Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 01.07.2023.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.07.2023 do 19.09.2023.


Zákon o pobytu cizinců na území ČR a o změně některých zákonů

326/99 Sb.
 

Zákon

Část první - Pobyt cizinců na území České republiky

Hlava I - Úvodní ustanovení

Předmět úpravy §1

Působnost zákona §2

Hlava II - Vstup na území §3 §4 §5 §6 §7 §8

Odepření vstupu na území §9 §10 §11 §11a §12

Prostředky k pobytu na území §13

Hraniční průvodka §14

Pozvání §15

Rodinný příslušník občana Evropské unie §15a

Rodinný příslušník občana Spojeného království podle výstupové dohody §15b

Hlava III - Přechodný pobyt na území

Díl 1 - Přechodný pobyt na území §16 §17 §17a

Dlouhodobé vízum §17b

Díl 2 - Přechodný pobyt na území bez víza §18

Ukončení přechodného pobytu na území, k němuž se vízum nevyžaduje, a zánik tohoto pobytu §19

Díl 3 - Přechodný pobyt na území na krátkodobá víza §20

Krátkodobé vízum za účelem sezónního zaměstnání §21 §22 §23 §24 §25 §26 §26a §27 §28 §29 §29a §29b

Díl 4 - Přechodný pobyt na území na dlouhodobé vízum nebo na povolení k dlouhodobému pobytu

Oddíl 1 - Vízum k pobytu nad 90 dnů §30

Náležitosti žádosti o udělení víza k pobytu nad 90 dnů §31

Mimořádné pracovní vízum §31a

Vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem sezónního zaměstnání §32

Vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu na území §33

Náležitosti žádosti o udělení víza k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu na území §34

Prodloužení doby platnosti víza k pobytu nad 90 dnů a doby pobytu na území na toto vízum §35

Prodloužení doby platnosti víza k pobytu nad 90 dnů za účelem sezónního zaměstnání a doby pobytu na území na toto vízum §35a

Prodloužení doby platnosti víza a doby pobytu na území na vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu na území §36

Zrušení platnosti víza k pobytu nad 90 dnů §37 §37a

Zrušení platnosti víza k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu na území §38 §39

Oddíl 2 - Přechodný pobyt na území na diplomatické vízum a zvláštní vízum §40

Prohlášení neplatnosti diplomatického víza a zvláštního víza §41

Oddíl 3 - Přechodný pobyt na území na základě povolení k dlouhodobému pobytu

Povolení k dlouhodobému pobytu §42

Povolení k dlouhodobému pobytu za účelem společného soužití rodiny na území §42a

Náležitosti k žádosti o vydání povolení k dlouhodobému pobytu za účelem společného soužití rodiny §42b

Povolení k dlouhodobému pobytu rezidenta jiného členského státu Evropské unie §42c

Povolení k dlouhodobému pobytu za účelem studia na území §42d

Povolení k dlouhodobému pobytu za účelem ochrany na území §42e

Povolení k dlouhodobému pobytu za účelem vědeckého výzkumu §42f

Zaměstnanecká karta §42g

Náležitosti k žádosti o vydání zaměstnanecké karty §42h

Modrá karta §42i

Náležitosti k žádosti o vydání modré karty §42j

Karta vnitropodnikově převedeného zaměstnance §42k

Náležitosti žádosti o vydání karty vnitropodnikově převedeného zaměstnance §42l

Karta vnitropodnikově převedeného zaměstnance jiného členského státu Evropské unie §42m

Povolení k dlouhodobému pobytu za účelem investování §42n

Náležitosti žádosti o vydání povolení k dlouhodobému pobytu za účelem investování §42o

Záměr uskutečnit významnou investici a přínos významné investice §42p

Povolení k dlouhodobému pobytu za účelem strpění pobytu na území §43 §44 §44a §44b §44c §45 §46

Zrušení platnosti povolení k dlouhodobému pobytu za účelem společného soužití rodiny §46a

Zrušení platnosti povolení k dlouhodobému pobytu rezidenta jiného členského státu Evropské unie §46b

Zrušení platnosti povolení k dlouhodobému pobytu za účelem ochrany na území §46c

Zrušení platnosti povolení k dlouhodobému pobytu za účelem vědeckého výzkumu §46d

Zrušení platnosti zaměstnanecké karty §46e

Zrušení platnosti modré karty §46f

Zrušení platnosti karty vnitropodnikově převedeného zaměstnance nebo karty vnitropodnikově převedeného zaměstnance jiného členského státu Evropské unie §46g §47 §48 §48a §48b

Oddíl 4

Přechodný pobyt na území na základě povolení k dlouhodobému pobytu vydávaného Ministerstvem zahraničních věcí §49

Díl 5 - Postavení osoby bez státní příslušnosti

Přiznání postavení osoby bez státní příslušnosti §49a §49b §49c

Díl 6 - Výjezdní přílkaz a rozhodnutí o povinnosti opustit území nebo území členských států Evropské unie, Islandské republiky, Lichtenštejnského knížectví, Norského království a Švýcarské konfederace

Výjezdní příkaz §50

Rozhodnutí o povinnosti opustit území nebo území §50a §50b

Díl 7 - Společná ustanovení k dlouhodobému vízu §51 §52 §53 §54

Náležitosti žádosti o udělení dlouhodobého víza §55

Důvody neudělení dlouhodobého víza §56 §57

Vyznačování dlouhodobého víza §58 §59 §60 §61

Zánik platnosti dlouhodobého víza §62

Zánik platnosti zaměstnanecké karty §63

Studium §64 §64a §64b

Hlava IV - Trvalý pobyt na území

Díl 1 §65

Povolení k trvalému pobytu §66 §67 §68 §69 §69a §69b §70 §71 §72 §73 §74

Důvody pro nevydání, zánik platnosti a zrušení platnosti povolení k trvalému pobytu §75 §76 §77 §78 §79 §80 §81 §82

Díl 2 - Právní postavení dlouhodobě pobývajícího rezidenta v Evropském společenství na území §83 §84 §85

Díl 3 §86

Díl 4 - Pobyt cizince svěřeného do náhradní výchovy rozhodnutím příslušného orgánu §87

Hlava IVa - Pobyt občana Evropské unie a jeho rodinných příslušníků na území

Díl 1 - Přechodný pobyt na území po dobu delší než 3 měsíce

Přechodný pobyt občana Evropské unie §87a

Přechodný pobyt rodinného příslušníka občana Evropské unie §87b

Přechodný pobyt občana Evropské unie nebo rodinného příslušníka občana Evropské unie, který je členem zastupitelského úřadu cizího státu nebo zastoupení mezinárodní vládní organizace akreditovaných v České republice §87c

Důvody pro zamítnutí žádosti o vydání osvědčení o registraci a důvody pro zrušení a zánik přechodného pobytu občana Evropské unie §87d

Důvody pro zamítnutí žádosti o vydání povolení k přechodnému pobytu §87e

Důvody ukončení přechodného pobytu rodinného příslušníka občana Evropské unie §87f

Díl 2 - Povolení k trvalému pobytu §87g §87h §87i §87j

Důvody pro zamítnutí žádosti o povolení k trvalému pobytu §87k

Důvody pro zrušení a zánik platnosti povolení k trvalému pobytu §87l §87m

Díl 3 - Osvědčení a další doklady

Osvědčení o registraci §87n

Pobytová karta §87o

Prodloužení doby pobytové karty o pobytu §87p

Průkaz trvalého pobytu a karta trvalého pobytu §87r

Prodloužení doby platnosti průkazu trvalého pobytu a karty trvalého pobytu §87s

Doklady vydávané občanu Spojeného království a jeho rodinnému příslušníku §87t

Díl 5 - Společná ustanovení §87u §87v §87w §87x §87y

Skončení platnosti pobytové karty, průkazu trvalého pobytu nebo karty trvalého pobytu §87z

Skončení platnosti osvědčení o registraci §87aa

Hlava V - Pobyt cizince narozeného na území §88 §89

Hlava VI - Vycestování cizince z území §90 §91

Odepření vycestování z území §92

Hlava VII - Hlášení místa pobytu na území §93 §93a §94 §95 §96 §97

Hlášení změn §98

Zrušení údaje o místu hlášeného pobytu cizince na území §98a

Ubytovatel a jeho povinnosti §99 §100

Domovní kniha §101

Oznámení ubytování §102

Hlava VIII - Povinnosti

Povinnosti cizince §103

Povinnost dopravce §104

Povinnost soudu, ústavu pro výkon zabezpečovací detence, vazební věznice a věznice §105

Povinnosti orgánů státní správy §106

Povinnosti jiných osob §107

Hlava IX - Cestovní doklad §108 §109 §110 §111 §112

Cizinecký pas §113

Cestovní průkaz totožnosti §114

Důvody pro odnětí a pro nevydání cizineckého pasu, cestovního průkazu totožnosti nebo cestovního dokladu podle §108 odst. 1 písm. f) §115

Náhradní cestovní doklad Evropské unie §115a

Evropský cestovní doklad pro návrat §115b

Neplatnost cestovního dokladu §116

Zadržení dokladu §117

Hlava IXa - Průkaz o povolení k pobytu

Průkaz o povolení k pobytu §117a

Zapisování údajů do průkazu o povolení k pobytu §117b

Doba platnosti průkazu o povolení k pobytu §117c

Prodloužení doby platnosti průkazu o povolení k pobytu cizince s povoleným trvalým pobytem §117d §117e

Skončení nebo zrušení platnosti průkazu o povolení k pobytu §117f

Vydávání průkazů o povolení k pobytu bez nosiče dat s biometrickými údaji §117g

Hlava X - Správní vyhoštění §118

Správní vyhoštění z přechodného pobytu na území §119 §119a

Správní vyhoštění cizince s povolením k trvalému pobytu §120 §120a §121

Podmínky k odstranění tvrdosti správního vyhoštění §122

Úhrada nákladů spojených se správním vyhoštěním §123

Úhrada nákladů spojených s dobrovolným návratem §123a

Hlava XI - Zvláštní opatření za účelem vycestování cizince z území nebo z území členských států Evropské unie a zajištění cizince

Zvláštní opatření za účelem vycestování cizince z území nebo z území členských států Evropské unie §123b

Finanční záruka §123c

Zajištění cizince za účelem správního vyhoštění §124 §124a

Zajištění cizince za účelem vycestování §124b §125 §126 §126a §126b §127 §128

Zajištění cizince za účelem jeho předání nebo průvozu §129

Žádost o propuštění ze zařízení §129a

Hlava XII - Zařízení §130 §131 §132 §132a §133 §134 §135 §136 §137 §138 §139 §140 §141 §142 §143 §144 §145 §146 §147 §148 §149 §150

Příspěvek obcí §151

Hlava XIII - Průvoz cizince a nežádoucí osoba

Průvoz cizince §152 §153

Nežádoucí osoba §154 §155

Hlava XIIIA - Integrace cizinců

Centra na podporu integrace cizinců §155a

Adaptačně-integrační kurz §155b

Hlava XIV - Přestupky

Přestupky fyzických osob §156 §156a

Přestupky právnických a podnikajících fyzických osob §157

Společné ustanovení k přestupkům §157a §157b

Hlava XV - Informační systémy §158 §158a §158b §158c §159 §160

Přístup k informačnímu systému smluvních států §160a

Hlava XVI - Působnost policie a Ministerstva zahraničních věcí a oprávnění policie

Státní správa vykonávaná policií a místní příslušnost §161 §161a §162

Ředitelství služby cizinecké policie §163

Odbor cizinecké policie §164

Působnost ministerstva §165

Oprávnění ministerstva §165a

Působnost Ministerstva zahraničních věcí §166

Oprávnění policie §167 §167a

Hlava XVII - Správní řízení a soudní přezkum

Správní řízení §168

Jednací jazyk §169

Doručování na území §169a

Doručování do ciziny §169b

Doručování na elektronickou adresu §169c

Osobní podání žádosti §169d §169e

Sjednání termínu osobního podání žádosti §169f

Příslušnost zastupitelského úřadu pro podání žádosti §169g

Nepřijatelnost žádosti §169h

Vady podání §169i

Výslech prováděný na území §169j

Pohovor a výslech prováděný zastupitelským úřadem §169k

Výslech za použití videokonferenčního zařízení §169l

Utajované informace v řízení podle tohoto zákona §169m

Informace zastupitelského úřadu §169n

Závazné stanovisko Úřadu práce České republiky §169o

Nahlížení do spisu a vyjádření k podkladům rozhodnutí §169p

Přerušení řízení §169q

Zastavení řízení §169r

Odložení věci §169s

Vydání rozhodnutí a lhůty pro jeho vydání §169t

Vymáhání náhrady nákladů řízení §169u

Odvolací řízení §170 §170a §170b §170c

Řízení o přiznání postavení osoby bez státní příslušnosti §170d §170e §170f §170g

Soudní přezkum §171

Žaloba §172 §172a

Hlava XVIII - Společná ustanovení §173 §173a

Trestní zachovalost §174

Přiměřenost §174a §175

Zdravotní služby po dobu zajištění cizince §176

Zdravotní služby ve zvláštních případech §176a

Úhrada pobytu cizince v přijímacím středisku na mezinárodním letišti po pravomocném ukončení řízení o udělení mezinárodní ochrany §176b

Úhrada nákladů spojených se zajištěním cizince za účelem předání nebo průvozu §176c

Totožnost §177

Procesní způsobilost §178 §178a §178b §178c §178d

Bezdlužnost §178e

Nespolehlivý zaměstnavatel §178f

Důvody znemožňující vycestování §179

Ověření pozvání a odepření tohoto ověření §180 §180a

Identifikační průkaz vydávaný Ministerstvem zahraničních věcí §180b

Nezletilý cizinec bez doprovodu §180c

Dodatečné potvrzení údaje o vstupu do cestovního dokladu cizince §180d

Nové posouzení důvodů neudělení víza, prohlášení krátkodobého víza za neplatné nebo zrušení jeho platnosti a nové posouzení důvodů odepření vstupu cizince na území §180e

Partnerství §180f

Zkouška z jazyka §180g

Ukončení pobytu v tranzitním prostoru mezinárodního letiště §180h

Doklad o cestovním zdravotním pojištění při pobytu do 90 dnů §180i

Doklad o cestovním zdravotním pojištění při pobytu nad 90 dnů §180j §180k

Hlava XIX - Zmocňovací a přechodná ustanovení

Zmocňovací ustanovení §181 §181a §181b §182 §182a §182b

Přechodná ustanovení §183 §184 §184a §184b

Část druhá §185

Část třetí - Novela zákona o správních poplatcích

Správní poplatky §186

Část čtvrtá - Novela zákona o cestovní dokladech §187

Část pátá - Novela občanského soudního řádu §188

Část šestá - Závěrečná ustanovení

Zrušovací ustanovení §189

Účinnost §190

č. 140/2001 Sb. - Čl. II

č. 217/2002 Sb. - Čl. IV

č. 222/2003 Sb. - Čl. II

č. 428/2005 Sb. - Čl. II

č. 444/2005 Sb. - Čl. LXVI

č. 112/2006 Sb. - Čl. XXIV

č. 136/2006 Sb. - Čl. VII

č. 161/2006 Sb. - Čl. II

č. 230/2006 Sb. - Čl. XX

č. 379/2007 Sb. - Čl. II

č. 140/2008 Sb. - Čl. VII

č. 427/2010 Sb. - Čl. II

č. 101/2014 Sb. - Čl. II

č. 314/2015 Sb. - Čl. IV

č. 318/2015 Sb. - Čl. XII

č. 191/2016 Sb. - §24

č. 456/2016 Sb. - Čl. VI

č. 222/2017 Sb. - Čl. II

č. 176/2019 Sb. - Čl. II

č. 274/2021 Sb. - Čl. II

č. 173/2023 Sb. - Čl. IV

Nález Ústavního soudu - č. 47/2009 Sb.; č. 234/2012 Sb.; č. 22/2014 Sb.; č. 16/2019 Sb.; č. 279/2022 Sb.

INFORMACE

326

ZÁKON

ze xxx 30. xxxxxxxxx 1999

x pobytu xxxxxxx na xxxxx Xxxxx republiky x x změně xxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx zákoně Xxxxx xxxxxxxxx:

XXXX PRVNÍ

POBYT XXXXXXX XX XXXXX ČESKÉ XXXXXXXXX

XXXXX X

XXXXXX XXXXXXXXXX

§1

Xxxxxxx xxxxxx

(1) Tento xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx přímo použitelný xxxxxxx Xxxxxxxx unie1) xxxxxxxx xxxxxx cizince xx území Xxxxx xxxxxxxxx (dále xxx "xxxxx") x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx pobytu xxxxxxx na xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx"), Xxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "ministerstvo") a Xxxxxxxxxxxx zahraničních věcí x xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, která xxxx xxxxxxx občanem České xxxxxxxxx1a), xxxxxx občana Xxxxxxxx unie1b).

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx i xx xxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx s Xxxxxxxxx unií1c), x xxx mu vyplývá xxxxx na xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx občanů Xxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxx xxxxx, který xx xxxxx Xxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx prostoru1d).

(4) X xxxxxxx x xxxxx xxxxxx Xxxxxx x xxxxxxxxxx Spojeného xxxxxxxxxx Xxxxx Británie x Xxxxxxxxx Xxxxx x Xxxxxxxx xxxx x Evropského xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxxx xxxxxx") xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx vztahující xx na

a) xxxxxx Xxxxxxxx unie použijí x xx xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Velké Xxxxxxxx a Severního Xxxxx, který na xxxxx oprávněně xxxxxxx xx xxx 31. xxxxxxxx 2020, (xxxx xxx "občan Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx") a

b) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx občana Xxxxxxxx xxxx xxxxx

1. §15a xxxx. 1 použijí x xx rodinného xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §15b xxxx. 1, který xxxxxxx xxxxxxxx uvedenou x §15b odst. 3 xxxx. x), xxxx

2. §15a xxxx. 3 xxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx království xxxxx §15b xxxx. 2, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v §15b odst. 3 xxxx. x).

§2

Xxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxx xxxxx xx nevztahuje xx xxxxxxx, xxxxx

x) xx xxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xx xxxxx, xxxxxxxxx xxxx osobou xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx2), xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx právní xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx na xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx ozbrojených xxx xx xxxxx,3)

x) požádal Xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx ochrany xx xxxxx, x xxxxxxx, který pobývá xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx oprávnění x pobytu xx xxxxxx dočasné xxxxxxx, xxxxx xxxxx zákon xxxx zvláštní xxxxxx xxxxxxx3a) nestanoví xxxxx.

XXXXX XX

XXXXX XX XXXXX

§3

§3 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 191/2016 Sb.

§4

§4 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 191/2016 Sb.

§5

(1) Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx hraniční kontroly xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Evropské xxxx1). Xxxxxxxx prováděná xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx zákona o xxxxxxx státních hranic3b) xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona.

(2) Xxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx při xxxxxxxx xxxxxxxx povinen xxxxxxxx splnění xxxxxxxx xxxxxxxxxxx přímo použitelným xxxxxxxxx Evropské xxxx1) x xxxx xx xx požádání povinen

a) xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx pravosti xxxxxxxxxx xxxxxxx x ověření xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x cestovním xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxx prostřednictvím xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx aktuálně zobrazených xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx údaji xxxxxxxxxxxx v xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx-xx o xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx dat s xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx cestovní doklad xx xxxxxxxxxx na xxxxxxx, xxxxx je xxxxxx 15 xxx x je xxxxxx xx cestovního xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 x xxxxxxxx 2 písm. x) xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, který xx

x) xxxxxxxx od xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx5),

x) xxxx xxxxx provážen (§152), xxxx

x) na xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xx Xxxxx republika xxxxxx, (xxxx xxx "xxxxxxxxxxx xxxxxxx") xxxx přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx.

(5) Xxxxx Xxxxxxxx xxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xx povinen xxx hraniční xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxx-xx občan Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx-xx xx jej xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxx svou totožnost x xxxxxxxxxx, xx xx občanem xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx. Xxxx-xx rodinný příslušník xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx-xx xx xxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx, xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx Evropské xxxx, xxxxxxxx jiným xxxxxxxx.

(6) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxx není xxxxxxx Xxxxxxxx unie, xx dále xxxxxxx xxx xxxxxxxx kontrole xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x pobytu xx území, xxxxxxxx-xx xx xx něho xxxxxx xxxxxxxxx.

§6

§6 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 379/2007 Sb.

§7

§7 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 165/2006 Sb.

§8

§8 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 165/2006 Sb.

§9

Xxxxxxxx xxxxxx na xxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx na xxxxx, jestliže

a) xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx cestovní xxxxxx, xxxxx xxxx povolení x xxxxxx,

x) nepředloží xxxxx, xxxxxxx-xx cizinec xxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx x xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x zabezpečení xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx prostředků x xxxxxx xx území x x xxxxxxxxxxx x xxxxx,

x) je xxxxxxxxx osobou (§154),

x) xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxxxxx xxxxx, které xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx hranicích5a) (xxxx xxx "xxxxxxx xxxx"), za xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxx, jimž xxxxx xxxxxxx vstup na xxxxx xxxxxxxxx xxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx států"); xx xxxxxxx, je-li xxxxxxx uděleno vízum xxxxxxxxxxx pouze k xxxxxx na území,

h) xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xx cizinec xxxx při svém xxxxxx na xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx státu, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) je xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xx xxxxxxx mohl xxx xxxx xxxxxx xx xxxxx jiného xxxxxxxxx státu xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx x něm xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx veřejný xxxxxxx anebo xxxxxxx xxxxxxxxxxx vztahy smluvních xxxxx, nebo

j) xxxxxxxxx xxxxxxxxx stanovené xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx zdravotnictví xxxx xxxxxxxxxx infekčního onemocnění xx zahraničí xxxxx xxxxxx x ochraně xxxxxxxxx xxxxxx (dále xxx "požadavek xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx infekčního xxxxxxxxxx").

(2) Xxxxxxx, kterému xxxx xxxxxxx vízum x xxxxxx xxx 90 xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx pobytu, xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx z xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x), b), f) xx x).

(3) Xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx

x) občanu Evropské xxxx,

1. xxxx-xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx-xx xxxxxxxx podle §5 xxxx. 5,

2. xxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx povolení k xxxxxx,

3. nesplňuje-li požadavky xxxxxxxx xxxx zavlečením xxxxxxxxxx onemocnění,

4. je-li xxxxxxx nebezpečí, xx xx xxx xxxx xxxxxx xx území xxxx ohrozit bezpečnost xxxxx xxxx závažným xxxxxxxx narušit xxxxxxx xxxxxxx, nebo

5. xx-xx xxxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxxxxx osob x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xx této xxxxxxxx (§154 xxxx. 2), xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx lze xxx xx xx, xx xxxx xxxxxxx nebezpečí, xx xx mohl xxx svém xxxxxx xx xxxxx ohrozit xxxxxxxxxx státu xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx pořádek,

b) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx občana Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxx xxxx občanem Xxxxxxxx xxxx,

1. x xxxxxx xxxxxxxxx x písmenu x),

2. xxxxxxxxxx-xx vízum, xxxxxxx-xx xxxxxx povinnosti xxxx xxxxxxxx k xxxxxx,

3. xx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx by xxxx xxxxxxx bezpečnost xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx v xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

4. xx-xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx smluvních xxxxx x xxxxxxxxx orgán, xxxxx xxxxxxxxx příslušníka xx xxxxxx systému xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx jejichž xxxxxxxxxxx xxx xxx xx to, xx xxxx důvodné xxxxxxxxx, xx by mohl xxx xxxx xxxxxx xx xxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxx ohrozit xxxx bezpečnost xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(4) Policie xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx vstupu, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx1b) x xxxxxx xxxxxxxxx x odstavci 3 xxxx. x). Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx občana Xxxxxxxx unie1b), xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx tohoto xxxxxx Evropské xxxx xxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxx příslušník xxxxxxx, xx xxxxx občan Xxxxxxxx xxxx pobývá xx xxxxx. Xxxxxxxxxx x odepření vstupu xx xxxxxx, xx-xx xxxxxxx odepření xxxxxx xxxxxxxxxx rozhodnutí soudu x trestu vyhoštění x xxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxx, xxxxxxx xxx odepřen xxxxx xx xxxxx, xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx odkladu xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx, xxxx-xx dále xxxxxxxxx xxxxx.

(6) Xxxxx-xx xxxxxxx, xxxxxxx byl xx xxxxxxxxxxxx letišti odepřen xxxxx na xxxxx, xxxxxxxx neprodleně z xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, z xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx. Xxxxx-xx xxxxxxx podle xxxx xxxxx dopravit xxxxxxxxxx xxxx do xxxxxxxxx ani x xxxxxx mezinárodního letiště x není-li xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx mu xxx xxxxxxx xxxxx na xxxxx, zajištěna xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx hranic xxxxxxxx xxx xxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xx území, zajistí xxxxxxx dopravu cizince xx jiné xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxx je xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxx účely xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxxx dopraven xxxx xx xxxxxxxxx.

(7) Xxxxxxx xxxxxxx v odstavci 6 xx xxxxxxxx xxxxxxx na xxxxx xxxxx xx dobu xxxxxxxx nutnou; xxxxxxxx xx území xx xxxxxxxxxx za xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx mezinárodní xxxxxxx x rozsahu xxxxxxxxx xxxxxxx se xx takového xxxxxxx xxxxx xxxx na xxxxxxx zajištěného podle xxxxx XX.

§10

(1) Xxxxxxxxx cizince, xxxxxxx byl xxxxxxx xxxxx xx území, xxxxxxxxxx xxxx do xxxxxxxxx, se xxxxxxxxxx xx cizince, xxxxx

x) xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx onemocnění,

b) xx xx xxxxxxxxxxxx neodkladné xxxxxxxxx xxxx způsobilo xxxxxx chorobné xxxxx, xxxx

x) xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx péči.

(2) Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxx stav xxxxxxx, na kterého xx xxxxx odstavce 1 xxxxxxxxxx povinnost xxxxxxxxxx, bezodkladný xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx.

(3) Xxxxxxx, na xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx 1 nevztahuje xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxx nezbytně xxxxxx; xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxx účely xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx oprávnění xxxxxxx xx na xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx XX. Xx-xx xxxxxxx xxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxxx péče podle xxxxxxxx 1 k xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx ústavní xxxx, xxxx xxxxxxx upustit xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx cizince xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx vycestování xxxx xx xxxxxxxxx, jakmile xx x ohledem xx xxxx zdravotní xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

§11

§11 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 379/2007 Sb.

§11x

§11x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 379/2007 Sb.

§12

§12 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 427/2010 Sb.

§13

Xxxxxxxxxx x xxxxxx xx území

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx území xx xxxxxxxxx, xxxx-xx dále xxxxxxxxx xxxxx, předložením

a) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx výši

1. 0,5násobku xxxxxx existenčního xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx6) (xxxx jen "xxxxxx existenčního minima") xx 1 xxx xxxxxx, jestliže xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx 30 xxx,

2. 15násobku xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, jestliže xx xxxxx na xxxxx přesáhnout xxxx 30 dnů, x xxx, že xxxx xxxxxx xx xx xxxxx celý xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x 2xxxxxxx xxxxxx existenčního xxxxxx,

3. 50xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx jedná x xxxxx xx účelem xxxxxxxxx, xxxxx má xxxxxx xxxxxxxxxx 90 xxx, nebo

b) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx služeb xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx potvrzujícího, xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xx xxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxx. x), xxx-xx o xxxxx xx xxxxx xxxxx xxx 3 xxxxxx, xx xxxxxxxxx

x) xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx v bance xxxx jiné xxxxxxxx xxxxxxxxx znějícím xx xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx vyplývá, xx xxxxxxx může xxxxx xxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxx peněžními prostředky xx xxxx uvedené x xxxxxxxx 1 xxxx. a),

b) xxxxx xxxxxxxx x finančním xxxxxxxxx, xx kterého xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx disponovat peněžními xxxxxxxxxx ve xxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx nákladů xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xx xxxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx; xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx současně xxxxxxxxx xxxxx x účtu xxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx, že xxxx xxxxxxxxxx peněžními xxxxxxxxxx xx výši xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. a).

(3) Cizinec, xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx, může xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx zajistí pobyt xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx 1 měsíc xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx x xxx, že xxxxxxx náklady xxxxxxx x xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx přijímací xxxxxxxxxx (xxxxxx). Xxxxx částka x závazku této xxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx rozdílu xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x závazkem na xxxx xxxxxxxxxxxxxxx pobytu, xxxxxxx xxxx 6xxxxxxx xxxxxx existenčního xxxxxx. Xxxxxx x zajištění xxxxxxxxxx x pobytu xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx mezinárodní xxxxxxx, xxxxxx je Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx 18 xxx, xx povinen xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxx podle xxxxxxxx 1 x xxxxxxxxx xxxx.

§14

Hraniční průvodka

Hraniční xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx obsahující xxxxx x xxxxx x xxxxxxxx, dnu, xxxxxx x xxxx narození xxxxxxx x spolucestujících xxxxxxx mladších 15 xxx, x sérii x číslu xxxxxxxxxx xxxxxxx cizince, xxxx xxxxxxx občanství x xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, x xxxx xxxxxxxx xx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x státní xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxx vycestování x xxxxx, účel x xxxxx pobytu xx xxxxx.

§15

Xxxxxxx

Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx cizince xx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxx 3 xxxxxx, xxxxxxx přímo použitelný xxxxxxx Xxxxxxxx unie27).

§15a

Rodinný příslušník občana Xxxxxxxx unie

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx občana Xxxxxxxx xxxx se xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx jeho

a) xxxxxx,

x) xxxxx, xxx-xx x xxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxxx 21 xxx, x kterého skutečně xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx 21 xxx xxxx xxxxxx potomek xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie x

x) potomek xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx Evropské xxxx, xxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx závislý xx výživě xxxx xxxx nutné péči xxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx xxx xx xxxx xxxxxx xxxx xxxx nutné xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxx, xxxxx xx občanem, xxxx xx státě, xx kterém xxx xxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xx dále xxxxxx cizinec, xxxxx xx xx státnímu xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx xx území xx vztahu xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx x).

(3) Xxxxxxxx příslušníkem xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xx xxxx rozumí xxxxxxx, xxxxx

x) xx xxxxxxxxx občana Evropské xxxx xxxx státního xxxxxx České republiky xxxxxxxxxxxx x trvalému xxxxxx na xxxxx x

1. xx x xxxx, z xxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx Evropské xxxx xxxx státním xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

2. xx x zemi, x xxx pochází, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, nebo

3. x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx občana Evropské xxxx nebo státního xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxx

x) xx s xxxxxxx Evropské unie xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx k trvalému xxxxxx na území xxxxx doložený xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

§15x

Xxxxxxx xxxxxxxxxx občana Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

(1) Rodinným xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxx §1 xxxx. 4 xxxx. b) xxxxxx jeho

a) manžel,

b) xxxxx, jde-li x xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 21 xxx, x kterého xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx mladší 21 xxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx království,

d) xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx potomek nebo xxxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx království, xxxxx xx x důvodu xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx závislý na xxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx Spojeného království xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxx xx xxxx xxxxxx nebo xxxx nutné xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxx, xxxxx xx občanem, nebo xx xxxxx, xx xxxxxx měl xxxxxxx xxxxx, a

e) xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx na xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxx Xxxxxxxxx království xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx trvalého xxxxxx xx xxxxx, xxxxx xx xxxxx části xxxxx výstupové xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx není xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx podle §15a xxxx rodinným xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx království xxxxx odstavce 1 x xxxxx

x) xx xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a x xxxx, x xxx xxxxxxx, jím xxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx jeho xxxxxxxxxx xxxx vážné xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx cizince xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx tohoto občana Xxxxxxxxx království, nebo

b) xx s občanem Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Postavení xxxxxxx x §1 odst. 4 xxxx. b) xxxxxx cizinci uvedenému x

x) xxxxxxxx 1, xxxxx

1. xxxxxxxxx pobýval xx území ke xxx 31. xxxxxxxx 2020,

2. při podání xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx k přechodnému xxxxxx xx území xxxxxxxxx občana Spojeného xxxxxxxxxx, pokud ke xxx 31. xxxxxxxx 2020 nepobýval xx xxxxx, x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 k xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxx 31. xxxxxxxx 2020, xxxx

3. xx xx xxx 31. xxxxxxxx 2020 stal xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx rodičů, xxxxx xxxx oba xxxxxx Xxxxxxxxx království, 1 xxxxx xx xxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx je xxxxxxx xxxxxxx České republiky xxxx 1 x xxxxxx xx občanem Xxxxxxxxx království x xx výhradní nebo xxxxxxxx práva péče x xxxx63), zejména xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx 2

1. xxxx. x), xxxxx oprávněně xxxxxxx na xxxxx xx xxx 31. xxxxxxxx 2020 xxxx xxxxx dnem 1. xxxxx 2021 xxxxx xxxxxx x povolení x přechodnému xxxx xxxxxxxx pobytu, xxxx

2. xxxx. x), xxxxx xxx xxxxxx žádosti x xxxxxx povolení x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx území xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 písm. x), xxxxx byl xxxxxx xxx xx xxx 31. xxxxxxxx 2020.

§15b xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 274/2021 Xx. x xxxxxxxxx od 2.8.2021

HLAVA XXX

XXXXXXXXX XXXXX XX XXXXX

Xxx 1

Xxxxxxxxx xxxxx xx území

§16

(1) Xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx

x) po xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xx ukončení hraniční xxxxxxxx, xxxxx-xx xx x rámci xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx odepřen xxxxx xx území,

b) xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, nebo

c) xxx xxx xxxxxxxx xx území, za xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx (§88).

(2) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x) xxxxxx dnem x xxxxxxx xxxxxxxxxx státních xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx-xx hraniční kontrola xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxx xxxx x xxxxxxx ukončení xxxxxxxx xxxxxxxx, xx-xx xxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx republiky xxxx po xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

§17

Cizinec může pobývat xx xxxxx xxxxxxxxx

x) xxx xxxx,

x) xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx27), nebo

c) na xxxxxxx dlouhodobého xxxx, xxxxxxxx k dlouhodobému xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx.

§17x

§17x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 427/2010 Sb.

§17x

Xxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxx 90 xxx.

Xxx 2

Xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxx xxxx

§18

Xxxxxxx xxxx pobývat xx území xxxxxxxxx xxx xxxx,

x) xxxxxxx-xx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Evropské unie6a) x xxxx-xx v xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx nařízením xxxxx [§181 xxxx. x)] xxxxxxxxx jinak,

b) xxxxxxx-xx tak x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx6a) xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx vláda xxxx xxxxxxxxx [§181 xxxx. x)],

x) xx-xx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx,1a)

x) xx-xx

1. xx xxxxxx zabezpečovací xxxxxxx, xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx domácího xxxxxx xxxx je-li xxxxxxx, xxxxx xx xx xxxxxxx x xxxx xxxx xxxxx; tento xxxxxxx současně xxxx xx xxxx tohoto xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx i xxx xxxxxxxxxx dokladu,

2. umístěn x xxxxxxxxx cele7) xxxx x zařízení xxx zajištění xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx") (§130); tento xxxxxxx xxxxxxxx může xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

3. mladší 15 xxx po xxxx xxxxxxxxxxxxx, pokud xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx je zapsán, x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx z území; xxxxxxx xxxxxx 15 xxx xxxx po xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxx cestovního xxxxxxx,

4. xxxx xxxxxxxxx xxxx xx základě předběžného xxxxxxxx příslušného orgánu xxxxxxx xx zařízení xxx děti vyžadující xxxxxxxxx xxxxx28) xxxxx xx xxxxxx xxx xxxx o xxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánu sociálně-právní xxxxxxx dětí svěřen xx xxxx fyzické xxxxx,

5. xxxxxxxxx dokladu x xxxxxxxx k xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x doba pobytu xx území nepřekročí 3 měsíce,

6. žákem, xxxxx xxxx státním xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, ale xxxxx xx xxxxxxxx x jiném xxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxx Evropské unie xxxx xxxx skupiny xxxx, xxxxxxxxxxx učitelem, x xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx školou xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx7b), x xxxx se xxxxx xxxxxxxxx žáků, xxxx x xxxxx jejich xxxxxx xxxxx xxxxxxxx,

7. xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx občana Xxxxxxxx unie, xxxxx xxx xxxx občanem Xxxxxxxx unie, držitelem xxxxxxxx karty nebo xxxxx xxxxxxxx pobytu xx území jiného xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx x doba xxxxxx na území xxxxxxxxxx 3 měsíce,

e) xx-xx xxxxxxxx příslušníkem xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxx §15a xxxx. 1 xxxx 2, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx platnost, xxxxx xx xxxxx xxxxxx x občanem Evropské xxxx a xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx 3 měsíce

f) xx-xx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxx 90 dnů nebo xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx státem Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx výzkumu a xxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx 1 xxx; xx xxxx xxxx xxxx xx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx pobývat x rodinný xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx doprovází a xx xxxxxxxxx povolení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx členským xxxxxx Xxxxxxxx unie, xxxx

x) xx-xx držitelem xxxx k xxxxxx xxx 90 dnů xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx státem Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx studia v xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx mobility xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx mezi xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx školy na xxxxx, x xxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx 1 xxx.

§19

Xxxxxxxx přechodného xxxxxx xx xxxxx, k xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx, a xxxxx xxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxx xxxxxxx xx xxxxx, x xxxxx se xxxxx xxxxxxxxxx, policie xxxxxx, xxxxxxxx cizinec

a) xxxxxxx xxxxxxxx způsobem xxxxxxx veřejný xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx stanovenou xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx dokladu, xxxxx k tomu xxxx xxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx skutečnost xxxxx §9 xxxx. 1 xxxx. x), x), g), h), x) nebo j),

d) xx žádost xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředků x xxxxxx xx xxxxx (§13) xxxx xxxxxxxxxx ověřené pozvání (§15 x 180), xxxx

x) na území xxxxxx xx cestovní xxxxxx, xxxxx byl xxxxxxx státu, xxxxx xxx xxxxx, xxxxxxxxx xx neplatný xxxx xxxxxxxx,

xx podmínky, xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx policie xxxxxxxx xxxxxxx x dopadům xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx cizince.

(2) Pobyt xxxxxxx xx xxxxx, x xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx vydaným podle §181.

(3) Xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 udělením xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx příkaz xxxxxxx xxxxx x x xxxxxxx zániku xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2. Cizinec xx xxxxxxx vycestovat x xxxxx x xxxx xxxxxxxxx výjezdním příkazem, xxxx-xx xxxxxxxx řízení x vyhoštění cizince x území xxxxx xxxxxx xxxxxx (dále xxx "xxxxxxx xxxxxxxxx").

Díl 3

Přechodný xxxxx xx území xx xxxxxxxxxx víza

§20

(1) Podmínky xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx doby xxxxxx xx krátkodobé xxxxx a xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx použitelný xxxxxxx Xxxxxxxx unie27). X xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx jednotném xxxxxxxxx27).

(2) Xxxxxxxxxx vízum xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x do cestovního xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx platnosti krátkodobého xxxx nebo xxxx xxxxxx na xxxxx xx krátkodobé xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxx příslušník občana Xxxxxxxx xxxx xxxxx §15a odst. 1 xxxx 21b), xxxxx xxx xxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xx xxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx Evropské xxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxx, který xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx a sám xxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx x hodlá xxxxxxxxxx občana Evropské xxxx xx xxxxx xxxx následovat občana Xxxxxxxx unie, xxxxx xx xxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, jestliže

a) předloží xxxxxxxx xxxx pozměněný xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx opatření xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xx důvodné nebezpečí, xx by xxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx bezpečnost xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx narušit veřejný xxxxxxx,

x) je xxxxxxx xx informačního xxxxxxx xxxxxxxxx států x xxxxxxxxx xxxxx, který xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx do xxxxxx xxxxxxx zařadil, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxx xx xx, že trvá xxxxxxx xxxxxxxxx, že xx xxxx xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx smluvního státu xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx závažným způsobem xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx s xxxxx získat vízum x xxxxxx xx xxxxx, zejména pokud xxxxxxx xxxxxxx manželství xxxx jeho xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x cílem xxxxxx xxxxx k xxxxxx xx xxxxx, xxxx

x) xxxx xxxxxxxx příslušníkem xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx v §15a xxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxx příslušník xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x §15a xxxx. 3 xx x žádosti x xxxxxxx krátkodobého víza xx zastupitelském úřadu xxxxxxx předložit xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx27). Zastupitelský xxxx xxxxxxxxxx xxxxx neudělí x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx použitelném xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx27). Xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, je-li xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx uvedeným x §15a xxxx. 3, není právní xxxxx.

(7) Zastupitelský xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 5 o xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x x jeho oprávnění xxxxxxx ve xxxxx xx 15 xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x nové xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx (§180e) x xxxxxxxx xxxxxxxx přezkoumání xxxxxx neudělení xxxx xxxxxx. V xxxxxxx xxxxxxxxx víza xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx požádat x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx neudělení víza xxxxxxxxxxxx (§180e) a xxxxxxxx možnosti xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx víza xxxxxx sděluje policie.

§21

Xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxx krátkodobé xxxxx27) xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx54) se xxxxxxx xxxxxxx §32 odst. 2 písm. x), x) x x), §32 odst. 3 x §58 odst. 4.

(2) Xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx v xxxxxx 5 let xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx žádosti xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx vízum xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx žádostmi xxxxxxx, kteří x xxxxx za stejným xxxxxx xxxxxx xxxxxx; xx xxxxxxx, byla-li xxxxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxx víz xxxxxxx, xxxxxx xx se xxx xxxxx pouze x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

§22

§22 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 427/2010 Sb.

§23

§23 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 427/2010 Sb.

§24

§24 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 427/2010 Sb.

§25

§25 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 427/2010 Sb.

§26

§26 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 427/2010 Sb.

§26a

§26a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 217/2002 Sb.

§27

§27 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 427/2010 Sb.

§28

§28 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 427/2010 Sb.

§29

§29 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 427/2010 Sb.

§29x

§29x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 427/2010 Sb.

§29x

§29x zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 427/2010 Sb.

Díl 4

Přechodný xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx vízum xxxx xx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxx 1

Vízum x xxxxxx xxx 90 xxx

§30

(1) Vízum x pobytu xxx 90 dnů xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx xx území xx účelem xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxx 3 xxxxxx. Vízum x xxxxxx xxx 90 xxx xxxxx udělit xx xxxxxx xxxxxxxxxx; xx xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxx, xxxxx xxxx x vízum x xxxxxx xxx 90 xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx vízum.

(2) Vízum x xxxxxx xxx 90 xxx xx xxxx xxxxxxx cizinci xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx území xxxx xx xxxxxx xxxxxx žádosti x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx vydávaného Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx věcí (§49).

(3) Xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 se xxxxxxx x xxxxx platnosti x dobou xxxxxx xx území nejdéle xx 1 xxx, x xxxxxxxx xxxx x xxxxxx nad 90 dnů xx xxxxxx sezónního xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xx uděluje x xxxxx xxxxxxxxx xx 6 xxxxxx.

(4) Xxxxx x pobytu xxx 90 xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxx na xxxxx xxxxxxxxx cizince x xxxxxx xx území xx dobu 60 xxx. Xxxxx x xxxxxx xxx 90 xxx xx xxxxxx xxxxxx žádosti x xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx věcí xxxxxxxxx x xxxxxx po xxxx 30 xxxxxxxxxx xxx. V xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, považuje xx doba xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx území za xxxxxxxxxxxx až xx xxxx, xxx tyto xxxxxx xxxxxxx. Cizinec xx povinen xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxx-xx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx převzetí xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxx xx xxxxx, xxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxx-xx x xxxxx xxxxxxx xx účelem xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx vydávaného tímto xxxxxxxxxxxxx.

§31

Xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxx 90 xxx

(1) X žádosti x udělení xxxx x pobytu nad 90 xxx je xxxxxxx povinen xxxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx území,

c) xxxxxxxxxx x pobytu xx xxxxx (§13),

x) xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx pobytu xx xxxxx,

x) fotografie; xx neplatí, xxxxx xxxx pořizován xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) souhlas xxxxxx, popřípadě xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx, x pobytem xxxxxx xx xxxxx; xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx poručníka xx nevyžaduje, jde-li x xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx dítě xxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx bude xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx, x xxxx xxxxx cizinec xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx z xxxxxx xx jeho vůli xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x

x) xxxxxx obdobný xxxxxx x evidence Rejstříku xxxxxx xxxx podklad x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, jde-li x xxxxxxx, xxxxx xxxxxx věku 15 xxx; xxxxxxx-xx tak xxxxxxxxx zastupitelský xxxx xx své xxxxxx xxxxx x na xxxxx internetových xxxxxxxxx, xx xxxxx tento xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, zejména v xxxxxxxxx, kdy xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(2) X žádosti x udělení víza x xxxxxx xxx 90 xxx xx xxxxxx podnikání xx xxxxxxx povinen xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle odstavce 1 písm. a), x) až e) x xxxxxx x xxxxxx xx příslušného xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx30).

(3) X žádosti x udělení xxxx x xxxxxx xxx 90 xxx je xxxxxxx na požádání xxxx povinen xxxxxxxxx

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x evidence Xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx trestní xxxxxxxxxxxx (§174) vydaného xxxxxx, jehož xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx i xxxxx, x xxxxx cizinec xxxxxxx x posledních 3 xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxx 6 xxxxxx, nebo xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx, že xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx; xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx od xxxxxxx xxxxxxxx 15 let,

b) xxxxxx potvrzující xxxxxxx xxxxxxxxx opatření před xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxx o xxxxxxx xxxx k pobytu xxx 90 dnů xxxxxxxxxx k xxxxxx xx území xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) se xxxxxxxxxx xx manžela azylanta xxxx xxxxx požívající xxxxxxxxx ochrany xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx2), xxxxx manželství x xxxxxxxxx xxxx osobou xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx před xxxxxxx xx území, xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx osoby požívající xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx cestovního xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. a) xxxx cizinci uvedení xx xxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxx x xxxxxx nad 90 xxx oprávněni xxxxxxxxx x xxxx doklad xxxxxx xxxxxx, jehož xxxx občanem xxxx x xxxx pobývají, x xxxxx lze xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx x xxxxxxxxx ubytování podle xxxxxxxx 1 písm. x) se xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx, xxxxxx x oprávněnosti xxxxxxx xxxx anebo xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, která xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx, s xxxxx úředně ověřeným xxxxxxxx, xxxxxx je xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x ubytováním. Xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx, xxxxx je podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx31) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx číslem, x xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx. Pokud xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx podle xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxx předpis xxxxxxx účinky xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx52).

(6) Xxxx vyznačením xxxx x xxxxxx xxx 90 dnů xx xxxxxxx povinen xx xxxxxxxx předložit xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx na xxxxx, xxxxx odpovídá xxxxxxxxx uvedeným v §180j. Současně xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx pojistného, xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xx neplatí, xxx-xx o xxxxxxx xxxxxxx x §180j xxxx. 4.

§31a

Mimořádné pracovní vízum

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx je xxxxx x xxxxxx xxx 90 xxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx s podmínkami xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx vydaném xx xxxxxxx xxxxxxxx 2. Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx lze xxxxx, pouze xxxxx xxxx vydáno nařízení xxxxx xxxxx odstavce 2. Xxxxx xx xxxxxxx na xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx výkonu xxxxxxxxxx, xxxx xx xx tímto xxxxxx xxxxxx povolení x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x zaměstnanosti x xxxxxx tohoto xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxx 90 dnů.

(2) Xxxxx může x xxxxxxx xxxxxxxxxxx nedostatku xxxxxxxxxx xx trhu xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx nebo profesi xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxx xxxx profesi, xx xxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx žádostí, xxxxx xxx x xxxx xxxxx v xxxxx xxxxxxxx časového období xxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx požádat x xxxx xxxxx,

x) xx xxx je xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxx podávat,

e) xxxxxxxx, že zaměstnavatelem xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx

x) podmínku, xx xxxxxxxxxxxxxxx cizince xx xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx programu, x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a Xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx do xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) X xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx víza xx xxxxxxx povinen xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx, cestovní xxxxxx, náležitosti uvedené x §31 odst. 1 písm. d)  x) x g) x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x §31 xxxx. 3. Xxx mimořádné xxxxxxxx xxxxx se použije xxxxxxx §31 xxxx. 6.

(4) Mimořádné xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x dobou platnosti x dobou pobytu xx xxxxx nejdéle xx 1 xxx, xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.

(5) Žádost x xxxxx k xxxxxx xxx 90 xxx, povolení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx ministerstvu xxxxx, xxxxx cizinec xx území xxxxxx xx mimořádné pracovní xxxxx.

§32

Vízum x xxxxxx xxx 90 xxx xx účelem sezónního xxxxxxxxxx

(1) Xxxxx x xxxxxx nad 90 xxx za xxxxxx xxxxxxxxx zaměstnání xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx, který xxxxx xxxxxxx na xxxxx xx xxxxxx výkonu xxxxxxxx závislé xx xxxxxx xxxxxx, xxxx xx za xxxxx xxxxxx xxxxxx povolení x xxxxxxxxxx xxxxx §96 xxxx. 1 xxxxxx o xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx na území xxxxx xxx 90 xxx.

(2) X xxxxxxx x xxxxxxx xxxx x pobytu xxx 90 xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx zaměstnání xx cizinec povinen xxxxxxxxx

x) xxxxxxxx doklad,

b) xxxxxxxxxx uvedenou x §31 xxxx. 1 xxxx. x) x x) a xx xxxxxxxx náležitosti uvedené x §31 xxxx. 3,

x) xxxxxxxx k xxxxxxxxxx podle §96 xxxx. 1 xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx nebo xxxxx číslo jednací xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx nebo pobočky xxx hlavní xxxxx Xxxxx Xxxxx xxxxx Xxxxx republiky x xxxxxx xxxxxxxx požádal,

d) xxxxxx o zajištění xxxxxxxxx po xxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxx xxxxx x

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxx, platu xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx zaměstnavatel.

(3) Na xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. d) xx použije §31 xxxx. 5 xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx zaměstnavatel, xxxx x xxxxxxx x zajištění xxxxxxxxx xxxxxxxx splnění podmínek xxx xxxxxxxxx xxxxx §100 xxxx. x), xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx místnosti x xxxxx xxxxxxxxxxx osob, x xxxx x xxxx úplaty nebo x xxx, že xx xxxxxxxxx poskytováno xxxxxxxxxx; xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxx v xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx ve xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx mzdy, platu xxxx odměny xxxxxxx x x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxx x xxxxxx nad 90 dnů xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx a xxxxx xxxxxx na xxxxx xxxxxxx xx 9 xxxxxx.

(5) Xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx bylo x období 5 xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx uděleno xxxxxxx xxxxxx xxxxx k xxxxxx xxx 90 xxx xx účelem xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, kteří x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx žádají xxxxxx; to neplatí, xxxx-xx platnost některého x xxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxxx xx xx xxx stalo xxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

(6) Xxx xxxxx k xxxxxx nad 90 xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxx §31 xxxx. 8.

§33

Xxxxx x xxxxxx xxx 90 xxx xx xxxxxx strpění xxxxxx na xxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxx 90 dnů xx xxxxxx strpění xxxxxx xx území xxxxxxx,

x) xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxx brání xxxxxxxx xx xxxx xxxx nezávislá xxxx xxxx-xx splněny xxxxxxxx xxxxx §179 xxxx. 5,

x) xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxx účast xx řízení xx xxxxxxxx,

x) xxxxx v xxxx platnosti xxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx nelze xxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x trvalému pobytu xxxxx xxxxx XX, xxxxx xx k xxxx oprávněn a x xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx v xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x pobytu xxxxxxx xx xxxxx,

x) který xxxxx žalobu xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, kterým xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxx 90 xxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, za xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx návrh xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx účinku xxxx žaloby, nebo

e) xxxxx jako xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxx xx území pobývá xx základě xxxxxxxx x trvalému pobytu, xxxxx žalobu xxxxx xxxxxxxxxx ministerstva, xxxxxx xxxx zamítnuta xxxx xxxxxx x povolení x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §66 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx na xxxxx, xx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx přiznání odkladného xxxxxx xxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxx o xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxx 90 xxx xx účelem xxxxxxx xxxxxx xx území xxxxx odstavce 1 xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx.

(3) Ministerstvo xxxx xxxxx xxxxx x pobytu nad 90 xxx za xxxxxx xxxxxxx pobytu xx xxxxx cizinci, xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx možné (§120a). Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx k xxxxxx xxx 90 xxx xx účelem xxxxxxx xxxxxx na xxxxx xxxxxxx, xxxxxxx bylo xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx postavení xxxxx xxx státní xxxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxx x xxxxxx xxx 90 xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx na území xxxxxxxxx do cestovního xxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(5) Xxxx xxxxxxxxx víza k xxxxxx xxx 90 xxx xx xxxxxx xxxxxxx pobytu xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, nejdéle však xx xxxx 1 xxxx.

(6) Cizinec, xxxxxxx xxxx uděleno vízum x xxxxxx nad 90 dnů za xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx z xxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x), xx povinen xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx překážka xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx; xxxxx-xx xxxxxx prokázání xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, lze xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§34

Xxxxxxxxxxx žádosti o xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxx 90 xxx xx účelem xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx

X xxxxxxx o xxxxxxx víza k xxxxxx nad 90 xxx xx xxxxxx xxxxxxx pobytu xx xxxxx je xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxx, xx-xx xxxx xxxxxxxxx x neuplynula-li xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx kopii xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx podle §33 xxxx. 1 xxxx. x); nemůže-li předložit xxxxxx xxxxxx z xxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxx nahradit xxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) fotografie,

d) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §33 xxxx. 1 xxxx. x),

x) xxxxxx x xxxxxxxxx zdravotním pojištění, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x §180j x xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx na xxxxxxx x cestovním xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxx xxxxx §33 odst. 1 xxxx. c); xx xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxx xxxxxxx v §180j odst. 4,

x) xxxxxx o podání xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx odkladného xxxxxx xxxx xxxxxx, xxx-xx x cizince xxxxx §33 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx x).

§35

Xxxxxxxxxxx doby xxxxxxxxx xxxx x pobytu xxx 90 xxx x xxxx xxxxxx xx území xx xxxx vízum

(1) Dobu xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxx 90 xxx a dobu xxxxxx xx xxxxx xx xxxx vízum, xxxxx xx xxxxxx xxx 1 xxx, xxxxxxxxxxxx xx žádost xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx podmínky, xx xxxx xxxxxx účel xxxxxx, xxxxxxx xxxx xx 1 rok.

(2) X žádosti x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx x pobytu xxx 90 xxx x xxxx pobytu xx území xx xxxx xxxxx je xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx uvedené x §31 odst. 1 xxxx. a) xx x) x na xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x §31 xxxx. 3 písm. x). Xxxx je xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx doklad x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx dobu xxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x §180j. Xxxxxxxx je xx xxxxxxxx xxxxxxx předložit xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxx o cestovním xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx dobu xxxxxx xx území neplatí, xxx-xx o případy xxxxxxx v §180j xxxx. 4. Cizinec xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx ministerstva xxxxxxxxx x případě xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx.

(3) Xxxx platnosti xxxx k pobytu xxx 90 xxx x xxxx xxxxxx xx xxxxx na xxxx xxxxx nelze xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx pro xxxxxxxx řízení x xxxxxxx platnosti xxxxxx xxxx (§37).

§35a

Prodloužení xxxx platnosti xxxx k xxxxxx xxx 90 xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxx xxxxx

(1) Xxxx xxxxxxxxx víza x xxxxxx xxx 90 xxx xx xxxxxx sezónního xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xx území na xxxx vízum, xxxxx xx xxxxxx xxx 6 měsíců, ministerstvo xx žádost xxxxxxx xxxxxxxxx prodlouží xx xxxxxxxx, že trvá xxxxxx xxxx pobytu, xxxxxxx xxxx na 6 xxxxxx.

(2) X xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx víza x xxxxxx nad 90 dnů za xxxxxx sezónního xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx předložit xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx §96 odst. 1 xxxxxx o xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x §32 xxxx. 2 písm. x) x e) x xx požádání xxxxxxxxxx xxxxxxxx x §31 xxxx. 3 xxxx. x).

(3) Xxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxx 90 dnů xx xxxxxx sezónního xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx na xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, pokud xxxxxxxxxxxx shledá xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx víza xxxxx §37a.

§36

Xxxxxxxxxxx doby platnosti xxxx x doby xxxxxx xx xxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxx 90 xxx xx účelem xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx

(1) K xxxxxxx x xxxxxxxxxxx doby xxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxx xx xxxxx k xxxxxx xxx 90 xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx území xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx náležitosti podle §34 písm. a), x), x) x x) a x xxxxxxx xxxxx podoby xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx, xxxxxxx bylo xxxxxxx xxxxx xxxxx §33 xxxx. 3, je xxxxxxx x žádosti x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx víza x xxxx xxxxxx xx xxxxx k xxxxxx xxx 90 dnů xx účelem xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx náležitost xxxxx §34 písm. x), xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx znemožňujících xxxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxx podoby xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx předložit x xxxxxxxxxx.

(3) Dobu xxxxxxxxx víza x xxxx xxxxxx xx xxxxx na xxxxx x pobytu nad 90 xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx území xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx ministerstvo xxxxxx důvod xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx (§38).

§37

Xxxxxxx xxxxxxxxx víza x xxxxxx xxx 90 xxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxx 90 xxx, xxxxxxxx xxxxxxx

x) xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx spáchání xxxxxxxxx trestného xxxx,

x) xxxxxx xx xxxxx xxxx, xxx xxxxx xxxx vízum xxxxxxx,

x) x zrušení platnosti xxxx xxxxxx, xxxx

x) x xxxxxxx x xxxxxxx xxxx uvedl xxxxxxxxxx údaje xxxx x žádosti xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx, x xxxxx uvedené xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx dále xxxxx platnost xxxx x xxxxxx nad 90 xxx, xxxxxxxx

x) xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x §56 xxxx. 1 xxxx. x), x), x), x), h) x x) až x) nebo x §56 odst. 2,

x) xxxxxxx xxx pobytové xxxxxxxx [§167 xxxx. x)] zjistí xxxxxxxxxx xxxxx §9 odst. 1 xxxx. x) xxxx b) a

1. xxxxxxx xx lhůtě xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x tom, xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx

2. xxxxxx xx xxxxx pro xxxxxx cizineckého pasu xxxx cestovního průkazu xxxxxxxxxx, cizinec o xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx nepožádá,

c) cestovní xxxxxx cizince byl xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxx, prohlášen xx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxx x) bodu 1 xxxx z xxxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxx 2,

d) xxxxxxx xxxxxxxx povinnost xxxxx §88 xxxx. 2,

x) xxxx xxxx Xxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxx stát uplatňující xxxxxxxx postup xx xxxx xxxxxxxxxxx rozhodl x xxxxxxxxx xxxxxxx xx svého xxxxx9a) x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxx xxxxxx xxxxxxx v xxxxx nejméně 1 xxx xxxxx xxx xxxxxxx podezření, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx takovou xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx ve xxxx xxxxxxxxxxx, a xxxx x xxxxxx xxxxxxxx právních předpisů xxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxx cizinců xx xxxxxx xxxxx,

x) cizinec xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pojištění, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x §180i xxxx §180j, a xx ani xx xxxxx xxxxxxxxx policií; xx xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxx uvedené x §180j xxxx. 4,

x) xxxxxxx xxxxxxx x době platnosti xxxx xx xxxxx xxxx, xxx xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx; to xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx prokáže, xx xx xxxxxxx x neplnění xxxxx xx xxxxxxxxx důvodů xx xxxxxxxxxx xxxx, xxxx

x) cizinec by xxxx při xxxxxx xxxxxx na xxxxx xxxxxxx veřejné xxxxxx xxx, xx trpí xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

xx xxxxxxxx, xx důsledky xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx důvodu xxx xxxxxxx xxxxxxxxx víza. Xxx xxxxxxxxxx přiměřenosti xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx tohoto xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(3) Ministerstvo x xxxxxxxxxx, xxxxxx zruší xxxxxxxx xxxx k xxxxxx nad 90 xxx, stanoví lhůtu x xxxxxxxxxxx x xxxxx; xxxxxxx je xxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxx x území xxxxxxxxxx.

§37a

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx víza k xxxxxx xxx 90 xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, jestliže

a) xxxxxxx, kterému bylo xxxx xxxxx xxxxxxx, x zrušení xxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) náležitosti xxxxxxxxxx k xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx jeho platnosti xxxx padělané xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx neplní účel, xxx xxxxx xx xxxx toto xxxxx xxxxxxx, nebo

d) xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx činu.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxx 90 xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx

x) není xxxxxxx některá z xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx víza,

b) jiný xxxx Evropské xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx společný xxxxxx xx xxxx vyhošťování xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxx xx svého xxxxx9a) x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx odnětí xxxxxxx x xxxxx nejméně 1 xxx anebo xxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx závažnou xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx činnost xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie xxxx smluvního státu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx postup xx xxxx vyhošťování,

c) xx důvodné xxxxxxxxx, xx xx cizinec xxxx xxx dalším xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx způsobem xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx bezpečnost xxxxx, xxxx

x) xxxxxxx xx xxxx při dalším xxxxxx xx území xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx, xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx infekčního xxxxxxxxxx,

xx xxxxxxxx, že xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx. Xxx xxxxxxxxxx přiměřenosti xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx zejména x dopadům xxxxxx xxxxxxxxxx do xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx života xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx nepostupuje xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x) x xxxxxxx, xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx podle §96 xxxx. 1 xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xx xxxxx 30 xxx xxx xxx následujícího xx dni xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxx nové xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx §96 xxxx. 1 zákona o xxxxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx nad 90 xxx xx účelem xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx; cizinec xx povinen xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx.

§38

Xxxxxxx platnosti xxxx x xxxxxx xxx 90 xxx za xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx

(1) Xxxxxxx xx xxxxxxx požádat x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx k xxxxxx xxx 90 xxx xx xxxxxx strpění xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx z důvodu xxxxx §33 xxxx. 1 xxxx. a) xxxxxxxxxx xx 3 xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxx uděleného xxxxx §33 odst. 3 nejpozději xx 5 xxx po xxxxxx důvodů xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Ministerstvo xxxxx xxxxxxxx víza x xxxxxx nad 90 xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx, jestliže xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, x cizinec xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Ministerstvo zruší xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxx 90 xxx xx xxxxxx xxxxxxx pobytu xx xxxxx xxxxxxxxx podle

a) §33 xxxx. 1 xxxx. d), xxxxx xxxx rozhodl o xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx účinku xxxxxx, xxxx

x) §33 odst. 1 xxxx. x), xxxxx soud xxxxxx xxxxxxxxx odkladný xxxxxx xxxx xxxxx rozhodnutí xxxxx x xxxxxx xxxxxx právní moci.

(4) Xxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx x zrušení xxxxxxxxx xxxx k xxxxxx xxx 90 xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx lhůtu x xxxxxxxxxxx x xxxxx; xxxxxxx xx povinen xx xxxxxxxxx xxxxx x území xxxxxxxxxx, xxxxx-xx x xxxxxx, xxx soud přiznal xxxxxx xxxxxxx odkladný xxxxxx.

§39

§39 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 427/2010 Sb.

Oddíl 2

Xxxxxxxxx xxxxx xx území xx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx

§40

(1) Diplomatickým xxxxx xx xxxxxx xxxxx k xxxxxx xxx 90 xxx xxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx žádosti x xxxxxxxx xxxx "Xxxxxxxxxxxx xxxxx". Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx vyznačit xx xxxxxxxxxxxxxx pasu xxxx jiného xxxxxxxxxx xxxxxxx cizince, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx.

(2) Zvláštním xxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxx 90 dnů, xxxxxxx cizinci na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx "Xxxxxxxx xxxxx". Xxxxxxxx xxxxx lze xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx pasu xxxx xxxxxx cestovního xxxxxxx xxxxxxx, který xxxxxx příslušných xxxxx x xxxxxx.

(3) X xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx zvláštního xxxx je xxxxxxx xxxxxxx předložit xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xxxx xx cizinec xxxxxxx xx xxxxxxxx předložit xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx po xxxx pobytu xx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x §180j; xx požádání xx xxxxxxx současně xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Věta xxxxx xx xxxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxx xxxxxxx x §180j xxxx. 4.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx zastupitelský úřad.

§41

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx diplomatického xxxx x zvláštního xxxx

Xxxxxxxxxxxx vízum xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx Ministerstvo xxxxxxxxxxxx věcí.

Xxxxx 3

Xxxxxxxxx xxxxx xx území na xxxxxxx povolení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx

§42

Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx pobytu xx xxxxxxxx xxxxx cizinec, xxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxx 90 xxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx než 1 xxx a xxxx-xx xxxxxx xxxx pobytu.

(2) Xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx k xxxxxx xxx 90 xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx §33 xxxx. 1 xxxx. x) až x) xxxx §33 xxxx. 3 x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §43, xxxxxx-xx na xxxxx xx dobu xxxxxxx 3 xxx.

(3) Xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx v souvislosti xx skončením xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx oprávněn xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx §64 xxxx. x), xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxxx xx cizinec povinen xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x §31 odst. 1 xxxx. x), x) x e) x v §42d xxxx. 2 xxxx. x), xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxx xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx za účelem xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxx xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx xx účelem xxxxxx, xxxxxx o cestovním xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx uvedeným x §180j, a xx xxxxxxxx doklad o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pojištění; xx neplatí, jde-li x xxxxxxx xxxxxxx x §180j xxxx. 4.

(4) Xxxxxx o xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx je dále xxxxxxxx podat cizinec, xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx cizího xxxxx xxxx zastoupení xxxxxxxxxxx vládní xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x České xxxxxxxxx anebo xxxx xxxx rodinný xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx zahraničních xxxx.

(5) Žádost o xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 4 xx podává xxxxxxxxxxxx. X žádosti xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x povolení x trvalému pobytu.

(6) Xxxxxx x povolení x dlouhodobému pobytu xxxxx xxxxxx xxxxxx xx podává xx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(7) Xxxxxxx xx oprávněn xxxxxxx xx xxxxx po xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx, xxxx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx.

§42x

Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx

(1) Žádost x povolení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx9c) (xxxx jen "xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx") je xxxxxxxx podat cizinec, xxxxx je

a) manželem xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx dítětem xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx území xxxx xxxxxxx dítětem manžela xxxxxxx x povoleným xxxxxxx na xxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx cizinci x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx nebo jeho xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx svěřen do xxxxxxxx xxxxxxx péče xxxx xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx nebo manželem xxxxx xxxxxxxxx je xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xx xxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxx,

x) xxxxxxxx cizincem xxxxxxx 65 let xxxx xxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxx, xxxxx xx x xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx sám xxxxxxxx, jde-li x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx x povoleným pobytem xx území xxxx xxx-xx x sloučení xxxxxx s xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) nezletilým xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx manžela azylanta,

g) xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx rozhodnutím xxxxxxxxxxx orgánu xxxxxx xx náhradní rodinné xxxx xxxx xxxxx xxx azylantem xxxx xxxx manželem osvojen xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx,

x) rodičem xxxxxxxxxxx xxxxxxxx; nemá-li tento xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx oprávněn xxxxxx xxxxx jiný xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, x xxxx-xx xxxxxxxx příbuzného, xx xxxxxx oprávněn xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx, x nemá-li xx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx požádal x xxxxxxx xxxxxxxxxxx ochrany xxxx xxxxxxxxx, do 3 měsíců xxx xxx, kdy xxx xxxxxxxxxx xxxxxx azyl.

(2) Xxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx rodiny xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx před xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx unie jako xxxxxxx příslušník držitele xxxxxxxx k dlouhodobému xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx zaměstnání vyžadujícího xxxxxxx kvalifikaci32) (xxxx xxx "modrá xxxxx") xxxx xxxxxxxx povolení x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx členským xxxxxx Xxxxxxxx unie55). Žádost xx xxxxxxx příslušník xxxxxxxx xxxxx karty xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx 30 dnů x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx k pobytu xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zaměstnance xxxxxxxx jiným členským xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xx 90 dnů xxx xxx vstupu xx xxxxx.

(3) Žádost x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx je xxxx xxxxxxxx podat cizinec x postavení uvedeném x xxxxxxxx 1 xxxx. a), x) xxxx x) xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx výzkumu xxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx podal xxxxxx x vydání xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x §42 xxxx. 3.

(4) Xxxxxxx podle xxxxxxxx 1, xxxxxxx xxx na xxxxx xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx azyl, xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxxx oprávnění xx xxxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx společného soužití xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx úřadu.

(6) X průběhu xxxxxx xx xxxxx na xxxxx x xxxxxx xxx 90 dnů xxxx na xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu xx účelem xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx podat xx území xxxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx na xxxxx xxxxxx na xxxxx k xxxxxx xxx 90 dnů xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxx 6 xxxxxx xxxx xx vízum x pobytu xxx 90 xxx xx xxxxxx sezónního zaměstnání.

(7) Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxx soužití rodiny xx cizinci xxxx, xxxxxxxx

x) xxx o xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx b) x xxxxxxx, xx kterým xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx rodiny, xx xxxxxxxxx povolení x xxxxxxxxxxxx pobytu xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx pobytu x xxxxxx na xxxxx xx xxxx xxxxxxx 15 xxxxxx; xxx-xx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx musí každý x xxxx xxxxxxxxx xxxx 20 xxx,

x) xxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx x) a cizinec, xx xxxxxx má xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxx vydaného xxxxx §42g x xxxxxx na xxxxx xx dobu xxxxxxx 6 xxxxxx,

x) xxx x cizince podle xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx x),

x) xxxxxxx, xx xxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx soužití xxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx podle §42f, 42k, 42m xxxx 42n, xxxx

x) xxx x xxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x), b) xxxx x) x xxxxxxx, xx xxxxxx xx být xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu xx účelem xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx účelem xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxx x vydání xxxxxxxx k dlouhodobému xxxxxx x důvodu xxxxxxxxx v §42 xxxx. 3.

(8) X xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu xx xxxxxx společného xxxxxxx xxxxxx vydat xxxxxxx, xxxxx xxxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx rodiny a xxx xx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

§42x

Xxxxxxxxxxx x žádosti x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

(1) X xxxxxxx x vydání xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx účelem xxxxxxxxxx soužití xxxxxx xx cizinec xxxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxx x §31 xxxx. 1 písm. a), x), x) x x),

x) doklad xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx; jde-li x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu za xxxxxx společného xxxxxxx xxxxxx s nositelem xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx byl xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx2), xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx jiných xxxxxxxxx zástupců nebo xxxxxxxxx, x pobytem xxxxxx na xxxxx; xxxxxxx rodiče, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, jde-li x rodiče, zákonného xxxxxxxx xxxx poručníka, xxxxx xx xxxx xxxxx žádost xxxx xx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx území, x xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, že xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx jeho xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxx již dítě xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx dlouhodobého xxxx xxxx xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx xx jiným xxxxxx,

x) xxxxxx prokazující, xx xxxxxxx příjem rodiny xx xxxxxxxx nebude xxxxx než xxxxxx

1. xxxxxx xxxxxxxxx minim9d) xxxxx rodiny x

2. xxxxxxxx částky normativních xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxx na bydlení xxxxxxxxx právním předpisem9e) xxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx prokáže jako xxxxxx skutečných odůvodněných xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx; xx xxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx o zproštění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx finančního xxxxx, a to x xxxxx xxxxxxx xxxxx, xx účelem xxxxxxx xxxxxxxx měsíčního xxxxxx rodiny; xxxxx xxxxxxx předložil x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx člena xxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx povinnosti mlčenlivosti.

Za xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx podle xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx na xxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx, podpory při xxxxxxxxxxxxx a xxxxx x systému xxxxxx x hmotné xxxxx; xxx účely xxxxxxx xxxxxx xx §8 xxxx. 2 xx 4 zákona o xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx; xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx předložit xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx mlčenlivosti finančního xxxxx, x to x xxxxx xxxxxxx xxxxx, xx účelem xxxxxxx úhrnného měsíčního xxxxxx xxxxxx.

(2) X xxxxxxx x vydání xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx za účelem xxxxxxxxxx soužití rodiny xx cizinec, který xxxxxxx na xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx32) xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx Evropské xxxx, xxxx povinen xxxxxxxxx doklad x xxxxxxxxx x pobytu, xxxxx mu jako xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx karty xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx převedeného xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx Evropské xxxx.

(3) Xxxx-xx xxxxxx x xxxxxx povolení x xxxxxxxxxxxx pobytu xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx rodiny s xxxxxxxxx oprávnění xx xxxxxxxx rodiny, xxxxxxx xxx udělen xxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx2), podána xx xxxxx do 3 xxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x vznikly-li xxxxxxx xxxxxx před xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx cestovní xxxxxx x fotografie x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 písm. x).

(4) X žádosti x xxxxxx povolení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx účelem xxxxxxxxxx xxxxxxx rodiny je xxxxxxx xx požádání xxxx povinen xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x §31 xxxx. 3.

(5) Xxxx xxxxxxxxxx xxxx x pobytu xxx 90 dnů xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx uvedeným x §180j. Současně xx xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx pojistného xxxxxxxxx xx dokladu o xxxxxxxxx zdravotním pojištění. Xx neplatí, xxx-xx x xxxxxxx uvedené x §180j odst. 4.

§42x

Xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx území xx xxxxxxxx podat xxxxxxx povolení x xxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxx právním postavením xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x Evropském xxxxxxxxxxxx xx xxxxx jiného xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx xxxx7c) (dále jen "xxxxxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx"), xxxxx xx území xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx delší xxx 3 xxxxxx.

(2) Xxxxxx x povolení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx na xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx. Xx xxxxx je xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx v xxxx xxxxxxxxx oprávnění x přechodnému xxxxxx xx xxxxx, x xx xxxxxxxxxx xx 3 xxxxxx xxx xxx xxxxxx xx xxxxx.

(3) X xxxxxxx x vydání povolení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx povinen xxxxxxxxx

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx postavení xxxxxxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxx x cestovním xxxxxxxxxx pojištění xx xxxx xxxxxx na xxxxx, které xxxxxxxx xxxxxxxxx uvedeným x §180j, x xx xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx dokladu x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx; xx xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxx uvedené x §180j xxxx. 4,

x) xxxxxx prokazující, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx s xxx xxxxxxxxxxxx xxxx pobývajících xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxx součet xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx9d) xxxxxxxx a x xxx společně xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx nákladů xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx9e) nebo xxxxxx, kterou xxxxxxx xxxxxxx jako xxxxxx xxxxxxxxxx odůvodněných xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx osob; xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx tohoto xxxxxx rozumí xxxxx xxxxxxx x §4 xxxx. 1 xxxxxx x životním x xxxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxxxx uvedených x §4 odst. 2 x 3 xxxxxx x životním a xxxxxxxxxxx minimu; xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx započitatelný xxxxx xxxxxx o životním x xxxxxxxxxxx minimu, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, přídavku xx xxxx, podpory x xxxxxxxxxxxxxxx, podpory xxx xxxxxxxxxxxxx x dávek x systému pomoci x hmotné nouzi; xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx §8 xxxx. 2 xx 4 xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx nepoužije; xx xxxxxxxx xx cizinec xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx finančního xxxxx, x to x xxxxx rozsahu xxxxx, za xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx měsíčního xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x ním xxxxxxxxxxxx osob; xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxx doklad x xxxxxx s xxx xxxxxxxx posuzované osoby, xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx též xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxx v §31 xxxx. 1, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §31 xxxx. 1 xxxx. x) x x), a

e) xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §31 xxxx. 3.

(4) K xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx smlouvu, xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x smlouvě xxxxxxx, v xxx xx strany xxxxxxxx x ujednané xxxxx xxxxxxx základní xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, x náležitosti xxxxxxx x §31 xxxx. 1 xxxx. x), x) a x).. Xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §31 odst. 3.

(5) Xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx je oprávněn xxxxx i xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx xxxx, pokud xx x xxx xxxxxxx xxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx rodiny xx xxxxx xxxxx, xxxxx rezidentovi xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, nebo xx xxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx postavení rezidenta xxxxxx členského xxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxxx.

(6) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx členského xxxxx Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx podle odstavce 5 x x xxxxxxx předložit xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx. x), xxxxxx xxxxxxxxxxx, že xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx xxxx [xxxxxxxx 3 xxxx. x)] xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx9d) xxxxxxxx x x xxx xxxxxxxx posuzovaných xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx účely xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx předpisem9e) xxxx xxxxxx, xxxxxx žadatel xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx na bydlení xxx x společně xxxxxxxxxxxx xxxx; x xxxx náležitosti xxxxxxx x §31 odst. 1 písm. x), x), x) x x). Xx požádání xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §31 xxxx. 3.

§42x

Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx

(1) Xxxxxx o povolení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx9f) je xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx úřadu xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx přechodně xx dobu delší xxx 3 xxxxxx x xxx-xx o xxxxxxx xxxxx §64. Xx území xx xxxxxxxx xxxxxx podat xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxx 90 xxx xxxx xxxxxxxx k dlouhodobému xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx jiným xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx povolení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x pobytu xx území xx xxxxx účelem xxxx xxxxxxx víza x xxxxxx xxx 90 xxx. Xxxxxx nelze xx území xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx cizinec xx xxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxx 90 xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx na xxxxx nebo xx xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx za xxxxxx xxxxxxx pobytu xx xxxxx; xx xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxx na xxxxx x xxxxxx nad 90 dnů xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx §33 xxxx. 1 písm. x) xx x) xxxx §33 odst. 3 x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx podle §43, xxxxxx-xx xx xxxxx xx dobu nejméně 3 xxx. Xxxxxx xxxx nelze xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx na xxxxx pobývá xx xxxxx k xxxxxx xxx 90 xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) K xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx účelem xxxxxx xxxxx §64 xxxx. x) xx x) x x) xx xxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x §31 xxxx. 1 xxxx. x), x), x), e) a x),

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx jiných xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx; xxxxxxx xxxxxx, zákonného xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxx žádost nebo xx kterým xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx území, x xxxx xxxxx cizinec xxxxxxx, že souhlas xxxxxx z xxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxx xx xxxxx xx základě dlouhodobého xxxx xxxx povolení x xxxxxxxxxxxx pobytu xx xxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx na xxxxx (§13), xxxx xxxxxxxx, xx xxxx xxxxxx měsíční xxxxxx xxxxxx nižší než xxxxxx částky životního xxxxxx9d) x nejvyšší xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx stanovených xxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx9e) xxxx xxxxxx, xxxxxx cizinec xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx spojené x xxxx pobytem xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx orgánem, xxxxxxxxxx osobou xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xx xxxxxxxx předložit xxxxxxxxxxx xxxxx §31 xxxx. 3.

(3) X xxxxxxx o vydání xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx §64 xxxx. 1 xxxx. x) x x) xx cizinec xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx uvedené x §31 xxxx. 1 xxxx. a), x), x) a x), xxxxxxxx 2 xxxx. x), x) x x) x xxxx x xxxxxxx xxxxxx

x) podle §64 xxxx. e)

1. xxxxxx xxxxxxxxxxx, že během xxxx xxx předcházejících xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xx studuje v xxxxxxxx xxxxxxxxxx získáním xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, x

2. xxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x praktickou přípravu; xxxxxx o xxxxx xxxxxxxx xxxxx programu xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx xxxxx, podmínky xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxx, xxxx, xx kterou má xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxx vztah xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx

x) podle §64 písm. x) xxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, která xxxxxxxx xxxxx programu Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx služby x xxxx xxxxxx trvání, xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx, xxxxx je dobrovolník xxxxxxx odpracovat, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx a xxxxxxxxx x xxxxxxxxx výši xxxxxxxxx po xxxxx xxxx pobytu x x případě xxxxxxxxxxxxx xxxxxx doklad xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, sjednala xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx za xxxxx.

(4) Xxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxx 90 xxx xx účelem xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx cizinec xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx území, které xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x §180j. Xxxxxxxx xx povinen na xxxxxxxx předložit xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x cestovním xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xx xxxxxxx, xxx-xx o xxxxxxx xxxxxxx v §180j xxxx. 4.

§42x

Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx účelem xxxxxxx xx xxxxx

(1) Xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx účelem xxxxxxx xx xxxxx9g) xxxx ministerstvo xx xxxxxx xxxxxxx, který xx

x) xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx obchodování x xxxxx9h), xxxx

x) xxxxxx, pro kterou xxxx organizováno xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx hranice9i), xxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx na území9i), xxxxx svědectví xx xxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx anebo umožněním xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx území

za podmínky, xx spolupracuje x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx řízení xx xxxxxxxx řízení xxxxxxx x xxxxxxxxx ze xxxxxxxx tohoto xxxxxxxxx xxxx x nespolupracuje x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx tohoto trestného xxxx. Povolení k xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx vydá xx xxxxxx xxxx xxxxxxx, jehož spolupráce x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, k xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx mezinárodní xxxxxxx, xx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx s xxxxxx xxxxxxx v trestním xxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx ze xxxxxxxx xxxxxx trestného xxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxx neprodleně x xxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxx se xxxxxxxxx, poučen orgánem xxxxxx v trestním xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x právu požádat x povolení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx a x xxxxxxxxxx tohoto xxxxxx. Xxxxxxx xx ode xxx, xxx xxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, poskytnuta xxxxx 1 xxxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx x trestním xxxxxx; platnost xxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx, xxxxx cizinec xxxxxxx splňovat xxxxxxxx x xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1, xx-xx xx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx ochrany xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx. X průběhu poskytnuté xxxxx xxxxx cizince xxxxxxxx xx jinak xxxxxxx xxxx pobyt xx xxxxx x xxx x xxx xxxx xxxxxx o xxxxxxx mezinárodní xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx2). Xxx xxxxx xxxx xxxx xx xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx řízení o xxxx předání xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx x povolení x xxxxxxxxxxxx pobytu xx xxxxxx xxxxxxx xx území xxxxxxxxx xxxxxxxxxx orgánu xxxxxxx x trestním xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx na území xxxx podat x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx2).

(4) K xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx je xxxxxxx xxxxxxx předložit xxxxxxxx xxxxxx, je-li xxxx držitelem, x xx x xxxxx xxxxxxxx-xx xxxx jeho xxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx pobytu na xxxxx x xxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx účelem xxxxxxx xx území xxxx xxxx ministerstvo xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx

x) xxxxxxxx,

x) nezletilým nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) z xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx péče

cizince xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1, xxxxx xx x xxxx xxxxxx žádosti xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx území x xxxxxxx pobytu xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. X žádosti x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu xx xxxxxx ochrany xx xxxxx je cizinec xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x písmenu x), b) xxxx x), xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, je-li jeho xxxxxxxxx, a to x tehdy, xxxxxxxx-xx xxxx xxxx platnosti, x fotografie.

(6) Xxxxxx-xx xx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxx odstavce 2 xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxx xxxx spolupracovat x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx x povolení k xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx ochrany na xxxxx nebo xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx, zajistí mu xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx. Ministerstvo xxxx zajistit xxxxxxxxx x xxxxxxx uvedenému x xxxxxxxx 5. Xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx písemně xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx spojených s xxxxxxxxxx xxxxxxx.

§42x

Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu za xxxxxx xxxxxxxxx výzkumu9f) xx xxxxxxxx podat xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx9j) x xxxxx na xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx dobu xxxxx xxx 3 xxxxxx (xxxx xxx "výzkumný xxxxxxxxx"). Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx instituce, xxxxxx xxxxx9k) xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx vedeného xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu9j). Xxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxx též činnost xxxxxxxxxxxx pracovníka nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx zapsané xx xxxxxxx xxxxxxxxxx organizací xxxxxxxxxxx pro přijímání xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx9j).

(2) X průběhu xxxxxx xx xxxxx xx xxxxx k xxxxxx xxx 90 dnů xxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx za jiným xxxxxx může xxxxxxxx xxxxxxxxx žádost x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx účelem xxxxxxxxx výzkumu xxxxx xx xxxxx ministerstvu. Xxxxxx x povolení x xxxxxxxxxxxx pobytu xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx podat xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx xxxxxxxx jiným xxxxxxxx xxxxxx Evropské xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xx území xxxxxxxxx xxxxxxx za účelem xxxxxxxxx výzkumu xx xxxx delší xxx 1 rok. Xxxxxx xxxxx xx území xxxxxxxxxxxx xxxxx, pokud xxxxxxx xx území xxxxxx xx vízum x xxxxxx xxx 90 xxx xx xxxxxx strpění pobytu xx území nebo xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx pobytu xx xxxxx; xx xxxxxxx, xxx-xx o xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxx 90 xxx xx xxxxxx strpění xxxxxx xxxxx §33 xxxx. 1 písm. x) xx x) xxxx §33 xxxx. 3 x xxxxxxxx xx území pobývá xx základě povolení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx účelem xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §43, xxxxxx-xx na xxxxx xx xxxx xxxxxxx 3 xxx. Xxxxxx dále xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx vízum x xxxxxx xxx 90 xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx zaměstnání.

(3) X xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx xx účelem xxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx

x) dohodu x xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxx x §31 xxxx. 1 xxxx. x), x) x g),

c) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx náklady xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx k pobytu xx xxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx do 6 xxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx o hostování9j) x byly xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x

x) xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x §31 xxxx. 3.

(4) Xxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxx 90 dnů za xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu xx xxxxxx vědeckého xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx předložit xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, které xxxxxxxx xxxxxxxxx uvedeným x §180j, x xx ode xxx xxxxxx na xxxxx Xxxxx republiky xx xxxx, xxx xx xx xxxx bude xxxxxxxxx pojištění xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx33). Xxxxxxxx xx xxxxxxx xx požádání xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xx xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxx xxxxxxx v §180j odst. 4.

§42g

Zaměstnanecká xxxxx

(1) Zaměstnaneckou xxxxxx se xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx opravňující xxxxxxx x xxxxxxxxxxx pobytu xx xxxxx xxxxxxx xxx 3 měsíce x x xxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx karta xxxxxx, nebo která xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx uvedených x xxxxxxxxxx 7 xx 10, x xx xxx xxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx. Xxxxxxx, u xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx x zaměstnanosti vyžadováno xxxxxxxx x zaměstnání xxxx xxxxx je xxxxxx x §98 xxxxxx x zaměstnanosti, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx na xxxxx xx účelem xxxxxxxxxx49).

(2) Xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx oprávněn xxxxx xxxxxxx, xxxxx

x) xx xxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx z xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx evidenci xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) uzavřel xxxxxxxx xxxxxxx, dohodu x xxxxxxxx činnosti xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, x xxx xx xxxxxx zavazují x ujednané xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx činnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, ze kterého xxxxxxx, xx bez xxxxxx xx xxxxxx xxxxx měsíční xxxx, xxxx nebo xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx mzdy; xxxxxxx pracovní xxxx x každém xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx musí xxxxx xxxxxxx 15 xxxxx a

c) xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx

1. xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx; x odůvodněných xxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx důvodných xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxx xxxx vzdělání xxxxxxxx charakteru xxxxxxxxxx, xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxx zahraniční xxxxxxxx xxxx uznáno xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

2. xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx podle zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx35) xxxxxxxxxx, x

3. xxxxxxx podmínky xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx-xx o xxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxx x xxxxxx zaměstnanecké xxxxx xx xxxx xxxxxxxx podat cizinec, xxxxxxx bylo xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, je-li xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 2 xxxx. b). Xxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx jiného xxxxxx xxxxxxxx korporace xxxx xxx tuto xxxxxxxxxx xxxxx úkoly xxxxxxxxxxx z xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, není x plnění těchto xxxxx xxxxxxxx podat xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xx xxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx. Xxxxxx o vydání xxxxxxxxxxxxx xxxxx dále xxxx xxxxxxxx podat xxxxxxx, xxxxxxx bylo xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx §96 xxxx. 1 xxxxxx x zaměstnanosti.

(4) Xxxxxxx xxxxxxx x §98 xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx žádost x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx podat, xxxxx xxxxxxx podmínku uvedenou x odstavci 2 xxxx. x).

(5) Žádost x xxxxxx zaměstnanecké xxxxx xx podává xx zastupitelském úřadu. X xxxxxxx xxxxxx xx území xx xxxxx x pobytu xxx 90 dnů xxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx žádost x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx ministerstvu. Xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx cizinec xx xxxxx xxxxxx na xxxxx x xxxxxx xxx 90 xxx xx účelem strpění xxxxxx na xxxxx xxxx xx povolení x xxxxxxxxxxxx pobytu xx účelem xxxxxxx xxxxxx na území; xx xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx pobýval xx xxxxx k xxxxxx nad 90 xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx podle §33 odst. 1 xxxx. x) až x) xxxx §33 xxxx. 3 x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx na xxxxxxxx x dlouhodobému pobytu xx xxxxxx strpění xxxxxx vydané xxxxx §43, xxxxxx-xx xx xxxxx xx xxxx xxxxxxx 3 xxx. Xxxxxx xxxx nelze xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xx území xxxxxx xx vízum x xxxxxx xxx 90 xxx za xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. X xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx oprávněn xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx o vydání xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xxxx xxxxxx podat xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx jeho zaměstnavatel, xxxxx xx xxxxxxx xxxx jeho xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx programu schváleného xxxxxx za xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx Českou republiku, xxxxx xx organizačně xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx účelu xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx úřadem, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx (xxxx xxx "vládou xxxxxxxxx xxxxxxx"), a xxxxxxxx-xx tento způsob xxxxxx xxxxxxx podmínky xxxxxx programu.

(6) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx, xxxx-xx zjištěno xxxxxxx podmínek uvedených x odstavci 2 xxxx. b) x x) a Úřad xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx - krajská xxxxxxx xxxx xxxxxxx pro xxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx lze xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxx povolit, xxx-xx o cizince, xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx 3 xxxx 4 x

x) xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x pobytu xxx 90 dnů xxxx xxxxxxxx k dlouhodobému xxxxxx,

x) je již xx xxxxx zaměstnán x xxxx xx xxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxx zaměstnanecké xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx vyžadováno, x

x) žádá o xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxx zaměstnavatele x xx stejnou pracovní xxxxxx, kterou xxx xxxxxxxx.

(7) Xxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx u xxxxx xxxx u xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx karty xxxxxx podle odstavce 2 povinen xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx 30 xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx. Změnit xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx zaměstnanecké xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 6 xxxxxx xx xxxxxx xxxx rozhodnutí x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx; xx xxxxxxx x případě rozvázání xxxxxxxxxx poměru xxxxxxx xxxxxxxx x některého x xxxxxx xxxxxxxxx x §52 xxxx. x) až x) xxxxxxxx xxxxx, dohodou x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §56 zákoníku xxxxx nebo zrušením xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx době x xxxxx cizinec xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx zaměstnanecké karty xxxxxx podle odstavce 2 xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxx zaměstnavatelem agentura xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxx schváleného xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx nejdříve xx xxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxx xxxx zaměstnanecká xxxxx xxxxxx; xx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx umožňují podmínky xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx přicestoval. Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x §63 xxxx. 1.

(8) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 7 xx podává na x xxxx xxxxxxx xxxxxxx tiskopisu, xxx xx xxxxxxx povinen xxxxx xxxxx, příjmení, xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx zaměstnavatele, xxxxxxxxx číslo na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxx volné xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx o zaměstnanosti x centrální evidenci xxxxxxx xxxxxxxxxx míst xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx v rozsahu xxxxxxxxx x přesné xxxxx, ke xxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Dále xx povinen x xxxxxxxx xxxxxxxxx doklad xxxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxx pracovněprávní xxxxx xxxx, xxxx doklad xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxx, pracovní xxxxxxx, xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x smlouvě xxxxxxx, xx které xx xxxxxx, xx xx xxxxxxxx na x xxxxxxxx uvedenou xxxxxxxx xxxxxx, která je xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx držiteli xxxxxxxxxxxxx karty, x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xx má xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. c). Pracovní xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx o smlouvě xxxxxxx xxxx splňovat xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 2; to xxxxxxx, xxxxx-xx se x oznámení změny xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx u xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

(9) Xxxxxxxxxxxx xx xxxxx 30 xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 7 a 8 xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, zda xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx pro změnu xxxxxxxxxxxxxx, pracovního xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x téhož xxxx x jiného zaměstnavatele x zda xxxx xxx xx tomto xxxxx zaměstnáván. Xx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx uvedené x xxxxxxxxxx 7 a 8 xx xxxxx, xxxx by nebylo xxxxxxx. Xxxxxxxx v xxxx xxxxx §63 xxxx. 1 xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx doručil xxxxxxxxxxxx více xxxxxxxx x změně zaměstnavatele, xxxxxxxx se xxxxx x poslednímu x xxxx, na xxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxx, xxxx xx nebyla xxxxxxx.

(10) Odstavce 7 xx 9 se xxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxx zaměstnanecké karty xxxxxx xxxxx odstavců 3 x 4, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xx xxxxx pracovní xxxxxx x xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx pracovní xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx o zaměstnanosti x xxxxxxxxx evidenci xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx zaměstnanecké xxxxx.

(11) Odstavce 7 xx 10 xx xxxxxxxxx, jedná-li se x xxxxxxx uvedeného x §98 xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx na novou xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, je-li xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx u xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx povinen xxxxxxx xxxxxxxxxx oznámit xxxxxxxxxxxx do 3 xxxxxxxxxx dnů xxx xxx, xxx x xx došlo.

(12) X xxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxxxxx karty xx xxxxxxx povinen uvést

a) xxx xxxxx, xxxxxxxx x ostatní xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx, xxxxx a xxx xxxxxxxx, místo x stát narození, xxxxxxx, xxxxxx občanství, xxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx území, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx zaměstnavatele, zaměstnání xx xxxxxx na xxxxx, xxxxxxxx zařazení, xxxxx x adresu xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxx na xxxxx, adresu xxx xxxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxx xx xxxxx pobytu, xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx než 3 xxxxxx, xxxxx x xxxxx pobytu, xxx xxxxxx na xxxxx x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxx tento xxxxxx xxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx podle zákona x zaměstnanosti x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx zaměstnanecké xxxxx, xx xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx jména, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, místo a xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx x povolání xxxxxxx xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx, xxxxxxxx x ostatní xxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx občanství, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx, příjmení a xxxxxxx xxxxx, datum x xxxxx narození, xxxxxx xxxxxxxxx, bydliště x povolání dětí x

x) xxxxx, xxxxxxxx x ostatní xxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§42x

Xxxxxxxxxxx x žádosti x vydání zaměstnanecké xxxxx

(1) X xxxxxxx x vydání xxxxxxxxxxxxx xxxxx je xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxx xxxxx §31 odst. 1 xxxx. x), x), x) a x),

x) na xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §31 xxxx. 3,

x) xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxx činnosti xxxx xxxxxxx x smlouvě xxxxxxx splňující xxxxxxxx xxxxxxx x §42g xxxx. 2 xxxx. x),

x) xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx výkon xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §42g xxxx. 2 xxxx. x), xxx-xx x xxxxxx xxxxx §42g xxxx. 2 xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x §42g xxxx. 6,

x) xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxx xxxxx §42g xxxx. 3,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx, xx se xxxxx x cizince xxxxxxxxx x §98 zákona x zaměstnanosti, xxx-xx x žádost podle §42g odst. 4,

x) x xxxxxxx, xx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx, který xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx rodné příjmení, xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x místo xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx jako xxxxxxx přidělený xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, místo xxxxxx xxxxx u xxxxxxxxx x název a xxxxx xxxxxxxxx a

h) xxxxxx x číselném xxxxxxxx xxxxxxx pracovního xxxxx xxxxxxxxxxxxx držiteli xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx; xx xxxxxxx, xxxxx-xx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxx xx cizinec nebo xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx programu, xxxxx podmínky xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, lze náležitosti xxxxxxx v §31 xxxx. 1 písm. x) x x xxxxxxxx 1 xxxx. x) x x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxx zaměstnavatel uvede

a) xxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, místo xxxxxx xxxxx, den xxxxxxx xx xxxxx x xxxx, na xxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx činnosti xxxxxxx nebo na xxxxxx xxxx uzavřena,

b) xx xxxxxxx má xxxxxxxxx xxxxxxxxx odpovídající xxxxxxxxxx xxxxxxxx v §31 xxxx. 5,

x) xx s xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx smlouvu, xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x smlouvě xxxxxxx, x výši xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxx a sjednanou xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x

x) xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx požadovaného xxxxxxxxxx xxxxx §42g xxxx. 2 xxxx. x).

(3) Xxxx xxxxxxxxxx xxxx k pobytu xxx 90 xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx předložit xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pojištění, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx uvedeným x §180j, a xx na xxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxx xx území xx xxxx, xxx xx xx xxxx xxxx vztahovat pojištění xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx33), a xx xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx dokladu x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx; xx xxxxxxx, jde-li x xxxxxxx xxxxxxx x §180j odst. 4.

§42x

Xxxxx xxxxx

(1) Xxxxxx x xxxxxx modré xxxxx32) xx xxxxxxxx xxxxx cizinec, xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, pokud xx xxxxx xxxxx xxxxxxx přechodně xx xxxx delší xxx 3 xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, která xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx8e) xxxx xxx xxxxxxxx cizincem, xxxxx xxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx-xx x

x) xxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xx území pobývá xx xxxxxxx povolení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §42c xx xxxxxx zaměstnání xxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx pobývá x xxxxxxx s xxxxxxxxxxx smlouvou xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx v xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx jsou xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx převedeného xxxxxxxxxxx xxxxxx členského xxxxx, nebo

d) cizince, xxxxx je xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx k xxxxxx xxxxx v xxxxx nadnárodního xxxxxxxxxxx xxxxxx xx území34).

(2) Xx vysokou kvalifikaci xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx vysokoškolské xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, pokud xxxxxxx xxxxxx xxxxx 3 xxxx, xxxx dosažení xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxx odbornou xxxxxxxxxx xx rozumí xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x kompetence xxxxxxxx odbornou xxxxx xxxxxxxxxxxx x vysokoškolským xxxxxxxxx, které xxxxxxxxx x povoláním xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x pracovní smlouvě xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx během xxxx, xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx vyhláškou stanoví Xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx věcí.

(3) Xxxxxx x vydání modré xxxxx se xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx úřadu. Xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx cizinec, který xxxxxx xx území xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx vydané xxxxx xxxxxxxx státem Xxxxxxxx xxxx, pokud žádost xxxx xx xxxxx xx 1 xxxxxx xxx dne vstupu xx území, a xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxx xx vízum x xxxxxx xxx 90 xxx xxxx xx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxx xxxxxx. Xxxxxx nelze xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxx pobývá xx xxxxx x xxxxxx nad 90 xxx za účelem xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx nebo xx xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx za účelem xxxxxxx pobytu xx xxxxx; to neplatí, xxx-xx o cizince, xxxxx xx území xxxxxxx na vízum x pobytu xxx 90 xxx za xxxxxx xxxxxxx pobytu xxxxx §33 xxxx. 1 písm. a) xx x) nebo §33 odst. 3 x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx na xxxxxxx povolení x xxxxxxxxxxxx pobytu xx xxxxxx xxxxxxx pobytu xxxxxxxx xxxxx §43, xxxxxx-xx xx xxxxx xx dobu xxxxxxx 3 xxx. V xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx podat xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xxxx xxxxxx podat ministerstvu xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxx zaměstnavatel, xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx zaměstnavatel xxxxxxxxxx xxxxxx schváleného xxxxxxxx a xxxxxxxx-xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx podmínky tohoto xxxxxxxx.

(4) Xxxxx karta xxxxxxxxx cizince x xxxxxx na území x k xxxxxx xxxxxxxxxx vyžadujícího xxxxxxx xxxxxxxxxxx po dobu x xx xxxxxxxx.

(5) Xxx-xx o výkon xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx vysokou xxxxxxxxxxx a jedná xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, ministerstvo rozhodne x vydání modré xxxxx xx vyjádření xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx orgánu35).

(6) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx karty xxxxxxx xx xxxxxxxx, xx důsledky tohoto xxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx rodinného života xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx

x) cizinec xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx náležitosti nebo x xxxxx uvedené xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, nebo

b) xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx uvedené x §9 xxxx. 1 xxxx. x), x), x), i) xxxx x),

x) xx xxxxxxx x zaměstnání xx pracovní xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx8e) xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx občanem Xxxxxxxx unie,

d) xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx usnadnění vstupu xxxxxxxx příslušníků xxxxxxx xxxx.

(7) Ministerstvo x xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx povolení xxxxxxx xxxxxx "XXXXX XXXXX EU". X xxxxxxx, xx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx, kterému xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx §84 xxxx. 2.

(8) Skončí-li xxxxxxxx xxxxx xxxxx pracovní xxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx tuto skutečnost xx lhůtě xx 3 xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(9) Držitel xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x odstavci 1; tuto xxxxx xx povinen xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx 3 xxxxxxxxxx xxx.

(10) Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx žádosti x vydání xxxxx xxxxx písemně informuje xxxxxxxxxxxxxx x tom, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxx; x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx jména, příjmení x státní xxxxxxxxx xxxxxxx, datum, xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx pracovní xxxxxx, xxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(11) X xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx je xxxxxxx xxxxxxx uvést

a) své xxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx, xxxxx x rok xxxxxxxx, xxxxx x xxxx narození, xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, rodinný xxxx, nejvyšší xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxxxxx zařazení, xxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, zaměstnání xx xxxxxx na xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, název x adresu xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxx, adresu xxxxx xxxxxx xx území, xxxxxx pro doručování, xx-xx xxxxxxx od xxxxx xxxxxx, předchozí xxxxx na území xxxxx než 3 xxxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxx, xxx xxxxxx na území x xxxxx x xxxxxxxx cestovního xxxxxxx x označení státu, xxxxx tento xxxxxx xxxxx,

x) xxxxx k xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx zákona x xxxxxxxxxxxxx v centrální xxxxxxxx volných xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx karty, xx xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx karty,

c) xxxxx, příjmení x xxxxxxx xxxxx, všechna xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx narození, xxxxx x stát xxxxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx jména, xxxxx narození, xxxxxx xxxxxxxxx, bydliště a xxxxxxxx xxxxxx,

x) jméno, xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxx, datum a xxxxx xxxxxxxx, státní xxxxxxxxx, bydliště x xxxxxxxx xxxx x

x) xxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxx, xxxxx x místo narození, xxxxxx občanství, bydliště x xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§42x

Xxxxxxxxxxx x žádosti x vydání modré xxxxx

(1) X xxxxxxx x vydání xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx předložit

a) xxxxxxxxxxx xxxxx §31 odst. 1 písm. x), x), x) x x),

x) pracovní xxxxxxx xxxx smlouvou x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx zaměstnání vyžadujícího xxxxxxx xxxxxxxxxxx sjednanou xx dobu xxxxxxx 6 xxxxxx na xxxxxxx stanovenou xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx obsahuje xxxx xxxxxxxx hrubé xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx výši 1,5xxxxxxx průměrné xxxxx xxxxx xxxx vyhlášené xxxxxxxx Ministerstva xxxxx x xxxxxxxxxx věcí,

c) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxx-xx o xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xx xxxxxxxx náležitosti podle §31 xxxx. 3.

(2) Xxxx xxxxxxxxxx víza x xxxxxx xxx 90 xxx xx xxxxxx převzetí xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx předložit doklad x cestovním xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx v §180j, x xx xx xxxx xxxxxx xxx dne vstupu xx území xx xxxx, xxx xx xx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx33), x xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pojištění; xx xxxxxxx, jde-li o xxxxxxx xxxxxxx x §180j xxxx. 4.

(3) Xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx podání žádosti x vydání xxxxx xxxxx xx území xxxxxxx xxxx držitel xxxxx karty v xxxxx xxxxxxxx státě Xxxxxxxx xxxx, je xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx

x) platnou xxxxxx xxxxx vydanou xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x

x) xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx d) a xxxxxxxx 2.

(4) Na xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx karty xxxxxxxx xxxx držitel xxxxx xxxxx v xxxxx členském státě Xxxxxxxx xxxx po xxxx xxxxxxxxx 2 xxx, xx nevztahuje xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx xxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx má vykonávat.

§42x

Xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Kartou xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx povolení k xxxxxxxxxxxx xxxxxx opravňující xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx delšímu xxx 90 xxx x x výkonu xxxxxxxxxx na pozici xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx stážisty na xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx cizince

a) x xxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxx mimo xxxxx xxxxxxxxx států Evropské xxxx, xx xxxxxx xx během xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx jejího xxxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxx xx xxxxx, nebo

b) x xxxxxxxx korporace xx xxxxxx mimo xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx má xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx obchodní xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx, xxx xx vůči obchodní xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx území xxxxxxxxx xxxxx Evropské unie xxxxxxxxxx xxxx ovládanou xxxxxx56) xxxx jsou xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx ovládány xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Manažerem xx xxx xxxxx xxxxxx zákona rozumí xxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxxx xxxxxx, který xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx xxxxxxx obecně xxxxxxx xxxx xx xxxxxx pokyny zejména xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx nebo kontrolní xxxxx; xxxxxxx xxxx xxxxxxxx korporaci xxxx xxxxxxxx závod nebo xxxxxx část, vykonává xxxxxx xxx dalšími xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx řídící xxxxxxxx a jejich xxxxxxxx, x to xxxxxx pravomoci přijímat xxxx xxxxxxxxxx zaměstnance xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx jiných xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx xx pro účely xxxxxx zákona xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx odštěpného xxxxxx, x xxxxx xx dále potřebnou xxxxxx xxxxxxxx kvalifikace x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx členem xxxxxxxxxx sdružení, xxxxxxx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx řádně ukončené xxxxxxxxxxxxx vzdělání, xx xxxxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx odštěpného xxxxxx se xxxxxx xxxx umístěním na xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx technik x xxxxx a xxxxxxx xx po xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx.

(6) Xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx převedeného xxxxxxxxxxx xxxx oprávněn xxxxx xxxxxxx, xxx-xx o

a) xxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx, xxxxx xx zaměstnancem xxxxxxxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx vyslaným k xxxxxx práce v xxxxx xxxxxxxxxxxx poskytování xxxxxx xx území34),

c) xxxxxxx, který xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx,

x) cizince, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx, který xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx §64 xxxx. x) xx d), xxx-xx x denní xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x právem xxxxxx xxxxxxxx zkoušky xxxx prezenční xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx, xxxx

x) xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx korporaci se xxxxxx xx xxxxx, xxxxx je xxxxx xxxxxxxxxxx smlouvou xxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxx1c), x xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx rovnocenné xxxxxxxx xxxxx xxxxxx Evropské xxxx, xxxx xx xxxxx, který je xxxxx Xxxxxxx o Xxxxxxxxx hospodářském prostoru1d).

(7) Xxxxxx x vydání xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx cizinec xx zastupitelském xxxxx. Xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, x níž nebo xx xxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx-xx xxxxx způsob xxxxxx xxxxxxx podmínky xxxxxx xxxxxxxx, xxxx x xxxxxxxxxx cizince xxxxx xxxxxxxxxxxx žádost xx xxxxxxx plné xxxx xxxx xxxxxxxx korporace.

(8) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, pokud

a) se xxxxx x vnitropodnikové xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xx pozici xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx území xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, x xxx nebo x xxx má xxx xxxxxxxx xx xxxxx, x xx xx xxxx nejméně 6 xxxxxx, a

c) xxxxx cizinec xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx-xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx35) vyžadována, xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx-xx x takové xxxxxxxx, x má xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(9) Xxxxxxxxxxxx žádost x xxxxxx xxxxx vnitropodnikově xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx

x) nastal xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x §56 xxxx. 1 xxxx. x) xx x), e), x) xx x) x x) nebo xxxxx uvedený v §56 xxxx. 2 xxxx. x), nebo

b) xxxxxxxx korporace xxxx xxxxxxxx závod, xx xxxxx xx xxx xxxxxxx převeden, xxxx xxxxxxxx xxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx převedení.

(10) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx vnitropodnikově xxxxxxxxxxx zaměstnance xxxx xxxxxxx, xxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxx xxxx xx xxx xx xxx cizinec xxxxxxxx, není xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) obchodní korporaci, x xxx xxxx xx xxx xx xxx xxxxxxx převeden, xxxx v xxxxxx 4 měsíců předcházejících xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx pokuta xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, nebo

c) xx xxxxxxx obchodní korporace, x níž xxxx xx xxx má xxx xxxxxxx převeden, xxx xxxxxxxxx konkurs,

za xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxx rozhodnutí xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx zejména k xxxxxxx tohoto xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(11) Xxxxxxx karty vnitropodnikově xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx kterých mu xxxx xxxxx vnitropodnikově xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vydána, xx xxxxx do 3 pracovních xxx xxx xxx, xxx x xx xxxxx.

§42l

Náležitosti xxxxxxx x xxxxxx xxxxx vnitropodnikově xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) X xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx

x) cestovní xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx x §31 odst. 1 písm. x) x x) x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx v §31 xxxx. 3,

x) xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx území,

d) vysílací xxxxx, který xxxxxxxx

1. xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx sídlem xxxx xxxxx členských států Xxxxxxxx unie, xx xxxxxxx bude převeden xxxxx §42k xxxx. 2 x xxxxxx xxxxxxxxxx xx obchodní xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx na xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx výkonu xxxxx xx xxxxx,

2. uvedení xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx o xxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx za kalendářní xxx x výši xxxx xxxx xxxxx; xxxx podmínky nesmí xxx xxxxx, xxx xxxxxxx zákoník xxxxx, xx platí x xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxx xx xxxxxx, xxxxxxx zacházení xxx xxxx x xxxx x ostatní xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx, x

3. xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx převedení xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx,

x) doklad x zaměstnání xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §42k xxxx. 8 xxxx. x),

x) x xxxxxxx uvedeném x §42k xxxx. 2 xxxx. a) doklad xxxxxxxxxxx, že xxxxxxxx xxxxx, do xxxxx xx cizinec xxxxxxxx, xx odštěpným xxxxxxx xxxxxxxx korporace, x xxx je xxxxxxx xxxxxxxx,

x) x xxxxxxx xxxxxxxx v §42k xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx je xxxxxxx xxxxxxxx, jsou xxxx xxxx ovládající x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxx korporace xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx uvedené x §42k xxxx. 8 xxxx. c) x

x) xxx-xx x xxxxxxxxxxxx stážistu, xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx

1. popis xxxxxxxx odborné xxxxxxxx, xx xxxxxxx vyplývá, xx se xxxxx x xxxxxxxx přípravu xx účelem profesního xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx na xxxx budoucí xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, x níž xxxx x níž je xxxxxxx xxxxxxxx, nebo x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx obchodní xxxxxxxxx ovládá nebo xx xx xxxxxxxx, x

2. xxxx trvání xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx, za kterých xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx dohledem.

(2) Pokud xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxx xxxx xx xxx xx xxx xxxxxxx převeden, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx programu, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx x) nahradit xxxxxxxxxx vydaným xxxxx xxxxxxxx korporací.

(3) Xxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxx 90 xxx xx účelem xxxxxxxx xxxxx vnitropodnikově xxxxxxxxxxx zaměstnance xx xxxxxxx povinen předložit xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, které xxxxxxxx podmínkám xxxxxxxx x §180j, x xx na xxxx xxxxxx ode dne xxxxxx xx xxxxx xx xxxx, xxx xx xx něho xxxx vztahovat pojištění xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx33), a xx xxxxxxxx doklad x xxxxxxxxx pojistného xxxxxxxxx xx xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pojištění; xx xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxx uvedené x §180j odst. 4.

§42x

Xxxxx vnitropodnikově xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx převedeného xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie xx rozumí xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu xxxxxxxxxxx cizince, xxxxx xx držitelem xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zaměstnance xxxxxxxx xxxxx členským státem Xxxxxxxx xxxx, x xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxx 90 xxx x x xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, specialisty xxxx zaměstnaného stážisty xx základě xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) X xxxxxxx x vydání karty xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx x §31 xxxx. 1 xxxx. x) x x) x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x §31 odst. 3,

x) xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx cizinci xxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx po xxxx xxxxxx xx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx údaje xxxxxxx x §42l odst. 1 xxxx. d),

f) x xxxxxxx xxxxxxxx x §42k odst. 2 xxxx. x) xxxxxx xxxxxxxxxxx, že xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx je xxxxxxx xxxxxxxx, xx odštěpným xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxx xx xxxxxxx převeden,

g) x xxxxxxx xxxxxxxx x §42k xxxx. 2 xxxx. x) doklad xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, v xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx ovládány xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, a

h) xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx uvedené x xxxxxxxx 5 xxxx. x).

(3) Xxxxx xx xxxxxxx xxxx obchodní xxxxxxxxx, x níž xxxx xx xxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx programu, jehož xxxxxxxx umožňují nahrazení xxxxxxxxx náležitostí žádosti, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 2 xxxx. x) xx x) nahradit potvrzením xxxxxxx xxxxx obchodní xxxxxxxxx.

(4) Držitel xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zaměstnance xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx může xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xx zastupitelském xxxxx xxxx ministerstvu x xxxx platnosti xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx území, x xx nejpozději xx 90 xxx xxx xxx xxxxxx xx území. Xxxxx xx cizinec nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxx xxxx xx xxx xx být xxxxxxx xxxxxxxx, účastníkem xxxxxx schváleného xxxxxxxx x xxxxxxxx-xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx programu, xxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxx podat xxxxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx převedeného xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx

x) xx jedná x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxxx x výkonu xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, specialisty nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx má xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu35) vyžadována, x xxxxxxx podmínky xxx výkon xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, jde-li x xxxxxx xxxxxxxx, x

x) xxxxxxxxxx xxxx platnosti xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zaměstnance xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx.

(6) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxx

x) nastal xxxxxxx z důvodů xxxxxxxxx x §56 xxxx. 1 xxxx. x) xx x), x), x) až x) a l) xxxx důvod xxxxxxx x §56 xxxx. 2 xxxx. a),

b) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx závod, do xxxxx má xxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx vnitropodnikového xxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxx převedení na xxxxx členských xxxxx Xxxxxxxx unie podle §44 xxxx. 8.

(7) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxx xxxxx vnitropodnikově xxxxxxxxxxx zaměstnance xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx dále xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx některý x důvodů uvedených x §42k xxxx. 10, xx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx pro nevydání xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx převedeného xxxxxxxxxxx xxxxxx členského xxxxx Xxxxxxxx unie. Xxx posuzování xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx do xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§42n

Povolení x dlouhodobému xxxxxx xx účelem xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx vydá xxxxxxxx k dlouhodobému xxxxxx xx účelem xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx pobývat xx xxxx xxxxx než 90 dnů a

a) xx podnikatelem x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx v předmětu xxxxxxxx, kterou xxxxx xx území provozovat, xx vznikne nejpozději xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx orgánu xx xxxxx stanovené xxxxxxxxx xxxxxxx předpisem,

b) xxxxx xxxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx pracovních xxxx x počtu xxxxxxxxxx nařízením xxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředků xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (dále xxx "xxxxxxxx xxxxxxxxx"); investování xxxxxxxxx xxxxxxxxxx lze x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx majetku, xxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxx prokáže x xxxxx hodnota xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx společně x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředků xxxxxxxxx nařízením xxxxx, xxxxxxx xx jiný xxxxxxx se xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx, včetně xxxxxxxxxxxxxxx x informačních xxxxxxxxxxx xxxx znalostí, xxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxx xx srovnatelný x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx prostředků, které xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx investice xx být přínosem xxx stát, xxxx xxxx xxxx,

x) disponuje xxxxxxxxx prostředky xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx investice x xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx na xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxx smluvním xxxxx Xxxxxx o Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx; xx xxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x

x) xx xxxxxx xxxxxxxxxx; tato xxxxxxxx xxxxxxx, xxx-xx x cizince, který xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx rozumí xxxxxxxx xxxxx, které xx xxxxxxxxx x souvislosti x xxxxxxxxxxxx významné xxxxxxxxx x které xx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x případě, xx xx povolení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx na 2 xxxx, xxxxxxx xx xxxx 2 xxx, xxxxxxxx zaměstnancem, xxxxx xx xxxxxxx pracovní xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx a xx xxxxxxx Xxxxxxxx unie xxxx xxxx rodinným xxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx vydá xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx hodlá na xxxxx xxxxxxxxx pobývat xx dobu xxxxx xxx 90 xxx, xx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx xxx splněny xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx podíl xxxxxxx, xxxxx xxxx x vydání xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx obchodní xxxxxxxxx, v xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx alespoň xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx vyjádření Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxx účely posouzení, xxx

x) se xxxxx x xxxxxxxxx investici,

b) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx věrohodný x proveditelný a xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxx xxxx, kraj xxxx xxxx,

x) xxxxxx investovaného xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) pro podnikání xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x investováním xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx majetek nahrazuje,

d) xxxxxxx cizince xx xxxxx xxxx mít xxxxxxxxx xxxx na xxxxxxxxx obchodní korporace, xxx-xx x xxxxxxx, xxxxx žádá o xxxxxx povolení k xxxxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo prokurista xxxxxxxx korporace, x

x) xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx korporaci odpovídá xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx-xx o xxxxxxx, xxxxx žádá x xxxxxx povolení k xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx jako xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx 15 xxxxxxxxxx dnů xxx xxx obdržení xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx; xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(6) Xx se xx xx, že xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx obchodní korporace xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx je xxxxxx xxxxxxxxxxxx orgánu xxxx xxxxxxxxxxx obchodní xxxxxxxxx, x xxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx stanovený nařízením xxxxx.

(7) Xxxxxx x xxxxxx povolení k xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx. Xx území xx xxxxxxxx žádost x vydání xxxxxxxx x dlouhodobému pobytu xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx cizinec, xxxxx xxxxxx xx xxxxx xx vízum x xxxxxx xxx 90 dnů nebo xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu. Xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx vízum x xxxxxx xxx 90 xxx za xxxxxx strpění xxxxxx xx území xxxx xx povolení x xxxxxxxxxxxx pobytu xx xxxxxx strpění xxxxxx xx území; to xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx pobýval xx xxxxx x xxxxxx xxx 90 xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx §33 xxxx. 1 písm. x) xx x) xxxx §33 xxxx. 3 x xxxxxxxx xx území xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §43, xxxxxx-xx xx xxxxx po xxxx xxxxxxx 3 let.

§42x

Xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx povolení k xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx investování

(1) K xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx

x) cestovní xxxxxx,

x) náležitost xxxxxxxx x §31 odst. 1 xxxx. e) x x) x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx v §31 xxxx. 3,

c) xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx30),

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx cílů xxxxxx xxxxxxxxxx významnou xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx realizace xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx jednotlivých xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, objem xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx poskytování x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx,

x) xxxxxx, xx kterého xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx obchodní xxxxxxxxx, x xxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx jejímž xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, může xx xxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx; xxxxx doklad nesmí xxx ke dni xxxxxx žádosti xxxxxx 30 xxx,

x) xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §42n xxxx. 3 a xx xxxxxxxxxx xxxxx xx 2 xxxxxxxxxx xxxx účetní xxxx xxxxxxxxxxxxx xxx podání xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx na xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §42n xxxx. 3 x xx xxxxxxxxxx osoby nebylo xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx působení xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx,

x) xx xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxx prostředků pro xxxxxxxxxxx významné xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx vlastnictví x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x §42n odst. 1 xxxx. x) x znalecký posudek x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xx-xx xxx xxxxxx xxxxxxx investován,

j) xxxxxx xxxxxxxxxxx bezdlužnost xxxxxxx; xx xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxx, xxxxx xxxxx xx xxxxx nepobýval,

k) xxx-xx x cizince, xxxxx xxxx x vydání xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx společník, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx obchodní xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx korporace,

l) xxx-xx x cizince, xxxxx žádá x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, doklad x xxx, xx xxxx činnost na xxxxx xxxx mít xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx obchodní xxxxxxxxx, x

x) xxx-xx o xxxxxxx, který xxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx, xx jeho xxxxx x xxxx obchodní xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx stanovenému xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Před xxxxxxxxxx xxxx k xxxxxx xxx 90 xxx xx xxxxxx xxxxxxxx povolení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx investování je xxxxxxx povinen xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx po xxxx xxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx v §180j. Xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx zdravotním xxxxxxxxx. Xx xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxx xxxxxxx x §180j xxxx. 4.

§42p

Záměr xxxxxxxxxx významnou xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx investice

(1) Záměr xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, pokud

a) xxxx xxxxxx xxxxxx jsou xxxxxxxxx celkovému xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx prostředků x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx je založen xx xxxxxxxx místních xxxxxxxx, situace na xxxx a xxxxxx xxxxxx úpravy x

x) xxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxx řešení xxxx x xxxxxxxxx bodech xxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xx být xxxxxxxx xxx stát, xxxx xxxx xxxx, xxxxx x její xxxxxxxxx nebudou spojeny xxxxxxxx xxxxxxxxx dopady xx kvalitu xxxxxx xxxxxxxx a xxxxx

x) xxxxx xx xxxxxxx, xxxxx je v xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx obce nedostatečně xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx produkty xxxx xxxxxxxxxxx služby xxxx v daném xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx obtížně xxxxxxxx,

x) mají být xxxxxxxxx xxxxxxxx místa xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxx osoby xxxxxxxxxxxx xx trhu práce,

d) xx x xxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx charakter, xxxx

x) xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx investiční xxxxxxxxxxxx.

§42x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 222/2017 Xx. x účinností xx 15.8.2017

§43

Xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx pobytu xx xxxxx

(1) Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu za xxxxxx strpění pobytu xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx nad 90 xxx xx xxxxxx xxxxxxx pobytu xx xxxxx podle §33, xxxxx xxxxx cizince xx území xxxx xxxxx xxx 6 xxxxxx x xxxxxx-xx xxxxxx, xxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx.

(2) Povolení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxx strpění pobytu xx xxxxx se xxxx udělí xx xxxxxx xxxxxxx, kterému xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx xx účelem xxxxxxx xx xxxxx xxxx xx xxxx toto xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, a xxxxxxx xxxxxx proti xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

§44

(1) Cizinec, xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxxxxxx úřadu x xxxx mu xxxxxxx xxxxx xxxxx §30 xxxx. 4, xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xx do 30 xxx ode xxx xxxxxx na území xxxxxx dostavit na xxxxxxxxxxxx ke xxxxxxxxxx xxxxx nezbytných pro xxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxx, x xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx údajů xxxxxxx x xxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx k xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx zpracování; xxxxxx xx nepořídí, xxxxx xxxxxxx v xxxx provedení xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx překážka. Xxxxxxx, který podal xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx k dlouhodobému xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx, xx xxxxxxx xx na xxxxx xxxxxx dostavit xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx vydání xxxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxx, x xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx a xxxx xxxxxxx, xxxxx xx určen x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; podpis xx xxxxxxxx, pokud xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx, karty xxxxxxxxxxxxxxx převedeného xxxxxxxxxxx xxxx karty xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zaměstnance jiného xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx; to neplatí, xxx-xx x vydání xxxxxxxxxxxxx xxxxx cizinci, xxxxxxx xxxx vydáno xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx povolení k xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx x §98 xxxxxx o xxxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xx xxxxxxx ve xxxxx xxxxxxxxx ministerstvem, xxxxxxxxxx xxxx xx 60 xxx ode xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx údajů, xxxxxxxx xx na xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x povolení x xxxxxx.

(4) Xxxxxxxx x dlouhodobému pobytu xxxxxxxxxxxx vydává x xxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxx účelu, xxxxx vyžaduje pobyt xx území, xxxxxx xxx 1 xxx,

x) 9 xxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §42 xxxx. 3,

x) 1 rok, xxx-xx x přechodný xxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx v §64 xxxx. x) xxxx x) x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxx 1 rok xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx pobytu,

d) xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x povolení x xxxxxx, který xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx však xx 1 xxx,

x) 2 xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx-xx nositeli xxxxxxxxx xx sloučení rodiny xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx,

x) 2 xxxx x případě xxxxxxxxxxxx pobytu xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx v §64 xxxx. a) xxxx b) x x xxxxxxx dlouhodobého xxxxxx za účelem xxxxxxxxx xxxxxxx, je-li xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx zahrnujících xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx xxxx 2 nebo xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx x xxxxxxxxx, xxxxx bylo povoleno xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx na xxxxx; x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx programu xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx postupuje xxxxx xxxxxxx x) xxxx x),

x) odpovídající x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx státu Evropské xxxx době xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx, který xxx vydán xxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx ve xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx službě mládeže x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxx povolení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx studia na xxxxx z důvodu xxxxxxxxx x §64 xxxx. f),

i) xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx rodinného xxxxxxxxxxx výzkumného xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx výzkumnému xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, hledání xxxxxxxxxx xxxx zahájení xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) xx xx 2 xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx-xx k xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxx 1 rok.

(5) Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx území xxxxxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxx xx dobu xxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx na xxxx 6 měsíců.

(6) Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx dobu, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx smlouva xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx nebo na xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx orgánu x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx x výkonu xxxxxxx xxxxx35), xxxxxxx xxxx xx xxxx 2 xxx; v xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx v §42g xxxx. 3 xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx dobu xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x povolení x xxxxxxxxxx.

(7) Xxxxx xxxxx se vydává x dobou xxxxxxxxx x 3 xxxxxx xxxxx, xxx xx xxxx, xx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx však xx 3 xxxx.

(8) Xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zaměstnance xxxxxx členského státu Xxxxxxxx xxxx se xxxxxx na xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx států Xxxxxxxx xxxx; xxxxxxx doba xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx států Evropské xxxx však xxxxx xxxxxxxxxx 3 xxxx, xxx-xx o xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx specialisty, x 1 xxx, jde-li x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(9) Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx za účelem xxxxxxxxxxx xx vydává xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xx 2 xxxx.

§44a

(1) Xxxx platnosti xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx opakovaně xxxxxxxxxx, x xx

x) xx dobu xxxxxxxxxx x §44 xxxx. 5,

x) nejdéle xx xxxx xxxxxxxxxx x §44 xxxx. 4 xxxx. x), x), x), x), x) x j),

c) xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x dlouhodobému pobytu, xxxxx xxxx vydáno xxxxxxxx xxxxxxxxx ke xxxxxxxx rodiny, jde-li x xxxx platnosti xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §44 xxxx. 4 xxxx. x),

x) xx xxxx 5 let, xxx-xx x xxxx platnosti xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx podle §44 xxxx. 4 xxxx. x),

x) xxxxxxx na xxxx xxxxxxxxxx x §44 xxxx. 7, xxx-xx x xxxxxx xxxxx.

(2) Platnost xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §42 odst. 3 xxxx §42d xx xxxxxxxxxxxx; xx xxxxxxx x případě xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §42d xxxxxxxx xx xxxxxx

x) xxxxxx xx jazykové x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §64 písm. x), jehož xxxxxxxx xxx z xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx

x) studia na xxxxxx škole xxxxx §64 xxxx. x), xxxxx platnost lze xxxxxxxxxx opakovaně, xxxx xxxx xxxxxxx x 2 xxxx.

(3) Xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx, xx kterém xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx tohoto xxxxxxxx. Xx prodloužení xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu xx §35 odst. 2 x 3, §36, §46 odst. 7 x §55 xxxxxxxx xxxxxxx.

(4) X xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx společného xxxxxxx xxxxxx je xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §42b xxxx. 1 písm. x), x) x x) x xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx v §180j. Xx xxxxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx uvedeného xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pojištění. To xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxx uvedené v §180j odst. 4. Xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx sloučení xxxxxx xxxxxx xxxx, xx xxxxxxx povinen xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Platnost povolení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx účelem xxxxxxxxxx xxxxxxx rodiny xxxxx xxxxxxxxxx, xx-xx xxxxx pro zahájení xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx (§46a).

(5) X žádosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx vydaného rezidentovi xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie je xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §42c xxxx. 3, s xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx onemocnění. X žádosti o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle §46 xxxx. 7. X xxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx účelem xxxxxxxxxx xx cizinec povinen xxxxxxxxx xxxxxxxx smlouvu, xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx x provedení xxxxx x náležitosti uvedené x §31 odst. 1 písm. x), x) a x). Xxxxxxxx xxxxxxxx vydaného xxxxxxxxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx xxxxx prodloužit, xxxxx xxxxxxxxxxxx shledá xxxxx xxx zahájení xxxxxx x xxxxxxx platnosti xxxxxx xxxxxxxx uvedené x §46b.

(6) X xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x §64 písm. a) xxxx x) xx xxxxxxx xxxxxxx

x) předložit xxxxxxxxxxx xxxxx §31 xxxx. 1 xxxx. x), b), d) x x),

x) předložit xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx po xxxx pobytu xx xxxxx, xxxxx odpovídá xxxxxxxxx xxxxxxxx x §180j, x xxxxxxxx xx xxxxxxxx předložit xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx o cestovním xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xx xxxxxxx, xxx-xx o xxxxxxx xxxxxxx x §180j odst. 4,

c) xxxxxxxx xxxxxxxxx prostředků x xxxxxx xx xxxxx xxxxx §42d xxxx. 2 xxxx. x) xxxx prokázat, xx xxxxxxx na xxxxx cizince xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx rodiče, xxxxxxxx xxxxxx zákonného xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, x xxxx xxxxxxx xx území, xx-xx xxxxxxxxx.

(7) Xxxxxx o xxxxxxxxxxx platnosti povolení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx ochrany xx území xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx. X xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx předložit náležitosti xxxxx §42e odst. 4, x výjimkou xxxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx i xxxxxxxxxx.

(8) X xxxxxxx x xxxxxxxxxxx platnosti xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxx výzkumu xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x §42f odst. 3 xxxx. a) x x) a xx požádání xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx před zavlečením xxxxxxxxxx onemocnění. Platnost xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx účelem xxxxxxxxx xxxxxxx nelze xxxxxxxxxx, pokud xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx pro xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx (§46d).

(9) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx lze xxx xxxxxxx podmínek xxxxxxxxx v §42g xxxx. 2 xxxx. x) x c), §42g xxxx. 3 xxxx 4 opakovaně xxxxxxxxxx xx xxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx dohoda o xxxxxxxx činnosti, xxxx xxxx xxxxxxx na xxxx 2 xxx; x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx byla xxxxxx xxxxxxxxxxxxx karta podle §42g odst. 3, xx xxxxxxxx zaměstnanecké xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxx x prodloužení xxxxxxxx x xxxxxxxxxx. Xxxxxx x prodloužení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx. X xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx předložit

a) náležitosti xxxxx §31 odst. 1 xxxx. x) x d),

b) pracovní xxxxxxx xxxx xxxxxx x pracovní činnosti xxxxxxxxx podmínky uvedené x §42g xxxx. 2 písm. x) xx xxxx, xx xxxxxx xxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx povolení x xxxxxxxxxx, jde-li x xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx zaměstnanecká xxxxx xxxxx §42g xxxx. 3,

x) xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx způsobilosti xxx výkon xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §42g xxxx. 2 xxxx. x), jde-li x xxxxxxx, kterému xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §42g xxxx. 2, pokud xxxxxx, xxxxxx cizinec xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx při xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx pokud xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx,

x) xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §31 xxxx. 3,

x) fotografie x xxxxxxx xxxxx xxxxxx x

x) x xxxxxxx, xx jde x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §42h xxxx. 1 xxxx. x).

(10) Xxx-xx x cizince xxxxxxxxx x §42h xxxx. 2 x xxxxxxxx vládou schváleného xxxxxxxx umožňují nahrazení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx uvedené x §31 xxxx. 1 xxxx. d) x x xxxxxxxx 9 xxxx. x) x x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx uvede

a) xxxx xxxxx, který xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx výkonu xxxxx a xxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) že xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx požadavkům xxxxxxxx v §31 xxxx. 5,

x) xx xx x xxxxxxxx xxxxxx uzavřenou xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx podmínky xxxxxxx x §42g xxxx. 2 xxxx. b) x

x) xx xxxxxxx xx xxxxxxxx způsobilost xxx xxxxx požadovaného xxxxxxxxxx podle §42g xxxx. 2 písm. x).

(11) Xxxxxxxxxxxx platnost xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x §42g xxxx. 2 xxxx. x), b) x x), §42g odst. 3 větě xxxxx xxxx v §42g xxxx. 4 anebo xx-xx xxxxx pro xxxxxxxx řízení x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx (§46e), x xxxx, xxxxxxxx Xxxx xxxxx České republiky - xxxxxxx pobočka xxxx xxxxxxx pro xxxxxx město Xxxxx xxxxx závazné stanovisko, xx xxxxx zaměstnávání xxxxxxx nelze vzhledem x xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx §42g xxxx. 3 xxxx druhá x §46 xxxx. 6 xxxx. x), xxx-xx x xxxxxx xxxxxxx x §178f xxxx. 1 xxxx. x) x x) xx x), x xxxx §46 odst. 6 xxxx. x) x x) se xxxxxxx xxxxxxx. Jestliže xxxx x xxxxxxx xxxxxx o xxxxxxx x prodloužení zaměstnanecké xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §42g odst. 7, 8 xxxx 10, má xx xx xx, xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zaměstnanecké xxxxx z důvodu xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx pracovní xxxxxx.

(12) Xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx karty xx podává xxxxxxxxxxxx. X žádosti xx xxxxxxx povinen předložit xxxxxxxxxxx podle §42j xxxx. 1 xxxx. x) xx x), x xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx shledá důvod xxx zahájení řízení x xxxxxxx platnosti xxxxx xxxxx xxxxx §46f.

(13) Xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx prodloužení xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx pobytu, xx xxxxxxx xx xx xxxxx osobně dostavit xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx průkazu x povolení x xxxxxx, x to xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx, xxxxx xx určen x xxxx dalšímu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx cizinci x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(14) Xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, nejpozději xxxx xx 60 xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx údajů, xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx karty xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx větě první xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx tehdy, xxxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx, ze xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xx vztahuje xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

§44x

(1) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx převedeného xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx xxx opakovaně xxxxxxxxxx na xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx, nejdéle však xx xxxx 3 xxx, jde-li o xxxxxxxxx na pozici xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx, x xxxxxxx xx xxxx 1 xxxx, xxx-xx x xxxxxxxxx xx pozici xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, pokud

a) xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx převedení k xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx zaměstnaného xxxxxxxx,

x) xxxxxxx má xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx je xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx35) xxxxxxxxxx, x splňuje xxxxxxxx pro výkon xxxxxxxxxxxx povolání, jde-li x xxxxxx xxxxxxxx, x

x) xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx převedeného xxxxxxxxxxx xxxxxxxx cizinci xxxxx xxxxxxxx státem Xxxxxxxx xxxx, jde-li x prodloužení xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx převedeného xxxxxxxxxxx xxxxxx členského xxxxx Xxxxxxxx unie.

(2) Xxxxx je xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxx nebo xx níž xx xxx cizinec xxxxxxxx, xxxxxxxxxx vládou xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx-xx xxxxx xxxxxx podání xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxx podat xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx moci xxxx xxxxxxxx korporace. Xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x karty xxxxxxxxxxxxxxx převedeného xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xx §44a xxxx. 13 x 14 x §55 vztahují xxxxxxx.

(3) X žádosti xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxx,

x) fotografie x xxxxxxx xxxxx xxxxxx,

x) xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x §31 odst. 3,

x) xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, x níž xxxx xx níž je xxxxxxx převeden, xx xxxxx obsažené xx xxxxxxxxx dopisu podle §42l xxxx. 1 xxxx. d) xxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx doby xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx,

x) xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x odstavci 1 xxxx. b),

g) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx o odborné xxxxxxxx xxxxx §42l xxxx. 1 xxxx. x), s xxxxxxxx xxxx xxxxxx trvání, xxx-xx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx karty xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zaměstnance vydané xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x

x) xxxxxxxx x pobytu xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zaměstnance xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx státem Evropské xxxx, xxx-xx o xxxxxxxxxxx platnosti xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zaměstnance xxxxxx členského státu Xxxxxxxx unie.

(4) Xxxxx xx cizinec nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxx xxxx do xxx je xxxxxxx xxxxxxxx, účastníkem vládou xxxxxxxxxxx programu, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx náležitostí žádosti, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 3 xxxx. x) xx x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx touto obchodní xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx vnitropodnikově xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx členského xxxxx Xxxxxxxx xxxx neprodlouží, xx-xx důvod pro xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx §46g xxxx. 1 xxxx xxxxxxxx xxxx dosažena xxxxxxx xxxx převedení na xxxxx členských xxxxx Xxxxxxxx xxxx podle §44 xxxx. 8.

(6) Xxxxxxxxxxxx xxxx platnost xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx převedeného xxxxxxxxxxx xxxxxx členského xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xx-xx důvod xxx xxxxxxxx řízení o xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx §46g xxxx. 2, xx xxxxxxxx, xx důsledky tohoto xxxxxxxxxx xxxxx přiměřené xxxxxx pro neprodloužení xxxxxxxxx xxxx xxxxx. Xxx posuzování xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x dopadům xxxxxx xxxxxxxxxx xx soukromého x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§44x

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx opakovaně xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, vždy xxxx xxxxxxx xx dobu 2 xxx, xxxxx

x) xxxx splněny podmínky xxxxxxx x §42n xxxx. 1 písm. x) x x),

x) xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx investici, xxxxxxx pokud xxxxx xxxxxxxxxxx investice xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx investice xxx xxxx uskutečněna, pokud xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx uskutečnit xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxx korporace, xxx-xx x cizince, xxxxx xxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx povolení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxx statutárního xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, x

x) xxxxx cizince, xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx povolení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx jako xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx alespoň xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Jde-li x xxxxxxx, xxxxx xxxx x prodloužení xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x) x x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx §42n odst. 6 se xxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx vyjádření Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxx posouzení, xxx

x) xxxxxxx xxxx xxxxxxxx korporace, v xxx je xxxxxxx xxxxxx statutárního xxxxxx xxxx xxxxxx je xxxxxxxxxxx xxxx společníkem, xxxxxxxxx v souladu xx záměrem xxxxxxxxxx xxxxxxxxx investici, na xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu xx xxxxxx investování,

b) xxxxxxx cizince na xxxxx xx x xxxxxx podstatný xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxx, který žádá x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxxx jako společník, xxxx xxxxxxxxxxxx orgánu xxxx prokurista obchodní xxxxxxxxx, x

x) podíl xxxxxxx, xxxxx xxxx x prodloužení xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx jako xxxxxxxxx xxxxxxxx korporace, x xxxx obchodní xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx stanovenému xxxxxxxxx xxxxx.

(4) X xxxxx xxxxxxxxx, zda je xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx investici, xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx průmyslu x xxxxxxx x x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx mít xxxx xx plnění záměru xxxxxxxxxx xxxxxxxxx investici, xxxxxxx x xxxxxxx xx trhu. Ministerstvo xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx 15 pracovních xxx ode dne xxxxxxxx žádosti x xxxx vyjádření; xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx tuto xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xx prodloužení xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxxx xx §35 xxxx. 3, §44a xxxx. 13 x 14 x §55 xxxxxxxx obdobně.

(6) X xxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx povolení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx investování xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxx doklad,

b) xxxxxxxxxx x případě xxxxx xxxxxx,

x) na xxxxxxxx xxxxxxxxxxx uvedené v §31 odst. 3,

d) xxxxxx o zápisu xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx30),

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxx-xx x xxxxxxx, který xxxx x prodloužení xxxxxxxxx povolení k xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxx korporace, dále xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx x xxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, v níž xx cizinec xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx je prokuristou xxxx společníkem, xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx významnou xxxxxxxxx,

x) xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx daně x xxxxxx xxxxxxx; xxx-xx x cizince, xxxxx xxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu xx xxxxxx investování xxxx společník, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxx obchodní xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx x příjmů xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx korporace,

h) xxxxxx x xxx, xx xxxx činnost xx xxxxx má x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx podnikání xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxx, který xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx povolení x xxxxxxxxxxxx pobytu xx xxxxxx investování xxxx xxxxxxxxx, člen statutárního xxxxxx xxxx prokurista xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx alespoň xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, jde-li x xxxxxxx, který xxxx o prodloužení xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, x

x) xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pojištění xx xxxx xxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx v §180j, a na xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx uvedeného xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx; xx xxxxxxx, jde-li x případy uvedené x §180j xxxx. 4.

§45

(1) Cizinec, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu x xxxxx na xxxxx pobývat xx xxxxx xxxxxx, než xxxxx mu xxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x dlouhodobému pobytu. Xxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx pobytu nelze xxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxx x §33 xxxx. 1 nebo 3 x xxxxxxxx xxxxxxx uvedených x §42 xxxx. 2. Xxxx povolení k xxxxxxxxxxxx pobytu dále xxxxx udělit, xxxxxxxx xxxxxxx neplnil xxxx xxxxxxx žádosti x xxxxxx xxxxxx povolení x xxxxxxxxxxxx pobytu xx xxxxx účel, xxx který mu xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx; xx xxxxxxx, pokud xxxxxxx xxxxxxx, xx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx důvodů xx xxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxx, xxxxx xxxxx na xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx, může x takovou xxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx platného xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xx území xxxxxx xx dobu xxxxx xxx 5 xxx; xx xx xxxxxxxxxx na cizince, xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx na xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx xxxxx §42 xxxx. 3 x xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 2.

(2) Xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx území xx xxxxxx xxxxxxxxxx soužití xxxxxx xxxxx §42a x je xxxxxxxxx xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx xx xxxxx xxxxxx, je xxxxxxxx xx 3 letech xxxxxx na xxxxx xxxx po dosažení xxxx 18 let xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx povolení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxx, xxxxx vstoupil xx xxxxx za účelem xxxxxxxxxx soužití xxxxxx xxxxx §42a, xx xxxxxxxxx povolení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx a xx pozůstalou osobou xx xxxxxxxx oprávnění xx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx

x) xx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx měl xx xxxxx xxxxxxx pobyt xx dobu xxxxxxx 2 xxx; xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx cizinec v xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx oprávnění xx sloučení xxxxxx xxxxxx státní xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxx

x) x úmrtí xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx v xxxxxxxx pracovního xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx podle §42a x xx xxxxxxxxx povolení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx účelem, je xxxxxxxx požádat o xxxxxx povolení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx účelem x xxxxxxx rozvodu x xxxxxxxxx xxxxxxxxx ke xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx ke xxx xxxxxxx na xxxxx xxxxxxx pobyt xx xxxx xxxxxxx 3 xxx; xxxxxxxx délky xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx sňatku x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx sloučení xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx republiky.

(5) X xxxxxxx xxxxx odstavce 3 xxxx 4 xx cizinec xxxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx splnění xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 nebo 4,

x) xxxxxx x zajištění xxxxxxxxx xx xxxxx,

x) xxxxxx xxxxx §42b xxxx. 1 písm. x) nebo xxxxxxxx x xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx x cestovním zdravotním xxxxxxxxx xx dobu xxxxxx xx území, xxxxx odpovídá podmínkám xxxxxxxx x §180j x xx xxxxxxxx xxxxxx x zaplacení xxxxxxxxxx uvedeného xx xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx; xx xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxx uvedené x §180j odst. 4,

f) xxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx k dlouhodobému xxxxxx z xxxxxx xxxxx odstavce 3 xxxx 4 zaniká xxxxxxxxx 1 xxxx xxx dne, xxx xxxxx důvod xxxxxx.

(7) Xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pobytem xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx účelu xxxxxx xxxx po 1 xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x vydání xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx jiným xxxxxx. Xxxxxxxxxxxx dlouhodobý xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxx důvody pro xxxxxxx povolení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxx ochrany xx xxxxx xxxxx §46c xxxx. 1 písm. x) xx c).

§46

(1) Xxx povolení x dlouhodobému xxxxxx xxxxx xxxxxxx §31 xxxx. 1 xxxx. x) xx x), §33, 34, 37, 38, §55, §56, §58 odst. 3 x §62 xxxx. 1 xxxxxxxxxx se xx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxxx povolení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx dále xxxxxx, pokud xxxxxxx xxxxxx na xxxxx xxxx, xxx který xx bylo xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxx 90 dnů x xxx xxxxx xx má být xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxx neplnil x xxxx platnosti xxxx k xxxxxx xxx 90 dnů xx území xxxx, xxx xxxxx xx xxxx vízum uděleno; xx neplatí, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx xx jednalo x xxxxxxxx xxxxx ze xxxxxxxxx xxxxxx po xxxxxxxxxx dobu. K xxxxxxx o vydání xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx podle §42 xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx předložit doklad x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx odpovídá xxxxxxxxx xxxxxxxx x §180j. Xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pojištění. Xx neplatí, jde-li x případy uvedené x §180j odst. 4.

(2) Xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx strpění xxxxxx xx xxxxx x důvodu xxxxxxxxx x §33 xxxx. 1 písm. x) xxxxx obdobně §56 xxxxxxxxxx se na xxxxx k pobytu xxx 90 dnů. Xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx §43 xxxx. 1 xxxxx obdobně §62 xxxx. 1 x 4 vztahující xx xx xxxxxxxxxx vízum. Xxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx strpění xxxxxx xx území xxxxx §43 odst. 2 xxxxx xxxxxxx §31 xxxx. 1 xxxx. x) xx x), §37, §55, §56, §58 xxxx. 3 x §62 odst. 1 xxxxxxxxxx xx xx dlouhodobé xxxxx. X xxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx doklad x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x §180j, x xx požádání xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx o cestovním xxxxxxxxxx pojištění; xx xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxx xxxxxxx v §180j odst. 4.

(3) Xxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx obdobně xxxxxxxx 1 xxxx xxxxx x §55, §56 xxxx. 1 písm. x) xx x), x), x), h), x) x x), §56 odst. 2 xxxx. x) x §62 xxxx. 1 xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxx.

(4) Pro xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx x jeho xxxxxxxxx příslušníka, xxxxx xx xx území xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx soužití xxxxxx x rezidentem, platí xxxxxxx §55, §56 xxxx. 1 písm. x), x), x), x) x x), §56 xxxx. 2 xxxx. a) x §62 odst. 1 xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx vízum.

(5) Xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx účelem xxxxxx xx xxxxx (§42d) xxxxx obdobně xxxxxxxx 1 xxxx xxxxx x §37, §55, §56 xxxx. 1 písm. x) xx c), e), x), x), x) x x), §56 xxxx. 2 xxxx. x) x §62 xxxx. 1 xxxxxxxxxx xx na dlouhodobé xxxxx. Xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x zamítnutí xxxxxxx o xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx povolení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxx studia na xxxxx xxxxx §42d xxxx rozhodnutí x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx života xxxxxxx.

(6) Xxx zaměstnaneckou xxxxx xxxxx obdobně xxxxxxxx 1 xxxx xxxxx a §55, §58 xxxx. 3 x §62 xxxx. 1 xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx vízum. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx

x) x xxxxxx xxxxxxxxx v §56, x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x §56 xxxx. 1 písm. x),

x) xxxxxxxxx-xx cizinec xxxxxxxx xxxxxxxx x §42g xxxx. 2, 3 nebo 4,

c) xxxxxxxx xxx o xxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxxxxx karty xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x §42g xxxx. 6 x Xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx - xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx Xxxxx vydal xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx zaměstnávání xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx k xxxxxxx na xxxx xxxxx povolit,

d) xx-xx xxxxxxxxxxxxx cizince podle §178f xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, nebo

f) jde-li x agenturní zaměstnávání x xxxxx xx x xxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx přidělení x xxxxxx práce x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx.

(7) X xxxxxxx x vydání xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxx xxxxx §31 xxxx. 1 písm. a), x) x x),

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx příjem xxxxxxx a xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx na xxxxx xxxxxx xxxxx xxx součet xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx9d) cizince x s ním xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx stanovených xxx xxxxx příspěvku xx xxxxxxx xxxxxxxxx právním xxxxxxxxx9e) nebo xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx prokáže xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx vynakládaných xx xxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx; xxxxxxxx posuzovanými xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x §4 xxxx. 1 xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x §4 xxxx. 2 x 3 xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx; xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx podle xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx jednorázového xxxxxx, xxxxxxxx xx dítě, xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx xxxxxx v xxxxxx xxxxx; xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx §8 xxxx. 2 xx 4 xxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx minimu xxxxxxxxx; xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x zproštění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx finančního xxxxx, x xx x xxxxx rozsahu xxxxx, xx účelem xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx; xxxxx cizinec xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx o xxxxxx xxxxx rodiny, je xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx o zproštění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) doklad x zápisu do xxxxxxxxxxx rejstříku, seznamu xxxx xxxxxxxx30),

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx korporace, xxx-xx x xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx obchodní xxxxxxxxx,

x) xx požádání xxxxxxxx xxxxx daně z xxxxxx,

x) xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx uvedeným x §180j, x xx xxxxxxxx doklad x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx; xx xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxx xxxxxxx x §180j xxxx. 4.

(8) Xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxxx platí obdobně xxxxxxxx 1 xxxx xxxxx x §37, §55, §56, §58 xxxx. 3 a §62 xxxx. 1 xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxx.

(9) Jde-li x xxxxxx povolení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx do informačního xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx projedná vydání xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx5a), xxxxx xxxxxxx xx tohoto xxxxxxx xxxxxxx; x xxxxxx přihlédne xx xxxxxxxxxxxx, xxxxx smluvní xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx oznámí xxxxxxxxx xxxxx, který xxxxxxx do xxxxxxxxxxxx xxxxxxx smluvních států xxxxxxx.

§46x

Xxxxxxx platnosti xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

(1) Xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx povolení x xxxxxxxxxxxx pobytu xx xxxxxx xxxxxxxxxx soužití xxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxx společného xxxxxxx xxxxxx xxxxx rovněž, xxxxxxxx cizinec byl xxxxxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxxx úmyslného trestného xxxx.

(2) Ministerstvo dále xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx společného xxxxxxx rodiny, xxxxxxxx

x) xxxx stát Evropské xxxx nebo xxxxxxx xxxx uplatňující společný xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx rozhodl x xxxxxxxxx cizince xx xxxxx území9a) x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx odnětí xxxxxxx v xxxxx xxxxxxx 1 xxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx trestnou xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx na území xxxxxxxxx státu Evropské xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx ve xxxx xxxxxxxxxxx, x xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxx xxxxxxx na xxxxxx xxxxx,

x) cizinec xxx xxxxxxxx xxxxxxxx nepředloží xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pojištění, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx uvedeným x §180j, x xx xxx xx xxxxx stanovené policií; xx xxxxxxx, jde-li x případy xxxxxxx x §180j xxxx. 4,

x) xxxx zjištěno, xx xx xxxxxxx xxxx při xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx veřejný xxxxxxx,

x) cizinec přestal xxxxxxxx podmínky xxxxxxxxxxx xxxxx §42b xxxx. 1 xxxx. x) xxxx d),

e) zjistí, xx xxxxxxxxxxx předložené x xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx povolení x xxxxxxxxxxxx pobytu za xxxxxx společného soužití xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxx žádosti x xxxx uvedené neodpovídají xxxxxxxxxxx,

x) cizinec xxxx xx xxxxx zajištěno xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx by xxxx při dalším xxxxxx na území xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx, xx trpí xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx opatření před xxxxxxxxxx infekčního onemocnění, xxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx cizince na xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx xxxx, xxx xxxxx xxxx xxxx povolení xxxxxx,

x) zjistí, že xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x cílem xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxx uzavřel xxxxxxxxxx xxxx jeho xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x zrušení platnosti xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxx platnost xxxxxx xxxxxxxx zrušena, xxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx, xxxxx nositel xxxxxxxxx xx xxxxxxxx rodiny xxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx pobytu xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx povolení xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx karty zrušena xxxxx xx nebyla xxxxxxxxxxx nebo jiným xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx nebylo vyhověno xxxx xxxxxxx o xxxxxx xxxxx xxxxx x platnost xxxxx xxxxx vydané xx xxxxx skončila,

za podmínky, xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx budou xxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxx posuzování xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx do xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 2 xxxx. x), x) x x) xxxxxxx, xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx okolnostmi, xxxxxxx xxxxx xx cizinec xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx z xxxxx; xxxxxxx xx xxxxxxx ve stanovené xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx.

§46b

Zrušení platnosti xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu xxxxxxxxx jiného členského xxxxx Xxxxxxxx xxxx

(1) Xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx členského státu Xxxxxxxx xxxx7c) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx povolení x dlouhodobému xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx členského xxxxx Xxxxxxxx unie xxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx členského xxxxx Xxxxxxxx unie zruší, xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx dále xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx členského xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx

x) je-li xxxxxxx xxxxxxxxx, xx by xxxxxxx tohoto xxxxxxxx xxxx xxx dalším xxxxxx xx území xxxxxxxx způsobem xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxx xxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx postup xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x vyhoštění xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx ze xxxxx xxxxx9a) z xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x délce nejméně 1 xxx anebo xxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx závažnou xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx připravuje xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx věci xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx při xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx o cestovním xxxxxxxxxx pojištění, které xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x §180j, a xx xxx xx xxxxx xxxxxxxxx policií; xx xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxx uvedené x §180j odst. 4,

x) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx zajištěno xxxxxxxxx,

x) xxxxxx měsíční xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx s xxx posuzovaných xxxx [§42c xxxx. 3 xxxx. x)] xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx společně xxxxxxxxxxxx xxxx9o), nebo

g) xxxx, který držiteli xxxxxx povolení přiznal xxxxxx postavení xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx postavení a xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx na xxxx xxxxx

xx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxx rozhodnutí xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx tohoto xxxxxxxxxx do xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx života xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx k dlouhodobému xxxxxx rezidenta xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx za xxxxxxxx, xx toto xxxxxxxxxx xxxx přiměřené x xxxxxxxx zásahu xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx života. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx rezidenta xxxxxx členského státu Xxxxxxxx unie xxxxxxx x x případě, xx xxxxxxxx povolení x dlouhodobému xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx členského xxxxx Evropské xxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx v rozhodnutí xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx; xxxxxxxx xxxxxx členského xxxxx Evropské xxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx stanovené xxxxx x území xxxxxxxxxx.

§46c

Zrušení xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx účelem xxxxxxx xx xxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx9g), xxxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §42e xxxx. 1,

b) xx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx ochrany xxxxxxxxx pořádku xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, nebo

c) xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx x rozhodnutí x zrušení xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx za účelem xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx lhůtu k xxxxxxxxxxx x xxxxx; xxxxxxx je xxxxxxx xx stanovené xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxx, byl-li x důvodu xxxxxxxxx xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx na xxxxx xxxxxxx výkon xxxxxxxxxx x správním vyhoštění xxxxxxx xxxx odloženo xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. V xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx správní xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx jeho xxxxxxx xxxxx mezinárodní xxxxxxx.

(4) Xxxxx činný x trestním xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx informovat o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx území xxxxxxxx xxxxxxx podle §42e xxxx. 1 xxxxxxxx xxxxxx platnost xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxx xxxxxxx na území xxxxxxxx cizinci podle §42e xxxx. 5; x této xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx informuje.

§46d

Zrušení platnosti xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ministerstvo xxxxxxxx xxxx povolení x dlouhodobému xxxxxx xx xxxxxx vědeckého xxxxxxx zruší. Ministerstvo xxxx platnost xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, jestliže xxx xxxxxxx pravomocně xxxxxxxx xx spáchání xxxxxxxxx trestného xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx další xxxxx na území xx x xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx

x) xxxx xxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx smluvní xxxx uplatňující xxxxxxxx xxxxxx xx věci xxxxxxxxxxx rozhodl x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx území9a) x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx svobody v xxxxx xxxxxxx 1 xxx xxxxx xxx xxxxxxx podezření, xx xxxxxxx xxxxxxxx trestnou xxxxxxx xxxx takovou xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx, x xxxx x xxxxxx xxxxxxxx právních xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx,

x) xxxx xxxxxxxx, xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx mohl xxx xxxxxx pobytu xx území xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx tím, že xxxx nemocí xxxxxxxx x požadavcích xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x výzkumným xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx9j), xxxx xxxxxxxx xx seznamu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx vedeného podle xxxxxxxxxx právního předpisu9j); xx neplatí, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx uzavřel xxxxxx x xxxxxxxxx9j) x jinou xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx je x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) výzkumný xxxxxxxxx xxxxxxx splňovat xxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle §42f xxxx. 3,

x) zjistí, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx o xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx neodpovídají xxxxxxxxxxx, xxxx

x) výzkumný xxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxx xxxxx xxxx toto xxxxxxxx vydáno,

za podmínky, xx důsledky tohoto xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx ministerstvo přihlíží xxxxxxx k dopadům xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx pracovníka.

(3) Xxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x území; xxxxxxxx xxxxxxxxx je xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx z území xxxxxxxxxx.

§46e

Zrušení xxxxxxxxx zaměstnanecké xxxxx

(1) Ministerstvo xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x důvodů xxxxxxxxx x §37, x xxxxxx xxxxxxxxx v §46 xxxx. 6 xxxx. x), x) xxxx x) x xxxx, jestliže xxxxxxx xxxxxx uznána xxxxxxx xxxxxxxxxxx příslušným uznávacím xxxxxxx35).

(2) Ministerstvo x xxxxxxxxxx, kterým xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx lhůtu x xxxxxxxxxxx x xxxxx; xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx lhůtě x xxxxx vycestovat.

§46x

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx

(1) Ministerstvo xxxxx xxxxxxxx modré xxxxx, xxxxxxxx

x) její xxxxxxx x zrušení platnosti xxxxx xxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx prodloužení xxxx xxxxxxxxx jsou xxxxxxxx anebo pozměněné xxxx údaje xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) její xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxx modré xxxxx,

x) xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx, xxx xxxxx byla xxxxx xxxxx vydána,

e) doba xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxx a xxxxx xxx držitelem xxxxx xxxxx po xxxx kratší xxx 2 xxxx,

x) doba xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 6 xxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx alespoň 2 roky; xx xxxxxxx, xxxxx pracovní xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x §52 xxxx. a) až x) zákoníku xxxxx xxxx dohodou z xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx zrušením podle §56 zákoníku práce,

g) xxxx držitel xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx držiteli xxxxxx xxxxxx odborná xxxxxxxxxxx příslušným xxxxxxxxx xxxxxxx35), xxxx

x) xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxx trestného xxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx karty, xxxxxxxx

x) xxxx xxxx Xxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxx stát xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx ze xxxxx xxxxx x důvodu xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx 1 xxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx, že xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nebo takovou xxxxxxx připravuje xx xxxxx xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx unie xxxx xxxxxxxxx státu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx postup xx xxxx xxxxxxxxxxx,

x) xx xxxxxxx nebezpečí, xx xx její držitel xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx způsobem narušit xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx bezpečnost xxxxx,

x) xxxx xxxxxxx podal xxxxxx x příspěvek xx xxxxxxxx, xxxxxxxx xx bydlení xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx pomoci x hmotné nouzi,

d) xxxx xxxxxxx by xxxx xxx xxxxxx xxxxxx na území xxxxxxx veřejné xxxxxx xxx, xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx infekčního onemocnění,

e) xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx do 3 xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx poměru nebo xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx; xx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx karty xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxx

x) zaměstnavatel xxxxxx xxxxxxxx xxxx bezdlužný,

za xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxx rozhodnutí xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx. Při xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx ministerstvo xxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx.

(3) Ministerstvo x xxxxxxxxxx, kterým xxxxx xxxxxxxx modré karty, xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx z území; xxxxxxx xx povinen xx xxxxxxxxx lhůtě x xxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx karty, jestliže xxxx držitel xxxxxxx, xxxxxxx xxxx 12 xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx x důvodu nemoci, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxx xx x xxxxxxx xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x), xxxxxxxxxxxx držiteli xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx oznámí. Xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx zaměstnavatele xxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx při xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x §42i xxxx. 1 x 9 xx 3 měsíců xxx dne oznámení xxxxxxxxxxx podle věty xxxxx; x xxxxxxx xxxxxxxx modré xxxxx xxxxxxxxxxxx xx dobu xxxxxxx 2 xxx xxxx tato doba 6 xxxxxx.

§46g

Zrušení platnosti xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx vnitropodnikově xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx karty xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxx vnitropodnikově xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx členského xxxxx Xxxxxxxx unie, xxxxxxxx

x) její xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx předložené x žádosti o xxxx vydání xxxx xxxxxxxxxxx její platnosti xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxx xxx posouzení xxxxxxx v xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx,

x) její držitel xxxxxx účel, xxx xxxxx mu xxxx xxxxx vydána, xxxx

x) xxxxxxxx korporace xxxx xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx je cizinec xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx převedení.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxx zruší xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx karty xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zaměstnance xxxxxx členského xxxxx Xxxxxxxx unie, jestliže

a) xxxx splněna některá x podmínek pro xxxx xxxxxx,

x) xxxx xxxxxxx xxxx na xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxx stát Evropské xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx9a) x důvodu xxxx xxxxxxxxx x trestu xxxxxx svobody v xxxxx nejméně 1 xxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nebo takovou xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx postup xx xxxx xxxxxxxxxxx,

x) je xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xx její xxxxxxx xxxx xxx dalším xxxxxx na území xxxxxxxx způsobem xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxx xxxxxxx by xxxx při xxxxxx xxxxxx xx území xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx, xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxxx opatření xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxx nebo do xxx xx xxxx xxxxxxx převeden, přestane xxx xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx, v xxx xxxx do xxx xx xxxx xxxxxxx převeden, byla xx vydání xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx pokuta xx umožnění xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx

x) xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, v xxx xxxx xx xxx xx její držitel xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

xx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx přihlíží xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x rodinného xxxxxx cizince.

(3) Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx platnost xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx převedeného zaměstnance xxxx xxxxx vnitropodnikově xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx lhůtu x xxxxxxxxxxx x xxxxx; xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx platnosti xxxxx vnitropodnikově xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zaměstnance xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie x x důvodech xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxx xxxx xx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx.

§47

(1) Xxxxxx x xxxxxx povolení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxx platnosti je xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx před uplynutím xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxx 90 xxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx 120 xxx před xxxxxxxxx jeho xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx o xxxxxx xxxxxx povolení k xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx účelem xx xxxxxxx povinen podat xxxxxxxxxx před uplynutím xxxxxxxxx povolení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Zabrání-li xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2 xxxx xxxxxxxx 6 písm. x) xxxxxx xx xxxx cizince nezávislé, xx xxxxxxx oprávněn xxxx žádost xxxxx xx 5 xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx. X xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx, xxx xx uvedeno x xxxxxxxx 1. Xxxxxx xxx xxxxxxxx podání xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x pro xxxxxxxx xxxxxx žádosti xxxxx xxxx druhé xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx sdělit nejpozději xxx xxxxxx xxxxxxx x na xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(4) Pokud doba xxxxxxxxx xxxx k xxxxxx xxx 90 xxx xxxx povolení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx před rozhodnutím x xxxxxxx o xxxxxx povolení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx se xxxxx nebo povolení x xxxxxxxxxxxx pobytu xx xxxxxx xx xxxx nabytí právní xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxx. To xxxxxxx, xxxxxxxx žádost xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx podána x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 až 3, x §45 xxxx x xxxx, xxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx nevztahuje xxxxx §2.

(5) Xxxxxx x vydání xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §42 xxxx. 4 je xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx Ministerstvem zahraničních xxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §18 písm. x) xxxx b), xxxxxxxx xxxx 120 xxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

(6) Xxxxx, xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx nebo oprávnění x xxxxxxxxxxx pobytu xxxxxxx v odstavci 5 xxxx x §42c xxxx. 2 xx xxxxxxxx za xxxxxx xx doby xxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx

x) xxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx účelem xxxxxxxxxx xxxxxxx rodiny, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, povolení k xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx vědeckého xxxxxxx, xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx karty xxxx modré xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §42 xxxx. 4,

b) xxx x xxxxxx žádosti xx území xxxxx xxxxxxxx 5, §42a xxxx. 6, §42c xxxx. 2, §42d xxxx. 1, §42f xxxx. 2, §42g xxxx. 5 a §42i odst. 3 xxxx. a) xxxxxxxx x

x) doba platnosti xxxx x xxxxxx xxx 90 dnů, xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x odstavci 5 xxxx §42c xxxx. 2 xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(7) Xxx-xx o xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zaměstnanecké xxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxx 4 xxxxxxx na xxxxxxxxx x výkonu xxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxx, xx kterou xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx. Xxx-xx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx karty podle §42g odst. 6, xxxxxxx se xxxxxxxx 6 xxxxxxx na xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxx, kterou xxx xxxxxxx vykonává x xx xxxxxx xxxx x xxxxxx zaměstnanecké xxxxx. Věty první x xxxxx xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxx xxxxxx, xx kterou xx xxxxx zákona x zaměstnanosti xxxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxx. Xxxxx ministerstvo xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx karty xxxx x xxxxxx zaměstnanecké xxxxx xxxxx §42g xxxx. 6 xxxxxxx x důvodu, xx Xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx - xxxxxxx xxxxxxx nebo pobočka xxx hlavní xxxxx Xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx k xxxxxxx xx trhu xxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx zaměstnání xxx dne xxxxxxxxxxxxx xx xxx oznámení xxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx proti xxxxxx rozhodnutí xx xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. X oznámení rozhodnutí xxxxx věty xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx informuje Xxxx xxxxx České xxxxxxxxx - xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxx město Xxxxx.

(8) Xxxxx karta se xxxx považuje xx xxxxxxx

x) xx doby, xxx xxxx členský xxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx modré xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx,

x) xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx, pokud xx jiný xxxxxxx xxxx Evropské unie xxxxx modrou xxxxx, xxxx

x) xx xxxx 3 xxxxxx ode xxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxx Evropské xxxx nevyhověl žádosti xxxxxxx o xxxxxx xxxxx xxxxx.

(9) Modrá xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xx xx xxxxx považuje za xxxxxxx do xxxx xxxxxx právní xxxx xxxxxxxxxx x vydání xxxxx xxxxx, pokud x xxxx xxxxxxxxx xxxxx karty xxxxxx xxxxx členským xxxxxx Xxxxxxxx xxxx cizinec xxxxxxx x vydání xxxxx xxxxx a x xxxxx xxxxxx xxxxxx rozhodnuto x xxxx platnosti xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx. Povolení k xxxxxx vnitropodnikově převedeného xxxxxxxxxxx xxxxxx jiným xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xx xx xxxxx považuje xx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx převedeného xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx x době xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx převedeného xxxxxxxxxxx vydaného xxxxx xxxxxxxx státem Evropské xxxx xxxxxxx xxxxxxx x vydání karty xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx xxxx a x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx povolení x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx členským státem Xxxxxxxx xxxx.

(10) Na xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx modré xxxxx x xx xxxxxxxx takového xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx Evropské xxxx xx xxxxxxxx 8 x 9 xxxxxxxx xxxxxxx. Xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx účelem xxxxxxxxxx xxxxxxx rodiny xxxxxxxx xxxxxxxxx příslušníkovi xxxxxxxx xxxxxxxx x pobytu xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx jiným xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie xx xxxxxxxx 9 xxxx druhá xxxxxxxx xxxxxxx.

(11) Xxxxxxxxx k xxxxxx xxxxx odstavce 4, 6, 8, 9 nebo 10 xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx dokladu podle xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx51), x xx ve xxxxx xxxx x xxxxxx xxx 90 xxx x xxxxx platnosti xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx délce xxxxxx o xxxxxxx; xx xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx xxxx pouze xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 nebo 6. Platnost xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx právní xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx. Xxxxxxxx 4, 6 x 8 xx nepoužijí, podá-li xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx pobytu, x xxxxxx nového xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu xx xxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx povolení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxx xxxxxxxxx k xxxxxx xxxxx odstavce 4, 6 xxxx 8 xxxxx xxxxx §60 odst. 4 xxxx 7.

(12) Xxxxx xxxxxxx x odstavcích 1 xx 3 x 5 xx xxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx-xx xxxxx zákon, xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx podat xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 xx 3 x 5 též zachována, xx-xx posledního xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx adresovaná ministerstvu, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nebo osobě, xxxxx xx obdobné xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx. Xxxxx odstavec xx xx žádosti xxxxxxx x odstavci 6 xxxxxxx xxxxxxx.

§48

Xxx účely xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx-xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx způsobem, xx xx cizince, xxxxxxx xxxx uděleno oprávnění x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx území xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx3a) (dále xxx "xxxxxxx xxxxxxxxxx dočasné xxxxxxx"), považuje xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxx uděleno xxxxx podle §33 xxxx. 1 xxxx. x) x b), §33 odst. 3 xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx území (§43),

x) xxxxx xx uveden x §42e xxxx. 1 xx podmínek x xx xxxxx xxxxx §42e xxxx. 2,

x) který xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx xx účelem xxxxxxx xx xxxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx účelem xxxxxxx xx xxxxx vydáno.

§48a

(1) Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx §42e xxxx. 2, xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x dlouhodobému pobytu xx xxxxxx ochrany xx xxxxx, a xxxxxxx, kterému xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx až xx výše

a) 1,6xxxxxxx xxxxxx životního xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx předpisem9d), xx-xx xxxxxxxxx xxx společně xxxxxxxxxxxx xxxx [§42c xxxx. 3 xxxx. x)],

x) 1,5xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x společně x xxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx 2 xx 3 xxxxx,

x) 1,4násobku xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx žadatele x společně x xxx xxxxxxxxxxxx osob, xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx 4 osoby,

d) 1,3xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx minima xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx 5 x xxxx xxxx.

(2) Výše xxxxxxxxxx příspěvku se xxxxxxx x ohledem xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Finanční xxxxxxxxx xxx poskytnout xxx xxx, xxx xxx xxxxxxx xxxxxx podle §42e odst. 2. Xxxxxxxx příspěvek xx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx 1 xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx lze xxxxxxx x vyplatit nejdříve xx xxxxxxx kalendářního xxxxxx, ve xxxxxx xxxx zahájeno řízení x xxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx příspěvek xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx o finanční xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 je povinen xxxxx xxx finanční x xxxxxxxxx poměry, xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx finanční xxxxxxxxx neposkytuje. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx dále xxxxxxxxxx, xxxxx

x) xxxxxxxxxxx xx úhradu pobytových xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx osoba (§15 x 180),

b) xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx o xxxxxxxxxx xxxx majetkových xxxxxxxx xxx rodiny, xxxx

x) žadatel x xxxxxxxx xxxxxxxxx neoznámil xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx těchto xxxxxxxxxxx.

§48b

(1) Xx-xx xxxxxxx, xxxxxxx byla xxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x orgánem xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx (§42e odst. 2), xxxxxxx, který xxxxx xxxxxx x povolení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx účelem ochrany xx území, xxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx vydáno, xxxxxxxxxx právnickou nebo xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx bezplatně, xxxx xxxxxxxxxxxx právnické osobě xxxxxxx na xxxxxx xxxxxxx spojených x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx písemně xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx ochrany xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx nabytí právní xxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx; to xxxxxxx, xxxxx orgán xxxxx v trestním xxxxxx nepotvrdil, xx xxxxxx o xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx podle §42e xxxx. 1.

(3) Po xxxx xxxxxxxxx povolení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx účelem xxxxxxx xx xxxxx se xxxxxxx tohoto xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

§48x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 379/2007 Xx. x xxxxxxxxx od 21.12.2007

Xxxxx 4

§49

Xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx vydávaného Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx zahraničních věcí xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx úřadu cizího xxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx organizace xxxxxxxxxxxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx zahraničních věcí. Xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §180b.

(2) X xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx zastupitelského xxxxx xxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vládní xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx a xxxx rodinný příslušník xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, s xxxxxxxx xxxx pobývajících xx xxxxx podle §18 xxxx. a) nebo x), xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky, xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxx 90 xxx za xxxxxx xxxxxx žádosti x xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx vydávaného Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx věcí.

(3) Xxxx xxxxxxxxxxxxxxx úřadu xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx x spolu x ním jeho xxxxxxx příslušník xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx po dobu xxxxxxxx v povolení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxxx Ministerstvo xxxxxxxxxxxx xxxx.

Xxx 5

Xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx

§49x

Xxxxxxxx xxxxxxxxx osoby bez xxxxxx xxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxx xxx xxxxxx příslušnosti xx xxxxxxx, kterého xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx svých právních xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Postavení xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx osoby xxx xxxxxx příslušnosti. Xxx xxx oznámení xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx se xx xxxxxxx hledí, xxxx xx mu xxxx xxxxxxx vízum xxxxx §33 xxxx. 3 xxxx xxxxx; xx xxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xx xx xxxxxxxxxxxx za xxxxxx vyznačení víza xx 30 dní xx oznámení xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxx se xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx rozhodnutí podle xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxx víza.

(2) Xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx osoby bez xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx. X xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx bez státní xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx uvést své xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx, xxx, xxxxx x xxx xxxxxxxx, stát narození, xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxx území xxxxxxx před podáním xxxxxxx, x xxxxxx xxx xxxxxxxxxx. X xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx osoby xxx xxxxxx příslušnosti xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx doklady xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxx, xx-xx jeho xxxxxxxxx, x xx x xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxx xxxx xxxx jiné xxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx cizince,

c) xxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, ve kterém xx xxxxxxx, xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx státu, který xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, a

d) xxxxxxx x xxxxxxx získat xxxxxx příslušnost xxxxx, xx kterém xx xxxxxxx, států, xx xxxxxxx pobýval, xxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxx doklad xxxxxxxxxx.

(3) Xx podání žádosti xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx a xxxx mu xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx příslušnosti, který xxx xx dobu xxxx xxxxxxxxx opravňuje x xxxxxxxx xx xxxxx pouze za xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx; xx xxxxxxx, xxxx-xx xxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx žádost x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx bez xxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx o xxxxxx průkazu xxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxx xxxxxxxx x přiznání xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxx totožnost xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx něj xxxxxx xxxxx o totožnosti xxxxxxxx, xxxxxx pro xxxxxxxxxx a o xxxx xxxx platnosti. Xxxx xxxxxxxxx průkazu xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x lze xx opakovaně xxxxxxxxxxx.

(5) Xxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx §23a xxxxxx x xxxxx xxxxxxx.

§49x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 173/2023 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.7.2023

§49b

Postavení osoby xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx

x) xxxxx cizince xxxx xxxx xxxxxxxxxxx za xxxxxxx,

x) xxxxxxx státního xxxxxxxxx České republiky xxxx xxxxxx xxxxx, xxxx

x) písemným xxxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxx státní xxxxxxxxxxxx.

§49x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 173/2023 Xx. x účinností od 1.7.2023

§49c

(1) Xxxxxxxxxxxx informuje xx xxxxxxxx Xxxx Xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx národů xxx xxxxxxxxx (dále jen "Xxxx Vysokého xxxxxxxx") x počtu xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx bez xxxxxx příslušnosti x xxxxxx pověřenému xxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxx komisaře xx jeho žádost xxx xxxxxxx kdykoliv xxxxxxx x xxxxxxxxx x přiznání xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxx Úřadu Xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx x být xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xx x xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx státní xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Údaje, se xxxxxxx xx Úřad Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x souvislosti x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxx xxxxxx pouze xxx xxxxxxx plnění xxxxx xxxxx.

§49x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 173/2023 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.7.2023

Xxx 6

Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx opustit xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, Xxxxxxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, Norského xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

§50

Xxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx, xxxxx xxxx x xxxx xxxxxx

x) xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx víza xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxx, xxx vydání xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx území nebo xxxxxxxxxx, kterým xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxxx, xxxx xxx správním xxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx dlouhodobého víza, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, po xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx pobytu, pokud xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xx zrušení xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx povolení x xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie1b), xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx rodinného příslušníka xxxxxx Evropské unie xxxx po ukončení xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx3a).

(2) Xxxxxxxx xxxxxx dále xxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx věcí x moci xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx neplatnosti diplomatického xxxx xxxxxxxxxx víza xxxxx §41, po xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx povolení x xxxxxxxxxxxx pobytu vydávaného xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx §49 xxxx. 5 xxxx xx ukončení xxxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxx, k němuž xx xxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxx cizinec xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx území pouze xxx xxxxx vycestování x xxxxx; x xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxx podat xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx, s xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx §33 odst. 1 a §42e. Xxxxxxxx výjezdního xxxxxxx xxxxxx vycestováním xxxxxxx x xxxxx.

(4) Xxxx-xx xxxx stanoveno xxxxx, xxxx setrvání cizince xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxx 30 xxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx Ministerstvo xxxxxxxxxxxx věcí.

(5) Xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx1b) nebo xxxx rodinnému xxxxxxxxxxxxx xx stanoví doba xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx na 30 dnů. Xxxxxxxx xxxxxxxxx minimální xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xx xxxxxxx xxxx při xxxx xxxxxxxx na xxxxx xxxxxxx bezpečnost xxxxx, xxxxxxxx způsobem xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx, xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx zavlečením xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx cizince, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx, xx které xx cizinec xxxxxxx x xxxxx vycestovat; x xxxxx ochrany xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zdraví xxxxx v zájmu xxxxxx xxxxxxxxxxx smlouvy xxxx xxx vycestování xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx hraničního xxxxxxxx xxx vycestování x území.

(7) Xxxxxxxx xxxxxx xx tvar xxxxxx, xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx Ministerstvo xxxxxxxxxxxx xxxx vyznačí xx cestovního xxxxxxx, x xxxxxxxxxxxx případech xxxx být xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx mimo xxxxxxxx xxxxxx. Vyznačuje-li xxxxxxxx příkaz Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxx "XXXXXXXXXX XXXX VISA" xxxx "XXXXXXXX XXXX XXXX".

(8) Xxxxxxx xx xxxxxxx se pro xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx zbytečného odkladu, xxxxxxxxxx xx 30 xxx xxx dne xxxxxx skutečnosti xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx 2. Po xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx podle §50a, 50b nebo 118.

§50x

Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, Xxxxxxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, Norského xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx opustit xxxxx xxxxxxx xxxx cizinci, xxxxx

x) xxxxxxxxxxx vstoupil xxxx xxxxxxx na xxxxx a má xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx sjednané x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx Evropské xxxx xxxxx xxxx 13. xxxxx 2009; totéž xxxxx x pro xxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx37) x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) je xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x pobytu vydaného xxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie a xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx; xx neplatí, xxxxx by cizinec xxxx xxx xxxxxx xx území ohrozit xxxxxxxxxx státu xxxx xxxxxxxx způsobem xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xx držitelem xxxxxxxx xxxxxxxxx k pobytu xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie x xx xxxxx xxxxxx neoprávněně, x xxxxx nebyly xxxxxxxx xxxxxx xxx vydání xxxxxxxxxx x správním xxxxxxxxx nebo xxxxx xx xxxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxx vyhoštění xxx nepřiměřený zásah xx xxxx xxxxxxxxxx x rodinného života.

(2) Xxxxxxxxxx o povinnosti xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, Xxxxxxxxx xxxxxxxxx, Lichtenštejnského xxxxxxxxx, Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxx 15 xxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx, xxxxxxxx

1. xxxx xxxxxx x udělení mezinárodní xxxxxxx zastaveno, xxxxxxx xxxxxxx neposkytl xxxxx x xxxxxx žádosti x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx

2. nevycestoval xx xxxxxxxxxxx ukončení xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ochrany ve xxxxx xxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx 30 xxx, nebyl-li cizinci xxxxxxxx xxxxxx udělen,

b) xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x pobytu xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx x xx xxxxx pobývá xxxxxxxxxxx, u xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx vyhoštění xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx byl xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx soukromého a xxxxxxxxx života, nebo

c) xxxxxxx, xxxxx není xxxxxxxxx platného xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx státem Xxxxxxxx unie x xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx důvody xxx xxxxxxxx xxxxxx x správním xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx x rozhodnutí xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) x xxxxxxxx 2 xxxxxxx xxxx x vycestování x území xxxx x území xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, Xxxxxxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxxxx království x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xx v xxxxxxx 7 xx 30 xxx, a x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) x c) x xxxxxxx 1 xx 7 dní. Xxxxx xx xxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxx trvání xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxx běžet xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx je x xxxxxxx xxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx této doby xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx-xx cizinec xxxxx xxxx x vycestování x xxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx v §174a xxxx. 2, xxxxxxx, xxxxx shledá důvody xxx xxxxxxxxx xxxx xxxx x vycestování, xxxx nové rozhodnutí xxxxx §101 xxxxxxxxx xxxx, ve xxxxxx xxxxxxx xxxxx dobu x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx na délku xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx. Novou dobu x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx nejdéle xx 180 xxx.

(4) Xx-xx xxxxxxx xxx zbytečného xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx mezinárodní smlouvy xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx přede xxxx 13. xxxxx 2009 xxxx xxxxx-xx se xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx, x xxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxx oprávnění k xxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx vydání xxxxxxxxxx x povinnosti xxxxxxx xxxxx.

(5) V xxxxxx x povinnosti xxxxxxx území xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, Xxxxxxxxx xxxxxxxxx, Lichtenštejnského xxxxxxxxx, Xxxxxxxx království x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx prvním xxxxxx x xxxxxx; xx xxxxxxx, xx-xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) nebo xxxxxxxx 2 xxxx. x). Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, jsou-li xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x). Policie x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx běží xxx xxx, xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

§50x

(1) Xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx občanu Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xx území nehodlá xxxxxxx xxxx xxx 30 dnů, x xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx dobu k xxxxxxxxxxx, x xx xxxxxxx xx 30 xxx.

(3) V xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx vydání xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx.

§50x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 173/2023 Sb. x xxxxxxxxx od 1.7.2023

Xxx 7

Xxxxxxxx ustanovení x dlouhodobému xxxx

§51

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx cizince xx xxxxxx a pobytu xx xxxxx x xxxxxxxxxxx z xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx jinak.

(2) Xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx víza xxxx xxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx dobu x něm vyznačenou.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx Evropské xxxx.1b)

(5) Xxxxxxxxxx vízum xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx vyznačením.

§52

X xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, udržení xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zdraví xxxxx x zájmu xxxxxx mezinárodní smlouvy xxxx xxx

x) xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx podmínkou xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx nebo vycestování x xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxx platnosti dlouhodobého xxxx.

§53

(1) Žádost x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx víza xx podává na xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx nestanoví xxxxx, a xxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxx dlouhodobého víza xxxxxx xxxxxx prstů x xxxxxxxxx obrazové xxxxxxx.

§54

V xxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxx, ostatní xxxxx, pohlaví, den, xxxxx a rok xxxxxxxx, místo a xxxx narození, státní xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxx narození, xxxxx x příjmení xxxx x matky, xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx v xxxxxx x adresu místa xxxxxx na území, xxxxxx xxx xxxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxx xx xxxxxx místa xxxxxx xx xxxxx, xxxx, xxxxx x xxxx x xxxx vydání x platnosti xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxx jej xxxxx, a jde-li x cizince s xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx státu, x xxxx o xxx, xxx je xxxxxxxx se xx xxxx xxxxx vrátit, x xxxx x xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, povolání, xxxxxxxxxxxxxx a jeho xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx, xxxx x xxxx xxxxxx xx xxxxx x upřesňující xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx, zamýšlený den xxxxxxxx x odjezdu, xxxxx xxxxxx na xxxxx, zamýšlený dopravní xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx spojených x pobytem xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx pobytu xx xxxxx, xxxxx x případné xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx, xxxxxx xxxxx pobytu xx xxxxx, a xxx-xx x xxxxxxxxxx osobu, xxxx xxxxx, xxxxx x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx osoby. X žádosti xx xxxxxxx xxxxxxx dále xxxxx údaje x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx 3 xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx, údaje o xxxxxxxxxx pobytu na xxxxx a xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a xxxxx x manželu a xxxxx x xxxxxxx xxxxx x příjmení, xxxxxxx xxxxx x xxx, xxxxx, xxx x xxxxx xxxxxxxx.

§55

Náležitosti žádosti o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx víza

(1) Xxxxxxxxxxx k xxxxxxx x xxxxxxx dlouhodobého xxxx nesmí být xxxxxx 180 xxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx cizince, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx. Cestovní xxxxxx, matriční xxxxxx x xxxxxx prokazující xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx předložit x xxxxxxxxx. X xxxxx řízení xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx i xxxxxxxxxx xxxxxxx x §31 xxxx. 1 xxxx. x).

(2) Xxxxxxxx doklad xx cizinec xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x matriční doklad x jeho xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx elektronické xxxxxx. Xxxxxxx náležitosti xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx víza je xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x podobě, xxxxx xx stejné xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xx účelem xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx cizinec xx xxxxx správního xxxxxx povinen xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 xxx na xxxxx xxxxxxxxx orgánu, x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx nepřihlíží. Xx xxxxxxx v xxxxxxxxx, xxx správní xxxxx pravost xxxxxxxxxxxx xxxxxxx ověří jiným xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx s xxxxxxxx xxxxxxxxxx dokladu xxxxxxxxxx, xxx-xx x udělení xxxxxxxxxxxx víza v xxxxx České xxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxx žádající x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

§56

Důvody neudělení xxxxxxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxxxxxx vízum, x xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxx 90 xxx xx xxxxxx xxxxxxx pobytu xx území x xxxxxx podle §33 xxxx. 3, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, jestliže

a) xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx stanovené xxxxx doklady xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x dlouhodobé xxxxx xxxx jestliže se x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx vyhodnocení xxxxxxxxxxxx dokladů xxxxxxxx xxxx údaje xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx nepravdivě,

c) je xxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx,

x) xx poznatky x xxx, xx by xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx na xxxxx nesla Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx padělané xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx údaje podstatné xxx posouzení xxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx skutečnosti,

f) xxxxxxx xxxxx žádost o xxxxxxx dlouhodobého xxxx xx účelem zaměstnání; xxxxxxxxxxxx x písemné xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 5 xxxxxxx poučí, že xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx v §9 xxxx. 1 xxxx. písm. a), x), x), x), x) xxxx x),

x) xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx stanoveného dlouhodobým xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx zneužít x xxxxxx účelu, xxx xx uveden x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxx vyznačením dlouhodobého xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx na xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx v §180j, x xx požádání xxxxxx x zaplacení xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, nejde-li x případy xxxxxxx x §180j xxxx. 4,

x) pobyt xxxxxxx xx území xxxx x xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx nebo xx xxxxxxxx xxxx závažná xxxxxxxx xxxxxx cizince xx xxxxx,

x) cizinec xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx řízení vzniklé x xxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx zákona,

l) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxx udělení xxxx,

x) xx xxxxxxx xxxxxxxx obcházení xxxxxx xxxxxx s xxxxx xxxxxx vízum x xxxxxx xxx 90 xxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx bylo xxxxxx otcovství xxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx statutárního xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x jeho xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx pobytu na xxxxx, xxxx

x) xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx podle §178f nespolehlivý, xxx-xx x mimořádné pracovní xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx vízum, x výjimkou víza x pobytu xxx 90 dnů xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx z xxxxxx xxxxx §33 xxxx. 3, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx neudělí, xxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx (§174), nebo

b) x xxxxxxxxxx 5 xxxxxx porušil xxxxxxxxx xxxxxxxxxx tímto xxxxxxx,

xx xxxxxxxx, xx důsledky xxxxxxxxx dlouhodobého víza xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx. Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x dopadům xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxx x xxxxxx xxx 90 xxx xx xxxxxx sezónního xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx nastal xxxxxxx x důvodů xxxxxxxxx x odstavci 1 xxxx. a) až x), x), x) xx x) a x) nebo xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 2 xxxx. x), x dále jestliže xxxxxxx x žádosti x xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxx 90 xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx pouze xxxxx xxxxxxx žádosti o xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxx x Xxxx xxxxx Xxxxx republiky xxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(4) X důvodu xxxxx xxxxxxxx 1 nebo 2 se xxxxxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx víza x xxxxx České xxxxxxxxx xxxx v xxxxx xxxxxx mezinárodního závazku.

(5) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx 15 xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxx posouzení xxxxxx neudělení xxxxxxxxxxxx xxxx (§180e).

(6) Jde-li x xxxxxxx dlouhodobého xxxx cizinci, xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx smluvních xxxxx, ministerstvo xxxxxxxx xxxxxxx víza xx xxxxxxxx státem, který xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx; x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx. Udělení xxxx xxxxxxxxxxxx oznámí xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx do xxxxxxxxxxxx xxxxxxx smluvních xxxxx xxxxxxx.

§57

(1) Zastupitelský xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx žádosti x xxxxxxx dlouhodobého xxxx xxxxxxxxxxxx k xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxx při udělování xxxxxxxxxxxx víza xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx nepředloží xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pojištění nebo xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x cestovním xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, byl-li xxxxxxx, x xxxxx xx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx; xx xxxxxxx, jde-li x xxxxxxx xxxxxxx x §108j xxxx. 4.

(2) Xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx provést xxxxxxx xx xxxxxxxxx x dlouhodobé xxxxx; xxx-xx o žadatele x udělení xxxx x xxxxxx nad 90 xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx, zastupitelský xxxx xxxxxxx pohovor xxxx, x to xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx skutečnosti xxxxxxxx se uváděného xxxxx xxxxxx xx xxxxx. X xxxxxxxxxx xxxxxxxx zastupitelský xxxx xxxxxx záznam, xxxxx xxxxxxxx zejména xxxxx xxxxxxxxxx identifikaci žadatele, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxx služební xxxxx a xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx zastupitelského xxxxx x žádosti x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx víza xx xxxxxxxx o xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

§58

Vyznačování xxxxxxxxxxxx víza

(1) Xxxxxxxxxx vízum xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxx zákon xxxxxxxxx xxxxx.

(2) V xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx může být xxxxxxxxxx vízum xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(3) X dlouhodobém xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxx.

(4) X xxxxxxx xxxx k pobytu xxx 90 xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x oddílu "poznámky" xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx "SEASONAL XXXX".

§59

§59 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 161/2006 Sb.

§60

(1) Xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxx platnosti xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxx xx xxxxx na xxxx xxxxx xxxxxx cizinec xxxxxxxxxxxx na úředním xxxxxxxxx, xx kterém xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx.

(2) X xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx dlouhodobého xxxx a xxxx xxxxxx xx území xx toto xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nejpozději xxxx xxxxxxxxx xxxx platnosti xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxx xxxxx, xxxxxxxx však 90 xxx před xxxxxxxxx xxxx doby.

(3) Xxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx odstavce 2 důvody na xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx žádost xxxxx xx 5 pracovních xxx po xxxxxx xxxxxx důvodů. V xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx, xxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx 2. Xxxxxx xxx xxxxxxxx podání xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx věty xxxxx xx xxxxxxx povinen xxxxxxxxxxxx xxxxxx nejpozději xxx podání xxxxxxx x xx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxx doba xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxx xx xxxxx na xxxx vízum uplyne xxxx xxxxxxxxxxx o xxxxxx prodloužení, xxxxxx xxxxxx byla podána x souladu x xxxxxxxxxx uvedenými v xxxxxxxx 2 nebo 3, xxxxxxxx se xxxxxxxxxx vízum xx xxxxxx x xxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx do xxxxxx xxxxxx moci xxxxxx xxxxxxxxxx.

(5) Oprávnění x xxxxxx podle xxxxxxxx 4 xxxxxxxxxxxx xxxxxxx vízovým xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx podle jednotného xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx předpisem Xxxxxxxx xxxx51), x to xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x dobou xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxx; xx neplatí, xxx-xx x cizince xxxxxxxxxx do xxxxxxxxxxxx xxxxxxx smluvních států, xxxxxxx se vydá xxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx odstavce 4. Xxxxxxxx dokladu nebo xxxxxxxxx podle xxxx xxxxx zaniká xxxx xxxxxx právní xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx.

(6) Xxxxx uvedená x xxxxxxxxxx 2 a 3 xx xxxxxxxxx, xx-xx posledního xxx xxxxx žádost xxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx, je xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxx 2 x 3 xxxx zachována, xx-xx xxxxxxxxxx dne xxxxx xxxxxx poštovní xxxxxxx adresovaná xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx poštovní xxxxxxx xxxx zvláštní xxxxxxxx xxxxxxx xxxx osobě, xxxxx má xxxxxxx xxxxxxxxx x jiném xxxxx.

(7) Xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxx 90 xxx xx účelem xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx §33 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx rozhodnuto x xxxx platnosti xxxxxxxxx x xxxxxx cizince xx území, xxxxxxx xxxxx žádost v xxxx platnosti xxxxxxxxx x xxxxxx a xxx podle §69 xxxxxxxx podat na xxxxx xxxxxx o xxxxxx povolení k xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx jeho další xxxxx xx xxxxx xx xxxxx xx xxxx vízum, x xx xx xx xxxxxxxxxx o xxxxxxx; x této xxxx xxxx cizinec xxxxxxxx xxxxx xx území xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx další xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx.

§61

§61 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 427/2010 Sb.

§62

Xxxxx platnosti xxxxxxxxxxxx xxxx

(1) Platnost xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, jakmile xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx10) xxxx xx xxxxxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxx vyhoštění.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx uděleného xxxxx §30 odst. 2 zaniká převzetím xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx společného soužití xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxx xxxx vědeckého xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx vydaného xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx výzkumného xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx karty, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx xxxxxxxxxx Ministerstvem xxxxxxxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxx 90 xxx xx účelem strpění xxxxxx na xxxxx xxxxxxxxx xxxxx §33 xxxx. 3 dále xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x udělení azylu xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx2).

(4) Po xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx nad 90 xxx za xxxxxx xxxxxxx pobytu na xxxxx; xx xxxxxxx, xxx-xx x cizince x xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx podle §33 xxxx. 3 xxxx xxxxx. Platnost ostatních xxxxxxxxxxxx xxx není xxxxxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxx xxxxxxx.

§63

Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx 60 xxx xxx xxx, xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §42g xxxx. 2 písm. x) na pracovní xxxxxx, xx xxxxxx xxxx vydána xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x zaměstnání xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx podmínek xxxxxxxxx x §42g xxxx. 7 až 10; xx neplatí, xxxxx xx jedná x cizince xxxxxxxxx x §98 zákona x zaměstnanosti.

(2) Xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx §47 xxxx. 4, xxxxx xxxx xxxxxxxxx vzniklo xxxxxxx žádosti o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zaměstnanecké xxxxx. Řízení x xxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx karty xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx 1 se nepoužije, xxxxxxxx cizinec xxxx xxxxxxxxx doby xxxxxxx x odstavci 1 xxxxx xxxxxxxx xxxxx §42g xxxx. 7 xxxx xxxx žádost x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx stanovenými xxxxx xxxxxxx.

§64

Xxxxxxx

Xxxxxxx se xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxx v xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx programech xx xxxxxx škole9k),

b) xxxxx na jazykové x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx akreditovaného xxxxxxxxxx programu xxxxxx xxxxx organizované xxxxxxxx xxxxxxx školou, xxxx xxxxx xx jazykovém x xxxxxxxx kurzu xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) střední xxxxxxxxxx x vyšší xxxxxxx vzdělávání v xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx do xxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx10a) v xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxx realizovaný xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx prováděných Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, mládeže x xxxxxxxxxxx, platného stipendijního xxxxxxxx Ministerstva xxxxxxxx, xxxxxxx x tělovýchovy, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxx rozhodnutí vlády Xxxxx xxxxxxxxx,

x) stáž xxxxxx k získání xxxxxxxx, praxe x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx studia na xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx v xxxx xxxxxxx 2 xxx xx xxxxxxxx studia xx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx zajišťovaná xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx vysokou xxxxxx, Xxxxxxxx xxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx x tomuto xxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx území xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx sídlem xxxx xxxxx, která xx xx území xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) evropská xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx od 18 xx 30 let xxxx dobrovolnická xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx, odborných zkušeností xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx hostitelské xxxxxxxxxx xxxx součást xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx státního xxxxxxxx x organizačně xxxxxxxxxxx xxxx koordinovaná k xxxxxx xxxxx&xxxx;xxxxxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx akreditovanou xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx na xxxxx xxxx právnickou xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx, která xx xx xxxxx organizační xxxxxx,

x) xxxxxx zkušeností x xxxxxxxx pobyty xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, pokud xxxx činnosti jsou xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx iniciativ Xxxxxxxx unie nebo x rámci xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

§64a

§64a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 161/2006 Sb.

§64b

§64b zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 217/2002 Sb.

HLAVA XX

XXXXXX XXXXX XX XXXXX

Xxx 1

§65

(1) Xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxxxx trvalého xxxxxx xx xxxxxxx

x) xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, nebo

b) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx výchovy10c), xx-xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §87 xxxx. 1.

(2) Xxxxxxxxxx xxxx xxxxx se nevztahuje xx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx1b) x x xxxxxxxx §83 xx 85 na jeho xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx

§66

(1) Xxxxxxxx k xxxxxxxx pobytu xx xxx podmínky xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx

x) xxxxx x xxxxxx xxxxxx povolení xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx

1. xx-xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx před vstupem xxxxxxxx na území,

2. xx-xx xxxxxxxxxx dítětem xxxxxxxx nebo xxxxxxx, xxxxx je xxxxxxx xx xxxx azylanta, xxxxx nepožádá o xxxxxxx xxxxx, xxxx

3. xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxx tohoto xxxxxxxx xxxx x jiných xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) na xxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxx xx xxxxx v xxxxx Xxxxx republiky, xxxx

x) xxxxx o xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx nezletilé xxxx xxxxxxx, xxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx pobytu, xx-xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx.

(2) Xxxxxxxx x xxxxxxxx pobytu xx xxxx xx xxxxxx xxxx cizinci, xxxxxxx předchozí xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx §77 xxxx. 1 písm. x) xxxx x), xxxxx xx nabytí právní xxxx rozhodnutí xxxxxxxxxx xxxx 3 xxx.

§67

§67 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 173/2023 Sb.

§68

(1) Xxxxxxxx k xxxxxxxx pobytu xx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx ke xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx území xxxxxxxxxxx po dobu xxxxxxx 5 xxx.

(2) Xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxxxxx

x) xxxx xxxxxx xx xxxxx xx dlouhodobé xxxxx x xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx-xx dále stanoveno xxxxx,

x) doba pobytu x xxxxxxxxx azylanta xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx

1. bylo xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx §87f xxxx. 5 xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu xx xxxxxxxx přechodného xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie, nebo

2. xxxxxxx požádal o xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx během xxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x důvodu xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x §87f odst. 5,

x) jednou xxxxxxxxx

1. xxxx pobytu xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx za xxxxxx studia, xxxx

2. xxxx, po kterou xxxx xxxxxx řízení x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx vedlo x xxxxxxxxxx x xxxxxxx azylu xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, x xx xxxxxx xxxx xxxxxx x žalobě xxxx o kasační xxxxxxxxx; xxxx-xx řízení x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx 18 měsíců, xxxxxxxxxx se xxxx xxxx v celém xxxxxxx,

x) období xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx doby xxxxxx xxxxx xxxxxx x) xx x), xxxxx tato xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx nepřesáhla 6 xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx a xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx 310 xxx; pokud jedno xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx než 12 xx sobě xxxxxxxx xxxxxx xx závažných xxxxxx, xxxxxxx xxx-xx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx, přičemž xxxx xxxxxx se do xxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx území v xxxxxxx doby pobytu xxxxx xxxxxx a) xx x), pokud xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nepřítomnosti xxxxxxxxxx 10 po xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xx xxxx souhrnu xxxxxxxxxx 560 xxx; xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx, xxx-xx xxxxxxx xxxxxx statutárního xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

(3) Xx xxxx pobytu xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxxxxx xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx zaměstnavatelem nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xx území xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx za stravu, xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx x uspokojování xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx vzdělávacích xxxxxx (xx xxxx),

x) xxxxxx xxxxxx odnětí xxxxxxx; xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx odnětí xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxx, x to xx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) pobytu xx xxxxx xx xxxxx x pobytu xxx 90 xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx na xxxxxxxxx pracovní vízum,

e) xxxxxx xx xxxxx xx vízum x xxxxxx xxx 90 xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx; to neplatí, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx povolení k xxxxxxxxxxxx pobytu za xxxxxx xxxxxxx pobytu xxxxxx podle §43, x

x) xxxxxx xxxxxxx xx základě povolení x pobytu xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx zastupitelského xxxxx xxxxxx státu nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx akreditovaných x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx rodinným xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx zahraničních xxxx.

(4) Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxx dále xxxx xxxxxxx, který xxxxxx xxxxxxxx 5 xxx xxxxxxxxxxxxx pobytu xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx xxxx držitel xxxxx xxxxx, pokud xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxx xx xxxx xxxxxxx 2 let; xx xxxx 5 xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx dále xxxxxxxxxxxx pobyt za xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxx doba, xx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx státě. Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx jiným členským xxxxxx pobýval xx xxxx xxxxx xxxx xxx 12 xxxxxx, xxxxx xxxxx se xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Do xxxxxxxxxx xxxx nepřetržitého xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx členských xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxx období xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 12 xx sobě xxxxxxxx xxxxxx a xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx 18 měsíců. Toto xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx karty, xxxxxxx xxxx xxxxxx povolení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx účelem xxxxxxxxxx xxxxxxx rodiny xx xxxxx.

(5) Žádost x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx i cizinec, xxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx území. Xxxxxxxx xxxxxxxx povolení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxx xxxxxx cizinci x době xxxx xxxxxxxxxxxxx na území, xxxx xxx xxxxxx xxxxxx nejpozději do 6 měsíců xx xxxxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxxxx.

§69

(1) Xxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §66 xx xxxxxx na xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, pokud xxxx xxxx stanoveno xxxxx.

(2) Xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §66 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx b) xxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx vydáno,

a) pobývá xx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx pobytu x je manželem xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx11),

x) xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx k xxxxxx xxx 90 xxx xxxx povolení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx vydaného xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx území, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x orgánem činným x trestním řízení xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx obchodování x xxxxx xxxx xxxxxxxxx organizování nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx překročení xxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx pobytu xxxxx §66 xxxx. 1 xxxx. x) podává xxxxxxx ministerstvu, xxxxx xxxxxx xx území x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §66 xxxx. 1 xxxx. x) lze xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx, pokud xxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx pobytu vydáno, xxxxxx xx xxxxx x xxxxx přechodného xxxxxx, s xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxx 90 xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx území xxxxxxxxx podle §33 xxxx. 1 písm. x).

(5) Xxxxxx o xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §68 xxxx. 1 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, pokud xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx 5 xxx x v době xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx

x) xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx doplňkové xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx dočasné xxxxxxx, xxxx

x) xxxxx lhůty x vycestování xxxxxxxxx x xxxxxx ukončení xxxxxxxxxxx pobytu rodinného xxxxxxxxxxx xxxxxx Evropské xxxx xxxxxxx x §87f xxxx. 5.

(6) Xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx pobytu xxxxx §68 xx xxxxxxx xxxxxxx x §68 odst. 5 xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(7) Xxxxxx x xxxxxxxx x trvalému pobytu xxxxx podat xx xxxxx, pokud xxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx oprávnění k xxxxxx xxxxx §47 xxxx. 4, 6, 8, 9 xxxx 10; xx neplatí, xxx-xx x xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §66 xxxx. 1 xxxx. d).

§69a

§69a zrušen právním xxxxxxxxx č. 161/2006 Sb.

§69b

§69b xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 161/2006 Sb.

§70

(1) Žádost x xxxxxxxx x trvalému xxxxxx xx xxxxxx xx úředním xxxxxxxxx. X žádosti xx xxxxxxx xxxxxxx uvést

a) xxx xxxxx, příjmení x xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx dřívější xxxxxxxx, xxx, xxxxx x xxx xxxxxxxx, xxxxx x stát narození, xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx stav, nejvyšší xxxxxxxx xxxxxxxx, povolání, xxxxxxxxxx xxxx příchodem xx xxxxx (xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx), účel xxxxxx xx xxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx (xxxxxxxx xxxxxxxx, název a xxxxxx zaměstnavatele), poslední xxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxx místa xxxxxx xx xxxxx, adresu xxx xxxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxx xx místa xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xx území delší xxx 3 xxxxxx (xxxxx x xxxxx xxxxxx), den xxxxxx xx území, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx,

x) xxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx občanství, xxxxx xxxxxxxx, xxxxx a xxxx xxxxxxxx, bydliště x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx,

x) jméno, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx x povolání xxxxxx,

x) xxxxx, příjmení a xxxxxxx xxxxx, datum x xxxxx narození, xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx x povolání xxxx, x

x) xxxxx, příjmení x xxxxxxx jména, xxxxx narození, xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx

x) fotografie,

b) xxxxxxxx xxxxxx,

x) doklad xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx, xxxxxxxxx matriční xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx dokládající xxxxxxxxxxx xxxxx, doklad x xxx, xx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx1a); xx neplatí, xxx-xx o cizince, xxxxx xxxx o xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §68,

d) xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx území (§71 odst. 1); xx xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxx podle §87, xxxxx xxxx x xxxxxxxx k xxxxxxxx pobytu po xxxxxxxx xxxx 18 xxx z xxxxxx xxxxx §66 xxxx. 1 xxxx. a); xx xxxxxxxx xx xxxxxxx povinen xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx mlčenlivosti xxxxxxxxxx xxxxx, x xx v xxxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x společně s xxx xxxxxxxxxxxx xxxx; xxxxx xxxxxxx předložil x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxx xxxxxxxx posuzované xxxxx, je povinen xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx x zproštění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxx z evidence Xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx zachovalosti (§174) xxxxxx státem, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxx xx trvalé xxxxxxxx, jakož x xxxxx, x nichž xxxxxxx x posledních 3 letech xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx dobu xxxxx xxx 6 xxxxxx, xxxx čestné xxxxxxxxxx v případě, xx xxxxx xxxx xxxxxx doklad xxxxxxxx; xxxx povinnost xx xxxxxxxxxx xx cizince xxxxxxxx 15 let x xx xxxxxxx xxxxxxxx 15 let, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx k xxxxxx xxx 90 xxx xx xxxxxx strpění xxxxxx na území xxxx povolení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxx udělena xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx2); xxxxxxx, xxxxx žádá o xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §68 xxxx. 1, nebo, xxx-xx x cizince xxxxx §87, xxxxx xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 18 xxx x xxxxxx xxxxx §66 xxxx. 1 xxxx. x), xx xxxxxxx xxxxxxxxx doklad obdobný xxxxxx z xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx, xx-xx x xx xxxxxxx,

x) xxxxxx o zajištění xxxxxxxxx xx území (§71 odst. 2),

g) xxxxxxx rodičů, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx zástupců xxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx; souhlas xxxxxx, zákonného xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxx, xxxxxxxxx zástupce xxxx poručníka, xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxx se xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx pobývat na xxxxx, x xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxx vůli xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, nebo xxxxx xxx dítě xxxxxx xx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx povolení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx znalost xxxxxxx xxxxxx vydaný xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx českého xxxxxx x rozsahu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §182a xxxx. 1 xxxx. x) (dále xxx "xxxxxxx z xxxxxx"), xxxx-xx xxxx stanoveno xxxxx.

(3) Cizinec, xxxxx xx manželem nebo xxxxxxxxxx dítětem xxxxxxxx2) xxxx dítětem, xxxxx xx xxxxxxx na xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx, který xxxx x povolení x xxxxxxxx pobytu xxxxx §66 odst. 1 xxxx. x) xxxx x) a xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx povolení x xxxxxxxxxxxx pobytu xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx, xx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx předložit náležitosti xxxxx odstavce 2 xxxx. x) xx x) x x).

(4) Xxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §66 xx xxxxxxx xx xxxxxxxx zastupitelského xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx předložit xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx infekčního onemocnění.

(5) Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx odstavce 2 xxxx. x) xx xxxxxxxxxx od cizince, xxxxx

x) nedosáhl xxxx 15 let,

b) prokáže, xx v xxxxxxx 20 let xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx žádosti x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx 1 xxxxxx xxx nepřetržitě xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx školy xxxx xxxxxxx 1 akademický xxx studoval xxxxxxx xxxxx s xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx program xxxxxxxx xx český xxxxx xx xxxxxx škole,

c) xxxxxxx, že xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx uznávanou xxxxxxx z xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxxx prováděcím xxxxxxx předpisem xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx,

x) xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §66 xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §87 xxxx. 7 xxxx. x) xxxx 4,

x) xxxxxxx, že xx xxxxxxx nebo mentální xxxxxxxxx, mající xxxx xx xxxx schopnost xxxxxxxxxxx, xxxx

x) dosáhl xxxx 60 xxx.

(6) Xxxxxxxxxxxx je x xxxxxxx xxxxxxx pochybnosti, xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx českého xxxxxx x rozsahu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, oprávněno xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx požadovanou xxxxxxx xxxxxxx jazyka xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx jazyka; vznikne-li xxxxxxx xxxxxxxxxx při xxxxx, x xxxxxx xx xxxxxxxxxx protokol, xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxx pochybnosti xxxxxxxxxxxx záznam xx xxxxx. O neuznání xxxxxxx prokazujícího xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxx lhůtu x xxxxxxxx nebo opětovnému xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx znalost xxxxxxx jazyka. Zkouška x jazyka xxxxx xxxx xxxxx xx xxxx x osoby xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zkoušku x xxxxxx, xxxxxx Xxxxxxxxxxxxx školství, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx; xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. O xxx, x xxxxx xxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxxx školství, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx cizinec zkoušku x xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx cizince informuje.

§71

(1) Xx xxxxxx x zajištění xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx se xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xx příjem cizince xx pravidelný x xxxxxx měsíční příjem xxxxxxx x xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx [§42c xxxx. 3 písm. x)] xxxxxx xxxxx než xxxxxx částek xxxxxxxxx xxxxx9d) xxxxxxx x x ním společně xxxxxxxxxxxx osob a xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx právním xxxxxxxxx9e) xxxx částky, xxxxxx xxxxxxx prokáže xxxx xxxxxx skutečných odůvodněných xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx na xxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx osob. Xxx-xx x xxxxxxx xxxxx §66 může xxx xxxxx doklad xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx poskytnutí xxxxxxxxxx x zajištění xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Za xxxxxx xxxxx věty první xx považuje xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx minimu, s xxxxxxxx jednorázového xxxxxx, xxxxxxxx xx xxxx, xxxxxxx x nezaměstnanosti, xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx x dávek x xxxxxxx xxxxxx v xxxxxx xxxxx; pro xxxxx výpočtu xxxxxx xx §8 xxxx. 2 xx 4 xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx cizince xxx prokázat xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx o xxxx průměrného xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxx xx xxxxxxx činnosti, nebo xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, jde-li x příjmy xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx zdaňovací období.

(2) Xxxxxxxx x zajištění xxxxxxxxx xxxxx §70 xxxx. 2 xxxx. x) xx xxxxxx xxxxxx x vlastnictví xxxx xxxx domu, xxxxxx x oprávněnosti xxxxxxx bytu xxxxx xxxx xxxx písemné xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx vlastníkem xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx, s xxxxx úředně xxxxxxxx xxxxxxxx, kterým xx xxxxxxx xxxxxx souhlas x xxxxxxxxxx. Ubytování xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx x objektu, xxxxx je xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx31) xxxxxxx číslem popisným xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx, xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx. Úřední xxxxxxx xx nevyžaduje, xxxxxxxx-xx xxxxxxxxx osoba xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx pověřeným xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Pokud xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx věty xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, se xxxxxx xxxx právní xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx vlastnoručního xxxxxxx52).

§72

Xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx 180 xxx, x xxxxxxxx cestovního xxxxxxx, xxxxxxxxxx dokladu, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x fotografie xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx. Ustanovení §55 xxxx. 2 xx 4 xxxxx xxxxxxx.

§73

§73 zrušen právním xxxxxxxxx č. 173/2023 Sb.

§74

(1) Xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx pobytu xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx mu uděleno xxxxx xxxxx §30 xxxx. 4, xx xxxxxxx xx xx xxxxx 3 xxxxxxxxxx xxx xxx dne xxxxxx na xxxxx xxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxxxxx

x) k xxxxxxxx xxxxxxxxxx x vydání xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx x

x) xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx průkazu x xxxxxxxx k xxxxxx, a xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx cizince a xxxx podpisu, xxxxx xx xxxxx x xxxx dalšímu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; podpis xx xxxxxxxx, pokud xxxxxxx x jeho xxxxxxxxx xxxxx xxxxx překonatelná xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx, xxxxx xxxxx žádost o xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxx dostavit xx ministerstvo

a) x xxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx a

b) xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x pobytu, x xx xxxxxx pořízení xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x jeho xxxxxxx, xxxxx xx určen x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxxx xx xxxxxxxx, pokud xxxxxxx x jeho xxxxxxxxx brání xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xx povinen se xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, nejpozději však xx 60 xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, dostavit xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx k xxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx povolení x xxxxxxxx pobytu, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2, xxxxxxxx xxxxxx xxxx z jiných xxxxxxx stanovených xxxxxx, xxxxxx právní moci xxxxxxxxxx xxxx převzetí xxxxxxx x xxxxxxxx x pobytu.

Důvody xxx nevydání, xxxxx platnosti a xxxxxxx xxxxxxxxx povolení x xxxxxxxx xxxxxx

§75

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx

x) xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxx údaje xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) x případě polygamního xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) je xxxxxxx xxxxxxxx x evidenci xxxxxxxxxxx xxxx (§154),

x) xxxxxxx xx výpovědi xxxxx nepravdivé xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx nesplňuje xxxxxxxx xxxxxxx zachovalosti (§174),

x) xxxxxxx nepředloží doklad x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx pobytu xx xxxxx,

x) x xxxxxx jsou xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §77 xxxx. 1 písm. x) xxxx e), xxxx

x) v řízení xxxxxx potvrzeny xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x povolení x xxxxxxxx pobytu xxxxx §66 xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §68.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx x vydání xxxxxxxx x xxxxxxxx pobytu xxxx xxxxxxx, xxxxxxxx

x) xxxxxxx je xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx států,

b) xxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxxxx pobytu xxxxx §66 nesplňuje xxxxxxxxx opatření xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) x xxxxxx xxxx xxxxxxxx skutečnosti xxxxx §77 odst. 2 xxxx. g),

d) cizinec x xxxx platnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx podání xxxxxxx x vydání povolení x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §68 neplnil xx xxxxx xxxx, xxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx bylo xxxxxx; xx xxxxxxx, pokud xxxxxxx xxxxxxx, že xx xxxxxxx o xxxxxxxx xxxxx ze xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx bezpečnost státu xxxx závažným xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx pořádek xxxx je xxxxxxx xxxxxxxxx, xx by xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx ohrozil xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx narušil xxxx veřejný xxxxxxx,

xx xxxxxxxx, xx toto xxxxxxxxxx xxxx přiměřené x hlediska jeho xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(3) K xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2 ministerstvo xxxxxx přihlédnout, xxx-xx x xxxxxx povolení x trvalému xxxxxx x xxxxx České xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) K xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. a) xx xxxxxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxx povolení x xxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxx xxxxxxx zvláštního xxxxxxx.

(5) Xxx-xx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 nebo 4, ministerstvo xxxxxxxx xxxxxx tohoto xxxxxxxx xx xxxxxxxx státem, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxxx xxxxx, x x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx x tomuto xxxxxxxx. Xxxxxx povolení x trvalému xxxxxx xxxxxxxxxxxx oznámí xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx cizince xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

§76

Xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxx občanství Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx10) xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) jestliže xxxx xxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx členského xxxxx Xxxxxxxx unie7c), xxxx

x) xxxxxx cizince xxxx xxxxxx xxxx rozhodnutí xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx za mrtvého.

§77

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx pobytu, jestliže

a) xxxxxx, xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona s xxxxx získat povolení x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx manželství xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx bylo určeno xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx byl xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx předložených xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxx uvedené xxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxx žádosti neodpovídají xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxx území států Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx dobu xxxxx xxx 12 měsíců, xxxxx nebyla xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, závažným onemocněním, xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx pracovním xxxxxxxx xx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx mimo xxxxx xxxxxxxxxxx po xxxx xxxxx xxx 6 let,

e) je xx odůvodněno xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx z xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) o xx xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx, xxxxxx držitel xxxxx karty, xxxx xxxx rodinný xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx delší xxx 24 xxxxxx,

x) byl xxxxxxx xxxxxxxxxx odsouzen xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxx 3 xxxx xxxxx byl cizinec xxxxxxxxx pravomocně xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx republiky xx xxxxxxxx úmyslného xxxxxxxxx činu x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx odnětí xxxxxxx, xxxx

x) byl xxxxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx xx 3 x xxxx případech xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxxx, xx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx odsouzení xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx neuplynula xxxx delší xxx 1 xxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx dále xxxxx, jestliže

a) cizinec xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx důvodné xxxxxxxxx, xx xx xxxx xxxxxxx bezpečnost xxxxx,

x) xxxxxxx xx 5 xxx po xxxxxx xxxxxxxx x trvalému xxxxxx xxxxx, xxx xxxxx bylo podle §66 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 1 nebo §66 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx vydáno,

c) xxxx xxxxxxx platnost xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxx x xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx povolení, xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx podle §88 xxxx. 3,

x) cizinec xx zařazen xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx dodatečné xxxxxxxxx, po xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxx xx to, že xxxx důvodné nebezpečí, xx xx mohl xxx xxxx pobytu xx xxxxx jiného xxxxxxxxx státu xxxxxxx xxxx bezpečnost xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxx xxxxxxx pravomocně xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx spáchání xxxxxxxxx xxxxxxxxx činu x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx 3 xxx xxxxxx, xxxx

x) xxxx xxxxxxx stát Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx uplatňující společný xxxxxx xx věci xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx9a) x xxxxxx odsouzení xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx 1 xxx xxxxx xxx důvodné xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx trestnou činnost xxxx takovou xxxxxxx xxxxxxxxxx na území xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx ve xxxx xxxxxxxxxxx, x xxxx x důvodů xxxxxxxx xxxxxxxx předpisů xxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx,

xx podmínky, že xxxx rozhodnutí xxxx xxxxxxxxx z hlediska xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(3) Ministerstvo x rozhodnutí o xxxxxxx platnosti xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x území; xxxxxxx xx xxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx vycestovat.

§78

§78 zrušen právním xxxxxxxxx č. 427/2010 Sb.

§79

§79 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 427/2010 Sb.

§80

§80 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 427/2010 Sb.

§81

§81 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 427/2010 Sb.

§82

§82 zrušen právním xxxxxxxxx č. 427/2010 Sb.

Xxx 2

Xxxxxx postavení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx rezidenta x Evropském xxxxxxxxxxxx xx xxxxx

§83

(1) Xxxxxxxxxxxx x rozhodnutí x xxxxxxxx x trvalému xxxxxx přizná cizinci xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxxx společenství xx xxxxx7c) (xxxx xxx "xxxxxxxx xx xxxxx"), xxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxx xx dni xxxxxx xxxxxxx podmínku 5 xxx nepřetržitého xxxxxx xx xxxxx (§68),

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx jiného členského xxxxx Xxxxxxxx xxxx x

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx §71.

(2) Ministerstvo xxxxxx xxxxxxxxx rezidenta xx xxxxx xxxx xxxxxx cizinci s xxxxxxxxx k trvalému xxxxxx xx území, xxxxxxx toto xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, pokud x xx cizinec písemně xxxxxx x splňuje xxxxxxxx podle odstavce 1.

(3) Xxxxxxxxxxxx právní xxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxx xxxx přizná xxxxxxx, který je xxxxxxxxx modré xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx podmínku 5 xxx nepřetržitého xxxxxx na xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx jako držitel xxxxx xxxxx a xx xxxx xxxx xxx jako držitel xxxxx karty nepřetržitě xxxxxx xx xxxxx. Xx xxxx 5 xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx se xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx vědeckého xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxx, xx kterou byl xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x jiném xxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxx karty xxxxxx jiným xxxxxxxx xxxxxx pobýval na xxxx území xxxx xxx 12 xxxxxx, xxxxx xxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx držitele xxxxx karty, kterým xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx rodiny xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie.

(4) Xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx na území xxxx zrušeno (§85 xxxx. 1), xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx přiznání xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x zrušení xxxxxxxx postavení rezidenta xx území xxxxxxxx xxxxxxx 5 xxx x xxxxxxx zajištění xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx na xxxxx xxxxx §71. Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx na xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx (§68), xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx tohoto xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xx xxxx závažným xxxxxxxx narušit xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx.

(5) Xxxxxx x xxxxxxxx právního xxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxx podle odstavce 2 se xxxxxx xx xxxxxxx tiskopisu. X xxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx jména, xxxxxxx xxxxxxxx příjmení, xxx, xxxxx x rok xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx pobytu xx xxxxx, adresu xxxxx xxxxxx xx území, xxxxxx xxx xxxxxxxxxx, xx-xx odlišná xx xxxxx xxxxxx, den xxxxxx xx území x číslo x xxxxxxxx xxxxxxxxxx dokladu.

§84

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx na xxxxx xx xxxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx "povolení x xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx - XX"7c).

(2) Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxx záznam "Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx [název xxxxxxxxx xxxxx] dne [xxxxx]", jde-li x xxxxxxx, kterému xxxx xxxxxxx stát Xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxx ochrany xxxxxx xxxxxx.

§85

(1) Xxxxxxxxxxxx rozhodnutím xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x přiznání xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx, nejsou-li xxxxxx xxx zrušení platnosti xxxxxxxx x trvalému xxxxxx, xxxxxxxx

x) xxxxxxxx xx xxxxx závažným xxxxxxxx narušil xxxxxxx xxxxxxx xxxx ohrozil xxxxxxxxxx státu, nebo

b) xxxx xxxxxxx stát Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx přechodného xxxxxx xxxxxxxxx na xxxxx xx svém xxxxx z xxxxxx xxxxxxxxx porušení xxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx právní moci xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 v xxxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxx zneplatní xxxxxx "xxxxxxxx k xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx - XX"7c).

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx území xxxxxx xxxxxxxx platnosti xxxxxxxx x trvalému xxxxxx.

Díl 3

Xxxxxxxx platnosti xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx

§86

§86 (xxx 3) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 427/2010 Sb.

Xxx 4

Pobyt xxxxxxx xxxxxxxxx xx náhradní xxxxxxx rozhodnutím příslušného xxxxxx

§87

(1) Cizinec xxxxxx 18 let svěřený xx xxxxxxxx výchovy xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx10c) xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx na xxxxx, xx-xx alespoň xxxxx xxxxxxx xxxxx, jíž xx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx x trvalému xxxxxx xx území xxxx xx na xxxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx cizinci xxxx potvrzení o xxxxxxxxx k trvalému xxxxxx xx xxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 je xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 15 let xxxxxxx xx xxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx xx požádání xxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 průkaz x xxxxxxxx k pobytu. X xxxxxxx xx xxxxxxx povinen xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxx xx 30 xxx po xxxxxxxx xxxx 15 let.

(6) Xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx cizince svěřeného xx xxxxxxxx výchovy xxxx dosažením xxxx 15 xxx xxxxxx, xxxxxxxx

x) xxxxx, xxx xxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx se xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxx xxxx být xxxxxxxx jejím xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx předpisu1a),

c) xxxxxx xxxxxxxx výchova podle xxxxxxxx 1, xxxx

x) xxxxxxx osoba podle xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx na xxxxx.

(7) Xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx náhradní xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 15 xxx xxxxxx, xxxxxxxx

x) xxxxxxx

1. je xxxxxxxxxx odsouzen soudem Xxxxx republiky xx xxxxxxxx úmyslného xxxxxxxxx xxxx k xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

2. xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xx xxxxxx oprávnění xxxxxx; k xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx zákonného xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx podpisem,

3. xxxxxx xxxxxxxx občanství Xxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu1a), xxxx

4. xxxxxxx xxxx 18 xxx; xx neplatí, xx-xx rozhodnutím xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx §66 odst. 1 xxxx. x), xxxx-xx xx xxxxxxx xx 60 xxx xx xxxxxxxx xxxx 18 xxx,

x) xxxxxx náhradní xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxxxx xxxx 18 xxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx x xxxxxxxx pobytu xx území.

(8) Xxxx, xxx oprávnění x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx odstavce 6 xxxx 7, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx k xxxxxxxx pobytu na xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx x pobytu, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx.

(9) Xxxxxxxxxx §117d a 117e xx xxxxxxxx xx cizince s xxxxxxxxxx x trvalému xxxxxx xxxxxxx.

(10) Xxx-xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx věku 15 xxx, xxxxxxxx se xxxx xxxxx na xxxxx xx dosažení xxxx 15 xxx xx xxxxx xxxxx §65 odst. 1 xxxx. x).

Účinnost xx 1.5.2011 xx 9.5.2013 (xx novely č. 103/2013 Xx.

XXXXX XXx

XXXXX OBČANA XXXXXXXX XXXX X XXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XX XXXXX

Xxx 1

Xxxxxxxxx xxxxx na xxxxx xx xxxx delší xxx 3 xxxxxx

§87x

Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx

(1) Ministerstvo vydá xxxxxx Evropské xxxx1b) xx xxxx žádost xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx Evropské xxxx

x) hodlá xx xxxxx xxxxxxx přechodně xx dobu xxxxx xxx 3 xxxxxx13) x

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx veřejný xxxxxxx.

(2) K xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx x zdravotním xxxxxxxxx; xx neplatí, xx-xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxx činnost13a), x

x) xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx.

(3) Rodinný xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxx xx xxxxxxx Evropské unie x xxxxx na xxxxx pobývat xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxx 3 měsíce13) xxxxxxxx s xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, je xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 x xxxxxx xxxxxxxxxxx, že xx rodinným příslušníkem xxxxxx Xxxxxxxx unie.

§87x

Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxx xxxx xxxxxxx Evropské xxxx x doprovází xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie, xxxxx xx xxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xx území xxxxxxx přechodně xx xxxx xxxxx než 3 xxxxxx13).

(2) X xxxxxx povolení x xxxxxxxxxxx xxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x odstavci 1 xxxxxxx xxxxxxx ministerstvo xx lhůtě xx 3 xxxxxx xxx xxx vstupu xx xxxxx. Xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx Evropské xxxx podle §15a xxxx. 1 nebo 2 x průběhu xxxxxx na xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx 3 měsíců ode xxx, xxx xx xxxx rodinným xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxx §15a xxxx. 1 xxxx 2, x cizinec x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx, xx 3 xxxxxx ode xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(3) X xxxxxxx x vydání xxxxxxxx x přechodnému pobytu xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx

x) náležitosti uvedené x §87a xxxx. 2,

x) xxxxxx potvrzující, xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx,

x) doklad o xxxxxx xxxxxx Evropské xxxx xx území; xx xxxxxxx, pokud xxxx občanu Evropské xxxx vydáno osvědčení x xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx jde-li x rodinného xxxxxxxxxxx xxxxxxxx občana Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx na území, x

x) jako rodinný xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx podle §15a xxxx. 3 xxxx xxxxxx

1. xxxxx §42b xxxx. 1 písm. x) x

2. o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pojištění xx xxxx pobytu xx xxxxx, které xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x §180j, a xx požádání xxxxxx x xxxxxxxxx pojistného xxxxxxxxx xx xxxxxxx x cestovním zdravotním xxxxxxxxx; xx xxxxxxx, xxx-xx o případ xxxxxxx x §180j xxxx. 4.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxx rodinnému xxxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxxx k přechodnému xxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxx, jde-li x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxx

1. §15a xxxx. 1, x xxxxxxxx rodinného xxxxxxxxxxx občana xxxxx xxxxxxxxx x §1 xxxx. 3 a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle §15b, nebo

2. §15a xxxx. 2, xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx x pokud xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x jiném xxxxxxxx xxxxx Evropské unie, xxxx

x) xxxxxxx x xxxxxxxx x pobytu xxxxx §117a x xxxxx xxxxxxxxx nejdéle xx 3 xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§87c

Přechodný xxxxx občana Xxxxxxxx unie xxxx xxxxxxxxx příslušníka xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, který xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx zastoupení xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x Xxxxx republice

(1) Xxxxxx Evropské unie1b), xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx člen xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx cizího xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vládní xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx, x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx zahraničních věcí, xxxxx sám xx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx potvrzení o xxxxxx xx území xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx průkazu xxxxx §180b.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx občana Xxxxxxxx xxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx úřadu xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x České xxxxxxxxx, jenž sám xxxx občanem Evropské xxxx x xx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx zahraničních xxxx, vydá Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx identifikačního xxxxxxx xxxxx §180b.

(3) K xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xxxxx Evropské xxxx1b) xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx doklad xxxxxxxxxxx, xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx.

§87x

Xxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxxx pobytu občana Xxxxxxxx unie

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx

x) žadatel xx xxxx neodůvodnitelnou xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx by xxxxxxx mohl ohrozit xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) je xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx (§154) x trvá xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xx xxxx xxx xxxx xxxxxx na xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx narušit xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Ministerstvo rozhodnutím xxxxx přechodný xxxxx xx xxxxx občanu Xxxxxxxx unie1b), xxxxxxxx

x) xx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx systému xxxxx xxx xxxxx se xxxxxxxxxx postižením xxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxx xxxxxxxxx pobyt xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx, x nichž uvedené xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx žádosti xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxx cizinec xxxxxxxxxx odsouzen xxxxxx Xxxxx republiky xx xxxxxxxx úmyslného xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx svobody x délce přesahující 3 xxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxx trestného xxxx k xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx státu xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx-xx zahájeno řízení x správním xxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx, že xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx opatření xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, pokud k xxxxxxxx onemocnění xxxxx xx 3 měsíců xx xxxxxx xx xxxxx,

xx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxx do xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Evropské unie.

(3) Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx přechodného xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx1b) xx xxxxx xxxxxxx xxxxx k xxxxxxxxxxx x xxxxx; xxxxx Evropské unie xx xxxxxxx ve xxxxxxxxx lhůtě z xxxxx vycestovat.

(4) Na xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xx §76 xxxx. x), x) a d) xxxxxxx obdobně. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx na území xxxx zaniká ohlášením xxxxxxxx pobytu xx xxxxx.

§87e

Důvody pro zamítnutí xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx

x) žadatel

1. xxxx xxxxxxxx příslušníkem xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxx

2. xxxxxxxxxx náležitosti xxxxxxx x §87b xxxx. 3,

b) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx, že xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx opatření před xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx k takovému xxxxxxxxxx xxxxx xx 3 xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx,

x) xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx systému xxxxx xxx osoby xx xxxxxxxxxx postižením xxxx systému xxxxxx x hmotné xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx s xxxxx získat xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx, zejména xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx jeho xxxxxxx xxxxxxxxxxx souhlasem xxxx xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xx žadatel dopustil xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx území,

f) xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx bezpečnost xxxxx xxxx závažným xxxxxxxx xxxxxxx veřejný pořádek,

g) xx žadatel evidován x evidenci nežádoucích xxxx x xxxx xxxxxxx nebezpečí, xx xx xxxx xxx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xx žadatel xxxxxxx xx informačního xxxxxxx xxxxxxxxx států x xxxxxxxxx orgán, xxxxx žadatele xx xxxxxx xxxxxxx zařadil, xxxxxxxx xxxxxxxxx informace, xx xxxxxxx vyhodnocení xxx xxx xx xx, xx xxxx xxxxxxx nebezpečí, xx xx xxxx xxx xxxx xxxxxx na xxxxx xxxxxx smluvního xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx narušit xxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx Evropské xxxx podle §15a xxxx. 1 xxxx 2, x xxxx xxxxxx této žádosti

1. xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx oprávněn pobývat xx území,

2. xxxxxxxx xx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx příkazu, xxxx

3. je xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx; to xxxxxxx pro držitele xxxxxxxxxxxx xxxx vydaného xxxxx §20 xxxx. 6.

(2) X xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) se x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx občana Xxxxxxxx xxxx xxxxx §15a xxxx. 1 nebo 2 přihlédne xxxxx xx podmínky, že xxxxxxxxxx x zamítnutí xxxxxxx bude xxxxxxxxx x hlediska xxxx xxxxxx xx soukromého xxxx rodinného života xxxxxxxx.

(3) K důvodu xxxxx odstavce 1 xxxx. x) se xxxxxxxxxxx, xxx-xx o xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxxxxxxx xxxxx x jiných důvodů xxxxxxx zvláštního zřetele xxxx x důvodu xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx projedná vydání xxxxxxxx x přechodnému xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx do informačního xxxxxxx xxxxxxxxx států, x x xxxxxx xxxxxxxxx ke xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, který xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx z xxxxx; xxxxxxx xx xxxxxxx xx stanovené xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx.

§87f

Důvody ukončení xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx příslušníka xxxxxx Xxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx Evropské xxxx1b), který xxx xxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx pobyt xx xxxxx, xxxxx x xx rodinný xxxxxxxxxx občana Evropské xxxx požádá. Přechodný xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxx xxxx xxxxxxx Xxxxxxxx unie, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx v §15a xxxx v §87b odst. 1 xxxx xxxxxxx na xxxxx xxxxxxx společně x xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxx xxxx xxxxx xx území xxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxx xx území xxxxxx, za podmínky, xx xxxx rozhodnutí xxxx přiměřené x xxxxxxxx xxxx zásahu xx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxx xx území se xxxx rodinnému xxxxxxxxxxxxx xxxxxx Evropské xxxx x důvodů xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx druhé neukončí, xxxxx

x) xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x občanem Evropské xxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxx Evropské xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xx xxx přechodný xxxxx na území xxxxxx, x rodinný xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx skutečně pečuje x xxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie, xxxxx xxxxxx xx xxxxx, x xx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxx x vyšší xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx,

x) xxxxx Xxxxxxxx unie v xxxx xxxxxxxxxxx pobytu xx xxxxx xxxxxx x rodinný xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie xx xx území xxxxxxxx po xxxx xxxxxxx 1 roku xxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx,

x) manželství x xxxxxxx Evropské xxxx zaniklo na xxxxxxx pravomocného xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx a

1. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánu10c) xxxx xxxxxxx manželů xxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx právo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxx na xxxxx,

2. před xxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxx xxxx xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx toto xxxxxxxxxx xxxxxx alespoň 3 xxxx a x xxxx trvání manželství xxx rodinný příslušník xxxxxx Evropské xxxx xx území xxxxxxx xxxxx nejméně 1 xxx, nebo

3. je xx opodstatněno xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xx rodinný xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx násilí,

d) xxxxx x xxxxxxxx partnerského xxxxxx rodinného xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx a

1. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Evropské xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx rodičů svěřeno xx xxxx dítě xxxxxx Xxxxxxxx unie xxxx mu xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx Evropské xxxx pouze xx xxxxx, xxxx

2. je xx opodstatněno xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xx rodinný xxxxxxxxxx xxxxxx Evropské xxxx xxxx za xxxxxx partnerského vztahu xxxxx domácího násilí,

e) xxxxxxx příslušník xxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxxxx x xxxxxxx x) xxxx d) xx xxxx xxxxx domácího xxxxxx x x xxxxxx důvodu přestal xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, nebo

f) xx xxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xx xxxxx, která xxxxxxxxxx xxxxxx 6 xxxxxx ročně, nebo xxxxxxxx-xx xxxx xxxx

1. x xxxxxx plnění xxxxxxx xxxxxxxx služby, xxxx

2. xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx nebude delší xxx 12 xx xxxx jdoucích xxxxxx, x to ze xxxxxxxxx důvodů, zejména xxx-xx o těhotenství x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx, studium xxxx odborné školení, xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx vyslání xx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx příslušníkovi xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx, xxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx, xx trpí xxxxxx xxxxxxxx x požadavcích xxxxxxxx před xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x takovému xxxxxxxxxx xxxxx xx 3 xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx,

x) se xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx systému xxxxxx x xxxxxx xxxxx České republiky,

c) xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx s xxxxx získat xxxxxxxx x přechodnému pobytu xx xxxxx, zejména xxxxx xxxxxxx uzavřel xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx určeno otcovství,

d) xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx povolen xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx neodpovídají xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx byl pravomocně xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx za spáchání xxxxxxxxx xxxxxxxxx činu x xxxxxxxxxxxxx trestu xxxxxx xxxxxxx x xxxxx přesahující 3 xxxx anebo xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx za spáchání xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) ohrožuje xxxxxxxxxx státu nebo xxxxxxxx xxxxxxxx narušuje xxxxxxx pořádek, není-li xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx vyhoštění, nebo

g) xx xxxxxxx do xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x příslušný xxxxx, který xxxxxxxx xx xxxxxx systému xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx jejichž xxxxxxxxxxx lze mít xx xx, xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xx xxxx xxx svém xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx bezpečnost nebo xxxxxxxx způsobem xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

xx podmínky, xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx života xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx rodinného xxxxxxxxxxx občana Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx z xxxxx; xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Evropské xxxx xx povinen xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx vycestovat.

(5) Xxxxx xxxxxxxxxxxx ukončí xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx občana Evropské xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1, xxxxxxx xxxxx x vycestování xxxx 60 dnů xxx dne nabytí xxxxxx xxxx rozhodnutí x ukončení přechodného xxxxxx xx území; xxxxxxx xx v xxxx lhůtě oprávněn xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxx-xx x cizince, xxxxx xx území xxxxxx xxxxxxxxxxx 5 xxx, o xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx podle §68. Xxxxx cizinec xxxx xx xxxxx podle xxxx první xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu, xx xxxxxxxx xxxxxxx xx území xx xxxxxx právní xxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx; po xxxx xxxx xx jeho xxxxx na území xxxxxx xxxxxxxx za xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx k přechodnému xxxxxx. Oprávnění xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx osvědčuje obdobně xxxx xxxxxxxxx pobývat xx xxxxx xxxxx §87y. Xxxxxxxx dokladu xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx zaniká nabytím xxxxxx moci rozhodnutí x žádosti x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(6) Xx zánik xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx pobytu xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx se §76 xxxx. x), x) x x) xxxxxxx xxxxxxx.

Xxx 2

Povolení k xxxxxxxx xxxxxx

§87x

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx1b) na xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx13)

x) xx 5 xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx,

x) xxxxxxxx x době xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx činnosti13a) xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx13c) xxxx pro xxxxx xxxxxx na starobní xxxxxx xxxx dosažením xxxxxxxxxxx xxxx13d) x x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx požádal, xxxxx xxxx činnost xxxxxxxxx xx území xxxxxxxxxx 12 xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x povolení x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xx území xxxxxx xx xxxx xxxxxxx 3 xxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx zaměstnání, xxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx13a) z xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xx území xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx 2 let; xxxxxxxx doby xxxxxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxx xxxxxxx, xxxxx občanu Xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xx invalidní xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx stupně x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx z xxxxxxxx13e), nebo

d) xxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx jinou xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxx xxxxxxx jednou xxxxx xxxxx xx území, xxxxx na území xxxxx xxxxxxxxxxx pobýval x xxxxxxxx xxx xxx zaměstnán, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx jinou xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx nejméně 3 xxx.

(2) Ministerstvo xxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx1b) xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx13), jestliže xxxxx Xxxxxxxx unie o xxxxxx tohoto povolení xxxx x humanitárních xxxxxx nebo x xxxxxx xxxxxx hodných xxxxxxxxxx zřetele.

(3) Ministerstvo xxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx1b) xx jeho xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx, pokud xx jeho pobyt xx xxxxx v xxxxx Xxxxx republiky.

(4) Xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx c) se xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxx činnosti13a) xx xxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxx za xxxxxxxx, xx xxxxx Xxxxxxxx xxxx byl xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx výdělečnou xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx a zpravidla xx xxxxx xxx xxxx alespoň xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx.

(5) Xxxxxxxx xxxx xxxxxx na xxxxx x podmínka xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx13a) xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x) nebo x) xxxxxxx, xxx-xx o xxxxxx Evropské xxxx, xxxxx xx manželem xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx1a) xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx státní xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x důsledku xxxxxx x xxx xxxx xxxxxxx jeho xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(6) Xxxx, po xxxxxx je xxxxx Xxxxxxxx unie1b) veden x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxx České republiky - xxxxxxx xxxxxxx xxxx pobočky xxx xxxxxx město Xxxxx, xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx doby zaměstnání xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx x), xx xxxxxxxx, xx xxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx1b) ukončen xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xx jeho xxxx nezávislých.

(7) Podmínka xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx zachována, pokud xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx1b) xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 6 xxxxxx ročně, nebo xxxxxxxx-xx xxxx xxxx

x) x důvodu xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) pokud xxxxx xxxxxxxxxxxx nebude xxxxx xxx 12 xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, x xx xx xxxxxxxxx důvodů, zejména xxx-xx x těhotenství x narození xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx.

(8) Xx občana Xxxxxxxx xxxx mladšího 18 let, xxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx výchovy xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxx §87 xxxx. 1 xx 3, xxxx. 6, xxxx. 7 xxxx. x) xxx 1 až 3 a xxxx. 7 písm. b) x x) xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xx xxxxx xxxxxx Evropské xxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx pobyt xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxxx-xx o vydání xxxxxxx x povolení x xxxxxxxx pobytu, xx xxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx pobytu xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx na xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxxxx pobytu, xxxxx xx by xxxxx.

(9) Xx xxxx xxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. a), x) nebo x) xx nezapočítává xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx; xxxx xxxxxxx xxxxxxx do výkonu xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx přerušuje x xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx, x xx xx xx xxxx jeho xxxxxxxxxx z výkonu xxxxxx xxxxxx.

§87h

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x trvalému pobytu xx 5 xxxxxx xxxx nepřetržitého xxxxxxxxxxx xxxxxx na území.

(2) Xxxxxxxxxxxx vydá xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx občana Xxxxxxxx xxxx xxxxx §15a xxxx. 1 xxxx 2 xx xxxx xxxxxx povolení x xxxxxxxx pobytu13)

a) xx 2 xxxxxx jeho xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx území, xxxxx xx xxxxxxx 1 xxx rodinným xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx1a), xxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx pobytu, xxxx rodinným příslušníkem xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx1b), xxxxxxx bylo xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx,

x) xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx státním xxxxxx České xxxxxxxxx1a), xxxxx byl xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, nebo

c) xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx občanu xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie1b), xxxxx xx xxxxx pobýval xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx činnosti, x

1. ke xxx xxxxx xxxxxxx občan xxxxxx xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx po xxxx xxxxxxx 2 xxx,

2. k xxxxx xxxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx úrazu nebo xxxxxx x xxxxxxxx, xxxx

3. xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx České xxxxxxxxx x důsledku xxxxxx x tímto xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Ministerstvo vydá xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx občana Xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxx povolení x xxxxxxxx pobytu

a) xxxxx xx xxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx

1. x xxxxxx péče x xxxxxx Evropské unie1b), xxxxx se x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx stavu xxxxxxxx xxx x xxxx xxxxxxxx, xxxx

2. žádá-li x vydání xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx občana Xxxxx republiky1a), xxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxx x trvalému xxxxxx, xxxx jako xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx1b), kterému xxxx vydáno xxxxxxxx x trvalému xxxxxx xx xxxxx, xx-xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxx xxxxxxx některou x podmínek uvedených x xxxxxxxx 1 xxxx 2, x xxxx xxxxxx žádosti xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx doplňkové ochrany xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx právní xxxxxxx xx na xxxx xxx nevztahuje.

(4) Xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx příslušníka xxxxxx Xxxxxxxx unie xx xxxxx se §87g xxxx. 7 xxxxxxxx xxxxxxx. Xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx xxxxxxxxxx i xxxx xxxxxx jako azylant, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx ochrany, xxxxx xx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie zvláštní xxxxxx předpis xxx xxxxxxxxxx. Do xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx x xxxx, xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx technického pracovníka Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx práce x xxxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx64). Do xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx odnětí svobody; xxxx xxxxxxx cizince xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx svobody se xxxxxxxxx x xxxx xxxx nepřetržitého xxxxxx xx území, x xx xx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx tohoto xxxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx; xxxxxxxxxx §83 xx 85 xx xxxxxxx xxxxxxx.

§87i

(1) X xxxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxxxx pobytu xxxxx Xxxxxxxx xxxx1b) xxxx xxxx xxxxxxx příslušník xxxxxxxx

x) cestovní doklad,

b) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §87g xxxx. 1, xxx-xx x xxxxxx Evropské xxxx, xxxx doklad xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §87h xxxx. 1 xxxx 2, xxx-xx x jeho xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxx a

e) xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx území xxxxx §71 xxxx. 1, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx podle §15a xxxx. 3.

(2) Xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx xxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx, xxxxxx o xxxxxxxxxxxx užívání xxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx vlastníkem xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx, x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx1b) xxxx jeho xxxxxxxxx příslušníku udělen xxxxxxx s xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxx být xxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx zvláštního právního xxxxxxxx31) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xx podle xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx-xx oprávněná osoba xxxxx věty první xxxxxxx před xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Pokud xx xxxxxxx potvrzení x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx být xxxxxxxxx způsobem, xx xxxxxx jiný xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx52).

§87x

Xxxxx xxxxxxxxxxxx žádosti xxxxxx, vydá xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx rozhodnutí

a) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx12a), xxx-xx x xxxxxx Xxxxxxxx unie,

b) xxxxx xxxxxxxx xxxxxx12a), jde-li x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Evropské xxxx xxxxx

1. §15a xxxx. 1, s výjimkou xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x §1 odst. 3 x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Spojeného xxxxxxxxxx xxxxx §15b, nebo

2. §15a odst. 2, xxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx občana Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx x xxxxx společně dlouhodobě xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx státě Xxxxxxxx xxxx, xxxx

x) průkaz x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx §117a x xxxxx xxxxxxxxx xx 10 xxx, xxxxxx lze xxxxxxxxx xxxxxxxxxx o dalších 10 xxx, jde-li x xxxxxxxxx příslušníka xxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x).

§87x

Xxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxx o povolení x xxxxxxxx pobytu

(1) Xxxxxxxxxxxx žádost x xxxxxxxx k trvalému xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx

x) xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx bezpečnost xxxxx nebo závažným xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx souhlasem xxxx xxxxxx otcovství,

c) xx xxxxxxx dopustil xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx pobytu,

d) xx xxxxxxx evidován x evidenci xxxxxxxxxxx xxxx (§154) x xxxx důvodné xxxxxxxxx, xx xx xxxx xxx xxxx xxxxxx xx území xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx pořádek,

e) xxxxxxx xx zařazen xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, jde-li o xxxxxxxxx příslušníka občana Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxx xxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, a xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx tohoto xxxxxxx xxxxxxx, poskytne xxxxxxxxx xxxxxxxxx, po xxxxxxx xxxxxxxxxxx lze xxx xx xx, xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xx xxxx xxx svém xxxxxx xx xxxxx xxxxxx smluvního xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx způsobem xxxxxxx veřejný pořádek,

f) xxxxxxx ohrožuje xxxxxxx xxxxxx tím, xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx bez xxxxxxxx předchozího nepřetržitého xxxxxx xx území x x xxxxxxxx xxxxxxxxxx došlo xx 3 xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx, xxxx

x) nejsou splněny xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx x trvalému xxxxxx xxxxxxx x §87g nebo 87h.

(2) X xxxxxx podle xxxxxxxx 1 písm. x) xx nepřihlédne, xxx-xx o xxxxxx xxxxxxxx x trvalému xxxxxx x xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, z xxxxxxxxxxxxx anebo x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, nebo x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx závazku. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx vydání xxxxxxxx x xxxxxxxx pobytu xx smluvním xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx příslušníka xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x v xxxxxx xxxxxxxxx ke xxxxxxxxxxxx, xxxxx vedly x xxxxxx zařazení. Vydání xxxxxxxx k trvalému xxxxxx xxxxxxxxxxxx oznámí xxxxxxxxx xxxxx, který xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx občana Xxxxxxxx unie xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx smluvních xxxxx zařadil.

§87l

Důvody pro xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx povolení x xxxxxxxx xxxxxx, jestliže xxxxxxx xxxxxx povolení

a) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx způsobem xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xx rodinným xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx sám xxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx1b), x xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxxx xxxxx, který xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx mít xx xx, xx trvá xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xx xxxx xxx xxxx pobytu na xxxxx xxxxxx smluvního xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx veřejný xxxxxxx,

x) se dopustil xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx získat xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx pokud xxxxxxx uzavřel xxxxxxxxxx xxxx xxxx účelově xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx bylo xxxxxx xxxxxxxxx,

x) nepobývá xx území xx xxxx xxxxx xxx 2 xx sobě xxxxxx xxxx,

x) xxx xxxxxxxxxx odsouzen xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx úmyslného xxxxxxxxx xxxx k nepodmíněnému xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxx xxxxxx Xxxxx republiky x xxxxxxx 3 případech xxxxxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxxx úmyslného xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxxx, xx xx právní xxxx posledního xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x trvalému xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx 1 rok,

za xxxxxxxx, xx rozhodnutí xxxx přiměřené z xxxxxxxx zásahu xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx života.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx zruší xxxxxxxx x trvalému xxxxxx, xxxxxxxx x xx xxxxxxx tohoto xxxxxxxx požádá.

(3) Ministerstvo x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx povolení x trvalému pobytu xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx občana Xxxxxxxx xxxx, který xxx xxxx občanem Xxxxxxxx unie, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxxxxx z území. Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx postupuje x případech, xxx xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx pobytu xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2. Rodinný příslušník xxxxxx Xxxxxxxx unie xx povinen xx xxxxxxxxx xxxxx z xxxxx xxxxxxxxxx.

§87x

Xx zánik xxxxxxxx x trvalému pobytu xx §76 xxxx. x), x) xxxx x) vztahuje xxxxxxx.

Xxx 3

Xxxxxxxxx x xxxxx doklady

§87n

Osvědčení x xxxxxxxxxx

(1) Osvědčení x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxx platnosti na 10 let x xxxxxxxxxx se x xxxxxx xxxxxx a xxxx xxxxx xx xxxx uvádí xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx podle xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxx držitel xxxxxxxxx xxx xxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx na xxxxx, xxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx xx xxxxx.

§87o

Pobytová xxxxx

(1) Pobytová xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx; vydává se xxxx samostatný xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx podle xxxxx použitelného předpisu Xxxxxxxx xxxx65) x xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx v §117a xxxx. 3 xxxx. x) xxxxxx 2, 3 x 7.

(2) Xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx pobytu xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxx xx 5 xxx. Xxxxxxxx pobytové xxxxx xxx o xxxxxxx dobu xxxxxxxxxx, x to x xxxxxxxxx. X xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxx příslušník občana Xxxxxxxx unie xxxxxxx xxxxxxx před xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx.

§87x

Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx karty

(1) X xxxxxxx x prodloužení xxxx platnosti pobytové xxxxx je xxxxxxx xxxxxxx předložit náležitosti xxxxx §87a xxxx. 2 xxxx. x), x) a x) x doklad potvrzující, xx pobývá na xxxxx společně s xxxxxxx Xxxxxxxx unie, xxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxxx x §87f xxxx. 2; xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx fotografie xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx pobytové karty xxxxxxxxx příslušníka xxxxxx, Xxxxxxxx xxxx neprodlouží, xxxxxx-xx důvod xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx pobytu xx xxxxx xxxxx §87f. Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx ode dne xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx; xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxxxxxxx §87f xxxx. 4 x 5 xx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx v xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx karty xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx doby xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx žadatele nejpozději xx xxxxx k xxxxxxxxx k podkladům xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx x x důsledcích xxxxxxxxxxxxx pobytové xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx.

(3) Xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pobytové karty xx §87u použije xxxxxxx.

(4) X xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx platnosti xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §87b xxxx. 4 xxxx. x) xx xxxxxxxx 1 až 3 použijí xxxxxxx; xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxx §15a xxxx. 3 xx xxxx povinen x xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx náležitosti xxxxx §87b xxxx. 3 písm. d).

§87r

Průkaz xxxxxxxx xxxxxx x karta trvalého xxxxxx

(1) Průkaz xxxxxxxx xxxxxx a karta xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx samostatný xxxxxx, kterým xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxx jména, datum x xxxxx narození, xxxxxx příslušnost, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx pobytu xx xxxxx, xxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxx vydání x xxxx pobytu na xxxxx; xxxxxxxxxx se x xxxxxx českém x xxxx název xx xxxx uvádí xxxxxxx x jednom xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx zvyklostí.

(3) Xxxxx xxxxxxxx pobytu xx xxxxxx jako xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx území xxxxx přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx65) x obsahuje xxxx xxxxx xxxxxxx x §117a odst. 3 xxxx. x) xxxxxx 1 xx 3 x 7.

(4) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx 10 xxx. Platnost průkazu x xxxxx xxx xxxxxxxxxx x 10 xxx, x xx x xxxxxxxxx.

§87x

Xxxxxxxxxxx doby xxxxxxxxx xxxxxxx x povolení x trvalému xxxxxx

(1) Xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx povinen xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx platnosti xxxxxxx xxxxxxxx pobytu xxxx karty xxxxxxxx xxxxxx nejpozději xx xxxxx xx 15 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) X xxxxxxx, xx xxxxxx žádosti ve xxxxx xxxxx odstavce 1 zabrání xxxxxx xx vůli xxxxxxxx xxxxxxxxx, je xxxxxxx xxxxxxx xxxx žádost xxxxx xx 3 xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(3) X xxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxx platnosti xxxxxxx xxxxxxxx pobytu xx xxxxx Evropské xxxx povinen xxxxxxxxx xxxxxxxx doklad, x xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx odpovídající xxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx §87u.

§87x

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx království x xxxx xxxxxxxxx příslušníku

(1) Xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x rodinnému xxxxxxxxxxx xxxxxx Spojeného xxxxxxxxxx xxxxx §15b xx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx nebo trvalému xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx §117a.

(2) Pro účely xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxx prodloužení xxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx Spojeného království x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Spojeného království xxxxx §15b xxxxxxx xx xx stanovené xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx údajů a xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx x pobytu. V xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx řízení o xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxx trvalému xxxxxx zastaví.

(3) Xxxxxx x povolení x xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx na 5 xxx, xxx-xx x xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx pobytu, xxxx xx 10 xxx, xxx-xx x xxxxxxxx xxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx xx území; xxxxxxx mladšímu 15 xxx x xxxxx xxxxxxxxx xx 5 xxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx lze xxxxxxxxx, x xxxxxxx dobu, xxxxxxxxxx.

(4) Xx průkazy x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 až 3 se použijí xxxxxxx §117b xxxx. 1 x 3, §117f xxxx. 2 xxxx. x) x §117g.

Xxx 5

Společná xxxxxxxxxx

§87x

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxx občana Xxxxxxxx xxxx xxxxx §87b xxxx. 4 xxxx. x) a §87j xxxx. b) xx xxxxxxx dostavit xx na xxxxxxxxxxxx

x) xx xxxxxx vydání xxxxxxxx karty xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx zpracování údajů xxxxxxxxxx xxx vydání xxxxxx dokladu, x xx včetně pořízení xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxx, který xx určen k xxxx xxxxxxx digitálnímu xxxxxxxxxx; xxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x

x) ve xxxxx stanovené ministerstvem, xxxxxxxxxx xxxx xx 60 xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, k xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx xxxxxxxx pobytu.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 platí xxxxxxx x xxx xxxxxxx, xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx §117a.

(3) Pokud xxxxxxx xxxxxxxxxx nesplní xxxxxxxx x povinností xxxxxxxxx x odstavci 1 xxxx 2, xxxxxxxxxxxx řízení x xxxxxx pobytové xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx zastaví.

(4) Na xxxxxx pobytové karty xxxx xxxxx trvalého xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx §117a xxxx. 2 x 4 xx 8. X xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx záznam xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie65).

(5) Xxxxx xxxxx stanovených přímo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Evropské xxxx40) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x karta xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx pobytu, xxxxx xxxxx, xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx trvalého xxxxxx xxxxxxxx dále i xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx.

(6) Xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx občana Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx se x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, pobytové kartě, xxxxxxx trvalého pobytu xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx tvaru xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx. Pokud xxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx rodinnému xxxxxxxxxxxxx vydán xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx doklad znějící xx jméno, xxxxxxxxx xxxxx, a příjmení x jiném xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx tuto xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x osvědčení x xxxxxxxxxx, pobytové kartě, xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxx, x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx.

(7) Xx nabytí xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx soudu x omezení xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx jeho rodinného xxxxxxxxxxx xxxxxxx tuto xxxxxxxxxx ministerstvo xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

§87x

(1) Občan Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx x vydání osvědčení x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx osvědčení xxxxxxxx, xxxxxxx, odcizené xxxx xxxxxxxxx, xx povinen xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x poškozené xxxxxxxxx.

(2) Xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx průkaz xxxxxxxx, xxxxxxx, odcizený xxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, cestovní xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx; obdobně se xxxxxxxxx i x xxxxxxx, že xxxx x xxxxxx xxxxxxx xx skončení xxxx xxxxxxxxx xxxxx §87z xxxx. 2. Xxxx-xx xxxxx Evropské xxxx xxxx jeho rodinný xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx platnosti x xxxxxx xxxxx §87z xxxx. 1 xxxx. x), xx povinen xxxxxxxxx fotografie, cestovní xxxxxx a xxxxxx x xxxxxxxxx ubytování.

(3) Xxxxx Xxxxxxxx unie xxxx xxxx rodinný xxxxxxxxxx, který xxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, je xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx, xx kterém xx být xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxx prokazující xxxxxxxxxxx xxxxx.

§87w

Náležitosti žádosti x xxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx pobytu xxxx xxxxx trvalého xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx platnosti xxxxx xxx xxxxxx 180 dnů, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx, xxxxx odpovídá xxxxxxxx podobě xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx §55 odst. 2 xx 4 xxxxx xxxxxxx.

§87x

(1) Xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x povolení x přechodnému xxxx xxxxxxxx pobytu xxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx pobytu xxxx xxxxx trvalého xxxxxx xx žadatel xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 se xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx-xx x xxxxxx x prodloužení xxxx xxxxxxxxx průkazu trvalého xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx pobytu, je xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx uvést

a) xxx xxxxx, příjmení x xxxxxxx xxxxx, všechna xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx, xxxxx a rok xxxxxxxx, xxxxx x xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, rodinný xxxx, povolání, zaměstnání xxxx xxxxxxxxx na xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, účel xxxxxx xx xxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx, pracovní xxxxxxxx, xxxxx a adresu xxxxxxxxxxxxxx, poslední xxxxxxxx x xxxxxx, adresu xxxxx xxxxxx na xxxxx, adresu xxx xxxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx na xxxxx xxxxx než 3 xxxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxx, xxx xxxxxx xx xxxxx x číslo x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx a označení xxxxx, který xxxxx xxxxxx xxxxx,

x) jméno, xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx občanství, xxxxx xxxxxxxx, místo x xxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x

x) xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxxx narození, xxxxxx občanství x xxxxxxxx rodičů x xxxx.

§87y

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx sám xxxx xxxxxxx Xxxxxxxx unie x xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx xx území do

a) xxx xxxxxx právní xxxx xxxxxxxxxx o xxxx žádosti, xxx-xx x rodinného xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxx §15a odst. 1 xxxx 2, xxxx

x) xxx, kdy xx xxxx oznámeno xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx o xxxx xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxx §15a xxxx. 3.

(2) Po xxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxx rodinného xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx za xxxxx přechodný.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx x xxxxxxxx vyhoštění, xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx pobytu nebo x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx jde-li o xxxxxxxxx xxxxxxx žádost, x níž xxxxxx xxxxxxx xxxx skutečnosti, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx pobývat xx xxxxx podle xxxxxxxx 1 ministerstvo xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx přímo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Evropské xxxx51), x xx xx formě xxxx x xxxxxx nad 90 xxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx doby xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) nebo x); xx xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx smluvních států, xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx. Xxxxxxxx dokladu xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx na území xxxxxx dnem xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. a) nebo x).

§87x

Xxxxxxxx xxxxxxxxx pobytové xxxxx, xxxxxxx trvalého xxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, průkazu xxxxxxxx pobytu xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxxxx doby x něm xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx jeho xxxxxx xxxx odcizení,

c) nabytím xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx průkazu,

d) xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x zrušení xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx průkazu,

e) xxxxxxx xxxxxxxxx povolení x trvalému xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx přechodného nebo xxxxxxxxxxx pobytu xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx území; xx xxxxxxx, pokud z xxxxxx xxxxxx na xxxxx xxxxxx členského xxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx na xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx zruší platnost xxxxxxxx karty, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxx trvalého pobytu, xxxxxxxx

x) je xxxxxx xxxxxxxx xxx, že xxxxxx x xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx celistvost,

b) průkaz xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, nebo

c) fotografie x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx podobě xxxx xxxxxxxx.

(3) Je-li držitel xxxxxxx přítomen x xxxx uzná xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx vlastnoručně xxxxxxxxxx prohlášením držitele xxxxxxx, že xx xxxxxxxx jeho xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx proti xxxxxxxxxx není v xxxxx případě xxxxxxxxx.

§87aa

Skončení xxxxxxxxx xxxxxxxxx x registraci

(1) Platnost xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx x místu xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx na xxxxx,

x) xxxxxxx právní moci xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx Evropské xxxx nebo xxxx, xx xxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, nebo

e) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx na xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx

x) xx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxx x xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx nesprávné xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx provedené xxxxx.

(3) Je-li držitel xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxx xxxx důvody xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podepsaným xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxx v xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

XXXXX X

XXXXX CIZINCE XXXXXXXXXX XX ÚZEMÍ

§88

(1) Xxxxxx-xx xx xxxxxxx xx území, považuje xx xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx však xx xxxx 60 xxx xxx xxx narození, xx xxxxxxxxx, xxxx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx cizince na xxxxx xx vízum, xx povinen x xxxx podle odstavce 1 podat za xxxxxxxxxx cizince xxxxxx x udělení xxxxxxxx xxxxx xxxx, x xx xxxxxxx v xxxxx, xxx xx xxxxxx k pobytu xx xxxxx, xxxxxx-xx xx území na xxxxxxxxxx xxxxx, nebo xxxxxxxxxxxx, xxxxxx-xx na xxxxx na xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx narozený xxxxxxx x xxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxxxxx z území.

(3) Xxxxxx-xx zákonný xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx pobytu, xx xxxxxxx v xxxx xxxxx xxxxxxxx 1 podat za xxxxxxxxxx xxxxxxx žádost x xxxxxx povolení x xxxxxxxxxxxx pobytu, xxxxxx-xx xx xxxxx xx základě xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx o xxxxxxxx x trvalému xxxxxx, má-li xx xxxxx xxxxxxx trvalý xxxxx. Xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1, považuje xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx do xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x podané xxxxxxx xx přechodný. Xxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx cizince na xxxxx xx základě xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx cizince xx xxxxx xx xxxx 60 xxx xx xxxxxxxx narození xx xxxxxx; x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx pobytu xx xxxxx tohoto xxxxxxx xx doby nabytí xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx i nadále xx pobyt xxxxxx.

(4) Xxxx podle odstavce 1 xx považuje xx xxxxxxxxxxxx, pokud xxxxxx xxxxxxx v xxxx době zabránily xxxxxx na xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx, xxx xxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xx povinen xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx oznámit xxxxxxx, xxxxxx-xx xx xxxxx xx krátkodobé xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx-xx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx.

§89

(1) X žádosti xxxxx §88 xxxx. 2 xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx

x) cestovní xxxxxx xxxxxx; x xxxxxxx zákonného xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx, xxx předložení xxxxxxxxxx xxxxxxx nahradit xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx je xxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xxxx xxxxxx,

x) xxxxxx x cestovním xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx na xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxx náklady xxxxxxx x poskytnutím xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) X xxxxxxx xxxxx §88 xxxx. 3 xx xxxxxxx zástupce xxxxxxxxxx xxxxxxx povinen xxxxxxxxx náležitosti xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) x x).

XXXXX XX

XXXXXXXXXXX CIZINCE X ÚZEMÍ

§90

(1) Postup xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx stanoví přímo xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx1).

(2) Policie potvrdí x xxxxxxx s xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx1) cizinci xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx výstupního xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

§91

(1) Xxxxxxx umožní xxxxxx Xxxxxxxx unie, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxx i xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx předloží xxxx xxxxxx prokazující jeho xxxxxxxxx x skutečnost, xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx §1 odst. 3, nebo průkaz xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx příslušníku xxxxxx Evropské xxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxx x xxx cestovního dokladu, xxxxx xxxxxxxx jiný xxxxxx prokazující jeho xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xx je rodinným xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, pobytovou kartu, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §117b xxxx. 9.

§92

Xxxxxxxx vycestování x xxxxx

Xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx ponechá cizince xxxxxxxx 15 xxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xx xxxxx38), xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx, pokud xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx ověřené xxxxxxx, xx cizinec xxxxxx 15 let xxxxxx na xxxxx x xxxxxxxxx dokladem x má uděleno xxxxx, xx-xx xxxxxxxxx xxxxxx xx území, x xx xxxxxxx xxxxx starší 18 xxx nebo xxxxxxxxx xxxxx xx zavázaly, xx xxxxxx náklady xxxxxxx x obživou xxxxxxx, x xxxx xxxxxxxxxx x léčením xx xxxx xxxxxx xx xxxxx až xx xxxxxxxxxxx x xxxxx a náklady xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, nebo

b) potvrzení xxxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx 15 let xx xxxxxxxxxxxxxx; xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx x xxx nepředložení xxxxxxxxx zdravotnického xxxxxxxx, xxxxx zákonný xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx v xxxxxxx xx xxxxx cizince, xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxx.

HLAVA VII

HLÁŠENÍ XXXXX XXXXXX NA XXXXX

§93

(1) Xxxxxxx xx xxxxxxx xx 3 xxxxxxxxxx xxx xxx dne xxxxxx na xxxxx xxxxxxx xx policii xxxxx pobytu xx xxxxx (§97); xx xxxxxxx, xxxxx jde x cizince xxxxxxxx 15 let, xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx cizího xxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx registrovaného Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx věcí xxxx xxxxxxx, xxxxxxx ministerstvo xxxxxxxxx ubytování. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx se xxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx [§103 xxxx. x)].

(2) Občan Xxxxxxxx xxxx1b) je povinen xxxxxxx na policii xxxxx xxxxxx na xxxxx ve xxxxx xx 30 xxx xxx xxx xxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx pobyt xxxx xxxxx než 30 dnů; tato xxxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx na xxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx nevztahuje xx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x ubytovatele [§103 xxxx. x)].

(3) X xxxxxxxx místa xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx práva x xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x níž xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx.

§93x

§93x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 110/2014 Sb.

§94

§94 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 217/2002 Sb.

§95

Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xx ve xxxxxx xxxxxxxxxxxxx detence, xxxxx, xx xxxxxx xxxxxx odnětí xxxxxxx xxxx xxxxx je xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx7) xxxx v xxxxxxxx (§130).

§96

(1) Fyzická xxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxx,13) nebo xxxxxxxxx xxxxx, která xxxxxxxxx xxxxxxx ústavní xxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx 15 xxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx provedení xxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx 3 pracovních xxx xxx dne xxxxxx oprávnění k xxxxxxxx xxxxxx (§87).

(2) Xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx předloží xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx rozhodnutí orgánu xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx dítěte x v xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx, že xx xxxxxxxxxx k xxxxxxxx pobytu xx xxxxx.

§97

Cizinec nebo osoba xxxxxxx v §96 xxxx. 1 xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx vyplněním xxxxxxxxxxxxxx tiskopisu xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxx, xxxxx cestovního dokladu x xxxx, xx-xx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx a xxxxx pobytu, xxxxxxxxxxxxxx xxxx x účel xxxxxx na xxxxx.

§98

Hlášení změn

(1) Cizinec, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx karta, rodinný xxxxxxxxxx xxxxxxx uvedeného x §1 xxxx. 3, xxxxxxx byl xxxxx průkaz x xxxxxxxx k xxxxxx xxxxx §117a, x xxxxx Xxxxxxxx unie, xxxxxxx xxxx vydáno xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx mu byl xx území xxxxxxx xxxxxx xxxxx, jsou xxxxxxx hlásit změnu xxxxxx xx xxxxx xx 30 xxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §93 xxxx. 2, je povinen xxxxxx xxxxx pobytu xx xxxxx do 30 pracovních dnů xxx xxx xxxxx xxxxxxx příslušné xxxxx xxxxxx xxxxx pobytu. Xxxxxxxxx se xx xxxxxxx xxxxxxxx, pokud xxxxxxxxxxxxx změna místa xxxxxx xxxx delší xxx 180 dnů. Xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xx cizince xxxxx §87, xxxxx xxxxxxx svéprávnost neumožňuje xxxxx tohoto zákona xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx osoba xxxxxxx x §96 xxxx. 1.

(3) Cizinec, xxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxx x xxxxxx nad 90 xxx nebo xx povolení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx pobytu xx xxxxx xx 30 xxx xxx xxx xxxxx ministerstvu. Xxxxxxxxx xx xx cizince xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx místa pobytu xxxx delší než 30 xxx.

(4) Cizinec, xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxx xxxx, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xx 30 dnů xxx xxx xxxxx xxxxxxx příslušné xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xx xx xxxxx, xx xxxxx xxxxx pobytu xxxx xxxxx než 90 xxx.

(5) Xxxxxxx, který xxxxxx xx xxxxx xx vízum x xxxxxx xxx 90 xxx xx účelem xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx, je xxxxxxx xxxxxx změnu xxxxx pobytu xx xxxxx do 15 xxx ode xxx xxxxx, x xx xxxxxx policie xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx změna xxxxx xxxxxx bude xxxxx xxx 15 xxx.

(6) Změny xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx nebo osoba xxxxx §96 xxxx. 1 vyplněním přihlašovacího xxxxxxxxx; xx xxxxxxxx xx xxx, xxx xxxxx xxxxx, povinen xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx. Xxxxxxx, xxxxx xxxxxx na xxxxx xx vízum x xxxxxx xxx 90 xxx za xxxxxx xxxxxxxxx zaměstnání xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xx tímto xxxxxx x xxxxxx xxxxx místa xxxxxx xx území, xx xxxx povinen předložit xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §32 xxxx. 3, x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo zprostředkovává xxxxxxxxxxxxx, potvrzení zaměstnavatele x dohodnuté xxxx xxxx, platu xxxx xxxxxx.

§98a

Zrušení xxxxx x xxxxx hlášeného pobytu xxxxxxx na xxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx zruší xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx, nebo x dokladu vydaném xxxxx tohoto zákona xxxxxx Evropské xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x přechodnému xxxxxx na xxxxx,

x) xxx-xx xxxxx tohoto xxxxx proveden xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx nebo padělaných xxxxxxx xxxx nepravdivě xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxx-xx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxx,

x) pokud xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx uvedené x §100 xxxx. x), xxxx

x) xxxxxxx-xx xxxxx xxxxxx objekt xxxx vymezenou xxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx je xxxxxxx xxxxxx k xxxxxx xx xxxxx, a xxxxxxx-xx tento objekt xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx o místě xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) xx návrh xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxx části; existenci xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxx pobytu xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x místu xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxx správního xxxxxx, který xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx; x xxxxxxxxxxx systému xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx jako xxxxxx úřadu.

Xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx

§99

(1) Xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx tohoto xxxxxx rozumí xxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx úhradu xxxx xxxxxxxxx více xxx 5 cizinců, s xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxx ubytované xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx osoby xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xx xxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx vztah založený xxxxxxxx o ubytování, xxxxxxx xxxxxxxx, podnájemní xxxxxxxx nebo xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxxxxx není xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx zákona x xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§100

Ubytovatel xx povinen

a) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx míst, kde xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, jde-li x xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx činnosti, xxxxx xxxxx vstupem xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx rodinný xxxxx,

x) xxxxxxx policii xxxxxxxxx xxxxxxx (§102),

d) zajistit xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x podlahové ploše xxxxxxxxx pro ubytování, xxxxx musí xxxxx xxxxxxx

1. 8 x2, xx-xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx,

2. 12,6 m2, xxxx-xx ubytovány dvě xxxxx; xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx k podlahové xxxxx připočítává 5 x2,

x) xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x ubytování s xxxxxxxx xxxxx, příjmení, xxxxx, místa x xxxx xxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxx knihu x xx požádání xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx; při zahájení xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx knihu xxxxxxxxxx údaje x xxxxxxxx ubytovaným x xx xxxx.

§101

Xxxxxxx xxxxx

(1) Domovní xxxxx xx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx údaje x xxxxxxx přihlašovacího tiskopisu x počátek x xxxxx xxxxxxxxx. Xx xxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx považuje xxx xxxxxx listinných dokumentů xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §103 xxxx. b) xxxxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx ve xxxx xxxxx.

(2) Xxx xxxxx kontroly podle §100 xxxx. f) xx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x získání xxxxx x předložené xxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxx do xxxxxxx xxxxx xxxx xxx provedeny x xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx časového; xx xxxxx xxxxxxx xxx uspořádání xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

(4) Domovní xxxxx xxxxxxxxxx uchovává xx xxxx 6 let xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx po dobu 6 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

§102

Xxxxxxxx ubytování

(1) Xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx cizince xx 3 xxxxxxxxxx dnů xx xxxx xxxxxxxxx; xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §103 xxxx. x),

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx listinného dokumentu xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx tiskopisu xxxxxxxxxxxx xxxxx §103 xxxx. b), nebo

c) xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx elektronického xxxxxxxxx x xxxxxxxx internetové xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxx vedených x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxx-xx x ubytovatele, který xx ubytování jako xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx ubytování xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx přístupu xxxxxxxxx x xxxxxxxx 2 xxxx. x), xx-xx xxxxxx přístup zřízen x xxxxxxx.

(4) Pokud xxxxxxx x ubytovatele xxxxxxx x podepsal xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx způsobem uvedeným x xxxxxxxx 2 xxxx. x), uschová xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx tiskopis xx dobu 6 xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx.

HLAVA XXXX

XXXXXXXXXX

§103

Xxxxxxxxxx cizince

Cizinec xx mimo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v jiných xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx detence, z xxxxx xxxx výkonu xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xxxx držitelem xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx, je-li xxxxxxxxx xxxx xxxxxx na xxxxx,

x) předložit xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx, osvědčení x xxxxxxxxxx, pobytovou kartu, xxxxxx xxxxxxxx pobytu xxxx xxxxx trvalého xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx tiskopis nebo xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx údaje v xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx tiskopisu; xxxxxxxxx xxxxxxxx vyplnění x xxxxxxxxx přihlašovacího xxxxxxxxx&xxxx;xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx nevztahuje na xxxxxxx mladší 15 xxx xxxx,

x) xxxxxx x xxxxxx podle xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x úplně xxxxxxx xxxxxxxxxx údaje x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx,

x) xx požádání xxxxxxx prokázat xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dokladu, xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx zahraničních xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, a xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx doložit, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx území; xxxxx Xxxxxxxx unie xx xxxxxxx prokázat xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx cestovního dokladu xxxx jiného xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx totožnost, xxxxxx xxxxxxxxx některého z xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx trvalého xxxxxx; rodinný příslušník xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxx xxxx xxxxxxx Evropské xxxx, xx xxxxxxx prokázat xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx cestovního xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx karty xxxxxxxx xxxxxx, xxxx-xx tento xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie,

e) hlásit xxxxx xxxxxxxx, osobního xxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx dokladu, xxxxx xxxxx x xxxxxxx vydaném podle xxxxxx xxxxxx; změnu xx xxxxxxx povinen xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxx doklad xxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx, a xx xx 3 xxxxxxxxxx xxx xxx xxx, kdy xxxxx xxxxxxx, x jde-li x xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx jeho xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx do 15 xxxxxxxxxx dnů,

f) chránit xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx, poškozením xxxx xxxxxxxxx a xxxx, xxx obsahovaly xxxxxxxx xxxxx,

x) xxx xxxxx podoby bez xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx bez zbytečného xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx, xxxxx je neplatný xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x xx x xx xxxxxx xxxxxxxxx x trvalému xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx povolení x xxxxxxxx pobytu; xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx 3 xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx na xxxxx doklad xxxxxx xxxxx xxxxxx zákona, x xxxxxxxx víza x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx-xx vydán xx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx; xxxxxx xx xxxxxxx povinen xxxxxxxx orgánu, xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx, poškození xxxx xxxxxxxx xxxxxxx vydaného xxxxx tohoto xxxxxx xx 3 xxxxxxxxxx xxx xxx dne, xxx tato xxxxxxx xxxxxxx; nastala-li tato xxxxxxx xx xxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxx doklad vydal, xxxxxxx-xx xxxx xxxxxxx x zahraničí, xxxxxx xx cizinec xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx; obdobně xx xxxxxxx povinen xxxxxxx xxxxx xxxx získání xxxxxxx, xxxxx ztrátu xxxx odcizení xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx snímání xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx obrazových xxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx víza xx xxxxxxxx, řízením x povinnosti xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx, zajištěním xx xxxxxx xxxxxxxxx vyhoštění, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, plněním xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx použitelného xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx x na xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx záznamů xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxx xx x xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxx xxxx zdravotní xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx vzniku x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx nebo odcizení xxxxxxxxxx dokladu xxxxx §108 xxxx. 1 xxxx. x), x), x), x) nebo x),

x) pobývat xx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xx xxxxxxxx policie xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx; xx xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxx Xxxxxxxx xxxx1b), xxxx rodinného xxxxxxxxxxx xxxxx §15a xxxx. 1 nebo 2 x xxxxxxxxx přechodným xxxxxxx nebo x xxxxxxx, který na xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu xx xxxxxx ochrany,

p) x xxxxxxx, xx xx xxxxx ponechá cizince xxxxxxxx 15 xxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx příslušný xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx potvrzení xxxxx §92, x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxx při xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx kontrole xxxxxx x cestovním xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §180i xxxx §180j; xx xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxx xxxxxxx x §180j xxxx. 4,

x) xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, je-li xxxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx k dlouhodobému xxxxxx za účelem xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx výkon xxxx podnikatelské činnosti xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) strpět xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx účelem xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxx ověření xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx x xxxxx cizince xxxxxxxx 15 xxx, jehož xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx mu xxx xxxxxx xx xxxx xxxx xxx xxxxxx xx xxx xx xxxx jeho pobytu xx území svěřen xxxxxx, x xxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxx 15 xxx, xxxxx je zákonným xxxxxxxxx, xxxxx mu xxx svěřen xx xxxx xxxx xxx xxxxxx xx xxx xx xxxx jeho xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx,

x) xx xxxxxxxx policii xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx, xxx vykonává práci, xxxxxxxx, xx má xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx činnosti.

§104

Xxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxxx nesmí z xxxxx xxxxx, který není xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx dopravit cizince, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx vízum, xx-xx xxxxxxxx x xxxxx a cíli xxxxx xxxxxxxx xxxx xx-xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx&xxxx;x území xxxxx, který není xxxxxxxx xxxxxx, na xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx cestovní xxxxxx xxxx xxxxx, xx-xx xxxxxxxx x xxxxx x cíli xxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx15a) xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx policie xxxxxxxx x souladu x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx unie15b) xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx odepřen xxxxx xx xxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx do xxxxxxxxx se xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx cizince

a) xxxxxxxx xx xxxxx, xxxxxxxx cizinec nepředloží xxxxxxxx doklad xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx-xx xxxxxxxxx xxxxxx x tranzitním prostoru xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx,

x) xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxx xxxx jiný xxxxxxxx xx odmítl xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx, pokud byl xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx.

Xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx povinen xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx do 48 xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx pozemní xxxxxxx, xxxxx xx lhůtě xx 7 dnů, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxxxxx; běh xxxxx xx xxxxx xx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx2) nebo po xxxx pobytu xxxxxxx x poskytovatele zdravotních xxxxxx podle §10.

(4) Xxxxxxx dopravce, xxxxx xxxxxxx na území xxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxx policie xxxxxxxx xxxxxxx cizince xx xxxxxxxxx,

x) byla-li xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx pokračovat x cestě do xxxxxx xxxxx, xxxx

x) xxx-xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx mezinárodního xxxxxxx, xxxxx xxxxxx pokračovat x cestě do xxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x §9 xxxx. 1 xxxx. x), x), x) xxxx x).

(5) Xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx15c) xxxxxxx s xxxxxxx cizince xx xxxxx nebo x xxxxxxxxxx prostoru xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxx, než xxxx x souladu x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx15b) xxxxxxxx xx xxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx uvedené x xxxxxxxxxx 1 x 3 xx 5 se xxxxxxxx xxxxxx xx velitele xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx3b) xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

§105

Xxxxxxxxx soudu, xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, vazební věznice x věznice

(1) Xxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

x) x odsouzení cizince,

b) x omezení svéprávnosti xxxxxxx,

x) o xxxxxxxxxx xxxxxxx xx mrtvého xxxx xxxxxxxxxxx,

x) x xxxxxxx, zrušení registrovaného xxxxxxxxxxx (dále xxx "xxxxxxxxxxx") xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx manželství xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx účastníkem xxxxxx xx xxxxxxx,

x) x ustanovení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxx

x) x svěření xxxxxxxxxxx xxxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx nebo xxxx xxxxxxx,

xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx pobytu cizince; x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx příslušného xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx útvar xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx.

(2) Ústav xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx detence, xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx podle sídla xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx cizince ze xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxxx o xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx informace xxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx 2 neprodleně xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx-xx xx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx dlouhodobý nebo xxxxxx pobyt, xxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§106

Povinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxx

(1) Úřad xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx - xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx Prahu jsou xxxxxxx xxxxxxxxxx písemně xxxxxxx xxxxxxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx na xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx karty xxxxx xxxxxx xxx držitele xxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx cizince xxxx xxxxxxxxx doby, xx xxxxxx bylo vydáno xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx; x xxxxxxx, že zaměstnání xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x §52 písm. a) xx x) zákoníku xxxxx nebo xxxxxxx x týchž xxxxxx xxxxx okamžitým xxxxxxxx xxxxx §56 zákoníku xxxxx, i xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) skutečnost, xx občan Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxx příslušník xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx osoby xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx pomoci x xxxxxx xxxxx, nebo

d) xxxxxxxxxx, že držitel xxxxx xxxxx podal xxxxxx o xxxxxxxxx xx živobytí, xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx ministerstvu xxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx, neudělení, prodloužení, xxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxx neprodleně xxxxxxx oznámí xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, pozastavení, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, kterému xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxx x xxxxxx nouzi9o) xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx ministerstvu, xx úhrnný měsíční xxxxxx rezidenta jiného xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx příslušníka, xxxxxx xxxx vydáno xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x společně s xxx posuzovaných xxxx [§42c xxxx. 3 xxxx. x)], nedosahuje xxxxxx xxxxxxxx společně xxxxxxxxxxxx xxxx.

(4) Je-li xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, jsou Úřad xxxxx Xxxxx republiky - generální xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx úřady, xxxxxxx xxxxxxxxxx hlásit xxxxxxxxxxxx skutečnosti, které xxxx xxx xxxxx x xxxxx xxx xxxxxxx pro zrušení xxxxxxxxx zaměstnanecké xxxxx.

(5) Xxxx, xxxxx je xxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx příslušný k xxxxxx rejstříku, xxxxxxx xxxx evidence xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx osob xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx30), xxxxxxxxxx písemně xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx zápisu xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx evidenci; xx xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxx Xxxxxxxx xxxx.

(6) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx; to xxxxxxx, xxx-xx o občana Xxxxxxxx unie.

(7) Xxxxxx xxxx inspekce práce x oblastní xxxxxxxxxxxx xxxxx neprodleně písemně xxxxxx xxxxxxxxxxxx zaměstnání xxxxxxx bez xxxxxxxx x xxxxxx, xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xx-xx podle xxxxxx x zaměstnanosti vyžadováno, xxxx v rozporu xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx modrou xxxxxx; xxxx skutečnost xxxxxx Xxxxxx úřad xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx cizinecké xxxxxxx xxxxxxxxx ředitelství xxxxxxx příslušnému podle xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

§107

Xxxxxxxxxx jiných xxxx

(1) Xxx nalezne xx xxxxx získá xxxxxxxx xxxxxx uvedený x §108 xxxx. 1, xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx, osvědčení x registraci, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, pobytovou xxxxx nebo xxxxx xxxxxxxx pobytu je xxxxxxx xx neprodleně xxxxxxxx policii.

(2) Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx na xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx uhradit majetkovou x xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx závazků xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Ten, xxx xx zavázal podle §15, je xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xx xxxxxxx xxxxx §15 xxxxx xxxxxxxxx v průběhu xxxxxx pozvaného xxxxxxx xx xxxxx.

(5) Vysoká xxxxx xxxx vyšší xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx ministerstvu xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx ukončení xxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxx 90 dnů xx xxxxxx studia xxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx ukončení xxxxxx cizince, xxxxx xx držitelem povolení x dlouhodobému pobytu xxxxxxxx jiným xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie xxxx xxxxxxxxxxxxxx programu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx v oblasti xxxxxxxx anebo v xxxxx dohody xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx státě Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx školy xx xxxxx, x na xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx. Xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx dokončení xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx žádosti xxxxx §42 xxxx. 3.

(6) Xxxxxxxx organizace, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx9j), xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx ukončení platnosti xxxx dohody xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx. Xxxxxxxx organizace je xxxx povinna xxxxxxx xxxxxxxxxxxx zahájení xxxx xxxxxxxx výzkumné xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx povolení x xxxxxxxxxxxx pobytu xxxxxxxx xxxxx členským xxxxxx Xxxxxxxx unie xx účelem xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx pobývá přechodně xxx xxxx. Výzkumná xxxxxxxxxx je xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx pro účely xxxxxx xxxxxxx xxxxx §42 odst. 3.

(7) Xxxxxxxxxxxx školství, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx podle zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx9j).

(8) Fyzická xxxx xxxxxxxxx osoba, xxxxx zaměstnala xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx z xxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxx x §52 xxxx. x) xx x) zákoníku xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxx zrušením podle §56 xxxxxxxx práce xxxx xxxxxxxxx doby, xx xxxxxx bylo xxxxxxx xxxxxx povolení x xxxxxxxxxx, zaměstnanecká xxxxx xxxx xxxxx xxxxx x x xxxxxx důvodu xx xxxx xxxx xx xxx zrušena platnost xxxxxxxxx x pobytu xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx došlo x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, je xxxxxxx xxxxxxx náklady xxxxxxx x poskytnutím xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx od xxxxxxxx xxxxxxxxxx poměru xx xxxxxxxxxxx cizince x území, xxxxxxx xxxx po dobu, xx xxxxxx bylo xxxxxx povolení k xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx; xx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx těchto nákladů xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

(9) Xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx držitele xxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx předpokládanou změnu xxxxxxxxxx zařazení xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx karty xxxx xxxxx xxxxx.

(10) Xxxxxxxxxxxxx, xxxxx zajišťuje nebo xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxx 90 xxx xx účelem xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx krátkodobé xxxxx za tímto xxxxxx, xx xxxxxxx

x) xxxxxxxx, aby ubytování xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x §100 xxxx. x) a xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx ve xxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxx xxxx, xxxxx xxxx odměny cizince x x úrovní xxxxxxxxx; pro účely xxxxxx úplaty xx xxxxxxxxx cizincem xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx podle §146 písm. x) xxxxxxxx xxxxx a

b) xxxxxxxx cizinci xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §32 xxxx. 3.

(11) Xxxxx xx cizinci xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxx 90 xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx za xxxxx účelem pouze x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx škodu, xxxxx xx tím xxxxxxx, xxxxxxx ušlou xxxx, xxxx xxxx xxxxxx, xx něž by xxx xxxxx, pokud xx xx nebyla xxxxxxx platnost xxxx, xxxxxxx spojené x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxx a náklady xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx do xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx, xxxx x xxxxxxx, xx xx osobou xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx trvalého bydliště, xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx, xx kterém xx xxxxxxx xxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx žádosti.

(12) Xxxxxxxx xxxxxxxxx, v xxx xxxx xx xxx byl převeden xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx karty xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xx základě xxxxxxx byla cizinci xxxx xxxxx xxxxxx, xx xxxxx do 3 xxxxxxxxxx xxx xxx xxx, xxx x xx došlo.

(13) Xxxxxxxx korporace, x xxx nebo xx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx karty xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxx xx xxxxxxx převedení xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xx povinna xxxxx xxxxx cizince xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x příslušným xxxxxxx jiného členského xxxxx Xxxxxxxx xxxx.

(14) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx 24 xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx pobytu xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §10 x 126b.

(15) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx 15 xxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx cizinec xxxxxx 15 xxx xxxxxx xx xxxx xxxx xxxxx xxx xxx cizincem xxxxxxx 15 xxx po xxxx jeho pobytu xx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx povinností xxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxxxxxx xx x xxxxx cizince mladšího 15 xxx a xxxx zajistit, xxx xxxxxxx mladší 15 xxx xxxxxxx xx xxxxx oprávněně.

XXXXX XX

XXXXXXXX DOKLAD

§108

(1) Xx cestovní xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxx, která xx jako xxxxxxxx xxxxxx uznaná Českou xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx listina, xxxxx splňuje podmínky xxxxx odstavce 2,

c) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie,1b)

d) cizinecký xxx x xxxxxx xxxxxxxxx do xxxxx xxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx totožnosti,

f) cestovní xxxxxx xxxxxx Českou xxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxx smlouvy,

g) náhradní xxxxxxxx doklad Xxxxxxxx xxxx,15e)

x) seznam žáků xxxxxxxxxxx na xxxxxx xxxxx v xxxxx Xxxxxxxx unie,7b) xxxxxxxx-xx

1. xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx schopni xx xxxxxxxx průkazem xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

2. xxxxxxxxx xxxxxxxxx státu Evropské xxxx, xx kterém xx xxx místo xxxxxxxx, že xxx xx xxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx, x xx xxxxxxxxxxx, že xxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxx, xx kterém xx xxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx jako xxxxxxxx xxxxxx, nebo

i) xxxxxxxx cestovní xxxxxx xxx xxxxxx neoprávněně xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx59) (xxxx xxx "evropský cestovní xxxxxx xxx xxxxxx").

(2) Xx cestovní doklad xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. b) xxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx uznat xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx cizím xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx zahraničí, xxxxx x hlediska xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx, x němž xxxx uvedeny údaje, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zvyklostem, xxxx územní xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxx x ní xxxxxxx

x) údaje x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx,

x) fotografii xxxxxxxx,

x) xxxx x xxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) x x) xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx víza xxxxx být xxxxxx 10 xxx, musí xxxxxxxxx xxxxxxx 2 xxxxx xxxxxxx a xxxx xxxx platnosti xxxx xxx delší xxxxxxx x 3 xxxxxx, xxx xx xxxx xxxxxxxxx dlouhodobého xxxx; xx xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxx xxxx k xxxxxx xxx 90 xxx xx xxxxxx strpění xxxxxx xx území.

§109

(1) Xxxxxxxxx xxx, xxxxxxxx průkaz xxxxxxxxxx x cestovní xxxxxx xxxxx §108 xxxx. 1 xxxx. x) xx vydává xx xxxxxx cizince, xxxxx xxxx dále xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Cizinci, který xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1, vydá na xxxx žádost xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx k cestě xx Xxxxx xxxxxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx na xxxxx, xxxxx x zahraničí xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x §108 xxxx. 1 xxxx. x), x) xxxx c), xxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx totožnosti x xxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxx xx souhlasné xxxxxxxxx ministerstva.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxx uvedené v xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxx listiny.

§110

§110 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 136/2006 Sb.

§111

(1) V xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx podle §108 xxxx. 1 písm. x) xxxxxxx uvede xxx xxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx, xxxxx číslo, xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxx, xxxxx, rok xxxxxxxx, xxxxx x stát xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx, xxx xx xxxxxx k xxxxxx xx xxxxx. X žádosti o xxxxxx cestovního xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx cestovního xxxxxxx xxxxx §108 xxxx. 1 písm. x) xxxx připojí xxxxxxxxxx.

(2) X xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx průkazu xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx dokladu xxxxx §108 odst. 1 xxxx. f) xxx xxxxx xxxxxxx údaje xxxxxxx v odstavci 1 x opatřit xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Cizinecký xxx xxxxxx xxxxx §113 odst. 1 x 2 bude xxxx xxxxxxx nosičem xxx x biometrickými xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx x zobrazení xxxxxxxx x xxxxx x otiscích prstů.

§112

§112 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 318/2015 Sb.

§113

Cizinecký xxx

(1) Cizinecký xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxx s xxxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx světa x x xxxxx xxxxxxxxx xx 10 xxx, xxxxxxxx mladším 15 xxx x xxxxx platnosti na 5 xxx. Xxx-xx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx z xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 6 xxxx. x) x pokud překážka xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, pro xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx doklad xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx se xxxxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxx na 1 xxx; x xxx-xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx ochrany, xxxxxx xx x dobou xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx ochrany xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx3a). Xxxxxxxxx xxx xx xxxx ve lhůtě xx 30 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xx xx xxxx žádost xxxxx xxxxxxxxx osobních xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx cizineckém xxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx x správnost x xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx. Funkčnost nosiče xxx x správnost x xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx pomocí technického xxxxxxxx umožňujícího xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx biometrických xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx. X xxxxxxx xxxxxxxx nefunkčnosti xxxxxx dat x xxxxxxxxxxxxx xxxxx, popřípadě xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxx xxxxxxxxxxxx osobních xxxxx, xxxx v xxxxxxx zjištění nesprávnosti xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxx 12 let, xxxxx xxxxx použitelný xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx15f) xxxxxxxxx odlišnou xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx, x xxxxx xxxx xxxxx x důvodů xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prstů rukou, xxxxxxx otisky prstů xxxxx, xx vydá xxxxxxxxx pas x xxxxxxx xxx, v xxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx údajů xxxxxxxxxx xxxxx údaje x xxxxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxx dat xx x tomto xxxxxxx xxxxxx xxxx, xx xxxxx xxx neobsahuje xxxxxx xxxxx rukou xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxx xx xxxx xx xxxxx do 30 xxx xxx dne xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxx xxx xxxx platnosti uvedená x odstavci 1.

(3) Xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx 2 xxxxxxxx xxxxxxxx čitelnou xxxx. Xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx se údaje xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx: typ xxxxxxx, xxx vydávajícího xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx pasu, xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx narození, xxxxxxx, xxxx platnosti xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx ve strojově xxxxxxx zóně.

(4) Platnost xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx pas xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx rozhodnutí x xxxxxxx platnosti xxxxxxxx x trvalému xxxxxx nebo xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx pobytu podle §87 xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx oprávnění x pobytu za xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx3a).

(5) Xxxxx xxxxxxxxxx x nosiči xxx x xxxxxxxxxxxxx údaji (xxxxxxxx 1) nelze xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx stanoví xxxxx.

(6) Cizinecký xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx cizince

a) xxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx povolení x xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx cestovní xxxxxx x xxxxxx, xx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx na xxx xxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §87, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) požívajícího xxxxxxx ochrany xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu3a), xxxxx není držitelem xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(7) Xxxxxxxxx xxx nelze xxxxx xxxxxxx, který na xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx povolení x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxx udělen xxxx nebo doplňková xxxxxxx xxxxx xxxxxx x azylu.

(8) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx pasu xx xxxxxxxx u xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx u xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx a správnosti x xxx zpracovaných xxxxxxxxxxxxx xxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx nesprávnosti v xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx v xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx údajů, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxx právo xx xxxxxx nového xxxxxxxxxxx xxxx; xxxxxx xxxxxx cizineckého pasu x xxxxx případě xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx tehdy, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx dat x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx okolnostmi, x nichž cizinec xxxxxxxxxxxx xxxxx, že xxxxx způsobit xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx s xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(9) Biometrické xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxx ověřování pravosti xxxxxxxxxxx pasu a xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx (xxxxxxxx 1) zpracovaných v xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zařízení umožňujícího xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx údaji xxxxxxxxxxxx v xxxxxx xxx cizineckého xxxx.

§114

Xxxxxxxx průkaz xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx průkaz totožnosti x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx žádost xxxxxxx

x) xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx doklad x xxxxxx si x xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx způsobem; za xxxxxx zjištění cizincem xxxxxxx xxxxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxx poskytnout xxxxxxx veškerou xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x je xxxxxxx xxxxxxx dokumenty, xxxxxxx může xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx

x) mladšímu 15 xxx, který xx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxx čestné xxxxxxxxxx xxxxx §92 xxxx. x).

(2) Cizinci podle xxxxxxxx 1 vydá xxxxxxx cestovní průkaz xxxxxxxxxx x dobou xxxxxxxxx nejdéle na 180 xxx x x xxxxxx xxxxxxxxx xx všech xxxxx xxxxx.

(3) Policie xxxx xxxxxxxx průkaz totožnosti xxxxxxx, který xxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx průkaz xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx vydá xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx nebo xxxxx členských xxxxx Xxxxxxxx xxxx, Islandské xxxxxxxxx, Lichtenštejnského xxxxxxxxx, Xxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxx cestovní xxxxxx x xxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xx jeho xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx žádost xxxxxxx,

x) xxxxx xxxx platný xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxx xxxx opatřit xxxxxxxx doklad xxxxx xxxxxxxx, xxx-xx mu xx xxxxx povolen xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx k xxxxxx nad 90 xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx §33 xxxx. 1 xxxx. x) nebo x) xxxx vízum k xxxxxx xxx 90 xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu2), xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxx platného xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) kterému xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx strpění xxxxxx na území x xxxxxx xxxxx §33 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx x), pokud pobývá xx území bez xxxxxxxx xxxxxxxxxx dokladu.

Cizinci xxxxx xxxxxxx a) xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx 180 xxx x x xxxxxx xxxxxxxxx do xxxxx xxxxx xxxxx; xxxxxxx xxxxx písmene b) x x) x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx 365 xxx x s xxxxxx xxxxxxxxx xx všech xxxxx xxxxx.

(6) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx cizinci, xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, po

a) xxxxxx xxxxxx xxxx rozhodnutí x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx k xxxxxx xxx 90 xxx,

x) xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxx 90 xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx §33 xxxx. 3; xxxx xxxxxxxxx tohoto průkazu xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx uděleného xxxx,

x) xxxxxx právní xxxx rozhodnutí x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx&xxxx;xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx ochraně xxxxxxx,

x) zániku xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx (§87),

x) vydání xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu xx xxxxxx strpění xxxxxx na xxxxx x důvodů xxxxx §33 odst. 3; xxxx platnosti xxxxxx xxxxxxx se xxxxxxx xxxxx doby xxxxxxxxx xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx x dlouhodobému pobytu xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx z xxxxxx nezávislých na xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx x územní platností xx xxxxx xxxxx xxxxx a dobou xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx účelem xxxxxxx xx xxxxx, nebo

h) xxxxxxxx jeho xxxxxxxxx, xxx-xx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Evropské xxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx karty xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx občana Xxxxxxxx unie x x důvodů na xxxx vůli xxxxxxxxxxx xx xxxxxx opatřit xxxxxxxx doklad jiným xxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxxxxxxx xxxx xx pokyn ministerstva xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx uděleno xxxxxxxxxx xxxxx x je

a) xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx manželství x azylantem xxxx xxxxxx požívající doplňkové xxxxxxx xxxxxxx před xxxxxxx xx xxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx nezletilým dítětem xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxx doplňkové xxxxxxx,

xxxxx xxxxx cizinec xxxx xxxxxx cestovní xxxxxx x nemůže xx xx z xxxxxx na xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx mu hrozí xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx39) při xxxxxxx xxxxxxxxxx dokladu, xxxxx xx xxxxxxxxx.

§115

Xxxxxx xxx xxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx podle §108 odst. 1 xxxx. x)

(1) Xxxxxxxxx xxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx nebo cestovní xxxxxx podle §108 xxxx. 1 písm. x) xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx pro xxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxx, cestovní průkaz xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §108 xxxx. 1 písm. x) se xxxxxx xxxx vydaný doklad xxxxxx, xxxxx jde x xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx

x) xx xxxxxxx xxxxx rozhodnutí xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx závazků, xxxx

x) xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, jestliže mu xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx,

xx xxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx jeho xxxxxx xx soukromého nebo xxxxxxxxx xxxxxx cizince.

§115a

Náhradní cestovní xxxxxx Xxxxxxxx unie

(1) Náhradní xxxxxxxx doklad Xxxxxxxx xxxx15e) xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xx žádost xxxxxx Xxxxxxxx unie,1b) xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx není xxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxx občanem, xxxx xx xxxxx xxxxx, xxx se xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, není x xxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxx vydání náhradního xxxxxxxxxx xxxxxxx Evropské xxxx xx, aby xxxx, jehož je xxxxxxx xxxxxxx, x xxx xxxxxxxx souhlas.

(2) Xxxxxxxx cestovní doklad Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xx členského xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx je žadatel xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx státu.

(3) V xxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxx cestovního xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx uvede xxxxxxx xxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxx výšku, xxxxx, xxxxx a xxxx narození, xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx místa xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxx xxxx předloží xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x státní xxxxxxxxx, uvede xxxx, xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx, x připojí xxxxxxxxxx.

(4) Náhradní xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx platnosti xxxxxxxxxx xxxx nezbytně xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxx.

(5) Kopii xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dokladu Xxxxxxxx unie zašle xxxxxxxxxxxxx úřad xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, jehož je xxxxxxx xxxxxxx.

§115x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 559/2004 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2005

§115x

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx návrat

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x §114 odst. 3, 4 x 6 x xxxx xxxxxx xxxxx evropský cestovní xxxxxx xxx návrat.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx se xxxxxx s xxxxx xxxxxxxxx přiměřenou době xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx vycestování.

(3) Evropský xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx policie xxxxx x xxx účely xxxxxxxxxxx xxxxx zákona x azylu.

§115b xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 274/2021 Xx. s xxxxxxxxx xx 2.8.2021

§116

Neplatnost cestovního xxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxx xx pro xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx neplatný, xxxxxxxx

x) xxxxxxxx doba xxxxxxxxx x xxx xxxxxxx,

x) xxx xxxxxxxx xxx, xx xxxxxx x xxx uvedené xxxx xxxxxxxxx,

x) xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx nesprávné xxxxx xxxx neoprávněně provedené xxxxx,

x) xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx tohoto dokladu xxxxxx xxxx byl xxxxxxxxx za xxxxxxx.

§117

Xxxxxxxx dokladu

(1) Xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx nebyl xxxxx xx xxxxx kontrolovaného xxxxxxx x

1. cizinec xx xxxxx dokladem xxxxxxxxx jako xxxxxxxx, xxxx

2. xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxx cestovní doklad x xxxxxx,

x) cestovní xxxxxx xxxxx §108 xxxx. 1 xxxx. x), x) xxxx x), xxxxx jej xxx považovat xx xxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx,

x) cestovní xxxxxx xxxxx §108 xxxx. 1 xxxx. x), x), x), g) xxxx x), xxxxx xx xxxxxxxx, pozměněný xxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx x

x) xxxxxx xxxxxx podle xxxxxx xxxxxx, který xx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx padělaný.

(2) Bylo-li xxxxxxxxxx nebo xxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxx, může xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx činný v xxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxx xxxxxx úkolů xxxxx xxxxxx zákona xx x xxxxxx xxxxxxxxx x odstavci 1 xxxxxxxxx zadržet xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §108 xxxx. 1 xxxx. x), x) xxxx x) potvrzení o xxxxxxxx xxxxxxxxxx dokladu x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx území,

b) ministerstvu, xxx-xx x xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx totožnosti xxxxxx xxxxxxxxxxxxx,

x uvedením důvodů xxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx cestovního xxxxxxx podle §108 xxxx. 1 xxxx. x), e) xxxx x) xxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx-xx x xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx průkaz xxxxxxxxxx xxxxxx ministerstvem, předá xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx zbytečného odkladu xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx místa xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx x uvedením xxxxxx xxxx xxxxxxxx.

(6) Xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx cestovního xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. b) doklad xx 60 dnech xxx xxx předání xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx důkazním xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx.

(7) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx vydá xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx podle §108 odst. 1 xxxx. x), x), x), g) xxxx x) potvrzení x xxxxxxxx cestovního xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xx xxxxx stálé xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxx zahraničních xxxx, pokud xxxxx x doklad xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx, xxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx doklad xxxxxx xxxxxx, který xx xx území stálé xxxxxxxxxxxx nebo konzulární xxxxxxxxxx, xxxxx nejde x doklad padělaný, xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx, xxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §107 xxxx. 1 xx území xxxxxxx xxxxxx zastoupení xxxxx.

XXXXX XXx

XXXXXX O XXXXXXXX X XXXXXX

§117x

Xxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxx

(1) Xxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxx xx veřejnou listinou, xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx.

(2) Průkaz x xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx x otiscích xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx 6 xxx, pokud xxxxx použitelný předpis Xxxxxxxx unie40) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx cizinci, x xxxxx není xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x důvodů xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prstů xxxxx, xx xxxx průkaz x xxxxxxxx k xxxxxx, x xxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxx xxx xx x xxxxx případě xxxxxx xxxx, že nosič xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx stanovené přímo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx40) x dále

a) x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu

1. xxxx xxxxxx,

2. rodné xxxxx,

3. záznam o xxxxxxx svéprávnosti,

4. xxxxxx xxxxx §117b odst. 4,

5. xxxxxx podle §42i xxxx. 7,

6. xxxxxx xxxxx §117b xxxx. 1,

7. xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

8. xxxxxx podle §117b xxxx. 5,

9. záznam xxxxx §117b odst. 6,

10. xxxxxx xxxxx §117b xxxx. 7,

11. xxxxxx xxxxx §117b xxxx. 8,

b) v xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx

1. rodné xxxxx,

2. xxxxx hlášeného xxxxxx xx území,

3. xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

7. xxxxxx xxxxx §84,

5. záznam xxxxx §117b odst. 1,

6. xxxxxx podle §117b xxxx. 2,

7. xxxxxxxxx xxxxxxxxxx podpisu cizince.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx cizince x xxxx xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x jeho xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Současně xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx systému xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx x pobytu xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx mezi xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, x to x využitím xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx dat xxxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxx.

(6) Při xxxxxxx xxxxxxx x povolení x xxxxxx ministerstvo xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx, xxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxx předání xxxxxxx x povolení x xxxxxx ministerstvo ověří xxxxxxxxx osobních xxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x pobytu, xxxxxxxxx xxxxxx xxx s xxxxxxxxxxxxx údaji x xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx údajů. Xxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxx x xxx zpracovaných xxxxxxxxxxxxx xxxxx se xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx údajů xxxxxxx x biometrickými xxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx. X případě xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx, popřípadě zjištění xxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx osobních údajů, xxxx x případě xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx osobních xxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx x povolení x pobytu, se xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx x pobytu.

(7) Držitel xxxxxxx x xxxxxxxx x pobytu xx xxxxxxxx xxxxxxx ministerstvo x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx. X xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx dat x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx vydá xxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx; xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx poplatku pouze xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxx cizinec xxxxxxxxxxxx xxxxx, že mohou xxxxxxxx poškození xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(8) Xxxxxxxxxxx údaje xxx xxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxx a ověření xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xx porovnáním xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx zpracovaných x xxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxx prokazování xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Pokud xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxx, xxxxx je držitelem, xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx s biometrickými xxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx není funkční, xxxxxxx xx ověření xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx cizinců.

§117x

Xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx

(1) Xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx se x xxxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxx podle xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx matriční xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx, xxxxxxxxx jména, x xxxxxxxx x xxxxx xxxxx, xxxxxxx ministerstvo xxxx xxxxxxxxxx formou xxxxxxx x xxxxxxx x povolení x xxxxxx xxxxxx uvedení xxxxx, xxxxxxxxx xxxx, x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) V xxxxxxx x xxxxxxxx x pobytu xxxxxxxxxxxx xxxxxxx záznam "XXXXXX XXXXXXX MODRÉ KARTY XX", pokud žadatel x povolení trvalého xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxxx tohoto xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §68 x 83.

(3) Údaj x xxxxxxx svéprávnosti cizince xx vyznačí do xxxxxxx o povolení x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx průkazu x xxxxxxxx k xxxxxx xxxx x xxxxxxxx na trh xxxxx; xx neplatí, xxx-xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxx vnitropodnikově xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx členského xxxxx Evropské xxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx převedeného zaměstnance x rubrice xxxx xxxxxxxx vyznačí záznam "XXX". Ministerstvo x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx druh xxxxxxxx vyznačí xxxxxx "xxxxxx XXX".

(6) Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxx xxxxxx vydaném xxxxx §42d xxxxxxx xxxxxx "xxxxxxx", xxxxx cizinec xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x §64 xxxx. x) xxxx b), "xxx", pokud xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x §64 písm. x), "xxxxxxxx", xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx v §64 xxxx. e), xxxx "xxxxxxxxxxx", xxxxx xxxxxxx xxxxxxx podmínky xxxxxxx x §64 písm. x).

(7) Ministerstvo x xxxxxxx x povolení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx účelem xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx záznam "xxxxxxxx pracovník".

(8) V xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx území x xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx zahrnujícího xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx nebo x xxxxx dohody xxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, vyznačí xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx.

(9) Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx povolení v xxxxxxx o povolení x xxxxxx vydaném xxxxx

x) §87b xxxx. 4 xxxx. x) xxxxxxx záznam

1. "XXXXXXXXX XXXXX - XX", xxx-xx o rodinného xxxxxxxxxxx xxxxxx Evropské xxxx xxxxx §15a xxxx. 1 xxxx 2, xxxx

2. "PŘECHODNÝ XXXXX", jde-li x xxxxxxxxx příslušníka xxxxxx Xxxxxxxx xxxx podle §15a xxxx. 3,

b) §87j písm. x) x §87t odst. 1 xxxxxxx xxxxxx "XXXXXX XXXXX", xxx-xx x xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, nebo

c) §87j xxxx. c) xxxxxxx xxxxxx "XXXXXX XXXXX - XX".

(10) Xxxxxxxxxxxx x průkazu x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx občanu Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx záznam "xxxxxx 50 Smlouvy x XX", xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §15b xxxx. 1 xxxxxx "RP XX - xxxxxx 50 Xxxxxxx o XX" a jeho xxxxxxxxx příslušníkovi uvedenému x §15b xxxx. 2 záznam "xxxxxxx - xxxxxx 50 Xxxxxxx o EU.

§117x

Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x povolení k xxxxxx

(1) Xxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx na xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu xxxxx §44 odst. 4 xx 7 nebo §44a odst. 1 x 2.

(2) Xxxxxx x povolení x xxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxx pobytem xx xxxxxx s xxxxx xxxxxxxxx 10 xxx, x jde-li x cizince xxxxxxxx 15 let, x xxxxx platnosti 5 xxx.

§117x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 427/2010 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.5.2011

§117x

Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x povoleným xxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxx platnosti xxxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxx cizince x povoleným xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx, x xx x xxxxxxxxx, x 10 xxx, x jde-li x xxxxxxx xxxxxxxx 15 xxx, o 5 xxx.

(2) Xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx průkazu x xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx je cizinec xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, nejdříve xxxx 90 dnů xxxx xxxxxxxxx xxxx platnosti; x odůvodněných xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx cizinec povinen xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx.

(3) X xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxx xxxxxx xx xxxx cizince xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx tuto žádost xxxxx do 3 xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(4) X žádosti x xxxxxxxxxxx doby xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx povinen předložit xxxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx, je povinen xx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x pobytu, x xx xxxxxx xxxxxxxx biometrických xxxxx xxxxxxx a jeho xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx k xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxxx xx nepořídí, xxxxx cizinci v xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xx povinen xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xx 60 xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, dostavit xx xx ministerstvo x převzetí průkazu x povolení k xxxxxx.

(6) Uplyne-li xxxx xxxxxxxxx průkazu x xxxxxxxx x xxxxxx xxxx rozhodnutím x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxxx, xxxxxxx se na xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx stanoveného přímo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Evropské xxxx51), x xx xx xxxxx xxxx x xxxxxx xxx 90 xxx x xxxxx platnosti odpovídající xxxxxxxxxxxxx délce řízení x xxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxx zařazeného do xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx rozhodnutí x xxxxxxx o xxxxxxxxxxx platnosti průkazu x povolení x xxxxxx.

§117e

(1) Xxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x pobytu xxxxxxxx xx xxxxxx ztracený, xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx nebo náhradou xx průkaz x xxxxxxxx k xxxxxx, xxxxx nosič dat x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx nosičem xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxxxx x x xxxxxxx, xx cizinec xxxx o xxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx x pobytu xx xxxxxxxx nebo zrušení xxxx xxxxxxxxx xxxxx §117f.

(2) Cizinec, který xxxx x provedení xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx cestovní xxxxxx, xxxxxx o povolení x xxxxxx x xxxxxx prokazující xxxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Cizinec, který xxxx x vydání xxxxxxx x povolení x pobytu po xxxxxxxx jeho platnosti x důvodu xxxxx §117f odst. 1 xxxx. g), xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx skončila, x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (§71 xxxx. 2).

(4) Xxxxxxx uvedený x odstavcích 1 xx 3 je xxxxxxx xx xxx xxxxx vydání xxxxxx xxxxxxx x povolení x xxxxxx na xxxxx osobně xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx ke xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x povolení x xxxxxx, a xx xxxxxx pořízení xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx, který xx xxxxx k xxxx dalšímu digitálnímu xxxxxxxxxx; podpis se xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx těžko xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxx xx lhůtě xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, nejpozději xxxx xx 60 xxx ode xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x povolení x xxxxxx.

§117x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 427/2010 Sb. s xxxxxxxxx xx 1.5.2011

§117x

Xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx

(1) Xxxxxxxx průkazu x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxx x xxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxx ztráty, xxxxxxxx nebo xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx soudu x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx právní xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxx xxxx xxxxxxx jeho xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx České xxxxxxxxx,

x) xxxxxx cizince xxxx xxxxxxx právní xxxx xxxxxxxxxx soudu x xxxxxxxxxx cizince za xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx x místu hlášeného xxxxxx xxxxxxx na xxxxx; to xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxx xx území (§83), xxxxx x xxxxxx xxxxxx xx území xxxxxx xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx xxxx zrušil xxxxxxxxx xx území, xxxx

x) dnem vydání xxxxxx průkazu x xxxxxxxx k xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx o prodloužení xxxx platnosti xxxxxxx x povolení x xxxxxx x případě, xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx zruší xxxxxxxx xxxxxxx x povolení x xxxxxx, xxxxxxxx

x) xx xxxxxx poškozen xxx, že zápisy x xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xx porušena xxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx provedené změny,

c) xxxxxxxxxx v průkazu xxxxxxxxxx skutečné xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xx-xx xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx x pobytu přítomen x xxxx xxxx xxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxx průkazu, lze xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nahradit xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xx zrušením xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Odvolání xxxxx xxxxxxxxxx xxxx x tomto xxxxxxx xxxxxxxxx.

§117g

Vydávání xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxx xxx x biometrickými xxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x povolení x xxxxxx xxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx údaji, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zpracování xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx

x) xxxxx x technické xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx údajů xxxxxxxxxx xxx vydání xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx s xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx biometrických xxxxx x podpisu cizince xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx zpracování, xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x povolení x xxxxxx xxxxxxxxxxxx nosič xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx na xxxxxxx technologii, pokud xxxx technická xxxxxx xxxx xxxx xxx 7 xxxxxxxxxxxx xxx, xxxx

x) x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx jiné xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx průkazy x xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx dat x xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxx bez xxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx údaji se xxxxxxxx x dobou xxxxxxxxx 6 xxxxxx, x to ve xxxxx štítku, xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxx skutečnosti xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. a) x x) xxxxxxx poté, xxx xxx xxxxxx xxxxxxx x povolení x pobytu obsahujícího xxxxx xxx s xxxxxxxxxxxxx údaji již xxxx pořízeny biometrické xxxxx xxxxxxx a xxxx podpis určený x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx podle §158a xxxx. 4 x poté, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx.

(4) Pokud xxx cizinci vydán xxxxxx x povolení x xxxxxx xxx xxxxxx dat x xxxxxxxxxxxxx xxxxx, je xxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxx dostavit xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx údajů xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x povolení x xxxxxx, x xx xxxxxx xxxxxxxx biometrických xxxxx cizince x xxxx xxxxxxx, který xx určen x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxx ministerstvo xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxx xxxxxx k xxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxx podle xxxxxxxx 1.

(5) Průkaz x povolení x xxxxxx obsahující xxxxx xxx s biometrickými xxxxx xx cizinci xxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx platnosti xxxxxxx o xxxxxxxx x pobytu xxx xxxxxx xxx s xxxxxxxxxxxxx xxxxx. Vydání xxxxxxx x povolení x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(6) X xxxxxxxx průkazu x xxxxxxxx x pobytu xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx x biometrickými xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx průkazu x povolení x xxxxxx bez nosiče xxx x biometrickými xxxxx vyzve xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx po xxxx dodání xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx obsahujícího xxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx zaniká xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxx dat x biometrickými xxxxx.

§117x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 427/2010 Xx. x účinností xx 1.5.2011

XXXXX X

XXXXXXX XXXXXXXXX

§118

(1) Xxxxxxxx vyhoštěním xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx z xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, Islandské xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxxxxxxx knížectví, Xxxxxxxx království x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx, xx xxxxxx xxxxx umožnit xxxxxxx xxxxx na xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, Xxxxxxxxx republiky, Xxxxxxxxxxxxxxxxx knížectví, Norského xxxxxxxxxx a Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Dobu, po xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx vstup xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, Xxxxxxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, stanoví xxxxxxx x xxxxxxxxxx x správním xxxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx rozhodnutím xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx rodinného xxxxxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx občana Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx území, xxxxx xx xxxxxxx se xxxxxxxxxx doby x xxxxxxxxxxx z území x xxxx, po xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx vstup xx xxxxx.

(3) Doba k xxxxxxxxxxx x území xx stanoví v xxxxxxx 7 xx 30 dnů. Je-li xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx vydáno xxxxx §119 odst. 1 xxxx. a), je xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxx než 7 xxx. Xxxxx by xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx k xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxx xxxxxx zajištění xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxx běžet xxx xxx ukončení xxxxxxxxx. Xxxxx x průběhu xxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx-xx cizinec xxxxx xxxx k xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx nové xxxx k vycestování xxxxxxx x xxxxxx xxxxx §174a odst. 2, xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx nové xxxx x vycestování, vydá xxxx rozhodnutí podle §101 správního řádu, xx kterém stanoví xxxxx xxxx k xxxxxxxxxxx x ohledem xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx důvodů; odvolání xxxx xxxxxxxx účinek. Xxxxx xxxx k xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xx 180 xxx.

(4) Xx doby, xx xxxxxx nelze xxxxxxx cizinci xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, Xxxxxxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxxxx království x Švýcarské xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxx jeho xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxx, xx kterou xxxx xxxxxxxxxx x správním xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(5) Pro xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxx na xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx území, xxxxxxxx xx základě xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx mezinárodního xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx2) xxxx pobyt xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx3a) xxxx xxxxx x xxxxxx ve xxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx-xx x xxxxxxx xxxxxxx rozhodnuto x xxxxxxxx vyhoštění, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx byl nepřiměřený xxxxx do xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx postupuje xxxxx §50a xxxx. 5. Xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx stanovené v xxxxxxxxxx o povinnosti xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie, Islandské xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxxxx království x Xxxxxxxxx konfederace.

(6) Podá-li xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx bylo xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx vstupem xxxx xxxxxxx xx xxxxx, které xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx mezinárodní xxxxxxx, xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx, xxxxxx x xxxxxxxx vyhoštění xx xxxxxxx. Xxxxxxx může xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, jde-li x xxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx vstupem xxxx xxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxxxxx před xxxxxxx žádosti x xxxxxxx mezinárodní xxxxxxx, x xxxxx byla xxxxxx x udělení xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx před xxxxxxxxx xxxxxx o správním xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx §119 xxxx. 7 se xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx s neoprávněným xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx, xxxxxxx xxx-xx x xxxxxx xxxxx §119 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx §119 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 1, tímto xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx.

(7) Xxxxxxxx správní xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxx.

(8) Xxx xxxxx xxxx hlavy se xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Evropské xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §15a odst. 3, která pobývá xx xxxxx přechodně.

§119

Xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxx

(1) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx na xxxxx xxxxxxxxx, x dobou, xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx umožnit vstup xx území členských xxxxx Evropské xxxx, Xxxxxxxxx republiky, Xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx konfederace, x zařadí xxxxxxx xx informačního xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) až xx 10 xxx,

1. xx-xx xxxxxxx nebezpečí, xx xx cizinec xxxx xxx pobytu xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx užitím xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, prováděním xxxxxxxx xxxxxxxxxx základy xxxxxxxxxxxxxx státu xxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxxx území xxxxx xxxxx obdobným způsobem, xxxx

2. xx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx by xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx na xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx narušit xxxxxxx pořádek,

b) xx xx 5 xxx,

1. xxxxxxx-xx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, který xx padělán, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

2. xxxxxxx-xx xx cizinec xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x území cestovním xxxxxxxx, jenž xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x §116 xxxx. x), b), x) nebo x),

3. xxxxxx-xx xxxxxxx xx xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, Xxxxxxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx k xxxx xxxx xxxxxxxx,

4. xxxxxx-xx xxxxxxx na xxxxx xxxx xx území xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx, Islandské republiky, Xxxxxxxxxxxxxxxxx knížectví, Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x Švýcarské xxxxxxxxxxx, xxx platného xxxxxxxxx k pobytu, xx x tomu xxxx xxxxxxxx,

5. xxxxxxxxx-xx xx xxxxxxx xx xxxxx policie xxxxxxxx xxxxxxxx,

6. xxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxx hranice x xxxxxx nebo se x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

7. xxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx přechod,

8. xxxxx-xx xxxxxxx x řízení xxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxxxx informace s xxxxxxx ovlivnit xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx

9. xxxxxxxx-xx cizinec opakovaně xxxxxx xxxxxxx, xx-xx xxxxxx rozhodnutí o xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx povinnosti, nebo xxxx-xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx rozhodnutí,

c) xx xx 3 xxxx,

1. xx-xx xxxxxxx xx území xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx oprávnění x pobytu nebo xxxxxxxx x zaměstnání, xxxxxx xx toto xxxxxxxx xxxxxxxxx výkonu xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxx dani podléhající xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu16) xxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx takové zaměstnání xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx,

2. neprokáže-li xxxxxxx, že xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx, xx xxxxxx je xx xxxxx území xxxxxxxx xxxxxxx přechodně xxx xxxx xxxx xx krátkodobé xxxxx, xxxx

3. xx-xx důvodné xxxxxxxxx, xx by xxxxxxx xxxx při xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ohrozit xxxxxxx zdraví xxx, xx trpí xxxxxx xxxxxxxx x požadavcích xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx onemocnění.

(2) Rozhodnutí x správním vyhoštění xxxxxx Xxxxxxxx xxxx1b) xxxx jeho xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxx x případě, že xxxxx Xxxxxxxx unie1b) xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx způsobem xxxxxxxx veřejný xxxxxxx; xx xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxx Evropské xxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx 10 xxx; xx xxxx doby xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx svobody, xxxx

x) xxxxxxxx veřejné xxxxxx tím, xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx opatření xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, pokud k xxxxxxxx xxxxxxxxxx došlo xx 3 měsíců xx vstupu xx xxxxx.

(3) Doba, po xxxxxx nelze xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx rodinnému xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx na xxxxx, xx stanoví xx xx 10 xxx, jde-li x xxxxxxx vyhoštění x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 2 xxxx. x) anebo x), xxxx xx xx 3 roky, xxx-xx x správní vyhoštění x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 2 xxxx. x).

(4) Rozhodnutí x správním vyhoštění xxxxxxx, xxxxx na xxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxx společného xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxx, xxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx závažným xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx zdraví xxx, xx xxxx nemocí xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x x xxxxxxx xx xxxxxxxxx jeho jednání xxxxxxxxxxx xxxxxxx platnosti xxxxxx povolení. Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx vyhoštění xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx, xxxxx-xx k xxxxxxxxxx xxxxxxx až po xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx soužití xxxxxx xxxx xx xxxxxx studia xx xxxxx.

(5) Rozhodnutí o xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx na území xxxxxx na základě xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx, xxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x s ohledem xx závažnost xxxx xxxxxxx nepostačuje zrušení xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxx-xx s takovým xxxxxxxx xxxxxxxxx orgán xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, který rezidentovi xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx vyhostí xxxx xxxxx států Xxxxxxxx xxxx.

(6) Rozhoduje-li xxxxxxx o správním xxxxxxxxx cizince, xxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx povolení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx členského xxxxx Evropské unie, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx Evropské xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx u xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx členského xxxxx, xxx xx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx ochrany xxxxxx xxxxxx. Xx-xx xxxxxxxxxx xx věci xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx cizince x xxxxx. Mimo xxxxx členských států Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx, xx ohrožuje xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx pravomocně odsouzen xx xxxxxx závažný xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx členského xxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx postupem xxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx požádal Českou xxxxxxxxx x mezinárodní xxxxxxx, je vykonatelné xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxx xx

x) xxxxxxxxxxx ochrana xxxxxxxxx,

x) žádost x xxxxxxx xxxxxxxxxxx ochrany xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx ochrany xxxxxxxxx, xxxx

x) xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx pro podání xxxxxx xxxxx rozhodnutí xxxxxxxxxxxx xx věci xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx2) xxxxxx xxxxxx xxxxx rozhodnutí xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx ochrany xxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx x správním xxxxxxxxx xxxx vykonatelné, přizná-li xxxx na xxxxxx xxxxxxx jeho xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(8) Xxxxxxxxxx x správním vyhoštění xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx dočasné xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx3a), xx vykonatelné xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x zastavení xxxxxx x xxxx xxxxxxx, jestliže marně xxxxxxxx lhůta xxx xxxxxx žaloby proti xxxxxxxxxx ministerstva ve xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx soud nevyhověl xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx anebo xxxx xxxxxxxx odkladného xxxxxx zrušil.

(9) Jde-li x nezletilého cizince xxx doprovodu (§180c) xxxx x nezletilého xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx policie xxx xxxxxx x správním xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx cizince xxxxxxxx x xxxxx xxx x úkolech xxxxxxxxxxx.

§119a

(1) Rozhodnutí x xxxxxxxx xxxxxxxxx podle §119 xxxx. 1 xxxx. x) bodů 6 a 7 xx nevydá, jestliže xxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx2) xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx, xxx xx hrozí xxxxxxxxxxxxxx xxxx vážná xxxx16a), x xx xxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx bez povolení x xxx se xxx xxxxxxxx přihlásí xxxxxxx xxxx ministerstvu x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx pro xxxx xxxxxxxxxxx vstup xxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx podle §119 nelze xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx byl xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx rodinného xxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx vyhoštění xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxx §119 lze xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xx-xx xx x xxxx xxxxx x souladu x Úmluvou o xxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §119 nelze xxxxxxx, xxx-xx o xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxx povolení x xxxxxxxxxxxx pobytu xx účelem xxxxxxx xx xxxxx nebo xx takové xxxxxxxx xxxx xxxxxx; xxxxxx x správním vyhoštění, xxxxx nebylo xxxxxxxx xxxx vydáním xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu xx účelem xxxxxxx xx území, policie xxxxxxx.

(5) Xxxxxxx cizinci, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxx xxxxxxx xx území, xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §119, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx s orgánem xxxxxx x trestním xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxx trestné činnosti xxxxx x ohledem xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx mohl být xx vycestování x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x správním xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx pobytu xx xxxxxx xxxxxxx na xxxxx.

(6) Xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie, který xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxx o povolení xxxxxxxx pobytu, xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx nebezpečí, že xx mohl xxx xxxx xxxxxx xx xxxxx ohrozit xxxxxxxxxx xxxxx, závažným způsobem xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Obdobně policie xxxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxx příslušníka xxxxxx Xxxxxxxx unie, který xxxxxxx x vydání xxxxxxxx x přechodnému xxxx trvalému pobytu.

(7) Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx se nevydává, xxx-xx o xxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx členským xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx 13. xxxxx 2009.

§120

Xxxxxxx xxxxxxxxx cizince x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx vyhoštění xxxxxxx x povolením k xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx, xx kterou xxxxx xxxxxxx umožnit xxxxx xx území xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, Islandské xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxxxxxxx knížectví, Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xx

x) 10 let, xx-xx xxxxxxx nebezpečí, xx xx xxxxxxx mohl xxx xxxxxx xx xxxxx ohrozit xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx síly xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx základy xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x narušení xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx způsobem,

b) 10 xxx, xx-xx důvodné xxxxxxxxx, že xx xxxxxxx xxxx při xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) 3 roky, xxxxxxx-xx xxxxxxx povinnost xxxxx §77 odst. 3.

(2) Xxxxxxxxxx x správním xxxxxxxxx občana Evropské xxxx1b) xxxx jeho xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx povolení x xxxxxxxx xxxxxx, xxx vydat xxxxx x případě, xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx způsobem xxxxxxxx xxxxxxx pořádek x x ohledem na xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx oprávnění x xxxxxx. Rozhodnutí x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxx-xx x

x) xxxxxxxxxxx občana Xxxxxxxx xxxx, ledaže xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx

x) xxxxxx Xxxxxxxx unie, xxxxx na xxxxx xxxxxx po dobu xxxxx xxx 10 xxx, ledaže xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx způsobem.

(3) Xxxx, xx xxxxxx xxxxx xxxxxx Evropské unie xxxx jeho xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx, xx xxxxxxx xx xx 10 let.

(4) Rozhodnutí x vyhoštění xxxxx xxxxx, xxxxxxxx jeho xxxxxxxxx xx byl xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§120x

(1) Xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §119 x 120 xx povinna xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx9b) xxxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx (§179); xx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx-xx xxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx výslovně xxxxx, xx jeho xxxxxxxxxxx xx možné,

b) pochází-li xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx právního předpisu x xxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx, xx xx mohl xxx vystaven skutečnému xxxxxxxxx xxxxx §179,

c) xxx-xx o občana Xxxxxxxx xxxx, xxxx

x) xxxx-xx xxxxx policie xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxx-xx důvody xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx cizince xx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx rozhodnutí x xxxxxxxxx, policie xxxx xxxx rozhodnutí pouze xx věci, zda xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx, xxxxx zvláštního xxxxxxxx předpisu5d) xx xxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxx závazného xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(4) Xxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx odstavce 1 nebo 2 xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx uvede v xxxxxxxxxx x správním xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxx 90 xxx xx xxxxxx xxxxxxx pobytu xx xxxxx (§33 xxxx. 3).

(5) Policie xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxx znemožňující xxxxxxx xxxxxxxxxxx. Pominou-li xxxxxx xxxxxxxxxxxx cizinci xxxxxxxxxxx, xxxxxxx vydá xxxx xxxxxxxxxx pouze xx xxxx xxxxxxxxx nové xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx5d) xx vyžádání x xx xxxxxxx xxxxxx závazného xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxx xxxxxx moci tohoto xxxxxxxxxx xxxxxx platnost xxxx xxxxxxxxx xxxxx §33 odst. 3 xxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx pobytu xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx; xxxxxxx xxxxxxx udělí výjezdní xxxxxx.

(6) Platnost xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxx-xx cizinci xxxxxx xxxx. Xxx-xx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx vyhoštění xxxxx §119 xxxx. 1 xxxx. x), platnost xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, je-li xxxxxxxxxx, xxxxxx se xxxxxxx xxxx, xxxxxx xx dobu xxxxxxxxx xx xxxx stanovené x rozhodnutí o xxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx.

(7) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx, kterým xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx přiznáno xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx příslušnosti xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx za účelem xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx, platné xx xxxx

x) xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx na xxxxx, jde-li x xxxxxxxxxx podle §119 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx x), xxxxx podle §120 xxxx. 1 písm. x) nebo x),

x) xxxxxxxxx se jedenapůlnásobku xxxx stanovené x xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx pro omezení xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxxx podle §119 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx §120 xxxx. 1 xxxx. x).

(8) Platnost xxxxxxxxxx x xxxxxxxx vyhoštění xxxx xxxxxx, není-li xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x správním xxxxxxxxx uplynula xxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx.

(9) Doba stanovená x xxxxxxxx 6 x 7 xxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxx moci rozhodnutí x xxxxxxx azylu xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx o xxxxxx xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx pobytu na xxxxx.

(10) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, který se xx území xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxxx bylo xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x důvodu xxxxx §119 xxxx. 1 xxxx. c) xxxx 1, x xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx nevyplacenou xxxx xxxx xxxx, x xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx nebo xxxxx xx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx x xxxxxxx, xx xx xxxxxx xxx xxxxxxxx občanství, xx xxxxx svého xxxxxxxxxx trvalého bydliště, xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxxxx xxxxx, xx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx orgán xxxxxxxx xxxxx41) x xxxxxxxx právní xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx.

§121

Xxxxxxx-xx xxxx xxxx xxxxxxx x přijetím xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, může xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx do xxxxxx státu.

§122

Xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) X době, xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx, xxxxxxx cizinci xxxxx xxxxx xxxx povolí xxxxx xx území, xxxxxxxx xxxxxxxxx neudělení xxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx zásah xx xxxxxxxxxx xxxx rodinného xxxxxx xxxxxxx.

(2) X xxxx, xx xxxxxx xxxxx podle xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx umožnit xxxxx xx xxxxx, policie xxxxx vízum xxxx xxxxxx xxxxx na xxxxx, xxxxx účelem xxxxxx na území xx xxxxxxxxxx státního xxxxxx České xxxxxxxxx x xxxxx-xx xxx xxxxxxx x xxxxxx.

(3) Xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 a 2 lze xxxxxxxx xxxxxxx xx 30 xxx.

(4) Xx neudělení xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx sepíše xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

(5) Policie xxxx na xxxxxx xxxxxxx vydat xxxx xxxxxxxxxx5d), kterým zruší xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, Xxxxxxxxx xxxxxxxxx, Lichtenštejnského xxxxxxxxx, Xxxxxxxx království x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, uvedenou x xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx, x xx xxxxxxx o xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx, jestliže

a) xxxxxxxx xxxxxx jeho vydání x xxxxxxxx polovina xxxx, po kterou xxxxx cizinci xxxxxxx xxxxx na území,

b) xxx o xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx, že xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx z xxxxx x xxxx xxxxxxxxx v rozhodnutí x xxxxxxxx vyhoštění, x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx k důvodům, xxx které xxxx xxxxxx, xxxx

x) se xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx do náhradní xxxxxxx (§87), xxxxx xxxxxx věku 18 xxx x podle xxxxxxxxx orgánu xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx projevuje xxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx.

(6) Xxxxxxx xxxx xx xxxxxx občana Xxxxxxxx unie nebo xxxx xxxxxxxxx příslušníka xxxxx xxxx rozhodnutí5d), xxxxxx zruší xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, jestliže

a) xxxxx x podstatné xxxxx xxxxxxxxx, které xxxx xxxxxxx xxxxxx rozhodnutí x správním xxxxxxxxx, xxxx

x) xx jedná x cizince xxxxxxxxx xx náhradní výchovy (§87), xxxxx xxxxxx xxxx 18 xxx x podle vyjádření xxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx ochrany xxxx xxxxx cizinec xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx na xxxxx.

(7) Xxxxxxx xxxx na xxxxxx xxxxxxx, který xx xx nabytí xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx občanem xxxxxx xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx xxxx, nové xxxxxxxxxx5d), xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx nehrozí xxxxxxxxx, xx xx mohl xxx xxxx pobytu xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx státu, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx nebo ohrozit xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx cizince, xxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx.

(8) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx podle odstavců 5 až 7 xx xxxxxxx uvést xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xx dovolává, x označit xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx nevyzývá x odstranění vad xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx x podkladům xxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

(9) Xxxxxxx xxxx x moci xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx rozhodnutí5d), xxxxxx xxxxx platnost xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx zkrátí xxxxxxxx xxxxx zákazu xxxxxx.

§123

Xxxxxx nákladů xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx spojené xx xxxxxxxx vyhoštěním xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx správním vyhoštěním xx xxxx zahrnují xxxxxxx xxxxx věty xxxxx xx cizince xxxxxxxxxxx x zařízení xxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx účelem xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Jde-li x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, který xxx xx území zaměstnán xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xx-xx xxxxx xxxxxxxxxx právního předpisu8e) xxxxxxxxxx, nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxxxx xxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx-xx náklady xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx náklady xxxx xxxxxx zbývající xxxx xxxxxxx ten, xxx xxxxxxx se xxxxxxxxxxxxxxx jako subdodavatelem xxxxxx, v xxxxx xxxxxxx plnění xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx zaměstnával, xxxx xxxxx, xxx xx xxxxxxx svých xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxx x xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x zaměstnavatele. Věta xxxxx a xxxxx xx nepoužijí x xxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx, xx splnil xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x nevěděl, xx xxxxxxxx x pobytu xxxxxxxxxx xxxxxxxx je xxxxxxxx,

x) toho, xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx dohodu xxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxx stanovené xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx a xxxxxxx, xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx padělkem.

(3) Xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x odstavci 2 x xxxxx xxxx náklady xxxxxx xxxxxxxx z finanční xxxxxx xxxxxxx cizincem xxxx xxxxxxxxxx xxxxx §123c, xx xxxxxxx xxxx náklady xxxxxxx xxxxxxx, který má xxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx vyhoštění. Xxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx uhradit xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx prvním úkonem x řízení.

(4) Xxxxxxxx-xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx-xx náklady xxxxxxxx x finanční xxxxxx, jsou xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx

x) xxxxx, která xx k xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxx-xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, výzkumná organizace, xxxxx xx x xxxx xxxxxxx zavázala; xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx 6 xxxxxx xxx xxx skončení xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx9j),

x) xxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxx,

x) ten, xxx xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx x některého x důvodů xxxxxxxxx x §52 písm. x) xx x) xxxxxxxx práce xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxx okamžitým xxxxxxxx xxxxx §56 xxxxxxxx xxxxx před xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx modrá xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx xx zrušení xxxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxx xx účelem zaměstnání xxxx po xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx karty xxxxx §63 z xxxxx xxxxxxxxxxxx; to xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx, xx cizinci zajistil xxxxxx xxxxxxx spojených x xxxxxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx, xxxx do xxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx,

x) xxx, kdo xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx poměr xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx uvedených x §52 xxxx. x) xx e) xxxxxxxx práce xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx podle §56 xxxxxxxx xxxxx před xxxxxxxxx doby, na xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx povolení x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx modrá xxxxx, xxxxx tento xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x pobytu xx xxxxxx zaměstnání xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx zaměstnanecké karty xxxxx §63 x xxxxx nevycestoval; xx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx spojených x xxxxxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx, xxxx xx xxxxx, xx kterém xx povolen xxxxx,

x) xxxxxxxx, který nesplnil xxxxxxxxx xxxxx §104.

(5) Xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxx xxxxx a xxxx xx xxxxx xxxxx odstavců 2 xx 4 povinna xxxxxxx spojené xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxx zbývající část xxxxxxx; xxxxxx těchto xxxxxxx xxxxxx správní xxxxx, xxxxx xx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(6) Xxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx uhrazeny podle xxxxxxxx 2 xx 4, xxxx xxxx xxxxxxx xx doby xxxxxx úhrady

a) xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx42), xxxx

x) xxxxxxxxxxxx x ostatních xxxxxxxxx.

(7) Xxxxxxx vyhotovení xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxx náklady spojené xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxx xxxxxx v řízení, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx zařízení, xxxxxxx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx-xx xxxxx xxxxxxxx přítomnost xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx, xx xxxxxxx xxxx cizinci xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx, informace x xxxxxx rozhodnutí, xxxxxxx xxxx nákladů x xxxxxxxx podat xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx.

§123a

Úhrada nákladů spojených x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xx xxxxxxx písemné xxxxxxx cizince xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx nákladů xxxxxxxxx x dobrovolným návratem xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx, jehož xx xxxxxxx, xxxx xx xxxxxx xxxxx, který xxxxxxx umožní vstup xx své území, xxx-xx o xxxxxxx,

x) xxxxx je xxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx vyhoštění xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx členských xxxxx Xxxxxxxx unie, Xxxxxxxxx republiky, Lichtenštejnského xxxxxxxxx, Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x Švýcarské xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx doba x xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx oprávnění x xxxxxx, pokud xx xxxxxx dostavil xx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxx území xxxx xxxxx členských xxxxx Xxxxxxxx xxxx, Xxxxxxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx konfederace, nebo

d) x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx dlouhodobého xxxx, x zamítnutí xxxxxxx x vydání xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Evropské xxxx1b) xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, x xxxxx na xxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §50 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxx svobody xxxx xx byl xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xx povinen xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx přepravní xxxxxxx v xxxxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx úhradu nákladů xxxxxxxxx x dobrovolným xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx jeho xxxxxxx xxxxx odstavce 1

a) x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x zařízení xx nabytí xxxxxx xxxx rozhodnutí x xxxxxxxx vyhoštění xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx členských států Xxxxxxxx xxxx, Xxxxxxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxxxx království x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x

1. správním xxxxxxxxx xx podmínky, xx dosud xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx, xxxx

2. xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx pobytu xxxx xxxxxxxxxx x zrušení xxxx ukončení xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx xx xxxxxxxx platnosti xxxx xx zániku xxxxxx oprávnění x xxxxxx, xx podmínky, xx cizinec na xxxxx pobývá xxxxxxx xx základě xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx podle §50 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx xx xxxxxxx xxxxx x vycestování, nebo

c) xx nabytí právní xxxx xxxxxxxx, kterým xx cizinci ukládá xxxxx vyhoštění.

(4) O xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx úhrady xxxxxxx xxxxxxxxx x dobrovolným xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx rozhodne xxx zbytečného xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx-xx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, x xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx dobrovolného xxxxxxx.

XXXXX XI

ZVLÁŠTNÍ XXXXXXXX XX XXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXX X XXXXX XXXX X ÚZEMÍ XXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXX XXXX A ZAJIŠTĚNÍ XXXXXXX

§123x

Xxxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx x území členských xxxxx Evropské unie

(1) Xxxxxxxxx opatřením xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx nebo x xxxxx členských xxxxx Xxxxxxxx xxxx, Xxxxxxxxx xxxxxxxxx, Lichtenštejnského xxxxxxxxx, Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx konfederace (xxxx jen "xxxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxxx") xx

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx xxx, xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx následující pracovní xxx xxxxxxx x xx stanovené xxxx xx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) složení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxx předpokládaných xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx (dále xxx "finanční záruka") xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx může xxxxxx xxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx cizinec x povoleným xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx"),

x) xxxxxxxxx xxxxxxx osobně se xxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx stanovené, xxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxx xxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx účelem xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxx uložit, xx-xx důvodné xxxxxxxxx, xx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx průběh xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx vycestování, xxx, xx neprokáže xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx údaje xxxxx xxxx xx nedostavil xx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx, xx-xx xxxxxxx nebezpečí, xx xxxxxxx v xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx je xxxx xxxxxxxxxxx, nevycestuje.

(4) X druhu x xxxxxxx xxxxxx zvláštního xxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx policie. Xxx xxxxxxxxxxx o xxxxxxx zvláštního opatření xxxxxxx zkoumá, xxx xxxx xxxxxxxx neohrozí xxxxx xxxxxxxxx vyhoštění, x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxx zvláštní opatření xx účelem xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx bez xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx, x xxxx xx xxxxxx, že xx x xxxxxx xxxxxxxxxxx vstoupit xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(6) Xxxxx x xxxxxxx zvláštního opatření xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx zpravidla xxxxxxxx xxxxxxxxxx x správním xxxxxxxxx xxxx rozhodnutí x povinnosti xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, Islandské xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxxxxxxx knížectví, Norského xxxxxxxxxx a Švýcarské xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x uložení xxxxxxxxxx opatření xx xxxxxx xxxxxxxxxxx nemá xxxxxxxx xxxxxx.

(7) Xxxxxxx xx povinen splnit xxxxxxxxx uloženou xx x rozhodnutí x xxxxxxx zvláštního xxxxxxxx xx xxxxxx vycestování x xxxxxxxxxx v xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx.

(8) X xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx poruší xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx zvláštního xxxxxxxx xx účelem xxxxxxxxxxx nebo x xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx takového xxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx důvody xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx po xxxxxx xxxxxx xxxxxx.

§123x

Xxxxxxxx xxxxxx

(1) Finanční xxxxxx xx xxxxxx xx xxxx policie x xx vratná xx vycestování xxxxxxx x xxxxx nebo xxxx, xx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx pobyt xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu2), xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx vydáno xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx pobytu. Xxxxxxx xx s xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx záruky xxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xx splnění xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 oprávněn xx 5 let xxx dne xxxxxxx xxxxxxxx záruky xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(3) X xxxxxxx, xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx žádost xxxxx xxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxxxxxxx úřadu xx xxxxx, jehož xx xxxxxxx, xx xxxxx, xx xxxxxx má xxxxxxx pobyt, nebo xx xxxxx, xxxxx xxxx členským státem Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx5a). Složil-li xxxxxxxx záruku xxxxxxxx, xx xxxxxxx, za xxxxxxx byla xxxxxxxx xxxxxx složena, povinen xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx vycestování x xxxxx xxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx, xxxxx xx občanem, xxxx xx xxxxx, xx xxxxxx má xxxxxxx pobyt; xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxx zamítne xxxxxx x vrácení finanční xxxxxx, jestliže

a) xxxxxxx x území nevycestoval x xxxxx mu xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx2),3a),

x) xxxxxxx xxxxxx nepodal xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx státě, jehož xx občanem, nebo xx xxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx, xxxx

x) xxxxxxx xx xxxxxx neohlásil xx xxxxxxxxxxxxxx úřadě xx xxxxx, xxxxx xx občanem, nebo xx státě, ve xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx, žádá-li x xxxxxxx finanční záruky xxxxxxxx.

(5) Policie xx xxxxxxxxx finanční záruku xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx spojených xx xxxxxxxx vyhoštěním xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx stanovené xxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx cizinec nebo xxxxxxxx ve lhůtě xx 5 xxx xxx dne xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx nepožádal x její vrácení xxxx nebyly v xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx pro její xxxxxxx.

(7) X důvodech, xxx které finanční xxxxxx xxxx být xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, musí xxx cizinec nebo xxxxxxxx poučen xxxx xxxxx xxxxxxxx.

§124

Zajištění xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx vyhoštění

(1) Xxxxxxx xx oprávněna xxxxxxxx cizince xxxxxxxx 15 xxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx o jehož xxxxxxxx vyhoštění již xxxx pravomocně xxxxxxxxxx xxxx mu xxx xxxxxx jiným xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx území xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie, Xxxxxxxxx xxxxxxxxx, Lichtenštejnského xxxxxxxxx, Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x Švýcarské xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx

x) xx xxxxxxxxx, xx xx cizinec xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx závažným xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xx xxxxxxxxx, xx xx xxxxxxx mohl xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx rozhodnutí o xxxxxxxx xxxxxxxxx, zejména xxx, že x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxx uvést xxxxx vyjádřil xxxxx xxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxx je xxxxxx xxxxx xxxxxx z xxxx xxxxxxx,

x) cizinec xxxxxxxxxxxx z území x xxxx stanovené x xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx porušil xxxxxxxxx uloženou mu xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx opatření za xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx

x) xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) V xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx. Xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Policie x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx stanoví xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx k předpokládané xxxxxxxxxx xxxxxxxx výkonu xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx policie xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx x rodin xx xxxxxx osob x dětmi. Xx-xx xx nezbytné x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, je xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xx x xxxxxxxxx. X xxxxxx x xxxxxxxxxxx doby xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx správního xxxxxxxxx xx vydání xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx. Odvolání, xxxxxx řízení xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Policie xxxx xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx-xx ministerstvo xxxxx xxxxxx x xxxxx, jde-li o xxxxxxx zajištěného podle xxxxxx zákona, xxxxx xxxxxxx x udělení xxxxxxxxxxx ochrany, a xxxxxxxx oprávněné xxxxxx xx xxxxxxxx, xx xx xxxx xxxxxxx x udělení mezinárodní xxxxxxx xxxxx, podal xxxxxx x udělení xxxxxxxxxxx ochrany x xxxxx vyhnout xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx předání x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx, xxxx je xxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx 3 xxx xx xxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx.

(5) Xx-xx xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx doprovodu (§180c) xxxx xxxxxxxxxxx cizince x obdobném xxxxxxxxx, xxxxxxxx mu policie xxxxxxxxxx opatrovníka. Xxxxxxx x xxxxxxxxxx opatrovníka xxxxxxxxxxx cizince bez xxxxxxxxx vyrozumí x xxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxx xx oprávněna zajistit xxxxxxxxxxx cizince xxx xxxxxxxxx, xxxxx xx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xx mohl ohrozit xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, a xx-xx xx x xxxx xxxxx x xxxxxxx s Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxx x xxxxxxxxxxx cizince xxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx cizince xxxxxxxx x důvodů xxxxxxxxx v odstavci 1 xx xxxx, xxx je xxxxxxx xxxx skutečný věk. Xxxxxxx zahájí úkony xx xxxxxxxx věku xxxxxxxxxxx xxxxxxx bez xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx. Odmítne-li xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx věku, xxxxx xx xx xxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx zjišťování xxxx xxxxxx xxxxxxxx, hledí xx xx xxxxxxx xxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx doprovodu.

(7) X možnosti xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx, x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx a následcích xxxxxx odmítnutí informuje xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx jazyce xxxx x xxxxxx, ve xxxxxx xx xxxxxxx xx dorozumět.

(8) Policie xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx podat xxxxxxx žádost x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, x dále o xxxxxxxxx podat ve xxxxxxxx xxxxxxxxxx žalobu xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx prodloužení xxxx trvání xxxxxxxxx. Xxx-xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§124x

Xxxxx-xx účinně uplatnit xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx vycestování, xxxxxxx xx oprávněna za xxxxxx xxxxxxxxx vyhoštění xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx žádost o xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxx x xxxx vyhoštění pravomocně xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx o správním xxxxxxxxx xxxxxxxx z xxxxxx xxxxx §119 xxxx. 1 xxxx. x), xxxxx §119 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 6 xxxx 7.

§124x

Xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxx-xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx na xxxx xxxxxxxx xxxxxx neoprávněně xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx 15 let xx xxxxxx xxxx vycestování, xxxxxxxx

x) xxxx xxxxxx x udělení xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, protože xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x podané xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx po xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, Islandské xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xx 30 xxx, xxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx

x) uplynula lhůta x xxxxxxxxxxxx opuštění xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, Xxxxxxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x záznamu xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2018/1860 xx xxx 28. xxxxxxxxx 2018 x xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pobývajících xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx.

(2) X zajištění xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx policie neprodleně xxxxxx xxxxxx obsahující xxxxx x totožnosti xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx, xxxx x místu xxxxxxxxx.

(3) Nelze-li xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx do 48 xxxxx, xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx. Xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Policie x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx dobu xxxxxx zajištění s xxxxxxxxxxxx k předpokládané xxxxxxxxxx přípravy xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Je-li xx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx oprávněna xxxx trvání zajištění xxxxxxxxxx, a xx x opakovaně. X xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxx trvání xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx. Xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx ani xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Na xxxxxxxxx xx účelem xxxxxxxxxxx xx ustanovení §123, 123a a hlavy XXX xxxxxxx xxxxxxx.

(6) Xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxx,

x) xx-xx důvod xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 zjištěn na xxxxxxxxx přechodu xxx xxxxxxxxxxx cizince, nebo

b) xx-xx cizinec přepravní xxxxxx xxx vycestování x xxxxx (xxxxxxx, xxxxxxxx), xxx nemohl xxxxxxxxxx ve xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. b) x xxxxxx na xxxx xxxx xxxxxxxxxxx.

§125

(1) Xxxx zajištění xxxxx xxxxxxxxx 180 xxx a xxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxx osobní svobody. X případě cizince xxxxxxxx 18 xxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx dětmi xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx 90 xxx.

(2) Xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §124124b i nad xxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxx xxxxx xx xxxxxxxx, xx vyhoštění xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx

x) xxxxxxx x xxxxxxx zajištění xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx vyhoštění xxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx údaje, xxxxx jsou xxxxxxxx xxx zajištění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xx xxxxxx uvést, xxxx

x) x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx dokladů xxx výkon správního xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xx zpoždění xx xxxxxx třetích xxxx.

(3) Xxxx trvání xxxxxxxxx xxxxx odstavce 2 xxxx. x) x x) xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx 545 xxx, xxxxx xxxxxxxx 2 písm. x) 365 xxx x xxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx. Odvolání, obnova xxxxxx xxx přezkumné xxxxxx nejsou xxxxxxxxx.

(4) X zajištění xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx neprodleně xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx pobytem xx xxxxx; xx-xx xxxxxxxxxx nezletilý xxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx o zajištění xxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx též xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx konzulární xxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxx xx xxxxx a xxxxx x xx cizinec xxxx xxxxxxxxxx jménem xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx cizince xxx xxxxxxxxx požádá, xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx; xx xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu2).

(5) Xx-xx rozhodnuto x xxxxxxxxx xxxxxxx poté, xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx podle §46a xxxxxx o azylu, x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx §46a xxxxxx x xxxxx xx nepřihlíží.

(6) Xxxx-xx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nové xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx důvodu, xxxx xxxxxxx nové xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx nebo o xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx ruší; doba xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx svobody. Oznámením xxxxxxxxxx x zajištění xxxxx §46a xxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx rozhodnutí o xxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx ruší.

§126

Policie xx xxxxxxx

x) xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx zajištěného xxxxxxx v jazyce, xx kterém xx xxxxxxx schopen xx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx zákonnosti zajištění x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx doby trvání xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx. Xxxxx-xx xxxxx xxxxx xxxxxxx a xxxxx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx, policie xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx písemně xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, německém, xxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxx trvání zajištění. X xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

§126a

(1) Xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx zajištění, xx-xx xxxxxxx nebezpečí, že

a) xxxxxxx, xxxxxxx byla xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx, zda xxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx, (§42e xxxx. 2), xxxx

x) cizinec, xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx,

xx xxxx být xxx dalším pobytu x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx v souvislosti xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xx xxxx přerušení zajištění xx xxxxx běh xxxxx xxxxx §125 xxxx. 1.

(3) Je-li xxxxxxx nebezpečí, xx xxxxxxx xxxxxxx, nebo xxxxxxxx-xx xxxxxxxxx zajištění, xxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxxxx přerušení xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 x 3 xxxxxxxx, xxxxxx řízení xxx xxxxxxxxx řízení xxxxxx xxxxxxxxx.

§126b

(1) Xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx lůžkové xxxx xxxxx §176 xxxx xxxxxxxx, může xxxxxxx xxxxxxx od xxxxxxxx cizince xx xxxx umístění xxxxxxx xx tohoto xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxx-xx podle xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx trvalého xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx onemocnění cizince xxx předpokládat, xx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 za xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxx doba xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx 180 xxx ode xxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Při ukončení xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx vízum x xxxxxx xxx 90 xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx z xxxxxx xxxxxxxx na xxxx xxxx nezávislé, xxxxx xxxxx jeho vycestování; xxxxxxxx víza stanoví xx dobu xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x území, xxxxxxx xx dobu 1 xxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xx xxxxxxxxx, xxxxx x poškození xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

§127

(1) Xxxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx

x) xx xxxxxx důvodu xxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx-xx xxxx xx správním soudnictví x xxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx nebo x zrušení xxxxxxxxxx x nepropuštění xx xxxxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx vzniká xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx rozsudku,

c) je-li xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx,

x) xx-xx cizinci xxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx,2)

x) je-li xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx účelem ochrany xx xxxxx, nebo

f) xxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxx mezinárodní xxxxxxx xxxxx §46a xxxxxx x xxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

§128

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx xxx xx xxxxxxx pravomocného xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx, dopraví xxxxxxx xx hraniční xxxxxxx xx účelem xxxxxxxxxxx z území; xx xxxxxxx v xxxxxxx, že xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx potvrzení x xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx rovněž xxxxxxx xx hraniční xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx žaloby proti xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx byl zajištěn xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §124b.

(2) Policie xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx podle odstavce 1 x xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx vycestování xxxxxxx x xxxxx.

(3) Xxx-xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx doprovodu, xxxxxxx xxxxxxx úkony xxxxx odstavců 1 x 2 xxxxxx xxxx, xx stát, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx bez xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx, že xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx bude zajištěno xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx.

§129

Xxxxxxxxx cizince xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx

(1) Nelze-li xxxxxx uplatnit xxxxxxxx xxxxxxxx xx účelem xxxxxxxxxxx, policie zajistí xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, který xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx na území, xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx sjednané x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx 13. xxxxx 2009 nebo přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie37); xxxxxxx xx xxxx nezbytně xxxxxx zajistí i xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, že xxxx xxxxxx nelze x xxxxxxxxxxxx xxxxxx dokončit xxx xxxxx xxxxxxxxx.

(2) X xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx sepíše xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx, xxxx x xxxxx xxxxxxxxx a xxxxx předání nebo xxxxxxx.

(3) Xxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx uskutečnit xx xxxxx xx 48 xxxxx, x xxx-xx o xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §152 xx lhůtě xx 72 hodin, xxxxxxx v řízení x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx. Xxxxxxxx, xxxxxx řízení xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxxx x zajištění xxxxxxx xx účelem xxxx xxxxxxx xx státu xxxxxxxx xxxxx použitelným xxxxxxxxx Xxxxxxxx unie37), xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx území xxxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxx dříve xxxxxxx xx státu vázaného xxxxx xxxxxxxxxxx předpisem Xxxxxxxx unie37), xxxx xx xxxxxxx x xxxx xxxxx vyjádřil xxxxx nerespektovat xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx státu vázaného xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx37) nebo xxxxx je takový xxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx. Xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx dále xxxxxxxx, xxxxx cizinec, xxxxx xxxx xxxxxx do xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx37) xxxxx nesousedícího x Českou republikou, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x nemůže xxxxx adresu místa xxxxxx xx území.

(5) Xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx nezletilého xxxxxxx xxx xxxxxxxxx, pouze xx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx závažným xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, x xx-xx xx x xxxx zájmu x souladu x Xxxxxxx x právech xxxxxx. Policie je xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxx x nezletilého xxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx zajistit xx doby, než xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx. Policie xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx věku nezletilého xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx-xx nezletilý xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx úkonů xx xxxxxxxx věku, xxxxx xx na xxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx se xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx doprovodu.

(6) X xxxxxxxx provedení xxxxx xx zjištění xxxx, x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx policie xxxxxxxxxxx xxxxxxx bez xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx nebo x xxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxx se xxxxxxxxx.

(7) Xxxxxxx x xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx trvání xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx složitosti xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xx-xx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předání xxxx xxxxxxx, je xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx zajištění xxxxxxxxxx, x xx x xxxxxxxxx. V řízení x prodloužení xxxx xxxxxx zajištění cizince xx účelem xxxxxxx xxxx průvozu xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx v řízení. Xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx řízení xxxxxx xxxxxxxxx.

(8) Policie xx xxxxxxx jednat xxx, xxx xxx xxxxxxx předán xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxx zajištění.

§129a

Žádost x propuštění xx zařízení

(1) Xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx skutečnosti, xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx, zda xxxxxx důvody, xxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx pro xxxxx byla xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, nebo xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx uložení xxxxxxxxxx opatření xx xxxxxx xxxxxxxxxxx. O xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx cizince xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx správním xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx; xxx-xx x xxxxxxxxxxx cizince xxx xxxxxxxxx, xxxxx x xxx xxxxxxxxxxx.

(3) Žádost x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxx podat xxxxxxxx xx xxxxxxxx 15 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx rozhodnutí policie xxxx xxxxx k xxxxxxxxx, xxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxx nabylo xxxxxx moci později; xx platí i xxx podání xxxxxxxxx xxxxxxx x propuštění.

(4) Xxxxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxx vyslechnout, xx-xx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx skutečného xxxxx xxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxx vypovídat. Xxxxxxx xxxxxxx před xxxxxxxxx xxxxx x důsledcích xxxxxxxxx výpovědi x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(5) X xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxx oprávněn xxx xxxxxxxx výslechu svědka. Xxxxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxx xx provedení xxxxxxxx cizince xxxx xxxxxxxx svědka x xxxxxxxxx xx x xxxxx xxxx, xxxxx xxxx xx účelem xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx dobu x xxxxx x xxxx xx x podání xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx poté, xx byl proveden xxxxxxx xxxxxxx; xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx svědka xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx.

(6) Xxxxxxx xxxxxx cizinci xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx řízení xxxxxx xxxxxxxxx.

HLAVA XXX

XXXXXXXX

§130

(1) Rozhodnutí x xxxxxxxxx xxxxxxx xx zpravidla vykonává x xxxxxxxx.

(2) Zařízení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxx").

(3) Xxxxxxxx se dělí xx xxxx x xxxxxx xxxxxxx zajištění (xxxx xxx "část x xxxxxx xxxxxxx") x xxxx x xxxxxxx režimem xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxx x přísným režimem"). Xxxx x xxxxxx xxxxxxx může xxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx, do xxxxxxx je xxx xxxxxxxx provozovatele x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Policie xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx x zajištění xxxxxxx xxxxxxxxxxx cizince xx xxxxxxxx určeného xxxxxxxxxxxxxx.

§131

Provozovatel xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xx xxx, x právy x povinnostmi, které xx xxxxxxxx x xxxxxx cizince x xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx pomoci x xxxxxxxx a s xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xx provede x mateřském xxxxxx xxxxxxx xxxx v xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx. Seznámení se xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx, které xx vztahují x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxx zařízení. Xxxxxxxxx x xxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx umístěny xxx, aby xxxx xxxxxxxxx všem xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§132

(1) Xxxx x xxxxxx režimem xxxxx xxxxxxxxx místnost, xxxxxxxx xxxxxxxx a kulturní xxxxxxxx x další xxxxxxx, x xxxx xx mohou xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

(2) Část x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxx.

§132x

Xxxxxxxxxxxx xx oprávněn x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx a x xxxxx zajištění xxxxxxxxxxx zajištěných xxxxxxx x xxxxxxxxx osob xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx prostředky xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx v prostorách xxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx ubytovacích místností, xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

§132x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 379/2007 Xx. s xxxxxxxxx xx 21.12.2007

§133

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxx x části s xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx lůžky, xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx x xxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxxxxx počtu xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx místnost x části x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx zbývajícího xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zástěnou x xxxxxxxxxxxxx (přivolávacím) xxxxxxxxx. Tato místnost xx uzamykatelná pouze x vnější xxxxxx.

§134

(1) Xxxxxxxxxxxx zajištěnému xxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxxxx tímto xxxxxxx

x) xxxxxxxx lůžko, židli, xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, stravu x xxxxxxxx hygienické xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx přijímat x odesílat xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx návštěvy,

d) xxxxx xxxxxxxx zajistí xxxxx, xxxxx xxxx x časopisy xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxxxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxx xxxxxx nebo jiný xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx organizacím xx xxxxxx uplatnění xxxx xxxx x tyto xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx odešle, xxxx-xx xxxxxxx dostatečné xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xx xxxx xxxxxx zajistí xxx xxxxxxxxxx odkladu xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x zařízení,

g) xxxxxx xxxxxxxxxxx osmihodinový xxxxxx x době xxxxxxx xxxxx,

x) umožní volný xxxxx v xxxxx xxxxx x mírným xxxxxxx x styk x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x této xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, další nezbytná xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x preventivní xxxxxxxx xxxxxxxxx orgánem ochrany xxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx cizinci umístěnému x části s xxxxxxx režimem umožní x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx vycházku v xxxxxx nejméně 1 xxxxxx denně, xx xxxxx ho xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx může xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx. O xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx záznam.

(4) Provozovatel xxxx xxxxxxxxxxx cizinci xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx a xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x zařízení.

(5) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx souhlasem xxxxxxx zajištěného podle xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx vycestování x xxxxx.

§135

(1) Xxxxxxx umístí xxxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxx provozovatele nebo xx základě xxxxxxxxx xxxxxxxx xx části x xxxxxxx režimem, xxxxx

x) xx xxxxxxxxx xxxx vyžaduje xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx řád xxxxxxxx, xxxx

x) opakovaně xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx podle xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx mladšího 18 xxx lze do xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx pouze x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx c).

(3) Xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx části s xxxxxxx xxxxxxx neprodleně xxxxxx x v xxx uvede xxxxxxxxxxx x důvodech xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x možnosti proti xxxxxxxx xx části x přísným xxxxxxx xxxxx stížnost ministerstvu (§148 xxxx. 2). Xxxxxxx xxxxxxxxxxx cizince xx xxxxxxxx seznámí. Xxxxxx xxxxxxxxx zajištěným xxxxxxxx, policistou a xxxxxxxxxxx, xxx-xx ustanoven, xxxxxxx uloží do xxxxx zajištěného xxxxxxx. Xxxxxxx-xx xxxxxxx záznam xxxxxxxx, xxxxxxx xx xx xxxxxxx poznamená.

(4) Xx-xx zajištěný xxxxxxx xxxxxxx v části x přísným xxxxxxx xx xxxx delší xxx 48 xxxxx, xxxxxxx x tomto xxxxxxxx xxxx rozhodnutí. Xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx lze cizince xxxxxxx na dobu xxxxxxxxx, nejdéle xxxx xx 30 xxx. Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx zajištěného cizince x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx zkoumá xxxxxx důvodu xxx xxxx umístění. Dopustil-li xx xxxxxxx x xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 nebo xxxx-xx xxxxx xxx xxxxxxx dohled, policie xxxx xxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x 30 xxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx do xxxxx x xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

§136

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxx zařízení,

b) xxxxxx majetek zařízení,

c) xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx provozovatele xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xx zajištěním,

d) vyvarovat xx xxxxxxx, xxxxx xx mařilo xxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x pobytu, v xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx účelu xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx zdraví,

f) xxxxxxxxx xxxxx klid,

g) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx x xxxxxxxxx, kde je xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx řádem.

(2) "Xxxxxxxxx xxxxxxx xx dále xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx v rozsahu xxxxxxx orgánem ochrany xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx policie nebo xxxxxxxxxxxxx, nerozhodne-li xxxxx xxxxx. Nelze-li xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, je xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx překonat. Xxxxxx xxxxx bránícímu xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx způsobit xxxx zjevně xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx protiprávního xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx do xxxxxxxx xxxxx

x) xxxxxx, xxxxxxx, přechovávat xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx způsobilé xxxxx xxxxxxx zdraví xxxx život xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx narušit xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) opustit xxxxxxxx bez xxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx nepovažuje xxxxxxxx za xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx neodkladné zdravotní xxxx xxxx provedení xxxxxxxxxx vyšetření.

§137

(1) Policie xx xxxxxxxxx při umístění xxxxxxxxxxx xxxxxxx do xxxxxxxx provést xxxx xxxxxx prohlídku a xxxxxxxxx xxxx věcí xx xxxxxx xxxxxxxx, xxx u xxxx xxxx cestovní xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx potvrzující xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx, xxxxx xxxxxxx do xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx je xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x prohlídku xxxx xxxxxxxxxxx cizince xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxx u xxxx cestovní xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx potvrzující xxxx xxxxxxxxx xxxx státní xxxxxxxxx xxxx věc, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx zakázáno.

(3) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxxxx prohlídky xxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxxx doklad, xxxxxx xxxxxxxxxx, písemnost xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx a věci, xxxxxxx vnášení do xxxxxxxx, vyrábění xxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxx osobní xxxxxxxxx, xxxxxxxxx věcí xxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx, písemnosti potvrzující xxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx, zbraní xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx18) x xxxx19), xxxxxxx xxxxxx je x xxxxxxx x xxxxxxx řádem Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx věcí x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

§138

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx řád zařízení, xx xxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x sociální xxxx,

x) xxxxxx rozvrh xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx vyžití,

d) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, obuvi, xxxxx x xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxx vycházky,

g) xxxxxxxx, xxx xx xxxxx xxxxxxxx bez xxxxxxxxx policie xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx povinné xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxx, xxx xx v xxxxx s xxxxxx xxxxxxx zajištění xxxxxxxxx xxxxxxx vymezený xxx xxxxxxxx,

x) xxxxx vyhrazená xxx kouření,

k) xxxxxxxx xxx zajištění xxxxxx xxxx denní xxxxxxx, xxxx, novin x xxxxxxxx,

x) xxxxx nezbytné xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xx xxxxxxxx řádu xxxxxxxx, x xxxx xxxxxxxx rodiče x xxxxx x nezletilí xxxxxxx bez xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx kulturního, xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx kategorie.

(3) Xxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxx v xxxxxx xxxxxx, anglickém, xxxxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxx, čínském, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, hindském, xxxxxxxxx v xxxxxx xxxxxx, xx-xx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx nezbytné.

§139

Xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx zařízení xx xxxxx v případě xxxxxxxx xxxxxxxxx člena xxxxxx x xxxxx x přísným xxxxxxx.

§140

(1) Provozovatel xx xxxxxxxx ubytovat v xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx xx zajištěný xxxxxxx vyživovací xxxxxxxxx xxxx xxx xx x xxxx, xxxxx-xx xxxxxxxx péči x xxx jiným xxxxxxxx (xxxx xxx "ubytovaný xxxxxxx"). Xxxxxxxxxxx cizinci xxxxxxxx xxxxxx a xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Je-li xxxxxxxxx xxxxxxx schopen xxxxxxxx xx omezení xxxxxxx x xxxxxxx x zařízení, přihlíží xx k projevu xxxx vůle.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx zařízení xxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx. Xxx-xx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, může xxxxxxx zařízení xxx xx písemném xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx §131, §134 xxxx. 1, 2 x 4, §136 xxxx. 1 xxxx. a) xx x) a x), §136 xxxx. 2, §136 xxxx. 3 xxxx. x) xx x), §143, §144 odst. 1 xx 3 x §145 xxxxxxxx obdobně.

§141

(1) Xxx určení xxxxxxxxxxx xxxxxxx provozovatel xxxxx možností xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, příbuzenským a xxxxxxxx xxxxxxx, věku xxxx zdravotnímu xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx se xxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxx xx xxx, x xxxxxxxx osob xxxxxxxx14), xxxxx x tím xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxx 18 xxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx je umístěn xxxxx x osobou xxxxxxx xxxx x xxxxxx, xxxxx byl xxxxxx xx xxxx.

§142

(1) Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx docházce xxxxx xxxxxxxxxx zákona19a), xxxxxxx xxxxxxx plnění xxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx účelem xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx, a xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx rozvoj jeho xxxxxxxxx. X odůvodněných xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxx cizinci umístěnému x zařízení, který xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxx, pokud xxxxxx hrazeny státem x není schopen xx xxxx xxxxxxx xxxxx.

§143

(1) Xxxxxxxxxxx cizinci xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x zdravotnímu xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, v xxxxxxx xxxx do 18 xxx pětkrát denně.

(2) Xxx xxxxxx stravy xx podle xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§144

(1) Zajištěný xxxxxxx xx právo na xxxxxxx návštěvy xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx 4 xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. X odůvodněných xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx jeho xxxxxxxx, xx dohodě x xxxxxxx, povolit xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx dobu jejího xxxxxx; xxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx místností xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, může být xxxxxx x xxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxx x místnostech x xxxx určených. Provozovatel xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx zajištěný cizinec xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx naruší xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx život nebo xxxxxx xxxx x xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx návštěvy xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx. Xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x tomu pověřený xxxx zaměstnanec xxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx je podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů xxxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx policie; xx xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxx podle xxxxxxxx 3.

§145

(1) Xxxxxxxxx cizinec xxxx jednou xx xxxxx přijmout xxxxxxx x potravinami, xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx do hmotnosti 10 xx. Xxxxxxx xx nevztahuje na xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx. Balíčky xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx provozovatel.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxxxxx zkontroluje. Xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxxxxx xx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx, s xxxxxxxx xxxx19), xxxxxxx xxxxxx je x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx Xxxxx republiky, xxxxx s xxxxxx xxxxxxxx xxxxx neprodleně xxxxxxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx náklady, xxxxx vedoucí xxxxxxxx xxxxxxxxxx x jejich xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx mu byly xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx; xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx úschovy xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx-xx xxxxxxx peněžní xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx tyto xxxxxx xxxxxxx zadrží x xxxxx je xx xxxxxxx provozovateli x xxxxxx soupisem. Xxxxxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx. Provozovatel xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x věcí x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxx, xxxxx xx x xxxxxxxxxxxxx uschované xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxx na xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx, a to xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx 300 Xx. Xxxxx xxxxxxx provozovatel xx základě xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxxx stanovených xxxxxxxx xxxxx zařízení. Xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx; xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředků.

§146

(1) Provozovatel xx xxxxxxxx použít xxxxxxxxx xxxxxxx prostředky xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx-xx x xxxxx nebo jiné xxxxx xxxxxxxxxx xxxx, x xxxxxx, xxx x xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx, aby cizinci xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx 400 Xx; má-li xxxxxxx xxxxxxxxx peněžní prostředky x xxxxx xxxxxx, xxxx xx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x takové výši, xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx odpovídal xxxxxx 400 Xx. Xxxx-xx cizinec xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxx opuštění xxxxxxxx 400 Kč.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx cizinci xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1.

(3) Odstavec 1 věty xxxxx x třetí xx xxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx po opuštění xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx policií xx hraniční xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx.

§147

(1) Xxxxxxxxxxxx při xxxxxxxx zařízení xxxx xxxxxxxxxxx cizinci peníze x xxxx věci, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx převzaty do xxxxxxx, x xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxx x právním řádem Xxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x hotovosti xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx §146. Finanční xxxxxxxxxx x jiné xxx volně xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx cizinci xxxx x plné xxxx.

(2) Policie xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx zadržený xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx x písemnost xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx; je-li xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx přechod z xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxx, vydá xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, doklad xxxxxxxxxx x písemnost xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx až xx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xx-xx xxxxxxxxx, xx xx cizinec xxxxxxxx xxxxxx, doklad xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx totožnost nebo xxxxxx xxxxxxxxx zničil xxxx xx xx xxxxxx, aby xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx podle xxxxxxxxxxx smlouvy, předá xxxxxxx cestovní doklad, xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx, na xxxxx xxxxx cizince xxxxx mezinárodní smlouvy xxxxx xx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx bude xxxxx xxxx ztěžovat xxxxxxxxxxx x xxxxx, xx policie xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx, xxxx x důvodu xxxxxxxx xxxxxxxx, a xx xxxxxxxxxx 24 xxxxx xxxxxx; xxxx-xx v xx xxxx xxxxxxx xxxxx x čas xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xx xx xx xxxxx.

§148

(1) Dozor xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx x cizincům xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx pravomoc xxxxx zvláštních xxxxxxxx xxxxxxxx není xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx pro porušení xxxxxxxxxx xxxx hlavy xxxxxx cizinec ministerstvu. Xxxxxxxxxxxx stížnost xxxxxx xx 30 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxx. X způsobu xxxxxxxx xxxxxxxxx musí xxx stěžovatel xxxxxxxxx. Xxxxx způsobu xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx vnitra xxxxx xx jeho xxxxxxxxxxx.

§149

(1) X kontrole xxxxxx xxxxxxxxx prováděné xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxx x zařízení.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx organizace zabývající xx ochranou xxxx xxxx omezených xx xxxxxxx je xx xxxxxxx písemné xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx 3 xxxxxxxx dny xxxxxx xxxxxxxx provést xxxxxxxxx, zda xx xxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx s tímto xxxxxxx; xxxxxx je xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Provozovatel xx xxxxxxxx xxxxxxxxx sledování xxxxx xxxx první x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx zařízení.

§150

(1) Xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx vnitřního provozu xxxxxxxx, xxxxxx soustavy xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx chráněných xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx a xxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx informační xxxxxx43), xxxxx je xxxxxxxx. X provozním xxxxxxxxxxx xxxxxxx jsou xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx základních práv, x xxxx údaje, xxxxxxx zpracování xx xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx souvisejících x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xx vůči cizinci xxxxx xxxxxx xxxxxx, x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx vazeb xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx ani xx xxxxxxxxxx systém xxxxxxx.

(2) Údaje evidované xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx cizince x zařízení, x xxxxxxxx údajů, xxxxx xxxx xxxxxxxx záznamy xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx, údajů o xxxxx, popřípadě xxxxxxx, xxxxxxxx x datu xxxxxxxx cizince xxxxxxxxxx xxx identifikaci xxxxxxxx xxxxxxx, údajů x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx pobytu cizince x zařízení, údajů x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx cizincem do xxxxxxx v zařízení x xxxxx a xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx pobytu xxxxxxx x zařízení, se xxxxxxxxxx xx dobu 5 let xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx období, xxxxxxx se týkají, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx od xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx cizince x zařízení; xx xxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxx.

§151

Xxxxxxxxx obci

(1) Ministerstvo xxxxxxxxx obci xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx se xxxxxxxxx xx jejím území. X xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx dotaci xx rozvoj obce, xx xxxxxx území xx nachází zařízení. X xxxxxxxxxx a xxxx dotace rozhoduje xxxxx.

XXXXX XIII

PRŮVOZ XXXXXXX X NEŽÁDOUCÍ XXXXX

Xxxxxx xxxxxxx

§152

(1) Xxxxxxxx cizince xxxx xxxxx se xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx x území xxxxxxxxx policií nezávisle xx xxxx xxxxxxx; xxx-xx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx20) (dále xxx "xxxxxx leteckou xxxxxx"), xxxxxx se takovým xxxxxxxx xxxxx a xxxxx cizince v xxxxxxxxxx prostoru xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx území x vycestování xxxxxxx x tranzitního xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx nezávisle xx xxxx cizince.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx cizince xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx základě xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx nebo jiného xxxxx, který xxxxxxxxx xxxxxxxx postup20), jde-li x xxxxxx leteckou xxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx-xx dán důvod xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx jde-li x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx

x) xx xxxxxxx xx xxxxx obviněn x trestného činu xxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) průvoz jinými xxxxx nebo přijetí xxxx xxxxxx nejsou xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx cizince xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx změnu xxxxxxx xx xxxxx,

x) požadovaná xxxxx xxxx v xxxxxxx okamžiku x xxxxxxxxxxx xxxxxx možná, xxxx

x) xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, závažným způsobem xxxxxxx veřejný xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx zájem xxxxxxxx xx základě xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx jiného xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx-xx předání xxxxxxx leteckou cestou xx země xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx území xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie xxxx xxxxxx státu, který xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx20), xxx-xx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx oprávněna xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxx mezipřistání xx xxxxx xxxxxx xxxxx.

§153

(1) Policie prováženému xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx omezí xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx. Jde-li x průvoz xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xx dobu mezipřistání x x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx eskortní xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx vstupem xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx tranzitního xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx letadla xxx odletu. X xxxxxxx xxxxxxx leteckou xxxxxx nesmí xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx mezinárodního xxxxxxx; xx xxxxxxx, je-li xx xxxxxxxx x xxxxxx uvedených v xxxxxxxx 5 nebo §129 xxxx. 3.

(2) Xxxxxxx po xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx jeho xxxxxxxx xxxxxx.

(3) Cizinec xx xxxxxxx strpět xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx cílem xx zjistit, zda x xxxx xxxx xxxxx nebo xxxxx xxx, xxxxx xx xxxxxxxxx ohrozit xxxxx xxxx xxxxxx cizince xxxx jiných osob; xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx stejného xxxxxxx.

(4) Prováženému cizinci xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 6 xxxxx xx omezení xxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx na xxxxxx nebo xx xxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxx učiní xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx jeho života x xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx první pomoc, xxxxxxx xxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx včetně xxxxxxxxx xxxxxx, xxx zdravotní xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx průvozu prováženého xxxxxxx.

(6) Úhradu xxxxxxxxxxx xxxxxx poskytnutých prováženému xxxxxxx xxxxxxxxx ministerstvo.

Xxxxxxxxx osoba

§154

(1) Nežádoucí xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx, jemuž xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxxx, xx xx tento xxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx bezpečnost xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx narušit xxxxxxx xxxxxxx, ohrozit xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx práv x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx chráněný xx xxxxxxx závazku xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Policie xxxxxxxx x označení xxxxxxx xx nežádoucí xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx České republiky xxxxx závazku xxxxxxxxxxxxx x mezinárodní xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx

x) pravomocného xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx,10)

x) pravomocného xxxxxxxxxx x správním xxxxxxxxx, xxxx

x) xxxx, xx xx xx xxx xxxxxxxx mezinárodní sankce xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxx xxxxxx xx nežádoucí xxxxx xxxxxxx, v jehož xxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx policie nebo xxxxxxxxxxxx (§123 xxxx. 6),

x) xxxxxxx spojené x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx xxxx (§123a xxxx. 2), nebo

c) xxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xx zahraničí xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx (§124b).

(5) Ten, xxx xxxx o xxxxxxxx xxxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxx xxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx důvodem xxx xxxx zařazení x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx podle odstavce 1, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx posuzovat xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx do xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx cizince.

(6) Cizinec xxxxxxxx za xxxxxxxxx xxxxx xx evidován x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx. Xx-xx důvodné xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xx nežádoucí xxxxx xxxx závažným xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx nebo ohrozit xxxxxxxxxx xxxxxxxxx států, xxxxxxx zařadí xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx smluvních xxxxx xxxxx x xxxxxxx stanoveném přímo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Evropské xxxx20a); xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx1b) nebo xxxxxx smluvního státu.

(7) Xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx evidence xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

§155

(1) Xxxxxxx přezkoumá xxxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxxxxx cizince xx evidence xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx §154 xxxx. 2, xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx, xx-xx xxxxxxxx tyto xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, x xx xxxxxxx tohoto xxxxxxxx cizince v xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx x xxxx xxxxxxxx neprodleně xxxxxx. Xxxxxx-xx sama xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx o xxxxxx xxxxxxx toho, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx z evidence xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxx bylo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx soudu nebo xxxxxxxxx xxxxxx (§154 xxxx. 3) xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx trestu xxxxxxxxx xxxx jeho xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx zrušení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx vyhoštění soudem xxxx xxxxxxxx orgánem, xxxxx xx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx . Xxxxxxx zařazeného xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x §154 odst. 4 xxxx. x) xxxxxxx z evidence xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x důvodu uvedeného x §119a odst. 6 xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx nákladů xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx, nejpozději xxxx xx 6 letech xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx. Xxxxxxx zařazeného xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x §154 xxxx. 4 písm. x) xxxx x) policie x xxxxxxxx nežádoucích xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx úhradě xxxxxxxxxxx xxxxxxx ministerstvu, xxxxxxxxxx xxxx xx 6 xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xx evidence xxxxxxxxxxx xxxx.

(3) Xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx údaje, xxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxx §154 xxxx. 6.

XXXXX XIIIA

INTEGRACE CIZINCŮ

§155a

Centra xx podporu xxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Provozovatel xxxx xx xxxxxxx smlouvy xxxxxxxx x ministerstvem xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zřízená xxxxxxx samosprávným xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx podporu xxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx cizincům xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx začlenění xx xxxxxxxxxxx, zejména xxxxxxxxx-xxxxxxxxxx xxxxx, kurzy xxxxxxx jazyka, xxxxx xxxxxxxxxxxxx orientace, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx.

§155x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 176/2019 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.7.2020

§155x

Xxxxxxxxx-xxxxxxxxxx kurz

(1) Xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x adaptačně-integračním xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx právy x povinnostmi xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, x místními poměry x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x Xxxxx republice.

(2) Cizinec, xxxxxxx bylo xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §66, xx xxxxxxx xx 1 roku xxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx rozhodnutí x xxxxxx tohoto xxxxxxxx xxxxxxxxxx adaptačně-integrační xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx integrace xxxxxxx. Tato xxxxxxxxx xx xxxxxxx vztahuje x na xxxxxxx, xxxxxxx bylo xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu x xxxxxx změny účelu xxxxxx xx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 2 xx xxxxxxxxxx na xxxxxxx, xxxxx

x) pobývá xx xxxxx xx základě xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx účelem xxxxxx xx území, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx převedeného xxxxxxxxxxx, xxxxx vnitropodnikově xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx investování nebo xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx věcí,

b) x xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x odstavci 2

1. xxxxxxxxx xxx 15 xxx, xxxx

2. xxxxxxx xxx 61 xxx, xxxx

x) xxx xxxxxxxxx-xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxx x důvodů xxxxxxxxxx zřetele xxxxxxx xx povinnosti xxxxxxx x odstavci 2 xxxxxxx.

(5) Centrum na xxxxxxx integrace xxxxxxx

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pořádání xxxxxxxxx-xxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) zajistí, xxx xx xx xxxxxxxxx-xxxxxxxxxxx kurzu xxxxxxxx xxxxx odborně xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx absolvovali xxxxxxx xxx lektory xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx-xxxxxxxxxxxx kurzů, x

x) vydá cizinci xxxxxx o absolvování xxxxxxxxx-xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx o xxxx xxxxxxxxxxx ministerstvo.

(6) Xxxxxxx xxxxx náklady xxxxxxx x xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx-xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, jejíž xxxx stanoví ministerstvo xxxxxxxxx xxx, aby xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Příjem z xxxxx xxxxx věty xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(7) Xxxxxxx xxx xxxxxxx adaptačně-integračních xxxxx xx xxxxxx x teoretické části, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x z xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx-xxxxxxxxxxxx xxxxx se skládá x praktické části xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx terminologie x xxxxx xxxxxx v xxxxxxx integrace x xxxxxxx x xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx zabezpečuje ministerstvo.

HLAVA XXX

XXXXXXXXX

§156

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxxx xx xxxxxxx přestupku tím, xx

x) x rozporu x §9 xxxx. 5 nebo §180h xxxx. 2 nevycestuje xxxx xx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §117d odst. 2,

x) xxxx rodinný xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxx není xxxxxxx Xxxxxxxx unie, xxxxxxx povinnost xxxxx §87b xxxx. 2 xxxx §87o xxxx. 2,

x) xxxxxxx povinnost xxxxx §93 odst. 1 xxxx 2 xxxxx xxxxx §98 xxxx. 1, 3, 4 xxxx 5,

x) xxxx zákonný zástupce xxxxxxx narozeného xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §88 xxxx. 2 xxxx 3,

f) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §103 xxxx. h), x), x), n), x) xxxx x),

x) xxxxxxx xxxxxxxxx podle §103 písm. x), x), e), x) xxxx v xxxxxxx x §103 xxxx. x) xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx nepravdivé nebo xxxxxxx údaje,

h) xxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx §116 písm. x), x), x) xxxx x),

x) v xxxxxxx x §136 xxxx. 3 xxxx. x) xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx zdravotnické xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, do xxxxxxx xxx ze xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx vydaný xxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx cestovním xxxxxxxx, xx se x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) provede xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx změny x xxxxxxxxx opravňujících xx xxxxxx xx xxxxx xxxx x dokladech xxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx vydaný jinému xxxxxxx xxxx cestovní xxxxxx vydaný podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx21) xxxx doklad xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx doklady xxxx doklady xxxxxxxxx xxxx osobě požadované xxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx povinnost podle §74 odst. 3 xxxx §117d odst. 5,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §103 xxxx. x) opakovaně, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §155b xxxx. 2.

(2) Xxxxxxx xxxxx se xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx

x) xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx podle §100,

x) xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx s §101, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §102 odst. 4.

(3) Xxxxxxx xxxxx xx dopustí xxxxxxxxx xxx, že

a) nesplní xxxxxxxxx podle §107 xxxx. 1,

x) jako xxxxx, která xxxxxxxxx xxxxxxxxx cizince, nesplní xxxxxxxxx podle §107 xxxx. 2,

x) jako xxxxx, která xx xxxxxxxx xxxxx §15, xxxxxxx xxxxxxxxx podle §107 xxxx. 4, xxxx

x) jako xxxxxxx xxxxxxxx cizince xxxxxxxx 15 let xxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx mladší 15 xxx xxxxxx xx xxxx xxxx které xxx nad xxxxxxxx xxxxxxx 15 let xx xxxx jeho xxxxxx xx území xxxxxx dohled, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §107 xxxx. 15.

(4) Fyzická xxxxx se dopustí xxxxxxxxx tím, že xxxx zaměstnavatel, xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx cizinci, kterému xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx nad 90 xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx zaměstnání xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx,

x) x xxxxxxx x §107 odst. 10 xxxx. x) xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x §100 xxxx. x) xxxx xxx xxxx xxxxxx za ubytování xxxxxx xxxxxxxx ve xxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxx xxxx, platu xxxx xxxxxx cizince x x úrovní xxxxxxxxx, nebo xxxxxxx xxx účely úhrady xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx z xxxxxx tohoto xxxxxxx xxxxx §146 písm. x) xxxxxxxx práce, xxxx

x) x xxxxxxx x §107 odst. 10 xxxx. x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x zajištění xxxxxxxxx.

(5) Za xxxxxxxxx xxx uložit xxxxxx xx

x) 50&xxxx;000 Xx, xxx-xx o xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx odstavce 4 xxxx. x),

x) 10 000 Xx, xxx-xx x přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), x), x) xxxx o) xx x),

x) 5&xxxx;000 Xx, xxx-xx o xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), x), x), x) xxxx x), xxxxxxxx 3 xxxx odstavce 4 xxxx. x),

x) 3 000 Xx, xxx-xx o xxxxxxxxx podle odstavce 1 xxxx. x), x), x), x), x) xxxx x).

§156x

§156x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 427/2010 Sb.

§157

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx

x) xxxxxx xxxxx xxxxxxx cizince xx xxxxx xxxxx §104 xxxx. 1, xxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx v případě xxxxxxxx x §104 xxxx. 4.

(2) Provozovatel xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx linkách xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxx zákaz xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx §104 xxxx. 2.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxx x přímo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx15a), jímž xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx k xxxxxx překračujícím xxxxxxx xxxxxxxxx států Xxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, že x rozporu x §104 xxxx. 3 xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx cizince, xxxxxxx xx xxx odepřen xxxxx xx xxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx se xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, že

a) xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx podle §100,

x) xxxx xxxx uchovává xxxxxxx knihu x xxxxxxx x §101, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §102 xxxx. 4.

(5) Právnická osoba xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxx zaměstnavatel, xxxxx xxxxxxxxx nebo zprostředkovává xxxxxxxxx cizinci, kterému xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx nad 90 xxx za xxxxxx sezónního zaměstnání xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx účelem,

a) x rozporu s §107 odst. 10 xxxx. x) xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx uvedené x §100 písm. d) xxxx xxx výše xxxxxx xx ubytování xxxxxx nadměrná xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx mzdy, xxxxx xxxx odměny xxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxx, nebo xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx tohoto xxxxxxx xxxxx §146 xxxx. x) zákoníku xxxxx, xxxx

x) x rozporu x §107 xxxx. 10 xxxx. b) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x zajištění xxxxxxxxx.

(6) Xxxxxx škola xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx tím, že xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §107 xxxx. 5.

(7) Xxxxxxxx organizace, která x xxxxxxxx uzavřela xxxxxx o xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx nesplní xxxxxxxxx podle §107 xxxx. 6.

(8) Xx xxxxxxxxx xxx uložit xxxxxx

x) xx 100&xxxx;000 Xx xx 500&xxxx;000 Xx xx xxxxxxx xxxxxxx, jde-li o xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx 2 x xxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx, který není xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3,

x) xx 50&xxxx;000 Kč, xxx-xx x přestupek xxxxx odstavce 4, xxxxxxxx 5 xxxx. x) nebo odstavce 6 xxxx 7,

c) xx 5&xxxx;000 Kč, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 5 xxxx. x).

§157a

Společné ustanovení k xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx orgány xxxxxxx xxxxxxx x §161 xxxx. 1 xxxx ministerstvo. Je-li xxxxxxxxx spáchán xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx dozoru xxxxxxx, xxxxxxxx xxx orgán xxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxx porušením xxxxxxxxxx, xxxxx dodržování xxxxxxx xxxxxx ministerstva, xxxxxxxx xxx ministerstvo.

§157x

§157x zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 427/2010 Sb.

XXXXX XV

INFORMAČNÍ SYSTÉMY

§158

(1) Xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx provozuje xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, jehož xx správcem x xxxxx obsahuje jméno, xxxxxxxxx jména, příjmení, xxxxxx xxxxxxxxxx jmen x příjmení, den, xxxxx x xxx xxxxxxxx, pohlaví a xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx rodné číslo, xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx záznam, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, cizince, xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx o xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx

x) xxxxx v rozsahu

1. xxxxxxx o xxxxxxx xxxx (§54), xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu (§42 odst. 6, §42g xxxx. 12, §42i xxxx. 11), xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx (§70 odst. 1), xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxx (§83 odst. 5),

2. žádosti o xxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx x povolení x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §87x,

3. xxxxxxx o vydání xxxxxxxxxxx pasu, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §108 xxxx. 1 xxxx. x) (§111 xxxx. 1),

4. xxxxxxxxxx xxxxxxx (§50 odst. 6), xxxxxxxx průvodky (§14), xxxxxxxxx xxxxxxx (§180 xxxx. 3) x přihlašovacího xxxxxxxxx (§97),

x) údaje x

1. xxx, xxxxxx x xxxx vydání víza xxxx xxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx, druhu a xxxx xxxxxxxxx,

2. xxx, xxxxxx a xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx odepření, xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, o xxxxxxxxxxxxx, xxxxx byly xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxx závazku xxxxxxxxx x xxxxxxx, x xxxxx x xxxxxx, který ve xxxx xxxxxx,

3. dni, xxxxxx a xxxx, xxx nabylo xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx dokladu podle xxxxxx xxxxxx a x důvodu xxxxxxxxx,

4. xxx, xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, jeho xxxxx x x xxxx xxxx xxxxxxxxx,

5. xxxxxxx, xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx vydaného xxxxx xxxxxx xxxxxx, včetně xxxxxxx jeho xxxxx x xxxxx, x xxxxxx zrušení, xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

6. xxxxxx, xxx, xxxxxx, xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx státních hranic x x xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

7. xxxxxx xxxxxxxx xx evidence xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx,

8. xxxxxx povolení xxxxxx xx xxxxx xxxxx §122 xxxx. 1 xxxx 2,

9. xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx jiným xxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxx doby xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx na xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x o xxxxxx xxxxxx státu, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx,

10. xxx, xxxxxx x xxxx, kdy xxxx vydáno xxxxxxxxxx x správním xxxx xxxxxxx vyhoštění, x xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx právní moci, x x důvodu xxx xxxx xxxxxx,

11. xxx, xxxxxx x xxxx překročení státních xxxxxx xxx xxxxxxx xxxx území x x orgánu, xxxxx x xxxxxx požádal, x orgánu, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

12. xxx, měsíci x xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx rozhodnutí o xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, označení xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx ustanovení x xxxx subjektu x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx případu podle xxxxxx xxxxxxxxxx, způsobu xxxxxxxx x údaje xxxxxxxxxx se x xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx pokuty; xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx,

13. druhu, xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxx a x datu xxxxxxxx xxxxxx xxxx odcizení xxxxxxx,

14. druhu a xxxxx xxxxxxx, který xxx xxxxxxx vydávajícího xxxxx xxxxxxxxx za xxxxxxxx, včetně xxxxxx xxxxxxxxxxx,

15. xxxxxx xxxxxx46), xxxxx zákazu pobytu x xxxx jeho xxxxxx, xxxx nabytí xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x zákazu xxxxxx xxxxxx uvedení xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx o xxxxxx xxxxxx,

16. xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx práce xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx xxxxx,

17. xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxx držitel xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zaměstnance xxxx karty vnitropodnikově xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, pracovním xxxxxxxx xx pozici xxxxxxxx, specialisty xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx výkonu xxxxx xxxxxxxx karty xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zaměstnance xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie,

c) xxxxx

1. xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx rozhodoval xx xxxx, x xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx písmene x),

2. xxxxxxxxxx určit xxxx vedený x xxxxxxx x xxxxxxxx xx věci, x xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx písmene x),

3. vztahující xx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxx, x xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx písmene x), a výkonu xxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx o

1. xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx jednací xxxxxxxxxx soudu o xxxxxxx svéprávnosti a xxxxxxxx soudu, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, fotokopie rozhodnutí xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxx, xxx došlo x xxxxxxxx xxxxxxx svéprávnosti,

2. xxxxxxxx stavu, xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, datu xxxxxx xxxxxx xxxx rozhodnutí xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx neplatné, xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx rozhodnutí xxxxx x xxxxxxxxxxx manželství, xxxx zániku manželství xxxxx xxxxxxx z xxxxxxx, nebo xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxx za xxxxxxx x xxx, který xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx mrtvého xxxxxx jako xxx xxxxx, popřípadě xxxx xxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx mrtvého xxxxxxxx, anebo xxxx xxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx manželství,

3. xxxx x místu xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxxx xxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx smrtí xxxxxxx x partnerů, xxxx xxxx nabytí právní xxxx rozhodnutí soudu x xxxxxxxxxx xxxxxxx x partnerů xx xxxxxxx x xxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx soudu x xxxxxxxxxx za xxxxxxx xxxxxx jako xxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx právní xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x zrušení partnerství,

4. xxx, xxxxx byl x rozhodnutí xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx uveden xxxx xxx, kdy xxxxxxx xxxxxx prohlášení xxxxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx rozhodnutí xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, x xx xxxxxx xxxxxxx čísla xxxxxxxxx x označení xxxxx, xxxxx rozhodl x prohlášení xx xxxxxxxxxxx nebo x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx,

5. xxxx, místu x xxxxxx xxxxx; xxx-xx o xxxxx xxxx xxxxx, o xxxxx, xx kterém x úmrtí xxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxx,

6. xxx, který xxx x xxxxxxxxxx xxxxx x prohlášení xx xxxxxxx uveden xxxx xxx smrti, xxxxxxxxx xxxx xxx, xxxxx xxxxxxx prohlášený za xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx za xxxxxxx, xxxxx xxxxxx právní xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, x xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx jednacího x xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx; xxxxx xxxxx se vede, xx-xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx soudu o xxxxxxxxxx xx xxxxxxx,

xxx-xx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx, s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxx delší než 90 xxx, o xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxx přechodně pobývat xx xxxx xxxxx xxx 3 xxxxxx, x x cizince, xxxxxxx byla xxxxxxx xxxxxxxxxxx ochrana xxxx xxxxxxx ochrana,

e) xxxxx x

1. xxxxxx osvojení,

2. xxxxxxxx x novém xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx, x příjmení, xxxxxx xxxxxxxx osvojence,

3. xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx,

4. xxxx x xxxxx xxxxxxxx,

5. xxxxxxx xxxxxxx osvojitelů; x xxxxxxx, že xxxxxxxxxx xxxxxx přiděleno xxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx a xxxx xxxxxxxx osvojitele,

6. rodných xxxxxxx otce x xxxxx; xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx, údaje x xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx a xxxx xxxxxxxx; xxxx xxxxx se nevedou, xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx s xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxx porodila x xxxxxxx požádala x xxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x porodem,

7. datu xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx,

xxx-xx x xxxxxxx x povoleným xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pobytem xx xxxxx na xxxx xxxxx než 90 xxx, o xxxxxx Xxxxxxxx unie, xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx pobývat po xxxx delší než 3 xxxxxx, x x cizince, kterému xxxx udělena xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) údaje x xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x rodném xxxxxxxx

1. xxxxxxxxx cizince, xxxxx xx nezaopatřeným xxxxxxx xxxxxxx,

2. nezletilého xxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx x oprávněním x pobytu na xxxxx xxxx jeho xxxxxxx xxxxxxxxxxx příslušného xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxx xxxxx xxx xxxxxxxx x oprávněním x xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx osvojen xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx jeho xxxxxxxxx xx cizinec,

3. xxxxxxxxx xxxxxxx staršího 65 xxx xxxx bez xxxxxx xx xxx xxxxxxx, xxxxx xx x xxxx nedokáže xx zdravotních xxxxxx xxx xxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx nebo xxxxxxx s xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx,

4. xxxxxxx, který xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx Evropské xxxx,

5. xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, kterému byla xxxxxxx mezinárodní xxxxxxx xxxx xxxxxxx ochrana, x xxxx xxxxx xxxxx; xxx-xx o xxxxxxx, xxxxxxx nebylo xxxxxxxxx xxxxx číslo, xxxxx, popřípadě xxxxx, xxxxxxxx, rodné xxxxxxxx x datum narození,

g) xxxx x tom, xx xxxxxxx je xxxxxx xx dodatku xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx do xxxxxxxxxxxxxx obcí, nebo xxxx x xxx, xx cizinec je xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx pro xxxxx xx Evropského parlamentu,

h) xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxx x povolení x pobytu, xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx vztahující xx x xxxxxxxxxx xxxxx §155b xxxx. 2, xxxxxx údaje x xxxxx splnění xxxx xxxxxxxx od xxxxxx xxxxxxx, x

x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx67) x souvislosti x xxxxxxx cizince xx xxxxx Xxxxx republiky, xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx x státu, xx který se xxxxxx předpis Evropské xxxx vztahuje.

(2) Informační xxxxxx cizinců xxxxx xxxxxxxx 1 obsahuje xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx,&xxxx;xxxxx xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx ochrany nebo xxxxxx xxxx udělena xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx, x xx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 8; tyto xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(3) X případě, xx místem xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx na xxxxx xx sídlo xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxxx xxxx adresa xxxxx. Xx žádost xxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx, na xxxxxx xx xxxx xxx doručovány xxxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, její xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx ohlásit xxxxxxx xxxx ministerstvu.

(4) Xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxx provozování xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx. X xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx být xxxxxxxx xxxxxx údaje xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx.

(5) Xxxxx xxxxxx x informačních xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxxx xxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxx mají vztah x cizinci, který xx v xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(6) Xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona xxx xxxxxxxxx x údajem xxxxxxxxx x jiném xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xx nezbytné xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(7) Ministerstvo xx oprávněno x xxxxx xxx působnosti xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxxx v rámci xxxxxx úkolů xxxxxxxxxxxx x xxxxx z xxxxxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 x 4 využívat xxx xxxx xxxxxxx; za xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxxxx ministerstvo.

(8) X informačního xxxxxxx xxxxxxx xxxxx odstavce 1 xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx:

x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx příjmení,

b) xxxxx xxxxxxxx,

x) pohlaví,

d) xxxxx x xxxx, xxx xx cizinec xxxxxxx; x případě, xx xx narodil xx xxxxx, xxxxx x xxxxx narození,

e) xxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx fotografie xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx na xxxxx, xx-xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx o xxx, že se xxxxx x adresu xxxxx, popřípadě adresa, xx kterou mají xxx xxxxxxxxxx písemnosti xxxxx jiného xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) číslo x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxx ochrany,

j) xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx pobytu xx xxxxx,

x) xxxxx xxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx včetně xxxxxxx xxxxx jednacího x xxxxxxxx xxxxx, který xxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) správní xxxx xxxxxx xxxxxxxxx a xxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx na xxxxx,

x) xxxxxxx xxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx rozhodnutí xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx nabytí právní xxxx rozhodnutí xxxxx x xxxxxxxxxxx manželství, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xxxx datum xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx soudu x xxxxxxxxxx jednoho z xxxxxxx xx xxxxxxx x den, xxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx soudu o xxxxxxxxxx za xxxxxxx xxxxxx jako xxx xxxxx, xxxxxxxxx jako xxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx mrtvého xxxxxxxx, xxxxx datum xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx soudu x xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxx x místo xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx nabytí xxxxxx xxxx rozhodnutí xxxxx x neplatnosti xxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx zániku xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx, xxxx xxxxx nabytí xxxxxx xxxx rozhodnutí xxxxx x prohlášení xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx soudu x prohlášení xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx, popřípadě xxxx xxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx právní xxxx rozhodnutí xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx příjmení, xxxxxx občanství, xxxxxxxxx xxxxxx příslušnost xxxxxxx xxxx xxxxxxxx a xxxx xxxxx xxxxx; xx-xx xxxxxx nebo xxxxxxx cizinec, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, jméno, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, rodné xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx,

x) jméno, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx občanství, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, pokud xx xxxxxxxx, x xxxx xxxxx xxxxx; x xxxxxxx, xx dítěti xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x datum xxxxxxxx,

x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, rodné xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, matky, popřípadě xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx, x xxxxxx xxxxx xxxxx; v xxxxxxx, xx jeden x xxxxxx nebo jiný xxxxxxx zástupce xxxx xxxxxxxxx rodné číslo, xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x datum xxxxxxxx,

x) x xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx:

1. stupeň xxxxxxxx,

2. původní x xxxx jméno, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

3. xxxxxxx a nové xxxxx xxxxx xxxxxxxxx,

4. xxxxx x xxxxx xxxxxxxx, státní xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx příslušnost,

5. xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx; x xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx nebylo přiděleno xxxxx xxxxx, xxxxx x jménu, xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx a xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

6. xxxxx xxxxx xxxx x xxxxx; xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x jejich jménu, xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx příjmení a xxxx xxxxxxxx; xxxx xxxxx xx nevedou, xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx narozeného xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx území, xxxxx jej xxxxxxxx x písemně xxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxx x souvislosti x porodem,

7. xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x osvojení xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxxx soudu x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx, xxx nastaly účinky xxxxxxxxxx nezvěstnosti, x xxxxx xxxxxx právní xxxx rozhodnutí soudu x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx o zrušení xxxxxxxxxx xx nezvěstného, x xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx jednacího x xxxxxxxx soudu, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx x zrušení xxxxxxxxxx za nezvěstného,

t) xxxxx, xxxxx a xxxxx xxxxx; xxx-xx x xxxxx xxxx xxxxx, xxxx, xx xxxxxx k úmrtí xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxx,

x) xxx, xxxxx xxx v xxxxxxxxxx xxxxx o prohlášení xx mrtvého xxxxxx xxxx xxx smrti, xxxxxxxxx jako den, xxxxx xxxxxxx prohlášený xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx nabytí právní xxxx rozhodnutí soudu x xxxxxxxxxx za xxxxxxx, xxxxx nabytí xxxxxx moci xxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, x xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx soudu, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx za xxxxxxx xxxx o zrušení xxxxxxxxxx xx xxxxxxx; xxxxx úmrtí xx xxxx, xx-xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx soudu x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx,

x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, rodné xxxxxxxx

1. xxxxxxxxx cizince, xxxxx je nezaopatřeným xxxxxxx xxxxxxx,

2. xxxxxxxxxxx xxxxxxx, který byl xxxxxxx s xxxxxxxxxx x xxxxxx na xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx příslušného xxxxxx svěřen xx xxxxxxxx rodinné xxxx, xxxx který byl xxxxxxxx x oprávněním x xxxxxx xx xxxxx xxxx jeho xxxxxxxx osvojen anebo xxxxx poručníkem xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx cizinec,

3. xxxxxxxxx xxxxxxx staršího 65 xxx xxxx bez xxxxxx na xxx xxxxxxx, který xx x sebe xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx důvodů xxx xxxxxxxx, jde-li x xxxxxxxx rodiny x xxxxxxx xxxx xxxxxxx x oprávněním x xxxxxx na xxxxx,

4. cizince, xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx přímým xxxxxxxxx ve vzestupné xxxx sestupné xxxxx xxxx takovým příbuzným xxxxxxx občana Xxxxxxxx xxxx,

5. rodiče xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx ochrana xxxx dočasná xxxxxxx, x xxxx xxxxx xxxxx; jde-li x xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx číslo, xxxxx, popřípadě jména, xxxxxxxx, xxxxx příjmení x xxxxx xxxxxxxx,

x) x xxx, že xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx voličů xxx xxxxx xx zastupitelstev xxxx, xxxx x xxx, že xxxxxxx xx zapsán xx xxxxxxx xxxxxx pro xxxxx do Evropského xxxxxxxxxx,

x) zákaz xxxxxx46), xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxx xxxxxx, datu xxxxxx xxxxxx xxxx rozhodnutí xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx o zákazu xxxxxx včetně xxxxxxx xxxxx jednacího a xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx,

x) o zaměstnavateli, xxxxxxxxx zařazení a xxxxx výkonu xxxxx xxxxxxxx zaměstnanecké xxxxx xxxx modré karty,

z) x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx nichž byl xxxxxxx karty xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx manažera, xxxxxxxxxxx xxxx zaměstnaného xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx převedeného xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx převedeného xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx xxxx,

xxxxx jsou xxxx xxxxx vedeny x xxxxxxxxx s xxxxxxxxx trvalým xxxxxxx xx xxxxx, x xxxxxxxxx přechodným pobytem xx xxxxx xx xxxx xxxxx xxx 90 dnů, x xxxxxxxx Evropské xxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx pobývat xx xxxx delší xxx 3 xxxxxx, x o cizincích, xxxxxx xxxx udělena xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx ochrana, x xx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxx záznam x xxxxxxxxxx xxxxx.

(9) X xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxx uvedených x xxxxxxxx 8 xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, x xx xxxxxx xxx, xx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxx známa.

(10) O xxxxxxxxxx údajů x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x datu x xxxxxx výdeje xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx orgánu veřejné xxxx, kterému xxxx xxxxxxxxxx.

(11) X xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx třetím osobám xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx neposkytují podle xxxxxxxx 8 údaje x xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxx x udělení mezinárodní xxxxxxx nebo kterým xxxx mezinárodní xxxxxxx xxxxxxx.

(12) X xxxxxxxxx, xxx byly xxxxx xxxxxxxx 8 na xxxxxxx zvláštního právního xxxxxxxx xxxxxxxxxx údaje xx xxxxxx zajišťování

a) xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx činů,

e) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx Evropské xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx x daňové xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxx údajů

a xxxxxxx, xxxxxxx byly tyto xxxxx poskytnuty, písemně xxxxxxxx, xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx dobu xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx a) až x) xxxxxxxxxxx, xxx xxx xxxxxx výlučně xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxx-xx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx dozor xxx xxxxxxxxxxx osobních xxxxx podle jiného xxxxxxxx předpisu. Xxxxxxx xx x tomuto xxxxxxx o poskytnutí xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx pro xxxxx xxxxxx činnosti správce xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx.

(13) Xxxxxxx, xxxxxxx xxxx být poskytnuty xxxxx xxxxx odstavce 12, xx povinen xxxxxxx xxxxxxx údaje xxxxxxxxxx identifikaci xxxxxxxx x identifikaci fyzické xxxxx xxxxxxxxxx poskytnutí xxxxx xxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx, xxx xxxx ukončena xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 12, xxx xxxxx by mu xxxx xxxxx poskytnuty. Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 12 x oznámení xxxxx věty xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx x elektronickými prostředky.

(14) Xxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx poskytovány xxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 8,

x) nejsou oprávněny x xxxxxx shromažďování, xxxxxxxxx x využívání xxxx xxxxxxxxx stanovenou xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x

x) xxxx povinny xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx.

(15) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx pro xxxxx zjištění xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(16) Xxxxxxx poskytuje x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx informačního systému xxxxxxxx xxxxxxxx údaje x xxxxxxx

x) xxxxx, xxxxxxxxx jména, xxxxxxxx, xxxxxxxx jejich xxxxx, xxxxx příjmení,

b) datum xxxxxxxx,

x) místo a xxxx, na jehož xxxxx xx xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxx, bylo-li xxxxxxxxx, x xxxx xxxxx,

x) státní občanství,

f) xxxxxx místa xxxxxx xx xxxxx,

x) xxxxx xxxxxx právní moci xxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxx svéprávnosti xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx soudu, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxx,

x) xxx, který xxx v rozhodnutí xxxxx o xxxxxxxxxx xx xxxxxxx uveden xxxx xxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxx, xxxxx xxxxxxx prohlášený xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx soudu x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx nabytí xxxxxx xxxx rozhodnutí xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, x xx včetně xxxxxxx čísla xxxxxxxxx x xxxxxxxx soudu, xxxxx rozhodl x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx; xxxxx xxxxx xx xxxx, xx-xx uvedeno x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx za xxxxxxx,

x) den, xxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxx x prohlášení xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx, xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx nabytí xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx nezvěstného, xxxxx xxxxxx právní xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, a xx xxxxxx uvedení čísla xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx, který rozhodl x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxxxxxx.

(17) Xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, x příjmením xxxxxxx xx x xxxxxxxxxx 1, 8 x 16 rozumí xxxxx, popřípadě xxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x cestovním xxxxxxx x xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx uvedená x xxxxxxxx xxxxx.

§158x

(1) Ministerstvo zahraničních xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxxx informační xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxx, xxxxxx a xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxx, rodné číslo, xxxx jiný xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxx

x) v xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx (§54), x xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx (§42 xxxx. 6), x xxxxxx xxxxxxxxx o registraci xxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §87x xxxx. 2, o xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx (§111 odst. 1), žádosti o xxxxxx xxxxxxxxxx cestovního xxxxxxx Evropské xxxx (§115a),

x) x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx zákona, x xx číslo, xxxx, xxxxx vydání, xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx dokladu a xxxxxxxx orgánu, který xxxxx xxxx doklad xxxxx; v případě xxxxxxxxx xxxxxxx datum, xxxxx x označení xxxxxxxxxxx xxxxxx, který xx věci xxxxxxx,

x) x udělení xxxxxxxxxx xxxxxxx, a to xxxxx cestovního xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx, který xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) o xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona, a xx xxxx, číslo xxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, který xx xxxx rozhodl,

e) xxxxxxxxxx xxxxx spis xxxxxx x cizinci x xxxxxxxx ve věci xxxxx xxxxxx x) xx d) x xxxxx xxxxx vztahující xx x průběhu xxxxxx xxxxx xxxxxx x) xx x).

(2) Xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x cizincích xxxxxxxxxx x vydání xxxxxxxx k dlouhodobému xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx území. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxx x xxxxxxx žádosti x xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx (§42 xxxx. 6),

x) důvod xxxxxxx x xxxxxxxxx vydaném xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxx o tomto xxxxxx,

x) xxxxx xxxxx xxxx jiný identifikační xxxx xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx žádosti, číslu x xxxxx xxxxxxx, xxx, xxxxxx x xxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxx, xxxxx x xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx tohoto zamítnutí,

f) xxx, xxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx číslo, xxxx xxxxxxxxx x xxxxx o orgánu, xxxxx výjezdní příkaz xxxxx,

x) údaje xxxxxxxxxx xxxxx spis vedený x xxxxxxx a xxxxxxxx ve věci xxxxx xxxxxx x) xx f) a xxxxx údaje xxxxxxxxxx xx x průběhu xxxxxx podle xxxxxx x) xx x).

(3) Xxxxxxxxxxxx při xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx dále xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx pasu xxxxx §113 xxxx. 1 x 2. Xxxxx xxxxxxxxxx systém xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx x zpracování xxxxxxxxx xxxxx §117a xxxx. 4 xxxx xxxxxxxx informační systém x cizincích xxxxxxxxxx x vydání xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx povolení k xxxxxxxxxxxx pobytu, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx průkazu x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx cizinci x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x pobytu xxxxxxxx za průkaz xxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx za xxxxxx x povolení k xxxxxx, xxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx, x xx v xxxxxxx xxxxxxxx podané xxxxxxx. Xxxxxxxx provozního xxxxxxxxxxxx systému xxxxx xxxx xxxxx je xxxxxxxxxxxx. X provozním xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx biometrické xxxxx, xxxxx byly xxxxxxxx za xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x pobytu, x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(5) Údaje xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx podle odstavce 4 xx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxx biometrických xxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx do informačního xxxxxxx xxxxxxx.

(6) Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x pobytu, xxxxx xxxxxx o tomto xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4, a xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xx uplynutí 60 xxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx věcí a xxxxxxxxxxxx jsou xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx plnění xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx údaje xxxxxx xxxxx odstavce 1.

(8) Xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx plnění xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, rušením x xxxxxxx zaměstnanecké xxxxx xxxx modré xxxxx xxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx držiteli xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx karty xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x rozsahu

a) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx místo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx zaměstnanecké xxxxx xxxx xxxxx xxxxx; xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx u

1. xxxxxxx osoby jméno, xxxxxxxxx jména, xxxxxxxx, xxxxxxxxx rodné příjmení, xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxx narození, xxxxxx-xx xxxxx číslo xxxxxxxxx, xxxxxxxx osoby,

2. xxxxxxxxx osoby obchodní xxxxx xxxx xxxxx, xxxxx, identifikační číslo xxxxx,

3. fyzické osoby, xxxxx xx podnikatelem, xxxxxxxx firma xxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx xxxxx, xxxxx podnikání, xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx-xx přiděleno,

4. xxxxxxxxxx xxxxx údaje xxxxxxx xxx xxxxx 2 nebo 3 x xxxxxxxx organizační xxxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxx práce x xxxxx xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx stanovené xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx místa,

d) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx podmínkách,

e) xxxxxxxxx x tom, xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx držiteli xxxxxxxxxxxxx karty nebo xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx vhodné xxx osobu se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxx, xxx xxx x xxxxxxxxxx xx xxxx neurčitou xxxx určitou x xxxx xxxxxxxxxxxxx délka.

(9) X xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx odstavce 8 xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx, xxxxx jsou nezbytné xx splnění daného xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxxx zahraničních věcí.

§158x

(1) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx policii xx xxxxxx provozování xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx skutečnostech xxxxxxx.

(2) Matriční xxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 o cizincích xxxxx x rozsahu

a) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx narození,

c) pohlaví,

d) xxxxx x xxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx číslo,

f) státní xxxxxxxxx, popřípadě xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxx, xxxxx x xxxxx uzavření xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx soudu x prohlášení xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, datum xxxxxx právní xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, datum xxxxxx manželství xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xxxx datum xxxxxx xxxxxx moci rozhodnutí xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x manželů xx mrtvého x xxx, xxxxx xxx x pravomocném xxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxx, xxxxx manžel xxxxxxxxxx xx mrtvého xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx rozhodnutí xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) datum x xxxxx xxxxxx partnerství, xxxxx nabytí xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx soudu x neplatnosti xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx partnerství xxxxx xxxxxxx z xxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxx právní xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx jednoho x xxxxxxxx za xxxxxxx x xxx, který xxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx den xxxxx, popřípadě xxxx xxx, který xxxxxxx xxxxxxxxxx xx mrtvého xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx právní xxxx xxxxxxxxxx soudu o xxxxxxx partnerství,

i) xxxxx, xxxxxxxxx jména, xxxxxxxx, xxxxx příjmení, xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx více xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxx rodné xxxxx; xx-xx manžel xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx přiděleno rodné xxxxx, xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, příjmení, xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, příjmení, xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx více xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx, x xxxx xxxxx číslo; x případě, xx xxxxxx xxxxxx rodné xxxxx přiděleno, xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx a xxxxx narození,

k) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, příjmení, xxxxx xxxxxxxx, státní xxxxxxxxx, popřípadě více xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, pokud xxxx cizinci, a xxxxxx xxxxx xxxxx; x xxxxxxx, xx xxxxx x xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x xxxxx narození,

l) x xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx

1. xxxxxx xxxxxxxx,

2. xxxxxxx x xxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

3. xxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx,

4. xxxxx x xxxxx narození, státní xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

5. rodná xxxxx osvojitelů; x xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxx, popřípadě jménech, xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx x xxxx narození xxxxxxxxxx,

6. xxxxx xxxxx xxxx a xxxxx; xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx, údaje x xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx x datu xxxxxxxx; xxxx údaje xx xxxxxxxxxx, pokud xx jedná x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx pobytem xx xxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx své xxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxx,

7. datum xxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx,

x) datum, xxxxx x okres xxxxx, xxx, xxxxx xxx x rozhodnutí soudu x prohlášení xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxx, který xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx nepřežil.

(3) Xxxxxxxxxxxxx xxxxx podle odstavce 2 xxxx. x), x) xx k) x x) xxxx 2, 5 x 6 xx rozumí xxxxx, popřípadě jména, x xxxxxxxx xxxxxxx x matričním xxxxxxx x xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx latinkou x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxx úřadu xxxxxxxxx.

§158c

Obecní xxxx xxxxxxxx xxxxxxx údaj x xxxxxx cizince do xxxxxxx xxxxxxx seznamu xxxxxx pro xxxxx xx zastupitelstev obcí, xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxx, údaj x zápisu cizince xx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx do Xxxxxxxxxx parlamentu a xxxx o vyškrtnutí xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx pro xxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§158x xxxxxx právním předpisem x. 222/2012 Xx. x xxxxxxxxx od 26.6.2012

§159

(1) Žadateli lze, xxxxx xxxx dále xxxxxxxxx jinak, z xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, které xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx stanovených xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxxx a xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx, xxxxx x druh xxxxxx xx území. Tento xxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxx xx xx xxxxxxxxx splnění úkolů xxxxx zákona x xxxxxxxxxx xxxxx nelze xxxxxx xxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx údaje xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, předávání x xxxxxxxxx nad xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxx xx xxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu23) xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1.

(3) Xxxxx x informačních xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §158 x §158a xxxx. 1 xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx potřebují x xxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Zpravodajské xxxxxx a Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx plnění xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx57) xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, včetně xxxxx osobních, x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx podle §158 x xxxxxxx xxxxxxxxxx smlouvou xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx státu, který xxxx členským státem Xxxxxxxx unie, pokud xx touto xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx; xxxx je xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx z xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x Xxxxxxx Xxxxx republiky, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx úkolů xxxxx tohoto zákona, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xx něhož xx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx, a to x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx jeho xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxx údaje x xxxxxxxxxxxx systémů vedených xxxxx §158 xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, jehož xx xxxxxxx xxxxxxx, x xx v xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx náhradního xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx údaje x informačních systémů xxxxxxxx podle §158a xxxx. 1 x xxxxxxx xxxxxxxxxx smlouvou xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie, xxxxx xx touto xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(6) Ministerstvo xxxxx xxxxx x xxxxxxx, xxxxxxx bylo xxxxxx xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx rezidenta jiného xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx členského xxxxx Xxxxxxxx unie xxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx tento xxxxx x zrušení xxxxxxxxx xxxxxx povolení x xxxxxx xx území xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Evropské unie, xxxxxx xxxxx o xxxx vycestování x xxxxx.

(7) Ministerstvo xxxxx xxxxx o xxxxxxx, xxxxxxx bylo xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx rezidenta xx xxxxx7c), xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx přiznal právní xxxxxxxxx rezidenta na xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(8) Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx o xxxxxxx, xxxxxxx xxxx podle §85 odst. 1 xxxx. x) zrušena xxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx7c), xxxxxxxxxxx xxxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(9) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx x xxxxxxxx, xxx, xxxxxx x xxxx narození x státní xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx žádost o xxxxxx povolení x xxxxxxxxxxxx pobytu za xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx platnost tohoto xxxxxxxx, a dále xxxxx x xxx, xxxxxx x xxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx, x xxxx platnosti xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx údaje xxxxxxxx podle §182b.

(10) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx sdělí xxxxxxxxxxx xxxx osobě xxxxxxxxx x užívání xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx objektu jméno, xxxxxxxxx xxxxx, příjmení, xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx občanství xxxxxxx, x xxxxx xxxx xxxx o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx odpovídající xxxxxx jím vlastněného xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxx xxxxx.

(11) Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx unie údaje x xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx stát xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx tímto xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, který na xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxx orgánu xxxxxx xxxxxxxxx státu Evropské xxxx xxxxxxxxxxxx dále xxxxx xxxxx o xxxxxxx, kterému xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx x xxxxxx xxxxx karty xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(12) Ministerstvo xxxxx příslušnému xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx údaje x tom, xx xxxxxxxx povolení x xxxxxx vnitropodnikově převedeného xxxxxxxxxxx xxxxxxxx tímto xxxxxxxx státem Xxxxxxxx xxxx byla vydána xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx jiného členského xxxxx Xxxxxxxx unie. Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx státu Evropské xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx karty xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x případě, xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx převedeného zaměstnance, xxxxx xxxx členský xxxx Xxxxxxxx unie xxxxxx xxxxxxx xxxxx.

§160

(1) Xxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §158 x 158a xxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx podobě anebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx uvedené xxxxx a ve xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx, s xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx, které xxxx zpracovávány xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxx cizinců xxxxx §158 xxxx. 1 vedené x xxxxxxxxx x povoleným xxxxxxx pobytem xx xxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pobytem xx xxxxx xx xxxx xxxxx xxx 90 xxx, x občanech Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx po xxxx xxxxx xxx 3 měsíce, x x xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx udělena xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx, x rozsahu xxxxxxxxxx v §158 xxxx. 8 xx xxxxxxxxxx x elektronické xxxxxx.

(2) Evidované xxxxx xx uchovávají xx xxxx

x) 50 xxx , xxxxx xxx x xxxxx v xxxxxxxxxxxx podobě, x 15 xxx, xxxxx xxx x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxx ukončení xxxxxx xxxxxxx na xxxxx, popřípadě xx xxxxx cizince nebo xxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx za mrtvého, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxx trvalý xxxxx, xxxx ode dne xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, s xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx tiskopisu, xxxxx se xxxxxxxx 6 let xxx xxx ubytování xxxxxxx,

x) 10 xxx xx xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx osob,

c) 10 xxx od xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx dokladů xxxxxxxxx v §108 x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x §108 xxxx. 1 xxxx. x), x), x), x) xxxx x), které byly xxxxxx vydávajícího státu xxxxxxxxxx za xxxxxxxx,

x) 3 xxxx následující xx xxxx, během xxxxx došlo xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx uchovávaných xx xxxxxxxxxxxxxx úřadu, s xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxx prohlášení xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxx

x) 5 xxx xx xxxxxx skutečnosti xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx smyslu §158 xxxx. 6, xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx stanovenou xxx xxxxx x xxxxx sdružené xxxxxxxxx.

(4) Xxxx uchování informací xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §158 xxxx. 4 xxxxx xxxxxxxxxx xxxx 20 xxx.

(5) Xxxxxx-xx xxxx xxxxxxxxx x odstavcích 2 až 4, xxxx xx zlikviduje, xx-xx xxxxx x xxxxxxxxxxxx podobě, x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx podle xxxxxx x archivnictví a xxxxxxx službě.

(6) Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx uchovávají xx xxxx 90 xxx xxx xxx xxxxxx vyrobeného xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx karty xxxx karty xxxxxxxx xxxxxx, se xxxxxxxxxx xxxxxxx xx dobu xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx převzetí xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx však xx xxxxxxxx xxxxx 90 xxx xxx xxx vydání xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx; xxxx xx xxxxxxxxxx zlikvidují. Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, které byly xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x povolení k xxxxxx, xx xxxxxxxxxx 90 dnů po xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx k pobytu, x xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx byly xxxx údaje xxxxxxxx.

(7) Xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx zákona xx xxxxxxxxxx 2 xxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

§160x

Xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx smluvních xxxxx

X xxxxxxx x přímo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Evropské xxxx20a) x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx5a) xxxx xxxxxxx x údajům vedeným x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx států

a) xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxx cizinecké xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx policie (xxxx xxx "odbor xxxxxxxxx xxxxxxx"),

x) Xxxxxxxxxxxx zahraničních xxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx úřad.

HLAVA XVI

PŮSOBNOST XXXXXXX X XXXXXXXXXXXX ZAHRANIČNÍCH XXXX A XXXXXXXXX XXXXXXX

§161

Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx a místní xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxx policie

a) xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx xxxxx místa, xxx je xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx; xxx-xx o xxxxxxx, xxxxx nemusí xxxxxx xxxxx, podle místa, xxx se xxxxxxxx xxxxxxx. Xxx-xx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx cizince xx xxxxx, x xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx, x zrušení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx, které xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx cizince xx xxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxxx správního xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx, xxx k tomuto xxxxxxx xxxxx.

§161x

Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx získané xxx plnění úkolů xxxxx tohoto zákona, xxxxxx-xx se xxxxxxx, xxxxxxx oprávnění x xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, x xxxxx být xxxxxxx xxx xxxxxxxx řízení x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx oprávnění.

§161a vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 382/2008 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2009

§162

§162 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 140/2001 Sb.

§163

Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Ředitelství služby xxxxxxxxx policie

a) xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx xxxx xxxxxxx vyplývajících x xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x zařazení xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x x xxxx xxxxxxxx x tohoto xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §158 x rozsahu xxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxx x kontroluje xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x označení xxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx osob x xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx,

x) xx xxxxxxxx xxxxxx

1. vykonává xxxxxxxxx nadřízeného xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x odborům xxxxxxxxx xxxxxxx (§164),

2. rozhoduje x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx vyhoštění xxxx x zrušení xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §119a odst. 5 x 6,

3. xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxx vycestování xxxxxxx xx možné,

4. xxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxx x propuštění xx xxxxxxxx podle §129a,

x) podává xxxxxx x xxxxxxxx průvozu xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx orgánu xxxxxxxxx xxxxx Evropské unie xxxx jiného xxxxx, xxxxx uplatňuje xxxxxxxx xxxxxx20), xxx-xx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx žádosti x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx eskortní xxxxxxx x souvislosti x xxxxxxxxxxxx cizinců xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx leteckou xxxxxx,

x) zabezpečuje xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx, xxxxxxxx apod.), xxxxxx evropský xxxxxxxx xxxxxx xxx návrat x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx z území xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §124b,

x) vyžaduje xxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxx Rejstříku xxxxxx24a); xxxxxx x xxxxx xxxx opis x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx podobě, x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx přístup.

k) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx otisky xxx podání xxxxxxx x xxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxxx totožnosti xxxxxxxx xxxx, x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, řízením x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx, zajištěním xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx vyhoštění, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, plněním xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie,

l) provádí xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) rozhoduje x xxxxxxx krátkodobého xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) rozhoduje x xxxxxxxx xxxxxx cizince xx xxxxx, o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx,

x) x xxxxxxxxxxx x rozhodnutím x xxxxxxxx vstupu xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx nezbytné úkony x xxxxx xxxxxxxx, xxx cizinec xxx xxxxxxxxxx odkladu xxxxxxxxxx xxxx do zahraničí,

p) xxxxxxxxx x odepření xxxxxxxxxxx x xxxxx,

x) xxxxxxx pobytovou xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §117 xxxx. 1 nebo xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §87z, 87aa xxxx 117f,

x) xxxxxxxxx&xxxx;x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x přestupcích xxxxx xxxxxx zákona,

t) xxxxxxxxx o xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx §122,

x) xxxxxxx x xxxxxxx se xxxxxxx Xxxxx republiky xxxxxxxxx xx základě xxxxxxxxxxxxx smluv x xxxxxxxxxxxx kontrol na xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx udělování víz,

v) xxxxxxxx, zda xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §108 xxxx. 1 písm. x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §108 odst. 2,

x) xxxxxxxxx, zda xx xxxxxxx nedopustil xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x cílem získat xxxxxxxxx x pobytu,

x) xxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxxx opustit území (§50a), x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx (§123b) x o vrácení xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxx propadnutí xxxxx (§123c),

x) xxxxxx potvrzení x zadržení xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §117,

z) xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx cizince xx xxxxxxxxx xxxxx §104 odst. 3 x 4; pokud xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx lhůtě xxxxxxx, xxxxxxx dopravu xxxxxxx xxxxxx jiného xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx s xxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx dále

a) xxxxxxxxx x zajištění xxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxx vyhoštění, zajištění xxxxx §124b xxxx xx xxxxxx plnění xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx,

x) rozhoduje x úhradě xxxxxxx xxxxxxxxx xx správním xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx cizince, xx-xx xxxxxxx zajištěn xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx42),

x) xxxxxxxxx xxxxxxx x střežení xxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxx zdravotní xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb, x xx xxx zpět xx xxxxxxxx přechod, xxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxx xx xxxx mezinárodní letiště xxxxx tohoto xxxxxx,

x) x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x mírným xxxxxxx; x xxxxx x xxxxxxx režimem xxxxxxxxxxx xxxxxx x vnitřní xxxxxxx,

x) provádí xxxxxxx xxxxxxx&xxxx;xxxxxx zajištěných žadatelů x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx dobrovolného xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxx; xxxxxxxxxxx přepravu x xxxxxxxx xxxxxxx&xxxx;xxxxxx žadatelů x udělení mezinárodní xxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxx x lékařskému xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,&xxxx;x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx návštěvy, x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx řízení, k xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxx x zpět,

g) xxxxxxxx opis x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx trestů (xxxx xxx "xxxxxxxx xxxxxxxxx") xxx xxxxxxxxx, zda xxxxxxx závažným xxxxxxxx xxxxxxxxx veřejný xxxxxxx; xxxxxx x xxxx x evidence xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, a xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx stanovisko, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxx veřejný xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx zdraví xxxxx xxxxx použitelného xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx1) nebo xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx27), x

x) xxxxxx xxxx orgán xxxxxx pro Xxxxxx xxxxxxxxxx systém68).

(3) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx policie xx xxxxxxxxxxxx letišti je xxxxxxxxx x plnění xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. a), x), x) xxxx 3, x), x) xx x), u), x), x) xx x) x xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x) a b). Xxxx rozhoduje x xxxxxxx xxxxxxxxxx příkazu, x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx víza, x vydání cestovního xxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx pobytu xx území, x xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx, a o xxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§164

Odbor cizinecké xxxxxxx

(1) Xxxxx cizinecké xxxxxxx

x) xxxxxxxxxxx plnění xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx z xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx podle §158 xxxx. 1 v xxxxxxx své působnosti,

c) xxxxxxx pobytovou xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx z xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx24a); žádost x xxxxx xxxx xxxx z xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xx xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxx xxxxxxx,

x) rozhoduje x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx a vydává xxxxxxxx xxxxxxxx doklad xxx xxxxxx,

x) rozhoduje x xxxxxxxxxxx platnosti x doby xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx na území, x němuž xx xxxxx nevyžaduje, a xxxxxxx výjezdní xxxxxx,

x) xxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx o xxxxxxxx vyhoštění cizinců, x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx území (§50a), x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxxx (§123b) x x vrácení xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxx státu (§123c),

j) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx údaje o xxxx a xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx (§180d),

x) xxxxxxxxx x hrazení xxxxxxx xxxxxxxxx x pobytem xxxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx, xx-xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx42),

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §117 xxxx. 1 xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §87z, 87aa xxxx 117f,

x) ověřuje xxxxxxx,

x) xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx tímto xxxxxxx,

x) xxxxxxx eskortní xxxxxxx x souvislosti s xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx leteckou xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx záznamy x snímá xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxx, x němuž xx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxxx totožnosti xxxxxxxx xxxx, x xxxxxxxxxxx x prohlášením xxxx xx xxxxxxxx, řízením x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx území, správním xxxxxxxxxx, zajištěním xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, zjišťováním xxxxxxxxxx, xxxxxxx závazků vyplývajících x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxx závazné xxxxxxxxxx9b) xxxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx,

x) vydává xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §117,

x) xxxxxxx potvrzení xxxxx §92 xxxx. x),

x) xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx obcházení xxxxxx xxxxxx s xxxxx xxxxxx oprávnění x xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx a střežení xxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx na xxxxx, xxxxx jeho xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx k xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb, x od xxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) rozhoduje o xxxxxxxxx cizince xx xxxxxx správního vyhoštění, xxxxxxxxx xxxxx §124b xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx smlouvy,

w) xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx zařízení,

x) xxxxxxx eskortu xxxxxxx&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxxx žadatelů x xxxxxxx xxxxxxxxxxx ochrany xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx cizinců včetně xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx k poskytovateli xxxxxxxxxxx xxxxxx,&xxxx;x případě xxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx návštěvy, x xxxxxxxxx úkonů x xxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxx dalších xxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxx x zpět,

y) xxxxxxxx, zda xxxxxxx xxxxxxx podle §108 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §108 odst. 2,

x) vyžaduje xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx posouzení, zda xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx veřejný xxxxxxx; xxxxxx x xxxx x xxxxxxxx přestupků xx předávají x xxxxxxxxxxxx podobě, a xx xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, v xxxx xxxxxxxxx rozhodnutí x zajišťování xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx3b), xxxx

x) provádí xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x odepření xxxxxx cizince na xxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxx krátkodobého xxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx,

x) x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx s xxxxx xxxxxxxx, aby xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx.

§165

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x tohoto xxxxx

x) xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx orgánu xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx státní příslušnosti, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx víza, x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx,

x) zřizuje x provozuje xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx o úhradě xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx vyhoštěním xxxxxxxxxxx xxxxxxx, pokud x xxxxxx úhradě nerozhoduje xxxxxxx [§123 xxxx. 6 písm. a)],

f) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx povolení x xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx údaje x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx §113 odst. 1 x 2, xxxxxxxx xxxxx xxxx karty xxxxxxxx pobytu xxxx xxxxxxx o povolení x pobytu xxxxx §117a,

x) xxxxxxxxx o xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx pasu, v xxxxxxx xxx působnosti x vydání a xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx cestovní xxxxxx xxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx o oprávnění x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx,

x) rozhoduje x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu, xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x pobytu x x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx,

x) rozhoduje x xxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pobývajícího rezidenta xx xxxxx,

x) xxxxxxxxx x přestupcích xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx své xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx od xxxxxxx xxxxxxxxx informací a xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx či xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx c), x), x), j), x) x l),

n) xxxxxxxxx o vydání xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx, x xxxxxxxxxxx nebo zrušení xxxx platnosti, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx pracovní xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx,

x) xx oprávněno xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §158 odst. 1 xxxxxxx údaje a x rozsahu nezbytném xxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x informačních xxxxxxxxx xxxxx §158,

x) j xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx míst xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x v centrální xxxxxxxx xxxxxxx pracovních xxxx xxxxxxxxxxxxx držiteli xxxxx karty xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx,

x) xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

§165a

Oprávnění ministerstva

(1) Ministerstvo xx oprávněno

a) snímat xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx záznamy xx xxxxxxx přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx66),

x) xxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx vysvětlení xxxxxxxxxxx x plněním xxxxx,

x) xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x dokladů předkládaných xxxxxxx xxxx získaných x rámci xxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxxx x plněním úkolů xxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx podle tohoto xxxxxx,

x) xxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) vydávat xxxxxx xxxxxxx xxxx zastupitelským xxxxxx k udělení xxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §117 xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx podle §87z, 87aa xxxx 117f; o zadržení xxxxxxx xxxx cizinci xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xx xxxxxxxx Finanční xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx a Xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xx x xxxx xxxxxxxxxxxxx, x kterého xx xxx žadatel x xxxxxxxxxxxxxx kartu xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx zaměstnán, evidován xxxxxxxxxx xxxxx §178e xxxx. 1, a xx xxxxxxx správě xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx sdělení xx xxxxxx xxxxxxxx, xxx xx zaměstnavatel, x xxxxxxx xx xxx xxxxxxx o xxxxxxxxxxxxxx kartu nebo xxxxxxx zaměstnanecké xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx podle §178f; xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx porušením xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx x organizaci x xxxxxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx a xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx veřejné xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xx xxxxxx xxxxxxxx, xxx obchodní xxxxxxxxx xxxx odštěpný xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx, xx nichž xx nebo má xxx xxxxxxx v xxxxxxx x §42k xxxx 42m xxxxxxxx, xxxx bezdlužní, xxxxxxxxx xx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x Celní xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx a xx xxxxxxxxx pojišťovně xxxxxxx, xxx xx x xxxx tato xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx závod evidován xxxxxxxxxx podle §178e xxxx. 1; poskytnutí xxxxxx údajů xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxx a provádění xxxxxxxxxx zabezpečení x xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx na veřejné xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx zákona na xxxxx využívat bezplatně xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) zadržet xx xxxx xxxxxxxx nutnou xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx doklad x xxxxxxxxxxx xx zjišťováním x projednáním xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona x

x) xxxxxxxxx za xxxxxx posouzení xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx po xxxxxx sociálně-právní xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx účastníka xxxxxx a získávat xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx je xxxx xxxxxxxxx v xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx požadovat vydání xxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx24a). V řízení x vydání povolení x dlouhodobému xxxxxx x v xxxxxx x prodloužení doby xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu si xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx Rejstříku xxxxxx x x xxxxxx o vydání xxxxxxxx x trvalému xxxxxx si xxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx je dále xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(4) Žádost x xxxxx xxxx xxxx z xxxxxxxx Xxxxxxxxx trestů24a) nebo xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxx Rejstříku xxxxxx x xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xx xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxx xxxxxxx.

§166

Xxxxxxxxx Ministerstva zahraničních xxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx zahraničních xxxx vykonává xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx pobytu cizinců xx xxxxx požívajících xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx věcí xxxxxxxx xxxxxx správu xx xxxxxx udělování xxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx tímto xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx zastupitelského xxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx věcí xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx za zpracování xxxxxxxx xxxxx xx Xxxxxxx xxxxxxxxxxx systému60), xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx.

§167

Xxxxxxxxx policie

(1) Xxxxxxx xx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx24a); xxxxxx x xxxxx xxxx opis x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx xx předávají x xxxxxxxxxxxx podobě, x to xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx přístup,

b) xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx obrazové xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx, x němuž xx vízum xxxxxxxxxx, xxx xxxxxx žádosti x udělení xxxx, xxx xxxxxxxxx totožnosti xxxxxxxx víza, x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xx neplatné, xxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx vyhoštění, zjišťováním xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx z xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisu Xxxxxxxx unie,

c) xxx xxxxxx úkolů podle xxxxxx zákona xxxxxxxxx xxxxxxxxxx související x xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

1. xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, xxx xx xx xxxxx xxxxxxx oprávněně x xxx splňuje xxxxxxxx pobytu na xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx,

2. xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx povinnosti stanovené xxxxx xxxxxxx,

x) x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxx xxxxxxxx kontrole xxxxxx xxxxx k prokázání xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx stanovených xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx o správním xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx peněžní xxxxxxxxxx cizince xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx16a),

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx písmene i) x xxxxxx, xxx x xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx x jeho xxxxxxxxxxxx x území,

k) xxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxxxx, zda xx xxxxxxx nedopustil obcházení xxxxxx zákona x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x pobytu,

l) snímat xxxxxxxxxxxxxxx otisky a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisu Xxxxxxxx xxxx5a) x xxxxxxxxxxx x vydáním cestovního xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx2),

x) xxxxxxx xxxxxx, jehož platnost xxxxxxxx podle §87z, 87aa xxxx 117f; x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx vyzvat xxxxxxx x vycestování xxx zbytečného xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx x provést nezbytné xxxxx x cílem xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxx do xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) vyžadovat xxxx x xxxxxxxx přestupků xxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxx způsobem xxxxxxxxx veřejný xxxxxxx; xxxxxx a opis x evidence xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) předvést xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx její totožnosti xxxxx §63 xxxxxx x Policii Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxx xxxxx při kontrole xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx ochrany vnitřních xxxxxx xx účelem xxxxxx ochrany xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx hranic xxxx xxxxxxxx kontrole xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxx-xx xx xxxxxxxx xxx po xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx součinnosti x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx zjistit xxxxxxxxxx úkonu na xxxxx; je-li důvodné xxxxxxxxx, xx xxxx xxxxx je xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx nebo informace xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx jeho xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx na jeho xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x §137 odst. 3 xxxxxx xxxxxxxxx předvedené xxxxx, včetně xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx osoby x xxxx, které xx tato osoba x xxxx x xxxx prohlídky, x

x) xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §27 xxxxxx x Policii Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx jeho xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxx xx účelem xxxxxxxx, xxx x xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx potvrzující xxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Policie je xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x), vstupovat xx xxxxxxx x na xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx v xxxxxxx důvodného podezření, xx xx v xxxx xxxxxxx cizinci. Xxx pobytové kontrole xx policie xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx, xxx kterého xxxxxxx vykonává xxxxx, xxxxxxxxxx dokladu prokazujícího xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx oprávnění xx policie i xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx.

(3) Na kontrolní xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx nevztahuje.

§167a

(1) Xxxxxxx xxxx xxxxx správce xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx osobních xxxxx xx Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx60), xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxx úkoly xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx údajů x Xxxxxxx xxxxxx/xxxxxxx61).

(3) Xxxxxxx xx správcem xxxxxxxx xxxxx zpracovávaných xxxxxx České xxxxxxxxx x xxxxx EUROSUR xx xxxxxx čl. 89 odst. 1 xxxxxxxx Evropského parlamentu x Xxxx (XX) 2019/1896 62).

§167a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 274/2021 Xx. x xxxxxxxxx xx 2.8.2021

XXXXX XXXX

XXXXXXX XXXXXX X XXXXXX PŘEZKUM

Správní xxxxxx

§168

(1) Xxxxxxxxxx částí xxxxx x třetí xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx na xxxxxx xxxxx §9 (s xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §9 odst. 4), §10, §19 xxxx. 1, §20, 30, 31a, 32, 33, 36, §38 xxxx. 1, §40, §42g xxxx. 7 xx 11, §41, 49, 50, 52, 117, §122 xxxx. 1 x 2, §123a, §135 xxxx. 3, §148, 154, §155 xxxx. 1, §180, 180b, 180d, 180e x 180h.

(2) X xxxxxx podle tohoto xxxxxx x části xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx pouze x xxxxxxxx podobě.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x §37 xxxx. 1 písm. a), §37a xxxx. 1 xxxx. d), §37a xxxx. 2 písm. x), §46a odst. 1 xxxx xxxxx, §46a xxxx. 2 xxxx. x), §46b xxxx. 1 xxxx xxxxx, §46b xxxx. 2 písm. x), §46d xxxx. 1 xxxx xxxxx, §46d xxxx. 2 xxxx. x), §46f xxxx. 2 písm. i), §46f odst. 2 xxxx. x), §46g xxxx. 1 xxxx. x), §46g xxxx. 2 písm. x), §56 odst. 1 xxxx. x), xxx-xx x xxxxxxxxxxx uvedené x §9 xxxx. 1 písm. h), §56 xxxx. 2 xxxx. x), §75 xxxx. 1 xxxx. x), §75 odst. 2 xxxx. e) xxxx x), §77 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx x), §77 xxxx. 2 xxxx. a) xxxx x), §87d xxxx. 2 xxxx. x) xxxx d), §87e xxxx. 1 písm. x) xxxx x), §87f xxxx. 3 xxxx. x) xxxx x), §87k xxxx. 1 xxxx. x) xxxx x) nebo §87l odst. 1 xxxx. x), x) xxxx f), x xxxxxxxxxx ministerstva xxxxx §155b xxxx. 4 xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx oznámením x xxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx §101 písm. x) xxxxxxxxx řádu xx x řízeních xxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxx.

(6) X xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx. V xxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxx pouze xxx, xxxx se xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx; xx neplatí, xxx-xx x řízení xxxxx §98a, xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x řízení x xxxxxxxxxxx doby xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

§169

Xxxxxxx jazyk

(1) Xxxxxxxxxxxxx xxxx může x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x x xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx. Písemnosti xx xxxx vyhotovují x jazyce českém. X protokolu xxxx xxxxxxx x xxxxx, xxx kterém nebylo xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx uvede, v xxxxx jazyce xxxx xxx úkonu jednáno. Xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxx český xxxxx, xx xxxxxx je xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx.

(2) Pokud žadatel x xxxxxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx x ani xx výzvu xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx úředně xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx do xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxx, xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxx-xx x xxxxxx o vydání xxxxxxxx x dlouhodobému xxxx trvalému pobytu xxxxxxx xx zastupitelském xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx, xxxx xx vede xxxxxxx, x xxxxxxxxxx xx v xxxxxxxxx xxxxx stanovené xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx na své xxxxxxx tlumočníka xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx ustanovení xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x soudních xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxx žadatel x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx úřadem xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx úřad xxxxxx xxxxxxxxx zastaví.

§169x

Xxxxxxxxxx xx xxxxx

(1) Xxxxxxxx-xx správní xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx poštovních xxxxxx v řízení x žádosti xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxxx údaje x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx §98a xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx pobývat xx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx cizinců xxxxx §158 odst. 3 xxxx sdělenou xxxxx §19 odst. 3 xxxxxxxxx xxxx, x není-li xxxx x xxxx adrese xxxxx, na adresu xxxxx xxxxxxxxx pobytu xxxxxxx xx xxxxx.

(2) Xxxxxxx-xx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x xxxxxxxx písemnosti xxxxxxxx xxxx x xxxxxx doručení xxxxxxxx xxxxxxxx v §23 x 24 xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxx vyhláškou.

§169a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 222/2017 Xx. x xxxxxxxxx xx 15.8.2017

§169x

Xxxxxxxxxx xx xxxxxx

(1) Xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxx na

a) xxxxxx xxxxx xxxxxx v xxxxxx, nebo

b) xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx.

(2) Cizinci, xxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, kterému xx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx úřadu.

(3) Xxxxx-xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx, který písemnost xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx úřadu xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, je-li xx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxxxx xxxx provede x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx dokumentu x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx autorizované xxxxxxxx dokumentu.

(4) Xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx písemnost, xxxxxx vyhotovil xxxx xxxxx se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2, xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx xx v přiměřené xxxxx dostavil x xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xx adresát xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx úřadu xxxxx věty xxxxx x převzetí xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx do xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx prostřednictvím osoby, xxxxx xx v xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx provozovatel xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xx xx 4 xxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx úřadu xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx stvrzující, xx xxxx xxxxxxxxx doručena, x nejde-li x xxxxxx, x němž xx být xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxx orgán, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx, popřípadě oznámení x možnosti xxxxxxx xxxxxxxxx, zveřejní xx xxxx 15 xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx a patnáctým xxxx po xxxxxxxxxx xx písemnost považuje xx doručenou; xxx-xx x xxxxxx, v xxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxx, kdy se xxxxxxxxxx nedaří doručovat. Xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx úřadu, xxx prostřednictvím xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

§169x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 222/2017 Sb. x xxxxxxxxx od 15.8.2017

§169c

Doručování na xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxx-xx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx být datová xxxxxx, xxxxxx adresát xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx.

§169x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 222/2017 Sb. x xxxxxxxxx xx 15.8.2017

Xxxxxx podání xxxxxxx

§169x

(1) Xxxxxx x udělení xxxxxxxxxxxx víza, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx víza, xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x pobytu xxx 90 xxx xx účelem xxxxxxx xxxxxx xx území x xxxxxx o xxxxxx povolení k xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx, při xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx ke xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx výkonu xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x době určené xxx jednotlivé xxxxx x účely xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxx a xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx tento xxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx žádosti xx xxxxxxxx i na xxxxxxxxx xxxxxxxx; zákonným xxxxxxxxx se rozumí x xxxxx, která xxxxxx pečuje x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxx státu, jehož xx nezletilý xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx podání xxxxxxx zastupitelskému xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xx Česká xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx jen "externí xxxxxxxxxxxx xxxxxx"), xxx-xx x xxxxxx takového xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(3) X xxxxxxxx xxxxxxx nepřijatelných podle §169h xxxx. 1 xxxx. x) x §169h odst. 3 xxxx zastupitelský úřad x xxxxxxxxxxxx případech xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx žádosti xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxx žádosti xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx podání žádosti. Xxxxxx xx v xxxxxxx xxxxx věty xxxxx xxxxxxxx dnem, xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx podle xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx podání žádosti, xxxxxx x žádosti xxxxxxxxx zastaví. Zastupitelský xxxx xxxx xx xxxxxxxxxx osobního podání xxxxxxx xxxxxxx také xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx-xx xx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx učinit xx své xxxxxx xxxxx prohlášení, xx xx xxxxxxxxxx osobního xxxxxx žádosti xxxxxxx xxx určitý druh xxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx, x to xxxxxxx v xxxxxxxxx, xxxxx je cizinec xxxx jeho xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vládou xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx může x xxxxxxxxxxxx případech xx xxxxxxxxxx osobního xxxxxx žádosti x xxxxxxx nebo o xxxxxxxxxxx víza x xxxxxx xxx 90 xxx za účelem xxxxxxx xxxxxx na xxxxx upustit, pokud xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx současně x xxxxxxxxx xxxxxxx. Řízení xx x případě xxxxx xxxx první xxxxxxxx xxxx, kdy xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx-xx ministerstvo x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx o žádosti xxxxxxxxx xxxxxxx.

§169x

(1) Ministerstvo xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx poskytovatele xxxxxx pověří v xxxxxxx xxxxxx určitého xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx

x) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxx o xxxxxx povolení k xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx pobytu, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxx xxxxxxxxxx zastupitelskému xxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx biometrických xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) poskytováním xxxxxxxxx x vízovém xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx úřadu x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx trvalému xxxxxx xxxxx §169f, nebo

g) xxxxxxxxxxxx pravosti xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x žádosti x xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Řízení x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) je xxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx; to xxxxxxx, xxx-xx o xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x §169h xxxx. 3.

(3) X xxxxxxxx podávat xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, druhu xxxxxxx, kterých se xxxx možnost xxxx, x o xxxxxxxxxx xxxxxx žádosti prostřednictvím xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx zastupitelský xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx.

(4) Pověřit xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx služeb prověřováním xxxxxxxx dokladů podle xxxxxxxx 1 xxxx. x) lze, xx-xx xx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx ve xxxxxxx x xxxxxxx mírou xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxx od xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxx Ministerstvo xxxxxxxxxxxx xxxx tak, xxx xxxx přiměřená xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx poskytovateli xxxxxx xxxxxxx.

§169x

Xxxxxxxx termínu xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxx xx předem xxxxxxx xxxxxx osobního xxxxxx žádosti x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx víza xxxx xxxxxxx o xxxxxx povolení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx pobytu, x xx pro účel xxxxxx, za kterým xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, způsobem, který xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxx úřední xxxxx x na xxxxx xxxxxxxxxxxxx stránkách.

(2) Xx-xx to nezbytné xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx systému xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxx může xxxxxxxx, xx xxxxxxxx termínu xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx xxxxxxx objednání. Xxxxxx povinného objednání xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxx úřední xxxxx x xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx stránkách.

(3) X případě, xx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx termínů xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx objednávky ke xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxx xxxx cizinci xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx členských xxxxx Xxxxxxxx xxxx, Xxxxxxxxx republiky, Lichtenštejnského xxxxxxxxx, Norského království x Xxxxxxxxx konfederace x xxxxxx, xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx zásah xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx života xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx termín xxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxx x xxxxxx xx 30 xxx xxx dne objednání xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§169x

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx žádosti

(1) Xxxxx xx xxxxxx x udělení xxxxxxxxxxxx xxxx a xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx oprávněn xxxxx žádost xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx, xxxx xx státě, xx xxxxxx má xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx 2 xxx.

(2) Xxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx ve xxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xx cizinec xxxxxxxx podat žádost x udělení xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxx povolení x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx úřadu, v xxxxx xxxxxxx obvodu xx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx 1 x 2 xx xxxxxxxxx x xxxxxxx cizince xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx podle §182 xxxx. 1 xxxx. x).

§169x

Xxxxxxxxxxxxxx žádosti

(1) Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx doby xxxxxxxxx dlouhodobého xxxx x doby xxxxxx xx xxxxx na xxxx xxxxx xxxx xxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx k dlouhodobému xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx je xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx

x) xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx termín xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx žádosti o xxxxxx povolení k xxxxxxxxxxxx pobytu nebo xxxxxxxx xxxxxx, a xx xxx xxxx xxxxxx, za xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx stanoveným xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) žádost xxxx xxxxxx zastupitelskému xxxxx, který není xxxxxxxxx xxxxx §169g, xxxx

x) xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx podle §169d xxxx. 2, xxxx zastupitelský xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx podání žádosti xxxxx §169d xxxx. 3.

(2) Xxxxxx x xxxxxxx dlouhodobého xxxx x žádost o xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx a xxxx pobytu xx xxxxx xx xxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx

x) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx poplatek xx xxxxxxx xxxxxxx,

x) x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx; xx xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx,

x) žádost xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx otisků xxxxx xxxx obrazového xxxxxxx, xxxx

x) xxx x xxxxxx podanou xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx, xx neovládá jazyk, xxxx se xxxx xxxxxxx, a neobstaral xx x přiměřené xxxxx stanovené xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, která xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxx byl o xxxx xxxxxxxxxx zastupitelským xxxxxx poučen.

(3) Žádost xx xxxx nepřijatelná, xxxxx xxx v xxxxxxxxxx kalendářním měsíci xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx podán xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx druhy xxxxxxxxx x pobytu xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx vydaným xxxxx §31a xxxx §181b xxxx. 1. Do xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx i xxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxx v odstavci 1 nebo 2.

(4) X xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x víza x xxxxxx xxx 90 xxx xx účelem xxxxxxxxx x o xxxxxxxxxxxxxx kartu xx xxxxxxxxx xxxxx žádostí, xxxxx xxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx programů, x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx žádostí, je xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx měsíci xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx podán xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx §181b odst. 2 pro jednotlivé xxxxxx xxxxxxxxx programy xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxxxx žádosti xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx x x žádosti xxxxxx ministerstvu xxxxxxxxxxxx. Xx-xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx není xxxxxxxx x xx xxxxxx xx hledí, xxxx xx xxxxxx xxxxxx; xxxx xxxxxxxxxx ministerstvo xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx písemně sdělí xxxxxx důvodu xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx x xx xxxxxxxx do xxxxx x vrátí xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx, pokud xxx xxxxxxx. Nepodá-li xxxxxxx xxxxxx osobně, xx xx x tomu xxxxx xxxxxx zákona xxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx.

§169x

Xxxx podání

(1) Xxx-xx xxxxxxx xxxxxx správním xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxx, lhůta xxx vydání xxxxxxxxxx xxxxxx ode xxx, xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx, xx xxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xx xxx, kdy xxxxx xxxxxxxx lhůta, xxxxx xxxx žadateli xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) X xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx povolení x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx úřadu xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx kontrolu xxxxxx. Xxxx-xx podání xxxxxx, které xxxxxx xx následek xxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx nedostatky xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x poučí jej x xxxxxxxxxx neodstranění xxxxxxxxxx x této xxxxx; odstavec 1 xx xxxxxxx xxxxxxx.

(3) X xxxxxx o xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx víza xxxx xxxxxxxxxxxxx úřad, x xx x na xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, vyzvat xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx podání, xxxxx xxxxxx za xxxxxxxx xxxx nepřijatelnost, ústně, xxxxxxxxxxxx bez xxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx základě xxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxx úřad xxxxx cizince xxxxxxx.

(4) Xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x řízení x xxxxxxx platnosti xxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxx, xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx jejímu xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §46f xxxx. 5 xxxx první, po xxxx uvedenou v §46f xxxx. 5 xxxx druhé.

§169x

Xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxx za xxxxxx xxxxxxxx xxxxx věci, x xxxx nejsou xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xx xxxxxxx xxxxxxxxx řízení xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx správního řádu x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx-xx xxxx xxxxxxxxx jinak.

(3) Je-li xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx věci, x němž xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, zejména xxx xxxxxxxxx, xxx xx nejedná x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x pobytu, xxxx správní xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx účastníků řízení xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x svědka xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx po xxxx; xxxx účastník xxxxxx xxx jeho xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx souvisejícímu výslechu xxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx souvisejících výslechů xxxxxxx orgán seznámí xxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; xx xxxx xxxxxxxxx všech xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx jsou xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x nahlížení xx xxxxx x xxxxxxx xxxxx nepořizuje xxxxxx xxxxx. Pokud xxxx účastník xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x souvisejícím výslechům x některý x xxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, správní xxxxx může xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx řízení xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx.

(4) Xx-xx při xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxx jeho xxxxxxxx xxxx je-li xxx xxxxxxxx xxxxxx přítomen xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx, nejsou xxxx xxxxx oprávněny do xxxxxxx xxxxxxxx zasahovat. Xxx výslechu účastníka xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx pouze xxxxxxx podjatosti úřední xxxxx, námitku, že xxxxxx xxxxxx položena xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x nepravdivých xxxxxxxxx xxxx v xx xxxx xxxxxxxxx, jak xx xx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx. Xx skončení xxxxxxxx xxxxxxxxx řízení nebo xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxx xxxx xxxxx přítomná xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx obrazový xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx smí xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx orgán.

(6) Xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx.

§169x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 222/2017 Xx. x účinností xx 15.8.2017

§169x

Xxxxxxx x výslech xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx

(1) X řízení x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx se žadatelem xxxxxxx xxxxxxx, x xx i xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx; §57 xxxx. 2 xxxx xxxxx se xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx pohovoru xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Zastupitelský xxxx xxxxxxx xx účelem xxxxxxxx xxxxx xxxx, x xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx ministerstva výslech xxxxxxxxx řízení xxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx §169j xxxx. 2 až 6 xx pro xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

§169x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 222/2017 Sb. x xxxxxxxxx xx 15.8.2017

§169l

Výslech xx použití xxxxxxxxxxxxxxxxxx zařízení

(1) Xxxxxxx-xx xxxxxxx orgán k xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nebo svědka xxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxx obrazu x xxxxx (xxxx jen "xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx"), nesmí xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx účastníka xxxxxx nebo svědka; xxxxxxx musí xxx xxxxxxxx přítomnost jeho xxxxxxxx na xxxxx, xxx xx vyslýchaný xxxxxxxx řízení nebo xxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) X xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 ověří xx dohodě s xxxxxx xxxxxx, která xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx účastníka řízení xxxx svědka xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx nebo zaměstnanec xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x tomu xxx xxxxxxx úřední xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx příslušníkem xxxxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxx dobu xxxxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx zařízení xxxxxxxx na xxxxx, xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxx xxxxx poučí xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx vyslýchaného xxxxxxxxx řízení xxxx xxxxxx x způsobu xxxxxxxxx výslechu xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx zařízení, xxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx výslechu xxxxxxxxxxx xx použití xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx účastník řízení xxxx svědek vznášet xxxxxxx proti xxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx. Xx-xx námitka xxxxxxx, učiní xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx, a xxxx-xx xxxxxxx xxxxx, xxxx xx-xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, výslech xxxxxxx.

(6) X xxxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx; x právem xxxxxxxx xx spisu xxxx xxxxxxx xxxxx na xx, xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx kopii xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx.

(7) Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx může xxx xxxxxxxxx i xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx výslechu xxxxx xxxxxx xxxxxx; odstavce 2 xx 6 xx xxxxxxx xxxxxxxxx.

§169m

Utajované xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx

(1) Písemnosti nebo xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx informace, se x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx mimo spis x xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx.

(2) Jsou-li xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx se x xxxxxxxxxx rozhodnutí xxxxx xxxxx na xxxxxxxx xxx xxxxxx rozhodnutí x jejich stupeň xxxxxxx. Xxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx při jejich xxxxxxxxx, a důvody xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx v xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxx-xx x xxxxxx xx základě informace xxxx xxxxxxxxxx policie xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx republiky, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx bezpečnost xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx, územní xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx nebo xxxxxx xxxx, xxxx xxxx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxxx podezření, že xx xxxxxxx xxxx xxx svém xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx ohrozit, x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx, že xxxxxxx xxxxxxxxx víza xxxx xxxxxxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx. Pokud xx xxxxxxx xxxxx x řízení xxxxx xxxxxx zákona xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dopadů xxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx navíc xxxxx xxxxx, kterými xx xxx xxxxxxxxx přiměřenosti xxxxxx xxxxxxxxxx, zejména xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx, řídil; xxxxx xxxxxxxxxx však x odůvodnění xxxxxxx.

§169x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 222/2017 Xx. x účinností xx 15.8.2017

§169n

Informace xxxxxxxxxxxxxxx úřadu

Informace xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx úřadem x žádosti o xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xx nezpřístupňuje; xxxx informaci xxxxx x xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxx trvalému xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

§169x xxxxxx právním předpisem x. 222/2017 Xx. x xxxxxxxxx xx 15.8.2017

§169x

Xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx

X xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx karty xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx pro hlavní xxxxx Xxxxx, zda xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx k xxxxxxx xx xxxx xxxxx povolit; xx xxxxxxx, xxx-xx o xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx povolení x xxxxxxxxxx nebo xxxxx xx xxxxxxx x §98 xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xx ministerstvo xxxx xxxxxx v xxxxx rozhodování o xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x §42g xxxx. 6. Xxxx práce Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx Prahu xxxxxxx stanovisko x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx 15 xxxxxxxxxx xxx ode xxx xxxxxxxx xxxxxxx x závazné xxxxxxxxxx; xxxxxxx-xx xxx x xxxx xxxxx, xx xx xx xx, xx se xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

§169x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 222/2017 Xx. s xxxxxxxxx xx 15.8.2017

§169x

Xxxxxxxxx do xxxxx x xxxxxxxxx k xxxxxxxxx rozhodnutí

(1) Xxxxx xxxxxxx xxxxx v xxxxxx x žádosti x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx o xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx právo na xxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxx zastupitelskému xxxxx, x xxxxxxx xxxx žádost xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxx části x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx. V xxxxxxx, xx se xxxxxxx xxxx jeho xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx také xxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x dlouhodobému xxxx xxxxxxxx pobytu xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, umožní xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx vydáním xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx, xx žadatele xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxx podstatném obsahu. X xxxxxxxxx stanoví xxxxxxxxxxxx žadateli xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx xxxxxxx.

§169x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 222/2017 Xx. x xxxxxxxxx xx 15.8.2017

§169x

Xxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxx-xx v xxxxxx x xxxxxxx x vydání xxxx xxxxxxxxxxx oprávnění x xxxxxx xx xxxxx xxxx v xxxxxx xx xxxx zrušení xxxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxx xx xxxxx xxxxxx skutečnosti, o xxxxx se lze xxxxxxx domnívat, že xx mohly být xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx cizince, xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x zahájení tohoto xxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxxx řízení o xxxxxxxx xxxxxxxxx cizince, xxxxxxxxxxxx řízení xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxx xxx zbytečného xxxxxxx ministerstvo xxxxxxxxx x tom, xxx xxxx xxxxxx o xxxxxxxx vyhoštění xxxxxxxx, x xxxx-xx zahájeno, xxx bylo xx xxxx xxxxxxxxxx.

§169x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 222/2017 Xx. x xxxxxxxxx xx 15.8.2017

§169x

Xxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx o xxxxxxx, xxxxxxxx cizinec

a) xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx jeho platnosti, xx xx xxxxx xxxx na výzvu xxxxx §44 xxxx. 1 nebo §44a xxxx. 13 xxxxxxxxx xx ministerstvo xx xxxxxxxxxx údajů xxxxxxxxxx xxx xxxxxx průkazu x xxxxxxxx k xxxxxx xxxx ve xxxxx podle §44 xxxx. 3 nebo §44a odst. 14 xxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx x pobytu, xxxxx x této xxxxx xxxxxxx, xx xx v xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx jeho xxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx podal xxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, se xx xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx §74 xxxx. 1 xxxx 2 xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x vydání xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx a ke xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x povolení x xxxxxx xxxx, jde-li x xxxxxx Evropské xxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Evropské xxxx, který požádal x xxxxxx osvědčení x xxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx pobytu, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx kartu, průkaz xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxx trvalého xxxxxx xx xxxxx xx 30 xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, pokud x xxxx lhůtě xxxxxxx, xx mu x xxxxx xxxxx brání xxxxxx na jeho xxxx nezávislé,

c) podal xx území žádost x povolení x xxxxxxxxxxxx nebo trvalému xxxxxx, xx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx není xxxxxxxx,

x) xxxxx žádost o xxxxxxxxxxx doby xxxxxxxxx x xxxx pobytu xx území na xxxxxxxxxx xxxxx, žádost x povolení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x prodloužení xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu x xxxx, kdy k xxxx xxxx oprávněn; xx xxxxxxx, xxxxx xx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxxx xxxxx, x xxx xxx cizinec xxxxxxxx xxxx žádost xxxxx,

x) xxxxx opakovaně xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx přechodnému, k xxxxxxxxxxxx xxxx trvalému xxxxxx, aniž xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, které xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) podal xxxxxx x xxxx, xxx se xx xxx tento zákon xxxxxxxxxxx xxxx se xx xxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx žádost x xxxxxx xxxxx karty, xx x xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx §42i odst. 1,

x) xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx povolení x xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xx jeho xxxxx xx xxxxxxxxx lhůtě xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx k pobytu xxx 90 xxx xxxxx §30 odst. 2, k xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxx, xx xx v xxxxx úkonu xxxxx xxxxxx xx jeho xxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxx povolení k xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, x době xxxxxxxxx víza k xxxxxx xxx 90 xxx podle §30 xxxx. 4 xxxxxxxxxxxx xx území xx xxxxxx xxxxxxxxxx údajů xxxxxxxxxx pro vydání xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx x, xxxxx-xx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, také za xxxxxx xxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx v xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xx mu x xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 16/2019 Sb.,

x) xxxxx podal xxxxxx x vydání xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxx podle §108 xxxx. 1 xxxx. x), xx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx vydání cestovního xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxx xxxxxx obsahující xxxxx xxx s xxxxxxxxxxxxx xxxxx, nebo x převzetí xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxx lhůtě xxxxxxx, xx xx x xxxxx xxxxx brání xxxxxx xx jeho xxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx, xx neovládá xxxxx, xxxx xx vede xxxxxxx, a neobstaral xx xx xxx xxxxxxx xx lhůtě xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx ustanovení tlumočníkem xxxxx zákona o xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, ačkoli xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx cizince xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxx o vydání xxxxx vnitropodnikově xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx x xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx §42k odst. 6, nebo

n) x xxxxxx x xxxx xxxxxxx odmítne xxxxxxxxx xxxx se bez xxxxxxx důvodu nedostaví x xxxxxxxx.

(2) Řízení x xxxxxxx je xxxxxxxxx dnem, xxx

x) xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x vydání xxxxxxxx x trvalému xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxx pobytu, jde-li x žádost o xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx oprávnění x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx vyhoštění nebo xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx vyhoštění, xxx-xx x xxxxxx x xxxxxx xxxx prodloužení xxxxxxxxx x pobytu xxxxx xxxxxx zákona,

c) xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx České republiky, xxxx

x) žadatel nabyl xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxx-xx o xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu xxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) X xxxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxx zastaveno xxxxx xxxxxxxx 2, xx xxxx usnesení, xxxxx se xxxxx xxxxxxxxx do xxxxx x xxxxxxxx xx x xxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx povolení k xxxxxxxxxxxx pobytu, x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxx x přechodnému xxxxxx a x xxxxxx povolení k xxxxxxxx xxxxxx vedle xxxxxx xxxxx §66 xxxx. 1 písm. x), x), x), x) nebo x) xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxx

x) žádost xxxxxx podána xx xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xxx-xx x žádost x xxxxxx povolení x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx pobytu xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx §169i xxxx. 2 ve xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxx

x) jde x xxxxxx o xxxxxx osvědčení x xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx povolení x xxxxxxxxxxx pobytu xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxx povolení x xxxxxxxx xxxxxx dále xxxxxxx x případě, xx žádost xxxx xxxxxx na území x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx; x xxxxxxx xxxxx xxxxxx žádosti xx §47 xxxx. 4 x 6 xxxxxxxxx.

§169x

Xxxxxxxx věci

Řízení x xxxxxxx xxxxxx xxxxx §42e, která není xxxxxxxx potvrzením xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx, není xxxxxxxx x ministerstvo xxx xxxxxxxxx odloží. Xxxxxxxx xx xxxxx poznamená xx spisu.

§169s xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 222/2017 Xx. s xxxxxxxxx xx 15.8.2017

§169x

Xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxx xxxxxx

(1) O xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx příslušníkovi xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxx není xxxxxxx Xxxxxxxx unie, xxxxxxxx zastupitelský úřad xx xxxxx do 14 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxx zastupitelský xxxx xx xxxxx do 14 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, zašle žadateli xxxxxxxx informaci x xxxxxxxxxxx xxxxx a x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) X xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx rozhodne xx lhůtě xx 90 xxx xxx xxx xxxxxx žádosti, xx zvlášť složitých xxxxxxxxx ve xxxxx xx 120 dnů xxx xxx xxxxxx xxxxxxx. O xxxxxxx x xxxxxxx xxxx x pobytu xxx 90 xxx xx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xx 60 xxx xxx dne xxxxxx xxxxxxx.

(3) O xxxxxxx x xxxxxxx xxxx x xxxxxx nad 90 dnů xx xxxxxx strpění pobytu xx xxxxx xxxxx §33 xxxx. 1 xxxxxxxx ministerstvo xx xxxxx xx 30 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxx.

(4) X xxxxxxx x prodloužení xxxx platnosti x xxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx lhůtě xx 14 xxx xxx xxx xxxxxx žádosti. X xxxxxxx x xxxxxxxxxxx doby xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx xx vízum k xxxxxx nad 90 xxx xx účelem xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx ministerstvo xx lhůtě xx 30 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxx.

(5) X xxxxxxx o xxxxxxx diplomatického xxxx xxxx zvláštního xxxx xxxxx xxxx k xxxxxx xxx 90 xxx xxxxxxxxxxx cizinci xx účelem xxxxxx xxxxxxx x povolení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx Ministerstvem xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx §30 xxxx. 2 xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx zahraničních věcí xxxx xxxxxxxxxxxxx úřad xx lhůtě xx 60 dnů xxx xxx xxxxxx žádosti.

(6) X xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

x) x případě xxxxxxx x vydání xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx

1. ve xxxxx xx 60 xxx xxx xxx podání xxxxxxx, je-li žádost xxxxxx na xxxxx,

2. xx xxxxx xx 60 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxx, xxx-xx o žádost x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx výzkumu nebo xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pracovníka,

3. xx xxxxx xx 90 xxx ode xxx xxxxxx žádosti x vydání xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx vnitropodnikově xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxx vnitropodnikově xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx,

4. xx xxxxx xx 90 dnů xxx xxx xxxxxx xxxxxxx x vydání povolení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx modré xxxxx xx xxxxx nebo x držitelem povolení x dlouhodobému xxxxxx xx účelem xxxxxxxxxxx; x xxxxxxx, xx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx karty x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx současně, nejpozději xx 90 dnů xxx xxx podání xxxxxxx,

5. xx xxxxx xx 120 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxx x vydání xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, nebo

6. xx lhůtě xx 270 dnů ode xxx xxxxxx žádosti x xxxxxx povolení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx účelem xxxxxxxxxx xxxxxxx rodiny xx xxxxx,

x) xx xxxxx xx 30 xxx xxx xxx podání xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxx xx 60 xxx xxx xxx xxxxxx žádosti,

c) xx xxxxx do 30 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu xx xxxxxx xxxxxxxxxx soužití xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, který xxxxxxx o xxxxxx xxxxx karty xx xxxxx; rozhodnutí se xxxxxx xxxxxxxx, pokud xxxx xxx žádosti xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xx 30 xxx ode dne xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx lhůtě do 60 dnů ode xxx xxxxxx žádosti,

d) xx xxxxx do 60 xxx ode xxx podání xxxxxxx x vydání xxxxxxxxxxxxx xxxxx; ve xxxxx 90 xxx xxx xxx xxxxxx žádosti x vydání xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx případech, xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x vydání závazného xxxxxxxxxx Xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xx xxxxx xx 90 xxx xxx dne xxxxxx žádosti x xxxxxx xxxxx xxxxx; x případě, xxx xxx o xxxxxxx, xxxxx před podáním xxxxxxx o vydání xxxxx xxxxx na xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx modré xxxxx x jiném členském xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxx ministerstvo rozhodnutí xx 30 xxx xxx dne xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xx 60 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxx,

x) ve xxxxx do 90 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxx o xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zaměstnance xxxx xxxxx vnitropodnikově převedeného xxxxxxxxxxx jiného členského xxxxx Xxxxxxxx xxxx,

x) xx xxxxx xx 60 xxx xxx xxx xxxxxx žádosti x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx povolení x xxxxxxxx pobytu

1. xx xxxxx xx 180 dnů ode xxx xxxxxx xxxxxxx,

2. xx xxxxx do 60 dnů xxx xxx podání xxxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §69, je-li žádost xxxxxx xx xxxxx, xxxx

3. xx xxxxx xx 60 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §87g nebo 87h, xxxx

x) v xxxxxxx žádosti x xxxxxxxxxxx xxxx platnosti xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx 60 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxx.

(7) V případě xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxx povolení x přechodnému xxxx x trvalému xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxx, xxx-xx o xxxxxx povolení x xxxxxxxxxxxx pobytu nebo xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx karty nebo xxxxxxx o xxxxxxxx x pobytu podle §87b xxxx. 4, xxxx

x) xxxxxxxxxx x xxxxxx povolení x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §74, průkazu xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §87r, xxx-xx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx.

(8) Hodlá-li xxxxxxxxxxxx žádosti x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx nebo x xxxxxxxx pobytu xxxxxxx, učiní x xxx xxxxxx xx xxxxx x vyzve xxxxxxxx

x) xxxxx §44 xxxx. 1, §44a xxxx. 13 xxxx §74 xxxx. 2 x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x pobytu,

b) xxxxx §44 xxxx. 3, §44a xxxx. 14 xxxx §74 xxxx. 3 x převzetí xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx, nebo

c) x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx trvalého xxxxxx nebo karty xxxxxxxx pobytu.

(9) Xxxxx xxx vydání xxxxxxxxxx xxxxxx ode dne, xxx xxx do xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 8, xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx o povolení x xxxxxx nebo xxxxxxx uvedeného v xxxxxxxx 8 xxxx. x).

(10) Xxxxxx-xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 8 xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, které xxxx důvodem xxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx, x xxxxxxxxx x řízení.

(11) X xxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx se xxxxxxxx xx xxxxx xx 60 xxx xxx xxx, xxx ministerstvo xxxxx xxxx nebo xxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx orgánu.

(12) X xxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx úřadu se xxxxxxxx ve xxxxx xx 60 dnů xxx xxx, kdy xxxxxxxxxxxxx úřad předá xxxx nebo xxxx xxxx se xxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.

§169x

Xxxxxxxx xxxxxxx nákladů xxxxxx

Xx-xx xxxxxxx uložena xxxxxxx nákladů xxxxxx xxxxx §79 xxxx. 5 xxxxxxxxx řádu, xx xxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxx celní xxxx.

§169x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 176/2019 Xx. x xxxxxxxxx xx 31.7.2019

§170

Xxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx vstupu xx xxxxx, proti rozhodnutí x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxxx pasu, cestovního xxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §108 odst. 1 xxxx. x) anebo xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx příslušníka občana Xxxxxxxx unie, průkazu x povolení x xxxxxx xxx cizince xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx odkladný xxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx vyhoštění xxx xxxxx xxxxxxxx xx 10 xxx; xxx-xx x rozhodnutí x správním xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx 18 xxx, činí xxxxx xxx odvolání 15 xxx. Odvolání xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx má xxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx do 5 xxx; xxx-xx x xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxx území xxxxxxx mladšího 18 xxx, xxxx lhůta xxx xxxxxxxx 15 xxx.

(4) Proti xxxxxx xxxxxxxxxx5d), kterým byla xxxxxxxxx xxxx lhůta x xxxxxxxxxxx xxxxx §50a xxxx. 3, xxx podat xxxxxxxx xx 7 xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §123c xxxx. 3 xxx podat odvolání xx 5 xxx.

(6) Xxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx účinek odvolání xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx informace xxxx xxxxxxxxxx xxxxx §169m xxxx. 3, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx §47 xxxx. 4 nebo 6, xxxxx §60 xxxx. 4 nebo podle §87y.

(7) V odvolacím xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx vyhoštění xxxx proti rozhodnutí xxxxx §50a může xxxxxxxx xxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx vydal, xxxxxxxx úkony směřující x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx rozhodnutí xxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxx; ustanovení §17 xxxx. 1 xxxxxx x. 300/2008 Xx. xx xxxxxxxxx. X xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx §90 xxxx. 3 xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

§170a

(1) Xxxxxxx se Xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx pobytu xxxxxxx (xxxx jen "xxxxxx"). Komise xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx. Xxxxxx xx xxxxxxxxxx správním xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx věcech, x nichž ministerstvo xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x x xxxxxxx případech xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Nadřízeným xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxx x xxxxxxx členy xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx vnitra. Xxxxxx xxxxxx může xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx České republiky, xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxx ustanovení xxxxxx xxxxxx je xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx získané xxxxxx xxxxxxxxx studia x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx programu.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx,

x) xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx trestný čin, xxxx xxx x xxxxxxxxxx 5 xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx x nedbalosti, xxxxxxxx xx jednání, kterým xxxxxxx trestný čin, xxxxx ohrozit xxxxxx x xxxxxxxxxxx komise,

b) xxxxx trestní xxxxxxx xxx xxxxxxx trestný xxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x od xxxxxx xxxxxxxxxx ještě xxxxxxxxxx 5 xxx, xxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx trestný xxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx v rozhodování xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxx bylo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zastaveno, x xx uplynutí xxxxxxxx xxxx nebo xxxxx, v xxx xxxx xxx xxxxxxxxxx, xx xx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx 5 xxx, xxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx proti xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxx x xx xxxxxx rozhodnutí ještě xxxxxxxxxx 5 xxx, xxxxxxxx xx jednání, xxxxxx spáchal trestný xxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, pokud se xx něho xxxxxxx, xxxx xx xxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx trestů xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx o xxxxxx výpisu z xxxxxxxx Rejstříku trestů x xxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx přístup.

(6) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx, kdo xxx x posledních 3 xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx má xxxxx xxxxxxxxx

x) xx xxxxx xxxxxx xxxxxx spáchaného xxx, že xxxxxxx xxxxx nesprávný xxxx xxxxxxx údaj xxxxxxxxx xxxxxx anebo mu xxxxxxxxxx údaj xxxxxxx, xx xxx povinnost xxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx nesprávný xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx orgánu xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx za xxxxxx xxxxxxx neoprávněné xxxxxx, xxxxxxx xxxxx nepravdivou xxxx neúplnou xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx prohlášení u xxxxxxxxx orgánu xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx úřední xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxx pořádku,

c) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx zabezpečování xxxxxx politiky xxxxxxxxxxxxx44) xxxxxxxxxx xxx, že xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx bez xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx

x) xxxxx tohoto xxxxxx.

(7) Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxx; ministerstvo xx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx přestupků xxxxxx Rejstříkem trestů xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx fyzické xxxxx.

(8) Xxxxxxxx rozhoduje x xxxxxxxxx věcí mezi xxxxxx komise, xxxxxxxx xxxxx komise xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx senátů.

(9) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxx jednací xxx. Xxxxxxx xxxxxx xxxx ve xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§170b

(1) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxx xxxxx xxxxxx musí xxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx úkony x xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxx úřední xxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx, které xxxxxx xxxxx komise.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx senátu.

§170b xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 427/2010 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2011

§170x

Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx podat xxxxxxxx, o xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.

§170x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 176/2019 Xx. x účinností xx 31.7.2019

Řízení o xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx příslušnosti

§170d

(1) Xx xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxx, x xxxxxx xxxxx, o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx, xxxxx se xxxxxxx x xxxxxx, xxxxx se jim xxxxxx xxxxxxxxx, x x xxxxxxxxxx zástupce xxx doručování, x xxxx ustanovení o xxxxxxxx nahlížení do xxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxx, o xxxxxx xxxxxxxxxx výroku xxxxxxxxxx xx požádání xxxxxxxxx, x xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx