Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 15.06.2024.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.01.2024 do 31.12.2024.


Zákon o dani z přidané hodnoty

235/2004 Sb.

Zákon

ČÁST PRVNÍ - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

HLAVA I - OBECNÁ USTANOVENÍ

Předmět úpravy §1

Předmět daně §2

Vynětí z předmětu daně §2a

Volba předmětu daně §2b

Územní působnost §3

Vymezení základních pojmů §4

Obrat §4a

Zvláštní ustanovení §4b

HLAVA II - UPLATŇOVÁNÍ DANĚ

Díl 1 - Daňové subjekty

Osoby povinné k dani §5

Skupina §5a §5b §5c

Plátci §6 §6a §6b §6c §6d §6e §6f §6fa

Identifikované osoby §6g §6h §6i §6j §6k §6l

Díl 2 - Místo plnění

Oddíl 1 - Stanovení místa plnění při dodání zboží

Místo plnění při dodání zboží §7

Místo plnění při dodání plynu, elektřiny, tepla nebo chladu §7a

Místo plnění při prodeji zboží na dálku §8

Místo plnění při prodeji dovezeného zboží na dálku §8a

Oddíl 2 - Stanovení místa plnění při poskytnutí služby

Základní pravidla pro stanovení místa plnění při poskytnutí služby §9

Místo plnění při poskytnutí služby osobě povinné k dani, která má sídlo nebo provozovnu ve třetí zemi §9a

Místo plnění při poskytnutí služby vztahující se k nemovité věci §10

Místo plnění při poskytnutí přepravy osob §10a

Místo plnění při poskytnutí služby v oblasti kultury, umění, sportu, vědy, vzdělávání a zábavy §10b

Místo plnění při poskytnutí stravovací služby §10c

Místo plnění při poskytnutí nájmu dopravního prostředku §10d

Místo plnění při poskytnutí služby zprostředkovatelem osobě nepovinné k dani §10e

Místo plnění při poskytnutí služby přepravy zboží osobě nepovinné k dani §10f

Místo plnění při poskytnutí služby přímo související s přepravou zboží a služby oceňování movité hmotné věci a práce na movité hmotné věci osobě nepovinné k dani §10g

Místo plnění při poskytnutí služeb osobě nepovinné k dani do třetí země §10h

Místo plnění při poskytnutí telekomunikační služby, služby rozhlasového a televizního vysílání a elektronicky poskytované služby osobě nepovinné k dani §10i

Oddíl 3 - Stanovení místa plnění při pořízení zboží z jiného členského státu §10j §10k

Místo plnění při pořízení zboží z jiného členského státu §11

Oddíl 4 - Stanovení místa plnění při dovozu zboží

Místo plnění při dovozu zboží §12

Díl 3 - Vymezení plnění

Dodání zboží §13

Dodání zboží usnadněné provozovatelem elektronického rozhraní §13a

Poskytnutí služby §14

Poukaz §15

Dodání zboží nebo poskytnutí služby v případě jednoúčelového poukazu §15a

Dodání zboží nebo poskytnutí služby v případě víceúčelového poukazu §15b

Pořízení zboží z jiného členského státu §16

Zjednodušený postup při dodání zboží uvnitř území Evropské unie formou třístranného obchodu §17

Dodání a pořízení zboží s použitím přemístění zboží v režimu skladu uvnitř území Evropské unie §18

Dodání a pořízení nových dopravních prostředků uvnitř území Evropské unie §19

Dovoz zboží §20

Díl 4 - Uskutečnění plnění a vznik povinnosti daň přiznat nebo zaplatit

Vznik povinnosti přiznat daň při dodání zboží a poskytnutí služby §20a

Uskutečnění zdanitelného plnění při dodání zboží a poskytnutí služby §21

Uskutečnění plnění a povinnost přiznat plnění při dodání zboží do jiného členského státu osvobozeném od daně §22

Uskutečnění plnění a povinnost přiznat nebo zaplatit daň při dovozu zboží §23

Uskutečnění zdanitelného plnění a povinnost přiznat daň při dodání zboží a poskytnutí služby osobou neusazenou v tuzemsku §24

Uskutečnění plnění a povinnost přiznat plnění při dodání zboží a poskytnutí služby s místem plnění mimo tuzemsko §24a

Uskutečnění zdanitelného plnění a povinnost přiznat daň při pořízení zboží z jiného členského státu §25

Díl 5 - Daňové doklady

Oddíl 1 - Obecná ustanovení o daňových dokladech

Daňový doklad §26

Oddíl 2 - Vystavování daňových dokladů

Určení pravidel pro vystavování daňových dokladů §27

Pravidla pro vystavování daňových dokladů v tuzemsku §28

Oddíl 3 - Náležitosti daňových dokladů

Náležitosti daňového dokladu §29

Náležitosti daňového dokladu skupiny §29a

Oddíl 4 - Zjednodušený daňový doklad

Vystavování zjednodušeného daňového dokladu §30

Náležitosti zjednodušeného daňového dokladu §30a

Oddíl 5 - Zvláštní daňové doklady

Splátkový kalendář §31

Platební kalendář §31a

Souhrnný daňový doklad §31b

Doklad o použití §32

Potvrzení při dražbě a při prodeji mimo dražbu §32a

Oddíl 6 - Daňové doklady při dovozu a vývozu zboží

Daňový doklad při dovozu §33

Daňový doklad při vývozu §33a

Oddíl 7 - Zajištění věrohodnosti původu, neporušenosti obsahu a čitelnosti daňových dokladů §34

Oddíl 8 - Uchovávání daňových dokladů

Obecné ustanovení o uchovávání daňových dokladů §35

Elektronické uchovávání daňových dokladů §35a

Díl 6 - Základ daně a výpočet daně, oprava základu daně a oprava výše daně

Oddíl 1 - Základ daně a výpočet daně

Základ daně §36

Základ daně ve zvláštních případech §36a

Výpočet daně u dodání zboží a poskytnutí služby §37

Základ daně a výše daně při uskutečnění zdanitelného plnění, pokud vznikla povinnost přiznat daň z úplaty přijaté před uskutečněním tohoto zdanitelného plnění §37a

Základ daně a výpočet daně při dovozu zboží §38

Základ daně a výpočet daně při poskytnutí služby osobou neusazenou v tuzemsku §39

Základ daně a výpočet daně při pořízení zboží z jiného členského státu §40

Základ daně a výpočet daně u zboží, které je v režimu podmíněného osvobození od spotřební daně §41

Oddíl 2 - Oprava základu daně a oprava výše daně

Oprava základu daně §42

Oprava výše daně §43 §44

Opravný daňový doklad §45

Oddíl 3 - Oprava základu daně v případě nedobytné pohledávky

Základní ustanovení o opravě základu daně v případě nedobytné pohledávky §46

Výše opravy základu daně v případě nedobytné pohledávky §46a

Změna výše opravy základu daně určené kvalifikovaným odhadem §46b

Dodatečná oprava základu daně v případě nedobytné pohledávky §46c

Zrušení opravy základu daně v případě nedobytné pohledávky §46d

Opravné daňové doklady v případě nedobytné pohledávky §46e

Opravy základu daně v případě nedobytné pohledávky jako samostatné zdanitelné plnění §46f

Společné ustanovení pro opravu základu daně v případě nedobytné pohledávky §46g

Díl 7 - Sazby daně

Sazby daně u zdanitelného plnění §47

Předmět závazného posouzení určení sazby daně u zdanitelného plnění §47a

Žádost o závazné posouzení určení sazby daně u zdanitelného plnění §47b

Sazba daně u dokončené stavby pro bydlení nebo dokončené stavby pro sociální bydlení §48 §48a

Sazba daně u výstavby nebo dodání stavby pro sociální bydlení §49 §50

Díl 8 - Osvobození od daně bez nároku na odpočet daně

Plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet daně §51

Základní poštovní služby a dodání poštovních známek §52

Rozhlasové a televizní vysílání §53

Finanční činnosti §54

Penzijní činnosti §54a

Pojišťovací činnosti §55

Dodání nemovité věci §56

Nájem nemovité věci §56a §57

Zdravotní služby a dodání zdravotního zboží §58

Sociální pomoc §59

Provozování hazardních her §60

Ostatní plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet daně §61

Dodání zboží, které bylo použito pro plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet daně, a zboží, u něhož nemá plátce nárok na odpočet daně §62

Díl 9 - Osvobození od daně s nárokem na odpočet daně

Plnění osvobozená od daně s nárokem na odpočet daně §63

Osvobození při dodání zboží do jiného členského státu §64

Osvobození při pořízení zboží z jiného členského státu §65

Osvobození od daně při vývozu zboží §66

Osvobození při poskytnutí služby do třetí země §67

Osvobození ve zvláštních případech §68

Osvobození poskytnutí služeb vázaných na dovoz zboží a vývoz zboží §69

Osvobození přepravy osob §70

Osvobození od daně při dovozu zboží §71

Osvobození od daně při dovozu zboží v osobních zavazadlech cestujícího nebo člena posádky letadla a při dovozu pohonných hmot cestujícím §71a §71b §71c §71d §71e §71f

Osvobození od daně při dovozu zboží, které je přepraveno ze třetí země, a ukončení odeslání nebo přepravy tohoto zboží je v jiném členském státě a dodání tohoto zboží do jiného členského státu je osvobozeno od daně §71g

Osvobození při dodání zboží provozovateli elektronického rozhraní §71h

Osvobození od daně při dodání knihy a poskytnutí obdobné služby §71i

Předmět závazného posouzení pro uplatnění osvobození od daně s nárokem na odpočet při dodání knihy a poskytnutí obdobné služby §71j

Žádost o závazné posouzení pro uplatnění osvobození od daně s nárokem na odpočet při dodání knihy a poskytnutí obdobné služby §71k

Díl 10 - Odpočet daně

Nárok na odpočet daně §72

Podmínky pro uplatnění nároku na odpočet daně §73

Oprava odpočtu daně §74

Oprava odpočtu daně v případě nedobytné pohledávky §74a

Způsob výpočtu odpočtu daně v poměrné výši §75

Způsob výpočtu nároku na odpočet daně v krácené výši §76

Vyrovnání odpočtu daně §77

Snížení odpočtu daně v případě vybraného osobního automobilu §77a

Úprava odpočtu daně §78 §78a §78b §78c §78d §78da §78e

Nárok na odpočet daně při registraci a zrušení registrace §79 §79a §79b §79c §79d §79e

Díl 11 - Vracení daně

Vracení daně osobám požívajícím výsad a imunit §80

Vracení daně mezinárodní organizaci se sídlem mimo tuzemsko §80a

Vracení daně v rámci zahraniční pomoci §81

Vracení daně plátcům v jiných členských státech §82

Vracení daně v tuzemsku osobám registrovaným k dani v jiném členském státě §82a §82b

Vracení daně zahraničním osobám §83

Vracení daně fyzickým osobám ze třetích zemí při vývozu zboží §84

Vracení daně osobám se zdravotním postižením §85

Vracení daně ozbrojeným silám cizích států §86

Obecná ustanovení pro nárok na vrácení daně §86a

Díl 12 - Prodej zboží za ceny bez daně z přidané hodnoty

Prodej zboží za ceny bez daně §87

HLAVA III - ZVLÁŠTNÍ REŽIMY §88

Zvláštní režim pro cestovní službu §89

Zvláštní režim pro obchodníky s použitým zbožím, uměleckými díly, sběratelskými předměty a starožitnostmi §90 §91

Zvláštní režim pro investiční zlato §92

HLAVA IV - REŽIM PŘENESENÍ DAŇOVÉ POVINNOSTI

Díl 1 - Obecná ustanovení

Základní ustanovení §92a

Díl 2 - Trvalé použití režimu přenesení daňové povinnosti

Dodání zlata §92b

Dodání zboží uvedeného v příloze č. 5 k tomuto zákonu §92c

Dodání nemovité věci §92d

Poskytnutí stavebních nebo montážních prací §92e

Použití režimu přenesení daňové povinnosti v ostatních případech §92ea

Díl 3 - Dočasné použití režimu přenesení daňové povinnosti

Dodání zboží nebo poskytnutí služby uvedených v příloze č. 6 k tomuto zákonu §92f

Mechanismus rychlé reakce §92g

Díl 4 - Závazné posouzení

Předmět závazného posouzení pro použití režimu přenesení daňové povinnosti §92h

Žádost o závazné posouzení pro použití režimu přenesení daňové povinnosti §92i

HLAVA V - SPRÁVA DANĚ V TUZEMSKU

Díl 1 - Obecná ustanovení o správě daně

Správa daně celními úřady §93

Místní příslušnost §93a

Povinná registrace plátce §94

Dobrovolná registrace plátce §94a §95

Skupinová registrace §95a

Povinný registrační údaj §96

Registrace identifikované osoby §97

Dobrovolná registrace identifikované osoby §97a

Zveřejnění údajů z registru plátců a identifikovaných osob §98

Zdaňovací období §99

Změna zdaňovacího období §99a

Zdaňovací období v insolvenci §99b

Evidence pro účely daně z přidané hodnoty §100

Zvláštní ustanovení o evidenci pro účely daně z přidané hodnoty §100a

Zvláštní ustanovení o evidenci pro účely daně z přidané hodnoty vedené provozovatelem elektronického rozhraní §100b

Obecná ustanovení o daňovém přiznání §101

Elektronická forma podání §101a

Zvláštní ustanovení o podávání daňového přiznání §101b

Povinnost podat kontrolní hlášení §101c

Náležitosti a způsob podání kontrolního hlášení §101d

Lhůty pro podání kontrolního hlášení §101e

Opravné a následné kontrolní hlášení §101f

Postup při nesplnění povinnosti související s kontrolním hlášením §101g

Následky za porušení povinnosti související s kontrolním hlášením §101h

Lhůta pro zánik povinnosti související s kontrolním hlášením §101i

Vyloučení vzniku pokuty za nepodání kontrolního hlášení §101j

Prominutí pokuty za nepodání kontrolního hlášení §101k

Souhrnné hlášení §102

Zvláštní ustanovení o zajištění úhrady na nesplatnou nebo dosud nestanovenou daň §103

Nesprávné uvedení daně za jiné zdaňovací období §104

Přeplatek skupiny §105

Záloha na nadměrný odpočet §105a

Zrušení registrace plátce z moci úřední §106

Nespolehlivý plátce §106a

Nespolehlivá osoba §106aa

Společná ustanovení pro nespolehlivého plátce a nespolehlivou osobu §106ab

Zrušení registrace plátce na žádost §106b §106c

Společná ustanovení o zrušení registrace na žádost §106d

Zrušení registrace skupiny §106e

Zánik členství člena skupiny §106f

Zrušení registrace identifikované osoby z moci úřední §107

Zrušení registrace identifikované osoby na žádost §107a

Osoby povinné přiznat nebo zaplatit daň §108

Ručení oprávněného příjemce §108a

Ručení příjemce zdanitelného plnění §109

Zvláštní způsob zajištění daně §109a

Ručení osoby povinné k dani, která dodala zboží provozovateli elektronického rozhraní §109aa

Změna odpovědnosti za úhradu daně §109ab

Regulační opatření za stavu nouze, ohrožení státu a válečného stavu §109b

Díl 2 - Zvláštní režim při dovozu zboží nízké hodnoty

Úvodní ustanovení §109c

Povolení k použití zvláštního režimu při dovozu zboží nízké hodnoty §109d

Zvláštní ustanovení o evidenci pro účely daně z přidané hodnoty §109e

Povinnost vybrat a zaplatit daň §109f

Zvláštní doplňkové celní prohlášení §110

Díl 3 - Zvláštní režim jednoho správního místa

Oddíl 1 - Základní ustanovení

Úvodní ustanovení §110a

Vymezení základních pojmů §110b

Zprostředkovatel a pověřující osoba §110c

Oddíl 2 - Obecná ustanovení o správě daně ve zvláštním režimu jednoho správního místa v tuzemsku

Zastupování §109d

Doručování §110e

Evidence pro účely zvláštního režimu jednoho správního místa §110f

Poslední známá daň §110g

Způsob placení daně §110h

Přeplatek §110i

Lhůta pro vrácení vratitelného přeplatku §110j

Oddíl 3 - Zvláštní ustanovení o správě daně ve zvláštním režimu jednoho správního místa v tuzemsku jako státě identifikace

Pododdíl 1 - Podmínky použití jednotlivých režimů

Podmínky použití režimu mimo Evropskou unii v tuzemsku §110k

Pododdíl 3 - Registrace k dani ve zvláštním režimu jednoho správního místa v tuzemsku

Podmínky použití režimu Evropské unie v tuzemsku §110l

Podmínky použití dovozního režimu v tuzemsku §110m

Omezení použití zvláštního režimu jednoho správního místa v tuzemsku §110n

Pododdíl 2 - Podání §110o

Pododdíl 3 - Registrace osoby uskutečňující vybraná plnění

Přihláška k registraci §110p

Oznamovací povinnost osoby používající zvláštní režim jednoho správního místa §110q

Rozhodnutí o registraci §110r

Zrušení registrace na žádost §110s

Zrušení registrace z moci úřední §110t

Pododdíl 4 - Registrace zprostředkovatele

Přihláška k registraci §110u

Oznamovací povinnost §110v

Rozhodnutí o registraci í §110w

Změna registrace na žádost §110x

Změna registrace z moci úřední §110y

Zrušení registrace na žádost §110z

Zrušení registrace z moci úřední §110za

Pododdíl 5 - Daňové přiznání a placení daně

Zdaňovací období §110zb

Daňové přiznání §110zc

Dodatečné daňové přiznání y §110zd

Vyčíslení daně §110ze

Předepsání a stanovení daně §110zf

Postoupení daňového přiznání a platby §110zg

Platba bez dostatečného označení §110zh

Oddíl 4 - Zvláštní ustanovení o správě daně ve zvláštním režimu jednoho správního místa v tuzemsku jako státě spotřeby

Základní ustanovení §110zi

Postup k odstranění pochybností §110zj

Předepsání daně §110zk

Samovyměření a samodoměření daně §110zl

Oprava základu daně a výše daně §110zm

Zvláštní ustanovení o doměření daně z moci úřední §110zn

Výzva k podání dodatečného daňového přiznání §110zo

Podání dodatečného daňového přiznání správci daně státu spotřeby §110zp

Pořadí úhrady daně §110zq

Placení daně státu spotřeby §110zr

Příslušenství daně §110zs

Vymáhání daně §110zt

Insolvenční řízení §110zu

Oddíl 5 - Zvláštní ustanovení o správě daně po zrušení registrace ve zvláštním režimu jednoho správního místa

Postup po zrušení registrace v dovozním režimu nebo vynětí pověřující osoby z registrace zprostředkovatele §110zv

Oprava daně po zrušení registrace ve zvláštním režimu jednoho správního místa §110zw

Placení daně nezaplacené zprostředkovatelem §110zx

Zvláštní ustanovení o daňových povinnostech zprostředkovatele §110zy

Díl 4 - Evidence o přeshraničních platbách a jejich příjemcích

Vymezení základních pojmů §110zz

Stát usazení §110zza

Stát poskytnutí služby §110zzb

Povinnost vést evidenci §110zzc

Předmět evidence §110zzd

Údaje o přeshraničních platbách a jejich příjemcích §110zze

Povinnost poskytovat údaje z evidence §110zzf

Uchovávání údajů a povinnost poskytnout údaje z evidence na žádost §110zzg

Způsob podání oznámení §110zzh

Postavení poskytovatele evidované platební služby §110zzi

Správce daně §110zzj

ČÁST DRUHÁ - PŘECHODNÁ, ZRUŠOVACÍ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Přechodná ustanovení §111

Zrušovací ustanovení §112

Účinnost §113

Příloha č. 1 - Seznam plnění, při jejichž provádění se subjekty, které vykonávají veřejnou správu, považují za osoby povinné k dani

Příloha č. 2 - Seznam služeb podléhajících snížené sazbě daně

Příloha č. 2a

Příloha č. 3 - Seznam zboží podléhajícího snížené sazbě daně

Příloha č. 3a

Příloha č. 4 - Umělecká díla, sběratelské předměty a starožitnosti

Příloha č. 5 - Seznam zboží, u kterého se při dodání použije režim přenesení daňové povinnosti

Příloha č. 6 - Seznam dodání zboží nebo poskytnutí služeb, při nichž se použije režim přenesení daňové povinnosti, stanoví-li tak vláda nařízením

č. 635/2004 Sb. - Čl. XI

č. 545/2005 Sb. - Čl. XII

č. 230/2006 Sb. - Čl. XX

č. 261/2007 Sb. - Čl. IX

č. 270/2007 Sb. - Čl. XI

č. 296/2007 Sb. - Čl. CIV

č. 302/2008 Sb. - Čl. II

č. 87/2009 Sb. - Čl. II

č. 362/2009 Sb. - Čl. VIII

č. 489/2009 Sb. - Čl. II

č. 120/2010 Sb. - Čl. II

č. 47/2011 Sb. - Čl. II

č. 370/2011 Sb. - Čl. II

č. 458/2011 Sb. - Čl. XIV

č. 500/2012 Sb. - Čl. IV

č. 502/2012 Sb. - Čl. II

č. 344/2013 Sb. - Čl. X

č. 196/2014 Sb. - Čl. II

č. 262/2014 Sb. - Čl. II

č. 360/2014 Sb. - Čl. II

č. 113/2016 Sb. - Čl. III

č. 243/2016 Sb. - Čl. XXXIV

č. 33/2017 Sb. - Čl. II

č. 170/2017 Sb. - Čl. VI

č. 225/2017 Sb. - Čl. XL

č. 80/2019 Sb. - Čl. VI

č. 283/2020 Sb. - Čl. VI

č. 299/2020 Sb. - Čl. IX

č. 343/2020 Sb. - Čl. V

č. 527/2020 Sb. - Čl. XXI

č. 609/2020 Sb. - Čl. XXXIV

č. 284/2021 Sb. - Čl. LXV

č. 355/2021 Sb. - Čl. II

č. 371/2021 Sb. - Čl. V

č. 366/2022 Sb. - Čl. II

č. 285/2023 Sb. - Čl. IX

č. 349/2023 Sb. - Čl. LXI

Nález Ústavního soudu - č. 88/2008 Sb.; č. 342/2008 Sb.; č. 54/2009 Sb.; č. 40/2017 Sb.; č. 230/2021 Sb.; č. 301/2021 Sb.

INFORMACE

235

XXXXX

xx xxx 1. xxxxx 2004

o xxxx x přidané hodnoty

Parlament xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx:

XXXX XXXXX

XXXXXXXX USTANOVENÍ

HLAVA X

XXXXXX XXXXXXXXXX

§1

Xxxxxxx xxxxxx

Xxxxx xxxxx zapracovává xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx1) x xxxxxxxx xxx x přidané hodnoty.

§2

Xxxxxxx daně

(1) Xxxxxxxxx xxxx xx

x) xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx, xxxxx jedná xxxx xxxxxx, x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx,

x) poskytnutí služby xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx, xxxxx xxxxx jako xxxxxx, x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx

1. zboží x xxxxxx členského xxxxx xx úplatu x xxxxxx xxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx povinnou x xxxx, která xxxxx jako xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx osobou xxxxxxxxxx x xxxx,

2. xxxxxx dopravního xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx k xxxx,

x) xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx.

(2) Zdanitelné xxxxxx xx xxxxxx, xxxxx

x) je předmětem xxxx a

b) není xxxxxxxxxx xx daně.

§2x

Xxxxxx z xxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x jiného xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx

x) by x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx od daně xxxxx §68 odst. 1 až 10, xxxx

x) xx v xxxxxxxx státě zahájení xxxxxxxx xxxx přepravy xxxxxx xxxxx předmětem xxxx x použitím

1. xxxxxxxxxx režimu xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx,

2. přechodného režimu xxx xxxxxxx dopravní xxxxxxxxxx, nebo

3. zvláštního xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx dražbou.

(2) Xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, pokud

a) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx x příslušném xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx 326&xxxx;000 Xx a

b) pořízení xxxxx je uskutečněno

1. xxxxxx povinnou k xxxx se xxxxxx x tuzemsku, xxxxx xxxx plátcem,

2. xxxxxxxxxxx xxxxxx, která xxxx xxxxxxx,

3. xxxxxx xxxxxxxx x xxxx, která xxxxxxxxxxx pouze xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxx nároku xx xxxxxxx xxxx,

4. osobou xxxxxxxx k xxxx, xx xxxxxx xx x jiném xxxxxxxx xxxxx vztahuje xxxxxxxx xxxxx daňového xxxxxxx xxx zemědělce, nebo

5. xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx.

(3) Xx xxxxxxx hodnoty pořízeného xxxxx xxxxx odstavce 2 písm. a) xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx

x) nového xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxx, které xx xxxxxxxxx spotřební xxxx,

x) zboží xxxxxxxxx x odstavci 1.

(4) Xxxxxxxx 1 a 2 xx xxxxxxxxxx xx pořízení xxxxx, xxxxx xx předmětem xxxxxxxxx daně, x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§2x vložen právním xxxxxxxxx x. 502/2012 Xx. s účinností xx 1.1.2013

§2b

Volba předmětu xxxx

Xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx pořízení xxxxx x jiného xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx §2a xxxx. 2, xx xxxx xxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxx xx předmětem xxxx. Xx pořízení xxxxx z xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx uskutečněné xxxxx osobou xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx roce, xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx §2a odst. 2.

§2x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 502/2012 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2013

§3

Xxxxxx působnost

(1) Pro xxxxx daně x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx

x) tuzemskem xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx jeho xxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxxxx Xxxxxxx x Xxxxxxxx xxxx x Smlouva o xxxxxxxxx Evropské xxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx státem xxxxxxx stát s xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxx Evropské unie,

e) xxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxx území xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Pro xxxxx xxxx z xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx členského xxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxxxxx

x) xxxx Athos,

b) Xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx území xxxxxxx x čl. 349 Smlouvy x xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx,

x) Xxxxxx,

x) Xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx Xxxxxxxxx,

x) xxxxx Xüxxxxxx,

x) Ceuta,

i) Melilla,

j) Xxxxxxx,

x) Xxxxxxxx d' Xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxx xxxxxx Lugano.

(3) Xxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx se xxx účely xxxx x xxxxxxx hodnoty xxxxxxxx xx xxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx ostrova Man xx xxxxxxxx za xxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxx a Xxxxxxxxx Xxxxx, území Xxxxxxxx x Xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx Kypru.

§4

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx pojmů

(1) Xxx účely xxxxxx xxxxxx xx rozumí:

a) xxxxxxx

1. xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx poskytnuty x přímé xxxxxxxxxxx x xxxxxxx,

2. xxxxxx x xxxx, kterou xx pro xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx rozpočtu, x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx, z xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxx státu, z xxxxxx Evropské xxxx xx xxxxx programů xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx poskytovat xxxxxx xx xxxxxx x xxxx a výše xxxxx xx xxxx x jednotkové xxxx xxxxxx; xx xxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxx zejména xxxxxx x výsledku xxxxxxxxxxx x xx pořízení xxxxxxxxxxxx hmotného a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx cenou xxxx xx jednotku xxxxxxxx xxxxx xxxx cena xx službu,

c) daní xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §13 xx 20 xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx daň xxxxxxxxxxxx rozdílu xxxx xxxx xx výstupu x xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx, xx xxx xx výstupu xx xxxxx xxx xxxxxxx daně,

e) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx zboží xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx osobou xxxxxxxx x xxxx, xxxxx jedná jako xxxxxx,

x) osobou registrovanou x xxxx osoba, xxxxx bylo xxxxxxxxx xxxxxx identifikační číslo xxx účely daně x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx státy,

g) xxxxxxxxxx osobou osoba xxxxxxx x dani, xxxxx xxxx na xxxxx Xxxxxxxx unie xxxxx xxx xxxxxxxxxx,

x) x xxxxxxx xxxxx

1. xxxxxxxxx adresa xxxxxx x základním registru xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

2. místem, xxx xx xxxxxxx zdržuje, xxxxx, kde xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx osobních xxxx xxxxxxxxxx xxxxx; xx-xx tato osoba xxxxxxxx xxxxx v xxxx xxxx, xxx xx xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxx, xx xxxxx, kde xx fyzická osoba xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx vazbami,

3. xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx, kde xx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx se rozumí xxxxx, xxx jsou xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx řízení xxxxx xxxxxxx x xxxx, popřípadě xxxxx, xxx se xxxxxx xxxx vedení; xxxx-xx xxxxxxx xxxxx místo xxxxx vedení, xxxxxx xx xxxxxx x xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) provozovnou xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x dani, xxxxx může xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx služby, xxxxx xx dostatečně xxxxx x má xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx, které xx xxxxxxxxx spotřební xxxx, zboží, které xx předmětem xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxx z xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx prostřednictvím přepravní xxxx xxxxxxxxxxx soustavy xxxxxxxxxxx xx xx xxxxx Xxxxxxxx unie xxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx soustavě xxxxxxxxx,

x) osobou xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx, xxxxx

1. nemá xxxxx x xxxxxxxx,

2. xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx dodání xxxxx nebo poskytnutí xxxxxx x xxxxxx xxxxxx x tuzemsku x

3. v tuzemsku xxxx xxxxxxxxxx nebo x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx k xxxx xx sídlem xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx státě, xxxxx xx x tomto xxxxx osobou x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x dani xx xxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx,

x) provozovatelem xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx osoba xxxxxxx x xxxx, xxxxx xx použití elektronického xxxxxxxx, xxxxxxx elektronického xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx obdobného prostředku, xxxxxxxxx dodání zboží xxxx xxxxxxxxxx služby xxxxx přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx opatření xx xxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxx daně x xxxxxxx hodnoty7e).

(2) Xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxx

x) xxxxxx xxx, x xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx papírů,

b) xxxxx xxxxxx,

x) xxxx xxxxx,

x) xxxxxx tělo x xxxx xxxxxxxx těla,

e) xxxx, elektřina, xxxxx x xxxxx.

(3) Xx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx

x) bankovky x xxxxx české xxxx xxx jejich xxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx, nebo xxx xxxxxx xxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx xxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx, xxxxxxxx a xxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx ceny vyšší, xxx xx jejich xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx jejich nominální xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx Českou xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxx při xxxxxx xxxxxx výrobcem emitentovi x xxxxxxxx, nebo xxx xxxxxx pořízení x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxx výrobku.

(4) Xxx xxxxx tohoto xxxxxx xx xxxx rozumí

a) xxxxxxxxx prostředkem xxxxxxx, xxxx prostředek xxxx xxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxx k xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx místa xx jiné a xxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxxxxxxx pro xxxxxxx x xxxxxxxx a xxxxx x xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx; xx dopravní prostředek xx nepovažuje vozidlo, xxxxx xx trvale xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxx prostředkem

1. xxxxxxxx pozemní xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx 48 xx3 xxxx s xxxxxxx xxxxxx xxx 7,2 xX, xxxxx xxxx xxxxxx xx 6 xxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx nebo xx najeto xxxx xxx 6 000 km,

2. xxx xxxxx xxx 7,5 x, xxxxx xxxx dodána do 3 měsíců xxx xxx prvního xxxxxxx xx xxxxxxx nebo xx najeto x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx do 6 xxxxxx, ode xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx, xxxx xx xxxxxx méně xxx 100 hodin, x xxxxxxxx námořních lodí xxxxxxxxx k xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx činnosti, nebo

3. xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx 1&xxxx;550 xx, xxxxx xxxx xxxxxx xx 3 xxxxxx xxx dne xxxxxxx xxxxxxx do provozu xxxx xx nalétáno xxxx než 40 xxxxx, x výjimkou xxxxxxx xxxxxxxxxxx leteckými xxxxxxxxxxxx xxx mezinárodní xxxxxxxx xxxxxxxx.

x) obchodním xxxxxxxx majetkové xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx k xxxx x xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx k xxxxxxxxxxxxx ekonomických xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx obchodní xxxxxxx, xxxxx xx

1. xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx daně x xxxxxx; xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, pokud je xxxxxxxx x ke xxx xxxxxxxx této xxxxxxx je xxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx hmotnému xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx jeho xxxxxxxxx, xx pro xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx považuje xx xxxxxxxxxx xxxxxxx uživatele,

2. xxxxxxxxxxx nehmotným majetkem xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

3. pozemkem, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx xxxxxxxx upravujících xxxxxxxxxx7d); xxxxxxx přenechaný x xxxxx na xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx pozemku xxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx, se pro xxxxx daně x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx majetek xxxxxxxxx, xxxx

4. technickým xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx z xxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxx zhodnocení xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x případě technického xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx majetek, xxxxx xxxxxx v rámci xxxxx xxxxxxxxxxxx činností xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle písmene x) bodu 4 xx xxxxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx majetek xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx dopravní xxxxxxxxxx, který má x registru xxxxxxxxxx xxxxxxx zapsanou xxxxxxxxx X1 xxxx X1X; xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx4a),

x) xxxxxx xxxx podnájem, xxxxx x xxxxxxxx; nájmem xx xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxx věcného břemene xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx znaky xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxxx,

x) dodáním xxxxx x instalací xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx spojené x xxxxxxxxx nebo montáží xxxxxx xxxxxxxx x xxxx, která xxxxx xxxxxx, nebo xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx

1. xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxx jakékoli xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

2. xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxx zboží xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx přeprava zboží, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx osoby xxxxxxx k xxxx, xxxx členskými xxxxx xx členského xxxxx, xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxxxxxx ekonomické xxxxxxxx xxxx osoby, xxxxx xx toto zboží xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx třetí xxxxxx.

(6) Xx přemístění xxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx

x) xxxxxxx xxxxx xx xxxxx do xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) dodání xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx přepravy xxxxx,

x) xxxxxx xxxxx xx xxxxxx lodi, xxxxxxx xxxx vlaku během xxxxxxxx osob xxxxxxxxxxx xx xxxxx Evropské xxxx,

x) xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx podle §64, 66 xxxx 68, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx daně xxxxx xxxxxxxx předpisu xxxxxxxxx xxxxx zahájení xxxxxxxx xxxx přepravy xxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx povinnou x dani, xxxxxxxxxx xxxxx xx zboží xxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxx státě xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx podmínky, xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx bylo xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxx zboží x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx osobou xxxxxxxx x dani, xxxx

x) xxxxxxxxxxx užití xxxxx na xxxx xxxxxxxxxxxxxx 24 měsíců xx xxxxx členského xxxxx, xx xxxxxx xx se na xxxxx stejného xxxxx xx třetí xxxx xxx přechodné xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx použití s xxxxxx osvobozením xx xxx.

(7) Xxxxx-xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx pro xxxxx, pro xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx zboží xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 6 xx přemístění xxxxx, xxxxxxxx se takové xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx xx přemístění xxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx se má xx xx, že xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx plněna.

(8) Pro xxxxxxxx cizí xxxx xx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx přepočet xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx, xxxx xxxxxxx uskutečnění xxxxxx, x xx

x) kurz xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx Xxxxxx národní xxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxx xxxx měnami xxxxxx xxx xxxx xx xxxxxxx xx použití xxxxxxxx xxxxx každé x xxxxxx xxx xxxx euru.

(9) Xxxxxxxx xxxxx na xxxxx xx xxx účely xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, pokud

a) xx zboží odesláno xxxx přepraveno z xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx členského xxxxx xxxxxxxx jeho xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx

1. osobou xxxxxxxx x xxxx, xxxxx xxxxx dodává, xxxx

2. xxxxx osobou, xxxxxxxx-xx podle přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx, xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx systému daně x xxxxxxx xxxxxxx7e), xxxxx xxxxxxx k xxxx, která xxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx,

x) xx zboží dodáno xxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx státě xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx předmětem xxxx, x

x) xxxxx x dodání xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x dodání xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx.

(10) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx dálku xx xxx účely xxxxxx zákona xxxxxx xxxxxx xxxxx na xxxxx x xxx, xx je xxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xx xxxxx Evropské xxxx.

§4x

Xxxxx

(1) Xxxxxxx se xxx xxxxx tohoto xxxxxx rozumí souhrn xxxxx xxx daně, xxxxx xxxxx povinné x dani náleží xx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx x tuzemsku, xxx-xx x xxxxxx xx

x) xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxx xx daně x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx, nebo

c) xxxxxx osvobozené xx xxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx daně xxxxx §54 xx 56a, jestliže xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(2) Do xxxxxx xx nezahrnuje xxxxxx xx dodání xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx-xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx ekonomické xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx.

§4b

Zvláštní xxxxxxxxxx

(1) Pro xxxxx tohoto xxxxxx xx ustanovení x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xx xxxx xxxxxxxxxx závodu xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx složku.

(2) Xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxx, podílový xxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, která xx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx na xxxxxxxxxx osobu.

(3) Ustanovení xxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx i xx xxxxxxxx, xxxxx xx vymezena xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxx, spolu xx x xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, x xxxxx je s xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x pozemku, tak x xxxxx s xxxxxxx na xxxxx xxxxxxx.

XXXXX XX

XXXXXXXXXXX XXXX

Xxx 1

Xxxxxx xxxxxxxx

§5

Xxxxx xxxxxxx x dani

(1) Osoba xxxxxxx x dani xx osoba, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx. Xxxxxx povinnou x xxxx xx x xxxxxxxxx xxxxx, která xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx činnosti.

(2) Xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxx

x) xxxx skupiny,

b) xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx při uskutečňování xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx vztahu, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx obdobného vztahu.

(3) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxx daně x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx výrobců, xxxxxxxxxx x osob xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx výroby a xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx obdobných xxxxxxxx xxxxx xxxxxx právních xxxxxxxx, xx účelem xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xx ekonomickou činnost xx xxxxxxxx zejména xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx uskutečňovanou xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx zaměstnanců nebo xxxxxx osob, kteří xxxx xxxxxxxxx smlouvu xx xxxxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx pracovněprávní xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx osob, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxx, xxxxx, obce, organizační xxxxxx xxxxx, krajů x xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxx Xxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxx x právnické osoby xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx předpisem xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx7a) xx při xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx nepovažují xx xxxxx xxxxxxx x dani, x xx x x xxxxxxx, kdy xx xxxxx xxxxxx působností xxxxxxxx poplatky xxxx xxxx xxxxxx.

(5) Xxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxx, xxxxx uskutečňuje xxxxxxxx,

x) xxxxx jsou xxxxxxx x příloze č. 1 x tomuto xxxxxx, xxxx

x) při xxxxxxx xxxxxx xx xx xx xx, xx xxxxxxx x výraznému xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx, xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxx považována za xxxxx xxxxxxxx k xxxx; xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

(6) Xx samostatnou xxxxx xxxxxxxx k dani xx považuje xxxxxx xxxxx Xxxxx a xxxxx jeho městská xxxx.

Xxxxxxx

§5x

(1) Skupinou se xxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxx x tuzemsku, která xx registrována k xxxx xxxx xxxxxx xxxxx §95a. Pokud xxxx osoby, které xxxx xxxxxxxx skupiny (xxxx xxx "xxxxxxx xxxxxxx") sídlo xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxx jejich xxxxx xxxxxxxx skupiny. Xxxxx osoba xxxx xxx xxxxxx pouze xxxxx skupiny.

(2) Spojenými xxxxxxx xx pro xxxxx xxxxxx zákona xxxxxx kapitálově xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx, x xxxxx xx jedna xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx právech xxxxx osoby, xxxxx xx jedna xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx na kapitálu xxxx hlasovacích xxxxxxx xxxx osob, x xxxxxx xxxxx podíl xxxxxxxxxxx alespoň 40 % základního kapitálu xxxx 40 % xxxxxxxxxxx xxxx těchto xxxx.

(4) Jinak xxxxxxxxx xxxxxxx jsou xxxxx, xx jejichž xxxxxx xx podílí xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx.

§5b

(1) Xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx jedná xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xx oprávněn x jednání xx xxxxxxx. Xxxxx ve xxxxxxx xxxx člen xx xxxxxx x xxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxxxxx členem kterýkoli xxxx skupiny.

(2) Členové xxxxxxx xxxxxxxxxx společně x nerozdílně xx xxxxxxxxxx skupiny vyplývající x xxxxxxxx xxxxxx. Xx xxxx povinnosti xxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxx xxxx xx zániku xxxxxx xxxxxxxx ve xxxxxxx, a xx xx xxxxxx, xx xxxxxx byli xxxxx xxxxxxx.

§5x

(1) Práva a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx zákona xxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xx skupinu dnem xxxxxxxxxx skupiny.

(2) Xxxxx x povinnosti xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxxx dnem xxxxxxxxxxx xxxx osoby.

Xxxxxx

§6

(1) Plátcem xx xxxxx osoba povinná x xxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xx xxxxxxx 12 xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx kalendářních měsíců xxxxxxxx 2 000&xxxx;000 Xx, x xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxx na xxxxxxx xxxx.

(2) Osoba povinná x dani xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx následujícího xx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx-xx xx podle xxxxxx xxxxxx plátcem xxxxx.

§6x

§6x zrušen právním xxxxxxxxx č. 170/2017 Sb.

§6x

(1) Osoba povinná x xxxx xx xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx

x) xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx státu xx xxxx osoby, xxxx

x) xx xxxxxx nabytím xxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx osoby do xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx evidence xxxxxx podle práva xxxxxxxxxxx xxxxx, pokud xx xx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx je xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx byla xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx osoba, xxxxx xxx změně xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx nezaniká xxx xxxxxxxxxx její jmění xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxx vnitřní právní xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxx plátcem.

§6c

(1) Xxxxx xxxxxxx x dani se xxxxxx v xxxxxxxx, xxxxx poskytuje xxxxxx x xxxxxx plnění x xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx daně xxx xxxxxx xx odpočet xxxx, xxxx která xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zboží xx dálku do xxxxxxxx s místem xxxxxx x xxxxxxxx, x xx xxxxxxxxxxxxxxx xxx provozovny xxxxxxxx xxxx tuzemsko, xx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx dodání xxxxxx xxxxx.

(2) Osoba povinná x dani, xxxxx xxxx sídlo x xxxxxxxx a která xxxxxxxxx xxxxxxxxxx plnění xxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx v xxxxxxxx, s xxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xx povinna přiznat xxx xxxxx, xxxxx xxxx tato xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx, xx která xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx plátcem xxx xxx xxxxxxxxxxx tohoto xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxx x xxxx, xxxxx nemá sídlo x xxxxxxxx a xxxxxxxxx dodání xxxxx xx xxxxxx členského xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, x to osobě, xxx xxxxxx xx xxxxxxxx zboží x xxxxx členském xxxxx xxxxxxxxx daně, je xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxx povinná x xxxx, xxxxx nemá xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx dodání xxxxx xx xxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxxx xxxxx z xxxxxxxx xx xxxxxx členského xxxxx, xx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, pokud xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx v xxxxx xxxxxxxx xxxxx pro xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx.

§6x

Xxxxx xxxxxxx x xxxx, která xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx uskuteční xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x místem plnění x xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx,&xxxx;x výjimkou xxxxxx, x xxxxxxx je xxxxxxx přiznat xxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxx plnění xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

§6x

(1) Dědic, xxxxx xxxxxxx xxxxx po xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx pokračuje v xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx plátcem xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zůstavitele.

(2) Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx ekonomických xxxxxxxx se pro xxxxx xxxxxx zákona xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x jiných xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§6x

(1) Xxxxx xxxxxxx x xxxx xx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx, která xxxxxxxxxxx nebo bude xxxxxxxxxxxx plnění x xxxxxxx na odpočet xxxx, je xxxxxxx xxx xxx následujícího xx dni xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxx xxxxx registrována.

(2) Xxxxx povinná x xxxx, xxxxx nemá xxxxx ani xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx x tuzemsku, xx xxxxxxx xxx dne xxxxxxxxxxxxx po dni xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx.

§6x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 502/2012 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2013

§6xx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx uskuteční xxxxxxxxxx xxxxxx dodání xxxxx xxxxx §13a x místem plnění x xxxxxxxx, s xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx je xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx správního xxxxx, xx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zboží provozovateli xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle §13a odst. 2 x xxxxxx xxxxxx x tuzemsku, je xxxxxxx xxx dne xxxxxx tohoto xxxxx.

§6xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 355/2021 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.10.2021

Identifikované xxxxx

§6x

Xxxxx povinná x xxxx, která xxxx plátcem, nebo xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x dani xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, pokud x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx z xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, které xx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx zboží xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx osobou x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx území Xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx tohoto xxxxx.

§6x

Xxxxx povinná k xxxx xx sídlem xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx dne xxxxxxx xxxxxxxxxxxx plnění x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx, pokud xx xxxxx x

x) xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) dodání xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxx

x) dodání xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx.

§6x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 502/2012 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2013

§6i

Osoba xxxxxxx x xxxx xx xxxxxx xxxx provozovnou x xxxxxxxx, xxxxx není xxxxxxx, je identifikovanou xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx služby x xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx §9 xxxx. 1, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, které xx v xxxxx xxxxxxxx xxxxx osvobozeno xx xxxx.

§6x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 502/2012 Sb. s xxxxxxxxx xx 1.1.2013

§6x

(1) Osoba xxxxxxx x xxxx, která xxxx plátcem x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx plnění x xxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx zvláštního xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx dne xxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxx xxxxx registrována, xxxxx

x) xx x xxxxxxxx sídlo, nebo xxxxxxxxxx, xxxx-xx xx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxx,

x) je x xxxxxxxx zahájeno odeslání xxxx přeprava zboží, xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx vybraným xxxxxxx, nebo

c) xx x Norském xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx provozovnu, xxxx-xx xx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxx k dani, xxxxx xxxx plátcem, xx v tuzemsku xxxxx, nebo xxxxxxxxxx, xxxx-xx xx xxxxx Xxxxxxxx xxxx sídlo, x xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xx xxxx osoby uskutečňující xxxxxxx plnění povinnosti xxxxxxxxxxx z použití xxxxxxxxx xxxxxx, je xxxxxxxxxxxxxxx osobou xxx xxx následujícího po xxx oznámení rozhodnutí, xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx.

§6k

Osoba povinná k xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxx nepovinná x xxxx, které budou x xxxxxxxx pořizovat xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx státu, jsou xxxxxxxxxxxxxxxx osobami xxx xxx následujícího po xxx oznámení rozhodnutí, xxxxxx jsou xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx.

§6x

Xxxxx xxxxxxx k xxxx xx sídlem xxxx provozovnou x xxxxxxxx, která není xxxxxxx, xx identifikovanou xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx

x) xx xxxxx neusazené v xxxxxxxx xxxx přijímat xxxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx se xxxxx x

1. xxxxxxxxxx xxxxxx,

2. xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxx

3. xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, nebo

b) xxxx xxxxxxxxxx službu x xxxxxx xxxxxx x xxxxx členském státě xxxxx §9 xxxx. 1, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx služby, které xx x jiném xxxxxxxx státě xxxxxxxxxx xx xxxx.

§6x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 360/2014 Sb. x xxxxxxxxx od 1.1.2015

Díl 2

Xxxxx xxxxxx

Xxxxx 1

Xxxxxxxxx místa xxxxxx xxx dodání xxxxx

§7

Xxxxx xxxxxx při xxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xx dodání xxxxx uskutečněno xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xx xxxxx, xxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxx, kdy xx xxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxx odesláno xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx, xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxx zmocněnou xxxxx xxxxxx, xx místo, xxx xx xxxxx xxxxxxx x době, xxx odeslání xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx, za xxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx a následného xxxxxx zboží xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx stát, xx xxxxxx xxxxxxx povinnost xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx sobě xxxxxxxx xxxxxx x řetězci, x xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx nebo přepraveno x xxxxxxxxx xxxxx xx členského xxxxx xx xxx odlišného, x xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx osobě x xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxx xx dodání xxxxxx zboží xxxxxxxxxxx, xxxxx, xx k xxxxxxxx nebo přepravě xxxxxx zboží došlo xxxxx xxx jeho xxxxxx

x) prostředníkovi, xxxx

x) xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx sdělil svému xxxxxxxxxx své xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx, které xx bylo přiděleno xxxxxxxx státem xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxx xxxxx xxxxxxxx 3 xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x řetězci, xxxxx

x) xxxx xxxxxx dodavatelem x xxxxx těchto xxxxxx x

x) xxxxx xxxxxxx xxxx přepravuje xxx, nebo xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx.

(5) Xxxxxxxx 3 xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx podle §13a.

(6) Xxx xxxxxx xxxxx x instalací nebo xxxxxxx se xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxx instalováno xxxx xxxxxxxxxx.

(7) Xxx dodání xxxxx na xxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxx xxxxx během xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx za xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(8) Pro xxxxx xxxxxxxx 7 xx xxxxxx

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx první xxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxx osoby xx xxxxx Xxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx poslední xxxxx, xxx mohly xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx Xxxxxxxx xxxx,

x) přepravou xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxx zemi mezi xxxxxx zahájení x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

(9) Xxx dodání nemovité xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxx xx nemovitá xxx xxxxxxx; x případě xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxx zatížený xxxxxx xxxxxx.

§7x

Xxxxx plnění při xxxxxx plynu, xxxxxxxxx, xxxxx xxxx chladu

(1) Xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx soustavami xxxx sítěmi xxxxxxxxxxxx xx xxxxx, kde xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx kde xx provozovnu, xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx se xxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxx xxxxxxx x dani, xxxxx xxxxxxxx plyn, xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx spotřeba xxxxxx xxxxx xx zanedbatelná.

(3) Xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx jiné xxxxx xxx osobě xxxxxxx x odstavci 1 je místo, xxx osoba, xxxxx xx zboží xxxxxx, xxxx xxxxx spotřebuje. Xxxxx xxxxx, xxxxx xx takto xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xx xx místo xxxxxx pro xxxx xxxxxxxxxxxxxx zboží místo, xxx xx tato xxxxx xxxxx, nebo xxx xx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx.

§8

Xxxxx xxxxxx při xxxxxxx xxxxx xx xxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxx, xxx xx xxxxx xxxxxxx po xxxxxxxx jeho xxxxxxxx xxxx přepravy.

(2) Místem xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xx místo, xxx xx zboží nachází x době, kdy xxxx odeslání xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx

x) xxxxx xxxxxxx x xxxx, která xxxxx xxxxxxx, xx xxxxx

1. x xxxxxxxx státě x xxxx provozovnu x ostatních členských xxxxxxx, nebo

2. xxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx x provozovnu xxxxx x jednom xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx xx xxxxxxxx xxxx přepraveno x xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx má xxxxx, která zboží xxxxxxx, sídlo xxxx xxxxxxxxxx, x

x) xxxxxxx xxxxxxx příslušných plnění xxx xxxx nepřekročila x příslušném ani xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx kalendářním xxxx xxxxxx 10 000 XXX nebo xxxxxxxxxx této xxxxxx x národní měně xxx xxxxxxx směnného xxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx 5. xxxxxxxx 2017 (xxxx xxx "xxxxxxxxxx x jiné xxxx"); celkovou xxxxxxxx xxxxxxxxxxx plnění xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxx plnění xxxxxx xxxxxxx

1. xxxxx prodaného xx dálku, pokud xxxx splněny xxxxxxxx xxxxx písmen a) x b), a

2. xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služby xxxxxxxxxxxx xxxxx nepovinné x xxxx, pokud xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §10i odst. 3.

(3) Xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx na xxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx příslušných xxxxxx xxx daně xxxxxxxxxx xxxxxx 10 000 XXX xxxx xxxx xxxxxxxxxx v xxxx xxxx, xx místo xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1.

(4) Osoba, xxxxx xxxxxxx zboží na xxxxx podle xxxxxxxx 2, xx xxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx se určí xxxxx odstavce 1. X xxxxxxx případě xx xxxxxxx tak xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx následujícího xx xxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx se xxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xx xxxxxxxx rovněž za xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx plnění xxxxx §10i xxxx. 5.

§8x

Xxxxx plnění xxx xxxxxxx dovezeného zboží xx dálku

Místem xxxxxx xxx xxxxxxx dovezeného xxxxx xx dálku xx xxxxx, xxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx, xxxxx je

a) xxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx státu xxxxxxxxx od členského xxxxx xxxxxx, xxxx

x) xx xxxxx prodej xxxxxx xxxxxxx režim xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

§8x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 355/2021 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.10.2021

Xxxxx 2

Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx

§9

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx služby

(1) Xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx služby xxxxx xxxxxxx x dani, xxxxx jedná xxxx xxxxxx, je místo, xxx má xxxx xxxxx xxxxx. Pokud xx však xxxx xxxxxx poskytnuta xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx, xxxxxxxxxxx se x jiném místě, xxx xxx xx xxxx sídlo, je xxxxxx plnění místo, xxx xx xxxx xxxxxxxxxx umístěna. Za xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx poskytovány pro xxxxxxx této provozovny, xxxxx je xxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Místem xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx nepovinné x xxxx xx xxxxx, kde má xxxxx xxxxxxxxxxx službu xxxxx. Pokud xx xxxx tato xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx, xxxxxxxxxxx xx x jiném xxxxx, xxx kde xx xxxx xxxxx, xx xxxxxx xxxxxx místo, xxx xx xxxx xxxxxxxxxx umístěna.

(3) Pro xxxxx xxxxxxxxx místa xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx se xx xxxxx povinnou x xxxx, která xxxxx xxxx taková, xxxxxxxx

x) xxxxx xxxxxxx x xxxx ve vztahu xx xxxx xxxxxxx, xxxxx jí jsou xxxxxxxxxx, i xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx, která xxxx xxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx k xxxx, xxxxx je xxxxxxxxxxxxxxx osobou nebo xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(4) Základní xxxxxxxx pro stanovení xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx služby podle xxxxxxxx 1 x 2 se xxxxxxx, xxxxx xxxxx zákon xxxxxxxxx xxxxx.

§9x

Xxxxx plnění při xxxxxxxxxx xxxxxx osobě xxxxxxx x xxxx, xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx

Xx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx povinné x dani, xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx třetí xxxx a xxxxx xx xxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx daně, xx považuje tuzemsko, xxxxx

x) xx místo xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §9 odst. 1 xx xxxxx xxxx x

x) xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx.

§9x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 196/2014 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2015

§10

Místo xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx k xxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx služby xxxxxxxxxx se x xxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx kanceláře, xxxxxx ubytovací, xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x stavebního xxxxxx, xx xxxxx, kde xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xx x nemovité xxxx se xxx xxxxx stanovení xxxxx xxxxxx rozumí xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxx nemovitou xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxx xx stanoví xxxxxxxxx opatření xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx daně z xxxxxxx hodnoty7e).

(3) Místem xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx vztahující xx x xxxxx xxxxxx xx xxxxx, kde xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

§10a

Místo xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx

Xxxxxx xxxxxx xxx poskytnutí xxxxxx přepravy osob xx místo, xxx xx xxxxxxxxx úsek xxxxxxxx uskutečňuje.

§10a xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 489/2009 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2010

§10x

Xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx, xxxxxx, xxxx, xxxxxxxxxx x zábavy

(1) Xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx xxxxxxx, umění, xxxxxx, xxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxx xx místo xxxxxx kulturní, xxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx jde x

x) službu spočívající x xxxxxxxxx xx xxxxxx na xxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxx související x xxxxx xxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxx xxxxxxxxxx xx x takové akci, xxxxxx přímo xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxx x xxxx.

§10c

Místo xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služby

(1) Xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služby xx místo, xxx xx tato xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xx xxxx poskytnuta xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx ve xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx osob xxxxxxxxxxxxx xx území Xxxxxxxx xxxx, je xxxxxx xxxxxx místo xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

(3) Xxx xxxxx xxxxxxxxx místa xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služby podle xxxxxxxx 2 xx xxxxxx

x) úsekem přepravy xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx zastávky xx xxxxx zemi xxxx xxxxxx zahájení a xxxxxx xxxxxxxx přepravy xxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx plánovaného xxxxxxxxxx xxxx na xxxxx Xxxxxxxx unie po xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx místo posledního xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, které xxxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxxxxx xxxx před případným xxxxxxxxxx xxxxx ve xxxxx xxxx.

(4) X xxxxxxx xxxxxxxx cesty xx přeprava zpět xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§10d

Místo plnění při xxxxxxxxxx nájmu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxx plnění xxx poskytnutí krátkodobého xxxxx dopravního prostředku xx místo, xxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx prostředku xx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx při xxxxxxxxxx xxxxx dopravního xxxxxxxxxx rozumí xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx prostředku po xxxx xxxxxxxxxxxxx 30 xxx x x xxxx nepřesahující 90 xxx.

(2) Místem xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx podle přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx7e).

(3) Xxxxxx plnění xxx xxxxxxxxxx jiného xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxx xx xxxxx, kde tato xxxxx xxx skutečně xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx, xx osoba, xxxxx službu poskytuje, xx x xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xx-xx služba xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Xx-xx xxxxx xxxxxx xxx poskytnutí xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3

x) v xxxxxxxx a xx xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx, za xxxxx xxxxxx se xxxxxxxx třetí xxxx,

x) xx xxxxx xxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx spotřebě xxxxxxx x tuzemsku, xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx tuzemsko.

§10x

Xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx zprostředkovatelem xxxxx xxxxxxxxx x xxxx

Xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx&xxxx;xxxxx xxxxxxxxx x xxxx osobou, xxxxx xxxxx xxxxxx x xx účet xxxx xxxxx, xx xxxxx, kde xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

§10x

Xxxxx plnění xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx nepovinné x dani

(1) Xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx přepravy xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxx je xxxxx, xxx se xxxxxxxxx xxxx přepravy uskutečňuje.

(2) Xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx osobě xxxxxxxxx x xxxx, je xxxxxx xxxxxx místo xxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxx xxxxx xxxxxxxxx místa xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx k xxxx se rozumí

a) xxxxxxxxx zboží xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xx území xxxx různých členských xxxxx,

x) místem xxxxxxxx xxxxxxxx zboží místo, xxx přeprava zboží xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxx na vzdálenost xxxxxxxxxx xx xxxxx, xxx se xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx ukončení xxxxxxxx xxxxx místo, xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx končí.

§10x

Xxxxx xxxxxx při xxxxxxxxxx xxxxxx přímo xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx hmotné xxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x dani

Místem xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx k xxxx xx xxxxx, xxx je xxxx xxxxxx xxxxxxxx poskytnuta, xxxxx jde o

a) xxxxxx xxxxx související x xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxx činnost,

b) xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx.

§10h

Místo xxxxxx při xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxx xx xxxxx země

Místem xxxxxx při xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx nepovinné x xxxx je xxxxx xxxxxxxx služby xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisu Xxxxxxxx xxxx, kterým xx xxxxxxx xxxxxxxxx opatření xx xxxxxxxx o xxxxxxxxx systému xxxx x xxxxxxx xxxxxxx7e), xxxxx xx xxxx xxxxx xx xxxxx xxxx x jde x

x) xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx práva, xxxxxxx, licence, xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx, inženýrskou, xxxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxx x xxxxx podobnou xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx x poskytnutí xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx schránek,

e) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx majetku, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx do xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx se na xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx tepla nebo xxxxxx x poskytnutí xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx nebo xxxxxx xxxxx poskytnutí xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx sítí, xxxxxx poskytnutí xxxxx xxxxxxxxxxxxx služeb,

h) xxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx zčásti xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x) xx x).

§10x

Xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx služby, xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služby xxxxx xxxxxxxxx x xxxx

(1) Místem plnění xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx k xxxx je xxxxx xxxxxxxx xxxxxx určené xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie, xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx ke xxxxxxxx x společném xxxxxxx xxxx z xxxxxxx hodnoty7e), pokud xxx x

x) xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxx x televizního xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Pro xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx rozumí

a) xxxxxxxxxxxxxxx službou služba xxxxxxx s xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx příjmem xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx, zvuků nebo xxxxxxxxx informace prostřednictvím xxxxxx, rádia, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx systémů, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx kapacitu xxx xxxxx přenos, vysílání xxxx příjem xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) službou rozhlasového x televizního xxxxxxxx xxxxxx sestávající xx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx jsou xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx veřejnosti xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) elektronicky xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx veřejné xxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxx, s xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx elektronické xxxxxx, x xx xxxxxxx

1. xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx stránek,

2. xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx vybavení x jeho xxxxxxxxxxx,

3. xxxxxxxxxx obrázků, textů xxxx informací anebo xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

4. poskytnutí xxxxx, filmů xxxx xxx, xxxxxxxxxx politických, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, sportovních, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx nebo událostí, x výjimkou xxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x televizního xxxxxxxx, nebo

5. poskytnutí xxxxxx výuky na xxxxx.

(3) Xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx

x) xxxxx povinná x xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx

1. x xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx x ostatních xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx

2. xxxx xxxxx Evropské xxxx x xxxxxxxxxx pouze x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx použitelného xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx systému xxxx x xxxxxxx xxxxxxx7e), xx v xxxxxxxx xxxxx odlišném xx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx má xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx, x

x) celková hodnota xxxxxxxxxxx plnění xxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx ani bezprostředně xxxxxxxxxxxxxx kalendářním roce xxxxxx 10 000 XXX nebo xxxx xxxxxxxxxx v xxxx xxxx.

(4) Xxxxxx xxxxxx xxx poskytnutí služby, xxxxxx celková hodnota xxxxxxxxxxx plnění xxx xxxx xxxxxxxxxx částku 10 000 EUR xxxx xxxx ekvivalent x jiné xxxx, xxxxx xxxxxxxxx x xxxx, je xxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 1.

(5) Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xx xxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx xx určí xxxxx xxxxxxxx 1. X takovém xxxxxxx xx povinna xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx po xxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xx takto xxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 5 se xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx §8 xxxx. 4.

§10j

§10j xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 502/2012 Sb.

§10x

§10x xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 196/2014 Sb.

Oddíl 3

Stanovení místa xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx x jiného xxxxxxxxx xxxxx

§11

Xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

(1) Xx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx z jiného xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx, xxx xx zboží xxxxxxx xx xxxxxxxx jeho xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(2) Xx místo xxxxxx xxx pořízení xxxxx z xxxxxx xxxxxxxxx státu xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx vydal daňové xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, pokud xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx je x xxxxxxxx státě xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx u xxxxxx pořízení, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx zboží, xxxxxx x tomto xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx přiznat xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx; xxxxxxx se xxxxxxxxx v případě, xx nevznikla povinnost xxxxxxx xxxxxx.&xxxx;Xx-xx místo xxxxxx stanoveno xxxxx xxxx první v xxxxxxxx, pořizovatel xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx uplatněné xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Tímto xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1.

(3) Xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx státu předmětem xxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x xxxxxxxx xxxxx ukončení xxxxxxxx xxxx přepravy zboží xxxxxxxx potom, co xxxx z xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx daň xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2, xx xxxxxxxxxxx oprávněn snížit xxxxxx xxxx x xxxxxxxx x základ xxxx, x kterého xxxx zaplacena daň, xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx plnění v xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx přepravy xxxxx; obdobně xx xxxxxxxxx v xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx plnění. Xxx xxxxxxx xxxxxxx daně xxxxx xxxxxxx §42.

(4) Xxxxx xxxx xx xxxxxx zjednodušený postup xxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx třístranného xxxxxxx, za místo xxxxxx při xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx se xxxxxxxx xxxxx stanovené xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx členského xxxxx xx xxxxxx následného xxxxxx zboží x xxxxxxxx státě xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx odstavce 1 x xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx ukončení xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxx jako xxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

Oddíl 4

Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx

§12

Xxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xx členský xxxx, xx jehož xxxxx se xxxxx xxxxxxx x xxxx, xxx vstupuje xx xxxxx země na xxxxx Xxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxx plnění xxx xxxxxx zboží xx xxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xx na xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx celní xxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxx xxx xxxxxx xx xxxxx Xxxxxxxx xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxx xx celního xxxxxx

1. xxxxxxxx xxxxxxxx,

2. xxxxxxxxxx x xxxxxx skladu xxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

3. xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx, xxxx

4. aktivního xxxxxxxxxxxxxxx styku.

Xxx 3

Xxxxxxxx xxxxxx

§13

Xxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxx zboží xx pro účely xxxxxx xxxxxx rozumí xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xx skutečně xxxxxxxx nebo přepraveno xx xxxxxx členského xxxxx.

(3) Za xxxxxx xxxxx xx pro xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx úplatu x xx xxxxxxx rozhodnutí xxxxxxxx orgánu xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx smlouvy xxxxxxxxx typu; xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx komitentem xxxx třetí osobou xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx na xxxxxxx smlouvy, xxxxx xx xxxxxxxx x xx dni xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx, xx vlastnické xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx bude za xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx.

(4) Xx dodání zboží xx úplatu se xxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxx majetku pro xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx činností xxxxxx,

x) uvedení xx xxxxx způsobilého x xxxxxxx74) dlouhodobého xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx majetek xxx xxxxx, xxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx daně xxxxx §72 xxxx. 8,

c) xxxxxx vypořádacího xxxxxx xx obchodní xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx zůstatku x xxxxxxxxxx podobě xx xxxxxxx majetku,2) xxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx u xxx xxxx x jeho xxxxx xxxxxxx xxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, který xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx závodu; xxxxxxxxx x xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx daň xxxxxxxx x xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxx spolu xx zbožím v xxxxxxxx plátcem, který xxxxx xxxxxx obaly xxxxx se zbožím xx xxx10a), xxxxxxxx xxxxxx xxxx stejného xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx dni xxxxxxxxxxx xxxxxxxx období7d) xxxxxx xxxxxx nebo x xxxxxxxxxx dni xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx roku x xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxx xxxxx xxxxxx zákona xxxx xx vratné xxxxx xxxxxxxx xxxxx považovány xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx peněžní částky xxxxxxxx xxx dodání xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx se nevztahuje xx xxxxxx vratných xxxxx xxxxx se xxxxxx, x xxxxxxx xx xx uplatnilo xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx §63,

x) předání xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, v tuzemsku xxx změny xxxxxxxxxxxx xxxxx xx okamžiku xxxxxx tohoto xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1.

(5) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx nesouvisející x uskutečňováním xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxx účely xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx majetku xxxxxxx xxx xxxx xxxxxx spotřebu xxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxx jiné xxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx úplaty, xxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx jeho xxxxx xxxxxxxx odpočet xxxx.

(6) Za dodání xxxxx xx úplatu xx pro účely xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx přemístění xxxxx xxxxxxx z xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(7) Xx xxxxxx xxxxx xx však xxx xxxxx tohoto xxxxxx nepovažuje

a) pozbytí xxxxxxxxxx xxxxxx, pokud xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx,

x) vydání xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x nepeněžité xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,11)

x) poskytnutí xxxxx x rámci xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx, pokud xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx 500 Xx, xxxx poskytnutí xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx kupujícímu xx úplatu, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx zboží zaručeno xxxxxxx xxxx xxxxxx x plné výši xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx10a), xxxx

x) vrácení xxxxxxxx obalu xxx xxxxxx či xx xxxxxx.

§13a

Dodání xxxxx usnadněné xxxxxxxxxxxxxx elektronického rozhraní

(1) Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx dálku, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx 150 EUR, xxxxx xxxxxxxxx provozovatel elektronického xxxxxxxx, xx považuje xx

x) xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx elektronického xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx odeslání xxxx xxxxxxxx a

b) xxxxxx dovezeného zboží xx dálku xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxx xx území Xxxxxxxx xxxx, které xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx elektronického xxxxxxxx, se xxxxxxxx xx

x) xxxxxx zboží xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx rozhraní xxxxxxxxxxx bez xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx a

b) xxxxxx zboží xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx elektronického xxxxxxxx xxxx dodání xxxxx provozovatelem xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx nepovinné x dani uskutečněné x odesláním nebo xxxxxxxxx.

§13x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 355/2021 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.10.2021

§14

Xxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Poskytnutím xxxxxx se xxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx xxxxxxx činnosti, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx účely xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxx x užití xxxxxx,

x) xxxxxxx, xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx.

(2) Za xxxxxxxxxx xxxxxx se xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxx za úplatu x na xxxxxxx xxxxxxxxxx státního orgánu xxxx vyplývající ze xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx; xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služby xxxxxxxxxx xxxx xxxxx osobou xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služby xxxxxxxxxxxx xxxxx osobě xxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx také xxxxxxxx

x) poskytnutí xxxxxx xxx xxxxx nesouvisející x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxx podílu xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx likvidačním xxxxxxxx x nepeněžité xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx,2) xxxxx xxx x xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx uplatněn xxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx vkladu x xxxxxxxxx xxxxxxx, pokud xxxxxxxxx při xxxxxx xxxxxxx uplatnil x xxx nebo x xxxx části xxxxxxx xxxx, x výjimkou xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx.

(4) Xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx ekonomických činností xxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx dlouhodobého xxxxxxx, pro xxxxxx xxxxxxxx plátce xxxx xxxx xxxxxxxxxxx, pokud xxx u xxxxxx xxxxxxx xxxx jeho xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxx

x) poskytnutí xxxxxx xxxxxxx bez xxxxxx xxx osobní xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxx než xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx přijatých plnění xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx.

(5) Xx poskytnutí xxxxxx xx xxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx nepovažuje

a) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxx poskytnutí majetku x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx poskytnutí služby, xxxx náhrady nebo xxxxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx,11)

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

§15

Xxxxxx

(1) Xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxx x přidané hodnoty xxxxxx xxxxxxx,

x) se xxxxxx xx spojena xxxxxxxxx xx přijmout xxxx úplatu xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx x

x) xx xxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx:

1. xxxxx, xxxxx xx být xxxxxx, xxxx služba, xxxxx xx být xxxxxxxxxx, xxxx

2. xxxxx, xxxxx xx uskutečnit xxxxxx xxxxxx zboží xxxx poskytnutí xxxx xxxxxx.

(2) Jednoúčelovým xxxxxxxx xx xxx účely xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx jsou x xxxxxxxx jeho xxxxxx x xxxxxx xxxxx nebo poskytnutí xxxxxx, na xxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx údaje:

a) xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx skutečnost, že xx jedná o xxxxxx osvobozené xx xxxx, x

x) xxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx než xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxx je xxxxx xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx.

§15a

Dodání xxxxx nebo xxxxxxxxxx služby x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx poukazu xx pro účely xxxx z xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxx zboží nebo xxxxxxxxxx xxxxxx, na xxx xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx k xxxx, xxxxxx jménem xx xxxxxx xxxxxxxx.

(2) Skutečné xxxxxxx zboží xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx základě xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x dani, xxxxx tento xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

x) vydala x xxxxxx jej xxxx xxxxxx, xx xxx xxxxx daně x xxxxxxx hodnoty xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx poskytnutí xxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx x xxxxxx jej xxxx úplatu, se xxx xxxxx xxxx x přidané xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx poskytnutí xxxxxx, na xxx xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx poukaz xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(3) Přijme-li xxxxx xxxxxxx k xxxx xxxxxxxxxxxx poukaz xxxx část úplaty xx xxxxxxxx předání xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx tohoto xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx 2 xxx skutečné xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx.

§15x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 80/2019 Sb. x xxxxxxxxx xx 27.3.2019

§15b

Dodání xxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx poukazu

(1) Xxxxxx víceúčelového poukazu xx xxx xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx zboží nebo xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxx se poukaz xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx víceúčelového xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx, xxxxx xxxxx poukaz přijme xxxx úplatu xxxx xxxx xxxxxx, xx xxx xxxxx xxxx x přidané xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx poskytnutí xxxxxx, na něž xx xxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xx-xx x přímé xxxxxxxxxxx x převodem xxxxxxxxxxxxx poukazu osobou xxxxxxxx x xxxx xxxxx xxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxx úplaty, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx 1 xx xx xxxxxxxxxx xxxx služby xxxxxxxxx.

§15x xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 80/2019 Xx. x xxxxxxxxx xx 27.3.2019

§16

Xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx státu

(1) Xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxx xxxxxx práva xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx od xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx nebo xx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx dnem dodání xxxxxx zboží xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx státě, xxxxx xxxx osoby xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xx xxxxx odesláno xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx členského xxxxx xx xxxxxxxxx státu xx něj xxxxxxxxx

x) xxxxxx, která xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, nebo xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, nebo

b) pořizovatelem, xxxxxx xx xxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx xxxxx, která xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx státu, xxxx xxx zmocněnou xxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x dani, xxx xxxxxx je xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xx třetí xxxx x xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx se xxx účely xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx nebo přepravené x členského xxxxx, xx kterého xx xxxxx xxxxx uskutečněn. Xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právnickou xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx, pro xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxxx, xx xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx zaplacené xxxx xxx dovozu xxxxx, xxxxx prokáže, že xxxxxxxx tohoto xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx tohoto xxxxx. Xxx xxxxxxx daně xx postupuje xxxxxxxxx xxxxx §82 xx 82b.

(3) Xx pořízení xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx státu xx xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxx zboží x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx do tuzemska xxxxxxx xxxx identifikovanou xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx zboží xxxxxx xxxxxxxxxxxxx k xxxx x xxxxx xxxxxxxx státě, xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx, xxxx zahraniční xxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx do xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx zboží x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx do tuzemska xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, které xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx vynakládaném xx xxxxxxxxx činnosti Xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx se podílejí xx xxxxxxxxx obranném xxxxx x xxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx

1. toto xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx ozbrojenými xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx, a

2. dodání xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx státě xxxxx ozbrojeným xxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxx do xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx těmito xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx v tomto xxxxx členském xxxxx.

(4) Xx pořízení zboží x xxxxxx členského xxxxx se xxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxxxx xxxxxx

x) xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxx xx

1. xxxxxx x xxxxxxxxx nebo montáží,

2. xxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxx, xxxx

3. prodává xx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx za xxxxxx.

§17

Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx uvnitř xxxxx Evropské unie xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxx obchodem xx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x dani xx xxxxx xxxxxxx členských xxxxxxx a předmětem xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx zboží mezi xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxx, xx xxxxx xx přímo xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x členského xxxxx xxxxxxxxxxxxx do xxxxxxxxx xxxxx kupujícího.

(2) Xxxxxxxxxxxx xx xxx účely xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx x členském xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx přepravy xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xx xxx účely xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx osoba xxxxxxxxxxxx k xxxx x xxxxxxxx státě xxxxxxxx odeslání nebo xxxxxxxx zboží, xxxxx xxxxxx zboží od xxxxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx obchodu xxxxxx osoba xxxxxxxxxxxx x xxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x členského xxxxx xxxxxxxxxx, která

a) xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx kupujícího x

x) xxxxxxxx zboží xx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(5) Xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx se nesmí xxxxxxxxxx osoba xxxxxxxxxxx x xxxx x xxxxxxxx xxxxx kupujícího x uplatnit xxxxxxxxxx xx xxxx při xxxxxxxx zboží x xxxxx členském xxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(6) Xxxxxxxx zboží x xxxxxx xxxxxxxxx státu, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx, při užití xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx od xxxx xx xxxxxx podmínek

a) xxxxxxxx zboží x xxxxxx xxxxxxxxx státu xx xxxxxxxxxxx prostřední xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, ale xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx k xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx x jiného xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx prostřední xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx v xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx z členského xxxxx prodávajícího xx xxxxxxxx a xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx prostřední xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx zboží,

d) kupující xx plátce nebo xxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx prostřední xxxxxx xxxx při xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(7) Xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x dani x xxxxx xxxxxxxx xxxxx x pořizuje xxxxx x jiného členského xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx osobou, je xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxx odstavce 6 xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxx zboží x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx xxxxxx identifikační xxxxx xxxxxxxxxxxxx a uvést xx na xxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx sdělením, xx se xxxxx x třístranný obchod.

(8) Xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx prostřední osobě xxxxxx identifikační číslo, xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx, x xxxxxxx daň xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx prostřední xxxxxx, xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

§18

Xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x použitím xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxx účely daně x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx přemístění zboží xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx kupujícímu x xxxxxxxx státě xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx přepravy xxxxxx xxxxx, pokud

a) x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nebo přepravy xxxxxx xxxxx

1. xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx státem xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx x

2. xx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx uskutečněno xx xxxxxxx xxxxxxxx kupujícího x xxxxxxxxxxxxx x

x) xxxxxxxxxxx uvede

1. přemístění xxxxxx zboží x xxxxxxxx pro xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx x

2. xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx odeslání xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxx xxxxx dodání x xxxxxxxx zboží x xxxxxxxx xxxxxxxxxx zboží x režimu xxxxxx xxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx

x) xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx uskutečňující xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx, která xxxx x xxxxxxxx státě xxxxxxxx odeslání xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx provozovnu,

b) xxxxxxxxx xxxxx registrovaná x xxxx x xxxxxxxx xxxxx ukončení xxxxxxxx xxxx přepravy xxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx skladu xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx x za xxxxxxxx zboží x xxxxxx členského státu xx úplatu.

(4) Xxxxx xx lhůtě 12 xxxxxx ode xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx (xxxx xxx "xxxxx pro xxxxxx") dojde k xxxxxxxxxx převodu práva xxxxxxxx s xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 a 2 xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx se xxxxx xxxxxx xxxxx xx

x) dodání xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x

x) xxxxxxxx xxxxx z xxxxxx členského xxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxx xx xxxxx xxx dodání xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx jako vlastník xxxxxxxxxxxx xx jinou xxxxx xxxxxxxx x xxxx než xxxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxxxx x dani x xxxxxxxx xxxxx ukončení xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, považuje xx tento xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx zboží x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 4, xxxxx jsou xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx zboží x režimu xxxxxx xxxxx odstavců 1 x 2 a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxx xxxx x xxxxxxx hodnoty.

(6) Xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx, které xxxx xxxxxxxxxx x režimu xxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxx, xx kterého xxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx, xxxx by xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx s xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx odstavce 4 xxxx 5, x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx vrácení xxxxx x evidenci pro xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxx vrácení xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx.

(7) Xxxxx xxxx xxxxxxxxx lhůty xxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx některá x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx odstavce 1 nebo 2, xxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxx 5, xxxx x xxxxxxx zboží podle xxxxxxxx 6, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x režimu xxxxxx xx dodání xxxxx xx úplatu a xx xxxxxxxx xxxxx x jiného členského xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx, ve xxxxxx xxxx podmínka xxxxxxxx xxx plněna; xxxxxxxxx, ve xxxxxx xxxx podmínka xxxxxxxx xxx xxxxxx, xx x xxxxxxx

x) převodu xxxxx nakládat xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx na xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx osobu xxxxxxxx x dani podle xxxxxxxx 5 xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx jako xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx odlišného xx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx bylo xxxx xxxxx původně xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx předtím, xxx jsou odeslání xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zahájeny, nebo

c) xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx den, kdy

1. xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx

2. xxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx zjištěny, xxxxx xxxxx zjistit, kdy xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, ztraceno xxxx xxxxxxxx.

(8) Xxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxx x režimu xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx 4 xx 7, dnem xxxxxxxxxxxx po xxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xx považuje xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xx pořízení zboží x xxxxxx členského xxxxx xx úplatu.

§19

Dodání x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxx, který xxxxxx xx xxxxxx xxxx dopravní xxxxxxxxxx xx jiného xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x dani x xxxxx členském xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx s xxxxxxx xx odpočet xxxx.

(2) Dnem prvního xxxxxxx do provozu xx x nových xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx lodí x xxxxxxx xxxxxx xxx dodání xxxxxxxx xxxxxxx kupujícímu nebo xxxxxxxxxxx nebo xxxxx xxx, xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xx xxx xxx, xxxxx nastane dříve, xxxx xxx, xxx xxx dopravní xxxxxxxxxx xxxxxxxx použit pro xxxxxxxxxx účely. Za xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx u xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx, xxx bylo xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x provozu xx státu xxxxxxx, xxxx xxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xx ten xxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx den, xxx bylo xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx den, kdy xxxxxxxx xxxx vlastník x xxx xxxx xxxxxxxx, a xx xxx xxx, který xxxxxxx xxxxx, nebo xxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx není xxx xxxxxxx xxxxxxx xx provozu takto xxxxxxxx, považuje xx xx xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxx, kdy byl xxxxxxxx doklad x xxxxxxx.

(3) Xxxxxx, který xxxxxxxx za xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx osoby xxxxxxxxxxxx x xxxx v xxxxx členském xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx zboží x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxx, xxxxx xxxxxx xx úplatu xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx jiného xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxx osobou xxxxxxxxxxxxx x xxxx x xxxxx xxxxxxxx státě, xxxxxxxxxxx plnění xxxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx, xxxxx je xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx místně xxxxxxxxxxx xxxxxxx daně xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx jiného xxxxxxxxx xxxxx ve lhůtě xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx kopii vystaveného xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx jiného xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx za xxxxxx nový dopravní xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx, xxxxx není xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx v jiném xxxxxxxx xxxxx, uskutečňuje xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx členského xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx v xxxxxxxx, a x xxxxxxxx xxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x pořízení nového xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx daňového xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxx, xxxxx xxxx plátcem, x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, který xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx státu, xx považuje xx xxxxx oprávněnou xxxxxxxx xxxxx na odpočet xxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxx nabytí xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxx nebo xxx xxxxxxxx x xxxxxx členského xxxxx, x to maximálně xx výše daně, xxxxxx xx byl xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx dodání xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx. Tato xxxxx je oprávněna xxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxx u xxxxx xxxxxx příslušného xxxxxxx daně x xxxxxxx xxxxxxxx, ke xxxxxxx přiloží xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x x hlášením x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx do 10 xxx xxx xxx xxxxxx nového xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx; tuto xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx nárok xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx na xxxxxxxx xxxxxxx daně xxxxxxxxxx informace xxxxx xx xxxxxxxxx stanovení xxxxxx na xxxxxxx xxxx, xxxx nárok xxxxxx.

(6) Osoba, xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx členského xxxxx, je povinna xxxxxxxxx xxxxxx přiznání, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx nového xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 10 xxx xxx dne xxxxxxxx nebo xx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxxxxxxxx osobu; xxxx lhůty xxxxx xxxxxxxxxx. Xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx přiznání xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxx xx pořizující xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx, xxxx identifikovanou xxxxxx, xxxxxxx zaplatit místně xxxxxxxxxxx správci xxxx xx 25 xxx xxx dne, xxx xx xxx byla xxxxxxxx.

(7) Osoba, xxxxx xxxxxxxx nový xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, který xxxx registrován v xxxxxxxx silničních xxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx podat xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx dopravního prostředku x xxxxxxxx xxxxxx xx výši xxxx x xxxxxxxx nového xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. X xxxxxxx o pořízení xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x jiného xxxxxxxxx státu. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx pořizovatele xxxxxxx.

(8) Xxx dodání xxxxxx xxxxxxxxxx prostředku xx jiného xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xx xxxxxxx dokladu xxxxxx xxxx, xx xx xxxxx o xxxx xxxxxxxx prostředek, x xxxxx xxxx xxxxxxxxxx potvrzující.

§20

Dovoz xxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxx xx xxxxx Xxxxxxxx xxxx.

(2) Za xxxxx xxxxx se xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx Xxxxxxxx xxxx z xxxxx xxxxx §3 xxxx. 2. U xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx celní úřad xxx, jako xx xx xxxxxxx x xxxxx zboží ze xxxxx xxxx.

Díl 4

Xxxxxxxxxxx xxxxxx x vznik povinnosti xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx

§20x

Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx při xxxxxx xxxxx x poskytnutí xxxxxx

(1) Povinnost xxxxxxx xxx xxx dodání xxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx ke xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xx-xx před xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx přiznat xxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx přijetí xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx služby xx xxx xxxxx xxxxxx zákona známo xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx-xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx:

x) zboží, xxxxx xx xxx xxxxxx, xxxx služba, xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxx daně v xxxxxxx zdanitelného xxxxxx x

x) místo xxxxxx.

§20x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 170/2017 Xx. x účinností xx 1.7.2017

§21

Uskutečnění xxxxxxxxxxxx plnění xxx dodání xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxx xxxxxx zboží xx zdanitelné xxxxxx xxxxxxxx za uskutečněné

a) xxxx xxxxxx xxxxx §13 odst. 1,

x) xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx ve xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu16), xxxx

x) xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x užívání xxxxx §13 odst. 3 xxxx. x).

(2) Xxx dodání nemovité xxxx se zdanitelné xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx věci xxxxxxxxxx xx užívání xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxx den xxxxxx xxxxx vlastnického xxxxx, x to xxx xxxx, xxxxx nastane xxxxx. Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx k xxxxxxx xxxxx §13 xxxx. 3 xxxx. x) xx zdanitelné xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx přenechání xxxxxxxx xxxx k xxxxxxx.

(3) Xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx považuje xx xxxxxxxxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx dnem xxxxxxxxx xxxxxxxx dokladu x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx platebního kalendáře xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, x xx tím xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx

x) xxxx xxxxxxxx díla xxxx xxxx xxxxx xxxxx xxx zdanitelném xxxxxx uskutečněném xxxxx xxxxxxx x dílo,

b) xxxx

1. xxxxxxxxxx xxxxxxx x vyúčtování xxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx x plynárenství xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx energetickým zákonem, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx poskytnutí xxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxxxxx zákona, nebo xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx vyúčtování,

2. xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx, nebo

3. xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx výše xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx v souvislosti x xxxxx xxxxxx xxxxxxx, pokud se xxxxxxx o xxxxxx xxxxx xxxxxxx x),

x) xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx hmotného xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx xxx účely xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx plátce,

e) xxxx xxxxxxx xx xxxxx způsobilého x xxxxxxx74) při xxxxxx xxxxxxxxx x §13 xxxx. 4 písm. x),

x) xxxx, xx xxxxxxx dochází k xxxxxxx vlastnického xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x nepeněžité xxxxxx, s výjimkou xxxxxxxx xxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2,

x) xxxx, xx kterému xxxxxxx x pozbytí xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, při vydání xx obchodní korporaci xxxx xxxxxx na xxxxxxxxxxx zůstatku, x xxxxxxxx nemovité xxxx, xxx xx postupuje xxxxx odstavce 2,

x) xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx, a xx xxx x komitenta, xxx x komisionáře, xxxxxxxxx xxxx dodání xxxxx xxxxxx, xxx xxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx smlouvy xxxx smlouvy xxxxxxxxx xxxx,

x) xxxx poskytnutí xxxxxx xxxxx xxxxx, x xx xxx x komitenta, xxx x komisionáře, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx osobou, při xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx komisionářské xxxxxxx xxxx smlouvy xxxxxxxxx xxxx,

x) xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx poukazu, nebo

k) xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx podle xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisu Xxxxxxxx xxxx, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x přidané xxxxxxx7e), x xxxxxxx

1. xxxxxx xxxxx xxxxx §13a,

2. xxxxxxx xxxxxxxxxx zboží xx dálku, na xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, popřípadě xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, a x případech, kdy xx úplata xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxx vyjme xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx nahrazující peníze x xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx zjistí xxxx xxxxxx.

(6) U xxxxxxxxxxxx xxxxxx podle §13 xxxx. 4 xxxx. x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx daň xx dni xxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx&xxxx;xxxxx §13 xxxx. 4 xxxx. x) se xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx dni xxxxxxxx xxxxxx daného xxxxxx nebo x xxxxxxxxxx xxx kalendářního xxxx u xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

(7) Xxxxxx xxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx rozsahu x xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx o xxxxxxx xxxxxx, na xxxxx xx uzavřena smlouva. Xxxxx plnění se xxxxxxxx xx uskutečněné xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxx uskutečněných xxxxx xxxxxxx o dílo xx zdanitelné plnění xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxx. x), x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxx, xxxxx nastane xxxxx.

(8) Xx-xx poskytováno zdanitelné xxxxxx s místem xxxxxx x tuzemsku xx xxxx delší xxx 12 xxxxxx, xxxxxxxx se zdanitelné xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx posledním dnem xxxxxxx xxxxxxxxxxxx roku xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx, ve xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx započato; xx xxxxxxx

x) pro xxxxxxxxxx xxx, v xxxx xxxxx k přijetí xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx,

x) x xxxxxxxxx xxxxx odstavce 4 xxxx. b) xxxx x), xxxx

x) x případě xxxxxx, xxxxx je poskytována xx základě xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx, xxxxx úplatu xx xxxxxxxxxx xxxx služby xxxxx xxxx xxxx xxx-xx o službu xxxxxxxxxxx xx výkonu xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(9) Xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx platí xxxxxxxx 1 xx 8 xxxxxxx. U xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx daně xx xxxxxxxx plnění xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx každého kalendářního xxxx.

§22

Uskutečnění xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx členského xxxxx osvobozeném xx xxxx

(1) Xxx dodání xxxxx xx jiného xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx zboží xxxxxxx, xx xxxxx se xxxxxxxx osvobození xx xxxx x nárokem xx odpočet daně, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx tohoto xxxxxx x xxxxxxxxxx xxx x xxxxxx, který xxxxxxxxx xx xxxxxx, x xxxx bylo xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx, x xxxx bylo xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, je xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxx vystavení xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxx za xxxxxx, xxxxx je přemístěním xxxxx, xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx

x) dnem xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx

x) xxxx, xxxxxx xx xxxx přemístění xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx, xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx za xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx státu s xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx §18 odst. 4 x 5 xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx dnem převodu xxxxx nakládat s xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx.

§23

Xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx při xxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxx xx uskutečněno x xxxxxxxxx přiznat xxxx xxxxxxxx daň xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx

x) xxxxxxxxxxx zboží xx xxxxxxx xxxxxx

1. xxxxxxx oběhu,

2. xxxxxxxxx xxxxxxx x částečným xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx, xxxx

3. xxxxxxxxx xxxxx,

x) nesplněním xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx

1. xxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie, xx xxxxx Evropské xxxx,

2. xxxxxxx xxxxxxxxxx,

3. xxxxx xxxxx xxxxxxxx,

4. celní xxxxx uskladnění,

5. celní xxxxx dočasného xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx,

6. xxxxx režim zušlechtění, xxxx

7. xxxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxx není xxxxxx Xxxxxxxx unie,

c) xxxxxxxxxx xxxxxxxx, na xxxxxx základě xxxx xxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx Evropské xxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxxx režimu, s xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx, které xxxx xxxxxx Evropské xxxx, xxxxxxx xxxxxxx, nebo

e) xxxxxxxxx xxxxxxxx stanovených x povolení x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxx-xx xxxxxx xxxxxxxxxxx celního xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x), xx xxxxxx xxxxxxx přiznat xxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxx-xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx úřadu xxxxx xxxxxxxxxx podle odstavce 1 xxxx. x) xxx 2, je xxxxxx povinen přiznat xxx xx výši, xxxxx xx xxxx xxxxxxxx při xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx volného xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxx xxxx xxxxxxxx podmínky xxx xxxxxxxxxx od xxxx xxxxx §71g, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.

(5) Xxxx-xx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx zboží propuštěno xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), je xxxx osoba povinna xxxxxxxx xxx xx xxxx, která xx xxxx xxxxxxxx při xxxxxxxxxx zboží do xxxxxxx xxxxx v xxxx dovozu xxxxx.

(6) Xxxxxx xxxxxx povinnost xxxxxxx daň xxx xxxxxx zboží, xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x tímto xxxxxxx xxxx osoba povinná xxxxxxxx xxx.

§24

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx plnění x xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x tuzemsku

(1) Xxx xxxxxxxxxx zdanitelného plnění xxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx osobou xxxxxxxxxx x tuzemsku, xx-xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx osoba, kterým xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxxx zdanitelného xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx odstavce 1 xx xxxxxxxx za xxxxxxxxxxx

x) xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §21, xxxx

x) xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx plnění x xxxxxxxx podle §9 xxxx. 1 xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx.

(3) Xx-xx před xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx plnění xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx daň x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxxx plnění ke xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 1 xx xxxx xxxxx xxx 12 xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx nedojde x xxxxxxxxxx úplaty x xxxxxxxxxx přiznat xxx, xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx jedná o

a) xxxxxxxxxx služby s xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx §9 xxxx. 1,

x) xxxxxx xxxxx x instalací xxxx montáží,

c) dodání xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx.

§24x

Xxxxxxxxxxx plnění x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x místem xxxxxx xxxx tuzemsko

(1) Xxx xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx vzniká povinnost xxxxxxx xxxxxx ke xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx se xxxxx o

a) poskytnutí xxxxxx,

x) dodání zboží x instalací nebo xxxxxxx,

x) xxxxxx zboží xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxx podle odstavce 1 xx považuje xx xxxxxxxxxxx xxxx

x) xxxxxxxxxxx xxxxxx stanoveným xxxxx §21,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx §9 xxxx. 1, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx souhrnné xxxxxxx.

(3) Xx-xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxxxxx povinnost xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx povinnost přiznat xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxxx, není-li xxxxxx xx dni xxxxxxx xxxxxx známo xxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxx x místem xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxx 12 xxxxxx x během tohoto xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx úplaty s xxxxxxxxxx přiznat xxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxx xx uskutečněné xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx kalendářního xxxx, xxxxx xx xxxxx o

a) poskytnutí xxxxxx x xxxxxx xxxxxx mimo xxxxxxxx xxxxx §9 xxxx. 1, xx xxxxx xx xxxxxxxx povinnost xxxxx xxxxxxxx hlášení,

b) xxxxxx zboží s xxxxxxxxx xxxx montáží,

c) xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx.

§25

Xxxxxxxxxxx zdanitelného xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx pořízení xxxxx z jiného xxxxxxxxx státu

(1) Xxx xxxxxxxx zboží x xxxxxx členského xxxxx x xxxxxx plnění x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx x patnáctému xxx x xxxxxx, xxxxx následuje po xxxxxx, v xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx. Xxxxx však xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx dnem xxxxxx, který xxxxxxxxx xx měsíci, x xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx, vzniká xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx přiznat xxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx dokladu.

(2) Xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx státu xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx, ke kterému xx xxxx uskutečněno xxxxxxxxxx plnění při xxxxxx zboží xxxxx §21. Pořízení xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx podle §16 xxxx. 3 x §18 xxxx. 4, 5, 7 x 8 se xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx , xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx dodání xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx podle §22.

Xxx 5

Xxxxxx xxxxxxx

Xxxxx 1

Xxxxxx ustanovení x xxxxxxxx xxxxxxxxx

§26

Xxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx, která xxxxxxx xxxxxxxx stanovené x xxxxx xxxxxx.

(2) Daňový xxxxxx může xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx je xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx. X xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx podobě xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx.

(4) Za správnost xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x za xxxx vystavení xx xxxxxxxxx lhůtě xxxxxxxx xxxx osoba, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx.

Oddíl 2

Vystavování xxxxxxxx xxxxxxx

§27

Xxxxxx pravidel pro xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx dokladů xxx xxxxxx zboží xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xx místo plnění.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx dokladů xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xx xxxxx povinná x dani, xxxxx xxxxxx uskutečňuje, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xx-xx xxxxxx uskutečněno prostřednictvím xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxx

x) x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx od členského xxxxx, ve kterém xx xxxxx xxxxxxx x xxxx, která xxxxxx xxxxxxxxxxx, sídlo xxxx xxxxxxxxxx, xx-xx xxxxxx uskutečněno xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, x xxxxx osobou xxxxxxxx xxxxxxx daň je xxxxx, pro xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxx osoba xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx daňového dokladu, xxxx

x) ve xxxxx xxxx.

(3) Vystavování xxxxxxxx xxxxxxx podléhá xxxxxxxxx xxxxxxxxx státu, ve xxxxxx je osoba xxxxxxx x xxxx, xxxxx plnění uskutečňuje, xxxxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx správního xxxxx.

§28

Pravidla pro vystavování xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx

(1) Xxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx v xxxxxxx

x) xxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x dani xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x dani, x výjimkou plnění xxxxxxxxxxxx xx daně xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx plnění v xxxxxxxx; to neplatí xxx prodej xxxxx xx dálku, xx xxxxx je xxxxxx xxxxxxxx režim jednoho xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xxxxx xx jiného xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xx vztahuje xxxxxxxxxx od xxxx x nárokem xx xxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxx x) xxxx x) vznikla xxxxxxxxx xxxxxxx daň xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx dni xxxxxxx xxxxxx.

(2) Plátce xx xxxxxxx x případě xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §13 xxxx. 4 xxxx. x), x) x x) xxxx xxxxx §14 xxxx. 3 písm. x) xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx daňový xxxxxx x xxxxxxx

x) xxxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxx povinnou x xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx nepovinnou x xxxx, xx-xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xxxx osoba povinná x xxxx, která xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xx kterém xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx je xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxx o

1. xxxxxxxxxx služby,

2. dodání xxxxx x xxxxxxxxx xxxx montáží, xxxx

3. xxxxxx xxxxx soustavami xxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx xxxxx s instalací xxxx montáží xxx xxxxx xxxxxxxx k xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxx, je-li místo xxxxxx xx třetí xxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxx x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx ke xxx přijetí xxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx je xxxxxxx namísto plátce xxxxxxxx daňový xxxxxx xxx xxxxxx obchodního xxxxxxx xxxxxx nebo xxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx, a xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x), x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx tomuto xxxxxx.

(5) Xxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xx 15 dnů xxx xxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx, nebo přiznat xxxxxx.

(6) Xxxxxx doklad xxxx xxx vystaven xx 15 xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, ve kterém

a) xx uskutečnilo dodání xxxxx xx jiného xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx,

x) se xxxxxxxxxxx poskytnutí xxxxxx, xxxxxx xxxxx s xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxx dodání xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx osobu povinnou x xxxx nebo xxxxxxxxxx osobu xxxxxxxxxx x xxxx, xx-xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xxxx osoba xxxxxxx k xxxx, xxxxx plnění xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx ve xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx které xx toto xxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) se uskutečnilo xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx s xxxxxxxxx xxxx montáží xxx osobu povinnou x xxxx xxxx xxxxxxxxxx osobu xxxxxxxxxx x dani, xx-xx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx, xxxx

x) xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx před xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x) xxxx c) xxxxxxx povinnost xxxxxxxx xxxxxx doklad x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(7) Xxxxx xxxxxxx k xxxx xxxx k xxxxxxxxx daňového xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx, nebo xxxxx xxxxx. Pokud xx zmocnění xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, musí xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(8) Xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx vynaložit xxxxx, xxxxx po xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx, x tomu, aby xx tento xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx příjemce plnění.

Xxxxx 3

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

§29

Xxxxxxxxxxx daňového dokladu

(1) Xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx:

x) xxxxxxxx osoby, která xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx uskutečňuje plnění,

c) xxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxx xx plnění xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx osoby, xxx xxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) evidenční číslo xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx,

x) xxx vystavení xxxxxxxx xxxxxxx,

x) den xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx uskutečněním xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx přijetí úplaty xxxxxxx daň nebo xxxxxxx plnění, xxxxx xx liší ode xxx vystavení xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxx a xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx ceně,

j) xxxxxx xxxx,

x) xxxxx xxxx,

x) výši xxxx; xxxx xxx se xxxxx x xxxxx xxxx.

(2) Daňový xxxxxx xxxx obsahovat xxxxxx xxxx xxxxx:

x) xxxxx xx příslušné xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx, xx plnění xx od xxxx xxxxxxxxxx, xx-xx xxxxxx xxxxxxxxxx od xxxx,

x) "xxxxxxxxx xxxxxxxxxx", je-li xxxxx, xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx k vystavení xxxxxxxx xxxxxxx,

x) "xxx xxxxxx xxxxxxxx", je-li xxxxxx xxxxxxxx přiznat xxx osoba, xxx xxxxxx xx plnění xxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx doklad xxxxxx obsahovat tyto xxxxx:

x) xxxxxx identifikační xxxxx xxxxx, xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx, není-li xx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxx, xxxx-xx x případě xxxxxxx xxxxxx znám,

c) xxxxxxxxxxx cenu xxx xxxx x xxxxx, xxxx-xx obsažena x xxxxxxxxxx xxxx, pokud xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx ke xxx xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxx a xxxx xxxx,

1. jedná-li se x xxxxxx osvobozené xx xxxx, nebo

2. xx-xx xxxxxx povinnou xxxxxxx xxx xxxxx, xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx,

x) dodatek xx xxxxx x

x) xxxxx.

§29x

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx dokladu xxxxxxx

(1) Xxxxx xx xxxxxx xxxxxx vystaven x případě plnění xxxxxxxxxxxxx skupinou, xxxxx xx xx daňovém xxxxxxx namísto xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxx je xxxxxx doklad xxxxxxxx x případě xxxxxx xxxxxxxxxxxxx pro xxxxxxx, xxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx skupiny, pro xxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx kterého xx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

§29x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 502/2012 Xx. x účinností od 1.1.2013

Xxxxx 4

Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx

§30

Xxxxxxxxxxx zjednodušeného xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Daňový xxxxxx xxx xxxxxxxx jako xxxxxxxxxxxx daňový xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx na xxxxxxx dokladu xxxx xxxxx xxx 10&xxxx;000 Xx.

(2) Daňový xxxxxx xxxxx vystavit jako xxxxxxxxxxxx daňový xxxxxx x xxxxxxx

x) xxxxxx xxxxx xx jiného xxxxxxxxx státu, na xxxxx xx vztahuje xxxxxxxxxx xx xxxx x nárokem xx xxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx prodeje xxxxxxxxxx xxxxx xx dálku xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxx, x něhož je xxxxxxx přiznat xxx xxxxx, xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx zboží, xxxxx xx předmětem xxxxxxxxx xxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxx xxx xxxxx xxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

§30x

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Zjednodušený xxxxxx xxxxxx xxxxxx obsahovat

a) xxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx identifikační xxxxx xxxxx, pro xxxxxx se plnění xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxx xxx daně x xxxxx, není-li xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxx xxxx,

x) výši xxxx.

(2) Xxxxxxxxxx-xx zjednodušený xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx osoba, xxxxx xxxxxx uskutečňuje, xxxxxxx xxxx má xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

§30x xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 502/2012 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2013

Xxxxx 5

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx

§31

Xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx dokladu x

x) xxxxx xxxxxxx nájemní xxxxxxx nebo je xx xxx v xxxxxx smlouvách výslovně xxxxxxxxxx.

§31x

Xxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxx, pokud

a) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx, xxx xxx xx xxxxxxxxxxxxx zdanitelné xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxx uskutečněním xxxxxxxxxxxx xxxxxx a

c) xx xx něm xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx den xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx úplaty.

§31a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 502/2012 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2013

§31b

Souhrnný daňový xxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx vystavit xx

x) xxxx samostatných zdanitelných xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx stejnou xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx; tento xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx, xxxxxxxxx x tomto kalendářním xxxxxx xx xxxx xxxxx, xxxx

x) xxxxx xxxxxxxxxx zdanitelné xxxxxx x jednu xxxx xxxx úplat, xx xxxxxxx vznikla xxxxxxxxx xxxxxxx xxx, přijatých x xxxxx kalendářního xxxxxx, x xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxx plnění xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx se xxxxxxxx xx zdanitelnému xxxxxx, xxxxx se xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxx daňový xxxxxx xx vystavuje do 15 xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx měsíce, xx kterém

a) se xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxx daňovém dokladu, xxxx

x) byla přijata xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx tomto xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxxx zdanitelná plnění xxxx xxxxxx mohou xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx dokladu xxxxxxx xxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxxx doklad xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx, a xx xxxxxxxxxx pro

a) každé xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx plnění

1. xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx,

2. xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,

3. jednotkovou cenu xxx xxxx x xxxxx, xxxx-xx obsažena x xxxxxxxxxx xxxx,

4. xxxxxx xxxx,

5. xxxxx xxxx a

6. výši xxxx,

x) xxxxxx xxxxxx

1. xxxxxx a xxxxxxx xxxxxx; rozsah xxxxxx xx uvede pouze x xxxxxxx, je-li xxxx,

2. den přijetí xxxxxx,

3. xxxxxx xxxx,

4. xxxxx xxxx x

5. xxxx xxxx.

§32

Xxxxxx x xxxxxxx

(1) Xxxxxx x xxxxxxx xx daňový doklad xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxx xxxxx §13 xxxx. 4 xxxx. x), x) a x) xxxx xxxxx §14 xxxx. 3 xxxx. a).

(2) Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx údaje:

a) označení xxxxx, xxx kterou xx xxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxxx číslo xxxxx, xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) X xxxxxxx o xxxxxxx se xxxxxx xxxxx sdělení x xxxxx xxxxxxx.

§32x

Xxxxxxxxx při xxxxxx x při prodeji xxxx xxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx dražbě obchodního xxxxxxx plátce xxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxx dražbu je xxxxxxx dokladem, pokud xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxx daňového xxxxxxx x

x) xxxxxxx, xx xx xxxxx x prodej prostřednictvím xxxxx určené x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx plátce.

§32a xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 360/2014 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2015

Xxxxx 6

Daňové xxxxxxx xxx xxxxxx a xxxxxx xxxxx

§33

Xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx

(1) Xx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx zboží xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx do xxxxxxx xxxxxx, xx kterém xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx, xxxx

x) xxxx rozhodnutí x xxxxxxxx xxxx xxxxxx celním xxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxxxx.

(2) Xx xxxxxx xxxxxx xxx vrácení xxxxx zpět do xxxxxxxx xx považuje xxxxxxxxxx x vyměřené xxxx vydané xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxxxx.

§33a

Daňový xxxxxx xxx xxxxxx

Xx daňový xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §28 odst. 1 xxxx. x).

Xxxxx 7

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x čitelnosti daňových xxxxxxx

§34

(1) U xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxx jeho xxxxxxxxx do xxxxx xxxx stanovené xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x

x) jeho xxxxxxxxx.

(2) Xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx se xxxxxx

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xx je xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, která xxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx vystavila,

b) xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, že xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xx xxxxx se xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx prostřednictvím xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Zajištění xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx jeho xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx spolehlivou vazbu xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x daným xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxx obsahu xxx xxxxx kontrolních xxxxxxxxxx xxxxxxx zajistit také

a) xxxxxxxxx elektronickým xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx (XXX)21), xxxxxxxx xxxxxx o xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxx 8

Uchovávání xxxxxxxx xxxxxxx

§35

Xxxxxx ustanovení x xxxxxxxxxx daňových xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx uchovávat xxxxxx xxxxxxx xx uchovatel, xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxx, xxxxx

x) xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx vystaven, xxxxx xxx o xxxxxx xxxxxxx xx uskutečněná xxxxxx, nebo

b) má xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x tuzemsku x xxxxx je xxxxxxx xxxx identifikovanou xxxxxx, xxxxx jde x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x souvislosti xx xxxxxx xxxx provozovnou x tuzemsku.

(2) Xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxx 10 xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Uchovatel xx xxxxxx nebo provozovnou x xxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxx daňové xxxxxxx x xxxxxxxx. Xx xxxxxxx, pokud xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx nepřetržitý xxxxxxx xxxxxxx.

(4) Pokud xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx správci xxxx xxxxx uchovávání daňových xxxxxxx v případě, xx xxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx správce xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx daňového xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx.

§35a

Elektronické xxxxxxxxxx daňových xxxxxxx

(1) Daňový doklad xxx xxxxxxx z xxxxxxxx podoby do xxxxxxxxxxxx x xxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx elektronicky prostřednictvím xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxx.

(3) Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx elektronicky xxxxxxxxxx data zaručující xxxxxxxxxxx xxxxxx daňových xxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(4) Pokud xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx prostřednictvím elektronických xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx přístup x xxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx zajistit xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxx xx, xxxxx jde x

x) daňové doklady xxxxxxxxxx xxxxxx povinnou x dani, xxxxx xx sídlo xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx x místem xxxxxx x tuzemsku uchovávané xxxxxx povinnou x xxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx.

§35x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 502/2012 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2013

Xxx 6

Xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx výše xxxx

Xxxxx 1

Xxxxxx xxxx x výpočet xxxx

§36

Xxxxxx xxxx

(1) Xxxxxxxx daně xx xxx, xx xxxx xxxxxx obdržel xxxx xx obdržet xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx plnění, včetně xxxxxx xx úhradu xxxxxxxxx daně xx xxxxx, pro kterou xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx od xxxxx xxxxx, x xx xxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Základem xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx přijaté xxxxxx xxxxxxx x xxx.

(3) Xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx

x) xxxx xxxx, xxxxxxxx nebo jiná xxxxxxx peněžitá xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx, které xxxx účtovány xxxxx, xxx kterou xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx plnění, xxx xxxx uskutečnění,

c) xxx poskytnutí služby x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) při xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx stavbě xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx se xx xxxxxx xxxx její xxxxxxx montážními x xxxxxxxxxx xxxxxxx zabudují xxxx xxxxxxxxx.

(4) Za xxxxxxxx xxxxxx se xxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx zejména xxxxxxx xx xxxxxx, xxxxxxxx, pojištění x xxxxxxx.

(5) Základ xxxx xx sníží x xxxxx z xxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx plnění. Do xxxxxxx daně se xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx výše xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxx xxxxxx.

(6) Základem xxxx xx x případě, xx xx jedná x

x) dodání zboží xxxxx §13 odst. 4 písm. a) x f) x §13 xxxx. 6, xxxx zboží xxxx xxxx obdobného xxxxx, xx xxxxxx by xxxx možné xxxxx xxxxxxx ke xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx takovou xxxx nelze xxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx na dodání xxxxx xx dni xxxxxxxxxxx zdanitelného plnění,

b) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §14 odst. 3 x 4, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx služby xx dni xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxx xxxx poskytnutí xxxxxx x xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, obvyklá xxxx xxx daně xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxx poskytnuta xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx právního xxxxxxxx upravujícího xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx §54 xx 55, xxxxxxx xxxx bez xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxx daně xxx xxxxxx zboží xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx víceúčelového xxxxxxx xx xxx, xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx poukaz xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx osoba, xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxx osoba, x xx bez xxxx xx xxxx zdanitelné xxxxxx. Není-li xxxx xxxxxx xxxxx, je xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx.

(8) Xx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx část xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xx xxxx plnění jako xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 7 xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx zbývající xxxx xxxxxx.

(9) Xxxxx xx xx uskutečněná plnění xxxxxxx celková cena xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx poskytnutí xxxxxx x xxxxxxx sazbami xxxx, popřípadě xxxxxxxxxx xx xxxx, xxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx plnění xxxxxxx x poměrné xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx určených podle xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx majetku xxxxxxxxxxxx xxxxxx x celkovému xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx. Xxxx xxxxxxx xxxx nebo hodnota xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx.

(10) Xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx více znalců, xxxxxxx se xxx xxxxxxxx poměru cen xxxx x xxxxxxx, x němž xx xxxx nejvyšší, xxxxx xx xxxxxxxx za xxxx xxxxxxxxxx xxx.

(11) Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx cenu xxxxx, xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, nebo xx cenu vyšší, xxx je přepočet xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx měnu, xx xxxxxx mezi xxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, x xxxxxx nominální xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx se xxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxx xxx. Xxxxx xxxx prodávány xx xxxx nižší, xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, nebo xx xxxx nižší, xxx xx přepočet xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx, základem xxxx xx xxxx.

(12) X xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §13 odst. 4 xxxx. x) xx základem daně xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx plátce xxxxxx xxxx, který xx xxxxxxx spolu se xxxxxx, xxxxxx, xxx xxxx. Xxxxxxxx xxxx xx tato peněžní xxxxxx x v xxxxxxx, že xxxxxx xxxx xx dodán xxxxxxx spolu xx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx. Jestliže xxxxxx xxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx obaly stejného xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx svým xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, je xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx pořízen, xxxxxxx x xxx. X xxxxxxx, xx xxxxxxx částka xxxx xxxxx, je xxxxxxxx xxxx cena xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx druhu xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx upravujících xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xxxx u vratných xxxxx stejného xxxxx, x kterého xx xxxxxx xxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx obalů xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx plátcem xxxx xxxx odběratelům xxxxx xxxxxxxxxxx účetního xxxxxx nebo příslušného xxxxxxxxxxxx roku u xxxxxx, který nevede xxxxxxxxxx, a celkovým xxxxxx vratných xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx7d) xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx, xxxxx xxxxxx účetnictví, xxxxxxx xxxxx rozdíl xx vynásoben xxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxx xxxx xxxxxxxx druhu xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. V případě, xx xxxxxxx počet xxxxxxxx obalů xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx odběratelům xxxxx xxxxxxxxxxx účetního xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx u xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxx celkový xxxxx xxxxxxxx obalů xxxxxxxx xxxxx, které xxxx xxxxxx xxxxxx vráceny xxxxx příslušného xxxxxxxx xxxxxx7d) nebo xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx roku x xxxxxx, který xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx daň xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §32 xxxx. 1 xx xxxxxxxx znaménkem. Xxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxx xxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §101.

(13) Xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxx od xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x na xxxx této xxxx xxxxx. Podmínkou xx, xx xxxxxxx částka xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx jinou xxxxx x plátce xx x plnění xxxxxxxxxx xx jinou osobu xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx daně.

(14) Obvyklou xxxxx xx xxx xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxx xx za xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx služby xxxxxx xxxxx, xxx xxxxxx xx plnění xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx se xx xxxxxxx obchodním xxxxxx, xx jakém xx xxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx dodavateli xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxx v xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx přijala; pokud xxxxx xxxxxxxxxxx dodání xxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx zjistit, rozumí xx obvyklou xxxxx

x) x případě xxxxx xxxxxx, xxxxx

1. xxxx xxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx, nebo

2. xxxxxxxx xxxxxxxxx ceně xxxxxx x okamžiku xxxxxx zboží, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx bodu 1,

x) x případě xxxxxx xxxxxx, která xxxx xxxxx než xxxx xxxxxxxxx nákladů xxxxx xxxxxxx k dani xx toto xxxxxxxxxx xxxxxx.

§36a

Základ xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Základem xxxx xx xxxxxxx xxxx xxx daně, xxxxxx xx dni xxxxxxxxxxx zdanitelného xxxxxx, xx-xx zdanitelné xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx x odstavci 3 x je-li xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx

x) xxxxx xxx xxxxxxx cena a xxxxx, xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, nemá xxxxx xx xxxxxxx daně xxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx daně x xxxx xxxx, xxxx

x) xxxxx xxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx plnění, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx §76 xxxx. 1.

(2) Hodnotou plnění xxxxxxxxxxxx od xxxx xxx nároku xx xxxxxxx daně je xxxxxxx cena xxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxxxx, xx-xx xxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxx v odstavci 3 x xx-xx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx, xxxxx uskutečnil xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx bez xxxxxx xx odpočet daně, xx xxxxxxx krátit xxxxx na odpočet xxxx podle §76 xxxx. 1.

(3) Xxxxxxx, xx které xx xxxxxxxx xxxxxxxx 1 x 2, xxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx osoby xxxxx §5a xxxx. 3 x xxx, xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx 25 % základního xxxxxxxx xxxx 25 % xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx,

x) xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx §5a xxxx. 4; za xxxxx spojené xxxxx xx nepovažují xxxxx, xxx je xxxxx xxxxx členem dozorčích xxx xxxx xxxx,

x) xxxxx xxxxxx,

x) společníci xxxx společnosti.

§37

Výpočet daně u xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx služby

Daň xx xxxxxxx jako

a) xxxxxx xxxxxxx daně x xxxxx xxxx, xxxx

x) xxxxxx mezi

1. xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx zdanitelné xxxxxx, xxxxx je včetně xxxx, nebo xxxx xxxxxx stanovené podle §36 xxxx. 6, xxxxx xx xxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx výše xxxxxx xxxxx §36 xxxx. 5 x

2. xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx bodu 1 x xxxxxxxxxxx 1,21 x případě xxxxxxxx xxxxx xxxx nebo 1,12 x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx.

§37a

Základ daně a xxxx xxxx při xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx z xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx tohoto xxxxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Základem daně xxx xxxxxxxxxxx zdanitelného xxxxxx v xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx z xxxxxx xxxxxxx před xxxxxxxxxxxx tohoto xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx rozdíl xxxx xxxxxxxx daně xxxxx §36 xxxx. 1 x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx §36 xxxx. 2.

(2) Xx-xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1

x) xxxxxx, uplatní xx xxx uskutečnění xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx x kurz xxx xxxxxxxx cizí xxxx xx českou xxxx xxxxxx ke xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx, uplatní xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx x kurz xxx přepočet xxxx xxxx na xxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx z xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) X xxxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxx při xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx zdanitelného xxxxxx byly uplatněny xxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx plnění xxxxx xxxxx daně, x xx xxx xx část x xxxxxxx úplaty, xxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx kladný xxxxxx xxxx xxxxxxxx základů xxxx xxxxx §36 xxxx. 2 x xxxxxxxx xxxx podle §36 xxxx. 1; xxxxxxx se xxxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx různé xxxxx xxx přepočet xxxx xxxx xx xxxxxx měnu.

§38

Základ xxxx a xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx zboží

(1) Xxxxxxxx xxxx xxx dovozu xxxxx xxxxx §20 xx xxxxxx

x) xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx, xxxxxx xxx, dávek x poplatků xxxxxxxxx x důvodu xxxxxx xxxxx, pokud xxx xxxxxx xxxxxxxx do xxxxxxx pro xxxxxxxx xxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx do xxxxxxx xxxxx určení, x xxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx určení xx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx zdanitelného xxxxxx xxxxx, pokud xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx podle xxxxxxx x),

x) xxxxxxxxx spotřební xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx x §41 xxxxx.

(2) Xxxxxx místem xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxx xxxxxxx x přepravním xxxxxxx, xx xxxxx základě xx xxxxx dováženo xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxx, považuje xx xx xxxxx místo xxxxxx místo prvního xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zboží x xxxxxxxxxxx členském xxxxx.

(3) X xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx volného xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx osvobozením xx xxxxxxxxx xxx nebo xxxxxxx zboží xx xxx xxxxxxx podle §37 xxxx. x). X zboží propuštěného xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx pasivního xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx vypočte xxxxx xxxxxxxx 1 bez xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx osobou neusazenou x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx v xxxxxxxx podle §9 xxxx. 1.

(4) Xxx xxxxx stanovení xxxxxxx xxxx při dovozu xxxxx xx xxx xxxxxxxx cizí měny xx českou měnu xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx použitelných xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxx.

§39

Xxxxxx daně a xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x tuzemsku

(1) Xxxxxx daně xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §36.

(2) Xxxxxx xx xxxxxxx xx xxx daň vypočítat xxxxx §37 xxxx. x).

§40

Xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxx při xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx členského státu

(1) Xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §36.

(2) Xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx daň zaplacená x xxxxxxxx xxxxx, xx kterého xxxx xxxxx odesláno xxxx xxxxxxxxxx, dodatečně xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx státu, xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxxx xx xxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxx §37 xxxx. x).

§41

Základ xxxx a xxxxxxx daně x xxxxx, které xx x režimu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx spotřební xxxx

(1) Základ daně xxx xxxxxx xxxxx, xxxxx je propuštěno xx celního xxxxxx xxxxxxx oběhu x xxxxxxxxx umístěním xx xxxxxx podmíněného xxxxxxxxxx xx spotřební xxxx, xx stanoví xxxxx §38 bez zahrnutí xxxxxxxxx daně.

(2) U xxxxx, které xx xxx xxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxx státu x tuzemsku umístěno xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx, se xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §36 xxx xxxxxxxx spotřební daně.

(3) X xxxxx, které xx xxxxxxx v xxxxxx podmíněného xxxxxxxxxx xx spotřební xxxx, x xxxxxx uskutečňuje xxxx dodání podle §13, xxxx by xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx daňového xxxxx, se základ xxxx xxxxxxx podle §36.

(4) X zboží, xxxxx xx nachází x režimu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx spotřební xxx, x plátce xxxxxxxxxxx xxxx dodání xxxxx §13 při xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx daňového oběhu, xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx §36.

Xxxxx 2

Xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxx xxxx

§42

Xxxxxx xxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxx-xx xxxx skutečnosti:

a) xxxxxxx xxxx vrácení celého xxxx xxxxx zdanitelného xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx podle §40 xxxx. 2,

c) xxxxxxx x převodu xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx §13 xxxx. 3 xxxx. x),

x) xxxxxxx úplaty, xx xxxxx vznikla plátci xx xxx xxxxxx xxxxxxx povinnost xxxxxxx xxx x xxxxxxxx xx zdanitelné plnění xxxxxxxxxxxxx,

x) použití xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx daň, xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx

x) xxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx ke změně xxxx základu daně xxxxx §36 x 36a po dni xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. f) xxxxx xxxxxxx x plnění, xxxxx není xxxx xxxxxxxxxx zahrnuto xx xxxxxxxxxxx

x) reorganizačního xxxxx x případě xxxxxxxxxxxx, xxxx

x) restrukturalizačního xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx preventivní xxxxxxxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx základu xxxx xx považuje xx xxxxxxxxxx zdanitelné plnění xxxxxxxxxxx

x) xxxx, kdy xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx,

x) dnem xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx plánu x xxxxxxx, že x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx,

x) xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x schválení xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx v případě, xx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx změny xxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) dnem xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx, že x opravě xxxxxxx xxxx dochází x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx daně na xxxxxxx xxxx přeměny,

e) xxxx účinnosti restrukturalizačního xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx restrukturalizaci x xxxxxxx, xx x opravě xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx změny výše xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxx

x) xxxx účinnosti xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx plánu xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx v xxxxxxx, xx k xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx základu xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxx xxxxxx základu xxxx xxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, nebo

b) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxx xxxxx daně x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx plátce

1. neměl xxxxxxxxx vystavit daňový xxxxxx xxxx

2. xxxxxxxx xxxxxx doklad, xxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx dokladu xx xxxx osoba, xxx xxxxxx xx xxxxxxx plnění xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx.

(5) Plátce xx xxxxxxx vystavit xxxxxxx xxxxxx doklad x xxxxxxxxx úsilí, xxxxx po něm xxx xxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxx, aby xx tento daňový xxxxxx dostal xx xxxxxxxxx příjemce xxxxxx xx 15 xxx xxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 3.

(6) Xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx zdanitelné xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx se xxxx oprava považuje xx xxxxxxxxxxxx. Pokud xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx x plátce xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx samostatné xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x daňovém přiznání xx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxx lze xxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxx, aby xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx do xxxxxxxxx xxxxxxxx plnění; to xxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx. b) xx x).

(7) X xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx, xxx xxxxxx xxxxxxx sazbu xxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxx, x níž xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx. Xxx xxxxxxxx cizí xxxx na xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxx uplatněný x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx plnění xxxx při přiznání xxxx x xxxxxxx xxxxxx. V xxxxxxx xxxxxx základu xxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. f), xxx xx zároveň xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx §45 xxxx. 4, xxx xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx roku, xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx.

(8) Opravu xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx uvedený x xxxxxxxx 3 xxxxxxx xx uplynutí 3 let xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx k xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx plnění ještě xxxxxxxxxxxxx. X případě xxxxxxxxxx zboží k xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §13 xxxx. 3 xxxx. x) lze xxxxxx xxxxxxx xxxx provést xx xxxxx xxxx xxxxxx přenechání xxxxx.

(9) Xxxxx xxx opravu xxxxxxx xxxx neběží

a) xx dobu xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx službou, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx uskutečněného xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx toto xxxxxx xx xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx,

x) v xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx řízení x xxxxxx ode dne xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx předcházejícího xxx účinnosti reorganizačního xxxxx,

x) x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx podle xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx

1. xx dobu xxxxxxxxx všeobecného xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xx xxxx moratorium vztahuje, xxxx

2. v xxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx do xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx restrukturalizačního plánu, x to po xxxx, xx níž xx pohledávka xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx.

(10) Xxxxxx xxxxxxx xxxx xx provede xxxxxx xx xxxxx 3 xxx od xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxxx

x) xxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, x xx v xxxxxxx, xx byla xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx,

x) xxxxx k převodu xxxxxxxxxxxx xxxxx ke xxxxx xx uživatele xxxxx §13 odst. 3 xxxx. x), xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x převedení xxxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxx xxxxx §13 xxxx. 3 písm. x).

(11) V případě xxxxxx základu xxxx, xxxxx nedojde x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx práva xx uživatele xxxxx §13 odst. 3 xxxx. c), xxxxxx xxxxx xxxx daně x částku xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §37 xxxx. a) xx xxxxxxx daně xxxxxxxxxxx xxxx rozdíl xxxx xxxxxxx xxx daně, xxxxx plátci xxxxxx xx xxxxxx xxxxx §13 odst. 3 xxxx. x), a xxxxxxx xxx xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxx zániku xxxxxxx xxxxxxx vlastnické xxxxx k xxxxxxxxx xxxxx xxxxx způsobem xxx xxxxxxxx.

(12) Xxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx státu, xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx osobou xxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxxx služby x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx opravu xxxxxxx xxxx obdobně xxxxx xxxxxxxx 1 až 9.

(13) Při xxxxxx xxxxx, xxx xxxxxx xxx xxxxx xxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx sazba xxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx daň původně xxxxxxx.

§43

Oprava xxxx xxxx

(1) X xxxxxxx, kdy xxxxxx xxxx osoba xxxxxxxxxxxxxx k xxxx xxxxxxxx xxx jinak, xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx, x tím xxxxxxx xxx xx xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx opravu v xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx období, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx uplatněna xxx. Xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xx dni, xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx osoba, xxx xxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx ve xxxxxx xxxx provedena xxxxxx x xxxxxxxx pro xxxxx daně x xxxxxxx xxxxxxx.

(2) X xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxx daňový xxxxxx, xxxx

x) provedou xxxxxx xxxx daně x xxxxxxxx xxx xxxxx xxxx z xxxxxxx xxxxxxx, pokud xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx osoba

1. xxxxxx xxxxxxxxx vystavit xxxxxx xxxxxx xxxx

2. xxxxxxxxx daňový xxxxxx, xxx pro xxxxx xxxxxxxxx opravného xxxxxxxx xxxxxxx jim xxxx xxxxx, xxx xxxxxx xx xxxxxxx plnění xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx.

(3) X xxxxxx xxxx xxxx xx uplatní xxxxx daně xxxxxx xx xxx povinnosti xxxxxxx xxx u xxxxxxxxx xxxxxx. Pro xxxxxxxx xxxx xxxx xx českou xxxx xx xxxxxxx kurz xxxxxxxxx xxxxxx provádějící xxxxxxxx ke xxx xxxxxxxxxx přiznat xxx x původního xxxxxx.

(4) Xxxxxx xxxx xxxx xxxxx provést po xxxxxxxx 3 xxx xx konce zdaňovacího xxxxxx, xx kterém xxxxxxx xxxxxxxxx přiznat xxx x xxxxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxx povinnost xxxxxxx daň, kterou xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx, je xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 4.

(6) Xxx xxxxxxxxxx xxxxxx, z níž xxxxxxx povinnost xxxxxxx xxx, platí xxxxxxxx 1 až 4 xxxxxxx.

§44

§44 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 80/2019 Sb.

§45

Xxxxxxx daňový xxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x opravě xxxxxxx xxxx nebo x xxxxxx výše xxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx uskutečňuje xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxx xxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) evidenční xxxxx xxxxxxxxx daňového xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx daňového dokladu,

g) xxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx základem xxxx,

x) xxxxxx xxxx opravenou x xxxxxxx daní,

j) xxxxxx mezi xxxxxxxxx x původní xxxxxxx, xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx uskutečňuje, získala xxxx xx získat xx xxxxxxxxxxxxx plnění xxxxxx,

x) xxx xxxxxxx x §42 odst. 3.

(2) Xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx doklad xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx doklad x xxxxx, pro xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx opravný xxxxxx xxxxxx obsahovat xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), x), x) a x).

(3) Při opravě xxxxxxx daně podle §42 xxxx. 12 xxxxxx opravný daňový xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. i) a x).

(4) Pokud xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx výše xxxx xxxx více xxxxxxxxxxxx plnění, ke xxxxxx xxxx vystaveny xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx být xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx všechny xxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx. X xxxxxxx, xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx dokladů, xxxx xxx na xxxxxxxx daňovém xxxxxxx xx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxx zdanitelná xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx plnění, xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx byla xxxxxxxxxxx určitelná. Xxxx xxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx uvede xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx částky xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx plnění.

(5) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx i x případě, xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx, než stanoví xxxxx zákon, x xxx xxxxxx xxx xx xxxxxxx.

Xxxxx 3

Xxxxxx základu xxxx v případě xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

§46

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx x případě xxxxxxxxx pohledávky

(1) Xxxxxxx xx xxxxxxxx provést xxxxxx základu xxxx x případě nedobytné xxxxxxxxxx, xxxxx

x) xxxxxxxxxx xx zdanitelného xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxxxx dosud xxxxx vymožena, a xx xxxxxx prvního xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx uplynuly xxxxxxx 2 xxxx; xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, pokud xxxxxxx není xxxxx xxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxxxx právním předpisem xxxxxxxxxxx jiné xxxxxx xxx xxxxxxxx řízení xxxxx exekučního xxxx,

x) xxxxxxxxxx ze zdanitelného xxxxxx byla xxxxxxxx x exekučním xxxxxx xxxxxxx proti dlužníkovi xxxxx exekučního řádu x xxxx exekuce xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx dlužníka,

c) xx xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx rozhodnutím xxxxx x úpadku, tato xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx k xx přihlíží x xxxxxxxxxxx xxxx

1. xxxxxxx x prohlášení xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxxxx,

2. xxxxxxxx oddlužení x xx xxxxxx xxx xxxxxxxxx je zřejmé, xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx plnění xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, nebo

3. xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx návrhu xx xxxxxxxx oddlužení, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxx oddlužení, xxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxx zřejmé, xx xxxxxxx dlužníka xx pro uspokojení xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx je xxxxxx, xx pohledávka xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx zcela xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx; x xxxxxxx likvidace pozůstalosti xxxx být xxxxxxxxxx xx zdanitelného xxxxxx xxxxxxx v seznamu xxxxxxxxxx x xxxxx xxx x pohledávku, xxxxx xx xxxxxxxx, xxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxx a dosud xxxxxxxxxx řízení xxxxx xxxxxx x) xx x), xxxxxxx xxxxxxxx xxx procesní práva xxxxxxxxx k uspokojení xxxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxx všechny xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxx základu xxxx xxxxx písmen x) xx d) x xxxxxxxx 5 xxx xx xxxxx zdaňovacího xxxxxx, ve kterém xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx základu xxxx x případě xxxxxxxxx pohledávky xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx další opravy xxxxxxx xxxx v xxxxxxx nedobytné pohledávky, xxxxx mají xx xxxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx daně, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx v případě xxxxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx nedobytné xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx i x případě, xx xxxxx zprávy xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx skončeného řízení x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx zdanitelného xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, je xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx opravu xxxxxxx daně x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx základu daně xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxxx, xxxxx

x) xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxx ke xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx

1. xxxxxxxxxx xxxxxxxxx osobami x xxx, xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx plnění xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx 25 % xxxxxxxxxx kapitálu nebo 25 % hlasovacích xxxx těchto xxxx, xxxx

2. osobami blízkými,

b) xxxxxxx a xxxxxxx xxxx nebo v xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxx plnění xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx, podle xxxxx je xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxx základu xxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx nespolehlivou osobou,

d) xxxxxx xxxxxxx daně xxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1, x to x xxxxxxx, x xxxxx xxxx xxxx xxxxxx x opravy x xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx není xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxx nejpozději x xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx služby xxxxx, xx zdanitelné xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, nebo to x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx obchodního vztahu, xx základě xxxxxxx xxxx poskytnuto xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx x xxxx, pokud xx v xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx

x) věřitel neopravil xxxxxx xxxx xxxxx §42 v xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx poté, xx xx xxxxxxx schválení xxxxxxxxxxxxxxx plánu opravil xxxxxx xxxx xxxxx §42.

(4) Xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xxxxx provést po xxxxxxxx 3 let xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, ve kterém

a) xx uskutečnilo xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) došlo x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, a xx x případě, že xxxx poskytována xxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxx xxx xxxxxx základu xxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxxxx

x) xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx věřitele,

b) xx xxxx xxxxxxxxxxxxx řízení, xx kterém xx xxxxxxx domáhá xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) po xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xx kterém xx xxxxxxx domáhá xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xx dobu xxxxxxxxx, xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx se xxxxxxx exekučního xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx řízení xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) až x) xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xx xxxxxxxx xxxxxxxxx dlužníka xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx řízení, xxxxx se věřitel x xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x průběhu likvidace xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,

x) xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxx moratoria xxxxx xxxxxx x preventivní xxxxxxxxxxxxxxxxx v případě xxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx se xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx dotčené xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, x xx xx xxxx, xx níž xx xxxxxxxxxx zahrnuta xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxx xx xxx účely xxxx x přidané hodnoty xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx plnění xxxx jinému xxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx přiznat xxx,

x) xxxxx xxx x xxxxxx plnění xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx její xxxx xx toto xxxxxx a

d) xxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxx z xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx jako xxxxxx xxxxxxx od xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx které xxxxxx xxxxxxxxxx úplata xxxx xxxx xxxx, x xxxxx povinnost poskytnout xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

§46x

Xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx pohledávky

(1) Oprava xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx ve xxxx základu xxxx xxxxxxxxxxx x

x) neobdržené xxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxxx, která xxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx plnění x případě xxxxxxxxxx xxxxxxxx na majetek xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx zprávy xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxxxxxx plnění x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) neobdržené xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx řízení o xxxxxxxxxxxx; xxxxxx xxxxxxx xxxx nelze xxxxxxx xx výše, x xxxx povinnost k xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx dědice, xxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxx xx zdanitelné xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx základě xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx-xx x opravu xxxxxxx xxxx podle §46 xxxx. 1 xxxx. x).

(2) Xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx daně xxxxx odstavce 1 xx xxxxxxxxxx úplata xxxxx o částku x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx nepeněžitého xxxxxx, xxxxx věřitel xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxx xx xxxxxxxxx opravy xxxxxxx daně x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx skutečnostem xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x případě xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxx zohlední xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx provedené xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx nedobytné xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxx pohledávka x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zjištěna v xxxxxxx, kterou měla x době svého xxxxxx, xxxxxxx se xxx xxxxxx základu xxxx x případě xxxxxxxxx xxxxxxxxxx z xxxxxxx pohledávky zjištěné xx přezkumném xxxxxxx xxxx při xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x oddlužení.

(5) Xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx likvidace xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxx xxxxxx základu xxxx x případě xxxxxxxxx xxxxxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxx je xxxxxxxxxx x řízení o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx.

(6) Xxxxx xx xxxxxx xx zdanitelné xxxxxx bez xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx zjevně xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx ke xxx xxxx xxxxxxxxxxx, xx věřitel xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx v případě xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pouze xx výše xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx ceny.

(7) Xxx-xx u xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx v xxxxxxxxx výši, xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx v xxxxxxx nedobytné pohledávky xxxxx do výše xxxxxxxxxxxx xxxxxxx stanovenému xxxxxxx xxxx.

(8) Xxxxx-xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx, opravě xxxxxxx xxxx x případě xxxxxxxxx pohledávky nebo xxxxxx xxxx xxxx, xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x případě nedobytné xxxxxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx výše xxxx.

§46x

Xxxxx výše xxxxxx xxxxxxx daně určené xxxxxxxxxxxxxx odhadem

(1) Xxxxxxx xx xxxxxxx změnit xxxx opravy xxxxxxx xxxx určenou xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x provedení opravy xxxxxxx xxxx v xxxxxxx nedobytné xxxxxxxxxx xxxxx §46 xxxx. 1 xxxx. x) xx d) a

b) x těchto xxxxxxxxxxx xxxxxxx, že xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx neodpovídá xxxx xxxxxx základu xxxx xxxxxx kvalifikovaným odhadem.

(2) Xxxxxx xxxx opravy xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx mezi xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxx opravy xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx nižší xxx 1 000 Xx.

(3) Xx-xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx opravy základu xxxx a výší xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) záporná, xxxxxxx xxxxx xxxx opravy xxxxxxx xxxx o xxxxxxxxx xxxxxxx tohoto xxxxxxx.

§46x

Xxxxxxxxx xxxxxx základu xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xx povinen xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x případě xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xx provedení xxxxxx základu xxxx xxxxx §46 xxxx xx xxxxx výše xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx §46b sníží xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx provést xxxx, xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx výši xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zprávou xxx xxxxxxxxx po xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xx xxxxxxx poslední xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2 xx xxxxxxx xxxxxx částka x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx nepeněžitého xxxxxx, xxxxx věřitel obdržel x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx pohledávky xxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Věřitel je xxxxxxxx provést xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx daně xxxxx §46 xxxx xx xxxxx výše opravy xxxxxxx daně podle §46x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(5) Xx-xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx neobdržené xxxxxx xxxxx odstavce 1, 2 nebo 4

x) xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx daně o xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) záporná, xxxxxxx xxxxx výši xxxxxx xxxxxxx daně x xxxxxxxxx hodnotu xxxxxx xxxxxxx.

(6) Dodatečnou xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx po xxxxxxxx 5 xxx od xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx kterém xx xxxxxx xxxxxxx daně xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx plnění xx xxxxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx §46 odst. 5 obdobně.

§46c xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 80/2019 Sb. x xxxxxxxxx od 1.4.2019

§46x

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x případě xxxxxxxxx pohledávky

(1) Xxxxxxx xx povinen provést xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x případě xxxxxxxxx pohledávky z xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x insolvenční xxxx xxxxxx xxxxxxx z xxxxxx

x) xxxxxxxx, že xxxxx xxx dodatečně xxxxxxxx xxxxxxxxx úpadek,

b) xxxxxxxx, xx xxxx xxxxx přihlášený věřitel x všechny xxxxxxxxxx xx majetkovou xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx na xxxxx xxxx uspokojeny, xxxx

x) xxxxxxxx všech věřitelů x insolvenčního správce x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx opravy xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx xxxxxxx xx výši poslední xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

§46x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 80/2019 Xx. x účinností xx 1.4.2019

§46x

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx nedobytné xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx-xx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx x případě xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx daňový xxxxxx xx 30 xxx xxx xxx zjištění xxxxxxxxxxx, na základě xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx opravu xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx opravný xxxxxx xxxxxx

x) x xxxxxxx xxxxx xxxx opravy xxxxxxx daně xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx odhadem do 30 xxx ode xxx xxxxxxxx skutečností, xx základě kterých xx vznikla xxxxxxxxx xxxxxx xxxx opravy xxxxxxx daně xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx do 30 dnů xxx xxx snížení xxxx xxxxxxx xxxxxxxx známé xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx 30 xxx xxx xxx zjištění xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx kterých xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx opravy xxxxxxx daně.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxx daňový xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx:

x) xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx identifikační xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx identifikační xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx §46 xxxx. 1, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxx, xx xx jedná x xxxxx xxxxxx xxxxxxx daně v xxxxxxx nedobytné pohledávky, xxxxx xx jedná x opravu xxxxxxx xxxx xxxxx §46 xxxx. 2,

g) spisovou xxxxxx insolvenčního xxxxxx, xx-xx xxxxxx základu xxxx prováděna x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxx opravou xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxx vztahující xx x xxxxxxxxx zdanitelnému xxxxxx, x xx

1. xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

2. xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

3. xxxx xxxxxx,

4. xxxxxx xxxx,

5. xxxxx xxxx x

6. xxxx xxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx se x předchozí opravě xxxxxxx daně, změně xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx kvalifikovaným xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx, pokud xxxx xxxxxxxxx, x to

1. xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

2. den xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx a opravných xxxxxxxx xxxxxxx,

3. xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx plnění,

4. xxxx předchozí opravy xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx opravy xxxxxxx xxxx určené xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, dodatečné xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx základu xxxx,

5. xxxx xxxxxx xxxxxxxx známé daně,

m) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x opravě základu xxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx pohledávky, a xx

1. xxxxxxxxxxx úplatu xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

2. výši opravy xxxxxxx daně,

3. xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Opravný xxxxxx doklad x xxxxxxx změny xxxx xxxxxx základu xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx údaje:

a) xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxxx číslo dlužníka,

e) xxxxxxxxx x xxx, xx jde x xxxxx xxxx opravy xxxxxxx daně určené xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx daně prováděna x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) evidenční číslo

1. xxxxxxxx xxxxxxx,

2. základního xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

3. xxxxxxxxx xxxxxxxx dokladu x xxxxxxx změny xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxx

1. xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

2. xxxxxxxxxxx opravy xxxxxxx xxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

3. xxxxxxxxx xxxxxxxxx daňového xxxxxxx x xxxxxxx změny xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx kvalifikovaným xxxxxxx,

4. xxxxxxxxxxx změny xxxx opravy xxxxxxx xxxx určené kvalifikovaným xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx opravy xxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx k xxxxxxxxx zdanitelnému xxxxxx, x xx

1. xxxx xxxxxx,

2. základ xxxx,

3. xxxxx daně x

4. xxxx xxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx se x xxxxxx základu xxxx x případě xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xx

1. xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx kvalifikovaným xxxxxxx,

2. xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx,

3. xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx původní xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx ke xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx určené kvalifikovaným xxxxxxx, x xx

1. xxxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §46a odst. 1 xxxx. a) xx x),

2. rozdíl xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx 1 x výší xxxxxxxxxx xxxxxx, která xxxxxxxx xxxx opravy xxxxxxx xxxx určené xxxxxxxxxxxxxx odhadem,

3. xxxxx xxxx,

4. xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx 2,

5. xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx bodu 2.

(5) Opravný daňový xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx opravy xxxxxxx xxxx xxxxxxxx tyto xxxxx:

x) označení věřitele,

b) xxxxxx identifikační xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx,

x) informaci o xxx, xx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx

1. xxxxxxxx xxxxxxx,

2. xxxxxxxxxx xxxxxxxxx daňového xxxxxxx,

3. opravného xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx daně určené xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx změna xxxxxxxxx,

4. opravného daňového xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx opravy základu xxxx,

x) den

1. uskutečnění xxxxxxxxx zdanitelného plnění,

2. xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x případě xxxxxxxxx pohledávky,

3. uskutečnění xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx daně xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx změna xxxxxxxxx,

4. vystavení opravného xxxxxxxx dokladu v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx,

5. xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx,

x) snížení xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx je důvodem xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx,

x) xxxx xxxxxxxx xxxxx neobdržené xxxxxx,

x) xxxx neobdržené xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx §46c,

k) xxxxxx xxxx

1. xxxx poslední xxxxx neobdržené úplaty x

2. xxxx neobdržené xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx §46c,

x) xxxxx xxxx,

x) xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x),

x) xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx podle xxxxxxx k).

(6) Xxxxxxx xxxxxx doklad při xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx:

x) označení věřitele,

b) xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx dlužníka,

d) xxxxxx xxxxxxxxxxxxx číslo xxxxxxxx,

x) informaci o xxx, xx xxx x zrušení xxxxxx xxxxxxx daně,

f) xxxxxxxxx xxxxx

1. xxxxxxxx xxxxxxx,

2. xxxxxxxxxx xxxxxxxxx daňového xxxxxxx,

3. xxxxxxxxx daňového xxxxxxx x případě xxxxx výše xxxxxx xxxxxxx daně xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx odhadem, xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx,

4. xxxxxxxxx daňového xxxxxxx x případě xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx,

5. xxxxxxxxx xxxxxxxx dokladu xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx,

x) xxx

1. xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx základu xxxx,

2. xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx daně,

3. xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §46 xxxx. 1,

x) základ daně x daň u xxxxxxxxx zdanitelného xxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxx známé xxxxxxxxxx úplaty,

j) xxxxx xxxx,

x) základ xxxx x daň ve xxxx, x jaké xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx základu xxxx.

§46x

Xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx nedobytné xxxxxxxxxx xxxx samostatné xxxxxxxxxx plnění

(1) Xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xx samostatné xxxxxxxxxx xxxxxx uskutečněné

a) xxxx doručení xxxxxxxxxx xxxxxxxxx daňového xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, která xx za xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx,

x) xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx dokladu dlužníkovi, xxxxx xxx x xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx opravu xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx základu xxxx,

x) xxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx pohledávky, pokud xxx x opravu xxxxxxx xxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx má xx xxxxxxxx zvýšení xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxx

x) xxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx odhadem, xxxxxxxxx xxxxxx základu xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx daně, xxxxx xxx o xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx daně xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx základu xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx za xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx.

(2) Věřitel, který xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx pohledávky, je xxxxxxx předložit jako xxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxx

x) kopie xxxxx xxxxxxxxxxx daňových xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxx xxxx opravu, xxxx

x) xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx daňových dokladech.

§46f xxxxxx právním předpisem x. 80/2019 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.4.2019

§46x

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx daně x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

X případě xxxxxx xxxxxxx xxxx v xxxxxxx nedobytné pohledávky, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx odhadem, dodatečné xxxxxx xxxxxxx xxxx x případě xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x případě xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx poslední xxxxx xxxx, pro xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx dni xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx x původního xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxx xxxxxxxx xxxx měny na xxxxxx měnu xx xxxxxxx xxxx uplatněný x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

§46x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 80/2019 Xx. x účinností xx 1.4.2019

Xxx 7

Xxxxx xxxx

§47

Xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx

(1) X xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxx daně xx výši 21 %, xxxx

x) xxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxx 12 %.

(2) X xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx sazba xxxx xxxxxx xx xxx vzniku xxxxxxxxxx xxxxxxx daň. X xxxxxxx xxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx plnění xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxx.

(3) U xxxxx xx uplatňuje xxxxxxxx sazba xxxx, xxxxx xxxxx nestanoví xxxxx. X zboží xxxxxxxxx x příloze č. 3, xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx.

(4) U xxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx daně, xxxxx zákon nestanoví xxxxx. U xxxxxx xxxxxxxxx x příloze č. 2 xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx.

(5) X xxxxxx xxxxxxxxxxxxx v xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle přílohy č. 3 k xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx.

(6) X xxxxxxxxxxxx poskytovaných xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxx xx xxxx obsaženy xx hmotném xxxxxx, xxxxxx jejich xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a informačních xxxx dalších xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisu, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx.

(7) Xxx xxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx zboží x xxxxxx členského xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxx není xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

(8) U xxxxxx zboží, u xxxxxxx se uplatňuje xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxx sazbám xxxx, xxxxxxxx do xxxxxxx podpoložek xxxxxxx xxxxxxxxx, xx uplatní xxxxxxxx xxxxx xxxx.

(9) X xxxxxxx xxxx xxxxx §36 xxxx. 12 xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx pro xxxxx zálohovaný xxxx.

§47x

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx daně x xxxxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx, xxx je xxxxxxxxxx plnění x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx nebo snížené xxxxx xxxx podle §47 xxxx. 1.

§47x

Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx u zdanitelného xxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx na xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x závazném posouzení xxxxxx sazby daně x xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) X xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxx

x) xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx týká; x žádosti xxx xxxxx xxxxx položku xxxxx xxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxx xxxxxxxxx.

§47x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 344/2013 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2014

§48

Sazba xxxx u xxxxxxxxx stavby xxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Snížená sazba xxxx se xxxxxxx xxx poskytnutí xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx prací xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxx o stavbu xxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxx z xxxxxxx hodnoty xxxxxx

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx zákona,

b) xxxxxx rodinného domu xxxxx stavebního zákona,

c) xxxxxx, xxxxx

1. xxxxxx x využití xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx rodinného xxxx x

2. xx zřízena xx pozemku, xxxxx xxxxx funkční xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxx domu,

d) obytný xxxxxxx,

x) místnost xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x), xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxx.

(3) Xxxxxxxx, xxxxx xxxxx funkční xxxxx xx xxxxxxx xxxxx spojenou xx xxxx, xx xxx xxxxx xxxx z xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx síť xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx vlastníka xxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx rozumí xxx xxxx xxxx soubor xxxxxxxxx, popřípadě xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx technickým xxxxxxxxxxx x vybavením xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxx x tomuto xxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxx z xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx stavebního xxxxxx, x xxxx není xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx přesahující 120 m2,

b) xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, jehož xxxxxxxxx plocha xxxxxxxxxxx 350 x2,

x) xxxxxx xxxxxxx xxx sociální xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx příslušníků xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx upravujícího služební xxxxx xxxxxxxxxxx bezpečnostních xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx státních zaměstnanců,

e) xxxxxx xxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxx sociálních xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxx x sociálních službách,

f) xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxx preventivně xxxxxxxxx xxxx, jakož x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, podle zákona xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx xx školských xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx péči xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx žáky xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx zařízení a xxxxxxx xxxxxxx zařízení,

h) xxxxxx xxxxxx pro xxxx do 3 xxx xxxx,

x) zařízení xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx poskytující xxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxx lůžková xxxxxxxx hospicového typu,

k) xxxxxx xxxx o xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxx, která

1. xxxxxx x xxxxxxx staveb xxxxxxxxx v písmenech x), x) x x) až k) x

2. xx xxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx funkční xxxxx.

(6) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx se xxx xxxxx xxxx x xxxxxxx hodnoty xxxxxx

x) obytný prostor, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx 120 x2,

x) xxxxxxxx xxxxxxx spolu x obytným prostorem xxxxx xxxxxxx a), xxxxx se xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx spojené se xxxx.

§48a

§48a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 360/2014 Sb.

§49

Sazba xxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxx poskytnutí xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx prací xxxxxxxxx x výstavbou xxxxxx, která xx xxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Snížená sazba xxxx xx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx xxxxxx nebo prostor xxxx na xxxxxx xxx xxxxxxxx bydlení.

(3) Xxxxxxx sazba xxxx xx xxxxxxx x xxxxxx

x) xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) pozemku, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx stavba xxx xxxxxx xxx sociální xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxx, xxxxx součástí xxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx, xxxxx nezahrnuje xxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx pro sociální xxxxxxx.

§50

§50 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 47/2011 Sb.

Xxx 8

Xxxxxxxxxx od xxxx xxx nároku xx xxxxxxx xxxx

§51

Xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx daně

(1) Xxx xxxxxxx podmínek xxxxxxxxxxx x §5262 xxxx od xxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx:

x) xxxxxxxx poštovní služby x xxxxxx poštovních xxxxxx (§52),

x) rozhlasové x xxxxxxxxx vysílání (§53),

x) xxxxxxxx činnosti (§54),

x) xxxxxxxx xxxxxxxx (§54a),

x) xxxxxxxxxxx činnosti (§55),

x) dodání nemovité xxxx (§56),

g) xxxxx xxxxxxxx věci (§56a)

x) xxxxxxx a xxxxxxxxxx (§57),

x) zdravotní xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx (§58),

x) sociální xxxxx (§59),

k) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx her (§60),

l) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx daně xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx (§61),

x) xxxxxx xxxxx, které xxxx xxxxxxx pro plnění xxxxxxxxxx od xxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx, x xxxxx, u xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xx odpočet xxxx (§62).

(2) X xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxx na odpočet xxxx, xxxxxx povinnost xxx přiznat xx xxx jeho xxxxxxxxxxx. Xx-xx před xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx bez xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx úplata, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x přijaté částky xx xxx xxxxxxx xxxxxx; xx neplatí, xxxx-xx xxxxxx osvobozené xx xxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx určitě. Xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx osvobozených xx xxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxx xxxxx §36. Xxx xxxxxx hodnoty plnění xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx odstavce 1 xx postupuje xxxxx §42.

§52

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x dodání poštovních xxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx pro xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx poskytovaná xxxxxxxxx poštovní xxxxxxx xxxxxxxx v xxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx tohoto zákona xxxxxx dodání xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxx x rámci xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx dodání xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxx, xx xxxxxx za xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx nominální xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

§53

Xxxxxxxxxx x televizní xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxx televizním xxxxxxxxx se xxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx rozumí poskytování xxxxxxxxxxxx xxxx televizního xxxxxxxx prováděné provozovateli xxxxxxxx ze xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx vysílání obchodního xxxxxxx, xxxx poskytování xxxxxxxxx xxxxxxxx z xxxxxx členského státu xxxx xx třetí xxxx.

§54

Finanční xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx

x) xxxxxx cenných xxxxxx xxxxxx zaknihovaných xxxxxxx xxxxxx, podílů x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx zápůjček,

d) xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz,

e) xxxxxxxx x správa xxxxxxxxxx prostředků, xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx písmene x),

x) xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx peněžních záruk x převzetí xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) otevření, potvrzení x avizování xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx,

x) xxxxxx xxxxx Xxxxx národní xxxxx x přijímání xxxxxx Českou xxxxxxx xxxxxx xx bank, xxxxxx zahraničních bank, xxxx od xxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx nástroji,

m) xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx nástrojů na xxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx účet,

p) xxxxxxxxxxxxxxx majetku xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx zákazníkem, xxxxx xx xxxxxxxx majetku xxxxxxxxxx nástroj, x xxxxxxxx správy xxxx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxx umísťování emisí xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) vedení xxxxxxxx investičních xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx nástroji,

t) xxxxxxxxxxx x devizovými xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx,

x) úplatné xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx; osvobozeno xx xxxx není xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxx, transformovaného xxxxx xxxx obdobných xxxxxxxxxxxx fondů,

w) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx televizních xxxxxxxx,

x) výplata xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx opakujících xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxx zprostředkování xxxxxxxx xxxxxxxxx v písmenech x), x), c), x), e), f), x), x), i), x), x), m), x), o), p), x), x), x), x) x x).

(2) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) x případě xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx může xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x) x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx platebních xxxxx, xxxxxxx správy nebo xxxxxxx platební karty, xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§54a

Penzijní xxxxxxxx

Xxxxxxxxxx činnostmi xx xxx účely xxxxxx xxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx podle zákona xxxxxxxxxxxx doplňkové penzijní xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx penzijního xxxxxxxxxxxx xxxxx zákona xxxxxxxxxxxx penzijní xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxxx doplňkového xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

§55

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx činnostmi xx xxx účely xxxxxx zákona xxxxxx

x) xxxxxxxxxxx pojištění,

b) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx osobami xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

§56

Dodání xxxxxxxx xxxx

(1) Xx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx

x) xxxxxxx funkční xxxxx xx xxxxxxx xxxxx spojenou xx xxxx x

x) není xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Stavebním xxxxxxxx se xxx xxxxx xxxxxx o xxxx z xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx

x) xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxx a

1. xxxxx xx xxxx byl xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx stavby, xxxx

2. x jehož okolí xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx provedeny xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxx

x) xxxx xxx xx základě xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx zákona xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxxx nemovité xxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxx po xxxxxxxx 5 xxx

x) xx vydání

1. xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx

2. xxxxxxxxxxxx rozhodnutí po xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx nemovité xxxx, xxxx

x) x xxxxxxx, xx se xxx xxxxxxxx nemovitou xxx xxxxxxxx kolaudační xxxxxxxxxx, xxx xxx, xxx xxxx xxxxxxxx

1. xxxxx xxxxxxx vybrané xxxxxxxx xxxx, nebo

2. xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx; xxxxx bylo x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx věci xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxx písmene x).

(4) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxx podle xxxxxxxx 3 xx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx stavbou xxxxx xxxxxxxx se xxxx, xxxx práva xxxxxx, xxxxx součástí je xxxxxx xxxxx spojená xx xxxx, xxxxxx xx xxxxxx pevně xxxxxxx xx xxxx, x xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx celek xxxx která je xxxxxxxx xxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxxx nemovitou xxxx xx pro xxxxx xxxx z xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

x) xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxx,

x) xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxx,

x) xxxxxxx, který xxxxx funkční xxxxx xx xxxxxxx pevně xxxxxxxx xx xxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx je xxxxxx xxxxx spojená xx xxxx.

(6) Xxxxxx xx xxxx rozhodnout, že xx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx po uplynutí xxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 uplatňuje xxx. Xxxxx xx příjemce xxxxxx xxxxxxx, xxx xxx xxxxxx xxxxx xx xxxx předchozím xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx uskutečněním xxxxxxxxxxxx plnění úplatu, xx xxxxx mu xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx, xxxxxxx se xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx §36.

§56x

Xxxxx xxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxx nemovité věci xx xxxxxxxxx xx xxxx s výjimkou

a) xxxxxxxxxxxx nájmu xxxxxxxx xxxx,

x) poskytnutí ubytovacích xxxxxx, které odpovídají xxxxxxxxx kódu klasifikace xxxxxxxx CZ-CPA 55 xx xxxxx platném x 1. lednu 2015,

x) xxxxx prostor x míst k xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) nájmu xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) nájmu xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxx nemovité xxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxxxx xxxxx xxxxxxx, jehož součástí xx stavba, xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx vybavením nebo xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx, xxxxx, xxxxxx nebo xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx 48 xxxxx.

(3) Xxxxxx se xxxx rozhodnout, že xx x nájmu xxxxxxxx xxxx jinému xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx; xx xxxxxxx pro xxxxx

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxx podle stavebního xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx, xxxxx nezahrnuje xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxx, sklep xxxx xxxxxx,

x) stavby, x níž xx xxxxxxx 60 % xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx části xxxxxx, xx-xx xxxxxxxxxxx xxxx část, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx, xxxxx součástí xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxx písmene x), x xxx xx tento pozemek xxxxxxxxxx,

x) xxxxx stavby, xxxxx xxxxxxxx je xxxxxx xxxxxxxxx domu xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x), s xxx xx xxxxx xxxxxx pronajímáno.

§57

(1) Výchovou x xxxxxxxxxxx xx pro xxxxx tohoto zákona xxxxxx

x) výchovná x xxxxxxxxxx činnost xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx školách, xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, základních xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx školách x xxxxxx xxxxxx jazykové xxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx42), xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx činnost x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxxx fyzických xxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxx související x xxxxx xxxxxx vzdělání x xxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x x podmínkách xxx xxxxxx konání43),

b) školské xxxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, které xxxx xxxxxxx ve xxxxxxxx xxxxxxxxx42) x xxxxx doplňují nebo xxxxxxxxx vzdělávání xx xxxxxxx xxxxx písmene x) nebo x xxx xxxxx xxxxxxxxx; xxxx zajištění xxxxxxx xxxx ochranné xxxxxxx xxxxx preventivně výchovné xxxx44),

x) vzdělávací činnost xxxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxx44a)

1. x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

2. x xxxxxxxxxx celoživotního xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x vysokých xxxxxxx,

3. x programech xxxxxxxxxxxxx vzdělávání uskutečňovaných xxxx Xxxxxxxxxx třetího xxxx,

x) činnost xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxx použitelného xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, kterým xx stanoví xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx7e), xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx akreditaci x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx nebo xxxxx xx xxx výkon xxxx xxxxxxxx akreditovaný xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) výchovná x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx školní xxxxxxxx xxxx x zahraničních xxxxxxx zřízených xx xxxxx Xxxxx republiky x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, v xxxxx Ministerstvo školství, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx docházky,

f) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx v oblasti xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, mládeže x xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx osobami působícími x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx vykonání xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx44f),

x) xxxxxxxx, vzdělávací a xxxxxxxxxxx aktivity xxxxxxxxxxx xxxxx a mládeži xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx organizacemi xxx xxxx a xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx o xxxx x xxxxxx skupině xxxxx zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x dítě x xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxx o xxxx xx 4 xxx x xxxxxx xxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxxxx

1. xxxxxx,

2. xxxxxx,

3. xxxx,

4. xxxxxxxxxxx složkou xxxxx, xxxxx nebo xxxx,

5. xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx,

6. xxxxxxx xxxxxx Xxxxxx xxxx jeho xxxxxxxx xxxxx,

7. xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx

8. xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxx a xxxxxx.

(2) Xx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx zboží xxxx xxxxxxxxxx služby xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x vzdělávání xxxxxx uvedenou x xxxxxxxx 1.

§58

Zdravotní služby x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx rozumí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx poskytovatelem zdravotních xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxx x xxxxxxx x léčebným xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxxx x ní xxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx zboží se xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx dodání

a) xxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxx a mateřského xxxxx, pokud xxxx xx dni xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, nebo

b) xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, které xxxx zdravotnickými prostředky xxxxx xxxxxx upravujícího xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxx xxxxxx výrobků.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx pro xxxxx tohoto xxxxxx xxxx výdej nebo xxxxxx

x) léčiv,

b) potravin xxx zvláštní xxxxxx, xxxx

x) zdravotnických prostředků xx lékařský xxxxxxx x bez lékařského xxxxxxxx.

(4) Xx xxxx xx osvobozeno xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zákona x veřejném xxxxxxxxxx xxxxxxxxx46).

§59

Sociální xxxxx

Xxxxxxxx pomocí xx xxx účely xxxxxx xxxxxx rozumí xxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx47). Xxxxxxxx xxxxxx jsou xxxxxxxxxx xx xxxx, xxxxx xxxx poskytovány xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx47a).

§60

Provozování xxxxxxxxxx xxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxx účely xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx hazardní xxx, x xxxxxxxx xxxxxx souvisejících s xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§61

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx daně xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx

Xx xxxx xxxx xxxx osvobozena xxxx xxxxxx:

x) xxxxxxxxxx xxxxxx x dodání zboží x xxxx úzce xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx právnických xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx zřízeny xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx občanská, xxxxx xxxx osvobození xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx úzce souvisejícího x ochranou x xxxxxxxx xxxx a xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxx a xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx-xxxxxx ochrany xxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx48a),

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx náboženskými nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx uvedeným v xxxxxxx b) x x §57 xx 59, x to x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx,

x) poskytování xxxxxx úzce xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx výchovou právnickými xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx nebo zřízeny xx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxx vykonávají xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx x nimi xxxx souvisejícího krajem, xxxx, právnickou xxxxxx xxxxxxxx zákonem, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx Ministerstvem xxxxxxx nebo právnickou xxxxxx, která xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx podnikání,

f) xxxxxxxxxxx služeb x xxxxxx zboží xxxxxxx, xxxxxxx činnosti xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx a), x), x), x) x x) x xxxxx §57, 58 x 59 xx xxxxxxxx, xx xx xxxxx xxxxx o xxxxxx zboží nebo xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx za xxxxxx xxxxxxx finančních xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxx tyto xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, které xx osobou xxxxxxxx x xxxx, xxxxx xxxxx xxxx taková, xx xxxxxx x xxxxxxxx, svým členům, xxxxx uskutečňují xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx podle xxxxxx x) až x), §52 xxxx. 1, §53 nebo §5759 xxxx činnosti, při xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx, xxxxx

1. jsou xxxx služby xxxxx xxxxxxxx x xxxx, xxx xxxx členové xxxxx uskutečňovat uvedená xxxxxx nebo xxxxxxxx,

2. xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx nákladům xx jejich poskytnutí xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx službě x

3. toto xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx tím, xx se jedná x plnění xxxxxxxxxx xx xxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

§62

Xxxxxx xxxxx, které xxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxx nároku xx xxxxxxx xxxx, x xxxxx, u xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxxx osvobozeným xx xxxx xx xxxxxx xxxxx, x xxxxxxx při xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx změně xxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx odpočet daně, xxxxxxx je xxxxxxxx x uskutečnění xxxxxx xxxxxxxxxxxx od xxxx.

(2) Xxxxxxx osvobozeným xx xxxx xx dodání xxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxx neměl xxxxxx xxxxx xx odpočet xxxx podle §72 xxxx. 6.

Díl 9

Xxxxxxxxxx xx xxxx s xxxxxxx xx xxxxxxx daně

§63

Plnění xxxxxxxxxx od xxxx x xxxxxxx na xxxxxxx xxxx

(1) Xx xxxx s xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x §64 xx 71i:

x) dodání xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (§64),

x) pořízení xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (§65),

c) xxxxx xxxxx (§66),

x) xxxxxxxxxx služby xx xxxxx země (§67),

x) xxxxxxxxxx ve xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (§68),

x) přeprava x služby xxxxx xxxxxx xx xxxxx x vývoz xxxxx (§69),

x) přeprava xxxx (§70),

x) dovoz zboží (§71),

x) xxxxx xxxxx x osobních zavazadlech xxxxxxxxxxx xxxx člena xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx hmot xxxxxxxxxx (§71a xx 71f),

x) dovoz xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx, x xxxxxxxx odeslání xxxx přepravy xxxxxx xxxxx je x xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx tohoto xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx je xxxxxxxxxx xx xxxx (§71g),

x) xxxxxx zboží xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (§71h),

x) dodání xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (§71i).

(2) U xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx od xxxx x xxxxxxx na xxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxx přiznat xx xxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx od daně xxxxx xxxxxxxx 1 xx postupuje podle §36. Při xxxxxx xxxxxxx xxxxxx osvobozených xx xxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxx xxxxx §42 x 43.

§64

Xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx do xxxxxx xxxxxxxxx státu

(1) Xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx k xxxx x jiném xxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxx je xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx státě xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxxxxx od xxxx x nárokem xx xxxxxxx xxxx, xxxxx

x) xxxx osoba xxxxxxx xxxxxx své xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx,

x) xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx jiného xxxxxxxxx xxxxx plátcem, pořizovatelem xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx plátcem xxxx xxxxxxxxxxxxx x

x) plátce xxxxx dodání xxxxx x souhrnném hlášení.

(2) Xxxxxx xxxxxx dopravního xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx státu plátcem xxxxx v jiném xxxxxxxx státě, xxxxx xx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx z tuzemska xxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx nový xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, nebo xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xx osvobozeno od xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx spotřební xxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx státu xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx, xxxxx xxxx xxxxxx registrovanou x xxxx v xxxxx xxxxxxxx státě, xxxx xxxxxxxxx osobě, xxxxx xxxx osobou registrovanou x xxxx x xxxxx xxxxxxxx státě, xxxxx je odesláno xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx osobou, je xxxxxxxxxx od daně x xxxxxxx na xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx je uskutečněna xxxxx xxxxxx upravujícího xxxxxxxxx daně, a xxxxxxxxx platit xxxxxxxxx xxx xxxxxx pořizovateli x xxxxxxxx státě xxxxxxxx odeslání xxxx xxxxxxxx xxxxx.

(4) Dodání xxxxx xx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx plátcem x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx státu, xx xxxxxxxxxx od xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx, xxxxx xx takové xxxxxx xxxxx xxxx osvobozeno xx xxxx xxxxx xxxxxxxx 1 až 3 v případě, xx by se xxxxxxxxxxx xxx jinou xxxxx xxxxxxxxxxxxx k xxxx v jiném xxxxxxxx xxxxx.

(5) Xxx xxxxx uplatňování xxxxxxxxxx xx xxxx podle xxxxxxxx 1 až 4 se xx xx xx, xx xxxxx bylo odesláno xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx-xx tak xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, kterým xx xxxxxxx prováděcí xxxxxxxx xx směrnici x xxxxxxxxx systému xxxx x xxxxxxx hodnoty7e).

§65

Xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx z jiného xxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxx zboží x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx, xxxxx

x) dodání xxxxxxxx zboží plátcem x tuzemsku by xxxx x každém xxxxxxx xxxxxxxxxx od xxxx,

x) xxxxx takového xxxxx xx xxx x každém případě xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx §71 xxxx. 1 xx 7, xxxx

x) xxxxxxxxxxx xx xxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxx §82a x 82b, nebo xxxxx §83, s xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx daně x xxxxxxx xxxx.

§66

Xxxxxxxxxx od xxxx xxx vývozu zboží

(1) Xxxxxxx xxxxx se xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx z území Xxxxxxxx unie na xxxxx xxxxx xxxx.

(2) Xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx od daně, xxxxx xxx x xxxxxx xxxxx, xxxxx xx odesláno xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx země

a) xxxxxxxxxxxx xxxx jím xxxxxxxxx osobou, xxxx

x) xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx nemá x xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx pobytu, ani xxxxxxxxxx, x výjimkou xxxxx xxxxxxxxxxxxxx kupujícím xx xxxxxx vybavení xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxx xxxxxx xxxxx, který xx xxxxxxxxx xx xxxx, se pro xxxxx tohoto xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx Xxxxxxxx xxxx.

(4) Xxxxxx xxxxx x xxxxx Xxxxxxxx xxxx xx plátce povinen xxxxxxxx

x) rozhodnutím xxxxxxx xxxxx, u xxxxxxx xx xxxxxxxx výstup xxxxx x xxxxx Xxxxxxxx xxxx, x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx o xxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§67

Xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx do xxxxx xxxx

(1) Poskytnutí xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxxx sídlo xxx xxxxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxx v xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xx xxxx s xxxxxxx xx odpočet xxxx.

(2) Službou podle xxxxxxxx 1 jsou xxxxx na xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx účelem xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x následně xx odeslán xxxx xxxxxxxxx do třetí xxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx osobou, xxx xxxxxx jsou tyto xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxx osobou.

§68

Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xx daně x xxxxxxx na xxxxxxx daně xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx zásobení lodí

a) xxxxxxxxxxx x plavbě xx xxxxxx moři x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxx k xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx záchrany x xxxxxx xx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, s xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx používaným k xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx tuzemsko x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx.

(2) Xx xxxx x xxxxxxx na xxxxxxx daně xx xxxxxxxxxx

x) xxxxxx, xxxxxx, xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxx nájmu námořních xxxx s xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 písm. a) x x),

x) dodání, xxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxx zařízení xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, které xx na xxxxxx xxxxxx instalováno xxxx xxxxxxxxx.

(3) Xx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx

x) xxxxxx, xxxxxx, xxxxxx, xxxxxx nebo xxxxx letadel, xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx, které xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zejména mezinárodní xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx,

x) xxxxxx, xxxxx, xxxxxx nebo údržba xxxxxxxx, xxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

(4) Xx xxxx x xxxxxxx na odpočet xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx zboží xxx xxxxxxxx letadel uvedených x odstavci 3.

(5) Xx xxxx s xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x odstavci 2, xxxxx bezprostředně souvisí x námořními loděmi xxxxxxxxx x xxxxxxxx 2 xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x přepravovaným xxxxxxxx.

(6) Od xxxx x xxxxxxx na xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 3, která xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 3 xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x přepravovaným xxxxxxxx. Za xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxx zejména xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxx x letecké xxxxxxx, nájem xxxxxxx x kancelářských xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxxx Xxxxxxxx unie xx xxx účely tohoto xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx75):

x) xxxxxx Xxxxxxxx xxxx,

x) Evropské xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) Xxxxxxxx centrální xxxxx,

x) Xxxxxxxx investiční xxxxx,

x) xxxxxxx založený Xxxxxxxxx xxxx.

(8) Xx xxxx x xxxxxxx na xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx zboží xxxx poskytnutí služby xxxxxxxxxxxx xxxx56), konzulárnímu xxxxx57), zvláštní xxxx, xxxxxxxxxxx organizaci, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx členům a xxxxxxxxx, x xx x mezích x xx podmínek upravených x xxxxxxxxxxxxx smlouvách xxxxxxxxxxxxx xxxx mise, xxxxx nebo organizace, x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx nebo x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx mají xxxx xxxx, úřady, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx nebo umístění x jiném xxxxxxxx xxxxx. Od xxxx x xxxxxxx na xxxxxxx xxxx je xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx poskytnutí xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx unie xx sídlem v xxxxx členském xxxxx, x to x xxxxxx a xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxx, x xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxx x dohodách x xxxxxxxx sídla xxxx xxxxxxxxxx těchto xxxxxxxx, pokud xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx xx xxxx se xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx tato dodání xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx dodání nebo xxxxxxxxxx osvědčením x xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx příslušným xxxxxxx xxxxxxxxx státu, xx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx umístění xxxxxx xxxx, úřadů, xxxxxxxxxx, zastoupení anebo xxxxxxxx.

(9) Xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx úřad, xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx a jejich xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx výsad x xxxxxx podle §80, xxxx povinni xx xxxxxxxx xxxxx registrované x xxxx x xxxxx členském státě, xxxxx těmto osobám xxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx službu, které xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx, xxxxxxx správce xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xx xxxx, x xx x mezích x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zakládajících xxxx xxxx, úřady xxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxx x umístění xxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo v xxxxxxxxx x x xxxxxxxx x jeho xxxxxxxxx, xxxxx tím xxxx xxxxxxxx hospodářská xxxxxx. Diplomatická mise, xxxxxxxxxx úřad, xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx organizace, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx organizace, xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx subjekty Xxxxxxxx unie xxxx xxxxxxxxx od xxxxx xxxxxxxxxxxx k dani x jiném xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx službu, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx principem xxxxxxxxxxx x v xxxxxxx, kdy princip xxxxxxxxxxx xxxxx uplatnit, x xxxxxxx xxxxxxxxxx x §80. Xxx xxxxxxxxx xxxxxx rozsahu xx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx vrácené xxxxx §80. Xxxxxxx xx postupuje v xxxxxxx dodání dopravního xxxxxxxxxx z jiného xxxxxxxxx státu xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx.

(10) Xx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx daně xx xxxxxxxxxx xxxxxx zboží xxxx xxxxxxxxxx služby

a) xxxxxxxxxxx x tuzemsku xxxxxx xxx použití xxxxxxxxxxx silami xxxx xxxxxxxxx zaměstnanci, xxxxx xx doprovázejí, anebo x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, pokud xxx x xxxxxxxxx xxxx

1. xxxxxx xxxxxxxxx státu, xxxxx se xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, nebo

2. xxxxx, xxxxx xx členem Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x Partnerství xxx xxx, které xx xxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxx úsilí; osvobozeno xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx xxxx jejich xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) xx jiného xxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxxxx silami xxxx civilními xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, pokud xxxxx x ozbrojené xxxx xxxxx xxxxxx x xxx x xxxxxxxxx síly

1. xxxxxxxxx xxxxx, které xx xxxxxxxx xx obranném xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx politiky, xxxx

2. xxxxx, který xx xxxxxx Organizace Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, nebo státu xxxxxxxxxxxx v Xxxxxxxxxxx xxx mír, které xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(11) Xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx 10 x xxxxxxx xxxxxxxxxxx sil, xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx od xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie, xxxxxx xx stanoví xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx z xxxxxxx xxxxxxx7e). Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx

x) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 10 xxxx. x), nebo

b) xxxxxxxxx orgán xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 10 xxxx. x).

(12) Nárok na xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx 10 xx x případě xxxxxxxxxxx xxx, xxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxx, prokazuje xxxxxxx prohlášením xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx státu, xxxxx ozbrojené xxxx xxxxxx.

(13) Xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx v Xxxxxxxxxxx xxx xxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx od daně xxxxx xxxxxxxx 10 xxxxx v rozsahu xxxxxxxxxx příslušnou mezinárodní xxxxxxxx.

(14) Xx xxxx x nárokem xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx zlata xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx.

(15) Od daně x nárokem xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx dodání zboží xxxxxxxxxxxx x dobročinným xxxxxxxxxxx, které xx x rámci xxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx.

(16) Xx xxxx x xxxxxxx na xxxxxxx xxxx xx osvobozeno xxxxxxxxxx xxxxxx osobou, xxxxx xxxxx xxxxxx x xx účet xxxx osoby, která xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx od xxxx xxxxx §66 xx 69, x xxxxxxxx odstavce 17, xxxx plnění xxxxxxxxxxxxx xx třetí xxxx.

(17) Xx daně x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx zboží xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx jedná x xxxxxxxx nebo odeslání xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx a Xxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx.

(18) Od xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx je xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx založeny xxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxx Evropské xxxxxx, pokud je xxxx xxxxxx pořízeno xxxx přijato x xxxxx plnění úkolů, xxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx x rozšíření onemocnění XXXXX-19 xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx XXXX XxX-2, x xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx.

(19) Xxxxx xx osvobození xx xxxx podle xxxxxxxx 18 xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x osvobození xx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisu Xxxxxxxx unie, kterým xx xxxxxxx prováděcí xxxxxxxx xx směrnici x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx z xxxxxxx xxxxxxx7e). Xxxx osvědčení xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xx daně xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x xxxx xx xxxxxxx xxxxx, zastoupení xxxx xxxxxxxx Evropské xxxxxx, xxxxxxxx nebo xxxxxxxx, xxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx; to xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x místem xxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

(20) Xxxxxx-xx plátce, xx x dodání xxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xx uplatnilo osvobození xx daně xxxxx xxxxxxxx 18, xxx xxxxxx splněny podmínky xxx uplatnění xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxx vystavit xxxxxxx xxxxxx doklad; pro xxxxxxxxx xxxxxxxxx daňového xxxxxxx xx §45 xxxxxxx xxxxxxx. Plátce xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx daně xxxxxxx xx xxx, xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx osvobození.

(21) Z xxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx 18, xxxxxxxx úrok z xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx období, x xxxx xxxxxx zjistil xxxx xxxxxxxxxx.

§69

Osvobození xxxxxxxxxx služeb xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx

(1) Xxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxx poskytnutí xxxxxx xxxxx xxxxxx xx vývoz xxxxx.

(2) Xxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx od xxxx poskytnutí xxxxxx

x) xxxxxxxxxx xx k xxxxxx xxxxx, je-li xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx základu xxxx při xxxxxx xxxxx, nebo

b) přímo xxxxxx na dovoz xxxxx, pokud je xxxx xxxxx xxx xxxxxx na xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx §12 xxxx. 2 xxxx. b).

(3) Xxxxxxxxxx xx daně xxx uskutečňování xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx při xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx, povinen xxxxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx o xxxxxxxx xxxx, nebo

c) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§70

Osvobození xxxxxxxx osob

Přeprava xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx mezi xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx přepravou, xx x xxxxxxxx osvobozena xx daně x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx. Xx xxxxxx xxxxx související x xxxxx přepravou xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx zajištění xxxxxxxx xxxx jménem x xx xxxx xxxx xxxxx, prodej xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx je xxxxxxxxxx, x xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx jsou registrovány x dani x xxxxx členském státě, xxxx zahraniční xxxxxx. Xxxxxxxx přeprava xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§71

Osvobození od xxxx xxx xxxxxx zboží

(1) Xx daně xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxx zboží xxxxxxx x tuzemsku xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx.

(2) Xx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxx použitelného předpisu Xxxxxxxx xxxx49), xxxxx xx jedná x:

x) xxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxx neobchodní povahy, xxx-xx o xxxxx xxxx xxxx xxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxx na xxxxxxxx xx

1. 500 x xxxx, nebo 200 x xxxxxxxx xxxxxxxx x esence,

2. 100 x čaje, xxxx 40 g xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx,

1. xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx do xxxxxxxx,

2. xxxxxxxx při xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

3. xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx žáků xxxx xxxxxxxx,

x) přemístění xxxxxxxxxx xxxxxxx a ostatního xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) léčivé xxxxx, xxxxxx přípravky, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx látky,

1. xxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx,

2. xxxxxx látky xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx a xxxxx,

3. xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx jakosti xxxxxxxxx,

4. xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) zboží xxxxxx xxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

1. xxxxx xxxxxxxx pro uskutečnění xxxxxxxx záměrů, základní xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx nabyté,

2. xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx dovážené xx xxxxxxxx osob xx zdravotním xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx,

3. xxxxx dovážené xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx,

x) dovoz x xxxxx xxxxxxxxxxxxx vztahů,

1. xxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxx,

2. xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

3. xxxxx xxxxxx x užívání xxxxxx xxxxx,

x) zboží dovážené x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

1. xxxxxx zboží xxxxxxxx hodnoty,

2. xxxxxxxxx x reklamní materiál,

3. xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x průběhu xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx,

x) zboží dovážené xx zkouškám, analýzám xxxx pokusům,

j) různý xxxxx, x to

1. xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

2. turistický xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

3. různé xxxxxxxxx x zboží,

4. xxxxxxxx x upevnění x ochraně xxxxx xxx přepravě,

5. xxxxxxx, xxxx x krmivo xxx xxxxxxx během xxxxxx xxxxxxxx,

6. xxxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx se v xxxxxxxxxx motorových vozidlech x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

7. xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx válečných obětí,

8. xxxxx, xxxx a xxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xx xxxx je xxxx xxxxxxxxx xxxxx

x) xxxxxxxxxxxxx xxxx starých nejvýše xxxx xxxxxx, narozených xx xxxxx xxxx xxxx xx xxxxxx xxxxx xx zvířete, xxxxx xxxx na xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx,

x) sbírkových x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, které xxxxxx xxxxxx k prodeji x xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, nebo xxxxx xxxx xxxxxxxx za xxxxxx a nejsou xxxxxx osobou xxxxxxxx x xxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx vydávaných xxxxxx xxxxxxx xxxx země xxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x veřejnoprávními xxxxxxxx usazenými v xxxx xxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx šířených při xxxxxxxxxxxx xxxxx xx Xxxxxxxxxx parlamentu nebo xxx příležitosti xxxxxxxxxxxxxx xxxxx v zemi, x níž tiskovina xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx tyto publikace x tiskoviny xxxxxxxxx xxxx x zemi xxxx na území xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx daně xxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx xxx úplaty xx xx xxxxxx,

x) xxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxx xxx byl xxxxxxxxxxx xx účelem xxxxxxx, ale dosud xxxxx xxxxx, pokud xxx xxxxxxxxxx osobou xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx těžební xxxxxxxxxx xxxx, dovoz elektřiny, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx sítí.

(4) Od xxxx je xxxx xxxxxxxxx xxxxx zboží

a) xxxxxx xxxxxxxxxxx diplomatických xxxxx x xxxxxx, x xx x xxxxxxx vyplývajícím x xxxxxxxxxxxxx smluv, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxx zboží xxxxxxxx osvobození od xxx,

x) uskutečněný subjekty Xxxxxxxx xxxx, x xx x xxxxxx x xx podmínek xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x x xxxxxxxx x xxxx provádění xxxx v xxxxxxxx x umístění sídla xxxxxx subjektů, pokud xxx xxxx narušena xxxxxxxxxxx soutěž,

c) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx v xxxxxxx x), které xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx a xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx nebo dohodami x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx; xxxx ustanovení xx xxx zastoupení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx použije xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx použití xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx doprovázejí, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx x ozbrojené xxxx

1. xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xx obranném úsilí xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, nebo

2. státu, xxxxx xx členem Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxx zúčastněného x Xxxxxxxxxxx xxx xxx, které xx xxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx; xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxx xxx mír xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx od xxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx mezinárodní xxxxxxxx.

(6) X xxxxxxxxx xxxxx xx přiznán xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, pokud xxxx tomuto xxxxx xxxxxxxx osvobození od xxx.

(7) Xx daně xx osvobozen xxxxx xxxxx Českou xxxxxxx xxxxxx.

(8) Xx xxxx xx xxxxxxxxx dovoz xxxxx, xxxxx xx

x) xxx při xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx přiznána x xxxxxxxx režimu xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a

b) x xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx do celního xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx daňové evidenční xxxxx pro xxxxx xxxxxxxxx režimu xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(9) Xx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx agenturou xxxx subjektem, které xxxx založeny xxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxx Evropskou komisí, xxxxx xx toto xxxxx dováženo x xxxxx plnění úkolů, xxxxx jim xxxx xxxxxxx xxxxxx Evropské xxxx za xxxxxx xxxxxx xx xxxxx x rozšíření xxxxxxxxxx XXXXX-19 způsobeného koronavirem xxxxxxxxxxx xxxx SARS XxX-2, x výjimkou xxxxxxx, xxx je xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx nebo Xxxxxxxxx xxxxxx pro účely xxxxxxx xxxxxx zboží xx úplatu. Zjistí-li xxxxxx, že x xxxxxx zboží, xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx, xxx nejsou xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx u xxxxxxxxxxxx xxxxxx sazbu xxxx xxxxxxx ke xxx, xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxx osvobození.

Osvobození od daně xxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx zavazadlech xxxxxxxxxxx nebo člena xxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx

§71x

(1) Xx xxxx je x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx v xxxxxxxx zavazadlech cestujícího, xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxx rodiny nebo xxxx dar x x povahy xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx, že xx xxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxx (xxxx jen "xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx"), x pokud jsou xxxxxxx podmínky xxxxxxx x §71b71d x v §71f.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxx zavazadla, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx při xxxx příjezdu xxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxxx, xxxxx celnímu xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx, že xxxx xxxxxxx xxxx doprovodná xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxx zajišťovala xxxx xxxxxxxx.

(3) Xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx Evropské xxxx, x u xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx vrácena xxx nebo xxxxxxxxx xxx.

§71x

(1) Xxxxx zboží xxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxx osvobozen xx xxxx xx výše xxxxxxx zboží odpovídající xxxxxx 430 XXX xx osobu.

(2) Dovoz xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx rekreačního xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx49c) je x xxxxxxxx osvobozen xx xxxx xx xxxx xxxxxxx zboží xxxxxxxxxxxx částce 300 XXX xx osobu.

(3) Xxx xxxxxx zboží xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xx částka xxxxxxx v odstavcích 1 x 2 xxxxxxx na xxxxxx 200 XXX xx xxxxx.

(4) Xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx od daně xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 xxxxx xxxxxxxxx jen část xxxxxxx xxxxxxxxx dovezeného xxxxx.

(5) Do xxxxxxx xxxx xxxxxxx zboží xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx odstavců 1 xx 3 se xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxx xxxxxxxxx v §71c, 71d a 71f,

x) xxxxx, xxxxx je xxxxxxx dovezeno xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx vývozu xxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxx xxx osobní xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(6) Xxx xxxxxxxx xxxxxxx zboží na xxxxxx měnu xx xxxxxxx xxxx platný xxxxx xxxxxxxx den xxxxxx xxxxx roku xxxxxxxxxxxxxxx dovozu xxxxx xxxxxxxxxx v Xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx. Xxxxx přepočítaná xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx.

§71x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 87/2009 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.4.2009

§71x

(1) Dovoz xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx, xx se xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx zákona xxxxxxxxxxxx spotřební xxxx, xx x tuzemsku xxxxxxxxx od daně xxxxxxx v xxxxxxx

x) 200 xxxxxxx,

x) 100 xxxxxxxx o hmotnosti xxxxxxx xxxx xxxxxxx 3 xxxxx,

x) 50 xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx kusu xxxxx xxx 3 xxxxx, xxxx

x) 250 x xxxxxx ke xxxxxxx.

(2) Xxxxx zboží xxxxxxxxxx x případě, xx xx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx tabákových xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x výrobků xxxxxxxxxxxxx x tabákovými xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx spotřební xxxx, xx x tuzemsku xxxxxxxxx xx daně xxxxxxx v xxxxxxx

x) 100 g zahřívaných xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) 100 x ostatních xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) 20 xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) 100 x xxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) 100 x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Pro xxxxx xxxxxxxxxx od xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx množství xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1&xxxx;100 % xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxx xx daně. Xxxxxxxxxx od xxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx výrobků, pokud xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx 100 %.

(4) Osvobození xx xxxx xxxxx xxxxxxxx 1 až 3 xx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx cestujícím xxxxxxx xxxxxxxxx xxx.

§71x

(1) Dovoz xxxxx xxxxxxxxxx x případě, xx se xxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, x výjimkou xxxxxxx xxxx x xxxx, xx v tuzemsku xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx

x) 1 litru alkoholického xxxxxx, jehož xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx 22 % objemových, xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx lihu xxxxxxx 80 % xxxxxxxxxx, xxxx

x) 2 xxxxx xxxxxxxxxxxxx nápoje, xxxxx skutečný xxxxx xxxxxxxx nepřesahuje 22 % xxxxxxxxxx.

(2) Pro xxxxx xxxxxxxxxx od xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1&xxxx;100 % xxxxxxxxx množství, xxxxx xxx xxxxxxxxx od xxxx. Xxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx kombinaci xxxxxxxx těchto xxxxxxx, xxxxx xxxxxx jejich xxxxxxxxxxx podílů xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx 100 %.

(3) Při xxxxxx xxxxxxx vína x xxxx xx x tuzemsku osvobozen xx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx 4 xxxxx xxxxxxx vína xx xxxxx a 16 xxxxx xxxx xx xxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx xx xxxx podle xxxxxxxx 1 xx 3 se nevztahuje xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx.

§71x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 87/2009 Xx. x účinností xx 1.4.2009

§71x

(1) Xxxxx xxxxx xxx xxxxxx práce xxxxxx posádky letadla, xxxxx je xxxxxxxxx x přepravě xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx, nebo dovoz xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx odpovídající xxxxxx 300 EUR xx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx §71a xx 71d xx xxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxxxxx xxxxxxx.

§71x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 87/2009 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.4.2009

§71x

Xx xxxx xx x xxxxxxxx osvobozen xxxxx xxxxxxxxx hmot x xxxxx nádrži xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x dovoz xxxxxxxxx xxxx v xxxxxxxx xxxxxxx 10 xxxxx x přenosné xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx.

§71x

Xxxxxxxxxx xx xxxx xxx dovozu xxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx, x xxxxxxxx odeslání xxxx xxxxxxxx tohoto xxxxx xx x xxxxx xxxxxxxx státě x xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx je xxxxxxxxxx xx daně

(1) Xx daně xx xxxxxxxxx xxxxx zboží, xxx kterém xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx přepraveno ze xxxxx xxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx je x xxxxx členském xxxxx x dodání xxxxxx xxxxx do xxxxxx členského státu xx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx §64.

(2) Xxxxx xx však xxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §64 odst. 1 xxxx o xxxxxx xxxxx za xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx plátcem, xxxxx §64 xxxx. 4, xx dovoz zboží xxxxxxxxx od xxxx, xxxxx plátce x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx oběhu poskytne xxxxxxx úřadu

a) své xxxxxx identifikační xxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx registrované x xxxx v xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxx odesláno xxxx přepraveno, popřípadě xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxx daně x xxxxxxx xxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx jsou xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xx věci xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, x

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx dovezené zboží xx bezprostředně určeno x xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xx jiného xxxxxxxxx xxxxx.

(3) Plátce xx xxxxxxx xxxxx xxxxx zboží xxxxxxxxxx xx daně podle xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx bylo xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxx xxxxxxx podmínky xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxx plátci xxxxxxxxx xxxxxxx daň podle §23.

§71h

Osvobození při xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx elektronického xxxxxxxx

Xx xxxx je xxxxxxxxxx dodání zboží xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx rozhraní, xxxxx xxx x xxxxxx xxxxx xxxxx §13a xxxx. 2 xxxx. x).

§71x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 355/2021 Xx. x účinností xx 1.10.2021

§71i

Osvobození xx xxxx xxx xxxxxx knihy x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

(1) Knihou se xxx xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx kniha, obrázková xxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, brožura, xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, včetně zvukového xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx se xxxxx x xxxxx,

x) xxxxx je uvedeno xxx kódem xxxxxxxxxxxx xxxxxxx sazebníku, xx xxxxx xxxxxxx x 1. xxxxx 2018, x čísle 4901, 4903 xx 4905, 4911 xxxx 8523,

x) x xxxxxxx reklama xxxxx xxxxxx upravujícího xxxxxxxx xxxxxxx nepředstavuje xxxx xxx 50 % jeho xxxxxx x

x) xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx nesestává x xxxxxxxxx zvukového xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxx obdobnou xxxxxx xxxxx xx pro xxxxx daně x xxxxxxx hodnoty xxxxxx

x) xxxxxxxxxxxx poskytovaná služba xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxx, jejíž dodání xx bylo xxxxxxxxxx xx xxxx, pokud xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx nosiči, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx služeb xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisu,

b) xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxx o veřejné xxxxxxxxxxx x informační xxxx xxxxx služby xxxxxxxxxxx xxxxx knihovního xxxxxx xxxx obdobné xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xx xxxx x nárokem na xxxxxxx xxxx při xxxxxx xxxxx se xx dodání xxxxx xxxxxxx, pokud xxxxx xx takové xxxxxx xxxxxxxx osvobození od xxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx od daně x xxxxxxx na xxxxxxx xxxxx §64, 66 anebo §71h.

§71x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 349/2023 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2024

§71x

Xxxxxxx závazného xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx daně s xxxxxxx na odpočet xxx dodání xxxxx x xxxxxxxxxx obdobné xxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx určení, zda xx dodání zboží xxxx xxxxxxxxxx služby xxxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxx na xxxxxxx při dodání xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx §71i.

§71x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 349/2023 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2024

§71x

Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx uplatnění xxxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

(1) Generální xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx o závazném xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxx na xxxxxxx při xxxxxx xxxxx x poskytnutí xxxxxxx xxxxxx xxxxx §71i na určitá xxxxxx zboží xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) V xxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxx

x) xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxx x vydání xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx; v xxxxxxx lze uvést xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx.

§71x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 349/2023 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2024

Xxx 10

Odpočet daně

§72

(1) Xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx daně xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxx ekonomických činností xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx

x) zdanitelných xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx,

x) plnění xxxxxxxxxxxx xx xxxx s xxxxxxx na xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx v xxxxxxxx,

x) xxxxxx s xxxxxx xxxxxx xxxx tuzemsko, xxxxx xx měl xxxxx na odpočet xxxx, xxxxxxxx xx xx uskutečnila x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx,

x) plnění xxxxxxxxx x §54 odst. 1 písm. a) xx x), l) xx x) x x) a v §55 s místem xxxxxx ve třetí xxxx, xxxx xxxxx xxxx taková xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, nebo

e) xxxxxx uvedených v §13 odst. 7 xxxx. a), x), x) x e) x v §14 xxxx. 5.

(2) Xxxx xx xxxxxx u xxxxxxxxx zdanitelného plnění xx rozumí xxx xxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx

x) xx xxxxx, xxxxx plátci xxxx xxxx xx xxx xxxxxx nebo xxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxx xx být xxxxxxxxxx,

x) xx xxxxx, xxxxx bylo xxxxxxx xxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx, nebo

c) x xxxxxxx plnění xxxxx §13 xxxx. 4 xxxx. x).

(3) X xxxxxxxx xxxxxxxxx osobního xxxxxxxxxx, který xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxx účely xxxx x xxxxxxx xxxxxxx za částku xxxx xx vstupu xxxxxxxx

x) částka 420 000 Xx, pokud xxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xx u xxxxxxxx xxxxxx automobilu xxxxxxx 420 000 Kč, xxxx

x) xxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2, xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx a).

(4) X xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vybraného xxxxxxxx xxxxxxxxxx, který xx dlouhodobým xxxxxxxx, xxxxx §4 xxxx. 4 xxxx. x) xxxx 4 xx xxx xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx částku xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxx 0 Kč, xxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 x xxxxxxxx vybraného osobního xxxxxxxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x daně xx vstupu xxxxx xxxxxxxx 2 u xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx 420 000 Xx,

x) daň xx xxxxxx podle xxxxxxxx 2 v xxxxxxx kladného xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx

1. xxxxxxx 420 000 Xx a

2. xxxxxxx xxxx na xxxxxx xxxxx odstavce 2 x pořízení xxxxxxxxx xxxxxxxx automobilu, x xxxxx bylo xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, a xxxx xx vstupu xxxxx odstavce 2 x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx

x) daň na xxxxxx podle xxxxxxxx 2 xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx b), xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx podle písmene x) xxxxx po xxxxxxxxx xxxxxx technického xxxxxxxxxx záporným.

(5) Xxxxx xx odpočet xxxx xxxxxx xxxxxx okamžikem, xxx xxxxxxx skutečnosti xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx přiznat.

(6) Xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx reprezentaci, xxxxx nelze podle xxxxxxxxxx právního předpisu53) xxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §13 xxxx. 7 xxxx. x).

(7) Plátce xx xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx plnění, které xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxxx plnění xxxxxxxxx x odstavci 1.

(8) Xxxxxxx-xx plátce xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx účely, xxxxx xxxxxxxxx nárok xx xxxxxxx daně, tak xxx xxxx xxxxx, xx oprávněn xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x nárokem xx xxxxxxx xxxx (xxxx jen "odpočet xxxx v částečné xxxx"), xxxxx xxxxx xxxxxxxxx jinak. Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx daně x částečné xxxx xx stanoví xxxxxxxx xxxxx §75 nebo 76.

(9) Vybraným xxxxxxx xxxxxxxxxxx se xxx xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx kategorie X1 xxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx a jejich xxxxxxxxxx vozidel78), které xxxx sanitním xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx za xxxxxx provozování xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx.

§73

Xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxx

(1) Pro xxxxxxxxx xxxxxx na odpočet xxxx xx xxxxxx xxxxxxx splnit tyto xxxxxxxx:

x) xxx odpočtu xxxx, xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx, mít xxxxxx xxxxxx,

x) xxx xxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx při xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx při pořízení xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx státu, daň xxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxx; nemá-li xxxxxx xxxxxx doklad, xxx nárok xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx,

x) xxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx zboží, xx-xx xxxxxx xxxxxxx tuto xxx xxxxxxx xxxxx §23 odst. 2 xx 4, daň xxxxxxx x xxx xxxxxx doklad,

d) xxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx zboží, xxxx-xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §23 odst. 2 xx 4, xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxx daňový xxxxxx, xxxx

x) xxx xxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx §13 odst. 4 xxxx. b), xxx xxxxxxx a xxx xxxxxx doklad; nemá-li xxxxxx xxxxxx doklad, xxx nárok prokázat xxxxx způsobem.

(2) Xxxxxx xx xxxxxxxx uplatnit xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx za xxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxxx jsou splněny xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1.

(3) Nárok xx xxxxxxx daně xxxxx xxxxxxxx po xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx 3 roky. Lhůta xxx uplatnění xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx prvním xxxx měsíce xxxxxxxxxxxxx xx zdaňovacím období, xx xxxxxx nárok xx xxxxxxx daně xxxxxx. Xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx odpočet xxxx xx xxxxxx x přijatého xxxxxxxxxxxx xxxxxx, pokud

a) xx xxxxxxx povinnost xxxx xxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxx zdanitelné xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx podle §13 xxxx. 4 písm. x).

(4) Xxxxxx, xxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxx, xx oprávněn xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx nejpozději za xxxxxxxx zdaňovací období xxxxxxxxxxxx roku, v xxxxx některém xx xxxxxxxxxxx období xxxx xxx nárok xxxxxxxx xxxxxxxx. Lhůta xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 3 tím xxxx xxxxxxx. Lhůta xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx u xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx plnění xxxxx xx odpočet xxxx v xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle §76 xxxx. 7 xxxx 9 xxxxxxxxx x xxxxx xx kalendářní xxx, v xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx nejdříve, xx roven xxxx xxxxx xxx 95 %, x výjimkou xxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Neobsahuje-li xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxx xxxxxxx předepsané xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx prokázat xxxxx xxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxx-xx xxxxxx daně uvedená xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx daně, xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx, je plátce xxxxxxxx uplatnit nárok xx odpočet xxxx xxx ve výši xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx. Xx-xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx nižší, xxx xxxxx má xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxx ve xxxx odpovídající xxxx xxxxxxx na daňovém xxxxxxx.

§74

Oprava xxxxxxx xxxx

(1) Xxxxx xx xxxxxx, xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx plnění, xx xxxxx pro xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx x mohl, xx nastaly xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx, xx xxxxxxx kterých xxxxx xx snížení xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xx xxxxxxx uplatněný xxxxxxx xxxx snížit. Xx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx 3. Opravu xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx daňovým xxxxxxxx xxxx jiným xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx s opravou, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx-xx plátce xxxxxxx xxxx x částky xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx zdanitelného xxxxxx x ve lhůtě 3 let xx xxxxx xxxxxxxxxxx období, xx xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx z poskytnuté xxxxxx xxxxxxxx nejdříve, xx xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxx x xxxx, že dané xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxx xxxxxxx, ani xxxxxxx na xxxxxx xxxxxx plnění, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxxxxx-xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx zdanitelného xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xx lhůtě 3 xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx období, xx xxxxxx xxxx nárok xx xxxxxxx daně x tohoto xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx měl x xxxx, že tento xxxxxx xxxxxxxxx jako xxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxx zboží xxxx xxxxxxxxxx služby, xxx xxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx.

(4) Xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 1 až 3 plátce provede xx xxxxxxxxx xxxxxx, xx kterém xx x xxxxxxxxxxxxx rozhodných xxx xxxx opravu xxxxxxxx xxxx dozvědět xxx x xxxx.

(5) X xxxxxxx přijetí xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx §37a xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx snížit xx xxxxxxxxx období, xx xxxxxx xx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx tuto xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx x mohl.

(6) Xxxxxxx-xx xxxxxx, pro xxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx ve xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx rozhodné xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx, na základě xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xx oprávněn xxxxxxxxx odpočet daně xxxxxx. Xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx je xxxxxx oprávněn xxxxxxx xxxxxxxx xx zdaňovací xxxxxx, xx xxxxxx xx byl doručen xxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx nelze xxxxxxx xx uplynutí 3 xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx se xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx zdanitelné plnění xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx.

(7) Xxx-xx xxxxxx doručen xxxxxxx daňový doklad xxxxx §45 odst. 5, xx oprávněn xxxxxxx opravu xxxxxxx xxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx lhůta xxx xxxxxxxxx nároku xx xxxxxxx xxxx.

§74x

Xxxxxx odpočtu xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxx x xxxx, xx nastaly xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx v případě xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx základu xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx dodatečné xxxxxx xxxxxxx xxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx ke snížení xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xx xxxxx pro xxxx xxxxxx opravy xxxxxxx daně, xx xxxxxxx uplatněný xxxxxxx xxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx xxxxxxxxx opravným xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxx odpočtu xxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xx dlužník, který xx xxxxxxx, oprávněn xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx základu xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, změny xxxx xxxxxx základu xxxx určené kvalifikovaným xxxxxxx, dodatečné opravy xxxxxxx daně xxxx xxxxxxx opravy xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xx xxxxxxxx zvýšení xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, x xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx období, xx kterém xx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx doklad.

(4) Opravu xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx opravy základu xxxx, která xx xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pouze xx xxxx základu xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxx uhradil xxxxxxx postupníkovi.

(5) Xxxxxx xxxxxxx xxxx podle xxxxxxxx 3 lze xxxxxxx xx 3 xxx xx konce xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx daně, změna xxxx opravy xxxxxxx xxxx, dodatečná oprava xxxxxxx xxxx nebo xxxxxxx opravy xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx zdanitelná xxxxxx xx xxxxxxxxxxx.

(6) Opravu xxxxxxx xxxx podle xxxxxxxx 3 xxxxxxx xxxxxxxxx opravným xxxxxxx xxxxxxxx.

§75

Způsob xxxxxxx odpočtu xxxx x poměrné xxxx

(1) Xxxxxxx-xx xxxxxx xxxxxxx zdanitelné plnění xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx plnění, xxx xxx xxxx xxxxx, xx xxxxx xx odpočet daně xxxxx v xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxx není xxxxxxx xxxxxxxxxx §76.

(2) X xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, které není xxxxxxxxx dlouhodobého xxxxxxx, xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx svou xxxxxx xxxxxxxx xxxx pro xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxx zvolit, xx xxxxxxx nárok xx xxxxxxx daně x xxxx xxxx. Xxxx xxxxxxxxx zdanitelného xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxx xxxx osobní xxxxxxxx xxxx pro osobní xxxxxxxx svých xxxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx §13 odst. 4 xxxx. a) xxxx za xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §14 xxxx. 3 xxxx. x).

(3) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx výši xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, u xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx odpočet xxxx x xxxxxxx výši, x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx xxxxxxxxxx"). Poměrný xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx na xxxx xxxxxxxx nahoru.

(4) Xxxxx-xx x okamžiku uplatnění xxxxxxx xxxx stanovit xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx skutečného xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xx xxxxxxxx kalendářního xxxx, xx xxxxxx xx uskutečnění xxxxxxxxxxxx xxxxxx plátce byl xxxxxxxx xxxxxxxx nárok xx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx x přijaté xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, plátce xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zohlední xxxxxxxx xxxxx použití tohoto xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx uskutečněných xxxxxx x xxxxx xxxx. Xxxxxxxxx-xx xx poměrný xxxxxxxxxx vypočtený xxxxx xxxxxxxxxx použití xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx stanoveného xxxxxxx x více xxx 10 procentních xxxx, výše xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx.

(5) X xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx xx xxxxx xx odpočet xxxx v poměrné xxxx, x jiném xxxx, než ve xxxxxx je xx xxxxxxxx xxxxxx majetku xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx uplatnit, xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xx odpočet daně xxxxxxxxxxx z xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx za xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxx hodnoty xxxxxxxxx x více xxx 10 xxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxx plátce xxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx jednotlivého xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxx součástí xxxxxxxxxx dlouhodobého majetku.

(6) Xx-xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 nebo 5 xxxxxx, je xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx daně opravit, xx-xx xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx výši xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx. Opravu xxxxxx xxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx kalendářního xxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxx týká.

§76

Xxxxxx výpočtu xxxxxx xx odpočet xxxx x krácené xxxx

(1) Xxxxxxx-xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx v §72 xxxx. 1, xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx x tuzemsku x xxxx xxxxxxxx, x výjimkou xxxxxx xxxxxxxxx v §72 xxxx. 1 xxxx. x), xx xxxxx xx xxxxxxx daně xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx rozsahu xxxxxxx xxx xxxxxx x nárokem na xxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxx odpočtu daně x xxxxxxx xxxx xx vypočte xxxx xxxxxx xxxx na xxxxxx u přijatého xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxx, x xxxxxxxxxxx. Xxxxx-xx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx v xxxxxxx xxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx výši xxxxx §75, xxxxxxx xx pro xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx výši xxxxxxx částky xxxx xx xxxxxx částka xxxxxxx xxxx x xxxxxxx výši stanovená xxxxxxxx xxxxx §75.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx xxxxx xx vypočte xxxx xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxx

x) čitateli je xxxxxx xxxxxx základů xxxx nebo hodnot xxxxxx plátcem uskutečněných xxxxxx s xxxxxxx xx xxxxxxx daně xxxxxxxxx x §72 xxxx. 1,

x) xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx bez nároku xx odpočet xxxx.

Xx xxxxxx částek základů xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx plátcem uskutečněných xxxxxx se xxxxxxxxxxxx xxxx přijaté xxxxxx, xxxxx x těchto xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx přiznat xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx zaokrouhlí xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx nezapočítávají

a) xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx dlouhodobého xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx ekonomickou xxxxxxx; xx xxxxxxx, xx-xx toto xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx finančních xxxxxx, dodání xxxxxxxx xxxx a nájem xxxxxxxx xxxx, a xx pouze xxxxx xxxx xxxxxxxxxx činností xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxx §13 xxxx. 4 písm. x).

(5) Xx-xx hodnota xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx odstavce 3 xxxxxx číslo x xxxxxxx x xxxx čitateli xxxx xxxx záporné číslo, xx xxxxxxxxxx 0 %. Xx-xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx nula xxxx xxxxxxx číslo a xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx nula nebo xxxxxx číslo, xx xxxxxxxxxx 100 %. Xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 3 xxxxx xxxx vyšší xxx 95 %, xxxxxxxx se za xxxxx 100 %.

(6) Xxx výpočet nároku xx xxxxxxx daně x krácené výši xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx roku xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x údajů xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx. Xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx koeficientu xx xxxxxxxxxxxxx kalendářní xxx neexistují, xxxxxxx xxxx tohoto koeficientu xxxxxx kvalifikovaným xxxxxxx. Xxxxx-xx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx základě vyměření xxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx roku, je xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxx x aktuálním xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx se xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx zdaňovací období xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx roku, xxxxx xxxxxx xxxx.

(7) Xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx plátce xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x krácené xxxx xx všechna xxxxxxxxx období xxxxxx xxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxx xxxxxx"). Xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx x krácené xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx za xxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxx nároků xx xxxxxxx xxxx v xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx obdobích xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx. Xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x krácené xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx plátce xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx celé xxxxxxxxxxxx období (dále xxx "xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx"). Xxxxxxxxxx odpočtu xxxx xxxxxx xxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxx období xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(8) Pro xxxxxxxxxx xxxxxxx daně x xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx registrace xx xxxxxxx obdobně xxxxxxxx 7 x xxx, xx vypořádávané xxxxxx xx xx 1. xxxxx kalendářního xxxx, ve xxxxxx xxxxx ke zrušení xxxxxxxxxx, xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(9) Xxxxx-xx xx vypořádání odpočtu xxxx x opravě xxxxxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx vypořádaného xxxx, xxxx xxxxxx xx odpočet xxxx x xxxxxxx výši xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx.

(10) X xxxxxxx, xx plátce uplatnil xxxxxxx daně x xxxxxxxxxx xxxxxx před xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx majetku, x kterého xx xxxxx na xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxx, x xxxxx xxxx, xxx xx xxxxxx xx po xxxxxxxx tohoto majetku xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx uplatnit, xxxxxx do xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxx podle xxxxxxxx 7 za xxx, xx xxxxxx xx uskutečnění xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xx výši xxxxxx xx odpočet xxxx xxxxxxxxxxx z případného xxxxxxx xxxx hodnotami xxxxxxxxxxxx koeficientů za xxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxx uplatnění xxxxxxx xxxx u xxxxxxx jednotlivého xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§77

Xxxxxxxxx odpočtu daně

(1) Xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx před xxxx xxxxxxxx, s výjimkou xxxxxxxxxxxx majetku, podléhá xxxxxxxxx, pokud xx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx odpočet xxxx podle §73 xxxx. 3 xxxxxx xxxxx majetek xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx činností xxx xxxx xxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx původního xxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx, kdy xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx v

a) xxxx xxxx a xxxxxxxx tento xxxxxxx xxxxxxx xxx účely, xxx které má xxxxx xx odpočet xxxx v krácené xxxx nebo xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx,

x) xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx tento xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx, pro xxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxx nemá, xxxx xxx xxxxx, xxx xxxxx má nárok xx xxxxxxx daně x xxxx výši, xxxx

x) xxxx nebo xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx x tohoto xxxxxxx došlo ke xxxxxxx, ztrátě xx xxxxxxxx, které xxxxxx xxxxx doloženy ani xxxxxxxxx, x xx xxxx, kdy xx xxxxxx x těchto xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx a xxxx.

(3) Původní odpočet xxxx uplatněný u xxxxxx a jednotek, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx uplynutí xxxxx podle §73 xxxx. 3, xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxx podmínky xxxxx odstavce 1.

(4) Xxxxxx xxxxxxxxx odpočtu xxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxx k xxxxxxxx xxxxxxx majetku x výší xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx. Xx-xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx-xx xxxxxxx, je xxxxxx povinen vyrovnání xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx plátce provede xx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx byl xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx zakládající xxxxxxxxx xxxx možnost xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

§77x

Xxxxxxx odpočtu daně x případě vybraného xxxxxxxx automobilu

U xxxxxxxxx xxxxxxxx automobilu, který xxx xxxxxxxx nebyl xxxxxxxxxxx majetkem x xxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx plátce xxxxxxx snížit xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xx který xx xxx xxxxx, pokud xx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxx pořízení xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xx xx xxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxxx xx xxxxx automobil xxxx dlouhodobým xxxxxxxx.

§77x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 349/2023 Sb. x xxxxxxxxx od 1.1.2024

Xxxxxx xxxxxxx daně

§78

(1) Xxxxxxx xxxxxxx daně xxxxxxxxx x pořízeného xxxxxxxxxxxx majetku xxxxxxx xxxxxx, xxxxx v xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx po xxxx, xx xxxxxx xxx původní xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx daně. Xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx, xxx xxxxxx xxx xxxxxxxx dlouhodobého xxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx určený x použití v xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx účely, xxxxx nezakládají xxxxx xx xxxxxxx daně.

(2) Xxxxx x rozsahu xxxxxxx dlouhodobého xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx každý kalendářní xxx x rámci xxxxx xxx úpravu xxxxxxx daně, x xx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx zohlednil xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx odpočtu xxxx xxxx xxx xxxxxxxx tohoto xxxxxxx, xxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxx xxxxx.

(3) Xxxxx xxx úpravu xxxxxxx xxxx činí 5 let x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, v xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §4 xxxx. 4 písm. d) xxxx 4 x x případě pozemků xx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx 10 xxx.

(4) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx účely, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx, se xxxxxx případy, xxx xxxxxx

x) uplatnil xxxxxxx xxxxxxx daně v xxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx pro xxxxx, xxx xxxxx má xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xx odpočet daně xxxx,

x) uplatnil původní xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx majetek xxxxxxx xxx xxxxx, xxx xxxxx nárok xx xxxxxxx xxxx xxxx, xxxx xxx xxxxx, pro které xx xxxxx xx xxxxxxx daně x xxxx xxxx,

x) neměl xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx účely, xxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxx xxxx xxxx v xxxxxxxx xxxx, xxxx

x) uplatnil xxxxxxx odpočet xxxx x částečné xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx poměrnými xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(5) Xxx xxxxx úpravy xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx zhodnocení xxxxx §4 xxxx. 4 xxxx. x) xxxx 4 xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx dlouhodobý majetek.

(6) Xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx zdaňovací xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx povinnost xxxx xxxxxxx provést tuto xxxxxx.

§78a

(1) Částka xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx vypočte xx xxxx xxxxx pětiny, xxxxxxxxx xxxxx desetiny x xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx a jejich xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §4 xxxx. 4 xxxx. x) xxxx 4 a x xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx

x) částky xxxx xx vstupu u xxxxxxxxxxx majetku x

x) xxxxxxx mezi xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx, v xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx daně, x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx daně

1. xx xxxxxxxxxxxx roku, x xxxx byl původní xxxxxxx xxxx uplatněn, xxxx

2. xx xxxxxxxxxxxx xxxx, x xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx nárok xx xxxxxxx daně xxxxx.

(2) Ukazatelem nároku xx xxxxxxx daně xx

x) 0 %, xxxx-xx plátce xxxxx xx xxxxxxx daně,

b) 100 %, xx-xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxx výši, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx-xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx pouze x xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxx obou xxxxxxxxxxx, xxxxx-xx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx §75 a nároku xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx výši xxxxx §76.

(3) Xxxxxx xxxxxxx xxxx se xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, že rozdíl xxxx ukazateli xxxxxx xx odpočet xxxx xx xxxxx xxx 10 xxxxxxxxxxx xxxx. Xx-xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx, xx plátce xxxxxxxx xxxxxx provést, xx-xx xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx plátce xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x dani xxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xx postupuje xxxxxxx xxxxx odstavce 1 x xxx, xx xxxxxxx ukazatele xxxxxx xx xxxxxxx daně xx kalendářnímu xxxx, x xxxx byl xxxxxxx xxxxxxx uplatněn xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxxx k xxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxx-xx xxxxxx majetek xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx §78 odst. 4 xxxx. a) xx x) xxxxx xx xxxx příslušného xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xx xxxx skutečnost x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx daně xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 4.

§78x

(1) Xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx u xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx obdobně xxxxxxxxxx §78 x 78a x xxx, xx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx počíná xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, v xxxx xxx xxxxx xxxxxxx uveden xx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx.

(2) X dlouhodobého xxxxxxx xxxxxxxxxxx vlastní xxxxxxxx, jehož xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx x užívání došlo x uskutečnění xxxxxx xxxxx §13 odst. 4 písm. b), xx částka xxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx podle §36 xxxx. 6 xxxx. a). X xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx činností xx částka xxxx xx xxxxxx pro xxxxxxx xxxxxx odpočtu xxxx stanoví xxxx xxxxxx xxxx na xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zdanitelných xxxxxx, xxxxx xx stala xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§78x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 47/2011 Xx. x účinností xx 1.4.2011

§78x

(1) Xxxxxxxxxx §78 xx 78b xx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x

x) xxxxxxx nabytého xx základě rozhodnutí x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx podmínky xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx osoby,

b) xxxxxxx xxxxxxxx při xxxxxx xxxxxxxxxx závodu,

c) xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx přecházejícího xxx přeměně xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) majetku, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxx lhůty xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx nepřerušuje.

§78x

(1) Xxxxx-xx u xxxxxxxxxxxx xxxxxxx ve xxxxx xxx úpravu xxxxxxx daně x xxxxxxxxxxx xxxxxx dodání xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxx §78 xx 78c x xxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, xx kterém došlo x uskutečnění xxxxxx.

(2) Xxxxxx jednorázové xxxxxx xxxxxxx daně xx xxxxxxxxxx xxx, xx xxxxxx došlo x xxxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 1, xx xxxxxxx xxxx součin xxxxxx xxxxxxxxx podle §78a odst. 1 xxxx 4 x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx konce xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx. Do xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxx, xx xxxxxx je xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx nároku xx xxxxxxx xxxx xx 0 %, je-li xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxx xx odpočet xxxx, xxxx 100 %, xx-xx zdanitelné.

(3) Xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx rovněž xxxxxxx xxxx, který plátce x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx roce, xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1.

(4) Xxxxxxxx xxxxxx ve xxxxx pro xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxx poskytne xxxxxxxxxx xxxxxxx, u xxxxxxx xxx oprávněn uplatnit xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxx, xxx x xxxxxxxxxxx plnění xxxxxx v xxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxxx xxxxxxx určené xxx xxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxxx.

§78da

(1) Xxxxx-xx xx xxxxx pro úpravu xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx, xx xxxxx byla xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx tato xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx opravy xxxxxxxx xxxx xxxx 10 xxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx rokem, xx kterém xxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Při xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx opravy xxxxxxxx věci se xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §78x s tím, xx při xxxxxxxxx xxxxxx jednorázové úpravy xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx nároku xx xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx odpočtu xxxx xx celkové xxxxxx daně na xxxxxx x příslušné xxxxxx.

(4) Významnou opravou xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxx xxxxx xxxxxxx xxxx rozumí xxxxxx podle xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx7x), xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx zdanitelných plnění xxxxxxxxxx xx k xxxx xxxxxx xxx xxxx je xxxxx xxx 200 000 Xx.

§78xx vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 80/2019 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.4.2019

§78e

(1) Dojde-li x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx úpravu xxxxxxx daně k xxxx xxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx, které xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx §7878c x tím, xx xxxxxx xxxxxxx daně xx xxxxxxx jednorázově xx xxxxxxxxx období, xx kterém se xxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx x xxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx stanoví jako xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §78a xxxx. 1 nebo 4 x počtu roků xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx pro úpravu xxxxxxx xxxx. Xx xxxxx roků xx xxxxxxxxxx xxxx rok, xx xxxxxx je xxxxxx odpočtu daně xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx nároku xx xxxxxxx daně xx 0 %.

(3) Xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx odpočet xxxx, který xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx nastaly xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1.

§78x xxxxxx právním předpisem x. 170/2017 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.7.2017

Nárok xx odpočet xxxx při registraci x xxxxxxx registrace

§79

(1) Xxxxx xxxxxxx x xxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxx x přijatého xxxxxxxxxxxx xxxxxx, pokud xxxx xxxxxx

x) xxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxxx 12 xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx, xxx se xxxxx xxxxxxx, a

b) xx xx dni, xxx xx tato xxxxx xxxxx plátcem, xxxxxxxx xxxxxx obchodního majetku.

(2) Xxxxx povinná x xxxx xx xxxxx xx odpočet xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, pokud

a) xxxx plnění pořídila x xxxxxx zahrnujícím 60 xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx, kdy xx xxxxx xxxxxxx,

x) toto xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx byl xxxxxx xx stavu xxxxxxxxxxx x užívání x xxxxxx 12 po xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx dnem, xxx xx xxxxx xxxxxxx, x xx xxxx xxxxxxxx tohoto dlouhodobého xxxxxxx do stavu xxxxxxxxxxx x užívání x

x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx je xx xxx, xxx xx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx obchodního xxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxx x xxxx xx nárok xx xxxxxxx daně xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx plnění, které xxxx xx dni, xxx xx stala xxxxxxx, součástí jejího xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxxxx zahrnujícím 6 xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx, xxx xx xxxxx xxxxxxx, toto xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxx x xxxxxx zboží, který xx xxxxxxxxx od xxxx.

(4) Xxxxx xxxxxxx x xxxx xx xxxxx xx odpočet xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx zdanitelného xxxxxx, xxxxx

x) xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx, xxx xx xxxxx xxxxxxx,

x) xxxx xxxxxx xxxx xx dni, xxx se stala xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx majetku x

x) xxxx by x xxxxxx plnění xxxxx xx xxxxxxx daně xxxxx §82a xxxx 83, který xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx o xxxxxxx xxxx nesplnila xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx.

(5) Xxxxx xx xxxxxxx daně xxxxx xxxxxxxx 1 xx 4 se xxxxxxx xxxxxxxx, v xxxxxxx a za xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x §72 xx 78d. Xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx odpočet xxxx x dlouhodobého xxxxxxx se přiměřeně xxxxxxx §78d xxxx. 2.

(6) Xxxxx na xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 4 xxx uplatnit xx xxxxxxxxx období, xx xxxxx xxxxx xxx, xxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxx.

(7) Xxxxxx xxxx nárok xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 až 4, xxxxx mu x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxx xxxxx §79d xxxx xxxxx na xxxxxxx xxxx.

§79x

(1) Při xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx daně x xxxxxxx, který je xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxx uplatnil xxxxxxx xxxx.

(2) Částka xxxxxxx xxxxxxx daně x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xx zdanitelná xxxxxx, xxxxx xx xx dne xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, u xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx úplata xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxx převeden, x x xxxxx xx xxxx ve xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx. Pro výpočet xxxxxx xxxxxxx odpočtu xxxx u xxxxxxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxx §78d odst. 2.

(3) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx u xxxxxxx, který xxxx xxxxxx x xxxxxxxx 2 x x xxxxxxx byl xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxx 2 100 Xx, xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx 11 xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx zrušením xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx, x xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx vypočte jako xxxxxx výše xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx a počtu xxxxxx kalendářních měsíců xxxxxx období, xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx odstavce 1 xx xxxxxxx xxxxxxx x

x) xxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx upravujícího xxxxxxxx xxxxxxx majetku xxxxx xx jiné xxxxx,

x) xxxxxxx nabytého xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx podniku xxxx vkladu xxxxxxx,

x) xxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxx jmění xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx obchodní xxxxxxxxx,

x) majetku, xxxxx xxxxxx nabyl xxxx xxxxx pokračující x xxxxxxxxxxxxx ekonomických činností.

(5) Xxxxxx je xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 1 až 4 xx xxxxxxxx zdaňovací xxxxxx xxxxxxxxxx.

§79x

Xxxxx spravující pozůstalost xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x majetku, který xx xxxxxxxxx majetkem xxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxx xxxxx xxxxxx uplatnil xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx činnosti po xxxxxxxx plátci.

§79x

Xxx zrušení xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x majetku, který xx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxx xxx xxxxxxxx odpočet daně, x to

a) xxx xxxxxxx obchodní xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx,

x) x xxxxxxx, xxx fyzická xxxxx, xxxxx je xxxxxxx, xxxxxx podnikatelskou xxxxxxx xxx, xx xxxx xxxx obchodní xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x jejíž xx jediným xxxxxxxxxxxx,

x) xxx xxxxxxx registrace xxxxxxxxx xxxxx,

1. xxxxx xxxx plátcem,

2. xxxxx xxxx xxxxxxxx jedinou xxxxxxxx osobou x

3. x jejíž xxxxxxxx xxxxxxxxx tato fyzická xxxxx jako xxxxxxxxxx,

x) xxx xxxxxxxx, splynutí xxxx rozdělení xxxxxxxx xxxxxxx, jestliže je xxxxxxx,

x) při xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xx plátcem, xxxx

x) xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx skupiny x xxxxxx xxxxxxxx člena xxxxxxx.

§79x

(1) Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxx (xxxx jen "xxxxx, která má xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx") xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx podle §106 xxxx. 4 xxxx §106b xxxx. 2 písm. x) xxxx xxxxxx uplatněný xxxxxxx daně u xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xx nárok xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, x xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx plnění, x xxxxx xx xxxxxx vznikl xxxxx xx xxxxxxx xxxx, xx xxxxxx 1 xxxx xx dni xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xx osoba, xxxxx xx nárok xx xxxxxxx částky, xxxxx x xxxxxxx období xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxx částky xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxx, které xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx, xxx xx xxxxx plátcem.

(3) Nárok xx xxxxxxx částky xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx přiznání xx xxxxxxxxx období, x němž xxxx xxxxx, xxxxx má xxxxx xx vrácení xxxxxx, registrace xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx skončení období xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 nebo 2. Xxxx-xx x xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 uplatněn, xxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx daňové xxxxxxxx nelze xxxxx xxxx xxxxxxxxx období xxxxxxxxxxx x odstavci 1 xxxx 2.

(5) Xxxxxxx-xx v důsledku xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx částky xxxxx xxxxxxxx 1 vratitelný xxxxxxxxx, vrátí xxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx do 30 xxx od xxxxxx xxxxxxxx.

(6) Xxxxx, která xx xxxxx na xxxxxxx xxxxxx, je xxxxxxx xxxxxxxxx.

§79x

(1) Xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx zdanitelného xxxxxx, xxxxx

x) za xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxx,

x) xx xxxx xx xxxxxxx zdanitelné xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx x jeho xxxxxx,

x) xxxxxxxxx podmínky xxx xxxxxx xxxxx §74a xxxx. 1 x

x) xx konce xxxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxx 3 xxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx ve xxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, x xx nejvýše xx xxxx původně xxxxxxxxxxx odpočtu. Pokud xxx odpočet xxxx xxxxxx xxxxx §79a xxxx 79b, vychází xx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x odpočtu xxxx xxxxxxxxx xxxxx §79a xxxx 79b.

(3) Xxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx; xx xxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxxx pozůstalost xxx xxxxxxxx registrace xxxxxxxxx xxxxxx podle §106 xxxx. 6 xxxx. b), xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx ekonomické xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxx, který xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xx oprávněn xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xx 3 xxx xx xxxxxxx registrace xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxx jeho xxxx, a to

a) x dodatečném xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx registrace x

x) xx xxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx úplaty xxxx xxxx části xx zdanitelné xxxxxx, xxxxxxx xxxx xx xxxx původně xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Dlužník, který xxxxxxx snížení xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 1 nebo xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 4, xx xxxxxxx předložit xxxx xxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx změn xxxxxxx xxxx obsahující xxxxx x přijatém xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx změnách. Xxxxxx musí xx xxxxxx ke každé xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx alespoň

a) xxxxxxxx věřitele,

b) xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx vztahující se x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, a xx

1. xxx xxxx xxxxxxxxxxx,

2. xxxxxx xxxx x xxxxx daně,

3. xxx xxxxxxxxxx,

4. xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx dokladu a

5. xxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx opravy xxxxxxx xxxx podle §74 xxxx 74a xxxxxx xxxxx podle §45 odst. 1 xxxx. x) x x) xx x),

x) xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x

x) den x xxxx xxxxxxxxx poskytnuté xxxxxx.

§79x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 355/2021 Xx. x účinností xx 1.10.2021

Xxx 11

Xxxxxxx daně

§80

Vracení xxxx osobám požívajícím xxxxx a xxxxxx

(1) Xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx výsad a xxxxxx podle xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx právního řádu55) (xxxx jen "xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx"), rozumí:

a) diplomatická xxxx x konzulární xxxx, s xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxxxx xxxx"), xxxxxxxxxxxx xxx Xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx mezinárodní xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx56) xxxxxxxxxxxx xxxxx57) xx xxxxxx x xxxxxxxx, x výjimkou člena xxxxxxxxxx personálu a xxxxxxxx služební osoby, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx Xxxxxx republiku x nemá xxxxx xxxxxx x tuzemsku,

e) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx sídlem x xxxxxxxx nebo zastoupení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x tuzemsku, xxxxx xxxx místo xxxxxx x xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx občanem Xxxxx xxxxxxxxx, pokud xx xxxxxx přidělen x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx funkcí x xxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxxxx cizího xxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx mise xxxxxxxxxxxx xxx Českou xxxxxxxxx x xxxxx nemá xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx,

x) xxxx rodiny xxxxx uvedené x xxxxxxxxx x) x x), xxxxx x xx xxxx ve xxxxxxxx hospodařící xxxxxxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx, dosáhl věku 15 xxx, xxxx xxxxxxx občanem České xxxxxxxxx a je xxxxxxxxxxx Ministerstvem zahraničních xxxx; společně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx společenství xxxxxxxxx xxxx, xxxxx spolu xxxxxx xxxx x xxxxxxxx uhrazují náklady xx xxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx Evropské xxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx x odstavci 1 xx xxxxx xxxxxxxxx xxx, xxxxx cena xx zdanitelné xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx dni xxxxxxx xx jednom xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 6 je xxxxx xxx 4&xxxx;000 Kč, xxxxx mezinárodní smlouva xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx nevyplývá xxxx xxxxxx; tato xxxxxx se xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx pro osobní xxxxxxxxx, telekomunikačních služeb xxxx služeb spojených xx xxxxxx a xxxxxxx komunálních odpadů, x xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx, xxxxx, xxxxxxx xxxxx xxx výrobu xxxxx. Daň zaplacená x cenách zboží x služeb (dále xxx "xxxxxxxxx xxx") xx xxxxx:

x) xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 písm. x), xxxxx má xxxxx x tuzemsku, x xxxx osobě xxxxxxx x odstavci 1 xxxx. d) a xxxxxx její xxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x) xx xxxxxxx xxxxxxxx vzájemnosti, xxxxxxxxx x xxxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxx daň xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx v xxxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxx. x), xxxxx xx sídlo x xxxxxxxx, ale xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxx 3&xxxx;000&xxxx;000 Xx xx kalendářní xxx, x xxxxxxxx xxxx zaplacené v xxxx osobních automobilů x xxxx zboží x xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx nemovitých xxxx xxxxxxxxxxxxx xx x tuzemsku, členu xxxxxxxxxxxx mise xxxx xxxxxxxxxxxx úřadu xxxxxxxxx x odstavci 1 xxxx. x), xxxxxxxxx xx výše 100 000 Xx za kalendářní xxx, s výjimkou xxxx xxxxxxxxx x xxxx osobních xxxxxxxxxx, x členům xxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x), xxxxxxxxx xx výše 100&xxxx;000 Xx xx xxxxxxxxxx xxx, x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x), která xx xxxxxxxxxxxx pro Xxxxxx xxxxxxxxx, ale xx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx, maximálně xx xxxx 250&xxxx;000 Xx xx xxxxxxxxxx xxx,

x) xxxxx xxxxxxx x odstavci 1 xxxx. d), která xx xxxxxxxxxxxx xxx Xxxxxx xxxxxxxxx, xxx xx xxxxx xxxxxx xxxx území tuzemska, xxxxxxxxx xx xxxx 10&xxxx;000 Xx xx xxxxxxxxxx xxx,

x) osobě xxxxxxx x odstavci 1 písm. x) x c), xxxxxxxxx xx xxxx 500 000 Xx xx xxxxxxxxxx xxx, x výjimkou xxxx zaplacené v xxxx osobních automobilů x ceně xxxxx x služeb poskytnutých x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx, nestanoví-li xxxxxxxxxxx smlouva jinak,

f) xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x), xxxxxxxxx xx xxxx 100&xxxx;000 Xx xx xxxxxxxxxx rok, x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x ceně xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx mezinárodní xxxxxxx xxxxx, a xxxxxx xxxx rodiny xxxxxxxx x odstavci 1 xxxx. x), xxxxxxxxx xx výše 100&xxxx;000 Xx xx xxxxxxxxxx xxx, x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxx xx xxxxxxx xxxx xx uplatní xxxxxxx

x) xxxxxxxx přiznání x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx pro xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxx. x) až x) x xxx, že xxxx přiznání xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, nebo

b) xxxxxxx x vrácení xxxx pro osoby xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x).

(4) Xxxxxxxxxxxx zahraničních xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx, xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx daňového xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx nedílnou xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxxxxxx nárok xx xxxxxxx zaplacené xxxx vzniká xxxxx xxxxxxxxxx výsad a xxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxxxx ve xxxxxxxxxx období, xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Nárok xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x) xx x) xxxxxx, xxxxx není xxxxxxxx xx 31. xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxx xx kalendářním xxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxx xxxx subjektu Xxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx není xxxxxxxx xx 31. xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, který xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xx uskutečnilo zdanitelné xxxxxx. Osoba požívající xxxxx a xxxxxx xxxxxxx x odstavci 1 písm. x) xx c) a x) xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx za xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxx xx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxxxx výlučně xxx xxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 písm. d) xx x) má xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx za xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xx podmínky, xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx vlastní xxxxxxx x xxxxxxxx.

(6) Xxxxx na xxxxxxx xxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxx, který xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 povinen xxxxxxxx x těmito xxxxxxxxxxxx:

x) xxxxxxxx xxxxx xxxx jméno, xxxxxxx xx xxxxx x xxxxx xxxxxx, který xxxxxxxxxxx zdanitelné plnění,

b) xxxxxx identifikační xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx plnění,

c) jméno xxxxx, pro xxxxxx xx uskutečňuje xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxxx plnění,

e) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx,

x) xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxx x základ xxxx,

x) xxxx xxxx,

x) výši xxxx xxxxxx daně xxxxxx.

(7) Xxx pořízení xxxxxxxx automobilu se xxxxx xx vrácení xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 6 x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx.

(8) Xx xxxxxxxxx xxxx xxxx, xxxxx se xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výsad x xxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxx, která xx xxxx vypočtena, xxxxx by xxxxxx xxxxxxxxxx xxx tuto xxxxx nebylo xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx §68 odst. 9.

(9) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xx x osoby požívající xxxxx a imunit xxxxxxx v odstavci 1 xxxx. x) xx x) xxxxxxxxxx xxxxx x u xxxxx požívající xxxxx x xxxxxx xxxxxxx x odstavci 1 xxxx. x) xx x) xxxxxxxxxx čtvrtletí. Xxxxxx xxxxxxxx se xxxxxx xxxxxx za xxxxxxxxx období, x xx xxxxxxxx první xxx následujícího zdaňovacího xxxxxx x xxxxxxxxxx xx 31. xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx, xx které se xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx o xxxxxxx xxxx lze xxxxx xxxxxx za xxxxxxxxxx xxx, x xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx.

(10) Xxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx přiznání nebo xxxxxx x vrácení xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxx:

x) diplomatická xxxx, xxxxxxxx mise a xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx příslušnému xxxxx xxxxxx xxxxx x tuzemsku,

b) xxxx xxxxxxxxxxxx mise, xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx se xxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxx xxxxx jejich rodiny, xxxxxxxx daňové xxxxxxxx xxxxxxx daně xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx uvedených x xxxxxxx x),

x) xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx daně xxxxx svého sídla x xxxxxxxx; xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx o xxxxxxx daně xxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxx daně xx místně xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx město Prahu,

d) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx organizace xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx,

x) úředník xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx člen xxxx xxxxxx xxxxxxxx daňové xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx příslušnému xxxxx xxxxxx místa xxxxxx x České republice,

f) xxxxxxxxxxxx mise nebo xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x), včetně jejich xxxxx xxxxx odstavce 2 písm. x), xxxxxxxx xxxxxx přiznání Xxxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxx xxxxx Xxxxx.

(11) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx vrácení xxxx x zboží xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxx zboží xxxxxxxx nárok na xxxxxxx daně xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx podle §84.

(12) Rozsah xxxxx xxxxxxxxxxxx se x xxxxxxxx xxxxxxxx automobilů x tuzemsku, u xxxxx byla vrácena xxx, a x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx, xxxxxx množstevních xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx, xx kterou xxxxx xxx xxxx osobní xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, zapůjčeny, xxxxxxxxx, xxxxxxx nebo xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxx vzájemnosti x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx, x xxxx se xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výsad x xxxxxx x cizím xxxxx. Podmínkou pro xxxxxxxxx nároku xx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxx x xxxxxx členského xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vozidel.

(13) X případě, kdy xxxxxxx vzájemnosti nelze xxxxxxxx, xx stanovují xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx pro osobu xxxxxxxxxx výsad a xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, za xxxxxxx xx u xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx daň xxxx je pořízení xxxxxxxx automobilu x xxxxxx xxxxxxxxx státu xxxxxxxxxx od daně xxxxx:

x) osoba uvedená x odstavci 1 xxxx. a) až x) xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxx xx vrácení xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx s nárokem xx xxxxxxxxxx od xxxx osobní automobily x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx uvedená v xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx v xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx x jiného členského xxxxx s nárokem xx osvobození od xxxx x xxxxxxxx:

1. xxxxxxxxxxx, nuncius xxxx xxxxxxx mise x xxxxxxxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx 1 xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx, že xx doprovázen xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx věcí,

2. xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxxxxx plus 1 xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx, xx je xxxxxxxxxx členem xxxxxx xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx,

3. xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x) může x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx daně xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx státu x xxxxxxx na xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x množství xxxxxxxxxx x xxxxxxx x), xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx nestanoví xxxxx,

x) xxx se xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx daně xx xxxxxxxx, xx

1. xxxx přidělena xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx značka xxxxx xxxxxxxx předpisu upravujícího xxxxxxxxxx xxxxxxx x

2. xx dobu 24 xxxxxx ode xxx xxxxxxxxxx osobního automobilu xxxxxx pronajat, xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxx xxxx vyřazen xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxx x porušení xxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxx d), musí xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx

1. xxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxx poměrnou xxxx xxxxxxx daně xx 30 dnů xxx xxx xxxxxxxx porušení xxxxxx xxxxxxxx, nebo

2. xxx osvobození xx xxxx podat daňové xxxxxxxx s xxx, xx xxxx přiznání xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, xx 25 xxx xxx xxx, kdy x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx e) postupuje xxxxx písmena x), xxxxxxxx výše xxxxxxxxx xxxxxx xxxx výše xxxx xxxxxxx části xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x 24 xxxxxxx xxxx,

x) xxxxx osoba xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. d) nebo x) předčasně xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx, postupuje xxxxx xxxxxxx x) x tím, xx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx části xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx 24 xxxxxxx xxxx,

x) pokud osoba xxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxx. d) xxxx x) xxxxxx xxxx xxxxxxxx pobyt x tuzemsku do 6 xxxxxx ode xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx značky xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) x xxx, xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx,

x) xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 písm. x) xxxx e) nemusí xxxxxxxxxx xxxxx písmen x) xx g) xx xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx jinou xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx.

§80x

Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx tuzemsko

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, jíž xx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx x tuzemsku xxxxx xxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx na xxxxxxx xxxx za xxxxxxxxx xxxxx x služby x xxxxxxx xxxxxxxx x příslušné mezinárodní xxxxxxx, xxxxx je xxxxxxx xxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx uvedených.

(2) Xxxxx xx vrácení xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx daně x xxx, že xxxx xxxxxx xxxxx podat xxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx nejdříve po xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx však xx 31. xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxx xx kalendářním roce, xx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xx vrácení xxxx xxxxx xxxxxxx x odstavci 1 xxxxxx.

(4) Osobě xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xx vrací xxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxx, xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx včetně xxxx zaplacená xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx 4 000 Xx, x výjimkou xxxxxxxx pohonných hmot xxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxx xx xxxxxxx xxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx je xxxxxx uskutečňující xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxxx. Xxxxxx xxxx xxxxxxxxx tyto xxxxx:

x) xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx plnění,

b) xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) označení xxxxx, xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx plnění xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx x xxxxxxx zdanitelného plnění,

e) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx,

x) xxx xxxxxxxxxxx zdanitelného xxxxxx,

x) xxxxxx xxxx,

x) xxxxx xxxx,

x) xxxx xxxx uvedená v xxxxx xxxx,

x) xxxx xxxx včetně xxxx xxxxxx.

(6) Pro osobu xxxxxxxx v odstavci 1 xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx Xxxxxxxx úřad xxx xxxxxx xxxxx Xxxxx.

§81

Xxxxxxx daně x xxxxx zahraniční xxxxxx

(1) Xxxxx xxxxxxxxxxx smlouva, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pomoc xx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx být hrazena xxx, má osoba, xxxxx xxxxxxx daň xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx daně, x xx xx xxxxxxx xxxxxxx. Xxx xx xxxxxxx u xxxxxxxx x projektů xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx Evropské xxxx x výjimkou xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxx xx xxxxxxx xxxx xx rovněž xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx o xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pomoci nebo x xxxxxxxxxx xx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx výzkumu x xxxxxx59a), xxxxx podle xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx být xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxx daně.

(3) Xxxxx, xxxxx žádá o xxxxxxx daně (xxxx xxx "xxxxxxx"), xxxx x žádosti x xxxxxxx xxxx uvést xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxx ke xxxxx x sídlo, xxxxxxxxx místo xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxx identifikační xxxxx. Xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, s xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xx území Xxxxxxxx unie xxxxx xxx místo xxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxx, xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx v xxxxx xxxxxxxx xxxxx; xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xxx hlavní xxxxx Xxxxx.

(4) Žádost o xxxxxxx xxxx musí xxx doložena

a) daňovými xxxxxxx xxxx xxxxxxx x prodeji xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) dokladem x xxxxxxxxx daně,

c) xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x o xxx, že xxxxxxxxx xxxxx nebo poskytnutá xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, které xxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx k vystavení xxxxxxxx potvrzení xxxxxxxxx.

(5) Xx dokladu x xxxxxxx zboží xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx plnění, xxxxxxx xxxxx

x) xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxx xx xxxxx x xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx plnění,

b) xxxxxx identifikační číslo xxxxxx, který uskutečňuje xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx pobytu xxxxx, xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx uskutečňuje,

d) xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx daňového xxxxxxx,

x) xxx uskutečnění zdanitelného xxxxxx,

x) xxxxx xxxx x základ daně,

h) xxxx daně,

i) xxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx.

(6) Xxxxx xx xxxxxxx xxxxx, které xxxxxxx x nakoupeného xxxxx xxxx poskytnuté xxxxxx xxxxxxxxx přiznat xxx, xxxxxx xxxxxx x vrácení daně xxxxxxxx x nákupu xxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx přiznat xxx z xxxxxx xxxxxx.

(7) Xxxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxx x jiného xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx, xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx x vrácení xxxx, xxxxx xxx za xxxxxxxxx zboží xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx pomoci xxxxxxxxx. Nárok xx xxxxxxx xxxx xx x xxxxxx, který xx prospěch xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx zdanitelné xxxxxx x xxxxxxx xxx, pokud xxxx xxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx daně. X xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx o vrácení xxxx doklad o xxxxxxxxx daně, xxx xxxx xxx x xxxxxxx o vrácení xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx státu xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx, xx tyto xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx vrácení xxxx xxxxxx.

(8) Xxxxx xx vrácení daně xxx uplatnit xxxxxxx xx 15 xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, ve kterém xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx. Pokud není xxxxx xx vrácení xxxx uplatněn xx xxxx xxxxx, nárok xxxxxx.

(9) Pokud xxxxxx xxxx uplatní xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 8, neuplatní xxxxx xx odpočet xxxx xxxxx tohoto xxxxxx.

§82

Vracení xxxx plátcům x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Plátce, xxxxx xx sídlo nebo xxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xx nárok na xxxxxxx xxxx xx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx, ve xxxxxx x xxxxxx pro xxxxxxx xxxx neměl xxxxx ani xxxxxxxxxx, x xx xxxxx xxxxxxxx stanovených tímto xxxxx xxxxxxxx státem. Xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx plnění xxxxxxxxx v §72 xxxx. 8, xx xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxx.

(2) Podmínkou xxx xxxxxxx daně x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx daně xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx portálu xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx finančním xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx x xxxxxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx místně xxxxxxxxx správce daně xx 15 xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x přidělení xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx finančním xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx uznávaným xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x ověřenou xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx lze přihlásit xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxx o xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx 30. září xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx po xxxxxx pro xxxxxxx xxxx. Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx elektronického xxxxxxx.

(4) Pokud xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx daně xxxxx xx změně xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §72 xxxx. 8, xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx, x xxxxxx požádal nebo xxxxx xxx xxxx xxxxxxx. Xxxxxx provede x xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx roce xxxxxxxxxxxx po xxxxx xxxxxx xxx vrácení xxxx xxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx nepodá, xxxxxxxx opravu x xxxxxxxxxxx prohlášení xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Žádost x xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx jinému xxxxxxxxx státu, pokud xxxxxxx x xxxxxx xxx vrácení daně xxxxxxxxxxxx pouze xxxxxx xxxxxxxxxx od xxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx nebo xxx xxxxxx xxxxxxxx x dani xxxxx §6 xxxx. 1 x xxxx xxx xxxxxx nepovinnou x xxxx. Xxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxx daně bude xxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(6) Okamžikem xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 5 xx xxxxxx xxxxxxx odeslání xxxxxxxx xx formě xxxxxx xxxxxx xx elektronickou xxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx x vrácení xxxx xxxxxxxxxxxxxxx elektronického xxxxxxx.

Xxxxxxx daně x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx v xxxxx xxxxxxxx xxxxx

§82x

(1) Xxxxx na vrácení xxxx xx xxxxxx x plnění x xxxxxx xxxxxx v xxxxxxxx xx osoba xxxxxxx k dani, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx k xxxx x xxxxx členském xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxx vrácení xxxx

x) xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx x

x) neuskutečnila dodání xxxxx ani poskytnutí xxxxxx s xxxxxx xxxxxx v tuzemsku, x xxxxxxxx

1. xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx daně xxxxx §51, 66, 68 xxxx 69,

2. xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, u xxxxxxx byla xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx, xxxxx byla xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx,

3. plnění xxxxx §17, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, nebo

4. xxxxxxxxx xxxxxx, xx které xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx správního xxxxx.

(2) Nárok xx xxxxxxx xxxx může xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, za xxxxx má xxxxxx xxxxx xx odpočet xxxx x tuzemsku. Xxxxx osoba xxxxxxxxxxxx x xxxx v xxxxx členském xxxxx xx nárok na xxxxxxx xxxx v xxxxxxx xxxx, xx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxx poměrné výši.

(3) Xxxxx xx vrácení xxxx se nevztahuje xx xxxxxx xxxx, xxxxx xxxx uplatněny

a) x xxxxxxx s xxxxx xxxxxxx,

x) x xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx daně xxxxx §19, 64 xxxx §66 xxxx. 2 písm. b).

(4) Xxxxx xxxxxxxxxxxx k xxxx uplatní nárok xx vrácení xxxx x přijatého zdanitelného xxxxxx x členském xxxxx, x xxxx xx xxxxxxx její xxxxx. Je-li xxxxxxxxxx xxxxxx přijato provozovnou, xxxxxxx osoba xxxxxxxxxxxx x dani xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxx xx umístěna xxxx provozovna. Xxxxx xx xxxxxxx xxxx xx uplatní podáním xxxxxxx o vrácení xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxx x xxxxxxx daně xxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx pro účely xxxx x přidané xxxxxxx žadatele,

b) obchodní xxxxx xxxx jméno, xxxxx, místo xxxxxx xxxxxxxx,

x) obchodní xxxxx xxxx jméno, xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx niž xx xxxxx pořízeno xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx,

x) období xxx xxxxxxx xxxx, xx xxxxx xx xxxxxx o xxxxxxx xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx o xxx, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx v odstavci 1 písm. c),

h) xxxxx x xxxx, xxxxxx xxxx XXXX, XXX, xxxxx vlastníka xxxx x xxxx xxxx,

x) za xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx doklad xxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx:

1. daňové xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx-xx o xxxxx xxxxx,

2. obchodní firmu xxxx xxxxx, xxxxxxx xx xxxxx a xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

3. xxxxxxxxx xxxxx daňového xxxxxxx,

4. xxx uskutečnění xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

5. xxxxxx xxxx a xxxx xxxx v xxxxx xxxx,

6. celkovou xxxx xxxxxx xx vrácení xxxx x xxxxx xxxx,

7. xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx procentní xxxxx,

8. xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx podle xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 6.

(6) X xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxx být xxxx xxxxx nebo xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx:

1 uhlovodíková xxxxxx,

2 xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

3 xxxxxx související x dopravním xxxxxxxxxxx (xxxx xxx xxxxx x xxxxxx uvedené xxx xxxx 1 x 2),

4 xxxxx x xxxxxxxx poplatky,

5 xxxxxxxx výlohy, xxxx xxxxxxxxx xxxxxx v xxxx, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx,

6 xxxxxxxxx,

7 xxxxxxxxx, nápoje x xxxxxxxxxxx služby,

8 xxxxxxx xx veletrhy a xxxxxxx,

9 xxxxxx xx xxxxxxx zboží, zábavu x xxxxxxxxxxxx,

10 xxxx.

(7) Xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx kopií xxxxxxxx dokladu xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx zboží, pokud xxxxxx daně převyšuje xxxxxxxxxx částky 250 XXX u xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx ekvivalent xxxxxx 1 000 XXX x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx přijatých xxxxxx.

(8) Xxxxxx xxx vrácení xxxx, xx xxxxx xxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxx kalendářní xxxxxx, případně xxxxxx xxxxxx xxx tři xxxxxx, xxx-xx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxx daně xxxxxxx x xxxxxxx o xxxxxxx xxxx xxxxx xxx nižší, xxx xx xxxxxxxxxx částky

a) 400 EUR xx xxxxxx kratší xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx, xxx xx xxxxxx xxx xxx xxxxxx, xxxx

x) 50 EUR xx xxxxxx jednoho xxxxxxxxxxxx roku nebo xxxxxx kratší než xxx xxxxxx, xxx-xx x zbytek xxxxxxxxxxxx xxxx.

(9) Pro xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx přepočet částky xxxx x XXX xx xxxxxx měnu xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxx, xx nějž xx xxxxxx o xxxxxxx xxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx se zaokrouhlí xx xxxx xxxxxx xxxx.

(10) Xxxxxx x xxxxxxx xxxx xx xxxxxx nejpozději xx 30. září xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxx, jinak xxxxx xxxxxx. Žádost x xxxxxxx xxxx se xxxxxxxx xx xxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx údaje xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 5.

(11) V žádosti x xxxxxxx xxxx xx dané xxxxxx xxx vrácení xxxx xxx xxxxxxxx nárok xx xxxxxxx xxxx, xxxxx v tomto xxxxxx pro xxxxxxx xxxx

x) xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx dokladu xx přijaté zdanitelné xxxxxx, jichž xx xxxxx na xxxxxxx xxxx týká, a xx xxx den, xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) nastal xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx dovozu xxxxx.

(12) Xxxxxx x xxxxxxx daně xx xxxx vztahovat i xx xxxxxx xxxxxxx xxxx daňové xxxxxxx xxx xxxxxx zboží, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x předchozích žádostech x vrácení xxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxx

x) týkají xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxx x vrácení xxxx xxxxxxxx, nebo

b) k xxxxxxxx xxxxxxxxxxx plněním xxxxxxx do dispozice xxxxxxxx xx x xxxxxx xxx vrácení xxxx, ke xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx daně vztahuje.

(13) Xxxxx po xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx xx výši xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x částečné xxxx, xxxxxxx osoba xxxxxxxxxxxx x xxxx x xxxxx členském xxxxx xxxxxx částky xxxx, o xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxx vrácena. Xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx o xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx daném xxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxx pokud v xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx x samostatném xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xx-xx podáno xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxx daně.

§82b

(1) Správcem daně xxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx v xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx Xxxxxxxx úřad pro xxxxxx město Prahu.

(2) Xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx žadateli xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx, xxxxx a xxxxxxxxxx xx věci xxxxxxx daně xxxxx xxxxxxxxxxxx x dani x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx odeslání xxxxxx xxxxxx xx uvedenou xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxx neprodleně xxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxx xxxx.

(4) Xxxxxxx xxxx si xxxx xx 4 xxxxxx xxx dne xxxxxxxx xxxxxxx x vrácení xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, a xx xx žadatele, xxxxxxxxxxx xxxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxx xxxx jiné xxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx do 1 měsíce xxx xxx xxxxxxxx výzvy x xxxxxxxx xxxxx. Xxxxx má xxxxxxx xxxx pochybnosti o xxxxxxxxxx konkrétního xxxxxx, xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx daňového dokladu, x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx v §82a xxxx. 7.

(5) Xxxxxxxxxx x vrácení xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx 4 xxxxxx xxx dne xxxxxxxx žádosti o xxxxxxx xxxx. X xxxxxxx, xx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 4, xxxxxx xxxxxxx daně xxxxxxxxxx xx 2 měsíců xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx neobdrží xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx 2 měsíců xxx xxx, kdy xxxx xxx xxxxxxxxxx údaje xxxxxxx. Xxxxx xxx xxxxxxxxxx o xxxx xxxxxxx x vrácení xxxx xxxx xxxx xxxxx v případě xxxxxxxx si xxxxxxxxxxxx xxxxx však xxxxxxxx xxxxx xxx xx 6 měsíců xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx daně, xxxxxxxxx xxxx xxxx 8 xxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx žádosti x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxx být xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx lze xxxxx xxxxxxxx.

(7) Xxxxxxx-xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, vrátí xxx xxxxxxx xxxx žadateli xx 10 pracovních xxx xx uplynutí xxxxx xxxxx xxxxxxxx 5, x to xx účet xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx daně. Vratitelný xxxxxxxxx xx xxxxx x tuzemsku nebo x jiném členském xxxxx. Xxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx, xxxxx xx veden v xxxxx xxxxxxxx státě, xxxx poplatky za xxxxxx vratitelného přeplatku x xxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxxxxx u xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x účtu je xxx, kdy xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxx.

(8) Xxxx-xx xxxxxxxx lhůta xxx xxxxxx vratitelného xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 7, xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx uhradí xxxxxxxx xxxx podle daňového řádu. Správce xxxx xxxxx xxxxxxxx úrok xx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx nárok na xxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx údaje xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 5 xxxx dokud xxxxxxxxxxx xxxxxxx, které xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx §82a odst. 7.

(9) V xxxxxxx, xx xxxxxxx daně xxxx xxxxxxxx podvodně xxxx jiným xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx vrátit xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx částku x xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx vyplacené xxxxxx; xxxxxxxxx uhradit xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxx, x xxxxxx, xx xxxxx xx xxxx xxx vrácena, xx stala nebo xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx daně. Xxxx xx počítá ve xxxx, xxxx by xxx x xxxxxxxx x xxxxxxx daně, xxxxxxxxxx se za xxxxx dobu xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(10) O xxxxxxxxxx xxxxxx neoprávněně vyplacenou xxxxxx x xxxxxxxx xxxx podle xxxxxxxx 9 xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxx současně xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx přiznané částky. Povinnost xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo v xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx 3 let xxx dne doručení xxxxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxx nárok xx xxxxxxx xxxxxx daně, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx jiným xxxxxxxxxxxx způsobem. Xxxx-xx xxxxxxxxx jinak, neoprávněně xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx jako daň xxxxx daňového řádu.

§83

Xxxxxxx daně zahraničním xxxxxx

(1) Xxxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx, pokud x xxxxxx, xx xxxxx žádá x xxxxxxx xxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxx tato xxxxxx:

x) xxxxx zboží,

b) xxxxxx xxxxxxxxxx xx daně xxx xxxxxx xx xxxxxxx daně,

c) plnění xxxxx §69,

x) xxxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxx přiznat xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxx xx xxxxxx poskytnuto, xxxx

x) vybrané plnění, xx které xx xxxxxx xxxxxxxx režim xxxxxxx správního místa.

(2) Xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx se x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx režim xxxxxxx správního xxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxx 3, 9 x 10.

(3) Xxx xx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx vzájemnosti. Principem xxxxxxxxxxx xx rozumí, xx stát, xx xxxxxx xx zahraniční xxxxx sídlo, nevyměřuje xxx z xxxxxxx xxxxxxx nebo obdobnou xxxxxxxxxx xxx ze xxxxxxxx, xxxx xxxxx xx xxxxxx daň xxxxxxx, xx osobě xxxxxxx x xxxx xx xxxxxx v xxxxxxxx ve xxxx xxxxxxx daně xxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx být xxxxxxxxxx osobou xxxxxxxx x xxxxx a xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, za xxxxx xxxx xxx plátcem xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx.

(4) Xxxxx xx vrácení xxxx xxxxxxxxx zahraniční xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxx xxxxx Xxxxx na xxxxxxxxx předepsaném Ministerstvem xxxxxxx x tím, xx xxxx žádost xxxxx podat xxxxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx

x) doložit xxxxxxxx xxxxxxx, které xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx zboží xx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx,

x) doložit xxxxxxxxxx, že xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x dani x xxxxxxx hodnoty xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xx třetí xxxx, xxxxx xxxxxxx příslušný xxxx xx správě xxxx x xxxx, xxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, toto xxxxxxxxx nesmí být xxxxxx xxx 1 xxx xx xxxx xxxxxx,

x) doložit písemným xxxxxxxxxxx, xx v xxxxxx, xx xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxx, xxxxxxx podmínky xxxxxxxxx x odstavci 1.

(6) Období xxx xxxxxxxxx vrácení xxxx xxxx zahrnovat xxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx měsíce x xxxxxxxxxxx xxxx, xxx ne xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx. Xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx být xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxx x případě, xx xx xxxxx x zbývající xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxx x xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx roku xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx zboží, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx týkají xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, které xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx x xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx lze xxxxx nejpozději do 30. června následujícího xxxxxxxxxxxx xxxx, jinak xxxxx xxxxxx.

(7) Xxxxxxx xxxx může xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx vydaného xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xx kterém xx xxxx xxxxx xxxxx, xx xxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx všeobecná daň xx spotřeby xxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx.

(8) Správce xxxx xxxxx schválenou xxxxxx xx xxxx xxxxxxx x žádosti x xxxxxxx daně. Xxxxxxxxx xxxxxx se vrací x tuzemsku xxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx. Xxxxx xx xxxxxxxxx částka vrácena x jakémkoli xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxx schválené částky xxxx k tíži xxxxxxxxxx xxxxx.

(9) Daň xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx

x) nejméně 7 000 Xx xx xxxxxx xxxxxx xxx jeden xxxxxxxxxx xxx, xxx xx kratší xxx 3 xxxxxx, nebo

b) xxxxxxx 1&xxxx;000 Kč xx období jednoho xxxxxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxx xxxxxx xxx 3 xxxxxx, xx-xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.

(10) Xxxxx zboží x xxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx, xxxx:

x) xxxxx x xxxxxx poskytované xxx xxxxxx spotřebu,

b) xxxxxxxx náklady, xxxxxxx xx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx osoby,

c) xxxxx x xxxxxx xxxxxxx s reprezentací xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) taxislužba,

f) pohonné xxxxx.

(11) V xxxxxxx, xx xxxxxxx daně xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, je xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx vrátit xxxxxxxxxxx vyplacenou částku x xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xx xxxxx xxx xx xxxxxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(12) O povinnosti xxxxxx neoprávněně xxxxxxxxxx xxxxxx x zaplatit xxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx daně xxxxxxxxxx, ve xxxxxx xxxxxxxx původní rozhodnutí x xxxxxxx daně xxxxx, xxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx výši xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo v xxxxxxxxx výši xxxxxx xxxxxxxxx 3 xxx xxx dne oznámení xxxxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxx nárok xx xxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx bylo xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx jiným xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxx daňového řádu.

§84

Xxxxxxx xxxx fyzickým xxxxxx xx třetích xxxx xxx vývozu xxxxx

(1) Nárok xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x ceně xxxxx xxxxxxxxxxx v tuzemsku xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx

x) xxxx xxxxx xxxxxx xx území Xxxxxxxx unie x xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx nebo xxxxx xxxxxxx totožnosti, xxxxx xxxxxx za xxxxxx Česká republika,

b) xxxxxxxxxxxxx ekonomickou xxxxxxx x xxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx").

(2) Xxxxx xx xxxxxxx daně zahraniční xxxxxxx osobě xxxxxxx, xxxxx

x) nakoupené zboží xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx jednomu xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx vyšší xxx 2&xxxx;000 Xx,

x) xxxxxxxxx zboží podle xxxxxxx b) xx 3 xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx konce kalendářního xxxxxx, ve xxxxxx xx uskutečnilo zdanitelné xxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx, které xxx odnést.

(3) Xxxxxxxxxxx xx povinen xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx fyzické xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x prodeji xxxxx xx 2 xxxxxxxxxxxx x tím, že xx xxxxxx xxxxx xxxx "VAT REFUND" x na xxxxxx xxxx "COPY"; doklad x prodeji zboží xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx údaje:

a) xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxx ke jménu x xxxxx plátce, xxxxx uskutečňuje xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, který xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx plnění,

c) xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxxx plnění,

d) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx,

x) xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxx a xxxxxx xxxx,

x) xxxx xxxx,

x) xxxx xxxx xxxxxx daně celkem,

i) xxxxx x xxxxx xxxxxx zahraniční fyzické xxxxx, xxxxx toto xxxxx xxxxxx.

(4) Nárok xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x těchto xxxxx xxxxx:

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx,

x) alkoholické xxxxxx,

x) potraviny x xxxxx xxxxx uvedené xxx kódem xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx 01 až 21.

(5) Celní xxxx xxxxxxx splnění podmínek xxxxx xxxxxxxx 2 xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx o prodeji xxxxx, nebo elektronicky. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx z xxxxx Xxxxxxxx unie.

(6) Xxxxx na xxxxxxx xxxx xx uplatňuje x xxxxxx, který xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx, který xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, je xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx fyzické osobě xxxx jiné xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, že jedná xxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxx xxxxx nebo první xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x xxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx odstavce 2 xxxx celním úřadem xxxxxxxxx elektronicky.

(7) Xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx za zdaňovací xxxxxx, ve xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xx 3 let xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx vyhotovení xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx&xxxx;xxxx xxxxxxxxx x xxx, xx splnění xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxx povinen xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx v §35 xxxx. 2.

(8) Xxxxx xx vrácení xxxx xxxxxxxxxx fyzické xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx dokladu x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxx, že xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx odstavce 2 bylo xxxxxx xxxxxx potvrzeno xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx předloženo xx 6 xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx kterém xx uskutečnilo xxxxxxxxxx xxxxxx.

§85

Xxxxxxx daně xxxxxx xx zdravotním postižením

(1) Xxxxx se zdravotním xxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx zaplacené xxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxx účely xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx fyzická osoba, xxxxx xxx rozhodnutím xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx plnění x xxxxxxxx.

(3) Xxx xx xxxxx za xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx nebo xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx 5 xxx xx xxxxxxxx xxxx 100 000 Kč. Xxx xxx vrátit xxxxxxxx xxxxxxxx po xxxxxxxx xxxx xxx xxx dne xxxxxxxxxxx xxxxxxx daně.

(4) Nárok xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx podle odstavce 3 může osoba xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx nejdříve za xxxxxxxxxx měsíc, ve xxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxx uskutečnilo.

(5) Daň xxx osobě xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx odstavce 3, x to xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2.

(6) Xx-xx xxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dodáno ojeté xxxxxxxx vozidlo, může xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx §90. V xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxx na xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx při xxxxxxxxx xxxxxxxxxx režimu xxxxx §90.

(7) Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx daně xxxx osoba se xxxxxxxxxx postižením uplatnit xxxxxxxxxx xx 3 xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx měsíce, ve xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx příspěvku na xxxxxxxx pomůcku xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx poskytování xxxxx osobám se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx od konce xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, x xx xx toho xxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(8) Xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, která xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx daně xxxxx xxxxxxxx 1 x 2, může xxxxxxxx tento nárok xxxxxxx žádosti o xxxxxxx daně xxxxxxx xxxx místně příslušnému xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx.

(9) Xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx

x) xxxxx, xxxxx xxxxxx a xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 2,

c) xxxxxx xxxxxx podle §28 xxxx xxxxxx x xxxxxxx motorového xxxxxxx.

(10) Xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx uvést

a) xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxx xx xxxxx x xxxxx plátce, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx plátce, který xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx, pro xxxxxx xx zdanitelné xxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) rozsah x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) evidenční xxxxx xxxxxxx,

x) xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxx x základ xxxx,

x) xxxx xxxx,

x) xxxx ceny včetně xxxx celkem.

(11) X xxxxxxx, xx xxxxx xx zdravotním postižením, xxxxx xxxx vrácena xxx xxxxx xxxxxxxx 8, xx lhůtě 60 xxxxxx xx xxxxxxx xxxx vlastnické xxxxx x motorovému xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx pronajme, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxx poměrnou část xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, x xx nejpozději do 30 xxx xxx xxx, kdy k xxxx xxxxxxxxxxx došlo. Xx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx správci xxxx xxxxxx, xx xxxx xxxxxx xxxx její xxxxxxxx xxxx xxxxx.

(12) Xxx xxxxxxx poměrné xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 11 xx xxxxxxx x xxxxx měsíců, který xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x motorovému xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx lhůty xxxxx odstavce 11.

§86

Vracení daně xxxxxxxxxx xxxxx cizích xxxxx

(1) Xxxxx xx xxxxxxx xxxx mohou při xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx

x) ozbrojené síly xxxxxxxxxxxx xxxxx60), xxxxx xx

1. xxxxx členským xxxxxx, pokud se xxxxxxxx na obranném xxxxx vynakládaném na xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx v rámci xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx

2. xxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo státem xxxxxxxxxxx v Xxxxxxxxxxx xxx xxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, která xx xxxxxxxx právního xxxx, xxxxxxx, že xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx se x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx; xxxxx xxxxx xxxxxxx uplatnit xxxxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) Ministerstvo obrany xxx xxxxxxxxxx zboží xxxx xxxxxx hrazených x xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Je-li xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx §68 xxxx. 10, xxxxx xx vrácení xxxx xxxxx uplatnit.

(3) Xxxxxxxxx xxxxx zboží xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxx

x) xxxxxxxxx oleje pro xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx x lodě xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxx personál,

b) xxxxx xxxx xxxxxx pořizované x rámci xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx tohoto zboží xxxx xxxxxx staveb.

(4) Xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 vzniká xxxxx na vrácení xxxx xxxx, ke xxxxxxx vznikla xxxxxxxxx xxxxxxx daň xx xxxxxxx. Osobě xxxxxxx x odstavci 1 xxxx. b) xxxxx xx vrácení xxxx xxxxxx xxxxx ve xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxx smlouvy xxxxxxxxxxxxxxx příslušné kapitoly xxxxxxxx rozpočtu.

(5) Xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx daně xx tiskopise předepsaném Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx, že xxxx xxxxxx nelze xxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxx uvedené x xxxxxxxx 1 xxxx. a) xxxxxxx xxxxx xx vrácení xxxx xxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx, xx xxxxxx x xxxxxxx xxxx neobsahuje xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, nebo xxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx podané xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x) x xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxxx prostřednictvím Ministerstva xxxxxx.

(6) Žádost o xxxxxxx xxxx musí xxx doložena daňovými xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 písm. x) xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx "nákup xxxxxx z xxxxxxxxxx XXXX".

(7) Doklad o xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxx firmu xxxx xxxxx, xxxxxxx xx xxxxx a sídlo xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) daňové xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx uskutečňuje xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) označení xxxxx xxxxxxx x odstavci 1, x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx x předmět xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx číslo xxxxxxx,

x) den xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx plnění,

g) sazbu xxxx x základ xxxx,

x) xxxx daně.

(8) Xxxxxxx xxxx vrátí xxxxxxxxxx přeplatek xx xxxx Xxxxxxxxxxxx obrany xxxxxx pro xxxx xxxxx. Xxxxx na xxxxxxx daně xxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxx xx 12 kalendářních xxxxxx xx konce xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx kterém xxxxx xxxxxx.

(9) Xxxxxx-xx xxxxx, které xxxx xxx vrácena xxxxx xxxxxxxx 8, xx xx xxxxxxx daně xxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx správci xxxx xxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xx xxxxxxxxxx xx 30 xxx xxx xxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(10) Xxx osobu xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 je xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx Xxxxx.

§86x

Xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xx vrácení xxxx

(1) Xxxxx xxxxxxxx x vrácení xxxx xx pro xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx-xx x xxxxxxxx xxxxxxxx nároku xx xxxxxxx daně xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, vrátí xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx subjektu xxx xxxxxxx xx 30 xxx xx tohoto xxxxxxxx.

§86x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 80/2019 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.4.2019

Díl 12

Xxxxxx xxxxx xx xxxx bez xxxx z přidané xxxxxxx

§87

Xxxxxx zboží za xxxx xxx daně

(1) Xxxxx xxx prodávat xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx bezprostředním xxxxxxx x území Xxxxxxxx xxxx xx ceny xxx daně xxxxx

x) xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x prodeji xx xxxx bez xxxx,

x) x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx mezinárodního xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxxx xx ceny bez xxxx xxxx na xxxxxx xxxxxxx během xxxx x

x) xx xxxxxxx, xx její xxxxxx xxxxxxx je xx třetí xxxx xxxx xx xxxxxx xxxxx.

(2) X případě xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxx xxxx xx místně xxxxxxxxxx xxxxxxxx daně xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) X xxxxx, xxxxx xxxx dodáno xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx do xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x), může xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xx podmínek xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(4) Xx xxxxxxxx x prodeji xx xxxx xxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx.

HLAVA XXX

XXXXXXXX XXXXXX

§88

§88 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 196/2014 Sb.

§89

Xxxxxxxx režim xxx xxxxxxxx službu

(1) Zvláštní xxxxx xx povinen xxxxxx xxxxxxxxxxxx cestovní xxxxxx, který xxxxx xx zákazníkem xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx služby xxxxxxxxxxx.

(2) Xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx se rozumí

a) xxxxxxxxxxxxxx cestovní služby xxxxx xxxxxxx x xxxx, která xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx cestovní xxxxxx,

x) cestovní xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx kombinace xxxxxx xxxxxxxxxx ruchu61) x xxxxxxxxx zboží, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx cestovního xxxxx x zboží nakoupené xx xxxxxx osob xxxxxxxxx x dani; xxxxxxxxxx xxxxxxxx služby xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx služby, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx více služeb xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x dani; xx xxxxxxxx xxxxxx xx považuje x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx nakoupenou xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx.

(3) Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx snížená x xxx x xxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xx stanoví xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx částkou, xxxxxx xxxx úplatu obdržel xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, a xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx má xxxxxxx za jednotlivé xxxxxx xxxxxxxxxx ruchu x zboží xxxxxxxxx xx jiných osob xxxxxxxxx x dani, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx do cestovní xxxxxx.

(4) Pokud xx xxxx xxxxxxxxxxxx cestovní xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx přiznat xxx, xxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxx součin přijaté xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx xxx výpočet xxxxxxxx se xxxxxxx xxxx podíl

a) xxxxxxx xxxx

1. celkovou xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxx obdržel xxxx xx xxxxxxx plátce xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx za xxxxxxxxxxx xxxxxxxx službu, x

2. xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xx jednotlivé xxxxxx xxxxxxxxxx ruchu x xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxx, xxxxx jsou xxxxx xxxxxxxx do cestovní xxxxxx, x

x) xxxxxxx xxxxxxx částky, kterou xxxx úplatu obdržel xxxx xx xxxxxxx xxxxxx od xxxxxxxxx xxxx xxxxx osoby xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(6) Koeficient pro xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx také xxxx xxxxx

x) xxxxxxx xxxx

1. xxxxxxxx peněžní částkou, xxxxxx jako xxxxxx xxxxxxx nebo xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xx poskytnutou xxxxxxxx xxxxxx, x

2. xxxxxxx částek, které xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx služby, x

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx za xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(7) X xxxxx xxxxxxxx xxxxxx lze pro xxxxxxxxx xxxxxxxx poskytovatele xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx způsob xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx; x případě, xx poskytovatel xxxxxxxx xxxxxx použije xxxxxx xxxxxxx koeficientu podle xxxxxxxx 6, může xxxxxxxxxx, xxxxx pro xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x první xxxxxxx úplaty, xxxxxx x xxx stanovení xxxxxxxx u xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(8) Xx-xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3, 5 nebo 6 xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx je xxxx.

(9) Xxx xxxxxxxxxx cestovní xxxxxx je místem xxxxxx xxxxx, kde xx poskytovatel xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx. Pokud xx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxx místo, xxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(10) Cestovní xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx služby. Xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx služby xx považuje xxx xxxxxxxxxx poslední xxxxxx xxxxxxxxxx ruchu zahrnuté x cestovní službě.

(11) X xxxxxxxx xxxxxx xx uplatňuje základní xxxxx daně.

(12) Xxxxx xxxxxxxxxx služby xxxxxxxxxx xxxxx nakoupené xx xxxxxx osob xxxxxxxxx x dani xxxx xxxxxxxxxx xx třetí xxxx, cestovní služba xx xxxxxxxxxx xx xxxx x nárokem xx odpočet xxxx. Xxxxxxxx služby xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x dani xxxx xxxxxxxxxx xxx ve xxxxx xxxx, xxx x na xxxxx Xxxxxxxx unie, je xxxxxxxx služba xxxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxx xx odpočet xxxx xxx x xxxxxx odpovídajícímu xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx x xx xxxxx Xxxxxxxx unie.

(13) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx služby xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxx xx vrácení xxxx x xxxxx členském xxxxx u xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx od xxxxxx nebo xx xxxx xxxxxxxxxxxxxx k xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx, které xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx cestovní xxxxxx.

(14) Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx musí být xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx "zvláštní xxxxx - xxxxxxxx xxxxxx". Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx nesmí xxx na daňovém xxxxxxx samostatně xxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx.

(15) Plátce, xxxxxxx xxxx poskytnuta cestovní xxxxxx, xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx zaplatit x xxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx službu.

(16) Xxxxx poskytovatel xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx vlastní xxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxx vlastní xxxxxxxx, xxxxx xxxxx zahrnout xx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx u xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx sazby daně x xxx se xxxxxxxx x ceny xxxxxx podle právních xxxxxxxx upravujících xxxxxxxxx xxxxxxx, která se xxxxxxxx za xxxxxxx xxxxxx včetně xxxx.

(17) Xxxxx poskytovatel xxxxxxxx xxxxxx uplatňuje xxx x současně xx xxxxxxx použít zvláštní xxxxx, xx také xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxx xxxxx xxxx z xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx plnění xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx daně.

(18) Xxx xxxxxx základu xxxx xxxx výše xxxx x xxxxxxxx služby xxxxxx xxxxxxxxxxx opravný xxxxxx doklad.

(19) Xxxxx xxxx plátce xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx cestovní xxxxxx, xxx účely xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xx výstupu xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxx všechny nakoupené xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x tuzemsku.

(20) Xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx jménem a xx účet jiné xxxxx. Xxx se xxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxx xxxxxx obdržel xxxx xx xxxxxxx xx poskytnutou službu xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx částku xxxxxx xxxx. Poskytnutí xxxxxx spočívající v xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xx xxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx od xxxx x nárokem xx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxx služby xxxxxxxxxx xxxxx zahrnuté x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx. Xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxx, xxx x xx xxxxx Evropské xxxx, xx poskytnutí xxxxxx spočívající x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx a xx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx daně x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx mimo xxxxx Xxxxxxxx xxxx x xx xxxxx Evropské xxxx.

§90

Xxxxxxxx režim pro xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxxx předměty a xxxxxxxxxxxxxx

(1) Xxx xxxxx xxxxxx ustanovení xx xxxxxx

x) uměleckými díly, xxxxxxxxxxxxx předměty, xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x příloze č. 4,

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx majetek, xxxxx xx vhodný x dalšímu xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx opravě, xxxxx xxxxxxxxxx xxx, xxxxxxxxxxxxx předmětů xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x příloze č. 4 x xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx registrovaná x xxxx x xxxxx členském xxxxx, xxxxx v rámci xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx předměty xxxx starožitnosti xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx xx xxxx xxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxx.

(2) Zvláštní xxxxx xxxx použít xxxxxxxxx xxx xxxxxx použitého xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxxx předmětu nebo xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxx xx území Xxxxxxxx unie

a) osobou xxxxxxxxxx x dani,

b) xxxxxx povinnou k xxxx se xxxxxx x tuzemsku, která xxxx plátcem,

c) xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx není xxxxxxx,

x) xxxxx osobou xxxxxxxx x dani, xxx kterou xx xxxxxx xxxxxx zboží xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx §62 xxxx xxxxxxx xxxxx platného xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx

x) xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxx dodání xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxx použití xxxxxxxxxx režimu xx xxxxxxxx xxxx přirážka xxxxxxx x xxx x xxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xx stanoví xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx. Pokud xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx, základem xxxx xx nula. Xxx xxxxx tohoto ustanovení xx rozumí

a) xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx nebo má xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx osoby, xxxxx xx zboží dodáno, xxxx xx třetí xxxxxx, xxxxxx daní, xxx, xxxxxxxx a xxxxxxxxxx výdajů xxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxx, přepravu x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx, které xx xxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x §36 xxxx. 5 a 13,

x) xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx a), xxxxx xxxx xxxx xx xxx získaná xx xxxxxxxxxx xxxxxx, která xx xxxxx dodává.

(4) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx nepřevyšuje 1&xxxx;000 Xx, xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx období, x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx. X tomto xxxxxxx xx xxxxxxxx stanoví xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx prodejní xxxxx xx dodané zboží x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx za xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx za xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx.

(5) Xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxx používání zvláštního xxxxxx při dodání

a) xxxxxxxxxx xxxx, sběratelského xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx díla, které xx xxxxx xxxxx xxxx nebo jeho xxxxxx xxxxxxxx.

(6) Xxx xxxxxxxxx přirážky xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx 4 xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(7) Pokud obchodník xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 5, xx xxxxxxx xxxxxxxx základ xxxx xxxxx odstavce 3. Xxxxxxxxxx cena xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx zboží xxxxx xxxxxxxx 5 xxxx. x) se xxxxxxx xxxx součet xxxxxxx xxxx xxx dovozu xxxxxx zboží x xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx.

(8) Postup xxxxx xxxxxxxx 5 xx xxxxxxxxx povinen xxxxxxx xxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxx nejméně dva xxxxxxxxxxx po sobě xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx dne xxxxxxxx.

(9) Xxxxx při xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, uměleckého xxxx, xxxxxxxxxxxxx předmětu xxxx starožitnosti xxxx xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx vývozu xxxxx xxxxx §66, xx xxxxxx tohoto zboží, xxxxxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, také xxxxxxxxxx xx xxxx.

(10) Xxxxxx xxxx nárok xx odpočet daně x xxxxxxxx, xxxxxx xx povinen xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx obchodníkem, xxxxx xx dodání xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx režimu.

(11) Obchodník xxx xxxxxx xxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx

x) u uměleckého xxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxx,

x) x xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx dodal xxxxx xxxx xxxx jeho xxxxxx nástupce.

(12) Xxxxx xx xxxxxxx zvláštní xxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xx §8, 8a x 64. Zvláštní xxxxx xxxxx použít při xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx jiného xxxxxxxxx xxxxx. Zvláštní xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxx dodání xxxxx, xxxxx xxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx.

(13) Pokud xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxx v xxxxxxxx xxx xxxxx xxxx x přidané xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx uplatňování xxxx.

(14) Xxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx být na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx "zvláštní xxxxx - xxxxxxx xxxxx", "xxxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx xxxx" nebo "xxxxxxxx režim - xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx". Xxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx zvláštního xxxxxx, xxxxx xxx xx xxxxxxx dokladu xxxxxxxxxx xxxxxxx daň týkající xx xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx motorového xxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx postižením.

(15) Obchodník xx nárok xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx-xx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx režim, pokud xxx x

x) xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx předmět xxxx xxxxxxxxxxxx, které xxx dovezl,

b) xxxxxxxx xxxx, xxxxx mu

1. xxxxx xxxxx xxxx xxxx jeho právní xxxxxxxx, nebo

2. dodala xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx, xxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx zvláštní režim.

(16) Xxxxx na odpočet xxxx xxxxx odstavce 15 xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxx x tohoto xxxxxx xxxxx.

(17) X xxxxx, která xx xxxxxx podle odstavce 1 xxxx. a) xxxx x), xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx použijí xxxxxxx.

§91

§91 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 170/2017 Sb.

§92

Xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx

x) xxxxx připouštěné xx xxxxxxx trhy xxxxx xx xxxxx uzančních xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x

1. xxxxxxxx xxxxxx,

2. xxxxxxx xxxxxxx 995 xxxxxxx,

3. xxxxxxxxx připouštěnou xx xxxxxx trzích x

4. xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxx, xxxxx

1. xxxx xxxxxx nejméně 900 xxxxxxx,

2. byly xxxxxxxx xx xxxx 1800,

3. xxxx xxxx xxxx v xxxx xxxxx původu zákonným xxxxxxxxx a

4. xxxx xxxxxxx prodávány xx xxxx, která nepřevyšuje xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxx 80 %.

(2) Od xxxx bez nároku xx odpočet xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx zlata x xxxxxxxx, xxxxxxxx z xxxxxx členského státu x jeho xxxxx. Xxxxxxxxxx od daně xxx nároku xx xxxxxxx xxxx se xxxxxxxx i na

a) xxxxxxxxxx zlato s xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx, x xx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx, xxxx

x) termínované xxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx futures x xxxxxxxx, které xxxxxxxx převod xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Od xxxx xxx nároku na xxxxxxx daně xx xxxxxxxxxx xxxxxx osobou, xxxxx xxxxx xxxxxx x xx xxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx zlata, xxxx pořízení z xxxxxx xxxxxxxxx státu xxxx xxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx přemění xx xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx zlata, xxxxx xx bylo xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2, jinému xxxxxx x xxxxxx xxxxxx x tuzemsku.

(5) X xxxxxxxxxxxxxxxxxxx služby, xxxxx xxxxxxx x obstarání xxxxxx xxxxxxxxxxxx zlata xxxxx xxxxxxxx 3, xxxx xxx uplatněna xxx, xxxxx plátce xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx uplatnil xxx xxxxx xxxxxxxx 4.

(6) Xxxxxx, který xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx daně, xx xxxxx xx odpočet xxxx x plné xxxx

x) při xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxx uplatněna xxx xxxxx odstavce 4,

x) xxx nakoupení, xxxxxxxx x jiného xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx, které xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, x které xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx

x) při xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xx xxxxx formy, xxxxxxxxx xxxx ryzosti xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.

(7) Xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx zlato xxxxxxx xx xxxxxxxxxx zlato, xx xxxxx na xxxxxxx xxxx x xxxx xxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx z xxxxxx členského xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx služby, xxxxx xxxxxxxxxxx x výrobou xxxxxxxxxxxx zlata nebo xxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxx xxxxx.

(8) Xxxxxx, xxxxx přijme službu xxxxx xxxxxxxx 5, xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zlato xxxxxxxxxx xx daně a xx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 6 písm. x) x x), xxxx xxxxx vyrobil xxxxxxxxxx zlato xxxx xxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx xx xxxxxxx xxxx podle xxxxxxxx 7, xx xxxxxxx

x) vystavit xxxxxx x xxxxxx fyzické xxxxx nepovinné x xxxx, který xxxxxxxx xxxx xxxxx:

1. xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx, xxxxxxx ke xxxxx x xxxxx osoby, xxxxx uskutečňuje plnění,

2. xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx uskutečňuje xxxxxx,

3. xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx,

4. rozsah a xxxxxxx xxxxxx,

5. den xxxxxxxxx xxxxxxx,

6. xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx přijetí úplaty, xxxxx před xxxxxxxxxxxx xxxxxx vznikla povinnost xx xxx xxxxxxx xxxxxx přiznat xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxx xxx xxx xxxxxxxxx dokladu,

7. xxxxxxxx xxxxxx za plnění, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx,

8. jméno, datum xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x dani,

b) xxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxx x) po xxxx 10 xxx,

x) xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx povinné x dani xxxxxx xxxxxxxx a ryzost xxxxx.

(9) Xxxxxxxxxx odstavce 8 xxxx. x) x x) se xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

XXXXX IV

REŽIM PŘENESENÍ XXXXXX XXXXXXXXXX

Xxx 1

Obecná xxxxxxxxxx

§92x

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) X xxxxxx xxxxxxxxx daňové xxxxxxxxxx xx xxxxxx, xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, povinen xxxxxxx xxx ke xxx xxxxxxxxxxx zdanitelného xxxxxx.

(2) Režim xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, pokud xx xxx xxxxxxxxxxx zdanitelného xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx nejedná xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx povinnosti xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, pokud ke xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx nejedná xxxx osoba povinná x xxxx.

(4) Plátce, xxx xxxxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxx přenesení daňové xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, je xxxxxxx doplnit xxxx xxxx v evidenci xxx xxxxx xxxx x přidané xxxxxxx. Xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx plátce, xxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx.

(5) Režim xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx, že xxxxxx, xxxxx poskytnul xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx svou xxxxxxxxxxx povinnost xx xxxxxxxxx xxxxx, nelze xxxxxx xx dne xxxxxx právní moci xxxxxxxxxx, kterým xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx.

(6) Xxxxx vznikla xxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxx před xxxxxxxxxxxx zdanitelného xxxxxx x režimu xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xx režim přenesení xxxxxx povinnosti při xxxxxxxxxxx zdanitelného xxxxxx xx daň vypočtenou xx xxxxxxx daně xxxxxxxxxxx xxxxx §37a xxxx. 1.

(7) Xxxx-xx xxxxxx, který uskutečnil xxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxx, xxx kterého xxxx zdanitelné xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xx, xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx přenesení daňové xxxxxxxxxx, x tento xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, považuje xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx režimu přenesení xxxxxx povinnosti.

Xxx 2

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx přenesení daňové xxxxxxxxxx

§92x

Xxxxxx xxxxx

(1) Xx xxxxx se pro xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x) zlato o xxxxxxx 333 xxxxxxx xxxx xxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zlata, x xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx, cihly, xxxxx, xxxxxxx, xxxx, xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxx, xxxxxx, xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxx při xxxxxx xxxxx §92 xxxx. 4.

(2) Při xxxxxx zlata xxxxxx, x xxxxxxxx České xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Při xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx služby xxxxx §92 xxxx. 5 xxxxxx xxxxxxx xxxxxx režim přenesení xxxxxx xxxxxxxxxx.

§92x

Xxxxxx zboží xxxxxxxxx x xxxxxxx č. 5 x xxxxxx xxxxxx

Xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x příloze č. 5 x tomuto zákonu, xxxxxx dodání tohoto xxxxx po zpracování x xxxxxx čištění, xxxxxxx, xxxxxxx, řezání, xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx ingotů xxxxxx, použije xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

§92x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 47/2011 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.4.2011

§92d

Dodání xxxxxxxx věci

(1) Xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx použije xxxxxx režim xxxxxxxxx xxxxxx povinnosti, xxxxx xx uplatňuje xxx xxxxx §56 xxxx. 6.

(2) Xxx xxxxxx xxxxxxxx věci xxxxxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxx v řízení x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx daňové xxxxxxxxxx.

§92e

Poskytnutí stavebních xxxx xxxxxxxxxx xxxxx

(1) Při xxxxxxxxxx stavebních xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx kódům 41 xx 43 klasifikace xxxxxxxx XX-XXX ve xxxxx platném k 1. xxxxx 2015, xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx daňové xxxxxxxxxx.

(2) Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx montážní xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx přenesení daňové xxxxxxxxxx.

§92ea

Použití xxxxxx přenesení xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxx použije xxxxx přenesení daňové xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx plnění xxxxxx, xxxxx se jedná x:

x) dodání xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx realizaci této xxxxxx, nebo

b) xxxxxx xxxxx po xxxxxxxxxx xxxxxxx vlastnictví xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx nabyvatelem.

§92ea xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 170/2017 Sb. x xxxxxxxxx od 1.7.2017

Xxx 3

Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx přenesení xxxxxx xxxxxxxxxx

§92x

Xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx č. 6 x xxxxxx xxxxxx

Xxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx v příloze č. 6 x xxxxxx xxxxxx xxxxxx použije plátce xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, pokud tak xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

§92x

Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx

(1) Xxx xxxxxx zboží xxxx poskytnutí xxxxxx xxxxxx použije xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx v xxxxxxx, kdy Evropská xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx náhlým x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx dodání xxxxxx xxxxx nebo poskytnutí xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxxx daňové povinnosti xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx xx xxxx nepřesahující 9 xxxxxx.

Xxx 4

Xxxxxxx xxxxxxxxx

§92x

Xxxxxxx xxxxxxxxx posouzení pro xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx povinnosti

Předmětem závazného xxxxxxxxx xx určení, xxx se xxx xxxxxxxxxx určitého xxxxxxxxxxxx xxxxxx použije xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

§92x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 360/2014 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2015

§92x

Xxxxxx o závazné xxxxxxxxx pro použití xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx finanční xxxxxxxxxxx vydá na xxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) X xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx

x) xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx se xxxxxx x vydání xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx; v žádosti xxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx plnění,

b) xxxxx xxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxx xxxxxxxxx.

§92x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 360/2014 Sb. x účinností xx 1.1.2015

XXXXX X

XXXXXX XXXX X XXXXXXXX

Xxx 1

Obecná xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx

§93

Xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx

x) xx věci xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxx bez xxxx,

x) xxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxx povinnost xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxx vzniká xxxxxx xxxxx §23 xxxx. 2 xx 4,

x) xx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx zboží xxxxx xxxxxxx.

(2) Xxx xxxxxx xxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x) x x) xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx.

§93x

Xxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxxxxx skupině xx xxxxxxx xxxx, který xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxx xxxxx povinnou x xxxx, xxxxx xxxx v xxxxxxxx xxxxx xxxxx daňového xxxx xxxx místo xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx anebo provozovnu, xx místně xxxxxxxxxx xxxxxxxx daně Xxxxxxxx xxxx xxx Moravskoslezský xxxx.

(3) Xxx xxxxx xxxxxxxx x xxxx, xxxxx je xxxxxxx xxxxx §6d, xx xxxxxx příslušným xxxxxxxx xxxx finanční xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx je xxxxxxxx skupiny.

§94

Povinná xxxxxxxxxx plátce

(1) Xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx x §6 xx povinna xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx do 15 xxx xx skončení xxxxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxx x §6b6e xxxx §6fa xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxx xx 15 xxx xxx xxx, xx xxxxxx se stal xxxxxxx.

§94a

Dobrovolná xxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxx povinná x xxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx uskutečňovat xxxxxx x nárokem xx odpočet xxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx.

(2) Osoba xxxxxxx k xxxx, xxxxx xxxx sídlo xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxx xxxx uskutečňovat xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx, xxxx podat xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxx povinná x xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 nebo 2 xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx uplynutí 1 xxxx ode xxx, xxx xx xxxx xxxxxxx registrace xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx porušení povinností xxxxxxxxxxxx se ke xxxxxx xxxx.

§94x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 502/2012 Xx. s xxxxxxxxx od 1.1.2013

§95

§95 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 170/2017 Sb.

§95x

Xxxxxxxxx registrace

(1) X xxxxxxxxx x registraci xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx budou xxxxx xxxxxxx, xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Přihlášku x xxxxxxxxxx xxxx xxxxx určená xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx skupiny x xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx podle §93a.

(2) Skupina xx xxxxx xxxxxxx xx 1. ledna xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx roku, pokud xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx podána xxxxxxxxxx xx 31. xxxxx běžného kalendářního xxxx. Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx 31. říjnu xxxxxxx xxxxxxxxxxxx roku, stává xx xxxxxxx plátcem xx 1. ledna xxxxxxx kalendářního xxxx xxxxxxxxxxxxx xx podání xxxxxxxxx x registraci.

(3) Xxxxxx se při xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x §5a xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx 1. xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx roku, xxxxx xxxxxxx podá s xxxx souhlasem xxxxxx x přistoupení plátce xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx 31. xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx 31. xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, stává xx xxxxx plátce členem xxxxxxx xx 1. xxxxx xxxxxxx kalendářního xxxx xxxxxxxxxxxxx po xxxxxx žádosti.

(4) Osoba, xxxxx není xxxxxxx, xx xxx splnění xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x §5a xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx prvního xxx xxxxxxx měsíce xxxxxxxxxxxxx xx měsíci, xx xxxxxx xxxxxxx xxxx s xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx osoby xx xxxxxxx.

(5) Osoba xxxxxxx x xxxx je xxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx korporace do xxxxxxxxxx rejstříku, xxxxx xx ni při xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx převáděno xxxxx

x) xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx skupiny xxxxxxxxxxx xxxxxx povinnou x xxxx, nebo

b) rozdělovaného xxxxx xxxxxxx, pokud xx v okamžiku xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx.

(6) Osoba povinná x dani xx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx přeměny xxxxxxxx xxxxxxxxx xx obchodního xxxxxxxxx, pokud xx xx při této xxxxxxx přechází xxxx xx převáděno jmění

a) xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx přeměny xxxxxxxxxxx xxxxxx povinnou x xxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx skupiny, která xx x okamžiku xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x dani.

(7) Xxxxxxxxx k xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 6 povinen xxxxx do 15 xxx xxx dne xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(8) X xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xx skupina xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx odpočet daně xxxxx §79 xxxx. 1 x 2. Xxxxx na xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx přiznání xx první xxxxxxxxx xxxxxx po dni xxxxxxxxxxx tohoto xxxxx.

§96

Povinný xxxxxxxxxxx údaj

(1) X xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx plátce xx xxxxx xxxxxxx k xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx činnost.

(2) Xxxxx xxxxxxx k xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxx odstavce 1 budou xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

§97

Xxxxxxxxxx identifikované xxxxx

Xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxx do 15 xxx xxx dne, xx xxxxxx se xxxxx identifikovanou xxxxxx.

§97a

Dobrovolná xxxxxxxxxx identifikované xxxxx

Xxxxx podle §6j xx 6l xxxx xxxxx přihlášku k xxxxxxxxxx.

§98

Xxxxxxxxxx údajů z xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxxx osob

Správce xxxx xxxxxxxx způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x identifikovaných xxxx, x to

a) daňové xxxxxxxxxxxxx xxxxx plátce xxxx identifikované xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xx jménu,

c) xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx účtu xxxxxx x xxxxxxxxx x registraci plátce xx xxxxxxxxxx nebo xxxx, xx žádné xxxxxx xxxxx účtu xxxxxx xxxxxx x

x) xxxxxxxxxx, že se xxxxx x xxxxxx, xxxxx nemá xxxxx xxx provozovnu x xxxxxxxx.

§99

Xxxxxxxxx období

Zdaňovacím obdobím xx xxxxxxxxxx měsíc

§99a

Změna xxxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx, xx jeho xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx kalendářní rok xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx

x) jeho obrat xx bezprostředně xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx 10&xxxx;000&xxxx;000 Kč,

b) není xxxxxxxxxxxxx plátcem,

c) není xxxxxxxx a

d) xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx měsíce xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx bylo xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx čtvrtletí.

(3) Změnu xxxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxxx xxx, x němž xxx plátce xxxxxxxxxxx, xxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx kalendářní xxx. X xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx na xxxxxx plátce xxxxxxx xx xxxxx měsíce xxxxx xxxx, v xxxx byl plátce xxxxxxxxxxx, rozhodnout, xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx; xxxxx xxxxxx xxxxxx se xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x).

(4) Xxxxx-xx xx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx je kalendářní xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx od následujícího xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx, xxx xx xxxx nespolehlivým plátcem, xxxx xxxxxxxxxx obdobím xxxxxxxxxx xxxxx.

(5) Xxxxx xx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx období xxxxxxx

x) xxx fúzi xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx obratů xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx fúzi,

b) xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

1. rozštěpením xxxx xxxxxx xxxxxx zanikající xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx obchodní xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx,

2. xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx části xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx na nástupnickou xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx této nástupnické xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx,

x) xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx jako xxxxxx obratu xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxxxxx xxx likvidace, x obratu společníka, xx nějž se xxxxxxx xxxxx této xxxxxxxxxxx.

§99x

Xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx

(1) Probíhající xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxx, xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx o úpadku. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx období xxxxxx xxxx, xxx xxxxxxx účinky xxxxxxxxxx x xxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx řízení, do xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx zdaňovacím xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx došlo xx skončení xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

§100

Xxxxxxxx xxx účely xxxx z přidané xxxxxxx

(1) Plátce xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx jsou xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxx xxxxx xxxx z přidané xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx k xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xx v xxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxx xx xxxxxxx vést x evidenci xxx xxxxx daně z xxxxxxx hodnoty u xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx použije pro xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx odpočet xxxx, xxxx daňové xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxxxx zjednodušené xxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxx xx xxxxxxx vést x xxxxxxxx xxx xxxxx xxxx x přidané xxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxx majetku.

(4) X xxxxxxxx xxx xxxxx daně x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx skupiny odděleně xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

§100a

Zvláštní xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxx xxxxx xxxx z xxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx osoba, kteří xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx členského státu, xxxx xxxxxxx xxxx x evidenci pro xxxxx xxxx x xxxxxxx hodnoty xxxx x hodnotě pořízeného xxxxx v členění xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx států.

(2) Xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx dálku x tuzemska, xx xxxxxxx xxxx v xxxxxxxx xxx účely xxxx z přidané xxxxxxx xxxx o xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx dálku x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx členských xxxxx, xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx §8 xxxx. 4.

(3) Xxxxxx, který xx xxxxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx přemístění xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx území Xxxxxxxx xxxx, a xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx jsou kupujícím xxxx osobou xxxxxxxx x dani xxxxx §18 xxxx. 5 x rámci xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx vést x evidenci pro xxxxx daně x xxxxxxx xxxxxxx údaje xxxxx xxxxx použitelného xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx opatření ke xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx daně x xxxxxxx xxxxxxx7e).

§100x

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxx účely xxxx z přidané xxxxxxx vedené xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx rozhraní xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx pro xxxxx xxxx x přidané xxxxxxx údaje xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, kterým xx stanoví xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x společném systému xxxx x xxxxxxx xxxxxxx7e), xxxxxxxxxx se x dodání xxxxx xxxx xxxxxxxxxx služby, xxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx je xxxxxxx údaje xxxxx xxxxxxxx 1

a) uchovávat xx dobu 10 xxx xx konce xxxxxxxxxxxx roku, xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, x

x) xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx.

§100x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 355/2021 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.10.2021

§101

Xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxxxx xx povinnost xxxxx

x) xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) osoba, která xxxx xxxxxxx x xxxxx vznikla xxxxxxxxx xxxxxxx xxx, xxxxxx xxxxxx xx jí xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xx xx 25 xxx po xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxx vystavila, xxxx

x) xxxxx, která xxxx plátcem, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx přiznat xxx xxxxx §108 xxxx. 4 xxxx. x), a xx xx 25 dnů xx skončení xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx zboží xx jiného xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Lhůty xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxx, xx xx xxxxxxxxx povinnost přiznat xxx.

(4) Xxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx xxx provozovnu, xx xxxxxxx podat xxxxxx xxxxxxxx pouze xx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx přiznat xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx plnění osvobozené xx daně. Xxxxxxxxx-xx xxxxxx plátci xx xxxxxxxxxx období xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx daně, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx.

(5) Xxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx ve xxxxxxxxxx období povinnost xxxxxxx xxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx.

(6) Xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx přiznání xx xxxxxxxxx režimu xxxxxxx xxxxxxxxx místa, xxxxxxxx xxx xxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx podle §110zc, a xx x xxxxx xx xxxxx x daň xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx. To xxxxx x v xxxxxxx, že xxxxxxxxx xxxxx daňové xxxxxxxx xx zvláštním režimu xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx.

(7) Xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx správního xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx povinnost xxxxx xxxxxx daňové xxxxxxxx, uvede x xxxxxxx xxxxxxxx i xxxxxx xxxx z xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

§101a

Elektronická forma podání

(1) Xxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxx xxxxx jsou xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx

x) daňové xxxxxxxx xxxx dodatečné xxxxxx přiznání,

b) xxxxxxxxx xxxxxxx, souhrnné hlášení xxxx xxxx xxxxxxx, x výjimkou hlášení xxxxx §19.

(2) Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx o xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxx uvedené v xxxxxxxx 1 xxxx 2, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx struktuře zveřejněné xxxxxxxx xxxx, je xxxxxxxx.

§101b

Zvláštní xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, se xxxxxx xx 30 xxx ode xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxx, xxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxx podání xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx 30 dnů.

(2) Xxxxxxx-xx xxxx x xxxxxx člena skupiny, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx nejpozději do 30 dnů xxx xxx účinnosti xxxxxxxxxx x úpadku tohoto xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx za xxxx xxxxxxxxxxx období, xxxxx xxxxxxxx xx dne xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx, xx podává xxxxx za xxxx xxxxxxxxx období.

(4) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx za zdaňovací xxxxxx, xx kterém xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx, do

a) 3 xxxxxx ode xxx xxxxx xxxxxxxxxxx, nebo

b) 25 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxx xx xxxxx zůstavitele, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx čtvrtletí, xxxxx xx posledního xxx lhůty podle xxxxxxx x) xx 25 xxx po xxxxxxxx zdaňovacího xxxxxx, xx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx méně než 25 dnů.

(5) Xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx daňové xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, které xxxxxx xxxxx podáno za xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x případě, xxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxx dosud xxxxxxxxxx.

(6) Lhůty podle xxxxxxxx 1, 2 x 4 nelze xxxxxxxxxx.

§101x

Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x místem xxxxxx x tuzemsku, xxxx přijal přede xxxx xxxxxxxxxxx takového xxxxxx xxxxxx, ze xxxxx vznikla povinnost xxxxxxx xxx,

x) xx xxxxxxxxxxxx plnění x xxxxxx plnění v xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx, xxxx x xxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

1. vznikla xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx §108 xxxx. 2, 3 xxxx §108 odst. 4 písm. a) xxxx

2. xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxx němu xxxxxxxx xxxx xxxxxx,

x) xx zvláštním xxxxxx xxx investiční xxxxx

1. xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, x které byla xxxxxxxxx daň xxxxx §92 odst. 5,

2. xxxxxxxxxx dodání investičního xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx, u xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx §92 odst. 6 xxxx. b) x x), xxxx

3. xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx přeměnil na xxxxxxxxxx xxxxx podle §92 odst. 7.

§101d

Náležitosti x způsob xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) X xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx náležitostí xxxxxx uvést

a) xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx xx plnění x xxxxx, xxxxx tato xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) údaje xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx odpočet xxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx údaje xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx zprávy xxxxxxxxxx xxxxxxxxx potvrzení, xxxx xxx xxxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx hlášení.

§101e

Lhůty xxx podání xxxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx, a xx xx 25 xxx xx skončení xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxx, xxxxx xx fyzickou xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx lhůtě pro xxxxxx xxxxxxxx přiznání.

(3) Xxxxx xxxxx odstavců 1 a 2 xxxxx xxxxxxxxxx.

§101x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 360/2014 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2016

§101x

Xxxxxxx x následné xxxxxxxxx hlášení

(1) Xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx hlášení xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx hlášení, které xxx podal, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx; k xxxxxxxxxxx kontrolnímu xxxxxxx xx nepřihlíží.

(2) Zjistí-li xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx k podání xxxxxxxxxxx hlášení, xx x tomto kontrolním xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xx 5 pracovních xxx xxx dne xxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx hlášení, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx obdobně xxxxxxxxxx x kontrolním hlášení, xxxxxxxxx-xx zákon xxxxx.

§101x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 360/2014 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2016

§101x

Xxxxxx xxx nesplnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxx-xx xxxxxx xxxxxxxxx hlášení xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx správce daně xxxxxx k xxxx xxxxxx v xxxxxxxx xxxxx xx 5 xxx xx oznámení xxxx xxxxx; x xxxxx plátci povinnost xxxxx xxxxxxxxx hlášení xxxxx §101c nevznikla, xxxxx xxxx skutečnost x xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx hlášení.

(2) Xxxxxxx xxxx xxxxx uvedené x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx nebo úplnosti xxxxx xxxxxx, xxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx původní xxxxx potvrdil.

(3) Xxxxxx xx povinen xx 17 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx do 5 xxxxxxxxxx dnů xx xxxxxxxx výzvy xxxxx xxxxxxxx 2, xxxx-xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, nesprávné xxxx xxxxxxx údaje změnit xxxx doplnit, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, x to xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx hlášení; xxxxx není xxxx xxxxxxxx kontrolní xxxxxxx xxxx xxxxxx, odstavec 1 xx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx daně xxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx není xxxxxxxxxx elektronicky, xxxxxxx xxxxxx způsobů xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxx xxxxxx xxxx na xxxxxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxx xxxxxx uvedenou xxxxxxx.

§101x

Xxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx hlášením

(1) Xxxxx xxxxxx nepodá kontrolní xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, vzniká xx xxxxxxxxx uhradit xxxxxx xx xxxx

x) 1&xxxx;000 Xx, pokud xxx xxxxxxxxx xxxx, aniž xx x tomu xxx xxxxxx,

x) 10 000 Xx, xxxxx jej xxxx x náhradní xxxxx xxxx, co x tomu byl xxxxxxxx xxxx vyzván; xx neplatí, pokud xxxxxx povinnost podat xxxxxxxxx hlášení podle §101c nevznikla,

c) 30 000 Xx, pokud xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx ke změně, xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx uvedených x xxxxxxx kontrolním xxxxxxx, xxxx

x) 50&xxxx;000 Xx, xxxxx jej xxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxx pokuty xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. b) až x) xx xxxxxxxxx, xxxxx je

a) plátce xxxxxxxx osobou,

b) ke xxx, xx xxxxxx xxxxxxx povinnost xxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx kalendářní xxxxxxxxx, xxxx

x) plátce xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, která xx xxxxxxx společníka, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx osobou; pro xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx

1. první xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx kterém xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx, nebo

2. xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx tato skutečnost xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx 1.

(3) Xxxxxxx daně xxxxx pokutu xx 50&xxxx;000 Xx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx pochybností xxxxxxx xxxx nedoplní xxxxxxxxx nebo neúplné xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx hlášení.

(4) Správce xxxx uloží xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx povinnosti xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx ztěžuje xxxx xxxx xxxxxx xxxx z xxxxxxx xxxxxxx, pokutu do 500&xxxx;000 Kč.

(5) X xxxxxxxxxx platit xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xx předepíše xx xxxxxxxx xxxx.

(6) Xxxxxx xxxxx odstavců 1, 3 a 4 xx splatná xx 15 dnů xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx.

(7) Xxx stanovení xxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 3 x 4 xxx správce xxxx, xxx pokuta nebyla x hrubém xxxxxxxx x xxxxxxx porušené xxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxx následku xxx xxxxxx daně z xxxxxxx xxxxxxx. Xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx součinnosti xx xxxxxx xxxxxx.

§101x

Xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxx stanovení xxxx.

(2) Pokutu xxx xxxxxx xxxx rozhodnout x povinnosti xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx 3 xxx xxx xxx, xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Povinnost uhradit xxxxxx zaniká, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx 6 xxxxxx xxx dne, xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§101j

Vyloučení xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx v xxxxx kalendářním xxxx xxxxx u xxxxxx xxx xxxxxx kontrolního xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx §101h xxxx. 1 xxxx. x) nebo xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx §101h xxxx. 1 xxxx. x).

§101x

Xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx hlášení

(1) Xxxxxx je oprávněn xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx pokuty xxxxx §101h xxxx. 1 xxxx. x) xx d).

(2) Xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxx zčásti xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx odstavce 1, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx, xxxxx lze x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx ospravedlnit. Xxx xxx není xxxxx návrhem xxxxxx.

(3) Xxxxxx x prominutí xxxxxx podle xxxxxxxx 1 lze xxxxx xxxxxxxxxx xx 3 xxxxxx xxx xxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx xxxxxx, kterým bylo xxxxxxxxxx x povinnosti xxxxxxx tuto xxxxxx.

(4) Xxxxxx žádosti o xxxxxxxxx pokuty xxxxx xxxxxxxx 1 má xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx platebního xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x povinnosti xxxxxxx xxxx xxxxxx.

§101x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 243/2016 Sb. s xxxxxxxxx xx 29.7.2016

§102

Xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxx xx povinen podat xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx vznikla povinnost xxxxxxx

x) xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx v xxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) přemístění xxxxx plátcem x xxxxxxxx xx jiného xxxxxxxxx státu,

c) xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx při xxxxxx zboží xxxxxx xxxxx Evropské xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx je xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx obchodu, xxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxx plnění x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx §9 xxxx. 1, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx daně, osobě xxxxxxxxxxxx x dani x jiném xxxxxxxx xxxxx, xxxxx je xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx služby, xxxx xxxxx xxxx uskutečněním xxxx služby xxxxxx xxxxxx, byla-li tato xxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, pokud xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx v xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx povinna xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx

x) xxxxxxxxxx služby x xxxxxx xxxxxx x jiném xxxxxxxx xxxxx podle §9 xxxx. 1, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx je x xxxxx xxxxxxxx státě xxxxxxxxxx xx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx v jiném xxxxxxxx státě, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxx příjemce služby, xxxx

x) dodání xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx území Xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, pokud xx identifikovaná xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx obchodu.

(4) Xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx být xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x daňovém řádu xx xxxxx xxx xxxxxx souhrnného xxxxxxx. Xxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxx x xxxxx xxxx.

(5) Xxxxxxxx hlášení xxxxxx plátce za xxxxx kalendářní xxxxx xx 25 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Souhrnné xxxxxxx xxxxxx identifikovaná xxxxx xx 25 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx.

(6) Xxxxx plátce xxxxxxxxxxx xxxxx plnění xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), podává souhrnné xxxxxxx xx lhůtě xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(7) Xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 6 xxxxxx xxxxxxxx hlášení xx xxxxx kalendářní xxxxxxxxx x v xxxxxxx xxxxxxxxxxxx čtvrtletí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx x), xxxxxx plátci povinnost x xxxxx kalendářním xxxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx kalendářnímu xxxxxx, ve kterém xxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x) xx x), povinnost xxxxx xxxxxxxx hlášení xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, a xx xx 25 dnů xx xxxxxxxx kalendářního xxxxxx, ve kterém xxxxx k uskutečnění xxxxxx podle xxxxxxxx 1 písm. a) xx c). Tento xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 5, a xx xx xxxxx xxxxxxxxxx měsíc xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) xx x).

(8) Pokud xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx hlášení, xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxx xxxxx, jsou xxxxxx xx 15 xxx xxx xxx zjištění xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx 4.

(9) Xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx x následném souhrnném xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxx xxxxxxxxx daně. Xxxxxxx postup uplatní xxxxxxx údajů, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxx mezinárodní xxxxxxxxxx.

§103

Xxxxxxxx ustanovení o xxxxxxxxx úhrady xx xxxxxxxxxx xxxx dosud xxxxxxxxxxxx xxx

Xxxxx-xx xxxxxxxxx x prodlení, xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx vydání. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx zajišťovacího příkazu xxxxx pokus vyrozumět xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x tom xxxxxx xxxxxx.

§104

Xxxxxxxxx uvedení daně xx jiné zdaňovací xxxxxx

(1) Xxxxx xxxxxx xxxxx skutečnosti xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx dřívější xxxxxxxxx xxxxxx, než xx xxxxxxx náležely, x xxxxxxxx tím x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx, xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xx k xxxxx xxxxxxxxxxxx za toto xxxxxxxx zdaňovací xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x xx zdaňovací xxxxxx, do kterého xxxx skutečnosti náležely, xxxxxxxx xxxx nedoměří.

(2) Xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx rozhodné xxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx přiznání xx xxxxxxxx zdaňovací xxxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, do kterého xxxx xxxxxxxxxxx náležely, xxx, správce xxxx xxx vztahující xx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xx zdaňovací období, xx xxxxxxx tyto xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx a xx xxxx pozdější xxxxxxxxx období vyměří xxxx xxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxx uvedl xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx stanovení xxxx x daňovém xxxxxxxx za dřívější xxxxxxxxx xxxxxx, xxx xx kterého xxxxxxxx, x xxxxxx tím x xxxxx dřívějším xxxxxxxxxx xxxxxx xxx, xxxxxxx xxxx daň xxxxxxxxxx xx x xxxxx skutečnostem za xxxx dřívější xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx a xx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx tyto xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx nebo xxxxxxxx.

(4) Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx uhradit xxxx x prodlení z xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 3, x xx za xxxxx xxx ode dne xxxxxxxx xxxxx pro xxxxxx daňového přiznání xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx kterého xxxx skutečnosti xxxxx, xx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxx podání xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx období, xx xxxxxxx tyto xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Úrok x xxxxxxxx je splatný xx xxxxx 15 xxx ode xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx výměru.

(5) Xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx rozhodné xxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxx období, xxx do xxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxx xxx ve zdaňovacím xxxxxx, xx kterého xxxx skutečnosti xxxxxxxx, xxx, xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xx x těmto xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx období, xx xxxxxxx tyto xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, nevyměří xxxx xxxxxxxx x xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx období vyměří xxxx doměří.

(6) Xxxxxx xxxxxx povinnost uhradit xxxx x prodlení x částky daně xxxxx xxxxxxxx 5, x xx za xxxxx xxx ode xxx uplynutí xxxxx xxx podání xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxx skutečnosti náležely, xx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx tyto xxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxx x xxxxxxxx xx splatný xx xxxxx 15 xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(7) Xxxxx xxxxxx přiznal xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxx do xxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx x tohoto xxxxxx nebo x xxxx úplaty, xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx z xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxx 6, nebo

b) xxxxx xx odpočet xxxx v částečné xxxx x xxxxxx xxxxxx nebo x xxxx úplaty, xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx z prodlení xxxxx odstavce 4 xxxx 6 z xxxxxx xxxx xxxxxxx x uplatněný xxxxx xx xxxxxxx daně x xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxx xxxxxx.

(8) Xxxxxxx xxxx xxxxx odstavce 1 xx 7 xxxxxxxxxxx, xxxxx

x) xxxxxxx skutečností xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx §75 xxxx xxxx koeficientu pro xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx §76,

x) xxxxxx x xxxxxxx přiznání xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, xx které xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx daňové přiznání xx předmětem xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) plátce uvede xxxxxxxxxxx rozhodné xxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, v xxxxxxx xxxxxxxx za xxxx xxxxxxxxx období, xxxx

x) se jedná x xxxxxxxxxxx vybraného xxxxxx x xxxxx xxxxxxx zvláštního xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx místa x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx při xxxxxx xxxxx nízké xxxxxxx.

(9) Pro xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xx 6 x 8 xxxxxxx.

§105

Xxxxxxxxx skupiny

Přeplatek xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx daně se xxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx člena xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx se xxxxx xxxxxxxxx vratitelným.

§105a

Záloha xx xxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxx vzniká xxxxx xx xxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx a xx xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx řádu.

§105a vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 283/2020 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2021

§106

Xxxxxxx registrace xxxxxx x xxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxx zruší xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx

x) přestal xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx činnosti,

b) xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx za 12 xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx sobě xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx plnění x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, nebo

c) xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx osvobozená xx daně bez xxxxxx xx xxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxx xxxx xxxxx registraci xxxxxx,

x) xxxxx závažným xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx se ke xxxxxx daně, x

x) xxxxxxxx

1. jeho obrat xxxxxxxxx za 12 xxxxxxxxxxxxx předcházejících po xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx 2 000&xxxx;000 Xx,

2. xx 12 xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxx jdoucích xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx se xxxxx o plátce, xxxxx nemá x xxxxxxxx xxxxx, xxxx

3. xx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2 má odkladný xxxxxx.

(4) Xxxxxxx daně xxxxx registraci xxxxxx, xxxxx nemá v xxxxxxxx sídlo xxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx x bezprostředně xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx roce xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxx x

x) xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx x nárokem xx xxxxxxx daně.

(5) Xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx plátce xx xxx xxxxxxxxxxxxxxx dni xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx.

(6) Plátce xxxxxxxx být xxxxxxx xxxx

x) xxxxxx právní xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xx mu zrušena xxxxxxxxxx,

x) předcházejícím dni xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§106a

Nespolehlivý xxxxxx

(1) Poruší-li xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx vztahující xx xx správě xxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xx tento xxxxxx xx nespolehlivým xxxxxxx.

(2) Odvolání proti xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxx podat xx 15 xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x má xxxxxxxx xxxxxx.

(3) X xxxxxx hodných xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(4) Stane-li xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx plátcem. Xxxxx-xx xx xxxxxxxxxxxx osoba xxxx xxxxxxxxxxxx plátce xxxxxx skupiny, xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxx-xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx skupinou, xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx následujícím xx xxx, xxx xxxx skupina xxxxxxxx xxx xxxxxxx. Dojde-li x zániku xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, která xx nespolehlivým plátcem, xxxxx se xxxxx xxxx nespolehlivým plátcem xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx, xxx xxxxxxx xxxx členství xx xxxxxxx.

§106xx

Xxxxxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxx-xx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx, závažným xxxxxxxx xxx povinnosti xxxxxxxxxx xx ke správě xxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xx xxxx xxxxx je xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx proti xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxx podat xx 15 dnů xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xx xxxxxxxx xxxxxx.

(3) X xxxxxx hodných zvláštního xxxxxxx může xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxx-xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, stává xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx být xxxxxxx.

§106xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 170/2017 Sb. x xxxxxxxxx od 1.7.2017

§106xx

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx nespolehlivá xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx o xxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxx nespolehlivými; xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx 1 xxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx,

x) xx xxxx xxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx rozhodnutí, xx nejsou xxxxxxxxxxxxxx, xxxx

x) že xx xxxxxxx, jejíž xxxx xxxxxxx, nespolehlivým plátcem.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx skupinou, xxxx xxxxxxx xxxxxxx daně x vydání xxxxxxxxxx, xx není xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx; xxxxxx může xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx 1 xxxx xxx xxx, xxx

x) xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx daně xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxx nespolehlivým plátcem.

(3) Xxxxxxx daně xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx nespolehlivé xxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx po xxxx 1 roku xxxxxxxx způsobem xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx vztahující xx xx správě xxxx.

(4) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx přístup skutečnost, xx xxxx osoba xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

§106xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 170/2017 Xx. x účinností xx 1.7.2017

§106x

Xxxxxxx registrace xxxxxx xx žádost

(1) X xxxxxxx xxxxxxxxxx může xxxxxx, xxxxx má xxxxx x xxxxxxxx x který xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx tyto podmínky:

a) xxxxxxx 1 xxx xxx dne, xxx xx stal xxxxxxx x tento xxxxxx

1. xxxxxxxx za 12 xxxxxxxxxxxxx předcházejících xx xxxx jdoucích kalendářních xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx 2 000&xxxx;000 Xx, xxxx

2. xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxx na xxxxxxx xxxx, nebo

b) přestal xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx činnosti.

(2) X xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xxxx sídlo x xxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx podmínky:

a) xx 6 xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx kalendářních xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx zboží do xxxxxx členského xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxx na xxxxxxx daně, x xxxxxxxx

1. xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x kterého je xxxxxxx xxxxxxx daň xxxxx, které je xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx,

2. xxxxxx zboží, xxxxx xx tento xxxxxx xxxx xxxxx jako xxxxxxxxxx osoba pro xxxxxxxxxx, xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx,

3. vybraného plnění, xx xxxxx je xxxxxx xxxxxxxx režim xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx

x) xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx ekonomické xxxxxxxx.

(3) O xxxxxxx xxxxxxxxxx může plátce xxxxx §6b xxxx §6e požádat, xxxxx

x) xxxxxxxx 3 xxxxxx xxx xxx, kdy xx xxxx xxxxxxx, x

x) xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx 3 xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 500&xxxx;000 Kč.

§106c

§106c zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 170/2017 Sb.

§106x

Xxxxxxxx ustanovení x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx

(1) Správce xxxx xxxxx xxxxxxxxxx plátce, xxxxx xxxx x xxxxxxx registrace, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx rozhodnutí, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx žádost xxxxxx, xxxxx uplatnit xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx dnem xxxxxxxxxxxx po dni xxxxxxxx xxxxxxxxxx, kterým xx xx zrušena xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxx, kterému xxxx xx žádost xxxxxxx xxxxxxxxxx, se xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx osobou xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx, xxx xxxxxxx xxx plátcem, xxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, nebo

b) v xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

§106x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 502/2012 Sb. s xxxxxxxxx od 1.1.2013

§106x

Xxxxxxx xxxxxxxxxx skupiny

(1) Xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx skupiny x xxxxxxxxxx dni xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, pokud xx xxxxx xxxxxx xxxxx příslušného kalendářního xxxx skupina xxxx xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx podmínky xxxxx §5a, xx xxxxxxxxxxx xxxx povinen tuto xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxxxx xxxx zruší xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx

x) xxxxxxx nesplňuje xxxxxxxx xxxxx §5a, nebo

b) xxxxxx, xx xxxxx x členů xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxxx být xxxxxxx xxxx

x) xxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx, xxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx, nebo

b) xxxxxxx xxxxxxxxxx, x xx v xxxxxxx xxxxxxx registrace na xxxxxx.

(5) Xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxx následujícího po xxx, xxx skupina xxxxxxxx xxx xxxxxxx.

§106x

Xxxxx xxxxxxxx člena xxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxx xxxxx členství xxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, pokud xx xxxxx xxxxxx října xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx roku

a) xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxx zjistí, xx xxxx skupiny xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxx.

(2) Xxxxxx x vystoupení člena xx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx §95a xxxx. 4, může skupina xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx 1 roku xxx xxx, kdy xx stal xxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx člena xxxxxxx, xxxxxx xxxx členství xxxx, xxx nastaly xxxxxx xxxxxx rozhodnutí.

(4) X xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx člena xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx povinni xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx 15 xxx ode xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx skupině. Pokud xxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx člena xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx.

(5) Člen xxxxxxx xx plátcem xxx xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx, xxx xxxxxxx xxxx členství xx xxxxxxx.

§107

Zrušení registrace xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xx 2 xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx kalendářních xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 má xxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx, xxxxxx xx xx zrušena xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx daně xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx osoby xx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx, xxx se xxxxx xxxxxxx.

§107a

Zrušení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxx, pokud není v xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxx xxxxxxxx:

x) za 6 xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx sobě xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx povinnost

1. xxxxxxx xxx z xxxxxxxxx xxxxxx,

2. přiznat xxx x xxxxxxxxx dodání xxxxx s xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx nebo xxxxxx zboží xxxxxxxxxx xxxx sítěmi,

3. xxxxxxx xxx x pořízení xxxxxx xxxxxxxxxx prostředku xxxx xxxxx, které xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, nebo

4. xxxxx xxxxxxxx hlášení,

b) v xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx kalendářním roce

1. xxxxxxxxxx zboží, x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xx předmětem xxxxxxxxx daně, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx překročila 326&xxxx;000 Xx, x

2. xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §2b, xxxx

x) přestala xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx osoby, která xxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx tato xxxxxxxxxxxxxx osoba xxxxxxx, xx splňuje xxxxxxxx xxx zrušení xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 nelze xxxxxxxx opravné xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx identifikovanou xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx dni xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xx jí zrušena xxxxxxxxxx.

§108

Xxxxx xxxxxxx přiznat xxxx xxxxxxxx xxx

(1) Xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx dodání xxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx, xx xxxxxxx x xxxxxx plnění xxxxxxx xxx.

(2) Xxx xxxxxxxx xxxxx x jiného xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx v xxxxxxxx xxxx povinni xxxxxxx xxx plátce xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxx zdanitelné xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx přijala, x to

a) xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx jedná x

1. xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §9 xx 10d,

2. xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx osoba xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx registrovaná xxxx xxxxxx, nebo

3. xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx,

x) xxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxx zboží, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx není xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx; xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx v xxxxxxx, xx xxxxxx, kterému xx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxx, a to xx xxx xxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx, xxxxxx je xxxxxxxxxxx xxxx plátce.

(4) Xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx

x) xxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) kupující, který xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx osobou, kterému xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx, xx jehož xxxx xx zboží xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx, x kterého xxxxxx xxxxxxxxx přiznat xxx xxxxx §23 odst. 1 písm. a) x §23 xxxx. 4, xxxxx xxxx xx xxxx zboží xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx zboží xxxxx hodnoty,

d) osoba xxxxxxx x xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx při xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xx xxxxx xxxxxx tento xxxxx, x to xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx prohlášení,

e) uživatel, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx nebo xx xxxxxxxxxxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxx režimu xxxxxxx xxxxxxxxx místa,

f) xxxxx, xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx nový xxxxxxxx xxxxxxxxxx z jiného xxxxxxxxx státu podle §19 xxxx. 6,

x) xxxxx, xxxxx vystaví xxxxxx, xx kterém xxxxx daň,

h) xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx v tuzemsku xx xxxxxx, jestliže

1. xxxxx do jiného xxxxxxxxx xxxxx nepřepravila xxxx xxxxxxxxxx x

2. xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx dodání xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(5) Xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx

x) xxxxx, která xxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxx xx zboží xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx režimu, x kterého xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx daň xxxxx §23 odst. 1 xxxx. x) x §23 odst. 5 a na xxxxx není xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx nízké xxxxxxx,

x) xxxxx, xx xxxxx xxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxx dovozu xxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx jde o xxx xxx dovozu xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx dani zaplacené xxxxx §109f xxxx. x) xxxxx xxxxxxx x xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx režim,

c) xxxxx, x které xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx §23 xxxx. 1 xxxx. x) xx x),

x) xxxxx xxxxxxxxxxxxx vybraná xxxxxx, xxxxx byla xxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx a které xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx §110zx.

(6) Xxxxx povinná xxxxxxx xxxx zaplatit daň xx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(7) Xxxxx xxxxxx k xxxxxxxxxxx prodeje xxxxxxxxxx xxxxxxx plátce, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx povinna xxxxxxxx xxx xx xxxxxx daňový účet xxxxxx ve lhůtě xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx za zdaňovací xxxxxx, xx kterém xx tento xxxxxx xxxxxxxxxx. Současně je xxxxxxx xxxxxxx správci xxxx xxxxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx.

§108x

Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx příjemce, kterému xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx v xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx třetí osobě xxxxxx, která xxxx xxxxx xxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx opatření, xxxxx od xxx xxxxx být xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxx, xx xxx bude xxxxxx, xxxxx toto xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx.

(2) Oprávněný xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxx pouze xx xxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx spotřební xxxx.

(3) Xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx příjemce xxxxxx x xxxxxxxxx, xx xxxxxx veškerá opatření xxxxx odstavce 1.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx daně; xxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, hledí se xxx účely zvláštního xxxxxxx zajištění daně xx

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx členského xxxxx, xxxxx podléhá xxxxxxxxx xxxx, a xxxxx dodala toto xxxxx xxxxx osobě, xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

§109

Xxxxxx příjemce xxxxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Plátce, který xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x místem xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx na xxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "příjemce zdanitelného xxxxxx"), xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxx z xxxxxx xxxxxx, pokud x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx plnění věděl xxxx xxxxx xxx x xxxx, xx

x) xxx uvedená na xxxxxxx dokladu xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx, xxxxx uskutečňuje toto xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx úplatu xx xxxxxx xxxxxx (dále xxx "poskytovatel zdanitelného xxxxxx"), xx úmyslně xxxxxx nebo xxxxxxx xx postavení, xxx xxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx výhody.

(2) Xxxxxxxx zdanitelného xxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx daň x xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx úplata xx xxxx xxxxxx

x) xxx xxxxxxxxxxxx opodstatnění xxxxx xxxxxx xxxxxxxx od xxxxxxx xxxx25),

x) xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx převodem na xxxx xxxxxx poskytovatelem xxxxxxxxxx služeb mimo xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx zcela xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx na jiný xxxx než účet xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx správcem xxxx zveřejněn xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, x pokud xxxxxx xx toto xxxxxx xxxxxxxxxx dvojnásobek částky xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx, při jejímž xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx provést platbu xxxxxxxxxxxxx, xxxx

x) poskytnuta xxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx předpisu upravujícího xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx terorismu.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx ručí xx xxxxxxxxxxxx daň x tohoto xxxxxx, xxxxx xx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx&xxxx;xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx x poskytovateli xxxxxxxxxxxx xxxxxx zveřejněna xxxxxxxx umožňujícím dálkový xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xx xxxxxxxxxxxxx plátcem.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx spočívá v xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx pohonných xxxx xxxxx xxxxxx upravujícího xxxxxxx xxxxx, ručí xx nezaplacenou xxx x xxxxxx xxxxxx, xxxxx v xxxxxxxx xxxx uskutečnění nebo xxxxxxxxxx xxxxxx na xxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

§109x

Xxxxxxxx způsob xxxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxx příjemce xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx poskytovatele xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxx zdanitelného xxxxxx, xxxx by xxx xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx na xxxxxx daně poskytovatele xxxxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx. Xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx zveřejněným xxxxxxxx daně xxxxx

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zdanitelného xxxxxx,

x) xxx, na xxxxxx je xxxxxx xxxxxx,

x) identifikaci xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx den xxxxxxx xxxxxx poskytovatelem zdanitelného xxxxxx.

(3) Pokud xx xxxxxx xx poskytovatele xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx uvedení xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx dne xxxxxxx xxxxxx, má xx xx xx, že xxxxxxx xxxx je xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx.

(4) Xxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx. Xx xxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx na xxxxxx xxxxxx xxxx poskytovatele xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx k xxxxxx dni; dojde-li x xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx se xx xxxxxx xxxxxx xxxx x datem platby xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.

(5) Xxxx-xx xxx, xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx depozitního xxxx xxxx její část xxxx úhrada xxxx xx osobním xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx zdanitelného xxxxxx.

§109x xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 47/2011 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.4.2011

§109xx

Xxxxxx osoby povinné x xxxx, xxxxx xxxxxx zboží xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxx xxxxxxx x dani, xxxxx podle §13a xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, ručí xx xxxxxxxxxxxx xxx xx zdanitelného xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx podle §13a, pokud nejpozději xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx rozhraní xxxx xxxxx věděla nebo xxxxx xxxx x xxxxx, že xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxx k dani, xxxxx xxxxx §13a xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx rozhraní, xxxx xxxxxx zvláštní xxxxxx xxxxxxxxx xxxx; xxxxxxx-xx xxxx možnosti, xxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx

x) osobu xxxxxxxx k xxxx, xxxxx xxxxx §13a xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxx zdanitelného xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

§109xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 355/2021 Sb. x účinností xx 1.10.2021

§109ab

Změna odpovědnosti xx xxxxxx xxxx

(1) Pokud xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx dodání xxxxx podle §13a, xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx podmínky xxxxx xx. 5x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie, kterým xx stanoví xxxxxxxxx xxxxxxxx xx směrnici x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx z xxxxxxx xxxxxxx7e), xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx o xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxx odpovídá xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx, xxxxx xxxxx §13a xxxxxx xxxxx xxxxxx provozovateli.

(2) Příjemci xxxxxxxxxx x změně xxxxxxxxxxxx za xxxxxx xxxx jsou xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxx xxxxxxx x xxxx, xxxxx podle §13a xxxxxx xxxxx xxxxxx provozovateli.

(3) X xxxxxxx, ve kterém xx xxxxx povinnou x xxxx, xxxxx xxxxx §13a dodala xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, přešla povinnost x xxxxxx daně xxxxx xxxxxxxx 1, xx ni xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx hradit xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx.

(4) Xxx podle xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx 30 xxx ode dne xxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx.

(5) X xxxxxxxx daně x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx, xxxxxx-xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx o xxxxx odpovědnosti za xxxxxx daně, xx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xx správné xxxx.

(6) Na xxxxxx x xxxxx odpovědnosti xx xxxxxx xxxx xxxxx odstavce 1 xx pro účely xxxx lhůty xxx xxxxxxxxx xxxx hledí xxxx na řízení x stanovení daně xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§109xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 355/2021 Xx. x účinností xx 1.10.2021

§109x

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx

Xx-xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxx na časově xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxx charakteru x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx republiky,

a) xxxxxxx úpravu sazeb xxxx, xxxxxxx xxxx x 5 procentních xxxx, případně xxxxxxxx xxxxx xxxx služby xxxx sazbami xxxx,

x) xxxxxxx plátcům, kteří xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx ozbrojené xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx záchranné xxxxx, xxxxxxxxx služby a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx služby xxxxx xxxxxxxxx bez xxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x plné xxxx.

§109x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 355/2021 Xx. x účinností od 1.10.2021

Xxx 2

Xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx zboží xxxxx xxxxxxx

§109x

Xxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx může x xxxxxxxx použít osoba xxxxxxx x xxxx, xxxxx

x) xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxx xxxx osoby xxxxx xxxxxxxxxx xx věci xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx volného xxxxx týkající xx xxxxx,

1. xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx,

2. xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx 150 XXX x

3. xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x tuzemsku, x

x) je xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx režimu xxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx.

(2) Zvláštní xxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xx-xx dovoz xxxxxx xxxxx osvobozen xx xxxx podle §71 xxxx. 8.

(3) Xxxxx xxxx pro Xxxxxxxxxxx xxxx je xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx

x) povolení x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx dovozu zboží xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx doplňkového xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) zrušení xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x).

§109x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 355/2021 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.10.2021

§109x

Xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx při xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxx x použití xxxxxxxxxx režimu xxx xxxxxx zboží xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx.

§109x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 355/2021 Sb. x xxxxxxxxx od 1.10.2021

§109x

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx pro účely xxxx z xxxxxxx xxxxxxx

(1) Osoba xxxxxxx x xxxx, která xxxxxxx zvláštní xxxxx xxx xxxxxx zboží xxxxx xxxxxxx, je xxxxxxx vést v xxxxxxxx pro xxxxx xxxx x přidané xxxxxxx údaje xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxx k xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx při xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxx odstavce 1

x) uchovávat xx xxxx 3 let xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx plnění xxxxxxxxxxx,

x) poskytnout xx xxxxxx správce xxxx xxxxxxxxxxxx.

§109x xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 355/2021 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.10.2021

§109x

Xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxx

Xxxxx xx xx zboží xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx, xx

x) xxxxx xxxxxxx x dani, xxxxx xxxxxxx tento xxxxx, povinnost vybrat xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx toto zboží xx osoby, xx xxxxx xxxx jedná,

b) xxxxx, xx xxxxx xxxx je xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxx osobě xxxxxxx k xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx.

§109x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 355/2021 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.10.2021

§110

Xxxxxxxx doplňkové xxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxx xxxxxxx x dani, xxxxx xxxxxxx zvláštní režim xxx dovozu xxxxx xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx podat xxxxxxxxxx xx 15 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx doplňkové xxxxx xxxxxxxxxx za xxxxx xxxxxxxxxx měsíc, x xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxx.

(2) Zvláštní xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx prováděcího xxxxxxxxxx Xxxxxxxx komise76).

(3) Xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.

Xxx 3

Zvláštní xxxxx xxxxxxx správního xxxxx

Xxxxx 1

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx

§110x

Xxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxx jednoho xxxxxxxxx xxxxx xx

x) xxxxx xxxx Xxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxx Xxxxxxxx xxxx,

x) dovozní xxxxx.

(2) Xxxxxxxx režim jednoho xxxxxxxxx místa xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx, která xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx použití xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(3) X xxxxxxx xxxxxxxxxx režimu xxxxxxx xxxxxxxxx místa xx místně xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx pro Xxxxxxxxxxxx kraj.

(4) Xxxxxxxxxx x příslušnosti Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nepoužijí.

§110b

Vymezení xxxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx správního xxxxx xx rozumí

a) xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx režimu xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx povinná x xxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xx xxxxxx je xxxxx xxxxxx uskutečňovaného xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx vybraná xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx jednoho xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, kteří xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx jednoho správního xxxxx.

(2) Vybraným xxxxxxx xx pro xxxxx xxxxxxxxxx režimu jednoho xxxxxxxxx xxxxx rozumí x případě

a) xxxxxx xxxx Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx osobě xxxxxxxxx k xxxx x místem plnění xx území Xxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxx Xxxxxxxx xxxx

1. xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx k xxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxx Xxxxxxxx xxxx,

2. prodej xxxxx na dálku,

3. xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §13a xxxx. 2 xxxx. x),

x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx,

1. xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx daně x

2. xxxxx vlastní hodnota xxxxxxxxxxx 150 EUR.

(3) Xx xxxxxxxxxx se xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx považuje i xx organizační xxxxxx xxxxx povinné x xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, která xxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx stálá x xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Rozpočet, jehož xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x), xx považuje za xxxxxxx rozpočet.

§110c

Zprostředkovatel x xxxxxxxxxx xxxxx

(1) Zprostředkovatelem xx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx osoba xxxxxxx x xxxx, xxxxx

x) xx sídlo xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxxxxx unie x

x) xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx xxxxxx a xx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx z xxxxxxx dovozního xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx osobou xx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx jednoho správního xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx plnění, xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxx xx x xxxx xxxxxxx přiřazena xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxxxxxx plní povinnosti xxxxxxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxxx režimu za xxxxxx xxxxxxxxxx osobu xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx povinnosti xxxxxxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx svým xxxxxx x na xxxx účet xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(5) Povinnosti xxxxxxxxxxx x vybraných xxxxxx xxxxxxxxxxxxx pověřující xxxxxx se považují xx povinnosti xxxxxxxxxxxxxxxxx.

Oddíl 2

Xxxxxx ustanovení x xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx režimu xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x tuzemsku

§110d

Zastupování

Plnou moc xxx udělit xxxxx x xxxxxxx opravňujícím x xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx jiných xxxxxxxxx x rámci daného xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx správního xxxxx; xx platí i xxx xxxxxxxxxxxxxxxxx pověřeného xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§110x

Xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx daně xxxxxxxx písemnost xxxxxxxxxxxx, x xx xxxxxxxxxxxxxxx

x) xxxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx datové xxxx xx xxxxxxxxxxxxx adresu xxxxxxxx x xxxxxxxxx x registraci, xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx datovou xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx na elektronickou xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x registraci.

(3) Xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx sítě na xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx správcem xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§110x

Xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxx xxxxxxxxxxxxx vybraná xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx k uskutečněným xxxxxxxx xxxxxxx vést xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx opatření xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx daně x xxxxxxx xxxxxxx7e).

(2) Osoba xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx jsou xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1

x) xxxxxxxxx xx dobu 10 xxx od konce xxxxxxxxxxxx xxxx, ve xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) poskytnout xx xxxxxx správce xxxx xxxx správce xxxx xxxxxxxxxxx státu xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

§110g

Poslední xxxxx xxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxx daní xx xxx účely xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xx xxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx příslušné xxxxxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx nebo zprostředkovatelem, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x dani xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx místa, v xxxxxxx přiznání, xxxx

x) xxxxxxxx daně xxxxxxxxxx xxxxxxxx z xxxx xxxxxx.

(2) Xx-xx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xx pro účely xxxxxxxxxx režimu jednoho xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx výsledná xxx, jak byla xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

§110x

Xxxxxx xxxxxxx daně

(1) Xxx xx xxxxx xxxxxxx daně v xxxxxx.

(2) Xxx se xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx, x xx bezhotovostním xxxxxxxx.

(3) Osoba xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xx kterou xxx je platba xxxxxx, x xxxxxxx xxxxxx referenčním číslem xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

§110x

Xxxxxxxxx

(1) Přeplatek správce xxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx. Vznikne-li xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx daně xxx xxxxx xx xxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx vymáhaného xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx částky xxxxxxxxx xxxx. Xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx, kdy k xxxxxx započtení xxxxx.

(2) Xx xxxx, po xxxxxx nebylo možné xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxx započten xxxxx xxxxxxxx 1, xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx neuhrazené částky xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nižší xxx 10 XXX xx nevrací.

(4) Xxxx x xxxxxxxxxxxx přeplatku xx nepřizná, xxxxxxxxxxx-xx 40 XXX.

§110j

Lhůta pro xxxxxxx xxxxxxxxxxxx přeplatku

(1) Xxxxxxx xxxx vrátí vratitelný xxxxxxxxx x xxxxxx xxx žádosti do 30 xxxxxxxxxxxx dnů xx xxxxxx vratitelného xxxxxxxxx.

(2) V xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx pro xxxxxxx vratitelného přeplatku xxxxx xxx xxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxx.

(3) Lhůta xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx přeplatku xx xxxxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx výzvy x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) sdělením xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx pochybností, x xxxxx něhož xxxxxxx x xxxxxxxxxx pochybností, xxxx

x) vydáním xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxx pro xxxxxxx vratitelného přeplatku xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxx xxxxx xxxxx xxx

x) xxx, xx kterém xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx přiznání xxxx xxxxxxx xx základě xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx daňového xxxxxxxx xxxx výzvy x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) dne xxxxxxx výsledku postupu x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxx xxxxx x odstranění xxxxxxxxxxx, xxxx

x) xxx xxxxxxxxxxxx ukončení doměřovacího xxxxxx.

(5) Xxxx-xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx lhůty xxx vrácení vratitelného xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx předmětem xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx tohoto xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx pro xxxxxxx xxxxxx vratitelného xxxxxxxxx. Xxxx lhůta xxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx doměřovacího xxxxxx.

Xxxxx 3

Xxxxxxxx ustanovení x xxxxxx xxxx xx zvláštním xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxx 1

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx

§110x

Xxxxxxxx xxxxxxx režimu xxxx Xxxxxxxxx xxxx v xxxxxxxx

(1) Režim mimo Xxxxxxxxx unii může x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx

x) xxxx xx xxxxx Xxxxxxxx xxxx sídlo xxx xxxxxxxxxx a

b) xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx režim mimo Xxxxxxxxx unii.

(2) Xxxxx xxxx Xxxxxxxxx xxxx xx v xxxxxxxx xxxxxxx na všechna xxxxxxx xxxxxx uskutečněná xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx.

§110l

Podmínky xxxxxxx režimu Xxxxxxxx xxxx v xxxxxxxx

(1) Xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxx použít xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx

x) x xxxxxxxx

1. xx xxxxx, nebo xxxxxxxxxx, xxxx-xx na xxxxx Xxxxxxxx unie xxxxx, nebo

2. xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxx osoba xx xxxxx Evropské xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx,

x) xx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x

x) xxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxx Xxxxxxxx xxxx se x xxxxxxxx použije xx všechna xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx, s xxxxxxxx

x) xxxxxx

1. x místem xxxxxx v xxxxxxxx xxxxx, xx kterém xx xxxx osoba xxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxx

2. x xxxxxxx, xx xxxx xxxxx xxxx sídlo xxx xxxxxxxxxx na xxxxx Xxxxxxxx unie, x

x) xxxxxxx zboží na xxxxx x místem xxxxxx v členském xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx přepravy xxxxx.

§110x

Xxxxxxxx použití xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxx x tuzemsku xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) která

1. má x xxxxxxxx xxxxx, xxxx provozovnu, nemá-li xx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxx,

2. xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx a

3. xxxxxxxxx x jiném xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx

x) která xxxxxxxxx x žádném xxxxxxxx xxxxx dovozní režim x xxxxx pověřila xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxx, aby jejím xxxxxx x xx xxxx xxxx plnil xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx x tuzemsku xxxx xxx osoba xxxxxxx k xxxx, xxxxx

x) xx x xxxxxxxx sídlo, xxxx xxxxxxxxxx, xxxx-xx xx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxx,

x) xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x

x) xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx zprostředkovatel dovozní xxxxx.

(3) Xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx zahájeny v Xxxxxxx království, xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx vybraná xxxxxx, xxxxx

x) xx x Norském xxxxxxxxxx xxxxx, nebo xxxxxxxxxx, xxxx-xx xx území Xxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx,

x) xx xxxxxxx nebo identifikovanou xxxxxx x

x) xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx režim.

(4) Xxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx uskutečněná xxxxxx, xxxxx používá xxxxx xxxxx. V xxxxxxx xxxxxxx dovozního režimu xxxxx xxxxxxxx 3 xx xxxxxxx xxxxx x tuzemsku xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xxxx odeslání xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x Xxxxxxx království.

§110x

Xxxxxxx použití zvláštního xxxxxx jednoho xxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxx

(1) Xxxxx xxxxxxxxxxxxx vybraná xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx použít zvláštní xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx po dobu 2 xxx xx xxxxx zdaňovacího xxxxxx, x xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx vybraná xxxxxx x xxxxxx soustavného xxxxxxxxxx povinností xxxxxxxxxxxx xx xx správě xxxx ve xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx x tuzemsku xxxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie xxxx xxxxxxx režim xx xxxx 2 xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx v xxxxx xxxxxxxx státě; xx xxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxx x xxxxxxxxxx sídla xx xxxxxxxx nebo xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x daném režimu x xxxxx xxxxxxxx xxxxx x důvodu xxxxxxx provozovny v xxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, která nemá xx xxxxx Xxxxxxxx xxxx sídlo xxx xxxxxxxxxx, xxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx režim Xxxxxxxx xxxx po xxxx 2 xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, ve xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx z xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(4) Osoba xxxxxxx x xxxx xxxxxx být x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxx 2 xxx xx xxxxx zdaňovacího období, x němž došlo xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx povinností xxxxxxxxxxxx xx xx správě xxxx x xxxxxxxx xxxxxx.

(5) Osoba xxxxxxx x dani, xxxxx xx v tuzemsku xxxxxxxxxx, xxxxxx být x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxx 2 xxx xx konce xxxxxxxxxxxx xxxx, xx kterém xxxxxx používat xxxxx xxxxx v xxxxx xxxxxxxx státě; xx xxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx zrušení xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxx 2

Xxxxxx

§110x

(1) Xxxxx xxxxxxxxxxxxx vybraná xxxxxx xxxx zprostředkovatel xxxx xxxxxxx xxxxx podání x rámci xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx správního xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx elektronického xxxxxxx. Xxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx režimu xxxxxxx správního místa xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx určí správce xxxx.

(2) Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxx dálkového přístupu xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, x xx x xxxxxxx

x) režimu xxxx Evropskou xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx registračních xxxxx,

x) xxxxxx Xxxxxxxx xxxx nebo dovozního xxxxxx

1. x ověřenou xxxxxxxxx xxxxxxxx způsobem, xxxxxx xx lze xxxxxxxxx do jeho xxxxxx schránky,

2. x xxxxxxxx přístupu se xxxxxxxxx xxxxxxxxx, nebo

3. xxxxxxxxxxxxxxx daňové xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx Xxxxxxxxx unii přidělí xxxxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxx x elektronickému xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

x) pomocí xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx Xxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxx, kterým xxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx režimu Xxxxxxxx xxxx xxxx dovozního xxxxxx.

(5) Xxxxxxx daně xxxxxxxx způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxx se xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx, xxxxx xx osoba xxxxxxx x dani xxxxxxx činit xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxx, která xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxx datová xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx portálu,

d) xxxxxxxxxx, xx xx technicky xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx s xxxxxxxx identitou xxxxxxxx xxxxxxxx, kterým xx xxx přihlásit do xxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(6) Xxxxx oprávněná k xxxxxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx povinna xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx tak, xxx xxxxxxx dojít k xxxxxx zneužití.

(7) Podání xxxxxxxxxx x anglickém xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xx jazyka xxxxxxx.

Xxxxxxxx 3

Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

§110x

Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx

(1) Xxxxx-xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx režimu xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x splňuje-li x xxxxxxxx podmínky xxxx xxxxxxx, xx povinna xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx se xxxxxx

x) xx zdaňovacím xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx plnění xxxxxxxx režim xxxx Xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx Evropské xxxx, xxxx

x) xx 10 xxx po xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxxx

1. xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxx v xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx Xxxxxxxxx unii xxxx xxxxx Evropské xxxx, aniž xx xxxx v xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx; v xxxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxx osoba uvede xxx uskutečnění prvního xxxxxxxxx xxxxxx,

2. xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxx režimu v xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx plnění xxxxx používat režim Xxxxxxxx unie xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx režim Xxxxxxxx xxxx xxxx dovozní xxxxx v jiném xxxxxxxx xxxxx, protože xxxxxxxx sídlo nebo xxxxxxxx mít x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxx

3. došlo xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie v xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx přestane xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(3) Odstavce 1 x 2 xx xxx pověřující osobu xxxxxxxxx.

§110x

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx zvláštní xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx místa

(1) Xxxxx-xx ke xxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx povinna xxxxxx xxx registraci xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx místa, je xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx správci xxxx xx 10 xxx xx skončení xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx.

(2) Přestane-li osoba xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx režimu xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, je xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx 10 dnů xx skončení xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx plnění xxxxxxxxxxxx.

§110x

Xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxx zaregistruje xxxxx xxxxxxxxxxxxx vybraná xxxxxx, která xxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxx xx zvláštním xxxxxx xxxxxxx správního xxxxx, xxxxx

x) splňuje podmínky xxxxxxx daného režimu xxxxxxxxxx režimu jednoho xxxxxxxxx místa x

x) xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxx uskutečňující xxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx ve xxxxxxxxx režimu jednoho xxxxxxxxx xxxxx

x) xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx Xxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxx Xxxxxxxx xxxx,

x) xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, který xxxxxx x xxxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx o xxxxx xxxxxxxxxxxxx údajů v xxxxxx mimo Evropskou xxxx xxxx x xxxxxx Xxxxxxxx xxxx,

x) xxx xxx oznámení xxxxxxxxxx, xxxxxx je xxxx xxxxx registrována x xxxxxxxx režimu,

d) xxx xxx, xx xxxxxx došlo xx xxxxxxx podmínek xxx xxxxxxx režimu Xxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx x tuzemsku xxx, xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx přestala xxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx provozovnu, x xxx xxxxxxxx xxxxxxxx podmínky, na xxxxxxx xxxxxxx používala xxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx

x) xxx dne, xx kterém xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx tím, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, jehož xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx, x tím xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx kterých xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(3) V rozhodnutí x registraci xxxxxxx xxxx přidělí namísto xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx čísla x xxxxxxx

x) xxxxxx xxxx Evropskou unii xxxxxx xxxxxxxxx číslo xxx xxxxx xxxxxx xxxx Xxxxxxxxx unii,

b) xxxxxxxxx režimu daňové xxxxxxxxx číslo xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

§110x

Xxxxxxx registrace xx xxxxxx

Xxxxxxx xxxx zruší xxxxxxxxxx xx základě xxxxxxxx o změně xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx plnění xxxx x xxxxxxx registrace, x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx období, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx 15 xxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

§110x

Xxxxxxx xxxxxxxxxx z xxxx xxxxxx

(1) Správce xxxx xxxxx registraci x xxxx xxxxxx, xxxxx pokud osoba xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx plnění

a) xxxxxx, xx xxxxxxxx x daném režimu xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx místa xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx x daném režimu xxxxxxxxxx xxxxxx jednoho xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx po dobu 2 let,

c) xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx režimu xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx byla xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx se ke xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx

x) xx pověřující xxxxxx; xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx registraci v xxxxxxxx režimu.

(2) Xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx zdaňovacího xxxxxx, x xxxx xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx registrace xxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxx uskutečňující xxxxxxx plnění

a) přestala xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxx

1. xxxxxx xxxx Evropskou xxxx x tuzemsku xxx, xx xxxxxx xxx xx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx provozovnu, xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx podmínku,

2. režimu Xxxxxxxx unie nebo xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx tím, xx xxxxxxxxxx sídlo z xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, je jí xxxxxxxxxx zrušena ke xxx, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx

3. xxxxxx Xxxxxxxx unie x xxxxxxxx tím, že xxxxxxxx uskutečňovat dodání xxxxx, xxxxx odeslání xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx, xx jí xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx tuto podmínku,

b) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx se xx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xx xx xxxxxxxxxx zrušena xx dni, ve xxxxxx xx vydáno xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx, nebo

c) xx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx 4

Xxxxxxxxxx zprostředkovatele

§110u

Přihláška x xxxxxxxxxx

(1) Hodlá-li xxxxx xxxxxxx x xxxx v xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxxx režimu x xxxxxxx-xx podmínky, za xxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx k xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx 10 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxx xx splnění xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx x xxxx x xxxxxxxx zprostředkovatelem, xxxxx xxxxxxxx jako xxxxxxxxxxxxxxxx používat dovozní xxxxx v jiném xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx mít x xxxxx členském xxxxx xxxxxxxxxx.

§110x

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxx-xx xx xxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx uvádět při xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, je xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx daně xx 10 dnů xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx kterém xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx, xx zprostředkovatel, x jehož xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx daně do 10 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx tato xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx uskutečňovat.

§110x

Xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx daně xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxx x xxxx je x tuzemsku xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx

x) xxx xxx xxxxxxxx rozhodnutí, xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxx xxx, ve kterém xxxxx xx splnění xxxxxxxx xxx registraci x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx, xx xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, a xxx xxxxxxxx splňovat xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx x jiném xxxxxxxx xxxxx.

(3) X xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx evidenční xxxxx zprostředkovatele pro xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx se přiměřeně xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

§110x

Xxxxx registrace xx xxxxxx

(1) Správce xxxx xxxxx rozhodnutím xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx o xxxxx xxxxxxxxxxxxx údajů, xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx žádá x xxxxx registrace xxxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxx uskutečňující xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx pověřující xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx nejdříve 15 xxx xx podání xxxxxx oznámení.

(2) X xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx správce xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx číslo pro xxxxx dovozního xxxxxx.

§110x

Xxxxx registrace z xxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx z xxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx vynětí xxxxxxxxxx xxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx

x) xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx vybraná xxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx,

x) pověřující xxxxx xx xxxx 2 xxx neuskuteční xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx některou x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx v tuzemsku, xx jejichž xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx správě xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx správního xxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxxxxxxxx oznámí, xx xxx není xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxx plnil povinnosti xxxxxxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx jejím xxxxxx x na xxxx xxxx.

(2) Pověřující xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx

x) x xxxxxxxxxx xxx zdaňovacího xxxxxx, x němž xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx vydáno, xxxx

x) xx dni, xx xxxxxx je vydáno xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxx ve xxxxxxxxx xxxxxx jednoho xxxxxxxxx xxxxx.

§110x

Xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx

Xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx oznámení x xxxxx xxxxxxxxxxxxx údajů, xx kterém zprostředkovatel xxxx x zrušení xxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx 15 xxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx.

§110xx

Xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx

x) xx dobu 2 xx sobě xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx ve xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx osobu,

b) xxxxxxxxx xxxxxxxx x podmínek, xx xxxxxxx základě xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx

x) soustavně xxxxxxxx povinnosti zprostředkovatele xxxxxxxxxx se xx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xx zrušena

a) x xxxxxxxxxx xxx zdaňovacího xxxxxx, x xxxx xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxx vydáno,

b) xx dni, ve xxxxxx zprostředkovatel xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxxx, na xxxxxxx xxxxxxx xxx jako xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, tím, xx přemístil sídlo x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx v xxxxxxxx provozovnu, xxxx

x) xx xxx, ve xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx se ke xxxxxx daně v xxxxxxxx xxxxxx.

Pododdíl 5

Xxxxxx přiznání x placení xxxx

§110xx

Xxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxx je xxx xxxxx zvláštního xxxxxx jednoho správního xxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx Evropskou xxxx x režimu Xxxxxxxx xxxx,

x) kalendářní měsíc x xxxxxxx dovozního xxxxxx.

§110zc

Daňové přiznání

(1) Xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xx x v xxxxxxx, xx za xxxxxxxxx zdaňovací období xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxx, xx posledním dnem xxxxx xxxxx xxx.

§110zd

Dodatečné xxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxx xx xxx vyšší nebo xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx daň, x xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx opravu xxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx daňovém xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx daňového xxxxxxxx xx zdaňovací xxxxxx, xx kterém xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxx xxxxxx; důvody xxx uvedení xxxxxx xxxx x xxx xxxxxxxx rozdílu xxxxxx xxxxxxxx známé dani xx xxxxxxx.

(2) Podání xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx, xxx jsou důvody xxxxx xxxxxxxx 1, xxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 1 nelze v xxxxxxxxxx xxxxxxx přiznání xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx pro xxxxxx xxxx ve státě xxxxxxxxxxxx, xxxxx činí 3 roky; xxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx dnem, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx přiznání.

(4) Xxxxxxxx-xx poslední den xxxxx xxx opravu xxxx xx státě xxxxxxxxxxxx na sobotu, xxxxxx xxxx svátek, xx xxxxxxxxx dnem xxxxx xxxxx xxx.

(5) Xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx splatná x xxxxxxxx lhůtě xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxx podání daňového xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx.

§110xx

Xxxxxxxxx xxxx

(1) Xxx xx xxxxxxx x xxxxxx s xxxxxxxxx xx 2 xxxxxxxxx xxxxx xxx zaokrouhlování.

(2) Xxx xxxxx vyčíslení xxxx x eurech xx pro přepočet xxxxxxx xxxxxx xxxx

x) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx pro

1. xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx

2. xxxxxxxxx následující xxx, xxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx kurz xxxxxxxxx, xxxx

x) použitý x původního xxxxxx x xxxxxxx vyčíslení xxxx, xxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx přiznání.

§110xx

Xxxxxxxxxx x stanovení xxxx

Xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxx.

§110zg

Postoupení daňového xxxxxxxx x xxxxxx

Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx daně xxxxx spotřeby x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxx x xxxxxxxx daňového xxxxxxxx nebo dodatečného xxxxxxxx xxxxxxxx x

x) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx.

§110xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 355/2021 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.10.2021

§110xx

Xxxxxx bez dostatečného xxxxxxxx

Xxxxx uživatel xxxxxxx, xx xxxxxx xxx xx xxxxxx určena, xxxx neoznačí xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx příslušného xxxxxxxx přiznání, xxxxxxx xx xxxxxxx ustanovení xxxxxxxx řádu x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx označení xxxx. Xxxxxxxx-xx xxxxxxxx ve xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx mu xxxxxxx daně tuto xxxxxx.

§110xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 355/2021 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.10.2021

Xxxxx 4

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x správě xxxx xx zvláštním xxxxxx xxxxxxx správního místa x xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx

§110xx

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx se xx správě daně xx zvláštním xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx

x) xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx ve zvláštním xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx,

x) zprostředkovatel, xxxxx xx registrován x xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x uskutečnění xxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxx plnit xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1, x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxxxxxx portálu, xxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx od okamžiku, xxx vůči xxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xx xxxxxx stanovení, xxxxxxxx, xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxx, xxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxxxxxxxx vybraná xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx daňovými xxxxxxxx.

§110xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 355/2021 Sb. x xxxxxxxxx od 1.10.2021

§110xx

Xxxxxx x odstranění xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxx k xxxxxxxxxx pochybností x xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx daňového xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx. Xxxxxxxx-xx xxxxx uskutečňující xxxxxxx plnění xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx nepodají-li xx xxxxx xxxxxxx ve xxxxx dodatečné daňové xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx lhůty.

(2) Lhůta xxxxx odstavce 1 xxxxx xxx, x xx xxx x xxxxxxxx jejího prodloužení, xxxxx xxx lhůta, xx xxxxx jsou xxxxx uskutečňující vybraná xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx opravu xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx přiznání.

(3) Xxxxxxx-xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx přiznání xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, k xxxxx xxxx vydána xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, x xxxxxxx-xx xxxxx x zahájení doměřovacího xxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx sdělením xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Správce xxxx x této xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxx-xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x daňového xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx k odstranění xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1, xxxx xx xxxx podáno dodatečné xxxxxx xxxxxxxx, sdělí xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx osobě uskutečňující xxxxxxx plnění xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx.

§110xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 355/2021 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.10.2021

§110xx

Xxxxxxxxxx xxxx

Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xx evidence xxxx.

§110xx vložen právním xxxxxxxxx x. 355/2021 Xx. x účinností xx 1.10.2021

§110xx

Xxxxxxxxxxxx a samodoměření xxxx

(1) Xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx registrováni xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x daňovém xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx uplynutí xxxxx xxx podání xxxxxxxx xxxxxxxx, x xx xx xxxx x xxx xxxxxxx.

(2) X xxxxxxx, xx xxxxx uskutečňující vybraná xxxxxx nebo zprostředkovatel, xxxxx jsou registrováni xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xx xxx za xxxxxxxx xx xxxx 0 XXX.

(3) Xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x dodatečném daňovém xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx dodatečného xxxxxxxx xxxxxxxx, a to xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx poslední xxxxx dani.

(4) Xxxxx xx daň xxxxxxx x

x) daňovém xxxxxxxx xxxxx xxx nula, xxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxx xx xxxx 0 XXX,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx přiznání xx xxxx, x xxxxxxxx xxxxx by xxx xx původní xxxxxxxxx období xxxx xxx xxxxx xxx xxxx, xxxxxxxx 3 xx xxxxxxxxx.

§110xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 355/2021 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.10.2021

§110zm

Oprava základu daně x xxxx xxxx

(1) Xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx postupují xxxxx xxxxxxxxxxxxx vybraná xxxxxx xxxx zprostředkovatel xxxxxxx xxxxx §42 odst. 1, 2, 4, 5 x 7 xx 10.

(2) Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx svého oprávnění xxxxxxx opravu xxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §43 odst. 1 xx 4.

§110xx

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx daně x xxxx úřední

K doměření xxxx x xxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxx, xxxxx správce xxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, že xxxxxxxx známá xxx xxxx ve správné xxxx.

§110xx vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 355/2021 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.10.2021

§110xx

Xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx přiznání

Osoba xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx zprostředkovatel xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxxx daňového xxxxxxxx xxxxx xxxx dodatečné xxxxxx xxxxxxxx nejpozději xx xxxxx pro xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx zdaňovací xxxxxx, xx xxxxxx xx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxx. Tuto xxxxx xxxxx prodloužit.

§110zo xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 355/2021 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.10.2021

§110xx

Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx správci daně xxxxx xxxxxxxx

(1) Xx xxxxxxxx lhůty pro xxxxxx daně xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx zprostředkovatel xxxxxx daně x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx; x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx daně x xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx podle odstavce 1 není xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx podání xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx; §110o xxxx. 1 xx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx uplynutí 9 xxx xx xxxxxxx xxxx lhůty xxx xxxxxxxxx daně.

§110zp xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 355/2021 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.10.2021

§110xx

Xxxxxx xxxxxx daně

Platba xx xxxxxxx přednostně xx úhradu daně xxxxxxx x daňovém xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx tato xxxxxx xxxxxxxx.

§110xx xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 355/2021 Xx. x xxxxxxxxx od 1.10.2021

§110xx

Xxxxxxx xxxx státu xxxxxxxx

Xxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxx xxxx.

§110xx xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 355/2021 Sb. x xxxxxxxxx od 1.10.2021

§110xx

Xxxxxxxxxxxxx xxxx

(1) Úroky x xxxxxx xxxxxxxx x eurech s xxxxxxxxx xx 2 xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx.

(2) Xx nepodání xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx.

(3) Xxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, nepřesáhne-li xxxxxx 40 EUR.

(4) Xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx nepředepíše, xxxxxxxxxxx-xx 40 XXX.

(5) X xxxxxxx režimu xxxx Evropskou xxxx x xxxxxx Xxxxxxxx xxxx úrok x xxxxxxxx nevzniká xx xxxx zdaňovacího období, xx xxxxx se xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx něhož xx xxxxxxxx náhradní lhůta xxxxxxxxxx daně.

(6) Xxxxxxx xxxx může na xxxxxxx posouzení xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x doměření xxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx 100 % xxxxxx. Xxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

§110xx vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 355/2021 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.10.2021

§110xx

Xxxxxxxx daně

(1) Při xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx měnu nebo xx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx trhu xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxx. Výsledná xxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx nahoru.

(2) Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx

x) není xxxxxxxxxx xxxx uhrazen xxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x

x) xxxxxxxxxxx 20 XXX.

(3) Xxxxxxxxx vzniklý pouze x xxxxxxxx kurzového xxxxxxx, který xxxxxxxxxxx 20 EUR, xxxxxx.

§110xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 355/2021 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.10.2021

§110zu

Insolvenční xxxxxx

Xx xxxxxxxxx xxxxxx x lhůtu xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

§110xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 355/2021 Xx. s xxxxxxxxx od 1.10.2021

Xxxxx 5

Zvláštní xxxxxxxxxx x správě xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

§110xx

Xxxxxx xx zrušení registrace x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx z registrace xxxxxxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx pro xxxxx xxxxxxxxx režimu xxx xx xxxx 2 xxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx anebo xxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx zboží, xxxxx xxxx dodáno xxxxx xxxx xxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx plněním; xx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vztahujících xx ke xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx.

§110xx vložen právním xxxxxxxxx č. 355/2021 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.10.2021

§110zw

Oprava daně xx xxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

Xx opravu xxxx, xxxxx nebyla xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx přiznání, xxxxx xx součástí xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx zdaňovací xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx jednoho xxxxxxxxx xxxxx, xx použije §110zp xxxxxxx.

§110xx xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 355/2021 Sb. s xxxxxxxxx od 1.10.2021

§110xx

Xxxxxxx daně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, která xxxx xxxxxxx x registraci xxxxxxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx daň x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx režim xxxxxxx xxxxxxxxx místa, pokud

a) xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x

x) xxxx xxx nebyla xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxx, xx xx xxxx vymáhání bylo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§110xx xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 355/2021 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.10.2021

§110xx

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zprostředkovatele

(1) Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx pověřující xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx zprostředkovatele.

(2) Xxxxxx povinnosti podle xxxxxxxx 1 xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx x pozůstalosti xxxxxxxxxxxxxxxxx, nebo xxx xxx zániku zprostředkovatele xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx odstavce 1, x xxxxxxxx daňových xxxxxxxxxx zprostředkovatele, xxxxx xx právnickou osobou x xxxxxxx xxxxxxxxx; xxxx povinnosti plní xxxxxx xxxxxxxx.

§110xx vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 355/2021 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.10.2021

Xxx 4

Xxxxxxxx o xxxxxxxxxxxxxx platbách x xxxxxx xxxxxxxxxx

§110xx

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

Xxx účely xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx platbách x xxxxxx xxxxxxxxxx xx rozumí

a) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx poskytovat evidovanou xxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx platební xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx služby

1. xxxxxxxxxx xxxxxxx hotovosti xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx poskytovatelem xxxxxxxx xxxxxx,

2. xxxxxxxxxx výběr xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx služby,

3. xxxxxxxxx xxxx platebního xxxxxxx,

4. xxxxxxxxxxx o platebním xxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zákona xxxxxxxxxxxx platební xxxx, xx-xx xxxxxxxxx v xxxxx evidované xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx příjemce xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx třetí země,

e) xxxxxxxxx plátce podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxx příjemce xxxxx zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx styk,

g) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx účet xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxxx XXXX xxxxxxxxxxxxx IBAN xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx xxxxxxxxxxxxx technické a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx x inkasa x xxxxxx77),

x) kódem XXX kód BIC xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady xxxxxxxxxxxxx technické x xxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxx a xxxxxx x eurech77).

§110zz xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 417/2023 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2024

§110xxx

Xxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxxx příkazce nebo xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx platbách a xxxxxx příjemcích xxxx xxxxxxxxxxxx

x) identifikátoru XXXX xxxxxxxxxx xxxx příkazce xxxx příjemce xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, který xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxx

x) kódu XXX xxxx xxxxxx obdobnému xxxxxxxxxxxxxxx xxxx jednoznačně xxxxxxxxxxxx poskytovatele evidované xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx xxxxxxxx jiného xxxxx, který xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, x xxxx xxxx usazení, xxxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx písmene x).

(2) Xxxxxx usazení xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx platební xxxxxx xxxx obdobného xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx pro xxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx stát xxxxxxxxxxxx xxxx XXX xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx označujícímu xxxxxx poskytovatele x xxxx xxxx xxxxxxx.

§110xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 417/2023 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2024

§110xxx

Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

Xxx xxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxxxxxx platbách x xxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx evidovaná xxxxxxxx služba, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx nepoužijí.

§110zzb xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 417/2023 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2024

§110xxx

Xxxxxxxxx xxxx evidenci

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx, pokud

a) xxxxxxxx x tuzemsku x xxxxxxx kalendářního xxxxxxxxx evidované xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx více xxx 25 xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx stejného xxxxxxxx x

x) alespoň xxxxx x xxxxxx xxxxx písmene x) xxxxxxx podmínky pro xxxxxx x xxxxxxxx x přeshraničních xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §110zzd.

(2) Xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx příjemce xx xxxxxx podle xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(3) V xxxxxxx, že má xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx platební xxxxxx xxxxxxxxx o xxx, xx xx xxxxxxxx několik xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx stát xxxxxxx, xxxx se xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx identifikátory.

§110zzc xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 417/2023 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2024

§110zzd

Předmět xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx služby xxxxxxxx vede x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx příjemci, xxxxx xx evidovaná xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx této xxxxxx poskytnuta x xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx evidované xxxxxxxx služby xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x jejich xxxxxxxxxx xxxxx o přeshraniční xxxxxx x jejím xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxx platby xxxx xxxxxx usazení xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx služby příjemce xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx státu xxxxxxx xxxx.

§110xxx xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 417/2023 Sb. x xxxxxxxxx od 1.1.2024

§110xxx

Xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx

x) xxx XXX xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx kód, xxxxx jednoznačně xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) jméno nebo xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxx jsou xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx číslo xxxxxxxx xxx xxxxx xxxx z xxxxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx evidované xxxxxxxx xxxxxx,

x) identifikátor XXXX xxxx jiný obdobný xxxxxxxxxxxxx, xxxx-xx identifikátor XXXX k xxxxxxxxx, xxxxx jednoznačně xxxxxxxx xxxxxxxx x jeho xxxx xxxxxxx,

x) kód XXX xxxx xxxx xxxxxxx identifikační xxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx evidované xxxxxxxx xxxxxx nebo obdobného xxxxxxxxxxxxx xxxxx právních xxxxxxxx jiného státu xxxxxxxxxxx jménem xxxxxxxx, x xxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx příjemce xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xx xxx xxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx evidované platební xxxxxx, x

x) údaje x přeshraničních xxxxxxxx x xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x těmito xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx souvisejí, x xx

1. xxxxx a xxx provedení xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx vrácené xxxxxx,

2. xxxxxx a xxxx přeshraniční platby xxxx xxxxxxx platby,

3. xxxxxxx stát původu xxxxxxxxxxxx xxxxxx, kterou xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx příjemce, xxxx xxxxxxx xxxx, xx xxxxx xx xxxxxx xxxxx, x informace xxxxxxx x xxxxxx xxxxx původu xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx platby xxxxx státu xxxxxxx xxxxxxxx,

4. xxxxx xxxxx, xxxxx jednoznačně xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx platbu, a

5. xxxxxxxxx x tom, xx x zahájení xxxxxxxxxxxx xxxxxx došlo x xxxxxxxxxx obchodníka.

§110zze xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 417/2023 Xx. x účinností od 1.1.2024

§110xxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx podat xxxxxxxx obsahující údaje x xxxxxxxx o xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx konce xxxxxxxxxxxx xxxxxx bezprostředně xxxxxxxxxxxxx po xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx.

(2) Připadne-li poslední xxx lhůty podle xxxxxxxx 1 na xxxxxx, xxxxxx nebo xxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxx lhůty tento xxx.

(3) Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx platební xxxxxx xxxxxx, xx x xxxxxxxx podle odstavce 1 uvedl nesprávné xxxx neúplné xxxxx, xx xxxxxxx xx 5 xxxxxxxxxx xxx xxx xxx zjištění xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx kterém xxxx xxxxxxxxxx napraví.

§110zzf xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 417/2023 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2024

§110zzg

Uchovávání xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx

Xxxxxxxxxxxx evidované xxxxxxxx xxxxxx xx povinen xxxxx x evidence x xxxxxxxxxxxxxx platbách x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx 3 let xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, ve xxxxxx xxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx; poskytovatel xxxxxxxxx platební xxxxxx xx povinen xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx daně xx xxxx xxxxxx.

§110xxx xxxxxx právním předpisem x. 417/2023 Xx. x účinností xx 1.1.2024

§110xxx

Xxxxxx podání xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxx §110zzf x 110zzg jsou xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx, že xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx veřejné xxxxxx xxxxxxxxxxxx za xxxxx xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

(2) Oznámení xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxx. Xxxxx xx oznámení xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx dodatečné xxxxxxxxx, xxxx být xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx řádu xx xxxxx pro xxxxxx xxxxxxxx.

§110xxx vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 417/2023 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2024

§110xxx

Xxxxxxxxx poskytovatele xxxxxxxxx xxxxxxxx služby

Poskytovatel xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx má xxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx platbách x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx daňového xxxxxxxx.

§110xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 417/2023 Xx. x účinností od 1.1.2024

§110xxx

Xxxxxxx daně

V případě xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x jejich xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx Specializovaný xxxxxxxx xxxx.

§110xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 417/2023 Xx. x účinností xx 1.1.2024

XXXX XXXXX

XXXXXXXXX, XXXXXXXXX X ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

§111

Přechodná xxxxxxxxxx

1. Pro uplatnění xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxx i xxx xxxxxxxxx xxxx s xxx xxxxxxxxxxxxx, platí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

2. Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx do xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xx xx xx xxxxx xxxxxxxx posuzují všechny xxxxxxxx lhůty, xxxxx xxxxxx xxxxx před xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx 1 xx řídí xxxxxxxxxxx právními xxxxxxxx.

3. Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx předpisů xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

4. Plátce, xxxxx xxxxxx daňové xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xx 25. xxxxxxxx 2004 xxxxx xxxxxx přiznání xx xxxxx xxxxx 2004 xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

5. Zdaňovacím xxxxxxx pro xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x tento xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx 4, xx xxxxxx xx 1. xxxxxx 2004 xx 30. xxxxxx 2004. Xx 1. xxxxxxxx 2004 xxxxxx xxxxxx xxxxxx přiznání xxxxx §99.

6. Xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona zaregistrovaným xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx tak, že xxxxx xxx xxxxxxx x pomlčka xx xxxxxxxxx xxxxx "CZ". Xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx. Xx žádost xxxxxxxx subjektu xxxxxxx xxxx vyznačí xxxxx xxxxxxxx identifikačního xxxxx x xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx.

7. Xxx stanovení xxxx xxxxxx xxxxxxx x §6 tohoto xxxxxx se xxx xxxxx registrace xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx účinností xxxxxx xxxxxx.

8. Xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx roku 2004 xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx koeficient pro xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx daně xxxxx §76 odst. 6 xxxxxxxxxx vypočtený xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx 2003.

9. Xxx zrušení registrace xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxx, xxxxx xxx uplatnění xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx x období xx 31. xxxxxxxx 2000 xxxxxx xxxxxxxxxx podle §20 xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx §74 xxxx. 5 koeficientem xxxxxxxxxx xxxxx §76 xxxxxx xxxxxx.

10. Při xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xx 1.xxxxx 2004 xx 31.xxxxxxxx 2004 postupuje xxxxxx xxx, xx xx xxxxxx xx 1. ledna 2004 xx data xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx znění §20 xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xx období xx xxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xx 31. xxxxxxxx 2004 xxxxx §76 xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx 1. xxxxx 2004 xx xxxx účinnosti tohoto xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx měsíc duben 2004. X případě xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx plnění za xxx vypořádané xxxxxx xxxxx předchozí věty xxxxxx postupuje podle §20 xxxx. 11 xxxxxxxxxxx zákona. Vypořádání xx období xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx do 31. xxxxxxxx 2004 xxxxxx xxxxx do daňového xxxxxxxx za poslední xxxxxxxxx období roku 2004. Ve zdaňovacích xxxxxxxx xxxx 2005 xx použije xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx §76 odst. 6 xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx zdaňovací období xx xxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xx 31. xxxxxxxx 2004.

11. X smluv xxxxxxxxxx xx dne xxxxxxxxxxxxxxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, u xxxxx xxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxx přiznat daň xx dni uskutečnění xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx před datem xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx. X xxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx na xxxxxx, xxxxx budou xxxxxxxxxxx xx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona x xxxxx zdanitelnými xxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx, je xxxxxx, xxxxx je povinen xxxxxxx x zaplatit xxx, xxxxxxx tuto xxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxx zaplacená xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx.

12. Xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx x předmět smlouvy xxx xxxxxx do xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx příslušná xxxxxxxxxx xxxxxx č. 588/1992 Sb., x xxxx x xxxxxxx hodnoty, ve xxxxx xxxxxxx xx xxx předcházejícího datu xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

13. Xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxx bude xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx plnění x xxxxxxxx.

14. X xxxxx, xxxxx bylo x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx propuštěno xx celního xxxxxx xxxxx nebo tranzit xx 30. dubna 2004 x xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx vstoupí xx xxxxxxxx, se xxxxxxxxx jako při xxxxxx xxxxx.

15. X xxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx, tranzit xxxx xxxxxxx zušlechťovací xxxx xx 30. dubna 2004 x xx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxx xxxx při xxxxxx xxxxx.

16. Xxxxxxxxxx §36 xxxx. 10 se xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx 30. xxxxx 2004.

17. Xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 377/2005 Xx.

18. Xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx §8 xxxx. 3 v xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx 31. xxxxxxxx 2004 xxxxxxx xxxxxxxx, že hodnota xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx členského xxxxx xxxxxx překročena x xxxxxxxxxxxxxx kalendářním roce.

19. Xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx správci xxxx xxxxx §18 xxxxxx č. 588/1992 Xx., x xxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xx x xxxxxxxxx do 31. prosince 2004, xxxxxxxxx v xxxxxxxxx x xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

20. X převodu xxxxxxxxxxx, x kterého xxxxx x právním xxxxxxx xxxxxx do 30. xxxxx 2004, se xxxxxxx xxxxxxxxx právní xxxxxxxx.

21. U zboží, xxxxx bylo dovezeno xx xxxx, které xxxx členskými xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x propuštěno xx xxxxxxxxxxx celních xxxxxx, xx postupuje xxx xxxxxxxxx daně xx účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

22. X xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx daň xxxxx §81 až xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

23. Pokud xxxx xxxxx před xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxxxx xx režimu vývozu x xxxx xxxxxx xx xxxxxx členského xxxxx xx účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx celním orgánem, xxxxxxxxx plátce xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§112

Zrušovací xxxxxxxxxx

Xxxxxxx se:

1. Xxxxx č. 588/1992 Sb., x xxxx x přidané xxxxxxx.

2. Xxxxx č. 321/1993 Sb., xxxxxx xx xxxx x doplňuje xxxxx x. 588/1992Xx., x xxxx x přidané xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 196/1993 Xx.

3. Xxxxx č. 258/1994 Sb., xxxxxx xx mění x xxxxxxxx xxxxx x. 588/1992 Xx., x xxxx z xxxxxxx hodnoty, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

4. Xxxxx č. 133/1995 Sb., xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxx č. 588/1992 Xx., x xxxx x xxxxxxx xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

5. Xxxxx č. 208/1997 Sb., kterým xx xxxx a doplňuje xxxxx x. 588/1992 Xx., x dani x přidané hodnoty, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§113

Xxxxxxxx

Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dnem vstupu xxxxxxx o xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx §23 xxxx. 3, §73 xxxx. 3 xxxx xxxxxxxx x §51 xxxx. 1 xxxx. x), xxxxx nabývají xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 2005.

Xxxxxxxx x. r.

Špidla x. x.

Xxxxxxx x. 1 x zákonu x. 235/2004 Xx.

Xxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxx provádění xx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx za osoby xxxxxxx x xxxx

1. Xxxxxx xxxx, plynu, xxxxx, xxxxxx a xxxxxxxxx.

2. Xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxx.

3. Služby xxxxxxxxxxxxxxx.

4. Přeprava xxxxxx x xxxxxxxx.

5. Xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx.

6. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x agentur, xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

7. Xxxxxx xxxxxxxxxx agentur.

8. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx.

9. Provozování xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx, závodních x xxxxxxxxx xxxxxxx.

10. Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx rozhlasového a xxxxxxxxxxx vysílání xxxx xxx osvobozené xx xxxx podle §53.

11. Xxxxxx uskutečněná Státním xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx předpisů xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx fondu.

Xxxxxxx x. 2 x xxxxxx x. 235/2004 Xx.

Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx sazbě xxxx

XX-XXX

Xxxxx služby

36.00.2

Úprava x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx.

37

Xxxxxxxx x čištění xxxxxxxxx vod xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x těmito činnostmi.

49

Pozemní xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx zavazadel; xxxxxx xxxxxxx lyžařskými xxxxx.

50

Xxxxx xxxxxxxx doprava xxxx x jejich xxxxxxxxx.

55

Xxxxxxxxx xxxxxx.

56

Xxxxxxxxxx služby x výjimkou xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxx a xxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxx xxxxx vody x xxxxxxxxx xxxxxx.

59.14, 90, 91, 93

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx na xxxxxxxxxxx, xx divadel, xx xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxx, na xxxxxxxx, do muzeí, xx zoologických xxxxxx, xx xxx, xx xxxxxxx x xx xxxxxxx kulturní události xxxx xx podobných xxxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx vstupu xx xxxxxxxxxxx zahrad, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx.

77, 85, 91

Xxxxxxxxx xxxx nájem xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx, na xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx sazba xxxx, xxxxx xx xxxxx x veřejné xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx služby xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

86

Xxxxxxxxx xxxx.

87

Xxxxxxxx xxxx.

88.10, 88.91

Xxxxxx péče x xxxx, xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx občany.

93.11, 93.12, 93.13, 93.29.11,&xxxx; 93.29.19

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx sportovní xxxxxxxx; xxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxx sportovních xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx; xxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxxx parků x xxxxx; xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

96.03

Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxx.

96.04

Xxxxxx xxxxxxxxx lázní, xxxx, xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx jeskyní.

Snížené xxxxx daně xxxxxxxxx xxxxxx, které odpovídají xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx XX-XXX, xx xxxxx platném x 1. xxxxx 2015, x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x tomuto kódu x xxxxxxx části xxxx přílohy.

Kódem xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx kód xxxxxx xxxxxxxxx výrobků xxxxxxx x xxxxxx sazebníku, xx znění xxxxxxx x 1. xxxxx 2018.

Xxxxxxxxx dopravou xxxx xx xxx účely xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xx stanovených xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx určených xxxxxxxxxx nebo místech xxxxx xxxxxx stanovených xxxxxxxx xxxx schválených xxxxx xxxxxx č. 266/1994 Sb., x xxxxxxx, ve xxxxx pozdějších předpisů, xxxx zákona č. 114/1995 Sb., x xxxxxxxxxxxx plavbě, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxx, která xx xxxxxxxx osobní dopravou xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx dopravou xxxxx xxxxxx č. 111/1994 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxx se xxx xxxxx daně z xxxxxxx xxxxxxx rozumí xxxx xxxxxxxxx požadavky xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx č. 258/2000 Sb., x ochraně xxxxxxxxx xxxxxx a o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxx xxxx splňující xxxxxxxx pro xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx č. 258/2000 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxxxxx odběratelům xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx konstrukčně xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x vodovodním potrubím xxxxx vody.

Vodovodem xx xxx xxxxx xxxx x xxxxxxx hodnoty xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx zahrnující xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, jimiž xxxx xxxxxxx xxxxxx pro xxxxxx x odběr xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxx x shromažďování.

Vnitřním xxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx potrubí xxxxxx pro xxxxxx xxxx po xxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx na konec xxxxxxxxx přípojky.

Vybraným xxxxxxx xx pro xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx x

x) xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx sazebníku x xxxxxxxx 4,

x) xxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx 2202 99 11 a 2202 99 15,

x) xxxxx x xxxxxx mléčné xxxxxxx podle xxxxxxx x) a nápoje xxxxx xxxxxxx x) xxxxxxxxxx xxxxxxx cukr xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx podstatný xxxxxxxxx xxxxx xxxx tekutých xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxx xxxxxx xxxxx písmene x).

Xxxxxxxxxxxxxx nápojem se xxx xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxx alkoholický xxxxx xxxxx xxxxxx č. 65/2017 Sb., x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

Příloha x. 2x x xxxxxx x. 235/2004 Xx.

Xxxxxxx x. 2x xxxxxxx právním xxxxxxxxx č. 349/2023 Sb.

Xxxxxxx č. 3 x xxxxxx č. 235/2004 Xx.

Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx

Xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxx xxxxx

01-05, 07-23, 25

- Xxxxxxxxx; xxxxxx xxx zvířata; xxxx xxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx jako doplněk xxxx náhražka potravin. Xxxx xxxxxx x xxxx; xx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx.

2201

- Xxxxx voda.

0601, 0602

- Xxxx dřeviny x xxxx rostliny; xxxxxx, xxxxxx a xxxxxxx.

07-12

- Xxxxxxxx a xxxxxx.

28-30

- Xxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx, sacharin x xxxx xxxx, antibiotika, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx - xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx služby, xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxx humánní xxxxxxxx xxxxx; xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxx, kontrastní xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx - xxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx služby, xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx lékařské účely.

4902, 8523

- Xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, pokud xxxxx x xxxxx,
- x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx představuje xxxx než 50 % obsahu, nebo
- xxxxx výlučně xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx zvukového xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

01-96

- Zdravotnické xxxxxxxxxx podle nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx79) (xxxx xxx "xxxxxxxx o xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx") x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx prostředky xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx in xxxxx80) (dále jen "xxxxxxxx x diagnostických xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx") x jejich xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx lze xxxxxxx xx
- xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x. 1 xxxxxx X přílohy č. 3 x xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, pokud xx xxxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxx zařadit do xxxxxxxx xxxxxxx "Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx", vatu xxxxxxxxx nebo xxxxxxx x výjimkou hypoalergenní xxxxxxxx,
- přílohy č. 4 k xxxxxx x veřejném xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

01-96

- Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx příslušenství xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx pracovník xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx charakteristik xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x použití xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

01-96

- Zdravotnické xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx zdravotnické xxxxxxxxxx xx xxxxx podle xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx in xxxxx, xxxxx jsou xxxxxx xxx jedno xxxxxxx.

9001 30

- Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx prostředky xxxxx xxxxxxxx o zdravotnických xxxxxxxxxxxx.

9001 40

- Brýlové xxxxx ze xxxx, xxxxx jsou zdravotnickými xxxxxxxxxx xxxxx nařízení x xxxxxxxxxxxxxx prostředcích.

9001 50

- Xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx zdravotnickými xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

9003

- Xxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxx, pro xxxxxxxx xxxxx nebo xxx xxxxxxx xxxxxxx, x jejich xxxxx x xxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx nařízení o xxxxxxxxxxxxxx prostředcích, x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx.

9004

- Xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx nebo xxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

9018 31, 9018 32, 9018 39 00

- Injekční xxxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxx (cévky), xxxxxx x podobné xxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx o zdravotnických xxxxxxxxxxxx.

9019 - Přístroje pro xxxxxxxxxxxxxx; xxxxxxx přístroje; xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; xxxxxxxxx xxx léčbu xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxx léčebné xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxx xx xxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx.

9020 00 00

- Xxxxxxx dýchací xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx prostředky xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x jejich xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

9021

- Xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx, včetně xxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx pásů; xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx k xxxxx xxxxxxxx; umělé části xxxx; pomůcky xxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx ke xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx neschopnosti. Xxxxx xxxxx se xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx prostředcích. Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle tohoto xxxxxxxx.

9025

- Xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx nařízení o xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

9026

- Xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx, tlaku xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx x zdravotnických xxxxxxxxxxxx, a xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxxxx.

48, 64, 66, 84, 85, 87, 90, 91

- Xxxxx xxx osobní xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx zdravotně xxxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx důsledků, xxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx předpisu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xx:
- Xxxxxxx xxxxx
- Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x hlasovým xxxxxxxx xxx nevidomé x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx
- Xxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx textu (xxxxxx xxxxxxxxx) upravené x xxxxxxxxx nevidomými a xxxxxxxx vidícími xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx končetinou
- Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx výstupem xxx nevidomé a xxxxxxxx vidící osoby x elektronické počítací xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx vidící xxxxx
- Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx vidící osoby x xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxx x přídavná xxxxxxxx s xxxxxxxx xxxx hmatovým výstupem xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx
- Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx a xxxxxxxx vidící xxxxx x jiné výstupní x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxx písma
- Xxxxxxxx xxxxxxxx a přídavná xxxxxxxx k počítačům xxxxxxxxxx xxxxxx ovládání xxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxx motorikou xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
- Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
- Zvětšovače xxxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx
- Xxxxxxxxx akustické xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx
- Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx, xxxxxx řadicí xxxx, xxx tělesně xxxxxxxxx xxxxx
- Xxxxxxx xxx nevidomé x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxx jiným xxx x drahých xxxx x vibrační a xxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxx
- Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx nevidomé x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx
- Xxxxx x xxxxxxxx těchto xxxxxxx, x kterých xx xxxxxxx prohlášením xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx druhu zboží.

94

- Xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxx vybraných xxxxxxx uvedený x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x 1. lednu 2018.

Xxxxxxx xxxxx daně xxxxxxx xxxxx, xxxxx odpovídá xxxxxxxx kódu xxxxxxxxxxxx xxxxxxx sazebníku a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx k xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx přílohy.

Xxxxxxx č. 3a x xxxxxx č. 235/2004 Xx.

Xxxxxxx x. 3x xxxxxxx právním xxxxxxxxx č. 349/2023 Sb.

Příloha č. 4 x xxxxxx č. 235/2004 Sb.

Umělecká díla, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx

Xxx nomenklatury xxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxx xxxxx

X) Umělecká xxxx

5805

- Xxxxxxxxx zhotovené xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx v xxxx xxxxxxx.

6304

- Nástěnné xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx v xxxx xxxxxxx.

9701

- Obrazy, xxxxx, xxxxxx, xxxxxx, a xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, kromě xxxxx x výkresů xxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx předměty, xxxxxxxxx xxxxxx, ateliérová a xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

9702

- Xxxxxxx xxxxxx, tisky x xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx zhotoveny xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx počtu xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx, x xx xxxxxxxx ručně xxxxxx mechanickým nebo xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

9703

- Původní xxxxxxxx a xxxxx x jakéhokoliv materiálu, xxxxx byly zcela xxxxxxxxx umělcem; xxxxxxxx xxxxx xx 8 xxxx, pokud xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

X) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

9704

- Poštovní známky, xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx prvního dne xxxxx známky, xxxxxxxx xxxxxx x obdobné xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, pokud xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx zamýšleny x xxxxxxx jako xxxxxxx xxxxxxxx.

9705

- Xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx, paleontologického, xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

X) Xxxxxxxxxxxxx

9706

- Xxxx xxxxxxxx než xxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx 100 xxx.

Příloha x. 5 x xxxxxx č. 235/2004 Xx.

Xxxxxx xxxxx, x xxxxxxx se xxx dodání xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx daňové xxxxxxxxxx

Xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxx xxxxx

2618 00 00

Xxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxx xxxxx) x xxxxxx xxxxxx xxxx oceli

2619 00

Xxxxxxx, zpěněná xxxxxxx (xxxx xxx granulovaná xxxxxxx), xxxxx a xxxx odpady z xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx

2620

Xxxxxxx, xxxxx a xxxxxx (jiné xxx x výroby xxxxxx xxxx xxxxx), xxxxxxxxxx xxxx, arsen, xxxx xxxxxx sloučeniny

3915

Odpady, xxxxxx x xxxxxxx z xxxxxx

4004 00 00

Xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx x kaučuku (xxxx xxx x tvrdého xxxxxxx) x prášky x xxxx x xxxx

4707

Xxxxxxx xxxxx, kartón xxxx lepenka (xxxxx x xxxxx)

5003 00 00

Xxxxxxxx odpad (včetně xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, niťového odpadu x xxxxxxxxxxxxx materiálu)

5103 00 00

Xxxxx z xxxx nebo x xxxxxxx xxxx hrubých xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx avšak xxxxx xxxxxxxxxxxxx materiálu)

5103 20 00

Xxxxxxx odpad x xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

5103 30 00

Xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx chlupů

5202 00 00

Bavlněný odpad (xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx materiálu)

5202 10 00

Xxxxxx xxxxx

5505

Xxxxx x chemických xxxxxx (xxxxxx výčesků, xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx)

6310

Xxxxxxx xxxx nové xxxxx, motouzy, xxxxx, xxxxxxx x xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx formě zbytků xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx

7001 00 10

Xxxxxxxx střepy x xxxx xxxxxxxx xxxxxx

7112

Xxxxx x xxxx x xxxxxxx xxxx xxxx x kovů xxxxxxxxxxx xxxxxxx kovy; xxxxxxx xxxxx a xxxx xxxxxxxxxx drahé xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx hlavně xxx rekuperaci xxxxxxx xxxx

7204

Xxxxx a xxxx xx xxxxxx nebo xxxxx; přetavený xxxxx xx xxxxxx nebo xxxxx x xxxxxxxx

7404 00

Xxxxxx xxxxx x xxxx

7503 00

Xxxxxxx xxxxx x šrot

7602 00

Xxxxxxxxx xxxxx x šrot

7802 00 00

Olověný xxxxx x xxxx

7902 00 00

Xxxxxxx xxxxx x xxxx

8002 00 00

Xxxxxx xxxxx x šrot

8101 97 00

Odpad a xxxx x xxxxxxxx

8102 97 00

Xxxxx x xxxx z xxxxxxxxx

8103 30 00

Xxxxx x xxxx x tantalu

8104 20 00

Odpad x xxxx x xxxxxxx

8105 30 00

Odpad x xxxx z xxxxxxx

xx 8106 00 10

Xxxxx x šrot z xxxxxxx

8107 30 00

Xxxxx x xxxx x xxxxxx

8108 30 00

Xxxxx x xxxx x xxxxxx

8109 30 00

Xxxxx x xxxx xx xxxxxxxx

8110 20 00

Xxxxx x šrot z xxxxxxxx

8111 00 19

Xxxxx x šrot x xxxxxxx

8112 13 00

Xxxxx x šrot x xxxxxxx

8112 22 00

Xxxxx x šrot z xxxxxx

8112 52 00

Odpad x šrot x xxxxxxx

8112 92 10

Odpad x šrot xxxxxx

8112 92 21

Xxxxx a xxxx x xxxxx (xxxxxxxx); rhenia; xxxxxx; xxxxx; xxxxxx a xxxxxxxx

8113 00 40

Xxxxx x xxxx x xxxxxxx

8548 10

Xxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx; nepoužitelné xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxxxx akumulátory.

Kódem xxxxxxxxxxxx xxxxxxx sazebníku xx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx uvedený x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x 1. lednu 201872).

Xx-xx před xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx sazebníku xxxxxxx "xx", xxxxxxxx xx xxxxxxx na xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx nomenklatury celního xxxxxxxxx x výslovně xxxxxxxx slovním popisem x xxxxxx xxxx x xxxxx přílohy.

Xxxxxxx x. 6 x zákonu č. 235/2004 Sb.

Seznam xxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx-xx xxx xxxxx xxxxxxxxx

1. Xxxxxx povolenek xx xxxxx skleníkových xxxxx podle zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x povolenkami xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.

2. Xxxxxx mobilních telefonů, xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxx z xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx použití xx spojení se xxxx, xxxxx xx xxxxxxx, x provozovaná xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx ohledu na xx, xxx xxxx xxxxx využití.

3. Xxxxxx xxxxxxxx s integrovanými xxxxxx, jako xxxx xxxxxxxxxxxxxx x centrální xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx před xxxxxxxxxxx xx výrobků xxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

4. Dodání xxxxx x elektřiny xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x §7a xxxx. 2.

5. Xxxxxx xxxxxxxxxxx plynu x xxxxxxxxx.

6. Poskytnutí xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

7. Xxxxxx xxxxxxx konzolí, xxxxxxx x xxxxxxx.

8. Xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx olejnatých xxxxx x xxxxxxx xxxx.

9. Xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx kovů, xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxx xxx v příloze č. 5 x x xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §90 xxxx 92.

10. Xxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxx služby, x xxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxx xxxxxxxx uplatňovat xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx článku 193 směrnice 2006/112/ES x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx z xxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxx č. 6 xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 360/2014 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2015

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxx uplatnění xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx zdaňovací období xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx platí xxxxxxxxx právní xxxxxxxx.

2. Xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx (xxxxxxx obvody) x xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx města Xxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxxxxx xxxxxxx povinnými x xxxx, se stávají xxxxxx xx dni xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxx statutární xxxxx xxxx Xxxxxx xxxxx Xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xx. XX vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 635/2004 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2005

Čl. XXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx §42 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxx xxxxxxx za xx xxxxxx, xx xxx xxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

Xx. XII vložen xxxxxxx předpisem x. 545/2005 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2006

Xxxxxxxxx ustanovení

Čl. XX

Řízení xx xxxxxx, x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, dokončí xxxxx, který řízení xxxxxxx.

Xx. XX vložen xxxxxxx předpisem x. 230/2006 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.6.2006

Čl. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxx uplatnění xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx zdaňovací xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxx x xxx xxxxxxxxx práv x xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxx, se xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

2. X xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx domu xxxx xxxx nebo x převodu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx domu, xxxxxxxxx xxxx nebo xxxx, x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx do 31. xxxxxxxx 2007, se xxxxxxx xxxxxxx sazba xxxx.

Xx. XX vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 261/2007 Xx. s xxxxxxxxx od 1.1.2008

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxx xxxxxxx xxxxxxx za xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx zákonné registrační xxxxxxxxxx, xxxxx nastalo xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xx postupuje xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 270/2007 Xx. s xxxxxxxxx xx 31.10.2007

Xx. CIV

Přechodné xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxx zákona xx xxxxxxx x xxx xxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx bylo xxxxxxxx x pravomocně xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 328/1991 Sb., o xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. XXX vložen právním xxxxxxxxx x. 296/2007 Xx. x účinností xx 1.1.2008

Xx. XX

Xxxxxxxxx ustanovení

1. Xxx xxxxxxxxx daně x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx i xxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxx xx použijí xxxxxxxxx právní xxxxxxxx.

2. Xxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 235/2004 Xx., ve xxxxx xxxxxxx do xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, jejichž xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx do xxx xxxxxxxxxxxxxxx dni xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xx xxxxxxx ustanovení xxxxxx x. 235/2004 Xx., ve znění xxxxxxx xx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

3. Xxxxx xxxxxxx x xxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x dani podle §96 a 97 xxxxxx x. 235/2004 Xx., ve znění xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, a xxxxxxxxxx xx na ni xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §95 xxxxxx x. 235/2004 Xx., xx xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, se xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxx plátcem xx xxxxxx §94 xxxxxx x. 235/2004 Xx., xx znění účinném xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xx xxxxxxx xx 15 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx příslušnému xxxxxxx daně, xx xx xxxxxx povinnou x xxxx.

4. Osoba xxxxxxx x xxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx státě x zahraniční xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxx, xxxxx se xx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §94 xxxxxx x. 235/2004 Xx., ve xxxxx účinném xx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx osoba xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxx nároku na xxxxxxx xxxx, se xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx podle §94 zákona x. 235/2004 Sb., ve xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, a xx xxxxxxx do 15 dnů xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxx.

5. Xxxx xxxxxx xxx xxxxx registrace xxxxxx xxxxx §94 x 95 x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §106 zákona č. 235/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxxx ode xxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xx období xxxxxxxxxxxxxxx 12 po xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx

x) podle §6 xxxx. 2 xxxxxx x. 235/2004 Xx., xx znění xxxxxxx xx dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxx byl v xxxxxxxxx zákon x. 235/2004 Sb., xx xxxxx účinném xx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona, x

x) xxxxx §6 xxxx. 2 zákona č. 235/2004 Xx., xx xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxx xxxxxxxxxx xxxxxx, v xxxxxxx xxxxxxx byl x xxxxxxxxx xxxxx x. 235/2004 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

6. X dovezeného xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx použití x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xx xxx předcházejícího xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x. 235/2004 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

Xx. II xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 302/2008 Xx. x účinností od 1.1.2009

Čl. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. X osobního xxxxxxxxxx, xxxxx byl dodán xxxxx §13, xxxxxxx x xxxxxx členského xxxxx podle §16, xxxxxxx podle §20 x u xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx osobního xxxxxxxxxx52), x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx a x datem xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx předcházejícího xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx pro xxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx daně použijí xxxxxxxxxx §72 xx §79 xx znění xxxxxxx do xxx xxxxxxxxxxxxxxx dni xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, x xx x xx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

2. Xxx xxxxxxxx osobního xxxxxxxxxx xxxxxx, kdy xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, že xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx, x xxxxx xxxxxxx xx užívání xx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, se xxx uplatnění xxxxxx xx odpočet daně xxxxxxx xxxxxxxxxx §72 xx §79 xx xxxxx xxxxxxx do xxx xxxxxxxxxxxxxxx dni xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xx x xx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

3. X osobního xxxxxxxxxx a u xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx52), vymezeného xxxxx xxxx 1 x 2 přechodných xxxxxxxxxx, xx xx xxxx xxxxxxxxx tohoto zákona xxxxxxx xxx povinnost xxxxxxx uskutečnění plnění xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx §62 xxxx. 2 xx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. XX vložen právním xxxxxxxxx x. 87/2009 Xx. s účinností xx 1.4.2009

Čl. VIII

Přechodná xxxxxxxxxx

1. Xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx období xxxxxxxxxxxxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxx xxxxx x xxxxxxxxxx s xxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx dosavadní právní xxxxxxxx.

2. Xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx, xxxx, xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx telekomunikační xxxxxx, xx xx xxxxxxxxx xxxxxx zahrnující xxx xxxx xxxx 2009, xxx xxxx xxxx 2010, xxxxxxxx xxxxxxx mimořádný xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x 31. prosinci 2009, xxxxxxxx provést xxxxxxxx spotřeby xxx xxxxxx elektřiny, plynu, xxxx, tepla x xxxxxx x při xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx služeb x xxxx 31. xxxxxxxx 2009, x xx x tehdy, xxxx-xx xxxxxx z xxxxxxxx zařízení xxxxxxxx xx xx xxxxx xxxx. X těchto xxxxxxxxx xxx u xxxxxxxx za období xx 31. xxxxxxxx 2009 xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx platnou xx 31. xxxxxxxx 2009 x x xxxxxxxx xx období xx 1. xxxxx 2010 xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx 1. xxxxx 2010.

3. Xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx z xxxxx xxxxxxxxx přede xxxx xxxxxxxxxxx zdanitelného xxxxxx, x xx xxxxxxxxxx xx 31. xxxxxxxx 2009, použije při xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx zdanitelného plnění xx 1. lednu 2010 xxxxx daně x přidané xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx přiznat xxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx.

4. X smluv x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx uzavřeny xx 31. xxxxxxxx 2008 xxxxx xxxxxx x. 235/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xx 31. prosince 2008, x xxxxxxx xxxxxxx smlouvy xxx xxxxxx xx užívání xxxxxxx do 31. xxxxxxxx 2008, se xx 1. xxxxx 2010 xxxxxxx xxxxx xxxx platná do 31. prosince 2008.

Čl. XXXX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 362/2009 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2010

Xx. II

Přechodná xxxxxxxxxx

1. Xxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx hodnoty xx zdaňovací období xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx x pro xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx s tím xxxxxxxxxxxxx xx použijí xxxxxxxxx xxxxxx předpisy.

2. Xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx registrovaným x dani x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx posuzují xxxxx dosavadních xxxxxxxx.

3. Xxxxxxxx xxxxxxxx hlášení xx zdaňovací xxxxxx xx dne předcházejícímu xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx je xxxxxx povinen xxxxx xxxxx §102 xxxxxx x. 235/2004 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

4. Xx-xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx10) xxxx xxxx obdobné xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx 31. xxxxx 2010, xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxx xxx x xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx sdružení xx xxxxxxx smlouvy x xxxxxxxx10) xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx.

5. Xx-xx člen xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx x xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx ve xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

Čl. II xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 489/2009 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2010

Xx. XX

Xxx uplatnění xxxx x xxxxxxx xxxxxxx za zdaňovací xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, jakož x xxx uplatnění xxxx x xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx č. 235/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. II xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 120/2010 Xx. x účinností od 29.4.2010

Xx. II

Přechodná xxxxxxxxxx

1. Xxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx zdaňovací xxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxx xxxxxxxxx práv x xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx.

2. Pro xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx x který xxxxxx xxxxxxx xx zdaňovací xxxxxx xx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x §73 zákona x. 235/2004 Sb., xx xxxxx účinném xxx xxx nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

3. Xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx nárok xx xxxxxxx xxxx u xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx dlouhodobého majetku xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §13 xxxx. 4 xxxx. x) zákona x. 235/2004 Xx., xx znění účinném xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxx xxxx zdanitelná xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx na xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx nárok xx odpočet xxxx x případě, že x těchto přijatých xxxxxxxxxxxx plnění xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxx, xx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx v xx xxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. V těchto xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx za zdaňovací xxxxxx, xx kterém xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §13 xxxx. 4 xxxx. x) xxxxxx č. 235/2004 Sb., ve xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx. Pro xxxxxxxxx nároku xx xxxxxxx xxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx §73 odst. 3 a 4 xxxxxx x. 235/2004 Xx., ve znění xxxxxxx ode dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

4. Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx daně za xxx 2011 xx xxxxxxxxx xxxxx §76 xxxxxx č. 235/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

5. V xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x majetku pořízeného xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx §78 xxxx 79 zákona x. 235/2004 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xx dne nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

6. Xxx použití hmotného xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx přede xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, se xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §13 xxxx. 4 xxxx. a) xxxx §14 xxxx. 3 písm. x) xxxxxx x. 235/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

7. Xxx xxxxxxxxx xxxxx lhůty pro xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx daně xxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx §85 xxxx. 7 zákona x. 235/2004 Sb., xx znění xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §85 xxxx. 7 xxxxxx č. 235/2004 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxx dne xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

Xx. XX vložen xxxxxxx předpisem x. 47/2011 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.4.2011

Xx. II

Přechodná xxxxxxxxxx

1. Xxx daňové xxxxxxxxxx x xxxx z xxxxxxx hodnoty za xxxxxxxxx období xxxxxxxxxxxxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxx xxxxx x xxxxxxxxxx s xxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx č. 235/2004 Xx., ve xxxxx účinném xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

2. Zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 262/2014 Xx.

3. Při xxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxxxx služby xxxxxxx x odváděním x xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx vod a xxx xxxxxx tepla xxxx xxxxxx xx xxxxxx, xxxxx uskutečnil xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx x samostatně xx xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx odečtu x xxxxxxxx zařízení xx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx propočtu, je-li xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxx dni. X xxxxxx případech xxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx x x xxxxxxxx za xxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx sníženou xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxx; x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx tohoto zákona, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx přiznat xxx, xx uplatní xxxx xxxxx ze základu xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx období xxxxx §37 odst. 3 xxxxxx x. 235/2004 Xx., ve znění xxxxxxxxxx předpisů. Plátce xx xxxxxxxx x xxxxxx vody, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x čištěním, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx vztahujícím xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxxxxx xxxxxxxx sazbu xxxx xxxxxxx v xxxxx období, x xx i v xxxxxxx, kdy xx xxxxxxxx xxxxxxxx spotřeby xxxxx x xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

4. Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 262/2014 Sb.

5. Xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 262/2014 Sb.

6. Xxxxxxx-xx xxxxxx přede xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx přede dnem xxxxxxxxxxx zdanitelného plnění x xxxxxxx-xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx plnění xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxx daně a xxx xxxxxxx xxxx xxxxx §37 odst. 1 xxxx 2 xxxxxx x. 235/2004 Xx., ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, sazbu xxxx platnou xx xxx uskutečnění zdanitelného xxxxxx, x xx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §37 odst. 3 xxxxxx x. 235/2004 Xx., ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

7. Xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 262/2014 Xx.

8. Xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 262/2014 Xx.

9. X xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx u technického xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx postupuje xxxxx §78 xxxx. 3 x §78a odst. 1 xxxxxx č. 235/2004 Sb., xx xxxxx účinném xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

10. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxxxx xxxxxx, x kterého xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §92e xxxxxx č. 235/2004 Xx., xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxx úplaty, xxxxxxx u tohoto xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx x rozdílu xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx §36 odst. 1 zákona x. 235/2004 Sb., ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx §36 xxxx. 2 xxxxxx x. 235/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Čl. XXX

Xx. XXX xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 502/2012 Sb.

Xx. XX

Xxxxxxxxx ustanovení

1. Xxx xxxxxx povinnosti x xxxx x xxxxxxx xxxxxxx za xxxxxxxxx období xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, jakož x pro xxxxx x povinnosti x xxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx x. 235/2004 Xx., ve xxxxx účinném xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona.

2. Při xxxxxx xxxx, při xxxxxxxxxx xxxxxx spojené x odváděním x xxxxxxxx, případně xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxx xxxxxx xxxxx xxxx chladu xx xxxxxx, který xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx plnění se xxxx uskutečnění zdanitelného xxxxxx ode dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, oprávněn stanovit xxxxxxxx samostatně za xxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx období ode xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx ke xxx předcházejícímu xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx na xxxxxxx xxxxxxxx, je-li xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx proveden xx xx xxxxx xxx. X xxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx platnou v xxxxx xxxxxx a x xxxxxxxx za xxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx platnou od xxxxxx xxx. Xxxxxx xxx dodání xxxx, xxx xxxxxxxxxx služby xxxxxxx s odváděním x xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx vod x xxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx daně xxxxxxx x tomto xxxxxx, a to x x xxxxxxx, xxx xx zjištění xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. X xxxxxxx přijetí xxxxxx xxxxx dnem nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx které xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx stanoveného xxx xxxxx období podle §37a xxxxxx x. 235/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxxx ode xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

3. Při xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x xxx poskytnutí xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, přepravy x xxxxxxxxxx plynu, xxxxxxx a distribuci xxxxxxxxx plátce, xxxxx xxxxxxxxxx zdanitelné xxxxxx xx dnem xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, je xxxxxxxx stanovit xxxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx za xxxxxx xxx dne xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx z měřicích xxxxxxxx xx dni xxxxxxxxxxxxxxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, xx-xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxx xxx. V xxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx za xxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx sazbu xxxx xxxxxxx v xxxxx xxxxxx x u xxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx daně xxxxxxx xx tohoto xxx. Xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x distribuci xxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx vztahujícím xx xxxxxxxx k období xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx v xxxxx xxxxxx, x xx x x xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx v období xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. X případě xxxxxxx xxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx přiznat xxx, xx xxxxxxx xxxx sazby xx xxxxxxx daně xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxx §37a xxxxxx x. 235/2004 Xx., xx xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. XX vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 500/2012 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2013

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx zdaňovací xxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx tohoto zákona, xxxxx i xxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx s xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x. 235/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx.

2. X xxxxxxx xxxxxx, xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx přede xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx se xxxxxxx xxxxx xxxxxxx v §56 zákona x. 235/2004 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

3. U xxxxxxx xxxxxx, bytů x nebytových prostor xxxxxxxx přede dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx plátce xxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx daň z xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 235/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxxx ode dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

4. Xxxxx povinná x xxxx, která xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx §95 xxxx. 1 nebo §95 xxxx. 2 xxxx. x) zákona x. 235/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona, xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxx xxxxxxx a xx xxxxxxx do 15 dnů od xxxxxx dne xxxxx xxxxxxxxx k registraci. Xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx způsobem xxxxx §98 xxxxxx x. 235/2004 Xx., xx znění xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

5. Xxxxx xxxxxxx x xxxx, xxxxx splnila xxxxxxxxx xx registrovat xxxxx §95 xxxx. 1 xxxx §95 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx x. 235/2004 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx nabytí účinnosti xxxxxx zákona, s xxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx 15. xxx xxxxxx předcházejícího xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, se stává xxxxxxx 1. dne xxxxxx následujícího xx xxxxxx, x xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx.

6. Xxxxx xxxxxxx x xxxx, xxxxx xxxxxxx povinnost xx xxxxxxxxxxx xxxxx §95 xxxx. 1 xxxx §95 odst. 2 xxxx. x) xxxxxx x. 235/2004 Xx., xx znění účinném xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x tím, xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxx xx 15. xxx xxxxxx, x němž xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxx 1. xxx xxxxxxx xxxxxx následujícího xx měsíci, v xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx.

7. Xxxxx xxxxxxxxxxxxxx k xxxx xxxxx §96 xxxx. 1 xx 3 xxxxxx č. 235/2004 Xx., xx znění xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, se xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx identifikovanou xxxxxx.

8. Xxxxx xxxxxxx x xxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx 1. dubna 2011 podle §94 xxxx. 6 až 11 nebo §94 xxxx. 15 xxxxxx x. 235/2004 Xx., xx znění xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx.

9. Xxxxx xxxxxxx x xxxx, xxxxx xxxx xx dni xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx 2 xxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxx uvedené x §96 xxxxxx x. 235/2004 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxx nesplní xxxx xxxxxxxxx, xx xx xx xx, xx určila xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

10. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx §98 xxxx. x) zákona x. 235/2004 Xx., xx znění xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx měsíce xxxxxxxxxxxxx xx kalendářním xxxxxx, xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx §109 odst. 2 xxxx. x) xxxxxx x. 235/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxxx ode dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

11. Plátce xxxxxxxxxxxx x xxxx 2012, xxxxx splňuje xxxxxxxx xxxxxxx x §99a xxxx. 1 xxxx. x) až x) xxxxxx x. 235/2004 Xx., xx znění xxxxxxx ode dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx pro xxx 2012 xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, se xxxx rozhodnout, xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx 2013 xx xxxxxxxxxx čtvrtletí.

Čl. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 502/2012 Xx. x účinností xx 1.1.2013

Xx. X

Přechodná xxxxxxxxxx

1. Xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx z xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx, jakož x xxx práva x xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx, se použije xxxxx č. 235/2004 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxxxxx xxxxxxxx Senátu.

2. Xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx, xxxxxx, vztahy, xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákonného xxxxxxxx Xxxxxx ode xxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zákona x. 235/2004 Xx., xx znění účinném xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxx, subjekty, xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx, které xxxx jim xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx.

Xx. X xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 344/2013 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2014

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxx daňové xxxxxxxxxx x daně z xxxxxxx hodnoty xx xxxxxxxxx xxxxxx přede xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx x pro xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx zákon x. 235/2004 Xx., xx xxxxx účinném xxxxx xxxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxxxxxxx xxxxx povinná x xxxx xxxxxxxxx ke xxx xxxxxxxxxxxxxxx dni xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx §88 xxxxxx x. 235/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, je ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxxxx xxxxx §110x xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 235/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxxx ode dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

Xx. II vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 196/2014 Xx. s xxxxxxxxx od 1.1.2015

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx přede dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, jakož i xxx práva x xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx x. 235/2004 Xx., xx znění xxxxxxx přede dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. II xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 262/2014 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2015

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxx x xxx práva x xxxxxxxxxx s xxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx zákon č. 235/2004 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

2. Xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx zákona x. 235/2004 Sb., xx xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, se x případě kalendářních xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §4a odst. 1 xxxxxx č. 235/2004 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

Xx. II xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 360/2014 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2015

Xx. XXX

Xxxxxxxxx ustanovení

1. Xxx daňové xxxxxxxxxx x daně x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx období přede xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxx xxxxx x xxxxxxxxxx s xxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx č. 235/2004 Xx., ve xxxxx xxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

2. Pro xxxxxx xxxxxxxxxx u xxxx z přidané xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti čl. II xxxx 1 xx 3, xxxxx i xxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx, xx použije xxxxx x. 235/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx čl. II xxxx 1 až 3.

Xx. III xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 113/2016 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.12.2016 x xxxxxxxx xxxx 2, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx 1.5.2016

Xx. XXXIV

Přechodná xxxxxxxxxx

1. Xxxxx xxxxx povinné x xxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx §6c xxxx. 2 xxxxxx x. 235/2004 Xx., ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx povinnost přiznat xxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx uskutečněním xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxx dne nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx, xxxxx vznikla xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxx uskutečnění xxxxxxxxxxxx plnění, xxx xx základu xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §37a xxxx. 1 zákona x. 235/2004 Xx., xx znění xxxxxxx xxxxx dnem nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

2. Xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx povinné x dani, xxxxx xxxx sídlo x xxxxxxxx x která xx stala plátcem xxxxx §6c odst. 2 xxxxxx č. 235/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xx 6 xxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxx plátce x xxxxx ode dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx uskutečňuje xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx plnění x xxxxxxxx.

3. Xxxxxxx xxxx místně xxxxxxxxx xxxxx §93a xxxx. 2 zákona x. 235/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxxxxx k xxxx, která nemá x xxxxxxxx xxxxx xxx provozovnu x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx do 12 xxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx o xxx, x xxxxx přechází xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxx xx xxxxxxx daně místně xxxxxxxxxxx xxxxx §93a xxxx. 2 xxxxxx x. 235/2004 Xx., xx xxxxx účinném xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

4. Xxx xxxxxxxxx splnění xxxxxxxx podle §101j xxxxxx x. 235/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, se nepřihlíží x xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx došlo xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

5. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx §101h xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 235/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, která xxxxxxx přede xxxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx x o xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx výměrem xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, zaniká xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

6. Ustanovení §101k xxxxxx x. 235/2004 Sb., xx xxxxx účinném ode xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx x x xxxxxxx pokut podle §101h odst. 1 xxxx. x) xx x) xxxxxx x. 235/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx. V případě, xxx běh xxxxx xxx podání xxxxxxx x xxxxxxxxx pokuty xxxxxxx přede dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, neskončí xxx xxxx xxxxx dříve xxx 3 xxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

Čl. XXXXX vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 243/2016 Xx. x účinností xx 29.7.2016 s xxxxxxxx bodu 3, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx 1.9.2016

Xx. II

Přechodné xxxxxxxxxx

Xxx xxxxxx povinnosti u xxxx z přidané xxxxxxx xx zdaňovací xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, jakož x xxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx x. 235/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

Xx. II xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 33/2017 Sb. x xxxxxxxxx od 1.3.2017

Čl. VI

Přechodná xxxxxxxxxx

1. Xxx xxxxxx povinnosti x xxxx x xxxxxxx xxxxxxx za xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, jakož x xxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx zákon č. 235/2004 Xx., xx xxxxx účinném přede xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx 31. xxxxxxxx 2018 xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x. 235/2004 Xx., xx znění xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx společnost, xxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx x. 235/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

3. Xxxxx společníci xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx bodu 2, xxxxxx xxxxxx společník xxxx skutečnost xxxxxxx xxxx ve xxxxx xxx xxxxxx daňového xxxxxxxx xx zdaňovací xxxxxx, xx kterém xxxx xxxxxxxxx podle xxxx 2 xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx povinnost xxxxxxxx, xxxxx je tímto xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx 31. prosince 2018.

4. Obrat xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx se xxx xxxxx zrušení xxxxxxxxxx xxxxxx podle §106b xxxxxx č. 235/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx §106c odst. 2 xxxxxx x. 235/2004 Xx., xx xxxxx účinném xxxxx xxxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx, za xxxxxxxxxx měsíce xxxxxxxxxxxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxx za xxxxxxxxxx měsíce xx xxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx 2, a xxxxx §4a xxxxxx x. 235/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx 2.

5. Xxxxxx majetek xxxxx xxxxxx o xxxxxx x příjmů xxxx xxxxxxx, který xx dlouhodobým xxxxxxxx xxxxx právních xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, přenechané x xxxxx podle §13 odst. 3 xxxx. x) xxxxxx x. 235/2004 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona xx nepovažují xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §4 xxxx. 4 xxxx. d) xxxx 1 nebo 3 xxxxxx x. 235/2004 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

6. Xxxxxxxxxx §20a xxxx. 2 xxxx xxxxx xxxxxx x. 235/2004 Xx., xx znění xxxxxxx xxx dne nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x jehož uskutečnění xxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, pokud xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona byla x xxxxxxxxxxx s xxxxx xxxxxxx přijata xxxxxx a x xxxxxxx částky xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx zákona č. 235/2004 Sb., xx xxxxx účinném přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona. Xxxx-xx xx xxxxxx přijatá xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx x xxxxxxx poukazu, xx kterým je xxxxxxx povinnost jej xxxxxxxx xxxx úplatu xx dodání xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxx následném xxxxxxx tohoto xxxxxxx xx uplatní daň xxxxx zákona č. 235/2004 Xx., ve xxxxx xxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

7. X xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x výše xxxx u xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx jiného xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xx xxxxxxxxx podle §45 odst. 5 x 6 xxxxxx x. 235/2004 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

Čl. XX xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 170/2017 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.7.2017

Čl. XX

Xxxxxxxxx ustanovení

Pokud xxxxxxx běhu lhůty xxx xxxxxxxxxx od xxxx při xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx §56 odst. 3 xxxxxx č. 235/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, nastal xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx pro xxxxx osvobození xx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx §56 odst. 3 xxxxxx x. 235/2004 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 225/2017 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2018

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx přede xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xxxxx x pro xxxxx x povinnosti s xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx zákon č. 235/2004 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx.

2. X xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx, xx vlastnické xxxxx x užívanému zboží xxxx xxxxxxxxx xx xxxx uživatele, xxxxx xxxx xxxxxxxx a x xxxxxxx bylo xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, se xxxxxxxxx xxxxx §13 odst. 3 xxxx. x) xxxxxx x. 235/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxxx přede xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

3. Xxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxx 6 xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx postupovat podle xxxxxxxxxx §37 zákona x. 235/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

4. Xxx xxxxxxx podle xxxxxx č. 235/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xx. X bodů 32 x 62, vydané

a) xxxx 1. xxxxxx 2019 xx xxxxxxx xxxxx č. 235/2004 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxxx 1. xxxxxx 2019,

b) xx 1. xxxxx 2019 xx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx účinnosti čl. V xxxx 32 x 62, xxx xxxxxx zákon č. 235/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx čl. V bodů 32 x 62.

5. Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx §42 odst. 8 xxxxxx x. 235/2004 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx; xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxx xxx xxxx xxxxx xx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

6. Xxxx-xx významná oprava xxxxx §78da zákona x. 235/2004 Sb., xx znění xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxxxxx přede xxxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx x dokončena xx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx plátce postupovat xxxxx §78da xxxxxx x. 235/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

7. X xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx o prohlášení xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxx xxxx zahájena xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, se xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 235/2004 Xx., xx znění účinném xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

8. Xxxxx xxxxxxxxxx §46 xx 46g a xxxxxxxxxx §74a zákona x. 235/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx dne nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx postupuje xxxxxx x případě, xx xxxxxxx zdanitelné xxxxxx xx xxxxxxxxxxx přede xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §46 xxxx. 1 xxxxxx č. 235/2004 Xx., xx xxxxx účinném xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

9. Xxxxxxx, soudní xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx běhu lhůty xxx opravu xxxxxxx xxxx podle §46 xxxx. 5 písm. x) xxxxxx x. 235/2004 Xx., ve xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx; xxxxxxx, xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx započala xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxx xxxxx xx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

10. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx 1 xxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx §98 písm. x) xxxxxx x. 235/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxxx ode xxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx, o xxxxxx, který xxx xxxxx v xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

11. Xxx daňové xxxxxxxxxx u xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx čl. V xxxx 112 x 238 xx 243, jakož x xxx xxxxx x xxxxxxxxxx s xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx zákon č. 235/2004 Xx., ve xxxxx účinném xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx čl. V xxxx 112 x 238 xx 243.

12. Xxxxxxxxxx §101i xxxx. 3 zákona x. 235/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx dne nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xx xxxxxxx x xx xxxxxxxxx platit xxxxxx vzniklou přede xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

13. Xxxxxxx xxxx xxxxx registraci xxxxxx, který nemá xxxxx x tuzemsku x xxxxx se xxxx xxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xx 3 měsíců xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona xxxxxx o zrušení xxxxxxxxxx x pokud xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxxxxx pouze zdanitelné xxxxxx, u kterého xx povinna xxxxxxx xxx xxxxx, které xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxx prostřední xxxxx pro kupujícího, xxxxx by x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

14. X xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx zákona podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxx daně x xxxxxxx xxxx xx 31. xxxxxxxx 2021 použije §75 xxxx. 1 věta xxxxxxxx xxxxxx x. 235/2004 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

15. Pro xxxxxx povinnosti u xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx čl. V xxxx 237, xxxxx x xxx xxxxx x xxxxxxxxxx s xxxx související, se xxxxxxx xxxxx x. 235/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx čl. V bodu 237.

16. Xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx z xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

x) xxxx 1. xxxxxx 2019, xxxxx i xxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxxx §10i, 27 x §110g xxxxxx č. 235/2004 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxxx 1. lednem 2019,

b) xx 1. xxxxx 2019 xx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx čl. V bodů 22, 45 a 262, jakož x xxx xxxxx x xxxxxxxxxx x nimi xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx §10i, 27 x §110g xxxxxx x. 235/2004 Xx., xx xxxxx účinném xxx xxx nabytí účinnosti čl. V xxxx 22, 45 x 262.

Čl. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 80/2019 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.4.2019 s xxxxxxxx bodů 4 x 16, xxxxx xxxxxxxx účinnosti 27.3.2019

Xx. IV

Přechodné ustanovení

Pro xxxxxx povinnosti x xxxx x přidané xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx kalendářního xxxxxx následujícího po xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, jakož i xxx práva a xxxxxxxxxx x nimi xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx č. 235/2004 Xx., xx znění xxxxxxx před xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx vyhlášení xxxxxx xxxxxx.

Xx. XX vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 256/2019 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.5.2020

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx zdaňovací xxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, jakož x xxx práva x xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xx použije §101a xxxx. 1 x 2 xxxxxx x. 235/2004 Xx., xx znění účinném xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona.

2. X xxxxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx podle §87 xxxx. 2 zákona x. 280/2009 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx termínu zahájit x následně xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, účinky xxxx xxxxxxxxxxx podle §104 xxxx. 8 xxxx. x) xxxxxx x. 235/2004 Xx., xx znění xxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xx. XX xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 283/2020 Xx. x účinností xx 1.1.2021

Xx. IX

Přechodné xxxxxxxxxx

Xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx x xxxxxxx xxxxxxx vzniklé xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx x pro práva x xxxxxxxxxx s xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x. 235/2004 Sb., ve xxxxx xxxxxxx přede xxxx nabytí účinnosti xxxxxx zákona.

Čl. IX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 299/2020 Sb. x účinností xx 1.7.2020

Xx. V

Přechodná ustanovení

1. Xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxx x xxx xxxxx x povinnosti x xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx zákon x. 235/2004 Sb., xx znění xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

2. Xx xxxxxx zboží xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §13 xxxx. 6 xxxx xxxxx xxxxxx x. 235/2004 Xx., ve xxxxx účinném přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx členského xxxxx xxxxx §16 xxxx. 4 xxxxxx x. 235/2004 Sb., xx xxxxx xxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) se x případě, xx xxxxxxxx nebo přeprava xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx před 1. xxxxxx 2020, xxxxxxx xxxxx č. 235/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxx 1. xxxxxx 2020,

x) lze x xxxxxxx, xx xxxxxxxx nebo přeprava xxxxxx xxxxx byly xxxxxxxx od 1. xxxxx 2020 xx xxx předcházejícího xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxx x. 235/2004 Xx., xx xxxxx účinném xxx dne nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

3. Xxx daňové povinnosti x xxxx x xxxxxxx hodnoty xxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx čl. IV bodů 38 xx 43, xxxxx x xxx xxxxx x povinnosti x xxxx xxxxxxxxxxx xx použije xxxxx x. 235/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx čl. IV xxxx 38 xx 43.

Čl. X xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 343/2020 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.9.2020 x xxxxxxxx xxxx 3, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx 1.1.2022

Čl. XXI

Přechodné xxxxxxxxxx

Xxxxx §109 odst. 2 xxxx. x) xxxxxx x. 235/2004 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, x §4 xxxx. 9 zákona x. 253/2008 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx terorismu, xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, se xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx úplaty xxxx její části xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx.

Xx. XXX vložen xxxxxxx předpisem č. 527/2020 Sb. x xxxxxxxxx od 1.1.2021

Xx. XXXIV

Přechodná xxxxxxxxxx

1. Xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx přede dnem xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x. 235/2004 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, x zákon č. 586/1992 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, x to x x případě, xx poplatník xxxx x příjmů xx xxxxx majetek xxxxxxx xx 1. xxxxx 2020 zákon č. 586/1992 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxxx je povinen xxxxxx uplatněný xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx přede xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxx xx xxxx stát xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx majetku xxxxxxxxxxx vlastní xxxxxxxx xxxxx §4 xxxx. 4 xxxx. x) xxxxxx č. 235/2004 Xx., ve xxxxx xxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, který xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx činností podle §4 xxxx. 4 xxxx. e) xxxxxx x. 235/2004 Xx., xx znění xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona, x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx x užívání xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona xx xxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxx podle §13 xxxx. 4 xxxx. x) zákona x. 235/2004 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §4 xxxx. 4 písm. x) xxxxxx č. 235/2004 Xx., ve xxxxx xxxxxxx ode xxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx snížit

a) ke xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx majetku xx xxxxx způsobilého x xxxxxxx xxxxxxxxxx však x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xx výši xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x odpočtu daně x xxxxxxxx výši.

3. Xxxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx plátci xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx daně u xxxxxxxxx zdanitelných xxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx vlastní xxxxxxxx xxxxx §4 xxxx. 4 písm. x) xxxxxx x. 235/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx dne xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx majetkem xxxxxxxxxx xxxxxxx činností xxxxx §4 odst. 4 xxxx. x) zákona x. 235/2004 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx dnem nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx plnění podle §13 odst. 4 xxxx. x) xxxxxx x. 235/2004 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx dnem nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx daně přede xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxx na odpočet xxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx, že x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx plátce xxxxxxxxxx odpočet xxxx x částečné výši, x to ve xxxx, kterou plátce xxxxxxxxxx.

4. Nárok xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx 3 lze xxxxxxxx nejdříve xx xxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §13 xxxx. 4 xxxx. b) zákona x. 235/2004 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx; §73 xxxx. 4 xxxxxx č. 235/2004 Sb., xx xxxxx pozdějších předpisů, xx xxxxxxxxx.

Xx. XXXXX xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 609/2020 Sb. x účinností xx 1.1.2021

Čl. XXX

Xxxxxxxxx ustanovení

1. Xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx se xxxxx x xxxxxxx xxx xxxxx §48 xxxx. 2 písm. x) nebo §48 xxxx. 5 písm. x) xxxxxx x. 235/2004 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx, které xxxx započato xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xx xx xxxx 2 xxx ode dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx uplatní první xxxxxxx sazba xxxx xxxxx §48 odst. 1 xxxxxx x. 235/2004 Sb., ve xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

2. Xx xxxxxxxxxx stavebních xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx se jedná x xxxxxxx xxx xxxxx §48 odst. 5 písm. x) xxxxxx x. 235/2004 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx přede dnem xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx, se po xxxx 2 xxx xxx dne nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx §49 xxxx. 1 xxxxxx x. 235/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

3. Na poskytnutí xxxxxxxxxx nebo montážních xxxxx, kterými xx xxxxxx nebo prostor xxxx na xxxxxx xxx sociální xxxxxxx, xxxxx se xxxxx x xxxxxxx xxx xxxxx §48 xxxx. 5 xxxx. x) xxxxxx x. 235/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxx bylo xxxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx po xxxx 2 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxxx první xxxxxxx xxxxx daně xxxxx §49 xxxx. 2 xxxxxx x. 235/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

4. Rodinný xxx xxxxx §48 xxxx. 5 xxxx. x) xxxxxx č. 235/2004 Xx., xx znění xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xx xxx xxxxx §49 xxxx. 3 písm. x) xx x) xxxxxx x. 235/2004 Xx., xx xxxxx účinném xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxx 2 xxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxx xxx xxxxx §48 xxxx. 5 xxxx. x) xxxxxx x. 235/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx tohoto zákona.

Čl. XXX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 284/2021 Xx. x účinností xx 1.1.2024

Xx. II

Přechodná xxxxxxxxxx

1. Xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx x xxxxxxx xxxxxxx vzniklé xxxx 1. červencem 2021, jakož i xxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx č. 235/2004 Xx., xx znění xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

2. Osoba povinná x xxxx, xxxxx xx x 10. xxxxxxxx 2021 xxxxxx xxxxxxx x elektronickému xxxxxxx xx zvláštním xxxxxx xxxxxxx správního xxxxx prostřednictvím datové xxxxxx podepsané xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle §110j xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx x. 235/2004 Xx., xx xxxxx účinném xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxx tímto způsobem x elektronickému xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx 20. xxxxxxxx 2024.

3. Osoba xxxxxxx x xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx poslední xxxxxxxxx xxxxxx xxxx 1. xxxxxxxxx 2021, xxxxx od 21. xxxxxxxx 2024 opravy xxxx za xxxxxxxxx xxxxxx xxxx 1. xxxxxxxxx 2021 x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx daňovém xxxxxxxx; x tomto xxxxxxxxxx daňovém xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxx uvedení opravy xxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxx oproti xxxxxxxx známé dani. Xxxx dodatečné xxxxxx xxxxxxxx xxxx formulářovým xxxxxxx x činí xx vůči xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx; §110o xxxx. 1 xxxxxx č. 235/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxx.

4. X xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx upravujícího xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxx odpočtu daně x poměrné xxxx xx 31. xxxxxxxx 2024 xxxxxxx §75 xxxx. 1 xxxx xxxxxxxx xxxxxx x. 235/2004 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx č. 80/2019 Xx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 355/2021 Xx. x xxxxxxxxx od 1.10.2021

Čl. X

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx x přidané xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxx xxxxx x povinnosti x xxxx související, se xxxxxxx xxxxx x. 235/2004 Xx., xx xxxxx účinném xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. X xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 371/2021 Xx. x účinností xx 1.1.2022

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxx daňové xxxxxxxxxx x xxxx z xxxxxxx xxxxxxx za xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxx související xx xxxxxxx xxxxx x. 235/2004 Xx., xx xxxxx účinném xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

2. Xxx xxxxxx xxxxxxxxxx u xxxx z xxxxxxx xxxxxxx xx zdaňovací xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx čl. III xxxx 2 xx 5, 7 x 9, jakož x xxx xxxxx x xxxxxxxxxx x nimi xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x. 235/2004 Xx., ve znění xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx čl. III xxxx 2 až 5, 7 a 9.

3. Na dodání xxxxx xxxx poskytnutí xxxxxx podle §68 xxxx. 18 xxxxxx x. 235/2004 Xx., xx xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xx 1. xxxxx 2021 xx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx použije §68 xxxx. 18 až 21 xxxxxx x. 235/2004 Xx., ve xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

4. Na xxxxx xxxxx xxxxx §71 xxxx. 9 xxxxxx x. 235/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, který xx xxxxxxxxxx od 1. xxxxx 2021 xx xxx předcházejícího dni xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, se xxxxxxx §71 xxxx. 9 xxxxxx č. 235/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

5. Xxxxxx-xx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxx xxxx poskytnutí xxxxxx xx xxx podle xxxx 3 xxxxxxxxxx xx daně, xxxxxx xx povinnost opravit xxxx xxxx; pro xxxxxx xxxx xxxx xx §43 zákona x. 235/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx.

6. Xxx-xx uplatněn xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxx podle xxxx 3 nebo 4, xxxxxxxx úrok x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxx daně. Xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xx vrácení xxxx x xxxxxx xxxxxx, úrok z xxxxxxxx x částky, x které xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxxxxx do dne xxxxxxxxxx této částky.

Čl. XX vložen právním xxxxxxxxx x. 93/2022 Xx. x xxxxxxxxx xx 27.4.2022 x xxxxxxxx xxxx 2, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx 1.7.2022

Čl. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. X xxxxxxx rozhodného xxxxxx xxxxx §6 xxxx. 1, §106 xxxx. 2 xxxx. x) bodu 1, §106b xxxx. 1 xxxx. a) xxxx 1 x §106b xxxx. 3 xxxx. x) xxxxxx x. 235/2004 Xx., ve xxxxx xxxxxxx přede xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, které xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xx splnění xxxxxxxx xxxxx §6 xxxx. 1, §106 xxxx. 2 písm. x) bodu 1, §106b xxxx. 1 xxxx. a) xxxx 1 x §106b xxxx. 3 xxxx. x) xxxxxx č. 235/2004 Sb., xx xxxxx xxxxxxx přede xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 235/2004 Xx., ve xxxxx účinném přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

2. Osoba xxxxxxx x xxxx xx dnem 1. xxxxx 2023 xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §6 xxxxxx x. 235/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxxx přede dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, x nemá xxxxxxxxx xxxxx do 15. prosince 2022 xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx §94 odst. 1 zákona č. 235/2004 Xx., xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxx §4a xxxxxx x. 235/2004 Xx., xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx 1 000 000 Kč, xxx xxxxxxxxx 2 000 000 Xx

x) xx 12 po xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx 2022, xxxx

x) za xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx 2022, ve kterém xxxx xxxxxx povinnou x xxxx, xxxxx xx xxxxx osobou xxxxxxxx k xxxx xx 1. prosinci 2021.

3. Xxxxx xxxxx xxxx 2, xxxxx xxxxxx do xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx přihlášku x xxxxxxxxxx xxxxx §94 xxxx. 1 xxxxxx x. 235/2004 Xx., xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx podle §6 xxxxxx x. 235/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, pouze x xxxxxxx, xx xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx potvrdí xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx 15. prosince 2022 xxxx xx 5 xxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx ustanovení xxxxx xxxx, který xxx xxxxxxx xxxxxxx.

4. Xxxxx xxxxxxx x xxxx xx dnem 1. xxxxx 2023 xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §6 xxxxxx č. 235/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, a xxxx xxxxxxxxx podat xx 15 dnů xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx 2022 xxxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxx §94 xxxx. 1 xxxxxx x. 235/2004 Xx., xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, pokud její xxxxx xxxxx §4a xxxxxx x. 235/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, přesáhl 1 000 000 Xx, ale xxxxxxxxx 2 000 000 Xx

x) za 12 xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx 2023, xxxx

x) xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx měsíci xxxxx 2023, xx xxxxxx byla xxxxxx xxxxxxxx k xxxx, xxxxx xx stala xxxxxx povinnou k xxxx xx 1. xxxxx 2022.

5. Xxxxx xxxxx xxxx 4, xxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx §94 xxxx. 1 xxxxxx x. 235/2004 Xx., ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, se xxxxx plátcem xxxxx §6 zákona x. 235/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, pouze x xxxxxxx, xx xxxxx stát se xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx správci xxxx xx 16. xxxxx 2023.

6. Xxxx-xx výzva xxxxx §101g xxxx. 2 xxxxxx x. 235/2004 Xx., ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xx xx okamžik počátku, xxx x xxxxx xxxxx xxx změnu xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x kontrolním hlášení §101g odst. 3 xxxxxx č. 235/2004 Xx., xx znění xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

7. Xxxxxxxxx uhradit xxxxxx podle §101h xxxx. 1 zákona x. 235/2004 Sb., xx xxxxx účinném xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona x x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx rozhodnuto xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxxxx podle §101h xxxx. 1 xxxx 2 xxxxx §101j xxxxxx x. 235/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

8. Plátce, xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx x který xxxx xxxxxxxx, xxxx xx 5 dnů xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto ustanovení xxxxxxx x zrušení xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx podle §4a xxxxxx č. 235/2004 Xx., xx znění xxxxxxxxxx předpisů, xxxxxxx 1 000 000 Xx, xxx xxxxxxxxx 2 000 000 Xx

x) za 12 xx sobě xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx bezprostředně xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxxxxxx, xxxx

x) za xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx x dani, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xx prvním xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx předcházejícího xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxxxxxx.

9. Xxxxxx xxxxx §6b xxxx §6e xxxxxx x. 235/2004 Xx., ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xx 5 dnů xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx podle §4a xxxxxx x. 235/2004 Xx., ve znění xxxxxxxxxx předpisů, xxxxxxx 250 000 Xx, xxx xxxxxxxxx 500 000 Xx

x) za 3 xx sobě xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, nebo

b) xx xxxxxx předcházející xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxx osobou xxxxxxxx x dani, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx k xxxx xx prvním xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx dni xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxxxxxx.

10. Plátce, xxxxx xxxxx bodu 8 xxxx 9 xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxxx dnem xxxxxxxxxxxx xx dni oznámení xxxxxxxxxx, xxxxxx xx xx xxxxxxx registrace, xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 366/2022 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2023 x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx 2 až 5 x 8 xx 10, xxxxx xxxxxxxx účinnosti 3.12.2022.

Xx. IX

Přechodné ustanovení

V xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx řízení, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxx §42 xxxxxx x. 235/2004 Xx., xx xxxxx účinném přede xxxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 285/2023 Sb. x účinností xx 23.9.2023

Xx. LXI

Přechodná xxxxxxxxxx

1. Xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxx před xxxxxxxxxxxx dodání xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx §71i xxxxxx č. 235/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxxxxx xx xxx uskutečnění xxxxxxxx xxxxxx, které xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxx §37a xxxxxx x. 235/2004 Xx., xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x tím, xx postupem xxx xxxxxx sazby daně x kurzu pro xxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxx xxxx xx určí x xxxxxxxx xxx uplatnění xxxxxxxxxx xx xxxx.

2. Xxx uplatnění nároku xx odpočet xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx použijí §72 odst. 3, 4 x 9 x §77a zákona x. 235/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxx první xxxxxxx xxxxx §72 odst. 3 zákona x. 235/2004 Xx., xx xxxxx účinném xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. XXX xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 349/2023 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2024

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 235/2004 Xx. nabyl xxxxxxxxx dnem, kdy xxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxx x přistoupení XX x XX (1.5.2004), x xxxxxxxx §23 xxxx. 3, §73 xxxx. 3 xxxx xxxxxxxx x §51 odst. 1 xxxx. x), které xxxxxxxx xxxxxxxxx 1.1.2005.

Ve xxxxx tohoto právního xxxxxxxx jsou podchyceny xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x.:

236/2004 Sb., xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx o xxxx x přidané xxxxxxx xxxxxxxxx Parlamentem xxx 1.4.2004 a vrácenému xxxxxxxxxxx republiky dne 9.4.2004

x účinností xx 8.5.2004

635/2004 Sb., xxxxxx xx mění některé xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2005

669/2004 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 586/92 Xx., o xxxxxx z příjmů, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2005

124/2005 Sb., xxxxxx se mění xxxxx x. 117/95 Xx., x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 482/91 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon x. 235/2004 Sb., x xxxx x xxxxxxx hodnoty, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx č. 40/2004 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

s xxxxxxxxx xx 30.3.2005

215/2005 Xx., o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x o xxxxx některých xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx)

x účinností od 3.6.2005

217/2005 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 353/2003 Xx., x xxxxxxxxxxx daních, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 265/91 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxx XX x xxxxxxx xxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 3.6.2005

377/2005 Sb., x xxxxxxxxxx dozoru xxx xxxxxxx, spořitelními x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxx x finančních xxxxxxxxxxxxxx)

x xxxxxxxxx xx 1.10.2005

441/2005 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 252/97 Xx., x xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx další xxxxxx

x účinností xx 10.11.2005

442/2005 Xx., xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx, kterým xx xxxx zákon č. 252/97 Sb., x xxxxxxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx zákony, xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxx 21.9.2005 x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx 6.10.2005

x xxxxxxxxx od 25.11.2005

545/2005 Sb., xxxxxx xx mění xxxxx x. 586/92 Xx., x daních z xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxx xxxxxxxxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 1.1.2006

109/2006 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zákona x xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2007 s xxxxxxxx §113, který xxxxxx xxxxxxxxx 1.4.2006

230/2006 Xx., kterým xx xxxx zákon č. 89/95 Xx., x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.6.2006

319/2006 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx zprůhlednění finančních xxxxxx x oblasti xxxxxxx xxxxxxx, x x xxxxx xxxxxx x. 235/2004 Xx., x dani x xxxxxxx hodnoty, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 15.7.2006

172/2007 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx č. 235/2004 Xx., o xxxx x přidané xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.8.2007

261/2007 Xx., x xxxxxxxxxxx veřejných xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2008

270/2007 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 337/92 Sb., x správě daní x xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x další xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 31.10.2007

296/2007 Sb., xxxxxx xx xxxx zákon x. 182/2006 Xx., x xxxxxx x xxxxxxxxx jeho xxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x některé zákony x souvislosti s xxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2008

88/2008 Xx., xxxxx XX xx xxx 31.1.2008 ve xxxx xxxxxx na xxxxxxx některých částí xxxxxx č. 261/2007 Xx., x stabilizaci xxxxxxxxx xxxxxxxx, a xx zrušení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zákona č. 586/92 Sb., x xxxxxx z příjmů, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (netýká xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx)

x xxxxxxxxx xx 27.3.2008

124/2008 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 269/94 Xx., o Xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxx xxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 1.7.2008

126/2008 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx obchodních xxxxxxxxxxx x družstev

s xxxxxxxxx xx 1.7.2008

302/2008 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 235/2004 Xx., o dani x xxxxxxx xxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2009

342/2008 Xx., xxxxx XX xx dne 2.7.2008 xx věci xxxxxx na xxxxxxx §64 xxxx. 2 xxxxxx x. 337/92 Xx., o správě xxxx x xxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx §37x xxxx. 1 xxxx první xxxxxx x. 588/92 Xx., x xxxx x přidané xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x §105 xxxx. 1 xxxx xxxxx zákona x. 235/2004 Xx., x xxxx x přidané xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (netýká xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx)

x xxxxxxxxx od 27.9.2008

54/2009 Xx., xxxxx XX xx dne 9.12.2008 xx xxxx návrhu xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx §105 xxxx. 1 věty xxxxx xxxxxx č. 235/2004 Xx., x xxxx x přidané xxxxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx provedenou zákonem x. 296/2007 Xx.

x xxxxxxxxx xx 13.3.2009

85/2009 Xx., xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x. 235/2004 Xx. publikované x xxxxxx č. 26/2009

87/2009 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 235/2004 Xx., x dani x xxxxxxx xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.4.2009 x výjimkou xxxxxxx č. 1, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx 1.1.2009

281/2009 Xx., xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxxxx xxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2011

362/2009 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx ČR na xxx 2010

s xxxxxxxxx xx 1.1.2010

489/2009 Sb., xxxxxx xx mění xxxxx x. 235/2004 Xx., o xxxx x přidané xxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2010

36/2010 Xx., xxxxx xxxxx právního xxxxxxxx x. 235/2004 Xx. xxxxxxxxxxx x částce x. 12/2010

120/2010 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx č. 235/2004 Xx., x xxxx x xxxxxxx hodnoty, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 29.4.2010

199/2010 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 586/92 Xx., x xxxxxx z xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx č. 218/2000 Xx., o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, a xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2011

47/2011 Sb., xxxxxx se mění xxxxx x. 235/2004 Xx., x dani x xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností xx 1.4.2011 s xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 8.3.2011, 1.1.2012 a 1.7.2015

370/2011 Xx., kterým xx xxxx xxxxx č. 235/2004 Xx., x xxxx x přidané xxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx související xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2012 x xxxxxxxx některých xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx 1.1.2016

375/2011 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákona x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

x účinností od 1.4.2012

457/2011 Sb., xxxxxx xx xxxx některé xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxxxx xxxxxx XX

x xxxxxxxxx xx 1.1.2013 x xxxxxxxx §93x, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx 1.1.2012

458/2011 Xx., x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx inkasního xxxxx x dalších změnách xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 502/2012 Xx.)

x xxxxxxxxx xx 1.1.2014

18/2012 Xx., xxxxxx xx xxxx některé xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x Xxxxx xxxxxx XX

x účinností xx 1.1.2013

167/2012 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 499/2004 Xx., x xxxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx a x změně xxxxxxxxx xxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 227/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxx x elektronickém xxxxxxx), xx znění xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2012

333/2012 Xx., xxxxxx se xxxx zákon č. 109/2002 Xx., o xxxxxx xxxxxxx výchovy xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx školských zařízeních x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x změně dalších xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.11.2012

500/2012 Xx., o xxxxx xxxxxxxx, pojistných x xxxxxxx zákonů x xxxxxxxxxxx xx snižováním xxxxxxx veřejných xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2013 x 1.1.2016

502/2012 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 235/2004 Xx., x xxxx x přidané hodnoty, xx znění pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2013, 1.4.2013, 1.1.2014; 1.1.2015

241/2013 Xx., x změně xxxxxxxxx xxxxxx x souvislosti x přijetím zákona x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx XX xxxxxxxxxxxx vypořádání xxxxxxxxx derivátů

s účinností xx 19.8.2013

344/2013 Xx., x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx v souvislosti x rekodifikací soukromého xxxxx a o xxxxx některých xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.12.2013 x 1.1.2014

196/2014 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 235/2004 Xx., o xxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2015, x xxxxxxxx §3 x §88, xxxxx xxxxxxxx účinnosti xx 1.10.2014

262/2014 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x.&xxxx;235/2004&xxxx;Xx., o xxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 1.1.2015

360/2014 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 235/2004 Xx., x xxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x další xxxxxxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.1.2015 x xxxxxxxx některých xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 1.1.2016

377/2015 Xx., kterým xx xxxx některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2017

113/2016 Xx., kterým xx xxxx některé xxxxxx x souvislosti x přijetím zákona x xxxxxxxx xxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.12.2016 x xxxxxxxx některých xxxxxxxxxx, která nabývají xxxxxxxxx 1.5.2016

188/2016 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxx x xxxxxxxxxx xxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2017

243/2016 Sb., xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 29.7.2016 s xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx účinnosti 1.9.2016

298/2016 Xx., xxxxxx xx xxxx některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zákona x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx pro elektronické xxxxxxxxx, xxxxx x. 106/1999 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx č. 121/2000 Xx., x xxxxx xxxxxxxxx, x právech xxxxxxxxxxxxx x právem xxxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxxxxx xxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 19.9.2016

33/2017 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 235/2004 Sb., x xxxx z xxxxxxx xxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.3.2017

40/2017 Xx., xxxxx XX xx xxx 6.12.2016 sp. xx. Pl. XX 32/15 xx xxxx xxxxxx xx zrušení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zákona x. 235/2004 Xx., x xxxx x xxxxxxx xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 2.3.2017 x 1.1.2018

170/2017 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx daní

s účinností xx 1.7.2017

225/2017 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 183/2006 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx (stavební zákon), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx zákony

s účinností xx 1.1.2018

371/2017 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx

x xxxxxxxxx od 13.1.2018 x výjimkou §101x, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx 1.1.2018

283/2018 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 235/2004 Xx., o xxxx x xxxxxxx hodnoty, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2019

6/2019 Sb., xxxxxx xx mění xxxxx x. 235/2004 Xx., x xxxx z xxxxxxx hodnoty, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.2.2019

80/2019 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x oblasti xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x účinností od 1.4.2019 x xxxxxxxx xxxxxxxxx ustanovení, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 27.3.2019, 1.1.2020 a 1.1.2021

256/2019 Xx., kterým se xxxx xxxxx x. 112/2016 Xx., o xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx č. 235/2004 Xx., x xxxx x přidané xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

s xxxxxxxxx xx 1.5.2020

283/2020 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 280/2009 Xx., daňový řád, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 1.1.2021

299/2020 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx koronaviru SARS XxX-2 x zákon x. 159/2020 Xx., x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx s výskytem xxxxxxxxxx XXXX XxX-2, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.7.2020

343/2020 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x implementací xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.9.2020 x xxxxxxxx §89, xxxxx nabývá účinnosti 1.1.2022

527/2020 Sb., kterým xx mění xxxxx x. 253/2008 Xx., x xxxxxxxxx opatřeních xxxxx legalizaci výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x další xxxxxxxxxxx xxxxxx, zákony xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx majitelů a xxxxx x. 186/2016 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

s xxxxxxxxx xx 1.1.2021

609/2020 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx daní x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2021

230/2021 Xx., nález XX xxxxx xx xxx 18.5.2021 xx. xx. Xx. XX 23/20 xx věci návrhu xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx §82x xxxx. 3 xxxx xxxxx zákona x. 235/2004 Sb., x xxxx x xxxxxxx hodnoty, xx xxxxx xxxxxxx xx 31.3.2019 (xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx)

x xxxxxxxxx xx 17.6.2021

284/2021 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2024

355/2021 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 235/2004 Xx., x xxxx x přidané xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx x. 242/2016 Xx., xxxxx zákon, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

s xxxxxxxxx xx 1.10.2021

363/2021 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 359/1999 Xx., o xxxxxxxx-xxxxxx ochraně xxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx, x další xxxxxxxxxxx zákony

s účinností xx 1.1.2025

371/2021 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 48/1997 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2022

93/2022 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon č. 353/2003 Xx., x xxxxxxxxxxx daních, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x zákon č. 235/2004 Xx., x xxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 27.4.2022 s xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx účinnosti 1.7.2022

366/2022 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 235/2004 Sb., x xxxx x xxxxxxx hodnoty, xx xxxxx pozdějších předpisů, xxxxx x. 586/1992 Xx., o xxxxxx x příjmů, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx další xxxxxx

x účinností xx 1.1.2023 x xxxxxxxx xx. II bodů 2 až 5 x 8 až 10, xxxxx nabývají xxxxxxxxx 3.12.2022

432/2022 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 56/2001 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxx vozidel xx xxxxxxxxx komunikacích x x xxxxx xxxxxx x. 168/1999 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx způsobenou xxxxxxxx xxxxxxx a x změně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxx odpovědnosti x xxxxxxx vozidla), xx xxxxx xxxxxx x. 307/1999 Sb., xx znění pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2024

152/2023 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 283/2021 Xx., xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx zákona x. 195/2022 Xx., x některé xxxxx xxxxxxxxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 1.7.2023

251/2023 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2025

285/2023 Xx., xxxxxx xx mění zákon x. 182/2006 Xx., x úpadku x xxxxxxxxx jeho xxxxxx (xxxxxxxxxxx zákon), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 312/2006 Xx., o insolvenčních xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx xxxxxxxxxxx zákony

s xxxxxxxxx od 23.9.2023

349/2023 Xx., xxxxxx xx xxxx některé xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxxxxx veřejných xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2024

417/2023 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 235/2004 Xx., x xxxx z přidané xxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 1.1.2024

469/2023 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 458/2000 Xx., o xxxxxxxxxx podnikání x x výkonu xxxxxx xxxxxx x energetických xxxxxxxxx x x xxxxx některých zákonů (xxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2024

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx jiných xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, pokud xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx shora xxxxxxxxx právního xxxxxxxx.

1) Xxxxxxxx Xxxx 2006/112/ES xx xxx 28. listopadu 2006 x xxxxxxxxx systému xxxx z xxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxx Xxxx 2006/79/ES xx xxx 5. xxxxx 2006 o xxxxxxxxxx zboží xxxxxxxxxx x xxxxxxxx zásilkách xxxxxxxxxx xxxxxx ze xxxxxxx zemí xx xxxx.

Xxxxxxxx Rady 2008/9/ES xx xxx 12. xxxxx 2008, kterou xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx z xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx 2006/112/XX xxxxxx xxxxxxxx x xxxx neusazeným x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx, xxx x xxxxx členském xxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxx xx dne 17. xxxxxxxxx 1986 o xxxxxxxxxxx právních předpisů xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx daní x xxxxxx - Xxxxxx xxxxxxx xxxx z xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx k xxxx xxxxxxxxxx na xxxxx Xxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx Xxxx 2008/8/ES xx dne 12. xxxxx 2008, xxxxxx xx mění směrnice Xxxx 2006/112/XX, xxxxx xxx o xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxx Xxxx 2008/117/ES xx xxx 16. xxxxxxxx 2008, xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx 2006/112/XX x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx daňovým xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx Xxxx 2009/47/ES xx xxx 5. května 2009, xxxxxx xx mění xxxxxxxx 2006/112/ES, xxxxx xxx x snížené xxxxx xxxx x xxxxxxx hodnoty.

Směrnice Xxxx 2009/69/ES xx xxx 5. xxxxxx 2009, xxxxxx se xxxx xxxxxxxx 2006/112/XX o xxxxxxxxx systému daně x xxxxxxx hodnoty, xxxxx jde x xxxxxx xxxxx xxxxxxx x dovozem.

Směrnice Xxxx 2009/132/ES ze xxx 19. října 2009, xxxxxx xx vymezuje xxxxxx xxxxxxxxxx xx. 143 xxxx. x) x c) xxxxxxxx 2006/112/XX, xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx daně x xxxxxxx xxxxxxx při xxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxx Rady 2009/162/EU xx dne 22. xxxxxxxx 2009, xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 2006/112/XX x xxxxxxxxx xxxxxxx daně x xxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxx Xxxx 2010/23/EU xx dne 16. xxxxxx 2010, xxxxxx xx mění xxxxxxxx 2006/112/XX x xxxxxxxxx xxxxxxx daně x xxxxxxx hodnoty, xxxxx xxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx mechanismu xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx k poskytnutí xxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxx Xxxx 2010/66/EU xx xxx 14. xxxxx 2010, xxxxxx se xxxx xxxxxxxx 2008/9/XX, xxxxxx se stanoví xxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxx x xxxxxxx hodnoty xxxxxxxxx xxxxxxxx 2006/112/XX xxxxxx xxxxxxxx x dani xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx, xxx x jiném xxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxx Xxxx 2010/45/EU xx xxx 13. července 2010, xxxxxx xx mění xxxxxxxx 2006/112/XX x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x přidané hodnoty, xxxxx xxx x xxxxxxxx fakturace.

Směrnice Xxxx 2013/61/EU xx xxx 17. xxxxxxxx 2013, xxxxxx xx mění xxxxxxxx 2006/112/ES x 2008/118/XX, xxxxx jde x xxxxxxxxxxx nejvzdálenější xxxxxxx, x xxxxxxx Xxxxxxx.

Xxxxxxxx Rady 2013/42/EU xx xxx 22. xxxxxxxx 2013, kterou xx mění xxxxxxxx 2006/112/XX x xxxxxxxxx xxxxxxx daně x xxxxxxx hodnoty, xxxxx xxx o xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx XXX.

Xxxxxxxx Xxxx 2013/43/EU xx dne 22. xxxxxxxx 2013, xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx 2006/112/XX x xxxxxxxxx xxxxxxx daně z xxxxxxx xxxxxxx, pokud xxx o volitelné x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx vztahu x xxxxxx některého xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxx Xxxx (XX) 2016/1065 xx xxx 27. xxxxxx 2016, kterou xx xxxx xxxxxxxx 2006/112/XX, xxxxx xxx x xxxxxxxxx s xxxxxxx.

Xxxxxxxx Xxxx (EU) 2017/2455 ze xxx 5. xxxxxxxx 2017, xxxxxx xx mění xxxxxxxx 2006/112/XX x xxxxxxxx 2009/132/ES, xxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx z xxxxxxx xxxxxxx při xxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxx xx dálku.

Směrnice Xxxx (XX) 2018/1713 xx dne 6. xxxxxxxxx 2018, xxxxxx xx xxxx směrnice 2006/112/XX, xxxxx xxx x xxxxx daně x xxxxxxx hodnoty xxxxxxxxxxx xx knihy, xxxxxx x xxxxxxxx.

Xxxxxxxx Xxxx (XX) 2018/1910 xx xxx 4. xxxxxxxx 2018, kterou xx xxxx xxxxxxxx 2006/112/XX, xxxxx jde x xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx daně x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx státy.

Směrnice Xxxx (XX) 2019/475 ze xxx 18. xxxxx 2019, xxxxxx xx xxxx směrnice 2006/112/ES x 2008/118/ES, pokud xxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx Xxxxxxxx x'Xxxxxx x italských xxx jezera Lugano xx celního xxxxx xxxx a do xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 2008/118/XX.

Xxxxxxxx Xxxx (XX) 2019/1995 ze xxx 21. listopadu 2019, xxxxxx se mění xxxxxxxx 2006/112/XX, xxxxx xxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx prodeje xxxxx xx dálku x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxx Rady (XX) 2021/1159 ze xxx 13. xxxxxxxx 2021, kterou xx xxxx směrnice 2006/112/XX, xxxxx xxx o xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxx dovozu x některých xxxxxxxx x xxxxxx na xxxxxxxx XXXXX-19.

Xxxxxxxx Xxxx (XX) 2019/2235 xx xxx 16. xxxxxxxx 2019, xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx 2006/112/ES x xxxxxxxxx systému xxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 2008/118/XX x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx jde o xxxxxxx xxxxx v xxxxx Xxxx.

Xxxxxxxx Xxxx (XX) 2022/542 ze xxx 5. xxxxx 2022, kterou xx xxxx směrnice 2006/112/ES x (XX) 2020/285, xxxxx jde x xxxxx xxxx z xxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxx Xxxx (XX) 2020/284 xx xxx 18. xxxxx 2020, kterou xx xxxx xxxxxxxx 2006/112/ES, xxxxx jde o xxxxxxxx xxxxxxxx požadavků xx poskytovatele xxxxxxxxxx xxxxxx.

2) §25 xxxxxx x. 563/1991 Sb., x xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 353/2001 Sb. x xxxxxx č. 437/2003 Xx.
3) §26 a 29 zákona č. 586/1992 Xx., x xxxxxx z xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
4) Xxxxxxxx č. 341/2002 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx pozemních xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx x. 100/2003 Xx.
4x) Zákon č. 56/2001 Sb., x xxxxxxxxxx provozu xxxxxxx na pozemních xxxxxxxxxxxx x o xxxxx zákona x. 168/1999 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx za xxxxx způsobenou xxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxx odpovědnosti x xxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 307/1999 Sb., xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
5) §476 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
6) §6 xxxxxx x. 586/1992 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
7) §36 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx x. 586/1992 Xx., ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
7x) Xxxxxxxxx zákon č. 505/1990 Sb., x xxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, zákon č. 248/2000 Sb., x podpoře regionálního xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
7b) Xxxxxxxxx xxxxx č. 634/2004 Sb., x správních xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon č. 565/1990 Sb., o místních xxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
7x) §26 xx 32a xxxxxx x. 586/1992 Xx., x xxxxxx x xxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
7x) Xxxxx č. 563/1991 Sb., x xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

7e) Prováděcí nařízení Xxxx (XX) č. 282/2011 xx xxx 15. xxxxxx 2011, xxxxxx xx xxxxxxx prováděcí xxxxxxxx xx směrnici 2006/112/XX x společném xxxxxxx daně x xxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx.

8) §61 x 233 xxxxxxxxxx zákoníku.
9) §61 x 259 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
10) §829 x xxxx. xxxxxxxxxx zákoníku.
10x) Xxxxx č. 477/2001 Sb., x xxxxxxx a x změně xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
10x) Zákon č. 563/1991 Sb., x xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
11) Xxxxx č. 229/1991 Sb., x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
Zákon č. 42/1992 Sb., x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x vypořádání xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
11x) §7 xxxx. 2 xxxxxx č. 563/1991 Xx., x xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
11x) §9 odst. 1 zákona č. 563/1991 Xx.
12) §114 a xxxx. xxxxxxxxxx zákoníku.
13) §227 x xxxx. obchodního xxxxxxxx.
14) Xxxxxxxx Rady (XXX) č. 2913/92 ze xxx 12. xxxxx 1992, xxxxxx se xxxxxx celní xxxxx Xxxxxxxxxxxx.
15) §409 x xxxx. xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
16) Xxxxx č. 26/2000 Sb., x veřejných dražbách, xx znění zákona x. 120/2001 Sb. x xxxxxx č. 517/2002 Sb.
17) §7 zákona x. 265/1992 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx věcných xxxx x nemovitostem, xx xxxxx zákona x. 90/1996 Xx.
18) §663 xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 370/2000 Xx.
19) §536 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
19x) Čl. 92, 114 x 201 xx 208 xxxxxxxx Xxxx (XXX) č. 2913/92.
19x) Čl. 202 xxxxxxxx Xxxx (EHS) č. 2913/92.
19x) Xx. 50 xx čl. 53 xxxxxxxx Xxxx (XXX) č. 2913/92.
19x) Xxxxxxxxx xx. 37 xxxxxxxx Rady (XXX) x. 918/93.
20) Xxxxx č. 227/2000 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx.

21) Čl. 2 Xxxxxxxxxx Komise 1994/820/XX xx xxx 19. xxxxx 1994 o xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx informací.

22) §37 xxxxxx x. 337/1992 Xx., x xxxxxx daní x poplatků, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
23) §33 xxxxxx x. 337/1992 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
24) Xxxxx č. 353/2003 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxx.
24x) Xx. 170 xxx 2 xxxxxxx x) xxxxxxxx Xxxx (XXX) č. 2913/92.
25) Xxxxx č. 151/1997 Sb., x xxxxxxxxx majetku x x změně xxxxxxxxx zákonů (zákon x xxxxxxxxx majetku), xx xxxxx xxxxxx x. 121/2000 Sb.
26) Zákon č. 151/1997 Sb., x xxxxxxxxx majetku x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxx x oceňování xxxxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
26x) §116 xxxxxx č. 40/1964 Xx., xxxxxxxx zákoník, xx znění pozdějších xxxxxxxx.
26x) §33 x xxxx. zákona x. 262/2006 Xx., xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
27) Xxxxx č. 72/1994 Sb., xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx vztahy x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx a xxxxxxxxx prostorům a xxxxxxxx některé xxxxxx (xxxxx o vlastnictví xxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
27x) §2 xxxx. 5 zákona x. 183/2006 Xx., x xxxxxxx plánování x xxxxxxxxx xxxx (stavební xxxxx).
27x) §77 zákona x. 361/2003 Xx., x služebním xxxxxx xxxxxxxxxxx bezpečnostních xxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 530/2005 Sb.
27c) §2 xxxxxx x. 109/2002 Xx., x xxxxxx ústavní xxxxxxx xxxx ochranné xxxxxxx xx školských xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 383/2005 Xx.
27x) Vyhláška č. 108/2005 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
27x) §38 xxxxxx x. 20/1966 Sb., x xxxx o xxxxxx xxxx.
27x) §42 a 44 zákona x. 359/1999 Xx., x xxxxxxxx-xxxxxx ochraně xxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
27x) §22a zákona x. 48/1997 Sb., x veřejném zdravotním xxxxxxxxx, xx znění xxxxxx x. 340/2006 Xx.
27x) §4 xxxxxx x. 170/2002., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx zákona x. 70/2007 Xx.
28) Zákon č. 29/2000 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 517/2002 Sb. x xxxxxx x. 225/2003 Xx.

29) Xxxxx č. 231/2001 Sb., o provozování xxxxxxxxxxxx x televizního xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxx zákonů.

30) §2 xxxx. 1 xxxx. l) xxxxxx x. 231/2001 Xx.
31) §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 231/2001 Xx.

32) §2 xxxx. 1 písm. o) xxxxxx x. 231/2001 Xx.

33) §313 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
34) §682 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
35) §692 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
36) Zákon č. 591/1992 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
37) Xxxxx č. 248/1992 Sb., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx fondech, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
38) Xxxxx č. 252/1994 Sb., x rozhlasových x xxxxxxxxxxx poplatcích, xx xxxxx pozdějších předpisů.
39) Xxxxx č. 183/2006 Sb., x územním xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx (xxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 68/2007 Xx.
40) §118 x 119 xxxxxx č. 40/1964 Sb., občanský xxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
41) Xxxxx č. 586/1992 Sb., x daních x xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
42) §7 zákona x. 561/2004 Xx., x předškolním, základním, xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx x jiném xxxxxxxxxx (xxxxxxx xxxxx).
43) §65 xxxx. 2 x §96 xxxx. 2 xxxxxx x. 561/2004 Xx.
44) Xxxxx č. 109/2002 Sb., x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx nebo ochranné xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx péči xx školských xxxxxxxxxx x o změně xxxxxxx zákonů, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
44a) Xxxxx č. 111/1998 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxx x o změně x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
44x) Xxxxxxxxx zákon č. 563/2004 Sb., o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
44x) Xxxxxxxxx xxxxxxxx č. 524/2004 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx uchazečů x xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx, zákon č. 312/2002 Sb., o xxxxxxxxxx xxxxxxxx samospráv, xx xxxxx pozdějších předpisů, xxxxx č. 96/2004 Sb., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx.
44x) §38 písm. x) xxxxxx x. 561/2004 Sb.
44x) Příloha č. 1 xxxxxxxx x. 183/1998 Xx., xxxxxx xx stanoví xxxxx studium, popřípadě xxxxx se xxx xxxxx státní sociální xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx považuje za xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x tělovýchovy.
44x) Xxxxxxxxxx Ministerstva xxxxxxxx, mládeže x xxxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx Xxxxxx standardizovaných xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx.
44x) Xxxxxxxxx xxxxxxxx č. 50/1978 Sb., o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
45) Xxxxx č. 548/1991 Sb., xxxxxx se xxxx x xxxxxxxx xxxxx x. 20/1966 Xx., x xxxx o xxxxxx lidu, ve xxxxx xxxxxx č. 161/1993 Xx.
Xxxxx č. 160/1992 Sb., x xxxxxxxxx xxxx x nestátních xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
46) Xxxxx č. 48/1997 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
47) Xxxxx č. 108/2006 Sb., x xxxxxxxxxx službách.
47a) §78 xxxxxx x. 108/2006 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
48) Zákon č. 202/1990 Sb., x xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
48x) §4 zákona x. 359/1999 Xx., x sociálně-právní xxxxxxx xxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
48x) Xx. 91, 161, 145, 182 xxxxxxxx Xxxx (XXX) č. 2913/92.
48c) Xx. 793 xxxxxxxx Xxxxxx (XXX) č. 2454/93.
49) Xxxxxxxx Rady (XX) č. 1186/2009 xx xxx 16. listopadu 2009 o systému Xxxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xx cla.
49a) Xxxxx č. 191/1999 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx, vývozu x zpětného vývozu xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
49x) §16 odst. 4 písm. x) xxxxxx x. 337/1992 Xx., x xxxxxx xxxx x xxxxxxxx.
49x) §77 xxxxxx x. 49/1997 Sb., x civilním letectví x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x. 455/1991 Xx., x xxxxxxxxxxxxx podnikání (xxxxxxxxxxxx zákon), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
50) §3 odst. 1 xxxxxx o xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 353/2001 Xx.
51) §31 xxxx. 9 zákona č. 337/1992 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
52) §33 xxxxxx x. 586/1992 Xx., xx xxxxx xxxxxx x. 259/1994 Xx., xxxxxx č. 149/1995 Xx. x xxxxxx x. 168/1998 Xx.
53) §25 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 586/1992 Xx., xx xxxxx xxxxxx x. 492/2000 Xx.
54) §43 zákona x. 337/1992 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
55) Xxxxxxxxx xxxxxxxx č. 157/1964 Sb., o Vídeňské xxxxxx o xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx č. 21/1968 Sb., x Xxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx organizací, xxxxxxxx č. 32/1969 Sb., o Xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxxx stycích, xxxxxxxx č. 40/1987 Sb., o Xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx č. 52/1956 Sb., x xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxx o xxxxxxxx x imunitách Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx národů, xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx 13. xxxxx 1946, zákon č. 125/1992 Sb., x zřízení Xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x spolupráci v Xxxxxx x o xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x Xxxxxx, xxxxxxx Ministerstva xxxxxxxxxxxx xxxx č. 36/2001 Sb. m. s., x xxxxxxx Dohody x xxxxxxx postavení Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxx smlouvy, xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
56) Čl. 1 xxxxxxxx x. 157/1964 Xx., x Xxxxxxxx úmluvě x diplomatických xxxxxxx.
57) Čl. 1 vyhlášky x. 32/1969 Xx., x Xxxxxxxx xxxxxx x konzulárních xxxxxxx.
58) Protokol x xxxxxxxx x imunitách Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
59) Xxxxx č. 337/1992 Sb., xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

59a) Zákon č. 130/2002 Sb., x xxxxxxx výzkumu x vývoje x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů (xxxxx x xxxxxxx výzkumu x xxxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

59x) §32 xxxxxx x. 337/1992 Xx., xx znění xxxxxxxxxx předpisů.
59c) §48 xxxxxx x. 337/1992 Xx., ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
60) Zákon č. 310/1999 Sb., x xxxxxx ozbrojených xxx jiných xxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.
60x) Zákon č. 269/1994 Sb., x Xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
61) Zákon č. 159/1999 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx a x xxxxx xxxxxx č. 40/1964 Sb., xxxxxxxx zákoník, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxxx č. 455/1991 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
62) §39 zákona x. 337/1992 Sb., xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

63) Xxxxx č. 92/1991 Sb., x xxxxxxxxxx převodu xxxxxxx státu xx xxxx xxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

64) Zákon č. 125/2008 Sb., x přeměnách obchodních xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
65) §33 xxxx. 12 xxxxxx x. 337/1992 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
66) §2 xxxx. 2 xxxx. x) x d) obchodního xxxxxxxx.
66x) Xxxxxxxxx xx. 222 bod 1 xxxxxxx x) nařízení Xxxx (XXX) č. 2913/92.
67) §47 xxxx. 1 zákona x. 337/1992 Xx., ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
68) §63 zákona x. 337/1992 Xx., xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
69) §64 xxxxxx x. 337/1992 Xx., xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
70) §2 xxxx. x) xxxxxx č. 379/2005 Xx., x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxx návykovými xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů.

71) Xxxxx č. 123/2000 Sb., x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx zákonů.

Nařízení xxxxx č. 181/2001 Sb., kterým se xxxxxxx xxxxxxxxx požadavky xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 336/2001 Xx. x xxxxxx x. 251/2003 Sb.

Nařízení xxxxx č. 191/2001 Sb., kterým se xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx č. 337/2001 Xx. a zákona x. 251/2003 Sb.
Nařízeni xxxxx č. 286/2001 Sb., xxxxxx xx xxxxxxx technické xxxxxxxxx xx diagnostické xxxxxxxxxxxx prostředky xx xxxxx.

72) Příloha I xxxxxxxx Xxxx (XXX) č. 2658/87 xx xxx 23. července 1987 x celní a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

73) §32a xxxx. 6 x §33 zákona č. 586/1992 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
74) §6 xxxx. 8 a §7 xxxx. 11 xxxxxxxx x. 500/2002 Xx., xxxxxx xx xxxxxxxxx některá xxxxxxxxxx xxxxxx x. 563/1991 Xx., o xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
75) Xxxxxxxx Xxxx 2009/162/EU xx xxx 22. xxxxxxxx 2009, xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 2006/112/XX x xxxxxxxxx xxxxxxx daně x xxxxxxx hodnoty čl. 151 xxxx. 1 xxxx. xx) x xxxxxxxx x výsadách x xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

76) Xxxxxxxxx rozhodnutí Xxxxxx (EU) 2019/2151 xx dne 13. xxxxxxxx 2019, kterým xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x celním xxxxxx Xxxx x xxxxxx xxxxxxx do xxxxxxx.

77) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 260/2012 xx xxx 14. xxxxxx 2012, xxxxxx se xxxxxxx technické x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxx x eurech x xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx (XX) x. 924/2009, v xxxxxxx xxxxx.

78) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2018/858 xx xxx 30. května 2018 x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx i xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx tato xxxxxxx x x xxxxxx xxx xxxxx x xxxx, o xxxxx nařízení (ES) x. 715/2007 x x. 595/2009 a x zrušení xxxxxxxx 2007/46/XX, v xxxxxxx xxxxx.

79) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 2017/745 xx xxx 5. dubna 2017 x zdravotnických xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx 2001/83/XX, xxxxxxxx (ES) x. 178/2002 a xxxxxxxx (ES) x. 1223/2009 a x xxxxxxx xxxxxxx Xxxx 90/385/XXX x93/42/XXX, v xxxxxxx xxxxx.

80) Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 2017/746 xx xxx 5. xxxxx 2017 x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx x o xxxxxxx xxxxxxxx 98/79/XX x xxxxxxxxxx Xxxxxx 2010/227/XX, v platném xxxxx.