Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 29.09.2022.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.07.2020.


Zákon o ochraně spotřebitele

634/92 Sb.

Zákon

ČÁST I. Úvodní ustanovení

Předmět a rozsah úpravy §1

Vymezení některých pojmů §2

ČÁST II. Povinnosti při prodeji výrobků a poskytování služeb

Poctivost prodeje výrobků a poskytování služeb §3

Použití telefonního čísla s vyšší než běžnou cenou §3a §3b

Nekalá obchodní praktika §4

Klamavá konání §5

Klamavá opomenutí §5a

Agresivní obchodní praktika §5b

Prokazování tvrzení §5c

Zákaz diskriminace spotřebitele §6 §7

Zákaz výroby, dovozu, vývozu, nabízení, prodeje a darování výrobků nebezpečných svou zaměnitelností s potravinami §7a

Zákaz nabízení, prodeje a vývozu výrobků určených pro humanitární účely §7b

Zákaz nabízení, prodeje a skladování výrobků porušujících některá práva duševního vlastnictví §8 §8a

Informační povinnosti §9 §10 §10a §11 §11a §12 §13

Informační povinnost o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů §14

Povinnosti provozovatele tržiště nebo tržnice §14a

Další povinnosti při prodeji výrobků a poskytování služeb §15 §16 §17 §18 §18a §18b §18c §19

Povinnosti související s konáním organizovaných akcí §20 §20a §20b §20c

ČÁST III. Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů §20d

Subjekty mimosoudního řešení spotřebitelských sporů §20e §20f

Odbornost §20g

Nezávislost a nestrannost §20h

Povinnosti subjektů mimosoudního řešení spotřebitelských sporů §20i §20j

Oznamovací povinnost subjektů mimosoudního řešení spotřebitelských sporů §20k

Pomoc v případě přeshraničních sporů §20l §20m

ČÁST IV. Postup České obchodní inspekce a pověřeného subjektu při mimosoudním řešení spotřebitelských sporů

Návrh na zahájení mimosoudního řešení spotřebitelského sporu §20n §20o §20p

Odmítnutí návrhu §20q

Zahájení mimosoudního řešení spotřebitelského sporu §20r

Součinnost s Českou obchodní inspekcí a pověřeným subjektem §20s

Ukončení mimosoudního řešení spotřebitelského sporu §20t §20u

Doručování §20v

Náklady mimosoudního řešení spotřebitelských sporů §20w §20x §20y

ČÁST V. Informační databáze o bonitě a důvěryhodnosti spotřebitele §20z §20za

ČÁST VI. Úkoly veřejné správy

Ochrana před výrobky nebezpečnými svou zaměnitelností s potravinami §21 §22

Dozor nad ochranou spotřebitele §23 §23a §23b §23c

Přestupky §24 §24a

Společná ustanovení k přestupkům §24b

ČÁST VII. Působnost správních orgánů při přeshraniční spolupráci v oblasti ochrany spotřebitele a oprávnění dalších subjektů §24c

Ústřední styčný úřad a příslušné orgány §24d §24e §24f §24g §24h §24i

Oprávnění dalších subjektů §24j §24k §24l

ČÁST VIII. Sdružení spotřebitelů a jiné právnické osoby založené k ochraně spotřebitele

Právní postavení §25

Oprávnění vůči orgánům veřejné správy §26

ČÁST IX. Společná a závěrečná ustanovení

Ochrana spotřebitele při neoprávněném podnikání §27 §28 §28a

Účinnost §29

Příloha č. 1 - Klamavé obchodní praktiky

Příloha č. 2 - Agresivní obchodní praktiky

Příloha č. 3 - Působnost příslušných orgánů k uplatňování nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/2394

č. 110/1997 Sb. - část osmá

č. 320/2002 Sb. - Čl. CXVII, Čl. CXVIII, Čl. CXIX

č. 217/2004 Sb. - Čl. III

č. 444/2005 Sb. - Čl. LXVI

č. 214/2006 Sb. - Čl. XIII

č. 36/2008 Sb. - Čl. II

č. 356/2014 Sb. - Čl. II

č. 378/2015 Sb. - Čl. II

Nález Ústavního soudu č. 552/2020 Sb.

INFORMACE

634

ZÁKON

ze xxx 16. xxxxxxxx 1992

x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx shromáždění Xxxxx x Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xx usneslo xx xxxxx zákoně:

ČÁST PRVNÍ

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

§1

Předmět x xxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx 61), xxxxxxx xxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxx předpisy Xxxxxxxx xxxx 100) x xxxxxxxx

x) některé xxxxxxxx xxxxxxxxx významné pro xxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) mimosoudní xxxxxx spotřebitelských sporů,

c) xxxxxxxxx veřejné xxxxxx x xxxxxxx ochrany xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx jiných členských xxxxx Evropské unie x Xxxxxxxxxx hospodářského xxxxxxxx, x

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx spotřebitelů 87) xxxx jiných xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx zvláštních předpisů 17) týkající se xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx a poskytování xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxx se xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx a xx nabízení a xxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxx, xxx k xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx. Xx ostatní případy xx xxxxxxxx tehdy, xxxxxxx-xx plnění s xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx provozovanou xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

§2

Xxxxxxxx xxxxxxxxx pojmů

(1) Xxx účely xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx:

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx osoba, xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo v xxxxx samostatného výkonu xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, 79) který xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx poskytuje xxxxxx,

x) xxxxxxxx podnikatel, který xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx součást, vytěžil xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx dále zpracoval, xxxxx xxxxx xx xx výrobce xxxxxxx,

x) xxxxxxxx podnikatel, který xxxxx na xxx xxxxxxx x xxxxxx xxx členského xxxxx Xxxxxxxx unie,

e) xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx přímo xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx prodávajícímu xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxx, xxxxx xx určena x xxxxxxx spotřebiteli, včetně xxxx a xxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx jakákoliv xxxxxxxxxxxxx činnost, xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx x závazků x touto xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx výrobek, xxxxx xxxx potravinou, má xxxx tvar, xxxx, xxxxx, xxxxxx, xxxx, xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx, xx spotřebitelé, xxxxxxx xxxx, jej xxxxx zaměnit s xxxxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxx si xxx xxxxx xxxxx xx úst, xxxxx xxxx xxxxxxx, xxx xxxx xxx nebezpečné xxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx způsobit xxxxxx, xxxxxx nebo perforaci xx xxxxxxxxxxx zažívacího xxxxxxx,

x) obuví výrobek xxxxxx x ochraně xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx obuvi, x když xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) hlavními xxxxxx xxxxx součásti xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx:

1. xxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx vnější xxxxx svršku, která xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx nebo mezipodešvi,

2. xxxxxx a xxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx,

3. xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx při xxxxxxxxx obuvi,

k) xxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x x xxx tloušťka xxxxxxx xxxxxxxxx úpravy je xxxxx než 0,15 xx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx menší xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxx xx xxxxx než 0,15 xx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx olovnatý, xxxx xxxxxxx, xxxx zinečnatý x xxxx draselný xxxxxxxxxx nebo x xxxxxxxxx, a to x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxx

1. xxxxxxx, xxxx xx xxxxxxx, xxxxxx xxxx obalu, xx xxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx ochranné xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx, 28) xxxx veškeré xxxx nesoucí xxxxxx xxxxxxxx (xxxxxx, xxxx, xxxxxxx, nálepky, xxxxxxxxx, xxxxxx x použití, xxxxxxx o záruce xxxx.), a to x tehdy, jsou-li xxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,

2. xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxx je xxxxxxx, který xx xxxxxxxxxxxxx xxxx zahrnuje xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx bez xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx nebo xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x průmyslovému xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx tato xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právních xxxxxxxx, 29)

3. výrobek, xxxxxxxxxx práva xxxxxxxx xxxxxxx 30) xxxx xxxxxxxx xxxxx 31) xxxx xxxxx majitele xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, 30)

4. výrobek, xxxxxxxxxx xxxxx toho, xxxxx xxxxxx ochrana xxxxxxxxx xxxxxxxx původu xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, 39)

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx způsob xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx, opomenutí, xxxxxxxxxx, obchodním xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx služby xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxx xxxxxx zvláštních xxxxxxxxxx x péče, xxxxxx xxx xx podnikatele xx xxxxxx ke xxxxxxxxxxxx xxxxxxx očekávat x která odpovídá xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx obecným xxxxxxx xxxxx xxxx v xxxxxxx xxxx činnosti,

q) xxxxxxxx ke koupi xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx typ obchodního xxxxxxx uvádí xxxxxxxxx x xxxxxxx nebo xxxxxx x xxxx x xxxxxxxx tak xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxx koupě xxxxxxxxxx spotřebitele x xxx, zda, xxx x xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxx, zda xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxx xx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx smlouvy, ať xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx se jednání,

s) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx spotřebitele xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx zhoršuje schopnost xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, což vede x xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx,

x) nepatřičným xxxxxxxxxxxx využívání xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx vůči xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, který xxxxxxxx xxxxxxx jeho xxxxxxxxx xxxxxx informované xxxxxxxxxx, x to x bez použití xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx jejího použití,

u) xxxxxxxxxxxxx sporem xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx x poskytování služeb, xxxxxxxx má spotřebitel x xxxx, kdy xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx službu, xxxxxxxx x xxxxx členském xxxxx Evropské xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx prostor, xxx xx xxxx, x xxxx je xxxxxx prodávající,

v) spotřebitelskou xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx jiná xxxx x xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx či xxxxxx prodávajícího, xxx xxx xx xxxxxxxxxxx xx jím xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx vyplatit xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx peněžité či xxxxxxxxxx ceny a xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx účasti xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx či xxxxxx x doložení xxxxxx nákupu xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx služby xx účast spotřebitele xx marketingové akci xxxxxxxxxxxxx, x xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx osoby.

(2) Xxxxxxxxxxxx xx pro účely xxxxxx xxxxxx rozumí x fyzická xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x vlastní xxxxxx pěstitelské nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx anebo xxxxx xxxxxxx.

XXXX DRUHÁ

POVINNOSTI XXX XXXXXXX XXXXXXX X XXXXXXXXXXX XXXXXX

§3

Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxx je xxxxxxx:

x) prodávat výrobky xx správné hmotnosti, xxxx nebo množství x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx schválené jakosti, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx pokud xx xxxxxxx ze xxxxxxxxxx předpisů xxxxx x jakosti xxx xxxxxxx; xxxx-xx jakost xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx nebo xxxxxxx, v xxxxxxx xxxxxxx,

x) prodávat xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx předpisy 21) x xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx správně xxxxxxx; xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x poskytovaných služeb x hotovosti xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx nominální hodnotě xxxxxxxxx xxxxx v xxxxx, 41)

x) při xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx splňují xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx 99).

(2) Xxxxxxxxxxx nesmí xx xxxxxxxxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx způsobem xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx přímé xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx vznikají.

§3a

Použití xxxxxxxxxxx čísla x vyšší xxx xxxxxx cenou

Prodávající, který x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx smlouvou xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, nesmí použít xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxx znamenalo účtování xxxxxxx cen, xxx xx běžná xxxx xxxxxx 80).

§3b

Ustanovení §3 xxxx. 2 a §3a xx nepoužijí xx xxxxxxx xxxxxxx x §1840 xxxx. x), x), x) až x), x) x x) x x §1852 občanského xxxxxxxx.

§4

Nekalá xxxxxxxx praktika

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx, xx-xx v xxxxxxx x požadavky xxxxxxx péče x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx podstatně xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxx, xxxx xxxxx xx xxxxxx působení xxxxxxxx, xx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx. Xx-xx xxxxxxxx xxxxxxxx zaměřena xx xxxxxxx skupinu spotřebitelů, xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx člena xxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx může xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx chování xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx z důvodu xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxx, x xx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, se xxxxxxx x hlediska xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx; xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx praktiky xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx, která nejsou xxxxxx doslovně.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx klamavé xxxxxx podle §5 xxxx klamavé opomenutí xxxxx §5a x xxxxxxxxx obchodní xxxxxxxx xxxxx §5b. Obchodní xxxxxxxx, xxxxx se xxxxxxxx xx nekalé xx xxxxx okolností, xxxx xxxxxxx v příloze č. 1 x 2 xxxxxx zákona.

(4) Xxxxxxx xxxxxx obchodní xxxxxxxx xxxx rozhodnutím ohledně xxxxx, v xxxxxxx xxxxxxxxxxx x po xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx.

§5

Xxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx nesprávnou xxxxxxxxx x xx xxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxx xxxx xxxx spotřebitele k xxxxxxxxxx xxxxxxx koupě, xxxxx by jinak xxxxxxxx.

(2) Xx xxxxxxxx xx považuje xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx obsahující xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx k xxxxxxxxxx ohledně koupě, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx jakýmkoli xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x omyl xxxxxxx

x) xxxxxxxxx a xxxxxxxx výrobku xxxx xxxxxx,

x) hlavních znaků xxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxx jsou xxxxx x jejich xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx, rizicích, xxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, poprodejním xxxxxxx x vyřizování xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxx postupu a xxxx výroby xxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx, specifikaci, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx nebo výsledcích x xxxxxxxxxxx zkouškách xxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxxx praktiku x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxx xxxxxx,

x) xxxx xxxx způsobu xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx cenové výhody,

e) xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, výměny xxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx, charakteristických xxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx jeho xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, postavení, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx, nebo

g) xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx na xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx xxxx vyplývajících x práv z xxxxxxx plnění xxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx.

(3) Obchodní xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx ve xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, x přihlédnutím xx všem jejím xxxxx x xxxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxx xxxx k tomu, xx spotřebitel xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx koupě, xxxxx xx jinak xxxxxxxx, a pokud xxxxxxxx

x) jakékoli uvádění xxxxxxx xxxx xxxxxx xx trh, včetně xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxx x jiným xxxxxxxx xxxx službou,

b) jakékoli xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx na trh, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx prodávajícího, xxxx

x) nedodržení jednoznačného xxxxxxx obsaženého v xxxxxx chování, x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx prokazatelně xxxxxxx.

§5x

Xxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx, pokud xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx rysům, okolnostem x xxxxxxxx sdělovacího xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx informace, xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx ohledně koupě, xxxx způsobí xxxx xxxx způsobit, že xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx.

(2) Za klamavé xxxxxxxxx xx také xxxxxxxx, xxxxx prodávající xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x odstavci 1 xxxxxx xxxx poskytne xxxxxxxx, nesrozumitelným nebo xxxxxxxxxxxxxx způsobem xxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxx x okolnostem xxxxxxxx v odstavci 1 xxxxx neuvede xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx-xx patrný xx xxxxxxxxxxx, a xxxxx xx x xxxx případech xxxx xxxx může xxxx xxxxxxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxx koupě, které xx xxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxx-xx patrné ze xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx x xxxxxxx nabídky xx xxxxx xx xxxxxxxxx informace

a) xxxxxx xxxxx výrobku xxxx xxxxxx x rozsahu xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxx nebo xxxxxx,

x) xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx jedná jeho xxxxxx xxxx na xxxx účet,

c) cena xxxxxx xxxx, poplatků x jiných xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx z xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, způsob xxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx x veškeré xxxxx xxxxxx za dopravu xxxx dodání, xxxx xxxxx tyto platby xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx, xx x xxxx xxxxx xxx účtovány xxxxxx xxxxx platby,

d) xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxx reklamací x xxxxxxxxx, pokud se xxxxxxxxx xx požadavků xxxxxxx xxxx,

x) xxxxx xx odstoupení od xxxxxxx nebo ukončení xxxxxxx, pokud xxxx xxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx jejich uplatnění.

(4) Xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx podle xxxxxxxx předpisů provádějících xxxxx Evropské xxxx 88), xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxx, xx považují xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Evropské xxxx.

(5) Pokud xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxx praktika šíří, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx a xxx, xx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx o xxx, xxx došlo x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, vzít x úvahu xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, která xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

§5b

Agresivní xxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxx za agresivní, xxxxx ve xxxxx xxxxxxx souvislostech a x xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxx zhoršit svobodu xxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx, x xx xxxxxxxxxxx, donucováním xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx ovlivňováním, xxxx xxxxxxx xxxx xxxx způsobit, že xxxxxxxxxxx xxxxx rozhodnutí xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxx xxxxxxxxxx, xxx xx obchodní xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx

x) x xxxxxxxxxx, xxxxx, xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx praktiky,

b) xx xxxxxxx jednání, xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx,

x) k xxxxxxxx xxxxxxx nepříznivé situace xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xx xxxxxxxx úsudku xxxxxxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxx x xxxxxxx xxxx službě,

d) x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx prodávajícím pro xxxxxxxxx práv xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx změnu výrobku xxxx xxxxxx xxxx xxxxx prodávajícího, xxxx

x) x xxxxxxxx právně xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§5x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 378/2015 Xx. s xxxxxxxxx od 28.12.2015

§5c

Prokazování xxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx po prodávajícím, xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxx požadavek x xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxx prodávajícího a xxxxxxxxxxxx účastníka xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx daného xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

(2) Pokud xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx požadované xxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx pokud xxxxxxxx orgán považuje xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxx tvrzení xx xxxxxxxxx.

§5x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 378/2015 Xx. x xxxxxxxxx xx 28.12.2015

§6

Xxxxx diskriminace xxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxx při xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

§7

§7 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 102/2001 Sb.

§7a

Zákaz xxxxxx, xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx výrobků xxxxxxxxxxxx svou xxxxxxxxxxxxxx x potravinami

Vyrábět, xxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxx, prodávat xxxx xxxxxxx výrobky xxxxxxxxxx svou xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx.

§7x

Xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x vývozu výrobků xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxx za xxxxxx xxxxxxx, prodávat a xxxxxxx xxxx území Xxxxx republiky výrobky, xxxxx xxxx určeny xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx 43), xx xxxxxxxx.

§8

Zákaz xxxxxxxx, prodeje x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx práva xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxx za xxxxxx xxxxxxx, prodávat x xxxxxxxxx výrobky xxxxxxxxxx některá xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 62), xx xxxxxxxx.

§8x

(1) Vykonává-li xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx osoby, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx věci, xxxx xxxx osoby povinny xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "jistota") xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx dozorového xxxxxx x xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxx stanoví xxxxxxx xxxxxxxxxx orgánu. Xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx na výkon xxxxxxxxx činnosti xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx pracovníka x den xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx roku. Xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx, povinen xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx 15 dnů od xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx-xx xxxxxxx ve xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, nemá xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx-xx xx kontrolou xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx jistotu xx 10 dnů xx ukončení xxxxxxxx. Xxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, dozorový xxxxx xxxxxxx skutečně vynaložené xxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxxx, xx xxxx částka xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx nižší xxx xxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx orgán xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx prokázala xxxxxx xxxxx xx xxxx, xxxxxxxx xxxx xx 10 xxx zjištěný xxxxxx. X xxxxxxx, xx skutečně vynaložené xxxxxxx budou vyšší xxx složená jistota, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zájem ve xxxx, povinen xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx 10 xxx xxx dne xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) X xxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx vlastnictví předá xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, neúplnou xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx-xx na xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx rozhodnutím xxxxxxxxxx xxxxxx kontrolované xxxxx škoda, xxxxxxxx xx xxxx škodu xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

§9

(1) Xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx řádně xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx charakteru xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x o xxxxxxxxx, xxxxx vyplývá x xxxx nesprávného xxxxxxx xxxx údržby, xxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xx to xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx výrobku, způsob x xxxx xxxx xxxxxxx, xx prodávající xxxxxxx xxxxxxxx, aby xxxx xxxxxxxxx byly xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxx byly xxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx uvedených x xxxxxxxx 1 se xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx skutečnost, xx mu xxxxxxxx xxxx správné xxxxxxxxx xxxxxxxxx výrobce, dovozce xxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxx xx xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx skutečnosti.

§10

(1) Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, aby xxx xxxxxxxxx výrobky xxxx xxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xx povaha xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx vyžaduje, xxxxxx xxxxxxx, xxxxx o xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x jeho xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxx xxxxx x xxxxxxxxxxx použitých v xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxx-xx x xxxx, x výjimkou xxxx xxxxxxx, xxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xx-xx xxxxx, xxx při xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx-xx xx xxxxxxx návodem, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx spotřebitele x nimi xxxxxxxx, xxxxxx jde o xxxxxxxx xxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, musí xx prodávající viditelně x srozumitelně xxxxxxx xxxxx uvedenými v xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx-xx xxxxx nebo účelné xxxxxxxxx výrobky vzhledem x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx povinen xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx provádějí dozor xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx označování xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx výrobků xxx jiné xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, dovozcem xxxx xxxxxxxxxxx.

(6) Xxx xxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx výrobků, výrobků x xxxxx xxxx xxxxxxx, jejichž xxxxxx xxxxxxxxxx jsou xxxxx xxxxxxx, musí xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx předem xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx od xxxxxxxxx xxxxxxx. V xxxxxxxxxx, x místě vyhrazeném x xxxxxxx takových xxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x prodeji.

(7) Xx prodej použitého xxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 vztahuje xxxxx xxxxxxxxx.

§10x

Xxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxxxx zástupce 42) xxxxxxxx xx označení xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx obuvi x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x za přesnost xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx xxxxx xx povinen xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, jakož x xxxxxxxxxxxxx. Xxxxx výrobce xxx jeho xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nemají xxxxx x členském státě Xxxxxxxx unie, přechází xxxx povinnost na xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

§11

(1) Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x §9, 10, 13, §16 xxxx. 1 a 3 a §19, xxxx-xx poskytovány xxxxxxx, xxxx poskytnuty x xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx v §9 x 10 xxxxx xxx xxxxxxxxxx x podobě symbolů (xxxxxxxxxx), xxxxx xxxx xxx srozumitelné, xxxxxxx x xxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx použity xxxxxxx (xxxxxxxxxx), je xxxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx spotřebiteli xxxxxx xxxxxx.

(3) Fyzikální xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx 2).

§11a

Při prodeji xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx prostředky xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx stránek xx xxxxxxxxxxx povinen xxxxxxxxxxxx xxxxxx zřetelným způsobem xxxxxxxxxx x xxx, xxx platí nějaká xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx platby xxxx xxxxxxxxx.

§12

Xxxxxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx 32) x přímo xxxxxxxxxxx předpisem Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx 74) xxxxxxxxxxxx x ceně prodávaných xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx cenou xxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx vhodně zpřístupnit.

§13

Prodávající xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x rozsahu, podmínkách x xxxxxxx uplatnění xxxxx x xxxxxxx xxxxxx (dále xxx "xxxxxxxxx"), spolu x xxxxx x xxx, xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

§14

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx spotřebitelských xxxxx

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx dostupným xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx je xxx daný xxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx služby xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx též internetovou xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xx těchto xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx mezi xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx odkazuje xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx informace xxxxx xxxx první a xxxxx xxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) X xxxxxxx sporu xxxx spotřebitelem a xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx mezi stranami xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 x xxxxxxxx xxxxxx nebo xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx.

§14x

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx) 48), xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx povinni xxxx xxxxxxxx prodávajících, xxxxx xxxx obsahovat xxxxx x xxxxxxx uvedeném xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx 49), x xxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx orgánu Celní xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx ode xxx provedení xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Další povinnosti při xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxx služeb

§15

(1) Xxxxxxxx-xx xx povaha xxxxxxx x forma xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx žádost spotřebitele xxxxxxx překontrolovat nebo xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx je xxxxxxx vydat xxxxxxxxxxxx xx jeho xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx 81).

(3) Xxxx-xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx povinen vydat xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx objednávky. Xxxxxxxxx xxxx obsahovat xxxxxxxx xxxxxxxx služby, xxxx xxxxxx, xxxxxx, xxxx za xxxxxxxxx xxxxxx a termín xxxxxx plnění.

§16

(1) Xx žádost xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx doklad x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx s uvedením xxxx prodeje xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxx výrobek xxxx x jakou xxxxxx xx xxxxx x xx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx nebo služba xxxxxxxxxx, spolu s xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx prodávajícího xxxxxxxxxxxx jméno x xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx název xxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx předpis nestanoví xxxxx.

(2) Xxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx doklad xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx a xxxxx xxxxxxx.

(3) Xxx xxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxx být tyto xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx Policie v xxxxxx xxxxxx oprávnění xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx-xx o xxxxx xxxxxxxxx výrobku xxxx xxxxxxx bez dokladu x nabytí, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx nákupu xx xxxxxxx do zástavy, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx. 44)

§17

Xxxxxxxx-xx to povaha xxxxxxx, xxxxxxx s xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx prodeje x xxxxxxxxx použití, je xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx povinen xxxxxxxxxxxx poskytnout xxxxxx xxxxxxx materiál.

§18

(1) Xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x peněžní xxxxxx xx xxxxx vratných xxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxx informaci xx xxxxxxxxxx xxxxx zpřístupnit.

(2) X xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx vykupované xxxxxx xxxxxxxxxx obaly xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx dobu nejméně 30 kalendářních xxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xx xxxx xxxx xxxxx být xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

§18a

Výrobce xxxx dovozce x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx názvy jednotlivých xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx v xxxxxxxxxx právním předpisu, x xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx tímto xxxxxxxxxx právním předpisem xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, x xx ani xxx xxxxxxx těchto xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxx firemní xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx značku nebo xxxxxxxx jméno xxxx xxxxx obsahující xxxxxxxx "xxxxxxx", "křišťálové", "xxxxxxx" xxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx x prodávající povinni xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx údaji x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

§18x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 64/2000 Sb. s xxxxxxxxx od 1.1.2001

§18x

Xxxxxxxxxxx používání xxxxxxxxx 50) se xxxxxxxx.

§18c

Užívání xxxxxxxxxxx zařízení x noclehem xx xxxx xxx 1 xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx 82), xxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

§18x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 303/2013 Xx. s účinností xx 1.1.2014

§19

(1) S xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx osoba, 83) je xxxxxxxxxxx xxxxxxx přijmout xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxx je xxxxxxx reklamace xxxxx x ohledem xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x x xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx vydat xxxxxxx xxxxxxxxx x xxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xx xx obsahem xxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx; x xxxx xxxxxxxxx x xxxx x způsobu xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx x provedení opravy x xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx povinnost se xxxxxxxx i xx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx o xxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xx xx xxxxxxx reklamace x xxxx způsob xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx; x xxxx xxxxxxxxx x xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxx a xxxx jejího trvání, xxxxxxxx písemné xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Tato xxxxxxxxx xx vztahuje x na xxxx xxxxx určené x xxxxxxxxx opravy.

(2) X xxxxxxxxxx xxxx být xx xxxxx xxxxxxxx xxxx přítomen pracovník xxxxxxxx xxxxxxxxx reklamace.

(3) Xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx rozhodne x xxxxxxxxx ihned, xx složitých xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxx. Xx xxxx xxxxx xx nezapočítává xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx výrobku xx xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxx vady. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx být xxxxxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx do 30 xxx xxx xxx xxxxxxxxx reklamace, xxxxx se prodávající xx xxxxxxxxxxxxx nedohodne xx delší xxxxx. Xxxxx uplynutí této xxxxx xx považuje xx podstatné xxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx služeb xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx prodávající povinen x xxxxxxxxxx podle §13 písemnou xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx název xxxx xxxxx a xxxxxx prodávajícího, xxx xxxx xxxxxxxxxxx x xx ukončení xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx reklamaci.

Xxxxxxxxxx související s xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx

§20

(1) Xxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxx organizované xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx nabízet, xx xxxxxxx xxxxxxx České xxxxxxxx xxxxxxxx údaje xxxxx xxxxxxxx 4.

(2) Xx organizovanou xxxx xxxxx odstavce 1 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, kteří xx xx xxxx xxxxxxx xx neadresně xxxxxxx, x x xxxxxx průběhu dochází x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, zda xx xxxxxxxx akce xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx této xxxx.

(3) Xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx být xxxxxxx nejpozději 10 xxxxxxxxxx xxx před xxxxxxx xxxxxxxxxxxx akce.

(4) Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx 84), xxxx xxxxxxxxx:

x) xxxxxx xxxxx, kde se xxxxxx výrobků, poskytování xxxxxx, jejich xxxxxxxxx xxxxx jejich nabízení xxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx akce včetně xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx časového xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx, xxx xxxxx v rámci xxxxxxxxxxxx xxxx propagovány, xxxxxxxx, xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxxx xxxx výrobky xx služby xxxxxxxxxxxxx xx organizované akci xxxxxxxx bez zohlednění xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx spotřebitelem xx xxxxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxx pozvání x xxxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxx.

§20a

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx x §20 xxxx. 1 xx povinen x xxxxxx xxxxxxx x účasti xx xxxxxxxxxxxxx akci xxxxx §20 xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx, čitelně a xxxxxxxxxxxx uvést:

a) xxxxxx xxxxx konání xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx jinou xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx akce,

b) xxxxx xxxxxx organizované xxxx xxxxxx jejího xxxxxxxxxxxxxxx časového harmonogramu,

c) xxxxxxxxxxxx výrobku xxxx xxxxxx, jež budou x xxxxx organizované xxxx propagovány, xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, x uvedením xxxx, xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx akci xxxxxxxx xxxxxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx slev xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx akci,

d) xxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx, xxx-xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxx-xx x právnickou xxxxx, x xxxxxxxxxxxxx údaje xxxxxx zástupce, xx-xx xxxxxxx,

x) pokud xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx, též xxxx xxxxx, sídlo x xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxx-xx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx-xx ustaven.

(2) V xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxx xxxx pořádá xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx k xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxxxxxx.

§20b

(1) Xxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx §20 xxxx. 2 prodává xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxx xxxx uplynutím xxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxxx x první xxxx xx xxxxxxxx i xx zálohu xx xxxxxxxx ceny nebo xxxxxxxxx jiný poplatek. Xxxxx ustanovením nejsou xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx předpisu 89).

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx smyslu xxxxxxxxxxxxxx zákona 90).

§20c

(1) Xxxxxxxxxx §20 x 20a se xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx dražeb xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 85).

(2) X xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx degustace, xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx §20 x 20a xxxxxxxxx. Xx neplatí, xx-xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(3) X xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx výlučně za xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx smlouvy, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx služby xxxx xxxxxxx na xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx ustanovení §20 a 20a xxxxxxxxx.

§20x xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 378/2015 Xx. s xxxxxxxxx xx 28.12.2015

XXXX TŘETÍ

MIMOSOUDNÍ XXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXX

§20x

Xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx spotřebitelského xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx ze xxxxxxx x poskytování služeb (xxxx xxx "spotřebitelský xxxx") s xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx

x) x xxxxxxx zdravotních služeb xxxxxxxxxxxxx pacientům xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx 91), včetně předepisování, xxxxxxxx x poskytování xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx prostředků,

b) v xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx povahy,

c) x veřejnými xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§20x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 378/2015 Xx. x účinností xx 1.2.2016

§20x

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx řešení xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxx mimosoudního xxxxxx spotřebitelských sporů xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx

x) v xxxxxxx finančních xxxxxx xxxxxxxx arbitr x xxxxxxx působnosti xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx 92),

x) x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx x rozsahu xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx elektronické xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx 93),

x) x xxxxxxx elektroenergetiky, xxxxxxxxxxxx x teplárenství Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx v xxxxxxx působnosti xxxxxxxxx xxxxxxx předpisem upravujícím xxxxxxxxxxxxxxxxx, plynárenství x xxxxxxxxxxxx 94),

d) x xxxxxxxxx, kdy xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x) xx c), Xxxxx obchodní inspekce xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx průmyslu x xxxxxxx; je-li xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx x oblasti xxxxxxxxx xxxxx zákonem.

§20e vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 378/2015 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.2.2016

§20x

(1) Ministerstvo xxxxxxxx x xxxxxxx pověří xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx x xx písemně xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx třetí x čtvrté xxxxxx xxxxxx. O pověření xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx průmyslu x xxxxxxx nejpozději xx 2 xxxxxx xx podání xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx, která

a) xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx ochranu xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx komorou x xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xx účelově vyhrazený xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xx rozpočtu této xxxxx,

x) prokáže, xx xxxxxxx xxxxx určená x xxxxxxxxxxxx řešení xxxxxxxxxxxxxxxx sporů xx xxxx svéprávná, xx xxxxxxx xxxxxxxx, je xxxxxxxxx x xxxxxxxxx; xxxxxxx osoba xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, nezávislou x xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x §20g a 20h,

x) xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx řešení xxxxx xx xxx spotřebitele xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx právními xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx řešení xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxx zjistí, xx pověřený xxxxxxx xxxxxxxxx některou z xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx-xx x xxxxxxx xxxxxxxxxx do xxx xxxxxx, Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x obchodu xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx. X xxxxxxxxx změně xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx udělení pověření xx xxxxx xxxxxxxx xx třech xxxxxx xx xxxxxxxxxx ze xxxxxxx.

(4) Jde-li o xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx členstvím, xxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 3 xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx; odstavec 3 věta xxxxx xx použije xxxxxxx. Xxxxxxx-xx k nápravě xx lhůtě xxxxxxx x odstavci 3, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx odebere xxxxxxxxx xxxxxxxx pověření x xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx subjekt xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx sporů xx xxxxxxx v xxxxxxx xxxx zrušení.

(6) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx vede xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx. Seznam xxxxxxxx xxxx xxxxx:

x) xxxxx, kontaktní xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx,

x) xxxxx či xxxxxx, x xxxxx může xxx předložen návrh xx zahájení x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxx, xx které xxx xxxxxx mimosoudní xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, které xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx spotřebitelských xxxxx xxxxxxxxxx,

x) informace x xxx, xxx xx xxxxxxxx fyzická xxxxxxxxxx stran a xxx mimosoudní xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx je xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx, xx jejichž xxxxxxx xxxx xxxxxxx mimosoudního xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx zašle seznam xxxxx odstavce 6 Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxx na xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx s xxxxxxx xx příslušné xxxxxxxxxxx xxxxxxx Evropské komise. Xxxxxx musí být xxxxxxxx též xx xxxxxxx nosiči dat.

(8) Xxxxxxxxxxxx průmyslu a xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx zbytečného odkladu x příslušné xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx.

§20g

Odbornost

Fyzická xxxxx určená x xxxxxxxxx mimosoudního xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx získala xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx a xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx řešení xxxxx.

§20x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 378/2015 Xx. x účinností xx 1.2.2016

§20x

Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx sporů xxxx xxxxxxx 3 roky. Xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx zbavena xxx xxxxxx x musí xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xx výsledek xxxxxxxxxxxx xxxxxx sporu.

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx sporů xxxxx xxxxxxxx pokyny od xxxxx sporu nebo xxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxx xxxxx určená x provádění xxxxxxxxxxxx xxxxxx spotřebitelských xxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, která by xxxxx xxxxxxxx její xxxxxxxxxxx či xxxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx zájmů xx stranou xxxxx, xxxxxx xxxx skutečnost xxx xxxxxxxxxx odkladu xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) X xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xx pověřený xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx mimosoudního xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx sporu jinou xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx jinému xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §20e. Xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx tehdy, pokud xxxx xxxxxx sporu xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 3 a nevznesly xxxxxxx.

§20x xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 378/2015 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.2.2016

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx spotřebitelských xxxxx

§20x

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx řešení spotřebitelských xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx způsobem x xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx x srozumitelné xxxxxxxxx x

x) xxxxx kontaktních xxxxxxx xxxxxx poštovní x x-xxxxxxx xxxxxx,

x) xxx, xx xx xx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxx komisí,

c) osobách xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx řešení xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, x v xxxxxxx xxxxxx jmenování xxx o způsobu xxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxx,

x) svém případném xxxxxxxx x síti xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx sporů,

e) xxxxxxx, pro xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx pravidlech mimosoudního xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx sporů, xxxxxx možnosti xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx účast, x x xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx může xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx sporem,

g) xxxxxxxx, x xxxxx xxxx xxx předložen xxxxx xx xxxxxxxx mimosoudního xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx sporu x xx kterých xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx, xxxxx se xxxxxxx xxxx základ xxx xxxxx řešení xxxxx (xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxx chování),

i) xxxxxxxxxxx, které musí xxxxxx splnit před xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx sporu, x x xxx, xxx xxxxxx xxxxx mohou xxxxxxx svoji xxxxx x řízení,

j) xxxxxxxxx, xxxxx mohou vzniknout xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x mimosoudním xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx sporu, jež xxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx na xxxxx řešení xxxxx,

x) xxxxxxxx délce xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx sporu,

l) xxxxxxx xxxxxx výsledku xxxxxxxxxxxx xxxxxx spotřebitelského xxxxx, včetně případných xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx-xx pro xxxxxx závazné,

m) případné xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vydaného xxxxxxxxx mimosoudního řešení xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

§20x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 378/2015 Sb. s xxxxxxxxx xx 1.2.2016

§20x

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx sporů

a) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx stránky, xxxxx xxxxxxxx snadno xxxxxxxx informace x xxxxxxxxxxx xxxxxx spotřebitelských xxxxx x které xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx zahájení xxxxxx xxxxx on-line, x xx včetně xxxxxxxxxxx xxxxxxx, zveřejní xx xxxx odkaz xx xxxxxxxxxxx stránky Evropské xxxxxx týkající se xxxxxxxxxxxx řešení xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x pokud xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx poskytuje xxxxxx xxxxxxxx mimosoudního xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx členskými xxxxx Xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx sporu xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx v písmenu x) xx trvalém xxxxxx xxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, a xx x elektronickými xxxxxxxxxx,

x) řeší vnitrostátní x xxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xx subjekty xxxxxxxxxxxx řešení xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x členských xxxxx Xxxxxxxx unie x zemí xxxxxxxxx Xxxxxxxx hospodářský xxxxxxx, x xx zejména xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, x podílí xx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx postupů xxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx dozoru xxxxxxxxxxx xxx prosazování právních xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, zejména v xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x praxi x oblastech xxxxxxxxx, xx kterou si xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxxxx technických xxxxxxx a informací, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x jsou-li xxx x xxxxxxxxx.

§20x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 378/2015 Xx. x xxxxxxxxx od 1.2.2016

§20x

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx subjektů xxxxxxxxxxxx xxxxxx spotřebitelských xxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx spotřebitelských sporů xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x obchodu:

a) název, xxxxxxxxx údaje x xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx x struktuře x xxxxxxxxxxx, včetně údajů x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx mimosoudního xxxxxx spotřebitelských xxxxx, x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx, podle xxxxxxx bude při xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx sporu xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxx odmítnutí xxxxxx,

x) xxxxxxxx, xxxx-xx stanoveny,

e) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx xx xxxxxx, x xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Pověřený xxxxxxx oznámí Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x odstavci 1 xxx

x) xxxxx xxxxx, xxxxx je oprávněn xxxxx,

x) xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx stanovených tímto xxxxxxx.

(3) Subjekt xxxxxxxxxxxx xxxxxx spotřebitelských xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x odstavci 1 Ministerstvu průmyslu x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Subjekt xxxxxxxxxxxx řešení xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Ministerstvu xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx za xxx xxxx informace x

x) xxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxx předloženy, x druzích podnětů, x nimž xx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx řešení xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx byla xxxxxxxxx xxxx odmítnuta, xxxx bylo xxxxxxxx xxxxxx, a xxxxxxxxxx xxxxxx důvodů xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx známy,

c) xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xx-xx xxxxx,

x) systémových xxxx závažných xxxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxx x vedou xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx sítě xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx sporů x posouzení efektivnosti xxxx spolupráce, pokud xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx osob xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx spotřebitelských xxxxx,

x) xxxxxxxxx efektivity mimosoudního xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx možného xxxxxxxx.

(5) Xxxxx xxxxxxx x odstavci 4 xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, kterou xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx zveřejňuje xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx vhodným xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx poskytuje xx xxxxxxx xxxxxx xxx.

§20x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 378/2015 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.2.2016

§20l

Pomoc x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx sporů

(1) X xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx sporů xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxx mimosoudního xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx sporů Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx centrum Xxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx spotřebitelské xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx 86).

(3) Evropské xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx případ xxxx sporu x xxxxxxxxxxx, který xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx upravujícího xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx 101).

§20x

Xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx §20i, 20j x §20k xxxx. 5 xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

§20x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 378/2015 Xx. s xxxxxxxxx od 1.2.2016

ČÁST XXXXXX

XXXXXX XXXXX XXXXXXXX INSPEKCE A XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXX XXXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXX

Xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx řešení spotřebitelského xxxxx

§20x

(1) Xxxxxxxxxx řešení xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx.

(2) Návrh xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxxx údaje xxxxx xxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx, čeho xx xxxxxxxxxxx domáhá,

d) xxxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx, xxxxx je předmětem xxxxx, x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx, xx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx spotřebitelského xxxxx x ani xxxxxx zahájeno řízení xxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx nebo mimosoudní xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx sporu xxxxx xxxxxx zákona,

f) xxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(3) X návrhu xx xxxxxxx xxxxxx x skutečnosti, že xx navrhovateli xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx, x další xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx-xx x xxxxxxxxx. X návrhu xx xxxxxxx plná xxx, xx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx.

(4) Xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx elektronicky xxxxxxxxxxxxxxx xx-xxxx xxxxxxxxx uvedeného xx internetových xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx uznávaným xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx datové schránky xxxxx, xxx návrh xxxxxx. Xx xxxxxxxx, xx xx xxxxx xx 10 xxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxx xxxxx, xx xxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxx xxxx veřejné xxxxxx xxxx bez xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx podpisu. X xxxxxxxxxx subjektu xxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx-xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx jeho xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§20x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 378/2015 Xx. s xxxxxxxxx od 1.2.2016

§20o

Zahájení xxxxxxxxxxxx řešení xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx se xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x mimosoudním xxxxxxx věřitele x xxxxxxxx x xxxxx xxxx o okolnosti, xxxxx právo xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 95).

§20x vložen právním xxxxxxxxx č. 378/2015 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.2.2016

§20x

Xxxxxxxxxxx může podat xxxxx u České xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 1 roku xxx xxx, kdy xxxxxxxx xxx xxxxx, xxxxx xx předmětem xxxxx, x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

§20x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 378/2015 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.2.2016

§20x

Xxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §20n xxxx. 2 xxxx nejsou-li xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §20n xxxx. 3, xxxxx Xxxxx xxxxxxxx inspekce xxxx xxxxxxxx subjekt xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx 15 xxx. Xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx Xxxxx obchodní xxxxxxxx xxxx pověřený xxxxxxx návrh xxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx též xxxxxxx, xxxxx x xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx zjistí, xx

x) xxxx xxxxxxxx do xxxxxx věcné xxxxxxxxxx,

x) xx věci xxx xxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx nebo xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx již xxxx ve stejné xxxx zahájeno xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx řešení xxxxxxxxxxxxxxxx sporu u xxxxxx subjektu xxxxxxxxx x §20e tohoto xxxxxx,

x) navrhovatel podal xxxxx po xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x §20p, xxxx

x) xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx

x) xxx x xxxxx xxxxxx opětovně x xxxxxxxxxxx při xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx splnil xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx předchozího mimosoudního xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx sporu, xxxx

x) xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx zjevně xxxxxxx xxxxxxxx svých práv xx úkor xxxxx xxxxxx.

(4) Česká obchodní xxxxxxxx xxxx pověřený xxxxxxx xxxxxxxxx strany xxxxx o odmítnutí xxxxxx spolu s xxxxxx xxxxxxxxx do 15 xxx xxx xxx jeho xxxxxxxx, xxxxxx skutečnosti xxxxxxxxxxx xxxxx pro odmítnutí xxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx, xxx xx o xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx.

§20x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 378/2015 Sb. x xxxxxxxxx od 1.2.2016

§20r

Zahájení mimosoudního řešení xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx je xxxxxxxx xxxx, xxx Xxxxx obchodní xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx návrh podle §20n. Xxxxx Česká xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx §20q, xxxxxxxx x zahájení xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx obě xxxxxx xxxxx x xxxxx xx, xx

x) xxxxxx xxx zastoupeny xxxxxxx xxxxxxxxx 96),

x) xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx či xxxxx xxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxx může xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx,

x) xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxx,

x) mohou nahlížet xx dokumentace xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxx nebo xxxxx xxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx předložených xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx x xxx,

x) x případech xxxxxxxxx x §20u xxxx. 2 xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx x ukončení xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx a o xxxxxxxxxxxxx, které xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx spotřebitelského xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx svých xxxx x xxxxxxxxxxx zájmů xxxxxx xxxxxx.

§20x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 378/2015 Xx. x xxxxxxxxx od 1.2.2016

§20s

Součinnost x Českou xxxxxxxx inspekcí x xxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx ve xxxxx 15 xxxxxxxxxx xxx od xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §20r xxxxxxxxxx České xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx spolupracovat x xxxxxxxxxx České xxxxxxxx inspekci xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x efektivnímu xxxxxxx mimosoudního řešení xxxxxxxxxxxxxxxx sporu.

§20s xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 378/2015 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.2.2016

Ukončení xxxxxxxxxxxx řešení xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx

§20x

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxx spotřebitelského xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xx 90 dnů xx xxxx zahájení.

(2) X xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx lze lhůtu xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx, x xx xxxxxxx o xxxxxxx 90 xxx. Xxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxxxx odkladu xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx lhůty x x xxxxxxx době, xx kdy lze xxxxxxxx, že bude xxxxxxxxxx řešení xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

§20x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 378/2015 Xx. x xxxxxxxxx od 1.2.2016

§20u

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx sporu xxxxx

x) xxxxxxxxx dohody xxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx oznámeným České xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx, xxxxxxxxxxx xx mrtvého, xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx nástupce,

d) xxxxxx uplynutím xxxxx xxxxx §20t,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx podle §20q.

(2) X ukončení xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x) xxxx x) informuje Xxxxx xxxxxxxx inspekce xxxx xxxxxxxx xxxxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx druhou xxxxxx sporu. Dojde-li x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx spotřebitelského xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. d), informuje xxx xxxxxxxxxx odkladu xxx xxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. a) xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx.

§20x

Xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nebo pověřeného xxxxxxxx doručit xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxx datové xxxx xx datové xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx x návrhu xx zahájení xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx na xxxxxx, x to x xxxxxxxxxxxxx, kterou za xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx sporu Xxxxx xxxxxxxx inspekci nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xx považuje za xxxxxxxxx i x xxxxxxx, xx se xxxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx jeho xxxxxx xxxxxxxxxx.

§20x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 378/2015 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.2.2016

§20x

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx řešení xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxx spotřebitelských xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx.

(2) Náklady xxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx.

§20x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 378/2015 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.2.2016

§20x

Xxxxx xxxxxxxx inspekce xxxx xxxxxxxx subjekt xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx řešení xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx tak, xxx xxxx v xxxxxxx x pravidly xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx.

§20x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 378/2015 Sb. x xxxxxxxxx od 1.2.2016

§20x

Xxxx část upravuje xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx Xxxxxx obchodní xxxxxxxx x xxxxxxxxx subjektem.

§20y xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 378/2015 Xx. x účinností od 1.2.2016

ČÁST PÁTÁ

INFORMAČNÍ DATABÁZE X XXXXXX X XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX

§20x

(1) Xx xxxxxx ochrany xxxx x xxxxxx chráněných xxxxx prodávajících x xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx závazky, xx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx vznikají xxxxxxxxxx x xxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxx opětovné xxxxxx, xxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx "registr") vzájemně xxxxxxxxxx o identifikačních xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx x bonitě, xxxxxxxx morálce x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x xx i x xxxxxxx, xxx je xxx xxxxx jiného xxxxxx 97) uložena xxxxxxxxx mlčenlivosti. Xx xxxxxxxx xxxxxxxx musí xxx xxxxxxxx alespoň 10 prodávajících, xxxxx xxxx bankami xxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, prodávajícími xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx upravujícího xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx úvěrů, xxxxxxxxxx institucemi podle xxxxxx xxxxxx upravujícího xxxxxxxx styk xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx. Xxxxxxx xxxx provozovat xxxxxxxxx xxxxx, která xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxxxxxx"), za xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx zákonem. Xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx souhlasu xxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx získané xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx jednání x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x ochoty xxxxxxxxxxxx splnit xxxx xxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxx xxxxxx, platební xxxxxxx x důvěryhodnosti). Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx zachovávat xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxx, xxxx xx šlo x xxxxx o xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx rovněž xxxxxx modelů, které xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x ochotu spotřebitele xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, a xx xxx xx strany xxxxxxxxxxxxx, xxx ze xxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xx xxxxxxx spotřebitele xxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxx, že xxxx xxxxx xxxxx nebo xxxxx být xxxxxx x registru x x případě, že xxxxx xxxxxxxx informace x xxxxx xxxxxxxxxxxx xx splatnosti, je xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx o existenci xxxxx a xxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(4) X xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx

x) identifikační xxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx ze smluv, x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx jednal, xxx x jejichž xxxxxxxx nedošlo,

c) xxxxxx xxxxxx období, xx xxxxxxx se xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxx x xxxxxxxxxxxx, který záznam xxxxxx.

(5) Xxx xxxxxxxxxxx xxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 4 písm. x). Xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx, xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx údajů xxxx xxxxxx. Xxxxx xxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxx s xxxxx xxxxxx xxxx poskytnut xxxx xxxx x xxx, xxx byl xxxx splněn x xxx ke xxxxxxx xxxxx. Při xxxxxx xxxxxxxxx x při xxxxxxxxxx xxx v xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx číslo xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx oprávněně xxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, a, xxxxx se xxxxx x xxxxxxx, který xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x xxxxxxx nedošlo x xxxxxxxx, x x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 6 xx xxxxxx

x) xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x poskytnutí služby xx x prodeji xxxxxxx xxxxxxx, byť x potenciálně, xx xxxxxx pohledávky xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx, ledaže xxxxxxx xxxxxxxxxx prodávajícího xx spotřebitelem xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxx smlouvy xxxx xxxxxxxxxxxxx po něm, xxxx

x) xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx smlouvou xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx spotřebitelem, xxxxxx xxxxxxx pohledávky prodávajícího xx xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxx xxxx splněny.

(8) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 6 xxxxxxxx, xxx se xxxxxxxxx xxxxx

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx o xxxxx xxxxxxx vedoucí xx xxxxxx pohledávky xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) osoby, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, nebo

c) xxxxx, xxxxx je s xxxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxx x) xxxxxxxxxx spjata, xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx pro xxxxxxxxxxx schopnosti x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx podle xxxxxxx x) xxxx x), za xxxxxxx xxxxx xx považuje xxxxxxx zákonný zástupce xxxxxxxxxxxx.

(9) Xxxxxxxxxxx je xxxxxxxx vůči xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxx vyjádřit xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxx osobě x xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx záznamy x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x xxxxxxx nedošlo x xxxxxxxx, x o xxxxxxxxxxxxx závazcích xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx x takovém xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx se spotřebitele xxxxxx, a učiní xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx, xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx nemohly xxx xxxxxxx.

(10) Xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx registr, xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx, xxxxx budou xxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxx je získávat, xxxxxxx písemnou xxxxxxx, xx které xx xxxxxx dodržovat xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xx 8 x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx odmítne, xxxxx xx všech xxxxxxxxx, xxxxx mu jsou xxxxx, vyplývá, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx neskýtá xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 3 xx 8, xxxx xx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx skutečnosti xxxxxx xxxxxx dodatečně. Xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx podmínky xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx x xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxx přístup. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x registru xxxxx xxxxxxxx 6 xx 8 xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx prodávajícímu xxxx xxxxxxxxxxxxx, který xxxx registr.

(11) Xxxxx x xxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx v registru xxxxxxxxxxxx xx dobu, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, x xxxx xx dobu 3 xxx xx xxxx xxxxxxxx. Pokud xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx splacením xxxx xxxxx xxx x závazek promlčený xxxx xxxxxxx, xx xxxxx placení byl xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 98), xxx informaci x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx dobu 3 xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx jeho promlčení xxxx od xxxxxxxx, xxx xxxxxxx osvobození xxxxx jiného právního xxxxxxxx. X xxxxxxx, xx nedošlo x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx xxxxx zpracovávány x registru xxxxxxx xx dobu 3 xxxxxx. I xx xxxxxxxx lhůt xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx v xxxxxxxx xxxxxx nebo xx xxxxxxxx, xxxxx xx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(12) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx jej xxxx, xxxxxx Xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(13) Xxxxxxxxxxx xx xxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx výpis xxxxxxxxx, xxxxx jsou x xxx vedeny x xxxxxxxx. Spotřebitel má xxxx xxxxx požadovat xx prodávajícím xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxx nepřesných xxxx nesprávných údajů, xxxxx xxxx x xxx x xxxxxxxx xxxxxx.

(14) Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx, je povinen xxxxxxx nepřesné xxxx xxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxx, dozvěděl-li xx x tom, že xxxx údaje jsou xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x opravu xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx x xxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, prodávající xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx dotčené xxxxxxx spotřebitele xx xxxxxxxx žádosti xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx prodávající xxxx xxxxxxxxxxxx, který xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx x xxx, xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx.

(15) Xxxxx xxxx údaje xxxxxx x registru předmětem xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx vedeno xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, x xxxx nebylo xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx věci xxxx, xxxx xxxxxxxxxx řešení xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxx zákona, je xxxxxxxxxxx xxxx provozovatel, xxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxx skutečnost xx žádost xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx poznamenat.

§20z xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 378/2015 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.2.2016

§20xx

Xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx rovněž xx xxxxxx vzniklé x xxxxx podnikání xxxx xxxx samostatné xxxxxxxxx xxxxxxxx spotřebitele.

§20za xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 378/2015 Xx. x účinností xx 1.2.2016

XXXX ŠESTÁ

ÚKOLY XXXXXXX XXXXXX

§21

Xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx svou xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx

Xxxxxx státní xxxxxx, orgány územní xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx veřejné xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx opatření, xxx zamezily xxxxxx, xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx nebezpečných xxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx oběhu xxxx xxxxxxxx jejich xxxxx xxxx. O výrobcích xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx v xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx dostupnými xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, informovat xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§22

§22 xxxxxxxx právním xxxxxxxxx č. 104/1995 Sb.

§23

Xxxxx nad ochranou xxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxx xxx xxxxxxxxxxx povinností stanovených xxxxx xxxxxxx provádí Xxxxx obchodní xxxxxxxx 8), x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 až 4, 7 až 11, 15 xx 17 x 19.

(2) Xxxxx xxx dodržováním povinností xxxxxxxxxxx x §3 xxxx. 1 písm. x), §4 xx 5b, §8, §9, 14a x 17 xx xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx a tabákových xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxx x potravinářská xxxxxxxx 64).

(3) Dozor xxx dodržováním xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x §3 xxxx. 1 xxxx. x), §4 xx 5b, §8, §9, §10, §14a x 17, xxxxx jde x prodej xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx upraveny xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx hygienické stanice 38).

(4) Dozor nad xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x §3 xxxx. 1 xxxx. x), §4 xx 5b, §8, §9, 14a x 17 na xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx Xxxxxx veterinární xxxxxx, xxxxxxx veterinární xxxxxx x Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x Xxxxx 65).

(5) Xxxxx xxx xxxxxxxxxxx povinností xxxxxxxxxxx x §9 xx 13, §14a xx 16 x §18 x xxxxxxx xxxxxxx x služeb 14) provádějí xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx úřady, xxxxxxxxx podle umístění xxxxxxxxxx. Xxxxx-xx určit xxxxxx příslušnost podle xxxxxxxx provozovny, xxxxxxxxx xxxxx obecní xxxxxxxxxxxx xxxxx podle xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx Státní xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx provedl dozor xx trhu xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, které xxxxxxxx znaky xxxxxxxx xxxxxxxxxx §8, x xxxx-xx prokázáno, že xx xxxxx o xxxxxxx nebo xxxxx, xxxx xxxx celní xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské unie, xx oprávněn xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx postoupí xxxxxxx xxxxx.

(7) Dozor xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx stanovených x §45b, §8, §9, §10 xxxx. 1 xxxx. x) x §10 xxxx. 5 xx 7, §11, 12 x 14a xx xxxxx střelných xxxxxx a střeliva xxxxxxx Xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx 40).

(8) Xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x §45b§6, 12 x 14 xxxxxxxx Xxxxx národní xxxxxx osob podléhajících xxxxxx dohledu podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx při xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxx osoby vykonávají xx základě xxxxxxxx, xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx Xxxxx národní xxxxx.

(9) Xxxxx xxx dodržováním xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x §4 xx 5b, §8 xx xxxxx xxxxx xxxxxxx Státní xxxxx xxx kontrolu xxxxx 70).

(10) Při xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx je xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona, se xxxxxxxxx xxxxx zákona x xxxxxxxx reklamy 71).

(11) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx dozor xxx xxxxxxxxxxx povinností xxxxxxxxxxx x §4 xx 6, 12 x 14 x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx upravujícím xxxxxxxxxxx zeměpisné blokování 101).

(12) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx dozor xxx dodržováním xxxxxxxxxx xxxx požadavků xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx společenství, kterým xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxx, xxxxxxx xx Společenství x xxxxxxx x xxx xxxxxx x xxx xxxx x výrobky xxxxxxxxxx tyto xxxx 72), xxxxxxx-xx xx x xxxxxx kočičí x xxx xxxx.

(13) Xxxxx obchodní inspekce xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx povinností xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx přímo xxxxxxxxxxx předpisem Xxxxxxxx xxxx, který xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x související xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx 76). Postup xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx též xxxxx xxxxxxxxxxx předpisem Xxxxxxxx unie, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx nad xxxxx xxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxx na xxx 77).

(14) Xxxxx xxxxxxxx inspekce xxxxxxx xxxxx nad xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vyplývajících z xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx které se xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxx služby 82).

(15) Xxxxx nad xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x §35b, §6, §8, §9, §11 xx 14, §15 xx 16 x x §19 xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx komunikací x xxxxxxxxxx xxxxxx provádí Xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx úřad.

(16) Xxxxx nad xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x přímo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx 101), x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx profesní xxxxxx x povinným xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx profesí x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xx x xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx.

(17) Xxxxx nad xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx při zpracování xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx páté xxxxxx zákona xxxxxxx Xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(18) Česká xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxx 14 nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 524/2013 o xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx-xxxx x o xxxxx xxxxxxxx (XX) x. 2006/2004 x xxxxxxxx 2009/22/XX (nařízení o xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx sporů xx-xxxx).

(19) Xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx stanovených x §3, §3a, §46, §9, §11, §11a, §13, §16 a §19 xxx provozování xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx.

(20) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx přímo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx 101).

(21) Xxxxx xxxxxxxx inspekce xxxxxxx xxxxx nad xxxxxxxxxxx povinností xxxxxxxxxxx x čl. 7 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2018/644 x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

§23x

(1) Orgány uvedené x §23 xxxx. 1 xx 15 xxxx xxxxxxxxx vydávat xxxxxxx pokyny k xxxxxxxxxx zjištěných xxxxxxxxxx. X případě xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx života, xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx poskytování xxxxxx xxxxx uzavřít xxxxxxxxxx; xxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxx rozhodnutí oznámit xxxxx x neprodleně xxxxxxx písemné xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Proti xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx druhá xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx tří xxx xxx xxx doručení xxxxxxxxx vyhotovení rozhodnutí. Xxxxxxxx xxxx odkladný xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxx výrobků xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx provozovnu xxx xx po xxxxxxx xx nezávadného xxxxx x xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx služeb xxxxx xxxxxxxx provozovny xxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxxxx inspekce xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx tyto xxxx, x xxxxxxxx surových xxxxxxxx x psích xxxx, x nařídit xxxxxx zničení, x xx na xxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxx xxxxx stanovený xxxxx xxxxxxxxxxx předpisem Evropských xxxxxxxxxxxx 72).

(5) Xxxxxx xxxxxxx x §23 xxxx. 1 až 15 xxxx xxxxxxxxx xxxxxx rozhodnutím výrobci, xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx povinnost xxxxxxxx xxxxxxx nebezpečný xxxx xxxxxxxxxxxxxx s potravinou x xxxx. V xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, vyžaduje-li xx xxxxxxxxxx situace, xxx xxxx xxxxxxxxxx oznámit xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx vyhotovení xxxxxxxxxx.

(6) Prodávající xx xxxxxxx vyrozumět xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx je xx základě xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx orgánu xxxxxxxx x xxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x nimi xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx svou zaměnitelností x potravinou. Dodavatel xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxxx x výrobcem způsob xxxxxxx xxxxxxx nebezpečného xxxx zaměnitelností x xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx základě rozhodnutí xxxxxxxxxx orgánu o xxxxxxx výrobku z xxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx prodávajícím x xxxxxxxx xxxxxxx z xxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx stahovaných x xxxx povinni xxxxxxxx xx lhůtě xxxxxxxxx xxxxxxxxx orgánem xxxx, není-li xxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx x xxx dozorový xxxxx.

(7) Xxxxxxx-xx k xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx výrobků podle xxxxxxxx 5 v xxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx zbytečných xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx uložení xxxxxx, xx-xx xxxxxxx xxxxx, zdraví xxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx, kdo xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx výrobků xxxxxxxx.

§23b

§23b xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 36/2008 Sb.

§23x

§23x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 36/2008 Sb.

Xxxxxxxxx

§24

(1) Xxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxx, dodavatel, prodávající xxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) vyrábí, xxxxxx, vyváží, xxxxxx, xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx zákaz xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx na trh, xxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxx xxxxxx x xxx kůže x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx 72),

d) vyrábí, xxxxxx, xxxxx na xxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx textilní výrobky xxxxxxxxxx podle xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx xxxxxxxxxxxx názvy xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx materiálového xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx 76), xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxx xxxx připojena obchodní xxxxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxx použitelného předpisu Xxxxxxxx unie 78), xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx osoba xxxxxxxxx xx první xxxxxxx obuvi xx xxx Xxxxxxxxxx společenství xx xxxxxxx přestupku xxx, že x xxxxxxx x §10a xxxxxxxx materiály použité x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx prodávajícímu.

(3) Xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx dopustí přestupku xxx, xx x xxxxxxx x §18a xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx křišťálového xxxx x xxx přiřazené xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx či značku xxxx xxxxxxxx firmu xxxx název obsahující xxxxxxxx "xxxxxxx", "křišťálové", "xxxxxxx" xxxx odvozeniny xxxxxxxxxxxxx údaji.

(4) Xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx vývozce xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx "humanita" podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 43).

(5) Výrobce nebo xxxxxxx xx dopustí xxxxxxxxx xxx, xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx ve xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx na základě xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx zaměnitelností s xxxxxxxxxx, xxxxx o xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x trhu xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(6) Xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx nezajistí xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx nebo xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx výrobku z xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx z trhu xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(7) Xxxxxxxxxxx se dopustí xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxxx xxxxxxxxx poctivého xxxxxxx výrobků xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx podle §3,

x) x xxxxxxx x §3a xxxxxxx xxxxxxxxx číslo x xxxxx xxx běžnou xxxxx,

x) xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podle §6,

x) xxxxxx zákaz xxxxxxx za xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx porušující xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx podle zvláštního xxxxxxxx předpisu 62),

e) xxxxxxx informační xxxxxxxxx xxxxx §9 a §10 odst. 2,

f) xxxxxxxxx, aby jím xxxxxxxxx xxxxxxx byly xxxxxxxx xxxxx §10 xxxx. 1, 3 x 4,

x) xxxxxxxx xxxx změní xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxx prodeji xxxxxxxxx xxxx upravovaných xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxx užitné vlastnosti xxxx jinak omezeny, xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx prodává xxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxxx, x místě xxxxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxx výrobků, xxxxxx xxxxxxxx, které xxxxxxxx x xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x §11,

x) neinformuje xxxxxxxxxxxx podle §11a,

x) xxxxxxxxx o xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x §12,

x) neinformuje xxxxxxxxxxxx xxxxx §13,

x) xxxxxxxxxx spotřebiteli xxxxxxxxx xxxxx §14 xxxx xx. 14 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 524/2013,

x) nepředvede xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §15 xxxx. 1,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxx potvrzení xxxxx §15 odst. 2,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx o převzetí xxxxxxxxxx xxxxx §15 xxxx. 3,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx jeho xxxxxx řádně xxxxxxxx xxxxxx x zakoupení xxxxxxx nebo x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx v §16 xxxx. 1,

r) xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x případě xxxxxxx x následnou xxxxxxxx xxxxx xxxxxx a xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxx xxxxxxx použitých xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx, jejichž xxxxxx xxxxxxxxxx jsou xxxxx xxxxxxx, tyto xxxxxxxxxxx x dokladu x xxxxxxxxx výrobku,

t) xxxxxxx xxxxxxxxx prodeje xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx podle §17,

x) xxxxxxxxxxx spotřebitele x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx obalů podle §18 xxxx. 1, xxxx v rozporu x §18 odst. 2 xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx výkup xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx zálohovaných xxxxx xxxxxxx,

x) v xxxxxxx x §19 odst. 1 xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) nezajistí, aby x provozovně byl xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx vyřizováním xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx x reklamaci xxxx ji xxxxxxxx xxxxx §19 xxxx. 3,

x) xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx nebo poskytování xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx informace xxxxx §19 xxxx. 4, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx §20s.

(8) Xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) x xxxxxxx x §23a xxxx. 6 xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx stanovené xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx je xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx orgánu xxxxxxxx x xxxx,

x) x xxxxxxx s §23a xxxx. 6 xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx vrácení xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx x potravinou,

c) x rozporu s §23a xxxx. 6 xxxxxxxxxx xxxxxxxx orgán x vrácení xxxx xxxxxxx převzetí výrobku xxxxxxxxxxx z xxxx, xxxx

x) xxxxxx některou x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx čl. 3, 4 nebo 5 xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zeměpisné xxxxxxxxx 101),

e) nezpřístupní xxxxxxxxx xxxxx čl. 7 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2018/644.

(9) Prodávající xxxxxxx x §20 xxxx. 1 xx xxxxxxx přestupku tím, xx

x) xxxxxxxx údaje Xxxxx obchodní xxxxxxxx xxxxx §20 xxxx. 1,

x) neučiní xxxxxxxx Xxxxx obchodní xxxxxxxx xx lhůtě xxxxx §20 xxxx. 3, xxxx

x) v xxxxxxxx Xxxxx obchodní xxxxxxxx xxxxx §20 xxxx. 1 uvede nepravdivé xxxx xxxxxxx xxxxx.

(10) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx v §20 odst. 1 xxxx xxxxxxxxx osoba xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §20a xxxx. 2 xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx v xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx §20a xxxx. 1, xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx nebo neúplně.

(11) Xxxxxxxxxxx uvedený x §20b xxxx. 1 xx dopustí xxxxxxxxx xxx, xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx uplynutím xxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx části, či xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

(12) Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx uzavíráním xxxxxxx, xx které xx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx služby xxxxx §1852 občanského xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §1854 odst. 2 občanského xxxxxxxx x rozsahu x xxxxxxxx xxx uvedeným,

b) xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx akci xxxx x xxxxxx xxxx akce a xxxxxxxxx, aby xxxx xx xxxxx dobu xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x dispozici xxxxx xxxxx §1854 xxxx. 2 xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx smlouvy, xxxx xxx xx xxxxxxxxxxx vázán xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, na xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxx xx xxxxx xxxxx k xxxxxxxxxx x xx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx jejich zajištění x průběhu lhůty xxx xxxxxxxxxx,

x) nesdělí xxxxxxxxxxxx xxxxx podle §1854 odst. 2 x jazyce xxxxxxxxxxx xxxxx §1854 xxxx. 3 xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx smlouvu x xxxxxx xxxxxxxxxxx x §1860 xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx překlad textu xxxxxxx do xxxxxx xxxxxxxxx x §1860 xxxxxxxxxx zákoníku,

e) neuvede xx xxxxxxx údaje xxxxx §1856 odst. 1 občanského zákoníku,

f) xxxxxxxxxx spotřebiteli xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx od xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx podle §1854 xxxx. 2 xxxx xxxxxxx neupozorní xx xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x právu na xxxxxxxxxx od xxxxxxx, x xxxxx x xxxxxxxxxx a x xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x průběhu xxxxx xxx odstoupení,

i) xxxxxx xxxxxxxxxxxx bezprostředně po xxxxxxxx smlouvy xxxxxxx xxxxx její xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxx se xxxxxx xx úplatu xxxxx xx výhodu xxxxxxxx x ubytováním, xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxx službami, platby xx ročních splátek x xxxx xxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx cen, xx-xx xx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx spotřebiteli xxxxx x xxxxxxxxx platby xxxxxxx xxxxxxxxxx 14 xxx přede xxxx xxxxxxxxxx,

x) v rozporu x §1864 občanského xxxxxxxx požaduje nebo xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx či jiné xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxx xx xxx nebo xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxx xx více xxx 1 xxxxxx úsek xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

(13) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx) xx xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx x rozporu x §14a xxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(14) Xxxxxxxxx se dopustí xxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánu xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §24g.

(15) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx xxxxxxx xxxxxxxxx uloženou xxxxxxxxxxx vydaným xxxxx §24h xxxx 24i xxxx. 1.

(16) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx společnosti xx dopustí přestupku xxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §24i xxxx. 2.

(17) Xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx

x) 500 000 Xx xx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 14,

b) 1&xxxx;000&xxxx;000 Xx, xxx-xx x přestupek xxxxx xxxxxxxx 7 xxxx. x), x), x) xx s), x), x), x), x) x odstavce 8 xxxx. x),

x) 2 000 000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 11 x 12,

x) 3&xxxx;000&xxxx;000 Xx, xxx-xx x přestupek podle xxxxxxxx 1 písm. x) xx e), xxxxxxxx 2 x 3, odstavce 7 xxxx. x), f), x), i), x), x), x), x), x) a odstavce 8 písm. x),

x) 5&xxxx;000&xxxx;000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) x x), xxxxxxxx 4, odstavce 7 písm. x), x), g), k) x xxxxxxxx 9, 10, 13, 15 x 16,

x) 50 000 000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 5 x 6 x odstavce 8 xxxx. x), b), x).

§24x

(1) Fyzická xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx činnosti xxxxx xxxxx xxxxxxx, se xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) nesplní xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §3,

x) při xxxxxxx výrobků xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx poruší xxxxx diskriminace xxxxxxxxxxxx xxxxx §6,

c) xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx použitelného xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxx, xxxxxxx xx Společenství a xxxxxxx x něj xxxxxx a psí xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx 72), xxxx

x) poskytuje xxxxxxxxx x ceně x xxxxxxx x §12,

x) nevydá xxxxxxxxxxxx xx jeho žádost xxxxx vyplněný doklad x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx o xxxxxxxxxx xxxxxx x údaji xxxxxxxxxxx v §16 xxxx. 1, xxxx

x) xxxxxxx neoprávněně ekoznačku.

(2) Xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 lze xxxxxx xxxxxx xx 100&xxxx;000 Xx.

§24x

Xxxxxxxx ustanovení x xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx orgán, xxxxx xxxxx §23 xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xx-xx k xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx orgánů, xxxxxxxxx xxxxxxxx ten z xxxx, xxxxx nejdříve xxxxxxx správní řízení, x xxxxxx-xx správní xxxxxx xxxxxxxx, xxx xxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx zjistil jako xxxxx. X xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx informuje xxxxxxx xxxxx, který xxxxxxxx dozor xxx xxxxxxxxxxx povinnosti x xxxxxx hlediska xxxx x rámci xxx xxxxxxxxxx v jiné xxxxxxx.

(2) Pokuty xxxxxx xxxxxxx orgán, který xx xxxxxx, x xxxxxxxx České xxxxxxx xxxxx.

(3) U xxxxxxxxx xxxxx §24 odst. 5, 6 x 8 xxxxx xxxxxxx xx uložení xxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxx §24 odst. 14 xx 16 projedná xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx §24d xxxx. 2.

ČÁST XXXXX

XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXX XXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX X OBLASTI XXXXXXX XXXXXXXXXXXX X XXXXXXXXX DALŠÍCH XXXXXXXX

§24x

Xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx spolupráci s xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx x Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx uplatňování xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx vymáhání xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů x xxxxxxx ochrany xxxxxxxxxxxx 102), a xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx působnost správních xxxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx, která xxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxx předpisu Xxxxxxxx xxxx.

§24x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 238/2020 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.7.2020

§24x

Xxxxxxxx styčný xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxx úřadem xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxx průmyslu x xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx úřad zajišťuje xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2017/2394 x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vůči Xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx orgány xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropského parlamentu x Xxxx (XX) 2017/2394 xx xxxxxx xxxx čl. 3 xxxx 1 (dále xxx "xxxxxxxxx xxxxx") xxxx xx základě xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx tímto xxxxxxx xxxx oprávnění x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx zákonem

a) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) Xxxxxx zemědělská x xxxxxxxxxxxxx inspekce,

c) krajské xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) Státní xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxx úřady,

f) krajské xxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) Xxxxx xxxx xxx zkoušení xxxxxx a xxxxxxxx,

x) Xxxxx xxxxxxx xxxxx,

x) Xxxxxx ústav xxx xxxxxxxx xxxxx,

x) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx,

x) Xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx úřad,

l) Xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxx,

x) Xxxx pro rozhlasové x xxxxxxxxx vysílání,

o) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx,

x) Ústav xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx,

x) Ústřední xxxxxxxxx x zkušební xxxxx xxxxxxxxxx,

x) Xxxxxx xxxx,

x) Xxxx pro xxxxxxx xxxxxxxx,

x) Státní xxxxxxxx xxxxxx,

x) dopravní xxxxx,

x) Xxxxxxxxxxxx financí,

w) Xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx.

(3) Příloha č. 3 tohoto xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx uvedené x příloze nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) 2017/2394.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx probíhá xxxxxxxx xxxxxxxxxx mezi xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxx orgány xxx xxxxxx jejich úkolů xxxxxxxxxxxxx x nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2017/2394 (xxxx xxx "koordinující xxxxx"), a xx x xxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx mezi xxxxxxxxx xxxxxx, xx

x) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxx úkolů xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx stanic podle xxxxxxxx 2 xxxx. x),

x) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x obchodu, xxx-xx x xxxxxx úkolů xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. e), x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Evropské unie xxxxxxxx xxx číslem 25 xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) 2017/2394, x úkolů xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx úřadů xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x),

x) Generální xxxxxxxxxxx xxx, xxx-xx o xxxxxx xxxxx celních xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x),

x) Xxxxxxxxxxxx pro místní xxxxxx, jde-li x xxxxxx úkolů xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 2 xxxx. x) xxx xxxxxx xxxxxxxxx předpisem Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx pod xxxxxx 25 přílohy xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2017/2394, x

x) Ministerstvo xxxxxxx, jde-li o xxxxxx úkolů xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx odstavce 2 písm. x).

(5) Xxx plnění xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2017/2394 xx ústřední xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxx orgány x příslušné orgány xxxxxxxxx xxxxxxxx potřebnou xxxxxxxxxx.

§24x vložen právním xxxxxxxxx č. 238/2020 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.7.2020

§24x

(1) Xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx Ústřednímu styčnému xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx. 8 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2017/2394.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx Ústřednímu xxxxxxxx xxxxx xx lhůtě xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx. 37 xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady (EU) 2017/2394.

(3) Xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx informace xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x čl. 8 a čl. 37 nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2017/2394.

§24x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 238/2020 Sb. s xxxxxxxxx xx 1.7.2020

§24f

V xxxxx kontroly xxxxxxxxxx právních předpisů x xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xx pro xxxxx xxxx části xxxxxx protiprávní xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx 103), xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx 104) nebo xxxxxxxx protiprávní xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx 105) (dále xxx "xxxxxxxxxxx xxxxxxx"), postupují xxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxx x jiných xxxxxxxx předpisů 106). Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx §24g xx 24i.

§24x xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 238/2020 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.7.2020

§24x

(1) Příslušný xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxx jen xxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx nezbytné xx xxxxxxxx toho, zda xxxxx xxxx dochází x protiprávnímu xxxxxxx, x xxx xx xxxxxxx, x xx x jakémkoli formátu xxxx xxxxx x xxx ohledu xx xxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxx xxxxx, kde jsou xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, x xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx s xxxxxxxxxxxx údaji xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx právním xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx orgán si xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxxxx x protiprávnímu xxxxxxx, a xxx xx xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxx, spořitelního x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx na území Xxxxx xxxxxxxxx činnost xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx (xxxx xxx "banka")

a) xxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxx o xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx, který xxx xxxx xx oprávněn xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx.

(3) Xxxxxxxxx podle odstavce 2 xx vztahuje xxxxx xx xxxxx, xxxxx jsou nezbytné xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx vymezit x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, k němuž xx požadované xxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 2 a 3 xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx úřadu. Xxxxxx xxxx xxxxxxxxx odůvodnění, x xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2. Xxxxxxxxx orgán xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x jím xxxxxx xxxxxxx.

(5) Ústřední xxxxxx úřad xxxxx, xxx žádost xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xx 4. X xxxxxxx splnění xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx styčný xxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxx poskytne údaje xxxxx xxxxxxxx 2 x 3 xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(6) Xxxxxxxxx xxxxx xx 24 xxxxxx xxx dne podání xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxx dotčený xxxxxxx, xx x xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx odstavce 2.

§24x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 238/2020 Xx. x účinností xx 1.7.2020

§24h

Dochází-li x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx jednání xxxxxxxx, xxx xx xxxxxx xxxxxxx zdržela. Odvolání xxxxx tomuto xxxxxxxxxx xxxx odkladný xxxxxx.

§24x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 238/2020 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.7.2020

§24x

(1) Xxxxx-xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx 107) x xxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx dosáhnout xxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxx rozhodnutím xxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx povinnost xxxxxxxxx xxxx znepřístupnit xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx on-line xxxxxxxx 108).

(2) Xxxxx-xx xxxxxx xxxxxxx újmy xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxx-xx ochrany zájmů xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx jinak, xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx poskytovateli xxxxxx xxxxxxxxxx společnosti xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx některé služby xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 109), xxx x xxxxxxx xxxxxxxx protiprávního obsahu xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx omezil xxxxxxx xxxx znepřístupnil xxxxxx xxxxxxxxx anebo xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx k on-line xxxxxxxx.

§24x vložen právním xxxxxxxxx č. 238/2020 Xx. x účinností xx 1.7.2020

Xxxxxxxxx dalších xxxxxxxx

§24x

(1) Xxxxxxxx spotřebitelské xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx je xxxxxxxxx poskytovat xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie xxxx Xxxxxxxxxx hospodářského xxxxxxxx x Xxxxxxxx komisi xxxxxxx varování xxxxx xx. 27 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (EU) 2017/2394 (xxxx jen "externí xxxxxxxx").

(2) Xxxxxxxxx poskytovat xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx xxxx Evropského hospodářského xxxxxxxx x Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxx v souladu xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx

x) byla xxxxxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx ochrany xxxxxxxxxxxx xxxxxxx po xxxx 2 xxx,

x) xxxx xxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xx bezdlužná a

e) xxxxxxxxxx x uložila xx sbírky listin xxxxxxxxx rejstříku výroční xxxxxx xxxx obdobné xxxxxx o xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx 2 uplynulá xxxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxx x).

(3) Za xxxxxxxxxx xx xxx účely xxxxxx xxxxxx považuje xxxxx, xxxxx nemá xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) u xxxxxx Finanční xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) u xxxxxx Xxxxx xxxxxx Xxxxx republiky,

c) na xxxxxxxxx a na xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx

x) xx xxxxxxxxx x xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx zaměstnanosti.

(4) Xxxxxxxxxxx xxxxx odstavce 3 xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx úřadu, xxxxxxxxx xxxxxxxxx pojišťovny x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx sociálního zabezpečení, xxxxx nesmí xxx xxxxxx než 30 xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx podání žádosti x xxxxxx xxxxxxxxx.

§24x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 238/2020 Sb. x xxxxxxxxx od 1.7.2020

§24k

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, x xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx oprávnění.

(2) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx průmyslu a xxxxxxx o jakýchkoliv xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, zejména o xxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx podle §24j xxxx. 2 xxxx. a) xx x).

§24x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 238/2020 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.7.2020

§24l

(1) Ministerstvo průmyslu x xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §24j xxxx. 2 xxxx. x) xx x). Pokud xxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx o xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx zjistí, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx oprávněnou xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx nebo xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x bezodkladnému zjednání xxxxxxx. Xxxxxx-xx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx, xx xxxxxxxxx osoba xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx nesplnila, xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx poskytovat xxxxxxx varování. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x obchodu xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx oprávněná xxxxxxxxx xxxxx poskytuje xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx externí xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx-xx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx x odnětí oprávnění xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2, bezodkladně xx xxxxxx právní xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Evropskou xxxxxx x tom, xx xxxx právnická xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

§24x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 238/2020 Xx. x účinností xx 1.7.2020

ČÁST OSMÁ

SDRUŽENÍ XXXXXXXXXXXX X JINÉ XXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXX X XXXXXXX XXXXXXXXXXXX

§25

Xxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x ochraně spotřebitele (xxxx xxx "xxxxxxxx") xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. 7)

(2) Xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx u xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx řízení xxxx xxx

x) xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx zájem xx ochraně xxxxxxxxxxxx, xxxx

x) subjekt xxxxxxx x xxxxxxx osob xxxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxx xx zdržení xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx spotřebitelů (xxxx xxx "xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx"), xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxx xx zahájení xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Seznam xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxx x Xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx 60).

(4) Xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xx Českou xxxxxxxxx xxxxxxxx sdružení, xxxxx

x) xxxx založeno v xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx působí v xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxx,

x) je xxxxxxxxx a neziskové x

x) xx vypořádány xxxxxxx finanční xxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Ministerstvu xxxxxxxx x xxxxxxx spolu x xxxxxxx x xxxxxxx podmínek xxxxx xxxxxxxx 4. Xxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxxx společenství xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

§26

Oprávnění xxxx orgánům xxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, jež xxxx xxxxxxxxx zájem xx ochraně spotřebitele, xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx v souvislosti x xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, které tyto xxxxxxx xxxxxx, jsou xxxxxxx informovat xxxxxxxx xxxx profesní xxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxx xxx zbytečného xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xx dvou měsíců xx xxxxxxxx xxxxxxx.

ČÁST DEVÁTÁ

SPOLEČNÁ A XXXXXXXXX USTANOVENÍ

§27

Ochrana xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, výrobců, xxxxxxx xxxx dodavatelů xxxx x osoby, xxxxx xxxxxxxxx činnosti xxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. x) xx e) bez xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§28

§28 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 36/2008 Sb.

§28x

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxx x způsobu xxxxxxxxxx xxxxx údaji x materiálech xxxxxxxxx x jejích hlavních xxxxxxx,

x) seznam xxxxx xxxxx, které xxxxxx xxx xxxxxxxx údaji x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx hlavních xxxxxxx,

x) podmínky xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx skla xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx, jim přidaných xxxxxxx x metod xxxxxxxxx příslušných chemických x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx i xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx skla xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxxxxxx skla, xxxxx xxxxxxxxxx podléhají.

§29

Xxxxxxxx

Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx vyhlášení.

Stráský x. r.

Kováč x. x.

Příloha x. 1 x xxxxxx č. 634/1992 Xx.

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxx jsou xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx

x) xxxxxxxxxx, xx se xxxxxxx dodržovat xxxxxx xxxxxxxx chování (xxxxx xxxxxxx) xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx schválena určitým xxxxxxxxx, ačkoli tomu xxx xxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxx značku xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx, xx xxxx, xxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx uděleno xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxx xxxx, nebo xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x souladu x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx,

x) nabízí xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx za xxxxxxx cenu, xxxx xx zveřejnil xxxxxx, xx jejichž xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx xxx xxxx prostřednictvím xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx pro xxxx xxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x povaze xxxxxxx xxxx služby, rozsahu xxxxxxx a xxxxxxxx xxxx (xxxxxx reklama),

e) x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxx xx xxxxx výrobek nebo xxxxxx za xxxxxxx xxxx x xxxx xx odmítá ukázat xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx výrobku nebo xxxxxx v xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxx, že výrobek xxxx xxxxxx budou xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx dobu nebo xx budou nabízeny xxxxx po xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx spotřebitele k xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xx mu poskytl xxxxxxxxxx xxxxx potřebnou x informovanému xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx poskytnout xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, x xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx úředním xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x xxxx se xxxxxxxxxxx nachází, x xxxxxxxx poskytuje xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx, aniž xx xxxxxxxxxxxx před xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx sdělil,

h) xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, že xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxx xxxx xxx xxxx,

x) xxxxx jako xxxxxxxx nabídky xxxxx, xxxxx vyplývají xxxxxxxxxxxx xxxxx xx zákona,

j) xxxxxxx redakční prostor xx sdělovacích xxxxxxxxxxxx x placené propagaci xxxxx výrobku nebo xxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx nebo zvuků xxxxxxxxxxx rozpoznat, že xx xxxxx o xxxxxxx,

x) xxxxx nesprávné xxxxx o xxxxxx x míře xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx, xxxxx si xxxx výrobek xxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx způsobem, který x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx dojem, xx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxx není,

m) vytvoří, xxxxxxxxx nebo propaguje xxxxxxxxxx program, kdy xxxxxxxxxxx xxxxxxx za xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxx xx prodeji nebo xxxxxxxx výrobku,

n) xxxxx xxxxxxxxxx prohlášení, že xxxxxxx ukončit svoji xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx, xx jím xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx služby xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx prohlašuje, xx xxxxxxx nebo xxxxxx xxxx xxxxxxx nemoc, xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx,

x) poskytuje xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx nebo x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx nebo službu, xxx tak xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx za xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx,

x) nabízí xxxxxxx xxxx služby xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx o ceny, xxxx xx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxx by xxxx xxxxxxxxxx původní xxxxxxx xxxx byla xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) uvádí x xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx "xxxxxx", "xxxxxx", "bezplatně" xxxx xxxxx podobného významu, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx výrobek xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, s xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx na xxxxxxxx praktiku, x xxxxxxxxx xxxx doručením xxxx,

x) přiloží k xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx výzvu x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx u xxxxxxxxxxxx dojem, xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx službu xxx xxxxxxxx, xxxxxx tomu xxx xxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxx, že xxxxxxx x xxxxx své xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, že xxxxxxxxxx xxxxxx k xxxxxxx xx xxxxxxxxxx i x xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx.

Příloha č. 2 x xxxxxx č. 634/1992 Xx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxx jsou xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, pokud podnikatel

a) xxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx,xxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxx xxxxxxxx, ačkoli xx spotřebitel vyzval, xxx jeho xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx, x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx v souladu x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx nevyžádané nabídky xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx, s xxxxxxxx vymáhání xxxxxxxxx xxxxxxxxx závazků způsobem, xxxxx xx v xxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisy; xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx §2 xxxx. 1 xxxx. e) xxxxxx x. 40/1995 Xx., x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx č. 480/2004 Sb. x xxxxxx č. 101/2000 Sb.,

d) xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx, xxx xxx uplatňování xxxxx xxxxxxxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx doklady, xxxxx nelze xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxx xxxx neodpovídá xx xxxxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx od xxxxxxxxx xxxx vyplývajících xx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx nabádá xxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx aby x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xx dodal, xxxxxx xx je xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx výrobků, nejedná-li xx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxxxxx výrobek nebo xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxx dojem, xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx, pokud xxxx xxxxxx určitým xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxxxx žádná taková xxxx xxx obdobná xxxxx xxxxxxxxxx nebo xxx xxxxxxx ceny xxxx jiné xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx finanční xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxx č. 3 x xxxxxx č. 634/1992 Xx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2017/2394 (§24d xxxx. 2)

Xxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx unie xx xxxxxxx xxxxx spotřebitelů xx smyslu xx. 3 xxxx 1 xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) 2017/2394

Xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxx ve vnitrostátním xxxxxxx xxxx

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx

1. Xxxxxxxx Xxxx 93/13/EHS ze xxx 5. xxxxx 1993 x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (Xx. věst. X 95, 21.4.1993, x. 29)

Xxxxx č. 89/2012 Sb., občanský xxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxxxx

2. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 98/6/ES xx xxx 16. xxxxx 1998 x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx cen xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (Xx. xxxx. X 80, 18.3.1998, s. 27)

Zákon č. 634/1992 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x ceně xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx-xx x dozoru xxxxx xxxxxxxxx jiný xxxxxxx xxxx

Xxxxx č. 526/1990 Sb., o xxxxxx v oblasti xxxxxxxxxx xxxxx cenami

3. Xxxxxxxx Evropského parlamentu x Xxxx 1999/44/ES xx dne 25. xxxxxx 1999 x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xx toto xxxxx (Úř. věst. X 171, 7.7.1999, x. 12)

Xxxxx č. 89/2012 Sb., xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx xxxx z xxxxxxx xxxxxx při xxxxxxx zboží x xxxxxxx x záruky xx jakost

4. Směrnice Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx 2000/31/ES ze xxx 8. června 2000 o xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, zejména xxxxxxxxxxxxxx obchodu, xx xxxxxxxx trhu (xxxxxxxx x elektronickém xxxxxxx) (Xx. xxxx. L 178, 17.7.2000, x. 1)

Xxxxx č. 89/2012 Sb., xxxxxxxx xxxxxxx, x oblasti xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xx spotřebitelem

9. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2005/29/ES xx xxx 11. xxxxxx 2005 x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x x xxxxx xxxxxxxx Xxxx 84/450/EHS, xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 97/7/XX, 98/27/XX x 2002/65/ES x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 2006/2004 (xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx) (Xx. xxxx. X 149, 11.6.2005, x. 22)

Zákon č. 634/1992 Sb., x ochraně xxxxxxxxxxxx, x oblasti xxxxxxxx xxxxxxxxxx praktik, xxxx-xx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx správní xxxx

12. Směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady 2006/123/ES xx xxx 12. xxxxxxxx 2006 x xxxxxxxx na xxxxxxxx trhu (Úř. xxxx. L 376, 27.12.2006, x. 36): xxxxxx 20

Zákon č. 634/1992 Sb., x ochraně xxxxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx-xx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx

Xxxxx č. 222/2009 Sb., x xxxxxx xxxxxx xxxxxx, x oblasti xxxxxx xxxxxxxxxxxx příjemců xxxxxx

15. Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 1008/2008 ze xxx 24. xxxx 2008 x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx ve Xxxxxxxxxxxx (Xx. xxxx. X 293, 31.10.2008, x. 3): xxxxxx 22, 23 a 24

Xxxxx č. 634/1992 Sb., o xxxxxxx spotřebitele x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx služeb

16. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady 2008/122/ES xx xxx 14. xxxxx 2009 o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx x některým xxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (timeshare), x xxxxxxxxxxxx rekreačních produktech, x xxxxxx xxxxxxx x x xxxxxx (Xx. xxxx. X 33, 3.2.2009, x. 10)

Xxxxx č. 89/2012 Sb., xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxx č. 634/1992 Sb., x ochraně xxxxxxxxxxxx, x oblasti xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx zařízení x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

20. Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx a Rady 2011/83/EU ze xxx 25. xxxxx 2011 x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx Xxxx 93/13/XXX x směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady 1999/44/XX x xxxxxxx xxxxxxxx Xxxx 85/577/EHS x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 97/7/XX (Xx. věst. X 304, 22.11.2011, x. 64)

Xxxxx č. 89/2012 Sb., xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx závazků xx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx

Xxxxx č. 634/1992 Sb., o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, v xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx výrobků xxxx poskytování xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx stránek, x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx způsobem xxxxxxx, x xxxxxxx použití xxxxxxxxxxx xxxxx s xxxxx než xxxxxx xxxxx, xxxx-xx k xxxxxx věcně xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx

21. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2013/11/EU xx xxx 21. xxxxxx 2013 x xxxxxxxxxxxxx řešení xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx a x xxxxx xxxxxxxx (XX) x. 2006/2004 x xxxxxxxx 2009/22/XX (směrnice x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx) (Úř. xxxx. X 165, 18.6.2013, x. 63): xxxxxx 13

Xxxxx č. 634/1992 Sb., x xxxxxxx spotřebitele, x xxxxxxx informování xxxxxxxxxxxx x subjektu xxxxxxxxxxxx řešení xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, není-li k xxxxxx xxxxx příslušný xxxx xxxxxxx úřad

22. Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 524/2013 xx xxx 21. xxxxxx 2013 x řešení xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx-xxxx a x xxxxx xxxxxxxx (XX) x. 2006/2004 x xxxxxxxx 2009/22/XX (xxxxxxxx x řešení xxxxxxxxxxxxxxxx sporů xx- xxxx) (Xx. xxxx. X 165, 18.6.2013, x. 1): článek 14

Xxxxx č. 634/1992 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx spotřebitelských xxxxx xx-xxxx

24. Směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2014/92/EU ze xxx 23. xxxxxxxx 2014 x porovnatelnosti xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx (Xx. xxxx. X 257, 28.8.2014, x. 214): xxxxxx 3 až 18 x xx. 20 xxxx. 2

Xxxxx č. 370/2017 Sb., x xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx srovnávacích stránek

26. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (EU) 2017/1128 xx xxx 14. xxxxxx 2017 x Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx- line služeb xxxxxxxxxxxxx obsah x xxxxx xxxxxxxxx xxxx (Xx. xxxx. L 168, 30.6.2017, s. 1)

Xxxxx č. 634/1992 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx

27. Nařízení (XX) 2018/302 Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx ze xxx 28. xxxxx 2018 x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx zeměpisného blokování x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx založených na xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx zákazníků x xxxxx xxxxxxxxx xxxx x x xxxxx xxxxxxxx (ES) x. 2006/2004 x (XX) 2017/2394 x xxxxxxxx 2009/22/XX

Xxxxx č. 634/1992 Sb., o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

9. Xxxxxxxx Evropského parlamentu x Rady 2005/29/ES xx xxx 11. xxxxxx 2005 o xxxxxxxx obchodních praktikách xxxx xxxxxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxx x x xxxxx xxxxxxxx Xxxx 84/450/EHS, xxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx 97/7/XX, 98/27/XX x 2002/65/ES x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (ES) x. 2006/2004 (xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx) (Xx. xxxx. X 149, 11.6.2005, x. 22)

Xxxxx č. 634/1992 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx praktik xx xxxxx zemědělských, xxxxxxxxxxxxxxx x tabákových xxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

9. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2005/29/ES ze xxx 11. xxxxxx 2005 o xxxxxxxx xxxxxxxxxx praktikách vůči xxxxxxxxxxxxx na vnitřním xxxx a x xxxxx směrnice Xxxx 84/450/XXX, xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady 97/7/XX, 98/27/XX x 2002/65/XX x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu a Xxxx (XX) č. 2006/2004 (směrnice x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx) (Xx. xxxx. X 149, 11.6.2005, x. 22)

Xxxxx č. 634/1992 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x xxxxxxx nekalých xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx služeb, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxx veterinární xxxxxx

9. Směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2005/29/ES ze xxx 11. xxxxxx 2005 x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vůči xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x x xxxxx xxxxxxxx Xxxx 84/450/XXX, xxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Rady 97/7/ES, 98/27/XX x 2002/65/ES x nařízení Evropského xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 2006/2004 (xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx) (Xx. xxxx. X 149, 11.6.2005, x. 22)

Xxxxx č. 634/1992 Sb., x ochraně xxxxxxxxxxxx, v oblasti xxxxxxxx obchodních praktik, xx úseku veterinární xxxx

Xxxxxx živnostenské úřady

10. Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady (ES) č. 1107/2006 xx xxx 5. xxxxxxxx 2006 x xxxxxxx osob xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx x xxxxxxxx schopností pohybu x xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxx (Xx. xxxx. X 204, 26.7.2006, x. 1)

Xxxxx č. 49/1997 Sb., x civilním xxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x. 455/1991 Xx., o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxx), x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx kanceláře xxxx xxxxxxxx agentury

18. Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 1177/2010 xx dne 24. xxxxxxxxx 2010 x právech xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxx x na xxxxxxxxxxxxxx vodních xxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxx (XX) č. 2006/2004 (Xx. xxxx. X 334, 17.12.2010, x. 1)

Xxxxx č. 114/1995 Sb., x vnitrozemské xxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx cestovní xxxxxxxx

19. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) x. 181/2011 xx xxx 16. února 2011 o xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x autokarové dopravě x x xxxxx xxxxxxxx (ES) x. 2006/2004 (Xx. xxxx. X 55, 28.2.2011, x. 1)

Xxxxx č. 111/1994 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxx, x oblasti xxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx dopravě

25. Xxxxxxxx Evropského parlamentu x Xxxx (XX) 2015/2302 ze xxx 25. listopadu 2015 x xxxxxxxxxx cestovních xxxxxxxx x spojených xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 2006/2004 x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady 2011/83/XX a o xxxxxxx směrnice Xxxx 90/314/XXX (Úř. věst. X 326, 11.12.2015, x. 1)

Xxxxx č. 89/2012 Sb., xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx úpravy zájezdu.

Zákon č. 159/1999 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxx zájezdů a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx

9. Směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2005/29/ES ze xxx 11. xxxxxx 2005 x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx a x xxxxx směrnice Xxxx 84/450/XXX, xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady 97/7/XX, 98/27/XX x 2002/65/XX x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) x. 2006/2004 (xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx) (Xx. věst. X 149, 11.6.2005, s. 22)

Xxxxx č. 634/1992 Sb., o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxx č. 40/1995 Sb., o xxxxxxxx reklamy a xxxxxxxx xxxxxx x. 468/1991 Xx., x xxxxxxxxxxx rozhlasového x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxx, která xx nekalou xxxxxxxx xxxxxxxxx, není-li x xxxxxx věcně příslušný xxxx xxxxxxx úřad

11. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady 2006/114/ES xx dne 12. xxxxxxxx 2006 x xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx (Xx. věst. X 376, 27.12.2006, x. 21): xxxxxx 1, čl. 2 xxxx. c) x xxxxxx 4 xx 8

Xxxxx č. 40/1995 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxx x x změně x xxxxxxxx xxxxxx x. 468/1991 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x oblasti xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx-xx x xxxxxx věcně příslušný xxxx xxxxxxx xxxx.

Xxxxx xxxx pro xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx

2. Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx 98/6/ES xx xxx 16. xxxxx 1998 o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx při xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (Xx. xxxx. X 80, 18.3.1998, s. 27)

Zákon č. 634/1992 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx služeb, xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx

Xxxxx č. 526/1990 Sb., x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx zboží xxxxxx

9. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady 2005/29/ES xx xxx 11. xxxxxx 2005 x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx vnitřním xxxx x o xxxxx xxxxxxxx Xxxx 84/450/EHS, xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady 97/7/ES, 98/27/XX x 2002/65/XX x xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) x. 2006/2004 (xxxxxxxx o nekalých xxxxxxxxxx praktikách) (Xx. xxxx. X 149, 11.6.2005, s. 22)

Xxxxx č. 634/1992 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, v oblasti xxxxxxxx obchodních xxxxxxx, xx úseku xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxx xxxxx

2. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx 98/6/ES xx xxx 16. xxxxx 1998 x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx označování xxx xxxxxxx nabízených xxxxxxxxxxxx (Xx. xxxx. X 80, 18.3.1998, x. 27)

Xxxxx č. 634/1992 Sb., x ochraně spotřebitele, x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x ceně xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx poskytovaných xxxxxx, u xxxx xxxxxxxxxxxxx jejímu xxxxxxx xxxxx zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx výkonu xxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx na základě xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx

Xxxxx č. 526/1990 Sb., x xxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx

7. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady 2002/65/ES xx dne 23. xxxx 2002 x xxxxxxx finančních xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xx xxx na xxxxx x x xxxxx xxxxxxxx Rady 90/619/EHS x xxxxxxx 97/7/XX x 98/27/XX (Xx. xxxx. X 271, 9.10.2002, s. 16)

Zákon č. 89/2012 Sb., xxxxxxxx xxxxxxx, x oblasti xxxxxxx xx smluv xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxx č. 6/1993 Sb., o Xxxxx xxxxxxx bance, v xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx povinností xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx dálku

9. Xxxxxxxx Evropského parlamentu x Rady 2005/29/ES xx dne 11. xxxxxx 2005 o xxxxxxxx xxxxxxxxxx praktikách xxxx spotřebitelům xx xxxxxxxx trhu x x xxxxx xxxxxxxx Xxxx 84/450/EHS, směrnic Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 97/7/ES, 98/27/XX x 2002/65/XX x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (ES) x. 2006/2004 (xxxxxxxx x nekalých obchodních xxxxxxxxxx) (Úř. věst. X 149, 11.6.2005, x. 22)

Zákon č. 634/1992 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x oblasti nekalých xxxxxxxxxx xxxxxxx, u xxxx xxxxxxxxxxxxx jejímu xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx při xxxxxx xxxxxxxx, kterou xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx povolení, licence xxxx xxxxxxxxxx České xxxxxxx banky

14. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx 2008/48/ES ze xxx 23. xxxxx 2008 o xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx Rady 87/102/XXX (Xx. xxxx. X 133, 22.5.2008, s. 66)

Xxxxx č. 257/2016 Sb., x xxxxxxxxxxxxxxx úvěru

21. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx 2013/11/EU ze xxx 21. května 2013 x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx spotřebitelských xxxxx x x xxxxx xxxxxxxx (ES) x. 2006/2004 a xxxxxxxx 2009/22/XX (směrnice o xxxxxxxxxxxxx řešení spotřebitelských xxxxx) (Xx. věst. X 165, 18.6.2013, x. 63): xxxxxx 13

Xxxxx č. 634/1992 Sb., o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, v xxxxxxx informování xxxxxxxxxxxx x subjektu mimosoudního xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx sporů, x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx upravujícího xxxxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxx osoby xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx banky

23. Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady 2014/17/EU xx xxx 4. xxxxx 2014 x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx nemovitosti xxxxxx k bydlení x o xxxxx xxxxxxx 2008/48/ES x 2013/36/XX a xxxxxxxx (XX) x. 1093/2010 (Xx. věst. X 60, 28.2.2014, x. 34): xxxxxx 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, xxxxxxxx 10 x xxxxxxx I x II

Zákon č. 257/2016 Sb., x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx

24. Xxxxxxxx Evropského parlamentu x Rady 2014/92/EU xx xxx 23. xxxxxxxx 2014 o xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x platebními xxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx prvky (Úř. xxxx. X 257, 28.8.2014, s. 214): xxxxxx 3 xx 18 x xx. 20 odst. 2

Xxxxx č. 370/2017 Sb., x xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxxx platebních služeb

Státní xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx

5. Směrnice Evropského xxxxxxxxxx a Xxxx 2001/83/ES ze xxx 6. xxxxxxxxx 2001 x xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx (Úř. xxxx. L 311, 28.11.2001, x. 67): xxxxxx 86 xx 100

Xxxxx č. 378/2007 Sb., x xxxxxxxx a o xxxxxxx některých souvisejících xxxxxx

Xxxxx č. 40/1995 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxx a o xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x. 468/1991 Xx., o provozování xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx předpisů, v xxxxxxx reklamy xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xx lidské tkáně x xxxxx a xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx, xxxxx-xx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx a televizním xxxxxxxx a x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx

9. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx 2005/29/ES xx xxx 11. xxxxxx 2005 o xxxxxxxx xxxxxxxxxx praktikách xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx a x xxxxx xxxxxxxx Xxxx 84/450/XXX, xxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx a Xxxx 97/7/XX, 98/27/XX x 2002/65/XX x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) x. 2006/2004 (xxxxxxxx x xxxxxxxx obchodních xxxxxxxxxx) (Xx. věst. X 149, 11.6.2005, x. 22)

Xxxxx č. 634/1992 Sb., o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, v xxxxxxx nekalých xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxx

Xxxxx č. 40/1995 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx zákona x. 468/1991 Sb., o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx nekalou obchodní xxxxxxxxx, na xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, na xxxxxx xxxxx a xxxxx a xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx, xxxxx-xx x reklamu xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x v xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxx

11. Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx 2006/114/ES xx dne 12. xxxxxxxx 2006 x klamavé a xxxxxxxxxx xxxxxxx (Xx. xxxx. L 376, 27.12.2006, x. 21): xxxxxx 1, xx. 2 xxxx. x) x xxxxxx 4 xx 8, x xx v xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxx č. 40/1995 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx a xxxxxxxx xxxxxx x. 468/1991 Sb., x xxxxxxxxxxx rozhlasového x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx humánní xxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx, xxxxx-xx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxx regulační úřad

2. Xxxxxxxx Evropského parlamentu x Rady 98/6/ES xx xxx 16. xxxxx 1998 x xxxxxxx spotřebitelů xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (Xx. xxxx. X 80, 18.3.1998, s. 27)

Zákon č. 634/1992 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, na xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxx č. 526/1990 Sb., x xxxxxx, x oblasti xxxxxxxxxx xxxxx cenami

9. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady 2005/29/ES xx xxx 11. xxxxxx 2005 o xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx trhu a x změně xxxxxxxx Xxxx 84/450/EHS, xxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu a Xxxx 97/7/ES, 98/27/XX x 2002/65/ES x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Rady (XX) x. 2006/2004 (xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx) (Xx. xxxx. X 149, 11.6.2005, x. 22)

Xxxxx č. 634/1992 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x oblasti xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, na xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx odvětvích

12. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2006/123/ES xx xxx 12. prosince 2006 o službách xx xxxxxxxx xxxx (Xx. xxxx. X 376, 27.12.2006, s. 36): článek 20

Xxxxx č. 634/1992 Sb., x ochraně xxxxxxxxxxxx, v oblasti xxxxxxxxxxxx, na úseku xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxx č. 222/2009 Sb., x xxxxxx xxxxxx služeb, x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx služeb.

21. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady 2013/11/EU xx xxx 21. xxxxxx 2013 x xxxxxxxxxxxxx řešení spotřebitelských xxxxx x x xxxxx nařízení (XX) x. 2006/2004 a xxxxxxxx 2009/22/ES (xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx) (Úř. xxxx. L 165, 18.6.2013, s. 63): xxxxxx 13

Xxxxx č. 634/1992 Sb., x xxxxxxx spotřebitele, x xxxxxxx informování xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xx úseku xxxxxxxxx v energetických xxxxxxxxx

27. Xxxxxxxx (XX) 2018/302 Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx xx xxx 28. února 2018 x řešení xxxxxxxxxxxxx zeměpisného xxxxxxxxx x dalších xxxxx xxxxxxxxxxxx založených xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, místě xxxxxxxx či xxxxx xxxxxxx zákazníků v xxxxx xxxxxxxxx trhu x x změně xxxxxxxx (XX) x. 2006/2004 x (XX) 2017/2394 a xxxxxxxx 2009/22/XX

Xxxxx č. 634/1992 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, v xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x dalších xxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx

2. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx 98/6/ES xx xxx 16. xxxxx 1998 x xxxxxxx spotřebitelů xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (Xx. xxxx. X 80, 18.3.1998, x. 27)

Xxxxx č. 634/1992 Sb., o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, na xxxxx xxxxxx elektronických xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxx č. 526/1990 Sb., x xxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx cenami

9. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2005/29/ES xx xxx 11. xxxxxx 2005 x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx spotřebitelům xx xxxxxxxx xxxx x x změně směrnice Xxxx 84/450/XXX, směrnic Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx 97/7/XX, 98/27/XX x 2002/65/XX a xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 2006/2004 (xxxxxxxx x nekalých xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx) (Xx. xxxx. X 149, 11.6.2005, x. 22)

Zákon č. 634/1992 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x xxxxxxx nekalých xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx

20. Směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2011/83/EU xx xxx 25. xxxxx 2011 x právech xxxxxxxxxxxx, xxxxxx se mění xxxxxxxx Xxxx 93/13/XXX x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 1999/44/XX x xxxxxxx xxxxxxxx Xxxx 85/577/XXX x xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx 97/7/XX (Xx. xxxx. X 304, 22.11.2011, x. 64)

Xxxxx č. 634/1992 Sb., x ochraně xxxxxxxxxxxx, x xxxxxxx informačních xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx elektronickými xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x oblasti xxxxxxxx xxxxxxxxxx x souvislosti x použitým xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxx telefonního xxxxx x xxxxx než xxxxxx xxxxx xx xxxxx služeb xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx.

21. Směrnice Evropského xxxxxxxxxx a Xxxx 2013/11/EU ze xxx 21. xxxxxx 2013 x alternativním xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx sporů a x xxxxx xxxxxxxx (XX) x. 2006/2004 x xxxxxxxx 2009/22/ES (xxxxxxxx x alternativním xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx) (Xx. xxxx. X 165, 18.6.2013, x. 63): xxxxxx 13

Xxxxx č. 634/1992 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx mimosoudního xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxx elektronických xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx údajů

4. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2000/31/ES ze xxx 8. xxxxxx 2000 x některých xxxxxxxx aspektech služeb xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx obchodu, xx xxxxxxxx trhu (směrnice x xxxxxxxxxxxxx obchodu) (Xx. xxxx. L 178, 17.7.2000, x. 1)

Xxxxx č. 480/2004 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x šíření xxxxxxxxxx xxxxxxx.

6. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2002/58/ES ze dne 12. července 2002 x xxxxxxxxxx osobních xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x odvětví xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx) (Xx. xxxx. X 201, 31.7.2002, s. 37): xxxxxx 13

Xxxxx č. 127/2005 Sb., x elektronických komunikacích x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, x oblasti nevyžádaných xxxxxxx

Xxxxx č. 480/2004 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x oblasti xxxxxxxxxxx xxxxxx informační společnosti x xxxxxx obchodního xxxxxxx.

9. Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady 2005/29/ES ze dne 11. xxxxxx 2005 x xxxxxxxx obchodních xxxxxxxxxx vůči xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x x xxxxx xxxxxxxx Xxxx 84/450/XXX, xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 97/7/ES, 98/27/XX a 2002/65/XX x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 2006/2004 (xxxxxxxx x nekalých xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx) (Úř. xxxx. L 149, 11.6.2005, x. 22)

Xxxxx č. 634/1992 Sb., x ochraně xxxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx-xx xxxxxx xxxxxx nekalou xxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxx č. 40/1995 Sb., o xxxxxxxx reklamy a x změně x xxxxxxxx xxxxxx x. 468/1991 Xx., o xxxxxxxxxxx rozhlasového a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx-xx xxxxxx xxxxxx nekalou xxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxx úřady

9. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx 2005/29/ES ze xxx 11. xxxxxx 2005 x nekalých xxxxxxxxxx praktikách vůči xxxxxxxxxxxxx xx vnitřním xxxx x o xxxxx směrnice Xxxx 84/450/XXX, xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 97/7/XX, 98/27/ES a 2002/65/XX x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu a Xxxx (XX) x. 2006/2004 (směrnice o xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx) (Xx. xxxx. X 149, 11.6.2005, x. 22)

Xxxxx č. 634/1992 Sb., x xxxxxxx spotřebitele, v xxxxxxx xxxxxxxx obchodních xxxxxxx, na xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx

Xxxxx č. 40/1995 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxx a o xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x. 468/1991 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x televizního xxxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, v xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, na úseku xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx, xxxxx-xx x xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxxx x televizním vysílání x x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx

11. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady 2006/114/ES xx xxx 12. xxxxxxxx 2006 x klamavé x xxxxxxxxxx xxxxxxx (Xx. xxxx. L 376, 27.12.2006, x. 21): xxxxxx 1, xx. 2 xxxx. x) x xxxxxx 4 xx 8

Xxxxx č. 40/1995 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxx x x změně x xxxxxxxx xxxxxx x. 468/1991 Xx., x provozování xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x oblasti xxxxxxxxxx reklamy, propagace xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx, xxxxx-xx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxxxxx mediálních xxxxxxxx xx xxxxxxxx

Xxxx pro xxxxxxxxxx a televizní xxxxxxxx

5. Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady 2001/83/ES ze xxx 6. xxxxxxxxx 2001 x kodexu Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx humánních xxxxxxxx přípravků (Úř. xxxx. L 311, 28.11.2001, x. 67): xxxxxx 86 xx 100

Xxxxx č. 378/2007 Sb., x xxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, v oblasti xxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxx č. 231/2001 Sb., x xxxxxxxxxxx rozhlasového x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx přípravků

Zákon č. 40/1995 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxx a x xxxxx x doplnění xxxxxx č. 468/1991 Xx., o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x televizního xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, v xxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x televizním xxxxxxxx x x audiovizuálních xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx

9. Směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady 2005/29/ES xx xxx 11. xxxxxx 2005 x nekalých obchodních xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx vnitřním xxxx x x xxxxx xxxxxxxx Rady 84/450/XXX, xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 97/7/ES, 98/27/XX x 2002/65/XX x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) x. 2006/2004 (xxxxxxxx x nekalých xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx) (Xx. xxxx. L 149, 11.6.2005, s. 22)

Xxxxx č. 634/1992 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxx, která xx xxxxxxx obchodní xxxxxxxxx

Xxxxx č. 40/1995 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx x doplnění xxxxxx č. 468/1991 Xx., o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x televizního xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, šířenou v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxxxxx mediálních službách xx xxxxxxxx

11. Směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx 2006/114/ES xx xxx 12. prosince 2006 x klamavé x xxxxxxxxxx xxxxxxx (Xx. xxxx. X 376, 27.12.2006, x. 21): xxxxxx 1, xx. 2 xxxx. x) x články 4 xx 8

Xxxxx č. 40/1995 Sb., x regulaci xxxxxxx x x xxxxx a doplnění xxxxxx x. 468/1991 Xx., x provozování xxxxxxxxxxxx x televizního xxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů, v xxxxxxx srovnávací xxxxxxx xxxxxx x rozhlasovém x televizním vysílání x x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx.

17. Směrnice Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx 2010/13/EU xx xxx 10. března 2010 x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb (směrnice x xxxxxxxxxxxxxxx mediálních xxxxxxxx) (Xx. věst. X 95, 15.4.2010, x. 1): články 9, 10, 11 x články 19 xx 26

Zákon č. 132/2010 Sb., x audiovizuálních xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx vyžádání x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů, x xxxxxxx poskytování xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb xx xxxxxxxx.

Xxxxx č. 231/2001 Sb., o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x změně xxxxxxx xxxxxx, v xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x televizního xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

9. Směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx 2005/29/ES xx xxx 11. xxxxxx 2005 o nekalých xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxx a x xxxxx xxxxxxxx Rady 84/450/XXX, xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady 97/7/XX, 98/27/XX a 2002/65/XX a xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (ES) č. 2006/2004 (xxxxxxxx x xxxxxxxx obchodních praktikách) (Xx. xxxx. L 149, 11.6.2005, x. 22)

Xxxxx č. 634/1992 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x xxxxxxx reklamy, xxxxx xx nekalou obchodní xxxxxxxxx

Xxxxx č. 40/1995 Sb., o xxxxxxxx xxxxxxx a x xxxxx a xxxxxxxx zákona č. 468/1991 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších předpisů, x xxxxxxx srovnávací xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx a sponzorování x xxxx xxxxxxx, xxxxx-xx x xxxxxxx xxxxxxx v rozhlasovém x xxxxxxxxxx vysílání x x audiovizuálních xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx

11. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx 2006/114/ES xx xxx 12. xxxxxxxx 2006 x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx (Úř. xxxx. L 376, 27.12.2006, x. 21): xxxxxx 1, čl. 2 xxxx. x) x xxxxxx 4 xx 8

Xxxxx č. 40/1995 Sb., x regulaci xxxxxxx x o xxxxx x doplnění xxxxxx x. 468/1991 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, v xxxxxxx xxxxxxx, která xx xxxxxxx obchodní praktikou, xx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx-xx o xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x x audiovizuálních xxxxxxxxxx službách xx xxxxxxxx

Xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x léčiv

9. Směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx 2005/29/ES xx xxx 11. xxxxxx 2005 x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vůči xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x o xxxxx xxxxxxxx Rady 84/450/XXX, směrnic Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady 97/7/XX, 98/27/XX a 2002/65/XX x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) x. 2006/2004 (směrnice o xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx) (Xx. věst. X 149, 11.6.2005, x. 22)

Xxxxx č. 634/1992 Sb., x xxxxxxx spotřebitele, x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx nekalou obchodní xxxxxxxxx

Xxxxx č. 40/1995 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx č. 468/1991 Xx., o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx srovnávací xxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx-xx x reklamu xxxxxxx x rozhlasovém x xxxxxxxxxx xxxxxxxx a x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx

11. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady 2006/114/ES xx dne 12. xxxxxxxx 2006 o xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx (Xx. xxxx. X 376, 27.12.2006, x. 21): xxxxxx 1, čl. 2 xxxx. x) x xxxxxx 4 až 8

Xxxxx č. 40/1995 Sb., x xxxxxxxx reklamy x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx č. 468/1991 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x oblasti xxxxxxx, xxxxx je xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx léčivé xxxxxxxxx, xxxxx-xx x reklamu xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x v xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx službách xx xxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx

9. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2005/29/ES xx xxx 11. xxxxxx 2005 x xxxxxxxx xxxxxxxxxx praktikách xxxx spotřebitelům xx xxxxxxxx xxxx x x xxxxx směrnice Xxxx 84/450/XXX, směrnic Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx 97/7/XX, 98/27/XX x 2002/65/XX x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) x. 2006/2004 (směrnice x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx) (Úř. xxxx. X 149, 11.6.2005, x. 22)

Xxxxx č. 634/1992 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x oblasti xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx praktikou

Zákon č. 40/1995 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x. 468/1991 Xx., x xxxxxxxxxxx rozhlasového x xxxxxxxxxxx vysílání, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx oblast xxxxxxxxxx reklamy xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx a pomocné xxxxxxxxxx, nejde-li x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx a televizním xxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxxxxx mediálních službách xx xxxxxxxx

11. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx 2006/114/ES xx xxx 12. xxxxxxxx 2006 x klamavé x srovnávací xxxxxxx (Xx. xxxx. X 376, 27.12.2006, s. 21): xxxxxx 1, xx. 2 písm. x) x xxxxxx 4 xx 8

Xxxxx č. 40/1995 Sb., o xxxxxxxx xxxxxxx a o xxxxx x doplnění xxxxxx x. 468/1991 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxx, která xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx přípravky xx xxxxxxx rostlin x xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx-xx x reklamu xxxxxxx x rozhlasovém x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x v xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx

Xxxxxx xxxx

13. Nařízení Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) č. 1371/2007 xx xxx 23. xxxxx 2007 x xxxxxxx a povinnostech xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx (Xx. xxxx. X 315, 3.12.2007, x. 14)

Xxxxx č. 266/1994 Sb., x dráhách, x xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx

8. Nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 261/2004 xx xxx 11. xxxxx 2004, xxxxxx xx xxxxxxx společná xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx (XXX) x. 295/91 (Xx. xxxx. X 46, 17.2.2004, x. 1)

Xxxxx č. 49/1997 Sb., o xxxxxxxx xxxxxxxx x x změně x xxxxxxxx zákona x. 455/1991 Sb., o xxxxxxxxxxxxx podnikání (živnostenský xxxxx), v oblasti xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx zpoždění xxxx

10. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Rady (ES) č. 1107/2006 ze dne 5. xxxxxxxx 2006 x xxxxxxx xxxx xx zdravotním xxxxxxxxxx x osob x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx v xxxxxxx dopravě (Xx. xxxx. X 204, 26.7.2006, s. 1)

Zákon č. 49/1997 Sb., x civilním xxxxxxxx x o xxxxx x doplnění xxxxxx č. 455/1991 Xx., o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxx), x xxxxxxx xxxx xxxx xx zdravotním xxxxxxxxxx x xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

18. Nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) č. 1177/2010 xx xxx 24. xxxxxxxxx 2010 o xxxxxxx xxxxxxxxxxx při xxxxxxxxx xx xxxx x xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxx (XX) x. 2006/2004 (Xx. xxxx. X 334, 17.12.2010, x. 1)

Xxxxx č. 114/1995 Sb., x xxxxxxxxxxxx plavbě, v xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx po xxxx x xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxx

19. Nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 181/2011 ze xxx 16. xxxxx 2011 o právech xxxxxxxxxxx v autobusové x xxxxxxxxxx dopravě x o xxxxx xxxxxxxx (XX) x. 2006/2004 (Xx. xxxx. X 55, 28.2.2011, x. 1)

Xxxxx č. 111/1994 Sb., x silniční xxxxxxx, x oblasti xxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx dopravě

Ministerstvo xxxxxxx

24. Směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2014/92/EU ze xxx 23. xxxxxxxx 2014 x porovnatelnosti xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxx a přístupu x platebním účtům xx xxxxxxxxxx xxxxx (Xx. věst. X 257, 28.8.2014, s. 214): xxxxxx 3 xx 18 a xx. 20 xxxx. 2

Xxxxx č. 370/2017 Sb., x xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxx poskytování xxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx

25. Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2015/2302 xx xxx 25. xxxxxxxxx 2015 x souborných xxxxxxxxxx službách a xxxxxxxxx cestovních službách, x xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 2006/2004 x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx 2011/83/XX x x xxxxxxx xxxxxxxx Xxxx 90/314/XXX (Xx. xxxx. X 326, 11.12.2015, x. 1)

Xxxxx č. 159/1999 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx ruchu, v xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx cestovních služeb

Příloha x. 3 xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 238/2020 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.7.2020

ČÁST XXXX

XXXXXXXX, XXXXXXXXX X ZÁVĚREČNÁ XXXXXXXXXX

§26

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 24) xxxxxxxx xx xxxxxxxx výroby x xxxxxxx potravin x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx, jakož x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(2) X xxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxx první xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx předpisů.

§27

(1) Xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx výrobků xxxxx xxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, ohlásí xxxx xxxxxxxxxx xxxxx §3 xxxx. 3 xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx potraviny vyrobené x xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx tohoto zákona xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxx orgánů hygienické xxxxxx vydané podle xxxxxxxxxx zákona x xxxxxxxx výroby a x dovozu xxxxxxxx xxxxx dnem účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. V xxxx xxxxx pozbývají platnosti x xxxxxxxx vydaná Xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. 25)

Xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 110/1997 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.9.1997

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xx. III

Řízení x uložení xxxxx xxxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx se xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xx. XXX vložen xxxxxxx předpisem x. 217/2004 Xx. x xxxxxxxxx od 28.4.2004

Přechodná xxxxxxxxxx

Xx. XXXX

1. Xxxxxx xxxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx se xxxxxxx podle dosavadních xxxxxxxx xxxxxxxx.

2. Nedokončená xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx živnostenského xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx živnost x xxxxxxxxx osoby xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxx xx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

3. Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx volné xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx osoby x xxxxxx xxxxxxxxxxxx odpovědného xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

4. Xxxxx-xx na základě xxxxxx zákona ke xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx živnost xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx č. 214/2006 Sb., xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx podmínky k xxxxxx xxxxxx živnosti xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx živnosti.

Čl. XXXX vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 214/2006 Xx. x účinností xx 1.8.2006 s xxxxxxxx bodu 4, xxxxx nabývá xxxxxxxxx 1.1.2007

Čl. XX

Xxxxxxxxx ustanovení

Řízení xxxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 634/1992 Sb., o xxxxxxx spotřebitele, xx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona.

Čl. XX xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 36/2008 Xx. x xxxxxxxxx xx 12.2.2008

Xx. II

Přechodná ustanovení

1. Xxxxxx podle xxxxxx x. 634/1992 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxx Xxxxx republiky xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 634/1992 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

2. Xxxxxxx-xx xxxxx Xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxx výrobků xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx anebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 634/1992 Xx., xx xxxxx xxxxxxx přede dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx orgány Xxxxx správy Xxxxx xxxxxxxxx při xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx prodeje xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx služeb xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 634/1992 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 356/2014 Sb. x účinností xx 1.1.2015

Xx. II

Přechodná ustanovení

1. Xxxxxxxxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §14 xxxxxxxxxx xx 3 xxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx.

2. Správní xxxxxx xxxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx podle xxxxxx x. 634/1992 Sb., xx znění xxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

3. X informačních databázích xxxxxxxxxxxx údaje xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxxxxx, xxxxx vypovídají x xxxxxx bonitě x xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x Xxxxx xxx ochranu xxxxxxxx xxxxx před xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxx po dni xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx zpracovávat xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx zákonem xxx xxxxxx souhlasu. Xxxxxxxxxxxx, xxxxx takovou xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx dalších subjektů xxx jejich xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx 6 xxxxxx ode dne xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 378/2015 Xx. s xxxxxxxxx xx 28.12.2015 x xxxxxxxx xxxx 1, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx 1.2.2016

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 634/92 Sb. xxxxx xxxxxxxxx dnem 31.12.1992.

Ve xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx podchyceny xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx právním předpisem x.:

217/93 Xx., xxxxxx xx xxxx a xxxxxxxx zákon x. 634/92 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 13.8.93

40/95 Xx., x xxxxxxxx reklamy x x změně x xxxxxxxx xxxxxx x. 468/91 Xx., x xxxxxxxxxxx rozhlasového x televizního xxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností xx 1.4.95

104/95 Sb., xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxx x. 634/92 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 217/93 Xx. x xxxxxx x. 40/95 Xx., x xxxx xxxxx č. 40/64 Xx., xxxxxxxx zákoník, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx

x účinností xx 1.7.95

34/96 Sb., xxxx xxxxx xxxxxx č. 634/92 Sb. xxxxxxxxxxx x xxxxxx x. 12/96 Xx.

110/97 Xx., x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx výrobcích x x xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

x účinností od 1.9.97

356/99 Sb., kterým xx xxxx xxxxx x. 455/91 Xx., x živnostenském podnikání (xxxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x některé xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.3.2000

64/2000 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 634/92 Sb., x ochraně xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností xx 1.6.2000, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx §10 xxxx. 1 xxxx. x) x §18a, která xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.1.2001

145/2000 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 64/86 Xx., x Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon x. 634/92 Xx., x ochraně spotřebitele, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x zákon x. 63/86 Xx., x Xxxxx zemědělské x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 110/97 Xx.

x xxxxxxxxx xx 1.9.2000

258/2000 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxx zdraví x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.1.2001

102/2001 Xx., x xxxxxx bezpečnosti xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx)

x xxxxxxxxx xx 1.7.2001

452/2001 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x zeměpisných xxxxxxxx x o xxxxx xxxxxx o xxxxxxx spotřebitele

s xxxxxxxxx xx 1.4.2001

477/2001 Sb., x xxxxxxx a x změně xxxxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxxx)

x xxxxxxxxx xx 1.1.2002

151/2002 Xx., xxxxxx xx mění některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx soudního xxxx xxxxxxxxx

x účinností xx 1.1.2003

320/2002 Sb., x změně x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2003

227/2003 Sb., xxxxxx xx xxxx zákon x. 156/2000 Xx., x ověřování xxxxxxxxx xxxxxx, střeliva x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx zákona x. 288/95 Xx., x střelných xxxxxxxx x střelivu (xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx), xx znění xxxxxx x. 13/98 Xx., x xxxxxx x. 368/92 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších předpisů, xx xxxxx zákona x. 119/2002 Sb. x zákona č. 309/2002 Sb., x xxxxxxx další xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.10.2003

277/2003 Xx., kterým xx xxxx zákon x. 102/2001 Sb., o xxxxxx xxxxxxxxxxx výrobků x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 146/2002 Xx., xxxxx č. 22/97 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx x. 634/92 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

s xxxxxxxxx xxx xxx, xxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx XX k XX (1.5.2004) x xxxxxxxx §3, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx 28.8.2003

439/2003 Xx., kterým xx xxxx zákon č. 64/86 Xx., x Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a zákon x. 634/92 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností xx 19.12.2003

119/2004 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 455/91 Xx., x xxxxxxxxxxxxx podnikání (xxxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx x. 634/92 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 283/91 Xx., x Policii XX, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

s účinností xx 19.3.2004

186/2004 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx x Celní xxxxxx XX

x xxxxxxxxx xxx xxx, xxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxx x přistoupení XX x EU (1.5.2004)

217/2004 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 634/92 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx x. 40/95 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxx x x změně x xxxxxxxx xxxxxx x. 468/91 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x televizního xxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 28.4.2004

444/2005 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 531/90 Xx., x xxxxxxxx finančních xxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2006

214/2006 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 455/91 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxx další xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.8.2006 x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx XIII xxxx 4, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx dnem 1.1.2007

229/2006 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 634/92 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx další xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 29.5.2006

36/2008 Sb., xxxxxx xx mění xxxxx č. 634/92 Xx., o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon x. 40/95 Xx., x xxxxxxxx reklamy x o xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x. 468/91 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 513/91 Xx., xxxxxxxx xxxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 12.2.2008

227/2009 Sb., xxxxxx xx mění některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2010

281/2009 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx řádu

s xxxxxxxxx xx 1.1.2011

285/2009 Xx., kterým xx xxxx některé xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx zákona x xxxxxxxxx xxxxx

x účinností xx 1.11.2009

298/2009 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 166/99 Xx., o xxxxxxxxxxx xxxx x o xxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 634/92 Xx., x ochraně xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 4.9.2009

301/2009 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 49/97 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxx x x změně x doplnění xxxxxx x. 455/91 Sb., x xxxxxxxxxxxxx podnikání (xxxxxxxxxxxx zákon), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 216/2002 Xx., o xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx XX x o změně xxxxxxxxx zákonů (xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx), ve znění xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx x. 634/92 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 634/2004 Xx., x xxxxxxxxx poplatcích, ve xxxxx pozdějších předpisů, xxxxx x. 258/2000 Xx., x ochraně xxxxxxxxx xxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx x. 159/99 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx podnikání v xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x x změně xxxxxx č. 40/64 Xx., občanský xxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxx x. 455/91 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx zákon), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, a xxxxx x. 247/2000 Xx., x xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x řízení xxxxxxxxxx xxxxxxx x o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2010

155/2010 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx aplikace a xx snížení xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx

x účinností xx 1.8.2010

28/2011 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 40/64 Xx., občanský xxxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx zákon

s xxxxxxxxx xx 23.2.2011

139/2011 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 284/2009 Xx., x platebním xxxxx, ve xxxxx xxxxxx č. 156/2010 Xx., x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 27.5.2011

211/2011 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx č. 458/2000 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x o xxxxxx xxxxxx správy x energetických xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxxxxxxxx xxxxx), ve znění xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx související xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 18.8.2011

219/2011 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 191/99 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx práva xxxxxxxxx vlastnictví x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, zákon x. 64/86 Xx., x Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx x. 634/92 Xx., x ochraně xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.8.2011

468/2011 Sb., xxxxxx se mění xxxxx x. 127/2005 Xx., x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxxxxxxxxxx komunikacích), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x některé další xxxxxx

x účinností od 1.1.2012

221/2012 Sb., xxxxxx xx mění zákon x. 29/2000 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxxxxxx xxxxxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.1.2013

238/2012 Sb., xxxxxx xx mění xxxxx č. 634/92 Xx., o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností xx 4.7.2012

303/2013 Sb., xxxxxx se mění xxxxxxx zákony v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2014

476/2013 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 634/92 Xx., o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 15.1.2014

356/2014 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zákona x xxxxxxxxxx orgánů Xxxxx xxxxxx ČR v xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx vlastnictví

s xxxxxxxxx od 1.1.2015

206/2015 Xx., x pyrotechnických xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x nimi x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (zákon o xxxxxxxxxxxx)

x účinností od 4.9.2015

378/2015 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 634/1992 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx, a xxxxxxx xxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 28.12.2015 x xxxxxxxx xxxxxxxxx ustanovení, xxxxx xxxxxxxx účinnosti 1.2.2016

188/2016 Xx., xxxxxx xx xxxx některé xxxxxx v souvislosti x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x zákona x xxxx x hazardních xxx

x účinností xx 1.1.2017

183/2017 Xx., xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx x souvislosti x přijetím xxxxxx x odpovědnosti xx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2017

264/2017 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 64/1986 Xx., x České xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx č. 634/1992 Xx., o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.11.2017

371/2017 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx

x xxxxxxxxx od 13.1.2018

179/2019 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 634/1992 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 16.7.2019

164/2020 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 29/2000 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxx x poštovních xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 634/1992 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 15.4.2020

205/2020 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 258/2000 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.5.2020

238/2020 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon č. 634/1992 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x další související xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2020

552/2020 Sb., xxxxx XX ze dne 3.11.2020 xx. zn. Xx. ÚS 10/17 xx xxxx xxxxxx xx zrušení §20z xxxx. 1 xxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx x. 634/1992 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 378/2015 Xx. (netýká xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx)

x xxxxxxxxx xx 23.12.2020

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx norem xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx derogační změna xxxxx xxxxxxxxx právního xxxxxxxx.

1) §2 xxxx. 1 xxxxxx x. 513/1991 Xx., xxxxxxxx zákoník.
2) §2 xxxxxx x. 505/1990 Xx., x metrologii, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
3) §13 xxxx. 2 zákona x. 526/1990 Xx.
4) Xxxxx XXX č. 570/1991 Sb., x xxxxxxxxxxxxxx úřadech.
5) §620 xxxx. 2 x 3 a §621 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
6) Věta xxxxx §625 občanského xxxxxxxx.
7) Xxxxxxx xxxxx č. 83/1990 Sb. nebo xxxxxxxx zákoník.
8) Xxxxx XXX č. 64/1986 Sb., o Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
9) Xxxxx XXX č. 63/1986 Sb., x Xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx inspekci.
10) Xxxxx č. 20/1966 Sb.
11) Xxxxx XXX č. 108/1987 Sb., x xxxxxxxxxx orgánů xxxxxxxxxxx xxxx České socialistické xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx XXX č. 25/1991 Xx., xxxxxx XXX x. 437/1991 Xx., xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx XXX č. 348/1992 Xx. x zákona x. 112/1994 Xx.
12) Zákon č. 83/1990 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
13) Zákon č. 30/1968 Sb.

14) §43 xxxxxx x. 455/1991 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxx), ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
15) §84 x 85 xxxxxx XXX č. 200/1990 Xx., x přestupcích, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
16) Xxxxx č. 71/1967 Sb., x správním xxxxxx (správní xxx).
Xxxxx ČNR č. 337/1992 Sb., x xxxxxx daní x xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

17) Xxxxxxxxx zákon č. 22/1997 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx některých xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 372/2011 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx poskytování (xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx XXX č. 133/1985 Sb., x xxxxxxx xxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon č. 154/2000 Sb., x šlechtění, xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zvířat a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů (xxxxxxxxxxx xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon č. 156/1998 Sb., o xxxxxxxxx, xxxxxxxxx půdních látkách, xxxxxxxxx rostlinných přípravcích x xxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxxx zkoušení xxxxxxxxxxxx xxx (xxxxx x xxxxxxxxx), ve xxxxx pozdějších předpisů, xxxxx č. 166/1999 Sb., x xxxxxxxxxxx péči x x xxxxx některých xxxxxxxxxxxxx zákonů (veterinární xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 266/1994 Sb., o xxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon č. 119/2002 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx (xxxxx x xxxxxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx č. 29/2000 Sb., x xxxxxxxxxx službách a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxxxx službách), ve xxxxx pozdějších předpisů, xxxxx č. 526/1990 Sb., x xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon x. 143/2001 Xx., x ochraně xxxxxxxxxxx xxxxxxx a o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x ochraně xxxxxxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
18) §2 xxxx. 2 xxxxxx x. 513/1991 Xx.
19) Xxxx. xxxxxx XXX č. 128/1990 Sb., x xxxxxxxxx, xxxxx XXX č. 209/1990 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx ČNR č. 523/1992 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x Komoře xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, a xxxxx č. 273/1993 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, šíření x archivování audiovizuálních xxx, o xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.
20) §3 xxxxxx x. 142/1991 Xx., x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.
21) Xxxxx č. 526/1990 Sb.
22) Hlava X xxxxx první xxxxxx č. 513/1991 Sb.
23) Zákon č. 110/1997 Sb., x potravinách x xxxxxxxxxx výrobcích x o změně x xxxxxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.
24) Xxxx. xxxxx č. 87/1987 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 634/1992 Sb., ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx č. 303/1993 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
25) §25 xxxx. 1 xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx zdravotnictví x. 45/1966 Xx., o xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx životních xxxxxxxx.
26) Zákon č. 531/1990 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx orgánech, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
27) Xxxxx č. 337/1992 Sb., x xxxxxx xxxx a xxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
28) Xxxxx č. 137/1995 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

29) Zákon č. 121/2000 Sb., x xxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x právem autorským x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
Zákon č. 527/1990 Sb., x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x zlepšovacích xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
30) Zákon č. 527/1990 Sb., xx znění xxxxxxxxxx předpisů.
31) Xxxxx č. 478/1992 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxx, ve znění xxxxxx x. 116/2000 Xx.

32) §13 xxxxxx x. 526/1990 Xx., x cenách, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
33) §31 xxxx. 12 xxxxxx x. 455/1991 Sb., x živnostenském xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx zákon), ve xxxxx zákona x. 356/1999 Sb.
34) §1 x 9 zákona x. 191/1999 Xx., x xxxxxxxxxx týkajících xx dovozu, xxxxxx x zpětného xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x změně xxxxxxxxx dalších zákonů.
35) Xxxxx č. 63/1986 Sb., ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.
Xxxxx č. 64/1986 Sb., ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
36) §47 xxxxxx x. 13/1993 Xx., xxxxx xxxxx.
37) §11 xxxxxx x. 13/1993 Xx., xx znění xxxxxx x. 113/1997 Xx.
38) Xxxxx č. 258/2000 Sb., o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x x změně některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
39) Xxxxx č. 452/2001 Sb., x ochraně xxxxxxxx původu x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a x xxxxx xxxxxx x xxxxxxx spotřebitele.
40) Zákon č. 156/2000 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x pyrotechnických xxxxxxxx x x změně xxxxxx x. 288/1995 Xx., x střelných xxxxxxxx a xxxxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx), xx znění xxxxxx č. 13/1998 Xx., a xxxxxx x. 368/1992 Sb., x xxxxxxxxx poplatcích, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
41) Xxxxx č. 6/1993 Sb., x Xxxxx xxxxxxx xxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
42) §5 xxxx. 1 písm. x) zákona č. 102/2001 Xx., ve xxxxx xxxxxx x. 277/2003 Xx.
43) §7b xxxxxx x. 64/1986 Xx., x České xxxxxxxx inspekci.
44) §31 xxxx. 4 xx 7 xxxxxx x. 455/1991 Sb., o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
45) Zákon č. 191/1999 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxx, xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx duševního xxxxxxxxxxx x x xxxxx některých dalších xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
46) Xxxxx č. 185/2004 Sb., x Celní xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.
47) §17 xxxxxx č. 455/1991 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
48) §132 xxxx. x) xxxxxx x. 353/2003 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx znění zákona x. 217/2005 Xx.
49) §17 xxxx. 7 xxxxxx x. 455/1991 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx zákon), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
50) Nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (ES) x. 1980/2000 x xxxxxxxxxxx xxxxxxx Společenství xxx xxxxxxxxx ekoznačky.
51) Například §11a xxxxxx č. 22/1997 Sb., o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x o xxxxx x doplnění xxxxxxxxx zákonů, ve xxxxx xxxxxx x. 71/2000 Xx., zákon x. 36/1967 Xx., x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx.
52) Xxxxx č. 526/1990 Sb., x xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
53) §17 x xxxx. xxxxxx x. 513/1991 Xx., xxxxxxxx zákoník.
54) Zákon č. 219/2000 Sb., x xxxxxxx Xxxxx republiky x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
55) Zákon č. 337/1992 Sb., x xxxxxx xxxx x xxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
56) Například xxxxx č. 114/1988 Sb., o xxxxxxxxxx orgánů Xxxxx xxxxxxxxx x sociálním xxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů, zákon č. 109/2002 Sb., o xxxxxx xxxxxxx výchovy xxxx xxxxxxxx xxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a x preventivně xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx č. 170/2002 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 190/2005 Xx.
57) Xxxxxxxxx xxxxx č. 248/1995 Sb., x xxxxxx xxxxxxxxxxx společnostech x x xxxxx x xxxxxxxx některých xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 227/1997 Sb., x nadacích x xxxxxxxxx xxxxxxx x x změně x doplnění xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x nadacích x xxxxxxxxx xxxxxxx), ve xxxxx zákona x. 210/2002 Xx. a xxxxxx č. 257/2004 Xx., xxxxx č. 83/1990 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon č. 3/2002 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxx x xxxxxxxx x náboženských společnostech), xx xxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx soudu x. 4/2003 Sb., zákona x. 562/2004 Xx. x zákona x. 495/2005 Xx., xxxxx č. 325/1999 Sb., o azylu x x xxxxx xxxxxx č. 283/1991 Xx., o Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, (xxxxx x azylu), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
58) §51 xxxxxxxxxx zákoníku.
59) Například xxxxx č. 563/1991 Sb., o xxxxxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx č. 337/1992 Sb., x xxxxxx xxxx x xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
60) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx 98/27/ES x xxxxxxxx xx zdržení xx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx.

61) Směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2005/29/ES x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x o xxxxx xxxxxxxx Rady 84/450/XXX, směrnic Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady 97/7/XX, 98/27/XX x 2002/65/XX x nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (ES) x. 2006/2004 (xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx).

Xxxxxxxx Xxxx 69/493/EHS x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx států xxxxxxxxxx xx křišťálového skla xx xxxxx xxxxxxxx Xxxx 2006/96/XX, Xxxx x xxxxxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxx x Spojeného xxxxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxx x Xxxxxxxxx Xxxxx, Xxxx x xxxxxxxxxxx Xxxxx x Xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxxxx republiky, Xxxxxxxx xxxxxxxxx, Maďarské xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxx republiky, Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxx a x xxxxxxxx smluv, xx xxxxx xx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx 94/11/ES x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x správních xxxxxxxx xxxxxxxxx států xxxxxxxxxx xx označování xxxxxxxxx používaných v xxxxxxxx xxxxxxx obuvi xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx směrnice Rady 2006/96/XX x směrnice Xxxx 2013/15/EU.

Směrnice Rady 87/357/EHS o xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů xxxxxxxxx xxxxx, týkajících xx xxxxxxx, jejichž xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x které xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx 2008/122/ES o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx zařízení (xxxx-xxxxx), x dlouhodobých xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, o xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx 2011/83/EU xx xxx 25. xxxxx 2011 x xxxxxxx spotřebitelů, xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx Xxxx 93/13/XXX a xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Rady 1999/44/XX x xxxxxxx směrnice Xxxx 85/577/EHS a xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 97/7/ES, xx znění Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2015/2302.

Směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2013/11/EU ze xxx 21. května 2013 x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x x změně xxxxxxxx (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/XX (xxxxxxxx o xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx).

62) Xxxxx č. 441/2003 Sb., o ochranných xxxxxxxx x o xxxxx xxxxxx x. 6/2002 Sb., x xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxx správě xxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxx o xxxxxxx x xxxxxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, (xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
63) Například xxxxx č. 40/1964 Sb., občanský xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx č. 159/1999 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 526/1990 Sb., x xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 79/1997 Sb., x xxxxxxxx x x xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 40/1995 Sb., x regulaci reklamy x x změně x xxxxxxxx xxxxxx x. 468/1991 Xx., x provozování xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 321/2001 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx sjednávání xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxx xxxxxx x. 64/1986 Xx., xxxxx č. 37/2004 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
64) Xxxxx č. 146/2002 Sb., o Státní xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
65) Xxxxx č. 166/1999 Sb., o veterinární xxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
66) Xx. 4 bod 13 xxxxxxxx Rady (XXX) x. 2913/92 xx xxx 12. října 1992, xxxxxx se xxxxxx xxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxx, x platném xxxxx.
67) Xxxxx č. 191/1999 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxx, xxxxxx a zpětného xxxxxx zboží porušujícího xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů.
Zákon č. 185/2004 Sb., x Xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 635/2004 Xx. x xxxxxx č. 669/2004 Sb.
68) §5 xxxxxx x. 185/2004 Xx.
69) Xxxxx č. 124/2002 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

70) Xxxxx č. 378/2007 Sb., x léčivech x x xxxxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
71) Xxxxx č. 40/1995 Sb., o regulaci xxxxxxx a x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx č. 468/1991 Xx., x provozování xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
72) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (ES) č. 1523/2007 xx xxx 11. xxxxxxxx 2007, xxxxxx se xxxxxxxx xxxxxx na xxx, xxxxxxx xx Společenství x xxxxxxx z xxx kočičí a xxx kůže x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx.
73) Xxxxx č. 284/2009 Sb., o platebním xxxxx.
74) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (ES) x. 1008/2008 xx xxx 24. září 2008 x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx provozování xxxxxxxxx xxxxxx xx Společenství (xxxxxxxxxxxx xxxxx).
75) §58 x xxxx. xxxxxx x. 40/1964 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
76) Nařízení Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) x. 1007/2011 xx xxx 27. xxxx 2011 x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x souvisejícím xxxxxxxxxx materiálového xxxxxxx xxxxxxxxxx výrobků a x xxxxxxx xxxxxxxx Xxxx 73/44/EHS x xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady 96/73/XX x 2008/121/XX.
77) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) č. 765/2008 xx xxx 9. července 2008, xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx, x kterým xx zrušuje xxxxxxxx (XXX) x. 339/93.
78) Xxxxxx 14 xxxx. 3 Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 1007/2011 ze xxx 27. xxxx 2011 x xxxxxxx xxxxxxxxxx vláken x xxxxxxxxxxxx označování materiálového xxxxxxx xxxxxxxxxx výrobků x x xxxxxxx xxxxxxxx Xxxx 73/44/EHS x xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 96/73/XX x 2008/121/XX.

79) §420 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
80) Xxxxxxxx č. 117/2007 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx elektronických komunikací, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
81) §2166 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
82) §1852 xx 1867 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
83) §2172 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

84) §37 odst. 2 xxxxxxxxx xxxx.
85) Xxxxx č. 26/2000 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

86) Nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 524/2013 xx xxx 21. xxxxxx 2013 o xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx-xxxx x x xxxxx xxxxxxxx (XX) x. 2006/2004 a xxxxxxxx 2009/22/XX (nařízení x xxxxxx spotřebitelských xxxxx xx-xxxx).

87) §214 a xxxx. občanského zákoníku.

88) Xxxxxxxxx zákon č. 89/2012 Sb., xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx č. 145/2010 Sb., x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx a x xxxxx některých xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 43/2013 Xx., zákon č. 159/1999 Sb., x některých podmínkách xxxxxxxxx v oblasti xxxxxxxxxx ruchu, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 526/1990 Sb., o xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 79/1997 Sb., x léčivech x o xxxxxxx x xxxxxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 40/1995 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx a xxxxxxxx xxxxxx x. 468/1991 Xx., x xxxxxxxxxxx rozhlasového x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx č. 37/2004 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

89) §1829 x xxxx. zákona č. 89/2012 Xx., xxxxxxxx xxxxxxx.

90) Xxxxx č. 455/1991 Sb., x xxxxxxxxxxxxx podnikání (xxxxxxxxxxxx xxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

91) Xxxxx č. 372/2011 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx (zákon x xxxxxxxxxxx službách), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

92) Zákon č. 229/2002 Sb., x xxxxxxxxx arbitrovi, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

93) Xxxxx č. 127/2005 Sb., x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x o změně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů (xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx č. 29/2000 Sb., x poštovních xxxxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

94) Xxxxx č. 458/2000 Sb., x podmínkách xxxxxxxxx x o výkonu xxxxxx správy x xxxxxxxxxxxxx odvětvích x x změně xxxxxxxxx xxxxxx (energetický xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

95) §647 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

96) Zákon č. 85/1996 Sb., x xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

97) Například §38 xxxxxx x. 21/1992 Xx., x xxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, §11 odst. 1 písm. x) xxxxxx x. 458/2000 Xx., o podmínkách xxxxxxxxx a x xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx odvětvích x o změně xxxxxxxxx zákonů (energetický xxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, §127 xxxxxx č. 277/2009 Xx., x xxxxxxxxxxxxxx.

98) §414 xxxxxx x. 182/2006 Sb., x xxxxxx a xxxxxxxxx xxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

99) Zákon č. 505/1990 Sb., x metrologii, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

100) Nařízení Evropského xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 765/2008 ze xxx 9. xxxxxxxx 2008, xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xx uvádění výrobků xx trh, x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx (XXX) x. 339/93.

Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 1007/2011 xx xxx 27. xxxx 2011 x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x souvisejícím xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x x zrušení xxxxxxxx Xxxx 73/44/EHS a xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 96/73/XX x 2008/121/XX, v xxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx a Rady (XX) č. 524/2013 xx xxx 21. xxxxxx 2013 o xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx sporů on-line x x změně xxxxxxxx (ES) č. 2006/2004 x směrnice 2009/22/XX (xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx sporů xx-xxxx).

Xxxxxxxx (EU) 2018/302 Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx x řešení xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx blokování x xxxxxxx forem xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxxxx, místě xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxx xxxx x o změně xxxxxxxx (XX) x. 2017/2394 x xxxxxxxx 2009/22/XX.

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2017/2394 xx xxx 12. xxxxxxxx 2017 x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx dodržování xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx (ES) x. 2006/2004, x xxxxxxx xxxxx.

101) Nařízení (EU) 2018/302.

102) Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2017/2394 xx xxx 12. xxxxxxxx 2017 o xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx orgány xxxxxxxxxxx xxx vymáhání xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x o xxxxxxx nařízení (XX) x. 2006/2004, x xxxxxxx znění.

103) Xxxxxx 3 xxxx. 2 nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2017/2394 x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx orgány xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů na xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx (ES) x. 2006/2004.

104) Xxxxxx 3 xxxx. 3 nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2017/2394 x xxxxxxxxxx mezi xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx spotřebitelů x x xxxxxxx xxxxxxxx (ES) č. 2006/2004.

105) Článek 3 xxxx. 4 nařízení Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) 2017/2394 x xxxxxxxxxx mezi xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxx spotřebitelů x x xxxxxxx xxxxxxxx (XX) x. 2006/2004.

106) Xxxxxxxxx zákon č. 64/1986 Sb., x Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 250/2016 Sb., x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx o xxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

107) Článek 3 xxxx. 14 nařízení Xxxxxxxxxx parlamentu a Xxxx (EU) 2017/2394 x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx příslušnými xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx zájmů xxxxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx (XX) x. 2006/2004.

108) Xxxxxx 3 xxxx. 15 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) 2017/2394 x xxxxxxxxxx mezi xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx (ES) x. 2006/2004.

109) Xxxxx č. 480/2004 Sb., x některých xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxx službách xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.