zákona xxxxxx xxxxxxxxxxxx fyzických xxxx, které spolu xxxxxx žijí a xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx své xxxxxxx,

x) xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x imunit xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xx xxxxx xxxxxxxxx xxx, xxxxx cena xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxxx dni xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 6 je xxxxx xxx 4 000 Xx, xxxxx mezinárodní smlouva xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx nevyplývá xxxx jiného; xxxx xxxxxx xx nevztahuje xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx pro osobní xxxxxxxxx, telekomunikačních xxxxxx xxxx služeb xxxxxxxxx xx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx, xxxxx, topných xxxxx pro xxxxxx xxxxx. Xxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxx xxx") xx xxxxx:

x) xxxxx xxxxxxx v odstavci 1 xxxx. x), xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx, a xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x) a xxxxxx její rodiny xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. f) xx xxxxxxx principu xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx v xxxxxxx, x xxxxx je xxxxxxx daň xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x imunit v xxxxx státu,

b) xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 písm. x), xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx, ale xxxx xxxxxxxxxx stát xxxxxxxxxxx xxxx jako xxxxxxx ceny xxxxx x xxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxx 3&xxxx;000&xxxx;000 Xx xx xxxxxxxxxx xxx, x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxx osobních xxxxxxxxxx x ceně zboží x xxxxxx poskytnutých x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, výstavbou, rekonstrukcí xxxx xxxxxxx nemovitých xxxx nacházejících se x tuzemsku, xxxxx xxxxxxxxxxxx mise nebo xxxxxxxxxxxx úřadu xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. d), maximálně xx xxxx 100 000 Xx xx xxxxxxxxxx xxx, x xxxxxxxx xxxx zaplacené x xxxx xxxxxxxx automobilů, x členům xxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x), xxxxxxxxx xx výše 100&xxxx;000 Xx xx xxxxxxxxxx xxx, s xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) osobě xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x), xxxxx xx xxxxxxxxxxxx pro Xxxxxx xxxxxxxxx, xxx xx xxxxx xxxx xxxxx tuzemska, maximálně xx xxxx 250&xxxx;000 Xx xx xxxxxxxxxx xxx,

x) xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. d), xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxx Xxxxxx xxxxxxxxx, ale xx místo xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx do xxxx 10&xxxx;000 Xx za xxxxxxxxxx rok,

e) osobě xxxxxxx x odstavci 1 písm. x) x c), xxxxxxxxx xx xxxx 500&xxxx;000 Xx xx kalendářní xxx, s xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, výstavbou, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx nemovitých xxxx nacházejících se x xxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxx. x), maximálně do xxxx 100&xxxx;000 Kč xx kalendářní xxx, x výjimkou xxxx xxxxxxxxx x ceně xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx mezinárodní xxxxxxx xxxxx, x xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x), maximálně xx výše 100&xxxx;000 Xx xx xxxxxxxxxx xxx, x výjimkou xxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx automobilů, xxxxx nestanoví xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx podáním

a) xxxxxxxx přiznání x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxx xxxxx uvedené x xxxxxxxx 1 xxxx. x) až x) x tím, xx xxxx přiznání xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, nebo

b) xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 písm. x).

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx splnění xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx daňového xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výsad a xxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx období, xxx xx uskutečnilo xxxxxxxxxx xxxxxx. Nárok na xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx odstavce 1 písm. a) xx x) xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xx 31. xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxx xx kalendářním xxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Nárok xx xxxxxxx daně xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xxxx uplatněn xx 31. xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx, xx kterém xx xxxxxxxxxxx zdanitelné xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x imunit xxxxxxx v odstavci 1 xxxx. x) xx x) x x) xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xx podmínky, xx xxxxxxxxx zboží x xxxxxx použije xxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxx. Osoba xxxxxxxxxx xxxxx x imunit xxxxxxx v odstavci 1 xxxx. x) xx x) má xxxxx na vrácení xxxxxxxxx xxxx za xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxx xx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx zboží x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx x spotřebu.

(6) Xxxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx je xxxxxx uskutečňující xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx:

x) xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxx xx xxxxx x xxxxx plátce, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, který xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxx, xxx kterou xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx a xxxxxxx zdanitelného xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx dokladu,

f) xxx uskutečnění zdanitelného xxxxxx,

x) sazbu daně x základ daně,

h) xxxx xxxx,

x) výši xxxx včetně xxxx xxxxxx.

(7) Při pořízení xxxxxxxx automobilu se xxxxx xx xxxxxxx xxxx prokazuje xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 6 x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(8) Xx xxxxxxxxx xxxx xxxx, která xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxx, která xx xxxx xxxxxxxxx, pokud xx xxxxxx poskytnuté xxx tuto xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx od xxxx xxxxx §68 xxxx. 9.

(9) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxx požívající xxxxx x imunit xxxxxxx x odstavci 1 xxxx. x) xx x) xxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx x) xxxxxxxxxx čtvrtletí. Xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, x xx xxxxxxxx první xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x nejpozději do 31. ledna xxxxxxxxxxxxx xx xxxx, xx xxxxx se daňové xxxxxxxx xxxxxx. Žádost x vrácení daně xxx podat xxxxxx xx xxxxxxxxxx rok, x xx nejdříve xx jeho xxxxxxxx.

(10) Xxx xxxxx vracení xxxx xxxxxx daňové xxxxxxxx xxxx xxxxxx x vrácení xxxx xxxxx požívající xxxxx x xxxxxx xxxxx:

x) xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx daňové xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx,

x) člen xxxxxxxxxxxx xxxx, zvláštní xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xx sídlem x xxxxxxxx, xxxxxx členů xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx přiznání xxxxxxx xxxx místně příslušnému xxxxx xxxxx osob xxxxxxxxx v xxxxxxx x),

x) xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx se sídlem x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx daně podle xxxxx xxxxx v xxxxxxxx; xxxxx xxxx xxxxx xxxx sídlo x xxxxxxxx, podává xxxxxx o xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx Generálního xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxx je xxxxxx xxxxxxxxx Finanční xxxx xxx hlavní xxxxx Prahu,

d) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podávají xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx jejich sídla xxxx umístění v xxxxxxxx,

x) xxxxxxx mezinárodní xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx organizace nebo xxxx jeho xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx přiznání xxxxxxx daně xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx pobytu v Xxxxx xxxxxxxxx,

x) diplomatická xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx odstavce 2 xxxx. x), xxxxxx jejich členů xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x), podávají xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xxx hlavní xxxxx Xxxxx.

(11) Osoba xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1, která xxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxx u xxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx při xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx fyzickým xxxxxx xxxxx §84.

(12) Xxxxxx výsad xxxxxxxxxxxx xx x pořízení xxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxx xxx, x x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx států xxxxxxxxxxxx od xxxx, xxxxxx množstevních limitů xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx, xx xxxxxx xxxxx být xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx, zastaveny, xxxxxxx nebo zničeny, xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx, x xxxx se přiznává xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x imunit x xxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx xxx uplatnění xxxxxx xx vrácení xxxx při pořízení xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx, nebo x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx přidělení xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vozidel.

(13) X xxxxxxx, kdy princip xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x doby xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xx xxxxxxx xx x xxxxxxxxxx osobního xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx daň xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx:

x) xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x) až x) xxxx x tuzemsku xxxxxxx s xxxxxxx xx xxxxxxx daně xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx na xxxxxxxxxx od xxxx xxxxxx automobily x xxxxxxxx přiměřeném k xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx v odstavci 1 xxxx. d) xxxx x tuzemsku xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx z xxxxxx členského státu x nárokem na xxxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx:

1. xxxxxxxxxxx, xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx 2 osobní xxxxxxxxxx plus 1 xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx, xx je xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx,

2. diplomatický personál x konzulární xxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1 xxxxxx xxxxxxxxx x případě, xx xx doprovázen xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx zahraničních xxxx,

3. xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx zaměstnanec 1 xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx uvedená x xxxxxxxx 1 písm. x) xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxx xx vrácení xxxx nebo xxxxxxx x xxxxxx členského xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxx osobní automobily x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x), xxxxx xxxxxxxxxxx smlouva xxxxxxxxx jinak,

d) xxx xx vrací x xxxxxxxxxx xxxxxxxx automobilu x xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x jiného xxxxxxxxx státu xxxxxxxxxx xx daně xx xxxxxxxx, xx

1. bude xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx registrační xxxxxx xxxxx právního xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x

2. po xxxx 24 xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx nebude xxxxxxxx, zapůjčen, zastaven, xxxxxx, zničen nebo xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx upravujícího registraci xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxx x porušení xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x písmenu x), xxxx osoba xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx

1. při xxxxxxx xxxx vrátit xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx část správci xxxx xx 30 xxx xxx xxx xxxxxxxx porušení xxxxxx xxxxxxxx, xxxx

2. při xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x tím, xx xxxx xxxxxxxx nelze xxxxx xxxxxxxxxxxx, xx 25 dnů xxx xxx, kdy k xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxx xxxxxxx x odstavci 1 xxxx. x) xxxx x) xxxxxxxxx podle xxxxxxx x), odpovídá xxxx vyplacené xxxxxx xxxx xxxx daně xxxxxxx části xxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxx z 24 xxxxxxx xxxx,

x) pokud xxxxx uvedená v xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx x) xxxxxxxxx ukončí svůj xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx e) x xxx, že xxxx xxxx xxxxxxxx poměrné xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx období 24 měsíční xxxx,

x) xxxxx xxxxx uvedená x xxxxxxxx 1 xxxx. d) xxxx x) xxxxxx svůj xxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxx xx 6 xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx registrační xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx podle xxxxxxx x) x tím, xx xxxx vyplacené xxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx,

x) xxxxx xxxxxxx x odstavci 1 xxxx. d) xxxx x) xxxxxx postupovat xxxxx xxxxxx x) xx x) xx xxxxxxxx, že xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxx.

§80a

Vracení xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxx xxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, jíž je Xxxxx republika xxxxxx x xxxxx xxxx x tuzemsku xxxxx xxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xx vrácení xxxx xx nakoupené xxxxx x xxxxxx x xxxxxxx uvedeném x příslušné xxxxxxxxxxx xxxxxxx, pokud xx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx v xxxx xxxxxxx uvedených.

(2) Xxxxx na vrácení xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx žádosti o xxxxxxx xxxx x xxx, xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx.

(3) Nárok xx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx nejdříve xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx však do 31. xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, který xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xx vrací xxx xxxxxxxxx x cenách xxxxx a xxxxxx, xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx plnění xxxxxx xxxx xxxxxxxxx jednomu xxxxxxxxxxxxx x jednom xxx uvedená na xxxxxx dokladu xx xxxxx než 4&xxxx;000 Xx, x výjimkou xxxxxxxx pohonných xxxx xxx osobní xxxxxxxxx.

(5) Xxxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx je xxxxxx uskutečňující xxxxxxxxxx xxxxxx povinen na xxxxxxxx xxxxx uvedené x xxxxxxxx 1 xxxxxxxx. Doklad xxxx xxxxxxxxx tyto údaje:

a) xxxxxxxx osoby, která xxxxxxxxxxx zdanitelné xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, která uskutečňuje xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) označení xxxxx, xxx kterou xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) rozsah x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx,

x) xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxx,

x) xxxxx xxxx,

x) výši xxxx xxxxxxx v xxxxx xxxx,

x) výši xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx.

(6) Xxx xxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx 1 xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx daně Xxxxxxxx úřad xxx xxxxxx město Xxxxx.

§81

Xxxxxxx daně v xxxxx xxxxxxxxxx pomoci

(1) Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx je součástí xxxxxxx právního xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx, že xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pomoc xx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pomoci xxxxx xxx hrazena xxx, xx osoba, xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxx, x xx na xxxxxxx xxxxxxx. Xxx xx xxxxxxx u programů x xxxxxxxx financovaných xx zdrojů Evropské xxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxx na vrácení xxxx má xxxxxx xxxxx, která takovou xxx zaplatila x xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx nenávratné xxxxxxxxxx pomoci xxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx podporu xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx59a), xxxxx xxxxx xxxxxxxx poskytovatele xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx použity xx xxxxxx xxxx.

(3) Osoba, xxxxx xxxx o xxxxxxx xxxx (dále xxx "žadatel"), xxxx x žádosti x xxxxxxx daně uvést xxxxxxxx firmu nebo xxxxx, dodatek ke xxxxx x sídlo, xxxxxxxxx xxxxx pobytu, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx číslo xxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx jiné identifikační xxxxx. Xxxxxx o xxxxxxx xxxx podává xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx úřadu xxx xxxxxx xxxxx Xxxxx.

(4) Xxxxxx o xxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxx doklady x xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx, které xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxx o xxxxxx finančních xxxxxxxxxx x x tom, xx nakoupené xxxxx xxxx poskytnutá xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nenávratné xxxxxxxxxx xxxxxx, které vydá Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx Ministerstvem financí x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx oprávněná.

(5) Na xxxxxxx o xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx je plátce, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx uvést

a) xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, dodatek ke xxxxx x xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxxx číslo xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx a xxxxx, popřípadě místo xxxxxx xxxxx, xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx dokladu,

f) xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx plnění,

g) xxxxx daně x xxxxxx xxxx,

x) xxxx xxxx,

x) xxxx xxxx xxxxxx xxxx celkem.

(6) Xxxxx xx žadatel xxxxx, které xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx poskytnuté xxxxxx xxxxxxxxx přiznat daň, xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx vystavené xxxxxxxxxxx nebo poskytovatelem xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx dovozu x xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx x tohoto xxxxxx.

(7) Xxxxx xx vrácení xxxx xx xxxxx x jiného xxxxxxxxx xxxxx nebo zahraniční xxxxx, xxxxx xxxxx xxx žadateli x xxxxxxx xxxx, xxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx poskytnutou xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx pomoci xxxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxx xxxx má i xxxxxx, xxxxx ve xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx zahraniční xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx plnění x xxxxxxx daň, xxxxx tyto xxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxx. V tomto xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x vrácení xxxx xxxxxx x zaplacení xxxx, xxx xxxx xxx x žádosti x vrácení daně xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx o vrácení xxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx osobám xxxxx xx vrácení xxxx xxxxxx.

(8) Nárok na xxxxxxx xxxx lze xxxxxxxx nejdéle xx 15 xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx kterém se xxxxxxxxxx xxxxxx uskutečnilo. Xxxxx není xxxxx xx vrácení xxxx xxxxxxxx xx této xxxxx, nárok xxxxxx.

(9) Xxxxx xxxxxx daně xxxxxxx nárok na xxxxxxx xxxx podle xxxxxxxx 1 xx 8, xxxxxxxxx nárok xx xxxxxxx daně xxxxx tohoto xxxxxx.

§82

Xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx členských xxxxxxx

(1) Xxxxxx, který xx sídlo xxxx xxxxxxxxxx x tuzemsku, xx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxx x jiném xxxxxxxx xxxxx, xx kterém x období pro xxxxxxx xxxx neměl xxxxx ani provozovnu, x xx podle xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx plátce xxxxxxx xxxxxxx zdanitelné plnění xxx uskutečnění plnění xxxxxxxxx x §72 xxxx. 6, má xxxxx xx vrácení xxxx x xxxxxxxx xxxx.

(2) Podmínkou xxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x vrácení xxxx xxxxxxxxxxxxxxx elektronického portálu xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx k xxxxxxxx na elektronický xxxxxx přidělí xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx daně xx 15 dnů xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x přidělení xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx ve xxxxxxx x xxxxxxxxx zveřejněné Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx podpisem nebo x ověřenou xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xx xxxx datové xxxxxxxx.

(3) Xxxxxx x xxxxxxx daně se xxxxxx nejpozději do 30. září xxxxxxxxxxxx xxxx následujícího xx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxx. Přijetí xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx neprodleně xxxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx o xxxxxxx xxxx dojde xx xxxxx ve xxxx koeficientu xxxxx §72 xxxx. 6, xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx, x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxx. Opravu xxxxxxx x žádosti x xxxxxxx xxxx předložené x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx po xxxxx xxxxxx pro vrácení xxxx nebo xxxxx x tomto xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx daně xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxx x xxxxxxx daně xxxxxx xxxxxxx jinému xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxx vrácení xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx od xxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxx §6 xxxx. 1 x xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx. Xxxxxxxx o xxxxxxxxx žádosti x xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(6) Okamžikem xxxxxxxx x xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xx 5 xx rozumí xxxxxxx odeslání oznámení xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx o xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx elektronického xxxxxxx.

Vracení daně v xxxxxxxx xxxxxx registrovaným x dani x xxxxx xxxxxxxx xxxxx

§82x

(1) Xxxxx na vrácení xxxx xx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx osoba xxxxxxx k xxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxx

x) neměla xxxxx xxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxx,

x) nebyla xxxxxxx x

x) neuskutečnila xxxxxx xxxxx xxx poskytnutí xxxxxx x xxxxxx xxxxxx x tuzemsku, x výjimkou

1. xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx §51, 66, 68 nebo 69,

2. xxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx, u xxxxxxx byla xxxxxxx xxxxxxx daň xxxxx, xxxxx xxxx tato xxxxxx xxxxxxxxxx,

3. xxxxxx xxxxx §17, které xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx

4. poskytnutí xxxxxx, xx které xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx správního xxxxx.

(2) Xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx být xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx nichž xx plátce xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx. Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx v xxxxx xxxxxxxx xxxxx má xxxxx xx xxxxxxx xxxx x poměrné xxxx, má xxxxx xx xxxxxxx daně xxxxx x této xxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxx xx vrácení xxxx xx xxxxxxxxxx na xxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx

x) x xxxxxxx s xxxxx xxxxxxx,

x) u plnění, xxxxx jsou xxxxxxxxxx xx xxxx podle §19, 64 xxxx §66 odst. 2 xxxx. b).

(4) Xxxxx xxxxxxxxxxxx x dani xxxxxxx nárok xx xxxxxxx daně x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x členském xxxxx, x němž se xxxxxxx její xxxxx. Xx-xx zdanitelné plnění xxxxxxx xxxxxxxxxxx, uplatní xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxx xx xxxxxxx daně x xxxxxxxx xxxxx, xxx xx umístěna tato xxxxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx portálu.

(5) Xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxx x přidané xxxxxxx xxxxxxxx,

x) obchodní firmu xxxx xxxxx, sídlo, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx firmu xxxx xxxxx, xxxxx, místo xxxxxx xxxxxxxx, pokud xx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx ekonomické xxxxxxxx žadatele, xxx xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx služba xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxx xxx xxxxxxx xxxx, xx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx daně xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx žadatele x xxx, xx xxxxxx podmínku stanovenou x xxxxxxxx 1 xxxx. c),

h) xxxxx x xxxx, xxxxxx xxxx XXXX, XXX, xxxxx vlastníka xxxx x měny účtu,

i) xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx daňový xxxxxx při xxxxxx xxxxx xxxx údaje:

1. xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, nejde-li x xxxxx zboží,

2. xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx, xxxxxxx xx xxxxx x xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

3. xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

4. xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

5. xxxxxx daně x výši xxxx x xxxxx xxxx,

6. xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxx,

7. xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xx odpočet xxxx x částečné xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx,

8. druh xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx služby x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx v odstavci 6.

(6) X xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxx xxxxx nebo xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx:

1 xxxxxxxxxxxx paliva,

2 xxxxx dopravního prostředku,

3 xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (jiné xxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxx xxxx 1 a 2),

4 xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx,

5 xxxxxxxx xxxxxx, jako xxxxxxxxx xxxxxx x taxi, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx,

6 xxxxxxxxx,

7 potraviny, xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx,

8 vstupné xx xxxxxxxx a xxxxxxx,

9 xxxxxx na luxusní xxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxxxx,

10 xxxx.

(7) Xxxxxx x xxxxxxx daně xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx při xxxxxx xxxxx, pokud xxxxxx xxxx převyšuje xxxxxxxxxx xxxxxx 250 EUR x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx částky 1 000 EUR x ostatních xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx služeb.

(8) Xxxxxx xxx xxxxxxx daně, xx které lze xxxxx xxxxxx x xxxxxxx daně, xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx a xxxxxxx xxx kalendářní xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx kratší xxx xxx xxxxxx, xxx-xx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxx xxxx uvedená x xxxxxxx x vrácení xxxx xxxxx xxx xxxxx, xxx je xxxxxxxxxx xxxxxx

x) 400 XXX xx xxxxxx xxxxxx xxx jeden xxxxxxxxxx rok, xxx xx xxxxxx než xxx měsíce, nebo

b) 50 XXX za xxxxxx xxxxxxx kalendářního xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxx tři xxxxxx, xxx-xx o xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.

(9) Xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx se xxx xxxxxxxx částky xxxx x XXX xx xxxxxx xxxx použije xxxx devizového trhu xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx měsíce xxxxx xxxx, za xxxx xx žádost x vrácení daně xxxxxx. Přepočtená částka xx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxx.

(10) Xxxxxx x xxxxxxx xxxx se xxxxxx xxxxxxxxxx xx 30. xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx období xxx xxxxxxx daně, xxxxx nárok xxxxxx. Xxxxxx x xxxxxxx xxxx xx považuje xx podanou, xxx xxxxx xxxxxxx uvedl xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 5.

(11) Xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx období xxx vrácení daně, xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx přijaté zdanitelné xxxxxx xxxx ve xxxxxx xxxx přijata xxxxxx, x xx x xxxx dni, xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx x této xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx, xxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx daň xxx xxxxxx xxxxx. Xxxxxx x vrácení xxxx xxxx obsahovat xxxx daň, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x vrácení xxxx, xxx xxxxx xxx, xxxxx xx týká xxxxxx uskutečněného x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxx o xxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

(12) Pokud xx xxxxxx xxxxxxx x vrácení daně xxxxx xx změně xx výši koeficientu xxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx daně x xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x dani x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx, x xxxxxx xxxxxxxx xxxx která xxx xxxx xxxxxxx. Opravu xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx daně xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx po xxxxx období xxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx žádost x vrácení xxxx xxxxxx, předloží opravu x samostatném xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xx-xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx daně xxxxx v xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx obdobně xxxx x žádosti o xxxxxxx daně.

(13) Osoba xxxxxxx k dani, xxxxx xxxx v xxxxxxxx sídlo ani xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx x současně používá x jiném xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx režim xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx z xxxxxx x xxxxxx xxxxxx v tuzemsku xxxxxxxxxxxx se x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx které použije xxxxxxxx režim xxxxxxx xxxxxxxxx místa; xxxx xxxxx může xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

§82b

(1) Xxxxxxxx daně xxx xxxxxxx xxxx xxxxx registrované x xxxx v xxxxx xxxxxxxx státě xx Xxxxxxxx xxxx pro xxxxxx xxxxx Xxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx veškeré xxxxx xxxx žadateli xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx, xxxxx a xxxxxxxxxx ve xxxx xxxxxxx daně xxxxx xxxxxxxxxxxx k xxxx x xxxxx členském xxxxx se xxxxxxxx xx elektronickou xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx daně. Xxxxxxxxx se xxx xxxxx tohoto xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx uvedenou xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Správce xxxx xxxxxxxxxx vyrozumí xxxxxxxx x dni xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx.

(4) Xxxxxxx xxxx xx xxxx xx 4 xxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx doplňující xxxxx, x xx xx žadatele, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx údaje xxxx být xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx do 1 xxxxxx xxx xxx doručení xxxxx x doplnění xxxxx. Xxxxx má xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo kopie xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx případě xx xxxxxxxxx částky xxxxxxx x §82a xxxx. 7.

(5) Xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx do 4 xxxxxx xxx xxx xxxxxxxx žádosti x xxxxxxx xxxx. X xxxxxxx, xx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx údaje xxxxx xxxxxxxx 4, doručí xxxxxxx daně rozhodnutí xx 2 xxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx údajů. Jestliže xxxxxxx xxxx neobdrží xxxxxx xxxxxxxx doplňující xxxxx, xxxxxx žadateli xxx xxxxxxxxxx xx 2 xxxxxx ode xxx, xxx xxxx xxx xxxxxxxxxx údaje xxxxxxx. Xxxxx pro xxxxxxxxxx x celé xxxxxxx x vrácení xxxx xxxx její xxxxx x případě xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx než xx 6 xxxxxx xxx xxx xxxxxxxx žádosti x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxx činí 8 xxxxxx.

(6) Rozhodnutí, kterým xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx podat xxxxxxxx.

(7) Xxxxxxx-xx x xxxxxxxx rozhodnutí o xxxxxxx xxxx vratitelný xxxxxxxxx, vrátí jej xxxxxxx daně xxxxxxxx xx 10 xxxxxxxxxx xxx xx uplynutí xxxxx xxxxx xxxxxxxx 5, a xx xx účet uvedený x xxxxxxx o xxxxxxx daně. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx vrací x xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx. Pokud xx xxxxxxxxxx přeplatek vrácen xx xxxx, xxxxx xx xxxxx v xxxxx členském xxxxx, xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx. Xxxx převodu u xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx prováděných x účtu je xxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxx.

(8) Xxxx-xx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 7, xxxxxxx daně za xxxx xxxxxxxx uhradí xxxxxxxx úrok xxxxx daňového řádu. Správce daně xxxxx xxxxxxxx xxxx xx účet xxxxxxx x xxxxxxx o xxxxxxx xxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx, xxxxx nepředložil xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 5 xxxx dokud xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxx poskytnuty xxxxx §82a odst. 7.

(9) X xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx jiným xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, je žadatel xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx částky; xxxxxxxxx uhradit xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxx, x období, xx xxxxx xx xxxx xxx xxxxxxx, xx stala nebo xxxx plátcem, pokud xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx. Xxxx xx počítá xx xxxx, jako by xxx x xxxxxxxx x úhradou xxxx, xxxxxxxxxx xx za xxxxx xxxx od xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(10) X povinnosti xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxx podle xxxxxxxx 9 xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx původní xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxx xxxxx, popřípadě xx xxxxx v xxxxxxx odpovídajícím xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx částky. Povinnost xxxxxxx částky poskytnuté xxxxxxxx nebo v xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx 3 xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, kterým xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx xxxx dosaženo xxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Není-li xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx jako xxx xxxxx daňového řádu.

§83

Xxxxxxx daně xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx k xxxx

(1) Nárok na xxxxxxx xxxx za xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx v xxxxxxxx přijaté xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx na území Xxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxx xxxx osoba, xxxxx v období, xx xxxxx žádá x xxxxxxx daně, x xxxxxxxx neuskutečňuje xxxx xxx tato xxxxxx:

x) dovoz xxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxx od xxxx bez nároku xx xxxxxxx xxxx,

x) xxxxxx xxxxx §69,

x) xxxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx plátce nebo xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx, nebo

e) xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx správního xxxxx.

(2) Na xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx x poskytnutí vybrané xxxxxx, xx kterou xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, se xxxxxxxxx xxxxxxxx 3, 9 x 10.

(3) Daň xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx, xx xxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx sídlo, xxxxxxxxxx xxx z xxxxxxx hodnoty nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx daň xx xxxxxxxx, xxxx xxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx k xxxx xx sídlem x tuzemsku xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx. Xxxxx na xxxxxxx xxxx může xxx zahraniční xxxxxx xxxxxxxx x zboží x xxxxxx za xxxxxxxxx podmínek, xx xxxxx xxxx být xxxxxxx uplatněn xxxxx xx odpočet xxxx.

(4) Xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx zahraniční xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx město Prahu xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx, xx xxxx xxxxxx xxxxx podat xxxxxxxxxxxx.

(5) Žádost xxxx xxxxxxxxxx xxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, které xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx doklady xxx dovozu zboží xx tuzemska a xxxxxxxx x xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx, že xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x dani x xxxxxxx xxxxxxx xxxx jiné xxxxxxx xxxx ve třetí xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx ke xxxxxx xxxx v xxxx, xxx je xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx nesmí xxx xxxxxx než 1 rok od xxxx vydání,

d) xxxxxxx xxxxxxxx prohlášením, xx x období, za xxxxx žádá o xxxxxxx daně, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1.

(6) Xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxx jdoucí xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx, ale xx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx rok. Období xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx být xxxxxx než tři xxxxxx xxxxx x xxxxxxx, xx se xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx kalendářního xxxx. Xxxxxx x xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx kalendářního xxxx xxxx obsahovat xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxx xx příslušného xxxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxx nesmí xxxxxxxxx xxxxxxx daně, xxxxx se vztahuje x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx x xxxxxxx daně xx xxxxxxxxx kalendářní xxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xx 30. xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx nárok zaniká.

(7) Xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, ve kterém xx xxxx xxxxx xxxxx, xx daň x xxxxxxx xxxxxxx xxxx obdobná všeobecná xxx ze xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx.

(8) Xxxxxxx xxxx vrátí xxxxxxxxxx xxxxxx na účet xxxxxxx x žádosti x xxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx. Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx v jakémkoli xxxxx státě, poplatky xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx k xxxx xxxxxxxxxx osobě.

(9) Xxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx

x) xxxxxxx 7&xxxx;000 Xx xx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx kalendářní xxx, xxx ne xxxxxx xxx 3 xxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx 1&xxxx;000 Xx za období xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxx 3 měsíce, xx-xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.

(10) Druhy xxxxx a xxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxx vrátit, xxxx:

x) xxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx pro osobní xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx náklady, xxxxxxx xx xxxxxxxxx x stravování zahraniční xxxxx,

x) xxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx.

(11) V xxxxxxx, xx vrácení xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx způsobem, xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx neoprávněně xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xx xxxxx den xx xxxxxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(12) X xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx úrok z xxxxxxxx vydá xxxxxxx xxxx rozhodnutí, xx xxxxxx současně původní xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx, nebo xx xxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx neprávem xxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx 3 xxx xxx dne xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxx přiznán xxxxx xx vrácení částky xxxx, jehož xxxx xxxxxxxx podvodně xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxx daňového řádu.

§84

Vracení xxxx fyzickým xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx

(1) Xxxxx xx xxxxxxx daně xxxxxxxxx x xxxx zboží xxxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx

x) nemá místo xxxxxx xx xxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxx jejího pobytu xx xxxxx xxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx totožnosti, xxxxx uznává za xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx (xxxx xxx "zahraniční fyzická xxxxx").

(2) Xxxxx xx xxxxxxx daně zahraniční xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxx xxxx obchodní xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx zboží, jehož xxxx včetně xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxx 2&xxxx;000 Xx,

x) xxxxxxxxx zboží podle xxxxxxx b) xx 3 xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, ve kterém xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx uvedené na xxxxxxx x prodeji xxxxx, xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx xx povinen xx xxxxxxxx zahraniční xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx 2 xxxxxxxxxxxx x xxx, xx xx xxxxxx xxxxx xxxx "XXX XXXXXX" x na druhém xxxx "XXXX"; doklad x xxxxxxx zboží xxxx xxxx obsahovat xxxx údaje:

a) xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxx xx jménu x xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx identifikační xxxxx xxxxxx, který xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx plnění,

c) xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) evidenční xxxxx dokladu,

e) xxx xxxxxxxxxxx zdanitelného plnění,

f) xxxxx xxxx x xxxxxx xxxx,

x) xxxx xxxx,

x) výši ceny xxxxxx daně xxxxxx,

x) xxxxx x místo xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx vyveze.

(4) Xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx zboží:

a) xxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx,

x) xxxxxxxx výrobky,

c) xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) potraviny x xxxxx xxxxx xxxxxxx xxx kódem nomenklatury xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx 01 až 21.

(5) Celní xxxx xxxxxxx splnění podmínek xxxxx xxxxxxxx 2 xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, nebo xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx Xxxxxxxx unie.

(6) Xxxxx xx vrácení xxxx se uplatňuje x xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx zdanitelné xxxxxx. Xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x ve xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx vyhotovení xxxxxxx o xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx x xxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx xxxxxx úřadem xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(7) Plátce xxxxxxxx daň xxxxx xxxxxxxx v daňovém xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, xx kterém xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, a xxxxxxxxxx xx 3 let xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxx xxxxx&xxxx;xxxx potvrzení x xxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx podle odstavce 2 xxxx celním xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxx povinen xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx v §35 xxxx. 2.

(8) Xxxxx xx xxxxxxx daně xxxxxxxxxx xxxxxxx osobě xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx o xxx, xx splnění xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 bylo xxxxxx xxxxxx potvrzeno xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 6 kalendářních xxxxxx xx konce xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

§85

Xxxxxxx xxxx xxxxxx xx zdravotním postižením

(1) Xxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx má xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxx účely xxxxxx xxxxxxxxxx xx osobou xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx fyzická osoba, xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx se zdravotním xxxxxxxxxx na jí xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx.

(3) Xxx xx vrací za xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx jedné nebo xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx 5 xxx xx xxxxxxxx výše 100 000 Kč. Xxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx pěti let xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx.

(4) Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx odstavce 3 může xxxxx xx zdravotním postižením xxxxxxxx nejdříve xx xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx.

(5) Xxx xxx osobě xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vrátit xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 3, x xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2.

(6) Xx-xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dodáno xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, může xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx vrácení xxxx xxxxxxxxx ze xxxxxxx xxxx xxxxx §90. V tomto xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §90.

(7) Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx daně xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx postižením uplatnit xxxxxxxxxx do 3 xxx xx konce xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx postižením xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx vozidla, xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx měsíce, xx xxxxxx xx zdanitelné xxxxxx uskutečnilo, x xx xx xxxx xxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(8) Xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, která xx xxxxx xx xxxxxxx zaplacené xxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2, může xxxxxxxx tento xxxxx xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx místa xxxxxx.

(9) Xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx

x) jméno, xxxxx xxxxxx a xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) rozhodnutí xxxxx odstavce 2,

x) xxxxxx doklad podle §28 xxxx xxxxxx x xxxxxxx motorového xxxxxxx.

(10) Xx dokladu x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx plátce xxxxxxx xxxxx

x) xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxx xx xxxxx x sídlo xxxxxx, xxxxx uskutečňuje zdanitelné xxxxxx,

x) daňové xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx, pro xxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx,

x) xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx plnění,

g) xxxxx xxxx x základ xxxx,

x) xxxx daně,

i) xxxx ceny xxxxxx xxxx xxxxxx.

(11) X xxxxxxx, že xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx 8, ve xxxxx 60 xxxxxx xx xxxxxxx daně vlastnické xxxxx x motorovému xxxxxxx převede xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx vrátit xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xx účet xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, x xx nejpozději xx 30 xxx xxx xxx, kdy x xxxx skutečnosti došlo. Xx xxxxxx lhůtě xxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx správci xxxx xxxxxx, že xxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx část vrací.

(12) Xxx xxxxxxx poměrné xxxxx xxxxxxxxx částky xxxxx odstavce 11 xx xxxxxxx x xxxxx měsíců, který xxxxxxxx měsíc, ve xxxxxx osoba xx xxxxxxxxxx postižením xxxxxxxxxx xxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx pronajala, xx xxxxxxxx lhůty xxxxx xxxxxxxx 11.

§86

Xxxxxxx daně ozbrojeným xxxxx xxxxxx xxxxx

(1) Xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxx vybraných xxxxx xxxxx nebo služeb xxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx státu60), xxxxx xx členem Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxxx x Partnerství xxx xxx, xxxxx xxx Xxxxxx republikou, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx je součástí xxxxxxx xxxxxxxx řádu, xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xx v xxxxxxxx osvobodí xx xxxx,

x) Ministerstvo xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx služeb xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xx-xx xxxxxx xxxxxxxxxx od xxxx xxxxx §68 xxxx. 10, xxxxx xx xxxxxxx daně xxxxx uplatnit.

(3) Vybranými xxxxx zboží nebo xxxxxx podle xxxxxxxx 1 xx xxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxx personál,

b) xxxxx xxxx služby pořizované x rámci xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx v xxxxx xxxxxx projektu x xxxxxx související s xxxxxxxx tohoto zboží xxxx těchto staveb.

(4) Xxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx 1 vzniká xxxxx xx xxxxxxx xxxx dnem, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx na xxxxxxx. Xxxxx uvedené x xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxxx xx vrácení xxxx xxxxxx xxxxx ve xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x prostředků Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxx smlouvy xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxx xxxxxxx v odstavci 1 xxxxxxx nárok xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx financí s xxx, že xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Pokud xxxxxxx xxxx xxxxxx, xx xxxxxx o xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, nebo xxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x) k xxxxxxxxxx xxx či xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(6) Xxxxxx x xxxxxxx daně xxxx xxx xxxxxxxx daňovými xxxxxxx nebo xxxxxxx x prodeji zboží xxxx poskytnutí xxxxxx. Xxxxxx doklady xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx předložené osobou xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 písm. x) xxxx být opatřeny xxxxxxxx xxxxxxxx "nákup xxxxxx x xxxxxxxxxx XXXX".

(7) Xxxxxx x xxxxxxx zboží xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxx firmu nebo xxxxx, xxxxxxx ke xxxxx x sídlo xxxxxx, xxxxx uskutečňuje xxxxxxxxxx plnění,

b) xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx plátce, xxxxx xxxxxxxxxxx zdanitelné xxxxxx,

x) označení osoby xxxxxxx x odstavci 1, x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx x xxxxxxx zdanitelného xxxxxx,

x) evidenční xxxxx xxxxxxx,

x) den xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxx a xxxxxx xxxx,

x) xxxx xxxx.

(8) Xxxxxxx daně xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx tyto xxxxx. Nárok xx xxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxx do 12 kalendářních xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxxx xxxxx vznikl.

(9) Xxxxxx-xx xxxxx, xxxxx byla xxx vrácena xxxxx xxxxxxxx 9, xx xx vrácení xxxx xxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx správci xxxx prostřednictvím Xxxxxxxxxxxx xxxxxx, a to xxxxxxxxxx xx 30 xxx ode xxx, xxx xxxx skutečnost xxxxxxxx.

(10) Pro xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 je xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx daně Xxxxxxxx úřad xxx xxxxxx město Prahu.

§86x

Xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx

(1) Xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx daně xx pro účely xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Vznikne-li x xxxxxxxx vyměření xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxx správce xxxx xxxxxxxx subjektu bez xxxxxxx do 30 xxx xx tohoto xxxxxxxx.

§86x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 80/2019 Xx. x účinností xx 1.4.2019

Díl 12

Prodej xxxxx xx xxxx bez xxxx x přidané xxxxxxx

§87

Xxxxxx xxxxx za xxxx bez xxxx

(1) Xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx osobě xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx výstupu x xxxxx Evropské xxxx xx ceny xxx xxxx xxxxx

x) xx základě pravomocného xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxx xxxx,

x) x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x prodeji xx xxxx xxx xxxx xxxx na xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx a

c) xx xxxxxxx, xx xxxx xxxxxx xxxxxxx je xx třetí xxxx xxxx xx třetím xxxxx.

(2) V xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx správcem daně xxxxx úřad místně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) X zboží, které xxxx dodáno xxxxxxx x xxxxxxxx a xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx uvedených x xxxxxxxx 1 xxxx. x), může držitel xxxxxxxx x xxxxxxx xx ceny xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx odpočet xxxx xx xxxxxxxx stanovených xxxxx xxxxxxx.

(4) Xx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxx xxxx se použijí xxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxx xx ceny xxx xxxxxxxxx daně obdobně.

XXXXX XXX

XXXXXXXX XXXXXX

§88

§88 xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 196/2014 Sb.

§89

Xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxx je xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx cestovní xxxxxx, xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, při xxxxxxxxxx xxxxxxxx služby xxxxxxxxxxx.

(2) Xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx

x) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx, která xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxx, které xx poskytnuta cestovní xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx zákazníkovi, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx ruchu61) x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx jednotlivé xxxxxx xxxxxxxxxx ruchu x zboží xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx k xxxx; xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx k uskutečnění xxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxx více xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx osob xxxxxxxxx k dani; xx xxxxxxxx xxxxxx xx považuje i xxxxxxxxxx služby xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx pouze xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx ruchu ubytování xxxx xxxxxxx xxxx.

(3) Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx je xxxxxxxx xxxx přirážka xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx služby xxxxxxx x xxx z xxxxxxxx. Xxxx přirážka xx xxxxxxx jako xxxxxx mezi xxxxxxxx xxxxxxx částkou, xxxxxx xxxx úplatu obdržel xxxx má obdržet xxxxxx od xxxxxxxxx xxxx třetí xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, a součtem xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx cestovního ruchu x zboží nakoupené xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx k xxxx, xxxxx xxxx přímo xxxxxxxx do xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx mezi xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxx úplatu xxxxxxx xxxx xx obdržet xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx poskytnuté xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx za xxxxxxxxx období, x xxxxxxxx xxxxxxx, kterou xxxxxxxxxxxx cestovních xxxxxx xxxxxxx xxxx má xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx zboží xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxx, xxxxx xxxx přímo zahrnuté xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx toto xxxxxxxxx xxxxxx. Xx-xx xxxxx rozdíl záporný, xxxxxxxx daně je xxxx.

(4) Xxx poskytnutí xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx plnění xxxxx, xxx má poskytovatel xxxxxxxxxxx službu xxxxx. Xxxxx xx však xxxx služba poskytnuta xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxx xx tato xxxxxxxxxx umístěna.

(5) Poskytovatel xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx přiznat xxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, pokud xx přirážka xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx přiznat xxx nejpozději x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx služba xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx den xxxxxxxxxx xxxxxxxx služby xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx.

(6) X xxxxxxxx xxxxxx xx uplatňuje xxxxxxxx xxxxx daně.

(7) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx od xxxx s nárokem xx xxxxxxx daně. Xxxxxxxx služby xxxxxxxxxx xxxxx nakoupené od xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x dani xxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxx zemi, tak x xx území Xxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx s xxxxxxx xx odpočet xxxx jen x xxxxxx odpovídajícímu poskytnutým xxxxxxx ve třetí xxxx x na xxxxx Evropské unie. Xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx zemi xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx osob x xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx.

(8) Poskytovatel xxxxxxxx xxxxxx nemá xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxx daně x xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx od xxxxxx xxxx xx osob xxxxxxxxxxxxxx x xxxx x xxxxx členském xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(9) Xxx xxxxxxxxxx cestovní xxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxx dokladu xxxxxx xxxx "xxxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx služba". Xxx xxxxxxxxxx cestovní xxxxxx nesmí xxx xx xxxxxxx dokladu xxxxxxxxxx uvedena xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx.

(10) Xxxxxx, kterému byla xxxxxxxxxx cestovní xxxxxx, xxxx xxxxx xx xxxxxxx daně x xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx zaplatit v xxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx službu.

(11) Pokud xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx služby xxxxxxxxx vlastní xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, které xxxxx zahrnout xx xxxxxxxx služby, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx a xxx se xxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx majetku, xxxxx xx považuje xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx daně.

(12) Pokud xxxxxxxxxxxx cestovní xxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx je povinen xxxxxx zvláštní režim, xx xxxx povinen xxxx v xxxxxxxx xxx účely xxxx x přidané hodnoty xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx způsobů xxxxxxxxxxx xxxx.

(13) Xxxxxx xx xxxxxxx opravit základ xxxx x xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx při xxxxx xxxx nakoupené xxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx poskytnutou cestovní xxxxxx podle odstavce 3, případně jiné xxxxx, pokud tato xxxxx xx xx xxxxxxxx zvýšení xxxx xx výstupu. Xxxxxx xxxxxxxxx a opraveného xxxxxxx daně se xxxxxxxx xx samostatné xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxx změny xxxx xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx za xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3, případně xxxx změny. Pro xxxxxxx daně xx xxxxxxx sazba daně xxxxxx ke xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zdanitelného xxxxxx. Jestliže xxxxx xxxx xxxxxxxxx služby xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3, xxxxxxxx xxxx xxxxx, xx xx xxxxxxxx xxxxxxx daně na xxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx daně x xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(14) Pokud xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx povinné x xxxx, xxxxx není xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx zvláštní režim x uplatňuje x xxxxxxxxxxxx nakoupených xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx daň xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx sazby xxxx, xxxxx všechny xxxxxxxxx xxxxxx cestovního xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx jsou xxxxxxxxxx x tuzemsku.

(15) Xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx plátce, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x zajištění xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xx účet xxxx xxxxx. Xxx se xxxxxxxx z úplaty, xxxxxx xxxxxx obdržel xxxx má xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx cestovní xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx částku xxxxxx daně. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx služby xxxxxx x xx xxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxx x nárokem xx xxxxxxx daně, xxxxx jednotlivé služby xxxxxxxxxx ruchu xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx poskytnuty ve xxxxx xxxx. Pokud xxxx služby xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxx, xxx x xx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx cestovní xxxxxx xxxxxx a xx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxx na xxxxxxx xxxx jen x xxxxxx odpovídajícímu xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx mimo xxxxx Xxxxxxxx unie x xx xxxxx Xxxxxxxx xxxx. Pro xxxxxxxx xxxxxx cestovního ruchu xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx platí odstavec 7 věta xxxxx xxxxxxx.

§90

Xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx, uměleckými xxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx

(1) Xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxx

x) xxxxxxxxxx díly, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx v příloze č. 4,

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx x dalšímu použití x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx po opravě, xxxxx uměleckých xxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v příloze č. 4 a xxxxx xxxxxxx kovů x xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx osoba xxxxxxxxxxxx x xxxx v xxxxx členském xxxxx, xxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx činností xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx xxxxx, umělecké xxxxxxxx, sběratelské xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx xx xxxx xxxx osoby, xxxxx xx náleží xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx dodání xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx zboží xxxxxxxxxxxx xxxxxx x rámci xxxxxxxxxxx na xxxxx Xxxxxxxx xxxx

x) xxxxxx xxxxxxxxxx x dani,

b) xxxxxx xxxxxxxx x xxxx se sídlem x xxxxxxxx, která xxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx není xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxx xxxxxxxx k xxxx, xxx xxxxxx xx xxxxxx tohoto zboží xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx §62 xxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx

x) jiným xxxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxx xxxxxx tohoto xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(3) Při použití xxxxxxxxxx xxxxxx je xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxx x přirážky. Xxxx xxxxxxxx se stanoví xxxx rozdíl xxxx xxxxxxxx cenou xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xx xxxx. Xxx xxxxx xxxxxx ustanovení xx rozumí

a) xxxxxxxx xxxxx úplata, xxxxx xxxx nebo xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx osoby, xxxxx xx xxxxx dodáno, xxxx xx xxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx, xxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx obchodníkem xx xxxxx, xxxxx xx zboží dodáno, x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx v §36 xxxx. 5 a 13,

x) xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x), xxxxx xxxx nebo xx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, která xx zboží xxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx nepřevyšuje 1&xxxx;000 Kč, xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx období, x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx daně. X tomto xxxxxxx xx přirážka xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx prodejní xxxxx xx dodané xxxxx x celkovou pořizovací xxxxx xx nakoupené xxxxx, xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxx příslušné xxxxx xxxx.

(5) Xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxx používání zvláštního xxxxxx xxx xxxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx, xxxxx sám xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx díla, xxxxx xx dodal autor xxxx nebo xxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(6) Při xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 3 xxxx 4 xx xxxx zdaňovací xxxxxx.

(7) Pokud xxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 5, je xxxxxxx xxxxxxxx základ xxxx xxxxx xxxxxxxx 3. Xxxxxxxxxx cena xxx xxxxxxx přirážky xxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 5 písm. x) xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx při xxxxxx xxxxxx zboží a xxxx xxxxxxxx při xxxxxx xxxxx.

(8) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 5 xx xxxxxxxxx povinen xxxxxxx správci xxxx. Xxxxxxxxx je povinen xxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxx nejméně xxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx dne xxxxxxxx.

(9) Xxxxx při xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, sběratelského xxxxxxxx xxxx starožitnosti xxxx xxxxxxx podmínky xxx xxxxxxxxxx vývozu xxxxx xxxxx §66, xx xxxxxx tohoto zboží, xxxxxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx od daně.

(10) Xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx, xxxxxx xx povinen xxxxxxxx x xxxxxxxx ceně xxxxx, které mu xxxx dodáno obchodníkem, xxxxx je xxxxxx xxxxxx xxxxx předmětem xxxxxxxxxx xxxxxx.

(11) Obchodník xxx dodání xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx režimu, nemá xxxxx xx odpočet xxxx

x) u xxxxxxxxxx xxxx, sběratelského xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, které xxx xxxxxx,

x) u xxxxxxxxxx díla, které xx xxxxx xxxxx xxxx nebo xxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(12) Xxxxx xx použije zvláštní xxxxx xxx xxxxxx xxxxx xx jiného xxxxxxxxx státu, nepoužije xx §8 x 64. Zvláštní režim xxxxx xxxxxx při xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx z xxxxxxxx xx jiného xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxx zboží, xxxxx xxx při xxxx pořízení xxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxx.

(13) Xxxxx obchodník xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx používá xxxxxxxx xxxxx, je xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxx xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx plnění xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

(14) Xxx dodání xxxxx, které xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx režimu, xxxx xxx na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx "xxxxxxxx xxxxx - použité xxxxx", "xxxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx xxxx" xxxx "xxxxxxxx režim - xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx". Xxx dodání xxxxx, které xx xxxxxxxxx zvláštního režimu, xxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx daň xxxxxxxx xx xxxxxxxx, s xxxxxxxx dokladu x xxxxxxx xxxxxxxxxx vozidla xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx postižením.

(15) Xxxxxxxxx xx nárok xx xxxxxxx daně xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx plnění xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx-xx xxx xxxx xxxxxxxxx dodání xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx x

x) umělecké xxxx, xxxxxxxxxxx předmět xxxx xxxxxxxxxxxx, které xxx dovezl,

b) xxxxxxxx xxxx, které xx

1. xxxxx xxxxx díla xxxx jeho xxxxxx xxxxxxxx, nebo

2. dodala xxxx xxxxx povinná x dani, xxxxx xxx xxxxx dodání xxxxxxxxx zvláštní režim.

(16) Xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 15 vzniká xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, ke xxxxxxx xx xxxxxxx přiznat xxx z tohoto xxxxxx xxxxx.

§91

§91 zrušen právním xxxxxxxxx č. 170/2017 Sb.

§92

Xxxxxxxx režim xxx xxxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxx

x) xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x

1. xxxxxxxx číslem,

2. xxxxxxx xxxxxxx 995 xxxxxxx,

3. xxxxxxxxx připouštěnou xx těchto xxxxxx x

4. xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx x hmotnosti,

b) xxxxx xxxxx, xxxxx

1. xxxx ryzost xxxxxxx 900 xxxxxxx,

2. xxxx xxxxxxxx xx roce 1800,

3. xxxx xxxx xxxx v xxxx xxxxx xxxxxx zákonným xxxxxxxxx x

4. xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx za xxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx tržní hodnotu xxxxxx zlatého xxxxxx x xxxx než 80 %.

(2) Xx xxxx xxx nároku xx xxxxxxx xxxx xx osvobozeno dodání xxxxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx členského xxxxx x xxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx daně xx xxxxxxxx x na

a) xxxxxxxxxx xxxxx s xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x nealokované xxxxx,

x) investiční zlato xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx, a to xxxxxxx xxxxx x xxxxx zakládající k xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx nebo právní xxxxx, nebo

c) xxxxxxxxxxx xxxxxxx x investičním xxxxxx, včetně xxxxxxx x forwardů, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Od xxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx je xxxxxxxxxx služba osobou, xxxxx xxxxx xxxxxx x xx xxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx zlata, xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx dovozu.

(4) Xxxxxx, který xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx přemění xx xxxxxxxxxx xxxxx, se xxxx xxxxxxxxxx, že xxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx podle odstavce 2, xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx.

(5) X xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx zlata xxxxx odstavce 3, xxxx xxx xxxxxxxxx xxx, pokud xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx odstavce 4.

(6) Xxxxxx, xxxxx dodává xxxxxxxxxx xxxxx osvobozené xx daně, xx xxxxx na odpočet xxxx v xxxx xxxx

x) xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx podle odstavce 4,

x) xxx nakoupení, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx následně xxxxxx nebo xxx xxxxxxxx xxxxx osoba xxxxxxx xx investiční xxxxx, xxxx

x) xxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxx investičního xxxxx.

(7) Plátce, který xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx zlato xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx na xxxxxxx xxxx x xxxx výši xxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx dovozu zboží xxxx xxxxxx, přímo xxxxxxxxxxx x výrobou xxxxxxxxxxxx zlata xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx.

(8) Plátce, xxxxx přijme službu xxxxx odstavce 5, xxxx xxxxx dodává xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx x xx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 6 xxxx. x) a x), xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 7, je xxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxx, xxxxx obsahuje xxxx údaje:

1. xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxx ke jménu x sídlo xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx plnění,

2. xxxxxx identifikační xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,

3. xxxxxxxxx číslo xxxxxxx,

4. rozsah a xxxxxxx xxxxxx,

5. den xxxxxxxxx xxxxxxx,

6. den xxxxxxxxxxx plnění xxxx xxx xxxxxxx úplaty, xxxxx před uskutečněním xxxxxx xxxxxxx povinnost xx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx uskutečnění xxxxxx, pokud xx xxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

7. xxxxxxxx xxxxxx za xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx,

8. xxxxx, xxxxx xxxxxxxx a xxxxx xxxxxx xxxxxxx osoby xxxxxxxxx x xxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx a) po xxxx 10 let,

c) xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx osobě povinné x xxxx xxxxxx xxxxxxxx x ryzost xxxxx.

(9) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 8 písm. a) x b) xx xxxxxxxxxx na dodání xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) vydaného Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

XXXXX XX

XXXXX XXXXXXXXX XXXXXX POVINNOSTI

Díl 1

Xxxxxx xxxxxxxxxx

§92x

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) X xxxxxx xxxxxxxxx daňové xxxxxxxxxx xx plátce, xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx plnění s xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx uskutečněno, xxxxxxx xxxxxxx xxx ke xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxxx, xxxxx ke xxx xxxxxxxxxxx zdanitelného xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx povinná x xxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxxx xx zdanitelné xxxxxx, pokud xx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx plnění xxxxxxx xxxx osoba povinná x dani.

(4) Plátce, xxx xxxxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx přenesení xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx výši xxxx x xxxxxxxx xxx účely daně x xxxxxxx hodnoty. Xx xxxxxxxxx vypočtené xxxx xxxxxxxx plátce, xxx xxxxxxx je xxxxxx xxxxxxxxxxx.

(5) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx, že xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx přijal xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx lhůtě, nelze xxxxxx xx dne xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx je xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx.

(6) Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx z xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx plnění x xxxxxx přenesení xxxxxx xxxxxxxxxx, použije xx xxxxx přenesení xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx daň xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §37a xxxx. 1.

(7) Xxxx-xx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx plnění, x xxxxxx, xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx plnění xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xx, xx xxxx xxxxxxxxxx plnění xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx daňové xxxxxxxxxx, a xxxxx xxxxx k xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, považuje xx xxxx plnění xx zdanitelné xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

Díl 2

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx

§92x

Xxxxxx xxxxx

(1) Xx xxxxx se xxx xxxxx tohoto xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxx x xxxxxxx 333 xxxxxxx xxxx vyšší, x xxxxxxxx investičního xxxxx, x xxxxxx neopracované, xxxxxxx xxxxxx, cihly, xxxxx, xxxxxxx, xxxx, xxxxxxx, granálie, xxxxxx, xxxxx, xxxxxx, xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxx při xxxxxx xxxxx §92 xxxx. 4.

(2) Xxx xxxxxx xxxxx plátci, x xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxx režim přenesení xxxxxx povinnosti.

(3) Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §92 xxxx. 5 xxxxxx použije xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx povinnosti.

§92x

Xxxxxx zboží xxxxxxxxx x příloze x. 5 x xxxxxx xxxxxx

Xxx xxxxxx zboží xxxxxxxxx x příloze č. 5 x tomuto zákonu, xxxxxx dodání tohoto xxxxx po xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx, třídění, řezání, xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx, použije xxxxxx xxxxx přenesení xxxxxx xxxxxxxxxx.

§92x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 47/2011 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.4.2011

§92x

Xxxxxx xxxxxxxx věci

(1) Xxx dodání xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx režim xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, pokud xx xxxxxxxxx xxx xxxxx §56 xxxx. 5.

(2) Xxx dodání xxxxxxxx xxxx prodávané xxxxxxxxx x rozhodnutí xxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx použije xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

§92e

Poskytnutí xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx prací

(1) Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, které xxxxxxxxxx xxxxx 41 xx 43 klasifikace xxxxxxxx CZ-CPA xx xxxxx xxxxxxx x 1. lednu 2015, xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx daňové xxxxxxxxxx.

(2) Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx přenesení daňové xxxxxxxxxx.

§92xx

Xxxxxxx xxxxxx přenesení xxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx daňové xxxxxxxxxx při poskytnutí xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxx x:

x) xxxxxx zboží xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx této xxxxxx, nebo

b) xxxxxx xxxxx po postoupení xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx tohoto xxxxx nabyvatelem.

§92ea xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 170/2017 Sb. s xxxxxxxxx xx 1.7.2017

Díl 3

Dočasné xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx daňové xxxxxxxxxx

§92x

Xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx č. 6 x xxxxxx xxxxxx

Xxx xxxxxx xxxxx xxxx poskytnutí xxxxxx xxxxxxxxx x příloze č. 6 x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx daňové xxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxx stanoví nařízením.

§92g

Mechanismus xxxxxx reakce

(1) Xxx dodání xxxxx xxxx xxxxxxxxxx služby xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx přenesení xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx v xxxxxxx, xxx Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x rozsáhlým xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, že xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx povinnosti xxx dodání xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx, tak vláda xxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxxx daňové povinnosti xxxxx xxxxxxxx 1 xx použije xx xxxx nepřesahující 9 xxxxxx.

Xxx 4

Xxxxxxx posouzení

§92h

Předmět xxxxxxxxx posouzení pro xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx závazného xxxxxxxxx xx xxxxxx, xxx se xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx zdanitelného xxxxxx xxxxxxx režim xxxxxxxxx daňové xxxxxxxxxx.

§92x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 360/2014 Xx. x účinností xx 1.1.2015

§92x

Xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxx přenesení daňové xxxxxxxxxx

(1) Generální finanční xxxxxxxxxxx xxxx na xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx určitého xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) X xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx o závazném xxxxxxxxx xxxxxxx uvede

a) xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx se xxxxxx x vydání xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx; x xxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx zdanitelné xxxxxx,

x) xxxxx výroku xxxxxxxxxx x xxxxxxxx posouzení.

§92i xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 360/2014 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2015

XXXXX X

XXXXXX XXXX X XXXXXXXX

Xxx 1

Obecná xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx

§93

Xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx

Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx.

§93a

Místní xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxxxxx skupině xx xxxxxxx daně, který xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx členovi.

(2) Xxx xxxxx xxxxxxxx x xxxx, xxxxx xxxx v xxxxxxxx xxxxx xxxxx daňového xxxx xxxx místo xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxx příslušným xxxxxxxx daně Xxxxxxxx xxxx xxx Xxxxxxxxxxxxxxx xxxx.

(3) Xxx xxxxx xxxxxxxx x xxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxx §6d, xx xxxxxx xxxxxxxxxx správcem xxxx xxxxxxxx úřad xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx je xxxxxxxx xxxxxxx.

§94

Povinná registrace plátce

(1) Xxxxx xxxxxxx k xxxx xxxxxxx x §6 xx povinna xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx do 15 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx překročila stanovený xxxxx.

(2) Plátce xxxxxxx x §6b xx 6e xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx 15 xxx ode xxx, xx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx.

§94a

Dobrovolná xxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxx xxxxxxx k xxxx se sídlem xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx bude uskutečňovat xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx daně, xxxx podat přihlášku x registraci.

(2) Xxxxx xxxxxxx k xxxx, xxxxx nemá sídlo xxx provozovnu v xxxxxxxx a xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx s xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx, xxxx podat xxxxxxxxx x registraci.

(3) Xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx 2 může xxxxx xxxxxxxxx x registraci xxxxxxxx xx xxxxxxxx 1 xxxx xxx xxx, kdy xx xxxx zrušena xxxxxxxxxx xxxxxx x důvodu xxxxxxxxx porušení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx se ke xxxxxx xxxx.

§94x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 502/2012 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2013

§95

§95 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 170/2017 Sb.

§95x

Xxxxxxxxx registrace

(1) X xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx budou xxxxx xxxxxxx, osobu, xxxxx bude zastupujícím xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx za xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx daně xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §93a.

(2) Xxxxxxx xx xxxxx plátcem xx 1. xxxxx následujícího xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx skupiny xxxxxx xxxxxxxxxx xx 31. xxxxx xxxxxxx kalendářního xxxx. Pokud xx xxxxxxxxx podána xx 31. xxxxx běžného xxxxxxxxxxxx xxxx, stává xx xxxxxxx xxxxxxx xx 1. xxxxx xxxxxxx kalendářního xxxx xxxxxxxxxxxxx po xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx xx při xxxxxxx podmínek xxxxxxxxxxx x §5a xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx 1. xxxxx následujícího xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx podá s xxxx xxxxxxxxx žádost x xxxxxxxxxxx plátce xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx 31. xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxx skupina podá xxxxxx xx 31. xxxxx běžného xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx se xxxxx plátce xxxxxx xxxxxxx od 1. xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx žádosti.

(4) Osoba, xxxxx není xxxxxxx, xx xxx splnění xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x §5a xxxxx členem xxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxx měsíce xxxxxxxxxxxxx po xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxx do xxxxxxx.

(5) Osoba xxxxxxx x xxxx xx xxxxxx xxxxxxx ode xxx zápisu xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx rejstříku, pokud xx xx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx převáděno xxxxx

x) zanikajícího xxxxx xxxxxxx, pokud xxxx x xxxxxxxx zániku xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx, nebo

b) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xx v xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx.

(6) Xxxxx xxxxxxx x dani je xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxx obchodní xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx na xx při xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx jmění

a) xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx více xxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxxx jejich přeměny xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x dani, nebo

b) xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx.

(7) Xxxxxxxxx k xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 6 xxxxxxx xxxxx do 15 xxx xxx dne xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(8) X xxxxxxx xxxxxxxxxxx osoby xxxxxxx x xxxx xxxx člena do xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xx skupina xxxxxxxxx uplatnit xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx §79 odst. 1 a 2. Xxxxx na xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx zdaňovací xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx člena.

§96

Povinný registrační údaj

(1) X xxxxxxxxx k xxxxxxxxxx plátce xx xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx uvést xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb, xxxxx xxxx používány xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxx povinná x xxxx xx oprávněna xxxxx, která xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 1 budou xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx.

§97

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx přihlášku x xxxxxxxxxx do 15 xxx ode dne, xx xxxxxx xx xxxxx identifikovanou xxxxxx.

§97x

Xxxxxxxxxx registrace identifikované xxxxx

(1) Osoba povinná x dani může xxxxx přihlášku x xxxxxxxxxx, xxxxx

x) xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxx x

x) xxxx xxxxxxxxxx vybrané xxxxxx x xxxxx zvláštního xxxxxx jednoho správního xxxxx.

(2) Xxxxx xxxxx §6k xxxx §6l xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx.

§98

Zveřejnění xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx osob

Správce xxxx xxxxxxxx způsobem umožňujícím xxxxxxx xxxxxxx údaje x xxxxxxxx plátců x identifikovaných xxxx, x xx

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxxx číslo xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx firmu xxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxx,

x) xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxx xxxxxx v xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx zveřejnění nebo xxxx, že žádné xxxxxx xxxxx účtu xxxxxx určeno x

x) xxxxxxxxxx, xx xx xxxxx o xxxxxx, xxxxx xxxx sídlo xxx provozovnu x xxxxxxxx.

§99

Xxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx měsíc

§99x

Xxxxx xxxxxxxxxxx období

(1) Xxxxxx se xxxx xxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx

x) xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx nepřesáhl 10&xxxx;000&xxxx;000 Xx,

x) není xxxxxxxxxxxxx plátcem,

c) není xxxxxxxx x

x) změnu xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx daně xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxx změnu xxxxxxxxxxx období xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx xxxxxxx daně, xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx obdobím xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Změnu xxxxxxxxxxx období podle xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxx pro kalendářní xxx, x němž xxx plátce xxxxxxxxxxx, xxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx. X xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx konce xxxxxx xxxxx xxxx, x xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx kalendářní xxx; takto podaná xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x).

(4) Stane-li xx xxxxxx, jehož xxxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xx následujícího xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx, kdy xx xxxx nespolehlivým xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx obdobím xxxxxxxxxx xxxxx.

(5) Obrat xx xxx účely xxxxx zdaňovacího xxxxxx xxxxxxx

x) xxx xxxx xxxxxxxxxx korporací jako xxxxxx xxxxxx obchodních xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx na xxxx,

x) xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

1. xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx nástupnickou obchodní xxxxxxxxx a xxxxxx xxxx nástupnické obchodní xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx,

2. xxxxxxxxxx xxxx součet xxxxxx xxxxxxxxx části xxxxxxxxxxx xxxxxxxx korporace xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx,

x) xxx xxxxxxx xxxxx xx společníka xxxxxxxx společnosti jako xxxxxx obratu xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, která xx xxxxxxx xxx likvidace, x xxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxx xx xxxxxxx xxxxx této xxxxxxxxxxx.

§99b

Zdaňovací období x xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxx, xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx období xxxxxx dnem, xxx xxxxxxx xxxxxx rozhodnutí x úpadku, x xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx kalendářního měsíce. Xxx xxxxxx xx xxxxxxxx měsíce, xx xxxxxx nastaly účinky xxxxxxxxxx o úpadku, xx skončení xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxx kalendářní xxxxx.

(2) Xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, do xxxxx kalendářního xxxx xx zdaňovacím xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxx změnit xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx bezprostředně xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx došlo xx skončení insolvenčního xxxxxx.

§100

Xxxxxxxx xxx účely xxxx x xxxxxxx xxxxxxx

(1) Plátce nebo xxxxxxxxxxxxxx osoba xxxx xxxxxxx vést x xxxxxxxx xxx účely xxxx z přidané xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxx daňovým xxxxxxxxxxx, x xx x xxxxxxx potřebném xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx hlášení xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Plátce xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx pro xxxxx daně z xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx zdanitelných xxxxxx, xxxxx použije xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx plnění, x xxxxx byly xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(3) Plátce je xxxxxxx vést v xxxxxxxx xxx xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

x) uskutečněných xxxxxx, která xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxx předmětem xxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) X evidenci xxx xxxxx xxxx x xxxxxxx hodnoty xxxx xxxx skupiny odděleně xxxxxx, která xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

§100x

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx účely xxxx z xxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx z xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxx vést x evidenci pro xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x jednotlivých xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxx, xxxxx uskutečňuje xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x hodnotě xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx §8 xxxx. 3, x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx států.

§101

Obecná ustanovení x xxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxxxx xx povinnost xxxxx

x) xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) osoba, která xxxx plátcem x xxxxx xxxxxxx povinnost xxxxxxx xxx, xxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xx xx 25 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx §108 xxxx. 4 písm. x), a xx xx 25 dnů xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dodání xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx je xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x v xxxxxxx, xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx přiznat xxx.

(4) Plátce, xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx ani provozovnu, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx zdaňovací období, xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx povinnost xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx. Nevznikla-li xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx nebo xxxxxxxxx přiznat xxxxxx xxxxxxxxxx od daně, xxxxxxxxx tuto xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx.

(5) Nevznikla-li xxxxxxxxxxxxxx xxxxx ve xxxxxxxxxx xxxxxx povinnost xxxxxxx daň, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx.

§101x

Xxxxxxxxxxxx forma podání

(1) Xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx elektronicky

a) daňové xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx přiznání,

b) kontrolní xxxxxxx nebo jiné xxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §19,

x) xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, dodatečnému xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx

x) xxxxxxxx hlášení xxxx následné souhrnné xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxx oznámení x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx; xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxx uvedená x xxxxxxxxxx 1 x 2 lze učinit xxxxxxxxxxxx pouze datovou xxxxxxx&xxxx;x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x struktuře xxxxxxxxxx xxxxxxxx daně

a) xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxx právní předpis xxxxxxx účinky vlastnoručního xxxxxxx,

x) x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx se lze xxxxxxxxx xx jeho xxxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx řádu.

(4) Xxxxxx xxxxxxx x odstavci 1 nebo 2, x xxxxxxx xx xxxxxxxxx učinit jej xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx datovou s xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx ve formátu xxxx xxxxxxxxx zveřejněné xxxxxxxx xxxx, je xxxxxxxx.

§101x

Xxxxxxxx ustanovení x xxxxxxxx daňového xxxxxxxx

(1) Xxxxxx přiznání xx xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxx došlo k xxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx skupiny, se xxxxxx xx 30 xxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx, pokud ode xxx xxxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxx podání xxxxxxxx xxxxxxxx uplynulo xxxx xxx 30 xxx.

(2) Xxxxxxx-xx soud x xxxxxx člena xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx do 30 xxx xxx xxx xxxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxx xxxxxx xxxxx skupiny xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx do xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx účinnosti xxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxxxx xx zdaňovací xxxxxx, xx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxx za xxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx je xxxxxxx xxxxx daňové xxxxxxxx xx zdaňovací xxxxxx, xx xxxxxx xxxxx ke smrti xxxxxxxxxxx, xx

x) 3 xxxxxx ode xxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx

x) 25 dnů xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx došlo xx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x) xx 25 dnů xx xxxxxxxx zdaňovacího období, xx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx méně než 25 dnů.

(5) Xx xxxxx podle xxxxxxxx 4 xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx daňové xxxxxxxx xxxx dodatečné xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx za xxxxxxxxxxxxx zdaňovací xxxxxx, x xxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.

(6) Xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, 2 x 4 xxxxx xxxxxxxxxx.

§101x

Xxxxxxxxx xxxxx kontrolní xxxxxxx

Xxxxxx xx povinen xxxxx xxxxxxxxx hlášení, xxxxx

x) xxxxxxxxxx zdanitelné xxxxxx s xxxxxx xxxxxx x tuzemsku, xxxx xxxxxx xxxxx xxxx uskutečnění xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx povinnost xxxxxxx xxx,

x) ze xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx, xxxx x úplaty, xxxxxx přede dnem xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

1. vznikla xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx přiznat xxx xxxxx §108 xxxx. 2, 3 xxxx §108 odst. 4 xxxx. x) xxxx

2. xxxxxxxxx xxxxx xx odpočet xxxx, xxxxxx vůči xxxx xxxxxxxx jiný xxxxxx,

x) xx zvláštním xxxxxx xxx investiční zlato

1. xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx §92 xxxx. 5,

2. xxxxxxxxxx xxxxxx investičního xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx, x xxxxxxx xx nárok xx xxxxxxx xxxx xxxxx §92 xxxx. 6 xxxx. b) a x), xxxx

3. investiční xxxxx vyrobil nebo xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §92 xxxx. 7.

§101x

Xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx hlášení

(1) X xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx

x) identifikační x xxxxxxxxx údaje xxxxxx,

x) xxxxx týkající xx xxxxxx x xxxxx, xxxxx tato xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx se uplatnění xxxxxx xx xxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xx kontrolní xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx zprávy vyžadující xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxx potvrzeno xx xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxx ve xxxxx pro podání xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§101x

Xxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, podává xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx, x to xx 25 dnů xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Plátce, který xx fyzickou xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx hlášení xx lhůtě xxx xxxxxx daňového xxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xxxxx xxxxxxxxxx.

§101x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 360/2014 Sb. s xxxxxxxxx xx 1.1.2016

§101f

Opravné x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Před xxxxxxxxx lhůty k xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx podal, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx; x xxxxxxxxxxx kontrolnímu xxxxxxx xx xxxxxxxxxx.

(2) Zjistí-li xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xx 5 pracovních xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx neúplných xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, ve xxxxxx tyto xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxx následné xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x kontrolním xxxxxxx, xxxxxxxxx-xx zákon xxxxx.

§101x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 360/2014 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2016

§101g

Postup xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx hlášením

(1) Xxxxxx-xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx stanovené xxxxx, xxxxx správce xxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx do 5 xxx xx xxxxxxxx xxxx výzvy.

(2) Xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x kontrolním xxxxxxx xxxxxxx, popřípadě prověří x v xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx úplnosti xxxxx xxxxxx, xxx xxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx, popřípadě xxxxxxx xxxxx potvrdil.

(3) Plátce xx xxxxxxx xx 5 pracovních xxx xx oznámení výzvy xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxxx xxxx neúplné xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, a xx xxxxxxxxxxxxxxx následného xxxxxxxxxxx xxxxxxx; xxxxx xxxx toto xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx včas xxxxxx, xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxx.

(4) Správce xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x kontrolním xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x xx xxxxxxxxxxxxxxx

x) xxxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) veřejné xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx adresu xxxxxxx xx xxx účelem xxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx datovou xxxxxxxx.

(5) Xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 40/2017 Sb.

(6) X xxxxxxx, xx xxxxxx, který xxxx xxxxxxxxxxxx datovou xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, odstavec 4 xx xxxxxxxxx.

§101x

Xxxxxxxx xx porušení xxxxxxxxxx související x xxxxxxxxxx hlášením

(1) Xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx mu xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx

x) 1&xxxx;000 Xx, xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx, aniž xx k xxxx xxx xxxxxx,

x) 10 000 Xx, xxxxx xxx xxxx x náhradní xxxxx xxxx, xx x xxxx xxx xxxxxxxx xxxx vyzván,

c) 30&xxxx;000 Kč, xxxxx xxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxx xx xxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx uvedených x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) 50&xxxx;000 Xx, pokud xxx xxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxx xxxxx pokutu xx 50 000 Xx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx nesplněním xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx, pokutu xx 500&xxxx;000 Xx.

(4) X xxxxxxxxxx platit xxxxxx xxxxx odstavce 1 rozhodne xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx do xxxxxxxx xxxx.

(5) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 xx xxxxxxx xx 15 xxx xx právní xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx.

(6) Xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx podle odstavců 2 x 3 xxx xxxxxxx daně, xxx xxxxxx nebyla x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx z xxxxxxx xxxxxxx. Xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x míře xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx.

§101x

Xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxx lze xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx.

(2) Pokutu xxx xxxxxx xxxx rozhodnout x povinnosti ji xxxxxx xxxxxxxxxx do 3 xxx xxx xxx, xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, pokud xxxxx platební xxxxx, xxxxxx je rozhodnuto x xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx do 6 xxxxxx xxx xxx, xx kterém xxxxx x porušení povinnosti.

§101x

Xxxxxxxxx vzniku pokuty xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxx pokutu xxxxx §101h xxxx. 1 písm. x) xxxxxxxx, pokud x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§101x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 243/2016 Xx. x účinností xx 29.7.2016

§101k

Prominutí pokuty xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx správce xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §101h xxxx. 1 písm. x) xx d).

(2) Xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx prominout xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxx k xxxxxxxx kontrolního xxxxxxx xxxxx z xxxxxx, xxxxx lze x xxxxxxxxxxxx x okolnostem xxxxxx xxxxxxx ospravedlnit. Xxx tom není xxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxx x prominutí xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 lze xxxxx xxxxxxxxxx do 3 xxxxxx xxx dne xxxxxx moci xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx bylo xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxx žádosti x xxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx výměru, xxxxxx bylo xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx uhradit xxxx xxxxxx.

§101x vložen xxxxxxx předpisem č. 243/2016 Xx. x xxxxxxxxx xx 29.7.2016

§102

Xxxxxxxx hlášení

(1) Xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, pokud xxxxxxxxxx

x) dodání zboží x xxxxxxxx do xxxxxx členského státu xxxxx registrované x xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx zboží kupujícímu xxx xxxxxxxxxxxxx postupu xxx xxxxxx zboží xxxxxx xxxxx Evropské xxxx formou třístranného xxxxxxx, pokud xx xxxxxx prostřední osobou x tomto xxxxxxx, xxxx

x) poskytnutí xxxxxx x místem plnění x jiném členském xxxxx xxxxx §9 xxxx. 1, x xxxxxxxx poskytnutí xxxxxx, xxxxx xx x xxxxx xxxxxxxx státě xxxxxxxxxx xx daně, xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx v xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx povinen přiznat xxx příjemce xxxxxx, xxxx xxxxx před xxxxxxxxxxxx této služby xxxxxx xxxxxx, byla-li xxxx xxxxxx xx xxx přijetí úplaty xxxxx dostatečně určitě.

(2) Xxxxxxxxxxxxxx osoba je xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, pokud uskutečnila

a) xxxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxx xxxxxx v xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx §9 xxxx. 1, s xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx x jiném xxxxxxxx xxxxx osvobozeno xx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx x jiném xxxxxxxx xxxxx, xxxxx je xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) xxxxxx zboží xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx zboží xxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx formou třístranného xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx prostřední xxxxxx x xxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxx je xxxxxxxx hlášení xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxx xx podmínek uvedených x daňovém řádu xx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx x xxxxxxx dodaného xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx xxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx za xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx 25 xxx xx xxxxxxxx kalendářního měsíce. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx osoba do 25 dnů xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx.

(5) Xxxxx xxxxxx uskutečňuje xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x), xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx pro xxxxxx daňového xxxxxxxx.

(6) Xxxxx plátce xxxxx xxxxxxxx 5 podává xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx kalendářní xxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx čtvrtletí uskuteční xxxxxx podle odstavce 1 xxxx. x) xx c), vzniká xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx kalendářním xxxxxxxxx xx měsíce, které xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx x), xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx hlášení xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx kalendářního xxxxxxxxx, x to xx 25 xxx xx xxxxxxxx kalendářního xxxxxx, xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x) až x). Tento xxxxxx xxxx podává xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4, a xx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx do xxxxx xxxxxxxxxxxx roku, ve xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x) xx x).

(7) Pokud xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx xx 15 xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx hlášení způsobem xxxxxxxx v xxxxxxxx 3.

(8) Xxxxxxx daně xxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxx hlášení xxxxxxx, případně xxxxxxx x xxxxxxx při xxxxxxxxx daně. Obdobný xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx správce xxxx obdrží v xxxxx mezinárodní xxxxxxxxxx.

§103

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx úhrady xx xxxxxxxxxx nebo dosud xxxxxxxxxxxx xxx

Xxxxx-xx xxxxxxxxx x prodlení, je xxxxxxxxxxx xxxxxx účinný x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx. Správce xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx zajišťovacího xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx způsobem xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx o xxx xxxxxx xxxxxx.

§104

Nesprávné xxxxxxx xxxx xx jiné zdaňovací xxxxxx

(1) Pokud xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx stanovení xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx zdaňovací xxxxxx, než do xxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx, xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xx x těmto xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x za zdaňovací xxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx rozhodné xxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, x nesnížil xxx ve xxxxxxxxxx xxxxxx, do kterého xxxx xxxxxxxxxxx náležely, xxx, xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx období, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx náležely, nevyměří xxxx xxxxxxxx x xx xxxx pozdější xxxxxxxxx období xxxxxx xxxx xxxxxx.

(3) Pokud xxxxxx xxxxx skutečnosti xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx x daňovém xxxxxxxx xx dřívější xxxxxxxxx xxxxxx, než xx kterého xxxxxxxx, x snížil xxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx období daň, xxxxxxx daně xxx xxxxxxxxxx se x xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x xx xxxxxxxxx období, do xxxxxxx xxxx skutečnosti xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

(4) Plátci xxxxxx xxxxxxxxx uhradit xxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 3, x xx za každý xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx zdaňovací xxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxxx dne xxxxx pro xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx tyto xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Úrok x xxxxxxxx je xxxxxxx xx xxxxx 15 xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxx plátce xxxxx xxxxxxxxxxx rozhodné xxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx přiznání za xxxxxxxx xxxxxxxxx období, xxx xx kterého xxxxxxxx, x xxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, do xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx náležely, xxx, správce xxxx xxx xxxxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, xx kterého xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, nevyměří xxxx nedoměří a xx toto xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx.

(6) Plátci xxxxxx povinnost uhradit xxxx x prodlení x xxxxxx xxxx xxxxx odstavce 5, x xx xx xxxxx xxx xxx xxx uplynutí xxxxx xxx xxxxxx daňového xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, xx kterého xxxx skutečnosti náležely, xx xxxxxxxxxx xxx xxxxx pro xxxxxx xxxxxxxx přiznání xx xxxxxxxxx období, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx. Úrok x xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx 15 xxx xxx dne xxxxxxxx platebního výměru.

(7) Xxxxx plátce přiznal xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx zdanitelného plnění x jiném xxxxxxxxxx xxxxxx, xxx do xxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxx

x) plný xxxxx na xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx nebo x xxxx úplaty, nevzniká xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x prodlení xxxxx xxxxxxxx 4 xxxx 6, nebo

b) xxxxx na xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxx z tohoto xxxxxx xxxx x xxxx úplaty, vzniká xx xxxxxxxxx uhradit xxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxx 6 z xxxxxx xxxx snížené x xxxxxxxxx nárok xx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxx xxxxxx.

(8) Správce xxxx xxxxx odstavce 1 xx 7 nepostupuje, xxxxx

x) uvedení skutečností xxxxxxxxxx pro stanovení xxxx x daňovém xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx období xxxxxxx xxxx koeficientu pro xxxxxxx xxxxxxx xxxx x poměrné xxxx xxxxx §75 xxxx xxxx koeficientu pro xxxxxxx odpočtu xxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx §76,

x) plátce x daňovém xxxxxxxx xx xxxx zdaňovací xxxxxx uvede skutečnosti xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xx zdaňovací xxxxxx, xx které xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) plátce xxxxx xxxxxxxxxxx rozhodné xxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx výzvy xxxxxxx xxxx x zahájení xxxxxx kontroly xxxx, xx xxxxxx neumožnil xxxxxxx kontrolu zahájit, xxxxx xxxx plátci xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxx xx jiné xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) xx xxxxx x xxxxxxxxxx vybrané xxxxxx x rámci xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx v xxxxxxxx.

(9) Xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx platí odstavce 3 až 6 x 8 obdobně.

§105

Xxxxxxx nadměrného xxxxxxx

(1) Xxxxxxx-xx v xxxxxxxx xxxxxxxx nadměrného xxxxxxx xxxxxxxxxx přeplatek vyšší xxx 100 Xx, xxxxx se xxxxxx xxx žádosti do 30 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xx neplatí, xxxxx xxxxxxx vratitelný xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx základě dodatečného xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx skupiny xxxxxxx x důsledku xxxxxxxx xxxx dodatečného xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx skupina x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Přeplatek xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx případného xxxxxx xxxxxxxxxx skupiny nebo xxxxxxxxxxx člena xxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx neoprávněného uplatnění xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, podléhá tento xxxxx z prodlení xxxxx daňového řádu od xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1. Xxxx x prodlení xx xxxxxxxxx do xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

§106

Zrušení xxxxxxxxxx plátce x xxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxx zruší xxxxxxxxxx plátce, pokud xxxxxx

x) xxxxxxx uskutečňovat xxxxxxxxxx činnosti,

b) neuskutečnil xxx xxxxxxxx důvodu xxxxxxx daně za 12 xxxxxxxxxxxxx předcházejících xx sobě jdoucích xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx daně bez xxxxxx na xxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxx daně xxxxx xxxxxxxxxx plátce,

a) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx povinnosti xxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxx, x

x) xxxxxxxx

1. xxxx obrat xxxxxxxxx xx 12 xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx po xxxx jdoucích kalendářních xxxxxx 1&xxxx;000&xxxx;000 Xx,

2. xx 12 xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx plnění, xxxxx xx xxxxx x xxxxxx, který xxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxx

3. xx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2 xx odkladný xxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx ani xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx plátce x xxxxxxxxxxxxx předcházejícím xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x tuzemsku

a) xxxxxxxxxx xxxxxx x

x) xxxxxx xxxxxxxxxx od daně x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx.

(5) Xxxxxxx xxxx zruší xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx členství ve xxxxxxx.

(6) Plátce xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx

x) xxxxxx právní xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxx dni xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zůstavitele.

§106a

Nespolehlivý plátce

(1) Xxxxxx-xx xxxxxx xxxxxxxx způsobem xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx ke xxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xx tento xxxxxx je nespolehlivým xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xxxxx xx 15 xxx xxx xxx doručení xxxxxxxxxx a má xxxxxxxx xxxxxx.

(3) Z xxxxxx hodných zvláštního xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx odkladný xxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxx-xx se xxxxxxxxxxxx osoba xxxxxxx, xxxxx xx současně xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx-xx xx nespolehlivá osoba xxxx nespolehlivý plátce xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxx-xx ke xxxxxxx xxxxxxxxxx nespolehlivého xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx, kdy xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx. Xxxxx-xx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, která xx nespolehlivým plátcem, xxxxx xx xxxxx xxxx nespolehlivým xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx, xxx zaniklo xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx.

§106aa

Nespolehlivá xxxxx

(1) Xxxxxx-xx xxxxx, xxxxx není xxxxxxx, závažným xxxxxxxx xxx povinnosti vztahující xx xx správě xxxx, xxxxxxx daně xxxxxxxx, xx tato xxxxx je xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx podle odstavce 1 xxx podat xx 15 xxx xxx dne xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xx xxxxxxxx účinek.

(3) X xxxxxx hodných xxxxxxxxxx xxxxxxx může správce xxxx odkladný xxxxxx xxxxxxxx.

(4) Dojde-li xx xxxxxxx registrace nespolehlivého xxxxxx, stává xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, kdy xxxxxxxx xxx plátcem.

§106aa xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 170/2017 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.7.2017

§106ab

Společná xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxxxx osobu

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo nespolehlivá xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx, že xxxxxx nespolehlivými; xxxxxx xxxxx xxxxx nejdříve xx xxxxxxxx 1 xxxx xxx xxx xxxxxx právní xxxx xxxxxxxxxx,

x) xx xxxx xxxxxxxxxxxxxx,

x) kterým xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx rozhodnutí, xx xxxxxx nespolehlivými, xxxx

x) xx je xxxxxxx, xxxxx byli xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx plátce, xxxxx xx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx rozhodnutí, xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx; žádost xxxx xxxxx nejdříve xx xxxxxxxx 1 roku xxx xxx, xxx

x) xx xxxx nespolehlivým xxxxxxx, nebo

b) xxxxxx xxxxxx xxxx rozhodnutí, xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx žádost o xxxxxx rozhodnutí, že xxxx xxxxxxxxxxxxx plátcem.

(3) Xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx nespolehlivé xxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx 1 roku xxxxxxxx xxxxxxxx neporušují xxx xxxxxxxxxx vztahující xx xx xxxxxx xxxx.

(4) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxx xxxxxxx skutečnost, xx xxxx osoba xx nespolehlivým xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

§106xx xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 170/2017 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.7.2017

§106x

Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx

(1) X xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, který xx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxx není xxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx:

x) xxxxxxx 1 xxx xxx xxx, xxx xx xxxx plátcem x tento xxxxxx

1. xxxxxxxx za 12 xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx kalendářních xxxxxx xxxxxx většího xxx 1&xxxx;000&xxxx;000 Xx, xxxx

2. uskutečňuje xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx od xxxx xxx nároku xx odpočet xxxx, xxxx

x) přestal xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) O xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, který xxxx xxxxx v tuzemsku, xxxxxxx, xxxxx splňuje xxxx xxxxxxxx:

x) za 6 xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx dodání xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx státu xxxxxxxxxx xx daně s xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx, x výjimkou xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx, které je xxxx plnění xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxx prostřední xxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx x tuzemsku xxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx v tuzemsku xxxxxxxxxxxx ekonomické xxxxxxxx.

(3) X zrušení xxxxxxxxxx xxxx plátce xxxxx §6b nebo §6e xxxxxxx, xxxxx

x) xxxxxxxx 3 xxxxxx xxx xxx, xxx se xxxx plátcem, a

b) xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx 3 bezprostředně xxxxxxxxxxxxx po xxxx xxxxxx kalendářní xxxxxx 250&xxxx;000 Kč.

§106x

§106x zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 170/2017 Sb.

§106x

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx podmínky xxx zrušení xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx rozhodnutí, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxxxx xxx plátcem dnem xxxxxxxxxxxx po xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xx mu xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxx, xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx identifikovanou xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx, xxx přestal xxx xxxxxxx, pokud

a) xxxxxxxxx podmínky xxx xxxxxxx registrace identifikované xxxxx, nebo

b) x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx osobou.

§106d xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 502/2012 Sb. x xxxxxxxxx od 1.1.2013

§106e

Zrušení registrace skupiny

(1) Xxxxxxx daně xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx konce xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx skupina xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx podle §5a, je xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx tuto xxxxxxxxxx xxxxxxx neprodleně xxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxxxx xxxx zruší registraci xxxxxxx xxxxxx, xxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxx podmínky xxxxx §5a, xxxx

x) xxxxxx, xx xxxxx x xxxxx skupiny xxxxxxxxx podmínky xxx xxxxxxxx xx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxx přestává xxx xxxxxxx dnem

a) nabytí xxxxxx xxxx rozhodnutí, xxxxxx je xx xxxxxxx registrace, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx, x xx v xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx.

(5) Xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx.

§106x

Xxxxx členství xxxxx xxxxxxx

(1) Správce xxxx xxxxx členství xxxxx xxxxxxx x poslednímu xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, pokud xx xxxxx měsíce října xxxxxxxxxxx kalendářního xxxx

x) xxxxxxx xxxx xxxxxx x vystoupení xxxxx xxxxxxx, nebo

b) xxxxxxx xxxx xxxxxx, že xxxx xxxxxxx nesplňuje xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx skupině.

(2) Xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx skupiny, xxxxx xxxxxxxxxx xx skupiny xxxxx §95a xxxx. 4, xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx po xxxxxxxx 1 xxxx xxx xxx, xxx xx stal xxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxx jeho členství xxxx, xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) X xxxxxxx zániku xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx člena xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx skupiny xxxxxxx xxxxxx nového xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx 15 xxx xxx xxx xxxxxx xxxx členství xx skupině. Pokud xxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx člena správce xxxx xxxxxxxxxxx.

(5) Xxxx xxxxxxx je xxxxxxx xxx dne xxxxxxxxxxxxx xx xxx, kdy xxxxxxx xxxx členství xx xxxxxxx.

§107

Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxx xxxx zrušit registraci xxxxxxxxxxxxxx osoby, xxxxx xx ve 2 xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxxxx xxxxx přestává být xxxxxxxxxxxxxxx osobou xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxx zruší xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx, xxx se xxxxx plátcem.

§107a

Zrušení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx, pokud není x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx k xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a splňuje xxxx xxxxxxxx:

x) za 6 xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx sobě jdoucích xxxxxxxxxxxx xxxxxx jí xxxxxxxxx povinnost

1. xxxxxxx xxx x přijatých xxxxxx,

2. přiznat xxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x instalací xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx,

3. xxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxx dopravního xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxx

4. xxxxx xxxxxxxx hlášení,

b) x xxxxxxxxxx ani xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx kalendářním roce

1. xxxxxxxxxx zboží, s xxxxxxxx nového xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx hodnota xxx xxxx xxxxxxxxxx 326&xxxx;000 Xx, x

2. neučinila xxxxxxxxxx xxxxx §2b, xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx činnosti.

(2) Xxxxxxx xxxx xxxxx registraci xxxxxxxxxxxxxx osoby, která xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xx splňuje xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx prostředky.

(4) Xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, kterým xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

§108

Osoby xxxxxxx přiznat xxxx zaplatit xxx

(1) Xxxxxx, xxxxx uskutečňuje xxxxxxxxxx xxxxxx dodání xxxxx nebo poskytnutí xxxxxx s xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx, xx xxxxxxx z xxxxxx plnění xxxxxxx xxx.

(2) Xxx pořízení xxxxx x jiného xxxxxxxxx státu x xxxxxx xxxxxx v xxxxxxxx jsou povinni xxxxxxx xxx xxxxxx xxxx identifikovaná xxxxx, xxxxx toto xxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxx osoba, která xxxx xxxxxx xxxxxxx, x xx

x) xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxx x

1. poskytnutí služby xxxxx §9 xx 10d,

2. xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x tuzemsku xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxx

3. xxxxxx xxxxx soustavami xxxx xxxxxx,

x) plátce, xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x tuzemsku xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx; xxxx ustanovení xx xxxxxxxxx v xxxxxxx, xx plátce, xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, a xx xx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx rozhodnutí, xxxxxx xx registrován xxxx xxxxxx.

(4) Přiznat xxx jsou xxxxxxx

x) xxxxxx, kterému xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx daňové xxxxxxxxxx,

x) kupující, xxxxx xx plátcem nebo xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xx dodáváno xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx Evropské xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx, xx xxxxx xxxx je zboží xxx dovozu xxxxxxxxxx xx celního režimu, x xxxxxxx vzniká xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx §23 odst. 1 xxxx. x) x §23 xxxx. 4,

x) xxxxxxxx, který xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx, která xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x jiného členského xxxxx xxxxx §19 xxxx. 6,

f) xxxxx, xxxxx xxxxxxx doklad, xx xxxxxx uvede xxx,

x) xxxxx registrovaná x xxxx x xxxxx členském xxxxx, xxxxx pořídila xxxxx x místem xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxxxxx

1. xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x

2. xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(5) Zaplatit xxx xxxx povinny

a) xxxxx, xxxxx není plátcem, xx xxxxx xxxx xx zboží xxx xxxxxx propuštěno xx xxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xxxxxx povinnost xxxxxxxx xxx xxxxx §23 xxxx. 1 xxxx. a) x §23 xxxx. 5,

x) xxxxx, x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx §23 xxxx. 1 písm. x) až x).

(6) Xxxxx povinná xxxxxxx xxxx xxxxxxxx daň xx daňovým xxxxxxxxx.

(7) Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, která xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, je xxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxx daňový xxxx xxxxxx ve xxxxx xxx podání daňového xxxxxxxx za xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Současně xx xxxxxxx xxxxxxx správci xxxx uskutečnění a xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx plátce a xxxx xxxxx společně x xxxxxxxxxx.

§108a

Ručení xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxx, kterému xxxxxxx xxxxxxxxx spotřební xxx xxxxxxx a xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxx státu, xxxx xx nezaplacenou xxx x dodání xxxxxx xxxxx třetí osobě xxxxxx, xxxxx toto xxxxx pořídila z xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxx, že xxxxxx veškerá xxxxxxxx, xxxxx xx něj xxxxx být rozumně xxxxxxxxxx, xxx ověřil, xx xxx xxxx xxxxxx, která xxxx xxxxx pořídila, xxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx do xxxx xxxx vypočtené xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx ceně xxxxxx spotřební xxxx.

(3) Xxxxxxx xxxx může xxxxxxxxxxx příjemce vyzvat x xxxxxxxxx, xx xxxxxx veškerá xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1.

(4) Xxxxxxxxx příjemce xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx; využije-li xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxx účely xxxxxxxxxx xxxxxxx zajištění xxxx xx

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx plnění,

b) xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx, xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

§109

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxx, který xxxxxx zdanitelné plnění x xxxxxx plnění x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx plnění (xxxx xxx "xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx"), xxxx za xxxxxxxxxxxx daň z xxxxxx xxxxxx, xxxxx x okamžiku xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx plnění xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx plnění xxxxx xxxx xxxxx xxx x xxxx, xx

x) xxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx nebude xxxxxxx zaplacena,

b) plátce, xxxxx uskutečňuje xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx úplatu na xxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx"), se xxxxxxx xxxxxx xxxx dostane xx xxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxx zaplatit, xxxx

x) xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx výhody.

(2) Xxxxxxxx zdanitelného plnění xxxx také xx xxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxx plnění, xxxxx xx xxxxxx xx xxxx xxxxxx

x) xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zcela xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx25),

x) xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx převodem na xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx zcela xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxx xxxx xxx účet xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx přístup, x xxxxx úplata xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx stanovena xxxxxxxxx xxxxxxx platbu xxxxxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx měnou podle xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx terorismu.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx nezaplacenou daň x xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx x xxxxxxxx jeho uskutečnění nebo xxxxxxxxxx xxxxxx na xxx o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx plnění xxxxxxxxxx xxxxxxxx umožňujícím dálkový xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx plnění, xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxxx hmoty, xxxx xx xxxxxxxxxxxx daň x xxxxxx plnění, xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx&xxxx;xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx na něj xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx pohonných xxxx xxxxx zákona upravujícího xxxxxxx xxxxx.

§109x

Xxxxxxxx xxxxxx zajištění xxxx

(1) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx zdanitelného xxxxxx xxx x xxxxxxxx zdanitelného xxxxxx, xxxx by byl xxxxxx jako xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx na xxxxxx daně xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxx xx poskytovatele xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx. Xxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxx zdanitelného xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx

x) xxxxxxxxxxxx poskytovatele xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxx, na xxxxxx je xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx příjemce xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) den xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx den xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zdanitelného xxxxxx.

(3) Xxxxx je xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx uvedení xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx, xx xx xx to, xx xxxxxxx xxxx je xxx přijetí xxxxxx xxxxxxxx xxxx.

(4) Částka xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx plnění xx xxxxxxx x xxxxxxx xx jeho xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx. Xx xxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx k xxxxxx xxx; xxxxx-xx x úhradě později, xxxxxxx xx na xxxxxx daňový xxxx x datem xxxxxx xxxxxxxxxx xx osobním xxxxxxxxxx xxxx.

(5) Xxxx-xx xxx, xx kterou xx úhrada xxxxxx, xxxxx xxxx zčásti xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx depozitního účtu xxxx xxxx část xxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

§109x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 47/2011 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.4.2011

§110

Xxxxxxxxx opatření xx xxxxx xxxxx, ohrožení xxxxx x válečného xxxxx

Xx-xx vyhlášen xxxxxxx xxxx, xxxx ohrožení xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx nezbytně xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxx charakteru x xxxxxxxxx ohrožení xxxxxxxxxxx České xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxx xxxx x 5 xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx přeřadit xxxxx nebo služby xxxx xxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx zdanitelná plnění xxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx sbory, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx stanovené xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx služby xxxxx xxxxxxxxx bez xxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x plné výši.

Díl 2

Zvláštní režim xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

Xxxxx 1

Xxxxxxxx ustanovení

§110a

Úvodní xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx režimem xxxxxxx xxxxxxxxx místa je

a) xxxxx mimo Evropskou xxxx x

x) xxxxx Xxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx k xxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx použití zvláštního xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(3) X xxxxxxx xxxxxxxxxx režimu jednoho xxxxxxxxx místa xx xxxxxx příslušným Xxxxxxxx xxxx xxx Xxxxxxxxxxxx xxxx.

(4) Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx se v xxxxxxx zvláštního xxxxxx xxxxxxx správního xxxxx xxxxxxxxx.

§110x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 196/2014 Xx. x účinností xx 1.1.2015

§110b

Vymezení xxxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxx účely zvláštního xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx se xxxxxx

x) xxxx xxxxxxxx plnění xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx režimu xxxxxxx xxxxxxxxx místa; xxxxxxxx, xxxxx je xxx xxxxxxx, se xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx službou xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x dani x xxxxxx xxxxxx na xxxxx Xxxxxxxx unie, x to

1. xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

2. xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

3. xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx spotřeby xxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xx xxxxx plnění xxxxxxxxxxx vybrané xxxxxx,

x) xxxxxx identifikace xxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xx xxxxx povinná x xxxx xxxxxxxxxx x dani xx xxxxxxxxx režimu xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxx povinná x xxxx, xxxxx je x tuzemsku xxxxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx jednoho xxxxxxxxx xxxxx; xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx se xx xxxxxxxxxx považuje x xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx k xxxx, xxxxx může xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxxxx xxx potřebu xxxx provozovny, xxxxx xx xxxxxxxxxx stálá x xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx.

§110x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 196/2014 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2015

Xxxxx 2

Xxxxxxxx ustanovení x správě xxxx xx zvláštním xxxxxx x tuzemsku

§110c

Zastupování

Plnou xxx xxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx opravňujícím x xxxxxxxxxxx ve xxxxx úkonech, xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx zvláštního xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

§110x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 196/2014 Xx. x účinností xx 1.1.2015

§110x

Xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx režimu jednoho xxxxxxxxx místa

(1) Xxxxx, xxxxx používá zvláštní xxxxx jednoho xxxxxxxxx xxxxx, je xxxxxxx xxxx evidenci obsahující xxxxxxxx údaje vztahující xx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxx službám xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie, xxxxxx xx xxxxxxx prováděcí xxxxxxxx xx směrnici x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx7e).

(2) Údaje xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxxx xx dobu 10 let od xxxxx kalendářního roku, xx xxxxxx bylo xxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxx na xxxxxx správce xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx spotřeby xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

§110x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 196/2014 Xx. s xxxxxxxxx od 1.1.2015

§110e

Způsob xxxxxxx xxxx

(1) Xxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx v xxxxxx.

(2) Xxx se xxxxx na xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx daně xxxxxx x xxxxxx, x to xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Osoba xxxxxxx x dani, xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxx režim jednoho xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxx, na xxxxxx xxx xx xxxxxx určena, x xxxxxxx xxxxxx referenčním xxxxxx xxxxxxxxxxx daňového xxxxxxxx.

§110x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 196/2014 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2015

§110f

Přeplatek

(1) Xxxxxxx xxxx xx zvláštním režimu xxxxxxx xxxxxxxxx místa xxxxx xxxxxxxxxx přeplatek xxx žádosti xx 30 xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) V xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx státě xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx běžet xxx xxx, xxx správce xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx správního xxxxx xxxxxx informace xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Vratitelný xxxxxxxxx xxxxx xxx 10 XXX xx xxxxxxx.

(4) Úrok x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx-xx 10 XXX.

Xxxxx 3

Správa xxxx xx zvláštním xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx identifikace

Pododdíl 1

Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx

§110x

Xxxxxxxx použití xxxxxx xxxx Evropskou xxxx x tuzemsku

(1) Xxxxx xxxx Xxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx, xxxxx

x) xxxx na xxxxx Xxxxxxxx xxxx sídlo xxx provozovnu x

x) xxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx xxxxx zvláštní xxxxx jednoho správního xxxxx.

(2) Xxxxx xxxx Xxxxxxxxx unii xx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx osobou, xxxxx používá xxxxx xxxxx.

§110h

Podmínky použití xxxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx

(1) Xxxxx Xxxxxxxx xxxx může x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx k xxxx, xxxxx

x) xx v xxxxxxxx

1. sídlo, nebo

2. xxxxxxxxxx, xxxx-xx na xxxxx Xxxxxxxx unie xxxxx,

x) xx plátcem xxxx identifikovanou xxxxxx x

x) xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx místa.

(2) Xxxxx Xxxxxxxx xxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx poskytnuté osobou, xxxxx xxxxxxx tento xxxxx, s výjimkou xxxxxxxxx služeb poskytnutých x místem xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

§110x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 196/2014 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2015

§110x

Xxxxxxx použití zvláštního xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx

(1) Xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxx v xxxxxxxx použít příslušný xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, a xx xx dobu 2 xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx, xxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx

x) xx žádost, xxxx

x) x moci xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx poskytovat xxxxxxx služby.

(2) Xxxxx xxxxxxx x dani xxxxxx v tuzemsku xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx 8 xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx bezprostředně xxxxxxxxxxxxx xx kalendářním xxxxxxxxx, v xxxx xxxxx xx zrušení xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx ke xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(3) Osoba xxxxxxx x dani, xxxxx xx x xxxxxxxx provozovnu, xxxxxx x tuzemsku xxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, x xx xx xxxx 2 xxx xx konce xxxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx; to xxxxxxx v xxxxxxx, xx xxxxx x xxxxxxxxxx sídla xx xxxxxxxx nebo ke xxxxxxx registrace z xxxxxx zrušení xxxxxxxxxx x jiném členském xxxxx.

§110x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 196/2014 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2015

Pododdíl 2

Xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx správního xxxxx x xxxxxxxx

§110x

Xxxxxx

(1) Xxxxx povinná k xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx zvláštního xxxxxx xxxxxxx správního xxxxx, xxxxx určí xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Jiná xxxxxx x rámci zvláštního xxxxxx jednoho správního xxxxx xxx činit xxxxxxxxxxxxxxx elektronického xxxxxxx, xxxxx xxx určí xxxxxxx daně.

(2) Xxxxxxx x elektronickému xxxxxxx xx možný xxxxxxxxxxxxxxx

x) xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx elektronickým xxxxxxxx,

x) xxxxxx zprávy x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxxxx údajů.

(3) Xxxxxxxxx x registraci xxx xxxxx datovou xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx zveřejněné xxxxxxxx xxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx elektronickým podpisem,

b) x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx lze přihlásit xx xxxx datové xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 3 xxxx. x).

(5) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

x) podmínky x postup pro xxxxxxxxxx xx na xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxx k dani xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxx, xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx elektronického xxxxxxx,

x) xxxxxx a xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxx datová zpráva xxxxxxxx prostřednictvím elektronického xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx, xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx datové xxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx způsobem, xxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xx jeho xxxxxx schránky.

(6) Osoba xxxxxxxxx k xxxxxxxx xx elektronický xxxxxx xx xxxxxxx zacházet x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx, aby xxxxxxx xxxxx k xxxxxx xxxxxxxx.

(7) Podání xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx.

§110x xxxxxx právním předpisem x. 196/2014 Xx. x účinností xx 1.1.2015

§110k

Doručování

(1) Správce daně xx xxxxxxxxx režimu xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x to prostřednictvím

a) xxxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx adresu xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx nesplnění xxxxxxxxxx xxx správě xxxx xx xxxxxxxxx režimu xxxxxxx správního xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx datové xxxx na xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x registraci.

(3) Xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, se xxxxxxxx xx doručenou xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§110x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 196/2014 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2015

Xxxxxxxx 3

Xxxxxxxxxx x xxxx ve xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x tuzemsku

§110l

Přihláška x registraci

(1) Hodlá-li xxxxx xxxxxxx x xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx zvláštní režim xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx-xx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx čtvrtletí xxxxxxxxxxxxx předcházejícím kalendářnímu xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx místa xxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxx xxxxxxx k xxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx režimu zvláštního xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, poprvé xxxxxxxx xxxxxxxx službu, na xxxxxx xxxxx v xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxx přihlášku x xxxxxxxxxx do 10 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx měsíce, xx xxxxxx tuto xxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxx, xxx xxxx službu xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx 10 dnů xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx kterém xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxxx hodlá používat xxxxx Evropské xxxx x xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx v xxxxx xxxxxxxx státě, xxxxxxx přemístí xxxxx xxxx přestane mít x jiném xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.

§110x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 196/2014 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2015

§110m

Oznamovací xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx režim xxxxxxx správního místa

(1) Xxxxx-xx ke xxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxx povinna xxxxxx xxx xxxxxxxxxx k xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx 10 dnů xx xxxxxxxx kalendářního xxxxxx, xx xxxxxx nastala.

(2) Xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx služby, xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx podání xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx-xx osoba povinná x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx služby xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx místa, je xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx 10 xxx xx xxxxxxxx kalendářního xxxxxx, xx kterém xxxxxxxx xxxx služby xxxxxxxxxx.

§110x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 196/2014 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2015

§110x

Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx

(1) Xxxxx-xx xxxxx xxxxxxx x xxxx, která xxxxxx přihlášku x xxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxx režimu xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx použití xxxxxxxxxx xxxxxx jednoho xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxx x xxxx xx v tuzemsku xxxxxxxxxxxx x xxxx xx zvláštním režimu xxxxxxx správního xxxxx

x) xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx,

x) xxx xxx poskytnutí vybrané xxxxxx, xxxxx uvedla x xxxxxxxxx k xxxxxxxxxx nebo x xxxxxxxx o změně xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx

x) xxx xxx, ve xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx podmínek pro xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx x tuzemsku xxx, že xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx xxx x jiném xxxxxxxx xxxxx provozovnu, x tím xxxxxxxx xxxxxxxx podmínky, na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Evropské unie x xxxxx členském xxxxx.

(3) X xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx režimu mimo Xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx daňového xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx daňové xxxxxxxxx xxxxx.

(4) Xx xxxxxx evidenční xxxxx xx přiměřeně použijí xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx čísle.

§110n xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 196/2014 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2015

§110x

Xxxxxxx registrace xxxxxxxxx xx xxxxxx

Xxxxxxx daně xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx základě xxxxxxxx x xxxxx registračních xxxxx, xx kterém xxxx x zrušení xxxxxxxxxx, x poslednímu xxx xxxxxxxxxxx kalendářního xxxxxxxxx, pokud xxxxxxxx xxxxx xxxx oznámení xx 15 xxx xxxx koncem tohoto xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§110x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 196/2014 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2015

§110x

Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx úřední

(1) Xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x moci xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx služby, xxxx xx neposkytne xx xxxx 8 xx xxxx následujících xxxxxxxxxxxx čtvrtletí,

b) nesplňuje xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx způsobem poruší xxx povinnosti xxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxx xx zvláštním xxxxxx xxxxxxx správního xxxxx v xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx

x) k poslednímu xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x němž xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) ke xxx, ve xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx použití xxxxxx Xxxxxxxx unie x xxxxxxxx xxx, xx xxxxxxxxx sídlo x xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxx x tuzemsku xxxxxxxxxx, xxxx

x) ke xxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx podmínky xxx xxxxxxx xxxxxx xxxx Xxxxxxxxx unii x tuzemsku tím, xx xxxxx mít xx území Evropské xxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxx.

§110x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 196/2014 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2015

Xxxxxxxx 4

Xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx daně xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

§110x

Xxxxxxxxx xxxxxx

Xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx jednoho xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§110x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 196/2014 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2015

§110r

Daňové přiznání x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx 20 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, x to x x xxxxxxx, xx xx příslušné xxxxxxxxx xxxxxx neposkytl xxxxxxx služby.

(2) Xxxxxxxx xxxxxx dodatečné daňové xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx do xxxxxxxx xxxxx pro xxxx xxxxxx, xxxxx xxxx 3 roky. Xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx, x xxxx uplynula xxxxx xxx podání xxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Připadne-li xxxxxxxx xxx xxxxx podle xxxxxxxx 1 nebo 2 na xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxx, xx posledním dnem xxxxx xxxxx xxx.

(4) Xxx se xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx.

(5) Xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx přiznání xxxxxxxxxx xxxxxxx údajů x xxxxxx, xxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx Xxxxxxxx centrální xxxxx xxxxxxxxxx xxx

x) xxxxxxxx xxx zdaňovacího xxxxxx, xxxx

x) nejbližší xxxxxxxxxxx xxx, xxxxx xxx xxxxxxxx den xxxxxxxxxxx období xxxx xxxx xxxxxxxxx.

(6) Xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx daňového xxxxxxxx xxxxxxxxxx uvedení xxxxx x xxxxxx, xxxxxxx xx pro xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx u xxxxxxxxx xxxxxx.

§110x xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 196/2014 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2015

§110s

Předepsání a stanovení xxxx

Xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx přiznání xxxxxxxxx xx evidence daní xxxx xxxxxxx daně xxxx xxxxxxx a xxx se xxxxxxxxx.

§110x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 196/2014 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2015

§110t

Oprava xxxxxxx xxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx základu xxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxx přiznání xx xxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxxx xxxxxxx povinnost xxxxxxx xxx u xxxxxxxxx xxxxxx.

§110x

Xxxxxxxxxx daňového xxxxxxxx x xxxxxx

Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx rozsahu

a) xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx dodatečného xxxxxxxx xxxxxxxx x

x) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx výše xxxxxxx xxxx.

§110x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 196/2014 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2015

§110x

Xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxx xxxxx povinná x xxxx xxxxxxx, xx kterou xxx xx xxxxxx určena, xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, použijí xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx vykonaných xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxx-xx tato xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx daně, vrátí xx správce xxxx xxxx xxxxxx.

§110x xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 196/2014 Xx. s xxxxxxxxx od 1.1.2015

Oddíl 4

Xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx jako xxxxx xxxxxxxx

§110x

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxx xxxxxxx x xxxx, xxxxx je xxxxxxxxxxxx k xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx služby x xxxxxx xxxxxx v xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxx x xxxx xx povinna xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1, x xxxxxxxx xxxxxx činěných xxxxxxxxxxxxxxx elektronického xxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx v xxxx státu xxxxxxxx xx okamžiku, xxx xxxx xx tento xxxxxxx daně učiní xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx, vybírání, xxxxxxxxx xxxx vymáhání xxxx, xxx němž xxxx xxxxx xxxxxx vznik xxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xx daňovým xxxxxxxxx.

§110x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 196/2014 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2015

§110x

Xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxx xx zvláštním xxxxxx xxxxxxx správního xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x to xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx adresu xxxxxxxx x xxxxxxxxx x registraci.

(2) Xxxxxxxxx, xxxxx xx doručuje xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xx elektronickou xxxxxx, se považuje xx doručenou xxxxxxxxx xxxxxxxx správcem xxxx xxxxxxxxxxxxxxx elektronického xxxxxxx.

§110x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 196/2014 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2015

§110x

Xxxxxxxx xxxxx xxx

(1) Xxxxxxxx známou xxxx xx pro xxxxx xxxxxxxxxx režimu xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xx výši, xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx za xxxxxxxxx xxxxxxxxx období

a) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx, xxxxx je xxxxxxxxxxxx x xxxx xx zvláštním xxxxxx xxxxxxx správního xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx, x daňovém xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, nebo

b) xxxxxxxx xxxx pravomocně xxxxxxxx x moci xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxx xxx správce daně xxxxxxxxx xx evidence xxxx.

§110x vložen právním xxxxxxxxx č. 196/2014 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2015

§110x

Xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxx

(1) Daň xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx, xxxxx je xxxxxxxxxxxx k xxxx xx zvláštním xxxxxx xxxxxxx správního xxxxx x jiném xxxxxxxx xxxxx, v xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx vyměřenou xxxx xxxxxxxx lhůty pro xxxxxx daňového xxxxxxxx, x to ve xxxx v xxx xxxxxxx.

(2) X xxxxxxx, xx osoba povinná x dani, která xx registrovaná x xxxx ve xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x jiném xxxxxxxx státě, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxx xx xxxx 0 XXX.

(3) Xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx k xxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxx ve xxxxxxxxx režimu xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx v xxxxx xxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxxxx daňovém xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx doměřenou xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x to xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx poslední xxxxx xxxx; xx xxxxxxx, je-li dodatečné xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx doměřovacího xxxxxx zahájeného z xxxx úřední.

(4) X xxxxxxxxxx xxxxxxx přiznání xx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx dani.

§110z xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 196/2014 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2015

§110xx

Xxxxxxxx xxxx z xxxx xxxxxx

(1) Zjistí-li xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx postupu k xxxxxxxxxx pochybností xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, že xxxxxxxx xxxxx daň xxxx xx xxxxxxx výši, xxxxxx daň ve xxxx rozdílu poslední xxxxx xxxx a xxxxxx nově xxxxxxxx.

(2) X xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 správce xxxx přistoupí xxxxxx x xxxxxxx, xxx xxxxx povinná k xxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxx xx zvláštním xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx místa x xxxxx členském xxxxx, xxxxxxxx výzvě x xxxxxx dodatečného xxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Výzva x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx přiznání xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxx xxxxxx; xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx lhůty xxxxxxxxx x této xxxxx.

(4) Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx doměřovacího xxxxxx xxxxxxxxxx z moci xxxxxx nezahajuje xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx uvedené x takto podaném xxxxxxxx se využijí xxx doměření xxxx x xxxx xxxxxx.

§110xx xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 196/2014 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2015

§110zb

Vztah k xxxxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxx daňové xxxxxxxx není xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx 9 xxx xx xxxxxxx xxxx lhůty xxx xxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxx xxx xxxxxxx xxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxx daně xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

§110xx xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 196/2014 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2015

§110xx

Xxxxxx úhrady xxxx

Xxxxxx xx xxxxxxx přednostně xx úhradu xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxx.

§110xx vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 196/2014 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2015

§110xx

Xxxxxxx daně xxxxx xxxxxxxx

Xxx xxx uhradit x přeplatkem xx xxxx xxxx.

§110xx xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 196/2014 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2015

§110xx

Xxxxxxxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx x přesností na 2 desetinná xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx.

(2) Xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx.

(3) Xxxx x xxxxxxxx xx nepředepíše, xxxxxxxxxx-xx xxxxxx 8 XXX.

(4) Xxxx z xxxxxxxxx částky xx xxxxxxxxxxx, nepřesahuje-li 4 XXX.

§110xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 196/2014 Xx. x účinností xx 1.1.2015

§110zf

Vymáhání daně

(1) Xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxx činí 2 % x xxxxxx, xxx kterou xx daňová exekuce xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx 20 XXX a xxxxxxx 20&xxxx;000 XXX. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxx je xxxxxxxxx x téhož xxxxxxxxxx xxx xxxxxx.

(2) Xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxx xxxxx vymáhání xxxx xx xxxxxxx xxxx devizového xxxx xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxx stanovení xxxx. Xxxxxxxx částka se xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxx není xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x důsledku xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx eura, neuhrazená xxxx tohoto nedoplatku xxxxxx.

§110xx xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 170/2017 Xx. s účinností xx 1.7.2017

ČÁST XXXXX

XXXXXXXXX, ZRUŠOVACÍ X XXXXXXXXX XXXXXXXXXX

§111

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxx xxxxxxxxx xxxx z xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxx x xxx xxxxxxxxx práv x xxx xxxxxxxxxxxxx, platí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

2. Xxxxx dosavadních právních xxxxxxxx platných xx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona xx xx do svého xxxxxxxx xxxxxxxx všechny xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx běžet před xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx podle bodu 1 xx řídí xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

3. Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx podle tohoto xxxxxx.

4. Plátce, xxxxx xxxxxx daňové přiznání xx xxxxxxxxxx čtvrtletí, xx xxxxxxx xx 25. července 2004 xxxxx daňové xxxxxxxx xx xxxxx duben 2004 podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

5. Zdaňovacím xxxxxxx pro xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx postupoval xxxxx xxxx 4, je xxxxxx od 1. xxxxxx 2004 do 30. xxxxxx 2004. Xx 1. července 2004 xxxxxx podává xxxxxx přiznání xxxxx §99.

6. Osvědčení o xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, zůstávají x xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx tak, že xxxxx xxx xxxxxxx x pomlčka xx xxxxxxxxx xxxxx "XX". Xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx. Xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx čísla x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx.

7. Xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x §6 tohoto xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx dosaženému xxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

8. Xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx 2004 xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx podle §76 odst. 6 xxxxxxxxxx vypočtený xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx daně xx zdaňovací xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx 2003.

9. Xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx dnem xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxx x majetku x xxxxxx xx 31. prosince 2000 xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §20 xxxxxxxxxxx zákona, xxxxxx částku xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx §74 xxxx. 5 koeficientem xxxxxxxxxx xxxxx §76 xxxxxx zákona.

10. Xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx daně xx 1.xxxxx 2004 do 31.xxxxxxxx 2004 xxxxxxxxx xxxxxx xxx, xx xx xxxxxx od 1. ledna 2004 xx data xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxxx xxxxxxxxxx podle znění §20 dosavadního xxxxxx, x xx xxxxxx xx xxxx účinnosti xxxxxx zákona do 31. xxxxxxxx 2004 xxxxx §76 xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx za xxxxxx xx 1. xxxxx 2004 xx xxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx daňového xxxxxxxx xx měsíc duben 2004. X případě xxxxxxxxx opravy xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx za xxx xxxxxxxxxx období xxxxx předchozí xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §20 xxxx. 11 xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx 31. xxxxxxxx 2004 plátce xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx období xxxx 2004. Xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx 2005 xx použije jako xxxxxxxx koeficient xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx podle §76 xxxx. 6 xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx odpočtu xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx 31. prosince 2004.

11. X smluv uzavřených xx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, u xxxxx byly xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx budou xxxxxxxxxxx xx nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx daň xx xxx uskutečnění xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxx datem xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx platbou xxxxx xxxxxx xxxxxx. X xxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona na xxxxxx, xxxxx budou xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona x budou zdanitelnými xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx, xxxxx xx povinen xxxxxxx x xxxxxxxx xxx, xxxxxxx tuto xxx xxxxxxx ke xxx uskutečnění xxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xx xxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx po nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx není přijatou xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

12. Xxx smlouvy x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx smlouvy xxx xxxxxx do xxxxxxx do xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx č. 588/1992 Sb., x dani z xxxxxxx xxxxxxx, ve xxxxx platném xx xxx předcházejícího xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

13. Osoba registrovaná x xxxx v xxxxx členském xxxxx xx může xxxxxxxxxxxxx xx dni xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona, xxxxx xxxx uskutečňovat xxxxxxxxxx plnění x xxxxxxxx.

14. U xxxxx, xxxxx bylo x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx nově xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx režimu xxxxx xxxx xxxxxxx xx 30. xxxxx 2004 x po xxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx jako při xxxxxx xxxxx.

15. X xxxxx, xxxxx bylo x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xx 30. xxxxx 2004 x xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, se xxxxxxxxx xxxx xxx vývozu xxxxx.

16. Xxxxxxxxxx §36 xxxx. 10 xx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx 30. xxxxx 2004.

17. Zrušen xxxxxxx předpisem x. 377/2005 Xx.

18. Pro xxxxxxxxx místa plnění xxxxx §8 xxxx. 3 v xxxxxx xx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xx 31. xxxxxxxx 2004 neplatí xxxxxxxx, xx hodnota xxxxxxxx zboží xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx překročena x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx roce.

19. Xxxxxxxxxx x záznamní xxxxxxxxxx xxxxxx správci xxxx xxxxx §18 xxxxxx x. 588/1992 Xx., o xxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x to x xxxxxxxxx do 31. prosince 2004, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x po xxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

20. X převodu nemovitosti, x kterého xxxxx x právním účinkům xxxxxx do 30. xxxxx 2004, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

21. X xxxxx, xxxxx xxxx dovezeno xx xxxx, které xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx postupuje xxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

22. X xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx vrací xxx xxxxx §81 xx xx xxxxxxxx těchto xxxxxxxx.

23. Xxxxx xxxx xxxxx xxxx účinností xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxx výstup xx jiného xxxxxxxxx xxxxx po xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx orgánem, xxxxxxxxx xxxxxx splnění xxxxxxxx xxx osvobození xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§112

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxx xx:

1. Xxxxx č. 588/1992 Sb., x xxxx x xxxxxxx xxxxxxx.

2. Xxxxx č. 321/1993 Sb., xxxxxx se mění x xxxxxxxx xxxxx x. 588/1992Sb., o xxxx z přidané xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx č. 196/1993 Xx.

3. Xxxxx č. 258/1994 Sb., xxxxxx xx mění x xxxxxxxx xxxxx x. 588/1992 Xx., x dani x xxxxxxx hodnoty, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

4. Xxxxx č. 133/1995 Sb., xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxx x. 588/1992 Xx., o xxxx z přidané xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

5. Xxxxx č. 208/1997 Sb., kterým xx xxxx x doplňuje xxxxx x. 588/1992 Xx., x dani x přidané xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§113

Účinnost

Tento zákon xxxxxx xxxxxxxxx dnem xxxxxx xxxxxxx x přistoupení Xxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx, x výjimkou xxxxxxxxxx §23 odst. 3, §73 odst. 3 věty poslední x §51 xxxx. 1 xxxx. j), xxxxx xxxxxxxx účinnosti xxxx 1. xxxxx 2005.

Xxxxxxxx v. r.

Špidla x. x.

Příloha x. 1 x xxxxxx x. 235/2004 Sb.

Seznam plnění, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx, které xxxxxxxxxx xxxxxxxx správu, xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxx

1. Xxxxxx vody, xxxxx, xxxxx, chladu x xxxxxxxxx.

2. Xxxxxx nového xxxxx vyrobeného xx xxxxxx xxxxxxx.

3. Služby xxxxxxxxxxxxxxx.

4. Xxxxxxxx xxxxxx x nákladní.

5. Skladování, xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx.

6. Služby cestovních xxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

7. Služby xxxxxxxxxx xxxxxxx.

8. Xxxxxx xxxxxxxx výstav, xxxxxxxx x xxxxxxxx.

9. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx jídelen.

10. Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx §53.

11. Xxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x potravinářských xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx fondu.

Xxxxxxx x. 2 x zákonu x. 235/2004 Xx.

Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx snížené xxxxx

XX-XXX

Xxxxx služby

Opravy xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v příloze č. 3 x xxxxxx xxxxxx.

33.17.19

Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

36.00.2

Xxxxxx x xxxxxx vody xxxxxxxxxxxxxxx xxxx.

37

Xxxxxxxx a xxxxxxx odpadních xxx xxxxxx ostatních xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx.

38.1

Xxxx x přeprava xxxxxxxxxxx xxxxxx.

38.2

Xxxxxxxx k xxxxxxxxx a likvidace xxxxxxxxxxx odpadu.

49.39.2

Osobní xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx se xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx.

51

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx.

55

Xxxxxxxxx služby.

56

Stravovací xxxxxx, xxxxxxxx nápojů, xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx od xxxx xxxxx §57 xx 59 xxxx xxxxx se xxxxxxx x podání alkoholických xxxxxx uvedených xxx xxxx nomenklatury xxxxxxx xxxxxxxxx 2203 xx 2208 xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx 24.

59.14

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

81.21.10

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx prováděné x xxxxxxxxxxxx.

81.22.11

Xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx.

86

Xxxxxxxxx péče vymezená xxxxxxxx xxxxx klasifikace xxxxxxxx XX-XXX 86, xxxxx xxxx jako xxxxxxxxx služby xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx §58.

87

Xxxxxxxx péče, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx od xxxx xxxxx §59.

88.10,88.91

Xxxxxx xxxx x xxxx, xxxxx, nemocné x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

90

Xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, sochařů x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, pokud xx xxxxxxx x poskytnutí xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx xxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx.

90, 91, 93

Poskytnutí oprávnění xx xxxxxx xx xxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xx xxxxxxxx akce a xxxxxxx, xxxxxxx, do xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx x zábavních parků, xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx staveb x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx).

93.11, 93.12

Xxxxxxxxxx oprávnění xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx; použití xxxxxxx x nekrytých sportovních xxxxxxxx ke xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

93.13

Xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx.

93.29.11

Xxxxxx související x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx parků x pláží.

93.29.21

Poskytnutí xxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxx, xxxxxxxx a zvuková xxxxxxxxxxx.

96.03

Xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx pohřebních xxxxxx xxx zvířata.

96.04

Služby xxxxxxxxx xxxxx, xxxx, xxxxxxx lázní x xxxxxxx jeskyní.

První snížené xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, které odpovídají xxxxxxxx xxxxxxxxx kódu xxxxxxxxxxx xxxxxxxx CZ-CPA xxxxxx x 1. xxxxx 2008 a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx v xxxxxxx xxxxx xxxx přílohy.

Kódem xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx kód xxxxxx xxxxxxxxx výrobků xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx znění xxxxxxx k 1. xxxxx 201872).

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx se xxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx trasách, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx stanovených xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx podle xxxxxx č. 111/1994 Sb., x xxxxxxxx dopravě, xx xxxxx pozdějších předpisů, xxxxxx č. 266/1994 Sb., x xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx č. 49/1997 Sb., o xxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx č. 455/1991 Sb., x xxxxxxxxxxxxx podnikání (živnostenský xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx č. 114/1995 Sb., x xxxxxxxxxxxx plavbě, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx č. 122/2014 Sb., x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx linkové xxxxxxx, xxx-xx o xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

Xx xxxxxx čištění xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x služby xxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxx účely tohoto xxxxxx považuje xxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx, které xxxxxx xxxxxx k xxxxxxx. Xx xxxxxxxx práce x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx bytového xxxx.

Xxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxx xxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 121/2000 Sb., x xxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx souvisejících x právem xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů x xxxxxxx xxxxx.

Příloha x. 2a x zákonu x. 235/2004 Xx.

Xxxxxx služeb xxxxxxxxxxxxx druhé xxxxxxx xxxxx xxxx

XX-XXX

Xxxxx xxxxxx

49

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x jejich xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

50

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx zavazadel.

Druhé xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx XX-XXX xxxxxx k 1. xxxxx 2008 a xxxxxxxx xxxxxxxxx slovnímu xxxxxx x xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx dopravou xxxx xx rozumí přeprava xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx cestující xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx předem xxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 111/1994 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákona č. 266/1994 Sb., x xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx č. 49/1997 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx č. 455/1991 Sb., x živnostenském xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákona č. 114/1995 Sb., x vnitrozemské xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx č. 122/2014 Sb., x xxxxxxxx xxxxxx veřejné linkové xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxx osobní dopravu xxxxxxxx.

Xxxxxxx č. 2a xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 6/2019 Xx. x účinností xx 1.2.2019

Příloha x. 3 x zákonu x. 235/2004 Xx.

Xxxxxx zboží xxxxxxxxxxxxx xxxxx snížené xxxxx daně

Kód xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxx xxxxx

01-05, 07-23, 25

- Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx (vyjma xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx70) a xxxxxx xxx zvířata; živá xxxxxxx, xxxxxx, rostliny x xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx; xxxx.

Xxxx zboží zařazeného xx číselných xxxx 2203-2208 x xxxxx xxxxxxxxx kódů 0402, 0404, 1901, 2106, xxxxx je zahrnuto x příloze č. 3a.

06

- Xxxx xxxxxxx x jiné xxxxxxxx; xxxxxx, kořeny x xxxxxxx; řezané xxxxxxx x dekorativní xxxxxxx.

07-12

- Xxxxxxxx x xxxxxx.

28-30

- Xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxx diabetiky, aspartam, xxxxxxxx x jeho xxxx, xxxxxxxxxxx, farmaceutické xxxxxxx - xxx xxxxxx xxx zdravotní xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx účely.

Mimo xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx kódů 2843-2846, 2852, 3002, 3003, 3004, 3006, xxxxx xx xxxxxxxx x příloze č. 3a.

49

- Xxxxx, xxxxxxx, xxxxxx, prospekty, xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxx x omalovánky pro xxxx, hudebniny xxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx druhů xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxx, xxxxxxxxxxxxxx plánů x globusů; kde xxxxxxx nepřesahuje 50 % plochy.

Mimo xxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxx zboží xxxxxxxxxx do xxxxxxxxx xxxx 4901, 4903, 4904, xxxxx je xxxxxxxx x příloze č. 3a.

01 - 96

- Zdravotnické xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx xxxxxxxx upravujícího xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx postižených x xxxxxx zdravotního xxxxxxxxx xxxx ke xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, pokud xx xxxxx x xxxxxxxxxxxx prostředky, xxxxx xxx xxxxxxx do xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx X přílohy x. 3 xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxx xxxx xxxxxxx x příloze č. 4 zákona x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x výjimkou zdravotnických xxxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxx (xxxxxx) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx B x X xxxxxxx x. 3:

- xxxxxxx xxxxx (xxxx) zdravotnických xxxxxxxxxx uvedené v xxxxxx X

- xxxxxxx xxxxxx

- xxxx buničitá

- xxxxxxxxxx xxxxxxxx - xxxxxxxxxx

- xxxxxx.

01 - 96

- Zdravotnické prostředky xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zdravotnické xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx k léčení xxxxxxxxxxx postižení xxxx xx xxxxxxxx jeho xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zhotovené podle xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx tento xxxxxxxxx xxxxxx individuální xxxxx charakteristik zdravotnického xxxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

90

- Xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxx; xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx; xxxxx xxxxx xxxx; xxxxxxx xxx nedoslýchavé x jiné xxxxxxxxxx xxxxxx v xxxx xxxx na těle xxxxx implantované x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nějaké xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, x xx pouze xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx osobní xxxxxxx xxxxxxxxx postižených k xxxxxx xxxxxxxxxxx postižení xxxx ke zmírnění xxxx důsledků.

48, 64, 66, 84, 85, 87, 90, 91

- Xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx nemocnými ke xxxxxxxx xxxxxxxx nemocí, xxx není zdravotnickým xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x xx:

- Braille papír

- Xxxxxx x kuchyňské xxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx xxx nevidomé x částečně vidící xxxxx

- Psací xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx (xxxxxx xxxxxxxxx) xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx

- Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx počítací xxxxxx s xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx osoby

- Xxxxxxxx speciálně xxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x hlasovým nebo xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx písma x xxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxx x přídavná xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx hmatovým xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx x obrazu

- Braillská xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx osoby, klávesnice xxx nevidomé a xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx zpracování xxxxxxxxx písma

- Xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx x počítačům xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

- Telefony x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx

- Xxxxxxxxxx televizního xxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx

- Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx vizuální xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx x částečně xxxxxx xxxxx

- Ruční xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, ruční xxxx, xxxxxx xxxxxx xxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

- Xxxxxxx xxx nevidomé x xxxxxxxx xxxxxx osoby x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx výstupem s xxxxxxxx jiným xxx x xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxx osoby

- Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx vidící xxxxx

- Xxxxx x xxxxxxxx těchto výrobků, x xxxxxxx xx xxxxxxx prohlášením doloženo, xx zboží xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx zboží.

94

- Xxxxxx sedačky do xxxxxxxxxx.

4401

- Palivové dřevo x polenech, špalcích, xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxx a xxxxxxx xxxxx x zbytky, xxx aglomerované xx xxxxx, xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx jako xxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx celního sazebníku xx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x celním xxxxxxxxx ve xxxxx xxxxxxx x 1. xxxxx 201872).

Xxxxx xxxxxxx xxxxx daně podléhá xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx nomenklatury xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx slovnímu xxxxxx x xxxxxx xxxx v xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxx zboží do xxxxxxxxx xxxxx daně xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 40/1995 Sb., x xxxxxxxx reklamy a x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx č. 468/1991 Sb., x xxxxxxxxxxx rozhlasového x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxx č. 3x x zákonu č. 235/2004 Sb.

Seznam xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx snížené xxxxx xxxx

Xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx sazebníku

Název xxxxx

0402, 0404, 1901,2106

- Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x potraviny xxx xxxx xxxx.

0801, 1101 xx 1106, 1201, 1204, 1206 xx 1208, 1212, 1214, 2004, 2005

- Xxxxxxx xxxxxxx, x xx:

- x xxxxxxx, xxxxx xxxx uvedeny xxx kódy xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx 8 x 12

- z xxxxxxx

- xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx 0713, xx xxxx xxxx x xxxxxx xxxx xxxx xxxxx 0714 nebo x xxxxxxx xxxxxxxx 8.

- Směsi xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

1107 xx 1109, 1903, 3505

- Xxxx, xxxxxx, pšeničný xxxxx x xxxxx xxxxxx výrobků.

1806, 1901, 2004, 2005, 2103, 2106

- Upravené mlýnské xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

2843-2846, 2852, 3002, 3003, 3004, 3006

- Xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, léky, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxx vyšetření, diagnostické xxxxxxxxx xxxxxx k xxxxxxxx pacientům, chemické xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx základě - xxxxxx pro xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx služby, xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

4901, 4902, 4903, 4904

- Xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx knihy pro xxxx,&xxxx;xxxxxx x xxxxxxxx; xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx, xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxx xxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx 50 % xxxxxx.

Xxxxx nomenklatury celního xxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx příslušné xxxxx xxxx xxxxxx číselný xxx popisu xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx platném x 1. xxxxx 201872).

Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx současně kódu xxxxxxxxxxxx celního xxxxxxxxx x xxxxxxxx uvedenému xxxxxxxx popisu k xxxxxx xxxx x xxxxxxx části xxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxx se xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx nejméně dvakrát xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx a x xxxxxx pro xx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxxx x pokračovací xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx zařazení xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx rozumí xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x článku 2 xxxx. 2 xxxx. x) x x) nařízení Evropského xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 609/2013 xx xxx 12. xxxxxx 2013, x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxx xxxx, xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx Rady 92/52/EHS, xxxxxxxx Komise 96/8/XX, 1999/21/XX, 2006/125/ES a 2006/141/XX, xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2009/39/XX x xxxxxxxx Xxxxxx (XX) x. 41/2009 x (XX) x. 953/2009. Potravinami xxx xxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x článku 2 xxxx. 2 xxxx. x) nařízení (XX) č. 609/2013.

Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx výrobků, slad, xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx x xxxxx těchto xxxxxxx, xxxxxxxx mlýnské xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx lepku xxxx xxxxxxxx požadavky xx xxxxxxx potravin xxx xxxxx s xxxxxxxxxxxxxxx lepku xxxxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxx (XX) č. 41/2009 xx xxx 20. ledna 2009 x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxx se xxx xxxxx xxxxxxxx zboží xx příslušné sazby xxxx rozumí xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx kopírovacím xxxxxxx, pod xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx automatizované xxxxxxxxxx xxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxx xxx děti xx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx do xxxxxxxxx xxxxx daně xxxxxx xxxxx pro xxxx, xx které je xxxxxx náplní xxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxx význam.

Reklamou xx xxx xxxxx zařazení xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx daně xxxxxx xxxxxxx xxxxx zákona č. 40/1995 Sb., o xxxxxxxx xxxxxxx a x xxxxx a xxxxxxxx xxxxxx x. 468/1991 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Příloha x. 4 x xxxxxx x. 235/2004 Xx.

Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx

Xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxx xxxxx

X) Xxxxxxxx xxxx

5805

- Tapisérie xxxxxxxxx xxxxx xxxxx originální xxxxxxxx xxxxxxxxxx umělcem, xxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxx.

6304

- Nástěnné xxxxxxxx, zhotovené ručně xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxx.

9701

- Xxxxxx, xxxxx, xxxxxx, koláže, x xxxxxxx výtvarná díla, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx x výkresů xxx xxxxxxxxxxxxxxx, technické, xxxxxxxxxx, obchodní, xxxxxxxxxxxx xxxx podobné xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx předměty, xxxxxxxxx xxxxxx, ateliérová x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

9702

- Xxxxxxx rytiny, xxxxx x litografie, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx přetiskem x xxxxxxxx počtu xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx provedení, a xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx mechanickým xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

9703

- Původní xxxxxxxx a sochy x jakéhokoliv xxxxxxxxx, xxxxx xxxx zcela xxxxxxxxx xxxxxxx; odlévané xxxxx do 8 xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx dohledem xxxxxx xxxx jeho xxxxxxxx xxxxxxxx.

X) Sběratelské xxxxxxxx

9704

- Xxxxxxxx známky, xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxx, xxxxxx frankované x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx známky, xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx či xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx platidlem xxx xxxxxx zamýšleny x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

9705

- Xxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, archeologického, xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

X) Xxxxxxxxxxxxx

9706

- Xxxx xxxxxxxx xxx umělecká xxxx nebo sběratelské xxxxxxxx, pokud jsou xxxxxx 100 xxx.

Příloha č. 5 x xxxxxx x. 235/2004 Xx.

Xxxxxx zboží, x xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx daňové xxxxxxxxxx

Xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxx zboží

2618 00 00

Xxxxxxxxxxx struska (struskový xxxxx) x výroby xxxxxx xxxx xxxxx

2619 00

Xxxxxxx, zpěněná struska (xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx), xxxxx a xxxx odpady z xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx

2620

Xxxxxxx, xxxxx x xxxxxx (xxxx xxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx), xxxxxxxxxx xxxx, arsen, xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx

3915

Xxxxxx, xxxxxx x odřezky x xxxxxx

4004 00 00

Xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx x kaučuku (xxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxx) a prášky x xxxx x xxxx

4707

Xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx (odpad x xxxxx)

5003 00 00

Xxxxxxxx xxxxx (xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxxxx odpadu x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx)

5103 00 00

Xxxxx x xxxx nebo z xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxx xxxxxxxx odpadu avšak xxxxx rozvlákněného xxxxxxxxx)

5103 20 00

Xxxxxxx odpad x xxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

5103 30 00

Xxxxx z xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

5202 00 00

Bavlněný odpad (xxxxxx xxxxxxxx odpadu x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx)

5202 10 00

Niťový odpad

5505

Odpad x xxxxxxxxxx vláken (xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx)

6310

Xxxxxxx xxxx nové xxxxx, motouzy, xxxxx, xxxxxxx a lana x textilních materiálů xx xxxxx zbytků xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x používání

7001 00 10

Xxxxxxxx střepy x xxxx xxxxxxxx xxxxxx

7112

Xxxxx x xxxx x xxxxxxx xxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx kovy; xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx drahé xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, používaný xxxxxx xxx xxxxxxxxxx drahých xxxx

7204

Xxxxx x xxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx; přetavený xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx

7404 00

Xxxxxx xxxxx x xxxx

7503 00

Niklový xxxxx x xxxx

7602 00

Hliníkový xxxxx x xxxx

7802 00 00

Xxxxxxx xxxxx x xxxx

7902 00 00

Xxxxxxx xxxxx x xxxx

8002 00 00

Xxxxxx xxxxx x xxxx

8101 97 00

Odpad x xxxx x xxxxxxxx

8102 97 00

Xxxxx a xxxx z xxxxxxxxx

8103 30 00

Xxxxx x xxxx x tantalu

8104 20 00

Odpad a xxxx z xxxxxxx

8105 30 00

Xxxxx x xxxx z kobaltu

ex 8106 00 10

Xxxxx x xxxx x xxxxxxx

8107 30 00

Xxxxx x xxxx x xxxxxx

8108 30 00

Xxxxx x xxxx x xxxxxx

8109 30 00

Xxxxx x xxxx xx xxxxxxxx

8110 20 00

Xxxxx x šrot x xxxxxxxx

8111 00 19

Xxxxx x šrot z xxxxxxx

8112 13 00

Odpad x xxxx z xxxxxxx

8112 22 00

Odpad x xxxx x xxxxxx

8112 52 00

Xxxxx x xxxx z xxxxxxx

8112 92 10

Xxxxx x xxxx xxxxxx

8112 92 21

Xxxxx a xxxx x xxxxx (xxxxxxxx); xxxxxx; gallia; xxxxx; xxxxxx x xxxxxxxx

8113 00 40

Xxxxx x xxxx x xxxxxxx

8548 10

Odpad x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx; xxxxxxxxxxxx galvanické xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxx akumulátory.

Kódem xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx uvedený x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx platném x 1. xxxxx 201872).

Xx-xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx "xx", xxxxxxxx xx příloha xx xxxxx xxxxxxxx současně xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx x části přílohy.

Xxxxxxx x. 6 x zákonu x. 235/2004 Xx.

Xxxxxx xxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx, při xxxxx xx použije režim xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx-xx xxx vláda xxxxxxxxx

1. Xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx skleníkových xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx podmínky xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx na xxxxx skleníkových xxxxx.

2. Xxxxxx mobilních xxxxxxxx, xxxxxxx xx pro xxxxx daně x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxx, xxxxx xx xxxxxxx, x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxx xx xx, xxx xxxx xxxxx využití.

3. Dodání xxxxxxxx s integrovanými xxxxxx, jako xxxx xxxxxxxxxxxxxx x centrální xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx před xxxxxxxxxxx xx výrobků xxx xxxxxxx uživatele.

4. Xxxxxx xxxxx x elektřiny xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v §7a odst. 2.

5. Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x elektřiny.

6. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

7. Dodání xxxxxxx xxxxxxx, tabletů x laptopů.

8. Dodání xxxxxxxx x technických xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx.

9. Xxxxxx surových xx polozpracovaných kovů, xxxxxx drahých xxxx, xxxxxx než x příloze č. 5 x x xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx podle §90 xxxx 92.

10. Xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx bylo České xxxxxxxxx prováděcím xxxxxxxxxxx Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxx 193 směrnice 2006/112/ES x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x přidané xxxxxxx.

Xxxxxxx x. 6 xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 360/2014 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2015

Xx. XI

Přechodná xxxxxxxxxx

1. Xxx xxxxxxxxx daně x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

2. Xxxxxxx části x xxxxxx členěném xxxxxxxxxxx xxxxx (xxxxxxx xxxxxx) x městské xxxxx Xxxxxxxx města Xxxxx, xxxxx jsou samostatnými xxxxxxx xxxxxxxxx k xxxx, se xxxxxxx xxxxxx ke dni xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx Hlavní xxxxx Xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx předpisů.

Čl. XX vložen právním xxxxxxxxx č. 635/2004 Xx. x účinností xx 1.1.2005

Čl. XXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx daně xx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx §42 xxxx. 1 písm. x) xxxxx provést xx xx plnění, za xxx již xxxx xxx jakýmkoli xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

Xx. XXX vložen xxxxxxx předpisem x. 545/2005 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2006

Xxxxxxxxx ustanovení

Čl. XX

Xxxxxx xx xxxxxx, u xxxxx přešla působnost x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx územními xxxxxxxxxx orgány přede xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 230/2006 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.6.2006

Xx. IX

Přechodná xxxxxxxxxx

1. Xxx uplatnění xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx období xxxxx dnem nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx i xxx xxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxx x tím xxxxxxxxxxxxx, se xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx předpisy.

2. X xxxxxxx bytového xxxx, rodinného domu xxxx xxxx nebo x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, rodinného xxxx xxxx bytu, x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx účinkům xxxxxx xx 31. xxxxxxxx 2007, se xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 261/2007 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2008

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx registrační xxxxxxxxxx, které xxxxxxx xxxxx dnem nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 270/2007 Xx. x účinností xx 31.10.2007

Xx. XXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxx xxx x přidané xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx, které xxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx č. 328/1991 Sb., x konkursu x xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

Xx. XXX vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 296/2007 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2008

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxx xxxxxxxxx daně x xxxxxxx hodnoty xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx s xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx předpisy.

2. Xxx xxxxxxx xxxxxx xx smluv x xxxxxxxxx xxxxxxxx uzavřených xxxxx zákona x. 235/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxxx do xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, jejichž xxxxxxx smlouvy byl xxxxxx xx užívání xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xx použijí xxxxxxxxxx xxxxxx x. 235/2004 Xx., ve xxxxx xxxxxxx do dne xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

3. Xxxxx xxxxxxx x xxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx identifikovaná x xxxx xxxxx §96 a 97 xxxxxx x. 235/2004 Xx., ve xxxxx xxxxxxx do xxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx, a nevztahuje xx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle §95 xxxxxx x. 235/2004 Xx., ve xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, se xxx xxx nabytí xxxxxxxxx tohoto zákona xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx §94 xxxxxx x. 235/2004 Xx., xx znění účinném xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xx xxxxxxx xx 15 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx příslušnému xxxxxxx daně, že xx osobou povinnou x xxxx.

4. Xxxxx xxxxxxx x dani xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxx členském xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx k xxxx xxxxxx provozovnu x xxxxxxxx, xxxxx xx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx plátcem podle §94 zákona x. 235/2004 Xx., xx xxxxx účinném xx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx provozovny, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx od daně xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx, xx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxx xxxxxxx xxxxx §94 zákona x. 235/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, a xx povinna xx 15 xxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxx xxxxxxxxx x registraci.

5. Xxxx obratu pro xxxxx xxxxxxxxxx plátce xxxxx §94 x 95 x zrušení xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §106 xxxxxx x. 235/2004 Sb., xx xxxxx účinném xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx 12 po xxxx jdoucích xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx

x) podle §6 xxxx. 2 xxxxxx č. 235/2004 Xx., xx znění xxxxxxx xx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x jejichž xxxxxxx xxx x xxxxxxxxx zákon x. 235/2004 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, x

x) xxxxx §6 odst. 2 xxxxxx č. 235/2004 Sb., xx xxxxx účinném xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxx, v xxxxxxx xxxxxxx byl x účinnosti xxxxx x. 235/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

6. X xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx celního xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xx xxx předcházejícího dni xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, se xxxxxxx xxxxxxxxxx zákona x. 235/2004 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 302/2008 Sb. x xxxxxxxxx od 1.1.2009

Xx. XX

Xxxxxxxxx ustanovení

1. X osobního xxxxxxxxxx, xxxxx byl xxxxx xxxxx §13, xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §16, xxxxxxx xxxxx §20 x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx automobilu52), x xxxxxx plnění x tuzemsku a x xxxxx uskutečnění xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx předcházejícího xxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx, se xxx xxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx §72 xx §79 ve znění xxxxxxx xx dne xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xx x xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

2. Xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx formou, kdy xx osobní xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx užívání xxxxx xxxxxxx, xxxxx si xxxxxx sjednají, xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx osobní xxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx, x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx dne xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona, xx xxx uplatnění xxxxxx xx odpočet daně xxxxxxx xxxxxxxxxx §72 xx §79 ve xxxxx xxxxxxx xx xxx předcházejícímu dni xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, x to x xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

3. X xxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx52), xxxxxxxxxx podle xxxx 1 a 2 xxxxxxxxxxx ustanovení, xx xx datu xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx plnění xxxxxxxxxx xx daně xxxxxxxxxx §62 xxxx. 2 xx znění xxxxxxx do xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona.

Čl. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 87/2009 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.4.2009

Čl. XXXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x daně x xxxxxxx hodnoty xx xxxxxxxxx období xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxx xxxxx x povinnosti x xxx xxxxxxxxxxx, se xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

2. Xxxxxx, který xxxxxx xxxxxxxxx, plyn, xxxx, teplo, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx část roku 2009, tak xxxx xxxx 2010, oprávněn xxxxxxx xxxxxxxxx odečet x měřicích zařízení x 31. xxxxxxxx 2009, xxxxxxxx provést xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx, plynu, xxxx, tepla a xxxxxx a xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x datu 31. xxxxxxxx 2009, x xx x tehdy, xxxx-xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx po tomto xxxx. V těchto xxxxxxxxx xxx u xxxxxxxx xx xxxxxx xx 31. prosince 2009 plátce xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx 31. prosince 2009 a x xxxxxxxx xx xxxxxx xx 1. xxxxx 2010 xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx platnou xx 1. ledna 2010.

3. Xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx z xxxxx xxxxxxxxx přede dnem xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xx nejpozději xx 31. xxxxxxxx 2009, xxxxxxx při xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx 1. lednu 2010 xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx ke dni xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx z přidané xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx.

4. U smluv x finančním xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xx 31. xxxxxxxx 2008 xxxxx zákona x. 235/2004 Xx., xx xxxxx účinném xx 31. xxxxxxxx 2008, x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx do xxxxxxx xxxxxxx xx 31. xxxxxxxx 2008, xx xx 1. lednu 2010 xxxxxxx xxxxx xxxx platná xx 31. xxxxxxxx 2008.

Čl. XXXX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 362/2009 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2010

Xx. XX

Xxxxxxxxx ustanovení

1. Xxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx období xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx i xxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x tím xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

2. Xxxxxxx o xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x dani x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, se xxxxxxxx xxxxx dosavadních xxxxxxxx.

3. Xxxxxxxx souhrnné hlášení xx zdaňovací xxxxxx xx dne xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx povinen podat xxxxx §102 zákona x. 235/2004 Sb., xx znění účinném xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

4. Xx-xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx sdružení xx základě xxxxxxx x xxxxxxxx10) xxxx xxxx obdobné xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxx skupiny xxxxxxxxxx xx 31. xxxxx 2010, xxxxx xxxxxxxxx, že xxxx xxxxxxx xxx x xxxxxx datu xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx sdružení xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx10) xxxx xxxx obdobné xxxxxxx.

5. Xx-xx člen skupiny xx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona x xxxxxx, zaniká jeho xxxxxxxx ve xxxxxxx xxxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 489/2009 Xx. x účinností od 1.1.2010

Čl. XX

Xxx xxxxxxxxx xxxx x přidané xxxxxxx xx zdaňovací xxxxxx xxxxx dnem xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, jakož x xxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxx, se xxxxxxx zákon x. 235/2004 Xx., ve xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. XX xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 120/2010 Xx. x účinností xx 29.4.2010

Xx. II

Přechodná xxxxxxxxxx

1. Xxx uplatnění xxxx x přidané hodnoty xx xxxxxxxxx období xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx i pro xxxxxxxxx práv x xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxx xx použijí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx.

2. Pro xxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxx, který vznikl xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx za xxxxxxxxx xxxxxx po xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona, xx xxxxxx povinen xxxxxx xxxxxxxx stanovené x §73 xxxxxx x. 235/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

3. Xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx plátci xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx daně x xxxxxxxxx zdanitelných plnění, xxxxx se xxxxx xxxxxxxx dlouhodobého xxxxxxx xxxxxxxxxxx vlastní činností, xxxxx uvedením xx xxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §13 xxxx. 4 xxxx. b) xxxxxx x. 235/2004 Sb., xx znění účinném xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx x xxxxx xx odpočet xxxx neuplatnil. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx x případě, xx x xxxxxx přijatých xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx s xxx, xx nárok xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xx xxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. X těchto xxxxxxxxx xx plátce xxxxxxxx xxxxxxxx nárok xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, xx kterém xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx podle §13 xxxx. 4 písm. x) zákona č. 235/2004 Xx., xx xxxxx účinném ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona. Xxx xxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxxx §73 odst. 3 x 4 xxxxxx č. 235/2004 Xx., xx znění xxxxxxx ode dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

4. Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx daně xx xxx 2011 xx xxxxxxxxx podle §76 xxxxxx x. 235/2004 Xx., ve xxxxx xxxxxxx ode dne xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

5. V xxxxxxx xxxxxxx daně xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx dnem nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xx ode dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx §78 xxxx 79 xxxxxx x. 235/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xx xxx nabytí xxxxxxxxx tohoto zákona.

6. Xxx použití xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x uskutečňováním xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, pokud xxx xxxxxx majetek xxxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xx xxx xxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §13 xxxx. 4 písm. x) xxxx §14 xxxx. 3 písm. a) xxxxxx x. 235/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

7. Xxx posouzení xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx nároku na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx zdravotním xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx §85 xxxx. 7 xxxxxx x. 235/2004 Xx., xx znění xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xx xxx dne xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §85 xxxx. 7 xxxxxx č. 235/2004 Xx., ve znění xxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 47/2011 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.4.2011

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxx daňové xxxxxxxxxx x xxxx z xxxxxxx hodnoty za xxxxxxxxx období předcházející xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona, xxxxx x xxx xxxxx x povinnosti x xxx xxxxxxxxxxx, se xxxxxxx zákon x. 235/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

2. Zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 262/2014 Sb.

3. Při xxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxxxx služby xxxxxxx x xxxxxxxxx a xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx vod x xxx dodání xxxxx xxxx xxxxxx je xxxxxx, xxxxx uskutečnil xxxxxxxxxx plnění se xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx ode xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x samostatně xx období xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx zařízení ke xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, xx-xx xxxxxx z měřicích xxxxxxxx xxxxxxxx xx xx tomto xxx. X xxxxxx xxxxxxxxx xxx x spotřeby xx období xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx sníženou sazbu xxxx platnou x xxxxx období a x spotřeby xx xxxxxx ode xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx platnou xx xxxxxx xxx; x xxxxxxx přijetí xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx které xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx daň, xx xxxxxxx tyto xxxxx ze xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxx xxxxx §37 xxxx. 3 xxxxxx x. 235/2004 Xx., xx znění xxxxxxxxxx předpisů. Xxxxxx xx oprávněn x xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx odpadních xxx x za xxxxxx tepla xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxxxx k xxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx platnou x xxxxx xxxxxx, a xx x x xxxxxxx, kdy xx xxxxxxxx skutečné xxxxxxxx xxxxx x období xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

4. Xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 262/2014 Xx.

5. Xxxxxx právním předpisem x. 262/2014 Xx.

6. Xxxxxxx-xx xxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx na xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx dnem xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x nastane-li den xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx plnění xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx plátce xxx xxxxxxxx daně x xxx xxxxxxx xxxx xxxxx §37 odst. 1 nebo 2 xxxxxx x. 235/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, sazbu xxxx platnou xx xxx uskutečnění xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xx xxxxx xx xxxxxxx xxxx stanoveného podle §37 odst. 3 xxxxxx x. 235/2004 Xx., ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

7. Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 262/2014 Sb.

8. Xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 262/2014 Xx.

9. V xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x technického xxxxxxxxxx pořízeného xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx úpravě odpočtu xxxx postupuje podle §78 xxxx. 3 x §78a xxxx. 1 xxxxxx č. 235/2004 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx.

10. Pokud xxxxxx xxxxxxxxxxx ode xxx nabytí účinnosti xxxxxx zákona xxxxxxxxxx xxxxxx, x kterého xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx přenesení daňové xxxxxxxxxx podle §92e xxxxxx x. 235/2004 Xx., xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx mu xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxx přijetí xxxxxx, xxxxxxx u xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx x rozdílu xxxx xxxxxxxx daně xxxxx §36 xxxx. 1 xxxxxx x. 235/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x souhrnem xxxxxxx xxxx xxxxx §36 xxxx. 2 zákona x. 235/2004 Xx., xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

Čl. XXX

Xx. XXX xxxxxx právním předpisem č. 502/2012 Sb.

Xx. IV

Přechodná ustanovení

1. Xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx x xxxxxxx xxxxxxx za xxxxxxxxx období xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, jakož x xxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx x. 235/2004 Xx., xx xxxxx účinném xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

2. Při xxxxxx vody, xxx xxxxxxxxxx xxxxxx spojené x xxxxxxxxx x xxxxxxxx, případně xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx a xxx xxxxxx tepla xxxx chladu xx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx plnění xx xxxx uskutečnění zdanitelného xxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, oprávněn xxxxxxxx xxxxxxxx samostatně xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x samostatně xx období xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx na xxxxxxx odečtu x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, xx-xx xxxxxx x měřicích xxxxxxxx proveden až xx tomto dni. X xxxxxx xxxxxxxxx xxx x spotřeby xx období xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona plátce xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx platnou x xxxxx období a x xxxxxxxx za xxxxxx xxx dne xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxx. Xxxxxx xxx xxxxxx xxxx, xxx poskytnutí xxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx se výhradně x xxxxxx xxxxx xxxx nabytí účinnosti xxxxxx zákona, uplatní xxxxxxxx xxxxx daně xxxxxxx x xxxxx xxxxxx, x to x v xxxxxxx, xxx ke zjištění xxxxxxxx spotřeby dojde x xxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. V xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx, xx uplatní xxxx xxxxx ze základu xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx období xxxxx §37a xxxxxx x. 235/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

3. Při xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x při poskytnutí xxxxxxxxxxxxxxxxx služeb, xxxxxxxx x distribuci plynu, xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx dnem xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx dni xxxxxxxxxxxxxxx dni xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, xx-xx odečet x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxx xxx. X xxxxxx případech xxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx plátce xxxxxxx xxxxxxxx sazbu xxxx xxxxxxx x tomto xxxxxx a x xxxxxxxx xx xxxxxx xxx dne nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxx xxxxx daně xxxxxxx xx xxxxxx xxx. Plátce xxx xxxxxx elektřiny, xxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx vztahujícím xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx, x xx x x xxxxxxx, kdy xx xxxxxxxx xxxxxxxx spotřeby xxxxx x xxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx tohoto zákona. X xxxxxxx přijetí xxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, ze které xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxx ze xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx každé období xxxxx §37a zákona x. 235/2004 Sb., xx znění účinném xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 500/2012 Xx. x účinností xx 1.1.2013

Xx. XX

Xxxxxxxxx ustanovení

1. Xxx uplatnění xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxx i xxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx s xxx xxxxxxxxxxxxx se použije xxxxx x. 235/2004 Xx., xx znění xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, není-li xxxx xxxxxxxxx xxxxx.

2. U xxxxxxx xxxxxx, xxxx x nebytových prostor xxxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §56 xxxxxx č. 235/2004 Sb., ve xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

3. X xxxxxxx staveb, bytů x xxxxxxxxxx prostor xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx rozhodnout, xx xxxxxxx xxx z xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 235/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

4. Xxxxx povinná x xxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx §95 xxxx. 1 nebo §95 xxxx. 2 xxxx. x) zákona x. 235/2004 Xx., xx xxxxx účinném xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona, xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxx xxxxxxx x xx povinna xx 15 xxx od xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx x registraci. Xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §98 xxxxxx x. 235/2004 Sb., xx xxxxx účinném xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

5. Xxxxx xxxxxxx k xxxx, která splnila xxxxxxxxx se registrovat xxxxx §95 xxxx. 1 xxxx §95 xxxx. 2 xxxx. x) zákona x. 235/2004 Sb., xx xxxxx účinném přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxx, že xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx 15. xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx 1. xxx xxxxxx následujícího xx xxxxxx, x xxxx xxxxx xxxxxxxxx tento xxxxx.

6. Xxxxx povinná x xxxx, které xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx §95 xxxx. 1 nebo §95 xxxx. 2 xxxx. x) zákona x. 235/2004 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x tím, že xx xxxxxxx podat xxxxxxxxx k xxxxxxxxxx xx 15. xxx xxxxxx, x xxxx xxxxx xxxxxxxxx tento xxxxx, xx xxxxx xxxxxxx 1. dne xxxxxxx měsíce xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx, v xxxx nabyl xxxxxxxxx xxxxx xxxxx.

7. Xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x dani xxxxx §96 xxxx. 1 xx 3 xxxxxx x. 235/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx dnem xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxx identifikovanou xxxxxx.

8. Xxxxx xxxxxxx x xxxx, která xx stala xxxxxxx xx 1. xxxxx 2011 xxxxx §94 xxxx. 6 až 11 xxxx §94 xxxx. 15 xxxxxx x. 235/2004 Xx., xx xxxxx účinném xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

9. Xxxxx povinná x xxxx, xxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxxx, xx povinna xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx 2 xxxxxx xxx dne nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxx xxxxxxx v §96 xxxxxx x. 235/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona. Pokud xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx povinnost, xx xx xx xx, xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx daně xxxx xx xxxxxxx xxxx registrační xxxxxxxxxx.

10. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx podle §98 xxxx. x) zákona x. 235/2004 Sb., xx znění xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxxx xxxx třetího xxxxxxxxxxxx měsíce následujícího xx kalendářním xxxxxx, xx kterém nabyl xxxxxxxxx tento zákon. Xxxxx xxxx zveřejnění xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx §109 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx x. 235/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

11. Xxxxxx registrovaný x roce 2012, xxxxx splňuje xxxxxxxx xxxxxxx v §99a xxxx. 1 xxxx. x) xx c) xxxxxx x. 235/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, a xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx pro xxx 2012 bylo xxxxxxxxxx čtvrtletí, xx xxxx xxxxxxxxxx, že xxxx zdaňovací xxxxxx xxx xxx 2013 xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xx. XX vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 502/2012 Xx. x účinností xx 1.1.2013

Čl. X

Xxxxxxxxx ustanovení

1. Xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x daně x xxxxxxx hodnoty xx xxxxxxxxx xxxxxx přede xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákonného opatření Xxxxxx, jakož i xxx práva x xxxxxxxxxx x nimi xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx x. 235/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx.

2. Xxxx-xx xxxxxxxxx jinak, xxxxxxxx xx na xxxxxxxxxxx, poměry, vztahy, xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxx x povinnosti xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx právních xxxxxxxx účinných přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Senátu xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x. 235/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Senátu, xxxx xx xxxxxxxxxxx, poměry, xxxxxx, subjekty, předměty, xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx práva xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx, které xxxx jim xxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx.

Xx. X xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 344/2013 Xx. s xxxxxxxxx od 1.1.2014

Xx. XX

Xxxxxxxxx ustanovení

1. Xxx daňové xxxxxxxxxx x xxxx x xxxxxxx hodnoty xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, jakož x xxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx zákon č. 235/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx k xxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx §88 xxxxxx x. 235/2004 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §110x xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 235/2004 Xx., xx znění xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. XX vložen xxxxxxx předpisem č. 196/2014 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2015

Xx. XX

Xxxxxxxxx ustanovení

Pro xxxxxx xxxxxxxxxx u xxxx x přidané xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxx práva x xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx, se xxxxxxx xxxxx x. 235/2004 Xx., ve xxxxx xxxxxxx přede dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. XX vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 262/2014 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2015

Xx. XX

Xxxxxxxxx ustanovení

1. Xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx x xxxxxxx xxxxxxx za xxxxxxxxx období xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxx xxxxx x xxxxxxxxxx s xxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx č. 235/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona.

2. Xxx xxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxx zákona x. 235/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, se x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §4a xxxx. 1 xxxxxx č. 235/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 360/2014 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2015

Xx. III

Přechodná ustanovení

1. Xxx daňové xxxxxxxxxx x daně x xxxxxxx xxxxxxx za xxxxxxxxx období xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx x pro xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx, se xxxxxxx zákon x. 235/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

2. Pro xxxxxx xxxxxxxxxx u xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx čl. II xxxx 1 xx 3, xxxxx x xxx xxxxx a xxxxxxxxxx s xxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx x. 235/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx čl. II xxxx 1 až 3.

Xx. XXX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 113/2016 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.12.2016 x výjimkou xxxx 2, který xxxxxx xxxxxxxxx 1.5.2016

Xx. XXXXX

Xxxxxxxxx ustanovení

1. Xxxxx xxxxx povinné x dani, xxxxx xx stala plátcem xxxxx §6c odst. 2 zákona x. 235/2004 Xx., ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx přiznat xxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx a xxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx zboží x xxxxxx plnění x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx povinná x xxxx, které vznikla xxxxxxxxx přiznat xxx xx xxx uskutečnění xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx podle §37a xxxx. 1 xxxxxx x. 235/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx, xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx §6c xxxx. 2 zákona x. 235/2004 Xx., xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx dnem nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx tato xxxxx xxxxxxxx do 6 xxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx ode dne xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx plátci x xxxxxx plnění x tuzemsku.

3. Xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §93a xxxx. 2 zákona x. 235/2004 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, u xxxxx povinné x xxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx 12 xxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx o xxx, x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx osoby xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx podle §93a xxxx. 2 zákona x. 235/2004 Xx., xx znění xxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

4. Xxx xxxxxxxxx splnění xxxxxxxx podle §101j xxxxxx x. 235/2004 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxx kontrolního hlášení, xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

5. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx §101h odst. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 235/2004 Xx., ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxx rozhodnuto xxxxxxxxx xxxxxxx přede xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

6. Xxxxxxxxxx §101k xxxxxx x. 235/2004 Sb., ve xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx i x xxxxxxx xxxxx xxxxx §101h xxxx. 1 xxxx. x) až x) xxxxxx č. 235/2004 Xx., xx xxxxx pozdějších předpisů, xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. V xxxxxxx, xxx xxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x prominutí xxxxxx xxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxx lhůty xxxxx xxx 3 xxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. XXXXX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 243/2016 Xx. x účinností xx 29.7.2016 x xxxxxxxx xxxx 3, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx 1.9.2016

Čl. II

Přechodné xxxxxxxxxx

Xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx x přidané xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx dnem xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx, xxxxx x xxx práva x xxxxxxxxxx s xxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx x. 235/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. XX vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 33/2017 Xx. s xxxxxxxxx od 1.3.2017

Čl. VI

Přechodná xxxxxxxxxx

1. Xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxx x xxx práva x povinnosti x xxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx č. 235/2004 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx.

2. Společníci xxxxxxxxxxx xxxxx xx 31. xxxxxxxx 2018 xxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxx x. 235/2004 Xx., xx znění xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, upravujících xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 235/2004 Xx., xx znění xxxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

3. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx již nepostupují xxxxx xxxx 2, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx skutečnost xxxxxxx xxxx xx lhůtě xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx 2 xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx zdaňovacím xxxxxxx xxxxxxxxx období, které xxxxx 31. xxxxxxxx 2018.

4. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx pro xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §106b xxxxxx x. 235/2004 Xx., xx znění xxxxxxxxxx předpisů, xxxxxxx xxxxx §106c xxxx. 2 zákona x. 235/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx měsíce xx xxxx, kdy xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx postupují xxxxx xxxx 2, x xxxxx §4a xxxxxx x. 235/2004 Xx., xx znění xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxx společníci xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxx 2.

5. Xxxxxx majetek xxxxx zákona x xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xx dlouhodobým xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx účetnictví, xxxxxxxxxx x xxxxx podle §13 odst. 3 xxxx. x) xxxxxx x. 235/2004 Sb., xx xxxxx účinném xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §4 xxxx. 4 xxxx. x) xxxx 1 nebo 3 xxxxxx č. 235/2004 Xx., ve xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

6. Xxxxxxxxxx §20a odst. 2 xxxx druhá xxxxxx x. 235/2004 Sb., xx znění xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxx v xxxxxxx zdanitelného xxxxxx, x xxxxx uskutečnění xxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, pokud xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx plněním xxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx uplatněna daň xxxxx xxxxxx č. 235/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona. Xxxx-xx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x převodu xxxxxxx, xx kterým xx xxxxxxx xxxxxxxxx jej xxxxxxxx xxxx úplatu xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxx každém xxxxxxxxx xxxxxxx tohoto poukazu xx xxxxxxx daň xxxxx zákona x. 235/2004 Sb., ve xxxxx xxxxxxx přede xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

7. X xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxx xxxx u xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx služeb uplatněné xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx byla přijatá xxxxxx xxxxxxx na xxxxxx xxxxxx plnění xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xx postupuje podle §45 xxxx. 5 x 6 xxxxxx x. 235/2004 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 170/2017 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.7.2017

Čl. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxx běhu xxxxx xxx xxxxxxxxxx od xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx nemovité věci xxxxx §56 xxxx. 3 xxxxxx č. 235/2004 Xx., xx xxxxx účinném xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxxxx xx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxx xxxxx xxxxxxxxxx od xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx nemovité xxxx §56 xxxx. 3 xxxxxx x. 235/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

Xx. XL xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 225/2017 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2018

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx x xxxxxxx xxxxxxx za xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, jakož x pro práva x povinnosti x xxxx související xx xxxxxxx zákon x. 235/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxxx přede xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona.

2. X xxxxx x přenechání xxxxx k užití, xxxxx je xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxx x užívanému xxxxx xxxx převedeno na xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx x x xxxxxxx bylo xxxxx xxxxxxxxxx k xxxxx přede dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, se xxxxxxxxx xxxxx §13 odst. 3 xxxx. x) xxxxxx x. 235/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

3. Xxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx x poskytnutí xxxxxx xxx xx xxxx 6 xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx §37 xxxxxx x. 235/2004 Sb., xx znění xxxxxxx xxxxx dnem nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

4. Xxx poukazy xxxxx xxxxxx č. 235/2004 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxx dne xxxxxx účinnosti xx. X xxxx 32 x 62, xxxxxx

x) xxxx 1. xxxxxx 2019 se xxxxxxx xxxxx č. 235/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxxx před 1. xxxxxx 2019,

x) od 1. ledna 2019 xx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx nabytí xxxxxxxxx čl. V xxxx 32 x 62, lze xxxxxx zákon č. 235/2004 Sb., ve xxxxx xxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx čl. V bodů 32 x 62.

5. Xxxxxx xxxxxxxxxxx stavení xxxx xxxxx pro xxxxxx xxxxxxx daně podle §42 xxxx. 8 xxxxxx č. 235/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, staví x xxx xxxxx, která xxxxxxxx přede dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx; xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, staví xxx xxxx lhůty až xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

6. Xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §78da xxxxxx x. 235/2004 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §78da xxxxxx x. 235/2004 Xx., xx xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

7. X insolvenčních xxxxxxxx, xx kterých xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx na majetek xxxxxxxx x xxxxx xxxx zahájena xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona, xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 235/2004 Xx., xx znění xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona.

8. Xxxxx xxxxxxxxxx §46 xx 46g a xxxxxxxxxx §74a zákona x. 235/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona, xx postupuje rovněž x xxxxxxx, že xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx skutečnosti rozhodné xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §46 odst. 1 xxxxxx č. 235/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxxx ode xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

9. Xxxxxxx, soudní nebo xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxx opravu základu xxxx podle §46 xxxx. 5 xxxx. x) xxxxxx x. 235/2004 Xx., xx xxxxx účinném ode xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx; správní, xxxxxx nebo rozhodčí xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx dnem nabytí xxxxxxxxx tohoto zákona, xxxxx xxx xxxx xxxxx xx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

10. Správce xxxx xxxxxxxx xx 1 xxxxxx ode xxx nabytí účinnosti xxxxxx zákona údaj xxxxx §98 písm. x) zákona x. 235/2004 Sb., ve xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona, o xxxxxx, xxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

11. Pro xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx x xxxxxxx hodnoty xx zdaňovací xxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx čl. V bodů 112 x 238 xx 243, xxxxx x pro xxxxx x xxxxxxxxxx s xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx č. 235/2004 Xx., ve xxxxx xxxxxxx přede xxxx xxxxxx účinnosti čl. V bodů 112 x 238 xx 243.

12. Ustanovení §101i xxxx. 3 xxxxxx x. 235/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx použije x xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

13. Xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx x tuzemsku x který xx xxxx plátcem přede xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, pokud xxxxx plátce xxxx xx 3 měsíců xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxx xxx dne nabytí xxxxxxxxx tohoto zákona xxxxxxxxxxx xxxxx zdanitelné xxxxxx, x xxxxxxx xx xxxxxxx přiznat xxx xxxxx, xxxxx xx toto plnění xxxxxxxxxxx, xxxx dodání xxxxx, xxxxx xx xxxxx plátce xxxx xxxxx jako xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxxxx by x xxxxxxxx xxxxx plátcem.

14. X xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a televizního xxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxx daně x poměrné výši xx 31. xxxxxxxx 2021 použije §75 xxxx. 1 věta xxxxxxxx xxxxxx x. 235/2004 Xx., ve xxxxx účinném xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

15. Xxx xxxxxx povinnosti x xxxx x přidané xxxxxxx xx zdaňovací xxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx čl. V xxxx 237, jakož x xxx práva x povinnosti s xxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx zákon x. 235/2004 Sb., xx xxxxx účinném xxxxx xxxx nabytí účinnosti čl. V xxxx 237.

16. Xxx daňové xxxxxxxxxx x xxxx x xxxxxxx xxxxxxx vzniklé

a) xxxx 1. lednem 2019, jakož i xxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxxx §10i, 27 x §110g xxxxxx č. 235/2004 Xx., ve xxxxx xxxxxxx před 1. xxxxxx 2019,

x) xx 1. xxxxx 2019 do xxx xxxxxxxxxxxxxxx dni xxxxxx xxxxxxxxx čl. V bodů 22, 45 x 262, jakož x xxx práva a xxxxxxxxxx x nimi xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx §10i, 27 x §110g zákona x. 235/2004 Xx., ve xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx účinnosti čl. V xxxx 22, 45 x 262.

Čl. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 80/2019 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.4.2019 s xxxxxxxx xxxx 4 x 16, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 27.3.2019

Xxxxxxxxx

Xxxxxx předpis č. 235/2004 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxx o přistoupení XX k XX (1.5.2004), s xxxxxxxx §23 odst. 3, §73 xxxx. 3 xxxx xxxxxxxx x §51 odst. 1 xxxx. x), xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 1.1.2005.

Ve xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x.:

236/2004 Sb., xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx o dani x xxxxxxx hodnoty xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxx 1.4.2004 x vrácenému xxxxxxxxxxx republiky xxx 9.4.2004

x xxxxxxxxx xx 8.5.2004

635/2004 Sb., kterým xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x správních xxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2005

669/2004 Xx., kterým xx xxxx xxxxx č. 586/92 Xx., x xxxxxx x xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.1.2005

124/2005 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 117/95 Xx., o xxxxxx xxxxxxxx podpoře, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx x. 482/91 Xx., o xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx x. 235/2004 Xx., x xxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx pozdějších předpisů, x xxxxx č. 40/2004 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 30.3.2005

215/2005 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx o registračních xxxxxxxxxx)

x xxxxxxxxx xx 3.6.2005

217/2005 Xx., kterým xx mění xxxxx x. 353/2003 Xx., x spotřebních xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon č. 265/91 Sb., o xxxxxxxxxx xxxxxx ČR x xxxxxxx cen, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x účinností xx 3.6.2005

377/2005 Xx., x xxxxxxxxxx dozoru xxx xxxxxxx, spořitelními x úvěrními xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx x obchodníky x xxxxxxx xxxxxx xx finančních konglomerátech x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx zákonů (xxxxx x finančních xxxxxxxxxxxxxx)

x xxxxxxxxx xx 1.10.2005

441/2005 Xx., kterým xx xxxx zákon x. 252/97 Sb., x xxxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 10.11.2005

442/2005 Sb., xxxxxxxx Xxxxxxxxxx sněmovny x xxxxxx, xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 252/97 Xx., x xxxxxxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx Parlamentem xxx 21.9.2005 x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx 6.10.2005

x xxxxxxxxx od 25.11.2005

545/2005 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 586/92 Sb., x xxxxxx z xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx související xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2006

109/2006 Xx., kterým xx xxxx některé zákony x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2007 x xxxxxxxx §113, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx 1.4.2006

230/2006 Xx., kterým xx xxxx xxxxx č. 89/95 Sb., o xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a další xxxxxxxxxxx zákony

s účinností xx 1.6.2006

319/2006 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx podpory, x x změně xxxxxx x. 235/2004 Xx., x xxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 15.7.2006

172/2007 Xx., xxxxxx se xxxx zákon x. 235/2004 Xx., x xxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.8.2007

261/2007 Xx., x xxxxxxxxxxx veřejných xxxxxxxx

x účinností xx 1.1.2008

270/2007 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 337/92 Xx., x správě daní x poplatků, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 31.10.2007

296/2007 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 182/2006 Sb., x úpadku x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxx zákon), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxx x souvislosti x xxxx přijetím

s xxxxxxxxx xx 1.1.2008

88/2008 Xx., xxxxx XX xx xxx 31.1.2008 xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx některých částí xxxxxx x. 261/2007 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xx xxxxxxx některých xxxxxxxxxx xxxxxx č. 586/92 Sb., x xxxxxx z xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxx se xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx)

x xxxxxxxxx xx 27.3.2008

124/2008 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 269/94 Xx., x Xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx další zákony

s xxxxxxxxx xx 1.7.2008

126/2008 Xx., kterým xx xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x družstev

s xxxxxxxxx xx 1.7.2008

302/2008 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx č. 235/2004 Xx., x dani x přidané hodnoty, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2009

342/2008 Xx., nález XX xx dne 2.7.2008 xx věci xxxxxx xx xxxxxxx §64 xxxx. 2 xxxxxx x. 337/92 Xx., x xxxxxx xxxx x xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x x xxxxxx na vyslovení xxxxxxxxxxxxxxx §37a xxxx. 1 xxxx xxxxx xxxxxx č. 588/92 Xx., o xxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a §105 xxxx. 1 věty xxxxx zákona č. 235/2004 Sb., x xxxx x xxxxxxx xxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx (netýká xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx)

x xxxxxxxxx xx 27.9.2008

54/2009 Xx., nález XX xx xxx 9.12.2008 xx věci návrhu xx xxxxxxxxx protiústavnosti xxxxxxxxxx §105 xxxx. 1 xxxx třetí xxxxxx x. 235/2004 Xx., x xxxx x xxxxxxx hodnoty, xx xxxxx před xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zákonem x. 296/2007 Sb.

s xxxxxxxxx xx 13.3.2009

85/2009 Xx., úplné xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx č. 235/2004 Xx. xxxxxxxxxxx x xxxxxx č. 26/2009

87/2009 Sb., xxxxxx xx mění xxxxx x. 235/2004 Xx., x dani x xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx pozdějších předpisů, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.4.2009 x výjimkou xxxxxxx č. 1, xxxxx nabývá účinnosti xx 1.1.2009

281/2009 Sb., xxxxxx se mění xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx řádu

s xxxxxxxxx xx 1.1.2011

362/2009 Xx., xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x návrhem xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx ČR na xxx 2010

s xxxxxxxxx xx 1.1.2010

489/2009 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 235/2004 Xx., x xxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2010

36/2010 Xx., xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x. 235/2004 Sb. xxxxxxxxxxx x xxxxxx x. 12/2010

120/2010 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx č. 235/2004 Xx., x xxxx x xxxxxxx hodnoty, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 29.4.2010

199/2010 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 586/92 Sb., x xxxxxx x xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx č. 218/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a o xxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (rozpočtová xxxxxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2011

47/2011 Xx., xxxxxx se mění xxxxx x. 235/2004 Xx., x xxxx x přidané xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.4.2011 x výjimkou xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, která xxxxxxxx xxxxxxxxx 8.3.2011, 1.1.2012 x 1.7.2015

370/2011 Xx., kterým xx xxxx zákon x. 235/2004 Sb., o xxxx x přidané xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2012 x xxxxxxxx některých xxxxxxxxxx, xxxxx nabývají xxxxxxxxx xx 1.1.2016

375/2011 Xx., kterým se xxxx některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zákona x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákona x xxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxxxx x zákona x zdravotnické záchranné xxxxxx

x účinností xx 1.4.2012

457/2011 Xx., kterým xx xxxx některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxxxx xxxxxx XX

x xxxxxxxxx od 1.1.2013 x výjimkou §93x, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx 1.1.2012

458/2011 Xx., x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x pojistných xxxxxx (zrušena xxxxxxx xxxxxxxxx x. 502/2012 Xx.)

x xxxxxxxxx xx 1.1.2014

18/2012 Sb., xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx x souvislosti x přijetím xxxxxx x Celní správě XX

x xxxxxxxxx od 1.1.2013

167/2012 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 499/2004 Xx., x xxxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon x. 227/2000 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxx o elektronickém xxxxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.7.2012

333/2012 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 109/2002 Xx., x xxxxxx ústavní výchovy xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x změně xxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.11.2012

500/2012 Xx., x změně xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx xx snižováním xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2013 x 1.1.2016

502/2012 Xx., xxxxxx se mění xxxxx x. 235/2004 Xx., x dani x xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2013, 1.4.2013, 1.1.2014; 1.1.2015

241/2013 Xx., x xxxxx některých xxxxxx v souvislosti x přijetím zákona x investičních xxxxxxxxxxxxx x investičních xxxxxxx x s přijetím xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx XX xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 19.8.2013

344/2013 Xx., x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů

s xxxxxxxxx xx 1.12.2013 x 1.1.2014

196/2014 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 235/2004 Xx., x dani x xxxxxxx hodnoty, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2015, s xxxxxxxx §3 a §88, xxxxx nabývají účinnosti xx 1.10.2014

262/2014 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x.&xxxx;235/2004&xxxx;Xx., o xxxx z přidané xxxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxxxxx zákony

s účinností xx 1.1.2015

360/2014 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 235/2004 Xx., x xxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x další xxxxxxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.1.2015 x xxxxxxxx některých xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 1.1.2016

377/2015 Xx., kterým xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxx x ukončení xxxxxxxxxxx xxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2017

113/2016 Xx., xxxxxx xx xxxx některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx tržeb

s xxxxxxxxx xx 1.12.2016 x výjimkou xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, která xxxxxxxx xxxxxxxxx 1.5.2016

188/2016 Xx., xxxxxx xx mění xxxxxxx zákony v xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx o hazardních xxxxx a xxxxxx x xxxx x xxxxxxxxxx xxx

x účinností xx 1.1.2017

243/2016 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxxx zákona

s xxxxxxxxx xx 29.7.2016 x xxxxxxxx některých xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 1.9.2016

298/2016 Xx., kterým xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x. 106/1999 Xx., x xxxxxxxxx přístupu x xxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů, a xxxxx č. 121/2000 Xx., x právu xxxxxxxxx, o právech xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx xxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

s xxxxxxxxx xx 19.9.2016

33/2017 Xx., kterým xx xxxx zákon x. 235/2004 Xx., o xxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.3.2017

40/2017 Sb., xxxxx XX xx xxx 6.12.2016 sp. xx. Xx. XX 32/15 ve věci xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx ustanovení xxxxxx x. 235/2004 Xx., x xxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 2.3.2017 x 1.1.2018

170/2017 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx

x účinností xx 1.7.2017

225/2017 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 183/2006 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxx (xxxxxxxx xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x další xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2018

371/2017 Xx., xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x platebním xxxxx

x xxxxxxxxx od 13.1.2018 x xxxxxxxx §101x, xxxxx nabývá xxxxxxxxx 1.1.2018

283/2018 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 235/2004 Xx., o xxxx x xxxxxxx hodnoty, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2019

6/2019 Sb., kterým xx xxxx zákon x. 235/2004 Xx., x xxxx x xxxxxxx xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.2.2019

80/2019 Xx., kterým xx xxxx některé xxxxxx x oblasti xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.4.2019 x výjimkou xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx účinnosti 27.3.2019, 1.1.2020 a 1.1.2021

256/2019 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 112/2016 Xx., x xxxxxxxx tržeb, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 235/2004 Xx., x xxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.5.2020

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx jiných xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx jich xxxxxx xxxxxxxxx změna xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

1) Xxxxxxxx Xxxx 2006/112/ES ze dne 28. xxxxxxxxx 2006 x společném systému xxxx x xxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxx Xxxx 2006/79/ES xx dne 5. xxxxx 2006 x xxxxxxxxxx xxxxx dováženého x xxxxxxxx zásilkách xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxx.

Xxxxxxxx Xxxx 2008/9/ES xx xxx 12. xxxxx 2008, xxxxxx xx stanoví prováděcí xxxxxxxx xxx vrácení xxxx z xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx 2006/112/XX xxxxxx xxxxxxxx x dani xxxxxxxxxx x členském xxxxx xxxxxxx xxxx, ale x jiném xxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxx xx xxx 17. xxxxxxxxx 1986 x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx týkajících xx xxxx x xxxxxx - Xxxxxx xxxxxxx daně z xxxxxxx hodnoty xxxxxx xxxxxxxx x dani xxxxxxxxxx na xxxxx Xxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx Rady 2008/8/ES xx xxx 12. xxxxx 2008, kterou xx xxxx xxxxxxxx Xxxx 2006/112/XX, xxxxx xxx o xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxx Xxxx 2008/117/ES ze xxx 16. xxxxxxxx 2008, xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx 2006/112/ES o xxxxxxxxx systému xxxx x xxxxxxx hodnoty xx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx únikům xxxxxxxx x plněním xxxxxx Xxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx Rady 2009/47/ES xx dne 5. xxxxxx 2009, xxxxxx se xxxx xxxxxxxx 2006/112/XX, pokud xxx o xxxxxxx xxxxx daně z xxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxx Xxxx 2009/69/ES xx dne 5. května 2009, xxxxxx xx mění xxxxxxxx 2006/112/ES o xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxx úniky spojené x dovozem.

Směrnice Rady 2009/132/ES ze dne 19. října 2009, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx. 143 písm. x) x c) xxxxxxxx 2006/112/XX, xxxxx se xxxxx x osvobození xxxxxxxxx xxxxx zboží xx xxxx z xxxxxxx hodnoty xxx xxxxxxxx dovozu.

Směrnice Xxxx 2009/162/EU ze dne 22. prosince 2009, xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 2006/112/XX x xxxxxxxxx xxxxxxx daně x xxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxx Rady 2010/23/EU xx xxx 16. xxxxxx 2010, xxxxxx se mění xxxxxxxx 2006/112/XX o xxxxxxxxx systému xxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx o xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxx x poskytnutí xxxxxxxxx služeb x xxxxxxx rizikem xxxxxxx.

Xxxxxxxx Xxxx 2010/66/EU xx xxx 14. xxxxx 2010, xxxxxx se xxxx xxxxxxxx 2008/9/XX, xxxxxx xx stanoví xxxxxxxxx pravidla xxx xxxxxxx xxxx z xxxxxxx hodnoty xxxxxxxxx xxxxxxxx 2006/112/XX osobám xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx, xxx v jiném xxxxxxxx státě.

Směrnice Xxxx 2010/45/EU ze dne 13. xxxxxxxx 2010, xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx 2006/112/XX o xxxxxxxxx systému daně x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx jde x xxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx Rady 2013/61/EU xx xxx 17. xxxxxxxx 2013, xxxxxx se xxxx xxxxxxxx 2006/112/XX a 2008/118/XX, xxxxx jde x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx Xxxxxxx.

Xxxxxxxx Xxxx 2013/42/EU xx dne 22. xxxxxxxx 2013, xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx 2006/112/XX o xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx z xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx proti xxxxxxxx x xxxxxxx XXX.

Xxxxxxxx Xxxx 2013/43/EU xx xxx 22. xxxxxxxx 2013, kterou xx xxxx směrnice 2006/112/XX o společném xxxxxxx xxxx x xxxxxxx hodnoty, xxxxx xxx o xxxxxxxxx x dočasné xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx daňové xxxxxxxxxx ve xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxx rizikem xxxxxxx.

Xxxxxxxx Xxxx (XX) 2016/1065 xx xxx 27. xxxxxx 2016, kterou xx xxxx směrnice 2006/112/XX, xxxxx xxx x xxxxxxxxx s xxxxxxx.

Xxxxxxxx Rady (XX) 2017/2455 xx dne 5. prosince 2017, xxxxxx xx mění xxxxxxxx 2006/112/XX x xxxxxxxx 2009/132/XX, xxxxx xxx x určité xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx x přidané xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x prodeji xxxxx na xxxxx.

2) §25 zákona x. 563/1991 Sb., x xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 353/2001 Xx. a xxxxxx x. 437/2003 Xx.
3) §26 x 29 xxxxxx x. 586/1992 Sb., o xxxxxx x xxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx.
4) Vyhláška č. 341/2002 Sb., x schvalování xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx x. 100/2003 Xx.
4x) Xxxxx č. 56/2001 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxx x. 168/1999 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx způsobenou provozem xxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (zákon o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx), ve xxxxx xxxxxx x. 307/1999 Xx., ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
5) §476 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
6) §6 xxxxxx x. 586/1992 Sb., xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
7) §36 xxxx. 2 písm. x) xxxxxx č. 586/1992 Xx., xx znění xxxxxxxxxx předpisů.
7x) Xxxxxxxxx xxxxx č. 505/1990 Sb., o metrologii, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx č. 248/2000 Sb., x podpoře regionálního xxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
7x) Xxxxxxxxx xxxxx č. 634/2004 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon č. 565/1990 Sb., o xxxxxxxx xxxxxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx předpisů.
7c) §26 xx 32a xxxxxx x. 586/1992 Xx., x xxxxxx x xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
7x) Xxxxx č. 563/1991 Sb., x účetnictví, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

7e) Xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxx (XX) č. 282/2011 xx xxx 15. xxxxxx 2011, kterým xx xxxxxxx prováděcí xxxxxxxx ke xxxxxxxx 2006/112/XX x společném xxxxxxx daně x xxxxxxx hodnoty, v xxxxxxx xxxxx.

8) §61 a 233 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
9) §61 x 259 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
10) §829 x xxxx. xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
10x) Xxxxx č. 477/2001 Sb., x xxxxxxx x x xxxxx některých xxxxxx (xxxxx x xxxxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
10x) Zákon č. 563/1991 Sb., x xxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
11) Xxxxx č. 229/1991 Sb., x úpravě xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx x jinému xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů.
Zákon č. 42/1992 Sb., x xxxxxx majetkových xxxxxx x vypořádání xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
11x) §7 odst. 2 xxxxxx č. 563/1991 Sb., o xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
11b) §9 xxxx. 1 zákona x. 563/1991 Xx.
12) §114 x xxxx. xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
13) §227 a xxxx. obchodního zákoníku.
14) Xxxxxxxx Xxxx (XXX) č. 2913/92 xx xxx 12. října 1992, xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxx.
15) §409 x xxxx. xxxxxxxxxx zákoníku.
16) Zákon č. 26/2000 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 120/2001 Sb. x xxxxxx x. 517/2002 Sb.
17) §7 zákona x. 265/1992 Xx., x zápisech xxxxxxxxxxxx x xxxxxx věcných xxxx x nemovitostem, xx xxxxx xxxxxx x. 90/1996 Xx.
18) §663 občanského xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 370/2000 Xx.
19) §536 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
19a) Xx. 92, 114 x 201 xx 208 nařízení Xxxx (EHS) č. 2913/92.
19b) Xx. 202 xxxxxxxx Rady (EHS) č. 2913/92.
19x) Xx. 50 xx xx. 53 xxxxxxxx Xxxx (EHS) č. 2913/92.
19d) Xxxxxxxxx xx. 37 xxxxxxxx Rady (XXX) x. 918/93.
20) Xxxxx č. 227/2000 Sb., x xxxxxxxxxxxxx podpisu, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

21) Xx. 2 Xxxxxxxxxx Xxxxxx 1994/820/XX xx xxx 19. xxxxx 1994 o xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

22) §37 xxxxxx x. 337/1992 Xx., x xxxxxx daní x xxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
23) §33 zákona x. 337/1992 Sb., xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
24) Xxxxx č. 353/2003 Sb., x xxxxxxxxxxx daních.
24x) Xx. 170 xxx 2 xxxxxxx x) xxxxxxxx Xxxx (XXX) č. 2913/92.
25) Xxxxx č. 151/1997 Sb., x oceňování xxxxxxx x o změně xxxxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx zákona x. 121/2000 Sb.
26) Xxxxx č. 151/1997 Sb., x xxxxxxxxx majetku x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
26x) §116 xxxxxx x. 40/1964 Xx., xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
26b) §33 x xxxx. xxxxxx x. 262/2006 Xx., xxxxxxx práce, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
27) Zákon č. 72/1994 Sb., xxxxxx xx upravují xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
27x) §2 xxxx. 5 zákona č. 183/2006 Xx., x xxxxxxx plánování x xxxxxxxxx xxxx (stavební xxxxx).
27x) §77 xxxxxx x. 361/2003 Xx., x služebním xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx sborů, xx znění xxxxxx x. 530/2005 Sb.
27x) §2 zákona x. 109/2002 Sb., x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx školských xxxxxxxxxx x preventivně xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx dalších xxxxxx, ve znění xxxxxx č. 383/2005 Xx.
27d) Xxxxxxxx č. 108/2005 Sb., x školských xxxxxxxxxx x ubytovacích zařízeních x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
27e) §38 zákona x. 20/1966 Xx., x xxxx o xxxxxx lidu.
27f) §42 a 44 xxxxxx x. 359/1999 Xx., x xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx dětí, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
27x) §22a xxxxxx x. 48/1997 Sb., x xxxxxxxx zdravotním xxxxxxxxx, xx znění xxxxxx č. 340/2006 Xx.
27x) §4 xxxxxx x. 170/2002., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 70/2007 Xx.
28) Xxxxx č. 29/2000 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx znění zákona x. 517/2002 Xx. x xxxxxx č. 225/2003 Xx.

29) Xxxxx č. 231/2001 Sb., o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x televizního xxxxxxxx a o xxxxx dalších xxxxxx.

30) §2 odst. 1 písm. x) xxxxxx č. 231/2001 Xx.
31) §2 odst. 1 xxxx. n) xxxxxx č. 231/2001 Xx.

32) §2 xxxx. 1 xxxx. o) xxxxxx x. 231/2001 Xx.

33) §313 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
34) §682 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
35) §692 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
36) Xxxxx č. 591/1992 Sb., x cenných xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
37) Xxxxx č. 248/1992 Sb., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
38) Xxxxx č. 252/1994 Sb., x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx poplatcích, xx xxxxx pozdějších předpisů.
39) Xxxxx č. 183/2006 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx řádu (xxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx zákona č. 68/2007 Sb.
40) §118 a 119 zákona č. 40/1964 Xx., občanský xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
41) Xxxxx č. 586/1992 Sb., x daních z xxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
42) §7 xxxxxx x. 561/2004 Xx., x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx vzdělávání (xxxxxxx xxxxx).
43) §65 xxxx. 2 x §96 xxxx. 2 xxxxxx x. 561/2004 Sb.
44) Zákon č. 109/2002 Sb., x xxxxxx ústavní xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a x xxxxxxxxxxx výchovné xxxx xx školských zařízeních x x xxxxx xxxxxxx zákonů, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
44a) Xxxxx č. 111/1998 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxx x x změně x doplnění xxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
44x) Xxxxxxxxx xxxxx č. 563/2004 Sb., o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
44x) Například xxxxxxxx č. 524/2004 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx č. 312/2002 Sb., o xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 96/2004 Sb., o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
44d) §38 písm. x) xxxxxx x. 561/2004 Xx.
44x) Příloha č. 1 vyhlášky x. 183/1998 Xx., xxxxxx se xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, popřípadě xxxxx se xxx xxxxx státní xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, popřípadě xxxxxxxxx x xxxxx seznamu xxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx.
44x) Rozhodnutí Ministerstva xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxx se xxxxxxx Xxxxxx standardizovaných xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxx podobný xxxxxx.
44x) Například xxxxxxxx č. 50/1978 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x elektrotechnice, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
45) Zákon č. 548/1991 Sb., xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxx x. 20/1966 Xx., x xxxx x xxxxxx xxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 161/1993 Xx.
Xxxxx č. 160/1992 Sb., x xxxxxxxxx péči x nestátních zdravotnických xxxxxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
46) Xxxxx č. 48/1997 Sb., x veřejném xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
47) Xxxxx č. 108/2006 Sb., x sociálních službách.
47a) §78 zákona x. 108/2006 Sb., x xxxxxxxxxx službách.
48) Xxxxx č. 202/1990 Sb., x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
48x) §4 xxxxxx x. 359/1999 Sb., x xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
48x) Xx. 91, 161, 145, 182 xxxxxxxx Rady (EHS) č. 2913/92.
48x) Xx. 793 xxxxxxxx Xxxxxx (XXX) č. 2454/93.
49) Xxxxxxxx Xxxx (XX) č. 1186/2009 ze xxx 16. xxxxxxxxx 2009 x systému Xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx cla.
49x) Xxxxx č. 191/1999 Sb., x opatřeních týkajících xx xxxxxx, xxxxxx x zpětného xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx některá xxxxx xxxxxxxxx vlastnictví x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
49x) §16 xxxx. 4 xxxx. x) xxxxxx x. 337/1992 Xx., o xxxxxx xxxx x xxxxxxxx.
49x) §77 xxxxxx x. 49/1997 Xx., x xxxxxxxx letectví x x xxxxx x xxxxxxxx zákona x. 455/1991 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
50) §3 xxxx. 1 zákona x xxxxxxxxxx, xx znění xxxxxx x. 353/2001 Xx.
51) §31 xxxx. 9 xxxxxx x. 337/1992 Xx., xx xxxxx pozdějších předpisů.
52) §33 zákona x. 586/1992 Xx., xx xxxxx zákona x. 259/1994 Xx., xxxxxx č. 149/1995 Xx. a xxxxxx x. 168/1998 Xx.
53) §25 odst. 1 písm. x) xxxxxx č. 586/1992 Xx., ve znění xxxxxx č. 492/2000 Xx.
54) §43 xxxxxx x. 337/1992 Xx., xx znění pozdějších xxxxxxxx.
55) Xxxxxxxxx xxxxxxxx č. 157/1964 Sb., x Xxxxxxxx xxxxxx x diplomatických xxxxxxx, xxxxxxxx č. 21/1968 Sb., x Xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx č. 32/1969 Sb., x Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, vyhláška č. 40/1987 Sb., o Úmluvě x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx č. 52/1956 Sb., o xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x Úmluvě o xxxxxxxx a xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx Xxxxxx shromážděním Xxxxxxxxxx spojených xxxxxx xxx 13. xxxxx 1946, xxxxx č. 125/1992 Sb., x xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx v Xxxxxx x o xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx sekretariátu a xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx x bezpečnosti a xxxxxxxxxx x Xxxxxx, xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx č. 36/2001 Sb. m. s., x xxxxxxx Xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
56) Čl. 1 vyhlášky x. 157/1964 Sb., x Vídeňské úmluvě x xxxxxxxxxxxxxx stycích.
57) Čl. 1 xxxxxxxx x. 32/1969 Xx., x Vídeňské xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
58) Xxxxxxxx o xxxxxxxx x imunitách Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
59) Xxxxx č. 337/1992 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

59a) Xxxxx č. 130/2002 Sb., x xxxxxxx xxxxxxx x vývoje z xxxxxxxxx prostředků x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxxx xxxxxxx x vývoje), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

59x) §32 xxxxxx x. 337/1992 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
59x) §48 xxxxxx č. 337/1992 Xx., xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
60) Zákon č. 310/1999 Sb., x pobytu xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx států xx území České xxxxxxxxx.
60x) Zákon č. 269/1994 Sb., x Xxxxxxxxx trestů, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
61) Xxxxx č. 159/1999 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x oblasti xxxxxxxxxx ruchu x x xxxxx zákona č. 40/1964 Sb., občanský xxxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx, a zákona č. 455/1991 Sb., x živnostenském xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxx), xx znění pozdějších xxxxxxxx.
62) §39 xxxxxx x. 337/1992 Xx., xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

63) Xxxxx č. 92/1991 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx na xxxx osoby, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

64) Xxxxx č. 125/2008 Sb., x xxxxxxxxx obchodních xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
65) §33 odst. 12 zákona x. 337/1992 Xx., ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
66) §2 odst. 2 písm. x) x d) xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
66a) Xxxxxxxxx xx. 222 xxx 1 xxxxxxx x) xxxxxxxx Xxxx (XXX) č. 2913/92.
67) §47 xxxx. 1 xxxxxx č. 337/1992 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
68) §63 xxxxxx x. 337/1992 Xx., xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
69) §64 xxxxxx x. 337/1992 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
70) §2 xxxx. x) xxxxxx x. 379/2005 Xx., x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx škodami působenými xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

71) Xxxxx č. 123/2000 Sb., x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x změně některých xxxxxxx zákonů.

Nařízení vlády č. 181/2001 Sb., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx zdravotnické xxxxxxxxxx, xx znění xxxxxx x. 336/2001 Sb. x xxxxxx č. 251/2003 Xx.

Xxxxxxxx xxxxx č. 191/2001 Sb., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxx xxxxxx č. 337/2001 Xx. x xxxxxx x. 251/2003 Xx.
Xxxxxxxx xxxxx č. 286/2001 Sb., kterým xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx in xxxxx.

72) Xxxxxxx X xxxxxxxx Rady (XXX) č. 2658/87 ze dne 23. července 1987 x xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a x společném xxxxxx xxxxxxxxx.

73) §32a xxxx. 6 x §33 xxxxxx x. 586/1992 Xx., ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
74) §6 xxxx. 8 x §7 xxxx. 11 xxxxxxxx č. 500/2002 Xx., xxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxx ustanovení xxxxxx x. 563/1991 Xx., x xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx, které jsou xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx podvojného xxxxxxxxxx.
75) Xxxxxxxx Xxxx 2009/162/EU xx xxx 22. prosince 2009, xxxxxx se mění xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 2006/112/XX x xxxxxxxxx xxxxxxx daně z xxxxxxx hodnoty xx. 151 odst. 1 xxxx. xx) x xxxxxxxx o xxxxxxxx x imunitách Evropských xxxxxxxxxxxx.
76) Xxxxx č. 695/2004 Sb., o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxx některých zákonů.