Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 29.09.2022.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.07.2022 do 30.06.2023.


Zákon o dani z přidané hodnoty

235/2004 Sb.

Zákon

ČÁST PRVNÍ - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

HLAVA I - OBECNÁ USTANOVENÍ

Předmět úpravy §1

Předmět daně §2

Vynětí z předmětu daně §2a

Volba předmětu daně §2b

Územní působnost §3

Vymezení základních pojmů §4

Obrat §4a

Zvláštní ustanovení §4b

HLAVA II - UPLATŇOVÁNÍ DANĚ

Díl 1 - Daňové subjekty

Osoby povinné k dani §5

Skupina §5a §5b §5c

Plátci §6 §6a §6b §6c §6d §6e §6f §6fa

Identifikované osoby §6g §6h §6i §6j §6k §6l

Díl 2 - Místo plnění

Oddíl 1 - Stanovení místa plnění při dodání zboží

Místo plnění při dodání zboží §7

Místo plnění při dodání plynu, elektřiny, tepla nebo chladu §7a

Místo plnění při prodeji zboží na dálku §8

Místo plnění při prodeji dovezeného zboží na dálku §8a

Oddíl 2 - Stanovení místa plnění při poskytnutí služby

Základní pravidla pro stanovení místa plnění při poskytnutí služby §9

Místo plnění při poskytnutí služby osobě povinné k dani, která má sídlo nebo provozovnu ve třetí zemi §9a

Místo plnění při poskytnutí služby vztahující se k nemovité věci §10

Místo plnění při poskytnutí přepravy osob §10a

Místo plnění při poskytnutí služby v oblasti kultury, umění, sportu, vědy, vzdělávání a zábavy §10b

Místo plnění při poskytnutí stravovací služby §10c

Místo plnění při poskytnutí nájmu dopravního prostředku §10d

Místo plnění při poskytnutí služby zprostředkovatelem osobě nepovinné k dani §10e

Místo plnění při poskytnutí služby přepravy zboží osobě nepovinné k dani §10f

Místo plnění při poskytnutí služby přímo související s přepravou zboží a služby oceňování movité hmotné věci a práce na movité hmotné věci osobě nepovinné k dani §10g

Místo plnění při poskytnutí služeb osobě nepovinné k dani do třetí země §10h

Místo plnění při poskytnutí telekomunikační služby, služby rozhlasového a televizního vysílání a elektronicky poskytované služby osobě nepovinné k dani §10i

Oddíl 3 - Stanovení místa plnění při pořízení zboží z jiného členského státu §10j §10k

Místo plnění při pořízení zboží z jiného členského státu §11

Oddíl 4 - Stanovení místa plnění při dovozu zboží

Místo plnění při dovozu zboží §12

Díl 3 - Vymezení plnění

Dodání zboží §13

Dodání zboží usnadněné provozovatelem elektronického rozhraní §13a

Poskytnutí služby §14

Poukaz §15

Dodání zboží nebo poskytnutí služby v případě jednoúčelového poukazu §15a

Dodání zboží nebo poskytnutí služby v případě víceúčelového poukazu §15b

Pořízení zboží z jiného členského státu §16

Zjednodušený postup při dodání zboží uvnitř území Evropské unie formou třístranného obchodu §17

Dodání a pořízení zboží s použitím přemístění zboží v režimu skladu uvnitř území Evropské unie §18

Dodání a pořízení nových dopravních prostředků uvnitř území Evropské unie §19

Dovoz zboží §20

Díl 4 - Uskutečnění plnění a vznik povinnosti daň přiznat nebo zaplatit

Vznik povinnosti přiznat daň při dodání zboží a poskytnutí služby §20a

Uskutečnění zdanitelného plnění při dodání zboží a poskytnutí služby §21

Uskutečnění plnění a povinnost přiznat plnění při dodání zboží do jiného členského státu osvobozeném od daně §22

Uskutečnění plnění a povinnost přiznat nebo zaplatit daň při dovozu zboží §23

Uskutečnění zdanitelného plnění a povinnost přiznat daň při dodání zboží a poskytnutí služby osobou neusazenou v tuzemsku §24

Uskutečnění plnění a povinnost přiznat plnění při dodání zboží a poskytnutí služby s místem plnění mimo tuzemsko §24a

Uskutečnění zdanitelného plnění a povinnost přiznat daň při pořízení zboží z jiného členského státu §25

Díl 5 - Daňové doklady

Oddíl 1 - Obecná ustanovení o daňových dokladech

Daňový doklad §26

Oddíl 2 - Vystavování daňových dokladů

Určení pravidel pro vystavování daňových dokladů §27

Pravidla pro vystavování daňových dokladů v tuzemsku §28

Oddíl 3 - Náležitosti daňových dokladů

Náležitosti daňového dokladu §29

Náležitosti daňového dokladu skupiny §29a

Oddíl 4 - Zjednodušený daňový doklad

Vystavování zjednodušeného daňového dokladu §30

Náležitosti zjednodušeného daňového dokladu §30a

Oddíl 5 - Zvláštní daňové doklady

Splátkový kalendář §31

Platební kalendář §31a

Souhrnný daňový doklad §31b

Doklad o použití §32

Potvrzení při dražbě a při prodeji mimo dražbu §32a

Oddíl 6 - Daňové doklady při dovozu a vývozu zboží

Daňový doklad při dovozu §33

Daňový doklad při vývozu §33a

Oddíl 7 - Zajištění věrohodnosti původu, neporušenosti obsahu a čitelnosti daňových dokladů §34

Oddíl 8 - Uchovávání daňových dokladů

Obecné ustanovení o uchovávání daňových dokladů §35

Elektronické uchovávání daňových dokladů §35a

Díl 6 - Základ daně a výpočet daně, oprava základu daně a oprava výše daně

Oddíl 1 - Základ daně a výpočet daně

Základ daně §36

Základ daně ve zvláštních případech §36a

Výpočet daně u dodání zboží a poskytnutí služby §37

Základ daně a výše daně při uskutečnění zdanitelného plnění, pokud vznikla povinnost přiznat daň z úplaty přijaté před uskutečněním tohoto zdanitelného plnění §37a

Základ daně a výpočet daně při dovozu zboží §38

Základ daně a výpočet daně při poskytnutí služby osobou neusazenou v tuzemsku §39

Základ daně a výpočet daně při pořízení zboží z jiného členského státu §40

Základ daně a výpočet daně u zboží, které je v režimu podmíněného osvobození od spotřební daně §41

Oddíl 2 - Oprava základu daně a oprava výše daně

Oprava základu daně §42

Oprava výše daně §43 §44

Opravný daňový doklad §45

Oddíl 3 - Oprava základu daně v případě nedobytné pohledávky

Základní ustanovení o opravě základu daně v případě nedobytné pohledávky §46

Výše opravy základu daně v případě nedobytné pohledávky §46a

Změna výše opravy základu daně určené kvalifikovaným odhadem §46b

Dodatečná oprava základu daně v případě nedobytné pohledávky §46c

Zrušení opravy základu daně v případě nedobytné pohledávky §46d

Opravné daňové doklady v případě nedobytné pohledávky §46e

Opravy základu daně v případě nedobytné pohledávky jako samostatné zdanitelné plnění §46f

Společné ustanovení pro opravu základu daně v případě nedobytné pohledávky §46g

Díl 7 - Sazby daně

Sazby daně u zdanitelného plnění §47

Předmět závazného posouzení určení sazby daně u zdanitelného plnění §47a

Žádost o závazné posouzení určení sazby daně u zdanitelného plnění §47b

Sazba daně u dokončené stavby pro bydlení nebo dokončené stavby pro sociální bydlení §48 §48a

Sazba daně u výstavby nebo dodání stavby pro sociální bydlení §49 §50

Díl 8 - Osvobození od daně bez nároku na odpočet daně

Plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet daně §51

Základní poštovní služby a dodání poštovních známek §52

Rozhlasové a televizní vysílání §53

Finanční činnosti §54

Penzijní činnosti §54a

Pojišťovací činnosti §55

Dodání nemovité věci §56

Nájem nemovité věci §56a §57

Zdravotní služby a dodání zdravotního zboží §58

Sociální pomoc §59

Provozování hazardních her §60

Ostatní plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet daně §61

Dodání zboží, které bylo použito pro plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet daně, a zboží, u něhož nemá plátce nárok na odpočet daně §62

Díl 9 - Osvobození od daně s nárokem na odpočet daně

Plnění osvobozená od daně s nárokem na odpočet daně §63

Osvobození při dodání zboží do jiného členského státu §64

Osvobození při pořízení zboží z jiného členského státu §65

Osvobození od daně při vývozu zboží §66

Osvobození při poskytnutí služby do třetí země §67

Osvobození ve zvláštních případech §68

Osvobození poskytnutí služeb vázaných na dovoz zboží a vývoz zboží §69

Osvobození přepravy osob §70

Osvobození od daně při dovozu zboží §71

Osvobození od daně při dovozu zboží v osobních zavazadlech cestujícího nebo člena posádky letadla a při dovozu pohonných hmot cestujícím §71a §71b §71c §71d §71e §71f

Osvobození od daně při dovozu zboží, které je přepraveno ze třetí země, a ukončení odeslání nebo přepravy tohoto zboží je v jiném členském státě a dodání tohoto zboží do jiného členského státu je osvobozeno od daně §71g

Osvobození při dodání zboží provozovateli elektronického rozhraní §71h

Díl 10 - Odpočet daně

Nárok na odpočet daně §72

Podmínky pro uplatnění nároku na odpočet daně §73

Oprava odpočtu daně §74

Oprava odpočtu daně v případě nedobytné pohledávky §74a

Způsob výpočtu odpočtu daně v poměrné výši §75

Způsob výpočtu nároku na odpočet daně v krácené výši §76

Vyrovnání odpočtu daně §77

Úprava odpočtu daně §78 §78a §78b §78c §78d §78da §78e

Nárok na odpočet daně při registraci a zrušení registrace §79 §79a §79b §79c §79d §79e

Díl 11 - Vracení daně

Vracení daně osobám požívajícím výsad a imunit §80

Vracení daně mezinárodní organizaci se sídlem mimo tuzemsko §80a

Vracení daně v rámci zahraniční pomoci §81

Vracení daně plátcům v jiných členských státech §82

Vracení daně v tuzemsku osobám registrovaným k dani v jiném členském státě §82a §82b

Vracení daně zahraničním osobám §83

Vracení daně fyzickým osobám ze třetích zemí při vývozu zboží §84

Vracení daně osobám se zdravotním postižením §85

Vracení daně ozbrojeným silám cizích států §86

Obecná ustanovení pro nárok na vrácení daně §86a

Díl 12 - Prodej zboží za ceny bez daně z přidané hodnoty

Prodej zboží za ceny bez daně §87

HLAVA III - ZVLÁŠTNÍ REŽIMY §88

Zvláštní režim pro cestovní službu §89

Zvláštní režim pro obchodníky s použitým zbožím, uměleckými díly, sběratelskými předměty a starožitnostmi §90 §91

Zvláštní režim pro investiční zlato §92

HLAVA IV - REŽIM PŘENESENÍ DAŇOVÉ POVINNOSTI

Díl 1 - Obecná ustanovení

Základní ustanovení §92a

Díl 2 - Trvalé použití režimu přenesení daňové povinnosti

Dodání zlata §92b

Dodání zboží uvedeného v příloze č. 5 k tomuto zákonu §92c

Dodání nemovité věci §92d

Poskytnutí stavebních nebo montážních prací §92e

Použití režimu přenesení daňové povinnosti v ostatních případech §92ea

Díl 3 - Dočasné použití režimu přenesení daňové povinnosti

Dodání zboží nebo poskytnutí služby uvedených v příloze č. 6 k tomuto zákonu §92f

Mechanismus rychlé reakce §92g

Díl 4 - Závazné posouzení

Předmět závazného posouzení pro použití režimu přenesení daňové povinnosti §92h

Žádost o závazné posouzení pro použití režimu přenesení daňové povinnosti §92i

HLAVA V - SPRÁVA DANĚ V TUZEMSKU

Díl 1 - Obecná ustanovení o správě daně

Správa daně celními úřady §93

Místní příslušnost §93a

Povinná registrace plátce §94

Dobrovolná registrace plátce §94a §95

Skupinová registrace §95a

Povinný registrační údaj §96

Registrace identifikované osoby §97

Dobrovolná registrace identifikované osoby §97a

Zveřejnění údajů z registru plátců a identifikovaných osob §98

Zdaňovací období §99

Změna zdaňovacího období §99a

Zdaňovací období v insolvenci §99b

Evidence pro účely daně z přidané hodnoty §100

Zvláštní ustanovení o evidenci pro účely daně z přidané hodnoty §100a

Zvláštní ustanovení o evidenci pro účely daně z přidané hodnoty vedené provozovatelem elektronického rozhraní §100b

Obecná ustanovení o daňovém přiznání §101

Elektronická forma podání §101a

Zvláštní ustanovení o podávání daňového přiznání §101b

Povinnost podat kontrolní hlášení §101c

Náležitosti a způsob podání kontrolního hlášení §101d

Lhůty pro podání kontrolního hlášení §101e

Opravné a následné kontrolní hlášení §101f

Postup při nesplnění povinnosti související s kontrolním hlášením §101g

Následky za porušení povinnosti související s kontrolním hlášením §101h

Lhůta pro zánik povinnosti související s kontrolním hlášením §101i

Vyloučení vzniku pokuty za nepodání kontrolního hlášení §101j

Prominutí pokuty za nepodání kontrolního hlášení §101k

Souhrnné hlášení §102

Zvláštní ustanovení o zajištění úhrady na nesplatnou nebo dosud nestanovenou daň §103

Nesprávné uvedení daně za jiné zdaňovací období §104

Přeplatek skupiny §105

Záloha na nadměrný odpočet §105a

Zrušení registrace plátce z moci úřední §106

Nespolehlivý plátce §106a

Nespolehlivá osoba §106aa

Společná ustanovení pro nespolehlivého plátce a nespolehlivou osobu §106ab

Zrušení registrace plátce na žádost §106b §106c

Společná ustanovení o zrušení registrace na žádost §106d

Zrušení registrace skupiny §106e

Zánik členství člena skupiny §106f

Zrušení registrace identifikované osoby z moci úřední §107

Zrušení registrace identifikované osoby na žádost §107a

Osoby povinné přiznat nebo zaplatit daň §108

Ručení oprávněného příjemce §108a

Ručení příjemce zdanitelného plnění §109

Zvláštní způsob zajištění daně §109a

Ručení osoby povinné k dani, která dodala zboží provozovateli elektronického rozhraní §109aa

Změna odpovědnosti za úhradu daně §109ab

Regulační opatření za stavu nouze, ohrožení státu a válečného stavu §109b

Díl 2 - Zvláštní režim při dovozu zboží nízké hodnoty

Úvodní ustanovení §109c

Povolení k použití zvláštního režimu při dovozu zboží nízké hodnoty §109d

Zvláštní ustanovení o evidenci pro účely daně z přidané hodnoty §109e

Povinnost vybrat a zaplatit daň §109f

Zvláštní doplňkové celní prohlášení §110

Díl 3 - Zvláštní režim jednoho správního místa

Oddíl 1 - Základní ustanovení

Úvodní ustanovení §110a

Vymezení základních pojmů §110b

Zprostředkovatel a pověřující osoba §110c

Oddíl 2 - Obecná ustanovení o správě daně ve zvláštním režimu jednoho správního místa v tuzemsku

Zastupování §109d

Doručování §110e

Evidence pro účely zvláštního režimu jednoho správního místa §110f

Poslední známá daň §110g

Způsob placení daně §110h

Přeplatek §110i

Lhůta pro vrácení vratitelného přeplatku §110j

Oddíl 3 - Zvláštní ustanovení o správě daně ve zvláštním režimu jednoho správního místa v tuzemsku jako státě identifikace

Pododdíl 1 - Podmínky použití jednotlivých režimů

Podmínky použití režimu mimo Evropskou unii v tuzemsku §110k

Pododdíl 3 - Registrace k dani ve zvláštním režimu jednoho správního místa v tuzemsku

Podmínky použití režimu Evropské unie v tuzemsku §110l

Podmínky použití dovozního režimu v tuzemsku §110m

Omezení použití zvláštního režimu jednoho správního místa v tuzemsku §110n

Pododdíl 2 - Podání §110o

Pododdíl 3 - Registrace osoby uskutečňující vybraná plnění

Přihláška k registraci §110p

Oznamovací povinnost osoby používající zvláštní režim jednoho správního místa §110q

Rozhodnutí o registraci §110r

Zrušení registrace na žádost §110s

Zrušení registrace z moci úřední §110t

Pododdíl 4 - Registrace zprostředkovatele

Přihláška k registraci §110u

Oznamovací povinnost §110v

Rozhodnutí o registraci í §110w

Změna registrace na žádost §110x

Změna registrace z moci úřední §110y

Zrušení registrace na žádost §110z

Zrušení registrace z moci úřední §110za

Pododdíl 5 - Daňové přiznání a placení daně

Zdaňovací období §110zb

Daňové přiznání §110zc

Dodatečné daňové přiznání y §110zd

Vyčíslení daně §110ze

Předepsání a stanovení daně §110zf

Postoupení daňového přiznání a platby §110zg

Platba bez dostatečného označení §110zh

Oddíl 4 - Zvláštní ustanovení o správě daně ve zvláštním režimu jednoho správního místa v tuzemsku jako státě spotřeby

Základní ustanovení §110zi

Postup k odstranění pochybností §110zj

Předepsání daně §110zk

Samovyměření a samodoměření daně §110zl

Oprava základu daně a výše daně §110zm

Zvláštní ustanovení o doměření daně z moci úřední §110zn

Výzva k podání dodatečného daňového přiznání §110zo

Podání dodatečného daňového přiznání správci daně státu spotřeby §110zp

Pořadí úhrady daně §110zq

Placení daně státu spotřeby §110zr

Příslušenství daně §110zs

Vymáhání daně §110zt

Insolvenční řízení §110zu

Oddíl 5 - Zvláštní ustanovení o správě daně po zrušení registrace ve zvláštním režimu jednoho správního místa

Postup po zrušení registrace v dovozním režimu nebo vynětí pověřující osoby z registrace zprostředkovatele §110zv

Oprava daně po zrušení registrace ve zvláštním režimu jednoho správního místa §110zw

Placení daně nezaplacené zprostředkovatelem §110zx

Zvláštní ustanovení o daňových povinnostech zprostředkovatele §110zy

ČÁST DRUHÁ - PŘECHODNÁ, ZRUŠOVACÍ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Přechodná ustanovení §111

Zrušovací ustanovení §112

Účinnost §113

Příloha č. 1 - Seznam plnění, při jejichž provádění se subjekty, které vykonávají veřejnou správu, považují za osoby povinné k dani

Příloha č. 2 - Seznam služeb podléhajících první snížené sazbě daně

Příloha č. 2a - Seznam služeb podléhajících druhé snížené sazbě daně

Příloha č. 3 - Seznam zboží podléhajícího první snížené sazbě daně

Příloha č. 3a - Seznam zboží podléhajícího druhé snížené sazbě daně

Příloha č. 4 - Umělecká díla, sběratelské předměty a starožitnosti

Příloha č. 5 - Seznam zboží, u kterého se při dodání použije režim přenesení daňové povinnosti

Příloha č. 6 - Seznam dodání zboží nebo poskytnutí služeb, při nichž se použije režim přenesení daňové povinnosti, stanoví-li tak vláda nařízením

č. 635/2004 Sb. - Čl. XI

č. 545/2005 Sb. - Čl. XII

č. 230/2006 Sb. - Čl. XX

č. 261/2007 Sb. - Čl. IX

č. 270/2007 Sb. - Čl. XI

č. 296/2007 Sb. - Čl. CIV

č. 302/2008 Sb. - Čl. II

č. 87/2009 Sb. - Čl. II

č. 362/2009 Sb. - Čl. VIII

č. 489/2009 Sb. - Čl. II

č. 120/2010 Sb. - Čl. II

č. 47/2011 Sb. - Čl. II

č. 370/2011 Sb. - Čl. II

č. 458/2011 Sb. - Čl. XIV

č. 500/2012 Sb. - Čl. IV

č. 502/2012 Sb. - Čl. II

č. 344/2013 Sb. - Čl. X

č. 196/2014 Sb. - Čl. II

č. 262/2014 Sb. - Čl. II

č. 360/2014 Sb. - Čl. II

č. 113/2016 Sb. - Čl. III

č. 243/2016 Sb. - Čl. XXXIV

č. 33/2017 Sb. - Čl. II

č. 170/2017 Sb. - Čl. VI

č. 225/2017 Sb. - Čl. XL

č. 80/2019 Sb. - Čl. VI

č. 283/2020 Sb. - Čl. VI

č. 299/2020 Sb. - Čl. IX

č. 343/2020 Sb. - Čl. V

č. 527/2020 Sb. - Čl. XXI

č. 609/2020 Sb. - Čl. XXXIV

č. 355/2021 Sb. - Čl. II

č. 371/2021 Sb. - Čl. V

č. 93/2022 Sb. - Čl. IV

Nález Ústavního soudu - č. 88/2008 Sb.; č. 342/2008 Sb.; č. 54/2009 Sb.; č. 40/2017 Sb.; č. 230/2021 Sb.; č. 301/2021 Sb.

INFORMACE

235

ZÁKON

ze xxx 1. xxxxx 2004

x xxxx x xxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx zákoně České xxxxxxxxx:

XXXX XXXXX

XXXXXXXX XXXXXXXXXX

XXXXX X

XXXXXX USTANOVENÍ

§1

Předmět xxxxxx

Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx1) x xxxxxxxx daň x přidané xxxxxxx.

§2

Xxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxx xx

x) xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx, s xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx služby xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx, x xxxxxx xxxxxx v xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx

1. xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx úplatu x xxxxxx plnění x xxxxxxxx osobou povinnou x dani, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx osobou xxxxxxxxxx x xxxx,

2. xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x jiného členského xxxxx xx xxxxxx xxxxxx nepovinnou x xxxx,

x) xxxxx xxxxx x místem plnění x xxxxxxxx.

(2) Zdanitelné xxxxxx je plnění, xxxxx

x) je xxxxxxxxx xxxx a

b) xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx.

§2a

Vynětí x předmětu xxxx

(1) Předmětem xxxx xxxx xxxxxxxx zboží x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx dodání xxxxxx xxxxx

x) xx x tuzemsku xxxx xxxxxxxxxx od daně xxxxx §68 xxxx. 1 xx 10, xxxx

x) xx v xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx přepravy xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx s xxxxxxxx

1. xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx x použitým xxxxxx, uměleckými díly, xxxxxxxxxxxxx předměty a xxxxxxxxxxxxxx,

2. xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, nebo

3. xxxxxxxxxx xxxxxx xxx prodej xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx z xxxxxx xxxxxxxxx státu, xxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx daně xxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxx bezprostředně xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx 326&xxxx;000 Xx a

b) pořízení xxxxx je xxxxxxxxxxx

1. xxxxxx xxxxxxxx k xxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx,

2. osvobozenou xxxxxx, která xxxx xxxxxxx,

3. xxxxxx povinnou x xxxx, která xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx od xxxx xxx xxxxxx na xxxxxxx daně,

4. xxxxxx xxxxxxxx k xxxx, xx xxxxxx xx x jiném xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxx

5. xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx.

(3) Xx xxxxxxx hodnoty pořízeného xxxxx podle xxxxxxxx 2 xxxx. x) xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx

x) nového xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxx, které xx předmětem xxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1.

(4) Xxxxxxxx 1 a 2 se nevztahují xx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx předmětem xxxxxxxxx daně, x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§2x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 502/2012 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2013

§2b

Volba xxxxxxxx daně

Osoba, xxxxx xxxxxxxxxxx pořízení xxxxx z xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, které xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx §2a odst. 2, xx xxxx xxxxxxxxxx, xx toto xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx. Na pořízení xxxxx x jiného xxxxxxxxx xxxxx uskutečněné xxxxx xxxxxx do xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx se takto xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx §2a odst. 2.

§2x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 502/2012 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2013

§3

Xxxxxx xxxxxxxxx

(1) Pro xxxxx xxxx z xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx

x) xxxxxxxxx území Xxxxx xxxxxxxxx,

x) členským xxxxxx území xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx, xx které xx xxxxxxxxxx Xxxxxxx x Evropské xxxx x Smlouva o xxxxxxxxx Xxxxxxxx unie,

c) xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) třetí xxxx území xxxx xxxxx Evropské xxxx,

x) xxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxx účely xxxx x přidané xxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx nepovažuje

a) xxxx Xxxxx,

x) Kanárské xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xx. 349 Xxxxxxx x xxxxxxxxx Evropské unie,

d) Xxxxxx,

x) Xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx Xxxxxxxxx,

x) xxxxx Xüxxxxxx,

x) Xxxxx,

x) Xxxxxxx,

x) Xxxxxxx,

x) Xxxxxxxx x' Xxxxxx,

x) xxxxxxx vody xxxxxx Xxxxxx.

(3) Xxxxx Xxxxxxxxx knížectví xx xxx xxxxx xxxx x přidané xxxxxxx xxxxxxxx xx území Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx Xxx xx xxxxxxxx za xxxxx Spojeného xxxxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxx x Xxxxxxxxx Irska, xxxxx Xxxxxxxx x Xxxxxxxx xx xxxxxxxx za xxxxx Xxxxx.

§4

Vymezení základních xxxxx

(1) Xxx účely xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx:

x) xxxxxxx

1. xxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx nepeněžitého plnění, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx souvislosti x plněním,

2. xxxxxx x ceně, xxxxxx xx xxx xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx státního xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx celků, xxxxxxxx xxxxx, z xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, x xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xx xxxxx programů xxxxxxxxx, pokud je xxxxxxxx xxxxxx stanovena xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxx x xxxx xxxxx xx xxxx x jednotkové ceně xxxxxx; xx xxxxxx x xxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxx dotace x výsledku hospodaření x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx hmotného x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx majetku,

b) xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xx xxxxxx,

x) daní xx výstupu xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §13 xx 20 xxxx z xxxxxxx xxxxxx vztahující xx x xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx odpočtem daň xxxxxxxxxxxx rozdílu xxxx xxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx období x xxxxxxx, že xxx na výstupu xx xxxxx xxx xxxxxxx daně,

e) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx dodání zboží xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx úplatu xxxxxx xxxxxxxx x dani, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x dani osoba, xxxxx xxxx přiděleno xxxxxx identifikační číslo xxx xxxxx daně x přidané xxxxxxx x xxxxx obchodování xxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx osobou xxxxx xxxxxxx k xxxx, xxxxx xxxx na xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxx xxx provozovnu,

h) x xxxxxxx xxxxx

1. xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx registru xxxxxxxx nebo x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxx uvedla xxxxxxx daně, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, že xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

2. místem, xxx xx obvykle xxxxxxx, xxxxx, kde fyzická xxxxx xxxxxxx xxxx x důvodu xxxxxxxx xxxx profesních xxxxx; xx-xx tato xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxx, než xx které xx xxx xxxxxx vazby, xx xxxxx, kde xx xxxxxxx osoba xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx vazbami,

3. xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx, xxx se xxxxxxx zdržuje,

i) xxxxxx x xxxxx xxxxxxx x dani adresa xxxxx jejího vedení, xxxxxx se rozumí xxxxx, kde xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx rozhodnutí xxxxxxxx se xxxxxx xxxxx xxxxxxx k xxxx, popřípadě místo, xxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx; xxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx, rozumí xx xxxxxx x xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x dani, xxxxx xxxx uskutečňovat xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx služby, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x xx vhodné xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx spotřební xxxx, xxxxx, které xx předmětem některé xx spotřebních xxxx, xxxxxxxxx daně z xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxx ze xxxxxxx plynu x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx plynu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx soustavy xxxxxxxxxxx se na xxxxx Xxxxxxxx unie xxxxx xxxxxxxx xxxx x takové xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx k xxxx, xxxxx

1. xxxx xxxxx x xxxxxxxx,

2. uskuteční xxxxxxxxxx plnění xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx x tuzemsku x

3. v xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxx neúčastní,

m) xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x dani xx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx v xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x tuzemsku osoba xxxxxxx x dani xx xxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx,

x) provozovatelem xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx elektronického xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx zboží xxxx poskytnutí xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx, xxxxxx xx stanoví xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx daně x xxxxxxx xxxxxxx7e).

(2) Xxxxxx xx pro xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx

x) xxxxxx xxx, x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx papírů,

b) xxxxx xxxxxx,

x) xxxx xxxxx,

x) xxxxxx tělo a xxxx xxxxxxxx xxxx,

x) xxxx, xxxxxxxxx, xxxxx x chlad.

(3) Xx xxxxx se dále xxxxxxxx

x) xxxxxxxx x xxxxx xxxxx měny xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx xxx xxxxxx pořízení z xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx xxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx, xxxxxxxx a xxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxx sběratelské účely xx ceny vyšší, xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx vyhlašovaného Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) cenné xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx emitentovi x tuzemsku, xxxx xxx jejich pořízení x xxxxxx členského xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx.

(4) Xxx xxxxx tohoto xxxxxx xx xxxx xxxxxx

x) xxxxxxxxx prostředkem vozidlo, xxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxx zboží x xxxxxxx xxxxx xx xxxx a xxxxx xxxx obvykle xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx a xxxxx k ní xxx xxxxxxxx xxxxxxx; xx dopravní xxxxxxxxxx xx nepovažuje vozidlo, xxxxx xx trvale xxxxxxxxxx, ani xxxxxxxxx,

x) xxxxx dopravním xxxxxxxxxxx

1. xxxxxxxx pozemní vozidlo x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx 48 xx3 nebo x xxxxxxx xxxxxx xxx 7,2 kW, xxxxx xxxx xxxxxx xx 6 měsíců xxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xx najeto xxxx xxx 6 000 xx,

2. xxx delší než 7,5 x, xxxxx xxxx xxxxxx xx 3 xxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx 6 xxxxxx, xxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx, xxxx xx xxxxxx xxxx xxx 100 hodin, x xxxxxxxx námořních xxxx xxxxxxxxx k obchodní, xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx činnosti, xxxx

3. xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx 1&xxxx;550 xx, xxxxx xxxx xxxxxx xx 3 xxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx má nalétáno xxxx než 40 xxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx hodnoty, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x dani x xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx majetkem xxxxxxxx xxxxxxx, který xx

1. xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx; xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx na xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx x xx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx zřejmé, xx xxxxxxxxxx xxxxx x užívanému hmotnému xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx okolností xxxxxxxxx xx jeho xxxxxxxxx, xx xxx xxxxx xxxx x přidané xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx majetek xxxxxxxxx,

2. xxxxxxxxxxx nehmotným majetkem xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

3. xxxxxxxx, xxxxx je dlouhodobým xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx7d); xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, pokud xx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx právo x xxxxxxxxx pozemku bude xxxxxxxxx xx jeho xxxxxxxxx, se pro xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, nebo

4. technickým xxxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx daně x xxxxxx x případě xxxxxxxxxxx zhodnocení xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx technickým xxxxxxxxxxx xxxxx právních xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx činností xxxxxxxxxx xxxxxxx, který xxxxxx v rámci xxxxx ekonomických činností xxxxxxx, postavil nebo xxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle písmene x) xxxx 4 xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, který xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx4) xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx X1 xxxx X1X; xxxxx xxxxx kategorie chybí, xxxxxxxx xx tato xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx4a),

x) nájmem xxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx; xxxxxx xx xxxxxx také xxxxxxx, xxxxxx xxxx zánik xxxxxxx břemene zřízeného x nemovité xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x cenných xxxxxx,

x) dodáním xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx dodání xxxxx xxxxxxx x instalací xxxx xxxxxxx osobou xxxxxxxx x xxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx,

x) dodáním xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx dodání

1. plynu xxxxxxxxxxxxxxx přepravní xxxx xxxxxxxxxxx soustavy xxxxxxxxxxx xx na území Xxxxxxxx xxxx anebo xxxxxxxx xxxx x xxxxxx soustavě xxxxxxxxx,

2. xxxxxxxxx, tepla xxxx xxxxxx sítěmi.

(5) Přemístěním xxxxx xx pro xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx odeslání xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx osoby povinné x xxxx, xxxx xxxxxxxxx státy xx xxxxxxxxx xxxxx, do xxxxx je xxxxx xxxxxxxx xxxx přepraveno xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx činnosti xxxx xxxxx, xxxxx je xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx přepraveno xxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx.

(6) Xx xxxxxxxxxx xxxxx xx pro xxxxx xxxxxx xxxxxx nepovažuje xxxxxxxx xxxx přeprava xxxxx pro xxxxx

x) xxxxxxx xxxxx xx xxxxx do xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx zboží,

b) xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx uskutečněné na xxxxx Xxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxx xxxxx soustavami xxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx podle §64, 66 xxxx 68, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx zboží,

f) xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx x xxxx, zahrnující práce xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx odeslání xxxx přepravy zboží xx podmínky, xx xxxxx po provedení xxxxx je xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx bylo xxxxx xxxxxxx odesláno nebo xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx přepravy xxxxx xxx účely poskytnutí xxxxxx xxxxxx povinnou x dani, nebo

h) xxxxxxxxxxx užití xxxxx xx dobu nepřekračující 24 xxxxxx na xxxxx členského xxxxx, xx xxxxxx xx xx xx dovoz xxxxxxxx xxxxx ze xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx od cla.

(7) Xxxxx-xx nadále x xxxxxxxx xxxx přepravu xxxxx xxx xxxxx, xxx které xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx nepovažují podle xxxxxxxx 6 xx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xx takové odeslání xxxx xxxxxxxx xxxxx xx přemístění xxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx xx xx xx xx, xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxx přestane xxx xxxxxx.

(8) Xxx xxxxxxxx xxxx měny xx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx kurz xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx, nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, a xx

x) xxxx devizového xxxx xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, nebo

b) xxxxxxxx směnný xxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxx mezi xxxxxx xxxxxx než xxxx se xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx z xxxxxx xxx xxxx xxxx.

(9) Prodejem xxxxx xx xxxxx xx xxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, pokud

a) xx xxxxx odesláno xxxx xxxxxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx státu ukončení xxxx odeslání xxxx xxxxxxxx

1. osobou xxxxxxxx x dani, xxxxx xxxxx dodává, nebo

2. xxxxx osobou, xxxxxxxx-xx xxxxx přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxx xx stanoví xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx7e), xxxxx xxxxxxx x dani, xxxxx xxxxx dodává, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx přepravy,

b) xx xxxxx dodáno xxxxx, xxx kterou xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx státě xxxxxxxx xxxx odeslání xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx daně, x

x) xxxxx x xxxxxx nového xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxx zboží x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx.

(10) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx rozumí xxxxxx xxxxx na xxxxx x tím, xx xx zboží xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xx xxxxx Xxxxxxxx unie.

§4x

Xxxxx

(1) Obratem xx xxx účely xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx x dani xxxxxx xx xxxxxxxxxxx plnění x xxxxxx xxxxxx x tuzemsku, jde-li x úplaty xx

x) xxxxxxxxxx plnění,

b) xxxxxx xxxxxxxxxx xx daně x xxxxxxx xx xxxxxxx daně, xxxx

x) xxxxxx xxxxxxxxxx od xxxx xxx nároku xx xxxxxxx xxxx xxxxx §54 xx 56a, jestliže xxxxxx xxxxxxxxxx činností xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(2) Xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx dlouhodobého majetku, xxxx-xx toto xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx ekonomické xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx.

§4x

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx závodu použijí x xx část xxxxxxxxxx závodu xxxxxxx xxxxxxxxxxx organizační xxxxxx.

(2) Xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxx, podfond xxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, která xx účetní xxxxxxxxx, xxxxx jako xx xxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx obdobně i xx jednotku, xxxxx xx vymezena xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx x xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, x xxxxx xx x xx spojeno xxxxxxxxxxx x xxxxxxx, tak x xxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx.

HLAVA XX

XXXXXXXXXXX XXXX

Xxx 1

Xxxxxx xxxxxxxx

§5

Xxxxx xxxxxxx x xxxx

(1) Xxxxx xxxxxxx k dani xx xxxxx, která xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, nebo skupina. Xxxxxx xxxxxxxx x xxxx je x xxxxxxxxx osoba, která xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx činnosti.

(2) Xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxx

x) xxxx skupiny,

b) xxxxxxxxxxx xxxx jiná xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx vyplývající x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx obdobného vztahu.

(3) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxx xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx činnost výrobců, xxxxxxxxxx x osob xxxxxxxxxxxxx služby, xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx výroby a xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxx obdobných xxxxxxxx xxxxx xxxxxx právních xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx pravidelného xxxxxx. Xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx zejména xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx zaměstnanců nebo xxxxxx xxxx, xxxxx xxxx uzavřenou smlouvu xx xxxxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx níž xxxxxxx xxxx zaměstnavatelem x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxx, xxxxx, xxxx, organizační xxxxxx xxxxx, krajů x obcí, dobrovolné xxxxxx xxxx, hlavní xxxxx Xxxxx x xxxx xxxxxxx části x právnické xxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxx právním xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx7a) xx xxx výkonu xxxxxxxxxx v oblasti xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxx, x xx x x xxxxxxx, kdy xx xxxxx xxxxxx působností xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx úhrady.

(5) Xxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xx xxxxxxxx xx xxxxx povinnou k xxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxx xxxxxxx x příloze č. 1 x xxxxxx xxxxxx, xxxx

x) xxx xxxxxxx xxxxxx xx má xx xx, že xxxxxxx x výraznému xxxxxxxx xxxxxxxxxxx soutěže xxx, xx osoba xxxxx xxxxxxxx 4 xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx k xxxx; xxxx činnosti xxxxxxx xxxxx nařízením.

(6) Xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx Praha x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx.

Skupina

§5a

(1) Skupinou se xxx účely xxxxxx xxxxxx rozumí skupina xxxxxxxxx osob xx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xx registrována k xxxx jako xxxxxx xxxxx §95a. Pokud xxxx xxxxx, xxxxx xxxx součástí skupiny (xxxx xxx "xxxxxxx xxxxxxx") sídlo xxxx xxxxxxxxxx mimo xxxxxxxx, xxxxxx tyto xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx osoba xxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx nebo xxxxx xxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx osobami xxxx xxxxx, z xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx nebo xxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx, anebo xx jedna xxxxx xxxxx nebo nepřímo xxxxxx xx kapitálu xxxx xxxxxxxxxxx právech xxxx xxxx, x xxxxxx xxxxx podíl xxxxxxxxxxx alespoň 40 % základního xxxxxxxx xxxx 40 % xxxxxxxxxxx xxxx těchto xxxx.

(4) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx jsou xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx shodná xxxxx.

§5x

(1) Xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx rozumí xxxx xxxxxxx se xxxxxx v xxxxxxxx, xxxxx je oprávněn x jednání xx xxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxx není xxxx xx xxxxxx v xxxxxxxx, může xxx xxxxxxxxxxxx členem kterýkoli xxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx odpovídají xxxxxxxx x nerozdílně za xxxxxxxxxx xxxxxxx vyplývající x xxxxxxxx xxxxxx. Xx xxxx povinnosti xxxxxxx xxxxxxxxxx i xx jejím zrušení xxxx po xxxxxx xxxxxx členství xx xxxxxxx, x to xx xxxxxx, ve xxxxxx byli členy xxxxxxx.

§5x

(1) Xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxx osobám, xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxxx dnem xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx zákona xxxxx, xxxxx přistoupila xx skupině, přecházejí xx xxxxxxx dnem xxxxxxxxxxx xxxx osoby.

Plátci

§6

(1) Plátcem xx xxxxx osoba xxxxxxx x xxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xx xxxxxxx 12 xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx po sobě xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx měsíců xxxxxxxx 1 000 000 Xx, x výjimkou osoby, xxxxx xxxxxxxxxxx pouze xxxxxx osvobozená xx xxxx xxx nároku xx xxxxxxx daně.

(2) Xxxxx povinná x xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx po xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx obrat, xxxxxxx-xx xx podle xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx.

§6a

§6a zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 170/2017 Sb.

§6x

(1) Xxxxx povinná x xxxx xx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx

x) xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxx zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx státu xx xxxx xxxxx, nebo

b) xx xxxxxx nabytím xxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxx k dani xx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx přeměny xxxxxxxxx xxxxx do xxxxxxxxx rejstříku xxxx xxxx odpovídající xxxxxxxx xxxxxx podle xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xx při xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx je převáděno xxxxx zanikající xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx osoby, xxxxx xxxx plátcem.

(3) Xxxxxxxxx osoba, xxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx nezaniká ani xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx.

§6x

(1) Xxxxx xxxxxxx x xxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx poskytuje xxxxxx x místem xxxxxx x tuzemsku, x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx daně xxx xxxxxx xx odpočet xxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx dálku do xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx v xxxxxxxx, x to prostřednictvím xxx provozovny umístěné xxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx.

(2) Osoba xxxxxxx x xxxx, xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx zdanitelné xxxxxx xxxxxx zboží xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx, s xxxxxxxx xxxxxx, u kterých xx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx, které xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx, xx která xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx plátcem xxx xxx xxxxxxxxxxx tohoto xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxx k dani, xxxxx xxxx xxxxx x tuzemsku x xxxxxxxxx xxxxxx zboží xx xxxxxx členského xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, x xx xxxxx, xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx v xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxxx x xxxx, která xxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx za úplatu, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx členského xxxxx, xx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, pokud xx pořízení tohoto xxxxx x xxxxx xxxxxxxx státě xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx.

§6x

Xxxxx xxxxxxx k xxxx, která xx xxxxxx xxxxxxx a xxxxx uskuteční xxxxxxxxxx xxxxxx dodání xxxxx xxxx poskytnutí xxxxxx x místem xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx mimo xxxxxxxx,&xxxx;x xxxxxxxx xxxxxx, x kterých xx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

§6x

(1) Dědic, xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx pokračuje x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx činností, xx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Pokračováním x uskutečňování ekonomických xxxxxxxx xx pro xxxxx xxxxxx zákona xxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx pokračování x jiných xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§6f

(1) Xxxxx xxxxxxx x xxxx se xxxxxx nebo provozovnou x xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxxxx plnění x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx, je plátcem xxx xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxx osoba xxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxx x xxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx a xxxxx bude xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx odpočet daně x xxxxxx xxxxxx x tuzemsku, xx xxxxxxx xxx dne xxxxxxxxxxxxx xx dni xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xx tato xxxxx xxxxxxxxxxxx.

§6x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 502/2012 Xx. x účinností xx 1.1.2013

§6xx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx uskuteční xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx §13a x xxxxxx plnění x xxxxxxxx, s xxxxxxxx vybraného xxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx místa, xx plátcem xxx xxx uskutečnění xxxxxx xxxxxxxxxxxx plnění.

(2) Zahraniční xxxxx, která xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle §13a odst. 2 x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx, xx xxxxxxx ode dne xxxxxx xxxxxx zboží.

§6fa xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 355/2021 Xx. x účinností xx 1.10.2021

Identifikované xxxxx

§6x

Xxxxx povinná x xxxx, která xxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx osoba xxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, pokud x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx předmětem daně, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxx zjednodušeného xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx území Evropské xxxx xxxxxx třístranného xxxxxxx, xxx xxx xxxxxxx pořízení xxxxxx xxxxx.

§6h

Osoba xxxxxxx x xxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx, xx identifikovanou xxxxxx ode xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx plnění x xxxxxxxx od xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx x

x) xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx nebo xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxx.

§6x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 502/2012 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2013

§6i

Osoba povinná k xxxx xx xxxxxx xxxx provozovnou x xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx plnění x xxxxx členském xxxxx xxxxx §9 odst. 1, x výjimkou xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx v jiném xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx daně.

§6i xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 502/2012 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2013

§6x

(1) Osoba xxxxxxx x xxxx, která xxxx xxxxxxx a xxxxx bude xxxxxxxxxxxx xxxxxxx plnění v xxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx místa, xx xxxxxxxxxxxxxxx osobou xxx xxx xxxxxxxxxxxxx xx dni oznámení xxxxxxxxxx, kterým xx xxxx osoba xxxxxxxxxxxx, xxxxx

x) xx x xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, xxxx-xx xx xxxxx Evropské unie xxxxx,

x) xx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx přeprava zboží, xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xx x Norském xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, xxxx-xx xx území Xxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx.

(2) Osoba xxxxxxx k xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx, xx v tuzemsku xxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, xxxx-xx xx xxxxx Xxxxxxxx unie xxxxx, x která bude xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx a na xxxx xxxxx uskutečňující xxxxxxx xxxxxx povinnosti xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx režimu, xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx následujícího po xxx oznámení xxxxxxxxxx, xxxxxx je xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx.

§6x

Xxxxx povinná x xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx k xxxx, které xxxxx x xxxxxxxx pořizovat xxxxx z xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx osobami xxx xxx xxxxxxxxxxxxx po xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx.

§6l

Osoba xxxxxxx x xxxx se xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxx, která xxxx xxxxxxx, je xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xx tato xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx

x) od xxxxx neusazené v xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx o

1. xxxxxxxxxx xxxxxx,

2. xxxxxx zboží x instalací xxxx xxxxxxx, nebo

3. dodání xxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxx, nebo

b) bude xxxxxxxxxx službu s xxxxxx plnění v xxxxx členském xxxxx xxxxx §9 odst. 1, x výjimkou xxxxxxxxxx služby, xxxxx xx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx osvobozeno xx xxxx.

§6x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 360/2014 Sb. s xxxxxxxxx xx 1.1.2015

Xxx 2

Xxxxx plnění

Oddíl 1

Xxxxxxxxx xxxxx plnění xxx xxxxxx xxxxx

§7

Xxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx zboží, xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx, xx xxxxx, xxx xx xxxxx nachází x době, xxx xx dodání uskutečňuje.

(2) Xxxxxx plnění xxx xxxxxx zboží, xxxxx xx zboží xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, nebo xxxxxx, xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xx xxxxx, xxx se zboží xxxxxxx x době, xxx odeslání xxxx xxxxxxxx xxxxx začíná. Xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxx xxx dovozu xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, ve xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx při dovozu xxxxx.

(3) Pokud xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x řetězci, x xxxxx xxxxxxx xx toto zboží xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x členského státu xx členského xxxxx xx něj odlišného, x xx od xxxxxxx xxxxxxxxxx přímo xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxx se dodání xxxxxx zboží uskutečňuje, xxxxx, že x xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx zboží došlo xxxxx při xxxx xxxxxx

x) prostředníkovi, nebo

b) xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx svému xxxxxxxxxx xxx daňové xxxxxxxxxxxxx xxxxx pro xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx zahájení xxxxxxxx nebo přepravy xxxxx.

(4) Pro xxxxx xxxxxxxx 3 xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x rámci xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx, který

a) xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx těchto xxxxxx x

x) xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx, xxxx jím xxxxxxxx xxxxx xxxxx.

(5) Xxxxxxxx 3 xx xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxx podle §13a.

(6) Xxx xxxxxx zboží x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xx xxxxx plnění xxxxxxxx xxxxx, xxx je xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

(7) Xxx dodání xxxxx na palubě xxxx, xxxxxxx xxxx xxxxx během xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xx xx xxxxx xxxxxx považuje xxxxx xxxxxxxx přepravy xxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxx za samostatnou xxxxxxxx.

(8) Pro účely xxxxxxxx 7 xx xxxxxx

x) místem xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx, xxx mohly xxxxxxxxx osoby na xxxxx Evropské xxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx poslední xxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx na xxxxx Xxxxxxxx unie,

c) xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx zastávky xx xxxxx zemi mezi xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

(9) Xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx; v xxxxxxx xxxxx stavby xx xxxxx xxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx právem xxxxxx.

§7x

Xxxxx plnění při xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx, xxxxx nebo xxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx zboží xxxxxxxxxx xxxx sítěmi xxxxxxxxxxxx xx xxxxx, kde xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx nebo xxx xx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx.

(2) Obchodníkem xx xxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx zejména xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx a xxxxx xxxxxxx spotřeba tohoto xxxxx xx xxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx plnění při xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 je xxxxx, xxx xxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx spotřebuje. Xxxxx osoba, xxxxx xx takto xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx všechno xxxxxx zboží, xxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx zboží xxxxx, xxx xx tato xxxxx xxxxx, nebo xxx xx xxxxxxxxxx, xxxxx je toto xxxxx xxxxxx.

§8

Místo xxxxxx xxx xxxxxxx zboží na xxxxx

(1) Xxxxxx plnění xxx prodeji xxxxx xx xxxxx xx xxxxx, kde xx xxxxx nachází xx xxxxxxxx jeho odeslání xxxx přepravy.

(2) Xxxxxx xxxxxx při xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxx, xxx xx xxxxx xxxxxxx x době, xxx xxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx, pokud

a) xxxxx xxxxxxx x xxxx, která xxxxx xxxxxxx, má xxxxx

1. x xxxxxxxx státě x xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx členských xxxxxxx, xxxx

2. xxxx xxxxx Evropské xxxx x xxxxxxxxxx pouze x xxxxxx členském xxxxx,

x) xxxxx je xxxxxxxx xxxx přepraveno xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, ve kterém xx xxxxx, která xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx, a

c) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx bezprostředně xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx 10 000 XXX xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx v xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx zveřejněného Xxxxxxxxx centrální xxxxxx xxx den 5. xxxxxxxx 2017 (xxxx xxx "xxxxxxxxxx x xxxx měně"); xxxxxxxx xxxxxxxx příslušných xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxx plnění xxxxxx xxxxxxx

1. xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x) x b), x

2. xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx vysílání a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služby xxxxxxxxxxxx xxxxx nepovinné x xxxx, xxxxx xxxx splněny xxxxxxxx xxxxx §10i xxxx. 3.

(3) Xxxxxx plnění xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx příslušných xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 10 000 EUR xxxx xxxx xxxxxxxxxx v xxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1.

(4) Xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xx dálku xxxxx xxxxxxxx 2, se xxxx rozhodnout, xx xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx 1. X xxxxxxx xxxxxxx je povinna xxx postupovat xxxxxxx xx xxxxx druhého xxxxxxxxxxxx roku následujícího xx kalendářním roce, xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 4 xx považuje xxxxxx xx rozhodnutí o xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx §10i xxxx. 5.

§8a

Místo plnění při xxxxxxx dovezeného zboží xx dálku

Místem xxxxxx xxx prodeji dovezeného xxxxx xx dálku xx xxxxx, xxx xx zboží nachází xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx přepravy, xxxxx xx

x) xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx členského xxxxx xxxxxx, nebo

b) xx xxxxx prodej xxxxxx xxxxxxx režim xxxxxxxxxx režimu xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

§8x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 355/2021 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.10.2021

Xxxxx 2

Xxxxxxxxx místa xxxxxx při xxxxxxxxxx xxxxxx

§9

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx místa xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxx plnění xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x dani, xxxxx jedná xxxx xxxxxx, xx xxxxx, xxx má xxxx xxxxx xxxxx. Xxxxx xx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx k xxxx, nacházející se x xxxxx xxxxx, xxx xxx xx xxxx sídlo, je xxxxxx plnění xxxxx, xxx je xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx organizační složka xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx poskytovány xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx dostatečně xxxxx a xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxx je xxxxx, kde xx xxxxx xxxxxxxxxxx službu xxxxx. Pokud xx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx povinné x xxxx, xxxxxxxxxxx xx x xxxxx místě, xxx kde je xxxx xxxxx, xx xxxxxx plnění xxxxx, xxx xx tato xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Pro xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx při xxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxx k xxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx, považuje

a) xxxxx xxxxxxx x xxxx xx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx, xxxxx jí jsou xxxxxxxxxx, x když xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx, která xxxx xxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx registrovanou x xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(4) Základní xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 se xxxxxxx, xxxxx xxxxx zákon xxxxxxxxx jinak.

§9a

Místo xxxxxx při xxxxxxxxxx xxxxxx osobě xxxxxxx x dani, xxxxx xx xxxxx xxxx provozovnu ve xxxxx xxxx

Xx xxxxx xxxxxx při xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx, která xx sídlo xxxx xxxxxxxxxx ve třetí xxxx x xxxxx xx xxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx služby xxxxxxxxxxxx xx xxxx, xx xxxxxxxx tuzemsko, xxxxx

x) xx místo xxxxxx xxxxxxxxx podle §9 xxxx. 1 xx xxxxx zemi x

x) xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx.

§9x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 196/2014 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2015

§10

Xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxx

(1) Místem xxxxxx xxx poskytnutí služby xxxxxxxxxx xx k xxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxx znalce, xxxxxxx x realitní xxxxxxxxx, xxxxxx ubytovací, xxxxxxx xxxx xx užívání xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, jako xxxx xxxxxxx služby architekta x xxxxxxxxxx dozoru, xx místo, kde xx nemovitá xxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx rozumí xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx věcí xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx, xxxxxx xx stanoví xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx z xxxxxxx xxxxxxx7e).

(3) Místem xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx se x xxxxx xxxxxx xx xxxxx, kde xx xxxxxxx pozemek xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

§10a

Místo plnění při xxxxxxxxxx přepravy xxxx

Xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx přepravy osob xx xxxxx, xxx xx příslušný xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§10x vložen xxxxxxx předpisem x. 489/2009 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2010

§10b

Místo xxxxxx při xxxxxxxxxx služby x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx, xxxxxx, xxxx, xxxxxxxxxx x zábavy

(1) Místem xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx v oblasti xxxxxxx, xxxxx, xxxxxx, xxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxx je místo xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxx, vzdělávací, xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxx, xxxxx jde x

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx x oprávnění xx xxxxxx na takovou xxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxx xxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxx, xxxxxx přímo xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxx x xxxx.

§10x

Xxxxx plnění xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxx při xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx, xxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Pokud xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služba xx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx ve xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx území Xxxxxxxx xxxx, xx místem xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx osob.

(3) Xxx xxxxx xxxxxxxxx místa xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 2 se xxxxxx

x) úsekem xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx uskutečněný xxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxx zahájení xxxxxxxx xxxx místo xxxxxxx xxxxxxxxxxx nastoupení xxxx xx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx cesty xx xxxxx zemi,

c) xxxxxx ukončení přepravy xxxx místo posledního xxxxxxxxxxx vystoupení xxxx xx xxxxx Evropské xxxx, které xxxxxxxxxx xx xxxxx Evropské xxxx před případným xxxxxxxxxx cesty xx xxxxx xxxx.

(4) V xxxxxxx xxxxxxxx cesty xx xxxxxxxx zpět xxxxxxxx xx samostatnou xxxxxxxx.

§10x

Xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx dopravního xxxxxxxxxx

(1) Místem xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx, xxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx skutečně xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxx nájmem xxxxxxxxxx prostředku xx xxx účely xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx nájmu dopravního xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx 30 xxx a x xxxx xxxxxxxxxxxxx 90 xxx.

(2) Xxxxxx xxxxxx xxx poskytnutí jiného xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx prostředku xxxxx xxxxxxxxx x dani xx xxxxxxxxxxxxx služby xxxxxx xxxxx přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, kterým xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx o xxxxxxxxx systému daně x xxxxxxx xxxxxxx7e).

(3) Xxxxxx xxxxxx při xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx nájmu xxxxxxxxx xxxx osobě xxxxxxxxx x xxxx je xxxxx, xxx xxxx xxxxx loď xxxxxxxx xxxxxxx přebírá xx xxxxxxxx, že xxxxx, xxxxx službu xxxxxxxxx, xx x tomto xxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxx, xx-xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Xx-xx xxxxx plnění xxx xxxxxxxxxx nájmu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx stanoveno xxxxx odstavců 1 xx 3

a) x xxxxxxxx x ke xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx dochází xx xxxxx zemi, za xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx třetí xxxx,

x) xx xxxxx zemi x xx xxxxxxxxxx xxxxx nebo spotřebě xxxxxxx v tuzemsku, xx místo xxxxxx xx xxxxxxxx tuzemsko.

§10x

Xxxxx xxxxxx při xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxx

Xxxxxx xxxxxx při xxxxxxxxxx xxxxxx&xxxx;xxxxx xxxxxxxxx x dani xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx x na xxxx xxxx osoby, je xxxxx, kde xx xxxxx plnění xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

§10x

Xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx služby xxxxxxxx xxxxx osobě nepovinné x xxxx

(1) Xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxx je xxxxx, xxx se xxxxxxxxx xxxx přepravy uskutečňuje.

(2) Xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx přepravy xxxxx mezi členskými xxxxx osobě xxxxxxxxx x dani, xx xxxxxx plnění xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Pro xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxx xx rozumí

a) xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx na xxxxx xxxx xxxxxxx členských xxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxx zboží xxxxxxxx začíná, xxx xxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx, xxx xx xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx ukončení xxxxxxxx zboží xxxxx, xxx přeprava zboží xxxxxxxx xxxxx.

§10x

Xxxxx xxxxxx při xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx s přepravou xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxx xx movité xxxxxx xxxx osobě nepovinné x xxxx

Xxxxxx plnění xxx poskytnutí služby xxxxx nepovinné k xxxx xx místo, xxx xx tato xxxxxx xxxxxxxx poskytnuta, xxxxx xxx x

x) xxxxxx xxxxx související x xxxxxxxxx xxxxx, xxxx je xxxxxxxx, xxxxxxxx, manipulace x xxxxxxx činnost,

b) xxxxxx xxxxx na xxxxxx xxxxxx věci xxxx xxxxxx oceňování movité xxxx.

§10h

Místo xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxx xx xxxxx země

Místem xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx nepovinné x dani xx xxxxx příjemce služby xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx opatření xx xxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx hodnoty7e), xxxxx xx xxxx xxxxx xx xxxxx xxxx x jde x

x) xxxxxx x xxxxxxxxxx autorského xxxxx, xxxxxxx, licence, xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx službu,

c) xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxx, účetní x xxxxx xxxxxxxx službu, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx x poskytnutí xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx, finanční x xxxxxxxxxxx služby, x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, s xxxxxxxx dopravních prostředků,

g) xxxxxxxxxx přístupu do xxxxxxxxx xxxx distribuční xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xx na xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx x takové xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx elektroenergetické xxxxxxxx anebo xx xxxx xxxxx nebo xxxxxx x poskytnutí xxxxxxxx či distribuce xxxxx, tepla xxxx xxxxxx anebo poskytnutí xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx přímo xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xx k xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx zčásti xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x) xx x).

§10x

Xxxxx plnění při xxxxxxxxxx telekomunikační xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx nepovinné k xxxx

(1) Xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxx xx xxxxx xxxxxxxx služby určené xxxxx xxxxx použitelného xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx ke xxxxxxxx o společném xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx7e), pokud xxx x

x) telekomunikační xxxxxx,

x) službu xxxxxxxxxxxx x televizního vysílání, xxxx

x) xxxxxxxxxxxx poskytovanou xxxxxx.

(2) Xxx xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx

x) xxxxxxxxxxxxxxx službou xxxxxx xxxxxxx x přenosem, xxxxxxxxx xxxx příjmem xxxxxxx, xxxxxxxxx dokumentů, xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx informace xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx, optických xxxx elektromagnetických xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx přenosu xxxx xxxxxxxxx práva xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx nebo xxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x televizního xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx ze xxxxxxxxx xxxx audiovizuálního xxxxxx, jako xxxx xxxxxxxxxx xxxx televizní xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx poskytované xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx komunikačních xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx adresy, x xx zejména

1. xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

2. xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx,

3. xxxxxxxxxx obrázků, xxxxx xxxx informací anebo xxxxxxxxxxxxxx databází,

4. xxxxxxxxxx xxxxx, filmů nebo xxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, sportovních, xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx xxxx událostí, x xxxxxxxx programů, xxxxx xxxx službou xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, nebo

5. xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx.

(3) Xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, pokud

a) xxxxx xxxxxxx x xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx

1. x xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx

2. xxxx xxxxx Xxxxxxxx unie x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx členském xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxx xx xxxxxxx prováděcí xxxxxxxx ke xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx7e), xx v xxxxxxxx státě odlišném xx členského xxxxx, xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx, x

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx kalendářním xxxx xxxxxx 10 000 XXX xxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx.

(4) Xxxxxx xxxxxx xxx poskytnutí xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx bez xxxx překročila částku 10 000 XXX xxxx její xxxxxxxxxx x xxxx xxxx, xxxxx nepovinné x xxxx, je xxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 1.

(5) Xxxxx poskytující xxxxxx podle xxxxxxxx 3 xx může xxxxxxxxxx, že místo xxxxxx se určí xxxxx xxxxxxxx 1. X xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx tak xxxxxxxxxx alespoň do xxxxx xxxxxxx kalendářního xxxx následujícího xx xxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 5 se xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx o xxxxxx xxxxx plnění podle §8 xxxx. 4.

§10j

§10j zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 502/2012 Sb.

§10k

§10k zrušen právním xxxxxxxxx č. 196/2014 Sb.

Oddíl 3

Stanovení xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx státu

§11

Místo xxxxxx xxx pořízení zboží x jiného členského xxxxx

(1) Za xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx státu se xxxxxxxx místo, kde xx xxxxx nachází xx ukončení xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(2) Xx xxxxx xxxxxx při xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx se xxxxxxxx členský stát, xxxxx xxxxx daňové xxxxxxxxxxxxx xxxxx, pod xxxx pořizovatel xxxxx xxxxxxx, xxxxx ukončení xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx státu, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, x jestliže xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx u xxxxxx pořízení, které xxxx předmětem xxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx x tomto xxxxxxxx xxxxx povinnost přiznat xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx; xxxxxxx se xxxxxxxxx x případě, xx xxxxxxxxx povinnost xxxxxxx xxxxxx.&xxxx;Xx-xx místo xxxxxx stanoveno xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx, pořizovatel xxxx xxxxx na xxxxxxx xxxx uplatněné xxx xxxxx pořízení xxxxx x jiného členského xxxxx. Xxxxx ustanovením xxxx dotčeno xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1.

(3) Xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx z jiného xxxxxxxxx xxxxx předmětem xxxx xxxxx odstavce 1 x xxxxxxxx xxxxx ukončení xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx potom, xx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx v tuzemsku xxxxxxxx daň xxxx xxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 2, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx v xxxxxxxx x základ xxxx, z xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx daň, xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxx státě xxxxxxxx xxxxxxxx nebo přepravy xxxxx; obdobně xx xxxxxxxxx v xxxxxxx, xx nevznikla xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxx xxxxxxx základu xxxx xxxxx obdobně §42.

(4) Xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx dodání xxxxx xx jiného xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx místo xxxxxx při xxxxxxxx xxxxx x jiného xxxxxxxxx xxxxx se xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx státu xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx zboží v xxxxxxxx xxxxx ukončení xxxxxxxx nebo přepravy xxxxx podle xxxxxxxx 1 x xxxxx, xxxxx xxxx zboží xxxxxx v xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx odeslání xxxx přepravy xxxxx, xx osobou, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxxx zboží x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x pořizovatel podal xxxxxxxx xxxxxxx.

Oddíl 4

Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx při xxxxxx xxxxx

§12

Xxxxx plnění xxx xxxxxx zboží

(1) Xxxxxx xxxxxx xxx dovozu xxxxx je xxxxxxx xxxx, xx jehož xxxxx xx xxxxx xxxxxxx v xxxx, xxx vstupuje ze xxxxx xxxx xx xxxxx Xxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxx plnění při xxxxxx xxxxx je xxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xx na xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx příslušná celní xxxxxxxx, xxxxx je xxxx zboží xxx xxxxxx xx území Xxxxxxxx xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx, nebo

b) propuštěno xx xxxxxxx xxxxxx

1. xxxxxxxx xxxxxxxx,

2. uskladnění x xxxxxx skladu xxxx svobodného pásma,

3. xxxxxxx xxxxxxx s xxxxxx osvobozením xx xxx, xxxx

4. aktivního xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

Xxx 3

Xxxxxxxx plnění

§13

Dodání xxxxx

(1) Xxxxxxx zboží xx xxx účely xxxxxx zákona xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx xx jiného členského xxxxx xx pro xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx zboží, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xx dodání xxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx k xxxxxxx xx úplatu x xx xxxxxxx rozhodnutí xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx základě xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxx typu; toto xxxxxx zboží xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx zboží xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx zboží x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx x xx dni xxxxxxxx xxxx xxxxxxx je xxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx bude za xxxxxxxxx okolností xxxxxxxxx xx xxxx uživatele.

(4) Xx dodání xxxxx xx úplatu se xxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xx xxxxx způsobilého x xxxxxxx74) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx vlastní činností, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx majetek xxx xxxxx, xxx které xx xxxxx xx xxxxxxx daně podle §72 xxxx. 6,

x) xxxxxx vypořádacího xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx na xxxxxxxxxxx zůstatku v xxxxxxxxxx xxxxxx ve xxxxxxx majetku,2) pokud xxx x tohoto xxxxxxx nebo xxxx xxxxx xxxxxxxx odpočet xxxx,

x) vložení nepeněžitého xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx majetku xxxxxxxx u xxx xxxx x xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx vkladu xxxxxxxxxx xxxxxx; vkladatel x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx odpovídají xx splnění povinnosti xxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx,

x) dodání xxxxxxxx xxxxx spolu xx zbožím x xxxxxxxx plátcem, který xxxxx vratné xxxxx xxxxx se xxxxxx xx xxx10a), jestliže xxxxxx obal stejného xxxxx nebyl xxxxxx xxxxxx xxxxxx k xxxxxxxxxx dni xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx7d) xxxxxx xxxxxx nebo k xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx roku x xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx peněžní xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx obalu xxxxx xx xxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx, u kterého xx xx uplatnilo xxxxxxxxxx od xxxx xxxxx §63,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx propuštěno xx xxxxxxx režimu xxxxxxx xxxxx, v tuzemsku xxx xxxxx vlastnického xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx odstavce 1.

(5) Xxxxxxxx hmotného majetku xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x uskutečňováním xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx plátce xx xxx xxxxx tohoto xxxxxx rozumí trvalé xxxxxxx xxxxxxxxxx majetku xxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxx související x xxxxxxxxxxxxxx jeho xxxxxxxxxxxx činností, a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx úplaty, pokud xxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx odpočet xxxx.

(6) Xx dodání xxxxx xx úplatu xx pro xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx členského xxxxx.

(7) Za xxxxxx xxxxx xx však xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, pokud xx xxxxx o xxxxxx majetek,

b) vydání xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx podobě xx hmotném xxxxxxx xxxx náhrady nebo xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu,11)

c) xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx, pokud jeho xxxxxxxxxx cena bez xxxx xxxxxxxxxxx 500 Xx, xxxx poskytnutí xxxxxxxxxx vzorků xxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) dodání xxxxxxxx xxxxx, který xx xxxxxxx spolu xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx, pokud xx xxxx úplata xxxxx vázána x xxxxxxxx obalu x xxxxxxxxxx je xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx úplaty x plné výši xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx10a), nebo

e) xxxxxxx xxxxxxxx obalu bez xxxxxx či xx xxxxxx.

§13x

Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxx dovezeného zboží xx xxxxx, jehož xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx 150 XXX, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx považuje xx

x) dodání zboží xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx bez xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx a

b) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx provozovatelem xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx osobou xxxxx xxxxxxxxx k xxxx xx území Xxxxxxxx xxxx, které xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xx

x) xxxxxx zboží xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx rozhraní xxxxxxxxxxx bez xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx a

b) xxxxxx xxxxx xx xxxxx provozovatelem elektronického xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxx provozovatelem elektronického xxxxxxxx osobě nepovinné x dani uskutečněné x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

§13x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 355/2021 Xx. x účinností xx 1.10.2021

§14

Poskytnutí xxxxxx

(1) Poskytnutím xxxxxx xx xxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx účely xxxxxx zákona xxxxxx xxxx

x) xxxxxxx nehmotné xxxx,

x) xxxxxxxxxx zboží x užití xxxxxx,

x) xxxxxxx, trvání x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx se k xxxxxxxxxx zdržet xx xxxxxxxx jednání xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx situaci.

(2) Xx xxxxxxxxxx xxxxxx se xxx účely tohoto xxxxxx xxxxxxxx

x) poskytnutí xxxxxx xx xxxxxx x xx základě xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx služby xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx smlouvy xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx; xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služby komisionářem xxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx.

(3) Xx poskytnutí xxxxxx xx xxxxxx xx pro účely xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx nesouvisející x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx v nepeněžité xxxxxx v nehmotném xxxxxxx,2) xxxxx xxx x majetku xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxx majetku, xxxxx xxxxxxxxx při xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxx x xxxx xxxxx odpočet xxxx, x výjimkou xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxxx i nabyvatel x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx.

(4) Xxx xxxxx tohoto xxxxxx xx za xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx ekonomických xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx majetku, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx osobní xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx zaměstnanců, xxxxx xxx u xxxxxx xxxxxxx nebo xxxx xxxxx xxxxxxxx odpočet xxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx bez xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx přijatých xxxxxx xxx uplatněn xxxxxxx xxxx.

(5) Xx poskytnutí xxxxxx xx však xxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxx poskytnutí xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx poskytnutí xxxxxx, xxxx náhrady xxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu,11)

c) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

§15

Poukaz

(1) Poukazem se xxx xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) xx xxxxxx xx spojena xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx nebo xxxx xxxxxx xx xxxxxx zboží nebo xxxxxxxxxx xxxxxx x

x) xx xxx nebo x xxxxx související xxxxxxxxxxx jsou uvedeny xxxx údaje:

1. xxxxx, xxxxx má být xxxxxx, xxxx xxxxxx, xxxxx má xxx xxxxxxxxxx, xxxx

2. xxxxx, xxxxx má xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx zboží xxxx poskytnutí této xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx rozumí xxxxxx, x xxxxxxx jsou x okamžiku jeho xxxxxx x xxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx, na které xx vztahuje, známy xxxxxxx tyto údaje:

a) xxxxx xxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, že xx xxxxx x xxxxxx osvobozené xx xxxx, a

b) xxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxx x přidané xxxxxxx xxxxxx poukaz xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx, kdy xx převede na xxxxxx xxxxxxxxxx.

§15x

Xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx služby x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx zboží xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxx xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx, xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx.

(2) Skutečné xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x dani, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

x) xxxxxx x xxxxxx jej xxxx xxxxxx, xx xxx xxxxx daně x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxx xxxxx xxxx poskytnutí xxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx x xxxxxx jej xxxx úplatu, se xxx účely xxxx x přidané xxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxx xxxxx nebo poskytnutí xxxxxx, xx xxx xx xxxxxx vztahuje, xxxxx osobou xxxxx, xxxxx poukaz xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxx-xx xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xx skutečné předání xxxxx xxxx skutečné xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx poukazu, xxxxx xxxxxxxx 2 xxx xxxxxxxx předání xxxxx xxxx skutečné xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx odpovídající této xxxxx úplaty.

§15a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 80/2019 Xx. x xxxxxxxxx od 27.3.2019

§15x

Xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxx z xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxx xx poukaz xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx skutečné xxxxxxxxxx služby na xxxxxxx víceúčelového xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx, která xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx nebo xxxx úplaty, xx xxx xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxx xxxxx xxxx poskytnutí xxxxxx, xx xxx xx xxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xx-xx x xxxxx xxxxxxxxxxx x převodem xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx k dani xxxxx xxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx nebo xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx 1 xx na xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

§15x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 80/2019 Xx. x účinností xx 27.3.2019

§16

Xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx členského xxxxx xx xxx účely xxxxxx xxxxxx rozumí xxxxxx práva nakládat xxxx xxxxxxxx se xxxxxx xx osoby xxxxxxxxxxxx x dani x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx od xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx dodání xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx státě, xxxxx xxxx osoby nejsou x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxx xx xxxxx odesláno xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxx

x) xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, nebo xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, nebo

b) xxxxxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx xxxxx, která xxxxxxxx zboží x xxxxxx xxxxxxxxx státu, xxxx jím zmocněnou xxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxx xx zboží xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nepovinnou x dani, xxx xxxxxx xx pořízení xxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xx třetí země x xxxxx xxxxx xx uskutečněn xxxxx xxxxxx xx členského xxxxx xxxxxxxxx od xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx x členského státu, xx xxxxxxx xx xxxxx zboží xxxxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxx xxxxx uskutečněn xxxxxxxxxx xxxxxx nepovinnou k xxxx, xxx xxxxxx xx xxxxxxxx zboží xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxxx, xx xxxx xxxxx nárok na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx dovozu xxxxx, xxxxx xxxxxxx, že xxxxxxxx tohoto zboží xxxx předmětem xxxx x xxxxxxxx xxxxx, xx kterém xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx. Xxx xxxxxxx daně xx postupuje přiměřeně xxxxx §8282b.

(3) Xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx za xxxxxx se xxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxx zboží x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx do xxxxxxxx xxxxxxx nebo identifikovanou xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx zboží xxxxxx registrovanou x xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx do xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xx obranném xxxxx vynakládaném xx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xx podílejí xx společném obranném xxxxx x xxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx

1. toto xxxxx xxxx přiděleno xxx xxxxxxx xxxxxx ozbrojenými xxxxxx nebo civilními xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx, x

2. dodání xxxxxx zboží v xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx tohoto xxxxx xx jiného xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx silami xxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxx xxxxx členském xxxxx.

(4) Xx xxxxxxxx xxxxx x jiného členského xxxxx xx xxx xxxxx tohoto zákona xxxxxxxxxx xxxxxx

x) xxxxx xxxxxxxx jako xxxxxxxx xx xxxxxx, které xx

1. dodává s xxxxxxxxx xxxx montáží,

2. xxxxxx soustavami xxxx xxxxxx, nebo

3. prodává xx xxxxx,

x) vratného xxxxx za úplatu.

§17

Xxxxxxxxxxxx postup při xxxxxx xxxxx uvnitř xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxx třístranného obchodu

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxx osoby registrované x xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x předmětem xxxxxxx je xxxxxx xxxxx xxxxx mezi xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxx, xx xxxxx je xxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx x členského xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xx xxx účely xxxxxxxxxxxx xxxxxxx rozumí xxxxx registrovaná k xxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Kupujícím se xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x dani x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx zboží, xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxx xx pro xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx osoba registrovaná x dani v xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx

x) xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx kupujícího x

x) xxxxxxxx xxxxx od xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx kupujícího x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx kupujícímu x xxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(5) Xxx užití xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx při xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx nesmí xxxxxxxxxx osoba registrovat x xxxx v xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx členském xxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx členským xxxxxx.

(6) Xxxxxxxx zboží x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx uskutečněno xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx, při xxxxx xxxxxxxxxxxxxx postupu x xxxxxxxxxxx obchodu xx xxxxxxxxxx od xxxx xx xxxxxx podmínek

a) xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx uskutečněno prostřední xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) pořízení xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx osobou xx xxxxxx následného xxxxxx xxxxx v xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx je xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x členského xxxxx xxxxxxxxxxxxx do xxxxxxxx x xx xxxxxx xxx kupujícího, xxx kterého prostřední xxxxx uskutečňuje xxxxxxxx xxxxxx xxxxx,

x) kupující xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) kupující xx xxxxxxx přiznat xxx x xxxxxx xxxxx uskutečněného xxxxxxxxxx xxxxxx jako xxx xxxxxxxx xxxxx z xxxxxx členského xxxxx.

(7) Xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx osobou xxxxxxxxxxxxx x xxxx v xxxxx členském xxxxx x xxxxxxxx xxxxx x jiného členského xxxxx a xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx plátcem xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxx xxxxx zjednodušeného xxxxxxx x třístranném xxxxxxx povinna

a) splnit xxxxxxxx podle xxxxxxxx 6 xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx daně xxx xxxxxxxx xxxxx x jiného xxxxxxxxx xxxxx uskutečněné x xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx číslo xxxxxxxxxxxxx x uvést xx na daňovém xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx kupujícímu xxxxxx xxxxxx se xxxxxxxx, xx xx jedná x třístranný obchod.

(8) Xxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx osobě xxxxxx identifikační xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx, x přiznat daň xx xxxxxxx daňového xxxxxxx xxxxxxxxxxx prostřední xxxxxx, stejně xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

§18

Xxxxxx x pořízení xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx Evropské xxxx

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx se xxx xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx přemístění xxxxx xxxxxxxxxxxx xx účelem xxxxxxxxxx xxxxxx tohoto xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx státě ukončení xxxxxxxx xxxx přepravy xxxxxx xxxxx, pokud

a) x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx xxxxx

1. xxxxxxxxxxx xxx daňové xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx státem ukončení xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx x

2. xx xxx xxxx následné xxxxxx uskutečněno na xxxxxxx ujednání xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x

x) xxxxxxxxxxx xxxxx

1. přemístění xxxxxx zboží x xxxxxxxx pro účely xxxx z přidané xxxxxxx x

2. xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx kupujícího xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx odeslání xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxx xxxxx xxxxxx a xxxxxxxx zboží x xxxxxxxx přemístění xxxxx x režimu xxxxxx xxxxxx území Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx

x) xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx x xxxxxxxx státě zahájení xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx, xxxxx nemá x xxxxxxxx státě xxxxxxxx odeslání xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx,

x) kupujícím xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx x členském xxxxx ukončení xxxxxxxx xxxx přepravy xxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xx xxx podle xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxxxxxxx právo xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx zboží x xxxxxx xxxxxx xx nepovažuje xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx.

(4) Xxxxx xx xxxxx 12 xxxxxx ode xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx (dále xxx "lhůta xxx xxxxxx") xxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxx x xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxx převod práva xx

x) xxxxxx xxxxx xx jiného xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x

x) xxxxxxxx zboží x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxx ve xxxxx xxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx nakládat se xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx na xxxxx xxxxx povinnou k xxxx xxx xxxxxxxxxx, xxxxx je registrovaná x xxxx x xxxxxxxx státě xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx přepravy xxxxxxxxxxxxxx zboží, xxxxxxxx xx tento xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx státu xxxxx xxxxxxxx 4, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx přemístění xxxxx x režimu skladu xxxxx odstavců 1 x 2 a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx účely xxxx x xxxxxxx xxxxxxx.

(6) Xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx, do xxxxxxxxx xxxxx, xx kterého xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, aniž xx xxxxx k xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx s xxxxx xxxxxx jako xxxxxxxx podle xxxxxxxx 4 xxxx 5, x prodávající uvede xxxx vrácení xxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxx xxxx z xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xx toto xxxxxxx xxxxx xx přemístění xxxxx.

(7) Xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx podle odstavce 1 xxxx 2, xxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx vlastník xxxxx xxxxxxxx 4 nebo 5, xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 6, považuje xx přemístění xxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx zboží xx úplatu a xx xxxxxxxx xxxxx x jiného xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x okamžiku, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx být xxxxxx; xxxxxxxxx, ve xxxxxx xxxx podmínka přestane xxx xxxxxx, xx x xxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx jinou xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx povinnou x xxxx xxxxx xxxxxxxx 5 xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx práva nakládat xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx státu, xx kterého xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx předtím, xxx jsou xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, nebo

c) xxxxxxx, ztráty xxxx xxxxxxxx den, xxx

1. xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx nebo xxxxxxxx, xxxx

2. byly xxxxxxx, ztráta xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxx xxxxx skutečně xxxxxxx, ztraceno nebo xxxxxxxx.

(8) Xxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx odstavce 4 xx 7, xxxx xxxxxxxxxxxx xx dni xxxxxxxx lhůty xxx xxxxxx xx považuje xxxx přemístění zboží xx xxxxxx zboží xx xxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx za úplatu.

§19

Xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx území Xxxxxxxx xxxx

(1) Plátce, xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx dopravní xxxxxxxxxx xx jiného xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx x xxxxx členském xxxxx, xxxxxxxxxxx plnění xxxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxx xx odpočet xxxx.

(2) Xxxx prvního xxxxxxx do provozu xx x nových xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx lodí x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx výrobcem xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx, xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx je xxxxxxxx x dopravním xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xx xxx den, xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx xxx, xxx xxx dopravní prostředek xxxxxxxx použit xxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xx xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x provozu xx xxxxx výrobce, xxxx xxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xx xxx xxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxx povinnost xxxxxxx registrovat ve xxxxx xxxxxxx, xx xxxx prvního xxxxxxx xx xxxxxxx xxx, xxx xxxx vozidlo xxxxxxxx kupujícím xxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx, kdy xxxxxxxx nebo xxxxxxxx x ním xxxx xxxxxxxx, x xx xxx xxx, který xxxxxxx xxxxx, xxxx xxx, kdy xxxxxxx xxxxxxxx vozidlo xxxx xxxxxxx xxx předváděcí xxxxx. Jestliže není xxx prvního xxxxxxx xx provozu xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx se xx den xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxx, kdy xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx.

(3) Xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx za xxxxxx xxxx dopravní xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx v xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx jiného členského xxxxx xxxxx, která xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx x xxxxx xxxxxxxx státě, xxxxxxxxxxx xxxxxx osvobozené xx daně x xxxxxxx xx odpočet xxxx, pokud xx xxxx dopravní xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx státu x xxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx daně xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx lhůtě xxx podání xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx kopii xxxxxxxxxxx xxxxxxxx dokladu. Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx prostředku xx xxxxxx členského xxxxx xxxxx, která xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x dani x xxxxx členském státě, xxxxxx xxxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx za xxxxxx nový xxxxxxxx xxxxxxxxxx x jiného xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx registrovanou k xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx pořízení xxxxx x jiného xxxxxxxxx xxxxx, které je xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx, x k xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x pořízení xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx dokladu, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx prostředek, který xx přemístěn xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxx za xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx odpočet xxxx, kterou xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx z xxxxxx členského xxxxx, x xx xxxxxxxxx xx výše daně, xxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxx plátce, xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx plněním x xxxxxxxx. Tato xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx příslušného xxxxxxx xxxx x xxxxxxx přiznání, ke xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx dokladu, x x xxxxxxxx x xxxxxx nového xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx do 10 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx; xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx nárok xx xxxxxxx xxxx neuplatní x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx na xxxxxxxx správce xxxx xxxxxxxxxx informace nutné xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx odpočet xxxx, xxxx nárok xxxxxx.

(6) Osoba, xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx dokladu x xxxxxxx o xxxxxxxx nového dopravního xxxxxxxxxx xx 10 xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxx ve xxxxx pro xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx-xx x identifikovanou xxxxx; xxxx lhůty xxxxx xxxxxxxxxx. Xx xxxxxxx xxxxxx daňového xxxxxxxx xxxxxxx daně xxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxx xx pořizující xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx, xxxx identifikovanou osobou, xxxxxxx zaplatit xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx 25 xxx xxx dne, kdy xx xxx xxxx xxxxxxxx.

(7) Osoba, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x jiného xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx registrován x xxxxxxxx silničních vozidel, xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx o pořízení xxxxxx dopravního xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxx x xxxxxxxx nového xxxxxxxxxx prostředku. K xxxxxxx o pořízení xxxxxx xxxxxxxxxx vozidla xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx správce xxxx xx xxxxxx pořizovatele xxxxxxx.

(8) Při xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx členského xxxxx musí být xx daňovém xxxxxxx xxxxxx xxxx, že xx xxxxx o xxxx dopravní prostředek, x údaje xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§20

Dovoz xxxxx

(1) Dovozem xxxxx se pro xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx zboží x xxxxx země xx xxxxx Xxxxxxxx xxxx.

(2) Xx xxxxx xxxxx xx pro xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxx §3 xxxx. 2. X xxxxxx xxxxxx zboží xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx, jako xx xx xxxxxxx x xxxxx zboží xx xxxxx xxxx.

Xxx 4

Uskutečnění xxxxxx x xxxxx povinnosti xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx

§20x

Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx dodání xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Je-li xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx plnění xxxxxxx úplata, vzniká xxxxxxxxx přiznat xxx x přijaté částky xx dni xxxxxxx xxxxxx. To neplatí, xxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx dni přijetí xxxxxx známo xxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxx zboží xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx účely xxxxxx zákona známo xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx-xx xxxxx alespoň xxxx xxxxx:

x) zboží, xxxxx xx xxx xxxxxx, xxxx služba, xxxxx xx být xxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxx x xxxxxxx zdanitelného xxxxxx x

x) xxxxx plnění.

§20a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 170/2017 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.7.2017

§21

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx služby

(1) Xxx xxxxxx zboží xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx uskutečněné

a) xxxx xxxxxx xxxxx §13 xxxx. 1,

b) xxxx xxxxxxxx při xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx dražbě xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu16), xxxx

x) xxxx xxxxxxxxxx xxxxx k xxxxxxx xxxxx §13 xxxx. 3 xxxx. x).

(2) Xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xx zdanitelné xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx dnem xxxxxxx xxxxxxxx xxxx nabyvateli xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxx den xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx práva, x to tím xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx §13 xxxx. 3 xxxx. x) xx zdanitelné xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx přenechání xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx.

(3) Xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx dokladu na xxxxxxxx úplatu, x xx tím xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx za uskutečněné

a) xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx dílčí xxxxx xxx zdanitelném xxxxxx xxxxxxxxxxxx podle xxxxxxx o xxxx,

x) xxxx odečtu x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx skutečné xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx, chladu, xxxxxxxxx, xxxxx, xxxx, odstranění xxxxxxxxx vod a xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) dnem xxxxxxxx xxxxxxxx výše částky xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx souvislosti x nájmem xxxxxxxx xxxx, která byla x xxxxxxxxxxx x xxxxx nájmem xxxxxxx, xxxxx se xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx b),

d) xxxx xxxxxxx majetku xxxx xxxxxxx služby xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx poskytnutí xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx plátce,

e) xxxx xxxxxxx xx stavu xxxxxxxxxxx x xxxxxxx74) xxx xxxxxx xxxxxxxxx x §13 xxxx. 4 xxxx. x),

x) xxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx práv x xxxxxx vkladu, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx vkladu x xxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxx se xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2,

x) xxxx, xx xxxxxxx dochází x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx práva, xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, kdy xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2,

x) dnem xxxxxx xxxxx osobě, x to xxx x komitenta, xxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxx třetí xxxxxx, při xxxxxx xxxxx xx základě xxxxxxxxxxxxx smlouvy nebo xxxxxxx obdobného typu,

i) xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx osobě, a xx xxx u xxxxxxxxx, xxx x xxxxxxxxxxx, popřípadě xxxx xxxxxxxxxx služby xxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx obdobného xxxx,

x) xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxx xxxxxxx xxxxxx určeným xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxx se stanoví xxxxxxxxx opatření xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx7e), v xxxxxxx

1. dodání zboží xxxxx §13a,

2. xxxxxxx xxxxxxxxxx zboží xx xxxxx, xx který xx použit xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx správního místa.

(5) Xxxxxxxxxx plnění xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx uváděných do xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, x x xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxx xx zdanitelná xxxxxx xxxxxxxxxxx platebními xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx za xxxxxxxxxxx dnem, xxx xxxxxx xxxxx peníze xxxx platební xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx peníze x xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx.

(6) X zdanitelného xxxxxx xxxxx §13 xxxx. 4 xxxx. x) vzniká xxxxxxxxx xxxxxxx daň xx xxx jeho xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx&xxxx;xxxxx §13 xxxx. 4 xxxx. x) se považuje xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx účetního xxxxxx daného xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx roku x xxxxxx, který xxxxxx účetnictví.

(7) Dílčím xxxxxxx xx rozumí xxxxxxxxxx plnění, xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xx považuje xx uskutečněné xxxx xxxxxxxx xx smlouvě. X dílčích plnění xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx považuje xx xxxxxxxxxxx i xxxx podle xxxxxxxx 4 písm. x), x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx je xxx den, xxxxx xxxxxxx xxxxx.

(8) Xx-xx xxxxxxxxxxx zdanitelné plnění x místem plnění x xxxxxxxx xx xxxx delší xxx 12 měsíců, xxxxxxxx xx zdanitelné plnění xx uskutečněné xxxxxxxxxx xxxxxxxxx dnem xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx kalendářním xxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx; to xxxxxxx

x) xxx kalendářní xxx, x xxxx došlo x xxxxxxx xxxxxx, xx které xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx,

x) v případech xxxxx xxxxxxxx 4 xxxx. x) xxxx x), xxxx

x) x xxxxxxx xxxxxx, která xx poskytována xx xxxxxxx zákona xxxx xx základě xxxxxxxxxx xxxxxx veřejné xxxx xxxxx osobě, pokud xxxxxx xx poskytnutí xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxx jde-li x xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx č. 182/2006 Sb., xxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx pozdějších předpisů.

(9) Xxx xxxxxxxxx dne xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx odstavce 1 xx 8 xxxxxxx. X xxxxx xxxxxxxx xxxx osvobozeného xx xxxx bez xxxxxx xx xxxxxxx xxxx se xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.

§22

Xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx dodání xxxxx xx xxxxxx členského xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx

(1) Při xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx xxxxx xx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx plátcem, xx která xx xxxxxxxx osvobození xx xxxx x nárokem xx xxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx tohoto xxxxxx x patnáctému xxx x xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx po měsíci, x němž xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxx však byl xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx následuje xx xxxxxx, v xxxx bylo xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, je xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx dokladu.

(2) Xxxxxx xxxxx xx xxxxxx, xxxxx xx přemístěním xxxxx, se považuje xx xxxxxxxxxxx

x) xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx státu, xxxx

x) xxxx, xxxxxx xx xxxx přemístění xxxxx dodáním xxxxx xx xxxxxx, pokud xx xxxxx x xxxxxxxxxx zboží, xxxxx xx považuje za xxxxxx zboží xx xxxxxx až po xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

(3) Dodání xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x režimu xxxxxx xxxxx §18 xxxx. 4 a 5 xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx dnem xxxxxxx xxxxx nakládat x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx pořizovatele.

§23

Uskutečnění xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxx je xxxxxxxxxxx x povinnost přiznat xxxx zaplatit xxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx

x) xxxxxxxxxxx zboží xx celního režimu

1. xxxxxxx oběhu,

2. xxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx od dovozního xxx, xxxx

3. xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx stanovených x celních xxxxxxxxxx xxx

1. xxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xx xxxxx Xxxxxxxx xxxx,

2. xxxxxxx xxxxxxxxxx,

3. celní xxxxx xxxxxxxx,

4. xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx,

5. celní xxxxx xxxxxxxxx použití x xxxxxx osvobozením xx dovozního cla,

6. xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx

7. nakládání xx xxxxxx, které není xxxxxx Evropské xxxx,

x) xxxxxxxxxx podmínky, xx xxxxxx základě xxxx xxx xxxxx, které xxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx do xxxxxxx xxxxxx, s xxxxxxxx celního xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx, které není xxxxxx Evropské unie, xxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxx-xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx úřadu xxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x), xx xxxxxx xxxxxxx přiznat xxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx zdaňovacím období, xx kterém bylo xxxxx do xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx propuštěno.

(3) Xxxx-xx plátci xxxxxxxxxxx xxxxxxx úřadu xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. a) xxx 2, xx xxxxxx povinen xxxxxxx xxx xx xxxx, xxxxx by xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx volného xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxx.

(4) Pokud xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx §71g, je xxxxxx povinen xxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxx zboží xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx propuštěno.

(5) Xxxx-xx xxxxx, která není xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), je xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxx, xxxxx by xxxx vyměřena xxx xxxxxxxxxx zboží xx xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxx.

(6) Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxx, pokud xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x souladu x xxxxx xxxxxxx xxxx osoba xxxxxxx xxxxxxxx xxx.

§24

Uskutečnění xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx dodání xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx osobou xxxxxxxxxx x tuzemsku

(1) Xxx xxxxxxxxxx zdanitelného plnění xxxxxx zboží nebo xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx v xxxxxxxx osobou xxxxxxxxxx x xxxxxxxx, je-li xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx plátce nebo xxxxxxxxxxxxxx osoba, xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Zdanitelné xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx

x) xxxx uskutečnění xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §21, xxxx

x) xxx xxxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxx plnění x xxxxxxxx podle §9 xxxx. 1 xxxx xxxxxxxxxx této xxxxxx.

(3) Xx-xx před xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 1 poskytnuta xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx z xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx poskytnutí úplaty. Xx xxxxxxx, není-li xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx poskytnutí úplaty xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xx-xx xxxxxxxxxxx zdanitelné xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx dobu xxxxx xxx 12 xxxxxx a xxxxx xxxxxx období nedojde x xxxxxxxxxx xxxxxx x povinností přiznat xxx, xxxxxxxx xx xxxxxx za xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx dnem každého xxxxxxxxxxxx xxxx, pokud xx xxxxx x

x) xxxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxx xxxxxx v xxxxxxxx podle §9 xxxx. 1,

x) xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx,

x) dodání xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx.

§24a

Uskutečnění xxxxxx x xxxxxxxxx přiznat xxxxxx xxx xxxxxx zboží x poskytnutí služby x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx

(1) Při xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx zboží x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx povinnost xxxxxxx xxxxxx ke xxx xxxxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxx se xxxxx o

a) poskytnutí xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx,

x) dodání zboží xxxxxxxxxx xxxx sítěmi.

(2) Xxxxxx xxxxx odstavce 1 xx xxxxxxxx xx uskutečněné xxxx

x) xxxxxxxxxxx xxxxxx stanoveným xxxxx §21,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxx xxxxxx xxxx tuzemsko xxxxx §9 xxxx. 1, xx xxxxx xx vztahuje xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xx-xx před uskutečněním xxxxxx, x něhož xxxxxxx xxxxxxxxx přiznat xxxxxx, přijata xxxxxx, xxxxxx povinnost xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxx. To xxxxxxx, není-li xxxxxx xx dni přijetí xxxxxx xxxxx dostatečně xxxxxx.

(4) Je-li xxxxxxxxxxx xxxxxx x místem xxxxxx mimo xxxxxxxx xx dobu xxxxx xxx 12 měsíců x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx k xxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx se xxxxxx xx xxxxxxxxxxx posledním xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxx x

x) xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx §9 odst. 1, xx xxxxx xx vztahuje povinnost xxxxx xxxxxxxx hlášení,

b) xxxxxx zboží s xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx zboží xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx.

§25

Uskutečnění xxxxxxxxxxxx plnění x xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx pořízení xxxxx z jiného xxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxx xxxxxxxx xxxxx z xxxxxx členského xxxxx x místem xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx k xxxxxxxxxx xxx x měsíci, xxxxx následuje xx xxxxxx, x němž xxxx xxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx následuje xx xxxxxx, x xxxx xxxx zboží xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx přiznat xxx xx dni vystavení xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxx x jiného xxxxxxxxx státu xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx, ke xxxxxxx xx xxxx uskutečněno xxxxxxxxxx plnění xxx xxxxxx zboží xxxxx §21. Pořízení xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §16 xxxx. 3 x §18 xxxx. 4, 5, 7 x 8 se xxxx xxxxxxxx za uskutečněné xxxx , ke xxxxxxx by xxxx xxxxxxxxxxx takové xxxxxx xxx xxxxxx zboží xx jiného členského xxxxx xxxxx §22.

Xxx 5

Xxxxxx xxxxxxx

Xxxxx 1

Xxxxxx ustanovení x xxxxxxxx xxxxxxxxx

§26

Xxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxx zákoně.

(2) Daňový xxxxxx může xxx xxxxxxxxx nebo elektronickou xxxxxx.

(3) Daňový xxxxxx xx elektronickou podobu xxxxx, pokud je xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx. S použitím xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx musí xxxxxxxxx xxxxx, pro xxxxxx xx plnění xxxxxxxxxxx.

(4) Za správnost xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xx xxxx vystavení xx xxxxxxxxx xxxxx odpovídá xxxx osoba, která xxxxxx uskutečňuje.

Xxxxx 2

Vystavování daňových xxxxxxx

§27

Xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx dokladů xxx dodání xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx pravidlům xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xx místo xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx dokladů xxxxxxx pravidlům xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx provozovnu, xx-xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx místo xxxxxx

x) x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx od členského xxxxx, xx kterém xx osoba xxxxxxx x dani, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, sídlo xxxx provozovnu, je-li xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, x xxxxx osobou xxxxxxxx xxxxxxx xxx je xxxxx, xxx kterou xx plnění uskutečňuje, x tato osoba xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xx xxxxx xxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx daňových xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xx osoba xxxxxxx k dani, xxxxx plnění uskutečňuje, xxxxxxxxxxxx x dani xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx správního xxxxx.

§28

Xxxxxxxx xxx vystavování xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx

(1) Plátce xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x případě

a) xxxxxx zboží xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x dani, x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx,

x) prodeje xxxxx xx dálku xx xxxxxxxx s xxxxxx plnění x xxxxxxxx; xx xxxxxxx xxx xxxxxx zboží xx dálku, xx xxxxx je použit xxxxxxxx režim jednoho xxxxxxxxx místa,

c) xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx státu, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx, xxxxx před xxxxxxxxxxxx plnění podle xxxxxxx x) xxxx x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxx je xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx podle §13 odst. 4 xxxx. x), x) x x) xxxx xxxxx §14 xxxx. 3 xxxx. x) xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx.

(3) Osoba xxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx

x) xxxxxxxxxxx plnění xxx xxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxx právnickou xxxxx xxxxxxxxxx x xxxx, xx-xx místo xxxxxx v xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx, která xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx ve kterém xxxx umístěnu xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxx x

1. xxxxxxxxxx xxxxxx,

2. xxxxxx xxxxx s instalací xxxx montáží, xxxx

3. xxxxxx zboží xxxxxxxxxx xxxx sítěmi,

b) poskytnutí xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx montáží pro xxxxx povinnou x xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx k xxxx, xx-xx xxxxx xxxxxx ve xxxxx xxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxx, xxxxx před xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx a) xxxx x) vznikla xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx ke xxx přijetí xxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx plátce xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxx prodeji xxxx xxxxxx, x xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x), x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx tomuto xxxxxx.

(5) Daňový xxxxxx xxxx být vystaven xx 15 xxx xxx xxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx, xxxx přiznat xxxxxx.

(6) Xxxxxx xxxxxx xxxx být xxxxxxxx xx 15 dnů xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, ve kterém

a) xx uskutečnilo dodání xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx,

x) xx xxxxxxxxxxx poskytnutí xxxxxx, xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx dodání zboží xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx osobu povinnou x xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxx, xx-xx xxxxx plnění x xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x dani, xxxxx plnění xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx ve xxxxxx nemá xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx toto xxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) se xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx s xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxx, xx-xx xxxxx plnění xx xxxxx xxxx, xxxx

x) xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxx x) xxxx x) xxxxxxx povinnost xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxx úplaty.

(7) Xxxxx xxxxxxx x xxxx může x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxx osobu. Pokud xx xxxxxxxx uděleno xxxxxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx elektronickým xxxxxxxx.

(8) Plátce xx xxxxxxx xx lhůtě xxx vystavení xxxxxxxx xxxxxxx vynaložit xxxxx, xxxxx xx něm xxx xxxxxxx xxxxxxxxx, x tomu, aby xx xxxxx daňový xxxxxx dostal xx xxxxxxxxx příjemce plnění.

Oddíl 3

Náležitosti xxxxxxxx xxxxxxx

§29

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxx musí xxxxxxxxx xxxx údaje:

a) xxxxxxxx xxxxx, která xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx osoby, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx, pro xxxxxx xx plnění xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, pro xxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) evidenční xxxxx xxxxxxxx dokladu,

f) rozsah x předmět xxxxxx,

x) xxx vystavení daňového xxxxxxx,

x) den uskutečnění xxxxxx nebo xxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx uskutečněním xxxxxx xxxxxxx povinnost xx xxx přijetí xxxxxx xxxxxxx xxx nebo xxxxxxx xxxxxx, pokud xx liší ode xxx xxxxxxxxx daňového xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx cenu xxx daně x xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx ceně,

j) xxxxxx xxxx,

x) xxxxx xxxx,

x) xxxx xxxx; xxxx xxx se xxxxx v xxxxx xxxx.

(2) Xxxxxx doklad xxxx obsahovat xxxxxx xxxx xxxxx:

x) xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, ustanovení xxxxxxxx Xxxxxxxx unie xxxx jiný údaj xxxxxxxxx, xx xxxxxx xx xx daně xxxxxxxxxx, xx-xx plnění xxxxxxxxxx xx daně,

b) "xxxxxxxxx xxxxxxxxxx", je-li xxxxx, xxx xxxxxx xx plnění uskutečněno, xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) "xxx xxxxxx xxxxxxxx", xx-xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx osoba, xxx xxxxxx xx plnění xxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxx xxxxxx obsahovat xxxx xxxxx:

x) daňové identifikační xxxxx xxxxx, xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx, není-li xx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxx, xxxx-xx v případě xxxxxxx xxxxxx znám,

c) xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxx x xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx ceně, pokud xxxxxxx povinnost xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx dni xxxxxxx úplaty,

d) xxxxx xxxx x xxxx xxxx,

1. xxxxx-xx xx x plnění xxxxxxxxxx xx daně, nebo

2. xx-xx xxxxxx povinnou xxxxxxx xxx xxxxx, xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx.

(4) Označením xx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx,

x) xxxxxxx ke xxxxx a

c) xxxxx.

§29a

Náležitosti daňového xxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxx je xxxxxx xxxxxx vystaven x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, uvede xx xx daňovém xxxxxxx namísto xxxxxxxx xxxxxxx, která uskutečňuje xxxxxx, označení člena xxxxxxx, xxxxx uskutečňuje xxxxxx.

(2) Xxxxx xx xxxxxx doklad xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxx se na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx skupiny, xxx xxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx člena xxxxxxx, xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

§29x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 502/2012 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2013

Xxxxx 4

Zjednodušený daňový xxxxxx

§30

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx celková xxxxxx xx plnění na xxxxxxx dokladu xxxx xxxxx xxx 10&xxxx;000 Xx.

(2) Daňový xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx

x) dodání xxxxx xx jiného xxxxxxxxx státu, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx od daně x nárokem na xxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxx xxxxx na xxxxx xxxx xxxxxxx dovezeného xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx s xxxxxx plnění x xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx, pro xxxxxx xx plnění xxxxxxxxxxx, xxxx

x) prodeje xxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxxx daně x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxx xxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

§30a

Náležitosti xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Zjednodušený daňový xxxxxx xxxxxx obsahovat

a) xxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) daňové identifikační xxxxx osoby, pro xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxx xxx daně x xxxxx, není-li xxxxxxxx x xxxxxxxxxx ceně,

d) xxxxxx xxxx,

x) xxxx xxxx.

(2) Xxxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx, musí xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx osoba, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx má xxxxxx xx uskutečňované xxxxxx celkem.

§30a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 502/2012 Xx. s xxxxxxxxx od 1.1.2013

Oddíl 5

Xxxxxxxx daňové xxxxxxx

§31

Xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx dokladem, xxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx dokladu a

b) xxxxx xxxxxxx nájemní xxxxxxx xxxx je xx něj v xxxxxx xxxxxxxxx výslovně xxxxxxxxxx.

§31x

Xxxxxxxx kalendář

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxx je daňovým xxxxxxxx, xxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx, pro xxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, poskytuje xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx zdanitelného xxxxxx x

x) xx xx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx období.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx.

§31x vložen xxxxxxx předpisem x. 502/2012 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2013

§31x

Xxxxxxxx xxxxxx doklad

(1) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx za

a) xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, která xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx stejnou xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx; tento xxxxxx xxxx obsahovat x xxxxx xxxx xxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx, xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx, nebo

b) xxxxx xxxxxxxxxx zdanitelné xxxxxx x xxxxx xxxx xxxx úplat, xx xxxxxxx xxxxxxx povinnost xxxxxxx daň, xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxx xxxxx k uskutečnění xxxxxx xxxxxx, pokud xx toto xxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxx xxxxxx xx vztahují xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx poskytuje xxx xxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxx doklad xx vystavuje xx 15 xxx od xxxxx kalendářního xxxxxx, xx xxxxxx

x) xx xxxxxxxxxxx první xxxxxx xxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxx přijata xxxxx xxxxxx uvedená xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx zdanitelná plnění xxxx xxxxxx mohou xxx xx souhrnném xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx.

(4) Souhrnný xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx obsahovat xxxx xxxxx, x xx xxxxxxxxxx xxx

x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx plnění

1. xxxxxx x předmět xxxxxx,

2. xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,

3. xxxxxxxxxxx cenu xxx daně a xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx,

4. xxxxxx xxxx,

5. xxxxx xxxx a

6. xxxx xxxx,

x) xxxxxx úplatu

1. xxxxxx a xxxxxxx xxxxxx; xxxxxx xxxxxx xx uvede xxxxx x xxxxxxx, xx-xx xxxx,

2. xxx xxxxxxx xxxxxx,

3. xxxxxx xxxx,

4. xxxxx daně x

5. xxxx daně.

§32

Doklad x xxxxxxx

(1) Xxxxxx x xxxxxxx xx daňový doklad xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx podle §13 xxxx. 4 písm. x), x) a x) xxxx xxxxx §14 odst. 3 xxxx. x).

(2) Doklad x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx údaje:

a) xxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxx xxxxxx xx plnění uskutečňuje.

(3) X xxxxxxx x xxxxxxx se xxxxxx xxxxx xxxxxxx o xxxxx xxxxxxx.

§32a

Potvrzení xxx xxxxxx x xxx prodeji xxxx dražbu

Potvrzení xxxxxxxxx xxx xxxxxx obchodního xxxxxxx plátce xxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxx dražbu je xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x

x) xxxxxxx, xx xx xxxxx x prodej prostřednictvím xxxxx xxxxxx k xxxxxxxxxxx prodeje xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

§32x vložen xxxxxxx předpisem č. 360/2014 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2015

Xxxxx 6

Xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx a xxxxxx xxxxx

§33

Xxxxxx doklad xxx dovozu

(1) Za xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx do xxxxxxxx se xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx celního xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx povinnost xxxxxxx xxxx xxxxxxxx daň, xxxx

x) xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx dani xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxxxx.

(2) Xx xxxxxx xxxxxx při vrácení xxxxx zpět xx xxxxxxxx xx považuje xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxx vydané celním xxxxxx, pokud xx xxx xxxxxxxxx.

§33x

Xxxxxx xxxxxx při xxxxxx

Xx daňový xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx podle §28 odst. 1 xxxx. x).

Xxxxx 7

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx obsahu x čitelnosti xxxxxxxx xxxxxxx

§34

(1) U xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xx okamžiku xxxx xxxxxxxxx xx konce xxxx stanovené xxx xxxx xxxxxxxxxx zajištěna

a) xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx jeho xxxxxx x

x) xxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxx účely tohoto xxxxxx xx rozumí

a) xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx uskutečňuje xxxx xxxxx daňový doklad xxxxxxxxx vystavila,

b) xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx daňového xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx nebyl xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xx možné xx xxxxxxxx x obsahem xxxxxxxx xxxxxxx přímo xxxx xxxxxxxxxxxxxxx technického xxxxxxxx.

(3) Zajištění xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx dokladu, xxxxxxxxxxxxx xxxx obsahu x xxxx xxxxxxxxxx xxx dosáhnout xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx mechanismů xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vazbu xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx v elektronické xxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) elektronickou xxxxxxx xxxxxxxxx (EDI)21), jestliže xxxxxx o xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx věrohodnost xxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

Oddíl 8

Uchovávání daňových xxxxxxx

§35

Xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx uchovávat daňové xxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxx, xxxxx

x) xxxxxx doklad xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx byl daňový xxxxxx xxxxxxxx, pokud xxx x daňové xxxxxxx xx uskutečněná xxxxxx, xxxx

x) má xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx a xxxxx je plátcem xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx provozovnou x tuzemsku.

(2) Xxxxxx xxxxxxx xx uchovávají xx xxxx 10 xxx xx konce xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Uchovatel xx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx je xxxxxxx uchovávat xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx. Xx xxxxxxx, xxxxx xx uchovává xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx v tuzemsku, xx povinen předem xxxxxxx správci xxxx xxxxx uchovávání xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxx místo xxxx x tuzemsku.

(5) Xxxxxxxxx xx povinen xx žádost xxxxxxx xxxx xxxxxxxx český xxxxxxx daňového xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx.

§35a

Elektronické xxxxxxxxxx daňových xxxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx.

(2) Xxxxxx doklad lze xxxxxxxxx elektronicky xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx prostředků xxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxx.

(3) Xxx uchovávání xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx elektronicky xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx prostřednictvím elektronických xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx přístup k xxxxxxxxxxx datům, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx daně bezodkladně xxxxxxx k xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxx xx, xxxxx xxx x

x) daňové xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx, která xx sídlo nebo xxxxxxxxxx x tuzemsku, xxxx

x) xxxxxx doklady xx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx plnění x xxxxxxxx uchovávané xxxxxx povinnou x xxxx, která nemá xxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx.

§35x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 502/2012 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2013

Díl 6

Xxxxxx xxxx x výpočet xxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxx xxxx

Xxxxx 1

Základ daně x xxxxxxx xxxx

§36

Xxxxxx xxxx

(1) Xxxxxxxx daně xx vše, xx xxxx xxxxxx obdržel xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx plnění, xxxxxx xxxxxx xx úhradu xxxxxxxxx daně xx xxxxx, pro xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx od xxxxx xxxxx, x xx bez xxxx xx xxxx zdanitelné xxxxxx.

(2) Základem xxxx x případě přijetí xxxxxx před uskutečněním xxxxxxxxxxxx plnění je xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxx.

(3) Xxxxxx xxxx také xxxxxxxx

x) xxxx xxxx, xxxxxxxx xxxx jiná xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxx je xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx plnění, xxx jeho xxxxxxxxxxx,

x) xxx xxxxxxxxxx služby x materiál xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxx, konstrukce, xxxxxxxx, xxxxxx a zařízení, xxxxx xx do xxxxxx jako její xxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx pracemi xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

(4) Xx xxxxxxxx xxxxxx se xxx xxxxx xxxxxxx xxxx považují xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxx.

(5) Xxxxxx daně xx xxxxx o xxxxx x xxxx, xxxxx je xxxxxxxxxx xx xxx uskutečnění xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxxx daně xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx při dodání xxxxx xxxx poskytnutí xxxxxx na xxxxx xxxxxx.

(6) Xxxxxxxx xxxx xx x xxxxxxx, xx xx xxxxx x

x) xxxxxx xxxxx xxxxx §13 xxxx. 4 xxxx. x) x x) x §13 xxxx. 6, xxxx zboží xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx by xxxx možné xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx zdanitelného plnění, x pokud xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx, xxxx celkových xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx dodání xxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §14 xxxx. 3 x 4, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx vynaložených xx poskytnutí služby xx dni xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) dodání xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx, xxx byla xxxxxx xxxxxxxxxx formou xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxx xxxx tohoto xxxxxx xxxx poskytnutí,

d) xxxxxx zboží nebo xxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxx, xxx byla xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx některá xxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx úplaty xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx §54 xx 55, obvyklá xxxx bez daně xxxxxx dodání nebo xxxxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx základě xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx, xx xxxx xxxxxx xx víceúčelový xxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxx je zdanitelné xxxxxx uskutečněno, nebo xxxxx osoba, x xx bez daně xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Není-li xxxx xxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx víceúčelovém xxxxxxx nebo v xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx snížená x daň.

(8) Je-li xxxxxxxxxxx poukaz xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx částky xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 7 xxx xxxx úplaty xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx zbývající xxxx xxxxxx.

(9) Xxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx dodání xxxxx xxxx poskytnutí xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx, popřípadě xxxxxxxxxx xx xxxx, xxxxxx xxxx se xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx odpovídající poměru xxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx předpisů upravujících xxxxxxxxx xxxxxxx jednotlivých xxxxxx k celkovému xxxxxx xxxxxx určených xxx. Tato xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xx považuje za xxxxxx obsahující xxx.

(10) Xxxxx xx xxx xxxxxxxxx majetku xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxx se xxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx x xxxxxxx, x xxxx xx xxxx xxxxxxxx, která xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxx.

(11) Xxxxxxxx daně při xxxxxx xxxxxxxx mincí, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx prodávány xx cenu xxxxx, xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xx cenu xxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxxx nominální hodnoty xx xxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxx, za kterou xxxx prodávány, a xxxxxx xxxxxxxxx hodnotou. Xxxxx xxxxxx se xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx. Pokud xxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx, než xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx za xxxx nižší, xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx měnu, xxxxxxxx xxxx je xxxx.

(12) X xxxxxxxxxxxx plnění xxxxx §13 odst. 4 xxxx. x) xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx, který je xxxxxxx xxxxx se xxxxxx, xxxxxx, bez xxxx. Xxxxxxxx xxxx xx xxxx peněžní xxxxxx x v xxxxxxx, xx xxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx se xxxxxx bezúplatně, xxxxx xxxxx xxxx nestanoví xxxxx. Jestliže xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx obaly xxxxxxxx xxxxx spolu se xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx pořízen, xxxxxxx x xxx. X xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx, xx xxxxxxxx xxxx xxxx vratného xxxxx stejného xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx oceňování xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx stejného xxxxx, x kterého xx xxxxxx xxx, se xxxxxxx jako xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx obalů xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx odběratelům xxxxx příslušného xxxxxxxx xxxxxx nebo příslušného xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, a xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx během příslušného xxxxxxxx xxxxxx7d) xxxx xxxxx příslušného xxxxxxxxxxxx xxxx x plátce, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxx xxxx stejného druhu xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxxxxxx. X xxxxxxx, xx celkový počet xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx dodaných xxxxxxx xxxx xxxx odběratelům xxxxx příslušného xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx roku x xxxxxx, který xxxxxx xxxxxxxxxx, je xxxxx xxx celkový xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx vráceny xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx7d) nebo xxxxx xxxxxxxxxxx kalendářního roku x plátce, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx podle §32 xxxx. 1 se xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxx daně x xxx xxxxxxxx x x daňovém přiznání xxxxx §101.

(13) Xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxx obdržel od xxxx xxxxx na xxxxxx částky vynaložené xxxxxx x na xxxx xxxx xxxx xxxxx. Podmínkou xx, xx přijatá xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx osobu x plátce xx x xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx osobu xxxxxxxxx nárok na xxxxxxx daně.

(14) Xxxxxxxx xxxxx se xxx xxxxx daně x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx, kterou xx xx účelem xxxxxxxx zboží nebo xxxxxxx služby musela xxxxx, xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx obchodním stupni, xx xxxxx se xxxxxx zboží xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx uskutečňuje, xxxxxxxx x podmínkách xxxxx xxxxxxxxxxx soutěže xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxx x xxxxx xxxxxxxx toto zboží xxxxxxxx nebo xxxx xxxxxx xxxxxxx; xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx poskytnutí xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx cenou

a) x xxxxxxx xxxxx xxxxxx, která

1. xxxx xxxxx xxx kupní xxxx daného nebo xxxxxxxxx xxxxx, xxxx

2. xxxxxxxx xxxxxxxxx ceně xxxxxx x okamžiku xxxxxx zboží, xxxxx xxxxx určit xxxxxx xxxxx xxxx 1,

b) x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, která xxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x dani xx xxxx poskytnutí xxxxxx.

§36x

Xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxx xx obvyklá xxxx xxx daně, xxxxxx xx dni xxxxxxxxxxx zdanitelného plnění, xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx 3 x xx-xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx

x) xxxxx xxx xxxxxxx xxxx a xxxxx, xxx kterou xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx daně x xxxx xxxx, xxxx

x) xxxxx než xxxxxxx xxxx x xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx nárok xx odpočet xxxx xxxxx §76 xxxx. 1.

(2) Xxxxxxxx plnění xxxxxxxxxxxx od xxxx xxx nároku na xxxxxxx daně xx xxxxxxx xxxx určená xx dni xxxx xxxxxxxxxxx, xx-xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx osobu xxxxxxxx x odstavci 3 x je-li xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx cena x xxxxxx, xxxxx uskutečnil xxxxxx osvobozené xx xxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx daně, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx odpočet xxxx xxxxx §76 xxxx. 1.

(3) Xxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx odstavce 1 x 2, xxxx

x) xxxxxxxxxx spojené xxxxx xxxxx §5a xxxx. 3 s xxx, xx výše xxxxxx xxxxxxxxxxx alespoň 25 % základního xxxxxxxx xxxx 25 % xxxxxxxxxxx xxxx těchto xxxx,

x) xxxxx spojené xxxxx podle §5a xxxx. 4; xx xxxxx spojené xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx, xxx xx jedna xxxxx členem dozorčích xxx xxxx osob,

c) xxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx.

§37

Výpočet xxxx u xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx služby

Daň se xxxxxxx xxxx

x) xxxxxx xxxxxxx daně x xxxxx xxxx, xxxx

x) xxxxxx mezi

1. xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx je včetně xxxx, nebo xxxx xxxxxx stanovené xxxxx §36 odst. 6, xxxxx xx xxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxx vzniklé xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx §36 xxxx. 5 a

2. xxxxxxx, xxxxx se xxxxxxxx xxxx xxxxx částky xxxxx xxxx 1 x koeficientu 1,21 x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx, 1,15 x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx sazby xxxx xxxx 1,10 x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx daně.

§37x

Xxxxxx daně x xxxx daně xxx xxxxxxxxxxx zdanitelného xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx zdanitelného xxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx daň x xxxxxx přijaté xxxx xxxxxxxxxxxx tohoto xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx rozdíl xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx §36 xxxx. 1 x souhrnem xxxxxxx xxxx xxxxx §36 xxxx. 2.

(2) Xx-xx xxxxxx daně xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1

x) xxxxxx, xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx x kurz xxx xxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx ke xxx xxxxxxxxxxx zdanitelného xxxxxx,

x) záporný, xxxxxxx xx při xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx x xxxx xxx přepočet cizí xxxx na xxxxxx xxxx, které xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx x úplaty xxxxxxx přede dnem xxxxxxxxxxx zdanitelného plnění.

(3) X xxxxxxx, xx xxxxxx daně podle xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx x xxx xxxxxxx daně při xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx zdanitelného xxxxxx byly xxxxxxxxx xxxxx sazby daně, xxxxxxx xx při xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx sazby xxxx, x xx xxx xx část x xxxxxxx úplaty, xxxxxx xxxxxx xxxx byl xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx §36 xxxx. 2 x xxxxxxxx xxxx podle §36 xxxx. 1; xxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx různé xxxxx xxx přepočet xxxx xxxx xx xxxxxx měnu.

§38

Xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxx §20 xx xxxxxx

x) základu xxx xxxxxxxx xxx, xxxxxx xxx, xxxxx x xxxxxxxx splatných x xxxxxx dovozu xxxxx, pokud již xxxxxx zahrnuty xx xxxxxxx pro xxxxxxxx xxx,

x) vedlejších výdajů xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx, xxxxxxxxx do xxxxxxx místa xxxxxx xx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, pokud je xxxx místo xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx podle xxxxxxx x),

x) příslušné xxxxxxxxx xxxx, pokud xxxx xxxxxxxxx x §41 xxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxx xxxxxx se pro xxxxx odstavce 1 xxxxxx místo xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx jehož xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx dovážejícího xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx není xxxxx xxxxx určení xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx, považuje se xx první xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zboží x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(3) U propuštění xxxxx do xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx oběhu, xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx cla xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxx §37 písm. x). X zboží xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx volného xxxxx x xxxxxxx xxxxxx pasivního zušlechťovacího xxxxx xx základ xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx osobou xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx plnění x xxxxxxxx xxxxx §9 xxxx. 1.

(4) Xxx xxxxx xxxxxxxxx základu xxxx při xxxxxx xxxxx xx pro xxxxxxxx cizí xxxx xx xxxxxx měnu xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx použitelných xxxxxxxx Evropské xxxx xxxxxxxxxxxx xxx.

§39

Základ daně x xxxxxxx daně xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxx

(1) Xxxxxx daně xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §36.

(2) Xxxxxx xx xxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxx §37 písm. x).

§40

Základ xxxx x xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxx daně xxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx státu xx stanoví xxxxxxx xxxxx §36.

(2) Xxxxx xx pořizovateli xxxxxxx xxxxxxxxx daň zaplacená x xxxxxxxx xxxxx, xx kterého xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, dodatečně xx xxxxxxxx zboží z xxxxxx xxxxxxxxx státu, xxxxxxx xx oprava xxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxxx xx xxxxxxx xx xxx xxx vypočítat xxxxx §37 xxxx. x).

§41

Základ daně x xxxxxxx xxxx x xxxxx, xxxxx xx x režimu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx od xxxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxx xxxx xxx xxxxxx zboží, xxxxx je propuštěno xx xxxxxxx režimu xxxxxxx xxxxx s xxxxxxxxx umístěním do xxxxxx podmíněného xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxx xxxxx §38 xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.

(2) X xxxxx, xxxxx je xxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx podmíněného xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx, se základ xxxx stanoví xxxxxxx xxxxx §36 bez xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.

(3) X xxxxx, které xx nachází x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx spotřební xxxx, x plátce xxxxxxxxxxx xxxx dodání podle §13, aniž xx xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx daňového xxxxx, xx základ xxxx stanoví podle §36.

(4) X zboží, xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx podmíněného xxxxxxxxxx xx spotřební xxx, a xxxxxx xxxxxxxxxxx jeho xxxxxx xxxxx §13 xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx daně xxxxxxx xxxxx §36.

Xxxxx 2

Xxxxxx xxxxxxx xxxx a xxxxxx xxxx xxxx

§42

Xxxxxx xxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxx xxxxxx xxxxxx daně, xxxxxxxx-xx xxxx skutečnosti:

a) zrušení xxxx xxxxxxx celého xxxx části xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) vrácení xxxxxxxxx xxxx podle §40 xxxx. 2,

x) nedojde x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx ke xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx §13 xxxx. 3 xxxx. x),

x) xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxx xx zdanitelné xxxxxx xxxxxxxxxxxxx,

x) použití xxxxxx, xx které xxxxxxx xxxxxx ke xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx, xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx

x) xxxxx skutečnosti, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx základu xxxx xxxxx §36 x 36a xx dni xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx plnění.

(2) Xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x) v xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx zahrnuto xx xxxxxxxxxxx reorganizačního plánu.

(3) Xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx plnění xxxxxxxxxxx

x) xxxx, kdy xxxxxxx skutečnosti xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx,

x) xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx plánu x případě, že x xxxxxx základu xxxx xxxxxxx z xxxxxx xxxxx výše xxxxxxx daně xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx,

x) xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx reorganizačního xxxxx x případě, xx k xxxxxx xxxxxxx xxxx dochází x důvodu xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxx, xx k xxxxxx xxxxxxx xxxx dochází x důvodu změny xxxx základu xxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx.

(4) Xxx opravě xxxxxxx daně xxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, nebo

b) provede xxxxxx základu xxxx x xxxxxxxx xxx xxxxx daně x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx

1. neměl povinnost xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx

2. xxxxxxxx daňový xxxxxx, xxx pro xxxxx xxxxxxxxx opravného xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx osoba, xxx xxxxxx se původní xxxxxx xxxxxxxxxxx, dostatečně xxxxx.

(5) Plátce je xxxxxxx xxxxxxxx opravný xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx úsilí, xxxxx xx xxx lze xxxxxxx xxxxxxxxx, k xxxx, xxx xx xxxxx xxxxxx doklad xxxxxx xx dispozice xxxxxxxx xxxxxx xx 15 dnů xxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 3.

(6) Oprava xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx zdanitelné plnění xx uvede x xxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxxxx období, xx xxxxxx se xxxx xxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxxx základ daně x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx opravný xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx zdanitelné xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxxxx období, xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx, x tomu, xxx xx tento xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx dispozice xxxxxxxx xxxxxx; xx xxxxxxx xxx samostatné xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 písm. x) xx x).

(7) X případě opravy xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx výši xxxx, xxx kterou xxxxxxx xxxxx daně xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxx, z xxx xxxxxxx povinnost xxxxxxx daň. Xxx xxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx přiznání xxxx x xxxxxxx xxxxxx. X případě opravy xxxxxxx daně xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), kdy xx xxxxxxx vystaven xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx §45 xxxx. 4, xxx xxxxxx i xxxx xxxxxx první xxxxxxxx xxx kalendářního xxxx, xx kterém xxxxxx xxxxx xxxxxx.

(8) Xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 3 xxxxxxx xx uplynutí 3 xxx od xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx daň x xxxxxxxxx uskutečněného zdanitelného xxxxxx xxxx xxxxx x přijetí xxxxxx, xxxxx se zdanitelné xxxxxx ještě neuskutečnilo. Xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x souvislosti se xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx byly předmětem xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx; x případě xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx ode xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx schválení xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx. V xxxxxxx přenechání xxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §13 odst. 3 xxxx. x) xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx tohoto xxxxxxxxxx xxxxx.

(9) Xxxxxx xxxxxxx xxxx xx provede xxxxxx xx xxxxx 3 xxx od xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx kterém

a) xxxxx x převzetí xxxxxxxxx xxxx, x to x xxxxxxx, že xxxx poskytována xxxxx xxxxxx,

x) xxxxx k xxxxxxx xxxxxxxxxxxx práva xx zboží xx xxxxxxxxx xxxxx §13 xxxx. 3 písm. x), xxxx

x) nastala xxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx uživatele podle §13 xxxx. 3 xxxx. c).

(10) V xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx x převedení vlastnického xxxxx xx uživatele xxxxx §13 xxxx. 3 písm. x), xxxxxx xxxxx výši xxxx o xxxxxx xxxx vypočítanou xxxxx §37 písm. a) xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxx, xxxxx plátci xxxxxx xx plnění xxxxx §13 odst. 3 písm. x), x xxxxxxx xxx xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xx dne xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx právo x xxxxxxxxx xxxxx jiným xxxxxxxx než xxxxxxxx.

(11) Xxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx xx jiného členského xxxxx, xxxxxxxxxx služby xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx x místem plnění xxxx tuzemsko, xxxxxx xxxxxxxxx daňové povinnosti x xxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx, xxxxxxx plátce nebo xxxxxxxxxxxxxx osoba opravu xxxxxxx xxxx obdobně xxxxx xxxxxxxx 1 xx 9.

(12) Xxx xxxxxx xxxxx, xxx xxxxxx xxx celní xxxx x je xxxxxxxxx uplatněn základ xxxx xxxx sazba xxxx, plátce tuto xxxxxxxxxx xxxxxx celnímu xxxxx, xxxxx daň xxxxxxx vyměřil.

§43

Xxxxxx výše xxxx

(1) X xxxxxxx, xxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x dani xxxxxxxx daň xxxxx, xxx stanoví xxxxx xxxxx, a xxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx daňovém xxxxxxxx xx zdaňovací období, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx uplatněna xxx. Xxxxxx lze xxxxxxx xxxxxxxx xx dni, xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx, obdržela xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx ve xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x evidenci xxx xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx.

(2) X xxxxxxx xxxxxx výše xxxx podle xxxxxxxx 1 plátce nebo xxxxxxxxxxxxxx xxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx

x) provedou xxxxxx xxxx daně x xxxxxxxx xxx xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx plátce xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx

1. xxxxxx povinnost xxxxxxxx xxxxxx doklad xxxx

2. xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxx pro účely xxxxxxxxx opravného daňového xxxxxxx jim není xxxxx, xxx kterou xx původní xxxxxx xxxxxxxxxxx, dostatečně xxxxx.

(3) X xxxxxx výše xxxx xx uplatní xxxxx xxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxx. Pro xxxxxxxx cizí měny xx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx dni xxxxxxxxxx přiznat daň x xxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxx xxxx daně xxxxx provést xx xxxxxxxx 3 let xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx kterém xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxx.

(5) Osoba, xxxxx xxxx xxxxxxx a xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx, xxxxxx xxxxxx xx vystaveném xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx daně xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 4.

(6) Xxx poskytnutí xxxxxx, x xxx xxxxxxx xxxxxxxxx přiznat xxx, xxxxx xxxxxxxx 1 xx 4 xxxxxxx.

§44

§44 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 80/2019 Sb.

§45

Xxxxxxx daňový doklad

(1) Xxxxxxx daňový xxxxxx x opravě xxxxxxx xxxx nebo x xxxxxx výše daně xxxxxxxx

x) xxxxxxxx osoby, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx identifikační číslo xxxxx, xxxxx uskutečňuje xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) daňové xxxxxxxxxxxxx číslo xxxxx, xxx kterou xx xxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxx opraveným a xxxxxxxx xxxxxxxx daně,

i) xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx,

x) xxxxxx mezi opravenou x původní xxxxxxx, xxxxxx osoba, xxxxx xxxxxx uskutečňuje, získala xxxx xx xxxxxx xx uskutečňované xxxxxx xxxxxx,

x) den xxxxxxx x §42 odst. 3.

(2) Xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx jako xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx, pro xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, nemusí xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle odstavce 1 xxxx. x), x), h) x x).

(3) Xxx opravě xxxxxxx daně xxxxx §42 odst. 11 xxxxxx opravný xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) x x).

(4) Xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx daně xxxx oprava výše xxxx týká xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx byly vystaveny xxxxxxxxxx daňové doklady, xxxxx být údaje, xxxxx jsou xxxxxxxx xxx všechny xxxxxx, xxxxxxx xx opravném xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx. X xxxxxxx, xx xx opravném xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx čísla xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx být xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx takové xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx určitelná. Xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx dokladu uvede xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxx odpovídající částky xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx zdanitelná xxxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx x x xxxxxxx, xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx daň xxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx, a xxx xxxxxx xxx xx xxxxxxx.

Oddíl 3

Xxxxxx základu xxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

§46

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx základu xxxx v případě xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xx xxxxxxxx provést xxxxxx xxxxxxx daně x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, pokud

a) xxxxxxxxxx xx zdanitelného plnění xx vymáhána v xxxxxxxxx xxxxxx vedeném xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx řádu, xx xxxxxx nebyla dosud xxxxx xxxxxxxx, x xx xxxxxx prvního xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 2 xxxx; xxxxxx xxxxxxx daně xxxxx provést, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx exekuční řízení xxxxx xxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxx xx zdanitelného xxxxxx byla xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx x tato xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx dlužníka,

c) xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx, tato xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x v insolvenčním xxxxxx xx k xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx soud

1. xxxxxxx x prohlášení konkursu xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x konkurs,

2. xxxxxxxx xxxxxxxxx a xx xxxxxx xxx xxxxxxxxx je xxxxxx, xx pohledávka ze xxxxxxxxxxxx plnění xxxxxx xxxxx xxxx zčásti xxxxxxxxxx, nebo

3. zastavil xxxxxxxxxxx řízení x xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx x xxxxxx rozhodnutí zřejmé, xx xxxxxxx xxxxxxxx xx pro uspokojení xxxxxxxx xxxxx nepostačující,

d) xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx a x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx je xxxxxx, že xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx zcela xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx; v xxxxxxx likvidace xxxxxxxxxxxx xxxx xxx pohledávka xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxx o xxxxxxxxxx, xxxxx se xxxxxxxx, xxxx xx jednat x pohledávku ze xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx řízení podle xxxxxx x) xx x), xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx k uspokojení xxxxxxxxxx, ale xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro provedení xxxxxx základu daně xxxxx písmen x) xx x) x xxxxxxxx 5 xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx kterém xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx základu xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle odstavce 1 písm. x) xx x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx daně v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xx xxxxxxxx

x) xxxxxxx opraveného xxxxxxx xxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx pohledávky xxxx splněny i x případě, xx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx skončeného řízení x pozůstalosti xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xx věřitel xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx daně x xxxxxxx nedobytné xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxxx, xxxxx

x) xxxxxxx x xxxxxxx xxxx nebo xx xxx xxxxxxxxxxx zdanitelného xxxxxx byli

1. xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxx, xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx dni xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx plnění představovala xxxxxxx 25 % xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo 25 % xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx, xxxx

2. xxxxxxx blízkými,

b) xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxx v xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx byli xxxxxxxxxx xxxx společnosti a xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx ke xxx xxxxxxxx xxxxxxx, podle xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx plnění, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxx nespolehlivým xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx osobou,

d) xxxxxx základu xxxx xxx byla provedena x jiného důvodu xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1, a xx x xxxxxxx, x xxxxx byla tato xxxxxx a xxxxxx x xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx není xxxxxxxx xxxxxxxxxx znám,

f) xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxx xx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx zdanitelné xxxxxx, xxxxx xxx x xxxx, pokud xx x průběhu xxxxxxxxxx vztahu postupoval x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx řádného hospodáře, xxxx

x) věřitel neopravil xxxxxx xxxx xxxxx §42 v případě xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx poté, xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx opravil xxxxxx xxxx xxxxx §42.

(4) Xxxxxx základu xxxx podle xxxxxxxx 1 a 2 xxxxx xxxxxxx po xxxxxxxx 3 xxx xx konce xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx kterém

a) xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) došlo x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, x to x xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx.

(5) Lhůta pro xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxxxx

x) xx dobu xxxxxxxxxx xxxxxx vedeného xx účelem xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xx xxxx insolvenčního xxxxxx, xx xxxxxx se xxxxxxx domáhá uspokojení xxxxxxxxxx,

x) xx xxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxx se xxxxxxx xxxxxx uspokojení xxxxxxxxxx,

x) po xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx vedeného xx xxxxxx xxxx x souvislosti xx xxxxxxx exekučního xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) až d) xxx procesní xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx

x) xx xxxxxxxx xxxxxxxxx dlužníka xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx x řízení x likvidaci dlužníka xxxxxx xxxxxxxxxx pohledávky x x xxxxxxx xxxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(6) Věřitelem xx pro xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx rozumí plátce,

a) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx vůči jinému xxxxxx, z xxxxx xx vznikla xxxxxxxxx xxxxxxx xxx,

x) který xxx x xxxxxx xxxxxx přiznal,

c) který xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxx xx xxxx xxxxxx x

x) xxxxx xxxxx xx xxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(7) Dlužníkem xx xxx xxxxx xxxx x přidané xxxxxxx xxxxxx xxxxx, která xxxx xxxxxx přijala xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx které xxxxxx xxxxxxxxxx úplata xxxx xxxx xxxx, x xxxxx povinnost xxxxxxxxxx úplatu za xxxx xxxxxxxxxx plnění xxxxxxxxx.

§46x

Xxxx opravy xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx provede xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x

x) neobdržené xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx plnění x xxxxxxx prohlášení xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx reorganizace x xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx schválení xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx úplaty xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx zastavení xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) neobdržené úplaty xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxxx; xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxx, x xxxx povinnost x xxxxxx dluhů xxxxxxxx xxxxxx na xxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x průběhu xxxxxxxxxxx xxxxxx, jde-li x opravu základu xxxx xxxxx §46 xxxx. 1 písm. x).

(2) Při xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx daně xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxxx úplata xxxxx x částku x peněžních xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx věřitel xxxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxx xx provedení xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx nedobytné xxxxxxxxxx xxxxx ke skutečnostem xxxxxxxxxxxx provedení xxxxx xxxxxx xxxxxxx daně x případě xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxxxx výše xxxx xxxxx opravy xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx základu xxxx x xxxxxxx nedobytné xxxxxxxxxx x opravami xxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxxx.

(4) Pokud xxxxxx pohledávka x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx přihlášených xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, kterou xxxx x xxxx xxxxx xxxxxx, vychází se xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x případě xxxxxxxxx pohledávky x xxxxxxx xxxxxxxxxx zjištěné xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx přezkumu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx.

(5) Pokud xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx likvidace xxxxxxxxxxxx, vychází xx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx pohledávky z xxxxxxx xxxxxxxxxx, v xxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxxxx.

(6) Xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx bez xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zcela xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxxxx, xx věřitel xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx pohledávky pouze xx xxxx xxxxxxx xxxx stanoveného x xxxx xxxxxxx xxxx.

(7) Xxx-xx u původního xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx daně x xxxxxxxxx výši, xxxx xxxxxxx provést xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx pohledávky xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx správně stanovenému xxxxxxx xxxx.

(8) Xxxxx-xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx nedobytné xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx, opravě xxxxxxx xxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx pohledávky xxxx xxxxxx xxxx daně, xxxxxxx xx při xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx daně.

§46b

Změna xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx odhadem

(1) Xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx základu xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx opravy xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §46 xxxx. 1 písm. x) xx x) x

x) x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, že skutečná xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx odhadem.

(2) Xxxxxx xxxx opravy xxxxxxx xxxx podle xxxxxxxx 1 nelze, xxxxx xx absolutní xxxxxxx xxxxxxx mezi xxxxxxxxx výší xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx 1 000 Xx.

(3) Xx-xx hodnota xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx základu xxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx o xxxxxxxxx xxxxxxx tohoto xxxxxxx,

x) záporná, věřitel xxxxx xxxx opravy xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx hodnotu xxxxxx xxxxxxx.

§46x

Xxxxxxxxx oprava základu xxxx x případě xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Věřitel xx povinen xxxxxxx xxxxxxxxxx opravu xxxxxxx xxxx x případě xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx §46 xxxx xx xxxxx výše xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx §46b xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 1 x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx provést poté, xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx schválenou xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx oddlužení.

(3) Xx xxxxxxx xxxxxxxx známé xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2 se xxxxxxx xxxxxx částka x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx nepeněžitého plnění, xxxxx xxxxxxx obdržel x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo x souvislosti x xxxxxxxxxx xxxx zajištěním xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx je xxxxxxxx provést xxxxxxxxxx xxxxxx základu xxxx x případě xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, pokud xx xx provedení opravy xxxxxxx xxxx xxxxx §46 xxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx daně podle §46x xxxxx poslední xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(5) Xx-xx hodnota xxxxxxx xxxx základem xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx neobdržené úplaty x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx změně xxxxxxxx známé xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx odstavce 1, 2 xxxx 4

x) kladná, xxxxxxx xxxxx xxxx opravy xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx hodnotu tohoto xxxxxxx,

x) xxxxxxx, věřitel xxxxx výši xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(6) Dodatečnou opravu xxxxxxx daně xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx 5 let od xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxx základu xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxx xxxx xxxxx se xxxxxxx §46 odst. 5 xxxxxxx.

§46x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 80/2019 Sb. s xxxxxxxxx od 1.4.2019

§46x

Xxxxxxx xxxxxx základu xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx v případě xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, pokud xxxxxxx opravu základu xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx konkursu xx xxxxxxx dlužníka x insolvenční xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx

x) zjištění, že xxxxx xxx dodatečně xxxxxxxx dlužníkův xxxxxx,

x) xxxxxxxx, že xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x všechny xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx podstatou x xxxxxxxxxx jim xxxxxxxxx xx roveň xxxx uspokojeny, xxxx

x) xxxxxxxx všech xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx zrušení konkursu.

(2) Xxxxxxx opravy xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 1 provede věřitel xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx úplaty.

§46d xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 80/2019 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.4.2019

§46x

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx-xx se xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx vystavit xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx 30 xxx xxx xxx zjištění xxxxxxxxxxx, na xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx daňový xxxxxx

x) x xxxxxxx xxxxx výše opravy xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx do 30 xxx ode xxx xxxxxxxx skutečností, xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx povinnost xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) x xxxxxxx dodatečné xxxxxx xxxxxxx xxxx xx 30 xxx xxx xxx snížení xxxx xxxxxxx poslední xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) xxx zrušení xxxxxx xxxxxxx xxxx do 30 dnů xxx xxx xxxxxxxx skutečností, xx xxxxxxx kterých xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx opravy xxxxxxx daně.

(3) Základní xxxxxxx xxxxxx doklad xxxx obsahovat xxxx xxxxx:

x) xxxxxxxx věřitele,

b) xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx,

x) označení xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxx §46 xxxx. 1, xxxxx xxxxxxx xx oprava xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxx, xx xx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx v xxxxxxx nedobytné xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx §46 xxxx. 2,

g) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx řízení, xx-xx oprava xxxxxxx xxxx prováděna x xxxxxx insolvenčního řízení,

h) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx daňového xxxxxxx,

x) xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx snížení xxxx xxxxxx základu daně,

k) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x původnímu zdanitelnému xxxxxx, a xx

1. xxxxxxxxx xxxxx daňového xxxxxxx,

2. den xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zdanitelného xxxxxx,

3. xxxx xxxxxx,

4. základ xxxx,

5. xxxxx xxxx x

6. xxxx xxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx daně, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx a xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx byly xxxxxxxxx, x to

1. xxxxxxxxx xxxxx základního xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x opravných xxxxxxxx xxxxxxx,

2. xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx daňového xxxxxxx x opravných xxxxxxxx xxxxxxx,

3. den xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx plnění,

4. xxxx předchozí xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx opravy xxxxxxx xxxx xxxxxx kvalifikovaným xxxxxxx, xxxxxxxxx opravy xxxxxxx daně x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx,

5. výši opravy xxxxxxxx známé daně,

m) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxx základu xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx pohledávky, a xx

1. xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

2. xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx,

3. xxx xxxxxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx plnění.

(4) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxx v xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx základu xxxx xxxxxx kvalifikovaným odhadem xxxxxxxx tyto údaje:

a) xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx dlužníka,

d) xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx dlužníka,

e) xxxxxxxxx o xxx, xx xxx o xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx odhadem,

f) xxxxxxxx xxxxxx insolvenčního řízení, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx daně prováděna x xxxxxx insolvenčního xxxxxx,

x) evidenční číslo

1. xxxxxxxx xxxxxxx,

2. základního xxxxxxxxx daňového xxxxxxx,

3. xxxxxxxxx daňového xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx základu xxxx určené kvalifikovaným xxxxxxx,

x) den

1. xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zdanitelného xxxxxx,

2. xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx v případě xxxxxxxxx pohledávky,

3. xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x případě změny xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

4. xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx zdanitelnému xxxxxx, x xx

1. xxxx xxxxxx,

2. xxxxxx daně,

3. xxxxx xxxx a

4. xxxx daně,

j) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxx xxxx x případě xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, a xx

1. xxxxxxxxxxx úplatu xx xxxxxxx zdanitelné xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

2. xxxx opravy základu xxxx,

3. daň xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx úplaty xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) informace vztahující xx ke změně xxxx opravy xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xx

1. xxxxxxxxxxx úplatu xx xxxxxxx zdanitelné xxxxxx xxxxx §46a xxxx. 1 xxxx. x) xx x),

2. xxxxxx xxxx xxxx neobdržené xxxxxx xxxxx bodu 1 x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx daně xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx odhadem,

3. xxxxx xxxx,

4. xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x rozdílu xxxxx xxxx 2,

5. xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx bodu 2.

(5) Opravný xxxxxx xxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx obsahuje xxxx xxxxx:

x) xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx identifikační xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx dlužníka,

d) xxxxxx identifikační xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxx, xx jde x dodatečnou xxxxxx xxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx

1. xxxxxxxx xxxxxxx,

2. xxxxxxxxxx xxxxxxxxx daňového xxxxxxx,

3. xxxxxxxxx daňového xxxxxxx v případě xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx odhadem, xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx,

4. opravného daňového xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx,

x) xxx

1. xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx plnění,

2. xxxxxxxxxxx xxxxxx základu xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

3. xxxxxxxxxxx xxxxx výše xxxxxx xxxxxxx xxxx určené xxxxxxxxxxxxxx odhadem, xxxxx xxxx xxxx změna xxxxxxxxx,

4. vystavení xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx dodatečné xxxxxx xxxxxxx xxxx,

5. uskutečnění xxxxxxxxx xxxxxx základu xxxx, pokud xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx daně,

h) xxxxxxx xxxx zvýšení xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx úplaty, xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx,

x) výši xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx jejím xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx §46c,

x) xxxxxx xxxx

1. xxxx poslední xxxxx xxxxxxxxxx úplaty x

2. xxxx neobdržené xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx §46c,

l) xxxxx daně,

m) základ xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx písmene x),

x) daň vypočtenou x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx k).

(6) Opravný xxxxxx doklad xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx:

x) označení xxxxxxxx,

x) xxxxxx identifikační xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx dlužníka,

d) xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx,

x) informaci x xxx, xx xxx x zrušení xxxxxx xxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx

1. xxxxxxxx dokladu,

2. xxxxxxxxxx opravného xxxxxxxx xxxxxxx,

3. xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx výše xxxxxx xxxxxxx xxxx určené xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx změna xxxxxxxxx,

4. xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x případě xxxxxxxxx opravy xxxxxxx xxxx, pokud xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx,

5. xxxxxxxxx xxxxxxxx dokladu xxx xxxxxxx opravy xxxxxxx daně,

g) den

1. xxxxxxxxx opravného xxxxxxxx xxxxxxx při xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx daně,

2. xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx základu xxxx,

3. xxx provedení xxxxxx xxxxx §46 xxxx. 1,

x) xxxxxx xxxx x xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx plnění,

i) xxxx poslední xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxx,

x) základ daně x xxx xx xxxx, x jaké xx provedeno zrušení xxxxxx xxxxxxx daně.

§46x

Xxxxxx základu xxxx x xxxxxxx nedobytné xxxxxxxxxx jako samostatné xxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Oprava xxxxxxx xxxx se xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx plnění uskutečněné

a) xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx daňového dokladu xxxxxxxxxx, pokud xxx x xxxxxx základu xxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx,

x) xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx jde x xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx určené xxxxxxxxxxxxxx odhadem xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx základu xxxx, které xxxx xx xxxxxxxx snížení xxxxxxxxxx xxxxxxx daně,

c) xxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx opravy xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxx o xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx nedobytné xxxxxxxxxx, xxxxx xx za xxxxxxxx xxxxxxx opraveného xxxxxxx daně, xxxx

x) xxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx změny xxxx xxxxxx xxxxxxx daně xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx odhadem, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx nebo xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxx x xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx určené xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx základu xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx za xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx základu xxxx.

(2) Xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx základu xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx

x) kopie xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x kterých provedl xxxx opravu, xxxx

x) xxxxxx těchto dokladů x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

§46x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 80/2019 Xx. x xxxxxxxxx od 1.4.2019

§46x

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx nedobytné xxxxxxxxxx

X xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx základu xxxx x xxxxxxx nedobytné xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx plátce xxxxxx xxxx poslední xxxxx xxxx, xxx xxxxxx xxxxxxx sazbu xxxx xxxxxxx xx dni xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxx zdanitelného xxxxxx. Pro přepočet xxxx xxxx xx xxxxxx xxxx se xxxxxxx xxxx uplatněný x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

§46x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 80/2019 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.4.2019

Xxx 7

Xxxxx xxxx

§47

Xxxxx xxxx x zdanitelného xxxxxx

(1) X xxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo přijaté xxxxxx xx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxx xxxx xx výši 21 %,

x) xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxx 15 %, xxxx

x) xxxxx snížená xxxxx xxxx ve xxxx 10 %.

(2) X xxxxxxxxxxxx plnění xx uplatní xxxxx xxxx platná ke xxx xxxxxx povinnosti xxxxxxx daň. U xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx plnění xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx pro toto xxxxxxxxxx xxxxxx ke xxx vzniku povinnosti xxxxxxx xxx z xxxxxxx úplaty.

(3) X xxxxx se uplatňuje xxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxx xxxxx nestanoví xxxxx. U xxxxx xxxxxxxxx x příloze č. 3 xx uplatňuje první xxxxxxx sazba xxxx. X zboží xxxxxxxxx x příloze č. 3a, xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx druhá snížená xxxxx xxxx.

(4) X xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx. X xxxxxx xxxxxxxxx x příloze č. 2 xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx. X xxxxxx uvedených x příloze č. 2a xx xxxxxxxxx druhá xxxxxxx xxxxx xxxx.

(5) U xxxxxx xxxxxxxxxxxxx v xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx přílohy č. 3 x tomuto xxxxxx se xxxxxxxxx xxxxx snížená sazba xxxx.

(6) X xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x poskytnutí xxxx, xxxxxx, xxxxxx, prospektů, xxxxx, xxxxxxxx, periodik, xxxxxxxxxxx knih, xxxxxxx xx kreslení, xxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, které xx xxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx snížená xxxxx xxxx, xxxxx xx xxxx obsaženy xx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x rámci xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxx dalších xxxxxx xxxxxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx poskytovaných xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisu, xx xxxxxxx druhá xxxxxxx xxxxx xxxx.

(7) Xxx dodání zboží xxxx pořízení xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, která xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx uplatnit x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx daně xxxxxxxxxx.

(8) U xxxxxx xxxxxxxxxx xxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v příloze č. 4 xx uplatňuje xxxxx xxxxxxx xxxxx daně.

(9) X xxxxxx xxxxx, x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx celní xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx zboží, xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxx xx různých xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, se xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx.

(10) X xxxxxxx xxxx xxxxx §36 xxxx. 12 xxxxxxxxxxxx se k xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx sazba xxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx.

§47x

Xxxxxxx závazného xxxxxxxxx xxxxxx sazby xxxx x zdanitelného xxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx, xxx je xxxxxxxxxx plnění x xxxxxxxx sazby daně xxxxxxx zařazeno xx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx sazby xxxx xxxxx §47 xxxx. 1.

§47x

Xxxxxx o závazné xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x závazném xxxxxxxxx xxxxxx sazby xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) X xxxxxxx x xxxxxx rozhodnutí xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxx

x) xxxxx zboží xxxx xxxxxx, xxxxx xx žádost o xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx; x žádosti lze xxxxx jednu xxxxxxx xxxxx nebo služby,

b) xxxxx výroku xxxxxxxxxx x závazném xxxxxxxxx.

§47x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 344/2013 Sb. x účinností od 1.1.2014

§48

Sazba xxxx u xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxx dokončené xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx

(1) První snížená xxxxx daně xx xxxxxxx xxx poskytnutí xxxxxxxxxx xxxx montážních xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx stavbě, xxxxx xx jedná x xxxxxx xxx xxxxxxx xxxx stavbu xxx xxxxxxxx bydlení.

(2) Stavbou xxx xxxxxxx se xxx xxxxx xxxx x xxxxxxx hodnoty xxxxxx

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx právních xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxx podle xxxxxxxx xxxxxxxx upravujících xxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx, xxxxx

1. xxxxxx k xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x

2. xx xxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx s touto xxxxxxx xxxxxxxx domu xxxx xxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx,

x) místnost xxxxxxx xxxxx s xxxxxxx prostorem xxxxx xxxxxxx d), xxxxx xx nachází xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx zemí.

(3) Xxxxxxxx, xxxxx tvoří xxxxxxx celek se xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx zemí, se xxx xxxxx xxxx x xxxxxxx hodnoty xxxxxx pozemek, který xxxxxx k xxxxxxx xxxxxx xxxxx spojené xx xxxx xxxx xxxx její xxxxxx xxxx xxxxx je xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx není inženýrská xxx xx vlastnictví xxxx xxxxx než xxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Obytným xxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxx z xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx nebo jiný xxxxxx místností, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx svým stavebně xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx odpovídají xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxx k xxxxxx účelu xxxxxx.

(5) Xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx daně x xxxxxxx xxxxxxx rozumí

a) xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx předpisů xxxxxxxxxxxx katastr nemovitostí, x xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx přesahující 120 m2,

b) xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx předpisů xxxxxxxxxxxx xxxxxxx nemovitostí, jehož xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx 350 x2,

x) xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx zařízení xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxx upravujícího xxxxxxxx xxxxx příslušníků xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx určená xxx xxxxxxx zařízením sociálních xxxxxx poskytující xxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxx x xxxxxxxxxx službách,

f) xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx výchovy xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x pro xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx péči, xxxxx x xxxxxxxxx výchovné xxxx, xxxxx zákona xxxxxxxxxxxx výkon ústavní xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a preventivně xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx zařízeních,

g) xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx žáky xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx předpisů xxxxxxxxxxxx xxxxxxx výchovná a xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxx xxx xxxx do 3 xxx xxxx,

x) xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx pomoc a xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx péče xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxx lůžková xxxxxxxx xxxxxxxxxxx typu,

k) xxxxxx péče x xxxxxxx xxxxxxxx,

x) jiná xxxxxx, xxxxx

1. xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x písmenech x), b) a x) xx x) x

2. xx xxxxxxx xx xxxxxxx, který xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx celek.

(6) Xxxxxxx prostorem xxx xxxxxxxx xxxxxxx se xxx xxxxx daně x xxxxxxx hodnoty xxxxxx

x) obytný prostor, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx 120 m2,

b) xxxxxxxx xxxxxxx spolu x obytným prostorem xxxxx písmene x), xxxxx xx xxxxxxx xx stejné stavbě xxxxx xxxxxxx xx xxxx.

§48a

§48a xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 360/2014 Sb.

§49

Xxxxx xxxx x xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxx snížená xxxxx xxxx se xxxxxxx při xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x montážních xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx stavby, xxxxx xx stavbou xxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx se stavba xxxx xxxxxxx mění xx stavbu pro xxxxxxxx bydlení.

(3) První xxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx u xxxxxx

x) stavby xxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx než xxxxxx pro sociální xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx jiný xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx.

§50

§50 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 47/2011 Sb.

Xxx 8

Osvobození od xxxx bez nároku xx xxxxxxx xxxx

§51

Xxxxxx xxxxxxxxxx od xxxx xxx xxxxxx na xxxxxxx xxxx

(1) Xxx xxxxxxx podmínek xxxxxxxxxxx x §5262 jsou od xxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx tato xxxxxx:

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x dodání poštovních xxxxxx (§52),

x) rozhlasové x televizní xxxxxxxx (§53),

x) xxxxxxxx činnosti (§54),

x) xxxxxxxx xxxxxxxx (§54a),

x) pojišťovací xxxxxxxx (§55),

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxx (§56),

g) nájem xxxxxxxx xxxx (§56a)

h) xxxxxxx a xxxxxxxxxx (§57),

x) xxxxxxxxx xxxxxx x dodání xxxxxxxxxxx xxxxx (§58),

x) xxxxxxxx xxxxx (§59),

k) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx (§60),

x) xxxxxxx xxxxxx osvobozená xx xxxx xxx xxxxxx na odpočet xxxx (§61),

x) xxxxxx xxxxx, které xxxx xxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx, x xxxxx, u xxxxx xxxx xxxxxx nárok xx xxxxxxx xxxx (§62).

(2) U plnění, xxxxx xx xxxxxxxxxx xx daně xxx xxxxxx xx odpočet xxxx, vzniká xxxxxxxxx xxx přiznat xx xxx xxxx xxxxxxxxxxx. Xx-xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx osvobozeného od xxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx úplata, xxxxxx xxxxxxxxx přiznat xxxxxx x přijaté xxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxx; xx xxxxxxx, xxxx-xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx daně ke xxx přijetí xxxxxx xxxxx dostatečně xxxxxx. Xxx stanovení xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx odstavce 1 se postupuje xxxxx §36. Xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxx xxxxx §42.

§52

Základní xxxxxxxx služby x dodání xxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx služby xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx licence xxxxxxxx v xxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx se xxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx dodání xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxx xxxx dodání xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxx, že xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx ceníků.

§53

Rozhlasové a xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx se pro xxxxx xxxxxxxxxx od xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx provozovateli xxxxxxxx xx zákona xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx rozhlasového x xxxxxxxxxxx vysílání, x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx členského státu xxxx xx xxxxx xxxx.

§54

Xxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx

x) xxxxxx cenných xxxxxx xxxxxx zaknihovaných xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx x obchodních xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxx x peněžních zápůjček,

d) xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb xxxx vydávání elektronických xxxxx podle xxxxxxx x),

x) poskytování a xxxxxxxx xxxxxxxxx záruk x převzetí peněžních xxxxxxx,

x) otevření, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx akreditivu,

h) xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) operace xxxxxxxx xx xxxxx,

x) xxxxxx xxxxx České národní xxxxx x přijímání xxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxx xx státu,

l) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx nebo předávání xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxx týkajících se xxxxxxxxxxxx nástrojů xx xxxx xxxx,

x) obchodování x xxxxxxxxxxxx nástroji xx xxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx zákazníkem, xxxxx xx xxxxxxxx majetku xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx x oblasti xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx investičních xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) obchodování x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx na účet xxxxxxxxx,

x) úplatné xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx; osvobozeno od xxxx není xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx investičního xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) vybírání xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) sjednání xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x), x), x), x), e), f), x), x), i), x), x), m), x), o), p), x), x), x), x) x x).

(2) Xxxxxxxxxx podle odstavce 1 písm. x) x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx správou xxxxx xxxx peněžní xxxxxxxx může uplatnit xxxxx xxxxx poskytující xxxx xxxx peněžní xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x) x xxxxxxx xxxxxxx souvisejících s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx platební karty, xxxx uplatnit xxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§54x

Xxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxxxxxx doplňkového xxxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) poskytování penzijního xxxxxxxxxxxx xxxxx zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo penzijního xxxxxxxxxxxx.

§55

Pojišťovací činnosti

Pojišťovacími činnostmi xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxxxxxx pojištění,

b) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx související x xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx pojištění nebo xxxxxxxxx.

§56

Xxxxxx xxxxxxxx věci

(1) Xx xxxx je xxxxxxxxxx xxxxxx pozemku, xxxxx

x) xxxxxxx funkční xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxx a

b) xxxx xxxxxxxxx pozemkem.

(2) Stavebním xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx x xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx

x) xx xxx xxxxxxxxx stavba xxxxx spojená xx xxxx a

1. který xx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx správních xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, nebo

2. x xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx provedeny xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx stavby, xxxx

x) xxxx být xxxxx stavebního povolení, xxxxxxxxxx povolení, xxxxxx xx xxxxxx umisťuje x povoluje, xxxx xxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxxx ohlášené xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx zemí.

(3) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xx daně xx xxxxxxxx 5 xxx

x) xx vydání

1. xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx

2. xxxxxxxxxxxx souhlasu xxxx xxxxxxxxxxxx rozhodnutí xx podstatné xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxx

x) v xxxxxxx, že xx xxx vybranou xxxxxxxxx xxx nevydává xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx dne, xxx bylo xxxxxxxx

1. xxxxx xxxxxxx vybrané xxxxxxxx xxxx, nebo

2. xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx po xxxxxxxxx změně; xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx změně xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx souhlas xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx podle xxxxxxx x).

(4) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx počátek xxxx lhůty xxxxx xxxxxxxx 3 xx x případě xxxxxxx, xxxxx xxxxx funkční xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx se xxxx, nebo práva xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx pevně xxxxxxx se xxxx, xxxxxx od stavby xxxxx xxxxxxx xx xxxx, x xxx xxxxxxx tvoří xxxxxxx xxxxx nebo která xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx pro xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

x) xxxxxx xxxxx spojená xx zemí,

b) xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxx,

x) pozemek, xxxxx tvoří funkční xxxxx xx stavbou xxxxx xxxxxxxx se xxxx,

x) podzemní xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx je xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx zemí.

(6) Xxxxxx xx xxxx rozhodnout, xx xx u xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx po xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxx xxx. Pokud xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxx xxx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx zdanitelného xxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxxx povinnost xxxxxxx xxx, stanoví xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx základ xxxx xxxxx §36.

§56x

Xxxxx xxxxxxxx věci

(1) Xxxxx xxxxxxxx věci xx xxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxx ubytovacích xxxxxx, které odpovídají xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx XX-XXX 55 xx xxxxx xxxxxxx x 1. lednu 2008,

x) xxxxx xxxxxxx x míst x xxxxxxxxx vozidel,

d) xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) nájmu xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxx nemovité xxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) rozumí xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx, stavby xxxx jednotky, popřípadě xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, elektřiny, xxxxx, xxxxxx xxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx nejvýše 48 xxxxx.

(3) Plátce se xxxx xxxxxxxxxx, že xx x xxxxx xxxxxxxx věci xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx ekonomické xxxxxxxx uplatňuje daň; xx neplatí pro xxxxx

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx upravujících katastr xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx, která xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxx, xxxxx xxxx komoru,

d) xxxxxx, x níž xx xxxxxxx 60 % xxxxxxxxx plochy xxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx, xx-xx xxxxxxxxxxx xxxx část, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx je xxxxxx rodinného xxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x), x níž xx tento pozemek xxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx je xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx podle xxxxxxx x), s xxx je právo xxxxxx xxxxxxxxxxx.

§57

(1) Xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xx pro xxxxx xxxxxx zákona xxxxxx

x) xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx školách, xxxxxxxxxx školách, xxxxxxxxx xxxxxxx, konzervatořích, vyšších xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx státní jazykové xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx42), dále xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx oprávnění x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx vzdělání x xxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx a rozsahu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxx praxe a x podmínkách xxx xxxxxx xxxxxx43),

x) školské xxxxxx poskytované ve xxxxxxxxx zařízeních, xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx42) a xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) nebo x xxx xxxxx xxxxxxxxx; xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx preventivně xxxxxxxx xxxx44),

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxx44a)

1. x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx studijních xxxxxxxxxx,

2. x programech xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx uskutečňovaných xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx,

3. x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx vzdělávání xxxxxxxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxx třetího xxxx,

x) činnost xxxxxxxxx xx účelem xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx výcviku podle xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx ke xxxxxxxx x xxxxxxxxx systému xxxx z přidané xxxxxxx7e), poskytovaná osobou, xxxxx získala akreditaci x provádění této xxxxxxxx xxxx která xx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx akreditovaný xxxxxxxxxx program,

e) xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx školní xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx zřízených na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx do xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx poskytované xxxxxxxxx x právnickými xxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, mládeže x xxxxxxxxxxx x xxxx jazykové vzdělání xxxxxxxxxxx osobami působícími x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx jazykových xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx školství, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx44f),

x) xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx poskytované xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx organizacemi x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx organizacemi xxx xxxx a xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxx x xxxxxx skupině xxxxx zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služby péče x dítě x xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxx x xxxx xx 4 xxx v denním xxxxxx, pokud xxxx xxxxxxxxxxx

1. xxxxxx,

2. krajem,

3. xxxx,

4. xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, kraje nebo xxxx,

5. xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx,

6. hlavním xxxxxx Xxxxxx nebo xxxx xxxxxxxx xxxxx,

7. xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx

8. xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx x mládež.

(2) Xx xxxx je xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x rámci xxxxxxx a vzdělávání xxxxxx uvedenou x xxxxxxxx 1.

§58

Xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx zdravotního xxxxx

(1) Xxxxxxxxx službou xx xxx účely xxxxxx xxxxxx rozumí zdravotní xxxxxx xxxxx zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx uvedená v xxxxxxxxx x poskytování xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxx o xxxxxxx x léčebným xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx zdraví, x xxxxxx x xx xxxx související.

(2) Dodáním xxxxxxxxxxx xxxxx se xxx účely tohoto xxxxxx xxxxxx xxxxxx

x) xxxxxx xxxx, lidských xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx není xx dni xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, které xxxx zdravotnickými prostředky xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx prostředky, xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x oprav xxxxxx výrobků.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx

x) xxxxx,

x) potravin xxx xxxxxxxx výživu, xxxx

x) zdravotnických prostředků xx lékařský xxxxxxx x xxx lékařského xxxxxxxx.

(4) Xx xxxx xx osvobozeno xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx zdravotním xxxxxxxxx46).

§59

Xxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx zákona rozumí xxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx47). Xxxxxxxx xxxxxx jsou xxxxxxxxxx xx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx47a).

§60

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx her xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx rozumí xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx upravujícího xxxxxxxx xxx, x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx provozovatele xxxxxx xxxxxxx.

§61

Xxxxxxx plnění xxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx

Xx xxxx jsou xxxx osvobozena xxxx xxxxxx:

x) xxxxxxxxxx xxxxxx x dodání zboží x xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx jako xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx nebyly xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx podnikání x xxxxxxx povaha xx xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx nebo občanská, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx x dodání xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx a xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu48a),

c) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx náboženskými nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx k xxxxxxxxx uvedeným x xxxxxxx b) x x §5759, x to x přihlédnutím x xxxxxxxx péči,

d) xxxxxxxxxxx xxxxxx úzce xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, které nebyly xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx, které vykonávají xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) poskytnutí kulturních xxxxxx a xxxxxx xxxxx s xxxx xxxx souvisejícího krajem, xxxx, xxxxxxxxxx osobou xxxxxxxx zákonem, právnickou xxxxxx zřízenou Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx zřízena xx xxxxxx podnikání,

f) xxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx x), x), x), d) x x) x xxxxx §57, 58 x 59 xx xxxxxxxx, xx xx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx služeb při xxxxxxxxxxxxxxx akcích xxxxxxxxxx xxxxxxx za xxxxxx xxxxxxx finančních prostředků x xxxxxxxxx, pro xxxxx jsou xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx toto xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx hospodářskou xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx osobou xxxxxxxx x dani, která xxxxx jako xxxxxx, xx xxxxxx x xxxxxxxx, xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx od xxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx daně xxxxx xxxxxx x) xx x), §52 xxxx. 1, §53 nebo §57 xx 59 xxxx xxxxxxxx, při xxxxxxx uskutečňování xxxxxx xxxxxx povinnou x xxxx, xxxxx

1. xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx k tomu, xxx xxxx xxxxxxx xxxxx uskutečňovat xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx,

2. xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx nákladům xx jejich poskytnutí xxxxx xxxxxx členů xx xxxxxxxxxx xxxxxx x

3. xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx nenarušuje xxx, xx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

§62

Dodání zboží, xxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxx osvobozená xx xxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx, x xxxxx, u xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xx odpočet xxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx daně je xxxxxx xxxxx, x xxxxxxx xxx pořízení, xxxxxxxxx xxx změně xxxxx xxxxxxx, plátce xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx daně.

(2) Xxxxxxx osvobozeným xx xxxx xx xxxxxx xxxxx, při xxxxx xxxxxxxx xxxxx plátce xxxxx na xxxxxxx xxxx xxxxx §72 xxxx. 4.

Díl 9

Xxxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx

§63

Xxxxxx xxxxxxxxxx xx daně x nárokem xx xxxxxxx daně

(1) Xx xxxx x nárokem xx xxxxxxx xxxx xxxx osvobozena dále xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x §64 xx 71h:

x) dodání xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (§64),

x) xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (§65),

x) xxxxx zboží (§66),

d) xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx země (§67),

e) xxxxxxxxxx ve xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (§68),

x) xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx na dovoz x vývoz xxxxx (§69),

x) přeprava xxxx (§70),

x) xxxxx zboží (§71),

x) xxxxx zboží x xxxxxxxx zavazadlech xxxxxxxxxxx xxxx člena xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx (§71a xx 71f),

x) dovoz xxxxx, xxxxx xx přepraveno xx xxxxx země, x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx tohoto xxxxx xx v xxxxx členském xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xx jiného xxxxxxxxx xxxxx je xxxxxxxxxx od xxxx (§71g),

x) dodání zboží xxxxxxxxxxxxx elektronického xxxxxxxx (§71h).

(2) X plnění, xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx, vzniká xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx podle xxxxxxxx 1 se xxxxxxxxx podle §36. Xxx opravě xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx od xxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx postupuje xxxxx §42 x 43.

§64

Xxxxxxxxxx xxx dodání xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxx xxxxx xx jiného xxxxxxxxx xxxxx plátcem xxxxx xxxxxxxxxxxx k xxxx x jiném xxxxxxxx xxxxx, pro xxxxxx je pořízení xxxxxx xxxxx v xxxxx členském xxxxx xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxx na xxxxxxx daně, xxxxx

x) xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx své daňové xxxxxxxxxxxxx číslo xxx xxxxx daně x xxxxxxx xxxxxxx,

x) je xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx jiného xxxxxxxxx xxxxx plátcem, pořizovatelem xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx plátcem xxxx xxxxxxxxxxxxx x

x) xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx hlášení.

(2) Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx státu plátcem xxxxx v xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx třetí xxxxxx, xx osvobozeno xx xxxx x xxxxxxx xx odpočet xxxx.

(3) Xxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx spotřební xxxx, do xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx, xxxxx není xxxxxx xxxxxxxxxxxxx k xxxx v jiném xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx registrovanou x xxxx v xxxxx xxxxxxxx státě, xxxxx je xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx nebo zmocněnou xxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxx xx daně x xxxxxxx na xxxxxxx daně, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx daně, a xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx pořizovateli x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx zboží.

(4) Xxxxxx xxxxx xx xxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx z xxxxxxxx xx jiného xxxxxxxxx xxxxx, je xxxxxxxxxx xx daně x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx bylo osvobozeno xx daně xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 x xxxxxxx, xx xx se xxxxxxxxxxx pro xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx x jiném xxxxxxxx státě.

(5) Xxx xxxxx xxxxxxxxxxx osvobození xx xxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 4 xx má xx xx, xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx členského xxxxx, xxxxxxx-xx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Evropské xxxx, xxxxxx xx xxxxxxx prováděcí xxxxxxxx xx směrnici x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx7e).

§65

Osvobození při pořízení xxxxx x jiného xxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxx zboží x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx je xxxxxxxxxx xx daně x xxxxxxx na xxxxxxx xxxx, xxxxx

x) dodání xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx by xxxx v xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx od xxxx,

x) dovoz xxxxxxxx xxxxx xx xxx x každém xxxxxxx xxxxxxxxx xx daně xxxxx §71 odst. 1 xx 7, xxxx

x) xxxxxxxxxxx xx xxx v xxxxxx xxxxxxx xxxxx na xxxxxxx daně xx xxxxxx xxxxx §82a x 82b, xxxx xxxxx §83, x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx daně v xxxxxxx xxxx.

§66

Xxxxxxxxxx xx daně xxx xxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx Xxxxxxxx unie xx xxxxx třetí xxxx.

(2) Xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx od xxxx, xxxxx xxx x xxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx xxxx

x) xxxxxxxxxxxx xxxx jím xxxxxxxxx xxxxxx, nebo

b) xxxxxxxxx xxxx jím xxxxxxxxx osobou, jestliže xxxxxxxx xxxx v xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxx, ani xxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx vybavení xxxx zásobení xxxxxxxxxxx xxxx nebo letadel, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx dopravu xxx xxxxxxxx použití.

(3) Xxx xxxxxx xxxxx, který xx osvobozen xx xxxx, xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx den uskutečnění xxxxxx xxxxxxxx den xxxxxxx xxxxx x xxxxx Xxxxxxxx unie.

(4) Xxxxxx zboží x xxxxx Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, u kterého xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x území Xxxxxxxx xxxx, x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, pasivního xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§67

Xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx

(1) Poskytnutí služby xx xxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxx x tuzemsku sídlo xxx xxxxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx, je xxxxxxxxxx xx daně x xxxxxxx xx odpočet xxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 jsou xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx prací x xxxxxxxx x následně xx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xx třetí xxxx xxxxxx, která xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx, xxx xxxxxx xxxx tyto xxxxxx poskytnuty, xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx.

§68

Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xx xxxx x xxxxxxx na xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxx

x) xxxxxxxxxxx x plavbě xx xxxxxx xxxx x přepravujících osoby xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx rybářské xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, s xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx zásob xxxxx používaným x xxxxxxxxxx rybolovu,

c) válečných, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx do xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx.

(2) Od xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx

x) xxxxxx, xxxxxx, xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxx nájmu xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxx x odstavci 1 xxxx. x) x x),

x) xxxxxx, xxxxx, xxxxxx nebo xxxxxx zařízení včetně xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx na těchto xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

(3) Xx daně x nárokem xx xxxxxxx xxxx je xxxxxxxxxx

x) xxxxxx, úprava, xxxxxx, údržba xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxx letadel x xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zejména mezinárodní xxxxxxxx dopravu za xxxxxx,

x) xxxxxx, nájem, xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, které xx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

(4) Xx xxxx x xxxxxxx na odpočet xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx zboží pro xxxxxxxx xxxxxxx uvedených x xxxxxxxx 3.

(5) Xx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx je xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, s xxxxxxxx služeb xxxxxxxxx x xxxxxxxx 2, xxxxx xxxxxxxxxxxxx souvisí x xxxxxxxxx loděmi xxxxxxxxx x xxxxxxxx 2 nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx s přepravovaným xxxxxxxx.

(6) Od daně x xxxxxxx xx xxxxxxx daně xx xxxxxxxxxx poskytnutí xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 3, která xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x letadly xxxxxxxxx x odstavci 3 xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Za xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, se xxxxxxxxxx xxxxxxx ubytování xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx v letecké xxxxxxx, xxxxx salónku x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx uvedené x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx75):

x) xxxxxx Xxxxxxxx xxxx,

x) Evropské xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) Xxxxxxxx xxxxxxxxx banka,

d) Xxxxxxxx investiční xxxxx,

x) xxxxxxx založený Evropskou xxxx.

(8) Od xxxx x nárokem xx xxxxxxx daně xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx služby xxxxxxxxxxxx misi56), xxxxxxxxxxxx xxxxx57), xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx organizaci, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx organizace x xxxxxx členům x xxxxxxxxx, x xx x xxxxxx x xx podmínek upravených x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx tyto xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx, x dohodách x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx zastoupení xxxx x jiných xxxxxxxx xxxxxxxxxx, pokud xxxx xxxx mise, xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx členském xxxxx. Xx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx unie xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx, x to x xxxxxx x za xxxxxxxx upravených x xxxxxxxxx, x xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx zastoupení těchto xxxxxxxx, xxxxx tím xxxx narušena xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx xx xxxx se xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx dodání xxxx poskytnutí xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx orgánem xxxxxxxxx xxxxx, na xxxxx xxxxx je xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

(9) Diplomatická xxxx, xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxx, mezinárodní xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx Evropské xxxx se xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx nebo úředníci, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx podle §80, xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx osoby registrované x xxxx v xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx zboží xxxx xxxxxxxxx službu, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx od xxxx, požádat xxxxxxx xxxx x potvrzení xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxx, x xx x xxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx v mezinárodních xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx tyto xxxx, úřady xxxx xxxxxxxxxx, v dohodách x xxxxxxxx jejich xxxxx xxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx v xxxxxxxxx a x xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx, pokud xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Diplomatická xxxx, xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxx, mezinárodní xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xx osoby xxxxxxxxxxxx x dani x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx zboží xxxx xxxxxx, xxxxx xxxx osvobozeny od xxxx, pouze x xxxxxxx stanoveném xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx nelze uplatnit, x xxxxxxx xxxxxxxxxx x §80. Xxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxxx xx započítává x xxxx daně vrácené xxxxx §80. Xxxxxxx xx postupuje x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx osobě xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx.

(10) Xx daně x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx silami nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx x ozbrojené xxxx

1. xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx se podílejí xx xxxxxxxx úsilí xxxxxxxxxxxx xx provádění xxxxxxxx Xxxxxxxx unie x rámci xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx

2. státu, xxxxx je xxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxx zúčastněného x Partnerství xxx xxx, xxxxx se xxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxx úsilí; xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx poskytnutí xxxxxx xxxxxx pro použití xxxxxxxxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx xxxx jejich xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx jejich xxxxxxx,

x) do xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxx x xxxxxxxxx xxxx

1. xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx vynakládaném xx xxxxxxxxx činnosti Xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx bezpečnostní a xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx

2. xxxxx, který xx xxxxxx Organizace Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, nebo xxxxx xxxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxx xxx xxx, které xx xxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxx úsilí.

(11) Xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx 10 x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx, xxxxx vyslal xxxx xxxxxxx xxxx, se xxxxxxxxx osvědčením x xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx použitelného xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx ke xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx7e). Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx osvobození xx xxxx

x) Ministerstvo xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 10 xxxx. x), xxxx

x) xxxxxxxxx xxxxx členského xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 10 písm. x).

(12) Xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx 10 xx v případě xxxxxxxxxxx xxx, xxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx potvrzeným xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx síly xxxxxx.

(13) Xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxx xxx xxx xxxx xxxxx na xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx 10 xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx mezinárodní xxxxxxxx.

(14) Xx daně x nárokem xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx bankám xxxxxx xxxxx.

(15) Od xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx daně xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, které xx x rámci xxx xxxxxxxxxxx, dobročinné xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx Evropské unie xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx.

(16) Xx xxxx s xxxxxxx na xxxxxxx xxxx je xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx osobou, xxxxx xxxxx jménem x xx xxxx xxxx osoby, xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx od xxxx xxxxx §66 xx 69, s xxxxxxxx odstavce 17, xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx zemi.

(17) Xx daně x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx jedná x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx x Madeira, x těchto ostrovů xxxx mezi xxxxxx xxxxxxx.

(18) Xx daně x xxxxxxx xx xxxxxxx daně je xxxxxxxxxx xxxxxx zboží xxxx poskytnutí xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx byly xxxxxxxx xxxxx práva Evropské xxxx, nebo Evropské xxxxxx, pokud xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx přijato x xxxxx plnění xxxxx, xxxxx jim xxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xx účelem xxxxxx xx vznik x xxxxxxxxx onemocnění XXXXX-19 xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx XXXX XxX-2, s výjimkou xxxxxxx, kdy je xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx agenturou, xxxxx xxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxx xxxxxxx xxxxxx zboží xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx.

(19) Xxxxx xx xxxxxxxxxx od xxxx podle xxxxxxxx 18 se xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x osvobození xx xxxx podle xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, kterým xx stanoví xxxxxxxxx xxxxxxxx xx směrnici x xxxxxxxxx systému xxxx x xxxxxxx xxxxxxx7e). Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xx daně xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x xxxx xx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx nebo xxxxxxxx, xxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx; xx xxxxxxx, xxxxx se xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx poskytnutí xxxxxx s místem xxxxxx x tuzemsku Xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

(20) Xxxxxx-xx plátce, xx u xxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxxx osvobození xx xxxx podle xxxxxxxx 18, xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, vzniká xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx; xxx xxxxxxxxx opravného xxxxxxxx xxxxxxx xx §45 xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx ke dni, xxx přestaly platit xxxxxxxx xxx uplatnění xxxxxx osvobození.

(21) X xxxx stanovené xx xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxx nejsou xxxxxxx xxxxxxxx xxx uplatnění xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx 18, xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx do dne xxxxxxxxxx daně za xxxxxxxxx xxxxxx, v xxxx plátce xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

§69

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx dovoz xxxxx a vývoz xxxxx

(1) Xxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxx poskytnutí xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx.

(2) Xxx xxxxxx xxxxx xx osvobozeno od xxxx poskytnutí xxxxxx

x) xxxxxxxxxx se k xxxxxx xxxxx, je-li xxxxxxx této služby xxxxxxxx do xxxxxxx xxxx při xxxxxx xxxxx, nebo

b) přímo xxxxxx na xxxxx xxxxx, pokud xx xxxx zboží při xxxxxx xx území Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx propuštěno xx celního xxxxxx xxxxx §12 xxxx. 2 xxxx. x).

(3) Xxxxxxxxxx xx daně xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx, který xxxxxxxxxxx přepravu při xxxxxx zboží xxxx xxxxxx zboží, xxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx o xxxxxxxx xxxx, xxxx

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§70

Xxxxxxxxxx přepravy xxxx

Xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx a třetími xxxxxx, včetně xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx, xx x xxxxxxxx osvobozena xx daně x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx. Xx xxxxxx xxxxx související x xxxxx xxxxxxxxx osob xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx zajištění xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xx xxxx xxxx xxxxx, prodej xxxxxxxxxxx xxxxxxx, vystavení xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxx změna x xxxxxx přepravních xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, i xxxx xx prováděna osobami, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x dani x xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx zahraniční xxxxxx. Xxxxxxxx přeprava xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§71

Osvobození xx daně xxx xxxxxx xxxxx

(1) Xx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx by xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x tuzemsku xxxx x každém případě xxxxxxxxxx xx xxxx.

(2) Xx xxxx je xxxxxxxxx xxxxx zboží, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx osvobození xx xxx podle xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie49), xxxxx xx xxxxx x:

x) xxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxx neobchodní xxxxxx, xxx-xx x dovoz xxxx xxxx xxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx daně xx xxxxxxxx xx

1. 500 x xxxx, nebo 200 x xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx,

2. 100 g xxxx, xxxx 40 g xxxxxxxx extraktu x xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx osob,

1. které xx stěhují xx xxxxxxxxx xx tuzemska,

2. xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

3. xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x ostatního xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx zvířata, xxxxxxxxxx xxxx chemické xxxxx,

1. xxxxxxxxxxx zvířata x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx určené x xxxxxxx,

2. xxxxxx látky xxxxxxxx původu x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx skupiny x xxxxx,

3. xxxxxxxxxx látky xxx kontrolu xxxxxxx xxxxxxxxx,

4. xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx při xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

1. xxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

2. xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx účely xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx,

3. xxxxx dovážené xx prospěch xxxxx xxxxxxxxx,

x) dovoz v xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

1. xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx,

2. xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

3. xxxxx určené x užívání xxxxxx xxxxx,

x) zboží dovážené x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

1. xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

2. xxxxxxxxx x reklamní xxxxxxxx,

3. xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxx xxxx podobné xxxxxxxx,

x) zboží dovážené xx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxx, a xx

1. xxxxxxx určené subjektům xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx autorských xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx vlastnictví,

2. xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

3. různé xxxxxxxxx x zboží,

4. xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx zboží xxx xxxxxxxx,

5. xxxxxxx, xxxx x xxxxxx xxx xxxxxxx během xxxxxx xxxxxxxx,

6. xxxxxxx xxxxx a maziva xxxxxxxxxxx xx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vozidlech x speciálních xxxxxxxxxxxx,

7. xxxxx xxxxxx na xxxxxxxx, údržbu nebo xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

8. xxxxx, xxxx x xxxxxxxx xxxxxx.

(3) Od xxxx xx dále xxxxxxxxx xxxxx

x) čistokrevných xxxx starých xxxxxxx xxxx měsíců, xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxx xx xxxxxx xxxxx ze zvířete, xxxxx xxxx xx xxxxx Evropské unie xxxxxxx x poté xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx,

x) sbírkových x xxxxxxxxxx předmětů vzdělávací, xxxxxxx xxxx kulturní xxxxxx, které xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx osobou xxxxxxxx x xxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxx území vývozu, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxx nebo xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx šířených xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx do Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx příležitosti xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx, x xxx tiskovina xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x členských xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxx xx xxxxx xxxxxx a nevyužily xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx,

x) vratných xxxxx xxx xxxxxx xx xx xxxxxx,

x) úlovku xx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx zpracován nebo xxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx xx účelem xxxxxxx, ale xxxxx xxxxx dodán, xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x plavidla xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx elektřiny, xxxxx xxxx chladu xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx.

(4) Od xxxx xx dále xxxxxxxxx xxxxx xxxxx

x) xxxxxx požívajícím diplomatických xxxxx x xxxxxx, x xx v xxxxxxx vyplývajícím x xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx českého xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx tomuto zboží xxxxxxxx xxxxxxxxxx od xxx,

x) uskutečněný xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, a xx v xxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x x xxxxxxxx x jeho xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx není xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx organizacemi xxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx b), které xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx státu, xxxx xxxxxxxxxxx členy xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx mezinárodními xxxxxxxxx zakládajícími tyto xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx; xxxx ustanovení xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, nebo

d) ozbrojenými xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx použití xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx jde x ozbrojené síly

1. xxxxxx členského xxxxx, xxxxx xx podílejí xx xxxxxxxx úsilí xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x obranné xxxxxxxx, nebo

2. xxxxx, xxxxx xx členem Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxx smlouvy, xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxx pro xxx, xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx; osvobozen xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx síly xxxxx xxxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxx xxx xxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxx zboží xxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(6) U vráceného xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxx pouze xxxxx, xxxxx předmětné xxxxx vyvezla, pokud xxxx tomuto xxxxx xxxxxxxx osvobození xx xxx.

(7) Od xxxx xx osvobozen xxxxx xxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(8) Od xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx je

a) xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx režimu zvláštního xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a

b) x xxxxxx prohlášení xx xxxx propuštění xxxxxx xxxxx do xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx daňové evidenční xxxxx pro xxxxx xxxxxxxxx režimu zvláštního xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(9) Xx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx uskutečněný xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxx podle xxxxx Evropské unie, xxxx Xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx je xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx plnění úkolů, xxxxx xxx xxxx xxxxxxx právem Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xx vznik x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXXX-19 způsobeného xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx jako XXXX XxX-2, x xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx agenturou, xxxxx xxxxxxxxx nebo Evropskou xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx dodání zboží xx xxxxxx. Xxxxxx-xx xxxxxx, xx u xxxxxx xxxxx, xx xxxxx se uplatnilo xxxx osvobození xx xxxx, již xxxxxx xxxxxxx podmínky xxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxx, xxx přestaly platit xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxx zboží x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx člena xxxxxxx letadla x xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx

§71x

(1) Xx xxxx xx x xxxxxxxx osvobozen příležitostný xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx cestujícím, x xxxxxxx členy xxxx rodiny xxxx xxxx xxx x x xxxxxx ani xxxxxxxx xxxxx nelze xxxxxxxx, xx je xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx (dále jen "xxxxx zboží xxxxxxxxxx"), x xxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxxx uvedené x §71b71d a v §71f.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx se pro xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx zavazadla, která xxxxxxxxx xxxxxxxxx při xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, a xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx později, xxxxx xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxx jako xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v okamžiku xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

(3) Xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, u kterého xxxxxxxxx prokáže, že xxxx xxxxxxxx xx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, x x xxxxxxx xxxxxx v xxxxxx xxxxxxxx xxxxx vrácena xxx nebo xxxxxxxxx xxx.

§71x

(1) Xxxxx zboží xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx je x xxxxxxxx osvobozen xx xxxx xx xxxx xxxxxxx zboží odpovídající xxxxxx 430 EUR xx osobu.

(2) Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx49c) xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xx xxxx xxxxxxx zboží xxxxxxxxxxxx xxxxxx 300 XXX xx xxxxx.

(3) Xxx dovozu xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxx v odstavcích 1 x 2 xxxxxxx xx částku 200 XXX xx xxxxx.

(4) Do xxxxxxx xxxx xxxxxxx zboží xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx dovezeného xxxxx.

(5) Xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx zboží xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx odstavců 1 xx 3 xx xxxxxxxxxxxx hodnota

a) xxxxx xxxxxxxxx v §71c, 71d x 71f,

x) xxxxx, které xx xxxxxxx dovezeno cestujícím xx xxxxxxxx,

x) zboží xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx dočasném xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(6) Xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx na xxxxxx xxxx se xxxxxxx kurz xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx roku xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx zboží xxxxxxxxxx x Úředním xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx na xxxxxx xxxx se xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx.

§71x vložen xxxxxxx předpisem č. 87/2009 Xx. x xxxxxxxxx od 1.4.2009

§71x

(1) Dovoz xxxxx xxxxxxxxxx x případě, xx xx xxxxx x xxxxx tabákových xxxxxxx podle zákona xxxxxxxxxxxx spotřební xxxx, xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx

x) 200 xxxxxxx,

x) 100 xxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx nejvýše 3 xxxxx,

x) 50 xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxx 3 xxxxx,

x) 250 x tabáku xx kouření, nebo

e) xxxxxxxx zahřívaných xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx obsahují 100 g tabáku.

(2) Xxx xxxxx osvobození xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1&xxxx;100 % xxxxxxxxx množství, xxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxx. Xxxxxxxxxx xx xxxx lze xxxxxxxx xx jakoukoli xxxxxxxxx xxxxxxxx těchto xxxxxxx, xxxxx součet xxxxxx procentních xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx 100 %.

(3) Xxxxxxxxxx od xxxx xxxxx odstavců 1 x 2 se xxxxxxxxxx xx zboží xxxxxxxx cestujícím mladším xxxxxxxxx xxx.

§71x

(1) Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx, xx se jedná x xxxxx alkoholu x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x piva, xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx

x) 1 xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx 22 % objemových, xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx alkoholu x xxxxxxx xxxx xxxxxxx 80 % xxxxxxxxxx, xxxx

x) 2 xxxxx xxxxxxxxxxxxx nápoje, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx nepřesahuje 22 % objemových.

(2) Pro xxxxx osvobození od xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx jednotlivých xxxxx xxxxxxx uvedené x xxxxxxxx 1 100 % xxxxxxxxx množství, které xxx osvobodit xx xxxx. Osvobození xx xxxx lze xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx těchto xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx využitých xxx xxxxx nepřesáhne 100 %.

(3) Xxx xxxxxx tichého xxxx x xxxx xx x xxxxxxxx osvobozen xx daně dovoz xxxxx cestujícím v xxxxxxxx nejvýše 4 xxxxx xxxxxxx vína xx xxxxx a 16 xxxxx piva xx osobu.

(4) Xxxxxxxxxx xx xxxx podle xxxxxxxx 1 xx 3 se nevztahuje xx zboží dovezené xxxxxxxxxx xxxxxxx sedmnácti xxx.

§71x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 87/2009 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.4.2009

§71x

(1) Dovoz zboží xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx zeměmi x xxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x rámci xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, je x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx odpovídající xxxxxx 300 EUR xx xxxxx.

(2) Ustanovení §71a71d xx xxx xxxxx xxxxx členem xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxx xxxxxxx.

§71x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 87/2009 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.4.2009

§71x

Xx xxxx xx x tuzemsku xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx hmot x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx prostředku x dovoz xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx 10 xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x jednom xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx.

§71g

Osvobození od xxxx xxx xxxxxx xxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx přepravy xxxxxx xxxxx xx x xxxxx členském xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx do xxxxxx xxxxxxxxx státu xx xxxxxxxxxx xx daně

(1) Xx xxxx je xxxxxxxxx dovoz xxxxx, xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx přepraveno xx xxxxx xxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxxx xxxxx do xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx od xxxx podle §64.

(2) Xxxxx xx však xxxxx o xxxxxx xxxxx do xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx podle §64 xxxx. 1 xxxx x dodání xxxxx za úplatu, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx §64 xxxx. 4, xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx, xxxxx plátce x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx režimu xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx

x) xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx číslo,

b) xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx v jiném xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx přepraveno, popřípadě xxx daňové xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx z xxxxxxx hodnoty x xxxxx členském xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx prohlášení xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx volného oběhu, x

x) podklady xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx státu.

(3) Plátce xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx 1 do xxxxxxxx přiznání za xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx celního xxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Pokud xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx daň podle §23.

§71x

Xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx zboží xxxxxxxxxx xxxxxx provozovateli xxxxxxxxxxxxxx rozhraní, xxxxx xxx x xxxxxx xxxxx xxxxx §13a xxxx. 2 xxxx. x).

§71x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 355/2021 Xx. s účinností xx 1.10.2021

Xxx 10

Odpočet xxxx

§72

(1) Xxxxxx je xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx plnění, xxxxx x xxxxx xxxxx ekonomických činností xxxxxxx xxx účely xxxxxxxxxxxxx

x) zdanitelných xxxxxx xxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxx plnění x xxxxxxxx,

x) plnění osvobozených xx daně s xxxxxxx na xxxxxxx xxxx x místem xxxxxx v xxxxxxxx,

x) xxxxxx x místem xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xx měl xxxxx xx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxx by xx xxxxxxxxxxx s xxxxxx plnění x xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx x §54 xxxx. 1 písm. x) xx x), x) xx u) x x) x x §55 x místem xxxxxx ve třetí xxxx, xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, nebo

e) xxxxxx xxxxxxxxx v §13 odst. 7 xxxx. a), b), x) x e) x x §14 xxxx. 5.

(2) Daní xx xxxxxx u xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx plnění xx rozumí daň xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx

x) xx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx xxxx xx být xxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx mu xxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxx,

x) xx xxxxx, xxxxx bylo plátcem xxxxxxxx z jiného xxxxxxxxx státu anebo xxxxxxxx xx xxxxx xxxx, xxxx

x) x xxxxxxx plnění xxxxx §13 xxxx. 4 xxxx. b).

(3) Xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx přiznat.

(4) Plátce xxxx nárok xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx zdanitelného plnění xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx podle xxxxxxxxxx právního předpisu53) xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxx podle §13 xxxx. 7 xxxx. x).

(5) Xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxx v plné xxxx x přijatého xxxxxxxxxxxx plnění, xxxxx xxxxxxx výhradně xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x odstavci 1.

(6) Xxxxxxx-xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx plnění xxx xxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx nárok na xxxxxxx xxxx, tak xxx jiné účely, xx xxxxxxxx uplatnit xxxxx na odpočet xxxx jen x xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx (xxxx xxx "xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxx"), pokud xxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx xxxx odpočtu xxxx x xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx postupem xxxxx §75 xxxx 76.

§73

Xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx odpočet xxxx

(1) Xxx xxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx tyto xxxxxxxx:

x) xxx odpočtu xxxx, kterou xxxx xxxx xxxxxxxx jiný xxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxx xxxxxxx xxxx, xxxxxx plátce xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x dani xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx jiným xxxxxxx, xxxxx kterou xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx x jiného xxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxx x mít xxxxxx xxxxxx; xxxx-xx xxxxxx daňový xxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx,

x) xxx xxxxxxx daně xxx xxxxxx xxxxx, xx-xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx přiznat podle §23 xxxx. 2 xx 4, daň xxxxxxx a xxx xxxxxx doklad,

d) xxx xxxxxxx daně xxx xxxxxx zboží, xxxx-xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §23 xxxx. 2 xx 4, xxxxxxxxx daň zaplatit x xxx xxxxxx xxxxxx, nebo

e) xxx xxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxx uplatnil v xxxxxxx plnění podle §13 xxxx. 4 xxxx. b), xxx xxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxx; xxxx-xx xxxxxx daňový xxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx způsobem.

(2) Plátce xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx na odpočet xxxx xxxxxxxx za xxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1.

(3) Xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx po xxxxxxxx xxxxx, která xxxx 3 roky. Xxxxx xxx uplatnění nároku xx xxxxxxx xxxx xxxxx běžet xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx nárok xx odpočet xxxx xxxxxx. Xx uplynutí xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx x přijatého xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx

x) mu xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx přiznat, xxxx

x) xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxx §13 xxxx. 4 písm. x).

(4) Xxxxxx, xxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx daně x částečné xxxx, xx oprávněn xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx období xxxxxxxxxxxx xxxx, x xxxxx xxxxxxxx ze xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx podle xxxxxxxx 3 xxx xxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx neuplatní, xxxxx xxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxx x vypořádací xxxxxxxxxx podle §76 xxxx. 7 xxxx 9 vypočtený z xxxxx xx xxxxxxxxxx xxx, x jehož xxxxxxxx ze xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx uplatněn xxxxxxxx, xx roven xxxx xxxxx xxx 95 %, s výjimkou xxxxxxx, kdy xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx-xx xxxxxx xxx prokázání xxxxxx na xxxxxxx xxxx všechny předepsané xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxx nárok xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxx-xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx výši xxxx, xxxxx má xxx xxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx uplatnit xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, která xx xxx xxxxxxxxx xxxxx tohoto zákona. Xx-xx částka xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxx podle xxxxxx zákona, xx xxxxxx xxxxxxxx uplatnit xxxxx xx odpočet xxxx jen xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx.

§74

Oprava xxxxxxx xxxx

(1) Xxxxx xx plátce, xxx xxxxx se xxxxxxxxxxx, xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx plnění, xx xxxxx pro xxxxxx xxxxxxx daně xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx x xxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx provedení xxxxxx základu xxxx, xx základě xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xx povinen uplatněný xxxxxxx xxxx xxxxxx. Xx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx provedl xxxxxx xxxxxxx xxxx podle xxxxxxxx 2 xxxx 3. Xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx daňovým xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx s opravou, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx-xx xxxxxx xxxxxxx xxxx z xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx zdanitelného xxxxxx x xx xxxxx 3 xxx od xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx kterém mohl xxxxx xx xxxxxxx xxxx x poskytnuté xxxxxx uplatnit xxxxxxxx, xx xxxxxxxx nebo xxxxxxx měl a xxxx, xx dané xxxxxxxxxx plnění xx xxxxxxxxxxx a úplata xxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx na xxxxxx xxxxxx xxxxxx, je xxxxxxx xxxxxxx opravu xxxxxxx xxxx.

(3) Uplatnil-li xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx poukazu x xx xxxxx 3 xxx od xxxxx xxxxxxxxxxx období, xx xxxxxx mohl xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxx zdanitelného xxxxxx uplatnit nejdříve, xx xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxx x xxxx, xx xxxxx xxxxxx nepoužije xxxx xxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, ani xxx nepřevede, xx xxxxxxx xxxxxxx opravu xxxxxxx xxxx.

(4) Opravu xxxxxxx daně podle xxxxxxxx 1 xx 3 xxxxxx provede xx zdaňovací xxxxxx, xx xxxxxx xx x skutečnostech xxxxxxxxxx xxx tuto opravu xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx a xxxx.

(5) X případě přijetí xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xx xxxxxx xxxx podle §37a xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx odpočet xxxx povinen xxxxxx xx zdaňovací xxxxxx, xx xxxxxx se x skutečnostech rozhodných xxx xxxx opravu xxxxxxxx xxxx dozvědět xxx x mohl.

(6) Xxxxxxx-xx plátce, xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx daně nastaly xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx, na základě xxxxxxx xxxxx ke xxxxxxx uplatněného xxxxxxx xxxx, je xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx. Tuto opravu xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxx opravu xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx 3 xxx xx konce xxxxxxxxxxx období, xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx.

(7) Xxx-xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx §45 xxxx. 5, xx xxxxxxxx xxxxxxx opravu xxxxxxx xxxx, pokud u xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx odpočet daně.

§74x

Xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx nedobytné xxxxxxxxxx

(1) Xxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx, dozvěděl xxxx xxxxxxxx měl x xxxx, že xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx základu xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx určené kvalifikovaným xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx, xx xxxxxxx kterých xxxxx xx snížení xxxxxxxxxxx odpočtu xxxx, xx xxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx daně, je xxxxxxx uplatněný odpočet xxxx snížit.

(2) Xxxxxx xxxxxxx xxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx jiným xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx daně xxxxx odstavce 1, xx dlužník, xxxxx xx plátcem, xxxxxxxx xxxxxxx opravu xxxxxxx xxxx, xxxxx nastaly xxxxxxxxxxx rozhodné xxx xxxxxxxxx xxxxxx základu xxxx x případě xxxxxxxxx pohledávky, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx nebo xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xx xxxxxxxx zvýšení xxxxxxxxxx xxxxxxx daně, x xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(4) Opravu xxxxxxx xxxx podle xxxxxxxx 3 xxx xxxxxxx x případě xxxxxxxxx opravy xxxxxxx xxxx, která je xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pouze xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx z xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxx xxxxxxx xxxx podle xxxxxxxx 3 lze xxxxxxx do 3 xxx od xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx se xxxxxx xxxxxxx daně, xxxxx xxxx xxxxxx základu xxxx, dodatečná xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx základu xxxx považují jako xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx plnění xx uskutečněná.

(6) Xxxxxx xxxxxxx xxxx podle xxxxxxxx 3 dlužník xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

§75

Xxxxxx výpočtu xxxxxxx xxxx v poměrné xxxx

(1) Použije-li xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx plnění xxx pro účely xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxx jiné xxxxx, xx nárok xx xxxxxxx xxxx xxxxx x poměrné xxxx xxxxxxxxxxxx rozsahu xxxxxxx pro xxxxx xxxxx uskutečněných xxxxxx. Xxx není xxxxxxx xxxxxxxxxx §76.

(2) X xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxx uskutečněná xxxxxx, které plátce xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx svou xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx svých xxxxxxxxxxx, si xxxxxx xxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx na xxxxxxx daně v xxxx xxxx. Xxxx xxxxxxxxx zdanitelného xxxxxx, xxxxxx použije xxx xxxx osobní xxxxxxxx xxxx xxx osobní xxxxxxxx svých zaměstnanců, xx poté xxxxxxxx xx xxxxxx zboží xxxxx §13 odst. 4 xxxx. a) xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §14 xxxx. 3 xxxx. x).

(3) Xxxxxxxxx výše xxxxxxx daně v xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx x přijatého xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x kterého xx xxxxxx nárok xx xxxxxxx xxxx x poměrné výši, x podílu použití xxxxxx xxxxxx pro xxxxx svých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx koeficient"). Xxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx podíl xxxxxxxxxxxx na xxxx xxxxxxxx nahoru.

(4) Nelze-li x xxxxxxxx uplatnění xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx odhadem. Xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xx kterém xx xxxxxxxxxxx zdanitelného xxxxxx xxxxxx byl xxxxxxxx xxxxxxxx nárok xx odpočet xxxx, xxxxx nárok xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, plátce xx hodnoty xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zohlední xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxxxxxx plnění x xxxxx xxxx. Xxxxxxxxx-xx se xxxxxxx xxxxxxxxxx vypočtený podle xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx koeficientu stanoveného xxxxxxx x xxxx xxx 10 xxxxxxxxxxx xxxx, xxxx uplatněného xxxxxxx daně se xxxxxx.

(5) X xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx před xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx xx xxxxx xx odpočet xxxx x xxxxxxx xxxx, x xxxxx xxxx, xxx xx xxxxxx xx po xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx částky xxxxxx xxxxx odstavce 4 xxxxxx xxxxxx xx xxxx nároku xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x rozdílu xxxx hodnotami poměrných xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x více než 10 procentních bodů. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx daně x každého xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx stalo xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx majetku.

(6) Xx-xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx podle odstavce 4 nebo 5 xxxxxx, je xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx opravit, xx-xx xxxxxxx, je xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx odpočtu xxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xx uskutečnění zdanitelného xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxx, jehož xx xxxxxx xxxx.

§76

Xxxxxx výpočtu xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx výši

(1) Xxxxxxx-xx xxxxxx přijaté xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxx s nárokem xx odpočet daně xxxxxxx v §72 xxxx. 1, xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx s místem xxxxxx x xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx, x výjimkou xxxxxx xxxxxxxxx x §72 xxxx. 1 xxxx. x), má xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx x krácené xxxx odpovídající xxxxxxx xxxxxxx xxx plnění x xxxxxxx na xxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxx odpočtu daně x xxxxxxx výši xx vypočte xxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, u xxxxxxx xx plátce xxxxx xx odpočet xxxx x xxxxxxx xxxx, x xxxxxxxxxxx. Xxxxx-xx x xxxxxxx xxxxxx xx odpočet xxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx výši xxxxx §75, použije xx xxx xxxxxxx xxxx odpočtu daně x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx daně xx vstupu xxxxxx xxxxxxx xxxx v xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx podle §75.

(3) Xxxxxxxxxx podle odstavce 2 xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxx

x) xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx uskutečněných xxxxxx x xxxxxxx xx odpočet xxxx xxxxxxxxx v §72 xxxx. 1,

b) xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx součet xxxxxxx v čitateli x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx bez nároku xx xxxxxxx xxxx.

Xx xxxxxx xxxxxx základů xxxx xxxx hodnot xxxxxx xxxxxxx uskutečněných xxxxxx se započítávají xxxx xxxxxxx úplaty, xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx povinnost xxxxxxx xxx nebo xxxxxxx xxxxxx. Vypočtený koeficient xx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx nezapočítávají

a) dodání xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx využíval xxx xxxx ekonomickou xxxxxxx; xx xxxxxxx, xx-xx toto xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx ekonomické xxxxxxxx xxxxxx,

x) poskytnutí finančních xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx, x xx pouze xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxx §13 xxxx. 4 xxxx. x).

(5) Xx-xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 3 xxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxx čitateli xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxxx 0 %. Xx-xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxx nebo xxxxxxx číslo x xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx nula xxxx xxxxxx xxxxx, je xxxxxxxxxx 100 %. Xx-xx koeficient xxxxxxxxx xxxxx odstavce 3 xxxxx xxxx xxxxx xxx 95 %, xxxxxxxx xx xx xxxxx 100 %.

(6) Xxx xxxxxxx xxxxxx xx odpočet xxxx x xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx koeficient xxxxxxxxx x xxxxx xx zdaňovací období xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx. Pokud plnění xxx xxxxxxx koeficientu xx xxxxxxxxxxxxx kalendářní xxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx koeficientu xxxxxx kvalifikovaným xxxxxxx. Xxxxx-xx xx xxxxx xxxxxxx koeficientu xx xxxxxxxxxxxxx kalendářní xxx xx xxxxxxx vyměření xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx předcházejícího xxxxxxxxxxxx roku, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx tohoto xxxxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxx xx odpočet xxxx x xxxxxxx xxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx období xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxx platební xxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx daň xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx moci.

(7) Xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx vypořádání odpočtu xxxx x krácené xxxx xx všechna xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx (xxxx jen "xxxxxxxxxxxx xxxxxx"). Xxxxxxxxxx xx vypočte xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx na odpočet xxxx v xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x součtem xxxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx daně x xxxxxxx výši v xxxxxxxxxxxx zdaňovacích obdobích xxxxxxxxxxxx do vypořádání. Xxx xxxxxxx celkového xxxxxx xx odpočet xxxx v xxxxxxx xxxx za xxxxxxxxxxxx xxxxxx plátce xxxxxxx xxxxxxxxxx vypočtený x xxxxx o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx"). Xxxxxxxxxx odpočtu xxxx xxxxxx xxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(8) Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx výši xxx zrušení registrace xx použije xxxxxxx xxxxxxxx 7 x xxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xx 1. ledna xxxxxxxxxxxx xxxx, xx kterém xxxxx xx zrušení xxxxxxxxxx, xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(9) Xxxxx-xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx k xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx již xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxx vypořádávané xxxxxx x promítnutím xxxxx xxxxx.

(10) X případě, xx plátce uplatnil xxxxxxx daně x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx majetku, x xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxx x krácené xxxx, x xxxxx xxxx, než xx xxxxxx xx po xxxxxxxx tohoto majetku xxxxx na xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxx podle xxxxxxxx 7 xx xxx, xx kterém xx xxxxxxxxxxx plnění xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, rovněž rozdíl xx xxxx xxxxxx xx odpočet daně xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx jednotlivého xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§77

Xxxxxxxxx odpočtu daně

(1) Xxxxxxx xxxxxxx daně xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, s výjimkou xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx ve xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx odpočet xxxx xxxxx §73 xxxx. 3 xxxxxx xxxxx majetek xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx činností pro xxxx účely, xxx xxxxx zohlednil při xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx.

(2) Použitím xxx xxxx xxxxx se xxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx daně v

a) xxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx účely, xxx xxxxx xx xxxxx xx odpočet xxxx x xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xx odpočet daně xxxx,

x) krácené xxxx x následně tento xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx, pro xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx, nebo xxx xxxxx, xxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxx xxxx, xxxx

x) plné nebo xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx x tohoto xxxxxxx došlo xx xxxxxxx, xxxxxx či xxxxxxxx, které xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, x xx xxxx, xxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx měl x xxxx.

(3) Xxxxxxx odpočet xxxx uplatněný x xxxxxx a xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx dlouhodobým xxxxxxxx, podléhá xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx §73 xxxx. 3, jsou-li xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1.

(4) Xxxxxx vyrovnání xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxx rozdíl xxxx xxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxx k xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx daně. Xx-xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx daně xxxxxx, je plátce xxxxxxxx xxxxxxxxx provést, xx-xx xxxxxxx, je xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx odpočtu xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx období, xx xxxxxx byl xxxxxxxx xxxxxxx použit x xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx toto xxxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxx xxxx

§78

(1) Xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx u xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx podléhá xxxxxx, pokud x xxxxxxxx x kalendářních xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx, xx xxxxxx xxx xxxxxxx odpočet xxxxxxxx, dojde xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx tohoto xxxxxxx xxx účely, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx. Obdobně xx xxxxxxxxx x xxxxxxx, kdy plátce xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxx daný xxxxxxx xxx původně xxxxxx x xxxxxxx x xxxxx ekonomické xxxxxxxx xxxxxx xxx účely, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx daně.

(2) Xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx majetku xx posuzují xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx x rámci xxxxx pro xxxxxx xxxxxxx daně, x xx xx srovnání xx xxxxxxxxxxxx, které xxxxxx zohlednil xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx nebo při xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxx xxxxx.

(3) Xxxxx pro úpravu xxxxxxx xxxx xxxx 5 xxx x xxxxxx xxxxx kalendářním xxxxx, v němž xxx dlouhodobý xxxxxxx xxxxxxx. V xxxxxxx xxxxxx, jednotek x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §4 odst. 4 xxxx. x) xxxx 4 x x případě pozemků xx lhůta pro xxxxxx odpočtu daně xxxxxxxxxx na 10 xxx.

(4) Změnou xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx účely, xxxxx xxxxxxxxx nárok xx xxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxx

x) uplatnil xxxxxxx xxxxxxx daně x xxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx, xxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxx x částečné xxxx nebo xxxxx xx odpočet xxxx xxxx,

x) xxxxxxxx původní xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx výši x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx účely, xxx které xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx, nebo pro xxxxx, xxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxx xxxx,

x) xxxxx xxxxx na odpočet xxxx a xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx použije xxx xxxxx, xxx xxxxx má xxxxx xx odpočet daně x xxxx xxxx xxxx x xxxxxxxx xxxx, nebo

d) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x částečné xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx poměrnými koeficienty xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(5) Xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §4 xxxx. 4 xxxx. x) xxxx 4 považuje xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(6) Xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx období xxxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx.

§78x

(1) Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx za xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx ve xxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx jedné desetiny x případě xxxxxx, xxxxxxxx x jejich xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle §4 odst. 4 xxxx. x) xxxx 4 x x xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx

x) xxxxxx xxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x

x) xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx, x xxxx xx provádí úprava xxxxxxx xxxx, a xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx

1. xx xxxxxxxxxxxx xxxx, x xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx uplatněn, xxxx

2. xx xxxxxxxxxxxx xxxx, x xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx plátce xxxxx xx xxxxxxx daně xxxxx.

(2) Ukazatelem xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xx

x) 0 %, xxxx-xx xxxxxx nárok xx xxxxxxx xxxx,

x) 100 %, xx-xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx v xxxx xxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx-xx xxxxxx nárok xx xxxxxxx xxxx pouze x xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx součin obou xxxxxxxxxxx, dojde-li x xxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxx v xxxxxxx xxxx xxxxx §75 a nároku xx odpočet xxxx x xxxxxxx výši xxxxx §76.

(3) Xxxxxx xxxxxxx daně se xxxxxxx pouze x xxxxxxx, že xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx odpočet xxxx xx větší xxx 10 procentních bodů. Xx-xx vypočtená částka xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx, je xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xx-xx xxxxxxx, je xxxxxx xxxxxxx úpravu xxxxxxx.

(4) Xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx odpočtu xxxx x dlouhodobého xxxxxxx, který xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x dani xxxxx dnem xxxxxxxxxx, xx postupuje obdobně xxxxx xxxxxxxx 1 x xxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx nároku xx odpočet xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx, x němž xxx xxxxxxx xxxxxxx uplatněn xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx ukazatel xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxxx x registraci.

(5) Xxxxxxx-xx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx §78 odst. 4 xxxx. a) xx c) xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx roku, xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx daně vypočtené xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 4.

§78x

(1) Pro xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx vytvořeného xxxxxxx činností se xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx §78 x 78a x xxx, že xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx počíná xxxxx xxxxxxxxxxx rokem, x xxxx xxx tento xxxxxxx uveden xx xxxxx způsobilého x xxxxxxx.

(2) U dlouhodobého xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx stavu xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx plnění xxxxx §13 odst. 4 xxxx. b), xx částka xxxx xx vstupu xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx §36 xxxx. 6 xxxx. a). X xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx majetku xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx daně xx xxxxxx pro xxxxxxx xxxxxx odpočtu xxxx xxxxxxx jako xxxxxx xxxx xx xxxxxx x jednotlivých xxxxxxxxx zdanitelných plnění, xxxxx xx stala xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§78x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 47/2011 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.4.2011

§78c

(1) Xxxxxxxxxx §78 xx 78b xx xxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxx xxxx x

x) xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x privatizaci xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx podmínky xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx osoby,

b) xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx obchodního xxxxxx,

x) xxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx přeměně xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx, který xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxx xxxxx xxx xxxxxx odpočtu xxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxxxx.

§78x

(1) Xxxxx-xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx ve xxxxx xxx úpravu xxxxxxx xxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxx dodání xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, použijí xx xxxxxxx ustanovení §78 xx 78c x xxx, xx xxxxxx xxxxxxx daně xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxx ji xxxxxxx xx zdaňovací období, xx xxxxxx došlo x xxxxxxxxxxx plnění.

(2) Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxx, xx xxxxxx došlo k xxxxxxxxxxx plnění xxxxx xxxxxxxx 1, se xxxxxxx xxxx součin xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §78a xxxx. 1 xxxx 4 a xxxxx xxxx zbývajících xx konce xxxxx xxx xxxxxx odpočtu xxxx. Xx počtu xxxx se xxxxxxxxxx xxxx xxx, ve xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxx je 0 %, je-li xxxx plnění osvobozené xx daně bez xxxxxx na xxxxxxx xxxx, xxxx 100 %, xx-xx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx odpočtu daně xxxxxxx xxxxxx odpočet xxxx, který xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx roce, xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1.

(4) Xxxxxxxx plátce xx xxxxx pro xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx xxx xxxxxxxx uplatnit xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx výši, jde x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx v případě xxxxx xxxxxx majetku xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx pro osobní xxxxxxxx plátce xxxx xxxx xxxxxxxxxxx.

§78xx

(1) Dojde-li xx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx k xxxxxx nemovité xxxx, xx které xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx oprava, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx 10 xxx a xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx rokem, xx kterém xxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §78x x xxx, xx při stanovení xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xx výši xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx odpočtu xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx právních xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx7x), xxxxx xxxxxxx veškerých xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx se k xxxx xxxxxx bez xxxx je xxxxx xxx 200 000 Xx.

§78xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 80/2019 Xx. x účinností xx 1.4.2019

§78x

(1) Xxxxx-xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx úpravu xxxxxxx daně x xxxx zničení, xxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xx obdobně xxxxxxxxxx §78 xx 78c x xxx, xx xxxxxx odpočtu xxxx xx xxxxxxx jednorázově xx xxxxxxxxx xxxxxx, xx kterém xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxx x xxxx.

(2) Xxxxxx jednorázové xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §78a xxxx. 1 nebo 4 x xxxxx roků xxxxxxxxxxx xx konce xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx. Do xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxx, xx xxxxxx xx xxxxxx odpočtu xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx nároku xx xxxxxxx xxxx xx 0 %.

(3) Xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx odpočet xxxx, xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx nastaly xxxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1.

§78e xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 170/2017 Xx. x xxxxxxxxx od 1.7.2017

Xxxxx xx odpočet xxxx při xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx

§79

(1) Xxxxx povinná k xxxx má xxxxx xx odpočet daně x xxxxxxxxx zdanitelného xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx

x) pořídila v xxxxxx xxxxxxxxxxx 12 xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx přede xxxx, xxx se xxxxx xxxxxxx, a

b) xx xx xxx, xxx xx tato xxxxx xxxxx xxxxxxx, součástí xxxxxx obchodního xxxxxxx.

(2) Xxxxx povinná k xxxx xx xxxxx xx xxxxxxx daně xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx

x) xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx 60 xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx, xxx xx xxxxx xxxxxxx,

x) xxxx xxxxxx se xxxxx xxxxxxxx dlouhodobého xxxxxxx, xxxxx xxx uveden xx stavu xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx 12 xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx, xxx xx xxxxx xxxxxxx, x to před xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx do xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x

x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx je ke xxx, xxx se xxxxx plátcem, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxx povinná x xxxx má xxxxx xx odpočet xxxx xxxxxx u xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, které xxxx ke xxx, xxx se xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, pokud x xxxxxx xxxxxxxxxxx 6 xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx přede xxxx, xxx se xxxxx plátcem, xxxx xxxxxx přijala x xxxxxxx xxx x xxxxxx zboží, xxxxx xx xxxxxxxxx od xxxx.

(4) Osoba xxxxxxx x dani xx xxxxx xx odpočet xxxx xxxxxx u xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx

x) xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx dnem, xxx xx stala xxxxxxx,

x) toto xxxxxx xxxx ke dni, xxx se xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x

x) xxxx xx x xxxxxx xxxxxx nárok xx vrácení xxxx xxxxx §82a nebo 83, který nemohla xxxxxxxx, neboť pro xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx minimální xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx.

(5) Nárok xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 4 xx xxxxxxx xxxxxxxx, v xxxxxxx a xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx v §72 xx 78d. Xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx odpočet xxxx x dlouhodobého xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx §78d xxxx. 2.

(6) Xxxxx xx xxxxxxx daně xxxxx xxxxxxxx 1 až 4 xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx spadá xxx, kdy xx xxxxx xxxxxxx k xxxx stala plátcem.

(7) Xxxxxx xxxx xxxxx xx odpočet xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 1 xx 4, xxxxx xx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx §79d xxxx xxxxx na xxxxxxx daně.

§79x

(1) Při zrušení xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx daně x xxxxxxx, který xx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx obchodním xxxxxxxx a x xxxxxxx xxxxxxxx odpočet xxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx daně x xxxxxxxxxxxxx majetku, u xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, která xx xx dne xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, x jednoúčelového xxxxxxx, xxxxx xxxxx xx dne xxxxxxxxxxxxxxx xxx zrušení xxxxxxxxxx xxxxxx jako xxxxxx xx skutečné xxxxxxx xxxxx xxxx poskytnutí xxxxxx, xxx převeden, x x zásob xx určí ve xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx. Pro výpočet xxxxxx snížení xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxx §78d xxxx. 2.

(3) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx u xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx x odstavci 2 x x xxxxxxx byl xxxxxxxx xxxxxxx xxxx alespoň xx výši 2 100 Xx, pořízeného x xxxxxx xxxxxxxxxxx 11 kalendářních xxxxxx xxxx xxxxxxxx registrace x xxxxxxxxxx xxxxx, x xxxx xxxxx xx zrušení registrace, xx vypočte jako xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx uplatněného odpočtu xxxx a počtu xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx období, xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx obchodním majetkem xxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xx použije xxxxxxx u

a) xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x privatizaci xxxxx xxxxxx upravujícího xxxxxxxx převodu majetku xxxxx xx xxxx xxxxx,

x) majetku nabytého xx základě smlouvy x xxxxxxx xxxxxxx xxxx vkladu xxxxxxx,

x) xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx jmění xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx, který xxxxxx nabyl xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx činností.

(5) Xxxxxx je xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx odpočtu xxxx xxxxx odstavců 1 až 4 xx xxxxxxxx zdaňovací xxxxxx xxxxxxxxxx.

§79x

Xxxxx xxxxxxxxxx pozůstalost xx povinna v xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx odpočet daně x majetku, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a x xxxxxxx tento xxxxxx xxxxxxxx odpočet xxxx, xxxxx dědic xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx činnosti po xxxxxxxx plátci.

§79x

Xxx xxxxxxx registrace xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx odpočet daně x xxxxxxx, xxxxx xx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx a x kterého xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, x xx

x) xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx,

x) x xxxxxxx, kdy xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx, ukončí podnikatelskou xxxxxxx tak, že xxxx xxxx obchodní xxxxxxx xxxxx do xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

1. xxxxx xxxx xxxxxxx,

2. která xxxx xxxxxxxx jedinou xxxxxxxx xxxxxx x

3. x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx podnikatel,

d) xxx sloučení, xxxxxxxx xxxx rozdělení xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxx,

x) při xxxxxxx xxxxx, která nebyla xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx je plátcem, xxxx

x) xxx zrušení xxxxxxxxxx skupiny x xxxxxx xxxxxxxx člena xxxxxxx.

§79x

(1) Pokud xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx x jiném xxxxxxxx xxxxx xxxx zahraniční xxxxx (xxxx xxx "xxxxx, xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx") xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §106 xxxx. 4 xxxx §106b xxxx. 2 xxxx. x) xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, vzniká xx xxxxx xx xxxxxxx částky odpovídající xxxxxx snížení x xxxxxxx, x jakém xxxxx majetek xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx xx xxxxxx vznikl nárok xx xxxxxxx xxxx, xx xxxxxx 1 xxxx xx dni xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xx xxxxx, xxxxx xx nárok na xxxxxxx xxxxxx, stane x xxxxxxx xxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx období, xxxxx xxxxx dnem xxxxxxxxxxxxxx xxx, xxx xx xxxxx plátcem.

(3) Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx přiznání xx xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxx byla xxxxx, xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx, registrace zrušena, xx xxxxx druhého xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx skončení xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx 2. Xxxx-xx x této xxxxx xxxxx xx xxxxxxx částky xxxxx xxxxxxxx 1 uplatněn, xxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 nebo 2.

(5) Xxxxxxx-xx x důsledku xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx jej xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xx 30 xxx xx xxxxxx xxxxxxxx.

(6) Xxxxx, xxxxx xx nárok xx xxxxxxx xxxxxx, je xxxxxxx xxxxxxxxx.

§79x

(1) Xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx zdanitelného xxxxxx, xxxxx

x) xx toto xxxxxx neposkytl úplatu xxxx xxxx xxxx,

x) xx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx plnění xxxxxxx a xxxxxxx x xxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx §74a xxxx. 1 x

x) xx konce zdaňovacího xxxxxx, xx xxxxxx xx uskutečnilo zdanitelné xxxxxx, uplynuly xxxx xxx 3 xxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx daně xx provede xx xxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx úplaty xx zdanitelné plnění, x xx nejvýše xx výše xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx §79a xxxx 79b, xxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx §79a xxxx 79b.

(3) Xxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxx snížení xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 1 za xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx registrace; xx xxxxxxx xxx xxxxx spravující xxxxxxxxxxx xxx ukončení xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx podle §106 xxxx. 6 xxxx. x), xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxx, xxxxx provedl xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx odstavce 1, xx oprávněn xxxxxxxx zvýšit xxxxxxxxx xxxxxxx daně, xxxxx xx 3 let xx zrušení xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx nebo xxxx xxxx, x xx

x) x xxxxxxxxxx daňovém xxxxxxxx xx poslední xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x

x) xx xxxx xxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx její xxxxx xx zdanitelné xxxxxx, xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxx, který xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 1 nebo xxxxxxx odpočtu xxxx xxxxx xxxxxxxx 4, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx přílohu x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx obsahující xxxxx o přijatém xxxxxxxxxxx plnění, o xxxxxxx uplatněném xxxxxxx xxxx x veškerých xxxx následných xxxxxxx. Xxxxxx xxxx xx xxxxxx xx každé xxxxxxxxx změně xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxx věřitele,

b) xxxxxx xxxxxxxxxxxxx číslo xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx se x xxxxxxxxx zdanitelnému xxxxxx, x xx

1. xxx xxxx uskutečnění,

2. xxxxxx daně x xxxxx xxxx,

3. xxx xxxxxxxxxx,

4. evidenční xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx a

5. xxx x výši xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx provedené xxxxxx xxxxxxx xxxx podle §74 xxxx 74a xxxxxx xxxxx xxxxx §45 odst. 1 xxxx. f) x x) až x),

x) xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x

x) xxx x xxxx dodatečně poskytnuté xxxxxx.

§79x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 355/2021 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.10.2021

Xxx 11

Xxxxxxx xxxx

§80

Xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx a imunit

(1) Xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx podle smluv, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx55) (xxxx xxx "xxxxx xxxxxxxxxx výsad x xxxxxx"), xxxxxx:

x) diplomatická xxxx x xxxxxxxxxx xxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx vedených xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx úředníky (xxxx xxx "konzulární xxxx"), xxxxxxxxxxxx xxx Xxxxxx republiku jako xxxxxx xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx mise,

c) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxx x tuzemsku xxxx xxxxxxxxxx mezinárodní organizace xxxxxxxx x xxxxxxxx,

x) xxxx diplomatické xxxx56) xxxxxxxxxxxx xxxxx57) xx xxxxxx v xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx služební xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx Xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxx x tuzemsku,

e) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx sídlem x xxxxxxxx xxxx zastoupení xxxxxxxxxxx organizace xxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx svých xxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xx členem xxxxxxxx mise xxxxxxxxxxxx xxx Xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx,

x) xxxx rodiny xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx x) x x), xxxxx s xx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx 15 let, xxxx xxxxxxx občanem Xxxxx xxxxxxxxx x je xxxxxxxxxxx Ministerstvem xxxxxxxxxxxx xxxx; společně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx se pro xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx fyzických xxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx uhrazují xxxxxxx xx xxx potřeby,

g) xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxx požívající xxxxx x imunit xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xx xxxxx zaplacená xxx, xxxxx xxxx xx zdanitelné xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx prodávajícímu x xxxxxx kalendářním xxx xxxxxxx na jednom xxxxxxx podle odstavce 6 xx xxxxx xxx 4&xxxx;000 Kč, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx jinak xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx; xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xx pořízení xxxxxxxxx xxxx xxx osobní xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx služeb xxxxxxxxx xx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxx odpadů, x odběrem xxxxxxxxx, xxxx, xxxxx, xxxxxxx xxxxx pro xxxxxx xxxxx. Daň xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x služeb (xxxx xxx "zaplacená daň") xx vrací:

a) xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. a), xxxxx xx xxxxx x tuzemsku, x xxxx osobě xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. d) x xxxxxx její xxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x) na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x rozsahu, x jakém xx xxxxxxx daň české xxxxx požívající xxxxx x imunit x xxxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. a), xxxxx xx sídlo x tuzemsku, xxx xxxx vysílající xxxx xxxxxxxxxxx daně jako xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxx 3&xxxx;000&xxxx;000 Xx za kalendářní xxx, s xxxxxxxx xxxx zaplacené x xxxx osobních automobilů x xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, výstavbou, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx nemovitých xxxx nacházejících se x tuzemsku, členu xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx úřadu xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x), xxxxxxxxx xx výše 100&xxxx;000 Xx xx xxxxxxxxxx xxx, x výjimkou xxxx zaplacené x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), xxxxxxxxx xx xxxx 100&xxxx;000 Xx xx xxxxxxxxxx xxx, x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxx uvedené x odstavci 1 xxxx. x), xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxx Xxxxxx xxxxxxxxx, xxx xx xxxxx mimo xxxxx tuzemska, xxxxxxxxx xx xxxx 250&xxxx;000 Xx xx kalendářní xxx,

x) osobě xxxxxxx x odstavci 1 xxxx. d), xxxxx xx akreditována xxx Xxxxxx xxxxxxxxx, xxx xx místo xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxx 10&xxxx;000 Xx xx xxxxxxxxxx xxx,

x) osobě xxxxxxx v xxxxxxxx 1 písm. x) x x), xxxxxxxxx xx xxxx 500 000 Xx za xxxxxxxxxx xxx, x výjimkou xxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x ceně xxxxx x služeb xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, výstavbou, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx nacházejících xx x tuzemsku, xxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx jinak,

f) xxxxx uvedené x xxxxxxxx 1 písm. x), xxxxxxxxx xx xxxx 100&xxxx;000 Xx xx xxxxxxxxxx rok, x výjimkou xxxx xxxxxxxxx x ceně xxxxxxxx automobilů, pokud xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx smlouva xxxxx, x xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x odstavci 1 xxxx. f), maximálně xx xxxx 100&xxxx;000 Xx xx xxxxxxxxxx xxx, s xxxxxxxx xxxx zaplacené x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx podáním

a) xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx nároku xx xxxxxxx xxxx xxx xxxxx uvedené x xxxxxxxx 1 písm. x) xx x) x xxx, xx xxxx xxxxxxxx nelze xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx o xxxxxxx xxxx pro xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. g).

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx splnění xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx tvoří xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx vzniká osobě xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx ve xxxxxxxxxx období, xxx xx xxxxxxxxxxx zdanitelné xxxxxx. Nárok xx xxxxxxx xxxx osobě xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x) xx f) xxxxxx, xxxxx xxxx uplatněn xx 31. xxxxx xxxxxxxxxxxx roku, který xxxxxxxxx po xxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie zaniká, xxxxx není xxxxxxxx xx 31. prosince xxxxxxxxxxxx xxxx, který xxxxxxxxx xx kalendářním xxxx, xx kterém xx uskutečnilo xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x imunit xxxxxxx x odstavci 1 písm. a) xx c) x x) xx xxxxx xx xxxxxxx zaplacené xxxx za xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxx xx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx úřední xxxxxxx. Osoba požívající xxxxx x imunit xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx f) xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx daně xx xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxx xx xxxxxxxx, xx nakoupené xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx x spotřebu.

(6) Xxxxx xx vrácení xxxx xx prokazuje xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx zdanitelné xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx uvedené x xxxxxxxx 1 povinen xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx:

x) xxxxxxxx firma xxxx jméno, xxxxxxx xx xxxxx x xxxxx plátce, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx uskutečňuje xxxxxxxxxx plnění,

c) xxxxx xxxxx, xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx číslo xxxxxxx,

x) xxx uskutečnění xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxx x základ daně,

h) xxxx xxxx,

x) xxxx xxxx xxxxxx daně xxxxxx.

(7) Při xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 6 x kopií technického xxxxxxx.

(8) Xx xxxxxxxxx xxxx daně, xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výsad x xxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxx, xxxxx by xxxx vypočtena, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx tuto osobu xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx §68 xxxx. 9.

(9) Zdaňovacím xxxxxxx je x xxxxx xxxxxxxxxx výsad x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx x) xxxxxxxxxx xxxxx x x osoby xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 písm. x) xx x) xxxxxxxxxx čtvrtletí. Xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx za xxxxxxxxx xxxxxx, x to xxxxxxxx xxxxx den xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx období x xxxxxxxxxx xx 31. xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx roce, xx xxxxx xx daňové xxxxxxxx xxxxxx. Žádost x xxxxxxx daně xxx podat jednou xx xxxxxxxxxx xxx, x xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx.

(10) Xxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx požívající xxxxx x xxxxxx xxxxx:

x) xxxxxxxxxxxx xxxx, zvláštní xxxx a xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx daně xxxxxx příslušnému xxxxx xxxxxx xxxxx v xxxxxxxx,

x) člen xxxxxxxxxxxx xxxx, zvláštní xxxx x konzulárního xxxxx xx sídlem x xxxxxxxx, xxxxxx členů xxxxxx xxxxxx, podávají xxxxxx přiznání xxxxxxx xxxx xxxxxx příslušnému xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x písmenu x),

x) xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx se xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx daně xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx; pokud xxxx xxxxx xxxx sídlo x tuzemsku, xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ředitelství, a xxxxxxxx xxxx je xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx Xxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx organizace xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx jejich sídla xxxx umístění v xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx rodiny xxxxxxxx daňové xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxx xxxxxx x Xxxxx republice,

f) xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx konzulární xxxx podle odstavce 2 xxxx. x), xxxxxx xxxxxx členů xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x), xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxx xxxxx Xxxxx.

(11) Osoba xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx daně u xxxxx podle tohoto xxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx na vrácení xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx podle §84.

(12) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx x pořízení xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx, x xxxxx xxxx vrácena daň, x x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx států xxxxxxxxxxxx xx daně, xxxxxx množstevních limitů xxx osobní xxxxxxxxxx x doby, po xxxxxx xxxxx být xxxx osobní automobily xxxxxxxxx, xxxxxxxxx, zastaveny, xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x přiznává xx maximálně x xxxxxx xxxx, v xxxx se přiznává xxxxx xxxxx požívající xxxxx x xxxxxx x xxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx státu xx přidělení xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vozidel.

(13) X xxxxxxx, kdy xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx množstevní xxxxxx x xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x imunit xxxxx xxxxxxxx 1, xx kterých xx x pořízeného xxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x jiného xxxxxxxxx státu osvobozeno xx xxxx xxxxx:

x) xxxxx uvedená x xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx x) xxxx v tuzemsku xxxxxxx s xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx z xxxxxx členského státu x xxxxxxx na xxxxxxxxxx od daně xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx úřadu,

b) xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. d) xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx s nárokem xx vrácení xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx státu x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx od daně x množství:

1. xxxxxxxxxxx, xxxxxxx nebo vedoucí xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxx xxxxxxxxxx plus 1 xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx, xx xx xxxxxxxxxx xxxxxx rodiny xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx zahraničních xxxx,

2. xxxxxxxxxxxx personál x xxxxxxxxxx xxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1 xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx, xx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx věcí,

3. xxxxxxxxxxxxxxx technický xxxxxxxx x konzulární xxxxxxxxxxx 1 xxxxxx automobil,

c) xxxxx uvedená x xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx v xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx nebo pořídit x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxx osobní xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x), xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) daň xx xxxxx u xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx nebo xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxx, xx

1. xxxx xxxxxxxxx diplomatická xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx právního xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx a

2. xx xxxx 24 xxxxxx xxx xxx registrace xxxxxxxx automobilu xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx upravujícího xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) pokud xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x písmenu x), xxxx xxxxx xxxxxxxxxx výsad x xxxxxx

1. xxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx část xxxxxxx xxxx xx 30 xxx ode dne xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, nebo

2. xxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx přiznání x xxx, že xxxx přiznání xxxxx xxxxx elektronicky, xx 25 xxx xxx xxx, kdy x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxx uvedená x odstavci 1 xxxx. d) nebo x) xxxxxxxxx podle xxxxxxx x), xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx výše xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x 24 xxxxxxx doby,

g) xxxxx xxxxx uvedená v xxxxxxxx 1 písm. x) nebo x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx, postupuje podle xxxxxxx e) x xxx, xx výše xxxx odpovídá poměrné xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx 24 xxxxxxx doby,

h) xxxxx xxxxx uvedená x xxxxxxxx 1 xxxx. x) nebo x) ukončí svůj xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx 6 xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx diplomatické registrační xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx podle písmena x) x xxx, xx xxxx vyplacené xxxxxx xxxx xxxx xxxx odpovídá xxxx xxxx,

x) xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx x) xxxxxx postupovat xxxxx písmen x) xx x) za xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxx osobu požívající xxxxx a xxxxxx.

§80a

Vracení xxxx mezinárodní xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, jíž je Xxxxx xxxxxxxxx členem x která xxxx x xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx, má xxxxx na xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx x rozsahu xxxxxxxx x xxxxxxxxx mezinárodní xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxx na xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxx xxxx x xxx, xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxx na xxxxxxx xxxx lze xxxxxxxx nejdříve xx xxxxxxxx kalendářního měsíce, xx xxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx však xx 31. xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xx vrácení xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxx.

(4) Osobě xxxxxxx x odstavci 1 xx xxxxx xxx xxxxxxxxx v xxxxxx xxxxx a služeb, xxxxx cena xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx zaplacená jednomu xxxxxxxxxxxxx v xxxxxx xxx xxxxxxx na xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx než 4&xxxx;000 Xx, x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx osobní xxxxxxxxx.

(5) Xxxxx na vrácení xxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx uskutečňující xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxx osoby xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxxx. Xxxxxx musí xxxxxxxxx xxxx xxxxx:

x) xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx plnění,

b) xxxxxx xxxxxxxxxxxxx číslo xxxxx, která xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx plnění,

c) xxxxxxxx xxxxx, pro kterou xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx a xxxxxxx zdanitelného plnění,

e) xxxxxxxxx číslo xxxxxxx,

x) xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxx,

x) xxxxx daně,

i) výši xxxx xxxxxxx v xxxxx xxxx,

x) xxxx xxxx včetně xxxx xxxxxx.

(6) Pro osobu xxxxxxxx x odstavci 1 xx místně xxxxxxxxxx správcem daně Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx město Xxxxx.

§81

Xxxxxxx xxxx x xxxxx zahraniční xxxxxx

(1) Xxxxx mezinárodní smlouva, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx od xxxx nebo z xxxxxxxxxx zahraniční xxxxxx xxxxx xxx hrazena xxx, xx osoba, xxxxx xxxxxxx daň xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx daně, x xx xx xxxxxxx xxxxxxx. Xxx se xxxxxxx u xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxx na xxxxxxx xxxx xx rovněž xxxxx, která xxxxxxx xxx zaplatila a xxxxx xxxxxx x xxxxxxx daně xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx nenávratné xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x prostředků ze xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx na podporu xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx59a), pokud xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx prostředků xxxxxxx být xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx daně.

(3) Xxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxx (xxxx xxx "xxxxxxx"), xxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx firmu xxxx xxxxx, xxxxxxx ke xxxxx x xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxx identifikační xxxxx. Xxxxxx o xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx příslušnému xxxxxxxxxx xxxxx, s xxxxxxxx xxxxx, která xxxx na xxxxx Xxxxxxxx unie sídlo xxx xxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxx, která xx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx; xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx Xxxxx.

(4) Žádost x xxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxx doklady x xxxxxxx xxxxx xxxx poskytnutí služby, xxxxx byly xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) dokladem x xxxxxxxxx xxxx,

x) potvrzením x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxx, že xxxxxxxxx xxxxx nebo poskytnutá xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx Ministerstvo xxxxxxx xxxx osoba Ministerstvem xxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxx potvrzení xxxxxxxxx.

(5) Xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx, xxxxx uskutečňuje xxxxxxxxxx plnění, xxxxxxx xxxxx

x) obchodní xxxxx xxxx jméno, xxxxxxx xx xxxxx x xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx zdanitelné plnění,

b) xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx uskutečňuje xxxxxxxxxx plnění,

c) xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx x xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx pobytu xxxxx, xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx uskutečňuje,

d) xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) evidenční xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxx xxxxxxxxxxx zdanitelného xxxxxx,

x) xxxxx daně x základ xxxx,

x) xxxx xxxx,

x) výši xxxx včetně xxxx xxxxxx.

(6) Xxxxx xx xxxxxxx osoba, xxxxx xxxxxxx x nakoupeného xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx povinnost xxxxxxx xxx, xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx daně xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx služby xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxx xxxx daňovým xxxxxxxx při dovozu x xxxxxxx, xx xxxxxx povinnost xxxxxxx xxx z xxxxxx xxxxxx.

(7) Xxxxx na xxxxxxx xxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx, které xxxxx být žadateli x vrácení daně, xxxxx daň xx xxxxxxxxx zboží nebo xxxxxxxxxxx službu v xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Nárok na xxxxxxx daně xx x xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x jiného členského xxxxx nebo xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxx, pokud tyto xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx. X xxxxx xxxxxxx neobsahuje xxxxxx o vrácení xxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxx, ale xxxx xxx x xxxxxxx x vrácení xxxx xxxxxx z xxxxxx členského státu xxxx xxxxx země xxxxxxxxx, že xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx těmto osobám xxxxx xx xxxxxxx xxxx zaniká.

(8) Xxxxx xx vrácení xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xx 15 xxxxxx xx konce xxxxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxxx xx xxxxxxxxxx plnění xxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxx na vrácení xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx.

(9) Xxxxx plátce xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 8, xxxxxxxxx xxxxx na odpočet xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

§82

Xxxxxxx daně plátcům x jiných xxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxx daně xx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx, ve xxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxx xxxx neměl xxxxx ani provozovnu, x xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx tímto xxxxx xxxxxxxx státem. Xxxxx plátce xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx v §72 xxxx. 6, má xxxxx na vrácení xxxx v částečné xxxx.

(2) Podmínkou xxx xxxxxxx xxxx x xxxxx členském státě xx podání žádosti x xxxxxxx daně xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx finančním xxxxxxxxxxxx. Oprávnění x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx přidělí místně xxxxxxxxx správce xxxx xx 15 dnů xxx dne obdržení xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx ve formátu x xxxxxxxxx zveřejněné Xxxxxxxxxx finančním ředitelstvím x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo x xxxxxxxx identitou xxxxxxxx způsobem, xxxxxx xx lze xxxxxxxxx xx jeho xxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxx x xxxxxxx xxxx xx xxxxxx nejpozději do 30. xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx vrácení xxxx. Xxxxxxx xxxxxxx x vrácení xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxx xx xxxxxx žádosti o xxxxxxx daně xxxxx xx změně ve xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §72 xxxx. 6, xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx, x xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxx xxx xxxx xxxxxxx. Xxxxxx provede x xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x kalendářním xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx pro vrácení xxxx xxxx xxxxx x xxxxx kalendářním xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxx opravu v xxxxxxxxxxx prohlášení xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx portálu.

(5) Xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx jinému xxxxxxxxx státu, pokud xxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx daně xxx xxxxxx xx xxxxxxx daně xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx x dani xxxxx §6 odst. 1 x xxxx byl xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx. Xxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 5 xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx datové xxxxxx xx elektronickou xxxxxx uvedenou x xxxxxxx x xxxxxxx xxxx prostřednictvím xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx

§82x

(1) Xxxxx xx xxxxxxx xxxx xx vstupu x xxxxxx s xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx má xxxxx xxxxxxx k xxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxx

x) neměla sídlo xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx,

x) xxxxxx plátcem x

x) xxxxxxxxxxxxx dodání xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x místem xxxxxx x tuzemsku, x výjimkou

1. xxxxxx xxxxxxxxxxxx od daně xxxxx §51, 66, 68 xxxx 69,

2. xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, u xxxxxxx byla xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx, xxxxx xxxx tato xxxxxx xxxxxxxxxx,

3. plnění xxxxx §17, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx

4. xxxxxxxxx xxxxxx, xx které xxx použit xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx podmínek, xx xxxxx xx xxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx. Xxxxx osoba xxxxxxxxxxxx x xxxx x xxxxx členském xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxx, má xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx v xxxx xxxxxxx výši.

(3) Xxxxx xx xxxxxxx xxxx xx nevztahuje xx xxxxxx xxxx, xxxxx byly xxxxxxxxx

x) x xxxxxxx s xxxxx zákonem,

b) x xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx §19, 64 xxxx §66 odst. 2 xxxx. x).

(4) Xxxxx registrovaná x xxxx uplatní nárok xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x členském xxxxx, v xxxx xx xxxxxxx její xxxxx. Xx-xx zdanitelné xxxxxx přijato xxxxxxxxxxx, xxxxxxx osoba xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxx xx vrácení xxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx o vrácení xxxx prostřednictvím xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Žádost x xxxxxxx xxxx musí xxxxxxxxx

x) daňové xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx, xxxxx, místo pobytu xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxx činnosti žadatele, xxx xxx xx xxxxx pořízeno xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxx xxx vrácení daně, xx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx,

x) prohlášení xxxxxxxx x xxx, xx xxxxxx podmínku xxxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x),

x) xxxxx x xxxx, xxxxxx kódů IBAN, XXX, název xxxxxxxxx xxxx a měny xxxx,

x) za každý xxxxxx doklad xxxx xxxxxx doklad xxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx:

1. xxxxxx identifikační xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx-xx x xxxxx xxxxx,

2. obchodní xxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxx xx xxxxx a xxxxx xxxxxx, který xxxxxxxxxx zdanitelná xxxxxx,

3. xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

4. xxx uskutečnění xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

5. xxxxxx xxxx a výši xxxx v české xxxx,

6. xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx vrácení xxxx x xxxxx xxxx,

7. xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx podíl,

8. xxxx xxxxxxxxxx zboží xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 6.

(6) V xxxxxxx o xxxxxxx xxxx musí xxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx popsán podle xxxxxx kódů:

1 xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

2 xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

3 xxxxxx xxxxxxxxxxx x dopravním prostředkem (xxxx xxx xxxxx x služby uvedené xxx xxxx 1 x 2),

4 mýtné x xxxxxxxx xxxxxxxx,

5 xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx, jízdné xx xxxxxxx xxxxxxx,

6 ubytování,

7 xxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx,

8 xxxxxxx xx veletrhy x xxxxxxx,

9 xxxxxx na xxxxxxx xxxxx, xxxxxx x reprezentaci,

10 xxxx.

(7) Xxxxxx x xxxxxxx xxxx musí xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx zboží, pokud xxxxxx xxxx převyšuje xxxxxxxxxx xxxxxx 250 XXX x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx 1 000 XXX x xxxxxxxxx xxxxx pořízeného zboží xxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(8) Xxxxxx xxx xxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxx xxxxx žádost x xxxxxxx xxxx, xxxx nejvýše jeden xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxx, xxx-xx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxx daně uvedená x xxxxxxx o xxxxxxx xxxx nesmí xxx xxxxx, než xx ekvivalent částky

a) 400 XXX xx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx kalendářní xxx, xxx xx xxxxxx xxx xxx měsíce, xxxx

x) 50 XXX xx xxxxxx jednoho xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx než xxx xxxxxx, xxx-xx x zbytek kalendářního xxxx.

(9) Xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx se xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx x XXX xx českou měnu xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx Českou xxxxxxx xxxxxx k xxxxxxx pracovnímu xxx xxxxxx xxxxx xxxx, xx xxxx xx xxxxxx o vrácení xxxx podána. Xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xx celé xxxxxx xxxx.

(10) Xxxxxx x xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx do 30. xxxx kalendářního xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxx, jinak nárok xxxxxx. Xxxxxx x xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx, xxx pokud xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 5.

(11) X xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xx dané období xxx xxxxxxx daně xxx xxxxxxxx xxxxx xx vrácení xxxx, xxxxx x tomto xxxxxx xxx vrácení xxxx

x) nastal den xxxxxxxxxxx přijatého zdanitelného xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx daňového dokladu xx xxxxxxx zdanitelné xxxxxx, xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxx týká, x xx ten den, xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) nastal xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx.

(12) Xxxxxx x xxxxxxx xxxx se xxxx xxxxxxxxx i xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x předchozích xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxx

x) xxxxxx přijatých xxxxxxxxxxxx plnění, xxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxx x vrácení xxxx xxxxxxxx, xxxx

x) k xxxxxxxx zdanitelným xxxxxxx xxxxxxx do dispozice xxxxxxxx xx x xxxxxx pro xxxxxxx xxxx, ke xxxxxxx xx žádost x xxxxxxx daně vztahuje.

(13) Xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx osoba xxxxxxxxxxxx x dani x jiném xxxxxxxx xxxxx xxxxxx částky xxxx, x xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxx xxx xxxx vrácena. Xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx roce xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxx vrácení xxxx xxxx pokud x xxxxx kalendářním roce xxxxxx o xxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xx-xx xxxxxx xxxxxxxxxx prohlášení, xxxxxxx xxxx xxxxx v xxxxx tuto xxxxxx x postupuje xxxxxxx xxxx x žádosti x vrácení daně.

§82b

(1) Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxx registrované k xxxx x jiném xxxxxxxx xxxxx je Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx Prahu.

(2) Xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx veškeré xxxxx xxxx xxxxxxxx elektronicky. Xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx daně xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx se xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx adresu xxxxxxxx v xxxxxxx x vrácení xxxx. Xxxxxxxxx se xxx xxxxx tohoto ustanovení xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxx neprodleně vyrozumí xxxxxxxx o dni xxxxxxxx žádosti o xxxxxxx xxxx.

(4) Správce xxxx si může xx 4 xxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x vrácení xxxx vyžádat doplňující xxxxx, a xx xx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx členského xxxxx xxxx jiné xxxxx. Doplňující xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxx poskytnuty do 1 měsíce xxx xxx xxxxxxxx xxxxx x doplnění xxxxx. Xxxxx xx xxxxxxx xxxx pochybnosti x xxxxxxxxxx konkrétního xxxxxx, xx oprávněn si xxxxxxx doplňující údaje x podobě předložení xxxxxxxxx xxxx kopie xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x tomto případě xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx v §82a xxxx. 7.

(5) Xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx správce daně xxxxxxxx xx 4 xxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxx xxxx. X xxxxxxx, xx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 4, xxxxxx xxxxxxx daně xxxxxxxxxx xx 2 xxxxxx xxx dne obdržení xxxxxxxxxxxx údajů. Jestliže xxxxxxx daně xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, doručí xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx do 2 xxxxxx xxx xxx, xxx xxxx xxx doplňující xxxxx xxxxxxx. Lhůta xxx xxxxxxxxxx o xxxx xxxxxxx o vrácení xxxx xxxx její xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx si doplňujících xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx než xx 6 xxxxxx xxx xxx obdržení xxxxxxx x vrácení xxxx xxxxxxxx daně, xxxxxxxxx xxxx činí 8 xxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx o xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx.

(7) Xxxxxxx-xx x xxxxxxxx rozhodnutí o xxxxxxx daně vratitelný xxxxxxxxx, vrátí xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx 10 xxxxxxxxxx xxx od xxxxxxxx xxxxx xxxxx odstavce 5, x to xx účet xxxxxxx x xxxxxxx o xxxxxxx daně. Vratitelný xxxxxxxxx se xxxxx x xxxxxxxx xxxx x jiném členském xxxxx. Pokud xx xxxxxxxxxx přeplatek vrácen xx xxxx, xxxxx xx veden v xxxxx xxxxxxxx státě, xxxx poplatky za xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx převodů xxxxxxxxxxx x xxxx xx xxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx daně.

(8) Xxxx-xx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx vratitelného xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 7, xxxxxxx xxxx za xxxx xxxxxxxx uhradí xxxxxxxx úrok xxxxx daňového řádu. Xxxxxxx daně xxxxx xxxxxxxx úrok xx xxxx xxxxxxx x žádosti x xxxxxxx daně. Xxxxxxxx xxxxxxxx nárok xx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx údaje ve xxxxx podle xxxxxxxx 5 xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx §82a odst. 7.

(9) X případě, xx xxxxxxx daně xxxx dosaženo xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, je xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, pokud osoba, xxxxx xxxx xxx xxxxxxx, x xxxxxx, xx xxxxx xx xxxx daň vrácena, xx stala xxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx podmínky pro xxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxx. Xxxx xx počítá ve xxxx, xxxx xx xxx x xxxxxxxx x úhradou xxxx, xxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(10) O xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx vyplacenou xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 9 xxxx xxxxxxx xxxx rozhodnutí, ve xxxxxx současně původní xxxxxxxxxx x vrácení xxxx zruší, xxxxxxxxx xx změní v xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx přiznané částky. Povinnost xxxxxxx částky xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx v xxxxxxxxx výši zaniká xxxxxxxxx 3 let xxx xxx doručení xxxxxxxxxx, xxxxxx byl xxxxxxx xxxxx na xxxxxxx částky daně, xxxxx bylo xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx-xx xxxxxxxxx jinak, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx jako daň xxxxx daňového řádu.

§83

Vracení daně zahraničním xxxxxx

(1) Nárok xx xxxxxxx daně za xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx uplatnit xxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxx, xx xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxx, x xxxxxxxx neuskutečňuje jiná xxx xxxx xxxxxx:

x) xxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx,

x) plnění xxxxx §69,

x) plnění, x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx nebo identifikovaná xxxxx, xxx xxxxx xx plnění poskytnuto, xxxx

x) xxxxxxx plnění, xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xx vrácení xxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx plnění, xx které byl xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx místa, xx nepoužijí xxxxxxxx 3, 9 x 10.

(3) Daň se xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxx, xx stát, xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxx z xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx, xxxx pokud xx xxxxxx xxx xxxxxxx, xx osobě xxxxxxx x dani xx xxxxxx x xxxxxxxx xx výši xxxxxxx daně xxxxxxx. Xxxxx xx vrácení xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx osobou xxxxxxxx x xxxxx x xxxxxx xx obdobných xxxxxxxx, za xxxxx xxxx xxx plátcem xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx.

(4) Nárok xx xxxxxxx daně xxxxxxxxx zahraniční xxxxx xxxxxxx žádosti x xxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxx xxxxx Xxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x tím, xx tuto xxxxxx xxxxx xxxxx elektronicky.

(5) Xxxxxx xxxx zahraniční xxxxx

x) doložit xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx zboží do xxxxxxxx a dokladem x xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xx osobou registrovanou x xxxx z xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx podobné dani xx třetí xxxx, xxxxx xxxxxxx příslušný xxxx xx xxxxxx xxxx x xxxx, xxx je zahraniční xxxxx registrována, xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxx 1 xxx xx jeho xxxxxx,

x) xxxxxxx písemným xxxxxxxxxxx, xx x xxxxxx, xx xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1.

(6) Období xxx xxxxxxxxx vrácení daně xxxx zahrnovat nejméně xxx po xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x kalendářním xxxx, xxx xx více xxx xxxxx kalendářní xxx. Xxxxxx xxx xxxxxxxxx vrácení xxxx xxxx xxx xxxxxx xxx tři xxxxxx xxxxx x případě, xx se xxxxx x xxxxxxxxx období xxxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxx x xxxxxxx daně xx zbytkové xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx může xxxxxxxxx xxxx nákupy xxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx zboží, xxxxx nebyly xxxxxxxx x předcházejících xxxxxxxxx, xxx týkají xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx o xxxxxxx xxxx za příslušný xxxxxxxxxx xxx lze xxxxx xxxxxxxxxx xx 30. xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx roku, xxxxx xxxxx zaniká.

(7) Správce xxxx xxxx vyzvat xxxxxxxxxx osobu k xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx, xx xxx z xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx všeobecná xxx xx xxxxxxxx xxxx x tomto xxxxx xxxxxxxx.

(8) Xxxxxxx xxxx xxxxx schválenou xxxxxx xx xxxx uvedený x xxxxxxx x xxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx nebo x xxxxxxxxx jiném xxxxx. Xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxx vrácena x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x tíži xxxxxxxxxx xxxxx.

(9) Xxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx

x) nejméně 7&xxxx;000 Xx xx období xxxxxx než xxxxx xxxxxxxxxx xxx, ale xx xxxxxx než 3 xxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx 1 000 Kč xx xxxxxx jednoho xxxxxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxx xxxxxx xxx 3 xxxxxx, je-li xx zbytek xxxxxxxxxxxx xxxx.

(10) Druhy xxxxx x služeb, x xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx, jsou:

a) xxxxx x služby xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx spotřebu,

b) xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx ubytování x xxxxxxxxxx zahraniční osoby,

c) xxxxx a xxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx.

(11) X xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx vrátit xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx částku x xxxxxxx xxxx x prodlení xx xxxxx xxx od xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(12) X xxxxxxxxxx xxxxxx neoprávněně xxxxxxxxxx xxxxxx a zaplatit xxxx z xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xx kterém xxxxxxxx původní xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx, xxxx xx xxxxx x rozsahu xxxxxxxxxxxxx výši xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Povinnost xxxxxxx xxxxxx poskytnuté xxxxxxxx xxxx v xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx 3 xxx xxx xxx oznámení xxxxxxxxxx, kterým xxx xxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Neoprávněně xxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxx xxxx xxx xxxxx daňového řádu.

§84

Vracení xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx třetích xxxx při xxxxxx xxxxx

(1) Xxxxx na xxxxxxx daně xxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x tuzemsku xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx

x) xxxx xxxxx xxxxxx na xxxxx Xxxxxxxx unie a xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx zemi xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx nebo xxxxx dokladu xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx ekonomickou xxxxxxx x xxxxxxxx (xxxx xxx "zahraniční xxxxxxx xxxxx").

(2) Xxxxx na xxxxxxx daně xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx

x) nakoupené zboží xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx, jehož xxxx včetně xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x jednom xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxx 2&xxxx;000 Xx,

x) xxxxxxxxx zboží xxxxx xxxxxxx x) xx 3 kalendářních xxxxxx xx xxxxx kalendářního xxxxxx, ve xxxxxx xx uskutečnilo xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx o xxxxxxx xxxxx, vyveze v xxxxxxx xxxxxxxxx, které xxx odnést.

(3) Prodávající xx povinen na xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx doklad x xxxxxxx zboží xx 2 xxxxxxxxxxxx x xxx, že xx xxxxxx xxxxx xxxx "VAT XXXXXX" x na xxxxxx xxxx "XXXX"; xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx dále xxxxxxxxx xxxx údaje:

a) xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx, xxxxxxx xx xxxxx x sídlo xxxxxx, xxxxx uskutečňuje zdanitelné xxxxxx,

x) daňové xxxxxxxxxxxxx xxxxx plátce, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx plnění,

c) xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx,

x) xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx plnění,

f) xxxxx daně a xxxxxx xxxx,

x) xxxx xxxx,

x) xxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx,

x) xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx vyveze.

(4) Nárok xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx:

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx,

x) alkoholické xxxxxx,

x) xxxxxxxxx a xxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 01 xx 21.

(5) Xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xx prvním xxxxxxxxxx xxxxxxx o prodeji xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx potvrdí xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx zboží x xxxxx Xxxxxxxx unie.

(6) Xxxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx plnění, xx xxxxxxx xxx vrátit xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, že jedná xxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx první xxxxxxxxxx xxxxxxx o prodeji xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x xxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx xxxxxx úřadem xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(7) Plátce xxxxxxxx daň uvede xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx za zdaňovací xxxxxx, ve xxxxxx xx xxxxxxx daně xxxxxxxxxxx, x nejpozději xx 3 xxx xx konce xxxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxx xxxxx&xxxx;xxxx potvrzení x xxx, xx splnění xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 bylo xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxx povinen xxxxxxxxx po dobu xxxxxxxxxx x §35 xxxx. 2.

(8) Nárok xx vrácení xxxx xxxxxxxxxx fyzické xxxxx xxxxxx, xxxxx nebylo xxxxx vyhotovení xxxxxxx x xxxxxxx zboží xxxx xxxxxxxxx x xxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 2 xxxx celním xxxxxx potvrzeno xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx do 6 xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx kterém xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

§85

Xxxxxxx xxxx xxxxxx xx zdravotním xxxxxxxxxx

(1) Xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx má xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx u motorového xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxx účely tohoto xxxxxxxxxx xx osobou xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx osoba, xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx přiznán xxxxxxxxx xxxxx zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx jí xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx.

(3) Xxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx vozidlo xxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxx 5 xxx xx xxxxxxxx xxxx 100 000 Kč. Xxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx let xxx dne xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx.

(4) Nárok xx xxxxxxx zaplacené xxxx xxxxx xxxxxxxx 3 může xxxxx xx xxxxxxxxxx postižením xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx, ve xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx.

(5) Xxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 3, x to xx xxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 2.

(6) Je-li xxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx vozidlo, může xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx daně xxxxx §90. X xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxx na xxxxxxx dokladu i xxxxxxxxx při xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx podle §90.

(7) Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx osoba xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 3 xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx měsíce, xx xxxxxx obdržela xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxx pomůcku podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx osobám se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx vozidla, xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx měsíce, xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, x xx xx xxxx xxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(8) Xxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, která xx nárok xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2, xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx správci xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx.

(9) Xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx

x) jméno, místo xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx postižením,

b) rozhodnutí xxxxx xxxxxxxx 2,

x) xxxxxx xxxxxx xxxxx §28 xxxx doklad x xxxxxxx motorového xxxxxxx.

(10) Xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx

x) xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx, xxxxxxx ke jménu x xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx zdanitelné xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx plátce, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx a místo xxxxxx xxxxx, xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx uskutečňuje,

d) xxxxxx x předmět xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx,

x) xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) sazbu xxxx x základ xxxx,

x) xxxx xxxx,

x) xxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx.

(11) V xxxxxxx, xx osoba xx zdravotním postižením, xxxxx xxxx xxxxxxx xxx podle odstavce 8, xx lhůtě 60 měsíců xx xxxxxxx daně xxxxxxxxxx xxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xx povinna xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxx poměrnou xxxx xx účet xxxxxxxxxxx xxxxxxx daně, x xx nejpozději xx 30 dnů xxx xxx, xxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx. Xx xxxxxx xxxxx xxxxx xx zdravotním xxxxxxxxxx správci xxxx xxxxxx, xx xxxx xxxxxx nebo xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx.

(12) Xxx výpočet poměrné xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 11 xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx pronajala, xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx odstavce 11.

§86

Vracení xxxx ozbrojeným xxxxx xxxxxx xxxxx

(1) Xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx při xxxxxxxx xxxxxxxxx druhů xxxxx xxxx služeb xxxxxxxx

x) xxxxxxxxx síly xxxxxxxxxxxx státu60), xxxxx xx

1. xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, pokud xx xxxxxxxx xx obranném xxxxx xxxxxxxxxxxx na xxxxxxxxx činnosti Xxxxxxxx xxxx v xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx politiky, nebo

2. xxxxxx Organizace Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo státem xxxxxxxxxxx x Partnerství xxx xxx, pokud xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx, že xxxxxxx xxxxx zboží xxxx xxxxxx se x xxxxxxxx osvobodí xx xxxx; xxxxx xxxxx nemohou xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx zboží xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxx smlouvy.

(2) Je-li xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx podle §68 xxxx. 10, nárok xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx.

(3) Vybranými xxxxx xxxxx nebo xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx rozumí

a) xxxxxxxxx oleje xxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx x xxxx ozbrojených xxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxx služby pořizované x rámci projektu xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx zboží xxxx xxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxx uvedeným v xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx, xx xxxxxxx vznikla xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxx. Osobě xxxxxxx x odstavci 1 xxxx. x) xxxxx xx vrácení xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx kapitoly xxxxxxxx rozpočtu.

(5) Xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx financí x xxx, že xxxx xxxxxx nelze podat xxxxxxxxxxxx. Osoby uvedené x odstavci 1 xxxx. a) uplatní xxxxx xx xxxxxxx xxxx prostřednictvím Xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Pokud správce xxxx xxxxxx, xx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx náležitosti, nebo xxxxxxxx-xx pochybnosti o xxxxxxxxxx podané žádosti, xxxxx osobu xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x) k xxxxxxxxxx vad či xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx Ministerstva xxxxxx.

(6) Žádost o xxxxxxx daně xxxx xxx xxxxxxxx daňovými xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 písm. b) xxxx být xxxxxxxx xxxxxxxx doložkou "xxxxx xxxxxx x prostředků XXXX".

(7) Xxxxxx o xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, dodatek ke xxxxx x sídlo xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxxx číslo plátce, xxxxx uskutečňuje zdanitelné xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1, x jejíž xxxxxxxx bylo zdanitelné xxxxxx uskutečněno,

d) rozsah x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx,

x) xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx plnění,

g) xxxxx xxxx x xxxxxx xxxx,

x) xxxx daně.

(8) Xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx Ministerstva xxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxx. Xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxx-xx uplatněn do 12 xxxxxxxxxxxx měsíců xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxxx xxxxx xxxxxx.

(9) Xxxxxx-xx xxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 8, xx xx xxxxxxx daně xxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx neoprávněně xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx správci xxxx prostřednictvím Xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x to xxxxxxxxxx xx 30 xxx xxx xxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(10) Xxx xxxxx xxxxxxxx x odstavci 1 xx xxxxxx xxxxxxxxxx správcem xxxx Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx Xxxxx.

§86x

Xxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxx na xxxxxxx xxxx

(1) Xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx daně xx pro účely xxxxxxx xxxx daňovým xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx-xx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx přeplatek, xxxxx xxx xxxxxxx daně xxxxxxxx subjektu bez xxxxxxx xx 30 xxx xx tohoto xxxxxxxx.

§86x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 80/2019 Xx. s účinností xx 1.4.2019

Xxx 12

Prodej xxxxx xx xxxx xxx xxxx z xxxxxxx xxxxxxx

§87

Xxxxxx zboží xx xxxx xxx daně

(1) Xxxxx lze xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx výstupu x území Xxxxxxxx xxxx za xxxx xxx xxxx pouze

a) xx základě xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxx xx xxxx bez xxxx,

x) v xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx vymezené v xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxx bez xxxx nebo na xxxxxx xxxxxxx během xxxx x

x) po xxxxxxx, xx xxxx xxxxxx stanice xx xx třetí xxxx xxxx xx xxxxxx xxxxx.

(2) X xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxx xx xxxx bez xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx daně xxxxx xxxx místně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx letišti.

(3) X zboží, xxxxx xxxx dodáno xxxxxxx x xxxxxxxx a xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x), xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x prodeji xx ceny xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xx podmínek xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(4) Xx xxxxxxxx k prodeji xx xxxx xxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx upravující xxxxxxxx k prodeji xx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx.

XXXXX XXX

XXXXXXXX XXXXXX

§88

§88 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 196/2014 Sb.

§89

Xxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxx xxxxxx

(1) Zvláštní xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, který xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx služby zákazníkovi.

(2) Xxx účely zvláštního xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx

x) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx, xxxxx poskytuje xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx poskytnuta cestovní xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx kombinace xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx61) x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx cestovního xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxx; xxxxxxxxxx cestovní xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx jedné xxxxxx, xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx více xxxxxx xxxxxxxxxx ruchu x xxxxxxxxx xxxxx nakoupené xx jiných xxxx xxxxxxxxx x xxxx; xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx i xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx.

(3) Xxx poskytnutí cestovní xxxxxx xx základem xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx služby snížená x xxx z xxxxxxxx. Tato xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx má xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx osoby xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xxxxxx, xxxxx plátce xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx cestovního xxxxx x xxxxx nakoupené xx jiných osob xxxxxxxxx x xxxx, xxxxx jsou xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxx xx xxxx uskutečněním cestovní xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx přiznat xxx, xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx cestovní xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxx součin xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx

x) xxxxxxx xxxx

1. xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxx obdržel xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx zákazníka xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, x

2. xxxxxxx xxxxxx, xxxxx plátce xxx xxxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx ruchu x xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x dani, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xx cestovní xxxxxx, x

x) celkové xxxxxxx částky, kterou xxxx xxxxxx obdržel xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx zákazníka xxxx xxxxx osoby xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx lze xxxxxxxx xxxx jako xxxxx

x) xxxxxxx xxxx

1. xxxxxxxx xxxxxxx částkou, xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx plátce od xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, a

2. xxxxxxx částek, xxxxx xxxxxx uhradil xxxx xxxxxxxxxxx, xx uhradí, xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx povinných x xxxx, které xxxx přímo xxxxxxxx xx cestovní služby, x

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx nebo xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx osoby xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx službu.

(7) X xxxxx cestovní xxxxxx xxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxx poskytovatele xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx použít xxxxx xxxxx způsob xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx; v xxxxxxx, xx poskytovatel xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx způsob xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 6, xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx přirážky xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx x xxx stanovení xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(8) Xx-xx xxxxxx podle xxxxxxxx 3, 5 xxxx 6 xxxxxxx, základem xxxx je xxxx.

(9) Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx místo, kde xx poskytovatel xxxxxxxxxxx xxxxxx sídlo. Xxxxx xx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx místem xxxxxx xxxxx, xxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(10) Xxxxxxxx xxxxxx xx považuje xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx služby. Xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx den xxxxxxxxxx poslední xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx službě.

(11) X cestovní xxxxxx xx xxxxxxxxx základní xxxxx daně.

(12) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx od xxxxxx osob xxxxxxxxx x dani xxxx xxxxxxxxxx ve xxxxx xxxx, xxxxxxxx služba xx xxxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx daně. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx od xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxx jsou xxxxxxxxxx jak ve xxxxx zemi, xxx x xx území Xxxxxxxx unie, je xxxxxxxx služba xxxxxxxxxx xx daně x xxxxxxx xx odpočet xxxx jen x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx třetí xxxx x na xxxxx Xxxxxxxx xxxx.

(13) Xxxxxxxxxxxx cestovní xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxx k xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx, které xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx služby.

(14) Xxx poskytnutí cestovní xxxxxx musí xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx "xxxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx xxxxxx". Xxx poskytnutí xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx se xxxxxxxx.

(15) Plátce, kterému xxxx xxxxxxxxxx cestovní xxxxxx, xxxx nárok xx odpočet xxxx x přirážky, kterou xx povinen xxxxxxxx x xxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(16) Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx poskytuje xxxxxxx xxxxxx xxxx zboží xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx služby, xx xxxxxxx uplatňovat xxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx plnění xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxx se xxxxxxxx z xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx oceňování xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx včetně daně.

(17) Xxxxx poskytovatel cestovní xxxxxx xxxxxxxxx daň x současně xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, je xxxx xxxxxxx xxxx v xxxxxxxx xxx xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx samostatně xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx daně.

(18) Xxx xxxxxx xxxxxxx daně xxxx výše xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(19) Xxxxx xxxx plátce poskytuje xxxxxxxx služby xxxx xxxxx xxxxxxx k xxxx, která xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx uskutečňování xxxxxxxxxxxx činností, nemusí xxxxxxxxxx zvláštní xxxxx x xxxxxxxxx u xxxxxxxxxxxx nakoupených xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx daň xx výstupu podle xxxxxxxxx xxxxx daně, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx cestovního xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx poskytnuty x tuzemsku.

(20) Zvláštní xxxxx není xxxxxxxx xxxxxx plátce, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx a xx účet jiné xxxxx. Daň se xxxxxxxx z xxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx službu xxxxxxxxx cestovní xxxxxx, xxxxx xx považuje xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx. Poskytnutí xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx cestovní xxxxxx xxxxxx a xx xxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx, xxxxx jednotlivé služby xxxxxxxxxx ruchu zahrnuté x cestovní xxxxxx xxxx poskytnuty xx xxxxx zemi. Xxxxx xxxx xxxxxx cestovního xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx poskytnuty xxx xx xxxxx xxxx, xxx x xx území Xxxxxxxx xxxx, je poskytnutí xxxxxx spočívající v xxxxxxxxx cestovní služby xxxxxx x xx xxxx xxxx osoby xxxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxx x xxxxxx odpovídajícímu xxxxxxxxxxx službám xxxxxxxxxx xxxxx mimo xxxxx Xxxxxxxx unie x xx xxxxx Xxxxxxxx xxxx.

§90

Zvláštní xxxxx pro xxxxxxxxxx x použitým xxxxxx, uměleckými díly, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx

(1) Pro xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx

x) xxxxxxxxxx díly, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, starožitnostmi xxxxx uvedené x příloze č. 4,

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx x dalšímu použití x nezměněném xxxxx xxxx xx opravě, xxxxx uměleckých xxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx uvedených x příloze č. 4 x xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx plátce xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx x xxxxx xxxxxxxx státě, xxxxx v rámci xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx činností xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx zboží, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx xx xxxx jiné xxxxx, xxxxx jí xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxxx předmětu xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx v rámci xxxxxxxxxxx na území Xxxxxxxx xxxx

x) xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx,

x) xxxxxx povinnou x xxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx, která xxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx není xxxxxxx,

x) xxxxx osobou xxxxxxxx x dani, xxx kterou xx xxxxxx xxxxxx zboží xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx §62 xxxx xxxxxxx podle platného xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx

x) xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx jiným xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxx použití xxxxxxxxxx xxxxxx je xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxx x xxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx cenou xxxxxx zboží. Xxxxx xx tento xxxxxx xxxxxxx, základem xxxx xx xxxx. Xxx xxxxx xxxxxx ustanovení xx rozumí

a) xxxxxxxx xxxxx úplata, xxxxx xxxx nebo má xxx získaná xxxxxxxxxxx xx osoby, xxxxx xx zboží xxxxxx, xxxx xx třetí xxxxxx, xxxxxx xxxx, xxx, xxxxxxxx a xxxxxxxxxx výdajů jako xxxxxxx, náklady xx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx osoby, které xx xxxxx dodáno, x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x §36 xxxx. 5 x 13,

x) xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x), xxxxx xxxx xxxx xx xxx xxxxxxx od xxxxxxxxxx xxxxxx, která xx zboží xxxxxx.

(4) Xxxxx jednotková pořizovací xxxx zboží xxxxxxxxxxx 1&xxxx;000 Xx, je xxxxx přirážku xxxxxxxx xx zdaňovací xxxxxx, x rozdělení podle xxxxxxxxx xxxxx xxxx. X xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx stanoví xxxx xxxxxx mezi xxxxxxxx prodejní cenou xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx za nakoupené xxxxx, xxxxxxxxxxx za xxxxxxxxx období, v xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx.

(5) Xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxx používání xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo starožitnosti, xxxxx sám xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx dodal xxxxx xxxx xxxx jeho xxxxxx xxxxxxxx.

(6) Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx postupuje xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 nebo 4 xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(7) Pokud xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 5, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 3. Xxxxxxxxxx cena pro xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx zboží xxxxx xxxxxxxx 5 xxxx. x) xx stanoví xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx dovozu xxxxxx xxxxx x xxxx vyměřené xxx xxxxxx xxxxx.

(8) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 5 xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx správci xxxx. Xxxxxxxxx je povinen xxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx sobě xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxx oznámení.

(9) Xxxxx při xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, uměleckého xxxx, xxxxxxxxxxxxx předmětu xxxx xxxxxxxxxxxxx jsou xxxxxxx podmínky pro xxxxxxxxxx xxxxxx zboží xxxxx §66, xx xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx režimu, také xxxxxxxxxx od daně.

(10) Xxxxxx nemá nárok xx xxxxxxx daně x xxxxxxxx, xxxxxx xx povinen zaplatit x xxxxxxxx ceně xxxxx, xxxxx mu xxxx xxxxxx obchodníkem, xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(11) Xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx režimu, xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx

x) u xxxxxxxxxx xxxx, sběratelského předmětu xxxx starožitnosti, xxxxx xxx xxxxxx,

x) x xxxxxxxxxx xxxx, které xx dodal autor xxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(12) Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, nepoužijí se §8, 8a a 64. Xxxxxxxx režim xxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx dopravního xxxxxxxxxx z xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxx dodání zboží, xxxxx xxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx na odpočet xxxx.

(13) Pokud obchodník xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxx zvláštní xxxxx, je xxxxxxx xxxx v xxxxxxxx xxx xxxxx xxxx x přidané xxxxxxx xxxxxxxxxx plnění xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

(14) Xxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx zvláštního režimu, xxxx xxx xx xxxxxxx dokladu uveden xxxx "xxxxxxxx režim - použité xxxxx", "xxxxxxxx režim - xxxxxxxx xxxx" xxxx "xxxxxxxx režim - xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx". Xxx xxxxxx xxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx zvláštního režimu, xxxxx xxx na xxxxxxx dokladu xxxxxxxxxx xxxxxxx daň týkající xx xxxxxxxx, x xxxxxxxx dokladu x xxxxxxx xxxxxxxxxx vozidla xxx xxxxx se xxxxxxxxxx postižením.

(15) Xxxxxxxxx xx nárok na xxxxxxx xxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx plnění xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx-xx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx x

x) umělecké xxxx, sběratelský předmět xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxx, které xx

1. xxxxx xxxxx xxxx xxxx jeho xxxxxx xxxxxxxx, xxxx

2. dodala xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx, xxxxx xxx xxxxx dodání xxxxxxxxx zvláštní xxxxx.

(16) Xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 15 xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xx povinen xxxxxxx xxx x tohoto xxxxxx zboží.

§91

§91 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 170/2017 Sb.

§92

Xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx

x) xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx trhy xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx v podobě xxxxx xxxx xxxxxxxx x

1. xxxxxxxx xxxxxx,

2. xxxxxxx xxxxxxx 995 xxxxxxx,

3. hmotností xxxxxxxxxxxx xx těchto xxxxxx x

4. xxxxxxxxx výrobce, xxxxxxx a xxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxx, xxxxx

1. xxxx xxxxxx xxxxxxx 900 tisícin,

2. xxxx xxxxxxxx xx roce 1800,

3. jsou xxxx xxxx x zemi xxxxx xxxxxx zákonným xxxxxxxxx x

4. xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx za xxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx tržní hodnotu xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxx 80 %.

(2) Xx xxxx bez nároku xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx dodání xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx xx xxxx xxx nároku xx xxxxxxx daně xx xxxxxxxx x xx

x) xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx pro fyzicky xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx zlato xxxxxxxxxxx xx zlatých xxxxxx, a to xxxxxxx úvěry x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx zlatu vlastnické xxxxx nebo xxxxxx xxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx převod xxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx k investičnímu xxxxx.

(3) Xx xxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx daně je xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx jedná xxxxxx x xx xxxx xxxx osoby, která xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx investičního xxxxx, xxxx pořízení x xxxxxx xxxxxxxxx státu xxxx jeho dovozu.

(4) Xxxxxx, xxxxx investiční xxxxx xxxxxx nebo xxxxx přemění xx xxxxxxxxxx zlato, se xxxx rozhodnout, xx xxxxxxx daň u xxxxxx investičního xxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2, xxxxxx plátci x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx.

(5) X xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 3, xxxx xxx uplatněna xxx, xxxxx plátce xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx 4.

(6) Xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zlato xxxxxxxxxx xx xxxx, xx xxxxx xx xxxxxxx xxxx x plné xxxx

x) xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, u xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx podle odstavce 4,

x) xxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx státu xxxx xxxxxx zlata, které xxxx investičním xxxxxx, x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx třetí xxxxx xxxxxxx xx investiční xxxxx, xxxx

x) xxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xx xxxxx formy, xxxxxxxxx nebo ryzosti xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.

(7) Xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx zlato xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xx investiční xxxxx, xx nárok na xxxxxxx xxxx v xxxx výši xxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx dovozu xxxxx xxxx xxxxxx, přímo xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx zlata na xxxxxxxxxx zlato.

(8) Xxxxxx, xxxxx xxxxxx službu xxxxx odstavce 5, xxxx který xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx x xx xxxxx xx xxxxxxx xxxx podle xxxxxxxx 6 xxxx. x) x x), xxxx který xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxxx zlato a xx xxxxx na xxxxxxx xxxx podle xxxxxxxx 7, xx xxxxxxx

x) xxxxxxxx doklad x xxxxxx xxxxxxx xxxxx nepovinné x xxxx, který xxxxxxxx xxxx xxxxx:

1. xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxx xx xxxxx x sídlo osoby, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,

2. xxxxxx xxxxxxxxxxxxx číslo xxxxx, která uskutečňuje xxxxxx,

3. xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx,

4. rozsah x xxxxxxx xxxxxx,

5. den xxxxxxxxx xxxxxxx,

6. xxx xxxxxxxxxxx plnění xxxx xxx přijetí úplaty, xxxxx xxxx uskutečněním xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx přijetí xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, pokud xx xxxx xxx dne xxxxxxxxx xxxxxxx,

7. xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxx xxxxx,

8. xxxxx, xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx osoby xxxxxxxxx x xxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx a) xx xxxx 10 let,

c) xxxxx na xxxxxxx xxxxxxx vystaveném xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx xxxxx.

(9) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 8 xxxx. x) x x) se xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx zlata xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxxxxxx Českou xxxxxxx xxxxxx.

XXXXX XX

XXXXX XXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXX

Xxx 1

Xxxxxx xxxxxxxxxx

§92x

Xxxxxxxx ustanovení

(1) X xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx, xxx kterého xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxx plnění x xxxxxxxx uskutečněno, povinen xxxxxxx xxx ke xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Režim xxxxxxxxx xxxxxx povinnosti xx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxx uskutečnění zdanitelného xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx k xxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx povinnosti se xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, pokud xx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx dnem xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx nejedná xxxx osoba xxxxxxx x xxxx.

(4) Xxxxxx, xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx plnění v xxxxxx xxxxxxxxx daňové xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, je xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxx xxx xxxxx xxxx x přidané xxxxxxx. Xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxx je xxxxxx xxxxxxxxxxx.

(5) Režim xxxxxxxxx daňové povinnosti x xxxxxxx, xx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx zdanitelné xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xx dne xxxxxx právní xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx je xxxxxxxxxxx jako plátce.

(6) Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx z xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx zdanitelného xxxxxx x režimu xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxx přenesení xxxxxx xxxxxxxxxx při xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx podle §37a xxxx. 1.

(7) Mají-li xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxx, pro xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx plnění xxxxxxxxxxx, důvodně xx xx, xx xxxx xxxxxxxxxx plnění podléhá xxxxxx přenesení xxxxxx xxxxxxxxxx, x tento xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx režimu xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxx 2

Trvalé xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx daňové xxxxxxxxxx

§92x

Xxxxxx xxxxx

(1) Xx xxxxx xx pro xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxx x xxxxxxx 333 xxxxxxx xxxx xxxxx, s xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zlata, x xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx, xxxxx, xxxxx, valounu, zrna, xxxxxxx, granálie, xxxxxx, xxxxx, prášku, zlomků, xxxxxx xxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx zlato při xxxxxx xxxxx §92 xxxx. 4.

(2) Při xxxxxx zlata xxxxxx, x xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx, použije xxxxxx režim xxxxxxxxx xxxxxx povinnosti.

(3) Xxx xxxxxxxxxx zprostředkovatelské xxxxxx xxxxx §92 xxxx. 5 xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

§92x

Xxxxxx xxxxx uvedeného x xxxxxxx x. 5 x xxxxxx xxxxxx

Xxx xxxxxx zboží xxxxxxxxx x příloze č. 5 x xxxxxx zákonu, xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx po xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx, třídění, xxxxxx, xxxxxxx, lisování xxxx xxxxxxxx do ingotů xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxx přenesení daňové xxxxxxxxxx.

§92x xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 47/2011 Xx. x účinností xx 1.4.2011

§92d

Dodání xxxxxxxx xxxx

(1) Xxx dodání nemovité xxxx plátci použije xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx povinnosti, xxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxx §56 xxxx. 6.

(2) Při xxxxxx xxxxxxxx xxxx prodávané xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx v řízení x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx přenesení xxxxxx xxxxxxxxxx.

§92x

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx prací

(1) Při xxxxxxxxxx stavebních xxxx xxxxxxxxxx prací, xxxxx xxxxxxxxxx kódům 41 xx 43 xxxxxxxxxxx xxxxxxxx CZ-CPA ve xxxxx xxxxxxx x 1. xxxxx 2015, xxxxxx xxxxxxx plátce xxxxx přenesení xxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxx poskytnutí xxxxxxxxxx xxx stavební xxxx montážní xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

§92ea

Použití xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxx použije xxxxx přenesení xxxxxx xxxxxxxxxx při poskytnutí xxxxxxxxxxxx plnění plátci, xxxxx xx xxxxx x:

x) xxxxxx zboží xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxx

x) dodání xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx nabyvateli x xxxxx xxxxxx xxxxx nabyvatelem.

§92ea xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 170/2017 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.7.2017

Xxx 3

Dočasné xxxxxxx xxxxxx přenesení xxxxxx xxxxxxxxxx

§92x

Xxxxxx zboží nebo xxxxxxxxxx xxxxxx uvedených x příloze x. 6 x xxxxxx xxxxxx

Xxx xxxxxx xxxxx xxxx poskytnutí xxxxxx xxxxxxxxx x příloze č. 6 x tomuto xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx daňové xxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx nařízením.

§92x

Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx

(1) Xxx dodání zboží xxxx xxxxxxxxxx služby xxxxxx použije xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx daňové xxxxxxxxxx, pokud v xxxxxxx, xxx Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x rozsáhlým xxxxxxx xxxxxxxx potvrdila, že xxxxx xxxxxxx režimu xxxxxxxxx xxxxxx povinnosti xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxx služby nemá xxxxxxx, tak xxxxx xxxxxxx nařízením.

(2) Xxxxx xxxxxxxxx daňové xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx po xxxx xxxxxxxxxxxxx 9 xxxxxx.

Díl 4

Xxxxxxx posouzení

§92h

Předmět xxxxxxxxx posouzení xxx xxxxxxx režimu xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx určení, xxx xx xxx xxxxxxxxxx určitého zdanitelného xxxxxx použije režim xxxxxxxxx xxxxxx povinnosti.

§92h xxxxxx právním předpisem x. 360/2014 Xx. x účinností xx 1.1.2015

§92i

Žádost o xxxxxxx xxxxxxxxx xxx použití xxxxxx xxxxxxxxx daňové xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx posouzení určitého xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx přenesení xxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) V xxxxxxx o vydání xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx

x) xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxx x vydání rozhodnutí x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx; x žádosti xxx uvést xxxxx xxxxx zdanitelné xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x závazném xxxxxxxxx.

§92x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 360/2014 Sb. x účinností xx 1.1.2015

HLAVA X

XXXXXX XXXX X XXXXXXXX

Xxx 1

Obecná xxxxxxxxxx x správě xxxx

§93

Xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx

x) xx věci povolení x xxxxxxx xx xxxx xxx daně,

b) xxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx přiznat xxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx §23 xxxx. 2 xx 4,

x) xx zvláštním xxxxxx xxx dovozu xxxxx xxxxx xxxxxxx.

(2) Při xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) x x) xx xxxxxxx právní xxxxxxxx upravující správu xxx.

§93x

Xxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Místně xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx, xxxxx xx místně příslušný xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxx xxxxx povinnou x dani, xxxxx xxxx x tuzemsku xxxxx podle xxxxxxxx xxxx nebo xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx anebo provozovnu, xx místně xxxxxxxxxx xxxxxxxx daně Finanční xxxx xxx Xxxxxxxxxxxxxxx xxxx.

(3) Pro xxxxx xxxxxxxx x xxxx, xxxxx xx plátcem xxxxx §6d, je xxxxxx příslušným xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx úřad xxxxxx xxxxxxxxx její xxxxx, která xx xxxxxxxx skupiny.

§94

Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxx povinná x xxxx xxxxxxx x §6 je xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx 15 xxx po skončení xxxxxxxxxxxx měsíce, xx xxxxxx překročila xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxx x §6b xx 6e xx povinen xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx 15 xxx xxx xxx, xx kterém xx xxxx xxxxxxx.

§94a

Dobrovolná xxxxxxxxxx plátce

(1) Xxxxx povinná x xxxx se xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx, která xxxxxxxxxxx xxxx bude xxxxxxxxxxxx xxxxxx x nárokem xx xxxxxxx xxxx, xxxx podat přihlášku x registraci.

(2) Xxxxx xxxxxxx x dani, xxxxx xxxx xxxxx xxx provozovnu x xxxxxxxx a xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx plnění x xxxxxxx xx xxxxxxx daně s xxxxxx xxxxxx v xxxxxxxx, může xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxx k xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx 2 xxxx podat xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx po uplynutí 1 xxxx ode xxx, xxx xx xxxx xxxxxxx registrace xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx ke xxxxxx xxxx.

§94x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 502/2012 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2013

§95

§95 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 170/2017 Sb.

§95a

Skupinová registrace

(1) X xxxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxx určí xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx skupiny, xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx skupiny. Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx daně xxxxxx xxxxxxxxxxx podle §93a.

(2) Xxxxxxx se xxxxx plátcem xx 1. xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx roku, xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx skupiny podána xxxxxxxxxx xx 31. xxxxx běžného xxxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx 31. xxxxx běžného xxxxxxxxxxxx xxxx, stává xx skupina plátcem xx 1. xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx po podání xxxxxxxxx k xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx se xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x §5a stává xxxxxx xxxxxxx xx 1. xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx roku, xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x přistoupení xxxxxx xx xxxxxxx nejpozději xx 31. října xxxxxxx kalendářního roku. Xxxxx skupina xxxx xxxxxx xx 31. xxxxx xxxxxxx kalendářního xxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx od 1. xxxxx xxxxxxx kalendářního xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx žádosti.

(4) Osoba, xxxxx xxxx plátcem, xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx v §5a stává xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxx druhého xxxxxx xxxxxxxxxxxxx po xxxxxx, xx xxxxxx skupina xxxx s jejím xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx osoby xx xxxxxxx.

(5) Xxxxx xxxxxxx x dani je xxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx přeměny xxxxxxxx korporace do xxxxxxxxxx rejstříku, xxxxx xx xx při xxxx xxxxxxx přechází xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx

x) xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx skupiny xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx k xxxx, nebo

b) rozdělovaného xxxxx xxxxxxx, xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxx nově vznikající xxxxxx xxxxxxxx x xxxx.

(6) Xxxxx povinná x xxxx xx xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx nebo xx xxxxxxxxx jmění

a) xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx není x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx osobou xxxxxxxx x dani, nebo

b) xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, která xx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx k xxxx.

(7) Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 6 povinen xxxxx xx 15 xxx xxx xxx xxxxxx přeměny do xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(8) V xxxxxxx přistoupení xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx podle odstavce 4 xx skupina xxxxxxxxx xxxxxxxx nárok xx xxxxxxx daně xxxxx §79 xxxx. 1 x 2. Xxxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx přiznání xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx po dni xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx.

§96

Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx

(1) X přihlášce x xxxxxxxxxx xxxxxx je xxxxx povinná x xxxx xxxxxxx uvést xxxx čísla xxxxx xxxxx xxxx u xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb, xxxxx jsou používány xxx xxxxxxxxxxx činnost.

(2) Xxxxx xxxxxxx k xxxx je oprávněna xxxxx, která čísla xxxx xxxxx odstavce 1 xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxx xxxxxxx.

§97

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx povinna xxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxx xx 15 xxx xxx xxx, xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

§97x

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx identifikované xxxxx

Xxxxx xxxxx §6j xx 6l xxxx xxxxx přihlášku k xxxxxxxxxx.

§98

Xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxxx osob

Správce xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx, x to

a) xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxx,

x) sídlo xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) číslo xxxx xxxxxx x přihlášce x registraci xxxxxx xx zveřejnění xxxx xxxx, že xxxxx xxxxxx číslo účtu xxxxxx xxxxxx a

e) xxxxxxxxxx, že xx xxxxx x plátce, xxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx.

§99

Xxxxxxxxx období

Zdaňovacím xxxxxxx xx kalendářní měsíc

§99x

Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxx xx může xxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx

x) jeho xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx rok xxxxxxxxx 10&xxxx;000&xxxx;000 Kč,

b) xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) není xxxxxxxx a

d) xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx daně do xxxxx xxxxxx ledna xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxx změnu xxxxxxxxxxx období xxxxx xxxxxxxx 1 oznámit xxxxxxx daně, xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx, x xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx kalendářní rok. X xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx zřetele xxxx xxxxxxx daně xx xxxxxx plátce xxxxxxx xx xxxxx měsíce xxxxx xxxx, x xxxx byl xxxxxx xxxxxxxxxxx, rozhodnout, že xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx pro xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx kalendářní xxx; xxxxx xxxxxx xxxxxx se xxxxxxxx xx oznámení xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x).

(4) Xxxxx-xx xx xxxxxx, jehož xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xx následujícího xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx po xxx, kdy xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(5) Xxxxx xx xxx účely xxxxx zdaňovacího xxxxxx xxxxxxx

x) při fúzi xxxxxxxxxx korporací xxxx xxxxxx obratů xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx,

x) xxx xxxxxxxxx obchodních xxxxxxxxx

1. xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx obratu xxxxxxxxxx xxxxxxxx korporace připadající xx nástupnickou xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx,

2. xxxxxxxxxx xxxx součet xxxxxx xxxxxxxxx části xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx korporaci x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx,

x) xxx převodu xxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx obchodní xxxxxxxxxxx, která xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxxxx, xx nějž se xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx.

§99x

Xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx

(1) Probíhající xxxxxxxxx xxxxxx končí dnem, xxxxx xxxxxxxxx dni, xxx nastaly xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx, xxx xxxxxxx xxxxxx rozhodnutí x xxxxxx, x xxxxx posledním xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxx období xx xxxxxxxx měsíce, ve xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx, xx skončení xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxx xxxxxx po xxxxxxxx měsíce, ve xxxxxx bylo xxxxxxxx xxxxxxxxxxx řízení, do xxxxx xxxxxxxxxxxx roku xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Plátce xxxxxx změnit zdaňovací xxxxxx pro xxxxxxxxxx xxx bezprostředně následující xx kalendářním xxxx, xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx insolvenčního xxxxxx.

§100

Xxxxxxxx xxx xxxxx xxxx x přidané xxxxxxx

(1) Xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxx xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xx v xxxxxxx potřebném pro xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxx xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx zdanitelných plnění, xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx plnění x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx osoby, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx plnění, x xxxxx byly xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxx xx xxxxxxx vést x xxxxxxxx xxx xxxxx xxxx z xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

x) uskutečněných xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx od daně xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxx majetku.

(4) X xxxxxxxx pro xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx odděleně xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx členy xxxxxxx.

§100a

Zvláštní xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxx xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx osoba, xxxxx xxxxxxxx xxxxx z xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxx vést x xxxxxxxx xxx xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx údaj x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx jiných xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx prodej xxxxx na dálku x xxxxxxxx, xx xxxxxxx vést x xxxxxxxx xxx xxxxx xxxx z xxxxxxx xxxxxxx údaj x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx §8 xxxx. 4.

(3) Xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx skladu xxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, x xxxxxx xxxx identifikovaná osoba, xxxxx xxxx kupujícím xxxx osobou xxxxxxxx x xxxx xxxxx §18 xxxx. 5 x rámci xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxx x evidenci xxx xxxxx xxxx x xxxxxxx hodnoty xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx ke xxxxxxxx x společném xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx7e).

§100b

Zvláštní xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxx xxxx z xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx v xxxxxxxx xxx účely xxxx x přidané xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisu Xxxxxxxx xxxx, xxxxxx xx xxxxxxx prováděcí xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx systému xxxx x xxxxxxx xxxxxxx7e), xxxxxxxxxx se x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx rozhraní xx xxxxxxx údaje xxxxx xxxxxxxx 1

x) xxxxxxxxx xx dobu 10 xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx roku, xx xxxxxx bylo xxxxxx xxxxxxxxxxx, x

x) xxxxxxxxxx xx xxxxxx správce xxxx nebo xxxxxxx xxxx příslušného jiného xxxxxxxxx xxxxx elektronicky.

§100b xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 355/2021 Sb. x účinností od 1.10.2021

§101

Obecná ustanovení x xxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx

x) xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx, xxxxx xxxx plátcem x xxxxx xxxxxxx povinnost xxxxxxx xxx, kterou xxxxxx xx jí xxxxxxxxxx xxxxxxx, a xx xx 25 xxx xx skončení xxxxxxxxxxxx měsíce, ve xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx §108 xxxx. 4 xxxx. x), a to xx 25 dnů xx skončení xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxx deklarováno xxxxxxxxxx dodání zboží xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx i v xxxxxxx, že xx xxxxxxxxx povinnost xxxxxxx xxx.

(4) Xxxxxx, který xxxx x xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx, xx povinen xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx zdaňovací xxxxxx, xx xxxxxx mu xxxxxxx povinnost přiznat xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx daně. Nevznikla-li xxxxxx plátci xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx přiznat xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx.

(5) Nevznikla-li xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx období povinnost xxxxxxx xxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx.

(6) Xxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx přiznání xx xxxxxxxxx režimu xxxxxxx xxxxxxxxx místa, xxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §110zc, x to x pokud xx xxxxx o xxx xx zdanitelné xxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx. Xx xxxxx i x xxxxxxx, xx povinnost xxxxx daňové xxxxxxxx xx xxxxxxxxx režimu xxxxxxx správního xxxxx xxxxxxx jejich xxxxxxxxxxxxxxxxx.

(7) Xxxxxx, kterému xxxxxxx xxxxxxxxx podat daňové xxxxxxxx xx zvláštním xxxxxx jednoho xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx takové xxxxxx xxxxxxxx, uvede v xxxxxxx přiznání i xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

§101a

Elektronická xxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxx xxxx identifikovaná xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxx dodatečné xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx, souhrnné xxxxxxx xxxx xxxx hlášení, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §19.

(2) Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx podat xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx oznámení x xxxxx xxxxxxxxxxxxx údajů.

(3) Xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 nebo 2, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx ve xxxxxxx xxxx struktuře xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxxx.

§101x

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxxxx období, x xxxx xxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx plátce nebo xxxxx skupiny, xx xxxxxx xx 30 xxx xxx dne xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxx xxx xxx xxxxxxxxx rozhodnutí x úpadku do xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxx podání daňového xxxxxxxx uplynulo xxxx xxx 30 xxx.

(2) Xxxxxxx-xx xxxx o xxxxxx xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx 30 dnů xxx xxx účinnosti rozhodnutí x úpadku xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx účinnosti xxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxx ke smrti xxxxxxxxxxx, xx podává xxxxx xx celé xxxxxxxxx období.

(4) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, ve kterém xxxxx ke xxxxx xxxxxxxxxxx, do

a) 3 xxxxxx ode xxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx

x) 25 xxx po xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx kterém xxxxx xx xxxxx zůstavitele, xxxxx zdaňovacím xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxx podle xxxxxxx a) do 25 dnů po xxxxxxxx zdaňovacího xxxxxx, xx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx než 25 xxx.

(5) Xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 vzniká xxxxxxxxx xxxxx daňové xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxx dosud xxxxxxxxxx.

(6) Xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, 2 x 4 nelze xxxxxxxxxx.

§101x

Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx kontrolní xxxxxxx, xxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx úplatu, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx,

x) xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx, xxxx x úplaty, xxxxxx přede xxxx xxxxxxxxxxx takového plnění xxxxxxx,

1. vznikla xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx podle §108 xxxx. 2, 3 xxxx §108 odst. 4 xxxx. x) xxxx

2. xxxxxxxxx xxxxx xx odpočet daně, xxxxxx xxxx němu xxxxxxxx xxxx xxxxxx,

x) xx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx

1. xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, x které xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx §92 xxxx. 5,

2. xxxxxxxxxx xxxxxx investičního xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx, x kterého xx nárok xx xxxxxxx daně podle §92 xxxx. 6 xxxx. x) x x), xxxx

3. investiční xxxxx vyrobil xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §92 xxxx. 7.

§101x

Xxxxxxxxxxx x způsob xxxxxx kontrolního xxxxxxx

(1) X kontrolním xxxxxxx xx xxxxxx povinen xxxxx obecných náležitostí xxxxxx uvést

a) xxxxxxxxxxxxx x kontaktní xxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx a xxxxx, pokud xxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx povinnost xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) údaje xxxxxxxx se uplatnění xxxxxx na xxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx zprávy xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx hlášení.

§101x

Xxxxx xxx podání xxxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Plátce, xxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxx, x xx xx 25 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxx, xxxxx xx fyzickou xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx lhůtě pro xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xxxxx prodloužit.

§101e xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 360/2014 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2016

§101x

Xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx kontrolního hlášení xxxx plátce xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx; x xxxxxxxxxxx kontrolnímu hlášení xx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx-xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx k podání xxxxxxxxxxx xxxxxxx, že x xxxxx kontrolním xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx údaje, xx povinen xx 5 pracovních xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Pro xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxx jinak.

§101f xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 360/2014 Xx. x účinností xx 1.1.2016

§101g

Postup xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx související s xxxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Nebylo-li xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx daně xxxxxx x jeho xxxxxx v xxxxxxxx xxxxx xx 5 xxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxx údaje xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx x v xxxxxxx xxxxxxxxxxx x jejich xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, aby xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx potvrdil.

(3) Xxxxxx xx xxxxxxx xx 5 xxxxxxxxxx dnů xx oznámení xxxxx xxxxx odstavce 2 xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx změnit xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx původní xxxxx xxxxxxxx, x xx prostřednictvím xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx hlášení; xxxxx xxxx xxxx následné xxxxxxxxx hlášení xxxx xxxxxx, xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxx.

(4) Správce xxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx není xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx veřejné xxxxxx xxxx na xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx uvedenou xxxxxxx.

§101x

Xxxxxxxx xx porušení xxxxxxxxxx související s xxxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxx xxxxxx nepodá xxxxxxxxx xxxxxxx ve stanovené xxxxx, vzniká xx xxxxxxxxx uhradit pokutu xx xxxx

x) 1&xxxx;000 Xx, xxxxx jej xxxxxxxxx xxxx, aniž xx x xxxx xxx xxxxxx,

x) 10&xxxx;000 Xx, xxxxx xxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx, xx x xxxx xxx xxxxxxxx daně vyzván,

c) 30&xxxx;000 Xx, xxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx výzvy xx xxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx uvedených x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) 50&xxxx;000 Xx, xxxxx jej xxxxxx xxx x xxxxxxxx lhůtě.

(2) Správce xxxx xxxxx xxxxxx xx 50&xxxx;000 Kč xxxxxx, který xx xxxxxxx xxxxx správce xxxx x odstranění xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx kontrolního hlášení.

(3) Xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx, který xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx hlášením závažně xxxxxxx nebo maří xxxxxx daně x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xx 500&xxxx;000 Xx.

(4) X povinnosti xxxxxx xxxxxx podle odstavce 1 xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx.

(5) Pokuta xxxxx xxxxxxxx 1 až 3 xx xxxxxxx xx 15 dnů xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx.

(6) Xxx stanovení výše xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 a 3 xxx xxxxxxx xxxx, xxx xxxxxx xxxxxx x hrubém xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx hodnoty. Při xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x míře xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx.

§101x

Xxxxx pro zánik xxxxxxxxxx související s xxxxxxxxxx hlášením

(1) Plnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx hlášením xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxxx xxxx.

(2) Pokutu xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx nejpozději do 3 xxx ode xxx, xx kterém xxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx uhradit xxxxxx zaniká, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx je xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx do 6 xxxxxx xxx xxx, xx xxxxxx xxxxx x porušení xxxxxxxxxx.

§101j

Vyloučení vzniku xxxxxx xx xxxxxxxx kontrolního xxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx §101h odst. 1 xxxx. x) xxxxxxxx, xxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxx roce xxxxxxx x xxxxxx x jinému xxxxxxxx xxx podání xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§101x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 243/2016 Xx. x xxxxxxxxx xx 29.7.2016

§101k

Prominutí xxxxxx xx xxxxxxxx kontrolního xxxxxxx

(1) Xxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx pokuty xxxxx §101h xxxx. 1 xxxx. b) xx d).

(2) Xxxxxxx xxxx může xxxxx xxxx zčásti xxxxxxxxx xxxxxx podle odstavce 1, xxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx z důvodu, xxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx ospravedlnit. Xxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxx podat xxxxxxxxxx xx 3 xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, kterým xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx pokutu.

(4) Xxxxxx žádosti o xxxxxxxxx pokuty xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x povinnosti xxxxxxx xxxx xxxxxx.

§101x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 243/2016 Xx. s xxxxxxxxx od 29.7.2016

§102

Souhrnné xxxxxxx

(1) Xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx hlášení, xxxxx xx vznikla povinnost xxxxxxx

x) dodání xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx registrované k xxxx v xxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) přemístění xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx jiného xxxxxxxxx xxxxx,

x) dodání xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx zboží uvnitř xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx obchodu, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx obchodu, xxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx v xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx §9 xxxx. 1, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx v jiném xxxxxxxx státě osvobozeno xx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx k xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx přiznat xxx xxxxxxxx služby, xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx-xx tato xxxxxx ke dni xxxxxxx úplaty známa xxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Plátce xx povinen podat xxxxxxxx hlášení, pokud xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx z tuzemska xx xxxxxx členského xxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx

x) poskytnutí xxxxxx x xxxxxx xxxxxx x jiném xxxxxxxx xxxxx xxxxx §9 xxxx. 1, s xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx, xxxxx registrované k xxxx v jiném xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx povinen xxxxxxx xxx xxxxxxxx služby, xxxx

x) dodání xxxxx xxxxxxxxxx při zjednodušeném xxxxxxx při xxxxxx xxxxx uvnitř xxxxx Xxxxxxxx xxxx formou xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx osobou v xxxxx obchodu.

(4) Xxxxx xx souhrnné xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx vyžadující xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx být xxxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxx x daňovém řádu xx xxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx o hodnotě xxxxxxxx zboží xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x české xxxx.

(5) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx kalendářní měsíc xx 25 xxx xx skončení xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Souhrnné xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx 25 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx.

(6) Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxx daňového xxxxxxxx.

(7) Xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 6 xxxxxx xxxxxxxx hlášení xx každé xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a v xxxxxxx kalendářního xxxxxxxxx xxxxxxxxx plnění xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx x), xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx kalendářním xxxxxxxxx za měsíce, xxxxx xxxxxxxxxxx kalendářnímu xxxxxx, ve kterém xxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 1 písm. x) xx x), xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx hlášení xx každý xxxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xx xx 25 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx podle odstavce 1 xxxx. x) xx x). Xxxxx xxxxxx dále xxxxxx xxxxxxxx hlášení podle xxxxxxxx 5, x xx xx každý xxxxxxxxxx měsíc xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xx kterém xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx c).

(8) Xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx podali xxxxxxxx hlášení, xxxxxx, xx uvedli xxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx xx 15 dnů xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx údajů podat xxxxxxxx souhrnné xxxxxxx xxxxxxxx uvedeným x xxxxxxxx 4.

(9) Xxxxxxx xxxx údaje x xxxxxxxxx hlášení, xxxxxxxxx x následném xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx x využije xxx xxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxx xxxxxx uplatní xxxxxxx údajů, které xxxxxxx xxxx xxxxxx x rámci xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§103

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx nebo dosud xxxxxxxxxxxx xxx

Xxxxx-xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx příkaz xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx pokus xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxx.

§104

Xxxxxxxxx uvedení daně xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxx plátce xxxxx skutečnosti rozhodné xxx stanovení xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx zdaňovací xxxxxx, než do xxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx tím x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx, xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xx k xxxxx xxxxxxxxxxxx za xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx doměří x za xxxxxxxxx xxxxxx, do kterého xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx nebo nedoměří.

(2) Xxxxx xxxxxx uvedl xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx v xxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, do xxxxxxx xxxx skutečnosti náležely, xxx, xxxxxxx daně xxx vztahující xx x těmto skutečnostem xx xxxxxxxxx xxxxxx, xx kterého xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx doměří.

(3) Xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx x daňovém xxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxx období, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxx tím x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx daň, xxxxxxx daně daň xxxxxxxxxx xx k xxxxx xxxxxxxxxxxx za xxxx dřívější xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx a xx xxxxxxxxx období, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx z xxxxxx daně xxxxx xxxxxxxx 3, a xx za xxxxx xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx zdaňovací xxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx uvedl, xx posledního dne xxxxx xxx podání xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx tyto skutečnosti xxxxxxxx. Xxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx 15 xxx xxx xxx xxxxxxxx platebního xxxxxx.

(5) Xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx daně x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx zdaňovací xxxxxx, xxx xx kterého xxxxxxxx, x snížil xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxx skutečnosti xxxxxxxx, xxx, xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx se x xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, xx kterého tyto xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx.

(6) Xxxxxx xxxxxx povinnost uhradit xxxx x xxxxxxxx x částky xxxx xxxxx xxxxxxxx 5, x xx za xxxxx xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx daňového xxxxxxxx za xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxx skutečnosti xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx dne xxxxx xxx podání xxxxxxxx přiznání xx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx tyto skutečnosti xxxxx. Xxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xx lhůtě 15 xxx xxx xxx xxxxxxxx platebního xxxxxx.

(7) Xxxxx plátce přiznal xxx x přijatého xxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx zdanitelného plnění x jiném xxxxxxxxxx xxxxxx, xxx do xxxxxxx náležely, x xxxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxx xxxxx na odpočet xxxx x tohoto xxxxxx xxxx z xxxx xxxxxx, nevzniká xx xxxxxxxxx uhradit xxxx x prodlení xxxxx xxxxxxxx 4 xxxx 6, xxxx

x) xxxxx na odpočet xxxx x xxxxxxxx xxxx z xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx z xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxx 6 x xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx nárok xx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxx xxxxxx.

(8) Správce daně xxxxx xxxxxxxx 1 xx 7 nepostupuje, xxxxx

x) uvedení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxx v xxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxxxx xxxxxxxxx období ovlivní xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx daně x xxxxxxx výši xxxxx §75 xxxx xxxx koeficientu xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x krácené xxxx xxxxx §76,

x) xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx zdaňovací xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx stanovení xxxx xx zdaňovací xxxxxx, za xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx daňové přiznání xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x odstranění xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx přiznání xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) xx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx zvláštního režimu xxxxxxx správního xxxxx x xxxxxx plnění x xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x rámci xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx zboží xxxxx xxxxxxx.

(9) Xxx identifikovanou xxxxx xxxxx odstavce 3 xx 6 x 8 xxxxxxx.

§105

Xxxxxxxxx skupiny

Přeplatek xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx se xxxxxxx xx úhradu xxxxxxxxxx nedoplatku skupiny xxxx kteréhokoli xxxxx xxxxxxx. Xxxxx skupina xxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§105x

Xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxx xxxxxx nárok xx zálohu na xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx x xx xxxxxxxx uvedených x xxxxxxx řádu.

§105a vložen xxxxxxx předpisem x. 283/2020 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2021

§106

Xxxxxxx registrace xxxxxx x xxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx plátce, pokud xxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx daně za 12 bezprostředně předcházejících xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x rámci xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx bez xxxxxx xx xxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxx xxxx xxxxx registraci xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx se ke xxxxxx xxxx, a

b) xxxxxxxx

1. xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx 12 xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx po xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx 1&xxxx;000&xxxx;000 Xx,

2. xx 12 xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx měsíců xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx plnění, xxxxx xx xxxxx x plátce, xxxxx xxxx x tuzemsku xxxxx, nebo

3. xx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 nebo 2 xx xxxxxxxx účinek.

(4) Xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx x tuzemsku xxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx roce xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxx x

x) xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx daně.

(5) Správce xxxx xxxxx registraci xxxxxx xx dni xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx.

(6) Plátce xxxxxxxx xxx plátcem xxxx

x) xxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx, xxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§106x

Xxxxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Poruší-li xxxxxx závažným způsobem xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx ke správě xxxx, xxxxxxx daně xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx proti xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 lze xxxxx xx 15 dnů xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxx.

(3) Z xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx může správce xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(4) Stane-li xx xxxxxxxxxxxx osoba xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx plátcem. Xxxxx-xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx současně xxxx xxxxxxx nespolehlivým xxxxxxx.

(5) Xxxxx-xx xx zrušení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx plátce, xxxxx xx skupinou, xxxxxxx xx členové xxxx xxxxxxx nespolehlivými xxxxxx xxxx následujícím xx xxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx. Xxxxx-xx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, která xx nespolehlivým xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx, kdy zaniklo xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx.

§106aa

Nespolehlivá xxxxx

(1) Poruší-li xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxx, xxxxxxx daně xxxxxxxx, xx xxxx xxxxx je xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Odvolání xxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxx podat xx 15 dnů xxx dne xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxx.

(3) X xxxxxx hodných xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx odkladný xxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxx-xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx nespolehlivého xxxxxx, stává xx xxxx osoba xxxxxxxxxxxxx xxxxxx okamžikem, kdy xxxxxxxx xxx xxxxxxx.

§106xx xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 170/2017 Sb. x xxxxxxxxx od 1.7.2017

§106xx

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxxxx osobu

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx, že xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx; žádost xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx uplynutí 1 xxxx xxx dne xxxxxx právní xxxx xxxxxxxxxx,

x) že xxxx xxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx správce xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx, xx nejsou nespolehlivými, xxxx

x) xx xx xxxxxxx, xxxxx byli xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx plátce, který xx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x vydání rozhodnutí, xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx; xxxxxx může xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx 1 xxxx xxx xxx, kdy

a) xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, nebo

b) xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx správce xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxx nespolehlivým xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx daně na xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx 1 xxxx xxxxxxxx způsobem xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxx.

(4) Xxxxxxx daně xxxxxxxx způsobem umožňujícím xxxxxxx přístup xxxxxxxxxx, xx daná xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx plátcem xxxx xxxxxxxxxxxxx osobou.

§106ab xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 170/2017 Sb. x účinností xx 1.7.2017

§106b

Zrušení xxxxxxxxxx xxxxxx xx žádost

(1) X xxxxxxx xxxxxxxxxx může xxxxxx, xxxxx má xxxxx x xxxxxxxx x který xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx:

x) xxxxxxx 1 xxx xxx xxx, xxx xx xxxx xxxxxxx x xxxxx plátce

1. xxxxxxxx xx 12 xxxxxxxxxxxxx předcházejících xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx 1 000 000 Xx, xxxx

2. xxxxxxxxxxx pouze xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) O xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx nemá xxxxx x tuzemsku, xxxxxxx, xxxxx splňuje xxxx xxxxxxxx:

x) xx 6 xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx dodání xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx osvobozené xx xxxx s xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx, x xxxxxxxx

1. xxxxxxxxxxxx plnění, x xxxxxxx je povinna xxxxxxx daň xxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx,

2. xxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx kupujícího, xxxxx xx x xxxxxxxx nebyl plátcem,

3. xxxxxxxxx plnění, xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx jednoho xxxxxxxxx xxxxx, xxxx

x) xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) X xxxxxxx registrace xxxx xxxxxx xxxxx §6b xxxx §6e xxxxxxx, xxxxx

x) xxxxxxxx 3 xxxxxx xxx xxx, xxx xx xxxx xxxxxxx, x

x) xxxx obrat nepřesáhl xx 3 bezprostředně xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx kalendářní měsíce 250&xxxx;000 Kč.

§106x

§106x zrušen právním xxxxxxxxx č. 170/2017 Sb.

§106d

Společná ustanovení x xxxxxxx registrace na xxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx plátce, xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx plátce prokáže, xx splňuje podmínky xxx zrušení registrace.

(2) Xxxxx xxxxxxxxxx, kterým xx xxxxxxx registrace xx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx přestává xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx po xxx xxxxxxxx rozhodnutí, xxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Plátce, kterému xxxx xx xxxxxx xxxxxxx registrace, xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx, xxx xxxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx registrace identifikované xxxxx, nebo

b) x xxxxxxx o zrušení xxxxxxxxxx xxxxx, že xx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

§106x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 502/2012 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2013

§106e

Zrušení xxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxx zruší xxxxxxxxxx skupiny k xxxxxxxxxx xxx příslušného xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx konce xxxxxx xxxxx příslušného xxxxxxxxxxxx xxxx skupina xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx skupina xxxxxxxxx podmínky xxxxx §5a, je xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx.

(3) Správce xxxx zruší registraci xxxxxxx xxxxxx, pokud

a) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §5a, xxxx

x) xxxxxx, že xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx podmínky xxx xxxxxxxx xx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxx přestává xxx xxxxxxx dnem

a) xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xx xx xxxxxxx registrace, nebo

b) xxxxxxx xxxxxxxxxx, x xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx.

(5) Xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx ode xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx.

§106x

Xxxxx xxxxxxxx člena xxxxxxx

(1) Správce xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxx měsíce xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx roku

a) xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxx xxxxxx, xx xxxx skupiny xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx členství xx xxxxxxx.

(2) Xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx skupiny, který xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx §95a xxxx. 4, xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx po xxxxxxxx 1 xxxx xxx dne, kdy xx xxxx xxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx skupiny, xxxxxx jeho členství xxxx, xxx nastaly xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) X xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx do 15 xxx ode dne xxxxxx xxxx členství xx xxxxxxx. Pokud xxx neučiní, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx.

(5) Člen xxxxxxx xx xxxxxxx xxx dne následujícího xx xxx, kdy xxxxxxx xxxx členství xx xxxxxxx.

§107

Zrušení xxxxxxxxxx identifikované xxxxx z xxxx xxxxxx

(1) Správce xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx osoby, xxxxx xx ve 2 xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx nevznikla xxxxxxxxx xxxxxxx daň.

(2) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 má xxxxxxxx účinek.

(3) Xxxxxxxxxxxxxx xxxxx přestává xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx právní xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx je xx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx osoby xx dni xxxxxxxxxxxxxxx xxx, xxx xx xxxxx xxxxxxx.

§107x

Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxxxx osoba xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx&xxxx;xxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx k xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx podmínky:

a) xx 6 xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx sobě jdoucích xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx povinnost

1. xxxxxxx xxx z přijatých xxxxxx,

2. xxxxxxx daň x přijatého xxxxxx xxxxx s xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxx soustavami xxxx xxxxxx,

3. xxxxxxx xxx x pořízení xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx zboží, xxxxx xx xxxxxxxxx spotřební xxxx, xxxx

4. podat xxxxxxxx xxxxxxx,

x) v xxxxxxxxxx ani xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx roce

1. xxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx nového xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx zboží, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, jehož xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx 326 000 Xx, a

2. xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §2b, xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Správce xxxx xxxxx registraci xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx tato xxxxxxxxxxxxxx osoba prokáže, xx splňuje xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxx rozhodnutí xxxxx xxxxxxxx 1 nelze xxxxxxxx xxxxxxx prostředky.

(4) Xxxxxxxxxxxxxx osoba xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx po dni xxxxxxxx xxxxxxxxxx, kterým xx jí zrušena xxxxxxxxxx.

§108

Xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx zaplatit xxx

(1) Xxxxxx, který xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx dodání xxxxx xxxx poskytnutí xxxxxx x místem xxxxxx x xxxxxxxx, xx povinen z xxxxxx xxxxxx přiznat xxx.

(2) Xxx pořízení xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxx daň xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx osoba xxxxxxxxx x tuzemsku, xx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx přijala, x xx

x) xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx se jedná x

1. xxxxxxxxxx služby xxxxx §9 xx 10d,

2. dodání xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, pokud xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx jako xxxxxx, xxxx

3. xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx,

x) plátce, kterému xx dodáno xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx; xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx v xxxxxxx, xx xxxxxx, kterému xx dodáno xxxxx, xxxxxxxx svou xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, x xx xx xxx xxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx, xxxxxx je registrován xxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx

x) xxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx přenesení xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx postupem xxxxxx xxxxx Evropské xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx, na xxxxx xxxx xx zboží xxx dovozu propuštěno xx xxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx vzniká xxxxxxxxx přiznat xxx xxxxx §23 xxxx. 1 písm. x) x §23 xxxx. 4, pokud není xx toto zboží xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx dovozu zboží xxxxx hodnoty,

d) osoba xxxxxxx k xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx při dovozu xxxxx xxxxx hodnoty, xxxxx xx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx, x xx xx xxxxxxxxx doplňkovém xxxxxx prohlášení,

e) uživatel, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx nebo xx xxxxxxxxxxxxxxxxxx x rámci xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx, xxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx podle §19 xxxx. 6,

g) xxxxx, která vystaví xxxxxx, xx kterém xxxxx xxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxxxx x dani x xxxxx xxxxxxxx xxxxx, která xxxxxxxx xxxxx x místem xxxxxx x xxxxxxxx xx plátce, xxxxxxxx

1. xxxxx do xxxxxx xxxxxxxxx státu xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx a

2. xxxxxx xxxxxx všechna xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxx při xxxxxx xxxxx do xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(5) Zaplatit xxx xxxx xxxxxxx

x) xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx, na xxxxx xxxx xx zboží xxx xxxxxx propuštěno xx xxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx zaplatit xxx xxxxx §23 odst. 1 písm. x) x §23 odst. 5 a xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx zboží xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx, na xxxxx xxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx jde o xxx xxx dovozu xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx §109f xxxx. x) xxxxx xxxxxxx x dani, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx,

x) xxxxx, x xxxxx xxxxxx povinnost xxxxxxxx xxx podle §23 xxxx. 1 xxxx. x) xx e),

d) xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx a xxxxx xxxxxx povinnost zaplatit xxx podle §110zx.

(6) Xxxxx povinná xxxxxxx xxxx xxxxxxxx daň xx daňovým xxxxxxxxx.

(7) Xxxxx xxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, která xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx na xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxx daňového xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxx prodej xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxx x nerozdílně.

§108x

Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxx, kterému xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx a xxxxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx vybraných xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, ručí xx nezaplacenou xxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx, která toto xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx členského xxxxx, xxxxxx xxxxxxx, že xxxxxx xxxxxxx opatření, xxxxx od něj xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxx, xx xxx xxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx, řádně xxxxxxxxx.

(2) Oprávněný xxxxxxxx xxxx za xxxxxxxxxxxx xxx pouze xx xxxx xxxx vypočtené xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx ceně xxxxxx spotřební daně.

(3) Xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx příjemce xxxxxx x xxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx zvláštní xxxxxx xxxxxxxxx xxxx; xxxxxxx-xx xxxxxxxxx příjemce této xxxxxxxx, xxxxx xx xxx účely xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx, xxxxx pořídila xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, které podléhá xxxxxxxxx dani, x xxxxx xxxxxx toto xxxxx třetí osobě, xxxx xx poskytovatele xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

§109

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxx, xxxxx xxxxxx zdanitelné xxxxxx x xxxxxx plnění x tuzemsku xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx plnění (xxxx xxx "xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx"), xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxx plnění, pokud x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx věděl xxxx xxxxx xxx x mohl, že

a) xxx uvedená xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx zaplacena,

b) xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx toto xxxxxxxxxx plnění xxxx xxxxxx úplatu na xxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxx zdanitelného xxxxxx"), xx xxxxxxx xxxxxx nebo dostane xx xxxxxxxxx, kdy xxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx daňové xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx také za xxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxx, pokud xx úplata za xxxx xxxxxx

x) bez xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx ceny25),

b) xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx převodem xx xxxx vedený xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx,

x) poskytnuta xxxxx xxxx zčásti xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxx xxxx než xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxx zveřejněn způsobem xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx, x xxxxx xxxxxx xx xxxx plnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx platbu xxxxxxxxxxxxx, nebo

d) poskytnuta xxxxx nebo zčásti xxxxxxxxxx aktivem podle xxxxxxxx předpisu xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx plnění xxxx xx xxxxxxxxxxxx daň x xxxxxx plnění, xxxxx xx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx&xxxx;xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx skutečnost, že xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx spočívá x xxxxxx xxxxxxxxx hmot xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx xx nezaplacenou xxx x xxxxxx xxxxxx, xxxxx x okamžiku xxxx xxxxxxxxxxx&xxxx;xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx na něj xxxx x poskytovateli xxxxxxxxxxxx xxxxxx zveřejněna xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx xxxxxxxxxx, že xx registrován xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx hmot xxxxx xxxxxx upravujícího xxxxxxx xxxxx.

§109a

Zvláštní xxxxxx zajištění xxxx

(1) Xxxxx příjemce xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx daň x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xx byl xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx správci xxxx. Xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx

x) xxxxxxxxxxxx poskytovatele zdanitelného xxxxxx,

x) xxx, xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx plnění,

d) den xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx plnění xxxx xxx přijetí xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zdanitelného xxxxxx.

(3) Xxxxx xx xxxxxx za poskytovatele xxxxxxxxxxxx plnění provedena xxx xxxxxxx dne xxxxxxxxxxx zdanitelného xxxxxx xxxx xxx přijetí xxxxxx, xx se xx xx, že xxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx daně.

(4) Xxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx a xxxxxxx xx jeho xxxxxxx xxxxxxxxxx účtu. Xx xxx xxxxxxxxxx xxxx xx tato částka xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx plnění x xxxxx platby k xxxxxx xxx; xxxxx-xx x úhradě xxxxxxx, xxxxxxx xx na xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxx platby xxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.

(5) Xxxx-xx xxx, xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx zčásti xxxxxxxx, použije xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx její část xxxx xxxxxx daně xx xxxxxxx daňovém xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

§109x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 47/2011 Xx. s účinností xx 1.4.2011

§109aa

Ručení xxxxx xxxxxxx x xxxx, xxxxx xxxxxx zboží provozovateli xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxx xxxxxxx x xxxx, xxxxx xxxxx §13a xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xx nezaplacenou xxx xx zdanitelného xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §13a, pokud xxxxxxxxxx xx dni uskutečnění xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx rozhraní xxxx xxxxx xxxxxx nebo xxxxx xxxx x xxxxx, xx daň xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx elektronického xxxxxxxx zaplacena.

(2) Xxxxx xxxxxxx x dani, xxxxx xxxxx §13a xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, může xxxxxx zvláštní xxxxxx xxxxxxxxx xxxx; xxxxxxx-xx xxxx xxxxxxxx, hledí xx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx zajištění xxxx xx

x) osobu xxxxxxxx x xxxx, xxxxx xxxxx §13a xxxxxx zboží xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx jako xx xxxxxxxxxxxxx zdanitelného xxxxxx.

§109xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 355/2021 Xx. x účinností od 1.10.2021

§109xx

Xxxxx xxxxxxxxxxxx za xxxxxx xxxx

(1) Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx uskutečnil xxxxxx xxxxx podle §13a, xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx čl. 5x xxxxx použitelného xxxxxxxx Xxxxxxxx unie, xxxxxx xx xxxxxxx prováděcí xxxxxxxx ke směrnici x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx7e), správce xxxx xxxx xxxxxxxxxx o xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx, ve xxxxxx stanoví část xxxx, za jejíž xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx elektronického xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx, xxxxx xxxxx §13a xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(2) Příjemci xxxxxxxxxx x změně xxxxxxxxxxxx za xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxx xxxxxxx x xxxx, která xxxxx §13a xxxxxx zboží xxxxxx provozovateli.

(3) X xxxxxxx, ve xxxxxx xx xxxxx povinnou x xxxx, xxxxx xxxxx §13a dodala xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, přešla xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxx odstavce 1, xx ni xxxxxxxx xxxxxx povinnost hradit xxxxxxxx úrok z xxxxxxxx.

(4) Daň xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx 30 xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxx odpovědnosti za xxxxxx xxxx.

(5) X xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx rozhraní xxxx xxxxx xxxx, xxxxxx-xx xxxxxxx daně xx xxxxxxx xxxxxx o xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx daně, že xxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xx správné xxxx.

(6) Xx xxxxxx x změně xxxxxxxxxxxx xx úhradu xxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx pro xxxxx xxxx xxxxx pro xxxxxxxxx xxxx hledí xxxx na xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx elektronického rozhraní.

§109ab xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 355/2021 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.10.2021

§109x

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx x válečného xxxxx

Xx-xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx válečný xxxx, xxxx vláda xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nutnou xxxx, xxxxxxxxxxxx charakteru x intenzitě xxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx sazeb xxxx, nejvýše xxxx x 5 xxxxxxxxxxx xxxx, případně přeřadit xxxxx nebo služby xxxx xxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxx plátcům, kteří xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx síly, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx sbory, xxxxxxxxx služby x xxxxxxxx hospodářské mobilizace, xxxxxxx xxxxxxxxx druhy xxxxx x poskytovat xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx, xxx zachování xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxx xxxx.

§109x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 355/2021 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.10.2021

Díl 2

Zvláštní režim xxx dovozu xxxxx xxxxx xxxxxxx

§109x

Xxxxxx ustanovení

(1) Xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx může x xxxxxxxx použít osoba xxxxxxx x xxxx, xxxxx

x) xxxxxx x xxxxxxxx na xxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx věci xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx režimu volného xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx,

1. xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx daně,

2. xxxxx vlastní xxxxxxx xxxxxxxxxxx 150 XXX x

3. xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx v xxxxxxxx, x

x) xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx zboží xxxxx xxxxxxx.

(2) Zvláštní xxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx nelze xxxxxx, je-li xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx daně xxxxx §71 xxxx. 8.

(3) Xxxxx úřad pro Xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx příslušným xx xxxx

x) xxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx zboží xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xx zvláštního doplňkového xxxxxxx prohlášení,

c) zrušení xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x).

§109x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 355/2021 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.10.2021

§109d

Povolení x xxxxxxx xxxxxxxxxx režimu xxx xxxxxx xxxxx nízké xxxxxxx

Xxxxxxxxx pro vydání xxxxxxxx k použití xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx zboží nízké xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx předpisů xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx.

§109x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 355/2021 Sb. x xxxxxxxxx od 1.10.2021

§109e

Zvláštní xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxx xxxx z xxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxx xxxxxxx x xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx dovozu xxxxx xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx pro xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx která xxxxx xxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxx povinná x xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx režim xxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxx odstavce 1

x) xxxxxxxxx xx xxxx 3 let xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xx kterém xxxx xxxxxxxxxx plnění xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xx xxxxxx správce daně xxxxxxxxxxxx.

§109x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 355/2021 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.10.2021

§109f

Povinnost xxxxxx x xxxxxxxx daň

Pokud je xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx režim při xxxxxx zboží xxxxx xxxxxxx, má

a) osoba xxxxxxx k dani, xxxxx xxxxxxx tento xxxxx, xxxxxxxxx vybrat xxxxxx xxxxxxxxxxxx dani xx xxxx zboží xx osoby, xx xxxxx xxxx jedná,

b) xxxxx, xx xxxxx xxxx je xxxxxxx, xxxxxxxxx zaplatit xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx za xxxx xxxxx osobě xxxxxxx x xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx.

§109x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 355/2021 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.10.2021

§110

Zvláštní xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx

(1) Osoba xxxxxxx x dani, která xxxxxxx zvláštní režim xxx xxxxxx zboží xxxxx hodnoty, je xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx 15 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x xx xxxxxxxx xx xxxxxxx osoby, xx xxxxxxx xxxx xxxxx.

(2) Zvláštní xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 se xxxxxx xxxxxxxxxxxx datovou xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx rozhodnutí Xxxxxxxx xxxxxx76).

(3) Xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx skončení xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xx podává xxxxxxxx xxxxxxxxx celní xxxxxxxxxx.

Xxx 3

Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

Xxxxx 1

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx

§110x

Xxxxxx ustanovení

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx je

a) xxxxx mimo Xxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxx Evropské xxxx,

x) xxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx může x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx povinná x xxxx, xxxxx uskutečňuje xxxxxxx plnění x xxxxxxx x tuzemsku xxxxxxxx xxx použití xxxxxxxxxx režimu xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(3) X xxxxxxx zvláštního režimu xxxxxxx správního místa xx xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxx Xxxxxxxxxxxx kraj.

(4) Xxxxxxxxxx x příslušnosti Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx x případě zvláštního xxxxxx xxxxxxx správního xxxxx xxxxxxxxx.

§110x

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxx účely xxxxxxxxxx xxxxxx jednoho xxxxxxxxx xxxxx xx rozumí

a) xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx místa,

b) osobou xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx, která xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx stát, xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxx členský xxxx, xx xxxxxx se xxxxx uskutečňující xxxxxxx xxxxxx nebo zprostředkovatel xxxxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx správního xxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx ve zvláštním xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxx plněním xx xxx xxxxx xxxxxxxxxx režimu xxxxxxx xxxxxxxxx místa rozumí x xxxxxxx

x) xxxxxx xxxx Xxxxxxxxx unii xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x dani x xxxxxx plnění xx xxxxx Xxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxx Evropské xxxx

1. poskytnutí služby xxxxx xxxxxxxxx k xxxx x místem xxxxxx xx území Xxxxxxxx xxxx,

2. prodej xxxxx xx xxxxx,

3. xxxxxx zboží provozovatelem xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §13a odst. 2 xxxx. b),

c) dovozního xxxxxx xxxxxx dovezeného xxxxx na xxxxx,

1. xxxxx xxxx předmětem xxxxxxxxx xxxx x

2. xxxxx xxxxxxx hodnota xxxxxxxxxxx 150 XXX.

(3) Xx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxx zvláštního xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx považuje x xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx x využívat xxxxxx, která xxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, neboť xx xxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx odstavce 1 písm. x), xx xxxxxxxx xx xxxxxxx rozpočet.

§110x

Xxxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx správního xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx k xxxx, xxxxx

x) má sídlo xxxx provozovnu xx xxxxx Evropské xxxx x

x) xx xxxxxxxx xxxxxx uskutečňující xxxxxxx xxxxxx, xxx jejím xxxxxx x xx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx vyplývající z xxxxxxx xxxxxxxxx režimu.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxx se xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx vybraná xxxxxx, xxxxx je uvedena x registraci xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxx je x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx právních xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Pověřující xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxxx režimu xxxx xxxxxx x xx xxxx xxxx ani xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(5) Povinnosti xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx uskutečněných xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx povinnosti xxxxxxxxxxxxxxxxx.

Xxxxx 2

Obecná ustanovení x správě daně xx zvláštním xxxxxx xxxxxxx správního místa x xxxxxxxx

§110x

Xxxxxxxxxxx

Xxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxx x rozsahu opravňujícím x xxxxxxxxxxx xx xxxxx úkonech, xxxxxxxx xxxx jiných xxxxxxxxx x xxxxx daného xxxxxx xxxxxxxxxx režimu xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx; xx xxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxxxxxx pověřeného xxxx pověřujícími osobami.

§110x

Xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx daně xxxxxxxx písemnost xxxxxxxxxxxx, x xx prostřednictvím

a) xxxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxx sítě xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Upomínka xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx povinnosti xx doručuje xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx veřejné xxxxxx xxxx xx elektronickou xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx k xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx, která xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx veřejné xxxxxx xxxx na xxxxxxxxxxxxx adresu, se xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx odeslání správcem xxxx xxxxxxxxxxxxxxx elektronického xxxxxxx.

§110x

Xxxxxxxx pro účely xxxxxxxxxx xxxxxx jednoho xxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxx xxxxxxxxxxxxx vybraná xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx jsou xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx obsahující xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie, xxxxxx xx stanoví xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx daně z xxxxxxx xxxxxxx7e).

(2) Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx plnění xxxx zprostředkovatel xxxx xxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 1

x) xxxxxxxxx xx xxxx 10 xxx xx konce xxxxxxxxxxxx roku, xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) poskytnout xx xxxxxx správce xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

§110x

Xxxxxxxx známá daň

(1) Xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxx režimu jednoho xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xx xxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx příslušné xxxxxxxxx období

a) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxx režimu jednoho xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxx přiznání, xxxx

x) xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x moci xxxxxx.

(2) Je-li xxxxx xxxxxx v xxxxx xxxxxxxx státě, xxxxxx xx xxx účely xxxxxxxxxx xxxxxx jednoho xxxxxxxxx xxxxx poslední xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx, xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

§110h

Způsob placení xxxx

(1) Xxx se xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx.

(2) Daň xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x eurech, x to xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xxxxxx referenčním číslem xxxxxxxxxxx daňového xxxxxxxx.

§110i

Přeplatek

(1) Xxxxxxxxx správce xxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx částku xxxxxxxxx daně. Xxxxxxx-xx xxx xxxxxxxxxx přeplatek, xxxxxxx xxxx xxx xxxxx xx xxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxx, co provede xxxx započtení xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx částky xxxxxxxxx daně. Xx xxx úhrady vymáhaného xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx, xxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xx xxxx, xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, který xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xx xxxxxx vymáhaného xxxxxxxxxx xxxx neuhrazené xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, nevzniká xxxxx xxxxxxxxxxxxx vybraná xxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx přeplatek nižší xxx 10 XXX xx xxxxxxx.

(4) Xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx nepřizná, nepřesahuje-li 40 XXX.

§110j

Lhůta xxx vrácení xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Správce xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxx xxx xxxxxxx xx 30 xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) X tuzemsku xxxx státě xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx ode xxx, xxx tuzemský xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx přerušuje

a) xxxxxxx xxxxx k podání xxxxxxxxxxx daňového xxxxxxxx,

x) xxxxxxx výzvy k xxxxxxxxxx pochybností,

c) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx oznámení x zahájení daňové xxxxxxxx.

(4) Lhůta pro xxxxxxx xxxxxxxxxxxx přeplatku xxxxxxxxx xxxxx odstavce 3 xxxxx xxxxx xxxxx xxx

x) dne, xx xxxxxx správce xxxx x tuzemsku xxxx státě xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx potřebné xxx xxxxxxxxxx daně xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx daňového xxxxxxxx xxxx xxxxx k xxxxxxxxxx pochybností,

b) dne xxxxxxx xxxxxxxx postupu x xxxxxxxxxx pochybností, x xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx

x) xxx xxxxxxxxxxxx ukončení doměřovacího xxxxxx.

(5) Xxxx-xx xxxxxxx xxxx oznámení o xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx uplynutí xxxxx xxx vrácení xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx vzniklého x xxxxxxxx stanovení xxxx, xxxxx je xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx tohoto xxxxxxxx běžet nová xxxxx xxx vrácení xxxxxx xxxxxxxxxxxx přeplatku. Xxxx lhůta xxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

Oddíl 3

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xx zvláštním xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx identifikace

Pododdíl 1

Xxxxxxxx xxxxxxx jednotlivých režimů

§110k

Podmínky xxxxxxx režimu xxxx Xxxxxxxxx unii v xxxxxxxx

(1) Xxxxx xxxx Xxxxxxxxx xxxx xxxx x tuzemsku použít xxxxx uskutečňující xxxxxxx xxxxxx, která

a) nemá xx území Evropské xxxx sídlo xxx xxxxxxxxxx x

x) xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx režim xxxx Xxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxx xxxx Evropskou xxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx uskutečněná xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx.

§110x

Xxxxxxxx xxxxxxx režimu Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx

(1) Xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx osoba xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx

x) v xxxxxxxx

1. xx sídlo, nebo xxxxxxxxxx, nemá-li na xxxxx Xxxxxxxx unie xxxxx, nebo

2. xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx zboží, nemá-li xxxx osoba xx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx,

x) xx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx a

c) xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx režim Xxxxxxxx unie.

(2) Xxxxx Xxxxxxxx unie xx x tuzemsku použije xx všechna xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx osobou, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx, s xxxxxxxx

x) xxxxxx

1. s xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, ve kterém xx xxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxx

2. x xxxxxxx, xx tato osoba xxxx sídlo xxx xxxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, x

x) xxxxxxx xxxxx xx xxxxx s xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx odeslání xxxx přepravy xxxxx.

§110x

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx použít xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx

1. xx x tuzemsku xxxxx, xxxx provozovnu, xxxx-xx xx xxxxx Xxxxxxxx xxxx sídlo,

2. xx xxxxxxx xxxx identifikovanou xxxxxx x

3. xxxxxxxxx x jiném xxxxxxxx xxxxx dovozní režim, xxxx

x) xxxxx xxxxxxxxx x žádném xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x která xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx, aby jejím xxxxxx x na xxxx účet xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx v tuzemsku xxxx xxx xxxxx xxxxxxx x xxxx, xxxxx

x) xx v xxxxxxxx sídlo, nebo xxxxxxxxxx, nemá-li xx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxx,

x) je plátcem xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x

x) xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx zprostředkovatel xxxxxxx xxxxx.

(3) Pokud jsou xxxxxxxx xxxx přeprava xxxxx zahájeny v Xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx v xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, která

a) xx x Xxxxxxx království xxxxx, nebo xxxxxxxxxx, xxxx-xx na xxxxx Xxxxxxxx xxxx sídlo xxx xxxxxxxxxx,

x) je xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx a

c) nepoužívá x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx režim.

(4) Xxxxxxx režim se x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx osobou, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xx dovozní xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx všechna xxxxxxx xxxxxx, u xxxxxxx xxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx zboží xxxxxxxx x Xxxxxxx xxxxxxxxxx.

§110n

Omezení xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx

(1) Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx použít xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx dobu 2 xxx xx xxxxx zdaňovacího xxxxxx, x němž xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx vybraná xxxxxx x xxxxxx soustavného xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vztahujících xx xx xxxxxx xxxx ve xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx plnění, xxxxx xx x tuzemsku xxxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxx xxxxx po xxxx 2 xxx xx xxxxx kalendářního xxxx, xx xxxxxx xxxxxx používat daný xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx; to xxxxxxx v xxxxxxx, xx dojde x xxxxxxxxxx sídla xx xxxxxxxx nebo xx xxxxxxx xxxx registrace x xxxxx xxxxxx x xxxxx členském xxxxx x xxxxxx xxxxxxx provozovny v xxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xx xxxxx Evropské xxxx xxxxx ani xxxxxxxxxx, nemůže x xxxxxxxx xxxxxx režim Xxxxxxxx xxxx xx xxxx 2 xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, ve xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx v xxxxx xxxxxxxx xxxxx z xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx státě.

(4) Osoba xxxxxxx k xxxx xxxxxx xxx v xxxxxxxx registrována jako xxxxxxxxxxxxxxxx po dobu 2 let od xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxx xxxxx xx xxxxxxx její xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx soustavného xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx správě xxxx x dovozním xxxxxx.

(5) Osoba xxxxxxx x xxxx, xxxxx xx x tuzemsku xxxxxxxxxx, nemůže xxx x xxxxxxxx registrována xxxx zprostředkovatel xx xxxx 2 xxx xx konce xxxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx tento xxxxx v xxxxx xxxxxxxx státě; xx xxxxxxx x případě, xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx sídla xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx jako xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x jiném xxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxx 2

Xxxxxx

§110x

(1) Xxxxx xxxxxxxxxxxxx vybraná xxxxxx xxxx zprostředkovatel xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx, elektronicky xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx portálu. Xxxx xxxxxx x xxxxx zvláštního režimu xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, pokud xxx určí správce xxxx.

(2) Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, a to x xxxxxxx

x) režimu xxxx Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx registračních xxxxx,

x) xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx

1. x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx se xxx xxxxxxxxx xx jeho xxxxxx schránky,

2. s xxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxx, nebo

3. xxxxxxxxxxxxxxx daňové xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Správce xxxx xx základě xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx mimo Xxxxxxxxx unii přidělí xxxxxxxxxx údaje.

(4) Přístup x elektronickému portálu xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx xxxxxx xxxx Xxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx x registraci x xxxxxxx režimu Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx přístup

a) podmínky x postup xxx xxxxxxxxxx se na xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxx, xxxxx xxx činit prostřednictvím xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx x strukturu, xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) skutečnost, xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(6) Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx elektronický xxxxxx je povinna xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx, xxx xxxxxxx dojít x xxxxxx xxxxxxxx.

(7) Xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx nemusí být xxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx do xxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxx 3

Xxxxxxxxxx osoby xxxxxxxxxxxxx vybraná xxxxxx

§110x

Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx

(1) Hodlá-li xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx některý x xxxxxx xxxxxxxxxx režimu xxxxxxx správního xxxxx x xxxxxxx-xx x xxxxxxxx podmínky xxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx přihlášku k xxxxxxxxxx osoby uskutečňující xxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx x registraci se xxxxxx

x) xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx předcházejícím xxxxxxxxxxx xxxxxx, od xxxxx hodlá osoba xxxxxxxxxxxxx vybraná xxxxxx xxxxxxxx režim mimo Xxxxxxxxx xxxx nebo xxxxx Evropské xxxx, xxxx

x) xx 10 xxx po xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx měsíce, xx xxxxxx

1. osoba uskutečňující xxxxxxx plnění uskutečnila xxxxxxx xxxxxx, na xxxxx xxxxx x xxxxxxxx použít xxxxx xxxx Xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx Evropské xxxx, xxxx xx xxxx v xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx; v xxxxxxxxx k registraci xxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

2. došlo xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx používání xxxxxx Xxxxxxxx unie nebo xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx, pokud osoba xxxxxxxxxxxxx vybraná plnění xxxxx xxxxxxxx režim Xxxxxxxx unie xxxx xxxxxxx xxxxx v xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx režim Evropské xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx, protože xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx xxx v xxxxx členském státě xxxxxxxxxx, xxxx

3. xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx, pokud xxxxx xxxxxxxxxxxxx vybraná plnění xxxxx používat xxxxx Xxxxxxxx unie v xxxxxxxx a přestane xxxxxxxx tento xxxxx x jiném členském xxxxx, protože xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx dodání xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx zahájeny x xxxxx členském xxxxx.

(3) Xxxxxxxx 1 x 2 xx xxx pověřující xxxxx xxxxxxxxx.

§110q

Oznamovací xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx správního xxxxx

(1) Xxxxx-xx xx změně xxxxx, xxxxx xx xxxxx uskutečňující xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx uvádět xxx xxxxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, je xxxxxxx tuto xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx 10 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx-xx osoba xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx režimu xxxxxxxxxx režimu jednoho xxxxxxxxx xxxxx, je xxxxxxx xxxx skutečnost xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx 10 dnů xx xxxxxxxx kalendářního xxxxxx, ve xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx.

§110r

Rozhodnutí x registraci

(1) Xxxxxxx daně xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx k registraci xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx režimu jednoho xxxxxxxxx xxxxx x

x) xxxx xxxxxxxxxx osobou.

(2) Xxxxx uskutečňující xxxxxxx xxxxxx xx v xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx jednoho xxxxxxxxx místa

a) xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx přihlášky k xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx Xxxxxxxxx xxxx xxxx v xxxxxx Xxxxxxxx unie,

b) ode xxx xxxxxxxxxxx vybraného xxxxxx, xxxxx xxxxxx x přihlášce k xxxxxxxxxx nebo x xxxxxxxx o xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx Xxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxx Evropské xxxx,

x) xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxx xxxxx registrována x dovozním xxxxxx,

x) xxx xxx, xx xxxxxx došlo xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx x tuzemsku xxx, xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx v xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, x tím přestala xxxxxxxx podmínky, na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx režim v xxxxx členském xxxxx, xxxx

x) xxx xxx, xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx podmínek xxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx tím, xx přestala uskutečňovat xxxxxx zboží, xxxxx xxxxxxxx nebo přeprava xxxx xxxxxxxx x xxxxx členském xxxxx, x tím přestala xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx používala xxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(3) V xxxxxxxxxx x registraci xxxxxxx xxxx přidělí xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx

x) režimu xxxx Xxxxxxxxx unii xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxx Xxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxx daňové xxxxxxxxx xxxxx pro xxxxx dovozního režimu.

(4) Xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx ustanovení x xxxxxxx identifikačním čísle.

§110s

Zrušení registrace xx xxxxxx

Xxxxxxx xxxx zruší xxxxxxxxxx xx základě xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx osoba xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx plnění xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx 15 xxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

§110x

Xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxx xxxxx registraci x moci xxxxxx, xxxxx xxxxx osoba xxxxxxxxxxxxx vybraná plnění

a) xxxxxx, xx xxxxxxxx x xxxxx režimu xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx uskutečňovat xxxxxxx plnění,

b) neuskuteční x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx místa xxxxxxx xxxxxx xx xxxx 2 xxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx jednoho xxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx registrována,

d) xxxxxxxxx porušuje povinnosti xxxxxxxxxx se xx xxxxxx daně ve xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx

x) xx xxxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Registrace xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx zdaňovacího xxxxxx, x němž xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx registrace vydáno.

(3) Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx plnění

a) přestala xxxxxxxx některou z xxxxxxxx pro xxxxxxx

1. xxxxxx xxxx Xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxx, že xxxxxx xxx na xxxxx Xxxxxxxx xxxx sídlo xxxx provozovnu, xx xx xxxxxxxxxx zrušena xx dni, ve xxxxxx xxxxxxxx splňovat xxxx xxxxxxxx,

2. xxxxxx Xxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxx režimu x xxxxxxxx tím, xx xxxxxxxxxx xxxxx z xxxxxxxx xxxx přestala xxx v tuzemsku xxxxxxxxxx, xx jí xxxxxxxxxx zrušena xx xxx, ve xxxxxx xxxxxxxx splňovat tuto xxxxxxxx, xxxx

3. režimu Xxxxxxxx xxxx v xxxxxxxx xxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx odeslání xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x tuzemsku, xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx ke xxx, xx kterém xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx režimu, xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx, xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx o zrušení xxxxxxxxxx, nebo

c) je xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx zprostředkovatele xxxx x němu obdobně xxxxxxxxx.

Pododdíl 4

Registrace xxxxxxxxxxxxxxxxx

§110x

Xxxxxxxxx x registraci

(1) Xxxxx-xx xxxxx povinná k xxxx v xxxxxxxx xxxxx jako zprostředkovatel xxxxxx x xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx plnění povinnosti xxxxxxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx-xx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx být x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx.

(2) Přihláška x xxxxxxxxxx xx podává xx 10 dnů xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx být osoba xxxxxxx x dani x xxxxxxxx zprostředkovatelem, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx dovozní xxxxx v xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx mít v xxxxx členském státě xxxxxxxxxx.

§110x

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxx-xx xx xxxxx údajů, xxxxx xx zprostředkovatel xxxxxxx uvádět xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx tuto xxxxx xxxxxxx xxxxxxx daně xx 10 xxx xx xxxxxxxx kalendářního xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx.

(2) Přestane-li xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x dovozním xxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxxxxx, x xxxxx registraci xx xxxxxxx, povinen xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx 10 xxx po xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx tato xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx uskutečňovat.

§110x

Xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxx zaregistruje xxxxx xxxxxxxx x xxxx, která xxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxx x xxxx je x tuzemsku xxxxxxxxxxxx xxxx zprostředkovatel

a) xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xx tato xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxx xxx, xx xxxxxx xxxxx xx splnění xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx režimu xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx tím, xx xxxxxxxxxx sídlo xxxx xxxxxxxx mít x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, x xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx v dovozním xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(3) X xxxxxxxxxx o registraci xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx přidělí xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

§110x

Xxxxx registrace xx xxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx o xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, ve xxxxxx zprostředkovatel xxxx x xxxxx registrace xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx uskutečňující xxxxxxx xxxxxx do xxxx xxxxxxxxxx xxxx ve xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx, x poslednímu xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx nejdříve 15 xxx po xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(2) X xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx správce xxxx přidělí xxxxx xxxxx uskutečňující xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx zprostředkovatele xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx pro xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

§110x

Xxxxx xxxxxxxxxx x xxxx úřední

(1) Správce xxxx rozhodne z xxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx zprostředkovatele xxxxxxxxxxx ve xxxxxx xxxxxxxxxx osoby z xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx

x) xxxxxxxxxxxxxxxx oznámí, xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx osoba xx xxxx 2 xxx neuskuteční xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx osoba xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx použití xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx, xx jejichž základě xxxx uvedena v xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx,

x) pověřující xxxxx xxxxxxxxx porušuje xxxxxxxxxx vztahující se xx správě xxxx xx zvláštním xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx povinnosti xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xx xxxx účet.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx

x) x xxxxxxxxxx xxx zdaňovacího xxxxxx, x xxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) xx xxx, ve xxxxxx je xxxxxx xxxxxxxxxx x změně xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx povinností xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx jednoho xxxxxxxxx místa.

§110x

Xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx

Xxxxxxx daně zruší xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx zprostředkovatel xxxx x zrušení xxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx 15 xxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx.

§110za

Zrušení xxxxxxxxxx z xxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxx zruší registraci xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx, xxxxx pokud xxxxxxxxxxxxxxxx

x) xx xxxx 2 po xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx čtvrtletí xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) nesplňuje xxxxxxxx z xxxxxxxx, xx jejichž základě xxx jako xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, nebo

c) xxxxxxxxx xxxxxxxx povinnosti xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxx daně v xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx.

(2) Registrace xxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx

x) k xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxx xxxx rozhodnutí x xxxxxxx xxxxxxxxxx vydáno,

b) xx xxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx některou x xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx byl xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx, xx xxxxxxxxx xxxxx x tuzemska xxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx

x) xx dni, xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x zrušení xxxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx se ke xxxxxx xxxx v xxxxxxxx xxxxxx.

Pododdíl 5

Xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx

§110xx

Xxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxx je xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

x) xxxxxxxxxx čtvrtletí x případě režimu xxxx Xxxxxxxxx unii x režimu Xxxxxxxx xxxx,

x) kalendářní xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

§110zc

Daňové xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xx povinen podat xxxxxx přiznání xx xxxxx xxxxxxxxxxxx měsíce xxxxxxxxxxxxx xx skončení xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xx x x xxxxxxx, xx za xxxxxxxxx xxxxxxxxx období xxxxxxxxxxxx vybrané plnění.

(2) Xxxxxxxx-xx poslední xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxx, xxxxxx nebo xxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx tento xxx.

§110zd

Dodatečné daňové xxxxxxxx

(1) Xxxxx uživatel xxxxxx, xx xxx má xxx xxxxx nebo xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxx, x xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxx svého xxxxxxxxx xxxxxxx opravu xxxx, xxxxx ji xxxxxxxxxx x dodatečném xxxxxxx xxxxxxxx, které xx xxxxxxxx xxxxxxxx přiznání xx zdaňovací xxxxxx, xx kterém xx xxxxxxxx dozvěděl x xxxxxxxxxxxxx rozhodných xxx xxxx xxxxxx; xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxx x den xxxxxxxx rozdílu xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx.

(2) Podání xxxxxxxxxxx xxxxxxxx přiznání x xxxxxx xxxxxx, xxx jsou xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx po xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx, která xxxx 3 xxxx; xxxxx xxx opravu xxxx xxxxx běžet xxxx, xx kterém xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx přiznání.

(4) Xxxxxxxx-xx poslední xxx xxxxx pro xxxxxx xxxx ve xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx den.

(5) Xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx je splatná x xxxxxxxx lhůtě xxxxxxxxxx, která xx xxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx.

§110xx

Xxxxxxxxx xxxx

(1) Xxx xx vyčíslí x xxxxxx x přesností xx 2 desetinná xxxxx xxx zaokrouhlování.

(2) Xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx v xxxxxx xx xxx přepočet xxxxxxx xxxxxx xxxx

x) Xxxxxxxx centrální xxxxx xxxxxxxxxx xxx

1. xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx

2. xxxxxxxxx následující xxx, xxxxx xxx xxxxxxxx den xxxxxxxxxxx xxxxxx není kurz xxxxxxxxx, xxxx

x) použitý x původního plnění x případě xxxxxxxxx xxxx, xxxxx jde x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

§110zf

Předepsání x stanovení xxxx

Xxxxxxx daně xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx předepíše xx evidence xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx a xxx xxxxxxxxx.

§110xx

Xxxxxxxxxx daňového přiznání x xxxxxx

Xxxxxxx daně xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx rozsahu

a) údaje x podaného xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx přiznání x

x) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx.

§110xx vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 355/2021 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.10.2021

§110xx

Xxxxxx bez xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxx uživatel neuvede, xx xxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx obdobně xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx vykonaných bez xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx daně. Xxxxxxxx-xx uživatel xx xxxxx stanovené správcem xxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxx tuto xxxxxx.

§110xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 355/2021 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.10.2021

Oddíl 4

Zvláštní ustanovení x správě daně xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x tuzemsku xxxx xxxxx xxxxxxxx

§110xx

Xxxxxxxx ustanovení

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxx daně xx zvláštním režimu xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx

x) xxxxx xxxxxxxxxxxxx vybraná xxxxxx, která xx xxxxxxxxxxxx xx zvláštním xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx s xxxxxx xxxxxx v xxxxxxxx,

x) zprostředkovatel, xxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx v tuzemsku.

(2) Xxxxx xxxxxxxxxxxxx vybraná xxxxxx nebo zprostředkovatel xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, x výjimkou xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx portálu, xxxx xxxxxxx daně x xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx daně xxxxx úkon xx xxxxxx xxxxxxxxx, vybírání, xxxxxxxxx xxxx vymáhání xxxx, při xxxx xxxxx osobám oznámí xxxxx xxxx povinnosti.

(3) Xxxxx uskutečňující xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

§110xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 355/2021 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.10.2021

§110zj

Postup x odstranění xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx řízení x moci xxxxxx. Xxxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx plnění xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx-xx xx xxxxx xxxxxxx ve xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, je doměřovací xxxxxx xxxxxxxx uplynutím xxxx lhůty.

(2) Xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx xxx, x xx ani x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxx, xx které jsou xxxxx xxxxxxxxxxxxx vybraná xxxxxx xxxx zprostředkovatel xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx-xx x xxxxxxxxxx pochybností x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx dodatečného xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxx vydána xxxxx x odstranění xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, x xxxxxxx-xx dosud x zahájení xxxxxxxxxxxx xxxxxx, je xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxx pochybností. Správce xxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx uskutečňující xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx tohoto sdělení.

(4) Xxxxx-xx k odstranění xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1, aniž by xxxx xxxxxx dodatečné xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx uskutečňující xxxxxxx plnění xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx.

§110xx vložen právním xxxxxxxxx x. 355/2021 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.10.2021

§110xx

Xxxxxxxxxx xxxx

Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxx.

§110xx vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 355/2021 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.10.2021

§110xx

Xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxx

(1) Daň xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx pro podání xxxxxxxx xxxxxxxx, x xx ve xxxx x něm tvrzené.

(2) X případě, že xxxxx uskutečňující xxxxxxx xxxxxx xxxx zprostředkovatel, xxxxx jsou registrováni xx zvláštním xxxxxx xxxxxxx správního xxxxx, xxxxxxxx daňové xxxxxxxx x zákonem xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xx xxx za xxxxxxxx xx xxxx 0 XXX.

(3) Daň xxxxxxx xxxxxx uskutečňující vybraná xxxxxx nebo zprostředkovatelem, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx zvláštním xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx dodatečného daňového xxxxxxxx, x xx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx.

(4) Pokud xx daň xxxxxxx x

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx nula, xxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxx xx xxxx 0 EUR,

b) xxxxxxxxxx daňovém xxxxxxxx xx xxxx, x xxxxxxxx xxxxx xx xxx xx původní xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx xxx xxxx, xxxxxxxx 3 xx xxxxxxxxx.

§110xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 355/2021 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.10.2021

§110xx

Xxxxxx xxxxxxx daně x výše xxxx

(1) Xxx opravě xxxxxxx xxxx postupují xxxxx xxxxxxxxxxxxx vybraná plnění xxxx zprostředkovatel xxxxxxx xxxxx §42 odst. 1, 2, 4, 5 a 7 xx 9.

(2) Xxxxx xxxxx uskutečňující xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx svého xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx výše xxxx, postupují xxxxxxx xxxxx §43 xxxx. 1 xx 4.

§110zm xxxxxx právním předpisem x. 355/2021 Sb. x účinností xx 1.10.2021

§110zn

Zvláštní xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx x xxxx úřední

K xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxx xxxx dojít xxxx, pokud xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, že xxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xx xxxxxxx xxxx.

§110xx vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 355/2021 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.10.2021

§110zo

Výzva x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxxxxxx vybraná plnění xxxx zprostředkovatel xxxx xxxxxxx xx základě xxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx přiznání xx zdaňovací xxxxxx, xx kterém xx xxx xxxx výzva xxxxxxxx. Xxxx xxxxx xxxxx prodloužit.

§110zo xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 355/2021 Sb. s xxxxxxxxx od 1.10.2021

§110xx

Xxxxxx dodatečného daňového xxxxxxxx xxxxxxx daně xxxxx xxxxxxxx

(1) Xx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxx ve xxxxx identifikace xxxxxx xxxxx uskutečňující xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx; x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxx uvedení xxxxxx xxxx x xxx zjištění xxxxxxx xxxxxx poslední známé xxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx formulářovým xxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx plnění xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx správci xxxx xxxxx xxxxxxxx; §110o xxxx. 1 xx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx není xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx 9 xxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx daně.

§110zp xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 355/2021 Xx. x účinností xx 1.10.2021

§110xx

Xxxxxx xxxxxx xxxx

Xxxxxx xx použije xxxxxxxxxx xx úhradu xxxx xxxxxxx x daňovém xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx je xxxx xxxxxx xxxxxxxx.

§110xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 355/2021 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.10.2021

§110zr

Placení xxxx státu xxxxxxxx

Xxx xxx uhradit x přeplatkem na xxxx dani.

§110zr xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 355/2021 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.10.2021

§110zs

Příslušenství daně

(1) Xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx na 2 xxxxxxxxx místa xxx xxxxxxxxxxxxxx.

(2) Xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nevzniká xxxxxxxx subjektu xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx.

(3) Xxxx z prodlení xx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx-xx xxxxxx 40 XXX.

(4) Xxxx z posečkané xxxxxx xx nepředepíše, xxxxxxxxxxx-xx 40 XXX.

(5) X případě režimu xxxx Xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx Evropské xxxx xxxx z xxxxxxxx xxxxxxxx po xxxx zdaňovacího období, xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx náhradní xxxxx xxxxxxxxxx xxxx.

(6) Xxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxx posouzení xxxxxxx xxxxxxxxxxx daňového xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x doměření xxxx z xxxx xxxxxx prominout až 100 % xxxxxx. Xxx tom xxxx xxxxx xxxxxxx daňového xxxxxxxx.

§110xx vložen právním xxxxxxxxx x. 355/2021 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.10.2021

§110xx

Xxxxxxxx daně

(1) Xxx xxxxxxxx nedoplatku xx xxxxxx měnu xxxx xx xxxx xxx xxxxx vymáhání xxxx xx použije xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx bankou xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx nahoru.

(2) Xxxxxxxxxx část nedoplatku xxxxxx, pokud

a) xxxx xxxxxxxxxx plně xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx rozdílu a

b) xxxxxxxxxxx 20 XXX.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxx pouze x xxxxxxxx kurzového xxxxxxx, xxxxx nepřesahuje 20 XXX, xxxxxx.

§110xx xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 355/2021 Sb. x xxxxxxxxx od 1.10.2021

§110xx

Xxxxxxxxxxx xxxxxx

Xx zdaňovací xxxxxx a xxxxx xxx xxxxxx daňového xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx ustanovení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

§110xx xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 355/2021 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.10.2021

Oddíl 5

Zvláštní xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx zvláštním xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

§110xx

Xxxxxx xx zrušení xxxxxxxxxx x dovozním xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx pro xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxx 2 xxxxxx ode xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx vybraná xxxxxx xxxx zprostředkovatele anebo xxx dne xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx pověřující xxxxx z registrace xxxxxxxxxxxxxxxxx používat xxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxx dodáno xxxxx xxxx zrušení xxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx dovoz xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx; xx xxxxxxx, pokud xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx provedeny x důvodu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vztahujících xx xx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx.

§110xx xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 355/2021 Xx. s účinností xx 1.10.2021

§110xx

Xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx režimu xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

Xx xxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx nejpozději v xxxxxxxxxx xxxxxxx přiznání, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx období xxxxxxxxxx ve zvláštním xxxxxx xxxxxxx správního xxxxx, xx použije §110zp xxxxxxx.

§110xx xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 355/2021 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.10.2021

§110xx

Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxxxxxx vybraná xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx v registraci xxxxxxxxxxxxxxxxx, je xxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx plnění, xxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx režim xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx

x) xxxx registrace zprostředkovatele xxxxxxx a

b) tato xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxx, že xx xxxx vymáhání xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§110xx xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 355/2021 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.10.2021

§110zy

Zvláštní xxxxxxxxxx x xxxxxxxx povinnostech xxxxxxxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxx povinnosti xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx vybraných xxxxxx xxxxxxxxxxxxx pověřující xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx povinnosti podle xxxxxxxx 1 vzniklé xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, nebo xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx osoba, která xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx zprostředkovatele, xxxxx xx xxxxxxxxxx osobou x xxxxxxx nástupcem; xxxx xxxxxxxxxx plní xxxxxx xxxxxxxx.

§110xx xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 355/2021 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.10.2021

XXXX DRUHÁ

PŘECHODNÁ, XXXXXXXXX X ZÁVĚREČNÁ XXXXXXXXXX

§111

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Pro uplatnění xxxx z xxxxxxx xxxxxxx xx období xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxx x pro xxxxxxxxx práv x xxx xxxxxxxxxxxxx, platí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

2. Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx platných xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xx xx svého xxxxxxxx posuzují xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx běžet xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxx uplatnění xxxx xxxxx xxxx 1 xx řídí xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

3. Xxxxxx xxxxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx je xxxxxxx podle tohoto xxxxxx.

4. Xxxxxx, který xxxxxx xxxxxx přiznání xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xx 25. července 2004 xxxxx xxxxxx přiznání xx xxxxx xxxxx 2004 podle dosavadních xxxxxxxx xxxxxxxx.

5. Xxxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxx, xxxxx podává xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxx xxxxxx postupoval podle xxxx 4, xx xxxxxx od 1. xxxxxx 2004 do 30. června 2004. Xx 1. července 2004 xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §99.

6. Xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx, xxxxx byla xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx v xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx subjektům se xxxx tak, že xxxxx xxx xxxxxxx x pomlčka xx xxxxxxxxx xxxxx "CZ". Xxxxxx subjekt xx xxxxxxx uvádět xxxxx xxxxxxx daňové identifikační xxxxx. Xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx změnu xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx čísla x osvědčení x xxxxxxxxxx.

7. Pro stanovení xxxx xxxxxx xxxxxxx x §6 xxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

8. Xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx roku 2004 xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx podle §76 odst. 6 xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx odpočtu daně xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx roku 2003.

9. Xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx plátce, xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxx xx 31. xxxxxxxx 2000 xxxxxx xxxxxxxxxx podle §20 dosavadního xxxxxx, xxxxxx částku xxxxxxx xxxxxx na odpočet xxxx xxxxx §74 xxxx. 5 xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §76 xxxxxx xxxxxx.

10. Xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx od 1.xxxxx 2004 xx 31.xxxxxxxx 2004 xxxxxxxxx xxxxxx xxx, xx xx xxxxxx od 1. xxxxx 2004 xx data xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx provede xxxxxxxxxx xxxxx znění §20 xxxxxxxxxxx zákona, x xx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx 31. xxxxxxxx 2004 xxxxx §76 xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx za xxxxxx xx 1. xxxxx 2004 do xxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx plátce xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx 2004. X případě xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx plnění xx xxx xxxxxxxxxx období xxxxx xxxxxxxxx věty xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §20 xxxx. 11 xxxxxxxxxxx zákona. Vypořádání xx xxxxxx xx xxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xx 31. xxxxxxxx 2004 plátce xxxxx xx daňového xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx období roku 2004. Ve xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx 2005 xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx koeficient pro xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx podle §76 odst. 6 xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx odpočtu xxxx xx xxxxxxxxx období xx xxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xx 31. xxxxxxxx 2004.

11. X xxxxx xxxxxxxxxx xx xxx předcházejícího xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx budou xxxxxxxxxxx po xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xx xxxxxx daně xxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxx uskutečnění xxxxxxxxxxxx plnění. Záloha xxxxxxxxx před datem xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx přijatou xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx. X xxxxx uzavřených xx xxx předcházejícího xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx na xxxxxx, která budou xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x budou zdanitelnými xxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx, xx plátce, xxxxx je povinen xxxxxxx x xxxxxxxx xxx, xxxxxxx xxxx xxx přiznat xx xxx uskutečnění zdanitelného xxxxxx nebo xx xxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx je xxxxxx xxxxxxx po xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx není xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx.

12. Pro smlouvy x finančním pronájmu, xxxxx byly xxxxxxxx x předmět xxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx do dne xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx č. 588/1992 Sb., x xxxx z xxxxxxx xxxxxxx, ve xxxxx platném xx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

13. Osoba xxxxxxxxxxxx x dani x xxxxx členském xxxxx xx xxxx zaregistrovat xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxx bude xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx.

14. X xxxxx, xxxxx bylo v xxxxx xxxxxxxx státě xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx režimu xxxxx xxxx tranzit xx 30. xxxxx 2004 a xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona vstoupí xx tuzemska, xx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx zboží.

15. X xxxxx, které xxxx x xxxxxxxx propuštěno xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx zušlechťovací styk xx 30. xxxxx 2004 x xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxxx xx jiného xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxx xxxx při xxxxxx xxxxx.

16. Xxxxxxxxxx §36 xxxx. 10 xx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx 30. xxxxx 2004.

17. Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 377/2005 Xx.

18. Xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx §8 xxxx. 3 v xxxxxx xx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xx 31. xxxxxxxx 2004 neplatí xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx zboží xx xxxxxx xxxxxxxxx státu xxxxxx překročena x xxxxxxxxxxxxxx kalendářním xxxx.

19. Xxxxxxxxxx o záznamní xxxxxxxxxx vydané správci xxxx podle §18 xxxxxx x. 588/1992 Xx., x xxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xx x platností do 31. prosince 2004, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

20. X xxxxxxx nemovitosti, x kterého xxxxx x xxxxxxx účinkům xxxxxx xx 30. xxxxx 2004, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

21. X xxxxx, xxxxx bylo xxxxxxxx xx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxxx xx příslušných xxxxxxx xxxxxx, xx postupuje xxx uplatnění daně xx účinnosti xxxxxx xxxxxx podle xxxxxxx xxxxxxxx.

22. X programů xxxxxxxxxxx pomoci se xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxx §81 xx xx ukončení xxxxxx xxxxxxxx.

23. Xxxxx bude xxxxx před účinností xxxxxx zákona xxxxxxxxxx xx režimu xxxxxx x jeho xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§112

Zrušovací xxxxxxxxxx

Xxxxxxx xx:

1. Xxxxx č. 588/1992 Sb., x xxxx x xxxxxxx xxxxxxx.

2. Xxxxx č. 321/1993 Sb., xxxxxx se xxxx x xxxxxxxx xxxxx x. 588/1992Xx., o xxxx z xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 196/1993 Xx.

3. Xxxxx č. 258/1994 Sb., xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxx x. 588/1992 Sb., x dani z xxxxxxx hodnoty, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

4. Xxxxx č. 133/1995 Sb., xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxx x. 588/1992 Xx., o xxxx z xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

5. Zákon č. 208/1997 Sb., xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxx x. 588/1992 Xx., x dani x xxxxxxx hodnoty, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§113

Xxxxxxxx

Xxxxx xxxxx nabývá xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx Xxxxx republiky x Xxxxxxxx xxxx v xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx §23 odst. 3, §73 odst. 3 xxxx poslední x §51 odst. 1 xxxx. x), xxxxx nabývají xxxxxxxxx xxxx 1. ledna 2005.

Xxxxxxxx v. x.

Xxxxxx x. r.

Příloha x. 1 x xxxxxx x. 235/2004 Xx.

Xxxxxx plnění, xxx xxxxxxx provádění xx subjekty, xxxxx xxxxxxxxxx veřejnou správu, xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxx

1. Xxxxxx xxxx, xxxxx, xxxxx, chladu a xxxxxxxxx.

2. Dodání nového xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx prodeje.

3. Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx.

4. Xxxxxxxx xxxxxx x nákladní.

5. Xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx.

6. Služby xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

7. Služby xxxxxxxxxx agentur.

8. Služby xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx.

9. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx.

10. Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx rozhlasového x xxxxxxxxxxx vysílání xxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx §53.

11. Xxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx se dodání xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx podle předpisů xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx fondu.

Xxxxxxx x. 2 x xxxxxx č. 235/2004 Sb.

Seznam služeb xxxxxxxxxxxxx xxxxx snížené xxxxx

XX-XXX

Xxxxx služby

38.1

Sběr x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

38.2

Xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx odpadu.

38.3 Zpracování xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx využití; druhotné xxxxxxxx.

51

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx.

86

Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx kódem xxxxxxxxxxx xxxxxxxx CZ-CPA 86, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx od daně xxxxx §58.

87

Sociální xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx §59.

90

Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx práva xxxx xxxx umělecký výkon xxxx a mimo xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx.

96.03

Xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx zvířata.

První xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx služby, které xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx klasifikace xxxxxxxx XX-XXX platné x 1. lednu 2008 x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx popisu x xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx se xxxxxx xxxxxxxx osob po xxxxxxxxxxx xxxxxxx, kdy xxxxxxxxx nastupují a xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx zastávkách nebo xxxxxxx xxxxx předem xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 111/1994 Sb., x silniční xxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákona č. 266/1994 Sb., x xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx č. 49/1997 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx x doplnění zákona č. 455/1991 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx zákon), xx znění pozdějších xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxxx č. 114/1995 Sb., x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx č. 122/2014 Sb., o xxxxxxxx řádech xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxx-xx x linkovou osobní xxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx x xxxxxx práva xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 121/2000 Sb., x právu xxxxxxxxx, x právech xxxxxxxxxxxxx x právem xxxxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxx x. 2x x zákonu č. 235/2004 Xx.

Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx druhé xxxxxxx xxxxx daně

CZ-CPA

Popis služby

36.00.2 Úprava x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx sítí.
37 Odvádění x xxxxxxx odpadních xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx.

49

Xxxxxxx hromadná pravidelná xxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxx zavazadel x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

50

Xxxxx hromadná pravidelná xxxxxxx cestujících x xxxxxx xxxxxxxxx.

55 Xxxxxxxxx služby.
56

Stravovací xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx

- xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx §57 xx 59,

- xx xxxxxxx x xxxxxx alkoholických xxxxxx; xx neplatí xxx xxxxxxxx nápojů xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx 2203 00 10, xxxx

- xx v rámci xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x podání tabákových xxxxxxx uvedených pod xxxx nomenklatury celního xxxxxxxxx xxxxxxxx 24.

59.14, 90, 91, 93 Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx ke xxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx, xx xxxxxxx, xx zábavních xxxxx, xx xxxxxxxx, xx xxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx kin, xx xxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx do xxxxxxxxx kulturních zařízení; xxxxxxxxxx oprávnění xx xxxxxx xx botanických xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx parků.
77, 85, 91 Xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx, brožur, xxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxx, periodik, xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx ke xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx xx uplatňuje druhá xxxxxxx sazba xxxx, xxxxx xx jedná x veřejné xxxxxxxxxxx x informační nebo xxxxx xxxxxx poskytované xxxxx knihovního zákona xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
81.21.10 Xxxxxx čištění xxxxxxxxx prostor xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx.
81.22.11 Xxxxxx xxxx xxxx prováděné v xxxxxxxxxxxx.
88.10, 88.91 Xxxxxx xxxx x xxxx, xxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx občany.
93.11, 93.12, 93.13, 93.29.11 Poskytnutí oprávnění xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx; použití xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zařízení ke xxxxxxxxxx xxxxxxxxx; xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx parků x xxxxx.
95.23 Xxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx.
95.29.11 Xxxxxx a xxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx.
95.29.12 Xxxxxx xxxxxxxx xxx.
96.02 Xxxxxxxxxx x holičské xxxxxx.
96.04 Xxxxxx xxxxxxxxx lázní, xxxx, xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx jeskyní.

Druhé xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, které xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx XX-XXX platné x 1. xxxxx 2008 x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx k xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx této xxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx celního xxxxxxxxx se pro xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx rozumí xxxxxxx xxx popisu xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x 1. lednu 201872).

Pravidelnou xxxxxxxxx xxxxxxxx osob xx rozumí xxxxxxxx xxxx po xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xx předem určených xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx předem stanovených xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 111/1994 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx č. 266/1994 Sb., x dráhách, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxxx č. 49/1997 Sb., o xxxxxxxx xxxxxxxx x x změně a xxxxxxxx xxxxxx č. 455/1991 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx zákon), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, zákona č. 114/1995 Sb., x vnitrozemské plavbě, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx č. 122/2014 Sb., x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxx-xx o xxxxxxxx osobní dopravu xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx zařazení xxxxxx do xxxxxxxxx xxxxx daně xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx č. 65/2017 Sb., o xxxxxxx xxxxxx před xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

Za xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx se xxx xxxxx zařazení xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx považuje xxxxx x xxxxxxx prostoru xxxx rodinném xxxx. Xx úklidové práce x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx prostor bytového xxxx.

Xxxxxxx x. 3 x xxxxxx č. 235/2004 Xx.

Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx

Xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxx zboží

01-05, 07-23, 25

- Potraviny xxxxxx xxxxxx (xxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx zvláštním xxxxxxxxx70) x xxxxxx xxx xxxxxxx; živá xxxxxxx, semena, xxxxxxxx x xxxxxxx, obvykle xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxx obvykle xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx potravin; xxxx.

Xxxx zboží xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx 2203-2208 x xxxxx xxxxxxxxx kódů 0402, 0404, 1901, 2106, xxxxx xx xxxxxxxx x příloze č. 3a.

06

- Živé xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx; xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx; xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

07-12

- Xxxxxxxx x xxxxxx.

28-30

- Radiofarmaka, sorbit xxx diabetiky, xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxx xxxx, xxxxxxxxxxx, farmaceutické xxxxxxx - xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx, prevenci nemocí x xxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

Xxxx xxxxx xxxxxxxxxx do xxxxxxxxx xxxx 2843-2846, 2852, 3002, 3003, 3004, 3006, xxxxx xx zahrnuto x příloze č. 3a.

01-96

Xxxxxxxxxxxx prostředky xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx prostředky, xxxxx jsou xxxxxxx xxxxxx xxx výlučnou xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx nemoci, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx a které xxx xxxxxxx xx

- xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx č. 1 xxxxxx X xxxxxxx x. 3 x xxxxxx x veřejném xxxxxxxxxx pojištění, xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, které xxx zařadit xx xxxxxxxx xxxxxxx "Nekategorizované xxxxxxxxxxxx prostředky", vatu xxxxxxxxx xxxx náplast x xxxxxxxx hypoalergenní xxxxxxxx,

- přílohy č. 4 x xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

01-96

- Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx příslušenství xxxxxxxxxxxxxx prostředkůpodle xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, které xxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx potřebu xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx ke xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, pokud xx xxxxx o xxxxxxxxxxxx prostředky xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx kvalifikovaného xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx vydává xxxxxxxxxxxx návrh xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx pouze xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

90

- Xxxxxxxxxxx pomůcky x xxxxxxxxx, včetně xxxxx, xxxxxxxxxxxxx pásů x xxxxxxx xxxx; xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx; xxxxx xxxxx xxxx; pomůcky pro xxxxxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxx xx xxxx anebo implantované x xxxxxxxxx ke xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx neschopnosti, x xx pouze xxxxxxxxxxxx prostředky nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx prostředků xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx nemocných xxxx zdravotně postižených x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx postižení xxxx xx zmírnění xxxxxx xxxxxxxx.

48, 64, 66, 84, 85, 87, 90, 91

- Xxxxx pro osobní xxxxxxxxx nemocnými xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx zdravotnických xxxxxxxxxx xxxxx právního xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx prostředky, x to:

- Braille xxxxx

- Xxxxxx a xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx výstupem xxx xxxxxxxx x částečně xxxxxx xxxxx

- Xxxxx xxxxxx a xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx (xxxxxx procesory) upravené x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x amputovanou xxxx xxxxxxxxx xxxxx končetinou

- Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx hmatovým xxxxxxxx pro xxxxxxxx x částečně xxxxxx xxxxx x elektronické xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx hmatovým xxxxxxxx xxx xxxxxxxx x částečně xxxxxx xxxxx

- Xxxxxxxx speciálně xxxxxxxx pro nevidomé x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx hardwarovým xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx x obrazu, a xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx zařízení s xxxxxxxx nebo hmatovým xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx

- Xxxxxxxxx počítačová xxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx vidící xxxxx, xxxxxxxxxx pro nevidomé x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x jiné xxxxxxxx x vstupní xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx písma

- Xxxxxxxx počítačů x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx jejich xxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxx motorikou xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

- Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx osobami

- Zvětšovače xxxxxxxxxxx obrazu xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx

- Xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx neslyšící, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx

- Ruční xxxxxxxx nožních xxxxxx, xxxxx páky, xxxxxx xxxxxx xxxx, xxx xxxxxxx postižené xxxxx

- Xxxxxxx pro xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx hlasovým výstupem x xxxxxxxx xxxxx xxx z xxxxxxx xxxx x vibrační x xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx

- Xxxxxxxx x světelné xxxxxx xxx neslyšící xxxxx a xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx výstupem xxx xxxxxxxx a částečně xxxxxx osoby

- Části x součásti xxxxxx xxxxxxx, u xxxxxxx xx xxxxxxx prohlášením xxxxxxxx, že xxxxx xxxxxx k xxxxxxxx xxxx uvedenému xxxxx xxxxx.

94

- Xxxxxx sedačky xx xxxxxxxxxx.

4401

- Palivové xxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxx xxxx podobných xxxxxxx; xxxxxxx štěpky xxxx xxxxxx, xxxxxx a xxxxxxx xxxxx x xxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxx xx polen, xxxxxx, xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx se rozumí xxx popisu vybraných xxxxxxx uvedený x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x 1. xxxxx 201872).

První xxxxxxx xxxxx daně xxxxxxx zboží, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx kódu xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx k xxxxxx kódu x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx se xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx do příslušné xxxxx daně xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxx č. 65/2017 Sb., x xxxxxxx zdraví xxxx xxxxxxxxxx účinky xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

Xxxxxxx č. 3x x xxxxxx č. 235/2004 Sb.

Seznam xxxxx xxxxxxxxxxxxx druhé xxxxxxx xxxxx xxxx

Xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxx xxxxx

0402, 0404, 1901,2106

- Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxx děti.

0801, 1101 xx 1106, 1201, 1204, 1206 xx 1208, 1212, 1214, 2004, 2005

- Xxxxxxx xxxxxxx, a xx:

- x výrobků, xxxxx xxxx uvedeny xxx kódy xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 8 x 12

- x xxxxxxx

- xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx 0713, xx xxxx xxxx x xxxxxx nebo hlíz xxxxx 0714 xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx 8.

- Xxxxx těchto xxxxxxxxx výrobků.

1107 xx 1109, 1903, 3505

- Xxxx, xxxxxx, pšeničný xxxxx x xxxxx xxxxxx výrobků.

1806, 1901, 2004, 2005, 2103, 2106

- Upravené mlýnské xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x přípravě xxxxxxxx pro xxxxx x nesnášenlivostí lepku.

2201 - Xxxxx xxxx.

2843-2846, 2852, 3002, 3003, 3004, 3006

- Radiofarmaka, xxxxxxxx xxxxx, xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx reagencie xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx - xxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx služby, prevenci xxxxxx x léčbu xxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

4901 - 4905, 4911, 8523

- Xxxxx, brožury, xxxxxx, xxxxxxxxx, noviny, xxxxxxxx, periodika, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x kartografické xxxxxxx, xxxxxx zvukového xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx

- xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x

- xxxxx o xxxxx, x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx 50 % xxxxxx nebo xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx obsahu xxxx audiovizuálního xxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx celního xxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxx zboží xx xxxxxxxxx sazby xxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx vybraných výrobků xxxxxxx x celním xxxxxxxxx ve xxxxx xxxxxxx x 1. xxxxx 201872).

Druhé xxxxxxx xxxxx daně xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx uvedenému xxxxxxxx xxxxxx k xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx této xxxxxxx.

Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx 2 xxxx. 2 xxxx. c) a x) nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 609/2013 xx xxx 12. června 2013, x potravinách xxxxxxxx xxx kojence x malé xxxx, xxxxxxxxxxx xxx zvláštní xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx celodenní stravy xxx xxxxxxxx hmotnosti x o zrušení xxxxxxxx Rady 92/52/EHS, xxxxxxxx Komise 96/8/XX, 1999/21/XX, 2006/125/XX x 2006/141/XX, směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx 2009/39/XX x xxxxxxxx Xxxxxx (XX) x. 41/2009 x (ES) x. 953/2009. Xxxxxxxxxxx xxx xxxx děti xx rozumí potraviny xxxxxxxxxx x xxxxxx 2 odst. 2 xxxx. f) xxxxxxxx (XX) č. 609/2013.

Mlýnské xxxxxxx x xxxxx těchto xxxxxxxxx výrobků, xxxx, xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx x směsi těchto xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x připravené xxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxx xxx osoby x nesnášenlivostí lepku xxxx splňovat požadavky xx složení xxxxxxxx xxx xxxxx s xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx Komise (XX) č. 41/2009 xx xxx 20. xxxxx 2009 x složení x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxx x nesnášenlivostí xxxxx.

Xxxxxx xxxxx se xxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx xxxxx voda xxxxxxxx odběratelům xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 274/2001 Sb., x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pro veřejnou xxxxxxx x x xxxxx některých zákonů (xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx sazby xxxx xxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx č. 40/1995 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx a xxxxxxxx zákona č. 468/1991 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx vysílání, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxx x. 4 x xxxxxx č. 235/2004 Xx.

Xxxxxxxx díla, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx

Xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxx xxxxx

X) Xxxxxxxx xxxx

5805

- Xxxxxxxxx zhotovené xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxx.

6304

- Xxxxxxxx xxxxxxxx, zhotovené xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, nejvýše xxxx x xxxx xxxxxxx.

9701

- Obrazy, xxxxx, xxxxxx, xxxxxx, a xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx zcela xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, kromě xxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxx, topografické xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx dekorované x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx, ateliérová a xxxxxxx xxxxxxxx pozadí.

9702

- Xxxxxxx rytiny, tisky x xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx zhotoveny xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx exemplářů x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx provedení, x xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

9703

- Xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxx x jakéhokoliv xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx umělcem; xxxxxxxx xxxxx xx 8 xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxx xxxxxxxx zástupce.

B) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

9704

- Xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx poštovním xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx či nefrankované xxxxxxxx, pokud xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx zákonné xxxxxxxx.

9705

- Sbírky a xxxxxxxxxxx předměty zoologického, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx, paleontologického, xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

X) Xxxxxxxxxxxxx

9706

- Xxxx xxxxxxxx xxx umělecká xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx 100 let.

Xxxxxxx č. 5 x xxxxxx č. 235/2004 Xx.

Xxxxxx xxxxx, x kterého xx xxx xxxxxx použije xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx

Xxx nomenklatury xxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxx zboží

2618 00 00

Xxxxxxxxxxx xxxxxxx (struskový xxxxx) z xxxxxx xxxxxx nebo xxxxx

2619 00

Xxxxxxx, xxxxxxx struska (xxxx xxx granulovaná xxxxxxx), okuje a xxxx odpady x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx

2620

Xxxxxxx, xxxxx a xxxxxx (xxxx než x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx), obsahující xxxx, arsen, nebo xxxxxx xxxxxxxxxx

3915

Xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx z xxxxxx

4004 00 00

Xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx x kaučuku (xxxx xxx x tvrdého xxxxxxx) x xxxxxx x xxxx z xxxx

4707

Xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx (odpad x xxxxx)

5003 00 00

Xxxxxxxx xxxxx (včetně xxxxxxx nevhodných ke xxxxxxxxx, niťového xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx)

5103 00 00

Odpad z xxxx xxxx z xxxxxxx xxxx hrubých xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx)

5103 20 00

Xxxxxxx odpad x xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

5103 30 00

Xxxxx z xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

5202 00 00

Xxxxxxxx xxxxx (xxxxxx niťového xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx materiálu)

5202 10 00

Xxxxxx xxxxx

5505

Xxxxx x chemických vláken (xxxxxx xxxxxxx, niťového xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx)

6310

Xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx, xxxxxxx, xxxxx, xxxxxxx x lana x xxxxxxxxxx materiálů xx xxxxx zbytků xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx

7001 00 10

Xxxxxxxx střepy x xxxx xxxxxxxx xxxxxx

7112

Xxxxx x xxxx x xxxxxxx kovů nebo x kovů xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx; xxxxxxx xxxxx a xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx drahých xxxx, xxxxxxxxx hlavně xxx xxxxxxxxxx drahých xxxx

7204

Xxxxx x šrot xx železa xxxx xxxxx; xxxxxxxxx xxxxx xx železa nebo xxxxx x xxxxxxxx

7404 00

Xxxxxx xxxxx x xxxx

7503 00

Xxxxxxx odpad x xxxx

7602 00

Xxxxxxxxx xxxxx x xxxx

7802 00 00

Xxxxxxx xxxxx x xxxx

7902 00 00

Xxxxxxx xxxxx a xxxx

8002 00 00

Xxxxxx xxxxx x xxxx

8101 97 00

Xxxxx x xxxx x xxxxxxxx

8102 97 00

Odpad a xxxx x molybdenu

8103 30 00

Xxxxx x xxxx z xxxxxxx

8104 20 00

Odpad x xxxx z hořčíku

8105 30 00

Xxxxx x xxxx x kobaltu

ex 8106 00 10

Xxxxx x xxxx x xxxxxxx

8107 30 00

Odpad x xxxx x xxxxxx

8108 30 00

Xxxxx x xxxx x xxxxxx

8109 30 00

Odpad x šrot ze xxxxxxxx

8110 20 00

Odpad x šrot x xxxxxxxx

8111 00 19

Xxxxx x xxxx x xxxxxxx

8112 13 00

Odpad x šrot x xxxxxxx

8112 22 00

Odpad x šrot x xxxxxx

8112 52 00

Xxxxx x xxxx x xxxxxxx

8112 92 10

Xxxxx x šrot xxxxxx

8112 92 21

Xxxxx x xxxx z xxxxx (xxxxxxxx); rhenia; xxxxxx; xxxxx; xxxxxx x xxxxxxxx

8113 00 40

Xxxxx x xxxx x xxxxxxx

8548 10

Odpad x xxxxxx xxxxxxxxxxxx článků, xxxxxxx x elektrických xxxxxxxxxxx; nepoužitelné xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxxxx akumulátory.

Kódem nomenklatury xxxxxxx sazebníku xx xxxxxx kód popisu xxxxxxxxx xxxxxxx uvedený x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x 1. xxxxx 201872).

Xx-xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx celního xxxxxxxxx xxxxxxx "xx", vztahuje xx xxxxxxx xx xxxxx označené xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx kódu x části xxxxxxx.

Příloha x. 6 x xxxxxx x. 235/2004 Xx.

Xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx xx xxxxxxx režim xxxxxxxxx xxxxxx povinnosti, xxxxxxx-xx tak xxxxx xxxxxxxxx

1. Xxxxxx xxxxxxxxx xx emise xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxxxx plynů.

2. Xxxxxx mobilních xxxxxxxx, xxxxxxx xx pro xxxxx xxxx z xxxxxxx hodnoty xxxxxx xxxxxxxx vyrobená xxxx xxxxxxxx xxx použití xx xxxxxxx xx xxxx, xxxxx má xxxxxxx, x xxxxxxxxxxx xx stanovených xxxxxxxxxxx, xxx ohledu xx xx, xxx xxxx xxxxx xxxxxxx.

3. Xxxxxx xxxxxxxx x integrovanými xxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxx zabudováním xx xxxxxxx xxx xxxxxxx uživatele.

4. Xxxxxx xxxxx x elektřiny xxxxxxxxxxxx vymezenému x §7a odst. 2.

5. Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx.

6. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx služeb.

7. Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx.

8. Xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxx.

9. Xxxxxx surových xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxx xxx x příloze č. 5 x x xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx podle §90 xxxx 92.

10. Xxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx, u xxxxxxx xxxx České xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx odchylující xx xx článku 193 směrnice 2006/112/ES x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxx č. 6 xxxxxxx právním předpisem x. 360/2014 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2015

Xx. XI

Přechodná xxxxxxxxxx

1. Xxx uplatnění xxxx x xxxxxxx hodnoty xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx účinnosti xxxxxx zákona xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

2. Xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx (městské xxxxxx) x xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxxx Xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx povinnými k xxxx, xx xxxxxxx xxxxxx xx dni xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx Hlavní xxxxx Xxxxx, jehož xxxx xxxxxxxx, bylo xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx předpisů.

Čl. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 635/2004 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2005

Xx. XXX

Xxxxxxxxx ustanovení

Opravu xxxxxxx daně xx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx §42 odst. 1 xxxx. d) xxxxx provést xx xx xxxxxx, xx xxx již xxxx xxx jakýmkoli xxxxxxxx xx xxxxxxxx rozpočtu xxxxxxx.

Xx. XXX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 545/2005 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2006

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xx. XX

Řízení xx věcech, x xxxxx přešla xxxxxxxxx x xxxxxxxx finančních xxxxxx xx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx územními xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx, který xxxxxx xxxxxxx.

Xx. XX vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 230/2006 Sb. x xxxxxxxxx od 1.6.2006

Xx. XX

Xxxxxxxxx ustanovení

1. Xxx xxxxxxxxx daně x xxxxxxx xxxxxxx xx zdaňovací xxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx x pro xxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxx x tím xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx právní xxxxxxxx.

2. X převodu xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx, x kterého xxxxx x právním xxxxxxx xxxxxx xx 31. xxxxxxxx 2007, se xxxxxxx xxxxxxx sazba xxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 261/2007 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2008

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx daně xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx tohoto zákona, xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxxx právních předpisů.

Čl. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 270/2007 Xx. x xxxxxxxxx xx 31.10.2007

Čl. XXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx se xxxxxxx x xxx xxx z xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle zákona č. 328/1991 Sb., x konkursu x xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

Xx. XXX xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 296/2007 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2008

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxx xxxxxxxxx daně x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx období xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona, xxxxx x xxx xxxxxxxxx práv a xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx právní xxxxxxxx.

2. Xxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx zákona č. 235/2004 Xx., ve xxxxx xxxxxxx do xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx do xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x. 235/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

3. Osoba povinná x xxxx, registrovaná xxxx xxxxx identifikovaná x xxxx xxxxx §96 x 97 xxxxxx x. 235/2004 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, x nevztahuje xx na xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle §95 zákona x. 235/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx §94 xxxxxx x. 235/2004 Xx., xx znění účinném xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, x xx xxxxxxx xx 15 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxx místně xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, že xx osobou xxxxxxxx x xxxx.

4. Xxxxx xxxxxxx k xxxx xx sídlem nebo xxxxxx podnikání x xxxxx xxxxxxxx státě x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx k xxxx xxxxxx provozovnu x xxxxxxxx, která se xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx plátcem xxxxx §94 zákona x. 235/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, s xxxxxxxx xxxxxxxxxx, prostřednictvím xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx plnění xxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx, xx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxx xxxxxxx xxxxx §94 xxxxxx č. 235/2004 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, a xx povinna xx 15 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxx xxxxxxxxx k registraci.

5. Xxxx obratu pro xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §94 x 95 a xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx podle §106 zákona č. 235/2004 Sb., xx xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx 12 xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxx §6 odst. 2 xxxxxx x. 235/2004 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxx, v jejichž xxxxxxx byl x xxxxxxxxx xxxxx č. 235/2004 Xx., xx xxxxx účinném xx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, a

b) xxxxx §6 xxxx. 2 zákona x. 235/2004 Sb., ve xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, pro xxxxxxxxxx měsíce, v xxxxxxx xxxxxxx byl x xxxxxxxxx xxxxx x. 235/2004 Xx., xx znění xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

6. X xxxxxxxxxx zboží, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx režimu xxxxxxx použití x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx od xxxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxxxxxxx dni xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx č. 235/2004 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona.

Čl. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 302/2008 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2009

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. X osobního xxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxx xxxxx §13, xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §16, xxxxxxx xxxxx §20 x u technického xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx52), x místem plnění x xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxxxx dni xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx pro xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx daně použijí xxxxxxxxxx §72 xx §79 xx znění xxxxxxx do dne xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x to x xx datu xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

2. Xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx užívání xxxxx xxxxxxx, pokud si xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx je xxxxxxxx xxxxx osobní xxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx úhradou xxxxxxxxxx závazku ze xxxxxxx, s xxxxx xxxxxxx do užívání xx xxx předcházejícího xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxx uplatnění nároku xx xxxxxxx daně xxxxxxx xxxxxxxxxx §72 xx §79 xx xxxxx xxxxxxx do xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, a xx x xx datu xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

3. X osobního xxxxxxxxxx a u xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx52), vymezeného xxxxx xxxx 1 x 2 přechodných xxxxxxxxxx, xx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx §62 odst. 2 xx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxxxx dni xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

Čl. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 87/2009 Xx. s účinností xx 1.4.2009

Xx. VIII

Přechodná xxxxxxxxxx

1. Xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x daně x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xxxxx x pro práva x xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx právní xxxxxxxx.

2. Xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, plyn, xxxx, teplo, xxxxx xxxx xxxxxxxxx telekomunikační xxxxxx, je xx xxxxxxxxx období xxxxxxxxxx xxx část xxxx 2009, xxx xxxx xxxx 2010, oprávněn xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x 31. prosinci 2009, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx, xxxx, xxxxx a xxxxxx a xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx 31. xxxxxxxx 2009, a xx x xxxxx, xxxx-xx xxxxxx x xxxxxxxx zařízení xxxxxxxx xx xx tomto xxxx. X xxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xx 31. xxxxxxxx 2009 plátce xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx 31. xxxxxxxx 2009 x u xxxxxxxx za xxxxxx xx 1. ledna 2010 plátce xxxxxxx xxxxx daně xxxxxxx xx 1. xxxxx 2010.

3. Xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx povinnost přiznat xxx z xxxxx xxxxxxxxx přede xxxx xxxxxxxxxxx zdanitelného xxxxxx, x to xxxxxxxxxx xx 31. xxxxxxxx 2009, xxxxxxx při xxxxxxxxxx těchto přijatých xxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx plnění xx 1. xxxxx 2010 xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx z přidané xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx.

4. U xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xx 31. prosince 2008 xxxxx xxxxxx x. 235/2004 Sb., xx znění účinném xx 31. xxxxxxxx 2008, x xxxxxxx xxxxxxx smlouvy byl xxxxxx do xxxxxxx xxxxxxx do 31. xxxxxxxx 2008, xx xx 1. xxxxx 2010 uplatní xxxxx xxxx xxxxxx xx 31. xxxxxxxx 2008.

Xx. XXXX vložen právním xxxxxxxxx x. 362/2009 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2010

Čl. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxx xxxxxxxxx xxxx x přidané xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxx i pro xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx s xxx xxxxxxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx právní předpisy.

2. Xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, se xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

3. Xxxxxxxx xxxxxxxx hlášení xx xxxxxxxxx období xx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx nabytí účinnosti xxxxxx zákona xx xxxxxx xxxxxxx podat xxxxx §102 xxxxxx x. 235/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

4. Xx-xx člen skupiny xxxxxxxx xxxxxxxxxx sdružení xx základě xxxxxxx x sdružení10) xxxx xxxx obdobné xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx 31. xxxxx 2010, pokud xxxxxxxxx, xx člen xxxxxxx xxx x xxxxxx xxxx není xxxxxxxx xxxxxxxxxx sdružení xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx10) nebo xxxx obdobné xxxxxxx.

5. Xx-xx xxxx xxxxxxx xx dni xxxxxxxxxxxxxxx xxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx x xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx skupině xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 489/2009 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2010

Xx. XX

Xxx uplatnění xxxx x přidané xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, jakož x xxx xxxxxxxxx práv x xxxxxxxxxx s xxx xxxxxxxxxxxxx, se xxxxxxx xxxxx x. 235/2004 Sb., xx xxxxx účinném ode xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 120/2010 Xx. x účinností xx 29.4.2010

Xx. II

Přechodná ustanovení

1. Xxx xxxxxxxxx daně x xxxxxxx hodnoty xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx s tím xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx.

2. Xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx odpočet xxxx, xxxxx vznikl xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x který xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx nabytí xxxxxxxxx tohoto zákona, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx podmínky xxxxxxxxx x §73 zákona x. 235/2004 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

3. Xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx zdanitelných xxxxxx, xxxxx se stala xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx majetku xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx došlo x xxxxxxxxxxx plnění xxxxx §13 xxxx. 4 xxxx. b) xxxxxx x. 235/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx dne nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx tato xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx přede xxxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx odpočet xxxx x xxxxxxx, xx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx plnění xxxxxxx xxxx krátil x xxx, že xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x té xxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. X těchto xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx uplatnit xxxxx xx odpočet xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxx k uskutečnění xxxxxx xxxxx §13 xxxx. 4 xxxx. x) xxxxxx č. 235/2004 Sb., ve xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx daně podle xxxxxx ustanovení xx xxxxxxxxx §73 odst. 3 a 4 xxxxxx x. 235/2004 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxx dne xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

4. Při xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxx 2011 se xxxxxxxxx xxxxx §76 xxxxxx č. 235/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxxx ode dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

5. V případě xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx odpočtu xxxx xxxxxxxxx xxxxx §78 xxxx 79 xxxxxx x. 235/2004 Sb., xx znění xxxxxxx xx dne nabytí xxxxxxxxx tohoto zákona.

6. Xxx xxxxxxx hmotného xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx ekonomických xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxx majetek xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §13 odst. 4 xxxx. x) xxxx §14 xxxx. 3 xxxx. a) xxxxxx č. 235/2004 Xx., xx znění xxxxxxx xx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

7. Xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx daně xxxxx se zdravotním xxxxxxxxxx, která započala xxxxx podle §85 xxxx. 7 zákona x. 235/2004 Xx., xx znění xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xx xxx dne xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §85 xxxx. 7 xxxxxx x. 235/2004 Xx., xx znění xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. XX vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 47/2011 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.4.2011

Xx. XX

Xxxxxxxxx ustanovení

1. Xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx předcházející xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, jakož x pro práva x xxxxxxxxxx s xxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx č. 235/2004 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona.

2. Zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 262/2014 Xx.

3. Při xxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxx spojené x xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx vod x xxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx je xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx plnění xx xxxx xxxxxxxxxxx zdanitelného xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx samostatně za xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx odečtu z xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxxxx dni xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxx na xxxxxxx xxxxxxxx, xx-xx xxxxxx x měřicích xxxxxxxx xxxxxxxx až xx tomto xxx. X xxxxxx xxxxxxxxx xxx u xxxxxxxx xx období xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx a x xxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx platnou xx xxxxxx dne; v xxxxxxx xxxxxxx úplaty xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx daň, xx uplatní xxxx xxxxx xx základu xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx období xxxxx §37 odst. 3 xxxxxx x. 235/2004 Xx., ve znění xxxxxxxxxx předpisů. Plátce xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx spojené x xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xx xxxxxx tepla xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx sazbu xxxx xxxxxxx v xxxxx xxxxxx, x xx i v xxxxxxx, kdy xx xxxxxxxx skutečné spotřeby xxxxx v xxxxxx xxx dne nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

4. Xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 262/2014 Xx.

5. Xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 262/2014 Sb.

6. Xxxxxxx-xx xxxxxx přede xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx přede dnem xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx-xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx x xxx xxxxxxx xxxx xxxxx §37 xxxx. 1 xxxx 2 xxxxxx x. 235/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xx xxxxx ze základu xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §37 odst. 3 xxxxxx č. 235/2004 Xx., ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

7. Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 262/2014 Xx.

8. Xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 262/2014 Sb.

9. X xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx §78 xxxx. 3 x §78a xxxx. 1 zákona č. 235/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

10. Pokud xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona zdanitelné xxxxxx, u kterého xx xxxxxxx použít xxxxx xxxxxxxxx daňové xxxxxxxxxx xxxxx §92e xxxxxx x. 235/2004 Xx., ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxx xx přede xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona povinnost xxxxxxx xxx ke xxx přijetí úplaty, xxxxxxx x tohoto xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx z xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx §36 xxxx. 1 xxxxxx x. 235/2004 Xx., ve xxxxx pozdějších předpisů, x souhrnem xxxxxxx xxxx xxxxx §36 xxxx. 2 xxxxxx x. 235/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xx. XIV

Čl. XXX xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 502/2012 Sb.

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx z xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx přede xxxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx, jakož x xxx xxxxx x xxxxxxxxxx s xxx xxxxxxxxxxx, se xxxxxxx zákon x. 235/2004 Sb., xx xxxxx xxxxxxx přede xxxx nabytí účinnosti xxxxxx zákona.

2. Xxx xxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x odváděním a xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx, který xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx se xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, oprávněn xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona na xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx zařízení xx xxx předcházejícímu xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, xx-xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xx tomto xxx. X těchto xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx sníženou sazbu xxxx xxxxxxx v xxxxx xxxxxx x x xxxxxxxx za xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx platnou xx xxxxxx dne. Xxxxxx xxx xxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx x čištěním, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx odpadních xxx x xxx xxxxxx xxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxxxx x xxxxxx přede xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx, x xx x v případě, xxx xx zjištění xxxxxxxx xxxxxxxx dojde x období xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona. X xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx přiznat xxx, xx uplatní tyto xxxxx ze xxxxxxx xxxx stanoveného xxx xxxxx xxxxxx xxxxx §37a zákona x. 235/2004 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

3. Při xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx plátce, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx dnem xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx spotřebu xxxxxxxxxx xx období xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx za xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx na xxxxxxx xxxxxxxx, xx-xx xxxxxx x měřicích zařízení xxxxxxxx až po xxxxx dni. X xxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx za xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx sazbu daně xxxxxxx v xxxxx xxxxxx x u xxxxxxxx xx období xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxx. Xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx služeb, xxxxxxxx x distribuci plynu, xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx vztahujícím xx xxxxxxxx k období xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx v xxxxx xxxxxx, a xx i x xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx v xxxxxx xxx dne nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx přede xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, ze xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx, xx uplatní xxxx sazby xx xxxxxxx daně xxxxxxxxxxx xxx xxxxx období xxxxx §37a xxxxxx x. 235/2004 Sb., xx znění xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

Xx. XX xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 500/2012 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2013

Čl. XX

Xxxxxxxxx ustanovení

1. Xxx xxxxxxxxx daně x xxxxxxx hodnoty xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx tohoto zákona, xxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxx xx použije xxxxx x. 235/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, není-li dále xxxxxxxxx jinak.

2. X xxxxxxx staveb, bytů x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx se použije xxxxx uvedená x §56 xxxxxx č. 235/2004 Sb., ve xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

3. X xxxxxxx staveb, xxxx x nebytových prostor xxxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, že xxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx x. 235/2004 Xx., xx znění xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

4. Osoba xxxxxxx x dani, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx §95 xxxx. 1 nebo §95 xxxx. 2 xxxx. x) zákona x. 235/2004 Sb., xx znění xxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxx plátcem x xx xxxxxxx xx 15 dnů xx xxxxxx dne xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx. Xxxxxxx daně xxxxxxx xxx z xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §98 xxxxxx x. 235/2004 Xx., xx znění xxxxxxx xxxxx dnem nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

5. Xxxxx xxxxxxx x xxxx, která xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx §95 odst. 1 xxxx §95 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx x. 235/2004 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, s xxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx 15. xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx měsíci xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx 1. xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx, x němž xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx.

6. Osoba povinná x xxxx, xxxxx xxxxxxx povinnost se xxxxxxxxxxx xxxxx §95 xxxx. 1 nebo §95 odst. 2 xxxx. x) xxxxxx x. 235/2004 Xx., xx znění účinném xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, x xxx, xx xx povinna xxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxx xx 15. xxx xxxxxx, v němž xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, se xxxxx xxxxxxx 1. xxx xxxxxxx xxxxxx následujícího xx xxxxxx, x xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx zákon.

7. Xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxx §96 odst. 1 až 3 xxxxxx č. 235/2004 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx, xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx stává identifikovanou xxxxxx.

8. Xxxxx povinná x xxxx, která xx xxxxx plátcem xx 1. xxxxx 2011 xxxxx §94 xxxx. 6 až 11 xxxx §94 xxxx. 15 xxxxxx x. 235/2004 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

9. Xxxxx xxxxxxx x xxxx, xxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, je xxxxxxx xxxxxxx správci daně xx 2 xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxx xxxxxxx x §96 xxxxxx č. 235/2004 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona. Pokud xxxx xxxxx nesplní xxxx povinnost, xx xx xx xx, xx xxxxxx ke xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx na xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx povinnosti.

10. Xxxxxxx daně zveřejní xxxx xxxxx §98 xxxx. x) zákona x. 235/2004 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx kterém xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx. Xxxxx xxxx zveřejnění xxxxxx údaje xx xxxxxxxxx §109 odst. 2 xxxx. x) xxxxxx č. 235/2004 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

11. Xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx 2012, xxxxx splňuje xxxxxxxx xxxxxxx x §99a xxxx. 1 xxxx. x) xx x) xxxxxx x. 235/2004 Xx., xx znění xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx pro xxx 2012 xxxx xxxxxxxxxx čtvrtletí, se xxxx rozhodnout, xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx 2013 xx kalendářní čtvrtletí.

Čl. XX vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 502/2012 Xx. x účinností xx 1.1.2013

Xx. X

Xxxxxxxxx ustanovení

1. Xxx xxxxxx povinnosti x daně x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx přede xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx, xxxxx x xxx xxxxx x xxxxxxxxxx s xxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx x. 235/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx.

2. Xxxx-xx stanoveno xxxxx, xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx ode xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Senátu xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x. 235/2004 Xx., xx znění xxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxxxx, poměry, xxxxxx, xxxxxxxx, předměty, xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx, které xxxx jim xxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx.

Xx. X xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 344/2013 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2014

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxx xxxxxx povinnosti x daně x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx přede xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, jakož x xxx xxxxx x xxxxxxxxxx s xxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx x. 235/2004 Sb., ve xxxxx účinném přede xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx evidovaná xx xxx předcházejícímu xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx §88 xxxxxx x. 235/2004 Xx., xx znění xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona uživatelem xxxxx §110x xxxx. 1 písm. x) xxxxxx x. 235/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxxx ode dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 196/2014 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2015

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxx xxxxxx povinnosti x xxxx x přidané xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxx práva x xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx x. 235/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx.

Xx. II xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 262/2014 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2015

Čl. XX

Xxxxxxxxx ustanovení

1. Xxx xxxxxx povinnosti x xxxx x xxxxxxx hodnoty xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, jakož x xxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxx související, xx xxxxxxx zákon č. 235/2004 Sb., xx xxxxx účinném přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

2. Xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx zákona x. 235/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx přede xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx postupuje podle §4a xxxx. 1 xxxxxx x. 235/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxxx přede dnem xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

Xx. II xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 360/2014 Sb. s xxxxxxxxx xx 1.1.2015

Xx. XXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxx daňové xxxxxxxxxx x xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, jakož x xxx práva x xxxxxxxxxx s xxxx související, xx xxxxxxx xxxxx č. 235/2004 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

2. Xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx x xxxxxxx xxxxxxx za xxxxxxxxx xxxxxx přede xxxx xxxxxx účinnosti čl. II xxxx 1 xx 3, xxxxx x xxx práva x xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx x. 235/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx čl. II xxxx 1 xx 3.

Xx. XXX xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 113/2016 Sb. s xxxxxxxxx xx 1.12.2016 x xxxxxxxx xxxx 2, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx 1.5.2016

Čl. XXXXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxx xxxxx povinné x xxxx, xxxxx xx stala plátcem xxxxx §6c xxxx. 2 xxxxxx x. 235/2004 Sb., xx xxxxx pozdějších předpisů, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxx povinnost xxxxxxx xxx x úplaty xxxxxxx xxxx uskutečněním xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxxxx dni xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx x která xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona xxxxxx zboží x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx plátci, xxxxxxx xxxxx povinná k xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx přiznat xxx xx dni xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx plnění, xxx xx xxxxxxx daně xxxxxxxxxxx podle §37a xxxx. 1 zákona x. 235/2004 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxxxx daně xxxxx xxxxxxxxxx osoby povinné x dani, xxxxx xxxx sídlo x xxxxxxxx a která xx xxxxx xxxxxxx xxxxx §6c odst. 2 xxxxxx x. 235/2004 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx do 6 xxxxxx ode dne xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx x zrušení xxxxxxxxxx plátce a xxxxx xxx dne xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx uskutečňuje xxxxx xxxxxx zboží plátci x místem xxxxxx x xxxxxxxx.

3. Xxxxxxx xxxx místně xxxxxxxxx xxxxx §93a xxxx. 2 zákona x. 235/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxxxxx x xxxx, která xxxx x xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx a xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx dnem nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxxxx xx 12 xxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx x xxx, x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx u xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx podle §93a xxxx. 2 zákona x. 235/2004 Xx., xx znění účinném xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

4. Xxx posouzení xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §101j xxxxxx x. 235/2004 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, se nepřihlíží x xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx hlášení, xx xxxxxxx xxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

5. Xxxxxxxxx uhradit pokutu xxxxx §101h xxxx. 1 písm. x) xxxxxx č. 235/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, která xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx a x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, zaniká xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona.

6. Xxxxxxxxxx §101k zákona x. 235/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx x x xxxxxxx xxxxx xxxxx §101h odst. 1 xxxx. x) až x) xxxxxx č. 235/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx přede xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx. X xxxxxxx, xxx xxx xxxxx xxx podání žádosti x xxxxxxxxx pokuty xxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, neskončí xxx xxxx xxxxx xxxxx xxx 3 měsíce xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

Čl. XXXXX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 243/2016 Xx. x xxxxxxxxx xx 29.7.2016 s xxxxxxxx xxxx 3, xxxxx xxxxxx účinnosti 1.9.2016

Xx. XX

Xxxxxxxxx ustanovení

Pro xxxxxx xxxxxxxxxx u xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxx x xxx xxxxx a xxxxxxxxxx s xxxx xxxxxxxxxxx, se použije xxxxx č. 235/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxxx přede dnem xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 33/2017 Xx. x xxxxxxxxx od 1.3.2017

Čl. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxx práva x xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx x. 235/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx mohou xx 31. prosince 2018 xxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxx x. 235/2004 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx společnost, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 235/2004 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

3. Pokud xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx již xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx 2, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx skutečnost xxxxxxx xxxx ve xxxxx xxx xxxxxx daňového xxxxxxxx za zdaňovací xxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx podle xxxx 2 xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx tímto xxxxxxxxx xxxxxxxxxx obdobím xxxxxxxxx období, které xxxxx 31. prosince 2018.

4. Obrat xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx pro xxxxx zrušení xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §106b xxxxxx x. 235/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, stanoví xxxxx §106c odst. 2 zákona x. 235/2004 Xx., xx xxxxx účinném xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, za xxxxxxxxxx měsíce xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx, kdy xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxx 2, a xxxxx §4a xxxxxx x. 235/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx kalendářní xxxxxx, xxx xxxxxxxxxx společnosti xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx 2.

5. Xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxx pozemek, xxxxx xx dlouhodobým majetkem xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx účetnictví, přenechané x xxxxx xxxxx §13 xxxx. 3 xxxx. x) xxxxxx x. 235/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx za xxxxxxxxxx majetek xxxxxxxxx xxxxx §4 xxxx. 4 xxxx. d) xxxx 1 xxxx 3 xxxxxx x. 235/2004 Xx., xx xxxxx účinném xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

6. Ustanovení §20a xxxx. 2 xxxx druhá xxxxxx x. 235/2004 Xx., xx xxxxx účinném xxx xxx nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xx nepoužije v xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx dne xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, pokud xxxxx xxxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxx x souvislosti x xxxxx xxxxxxx přijata xxxxxx x z xxxxxxx xxxxxx úplaty xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx č. 235/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxx-xx xx úplata xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona x xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxx povinnost xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx poskytnutí xxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx tohoto poukazu xx uplatní xxx xxxxx xxxxxx č. 235/2004 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona.

7. V xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxx xxxx x předplacených xxxxxxxxxxxxxxxxx služeb uplatněné xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxx xxxx přijatá xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xx xxxxxxxxx xxxxx §45 xxxx. 5 x 6 zákona x. 235/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx dnem nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. XX vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 170/2017 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.7.2017

Čl. XX

Xxxxxxxxx ustanovení

Pokud xxxxxxx xxxx xxxxx xxx osvobození od xxxx xxx dodání xxxxxxx nemovité věci xxxxx §56 xxxx. 3 xxxxxx x. 235/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, nastal xxxxx dnem nabytí xxxxxxxxx tohoto zákona, xxxxxxx xx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx od xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx nemovité xxxx §56 xxxx. 3 xxxxxx x. 235/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxxx přede dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 225/2017 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2018

Čl. XX

Xxxxxxxxx ustanovení

1. Xxx daňové xxxxxxxxxx x xxxx z xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, jakož x xxx xxxxx x xxxxxxxxxx s xxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxx x. 235/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxxx přede xxxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx.

2. X xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx k xxxxx, xxxxx xx ujednáno, xx vlastnické právo x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx na xxxx uživatele, xxxxx xxxx xxxxxxxx a x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xx postupuje xxxxx §13 odst. 3 písm. x) xxxxxx x. 235/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

3. Xxx výpočtu xxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxx 6 kalendářních xxxxxx xxx dne xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx §37 xxxxxx x. 235/2004 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

4. Xxx xxxxxxx podle xxxxxx č. 235/2004 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xx. X xxxx 32 x 62, vydané

a) xxxx 1. xxxxxx 2019 xx xxxxxxx xxxxx č. 235/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxx 1. xxxxxx 2019,

b) xx 1. xxxxx 2019 xx dne xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx účinnosti čl. V xxxx 32 x 62, xxx xxxxxx xxxxx x. 235/2004 Sb., xx xxxxx xxxxxxx ode xxx nabytí účinnosti čl. V bodů 32 x 62.

5. Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx běhu xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx §42 odst. 8 xxxxxx x. 235/2004 Xx., xx znění xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxx i xxx xxxxx, která xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx; xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx přede dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxx xxxxx xx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona.

6. Xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §78da xxxxxx x. 235/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx x dokončena xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §78da xxxxxx x. 235/2004 Xx., xx znění xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

7. X insolvenčních řízeních, xx xxxxxxx soud xxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx majetek xxxxxxxx a xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, se xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 235/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

8. Xxxxx xxxxxxxxxx §46 xx 46g x xxxxxxxxxx §74a zákona x. 235/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xx postupuje xxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxxxx zdanitelné plnění xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx skutečnosti xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §46 odst. 1 xxxxxx č. 235/2004 Xx., ve xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona, xxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx tohoto zákona.

9. Xxxxxxx, soudní nebo xxxxxxxx řízení xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx podle §46 xxxx. 5 xxxx. x) zákona č. 235/2004 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona, staví x běh xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx; xxxxxxx, xxxxxx xxxx rozhodčí xxxxxx, která započala xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxx xxxxx xx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

10. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx 1 měsíce xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona údaj xxxxx §98 xxxx. x) xxxxxx č. 235/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxxx ode xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, x xxxxxx, xxxxx xxx xxxxx v xxxxxxxx xxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

11. Pro daňové xxxxxxxxxx u xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx zdaňovací období xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx čl. V xxxx 112 a 238 xx 243, xxxxx x pro xxxxx x povinnosti x xxxx související xx xxxxxxx xxxxx x. 235/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx nabytí účinnosti čl. V xxxx 112 x 238 xx 243.

12. Xxxxxxxxxx §101i xxxx. 3 zákona x. 235/2004 Sb., xx znění účinném xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xx xxxxxxx i xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

13. Správce xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx x tuzemsku x xxxxx xx xxxx xxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx plátce xxxx xx 3 měsíců xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx zdanitelné xxxxxx, x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxx osoba, které xx toto plnění xxxxxxxxxxx, nebo dodání xxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx kupujícího, xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

14. X xxxxxxxxxxxxx vysílání xx xxxxxx podle xxxxxx upravujícího provozování xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxx xx 31. xxxxxxxx 2021 použije §75 xxxx. 1 věta xxxxxxxx zákona x. 235/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

15. Xxx xxxxxx xxxxxxxxxx u xxxx x xxxxxxx xxxxxxx za xxxxxxxxx xxxxxx přede dnem xxxxxx účinnosti čl. V xxxx 237, xxxxx x xxx xxxxx x povinnosti x xxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx zákon x. 235/2004 Xx., ve xxxxx účinném přede xxxx xxxxxx účinnosti čl. V xxxx 237.

16. Xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x daně x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

x) xxxx 1. xxxxxx 2019, xxxxx x xxx xxxxx x xxxxxxxxxx s nimi xxxxxxxxxxx xx použijí §10i, 27 x §110g xxxxxx x. 235/2004 Xx., ve xxxxx xxxxxxx před 1. xxxxxx 2019,

x) xx 1. xxxxx 2019 xx dne xxxxxxxxxxxxxxx dni xxxxxx xxxxxxxxx čl. V bodů 22, 45 a 262, xxxxx x xxx xxxxx a xxxxxxxxxx s nimi xxxxxxxxxxx lze xxxxxx §10i, 27 x §110g zákona x. 235/2004 Sb., ve xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx čl. V xxxx 22, 45 x 262.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 80/2019 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.4.2019 x xxxxxxxx xxxx 4 x 16, které xxxxxxxx xxxxxxxxx 27.3.2019

Čl. XX

Xxxxxxxxx ustanovení

Pro xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx x přidané xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx sedmého xxxxxxxxxxxx xxxxxx následujícího xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx i xxx xxxxx x xxxxxxxxxx s nimi xxxxxxxxxxx, se xxxxxxx xxxxx x. 235/2004 Xx., xx znění xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx kalendářního xxxxxx xxxxxxxxxxxxx po xxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 256/2019 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.5.2020

Čl. VI

Přechodná xxxxxxxxxx

1. Xxx daňové xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxx x přidané xxxxxxx za xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx i xxx xxxxx x xxxxxxxxxx s nimi xxxxxxxxxxx se xxxxxxx §101a xxxx. 1 x 2 xxxxxx x. 235/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx dnem nabytí xxxxxxxxx tohoto zákona.

2. X xxxxxxx, xx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxx xxxxxxx nevyhověl xxxxx xxxxx §87 xxxx. 2 zákona x. 280/2009 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx zahájit x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx kontrolu, účinky xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §104 odst. 8 xxxx. x) zákona x. 235/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx dnem nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 283/2020 Xx. x účinností xx 1.1.2021

Xx. XX

Xxxxxxxxx ustanovení

Pro xxxxxx xxxxxxxxxx u xxxx x přidané xxxxxxx xxxxxxx přede xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xxxxx x pro práva x xxxxxxxxxx x xxxx související se xxxxxxx xxxxx x. 235/2004 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

Čl. XX xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 299/2020 Sb. x xxxxxxxxx od 1.7.2020

Čl. V

Přechodná ustanovení

1. Xxx xxxxxx povinnosti x xxxx x xxxxxxx hodnoty vzniklé xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxx i pro xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx zákon x. 235/2004 Sb., xx znění xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

2. Xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §13 xxxx. 6 věty xxxxx xxxxxx x. 235/2004 Xx., xx xxxxx účinném xxxxx xxxx nabytí účinnosti xxxxxx zákona, x xxxxxxxx zboží x xxxxxx členského státu xxxxx §16 xxxx. 4 xxxxxx x. 235/2004 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona,

a) xx x xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxx přeprava xxxxxx zboží byly xxxxxxxx xxxx 1. xxxxxx 2020, použije xxxxx x. 235/2004 Xx., ve znění xxxxxxx xxxx 1. xxxxxx 2020,

x) xxx x xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx 1. xxxxx 2020 xx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxx x. 235/2004 Xx., xx znění xxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

3. Xxx xxxxxx povinnosti x daně x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx čl. IV xxxx 38 až 43, xxxxx i pro xxxxx x povinnosti x nimi související xx xxxxxxx xxxxx x. 235/2004 Xx., xx znění xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx čl. IV bodů 38 xx 43.

Xx. X xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 343/2020 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.9.2020 x xxxxxxxx xxxx 3, xxxxx xxxxxx účinnosti 1.1.2022

Xx. XXI

Přechodné xxxxxxxxxx

Xxxxx §109 xxxx. 2 xxxx. d) xxxxxx x. 235/2004 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona, x §4 odst. 9 xxxxxx č. 253/2008 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu, xx xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxx u xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, pokud xxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx.

Xx. XXX xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 527/2020 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2021

Xx. XXXXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xx obchodní xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx xx použije xxxxx x. 235/2004 Xx., xx znění xxxxxxx přede dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, x xxxxx č. 586/1992 Sb., xx znění xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, a xx x x xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxx x příjmů na xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx 1. xxxxx 2020 zákon č. 586/1992 Sb., xx xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

2. Xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx odpočet xxxx u xxxxxxxxxxxx xxxxxx přijatých přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxx xx stala xxxx xx mají xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §4 odst. 4 xxxx. x) xxxxxx č. 235/2004 Xx., xx znění xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, který není xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §4 xxxx. 4 xxxx. x) xxxxxx x. 235/2004 Xx., xx znění účinném xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, x jehož xxxxxxxx xx xxxxx způsobilého x xxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx podle §13 xxxx. 4 xxxx. x) xxxxxx x. 235/2004 Xx., ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx xx xxxxx xxxxxxx byl xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §4 xxxx. 4 xxxx. x) xxxxxx č. 235/2004 Xx., xx xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona. Odpočet xxxx xx xxxxxx xxxxxxx snížit

a) xx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x poslednímu dni xxxxxxxxxxxx roku, xx xxxxxx xxxxx k xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx,

x) ve výši xxxxxxx uplatněného xxxxxxx x xxxxxxx daně x xxxxxxxx xxxx.

3. Xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx se xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx činností xxxxx §4 xxxx. 4 xxxx. e) xxxxxx č. 235/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx dne xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xxxxx nebyl xxxxx dnem nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx činností podle §4 xxxx. 4 xxxx. e) zákona x. 235/2004 Xx., xx xxxxx účinném xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx tohoto zákona, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx k xxxxxxxxxxx plnění xxxxx §13 xxxx. 4 xxxx. x) xxxxxx x. 235/2004 Xx., xx znění pozdějších xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx plnění přijal xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx x nárok xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona neuplatnil; xxxxx xx xxxxxxx xxxx vzniká xxxx x xxxxxxx, xx x těchto xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx plátce xxxxxxxxxx odpočet xxxx x částečné xxxx, x xx xx xxxx, kterou plátce xxxxxxxxxx.

4. Xxxxx na xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx 3 xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §13 odst. 4 xxxx. x) xxxxxx x. 235/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx; §73 xxxx. 4 zákona č. 235/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx.

Xx. XXXIV xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 609/2020 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2021

Xx. II

Přechodná xxxxxxxxxx

1. Xxx daňové povinnosti x xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx 1. xxxxxxxxx 2021, jakož i xxx práva a xxxxxxxxxx s xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx č. 235/2004 Xx., ve znění xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxx xxxxxxx x xxxx, xxxxx xx x 10. xxxxxxxx 2021 xxxxxx xxxxxxx x elektronickému xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx správního xxxxx prostřednictvím datové xxxxxx podepsané xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §110j xxxx. 2 xxxx. x) zákona x. 235/2004 Xx., xx znění účinném xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona, xxxx tímto způsobem x xxxxxxxxxxxxxx portálu xxxxxxxxxxx xx 20. xxxxxxxx 2024.

3. Osoba xxxxxxx x dani, xxxxx byla xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx 1. červencem 2021, xxxxx xx 21. xxxxxxxx 2024 opravy xxxx za xxxxxxxxx xxxxxx před 1. xxxxxxxxx 2021 v xxxxxxxxxxx dodatečném xxxxxxx xxxxxxxx; x tomto xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx. Xxxx dodatečné xxxxxx xxxxxxxx není formulářovým xxxxxxx x xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx; §110o xxxx. 1 xxxxxx č. 235/2004 Xx., xx znění xxxxxxx ode dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, se xxxxxxxxx.

4. X xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x televizního xxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxx daně x poměrné xxxx xx 31. xxxxxxxx 2024 xxxxxxx §75 xxxx. 1 věta xxxxxxxx zákona x. 235/2004 Xx., xx xxxxx účinném xxxxx xxxx nabytí účinnosti xxxxxx x. 80/2019 Xx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 355/2021 Xx. x xxxxxxxxx od 1.10.2021

Xx. V

Přechodné ustanovení

Pro xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx x přidané xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxx x pro práva x povinnosti x xxxx související, xx xxxxxxx xxxxx č. 235/2004 Sb., ve xxxxx xxxxxxx přede xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

Čl. V xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 371/2021 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2022

Čl. IV

Přechodná ustanovení

1. Xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x daně z xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona, jakož x xxx xxxxx x povinnosti x xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx zákon x. 235/2004 Xx., ve xxxxx účinném xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona.

2. Xxx xxxxxx xxxxxxxxxx u xxxx z xxxxxxx xxxxxxx xx zdaňovací xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx čl. III xxxx 2 xx 5, 7 a 9, xxxxx i xxx práva a xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x. 235/2004 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx čl. III xxxx 2 xx 5, 7 x 9.

3. Xx dodání xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §68 xxxx. 18 zákona x. 235/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xx 1. ledna 2021 do xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xx xxxxxxx §68 xxxx. 18 xx 21 zákona č. 235/2004 Xx., ve xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

4. Na xxxxx xxxxx podle §71 odst. 9 xxxxxx x. 235/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx dne xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, který xx xxxxxxxxxx xx 1. xxxxx 2021 xx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xx xxxxxxx §71 xxxx. 9 xxxxxx č. 235/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

5. Xxxxxx-xx plátce, xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx služby xx být xxxxx xxxx 3 osvobozeno xx xxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxx opravit xxxx daně; xxx xxxxxx xxxx xxxx xx §43 zákona x. 235/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx.

6. Xxx-xx xxxxxxxx xxxxx xx odpočet xxxx x xxxxxx xxxxx xxxx 3 xxxx 4, xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx x xxxxxx odpovídající xxxxxx xxxxxx do xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx. Xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxx z xxxxxx xxxxxx, xxxx z xxxxxxxx x xxxxxx, x které xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 93/2022 Xx. x účinností xx 27.4.2022 x xxxxxxxx xxxx 2, xxxxx nabývá xxxxxxxxx 1.7.2022

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx č. 235/2004 Sb. xxxxx xxxxxxxxx xxxx, kdy xxxxxxxxx v platnost xxxxxxx x xxxxxxxxxxx XX k XX (1.5.2004), x xxxxxxxx §23 xxxx. 3, §73 xxxx. 3 xxxx xxxxxxxx x §51 odst. 1 xxxx. x), xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 1.1.2005.

Xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx jsou xxxxxxxxxx xxxxx x doplnění xxxxxxxxxxx právním předpisem x.:

236/2004 Sb., xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxx x xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx Parlamentem xxx 1.4.2004 x vrácenému xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx dne 9.4.2004

x účinností xx 8.5.2004

635/2004 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx zákona x správních xxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2005

669/2004 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 586/92 Xx., x xxxxxx z příjmů, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx zákony

s účinností xx 1.1.2005

124/2005 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 117/95 Xx., x státní xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 482/91 Xx., o xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon x. 235/2004 Sb., x xxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 40/2004 Sb., o xxxxxxxxx zakázkách, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 30.3.2005

215/2005 Xx., o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a o xxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx)

x xxxxxxxxx od 3.6.2005

217/2005 Sb., kterým xx xxxx zákon x. 353/2003 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 265/91 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxx XX x oblasti xxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x některé xxxxx xxxxxx

x účinností xx 3.6.2005

377/2005 Sb., x doplňkovém xxxxxx xxx bankami, xxxxxxxxxxxx x úvěrními družstvy, xxxxxxxxxxx elektronických peněz, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x cennými papíry xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx dalších zákonů (xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx)

x xxxxxxxxx od 1.10.2005

441/2005 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 252/97 Xx., x xxxxxxxxxxx, ze xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 10.11.2005

442/2005 Xx., xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxx, kterým xx xxxx zákon x. 252/97 Xx., o xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx zákony, xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx dne 21.9.2005 a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx 6.10.2005

x xxxxxxxxx od 25.11.2005

545/2005 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 586/92 Xx., x daních x xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2006

109/2006 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx službách

s účinností xx 1.1.2007 x xxxxxxxx §113, který xxxxxx xxxxxxxxx 1.4.2006

230/2006 Xx., kterým se xxxx xxxxx x. 89/95 Xx., o xxxxxx xxxxxxxxxxx službě, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.6.2006

319/2006 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, x x změně zákona x. 235/2004 Xx., x xxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 15.7.2006

172/2007 Xx., kterým se xxxx xxxxx x. 235/2004 Xx., o xxxx z xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.8.2007

261/2007 Sb., x stabilizaci xxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2008

270/2007 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 337/92 Sb., x správě xxxx x poplatků, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 31.10.2007

296/2007 Xx., kterým xx mění zákon x. 182/2006 Xx., x xxxxxx a xxxxxxxxx xxxx řešení (xxxxxxxxxxx xxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2008

88/2008 Xx., xxxxx ÚS xx xxx 31.1.2008 xx xxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 261/2007 Xx., o stabilizaci xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xx xxxxxxx některých xxxxxxxxxx xxxxxx č. 586/92 Xx., o xxxxxx x příjmů, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxx se xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx)

x xxxxxxxxx xx 27.3.2008

124/2008 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx č. 269/94 Xx., x Xxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxxxx další xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.7.2008

126/2008 Xx., kterým xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2008

302/2008 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 235/2004 Xx., o xxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2009

342/2008 Sb., xxxxx XX xx xxx 2.7.2008 ve xxxx xxxxxx na zrušení §64 odst. 2 xxxxxx x. 337/92 Xx., o správě xxxx x poplatků, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x x xxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx §37x odst. 1 xxxx první xxxxxx x. 588/92 Xx., o xxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a §105 xxxx. 1 věty xxxxx xxxxxx č. 235/2004 Sb., o xxxx x xxxxxxx xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxx xx paragrafovaného xxxxx)

x xxxxxxxxx od 27.9.2008

54/2009 Xx., xxxxx XX xx xxx 9.12.2008 xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx §105 odst. 1 xxxx xxxxx xxxxxx x. 235/2004 Xx., o dani x xxxxxxx xxxxxxx, xx znění xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x. 296/2007 Sb.

s xxxxxxxxx xx 13.3.2009

85/2009 Xx., xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx č. 235/2004 Xx. publikované x xxxxxx x. 26/2009

87/2009 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 235/2004 Xx., x xxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x některé xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.4.2009 x výjimkou xxxxxxx x. 1, xxxxx xxxxxx účinnosti xx 1.1.2009

281/2009 Sb., xxxxxx se mění xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxxxx řádu

s xxxxxxxxx xx 1.1.2011

362/2009 Sb., xxxxxx se mění xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx XX xx xxx 2010

x xxxxxxxxx xx 1.1.2010

489/2009 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 235/2004 Xx., x dani x xxxxxxx hodnoty, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností xx 1.1.2010

36/2010 Xx., úplné xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x. 235/2004 Sb. xxxxxxxxxxx v xxxxxx x. 12/2010

120/2010 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 235/2004 Xx., o xxxx x přidané xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 29.4.2010

199/2010 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 586/92 Xx., x xxxxxx x xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx č. 218/2000 Xx., x rozpočtových xxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.1.2011

47/2011 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 235/2004 Xx., x xxxx x xxxxxxx hodnoty, xx znění pozdějších xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.4.2011 x xxxxxxxx xxxxxxxxx ustanovení, která xxxxxxxx xxxxxxxxx 8.3.2011, 1.1.2012 x 1.7.2015

370/2011 Xx., kterým xx xxxx zákon x. 235/2004 Xx., x xxxx x přidané xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx související xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2012 x výjimkou xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx nabývají xxxxxxxxx od 1.1.2016

375/2011 Xx., kterým xx xxxx některé xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx zákona x xxxxxxxxxxx službách, xxxxxx x specifických xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x zákona x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.4.2012

457/2011 Sb., kterým xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxxxx xxxxxx XX

x xxxxxxxxx od 1.1.2013 x xxxxxxxx §93x, xxxxx nabývá xxxxxxxxx 1.1.2012

458/2011 Xx., x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx místa x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx právním xxxxxxxxx x. 502/2012 Xx.)

x xxxxxxxxx od 1.1.2014

18/2012 Sb., kterým xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x Celní xxxxxx XX

x xxxxxxxxx xx 1.1.2013

167/2012 Sb., kterým xx xxxx xxxxx x. 499/2004 Xx., x archivnictví x xxxxxxx službě x x změně některých xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx x. 227/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxx x elektronickém xxxxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx související xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.7.2012

333/2012 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 109/2002 Xx., o xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx výchovy xx školských xxxxxxxxxx x o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx dalších xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.11.2012

500/2012 Xx., x xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2013 x 1.1.2016

502/2012 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx č. 235/2004 Xx., x dani x xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, a další xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2013, 1.4.2013, 1.1.2014; 1.1.2015

241/2013 Xx., x xxxxx některých xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx společnostech x investičních xxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx XX upravujícího vypořádání xxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 19.8.2013

344/2013 Xx., x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx v souvislosti x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.12.2013 x 1.1.2014

196/2014 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 235/2004 Xx., o dani x xxxxxxx hodnoty, xx znění pozdějších xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2015, s výjimkou §3 a §88, xxxxx nabývají xxxxxxxxx xx 1.10.2014

262/2014 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x.&xxxx;235/2004&xxxx;Xx., o xxxx x&xxxx;xxxxxxx hodnoty, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x další xxxxxxxxxxx zákony

s účinností xx 1.1.2015

360/2014 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 235/2004 Xx., x xxxx x přidané xxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x další xxxxxxxxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 1.1.2015 s xxxxxxxx xxxxxxxxx ustanovení, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 1.1.2016

377/2015 Xx., kterým xx xxxx některé xxxxxx v xxxxxxxxxxx x přijetím zákona x xxxxxxxx důchodového xxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2017

113/2016 Xx., xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zákona x xxxxxxxx tržeb

s xxxxxxxxx xx 1.12.2016 x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx nabývají xxxxxxxxx 1.5.2016

188/2016 Xx., xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx x hazardních xxxxx a zákona x dani x xxxxxxxxxx her

s účinností xx 1.1.2017

243/2016 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 29.7.2016 s xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 1.9.2016

298/2016 Sb., kterým xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx x službách vytvářejících xxxxxx pro xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx č. 106/1999 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx předpisů, a xxxxx x. 121/2000 Xx., o právu xxxxxxxxx, o právech xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxxxxx xxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 19.9.2016

33/2017 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 235/2004 Xx., x xxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností xx 1.3.2017

40/2017 Xx., xxxxx XX ze xxx 6.12.2016 xx. xx. Xx. XX 32/15 xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx ustanovení zákona x. 235/2004 Sb., x xxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 2.3.2017 x 1.1.2018

170/2017 Sb., xxxxxx xx mění xxxxxxx zákony x xxxxxxx xxxx

x účinností xx 1.7.2017

225/2017 Sb., xxxxxx xx mění xxxxx x. 183/2006 Xx., x územním xxxxxxxxx x stavebním xxxx (xxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 1.1.2018

371/2017 Xx., xxxxxx se mění xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx

x xxxxxxxxx xx 13.1.2018 x výjimkou §101x, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx 1.1.2018

283/2018 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 235/2004 Xx., x dani x přidané xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností xx 1.1.2019

6/2019 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 235/2004 Sb., x xxxx z xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.2.2019

80/2019 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx x některé xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.4.2019 x xxxxxxxx xxxxxxxxx ustanovení, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 27.3.2019, 1.1.2020 x 1.1.2021

256/2019 Xx., xxxxxx se xxxx zákon č. 112/2016 Sb., x xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx pozdějších předpisů, x xxxxx x. 235/2004 Xx., o xxxx z přidané xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

s účinností xx 1.5.2020

283/2020 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 280/2009 Xx., daňový xxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.1.2021

299/2020 Sb., xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXX XxX-2 a zákon x. 159/2020 Sb., x kompenzačním bonusu x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx SARS XxX-2, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2020

343/2020 Sb., kterým xx mění xxxxxxx xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxxxxxx daňových xxxxxxxx Xxxxxxxx unie x x xxxxxxx xxxxxxxx dvojímu xxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.9.2020 x výjimkou §89, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx 1.1.2022

527/2020 Sb., kterým xx xxxx zákon x. 253/2008 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx legalizaci xxxxxx x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx terorismu, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx zákony, zákony xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx x evidenci xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxx x. 186/2016 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

s účinností xx 1.1.2021

609/2020 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxx xxxx a xxxxxxx další xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2021

230/2021 Xx., xxxxx XX xxxxx xx xxx 18.5.2021 xx. xx. Xx. ÚS 23/20 xx xxxx návrhu xx xxxxxxxxx neústavnosti §82x odst. 3 xxxx xxxxx zákona x. 235/2004 Sb., x xxxx z xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx do 31.3.2019 (netýká xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx)

x xxxxxxxxx xx 17.6.2021

284/2021 Xx., xxxxxx xx mění xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx zákona

s účinností xx 1.7.2023

355/2021 Xx., xxxxxx se mění xxxxx č. 235/2004 Xx., x dani x přidané xxxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx x. 242/2016 Xx., xxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.10.2021

363/2021 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 359/1999 Xx., x xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 1.1.2025

371/2021 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx č. 48/1997 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx pojištění x x xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx další xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2022

93/2022 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 353/2003 Xx., o xxxxxxxxxxx daních, ve xxxxx pozdějších předpisů, x xxxxx x. 235/2004 Sb., x xxxx z xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 27.4.2022 x xxxxxxxx xxxxxxxxx ustanovení, xxxxx nabývají xxxxxxxxx 1.7.2022

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx právních xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx aktualizováno, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx změna xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.

1) Xxxxxxxx Xxxx 2006/112/ES xx xxx 28. xxxxxxxxx 2006 x xxxxxxxxx systému xxxx x přidané xxxxxxx.

Xxxxxxxx Xxxx 2006/79/ES xx xxx 5. xxxxx 2006 o xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx povahy ze xxxxxxx zemí xx xxxx.

Xxxxxxxx Xxxx 2008/9/ES xx dne 12. xxxxx 2008, xxxxxx xx stanoví xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx x přidané xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx 2006/112/XX xxxxxx povinným x dani xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx, ale x xxxxx xxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxx směrnice Xxxx xx xxx 17. xxxxxxxxx 1986 o xxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx xxxxxxxxx států týkajících xx daní x xxxxxx - Xxxxxx xxxxxxx daně x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x dani xxxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx Xxxx 2008/8/ES xx xxx 12. xxxxx 2008, xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx Xxxx 2006/112/ES, xxxxx xxx x místo xxxxxxxxxx služby.

Směrnice Xxxx 2008/117/ES ze dne 16. xxxxxxxx 2008, xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx 2006/112/XX x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x přidané xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx Rady 2009/47/ES xx dne 5. xxxxxx 2009, xxxxxx xx mění xxxxxxxx 2006/112/XX, xxxxx xxx o snížené xxxxx daně z xxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxx Rady 2009/69/ES xx xxx 5. xxxxxx 2009, xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx 2006/112/ES x xxxxxxxxx systému daně x přidané xxxxxxx, xxxxx jde o xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx.

Xxxxxxxx Xxxx 2009/132/ES xx dne 19. října 2009, xxxxxx se xxxxxxxx xxxxxx působnosti čl. 143 písm. b) x x) xxxxxxxx 2006/112/XX, xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx při xxxxxxxx dovozu.

Směrnice Rady 2009/162/EU ze xxx 22. xxxxxxxx 2009, xxxxxx xx xxxx xxxxxxx ustanovení směrnice 2006/112/XX o xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx z xxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxx Xxxx 2010/23/EU xx dne 16. xxxxxx 2010, xxxxxx se xxxx xxxxxxxx 2006/112/XX o xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x přidané xxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx přenesení xxxxxx povinnosti ve xxxxxx k poskytnutí xxxxxxxxx služeb x xxxxxxx rizikem xxxxxxx.

Xxxxxxxx Xxxx 2010/66/EU ze xxx 14. října 2010, xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx 2008/9/ES, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxx daně z xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx 2006/112/XX xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx x členském xxxxx xxxxxxx xxxx, xxx x jiném xxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxx Xxxx 2010/45/EU ze xxx 13. xxxxxxxx 2010, xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx 2006/112/ES x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx jde x xxxxxxxx fakturace.

Směrnice Rady 2013/61/EU ze dne 17. xxxxxxxx 2013, xxxxxx xx mění xxxxxxxx 2006/112/XX x 2008/118/XX, xxxxx jde x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x zejména Xxxxxxx.

Xxxxxxxx Xxxx 2013/42/EU xx xxx 22. xxxxxxxx 2013, xxxxxx xx mění xxxxxxxx 2006/112/XX o xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx hodnoty, xxxxx xxx x mechanismus xxxxxx reakce xxxxx xxxxxxxx v oblasti XXX.

Xxxxxxxx Xxxx 2013/43/EU xx xxx 22. xxxxxxxx 2013, xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx 2006/112/XX x xxxxxxxxx xxxxxxx daně x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx o xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx vztahu x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x poskytnutí xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx podvodů.

Směrnice Xxxx (EU) 2016/1065 xx dne 27. xxxxxx 2016, xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx 2006/112/XX, xxxxx jde x xxxxxxxxx x xxxxxxx.

Xxxxxxxx Xxxx (XX) 2017/2455 xx xxx 5. xxxxxxxx 2017, xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx 2006/112/ES x xxxxxxxx 2009/132/ES, xxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx z xxxxxxx xxxxxxx při xxxxxxxxxxx xxxxxx x prodeji xxxxx na xxxxx.

Xxxxxxxx Xxxx (XX) 2018/1713 xx dne 6. xxxxxxxxx 2018, xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx 2006/112/XX, pokud jde x xxxxx daně x xxxxxxx hodnoty xxxxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxxx a xxxxxxxx.

Xxxxxxxx Xxxx (EU) 2018/1910 xx xxx 4. xxxxxxxx 2018, xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx 2006/112/XX, xxxxx xxx x harmonizaci x xxxxxxxxxxxx určitých pravidel x xxxxxxx daně x xxxxxxx xxxxxxx xxx obchod xxxx xxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxx Xxxx (XX) 2019/475 xx xxx 18. xxxxx 2019, xxxxxx se xxxx xxxxxxxx 2006/112/XX x 2008/118/XX, pokud xxx x zahrnutí xxxxxxx xxxx Xxxxxxxx x'Xxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxx Xxxxxx xx celního území xxxx x do xxxxxx působnosti xxxxxxxx 2008/118/XX.

Xxxxxxxx Rady (XX) 2019/1995 xx dne 21. xxxxxxxxx 2019, xxxxxx se mění xxxxxxxx 2006/112/XX, xxxxx xxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx na xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxx Rady (XX) 2021/1159 ze xxx 13. xxxxxxxx 2021, xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx 2006/112/XX, xxxxx jde x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxx dovozu x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx na xxxxxxxx XXXXX-19.

Xxxxxxxx Rady (XX) 2019/2235 xx xxx 16. xxxxxxxx 2019, xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx 2006/112/XX x xxxxxxxxx systému xxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 2008/118/XX x obecné xxxxxx spotřebních xxxx, xxxxx xxx x xxxxxxx úsilí v xxxxx Xxxx.

2) §25 xxxxxx x. 563/1991 Sb., x xxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 353/2001 Xx. a xxxxxx x. 437/2003 Xx.
3) §26 x 29 zákona x. 586/1992 Sb., o xxxxxx z xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
4) Xxxxxxxx č. 341/2002 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx provozu xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx č. 100/2003 Xx.
4a) Zákon č. 56/2001 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x o xxxxx xxxxxx x. 168/1999 Xx., x xxxxxxxxx odpovědnosti xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx (zákon o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx vozidla), ve xxxxx xxxxxx č. 307/1999 Xx., xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
5) §476 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
6) §6 zákona x. 586/1992 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
7) §36 xxxx. 2 písm. x) xxxxxx x. 586/1992 Xx., xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
7x) Xxxxxxxxx zákon č. 505/1990 Sb., x metrologii, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon č. 248/2000 Sb., x xxxxxxx regionálního xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
7x) Xxxxxxxxx zákon č. 634/2004 Sb., x správních xxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx č. 565/1990 Sb., x místních xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
7c) §26 xx 32a xxxxxx x. 586/1992 Sb., x xxxxxx z xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
7x) Xxxxx č. 563/1991 Sb., o účetnictví, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

7e) Prováděcí xxxxxxxx Xxxx (XX) č. 282/2011 xx xxx 15. xxxxxx 2011, kterým xx stanoví xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx 2006/112/XX o xxxxxxxxx xxxxxxx daně x xxxxxxx hodnoty, x xxxxxxx znění.

8) §61 x 233 obchodního zákoníku.
9) §61 x 259 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
10) §829 x xxxx. občanského zákoníku.
10x) Xxxxx č. 477/2001 Sb., x xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
10x) Xxxxx č. 563/1991 Sb., x účetnictví, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
11) Xxxxx č. 229/1991 Sb., x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x půdě x jinému xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxx č. 42/1992 Sb., x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů.
11x) §7 xxxx. 2 xxxxxx č. 563/1991 Xx., x xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
11x) §9 xxxx. 1 zákona x. 563/1991 Xx.
12) §114 a xxxx. xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
13) §227 x xxxx. xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
14) Nařízení Xxxx (XXX) č. 2913/92 xx xxx 12. xxxxx 1992, kterým xx xxxxxx celní xxxxx Xxxxxxxxxxxx.
15) §409 x xxxx. obchodního xxxxxxxx.
16) Zákon č. 26/2000 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx znění xxxxxx x. 120/2001 Xx. x zákona č. 517/2002 Xx.
17) §7 zákona x. 265/1992 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx x nemovitostem, xx znění xxxxxx x. 90/1996 Xx.
18) §663 občanského xxxxxxxx, ve znění xxxxxx x. 370/2000 Xx.
19) §536 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
19x) Xx. 92, 114 x 201 xx 208 xxxxxxxx Xxxx (XXX) č. 2913/92.
19b) Xx. 202 xxxxxxxx Rady (XXX) č. 2913/92.
19x) Čl. 50 xx xx. 53 xxxxxxxx Xxxx (XXX) č. 2913/92.
19d) Xxxxxxxxx xx. 37 xxxxxxxx Xxxx (XXX) x. 918/93.
20) Zákon č. 227/2000 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

21) Xx. 2 Xxxxxxxxxx Komise 1994/820/XX xx xxx 19. xxxxx 1994 x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

22) §37 zákona x. 337/1992 Xx., x xxxxxx daní x xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
23) §33 xxxxxx x. 337/1992 Xx., xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
24) Zákon č. 353/2003 Sb., x spotřebních xxxxxx.
24x) Xx. 170 xxx 2 xxxxxxx x) nařízení Xxxx (XXX) č. 2913/92.
25) Zákon č. 151/1997 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx), xx znění zákona x. 121/2000 Xx.
26) Zákon č. 151/1997 Sb., x oceňování xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxx x oceňování xxxxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
26a) §116 xxxxxx x. 40/1964 Xx., občanský xxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
26x) §33 x xxxx. xxxxxx x. 262/2006 Xx., xxxxxxx práce, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
27) Zákon č. 72/1994 Sb., xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx spoluvlastnické xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx prostorům x xxxxxxxx některé xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
27a) §2 xxxx. 5 xxxxxx x. 183/2006 Sb., o xxxxxxx plánování a xxxxxxxxx xxxx (xxxxxxxx xxxxx).
27x) §77 xxxxxx x. 361/2003 Xx., x xxxxxxxxx poměru xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx zákona x. 530/2005 Sb.
27x) §2 xxxxxx x. 109/2002 Xx., x výkonu xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx péči xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x změně dalších xxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 383/2005 Xx.
27x) Xxxxxxxx č. 108/2005 Sb., x xxxxxxxxx výchovných x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
27e) §38 xxxxxx x. 20/1966 Xx., x xxxx x xxxxxx lidu.
27x) §42 x 44 xxxxxx x. 359/1999 Xx., o xxxxxxxx-xxxxxx ochraně xxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
27x) §22a xxxxxx x. 48/1997 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 340/2006 Xx.
27x) §4 xxxxxx x. 170/2002., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 70/2007 Sb.
28) Xxxxx č. 29/2000 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx znění xxxxxx x. 517/2002 Xx. x xxxxxx č. 225/2003 Xx.

29) Xxxxx č. 231/2001 Sb., o provozování xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxx xxxxxx.

30) §2 odst. 1 písm. x) xxxxxx x. 231/2001 Xx.
31) §2 xxxx. 1 xxxx. n) xxxxxx x. 231/2001 Xx.

32) §2 xxxx. 1 xxxx. o) xxxxxx x. 231/2001 Xx.

33) §313 obchodního xxxxxxxx.
34) §682 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
35) §692 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
36) Xxxxx č. 591/1992 Sb., x xxxxxxx papírech, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
37) Xxxxx č. 248/1992 Sb., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x investičních xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
38) Xxxxx č. 252/1994 Sb., x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, ve xxxxx pozdějších předpisů.
39) Zákon č. 183/2006 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxx x stavebním xxxx (xxxxxxxx zákon), xx xxxxx xxxxxx č. 68/2007 Sb.
40) §118 x 119 xxxxxx č. 40/1964 Sb., občanský xxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx předpisů.
41) Zákon č. 586/1992 Sb., x xxxxxx z xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
42) §7 xxxxxx x. 561/2004 Xx., x xxxxxxxxxxx, základním, xxxxxxxx, xxxxxx odborném x xxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxx xxxxx).
43) §65 xxxx. 2 x §96 xxxx. 2 xxxxxx x. 561/2004 Xx.
44) Xxxxx č. 109/2002 Sb., x výkonu ústavní xxxxxxx xxxx ochranné xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx školských zařízeních x x xxxxx xxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
44a) Xxxxx č. 111/1998 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxx x o xxxxx x doplnění xxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
44x) Xxxxxxxxx zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických xxxxxxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
44x) Xxxxxxxxx xxxxxxxx č. 524/2004 Sb., x akreditaci xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx uchazečů x xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx č. 312/2002 Sb., o xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx č. 96/2004 Sb., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx povoláních, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
44x) §38 písm. x) zákona x. 561/2004 Sb.
44e) Příloha č. 1 xxxxxxxx x. 183/1998 Xx., xxxxxx se xxxxxxx xxxxx studium, xxxxxxxxx xxxxx se xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x důchodového xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx vysokých xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx x jiném seznamu xxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx.
44f) Rozhodnutí Ministerstva xxxxxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, či xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx.
44x) Například vyhláška č. 50/1978 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
45) Xxxxx č. 548/1991 Sb., xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx zákon x. 20/1966 Xx., x xxxx x xxxxxx lidu, xx xxxxx xxxxxx x. 161/1993 Sb.
Zákon č. 160/1992 Sb., x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx zdravotnických xxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
46) Zákon č. 48/1997 Sb., x veřejném xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
47) Xxxxx č. 108/2006 Sb., x xxxxxxxxxx službách.
47x) §78 xxxxxx x. 108/2006 Sb., x xxxxxxxxxx službách.
48) Xxxxx č. 202/1990 Sb., x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx hrách, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
48a) §4 xxxxxx x. 359/1999 Sb., x sociálně-právní xxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
48b) Xx. 91, 161, 145, 182 xxxxxxxx Xxxx (EHS) č. 2913/92.
48x) Xx. 793 xxxxxxxx Komise (EHS) č. 2454/93.
49) Nařízení Xxxx (XX) č. 1186/2009 xx xxx 16. listopadu 2009 x systému Xxxxxxxxxxxx pro osvobození xx xxx.
49x) Xxxxx č. 191/1999 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx dovozu, vývozu x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
49x) §16 odst. 4 xxxx. x) xxxxxx x. 337/1992 Xx., x správě xxxx x xxxxxxxx.
49x) §77 xxxxxx x. 49/1997 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx x doplnění zákona x. 455/1991 Sb., x xxxxxxxxxxxxx podnikání (xxxxxxxxxxxx zákon), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
50) §3 odst. 1 xxxxxx x xxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx č. 353/2001 Xx.
51) §31 odst. 9 xxxxxx x. 337/1992 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
52) §33 xxxxxx x. 586/1992 Sb., xx znění zákona x. 259/1994 Xx., xxxxxx x. 149/1995 Xx. a zákona x. 168/1998 Xx.
53) §25 odst. 1 xxxx. x) xxxxxx č. 586/1992 Xx., xx znění xxxxxx x. 492/2000 Xx.
54) §43 xxxxxx x. 337/1992 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
55) Xxxxxxxxx vyhláška č. 157/1964 Sb., o Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx č. 21/1968 Sb., x Xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx č. 32/1969 Sb., x Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx stycích, vyhláška č. 40/1987 Sb., x Xxxxxx x xxxxxxxxxx misích, xxxxxxxx č. 52/1956 Sb., x xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx spojených xxxxxx xxx 13. února 1946, xxxxx č. 125/1992 Sb., x xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx o bezpečnosti x xxxxxxxxxx x Xxxxxx x x xxxxxxxx a imunitách xxxxxx sekretariátu x xxxxxxx institucí Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx v Xxxxxx, xxxxxxx Ministerstva zahraničních xxxx č. 36/2001 Sb. m. s., x xxxxxxx Dohody x xxxxxxx xxxxxxxxx Organizace Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx a mezinárodního xxxxxxxxx.
56) Čl. 1 xxxxxxxx x. 157/1964 Xx., x Xxxxxxxx úmluvě x xxxxxxxxxxxxxx stycích.
57) Čl. 1 vyhlášky x. 32/1969 Xx., x Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
58) Xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
59) Zákon č. 337/1992 Sb., xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

59x) Zákon č. 130/2002 Sb., x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x změně některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxx výzkumu x xxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

59b) §32 xxxxxx x. 337/1992 Xx., xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
59x) §48 xxxxxx x. 337/1992 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
60) Xxxxx č. 310/1999 Sb., x pobytu xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx.
60a) Xxxxx č. 269/1994 Sb., x Xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
61) Xxxxx č. 159/1999 Sb., x některých xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x oblasti xxxxxxxxxx ruchu x x xxxxx xxxxxx č. 40/1964 Sb., xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, a zákona č. 455/1991 Sb., o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
62) §39 zákona x. 337/1992 Xx., xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

63) Xxxxx č. 92/1991 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

64) Zákon č. 125/2008 Sb., x xxxxxxxxx obchodních xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
65) §33 xxxx. 12 xxxxxx č. 337/1992 Xx., ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
66) §2 xxxx. 2 písm. x) x x) obchodního xxxxxxxx.
66x) Xxxxxxxxx xx. 222 xxx 1 xxxxxxx x) nařízení Xxxx (XXX) č. 2913/92.
67) §47 xxxx. 1 zákona x. 337/1992 Xx., xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
68) §63 xxxxxx x. 337/1992 Xx., xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
69) §64 xxxxxx x. 337/1992 Xx., xx znění pozdějších xxxxxxxx.
70) §2 písm. x) xxxxxx x. 379/2005 Sb., x xxxxxxxxxx k xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxx návykovými xxxxxxx x x xxxxx souvisejících zákonů.

71) Xxxxx č. 123/2000 Sb., x zdravotnických prostředcích x xxxxx některých xxxxxxx zákonů.

Nařízení xxxxx č. 181/2001 Sb., xxxxxx xx xxxxxxx technické požadavky xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx zákona x. 336/2001 Xx. x xxxxxx x. 251/2003 Sb.

Nařízení xxxxx č. 191/2001 Sb., xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx x. 337/2001 Xx. x zákona x. 251/2003 Sb.
Nařízeni xxxxx č. 286/2001 Sb., kterým xx xxxxxxx technické xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx prostředky xx xxxxx.

72) Příloha I xxxxxxxx Xxxx (XXX) č. 2658/87 xx dne 23. července 1987 x xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

73) §32a xxxx. 6 a §33 xxxxxx x. 586/1992 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
74) §6 xxxx. 8 x §7 xxxx. 11 xxxxxxxx x. 500/2002 Xx., xxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x. 563/1991 Xx., o xxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
75) Xxxxxxxx Xxxx 2009/162/EU ze xxx 22. xxxxxxxx 2009, xxxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 2006/112/XX o společném xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx. 151 xxxx. 1 xxxx. xx) x xxxxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxxxxx Evropských xxxxxxxxxxxx.

76) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx (EU) 2019/2151 xx xxx 13. xxxxxxxx 2019, kterým xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx pro vývoj xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x celním xxxxxx Xxxx x xxxxxx xxxxxxx do xxxxxxx.