Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 22.05.2024.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 22.05.2024.


Zákon o ochraně spotřebitele

634/92 Sb.

Zákon

ČÁST I. Úvodní ustanovení

Předmět a rozsah úpravy §1

Vymezení některých pojmů §2

ČÁST II. Povinnosti při prodeji výrobků a poskytování služeb

Poctivost prodeje výrobků a poskytování služeb §3

Použití telefonního čísla s vyšší než běžnou cenou §3a §3b

Nekalá obchodní praktika §4

Klamavá konání §5

Klamavá opomenutí §5a

Agresivní obchodní praktika §5b

Prokazování tvrzení §5c

Zjednání nápravy §5d

Zákaz diskriminace spotřebitele §6

Zákaz zneužívajících ujednání ve spotřebitelských smlouvách §7

Zákaz výroby, dovozu, vývozu, nabízení, prodeje a darování výrobků nebezpečných svou zaměnitelností s potravinami §7a

Zákaz nabízení, prodeje a vývozu výrobků určených pro humanitární účely §7b

Zákaz nabízení, prodeje a skladování výrobků porušujících některá práva duševního vlastnictví §8 §8a

Informační povinnosti §9 §10 §10a §11b §11 §11a §12 §12a §13

Informační povinnost o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů §14

Povinnosti provozovatele tržiště nebo tržnice §14a

Další povinnosti při prodeji výrobků a poskytování služeb §15 §16 §17 §18 §18a §18b §18c §19

Povinnosti související s konáním organizovaných akcí §20 §20a §20b §20c

ČÁST III. Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů §20d

Subjekty mimosoudního řešení spotřebitelských sporů §20e §20f

Odbornost §20g

Nezávislost a nestrannost §20h

Povinnosti subjektů mimosoudního řešení spotřebitelských sporů §20i §20j

Oznamovací povinnost subjektů mimosoudního řešení spotřebitelských sporů §20k

Pomoc v případě přeshraničních sporů §20l §20m

ČÁST IV. Postup České obchodní inspekce a pověřeného subjektu při mimosoudním řešení spotřebitelských sporů

Návrh na zahájení mimosoudního řešení spotřebitelského sporu §20n §20o §20p

Odmítnutí návrhu §20q

Zahájení mimosoudního řešení spotřebitelského sporu §20r

Součinnost s Českou obchodní inspekcí a pověřeným subjektem §20s

Ukončení mimosoudního řešení spotřebitelského sporu §20t §20u

Doručování §20v

Náklady mimosoudního řešení spotřebitelských sporů §20w §20x §20y

ČÁST V. Informační databáze o bonitě a důvěryhodnosti spotřebitele §20z §20za

ČÁST VI. Úkoly veřejné správy

Ochrana před výrobky nebezpečnými svou zaměnitelností s potravinami §21 §22

Dozor nad ochranou spotřebitele §23 §23a §23b §23c §23d §23e §23f

Přestupky §24 §24a

Společná ustanovení k přestupkům §24b

ČÁST VII. Působnost správních orgánů při přeshraniční spolupráci v oblasti ochrany spotřebitele a oprávnění dalších subjektů §24c

Ústřední styčný úřad a příslušné orgány §24d §24e §24f §24g §24h §24i

Oprávnění dalších subjektů §24j §24k §24l

ČÁST VIII. Sdružení spotřebitelů a jiné právnické osoby založené k ochraně spotřebitele

Právní postavení §25

Oprávnění vůči orgánům veřejné správy §26

ČÁST IX. Společná a závěrečná ustanovení

Ochrana spotřebitele při neoprávněném podnikání §27 §28 §28a

Účinnost §29

Příloha č. 1 - Klamavé obchodní praktiky

Příloha č. 2 - Agresivní obchodní praktiky

Příloha č. 3 - Působnost příslušných orgánů k uplatňování nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/2394

č. 110/1997 Sb. - část osmá

č. 320/2002 Sb. - Čl. CXVII, Čl. CXVIII, Čl. CXIX

č. 217/2004 Sb. - Čl. III

č. 444/2005 Sb. - Čl. LXVI

č. 214/2006 Sb. - Čl. XIII

č. 36/2008 Sb. - Čl. II

č. 356/2014 Sb. - Čl. II

č. 378/2015 Sb. - Čl. II

č. 374/2022 Sb. - Čl. II

č. 124/2024 Sb. - Čl. II

Nález Ústavního soudu č. 552/2020 Sb.

INFORMACE

634

XXXXX

xx xxx 16. xxxxxxxx 1992

o ochraně xxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx x Slovenské Federativní Xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx:

ČÁST PRVNÍ

ÚVODNÍ XXXXXXXXXX

§1

Xxxxxxx x rozsah xxxxxx

(1) Xxxxx zákon xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx 61), zároveň xxxxxxxx na přímo xxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx 100) a xxxxxxxx

x) xxxxxxx podmínky xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx sporů,

c) xxxxxxxxx xxxxxxx správy x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie x Evropského xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx spotřebitelů 87) xxxx jiných xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxx se xxxxxxxx na xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xx nabízení x xxxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxxxxx.

§2

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxx účely xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx:

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx nejedná x xxxxx xxx podnikatelské xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, 79) který xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx poskytuje služby,

c) xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx výrobek xxxxx xxxx součást, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx dále xxxxxxxxx, xxxxx který se xx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx na trh xxxxxxx x jiného xxx členského xxxxx Xxxxxxxx xxxx,

x) dodavatelem xxxxx xxxxx podnikatel, xxxxx přímo nebo xxxxxxxxxxxxxxx jiných xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx věc, xxxxxx xxxx a závazků x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, včetně xxxx x xxxxxxx x touto činností xxxxxxxxxxxxx,

x) výrobkem xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, který xxxx xxxxxxxxxx, má xxxx xxxx, xxxx, xxxxx, xxxxxx, xxxx, xxxxxxxx, objem nebo xxxxxxx, které xxxxx xxxxxxxx, že xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx děti, xxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx a x xxxxxxxx toho si xxx xxxxx dávat xx xxx, xxxxx xxxx polykat, což xxxx být xxxxxxxxxx xxx lidské xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx zablokování zažívacího xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx xxxxxx k xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx obuvi, x xxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx obuvi xxxxxxxx xxxx dílce xxxxxxxxx x xxxxxx obuvi, xxxxx tvoří:

1. vrchní xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx svršku, která xx připevněna x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx,

2. xxxxxx a podšívka, xxxxx jsou xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx vnitřní xxxx xxxxx,

3. xxxxxxx xxxx xxxxxx část xxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx oděru při xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxx xxxxxxxx kůže, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx a x xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx je xxxxx než 0,15 xx xxxxxx,

x) povrstvenou xxxx useň x xxxxxxx xxxxxx, která xx menší xxx xxxxxxx celkové xxxxxxxx xxxx, xxx je xxxxx xxx 0,15 xx,

x) křišťálovým sklem xxxx, které xxxxxxxx xxxx olovnatý, xxxx xxxxxxx, oxid xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo x xxxxxxxxx, a xx x množství stanoveném xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx podrobnosti,

n) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx

1. xxxxxxx, xxxx xx xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxx, na xxxx xx xxx xxxxxxxx majitele xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxx x ochrannou známkou, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního předpisu, 28) xxxx veškeré xxxx nesoucí takové xxxxxxxx (xxxxxx, xxxx, xxxxxxx, nálepky, xxxxxxxxx, xxxxxx k použití, xxxxxxx x xxxxxx xxxx.), x xx x tehdy, xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxx, a xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx je xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,

2. nedovolená xxxxxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx majitele xxxxxxxxxx xxxx xxxx práv xxxxxxxxxxxxx x právem xxxxxxxxx nebo xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x průmyslovému xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx rozmnoženiny xxxxxxxx tato xxxxx xxxxx zvláštních právních xxxxxxxx, 29)

3. výrobek, xxxxxxxxxx xxxxx majitele xxxxxxx 30) xxxx xxxxxxxx xxxxx 31) xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx osvědčení xxx xxxxxx a xxx xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx, 30)

4. xxxxxxx, porušující xxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx ochrana xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, 39)

o) xxxxxxxx praktikou xxxxxx xxxxxxx prodávajícího xxxxxxxxxxx x konání, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, obchodním xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx dodáním xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx, xxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xx vztahu ke xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx praktikám xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx jeho činnosti,

q) xxxxxxxx xx koupi xxxxxxxx sdělení, xxxxx xxxxxxxx vhodným xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx uvádí informace x výrobku xxxx xxxxxx x xxxx x xxxxxxxx tak xxxxxxxxxxxx uskutečnit xxxxx,

x) xxxxxxxxxxx ohledně koupě xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxx, xxx, xxx x za xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx, zda xx ně zaplatí xxxxxxxx nebo xxxxxxxx, xxx xx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxx x xxx xxxxxxx právo xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx, ať xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx jednat nebo xxxxxx xx jednání,

s) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx použití xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx schopnost xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, což xxxx x tomu, xx xxxxx rozhodnutí xxxxxxx xxxxx, které xx xxxxx neučinil,

t) nepatřičným xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xx x bez xxxxxxx xxxxxxx síly xxxx xxxxxx jejího použití,

u) xxxxxxxxxxxxx sporem xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx ze xxxxxxx x poskytování služeb, xxxxxxxx má spotřebitel x xxxx, xxx xx objednává xxxxxxx xxxx xxxxxx, bydliště x xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx státě xxxxxxxx Xxxxxxxx hospodářský prostor, xxx xx xxxx, x xxxx xx xxxxxx prodávající,

v) xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, anketa xxxx jiná xxxx x xxxx xxxxxxxx xxx spotřebitele x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxx xxx xx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx a xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx zakoupení xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx smluvního xxxxxx x prodávajícím xxxxxxx, nebo xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx akci xxxxxxxxxxxxx, x to x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx.

(2) Xxx xxxxx tohoto xxxxxx xx dále xxxxxx

x) xxxxxxx relativní důležitost xxxxxxxxxxx výrobkům x xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, bez xxxxxx xx technologické xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx,

x) xx-xxxx tržištěm xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xx využití xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx stránku, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxx jménem,

c) poskytovatelem xx-xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx-xxxx tržiště.

(3) Xxxxxxxxxxxx xx pro xxxxx xxxxxx zákona xxxxxx x fyzická xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx pěstitelské nebo xxxxxxxxxxx činnosti xxxxx xxxxx xxxxxxx.

ČÁST XXXXX

XXXXXXXXXX XXX XXXXXXX VÝROBKŮ A XXXXXXXXXXX SLUŽEB

§3

Poctivost xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx:

x) xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxx množství x xxxxxxx spotřebiteli xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx údajů,

b) prodávat xxxxxxx x poskytovat xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx schválené jakosti, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x jakosti xxx xxxxxxx; xxxx-xx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, x jakosti xxxxxxx,

x) prodávat xxxxxxx x xxxxxxxxxx služby xx xxxx sjednané x souladu x xxxxxxxx předpisy 21) x xxxx xxx xxxxxxx výrobků xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx; při xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x poskytovaných xxxxxx x hotovosti xx xxxxxxx částka xxxxxxxxxxxx xxxx k xxxxxxxxx xxxxxx nominální xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx, 41)

x) xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx zvláštním xxxxxxx xxxxxxxxx upravujícím xxxxxx xxxxxxxxxx 99).

(2) Xxxxxxxxxxx nesmí xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx náklady, xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x tímto xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

§3x

Xxxxxxx telefonního xxxxx x xxxxx xxx xxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxxxx, xxxxx x souvislosti x xxxxxxxxx smlouvou xxxxxxx xxx komunikaci se xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx komunikační xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx službu, jejíž xxxxxxx by xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx, než xx xxxxx xxxx xxxxxx 80).

§3x

Xxxxxxxxxx §3 xxxx. 2 x §3a xx nepoužijí na xxxxxxx uvedené v §1840 xxxx. a), x), x) až x), i) a x) x x §1852 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§4

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx praktika je xxxxxx, xx-xx v xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx chování xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxx, xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx vztahu x xxxxxxx xxxx xxxxxx. Xx-xx xxxxxxxx xxxxxxxx zaměřena xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx člena xxxx xxxxxxx.

(2) Obchodní xxxxxxxx, xxxxx xxxx podstatně xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx spotřebitelů, kteří xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx fyzické xxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxx, x xx způsobem, xxxxx xxxxxxxxxxx může xxxxxxx xxxxxxxx, se xxxxxxx x hlediska xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx; xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx praktiky xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, která xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxx praktikou xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx §5 xxxx klamavé xxxxxxxxx xxxxx §5a a xxxxxxxxx obchodní praktika xxxxx §5b. Obchodní xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xx všech xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx x příloze č. 1 a 2 xxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxx obchodní xxxxxxxx xxxx rozhodnutím ohledně xxxxx, x průběhu xxxxxxxxxxx a xx xxxxxxx rozhodnutí se xxxxxxxx.

§5

Xxxxxxx konání

(1) Obchodní xxxxxxxx se xxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x je xxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxx xxxx xxxx spotřebitele k xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx jinak xxxxxxxx.

(2) Xx klamavou xx považuje xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx obsahující xxxxxxxxx informaci, xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxx spotřebitele k xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx jinak xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx uvést xxxxxxxxxxxx v omyl xxxxxxx

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx,

x) hlavních xxxxx xxxxxxx xxxx služby, xxxx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx, rizicích, xxxxxxxxx, xxxxxxx, příslušenství, xxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx výroby xxxx xxxxxx, způsobu xxxxxx, xxxxxxxxxxxx k xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx použití, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx obchodním xxxxxx, xxxxxxxxxxx výsledcích jejich xxxxxxx xxxx výsledcích x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx kontrolách,

c) rozsahu xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxx xxxx nepřímého xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx výrobku xxxx xxxxxx,

x) xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx výhody,

e) xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx a práv xxxxxxxxxxxxx xxxx jeho xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxx průmyslového, obchodního xxxx duševního xxxxxxxxxxx xxxx jeho xxxxxxx x xxxxxxxxxxx, nebo

g) xxxx xxxxxxxxxxxx, včetně xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx ceny xxxxxxxxxxxxx x xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, s přihlédnutím xx všem xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxx xxxx k xxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx ohledně xxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxx

x) jakékoli xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx službou,

b) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxx, xxxxxx srovnávací xxxxxxx, xxxxx vede x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxx jinými xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx prodávajícího,

c) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x kodexu xxxxxxx, x jehož xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zavázal, xxxx

x) xxxxxxxxx uvádění xxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxx uváděným na xxx x xxxxxxx 2 xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx Evropské unie, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx podstatně xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

§5x

Xxxxxxx opomenutí

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx klamavou, pokud xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxx xx všem xxxxx rysům, okolnostem x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx uvést xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxxx ohledně koupě, xxxx xxxxxxx xxxx xxxx způsobit, xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx této xxxxx, xxxxx by jinak xxxxxxxx.

(2) Xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx také xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx, nesrozumitelným xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x odstavci 1 xxxxx neuvede xxxxxxxx záměr xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx-xx patrný xx xxxxxxxxxxx, x xxxxx xx v xxxx případech vede xxxx xxxx vést xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx koupě, xxxxx xx xxxxx neučinil.

(3) Xxxxxx-xx patrné xx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx se x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx za xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxx znaky xxxxxxx xxxx služby x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx,

x) adresa a xxxxxxxxx prodávajícího xxxx xxxxx, která xxxxx xxxx jménem nebo xx xxxx xxxx,

x) xxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxx x jiných xxxxxxxxx peněžitých xxxxxx, xxxx pokud x xxxxxx výrobku xxxx xxxxxx xxxxxxx, že xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx předem, xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx x veškeré xxxxx platby za xxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx rozumně xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx, xx k ceně xxxxx xxx účtovány xxxxxx xxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx o platebních xxxxxxxxxx, xxxxxx a xxxxxx, pokud se xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx péče,

e) xxxxx xx xxxxxxxxxx od xxxxxxx xxxx ukončení xxxxxxx, xxxxx tato xxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx,

x) x xxxxxxx xxxx xxxxxx nabízených xx xx-xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx §11b xxxx. x).

(4) Xxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx on-line xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx na základě xxxxxx spotřebitele x xxxxxx klíčového xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx umožňuje xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx také xxxxxxxxx xxxxx §11b xxxx. x). Xx xxxxxxx, xxxxxxxxx-xx tuto službu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx. 2 xxxx 6 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2019/1150 102).

(5) Xxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx jiným xxxxxxxxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx"), xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx považuje xxxx informace x xxx, zda x xxx xxxxxxxxxxx zajišťuje, xxx zveřejněná spotřebitelská xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx službu xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xx xxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxx, xxxxxxx uvedení xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx 88) x přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx 103), xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx na trh, xx považují xx xxxxxxxxx x rozsahu xxxxxxxxxx právem Xxxxxxxx xxxx.

(7) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx na xxxxxxx x xxx, xx xxxxx při xxxxxxxxxxx o tom, xxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, vzít x xxxxx tato xxxxxxx i veškerá xxxxxxxx, která xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx spotřebitelů x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

§5x

Xxxxxxxxx obchodní xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx praktika xx xxxxxxxx za xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxx souvislostech a x xxxxxxxxxxxx ke xxxx xxxxx xxxxx x okolnostem výrazně xxxxxxxx nebo může xxxxxxx zhoršit xxxxxxx xxxxx xxxx chování xxxxxxxxxxxx xx vztahu x xxxxxxx xxxx xxxxxx, a xx xxxxxxxxxxx, donucováním včetně xxxxxxx fyzické xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx způsobí xxxx xxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxx rozhodnutí xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxx neučinil.

(2) Xxx xxxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx praktika xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx

x) x načasování, xxxxx, xxxxxx nebo xxxx xxxxxx xxxxxxxx praktiky,

b) xx způsobu jednání, xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx,

x) k xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx situace xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, k xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x výrobku xxxx xxxxxx,

x) x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx prodávajícím xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx uplatnění xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx výrobku xxxx xxxxxx nebo xxxxx prodávajícího, xxxx

x) x výhrůžce xxxxxx xxxxxxxxxxxx jednáním.

§5b vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 378/2015 Xx. x xxxxxxxxx od 28.12.2015

§5x

Xxxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx po xxxxxxxxxxxx, xxx xx správním xxxxxx prokázal xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxx, jestliže xx xxxxxx požadavek x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx účastníka řízení xxxx vzhledem x xxxxxxxxxx daného xxxxxxx xxxx přiměřený.

(2) Pokud xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx xxxxx xxxxxxxx orgán považuje xxxxxx předložené xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx.

§5x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 378/2015 Xx. s xxxxxxxxx xx 28.12.2015

§5x

Xxxxxxxx nápravy

(1) Spotřebitel, xxxxx právo xxxx xxxxxxx xxxxxxxx praktikou xxxxxxx, může vedle xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xx smlouvy xx xxxxx 90 xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx, nebo

b) požadovat xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x rozsahu xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx praktiky.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxx odstoupit xx smlouvy xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), xxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx, xx je xx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx x závažnost xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx

§5x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 374/2022 Xx. x xxxxxxxxx xx 6.1.2023

§6

Zákaz diskriminace xxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxx spotřebitele xxxxxxxxxxxxx.

§7

Xxxxx xxxxxxxxxxxxxx ujednání xx spotřebitelských smlouvách

(1) Xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx ve xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §1814 xxxx. 1 xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxx xxxxx se xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx prodávajícím xxxxxxx předem, x xxxxxxxxxxx xxxxx nemohl xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx-xx prodávající xxxx, xx xx xx xx, xx xxxxxxxx xxxx sepsáno xxxxxx, a spotřebitel xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx jakkoli xxxxxxxx.

§7x

Xxxxx xxxxxx, dovozu, xxxxxx, nabízení, xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx x potravinami

Vyrábět, xxxxxxx, xxxxxxx, nabízet, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx výrobky xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx se xxxxxxxx.

§7b

Zákaz nabízení, xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx humanitární xxxxx

Xxxxxxx za xxxxxx xxxxxxx, prodávat a xxxxxxx mimo xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxx humanitární účely xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx 43), xx xxxxxxxx.

§8

Xxxxx nabízení, prodeje x skladování xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx práva xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxx za xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x skladovat xxxxxxx xxxxxxxxxx některá práva xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 62), xx xxxxxxxx.

§8x

(1) Xxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxx kontrolu xx xxxxxx majitele xxxxx xxxxxxxxx vlastnictví xxxx xxxx xxxxx, která xxxxxxxxx xxxxxx zájem xx xxxx, jsou xxxx xxxxx povinny xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "jistota") xx xxxxxx úhrady xxxxxxx xxxxxxxxxx orgánu x xxxxxxxxx, kdy xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Výši xxxxxxx stanoví xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxx xxxxxxx výše xxxxxxx jsou xxxxxxxx xxxxxxx xx výkon xxxxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x den podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx roku. Xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx právní xxxxx xx xxxx, povinen xxxxxx na xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx 15 xxx od xxxxxx xxxxxxx. Nebude-li xxxxxxx ve xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxx povinnost xxxxxx prošetřit.

(2) Prokáže-li xx xxxxxxxxx oprávněnost xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx povinen xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx jistotu xx 10 dnů xx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx-xx prokázána xxxxxxxxxxx xxxxxxx, dozorový orgán xxxxxxx xxxxxxxx vynaložené xxxxxxx xx provedenou xxxxxxxx. X případě, xx bude xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nákladů xxxxxx nižší xxx xxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx právní xxxxx xx věci, xxxxxxxx xxxx xx 10 xxx xxxxxxxx xxxxxx. X případě, xx skutečně vynaložené xxxxxxx budou vyšší xxx xxxxxxx xxxxxxx, xx majitel práva xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx, která xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx, povinen xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx 10 xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) X xxxxxxx, xxx majitel xxxxx xxxxxxxxx vlastnictví xxxxx xxxxxxxxxx orgánu xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx dokumentaci a xxxxxxx-xx na xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, odpovídá xx tuto xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

§9

(1) Xxxxxxxxxxx xx povinen xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx použití x xxxxxx výrobku x x xxxxxxxxx, které xxxxxxx x jeho xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx, xxxxx x x riziku xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xx-xx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx prodávaného výrobku xxxx poskytované služby x způsob a xxxx xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx tyto xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x aby byly xxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx návod xxxxx xxxxxxxx 1 na xxxxxxx nosiči xxx. Xxxxx x listinné xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, pokud o xx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx-xx xx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx výrobku xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 x 2 xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx dodavatel. Xxxx xxxxxxxxxx se však xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxx se xxxxx x xxxxxx nebo xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx.

§10

(1) Xxxxxxxxxxx poskytne xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx nosiči xxx. Xxxxx x listinné xxxxxx poskytne prodávající xxxxxxxxxxxx, xxxxx x xx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx-xx xx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, vlastnosti xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx-xx prodávané xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx údaji xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx-xx xxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx, xx prodávající xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx spotřebitele nebo xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx nad dodržováním xxxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx výrobků xxx xxxx údaje xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx.

(4) Xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx upravovaných xxxxxxx, výrobků s xxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxx užitné xxxxxxxxxx xxxx jinak xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx na xxxx xxxxxxxxxxx spotřebitele xxxxxx zřetelně xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx ostatních výrobků. X xxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx uloženy xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x prodeji.

(5) Xx xxxxxx použitého xxxxxxx xx xxxxxxxxxx odstavce 1 až 3 xxxxxxxx pouze přiměřeně.

§10x

(1) Xxxxxxxxxxx musí xxxxxxxx, aby jím xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx viditelně x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx údaji x xxxxxxxxxxx použitých x jejích hlavních xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu xxxxxxxxxx nepodléhají.

(2) Xxxxxxx xxxx xxxx zplnomocněný xxxxxxxx 42) xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x hlavních xxxxxxx obuvi x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem x xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx obsažených. Xxxx údaje xx xxxxxxx xxxxxxxxxx dodavateli, xxxxx x xxxxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx ani xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx sídlo x xxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

§11

(1) Xxxxxxxxxxx musí xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxx v §9 xx 10a, 13, §16 xxxx. 1 x 3 a §19 x x §1811 odst. 2 xxxx. x) x §1820 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx poskytnuty x českém xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx informace uvedené x §910a mohou být xxxxxxxxxx x podobě xxxxxxx (xxxxxxxxxx), xxxxx xxxx xxx srozumitelné, xxxxxxx a úplné. X xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxx jejichž xxxxxxxx xxxx použity xxxxxxx (xxxxxxxxxx), xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx vysvětlit xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxx musí xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx předpisem 2).

§11x

Xxx prodeji xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx způsobem informovat xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x tom, xxx platí xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx platby xxxx xxxxxxxxx.

§11x

X xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx smlouvy xxxx xxxx xxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx na xx-xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xx-xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx způsobem xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxx xxxxxxx prostředku xxxxxxxxxx xx xxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxx parametrech xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x o xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx parametrům; xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx-xxxx xxxxxxxx xxx, xxx xxxx xxxxx x xxxxxx dostupná x xxxxx, xx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, které xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx, zda xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, x xx xx xxxxxxx prohlášení této xxxxx xxxxxx určeného xxxxxxxxxxxxx on-line tržiště,

c) xxxxxxxxx, xx xx xx xxxxxxx neuplatní xxxxx xxxxxxxxxxxx vyplývající x xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx-xx třetí xxxxxx xxxxxxxxxx výrobek xxxx službu xxxxxxxxxxxx,

x) xxxx-xx povinnosti xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx-xxxx xxxxxxx, informaci x tom, jaké xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx.

§11x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 374/2022 Xx. x xxxxxxxxx xx 6.1.2023

§12

Xxxxxxxxxxx informuje xxxxxxxxxxxx x souladu x xxxxxxxx předpisy 32) x ceně prodávaných xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

§12x

(1) Informace x xxxxx x xxxx xxxxxxx obsahuje xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xx xxxxxx xxx prodávající xxxxxxx x prodával

a) x xxxx 30 dnů xxxx xxxxxxxxxxx slevy,

b) xx xxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxx nabízet x xxxxxxxx, xx xxxxxxxx poskytnutí slevy, xxxxx je výrobek x prodeji xxxx xxxxxx než 30 xxx, nebo

c) v xxxx 30 xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxx x ceny xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxx podléhají xxxxxx xxxxx, nebo xxx xxxxxxx x xxxxxxx dobou xxxxxxxx.

§12x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 374/2022 Xx. x xxxxxxxxx xx 6.1.2023

§13

(1) Prodávající je xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx z xxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxx"), xxxxx x xxxxx x xxx, kde xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx služeb mimo xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 poskytnout v xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, u xxxxx xxxx spotřebitel xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

§14

Xxxxxxxxxx povinnost o xxxxxxxxxxx řešení xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jasným, xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxx daný xxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, poskytovaného xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx. Informace musí xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx subjektu. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Pokud xxxxxxx xxxxxxxx xxxx prodávajícím x xxxxxxxxxxxxx odkazuje xx obchodní podmínky, xxxxx informace podle xxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) X xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, poskytne xxxxxxxxxxx spotřebiteli informace xxxxxxx x odstavci 1 x listinné xxxxxx nebo na xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx.

§14x

Xxxxxxxxxx provozovatele xxxxxxx xxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx tržiště (xxxxxxx) 48), xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx část xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx k xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx údaje x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx 49), x xxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx orgánu Xxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xx povinen xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx ode xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxx povinnosti při xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx

§15

(1) Xxxxxxxx-xx xx xxxxxx xxxxxxx x forma xxxxxxx, xx prodávající xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx jeho žádost xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx z xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx 81).

(3) Xxxx-xx služba xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, je xxxxxxxxxxx povinen xxxxx xxxxxxxxxxxx písemné xxxxxxxxx x xxxxxxxx objednávky. Xxxxxxxxx xxxx obsahovat xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx, xxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxx xxxxxx.

§16

(1) Xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx výrobku xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxx xxxx xxxxxxx výrobku xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxx výrobek xxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxx x xx xxxxx xxxx byl xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx název xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx název xxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx zvláštní xxxxxx xxxxxxx nestanoví xxxxx.

(2) Xxx prodeji xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx doklad xxxxxxxxx xxxx místo xxxxxx a xxxxx xxxxxxx.

(3) Při xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, výrobků x xxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxx užitné xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx x dokladu xxxxxxxx vyznačeny.

(4) Xx xxxxxx orgánů dozoru xxxx Policie v xxxxxx jejích xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx-xx o nákup xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx výrobku xx xxxxxxx xxxx zprostředkování xxxx nákupu xx xxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxxxx identifikační xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. 44)

§17

Vyžaduje-li xx povaha xxxxxxx, xxxxxxx s xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx, je xxxxxxxxxxx xxxxxxx výrobky xxxxxxxx v hygienicky xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxxx xxxxx xxx prodeji xxxxxxx, xxx samoobslužném xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx poskytnout xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

§18

(1) Xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx informovat spotřebitele x peněžní xxxxxx xx xxxxx vratných xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) X xxxxx xxxxxxx xxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx je xxxxxxxxxxx xxxxxxx informovat spotřebitele xx xxxx nejméně 30 xxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xx xxxx xxxx xxxxx být xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

§18x

Xxxxxxx nebo xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, x těch xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem xxxxx charakterizovány, x xx ani při xxxxxxx těchto xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx ze xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx "xxxxxxx", "xxxxxxxxxx", "crystal" xxxx xxxxxxxxxx, jsou xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

§18x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 64/2000 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2001

§18b

Neoprávněné používání xxxxxxxxx 50) xx zakazuje.

§18c

Užívání xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxx xxx 1 xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx spojená s xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx včetně xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx 82), xxxxxxx být uváděny xx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

§18x vložen právním xxxxxxxxx č. 303/2013 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2014

§19

(1) S xxxxxxxx xxxxxxx, xxx je x xxxxxxxxx opravy xxxxxx xxxx osoba 83), xx prodávající xxxxxxx xxxxxxxx reklamaci x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x ohledem xx xxxxxxxxx prodávaných xxxxxxx xxxx poskytovaných služeb, xxxxxxxx x xx xxxx xxxxx. X xxxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx xx povinen xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxx datum, kdy xxxxxxxxxxx reklamaci xxxxxxxx, xx xx xxxxx xxxxxxx, jaký xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x vyřízení reklamace. Xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx i xx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx opravy.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxx odstranění xxxx xxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x tom musí xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 30 dnů xxx dne xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xx spotřebitelem xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx. Xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxx poskytnutí digitálního xxxxxx, xxxxxx digitálního xxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx nosiči, nebo xxxxxx digitálního xxxxxx, xxxx být xxxxxxxxx xxxxxxxx x přiměřené xxxx x xxxxxxxxxxxx x povaze xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx služby xxxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx, xxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xx xxxxxx xxxxxxxx lhůty xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(5) Prodávající xx povinen xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx reklamace, včetně xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx zamítnutí xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xx xxxx xxxxx xxxxxx k provedení xxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx

§20

(1) Xxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxx organizované xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx služby, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx nabízet, xx xxxxxxx oznámit Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 4.

(2) Xx xxxxxxxxxxxxx akci xxxxx odstavce 1 xx považuje xxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xx xxxx xxxxxxx či neadresně xxxxxxx, x x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x prodeji výrobků, xxxxxxxxxxx xxxxxx nebo x jejich propagaci xxxxx x jejich xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxx též xxxxxxx osob účastnících xx xxxx xxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx být xxxxxxx xxxxxxxxxx 10 xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx 84), xxxx obsahovat:

a) xxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxxx xxxxxxx, poskytování xxxxxx, xxxxxx propagace xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) datum konání xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx předpokládaného xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx služby, xxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx akce xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx, prodávány nebo xxxxxxxxxxx, s xxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx akci xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xx organizované xxxx,

x) xxxxx xxxxxxx x xxxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxx.

§20x

(1) Xxxxxxxxxxx uvedený x §20 xxxx. 1 je xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx na xxxxxxxxxxxxx xxxx podle §20 vždy xxxxxxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx uvést:

a) xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx včetně xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx harmonogramu,

c) xxxxxxxxxxxx výrobku xxxx xxxxxx, xxx budou x xxxxx organizované xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx, x uvedením xxxx, xx kterou xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx individuálně xxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx akci,

d) xxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxxxx číslo xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx, jde-li x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx obchodní xxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, jde-li x xxxxxxxxxx xxxxx, x identifikační údaje xxxxxx zástupce, xx-xx xxxxxxx,

x) pokud je xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx, xxx xxxx jméno, xxxxx x identifikační xxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx osobu, xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx x identifikační číslo, xxx-xx x právnickou xxxxx, x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zástupce, xx-xx xxxxxxx.

(2) X xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx jiný xxxxxxxxxx xxx prodávající, xx povinnost uvést x pozvání k xxxxxx xx organizované xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxxxxxx.

§20b

(1) Xxxxxxxxxxx, který x rámci xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx §20 xxxx. 2 xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx dnů od xxxxxxxx xxxxxxx požadovat xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx ceně xxxxxxxxxx výrobku xxxx xxxxxx xxxxx její xxxxx. Xxxxx xxxxxxx x xxxxx větě xx xxxxxxxx i xx xxxxxx xx xxxxxxxx ceny xxxx xxxxxxxxx xxxx poplatek. Xxxxx ustanovením nejsou xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 89).

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxx xx závažný xxxxxx porušení xxxxxxxx xxxxxxxxxxx zvláštním právním xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zákona 90).

§20c

(1) Xxxxxxxxxx §20 x 20a se xxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx zákona 85).

(2) X případě akce xxxxxxxxxxxx xxxxxxx za xxxxxx degustace, xxxxxxxxx x prodeje degustovaných xxxxxxx se ustanovení §20 a 20a xxxxxxxxx. Xx xxxxxxx, xx-xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx propagace, xxxxxxx xxxx prodej xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx služeb.

(3) X případě xxxx xxxxxxxxxxxx výlučně xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx smlouvy, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx na xxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx se ustanovení §20 x 20a xxxxxxxxx.

§20x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 378/2015 Xx. s xxxxxxxxx xx 28.12.2015

XXXX XXXXX

XXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXX

§20x

Xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx mimosoudní xxxxxx sporu xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxxxx spor"), xxxxxxx-xx x xxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx; x ostatních xxxxxxxxx xxx xxxxx, xxxxxxx-xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx. Právo xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx sporu xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx

x) x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zdravotnickými xxxxxxxxxx xx xxxxxx poskytování xxxxxxxxx xxxx 91), xxxxxx předepisování, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx léčivých xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx zájmu xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx vysokoškolského xxxxxxxxxx.

§20e

Subjekty mimosoudního řešení xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxx mimosoudního xxxxxx spotřebitelských sporů xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx

x) x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx arbitr v xxxxxxx působnosti xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx 92),

b) x xxxxxxx elektronických xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx telekomunikační xxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx 93),

c) x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x teplárenství Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx působnosti xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx 94),

d) v xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxx působnost xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxx x) xx c), Xxxxx obchodní inspekce xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx; xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx profesní xxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx působnost x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zákonem.

§20e xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 378/2015 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.2.2016

§20f

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x obchodu xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx x to písemně xxxxxx a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx. X xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx průmyslu x xxxxxxx nejpozději xx 2 měsíců xx xxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx, xxxxx

x) xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx zřízenou xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx komorou x xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xx účelově vyhrazený xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx spotřebitelských xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx,

x) xxxxxxx, že xxxxxxx osoba xxxxxx x mimosoudnímu xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx sporů je xxxx xxxxxxxxx, má xxxxxxx xxxxxxxx, je xxxxxxxxx a xxxxxxxxx; xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx za xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, nezávislou x xxxxxxxxxx, pokud xxxxxxx xxxxxxx požadavky xxxxxxx x §20g a 20h,

x) xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx řešení sporu xx pro xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx právními předpisy xx ochranu osobních xxxxx.

(3) Ministerstvo xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxx, xx pověřený subjekt xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxx. Nedojde-li k xxxxxxx nejpozději do xxx měsíců, Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx dotčenému xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx. X xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx Evropskou komisi. Xxxxxxxx udělení pověření xx xxxxx nejdříve xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx.

(4) Xxx-xx o xxxxxxxx komoru s xxxxxxxx členstvím, xxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 3 xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx komory podle xxxxxx xxxxxx; xxxxxxxx 3 xxxx druhá xx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx-xx x nápravě xx xxxxx uvedené x odstavci 3, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx jej xx seznamu.

(5) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x obchodu xxxxxxxx xxxxxxx mimosoudního xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxxxx průmyslu x xxxxxxx vede xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx:

x) xxxxx, xxxxxxxxx údaje x internetovou adresu,

b) xxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx,

x) xxxxx xx xxxxxx, x nichž může xxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxx, xx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx sporů,

e) xxxxxxx x kategorie xxxxx, které xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx spotřebitelských xxxxx projednává,

f) xxxxxxxxx x xxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx sporů je xxxx xxxx být xxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx,

x) povahu xxxxxxxx mimosoudního xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) důvody, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx subjekt xxxxxxxxxxxx xxxxxx spotřebitelských xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 6 Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxx xx xxxxx internetových xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx příslušné xxxxxxxxxxx xxxxxxx Evropské xxxxxx. Xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx též xx xxxxxxx xxxxxx dat.

(8) Xxxxxxxxxxxx průmyslu a xxxxxxx xxxxxxxxxxx seznam xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx informace xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx.

§20x

Xxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxx xxxxxx x provádění mimosoudního xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx dostatečné xxxxxxx xxxxxxxx, pokud xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx a xxxxx xx nezbytné xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx řešení xxxxx.

§20x vložen právním xxxxxxxxx x. 378/2015 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.2.2016

§20x

Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx řešení xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx činí xxxxxxx 3 xxxx. Xxxxx xxxxx být xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx a xxxx xxx xxxxxxxxxx způsobem, xxxxx xxxx vázán xx výsledek xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx sporu xxxx xxxxxx zástupců.

(3) Xxxxx xxxxxxx osoba určená x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx by xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx či xxxxxxxxxxx, xxxx xx mohla xxxxxxx xxxxx zájmů xx stranou xxxxx, xxxxxx xxxx skutečnost xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx subjektu.

(4) V xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xx xxxxxxxx subjekt xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx sporu jinou xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx příslušnému xxxxxxxx podle §20e. Xxxxx může xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx řešení xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx sporu xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxx v odstavci 3 x xxxxxxxxx xxxxxxx.

§20x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 378/2015 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.2.2016

Xxxxxxxxxx subjektů xxxxxxxxxxxx xxxxxx spotřebitelských sporů

§20i

Subjekt xxxxxxxxxxxx xxxxxx spotřebitelských xxxxx zveřejní xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x

x) xxxxx kontaktních xxxxxxx xxxxxx poštovní x x-xxxxxxx adresy,

b) xxx, xx xx xx seznamu vedeném Xxxxxxxxx xxxxxx,

x) osobách xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx spotřebitelských xxxxx, x x xxxxxxx jejich jmenování xxx o xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx,

x) svém případném xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx usnadňující xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx sporů,

e) xxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxx je příslušný,

f) xxxxxxxxxx pravidlech xxxxxxxxxxxx xxxxxx spotřebitelských xxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx ukončit v xxxx xxxxx, a x xxxxxxxx, xx xxxxxxx základě může xxxxxxxxx zabývat xx xxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx, x xxxxx xxxx xxx předložen návrh xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx spotřebitelského xxxxx x ve kterých xxxxxx probíhá,

h) xxxxxxxxxx, xxxxx se xxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxx (xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxx chování),

i) xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx před xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx řešení xxxxxxxxxxxxxxxx sporu, a x tom, xxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx,

x) xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx řešením xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx na xxxxx řešení xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx mimosoudního xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, včetně xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx-xx xxx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vydaného xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx řešení xxxxxxxxxxxxxxxx sporů.

§20i vložen xxxxxxx předpisem x. 378/2015 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.2.2016

§20x

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx sporů

a) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx obsahují xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx spotřebitelských xxxxx x které xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx zahájení xxxxxx xxxxx xx-xxxx, a xx xxxxxx příslušných xxxxxxx, zveřejní na xxxx odkaz xx xxxxxxxxxxx stránky Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx spotřebitelských xxxxx x xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx subjektů xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx informace xxxxxxx x xxxxxxx x) xx xxxxxxx xxxxxx xxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx informací xxxx xxxxxxxx xxxxx, x xx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) řeší vnitrostátní x xxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx řešení spotřebitelských xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie x zemí xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx prostor, x xx xxxxxxx xxx xxxxxx přeshraničních xxxxx, x xxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx x přeshraničních xxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx na ochranu xxxxxxxxxxxx, zejména v xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, x poskytování technických xxxxxxx a xxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx-xx xxx x xxxxxxxxx.

§20x xxxxxx právním předpisem x. 378/2015 Xx. x účinností xx 1.2.2016

§20k

Oznamovací xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx řešení xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx sporů xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x obchodu:

a) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x provádění xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxx odměňování x xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx bude při xxxxxx spotřebitelského xxxxx xxxxxxxxxxx, včetně xxxxxx xxx xxxxxxxxx návrhu,

d) xxxxxxxx, xxxx-xx stanoveny,

e) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx spotřebitelského xxxxx,

x) xxxxx xx xxxxxx, x xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx řešení xxxxxxxxxxxxxxxx sporů.

(2) Pověřený xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x obchodu xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x odstavci 1 xxx

x) xxxxx xxxxx, xxxxx je xxxxxxxx xxxxx,

x) prohlášení x xxxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx stanovených xxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx spotřebitelských sporů xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx v odstavci 1 Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Ministerstvu xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxx x

x) xxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx, x druzích podnětů, x nimž se xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx podílu xxxxxxxxxxxx xxxxxx spotřebitelských xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx nebo odmítnuta, xxxx bylo dosaženo xxxxxx, a xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx známy,

c) xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx sporů, xx-xx xxxxx,

x) systémových xxxx závažných xxxxxxxxxx, xxx se xxxxxxxxx xxxxx a xxxxx xx xxxxxx mezi xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx spolupráci subjektů x rámci sítě xxxxxxxx mimosoudního řešení xxxxxxxxxxxxxxxx sporů xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx spolupráce, pokud xxxxxxxx,

x) xxxxxxx přípravě xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx možného xxxxxxxx.

(5) Údaje xxxxxxx x odstavci 4 xxxx xxxxxxx výroční xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx jiným xxxxxxx xxxxxxxx nebo xx xxxxxxxx poskytuje xx xxxxxxx nosiči dat.

§20k xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 378/2015 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.2.2016

§20x

Xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx sporů

(1) V xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx řešení xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

(2) Evropské spotřebitelské xxxxxxx Xxxxx republika xx kontaktním xxxxxx xxxxx přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx 86).

(3) Evropské xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx republika xxxxxxxxx spotřebiteli praktickou xxxxx pro případ xxxx sporu x xxxxxxxxxxx, xxxxx vznikne x důsledku xxxxxxx xxxxx použitelného xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx 101).

§20x

Xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx §20i, 20j x §20k xxxx. 5 tohoto xxxxxx xx nevztahují xx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

§20x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 378/2015 Xx. s xxxxxxxxx od 1.2.2016

XXXX XXXXXX

XXXXXX XXXXX XXXXXXXX INSPEKCE X XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXX XXXXXXXXXXX XXXXXX SPOTŘEBITELSKÝCH XXXXX

Xxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx

§20x

(1) Mimosoudní xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx podle xxxxxxxx 1 obsahuje

a) xxxxxxxxxxxxx xxxxx stran xxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) označení, xxxx xx navrhovatel domáhá,

d) xxxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, u xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx, xx xx věci xxxxxxxxx xxxx, nebyl xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx a xxx xxxxxx zahájeno řízení xxxx soudem, xxxxxxxx xxxxxx xxxx mimosoudní xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(3) X návrhu xx xxxxxxx doklad x skutečnosti, že xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx vyřešit x xxxxxx xxxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx-xx x xxxxxxxxx. X xxxxxx xx xxxxxxx plná xxx, xx-xx xxxxxxxxxxx zastoupen xx xxxxxxx plné xxxx.

(4) Xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx nebo xxxxx do xxxxxxxxx xxxxx elektronicky xxxxxxxxxxxxxxx xx-xxxx formuláře xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxx inspekce, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx zaslaný xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, jež xxxxx xxxxxx. Xx xxxxxxxx, xx je xxxxx xx 10 xxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx doplněn xxxxxx ze xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx, xx xxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxx xxxx veřejné xxxxxx xxxx bez xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx podat xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx on-line xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx stránkách.

§20n vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 378/2015 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.2.2016

§20x

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx za uzavření xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxx xxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 95).

§20x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 378/2015 Xx. s účinností xx 1.2.2016

§20x

Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx x České xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx subjektu xxxxxxxxxx xx 1 xxxx xxx xxx, kdy xxxxxxxx xxx právo, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

§20x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 378/2015 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.2.2016

§20x

Xxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §20n xxxx. 2 xxxx xxxxxx-xx přiloženy xxxxxxx xxxxx §20n xxxx. 3, xxxxx Xxxxx obchodní xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x jejich xxxxxxxx xx lhůtě 15 dnů. Xx xxxxxx xxxxxxxx této xxxxx Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx pověřený xxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxx inspekce xxxx xxxxxxxx subjekt xxxxx xxx xxxxxxx, xxxxx x xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx zjistí, xx

x) xxxx nenáleží xx xxxxxx věcné působnosti,

b) xx věci xxx xxxxxxx soud nebo xxx vydán xxxxxxxx xxxxx xxxx bylo xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx rozhodčí xxxxxx, xxxx již xxxx xx stejné xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx mimosoudní xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx sporu x xxxxxx subjektu xxxxxxxxx x §20e xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx po uplynutí xxxxx stanovené v §20p, xxxx

x) xxxxx xx zjevně xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxx xx zjevně xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx

x) jde x xxxxx podaný xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx splnil xxxxxxxx xxxxxxxxx případně x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx

x) jeho xxxxxxx xxxxxxxxxxx zjevně sleduje xxxxxxxx xxxxx práv xx úkor druhé xxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx informuje xxxxxx xxxxx o odmítnutí xxxxxx xxxxx x xxxxxx odmítnutí do 15 dnů xxx xxx jeho xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx později. X xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx sporu x xxxxxxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx od xxxxxxxx, xxx xx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx.

§20x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 378/2015 Sb. s xxxxxxxxx od 1.2.2016

§20x

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx sporu

Mimosoudní řešení xxxxxxxxxxxxxxxx sporu je xxxxxxxx dnem, xxx Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx podle §20n. Xxxxx Xxxxx xxxxxxxx inspekce xxxx xxxxxxxx subjekt xxxxx xxxxxxxxx xxxxx §20q, xxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx obě strany xxxxx a xxxxx xx, že

a) xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx 96),

x) xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx poradenství xxxx zastupování či xxxxx třetí xxxxx,

x) xxxxxxxxxxx může ukončit xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx,

x) xxxx xxxxx vyjadřovat x xxxx xxxx xxxxx,

x) mohou nahlížet xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx si xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, důkazů, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx se x xxx,

x) x xxxxxxxxx xxxxxxxxx v §20u xxxx. 2 xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxx trvalém xxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx řešení xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx a o xxxxxxxxxxxxx, které xxxxx x ukončení xxxxxxxxxxxx xxxxxx spotřebitelského sporu,

g) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx stran xxxxx xxxxxxx se xxxxxxx svých práv x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

§20x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 378/2015 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.2.2016

§20s

Součinnost x Českou xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Prodávající xx povinen xx xxxxx 15 pracovních xxx xx doručení xxxxxxxxxx podle §20r xxxxxxxxxx Xxxxx obchodní xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxx.

(2) Prodávající je xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxx inspekci xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx sporu.

§20s vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 378/2015 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.2.2016

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx řešení xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx

§20x

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xx 90 dnů xx xxxx xxxxxxxx.

(2) X xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx v odstavci 1 xxxxxxxxxx, x xx xxxxxxx x xxxxxxx 90 dnů. Xxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx o prodloužení xxxx lhůty x x xxxxxxx době, xx xxx lze xxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx spotřebitelského xxxxx ukončeno.

§20t xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 378/2015 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.2.2016

§20u

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx na xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxx inspekci xxxx xxxxxxxxxx subjektu,

c) xxxxx, xxxxxxxxxxx za xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx zánikem xxxxx xx xxxxx xxxxx xxx právního xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §20t,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §20q.

(2) X ukončení mimosoudního xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. b) nebo x) xxxxxxxxx Česká xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx. Dojde-li x xxxxxxxx mimosoudního xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx sporu xxxxx odstavce 1 xxxx. x), xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx strany xxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxx odstavce 1 písm. a) xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx.

§20x

Xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx Xxxxx obchodní xxxxxxxx nebo pověřeného xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx písemnost podle xxxx části xxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx datové xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, na xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx zahájení mimosoudního xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx sporu xxxx xx xxxxxx, x to x xxxxxxxxxxxxx, xxxxxx za xxxxxx doručování sdělí xxxxxx sporu České xxxxxxxx inspekci xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xx považuje za xxxxxxxxx x x xxxxxxx, že xx xxxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

§20x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 378/2015 Xx. x účinností xx 1.2.2016

§20x

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxx spotřebitelských xxxxx xx nezpoplatňuje.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx x mimosoudním xxxxxxx spotřebitelských sporů xx xxxxxx xxxxx xxxx.

§20x vložen právním xxxxxxxxx č. 378/2015 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.2.2016

§20x

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx pravidla xxx xxxxxxxxxx xxxxxx spotřebitelských xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx postup při xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx tak, aby xxxx x xxxxxxx x pravidly xxxxx xxxx části zákona.

§20x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 378/2015 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.2.2016

§20y

Tato xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx před Xxxxxx xxxxxxxx inspekcí x xxxxxxxxx subjektem.

§20y xxxxxx právním předpisem x. 378/2015 Sb. x xxxxxxxxx od 1.2.2016

XXXX PÁTÁ

INFORMAČNÍ DATABÁZE X XXXXXX X XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX

§20x

(1) Za xxxxxx ochrany xxxx x právem chráněných xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx, se xxxxxxxxxxx, xxxxxx vůči xxxxxxxxxxxxx vznikají xxxxxxxxxx x úvěrů nebo xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx, mohou xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx") vzájemně xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx spotřebitelů, x xx x v xxxxxxx, xxx je xxx xxxxx jiného xxxxxx 97) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xx xxxxxxxx registru musí xxx xxxxxxxx xxxxxxx 10 xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx bankami xxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx úvěrů podle xxxxxx zákona upravujícího xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx úvěrů, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx styk xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx. Xxxxxxx xxxx provozovat xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x jejím xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx (dále xxx "xxxxxxxxxxxx"), xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx tímto xxxxxxx. Xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x zpracování osobních xxxxx v registru xxxx xxxxxxxxx souhlasu xxxxxxxxxxxx.

(2) Údaje xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxxxxxx oprávněni xxxxxx výhradně k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x k posouzení xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx splnit xxxx xxxxxxx xxxxxxx (posouzení xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx). Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx zachovávat získané xxxxx v xxxxxxxx x xxxxxxx je xxxx zneužitím xxx, xxxx xx šlo x údaje o xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx jsou x xxxx xx xxxxxxxx vztahu. Xx xxxxxxxxxx xxxxx povolené xxxxx xxxxxx odstavce xx xxxxxxxx rovněž xxxxxx xxxxxx, které xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx podvodného xxxxxxx xxxxx schopnost x xxxxxx spotřebitele xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, x to xxx ze xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, tak xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(3) Prodávající, xxxxx poskytuje xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xx povinen spotřebitele xxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxx, že xxxx xxxxx budou xxxx xxxxx být vedeny x registru x x xxxxxxx, xx xxxxx obsahují xxxxxxxxx x dluhu xxxxxxxxxxxx xx splatnosti, xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x existenci xxxxx a vyzvat xxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(4) X xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx údaje

a) xxxxxxxxxxxxx xxxxx spotřebitele,

b) xxxxx x finančních xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx ze xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) časové xxxxxx xxxxxx, ke xxxxxxx se xxxxx xxxxxxxx,

x) údaj x xxxxxxxxxxxx, který xxxxxx xxxxxx.

(5) Xxx xxxxxxxxxxx xxxxx x registru xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx podle xxxxxxxx 4 xxxx. d). Xxxxxxxxxxxx, který xxxxxxx xxxx, xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx údajů xxxx omezit. Pokud xxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx po xxxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxx x tímto xxxxxx vždy poskytnut xxxx xxxx o xxx, xxx xxx xxxx xxxxxx x xxx xx xxxxxxx xxxxx. Při xxxxxx xxxxxxxxx a xxx xxxxxxxxxx xxx v xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x provozovatelé oprávněni xxxxxxxx xxxxx číslo xxxxxxxxxxxx, xxxxx ho xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx získal.

(6) Xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x registru xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx případem, a, xxxxx se xxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx záznamy x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, u xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx, x x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxx xx xxxxxxxxx spotřebitele.

(7) Xxxxxxxxxxx x konkrétním xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 6 xx xxxxxx

x) xxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx x poskytnutí služby xx o prodeji xxxxxxx vedoucí, xxx x xxxxxxxxxxx, ke xxxxxx xxxxxxxxxx prodávajícího xx spotřebitelem, ledaže xxxxxxx pohledávky xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx budou xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xx něm, xxxx

x) xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx, ledaže xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx x xxxx smlouvy xxx xxxx xxxxxxx.

(8) Podmínka xxxxxxxxxxx x konkrétním xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 6 vyžaduje, xxx xx požadavek xxxxx

x) spotřebitele žádajícího x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxx má xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) osoby, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx zajištění xxxxx xxxxxxxxxxxx, nebo

c) xxxxx, xxxxx xx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx x) nebo x) xxxxxxxxxx xxxxxx, pokud xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx význam xxx xxxxxxxxxxx schopnosti a xxxxxx splnit xxxxxxx xxxxxxx osoby podle xxxxxxx a) xxxx x), za takovou xxxxx xx považuje xxxxxxx xxxxxxx zástupce xxxxxxxxxxxx.

(9) Xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx vůči xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxxx nesouhlas x xxxxxxxx údajů x své xxxxx x registru, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxx, x x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx x takovém xxxxxxx xxx zbytečného xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx záznamy, xxxxx xx spotřebitele xxxxxx, x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx, aby další xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx nemohly xxx xxxxxxx.

(10) Xxxxxxxxxxxx, xxxxx vede registr, xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx, xxxxx budou xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxx je získávat, xxxxxxx písemnou xxxxxxx, xx které je xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xx 8 x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx k zabezpečení xxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx jsou xxxxx, xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 3 xx 8, xxxx xx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xx xxxx xxxxxxx stanovit xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx prodávajících se xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx x jiném xxxxxxxx státě Xxxxxxxx xxxx x prodávajících xx sídlem nebo xxxxxx podnikání x Xxxxx republice. Xxxxxxxx xxx uzavření smlouvy xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx přístup. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx poskytnutí xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 6 xx 8 xxxxxx xxxxxxxxxxx, který xx xx xxxxxxxx přístup, xx vyžádání prodávajícímu xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx.

(11) Xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx v registru xxxxxxxxxxxx xx xxxx, xx xxxxxx závazek xxxxxxxxxxxx xxxx, x xxxx xx xxxx 3 xxx po xxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx spotřebitele zanikl xxxxx než xxxxxxxxx xxxx xxxxx jde x xxxxxxx promlčený xxxx xxxxxxx, xx xxxxx placení xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx 98), xxx informaci x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx 3 let xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx jeho promlčení xxxx xx okamžiku, xxx xxxxxxx osvobození xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. X případě, xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx nejdéle xx dobu 3 xxxxxx. I po xxxxxxxx lhůt xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxx uchovávat xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxx v registru xxxxxx xxxx si xxxxxxxx, xxxxx xx xx xxxxxxxx xx xxxxxx ochrany xxxx xxxx x právem xxxxxxxxxx xxxxx.

(12) Xxxxx xxxxxxxx prodávající nebo xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxx, oznámí Xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx podle xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx údajů.

(13) Spotřebitel xx xxxxx, za xxxxxx odůvodněných xxxxxxx, xx výpis xxxxxxxxx, xxxxx xxxx x xxx xxxxxx v xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx má xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx, který xxxxxxx xxxx, opravu nepřesných xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx jsou x xxx x registru xxxxxx.

(14) Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx, je povinen xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxx, dozvěděl-li se x tom, že xxxx údaje xxxx xxxxxxxx xxxx nesprávné. Xxxxx xxxxxx spotřebitele x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx údajů, xxxxx xxxx x xxx x registru xxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx dotčené xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx žádosti xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Blokuje xx xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx, xxxxx byly xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx prodávající nebo xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx, informaci x xxx, xx xxxxx xxxx blokovány.

(15) Xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x registru xxxxxxxxx xxxxx xxxx příslušným xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx x takovém xxxxx xx vedeno xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, x xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx sporu xxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxx provozovatel, xxxxx xxxxxxx vede, xxxxxxx tuto xxxxxxxxxx xx xxxxxx spotřebitele x xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§20x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 378/2015 Sb. x účinností od 1.2.2016

§20za

Ustanovení této xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činnosti xxxxxxxxxxxx.

§20xx xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 378/2015 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.2.2016

XXXX ŠESTÁ

ÚKOLY VEŘEJNÉ XXXXXX

§21

Xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx svou zaměnitelností x xxxxxxxxxxx

Xxxxxx státní xxxxxx, xxxxxx územní xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx své xxxxxxxxxx xxxxxxx opatření, xxx xxxxxxxx dovozu, xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx. X xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx zaměnitelností x xxxxxxxxxxx v xxxxx jsou xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, informovat xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§22

§22 xxxxxxxx právním xxxxxxxxx č. 104/1995 Sb.

§23

Xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx stanovených xxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 8), x výjimkou xxxxxx xxxxx §23a xx 23c.

(2) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx nad xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x

x) §1811 odst. 1 x 2, §1817, 1820, 1824, §1824a odst. 1, §1825 xxxx. 1, §1826, 1826a, 1827, §1828 xxxx. 1 x 3, §1830 xxxx. 2, §1852 xx 1867 x §2159 xxxx. 1 xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 1523/2007 xx dne 11. xxxxxxxx 2007, xxxxxx se xxxxxxxx xxxxxx na xxx, xxxxxxx do Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxx xxxxxx a xxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx, xxxxxxx-xx xx x surové kočičí x xxx xxxx,

x) xx. 23 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (ES) č. 1008/2008 xx dne 24. xxxx 2008 x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx leteckých xxxxxx xx Společenství,

d) xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) č. 1007/2011,

x) xx. 14 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (EU) č. 524/2013,

x) xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2018/302,

x) čl. 7 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) 2018/644.

§23x

(1) Xxxxx nad xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx stanovených x §3 xxxx. 1 xxxx. x), §4 xx 5b, 8 xx 10, 11 x 11a, 14a x 17 xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx stanovených v §1811 odst. 1 x 2, §1817, 1820, 1824, §1824a xxxx. 1, §1825 xxxx. 1, §1826, 1826a, 1827, §1828 xxxx. 1 x 3, §1830 xxxx. 2 x §2159 xxxx. 1 xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

x) Xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx úseku xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx výrobků 64),

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxx služeb, xxxxx xxxx upraveny xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx výrobků určených xx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx zákonem x xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx 38),

x) Xxxxxx xxxxxxxxxxx správa xx úseku veterinární xxxx 65),

x) Xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x zdravotnických xxxxxxxxxx 70).

(2) Dozor nad xxxxxxxxxxx povinností xxxxxxxxxxx x §3 xxxx. 1 xxxx. x), §4 xx 5b, 8 xx 10, 11 x 11a, 12, 12a a 14a xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x §1811 xxxx. 1 x 2, §1817, 1820, 1824, §1824a xxxx. 1, §1825 xxxx. 1, §1826, 1826a, 1827, §1828 xxxx. 1 x 3, §1830 xxxx. 2 x §2159 xxxx. 1 xxxxxxxxxx xxxxxxxx provádí xx xxxxx střelných xxxxxx a xxxxxxxx Xxxxx úřad pro xxxxxxxx zbraní x xxxxxxxx 40).

§23b

(1) Dozor xxx xxxxxxxxxxx povinností stanovených x §4 xx 5b, 6, 7, 12 x 14 xxxxxx xxxxxx a xx. 14 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu a Xxxx (EU) č. 524/2013, xxxxxxx Česká národní xxxxx u xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx zákona upravujícího xxxxxxxxx a xxxxxxxxx Xxxxx národní xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx tyto osoby xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx uděleného xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x §3a, 4 xx 5b, 6 x 7, 12 x 14 xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v §1811 xxxx. 1 x 2, §1817, 1820, 1824, §1824a xxxx. 1, §1825 xxxx. 1, §1826, 1826a, 1827, §1828 xxxx. 1 a 3 x §1830 odst. 2 xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x čl. 14 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) č. 524/2013 x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2018/302 xxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx regulační xxxx.

(3) Xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x §3 xxxx. 1 písm. c), §3a, 4 xx 5b, 6, 7, 11a, 12 a 14 xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x §1811 odst. 1 x 2, §1817, 1820, 1824, §1824a xxxx. 1, §1825 xxxx. 1, §1826, 1826a, 1827, §1828 odst. 1 x 3 a §1830 odst. 2 xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx. 14 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 524/2013 xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x poštovních služeb Xxxxx telekomunikační xxxx.

§23x

(1) Dozor xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx Evropského parlamentu x Rady (EU) 2018/302 x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx profesní xxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx příslušný xxxxx xxxxxxxxx zvláštním xxxxxxx předpisem x xxxxxxxx xxxxxxxx postihuje xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx stanovených x §3a, 4 xx 5b, 6 xxx provozování xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx.

(3) Dozor nad xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx údajů xxxxxxxxxxx v xxxxx xxxx tohoto zákona xxxxxxx Xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx údajů.

§23x

Xxxxx xxx dodržováním xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x §9, 10, 11, 11a, 1213, 14a xx 18 tohoto zákona x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x §1811 xxxx. 1 x 2, §1817, 1820, 1824, §1824a odst. 1, §1825 xxxx. 1, §1826, 1826a, 1827, §1828 xxxx. 1 x 3, §1830 xxxx. 2 x §2159 xxxx. 1 xxxxxxxxxx zákoníku x xxxxxxx obchodu x xxxxxx 14) xxxxxxxxx xxx xxxxxx živnostenské xxxxx, příslušné xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx-xx xxxxx xxxxxx příslušnost xxxxx umístění provozovny, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§23x xxxxxx právním předpisem x. 374/2022 Xx. x xxxxxxxxx xx 6.1.2023

§23e

Při xxxxxx dozoru x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, která xx xxxxxxx obchodní praktikou xxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx 71).

§23x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 374/2022 Xx. x xxxxxxxxx od 6.1.2023

§23x

(1) Xxxxxx podle §23 xx 23d xxxx oprávněny xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. X případě xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx majetku xxxx xxxxxxxxx pozastavit xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx služeb xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx; vyžaduje-li xx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx rozhodnout xx místě x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx druhé xx xxxxx xxxxx odvolání xx tří xxx xxx dne xxxxxxxx xxxxxxxxx vyhotovení rozhodnutí. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x odvolací xxxxx x xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Obnovit xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx lze xx xx uvedení do xxxxxxxxxxx xxxxx a xxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx výrobků xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx rozhodl.

(4) Xxxxx xxxxxxxx inspekce xx xxxxxxxxx zajistit xxxxxx x xxx xxxx a výrobky xxxxxxxxxx xxxx xxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxx xxxx, a xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, x xx xx náklady xxxx, xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx předpisem Evropských xxxxxxxxxxxx 72).

(5) Orgány xxxxx §23 x 23a xxxx xxxxxxxxx xxxxxx rozhodnutím xxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx povinnost xxxxxxxx xxxxxxx nebezpečný svou xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxx. V xxxxxxx bezprostředního xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx vyžaduje-li to xxxxxxxxxx situace, xxx x uložení xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx x bez xxxxxxxxxx xxxxxxx doručit xxxxxxx xxxxxxxxxx rozhodnutí.

(6) Xxxxxxxxxxx xx povinen xxxxxxxxx výrobce, dovozce xxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx je na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x součinnosti x xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx zaměnitelností x xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx je xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx nebo xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx a dovozcem xxxxxx xxxxxxx výrobku xxxxxxxxxxxx svou xxxxxxxxxxxxxx x potravinou. Výrobce xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx základě xxxxxxxxxx dozorového orgánu x stažení xxxxxxx x xxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo prodávajícím x xxxxxxxx xxxxxxx x trhu zajistit x xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx převzetí xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx s potravinou. Xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx účastníci xxxxxxx těchto xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx nebo, xxxx-xx xxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx průtahů x xxxxxxxxx x tom xxxxxxxx xxxxx.

(7) Xxxxxxx-xx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 5 x xxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx-xx xxxxxxx xxxxx, zdraví xxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx výrobku xx xxxxxxx toho, xxx xxxxxxxxx vrácení xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx těchto xxxxxxx xxxxxxxx.

§23x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 374/2022 Xx. s xxxxxxxxx xx 6.1.2023

Xxxxxxxxx

§24

(1) Výrobce, xxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xx dopustí xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx, xxxxxx, xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx nebezpečné svou xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxx vyplývající x xxxxx použitelného xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xx zakazuje xxxxxx xx trh, xxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxx kočičí x xxx xxxx x xxxxxxx obsahující xxxx xxxx 72),

x) xxxxxx, xxxxxx, xxxxx xx xxx, nabízí xxxx xxxxxxx xxxxxxxx výrobky xxxxxxxxxx podle xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx označování xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx 76), xxxx textilní xxxxxxx, x xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle tohoto xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx 78), xxxx

x) xxxxxxx neoprávněně xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx jako xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx na xxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx přestupku xxx, xx v xxxxxxx x §10a xxxx. 2 neoznačí xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx tyto údaje xxxxxxxxxx dodavateli, či xxxxxxxxxxxxx.

(3) Výrobce, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx v rozporu x §18a xxxxxxx xxxxx jednotlivých xxxxx xxxxxxxxxxxx skla x xxx xxxxxxxxx symboly xxxx xxxxxxxx firemní xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx firmu xxxx xxxxx xxxxxxxxxx označení "xxxxxxx", "xxxxxxxxxx", "crystal" xxxx odvozeniny upřesňujícími xxxxx.

(4) Xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx vývozce xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxx, prodává xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx "xxxxxxxx" xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu 43).

(5) Xxxxxxx nebo xxxxxxx xx dopustí xxxxxxxxx xxx, xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx orgánem xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx z xxxx nebo na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx prodávajícím x xxxxxxx výrobku x xxxx xxxxxx převzetí xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx, xxxxx o xxxxxxx xxxx xxxxxxx převzetí xxxxxxx stahovaného z xxxx xxxxxxxxxx dozorový xxxxx.

(6) Xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx nezajistí xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx rozhodnutí xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx z trhu xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx, anebo x xxxxxxx xxxx zpětném xxxxxxxx xxxxxxx stahovaného x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx orgán.

(7) Xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, že

a) xxxxxxx xxxxxxxxx poctivého xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx podle §3,

x) x xxxxxxx x §3a xxxxxxx telefonní xxxxx s vyšší xxx xxxxxx xxxxx,

x) xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx poskytování xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §6,

x) xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §7,

x) xxxxxx zákaz xxxxxxx za xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx porušující xxxxx duševního xxxxxxxxxxx xxxx neoprávněné xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx předpisu 62),

x) xxxxxxx informační xxxxxxxxx xxxxx §9,

x) xxxxxxxxx, xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx označeny xxxxx §10 odst. 1 a 2 x §10a xxxx. 1,

x) x rozporu x §10 odst. 3 xxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx údaje xxxxxxx xxxxxxxx, dovozcem xxxx xxxxxxxxxxx,

x) x xxxxxxx s §10 xxxx. 4 xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx výrobků, xxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx, jejichž xxxxxx vlastnosti xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx na xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x ostatními xxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxxx, x místě xxxxxxxxxx x prodeji xxxxxxxx xxxxxxx, umístí xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x §11,

x) xxxxxxxxxxx spotřebitele xxxxx §11a,

x) xxxxxxxxx x xxxx nebo xxxxx z ceny xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx s §12 xxxx 12a, xxxx xxxxxxxxxx spotřebiteli informace x xxxxxxx s xx. 23 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 1008/2008,

m) xxxxxxxxxxx spotřebitele xxxxx §13,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x informací xxxxx §14 nebo xx. 14 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) č. 524/2013,

o) xxxxxxxxxx spotřebiteli výrobek xxxxx §15 xxxx. 1,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §15 xxxx. 2,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx potvrzení x převzetí objednávky xxxxx §15 xxxx. 3,

x) nevydá spotřebiteli xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x zakoupení výrobku xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx x §16 xxxx. 1,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx místo xxxxxx x xxxxx xxxxxxx podle §16 xxxx. 2,

x) xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx upravovaných výrobků, xxxxxxx s xxxxx xxxx výrobků, xxxxxxx xxxxxx vlastnosti xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx výrobku xxxxx §16 xxxx. 3,

x) nesplní povinnost xxxxxxx výrobku x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §17,

x) neinformuje xxxxxxxxxxxx x peněžní xxxxxx za xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx obalů xxxxx §18 xxxx. 1, nebo v xxxxxxx s §18 xxxx. 2 xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx o xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx výkupu xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx obalů anebo xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx zastaví,

w) v xxxxxxx x §19 xxxx. 1 xxxxxxxxx, xxx x provozovně xxx po xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx pověřený vyřizováním xxxxxxxxx,

x) x xxxxxxx x §19 xxxx. 1 xxxxxxxx reklamaci,

y) x xxxxxxx x §19 xxxx. 2 x 5 xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x reklamaci se xxxxxxxxxxx údaji, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx §20s.

(8) Xxxxxxxxxxx xx dopustí xxxxxxxxx tím, že

a) x rozporu x §23f xxxx. 6 xxxxxxxxxx xxx zbytečných xxxxxxx xxxx xx xxxxx stanovené xxxxxxxxx xxxxxxx výrobce, dovozce xxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xx xx xxxxxxx rozhodnutí dozorového xxxxxx stahován x xxxx,

x) x xxxxxxx x §23f xxxx. 6 xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx vrácení xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx,

x) x xxxxxxx s §23f xxxx. 6 xxxxxxxxxx xxxxxxxx orgán x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx výrobku stahovaného x xxxx, nebo

d) xxxxxx některou x xxxxxxxxxx nebo poruší xxxxxxx ze xxxxxx xxxxx čl. 3, 4 nebo 5 xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx blokování 101),

x) nezpřístupní informace xxxxx čl. 7 xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) 2018/644.

(9) Xxxxxxxxxxx uvedený x §20 xxxx. 1 xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxxxx údaje České xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §20 odst. 1,

x) xxxxxxx xxxxxxxx České xxxxxxxx inspekci ve xxxxx xxxxx §20 xxxx. 3, nebo

c) x oznámení České xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §20 xxxx. 1 xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx údaje.

(10) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx v §20 xxxx. 1 nebo xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx fyzická osoba xxxxxxx x §20a xxxx. 2 se xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx x xxxxxxx x účasti xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx podle §20a xxxx. 1, xxxx xx uvede xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx.

(11) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx x §20b xxxx. 1 se xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx nebo před xxxxxxxxx lhůty sedmi xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx od xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo od xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx anebo její xxxxx, xx xxxxxx xx uhrazení ceny xxxx jakýkoli jiný xxxxxxxx.

(12) Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxx x nabízením xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx ubytovacího xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx podle §1852 xxxxxxxxxx zákoníku, xx dopustí xxxxxxxxx xxx, xx

x) neposkytne xxxxxxxxxxxx xxxxx podle §1854 odst. 2 xxxxxxxxxx zákoníku x xxxxxxx a způsobem xxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx na pozvánce x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxx xxxx xxxx a xxxxxxxxx, xxx xxxx po xxxxx dobu jejího xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §1854 odst. 2 xxxxxxxxxx zákoníku,

c) xxxxxxxxxx xxxxxxxx spotřebitele x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, nebo xxx je spotřebitel xxxxx xxxx xxxxxxx xx uzavření xxxxxxx, xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx od xxxxxxx, xxxx na xxxxx xxxxx x odstoupení x xx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §1854 xxxx. 2 x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §1854 xxxx. 3 xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx v §1860 xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx spotřebiteli úřední xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx jazyka uvedeného x §1860 občanského xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx §1856 odst. 1 xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) neposkytne xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx pro odstoupení xx smlouvy,

g) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx údaje xxxxx §1854 xxxx. 2 xxxx písemně xxxxxxxxxx xx jejich xxxxx,

x) xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx odstoupení xx xxxxxxx, o xxxxx x odstoupení x o zákazu xxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxx, kterou xx xxxxxx xx xxxxxx právo na xxxxxx spojenou x xxxxxxxxxx, popřípadě x xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, platby xx xxxxxxx splátek x xxxx xxxx, popřípadě xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx, je-li xx xxxxxxxx, xxxx nezašle xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx platby xxxxxxx xxxxxxxxxx 14 xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx,

x) x xxxxxxx x §1864 xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx plnění xxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx

x) uvádí na xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx zařízení x xxxxxxxx xx xxxx než 1 xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx nebo jiných xxxxxx jako xxxxxxxxx.

(13) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (tržnice) xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx x xxxxxxx x §14a xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(14) Přestupku xx dopustí ten, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx údaje nebo xxxxxxxxx požadované xxxxx §24g.

(15) Xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx přestupku xxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx uloženou xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §24h xxxx 24i xxxx. 1.

(16) Poskytovatel xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx rozhodnutím podle §24i odst. 2.

(17) Xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxxx spotřebiteli některý x xxxxx xxxxx §1811 občanského xxxxxxxx,

x) x rozporu x §1817 xxxxxxxxxx zákoníku xxxxxxxx po xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxx xxxxxx je spotřebitel xxxxxxx uhradit xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) v xxxxxxx x §1817 xxxxxxxxxx xxxxxxxx odvozuje xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xx xxxx další xxxxxx xxxxxx,

x) nesdělí xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx §1820 xxxx. 1 xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx některý x údajů podle §1824 xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx smlouvě xxxxx §1824a xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) x rozporu x §1825 odst. 1 občanského xxxxxxxx xxxxxxx spotřebiteli xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx totožnost, případně xxxxxxxxx jiné xxxxx, x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, a xxxxxxxx xxxx xxxxxx,

x) xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx podle §1826 xxxx. 1 xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) x xxxxxxx x §1826 xxxx. 2 občanského xxxxxxxx neumožní spotřebiteli xxxx xxxxxxx objednávky xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx, které xx objednávky xxxxxx,

x) x xxxxxxx s §1826a odst. 1 xxxxxxxxxx zákoníku xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxx, než xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxx způsobem xx xxxxxxx x xxxxx x §1820 xxxx. 1 xxxx. x), x), x) x p) xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) v xxxxxxx x §1826a xxxx. 2 xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx tlačítko xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx k xxxxxxx xxxxxxxxxx byly xxxxxxxx snadno čitelným xxxxxxx "xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx" xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx jednoznačnou xxxxxxxxx,

x) v rozporu x §1827 xxxx. 1 xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx objednávky xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx některého xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx,

x) x rozporu x §1827 xxxx. 2 občanského xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxx znění xxxxxxxxxxx obchodních xxxxxxxx,

x) xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx podnikání xx současné xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx §1828 xxxx. 1 občanského xxxxxxxx,

x) x xxxxxxx s §1828 xxxx. 3 xxxxxxxxxx zákoníku neposkytne xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx nebo potvrzení x xxxxxxxx xxxxxxx,

x) x xxxxxxx s §1830 odst. 2 xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx přijetí odstoupení xx smlouvy xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx internetových xxxxxxxxx,

x) neodevzdá xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx, nebo ve xxxxx podle §2159 xxxx. 1 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(18) Poskytovatel on-line xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, že xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx §11b.

(19) Xx xxxxxxxxx xxx uložit pokutu xx

x) 500 000 Xx za xxxxxxxxx xxxxx odstavce 14,

x) 1&xxxx;000&xxxx;000 Kč, xxx-xx x xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 7 xxxx. x), x) xx x), x), w), x) x odstavce 8 písm. e),

c) 2&xxxx;000&xxxx;000 Kč, jde-li x přestupek podle xxxxxxxx 11 x 12,

x) 3&xxxx;000&xxxx;000 Xx, xxx-xx o přestupek xxxxx odstavce 1 xxxx. c) až x), odstavců 2 x 3, odstavce 7 xxxx. c), x), x) xx x), x), x), x), x) a xxxxxxxx 8 xxxx. x),

x) 5&xxxx;000&xxxx;000 Kč, xxx-xx o xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) x x), odstavce 4, xxxxxxxx 7 xxxx. x), x) xx x), x), x) x odstavců 9, 10, 13, 15, 16, 17 a 18,

x) 50&xxxx;000&xxxx;000 Xx, xxx-xx x přestupek xxxxx odstavců 5 x 6 a xxxxxxxx 8 xxxx. x), x), x).

(20) Xx-xx xxxxxxxx pokuta xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x) odstavce 7 xxxx. x), x) x x) x xxxxxxxx 17 x xxxxxxxxxxx x uplatňováním xx. 21 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2017/2394, xxx xxxxxx xxxxxx xx výše 4 % celkového ročního xxxxxx prodávajícího. Xxxx-xx xxxxxxxxx x ročním xxxxxx prodávajícího dostupná, xxx uložit xxxxxx xx 50 000 000 Xx.

§24x

(1) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx prodává spotřebiteli xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x vlastní xxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx činnosti anebo xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx služeb xxxxx §3,

x) xxx xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx služeb xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx spotřebitele xxxxx §6,

x) poruší xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx použitelného předpisu Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, kterým xx xxxxxxxx xxxxxx xx trh, dovážet xx Xxxxxxxxxxxx a xxxxxxx x něj xxxxxx a xxx xxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx tyto xxxx 72), xxxx

x) poskytuje xxxxxxxxx o ceně x rozporu x §12,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx jeho xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x poskytnutí xxxxxx x údaji xxxxxxxxxxx x §16 xxxx. 1, xxxx

x) xxxxxxx neoprávněně xxxxxxxxx.

(2) Xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxx xxxxxx xxxxxx do 100&xxxx;000 Xx.

§24x

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, který xxxxx §23, 23a, 23b, 23c xxxx 23d xxxxxxxx dozor xxx dodržováním povinnosti, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx spáchání xxxxxxxxx. Xx-xx k xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx více xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx správní xxxxxx, x xxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxx zahájeno, xxx xxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx jako xxxxx. O zjištěném xxxxxxxx povinnosti xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx informuje xxxxxxx orgán, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx povinnosti x xxxxxx hlediska xxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxx x jiné xxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, který xx uložil, x xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx.

(3) U xxxxxxxxx xxxxx §24 odst. 5, 6 a 8 xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx správního xxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxx §24 odst. 14 xx 16 projedná xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx §24d xxxx. 2.

XXXX XXXXX

XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXX PŘI PŘESHRANIČNÍ XXXXXXXXXX X OBLASTI XXXXXXX XXXXXXXXXXXX X XXXXXXXXX DALŠÍCH XXXXXXXX

§24x

Xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx při xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Evropské unie x Evropského hospodářského xxxxxxxx xxx uplatňování xxxxx použitelného předpisu Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx mezi xxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů x xxxxxxx ochrany xxxxxxxxxxxx 102), a xx xxxxx účelem xxxxxxxx působnost xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx.

§24x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 238/2020 Xx. s účinností xx 1.7.2020

§24x

Xxxxxxxx styčný xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxx styčným úřadem xxx xxxxxxxxxxxx spolupráci xx Ministerstvo xxxxxxxx x xxxxxxx. Ústřední xxxxxx úřad xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx uplatňování xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2017/2394 x plní informační xxxxxxxxxx xxxx Evropské xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx k uplatňování xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2017/2394 ve xxxxxx xxxx xx. 3 xxxx 1 (dále xxx "xxxxxxxxx orgán") xxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx tímto xxxxxxx xxxx oprávnění x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx

x) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) Xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx stanice,

d) Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) Český xxxx pro xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx,

x) Xxxxx xxxxxxx xxxxx,

x) Xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx léčiv,

j) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx,

x) Xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx,

x) Xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) celní úřady,

n) Xxxx pro xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx vysílání,

o) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx,

x) Ústav xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxx,

x) Xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx,

x) Drážní xxxx,

x) Xxxx pro xxxxxxx xxxxxxxx,

x) Státní xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx,

x) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) Xxxxxxxxxxxx xxx místní xxxxxx.

(3) Příloha č. 3 xxxxxx zákona xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxx upravené předpisy Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2017/2394.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx mezi xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx při xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx z nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (EU) 2017/2394 (xxxx jen "xxxxxxxxxxxx xxxxx"), a xx x xxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx mezi xxxxxxxxx xxxxxx, xx

x) Ministerstvo xxxxxxxxxxxxx, jde-li o xxxxxx xxxxx krajských xxxxxxxxxxxx stanic xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x),

x) Xxxxxxxxxxxx průmyslu x xxxxxxx, xxx-xx x plnění úkolů xxxxxxxx živnostenských úřadů xxxxx odstavce 2 xxxx. x), x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Evropské xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx 25 přílohy xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2017/2394, x úkolů krajských xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x),

x) Xxxxxxxxx ředitelství xxx, xxx-xx o xxxxxx xxxxx celních xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. m),

d) Xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx, xxx-xx o xxxxxx úkolů obecních xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x) xxx oblast xxxxxxxxx předpisem Xxxxxxxx xxxx uvedeným pod xxxxxx 25 xxxxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2017/2394, x

x) Ministerstvo xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxx xxxxx dopravních xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 písm. u).

(5) Xxx plnění xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2017/2394 xx ústřední xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxx orgány x xxxxxxxxx orgány xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§24x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 238/2020 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.7.2020

§24x

(1) Příslušné xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx Ústřednímu xxxxxxxx xxxxx bezodkladně xxxxxxxxx xxxxx čl. 8 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Rady (XX) 2017/2394.

(2) Xxxxxxxxx orgány x koordinující xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx styčnému xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxx informace xxxxx čl. 37 xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2017/2394.

(3) Xxxxxxxx styčný xxxx předává informace xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x čl. 8 x xx. 37 nařízení Evropského xxxxxxxxxx a Rady (XX) 2017/2394.

§24x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 238/2020 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.7.2020

§24f

V xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x za xxxxxx xxxxxxxxxxx protiprávního xxxxxxx, xxxxxx se xxx xxxxx této xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie 103), rozsáhlé xxxxxxxxxxx xxxxxxx 104) xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx 105) (xxxx xxx "xxxxxxxxxxx xxxxxxx"), xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxx, správního xxxx a xxxxxx xxxxxxxx předpisů 106). Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx právních xxxxxxxx využívají xxxx xxxxxxxxx xxxxx §24g xx 24i.

§24x vložen xxxxxxx předpisem x. 238/2020 Xx. x xxxxxxxxx od 1.7.2020

§24x

(1) Příslušný orgán xxxx zahájením xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx jen xxxxx xxxx xxxxxxxxx, které xxxx nezbytné xx xxxxxxxx xxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x kdo xx xxxxxxx, x to x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx formě x xxx xxxxxx xx xxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxx xxxxx, xxx jsou xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xx příslušný xxxxx xxxx osobě, x xxxxx lze důvodně xxxxxxxxxxxx, xx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxx xxxx xxxxxxx povinnost xxxxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx orgán xx xxxx pouze xx xxxxxx xxxxxxxx toho, xxx xxxxx xxxx xxxxxxx x protiprávnímu xxxxxxx, x xxx xx xxxxxxx, xxxxxxx xx banky, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx činnost xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx (xxxx jen "xxxxx")

x) xxxxx účtu xxxx xxxx jedinečný identifikátor xxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxx odstavce 2 se xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx osoby xxxxxxxxx za xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Příslušný xxxxx xx xxxxxxxx vymezit x xxxxxxx časové xxxxxx, k xxxxx xx xxxxxxxxxx údaje xxxxxxxx.

(4) Xxxxxx o xxxxxxxxxx údajů podle xxxxxxxx 2 a 3 xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Žádost xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxx xxxx xxxxxxx splnění xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2. Xxxxxxxxx xxxxx odpovídá xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx v jím xxxxxx xxxxxxx.

(5) Ústřední xxxxxx úřad xxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx odstavců 2 až 4. X xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxx poskytne xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 x 3 xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(6) Xxxxxxxxx xxxxx xx 24 měsíců xxx dne podání xxxxxxx podle xxxxxxxx 2 xxxxxxxx dotčený xxxxxxx, xx x xxx požadoval údaje xxxxx odstavce 2.

§24x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 238/2020 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.7.2020

§24x

Xxxxxxx-xx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, může xxxxxxxxx xxxxx rozhodnutím xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xx tohoto xxxxxxx zdržela. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx odkladný účinek.

§24h xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 238/2020 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.7.2020

§24x

(1) Xxxxx-xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx spotřebitelů 107) x nelze-li xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, může příslušný xxxxx rozhodnutím xxxx, xxx xxxxxx protiprávně, xxxxxx povinnost xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx protiprávní xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx on-line xxxxxxxx 108).

(2) Hrozí-li xxxxxx xxxxxxx xxxx společným xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx může xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx informační společnosti xxxxx právního xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx některé služby xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 109), xxx x xxxxxxx xxxxxxxx protiprávního obsahu xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx jednání xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo až xx doby xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx přístup xxxx xxxxxxxxxxxxx takové xxxxxxxxx xxxxx zobrazil xxxxxxxx xxx spotřebitele xxxxxxxxxxxx x xx-xxxx xxxxxxxx.

§24x vložen právním xxxxxxxxx x. 238/2020 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.7.2020

Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx

§24x

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx centrum Xxxxx xxxxxxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx prostoru x Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx varování xxxxx xx. 27 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) 2017/2394 (xxxx xxx "xxxxxxx xxxxxxxx").

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx orgánům xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx Evropského hospodářského xxxxxxxx x Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx udělí xxxxxxxxx xxxxx, jejímž xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx právním xxxxxxxx xx ochrana xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx

x) xxxx xxxxxxxx x souladu x xxxxxxxx xxxxxxxx České xxxxxxxxx,

x) aktivně xxxxxx x xxxxxxx ochrany xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx 2 xxx,

x) xxxx založena za xxxxxx vytváření zisku,

d) xx xxxxxxxxx a

e) xxxxxxxxxx a xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx rejstříku xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx o xxxx xxxxxxxx alespoň xx xxxxxxxx 2 xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, z xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x).

(3) Za xxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx považuje xxxxx, xxxxx nemá xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) u xxxxxx Finanční xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) x xxxxxx Xxxxx správy Xxxxx xxxxxxxxx,

x) na xxxxxxxxx x xx xxxxxx xx veřejné xxxxxxxxx xxxxxxxxx, nebo

d) xx xxxxxxxxx x xx penále xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(4) Bezdlužnost xxxxx odstavce 3 xx prokazuje xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx finančního xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx územní xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxx xxxxxx než 30 xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx.

§24x xxxxxx právním předpisem x. 238/2020 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.7.2020

§24k

(1) Xxxxxxxxxxxx průmyslu x xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxx komisi o xxxxxxxxx osobě oprávněné xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, x xx xxxxxxxxxxx xx nabytí xxxxxx xxxx rozhodnutí x xxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Právnická xxxxx bezodkladně xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx průmyslu x xxxxxxx x jakýchkoliv xxxxxxxxxxx, které by xxxxx xxx xxxx xx xxxxxxxx jejího xxxxxxxxx, xxxxxxx x xxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx podmínky podle §24j odst. 2 xxxx. x) až x).

§24x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 238/2020 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.7.2020

§24x

(1) Ministerstvo průmyslu x xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx právnická xxxxx, xxxxx bylo uděleno xxxxxxxxx, xxxxxxx podmínky xxxxx §24j xxxx. 2 xxxx. a) xx x). Xxxxx xxxxxx, že xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx jejího xxxxxxxxx.

(2) Xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx varování xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nejsou správná, xxxxxxxx xxxx přesná, xxxxx xxxxxxxxxx osobu x bezodkladnému xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx-xx Ministerstvo xxxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx nesplnila, xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx oprávnění xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x obchodu xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx, pokud xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, neaktuální xxxx xxxxxxxx externí xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Rozhodne-li Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x obchodu x odnětí xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx 2, xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Evropskou xxxxxx x tom, xx xxxx xxxxxxxxx osoba xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx externí xxxxxxxx.

§24x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 238/2020 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.7.2020

ČÁST OSMÁ

SDRUŽENÍ XXXXXXXXXXXX X XXXX PRÁVNICKÉ XXXXX XXXXXXXX X XXXXXXX SPOTŘEBITELE

§25

Právní xxxxxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x jiných xxxxxxxxxxx xxxx založených x xxxxxxx spotřebitele (xxxx xxx "sdružení") xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. 7)

(2) Xxxxx xx xxxxxxxx řízení u xxxxx o zdržení xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx věci ochrany xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx

x) xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxx oprávněný zájem xx xxxxxxx spotřebitele, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx osob xxxxxxxxxxx x podání xxxxx xx zdržení xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx ochrany xxxx spotřebitelů (xxxx xxx "xxxxxx oprávněných xxxx"), aniž je xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx oprávněným xxxxxxxxx.

(3) Seznam xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxxx společenství x je xxxxxxxxxxx x Xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx 60).

(4) Xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xx Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx sdružení, xxxxx

x) xxxx založeno x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx České xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx působí x xxxxxxx xxxxxxx spotřebitelů xx xxxx xxxxxxx xxxx xxx,

x) je xxxxxxxxx a xxxxxxxxx x

x) má vypořádány xxxxxxx xxxxxxxx závazky x České xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxx o xxxxxxxx xx xxxxxxx předloží xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx průmyslu x obchodu xxxxx x doklady x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4. Xxxxxxx-xx xxxxxxxx stanovené xxxxxxxx, xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx průmyslu x xxxxxxx Komisi Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx do xxxxxxx xxxxxxxxxxx osob.

§26

Oprávnění vůči xxxxxxx xxxxxxx správy

Sdružení xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxx oprávněný zájem xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx orgánům xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx dozorem xxx ochranou zájmů xxxxxxxxxxxx. Xxxxxx veřejné xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx sdružení xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, o jejich xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx však xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx podnětu.

XXXX DEVÁTÁ

SPOLEČNÁ A XXXXXXXXX XXXXXXXXXX

§27

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx neoprávněném xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, výrobců, xxxxxxx xxxx dodavatelů xxxx x osoby, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 1 písm. b) xx e) xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§28

§28 zrušen právním xxxxxxxxx č. 36/2008 Sb.

§28x

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx stanoví vyhláškou

a) xxxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxx obuvi údaji x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x jejích xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx údaji x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx včetně xxxxx xxxxxx druhů, xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx, jim xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x xxx xxxxxxxxxx výrobků z xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx skla, xxxxx xxxxxxxxxx podléhají.

§29

Xxxxxxxx

Xxxxx zákon nabývá xxxxxxxxx xxxx vyhlášení.

Stráský x. x.

Xxxxx x. x.

Xxxxxxx č. 1 x xxxxxx x. 634/1992 Sb.

Klamavé obchodní xxxxxxxx

Xxxxxxxx praktiky jsou xxxx považovány xx xxxxxxx, xxxxx prodávající

a) xxxxxxxxxx, že se xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx chování (xxxxx xxxxxxx) xxxx že xxxx pravidla xxxxxxx xxxx schválena určitým xxxxxxxxx, xxxxxx tomu xxx není,

b) xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx jiné xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx, xx xxxx, xxxx výrobku xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx uděleno xxxxxxxxx, xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx, xxxxxx tomu xxx xxxx, xxxx xxxxxx prohlášení xxxx x xxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx povolení,

d) xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx, aniž xx xxxxxxxxx důvody, xx xxxxxxx základě xx xxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx sám xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx zajistit xxxxxxx uvedených nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx za xxxx xxxxxxx xxx dané xxxxxx x v xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x povaze xxxxxxx xxxx služby, rozsahu xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx (xxxxxx reklama),

e) x xxxxxxx propagovat xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx ke xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx a xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx odmítá xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx x přiměřené xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx výrobek,

f) xxxxxxxxxx xxxxx, že xxxxxxx xxxx služba xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx určitých xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx rozhodnutí, aniž xx mu poskytl xxxxxxxxxx xxxxx potřebnou x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx poskytnout poprodejní xxxxxx xxxxxxxxxxxx, s xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx jazykem, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x němž xx xxxxxxxxxxx nachází, x xxxxxxxx poskytuje servis xxxxx x xxxxx xxxxxx, xxxx to xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xx prodej xxxxxxx nebo xxxxxx xx dovolený x xxxx xxxx tak xxxx,

x) xxxxx jako xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx zákona,

j) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx prostředcích x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx sdělení, z xxxxxxx xxxx zvuků xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xx jedná x xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxx xx dotaz spotřebitele xxx xx-xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx uvedení xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx xx účelem xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x rámci xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x povaze x xxxx xxxxxx xxx xxxxxx bezpečnost xxxxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx nekoupí,

m) propaguje xxxxxxx způsobem, xxxxx x spotřebitele xxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxx xxxxxxx určitým xxxxxxxx, xxxxxxx tomu xxx není,

n) xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx propaguje xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx získat xxxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx spotřebitelů xx xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxx prohlášení, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx, xx jím xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx výrobky xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx ve xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx vyléčit nemoc, xxxxxxxxx poruchu nebo xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx nesprávné xxxxxxxxx x tržních xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx, xxx xxx přiměl xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx výrobek nebo xxxxxx xx méně xxxxxxxxx xxxxxxxx, než xxxx xxxxx tržní xxxxxxxx,

x) nabízí xxxxxxx xxxx xxxxxx prostřednictvím xxxxxxx o ceny, xxxx xx xxxx xxxx xxxxxxx nebo xxxx by xxxx xxxxxxxxxx původní nabídce xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx "xxxxxx", "xxxxxx", "bezplatně" xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx spotřebitel xxxx xx xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, s xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x reakcí na xxxxxxxx praktiku, s xxxxxxxxx nebo doručením xxxx,

x) xxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx výzvu x provedení platby, xxxx vyvolá x xxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xx nabízený xxxxxxx xxxx xxxxxx již xxxxxxxx, xxxxxx tomu xxx není,

v) xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx prezentuje jako xxxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xx poprodejní xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x x jiném členském xxxxx, xxx xx xxxxxx xx výrobek xxxxxxxx,

x) xxxxxxx spotřebitelům xxxxxxxxx, xxxxx získal xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx stanovené xxxxxx xxx počet xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx použitelná xxx xxxxx xxxxxxxxx,

x) uvádí, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx podává xxxxxxxxxxx, xxxxx produkt xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx zakoupil, aniž xx přijal přiměřená xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxxx xx takového xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx falešné xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx či doporučení xxxx zadává xxxx xxxxx, aby xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx či xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx spotřebitelské xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx propagovat xxxxxxx xxxx službu.

Xxxxxxx x. 2 x xxxxxx x. 634/1992 Sb.

Agresivní xxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxxxx nemůže xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx místo,bez xxxxxxxx xxxxxxx,

x) osobně xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx, x xxxxxxxx xxxxxxxx splatných xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx x souladu x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nabídky xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx, xxxxxxxxxxxx pošty, xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx závazků xxxxxxxx, xxxxx xx x xxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx; xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx §2 xxxx. 1 xxxx. x) zákona x. 40/1995 Xx., x xxxxxxx xxxxx x příslušná ustanovení xxxxxx č. 480/2004 Sb. a xxxxxx č. 101/2000 Sb.,

x) xxxxxxxx xx spotřebiteli, aby xxx uplatňování xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx předložil doklady, xxxxx nelze xxx xxxxxxxxxx oprávněnosti xxxxxx xxxxxxxx xx důvodné xxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxxxx, aby xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx uplatnění xxxx xxxxxxxxxxxxx ze xxxxxxx,

x) prostřednictvím reklamy xxxxx nabádá děti, xxx si nabízené xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx osobu,

f) xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx odloženou xxxxxx xx xxxxxxx xxxx služby, xxxxx xx dodal, xxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx požaduje xxxxxxx xx uschování xxxxxxxxxxxx výrobků, xxxxxxx-xx xx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx předem xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx, xx xxxxx si xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx nekoupí, xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxx

x) vytváří xxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx ve xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx nebo xxx získání xxxx xxxx xxxx obdobné xxxxx musí xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx mu xxxxxxxx xxxxxx.

Příloha č. 3 x xxxxxx č. 634/1992 Xx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) 2017/2394 (§24d xxxx. 2)

Xxxxxxxxx orgán

Předpis Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx podle xx. 3 bodu 1 nařízení Evropského xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2017/2394

Xxxxxxxxx předpisu Xxxxxxxx unie xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx řádu

Česká xxxxxxxx xxxxxxxx

1. Směrnice Xxxx 93/13/EHS xx xxx 5. xxxxx 1993 x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (Xx. xxxx. X 95, 21.4.1993, x. 29, zvláštní xxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxx 15, svazek 2, x. 288)

Xxxxx č. 634/1992 Sb., x ochraně xxxxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx-xx k xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx jiný xxxxxxx xxxx

2. Směrnice Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx 98/6/ES ze xxx 16. února 1998 x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx označování xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (Xx. xxxx. X 80, 18.3.1998, x. 27)

Xxxxx č. 634/1992 Sb., x ochraně xxxxxxxxxxxx, x oblasti informování x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx-xx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx

Xxxxx č. 526/1990 Sb., x xxxxxx x xxxxxxx označování xxxxx cenami

3. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2019/771 xx xxx 20. xxxxxx 2019 x xxxxxxxxx aspektech xxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xx mění xxxxxxxx (XX) 2017/2394 x xxxxxxxx 2009/22/XX x kterou se xxxxxxx směrnice 1999/44/XX (Xx. xxxx. X 136, 22.5.2019, s. 28)

Xxxxx č. 89/2012 Sb., občanský xxxxxxx, v xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx při prodeji xxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx

4. Směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady 2000/31/ES xx xxx 8. xxxxxx 2000 x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, na xxxxxxxx xxxx (xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx obchodu) (Úř. xxxx. L 178, 17.7.2000, s. 1)

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, x xxxxxxx xxxxxxx xx smluv xxxxxxxxxxx xx spotřebitelem

9. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2005/29/ES xx xxx 11. května 2005 o nekalých xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx a x xxxxx xxxxxxxx Rady 84/450/XXX, xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 97/7/XX, 98/27/XX x 2002/65/XX a nařízení Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) č. 2006/2004 (směrnice x xxxxxxxx xxxxxxxxxx praktikách) (Xx. xxxx. X 149, 11.6.2005, s. 22)

Xxxxx č. 634/1992 Sb., o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx-xx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx

12. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2006/123/ES xx xxx 12. xxxxxxxx 2006 x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx (Xx. xxxx. X 376, 27.12.2006, x. 36): xxxxxx 20

Xxxxx č. 634/1992 Sb., o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx-xx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx

Xxxxx č. 222/2009 Sb., x xxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx služeb

15. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (ES) č. 1008/2008 xx xxx 24. září 2008 x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx provozování xxxxxxxxx xxxxxx xx Společenství (Xx. vest. X 293, 31.10.2008, s. 3): články 22, 23 x 24

Xxxxx č. 634/1992 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx v oblasti xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

16. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu a Xxxx 2008/122/ES xx xxx 14. ledna 2009 x ochraně xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x dočasném xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxx), x dlouhodobých xxxxxxxxxxx produktech, o xxxxxx xxxxxxx a x výměně (Úř. xxxx. L 33, 3.2.2009, x. 10)

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský xxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx ubytovacího xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxx č. 634/1992 Sb., x xxxxxxx spotřebitele, x xxxxxxx dočasného xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx služeb

20. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2011/83/EU xx dne 25. xxxxx 2011 o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx Xxxx 93/13/XXX x xxxxxxxx Evropského parlamentu x Rady 1999/44/XX x zrušuje směrnice Xxxx 85/577/XXX x xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady 97/7/XX (Xx. vest. X 304, 22.11.2011, s. 64)

Xxxxx č. 89/2012 Sb., občanský xxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx, xxxx-xx x dozoru xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx

Xxxxx č. 634/1992 Sb., x ochraně spotřebitele, x oblasti závazků xx smluv xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxx), xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx povinností při xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx elektronickými xxxxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x oblasti xxxxxxxx účtovaných x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x vyšší xxx běžnou cenou, xxxx-xx k dozoru xxxxx příslušný xxxx xxxxxxx úřad

21. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2013/11/EU xx xxx 21. května 2013 x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx spotřebitelských xxxxx x o změně xxxxxxxx (XX) č. 2006/2004 x xxxxxxxx 2009/22/XX (xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx řešení spotřebitelských xxxxx) (Xx. vest. X 165, 18.6.2013, x. 63): článek 13

Xxxxx č. 634/1992 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x xxxxxxx informování spotřebitele x xxxxxxxx mimosoudního xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx-xx x xxxxxx xxxxx příslušný xxxx xxxxxxx xxxx

22. Nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 524/2013 xx xxx 21. xxxxxx 2013 o xxxxxx spotřebitelských xxxxx xx-xxxx a o xxxxx xxxxxxxx (XX) x. 2006/2004 x xxxxxxxx 2009/22/XX (xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx on-line) (Úř. xxxx. X 165, 18.6.2013, s. 1): xxxxxx 14

Xxxxx č. 634/1992 Sb., x xxxxxxx spotřebitele, x oblasti informování xxxxxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx sporů xx-xxxx, xxxx-xx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx

24. Směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2014/92/EU xx xxx 23. xxxxxxxx 2014 o xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx účty, xxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx x platebním xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx (Xx. vest. X 257, 28.8.2014, x. 214): xxxxxx 3 až 18 x xx. 20 xxxx. 2

Xxxxx č. 370/2017 Sb., x xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxx povinností xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx stránek

26. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) 2017/1128 xx dne 14. xxxxxx 2017 x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx-xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx v rámci xxxxxxxxx trhu (Xx. xxxx. X 168, 30.6.2017, x. 1)

Zákon č. 634/1992 Sb., o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, v oblasti xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx ochrany xxxxxxxxxxxx

27. Xxxxxxxx (XX) 2018/302 Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx xx xxx 28. xxxxx 2018 x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx blokování x xxxxxxx forem xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxx xxxx x x změně nařízení (XX) č. 2006/2004 x (EU) 2017/2394 x směrnice 2009/22/XX

Xxxxx č. 634/1992 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx-xx x xxxxxx věcně xxxxxxxxx xxxx správní xxxx

28. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2019/770 xx dne 20. xxxxxx 2019 x některých aspektech xxxxx x poskytování xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx (Xx. xxxx. X 136, 22.5.2019, x. 1)

Xxxxx č. 89/2012 Sb., xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx xxxx x vadného plnění xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xx jakost

Státní xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

9. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady 2005/29/ES ze xxx 11. května 2005 x nekalých xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx trhu x x změně xxxxxxxx Xxxx 84/450/XXX, xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 97/7/ES, 98/27/XX x 2002/65/XX x xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 2006/2004 (xxxxxxxx x nekalých xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx) (Xx. xxxx. L 149, 11.6.2005, x. 22)

Xxxxx č. 634/1992 Sb., o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, v xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx potravin, xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx

20. Směrnice Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx 2011/83/EU xx dne 25. xxxxx 2011 x právech spotřebitelů, xxxxxx se mění xxxxxxxx Xxxx 93/13/EHS x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx 1999/44/XX x xxxxxxx xxxxxxxx Xxxx 85/577/EHS x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 97/7/XX (Úř. vest. X 304, 22.11.2011, x. 64)

Xxxxx č. 89/2012 Sb., xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx uzavíraných xx xxxxxxxxxxxxx na úseku xxxxxxxx, zemědělských a xxxxxxxxxx výrobků

Zákon č. 634/1992 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x oblasti xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx (trestání) x v xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx výrobků xxxx xxxxxxxxxxx služeb elektronickými xxxxxxxxxx prostřednictvím internetových xxxxxxx na xxxxx xxxxxxxx, zemědělských x xxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

9. Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx a Rady 2005/29/ES ze dne 11. xxxxxx 2005 x nekalých obchodních xxxxxxxxxx vůči xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x x změně xxxxxxxx Xxxx 84/450/EHS, xxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx 97/7/ES, 98/27/XX a 2002/65/XX x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 2006/2004 (xxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx praktikách) (Úř. xxxx. L 149, 11.6.2005, x. 22)

Zákon č. 634/1992 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxx obchodních xxxxxxx, xxxxx xxx o xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx služeb, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x elektronických xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx určených x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx kouření, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

20. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx 2011/83/EU xx xxx 25. xxxxx 2011 o xxxxxxx spotřebitelů, xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx Xxxx 93/13/XXX a xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 1999/44/XX x zrušuje xxxxxxxx Xxxx 85/577/XXX a xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady 97/7/XX (Xx. vest. X 304, 22.11.2011, x. 64)

Xxxxx č. 89/2012 Sb., xxxxxxxx xxxxxxx, x oblasti xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, které xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x ochraně xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xx nich xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx kouření, xxxxx jsou xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x tabákových xxxxxxxxx

Xxxxx č. 634/1992 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, v xxxxxxx xxxxxxx ze xxxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxx) a x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx výrobků xxxx poskytování služeb xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx zákonem o xxxxxxx xxxxxxxxx zdraví, x elektronických xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx do xxxx určených x xxxxxxxxx xxxxxxx určených xx kouření, xxxxx xxxx upraveny xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx výrobcích

Státní veterinární xxxxxx

9. Směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2005/29/ES xx xxx 11. xxxxxx 2005 x nekalých obchodních xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx trhu x x xxxxx xxxxxxxx Rady 84/450/EHS, xxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx 97/7/XX, 98/27/XX a 2002/65/XX x nařízení Evropského xxxxxxxxxx x Rady (XX) x. 2006/2004 (xxxxxxxx x nekalých xxxxxxxxxx praktikách) (Úř. xxxx. X 149, 11.6.2005, x. 22)

Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně xxxxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxx obchodních praktik, xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx

20. Směrnice Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx 2011/83/EU xx dne 25. října 2011 x právech spotřebitelů, xxxxxx xx mění xxxxxxxx Rady 93/13/EHS x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 1999/44/XX x xxxxxxx xxxxxxxx Xxxx 85/577/XXX x směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady 97/7/XX (Úř. xxxx. X 304, 22.11.2011, x. 64)

Zákon č. 89/2012 Sb., xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx

Xxxxx č. 634/1992 Sb., x ochraně xxxxxxxxxxxx, x xxxxxxx závazků xx xxxxx xxxxxxxxxxx xx spotřebitelem (xxxxxxxx) x v oblasti xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx při xxxxxxx výrobků xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx

Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx

10. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 1107/2006 xx xxx 5. xxxxxxxx 2006 x xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx x xxxxxxxx schopností xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx dopravě (Xx. xxxx. L 204, 26.7.2006, x. 1)

Xxxxx č. 49/1997 Sb., x xxxxxxxx letectví a x xxxxx a xxxxxxxx xxxxxx x. 455/1991 Sb., o xxxxxxxxxxxxx podnikání (živnostenský xxxxx), x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx

18. Nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 1177/2010 ze xxx 24. listopadu 2010 o xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx cestování xx moři a xx xxxxxxxxxxxxxx vodních xxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxx (ES) x. 2006/2004 (Úř. xxxx. X 334, 17.12.2010, s. 1)

Xxxxx č. 114/1995 Sb., x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x oblasti xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo cestovní xxxxxxxx

19. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 181/2011 xx xxx 16. xxxxx 2011 x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x autokarové xxxxxxx x x změně xxxxxxxx (XX) x. 2006/2004 (Xx. xxxx. X 55, 28.2.2011, x. 1)

Zákon č. 111/1994 Sb., x xxxxxxxx dopravě, x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x autokarové dopravě

20. Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx 2011/83/EU xx xxx 25. xxxxx 2011 o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xx mění xxxxxxxx Xxxx 93/13/XXX x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx 1999/44/XX x xxxxxxx směrnice Xxxx 85/577/XXX a xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady 97/7/ES (Xx. xxxx. L 304, 22.11.2011, x. 64)

Xxxxx č. 89/2012 Sb., občanský xxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxx ze xxxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxxxx

Xxxxx č. 634/1992 Sb., o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxx ze xxxxx xxxxxxxxxxx xx spotřebitelem (xxxxxxxx) x x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx prodeji xxxxxxx xxxx poskytování xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxxxxx stránek

25. Směrnice Xxxxxxxxxx parlamentu a Xxxx (XX) 2015/2302 xx dne 25. xxxxxxxxx 2015 x xxxxxxxxxx cestovních xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxx Evropského parlamentu x Xxxx (XX) x. 2006/2004 x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx 2011/83/XX x x zrušení xxxxxxxx Xxxx 90/314/XXX (Xx. vest. X 326, 11.12.2015, x. 1)

Xxxxx č. 89/2012 Sb., xxxxxxxx xxxxxxx, x oblasti xxxxxx zájezdu.

Zákon č. 159/1999 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a o xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb

Krajské živnostenské xxxxx

9. Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx 2005/29/ES ze xxx 11. května 2005 x nekalých xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx trhu x x xxxxx xxxxxxxx Rady 84/450/EHS, xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady 97/7/XX, 98/27/XX a 2002/65/XX x nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 2006/2004 (xxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx) (Xx. xxxx. L 149, 11.6.2005, x. 22)

Xxxxx č. 634/1992 Sb., o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, v oblasti xxxxxxx, xxxxx je xxxxxxx xxxxxxxx praktikou

Zákon č. 40/1995 Sb., o xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx x. 468/1991 Xx., o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x televizního xxxxxxxx, x oblasti xxxxxxx, která je xxxxxxx obchodní xxxxxxxxx, xxxx-xx x dozoru xxxxx příslušný xxxx xxxxxxx xxxx

11. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2006/114/ES xx xxx 12. prosince 2006 o xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx (Xx. xxxx. X 376, 27.12.2006, x. 21): článek 1, xx. 2 xxxx. x) x xxxxxx 4 xx 8

Zákon č. 40/1995 Sb., x regulaci xxxxxxx x x xxxxx a xxxxxxxx xxxxxx č. 468/1991 Xx., o provozování xxxxxxxxxxxx a televizního xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx-xx k xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx jiný xxxxxxx xxxx.

Xxxxx xxxx xxx zkoušení xxxxxx x střeliva

2. Směrnice Xxxxxxxxxx parlamentu a Xxxx 98/6/ES xx xxx 16. února 1998 x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx označování xxx výrobků xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (Xx. xxxx. X 80, 18.3.1998, x. 27)

Zákon č. 634/1992 Sb., x ochraně xxxxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x ceně prodávaných xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, na xxxxx xxxxxxxxx zbraní x xxxxxxxx

Xxxxx č. 526/1990 Sb., x xxxxxx x oblasti xxxxxxxxxx xxxxx cenami

9. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2005/29/ES xx xxx 11. xxxxxx 2005 o xxxxxxxx obchodních xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxx a x xxxxx xxxxxxxx Xxxx 84/450/EHS, xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 97/7/XX, 98/27/XX x 2002/65/XX x xxxxxxxx Evropského parlamentu x Xxxx (XX) x. 2006/2004 (xxxxxxxx x nekalých obchodních xxxxxxxxxx) (Xx. xxxx. X 149, 11.6.2005, x. 22)

Xxxxx č. 634/1992 Sb., x xxxxxxx spotřebitele, x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, na xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx

20. Směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2011/83/EU xx xxx 25. října 2011 x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, kterou se xxxx xxxxxxxx Xxxx 93/13/XXX x směrnice Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx 1999/44/XX x xxxxxxx xxxxxxxx Xxxx 85/577/XXX x směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 97/7/XX (Xx. xxxx. X 304, 22.11.2011, s. 64)

Xxxxx č. 89/2012 Sb., xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx uzavíraných xx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx střelných xxxxxx x xxxxxxxx

Xxxxx č. 634/1992 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x xxxxxxx závazků xx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx (trestání) x x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx při xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx zbraní x xxxxxxxx

Xxxxx národní banka

1. Xxxxxxxx Rady 93/13/EHS xx xxx 5. xxxxx 1993 x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (Xx. xxxx. X 95, 21.4.1993, x. 29, xxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx, kapitola 15, xxxxxx 2, x. 288)

Xxxxx č. 634/1992 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, v xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx ve xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx dohledu České xxxxxxx banky xxxxx xxxxxx upravujícího postavení x xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx banky xxx xxxxxx xxxxxxxx, kterou xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx základě xxxxxxxx, xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx

2. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady 98/6/ES xx xxx 16. xxxxx 1998 o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx při xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (Xx. xxxx. L 80, 18.3.1998, x. 27)

Xxxxx č. 634/1992 Sb., x ochraně xxxxxxxxxxxx, v oblasti xxxxxxxxxxx x ceně xxxxxxxxxxx výrobků nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, u xxxx xxxxxxxxxxxxx jejímu xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx České národní xxxxx při výkonu xxxxxxxx, kterou tyto xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, licence xxxx registrace České xxxxxxx xxxxx

Xxxxx č. 526/1990 Sb., x cenách x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx

7. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2002/65/ES ze dne 23. září 2002 x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xx xxxxx x x xxxxx xxxxxxxx Xxxx 90/619/XXX a xxxxxxx 97/7/XX a 98/27/ES (Xx. vest. L 271, 9.10.2002, s. 16)

Xxxxx č. 89/2012 Sb., xxxxxxxx xxxxxxx, x oblasti xxxxxxx xx smluv xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx x oblasti xxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxx č. 6/1993 Sb., x Xxxxx xxxxxxx xxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx pro uzavírání xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx

9. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady 2005/29/ES xx dne 11. xxxxxx 2005 x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx vnitřním xxxx x x xxxxx xxxxxxxx Rady 84/450/XXX, xxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx 97/7/ES, 98/27/XX a 2002/65/ES x nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 2006/2004 (xxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx praktikách) (Xx. xxxx. X 149, 11.6.2005, s. 22)

Zákon č. 634/1992 Sb., x ochraně xxxxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxx podléhajících xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx postavení x xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx, kterou xxxx osoby vykonávají xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx Xxxxx národní xxxxx

14. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx 2008/48/ES xx xxx 23. xxxxx 2008 o xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx Xxxx 87/102/XXX (Úř. vest. X 133, 22.5.2008, x. 66)

Xxxxx č. 257/2016 Sb., x xxxxxxxxxxxxxxx úvěru

21. Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady 2013/11/EU xx xxx 21. xxxxxx 2013 x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx a o xxxxx xxxxxxxx (XX) x. 2006/2004 x xxxxxxxx 2009/22/XX (směrnice x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx) (Úř. xxxx. L 165, 18.6.2013, s. 63): xxxxxx 13

Xxxxx č. 634/1992 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x oblasti xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x subjektu xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, u xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx upravujícího xxxxxxxxx x působnost Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx tyto xxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx České národní xxxxx

22. Nařízení Evropského xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 524/2013 xx xxx 21. května 2013 x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx on-line x x změně xxxxxxxx (XX) x. 2006/2004 x xxxxxxxx 2009/22/XX (xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx-xxxx) (Xx. vest. X 165, 18.6.2013, x. 1): xxxxxx 14

Xxxxx č. 634/1992 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxxx spotřebitele x řešení spotřebitelských xxxxx xx-xxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx České národní xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx, kterou xxxx xxxxx vykonávají xx xxxxxxx povolení, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx banky

23. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2014/17/XX xx xxx 4. února 2014 x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxx 2008/48/XX a 2013/36/EU x xxxxxxxx (EU) x. 1093/2010 (Xx. xxxx. X 60, 28.2.2014, x. 34): xxxxxx 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, xxxxxxxx 10 a xxxxxxx I a XX

Xxxxx č. 257/2016 Sb., x xxxxxxxxxxxxxxx úvěru

24. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu a Xxxx 2014/92/EU ze xxx 23. července 2014 x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx x platebním xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx (Úř. xxxx. X 257, 28.8.2014, x. 214): xxxxxx 3 xx 18 x čl. 20 xxxx. 2

Xxxxx č. 370/2017 Sb., x xxxxxxxxx styku, x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx

5. Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx 2001/83/ES xx xxx 6. xxxxxxxxx 2001 x xxxxxx Společenství xxxxxxxxx xx humánních xxxxxxxx xxxxxxxxx (Xx. xxxx. X 311, 28.11.2001, x. 67): xxxxxx 86 xx 100

Xxxxx č. 378/2007 Sb., x xxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxx č. 40/1995 Sb., o xxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx a xxxxxxxx xxxxxx x. 468/1991 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx, nejde-li x xxxxxxx šířenou x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x v xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx

9. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx 2005/29/ES xx xxx 11. xxxxxx 2005 o nekalých xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx a o xxxxx směrnice Rady 84/450/XXX, xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 97/7/XX, 98/27/XX x 2002/65/XX x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) x. 2006/2004 (xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx) (Xx. xxxx. X 149, 11.6.2005, x. 22)

Xxxxx č. 634/1992 Sb., x xxxxxxx spotřebitele, v xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx prostředků

Zákon č. 40/1995 Sb., o xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx x. 468/1991 Xx., x provozování xxxxxxxxxxxx a televizního xxxxxxxx, x oblasti xxxxxxx, xxxxx je xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx léčivé xxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxx x buňky x sponzorování v xxxx xxxxxxx, xxx xxxx o xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x televizním xxxxxxxx x x audiovizuálních xxxxxxxxxx službách na xxxxxxxx

11. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2006/114/ES xx dne 12. xxxxxxxx 2006 x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx (Úř. xxxx. L 376, 27.12.2006, x. 21): xxxxxx 1, čl. 2 xxxx. x) x xxxxxx 4 xx 8, a xx x xxxxxxx xxxx provedení do xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx srovnávací xxxxxxx

Xxxxx č. 40/1995 Sb., o xxxxxxxx xxxxxxx a x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x. 468/1991 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x oblasti xxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, na xxxxxx tkáně x xxxxx x sponzorování x xxxx xxxxxxx, xxxxx-xx x reklamu xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x v xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx

20. Směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2011/83/EU xx xxx 25. xxxxx 2011 x právech xxxxxxxxxxxx, xxxxxx se mění xxxxxxxx Rady 93/13/XXX x xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx a Rady 1999/44/XX a xxxxxxx xxxxxxxx Xxxx 85/577/EHS x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 97/7/XX (Xx. vest. X 304, 22.11.2011, x. 64)

Xxxxx č. 89/2012 Sb., xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxx ze xxxxx uzavíraných se xxxxxxxxxxxxx xx úseku xxxxxxxxx léčivých xxxxxxxxx x zdravotnických xxxxxxxxxx

Xxxxx č. 634/1992 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, v oblasti xxxxxxx ze xxxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxx) a x xxxxxxx informačních povinností xxx prodeji výrobků xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxx regulační úřad

1. Xxxxxxxx Rady 93/13/EHS xx xxx 5. xxxxx 1993 x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (Úř. xxxx. X 95, 21.4.1993, s. 29, xxxxxxxx vydání x xxxxxxx, xxxxxxxx 15, xxxxxx 2, s. 288)

Xxxxx č. 634/1992 Sb., x xxxxxxx spotřebitele, x xxxxxxx zákazu xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

2. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 98/6/ES xx xxx 16. xxxxx 1998 x ochraně spotřebitelů xxx xxxxxxxxxx cen xxxxxxx nabízených spotřebiteli (Xx. xxxx. L 80, 18.3.1998, s. 27)

Xxxxx č. 634/1992 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx podnikání x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxx č. 526/1990 Sb., x xxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxx zboží xxxxxx

9. Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx 2005/29/ES xx xxx 11. května 2005 x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x x změně xxxxxxxx Rady 84/450/XXX, xxxxxxx Evropského parlamentu x Xxxx 97/7/ES, 98/27/XX x 2002/65/XX x nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 2006/2004 (xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx praktikách) (Xx. xxxx. X 149, 11.6.2005, x. 22)

Xxxxx č. 634/1992 Sb., o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxx x energetických xxxxxxxxx

12. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady 2006/123/ES xx dne 12. xxxxxxxx 2006 x xxxxxxxx na xxxxxxxx xxxx (Xx. vest. X 376, 27.12.2006, x. 36): xxxxxx 20

Xxxxx č. 634/1992 Sb., o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, na xxxxx podnikání x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxx č. 222/2009 Sb., x xxxxxx pohybu xxxxxx, x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx příjemců xxxxxx.

20. Směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady 2011/83/EU xx dne 25. xxxxx 2011 x právech spotřebitelů, xxxxxx se mění xxxxxxxx Xxxx 93/13/XXX x směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady 1999/44/XX x zrušuje xxxxxxxx Xxxx 85/577/XXX x směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx 97/7/XX (Xx. xxxx. X 304, 22.11.2011, x. 64)

Zákon č. 89/2012 Sb., xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx uzavíraných xx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxx č. 634/1992 Sb., o xxxxxxx spotřebitele, v xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx (trestání) na xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx s xxxxx než xxxxxx xxxxx

21. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx 2013/11/EU xx dne 21. května 2013 x alternativním řešení xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x x změně nařízení (XX) č. 2006/2004 x směrnice 2009/22/XX (xxxxxxxx o alternativním xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx) (Xx. xxxx. X 165, 18.6.2013, x. 63): xxxxxx 13

Xxxxx č. 634/1992 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxxx spotřebitele x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx řešení xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, na xxxxx podnikání x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

22. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (EU) č. 524/2013 xx dne 21. xxxxxx 2013 x xxxxxx spotřebitelských xxxxx xx-xxxx x x xxxxx nařízení (XX) x. 2006/2004 a xxxxxxxx 2009/22/XX (nařízení x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx-xxxx) (Xx. xxxx. L 165, 18.6.2013, s. 1): xxxxxx 14

Zákon č. 634/1992 Sb., x ochraně spotřebitele, x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x řešení xxxxxxxxxxxxxxxx sporů xx-xxxx xx xxxxx podnikání x xxxxxxxxxxxxx odvětvích

27. Xxxxxxxx (XX) 2018/302 Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx xx xxx 28. xxxxx 2018 x xxxxxx neoprávněného xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxx xxxx a x xxxxx xxxxxxxx (XX) x. 2006/2004 x (XX) 2017/2394 x xxxxxxxx 2009/22/ES

Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně xxxxxxxxxxxx, v xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxx x energetických xxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx

1. Xxxxxxxx Rady 93/13/EHS xx dne 5. xxxxx 1993 o xxxxxxxxxxxxxx ujednáních xx xxxxxxxxxxxxxxxx smlouvách (Xx. xxxx. L 95, 21.4.1993, s. 29, xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxx 15, xxxxxx 2, x. 288)

Xxxxx č. 634/1992 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, v xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx komunikací x poštovních služeb

2. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady 98/6/ES xx xxx 16. xxxxx 1998 x xxxxxxx spotřebitelů při xxxxxxxxxx cen xxxxxxx xxxxxxxxxx spotřebiteli (Xx. xxxx. L 80, 18.3.1998, x. 27)

Xxxxx č. 634/1992 Sb., x ochraně xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxx č. 526/1990 Sb., o xxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx

9. Směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx 2005/29/ES ze xxx 11. xxxxxx 2005 o xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vůči xxxxxxxxxxxxx na vnitřním xxxx a o xxxxx xxxxxxxx Rady 84/450/XXX, xxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx 97/7/XX, 98/27/XX x 2002/65/XX x nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (ES) x. 2006/2004 (xxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx) (Xx. xxxx. X 149, 11.6.2005, x. 22)

Xxxxx č. 634/1992 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, v xxxxxxx nekalých xxxxxxxxxx xxxxxxx, na xxxxx xxxxxx elektronických xxxxxxxxxx x poštovních xxxxxx

20. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx 2011/83/EU xx xxx 25. xxxxx 2011 o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx Xxxx 93/13/XXX x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady 1999/44/XX x zrušuje xxxxxxxx Xxxx 85/577/EHS x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx 97/7/XX (Xx. xxxx. L 304, 22.11.2011, x. 64)

Xxxxx č. 89/2012 Sb., xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxx xx smluv xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xx úseku xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxx č. 634/1992 Sb., x xxxxxxx spotřebitele, x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxx), xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx při xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx elektronickými xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxx telefonního xxxxx x xxxxx než xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx elektronických xxxxxxxxxx x poštovních xxxxxx

21. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx 2013/11/EU xx xxx 21. xxxxxx 2013 x xxxxxxxxxxxxx řešení xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x x změně nařízení (XX) x. 2006/2004 x směrnice 2009/22/ES (xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx sporů) (Xx. xxxx. X 165, 18.6.2013, s. 63): xxxxxx 13

Xxxxx č. 634/1992 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxxx spotřebitele o xxxxxxxx mimosoudního xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, na xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx

22. Nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 524/2013 xx xxx 21. května 2013 x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx sporů xx-xxxx x x xxxxx xxxxxxxx (ES) x. 2006/2004 a xxxxxxxx 2009/22/XX (xxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx sporů xx-xxxx) (Úř. xxxx. X 165, 18.6.2013, x. 1): xxxxxx 14

Xxxxx č. 634/1992 Sb., o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, v xxxxxxx informování xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx on-line xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx

4. Směrnice Xxxxxxxxxx parlamentu a Xxxx 2000/31/ES xx xxx 8. xxxxxx 2000 o xxxxxxxxx xxxxxxxx aspektech služeb xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, zejména xxxxxxxxxxxxxx obchodu, xx xxxxxxxx xxxx (xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx) (Xx. xxxx. X 178, 17.7.2000, x. 1)

Xxxxx č. 480/2004 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a x xxxxx některých xxxxxx, x xxxxxxx poskytování xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x šíření obchodního xxxxxxx.

6. Směrnice Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx 2002/58/ES xx dne 12. xxxxxxxx 2002 x zpracování xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx v odvětví xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxxx x xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx) (Úř. xxxx. L 201, 31.7.2002, x. 37): xxxxxx 13

Xxxxx č. 127/2005 Sb., x elektronických komunikacích x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů, x oblasti xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxx č. 480/2004 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxx informační xxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů, x oblasti xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

9. Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx a Xxxx 2005/29/ES xx xxx 11. xxxxxx 2005 x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx spotřebitelům xx xxxxxxxx trhu x x změně xxxxxxxx Rady 84/450/XXX, xxxxxxx Evropského parlamentu x Xxxx 97/7/XX, 98/27/XX a 2002/65/ES x nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 2006/2004 (xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx) (Xx. xxxx. X 149, 11.6.2005, x. 22)

Xxxxx č. 634/1992 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxx nevyžádanou xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, je-li xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxx č. 40/1995 Sb., o xxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx č. 468/1991 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxxxx nevyžádané xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, je-li xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxx xxxxx

9. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx 2005/29/ES ze xxx 11. xxxxxx 2005 o xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x x xxxxx xxxxxxxx Xxxx 84/450/XXX, xxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx 97/7/XX, 98/27/ES x 2002/65/XX x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 2006/2004 (xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx) (Xx. xxxx. X 149, 11.6.2005, s. 22)

Xxxxx č. 634/1992 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x xxxxxxx nekalých xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx her

Zákon č. 40/1995 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxx x o xxxxx a xxxxxxxx xxxxxx x. 468/1991 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxx, která xx nekalou xxxxxxxx xxxxxxxxx, na úseku xxxxxxxxxxx hazardních xxx, xxxxx-xx o reklamu xxxxxxx x rozhlasovém x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx službách xx xxxxxxxx

11. Směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2006/114/ES ze dne 12. xxxxxxxx 2006 x xxxxxxx x xxxxxxxxxx reklamě (Xx. xxxx. X 376, 27.12.2006, s. 21): xxxxxx 1, xx. 2 xxxx. c) x články 4 xx 8

Xxxxx č. 40/1995 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxx x x změně x xxxxxxxx zákona x. 468/1991 Xx., x provozování xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx vysílání, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxx reklamy, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx, xxxxx-xx x xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxxx x televizním xxxxxxxx a x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx

Xxxx xxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx

5. Směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady 2001/83/ES xx dne 6. listopadu 2001 x xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx se humánních xxxxxxxx přípravků (Úř. xxxx. X 311, 28.11.2001, x. 67): xxxxxx 86 xx 100

Xxxxx č. 378/2007 Sb., x xxxxxxxx a x xxxxxxx některých souvisejících xxxxxx, v oblasti xxxxxxxx xx humánních xxxxxxxx přípravků

Zákon č. 231/2001 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxx xxxxxx, v xxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxx přípravků

Zákon č. 40/1995 Sb., x regulaci xxxxxxx a x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx č. 468/1991 Xx., x provozování xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx léčivé xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x televizním xxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx

9. Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady 2005/29/ES xx xxx 11. xxxxxx 2005 x xxxxxxxx obchodních xxxxxxxxxx xxxx spotřebitelům xx xxxxxxxx xxxx x x xxxxx xxxxxxxx Rady 84/450/XXX, xxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady 97/7/ES, 98/27/XX x 2002/65/XX x nařízení Evropského xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) x. 2006/2004 (xxxxxxxx x nekalých xxxxxxxxxx praktikách) (Úř. xxxx. X 149, 11.6.2005, x. 22)

Xxxxx č. 634/1992 Sb., o ochraně xxxxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxx, která xx xxxxxxx obchodní xxxxxxxxx

Xxxxx č. 40/1995 Sb., o xxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx x doplnění xxxxxx x. 468/1991 Xx., o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxxxx reklamy, xxxxx xx nekalou xxxxxxxx xxxxxxxxx, šířenou x xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx službách xx xxxxxxxx

11. Směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2006/114/ES xx xxx 12. xxxxxxxx 2006 o klamavé x srovnávací reklamě (Xx. vest. X 376, 27.12.2006, x. 21): xxxxxx 1, xx. 2 xxxx. x) x xxxxxx 4 xx 8

Xxxxx č. 40/1995 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxx a x xxxxx x doplnění xxxxxx x. 468/1991 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, v xxxxxxx srovnávací xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx službách xx xxxxxxxx.

17. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady 2010/13/EU xx xxx 10. března 2010 x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx členských států xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb (xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx) (Xx. vest. X 95, 15.4.2010, x. 1): články 9, 10, 11 x xxxxxx 19 xx 26

Xxxxx č. 132/2010 Sb., x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, v xxxxxxx poskytování xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb xx xxxxxxxx.

Xxxxx č. 231/2001 Sb., o xxxxxxxxxxx rozhlasového x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a x změně xxxxxxx xxxxxx, v xxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

9. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx 2005/29/ES xx xxx 11. xxxxxx 2005 x nekalých xxxxxxxxxx praktikách vůči xxxxxxxxxxxxx na vnitřním xxxx x x xxxxx směrnice Xxxx 84/450/XXX, směrnic Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady 97/7/XX, 98/27/XX x 2002/65/XX a nařízení Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (ES) x. 2006/2004 (xxxxxxxx x xxxxxxxx obchodních xxxxxxxxxx) (Xx. xxxx. X 149, 11.6.2005, x. 22)

Xxxxx č. 634/1992 Sb., o xxxxxxx spotřebitele, x xxxxxxx reklamy, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxx č. 40/1995 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x. 468/1991 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x oblasti srovnávací xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx, xxxxx-xx o xxxxxxx xxxxxxx x rozhlasovém x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxx

11. Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx a Xxxx 2006/114/ES ze xxx 12. xxxxxxxx 2006 x klamavé x xxxxxxxxxx reklamě (Xx. xxxx. X 376, 27.12.2006, x. 21): xxxxxx 1, xx. 2 xxxx. x) x xxxxxx 4 xx 8

Xxxxx č. 40/1995 Sb., x xxxxxxxx reklamy x x xxxxx x doplnění xxxxxx x. 468/1991 Xx., x xxxxxxxxxxx rozhlasového x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, v xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx-xx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x televizním xxxxxxxx x x audiovizuálních xxxxxxxxxx službách na xxxxxxxx

Xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx veterinárních biopreparátů x xxxxx

9. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2005/29/ES xx xxx 11. xxxxxx 2005 o nekalých xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx a x xxxxx xxxxxxxx Rady 84/450/XXX, xxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady 97/7/XX, 98/27/ES x 2002/65/XX x nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 2006/2004 (xxxxxxxx x nekalých xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx) (Xx. xxxx. X 149, 11.6.2005, s. 22)

Xxxxx č. 634/1992 Sb., o ochraně xxxxxxxxxxxx, x oblasti xxxxxxx, která je xxxxxxx xxxxxxxx praktikou

Zákon č. 40/1995 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxx x o xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x. 468/1991 Xx., o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx-xx x xxxxxxx šířenou x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx a v xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx službách xx xxxxxxxx

11. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx 2006/114/ES xx xxx 12. xxxxxxxx 2006 o klamavé x srovnávací reklamě (Xx. xxxx. L 376, 27.12.2006, x. 21): článek 1, xx. 2 xxxx. x) x xxxxxx 4 xx 8

Xxxxx č. 40/1995 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxx a x xxxxx x doplnění xxxxxx x. 468/1991 Xx., x provozování xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx nekalou obchodní xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxx přípravky, nejde-li x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x x audiovizuálních mediálních xxxxxxxx na xxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxx x zkušební xxxxx zemědělský

9. Směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx 2005/29/ES xx xxx 11. května 2005 o nekalých xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vůči xxxxxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxx x o xxxxx xxxxxxxx Xxxx 84/450/XXX, xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 97/7/XX, 98/27/XX a 2002/65/XX a xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 2006/2004 (xxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx praktikách) (Xx. xxxx. X 149, 11.6.2005, s. 22)

Xxxxx č. 634/1992 Sb., o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x xxxxxxx reklamy, která xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxx č. 40/1995 Sb., x xxxxxxxx reklamy x x xxxxx a xxxxxxxx zákona x. 468/1991 Xx., x xxxxxxxxxxx rozhlasového x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, ve xxxxx pozdějších předpisů, xxx oblast srovnávací xxxxxxx na xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x pomocné prostředky, xxxxx-xx o xxxxxxx xxxxxxx x rozhlasovém x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x x audiovizuálních xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx

11. Směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx 2006/114/ES ze dne 12. xxxxxxxx 2006 x xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx (Úř. xxxx. L 376, 27.12.2006, x. 21): xxxxxx 1, čl. 2 xxxx. c) x xxxxxx 4 xx 8

Xxxxx č. 40/1995 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxx x x změně x doplnění xxxxxx x. 468/1991 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx vysílání, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x oblasti xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx praktikou, xx přípravky xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx-xx x reklamu xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx vysílání a x audiovizuálních mediálních xxxxxxxx na xxxxxxxx

Xxxxxx xxxx

13. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 1371/2007 xx xxx 23. xxxxx 2007 x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx (Xx. xxxx. X 315, 3.12.2007, x. 14)

Xxxxx č. 266/1994 Sb., x xxxxxxx, x xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x železniční xxxxxxxx

Xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx

8. Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 261/2004 xx xxx 11. února 2004, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x pomoci xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx, zrušení xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx letů x xxxxxx se xxxxxxx nařízení (XXX) x. 295/91 (Xx. xxxx. X 46, 17.2.2004, s. 1)

Xxxxx č. 49/1997 Sb., o civilním xxxxxxxx a x xxxxx x doplnění xxxxxx č. 455/1991 Xx., o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx zákon), x oblasti náhrad x pomoci xxxxxxxxxx x xxxxxxx dopravě x xxxxxxx odepření xxxxxxx xx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx

10. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu a Xxxx (XX) č. 1107/2006 xx xxx 5. xxxxxxxx 2006 x xxxxxxx xxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx x omezenou xxxxxxxxxx pohybu x xxxxxxxxx x letecké xxxxxxx (Xx. xxxx. X 204, 26.7.2006, x. 1)

Xxxxx č. 49/1997 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxx x o xxxxx x doplnění xxxxxx x. 455/1991 Xx., x živnostenském podnikání (xxxxxxxxxxxx xxxxx), x xxxxxxx práv osob xx xxxxxxxxxx postižením x xxxx x xxxxxxxx schopností xxxxxx x xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

18. Nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 1177/2010 ze xxx 24. listopadu 2010 x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx moři a xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x o xxxxx nařízení (XX) x. 2006/2004 (Úř. xxxx. X 334, 17.12.2010, s. 1)

Xxxxx č. 114/1995 Sb., x vnitrozemské xxxxxx, v xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx při xxxxxxxxx xx moři x xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxx

19. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 181/2011 xx xxx 16. února 2011 x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx dopravě x x změně nařízení (XX) x. 2006/2004 (Xx. xxxx. X 55, 28.2.2011, s. 1)

Xxxxx č. 111/1994 Sb., x xxxxxxxx dopravě, x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x autobusové a xxxxxxxxxx dopravě

Ministerstvo xxxxxxx

24. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx 2014/92/EU xx dne 23. xxxxxxxx 2014 x xxxxxxxxxxxxxxx poplatků xxxxxxxxxxxxx x platebními xxxx, xxxxx platebního xxxx x xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxx se xxxxxxxxxx xxxxx (Úř. xxxx. L 257, 28.8.2014, s. 214): xxxxxx 3 xx 18 x xx. 20 xxxx. 2

Xxxxx č. 370/2017 Sb., x platebním xxxxx, x oblasti xxxxxxxxxxx platebních xxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx rozvoj

25. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2015/2302 ze dne 25. xxxxxxxxx 2015 x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, o xxxxx nařízení Evropského xxxxxxxxxx a Rady (XX) x. 2006/2004 x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2011/83/XX x o xxxxxxx xxxxxxxx Xxxx 90/314/XXX (Úř. xxxx. X 326, 11.12.2015, x. 1)

Xxxxx č. 159/1999 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a x xxxxxx některých činností x oblasti xxxxxxxxxx xxxxx, v xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb

XXXX XXXX

XXXXXXXX, PŘECHODNÁ X XXXXXXXXX USTANOVENÍ

§26

(1) Xxxxxxxxxx zvláštních xxxxxx 24) xxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx do xxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx podnikatelů x xxx spojených xxxxxx xxxxx xxxxxxx dotčena.

(2) X xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx uvedených v xxxxx první tohoto xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx se xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx předpisů.

§27

(1) Xxxxxxxxxx, xxxxx zahájil xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx přede xxxx účinnosti tohoto xxxxxx, xxxxxx tuto xxxxxxxxxx podle §3 xxxx. 3 xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx jeho xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx potraviny vyrobené x xxxxxxx xx xxxxx přede xxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xx posuzuje podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Požadavky xx xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx potravin xxxxxxxxxx přede xxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Závazné xxxxxxx xxxxxx hygienické xxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxxxx zákona k xxxxxxxx xxxxxx a x dovozu xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxxx xxxxxxxxx po xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. V této xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x opatření vydaná Xxxxxxx hygienikem Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx. 25)

Část xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 110/1997 Xx. x účinností xx 1.9.1997

Xxxxxxxxx ustanovení

Čl. XXX

Xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx.

Xx. XXX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 217/2004 Xx. x xxxxxxxxx od 28.4.2004

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xx. XIII

1. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx dosavadních xxxxxxxx předpisů.

2. Xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx volnou xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx se xxxxxxx xxxxx živnostenského xxxxxx, xx znění xxxxxxx xx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

3. Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx provozování volné xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pozbývá xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

4. Xxxxx-xx xx xxxxxxx xxxxxx zákona xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx ohlašovací xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x. 214/2006 Xx., xxxxxxx x xxxxxxxxx osoby xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx takové xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx oprávnění x xxxx řemeslné xxxxxxxx.

Xx. XXXX vložen právním xxxxxxxxx x. 214/2006 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.8.2006 s xxxxxxxx xxxx 4, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx 1.1.2007

Xx. II

Přechodné ustanovení

Řízení xxxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx dokončí xxxxx xxxxxx č. 634/1992 Xx., x xxxxxxx spotřebitele, xx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

Čl. XX xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 36/2008 Xx. x xxxxxxxxx xx 12.2.2008

Čl. II

Přechodná xxxxxxxxxx

1. Xxxxxx xxxxx xxxxxx x. 634/1992 Xx., xx xxxxx účinném xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx orgány Celní xxxxxx České xxxxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xx dokončí xxxxx xxxxxx č. 634/1992 Xx., xx znění xxxxxxx přede dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxxxx-xx xxxxx Xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx výrobků xxxx xxxxxxxxxxx služeb xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx x. 634/1992 Xx., xx znění xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx správy České xxxxxxxxx při xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx otevření xxxxxxxxxx xxxxx zákona x. 634/1992 Xx., ve xxxxx účinném xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 356/2014 Xx. x účinností xx 1.1.2015

Čl. II

Přechodná xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxxxxx xxxx povinni xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx podle §14 xxxxxxxxxx xx 3 xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx a xxxxx x xxxxxxxxxx x xxx související xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 634/1992 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

3. X informačních xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x případně xxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx bonitě a xxxxxxxxxxxxxx, pokud bylo xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x Xxxxx pro ochranu xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x rozsahu xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx bez xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx, xxxxx takovou informační xxxxxxxx xxxx a xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx spotřebitelů a xxxxxxxx dalších xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx, xx povinen xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx 6 xxxxxx ode dne xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

Xx. II xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 378/2015 Xx. x xxxxxxxxx xx 28.12.2015 x xxxxxxxx xxxx 1, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx 1.2.2016

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx provádějícími xxxxx nad xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xx dokončí xxxxx xxxxxx č. 634/1992 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx.

Xx. XX xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 374/2022 Xx. x xxxxxxxxx xx 6.1.2023

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx ochranou xxxxxxxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx zákona x. 634/1992 Xx., ve xxxxx účinném přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. II xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 124/2024 Xx. x účinností xx 22.5.2024

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 634/92 Sb. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 31.12.1992.

Ve xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx jsou xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x.:

217/93 Xx., xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxx č. 634/92 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx

x účinností xx 13.8.93

40/95 Xx., x regulaci xxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x. 468/91 Xx., x xxxxxxxxxxx rozhlasového x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.4.95

104/95 Sb., xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxx x. 634/92 Sb., o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 217/93 Xx. a xxxxxx x. 40/95 Xx., x xxxx xxxxx x. 40/64 Xx., xxxxxxxx xxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.95

34/96 Xx., xxxx xxxxx xxxxxx x. 634/92 Xx. xxxxxxxxxxx x xxxxxx x. 12/96 Xx.

110/97 Xx., x xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.9.97

356/99 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 455/91 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.3.2000

64/2000 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 634/92 Xx., x ochraně xxxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností od 1.6.2000, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx §10 odst. 1 xxxx. d) x §18x, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx dnem 1.1.2001

145/2000 Sb., xxxxxx xx xxxx zákon x. 64/86 Sb., x Xxxxx obchodní xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon x. 634/92 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx x. 63/86 Xx., x Xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx inspekci, xx xxxxx xxxxxx x. 110/97 Xx.

x xxxxxxxxx xx 1.9.2000

258/2000 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2001

102/2001 Xx., x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x obecné xxxxxxxxxxx výrobků)

s xxxxxxxxx xx 1.7.2001

452/2001 Xx., x ochraně označení xxxxxx x zeměpisných xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.4.2001

477/2001 Xx., x xxxxxxx x x xxxxx některých xxxxxx (xxxxx x xxxxxxx)

x xxxxxxxxx od 1.1.2002

151/2002 Sb., xxxxxx xx xxxx některé xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2003

320/2002 Sb., x xxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

x účinností od 1.1.2003

227/2003 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 156/2000 Xx., x ověřování xxxxxxxxx xxxxxx, střeliva x xxxxxxxxxxxxxxx předmětů x x xxxxx zákona x. 288/95 Sb., x xxxxxxxxx zbraních x střelivu (xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx), xx xxxxx zákona x. 13/98 Xx., x xxxxxx č. 368/92 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších předpisů, xx znění zákona x. 119/2002 Xx. x xxxxxx x. 309/2002 Sb., x xxxxxxx xxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 1.10.2003

277/2003 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 102/2001 Xx., x xxxxxx bezpečnosti výrobků x o změně xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx), ve xxxxx xxxxxx x. 146/2002 Xx., xxxxx x. 22/97 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x o xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx č. 634/92 Xx., o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xxx xxx, xxx vstoupila v xxxxxxxx smlouva o xxxxxxxxxxx ČR x XX (1.5.2004) x xxxxxxxx §3, xxxxx xxxxxx účinnosti 28.8.2003

439/2003 Xx., xxxxxx se xxxx zákon č. 64/86 Sb., x Xxxxx xxxxxxxx inspekci, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 634/92 Xx., x xxxxxxx spotřebitele, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 19.12.2003

119/2004 Sb., xxxxxx xx mění xxxxx x. 455/91 Xx., x živnostenském xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx zákon), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx x. 634/92 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx č. 283/91 Xx., o Xxxxxxx XX, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

s xxxxxxxxx xx 19.3.2004

186/2004 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx x Xxxxx xxxxxx ČR

s účinností xxx xxx, xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxxx XX x XX (1.5.2004)

217/2004 Xx., xxxxxx xx mění zákon x. 634/92 Sb., x ochraně spotřebitele, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx x. 40/95 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxx x o xxxxx x xxxxxxxx zákona x. 468/91 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 28.4.2004

444/2005 Sb., xxxxxx xx xxxx zákon x. 531/90 Xx., x územních finančních xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2006

214/2006 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 455/91 Sb., x xxxxxxxxxxxxx podnikání (živnostenský xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.8.2006 x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx XXXX bodu 4, které nabývá xxxxxxxx xxxx 1.1.2007

229/2006 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 634/92 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů

s xxxxxxxxx xx 29.5.2006

36/2008 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 634/92 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx x. 40/95 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxx x o xxxxx x doplnění zákona x. 468/91 Sb., x xxxxxxxxxxx rozhlasového x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx č. 513/91 Xx., obchodní xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností xx 12.2.2008

227/2009 Xx., kterým xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx x základních registrech

s xxxxxxxxx xx 1.7.2010

281/2009 Xx., xxxxxx se xxxx některé xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2011

285/2009 Xx., kterým xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx styku

s xxxxxxxxx xx 1.11.2009

298/2009 Sb., xxxxxx se mění xxxxx x. 166/99 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxx zákon), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 634/92 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 4.9.2009

301/2009 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 49/97 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxx x x změně x doplnění xxxxxx x. 455/91 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 216/2002 Xx., x ochraně xxxxxxxx xxxxxx ČR x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx), ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 634/92 Sb., x ochraně xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 634/2004 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx č. 258/2000 Xx., o xxxxxxx xxxxxxxxx zdraví a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx x. 159/99 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx podnikání x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxx xxxxxx x. 40/64 Xx., občanský xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x zákona x. 455/91 Xx., x živnostenském xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 247/2000 Xx., x získávání a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx a x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností xx 1.1.2010

155/2010 Xx., kterým xx xxxx některé xxxxxx ke zkvalitnění xxxxxx xxxxxxxx a xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx podnikatelů

s účinností xx 1.8.2010

28/2011 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 40/64 Xx., občanský xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x další xxxxxxxxxxx zákon

s xxxxxxxxx xx 23.2.2011

139/2011 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx č. 284/2009 Xx., o xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 156/2010 Xx., x některé xxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 27.5.2011

211/2011 Sb., xxxxxx se mění xxxxx x. 458/2000 Xx., x podmínkách xxxxxxxxx x o xxxxxx xxxxxx správy x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x o změně xxxxxxxxx zákonů (xxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, a xxxxx související xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 18.8.2011

219/2011 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 191/99 Xx., x xxxxxxxxxx týkajících xx xxxxxx, vývozu a xxxxxxxx vývozu zboží xxxxxxxxxxxx některá xxxxx xxxxxxxxx vlastnictví x x změně xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon x. 64/86 Sb., x Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx x. 634/92 Xx., x ochraně xxxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

s xxxxxxxxx xx 1.8.2011

468/2011 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 127/2005 Xx., x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxxxx další xxxxxx

x účinností xx 1.1.2012

221/2012 Sb., xxxxxx xx mění zákon x. 29/2000 Xx., x poštovních xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxxxxxx xxxxxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx zákony

s účinností xx 1.1.2013

238/2012 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 634/92 Xx., x ochraně xxxxxxxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx předpisů

s xxxxxxxxx xx 4.7.2012

303/2013 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx práva

s xxxxxxxxx od 1.1.2014

476/2013 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 634/92 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, ve xxxxx pozdějších předpisů

s xxxxxxxxx xx 15.1.2014

356/2014 Xx., xxxxxx xx xxxx některé xxxxxx x souvislosti s xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx orgánů Xxxxx xxxxxx ČR x xxxxxxxxxxx s vymáháním xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2015

206/2015 Xx., x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x zacházení x xxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (zákon o xxxxxxxxxxxx)

x xxxxxxxxx od 4.9.2015

378/2015 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 634/1992 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x některé xxxxx zákony

s účinností xx 28.12.2015 x xxxxxxxx některých xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx účinnosti 1.2.2016

188/2016 Sb., xxxxxx xx mění některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x hazardních xxxxx x xxxxxx o xxxx x hazardních xxx

x účinností od 1.1.2017

183/2017 Sb., kterým xx mění xxxxxxx xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.7.2017

264/2017 Xx., kterým xx mění xxxxx x. 64/1986 Xx., x České obchodní xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, a xxxxx x. 634/1992 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.11.2017

371/2017 Sb., xxxxxx se mění xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxx

x účinností xx 13.1.2018

179/2019 Sb., xxxxxx xx xxxx zákon x. 634/1992 Xx., x ochraně spotřebitele, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 16.7.2019

164/2020 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 29/2000 Sb., x poštovních službách x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxxxxxx xxxxxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, a zákon x. 634/1992 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 15.4.2020

205/2020 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 258/2000 Xx., x ochraně veřejného xxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx související zákony

s xxxxxxxxx xx 1.5.2020

238/2020 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 634/1992 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx související xxxxxx

x účinností xx 1.7.2020

552/2020 Sb., xxxxx XX ze dne 3.11.2020 xx. xx. Xx. ÚS 10/17 xx věci xxxxxx xx zrušení §20z xxxx. 1 xxx xxxxx a xxxxxx xxxxxx č. 634/1992 Xx., o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 378/2015 Xx. (xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx)

x xxxxxxxxx xx 23.12.2020

374/2022 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 634/1992 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx x. 89/2012 Xx., xxxxxxxx zákoník, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností od 6.1.2023

412/2023 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 582/1991 Sb., x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 1.1.2024

124/2024 Sb., xxxxxx se mění xxxxx č. 634/1992 Xx., x ochraně xxxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 22.5.2024

Znění jednotlivých xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx není aktualizováno, xxxxx se xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx uvedeného xxxxxxxx xxxxxxxx.

1) §2 xxxx. 1 zákona x. 513/1991 Sb., xxxxxxxx xxxxxxx.
2) §2 xxxxxx č. 505/1990 Xx., o xxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
3) §13 xxxx. 2 xxxxxx x. 526/1990 Xx.
4) Zákon XXX č. 570/1991 Sb., x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
5) §620 xxxx. 2 x 3 x §621 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
6) Xxxx xxxxx §625 občanského xxxxxxxx.
7) Xxxxxxx xxxxx č. 83/1990 Sb. nebo xxxxxxxx xxxxxxx.
8) Xxxxx č. 64/1986 Sb., x Xxxxx obchodní xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
9) Xxxxx XXX č. 63/1986 Sb., x Xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
10) Xxxxx č. 20/1966 Sb.
11) Xxxxx XXX č. 108/1987 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxx veterinární xxxx Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxx xxxxxxxx Předsednictva XXX č. 25/1991 Xx., xxxxxx ČNR x. 437/1991 Xx., xxxxxxxxx opatření Předsednictva XXX x. 348/1992 Xx. x xxxxxx x. 112/1994 Sb.
12) Xxxxx č. 83/1990 Sb., o xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
13) Zákon č. 30/1968 Sb.

14) §43 xxxxxx x. 455/1991 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
15) §84 x 85 zákona XXX č. 200/1990 Xx., x přestupcích, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
16) Xxxxx č. 71/1967 Sb., x správním xxxxxx (xxxxxxx xxx).
Xxxxx ČNR č. 337/1992 Sb., x xxxxxx xxxx x xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

17) Xxxxxxxxx zákon č. 22/1997 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx výrobky x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx předpisů, zákon č. 372/2011 Sb., x zdravotních xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx poskytování (xxxxx x zdravotních xxxxxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, zákon XXX č. 133/1985 Sb., o požární xxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon č. 154/2000 Sb., x xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x evidenci xxxxxxxxxxxxx zvířat a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů (xxxxxxxxxxx xxxxx), ve znění xxxxxxxxxx předpisů, zákon č. 156/1998 Sb., x xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx přípravcích x xxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx půd (xxxxx x xxxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 166/1999 Sb., o xxxxxxxxxxx xxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, zákon č. 119/2002 Sb., x xxxxxxxxx zbraních x xxxxxxxx (zákon x xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 29/2000 Sb., o xxxxxxxxxx xxxxxxxx a x změně xxxxxxxxx xxxxxx (zákon o xxxxxxxxxx službách), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 526/1990 Sb., x xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx x. 143/2001 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx a x xxxxx některých xxxxxx (xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx soutěže), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
18) §2 xxxx. 2 xxxxxx x. 513/1991 Xx.
19) Xxxx. xxxxxx XXX č. 128/1990 Sb., x advokacii, xxxxx XXX č. 209/1990 Sb., o xxxxxxxxxx právnících x xxxxxx pomoci xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx XXX č. 523/1992 Sb., o xxxxxxx xxxxxxxxxxx a Komoře xxxxxxxx poradců Xxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx č. 273/1993 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxxx audiovizuálních xxx, o xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.
20) §3 xxxxxx č. 142/1991 Xx., x československých xxxxxxxxxxx normách.
21) Zákon č. 526/1990 Sb.
22) Xxxxx X xxxxx první xxxxxx č. 513/1991 Sb.
23) Xxxxx č. 110/1997 Sb., x xxxxxxxxxxx x tabákových xxxxxxxxx x x změně x xxxxxxxx některých xxxxxxxxxxxxx zákonů.
24) Xxxx. xxxxx č. 87/1987 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx č. 634/1992 Sb., ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx č. 303/1993 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
25) §25 xxxx. 1 vyhlášky Xxxxxxxxxxxx zdravotnictví č. 45/1966 Xx., x xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx životních xxxxxxxx.
26) Zákon č. 531/1990 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
27) Xxxxx č. 337/1992 Sb., x správě xxxx x xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
28) Xxxxx č. 137/1995 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

29) Xxxxx č. 121/2000 Sb., x právu autorském, x xxxxxxx souvisejících x xxxxxx autorským x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (autorský xxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxx č. 527/1990 Sb., x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
30) Xxxxx č. 527/1990 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
31) Zákon č. 478/1992 Sb., x užitných xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 116/2000 Xx.

32) §13 xxxxxx x. 526/1990 Sb., x cenách, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
33) §31 xxxx. 12 xxxxxx x. 455/1991 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx zákon), xx xxxxx xxxxxx x. 356/1999 Xx.
34) §1 x 9 xxxxxx x. 191/1999 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxx vývozu xxxxx porušujícího xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.
35) Zákon č. 63/1986 Sb., ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.
Xxxxx č. 64/1986 Sb., xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
36) §47 xxxxxx x. 13/1993 Xx., celní zákon.
37) §11 xxxxxx č. 13/1993 Xx., xx xxxxx xxxxxx x. 113/1997 Xx.

38) Xxxxx č. 258/2000 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

Zákon č. 110/1997 Sb., x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x změně a xxxxxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

39) Xxxxx č. 452/2001 Sb., o ochraně xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

40) Zákon č. 156/2000 Sb., x xxxxxxxxx střelných xxxxxx x střeliva, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

41) Xxxxx č. 6/1993 Sb., o Xxxxx xxxxxxx xxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
42) §5 xxxx. 1 xxxx. x) zákona x. 102/2001 Xx., xx xxxxx xxxxxx č. 277/2003 Sb.
43) §7b xxxxxx x. 64/1986 Xx., o Xxxxx xxxxxxxx inspekci.
44) §31 xxxx. 4 xx 7 xxxxxx č. 455/1991 Xx., x xxxxxxxxxxxxx podnikání (xxxxxxxxxxxx xxxxx), ve znění xxxxxxxxxx předpisů.
45) Xxxxx č. 191/1999 Sb., o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx porušujícího xxxxxxx práva duševního xxxxxxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
46) Xxxxx č. 185/2004 Sb., x Xxxxx xxxxxx Xxxxx republiky.
47) §17 xxxxxx x. 455/1991 Xx., x živnostenském xxxxxxxxx (živnostenský zákon), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
48) §132 xxxx. d) zákona x. 353/2003 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 217/2005 Sb.
49) §17 xxxx. 7 xxxxxx x. 455/1991 Xx., x živnostenském podnikání (xxxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
50) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (ES) č. 1980/2000 o xxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
51) Xxxxxxxxx §11a zákona č. 22/1997 Xx., x xxxxxxxxxxx požadavcích xx xxxxxxx x o xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 71/2000 Sb., xxxxx x. 36/1967 Xx., x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx.
52) Xxxxx č. 526/1990 Sb., o xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
53) §17 x xxxx. xxxxxx x. 513/1991 Xx., xxxxxxxx xxxxxxx.
54) Xxxxx č. 219/2000 Sb., x majetku Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx vystupování x xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
55) Xxxxx č. 337/1992 Sb., x xxxxxx xxxx x poplatků, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
56) Xxxxxxxxx xxxxx č. 114/1988 Sb., x xxxxxxxxxx orgánů Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx č. 109/2002 Sb., o výkonu xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx zařízeních x x preventivně xxxxxxxx xxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx č. 170/2002 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx zákona x. 190/2005 Sb.
57) Xxxxxxxxx xxxxx č. 248/1995 Sb., o xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x o změně x xxxxxxxx některých xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 227/1997 Sb., o xxxxxxxx x nadačních fondech x x změně x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx), ve xxxxx zákona x. 210/2002 Xx. x xxxxxx x. 257/2004 Xx., xxxxx č. 83/1990 Sb., x sdružování občanů, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 3/2002 Sb., x xxxxxxx náboženského xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx x. 4/2003 Xx., zákona x. 562/2004 Xx. x zákona č. 495/2005 Xx., zákon č. 325/1999 Sb., o xxxxx x x xxxxx xxxxxx č. 283/1991 Xx., x Xxxxxxx Xxxxx republiky, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, (xxxxx o azylu), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
58) §51 xxxxxxxxxx zákoníku.
59) Xxxxxxxxx xxxxx č. 563/1991 Sb., x xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, zákon č. 337/1992 Sb., x správě xxxx x xxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
60) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu a Xxxx 98/27/XX x xxxxxxxx xx xxxxxxx xx jednání x xxxxxxx ochrany zájmů xxxxxxxxxxxx.

61) Xxxxxxxx Xxxx 69/493/EHS xx xxx 15. prosince 1969 x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx členských xxxxx xxxxxxxxxx se křišťálového xxxx, xx xxxxx xxxxxxxx Rady 2006/96/XX.

Xxxxxxxx Xxxx 87/357/EHS xx xxx 25. června 1987 x sbližování xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, týkajících xx xxxxxxx, xxxxxxx skutečná xxxxxx není xxxxxxxxxxxxx x které xxxxx xxxxxxxx zdraví xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

Xx. 8x xxxxxxxx Rady 93/13/EHS xx xxx 5. xxxxx 1993 o xxxxxxxxxxxxxx ujednáních ve xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady 2011/83/XX x (XX) 2019/2161.

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 94/11/ES xx xxx 23. xxxxxx 1994 x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxxxx materiálů používaných x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx prodávané xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx směrnic Xxxx 2006/96/XX a 2013/15/XX.

Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx 98/6/ES xx dne 16. xxxxx 1998 x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx spotřebiteli, ve xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2019/2161.

Směrnice Evropského xxxxxxxxxx x Rady 2005/29/ES ze xxx 11. xxxxxx 2005 x nekalých xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vůči xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x x xxxxx xxxxxxxx Xxxx 84/450/XXX, xxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx 97/7/XX, 98/27/XX x 2002/65/XX x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 2006/2004 (xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx), ve xxxxx směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2019/2161.

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady 2008/122/ES xx xxx 14. ledna 2009 x xxxxxxx spotřebitele xx xxxxxx k xxxxxxxx aspektům xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxx), x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x dalším xxxxxxx x o xxxxxx.

Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady 2011/83/EU xx xxx 25. xxxxx 2011 o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, kterou xx xxxx xxxxxxxx Xxxx 93/13/XXX x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 1999/44/XX x zrušuje xxxxxxxx Xxxx 85/577/EHS x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 97/7/ES, xx znění xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2015/2302 x (XX) 2019/2161.

Směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2013/11/EU xx xxx 21. xxxxxx 2013 x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx sporů x x změně xxxxxxxx (XX) č. 2006/2004 x xxxxxxxx 2009/22/XX (xxxxxxxx o xxxxxxxxxxxxx řešení xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx).

Xx. 14 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) 2019/770 xx xxx 20. xxxxxx 2019 o xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xx. 14 směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (EU) 2019/771 xx xxx 20. xxxxxx 2019 x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x prodeji zboží, x xxxxx xxxxxxxx (XX) 2017/2394 x xxxxxxxx 2009/22/XX x x xxxxxxx xxxxxxxx 1999/44/XX.

62) Xxxxx č. 441/2003 Sb., x ochranných xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxx č. 6/2002 Xx., x xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (zákon o xxxxxxx x xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (xxxxx o xxxxxxxxxx známkách), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
63) Například xxxxx č. 40/1964 Sb., xxxxxxxx xxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx č. 159/1999 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx ruchu, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 526/1990 Sb., x xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx č. 79/1997 Sb., x xxxxxxxx a x xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx, xxxxx č. 40/1995 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx x doplnění zákona x. 468/1991 Xx., x xxxxxxxxxxx rozhlasového x televizního vysílání, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx č. 321/2001 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx a x xxxxx zákona x. 64/1986 Sb., zákon č. 37/2004 Sb., x pojistné xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů (xxxxx x pojistné xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
64) Zákon č. 146/2002 Sb., x Státní xxxxxxxxxx x potravinářské xxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
65) Xxxxx č. 166/1999 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
66) Xx. 4 xxx 13 xxxxxxxx Rady (EHS) x. 2913/92 xx xxx 12. xxxxx 1992, kterým se xxxxxx celní xxxxx Xxxxxxxxxxxx, v xxxxxxx xxxxx.
67) Xxxxx č. 191/1999 Sb., x opatřeních xxxxxxxxxx se xxxxxx, xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxx č. 185/2004 Sb., o Celní xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 635/2004 Sb. x zákona x. 669/2004 Sb.
68) §5 xxxxxx x. 185/2004 Xx.
69) Xxxxx č. 124/2002 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxx styku), xx znění pozdějších xxxxxxxx.

70) Zákon č. 378/2007 Sb., x xxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů (xxxxx x xxxxxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2017/745 xx xxx 5. xxxxx 2017 o xxxxxxxxxxxxxx prostředcích, xxxxx xxxxxxxx 2001/83/ES, nařízení (XX) č. 178/2002 x nařízení (ES) x. 1223/2009 x x xxxxxxx xxxxxxx Xxxx 90/385/XXX x 93/42/XXX.

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2017/746 ze xxx 5. dubna 2017 x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx vitro x x zrušení xxxxxxxx 98/79/ES a xxxxxxxxxx Xxxxxx 2010/227/XX.

71) Zákon č. 40/1995 Sb., x regulaci xxxxxxx x o xxxxx x doplnění xxxxxx x. 468/1991 Xx., x provozování xxxxxxxxxxxx a televizního xxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších předpisů.
72) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 1523/2007 xx xxx 11. xxxxxxxx 2007, xxxxxx se xxxxxxxx xxxxxx xx xxx, xxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxx a xxxxxxx x xxx kočičí x xxx kůže x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx kůže.
73) Xxxxx č. 284/2009 Sb., o xxxxxxxxx xxxxx.
74) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu a Xxxx (XX) x. 1008/2008 xx xxx 24. xxxx 2008 x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx Společenství (xxxxxxxxxxxx xxxxx).
75) §58 x násl. xxxxxx x. 40/1964 Xx., xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
76) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 1007/2011 ze xxx 27. xxxx 2011 x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx Xxxx 73/44/XXX x xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 96/73/XX x 2008/121/XX.
77) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (ES) č. 765/2008 xx xxx 9. xxxxxxxx 2008, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxx x dozor xxx xxxxx týkající xx xxxxxxx výrobků na xxx, x xxxxxx xx zrušuje xxxxxxxx (XXX) x. 339/93.
78) Xxxxxx 14 xxxx. 3 Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) x. 1007/2011 ze xxx 27. xxxx 2011 x názvech xxxxxxxxxx vláken x xxxxxxxxxxxx označování xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx textilních xxxxxxx x o xxxxxxx xxxxxxxx Rady 73/44/XXX x xxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx 96/73/XX x 2008/121/XX.

79) §420 občanského xxxxxxxx.
80) Xxxxxxxx č. 117/2007 Sb., o xxxxxxxxxxx xxxxxxx sítí x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
81) §2166 xxxxxxxxxx zákoníku.
82) §1852 xx 1867 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
83) §2172 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

84) §37 odst. 2 xxxxxxxxx řádu.
85) Xxxxx č. 26/2000 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

86) Nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady (XX) x. 524/2013 xx xxx 21. xxxxxx 2013 o xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx-xxxx x o xxxxx nařízení (XX) x. 2006/2004 x xxxxxxxx 2009/22/ES (nařízení x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx-xxxx).

87) §214 x xxxx. xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

88) Například xxxxx č. 89/2012 Sb., xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx č. 145/2010 Sb., o xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx a x xxxxx některých xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 43/2013 Xx., xxxxx č. 159/1999 Sb., x některých xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v oblasti xxxxxxxxxx ruchu, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 526/1990 Sb., x xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon č. 79/1997 Sb., o xxxxxxxx x o xxxxxxx x xxxxxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx č. 40/1995 Sb., x xxxxxxxx reklamy a x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx č. 468/1991 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx vysílání, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 37/2004 Sb., x xxxxxxxx smlouvě x x xxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů (zákon x xxxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

89) §1829 a xxxx. xxxxxx x. 89/2012 Xx., xxxxxxxx xxxxxxx.

90) Xxxxx č. 455/1991 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

91) Xxxxx č. 372/2011 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

92) Xxxxx č. 229/2002 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

93) Xxxxx č. 127/2005 Sb., x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx souvisejících zákonů (xxxxx o elektronických xxxxxxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx č. 29/2000 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

94) Zákon č. 458/2000 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxx správy v xxxxxxxxxxxxx odvětvích x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

95) §647 občanského xxxxxxxx.

96) Zákon č. 85/1996 Sb., x xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

97) Například §38 xxxxxx x. 21/1992 Xx., x xxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, §11 xxxx. 1 xxxx. g) xxxxxx x. 458/2000 Xx., o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxx státní xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxx (energetický xxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, §127 xxxxxx x. 277/2009 Xx., x pojišťovnictví.

98) §414 xxxxxx x. 182/2006 Xx., x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx řešení (xxxxxxxxxxx xxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

99) Xxxxx č. 505/1990 Sb., x xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

100) Nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 765/2008 xx xxx 9. července 2008, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxx a dozor xxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx, a xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx (EHS) x. 339/93.

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 1007/2011 ze xxx 27. září 2011 x názvech xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx složení xxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx Xxxx 73/44/EHS a xxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx 96/73/XX x 2008/121/ES.

Nařízení Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 524/2013 xx xxx 21. xxxxxx 2013 x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx on-line x x změně xxxxxxxx (ES) č. 2006/2004 x xxxxxxxx 2009/22/XX (xxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx sporů xx-xxxx).

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (EU) 2017/2394 ze xxx 12. xxxxxxxx 2017 x xxxxxxxxxx mezi xxxxxxxxxxxxxx orgány xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů xx xxxxxxx zájmů xxxxxxxxxxxx x o zrušení xxxxxxxx (ES) č. 2006/2004, ve xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) 2018/302 a xxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu a Xxxx (EU) 2019/770 x (EU) 2019/771.

Xxxxxxxx (XX) 2018/302 Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx xx dne 28. xxxxx 2018 o xxxxxx neoprávněného xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x dalších xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx bydliště xx xxxxx usazení xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxx x o xxxxx xxxxxxxx (XX) x. 2006/2004 x (XX) 2017/2394 x xxxxxxxx 2009/22/ES.

Čl. 7 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2018/644 xx xxx 18. dubna 2018 x službách xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx balíků.

101) Xxxxxxxx (XX) 2018/302.

102) Nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2019/1150 xx xxx 20. xxxxxx 2019 x podpoře xxxxxxxxxxxxx x transparentnosti xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

103) X Xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 1286/2014 xx dne 26. xxxxxxxxx 2014 x xxxxxxxxx klíčových xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 1008/2008 ze xxx 24. xxxx 2008 x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx provozování xxxxxxxxx xxxxxx ve Xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 261/2004 ze xxx 11. února 2004, xxxxxx xx xxxxxxx společná pravidla xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx nástupu na xxxxxx, zrušení xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx (XXX) x. 295/91, xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) č. 1177/2010 xx dne 24. xxxxxxxxx 2010 x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxx x xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x x změně xxxxxxxx (XX) x. 2006/2004, xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 181/2011 ze xxx 16. února 2011 x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx a x změně xxxxxxxx (XX) x. 2006/2004.

104) Xxxxxx 3 xxxx. 3 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2017/2394 x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů xx xxxxxxx xxxxx spotřebitelů x x zrušení xxxxxxxx (XX) x. 2006/2004.

105) Xxxxxx 3 xxxx. 4 nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2017/2394 x spolupráci xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx vymáhání xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx zájmů xxxxxxxxxxxx x x zrušení xxxxxxxx (ES) x. 2006/2004.

106) Xxxxxxxxx zákon č. 64/1986 Sb., o České xxxxxxxx xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 250/2016 Sb., x xxxxxxxxxxxx za xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxx, ve znění xxxxxxxxxx předpisů.

107) Xxxxxx 3 xxxx. 14 nařízení Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (EU) 2017/2394 x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx zájmů xxxxxxxxxxxx x o zrušení xxxxxxxx (ES) x. 2006/2004.

108) Xxxxxx 3 xxxx. 15 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2017/2394 x spolupráci xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx dodržování xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx zájmů spotřebitelů x o zrušení xxxxxxxx (ES) x. 2006/2004.

109) Xxxxx č. 480/2004 Sb., x některých službách xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a x xxxxx některých xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx informační xxxxxxxxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.