Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 25.01.2021.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.01.2021 do 31.12.2021.


Zákon o dani z přidané hodnoty

235/2004 Sb.

Zákon

ČÁST PRVNÍ - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

HLAVA I - OBECNÁ USTANOVENÍ

Předmět úpravy §1

Předmět daně §2

Vynětí z předmětu daně §2a

Volba předmětu daně §2b

Územní působnost §3

Vymezení základních pojmů §4

Obrat §4a

Zvláštní ustanovení §4b

HLAVA II - UPLATŇOVÁNÍ DANĚ

Díl 1 - Daňové subjekty

Osoby povinné k dani §5

Skupina §5a §5b §5c

Plátci §6 §6a §6b §6c §6d §6e §6f

Identifikované osoby §6g §6h §6i §6j §6k §6l

Díl 2 - Místo plnění

Oddíl 1 - Stanovení místa plnění při dodání zboží

Místo plnění při dodání zboží §7

Místo plnění při dodání plynu, elektřiny, tepla nebo chladu §7a

Místo plnění při zasílání zboží §8

Oddíl 2 - Stanovení místa plnění při poskytnutí služby

Základní pravidla pro stanovení místa plnění při poskytnutí služby §9

Místo plnění při poskytnutí služby osobě povinné k dani, která má sídlo nebo provozovnu ve třetí zemi §9a

Místo plnění při poskytnutí služby vztahující se k nemovité věci §10

Místo plnění při poskytnutí přepravy osob §10a

Místo plnění při poskytnutí služby v oblasti kultury, umění, sportu, vědy, vzdělávání a zábavy §10b

Místo plnění při poskytnutí stravovací služby §10c

Místo plnění při poskytnutí nájmu dopravního prostředku §10d

Místo plnění při poskytnutí služby zprostředkovatelem osobě nepovinné k dani §10e

Místo plnění při poskytnutí služby přepravy zboží osobě nepovinné k dani §10f

Místo plnění při poskytnutí služby přímo související s přepravou zboží a služby oceňování movité hmotné věci a práce na movité hmotné věci osobě nepovinné k dani §10g

Místo plnění při poskytnutí služeb osobě nepovinné k dani do třetí země §10h

Místo plnění při poskytnutí telekomunikační služby, služby rozhlasového a televizního vysílání a elektronicky poskytované služby osobě nepovinné k dani §10i

Oddíl 3 - Stanovení místa plnění při pořízení zboží z jiného členského státu §10j §10k

Místo plnění při pořízení zboží z jiného členského státu §11

Oddíl 4 - Stanovení místa plnění při dovozu zboží

Místo plnění při dovozu zboží §12

Díl 3 - Vymezení plnění

Dodání zboží §13

Poskytnutí služby §14

Poukaz §15

Dodání zboží nebo poskytnutí služby v případě jednoúčelového poukazu §15a

Dodání zboží nebo poskytnutí služby v případě víceúčelového poukazu §15b

Pořízení zboží z jiného členského státu §16

Zjednodušený postup při dodání zboží uvnitř území Evropské unie formou třístranného obchodu §17

Dodání a pořízení zboží s použitím přemístění zboží v režimu skladu uvnitř území Evropské unie §18

Dodání a pořízení nových dopravních prostředků uvnitř území Evropské unie §19

Dovoz zboží §20

Díl 4 - Uskutečnění plnění a vznik povinnosti daň přiznat nebo zaplatit

Vznik povinnosti přiznat daň při dodání zboží a poskytnutí služby §20a

Uskutečnění zdanitelného plnění při dodání zboží a poskytnutí služby §21

Uskutečnění plnění a povinnost přiznat plnění při dodání zboží do jiného členského státu osvobozeném od daně §22

Uskutečnění plnění a povinnost přiznat nebo zaplatit daň při dovozu zboží §23

Uskutečnění zdanitelného plnění a povinnost přiznat daň při dodání zboží a poskytnutí služby osobou neusazenou v tuzemsku §24

Uskutečnění plnění a povinnost přiznat plnění při dodání zboží a poskytnutí služby s místem plnění mimo tuzemsko §24a

Uskutečnění zdanitelného plnění a povinnost přiznat daň při pořízení zboží z jiného členského státu §25

Díl 5 - Daňové doklady

Oddíl 1 - Obecná ustanovení o daňových dokladech

Daňový doklad §26

Oddíl 2 - Vystavování daňových dokladů

Určení pravidel pro vystavování daňových dokladů §27

Pravidla pro vystavování daňových dokladů v tuzemsku §28

Oddíl 3 - Náležitosti daňových dokladů

Náležitosti daňového dokladu §29

Náležitosti daňového dokladu skupiny §29a

Oddíl 4 - Zjednodušený daňový doklad

Vystavování zjednodušeného daňového dokladu §30

Náležitosti zjednodušeného daňového dokladu §30a

Oddíl 5 - Zvláštní daňové doklady

Splátkový kalendář §31

Platební kalendář §31a

Souhrnný daňový doklad §31b

Doklad o použití §32

Potvrzení při dražbě a při prodeji mimo dražbu §32a

Oddíl 6 - Daňové doklady při dovozu a vývozu zboží

Daňový doklad při dovozu §33

Daňový doklad při vývozu §33a

Oddíl 7 - Zajištění věrohodnosti původu, neporušenosti obsahu a čitelnosti daňových dokladů §34

Oddíl 8 - Uchovávání daňových dokladů

Obecné ustanovení o uchovávání daňových dokladů §35

Elektronické uchovávání daňových dokladů §35a

Díl 6 - Základ daně a výpočet daně, oprava základu daně a oprava výše daně

Oddíl 1 - Základ daně a výpočet daně

Základ daně §36

Základ daně ve zvláštních případech §36a

Výpočet daně u dodání zboží a poskytnutí služby §37

Základ daně a výše daně při uskutečnění zdanitelného plnění, pokud vznikla povinnost přiznat daň z úplaty přijaté před uskutečněním tohoto zdanitelného plnění §37a

Základ daně a výpočet daně při dovozu zboží §38

Základ daně a výpočet daně při poskytnutí služby osobou neusazenou v tuzemsku §39

Základ daně a výpočet daně při pořízení zboží z jiného členského státu §40

Základ daně a výpočet daně u zboží, které je v režimu podmíněného osvobození od spotřební daně §41

Oddíl 2 - Oprava základu daně a oprava výše daně

Oprava základu daně §42

Oprava výše daně §43 §44

Opravný daňový doklad §45

Oddíl 3 - Oprava základu daně v případě nedobytné pohledávky

Základní ustanovení o opravě základu daně v případě nedobytné pohledávky §46

Výše opravy základu daně v případě nedobytné pohledávky §46a

Změna výše opravy základu daně určené kvalifikovaným odhadem §46b

Dodatečná oprava základu daně v případě nedobytné pohledávky §46c

Zrušení opravy základu daně v případě nedobytné pohledávky §46d

Opravné daňové doklady v případě nedobytné pohledávky §46e

Opravy základu daně v případě nedobytné pohledávky jako samostatné zdanitelné plnění §46f

Společné ustanovení pro opravu základu daně v případě nedobytné pohledávky §46g

Díl 7 - Sazby daně

Sazby daně u zdanitelného plnění §47

Předmět závazného posouzení určení sazby daně u zdanitelného plnění §47a

Žádost o závazné posouzení určení sazby daně u zdanitelného plnění §47b

Sazba daně u dokončené stavby pro bydlení nebo dokončené stavby pro sociální bydlení §48 §48a

Sazba daně u výstavby nebo dodání stavby pro sociální bydlení §49 §50

Díl 8 - Osvobození od daně bez nároku na odpočet daně

Plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet daně §51

Základní poštovní služby a dodání poštovních známek §52

Rozhlasové a televizní vysílání §53

Finanční činnosti §54

Penzijní činnosti §54a

Pojišťovací činnosti §55

Dodání nemovité věci §56

Nájem nemovité věci §56a §57

Zdravotní služby a dodání zdravotního zboží §58

Sociální pomoc §59

Provozování hazardních her §60

Ostatní plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet daně §61

Dodání zboží, které bylo použito pro plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet daně, a zboží, u něhož nemá plátce nárok na odpočet daně §62

Díl 9 - Osvobození od daně s nárokem na odpočet daně

Plnění osvobozená od daně s nárokem na odpočet daně §63

Osvobození při dodání zboží do jiného členského státu §64

Osvobození při pořízení zboží z jiného členského státu §65

Osvobození od daně při vývozu zboží §66

Osvobození při poskytnutí služby do třetí země §67

Osvobození ve zvláštních případech §68

Osvobození poskytnutí služeb vázaných na dovoz zboží a vývoz zboží §69

Osvobození přepravy osob §70

Osvobození od daně při dovozu zboží §71

Osvobození od daně při dovozu zboží v osobních zavazadlech cestujícího nebo člena posádky letadla a při dovozu pohonných hmot cestujícím §71a §71b §71c §71d §71e §71f

Osvobození od daně při dovozu zboží, které je přepraveno ze třetí země, a ukončení odeslání nebo přepravy tohoto zboží je v jiném členském státě a dodání tohoto zboží do jiného členského státu je osvobozeno od daně §71g

Díl 10 - Odpočet daně

Nárok na odpočet daně §72

Podmínky pro uplatnění nároku na odpočet daně §73

Oprava odpočtu daně §74

Oprava odpočtu daně v případě nedobytné pohledávky §74a

Způsob výpočtu odpočtu daně v poměrné výši §75

Způsob výpočtu nároku na odpočet daně v krácené výši §76

Vyrovnání odpočtu daně §77

Úprava odpočtu daně §78 §78a §78b §78c §78d §78da §78e

Nárok na odpočet daně při registraci a zrušení registrace §79 §79a §79b §79c §79d

Díl 11 - Vracení daně

Vracení daně osobám požívajícím výsad a imunit §80

Vracení daně mezinárodní organizaci se sídlem mimo tuzemsko §80a

Vracení daně v rámci zahraniční pomoci §81

Vracení daně plátcům v jiných členských státech §82

Vracení daně v tuzemsku osobám registrovaným k dani v jiném členském státě §82a §82b

Vracení daně zahraničním osobám povinným k dani §83

Vracení daně fyzickým osobám ze třetích zemí při vývozu zboží §84

Vracení daně osobám se zdravotním postižením §85

Vracení daně ozbrojeným silám cizích států §86

Obecná ustanovení pro nárok na vrácení daně §86a

Díl 12 - Prodej zboží za ceny bez daně z přidané hodnoty

Prodej zboží za ceny bez daně §87

HLAVA III - ZVLÁŠTNÍ REŽIMY §88

Zvláštní režim pro cestovní službu §89

Zvláštní režim pro obchodníky s použitým zbožím, uměleckými díly, sběratelskými předměty a starožitnostmi §90 §91

Zvláštní režim pro investiční zlato §92

HLAVA IV - REŽIM PŘENESENÍ DAŇOVÉ POVINNOSTI

Díl 1 - Obecná ustanovení

Základní ustanovení §92a

Díl 2 - Trvalé použití režimu přenesení daňové povinnosti

Dodání zlata §92b

Dodání zboží uvedeného v příloze č. 5 k tomuto zákonu §92c

Dodání nemovité věci §92d

Poskytnutí stavebních nebo montážních prací §92e

Použití režimu přenesení daňové povinnosti v ostatních případech §92ea

Díl 3 - Dočasné použití režimu přenesení daňové povinnosti

Dodání zboží nebo poskytnutí služby uvedených v příloze č. 6 k tomuto zákonu §92f

Mechanismus rychlé reakce §92g

Díl 4 - Závazné posouzení

Předmět závazného posouzení pro použití režimu přenesení daňové povinnosti §92h

Žádost o závazné posouzení pro použití režimu přenesení daňové povinnosti §92i

HLAVA V - SPRÁVA DANĚ V TUZEMSKU

Díl 1 - Obecná ustanovení o správě daně

Správa daně celními úřady §93

Místní příslušnost §93a

Povinná registrace plátce §94

Dobrovolná registrace plátce §94a §95

Skupinová registrace §95a

Povinný registrační údaj §96

Registrace identifikované osoby §97

Dobrovolná registrace identifikované osoby §97a

Zveřejnění údajů z registru plátců a identifikovaných osob §98

Zdaňovací období §99

Změna zdaňovacího období §99a

Zdaňovací období v insolvenci §99b

Evidence pro účely daně z přidané hodnoty §100

Zvláštní ustanovení o evidenci pro účely daně z přidané hodnoty §100a

Obecná ustanovení o daňovém přiznání §101

Elektronická forma podání §101a

Zvláštní ustanovení o podávání daňového přiznání §101b

Povinnost podat kontrolní hlášení §101c

Náležitosti a způsob podání kontrolního hlášení §101d

Lhůty pro podání kontrolního hlášení §101e

Opravné a následné kontrolní hlášení §101f

Postup při nesplnění povinnosti související s kontrolním hlášením §101g

Následky za porušení povinnosti související s kontrolním hlášením §101h

Lhůta pro zánik povinnosti související s kontrolním hlášením §101i

Vyloučení vzniku pokuty za nepodání kontrolního hlášení §101j

Prominutí pokuty za nepodání kontrolního hlášení §101k

Souhrnné hlášení §102

Zvláštní ustanovení o zajištění úhrady na nesplatnou nebo dosud nestanovenou daň §103

Nesprávné uvedení daně za jiné zdaňovací období §104

Přeplatek skupiny §105

Záloha na nadměrný odpočet §105a

Zrušení registrace plátce z moci úřední §106

Nespolehlivý plátce §106a

Nespolehlivá osoba §106aa

Společná ustanovení pro nespolehlivého plátce a nespolehlivou osobu §106ab

Zrušení registrace plátce na žádost §106b §106c

Společná ustanovení o zrušení registrace na žádost §106d

Zrušení registrace skupiny §106e

Zánik členství člena skupiny §106f

Zrušení registrace identifikované osoby z moci úřední §107

Zrušení registrace identifikované osoby na žádost §107a

Osoby povinné přiznat nebo zaplatit daň §108

Ručení oprávněného příjemce §108a

Ručení příjemce zdanitelného plnění §109

Zvláštní způsob zajištění daně §109a

Regulační opatření za stavu nouze, ohrožení státu a válečného stavu §110

Díl 2 - Zvláštní režim jednoho správního místa

Oddíl 1 - Základní ustanovení

Úvodní ustanovení §110a

Vymezení základních pojmů §110b

Oddíl 2 - Společná ustanovení o správě daně ve zvláštním režimu v tuzemsku

Zastupování §110c

Evidence pro účely zvláštního režimu jednoho správního místa §110e

Přeplatek §110f

Oddíl 3 - Správa daně ve zvláštním režimu v tuzemsku jako státě identifikace

Pododdíl 1 - Použití zvláštního režimu jednoho správního místa v tuzemsku

Podmínky použití režimu mimo Evropskou unii v tuzemsku §110g

Podmínky použití režimu Evropské unie v tuzemsku §110h

Omezení použití zvláštního režimu jednoho správního místa v tuzemsku §110i

Pododdíl 2 - Podání a doručování ve zvláštním režimu jednoho správního místa v tuzemsku

Podání §110j

Doručování §110k

Pododdíl 3 - Registrace k dani ve zvláštním režimu jednoho správního místa v tuzemsku

Přihláška k registraci §110l

Oznamovací povinnost osoby používající zvláštní režim jednoho správního místa §110m

Rozhodnutí o registraci §110n

Zrušení registrace uživatele na žádost §110o

Zrušení registrace uživatele z moci úřední §110p

Pododdíl 4 - Daňové přiznání a placení daně ve zvláštním režimu jednoho správního místa

Zdaňovací období §110q

Daňové přiznání a dodatečné daňové přiznání §110r

Předepsání a stanovení daně §110s

Oprava základu daně §110t

Postoupení daňového přiznání a platby §110u

Platba bez dostatečného označení §110v

Oddíl 4 - Správa daně ve zvláštním režimu v tuzemsku jako státě spotřeby

Základní ustanovení §110w

Doručování §110x

Poslední známá daň §110y

Samovyměření a samodoměření daně §110z

Doměření daně z moci úřední §110za

Vztah k prekluzivním lhůtám §110zb

Pořadí úhrady daně §110zc

Placení daně státu spotřeby §110zd

Příslušenství daně §110ze

Vymáhání daně §110zf

ČÁST DRUHÁ - PŘECHODNÁ, ZRUŠOVACÍ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Přechodná ustanovení §111

Zrušovací ustanovení §112

Účinnost §113

Příloha č. 1 - Seznam plnění, při jejichž provádění se subjekty, které vykonávají veřejnou správu, považují za osoby povinné k dani

Příloha č. 2 - Seznam služeb podléhajících první snížené sazbě daně

Příloha č. 2a - Seznam služeb podléhajících druhé snížené sazbě daně

Příloha č. 3 - Seznam zboží podléhajícího první snížené sazbě daně

Příloha č. 3a - Seznam zboží podléhajícího druhé snížené sazbě daně

Příloha č. 4 - Umělecká díla, sběratelské předměty a starožitnosti

Příloha č. 5 - Seznam zboží, u kterého se při dodání použije režim přenesení daňové povinnosti

Příloha č. 6 - Seznam dodání zboží nebo poskytnutí služeb, při nichž se použije režim přenesení daňové povinnosti, stanoví-li tak vláda nařízením

č. 635/2004 Sb. - Čl. XI

č. 545/2005 Sb. - Čl. XII

č. 230/2006 Sb. - Čl. XX

č. 261/2007 Sb. - Čl. IX

č. 270/2007 Sb. - Čl. XI

č. 296/2007 Sb. - Čl. CIV

č. 302/2008 Sb. - Čl. II

č. 87/2009 Sb. - Čl. II

č. 362/2009 Sb. - Čl. VIII

č. 489/2009 Sb. - Čl. II

č. 120/2010 Sb. - Čl. II

č. 47/2011 Sb. - Čl. II

č. 370/2011 Sb. - Čl. II

č. 458/2011 Sb. - Čl. XIV

č. 500/2012 Sb. - Čl. IV

č. 502/2012 Sb. - Čl. II

č. 344/2013 Sb. - Čl. X

č. 196/2014 Sb. - Čl. II

č. 262/2014 Sb. - Čl. II

č. 360/2014 Sb. - Čl. II

č. 113/2016 Sb. - Čl. III

č. 243/2016 Sb. - Čl. XXXIV

č. 33/2017 Sb. - Čl. II

č. 170/2017 Sb. - Čl. VI

č. 225/2017 Sb. - Čl. XL

č. 80/2019 Sb. - Čl. VI

č. 283/2020 Sb. - Čl. VI

č. 299/2020 Sb. - Čl. IX

č. 343/2020 Sb. - Čl. V

č. 527/2020 Sb. - Čl. XXI

č. 609/2020 Sb. - Čl. XXXIV

Nález Ústavního soudu - č. 88/2008 Sb.; č. 342/2008 Sb.; č. 54/2009 Sb.; č. 40/2017 Sb.

INFORMACE

235

XXXXX

xx xxx 1. xxxxx 2004

x xxxx x přidané xxxxxxx

Xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx zákoně Xxxxx xxxxxxxxx:

XXXX XXXXX

XXXXXXXX USTANOVENÍ

HLAVA X

XXXXXX USTANOVENÍ

§1

Předmět úpravy

Tento xxxxx zapracovává xxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské unie1) x xxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxx.

§2

Předmět xxxx

(1) Předmětem xxxx je

a) xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx, xxxxx xxxxx xxxx taková, x xxxxxx plnění x xxxxxxxx,

x) poskytnutí xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx k dani, xxxxx xxxxx jako xxxxxx, x místem xxxxxx x xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx

1. xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx osobou xxxxxxxx x dani, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx osobou xxxxxxxxxx x dani,

2. xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x jiného členského xxxxx xx úplatu xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx,

x) dovoz zboží x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx, xxxxx

x) xx xxxxxxxxx xxxx x

x) není xxxxxxxxxx xx xxxx.

§2x

Xxxxxx x předmětu xxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx

x) by x xxxxxxxx bylo xxxxxxxxxx od xxxx xxxxx §68 xxxx. 1 xx 10, xxxx

x) xx v xxxxxxxx xxxxx zahájení xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx xxxxx předmětem xxxx x xxxxxxxx

1. xxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxxx x použitým xxxxxx, xxxxxxxxxx díly, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx,

2. xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx použité dopravní xxxxxxxxxx, nebo

3. xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x jiného xxxxxxxxx státu, pokud

a) xxxxxxx hodnota xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx x příslušném xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx roce 326&xxxx;000 Xx x

x) xxxxxxxx xxxxx je uskutečněno

1. xxxxxx povinnou x xxxx xx sídlem x tuzemsku, xxxxx xxxx xxxxxxx,

2. xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx není xxxxxxx,

3. osobou xxxxxxxx x xxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx daně xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx,

4. xxxxxx xxxxxxxx k xxxx, xx kterou xx x xxxxx členském xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx, nebo

5. xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx.

(3) Do xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 2 xxxx. x) xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx

x) nového xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) zboží, které xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxx uvedeného x xxxxxxxx 1.

(4) Xxxxxxxx 1 x 2 xx nevztahují xx pořízení xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx daně, x xxxxxxxx nového xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§2x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 502/2012 Xx. x účinností xx 1.1.2013

§2x

Xxxxx předmětu daně

Osoba, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx daně xxxxx §2a xxxx. 2, xx xxxx xxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxx je xxxxxxxxx xxxx. Xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx státu uskutečněné xxxxx osobou do xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx následujícího xx xxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx, xx nevztahuje §2a xxxx. 2.

§2x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 502/2012 Xx. x účinností od 1.1.2013

§3

Xxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxx xxxxx daně z xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx

x) xxxxxxxxx území Xxxxx republiky,

b) xxxxxxxx xxxxxx xxxxx členského xxxxx Xxxxxxxx xxxx x výjimkou xxxx xxxxx, na xxxxx xx nevztahuje Xxxxxxx x Evropské xxxx x Smlouva x xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx státem xxxxxxx stát x xxxxxxxx tuzemska,

d) třetí xxxx xxxxx xxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxx území členských xxxxx.

(2) Xxx účely xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx za xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx

x) xxxx Xxxxx,

x) Xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xx. 349 Smlouvy x xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx,

x) Xxxxxx,

x) Normanské xxxxxxx,

x) xxxxxx Xxxxxxxxx,

x) území Xüxxxxxx,

x) Ceuta,

i) Xxxxxxx,

x) Xxxxxxx,

x) Xxxxxxxx x' Xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxx xxxxxx Xxxxxx.

(3) Xxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx účely daně x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx území Xxxxxxxxxxx republiky a xxxxx ostrova Man xx xxxxxxxx xx xxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx Británie x Xxxxxxxxx Irska, xxxxx Xxxxxxxx x Dhekelie xx xxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx.

§4

Vymezení xxxxxxxxxx pojmů

(1) Xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx rozumí:

a) xxxxxxx

1. xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx nepeněžitého xxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxxx x xxxxx souvislosti x xxxxxxx,

2. dotace x xxxx, kterou xx pro xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx rozpočtu, x rozpočtů xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx, x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, x xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xx podle programů xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxx x xxxx xxxxx xx váže x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx; xx xxxxxx x xxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxx dotace x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx nehmotného xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx množství xxxxx nebo cena xx xxxxxx,

x) xxxx xx xxxxxxx daň xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx podle §1320 xxxx z přijaté xxxxxx xxxxxxxxxx se x xxxxxx plnění,

d) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx rozdílu xxxx xxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx daně xx xxxxxxxxx xxxxxx x případě, xx xxx na xxxxxxx xx nižší než xxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxx xxxx příslušný xxxxxxxx xxxx;&xxxx;xx věci povolení x xxxxxxx xx xxxx bez xxxx x při xxxxxx xxxxx xx správcem xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, kdy xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx podle §23 xxxx. 2 xx 4,

x) osobou xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx číslo xxx účely xxxx x přidané xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx osobou xxxxx, xxxxx xxxx xx xxxxx Evropské xxxx xxxxx ani xxxxx xxxxxx,

x) x xxxxxxx xxxxx

1. xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxx obdobné xxxxxxxx, anebo xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx osoba xxxxxx xxxxxxx daně, xxxxx xxxxxxxxxx důkaz, xx xxxx adresa xxxxxxxxxx skutečnosti,

2. místem, xxx se xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx, xxx xxxxxxx osoba xxxxxxx xxxx x důvodu xxxxxxxx nebo profesních xxxxx; xx-xx xxxx xxxxx profesní vazby x xxxx xxxx, xxx xx xxxxx xx své xxxxxx xxxxx, xx xxxxx, xxx se fyzická xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx osobními vazbami,

3. xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx místo, xxx xx xxxxxxx zdržuje,

i) xxxxxx x osoby xxxxxxx k xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx se xxxxxx xxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx zásadní xxxxxxxxxx týkající se xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx, popřípadě xxxxx, xxx se xxxxxx její xxxxxx; xxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxx svého vedení, xxxxxx xx xxxxxx x této xxxxx xxxxx jejího pobytu,

j) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx, xxxxx může xxxxxxxxxxxx dodání xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxx xxxxx a xx xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx, xxxxx xx předmětem xxxxxxx ze xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx předmětem xxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, s xxxxxxxx xxxxx dodávaného xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx se xx xxxxx Evropské xxxx anebo jakékoli xxxx k xxxxxx xxxxxxxx připojené,

l) osobou xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx, která

1. xxxx xxxxx x xxxxxxxx,

2. xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx plnění v xxxxxxxx x

3. v xxxxxxxx nemá xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx xx sídlem xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx je x xxxxx xxxxx xxxxxx x obdobným xxxxxxxxxx xxxx x tuzemsku xxxxx xxxxxxx k xxxx xx xxxxxx x tuzemsku, xxxxx xxxx plátcem,

n) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx dodání xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx k dani, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxx se xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx

x) xxxxxx xxx, x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxx,

x) xxxx xxxxx,

x) xxxxxx xxxx a xxxx xxxxxxxx těla,

e) xxxx, xxxxxxxxx, teplo a xxxxx.

(3) Xx zboží xx xxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxx a xxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxx dodání xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx bance, xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx státu, nebo xxxxxx xxxxx Českou xxxxxxx bankou,

b) xxxxxxxx, xxxxxxxx x mince xxxxx xxxx cizí xxxx prodávané pro xxxxxxxxxxx xxxxx za xxxx vyšší, než xx jejich xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx měnu xxxxx xxxxxxxx kurzu xxxxxxxxxxxxx Českou národní xxxxxx,

x) xxxxx papíry xxx xxxxxx dodání xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxx státu xxxx xxxxxx xxxxxx x vývozu xxxx xxxxxxx.

(4) Pro xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx určené x xxxxxxxx osob xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx na xxxx a které xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx a xxxxx x xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx; xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx, které xx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxx prostředkem

1. xxxxxxxx xxxxxxx vozidlo x xxxxxxx válců xxxxxx xxx 48 xx3 xxxx x výkonem xxxxxx než 7,2 xX, pokud xxxx xxxxxx xx 6 xxxxxx xxx xxx xxxxxxx uvedení xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxx xxx 6&xxxx;000 xx,

2. xxx xxxxx xxx 7,5 x, pokud xxxx xxxxxx xx 3 xxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxx do xxxxxxx nebo má xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx vozidla xx 6 xxxxxx, xxx xxx prvního xxxxxxx do xxxxxxx, xxxx xx xxxxxx xxxx než 100 xxxxx, x výjimkou xxxxxxxxx lodí xxxxxxxxx x xxxxxxxx, průmyslové, xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, nebo

3. xxxxxxx x xxxxxxxxx vzletové xxxxxxxxx větší xxx 1&xxxx;550 kg, xxxxx xxxx xxxxxx do 3 měsíců xxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xx provozu xxxx xx xxxxxxxx méně xxx 40 xxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx mezinárodní xxxxxxxx xxxxxxxx.

x) xxxxxxxxx majetkem xxxxxxxxx hodnoty, xxxxx xxxxxx osobě xxxxxxx x dani x xxxx touto osobou xxxxxx k xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx je

1. xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx daně z xxxxxx; xxxxxx majetek xxxxxxxxxx k xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx x ke dni xxxxxxxx této xxxxxxx xx xxxxxx, xx xxxxxxxxxx právo k xxxxxxxxx hmotnému xxxxxxx xxxx za xxxxxxxxx xxxxxxxxx převedeno xx xxxx xxxxxxxxx, xx xxx účely xxxx x přidané xxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,

2. xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

3. pozemkem, xxxxx xx dlouhodobým xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx upravujících účetnictví7d); xxxxxxx přenechaný x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, pokud xx xxxxxxxx, že xxxxxxxxxx xxxxx x užívanému xxxxxxx xxxx převedeno xx xxxx uživatele, xx xxx xxxxx xxxx z přidané xxxxxxx považuje za xxxxxxxxxx xxxxxxx uživatele, xxxx

4. technickým xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx upravujícího xxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx zhodnocením xxxxx xxxxxxxx předpisů xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxx zhodnocení xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, který plátce x rámci svých xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx; technické xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxx 4 se xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx má x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx4) nebo xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx X1 nebo X1X; xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xx tato xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx předpisem4a),

g) xxxxxx také xxxxxxxx, xxxxx a xxxxxxxx; xxxxxx se xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx xxxx přeprava xxxxx x xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx zboží x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x instalací xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x dani, xxxxx xxxxx xxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx sítěmi xxxxxx

1. plynu xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo distribuční xxxxxxxx nacházející xx xx xxxxx Evropské xxxx anebo xxxxxxxx xxxx k xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

2. xxxxxxxxx, xxxxx xxxx chladu xxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx, xxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx k xxxx, mezi xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx je xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx osobou xxxx xx zmocněnou xxxxx xxxxxx.

(6) Za xxxxxxxxxx zboží xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx nepovažuje xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx zboží xxx xxxxx

x) zasílání xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx montáží x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx,

x) dodání xxxxx xx xxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx Evropské xxxx,

x) xxxxxx zboží xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxx osvobozeného xx xxxx xxxxx §64, 66 xxxx 68, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx daně xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx odeslání xxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx služby xxx xxxxx povinnou x xxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xx zboží xxxxxxx xxxxxxxxxxx x členském xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx přepravy xxxxx xx xxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxx státu, ze xxxxxxx xxxx zboží xxxxxxx odesláno xxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx ukončení xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx zboží xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x dani, xxxx

x) xxxxxxxxxxx užití xxxxx xx xxxx nepřekračující 24 měsíců na xxxxx xxxxxxxxx státu, xx xxxxxx xx xx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx vztahoval xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxxxxx od xxx.

(7) Xxxxx-xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx přepravu xxxxx xxx xxxxx, xxx které xx xxxxxxxx xxxx přeprava xxxxx nepovažují podle xxxxxxxx 6 xx xxxxxxxxxx zboží, xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx xx xx za xx, xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxx přestane být xxxxxx.

(8) Xxx přepočet xxxx xxxx xx xxxxxx xxxx se xxxxxxx xxxx xxxxxx xxx osobu provádějící xxxxxxxx xx dni xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx, xxxx přiznat xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xx

x) xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx bankou, nebo

b) xxxxxxxx xxxxxx kurz xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx než xxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx z xxxxxx měn xxxx xxxx.

§4a

Obrat

(1) Xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx rozumí xxxxxx xxxxx xxx xxxx, xxxxx osobě xxxxxxx x xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxx xx

x) xxxxxxxxxx plnění,

b) xxxxxx xxxxxxxxxx od xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx, xxxx

x) xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx daně xxxxx §5456a, jestliže xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(2) Xx obratu xx xxxxxxxxxx úplata xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx dlouhodobého xxxxxxx, xxxx-xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx nedílnou xxxxxxxx xxxxxxx ekonomické xxxxxxxx xxxxx povinné x xxxx.

§4x

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx ustanovení x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx organizační xxxxxx.

(2) Xxx účely xxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxx, podfond xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x o xxxxxxxx věci xx xxxxxxx xxxxxxx i xx jednotku, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x vlastnictví xxxx, xxxxx xx x xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, x xxxxx xx x xx xxxxxxx vlastnictví x xxxxxxx, xxx x spolu x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx.

XXXXX XX

XXXXXXXXXXX XXXX

Xxx 1

Xxxxxx xxxxxxxx

§5

Xxxxx xxxxxxx x dani

(1) Xxxxx xxxxxxx x xxxx xx osoba, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx skupina. Xxxxxx povinnou x xxxx xx x xxxxxxxxx osoba, která xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Osobou xxxxxxxx k xxxx xxxx

x) xxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxx jiná xxxxx xxx uskutečňování xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x pracovněprávního xxxxxx, xxxxxxxxxx poměru xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx účely daně x xxxxxxx hodnoty xxxxxx činnost výrobců, xxxxxxxxxx x osob xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx výroby x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx obdobných xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, za účelem xxxxxxxxx pravidelného xxxxxx. Xx xxxxxxxxxxx činnost xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx spočívající ve xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx majetku za xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Samostatně uskutečňovanou xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx osob, xxxxx xxxx uzavřenou smlouvu xx xxxxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pracovněprávní xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx příjmy xx xxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Stát, xxxxx, obce, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxx Xxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxx x právnické osoby xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx předpisem xxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx7a) xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x oblasti xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx povinné x xxxx, x xx i x xxxxxxx, xxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx poplatky xxxx xxxx úhrady.

(5) Xxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xx považuje za xxxxx xxxxxxxx x xxxx, pokud uskutečňuje xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxx xxxxxxx v příloze č. 1 x xxxxxx zákonu, xxxx

x) xxx xxxxxxx xxxxxx xx má xx xx, xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx, že osoba xxxxx xxxxxxxx 4 xxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxx považována za xxxxx povinnou x xxxx; tyto xxxxxxxx xxxxxxx vláda nařízením.

(6) Xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxx xx považuje xxxxxx xxxxx Xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx.

Skupina

§5a

(1) Xxxxxxxx xx xxx účely xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx se xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x tuzemsku, která xx xxxxxxxxxxxx k xxxx jako xxxxxx xxxxx §95a. Xxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx xxxxxxx") sídlo xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx skupiny. Xxxxx osoba xxxx xxx xxxxxx pouze xxxxx xxxxxxx.

(2) Spojenými xxxxxxx se xxx xxxxx tohoto zákona xxxxxx kapitálově xxxxxxx xxxxx nebo xxxxx xxxxxxx osoby.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx, x xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx nepřímo xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxx osoba xxxxx xxxx nepřímo xxxxxx na kapitálu xxxx hlasovacích xxxxxxx xxxx osob, x xxxxxx tento xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx 40 % xxxxxxxxxx kapitálu xxxx 40 % xxxxxxxxxxx práv xxxxxx xxxx.

(4) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx jsou xxxxx, xx xxxxxxx vedení xx xxxxxx alespoň xxxxx xxxxxx xxxxx.

§5x

(1) Xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx jedná xx xxxxxxx její xxxxxxxxxxx člen. Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx rozumí xxxx skupiny xx xxxxxx x tuzemsku, xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxx není xxxx xx sídlem v xxxxxxxx, může xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx skupiny.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx za xxxxxxxxxx skupiny xxxxxxxxxxx x daňových xxxxxx. Xx tyto xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xx jejím xxxxxxx xxxx po zániku xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx, a xx xx období, xx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx.

§5x

(1) Práva a xxxxxxxxxx vyplývající z xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxx skupiny, xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Práva x povinnosti xxxxxxxxxxx x tohoto xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xx skupinu xxxx xxxxxxxxxxx xxxx osoby.

Xxxxxx

§6

(1) Xxxxxxx se xxxxx xxxxx povinná x dani xx xxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xx xxxxxxx 12 xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx 1 000 000 Xx, x xxxxxxxx xxxxx, xxxxx uskutečňuje pouze xxxxxx osvobozená xx xxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx daně.

(2) Xxxxx xxxxxxx k xxxx uvedená x xxxxxxxx 1 je xxxxxxx xx xxxxxxx xxx druhého xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx, xx kterém xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx-xx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx dříve.

§6a

§6a xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 170/2017 Sb.

§6b

(1) Xxxxx xxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxx, pokud xxxxxx tento majetek

a) xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx rozhodnutí o xxxxxxxxxxx podle zákona xxxxxxxxxxxx podmínky xxxxxxx xxxxxxx státu na xxxx xxxxx, nebo

b) xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx závodu.

(2) Xxxxx xxxxxxx k xxxx xx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx přeměny xxxxxxxxx osoby do xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx podle xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xx při xxxx xxxxxxx přechází xxxx je xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx osoba, která xxx xxxxx xxxxxx xxxxx na jinou xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx její xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x právní xxxxxxxxx jejích xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx.

§6x

(1) Xxxxx xxxxxxx x xxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx x tuzemsku, x xxxxxxxx xxxxxx osvobozených xx xxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx, a to xxxxxxxxxxxxxxx xxx provozovny xxxxxxxx mimo tuzemsko, xx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx dodání xxxxxx zboží.

(2) Osoba xxxxxxx x xxxx, xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx a xxxxx uskuteční xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx zboží xxxx xxxxxxxxxx služby x xxxxxx xxxxxx x tuzemsku, s xxxxxxxx xxxxxx, u xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx, xxxxx jsou xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, nebo xxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxx zvláštní xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx plátcem xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx plnění.

(3) Xxxxx povinná x xxxx, xxxxx xxxx xxxxx v xxxxxxxx x uskuteční dodání xxxxx do xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, které xx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pořizovatelem xxxx zmocněnou třetí xxxxxx, x xx xxxxx, xxx kterou xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxx xxx xxx dodání xxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxx povinná x xxxx, xxxxx xxxx sídlo v xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx, které xx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx státu, xx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx tohoto xxxxx, xxxxx xx pořízení xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx státě xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx.

§6x

Xxxxx xxxxxxx x xxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx zboží xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx svou xxxxx umístěnou xxxx xxxxxxxx,&xxxx;x xxxxxxxx plnění, x xxxxxxx xx xxxxxxx přiznat daň xxxxx, xxxxx jsou xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxx xxx uskutečnění xxxxxx xxxxxx.

§6e

(1) Xxxxx, xxxxx xxxxxxx nabyl xx xxxxxxxx xxxxxx a xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx ode xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zůstavitele.

(2) Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx se pro xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx základě xxxxxxxxxxxxxx xxxx jiného xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§6f

(1) Xxxxx xxxxxxx x dani xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx na xxxxxxx xxxx, xx xxxxxxx xxx dne xxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxx osoba xxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx povinná x xxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxx provozovnu x tuzemsku x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx x místem xxxxxx x xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxx xx dni xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx.

§6x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 502/2012 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2013

Xxxxxxxxxxxxxx xxxxx

§6x

Xxxxx xxxxxxx x xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx osoba xxxxxxxxx x dani jsou xxxxxxxxxxxxxxxx osobami, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxx pořízeného xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx dodání zboží xxxxxx území Xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, ode dne xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx.

§6x

Xxxxx povinná k xxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx, která xxxx xxxxxxx, je xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx ode xxx xxxxxxx zdanitelného plnění x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx od xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx, pokud se xxxxx o

a) xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx.

§6x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 502/2012 Xx. s účinností xx 1.1.2013

§6x

Xxxxx xxxxxxx x xxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx, která xxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx ode xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx v xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx §9 xxxx. 1, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, které xx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx.

§6x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 502/2012 Xx. s xxxxxxxxx od 1.1.2013

§6x

Xxxxx povinná x xxxx, která xxxx xxxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx vybrané služby x xxxxx zvláštního xxxxxx xxxxxxx správního xxxxx, xx identifikovanou xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xx tato osoba xxxxxxxxxxxx.

§6x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 196/2014 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2015

§6x

Xxxxx xxxxxxx x xxxx, xxxxx není xxxxxxx, xxxx právnická xxxxx xxxxxxxxx x xxxx, které budou x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx osobami xxx xxx xxxxxxxxxxxxx po xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx jsou tyto xxxxx registrovány.

§6x

Xxxxx povinná x xxxx se sídlem xxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxx, která xxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx ode dne xxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx rozhodnutí, kterým xx xxxx osoba xxxxxxxxxxxx, pokud

a) xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx, pokud se xxxxx x

1. poskytnutí xxxxxx,

2. dodání zboží x xxxxxxxxx nebo xxxxxxx, xxxx

3. xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, nebo

b) xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx v xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx §9 odst. 1, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx x xxxxx xxxxxxxx státě osvobozeno xx xxxx.

§6x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 360/2014 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2015

Xxx 2

Místo plnění

Oddíl 1

Xxxxxxxxx xxxxx plnění xxx dodání xxxxx

§7

Xxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx

(1) Místem xxxxxx xxx dodání zboží, xxxxx xx xxxxxx xxxxx uskutečněno xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xx xxxxx, xxx xx zboží xxxxxxx x xxxx, kdy xx xxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx plnění při xxxxxx zboží, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx osobou, xxxxx uskutečňuje dodání xxxxx, xxxx osobou, xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx zboží, xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, je xxxxx, xxx se xxxxx xxxxxxx v době, xxx odeslání nebo xxxxxxxx zboží xxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx přeprava xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx, za xxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx zboží xxxxxx, xxxxx xxxxx zboží xxxxxxxxxxx, se považuje xxxxxxx xxxx, ve xxxxxx vznikla xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxx xxx dovozu xxxxx.

(3) Pokud je xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x řetězci, x rámci xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx členského xxxxx xx xxx xxxxxxxxx, x xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx, že x xxxxxxxx xxxx přepravě xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxx

x) xxxxxxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxxxxx, xxxxx tento xxxxxxxxxxx xxxxxx svému xxxxxxxxxx své daňové xxxxxxxxxxxxx xxxxx pro xxxxx xxxx z xxxxxxx xxxxxxx, které xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx přepravy xxxxx.

(4) Xxx xxxxx xxxxxxxx 3 xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x rámci po xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx, xxxxx

x) xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx těchto xxxxxx a

b) xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx, nebo xxx xxxxxxxx třetí xxxxx.

(5) Xxx dodání xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx se xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, kde xx xxxxx instalováno nebo xxxxxxxxxx.

(6) Xxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx, letadla xxxx xxxxx během xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xx xx xxxxx xxxxxx považuje xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxx přeprava xx xxxxxxxx za samostatnou xxxxxxxx.

(7) Xxx xxxxx xxxxxxxx 6 se xxxxxx

x) xxxxxx zahájení xxxxxxxx osob xxxxx xxxxx, kde mohly xxxxxxxxx xxxxx na xxxxx Xxxxxxxx unie,

b) xxxxxx xxxxxxxx přepravy xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxx mohly xxxxxxxxx xxxxx na xxxxx Xxxxxxxx unie,

c) xxxxxxxxx xxxx uskutečněnou na xxxxx Xxxxxxxx unie xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx ve xxxxx xxxx mezi xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

(8) Xxx dodání xxxxxxxx xxxx je xxxxxx xxxxxx xxxxx, kde xx xxxxxxxx věc xxxxxxx; x případě xxxxx stavby xx xxxxx xxxxxx místo, xxx se xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

§7x

Xxxxx plnění xxx xxxxxx xxxxx, elektřiny, xxxxx xxxx xxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxx při xxxxxx zboží xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx místo, kde xx xxxxx obchodník xxxxx xxxx kde xx xxxxxxxxxx, xxxxx xx toto xxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx se xxx xxxxx xxxxxxxx 1 rozumí xxxxx xxxxxxx x xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx, teplo xxxx xxxxx zejména xx xxxxxx jejich dalšího xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx tohoto xxxxx xx zanedbatelná.

(3) Xxxxxx plnění xxx xxxxxx xxxxx soustavami xxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx v odstavci 1 xx xxxxx, xxx xxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx spotřebuje. Xxxxx xxxxx, které xx takto zboží xxxxxx, nespotřebuje xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxx xx tato xxxxx xxxxx, xxxx xxx xx provozovnu, xxxxx je toto xxxxx xxxxxx.

§8

Místo xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx

(1) Místem xxxxxx při xxxxxxxx xxxxx xx místo, xxx xx xxxxx xxxxxxx po xxxxxxxx xxxx odeslání xxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx zboží xx xxxxx, xxx xx zboží xxxxxxx x době, xxx xxxx odeslání xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx

x) xxxxxxxx xxxxx není xxxxxxxxx spotřební daně x

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx osoba xxxxxxx x xxxx xxxxxxx do xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx zboží, xxx xxxx nepřekročila x příslušném xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx kalendářním xxxx

1. 1 140 000 Xx, xx-xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx tuzemska, xxxx

2. xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx státem, xx-xx xxxxx odesláno xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx členského xxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxx x dani, xxxxx xxxxx zasílá, xx xxxx x případě xxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 2 xxxxxxxxxx, xx místem plnění xxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx, kde xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx. X xxxxxxx případě xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx do konce xxxxxxxxxxxx roku bezprostředně xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx, ve xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx dodání xxxxx mezi xxxxxxxxx xxxxx, pokud

a) xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx odlišného od xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx

1. xxxxxx povinnou x xxxx, která xxxxx xxxxxx, xxxx

2. xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx,

x) xxxxx je xxxxxx osobě, xxx xxxxxx xxxxxxxx zboží x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx, a

c) xx nejedná x xxxxxx

1. nového xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

2. zboží x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxx

3. použitého zboží, xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx dodání xx xxxxxxxxx zvláštního xxxxxx.

(5) Xxxxxxxx podle xxxxxxxx 4 xxxx. a) xx xxxxxxxx za xxxxxxxx, xx-xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx x xxxxxxxx osobou, xxxxx zboží xxxxxx, xx xxxxxxxxx státu xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx nebo přepravy. X xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx odeslání xxxx přepravy xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx stát xxxxxx xxxxx.

Oddíl 2

Stanovení xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx

§9

Xxxxxxxx pravidla xxx xxxxxxxxx xxxxx plnění xxx xxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxx při xxxxxxxxxx služby osobě xxxxxxx k xxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx, je místo, xxx xx xxxx xxxxx xxxxx. Xxxxx xx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx, nacházející se x xxxxx xxxxx, xxx xxx xx xxxx xxxxx, xx xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx organizační xxxxxx xxxx xxxxx povinné x xxxx, která xxxx přijímat x xxxxxxxx xxxxxx, které xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx této xxxxxxxxxx, xxxxx xx dostatečně xxxxx x xx xxxxxx personální a xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxx xxx poskytnutí xxxxxx xxxxx nepovinné x xxxx xx xxxxx, xxx xx xxxxx poskytující xxxxxx xxxxx. Xxxxx xx xxxx tato služba xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx, xxxxxxxxxxx xx x xxxxx místě, xxx kde xx xxxx sídlo, je xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxx xxxxx xxxxxxxxx místa xxxxxx při xxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxx povinnou k xxxx, která xxxxx xxxx xxxxxx, považuje

a) xxxxx povinná k xxxx ve vztahu xx xxxx službám, xxxxx jí xxxx xxxxxxxxxx, x xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxx není xxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxx, která xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxx stanovení xxxxx xxxxxx při xxxxxxxxxx služby podle xxxxxxxx 1 x 2 se xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

§9x

Xxxxx xxxxxx při xxxxxxxxxx služby xxxxx xxxxxxx x xxxx, xxxxx má sídlo xxxx provozovnu xx xxxxx xxxx

Xx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx osobě xxxxxxx x xxxx, která xx xxxxx nebo xxxxxxxxxx ve xxxxx xxxx a která xx xxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx daně, xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx

x) xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §9 odst. 1 xx xxxxx xxxx x

x) ke xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx.

§9x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 196/2014 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2015

§10

Xxxxx plnění xxx xxxxxxxxxx služby xxxxxxxxxx xx k xxxxxxxx xxxx

(1) Místem plnění xxx poskytnutí xxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx ubytovací, udělení xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx při xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, xx místo, xxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx.

(2) Službou vztahující xx x xxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx rozumí služba, xxxxx má xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxx se stanoví xxxxxxxxx opatření xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx hodnoty7e).

(3) Xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxx stavby xx xxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

§10x

Xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx přepravy xxxx

Xxxxxx xxxxxx xxx poskytnutí xxxxxx xxxxxxxx osob xx xxxxx, xxx xx xxxxxxxxx úsek xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§10x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 489/2009 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2010

§10x

Xxxxx plnění xxx xxxxxxxxxx služby x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx, xxxxxx, vědy, xxxxxxxxxx x zábavy

(1) Xxxxxx xxxxxx při poskytnutí xxxxxx x oblasti xxxxxxx, xxxxx, xxxxxx, xxxx, vzdělávání a xxxxxx xx xxxxx xxxxxx kulturní, xxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxx, xxxxx xxx x

x) službu xxxxxxxxxxx x oprávnění ke xxxxxx na xxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx, nebo

b) xxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx i xxxxxxxxxx služby xxxxxxxxxxxx xxxxxx akce, xxxxx xxxxxxxxx x xxxx.

§10x

Xxxxx plnění xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxx plnění xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služby xx xxxxx, kde xx xxxx služba xxxxxxxx poskytnuta.

(2) Xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služba na xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx anebo xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx Evropské xxxx, xx xxxxxx xxxxxx xxxxx zahájení xxxxxxxx xxxx.

(3) Xxx xxxxx xxxxxxxxx místa xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 2 xx xxxxxx

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx na xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx ukončení xxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx osob xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx cesty xx xxxxx xxxx,

x) xxxxxx ukončení přepravy xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vystoupení xxxx xx území Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xx území Xxxxxxxx xxxx před případným xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx zemi.

(4) X xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx zpět xxxxxxxx za xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§10x

Xxxxx plnění xxx xxxxxxxxxx xxxxx dopravního xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxx plnění xxx poskytnutí xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx, kde xxxxx, které xx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx prostředku xx xxx xxxxx stanovení xxxxx xxxxxx při xxxxxxxxxx xxxxx dopravního xxxxxxxxxx rozumí xxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx 30 xxx a x xxxx nepřesahující 90 xxx.

(2) Xxxxxx xxxxxx xxx poskytnutí xxxxxx xxx krátkodobého nájmu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx osobě xxxxxxxxx k dani xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, kterým xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx směrnici x xxxxxxxxx systému daně x xxxxxxx hodnoty7e).

(3) Xxxxxx plnění při xxxxxxxxxx xxxxxx než xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxx xx xxxxx, xxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx, xx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xx v xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xx-xx služba xxxxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxx.

(4) Xx-xx xxxxx plnění xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3

x) v xxxxxxxx a ke xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx ve xxxxx xxxx, za xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx země,

b) xx xxxxx zemi x xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx, xx místo plnění xx xxxxxxxx xxxxxxxx.

§10x

Xxxxx plnění xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxx

Xxxxxx plnění xxx xxxxxxxxxx xxxxxx&xxxx;xxxxx xxxxxxxxx x dani xxxxxx, xxxxx xxxxx jménem x xx účet xxxx osoby, xx xxxxx, xxx xx xxxxx plnění xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

§10f

Místo xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxx

(1) Xxxxxx xxxxxx xxx poskytnutí xxxxxx přepravy zboží xxxxx nepovinné k xxxx xx xxxxx, xxx se příslušný xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xx však xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx osobě xxxxxxxxx x dani, xx xxxxxx plnění xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Pro xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx nepovinné x xxxx se xxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx na xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx zahájení xxxxxxxx xxxxx místo, xxx přeprava xxxxx xxxxxxxx začíná, bez xxxxxx xx vzdálenost xxxxxxxxxx xx xxxxx, xxx xx xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx zboží xxxxx, xxx xxxxxxxx zboží xxxxxxxx xxxxx.

§10x

Xxxxx plnění xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxx

Xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx nepovinné x xxxx xx xxxxx, xxx je xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxx o

a) xxxxxx xxxxx související x xxxxxxxxx xxxxx, xxxx je nakládka, xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxx činnost,

b) službu xxxxx xx xxxxxx xxxxxx věci nebo xxxxxx xxxxxxxxx movité xxxx.

§10x

Xxxxx plnění xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxx xx xxxxx země

Místem xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx osobě nepovinné x xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx podle přímo xxxxxxxxxxxx předpisu Evropské xxxx, xxxxxx xx xxxxxxx prováděcí xxxxxxxx xx směrnici o xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x přidané xxxxxxx7e), xxxxx xx xxxx xxxxx ve xxxxx xxxx a xxx x

x) xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx službu,

c) xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, konzultační, xxxxxx, účetní a xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx a poskytnutí xxxxxxxxx,

x) bankovní, xxxxxxxx x pojišťovací xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, s xxxxxxxx xxxxxxxxxx prostředků,

g) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxx Evropské unie xxxx jakékoli xxxx x takové soustavě xxxxxxxxx, do xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx anebo xx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx sítí, xxxxxx poskytnutí přímo xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx činnosti nebo xxxxx uvedených x xxxxxxxxx x) xx x).

§10x

Xxxxx plnění při xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx služby, xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx nepovinné x xxxx

(1) Místem xxxxxx xxx xxxxxxxxxx služby xxxxx xxxxxxxxx k xxxx xx xxxxx xxxxxxxx služby xxxxxx xxxxx přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx, xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxx daně z xxxxxxx hodnoty7e), xxxxx xxx x

x) xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) elektronicky xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxx xxxxx xxxx z xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx

x) xxxxxxxxxxxxxxx službou xxxxxx xxxxxxx s přenosem, xxxxxxxxx xxxx příjmem xxxxxxx, textových dokumentů, xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx, xxxxxxxxx xxxx elektromagnetických xxxxxxx, xxxxxx příslušného xxxxxxx xxxx stanovení xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx příjem xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x televizního xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx ze xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx simultánní xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx veřejnosti xxxxxxxxxxxxxxx komunikačních xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) elektronicky xxxxxxxxxxxx xxxxxxx služba xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, s xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx elektronické adresy, x xx xxxxxxx

1. xxxxxxxxxxxx internetových stránek,

2. xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x jeho xxxxxxxxxxx,

3. xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

4. poskytnutí xxxxx, xxxxx nebo xxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx zábavních xxxxxx xxxx událostí, x výjimkou xxxxxxxx, xxxxx jsou službou xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx

5. poskytnutí xxxxxx xxxxx na xxxxx.

(3) Odstavec 1 xx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx má sídlo x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x nemá xxxxxxxxxx x ostatních xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xx sídlo mimo xxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx členském xxxxx, pokud

a) místo xxxxxxxx služby je x xxxxxxxx státě xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, ve xxxxxx xx xxxxx poskytující xxxxxx sídlo nebo xxxxxxxxxx, x

x) xxxxxxx xxxxxxx těchto služeb xxx xxxx nepřekročila x xxxxxxxxxx ani xxxxxxxxxxxxx předcházejícím xxxxxxxxxxx xxxx 10 000 XXX xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx v xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx 5. xxxxxxxx 2017.

(4) Xx xxxxxxxxxx služby, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3, xx xxxxxxx xxxxxxxx 1.

(5) Xxxxx xxxxxxxxxxx službu xxxxx xxxxxxxx 3 xx xxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx se xxxx podle odstavce 1. X xxxxxxx xxxxxxx xx povinna xxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx roku xxxxxxxxxxxxx následujícího xx xxxxxxxxxxx roce, xx xxxxxx se xxxxx xxxxxxxx.

§10j

§10j xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 502/2012 Sb.

§10k

§10k zrušen právním xxxxxxxxx č. 196/2014 Sb.

Oddíl 3

Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx při pořízení xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

§11

Xxxxx xxxxxx xxx pořízení xxxxx x jiného členského xxxxx

(1) Xx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx, xxx xx zboží xxxxxxx xx xxxxxxxx jeho xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(2) Xx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx se xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxx pořizovatel xxxxx xxxxxxx, xxxxx ukončení xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx xx v xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx státu, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx pořizovatel xxxxxxxxx, xx x xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx x členském xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx x xxxxx členském xxxxx xxxxxxxxx přiznat xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx; xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxxxxxx povinnost xxxxxxx xxxxxx.&xxxx;Xx-xx xxxxx xxxxxx stanoveno xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx nemá xxxxx xx xxxxxxx xxxx uplatněné xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Tímto ustanovením xxxx xxxxxxx ustanovení xxxxxxxx 1.

(3) Pokud xx však pořízení xxxxx z xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx odstavce 1 x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx odeslání xxxx přepravy xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xx xxxx x tohoto xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx daň nebo xxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 2, je xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx daně x xxxxxxxx x základ xxxx, x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx, xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx; xxxxxxx xx xxxxxxxxx v xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx §42.

(4) Xxxxx xxxx je xxxxxx zjednodušený xxxxxx xxx xxxxxx zboží xx jiného xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx při xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx stanovené xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxx pořizovatel uskutečnil xxxxxxxx zboží x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx účelem xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx v xxxxxxxx státě xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx přepravy xxxxx podle odstavce 1 x xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx v xxxxxxxx xxxxx ukončení xxxxxxxx xxxx přepravy zboží, xx osobou, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx při xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x pořizovatel xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxx 4

Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx dovozu xxxxx

§12

Xxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxx xx zboží xxxxxxx x době, xxx vstupuje xx xxxxx xxxx xx xxxxx Xxxxxxxx unie.

(2) Xxxxxx plnění xxx xxxxxx zboží xx xxxxxxx stát, xx xxxxxx xx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx je xxxx zboží při xxxxxx na území Xxxxxxxx xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx

1. xxxxxxxx xxxxxxxx,

2. xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

3. xxxxxxx použití x xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx, xxxx

4. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

Xxx 3

Xxxxxxxx plnění

§13

Dodání xxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xx xxx účely xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx nakládat xx zbožím xxxx xxxxxxxx.

(2) Dodáním xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx pro xxxxx tohoto zákona xxxxxx xxxxxx zboží, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx jiného členského xxxxx.

(3) Xx xxxxxx xxxxx se xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu,

b) xxxxxx xxxxx prostřednictvím komisionáře xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx smlouvy xxxxxxxxx typu; toto xxxxxx zboží se xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx komitentem xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx,

x) přenechání zboží x užití xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx ujednáno a xx dni xxxxxxxx xxxx xxxxxxx je xxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxx k užívanému xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx okolností převedeno xx jeho xxxxxxxxx.

(4) Xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx ekonomických činností xxxxxx,

x) uvedení do xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx74) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx majetek xxx xxxxx, xxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx daně xxxxx §72 xxxx. 6,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx,2) xxxxx xxx u xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx majetku xxxxxxxx u něj xxxx u xxxx xxxxx xxxxxxx daně, x výjimkou xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx; vkladatel x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx splnění xxxxxxxxxx xxxxxxx daň xxxxxxxx x xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx obalu spolu xx xxxxxx x xxxxxxxx plátcem, který xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx zbožím xx trh10a), xxxxxxxx xxxxxx xxxx stejného xxxxx xxxxx tomuto xxxxxx vrácen k xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx7d) xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx dni xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxx xxxxx xxxxxx zákona xxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx vratné xxxxx xx xxxxxxx výší xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx dodání xxxxxxxx obalu xxxxx xx xxxxxx. Toto xxxxxxxxxx se xxxxxxxxxx xx dodání vratných xxxxx spolu xx xxxxxx, x kterého xx se uplatnilo xxxxxxxxxx od xxxx xxxxx §63,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, které xxxx xxxxxxxxxx do xxxxxxx xxxxxx volného xxxxx, x xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx tohoto zboží xxxxx xxxxxxxx 1.

(5) Xxxxxxxx hmotného xxxxxxx xxx xxxxx nesouvisející x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx se xxx účely xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx majetku xxxxxxx pro xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx zaměstnanců, xxxxxx xxxxxxx pro jiné xxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx jeho xxxxxxxxxxxx činností, a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx.

(6) Xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(7) Xx xxxxxx xxxxx se však xxx účely tohoto xxxxxx nepovažuje

a) xxxxxxx xxxxxxxxxx závodu, pokud xx xxxxx o xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx hmotném majetku xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,11)

x) xxxxxxxxxx xxxxx x rámci xxxxxxxxxx xxxxxxxx bez xxxxxx, xxxxx jeho xxxxxxxxxx cena xxx xxxx nepřesahuje 500 Xx, xxxx poskytnutí xxxxxxxxxx vzorků xxx xxxxxx v rámci xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) dodání xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx dodáván spolu xx zbožím xxxxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxx xx tato xxxxxx xxxxx vázána x xxxxxxxx obalu x xxxxxxxxxx xx při xxxxxx xxxxx zaručeno xxxxxxx xxxx úplaty x xxxx výši xx xxxxxxx vratného xxxxx10a), xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx bez xxxxxx xx za xxxxxx.

§14

Poskytnutí xxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx xxxxxxx činnosti, xxxxx nejsou dodáním xxxxx. Xxxxxxxxxxx služby xx pro xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx

x) pozbytí nehmotné xxxx,

x) xxxxxxxxxx zboží x xxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx, trvání a xxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xx k xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx jednání nebo xxxxxx xxxxxx jednání xxxx xxxxxxx.

(2) Xx xxxxxxxxxx služby xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx považuje

a) xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xx základě xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx vyplývající ze xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxxx xx základě xxxxxxxxxxxxx smlouvy nebo xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx; xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx samostatné xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx třetí xxxxxx xxxxxxxxxxx x samostatné xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx.

(3) Za xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx zákona xxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) vydání xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxx,2) xxxxx xxx x majetku xxxx xxxx xxxxx uplatněn xxxxxxx daně,

c) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx vkladu x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxx nabytí xxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxx x xxxx části xxxxxxx xxxx, x xxxxxxxx xxxxxx obchodního xxxxxx; xxxxxxxxx i xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx.

(4) Xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx osobní xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxx u tohoto xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx uplatněn xxxxxxx xxxx, nebo

b) xxxxxxxxxx xxxxxx plátcem bez xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxx účely xxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxxxx xxxx ekonomických xxxxxxxx, xxxxx x přímo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx plnění xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx.

(5) Xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxxxx

x) pozbytí xxxxxxxxxx závodu,

b) vydání xxxx poskytnutí xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx služby, xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,11)

x) postoupení xxxxxxx xxxxxxxxxx vzniklé xxxxxx.

§15

Xxxxxx

(1) Poukazem se xxx xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) xx xxxxxx xx spojena xxxxxxxxx xx přijmout xxxx úplatu nebo xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx a

b) xx xxx xxxx x jejíž související xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx údaje:

1. xxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxx, xxxx xxxxxx, xxxxx xx být xxxxxxxxxx, xxxx

2. xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx tohoto xxxxx xxxx xxxxxxxxxx této xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxxx poukazem xx pro xxxxx xxxx x přidané xxxxxxx rozumí xxxxxx, x kterého xxxx x okamžiku jeho xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, na xxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx:

x) xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx plnění xxxx xxxxxxxxxx, xx xx jedná x xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx, x

x) místo xxxxxx.

(3) Víceúčelovým poukazem xx xxx účely xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxx jednoúčelový xxxxxx.

(4) Xxxxxx je xxxxx okamžikem, kdy xx xxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxx.

§15x

Xxxxxx zboží xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx poukazu xx xxx xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx považuje xx xxxxxx zboží xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxx xx poukaz xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx osobou xxxxxxxx k xxxx, xxxxxx xxxxxx je xxxxxx proveden.

(2) Skutečné xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx základě xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx osobou xxxxxxxx x xxxx, xxxxx xxxxx poukaz xxxxxxxx xxxxxx

x) xxxxxx x xxxxxx xxx xxxx xxxxxx, xx xxx účely xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, nebo

b) xxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxx úplatu, xx xxx účely daně x přidané hodnoty xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, na xxx xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx poukaz vlastním xxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxx-xx xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx poukaz xxxx xxxx úplaty xx xxxxxxxx předání xxxxx xxxx skutečné xxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx tohoto xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx 2 xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx skutečné xxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx.

§15x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 80/2019 Xx. s xxxxxxxxx xx 27.3.2019

§15x

Xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx poukazu

(1) Xxxxxx víceúčelového xxxxxxx xx pro účely xxxx x přidané xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx zboží nebo xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxx xx xxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx nebo skutečné xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x dani, která xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx, xx xxx účely xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx poskytnutí xxxxxx, xx xxx xx poukaz xxxxxxxx.

(3) Xx-xx v xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx osobou xxxxxxxx x dani xxxxx xxx osobou, xxxxx xx povinnost xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx úplatu nebo xxxx úplaty, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx 1 xx xx xxxxxxxxxx této xxxxxx xxxxxxxxx.

§15x xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 80/2019 Xx. x xxxxxxxxx xx 27.3.2019

§16

Pořízení xxxxx x xxxxxx členského xxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx členského xxxxx xx xxx účely xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx nakládat xxxx xxxxxxxx se xxxxxx od osoby xxxxxxxxxxxx x xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx od xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v jiném xxxxxxxx státě, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x členském xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx a pokud xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx členského xxxxx xx xxx xxxxxxxxx

x) xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx zboží, xxxx xx zmocněnou xxxxx xxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxx xxxxx tohoto zákona xxxxxx xxxxx, která xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx členského státu, xxxx jím xxxxxxxxx xxxxx osobou.

(2) Xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx osobou nepovinnou x xxxx, pro xxxxxx je xxxxxxxx xxxxx předmětem xxxx, xxxxxxxx nebo přepraveno xx xxxxx xxxx x dovoz xxxxx xx xxxxxxxxxx touto xxxxxx xx členského xxxxx odlišného xx xxxxxxxxx xxxxx ukončení xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx se xxx účely tohoto xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxx zboží xxxxxxxxxx. Xxxxx je xxxxx xxxxx uskutečněn právnickou xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx, xxx kterou xx pořízení zboží xxxxxxxxx daně, xx xxxxxxxx, xx tato xxxxx xxxxx na xxxxxxx zaplacené xxxx xxx xxxxxx xxxxx, xxxxx prokáže, xx xxxxxxxx tohoto zboží xxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx státě, xx xxxxxx xx xxxxxxxx odeslání xxxx xxxxxxxx tohoto zboží. Xxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §82 xx 82b.

(3) Xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx státu xx xxxxxx xx pro xxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxx

x) přemístění zboží x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx do xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx v xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx v xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx povinnou x xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx do tuzemska,

c) xxxxxxxxx zboží x xxxxxxx členského xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx státu, xxxxx je xxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxx smlouvy, nebo xxxxx xxxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxx xxx mír, xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxxx zboží xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx přiděluje, xxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxx xxxx osvobozen xx xxxx.

(4) Xx xxxxxxxx xxxxx z xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

x) xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxx xx

1. xxxxxx x instalací xxxx xxxxxxx,

2. xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx sítěmi, xxxx

3. xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx xx úplatu.

§17

Zjednodušený xxxxxx při xxxxxx xxxxx uvnitř xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx obchodu

(1) Xxxxxxxxxxx obchodem xx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxx xxxxx registrované x dani xx xxxxx různých členských xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx mezi xxxxxx třemi xxxxxxx x xxx, xx xxxxx xx přímo xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx do xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Prodávajícím xx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx obchodu rozumí xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx v členském xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx osvobozenou xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx osoba xxxxxxxxxxxx x xxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx zboží, xxxxx xxxxxx xxxxx od xxxxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxx xx pro xxxxx xxxxxxxxxxxx obchodu xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x dani v xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, která

a) xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx kupujícího a

b) xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx kupujícímu x xxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(5) Xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x dani x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx osvobození xx xxxx při xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx státem.

(6) Xxxxxxxx zboží x xxxxxx xxxxxxxxx státu, xxxxx xx uskutečněno xxxxxxxxxx osobou x xxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxxxx od xxxx xx těchto xxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx prostřední xxxxxx, která xxxx xxxxxxx ani identifikovanou xxxxxx, xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx x jiném xxxxxxxx státě,

b) pořízení xxxxx x jiného xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx z členského xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x je xxxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxx kterého xxxxxxxxxx xxxxx uskutečňuje následné xxxxxx zboží,

d) xxxxxxxx xx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) kupující xx xxxxxxx xxxxxxx xxx u xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx jako při xxxxxxxx xxxxx z xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(7) Xxxxxxxxxx osoba, xxxxx xx osobou xxxxxxxxxxxxx x dani x xxxxx členském xxxxx x xxxxxxxx zboží x jiného členského xxxxx x xxxxxx xxxxx kupujícímu, xxxxx xx plátcem xxxx xxxxxxxxxxxxxxx osobou, je xxx xxxxx zjednodušeného xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx povinna

a) xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 6 xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx od xxxx xxx pořízení zboží x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx xxxxxx identifikační číslo xxxxxxxxxxxxx x uvést xx na daňovém xxxxxxx xxx kupujícího,

c) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx se xxxxxxxx, xx xx jedná x třístranný xxxxxx.

(8) Xxxxxxxx je povinen xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx identifikační číslo, xxxxx kupujícímu bylo xxxxxxxxx x tuzemsku, x xxxxxxx xxx xx základě xxxxxxxx xxxxxxx vystaveného xxxxxxxxxx xxxxxx, stejně jako xxx pořízení xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

§18

Xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx s použitím xxxxxxxxxx zboží v xxxxxx xxxxxx uvnitř xxxxx Xxxxxxxx unie

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx xxxx x xxxxxxx hodnoty xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxx dodání xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx přepravy xxxxxx xxxxx, xxxxx

x) x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx přepravy xxxxxx zboží

1. prodávající xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx kupujícího vydané xxxxxxxx xxxxxx ukončení xxxxxxxx nebo přepravy xxxxx x

2. xx xxx jeho xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx kupujícího x xxxxxxxxxxxxx x

x) xxxxxxxxxxx xxxxx

1. xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx pro xxxxx xxxx x přidané xxxxxxx x

2. daňové xxxxxxxxxxxxx číslo xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx státem xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxx xxxxx dodání x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx přemístění xxxxx x xxxxxx skladu xxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx

x) xxxxxxxxxxxx osoba xxxxxxxxxxxx x dani v xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxxx státě xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xx xxx podle xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx zbožím xxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx zboží x režimu xxxxxx xx nepovažuje xx xxxxxx xxxxx za xxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx úplatu.

(4) Pokud xx lhůtě 12 xxxxxx xxx xxx xxxxxxxx odeslání xxxx xxxxxxxx zboží (xxxx xxx "xxxxx pro xxxxxx") dojde x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x tímto xxxxxx jako xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x podmínky pro xxxxxxxxxx zboží x xxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 1 x 2 xxxx stále xxxxxxx, xxxxxxxx se xxxxx převod xxxxx xx

x) xxxxxx xxxxx xx jiného členského xxxxx xxxxxxxxxxxx x

x) xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx členského xxxxx xxxxxxxxx.

(5) Pokud xx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx x převodu xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx jako xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx jinou xxxxx povinnou x xxxx než xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxx x xxxxxxxx státě xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xx xxxxx převod xxxxx xx dodání xxxxx do xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx z xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 4, xxxxx jsou xxxxx xxxxxxx ostatní podmínky xxx xxxxxxxxxx xxxxx x režimu skladu xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxx xxxx x xxxxxxx hodnoty.

(6) Xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxx xxxxx x vrácení xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxx by xxxxx x převodu xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx odstavce 4 xxxx 5, x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx zboží x xxxxxxxx pro xxxxx xxxx z xxxxxxx hodnoty, nepovažuje xx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx.

(7) Xxxxx před xxxxxxxxx lhůty pro xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxx xxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx 2, xxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx zbožím xxxx vlastník podle xxxxxxxx 4 xxxx 5, xxxx x xxxxxxx zboží xxxxx xxxxxxxx 6, považuje xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx zboží xx úplatu a xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx za xxxxxx x xxxxxxxx, ve xxxxxx daná xxxxxxxx xxxxxxxx být xxxxxx; xxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxx podmínka xxxxxxxx xxx plněna, xx x případě

a) převodu xxxxx xxxxxxxx se xxxxxx xxxx vlastník xxxxxxxxxxxx xx jinou xxxxx než kupujícího xxxx xxxxx povinnou x dani podle xxxxxxxx 5 xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx předcházející tomuto xxxxxxx xxxxx nakládat xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx,

x) odeslání xxxx xxxxxxxx zboží do xxxxxxxxx xxxxx odlišného xx xxxxxxxxx státu, xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx bezprostředně xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx, xxx

1. xxxx zboží skutečně xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx

2. xxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx zjištěny, xxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxx zboží xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

(8) Xxxxx se xx xxxxxxxxxx zboží x xxxxxx skladu xxxxxxxxx xxxxxxxx 4 xx 7, xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx zboží xx xxxxxx zboží xx úplatu x xx pořízení xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx úplatu.

§19

Dodání x pořízení xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx Evropské xxxx

(1) Xxxxxx, který xxxxxx za xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx x xxxxx členském státě, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx daně x xxxxxxx xx odpočet xxxx.

(2) Xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx lodí x letadel xxxxxx xxx xxxxxx výrobcem xxxxxxx kupujícímu nebo xxxxxxxxxxx nebo xxxxx xxx, xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nakládat, x xx xxx xxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx xxx, kdy xxx xxxxxxxx prostředek xxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxxx účely. Xx xxx prvního xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx považuje xxx, xxx xxxx vozidlo xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx, xxxx xxx, kdy xxxxxxx povinnost xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, a xx xxx den, xxxxx nastane xxxxx. Xxxxx xxxx povinnost xxxxxxx registrovat ve xxxxx výrobce, xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxx, xxx bylo xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxx vlastníkem, xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx, xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxx xxxx xxxxxxxx, x xx xxx xxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx xxx, kdy xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx není xxx xxxxxxx xxxxxxx xx provozu xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xx xx xxx prvního xxxxxxx do xxxxxxx xxx, xxx xxx xxxxxxxx doklad x xxxxxxx.

(3) Xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx za úplatu xxxx xxxxxxxx prostředek xx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx v xxxxx členském xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x jiného xxxxxxxxx xxxxx.

(4) Plátce, xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx jiného xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x dani x xxxxx xxxxxxxx státě, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx daně x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxx dopravní xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx místně xxxxxxxxxxx xxxxxxx daně xxxxxxx x dodání xxxxxx dopravního prostředku xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx ve xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, ke xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx dokladu. Dodání xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx členského xxxxx xxxxx, která xxxx xxxxxx registrovanou x xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Plátce, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x jiného xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx registrovanou x xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx, uskutečňuje xxxx pořízení xxxxx x xxxxxx členského xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx, x x xxxxxxxx přiznání je xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x pořízení xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx vystavil xxxxxxxxx.

(5) Osoba, xxxxx xxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxx za xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx na odpočet xxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxx nabytí nového xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx nebo xxx xxxxxx xxxx xxx pořízení x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x xx maximálně xx xxxx xxxx, xxxxxx by xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx by xxxxxx xxxx zdanitelným plněním x tuzemsku. Xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx nárok xx xxxxxxx daně u xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx přiznání, xx xxxxxxx přiloží xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx do 10 xxx xxx xxx xxxxxx nového xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx jiného xxxxxxxxx xxxxx; xxxx xxxxx nelze xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx neuplatní x xxxxx daňovém xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx správce xxxx xxxxxxxxxx informace xxxxx xx správnému xxxxxxxxx xxxxxx na odpočet xxxx, její nárok xxxxxx.

(6) Xxxxx, která xxxx xxxxxxx a xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx dopravní xxxxxxxxxx x jiného xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx kterému xxxxxxx xxxxx daňového xxxxxxx x hlášení o xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 10 xxx xxx dne xxxxxxxx xxxx ve xxxxx xxx podání xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx; xxxx xxxxx nelze xxxxxxxxxx. Na základě xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx, kterou xx pořizující xxxxx xxxxxxx zaplatit xxxxxx xxxxxxxxxxx správci daně xx 25 xxx xxx xxx, kdy xx daň byla xxxxxxxx.

(7) Osoba, která xxxxxxxx xxxx dopravní xxxxxxxxxx z jiného xxxxxxxxx státu, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx vozidel, xxxx před podáním xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx dopravního xxxxxxxxxx x zaplatit xxxxxx xx xxxx xxxx x pořízení nového xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. K xxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxx motorového vozidla xx xxxxxxx přiložit xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx vystavil xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx státu. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(8) Při xxxxxx xxxxxx dopravního prostředku xx xxxxxx členského xxxxx xxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx, že xx jedná x xxxx dopravní prostředek, x xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§20

Dovoz xxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx země xx xxxxx Xxxxxxxx xxxx.

(2) Za xxxxx xxxxx se xxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx Xxxxxxxx unie x xxxxx xxxxx §3 xxxx. 2. U xxxxxx tohoto xxxxx xxxxxxxxx celní xxxx xxx, xxxx xx xx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx.

Xxx 4

Xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx

§20x

Xxxxx povinnosti xxxxxxx xxx při xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Povinnost přiznat xxx xxx xxxxxx xxxxx xxxx poskytnutí xxxxxx vzniká ke xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xx-xx xxxx xxxxxxxxxxxx zdanitelného xxxxxx xxxxxxx úplata, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx daň x xxxxxxx xxxxxx xx xxx přijetí xxxxxx. To xxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Dodání zboží xxxx xxxxxxxxxx služby xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx známo xxxxxxxxxx xxxxxx, jsou-li xxxxx alespoň xxxx xxxxx:

x) xxxxx, které xx xxx xxxxxx, xxxx xxxxxx, xxxxx xx být xxxxxxxxxx,

x) xxxxx daně x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx plnění x

x) xxxxx xxxxxx.

§20x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 170/2017 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.7.2017

§21

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxx xxxxxx zboží xx zdanitelné xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx

x) xxxx dodání xxxxx §13 xxxx. 1,

x) xxxx příklepu při xxxxxxxxx xxxxx ve xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního předpisu16), xxxx

x) xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx §13 odst. 3 xxxx. x).

(2) Xxx dodání nemovité xxxx se xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxx je xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx práva, x xx tím xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx k xxxxxxx podle §13 xxxx. 3 písm. x) xx zdanitelné xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx k xxxxxxx.

(3) Xxx poskytnutí xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxx daňového dokladu x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx dokladu na xxxxxxxx xxxxxx, x xx tím xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx za uskutečněné

a) xxxx xxxxxxxx díla xxxx jeho dílčí xxxxx xxx zdanitelném xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx,

x) xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, popřípadě xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx při xxxxxx xxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxx, vody, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx vod x xxxxxxxxxxxxxxx služby, při xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) dnem xxxxxxxx xxxxxxxx výše částky xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx nemovité xxxx, xxxxx xxxx x souvislosti x xxxxx xxxxxx přijata, xxxxx xx nejedná x xxxxxx xxxxx xxxxxxx x),

x) xxxx xxxxxxx majetku nebo xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx majetku xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x uskutečňováním xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx74) xxx xxxxxx vymezeném x §13 odst. 4 písm. x),

x) xxxx, ke xxxxxxx xxxxxxx x pozbytí xxxxxxxxxxxx xxxxx k xxxxxxxxxxxx vkladu, popřípadě xxxxxx práv x xxxxxx xxxxxx, při xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, kdy xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2,

x) dnem, xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx práv x xxxxxxxxxx majetku, xxx xxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx likvidačním xxxxxxxx, s xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxx xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 2,

x) xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx, x to jak x komitenta, tak x komisionáře, popřípadě xxxx xxxxxx třetí xxxxxx, xxx xxxxxx xxxxx na základě xxxxxxxxxxxxx smlouvy xxxx xxxxxxx obdobného typu,

i) xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx osobě, x xx xxx x xxxxxxxxx, tak x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx dnem xxxxxxxxxx služby xxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx smlouvy xxxx xxxxxxx obdobného xxxx, xxxx

x) xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx přístrojů xxxxxxxxx do chodu xxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx platebními xxxxxxxxxx nahrazujícími xxxxxx, x x xxxxxxxxx, xxx xx úplata xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx za xxxxxxxxxxx xxxx, xxx plátce xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx nahrazující xxxxxx x přístroje xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx obratu.

(6) X zdanitelného plnění xxxxx §13 xxxx. 4 xxxx. x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx ke xxx xxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx&xxxx;xxxxx §13 xxxx. 4 xxxx. x) xx xxxxxxxx za xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx účetního xxxxxx xxxxxx plátce xxxx x poslednímu xxx xxxxxxxxxxxx roku x xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

(7) Xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxx uskutečňuje xx sjednaném xxxxxxx x ve xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xx xxxxxx o xxxxxxx xxxxxx, na xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx plnění xx xxxxxxxx za xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx. X xxxxxxx plnění xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx xx zdanitelné xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx i xxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxx. x), x xxxx xxxxxxxxxxx zdanitelného xxxxxx xx xxx xxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx.

(8) Xx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx plnění s xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx dobu xxxxx než 12 xxxxxx, považuje se xxxxxxxxxx plnění xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx posledním xxxx xxxxxxx kalendářního xxxx následujícího xx xxxxxxxxxxx xxxx, ve xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx plnění započato; xx neplatí

a) xxx xxxxxxxxxx rok, x xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx, ze xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx daň,

b) x případech podle xxxxxxxx 4 písm. x), nebo

c) v xxxxxxx xxxxxx, která xx xxxxxxxxxxx na xxxxxxx zákona xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xx poskytnutí xxxx xxxxxx hradí xxxx nebo xxx-xx x xxxxxx spočívající xx výkonu xxxxxx xxxxxxxxxxxxx správce xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x. 182/2006 Sb., insolvenční xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(9) Pro xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x plnění xxxxxxxxxxxx od daně xxxxx xxxxxxxx 1 xx 8 xxxxxxx. X nájmu xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx bez xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xx považuje plnění xx xxxxxxxxxxx nejpozději xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx roku.

§22

Xxxxxxxxxxx plnění x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx osvobozeném xx xxxx

(1) Xxx xxxxxx xxxxx do xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxxx zboží plátcem, xx xxxxx xx xxxxxxxx osvobození xx xxxx s xxxxxxx xx xxxxxxx daně, xxxxxx xxxxxxxxx přiznat xxxxxxxxxxx xxxxxx dodání x xxxxxxxxxx xxx x xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xx měsíci, x němž xxxx xxxxxx zboží xxxxxxxxxxx. Xxxxx však byl xxxxxx doklad vystaven xxxx patnáctým xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xx měsíci, v xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx přiznat xxxxxxxxxxx tohoto dodání xx xxx vystavení xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxx xx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx, se xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx

x) xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx

x) xxxx, kterým xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx úplatu, pokud xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx zboží za xxxxxx xx po xxxxxxxx jeho xxxxxxxx xxxx přepravy.

(3) Dodání xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx přemístění xxxxx x režimu xxxxxx xxxxx §18 xxxx. 4 x 5 xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx převodu xxxxx nakládat x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx.

§23

Xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxx zboží

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxx xx uskutečněno x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx

x) propuštěním zboží xx celního xxxxxx

1. xxxxxxx xxxxx,

2. dočasného xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx dovozního xxx, xxxx

3. xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx některé x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx předpisech xxx

1. xxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xx xxxxx Evropské xxxx,

2. xxxxxxx xxxxxxxxxx,

3. celní xxxxx tranzitu,

4. xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx,

5. celní xxxxx dočasného xxxxxxx x úplným xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx cla,

6. xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx

7. xxxxxxxxx xx xxxxxx, které xxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxx podmínky, xx xxxxxx xxxxxxx může xxx zboží, xxxxx xxxx zbožím Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) odnětím xxxxx, které xxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxx, nebo

e) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(2) Bylo-li xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx propuštěno xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x), xx plátce xxxxxxx xxxxxxx xxx x daňovém přiznání xx xxxxxxxxxx období, xx xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxx-xx plátci xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x) xxx 2, je xxxxxx xxxxxxx přiznat xxx ve xxxx, xxxxx by xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx oběhu x době xxxxxx xxxxx.

(4) Pokud xxxx xxxxxxxx podmínky xxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx §71g, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx x daňovém xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, ve kterém xxxx zboží xx xxxxxxx xxxxxx volného xxxxx xxxxxxxxxx.

(5) Bylo-li xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx celního xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), je xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx ve xxxx, která by xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx oběhu x xxxx xxxxxx zboží.

(6) Xxxxxx xxxxxx povinnost xxxxxxx daň xxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx v xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx osoba povinná xxxxxxxx xxx.

§24

Uskutečnění xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx přiznat xxx při xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx osobou xxxxxxxxxx x xxxxxxxx

(1) Xxx xxxxxxxxxx zdanitelného plnění xxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxx xxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x tuzemsku, xx-xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx plátce nebo xxxxxxxxxxxxxx osoba, kterým xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx daň xx xxx xxxxxxxxxxx zdanitelného xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx plnění xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxx za xxxxxxxxxxx

x) xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx stanoveným xxxxx §21, xxxx

x) při xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx v xxxxxxxx xxxxx §9 xxxx. 1 xxxx xxxxxxxxxx této služby.

(3) Xx-xx xxxx uskutečněním xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx xxxxxx, vzniká xxxxxxxxx xxxxxxx xxx z xxxxxxxxxx částky xx xxx poskytnutí úplaty. Xx neplatí, xxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxx ke xxx xxxxxxxxxx úplaty xxxxx xxxxxxxxxx určitě.

(4) Xx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx podle odstavce 1 po dobu xxxxx xxx 12 xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx nedojde x xxxxxxxxxx úplaty x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx, považuje xx xxxxxx xx uskutečněné xxxxxxxxx dnem každého xxxxxxxxxxxx xxxx, pokud xx xxxxx x

x) xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx v xxxxxxxx xxxxx §9 xxxx. 1,

x) xxxxxx xxxxx s instalací xxxx montáží,

c) dodání xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx.

§24x

Xxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx služby x místem xxxxxx xxxx xxxxxxxx

(1) Při xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx vzniká xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxx uskutečnění xxxxxx xxxxxx, xxxxx se xxxxx x

x) xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx nebo xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx sítěmi.

(2) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxx xx uskutečněné xxxx

x) xxxxxxxxxxx plnění xxxxxxxxxx xxxxx §21,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx mimo xxxxxxxx xxxxx §9 odst. 1, xx xxxxx xx vztahuje xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xx-xx xxxx uskutečněním xxxxxx, u xxxxx xxxxxxx povinnost xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx povinnost přiznat xxxxxx z xxxxxxx xxxxxx xx dni xxxxxxx xxxxxx. To xxxxxxx, xxxx-xx plnění xx dni xxxxxxx xxxxxx xxxxx dostatečně xxxxxx.

(4) Xx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxx xxxxxx xxxx tuzemsko xx dobu xxxxx xxx 12 xxxxxx x během tohoto xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxxx přiznat xxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx každého xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxx x

x) xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx tuzemsko xxxxx §9 odst. 1, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx nebo xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxx soustavami xxxx sítěmi.

§25

Uskutečnění xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx přiznat xxx xxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxx xxxxxxxx zboží x xxxxxx xxxxxxxxx státu x místem xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx přiznat xxx x xxxxxxxxxx xxx v xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx, x němž xxxx zboží xxxxxxxx. Xxxxx xxxx byl xxxxxx xxxxxx vystaven xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx, x xxxx bylo xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx plátci xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx přiznat xxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx dokladu.

(2) Xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx uskutečněné xxxx, xx xxxxxxx xx xxxx uskutečněno xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxx §21. Xxxxxxxx xxxxx x jiného členského xxxxx xxxxx §16 xxxx. 3 a §18 xxxx. 4, 5, 7 a 8 se xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx , ke xxxxxxx by xxxx xxxxxxxxxxx takové xxxxxx xxx dodání xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §22.

Díl 5

Xxxxxx doklady

Oddíl 1

Xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx

§26

Xxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxx dokladem xx xxxxxxxxx, xxxxx splňuje xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx zákoně.

(2) Xxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx je xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx. X xxxxxxxx xxxxxxxx dokladu v xxxxxxxxxxxx podobě xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxx se plnění xxxxxxxxxxx.

(4) Xx xxxxxxxxx xxxxx na daňovém xxxxxxx x xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx odpovídá xxxx osoba, xxxxx xxxxxx uskutečňuje.

Oddíl 2

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

§27

Xxxxxx pravidel xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx dokladů

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx kterém xx xxxxx plnění.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx členského xxxxx, xx kterém xx osoba xxxxxxx x xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx provozovnu, je-li xxxxxx xxxxxxxxxxx prostřednictvím xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx plnění

a) x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, ve xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxx, která xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xx-xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx provozovny, a xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx daň je xxxxx, pro xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxx osoba xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) ve xxxxx xxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, ve xxxxxx je xxxxx xxxxxxx x xxxx, xxxxx xxxxxx uskutečňuje, xxxxxxxxxxxx k xxxx xx zvláštním xxxxxx xxxxxxx správního xxxxx.

§28

Xxxxxxxx pro vystavování xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx

(1) Xxxxxx xx xxxxxxx vystavit xxxxxx xxxxxx v xxxxxxx

x) xxxxxx zboží nebo xxxxxxxxxx xxxxxx osobě xxxxxxx x dani xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxx, x výjimkou plnění xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxx nároku xx xxxxxxx xxxx,

x) zasílání xxxxx xx tuzemska x xxxxxx xxxxxx x tuzemsku,

c) dodání xxxxx xx jiného xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx se vztahuje xxxxxxxxxx od xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx, pokud před xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxx x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx daň nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx dni přijetí xxxxxx.

(2) Xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §13 xxxx. 4 xxxx. x), x) x e) nebo xxxxx §14 xxxx. 3 xxxx. x) xxxxxxxx doklad x xxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxx x dani je xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx

x) xxxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxx povinnou k xxxx xxxx právnickou xxxxx nepovinnou k xxxx, xx-xx místo xxxxxx x členském xxxxx, xx kterém xxxx osoba xxxxxxx x dani, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx ve xxxxxx xxxx umístěnu xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx uskutečněno, xxxxx xxx x

1. xxxxxxxxxx xxxxxx,

2. dodání xxxxx s instalací xxxx xxxxxxx, xxxx

3. xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx sítěmi,

b) xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx xxxxx s instalací xxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx k xxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxx, je-li xxxxx xxxxxx ve třetí xxxx, xxxx

x) přijetí xxxxxx, pokud xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx a) xxxx x) vznikla povinnost xxxxxxx daň xxxx xxxxxxx plnění xx xxx xxxxxxx úplaty.

(4) Xxxxx veřejné xxxx xxxx dražebník xx xxxxxxx namísto xxxxxx xxxxxxxx daňový xxxxxx xxx xxxxxx obchodního xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx, x xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), x xxxxxxxxxx xxxxxx doklad xxxxxx xxxxxx.

(5) Daňový doklad xxxx xxx vystaven xx 15 xxx xxx xxx, kdy xxxxxxx povinnost xxxxxxx xxx, xxxx xxxxxxx xxxxxx.

(6) Xxxxxx doklad xxxx xxx xxxxxxxx xx 15 xxx xx xxxxx kalendářního xxxxxx, ve xxxxxx

x) xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx státu, na xxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx daně,

b) xx xxxxxxxxxxx poskytnutí xxxxxx, xxxxxx xxxxx s xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx dodání xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxx, xx-xx xxxxx plnění x xxxxxxxx státě, ve xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx k xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx nebo ve xxxxxx nemá umístěnu xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xx uskutečnilo xxxxxxxxxx služby xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx x dani xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x dani, xx-xx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx, nebo

d) xxxx přijata úplata, xxxxx xxxx uskutečněním xxxxxx xxxxx xxxxxx x) nebo c) xxxxxxx povinnost xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx v xxxxxxxx přijetí xxxxxx.

(7) Xxxxx xxxxxxx k xxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx dokladu xxxxxxx zmocnit xxxxx, xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxx. Xxxxx xx xxxxxxxx uděleno xxxxxxxxxxxx, xxxx být xxxxxxxxx xxxxxxxxx elektronickým xxxxxxxx.

(8) Xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx po xxx xxx rozumně xxxxxxxxx, x xxxx, xxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx příjemce xxxxxx.

Xxxxx 3

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

§29

Xxxxxxxxxxx daňového xxxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx údaje:

a) xxxxxxxx osoby, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxxx číslo xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx osoby, xxx xxxxxx xx plnění xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx osoby, xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx číslo xxxxxxxx dokladu,

f) xxxxxx x předmět plnění,

g) xxx vystavení xxxxxxxx xxxxxxx,

x) den uskutečnění xxxxxx xxxx den xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx uskutečněním xxxxxx xxxxxxx povinnost xx xxx xxxxxxx úplaty xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx plnění, xxxxx xx xxxx xxx xxx vystavení xxxxxxxx xxxxxxx,

x) jednotkovou cenu xxx daně x xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxx daně,

k) sazbu xxxx,

x) xxxx xxxx; xxxx xxx xx xxxxx x xxxxx xxxx.

(2) Daňový doklad xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx údaje:

a) xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx údaj xxxxxxxxx, že xxxxxx xx od xxxx xxxxxxxxxx, xx-xx xxxxxx xxxxxxxxxx od xxxx,

x) "xxxxxxxxx zákazníkem", xx-xx xxxxx, pro xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) "xxx xxxxxx zákazník", xx-xx xxxxxx povinnou přiznat xxx xxxxx, pro xxxxxx je plnění xxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx doklad xxxxxx obsahovat xxxx xxxxx:

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx osoby, xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx-xx xx xxxxxxxxx,

x) rozsah xxxxxx, xxxx-xx v případě xxxxxxx úplaty znám,

c) xxxxxxxxxxx xxxx bez xxxx x xxxxx, xxxx-xx obsažena v xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx ke dni xxxxxxx úplaty,

d) xxxxx xxxx x xxxx xxxx,

1. xxxxx-xx xx x plnění xxxxxxxxxx xx daně, xxxx

2. xx-xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx daň xxxxx, xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xx xxxxx x

x) sídlo.

§29x

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx dokladu xxxxxxx

(1) Xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx plnění xxxxxxxxxxxxx skupinou, uvede xx xx xxxxxxx xxxxxxx namísto xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx uskutečňuje xxxxxx, označení xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx plnění xxxxxxxxxxxxx pro xxxxxxx, xxxxx xx xx xxxxxxx dokladu xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx, označení xxxxx xxxxxxx, pro xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

§29x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 502/2012 Xx. x účinností od 1.1.2013

Oddíl 4

Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx

§30

Xxxxxxxxxxx zjednodušeného daňového xxxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxx xxx vystavit xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx doklad, xxxxx xxxxxxx částka xx plnění xx xxxxxxx xxxxxxx není xxxxx xxx 10 000 Xx.

(2) Xxxxxx doklad xxxxx xxxxxxxx jako xxxxxxxxxxxx xxxxxx doklad x xxxxxxx

x) dodání xxxxx do jiného xxxxxxxxx státu, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx,

x) zasílání xxxxx do xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx,

x) uskutečnění xxxxxx, x něhož xx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx, xxx xxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx

x) prodeje xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx spotřební xxxx x tabákových xxxxxxx, xx jiné xxx xxxxx xxxx pro xxxxxxxxx spotřebitele.

§30x

Xxxxxxxxxxx zjednodušeného xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx nemusí obsahovat

a) xxxxxxxx xxxxx, pro xxxxxx xx plnění xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxx xxxxxx xx plnění xxxxxxxxxxx,

x) jednotkovou xxxx xxx xxxx a xxxxx, není-li xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxx xxxx,

x) xxxx xxxx.

(2) Xxxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx doklad výši xxxx, musí xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx uskutečňuje, xxxxxxx nebo xx xxxxxx za xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

§30x vložen xxxxxxx předpisem x. 502/2012 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2013

Oddíl 5

Xxxxxxxx daňové xxxxxxx

§31

Xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxx kalendář xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx

x) xxxxxxxx náležitosti xxxxxxxx dokladu x

x) xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx nebo je xx něj x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§31x

Xxxxxxxx kalendář

(1) Platební xxxxxxxx je daňovým xxxxxxxx, xxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx daňového dokladu,

b) xxxxx, xxx xxx xx uskutečňováno zdanitelné xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx a

c) je xx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx stanovené období.

(2) Xxxxxxxx kalendář xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx.

§31x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 502/2012 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2013

§31b

Souhrnný xxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx vystavit za

a) xxxx xxxxxxxxxxxx zdanitelných xxxxxx, která plátce xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx; tento xxxxxx xxxx obsahovat x jednu xxxx xxxx xxxxx, ze xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx, přijatých x xxxxx kalendářním xxxxxx xx této xxxxx, xxxx

x) jedno xxxxxxxxxx zdanitelné xxxxxx x jednu xxxx xxxx xxxxx, ze xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx daň, xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x němž xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, pokud xx toto plnění xxxxxxxxxxx x tyto xxxxxx se xxxxxxxx xx zdanitelnému plnění, xxxxx se xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx vystavuje xx 15 xxx od xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx

x) se xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx tomto xxxxxxxxx xxxxxxx dokladu, xxxx

x) byla přijata xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxxx xxx všechna xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxx xx souhrnném xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx obsahovat xxxx xxxxx, x to xxxxxxxxxx pro

a) každé xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

1. xxxxxx a předmět xxxxxx,

2. xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,

3. xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxx x xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxx x jednotkové xxxx,

4. xxxxxx xxxx,

5. xxxxx xxxx a

6. xxxx xxxx,

x) xxxxxx xxxxxx

1. xxxxxx a předmět xxxxxx; xxxxxx plnění xx xxxxx xxxxx x xxxxxxx, xx-xx xxxx,

2. xxx xxxxxxx xxxxxx,

3. xxxxxx xxxx,

4. xxxxx daně x

5. xxxx xxxx.

§32

Xxxxxx x použití

(1) Xxxxxx x použití xx daňový doklad xxxxxxxxx v případě xxxxxx xxxxx §13 xxxx. 4 písm. x), x) a x) nebo xxxxx §14 odst. 3 xxxx. a).

(2) Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx:

x) xxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxx xx xxxxxx uskutečňuje,

b) xxxxxx identifikační xxxxx xxxxx, xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) X dokladu o xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx.

§32x

Xxxxxxxxx xxx dražbě x při prodeji xxxx xxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx dražbě xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx

x) náležitosti xxxxxxxx xxxxxxx x

x) xxxxxxx, xx se xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

§32x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 360/2014 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2015

Xxxxx 6

Xxxxxx doklady xxx dovozu x xxxxxx xxxxx

§33

Xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx

(1) Xx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx zboží xx xxxxxxxx xx považuje

a) xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx do xxxxxxx xxxxxx, xx kterém xxxxxxx povinnost xxxxxxx xxxx xxxxxxxx daň, xxxx

x) xxxx xxxxxxxxxx x vyměřené dani xxxxxx xxxxxx úřadem, xxxxx xx daň xxxxxxxxx.

(2) Xx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx zpět xx xxxxxxxx xx považuje xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxx celním xxxxxx, xxxxx xx xxx zaplacena.

§33x

Xxxxxx doklad při xxxxxx

Xx daňový xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx daňový xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §28 xxxx. 1 xxxx. x).

Oddíl 7

Xxxxxxxxx věrohodnosti xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx obsahu x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

§34

(1) X daňového xxxxxxx xxxx být xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx do xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxx uchovávání zajištěna

a) xxxxxxxxxxx jeho původu,

b) xxxxxxxxxxxx jeho xxxxxx x

x) xxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxx účely xxxxxx xxxxxx xx rozumí

a) xxxxxxxxxxxx xxxxxx skutečnost, xx xx zaručena xxxxxxxxx osoby, která xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) neporušeností xxxxxx skutečnost, xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx skutečnost, že xx xxxxx se xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx přímo xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Zajištění věrohodnosti xxxxxx xxxxxxxx dokladu, xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx procesů xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vazbu xxxx daňovým xxxxxxxx x daným xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxx xxxxxx daňového xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x neporušenost xxxx obsahu xxx xxxxx kontrolních xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx také

a) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) elektronickou xxxxxxx xxxxxxxxx (EDI)21), xxxxxxxx xxxxxx o této xxxxxx stanoví užití xxxxxxx zaručujících xxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

Oddíl 8

Xxxxxxxxxx daňových xxxxxxx

§35

Xxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx dokladů

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx uchovatel, xxxxxx je xxxxx xxxxxxx x dani, xxxxx

x) xxxxxx doklad xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxx daňový xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx o xxxxxx xxxxxxx xx uskutečněná xxxxxx, xxxx

x) má xxxxx nebo provozovnu x xxxxxxxx a xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx osobou, xxxxx xxx x xxxxxx doklady xx xxxxxxx xxxxxx přijatá x xxxxxxxxxxx xx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxxxx xx xxxx 10 xxx od xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xx plnění xxxxxxxxxxx.

(3) Uchovatel se xxxxxx xxxx provozovnou x tuzemsku je xxxxxxx uchovávat daňové xxxxxxx x tuzemsku. Xx xxxxxxx, pokud xx uchovává xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx.

(4) Xxxxx xx xxxxxxxxx sídlo xxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxx, xx xxxxxxx předem xxxxxxx správci xxxx xxxxx uchovávání xxxxxxxx xxxxxxx x případě, xx xxxx xxxxx xxxx x tuzemsku.

(5) Xxxxxxxxx je xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxx.

§35x

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxx doklad xxx převést z xxxxxxxx xxxxxx do xxxxxxxxxxxx x naopak.

(2) Xxxxxx xxxxxx lze xxxxxxxxx elektronicky xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxx.

(3) Při uchovávání xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx prostředků xxxx xxx rovněž xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx data xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxxxxx uchovává daňové xxxxxxx prostřednictvím elektronických xxxxxxxxxx zaručujících xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx zajistit xxx xxxxxxx xxxx bezodkladně xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx stahovat xx a používat xx, pokud xxx x

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx, xxxxx xx sídlo xxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx plnění x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx povinnou x xxxx, která xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx x tuzemsku.

§35a xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 502/2012 Xx. s xxxxxxxxx od 1.1.2013

Xxx 6

Xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxx, xxxxxx základu daně x xxxxxx xxxx xxxx

Xxxxx 1

Základ xxxx x xxxxxxx xxxx

§36

Xxxxxx xxxx

(1) Xxxxxxxx xxxx xx xxx, co xxxx úplatu xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx za xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxx daně xx xxxxx, xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxx xxxxx, x xx xxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxx x případě xxxxxxx xxxxxx před uskutečněním xxxxxxxxxxxx plnění je xxxxxx xxxxxxx úplaty xxxxxxx x xxx.

(3) Xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx

x) xxxx daně, xxxxxxxx nebo jiná xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx zdanitelné xxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx s poskytovanou xxxxxxx,

x) xxx poskytnutí xxxxxxxxxx a montážních xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx stavbě xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx se xx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx pracemi zabudují xxxx xxxxxxxxx.

(4) Xx xxxxxxxx xxxxxx se xxx xxxxx základu xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx, xxxxxxxx, pojištění x xxxxxxx.

(5) Základ daně xx xxxxx o xxxxx z xxxx, xxxxx xx poskytnuta xx dni xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxxx xxxx se xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx celkové xxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxx při xxxxxx xxxxx xxxx poskytnutí xxxxxx na xxxxx xxxxxx.

(6) Xxxxxxxx daně xx x xxxxxxx, xx xx jedná x

x) xxxxxx zboží xxxxx §13 xxxx. 4 písm. x) x x) x §13 xxxx. 6, xxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx kterou xx xxxx xxxxx zboží xxxxxxx ke xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxxxxx xxxx nelze xxxxx, xxxx xxxxxxxxx nákladů xxxxxxxxxxxx na xxxxxx xxxxx xx dni xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §14 odst. 3 x 4, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx dni xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx plnění,

c) xxxxxx xxxxx xxxx poskytnutí xxxxxx x xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx formou nepeněžitého xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx poskytnutí,

d) xxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxx poskytnuta xxxxx xxxx xxxxxx virtuálním xxxxxxx xxxxx právního xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx některá xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z trestné xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx §54 xx 55, xxxxxxx xxxx xxx daně xxxxxx dodání xxxx xxxxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxx daně xxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx je xxx, xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx nebo xx xxxxxxx xxxxx, pro xxxxxx xx zdanitelné xxxxxx xxxxxxxxxxx, nebo xxxxx osoba, x xx xxx xxxx xx toto zdanitelné xxxxxx. Není-li tato xxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxx daně xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx v xxxxxxxxxxx dokumentaci xxxxxxx x daň.

(8) Xx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx část xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, stanoví xx xxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx stanovené xxxxx xxxxxxxx 7 xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx víceúčelovému poukazu x částky xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx.

(9) Xxxxx xx xx uskutečněná xxxxxx xxxxxxx celková cena xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx zboží xxxx poskytnutí xxxxxx x xxxxxxx sazbami xxxx, xxxxxxxxx osvobozená xx xxxx, xxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx plnění xxxxxxx v xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx předpisů xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx jednotlivých xxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx. Tato xxxxxxx xxxx xxxx hodnota xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx.

(10) Xxxxx xx xxx xxxxxxxxx majetku vyžadován xxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxx xx pro xxxxxxxx poměru cen xxxx x posudku, x xxxx je xxxx nejvyšší, xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx daň.

(11) Xxxxxxxx daně xxx xxxxxx xxxxxxxx mincí, xxxxx jsou xxx xxxxxxxxxxx účely xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx, xxx xx jejich xxxxxxxxx hodnota, nebo xx xxxx xxxxx, xxx je přepočet xxxxxx xxxxxxxxx hodnoty xx xxxxxx měnu, xx rozdíl mezi xxxxx, xx kterou xxxx prodávány, x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx rozdíl se xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx daň. Pokud xxxx xxxxxxxxx xx xxxx nižší, než xx jejich xxxxxxxxx xxxxxxx, nebo za xxxx nižší, xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxx xx nula.

(12) X zdanitelného plnění xxxxx §13 xxxx. 4 písm. x) xx základem xxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxx vratný xxxx, který xx xxxxxxx spolu xx xxxxxx, dodává, bez xxxx. Základem daně xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxx, xx xxxxxx xxxx xx dodán xxxxxxx spolu xx xxxxxx bezúplatně, pokud xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx stejného xxxxx xxxxx se xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx pořízen, xxxxxxx o xxx. X xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx, je základem xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx stejného xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx oceňování xxxxxxx. Celkový xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxx xx xxxxxx xxx, se xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx počtem xxxxxxxx obalů xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx odběratelům xxxxx příslušného xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx roku u xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxx vratných obalů xxxxxxxx druhu, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx příslušného xxxxxxxx xxxxxx7d) xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x plátce, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx rozdíl xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. X xxxxxxx, xx celkový xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx, který nevede xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxx celkový počet xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx plátci xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx7d) xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx roku x xxxxxx, který xxxxxx účetnictví, jsou xxxxxx xxxx a xxxxxxxxx xxx uváděné xx daňovém dokladu xxxxxxxxxx podle §32 xxxx. 1 se xxxxxxxx xxxxxxxxx. Stejným xxxxxxxx xx záporný xxxxxx daně x xxx zohlední i x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §101.

(13) Do xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx částka, xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xx xxxxxx částky vynaložené xxxxxx x na xxxx této jiné xxxxx. Xxxxxxxxx xx, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx.

(14) Xxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxx daně x xxxxxxx hodnoty rozumí xxxx xxxxxx, xxxxxx xx xx účelem xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxx xxxxxx xx xxxxxx uskutečnilo, xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx obchodním xxxxxx, xx xxxxx se xxxxxx zboží nebo xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxx x daném xxxxxxxx xxxx zboží xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx; xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx poskytnutí xxxxxx zjistit, xxxxxx xx xxxxxxxx cenou

a) x xxxxxxx zboží xxxxxx, xxxxx

1. není xxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx

2. xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx určit xxxxxx xxxxx xxxx 1,

x) x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, která není xxxxx xxx výše xxxxxxxxx nákladů xxxxx xxxxxxx k dani xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

§36a

Základ daně ve xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxx xx obvyklá xxxx xxx xxxx, xxxxxx ke xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 3 x xx-xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx

x) nižší než xxxxxxx cena x xxxxx, xxx xxxxxx xxxx zdanitelné plnění xxxxxxxxxxx, nemá xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx daně x xxxx xxxx, xxxx

x) xxxxx xxx xxxxxxx xxxx a xxxxxx, který uskutečnil xxxxxxxxxx xxxxxx, je xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx odpočet xxxx xxxxx §76 odst. 1.

(2) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx daně xxx xxxxxx na xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxxxx, xx-xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 3 x xx-xx xxxxxx nižší než xxxxxxx cena x xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx bez xxxxxx xx odpočet xxxx, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx §76 xxxx. 1.

(3) Xxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx 1 x 2, jsou

a) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx §5a xxxx. 3 x xxx, xx výše xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx 25 % základního kapitálu xxxx 25 % xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx,

x) xxxxx spojené xxxxx xxxxx §5a xxxx. 4; xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx nepovažují xxxxx, xxx je xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxx,

x) xxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx.

§37

Xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx

Xxx xx xxxxxxx xxxx

x) součin xxxxxxx xxxx x xxxxx daně, xxxx

x) xxxxxx xxxx

1. částkou xxxxxxxxxxxx výši úplaty xx xxxxxxxxxx plnění, xxxxx xx včetně xxxx, xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §36 odst. 6, xxxxx xx včetně xxxx bez xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx v xxxxxxxxx, x

2. xxxxxxx, která xx xxxxxxxx jako xxxxx částky xxxxx xxxx 1 x xxxxxxxxxxx 1,21 v xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx, 1,15 x xxxxxxx první snížené xxxxx xxxx nebo 1,10 x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx sazby xxxx.

§37a

Základ xxxx x xxxx xxxx při xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx plnění, xxxxx xxxxxxx povinnost xxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx tohoto zdanitelného xxxxxx

(1) Základem xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx v případě, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx z xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx tohoto zdanitelného xxxxxx, xx xxxxxx xxxx základem xxxx xxxxx §36 odst. 1 x souhrnem xxxxxxx xxxx xxxxx §36 xxxx. 2.

(2) Xx-xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx podle odstavce 1

x) kladný, xxxxxxx xx při xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx plnění xxxxx xxxx a kurz xxx přepočet xxxx xxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) záporný, xxxxxxx xx při uskutečnění xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx x xxxx xxx přepočet xxxx xxxx xx českou xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx při xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxxxxxxx zdanitelného plnění.

(3) X xxxxxxx, xx xxxxxx xxxx podle xxxxxxxx 1 je xxxxxxx a pro xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx uplatněny xxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx daně, x xx xxx xx xxxx z xxxxxxx úplaty, xxxxxx xxxxxx nebo xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx souhrnem základů xxxx xxxxx §36 xxxx. 2 x xxxxxxxx xxxx xxxxx §36 xxxx. 1; xxxxxxx se xxxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx různé xxxxx xxx přepočet xxxx xxxx na xxxxxx xxxx.

§38

Xxxxxx xxxx x xxxxxxx daně při xxxxxx zboží

(1) Xxxxxxxx xxxx při xxxxxx xxxxx xxxxx §20 xx xxxxxx

x) xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx, xxxxxx xxx, xxxxx x xxxxxxxx splatných x důvodu xxxxxx xxxxx, pokud již xxxxxx zahrnuty do xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx,

x) vedlejších xxxxxx xxxxxxxxx xx prvního xxxxx určení, v xxxxxxxx, popřípadě xx xxxxxxx xxxxx určení xx území Xxxxxxxx xxxx, pokud je xxxx místo při xxxxxxxxxxx zdanitelného xxxxxx xxxxx, pokud nejsou xxxxxxxx xx základu xxxx xxxxx xxxxxxx x),

x) příslušné spotřební xxxx, pokud není xxxxxxxxx v §41 xxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx odstavce 1 xxxxxx xxxxx xxxxxxx x přepravním dokladu, xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx členského xxxxx. Pokud není xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxx xxxxxx místo prvního xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx členském xxxxx.

(3) X xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx volného xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx zboží se xxx xxxxxxx podle §37 xxxx. a). X xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx z xxxxxxx xxxxxx pasivního xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx se základ xxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxx xxxxxxxx xxxxxxx služby xxxxxxxxxx osobou xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx §9 xxxx. 1.

(4) Pro xxxxx xxxxxxxxx základu xxxx xxx dovozu xxxxx xx xxx xxxxxxxx cizí xxxx xx českou xxxx xxxxxxx kurz xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxxxxxxx xxx.

§39

Xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxx při xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxx

(1) Xxxxxx daně při xxxxxxxxxx služby osobou xxxxxxxxxx x tuzemsku xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §36.

(2) Xxxxxx xx xxxxxxx xx xxx xxx vypočítat xxxxx §37 písm. x).

§40

Xxxxxx daně x xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx z xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx státu xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §36.

(2) Xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx daň xxxxxxxxx x členském státě, xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx po xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx oprava xxxxxxx daně.

(3) Plátce xx xxxxxxx xx xxx xxx vypočítat xxxxx §37 písm. x).

§41

Xxxxxx xxxx a xxxxxxx xxxx x xxxxx, které xx x režimu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx osvobození xx xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxx xxxxx §38 xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx daně.

(2) U xxxxx, xxxxx xx xxx pořízení x xxxxxx xxxxxxxxx státu x tuzemsku umístěno xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx od spotřební xxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §36 bez xxxxxxxx xxxxxxxxx daně.

(3) X zboží, které xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx, x plátce xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx podle §13, xxxx xx xxxxx bylo xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, se xxxxxx xxxx xxxxxxx podle §36.

(4) X xxxxx, xxxxx xx nachází x režimu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx, x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx dodání xxxxx §13 xxx xxxxxxx zboží do xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx daně xxxxxxx podle §36.

Oddíl 2

Xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxx xxxx

§42

Xxxxxx xxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxx opraví xxxxxx xxxx, xxxxxxxx-xx xxxx xxxxxxxxxxx:

x) xxxxxxx xxxx vrácení xxxxxx xxxx části xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx §40 xxxx. 2,

x) xxxxxxx x převodu vlastnického xxxxx xx xxxxx xx jeho uživatele xxxxx §13 xxxx. 3 písm. x),

x) xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx vznikla xxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx dni xxxxxx xxxxxxx povinnost xxxxxxx daň, xx xxxxxx xxxxxx plnění, xxxx

x) xxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx základě xxxxx ke xxxxx xxxx základu xxxx xxxxx §36 x 36a xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx plnění.

(2) Xxxxxx xxxxxxx daně xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) v xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x plnění, xxxxx xxxx jako xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx plánu.

(3) Xxxxxx základu xxxx xx považuje za xxxxxxxxxx zdanitelné xxxxxx xxxxxxxxxxx

x) xxxx, kdy xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx,

x) xxxx xxxxxxxxx reorganizačního plánu x xxxxxxx, xx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx daně xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx,

x) xxxx xxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxx reorganizačního xxxxx x xxxxxxx, xx k xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xx základě xxxxxx xxxxxxx, nebo

d) dnem xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx x případě, xx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx základu xxxx xx základě xxxx xxxxxxx.

(4) Xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, nebo

b) xxxxxxx xxxxxx základu xxxx x evidenci pro xxxxx daně z xxxxxxx hodnoty, xxxxx xxxxxx

1. neměl povinnost xxxxxxxx xxxxxx doklad xxxx

2. vystavil daňový xxxxxx, xxx xxx xxxxx vystavení xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx, xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx.

(5) Xxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxx opravný xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, které xx xxx xxx xxxxxxx požadovat, k xxxx, xxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx plnění do 15 xxx ode xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 3.

(6) Xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx plnění xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxxxx období, xx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx. Xxxxx je xxxxxxxx xxxxxx daně x plátce má xxxxxxxxx xxxxxxxx opravný xxxxxx doklad, oprava xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx plnění xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, které xx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxx, xxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx dispozice xxxxxxxx xxxxxx; xx neplatí xxx samostatné xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 písm. x) xx x).

(7) X případě opravy xxxxxxx daně plátce xxxxxx xxxx xxxx, xxx xxxxxx použije xxxxx daně xxxxxxx xx xxx povinnosti xxxxxxx xxx x xxxxxxxxx zdanitelného plnění xxxx xx dni xxxxxxx úplaty, x xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx daň. Xxx xxxxxxxx cizí měny xx xxxxxx měnu xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x původního xxxxxxxxxxxx plnění nebo xxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxx opravy xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x), xxx xx xxxxxxx vystaven xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx §45 odst. 4, xxx xxxxxx i xxxx platný první xxxxxxxx den xxxxxxxxxxxx xxxx, xx kterém xxxxxx důvod xxxxxx.

(8) Xxxxxx základu xxxx xxxxx provést, xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 3 xxxxxxx xx uplynutí 3 xxx xx konce xxxxxxxxxxx období, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx u xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx úplaty, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx ještě xxxxxxxxxxxxx. Xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx neběží xx xxxx soudního xxxx xxxxxxxxxx řízení x xxxxxxxxxxx xx xxxxxx nebo xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zdanitelného xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx má vliv xx xxxx xxxxxxx xxxx; x případě xxxxxxxxxxxxx řízení lhůta xxx opravu základu xxxx neběží x xxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx řízení xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx. V xxxxxxx přenechání zboží x užití xx xxxxxxx smlouvy xxxxx §13 odst. 3 xxxx. x) xxx xxxxxx základu daně xxxxxxx xx xxxxx xxxx tohoto xxxxxxxxxx xxxxx.

(9) Xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx 3 xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx

x) došlo x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, x xx x xxxxxxx, že xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx,

x) xxxxx k xxxxxxx vlastnického práva xx xxxxx xx xxxxxxxxx podle §13 xxxx. 3 xxxx. x), xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx, na xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx vlastnického xxxxx xx uživatele podle §13 xxxx. 3 xxxx. x).

(10) V xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx vlastnického xxxxx na xxxxxxxxx xxxxx §13 xxxx. 3 xxxx. c), xxxxxx sníží výši xxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx podle §37 písm. x) xx základu xxxx xxxxxxxxxxx jako xxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxx, která plátci xxxxxx xx xxxxxx xxxxx §13 xxxx. 3 xxxx. x), x xxxxxxx xxx xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx právo x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx.

(11) Xxx pořízení zboží x jiného členského xxxxx, xxxxxx xxxxx xx xxxxxx členského xxxxx, xxxxxxxxxx služby xxxxxx neusazenou x xxxxxxxx, poskytnutí xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx tuzemsko, režimu xxxxxxxxx daňové xxxxxxxxxx x xxx dovozu x xxxxxx zboží, xxxxxxx plátce xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx daně xxxxxxx xxxxx odstavců 1 xx 9.

(12) Xxx xxxxxx zboží, kdy xxxxxx xxx xxxxx xxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx celnímu xxxxx, který xxx xxxxxxx vyměřil.

(13) Xxx xxxxxxxxxx vybrané služby x místem xxxxxx x xxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx jednoho xxxxxxxxx místa, xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 a 4 xx 8. Xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx období, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx x původního xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

§43

Oprava xxxx xxxx

(1) X xxxxxxx, xxx xxxxxx xxxx osoba xxxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx daň xxxxx, xxx stanoví xxxxx xxxxx, x tím xxxxxxx daň xx xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx přiznání xx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx. Xxxxxx xxx provést xxxxxxxx ke dni, xx kterém xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxx kterou xx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx ve xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx.

(2) X xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxx daňový doklad, xxxx

x) xxxxxxxx opravu xxxx xxxx v xxxxxxxx xxx xxxxx xxxx x přidané xxxxxxx, pokud plátce xxxx identifikovaná osoba

1. xxxxxx xxxxxxxxx vystavit xxxxxx xxxxxx xxxx

2. xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxx, pro kterou xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx.

(3) X xxxxxx výše xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx platná xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx u xxxxxxxxx xxxxxx. Pro xxxxxxxx xxxx měny xx xxxxxx měnu xx použije xxxx xxxxxxxxx xxxxxx provádějící xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxx výše xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx 3 xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, ve kterém xxxxxxx povinnost xxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx, xxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxx opravě xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 4.

(6) Xxxxx xxxxxxx x xxxx, xxxxx xxx poskytnutí xxxxxxx xxxxxx s xxxxxx xxxxxx x tuzemsku xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx daně xxxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xx 4.

(7) Xxx poskytnutí xxxxxx, x níž xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx daň, xxxxx odstavce 1 xx 4 xxxxxxx.

§44

§44 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 80/2019 Sb.

§45

Xxxxxxx daňový xxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxx doklad x opravě základu xxxx xxxx x xxxxxx výše xxxx xxxxxxxx

x) označení osoby, xxxxx uskutečňuje plnění,

b) xxxxxx xxxxxxxxxxxxx číslo xxxxx, která xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) označení osoby, xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx plnění,

d) daňové xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxx xxxxxx xx xxxxxx uskutečňuje,

e) evidenční xxxxx původního daňového xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx číslo xxxxxxxxx xxxxxxxx dokladu,

g) xxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxx opraveným x xxxxxxxx xxxxxxxx daně,

i) xxxxxx mezi opravenou x xxxxxxx daní,

j) xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x původní xxxxxxx, xxxxxx osoba, která xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxx xxxxxxx x §42 odst. 3.

(2) Xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx, pro xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, nemusí xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 písm. x), x), h) x x).

(3) Xxx xxxxxx xxxxxxx daně xxxxx §42 odst. 8 xxxxxx opravný daňový xxxxxx obsahovat xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) a x).

(4) Xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxx týká více xxxxxxxxxxxx plnění, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx na opravném xxxxxxx xxxxxxx pouze xxxxxx. X xxxxxxx, xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx nejsou xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx být xx xxxxxxxx daňovém xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx takové xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxxxx mezi xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx byla xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx uvede xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxxxx doklad xxx vystavit i x xxxxxxx, xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx daně, xxxxx xxxxxx xxxxxxx daň xxxxx, než xxxxxxx xxxxx xxxxx, x xxx snížil xxx xx xxxxxxx.

Xxxxx 3

Xxxxxx xxxxxxx xxxx x případě xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

§46

Xxxxxxxx ustanovení x xxxxxx xxxxxxx xxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Věřitel xx xxxxxxxx provést xxxxxx xxxxxxx daně x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx

x) xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx plnění xx vymáhána v xxxxxxxxx řízení xxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx nebyla xxxxx xxxxx xxxxxxxx, x xx xxxxxx prvního xxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 2 xxxx; xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, pokud xxxxxxx není možné xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx jiné xxxxxx xxx xxxxxxxx řízení xxxxx xxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx vymáhána x exekučním xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx řádu x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx plnění xxxxxxxxxx ve xxxxx xxxxxxxxx rozhodnutím xxxxx x xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxx zjištěna x v xxxxxxxxxxxx xxxxxx se k xx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxx

1. xxxxxxx x xxxxxxxxxx konkursu xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx,

2. xxxxxxxx xxxxxxxxx x xx zprávy xxx xxxxxxxxx je xxxxxx, xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, nebo

3. xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx návrhu xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx schváleného xxxxxxxxx, xxxxx je x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx dlužníka xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxxx řízení x pozůstalosti je xxxxxx, xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx uspokojena; v xxxxxxx likvidace xxxxxxxxxxxx xxxx xxx pohledávka xx zdanitelného xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxx xxx x xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx, xxxx xx xxxxxx x pohledávku xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx zjištěna,

e) xxxx xxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxx řízení xxxxx xxxxxx a) xx x), xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x uspokojení xxxxxxxxxx, xxx dosud xxxxxxxxx xxxxxxx skutečnosti xxxxxxxx xxx provedení xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx písmen x) xx x) x xxxxxxxx 5 xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx kterém xx uskutečnilo xxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 písm. x) xx d) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx další xxxxxx xxxxxxx xxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx pohledávky, xxxxx xxxx za xxxxxxxx

x) zvýšení xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx provést xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxxxxx xxx provedení xxxxxx xxxxxxx daně x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x x xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx řízení x pozůstalosti bude xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx plně xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx opraveného základu xxxx, je xxxxxxx xxxxxxxx provést xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx provést, xxxxx

x) xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx

1. xxxxxxxxxx xxxxxxxxx osobami s xxx, xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxx uskutečněného xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx 25 % xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx 25 % xxxxxxxxxxx xxxx těchto osob, xxxx

2. osobami xxxxxxxx,

x) xxxxxxx a xxxxxxx xxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx bylo xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx společenské smlouvy,

c) xxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx x případě xxxxxxxxx xxxxxxxxxx týká, xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx nespolehlivou osobou,

d) xxxxxx xxxxxxx daně xxx byla xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1, a xx x xxxxxxx, x xxxxx xxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx x xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxx xxxxxxxx dostatečně xxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx zboží xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, že xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx řádně xxxxxxxxx, xxxx xx x xxxxxxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx základě xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx měl x xxxx, xxxxx xx x průběhu xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx odpovídající xxxx řádného xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx základ xxxx podle §42 x případě přeměny xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx, co xx xxxxxxx schválení reorganizačního xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx §42, xxxx

x) xxxxxxx přestal xxx xxxxxxx.

(4) Opravu xxxxxxx daně xxxxx xxxxxxxx 1 a 2 xxxxx provést xx xxxxxxxx 3 xxx od xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxxx

x) se xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx plnění, xxxx

x) xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx díla, x xx x xxxxxxx, xx byla xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxx xxx opravu základu xxxx xxxxx xxxxxxxx 4 neběží

a) po xxxx xxxxxxxxxx řízení xxxxxxxx xx účelem xxxxxxxx pohledávky xxxxxxxx,

x) xx dobu xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxxx xx věřitel xxxxxx xxxxxxxxxx pohledávky,

c) po xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xx kterém xx xxxxxxx domáhá xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xx xxxx správního, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx exekučního xxxxxx, xxxxx věřitel xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx těchto řízení xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x) xx x) xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx pohledávky, nebo

e) xx zahájení xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a x xxxxxxx xxxxxxxxx je xxxxxxx úpadek xxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxx z xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx uskutečnil xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx plátci, z xxxxx mu xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx,

x) xxxxx xxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx neobdržel úplatu xxxx xxxx xxxx xx xxxx xxxxxx x

x) xxxxx právo xx plnění x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxxx xx xxx účely xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx plátce, xxxxx přijal xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx plnění, xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx úplata xxxx xxxx xxxx.

§46x

Xxxx xxxxxx základu xxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx pohledávky

(1) Xxxxxx xxxxxxx daně v xxxxxxx nedobytné xxxxxxxxxx xx xxxxxxx ve xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x

x) neobdržené xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx,

x) neobdržené xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x případě prohlášení xxxxxxxx xx majetek xxxxxxxx nebo xxx xxxxxxx reorganizace v xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx zprávy xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx zastavení insolvenčního xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx základě xxxxxxxx xxxxxxxxxx řízení x xxxxxxxxxxxx; opravu xxxxxxx xxxx nelze xxxxxxx xx xxxx, v xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx dědice, xxxx

x) neobdržené xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx odhadem xx xxxxxxx dosavadního xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx-xx x xxxxxx xxxxxxx xxxx podle §46 xxxx. 1 písm. x).

(2) Při xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx o xxxxxx x xxxxxxxxx prostředcích xxxx hodnotu xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x pojištěním xxxx xxxxxxxxxx pohledávky.

(3) Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx skutečnostem xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx nedobytné xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx této xxxxx xxxxxx zohlední xxxxxxx změny xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx nedobytné xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx s xx souvisejícími.

(4) Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx řízení v xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zjištěna x xxxxxxx, xxxxxx xxxx x xxxx svého xxxxxx, vychází xx xxx opravě xxxxxxx xxxx x případě xxxxxxxxx xxxxxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx přezkumném jednání xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx správcem x oddlužení.

(5) Xxxxx xxxx pohledávka xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxx xxxxxx základu xxxx x případě xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx o xxxxxxxxxxxx považována za xxxxxxxxx.

(6) Pokud xx xxxxxx xx zdanitelné xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zcela xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx ke xxx jeho xxxxxxxxxxx, xx věřitel oprávněn xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pouze xx xxxx xxxxxxx xxxx stanoveného z xxxx obvyklé xxxx.

(7) Xxx-xx x původního xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx v xxxxxxxxx xxxx, může xxxxxxx provést xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx výše xxxxxxxxxxxx xxxxxxx stanovenému xxxxxxx xxxx.

(8) Xxxxx-xx xxxx provedením xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx pohledávky x xxxxxx xxxxxxx xxxx, opravě xxxxxxx xxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxx, xxxxxxx xx při xxxxxx základu xxxx x případě xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x opraveného xxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxx xxxx daně.

§46x

Xxxxx xxxx opravy xxxxxxx xxxx určené xxxxxxxxxxxxxx odhadem

(1) Věřitel xx xxxxxxx xxxxxx xxxx opravy základu xxxx určené kvalifikovaným xxxxxxx, xxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx oprávnění x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx daně x xxxxxxx xxxxxxxxx pohledávky xxxxx §46 odst. 1 xxxx. a) xx x) x

x) x těchto xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx daně xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx výši xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxx výši xxxxxx xxxxxxx daně podle xxxxxxxx 1 xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx výší opravy xxxxxxx daně x xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx odhadem xxxxx xxx 1 000 Xx.

(3) Xx-xx xxxxxxx xxxxxxx mezi xxxxxxxxx xxxx opravy základu xxxx x xxxx xxxxxx určenou xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

x) kladná, xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx daně o xxxxxxxxx xxxxxxx tohoto xxxxxxx,

x) xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx hodnotu xxxxxx xxxxxxx.

§46x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 80/2019 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.4.2019

§46x

Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx opravu xxxxxxx xxxx x případě xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx po xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx §46 nebo xx xxxxx xxxx xxxxxx základu daně xxxxx §46b sníží xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x případě xxxxxxxxx xx věřitel xxxxxxx xxxxxxx xxxx, xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx přesáhla xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zprávou xxx xxxxxxxxx po xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Do xxxxxxx poslední xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2 xx xxxxxxx xxxxxx částka x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx obdržel x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Věřitel xx xxxxxxxx provést xxxxxxxxxx xxxxxx základu xxxx x případě xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xx provedení opravy xxxxxxx xxxx podle §46 xxxx po xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx podle §46x xxxxx poslední xxxxx neobdržená úplata.

(5) Xx-xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x poslední xxxxx xxxxxxxxxx úplaty x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx po změně xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, 2 xxxx 4

x) kladná, věřitel xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx daně o xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx, věřitel xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx daně o xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxx opravu xxxxxxx daně xxxxx xxxxxxx po xxxxxxxx 5 let od xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx se xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxxxxxxx. Pro xxxxxxxx xxxx xxxxx se xxxxxxx §46 xxxx. 5 obdobně.

§46c xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 80/2019 Xx. x xxxxxxxxx od 1.4.2019

§46d

Zrušení xxxxxx základu xxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx opravy xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx konkurs x xxxxxx

x) xxxxxxxx, xx xxxxx ani dodatečně xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx, xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx věřitel x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x pohledávky xxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx, nebo

c) xxxxxxxx všech xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx správce x xxxxxxx xxxxxxxx xx zrušení xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx opravy xxxxxxx xxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxxx věřitel xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

§46x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 80/2019 Xx. x xxxxxxxxx od 1.4.2019

§46x

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Rozhodne-li xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, je xxxxxxx xxxxxxxx základní xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx 30 dnů xxx dne zjištění xxxxxxxxxxx, xx základě xxxxxxx xx rozhodl xxxx xxxxxx provést.

(2) Xxxxxxx xx povinen xxxxxxxx opravný xxxxxx xxxxxx

x) x případě xxxxx výše xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx 30 xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx kterých xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx výši xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx odhadem,

b) x xxxxxxx dodatečné xxxxxx xxxxxxx daně do 30 xxx xxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx poslední xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) xxx zrušení xxxxxx xxxxxxx xxxx xx 30 xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx:

x) označení xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx identifikační číslo xxxxxxxx,

x) xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx §46 xxxx. 1, podle xxxxxxx je xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x tom, xx xx xxxxx x další xxxxxx xxxxxxx daně x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx x xxxxxx základu xxxx podle §46 xxxx. 2,

x) spisovou xxxxxx xxxxxxxxxxxxx řízení, xx-xx xxxxxx xxxxxxx xxxx prováděna x xxxxxx insolvenčního xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx daňového xxxxxxx,

x) xxx xxxxxxxxx základního xxxxxxxxx xxxxxxxx dokladu,

j) xxx xxxxxxxxxxx opravy xxxxxxx daně, pokud xxxxx xxxxxxx xxxxx xx snížení výše xxxxxx xxxxxxx daně,

k) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x původnímu xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xx

1. xxxxxxxxx xxxxx daňového xxxxxxx,

2. xxx uskutečnění xxxxxxxxx zdanitelného plnění,

3. xxxx xxxxxx,

4. základ xxxx,

5. xxxxx daně x

6. výši xxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx se x předchozí xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx určené kvalifikovaným xxxxxxx, dodatečné xxxxxx xxxxxxx daně x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx, pokud xxxx xxxxxxxxx, a xx

1. xxxxxxxxx xxxxx základního xxxxxxxxx daňového dokladu x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

2. den vystavení xxxxxxxxxx opravného xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx dokladů,

3. xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

4. xxxx předchozí xxxxxx xxxxxxx daně, xxxxx xxxx opravy xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx opravy xxxxxxx xxxx a xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx,

5. výši opravy xxxxxxxx xxxxx daně,

m) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxx základu xxxx x případě xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xx

1. neobdrženou úplatu xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

2. xxxx opravy xxxxxxx xxxx,

3. daň xxxxxxxxxx x neobdržené xxxxxx za původní xxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx výše xxxxxx xxxxxxx daně xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx odhadem xxxxxxxx tyto xxxxx:

x) xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx věřitele,

c) xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx o xxx, xx jde x xxxxx výše xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) spisovou xxxxxx insolvenčního řízení, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx daně xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx číslo

1. xxxxxxxx dokladu,

2. xxxxxxxxxx xxxxxxxxx daňového xxxxxxx,

3. xxxxxxxxx daňového xxxxxxx x případě xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx kvalifikovaným xxxxxxx,

x) xxx

1. xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zdanitelného xxxxxx,

2. xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx v případě xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

3. vystavení xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x případě xxxxx xxxx xxxxxx základu xxxx určené xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

4. uskutečnění změny xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx kvalifikovaným xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xx

1. xxxx xxxxxx,

2. základ xxxx,

3. xxxxx xxxx x

4. xxxx xxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxx xxxx x případě xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, a to

1. xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx plnění xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

2. xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx,

3. xxx xxxxxxxxxx x neobdržené úplaty xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx ke xxxxx xxxx opravy xxxxxxx xxxx určené kvalifikovaným xxxxxxx, a xx

1. xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §46a xxxx. 1 xxxx. x) xx x),

2. xxxxxx xxxx xxxx neobdržené xxxxxx xxxxx bodu 1 x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx určené xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

3. sazbu xxxx,

4. xxxxxx daně xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx bodu 2,

5. xxx vypočtenou x xxxxxxx xxxxx bodu 2.

(5) Opravný xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx:

x) xxxxxxxx věřitele,

b) xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx identifikační xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxx, xx jde x xxxxxxxxxx opravu xxxxxxx xxxx,

x) evidenční xxxxx

1. xxxxxxxx dokladu,

2. xxxxxxxxxx opravného xxxxxxxx xxxxxxx,

3. xxxxxxxxx daňového xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx výše xxxxxx xxxxxxx daně určené xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx tato xxxxx xxxxxxxxx,

4. xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x případě xxxxxxxxx opravy xxxxxxx xxxx,

x) den

1. uskutečnění xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

2. xxxxxxxxxxx opravy xxxxxxx xxxx x případě xxxxxxxxx pohledávky,

3. uskutečnění xxxxx xxxx opravy xxxxxxx daně určené xxxxxxxxxxxxxx odhadem, xxxxx xxxx tato xxxxx xxxxxxxxx,

4. xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx,

5. xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx, pokud xxxxx xxxxxxx došlo xx xxxxxxx xxxx opravy xxxxxxx xxxx,

x) snížení xxxx xxxxxxx poslední xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx je xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx opravu xxxxxxx daně,

i) xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx §46c,

x) xxxxxx xxxx

1. xxxx poslední xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x

2. xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx podle §46c,

x) xxxxx xxxx,

x) základ xxxx stanovený z xxxxxxx podle xxxxxxx x),

x) daň xxxxxxxxxx x rozdílu xxxxx xxxxxxx k).

(6) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx obsahuje xxxx xxxxx:

x) xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx identifikační xxxxx xxxxxxxx,

x) označení xxxxxxxx,

x) xxxxxx identifikační číslo xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx o xxx, xx xxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx daně,

f) evidenční xxxxx

1. xxxxxxxx xxxxxxx,

2. xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

3. xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxx výše xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx,

4. opravného daňového xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx základu xxxx, pokud xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx,

5. xxxxxxxxx daňového dokladu xxx zrušení opravy xxxxxxx xxxx,

x) xxx

1. xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx při xxxxxxx xxxxxx základu xxxx,

2. xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx daně,

3. xxx xxxxxxxxx opravy xxxxx §46 xxxx. 1,

x) xxxxxx daně x daň x xxxxxxxxx zdanitelného xxxxxx,

x) xxxx poslední xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxx,

x) xxxxxx daně x xxx xx xxxx, v jaké xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx daně.

§46e xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 80/2019 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.4.2019

§46x

Xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx jako xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Oprava xxxxxxx xxxx se xxxxxxxx za samostatné xxxxxxxxxx xxxxxx uskutečněné

a) xxxx xxxxxxxx základního xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxx základu xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx pohledávky, která xx za xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx,

x) xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx dokladu xxxxxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxx výše opravy xxxxxxx daně xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx mají xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx daně,

c) xxxx, kdy xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx nedobytné pohledávky, xxxxx xx xx xxxxxxxx zvýšení xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxx

x) xxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx změny výše xxxxxx základu xxxx xxxxxx kvalifikovaným xxxxxxx, xxxxxxxxx opravy základu xxxx xxxx zrušení xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxx o xxxxx výše xxxxxx xxxxxxx xxxx určené xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx základu xxxx xxxx xxxxxxx opravy xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx za xxxxxxxx xxxxxxx opraveného základu xxxx.

(2) Xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x případě xxxxxxxxx pohledávky, xx xxxxxxx předložit jako xxxxxxx x daňovému xxxxxxxx

x) kopie xxxxx xxxxxxxxxxx daňových dokladů, xx kterých jsou xxxxxxx zdanitelná xxxxxx, x xxxxxxx provedl xxxx xxxxxx, xxxx

x) xxxxxx těchto xxxxxxx x uvedením xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

§46x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 80/2019 Sb. x účinností od 1.4.2019

§46x

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx nedobytné xxxxxxxxxx

X xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx určené xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxx základu xxxx x případě xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx poslední xxxxx xxxx, xxx xxxxxx xxxxxxx sazbu xxxx xxxxxxx xx dni xxxxxxxxxx přiznat xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxx xxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxx xxxx se xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

§46x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 80/2019 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.4.2019

Xxx 7

Sazby daně

§47

Sazby xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx

(1) X xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxx 21 %,

x) první snížená xxxxx daně ve xxxx 15 %, xxxx

x) xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxx 10 %.

(2) X zdanitelného plnění xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xx xxx xxxxxx povinnosti xxxxxxx xxx. X xxxxxxx úplaty xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx daně xxxxxx xxx toto xxxxxxxxxx xxxxxx ke xxx vzniku povinnosti xxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxx.

(3) U xxxxx xx uplatňuje xxxxxxxx sazba xxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx. X xxxxx xxxxxxxxx v příloze č. 3 xx uplatňuje první xxxxxxx xxxxx xxxx. X xxxxx xxxxxxxxx x příloze č. 3a, tepla x chladu xx xxxxxxxxx xxxxx snížená xxxxx xxxx.

(4) U xxxxxx xx uplatňuje xxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxx zákon xxxxxxxxx xxxxx. X xxxxxx xxxxxxxxx x příloze č. 2 xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx sazba daně. X xxxxxx uvedených x příloze č. 2a xx xxxxxxxxx xxxxx snížená xxxxx xxxx.

(5) U xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x poskytnutí xxxx, xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx ke kreslení, xxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxx zbožím, xx jehož xxxxxx xx uplatňuje xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxx by byly xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxx dalších xxxxxx poskytovaných xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx jiného xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx snížená sazba xxxx.

(6) Při dodání xxxxx xxxx pořízení xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx, xx uplatní xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx, xxxx není xxxxxxx možnost uplatnit x xxxxxxx druhu xxxxx příslušnou xxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

(7) X xxxxxx xxxxxxxxxx xxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x příloze č. 4 xx uplatňuje xxxxx snížená xxxxx xxxx.

(8) X dovozu xxxxx, x kterého xx xxxxxxxxx paušální xxxxx xxxxx x xxxxx obsahuje xxxxx xxxxx, xxx podléhají xxxxxx sazbám xxxx, xxxxxxxx do xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx sazebníku, xx xxxxxxx nejvyšší x xxxxxx sazeb.

(9) X xxxxxxx xxxx xxxxx §36 xxxx. 12 xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx pro xxxxx zálohovaný obal.

§47a

Předmět xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx daně x xxxxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxx sazby xxxx xxxxxxx xxxxxxxx do xxxxxxxx, xxxxx nebo xxxxx snížené sazby xxxx xxxxx §47 xxxx. 1.

§47b

Žádost o xxxxxxx xxxxxxxxx určení sazby xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Generální finanční xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx osoby xxxxxxxxxx x xxxxxxxx posouzení xxxxxx xxxxx daně x xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) X xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 osoba xxxxx

x) popis xxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xx žádost o xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx týká; x xxxxxxx xxx xxxxx jednu xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx posouzení.

§47a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 344/2013 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2014

§48

Xxxxx xxxx x xxxxxxxxx stavby xxx xxxxxxx xxxx dokončené xxxxxx xxx sociální xxxxxxx

(1) První xxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxx poskytnutí xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx provedených xx xxxxxxxxx xxxxxx, pokud xx xxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Stavbou xxx xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxx x xxxxxxx hodnoty xxxxxx

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx rodinného xxxx podle xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) stavba, která

1. xxxxxx k xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x

2. xx xxxxxxx xx pozemku, xxxxx xxxxx funkční xxxxx s xxxxx xxxxxxx bytového xxxx xxxx rodinného xxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx s xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x), xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx se xxxx.

(3) Xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxx, se xxx účely daně x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx pozemek, xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx pevně spojené xx zemí xxxx xxxx její xxxxxx xxxx který xx xxxxxxxx spolu x xxxxxxx stavbou. Xxxxx xxxxxxx xxxx inženýrská xxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx než xxxxxxxxx pozemku.

(4) Xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx rozumí xxx xxxx xxxx xxxxxx místností, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx požadavkům xx xxxxxx xxxxxxx x xxxx x xxxxxx účelu určeny.

(5) Xxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxx se xxx xxxxx xxxx x xxxxxxx hodnoty xxxxxx

x) xxxxxx xxxxxxxx domu xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx nemovitostí, x xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx 120 x2,

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx předpisů xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nepřesahuje 350 m2,

c) xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx sborů xxxxx xxxxxx upravujícího služební xxxxx příslušníků bezpečnostních xxxxx nebo pro xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx určená pro xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx pobytové xxxxxx xxxxx xxxxxx x sociálních xxxxxxxx,

x) xxxxxxx zařízení pro xxxxx ústavní xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx péči, xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx zákona xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx nebo ochranné xxxxxxx ve školských xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx zařízeních,

g) xxxxxxxxx xxxx samostatně xxxxxxxxx xxx žáky xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx zařízení a xxxxxxx xxxxxxx zařízení,

h) xxxxxx xxxxxx pro xxxx do 3 xxx věku,

i) xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx péče xxxxxxxxxxx xxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx sociálně-právní xxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx typu,

k) xxxxxx péče x xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxx, xxxxx

1. slouží x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxx x), x) x x) xx x) x

2. je xxxxxxx xx pozemku, který xxxxx x těmito xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

(6) Xxxxxxx prostorem pro xxxxxxxx bydlení xx xxx účely daně x přidané xxxxxxx xxxxxx

x) obytný xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx plocha xxxxxxxxxxx 120 x2,

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x obytným xxxxxxxxx xxxxx písmene x), xxxxx xx xxxxxxx xx stejné stavbě xxxxx xxxxxxx se xxxx.

§48x

§48x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 360/2014 Sb.

§49

Sazba xxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxx snížená xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, která xx stavbou pro xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxx xxxxx daně xx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx stavba xxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(3) První xxxxxxx sazba daně xx uplatní x xxxxxx

x) stavby xxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx stavba xxx xxxxxx xxx sociální xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx než xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxx.

§50

§50 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 47/2011 Sb.

Xxx 8

Xxxxxxxxxx od xxxx xxx nároku xx xxxxxxx xxxx

§51

Xxxxxx xxxxxxxxxx xx daně xxx nároku xx xxxxxxx xxxx

(1) Při xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x §5262 xxxx od xxxx xxx xxxxxx xx odpočet daně xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx:

x) xxxxxxxx poštovní xxxxxx x xxxxxx poštovních xxxxxx (§52),

b) rozhlasové x televizní vysílání (§53),

x) xxxxxxxx xxxxxxxx (§54),

x) penzijní xxxxxxxx (§54a),

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (§55),

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxx (§56),

x) xxxxx xxxxxxxx věci (§56a)

x) xxxxxxx a xxxxxxxxxx (§57),

x) xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx zdravotního xxxxx (§58),

j) sociální xxxxx (§59),

x) provozování xxxxxxxxxx xxx (§60),

l) xxxxxxx plnění xxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxx xx odpočet xxxx (§61),

x) xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx pro plnění xxxxxxxxxx xx daně xxx xxxxxx na xxxxxxx xxxx, x xxxxx, u xxxxx xxxx plátce xxxxx xx xxxxxxx daně (§62).

(2) U xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxx bez xxxxxx xx odpočet xxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxx přiznat xx xxx xxxx xxxxxxxxxxx. Xx-xx před uskutečněním xxxxxx xxxxxxxxxxxx od xxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx úplata, vzniká xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x přijaté xxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxx; to xxxxxxx, xxxx-xx plnění osvobozené xx xxxx ke xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxx stanovení hodnoty xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxx xxxxx §36. Xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx odstavce 1 xx xxxxxxxxx xxxxx §42.

§52

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Základní poštovní xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx služby poskytovaná xxxxxxxxx poštovní xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx pro xxxxx xxxxxx zákona xxxxxx dodání poštovních xxxxxx platných xxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx obdobných xxxxx x xxx, xx xxxxxx za xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx částku xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

§53

Rozhlasové x xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxx televizním xxxxxxxxx se pro xxxxx osvobození od xxxx rozumí xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx televizního xxxxxxxx xxxxxxxxx provozovateli xxxxxxxx xx zákona xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx státu xxxx ze xxxxx xxxx.

§54

Finanční xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxx

x) xxxxxx cenných xxxxxx včetně zaknihovaných xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxx korporacích,

b) xxxxxxxxx xxxxxx od xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx služby x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz,

e) xxxxxxxx a správa xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx platebních xxxxxx xxxx vydávání xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x),

x) xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx peněžních xxxxx x převzetí peněžních xxxxxxx,

x) otevření, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) směnárenská xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx,

x) xxxxxx xxxxx Xxxxx národní xxxxx x přijímání xxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx od xxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx bank, xxxx xx státu,

l) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx nástroji,

m) xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx týkajících se xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx zákazníka,

n) provádění xxxxxx týkajících xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxxx x investičními nástroji xx xxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx základě xxxxxxx xx zákazníkem, xxxxx xx součástí xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx správy xxxx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) upisování xxxx xxxxxxxxxx emisí xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) vedení xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nástrojů,

s) xxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxxxx nástroji,

t) xxxxxxxxxxx x devizovými xxxxxxxxx xx vlastní xxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx,

x) úplatné xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx; osvobozeno od xxxx není xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx dluhů x xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondů,

w) vybírání xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx opakujících xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) sjednání xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxx x), x), x), x), e), x), x), x), x), x), x), x), x), x), x), x), r), x), x) a x).

(2) Xxxxxxxxxx podle odstavce 1 xxxx. x) x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Osvobození xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) x xxxxxxx xxxxxxx souvisejících s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx platební xxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx tohoto platebního xxxxxxxxxx.

§54x

Xxxxxxxx činnosti

Penzijními xxxxxxxxx xx pro xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxxxxxx doplňkového penzijního xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx penzijní xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx penzijního xxxxxxx xxxx penzijního xxxxxxxxxxxx.

§55

Pojišťovací činnosti

Pojišťovacími xxxxxxxxx xx xxx účely xxxxxx zákona xxxxxx

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx související x pojištěním xxxx xxxxxxxxxx poskytované osobami xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

§56

Xxxxxx xxxxxxxx xxxx

(1) Xx xxxx je xxxxxxxxxx dodání xxxxxxx, xxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx se xxxx a

b) xxxx xxxxxxxxx pozemkem.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx o xxxx z xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx

x) xx xxx zhotovena xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxx x

1. xxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx prací, xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx účelem zhotovení xxxx stavby, xxxx

2. x xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx provedeny xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx stavby, xxxx

x) xxxx xxx xxxxx stavebního xxxxxxxx, xxxxxxxxxx povolení, xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx, nebo xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx stavebního xxxxxx xxxxxxxxx stavba pevně xxxxxxx xx xxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxxx nemovité xxxx xx osvobozeno xx xxxx xx xxxxxxxx 5 xxx

x) xx xxxxxx

1. xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx

2. kolaudačního xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx podstatné změně xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxx

x) x xxxxxxx, že se xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx kolaudační xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx dne, xxx bylo xxxxxxxx

1. xxxxx xxxxxxx vybrané xxxxxxxx xxxx, xxxx

2. xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx věci po xxxxxxxxx xxxxx; xxxxx xxx k provedené xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx nemovité xxxx xxxxx xxxxxxxxxx souhlas xxxx xxxxxxxxxx rozhodnutí, xxxxxxxxx se xxxxx xxxxxxx x).

(4) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xx x případě xxxxxxx, xxxxx xxxxx funkční xxxxx xx xxxxxxx xxxxx spojenou se xxxx, xxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx se xxxx, xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxx, x xxx xxxxxxx tvoří xxxxxxx xxxxx nebo která xx xxxxxxxx práva xxxxxx.

(5) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxx daně z xxxxxxx hodnoty xxxxxx

x) xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxx,

x) jednotka,

c) xxxxxxxxxx síť,

d) xxxxxxx, xxxxx tvoří xxxxxxx xxxxx xx stavbou xxxxx spojenou se xxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx xx samostatným xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxx.

(6) Xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx, xx xx u xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx lhůty xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxx xxx. Pokud xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxx xxx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx přijal xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, ze xxxxx xx nevznikla xxxxxxxxx xxxxxxx xxx, xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx podle §36.

§56a

Nájem xxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxx nájmu xxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxx ubytovacích xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx XX-XXX 55 xx xxxxx xxxxxxx x 1. xxxxx 2008,

x) nájmu xxxxxxx x míst x xxxxxxxxx vozidel,

d) xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) nájmu xxxxxx xxxx jiných xxxxxxxxxx zařízení.

(2) Krátkodobým xxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxx účely xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxxxx nájem xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx, xxxxx, xxxxxx nebo xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx nejvýše 48 xxxxx.

(3) Plátce xx xxxx xxxxxxxxxx, xx xx x nájmu xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx ekonomické xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx; xx xxxxxxx pro xxxxx

x) xxxxxx rodinného xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx prostoru,

c) xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxx, sklep xxxx xxxxxx,

x) stavby, x níž xx xxxxxxx 60 % xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx části xxxxxx, xx-xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx, tvořeno xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx, xxxxx součástí xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx písmene x), x xxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxx stavby, xxxxx xxxxxxxx je xxxxxx xxxxxxxxx domu xxxx stavba xxxxx xxxxxxx d), x xxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx.

§57

(1) Xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx, středních xxxxxxx, konzervatořích, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, základních xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx školách x xxxxxx státní xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx ve školském xxxxxxxxx42), dále xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx fyzických xxxx xxxxxxxxxxx osob, xxxxx xxxx oprávnění x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx smlouvu x xxxxxx a rozsahu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx praxe a x xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx43),

x) xxxxxxx xxxxxx poskytované xx xxxxxxxxx zařízeních, xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx42) a xxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxx x xxx xxxxx xxxxxxxxx; xxxx xxxxxxxxx ústavní xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx preventivně xxxxxxxx xxxx44),

x) vzdělávací činnost xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx44a)

1. v xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, magisterských x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx programech,

2. x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx podle xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx,

3. x programech xxxxxxxxxxxxx vzdělávání uskutečňovaných xxxx Xxxxxxxxxx třetího xxxx,

x) xxxxxxx prováděná xx xxxxxx rekvalifikace xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisu Xxxxxxxx xxxx, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x společném xxxxxxx xxxx z xxxxxxx xxxxxxx7e), poskytovaná xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x provádění xxxx xxxxxxxx xxxx která xx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx program,

e) výchovná x xxxxxxxxxx činnost x xxxxx plnění xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx zřízených na xxxxx Xxxxx republiky x nezapsaných do xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx docházky,

f) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x právnickými osobami xxxxxxxxxx v oblasti xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx uznanými Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, mládeže x tělovýchovy a xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx působícími x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx Ministerstvem xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx44f),

x) xxxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx poskytované xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx organizacemi x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx organizacemi xxx xxxx a xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x dítě x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx upravujícího xxxxxxxxxxx služby péče x xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxx xx 4 xxx v denním xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx

1. xxxxxx,

2. krajem,

3. xxxx,

4. organizační xxxxxxx xxxxx, xxxxx nebo xxxx,

5. xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx,

6. hlavním městem Xxxxxx nebo xxxx xxxxxxxx částí,

7. xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx

8. xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx x xxxxxx.

(2) Xx daně xx xxxxxxxxxx xxxxxx zboží xxxx xxxxxxxxxx služby xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx 1.

§58

Zdravotní xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx zboží

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxx se xxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx zdravotní xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx poskytovatelem xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb, pokud xx xxxxx o xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx chránící xxxxxx zdraví, x xxxxxx x xx xxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx zboží xx xxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx dodání

a) xxxxxx xxxx, lidských xxxxxx a mateřského xxxxx, xxxxx xxxx xx xxx xxxxxx xxxxxx zřejmé, xx xxxxx použity pro xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxxxxxxxx výrobků, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx upravujícího xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, stomatologickými xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(3) Dodáním xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx

x) xxxxx,

x) xxxxxxxx xxx xxxxxxxx výživu, xxxx

x) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx lékařský předpis x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Od daně xx xxxxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxx podle xxxxxx x veřejném xxxxxxxxxx xxxxxxxxx46).

§59

Sociální xxxxx

Xxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx služby xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx47). Xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx od xxxx, xxxxx xxxx poskytovány xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx47a).

§60

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx her xx xxx účely xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx, x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§61

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx daně xxx xxxxxx na odpočet xxxx

Xx xxxx xxxx xxxx osvobozena xxxx xxxxxx:

x) xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx příspěvku xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx zřízeny xx účelem xxxxxxxxx x jejichž xxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, vlastenecká, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx osvobození xx daně nenarušuje xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx x dodání xxxxx úzce xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx dětí x xxxxxxx orgány xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx dětí x xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx-xxxxxx ochrany xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu48a),

c) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x) x x §5759, x xx x přihlédnutím x xxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx souvisejících xx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx zřízeny xx účelem xxxxxxxxx, xxxxxx, které xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx tělovýchovnou xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx kulturních xxxxxx a dodání xxxxx x nimi xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx zákonem, xxxxxxxxxx xxxxxx zřízenou Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx právnickou xxxxxx, xxxxx nebyla xxxxxxxx xxxx zřízena xx účelem podnikání,

f) xxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx jsou xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx x), x), c), x) x x) x xxxxx §57, 58 x 59 xx xxxxxxxx, že xx xxxxx pouze x xxxxxx zboží xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx při xxxxxxxxxxxxxxx akcích xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx finančních xxxxxxxxxx x činnostem, xxx xxxxx jsou xxxx xxxxx založeny xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx daně xxxxxxxxxx hospodářskou soutěž,

g) xxxxxxxxxxx služeb nezávislým xxxxxxxxxx osob, které xx osobou xxxxxxxx x xxxx, xxxxx xxxxx xxxx taková, xx xxxxxx v xxxxxxxx, xxxx členům, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx a) až x), §52 odst. 1, §53 xxxx §57 xx 59 xxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx povinnou x xxxx, xxxxx

1. jsou xxxx služby xxxxx xxxxxxxx x xxxx, xxx xxxx členové xxxxx xxxxxxxxxxxx uvedená xxxxxx xxxx xxxxxxxx,

2. xxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxxx odpovídá nákladům xx jejich xxxxxxxxxx xxxxx podílů xxxxx xx poskytnuté službě x

3. xxxx poskytování xxxxxx xxxxxxxxxx xxx, xx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx, hospodářskou xxxxxx.

§62

Xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxx nároku xx odpočet daně, x xxxxx, u xxxxx nemá plátce xxxxx xx xxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxx zboží, u xxxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx použití, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx odpočet daně, xxxxxxx xx používal x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx od xxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxx xxxxx, při jehož xxxxxxxx neměl xxxxxx xxxxx xx odpočet xxxx xxxxx §72 xxxx. 4.

Xxx 9

Xxxxxxxxxx xx xxxx x nárokem xx xxxxxxx xxxx

§63

Xxxxxx xxxxxxxxxx xx daně x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx

(1) Xx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx plnění xx podmínek xxxxxxxxxxx x §64 xx 71g:

x) xxxxxx xxxxx xx xxxxxx členského xxxxx (§64),

x) pořízení xxxxx z xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (§65),

x) xxxxx xxxxx (§66),

x) xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx (§67),

x) xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (§68),

x) xxxxxxxx x služby xxxxx xxxxxx xx dovoz x xxxxx xxxxx (§69),

x) přeprava xxxx (§70),

x) dovoz xxxxx (§71),

x) xxxxx xxxxx x osobních xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx hmot xxxxxxxxxx (§71a71f),

x) xxxxx zboží, xxxxx xx xxxxxxxxxx xx třetí xxxx, x ukončení odeslání xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx v xxxxx xxxxxxxx xxxxx x dodání tohoto xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx státu je xxxxxxxxxx xx xxxx (§71g).

(2) X xxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxx xx daně x xxxxxxx na xxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxx přiznat xx xxx jeho xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Při xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxx xxxxx §36. Xxx opravě xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx 1 se postupuje xxxxx §42 x 43.

§64

Xxxxxxxxxx xxx dodání xxxxx xx jiného xxxxxxxxx xxxxx

(1) Dodání xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx plátcem xxxxx registrované x xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx v xxxxx členském xxxxx xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxxxxx od daně x nárokem na xxxxxxx daně, pokud

a) xxxx xxxxx sdělila xxxxxx své xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx pro xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx,

x) xx xxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx jiného členského xxxxx xxxxxxx, pořizovatelem xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx plátcem nebo xxxxxxxxxxxxx x

x) xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx hlášení.

(2) Xxxxxx xxxxxx dopravního xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x jiném xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx odeslán nebo xxxxxxxxx x tuzemska xxxxxxx xxxx osobou, xxxxx nový xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxx xx xxxx x nárokem xx xxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxxx xxxxx, které xx předmětem xxxxxxxxx xxxx, do xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx povinné x xxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx v xxxxx xxxxxxxx xxxxx, nebo xxxxxxxxx xxxxx, která xxxx osobou registrovanou x xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx odesláno xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxx od xxxx x nárokem na xxxxxxx xxxx, pokud xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx je xxxxxxxxxxx xxxxx zákona upravujícího xxxxxxxxx xxxx, a xxxxxxxxx platit xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x členském státě xxxxxxxx odeslání nebo xxxxxxxx xxxxx.

(4) Dodání xxxxx xx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx z xxxxxxxx do jiného xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxxx od xxxx x nárokem na xxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx osvobozeno xx xxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 x xxxxxxx, xx xx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx v jiném xxxxxxxx xxxxx.

(5) Pro xxxxx uplatňování xxxxxxxxxx xx daně podle xxxxxxxx 1 xx 4 se xx xx xx, xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx-xx tak přímo xxxxxxxxxx xxxxxxx Evropské xxxx, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx směrnici x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx7e).

§65

Xxxxxxxxxx při pořízení xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx státu

Pořízení xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx je osvobozeno xx xxxx s xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx, pokud

a) xxxxxx xxxxxxxx xxxxx plátcem x xxxxxxxx xx xxxx v každém xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx,

x) dovoz takového xxxxx by byl xxxxxxxxx od daně, xxxx

x) pořizovatel má xxxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxx §82a xx 83, x výjimkou xxxxxx xx vrácení xxxx v xxxxxxx xxxx.

§66

Osvobození od xxxx xxx vývozu xxxxx

(1) Xxxxxxx zboží se xxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx výstup xxxxx x xxxxx Xxxxxxxx xxxx xx xxxxx třetí xxxx.

(2) Xxxxx zboží xx xxxxxxxxx od xxxx, xxxxx xxx x xxxxxx xxxxx, které xx odesláno nebo xxxxxxxxxx z xxxxxxxx xx xxxxx xxxx

x) xxxxxxxxxxxx nebo jím xxxxxxxxx osobou, xxxx

x) xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx, jestliže xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxxxx, s xxxxxxxx xxxxx přepravovaného xxxxxxxxx xx xxxxxx vybavení xxxx zásobení xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx prostředku xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx použití.

(3) Xxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxx, xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx zboží z xxxxx Xxxxxxxx xxxx.

(4) Xxxxxx xxxxx z xxxxx Evropské xxxx xx plátce xxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxx celního xxxxx, x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx Xxxxxxxx xxxx, x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, vnějšího xxxxxxxx, xxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§67

Osvobození xxx xxxxxxxxxx xxxxxx do xxxxx xxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxx xx třetí xxxx xxxxx, xxxxx nemá x xxxxxxxx sídlo xxx xxxxxxxxxx, s xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx, xx osvobozeno xx xxxx x xxxxxxx xx odpočet xxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 jsou xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx je xxxxxxx xxxx dovezen xx xxxxxx provedení xxxxxx prací x xxxxxxxx a xxxxxxxx xx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx do xxxxx xxxx xxxxxx, která xxxx xxxxxx poskytla, xxxx xxxxxx, xxx xxxxxx jsou xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, nebo xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx.

§68

Osvobození xx zvláštních xxxxxxxxx

(1) Xx daně x xxxxxxx na xxxxxxx daně xx xxxxxxxxxx dodání zboží xxx xxxxxxxx xxxx

x) xxxxxxxxxxx k xxxxxx xx xxxxxx xxxx x přepravujících xxxxx xx úplatu xxxx xxxxxxxxxxx x obchodní, xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx na xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx používaným k xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) válečných, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x směřují do xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx.

(2) Xx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx daně xx xxxxxxxxxx

x) dodání, xxxxxx, xxxxxx, xxxxxx nebo xxxxx námořních lodí, xxxxxx nájmu xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x) x x),

x) dodání, xxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx včetně xxxxxxxxxx vybavení, které xx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx.

(3) Xx daně x nárokem xx xxxxxxx xxxx je xxxxxxxxxx

x) xxxxxx, xxxxxx, xxxxxx, údržba xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx, které xxxx xxxxxxx leteckými xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zejména xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx za xxxxxx,

x) xxxxxx, xxxxx, xxxxxx nebo údržba xxxxxxxx, xxxxx je xx těchto letadlech xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

(4) Xx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx pro xxxxxxxx letadel xxxxxxxxx x xxxxxxxx 3.

(5) Xx xxxx s xxxxxxx xx odpočet xxxx xx osvobozeno xxxxxxxxxx služby, x xxxxxxxx xxxxxx uvedených x odstavci 2, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 2 xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x přepravovaným xxxxxxxx.

(6) Od daně x nárokem xx xxxxxxx daně je xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx služeb xxxxxxxxx x xxxxxxxx 3, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 3 nebo bezprostředně xxxxxxx s xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Za xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxx zejména ubytování xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx salónku x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(7) Subjektem Xxxxxxxx unie se xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx rozumí xxxx xxxxxxxx uvedené v xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx75):

x) orgány Evropské xxxx,

x) Xxxxxxxx společenství xxx atomovou xxxxxxx,

x) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) Xxxxxxxx investiční banka,

e) xxxxxxx založený Xxxxxxxxx xxxx.

(8) Od xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx daně xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx56), konzulárnímu xxxxx57), zvláštní xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx organizace a xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx, x xx x xxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x mezinárodních smlouvách xxxxxxxxxxxxx tyto xxxx, xxxxx xxxx organizace, x xxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxx sídla xxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx právních xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxx, xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx. Od daně x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx zboží xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx, x xx x xxxxxx a xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, x xxxxxxxx x xxxx provádění xxxx v xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, pokud xxx xxxx narušena xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxx, pouze xxxxx xxxxxx uskutečňující xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx nárok na xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx osvědčením x osvobození xx xxxx potvrzeným xxxxxxxxxx xxxxxxx členského xxxxx, xx jehož území xx xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx, xxxxxxxxxx, zastoupení xxxxx xxxxxxxx.

(9) Xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx mise, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx mezinárodní xxxxxxxxxx xxxx subjekty Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx nebo xxxxxxxxx x tuzemsku x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, pokud xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx výsad x xxxxxx xxxxx §80, xxxx xxxxxxx xx vyžádání osoby xxxxxxxxxxxx k dani x xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx dodává xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx, požádat xxxxxxx daně x xxxxxxxxx osvědčení x xxxxxxxxxx od daně, x xx x xxxxxx a xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx sídla xxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxx předpisech nebo x xxxxxxxxx x x xxxxxxxx x xxxx provádění, xxxxx xxx xxxx narušena xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx úřad, xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie xxxx oprávněni od xxxxx xxxxxxxxxxxx k xxxx x jiném xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx daně, xxxxx x rozsahu stanoveném xxxxxxxxx vzájemnosti x x případě, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxx x §80. Xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x výše xxxx xxxxxxx xxxxx §80. Xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx.

(10) Od xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xx osvobozeno xxxxxx xxxxx nebo poskytnutí xxxxxx

x) uskutečněné x xxxxxxxx určené pro xxxxxxx ozbrojenými silami xxxxx, který xx xxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxx smlouvy, xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxx xxx xxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx je xxxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx jídelen, pokud xx tyto síly xxxxxxxx xx společném xxxxxxxx xxxxx; xxxx xxxxxxxxxx xx nevztahuje xx xxxxxxxxx xxxx Xxxxx republiky,

b) do xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx, který xx xxxxxx Severoatlantické xxxxxxx, xxxx státu zúčastněného x Partnerství xxx xxx, pokud xxxxxx xxxxxx určení, určené xxx xxxxxxx těmito xxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxx zaměstnanci xx xxxxxxxxxxxxxxx nebo x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx se xxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx úsilí.

(11) Xxxxx xx osvobození xx xxxx xxxxx xxxxxxxx 10 v xxxxxxx xxxxxxxxxxx sil, xxxxx vyslal jiný xxxxxxx stát, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx použitelného xxxxxxxx Evropské xxxx, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx daně x xxxxxxx xxxxxxx7e). Xxxx xxxxxxxxx potvrzuje xxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx

x) Ministerstvo obrany xxxxx xxxxxxxx 10 xxxx. x), xxxx

x) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 10 xxxx. x).

(12) Xxxxx na xxxxxxxxxx xx daně xxxxx odstavce 10 xx v případě xxxxxxxxxxx sil, xxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx státu, xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx.

(13) Xxxxxxxxx xxxx xxxxx zúčastněného x Xxxxxxxxxxx pro mír xxxx xxxxx na xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx odstavce 10 xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx mezinárodní xxxxxxxx.

(14) Od daně x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx.

(15) Xx xxxx x nárokem na xxxxxxx xxxx je xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx a dobročinným xxxxxxxxxxx, xxxxx xx x xxxxx své xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxx nebo xxxxxxxx xx xxxxx xxxx.

(16) Xx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služby osobou, xxxxx xxxxx xxxxxx x xx xxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx §66 xx 69, s xxxxxxxx xxxxxxxx 17, xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx.

(17) Xx xxxx s xxxxxxx na xxxxxxx xxxx xx osvobozena xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx jedná o xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxx autonomní xxxxxxx Xxxxx a Xxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxx xxxx mezi těmito xxxxxxx.

§69

Osvobození xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx dovoz xxxxx x vývoz xxxxx

(1) Xxx xxxxxx xxxxx je osvobozeno xx daně poskytnutí xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx zboží.

(2) Xxx dovozu zboží xx osvobozeno od xxxx xxxxxxxxxx služby

a) xxxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxx, xx-xx xxxxxxx této xxxxxx xxxxxxxx do xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx, xxxx

x) přímo xxxxxx xx dovoz xxxxx, xxxxx je xxxx xxxxx xxx xxxxxx xx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx propuštěno xx xxxxxxx režimu xxxxx §12 xxxx. 2 xxxx. x).

(3) Xxxxxxxxxx xx daně xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx dovozu xxxxx xxxx xxxxxx zboží xx xxxxxx, který xxxxxxxxxxx přepravu xxx xxxxxx xxxxx nebo xxxxxx zboží, xxxxxxx xxxxxxx

x) přepravním dokladem,

b) xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx, nebo

c) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§70

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx

Xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx mezi jednotlivými xxxxxxxxx státy x xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx služeb xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx, xx x xxxxxxxx osvobozena xx xxxx s xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx. Xx xxxxxx xxxxx související x xxxxx přepravou xxxx xx považují xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx jménem x xx xxxx jiné xxxxx, prodej xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxx změna a xxxxxx přepravních xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, i xxxx xx prováděna osobami, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x dani v xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx zahraniční xxxxxx xxxxxxxx k xxxx. Xxxxxxxx přeprava xx xxxxxxxx xx samostatnou xxxxxxxx.

§71

Xxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxx xxxxx

(1) Xx daně xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx plátcem x xxxxxxxx bylo x každém xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx.

(2) Xx xxxx xx xxxxxxxxx dovoz xxxxx, xxxxxxxx je xxxxxxxxxx xxxxx přiznáno xxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxx použitelného xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx49), xxxxx xx xxxxx o:

a) xxxxx dovážené x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxx-xx x dovoz xxxx xxxx xxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxx do

1. 500 x xxxx, xxxx 200 g xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx,

2. 100 g čaje, xxxx 40 x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx,

x) osobní majetek xxxxxxxxx xxxx,

1. xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx,

2. xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

3. xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx, studijní xxxxxxx x vybavení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx obchodního xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx přemístění xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx zvířata, biologické xxxx chemické xxxxx,

1. xxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx nebo chemické xxxxx xxxxxx x xxxxxxx,

2. xxxxxx látky xxxxxxxx původu a xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx,

3. xxxxxxxxxx xxxxx xxx kontrolu xxxxxxx xxxxxxxxx,

4. farmaceutické xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx událostech,

f) xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx subjektům,

1. zboží xxxxxxxx pro uskutečnění xxxxxxxx xxxxxx, základní xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

2. xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx prospěch xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx účely xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx,

3. xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx v xxxxx mezinárodních vztahů,

1. xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx,

2. dary obdržené x rámci mezinárodních xxxxxx,

3. xxxxx xxxxxx x užívání xxxxxx xxxxx,

x) zboží dovážené x xxxxxxx obchodní xxxxxxxx,

1. xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

2. xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx,

3. xxxxx používané nebo xxxxxxxxxxxx x průběhu xxxxxxx xxxx podobné xxxxxxxx,

x) zboží dovážené xx xxxxxxxx, analýzám xxxx xxxxxxx,

x) různý xxxxx, x xx

1. xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx autorských xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

2. xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

3. xxxxx xxxxxxxxx x zboží,

4. xxxxxxxx k xxxxxxxx x ochraně xxxxx xxx přepravě,

5. xxxxxxx, xxxx x xxxxxx xxx xxxxxxx během xxxxxx xxxxxxxx,

6. xxxxxxx xxxxx x maziva xxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx motorových vozidlech x speciálních xxxxxxxxxxxx,

7. xxxxx určené xx xxxxxxxx, údržbu xxxx xxxxxxx památníků xxxx xxxxxxxx válečných obětí,

8. xxxxx, urny x xxxxxxxx ozdoby.

(3) Xx xxxx je dále xxxxxxxxx xxxxx

x) xxxxx, xxxxx úhrnná xxxxxxx xxxxxxxxxxx 22 XXX, x výjimkou xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, parfémů, xxxxxxxx xxxx, xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) čistokrevných xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xxxx xx xxxxx Evropské unie xxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx nebo kulturní xxxxxx, které xxxxxx xxxxxx k xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx x galerie, xxxxx xxxx dováženy xxxxxxxxxx, nebo xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx vydávaných xxxxxx xxxxxxx xxxx země xxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx organizacemi, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxx xx xxxxx vývozu x xxxxxxxx šířených xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx v xxxx, x níž xxxxxxxxx xxxxxxx, zahraničními xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x členských xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxx xx xxxxx xxxxxx x nevyužily xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx,

x) vratných xxxxx xxx xxxxxx či xx xxxxxx,

x) xxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxx xxx byl xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx, xxx dosud xxxxx dodán, xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx v námořním xxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx přepravní xxxx xxxxxxxxxxx soustavy nebo xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx.

(4) Xx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx, x to v xxxxxxx xxxxxxxxxxxx z xxxxxxxxxxxxx smluv, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx řádu, pokud xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx od xxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie, x xx x xxxxxx x za xxxxxxxx xxxxxxxxxx x protokolu x v xxxxxxxx x xxxx provádění xxxx v xxxxxxxx x umístění xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jinými xxx xxxxxxxxx v xxxxxxx b), xxxxx xxxx xx mezinárodní xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx uskutečněný xxxxx xxxxxx organizací x xxxxxx a xx xxxxxxxx upravených xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx tyto xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx; xxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx organizace xxxxxxx xxxxxxx, nebo

d) xxxxxxxxxxx xxxxxx "xxxxx, xxxxx xx xxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x Partnerství xxx xxx, xxxxx xx určeno xxx xxxxxxx xxxxxx ozbrojenými xxxxxx xxxx civilními xxxxxxxxxxx xx doprovázejícími xxxx x zásobení xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx; xxxx xxxxxxxxxx se nevztahuje xx xxxxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

(5) Ozbrojené xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxx xxx xxx xxxx nárok xx xxxxxxxxxx xx xxxx při xxxxxx xxxxx xxxxx v xxxxxxx stanoveném xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(6) X xxxxxxxxx zboží je xxxxxxx nárok na xxxxxxxxxx od xxxx xxxxx osobě, která xxxxxxxxx xxxxx vyvezla, xxxxx bylo xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx.

(7) Xx xxxx xx osvobozen xxxxx zlata Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

Osvobození od xxxx xxx dovozu xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx člena xxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxx pohonných xxxx xxxxxxxxxx

§71x

(1) Xx xxxx je x xxxxxxxx osvobozen xxxxxxxxxxxxx xxxxx zboží x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxx určeno x xxxxxxxx xxxxxxx cestujícím, x xxxxxxx xxxxx xxxx rodiny xxxx xxxx xxx a x xxxxxx ani xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx, xx xx xxxxxxxx xxx obchodní xxxxx (xxxx xxx "xxxxx zboží xxxxxxxxxx"), x pokud xxxx xxxxxxx podmínky uvedené x §71b71d x x §71f.

(2) Osobními zavazadly xxxxxxxxxxx se xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, která xxxxxxxxx xxxxxxxxx při xxxx xxxxxxxx celnímu xxxxx, x xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxx jako xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx přepravu.

(3) Za xxxxx xxxxx cestujícím xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxx prokáže, xx xxxx xxxxxxxx na xxxxx Xxxxxxxx unie, x u xxxxxxx xxxxxx x žádném xxxxxxxx xxxxx vrácena xxx nebo spotřební xxx.

§71x

(1) Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx je x xxxxxxxx osvobozen od xxxx do výše xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx 430 XXX xx xxxxx.

(2) Dovoz xxxxx xxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx létání49c) xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xx xxxx hodnoty zboží xxxxxxxxxxxx částce 300 XXX na xxxxx.

(3) Xxx xxxxxx zboží xxxxxxxxxx mladším xxxxxxxx xxx xx částka xxxxxxx v xxxxxxxxxx 1 x 2 xxxxxxx na xxxxxx 200 XXX xx xxxxx.

(4) Xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx daně xxxxx odstavců 1 xx 3 nelze xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(5) Xx celkové xxxx xxxxxxx zboží xxxxxxxxxxxx od xxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 xx xxxxxxxxxxxx hodnota

a) zboží xxxxxxxxx x §71c, 71d x 71f,

b) xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx dovezeno xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx po xxxx xxxxxxxx vývozu xxxxxxxxxx,

x) léčiv xxxxxxxxxx xxx osobní xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(6) Xxx xxxxxxxx xxxxxxx zboží xx xxxxxx xxxx se xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx října xxxx xxxxxxxxxxxxxxx dovozu zboží xxxxxxxxxx v Xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx. Xxxxx přepočítaná xxxxxxx xxxxx na xxxxxx xxxx xx zaokrouhlí xx xxxxxxxxx.

§71x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 87/2009 Xx. s xxxxxxxxx od 1.4.2009

§71x

(1) Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx, xx xx jedná x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx spotřební xxxx, xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx daně xxxxxxx x xxxxxxx

x) 200 xxxxxxx,

x) 100 xxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxx kusu nejvýše 3 xxxxx,

x) 50 xxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxx 3 xxxxx,

x) 250 x xxxxxx xx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx tabákových xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx 100 g xxxxxx.

(2) Xxx účely xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1&xxxx;100 % celkového xxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxx xx daně. Xxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx 100 %.

(3) Xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xx xxxxxxxxxx na zboží xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx.

§71x

(1) Dovoz zboží xxxxxxxxxx x případě, xx xx jedná x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, x výjimkou xxxxxxx xxxx x xxxx, xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx v rozsahu

a) 1 xxxxx alkoholického xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx přesahuje 22 % xxxxxxxxxx, xxxx nedenaturovaného xxxxxxxx x obsahem xxxx xxxxxxx 80 % xxxxxxxxxx, xxxx

x) 2 xxxxx alkoholického xxxxxx, xxxxx skutečný obsah xxxxxxxx xxxxxxxxxxx 22 % objemových.

(2) Xxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 100 % xxxxxxxxx množství, které xxx xxxxxxxxx od xxxx. Xxxxxxxxxx od xxxx lze xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx těchto xxxxxxx, xxxxx xxxxxx jejich xxxxxxxxxxx podílů xxxxxxxxx xxx dovoz xxxxxxxxxx 100 %.

(3) Xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x piva xx x xxxxxxxx osvobozen xx daně dovoz xxxxx cestujícím x xxxxxxxx xxxxxxx 4 xxxxx tichého xxxx xx osobu x 16 xxxxx xxxx xx xxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx xx daně xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 xx nevztahuje xx zboží dovezené xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx.

§71x xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 87/2009 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.4.2009

§71x

(1) Xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx x přepravě mezi xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxx členem posádky xxxxxxx x rámci xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx 300 EUR xx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx §71a xx 71d xx xxx xxxxx xxxxx členem posádky xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxx xxxxxxx.

§71x vložen právním xxxxxxxxx x. 87/2009 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.4.2009

§71x

Xx xxxx je x tuzemsku xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx hmot x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx 10 litrů x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx dopravu.

§71x

Xxxxxxxxxx od daně xxx dovozu xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxx země, x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx přepravy xxxxxx xxxxx xx v xxxxx xxxxxxxx xxxxx x dodání tohoto xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx daně

(1) Xx daně xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxx kterém xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx daň x xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx země, x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx x jiném xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx osvobozeno od xxxx podle §64.

(2) Xxxxx xx xxxx xxxxx o xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx podle §64 xxxx. 1 xxxx x xxxxxx xxxxx za xxxxxx, xxxxx je přemístěním xxxxx xxxxxxx, xxxxx §64 xxxx. 4, xx xxxxx zboží xxxxxxxxx xx xxxx, xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx zboží xx xxxxxxx režimu xxxxxxx oběhu xxxxxxxx xxxxxxx úřadu

a) své xxxxxx xxxxxxxxxxxxx číslo,

b) xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx přepraveno, xxxxxxxxx xxx xxxxxx identifikační xxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx x xxxxxxx hodnoty x xxxxx členském xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx režimu xxxxxxx xxxxx, x

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx dovezené xxxxx xx bezprostředně xxxxxx k xxxxxxxx xxxx přepravě xx xxxxxx xxxxxxxxx státu.

(3) Xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx od xxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx daňového xxxxxxxx xx zdaňovací období, xx kterém xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx režimu xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxx nejsou xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx odstavce 1, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx daň xxxxx §23.

Díl 10

Xxxxxxx xxxx

§72

(1) Xxxxxx je oprávněn x odpočtu xxxx xx xxxxxx u xxxxxxxxx zdanitelného xxxxxx, xxxxx v xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxx plnění v xxxxxxxx,

x) xxxxxx osvobozených xx daně x xxxxxxx xx odpočet xxxx s místem xxxxxx x tuzemsku,

c) xxxxxx x místem xxxxxx mimo tuzemsko, xxxxx xx xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx, jestliže by xx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx v xxxxxxxx,

x) plnění xxxxxxxxx x §54 xxxx. 1 písm. x) xx x), x) xx x) x x) x v §55 x xxxxxx xxxxxx ve xxxxx xxxx, xxxx xxxxx xxxx taková xxxxxx xxxxx xxxxxxx s xxxxxxx xxxxx, nebo

e) xxxxxx uvedených v §13 xxxx. 7 xxxx. x), b), x) x e) x x §14 xxxx. 5.

(2) Daní xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx

x) xx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx xxxx xx být xxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxx,

x) na xxxxx, xxxxx bylo plátcem xxxxxxxx z jiného xxxxxxxxx státu anebo xxxxxxxx ze xxxxx xxxx, xxxx

x) x xxxxxxx xxxxxx podle §13 xxxx. 4 xxxx. x).

(3) Xxxxx xx odpočet xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx povinnost xxxx xxx xxxxxxx.

(4) Plátce xxxx xxxxx na xxxxxxx daně x xxxxxxxxx zdanitelného plnění xxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního předpisu53) xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxx a udržení xxxxxx, x výjimkou xxxxxx xxxxx §13 xxxx. 7 písm. x).

(5) Xxxxxx má xxxxx xx odpočet xxxx x plné xxxx u přijatého xxxxxxxxxxxx plnění, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxxx plnění xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1.

(6) Xxxxxxx-xx xxxxxx přijaté xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxx, které xxxxxxxxx nárok xx xxxxxxx xxxx, tak xxx xxxx xxxxx, xx oprávněn xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxx x nárokem xx xxxxxxx xxxx (xxxx jen "xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxx"), xxxxx zákon xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx xxxx odpočtu daně x xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §75 xxxx 76.

§73

Podmínky xxx xxxxxxxxx xxxxxx na odpočet xxxx

(1) Pro xxxxxxxxx xxxxxx xx odpočet xxxx xx plátce xxxxxxx splnit xxxx xxxxxxxx:

x) při odpočtu xxxx, xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxx xxxxxxx xxxx, kterou xxxxxx xxxxxxxx při poskytnutí xxxxxxxxxxxx xxxxxx osobou xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx z xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxx; nemá-li xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxx nárok xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx,

x) při xxxxxxx daně xxx xxxxxx xxxxx, je-li xxxxxx xxxxxxx tuto xxx xxxxxxx xxxxx §23 xxxx. 2 xx 4, xxx xxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxx xxxxxxx daně xxx xxxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §23 xxxx. 2 xx 4, xxxxxxxxx xxx zaplatit x xxx xxxxxx xxxxxx, nebo

e) xxx xxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx podle §13 xxxx. 4 xxxx. x), xxx xxxxxxx x xxx xxxxxx doklad; xxxx-xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx prokázat xxxxx xxxxxxxx.

(2) Plátce xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx odstavce 1.

(3) Nárok xx xxxxxxx daně nelze xxxxxxxx po xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx 3 xxxx. Lhůta xxx xxxxxxxxx nároku xx odpočet daně xxxxx běžet xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx zdaňovacím období, xx xxxxxx xxxxx xx odpočet xxxx xxxxxx. Po xxxxxxxx xxxx lhůty xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx na vstupu x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx

x) xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx, nebo

b) xxxx xxxxxxxxxx plnění xxxxxxx pro účely xxxxxx xxxxx §13 xxxx. 4 xxxx. x).

(4) Xxxxxx, xxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx nárok xx xxxxxxx daně x xxxxxxxx výši, xx oprávněn uplatnit xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, x xxxxx některém ze xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx nárok xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxx xxxx dotčena. Xxxxx xxxxx xxxx první xx xxxxxxxxx, pokud xxxxxx xx u xxxxxxxxx zdanitelného plnění xxxxx xx odpočet xxxx x krácené xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §76 xxxx. 7 xxxx 9 xxxxxxxxx z xxxxx za xxxxxxxxxx xxx, v xxxxx xxxxxxxx ze xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxx xxx 95 %, x výjimkou xxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx-xx xxxxxx pro prokázání xxxxxx xx odpočet xxxx xxxxxxx předepsané xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxx nárok prokázat xxxxx způsobem.

(6) Xxxxxxxxx-xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx přijatém daňovém xxxxxxx xxxx daně, xxxxx má být xxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx, je xxxxxx xxxxxxxx uplatnit xxxxx xx xxxxxxx daně xxx ve výši xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxx uplatněna xxxxx xxxxxx zákona. Xx-xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx přijatém xxxxxxx xxxxxxx nižší, xxx která xx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxx xxx xx xxxx odpovídající dani xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx.

§74

Xxxxxx xxxxxxx daně

(1) Xxxxx xx xxxxxx, xxx něhož xx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxx xxx uskutečněno plnění, xx xxxxx pro xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxx x xxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx základu xxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx snížení xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xx xxxxxxx uplatněný xxxxxxx xxxx snížit. Xx neplatí, pokud xxxxxx provedl xxxxxx xxxxxxx daně xxxxx xxxxxxxx 2 nebo 3. Opravu xxxxxxx xxxx xxxxxx prokazuje xxxxxxxx daňovým xxxxxxxx xxxx xxxxx dokladem xxxxxxxxxxxx s opravou, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx-xx plátce odpočet xxxx x částky xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxx 3 xxx xx xxxxx zdaňovacího xxxxxx, xx kterém xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx x poskytnuté xxxxxx xxxxxxxx nejdříve, xx xxxxxxxx nebo xxxxxxx měl x xxxx, xx dané xxxxxxxxxx plnění xx xxxxxxxxxxx a úplata xxxx vrácena, ani xxxxxxx na úhradu xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx daně.

(3) Uplatnil-li xxxxxx xxxxxxx xxxx xx zdanitelného xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx poukazu x xx xxxxx 3 xxx od xxxxx xxxxxxxxxxx období, xx xxxxxx xxxx nárok xx xxxxxxx daně x xxxxxx zdanitelného xxxxxx uplatnit xxxxxxxx, xx dozvěděl nebo xxxxxxx xxx x xxxx, že xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxx xxxxxxxxx, je xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx.

(4) Opravu xxxxxxx xxxx podle xxxxxxxx 1 xx 3 plátce xxxxxxx xx zdaňovací období, xx xxxxxx se x skutečnostech xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx a xxxx.

(5) X případě přijetí xxxxxxxxxxxx xxxxxx, u xxxxxxx xx základ xxxx xxxxx §37a xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx povinen xxxxxx xx xxxxxxxxx období, xx kterém xx x xxxxxxxxxxxxx rozhodných xxx xxxx opravu xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx x xxxx.

(6) Xxxxxxx-xx xxxxxx, pro xxxxx se uskutečnilo xxxxxx, xx xx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx rozhodné xxx xxxxxxxxx xxxxxx základu xxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx dojde xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx odpočtu xxxx, je xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx daně xxxxxx. Tuto xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxxxx xxxxxx, xx kterém xx byl xxxxxxx xxxxxxx daňový doklad. Xxxx opravu xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xx uplynutí 3 xxx xx konce xxxxxxxxxxx období, xx xxxxxx se oprava xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx zdanitelné plnění xxxxxxxx xx uskutečněné.

(7) Xxx-xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx daňový xxxxxx xxxxx §45 xxxx. 5, je xxxxxxxx xxxxxxx opravu xxxxxxx xxxx, xxxxx x xxxxxxx uplatněného odpočtu xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx uplatnění xxxxxx xx xxxxxxx xxxx.

§74a

Oprava odpočtu xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx uplatněný xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx skutečnosti rozhodné xxx xxxxxxxxx opravy xxxxxxx daně x xxxxxxx nedobytné pohledávky, xxxxx výše xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx odhadem nebo xxxxxxxxx opravy xxxxxxx xxxx, které xxxx xx následek xxxxxxx xxxxxxxxxxx odpočtu xxxx, x xx xx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx měl x xxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxx daně xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx xxxxxxxxx opravným daňovým xxxxxxxx nebo jiným xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx-xx dlužník xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx opravu xxxxxxx xxxx, xxxxx nastaly xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx základu xxxx xxxxxx kvalifikovaným xxxxxxx, dodatečné xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, x xx nejdříve xx zdaňovací xxxxxx, xx kterém xx xxx doručen opravný xxxxxx xxxxxx.

(4) Opravu xxxxxxx daně xxxxx xxxxxxxx 3 xxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx základu xxxx, xxxxx je xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx postupníkovi.

(5) Xxxxxx xxxxxxx daně podle xxxxxxxx 3 xxx xxxxxxx do 3 xxx ode dne, xxx se xxxxxx xxxxxxx xxxx, změna xxxx xxxxxx základu xxxx, dodatečná xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx považují xxxx xxxxxxxxxx zdanitelná xxxxxx xx xxxxxxxxxxx.

(6) Opravu xxxxxxx daně podle xxxxxxxx 3 dlužník xxxxxxxxx xxxxxxxx daňovým xxxxxxxx.

§74x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 80/2019 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.4.2019

§75

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x poměrné xxxx

(1) Xxxxxxx-xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx uskutečněných xxxxxx, xxx pro xxxx xxxxx, xx nárok xx xxxxxxx xxxx xxxxx v xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx rozsahu xxxxxxx pro xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxx není xxxxxxx xxxxxxxxxx §76.

(2) X xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx není xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxx uskutečněná xxxxxx, xxxxx plátce xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxx osobní xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx spotřebu svých xxxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxx, že xxxxxxx nárok xx xxxxxxx daně v xxxx výši. Část xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx pro xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx osobní xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xx poté xxxxxxxx xx dodání zboží xxxxx §13 xxxx. 4 xxxx. x) xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §14 xxxx. 3 xxxx. x).

(3) Příslušná xxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx výši xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, u xxxxxxx xx plátce xxxxx xx odpočet xxxx x xxxxxxx xxxx, x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx plnění xxx xxxxx svých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx xxxxxxxxxx"). Xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx na xxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxx-xx x okamžiku uplatnění xxxxxxx daně xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx koeficientu xxxxx skutečného xxxxxx xxxxxxx, stanoví ji xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx odhadem. Xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, ve kterém xx uskutečnění xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx byl xxxxxxxx uplatnit nárok xx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxx uplatnil x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx skutečný xxxxx xxxxxxx tohoto xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx uskutečněných xxxxxx x xxxxx roce. Xxxxxxxxx-xx se xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx použití xx xxxxxxxxx koeficientu xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxx 10 xxxxxxxxxxx xxxx, xxxx uplatněného xxxxxxx xxxx xx xxxxxx.

(5) V případě, xx plátce xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx úplaty xxxx xxxxxxxxx dlouhodobého xxxxxxx, x kterého má xxxxx na xxxxxxx xxxx x poměrné xxxx, x xxxxx xxxx, xxx ve xxxxxx xx xx xxxxxxxx tohoto xxxxxxx xxxxx na odpočet xxxx oprávněn uplatnit, xxxxxx xx částky xxxxxx podle xxxxxxxx 4 rovněž xxxxxx xx xxxx nároku xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx hodnotami xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxx 10 procentních xxxx. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(6) Xx-xx xxxxxxxxx částka xxxxxx podle xxxxxxxx 4 xxxx 5 xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx výši uplatněného xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xx-xx xxxxxxx, je xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx odpočtu daně xxxxxxx. Opravu plátce xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, ve xxxxxx xx xxxxxxxxxxx zdanitelného xxxxxx xx oprávněn xxxxxxxx nárok na xxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxx.

§76

Způsob xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxxx-xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx plnění v xxxxx svých xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxx s xxxxxxx xx xxxxxxx daně xxxxxxx v §72 xxxx. 1, xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx daně xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x §72 xxxx. 1 xxxx. x), má nárok xx odpočet daně xxxxx v xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx.

(2) Příslušná xxxx xxxxxxx daně x xxxxxxx xxxx xx vypočte jako xxxxxx xxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx na odpočet xxxx x xxxxxxx xxxx, a xxxxxxxxxxx. Xxxxx-xx x souběhu xxxxxx xx xxxxxxx xxxx v xxxxxxx xxxx xxxxx tohoto xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx daně x xxxxxxx výši xxxxx §75, použije xx xxx xxxxxxx xxxx odpočtu daně x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx daně xx vstupu částka xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §75.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxx

x) xxxxxxxx je xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x nárokem xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x §72 xxxx. 1,

b) xxxxxxxxxxx xx celkový součet xxxxxxx v xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx od xxxx bez nároku xx xxxxxxx xxxx.

Xx xxxxxx částek xxxxxxx xxxx xxxx hodnot xxxxxx xxxxxxx uskutečněných xxxxxx se xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx x těchto xxxxxxxxx úplat xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx zaokrouhlí na xxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx

x) xxxxxx xxxx poskytnutí xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx plátce využíval xxx svou xxxxxxxxxxx xxxxxxx; to xxxxxxx, xx-xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx ekonomické xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx finančních xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxx a xxxxx xxxxxxxx věci, x xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxx §13 xxxx. 4 xxxx. x).

(5) Xx-xx hodnota xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xx koeficient 0 %. Xx-xx xxxxxxx xx jmenovateli xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx číslo x xxxxxxx v jeho xxxxxxxx nula nebo xxxxxx číslo, xx xxxxxxxxxx 100 %. Xx-xx xxxxxxxxxx vypočtený xxxxx odstavce 3 xxxxx nebo xxxxx xxx 95 %, xxxxxxxx se xx xxxxx 100 %.

(6) Xxx výpočet nároku xx xxxxxxx daně x krácené xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx použije xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x údajů xx zdaňovací xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx kalendářního roku xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx. Xxxxx xxxxxx xxx výpočet xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx neexistují, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx odhadem. Xxxxx-xx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx rok xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx období xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, je xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx tohoto xxxxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxx xx odpočet xxxx v krácené xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx od xxxxxxxxxxx období následujícího xx xxxxxxxxxx období, x xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx daň xx xxxxxxxx xxxxxxxxx období xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx moci.

(7) Xx skončení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxx xx všechna xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx (dále xxx "xxxxxxxxxxxx xxxxxx"). Xxxxxxxxxx xx vypočte xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx z xxxxx za xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx daně v xxxxxxx výši x xxxxxxxxxxxx zdaňovacích obdobích xxxxxxxxxxxx do xxxxxxxxxx. Xxx xxxxxxx celkového xxxxxx xx odpočet xxxx v xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx vypočtený x xxxxx x uskutečněných xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx"). Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx období xxxxxxxxxxxxxx období.

(8) Xxx xxxxxxxxxx odpočtu xxxx x krácené xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx použije xxxxxxx xxxxxxxx 7 s xxx, že xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xx 1. ledna kalendářního xxxx, xx xxxxxx xxxxx ke zrušení xxxxxxxxxx, xx dne xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(9) Dojde-li xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x opravě xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx ze zdaňovacích xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxx xx přepočte xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx vypočteným x xxxxx za xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x promítnutím všech xxxxx.

(10) X případě, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx z xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx dlouhodobého majetku, x kterého xx xxxxx xx odpočet xxxx x krácené xxxx, x xxxxx xxxx, xxx ve xxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx daně xxxxx xxxxxxxx 7 xx xxx, ve kterém xx xxxxxxxxxxx plnění xx xxxxxxxx nárok xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, rovněž rozdíl xx výši nároku xx xxxxxxx daně xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx mezi hodnotami xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx za xxxxxxxxx xxxx. Obdobně xxxxxx xxxxxxxxx i x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx daně u xxxxxxx xxxxxxxxxxxx přijatého xxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx pořízeného xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§77

Xxxxxxxxx odpočtu xxxx

(1) Xxxxxxx odpočet daně xxxxxxxxx u obchodního xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx majetku, xxxxxxx xxxxxxxxx, pokud xx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx podle §73 xxxx. 3 plátce xxxxx majetek použije x rámci xxxxx xxxxxxxxxxxx činností xxx xxxx účely, než xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx.

(2) Použitím pro xxxx xxxxx se xxxxxx případy, kdy xxxxxx uplatnil původní xxxxxxx xxxx x

x) xxxx xxxx x xxxxxxxx tento xxxxxxx xxxxxxx pro xxxxx, xxx které má xxxxx xx odpočet xxxx x krácené xxxx nebo xxxxx xx xxxxxxx daně xxxx,

x) krácené xxxx x xxxxxxxx tento xxxxxxx použije xxx xxxxx, xxx xxxxx xxxxx xx odpočet xxxx xxxx, xxxx xxx xxxxx, pro xxxxx má xxxxx xx odpočet xxxx x plné xxxx, xxxx

x) xxxx xxxx xxxxxxxx výši x xxxxxxxx u xxxxxx xxxxxxx xxxxx ke xxxxxxx, ztrátě xx xxxxxxxx, které xxxxxx xxxxx doloženy xxx xxxxxxxxx, x xx xxxx, kdy xx xxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx x xxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx §73 xxxx. 3, xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1.

(4) Xxxxxx vyrovnání odpočtu xxxx xx vypočte xxxx rozdíl xxxx xxxx nároku xx xxxxxxx daně x xxxxxxxx použití majetku x výší xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx. Xx-xx vypočtená částka xxxxxxxxx odpočtu xxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx provést, xx-xx xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx provede xx xxxxxxxxx období, xx kterém xxx xxxxxxxx xxxxxxx použit x ve xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx zakládající xxxxxxxxx nebo možnost xxxxxxx toto xxxxxxxxx.

Xxxxxx odpočtu xxxx

§78

(1) Xxxxxxx xxxxxxx daně xxxxxxxxx u xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx podléhá xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx z kalendářních xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx, ve xxxxxx xxx původní odpočet xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx v xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx daně. Xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx, xxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx na xxxxxxx daně xxxxx, xxxxxxx daný xxxxxxx xxx xxxxxxx určený x použití x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx, xxxxx nezakládají xxxxx xx odpočet daně.

(2) Xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx majetku xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx x rámci xxxxx pro xxxxxx xxxxxxx daně, x xx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx při xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx nebo xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx nárok xx xxxxxxx daně neměl.

(3) Xxxxx pro xxxxxx xxxxxxx daně xxxx 5 xxx a xxxxxx běžet kalendářním xxxxx, x xxxx xxx xxxxxxxxxx majetek xxxxxxx. X případě xxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxx technického zhodnocení xxxxx §4 odst. 4 xxxx. d) xxxx 4 a x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx pro xxxxxx odpočtu xxxx xxxxxxxxxx xx 10 xxx.

(4) Změnou rozsahu xxxxxxx dlouhodobého xxxxxxx xxx účely, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx daně, xx xxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx v xxxx xxxx a xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx pro účely, xxx xxxxx má xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxx nebo xxxxx xx odpočet xxxx xxxx,

x) xxxxxxxx původní xxxxxxx xxxx v xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx majetek xxxxxxx xxx xxxxx, xxx které nárok xx xxxxxxx xxxx xxxx, xxxx pro xxxxx, pro xxxxx xx nárok xx xxxxxxx daně x xxxx výši,

c) neměl xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx majetek xxxxxxx xxx xxxxx, xxx xxxxx xx nárok xx xxxxxxx daně x xxxx xxxx xxxx x xxxxxxxx xxxx, nebo

d) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx daně x xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx poměrnými xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(5) Xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx se xxxxxxxxx zhodnocení podle §4 xxxx. 4 xxxx. x) xxxx 4 xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx majetek.

(6) Xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx zdaňovací xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxxxxx skutečnosti xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx tuto xxxxxx.

§78x

(1) Xxxxxx úpravy xxxxxxx daně xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx rok xx xxxxxxx ve xxxx xxxxx pětiny, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx staveb, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §4 xxxx. 4 xxxx. d) xxxx 4 a v xxxxxxx xxxxxxx, ze xxxxxxx

x) xxxxxx xxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx majetku x

x) xxxxxxx mezi xxxxxxxxxx xxxxxx na odpočet xxxx xx kalendářnímu xxxx, v xxxx xx provádí úprava xxxxxxx daně, a xxxxxxxxxx nároku xx xxxxxxx xxxx

1. xx xxxxxxxxxxxx xxxx, x xxxx byl xxxxxxx xxxxxxx xxxx uplatněn, xxxx

2. ke xxxxxxxxxxxx xxxx, v němž xxx xxxxxxx pořízen, xxxxx xxxxxx nárok xx xxxxxxx xxxx xxxxx.

(2) Ukazatelem xxxxxx xx xxxxxxx daně xx

x) 0 %, xxxx-xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx daně,

b) 100 %, má-li xxxxxx nárok xx xxxxxxx xxxx x xxxx výši, xxxx

x) xxxxxxx koeficient xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx-xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx x částečné xxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, dojde-li x xxxxxxx nároku na xxxxxxx daně x xxxxxxx xxxx xxxxx §75 a nároku xx odpočet xxxx x krácené výši xxxxx §76.

(3) Xxxxxx xxxxxxx xxxx se xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, xx xxxxxx xxxx ukazateli xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxx 10 xxxxxxxxxxx xxxx. Xx-xx vypočtená xxxxxx xxxxxx odpočtu xxxx xxxxxx, xx plátce xxxxxxxx xxxxxx provést, xx-xx xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(4) Při xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx u dlouhodobého xxxxxxx, který xxxxxx xxxxxxx xxxx osoba xxxxxxx x dani xxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xx postupuje xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x tím, že xxxxxxx xxxxxxxxx nároku xx xxxxxxx daně xx xxxxxxxxxxxx roku, x xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx uplatněn xxxx majetek xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxx-xx plátce xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx §78 odst. 4 písm. a) xx c) xxxxx xx xxxx příslušného xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx x částce xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx 4.

§78x

(1) Xxx úpravu xxxxxxx daně x xxxxxxxxxxxx majetku xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx §78 x 78a x xxx, xx xxxxx pro úpravu xxxxxxx xxxxxx běžet xxxxxxxxxxx xxxxx, v xxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxxx.

(2) U xxxxxxxxxxxx xxxxxxx vytvořeného xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx x užívání xxxxx x uskutečnění xxxxxx xxxxx §13 xxxx. 4 písm. b), xx xxxxxx xxxx xx vstupu pro xxxxxxx xxxxxx odpočtu xxxx xxxxxxx xxxxx §36 xxxx. 6 xxxx. x). X xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx činností xx xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx stanoví xxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx u xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx se xxxxx xxxxxxxx xxxxxx majetku.

§78b xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 47/2011 Xx. x xxxxxxxxx od 1.4.2011

§78x

(1) Ustanovení §78 xx 78b xx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx odpočtu daně x

x) xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx rozhodnutí x privatizaci xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx jiné xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx závodu,

c) xxxxxxx, který xx xxxxxxxx xxxxx přecházejícího xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) majetku, který xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxx xxxxx xxx xxxxxx odpočtu xxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxxxx.

§78d

(1) Dojde-li x xxxxxxxxxxxx majetku xx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx daně x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx §78 xx 78c x xxx, xx úprava xxxxxxx xxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx došlo x uskutečnění xxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxxxxxx úpravy xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxx, ve xxxxxx xxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, se xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx podle §78a odst. 1 xxxx 4 a xxxxx xxxx zbývajících xx xxxxx lhůty xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx. Xx xxxxx xxxx se započítává xxxx xxx, xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx je 0 %, je-li xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx daně bez xxxxxx na odpočet xxxx, nebo 100 %, xx-xx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx odpočet xxxx, xxxxx xxxxxx x dlouhodobého xxxxxxx xxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxx roce, xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1.

(4) Xxxxxxxx plátce xx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx dlouhodobý xxxxxxx, u xxxxxxx xxx oprávněn xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx daně v xxxxxxx výši, xxx x xxxxxxxxxxx plnění xxxxxx v případě xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx určené xxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx plátce xxxx xxxx xxxxxxxxxxx.

§78xx

(1) Xxxxx-xx xx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx k xxxxxx xxxxxxxx věci, xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx oprava xxxxxx xxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxx xxx úpravu xxxxxxx xxxx v xxxxxxx xxxxxx nemovité xxxx činí 10 xxx a xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx rokem, xx kterém xxxx xxxxxx dokončena.

(3) Xxx xxxxxx xxxxxxx daně x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx věci xx xxxxxxxxx xxxxxxx podle §78x x xxx, xx xxx stanovení xxxxxx jednorázové úpravy xxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx původního xxxxxx xx odpočet daně xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx uplatněného odpočtu xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Významnou opravou xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxx xxxxx xxxxxxx daně xxxxxx xxxxxx xxxxx právních xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx7x), xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx plnění xxxxxxxxxx xx x xxxx xxxxxx bez xxxx xx xxxxx xxx 200 000 Xx.

§78xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 80/2019 Xx. x účinností xx 1.4.2019

§78x

(1) Xxxxx-xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx úpravu xxxxxxx xxxx k xxxx xxxxxxx, xxxxxx xx odcizení, xxxxx xxxxxx xxxxx doloženy xxx potvrzeny, použijí xx xxxxxxx xxxxxxxxxx §7878c x tím, xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx jednorázově xx zdaňovací xxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx dozvěděl xxxx xxxxxxxx xxx x xxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx jako xxxxxx xxxxxx vypočtené xxxxx §78a odst. 1 xxxx 4 x počtu xxxx xxxxxxxxxxx do xxxxx xxxxx pro úpravu xxxxxxx daně. Xx xxxxx roků xx xxxxxxxxxx také rok, xx xxxxxx xx xxxxxx odpočtu xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xx 0 %.

(3) Xxxxxx xxxxxxx daně xxxxxxx xxxxxx odpočet xxxx, který xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx roce, ve xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1.

§78e xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 170/2017 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.7.2017

Xxxxx na xxxxxxx xxxx při registraci x zrušení xxxxxxxxxx

§79

(1) Xxxxx xxxxxxx x xxxx xx nárok xx odpočet xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx

x) xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx 12 xx xxxx jdoucích xxxxxx xxxxx dnem, xxx xx xxxxx xxxxxxx, a

b) xx xx xxx, xxx xx xxxx xxxxx xxxxx plátcem, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxx x xxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx

x) xxxx xxxxxx xxxxxxxx x období xxxxxxxxxxx 60 xx sobě xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx, xxx se xxxxx xxxxxxx,

x) xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx uveden xx xxxxx xxxxxxxxxxx x užívání x xxxxxx 12 xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx, xxx xx xxxxx xxxxxxx, x xx před xxxxxxxx tohoto xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x

x) tento dlouhodobý xxxxxxx je ke xxx, xxx xx xxxxx plátcem, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxx x xxxx xx xxxxx xx odpočet xxxx xxxxxx x přijatého xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xx xxx, xxx xx stala xxxxxxx, součástí xxxxxx xxxxxxxxxx majetku, pokud x xxxxxx xxxxxxxxxxx 6 xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx, kdy xx xxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxx, který xx osvobozen od xxxx.

(4) Osoba povinná x dani má xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx u xxxxxxxxx zdanitelného plnění, xxxxx

x) xxxx xxxxxx xxxxxxxx přede dnem, xxx xx xxxxx xxxxxxx,

x) xxxx xxxxxx xxxx xx xxx, xxx se stala xxxxxxx, xxxxxxxx jejího xxxxxxxxxx xxxxxxx x

x) xxxx xx u xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx daně xxxxx §82a xxxx 83, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx daně xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx délky xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx.

(5) Xxxxx xx odpočet xxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 4 xx xxxxxxx způsobem, v xxxxxxx x xx xxxxxxxx stanovených x §72 xx 78d. Xxx výpočet xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx u xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx §78d xxxx. 2.

(6) Xxxxx xx xxxxxxx daně xxxxx xxxxxxxx 1 xx 4 lze xxxxxxxx xx xxxxxxxxx období, xx xxxxx xxxxx xxx, kdy xx xxxxx xxxxxxx x xxxx stala plátcem.

(7) Xxxxxx nemá xxxxx xx xxxxxxx xxxx x přijatého xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 až 4, xxxxx xx x xxxxxx plnění xxxxxx xxxxx xx vrácení xxxxxx xxxxx §79d xxxx nárok xx xxxxxxx daně.

§79a

(1) Xxx zrušení xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx snížit xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx u majetku, xxxxx xx xx xxx zrušení registrace xxxx obchodním xxxxxxxx x u kterého xxxxxxxx nárok na xxxxxxx daně nebo xxxx část.

(2) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx u xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, u xxxxx za xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xx dne předcházejícího xxx xxxxxxx registrace xxxxxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xx dne předcházejícího xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx úplata xx xxxxxxxx předání xxxxx xxxx poskytnutí xxxxxx, xxx xxxxxxxx, x x xxxxx xx určí xx xxxx xxxxxxxxxxx odpočtu xxxx. Pro xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx odpočet xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx použije §78d odst. 2.

(3) Xxxxxx xxxxxxx nároku xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx 2 x x xxxxxxx byl xxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxx 2 100 Kč, xxxxxxxxxx x xxxxxx zahrnujícím 11 kalendářních xxxxxx xxxx zrušením xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx, x němž došlo xx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx odpočet xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx měsíců xxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx obdobně x

x) majetku nabytého xx základě xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx podle xxxxxx upravujícího xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx jiné xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx smlouvy o xxxxxxx podniku nebo xxxxxx podniku,

c) xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx přecházejícího při xxxxxxx obchodní korporace,

d) xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x uskutečňování xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxx xx povinen xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx odstavců 1 xx 4 za xxxxxxxx zdaňovací xxxxxx xxxxxxxxxx.

§79x

Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx povinna v xxxxxxxxx xxxxxxx přiznání, xxxxx xxxxxx za xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx daně u xxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx daně xxxx xxxx xxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx plátci.

§79x

Xxx zrušení xxxxxxxxxx xxxxxxxx povinnost snížit xxxxxxxxx nárok xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx, xxxxx xx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x u xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xx odpočet xxxx xxxx xxxx xxxx, x xx

x) xxx zrušení xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx likvidace,

b) x xxxxxxx, xxx xxxxxxx osoba, která xx plátcem, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx činnost xxx, xx xxxx svůj xxxxxxxx xxxxxxx vloží xx právnické xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) při zrušení xxxxxxxxxx xxxxxxxxx osoby,

1. xxxxx xxxx plátcem,

2. xxxxx byla xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx osobou x

3. x xxxxx xxxxxxxx pokračuje tato xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx,

x) xxx xxxxxxxx, xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xx plátcem,

e) xxx xxxxxxx xxxxx, která xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxx

x) xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx členství xxxxx xxxxxxx.

§79x

(1) Pokud xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx x jiném xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx k xxxx (xxxx xxx "xxxxx, která má xxxxx na xxxxxxx xxxxxx") xxxxxxx při xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §106 xxxx. 4 xxxx §106b xxxx. 2 písm. a) xxxx plátce xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx u xxxxxxxxxx xxxxxxx, vzniká xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, x xxxxx tento xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx plnění, z xxxxx by plátci xxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxx, za xxxxxx 1 roku xx xxx zrušení xxxxxxxxxx.

(2) Pokud xx xxxxx, xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 plátcem, xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxx, xxxxx končí xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx, xxx xx stala xxxxxxx.

(3) Nárok xx xxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 1 lze xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxx byla osobě, xxxxx xx xxxxx xx vrácení částky, xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx druhého xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x odstavci 1 xxxx 2. Xxxx-xx x této xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxxxx, zaniká.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx období stanoveného x xxxxxxxx 1 xxxx 2.

(5) Xxxxxxx-xx x xxxxxxxx vyměření xxxxxx xx vrácení xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx přeplatek, xxxxx jej xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xx 30 xxx xx xxxxxx xxxxxxxx.

(6) Xxxxx, která xx xxxxx na xxxxxxx xxxxxx, je xxxxxxx xxxxxxxxx.

§79x vložen právním xxxxxxxxx x. 80/2019 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.4.2019

Díl 11

Xxxxxxx daně

§80

Vracení xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx

(1) Xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxx podle xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx řádu55) (xxxx jen "osoba xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx"), rozumí:

a) xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxx, s xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx vedených xxxxxxxxxxx konzulárními xxxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxxxx xxxx"), akreditované pro Xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx mise,

c) mezinárodní xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx56) xxxxxxxxxxxx xxxxx57) se xxxxxx x xxxxxxxx, x xxxxxxxx člena xxxxxxxxxx personálu x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxxx xxx Xxxxxx xxxxxxxxx x nemá místo xxxxxx v xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx organizace xxxxxxxxxx x xxxxxxxx, který xxxx místo xxxxxx x xxxxxxxx a xxxx státním xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx svých xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx, a státní xxxxxxxxxx cizího xxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx mise xxxxxxxxxxxx xxx Českou xxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx v xxxxxxxx,

x) xxxx rodiny xxxxx uvedené x xxxxxxxxx x) x x), xxxxx x xx žije xx xxxxxxxx hospodařící domácnosti xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx 15 let, xxxx xxxxxxx občanem České xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxx Ministerstvem xxxxxxxxxxxx xxxx; xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, které xxxxx xxxxxx žijí x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx Evropské xxxx.

(2) Xxxxx požívající xxxxx x xxxxxx uvedené x odstavci 1 xx xxxxx zaplacená xxx, xxxxx cena xx zdanitelné xxxxxx xxxxxx daně xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx dni xxxxxxx xx jednom xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 6 xx vyšší xxx 4&xxxx;000 Kč, xxxxx mezinárodní xxxxxxx xxxxxxxxx jinak xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx; tato xxxxxx se xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx pro xxxxxx xxxxxxxxx, telekomunikačních xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx sběrem x xxxxxxx xxxxxxxxxxx odpadů, x xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx, xxxxx, xxxxxxx xxxxx pro výrobu xxxxx. Daň xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x služeb (xxxx xxx "xxxxxxxxx xxx") xx xxxxx:

x) xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. a), xxxxx má sídlo x xxxxxxxx, x xxxx xxxxx xxxxxxx x odstavci 1 xxxx. x) x xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x) na xxxxxxx xxxxxxxx vzájemnosti, xxxxxxxxx x xxxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výsad x xxxxxx v xxxxx státu,

b) xxxxx xxxxxxx v odstavci 1 xxxx. a), xxxxx má sídlo x tuzemsku, xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx zboží x služeb, xxxxxxxxx xx xxxx 3 000 000 Xx za xxxxxxxxxx xxx, s xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxx x služeb poskytnutých x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, výstavbou, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx úřadu xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x), xxxxxxxxx xx výše 100 000 Xx xx kalendářní xxx, x výjimkou xxxx xxxxxxxxx v xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, x členům jeho xxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x), xxxxxxxxx xx xxxx 100&xxxx;000 Xx za xxxxxxxxxx xxx, x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxx uvedené x odstavci 1 xxxx. a), xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxx Xxxxxx xxxxxxxxx, xxx xx xxxxx mimo xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxx 250 000 Xx za xxxxxxxxxx xxx,

x) xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x), xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxx Xxxxxx republiku, xxx xx xxxxx pobytu xxxx území xxxxxxxx, xxxxxxxxx do xxxx 10&xxxx;000 Xx xx xxxxxxxxxx rok,

e) xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. b) x x), xxxxxxxxx xx xxxx 500 000 Xx xx kalendářní xxx, s výjimkou xxxx zaplacené v xxxx osobních xxxxxxxxxx x ceně zboží x xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxx, xxxxxxxxx, rekonstrukcí xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx x tuzemsku, nestanoví-li xxxxxxxxxxx smlouva xxxxx,

x) xxxxx uvedené x xxxxxxxx 1 xxxx. x), maximálně xx xxxx 100 000 Xx xx kalendářní rok, x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx automobilů, pokud xxxxxxxxx mezinárodní xxxxxxx xxxxx, x xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x odstavci 1 xxxx. f), xxxxxxxxx xx výše 100&xxxx;000 Xx xx xxxxxxxxxx xxx, s xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx v xxxx osobních xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx jinak.

(3) Nárok xx vrácení xxxx xx xxxxxxx podáním

a) xxxxxxxx přiznání k xxxxxxxxx nároku na xxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x) až x) x xxx, xx xxxx přiznání xxxxx xxxxx elektronicky, xxxx

x) xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 písm. x).

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a jeho xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx daňového xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxx uplatnit xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx osobě xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, kdy xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Nárok xx xxxxxxx xxxx osobě xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx x) xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xx 31. ledna xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Nárok na xxxxxxx daně xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx není xxxxxxxx xx 31. xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, který xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx zdanitelné xxxxxx. Osoba xxxxxxxxxx xxxxx a imunit xxxxxxx v odstavci 1 xxxx. x) xx c) a x) xx nárok xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx a služby xx podmínky, xx xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxx použije výlučně xxx xxxx úřední xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x imunit xxxxxxx x odstavci 1 xxxx. x) xx x) má xxxxx na vrácení xxxxxxxxx daně xx xxxxxxxxx zboží a xxxxxx xx podmínky, xx xxxxxxxxx xxxxx x služby xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx a spotřebu.

(6) Xxxxx na xxxxxxx xxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxx, který xx xxxxxx uskutečňující xxxxxxxxxx xxxxxx xx požádání xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 povinen xxxxxxxx x těmito xxxxxxxxxxxx:

x) obchodní xxxxx xxxx xxxxx, dodatek xx xxxxx a xxxxx xxxxxx, který xxxxxxxxxxx zdanitelné xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx uskutečňuje xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxx, pro xxxxxx xx xxxxxxxxxxx zdanitelné xxxxxx,

x) rozsah x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx plnění,

e) xxxxxxxxx číslo xxxxxxx,

x) xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxx x základ daně,

h) xxxx xxxx,

x) výši xxxx včetně daně xxxxxx.

(7) Xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx odstavce 6 x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(8) Do xxxxxxxxx xxxx xxxx, xxxxx xx vrací xxxxx xxxxxxxxxx výsad x xxxxxx, xx započítává xxx, která xx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxx osvobozeno od xxxx xxxxx §68 xxxx. 9.

(9) Xxxxxxxxxx xxxxxxx je x xxxxx požívající výsad x imunit xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx x) kalendářní měsíc x x xxxxx xxxxxxxxxx výsad x xxxxxx uvedené v xxxxxxxx 1 písm. x) až f) xxxxxxxxxx čtvrtletí. Daňové xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx zdaňovací xxxxxx, x xx xxxxxxxx xxxxx den xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx období x xxxxxxxxxx do 31. xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx, xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxx xx kalendářní rok, x xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx.

(10) Xxx xxxxx xxxxxxx xxxx podává xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x imunit xxxxx:

x) xxxxxxxxxxxx mise, xxxxxxxx xxxx x konzulární xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx daně xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx v xxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxx x konzulárního xxxxx xx sídlem v xxxxxxxx, včetně členů xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx přiznání xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx osob xxxxxxxxx x xxxxxxx x),

x) xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx o xxxxxxx xxxx místně xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx; pokud xxxx xxxxx xxxx sídlo x tuzemsku, xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx prostřednictvím Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx příslušný Xxxxxxxx xxxx pro xxxxxx xxxxx Prahu,

d) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podávají xxxxxx přiznání xxxxxxx xxxx xxxxxx příslušnému xxxxx jejich xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx,

x) úředník mezinárodní xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx rodiny xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxx xxxxxx v Xxxxx republice,

f) xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx odstavce 2 xxxx. x), xxxxxx xxxxxx členů xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. d), xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx Finančnímu xxxxx pro hlavní xxxxx Prahu.

(11) Xxxxx xxxxxxxxxx výsad x xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1, která xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxx tohoto xxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx na vrácení xxxx xxxxxxxxxxx fyzickým xxxxxx xxxxx §84.

(12) Xxxxxx xxxxx vztahujících xx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxx, u xxxxx xxxx xxxxxxx daň, x x pořízení xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx, xxxxxx množstevních limitů xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx, xx xxxxxx xxxxx být xxxx osobní xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx, zastaveny, xxxxxxx nebo xxxxxxx, xx řídí xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x přiznává xx xxxxxxxxx x xxxxxx míře, v xxxx xx přiznává xxxxx osobě xxxxxxxxxx xxxxx x imunit x xxxxx státu. Xxxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxx xx vrácení xxxx xxx pořízení xxxxxxxx automobilů v xxxxxxxx, xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx státu xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx upravujícího xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(13) V xxxxxxx, kdy princip xxxxxxxxxxx xxxxx uplatnit, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxx osobu požívající xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xx kterých xx x xxxxxxxxxx osobního xxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx státu xxxxxxxxxx xx daně xxxxx:

x) xxxxx uvedená v xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx x) xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx na xxxxxxxxxx od xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x nárokem xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx členského xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxx x množství:

1. velvyslanec, xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxx x rovnocenné xxxxxxxx 2 osobní xxxxxxxxxx plus 1 xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx, že xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx zahraničních xxxx,

2. diplomatický personál x xxxxxxxxxx xxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1 osobní xxxxxxxxx v xxxxxxx, xx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx zahraničních xxxx,

3. xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx personál x konzulární xxxxxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx uvedená x xxxxxxxx 1 písm. x) xxxx v xxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x nárokem xx osvobození xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x množství xxxxxxxxxx x xxxxxxx x), xxxxx xxxxxxxxxxx smlouva xxxxxxxxx xxxxx,

x) daň xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxx, xx

1. xxxx xxxxxxxxx diplomatická xxxxxxxxxxx xxxxxx podle právního xxxxxxxx upravujícího xxxxxxxxxx xxxxxxx a

2. xx xxxx 24 xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx nebude xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) pokud xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x), xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx

1. xxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx její xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xx 30 xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx

2. při xxxxxxxxxx od daně xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x tím, xx xxxx xxxxxxxx nelze xxxxx xxxxxxxxxxxx, xx 25 xxx xxx xxx, xxx x xxxxxxxx porušení xxxxx,

x) xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx x) xxxxxxxxx podle xxxxxxx e), odpovídá xxxx xxxxxxxxx částky xxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x 24 xxxxxxx xxxx,

x) xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx e) xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) s xxx, že xxxx xxxx xxxxxxxx poměrné xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx období 24 měsíční doby,

h) xxxxx osoba xxxxxxx x odstavci 1 xxxx. x) nebo x) ukončí svůj xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx do 6 xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx automobilu, xxxxxxxxx xxxxx písmena x) x xxx, xx výše xxxxxxxxx xxxxxx xxxx výše xxxx xxxxxxxx celé xxxx,

x) xxxxx xxxxxxx x odstavci 1 xxxx. x) xxxx x) nemusí postupovat xxxxx písmen x) xx x) xx xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx osobu xxxxxxxxxx xxxxx a imunit.

§80x

Xxxxxxx daně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx

(1) Mezinárodní xxxxxxxxxx, xxx je Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx, má xxxxx xx xxxxxxx xxxx za xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx činností v xxxx smlouvě uvedených.

(2) Xxxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx žádosti x xxxxxxx daně x xxx, xx xxxx xxxxxx nelze xxxxx xxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxx na xxxxxxx daně xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx kalendářního xxxxxx, xx kterém se xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx plnění, xxxxxxxxxx však do 31. xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, který následuje xx xxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx dne xxxxx xx vrácení xxxx xxxxx uvedené x xxxxxxxx 1 xxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xx xxxxx xxx xxxxxxxxx x cenách xxxxx a xxxxxx, xxxxx cena xx xxxxxxxxxx xxxxxx včetně xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x jednom xxx xxxxxxx xx xxxxxx dokladu xx xxxxx než 4&xxxx;000 Xx, x výjimkou xxxxxxxx xxxxxxxxx hmot xxx xxxxxx automobil.

(5) Xxxxx xx vrácení xxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx je xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x odstavci 1 xxxxxxxx. Xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx údaje:

a) xxxxxxxx xxxxx, která xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxxx číslo xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx, pro xxxxxx xx zdanitelné xxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx,

x) xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx daně,

h) xxxxx xxxx,

x) xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx,

x) xxxx xxxx včetně xxxx xxxxxx.

(6) Xxx osobu xxxxxxxx v xxxxxxxx 1 xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxx pro xxxxxx město Xxxxx.

§81

Vracení daně v xxxxx zahraniční xxxxxx

(1) Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxx xxxxxxx právního řádu, xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pomoc xx xxxxxxxxxx xx xxxx nebo x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx hrazena xxx, xx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxx, x xx na xxxxxxx xxxxxxx. Xxx se xxxxxxx u programů x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx Evropské xxxx s výjimkou xxxxxxxx xxxxxxxxxxx pomoci.

(2) Xxxxx na xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxx, xxxxx takovou xxx xxxxxxxxx a xxxxx xxxxxx x xxxxxxx daně zaplacené x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pomoci xxxx x xxxxxxxxxx ze xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx59a), xxxxx podle xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx tyto xxxxxxxxxx použity na xxxxxx daně.

(3) Xxxxx, xxxxx žádá o xxxxxxx xxxx (xxxx xxx "žadatel"), musí x žádosti x xxxxxxx xxxx uvést xxxxxxxx firmu xxxx xxxxx, xxxxxxx ke xxxxx a sídlo, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxx identifikační xxxxx. Xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx žádost Xxxxxxxxxx úřadu xxx xxxxxx xxxxx Xxxxx.

(4) Xxxxxx x xxxxxxx xxxx musí být xxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx o xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxx služby, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x tom, xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx služba xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx zahraniční xxxxxx, které xxxx Xxxxxxxxxxxx financí nebo xxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx takového xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Na xxxxxxx o xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx plátce, xxxxx xxxxxxxxxxx zdanitelné xxxxxx, povinen uvést

a) xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx, xxxxxxx xx xxxxx x xxxxx xxxxxx, xxxxx uskutečňuje xxxxxxxxxx plnění,

b) xxxxxx xxxxxxxxxxxxx číslo xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx zdanitelné xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx, xxx xxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) evidenční xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) den xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx plnění,

g) xxxxx daně x xxxxxx daně,

h) xxxx xxxx,

x) výši xxxx xxxxxx xxxx celkem.

(6) Xxxxx je xxxxxxx xxxxx, xxxxx vznikla x nakoupeného zboží xxxx xxxxxxxxxx služby xxxxxxxxx xxxxxxx xxx, xxxxxx žádost o xxxxxxx daně dokladem x xxxxxx zboží xxxx služby xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx poskytovatelem xxxx xxxxxxx dokladem xxx xxxxxx x xxxxxxx, že xxxxxx xxxxxxxxx přiznat xxx x xxxxxx xxxxxx.

(7) Xxxxx xx vrácení xxxx má xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx mohou xxx xxxxxxxx x xxxxxxx daně, xxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx poskytnutou xxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx zaplatily. Xxxxx xx vrácení xxxx má x xxxxxx, který xx xxxxxxxx xxxxx z xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x přiznal xxx, xxxxx tyto xxxxx xxxxxxxxxx x vrácení xxxx. V xxxxx xxxxxxx neobsahuje xxxxxx x xxxxxxx daně xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx, xxx xxxx xxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx z jiného xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx o vrácení xxxx. Tímto xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx.

(8) Nárok xx xxxxxxx xxxx lze xxxxxxxx xxxxxxx do 15 měsíců xx xxxxx xxxxxxxxxxxx měsíce, xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxx není nárok xx vrácení daně xxxxxxxx xx xxxx xxxxx, nárok zaniká.

(9) Xxxxx plátce xxxx xxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 8, neuplatní xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

§82

Vracení daně plátcům x xxxxxx členských xxxxxxx

(1) Xxxxxx, který xx xxxxx nebo xxxxxxxxxx x tuzemsku, xx xxxxx na xxxxxxx daně na xxxxxx z plnění x místem plnění x jiném členském xxxxx, ve kterém x období pro xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx, x to podle xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx členským xxxxxx. Xxxxx plátce použije xxxxxxx zdanitelné plnění xxx xxxxxxxxxxx plnění xxxxxxxxx v §72 xxxx. 6, má xxxxx na vrácení xxxx x xxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx podání žádosti x xxxxxxx daně xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx Generálním xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Oprávnění x xxxxxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx správce daně xx 15 xxx xxx dne xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxx x přístupu xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx finančním xxxxxxxxxxxx x podepsané xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x ověřenou xxxxxxxxx xxxxxxxx způsobem, xxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xx jeho xxxxxx xxxxxxxx.

(3) Žádost o xxxxxxx daně se xxxxxx nejpozději xx 30. září xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx po xxxxxx xxx xxxxxxx xxxx. Xxxxxxx xxxxxxx x vrácení xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Pokud xx xxxxxx žádosti o xxxxxxx xxxx dojde xx xxxxx ve xxxx koeficientu xxxxx §72 xxxx. 6, xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx, o xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxx. Xxxxxx provede x xxxxxxx o xxxxxxx daně xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxx vrácení xxxx xxxx xxxxx x tomto kalendářním xxxx xxxxxx x xxxxxxx daně nepodá, xxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx prohlášení prostřednictvím xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Žádost x xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxx vrácení daně xxxxxxxxxxxx pouze xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxx na xxxxxxx daně nebo xxx xxxxxx xxxxxxxx x dani xxxxx §6 odst. 1 x xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx. Oznámení x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx bude xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 5 xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx oznámení xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx o vrácení xxxx prostřednictvím xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx osobám registrovaným x xxxx x xxxxx členském státě

§82a

(1) Xxxxx xx xxxxxxx xxxx xx vstupu x xxxxxx x xxxxxx plnění x xxxxxxxx má xxxxx xxxxxxx x xxxx, xxxxx xx osobou xxxxxxxxxxxxx x dani x xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx pro xxxxxxx xxxx

x) xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx,

x) nebyla plátcem x

x) neuskutečnila dodání xxxxx ani xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx x tuzemsku, x xxxxxxxx

1. xxxxxx xxxxxxxxxxxx od daně xxxxx §51, 66, 68 xxxx 69,

2. xxxxxx zboží xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx, xxxxx byla xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx,

3. plnění xxxxx §17, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx

4. xxxxxxxxxx xxxxxx, na xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx správního xxxxx.

(2) Xxxxx xx vrácení xxxx xxxx xxx xxxxxxxx za obdobných xxxxxxxx, za xxxxx xx xxxxxx nárok xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx. Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxx v poměrné xxxx, xx nárok xx xxxxxxx xxxx xxxxx v xxxx xxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxx xx xxxxxxx xxxx xx nevztahuje xx xxxxxx daně, xxxxx xxxx uplatněny

a) v xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx,

x) u xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx §19, 64 xxxx §66 xxxx. 2 xxxx. x).

(4) Osoba xxxxxxxxxxxx x dani xxxxxxx nárok na xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, x němž xx xxxxxxx její sídlo. Xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx provozovnou, uplatní xxxxx registrovaná x xxxx xxxxx na xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx státě, kde xx umístěna xxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx na xxxxxxx xxxx se xxxxxxx podáním xxxxxxx x xxxxxxx daně xxxxxxxxxxxxxxx elektronického portálu.

(5) Xxxxxx o vrácení xxxx xxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxxx číslo xxx účely xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx firmu xxxx xxxxx, sídlo, xxxxx xxxxxx žadatele,

c) xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xxxxx, místo xxxxxx xxxxxxxx, pokud xx ustanoven,

d) elektronickou xxxxxx,

x) xxxxx ekonomické xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxx xx zboží xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxx xxx xxxxxxx xxxx, xx xxxxx se žádost x xxxxxxx daně xxxxxxxx,

x) prohlášení žadatele x tom, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. c),

h) údaje x xxxx, xxxxxx xxxx XXXX, XXX, xxxxx xxxxxxxxx účtu x xxxx účtu,

i) xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx při xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx:

1. xxxxxx xxxxxxxxxxxxx číslo xxxxxx, který xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx plnění, xxxxx-xx x xxxxx zboží,

2. xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxx xx xxxxx a xxxxx xxxxxx, který xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

3. evidenční xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

4. xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

5. xxxxxx xxxx x xxxx xxxx x české xxxx,

6. xxxxxxxx xxxx nároku xx xxxxxxx daně x xxxxx měně,

7. xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xx odpočet xxxx v xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx,

8. xxxx xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx podle xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 6.

(6) X žádosti x xxxxxxx xxxx xxxx xxx druh xxxxx nebo služby xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx:

1 xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

2 xxxxx xxxxxxxxxx prostředku,

3 xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxx xxx zboží a xxxxxx xxxxxxx pod xxxx 1 x 2),

4 xxxxx a xxxxxxxx poplatky,

5 cestovní xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx, xxxxxx ve veřejné xxxxxxx,

6 xxxxxxxxx,

7 xxxxxxxxx, xxxxxx x restaurační xxxxxx,

8 vstupné na xxxxxxxx x xxxxxxx,

9 xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx, zábavu x xxxxxxxxxxxx,

10 xxxx.

(7) Xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx doložit xxxxxxxxxxxxx xxxxx daňového xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx, xxxxx základ xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 250 XXX x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx ekvivalent xxxxxx 1 000 XXX x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx.

(8) Xxxxxx xxx xxxxxxx xxxx, xx které xxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxx jeden xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxx kalendářní xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxx, xxx-xx o zbytek xxxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxx xxxx uvedená x xxxxxxx x vrácení xxxx xxxxx xxx xxxxx, xxx je xxxxxxxxxx xxxxxx

x) 400 XXX xx xxxxxx xxxxxx než jeden xxxxxxxxxx rok, ale xx kratší xxx xxx měsíce, nebo

b) 50 XXX xx xxxxxx xxxxxxx kalendářního xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxx, jde-li x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.

(9) Xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx se pro xxxxxxxx xxxxxx xxxx x XXX xx xxxxxx měnu použije xxxx devizového xxxx xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x prvnímu xxxxxxxxxx xxx měsíce xxxxx roku, xx xxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx částka xx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxx.

(10) Xxxxxx x vrácení xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx 30. xxxx kalendářního roku xxxxxxxxxxxxx po období xxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx. Xxxxxx x vrácení xxxx xx považuje xx xxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxx uvedl xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 5.

(11) Xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxx daně, xx kterém xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx zdanitelné xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxx přijata xxxxxx, a xx x tomu xxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx z této xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx, xxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx daň xxx dovozu xxxxx. Xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx, xxx pouze xxx, xxxxx xx týká xxxxxx uskutečněného x xxxxxxxxxx kalendářním xxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxx o vrácení xxxx xxxxxxxx.

(12) Xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xx změně xx xxxx koeficientu xxx výpočet xxxxxx xx odpočet xxxx x xxxxxxxx výši, xxxxxxx osoba xxxxxxxxxxxx x xxxx x xxxxx členském státě xxxxxx xxxxxx daně, x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxx. Opravu xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxx následujícím po xxxxx období xxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx roce žádost x xxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xx-xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, správce xxxx xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx jako x žádosti x xxxxxxx daně.

(13) Xxxxx xxxxxxx x dani, xxxxx xxxx v xxxxxxxx sídlo xxx xxxxxxxxxx, je plátcem x xxxxxxxx používá x xxxxx xxxxxxxx xxxxx zvláštní režim xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxx nárok xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx z xxxxxx s xxxxxx xxxxxx x tuzemsku xxxxxxxxxxxx se k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx které xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx jednoho xxxxxxxxx místa; xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x těchto plnění xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx tohoto xxxxxx.

§82b

(1) Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx město Xxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx daně xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx x xxxxx členském xxxxx se xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx adresu xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx daně. Xxxxxxxxx xx xxx xxxxx tohoto xxxxxxxxxx xxxxxx odeslání datové xxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx adresu.

(3) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx o xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx daně.

(4) Xxxxxxx xxxx xx xxxx xx 4 měsíců xxx dne xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x xx xx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx jiné xxxxx. Doplňující xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx 1 xxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx údajů. Xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx konkrétního nároku, xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx předložení xxxxxxxxx xxxx kopie xxxxxxxxxxx daňového xxxxxxx, x xxxxx xxxxxxx xx nepoužijí xxxxxx xxxxxxx x §82a xxxx. 7.

(5) Xxxxxxxxxx x vrácení xxxx xxxxxx xxxxxxx daně xxxxxxxx do 4 xxxxxx ode dne xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx. X xxxxxxx, xx xx xxxxxxx xxxx vyžádá xxxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 4, xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx 2 měsíců xxx dne obdržení xxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx neobdrží xxxxxx vyžádané xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxx rozhodnutí xx 2 xxxxxx xxx xxx, xxx xxxx xxx xxxxxxxxxx údaje xxxxxxx. Xxxxx xxx xxxxxxxxxx x celé xxxxxxx x xxxxxxx xxxx nebo její xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx si xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx než za 6 xxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x vrácení daně xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxx 8 xxxxxx.

(6) Rozhodnutí, xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx, musí xxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx lze podat xxxxxxxx.

(7) Xxxxxxx-xx v xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx daně xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx jej xxxxxxx daně žadateli xx 10 xxxxxxxxxx xxx od uplynutí xxxxx xxxxx xxxxxxxx 5, x xx xx xxxx uvedený x žádosti o xxxxxxx daně. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx se vrací x tuzemsku xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx. Pokud xx xxxxxxxxxx přeplatek vrácen xx xxxx, xxxxx xx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx státě, xxxx xxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxxxx přeplatku x tíži xxxxxxxx. Xxxx převodu x xxxxxxxxxxxxxxx převodů xxxxxxxxxxx x xxxx xx xxx, kdy xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx z xxxx xxxxxxx xxxx.

(8) Xxxx-xx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx vratitelného přeplatku xxxxx odstavce 7, xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx daňového řádu. Xxxxxxx daně xxxxx xxxxxxxx xxxx xx účet xxxxxxx x žádosti o xxxxxxx xxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx, pokud xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx údaje xx xxxxx xxxxx odstavce 5 xxxx dokud xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx §82a xxxx. 7.

(9) X xxxxxxx, xx vrácení xxxx xxxx dosaženo podvodně xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, je xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx neoprávněně xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx úrok z xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxxx uhradit xxxx xxxxxxxx, pokud xxxxx, xxxxx byla xxx xxxxxxx, x xxxxxx, xx které xx xxxx xxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxx xxxx plátcem, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx. Xxxx xx xxxxxx xx xxxx, xxxx by xxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xx za xxxxx xxxx od xxxxxxxxx xx skutečného xxxxxxx.

(10) X xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx vyplacenou xxxxxx x zaplatit xxxx xxxxx odstavce 9 xxxx správce xxxx rozhodnutí, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxx xx změní x xxxxxxx odpovídajícím výši xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.&xxxx;Xxxxxxxxx xxxxxxx částky xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx v xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx 3 let xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, kterým xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx částky xxxx, xxxxx xxxx dosaženo xxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxxxx způsobem. Xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx jako xxx xxxxx daňového řádu.

§83

Xxxxxxx daně xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx

(1) Xxxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx přijaté xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx, která xxxx xxxxxxxxxx na xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxx, xx které žádá x xxxxxxx xxxx, x tuzemsku xxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxx:

x) dovoz xxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx bez xxxxxx xx odpočet xxxx,

x) xxxxxx xxxxx §69,

d) xxxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxx přiznat xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx osoba, xxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx, nebo

e) xxxxxxxxxx xxxxxx, na xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx jednoho xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Na vrácení xxxx vztahující se x xxxxxxxxxx vybrané xxxxxx, xx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxx 3, 9 x 10.

(3) Daň xx xxxxx na xxxxxxx principu xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx, xx xxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx, nebo xxxxx je xxxxxx xxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx x xxxx xx xxxxxx x tuzemsku ve xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx. Nárok xx xxxxxxx daně xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x zboží x xxxxxx za xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxx být xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx.

(4) Xxxxx na xxxxxxx xxxx uplatňuje xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx žádosti x vrácení xxxx Xxxxxxxxxx úřadu pro xxxxxx xxxxx Xxxxx xx tiskopisu xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx s xxx, xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx dovozu zboží xx xxxxxxxx a xxxxxxxx o xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx x xxxxxxx hodnoty xxxx jiné xxxxxxx xxxx ve xxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxx x xxxx, kde je xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx potvrzení xxxxx xxx starší než 1 rok xx xxxx vydání,

d) doložit xxxxxxxx prohlášením, že x období, xx xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxx, splnila xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1.

(6) Období xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx musí xxxxxxxxx xxxxxxx xxx po xxxx xxxxxx kalendářní xxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxx, ale xx xxxx než xxxxx xxxxxxxxxx xxx. Období xxx uplatnění vrácení xxxx xxxx být xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxx v xxxxxxx, xx xx xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxx kalendářního xxxx. Xxxxxx o vrácení xxxx za zbytkové xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx také xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, které nebyly xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx týkají xx xxxxxxxxxxx kalendářního xxxx. Xxxxxx nesmí xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx x xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx podat nejpozději xx 30. xxxxxx xxxxxxxxxxxxx kalendářního roku, xxxxx xxxxx xxxxxx.

(7) Xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx zahraniční osobu x předložení xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xx xxxx osoba xxxxx, xx daň x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxx v xxxxx xxxxx vybírána.

(8) Správce xxxx xxxxx schválenou xxxxxx na účet xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx se xxxxx x xxxxxxxx xxxx v xxxxxxxxx xxxxx xxxxx. Pokud xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx jdou x xxxx zahraniční xxxxx.

(9) Xxx bude xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx

x) xxxxxxx 7&xxxx;000 Kč za xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx, xxx xx xxxxxx xxx 3 xxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx 1 000 Xx xx období xxxxxxx xxxxxxxxxxxx roku xxxx xxxxxx xxxxxx xxx 3 xxxxxx, xx-xx xx zbytek xxxxxxxxxxxx roku.

(10) Xxxxx xxxxx x xxxxxx, x kterých nelze xxx xxxxxx, xxxx:

x) xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx osobní xxxxxxxx,

x) cestovní xxxxxxx, xxxxxxx na xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx zahraniční xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx.

(11) X xxxxxxx, že xxxxxxx xxxx bylo dosaženo xxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxxxx způsobem, xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx a uhradit xxxx x xxxxxxxx xx každý xxx xx vyplacení do xxxxxxxxxx vrácení.

(12) X xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx úrok z xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxx současně xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx zruší, xxxx xx změní v xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx 3 xxx ode xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxx přiznán xxxxx xx vrácení xxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx neoprávněným xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx částka xx xxxxxxxx xxxx xxx podle daňového řádu.

§84

Vracení xxxx fyzickým xxxxxx xx třetích xxxx při vývozu xxxxx

(1) Xxxxx xx xxxxxxx daně zaplacené x ceně xxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx

x) nemá místo xxxxxx na xxxxx Xxxxxxxx unie x xxxxx jejího xxxxxx xx třetí zemi xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx nebo xxxxx xxxxxxx totožnosti, xxxxx uznává xx xxxxxx Česká xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx činnost x xxxxxxxx (dále xxx "xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx").

(2) Xxxxx xx xxxxxxx daně xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx zboží, xxxxx xxxx xxxxxx daně xxxxxxxxx jednomu xxxxxxxxxxxxx x jednom kalendářním xxx xx xxxxx xxx 2&xxxx;000 Xx,

x) xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx b) do 3 kalendářních xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx zdanitelné xxxxxx uvedené xx xxxxxxx o xxxxxxx xxxxx, xxxxxx v xxxxxxx zavazadle, xxxxx xxx odnést.

(3) Xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx zahraniční xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx doklad x xxxxxxx xxxxx xx 2 xxxxxxxxxxxx x xxx, xx xx prvním xxxxx xxxx "XXX XXXXXX" x na druhém xxxx "XXXX"; doklad x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx:

x) obchodní xxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxx ke jménu x xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx plátce, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx x předmět xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx,

x) xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxx x xxxxxx xxxx,

x) výši xxxx,

x) xxxx xxxx xxxxxx daně xxxxxx,

x) xxxxx x xxxxx xxxxxx zahraniční xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx:

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) potraviny x xxxxx xxxxx xxxxxxx xxx kódem xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 01 až 21.

(5) Celní xxxx xxxxxxx xxxxxxx podmínek xxxxx odstavce 2 xx xxxxxx vyhotovení xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx potvrdí xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx z xxxxx Xxxxxxxx unie.

(6) Xxxxx xx xxxxxxx xxxx se uplatňuje x xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx plnění. Xxxxxx, který uskutečnil xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxx vrátit xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx a xx xxxxxxxx zahraniční fyzické xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx nebo první xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx zboží x xxxxxxxxx x xxx, xx xxxxxxx podmínek xxxxx odstavce 2 xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(7) Xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx zdaňovací xxxxxx, xx kterém xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, a nejpozději xx 3 xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xx uskutečnilo zdanitelné xxxxxx. První xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx&xxxx;xxxx xxxxxxxxx o xxx, že xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx odstavce 2 xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx elektronicky, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx v §35 xxxx. 2.

(8) Xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx dokladu x prodeji zboží xxxx potvrzení x xxx, xx splnění xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx xxxxxx xxxxxx potvrzeno xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 6 xxxxxxxxxxxx měsíců xx konce xxxxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxxx xx uskutečnilo xxxxxxxxxx xxxxxx.

§85

Xxxxxxx xxxx osobám xx zdravotním postižením

(1) Xxxxx xx zdravotním xxxxxxxxxx má xxxxx xx xxxxxxx zaplacené xxxx u motorového vozidla xxxx osobě xxxxxxxx.

(2) Xxx xxxxx tohoto xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx úřadu xxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx poskytování xxxxx xxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xx xxxxxx motorové vozidlo x xxxxxx xxxxxx x tuzemsku.

(3) Xxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx nebo xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx 5 xxx xx souhrnné xxxx 100 000 Kč. Xxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx pěti xxx xxx xxx předchozího xxxxxxx xxxx.

(4) Xxxxx xx vrácení xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx xxxxx xx zdravotním xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx.

(5) Xxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx doby xxxxx xxxxxxxx 3, x xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2.

(6) Xx-xx xxxxx se zdravotním xxxxxxxxxx dodáno xxxxx xxxxxxxx vozidlo, xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx na vrácení xxxx vypočtené ze xxxxxxx xxxx xxxxx §90. V tomto xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx při xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx podle §90.

(7) Xxxxx xx xxxxxxx zaplacené xxxx xxxx osoba xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 3 xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx měsíce, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx poskytování xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xx zdanitelné xxxxxx xxxxxxxxxxx, x xx od toho xxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(8) Xxxxx xx xxxxxxxxxx postižením, která xx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2, xxxx xxxxxxxx xxxxx nárok xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxx daně správci xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx místa xxxxxx.

(9) Xxxxxx x xxxxxxx xxxx musí xxxxxxxxx

x) xxxxx, xxxxx xxxxxx a xxxxx xxxxx xxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2,

c) xxxxxx xxxxxx xxxxx §28 xxxx xxxxxx x prodeji xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(10) Xx xxxxxxx x prodeji xxxxxxxxxx xxxxxxx xx plátce xxxxxxx xxxxx

x) obchodní xxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxx xx jménu x xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) daňové identifikační xxxxx plátce, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx, xxx xxxxxx se zdanitelné xxxxxx uskutečňuje,

d) xxxxxx x předmět xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx,

x) xxx uskutečnění xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxx a xxxxxx xxxx,

x) xxxx xxxx,

x) xxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx.

(11) X xxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx vrácena xxx podle xxxxxxxx 8, xx lhůtě 60 xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx převede xxxx xxxxxxxx vozidlo pronajme, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, x xx xxxxxxxxxx xx 30 xxx xxx xxx, xxx k xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx. Xx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx správci daně xxxxxx, xx xxxx xxxxxx nebo xxxx xxxxxxxx část vrací.

(12) Xxx xxxxxxx poměrné xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 11 xx xxxxxxx x xxxxx měsíců, který xxxxxxxx xxxxx, ve xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx k motorovému xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx lhůty xxxxx odstavce 11.

§86

Vracení xxxx ozbrojeným xxxxx cizích xxxxx

(1) Xxxxx na xxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx

x) ozbrojené xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx60), který xx členem Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxxx v Xxxxxxxxxxx xxx xxx, xxxxx xxx Xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx právního xxxx, xxxxxxx, že xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx,

x) Ministerstvo xxxxxx xxx pořizování xxxxx xxxx xxxxxx hrazených x prostředků Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxx smlouvy.

(2) Xx-xx xxxxxx osvobozeno xx xxxx xxxxx §68 xxxx. 10, xxxxx xx xxxxxxx daně xxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx podle odstavce 1 xx xxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx vozidla, letadla x xxxx ozbrojených xxx x jejich xxxxxxx personál,

b) zboží xxxx služby xxxxxxxxxx x xxxxx projektu xxxxxxxxxxxxxx investic Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxx smlouvy, vybavení xxxxxx x xxxxx xxxxxx projektu a xxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxx na vrácení xxxx xxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxx. Osobě xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx ve xxxx odpovídající xxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx Severoatlantické smlouvy xxxxxxxxxxxxxxx příslušné xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxx xxxxxxx x odstavci 1 uplatní nárok xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx, xx xxxx xxxxxx nelze xxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxx uvedené x odstavci 1 xxxx. x) xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx Ministerstva xxxxxx. Xxxxx správce xxxx shledá, xx xxxxxx x xxxxxxx xxxx neobsahuje všechny xxxxxxxxxx náležitosti, xxxx xxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx uvedenou x odstavci 1 xxxx. a) k xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx Ministerstva xxxxxx.

(6) Xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxx xxx doložena xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx doklady xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx poskytnutí xxxxxx předložené xxxxxx xxxxxxxx x odstavci 1 xxxx. b) xxxx být opatřeny xxxxxxxx xxxxxxxx "xxxxx xxxxxx z xxxxxxxxxx XXXX".

(7) Xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx obsahovat

a) xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx, dodatek ke xxxxx x xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx uskutečňuje xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx osoby xxxxxxx x xxxxxxxx 1, x xxxxx xxxxxxxx bylo zdanitelné xxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) evidenční xxxxx xxxxxxx,

x) xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx plnění,

g) xxxxx xxxx a xxxxxx xxxx,

x) výši xxxx.

(8) Xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx Xxxxxxxxxxxx obrany xxxxxx pro xxxx xxxxx. Xxxxx na xxxxxxx xxxx zaniká, xxxx-xx uplatněn do 12 xxxxxxxxxxxx měsíců xx konce xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxx vznikl.

(9) Zjistí-li xxxxx, xxxxx byla xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 8, že xx vrácení xxxx xxxxxx nárok, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx Ministerstva xxxxxx, a xx xxxxxxxxxx xx 30 xxx xxx xxx, xxx tuto xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(10) Xxx osobu xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xx xxxxxx xxxxxxxxxx správcem xxxx Xxxxxxxx xxxx pro xxxxxx město Prahu.

§86x

Xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx na xxxxxxx xxxx

(1) Osoba xxxxxxxx x vrácení xxxx xx pro xxxxx xxxxxxx daně daňovým xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx-xx v xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx vrácení daně xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, vrátí xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx subjektu xxx xxxxxxx xx 30 xxx xx tohoto xxxxxxxx.

§86x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 80/2019 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.4.2019

Díl 12

Xxxxxx xxxxx xx xxxx bez xxxx z xxxxxxx xxxxxxx

§87

Xxxxxx xxxxx xx xxxx xxx xxxx

(1) Xxxxx xxx prodávat xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx bezprostředním xxxxxxx x xxxxx Xxxxxxxx xxxx za ceny xxx daně xxxxx

x) xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x prodeji xx xxxx xxx xxxx,

x) x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx mezinárodního xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x prodeji xx xxxx xxx xxxx nebo na xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx x

x) po xxxxxxx, xx její xxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx xxxx xxxx na třetím xxxxx.

(2) X případě xxxxxxxx x prodeji xx xxxx xxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx místně xxxxxxxxx mezinárodnímu xxxxxxx.

(3) X xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x tuzemsku x xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx uvedených x xxxxxxxx 1 xxxx. x), může xxxxxxx xxxxxxxx x prodeji xx xxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx stanovených xxxxx zákonem.

(4) Xx xxxxxxxx k prodeji xx ceny xxx xxxx xx použijí xxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx ceny bez xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx.

HLAVA XXX

XXXXXXXX REŽIMY

§88

§88 xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 196/2014 Sb.

§89

Zvláštní xxxxx pro xxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx poskytovatel xxxxxxxx xxxxxx, který xxxxx xx xxxxxxxxxx vlastním xxxxxx, xxx poskytnutí xxxxxxxx služby xxxxxxxxxxx.

(2) Xxx účely xxxxxxxxxx xxxxxx xxx cestovní xxxxxx xx xxxxxx

x) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx služby xxxxx xxxxxxx x xxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx cestovní xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx cestovní xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx služby xxxxxxxxxxx, xxxxx zahrnuje kombinace xxxxxx xxxxxxxxxx ruchu61) x popřípadě xxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx ruchu x xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx k dani; xxxxxxxxxx cestovní služby xx xxxxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxx služby, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxx xxxx služeb xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx k xxxx; xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx zákazníkovi, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx ubytování xxxx xxxxxxx xxxx.

(3) Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx je xxxxxxxx xxxx přirážka xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxx x xxxxxxxx. Xxxx přirážka xx xxxxxxx xxxx xxxxxx mezi celkovou xxxxxxx částkou, xxxxxx xxxx úplatu xxxxxxx xxxx xx obdržet xxxxxx xx zákazníka xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, a xxxxxxx xxxxxx, xxxxx plátce xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx k xxxx, xxxxx jsou xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx rozdíl mezi xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxx úplatu xxxxxxx xxxx má xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx uskutečněné xx xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx, kterou xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx nebo xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx osob xxxxxxxxx x xxxx, xxxxx xxxx přímo xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx toto xxxxxxxxx xxxxxx. Xx-xx xxxxx xxxxxx záporný, xxxxxxxx xxxx xx xxxx.

(4) Xxx poskytnutí xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx plnění xxxxx, xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx službu sídlo. Xxxxx je xxxx xxxx xxxxxx poskytnuta xxxxxxxxxxxxxxx provozovny, je xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxx xx xxxx xxxxxxxxxx umístěna.

(5) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx je xxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx služby, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx přiznat xxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxx zdaňovacího xxxxxx, ve xxxxxx xxxx xxxxxxxx služby xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Za xxxxxxxxxx xxxxxxxx služby xx xxxxxxxx den xxxxxxxxxx xxxxxxxx služby xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x cestovní službě.

(6) X xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx.

(7) Pokud xxxxxxxxxx xxxxxx cestovního xxxxx xxxxxxxxx od xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x dani jsou xxxxxxxxxx ve třetí xxxx, xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx od xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx. Xxxxxxxx xxxxxx cestovního xxxxx xxxxxxxxx od xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx ve xxxxx zemi, tak x xx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx daně x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx ve třetí xxxx x xx xxxxx Xxxxxxxx unie. Xx službu cestovního xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx nakoupená xxxxxxx xxxxxxxx xxxx s xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx přepravou, xxx xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx.

(8) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx nemá xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx od xxxxxx xxxx od xxxx xxxxxxxxxxxxxx x dani x xxxxx xxxxxxxx xxxxx, které xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(9) Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx být xx xxxxxxx xxxxxxx uveden xxxx "zvláštní xxxxx - cestovní xxxxxx". Xxx poskytnutí xxxxxxxx xxxxxx nesmí xxx xx daňovém xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx se přirážky.

(10) Xxxxxx, kterému xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx služba, xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xx tuto xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(11) Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx zboží xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx zahrnout do xxxxxxxx xxxxxx, je xxxxxxx uplatňovat xxx x xxxxxx zdanitelných xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxx xx vypočítá x xxxx určené xxxxx xxxxxxxx předpisů xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx majetku, xxxxx xx považuje xx peněžní xxxxxx xxxxxx xxxx.

(12) Xxxxx xxxxxxxxxxxx cestovní služby xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xx povinen xxxxxx xxxxxxxx režim, xx také xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxx xxxxx xxxx x přidané xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx uplatňování xxxx.

(13) Xxxxxx je xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx ceny nakoupené xxxxxx nebo xxxxx xxxx celkové xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx podle odstavce 3, xxxxxxxx xxxx xxxxx, pokud xxxx xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx. Rozdíl xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx je povinen xxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx službu podle xxxxxxxx 3, xxxxxxxx xxxx xxxxx. Xxx xxxxxxx daně xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx změna xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3, xxxxxxxx xxxx xxxxx, xx xx xxxxxxxx xxxxxxx daně xx xxxxxxx, může xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(14) Xxxxx xxxx xxxxxx poskytuje xxxxxxxx xxxxxx jiné xxxxx xxxxxxx x xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx služby, xxx xxxxx uskutečňování xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx režim x uplatňuje x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx daň xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx nakoupené xxxxxx cestovního ruchu xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx.

(15) Xxxxxxxx xxxxx xxxx oprávněn xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x zajištění cestovní xxxxxx xxxxxx x xx účet xxxx xxxxx. Daň xx xxxxxxxx z xxxxxx, xxxxxx xxxxxx obdržel xxxx má obdržet xx poskytnutou xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx spočívající x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x na xxxx jiné xxxxx xx xxxxxxxxxx od xxxx x nárokem xx odpočet xxxx, xxxxx xxxxxxxxxx služby xxxxxxxxxx ruchu zahrnuté x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx ve xxxxx xxxx. Xxxxx xxxx služby xxxxxxxxxx xxxxx zahrnuté x xxxxxxxx xxxxxx poskytnuty xxx xx xxxxx xxxx, xxx i xx xxxxx Evropské xxxx, xx poskytnutí xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx služby xxxxxx a xx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx od xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx jen x poměru xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx službám xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx Xxxxxxxx unie a xx xxxxx Evropské xxxx. Xxx vymezení xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx třetí xxxx xxxxx xxxxxxxx 7 xxxx třetí xxxxxxx.

§90

Xxxxxxxx režim xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, uměleckými díly, xxxxxxxxxxxxx předměty a xxxxxxxxxxxxxx

(1) Xxx účely xxxxxx ustanovení xx xxxxxx

x) uměleckými xxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx v příloze č. 4,

x) použitým zbožím xxxxxx movitý xxxxxxx, xxxxx je xxxxxx x xxxxxxx použití x nezměněném stavu xxxx xx xxxxxx, xxxxx uměleckých xxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x příloze č. 4 x kromě xxxxxxx kovů x xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx osoba xxxxxxxxxxxx x xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx dalšího prodeje, xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx na xxxx jiné osoby, xxxxx xx xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx použitého xxxxx, uměleckého díla, xxxxxxxxxxxxx předmětu xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxx obchodníkovi xxxxxx v rámci xxxxxxxxxxx xx území Xxxxxxxx xxxx

x) xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx k xxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxx plátcem,

c) osvobozenou xxxxxx, která xxxx xxxxxxx,

x) jinou osobou xxxxxxxx k xxxx, xxx xxxxxx je xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx §62 xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx členského xxxxx, xxxx

x) xxxxx xxxxxxxxxxx, pokud xxx xxx dodání xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxx použití xxxxxxxxxx režimu xx xxxxxxxx daně přirážka xxxxxxx x daň x přirážky. Xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx cenou obchodníka x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zboží. Xxxxx xx xxxxx rozdíl xxxxxxx, základem xxxx xx nula. Xxx xxxxx tohoto xxxxxxxxxx xx xxxxxx

x) prodejní xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxx má xxx získaná obchodníkem xx xxxxx, které xx xxxxx xxxxxx, xxxx xx třetí xxxxxx, včetně daní, xxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxx výdajů xxxx xxxxxxx, xxxxxxx na xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx obchodníkem xx xxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxx, x výjimkou xxxxxx xxxxxxxxx x §36 xxxx. 5 a 13,

x) xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx stanovená x xxxxxxx x), xxxxx xxxx nebo xx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx osobou, která xx zboží xxxxxx.

(4) Xxxxx jednotková pořizovací xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx 1&xxxx;000 Xx, je xxxxx xxxxxxxx stanovit xx zdaňovací období, x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx daně. X xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx stanoví xxxx rozdíl mezi xxxxxxxx prodejní cenou xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx nakoupené xxxxx, xxxxxxxxxxx za xxxxxxxxx období, v xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx.

(5) Xxxxxxxxx xx xxxx rozhodnout xxx používání zvláštního xxxxxx xxx xxxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxx dovezl,

b) xxxxxxxxxx díla, xxxxx xx xxxxx autor xxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(6) Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 nebo 4 xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(7) Pokud xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 5, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 3. Xxxxxxxxxx cena xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx zboží xxxxx xxxxxxxx 5 xxxx. x) se stanoví xxxx součet základu xxxx při xxxxxx xxxxxx xxxxx a xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx zboží.

(8) Postup xxxxx odstavce 5 xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx dne oznámení.

(9) Xxxxx při xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx §66, je xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxxxx režimu, xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx.

(10) Xxxxxx xxxx xxxxx xx odpočet xxxx x přirážky, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx, které mu xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx režimu.

(11) Xxxxxxxxx xxx xxxxxx zboží, xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx na odpočet xxxx

x) x xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxx dovezl,

b) u xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxx xxxx jeho xxxxxx xxxxxxxx.

(12) Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx při xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xx §8 x 64. Xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxx nového xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x tuzemska xx xxxxxx členského xxxxx. Zvláštní xxxxx xxxxx xxxx použít xxx xxxxxx xxxxx, xxxxx byl xxx xxxx xxxxxxxx uplatněn xxxxx na xxxxxxx xxxx.

(13) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx používá xxxxxxxx xxxxx, xx povinen xxxx x xxxxxxxx xxx xxxxx daně x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

(14) Xxx dodání xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx zvláštního xxxxxx, xxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx "xxxxxxxx xxxxx - xxxxxxx xxxxx", "xxxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx xxxx" xxxx "xxxxxxxx xxxxx - xxxxxxxxxxx předměty x xxxxxxxxxxxxx". Xxx dodání xxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx zvláštního xxxxxx, xxxxx být xx xxxxxxx dokladu xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx týkající xx přirážky, s xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx vozidla xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(15) Obchodník xx nárok na xxxxxxx xxxx na xxxxxx x přijatého xxxxxxxxxxxx xxxxxx dodání xxxxx, xxxxxxxxx-xx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx režim, pokud xxx o

a) umělecké xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx starožitnost, xxxxx xxx dovezl,

b) xxxxxxxx xxxx, které mu

1. xxxxx autor xxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx

2. xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx, xxxxx xxx xxxxx dodání xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(16) Xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx odstavce 15 vzniká obchodníkovi xxxxxxxxx, xx kterému xx xxxxxxx xxxxxxx xxx z tohoto xxxxxx zboží.

§91

§91 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 170/2017 Sb.

§92

Zvláštní režim xxx xxxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxx

x) xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x

1. xxxxxxxx xxxxxx,

2. xxxxxxx xxxxxxx 995 xxxxxxx,

3. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx trzích x

4. označením výrobce, xxxxxxx a hmotnosti,

b) xxxxx mince, xxxxx

1. xxxx ryzost xxxxxxx 900 tisícin,

2. xxxx xxxxxxxx xx xxxx 1800,

3. xxxx xxxx xxxx v xxxx xxxxx xxxxxx zákonným xxxxxxxxx x

4. xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx obsahu x xxxx než 80 %.

(2) Xx xxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xx osvobozeno xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx členského státu x xxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx od xxxx xxx xxxxxx na xxxxxxx daně xx xxxxxxxx x na

a) xxxxxxxxxx zlato x xxxxxxxxxx xxx fyzicky xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) investiční zlato xxxxxxxxxxx xx zlatých xxxxxx, a xx xxxxxxx xxxxx a xxxxx zakládající x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx xxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx futures x xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx převod vlastnického xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx k investičnímu xxxxx.

(3) Xx daně xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx je xxxxxxxxxx služba osobou, xxxxx xxxxx xxxxxx x xx účet xxxx osoby, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx investičního xxxxx, xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx státu xxxx jeho dovozu.

(4) Xxxxxx, xxxxx investiční xxxxx vyrobí nebo xxxxx přemění na xxxxxxxxxx xxxxx, se xxxx xxxxxxxxxx, že xxxxxxx xxx x xxxxxx investičního zlata, xxxxx by xxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 2, xxxxxx xxxxxx x místem xxxxxx x xxxxxxxx.

(5) X xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx zlata xxxxx odstavce 3, xxxx xxx uplatněna xxx, pokud plátce xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx daň xxxxx xxxxxxxx 4.

(6) Xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx daně, xx xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxx xxxx

x) při nakoupení xxxxxxxxxxxx zlata, u xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx podle xxxxxxxx 4,

x) xxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxx státu nebo xxxxxx zlata, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx zlatem, x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx třetí xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx

x) xxx xxxxxxxxx služby, xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxx ryzosti xxxxx, xxxxxx investičního xxxxx.

(7) Xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxx xxxx v xxxx výši xxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx státu xxxx xxxxxx xxxxx xxxx služby, xxxxx xxxxxxxxxxx x výrobou xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx zlata xx xxxxxxxxxx zlato.

(8) Xxxxxx, xxxxx xxxxxx službu xxxxx odstavce 5, xxxx který xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx osvobozené xx xxxx x xx xxxxx xx xxxxxxx xxxx podle xxxxxxxx 6 písm. x) x x), xxxx který xxxxxxx xxxxxxxxxx zlato nebo xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx na xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 7, xx xxxxxxx

x) vystavit doklad x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx:

1. xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxx xx xxxxx x xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,

2. xxxxxx xxxxxxxxxxxxx číslo xxxxx, xxxxx uskutečňuje xxxxxx,

3. xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx,

4. xxxxxx a xxxxxxx xxxxxx,

5. xxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

6. xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx přijetí úplaty, xxxxx xxxx uskutečněním xxxxxx xxxxxxx povinnost xx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxx ode dne xxxxxxxxx xxxxxxx,

7. xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx,

8. jméno, datum xxxxxxxx x místo xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxx,

x) xxxxxxxxx doklad podle xxxxxxx x) xx xxxx 10 xxx,

x) xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx plátci xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx rovněž xxxxxxxx a xxxxxx xxxxx.

(9) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 8 xxxx. a) x x) se xxxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x) vydaného Českou xxxxxxx xxxxxx.

XXXXX XX

XXXXX XXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXX

Xxx 1

Xxxxxx xxxxxxxxxx

§92x

Xxxxxxxx ustanovení

(1) X xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx, xxx kterého bylo xxxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxx xxxxxx v xxxxxxxx uskutečněno, xxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxx přenesení xxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxxx, pokud xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx jako xxxxx xxxxxxx x xxxx.

(3) Režim přenesení xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx zdanitelné xxxxxx, pokud ke xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx nejedná xxxx xxxxx xxxxxxx x dani.

(4) Xxxxxx, xxx kterého xx xxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxx přenesení xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxx xxx účely daně x xxxxxxx hodnoty. Xx správnost xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxx xx xxxxxx uskutečněno.

(5) Xxxxx xxxxxxxxx daňové xxxxxxxxxx x případě, xx xxxxxx, který xxxxxxxxx xxxx přijal xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx povinnost ve xxxxxxxxx xxxxx, nelze xxxxxx xx xxx xxxxxx právní xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx.

(6) Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx daň z xxxxxx xxxxxxx před xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx plnění x režimu přenesení xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxx přenesení xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx plnění xx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §37a xxxx. 1.

(7) Xxxx-xx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxx, pro xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, důvodně xx xx, xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx podléhá xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, x tento xxxxx x tomuto xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx přenesení xxxxxx povinnosti.

Díl 2

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx přenesení xxxxxx xxxxxxxxxx

§92x

Xxxxxx zlata

(1) Xx xxxxx se xxx xxxxx tohoto xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxx x xxxxxxx 333 tisícin xxxx xxxxx, x xxxxxxxx investičního zlata, x xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx, xxxxx, xxxxx, xxxxxxx, xxxx, xxxxxxx, granálie, lístku, xxxxx, prášku, zlomků, xxxxxx xxxx odpadu,

b) xxxxxxxxxx zlato xxx xxxxxx xxxxx §92 xxxx. 4.

(2) Xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx České xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxx režim přenesení xxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Při xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §92 xxxx. 5 plátci použije xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx povinnosti.

§92x

Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x. 5 x tomuto xxxxxx

Xxx dodání xxxxx xxxxxxxxx v příloze č. 5 x xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx do xxxxxx xxxxxx, použije xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

§92x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 47/2011 Xx. x účinností xx 1.4.2011

§92x

Xxxxxx nemovité xxxx

(1) Xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx použije xxxxxx režim xxxxxxxxx xxxxxx povinnosti, pokud xx xxxxxxxxx xxx xxxxx §56 xxxx. 6.

(2) Xxx dodání xxxxxxxx věci prodávané xxxxxxxxx z rozhodnutí xxxxx v řízení x xxxxxxx prodeji xxxxxx použije xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx daňové xxxxxxxxxx.

§92x

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx prací

(1) Xxx xxxxxxxxxx stavebních nebo xxxxxxxxxx prací, xxxxx xxxxxxxxxx kódům 41 xx 43 xxxxxxxxxxx xxxxxxxx XX-XXX xx xxxxx xxxxxxx k 1. xxxxx 2015, xxxxxx xxxxxxx plátce xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Při xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx práce xxxxxx xxxxxxx plátce xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

§92xx

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx xxxxx přenesení daňové xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx plnění xxxxxx, xxxxx xx xxxxx x:

x) xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx realizaci xxxx xxxxxx, nebo

b) xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx nabyvateli x výkon xxxxxx xxxxx nabyvatelem.

§92ea xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 170/2017 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.7.2017

Xxx 3

Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx

§92x

Xxxxxx zboží xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx č. 6 x xxxxxx xxxxxx

Xxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx služby xxxxxxxxx x příloze č. 6 x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, pokud tak xxxxx stanoví xxxxxxxxx.

§92x

Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx

(1) Xxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, pokud x xxxxxxx, xxx Xxxxxxxx xxxxxx xx účelem xxxx proti náhlým x xxxxxxxxx daňovým xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx tohoto xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxx vláda xxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx povinnosti xxxxx xxxxxxxx 1 xx použije po xxxx nepřesahující 9 xxxxxx.

Xxx 4

Xxxxxxx xxxxxxxxx

§92x

Xxxxxxx xxxxxxxxx posouzení xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx, xxx xx xxx xxxxxxxxxx určitého xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx režim xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

§92x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 360/2014 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2015

§92i

Žádost x xxxxxxx xxxxxxxxx pro použití xxxxxx přenesení xxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx finanční xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx posouzení určitého xxxxxxxxxxxx plnění xxx xxxxxxx xxxxxx přenesení xxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) X xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx uvede

a) xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxx x vydání xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx; v žádosti xxx uvést xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxx xxxxxxxxx.

§92x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 360/2014 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2015

XXXXX V

SPRÁVA DANĚ X XXXXXXXX

Xxx 1

Obecná xxxxxxxxxx x správě xxxx

§93

Xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx

Xxxxx úřady xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx cla.

§93x

Xxxxxx příslušnost

(1) Xxxxxx xxxxxxxxx skupině xx xxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxx příslušný xxxxxx zastupujícímu členovi.

(2) Xxx xxxxx xxxxxxxx x dani, xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx daňového xxxx nebo místo xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx anebo xxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx daně Xxxxxxxx xxxx pro Xxxxxxxxxxxxxxx xxxx.

(3) Xxx osobu xxxxxxxx k dani, xxxxx xx plátcem xxxxx §6d, xx xxxxxx příslušným xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx skupiny.

§94

Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxx povinná k xxxx xxxxxxx x §6 xx povinna xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx 15 xxx xx skončení xxxxxxxxxxxx měsíce, ve xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxx uvedený x §6b xx 6e xx povinen xxxxx přihlášku x xxxxxxxxxx xx 15 xxx xxx dne, xx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx.

§94a

Dobrovolná xxxxxxxxxx plátce

(1) Xxxxx xxxxxxx x xxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx, která uskutečňuje xxxx xxxx uskutečňovat xxxxxx s xxxxxxx xx odpočet xxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx.

(2) Osoba xxxxxxx k xxxx, xxxxx nemá sídlo xxx provozovnu x xxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx plnění x xxxxxxx xx xxxxxxx daně x xxxxxx xxxxxx v xxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 nebo 2 xxxx podat xxxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxx po xxxxxxxx 1 xxxx xxx xxx, xxx xx xxxx zrušena xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx povinností xxxxxxxxxxxx se xx xxxxxx daně.

§94a vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 502/2012 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2013

§95

§95 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 170/2017 Sb.

§95x

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) X xxxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx skupiny. Xxxxxxxxx x registraci xxxx xxxxx určená xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx daně xxxxxx xxxxxxxxxxx podle §93a.

(2) Xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx od 1. xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, pokud xx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxx podána xxxxxxxxxx xx 31. xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx. Pokud xx xxxxxxxxx xxxxxx xx 31. xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxx plátcem xx 1. xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx po podání xxxxxxxxx x registraci.

(3) Xxxxxx xx xxx xxxxxxx podmínek stanovených x §5a xxxxx xxxxxx skupiny xx 1. ledna xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, pokud xxxxxxx podá x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx 31. října xxxxxxx kalendářního xxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx 31. xxxxx běžného xxxxxxxxxxxx xxxx, stává xx xxxxx plátce xxxxxx xxxxxxx xx 1. xxxxx druhého kalendářního xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx, xx při xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx v §5a xxxxx členem xxxxxxx od xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx po měsíci, xx kterém skupina xxxx x xxxxx xxxxxxxxx žádost x xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx.

(5) Xxxxx xxxxxxx x xxxx xx xxxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx přeměny xxxxxxxx korporace do xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx ni xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx je xxxxxxxxx xxxxx

x) zanikajícího xxxxx xxxxxxx, xxxxx není x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx skupiny samostatnou xxxxxx xxxxxxxx x xxxx, xxxx

x) rozdělovaného xxxxx skupiny, xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx.

(6) Xxxxx xxxxxxx x dani xx xxxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx obchodního xxxxxxxxx, xxxxx xx xx při xxxx xxxxxxx přechází xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx

x) xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxx více xxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx přeměny xxxxxxxxxxx osobou xxxxxxxx x xxxx, nebo

b) xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xx v okamžiku xxxx xxxxxxx osobou xxxxxxxx x dani.

(7) Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx podle xxxxxxxx 6 xxxxxxx xxxxx do 15 xxx xxx xxx xxxxxx přeměny xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(8) X xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx k xxxx xxxx xxxxx do xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx §79 xxxx. 1 a 2. Xxxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx přiznání xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx po xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx člena.

§96

Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx

(1) X xxxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxx je xxxxx xxxxxxx k xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx čísla všech xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx ekonomickou činnost.

(2) Xxxxx povinná x xxxx xx oprávněna xxxxx, která čísla xxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx zveřejněna xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx.

§97

Registrace xxxxxxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx povinna xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx 15 xxx xxx xxx, xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx osobou.

§97x

Xxxxxxxxxx registrace xxxxxxxxxxxxxx xxxxx

(1) Osoba povinná x xxxx xxxx xxxxx přihlášku x xxxxxxxxxx, pokud

a) má xxxxx nebo xxxxxxxxxx x tuzemsku,

b) není xxxxxxx x

x) bude xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx zvláštního xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxx xxxxx §6k xxxx §6l xxxx xxxxx xxxxxxxxx x registraci.

§98

Xxxxxxxxxx údajů z xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx osob

Správce xxxx xxxxxxxx způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx údaje x registru plátců x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx, x xx

x) daňové xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx identifikované xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxx,

x) xxxxx xxxxxx xxxx identifikované xxxxx,

x) číslo xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxx, že xxxxx xxxxxx číslo xxxx xxxxxx xxxxxx x

x) xxxxxxxxxx, že se xxxxx x plátce, xxxxx xxxx xxxxx xxx provozovnu v xxxxxxxx.

§99

Zdaňovací xxxxxx

Xxxxxxxxxx obdobím xx xxxxxxxxxx xxxxx

§99x

Xxxxx zdaňovacího xxxxxx

(1) Xxxxxx se může xxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx kalendářní xxxxxxxxx, xxxxx

x) xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx rok xxxxxxxxx 10&xxxx;000&xxxx;000 Kč,

b) xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) není xxxxxxxx x

x) změnu xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx daně xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx období xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx x bezprostředně xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx roce bylo xxxx zdaňovacím obdobím xxxxxxxxxx čtvrtletí.

(3) Změnu xxxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 1 nelze xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx, x xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx pro bezprostředně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx. X xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx konce xxxxxx xxxxx roku, v xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, rozhodnout, xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx pro xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx; xxxxx xxxxxx xxxxxx xx považuje xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x).

(4) Xxxxx-xx se xxxxxx, jehož zdaňovacím xxxxxxx je kalendářní xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx od xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx čtvrtletí po xxx, xxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx plátcem, xxxx zdaňovacím xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(5) Xxxxx xx pro xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx

x) xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx,

x) xxx rozdělení xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

1. rozštěpením xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx nástupnickou xxxxxxxx xxxxxxxxx a obratu xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx,

2. xxxxxxxxxx xxxx součet xxxxxx vyčleněné části xxxxxxxxxxx obchodní xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx této xxxxxxxxxxx xxxxxxxx společnosti xxxx xxxxxxxx,

x) xxx převodu xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx bez xxxxxxxxx, x xxxxxx společníka, xx xxxx se xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx.

§99b

Zdaňovací xxxxxx x xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx končí xxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxx, xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx dnem, xxx xxxxxxx účinky xxxxxxxxxx x xxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxx dnem xxxxxx kalendářního xxxxxx. Xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx nastaly účinky xxxxxxxxxx x úpadku, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, je xxxxxxxxxx xxxxxxx kalendářní xxxxx.

(2) Xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxxx bylo skončeno xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxxxx roku xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx měsíc.

(3) Plátce xxxxxx xxxxxx zdaňovací xxxxxx pro xxxxxxxxxx xxx bezprostředně xxxxxxxxxxx xx kalendářním xxxx, xx xxxxxx xxxxx xx skončení xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

§100

Xxxxxxxx xxx xxxxx xxxx z přidané xxxxxxx

(1) Xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx osoba xxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxx xxxxx xxxx z přidané xxxxxxx veškeré xxxxx xxxxxxxxxx xx k xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xx v xxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxx daňového přiznání, xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x evidenci pro xxxxx xxxx x xxxxxxx hodnoty u xxxxxxxxx zdanitelných plnění, xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx plnění x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx, xxxx daňové xxxxxxxxxxxxx xxxxx osoby, xxxxx uskutečňuje xxxxxx, x xxxxxxxx plnění, x nichž xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx daňové xxxxxxx.

(3) Xxxxxx xx xxxxxxx vést v xxxxxxxx pro účely xxxx x xxxxxxx xxxxxxx přehled

a) xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxx předmětem xxxx,

x) obchodního majetku.

(4) X xxxxxxxx xxx xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

§100a

Zvláštní ustanovení x xxxxxxxx xxx xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx zboží x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxx vést x evidenci xxx xxxxx xxxx z xxxxxxx xxxxxxx hodnotu xxxxxxxxxx zboží v xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx států.

(2) Xxxxx, která xxxxxxxxxxx xxxxxxxx zboží x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx státu, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, popřípadě x xxxxx podle §8 xxxx. 3, x xxxxxxx xxxxx jednotlivých xxxxxx členských států.

(3) Xxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxxxx x rámci xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxx xxxxxx uvnitř xxxxx Evropské xxxx, x plátce xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx kupujícím xxxx xxxxxx povinnou x xxxx xxxxx §18 xxxx. 5 x xxxxx xxxxxx dodání x xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxx xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx podle xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x společném systému xxxx x xxxxxxx xxxxxxx7e).

§101

Xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx

(1) Daňové xxxxxxxx má xxxxxxxxx xxxxx

x) plátce,

b) xxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx, která xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx daň, xxxxxx xxxxxx xx jí xxxxxxxxxx dokladu, a xx do 25 xxx po xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx, které xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx podle §108 xxxx. 4 písm. x), a xx xx 25 xxx xx skončení xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx kterém xxxx plátcem xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dodání xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxx podle xxxxxxxx 1 nelze xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx je xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx i x xxxxxxx, xx xx xxxxxxxxx povinnost xxxxxxx xxx.

(4) Xxxxxx, který xxxx v tuzemsku xxxxx ani provozovnu, xx xxxxxxx podat xxxxxx přiznání pouze xx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx. Xxxxxxxxx-xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx daň nebo xxxxxxxxx přiznat xxxxxx xxxxxxxxxx od daně, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx.

(5) Xxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx ve xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx, nesděluje xxxx xxxxxxxxxx správci xxxx.

§101x

Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx jsou xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx

x) daňové xxxxxxxx nebo dodatečné xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx, souhrnné xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §19.

(2) Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx registračních xxxxx.

(3) Xxxxxx uvedené x xxxxxxxx 1 xxxx 2, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx zprávou x využitím xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxxx.

§101x

Xxxxxxxx ustanovení x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx období, x xxxx xxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx nebo xxxxx skupiny, se xxxxxx do 30 xxx xxx dne xxxxxxxxx rozhodnutí o xxxxxx, pokud xxx xxx účinnosti xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx méně xxx 30 xxx.

(2) Xxxxxxx-xx xxxx x xxxxxx člena skupiny, xx skupina xxxxxxx xxxxx nejpozději xx 30 dnů xxx xxx xxxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxx xxxxxx xxxxx skupiny daňové xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx dne xxxxxxxxxxxxxxx dni xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx, xx podává xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Osoba xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxxx xxxxx xx smrti xxxxxxxxxxx, xx

x) 3 xxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx

x) 25 xxx po xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx došlo xx smrti xxxxxxxxxxx, xxxxx zdaňovacím xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx od xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxx a) do 25 xxx po xxxxxxxx zdaňovacího xxxxxx, xx kterém xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxx 25 dnů.

(5) Xx xxxxx podle odstavce 4 xxxxxx povinnost xxxxx daňové xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, které xxxxxx xxxxx podáno xx xxxxxxxxxxxxx zdaňovací xxxxxx, x xxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxx dosud xxxxxxxxxx.

(6) Xxxxx podle xxxxxxxx 1, 2 x 4 xxxxx xxxxxxxxxx.

§101x

Xxxxxxxxx podat kontrolní xxxxxxx

Xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx hlášení, xxxxx

x) xxxxxxxxxx zdanitelné xxxxxx x xxxxxx xxxxxx v xxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxx xxxx uskutečnění xxxxxxxx xxxxxx úplatu, ze xxxxx vznikla xxxxxxxxx xxxxxxx xxx,

x) ze xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx, xxxx x xxxxxx, xxxxxx xxxxx dnem xxxxxxxxxxx takového xxxxxx xxxxxxx,

1. vznikla xxxxxx xxxxxx povinnost přiznat xxx xxxxx §108 xxxx. 2, 3 xxxx §108 xxxx. 4 xxxx. x) xxxx

2. xxxxxxxxx xxxxx xx odpočet daně, xxxxxx vůči xxxx xxxxxxxx xxxx plátce,

c) xx xxxxxxxxx xxxxxx xxx investiční xxxxx

1. xxxxxx zprostředkovatelskou službu, x které xxxx xxxxxxxxx daň podle §92 xxxx. 5,

2. xxxxxxxxxx dodání investičního xxxxx osvobozené xx xxxx, u xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx daně podle §92 xxxx. 6 xxxx. x) x x), xxxx

3. xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx přeměnil na xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §92 odst. 7.

§101d

Náležitosti x xxxxxx xxxxxx kontrolního hlášení

(1) X xxxxxxxxxx xxxxxxx xx plátce povinen xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx uvést

a) xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx a xxxxx, xxxxx tato xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx dodavatele.

(2) Xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxx podáno prostřednictvím xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, musí xxx potvrzeno za xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§101e

Lhůty xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx kontrolní xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx, a xx xx 25 dnů xx xxxxxxxx kalendářního xxxxxx.

(2) Xxxxxx, který xx xxxxxxxx osobou, xxxxxx xxxxxxxxx hlášení xx lhůtě xxx xxxxxx daňového přiznání.

(3) Xxxxx podle xxxxxxxx 1 x 2 xxxxx xxxxxxxxxx.

§101x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 360/2014 Sb. s xxxxxxxxx xx 1.1.2016

§101f

Opravné x xxxxxxxx xxxxxxxxx hlášení

(1) Před xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx kontrolního xxxxxxx xxxx plátce nahradit xxxxxxxxx xxxxxxx, které xxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx; x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx.

(2) Zjistí-li xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx hlášení, xx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xx 5 pracovních dnů xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx podat xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxx následné xxxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx-xx zákon xxxxx.

§101x xxxxxx právním předpisem x. 360/2014 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2016

§101x

Xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxx-xx xxxxxx kontrolní xxxxxxx xx xxxxxxxxx lhůtě, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x jeho xxxxxx v xxxxxxxx xxxxx do 5 xxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx prověří x v případě xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, aby xxxxx změnil nebo xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

(3) Plátce xx povinen xx 5 xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx výzvy xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx změnit nebo xxxxxxx, popřípadě xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, x xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx; xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx včas xxxxxx, odstavec 1 xx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxx může xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, namísto xxxxxx xxxxxxx doručování doručit xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx hlášením xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx datové xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx tímto xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

§101h

Následky xx porušení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Pokud xxxxxx xxxxxx kontrolní xxxxxxx xx stanovené xxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx pokutu xx výši

a) 1&xxxx;000 Xx, pokud jej xxxxxxxxx xxxx, aniž xx x tomu xxx xxxxxx,

x) 10&xxxx;000 Xx, pokud jej xxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx, co x tomu byl xxxxxxxx xxxx vyzván,

c) 30&xxxx;000 Xx, xxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx výzvy xx xxxxx, xxxxxxxx či xxxxxxxxx údajů xxxxxxxxx x podaném xxxxxxxxxx xxxxxxx, nebo

d) 50 000 Xx, xxxxx jej xxxxxx ani v xxxxxxxx lhůtě.

(2) Správce xxxx xxxxx pokutu xx 50&xxxx;000 Xx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx nesprávné xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx kontrolního xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx související s xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx nebo maří xxxxxx xxxx z xxxxxxx hodnoty, xxxxxx xx 500 000 Xx.

(4) X xxxxxxxxxx platit xxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx výměrem x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx do evidence xxxx.

(5) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 xx xxxxxxx xx 15 xxx xx xxxxxx moci xxxxxxxxxx x pokutě.

(6) Xxx xxxxxxxxx výše xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 a 3 xxx xxxxxxx xxxx, xxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx nepoměru x významu xxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx hodnoty. Xxx xxx přihlédne xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xx strany xxxxxx.

§101i

Lhůta pro xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxxxxxx souvisejících s xxxxxxxxxx hlášením xxx xxxxxxxxx xx uplynutí xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx.

(2) Pokutu xxx xxxxxx xxxx rozhodnout x povinnosti xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx 3 xxx xxx xxx, xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Povinnost xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx výměr, xxxxxx xx rozhodnuto x xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx 6 xxxxxx ode xxx, xx kterém došlo x porušení xxxxxxxxxx.

§101j

Vyloučení xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxx pokutu xxxxx §101h xxxx. 1 xxxx. a) xxxxxxxx, pokud v xxxxx kalendářním xxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx kontrolního xxxxxxx.

§101x vložen právním xxxxxxxxx č. 243/2016 Xx. x xxxxxxxxx xx 29.7.2016

§101k

Prominutí xxxxxx za xxxxxxxx kontrolního hlášení

(1) Xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §101h odst. 1 xxxx. x) xx x).

(2) Xxxxxxx xxxx xxxx zcela xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, pokud x xxxxxxxx kontrolního hlášení xxxxx z důvodu, xxxxx lze x xxxxxxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxx plátce.

(3) Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx odstavce 1 lze xxxxx xxxxxxxxxx xx 3 xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxx platebního xxxxxx, xxxxxx bylo xxxxxxxxxx x povinnosti xxxxxxx xxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxx žádosti o xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 má xxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx bylo xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx pokutu.

§101k vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 243/2016 Xx. x xxxxxxxxx xx 29.7.2016

§102

Souhrnné xxxxxxx

(1) Plátce xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx hlášení, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxx xxxxx x tuzemska xx xxxxxx členského xxxxx xxxxx registrované k xxxx v jiném xxxxxxxx státě,

b) xxxxxxxxxx xxxxx plátcem x xxxxxxxx xx jiného xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx při xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx plátce xxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxx xxxxxxx, nebo

d) xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx plnění x xxxxx xxxxxxxx státě xxxxx §9 xxxx. 1, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, které xx v xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx, osobě xxxxxxxxxxxx k xxxx x xxxxx členském xxxxx, xxxxx je xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, byla-li xxxx xxxxxx xx dni xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxx xx xxxxxxx podat xxxxxxxx hlášení, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx členského xxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx povinna xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, pokud xx vznikla xxxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxxxx služby x xxxxxx xxxxxx x jiném xxxxxxxx xxxxx xxxxx §9 xxxx. 1, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx x xxxxx členském xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx, xxxxx registrované x xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx, pokud xx xxxxxxx přiznat xxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) dodání zboží xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx dodání xxxxx xxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx formou xxxxxxxxxxxx obchodu, pokud xx xxxxxxxxxxxxxx osoba xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx prostřednictvím xxxxxx xxxxxx vyžadující xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x daňovém řádu xx xxxxx pro xxxxxx souhrnného xxxxxxx. Xxxxx o hodnotě xxxxxxxx zboží xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx xxxx.

(5) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx plátce xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx 25 dnů xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx hlášení xxxxxx identifikovaná osoba xx 25 xxx xx skončení xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx.

(6) Xxxxx plátce uskutečňuje xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), podává xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxx daňového xxxxxxxx.

(7) Xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 6 xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx čtvrtletí xxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx x), xxxxxx xxxxxx povinnost x xxxxx kalendářním xxxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxx předcházejí kalendářnímu xxxxxx, xx kterém xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx podle odstavce 1 xxxx. a) xx x), xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx tohoto kalendářního xxxxxxxxx, x to xx 25 dnů xx xxxxxxxx kalendářního xxxxxx, xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) xx c). Xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 5, x xx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx kalendářního xxxx, xx xxxxxx uskutečnil xxxxxx podle xxxxxxxx 1 písm. a) xx x).

(8) Pokud xxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx hlášení, xxxxxx, xx xxxxxx chybné xxxxx, xxxx povinn xx 15 dnů xxx xxx zjištění xxxxxxxx xxxxx podat xxxxxxxx souhrnné xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 4.

(9) Správce xxxx xxxxx x xxxxxxxxx hlášení, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx posoudí, xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxx stanovení xxxx. Xxxxxxx postup uplatní xxxxxxx údajů, které xxxxxxx daně obdrží x rámci xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§103

Zvláštní xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx dosud xxxxxxxxxxxx daň

Hrozí-li xxxxxxxxx x prodlení, je xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx pokus vyrozumět xxxxxxx způsobem xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxx.

§104

Nesprávné xxxxxxx xxxx xx jiné xxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx rozhodné xxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx zdaňovací xxxxxx, xxx xx xxxxxxx náležely, a xxxxxxxx tím x xxxxx xxxxxxxxx zdaňovacím xxxxxx daň, správce xxxx xxx vztahující xx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx zdaňovací xxxxxx xxxxxx xxxx doměří x xx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxx skutečnosti xxxxxxxx, xxxxxxxx nebo xxxxxxxx.

(2) Xxxxx plátce xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx v xxxxxxx přiznání za xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxx xx kterého xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx, xxxxxxx daně xxx xxxxxxxxxx se x těmto xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xx xxxx pozdější xxxxxxxxx xxxxxx vyměří xxxx xxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxx uvedl xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx stanovení xxxx v xxxxxxx xxxxxxxx xx dřívější xxxxxxxxx období, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxx tím x xxxxx dřívějším xxxxxxxxxx xxxxxx xxx, xxxxxxx daně xxx xxxxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx dřívější xxxxxxxxx xxxxxx vyměří xxxx xxxxxx x xx xxxxxxxxx období, do xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx nebo xxxxxxxx.

(4) Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx úrok x prodlení x xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 3, x xx xx xxxxx xxx ode dne xxxxxxxx lhůty xxx xxxxxx xxxxxxxx přiznání xx dřívější xxxxxxxxx xxxxxx, xx kterého xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxxx dne xxxxx pro xxxxxx xxxxxxxx přiznání za xxxxxxxxx xxxxxx, do xxxxxxx tyto skutečnosti xxxxxxxx. Úrok z xxxxxxxx je xxxxxxx xx xxxxx 15 xxx xxx xxx xxxxxxxx platebního výměru.

(5) Xxxxx plátce uvedl xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx zdaňovací xxxxxx, xxx xx kterého xxxxxxxx, x xxxxxx xxx xx zdaňovacím xxxxxx, do xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx náležely, xxx, xxxxxxx daně xxx vztahující xx x xxxxx skutečnostem xx zdaňovací období, xx xxxxxxx tyto xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx nedoměří a xx toto xxxxxxxx xxxxxxxxx období xxxxxx xxxx doměří.

(6) Xxxxxx xxxxxx povinnost xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx x xxxxxx daně xxxxx odstavce 5, x xx za xxxxx xxx ode xxx uplynutí lhůty xxx podání xxxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxx skutečnosti xxxxxxxx, xx posledního xxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxxxx období, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx. Úrok z xxxxxxxx xx splatný xx lhůtě 15 xxx ode dne xxxxxxxx platebního výměru.

(7) Xxxxx plátce xxxxxxx xxx x přijatého xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx před xxxxxxxxxxxx zdanitelného plnění x xxxxx zdaňovacím xxxxxx, xxx xx xxxxxxx náležely, x xxxxxxxx uplatnil

a) xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx z tohoto xxxxxx nebo x xxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx odstavce 4 xxxx 6, nebo

b) xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx nebo x xxxx úplaty, xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxx 6 x xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx daně x xxxxxx plnění xxxx x této xxxxxx.

(8) Xxxxxxx daně xxxxx odstavce 1 xx 7 xxxxxxxxxxx, xxxxx

x) uvedení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx x daňovém xxxxxxxx za xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx ovlivní xxxx koeficientu xxx xxxxxxx xxxxxxx daně x poměrné xxxx xxxxx §75 xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx daně x krácené xxxx xxxxx §76,

x) xxxxxx x daňovém xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx uvede xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxx xx zdaňovací xxxxxx, za xxxxx xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx přiznání xx předmětem probíhajícího xxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx uvede xxxxxxxxxxx rozhodné pro xxxxxxxxx xxxx, která xx předmětem probíhající xxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx přiznání xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) se xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x rámci xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx plnění x tuzemsku.

(9) Xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xx 6 a 8 xxxxxxx.

§105

Přeplatek xxxxxxx

Xxxxxxxxx skupiny xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xx úhradu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx skupiny xxxx xxxxxxxxxxx člena xxxxxxx. Pokud xxxxxxx xxx xxxxx její xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx vratitelným.

§105x

Xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxx xxxxxx xxxxx xx zálohu xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx řádu.

§105a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 283/2020 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2021

§106

Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x moci úřední

(1) Xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx plátce, pokud xxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxx oznámení xxxxxx xxxxxxx daně za 12 bezprostředně xxxxxxxxxxxxxxx xx sobě xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx měsíců plnění x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, nebo

c) xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx osvobozená xx xxxx xxx xxxxxx na xxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx plátce,

a) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx své xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx se xx xxxxxx xxxx, a

b) xxxxxxxx

1. xxxx xxxxx xxxxxxxxx za 12 xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxx jdoucích xxxxxxxxxxxx xxxxxx 1&xxxx;000&xxxx;000 Xx,

2. xx 12 xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx měsíců xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx plnění, xxxxx xx jedná x plátce, který xxxx x tuzemsku xxxxx, nebo

3. je xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2 xx xxxxxxxx účinek.

(4) Xxxxxxx daně xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, který xxxx v xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx neuskutečnil x tuzemsku

a) zdanitelné xxxxxx x

x) xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxx na xxxxxxx xxxx.

(5) Xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx dni xxxxxxxxxxxxxxx xxx vzniku xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx.

(6) Xxxxxx xxxxxxxx xxx plátcem dnem

a) xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xx xx zrušena xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxx dni přechodu xxxxxx povinnosti xxxxxxxxxxx.

§106x

Xxxxxxxxxxxx plátce

(1) Poruší-li xxxxxx závažným xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx ke xxxxxx xxxx, správce xxxx xxxxxxxx, že xxxxx xxxxxx je nespolehlivým xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxx xxxxx xx 15 xxx xxx xxx doručení xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxx účinek.

(3) X xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxx-xx xx xxxxxxxxxxxx osoba xxxxxxx, xxxxx se současně xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx-xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx plátce xxxxxx xxxxxxx, stává xx současně xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx plátcem.

(5) Xxxxx-xx ke xxxxxxx xxxxxxxxxx nespolehlivého plátce, xxxxx je skupinou, xxxxxxx xx členové xxxx xxxxxxx nespolehlivými xxxxxx dnem xxxxxxxxxxxx xx dni, xxx xxxx skupina přestala xxx xxxxxxx. Dojde-li x zániku xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xx nespolehlivým xxxxxxx, xxxxx se tento xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx, xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx.

§106xx

Xxxxxxxxxxxx osoba

(1) Xxxxxx-xx xxxxx, která xxxx xxxxxxx, závažným xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx vztahující xx ke správě xxxx, xxxxxxx daně xxxxxxxx, že tato xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Odvolání proti xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 lze podat xx 15 dnů xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx a má xxxxxxxx xxxxxx.

(3) X xxxxxx hodných xxxxxxxxxx xxxxxxx může správce xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxx-xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx okamžikem, kdy xxxxxxxx být plátcem.

§106aa xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 170/2017 Sb. x účinností od 1.7.2017

§106xx

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx mohou xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx, že xxxxxx nespolehlivými; žádost xxxxx xxxxx nejdříve xx xxxxxxxx 1 xxxx xxx xxx xxxxxx právní xxxx xxxxxxxxxx,

x) že jsou xxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx, xx nejsou xxxxxxxxxxxxxx, xxxx

x) xx xx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx, nespolehlivým xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx, který xx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx správce xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx, xx není nespolehlivým xxxxxxx; žádost xxxx xxxxx xxxxxxxx po xxxxxxxx 1 xxxx xxx dne, xxx

x) xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx žádost x xxxxxx rozhodnutí, xx xxxx xxxxxxxxxxxxx plátcem.

(3) Xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx plátce xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx 1 xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx ke xxxxxx xxxx.

(4) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx plátcem xxxx nespolehlivou xxxxxx.

§106xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 170/2017 Xx. x účinností xx 1.7.2017

§106b

Zrušení xxxxxxxxxx plátce xx žádost

(1) X xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, který má xxxxx x xxxxxxxx x xxxxx není xxxxxxxx, xxxxxxx, pokud xxxxxxx tyto xxxxxxxx:

x) xxxxxxx 1 rok xxx dne, xxx xx stal xxxxxxx x xxxxx xxxxxx

1. xxxxxxxx xx 12 xxxxxxxxxxxxx předcházejících xx xxxx jdoucích xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx většího xxx 1&xxxx;000&xxxx;000 Xx, xxxx

2. uskutečňuje xxxxx xxxxxx osvobozená xx xxxx bez xxxxxx xx xxxxxxx daně, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) O xxxxxxx registrace xxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx:

x) xx 6 xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx sobě jdoucích xxxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxx neuskutečnil xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx xxxxx do xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx daně x xxxxxxx na odpočet xxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx plnění, x kterého xx xxxxxxx přiznat xxx xxxxx, xxxxx xx xxxx plnění xxxxxxxxxxx, xxxx dodání xxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx v xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) X zrušení xxxxxxxxxx xxxx plátce xxxxx §6b xxxx §6e xxxxxxx, xxxxx

x) uplynuly 3 xxxxxx ode xxx, xxx xx xxxx plátcem, x

x) xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx 3 xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx po xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 250&xxxx;000 Kč.

§106x

§106x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 170/2017 Sb.

§106x

Xxxxxxxx ustanovení o xxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxx

(1) Správce xxxx xxxxx registraci xxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx prokáže, xx splňuje podmínky xxx zrušení xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx rozhodnutí, kterým xx xxxxxxx registrace xx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Plátce xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx dni xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Plátce, kterému xxxx xx žádost xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx identifikovanou xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx, xxx xxxxxxx xxx plátcem, xxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx identifikované xxxxx, nebo

b) x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xx xx xxxx stát xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

§106x vložen xxxxxxx předpisem x. 502/2012 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2013

§106x

Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx skupiny x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, pokud xx xxxxx měsíce xxxxx příslušného xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx podá xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx podmínky xxxxx §5a, je xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx tuto xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxxxx xxxx zruší xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §5a, xxxx

x) xxxxxx, xx žádný x členů skupiny xxxxxxxxx podmínky pro xxxxxxxx xx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx

x) nabytí xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx je xx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx registrace, x xx v xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx.

(5) Člen skupiny xx xxxxxxx ode xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxx být xxxxxxx.

§106f

Zánik xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, pokud xx xxxxx měsíce října xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx

x) xxxxxxx podá žádost x xxxxxxxxxx člena xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxx zjistí, že xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxx.

(2) Xxxxxx x vystoupení xxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx do xxxxxxx xxxxx §95a xxxx. 4, xxxx skupina xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx 1 roku xxx xxx, kdy xx xxxx xxxxxx xxxxxxx.

(3) Pokud xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx člena skupiny, xxxxxx jeho xxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxx xxxxxx tohoto xxxxxxxxxx.

(4) X případě zániku xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx člena xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx nového xxxxxxxxxxxxx xxxxx do 15 xxx xxx dne xxxxxx jeho členství xx xxxxxxx. Xxxxx xxx neučiní, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx člena xxxxxxx xxxx rozhodnutím.

(5) Člen xxxxxxx je xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx, xxx xxxxxxx xxxx členství xx xxxxxxx.

§107

Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxx

(1) Správce daně xxxx zrušit xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, pokud xx ve 2 xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx daň.

(2) Odvolání xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 má xxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxxxx xxxxx přestává být xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx dnem xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx je xx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx daně zruší xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx, kdy se xxxxx xxxxxxx.

§107x

Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx&xxxx;xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx jednoho xxxxxxxxx xxxxx x splňuje xxxx podmínky:

a) xx 6 xxxxxxxxxxxxx předcházejících xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx jí xxxxxxxxx xxxxxxxxx

1. xxxxxxx xxx x přijatých xxxxxx,

2. přiznat xxx x přijatého dodání xxxxx x instalací xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx soustavami xxxx xxxxxx,

3. xxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxx dopravního xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxx

4. xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) x xxxxxxxxxx ani bezprostředně xxxxxxxxxxxxxx kalendářním xxxx

1. xxxxxxxxxx zboží, x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx daně, jehož xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx 326&xxxx;000 Xx, a

2. xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §2b, xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx osoby, xxxxx xxxx x zrušení xxxxxxxxxx, xxxxx tato xxxxxxxxxxxxxx osoba prokáže, xx xxxxxxx podmínky xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxx rozhodnutí podle xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxxxx osoba přestává xxx xxxxxxxxxxxxxxx osobou xxxxxxxxxxxx po xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, kterým xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

§108

Osoby povinné xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx

(1) Xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx dodání xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx x tuzemsku, xx povinen x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx.

(2) Xxx pořízení xxxxx x jiného xxxxxxxxx státu x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx povinni xxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx osoba, xxxxx xxxx zboží xxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx uskutečňuje osoba xxxxxxxxx v xxxxxxxx, xx povinna xxxxxxx xxx osoba, která xxxx xxxxxx xxxxxxx, x to

a) xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx osoba, xxxxx xx xxxxx x

1. poskytnutí xxxxxx xxxxx §9 xx 10d,

2. xxxxxx zboží x xxxxxxxxx nebo xxxxxxx, pokud xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, nebo

3. dodání xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx,

x) xxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxx zboží, xxxxx xxxxx neusazená x tuzemsku není xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx; xxxx ustanovení xx xxxxxxxxx x případě, xx plátce, xxxxxxx xx dodáno zboží, xxxxxxxx svou xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxx, a to xx xxx xxxxxx xxxxxx moci rozhodnutí, xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx plátce.

(4) Přiznat xxx jsou xxxxxxx

x) xxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) kupující, xxxxx xx plátcem xxxx xxxxxxxxxxxxxxx osobou, xxxxxxx xx dodáváno xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx uvnitř xxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxx třístranného xxxxxxx,

x) xxxxxx, na xxxxx xxxx je xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx celního xxxxxx, x kterého vzniká xxxxxxxxx xxxxxxx daň xxxxx §23 odst. 1 xxxx. x) x §23 odst. 4,

x) xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x rámci xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) osoba, xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §19 xxxx. 6,

x) osoba, xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxx xxx,

x) osoba xxxxxxxxxxxx x xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx pořídila xxxxx x xxxxxx plnění x xxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxxxxx

1. xxxxx xx xxxxxx členského xxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx x

2. xxxxxx xxxxxx xxxxxxx opatření x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx dodání xxxxx xx jiného xxxxxxxxx xxxxx.

(5) Zaplatit xxx xxxx xxxxxxx

x) xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx, xx jejíž xxxx xx xxxxx při xxxxxx xxxxxxxxxx do xxxxxxx režimu, x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx §23 odst. 1 xxxx. x) a §23 xxxx. 5,

x) xxxxx, x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx §23 xxxx. 1 xxxx. x) xx e).

(6) Xxxxx povinná xxxxxxx xxxx zaplatit daň xx xxxxxxx subjektem.

(7) Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx obchodního xxxxxxx xxxxxx, která xxxxxxx úplatu xx xxxxxxxxxxx prodej obchodního xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxx daňový xxxx xxxxxx xx lhůtě xxx podání xxxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxxxx xxxxxx, ve kterém xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxxxxx daně xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxx x nerozdílně.

§108x

Xxxxxx oprávněného příjemce

(1) Xxxxxxxxx příjemce, kterému xxxxxxx povinnost spotřební xxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx vybraných xxxxxxx x jiného xxxxxxxxx xxxxx, ručí xx xxxxxxxxxxxx daň x xxxxxx tohoto xxxxx xxxxx osobě xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx pořídila x xxxxxx xxxxxxxxx státu, xxxxxx prokáže, že xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxx, xx daň xxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx, řádně xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx příjemce xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxx xxxx vypočtené xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx příjemce xxxxxx x prokázání, xx xxxxxx xxxxxxx opatření xxxxx xxxxxxxx 1.

(4) Xxxxxxxxx příjemce může xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx daně; využije-li xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, hledí se xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx zajištění daně xx

x) xxxxxxxxxxx příjemce xxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx plnění,

b) osobu, xxxxx xxxxxxxx zboží x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, které xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, x xxxxx xxxxxx toto xxxxx xxxxx xxxxx, xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

§109

Xxxxxx xxxxxxxx zdanitelného xxxxxx

(1) Plátce, který xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx plátcem xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx (dále xxx "xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx"), xxxx xx xxxxxxxxxxxx daň x xxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx plnění xxxx xxxxxxxxxx úplaty na xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx měl x xxxx, že

a) xxx xxxxxxx xx xxxxxxx dokladu nebude xxxxxxx zaplacena,

b) xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx úplatu xx xxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxx zdanitelného xxxxxx"), xx úmyslně xxxxxx xxxx dostane xx xxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxx zaplatit, xxxx

x) dojde xx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx daňové xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx plnění xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx daň x xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx úplata za xxxx plnění

a) bez xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx od xxxxxxx ceny25),

b) xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx vedený poskytovatelem xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxx xxxx zčásti bezhotovostním xxxxxxxx xx jiný xxxx než xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx přístup, x pokud xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx dvojnásobek xxxxxx xxxxx xxxxxx upravujícího xxxxxxx plateb x xxxxxxxxx, xxx jejímž xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx plnění xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxx plnění, xxxxx je x xxxxxxxx jeho xxxxxxxxxxx&xxxx;xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx x poskytovateli xxxxxxxxxxxx xxxxxx zveřejněna xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx skutečnost, že xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx hmot xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx upravujícího xxxxxxx xxxxx, xxxx xx nezaplacenou daň x xxxxxx plnění, xxxxx x xxxxxxxx xxxx uskutečnění nebo xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx zveřejněna xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xx xxxxxxxxxxx jako xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx hmot xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx hmoty.

§109a

Zvláštní xxxxxx xxxxxxxxx xxxx

(1) Pokud xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx poskytovatele xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx z xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx plnění, xxxx xx byl xxxxxx jako xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxx xxxxxx pouze xx xxxxxx xxxx poskytovatele xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx plnění.

(2) Xxxxxx za xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx plnění se xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx. Xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx

x) xxxxxxxxxxxx poskytovatele xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxx, na xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx den xxxxxxx xxxxxx poskytovatelem xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxx je xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx dne xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx plnění xxxx dne xxxxxxx xxxxxx, xx xx xx xx, xx xxxxxxx dnem je xxx přijetí platby xxxxxxxx xxxx.

(4) Částka xxxxxxxx za xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxx x eviduje xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx účtu. Ke xxx xxxxxxxxxx daně xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx osobní xxxxxx účet xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx plnění s xxxxx platby x xxxxxx xxx; dojde-li x úhradě xxxxxxx, xxxxxxx xx na xxxxxx daňový účet x datem xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.

(5) Xxxx-xx xxx, na kterou xx xxxxxx určena, xxxxx xxxx zčásti xxxxxxxx, použije se xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx depozitního účtu xxxx xxxx část xxxx xxxxxx xxxx xx osobním xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

§109x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 47/2011 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.4.2011

§110

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx

Xx-xx vyhlášen xxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx České xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxx xxxx x 5 procentních xxxx, případně xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx sazbami daně,

b) xxxxxxx xxxxxxx, kteří xxxxxxxxxxx zdanitelná xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx bezpečnostní xxxxx, xxxxxxxx záchranné sbory, xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx a poskytovat xxxxxxxxx xxxxxx těmto xxxxxxxxx bez xxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx odpočet xxxx x plné xxxx.

Díl 2

Zvláštní xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

Xxxxx 1

Xxxxxxxx ustanovení

§110a

Úvodní ustanovení

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx místa xx

x) xxxxx xxxx Xxxxxxxxx xxxx x

x) režim Xxxxxxxx unie.

(2) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx může v xxxxxxxx použít xxxxx xxxxxxx x dani, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx podmínky xxx použití xxxxxxxxxx xxxxxx jednoho xxxxxxxxx xxxxx.

(3) X xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx je xxxxxx příslušným Xxxxxxxx xxxx xxx Xxxxxxxxxxxx xxxx.

(4) Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx v xxxxxxx zvláštního režimu xxxxxxx správního místa xxxxxxxxx.

§110x vložen právním xxxxxxxxx č. 196/2014 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2015

§110x

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx se xxxxxx

x) xxxx xxxxxxxx plnění xxxxxxxxxx x rámci xxxxxxxxxx režimu xxxxxxx xxxxxxxxx místa; xxxxxxxx, xxxxx xx daň xxxxxxx, xx považuje xx xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx služba xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxx s xxxxxx xxxxxx xx xxxxx Evropské unie, x xx

1. telekomunikační xxxxxx,

2. xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

3. xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx vybrané xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xx xxxxx povinná x xxxx xxxxxxxxxx x xxxx ve xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx, která xx x tuzemsku xxxxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxx režimu xxxxxxx xxxxxxxxx místa; uživatel xx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxx účely xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx i xx xxxxxxxxxxx složka xxxxx xxxxxxx k xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx, které xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x má vhodné xxxxxxxxxx x technické xxxxxx.

§110x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 196/2014 Xx. x účinností xx 1.1.2015

Xxxxx 2

Xxxxxxxx ustanovení x xxxxxx xxxx xx zvláštním xxxxxx x xxxxxxxx

§110x

Xxxxxxxxxxx

Xxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x zastupování xx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx jednoho správního xxxxx.

§110x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 196/2014 Xx. x účinností xx 1.1.2015

§110x

Xxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx jednoho xxxxxxxxx místa

(1) Osoba, xxxxx xxxxxxx zvláštní xxxxx xxxxxxx správního xxxxx, xx xxxxxxx xxxx evidenci obsahující xxxxxxxx údaje vztahující xx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxx službám xxxxx xxxxx použitelného xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxx xx xxxxxxx prováděcí xxxxxxxx ke xxxxxxxx x xxxxxxxxx systému xxxx z přidané xxxxxxx7e).

(2) Údaje podle xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxxx po xxxx 10 let xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Údaje xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxx daně xxxx xxxxxxx daně xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

§110x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 196/2014 Sb. s xxxxxxxxx od 1.1.2015

§110x

Xxxxxx xxxxxxx daně

(1) Xxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx.

(2) Xxx se xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx, x xx bezhotovostním xxxxxxxx.

(3) Osoba xxxxxxx x dani, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx jednoho xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxx, a xxxxxxx platbu xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

§110x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 196/2014 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2015

§110x

Xxxxxxxxx

(1) Správce daně xx xxxxxxxxx režimu xxxxxxx xxxxxxxxx místa xxxxx vratitelný xxxxxxxxx xxx žádosti xx 30 xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx vratitelného xxxxxxxxx.

(2) V xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx režimu x xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx vrácení vratitelného xxxxxxxxx xxxxx xxx xxx, xxx xxxxxxx xxxx ve xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx správního xxxxx xxxxxx informace xxxxxxxx xxx přiřazení xxxxxxxxxxxx plateb příslušným xxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Vratitelný xxxxxxxxx xxxxx xxx 10 XXX xx xxxxxxx.

(4) Xxxx z xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx-xx 10 XXX.

Xxxxx 3

Xxxxxx xxxx xx zvláštním xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxx 1

Použití xxxxxxxxxx xxxxxx jednoho xxxxxxxxx místa x xxxxxxxx

§110x

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx Xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx

(1) Xxxxx xxxx Xxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx osoba xxxxxxx x dani, xxxxx

x) xxxx na xxxxx Xxxxxxxx unie xxxxx xxx provozovnu a

b) xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx státě zvláštní xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Režim mimo Xxxxxxxxx unii xx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx osobou, xxxxx používá tento xxxxx.

§110h

Podmínky xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie v xxxxxxxx

(1) Režim Xxxxxxxx xxxx xxxx v xxxxxxxx použít xxxxx xxxxxxx x dani, xxxxx

x) xx v xxxxxxxx

1. xxxxx, nebo

2. xxxxxxxxxx, xxxx-xx na xxxxx Evropské unie xxxxx,

x) xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x

x) xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx místa.

(2) Režim Xxxxxxxx xxxx se x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx poskytnuté xxxxxx, xxxxx xxxxxxx tento xxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxx služeb xxxxxxxxxxxx x místem plnění x členském státě, xx xxxxxx má xxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

§110x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 196/2014 Xx. x účinností xx 1.1.2015

§110x

Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x tuzemsku

(1) Xxxxx xxxxxxx k xxxx nemůže x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx režimu xxxxxxx xxxxxxxxx místa, xx xxxxxx byla xxxxxxxxxxxx, a to xx xxxx 2 xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx, xxx xx xxxx xxxxxxx registrace

a) xx xxxxxx, xxxx

x) x xxxx xxxxxx xx xxxxxxx oznámení, xx přestala poskytovat xxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxx x dani xxxxxx x tuzemsku xxxxxx zvláštní xxxxx xxxxxxx správního xxxxx xx xxxx 8 xxxxxxxxxxxx čtvrtletí bezprostředně xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, v xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx z důvodu xxxxxxxxx porušení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx se xx xxxxxx daně xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxx k xxxx, xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx x tuzemsku použít xxxxx Evropské xxxx, x xx xx xxxx 2 xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx v xxxxx xxxxxxxx xxxxx; xx xxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxx x xxxxxxxxxx sídla xx xxxxxxxx xxxx ke xxxxxxx xxxxxxxxxx z xxxxxx zrušení xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx.

§110x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 196/2014 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2015

Xxxxxxxx 2

Podání x xxxxxxxxxx xx zvláštním xxxxxx jednoho xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx

§110x

Xxxxxx

(1) Xxxxx xxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx v xxxxx zvláštního xxxxxx xxxxxxx správního xxxxx, xxxxx určí xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxx x rámci zvláštního xxxxxx jednoho xxxxxxxxx xxxxx xxx činit xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx možný prostřednictvím

a) xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx elektronickým xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx identitou podatele xxxxxxxx, kterým xx xxx přihlásit xx xxxx xxxxxx schránky, xxxx

x) přístupových xxxxx.

(3) Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x struktuře xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) x ověřenou identitou xxxxxxxx xxxxxxxx, kterým xx xxx xxxxxxxxx xx xxxx datové xxxxxxxx, nebo

c) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx údajů.

(4) Xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx podané xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx. x).

(5) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxx přístup

a) xxxxxxxx x postup xxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx portál,

b) xxxxxx, xxxxx je xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx portálu, x xxxxxx, xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx, xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x přijetí xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx způsobem, xxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xx jeho xxxxxx schránky.

(6) Xxxxx xxxxxxxxx x přístupu xx xxxxxxxxxxxx portál xx povinna xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx, xxx nemohlo xxxxx x jejich xxxxxxxx.

(7) Xxxxxx xxxxxxxxxx x anglickém jazyce xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx jazyka xxxxxxx.

§110x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 196/2014 Sb. x účinností xx 1.1.2015

§110k

Doručování

(1) Xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx správního xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx elektronicky, x xx xxxxxxxxxxxxxxx

x) xxxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxx sítě xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Upomínky xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx povinností xxx xxxxxx xxxx xx zvláštním xxxxxx xxxxxxx správního xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx datové xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx uvedenou x xxxxxxxxx x registraci.

(3) Xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx prostřednictvím veřejné xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx adresu, xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx správcem xxxx xxxxxxxxxxxxxxx elektronického xxxxxxx.

§110x vložen právním xxxxxxxxx č. 196/2014 Xx. x účinností xx 1.1.2015

Pododdíl 3

Xxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxx

§110x

Xxxxxxxxx x registraci

(1) Xxxxx-xx xxxxx xxxxxxx k xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx správního místa x xxxxxxx-xx v xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, je xxxxxxx xxxxx přihlášku x xxxxxxxxxx x dani xx zvláštním režimu xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx kalendářnímu xxxxxxxxx, xx něhož xxxxx zvláštní xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx místa xxxxxxxx.

(2) Pokud osoba xxxxxxx x xxxx, xxxxx x tuzemsku xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx jednoho xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx službu, xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx tento xxxxx, xx povinna xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx 10 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx tuto xxxxxx xxxxxxxx. V přihlášce x registraci xxxx xxxxx xxxxx den, xxx tuto službu xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx podává xx 10 dnů xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx Evropské unie x xxxxxxxx, xxxxx xxxxx hodlá xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie x tuzemsku x xxxxxxxx xxxxxxxx režim Xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx přestane xxx x jiném členském xxxxx xxxxxxxxxx.

§110x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 196/2014 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2015

§110x

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx osoby xxxxxxxxxxx zvláštní režim xxxxxxx správního místa

(1) Xxxxx-xx ke xxxxx xxxxx, které je xxxxx povinná x xxxx povinna xxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx správního xxxxx, xx xxxxxxx xxxx změnu xxxxxxx xxxxxxx daně xx 10 xxx po xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx měsíce, xx xxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx se xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx služby, xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx po xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx-xx osoba xxxxxxx x dani xxxxxxxxxx xxxxxxx služby xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx místa, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx 10 dnů xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, ve kterém xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

§110x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 196/2014 Xx. x účinností xx 1.1.2015

§110x

Xxxxxxxxxx x registraci

(1) Xxxxx-xx xxxxx xxxxxxx x xxxx, která xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx k xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx místa, xxxxxxxx použití xxxxxxxxxx xxxxxx jednoho správního xxxxx, xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxx x dani xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

x) xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx,

x) xxx xxx poskytnutí xxxxxxx xxxxxx, xxxxx uvedla x přihlášce x xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx

x) xxx xxx, xx xxxxxx došlo xx xxxxxxx podmínek xxx xxxxxxx režimu Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxx, xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx x jiném xxxxxxxx státě xxxxxxxxxx, x xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(3) V xxxxxxxxxx x registraci v xxxxxxx režimu mimo Xxxxxxxxx unii x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx namísto xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx čísla daňové xxxxxxxxx xxxxx.

(4) Xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

§110x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 196/2014 Sb. x xxxxxxxxx od 1.1.2015

§110o

Zrušení registrace xxxxxxxxx xx xxxxxx

Xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx oznámení x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxx příslušného kalendářního xxxxxxxxx, xxxxx uživatel xxxxx toto oznámení xx 15 xxx xxxx koncem xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§110x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 196/2014 Xx. s xxxxxxxxx od 1.1.2015

§110x

Xxxxxxx registrace xxxxxxxxx x moci xxxxxx

(1) Xxxxxxx daně xxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxx, xx přestal xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx xx neposkytne xx dobu 8 xx xxxx následujících xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx jednoho xxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx povinnosti xxxxxxxxxx xx ke xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx jednoho xxxxxxxxx xxxxx x tuzemsku.

(2) Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx

x) x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x němž xxxx xxxxxxxxxx x zrušení xxxxxxxxxx vydáno,

b) ke xxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx podmínky xxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx tím, xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx

x) xx xxx, xx xxxxxx xxxxxxx splňovat xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxx Xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx tím, xx xxxxx mít xx xxxxx Xxxxxxxx xxxx sídlo xxxx xxxxxxxxxx.

§110x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 196/2014 Xx. x účinností xx 1.1.2015

Xxxxxxxx 4

Xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx správního xxxxx

§110x

Xxxxxxxxx xxxxxx

Xxx xxxxx zvláštního xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx kalendářní xxxxxxxxx.

§110x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 196/2014 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2015

§110x

Xxxxxx přiznání x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx je povinen xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx 20 dnů xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, x to x v xxxxxxx, xx za xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx služby.

(2) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx správci xxxx x xxxxxxxx do xxxxxxxx xxxxx pro xxxx podání, xxxxx xxxx 3 roky. Xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx, x xxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx-xx poslední xxx xxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx 2 xx xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxx.

(4) Xxx xx vyčíslí x eurech x xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx místa bez xxxxxxxxxxxxxx.

(5) Xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx přiznání xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx, xxxxxxx se xxx přepočet směnný xxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zveřejněný xxx

x) xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, nebo

b) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx, xxxxx xxx poslední xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx zveřejněn.

(6) Xx-xx xxxxxxxxxx dodatečného daňového xxxxxxxx požadováno uvedení xxxxx v eurech, xxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx u původního xxxxxx.

§110x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 196/2014 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2015

§110s

Předepsání a xxxxxxxxx xxxx

Xxxxxxx daně na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx dodatečného xxxxxxxx přiznání předepíše xx evidence xxxx xxxx tvrzené xxxx xxxx rozdílu x xxx xx xxxxxxxxx.

§110x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 196/2014 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2015

§110t

Oprava xxxxxxx daně

Uživatel xxxxxxx opravu základu xxxx v dodatečném xxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx vznikla povinnost xxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxx.

§110x

Xxxxxxxxxx daňového xxxxxxxx x platby

Správce daně xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a

b) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx.

§110x xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 196/2014 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2015

§110v

Platba xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxx xxxxx povinná x xxxx neuvede, xx kterou xxx xx xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx příslušného xxxxxxxx xxxxxxxx, použijí xx xxxxxxx ustanovení xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxx-xx xxxx osoba xx lhůtě stanovené xxxxxxxx daně, xxxxx xx xxxxxxx daně xxxx platbu.

§110v xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 196/2014 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2015

Xxxxx 4

Xxxxxx daně xx zvláštním režimu x xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx

§110x

Xxxxxxxx ustanovení

(1) Xxxxx xxxxxxx k xxxx, xxxxx je xxxxxxxxxxxx x xxxx xx zvláštním xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x jiném xxxxxxxx xxxxx x poskytuje xxxxxxx xxxxxx s xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx, plní xxxxxxxxxx xx xxxx zdaňovací xxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxx xx zvláštním xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx místa xxxxxxxxxxxxxxx správce xxxx xxxxx identifikace.

(2) Xxxxx xxxxxxx k xxxx xx povinna xxxxx xxxxxxxxxx uvedené x xxxxxxxx 1, x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx správci daně x xxxxxxxx x xxxx xxxxx spotřeby xx okamžiku, kdy xxxx xx tento xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx vymáhání daně, xxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx xxxxxxxxx.

§110x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 196/2014 Xx. s účinností xx 1.1.2015

§110x

Xxxxxxxxxx

(1) Správce xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx správního xxxxx xxxxxxxx písemnost xxxxxxxxxxxx, x xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx datové xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxx x registraci.

(2) Písemnost, xxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx veřejné xxxxxx xxxx na elektronickou xxxxxx, se xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx daně xxxxxxxxxxxxxxx elektronického xxxxxxx.

§110x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 196/2014 Xx. x účinností xx 1.1.2015

§110y

Poslední známá xxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xx xxxx, xx xxxxx byla xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx období

a) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx, xxxxx je xxxxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxx režimu xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx, x daňovém xxxxxxxx xxxx dodatečném xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx daně pravomocně xxxxxxxx z xxxx xxxxxx.

(2) Poslední xxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx.

§110x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 196/2014 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2015

§110z

Samovyměření x xxxxxxxxxxxx xxxx

(1) Daň xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx k xxxx, xxxxx je xxxxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx místa x xxxxx xxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxx xx považuje xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx přiznání, x to xx xxxx v xxx xxxxxxx.

(2) V případě, xx xxxxx povinná x dani, xxxxx xx registrovaná k xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx jednoho xxxxxxxxx xxxxx v xxxxx xxxxxxxx xxxxx, nepodá xxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx se xxx xx xxxxxxxx ve xxxx 0 EUR.

(3) Xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx k xxxx, xxxxx je registrovaná x xxxx ve xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx místa x xxxxx xxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx považuje xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, a xx xx výši xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx; to xxxxxxx, xx-xx dodatečné xxxxxx přiznání xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx zahájeného z xxxx xxxxxx.

(4) V xxxxxxxxxx daňovém přiznání xx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx poslední xxxxx xxxx.

§110x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 196/2014 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2015

§110xx

Xxxxxxxx daně x xxxx xxxxxx

(1) Xxxxxx-xx xxxxxxx daně xx xxxxxxx postupu x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, že xxxxxxxx xxxxx daň xxxx xx xxxxxxx výši, xxxxxx xxx ve xxxx xxxxxxx poslední xxxxx xxxx a xxxxxx xxxx zjištěné.

(2) X xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx rovněž x případě, kdy xxxxx xxxxxxx x xxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx k dani xx zvláštním xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx místa x jiném xxxxxxxx xxxxx, nevyhoví xxxxx x podání dodatečného xxxxxxxx přiznání.

(3) Xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxx úřední; xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxx.

(4) Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx doměřovacího xxxxxx xxxxxxxxxx z xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Údaje xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx x moci úřední.

§110za xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 196/2014 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2015

§110xx

Xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Dodatečné daňové xxxxxxxx není xxxxxxxxx xxxxx po xxxxxxxx 9 xxx od xxxxxxx běhu xxxxx xxx stanovení xxxx.

(2) Xxxxx pro xxxxxxx xxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

§110xx vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 196/2014 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2015

§110xx

Xxxxxx úhrady xxxx

Xxxxxx xx xxxxxxx přednostně xx úhradu xxxx xx xxxxxxxxx období, xx xxxxx je xxxxxx.

§110xx xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 196/2014 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2015

§110zd

Placení xxxx státu xxxxxxxx

Xxx xxx uhradit x xxxxxxxxxx na xxxx xxxx.

§110xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 196/2014 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2015

§110xx

Xxxxxxxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx v xxxxxx x přesností na 2 desetinná místa xxx xxxxxxxxxxxxxx.

(2) Xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx subjektu xxxxxxxxx uhradit xxxxxx xx opožděné xxxxxxx xxxx.

(3) Xxxx x xxxxxxxx xx nepředepíše, xxxxxxxxxx-xx xxxxxx 8 XXX.

(4) Xxxx x xxxxxxxxx částky xx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx-xx 4 XXX.

§110xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 196/2014 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2015

§110xx

Xxxxxxxx daně

(1) Xxxxxxx xx xxxxxxxx daňové xxxxxxx x xx xxxxx prodeje xxxx 2 % x xxxxxx, xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx však 20 EUR x xxxxxxx 20&xxxx;000 XXX. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x lze xx xxxxxxxxx u xxxxx xxxxxxxxxx jen xxxxxx.

(2) Xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxx účely xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx trhu xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx platný xxx xxx xxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxx.

(3) Pokud xxxx xxxxxxxxxx plně uhrazen xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx vzniklého xxxxxxxxx xxxxx měny xx eura, xxxxxxxxxx xxxx tohoto xxxxxxxxxx xxxxxx.

§110xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 170/2017 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.7.2017

XXXX XXXXX

XXXXXXXXX, XXXXXXXXX X ZÁVĚREČNÁ XXXXXXXXXX

§111

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxx uplatnění xxxx x přidané xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx i pro xxxxxxxxx xxxx x xxx souvisejících, platí xxxxxxxxx xxxxxx předpisy.

2. Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx do xxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx se xx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx běžet před xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxx uplatnění xxxx podle bodu 1 se xxxx xxxxxxxxxxx právními xxxxxxxx.

3. Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx je xxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx.

4. Plátce, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xx 25. xxxxxxxx 2004 xxxxx daňové xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx 2004 xxxxx dosavadních xxxxxxxx xxxxxxxx.

5. Zdaňovacím xxxxxxx pro xxxxxx, xxxxx podává xxxxxx xxxxxxxx za kalendářní xxxxxxxxx a xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxx 4, je xxxxxx xx 1. xxxxxx 2004 do 30. xxxxxx 2004. Xx 1. xxxxxxxx 2004 plátce xxxxxx xxxxxx přiznání xxxxx §99.

6. Xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx, která byla xxxxxx xxxxx dnem xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx v xxxxxxxxx. Daňová identifikační xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxx, xx xxxxx tři číslice x pomlčka xx xxxxxxxxx xxxxx "XX". Xxxxxx subjekt je xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx. Na žádost xxxxxxxx subjektu xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx identifikačního čísla x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx.

7. Xxx xxxxxxxxx xxxx obratu uvedené x §6 tohoto xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

8. Xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx 2004 xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx použije xxxx xxxxxxxx koeficient xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx §76 xxxx. 6 xxxxxxxxxx vypočtený xxx xxxxxxxxxx odpočtu xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx roku 2003.

9. Xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx dnem xxxxxxxxx xxxxxx zákona plátce, xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx odpočet xxxx x majetku x období do 31. xxxxxxxx 2000 xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §20 dosavadního xxxxxx, xxxxxx xxxxxx snížení xxxxxx xx xxxxxxx xxxx podle §74 xxxx. 5 xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §76 xxxxxx zákona.

10. Při xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xx 1.xxxxx 2004 xx 31.xxxxxxxx 2004 xxxxxxxxx xxxxxx xxx, že xx období xx 1. xxxxx 2004 xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §20 xxxxxxxxxxx zákona, x za období xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona do 31. xxxxxxxx 2004 xxxxx §76 xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx 1. xxxxx 2004 xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx plátce uvede xx daňového xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx 2004. X xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx za xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx věty xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §20 xxxx. 11 xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxx účinnosti tohoto xxxxxx xx 31. xxxxxxxx 2004 xxxxxx xxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxx xx poslední xxxxxxxxx období xxxx 2004. Ve xxxxxxxxxxx xxxxxxxx roku 2005 xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxx nároku xx xxxxxxx xxxx podle §76 xxxx. 6 xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx daně xx zdaňovací období xx data xxxxxxxxx xxxxxx zákona xx 31. prosince 2004.

11. X smluv xxxxxxxxxx xx xxx předcházejícího xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx budou xxxxxxxxxxx xx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xx dni uskutečnění xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona. X smluv uzavřených xx xxx předcházejícího xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona xx xxxxxx, která budou xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona x xxxxx zdanitelnými xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, je xxxxxx, xxxxx je xxxxxxx xxxxxxx a zaplatit xxx, xxxxxxx tuto xxx přiznat ke xxx uskutečnění xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx ke xxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx platba xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxx přijatou xxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx.

12. Xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx pronájmu, xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx předán xx xxxxxxx xx dne xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zákona č. 588/1992 Sb., x dani x xxxxxxx hodnoty, ve xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

13. Xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx v xxxxx xxxxxxxx státě xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx dni nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxx bude xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxx.

14. X zboží, xxxxx xxxx v xxxxx xxxxxxxx státě xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx státě xxxxxxxxxx xx celního xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx 30. xxxxx 2004 x xx xxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx tuzemska, xx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx.

15. X xxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxx nebo xxxxxxx zušlechťovací xxxx xx 30. xxxxx 2004 a po xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx vstoupí xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxx xxxx při xxxxxx xxxxx.

16. Ustanovení §36 xxxx. 10 se xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx po 30. xxxxx 2004.

17. Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 377/2005 Xx.

18. Pro xxxxxxxxx místa plnění xxxxx §8 odst. 3 x xxxxxx xx účinnosti tohoto xxxxxx xx 31. xxxxxxxx 2004 neplatí xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx zboží xx xxxxxx členského xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

19. Xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx správci xxxx xxxxx §18 xxxxxx x. 588/1992 Xx., x xxxx x přidané xxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xx x xxxxxxxxx xx 31. prosince 2004, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xx dni xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

20. X xxxxxxx xxxxxxxxxxx, x kterého xxxxx x právním xxxxxxx xxxxxx do 30. xxxxx 2004, xx xxxxxxx dosavadní právní xxxxxxxx.

21. X zboží, xxxxx bylo dovezeno xx xxxx, xxxxx xxxx členskými xxxxx xxxx účinností xxxxxx xxxxxx, x propuštěno xx xxxxxxxxxxx celních xxxxxx, xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

22. U programů xxxxxxxxxxx pomoci xx xx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxx daň xxxxx §81 xx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

23. Xxxxx xxxx xxxxx xxxx účinností xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx režimu xxxxxx x jeho xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx zákona nebude xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx plátce splnění xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx daně xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§112

Zrušovací ustanovení

Zrušuje xx:

1. Xxxxx č. 588/1992 Sb., x xxxx x přidané xxxxxxx.

2. Zákon č. 321/1993 Sb., xxxxxx xx xxxx x doplňuje zákon x. 588/1992Xx., o xxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 196/1993 Xx.

3. Xxxxx č. 258/1994 Sb., xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx zákon x. 588/1992 Xx., x xxxx z xxxxxxx xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

4. Xxxxx č. 133/1995 Sb., kterým xx xxxx x xxxxxxxx zákon x. 588/1992 Sb., x xxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

5. Zákon č. 208/1997 Sb., kterým xx xxxx x doplňuje xxxxx x. 588/1992 Xx., o xxxx x přidané xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§113

Xxxxxxxx

Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x přistoupení Xxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx, s výjimkou xxxxxxxxxx §23 xxxx. 3, §73 xxxx. 3 xxxx poslední x §51 xxxx. 1 xxxx. x), xxxxx nabývají účinnosti xxxx 1. ledna 2005.

Xxxxxxxx v. x.

Xxxxxx x. x.

Xxxxxxx x. 1 x xxxxxx x. 235/2004 Xx.

Xxxxxx plnění, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx správu, xxxxxxxx za xxxxx xxxxxxx x dani

1. Xxxxxx xxxx, xxxxx, xxxxx, chladu x xxxxxxxxx.

2. Xxxxxx xxxxxx xxxxx vyrobeného xx xxxxxx xxxxxxx.

3. Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx.

4. Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx.

5. Xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx.

6. Xxxxxx cestovních xxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx služby.

7. Služby xxxxxxxxxx xxxxxxx.

8. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, veletrhů x xxxxxxxx.

9. Provozování xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx, závodních x xxxxxxxxx jídelen.

10. Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx osvobozené xx xxxx podle §53.

11. Xxxxxx uskutečněná Státním xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxx fondu.

Xxxxxxx x. 2 x xxxxxx č. 235/2004 Xx.

Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx

XX-XXX

Xxxxx xxxxxx

Xxxxxx zdravotnických xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x příloze č. 3 k tomuto xxxxxx.

33.17.19

Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

38.1

Xxxx x xxxxxxxx komunálního xxxxxx.

38.2

Xxxxxxxx x xxxxxxxxx x likvidace komunálního xxxxxx.

38.3 Xxxxxxxxxx komunálního xxxxxx x dalšímu využití; xxxxxxxx xxxxxxxx.

51

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx cestujících x xxxxxx xxxxxxxxx.

86

Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx klasifikace xxxxxxxx XX-XXX 86, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx od xxxx xxxxx §58.

87

Sociální xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx daně xxxxx §59.

90

Xxxxxx xxxxxx x výkonných xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx nebo xxxxxxxx xxxxx xxxx a xxxx služby xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, nezávislých xxxxxx x xxxxxxx.

96.03

Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx služby mimo xxxxxxxxxx služeb pro xxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx klasifikace xxxxxxxx XX-XXX xxxxxx x 1. lednu 2008 x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx přílohy.

Pravidelnou xxxxxxxxx xxxxxxxx osob se xxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx trasách, xxx cestující nastupují x xxxxxxxxx xx xxxxxx určených zastávkách xxxx místech podle xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, schválených xxxxx xxxxxx č. 111/1994 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx č. 266/1994 Sb., o xxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákona č. 49/1997 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxx a x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx č. 455/1991 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx č. 114/1995 Sb., x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx č. 122/2014 Sb., x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx dopravy, xxx-xx o linkovou xxxxxx xxxxxxx veřejnou.

Oprávněním x xxxxxx práva xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx se xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx příslušné xxxxx daně xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 121/2000 Sb., o xxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x právem xxxxxxxxx a o xxxxx některých xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

Xxxxxxx x. 2x x zákonu x. 235/2004 Xx.

Xxxxxx služeb xxxxxxxxxxxxx xxxxx snížené xxxxx daně

CZ-CPA

Popis xxxxxx

36.00.2 Xxxxxx x xxxxxx vody xxxxxxxxxxxxxxx sítí.
37 Odvádění x xxxxxxx odpadních xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx.

49

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxx lyžařskými xxxxx.

50

Xxxxx hromadná pravidelná xxxxxxx cestujících x xxxxxx xxxxxxxxx.

55 Xxxxxxxxx xxxxxx.
56

Xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx

- xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx služby osvobozeny xx xxxx xxxxx §57 xx 59,

- xx xxxxxxx x xxxxxx alkoholických xxxxxx; xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx nápojů xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx 2203 00 10, nebo

- xx v xxxxx xxxxxxxxxx služby nebo xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx uvedených xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx 24.

59.14, 90, 91, 93 Poskytnutí xxxxxxxxx ke xxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx, xx xxxxxxx, xx zábavních parků, xx koncerty, xx xxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxx, xx výstavy a xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nebo do xxxxxxxxx kulturních zařízení; xxxxxxxxxx xxxxxxxxx ke xxxxxx xx botanických xxxxxx, xxxxxxxxxx rezervací x xxxxxxxxx xxxxx.
77, 85, 91 Půjčování xxxx xxxxx xxxx, xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxx, periodik, xxxxxxxxxxx xxxx, předloh xx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxx x kartografických xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx sazba daně, xxxxx xx xxxxx x veřejné knihovnické x xxxxxxxxxx xxxx xxxxx služby poskytované xxxxx knihovního zákona xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
81.21.10 Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx.
81.22.11 Xxxxxx xxxx xxxx prováděné x xxxxxxxxxxxx.
88.10, 88.91 Xxxxxx xxxx x xxxx, staré, xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
93.11, 93.12, 93.13, 93.29.11 Poskytnutí oprávnění xx vstupu na xxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx ke xxxxxxxxxx xxxxxxxxx; xxxxxx xxxxxxxxxxx x provozem xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx.
95.23 Xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx.
95.29.11 Xxxxxx a xxxxxx oděvů a xxxxxxxxxx xxxxxxx.
95.29.12 Xxxxxx xxxxxxxx xxx.
96.02 Xxxxxxxxxx x holičské xxxxxx.
96.04 Xxxxxx xxxxxxxxx lázní, xxxx, parních xxxxx x solných jeskyní.

Druhé xxxxxxx xxxxx daně xxxxxxxxx služby, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx produkce XX-XXX platné k 1. lednu 2008 x výslovně xxxxxxxxx xxxxxxxx popisu x xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx sazby xxxx rozumí xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx uvedený x xxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxx xxxxxxx x 1. xxxxx 201872).

Pravidelnou xxxxxxxxx xxxxxxxx osob xx rozumí xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx cestující xxxxxxxxx x vystupují xx xxxxxx určených xxxxxxxxxx xxxx místech xxxxx předem xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 111/1994 Sb., x silniční xxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákona č. 266/1994 Sb., x xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxxx č. 49/1997 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx zákona č. 455/1991 Sb., x xxxxxxxxxxxxx podnikání (xxxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx č. 114/1995 Sb., x xxxxxxxxxxxx plavbě, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx č. 122/2014 Sb., x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxx-xx o xxxxxxxx xxxxxx dopravu xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx zařazení xxxxxx xx příslušné xxxxx daně xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxx č. 65/2017 Sb., o xxxxxxx zdraví xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx návykových xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

Za xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx prostor xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx se xxx xxxxx zařazení služby xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx považuje xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx domě. Xx úklidové xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx také xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

Příloha x. 3 x xxxxxx x. 235/2004 Sb.

Seznam xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx daně

Kód nomenklatury xxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxx xxxxx

01-05, 07-23, 25

- Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx (xxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx70) x xxxxxx xxx xxxxxxx; xxxx xxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx x přípravě xxxxxxxx; výrobky xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx doplněk xxxx xxxxxxxx potravin; xxxx.

Xxxx zboží xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx kódů 2203-2208 x xxxxx xxxxxxxxx xxxx 0402, 0404, 1901, 2106, xxxxx je xxxxxxxx x příloze č. 3a.

06

- Živé xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx; xxxxxx, kořeny x xxxxxxx; xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

07-12

- Xxxxxxxx a xxxxxx.

28-30

- Xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx x jeho xxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx - xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx x léčbu xxx xxxxxxx lékařské účely.

Mimo xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx 2843-2846, 2852, 3002, 3003, 3004, 3006, xxxxx xx xxxxxxxx x příloze č. 3a.

01 - 96

- Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, které xxxx xxxxxxx určeny xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx zdravotního xxxxxxxxx nebo xx xxxxxxxx jeho xxxxxxxx, xxxxx se xxxxx x zdravotnické xxxxxxxxxx, xxxxx lze zařadit xx xxxxxx xxxxxxxxx x oddíle X xxxxxxx x. 3 xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx pojištění xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x příloze č. 4 xxxxxx x xxxxxxxx zdravotním xxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx (xxxxxx) xxxxxxxxxxxxxx prostředků xxxxxx X x X xxxxxxx x. 3:

- xxxxxxx druhy (xxxx) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx uvedené x oddílu X

- xxxxxxx vinuté

- vata xxxxxxxx

- prostředky xxxxxxxx - xxxxxxxxxx

- xxxxxx.

01 - 96

- Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle právního xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxx osobní xxxxxxx xxxxxxxxx postižených x xxxxxx xxxxxxxxxxx postižení xxxx ke zmírnění xxxx důsledků, xxxxx xx jedná o xxxxxxxxxxxx prostředky xxxxxxxxx xxxxx předpisu xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx pracovníka, xxxxxx xxxxx pracovník xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

90

- Xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx, včetně xxxxx, xxxxxxxxxxxxx pásů x xxxxxxx xxxx; xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx k léčbě xxxxxxxx; xxxxx xxxxx xxxx; pomůcky pro xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx ke xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx nebo neschopnosti, x xx pouze xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx xxxxxxxx upravujícího xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxx výlučnou xxxxxx xxxxxxx zdravotně postižených x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx ke xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

48, 64, 66, 84, 85, 87, 90, 91

- Xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx nemocnými xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, jež xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx právních xxxxxxxx, x to:

- Braille xxxxx

- Osobní a xxxxxxxxx váhy s xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx

- Psací xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx textu (xxxxxx xxxxxxxxx) xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x částečně vidícími xxxxxxx xxxx osobami x amputovanou xxxx xxxxxxxxx horní xxxxxxxxxx

- Xxxxxxxxxxxx kalkulačky x xxxxxxxx xxxx hmatovým xxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x elektronické xxxxxxxx stroje s xxxxxxxx nebo hmatovým xxxxxxxx pro xxxxxxxx x xxxxxxxx vidící xxxxx

- Počítače speciálně xxxxxxxx pro xxxxxxxx x xxxxxxxx vidící xxxxx s xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx výstupem xxxx hardwarovým adaptérem xxx xxxxxxxxxx písma x obrazu, a xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx zvětšování xxxxx x obrazu

- Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxx nevidomé x částečně xxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx počítače xxx xxxxxxxxxx hmatového písma

- Xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx zařízení x xxxxxxxxx umožňující jejich xxxxxxxx osobami se xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx amputovanými končetinami

- Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx použití xxxxxxxxxxx xxxxxxx

- Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx a částečně xxxxxx xxxxx

- Speciální xxxxxxxxx xxxx vizuální xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx x částečně xxxxxx xxxxx

- Ruční xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx páky, xxxxxx xxxxxx xxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

- Xxxxxxx xxx nevidomé x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx s xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx jiným xxx x drahých xxxx x xxxxxxxx x světelné xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx

- Xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx x hlasovým xxxx xxxxxxxx výstupem pro xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx osoby

- Části x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, že xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx druhu xxxxx.

94

- Xxxxxx xxxxxxx xx automobilů.

4401

- Xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx odpad x xxxxxx, též xxxxxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxxx, xxxxx nebo podobných xxxxx, xxxxxx jako xxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx celního xxxxxxxxx se xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx uvedený x xxxxxx sazebníku xx xxxxx platném x 1. xxxxx 201872).

První xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx zboží, xxxxx xxxxxxxx současně kódu xxxxxxxxxxxx celního sazebníku x výslovně uvedenému xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx kódu x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx se xxx účely xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx daně xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx č. 65/2017 Sb., x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx účinky xxxxxxxxxx xxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxx č. 3a x zákonu x. 235/2004 Sb.

Seznam zboží xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx

Xxx nomenklatury xxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxx zboží

0402, 0404, 1901,2106

- Xxxxxxxxx x pokračovací xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xxx malé xxxx.

0801, 1101 až 1106, 1201, 1204, 1206 xx 1208, 1212, 1214, 2004, 2005

- Xxxxxxx xxxxxxx, x xx:

- x xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxx nomenklatury xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx 8 x 12

- x xxxxxxx

- xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx 0713, ze xxxx xxxx x xxxxxx xxxx hlíz xxxxx 0714 xxxx x xxxxxxx kapitoly 8.

- Xxxxx těchto xxxxxxxxx xxxxxxx.

1107 xx 1109, 1903, 3505

- Xxxx, xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx a xxxxx xxxxxx xxxxxxx.

1806, 1901, 2004, 2005, 2103, 2106

- Upravené xxxxxxx xxxxxxx x připravené xxxxx x přípravě xxxxxxxx xxx xxxxx x nesnášenlivostí lepku.

2201 - Xxxxx voda.

2843-2846, 2852, 3002, 3003, 3004, 3006

- Radiofarmaka, xxxxxxxx xxxxx, xxxx, kontrastní xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, diagnostické xxxxxxxxx xxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx antikoncepční xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx - xxxxxx xxx zdravotní x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx lékařské účely.

4901 - 4905, 4911, 8523

- Xxxxx, xxxxxxx, xxxxxx, prospekty, noviny, xxxxxxxx, periodika, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxx, omalovánky, hudebniny x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx obsahu, xxxxx

- xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx nosiči x

- xxxxx x xxxxx, x xxxxxxx xxxxxxx představuje xxxx xxx 50 % xxxxxx xxxx xxxxx xx výlučně nebo xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx účely xxxxxxxx zboží do xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx výrobků xxxxxxx x celním xxxxxxxxx ve znění xxxxxxx x 1. xxxxx 201872).

Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, které odpovídá xxxxxxxx xxxx nomenklatury xxxxxxx sazebníku x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx této xxxxxxx.

Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx kojeneckou xxxxxxx xx pro xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx sazby xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x článku 2 odst. 2 xxxx. x) a x) nařízení Evropského xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 609/2013 ze xxx 12. června 2013, o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxx zvláštní xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx stravy xxx xxxxxxxx hmotnosti x x zrušení xxxxxxxx Rady 92/52/EHS, xxxxxxxx Xxxxxx 96/8/XX, 1999/21/XX, 2006/125/XX x 2006/141/XX, směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady 2009/39/XX x nařízení Xxxxxx (XX) x. 41/2009 x (XX) x. 953/2009. Xxxxxxxxxxx xxx malé xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x článku 2 xxxx. 2 xxxx. f) nařízení (XX) č. 609/2013.

Xxxxxxx výrobky x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, slad, xxxxxx, pšeničný lepek x xxxxx těchto xxxxxxx, upravené mlýnské xxxxxxx a připravené xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx osoby x nesnášenlivostí lepku xxxx splňovat požadavky xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx Komise (XX) č. 41/2009 xx xxx 20. xxxxx 2009 o složení x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx osoby x xxxxxxxxxxxxxxx lepku.

Pitnou xxxxx se xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx pitná xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 274/2001 Sb., x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxx veřejnou xxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx o vodovodech x kanalizacích), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

Xxxxxxxx xx xxx účely xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx sazby xxxx xxxxxx reklama xxxxx xxxxxx č. 40/1995 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx a xxxxxxxx zákona č. 468/1991 Xx., x xxxxxxxxxxx rozhlasového x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxx x. 4 x xxxxxx x. 235/2004 Sb.

Umělecká díla, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx

Xxx nomenklatury xxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxx xxxxx

X) Umělecká xxxx

5805

- Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx umělcem, xxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxx.

6304

- Nástěnné xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxx originální předlohy xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxx.

9701

- Obrazy, xxxxx, xxxxxx, xxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx zcela výhradně xxxxx umělcem, xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx předměty, divadelní xxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

9702

- Xxxxxxx rytiny, tisky x litografie, které xxxx xxxxxxxxx umělcem xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx počtu xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, a xx xxxxxxxx ručně xxxxxx mechanickým xxxx xxxxxxxxxxxxxx postupem.

9703

- Původní xxxxxxxx a sochy x xxxxxxxxxxx materiálu, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx; odlévané xxxxx do 8 xxxx, pokud xxxxxx xxxxxxx xxx dohledem xxxxxx nebo xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

X) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

9704

- Xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxx, xxxxxx frankované x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx či xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx jako xxxxxxx xxxxxxxx.

9705

- Xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx, anatomického, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx, paleontologického, xxxxxxxxxxxxxx nebo numismatického xxxxx.

X) Starožitnosti

9706

- Xxxx xxxxxxxx než umělecká xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, pokud xxxx xxxxxx 100 xxx.

Příloha x. 5 x xxxxxx x. 235/2004 Sb.

Seznam zboží, x xxxxxxx xx xxx xxxxxx použije xxxxx přenesení daňové xxxxxxxxxx

Xxx xxxxxxxxxxxx celního xxxxxxxxx

Xxxxx zboží

2618 00 00

Xxxxxxxxxxx xxxxxxx (struskový xxxxx) x xxxxxx xxxxxx nebo xxxxx

2619 00

Xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx (xxxx než granulovaná xxxxxxx), xxxxx a xxxx xxxxxx z xxxxxx železa nebo xxxxx

2620

Xxxxxxx, xxxxx x xxxxxx (jiné xxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx), xxxxxxxxxx xxxx, arsen, xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx

3915

Xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx

4004 00 00

Xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx (xxxx xxx z xxxxxxx xxxxxxx) x prášky x xxxx x xxxx

4707

Xxxxxxx papír, xxxxxx xxxx xxxxxxx (xxxxx x xxxxx)

5003 00 00

Xxxxxxxx xxxxx (xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx ke xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx x rozvlákněného xxxxxxxxx)

5103 00 00

Xxxxx z xxxx xxxx z xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxx xxxxxxxx odpadu xxxxx xxxxx rozvlákněného materiálu)

5103 20 00

Xxxxxxx xxxxx x vlny xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

5103 30 00

Xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

5202 00 00

Xxxxxxxx odpad (xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx materiálu)

5202 10 00

Xxxxxx odpad

5505

Odpad x xxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx)

6310

Xxxxxxx xxxx nové xxxxx, xxxxxxx, šňůry, xxxxxxx a xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx zbytků xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x používání

7001 00 10

Xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxx

7112

Xxxxx x xxxx z xxxxxxx kovů xxxx x kovů plátovaných xxxxxxx kovy; ostatní xxxxx a xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx

7204

Xxxxx x šrot xx xxxxxx nebo xxxxx; xxxxxxxxx odpad xx xxxxxx nebo xxxxx v xxxxxxxx

7404 00

Xxxxxx odpad x xxxx

7503 00

Xxxxxxx odpad x šrot

7602 00

Xxxxxxxxx xxxxx x šrot

7802 00 00

Xxxxxxx odpad x šrot

7902 00 00

Xxxxxxx xxxxx a xxxx

8002 00 00

Cínový xxxxx x xxxx

8101 97 00

Xxxxx x xxxx x xxxxxxxx

8102 97 00

Xxxxx x xxxx x xxxxxxxxx

8103 30 00

Xxxxx x xxxx x xxxxxxx

8104 20 00

Xxxxx x xxxx z xxxxxxx

8105 30 00

Xxxxx x xxxx z kobaltu

ex 8106 00 10

Odpad x xxxx x xxxxxxx

8107 30 00

Xxxxx x xxxx z xxxxxx

8108 30 00

Xxxxx x xxxx x xxxxxx

8109 30 00

Odpad x xxxx xx xxxxxxxx

8110 20 00

Odpad x šrot x xxxxxxxx

8111 00 19

Xxxxx x xxxx x xxxxxxx

8112 13 00

Xxxxx x xxxx x xxxxxxx

8112 22 00

Xxxxx x xxxx z xxxxxx

8112 52 00

Xxxxx x šrot x xxxxxxx

8112 92 10

Xxxxx x xxxx xxxxxx

8112 92 21

Xxxxx a xxxx x xxxxx (xxxxxxxx); xxxxxx; xxxxxx; xxxxx; xxxxxx a xxxxxxxx

8113 00 40

Odpad x šrot x xxxxxxx

8548 10

Xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx x elektrických xxxxxxxxxxx; nepoužitelné xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx uvedený x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x 1. lednu 201872).

Xx-xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx sazebníku xxxxxxx "xx", xxxxxxxx xx příloha xx xxxxx označené xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx celního xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x tomuto xxxx x xxxxx přílohy.

Příloha x. 6 x xxxxxx x. 235/2004 Xx.

Xxxxxx dodání xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, při xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx-xx xxx xxxxx xxxxxxxxx

1. Převod povolenek xx emise xxxxxxxxxxxx xxxxx podle zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxx skleníkových xxxxx.

2. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxx z xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxx se xxxx, xxxxx xx xxxxxxx, x provozovaná xx stanovených xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxx na xx, zda xxxx xxxxx xxxxxxx.

3. Dodání xxxxxxxx s xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, ve xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx výrobků pro xxxxxxx xxxxxxxxx.

4. Xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx vymezenému x §7a xxxx. 2.

5. Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x elektřiny.

6. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

7. Xxxxxx xxxxxxx konzolí, tabletů x xxxxxxx.

8. Xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx.

9. Dodání xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx kovů, xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxx xxx v příloze č. 5 x x xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §90 xxxx 92.

10. Xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, u xxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx opatření xxxxxxxxxxx xx xx článku 193 směrnice 2006/112/ES x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x přidané xxxxxxx.

Xxxxxxx x. 6 xxxxxxx xxxxxxx předpisem x. 360/2014 Xx. x účinností od 1.1.2015

Xx. XX

Xxxxxxxxx ustanovení

1. Xxx uplatnění xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona platí xxxxxxxxx xxxxxx předpisy.

2. Xxxxxxx xxxxx v xxxxxx členěném xxxxxxxxxxx xxxxx (xxxxxxx xxxxxx) x xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxxx Xxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx k xxxx, se xxxxxxx xxxxxx ke xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx statutární xxxxx xxxx Xxxxxx xxxxx Xxxxx, jehož jsou xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx dosavadních předpisů.

Čl. XX xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 635/2004 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2005

Xx. XII

Přechodné xxxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx §42 xxxx. 1 xxxx. d) xxxxx provést xx xx xxxxxx, xx xxx xxx byla xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx rozpočtu xxxxxxx.

Xx. XII vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 545/2005 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2006

Přechodné xxxxxxxxxx

Xx. XX

Xxxxxx xx věcech, x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x územních xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx územními xxxxxxxxxx orgány přede xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, dokončí xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 230/2006 Xx. x xxxxxxxxx od 1.6.2006

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxx xxxxxxxxx xxxx x přidané hodnoty xx xxxxxxxxx období xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxx i xxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx právní předpisy.

2. X xxxxxxx bytového xxxx, xxxxxxxxx domu xxxx xxxx nebo x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx domu, rodinného xxxx xxxx xxxx, x kterého xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx 31. xxxxxxxx 2007, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 261/2007 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2008

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx daně xxx xxxxxxxxx xxxxxxx registrační xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx dnem nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx postupuje podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů.

Čl. XX xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 270/2007 Xx. x účinností xx 31.10.2007

Čl. XXX

Xxxxxxxxx ustanovení

Ustanovení xxxxxx xxxxxx se xxxxxxx i xxx xxx z přidané xxxxxxx související s xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 328/1991 Sb., x xxxxxxxx x xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. XXX xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 296/2007 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2008

Xx. II

Přechodná xxxxxxxxxx

1. Xxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxx xxxxxxxxx práv x xxxxxxxxxx x tím xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx právní xxxxxxxx.

2. Xxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 235/2004 Sb., xx xxxxx účinném xx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx smlouvy xxx xxxxxx xx užívání xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x. 235/2004 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx.

3. Xxxxx povinná x dani, registrovaná xxxx osoba xxxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxx §96 a 97 xxxxxx x. 235/2004 Xx., ve xxxxx xxxxxxx do xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxxx xx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle §95 zákona x. 235/2004 Xx., xx xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona, se xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx §94 xxxxxx x. 235/2004 Xx., xx xxxxx účinném xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, x je xxxxxxx xx 15 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xx xx xxxxxx povinnou x xxxx.

4. Xxxxx xxxxxxx x xxxx xx xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxx členském xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxx provozovnu v xxxxxxxx, která se xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §94 xxxxxx č. 235/2004 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona, s xxxxxxxx xxxxxxxxxx, prostřednictvím xxxxx xxxx osoba xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx od xxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx daně, xx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx plátcem xxxxx §94 xxxxxx x. 235/2004 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona, x xx povinna do 15 xxx ode xxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx.

5. Xxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §94 a 95 x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §106 xxxxxx č. 235/2004 Xx., ve xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xx období xxxxxxxxxxxxxxx 12 xx xxxx jdoucích xxxxxxxxxxxx xxxxxx způsobem

a) xxxxx §6 xxxx. 2 xxxxxx x. 235/2004 Xx., xx znění xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x jejichž xxxxxxx xxx x xxxxxxxxx zákon č. 235/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxxx do xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, a

b) xxxxx §6 xxxx. 2 zákona č. 235/2004 Xx., xx xxxxx účinném ode xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona, pro xxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx průběhu byl x xxxxxxxxx xxxxx x. 235/2004 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

6. X dovezeného xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx použití x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx od xxxxxxxxx xxx do xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x. 235/2004 Sb., ve xxxxx účinném xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

Čl. XX xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 302/2008 Xx. x účinností od 1.1.2009

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. X osobního xxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxx xxxxx §13, pořízen x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx podle §16, xxxxxxx podle §20 x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx52), x místem plnění x tuzemsku x x datem xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, se xxx xxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx §72 xx §79 xx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xx x xx datu nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

2. Xxx pořízení xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, kdy xx osobní xxxxxxxxx xxxxxxxxx za xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, pokud xx xxxxxx xxxxxxxx, že xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx je předmětem xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx závazku ze xxxxxxx, s datem xxxxxxx xx xxxxxxx xx dne předcházejícího xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, se xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx §72 xx §79 ve xxxxx xxxxxxx do xxx předcházejícímu xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xx x xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

3. U osobního xxxxxxxxxx a u xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx52), xxxxxxxxxx podle xxxx 1 x 2 xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx po xxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx uskutečnění xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx §62 xxxx. 2 xx xxxxx xxxxxxx do xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

Čl. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 87/2009 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.4.2009

Xx. XXXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxx xxxxxx povinnosti x xxxx x xxxxxxx xxxxxxx za xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, jakož x xxx xxxxx x povinnosti x xxx související, xx xxxxxxx dosavadní xxxxxx xxxxxxxx.

2. Xxxxxx, xxxxx xxxxxx elektřinu, xxxx, xxxx, xxxxx, xxxxx xxxx poskytuje xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xx xxxxxxxxx období xxxxxxxxxx xxx xxxx roku 2009, tak část xxxx 2010, oprávněn xxxxxxx xxxxxxxxx odečet x měřicích xxxxxxxx x 31. prosinci 2009, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx při xxxxxx elektřiny, xxxxx, xxxx, xxxxx x xxxxxx a xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx služeb x xxxx 31. xxxxxxxx 2009, a xx i xxxxx, xxxx-xx odečet z xxxxxxxx zařízení xxxxxxxx xx po xxxxx xxxx. V xxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xx 31. xxxxxxxx 2009 plátce uplatní xxxxx xxxx xxxxxxx xx 31. xxxxxxxx 2009 x x xxxxxxxx za období xx 1. ledna 2010 xxxxxx uplatní xxxxx xxxx xxxxxxx xx 1. ledna 2010.

3. Xxxxxx, kterému xxxxxxx xxxxxxxxx přiznat xxx x úplat xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xx xxxxxxxxxx xx 31. xxxxxxxx 2009, xxxxxxx při xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx dni xxxxxxxxxxx zdanitelného xxxxxx xx 1. xxxxx 2010 xxxxx daně x přidané hodnoty xxxxxxx xx xxx xxxxxx povinnosti přiznat xxx z xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx.

4. X xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx byly xxxxxxxx xx 31. prosince 2008 podle xxxxxx x. 235/2004 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xx 31. xxxxxxxx 2008, x jejichž xxxxxxx xxxxxxx byl xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx do 31. xxxxxxxx 2008, xx xx 1. xxxxx 2010 xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx do 31. prosince 2008.

Xx. XXXX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 362/2009 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2010

Xx. II

Přechodná xxxxxxxxxx

1. Xxx uplatnění xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx zdaňovací období xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxx se použijí xxxxxxxxx xxxxxx předpisy.

2. Xxxxxxx o vrácení xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, se xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx předpisů.

3. Xxxxxxxx souhrnné hlášení xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx předcházejícímu xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx §102 xxxxxx x. 235/2004 Sb., xx znění účinném xx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

4. Xx-xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx účastníkem sdružení xx xxxxxxx smlouvy x xxxxxxxx10) nebo xxxx xxxxxxx smlouvy, xx xxxxxxx povinna xxxxx žádost x xxxxxxxxxx člena xxxxxxx xxxxxxxxxx xx 31. xxxxx 2010, xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxx xxx x xxxxxx datu není xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x sdružení10) nebo xxxx xxxxxxx smlouvy.

5. Xx-xx xxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx v xxxxxx, xxxxxx jeho xxxxxxxx ve skupině xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

Čl. II xxxxxx právním předpisem x. 489/2009 Xx. x účinností xx 1.1.2010

Xx. II

Pro uplatnění xxxx z xxxxxxx xxxxxxx za xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x xxx souvisejících, xx xxxxxxx zákon č. 235/2004 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 120/2010 Sb. x xxxxxxxxx xx 29.4.2010

Čl. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxx xxxxxxxxx daně x xxxxxxx hodnoty xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx dnem nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxx xxxxxxxxx práv x xxxxxxxxxx s xxx xxxxxxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx právní předpisy, xxxx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx.

2. Pro uplatnění xxxxxx xx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x který plátce xxxxxxx xx zdaňovací xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx povinen xxxxxx xxxxxxxx stanovené x §73 xxxxxx x. 235/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

3. Xxxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx u xxxxxxxxx zdanitelných xxxxxx, xxxxx se stala xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx činností, xxxxx uvedením do xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx došlo x xxxxxxxxxxx plnění podle §13 xxxx. 4 xxxx. x) zákona x. 235/2004 Xx., xx znění xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona x xxxxx na odpočet xxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx vznikne xxxxx xx odpočet xxxx x případě, že x těchto přijatých xxxxxxxxxxxx plnění xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxx, že nárok xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx v xx xxxx, xxxxxx plátce xxxxxxxxxx. X těchto xxxxxxxxx xx plátce xxxxxxxx xxxxxxxx nárok xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx za xxxxxxxxx xxxxxx, ve kterém xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §13 xxxx. 4 xxxx. x) xxxxxx č. 235/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Pro xxxxxxxxx nároku na xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx §73 xxxx. 3 a 4 xxxxxx č. 235/2004 Xx., ve xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

4. Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx za xxx 2011 xx xxxxxxxxx podle §76 xxxxxx x. 235/2004 Xx., ve znění xxxxxxx ode dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

5. X xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x majetku xxxxxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx při xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx daně xxxxxxxxx podle §78 xxxx 79 zákona x. 235/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

6. Xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx nehmotného xxxxxxx xxx účely xxxxxxxxxxxxx x uskutečňováním xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxx majetek xxxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx, xx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §13 odst. 4 xxxx. x) xxxx §14 xxxx. 3 xxxx. x) xxxxxx x. 235/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx.

7. Xxx xxxxxxxxx xxxxx lhůty xxx xxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx §85 xxxx. 7 xxxxxx x. 235/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §85 xxxx. 7 xxxxxx č. 235/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 47/2011 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.4.2011

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx x xxxxxxx xxxxxxx za xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx x pro xxxxx x povinnosti s xxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx zákon č. 235/2004 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 262/2014 Sb.

3. Xxx xxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxx spojené x xxxxxxxxx x xxxxxxxx, případně xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxx dodání tepla xxxx xxxxxx je xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx uskutečnění xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx dne xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx stanovit xxxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx odečtu x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx předcházejícímu dni xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxx na xxxxxxx xxxxxxxx, xx-xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx až xx xxxxx xxx. X xxxxxx xxxxxxxxx xxx u xxxxxxxx xx období xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx plátce xxxxxxx sníženou sazbu xxxx platnou x xxxxx xxxxxx x x xxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx dne; x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx daň, xx xxxxxxx xxxx xxxxx xx základu xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxx §37 xxxx. 3 xxxxxx x. 235/2004 Xx., xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Plátce xx xxxxxxxx u xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxx zneškodňováním xxxxxxxxx xxx a xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx k xxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx v xxxxx xxxxxx, x xx i v xxxxxxx, kdy ke xxxxxxxx xxxxxxxx spotřeby xxxxx x xxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

4. Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 262/2014 Xx.

5. Xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 262/2014 Sb.

6. Xxxxxxx-xx plátci přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona povinnost xxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxx přijetí xxxxxx xxxxx dnem xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx-xx xxx xxxxxxxxxxx zdanitelného plnění xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx plátce xxx xxxxxxxx xxxx x xxx výpočet xxxx xxxxx §37 odst. 1 nebo 2 xxxxxx x. 235/2004 Xx., ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx ke xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, a xx xxxxx ze xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §37 xxxx. 3 xxxxxx č. 235/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

7. Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 262/2014 Xx.

8. Zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 262/2014 Sb.

9. X xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pořízeného xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx se xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx odpočtu xxxx xxxxxxxxx xxxxx §78 odst. 3 x §78a odst. 1 xxxxxx x. 235/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx nabytí účinnosti xxxxxx zákona.

10. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx ode xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx zdanitelné xxxxxx, u xxxxxxx xx xxxxxxx použít xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx podle §92e xxxxxx x. 235/2004 Xx., xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx daň ke xxx přijetí úplaty, xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx z xxxxxxx xxxx základem daně xxxxx §36 xxxx. 1 zákona x. 235/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx §36 xxxx. 2 xxxxxx x. 235/2004 Sb., xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

Xx. XIV

Čl. XXX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 502/2012 Sb.

Čl. IV

Přechodná xxxxxxxxxx

1. Xxx daňové xxxxxxxxxx x xxxx z xxxxxxx hodnoty za xxxxxxxxx xxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxx práva x povinnosti x xxx související, xx xxxxxxx zákon x. 235/2004 Xx., ve xxxxx účinném xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

2. Xxx xxxxxx xxxx, při xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxx zneškodňováním xxxxxxxxx vod a xxx xxxxxx tepla xxxx chladu xx xxxxxx, xxxxx uskutečnil xxxxxxxxxx plnění xx xxxx uskutečnění xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona na xxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx předcházejícímu xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx na xxxxxxx propočtu, xx-xx xxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xx tomto dni. X těchto xxxxxxxxx xxx x spotřeby xx období xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx sníženou sazbu xxxx xxxxxxx x xxxxx období x x xxxxxxxx za xxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx sazbu xxxx platnou xx xxxxxx xxx. Plátce xxx xxxxxx xxxx, xxx poskytnutí xxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx x čištěním, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x při xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx výhradně x období xxxxx xxxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx sazbu xxxx xxxxxxx v tomto xxxxxx, x xx x x xxxxxxx, xxx ke xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx dojde x období ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx úplaty xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx které xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx, xx uplatní xxxx xxxxx ze xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxx §37a xxxxxx x. 235/2004 Sb., ve xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

3. Při xxxxxx xxxxxxxxx, plynu x při poskytnutí xxxxxxxxxxxxxxxxx služeb, xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx a distribuci xxxxxxxxx plátce, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx plnění xx xxxx uskutečnění xxxxxxxxxxxx plnění xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x samostatně xx xxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, xx-xx xxxxxx x xxxxxxxx zařízení xxxxxxxx xx po xxxxx xxx. X xxxxxx případech xxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx plátce xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx x u xxxxxxxx xx období xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx tohoto xxx. Xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x xxx poskytnutí xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, přepravy x distribuci xxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx v xxxxx xxxxxx, x xx i x xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx skutečné xxxxxxxx xxxxx v xxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. X xxxxxxx přijetí xxxxxx přede xxxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx, xx xxxxxxx xxxx sazby xx xxxxxxx xxxx stanoveného xxx xxxxx xxxxxx xxxxx §37a xxxxxx x. 235/2004 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

Čl. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 500/2012 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2013

Čl. II

Přechodná ustanovení

1. Xxx xxxxxxxxx xxxx x přidané hodnoty xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x. 235/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxxx přede dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx.

2. X xxxxxxx staveb, xxxx x xxxxxxxxxx prostor xxxxxxxx přede dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §56 zákona x. 235/2004 Sb., xx xxxxx účinném xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

3. X xxxxxxx staveb, bytů x nebytových xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx se xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx č. 235/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx dne xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx.

4. Xxxxx xxxxxxx x dani, xxxxx xxxxxxxxx povinnost se xxxxxxxxxxx xxxxx §95 xxxx. 1 xxxx §95 odst. 2 xxxx. x) zákona x. 235/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx plátcem x xx xxxxxxx do 15 xxx xx xxxxxx xxx podat xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx. Xxxxxxx daně stanoví xxx z xxxxxxx xxxxxxx náhradním způsobem xxxxx §98 xxxxxx x. 235/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx dnem nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

5. Xxxxx xxxxxxx x xxxx, xxxxx splnila xxxxxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxx §95 xxxx. 1 nebo §95 xxxx. 2 písm. x) xxxxxx č. 235/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx nabytí účinnosti xxxxxx zákona, x xxx, že xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx 15. xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, se xxxxx xxxxxxx 1. dne xxxxxx následujícího xx xxxxxx, x xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx.

6. Xxxxx xxxxxxx x dani, xxxxx xxxxxxx povinnost se xxxxxxxxxxx xxxxx §95 xxxx. 1 xxxx §95 xxxx. 2 xxxx. a) xxxxxx x. 235/2004 Sb., xx xxxxx účinném xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, x tím, xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx k registraci xx 15. xxx xxxxxx, x xxxx xxxxx účinnosti xxxxx xxxxx, se stává xxxxxxx 1. xxx xxxxxxx xxxxxx následujícího xx xxxxxx, v xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx.

7. Osoba xxxxxxxxxxxxxx x dani xxxxx §96 odst. 1 xx 3 xxxxxx č. 235/2004 Xx., ve xxxxx xxxxxxx přede xxxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx, xx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx stává xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

8. Osoba xxxxxxx x xxxx, která xx stala xxxxxxx xx 1. dubna 2011 xxxxx §94 xxxx. 6 až 11 xxxx §94 xxxx. 15 xxxxxx x. 235/2004 Xx., xx znění xxxxxxx xxxxx dnem nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx do xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

9. Xxxxx xxxxxxx x xxxx, xxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx správci xxxx xx 2 měsíců xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx uvedené v §96 zákona x. 235/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxx nesplní xxxx xxxxxxxxx, má xx xx xx, xx xxxxxx ke xxxxxxxxxx všechny xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx na základě xxxx registrační xxxxxxxxxx.

10. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx §98 xxxx. x) xxxxxx x. 235/2004 Xx., xx znění xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx dnem xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx kalendářním xxxxxx, xx xxxxxx nabyl xxxxxxxxx xxxxx xxxxx. Xxxxx dnem zveřejnění xxxxxx xxxxx se xxxxxxxxx §109 odst. 2 písm. c) xxxxxx x. 235/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

11. Plátce xxxxxxxxxxxx x roce 2012, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x §99a xxxx. 1 písm. x) až x) xxxxxx č. 235/2004 Xx., xx znění xxxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, a xxxxx xxxxxxxxxx obdobím xxx xxx 2012 bylo xxxxxxxxxx čtvrtletí, xx xxxx xxxxxxxxxx, že xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx 2013 xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 502/2012 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2013

Xx. X

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx období xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxxxxx opatření Xxxxxx, jakož x xxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx x. 235/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxxxxx xxxxxxxx Senátu.

2. Xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx se xx xxxxxxxxxxx, poměry, xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx, práva x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx xxx dne xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxx ustanovení xxxxxx x. 235/2004 Sb., xx xxxxx účinném xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákonného xxxxxxxx Xxxxxx, xxxx xx skutečnosti, xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx, předměty, xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx předpisů xxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx, xxxxx xxxx jim svou xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx.

Xx. X xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 344/2013 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2014

Xx. XX

Xxxxxxxxx ustanovení

1. Xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx období xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, jakož x xxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxx související, se xxxxxxx xxxxx x. 235/2004 Xx., ve xxxxx účinném xxxxx xxxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xx xxx předcházejícímu dni xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx podle §88 xxxxxx x. 235/2004 Xx., xx znění xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, je xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx uživatelem xxxxx §110x xxxx. 1 písm. x) xxxxxx č. 235/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx.

Xx. XX vložen xxxxxxx předpisem x. 196/2014 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2015

Xx. XX

Xxxxxxxxx ustanovení

Pro xxxxxx xxxxxxxxxx u xxxx x xxxxxxx xxxxxxx za xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxx xxxxx x xxxxxxxxxx s nimi xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx č. 235/2004 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 262/2014 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2015

Čl. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx období xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxx xxxxx x povinnosti x xxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx x. 235/2004 Sb., ve xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

2. Xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx č. 235/2004 Xx., ve xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx x případě xxxxxxxxxxxx xxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx postupuje xxxxx §4a xxxx. 1 xxxxxx č. 235/2004 Xx., ve znění xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 360/2014 Xx. s xxxxxxxxx od 1.1.2015

Čl. III

Přechodná xxxxxxxxxx

1. Xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx x xxxxxxx hodnoty xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxx práva x povinnosti x xxxx související, se xxxxxxx xxxxx č. 235/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

2. Pro xxxxxx povinnosti u xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti čl. II xxxx 1 až 3, jakož x xxx xxxxx a xxxxxxxxxx s xxxx xxxxxxxxxxx, xx použije xxxxx x. 235/2004 Xx., xx znění xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti čl. II xxxx 1 xx 3.

Xx. XXX vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 113/2016 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.12.2016 x xxxxxxxx xxxx 2, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx 1.5.2016

Xx. XXXIV

Přechodná ustanovení

1. Xxxxx osobě xxxxxxx x xxxx, která xx xxxxx xxxxxxx xxxxx §6c odst. 2 xxxxxx č. 235/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx dnem nabytí xxxxxxxxx tohoto zákona xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx z xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx do xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx a xxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxx k xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxx uskutečnění xxxxxxxxxxxx plnění, xxx xx základu daně xxxxxxxxxxx xxxxx §37a xxxx. 1 xxxxxx x. 235/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

2. Xxxxxxx daně zruší xxxxxxxxxx xxxxx povinné x xxxx, xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx x která xx xxxxx xxxxxxx xxxxx §6c odst. 2 zákona x. 235/2004 Xx., xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xx 6 xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx pouze xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx plnění x tuzemsku.

3. Xxxxxxx xxxx xxxxxx příslušný xxxxx §93a xxxx. 2 zákona č. 235/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxx povinné x xxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx do 12 xxxxxx xxx dne xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx x xxx, x němuž xxxxxxxx xxxxxx příslušnost u xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx podle §93a xxxx. 2 xxxxxx x. 235/2004 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

4. Xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx podle §101j xxxxxx x. 235/2004 Xx., xx znění xxxxxxx ode dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxx kontrolního hlášení, xx xxxxxxx xxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

5. Xxxxxxxxx xxxxxxx pokutu xxxxx §101h xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 235/2004 Xx., xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx.

6. Xxxxxxxxxx §101k xxxxxx x. 235/2004 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, se xxxxxxx x x xxxxxxx xxxxx xxxxx §101h xxxx. 1 xxxx. x) xx x) xxxxxx x. 235/2004 Xx., xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. V xxxxxxx, xxx xxx xxxxx xxx podání žádosti x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx přede xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxx xxx 3 měsíce xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. XXXXX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 243/2016 Xx. x xxxxxxxxx xx 29.7.2016 x xxxxxxxx bodu 3, xxxxx nabývá xxxxxxxxx 1.9.2016

Xx. XX

Xxxxxxxxx ustanovení

Pro xxxxxx povinnosti u xxxx x xxxxxxx xxxxxxx za xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx i xxx xxxxx x xxxxxxxxxx s xxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx č. 235/2004 Xx., xx znění xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 33/2017 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.3.2017

Xx. VI

Přechodná xxxxxxxxxx

1. Xxx daňové xxxxxxxxxx x daně x xxxxxxx hodnoty xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx x pro práva x xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx x. 235/2004 Sb., ve xxxxx xxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

2. Společníci xxxxxxxxxxx mohou do 31. prosince 2018 xxxxxxxxxx xxxxx ustanovení xxxxxx x. 235/2004 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, upravujících společnost, xxxxxx postupují podle xxxxxx č. 235/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx.

3. Pokud xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx již xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx 2, xxxxxx určený společník xxxx xxxxxxxxxx správci xxxx ve xxxxx xxx podání xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxx naposledy xxxxx xxxx 2 xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx zdaňovacím xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, které xxxxx 31. xxxxxxxx 2018.

4. Obrat xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx se pro xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §106b xxxxxx č. 235/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxxxx xxxxx §106c xxxx. 2 xxxxxx x. 235/2004 Sb., xx xxxxx xxxxxxx přede xxxx nabytí účinnosti xxxxxx zákona, za xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx měsíce xx xxxx, kdy xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx 2, x xxxxx §4a xxxxxx x. 235/2004 Xx., xx xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx bodu 2.

5. Hmotný xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx majetkem xxxxx právních xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, přenechané x xxxxx podle §13 xxxx. 3 xxxx. x) xxxxxx x. 235/2004 Xx., xx znění účinném xxxxx dnem nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xx xxxxxxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §4 xxxx. 4 xxxx. d) xxxx 1 nebo 3 xxxxxx x. 235/2004 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

6. Xxxxxxxxxx §20a odst. 2 xxxx xxxxx zákona x. 235/2004 Sb., xx znění xxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x jehož uskutečnění xxxxx ode dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx byla x xxxxxxxxxxx s xxxxx xxxxxxx přijata xxxxxx a x xxxxxxx xxxxxx úplaty xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx zákona x. 235/2004 Sb., xx xxxxx xxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona. Xxxx-xx xx xxxxxx přijatá xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona x xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx je xxxxxxx povinnost jej xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxx každém xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx č. 235/2004 Sb., xx xxxxx xxxxxxx přede xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

7. X xxxxxxx opravy xxxxxxx xxxx x xxxx xxxx u xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxx xxxx přijatá xxxxxx xxxxxxx na xxxxxx xxxxxx plnění xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xx postupuje xxxxx §45 xxxx. 5 x 6 xxxxxx x. 235/2004 Sb., xx xxxxx účinném xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

Čl. XX vložen právním xxxxxxxxx č. 170/2017 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.7.2017

Čl. XL

Přechodné ustanovení

Pokud xxxxxxx běhu lhůty xxx osvobození xx xxxx při dodání xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx §56 xxxx. 3 xxxxxx x. 235/2004 Xx., xx xxxxx účinném xxxxx xxxx nabytí účinnosti xxxxxx zákona, xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx se xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx osvobození od xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx věci §56 xxxx. 3 xxxxxx x. 235/2004 Xx., ve znění xxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. XX vložen xxxxxxx předpisem x. 225/2017 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2018

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxx daňové povinnosti x xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona, jakož x pro práva x xxxxxxxxxx s xxxx související se xxxxxxx xxxxx x. 235/2004 Xx., xx xxxxx účinném xxxxx xxxx nabytí účinnosti xxxxxx zákona.

2. X xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx k xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxx uživatele, které xxxx xxxxxxxx x x kterých xxxx xxxxx přenecháno x xxxxx přede xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxx §13 xxxx. 3 xxxx. x) xxxxxx x. 235/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx.

3. Xxx xxxxxxx xxxx u xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx lze xx xxxx 6 xxxxxxxxxxxx xxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx postupovat xxxxx xxxxxxxxxx §37 xxxxxx x. 235/2004 Xx., xx znění xxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

4. Xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 235/2004 Xx., ve xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx účinnosti xx. X xxxx 32 x 62, xxxxxx

x) xxxx 1. lednem 2019 xx xxxxxxx xxxxx č. 235/2004 Xx., ve znění xxxxxxx xxxx 1. xxxxxx 2019,

x) od 1. xxxxx 2019 xx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx čl. V bodů 32 x 62, xxx xxxxxx xxxxx x. 235/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx čl. V bodů 32 x 62.

5. Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx běhu xxxxx pro xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx §42 xxxx. 8 xxxxxx x. 235/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx i xxx lhůty, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx; řízení, xxxxx xxxxxxxx přede xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxx xxxxx xx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

6. Xxxx-xx významná oprava xxxxx §78da xxxxxx x. 235/2004 Sb., xx xxxxx účinném xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx x dokončena xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §78da zákona x. 235/2004 Sb., xx xxxxx účinném xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

7. X insolvenčních xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxx zahájena xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona, xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 235/2004 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

8. Xxxxx xxxxxxxxxx §46 xx 46g a xxxxxxxxxx §74a zákona x. 235/2004 Sb., xx znění účinném xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx plnění xx uskutečnilo přede xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, pokud xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx provedené xxxxxx xxxxx §46 odst. 1 xxxxxx x. 235/2004 Xx., xx xxxxx účinném xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

9. Xxxxxxx, soudní xxxx xxxxxxxx řízení xxxxxxxxxxx xxxxxxx běhu lhůty xxx opravu základu xxxx xxxxx §46 xxxx. 5 xxxx. x) xxxxxx x. 235/2004 Sb., ve xxxxx xxxxxxx xxx xxx nabytí účinnosti xxxxxx zákona, xxxxx x běh xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx; správní, xxxxxx xxxx rozhodčí xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxx běh této xxxxx až xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

10. Správce xxxx xxxxxxxx do 1 xxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx údaj xxxxx §98 xxxx. x) zákona x. 235/2004 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, x xxxxxx, xxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx přede xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

11. Pro xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx čl. V bodů 112 x 238 xx 243, xxxxx x xxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxxx zákon x. 235/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx čl. V bodů 112 x 238 xx 243.

12. Ustanovení §101i xxxx. 3 xxxxxx x. 235/2004 Xx., xx xxxxx účinném xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xx použije x xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

13. Xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, který xxxx xxxxx x tuzemsku x xxxxx xx xxxx xxxxxxx přede xxxx nabytí účinnosti xxxxxx zákona, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xx 3 měsíců xxx dne nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx pouze xxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx, které xx toto xxxxxx xxxxxxxxxxx, nebo xxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxx plátce mohl xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

14. X xxxxxxxxxxxxx vysílání xx xxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx provozování xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx se při xxxxxxx xxxxxxx daně x xxxxxxx xxxx xx 31. xxxxxxxx 2021 xxxxxxx §75 xxxx. 1 xxxx xxxxxxxx zákona x. 235/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

15. Pro xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx x přidané xxxxxxx za xxxxxxxxx xxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx čl. V xxxx 237, jakož x xxx xxxxx x povinnosti x xxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx x. 235/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx čl. V xxxx 237.

16. Xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

x) xxxx 1. xxxxxx 2019, xxxxx i xxx xxxxx x xxxxxxxxxx x nimi xxxxxxxxxxx se použijí §10i, 27 a §110g xxxxxx č. 235/2004 Sb., xx xxxxx účinném xxxx 1. xxxxxx 2019,

b) xx 1. xxxxx 2019 xx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx nabytí xxxxxxxxx čl. V xxxx 22, 45 x 262, jakož x xxx práva x xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx §10i, 27 x §110g xxxxxx č. 235/2004 Sb., ve xxxxx xxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx čl. V bodů 22, 45 x 262.

Xx. XX vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 80/2019 Xx. x účinností xx 1.4.2019 x xxxxxxxx bodů 4 x 16, xxxxx xxxxxxxx účinnosti 27.3.2019

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxx xxxxxx povinnosti x xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx po xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, jakož x xxx práva x xxxxxxxxxx s xxxx xxxxxxxxxxx, xx použije xxxxx č. 235/2004 Xx., xx znění xxxxxxx před xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. XX vložen xxxxxxx předpisem x. 256/2019 Xx. x xxxxxxxxx od 1.5.2020

Čl. VI

Přechodná xxxxxxxxxx

1. Xxx xxxxxx povinnosti xxxxxxxxxxxxxxxx osob x xxxx x přidané xxxxxxx za zdaňovací xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx, jakož i xxx xxxxx a xxxxxxxxxx x nimi xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx §101a odst. 1 x 2 zákona x. 235/2004 Xx., xx znění xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

2. X případě, xx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx xxxxxxx nevyhověl xxxxx xxxxx §87 xxxx. 2 xxxxxx x. 280/2009 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx termínu xxxxxxx x následně xxxxxxx xxxxxxx kontrolu, účinky xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §104 odst. 8 xxxx. c) xxxxxx x. 235/2004 Sb., xx znění xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xx. XX xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 283/2020 Xx. x účinností xx 1.1.2021

Xx. XX

Xxxxxxxxx ustanovení

Pro xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xxxxx x pro xxxxx x xxxxxxxxxx s xxxx související se xxxxxxx zákon x. 235/2004 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx.

Xx. IX xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 299/2020 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.7.2020

Xx. V

Přechodná xxxxxxxxxx

1. Xxx daňové povinnosti x daně x xxxxxxx hodnoty xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxx x xxx xxxxx a xxxxxxxxxx x nimi xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx zákon x. 235/2004 Sb., xx znění účinném xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

2. Xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx podle §13 xxxx. 6 věty xxxxx xxxxxx x. 235/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx státu xxxxx §16 xxxx. 4 zákona x. 235/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xx x xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx 1. xxxxxx 2020, použije xxxxx č. 235/2004 Xx., xx znění xxxxxxx před 1. xxxxxx 2020,

x) lze x xxxxxxx, xx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx od 1. xxxxx 2020 xx xxx předcházejícího xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, použít zákon x. 235/2004 Sb., xx xxxxx účinném xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

3. Xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx x xxxxxxx xxxxxxx vzniklé xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx čl. IV xxxx 38 xx 43, xxxxx x xxx xxxxx a povinnosti x xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx zákon x. 235/2004 Xx., xx znění xxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx čl. IV bodů 38 xx 43.

Xx. X vložen právním xxxxxxxxx x. 343/2020 Xx. x účinností xx 1.9.2020 x xxxxxxxx xxxx 3, xxxxx nabývá xxxxxxxxx 1.1.2022

Xx. XXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxx §109 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx x. 235/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx dne nabytí xxxxxxxxx tohoto zákona, x §4 xxxx. 9 zákona x. 253/2008 Sb., x xxxxxxxxx opatřeních proti xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxx u xxxxxxxxxxxx xxxxxx, jehož xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxx xxx přijetí xxxxxx xxxx xxxx části xx toto xxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

Xx. XXX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 527/2020 Sb. s xxxxxxxxx xx 1.1.2021

Čl. XXXXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx se xxxxxxx xxxxx č. 235/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx, x xxxxx č. 586/1992 Sb., xx znění xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xx x x xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx použije xx 1. xxxxx 2020 xxxxx č. 586/1992 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx odpočet xxxx u xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, která xx xxxxx xxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxx dlouhodobého majetku xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §4 xxxx. 4 xxxx. x) xxxxxx x. 235/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §4 xxxx. 4 xxxx. x) xxxxxx x. 235/2004 Xx., xx znění účinném xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x jehož uvedením xx xxxxx xxxxxxxxxxx x užívání xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §13 xxxx. 4 xxxx. x) xxxxxx x. 235/2004 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx vytvořeným vlastní xxxxxxxx xxxxx §4 xxxx. 4 xxxx. x) xxxxxx č. 235/2004 Xx., xx xxxxx účinném ode xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxx xx plátce xxxxxxx snížit

a) xx xxx xxxxxxx tohoto xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx způsobilého x xxxxxxx xxxxxxxxxx však x xxxxxxxxxx dni xxxxxxxxxxxx xxxx, ve xxxxxx xxxxx k xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx,

x) ve xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxx.

3. Xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona xxxxxx xxxxxxx nárok xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §4 odst. 4 písm. x) xxxxxx x. 235/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, který xxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx majetkem vytvořeným xxxxxxx xxxxxxxx podle §4 odst. 4 xxxx. e) zákona x. 235/2004 Xx., xx xxxxx účinném xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx plnění podle §13 xxxx. 4 xxxx. x) zákona x. 235/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona x xxxxx na xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxxxx; xxxxx na odpočet xxxx vzniká také x xxxxxxx, xx x těchto přijatých xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx daně x xxxxxxxx xxxx, x to ve xxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

4. Nárok xx xxxxxxx xxxx podle xxxx 3 lze xxxxxxxx nejdříve za xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx došlo k xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §13 odst. 4 xxxx. b) xxxxxx x. 235/2004 Xx., xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx; §73 odst. 4 xxxxxx x. 235/2004 Sb., ve xxxxx pozdějších předpisů, xx xxxxxxxxx.

Xx. XXXIV xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 609/2020 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2021

Informace

Právní xxxxxxx x. 235/2004 Xx. xxxxx xxxxxxxxx dnem, xxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxx o přistoupení XX k EU (1.5.2004), x xxxxxxxx §23 xxxx. 3, §73 xxxx. 3 xxxx poslední a §51 xxxx. 1 xxxx. j), které xxxxxxxx xxxxxxxxx 1.1.2005.

Xx xxxxx tohoto xxxxxxxx xxxxxxxx jsou xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x.:

236/2004 Xx., usnesení Xxxxxxxxxx sněmovny x xxxxxx x dani x přidané xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxx 1.4.2004 x vrácenému xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx 9.4.2004

x xxxxxxxxx xx 8.5.2004

635/2004 Xx., xxxxxx xx xxxx některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx poplatcích

s xxxxxxxxx xx 1.1.2005

669/2004 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 586/92 Sb., x xxxxxx x xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2005

124/2005 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx č. 117/95 Xx., o státní xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx x. 482/91 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx x. 235/2004 Xx., x xxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx x. 40/2004 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 30.3.2005

215/2005 Xx., x registračních xxxxxxxxxx a x xxxxx některých zákonů (xxxxx o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx)

x účinností xx 3.6.2005

217/2005 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 353/2003 Xx., x spotřebních xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, zákon x. 265/91 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxx XX x oblasti cen, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 3.6.2005

377/2005 Xx., x xxxxxxxxxx dozoru xxx bankami, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx elektronických xxxxx, xxxxxxxxxxxx x obchodníky x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x x změně xxxxxxxxx dalších zákonů (xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx)

x xxxxxxxxx xx 1.10.2005

441/2005 Sb., xxxxxx xx xxxx zákon x. 252/97 Xx., x zemědělství, ze xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x účinností od 10.11.2005

442/2005 Xx., xxxxxxxx Xxxxxxxxxx sněmovny x xxxxxx, xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 252/97 Xx., o xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx další zákony, xxxxxxxxx Parlamentem dne 21.9.2005 x vrácenému xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx 6.10.2005

x účinností od 25.11.2005

545/2005 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 586/92 Sb., x xxxxxx x xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxx související xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2006

109/2006 Xx., kterým xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zákona x xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2007 x xxxxxxxx §113, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx 1.4.2006

230/2006 Xx., kterým se xxxx xxxxx č. 89/95 Xx., o xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.6.2006

319/2006 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx zprůhlednění xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, a x změně xxxxxx x. 235/2004 Xx., x dani z xxxxxxx hodnoty, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 15.7.2006

172/2007 Xx., kterým se xxxx xxxxx x. 235/2004 Xx., x xxxx x přidané xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

s účinností xx 1.8.2007

261/2007 Xx., x stabilizaci xxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2008

270/2007 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 337/92 Xx., x xxxxxx xxxx x xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx související xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 31.10.2007

296/2007 Sb., xxxxxx xx mění xxxxx x. 182/2006 Sb., x úpadku x xxxxxxxxx jeho řešení (xxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx s xxxx xxxxxxxx

x účinností xx 1.1.2008

88/2008 Sb., xxxxx XX xx xxx 31.1.2008 xx xxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 261/2007 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, a xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x. 586/92 Xx., x xxxxxx x xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxx se xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx)

x účinností xx 27.3.2008

124/2008 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 269/94 Xx., x Xxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx zákony

s xxxxxxxxx od 1.7.2008

126/2008 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zákona x xxxxxxxxx obchodních xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2008

302/2008 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 235/2004 Xx., x xxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2009

342/2008 Xx., nález XX xx xxx 2.7.2008 xx věci xxxxxx na zrušení §64 xxxx. 2 xxxxxx x. 337/92 Xx., x xxxxxx xxxx x poplatků, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a o xxxxxx na vyslovení xxxxxxxxxxxxxxx §37a xxxx. 1 xxxx xxxxx xxxxxx x. 588/92 Xx., x xxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x §105 xxxx. 1 xxxx xxxxx xxxxxx č. 235/2004 Xx., x xxxx x xxxxxxx xxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx předpisů (netýká xx paragrafovaného xxxxx)

x xxxxxxxxx xx 27.9.2008

54/2009 Xx., nález XX xx dne 9.12.2008 xx věci návrhu xx xxxxxxxxx protiústavnosti xxxxxxxxxx §105 xxxx. 1 xxxx třetí xxxxxx x. 235/2004 Xx., x xxxx x přidané xxxxxxx, xx znění xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x. 296/2007 Xx.

x xxxxxxxxx od 13.3.2009

85/2009 Xx., úplné znění xxxxxxxx xxxxxxxx č. 235/2004 Xx. xxxxxxxxxxx x xxxxxx x. 26/2009

87/2009 Sb., xxxxxx xx mění xxxxx x. 235/2004 Xx., x dani x xxxxxxx hodnoty, xx xxxxx pozdějších předpisů, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.4.2009 x xxxxxxxx xxxxxxx č. 1, xxxxx nabývá xxxxxxxxx xx 1.1.2009

281/2009 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx řádu

s xxxxxxxxx xx 1.1.2011

362/2009 Sb., xxxxxx xx mění xxxxxxx zákony v xxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx XX xx xxx 2010

s xxxxxxxxx xx 1.1.2010

489/2009 Sb., xxxxxx xx mění xxxxx x. 235/2004 Xx., x xxxx x přidané hodnoty, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2010

36/2010 Xx., xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x. 235/2004 Xx. xxxxxxxxxxx x částce x. 12/2010

120/2010 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 235/2004 Xx., o xxxx x xxxxxxx hodnoty, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx

x účinností xx 29.4.2010

199/2010 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 586/92 Xx., x xxxxxx z xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx x. 218/2000 Xx., x rozpočtových xxxxxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx (rozpočtová xxxxxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2011

47/2011 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 235/2004 Xx., x dani x xxxxxxx hodnoty, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností xx 1.4.2011 x výjimkou xxxxxxxxx ustanovení, xxxxx xxxxxxxx účinnosti 8.3.2011, 1.1.2012 x 1.7.2015

370/2011 Xx., kterým xx xxxx zákon č. 235/2004 Xx., x xxxx z xxxxxxx xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2012 x xxxxxxxx některých xxxxxxxxxx, která xxxxxxxx xxxxxxxxx xx 1.1.2016

375/2011 Xx., kterým xx xxxx některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx službách, zákona x specifických zdravotních xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.4.2012

457/2011 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx x Xxxxxxxx správě XX

x xxxxxxxxx od 1.1.2013 s xxxxxxxx §93x, xxxxx nabývá xxxxxxxxx 1.1.2012

458/2011 Sb., x změně xxxxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx místa x dalších změnách xxxxxxxx x pojistných xxxxxx (xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 502/2012 Xx.)

x xxxxxxxxx od 1.1.2014

18/2012 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x Celní xxxxxx XX

x účinností xx 1.1.2013

167/2012 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 499/2004 Sb., x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx službě a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx x. 227/2000 Xx., x elektronickém xxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx zákonů (xxxxx o elektronickém xxxxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx související zákony

s xxxxxxxxx od 1.7.2012

333/2012 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 109/2002 Sb., x xxxxxx ústavní xxxxxxx xxxx ochranné xxxxxxx xx xxxxxxxxx zařízeních x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.11.2012

500/2012 Xx., x změně xxxxxxxx, pojistných x xxxxxxx zákonů v xxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2013 x 1.1.2016

502/2012 Xx., xxxxxx se mění xxxxx x. 235/2004 Xx., x xxxx x přidané xxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.1.2013, 1.4.2013, 1.1.2014; 1.1.2015

241/2013 Xx., x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x přijetím zákona x xxxxxxxxxxxx společnostech x xxxxxxxxxxxx fondech x x přijetím xxxxx použitelného xxxxxxxx XX xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 19.8.2013

344/2013 Xx., x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x rekodifikací xxxxxxxxxx xxxxx a x xxxxx některých zákonů

s xxxxxxxxx xx 1.12.2013 x 1.1.2014

196/2014 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 235/2004 Xx., o xxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx

x účinností xx 1.1.2015, s xxxxxxxx §3 a §88, xxxxx nabývají xxxxxxxxx xx 1.10.2014

262/2014 Sb., xxxxxx xx mění xxxxx x.&xxxx;235/2004&xxxx;Xx., x xxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.1.2015

360/2014 Sb., xxxxxx xx mění xxxxx č. 235/2004 Xx., x xxxx x xxxxxxx hodnoty, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.1.2015 x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx účinnosti 1.1.2016

377/2015 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2017

113/2016 Xx., kterým xx mění xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.12.2016 x výjimkou některých xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 1.5.2016

188/2016 Sb., xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s přijetím xxxxxx x hazardních xxxxx a xxxxxx x dani x xxxxxxxxxx xxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2017

243/2016 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx zákona

s xxxxxxxxx xx 29.7.2016 x xxxxxxxx xxxxxxxxx ustanovení, xxxxx xxxxxxxx účinnosti 1.9.2016

298/2016 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x službách vytvářejících xxxxxx pro xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, zákon x. 106/1999 Sb., x xxxxxxxxx přístupu x xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx x. 121/2000 Xx., x xxxxx xxxxxxxxx, x právech xxxxxxxxxxxxx s právem xxxxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxxxxx zákon), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 19.9.2016

33/2017 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon č. 235/2004 Xx., x xxxx x přidané xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností xx 1.3.2017

40/2017 Sb., xxxxx XX xx xxx 6.12.2016 xx. xx. Pl. XX 32/15 xx věci xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx ustanovení xxxxxx x. 235/2004 Sb., x xxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 2.3.2017 x 1.1.2018

170/2017 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2017

225/2017 Xx., xxxxxx se mění xxxxx č. 183/2006 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxx a stavebním xxxx (xxxxxxxx zákon), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.1.2018

371/2017 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx

x xxxxxxxxx xx 13.1.2018 x xxxxxxxx §101x, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx 1.1.2018

283/2018 Xx., xxxxxx se mění xxxxx x. 235/2004 Xx., x dani x xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností od 1.1.2019

6/2019 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 235/2004 Sb., x xxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.2.2019

80/2019 Xx., xxxxxx se xxxx některé xxxxxx x oblasti daní x xxxxxxx další xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.4.2019 x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, která xxxxxxxx xxxxxxxxx 27.3.2019, 1.1.2020 a 1.1.2021

256/2019 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 112/2016 Sb., o xxxxxxxx tržeb, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 235/2004 Xx., o xxxx x přidané xxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů

s účinností xx 1.5.2020

283/2020 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 280/2009 Xx., daňový řád, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 1.1.2021

299/2020 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXX XxX-2 x xxxxx x. 159/2020 Xx., x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxxx opatřeními x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXX XxX-2, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností od 1.7.2020

343/2020 Sb., xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx zdanění

s xxxxxxxxx xx 1.9.2020 x výjimkou §89, xxxxx nabývá xxxxxxxxx 1.1.2022

527/2020 Xx., kterým xx xxxx zákon x. 253/2008 Sb., x některých xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, zákony xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x evidenci xxxxxxxxxx majitelů a xxxxx č. 186/2016 Xx., o hazardních xxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2021

609/2020 Xx., xxxxxx xx mění xxxxxxx zákony v xxxxxxx xxxx x xxxxxxx další zákony

s xxxxxxxxx xx 1.1.2021

Znění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x odkazech xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx shora uvedeného xxxxxxxx xxxxxxxx.

1) Xxxxxxxx Rady 2006/112/ES xx xxx 28. xxxxxxxxx 2006 x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx z přidané xxxxxxx.

Xxxxxxxx Xxxx 2006/79/ES xx dne 5. xxxxx 2006 o xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx ze xxxxxxx xxxx xx xxxx.

Xxxxxxxx Rady 2008/9/ES xx dne 12. xxxxx 2008, kterou xx stanoví xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx vrácení xxxx x přidané xxxxxxx stanovené xxxxxxxx 2006/112/XX xxxxxx xxxxxxxx x xxxx neusazeným x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx daně, ale x xxxxx členském xxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxx Rady xx dne 17. xxxxxxxxx 1986 x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů xxxxxxxxx států xxxxxxxxxx xx xxxx z xxxxxx - Úprava xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx osobám xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx Xxxx 2008/8/ES xx xxx 12. xxxxx 2008, xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx Xxxx 2006/112/XX, xxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxx Xxxx 2008/117/ES xx xxx 16. xxxxxxxx 2008, xxxxxx se xxxx xxxxxxxx 2006/112/ES x xxxxxxxxx systému xxxx x přidané xxxxxxx xx xxxxxx boje xxxxx daňovým xxxxxx xxxxxxxx s plněním xxxxxx Společenství.

Směrnice Xxxx 2009/47/ES ze xxx 5. května 2009, xxxxxx se xxxx xxxxxxxx 2006/112/XX, xxxxx xxx x xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxx Xxxx 2009/69/ES xx xxx 5. xxxxxx 2009, xxxxxx xx mění xxxxxxxx 2006/112/XX o xxxxxxxxx xxxxxxx daně x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx jde o xxxxxx xxxxx xxxxxxx x dovozem.

Směrnice Xxxx 2009/132/ES ze dne 19. xxxxx 2009, xxxxxx xx vymezuje xxxxxx působnosti xx. 143 xxxx. b) x x) xxxxxxxx 2006/112/XX, xxxxx xx xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx druhů zboží xx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx dovozu.

Směrnice Xxxx 2009/162/EU ze xxx 22. prosince 2009, xxxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx směrnice 2006/112/XX o xxxxxxxxx xxxxxxx daně x xxxxxxx hodnoty.

Směrnice Xxxx 2010/23/EU xx xxx 16. xxxxxx 2010, xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx 2006/112/XX x xxxxxxxxx systému xxxx x přidané xxxxxxx, xxxxx jde o xxxxxxxxx a dočasné xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx povinnosti xx xxxxxx k poskytnutí xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxx Xxxx 2010/66/EU xx xxx 14. října 2010, xxxxxx se xxxx xxxxxxxx 2008/9/ES, xxxxxx xx stanoví xxxxxxxxx pravidla xxx xxxxxxx xxxx z xxxxxxx xxxxxxx stanovené xxxxxxxx 2006/112/XX xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx, xxx v xxxxx xxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxx Xxxx 2010/45/EU ze dne 13. července 2010, xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx 2006/112/XX x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx hodnoty, xxxxx xxx o xxxxxxxx fakturace.

Směrnice Xxxx 2013/61/EU xx xxx 17. prosince 2013, xxxxxx se xxxx xxxxxxxx 2006/112/ES a 2008/118/XX, pokud xxx x francouzské nejvzdálenější xxxxxxx, x xxxxxxx Xxxxxxx.

Xxxxxxxx Rady 2013/42/EU xx xxx 22. xxxxxxxx 2013, xxxxxx xx xxxx směrnice 2006/112/XX x xxxxxxxxx xxxxxxx daně x xxxxxxx hodnoty, xxxxx xxx o xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx proti xxxxxxxx v oblasti XXX.

Xxxxxxxx Rady 2013/43/EU xx xxx 22. xxxxxxxx 2013, xxxxxx xx mění směrnice 2006/112/XX x xxxxxxxxx xxxxxxx daně x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx o volitelné x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx přenesení xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxx Xxxx (XX) 2016/1065 xx dne 27. xxxxxx 2016, xxxxxx xx mění směrnice 2006/112/XX, pokud xxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx.

Xxxxxxxx Rady (XX) 2017/2455 xx xxx 5. xxxxxxxx 2017, xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx 2006/112/ES x xxxxxxxx 2009/132/XX, xxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxx x přidané xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx dálku.

Směrnice Xxxx (EU) 2018/1713 xx dne 6. xxxxxxxxx 2018, xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx 2006/112/XX, pokud xxx x sazby daně x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxxx x časopisy.

Směrnice Xxxx (XX) 2018/1910 xx xxx 4. xxxxxxxx 2018, kterou xx mění xxxxxxxx 2006/112/XX, xxxxx xxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx x xxxxxxx hodnoty xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx státy.

Směrnice Xxxx (XX) 2019/475 ze xxx 18. xxxxx 2019, kterou xx xxxx směrnice 2006/112/XX x 2008/118/XX, pokud xxx x zahrnutí xxxxxxx obce Xxxxxxxx x'Xxxxxx x xxxxxxxxx xxx jezera Xxxxxx xx celního xxxxx xxxx a xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 2008/118/XX.

2) §25 xxxxxx x. 563/1991 Sb., x účetnictví, xx xxxxx xxxxxx x. 353/2001 Xx. x xxxxxx č. 437/2003 Xx.
3) §26 x 29 xxxxxx x. 586/1992 Xx., x xxxxxx x xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
4) Xxxxxxxx č. 341/2002 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx podmínkách xxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx x. 100/2003 Xx.
4x) Zákon č. 56/2001 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x o xxxxx xxxxxx x. 168/1999 Sb., o xxxxxxxxx odpovědnosti za xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxx odpovědnosti x xxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 307/1999 Sb., ve xxxxx pozdějších předpisů.
5) §476 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
6) §6 xxxxxx x. 586/1992 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
7) §36 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx x. 586/1992 Xx., xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
7x) Xxxxxxxxx xxxxx č. 505/1990 Sb., o xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 248/2000 Sb., x podpoře regionálního xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
7x) Xxxxxxxxx zákon č. 634/2004 Sb., x správních xxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon č. 565/1990 Sb., x místních xxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
7x) §26 xx 32a xxxxxx x. 586/1992 Xx., x xxxxxx x xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
7x) Xxxxx č. 563/1991 Sb., x xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

7x) Prováděcí nařízení Xxxx (XX) č. 282/2011 xx xxx 15. xxxxxx 2011, kterým xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx 2006/112/XX x xxxxxxxxx xxxxxxx daně x xxxxxxx hodnoty, v xxxxxxx xxxxx.

8) §61 x 233 xxxxxxxxxx zákoníku.
9) §61 a 259 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
10) §829 a xxxx. xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
10x) Zákon č. 477/2001 Sb., x xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
10b) Zákon č. 563/1991 Sb., x účetnictví, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
11) Xxxxx č. 229/1991 Sb., x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx k xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxx č. 42/1992 Sb., x xxxxxx majetkových xxxxxx x vypořádání xxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
11x) §7 odst. 2 zákona č. 563/1991 Xx., x xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
11x) §9 odst. 1 xxxxxx x. 563/1991 Xx.
12) §114 x xxxx. xxxxxxxxxx zákoníku.
13) §227 a xxxx. xxxxxxxxxx zákoníku.
14) Xxxxxxxx Rady (XXX) č. 2913/92 ze xxx 12. xxxxx 1992, xxxxxx se xxxxxx xxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxx.
15) §409 a xxxx. xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
16) Xxxxx č. 26/2000 Sb., x veřejných xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 120/2001 Sb. x xxxxxx č. 517/2002 Xx.
17) §7 xxxxxx x. 265/1992 Sb., x xxxxxxxx vlastnických x xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 90/1996 Xx.
18) §663 xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 370/2000 Xx.
19) §536 obchodního xxxxxxxx.
19a) Čl. 92, 114 a 201 xx 208 xxxxxxxx Xxxx (XXX) č. 2913/92.
19x) Xx. 202 xxxxxxxx Xxxx (XXX) č. 2913/92.
19c) Čl. 50 xx xx. 53 xxxxxxxx Xxxx (XXX) č. 2913/92.
19x) Xxxxxxxxx čl. 37 nařízení Xxxx (XXX) x. 918/93.
20) Xxxxx č. 227/2000 Sb., x xxxxxxxxxxxxx podpisu, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

21) Čl. 2 Xxxxxxxxxx Xxxxxx 1994/820/XX xx xxx 19. xxxxx 1994 o xxxxxxxx xxxxxxxxx elektronické xxxxxx xxxxxxxxx.

22) §37 xxxxxx x. 337/1992 Sb., x xxxxxx xxxx x xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
23) §33 zákona x. 337/1992 Xx., xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
24) Xxxxx č. 353/2003 Sb., x spotřebních xxxxxx.
24x) Xx. 170 xxx 2 xxxxxxx x) nařízení Xxxx (XXX) č. 2913/92.
25) Xxxxx č. 151/1997 Sb., x oceňování majetku x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxx x oceňování xxxxxxx), xx znění xxxxxx x. 121/2000 Sb.
26) Xxxxx č. 151/1997 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx zákonů (zákon x xxxxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
26x) §116 xxxxxx x. 40/1964 Xx., xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
26x) §33 x xxxx. xxxxxx x. 262/2006 Sb., xxxxxxx xxxxx, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
27) Xxxxx č. 72/1994 Sb., xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx spoluvlastnické vztahy x budovám x xxxxxxx xxxxxxxxxx vztahy x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
27a) §2 xxxx. 5 zákona x. 183/2006 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx řádu (stavební xxxxx).
27x) §77 xxxxxx x. 361/2003 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx zákona x. 530/2005 Sb.
27c) §2 zákona x. 109/2002 Xx., x xxxxxx ústavní xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx školských xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 383/2005 Xx.
27x) Vyhláška č. 108/2005 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx zařízeních x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
27e) §38 zákona x. 20/1966 Xx., x xxxx o xxxxxx xxxx.
27x) §42 x 44 zákona x. 359/1999 Xx., o xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
27x) §22a xxxxxx x. 48/1997 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx č. 340/2006 Xx.
27x) §4 zákona x. 170/2002., x xxxxxxxxx veteránech, xx xxxxx xxxxxx x. 70/2007 Xx.
28) Zákon č. 29/2000 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx znění zákona x. 517/2002 Sb. x zákona x. 225/2003 Xx.

29) Zákon č. 231/2001 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x televizního xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxx xxxxxx.

30) §2 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx č. 231/2001 Xx.
31) §2 odst. 1 písm. n) xxxxxx x. 231/2001 Xx.

32) §2 odst. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 231/2001 Xx.

33) §313 obchodního xxxxxxxx.
34) §682 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
35) §692 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
36) Xxxxx č. 591/1992 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
37) Zákon č. 248/1992 Sb., x xxxxxxxxxxxx společnostech x investičních xxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
38) Xxxxx č. 252/1994 Sb., x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx poplatcích, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
39) Zákon č. 183/2006 Sb., x územním plánování x stavebním řádu (xxxxxxxx zákon), xx xxxxx zákona x. 68/2007 Xx.
40) §118 x 119 xxxxxx x. 40/1964 Xx., xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
41) Xxxxx č. 586/1992 Sb., x xxxxxx x xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
42) §7 xxxxxx x. 561/2004 Xx., x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx, vyšším odborném x jiném xxxxxxxxxx (xxxxxxx xxxxx).
43) §65 xxxx. 2 x §96 xxxx. 2 zákona x. 561/2004 Xx.
44) Xxxxx č. 109/2002 Sb., x výkonu ústavní xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x o změně xxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
44a) Xxxxx č. 111/1998 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx x doplnění xxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxx školách), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
44b) Xxxxxxxxx zákon č. 563/2004 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
44x) Xxxxxxxxx xxxxxxxx č. 524/2004 Sb., o akreditaci xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx uchazečů o xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx, zákon č. 312/2002 Sb., o xxxxxxxxxx xxxxxxxx samospráv, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx č. 96/2004 Sb., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
44x) §38 xxxx. x) zákona x. 561/2004 Xx.
44x) Příloha č. 1 xxxxxxxx x. 183/1998 Xx., xxxxxx se xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx se xxx xxxxx státní xxxxxxxx xxxxxxx x důchodového xxxxxxxxx považuje xx xxxxxxx na středních xxxx vysokých xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx x jiném xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx.
44f) Rozhodnutí Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, mládeže x xxxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, či xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx.
44x) Například xxxxxxxx č. 50/1978 Sb., x odborné xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
45) Xxxxx č. 548/1991 Sb., xxxxxx se xxxx x xxxxxxxx xxxxx x. 20/1966 Xx., x xxxx o xxxxxx lidu, xx xxxxx xxxxxx x. 161/1993 Sb.
Zákon č. 160/1992 Sb., x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx zdravotnických xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
46) Xxxxx č. 48/1997 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx souvisejících zákonů, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
47) Xxxxx č. 108/2006 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
47a) §78 xxxxxx x. 108/2006 Xx., x xxxxxxxxxx službách.
48) Zákon č. 202/1990 Sb., x loteriích x xxxxxx xxxxxxxxx hrách, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
48x) §4 xxxxxx x. 359/1999 Xx., x xxxxxxxx-xxxxxx ochraně xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
48x) Xx. 91, 161, 145, 182 xxxxxxxx Xxxx (EHS) č. 2913/92.
48x) Xx. 793 xxxxxxxx Xxxxxx (XXX) č. 2454/93.
49) Xxxxxxxx Xxxx (XX) č. 1186/2009 xx xxx 16. xxxxxxxxx 2009 x xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxx.
49x) Xxxxx č. 191/1999 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxx vývozu xxxxx porušujícího některá xxxxx duševního xxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
49x) §16 xxxx. 4 xxxx. x) xxxxxx x. 337/1992 Xx., o xxxxxx xxxx x xxxxxxxx.
49x) §77 zákona x. 49/1997 Xx., x xxxxxxxx letectví x x změně x doplnění xxxxxx x. 455/1991 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx zákon), ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
50) §3 xxxx. 1 xxxxxx x xxxxxxxxxx, xx znění xxxxxx x. 353/2001 Xx.
51) §31 odst. 9 xxxxxx č. 337/1992 Sb., ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
52) §33 zákona x. 586/1992 Sb., xx xxxxx zákona x. 259/1994 Xx., xxxxxx x. 149/1995 Xx. x xxxxxx x. 168/1998 Sb.
53) §25 xxxx. 1 písm. t) xxxxxx x. 586/1992 Xx., ve xxxxx xxxxxx x. 492/2000 Xx.
54) §43 zákona x. 337/1992 Xx., xx znění pozdějších xxxxxxxx.
55) Například vyhláška č. 157/1964 Sb., x Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx č. 21/1968 Sb., x Xxxxxx x xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx č. 32/1969 Sb., x Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx č. 40/1987 Sb., x Xxxxxx x xxxxxxxxxx misích, xxxxxxxx č. 52/1956 Sb., x xxxxxxxx Československé republiky x Xxxxxx x xxxxxxxx a xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx 13. xxxxx 1946, xxxxx č. 125/1992 Sb., x xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x Xxxxxx a x xxxxxxxx x imunitách xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx x bezpečnosti x xxxxxxxxxx v Xxxxxx, xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx č. 36/2001 Sb. m. s., o xxxxxxx Dohody x xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxx smlouvy, xxxxxxxx xxxxx a mezinárodního xxxxxxxxx.
56) Čl. 1 xxxxxxxx x. 157/1964 Sb., x Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
57) Čl. 1 vyhlášky x. 32/1969 Xx., x Vídeňské xxxxxx x konzulárních stycích.
58) Protokol x xxxxxxxx a xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
59) Xxxxx č. 337/1992 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

59x) Xxxxx č. 130/2002 Sb., x podpoře výzkumu x xxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů (xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x vývoje), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

59x) §32 xxxxxx x. 337/1992 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
59x) §48 xxxxxx x. 337/1992 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
60) Zákon č. 310/1999 Sb., x pobytu xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx států xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.
60x) Zákon č. 269/1994 Sb., x Xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
61) Zákon č. 159/1999 Sb., x xxxxxxxxx podmínkách xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx ruchu x x xxxxx xxxxxx č. 40/1964 Sb., xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxx č. 455/1991 Sb., x živnostenském xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
62) §39 xxxxxx x. 337/1992 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

63) Xxxxx č. 92/1991 Sb., x podmínkách xxxxxxx xxxxxxx státu xx xxxx osoby, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

64) Zákon č. 125/2008 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
65) §33 xxxx. 12 zákona č. 337/1992 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
66) §2 xxxx. 2 písm. x) x d) xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
66x) Například xx. 222 xxx 1 xxxxxxx a) xxxxxxxx Xxxx (XXX) č. 2913/92.
67) §47 xxxx. 1 xxxxxx č. 337/1992 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
68) §63 xxxxxx x. 337/1992 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
69) §64 xxxxxx x. 337/1992 Xx., xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
70) §2 xxxx. x) xxxxxx x. 379/2005 Xx., x xxxxxxxxxx x ochraně xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

71) Xxxxx č. 123/2000 Sb., x xxxxxxxxxxxxxx prostředcích x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxx vlády č. 181/2001 Sb., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx požadavky xx xxxxxxxxxxxx prostředky, xx xxxxx xxxxxx x. 336/2001 Xx. x xxxxxx x. 251/2003 Xx.

Xxxxxxxx vlády č. 191/2001 Sb., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx zdravotnické xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx č. 337/2001 Xx. a xxxxxx x. 251/2003 Xx.
Xxxxxxxx xxxxx č. 286/2001 Sb., xxxxxx xx stanoví xxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx prostředky xx xxxxx.

72) Xxxxxxx X xxxxxxxx Xxxx (XXX) č. 2658/87 ze xxx 23. července 1987 x xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

73) §32a xxxx. 6 x §33 xxxxxx x. 586/1992 Xx., ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
74) §6 xxxx. 8 x §7 xxxx. 11 xxxxxxxx x. 500/2002 Xx., xxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x. 563/1991 Xx., o xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, pro xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
75) Směrnice Rady 2009/162/EU xx dne 22. prosince 2009, xxxxxx xx mění xxxxxxx ustanovení xxxxxxxx 2006/112/XX x xxxxxxxxx xxxxxxx daně x xxxxxxx xxxxxxx čl. 151 xxxx. 1 xxxx. xx) x xxxxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxxxxx Evropských xxxxxxxxxxxx.
76) Xxxxx č. 695/2004 Sb., o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xx emise xxxxxxxxxxxx xxxxx a x xxxxx některých zákonů.