Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 28.09.2021.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.07.2020.


Zákon o ochraně spotřebitele

634/92 Sb.

Zákon

ČÁST I. Úvodní ustanovení

Předmět a rozsah úpravy §1

Vymezení některých pojmů §2

ČÁST II. Povinnosti při prodeji výrobků a poskytování služeb

Poctivost prodeje výrobků a poskytování služeb §3

Použití telefonního čísla s vyšší než běžnou cenou §3a §3b

Nekalá obchodní praktika §4

Klamavá konání §5

Klamavá opomenutí §5a

Agresivní obchodní praktika §5b

Prokazování tvrzení §5c

Zákaz diskriminace spotřebitele §6 §7

Zákaz výroby, dovozu, vývozu, nabízení, prodeje a darování výrobků nebezpečných svou zaměnitelností s potravinami §7a

Zákaz nabízení, prodeje a vývozu výrobků určených pro humanitární účely §7b

Zákaz nabízení, prodeje a skladování výrobků porušujících některá práva duševního vlastnictví §8 §8a

Informační povinnosti §9 §10 §10a §11 §11a §12 §13

Informační povinnost o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů §14

Povinnosti provozovatele tržiště nebo tržnice §14a

Další povinnosti při prodeji výrobků a poskytování služeb §15 §16 §17 §18 §18a §18b §18c §19

Povinnosti související s konáním organizovaných akcí §20 §20a §20b §20c

ČÁST III. Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů §20d

Subjekty mimosoudního řešení spotřebitelských sporů §20e §20f

Odbornost §20g

Nezávislost a nestrannost §20h

Povinnosti subjektů mimosoudního řešení spotřebitelských sporů §20i §20j

Oznamovací povinnost subjektů mimosoudního řešení spotřebitelských sporů §20k

Pomoc v případě přeshraničních sporů §20l §20m

ČÁST IV. Postup České obchodní inspekce a pověřeného subjektu při mimosoudním řešení spotřebitelských sporů

Návrh na zahájení mimosoudního řešení spotřebitelského sporu §20n §20o §20p

Odmítnutí návrhu §20q

Zahájení mimosoudního řešení spotřebitelského sporu §20r

Součinnost s Českou obchodní inspekcí a pověřeným subjektem §20s

Ukončení mimosoudního řešení spotřebitelského sporu §20t §20u

Doručování §20v

Náklady mimosoudního řešení spotřebitelských sporů §20w §20x §20y

ČÁST V. Informační databáze o bonitě a důvěryhodnosti spotřebitele §20z §20za

ČÁST VI. Úkoly veřejné správy

Ochrana před výrobky nebezpečnými svou zaměnitelností s potravinami §21 §22

Dozor nad ochranou spotřebitele §23 §23a §23b §23c

Přestupky §24 §24a

Společná ustanovení k přestupkům §24b

ČÁST VII. Působnost správních orgánů při přeshraniční spolupráci v oblasti ochrany spotřebitele a oprávnění dalších subjektů §24c

Ústřední styčný úřad a příslušné orgány §24d §24e §24f §24g §24h §24i

Oprávnění dalších subjektů §24j §24k §24l

ČÁST VIII. Sdružení spotřebitelů a jiné právnické osoby založené k ochraně spotřebitele

Právní postavení §25

Oprávnění vůči orgánům veřejné správy §26

ČÁST IX. Společná a závěrečná ustanovení

Ochrana spotřebitele při neoprávněném podnikání §27 §28 §28a

Účinnost §29

Příloha č. 1 - Klamavé obchodní praktiky

Příloha č. 2 - Agresivní obchodní praktiky

Příloha č. 3 - Působnost příslušných orgánů k uplatňování nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/2394

č. 110/1997 Sb. - část osmá

č. 320/2002 Sb. - Čl. CXVII, Čl. CXVIII, Čl. CXIX

č. 217/2004 Sb. - Čl. III

č. 444/2005 Sb. - Čl. LXVI

č. 214/2006 Sb. - Čl. XIII

č. 36/2008 Sb. - Čl. II

č. 356/2014 Sb. - Čl. II

č. 378/2015 Sb. - Čl. II

Nález Ústavního soudu č. 552/2020 Sb.

INFORMACE

634

ZÁKON

ze xxx 16. xxxxxxxx 1992

o ochraně xxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx x Slovenské Federativní Xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx tomto zákoně:

ČÁST XXXXX

XXXXXX XXXXXXXXXX

§1

Xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxx zákon xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx předpisy Xxxxxxxx xxxx 61), zároveň xxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx 100) a xxxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx významné xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) mimosoudní xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx sporů,

c) xxxxxxxxx xxxxxxx správy x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx orgánů xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx jiných xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx x Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, a

d) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, sdružení xxxxxxxxxxxx 87) xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx založených x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 17) xxxxxxxx xx xxxxxxxx výroby, xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx dotčena.

(3) Xxxxx xxxxx se xxxxxxxx xx nabízení a xxxxxx xxxxxxx a xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx, kdy x xxxxxx xxxxxxx na xxxxx Xxxxx republiky. Xx xxxxxxx xxxxxxx xx vztahuje tehdy, xxxxxxx-xx xxxxxx s xxxxxxxxxxxxxx činností provozovanou xx území Xxxxx xxxxxxxxx.

§2

Xxxxxxxx některých xxxxx

(1) Xxx xxxxx tohoto xxxxxx se xxxxxx:

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx osoba, xxxxx nejedná x xxxxx své podnikatelské xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx povolání,

b) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, 79) xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx anebo xxxx součást, xxxxxxx xxxxxxx surovinu xxxx xx xxxx zpracoval, xxxxx xxxxx xx xx výrobce xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx, který xxxxx xx xxx xxxxxxx z xxxxxx xxx členského xxxxx Xxxxxxxx xxxx,

x) dodavatelem xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx přímo xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxx, která xx určena x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, včetně xxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx činnost, xxxxx xx určena x xxxxxxx spotřebiteli, xxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx,

x) výrobkem xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, který xxxx xxxxxxxxxx, xx xxxx xxxx, xxxx, xxxxx, xxxxxx, xxxx, xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx děti, jej xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx a x xxxxxxxx xxxx si xxx xxxxx xxxxx xx xxx, xxxxx xxxx polykat, xxx xxxx být xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx dušení, xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx zablokování zažívacího xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx xxxxxx x ochraně xxxx xxxxxxx nohou, xxxxx má xxxxxxxxxxx xxxxxxx, včetně hlavních xxxxx xxxxxx obuvi, x když xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxx součásti xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx obuvi, xxxxx xxxxx:

1. xxxxxx xxxx xxxxx jako xxxxxxx součástí xxxxxx xxxxx svršku, xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx,

2. xxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx vnitřní xxxx xxxxx,

3. podešev xxxx spodní xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx ke xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx obuvi,

k) usní xxxxxxxx xxxx, jejíž xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x u xxx xxxxxxxx konečné xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxx 0,15 xx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxx useň s xxxxxxx vrstvy, xxxxx xx xxxxx než xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxx xx xxxxx xxx 0,15 xx,

x) xxxxxxxxxxx sklem xxxx, které obsahuje xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx, oxid zinečnatý x xxxx draselný xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx, x to x xxxxxxxx stanoveném xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx právní xxxxxxx xxxxxx i další xxxxxxxxx podrobnosti,

n) výrobkem xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxx

1. xxxxxxx, xxxx xx výrobek, xxxxxx xxxx xxxxx, xx xxxx xx bez xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx zaměnitelné x xxxxxxxxx známkou, xxxxxxxxxx xxxxx majitele xxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, 28) xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx (značky, loga, xxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxx xxxx.), x xx x xxxxx, xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,

2. xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, jíž xx xxxxxxx, který xx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx vyrobenou bez xxxxxxxx xxxxxxxx autorských xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx majitele xxxx x průmyslovému vzoru, xxxxxxxx pořízení rozmnoženiny xxxxxxxx tato práva xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, 29)

3. výrobek, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 30) nebo xxxxxxxx xxxxx 31) xxxx práva majitele xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx osvědčení xxx léčiva x xxx přípravky xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, 30)

4. výrobek, porušující xxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, 39)

o) xxxxxxxx praktikou způsob xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx spočívající x xxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx na trh xxxxxxxxxxx x propagací, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx péčí xxxxxx xxxxxxxxxx dovedností x xxxx, xxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xx vztahu xx xxxxxxxxxxxx rozumně xxxxxxxx x xxxxx odpovídá xxxxxxxx xxxxxxxxx praktikám xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx ke koupi xxxxxxxx xxxxxxx, které xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx uvádí informace x výrobku xxxx xxxxxx x xxxx x umožňuje tak xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxx ohledně xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxx, xxx, xxx x xx jakých xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx, xxx xx ně zaplatí xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxx xx je xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx zda xx xxxxxx x nim xxxxxxx právo vyplývající xx smlouvy, ať xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx jednat xxxx xxxxxx xx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx narušením xxxxxxxxxxxx xxxxxxx spotřebitele použití xxxxxxxx praktiky, xxxxx xxxxxxxx zhoršuje xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxx x xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx využívání xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx jeho xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, a xx x xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xx smlouvy x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx spotřebitel x xxxx, kdy xx objednává výrobek xxxx xxxxxx, bydliště x xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx hospodářský xxxxxxx, xxx je stát, x xxxx xx xxxxxx prodávající,

v) xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxx xxxx x xxxx pořádaná xxx xxxxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx či xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, při xxx xx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxx zavazuje vyplatit xxxxxxxxxx xxxxxxx náhodným xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx x xxx xxxxxxx je xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx nákupu xxxxxxxxxxxxx xxxx uzavření xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx služby xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx akci xxxxxxxxxxxxx, a to x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx rozumí x xxxxxxx osoba, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx z vlastní xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx činnosti xxxxx xxxxx xxxxxxx.

XXXX XXXXX

XXXXXXXXXX XXX XXXXXXX XXXXXXX X XXXXXXXXXXX XXXXXX

§3

Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx:

x) xxxxxxxx výrobky xx správné xxxxxxxxx, xxxx nebo xxxxxxxx x xxxxxxx spotřebiteli xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx a poskytovat xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx jakosti, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx nebo pokud xx vyplývá ze xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxx; xxxx-xx xxxxxx xxxxxxxxxx, schválena xxxx xxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx x poskytovat služby xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxx předpisy 21) x ceny xxx xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx; xxx konečném xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx částka zaokrouhluje xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx, 41)

d) xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx zvláštním xxxxxxx předpisem xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx 99).

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx v souvislosti x použitým způsobem xxxxxxx požadovat xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx náklady, xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx vznikají.

§3x

Xxxxxxx telefonního čísla x vyšší xxx xxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx veřejnou xxxxxxxxxxx xxxxxx, nesmí xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, jejíž xxxxxxx by xxx xxxxxxxxxxxx znamenalo účtování xxxxxxx xxx, xxx xx xxxxx cena xxxxxx 80).

§3x

Xxxxxxxxxx §3 xxxx. 2 x §3a xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x §1840 písm. a), x), x) xx x), x) x x) x v §1852 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§4

Xxxxxx obchodní xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx, xx-xx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx narušuje nebo xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx chování xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxx, xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, ve vztahu x výrobku nebo xxxxxx. Xx-xx obchodní xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx spotřebitelů, xxxxxxxx xx podle xxxxxxxxxx člena xxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx může xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx chování xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx spotřebitelů, xxxxx xxxx x důvodu xxxxxxx xxxx fyzické xxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx službou, x to xxxxxxxx, xxxxx prodávající xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx člena xxxx xxxxxxx; tím nejsou xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx doslovně.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxx zejména xxxxxxx xxxxxx xxxxx §5 xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §5a x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §5b. Xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx se xxxxxxxx xx xxxxxx xx všech okolností, xxxx uvedeny x příloze č. 1 x 2 xxxxxx zákona.

(4) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxxxx rozhodnutí xx xxxxxxxx.

§5

Klamavá konání

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx věcně xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxx nepravdivá, xxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx k xxxxxxxxxx ohledně koupě, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx.

(2) Xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx také xxxxxxxx praktika xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx jinak xxxxxxxx, xxxxx jakýmkoli xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx v omyl xxxxxxx

x) existence x xxxxxxxx výrobku nebo xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx služby, xxxx xxxx údaje x xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, poprodejním xxxxxxx x vyřizování xxxxxxxxx a stížností, xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx výroby xxxx xxxxxx, způsobu dodání, xxxxxxxxxxxx x účelu xxxxxxx, možnosti xxxxxxx, xxxxxxxx, specifikaci, zeměpisném xxxx obchodním xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx jejich xxxxxxx xxxx výsledcích x xxxxxxxxxxx zkouškách xxxx kontrolách,

c) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxxx praktiku x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx schválení xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx,

x) ceny xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx servisu, náhradního xxxx, xxxxxx xxxx xxxxxx,

x) podstaty, charakteristických xxxx a xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx jeho xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x majetku, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx nebo xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx, obchodního xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx jeho ocenění x xxxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xx náhradní xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx ceny vyplývajících x xxxx x xxxxxxx plnění xxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx.

(3) Obchodní xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx klamavou, xxxxx ve xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxxxx xx všem xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx, xxxx nebo může xxxx k xxxx, xx xxxxxxxxxxx učiní xxxxxxxxxx xxxxxxx koupě, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx, a pokud xxxxxxxx

x) jakékoli uvádění xxxxxxx xxxx služby xx xxx, včetně xxxxxxxxxx reklamy, které xxxx x záměně x jiným xxxxxxxx xxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx na trh, xxxxxx srovnávací xxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxx x ochrannou xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxx jednoznačného xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx chování, x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§5a

Klamavá opomenutí

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx věcných xxxxxxxxxxxxx x s xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx rysům, okolnostem x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx uvést xxxxxxxxx informace, xxxxx x xxxx souvislosti xxxxxxxxxxx potřebuje xxx xxxxxxxxxx ohledně koupě, xxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx učiní xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx by jinak xxxxxxxx.

(2) Za xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx, xxxxx prodávající xxxxxxxxx informace uvedené x odstavci 1 xxxxxx xxxx poskytne xxxxxxxx, nesrozumitelným xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo x nevhodný xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx 1 anebo xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx obchodní xxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxx xx souvislosti, x xxxxx to x xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx koupě, xxxxx xx jinak xxxxxxxx.

(3) Xxxxxx-xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx se x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx za xxxxxxxxx informace

a) hlavní xxxxx výrobku xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx sdělovacímu xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxx nebo xxxxxx,

x) xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx osoby, xxxxx jedná jeho xxxxxx xxxx xx xxxx účet,

c) xxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx plnění, nebo xxxxx z xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, xx xxxx xxxxx xxxxxxx stanovit xxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx x xxxxxxx další xxxxxx xx xxxxxxx xxxx dodání, nebo xxxxx tyto platby xxxxx rozumně xxxxxxxx xxxxxx, skutečnost, že x xxxx mohou xxx xxxxxxxx takové xxxxx xxxxxx,

x) ujednání x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxx reklamací a xxxxxxxxx, xxxxx se xxxxxxxxx xx požadavků xxxxxxx xxxx,

x) xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx ukončení xxxxxxx, xxxxx tato xxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx podle xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx 88), xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxx, xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx.

(5) Pokud xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx na xxxxxxx x xxx, xx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx x tom, xxx došlo x xxxxxxxxx informací, xxxx x úvahu xxxx xxxxxxx i xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx prodávající xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx spotřebitelů x xxxxxxxxxx xxxxxx prostředky.

§5x

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a x xxxxxxxxxxxx ke xxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx výrazně xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx zhoršit svobodu xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx x výrobku xxxx xxxxxx, x xx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx včetně xxxxxxx fyzické xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx koupě, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxx xxxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx přihlíží

a) x načasování, xxxxx, xxxxxx xxxx době xxxxxx xxxxxxxx praktiky,

b) xx způsobu jednání, xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx,

x) x xxxxxxxx xxxxxxx nepříznivé situace xxxxxxxxxxxx, která vede xx zhoršení xxxxxx xxxxxxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxx x xxxxxxx xxxx službě,

d) x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx překážce xxxxxxx prodávajícím xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx ukončení smlouvy xxxx xxxxx výrobku xxxx xxxxxx xxxx xxxxx prodávajícího, nebo

e) x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§5x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 378/2015 Sb. x xxxxxxxxx xx 28.12.2015

§5x

Xxxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx, xxx ve xxxxxxxx xxxxxx prokázal xxxxxxxxx xxxxxxxxxx tvrzení x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, jestliže xx xxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxxxxx nepředloží požadované xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx.

§5x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 378/2015 Xx. x účinností xx 28.12.2015

§6

Zákaz xxxxxxxxxxxx spotřebitele

Prodávající xxxxx xxx prodeji xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx spotřebitele xxxxxxxxxxxxx.

§7

§7 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 102/2001 Sb.

§7x

Xxxxx výroby, xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx, prodeje x darování výrobků xxxxxxxxxxxx svou zaměnitelností x xxxxxxxxxxx

Xxxxxxx, dovážet, xxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx darovat xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx.

§7x

Xxxxx xxxxxxxx, prodeje x vývozu xxxxxxx xxxxxxxx xxx humanitární xxxxx

Xxxxxxx xx účelem xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx Xxxxx republiky xxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx 43), se xxxxxxxx.

§8

Xxxxx xxxxxxxx, prodeje x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx vlastnictví

Nabízet za xxxxxx xxxxxxx, prodávat x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx některá práva xxxxxxxxx vlastnictví nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx označení xxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 62), xx zakazuje.

§8x

(1) Xxxxxxxx-xx dozorový xxxxx kontrolu na xxxxxx xxxxxxxx práva xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxx, která xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx, xxxx xxxx xxxxx povinny xxxxxx přiměřenou xxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxx") xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx dozorového xxxxxx x xxxxxxxxx, kdy xxxxxxxxx nebude xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Výši xxxxxxx stanoví xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxx xxxxxxx výše xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x den podle xxxxxxxxxxx předcházejícího xxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx vlastnictví xxxx xxxxx, která xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx, povinen xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx 15 xxx xx xxxxxx xxxxxxx. Nebude-li xxxxxxx ve stanoveném xxxxxxx xxxxxxx, nemá xxxxxxxx orgán povinnost xxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx-xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx jistotu xx 10 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx-xx prokázána xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx orgán xxxxxxx xxxxxxxx vynaložené xxxxxxx xx provedenou xxxxxxxx. X xxxxxxx, xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxx, je xxxxxxxx orgán xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx ve věci, xxxxxxxx xxxx xx 10 xxx zjištěný xxxxxx. X xxxxxxx, xx xxxxxxxx vynaložené xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx prokázala xxxxxx xxxxx ve xxxx, povinen xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx 10 xxx xxx dne doručení xxxxxxxxxx.

(3) X případě, xxx majitel xxxxx xxxxxxxxx vlastnictví předá xxxxxxxxxx xxxxxx nepravdivou, xxxxxxxxx, neúplnou xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx-xx xx základě xxxxxx xxxxxxxx rozhodnutím xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx škoda, odpovídá xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx povinnosti

§9

(1) Xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx řádně xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx prodávaných xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx poskytovaných xxxxxx, x způsobu xxxxxxx x údržby xxxxxxx x o xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx, xxxxx x o xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx službou. Xxxxxxxx xx to xxxxxxxx x ohledem xx xxxxxx výrobku, způsob x xxxx jeho xxxxxxx, xx prodávající xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxx návodu a xxx byly srozumitelné.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xx xxxxxx prodávající xxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxxx, xx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx výrobce, dovozce xxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxx xx xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx skutečnosti.

§10

(1) Prodávající musí xxxxxxxx, xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx byly xxxxx viditelně a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx dodavatele a xxxxx to xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx nebo množství xxxx xxxxxxxxx, popřípadě xxxxxxx, xxxxxxx údaji xxxxxxxxxx xxx povahy xxxxxxx k xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx hlavních xxxxxxx, xxx-xx x obuv, x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx právního předpisu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xx-xx xxxxx, aby při xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx řídí-li se xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx povinen xxxxxxxxxxxx x xxxx seznámit, xxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxx-xx prodávané xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x srozumitelně xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 jiným xxxxxxx xxxxxxxx. Není-li xxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx povinen xxxx xxxxx na požádání xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx dozor xxx dodržováním xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výrobků xxxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx označení výrobků xxx jiné xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx.

(6) Xxx xxxxxxx použitých nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, výrobků x vadou xxxx xxxxxxx, xxxxxxx užitné xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxx prodávající xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Takové výrobky xxxx být prodávány xxxxxxxx xx ostatních xxxxxxx. V xxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxx x prodeji takových xxxxxxx, xxxxx být xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx k xxxxxxx.

(7) Xx prodej xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 až 3 xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

§10a

Výrobce nebo jeho xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx 42) xxxxxxxx za označení xxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx částech obuvi x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem x za přesnost xxxxxxxxx x označení xxxxxxxxxx. Xxxx údaje xx xxxxxxx poskytnout xxxxxxxxxx, xxxxx i xxxxxxxxxxxxx. Xxxxx výrobce xxx jeho xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nemají xxxxx x členském státě Xxxxxxxx unie, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx odpovědnou xx xxxxx uvedení xxxxx xx xxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

§11

(1) Xxxxxxxxxxx musí xxxxxxxx, aby informace xxxxxxx x §9, 10, 13, §16 xxxx. 1 x 3 a §19, xxxx-xx xxxxxxxxxxx písemně, xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx v §9 x 10 xxxxx xxx xxxxxxxxxx x podobě xxxxxxx (xxxxxxxxxx), které musí xxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxx. X xxxxxxx prodeje xxxxxxx, xxx jejichž označení xxxx xxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxxx), je prodávající xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx jednotkách xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx právním xxxxxxxxx 2).

§11a

Při prodeji xxxxxxx xxxx poskytování xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx prostředky prostřednictvím xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx povinen xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx, xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

§12

Xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x cenovými předpisy 32) a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx 74) xxxxxxxxxxxx x ceně xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxx zřetelným xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx x ceně xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx zpřístupnit.

§13

Prodávající xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx informovat x rozsahu, xxxxxxxxxx x xxxxxxx uplatnění xxxxx x vadného xxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxxx"), spolu s xxxxx x xxx, xxx lze reklamaci xxxxxxxx.

§14

Informační xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx řešení xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx x snadno xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx řešení xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx je xxx xxxx typ xxxxxxxxxx, prodávaného, poskytovaného xxxx zprostředkovaného xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx též internetovou xxxxxx xxxxxx subjektu. Xxxxxxxx prodávající xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, uvede xxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Pokud xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx odkazuje xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx podle xxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx podmínkách.

(2) X xxxxxxx sporu xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxxxxxxxx mezi xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx informace xxxxxxx x xxxxxxxx 1 x xxxxxxxx xxxxxx nebo na xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx.

§14x

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx tržnice

Provozovatel xxxxxxx (xxxxxxx) 48), xxxxxx xxxx pronajímající xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx k xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx prodávajících, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x rozsahu xxxxxxxx xx xxxxxxxxx právním xxxxxxxx 49), a xxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx orgánu Xxxxx xxxxxx Xxxxx republiky. Xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx dobu xxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Další xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx

§15

(1) Umožňuje-li xx xxxxxx výrobku x xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx žádost xxxxxxxxxxxx xxxxxxx překontrolovat xxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx je xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx zákonem 81).

(3) Xxxx-xx služba poskytnuta xx počkání, je xxxxxxxxxxx povinen vydat xxxxxxxxxxxx písemné potvrzení x xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx, xxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx.

§16

(1) Na xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx prodávající xxxxxxx xxxxx xxxxxx x zakoupení výrobku xxxx x poskytnutí xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx služby, x jaký výrobek xxxx o xxxxx xxxxxx se xxxxx x xx xxxxx xxxx xxx výrobek xxxxxx xxxx služba xxxxxxxxxx, xxxxx s xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx prodávajícího xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx obchodní firmu, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, pokud zvláštní xxxxxx xxxxxxx nestanoví xxxxx.

(2) Xxx xxxxxxx xxxxxxx s následnou xxxxxxxx xxxx doklad xxxxxxxxx xxxx místo xxxxxx x xxxxx xxxxxxx.

(3) Při xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxx užitné xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xx xxxxxx orgánů xxxxxx xxxx Xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx-xx o xxxxx xxxxxxxxx výrobku xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx do xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx či xxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. 44)

§17

Vyžaduje-li xx povaha xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx výrobky xxxxxxxx x hygienicky xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xx xx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx, xxx samoobslužném xxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx materiál.

§18

(1) Xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx informovat xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx informaci na xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) X změně xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx zálohované xxxxx xxxx x ukončení xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx prodávající xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx dobu xxxxxxx 30 xxxxxxxxxxxx xxx xxxx dnem xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xx xxxx xxxx nesmí xxx xxxxx xxxxxx obalů xxxxxxxx.

§18x

Xxxxxxx xxxx xxxxxxx x prodávající xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx skla x xxx přiřazené xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, x těch výrobků, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, a xx ani xxx xxxxxxx xxxxxx výrobků. Xxxxx xxxxxxx ze xxxx nese xxxxxxx xxxx výrobní xxxxxxxx xx xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx "xxxxxxx", "xxxxxxxxxx", "crystal" xxxx odvozeniny, xxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx doplnit xxxxxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

§18x xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 64/2000 Sb. x xxxxxxxxx od 1.1.2001

§18x

Xxxxxxxxxxx používání ekoznačky 50) se zakazuje.

§18x

Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx na xxxx xxx 1 xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx 82), xxxxxxx xxx uváděny xx trh xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jako xxxxxxxxx.

§18x vložen právním xxxxxxxxx x. 303/2013 Xx. x účinností xx 1.1.2014

§19

(1) S xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx osoba, 83) xx prodávající xxxxxxx xxxxxxxx reklamaci x kterékoli xxxxxxxxxx, x níž xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx výrobků xxxx poskytovaných xxxxxx, xxxxxxxx x x xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx. Prodávající je xxxxxxx xxxxxxxxxxxx vydat xxxxxxx xxxxxxxxx x xxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx spotřebitel xxxxxxxx; x xxxx xxxxxxxxx x datu x xxxxxxx vyřízení xxxxxxxxx, xxxxxx potvrzení x xxxxxxxxx opravy x xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx povinnost xx xxxxxxxx x xx xxxx osoby určené x provedení xxxxxx. Xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx písemné xxxxxxxxx x xxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx spotřebitel xxxxxxxx; x xxxx xxxxxxxxx x datu x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx potvrzení x xxxxxxxxx xxxxxx a xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx odůvodnění xxxxxxxxx reklamace. Xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xx xxxx xxxxx určené x xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) X xxxxxxxxxx musí xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx nebo jím xxxxxxxx xxxxxxxxx rozhodne x xxxxxxxxx xxxxx, xx složitých xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxx. Xx xxxx xxxxx xx nezapočítává xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx výrobku či xxxxxx potřebná x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxx včetně xxxxxxxxxx xxxx musí xxx xxxxxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xx 30 dnů ode xxx uplatnění reklamace, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx nedohodne xx delší lhůtě. Xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xx považuje xx podstatné porušení xxxxxxx.

(4) Xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx provozovnu xx xxxxxxxxxxx povinen x xxxxxxxxxx xxxxx §13 xxxxxxxx formou xxxxxxxxxx zejména xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxx i xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx

§20

(1) Xxxxxxxxxxx, který x xxxxx organizované xxxx xxxxx xxxxxxxx výrobky xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx propagovat xxxx xxxxxxx, je xxxxxxx xxxxxxx České xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx odstavce 4.

(2) Xx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx odstavce 1 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx pro omezený xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xx xxxx xxxxxxx xx neadresně xxxxxxx, x x xxxxxx xxxxxxx dochází x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx nebo x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx není xxxxxxxxxxx, xxx je xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx této xxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx být xxxxxxx nejpozději 10 xxxxxxxxxx dnů před xxxxxxx xxxxxxxxxxxx akce.

(4) Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx 84), xxxx obsahovat:

a) xxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxxx výrobků, poskytování xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx jejich xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx akce xxxxxx xxxxxx předpokládaného časového xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx, xxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx akce propagovány, xxxxxxxx, xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx akci xxxxxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx.

§20a

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx x §20 odst. 1 xx xxxxxxx x každém xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx akci podle §20 xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx uvést:

a) adresu xxxxx xxxxxx organizované xxxx, popřípadě xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx organizované xxxx,

x) xxxxx konání xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx jejího xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx harmonogramu,

c) xxxxxxxxxxxx výrobku xxxx xxxxxx, xxx budou x rámci xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxx ceny, xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx spotřebitelům na xxxxxxxxxxxx akci xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx individuálně xxxxxxxxxx xx spotřebitelem xx xxxxxxxxxxxx akci,

d) xxxxx, sídlo a xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx organizovanou xxxx, jde-li o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx obchodní xxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, jde-li x xxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, je-li xxxxxxx,

x) pokud xx xxxxxxxxxxx osobou xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx akci, xxx xxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxx-xx x podnikající xxxxxxxx osobu, xxxx xxxxxxxx firmu, sídlo x identifikační xxxxx, xxx-xx x právnickou xxxxx, x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx-xx ustaven.

(2) X xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx jiný xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx, xx povinnost xxxxx x xxxxxxx k xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxxxxxx.

§20b

(1) Xxxxxxxxxxx, který x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx podle §20 xxxx. 2 xxxxxxx xxxxxxx xxxx poskytuje xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx akce nebo xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx smlouvy xxxxxxxxx xxx přijmout xxxxxx xxxxxxxxxxxx kupní xxxx xxxxxxxxxx výrobku xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx. Xxxxx uvedený x xxxxx větě xx vztahuje x xx xxxxxx na xxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxx jiný poplatek. Xxxxx xxxxxxxxxxx nejsou xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 89).

(2) Xxxxxxxx povinnosti xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx porušení xxxxxxxx xxxxxxxxxxx zvláštním právním xxxxxxxxx ve smyslu xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx 90).

§20c

(1) Ustanovení §20 x 20a xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx dražeb xxxxx xxxxxxxxxx zákona 85).

(2) X xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxx, konzumace x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx se ustanovení §20 x 20a xxxxxxxxx. To neplatí, xx-xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx též xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx anebo xxxxxxxxxxx xxxxxx služeb.

(3) X xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx za xxxxxx individuálního sjednání xxxxxxxx smlouvy, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx na xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx se ustanovení §20 x 20a xxxxxxxxx.

§20x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 378/2015 Xx. x xxxxxxxxx xx 28.12.2015

ČÁST XXXXX

XXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX SPORŮ

§20d

Spotřebitel xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx x poskytování služeb (xxxx xxx "spotřebitelský xxxx") s výjimkou xxxxx uzavřených

a) x xxxxxxx zdravotních xxxxxx xxxxxxxxxxxxx pacientům xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx 91), xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx x poskytování xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) x xxxxxxx služeb xxxxxxxx xxxxx nehospodářské povahy,

c) x veřejnými xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§20x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 378/2015 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.2.2016

§20x

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx smyslu tohoto xxxxxx xx

x) x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx 92),

x) x xxxxxxx elektronických xxxxxxxxxx x poštovních xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx právním xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx elektronické xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx 93),

c) v xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx 94),

d) x xxxxxxxxx, xxx není xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxx x) xx x), Xxxxx xxxxxxxx inspekce xxxx jiný xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx průmyslu x xxxxxxx; xx-xx xxxxxxxxx subjektem profesní xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx působnost x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

§20x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 378/2015 Xx. x xxxxxxxxx od 1.2.2016

§20x

(1) Xxxxxxxxxxxx průmyslu x obchodu xxxxxx xxxxxxxxxxx řešením spotřebitelských xxxxx xxxxx, xxxxx x xx písemně xxxxxx a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx. X xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx 2 měsíců xx xxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx, xxxxx

x) xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx komorou x povinným xxxxxxxxx,

x) xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xx rozpočtu této xxxxx,

x) prokáže, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx je xxxx xxxxxxxxx, má xxxxxxx znalosti, xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx; xxxxxxx osoba xx xxxxxxxx xx odborně xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, pokud xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x §20g a 20h,

x) zajistí, xx xxxxxxxxxx řešení sporu xx pro spotřebitele xxxxxxxxx,

x) splňuje xxxxxxxx xxxxxxxxx právními předpisy xx ochranu xxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx pověřený xxxxxxx xxxxxxx podmínky xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx tohoto xxxxxx. Xxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, vyzve xx x okamžité xxxxxxx. Xxxxxxx-xx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx, Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx subjektu xxxxxxxx a xxxxxxxx xxx xx seznamu. X příslušné změně xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx udělení pověření xx možné xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx vyškrtnutí xx xxxxxxx.

(4) Jde-li x xxxxxxxx komoru s xxxxxxxx členstvím, vykonává xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxx orgán xxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxx xxxxxx; xxxxxxxx 3 xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx-xx x xxxxxxx xx xxxxx uvedené x odstavci 3, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx, které xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx jej xx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx mimosoudního xxxxxx spotřebitelských xxxxx xx seznamu v xxxxxxx xxxx xxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx vede xxxxxx xxxxxxxx mimosoudního řešení xxxxxxxxxxxxxxxx sporů. Xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx:

x) xxxxx, xxxxxxxxx údaje x xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx, jsou-li xxxxxxxxx,

x) xxxxx xx jazyky, x xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxx, na xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx spotřebitelských sporů,

e) xxxxxxx a kategorie xxxxx, které xxxxxxx xxxxxxxxxxxx řešení xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxx, zda xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx a xxx mimosoudní xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxx být xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx formou,

g) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx sporů,

h) xxxxxx, xx jejichž xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx spotřebitelských xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx seznam xxxxx odstavce 6 Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxx xx xxxxx internetových xxxxxxxxx xxxxx x odkazem xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx Evropské komise. Xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx též xx xxxxxxx nosiči xxx.

(8) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx aktualizuje xxxxxx xxx zbytečného odkladu x xxxxxxxxx informace xxxxxxxx Evropské xxxxxx.

§20x

Xxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx dostatečné xxxxxxx xxxxxxxx, pokud xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx a xxxxx xx nezbytné xxxxxxxx a dovednosti x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx řešení xxxxx.

§20x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 378/2015 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.2.2016

§20x

Xxxxxxxxxxx x nestrannost

(1) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx 3 xxxx. Xxxxx xxxxx být xxxxxxxxxx zbavena své xxxxxx x xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx vázán xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx určená x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx řešení xxxxxxxxxxxxxxxx sporů nesmí xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx sporu nebo xxxxxx zástupců.

(3) Xxxxx xxxxxxx osoba xxxxxx x xxxxxxxxx mimosoudního xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx nestrannost, xxxx xx mohla xxxxxxx střet xxxxx xx stranou xxxxx, xxxxxx tuto xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx subjektu.

(4) X xxxxxxx oznámení skutečnosti xxxxx xxxxxxxx 3 xx pověřený xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx mimosoudního řešení xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx jinou xxxxxxxx osobou xxxx xxxxxxxxx stranám xxxxxxxxxx xxxxx jinému xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §20e. Xxxxx může xxxxxxx xxxxx pokračovat v xxxxxxxxxxx xxxxxx sporu xxxxx tehdy, pokud xxxx strany xxxxx xxxxxxxxxxx o skutečnosti xxxxxxx x xxxxxxxx 3 x xxxxxxxxx xxxxxxx.

§20x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 378/2015 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.2.2016

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx

§20x

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx spotřebitelských xxxxx zveřejní xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x na xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx dat xxxxx x xxxxxxxxxxxx informace x

x) xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx poštovní x x-xxxxxxx adresy,

b) xxx, xx xx xx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxx komisí,

c) xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx řešení xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, a x xxxxxxx jejich xxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x síti xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx přeshraničních xxxxx,

x) xxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxx je xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx možnosti xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx účast, x x xxxxxxxx, na xxxxxxx základě xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx se xxxxx sporem,

g) xxxxxxxx, x nichž xxxx xxx předložen xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx spotřebitelského xxxxx x xx kterých xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx pro xxxxx řešení xxxxx (xxxxxxxxx xxxxxx předpisy, xxxxxx, xxxxxx chování),

i) xxxxxxxxxxx, které xxxx xxxxxx xxxxxx před xxxxxxxxx mimosoudního xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, a x xxx, xxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx svoji xxxxx x xxxxxx,

x) nákladech, xxxxx mohou xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx řešením xxxxxxxxxxxxxxxx sporu, xxx xxxxx strany, xxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx řešení xxxxx,

x) xxxxxxxx délce mimosoudního xxxxxx spotřebitelského sporu,

l) xxxxxxx účinku xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx řešení xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, včetně případných xxxxxx xx nedodržení xxxxxxxxxx, xx-xx xxx xxxxxx závazné,

m) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vydaného xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx řešení xxxxxxxxxxxxxxxx sporů.

§20i xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 378/2015 Xx. x xxxxxxxxx od 1.2.2016

§20x

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx internetové xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx zahájení řešení xxxxx xx-xxxx, a xx včetně příslušných xxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxx odkaz xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx týkající se xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxx xxxxx xx trvalém xxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx poskytuje xxxxxx xxxxxxxx mimosoudního xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx státy Xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx sporu xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x) xx xxxxxxx xxxxxx xxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, x xx i elektronickými xxxxxxxxxx,

x) řeší xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx spory,

e) xxxxxxxxxxxx se subjekty xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, a xxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx vnitrostátních x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx s vnitrostátními xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx prosazování právních xxxxxxxx xx ochranu xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx podnikání, xx kterou xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx stěžují, x xxxxxxxxxxx technických xxxxxxx a xxxxxxxxx, xxxxx xxxx nezbytné xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx-xx xxx k dispozici.

§20j xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 378/2015 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.2.2016

§20x

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx subjektů xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxx mimosoudního xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx sporů xxxxxx Xxxxxxxxxxxx průmyslu x xxxxxxx:

x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx adresu,

b) xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx x osobách xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, x jejich xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx bude xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx návrhu,

d) xxxxxxxx, xxxx-xx stanoveny,

e) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx xx xxxxxx, x xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx návrh xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx řešení xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x obchodu xxxxx xxxxx uvedených x odstavci 1 xxx

x) xxxxx sporů, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x odstavci 1 Ministerstvu průmyslu x xxxxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x obchodu xxxxxx za xxx xxxx xxxxxxxxx x

x) xxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxx, x xxxx se xxxxxxxxxx,

x) procentním xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx spotřebitelských xxxxx, xxxxx byla xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxx důvodů xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, pokud xxxx xxxxx,

x) průměrné xxxx potřebné k xxxxxxxx sporu,

d) míře xxxxxxxxxx výsledků mimosoudního xxxxxx spotřebitelských xxxxx, xx-xx xxxxx,

x) systémových xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x prodávajícími,

f) xxxxxxxx spolupráci xxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx sporů usnadňující xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx efektivnosti xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx osob xxxxxxxx x xxxxxxxxx mimosoudního xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx efektivity xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxx xxxxxxx x odstavci 4 xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, kterou subjekt xxxxxxxxxxxx xxxxxx spotřebitelských xxxxx zveřejňuje na xxxxx xxxxxxxxxxxxx stránkách xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxx xxx.

§20x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 378/2015 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.2.2016

§20l

Pomoc x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx

(1) X xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx spotřebitelům x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx sporů Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx centrum Xxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx spotřebitelské xxxxxxx Česká xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx 86).

(3) Evropské spotřebitelské xxxxxxx Xxxxx republika xxxxxxxxx spotřebiteli xxxxxxxxxx xxxxx pro případ xxxx xxxxx s xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x důsledku xxxxxxx xxxxx použitelného xxxxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx 101).

§20x

Xxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxxxx §20i, 20j x §20k odst. 5 tohoto zákona xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

§20x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 378/2015 Sb. x xxxxxxxxx od 1.2.2016

XXXX ČTVRTÁ

POSTUP ČESKÉ XXXXXXXX XXXXXXXX X XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXX XXXXXXXXXXX ŘEŠENÍ XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXX

Xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx řešení spotřebitelského xxxxx

§20x

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx na návrh xxxxxxxxxxxx.

(2) Návrh podle xxxxxxxx 1 xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxxx údaje stran xxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx, čeho xx xxxxxxxxxxx domáhá,

d) xxxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, x prodávajícího xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx, xx xx věci xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x ani xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx soudem, rozhodčí xxxxxx xxxx mimosoudní xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx sporu xxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx x podpis xxxxxxxxxxxx.

(3) X xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x skutečnosti, xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx s xxxxxx xxxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx-xx k xxxxxxxxx. X xxxxxx se xxxxxxx xxxx xxx, xx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx.

(4) Xxxxx lze xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx-xxxx xxxxxxxxx uvedeného xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx uznávaným xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxx xxxxxx. Xx xxxxxxxx, xx xx návrh xx 10 dnů xxxxxxxx, popřípadě doplněn xxxxxx ze xxxxxxx xxxxxxxxx ve větě xxxxx, xx xxxxx xxx xxxxx pomocí xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx podpisu. X xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx on-line xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx stránkách.

§20n xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 378/2015 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.2.2016

§20x

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx sporu xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx věřitele x xxxxxxxx o právu xxxx o xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx zakládá, xxxxx občanského xxxxxxxx 95).

§20x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 378/2015 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.2.2016

§20x

Xxxxxxxxxxx může podat xxxxx x Xxxxx xxxxxxxx inspekce xxxx xxxxxxxxxx subjektu nejpozději xx 1 xxxx xxx xxx, xxx xxxxxxxx xxx právo, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

§20x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 378/2015 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.2.2016

§20x

Xxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §20n odst. 2 xxxx nejsou-li xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §20n xxxx. 3, vyzve Xxxxx obchodní inspekce xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx k jejich xxxxxxxx xx xxxxx 15 xxx. Po xxxxxx uplynutí xxxx xxxxx Česká xxxxxxxx xxxxxxxx nebo pověřený xxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx též xxxxxxx, xxxxx x xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx, xx

x) xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx působnosti,

b) xx věci již xxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxx rozhodčí xxxxx nebo xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx, xxxx již xxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx řešení xxxxxxxxxxxxxxxx sporu u xxxxxx subjektu xxxxxxxxx x §20e xxxxxx xxxxxx,

x) navrhovatel podal xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx stanovené v §20p, xxxx

x) xxxxx xx xxxxxx bezdůvodný.

(3) Xxxxx je xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx

x) jde x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x navrhovatel při xxxx xxxxxx nedoloží, xx splnil xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx předchozího xxxxxxxxxxxx xxxxxx spotřebitelského xxxxx, xxxx

x) jeho podáním xxxxxxxxxxx zjevně xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx.

(4) Česká xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx informuje strany xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx spolu x xxxxxx xxxxxxxxx xx 15 dnů xxx xxx xxxx obdržení, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx později. X xxxxxxx xxxxxxx informuje xxxxxx xxxxx o xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx od okamžiku, xxx se x xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx.

§20x vložen xxxxxxx předpisem x. 378/2015 Xx. x xxxxxxxxx od 1.2.2016

§20x

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx sporu

Mimosoudní xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx sporu xx xxxxxxxx xxxx, xxx Xxxxx xxxxxxxx inspekce xxxx pověřený subjekt xxxxxx návrh xxxxx §20n. Pokud Česká xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx subjekt návrh xxxxxxxxx podle §20q, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx řešení spotřebitelského xxxxx obě xxxxxx xxxxx a xxxxx xx, xx

x) nemusí xxx zastoupeny právním xxxxxxxxx 96),

x) xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx,

x) xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx vztahující xx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, pořizovat xx xxxxx nebo xxxxx xxxxxxx, důkazů, xxxxxxxxx x skutečností předložených xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx se k xxx,

x) x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x §20u xxxx. 2 xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx nebo xx xxxxx trvalém xxxxxx xxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxxxxxxx, které xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx mimosoudního xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx právo xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx x oprávněných xxxxx xxxxxx xxxxxx.

§20x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 378/2015 Sb. s xxxxxxxxx xx 1.2.2016

§20s

Součinnost x Xxxxxx xxxxxxxx inspekcí a xxxxxxxxx subjektem

(1) Xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx 15 pracovních xxx xx doručení xxxxxxxxxx xxxxx §20r xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxx.

(2) Prodávající xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx subjektu xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx řešení xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

§20x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 378/2015 Xx. s xxxxxxxxx od 1.2.2016

Ukončení mimosoudního řešení xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx

§20x

(1) Mimosoudní xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx sporu xxxx xxx ukončeno xx 90 xxx xx xxxx xxxxxxxx.

(2) X xxxxxx složitých xxxxx xxx lhůtu xxxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx, a xx xxxxxxx x xxxxxxx 90 xxx. Xxxxxx xxxx být xxx zbytečného xxxxxxx xxxxxxxxxxx x prodloužení xxxx xxxxx x x xxxxxxx xxxx, xx kdy lze xxxxxxxx, xx bude xxxxxxxxxx řešení xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx ukončeno.

§20t xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 378/2015 Sb. s xxxxxxxxx xx 1.2.2016

§20x

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx

x) xxxxxxxxx dohody xxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx oznámeným Xxxxx xxxxxxxx inspekci nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) smrtí, xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xx nezvěstného xxxx xxxxxxx jedné xx stran sporu xxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx uplynutím xxxxx xxxxx §20t,

e) odmítnutím xxxxxx xxxxx §20q.

(2) X xxxxxxxx mimosoudního xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx sporu xxxxx odstavce 1 xxxx. x) xxxx x) xxxxxxxxx Česká xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx subjekt bez xxxxxxxxxx xxxxxxx druhou xxxxxx xxxxx. Xxxxx-xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx spotřebitelského sporu xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. d), informuje xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx sporu.

(3) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) xxxx mít xxxxxxxx xxxxx.

§20x

Xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx České xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxx doručit stranám xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx adresu xxxxxxxx x návrhu xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxx, x xx i xxxxxxxxxxxxx, xxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx České xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xx považuje xx xxxxxxxxx i x xxxxxxx, xx xx xxxxxxx x xxxxxxxx x důvodů okolností xx xxxx straně xxxxxxxxxx.

§20x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 378/2015 Xx. x účinností xx 1.2.2016

§20w

Náklady mimosoudního xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx sporů

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx sporů xx nezpoplatňuje.

(2) Náklady xxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx nesou xxxx.

§20x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 378/2015 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.2.2016

§20x

Xxxxx xxxxxxxx inspekce xxxx xxxxxxxx subjekt xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx řešení xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx, xxx xxxx v xxxxxxx x pravidly xxxxx xxxx části xxxxxx.

§20x xxxxxx právním předpisem x. 378/2015 Xx. x xxxxxxxxx od 1.2.2016

§20x

Xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx řešení xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx Xxxxxx xxxxxxxx inspekcí x xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§20x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 378/2015 Xx. x účinností xx 1.2.2016

XXXX PÁTÁ

INFORMAČNÍ XXXXXXXX X BONITĚ X XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX

§20x

(1) Xx xxxxxx ochrany xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx prodávajících x xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxx spotřebitelů xxxxx xxx xxxxxxx, se xxxxxxxxxxx, kterým vůči xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx nebo opětovné xxxxxx, mohou prostřednictvím xxxxxxxxxxxx databází (xxxx xxx "xxxxxxx") vzájemně xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxxx, které xxxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxxx morálce x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x xx x x xxxxxxx, kdy xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx 97) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx alespoň 10 xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx podle xxxxxx zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, prodávajícími xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx spotřebitelských úvěrů, xxxxxxxxxx institucemi xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx styk xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx. Registr xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxx"), za xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx zákonem. Xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x zpracování xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx zapotřebí souhlasu xxxxxxxxxxxx.

(2) Údaje získané xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x k posouzení xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx splnit xxxx xxxxxxx xxxxxxx (posouzení xxxxxx, platební morálky x xxxxxxxxxxxxxx). Prodávající x xxxxxxxxxxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx v xxxxxxxx x chránit je xxxx xxxxxxxxx tak, xxxx by xxx x xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx jsou x nimi xx xxxxxxxx vztahu. Za xxxxxxxxxx xxxxx povolené xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx považuje rovněž xxxxxx modelů, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx anebo schopnost x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx jeho xxxxxxx xxxxxxx, a to xxx xx strany xxxxxxxxxxxxx, xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(3) Prodávající, xxxxx poskytuje údaje xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, že xxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxx a x xxxxxxx, že xxxxx obsahují xxxxxxxxx x xxxxx spotřebitele xx xxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxx k xxxxxx xxxxxxxx dluhu.

(4) X xxxxxxxx xxx zpracovávat xxxxxxxxxxx údaje

a) identifikační xxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) údaje x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx registr, xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx finančních závazcích xxxxxxxxxxxx ze xxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx k jejichž xxxxxxxx nedošlo,

c) časové xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx se xxxxx xxxxxxxx,

x) údaj x xxxxxxxxxxxx, xxxxx záznam xxxxxx.

(5) Xxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx odstavce 4 xxxx. x). Xxxxxxxxxxxx, který xxxxxxx xxxx, xx oprávněn xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx. Pokud xxxx z registru xxxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxx být xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxx poskytnut xxxx xxxx x xxx, xxx byl xxxx xxxxxx a xxx xx xxxxxxx xxxxx. Při xxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx dat x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx rodné číslo xxxxxxxxxxxx, pokud ho xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx získal.

(6) Xxxxxxxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxx s konkrétním xxxxxxxxx xxxxxxxx, a, xxxxx se jedná x xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx záznamy o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, u xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx, x o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxx se xxxxxxxxx spotřebitele.

(7) Souvislostí x xxxxxxxxxx obchodním xxxxxxxx podle xxxxxxxx 6 se rozumí

a) xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx služby xx o xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxx x xxxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxx prodávajícího xx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx smlouvy xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx, xxxx

x) souvislost x xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx pohledávkou xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx pohledávky prodávajícího xx spotřebitelem z xxxx smlouvy xxx xxxx xxxxxxx.

(8) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 6 vyžaduje, xxx se xxxxxxxxx xxxxx

x) xxxxxxxxxxxx žádajícího x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x koupi xxxxxxx xxxxxxx ke xxxxxx pohledávky xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, za xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx zajištění dluhu xxxxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxx, xxxxx xx s xxxxxx podle xxxxxxx x) xxxx x) xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx její xxxxxx xx xxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx splnit xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxx x), za xxxxxxx xxxxx se xxxxxxxx xxxxxxx zákonný xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(9) Xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx vede, xxxxxxx xxxxxxxx nesouhlas x xxxxxxxx údajů x xxx xxxxx x registru, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx, x x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx spotřebitelů. Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx zbytečného xxxxxxx odstraní x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, a učiní xxxxxxxx směřující x xxxx, aby xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx.

(10) Provozovatel, xxxxx xxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx, kteří xxxxx xxxxx do registru xxxxxxxxxx x z xxxxxxxx je xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx je xxxxxx xxxxxxxxx povinnosti xxxxx xxxxxxxx 3 xx 8 x xxxxx součástí xxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx. Provozovatel uzavření xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx všech xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxx, vyplývá, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xx 8, xxxx xx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx skutečnosti xxxxxx xxxxxx dodatečně. Xx xxxx povinen xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx prodávajících xx xxxxxx nebo místem xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx nebo xxxxxx podnikání x Xxxxx republice. Xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 6 xx 8 doloží xxxxxxxxxxx, xxxxx má xx registru xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx provozovateli, xxxxx xxxx xxxxxxx.

(11) Xxxxx x registru o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx mohou xxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx dobu, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx trvá, x xxxx po dobu 3 xxx xx xxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx než splacením xxxx pokud xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, od xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisu 98), lze xxxxxxxxx x takovém xxxxxxx x xxxxxxxx zpracovávat xxxxxxx po xxxx 3 xxx xx xxxxxx takového závazku, xx jeho xxxxxxxxx xxxx od xxxxxxxx, xxx nastalo xxxxxxxxxx xxxxx jiného právního xxxxxxxx. X xxxxxxx, xx nedošlo x xxxxxxxx smlouvy, xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx 3 xxxxxx. X xx xxxxxxxx xxxx podle xxxxxx odstavce xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx registr vede, xxxxxxxx uchovávat xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx x dále xxxxxxxxx xxxxxxx, které x xxxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx si xxxxxxxx, xxxxx je xx potřebné xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx zájmů.

(12) Xxxxx xxxxxxxx prodávající xxxx xxxxxxxxxxxx, který jej xxxx, xxxxxx Xxxxx xxx ochranu xxxxxxxx xxxxx podle xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx údajů.

(13) Xxxxxxxxxxx xx právo, xx xxxxxx odůvodněných xxxxxxx, xx xxxxx informací, xxxxx xxxx o xxx vedeny x xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, který registr xxxx, xxxxxx nepřesných xxxx nesprávných údajů, xxxxx jsou x xxx v xxxxxxxx xxxxxx.

(14) Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, který xxxxxxx xxxx, xx povinen xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx údaje x xxxxxxxx, xxxxxxxx-xx se x xxx, xx xxxx údaje jsou xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx nesprávných xxxxx, xxxxx xxxx o xxx v xxxxxxxx xxxxxx, není vyřešena xxxxxxxxxxxxx, prodávající xxxx xxxxxxxxxxxx, který xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx do xxxxxxxx žádosti spotřebitele xxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx zamezení xxxxxxxxxxx xxxxx z xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx žádostí xxxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx, který registr xxxx, informaci o xxx, xx xxxxx xxxx blokovány.

(15) Xxxxx xxxx údaje xxxxxx x registru předmětem xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, x xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx věci xxxx, xxxx xxxxxxxxxx řešení xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx, xxxxx registr vede, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx spotřebitele x xxxxxxxx poznamenat.

§20z xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 378/2015 Xx. x účinností xx 1.2.2016

§20xx

Xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxx jiné xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činnosti xxxxxxxxxxxx.

§20xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 378/2015 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.2.2016

XXXX XXXXX

XXXXX XXXXXXX XXXXXX

§21

Xxxxxxx xxxx výrobky xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx

Xxxxxx státní xxxxxx, xxxxxx územní xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx své xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx nebezpečných svou xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx jejich xxxxx xxxx. O xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx svou zaměnitelností x xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx dostupnými prostředky, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§22

§22 xxxxxxxx právním xxxxxxxxx č. 104/1995 Sb.

§23

Xxxxx xxx ochranou xxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxx xxx xxxxxxxxxxx povinností xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx obchodní inspekce 8), s výjimkou xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xx 4, 7 xx 11, 15 xx 17 x 19.

(2) Xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v §3 xxxx. 1 písm. x), §45b, §8, §9, 14a x 17 xx úseku zemědělských, xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx provádí Státní xxxxxxxxxx a potravinářská xxxxxxxx 64).

(3) Dozor xxx dodržováním xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x §3 xxxx. 1 xxxx. x), §4 xx 5b, §8, §9, §10, §14a x 17, xxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxx x poskytování xxxxxx, xxxxx xxxx upraveny xxxxxxx x ochraně xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx stanice 38).

(4) Dozor xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x §3 xxxx. 1 xxxx. x), §4 xx 5b, §8, §9, 14a x 17 xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx Státní veterinární xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x Městská xxxxxxxxxxx xxxxxx x Xxxxx 65).

(5) Xxxxx xxx dodržováním povinností xxxxxxxxxxx x §9 xx 13, §14a xx 16 x §18 v xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx 14) provádějí též xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Nelze-li xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx provozovny, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxx Xxxxx obchodní xxxxxxxx xxxx Xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx inspekce, xxxxx provedl xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx §8, a xxxx-xx xxxxxxxxx, xx xx xxxxx x xxxxxxx nebo xxxxx, xxxx xxxx celní xxxx vykonává xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie, xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

(7) Xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x §45b, §8, §9, §10 xxxx. 1 xxxx. a) x §10 odst. 5 xx 7, §11, 12 a 14a xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x střeliva xxxxxxx Český úřad xxx xxxxxxxx zbraní x xxxxxxxx 40).

(8) Xxxxx xxx dodržováním xxxxxxxxxx stanovených x §4 xx 5b,&xxxx;§6, 12 a 14 xxxxxxxx Xxxxx národní xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx upravujícího postavení x působnost Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx, kterou xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx.

(9) Xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x §4 xx 5b, §8 na xxxxx xxxxx xxxxxxx Xxxxxx xxxxx pro xxxxxxxx xxxxx 70).

(10) Xxx xxxxxx xxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx reklamy, xxxxx je xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, se xxxxxxxxx podle xxxxxx x regulaci xxxxxxx 71).

(11) Energetický xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx dozor xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x §4 xx 6, 12 x 14 x xxxxx použitelným předpisem Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx 101).

(12) Česká xxxxxxxx xxxxxxxx provádí xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx společenství, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx trh, xxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx z xxx xxxxxx x xxx xxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx 72), xxxxxxx-xx se x surové xxxxxx x xxx xxxx.

(13) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx stanovených xxxxx xxxxxxxxxxx předpisem Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx vláken x související xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx textilních xxxxxxx 76). Xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx též xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx unie, xxxxxx xx xxxxxxx požadavky xx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxx xx xxx 77).

(14) Česká xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vyplývajících x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zákoníku xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx se xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x jiné xxxxxxxxx xxxxxx 82).

(15) Xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx stanovených v §3 xx 5b, §6, §8, §9, §11 xx 14, §15 xx 16 x v §19 xx úseku xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx provádí Xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx.

(16) Xxxxx nad dodržováním xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx a přímo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx blokování 101), x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx profesí x oblasti xxxxxxxxxx xxxxxx, xxx je x xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx.

(17) Xxxxx nad dodržováním xxxxxxxxxx xxx zpracování xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x části xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx Xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx údajů.

(18) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx provádí xxxxx nad xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx 14 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (EU) x. 524/2013 x řešení xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx-xxxx x x xxxxx xxxxxxxx (ES) x. 2006/2004 a xxxxxxxx 2009/22/XX (xxxxxxxx o xxxxxx spotřebitelských xxxxx xx-xxxx).

(19) Xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x §3, §3a, §4 xx 6, §9, §11, §11a, §13, §16 x §19 xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx provádí xxxxx xxxxx.

(20) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx nad xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx upravujícím neoprávněné xxxxxxxxx xxxxxxxxx 101).

(21) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx dozor nad xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx. 7 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) 2018/644 x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx balíků.

§23x

(1) Orgány uvedené x §23 xxxx. 1 xx 15 xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx pokyny k xxxxxxxxxx zjištěných xxxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx života, xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx pozastavit xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx; vyžaduje-li to xxxxxxxxxx situace, lze xxxx rozhodnutí oznámit xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx rozhodnutí xxxxx odstavce 1 xxxx druhá je xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxx xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx a odvolací xxxxx x xxx xxxxxxxx neodkladně.

(3) Obnovit xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx lze xx po xxxxxxx xx nezávadného xxxxx x xxx s xxxxxxxx xxxxxxxxx orgánu, xxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx provozovny xxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxxxx inspekce xx oprávněna xxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxx x výrobky xxxxxxxxxx xxxx xxxx, x xxxxxxxx surových xxxxxxxx x psích xxxx, x nařídit xxxxxx xxxxxxx, x xx xx xxxxxxx xxxx, kdo porušil xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Evropských xxxxxxxxxxxx 72).

(5) Xxxxxx xxxxxxx x §23 xxxx. 1 až 15 jsou oprávněny xxxxxx rozhodnutím xxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx stáhnout xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx s potravinou x trhu. X xxxxxxx bezprostředního xxxxxxxx xxxxxx, vyžaduje-li to xxxxxxxxxx xxxxxxx, lze xxxx xxxxxxxxxx oznámit xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx vyhotovení xxxxxxxxxx.

(6) Prodávající xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xx xx xxxxxxx rozhodnutí xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxxx s nimi xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx svou xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xx xxxxxxx na xxxxxxx vyrozumění xxxxxxxxxxxxx xxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx orgánu x xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x součinnosti x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx. Xxxxxxx nebo xxxxxxx xx povinen xx základě xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx orgánu o xxxxxxx výrobku x xxxx xxxx na xxxxxxx vyrozumění xxxxxxxxxxx xxxx prodávajícím x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx převzetí výrobku xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx x potravinou. Xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx dodávek xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx ve xxxxx xxxxxxxxx dozorovým xxxxxxx xxxx, xxxx-xx lhůta xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxx.

(7) Xxxxxxx-xx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx výrobků xxxxx xxxxxxxx 5 v xxxxxxx x rozhodnutím xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxx zbytečných xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx-xx ohrožen xxxxx, zdraví xxxx xxxxxxx, xxxxxxx zničení xxxxxxx na xxxxxxx xxxx, kdo xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx zpětného xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

§23x

§23x zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 36/2008 Sb.

§23x

§23x zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 36/2008 Sb.

Přestupky

§24

(1) Xxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx jiný xxxxxxxxxx xx xxxxxxx přestupku xxx, xx

x) xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx, xxxxxx, xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx s potravinami,

c) xxxxxx xxxxx vyplývající x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropských společenství, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx trh, xxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxx kočičí x xxx xxxx a xxxxxxx obsahující xxxx xxxx 72),

x) vyrábí, xxxxxx, xxxxx na xxx, xxxxxx nebo xxxxxxx textilní xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx názvy xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx 76), xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, k xxxx xxxx xxxxxxxxx obchodní xxxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxx použitelného předpisu Xxxxxxxx unie 78), xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx osoba xxxxxxxxx za xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx x xxxxxxx x §10a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx nebo xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx, xxxxxxx nebo prodávající xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx x xxxxxxx x §18a xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxx přiřazené xxxxxxx xxxx nedoplní xxxxxxx xxxx výrobní xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx "xxxxxxx", "křišťálové", "xxxxxxx" xxxx odvozeniny xxxxxxxxxxxxx údaji.

(4) Xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxx, xxxxxxx nebo vyváží xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx a označeny xxxxxxx "xxxxxxxx" xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 43).

(5) Výrobce xxxx xxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, že xxx xxxxxxxxxx průtahů xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx dozorového orgánu x stažení xxxxxxx x xxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx prodávajícím x xxxxxxx xxxxxxx x xxxx způsob xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, anebo x xxxxxxx nebo zpětném xxxxxxxx xxxxxxx stahovaného x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(6) Dodavatel xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx nebo xx základě xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx svou xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, anebo x vrácení xxxx xxxxxxx xxxxxxxx výrobku xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(7) Xxxxxxxxxxx xx dopustí xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx výrobků xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §3,

x) x rozporu x §3a používá xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx než xxxxxx xxxxx,

x) xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx zákaz xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §6,

x) poruší xxxxx xxxxxxx xx účelem xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx porušující xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx neoprávněné xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx 62),

e) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §9 a §10 xxxx. 2,

x) xxxxxxxxx, aby xxx xxxxxxxxx výrobky xxxx xxxxxxxx xxxxx §10 xxxx. 1, 3 x 4,

x) xxxxxxxx xxxx změní označení xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx uvedené xxxxxxxx, xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxx prodeji xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxx xxxx výrobků, xxxxxxx xxxxxx vlastnosti xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx na xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx, v xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx, které neslouží x xxxxxxx,

x) poskytuje xxxxxxxxx x xxxxxxx x §11,

j) neinformuje xxxxxxxxxxxx xxxxx §11a,

k) xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x §12,

l) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §13,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §14 xxxx xx. 14 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu a Xxxx (XX) x. 524/2013,

x) nepředvede xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §15 xxxx. 1,

x) nevydá xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §15 odst. 2,

p) xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §15 xxxx. 3,

q) xxxxxx xxxxxxxxxxxx na xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx nebo x xxxxxxxxxx xxxxxx s xxxxx xxxxxxxxxxx x §16 xxxx. 1,

x) xxxxxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x následnou dodávkou xxxxx určení x xxxxx dodávky,

s) xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx upravovaných výrobků, xxxxxxx x vadou xxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx x dokladu x xxxxxxxxx výrobku,

t) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx podle §17,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx výkup xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §18 xxxx. 1, xxxx v xxxxxxx x §18 xxxx. 2 xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx za xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx výkup xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx,

x) x xxxxxxx x §19 xxxx. 1 xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx spotřebiteli xxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxx xx stanovenými xxxxx,

x) xxxxxxxxx, xxx x xxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx přítomen xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx reklamace,

x) xxxxxxxxxx x reklamaci xxxx xx xxxxxxxx xxxxx §19 odst. 3,

x) xxxxxxxxxx při xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx mimo ohlášenou xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §19 xxxx. 4, xxxx

x) xxxxxxx některou x povinností xxxxx §20s.

(8) Xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx

x) v xxxxxxx x §23a xxxx. 6 xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx lhůtě stanovené xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx dodavatele, xx výrobek je xx xxxxxxx rozhodnutí xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx,

x) x xxxxxxx x §23a xxxx. 6 neprodleně xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx nebezpečného xxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx,

x) x rozporu s §23a xxxx. 6 xxxxxxxxxx dozorový orgán x vrácení nebo xxxxxxx převzetí xxxxxxx xxxxxxxxxxx x trhu, xxxx

x) poruší některou x povinností xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx podle čl. 3, 4 nebo 5 xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx 101),

x) nezpřístupní xxxxxxxxx podle xx. 7 nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2018/644.

(9) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx x §20 xxxx. 1 xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxxxx xxxxx Xxxxx obchodní xxxxxxxx xxxxx §20 odst. 1,

x) xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx obchodní xxxxxxxx xx xxxxx podle §20 xxxx. 3, xxxx

x) v oznámení Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §20 odst. 1 uvede nepravdivé xxxx neúplné xxxxx.

(10) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx v §20 xxxx. 1 xxxx xxxxxxxxx osoba xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §20a xxxx. 2 xx xxxxxxx přestupku xxx, že v xxxxxxx x xxxxxx xx organizované xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx §20a odst. 1, xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx.

(11) Xxxxxxxxxxx uvedený x §20b odst. 1 xx xxxxxxx přestupku xxx, že během xxxxxxxxxxxx akce xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx od xxxxxxxx xxxxxxx od xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx něj xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx anebo xxxx xxxxx, či xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

(12) Xxxxxxxxxxx xxxx osoba, která x souvislosti x xxxxxxxxx nebo uzavíráním xxxxxxx, xx xxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx užívání xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §1852 občanského xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxxxxxx spotřebiteli xxxxx xxxxx §1854 odst. 2 občanského xxxxxxxx x rozsahu a xxxxxxxx xxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx zřetelně na xxxxxxxx x nabídkové xxxx xxxxxxxx akci xxxx x xxxxxx xxxx akce x xxxxxxxxx, xxx xxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx trvání spotřebiteli x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §1854 odst. 2 občanského zákoníku,

c) xxxxxxxxxx výslovně xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxx je xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx na uzavření xxxxxxx, xx jeho xxxxx odstoupit od xxxxxxx, xxxx na xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx a xx xxxxx xxxxxx záloh x jiných xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx lhůty xxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx podle §1854 xxxx. 2 x jazyce požadovaném xxxxx §1854 xxxx. 3 občanského zákoníku xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx v §1860 xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx překlad xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx v §1860 xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx §1856 odst. 1 xxxxxxxxxx zákoníku,

f) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx spotřebiteli xxxxxxx xxxxx podle §1854 xxxx. 2 nebo xxxxxxx neupozorní xx xxxxxx změny,

h) xxxxxxxxx, xxx spotřebitel xxxxxxxx xxxxxx každé xxxxxxxx x právu xx xxxxxxxxxx od smlouvy, x xxxxx x xxxxxxxxxx a o xxxxxx xxxxxx záloh x jiných plnění xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x průběhu xxxxx xxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx smlouvy xxxxxxx xxxxx xxxx vyhotovení,

j) xxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxx xx úplatu xxxxx xx výhodu xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxx službami, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxx, xxxxxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx, je-li xx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx platby xxxxxxx xxxxxxxxxx 14 xxx přede xxxx xxxxxxxxxx,

x) x xxxxxxx x §1864 xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxx xx spotřebitele xxxxxx xx jiné xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx

x) uvádí xx xxx nebo xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxx xx více xxx 1 xxxxxx úsek xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx jako xxxxxxxxx.

(13) Provozovatel tržiště (xxxxxxx) se dopustí xxxxxxxxx xxx, xx x xxxxxxx s §14a xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx prodávajících.

(14) Xxxxxxxxx se dopustí xxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx údaje xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §24g.

(15) Právnická xxxx xxxxxxxxxxx fyzická xxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, že xxxxxxx xxxxxxxxx uloženou xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §24h xxxx 24i xxxx. 1.

(16) Poskytovatel xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx dopustí xxxxxxxxx xxx, že xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §24i odst. 2.

(17) Xx xxxxxxxxx xxx uložit pokutu xx

x) 500 000 Xx za xxxxxxxxx xxxxx odstavce 14,

b) 1&xxxx;000&xxxx;000 Kč, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 7 xxxx. x), x), m) xx x), x), x), x), x) x odstavce 8 xxxx. x),

x) 2 000 000 Xx, xxx-xx o xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 11 x 12,

x) 3&xxxx;000&xxxx;000 Kč, jde-li x přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx x), xxxxxxxx 2 a 3, odstavce 7 xxxx. c), x), x), i), j), x), x), x), x) a xxxxxxxx 8 xxxx. x),

x) 5&xxxx;000&xxxx;000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x) x x), xxxxxxxx 4, odstavce 7 xxxx. a), x), g), x) x xxxxxxxx 9, 10, 13, 15 x 16,

x) 50 000 000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 5 a 6 x xxxxxxxx 8 xxxx. a), x), x).

§24a

(1) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx prodává xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x živočišné xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx činnosti anebo xxxxx plodiny, xx xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx

x) nesplní xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §3,

x) xxx xxxxxxx výrobků nebo xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §6,

x) xxxxxx xxxxx vyplývající x xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisu Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, kterým xx xxxxxxxx xxxxxx xx trh, dovážet xx Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxx xxxxxx a xxx xxxx x výrobky xxxxxxxxxx xxxx kůže 72), xxxx

x) poskytuje xxxxxxxxx x ceně x xxxxxxx s §12,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx žádost xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx x §16 xxxx. 1, nebo

f) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xx přestupek podle xxxxxxxx 1 xxx xxxxxx pokutu do 100&xxxx;000 Kč.

§24b

Společná xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx §23 xxxxxxxx xxxxx nad dodržováním xxxxxxxxxx, xxx byla xxxxxxxxx přestupku porušena. Xx-xx x projednání xxxxxxxxx příslušných více xxxxxxxxx orgánů, přestupek xxxxxxxx xxx x xxxx, který nejdříve xxxxxxx xxxxxxx řízení, x nebylo-li xxxxxxx xxxxxx zahájeno, xxx xxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx zjistil xxxx xxxxx. O xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx bezodkladně xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx dozor xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxx v xxxx xxxxxxx.

(2) Pokuty vybírá xxxxxxx orgán, xxxxx xx xxxxxx, x xxxxxxxx České národní xxxxx.

(3) X xxxxxxxxx xxxxx §24 xxxx. 5, 6 a 8 xxxxx upustit xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Přestupky xxxxx §24 xxxx. 14 xx 16 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx §24d xxxx. 2.

XXXX SEDMÁ

PŮSOBNOST XXXXXXXXX XXXXXX XXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX X XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXXX X XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX

§24x

Xxxx xxxx upravuje xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx x Evropského xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx při xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie upravujícího xxxxxxxxxx xxxx orgány xxxxxxxxxxx xxx vymáhání xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů x oblasti ochrany xxxxxxxxxxxx 102), x xx tímto účelem xxxxxxxx působnost správních xxxxxx, jakož x xxxxx xxxxxxxxxx, která xxxxxx pro uplatňování xxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx.

§24x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 238/2020 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.7.2020

§24x

Xxxxxxxx styčný xxxx x xxxxxxxxx orgány

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx přeshraniční xxxxxxxxxx xx Ministerstvo xxxxxxxx x xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2017/2394 x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx Evropské xxxxxx.

(2) Správními orgány xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropského parlamentu x Xxxx (XX) 2017/2394 xx xxxxxx xxxx čl. 3 xxxx 1 (xxxx xxx "xxxxxxxxx xxxxx") xxxx na základě xxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxx založeného tímto xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx kontroly xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx

x) Xxxxx obchodní xxxxxxxx,

x) Xxxxxx zemědělská x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) Státní xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx úřady,

g) Xxxxx xxxx pro xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx,

x) Xxxxx xxxxxxx xxxxx,

x) Xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx,

x) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx,

x) Xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx úřad,

l) Úřad xxx xxxxxxx osobních xxxxx,

x) xxxxx xxxxx,

x) Xxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx vysílání,

o) Xxxxxxxxxxxx zdravotnictví,

p) Ústav xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxx,

x) Xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx,

x) Drážní xxxx,

x) Xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx,

x) Státní xxxxxxxx xxxxxx,

x) dopravní úřady,

v) Xxxxxxxxxxxx financí,

w) Xxxxxxxxxxxx xxx místní xxxxxx.

(3) Příloha č. 3 xxxxxx zákona xxxxxxx xxxxxxxxx příslušných xxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxx x xxxxxxx nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2017/2394.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx vzájemná xxxxxxxxxx mezi xxxxxxxxx xxxxxxx úřadem x xxxxxxxxxxx orgány xxx xxxxxx jejich xxxxx xxxxxxxxxxxxx z xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (EU) 2017/2394 (xxxx jen "xxxxxxxxxxxx xxxxx"), a to x xxxxx jde x rozdělování takových xxxxx xxxx příslušné xxxxxx, xx

x) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxx úkolů xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx stanic xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x),

x) Ministerstvo xxxxxxxx x xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx úřadů xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x), s xxxxxxxx oblasti upravené xxxxxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxxx xxx číslem 25 přílohy xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) 2017/2394, x úkolů xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 písm. x),

x) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx, xxx-xx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x),

x) Xxxxxxxxxxxx xxx místní xxxxxx, jde-li x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 2 xxxx. x) xxx oblast xxxxxxxxx xxxxxxxxx Evropské xxxx uvedeným xxx xxxxxx 25 xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2017/2394, x

x) Ministerstvo xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxx úkolů xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx odstavce 2 písm. x).

(5) Xxx plnění úkolů xxxxxxxxxxxxx x nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) 2017/2394 xx xxxxxxxx styčný xxxx, koordinující xxxxxx x příslušné xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§24x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 238/2020 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.7.2020

§24x

(1) Xxxxxxxxx xxxxxx x koordinující orgány xxxxxxxx Xxxxxxxxxx styčnému xxxxx xxxxxxxxxxx informace xxxxx xx. 8 xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2017/2394.

(2) Příslušné orgány x xxxxxxxxxxxx orgány xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxx informace xxxxx xx. 37 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2017/2394.

(3) Xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 Xxxxxxxx xxxxxx ve xxxxxxx xxxxxxxxxxx x čl. 8 x xx. 37 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2017/2394.

§24x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 238/2020 Xx. x xxxxxxxxx od 1.7.2020

§24x

X rámci xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů x xx xxxxxx xxxxxxxxxxx protiprávního jednání, xxxxxx xx xxx xxxxx xxxx části xxxxxx protiprávní xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx 103), xxxxxxxx protiprávní xxxxxxx 104) xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x unijním xxxxxxxx 105) (xxxx xxx "xxxxxxxxxxx jednání"), xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxx a xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 106). Xxxxx pravomocí xxxxxxxxxxxxx x těchto právních xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx podle §24g xx 24i.

§24x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 238/2020 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.7.2020

§24x

(1) Příslušný xxxxx xxxx xxxxxxxxx kontroly x v jejím xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx jen údaje xxxx dokumenty, xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx toho, xxx xxxxx nebo xxxxxxx x protiprávnímu jednání, x xxx xx xxxxxxx, a to x jakémkoli xxxxxxx xxxx xxxxx x xxx xxxxxx xx xxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxx, nebo xxxxx, xxx jsou xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx osobě, u xxxxx xxx důvodně xxxxxxxxxxxx, xx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx nakládá. Tím xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxx byla xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx právním xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx orgán xx xxxx pouze za xxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxx došlo xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, a xxx xx spáchal, vyžádat xx xxxxx, xxxxxxxxxxxx x úvěrního xxxxxxxx x zahraniční xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx své xxxxxxx (xxxx xxx "banka")

a) xxxxx účtu xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx s peněžními xxxxxxxxxx xx xxxx.

(3) Xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 2 se xxxxxxxx xxxxx xx údaje, xxxxx jsou xxxxxxxx xx ztotožnění osoby xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 2 a 3 xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx ústředního xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx xxxx obsahovat odůvodnění, x xxxx xxxx xxxxxxx splnění xxxxxxxx xxxxx odstavce 2. Xxxxxxxxx xxxxx odpovídá xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx v jím xxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx xxxxxx xxxx ověří, xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xx 4. X případě xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx styčný úřad xxxxxx bance. Xxxxx xxxxxxxxxxx poskytne xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 x 3 xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(6) Xxxxxxxxx xxxxx xx 24 xxxxxx xxx xxx podání xxxxxxx xxxxx odstavce 2 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, že o xxx xxxxxxxxx údaje xxxxx xxxxxxxx 2.

§24x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 238/2020 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.7.2020

§24x

Xxxxxxx-xx k xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, může xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, která xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xx tohoto xxxxxxx zdržela. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx odkladný xxxxxx.

§24x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 238/2020 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.7.2020

§24x

(1) Xxxxx-xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx spotřebitelů 107) x xxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx dosáhnout xxxxx, může xxxxxxxxx xxxxx rozhodnutím xxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx znepřístupnit protiprávní xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx-xxxx rozhraní 108).

(2) Hrozí-li riziko xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxx-xx ochrany xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx může xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx společnosti xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx některé xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 109), xxx x případě xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx jednání xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xx xx xxxx zjednání xxxxxxx xxxxxx přístup xxxx znepřístupnil xxxxxx xxxxxxxxx anebo xxxxxxxx xxxxxxxx pro spotřebitele xxxxxxxxxxxx x on-line xxxxxxxx.

§24x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 238/2020 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.7.2020

Xxxxxxxxx xxxxxxx subjektů

§24j

(1) Xxxxxxxx spotřebitelské centrum Xxxxx republika xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx států Xxxxxxxx xxxx xxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx prostoru x Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx. 27 nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) 2017/2394 (xxxx jen "xxxxxxx xxxxxxxx").

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx členských xxxxx Xxxxxxxx unie xxxx Xxxxxxxxxx hospodářského xxxxxxxx x Xxxxxxxx xxxxxx externí varování Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx udělí xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxx v souladu xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx ochrana xxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxx

x) xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxx předpisy Xxxxx xxxxxxxxx,

x) aktivně působí x oblasti ochrany xxxxxxxxxxxx alespoň po xxxx 2 let,

c) xxxx založena xx xxxxxx xxxxxxxxx zisku,

d) xx xxxxxxxxx a

e) xxxxxxxxxx a xxxxxxx xx xxxxxx listin xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx za xxxxxxxx 2 xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx podle písmene x).

(3) Xx xxxxxxxxxx xx xxx účely xxxxxx xxxxxx považuje xxxxx, která xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) x xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) u xxxxxx Xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xx xxxxxxxxx a xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx

x) xx pojistném x xx xxxxxx xx xxxxxxxx zabezpečení a xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx zaměstnanosti.

(4) Bezdlužnost xxxxx xxxxxxxx 3 xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx finančního xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx úřadu, xxxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx okresní xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx nesmí xxx xxxxxx xxx 30 xxxxxxxxxxxx xxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxx x vydání oprávnění.

§24j xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 238/2020 Xx. x xxxxxxxxx od 1.7.2020

§24x

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx oprávněné xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, x to bezodkladně xx xxxxxx právní xxxx rozhodnutí x xxxxxxx oprávnění.

(2) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxx vliv xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx o xxx, že xxxxxxxx xxxxxxxx podmínky xxxxx §24j odst. 2 xxxx. a) xx x).

§24x xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 238/2020 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.7.2020

§24l

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x obchodu xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §24j xxxx. 2 xxxx. x) xx x). Pokud xxxxxx, že oprávněná xxxxxxxxx osoba podmínky xxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx oprávnění.

(2) Xxxxx Ministerstvo xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx zjednání xxxxxxx. Xxxxxx-xx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x obchodu, xx právnická osoba xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx nesplnila, xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx poskytovat xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a obchodu xxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx varování xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx-xx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2, bezodkladně xx nabytí xxxxxx xxxx xxxxxx rozhodnutí xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx x tom, xx xxxx xxxxxxxxx osoba xxx není xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

§24x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 238/2020 Sb. x účinností xx 1.7.2020

ČÁST OSMÁ

SDRUŽENÍ XXXXXXXXXXXX X XXXX XXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXX K XXXXXXX XXXXXXXXXXXX

§25

Xxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxx postavení xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx osob xxxxxxxxxx x xxxxxxx spotřebitele (xxxx xxx "sdružení") xxxxxxxx xxxxxxxx zákony. 7)

(2) Xxxxx na xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx ochrany xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx řízení xxxx xxx

x) xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx zájem xx ochraně spotřebitele, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx na xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx spotřebitelů (xxxx xxx "xxxxxx oprávněných xxxx"), aniž xx xxxxxxx právo xxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxx xx zahájení xxxxxx xxx podán xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx oprávněných xxxx je xxxxx Xxxxxx Evropských xxxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxx x Xxxxxxx věstníku Xxxxxxxx unie 60).

(4) Xx seznamu xxxxxxxxxxx xxxx může xxx xx Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx sdružení, pokud

a) xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx Xxxxx republiky,

b) xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx let,

c) xx xxxxxxxxx x neziskové x

x) xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x České xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxx o zařazení xx seznamu xxxxxxxx xxxxxxxx Ministerstvu xxxxxxxx x obchodu xxxxx x doklady x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4. Xxxxxxx-xx xxxxxxxx stanovené xxxxxxxx, xxxxxxx Ministerstvo průmyslu x obchodu Xxxxxx Xxxxxxxxxx společenství xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

§26

Oprávnění xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxx nebo xxxxxxxx organizace, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx spotřebitele, xxxx xxxxxxxxx činit xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x jejich dozorem xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx. Orgány xxxxxxx xxxxxx, které tyto xxxxxxx xxxxxx, jsou xxxxxxx informovat sdružení xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, o xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxx xx obdržení podnětu.

XXXX XXXXXX

XXXXXXXX X XXXXXXXXX USTANOVENÍ

§27

Ochrana xxxxxxxxxxxx xxx neoprávněném xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx, dovozců xxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx činnosti xxxxxxx x §2 odst. 1 xxxx. x) xx x) xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§28

§28 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 36/2008 Sb.

§28a

Ministerstvo xxxxxxxx x xxxxxxx stanoví xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx použitých x jejích hlavních xxxxxxx,

x) seznam xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx údaji x materiálech xxxxxxxxx x jejich xxxxxxxx xxxxxxx,

x) podmínky xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx včetně xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx, xxx přidaných xxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxx podléhají.

§29

Účinnost

Tento zákon nabývá xxxxxxxxx dnem xxxxxxxxx.

Xxxxxxx x. x.

Xxxxx v. x.

Xxxxxxx x. 1 x xxxxxx x. 634/1992 Xx.

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx

x) xxxxxxxxxx, xx se xxxxxxx xxxxxxxxx určitá xxxxxxxx xxxxxxx (xxxxx xxxxxxx) xxxx že xxxx pravidla xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx určitým xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxx xxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx jakosti xxxx jiné xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx, xx xxxx, xxxx výrobku xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx bylo xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxx xxxx, nebo xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx schválení, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx xx koupi xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx, xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx domnívat, xx nebude xxx xxxx prostřednictvím jiného xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx za xxxx xxxxxxx pro xxxx xxxxxx x v xxxxxxxxxx množství xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx (vábivá xxxxxxx),

x) x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx výrobek xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx výrobku xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxx služba budou xxxxxxxx pouze xx xxxxxxxx xxxx nebo xx budou nabízeny xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x cílem xxxxxx xxxxxxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xx mu xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx potřebnou x informovanému xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx spotřebiteli, x xxxx xxxx uzavřením xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx není xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx poskytuje xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx, aniž to xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx jasně sdělil,

h) xxxxx nebo xxxxxxx xxxxx, že prodej xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxx tomu xxx xxxx,

x) uvádí jako xxxxxxxx xxxxxxx práva, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx zákona,

j) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx sdělovacích xxxxxxxxxxxx x placené xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxxxx mohl x xxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, že xx xxxxx o xxxxxxx,

x) xxxxx nesprávné xxxxx x povaze x míře rizika xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx dojem, xx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxx není,

m) vytvoří, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, kdy xxxxxxxxxxx zaplatí xx xxxxxxx xxxxxx odměnu, xxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxx xx prodeji nebo xxxxxxxx výrobku,

n) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx nebo xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx, xx jím xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx hrách xxxxxxxxxx xx náhodě,

p) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx,

x) poskytuje nesprávné xxxxxxxxx o tržních xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx opatřit xx xxxxxxx xxxx xxxxxx, xxx tak přiměl xxxxxxxxxxxx koupit xx xxxxx výrobek nebo xxxxxx xx méně xxxxxxxxx xxxxxxxx, než xxxx xxxxx tržní xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx xxxx služby prostřednictvím xxxxxxx x xxxx, xxxx xx xxxx xxxx xxxxxxx nebo xxxx by xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx udělena xxxxxxxxxxxx náhrada,

s) xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx "gratis", "xxxxxx", "xxxxxxxxx" nebo xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx spotřebitel xxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, s xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx u xxxxxxxxxxxx xxxxx, že xx nabízený xxxxxxx xxxx službu xxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxx není,

u) xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xx nejedná x rámci své xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxx, xx poprodejní xxxxxx k xxxxxxx xx poskytován x x xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxx ve xxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxx.

Příloha č. 2 x xxxxxx x. 634/1992 Xx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxx podnikatel

a) xxxxxxx xxxxx, že xxxxxxxxxxx nemůže xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx,xxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) osobně xxxxxxxx spotřebitele x xxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxxxx vyzval, xxx jeho bydliště xxxxxxx a xxxxxxxx xx, s xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx x xxxxxxx x příslušnými xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx telefonu, faxu, xxxxxxxxxxxx pošty, nebo xxxxxx prostředků xxxxxxx xx dálku, x xxxxxxxx vymáhání xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx je x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx; tím xxxxxx dotčena xxxxxxxxxx §2 xxxx. 1 xxxx. x) zákona x. 40/1995 Xx., x xxxxxxx xxxxx x příslušná xxxxxxxxxx xxxxxx č. 480/2004 Sb. x xxxxxx č. 101/2000 Sb.,

x) xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx, xxx xxx xxxxxxxxxxx práva xxxxxxxxxxxxx x pojistné xxxxxxx předložil xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx důvodné xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxxx reklamy xxxxx nabádá děti, xxx si xxxxxxxx xxxxxxx xxxx služby xxxxxxx xxxx xxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx osobu,

f) xxxxxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx výrobky xxxx služby, xxxxx xx xxxxx, xxxxxx xx je spotřebitel xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx uschování xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, nejedná-li xx x náhradní xxxxxxx xxxxx předem xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, ohrozí xxx jeho xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx, xxxx

x) vytváří xxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxxxx vyhrál nebo xxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxx cenu xxxx xxxxx výhru, pokud xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxxxx žádná xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx neexistuje xxxx xxx xxxxxxx ceny xxxx xxxx obdobné xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx prostředky xxxx xx vznikají xxxxxx.

Xxxxxxx x. 3 x xxxxxx x. 634/1992 Sb.

Působnost xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Rady (XX) 2017/2394 (§24d xxxx. 2)

Xxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx unie xx xxxxxxx zájmů xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx. 3 bodu 1 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2017/2394

Xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx

1. Směrnice Xxxx 93/13/EHS ze xxx 5. xxxxx 1993 x xxxxxxxxxxxxx podmínkách xx spotřebitelských xxxxxxxxx (Xx. věst. L 95, 21.4.1993, s. 29)

Xxxxx č. 89/2012 Sb., xxxxxxxx xxxxxxx, x oblasti xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xx spotřebitelem

2. Xxxxxxxx Evropského parlamentu x Rady 98/6/ES xx xxx 16. xxxxx 1998 x xxxxxxx spotřebitelů xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (Xx. xxxx. L 80, 18.3.1998, x. 27)

Xxxxx č. 634/1992 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x ceně xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx-xx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx jiný xxxxxxx xxxx

Xxxxx č. 526/1990 Sb., x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx zboží xxxxxx

3. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 1999/44/ES xx dne 25. xxxxxx 1999 x xxxxxxxxx xxxxxxxxx prodeje xxxxxxxxxxx zboží x xxxxx na xxxx xxxxx (Úř. xxxx. X 171, 7.7.1999, x. 12)

Xxxxx č. 89/2012 Sb., xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx xxxx x xxxxxxx plnění xxx xxxxxxx zboží v xxxxxxx x xxxxxx xx jakost

4. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx 2000/31/ES xx xxx 8. xxxxxx 2000 o xxxxxxxxx xxxxxxxx aspektech xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx trhu (směrnice x elektronickém xxxxxxx) (Xx. xxxx. X 178, 17.7.2000, x. 1)

Xxxxx č. 89/2012 Sb., občanský xxxxxxx, v xxxxxxx xxxxxxx xx smluv xxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxxxx

9. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2005/29/ES xx xxx 11. xxxxxx 2005 x xxxxxxxx obchodních xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxx a x změně xxxxxxxx Xxxx 84/450/EHS, xxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu a Xxxx 97/7/XX, 98/27/XX x 2002/65/ES a xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 2006/2004 (xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx) (Xx. xxxx. X 149, 11.6.2005, x. 22)

Xxxxx č. 634/1992 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx-xx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx

12. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2006/123/ES xx xxx 12. xxxxxxxx 2006 x službách na xxxxxxxx xxxx (Xx. xxxx. L 376, 27.12.2006, x. 36): xxxxxx 20

Xxxxx č. 634/1992 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x oblasti diskriminace, xxxx-xx x dozoru xxxxx příslušný xxxx xxxxxxx xxxx

Xxxxx č. 222/2009 Sb., x volném xxxxxx xxxxxx, v xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

15. Nařízení Evropského xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 1008/2008 ze xxx 24. xxxx 2008 x společných xxxxxxxxxx xxx provozování xxxxxxxxx xxxxxx xx Xxxxxxxxxxxx (Xx. věst. X 293, 31.10.2008, x. 3): články 22, 23 a 24

Xxxxx č. 634/1992 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx prodávaných xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx služeb

16. Xxxxxxxx Evropského parlamentu x Rady 2008/122/ES xx dne 14. xxxxx 2009 x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx ve xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxx), o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx produktech, x xxxxxx xxxxxxx x o xxxxxx (Xx. věst. X 33, 3.2.2009, s. 10)

Xxxxx č. 89/2012 Sb., xxxxxxxx xxxxxxx, v oblasti xxxxxxxxx užívání xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x jiných xxxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxx č. 634/1992 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x xxxxxxx dočasného xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x jiných xxxxxxxxxxx xxxxxx

20. Směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2011/83/EU ze xxx 25. xxxxx 2011 x právech xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx Xxxx 93/13/XXX x xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady 1999/44/XX x zrušuje xxxxxxxx Xxxx 85/577/XXX x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady 97/7/XX (Xx. xxxx. X 304, 22.11.2011, x. 64)

Xxxxx č. 89/2012 Sb., xxxxxxxx zákoník, x xxxxxxx xxxxxxx ze xxxxx uzavíraných xx xxxxxxxxxxxxx

Xxxxx č. 634/1992 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, v xxxxxxx xxxxxxxxxxxx povinností xxx prodeji xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx stránek, x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx použití xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxx xxxxxx xxxxx, není-li x xxxxxx věcně příslušný xxxx xxxxxxx xxxx

21. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2013/11/EU xx xxx 21. xxxxxx 2013 x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxx xxxxxxxx (ES) x. 2006/2004 a xxxxxxxx 2009/22/XX (xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx řešení xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx) (Xx. xxxx. X 165, 18.6.2013, x. 63): xxxxxx 13

Xxxxx č. 634/1992 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x oblasti informování xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx řešení xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, není-li x xxxxxx věcně příslušný xxxx správní xxxx

22. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) č. 524/2013 xx dne 21. xxxxxx 2013 x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx-xxxx x x xxxxx xxxxxxxx (XX) č. 2006/2004 x směrnice 2009/22/ES (xxxxxxxx x řešení xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx- xxxx) (Xx. xxxx. X 165, 18.6.2013, x. 1): článek 14

Xxxxx č. 634/1992 Sb., o xxxxxxx spotřebitele, v xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx spotřebitelských xxxxx on-line

24. Směrnice Xxxxxxxxxx parlamentu a Xxxx 2014/92/EU ze xxx 23. xxxxxxxx 2014 o xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx účty, xxxxx xxxxxxxxxx účtu x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx základními xxxxx (Xx. xxxx. X 257, 28.8.2014, x. 214): články 3 až 18 x xx. 20 xxxx. 2

Zákon č. 370/2017 Sb., x xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx srovnávacích xxxxxxx

26. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2017/1128 xx xxx 14. června 2017 x Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx- xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx obsah x xxxxx xxxxxxxxx xxxx (Xx. xxxx. X 168, 30.6.2017, x. 1)

Xxxxx č. 634/1992 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx

27. Xxxxxxxx (XX) 2018/302 Evropského parlamentu x Rady ze xxx 28. února 2018 o xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxx příslušnosti, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx vnitřního xxxx x o změně xxxxxxxx (XX) x. 2006/2004 x (XX) 2017/2394 x xxxxxxxx 2009/22/XX

Xxxxx č. 634/1992 Sb., x xxxxxxx spotřebitele, x xxxxxxx zákazu zeměpisného xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxx diskriminace

Státní xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

9. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2005/29/ES xx xxx 11. xxxxxx 2005 x xxxxxxxx xxxxxxxxxx praktikách xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x x xxxxx xxxxxxxx Xxxx 84/450/XXX, xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 97/7/XX, 98/27/ES x 2002/65/XX a xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) x. 2006/2004 (xxxxxxxx x nekalých obchodních xxxxxxxxxx) (Úř. věst. X 149, 11.6.2005, x. 22)

Xxxxx č. 634/1992 Sb., x xxxxxxx spotřebitele, x xxxxxxx nekalých xxxxxxxxxx praktik xx xxxxx zemědělských, xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

9. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx 2005/29/ES xx xxx 11. xxxxxx 2005 x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vůči xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x o xxxxx xxxxxxxx Xxxx 84/450/XXX, směrnic Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx 97/7/XX, 98/27/ES a 2002/65/XX x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 2006/2004 (xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx) (Xx. věst. X 149, 11.6.2005, s. 22)

Xxxxx č. 634/1992 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x xxxxxxx nekalých obchodních xxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxx výrobků x poskytování xxxxxx, xxxxx jsou upraveny xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

9. Směrnice Evropského xxxxxxxxxx a Rady 2005/29/ES ze xxx 11. května 2005 x nekalých obchodních xxxxxxxxxx vůči spotřebitelům xx xxxxxxxx xxxx x o xxxxx xxxxxxxx Xxxx 84/450/EHS, xxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx 97/7/XX, 98/27/XX x 2002/65/XX x nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 2006/2004 (xxxxxxxx o nekalých xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx) (Xx. xxxx. L 149, 11.6.2005, x. 22)

Xxxxx č. 634/1992 Sb., o ochraně xxxxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxx obchodních xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx

Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx

10. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 1107/2006 xx dne 5. xxxxxxxx 2006 x xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx postižením x xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x orientace v xxxxxxx dopravě (Úř. xxxx. X 204, 26.7.2006, x. 1)

Xxxxx č. 49/1997 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx a xxxxxxxx xxxxxx č. 455/1991 Xx., o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (živnostenský xxxxx), x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx cestovní agentury

18. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 1177/2010 xx xxx 24. xxxxxxxxx 2010 x právech xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx po xxxx x xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x x změně xxxxxxxx (XX) č. 2006/2004 (Xx. xxxx. X 334, 17.12.2010, x. 1)

Xxxxx č. 114/1995 Sb., x vnitrozemské xxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx cestovní xxxxxxxx

19. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (EU) x. 181/2011 xx xxx 16. xxxxx 2011 o právech xxxxxxxxxxx x autobusové x autokarové dopravě x x xxxxx xxxxxxxx (ES) x. 2006/2004 (Xx. xxxx. X 55, 28.2.2011, x. 1)

Zákon č. 111/1994 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx práv xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx

25. Xxxxxxxx Evropského parlamentu x Xxxx (XX) 2015/2302 xx dne 25. listopadu 2015 x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x spojených xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) x. 2006/2004 x směrnice Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx 2011/83/XX x x xxxxxxx xxxxxxxx Xxxx 90/314/XXX (Xx. xxxx. X 326, 11.12.2015, x. 1)

Xxxxx č. 89/2012 Sb., xxxxxxxx xxxxxxx, v xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

Xxxxx č. 159/1999 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x výkonu xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, v xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx

9. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx 2005/29/ES xx xxx 11. xxxxxx 2005 o xxxxxxxx xxxxxxxxxx praktikách xxxx xxxxxxxxxxxxx na vnitřním xxxx x x xxxxx xxxxxxxx Rady 84/450/XXX, xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 97/7/XX, 98/27/ES x 2002/65/XX x nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (ES) x. 2006/2004 (směrnice x xxxxxxxx xxxxxxxxxx praktikách) (Xx. věst. L 149, 11.6.2005, x. 22)

Xxxxx č. 634/1992 Sb., o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x xxxxxxx reklamy, která xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxx č. 40/1995 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx č. 468/1991 Sb., o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxx, která xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx-xx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx úřad

11. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2006/114/ES xx xxx 12. xxxxxxxx 2006 x xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx (Xx. věst. X 376, 27.12.2006, x. 21): xxxxxx 1, xx. 2 xxxx. x) a xxxxxx 4 až 8

Xxxxx č. 40/1995 Sb., x xxxxxxxx reklamy x x xxxxx a xxxxxxxx xxxxxx č. 468/1991 Xx., x xxxxxxxxxxx rozhlasového x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx-xx k xxxxxx věcně xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx úřad.

Český xxxx pro xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx

2. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady 98/6/ES xx xxx 16. xxxxx 1998 x xxxxxxx spotřebitelů při xxxxxxxxxx cen xxxxxxx xxxxxxxxxx spotřebiteli (Xx. xxxx. X 80, 18.3.1998, s. 27)

Xxxxx č. 634/1992 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx střelných xxxxxx x střeliva

Zákon č. 526/1990 Sb., x xxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx zboží xxxxxx

9. Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx a Xxxx 2005/29/ES ze xxx 11. května 2005 x nekalých xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx vnitřním xxxx x x xxxxx xxxxxxxx Xxxx 84/450/XXX, xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 97/7/XX, 98/27/XX a 2002/65/XX x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) x. 2006/2004 (xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx) (Xx. xxxx. L 149, 11.6.2005, s. 22)

Xxxxx č. 634/1992 Sb., o ochraně xxxxxxxxxxxx, v xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx praktik, xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxx banka

2. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu a Xxxx 98/6/ES xx xxx 16. února 1998 x ochraně xxxxxxxxxxxx při xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (Úř. xxxx. X 80, 18.3.1998, x. 27)

Xxxxx č. 634/1992 Sb., x xxxxxxx spotřebitele, x oblasti xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo poskytovaných xxxxxx, x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx činnosti, xxxxxx tyto xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx České národní xxxxx

Xxxxx č. 526/1990 Sb., o xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx zboží xxxxxx

7. Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx 2002/65/ES xx dne 23. xxxx 2002 x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx na xxx xx xxxxx x o xxxxx xxxxxxxx Rady 90/619/EHS x směrnic 97/7/XX x 98/27/XX (Xx. xxxx. X 271, 9.10.2002, s. 16)

Zákon č. 89/2012 Sb., xxxxxxxx zákoník, x oblasti xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xx spotřebitelem x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxx č. 6/1993 Sb., x České xxxxxxx xxxxx, v xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx občanským xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx x finančních xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx dálku

9. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx 2005/29/ES xx xxx 11. xxxxxx 2005 x xxxxxxxx obchodních praktikách xxxx spotřebitelům xx xxxxxxxx trhu a x xxxxx xxxxxxxx Xxxx 84/450/EHS, xxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu a Xxxx 97/7/XX, 98/27/XX x 2002/65/XX a xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 2006/2004 (xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx) (Xx. věst. X 149, 11.6.2005, x. 22)

Zákon č. 634/1992 Sb., x xxxxxxx spotřebitele, x oblasti xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx postavení x xxxxxxxxx Xxxxx národní xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx, kterou xxxx xxxxx vykonávají xx xxxxxxx xxxxxxxx, licence xxxx xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx banky

14. Směrnice Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx 2008/48/ES xx xxx 23. xxxxx 2008 o xxxxxxxxx x spotřebitelském úvěru x o zrušení xxxxxxxx Rady 87/102/EHS (Xx. věst. L 133, 22.5.2008, x. 66)

Xxxxx č. 257/2016 Sb., x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx

21. Směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx 2013/11/EU xx xxx 21. xxxxxx 2013 x alternativním xxxxxx spotřebitelských sporů x o změně xxxxxxxx (XX) x. 2006/2004 x směrnice 2009/22/XX (xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx řešení spotřebitelských xxxxx) (Úř. věst. X 165, 18.6.2013, x. 63): xxxxxx 13

Xxxxx č. 634/1992 Sb., o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx mimosoudního xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, x osob podléhajících xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx upravujícího xxxxxxxxx x působnost Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxx osoby xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx Xxxxx národní banky

23. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2014/17/EU xx dne 4. xxxxx 2014 x xxxxxxxxx x spotřebitelském xxxxx xx nemovitosti xxxxxx x bydlení x o změně xxxxxxx 2008/48/ES x 2013/36/XX x xxxxxxxx (XX) č. 1093/2010 (Xx. věst. L 60, 28.2.2014, x. 34): xxxxxx 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, xxxxxxxx 10 x xxxxxxx I x XX

Xxxxx č. 257/2016 Sb., x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx

24. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady 2014/92/EU xx dne 23. xxxxxxxx 2014 x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x platebními xxxx, xxxxx platebního účtu x xxxxxxxx x xxxxxxxxx účtům xx xxxxxxxxxx prvky (Xx. xxxx. X 257, 28.8.2014, s. 214): xxxxxx 3 xx 18 x čl. 20 odst. 2

Xxxxx č. 370/2017 Sb., x xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxxx platebních služeb

Státní xxxxx pro xxxxxxxx xxxxx

5. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady 2001/83/ES xx xxx 6. xxxxxxxxx 2001 x kodexu Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxx přípravků (Xx. xxxx. X 311, 28.11.2001, x. 67): xxxxxx 86 xx 100

Xxxxx č. 378/2007 Sb., x xxxxxxxx x o xxxxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx

Xxxxx x. 40/1995 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx č. 468/1991 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxxxx reklamy na xxxxxxx xxxxxx přípravky, xx xxxxxx xxxxx x xxxxx a xxxxxxxxxxxx x této xxxxxxx, xxxxx-xx o xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx x v xxxxxxxxxxxxxxx mediálních službách xx vyžádání

9. Směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2005/29/ES ze xxx 11. xxxxxx 2005 x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vůči xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx a x xxxxx xxxxxxxx Rady 84/450/XXX, směrnic Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx 97/7/XX, 98/27/ES x 2002/65/XX x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (ES) č. 2006/2004 (xxxxxxxx x xxxxxxxx obchodních praktikách) (Xx. xxxx. L 149, 11.6.2005, x. 22)

Xxxxx č. 634/1992 Sb., x xxxxxxx spotřebitele, v xxxxxxx nekalých obchodních xxxxxxx, xx xxxxx xxxxx

Xxxxx č. 40/1995 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx x. 468/1991 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxx, která xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx, xxxxx-xx x xxxxxxx xxxxxxx v rozhlasovém x xxxxxxxxxx vysílání x v xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx službách xx xxxxxxxx

11. Směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady 2006/114/ES ze xxx 12. prosince 2006 x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx (Xx. xxxx. X 376, 27.12.2006, x. 21): xxxxxx 1, xx. 2 písm. x) x xxxxxx 4 xx 8, a xx v xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxx č. 40/1995 Sb., x xxxxxxxx reklamy x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x. 468/1991 Xx., o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x oblasti srovnávací xxxxxxx xx humánní xxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxx x xxxxx a xxxxxxxxxxxx x této xxxxxxx, xxxxx-xx o xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx

2. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 98/6/ES xx dne 16. xxxxx 1998 o xxxxxxx spotřebitelů xxx xxxxxxxxxx xxx výrobků xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (Xx. xxxx. X 80, 18.3.1998, x. 27)

Xxxxx č. 634/1992 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, na xxxxx xxxxxxxxx x energetických xxxxxxxxx

Xxxxx č. 526/1990 Sb., x xxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx

9. Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady 2005/29/ES xx xxx 11. xxxxxx 2005 x xxxxxxxx obchodních xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x x xxxxx xxxxxxxx Xxxx 84/450/XXX, směrnic Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 97/7/XX, 98/27/XX x 2002/65/XX x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) x. 2006/2004 (směrnice x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx) (Xx. věst. X 149, 11.6.2005, x. 22)

Xxxxx č. 634/1992 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x oblasti nekalých xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx odvětvích

12. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx 2006/123/ES xx xxx 12. prosince 2006 o xxxxxxxx xx vnitřním xxxx (Xx. věst. X 376, 27.12.2006, x. 36): xxxxxx 20

Zákon č. 634/1992 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxx č. 222/2009 Sb., o xxxxxx xxxxxx služeb, x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx příjemců xxxxxx.

21. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2013/11/EU xx xxx 21. xxxxxx 2013 o xxxxxxxxxxxxx řešení xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx a o xxxxx xxxxxxxx (XX) x. 2006/2004 x xxxxxxxx 2009/22/XX (xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx) (Úř. xxxx. L 165, 18.6.2013, x. 63): xxxxxx 13

Zákon č. 634/1992 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xx úseku xxxxxxxxx x energetických xxxxxxxxx

27. Nařízení (XX) 2018/302 Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx ze xxx 28. února 2018 o xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx forem xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx místě xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxx vnitřního xxxx x x xxxxx xxxxxxxx (XX) x. 2006/2004 x (XX) 2017/2394 x xxxxxxxx 2009/22/XX

Xxxxx č. 634/1992 Sb., o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x xxxxxxx neoprávněného xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x dalších xxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx

2. Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx a Xxxx 98/6/ES ze dne 16. xxxxx 1998 x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx spotřebiteli (Xx. xxxx. X 80, 18.3.1998, s. 27)

Xxxxx č. 634/1992 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxx č. 526/1990 Sb., o xxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxx zboží xxxxxx

9. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2005/29/ES xx xxx 11. xxxxxx 2005 x xxxxxxxx xxxxxxxxxx praktikách xxxx xxxxxxxxxxxxx na xxxxxxxx trhu x x xxxxx xxxxxxxx Xxxx 84/450/XXX, xxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx 97/7/XX, 98/27/ES x 2002/65/XX x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (ES) x. 2006/2004 (xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx) (Xx. xxxx. X 149, 11.6.2005, x. 22)

Zákon č. 634/1992 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a poštovních xxxxxx

20. Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx a Rady 2011/83/EU xx xxx 25. října 2011 x právech spotřebitelů, xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx Rady 93/13/XXX x xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx a Xxxx 1999/44/XX a zrušuje xxxxxxxx Xxxx 85/577/XXX x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 97/7/XX (Úř. xxxx. X 304, 22.11.2011, x. 64)

Xxxxx č. 634/1992 Sb., x ochraně xxxxxxxxxxxx, x oblasti xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx při xxxxxxx xxxxxxx xxxx poskytování xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx internetových stránek, x xxxxxxx poplatků xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x použitým xxxxxxxx xxxxxxx, v xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x vyšší xxx xxxxxx cenou na xxxxx služeb elektronických xxxxxxxxxx x poštovních xxxxxx.

21. Směrnice Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx 2013/11/EU xx xxx 21. května 2013 x xxxxxxxxxxxxx řešení xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x x změně xxxxxxxx (XX) x. 2006/2004 x směrnice 2009/22/XX (xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx sporů) (Xx. xxxx. X 165, 18.6.2013, x. 63): xxxxxx 13

Xxxxx č. 634/1992 Sb., o ochraně xxxxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx mimosoudního xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, na xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxx xxx ochranu xxxxxxxx xxxxx

4. Směrnice Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx 2000/31/ES xx xxx 8. xxxxxx 2000 x některých xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx trhu (xxxxxxxx x elektronickém xxxxxxx) (Xx. xxxx. X 178, 17.7.2000, s. 1)

Xxxxx č. 480/2004 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxx informační xxxxxxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx společnosti x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

6. Směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2002/58/ES ze dne 12. července 2002 x zpracování xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx v odvětví xxxxxxxxxxxxxx komunikací (směrnice x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx komunikacích) (Xx. xxxx. X 201, 31.7.2002, x. 37): xxxxxx 13

Xxxxx č. 127/2005 Sb., x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxx č. 480/2004 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů, x oblasti xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

9. Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx 2005/29/ES ze xxx 11. xxxxxx 2005 x nekalých obchodních xxxxxxxxxx vůči xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x o xxxxx xxxxxxxx Rady 84/450/XXX, xxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Rady 97/7/XX, 98/27/XX x 2002/65/XX x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 2006/2004 (xxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx) (Úř. xxxx. X 149, 11.6.2005, x. 22)

Xxxxx č. 634/1992 Sb., x ochraně xxxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx elektronickými xxxxxxxxxx, xx-xx způsob xxxxxx nekalou xxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxx č. 40/1995 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxx a x xxxxx a xxxxxxxx xxxxxx x. 468/1991 Xx., o xxxxxxxxxxx rozhlasového x xxxxxxxxxxx vysílání, xx xxxxx pozdějších předpisů, x xxxxxxx nevyžádané xxxxxxx šířené elektronickými xxxxxxxxxx, xx-xx způsob xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxx xxxxx

9. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx 2005/29/ES xx xxx 11. xxxxxx 2005 o nekalých xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx vnitřním xxxx a x xxxxx xxxxxxxx Rady 84/450/XXX, xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady 97/7/XX, 98/27/XX x 2002/65/XX x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (ES) č. 2006/2004 (xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx praktikách) (Xx. xxxx. X 149, 11.6.2005, x. 22)

Xxxxx č. 634/1992 Sb., x xxxxxxx spotřebitele, v xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx

Xxxxx č. 40/1995 Sb., x regulaci xxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx č. 468/1991 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů, v xxxxxxx reklamy, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, na úseku xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx her, xxxxx-xx o xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx vysílání x x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxx

11. Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx a Xxxx 2006/114/ES xx xxx 12. xxxxxxxx 2006 x klamavé x xxxxxxxxxx xxxxxxx (Xx. xxxx. X 376, 27.12.2006, x. 21): xxxxxx 1, xx. 2 písm. c) x xxxxxx 4 xx 8

Zákon č. 40/1995 Sb., x xxxxxxxx reklamy x x xxxxx x doplnění zákona x. 468/1991 Xx., x provozování rozhlasového x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxx reklamy, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx zakázaných xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx, xxxxx-xx x xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx a x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx vyžádání

Rada xxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx

5. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady 2001/83/ES ze xxx 6. xxxxxxxxx 2001 x xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx humánních xxxxxxxx přípravků (Úř. xxxx. L 311, 28.11.2001, s. 67): xxxxxx 86 xx 100

Xxxxx č. 378/2007 Sb., x xxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx přípravků

Zákon č. 231/2001 Sb., x provozování xxxxxxxxxxxx x televizního xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx přípravků

Zákon č. 40/1995 Sb., o xxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx a xxxxxxxx xxxxxx x. 468/1991 Xx., x provozování xxxxxxxxxxxx a televizního xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx léčivé xxxxxxxxx xxxxxx x rozhlasovém x televizním xxxxxxxx x v audiovizuálních xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx

9. Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady 2005/29/ES xx xxx 11. xxxxxx 2005 x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx vnitřním xxxx x x xxxxx xxxxxxxx Xxxx 84/450/XXX, xxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx 97/7/ES, 98/27/XX x 2002/65/ES x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 2006/2004 (xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx praktikách) (Xx. xxxx. L 149, 11.6.2005, x. 22)

Xxxxx č. 634/1992 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxx, která je xxxxxxx obchodní xxxxxxxxx

Xxxxx č. 40/1995 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxx a x xxxxx x doplnění xxxxxx x. 468/1991 Xx., o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x televizního xxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx reklamy, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, šířenou v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x v xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx

11. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2006/114/ES ze xxx 12. xxxxxxxx 2006 o xxxxxxx x srovnávací xxxxxxx (Xx. věst. X 376, 27.12.2006, s. 21): článek 1, xx. 2 xxxx. x) a xxxxxx 4 až 8

Zákon č. 40/1995 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxx a x xxxxx a xxxxxxxx xxxxxx x. 468/1991 Xx., o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, v xxxxxxx xxxxxxxxxx reklamy xxxxxx x xxxxxxxxxxx x televizním vysílání x x audiovizuálních xxxxxxxxxx službách na xxxxxxxx.

17. Směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2010/13/EU ze xxx 10. xxxxxx 2010 x koordinaci xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx států xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb (xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx) (Xx. xxxx. X 95, 15.4.2010, x. 1): články 9, 10, 11 x xxxxxx 19 xx 26

Xxxxx č. 132/2010 Sb., x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, v xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb xx xxxxxxxx.

Xxxxx č. 231/2001 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x změně xxxxxxx xxxxxx, x oblasti xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

9. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2005/29/ES ze xxx 11. xxxxxx 2005 o xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vůči xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x x xxxxx směrnice Rady 84/450/XXX, xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 97/7/XX, 98/27/XX a 2002/65/XX a xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu a Xxxx (XX) č. 2006/2004 (xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx praktikách) (Xx. xxxx. X 149, 11.6.2005, x. 22)

Xxxxx č. 634/1992 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, v xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxx č. 40/1995 Sb., o xxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx č. 468/1991 Xx., o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx vysílání, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx srovnávací xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx x této xxxxxxx, xxxxx-xx x xxxxxxx xxxxxxx x rozhlasovém x televizním xxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx službách xx xxxxxxxx

11. Směrnice Evropského xxxxxxxxxx a Xxxx 2006/114/ES xx dne 12. xxxxxxxx 2006 x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx (Xx. xxxx. L 376, 27.12.2006, s. 21): xxxxxx 1, xx. 2 xxxx. x) x články 4 xx 8

Xxxxx č. 40/1995 Sb., x regulaci xxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx zákona x. 468/1991 Xx., x provozování xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx vysílání, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x oblasti xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx obchodní praktikou, xx zdravotní xxxxxx, xxxxx-xx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x v xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx službách xx xxxxxxxx

Xxxxx xxx státní xxxxxxxx veterinárních xxxxxxxxxxxx x léčiv

9. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx 2005/29/ES xx xxx 11. května 2005 x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx a x xxxxx xxxxxxxx Xxxx 84/450/XXX, směrnic Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx 97/7/XX, 98/27/XX x 2002/65/XX x nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 2006/2004 (xxxxxxxx o xxxxxxxx obchodních praktikách) (Xx. věst. L 149, 11.6.2005, x. 22)

Xxxxx č. 634/1992 Sb., x xxxxxxx spotřebitele, x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx nekalou obchodní xxxxxxxxx

Xxxxx č. 40/1995 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxx a x změně x xxxxxxxx zákona č. 468/1991 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx srovnávací xxxxxxx na veterinární xxxxxx přípravky, xxxxx-xx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx a x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx

11. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady 2006/114/ES xx xxx 12. xxxxxxxx 2006 x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx (Xx. věst. X 376, 27.12.2006, x. 21): xxxxxx 1, xx. 2 xxxx. x) x xxxxxx 4 xx 8

Xxxxx č. 40/1995 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxx x x změně x xxxxxxxx xxxxxx č. 468/1991 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x oblasti xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx praktikou, na xxxxxxxxxxx léčivé xxxxxxxxx, xxxxx-xx x reklamu xxxxxxx v xxxxxxxxxxx x televizním vysílání x x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx službách na xxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx

9. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2005/29/ES xx xxx 11. xxxxxx 2005 x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxx x x změně xxxxxxxx Xxxx 84/450/EHS, xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx 97/7/XX, 98/27/XX x 2002/65/ES x xxxxxxxx Evropského parlamentu x Rady (ES) x. 2006/2004 (xxxxxxxx x nekalých obchodních xxxxxxxxxx) (Xx. věst. X 149, 11.6.2005, x. 22)

Xxxxx č. 634/1992 Sb., x ochraně xxxxxxxxxxxx, x oblasti reklamy, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxx č. 40/1995 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxx x x změně x xxxxxxxx xxxxxx x. 468/1991 Xx., x xxxxxxxxxxx rozhlasového x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx oblast xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx a pomocné xxxxxxxxxx, xxxxx-xx o xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx x v xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx službách xx vyžádání

11. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx 2006/114/ES xx xxx 12. xxxxxxxx 2006 x xxxxxxx x srovnávací xxxxxxx (Xx. xxxx. X 376, 27.12.2006, s. 21): xxxxxx 1, xx. 2 xxxx. x) x xxxxxx 4 xx 8

Zákon č. 40/1995 Sb., o xxxxxxxx xxxxxxx x o xxxxx a xxxxxxxx xxxxxx x. 468/1991 Xx., o provozování xxxxxxxxxxxx x televizního xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx reklamy, xxxxx xx xxxxxxx obchodní xxxxxxxxx, xx přípravky xx xxxxxxx rostlin x xxxxxxx prostředky, xxxxx-xx o xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx vysílání x x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx službách na xxxxxxxx

Xxxxxx úřad

13. Nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 1371/2007 xx xxx 23. xxxxx 2007 x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxx (Xx. věst. X 315, 3.12.2007, x. 14)

Xxxxx č. 266/1994 Sb., x xxxxxxx, v xxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxx xxx xxxxxxx letectví

8. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 261/2004 xx xxx 11. xxxxx 2004, xxxxxx xx stanoví xxxxxxxx xxxxxxxx náhrad a xxxxxx cestujícím x xxxxxxx dopravě x xxxxxxx odepření nástupu xx xxxxxx, zrušení xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxx nařízení (XXX) č. 295/91 (Xx. xxxx. X 46, 17.2.2004, x. 1)

Xxxxx č. 49/1997 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxx x x změně a xxxxxxxx xxxxxx x. 455/1991 Xx., o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (živnostenský xxxxx), v xxxxxxx xxxxxx a pomoci xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx zpoždění letů

10. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 1107/2006 xx xxx 5. xxxxxxxx 2006 x xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x osob x xxxxxxxx xxxxxxxxxx pohybu x orientace x xxxxxxx xxxxxxx (Xx. xxxx. X 204, 26.7.2006, s. 1)

Xxxxx č. 49/1997 Sb., x civilním xxxxxxxx a x xxxxx a doplnění xxxxxx č. 455/1991 Xx., x živnostenském xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxx), x oblasti xxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a osob x xxxxxxxx schopností xxxxxx x orientace

Státní xxxxxxxx xxxxxx

18. Nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 1177/2010 xx xxx 24. xxxxxxxxx 2010 x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxx x na xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x x změně xxxxxxxx (XX) x. 2006/2004 (Xx. věst. X 334, 17.12.2010, s. 1)

Xxxxx č. 114/1995 Sb., o xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx po xxxx a xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx cestách

Dopravní xxxxx

19. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady (XX) č. 181/2011 xx xxx 16. xxxxx 2011 x xxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx x autokarové dopravě x o xxxxx xxxxxxxx (XX) x. 2006/2004 (Xx. xxxx. X 55, 28.2.2011, x. 1)

Zákon č. 111/1994 Sb., x silniční xxxxxxx, x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x autokarové dopravě

Ministerstvo xxxxxxx

24. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2014/92/EU xx xxx 23. xxxxxxxx 2014 x porovnatelnosti xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx (Xx. věst. L 257, 28.8.2014, x. 214): xxxxxx 3 xx 18 x xx. 20 xxxx. 2

Xxxxx č. 370/2017 Sb., x xxxxxxxxx styku, v xxxxxxx poskytování xxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx

25. Směrnice Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2015/2302 xx xxx 25. listopadu 2015 o souborných xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx službách, x xxxxx nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 2006/2004 x směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2011/83/EU a x xxxxxxx směrnice Xxxx 90/314/XXX (Úř. xxxx. X 326, 11.12.2015, x. 1)

Xxxxx č. 159/1999 Sb., x některých xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx cestovních xxxxxx

Xxxxxxx x. 3 xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 238/2020 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.7.2020

XXXX XXXX

XXXXXXXX, XXXXXXXXX X XXXXXXXXX XXXXXXXXXX

§26

(1) Xxxxxxxxxx zvláštních xxxxxx 24) xxxxxxxx se xxxxxxxx výroby x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx nejsou xxxxx xxxxxxx dotčena.

(2) X řízeních xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx zahájených přede xxxx účinnosti tohoto xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§27

(1) Xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx potravin a xxxxxxxxxx xxxxxxx přede xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx tuto xxxxxxxxxx xxxxx §3 xxxx. 3 nejpozději xx xxxxx xxxxxx xx xxxx účinnosti.

(2) Xxxxxxxx potraviny xxxxxxxx x uvedené xx xxxxx přede xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx posuzuje podle xxxxxxxxxxx předpisů.

(3) Xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx nezávadnost xxxxxxxx xxxxxxxxxx přede xxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxxx předpisů.

(4) Závazné xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx vydané xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx výroby x x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx dnem xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx ode xxx účinnosti xxxxxx xxxxxx. X této xxxxx pozbývají platnosti x opatření vydaná Xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx. 25)

Část xxxx xxxxxxx xxxxxxx předpisem x. 110/1997 Sb. x účinností od 1.9.1997

Přechodné xxxxxxxxxx

Xx. III

Řízení x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx přede xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx dosavadních právních xxxxxxxx.

Xx. XXX vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 217/2004 Sb. x xxxxxxxxx od 28.4.2004

Přechodná ustanovení

Čl. XXXX

1. Xxxxxx zahájená xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

2. Xxxxxxxxxxx xxxxxx ve xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx živnost x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxx xx dni xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

3. Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx právních xxxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

4. Xxxxx-xx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx ke xxxxx živnosti x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx č. 214/2006 Xx., xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxx takové živnosti xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xx. XXXX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 214/2006 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.8.2006 s xxxxxxxx bodu 4, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx 1.1.2007

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx xx dokončí xxxxx xxxxxx x. 634/1992 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxx do xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 36/2008 Sb. x účinností od 12.2.2008

Xx. II

Přechodná ustanovení

1. Xxxxxx xxxxx xxxxxx x. 634/1992 Xx., xx znění xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx orgány Celní xxxxxx Xxxxx republiky xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx podle xxxxxx x. 634/1992 Xx., xx znění xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxxxx-xx orgán Xxxxx správy Xxxxx xxxxxxxxx x pozastavení xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx služeb anebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 634/1992 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, postupují xxxxxx Xxxxx správy Xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx výrobků xxxx poskytování xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx zákona x. 634/1992 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

Čl. II xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 356/2014 Xx. x účinností xx 1.1.2015

Čl. XX

Xxxxxxxxx ustanovení

1. Xxxxxxxxxxx xxxx povinni xxxxxxx xxxxxxxxx obchodní xxxxxxxx xxxxx §14 xxxxxxxxxx do 3 xxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

2. Správní xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx a xxxxx x povinnosti s xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx zákona x. 634/1992 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx dnem nabytí xxxxxxxxx tohoto zákona.

3. X informačních xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx údaje spotřebitelů x případně xxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx zpracování xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x Xxxxx pro ochranu xxxxxxxx údajů před xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx údaje x rozsahu stanoveném xxxxx xxxxxxx bez xxxxxx xxxxxxxx. Provozovatel, xxxxx takovou informační xxxxxxxx xxxx x xxxxx dále xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx 6 xxxxxx ode xxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 378/2015 Xx. x xxxxxxxxx xx 28.12.2015 x xxxxxxxx bodu 1, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx 1.2.2016

Informace

Právní xxxxxxx č. 634/92 Sb. nabyl xxxxxxxxx dnem 31.12.1992.

Xx xxxxx tohoto xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx právním předpisem x.:

217/93 Xx., xxxxxx xx xxxx a xxxxxxxx zákon č. 634/92 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx

x účinností xx 13.8.93

40/95 Sb., x xxxxxxxx reklamy x o změně x doplnění xxxxxx x. 468/91 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.4.95

104/95 Xx., xxxxxx xx mění x xxxxxxxx zákon x. 634/92 Sb., x xxxxxxx spotřebitele, xx xxxxx zákona x. 217/93 Sb. x xxxxxx x. 40/95 Xx., x xxxx xxxxx č. 40/64 Xx., občanský xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.7.95

34/96 Xx., xxxx xxxxx zákona x. 634/92 Xx. publikované x xxxxxx č. 12/96 Xx.

110/97 Sb., x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a x xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

x účinností od 1.9.97

356/99 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 455/91 Xx., x živnostenském xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.3.2000

64/2000 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 634/92 Xx., x ochraně xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx

x účinností od 1.6.2000, s výjimkou xxxxxxxxxx §10 xxxx. 1 xxxx. d) x §18x, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.1.2001

145/2000 Sb., xxxxxx xx mění zákon x. 64/86 Sb., x Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon x. 634/92 Sb., x xxxxxxx spotřebitele, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 63/86 Xx., x Xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx znění zákona x. 110/97 Sb.

s xxxxxxxxx xx 1.9.2000

258/2000 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxx zdraví x x xxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2001

102/2001 Sb., x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx)

x účinností xx 1.7.2001

452/2001 Sb., x ochraně označení xxxxxx a zeměpisných xxxxxxxx x x xxxxx zákona x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.4.2001

477/2001 Xx., x obalech x x změně xxxxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxxx)

x xxxxxxxxx od 1.1.2002

151/2002 Xx., kterým xx mění xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxxxx xxxx správního

s účinností xx 1.1.2003

320/2002 Xx., x xxxxx x xxxxxxx některých zákonů x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2003

227/2003 Sb., xxxxxx xx mění xxxxx x. 156/2000 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx předmětů a x změně xxxxxx x. 288/95 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 13/98 Sb., x xxxxxx č. 368/92 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xx xxxxx xxxxxx x. 119/2002 Sb. x zákona x. 309/2002 Xx., a xxxxxxx další xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.10.2003

277/2003 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 102/2001 Xx., x xxxxxx xxxxxxxxxxx výrobků x x změně xxxxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx), xx znění xxxxxx x. 146/2002 Xx., xxxxx x. 22/97 Xx., o xxxxxxxxxxx požadavcích xx xxxxxxx a o xxxxx a doplnění xxxxxxxxx zákonů, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 634/92 Xx., o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xxx dne, xxx vstoupila x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx ČR x XX (1.5.2004) x xxxxxxxx §3, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx 28.8.2003

439/2003 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 64/86 Sb., x Xxxxx obchodní xxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 634/92 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 19.12.2003

119/2004 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 455/91 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx č. 634/92 Xx., x ochraně xxxxxxxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx č. 283/91 Xx., x Xxxxxxx XX, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 19.3.2004

186/2004 Xx., xxxxxx se mění xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx x Xxxxx xxxxxx XX

x xxxxxxxxx xxx xxx, kdy xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxxx XX x XX (1.5.2004)

217/2004 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 634/92 Sb., x ochraně xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 40/95 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x. 468/91 Sb., x provozování xxxxxxxxxxxx x televizního xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 28.4.2004

444/2005 Sb., kterým xx xxxx xxxxx x. 531/90 Xx., x xxxxxxxx finančních xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx další xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2006

214/2006 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 455/91 Xx., x xxxxxxxxxxxxx podnikání (živnostenský xxxxx), ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.8.2006 x výjimkou ustanovení xxxxxx XIII bodu 4, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx 1.1.2007

229/2006 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 634/92 Xx., o xxxxxxx spotřebitele, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

s xxxxxxxxx xx 29.5.2006

36/2008 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 634/92 Xx., x ochraně xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 40/95 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxx x o xxxxx x doplnění xxxxxx x. 468/91 Xx., x provozování xxxxxxxxxxxx x televizního xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 513/91 Xx., xxxxxxxx zákoník, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 12.2.2008

227/2009 Xx., xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx zákona x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2010

281/2009 Xx., kterým xx xxxx některé zákony x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx daňového xxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2011

285/2009 Xx., xxxxxx xx xxxx některé xxxxxx x souvislosti s xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx styku

s účinností xx 1.11.2009

298/2009 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 166/99 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxx x x xxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 634/92 Sb., x ochraně xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx

x účinností xx 4.9.2009

301/2009 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 49/97 Xx., x civilním xxxxxxxx x x změně x xxxxxxxx xxxxxx x. 455/91 Xx., x xxxxxxxxxxxxx podnikání (xxxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 216/2002 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx XX x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x ochraně státních xxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx x. 634/92 Xx., x ochraně xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 634/2004 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 258/2000 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x x změně některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx pozdějších předpisů, xxxxx x. 159/99 Xx., o některých xxxxxxxxxx podnikání x xxxxxxx cestovního xxxxx x x xxxxx xxxxxx x. 40/64 Xx., xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxx x. 455/91 Sb., x živnostenském podnikání (xxxxxxxxxxxx xxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, a zákon x. 247/2000 Xx., x xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností xx 1.1.2010

155/2010 Xx., xxxxxx xx mění některé xxxxxx ke xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx podnikatelů

s účinností xx 1.8.2010

28/2011 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 40/64 Xx., občanský xxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx zákon

s xxxxxxxxx xx 23.2.2011

139/2011 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 284/2009 Xx., x xxxxxxxxx xxxxx, ve xxxxx xxxxxx č. 156/2010 Xx., x některé xxxxx zákony

s účinností xx 27.5.2011

211/2011 Sb., xxxxxx xx mění xxxxx x. 458/2000 Xx., x podmínkách xxxxxxxxx x x xxxxxx státní xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů (energetický xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 18.8.2011

219/2011 Xx., xxxxxx se xxxx zákon x. 191/99 Sb., x xxxxxxxxxx týkajících xx xxxxxx, xxxxxx a xxxxxxxx vývozu xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx práva xxxxxxxxx vlastnictví x x změně xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 64/86 Xx., x České xxxxxxxx xxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx č. 634/92 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.8.2011

468/2011 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 127/2005 Xx., x elektronických xxxxxxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx další xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2012

221/2012 Sb., xxxxxx xx xxxx zákon x. 29/2000 Sb., x xxxxxxxxxx službách x x změně xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx), xx znění pozdějších xxxxxxxx, a xxxxxxx xxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 1.1.2013

238/2012 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 634/92 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 4.7.2012

303/2013 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx zákony v xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxxxxxxxx soukromého xxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2014

476/2013 Xx., kterým xx xxxx xxxxx č. 634/92 Sb., x xxxxxxx spotřebitele, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 15.1.2014

356/2014 Xx., kterým se xxxx xxxxxxx xxxxxx x souvislosti s xxxxxxxx zákona x xxxxxxxxxx orgánů Xxxxx xxxxxx XX v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx duševního xxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2015

206/2015 Xx., o xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx x nimi x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxxxxxx)

x xxxxxxxxx od 4.9.2015

378/2015 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 634/1992 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x účinností xx 28.12.2015 x xxxxxxxx xxxxxxxxx ustanovení, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 1.2.2016

188/2016 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxx x xxxxxxxxxx xxx

x účinností xx 1.1.2017

183/2017 Xx., xxxxxx xx mění některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zákona x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x řízení x xxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2017

264/2017 Xx., xxxxxx xx mění zákon x. 64/1986 Sb., x Xxxxx obchodní xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx x. 634/1992 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

s xxxxxxxxx xx 1.11.2017

371/2017 Xx., xxxxxx se mění xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxx

x xxxxxxxxx od 13.1.2018

179/2019 Sb., kterým xx xxxx xxxxx x. 634/1992 Xx., x xxxxxxx spotřebitele, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 16.7.2019

164/2020 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 29/2000 Sb., x xxxxxxxxxx službách x o změně xxxxxxxxx zákonů (xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x zákon x. 634/1992 Xx., x ochraně spotřebitele, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností xx 15.4.2020

205/2020 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 258/2000 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx zákony

s xxxxxxxxx od 1.5.2020

238/2020 Xx., kterým se xxxx zákon x. 634/1992 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx související xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2020

552/2020 Sb., xxxxx XX xx xxx 3.11.2020 xx. xx. Xx. XX 10/17 xx věci xxxxxx xx xxxxxxx §20z xxxx. 1 xxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx x. 634/1992 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxx x. 378/2015 Xx. (xxxxxx se xxxxxxxxxxxxxxx znění)

s účinností xx 23.12.2020

Xxxxx jednotlivých xxxxxxxx norem xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx právního xxxxxxxx.

1) §2 xxxx. 1 zákona x. 513/1991 Sb., xxxxxxxx xxxxxxx.
2) §2 xxxxxx x. 505/1990 Xx., o xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
3) §13 xxxx. 2 zákona x. 526/1990 Xx.
4) Zákon XXX č. 570/1991 Sb., x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
5) §620 xxxx. 2 a 3 x §621 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
6) Xxxx xxxxx §625 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
7) Xxxxxxx xxxxx č. 83/1990 Sb. xxxx xxxxxxxx xxxxxxx.
8) Xxxxx XXX č. 64/1986 Sb., x Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
9) Zákon XXX č. 63/1986 Sb., x Xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
10) Zákon č. 20/1966 Sb.
11) Xxxxx XXX č. 108/1987 Sb., o xxxxxxxxxx xxxxxx veterinární xxxx České xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx XXX x. 25/1991 Xx., xxxxxx XXX x. 437/1991 Xx., xxxxxxxxx opatření Xxxxxxxxxxxxx XXX x. 348/1992 Xx. x zákona x. 112/1994 Sb.
12) Xxxxx č. 83/1990 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
13) Xxxxx č. 30/1968 Sb.

14) §43 xxxxxx x. 455/1991 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
15) §84 x 85 xxxxxx XXX č. 200/1990 Xx., o xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
16) Xxxxx č. 71/1967 Sb., o xxxxxxxx xxxxxx (správní xxx).
Xxxxx XXX č. 337/1992 Sb., x správě xxxx x poplatků, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

17) Xxxxxxxxx xxxxx č. 22/1997 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x x změně x doplnění xxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon č. 372/2011 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx (zákon x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx XXX č. 133/1985 Sb., o xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, zákon č. 154/2000 Sb., x šlechtění, xxxxxxxxxx x evidenci xxxxxxxxxxxxx xxxxxx a x změně některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx), ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon č. 156/1998 Sb., x hnojivech, xxxxxxxxx xxxxxxx látkách, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx přípravcích x xxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx (xxxxx x hnojivech), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 166/1999 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxx a x xxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 266/1994 Sb., o dráhách, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, zákon č. 119/2002 Sb., x xxxxxxxxx zbraních x střelivu (xxxxx x xxxxxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx č. 29/2000 Sb., o xxxxxxxxxx službách x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxxxx službách), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx č. 526/1990 Sb., x xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx x. 143/2001 Xx., x ochraně xxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx některých xxxxxx (xxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxx soutěže), xx xxxxx pozdějších předpisů.
18) §2 xxxx. 2 xxxxxx x. 513/1991 Xx.
19) Xxxx. xxxxxx ČNR č. 128/1990 Sb., x xxxxxxxxx, xxxxx XXX č. 209/1990 Sb., o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx XXX č. 523/1992 Sb., o xxxxxxx xxxxxxxxxxx a Komoře xxxxxxxx xxxxxxx České xxxxxxxxx, a zákon č. 273/1993 Sb., x některých xxxxxxxxxx výroby, šíření x archivování audiovizuálních xxx, x xxxxx x xxxxxxxx některých xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx předpisů.
20) §3 xxxxxx x. 142/1991 Xx., o xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.
21) Zákon č. 526/1990 Sb.
22) Xxxxx X části xxxxx xxxxxx č. 513/1991 Sb.
23) Zákon č. 110/1997 Sb., x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.
24) Xxxx. xxxxx č. 87/1987 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 634/1992 Sb., ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx č. 303/1993 Sb., ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
25) §25 xxxx. 1 vyhlášky Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x. 45/1966 Xx., o xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.
26) Xxxxx č. 531/1990 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
27) Xxxxx č. 337/1992 Sb., x xxxxxx xxxx a poplatků, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
28) Xxxxx č. 137/1995 Sb., o ochranných xxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

29) Xxxxx č. 121/2000 Sb., x právu xxxxxxxxx, x právech souvisejících x xxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů (autorský xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxx č. 527/1990 Sb., x vynálezech, průmyslových xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
30) Xxxxx č. 527/1990 Sb., xx znění xxxxxxxxxx předpisů.
31) Zákon č. 478/1992 Sb., o užitných xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx č. 116/2000 Xx.

32) §13 xxxxxx x. 526/1990 Xx., x cenách, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
33) §31 xxxx. 12 xxxxxx x. 455/1991 Xx., x živnostenském xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxx), ve xxxxx xxxxxx č. 356/1999 Xx.
34) §1 x 9 xxxxxx x. 191/1999 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx, vývozu x zpětného vývozu xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.
35) Xxxxx č. 63/1986 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.
Xxxxx č. 64/1986 Sb., xx znění xxxxxxxxxx předpisů.
36) §47 xxxxxx x. 13/1993 Xx., xxxxx xxxxx.
37) §11 xxxxxx č. 13/1993 Xx., ve znění xxxxxx x. 113/1997 Xx.
38) Zákon č. 258/2000 Sb., o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
39) Xxxxx č. 452/2001 Sb., x ochraně xxxxxxxx původu x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a x xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
40) Xxxxx č. 156/2000 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, střeliva x pyrotechnických předmětů x x změně xxxxxx x. 288/1995 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx), xx znění xxxxxx x. 13/1998 Xx., a zákona x. 368/1992 Xx., x správních xxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
41) Xxxxx č. 6/1993 Sb., x Xxxxx xxxxxxx bance, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
42) §5 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx č. 102/2001 Xx., ve xxxxx xxxxxx x. 277/2003 Xx.
43) §7b xxxxxx x. 64/1986 Xx., x České xxxxxxxx inspekci.
44) §31 xxxx. 4 xx 7 xxxxxx č. 455/1991 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxx), ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
45) Xxxxx č. 191/1999 Sb., x opatřeních xxxxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxxx x zpětného xxxxxx zboží porušujícího xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů.
46) Xxxxx č. 185/2004 Sb., o Xxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx.
47) §17 xxxxxx x. 455/1991 Xx., o živnostenském xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
48) §132 xxxx. d) zákona x. 353/2003 Sb., x spotřebních daních, xx znění zákona x. 217/2005 Xx.
49) §17 xxxx. 7 xxxxxx x. 455/1991 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
50) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) č. 1980/2000 x revidovaném xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
51) Například §11a zákona x. 22/1997 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx zákona x. 71/2000 Sb., xxxxx x. 36/1967 Sb., x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx.
52) Zákon č. 526/1990 Sb., x cenách, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
53) §17 x xxxx. xxxxxx x. 513/1991 Xx., xxxxxxxx xxxxxxx.
54) Zákon č. 219/2000 Sb., x xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxx vztazích, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
55) Zákon č. 337/1992 Sb., o xxxxxx xxxx x poplatků, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
56) Například xxxxx č. 114/1988 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 109/2002 Sb., o xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx výchovy xx xxxxxxxxx zařízeních a x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx č. 170/2002 Sb., x válečných veteránech, xx xxxxx zákona x. 190/2005 Sb.
57) Xxxxxxxxx xxxxx č. 248/1995 Sb., x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x o xxxxx x xxxxxxxx některých xxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx předpisů, zákon č. 227/1997 Sb., o nadacích x nadačních fondech x o xxxxx x doplnění xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů (xxxxx x xxxxxxxx a xxxxxxxxx fondech), xx xxxxx xxxxxx x. 210/2002 Xx. x xxxxxx č. 257/2004 Xx., xxxxx č. 83/1990 Sb., x xxxxxxxxxx občanů, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 3/2002 Sb., x svobodě xxxxxxxxxxxx xxxxxxx a postavení xxxxxx x náboženských xxxxxxxxxxx x x xxxxx některých xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxx x náboženských společnostech), xx xxxxx nálezu Xxxxxxxxx xxxxx č. 4/2003 Xx., xxxxxx x. 562/2004 Xx. x xxxxxx č. 495/2005 Xx., zákon č. 325/1999 Sb., x xxxxx x x xxxxx xxxxxx č. 283/1991 Xx., x Policii Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších předpisů, (xxxxx x xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
58) §51 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
59) Xxxxxxxxx xxxxx č. 563/1991 Sb., o xxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon č. 337/1992 Sb., x xxxxxx xxxx x xxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
60) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx 98/27/ES o xxxxxxxx xx zdržení xx jednání v xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx.

61) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady 2005/29/ES x xxxxxxxx xxxxxxxxxx praktikách xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x x xxxxx xxxxxxxx Xxxx 84/450/XXX, xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady 97/7/XX, 98/27/XX a 2002/65/XX a xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (ES) x. 2006/2004 (xxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx).

Xxxxxxxx Xxxx 69/493/EHS o xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx křišťálového xxxx xx znění směrnice Xxxx 2006/96/XX, Aktu x xxxxxxxxxxx Dánska, Xxxxx x Spojeného xxxxxxxxxx Xxxxx Británie x Xxxxxxxxx Xxxxx, Xxxx x xxxxxxxxxxx Xxxxx x Xxxx x podmínkách xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxxxx xxxxxxxxx, Maďarské xxxxxxxxx, Republiky Xxxxx, Xxxxxx xxxxxxxxx, Republiky Xxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxx, na xxxxx xx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie.

Směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 94/11/ES o sbližování xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx spotřebiteli xx xxxxx xxxxxxxx Xxxx 2006/96/XX a směrnice Xxxx 2013/15/XX.

Xxxxxxxx Xxxx 87/357/EHS o xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, týkajících xx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x které proto xxxxxxxx zdraví nebo xxxxxxxxxx spotřebitelů.

Směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx 2008/122/ES o ochraně xxxxxxxxxxxx xx vztahu x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x dočasném xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx-xxxxx), x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx produktech, x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx.

Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx 2011/83/EU xx xxx 25. xxxxx 2011 x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxx směrnice Xxxx 93/13/EHS x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx 1999/44/ES x zrušuje xxxxxxxx Xxxx 85/577/XXX x xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx 97/7/XX, xx xxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) 2015/2302.

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2013/11/EU xx xxx 21. xxxxxx 2013 o alternativním xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxx xxxxxxxx (XX) x. 2006/2004 a xxxxxxxx 2009/22/XX (směrnice x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx).

62) Xxxxx č. 441/2003 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x o xxxxx xxxxxx x. 6/2002 Xx., o xxxxxxx, soudcích, přísedících x státní xxxxxx xxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxxx x xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (zákon x xxxxxxxxxx xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
63) Xxxxxxxxx xxxxx č. 40/1964 Sb., xxxxxxxx xxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon č. 159/1999 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx ruchu, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon č. 526/1990 Sb., x xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 79/1997 Sb., x xxxxxxxx x o xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx, xxxxx č. 40/1995 Sb., x xxxxxxxx reklamy x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x. 468/1991 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx vysílání, xx znění pozdějších xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 321/2001 Sb., x některých xxxxxxxxxx sjednávání spotřebitelského xxxxx a x xxxxx zákona č. 64/1986 Xx., zákon č. 37/2004 Sb., o xxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx), ve znění xxxxxxxxxx předpisů.
64) Xxxxx č. 146/2002 Sb., x Xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
65) Xxxxx č. 166/1999 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (veterinární xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
66) Xx. 4 xxx 13 xxxxxxxx Xxxx (XXX) x. 2913/92 xx xxx 12. xxxxx 1992, xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxx, x platném xxxxx.
67) Xxxxx č. 191/1999 Sb., o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxxx a zpětného xxxxxx zboží porušujícího xxxxxxx xxxxx duševního xxxxxxxxxxx x x xxxxx některých xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
Xxxxx č. 185/2004 Sb., o Xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 635/2004 Xx. x zákona x. 669/2004 Sb.
68) §5 xxxxxx č. 185/2004 Xx.
69) Zákon č. 124/2002 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředků, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx prostředcích x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (zákon x platebním xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

70) Zákon č. 378/2007 Sb., x xxxxxxxx a x změnách některých xxxxxxxxxxxxx zákonů (zákon x xxxxxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
71) Xxxxx č. 40/1995 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxx x o xxxxx a xxxxxxxx xxxxxx x. 468/1991 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
72) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 1523/2007 xx dne 11. prosince 2007, xxxxxx se xxxxxxxx xxxxxx xx xxx, xxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx z xxx kočičí x xxx xxxx a xxxxxxx obsahující xxxx xxxx.
73) Zákon č. 284/2009 Sb., x xxxxxxxxx xxxxx.
74) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu a Xxxx (ES) x. 1008/2008 xx xxx 24. xxxx 2008 x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx provozování xxxxxxxxx xxxxxx xx Xxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx znění).
75) §58 x xxxx. xxxxxx x. 40/1964 Sb., xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
76) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) x. 1007/2011 xx xxx 27. xxxx 2011 x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx výrobků a x xxxxxxx směrnice Xxxx 73/44/XXX x xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 96/73/ES x 2008/121/XX.
77) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) x. 765/2008 xx xxx 9. xxxxxxxx 2008, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxx x dozor xxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx výrobků na xxx, x kterým xx xxxxxxx nařízení (XXX) x. 339/93.
78) Xxxxxx 14 odst. 3 Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) x. 1007/2011 xx xxx 27. xxxx 2011 x xxxxxxx xxxxxxxxxx vláken x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx Rady 73/44/XXX x xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady 96/73/XX x 2008/121/XX.

79) §420 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
80) Xxxxxxxx č. 117/2007 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx elektronických komunikací, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
81) §2166 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
82) §1852 xx 1867 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
83) §2172 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

84) §37 xxxx. 2 xxxxxxxxx xxxx.
85) Zákon č. 26/2000 Sb., o veřejných xxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

86) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) x. 524/2013 xx dne 21. xxxxxx 2013 x xxxxxx spotřebitelských sporů xx-xxxx x x xxxxx xxxxxxxx (XX) x. 2006/2004 a xxxxxxxx 2009/22/XX (xxxxxxxx x řešení xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx-xxxx).

87) §214 a xxxx. xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

88) Xxxxxxxxx xxxxx č. 89/2012 Sb., xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx č. 145/2010 Sb., o xxxxxxxxxxxxxxx úvěru x x změně xxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxx č. 43/2013 Xx., xxxxx č. 159/1999 Sb., x xxxxxxxxx podmínkách xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx ruchu, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 526/1990 Sb., x xxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon č. 79/1997 Sb., x léčivech x x změnách x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 40/1995 Sb., o xxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx zákona x. 468/1991 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon č. 37/2004 Sb., x xxxxxxxx smlouvě x o xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxx smlouvě), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

89) §1829 a xxxx. xxxxxx x. 89/2012 Xx., občanský xxxxxxx.

90) Xxxxx č. 455/1991 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx zákon), ve xxxxx pozdějších předpisů.

91) Zákon č. 372/2011 Sb., x zdravotních xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

92) Xxxxx č. 229/2002 Sb., x finančním xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

93) Xxxxx č. 127/2005 Sb., x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x o změně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x elektronických xxxxxxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx č. 29/2000 Sb., x xxxxxxxxxx službách x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů (zákon x xxxxxxxxxx xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

94) Xxxxx č. 458/2000 Sb., x xxxxxxxxxx podnikání x o výkonu xxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

95) §647 občanského xxxxxxxx.

96) Xxxxx č. 85/1996 Sb., x xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

97) Xxxxxxxxx §38 xxxxxx x. 21/1992 Xx., x xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, §11 odst. 1 xxxx. g) xxxxxx x. 458/2000 Xx., x podmínkách xxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxx správy x xxxxxxxxxxxxx odvětvích x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, §127 xxxxxx x. 277/2009 Xx., x xxxxxxxxxxxxxx.

98) §414 xxxxxx x. 182/2006 Sb., x xxxxxx x xxxxxxxxx jeho xxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

99) Xxxxx č. 505/1990 Sb., x xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

100) Nařízení Evropského xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 765/2008 ze xxx 9. xxxxxxxx 2008, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxx xxx trhem xxxxxxxx xx uvádění xxxxxxx xx xxx, x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx (XXX) č. 339/93.

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 1007/2011 xx dne 27. xxxx 2011 x xxxxxxx textilních xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxx směrnice Xxxx 73/44/EHS a xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady 96/73/XX x 2008/121/XX, v xxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 524/2013 xx xxx 21. května 2013 o xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx sporů xx-xxxx x x xxxxx xxxxxxxx (ES) x. 2006/2004 x xxxxxxxx 2009/22/XX (nařízení x xxxxxx spotřebitelských sporů xx-xxxx).

Xxxxxxxx (XX) 2018/302 Xxxxxxxxxx parlamentu a Xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx forem xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxx příslušnosti, místě xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx zákazníků v xxxxx xxxxxxxxx trhu x x xxxxx xxxxxxxx (XX) x. 2017/2394 x xxxxxxxx 2009/22/XX.

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2017/2394 ze dne 12. xxxxxxxx 2017 x xxxxxxxxxx mezi xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx vymáhání dodržování xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x o zrušení xxxxxxxx (XX) x. 2006/2004, v platném xxxxx.

101) Xxxxxxxx (XX) 2018/302.

102) Nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady (XX) 2017/2394 xx xxx 12. prosince 2017 o spolupráci xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx vymáhání xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů xx ochranu xxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxxxx nařízení (XX) x. 2006/2004, x xxxxxxx znění.

103) Článek 3 xxxx. 2 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2017/2394 x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx vymáhání xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx zájmů xxxxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx (XX) č. 2006/2004.

104) Xxxxxx 3 xxxx. 3 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) 2017/2394 x xxxxxxxxxx mezi xxxxxxxxxxxxxx orgány xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx dodržování xxxxxxxx předpisů xx xxxxxxx zájmů spotřebitelů x x zrušení xxxxxxxx (XX) x. 2006/2004.

105) Xxxxxx 3 xxxx. 4 nařízení Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) 2017/2394 x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx zájmů xxxxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx (XX) č. 2006/2004.

106) Například xxxxx č. 64/1986 Sb., x Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx č. 250/2016 Sb., x xxxxxxxxxxxx xx přestupky x xxxxxx x xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

107) Článek 3 xxxx. 14 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2017/2394 x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx orgány xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx dodržování xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx spotřebitelů x x xxxxxxx xxxxxxxx (XX) č. 2006/2004.

108) Článek 3 xxxx. 15 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) 2017/2394 x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx příslušnými xxx vymáhání xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx (XX) č. 2006/2004.

109) Zákon č. 480/2004 Sb., x xxxxxxxxx službách xxxxxxxxxx společnosti a x xxxxx některých xxxxxx (zákon x xxxxxxxxx xxxxxxxx informační xxxxxxxxxxx), ve znění xxxxxxxxxx předpisů.