Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 31.03.2023.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 27.09.2022 do 31.12.2023.


Zákon o pobytu cizinců na území ČR a o změně některých zákonů

326/99 Sb.
 

Zákon

Část první - Pobyt cizinců na území České republiky

Hlava I - Úvodní ustanovení

Předmět úpravy §1

Působnost zákona §2

Hlava II - Vstup na území §3 §4 §5 §6 §7 §8

Odepření vstupu na území §9 §10 §11 §11a §12

Prostředky k pobytu na území §13

Hraniční průvodka §14

Pozvání §15

Rodinný příslušník občana Evropské unie §15a

Rodinný příslušník občana Spojeného království podle výstupové dohody §15b

Hlava III - Přechodný pobyt na území

Díl 1 - Přechodný pobyt na území §16 §17 §17a

Dlouhodobé vízum §17b

Díl 2 - Přechodný pobyt na území bez víza §18

Ukončení přechodného pobytu na území, k němuž se vízum nevyžaduje, a zánik tohoto pobytu §19

Díl 3 - Přechodný pobyt na území na krátkodobá víza §20

Krátkodobé vízum za účelem sezónního zaměstnání §21 §22 §23 §24 §25 §26 §26a §27 §28 §29 §29a §29b

Díl 4 - Přechodný pobyt na území na dlouhodobé vízum nebo na povolení k dlouhodobému pobytu

Oddíl 1 - Vízum k pobytu nad 90 dnů §30

Náležitosti žádosti o udělení víza k pobytu nad 90 dnů §31

Mimořádné pracovní vízum §31a

Vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem sezónního zaměstnání §32

Vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu na území §33

Náležitosti žádosti o udělení víza k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu na území §34

Prodloužení doby platnosti víza k pobytu nad 90 dnů a doby pobytu na území na toto vízum §35

Prodloužení doby platnosti víza k pobytu nad 90 dnů za účelem sezónního zaměstnání a doby pobytu na území na toto vízum §35a

Prodloužení doby platnosti víza a doby pobytu na území na vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu na území §36

Zrušení platnosti víza k pobytu nad 90 dnů §37 §37a

Zrušení platnosti víza k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu na území §38 §39

Oddíl 2 - Přechodný pobyt na území na diplomatické vízum a zvláštní vízum §40

Prohlášení neplatnosti diplomatického víza a zvláštního víza §41

Oddíl 3 - Přechodný pobyt na území na základě povolení k dlouhodobému pobytu

Povolení k dlouhodobému pobytu §42

Povolení k dlouhodobému pobytu za účelem společného soužití rodiny na území §42a

Náležitosti k žádosti o vydání povolení k dlouhodobému pobytu za účelem společného soužití rodiny §42b

Povolení k dlouhodobému pobytu rezidenta jiného členského státu Evropské unie §42c

Povolení k dlouhodobému pobytu za účelem studia na území §42d

Povolení k dlouhodobému pobytu za účelem ochrany na území §42e

Povolení k dlouhodobému pobytu za účelem vědeckého výzkumu §42f

Zaměstnanecká karta §42g

Náležitosti k žádosti o vydání zaměstnanecké karty §42h

Modrá karta §42i

Náležitosti k žádosti o vydání modré karty §42j

Karta vnitropodnikově převedeného zaměstnance §42k

Náležitosti žádosti o vydání karty vnitropodnikově převedeného zaměstnance §42l

Karta vnitropodnikově převedeného zaměstnance jiného členského státu Evropské unie §42m

Povolení k dlouhodobému pobytu za účelem investování §42n

Náležitosti žádosti o vydání povolení k dlouhodobému pobytu za účelem investování §42o

Záměr uskutečnit významnou investici a přínos významné investice §42p

Povolení k dlouhodobému pobytu za účelem strpění pobytu na území §43 §44 §44a §44b §44c §45 §46

Zrušení platnosti povolení k dlouhodobému pobytu za účelem společného soužití rodiny §46a

Zrušení platnosti povolení k dlouhodobému pobytu rezidenta jiného členského státu Evropské unie §46b

Zrušení platnosti povolení k dlouhodobému pobytu za účelem ochrany na území §46c

Zrušení platnosti povolení k dlouhodobému pobytu za účelem vědeckého výzkumu §46d

Zrušení platnosti zaměstnanecké karty §46e

Zrušení platnosti modré karty §46f

Zrušení platnosti karty vnitropodnikově převedeného zaměstnance nebo karty vnitropodnikově převedeného zaměstnance jiného členského státu Evropské unie §46g §47 §48 §48a §48b

Oddíl 4

Přechodný pobyt na území na základě povolení k dlouhodobému pobytu vydávaného Ministerstvem zahraničních věcí §49

Díl 5 - Výjezdní přílkaz a rozhodnutí o povinnosti opustit území nebo území členských států Evropské unie

Výjezdní příkaz §50

Rozhodnutí o povinnosti opustit území nebo území §50a

Díl 6 - Společná ustanovení k dlouhodobému vízu §51 §52 §53 §54

Náležitosti žádosti o udělení dlouhodobého víza §55

Důvody neudělení dlouhodobého víza §56 §57

Vyznačování dlouhodobého víza §58 §59 §60 §61

Zánik platnosti dlouhodobého víza §62

Zánik platnosti zaměstnanecké karty §63

Studium §64 §64a §64b

Hlava IV - Trvalý pobyt na území

Díl 1 §65

Povolení k trvalému pobytu §66 §67 §68 §69 §69a §69b §70 §71 §72 §73 §74

Důvody pro nevydání, zánik platnosti a zrušení platnosti povolení k trvalému pobytu §75 §76 §77 §78 §79 §80 §81 §82

Díl 2 - Právní postavení dlouhodobě pobývajícího rezidenta v Evropském společenství na území §83 §84 §85

Díl 3 §86

Díl 4 - Pobyt cizince svěřeného do náhradní výchovy rozhodnutím příslušného orgánu §87

Hlava IVa - Pobyt občana Evropské unie a jeho rodinných příslušníků na území

Díl 1 - Přechodný pobyt na území po dobu delší než 3 měsíce

Přechodný pobyt občana Evropské unie §87a

Přechodný pobyt rodinného příslušníka občana Evropské unie §87b

Přechodný pobyt občana Evropské unie nebo rodinného příslušníka občana Evropské unie, který je členem personálu zastupitelského úřadu cizího státu nebo mezinárodní vládní organizace akreditované v České republice §87c

Důvody pro zamítnutí žádosti o vydání osvědčení o registraci a důvody pro zrušení a zánik přechodného pobytu občana Evropské unie §87d

Důvody pro zamítnutí žádosti o vydání povolení k přechodnému pobytu §87e

Důvody ukončení přechodného pobytu rodinného příslušníka občana Evropské unie §87f

Díl 2 - Povolení k trvalému pobytu §87g §87h §87i §87j

Důvody pro zamítnutí žádosti o povolení k trvalému pobytu §87k

Důvody pro zrušení a zánik platnosti povolení k trvalému pobytu §87l §87m

Díl 3 - Osvědčení a další doklady

Osvědčení o registraci §87n

Pobytová karta §87o

Prodloužení doby pobytové karty o pobytu §87p

Průkaz trvalého pobytu a karta trvalého pobytu §87r

Prodloužení doby platnosti průkazu trvalého pobytu a karty trvalého pobytu §87s

Doklady vydávané občanu Spojeného království a jeho rodinnému příslušníku §87t

Díl 5 - Společná ustanovení §87u §87v §87w §87x §87y

Skončení platnosti pobytové karty, průkazu trvalého pobytu nebo karty trvalého pobytu §87z

Skončení platnosti osvědčení o registraci §87aa

Hlava V - Pobyt cizince narozeného na území §88 §89

Hlava VI - Vycestování cizince z území §90 §91

Odepření vycestování z území §92

Hlava VII - Hlášení místa pobytu na území §93 §93a §94 §95 §96 §97

Hlášení změn §98

Zrušení údaje o místu hlášeného pobytu cizince na území §98a

Ubytovatel a jeho povinnosti §99 §100

Domovní kniha §101

Oznámení ubytování §102

Hlava VIII - Povinnosti

Povinnosti cizince §103

Povinnost dopravce §104

Povinnost soudu, ústavu pro výkon zabezpečovací detence, vazební věznice a věznice §105

Povinnosti orgánů státní správy §106

Povinnosti jiných osob §107

Hlava IX - Cestovní doklad §108 §109 §110 §111 §112

Cizinecký pas §113

Cestovní průkaz totožnosti §114

Důvody pro odnětí a pro nevydání cizineckého pasu, cestovního průkazu totožnosti nebo cestovního dokladu podle §108 odst. 1 písm. f) §115

Náhradní cestovní doklad Evropské unie §115a

Evropský cestovní doklad pro návrat §115b

Neplatnost cestovního dokladu §116

Zadržení cestovního dokladu §117

Hlava IXa - Průkaz o povolení k pobytu

Průkaz o povolení k pobytu §117a

Zapisování údajů do průkazu o povolení k pobytu §117b

Doba platnosti průkazu o povolení k pobytu §117c

Prodloužení doby platnosti průkazu o povolení k pobytu cizince s povoleným trvalým pobytem §117d §117e

Skončení nebo zrušení platnosti průkazu o povolení k pobytu §117f

Vydávání průkazů o povolení k pobytu bez nosiče dat s biometrickými údaji §117g

Hlava X - Správní vyhoštění §118

Správní vyhoštění z přechodného pobytu na území §119 §119a

Správní vyhoštění cizince s povolením k trvalému pobytu §120 §120a §121

Podmínky k odstranění tvrdosti správního vyhoštění §122

Úhrada nákladů spojených se správním vyhoštěním §123

Úhrada nákladů spojených s dobrovolným návratem §123a

Hlava XI - Zvláštní opatření za účelem vycestování cizince z území a zajištění cizince

Zvláštní opatření za účelem vycestování cizince z území §123b

Finanční záruka §123c

Zajištění cizince za účelem správního vyhoštění §124 §124a

Zajištění cizince za účelem vycestování §124b §125 §126 §126a §126b §127 §128

Zajištění cizince za účelem jeho předání nebo průvozu §129

Žádost o propuštění ze zařízení §129a

Hlava XII - Zařízení §130 §131 §132 §132a §133 §134 §135 §136 §137 §138 §139 §140 §141 §142 §143 §144 §145 §146 §147 §148 §149 §150

Příspěvek obcí §151

Hlava XIII - Průvoz cizince a nežádoucí osoba

Průvoz cizince §152 §153

Nežádoucí osoba §154 §155

Hlava XIIIA - Integrace cizinců

Centra na podporu integrace cizinců §155a

Adaptačně-integrační kurz §155b

Hlava XIV - Přestupky

Přestupky fyzických osob §156 §156a

Přestupky právnických a podnikajících fyzických osob §157

Společné ustanovení k přestupkům §157a §157b

Hlava XV - Informační systémy §158 §158a §158b §158c §159 §160

Přístup k informačnímu systému smluvních států §160a

Hlava XVI - Působnost policie a Ministerstva zahraničních věcí a oprávnění policie

Státní správa vykonávaná policií a místní příslušnost §161 §161a §162

Ředitelství služby cizinecké policie §163

Odbor cizinecké policie §164

Působnost ministerstva §165

Oprávnění ministerstva §165a

Působnost Ministerstva zahraničních věcí §166

Oprávnění policie §167 §167a

Hlava XVII - Správní řízení a soudní přezkum

Správní řízení §168

Jednací jazyk §169

Doručování na území §169a

Doručování do ciziny §169b

Doručování na elektronickou adresu §169c

Osobní podání žádosti §169d §169e

Sjednání termínu osobního podání žádosti §169f

Příslušnost zastupitelského úřadu pro podání žádosti §169g

Nepřijatelnost žádosti §169h

Vady podání §169i

Výslech prováděný na území §169j

Pohovor a výslech prováděný zastupitelským úřadem §169k

Výslech za použití videokonferenčního zařízení §169l

Utajované informace v řízení podle tohoto zákona §169m

Informace zastupitelského úřadu §169n

Závazné stanovisko Úřadu práce České republiky §169o

Nahlížení do spisu a vyjádření k podkladům rozhodnutí §169p

Přerušení řízení §169q

Zastavení řízení §169r

Odložení věci §169s

Vydání rozhodnutí a lhůty pro jeho vydání §169t

Vymáhání náhrady nákladů řízení §169u

Odvolací řízení §170 §170a §170b §170c

Řízení o přiznání postavení osoby bez státní příslušnosti §170d

Soudní přezkum §171

Žaloba §172 §172a

Hlava XVIII - Společná ustanovení §173 §173a

Trestní zachovalost §174

Přiměřenost §174a §175

Zdravotní služby po dobu zajištění cizince §176

Zdravotní služby ve zvláštních případech §176a

Úhrada pobytu cizince v přijímacím středisku na mezinárodním letišti po pravomocném ukončení řízení o udělení mezinárodní ochrany §176b

Úhrada nákladů spojených se zajištěním cizince za účelem předání nebo průvozu §176c

Totožnost §177

Procesní způsobilost §178 §178a §178b §178c §178d

Bezdlužnost §178e

Nespolehlivý zaměstnavatel §178f

Důvody znemožňující vycestování §179

Ověření pozvání a odepření tohoto ověření §180 §180a

Identifikační průkaz vydávaný Ministerstvem zahraničních věcí §180b

Nezletilý cizinec bez doprovodu §180c

Dodatečné potvrzení údaje o vstupu do cestovního dokladu cizince §180d

Nové posouzení důvodů neudělení víza, prohlášení krátkodobého víza za neplatné nebo zrušení jeho platnosti a nové posouzení důvodů odepření vstupu cizince na území §180e

Partnerství §180f

Zkouška z jazyka §180g

Ukončení pobytu v tranzitním prostoru mezinárodního letiště §180h

Doklad o cestovním zdravotním pojištění při pobytu do 90 dnů §180i

Doklad o cestovním zdravotním pojištění při pobytu nad 90 dnů §180j §180k

Hlava XIX - Zmocňovací a přechodná ustanovení

Zmocňovací ustanovení §181 §181a §181b §182 §182a §182b

Přechodná ustanovení §183 §184 §184a §184b

Část druhá §185

Část třetí - Novela zákona o správních poplatcích

Správní poplatky §186

Část čtvrtá - Novela zákona o cestovní dokladech §187

Část pátá - Novela občanského soudního řádu §188

Část šestá - Závěrečná ustanovení

Zrušovací ustanovení §189

Účinnost §190

č. 140/2001 Sb. - Čl. II

č. 217/2002 Sb. - Čl. IV

č. 222/2003 Sb. - Čl. II

č. 428/2005 Sb. - Čl. II

č. 444/2005 Sb. - Čl. LXVI

č. 112/2006 Sb. - Čl. XXIV

č. 136/2006 Sb. - Čl. VII

č. 161/2006 Sb. - Čl. II

č. 230/2006 Sb. - Čl. XX

č. 379/2007 Sb. - Čl. II

č. 140/2008 Sb. - Čl. VII

č. 427/2010 Sb. - Čl. II

č. 101/2014 Sb. - Čl. II

č. 314/2015 Sb. - Čl. IV

č. 318/2015 Sb. - Čl. XII

č. 191/2016 Sb. - §24

č. 456/2016 Sb. - Čl. VI

č. 222/2017 Sb. - Čl. II

č. 176/2019 Sb. - Čl. II

č. 274/2021 Sb. - Čl. II

Nález Ústavního soudu - č. 47/2009 Sb.; č. 234/2012 Sb.; č. 22/2014 Sb.; č. 16/2019 Sb.; č. 279/2022 Sb.

INFORMACE

326

XXXXX

xx dne 30. xxxxxxxxx 1999

x xxxxxx xxxxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx:

XXXX XXXXX

XXXXX XXXXXXX XX XXXXX ČESKÉ XXXXXXXXX

XXXXX I

ÚVODNÍ XXXXXXXXXX

§1

Xxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxx použitelný xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx1) xxxxxxxx vstupu cizince xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxx") x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx, xxxxxxx podmínky xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxx České xxxxxxxxx (xxxx xxx "policie"), Xxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "ministerstvo") x Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxx správy.

(2) Xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx České xxxxxxxxx1a), xxxxxx občana Xxxxxxxx xxxx1b).

(3) Ustanovení xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx x xx xxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxx mezinárodní xxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxxx unií1c), z xxx xx vyplývá xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx takovému xxxxx občanů Xxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxx Dohodou x Xxxxxxxxx hospodářském xxxxxxxx1d).

(4) X souladu s xxxxx xxxxxx Dohody x vystoupení Spojeného xxxxxxxxxx Velké Xxxxxxxx x Severního Xxxxx x Xxxxxxxx xxxx x Xxxxxxxxxx společenství xxx xxxxxxxx xxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxxx xxxxxx") xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx vztahující xx xx

x) xxxxxx Xxxxxxxx unie použijí x xx občana Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Velké Xxxxxxxx a Xxxxxxxxx Xxxxx, xxxxx xx xxxxx oprávněně xxxxxxx xx dni 31. xxxxxxxx 2020, (xxxx xxx "občan Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx") x

x) rodinného xxxxxxxxxxx xxxxxx Evropské xxxx xxxxx

1. §15a xxxx. 1 xxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle §15b xxxx. 1, který xxxxxxx xxxxxxxx uvedenou x §15b xxxx. 3 xxxx. x), xxxx

2. §15a xxxx. 3 použijí x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Spojeného království xxxxx §15b xxxx. 2, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v §15b xxxx. 3 xxxx. x).

§2

Působnost xxxxxx

Xxxxx zákon xx xxxxxxxxxx na xxxxxxx, xxxxx

x) xx xxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxx xx strpěn xx xxxxx, azylantem xxxx xxxxxx požívající xxxxxxxxx xxxxxxx2), xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pobyt xxxxxx ozbrojených xxx xx území,3)

c) xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx, x xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxx na xxxxxxx uděleného xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx ochrany, xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx3a) xxxxxxxxx xxxxx.

XXXXX II

VSTUP NA XXXXX

§3

§3 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 191/2016 Sb.

§4

§4 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 191/2016 Sb.

§6

§6 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 379/2007 Sb.

§7

§7 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 165/2006 Sb.

§8

§8 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 165/2006 Sb.

§9

Odepření xxxxxx na xxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx vstup na xxxxx, xxxxxxxx

x) nemá xxxxxx xxxxxxxx doklad,

b) xxxxxxxx padělaný xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx povolení x pobytu,

c) xxxxxxxxxx xxxxx, podléhá-li xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx k xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx doklady xxxxxxxxxxx xxxx x zabezpečení xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx,

x) nemá xxxxxxxxxx xxxxxxxx prostředků x xxxxxx xx xxxxx x x xxxxxxxxxxx x xxxxx,

x) xx xxxxxxxxx xxxxxx (§154),

g) xx zařazen do xxxxxxxxxxxx xxxxxxx vytvořeného xxxxx, xxxxx jsou xxxxxx mezinárodními xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx kontrol xx společných hranicích5a) (xxxx xxx "smluvní xxxx"), za xxxxxx xxxxxxx přehledu x xxxxxxxxx, jimž nelze xxxxxxx xxxxx na xxxxx xxxxxxxxx xxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx"); xx neplatí, xx-xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx k xxxxxx xx území,

h) xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xx xxxxxxx xxxx xxx svém xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx způsobem narušit xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xx xxxxxxx nebezpečí, xx xx xxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxx xx území xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx veřejný xxxxxxx anebo xxxxxxx xxxxxxxxxxx vztahy smluvních xxxxx, nebo

j) xxxxxxxxx xxxxxxxxx stanovené xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx infekčního xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx podle xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "požadavek xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx").

(2) Cizinci, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x pobytu nad 90 dnů za xxxxxx převzetí povolení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx pobytu, xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxxx uvedeného x xxxxxxxx 1 xxxx. x), x), x) xx x).

(3) Policie xxxxxx xxxxx na xxxxx

x) xxxxxx Xxxxxxxx xxxx,

1. xxxx-xx xxxxxx xxxxxxxx doklad x xxxxxxxxx-xx podmínky podle §5 xxxx. 5,

2. xxxxxxxx-xx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx cestovní xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx,

3. xxxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxx před xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx onemocnění,

4. je-li xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xx xxx xxxx xxxxxx xx území xxxx ohrozit xxxxxxxxxx xxxxx xxxx závažným xxxxxxxx xxxxxxx veřejný xxxxxxx, xxxx

5. je-li xxxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxxxxx osob x xxxxxxxxx orgán, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxx občana Xxxxxxxx xxxx do xxxx xxxxxxxx (§154 xxxx. 2), xxxxxxxx dodatečné xxxxxxxxx, po jejichž xxxxxxxxxxx xxx xxx xx to, že xxxx xxxxxxx nebezpečí, xx xx mohl xxx xxxx pobytu xx xxxxx ohrozit xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx způsobem xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) rodinnému xxxxxxxxxxxxx xxxxxx Evropské xxxx, xxxxx xxx xxxx občanem Xxxxxxxx xxxx,

1. x xxxxxx xxxxxxxxx v písmenu x),

2. xxxxxxxxxx-xx vízum, xxxxxxx-xx vízové povinnosti xxxx xxxxxxxx x xxxxxx,

3. je-li důvodné xxxxxxxxx, xx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx státu xxxx v xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

4. xx-xx xxxxxxx do xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx orgán, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx tohoto systému xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx jejichž xxxxxxxxxxx xxx mít xx xx, že xxxx důvodné nebezpečí, xx by xxxx xxx svém pobytu xx území xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx způsobem xxxxxxx xxxxxxx pořádek.

(4) Xxxxxxx xxxx rozhodnutí x xxxxxxxx xxxxxx, jestliže xxxxxx vstup xx xxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx1b) z xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 3 xxxx. x). Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x v xxxxxxx xxxxxxxxx příslušníka xxxxxx Xxxxxxxx xxxx1b), pokud xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxx příslušník xxxxxxx, xx tento občan Xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx. Rozhodnutí x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx, xx-xx xxxxxxx xxxxxxxx vstupu xxxxxxxxxx rozhodnutí soudu x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx, xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx, xxxx-xx dále xxxxxxxxx xxxxx.

(6) Nelze-li xxxxxxx, xxxxxxx byl na xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx území, xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xx zahraničí, zajistí xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxxx neprodleně xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx. Xxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxx z xxxxxx xxxxxxxxxxxxx letiště x xxxx-xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx mu byl xxxxxxx vstup na xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x ochraně xxxxxxxx hranic xxxxxxxx xxx xxxxx, kterým xxx odepřen xxxxx xx xxxxx, zajistí xxxxxxx dopravu cizince xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx letiště, xx xxxx je xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxx účely xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x něhož xxxx xxxxxxxx xxxx xx zahraničí.

(7) Cizinec xxxxxxx x xxxxxxxx 6 je xxxxxxxx xxxxxxx xx území xxxxx po dobu xxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxx xx území xx xxxxxxxxxx za pobyt xxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxx xxxxx převozu xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xx takového cizince xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxx XI.

§10

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxx odepřen xxxxx xx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx do xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx

x) xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx z xxxxxx úrazu xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx péče xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx změny, xxxx

x) je xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx s porodem xxxxxxxxxxx zdravotní xxxx.

(2) Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxx stav xxxxxxx, xx xxxxxxx xx podle xxxxxxxx 1 nevztahuje xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, bezodkladný xxxxxx xx zdravotnického xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx.

(3) Xxxxxxx, xx xxxxxxx se xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxx na xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxx podle xxxxxx xxxxxx. Xxx účely xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x rozsahu xxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx hlavy XX. Xx-xx cizinec xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x xxxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx xxxxxxxxxxxxx ústavní xxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx střežení xxxxxxx xx xxxx jeho xxxxxxxxxxxxx.

(4) Policie xxxxxxx xxxxxxx na hraniční xxxxxxx xx xxxxxx xxxx vycestování xxxx xx xxxxxxxxx, jakmile xx s xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx schopen xxxxxxxxxx.

§11

§11 zrušen právním xxxxxxxxx č. 379/2007 Sb.

§11x

§11x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 379/2007 Sb.

§12

§12 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 427/2010 Sb.

§13

Xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x pobytu xx xxxxx xx xxxxxxxxx, xxxx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, předložením

a) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx

1. 0,5xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx minima xxxxxxxxx zvláštním právním xxxxxxxxx6) (xxxx xxx "xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx") xx 1 den xxxxxx, jestliže xxxxx xxxxx nemá xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx 30 xxx,

2. 15xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxx na xxxxx xxxxxxxxxx xxxx 30 xxx, s xxx, že xxxx xxxxxx xx xx xxxxx xxxx měsíc xxxxxxxxxxxxxxx pobytu na xxxxx xxxxxxx x 2xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

3. 50xxxxxxx částky xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxx za účelem xxxxxxxxx, xxxxx má xxxxxx xxxxxxxxxx 90 xxx, nebo

b) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx území xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Zajištění xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx ve xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x), xxx-xx x xxxxx xx xxxxx xxxxx xxx 3 xxxxxx, xx xxxxxxxxx

x) xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxx finanční xxxxxxxxx znějícím na xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx vyplývá, xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx výši uvedené x xxxxxxxx 1 xxxx. x),

x) xxxxx xxxxxxxx x finančním xxxxxxxxx, xx kterého xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxx xxxxxxx x odstavci 1 písm. x) xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx nákladů spojených x xxxx xxxxxxx xx území, nebo

c) xxxxxxx mezinárodně uznávanou xxxxxxxx kartou; xx xxxxxxxx je cizinec xxxxxxx xxxxxxxx předložit xxxxx x xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxx finanční xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx, že může xxxxxxxxxx peněžními xxxxxxxxxx xx výši xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x).

(3) Xxxxxxx, xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx, může xxxxxxxxx jako xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x pobytu xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx orgánem xxxx právnickou osobou, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx na území xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx částky xxxxxxxxxxxx minima na 1 xxxxx předpokládaného xxxxxx, nebo doklad x tom, že xxxxxxx xxxxxxx spojené x xxxx studiem x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxx). Xxxxx xxxxxx x xxxxxxx této xxxx nedosahuje, xx xxxxxxx povinen xxxxxxxxx xxxxxx x vlastnictví xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx minima x xxxxxxxx na xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx však 6násobek xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx o zajištění xxxxxxxxxx x pobytu xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx smlouvou x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx základě mezinárodní xxxxxxx, xxxxxx je Xxxxx republika xxxxxx.

(4) Xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx 18 xxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx prostředků x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x xxxxxxxxx xxxx.

§14

Hraniční průvodka

Hraniční průvodkou xx rozumí evidenční xxxxxx obsahující údaje x jménu x xxxxxxxx, xxx, xxxxxx x roku narození xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx 15 xxx, x xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, jeho xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx. Xxxxxxxx průvodka xxxx obsahuje xxxxx xxxx, xxxxxxx značku xxxxxxx, s nímž xxxxxxxx xx xxxxx, xxxxxxxxxxx poznávací xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx vozidla x xxxx xxxxx, xxxxx a xxxxx xxxxxx xx území x xxxxx vycestování x území, xxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxx.

§15

Pozvání

(1) Rozsah údajů xxxxxxxxx v xxxxxxx x xxxxxx cizince xx xxxxx, který xxxxxxxxxx xxxx 3 xxxxxx, stanoví přímo xxxxxxxxxx právní xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx27).

(2) V xxxxxxx k pobytu xxxxxxx na xxxxx xxxxxxx než 3 xxxxxx xx xxxxxx xxxxx zavazuje, xx xxxxxx náklady

a) spojené x obživou xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxxxx xx xx vycestování z xxxxx,

x) xxxxxxx s xxxxxxxxxx cizince po xxxx pobytu xx xxxxx xx xx xxxxxxxxxxx z xxxxx,

x) xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx po xxxx xxxxxx xx xxxxx xx xx xxxxxxxxxxx z xxxxx, xxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx zemřelého,

d) spojené x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxx x jeho xxxxxxxxxxxx x území.

§15x

Xxxxxxx xxxxxxxxxx občana Xxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xx pro xxxxx xxxxxx zákona xxxxxx jeho

a) manžel,

b) xxxxx, xxx-xx o xxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxxx 21 let, x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) potomek xxxxxx 21 xxx nebo xxxxxx xxxxxxx manžela xxxxxx Xxxxxxxx xxxx x

x) xxxxxxx nebo xxxxxx anebo xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx je x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx potřeb xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx občanem Evropské xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx xxx xx xxxx xxxxxx xxxx jiné nutné xxxx závislý xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx xx státě, xxxxx je občanem, xxxx xx xxxxx, xx xxxxxx měl xxxxxxx pobyt.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx občana Xxxxxxxx xxxx se dále xxxxxx cizinec, xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx republiky xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx na xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x odstavci 1 xxxx. a) xx x).

(3) Rodinným příslušníkem xxxxxx Xxxxxxxx unie xx xxxx xxxxxx xxxxxxx, který

a) xx xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx státního xxxxxx České xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x

1. je x xxxx, x xxx xxxxxxx, osobou xxxxxxxxxxx xxxxx občanem Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

2. xx v zemi, x xxx pochází, xxxxxx xxxxxxxxxx tohoto xxxxxx Evropské xxxx xxxx státního občana Xxxxx republiky, xxxx

3. x kterého xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx osobní péči xxxxxx občana Xxxxxxxx xxxx nebo státního xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxx

x) má x xxxxxxx Xxxxxxxx unie xxxx se xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx na xxxxx xxxxx xxxxxxxx trvalý xxxxxxxxxx xxxxx.

§15b

Rodinný xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx království podle xxxxxxxxx dohody

(1) Rodinným xxxxxxxxxxxx občana Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxx xxxxx §1 xxxx. 4 písm. b) xxxxxx xxxx

x) manžel,

b) xxxxx, xxx-xx o xxxxxx Xxxxxxxxx království xxxxxxxx 21 let, x xxxxxxx skutečně xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx 21 let xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx Spojeného království,

d) xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx potomek nebo xxxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx království, pokud xx z důvodu xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx na xxxxxx xxxx jiné xxxxx péči poskytované xxxxxxx Spojeného království xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxx na xxxx výživě nebo xxxx xxxxx péči xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx před xxxxxxx xx území xx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx, nebo xx xxxxx, ve xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx, x

x) xxxxxxxx, xxxxx přítomnost na xxxxx je xxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx přechodného xxxx trvalého xxxxxx xx území, které xx xxxxx xxxxx xxxxx výstupové xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx občana Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx rozumí xxxxxxx, xxxxx není xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxx §15a xxxx xxxxxxxx příslušníkem xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 x xxxxx

x) xx xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxx, z xxx xxxxxxx, jím byl xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx vážné zdravotní xxxxxx tohoto xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx osobní xxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, nebo

b) xx x xxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx partnerský xxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxx x §1 xxxx. 4 xxxx. x) xxxxxx xxxxxxx uvedenému x

x) odstavci 1, xxxxx

1. xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx ke xxx 31. xxxxxxxx 2020,

2. při podání xxxxxxx x vydání xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, pokud xx xxx 31. xxxxxxxx 2020 nepobýval xx xxxxx, x xxxxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 1 k xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxx 31. xxxxxxxx 2020, xxxx

3. xx xx xxx 31. xxxxxxxx 2020 xxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxx občany Xxxxxxxxx království, 1 xxxxx xx xxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx České xxxxxxxxx xxxx 1 z xxxxxx xx xxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x dítě63), xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx 2

1. xxxx. x), xxxxx oprávněně xxxxxxx xx xxxxx xx dni 31. xxxxxxxx 2020 nebo xxxxx dnem 1. xxxxx 2021 xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x přechodnému xxxx xxxxxxxx xxxxxx, nebo

2. xxxx. x), xxxxx xxx xxxxxx žádosti x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx žil x xxxxxxx partnerském xxxxxx xxxxx odstavce 2 písm. x), xxxxx xxx xxxxxx xxx xx xxx 31. xxxxxxxx 2020.

§15x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 274/2021 Xx. x účinností od 2.8.2021

HLAVA XXX

XXXXXXXXX XXXXX XX XXXXX

Xxx 1

Xxxxxxxxx xxxxx na území

§16

(1) Xxxxxxx pobývá xx xxxxx xxxxxxxxx

x) xx xxxxxxxxxx státních xxxxxx Xxxxx republiky a xx ukončení xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx-xx mu x xxxxx hraniční xxxxxxxx xxxxxxx odepřen xxxxx na xxxxx,

x) xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, není-li xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx

x) xxx dne xxxxxxxx xx xxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx (§88).

(2) Xxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxxxx dnem a xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx-xx hraniční xxxxxxxx xxxxxxxxx mimo území, xxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, je-li tato xxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx republiky xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

§17

Cizinec může pobývat xx xxxxx xxxxxxxxx

x) xxx xxxx,

x) xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx víza xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx právního xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx27),

x) xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx pobytu, xxxx

x) xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

§17x

§17x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 427/2010 Sb.

§17x

Xxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxxxx vízem xx xxxxx x xxxxxx nad 90 xxx.

Xxx 2

Přechodný xxxxx xx xxxxx bez xxxx

§18

Xxxxxxx může xxxxxxx xx xxxxx přechodně xxx víza,

a) stanoví-li xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx Evropských xxxxxxxxxxxx6a) x není-li x xxxxxxx s xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx [§181 xxxx. x)] xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx-xx tak x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx Evropských xxxxxxxxxxxx6a) xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx nařízením [§181 písm. x)],

x) xx-xx občanem Xxxxxxxx xxxx,1a)

x) xx-xx

1. ve xxxxxx xxxxxxxxxxxxx detence, xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx; xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxx cestovního xxxxxxx,

2. xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx7) nebo x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "zařízení") (§130); xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx dobu xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx území x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

3. xxxxxx 15 xxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx přicestoval x xxxxx cizincem, x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx, x xxxxx xxxxxxx vycestoval x xxxxx; xxxxxxx xxxxxx 15 xxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

4. jako xxxxxxxxx xxxx na xxxxxxx předběžného opatření xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx zařízení xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx28) anebo xx xxxxxx pro xxxx x xxxx xxxx xx základě xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánu xxxx xxxxxxxxxx příslušného xxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx ochrany xxxx svěřen xx xxxx xxxxxxx xxxxx,

5. xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xx území xxxxxx xxxxxxxxx státu x xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx 3 xxxxxx,

6. xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx příslušníkem xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxx členském xxxxx Xxxxxxxx unie a xxxxxxx xx školní xxxxx x xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx skupiny žáků, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xx uveden xx xxxxxxx žáků vydaném xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx7b), v xxxx xx xxxxx totožnost xxxx, xxxx a xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx průjezdu,

7. xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, který sám xxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx členského xxxxx Xxxxxxxx unie x xxxx xxxxxx xx území nepřekročí 3 xxxxxx,

x) xx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxx §15a odst. 1 xxxx 2, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx pozbylo xxxxxxxx, pokud na xxxxx xxxxxx x xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx 3 xxxxxx

x) xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx členským xxxxxx Xxxxxxxx unie za xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx pobytu xx xxxxx xx xxxxxx vědeckého výzkumu xxxxxxxxxx 1 xxx; xx xxxx xxxx xxxx xx území xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx i xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx cizince, xxxxx xx doprovází x xx xxxxxxxxx xxxxxxxx k dlouhodobému xxxxxx vydaného jiným xxxxxxxx státem Evropské xxxx, xxxx

x) xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx za xxxxxx studia v xxxxx programu Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx zahrnujícího opatření x oblasti mobility xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxx, xxxxx bylo xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx, a doba xxxxxx na území xx účelem studia xxxxxxxxxx 1 xxx.

§19

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx, x xxxxx se vízum xxxxxxxxxx, a xxxxx xxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxx xxxxxxx xx xxxxx, x němuž se xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx pořádek,

b) xxxxxx povinnost xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxx cestovního xxxxxxx, xxxxx k tomu xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx nebo xxx xxxxxxxx kontrole xxxxxxx xxxxxx skutečnost xxxxx §9 xxxx. 1 písm. x), x), x), x), x) xxxx j),

d) xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x pobytu na xxxxx (§13) xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx (§15 x 180), xxxx

x) xx xxxxx xxxxxx xx cestovní xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx státu, který xxx xxxxx, xxxxxxxxx xx neplatný xxxx xxxxxxxx,

xx podmínky, xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxx. Při xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx policie xxxxxxxx xxxxxxx x dopadům xxxxxxxx xxxxxx do xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxx na xxxxx, x xxxxx se xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx cizinec na xxxxx xxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx nařízením xxxxx xxxxxxx xxxxx §181.

(3) Xxxxxxx ukončí xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 udělením výjezdního xxxxxxx. Výjezdní xxxxxx xxxxxxx udělí x x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx odstavce 2. Xxxxxxx je xxxxxxx vycestovat x xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxx řízení x xxxxxxxxx cizince x xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx vyhoštění").

Díl 3

Xxxxxxxxx xxxxx xx území xx xxxxxxxxxx xxxx

§20

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx Evropských xxxxxxxxxxxx27). O důvodech xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx víza xxxx xxxxxxx jeho xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxx27).

(2) Xxxxxxxxxx vízum xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxx vyznačuje xxxxxxx.

(3) Xxxxxx o xxxxxxxxxxx doby platnosti xxxxxxxxxxxx xxxx nebo xxxx xxxxxx na xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxx příslušník xxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxx §15a xxxx. 1 xxxx 21b), xxxxx sám xxxx xxxxxxx Evropské xxxx x hodlá doprovázet xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx občana Xxxxxxxx xxxx, který na xxxxx pobývá, je xxxxxxxx xxxxx žádost x udělení xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx na xxxxxxxxx přechodu.

(5) Cizinci, xxxxx žádá x xxxxxxxxxx vízum jako xxxxxxx příslušník občana Xxxxxxxx unie x xxx xxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxx doprovázet xxxxxx Xxxxxxxx unie xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx na území xxxxxx, xx krátkodobé xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx doklad,

b) xxxxxxxxx xxxxxxxxx opatření xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xx xxx xxxxxx na xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xx xxxxxxx xx informačního xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x příslušný xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx tohoto systému xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, po xxxxxxx xxxxxxxxxxx lze mít xx xx, xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx by xxxx xxx pobytu xx xxxxx jiného smluvního xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x cílem xxxxxx xxxxx k xxxxxx xx xxxxx, xxxxxxx xxxxx účelově uzavřel xxxxxxxxxx nebo jeho xxxxxxx prohlášeným xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx s cílem xxxxxx vízum k xxxxxx xx území, xxxx

x) xxxx rodinným xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x §15a xxxx občana Xxxxxxxx xxxx nedoprovází xxxx xxxxxxxxxxx.

(6) Rodinný xxxxxxxxxx občana Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x §15a odst. 3 xx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx zastupitelském xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx27). Xxxxxxxxxxxxx xxxx krátkodobé xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx27). Xx udělení xxxxxxxxxxxx víza, je-li xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x §15a xxxx. 3, není xxxxxx nárok.

(7) Xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx uvedeného x xxxxxxxx 5 o xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx do 15 xxx xxx dne xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx Ministerstvo xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxx posouzení xxxxxx xxxxxxxxx víza (§180e) x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx soudem. X xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx (§180e) x xxxxxxxx možnosti xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx sděluje xxxxxxx.

§21

Krátkodobé vízum xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxx krátkodobé xxxxx27) xx účelem xxxxxxxxx xxxxxxxxxx54) se xxxxxxx xxxxxxx §32 xxxx. 2 písm. x), x) x x), §32 xxxx. 3 x §58 xxxx. 4.

(2) Žádost cizince, xxxxxxx xxxx x xxxxxx 5 xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx žádosti xxxxxxx nejméně xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx za xxxxxx xxxxxxxxx zaměstnání, xxxxxxxxxxxxx xxxx posoudí xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, kteří x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx poprvé; xx xxxxxxx, byla-li xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxx zrušena, xxxxxx by xx xxx stalo pouze x xxxxxxxx porušení xxxxxxxxxx zaměstnavatele.

§22

§22 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 427/2010 Sb.

§23

§23 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 427/2010 Sb.

§24

§24 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 427/2010 Sb.

§25

§25 zrušen právním xxxxxxxxx č. 427/2010 Sb.

§26

§26 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 427/2010 Sb.

§26a

§26a zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 217/2002 Sb.

§27

§27 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 427/2010 Sb.

§28

§28 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 427/2010 Sb.

§29

§29 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 427/2010 Sb.

§29a

§29a zrušen právním xxxxxxxxx č. 427/2010 Sb.

§29x

§29x zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 427/2010 Sb.

Xxx 4

Xxxxxxxxx pobyt xx území xx xxxxxxxxxx xxxxx nebo xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxx 1

Xxxxx x xxxxxx xxx 90 dnů

§30

(1) Xxxxx x xxxxxx xxx 90 xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx na xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxx xxxxx xxx 3 xxxxxx. Xxxxx x xxxxxx xxx 90 xxx xxxxx udělit xx účelem xxxxxxxxxx; xx neplatí, xxx-xx x cizince, xxxxx xxxx o xxxxx x xxxxxx xxx 90 xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(2) Vízum x xxxxxx xxx 90 xxx se xxxx uděluje cizinci xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx území xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx (§49).

(3) Xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 se xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xx území xxxxxxx xx 1 xxx, x xxxxxxxx xxxx x xxxxxx nad 90 dnů xx xxxxxx xxxxxxxxx zaměstnání, xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xx 6 měsíců.

(4) Xxxxx k xxxxxx xxx 90 xxx xx xxxxxx převzetí xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx území xxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxx xx xxxxx xx dobu 60 xxx. Vízum x xxxxxx xxx 90 xxx za účelem xxxxxx žádosti x xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx opravňuje x xxxxxx po xxxx 30 xxxxxxxxxx xxx. V případě, xx převzetí oprávnění x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx podle xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx na vůli xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx vstupu cizince xx xxxxx za xxxxxxxxxxxx až xx xxxx, xxx xxxx xxxxxx xxxxxxx. Cizinec xx xxxxxxx xx xxxxxx důvodů xxxxx xxxx třetí xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, jde-li o xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx převzetí xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x pobytu xx xxxxx, xxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxx-xx x xxxxx xxxxxxx za xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx.

§31

Náležitosti xxxxxxx x xxxxxxx víza x xxxxxx nad 90 xxx

(1) X žádosti x xxxxxxx víza x xxxxxx xxx 90 dnů je xxxxxxx xxxxxxx předložit

a) xxxxxxxx doklad,

b) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx území,

c) xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx (§13),

x) xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx dobu xxxxxx xx území,

e) xxxxxxxxxx; xx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxx na xxxxx; xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxx, zákonného xxxxxxxx xxxx poručníka, xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxx xx kterým xxxx xxxx společně pobývat xx xxxxx, a xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx jeho vůli xxxxxxxxxxx předložit.

(2) X xxxxxxx x udělení xxxx x xxxxxx xxx 90 xxx xx účelem xxxxxxxxx xx cizinec xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), c) xx x) x doklad x zápisu do xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, seznamu xxxx evidence30).

(3) X xxxxxxx x udělení xxxx x xxxxxx xxx 90 xxx xx xxxxxxx na xxxxxxxx dále xxxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx trestů jako xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx (§174) xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxxx, v nichž xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx 3 letech xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx než 6 xxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x případě, xx xxxxx stát xxxxxx doklad xxxxxxxx; xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx 15 xxx,

x) doklad xxxxxxxxxxx xxxxxxx požadavků xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx víza x xxxxxx xxx 90 xxx xxxxxxxxxx x pobytu xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx xxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx požívající xxxxxxxxx xxxxxxx podle zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx2), xxxxx xxxxxxxxxx s azylantem xxxx xxxxxx požívající xxxxxxxxx ochrany xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx, xx xxxxxxxxx xxxx azylanta nebo xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx dítě xxxxxxx xxxxxxxx xxxx osoby xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx dokladu xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) jsou xxxxxxx uvedení xx xxxx xxxxx k xxxxxxx o xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxx 90 dnů xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxx vydaný xxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxx xxxx x xxxx pobývají, x xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx o jejich xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx podle odstavce 1 xxxx. x) xx rozumí doklad x vlastnictví bytu xxxx xxxx, xxxxxx x oprávněnosti xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx oprávněným xxxxxxxxxx xxxx nebo xxxx, x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx podpisem, xxxxxx xx cizinci xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, který xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu31) označen xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, popřípadě xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xx xxxxx stavebního zákona xxxxx xxx xxxxxxx, xxxxxxxxx nebo rekreaci. Xxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxx xxxx první xxxxxxxx elektronicky, xxxx xxx xxxxxxxxx způsobem, xx xxxxxx xxxx xxxxxx předpis xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx podpisu52).

(6) Xxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx nad 90 xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx podmínkám xxxxxxxx v §180j. Xxxxxxxx xx povinen xxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx zdravotním xxxxxxxxx. Xx xxxxxxx, jde-li x případy xxxxxxx x §180j odst. 4.

§31x

Xxxxxxxxx xxxxxxxx vízum

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxx vízum, xxxxx xx xxxxx x pobytu xxx 90 xxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx pouze x xxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxx vydaném xx xxxxxxx odstavce 2. Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx vízum lze xxxxx, xxxxx xxxxx xxxx vydáno xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2. Xxxxx xx xxxxxxx na xxxxxx xxxxxxx, xxxxx hodlá xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, bylo mu xx xxxxx účelem xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx podle xxxxxx x zaměstnanosti x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx pobyt xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxx 90 xxx.

(2) Xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxx xxxxx v xxxxxxx xxxxxxx xxxx profesi xxxx x případě xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx stanovit

a) odvětví xxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xx měl xxx cizinec na xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx x xxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx časového xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx cizince, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x toto xxxxx,

x) xx xxx xx xxxxx xxxxxxx o xxxx xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx, že zaměstnavatelem xxxxxxx xx území xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx, nebo

f) podmínku, xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxx pouze xxxxxxxx xxxxxx schváleného programu, x způsob xxxxxxxx xxxxxxxxx orgánů a Xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx organizací xxxxxxxxxxxxxx do xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) X xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx víza xx cizinec xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x zaměstnanosti, xxxxxxxx xxxxxx, náležitosti xxxxxxx x §31 xxxx. 1 xxxx. x) x x) a xx xxxxxxxx náležitosti xxxxxxx v §31 xxxx. 3. Pro xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx §31 odst. 6.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxxxx vízum xx xxxxxxx s xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx na xxxxx xxxxxxx xx 1 xxx, dobu xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxx x xxxxx x pobytu xxx 90 dnů, xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx pobytu xxxx xxxxxxxx x trvalému xxxxxx nelze na xxxxx ministerstvu xxxxx, xxxxx cizinec xx xxxxx pobývá xx xxxxxxxxx pracovní xxxxx.

§31x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 176/2019 Xx. x účinností od 31.7.2019

§32

Xxxxx x xxxxxx xxx 90 xxx xx účelem xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Vízum x xxxxxx nad 90 xxx za účelem xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx xx území xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx období, xxxx xx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx povolení x zaměstnání podle §96 odst. 1 xxxxxx o zaměstnanosti x plnění xxxxxx xxxxx vyžaduje xxxxx xxxxxxx xx území xxxxx než 90 xxx.

(2) K xxxxxxx x udělení xxxx x xxxxxx xxx 90 xxx za xxxxxx sezónního zaměstnání xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx x §31 odst. 1 xxxx. x) x xx požádání náležitosti xxxxxxx x §31 xxxx. 3,

x) xxxxxxxx x zaměstnání xxxxx §96 xxxx. 1 xxxxxx x zaměstnanosti xxxx xxxxx číslo xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx povolení x u xxxxx xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx Xxxxx Xxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx povolení xxxxxxx,

x) xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxxxx na xxxx xxxxx a

e) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx o dohodnuté xxxx mzdy, xxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(3) Xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 písm. x) se xxxxxxx §31 xxxx. 5 xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxx x xxxxxxx x zajištění xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx pro ubytování xxxxx §100 xxxx. x), xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx místnosti x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, x údaj x xxxx úplaty xxxx x xxx, xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx bezúplatně; xxxx xxxxxx za ubytování xxxxx xxx v xxxxxxx případě xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxx, xxxxx nebo odměny xxxxxxx x x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxx k pobytu xxx 90 xxx xx účelem xxxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x dobou pobytu xx xxxxx xxxxxxx xx 6 měsíců.

(5) Xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx x období 5 xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx uděleno xxxxxxx xxxxxx xxxxx x pobytu xxx 90 dnů za xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx posoudí přednostně xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxxx xx xxxxxxx účelem xxxxxx xxxxxx; xx xxxxxxx, byla-li xxxxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxx xxx xxxxxxx, ledaže xx xx xxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

(6) Pro xxxxx x xxxxxx nad 90 dnů xx xxxxxx sezónního xxxxxxxxxx xx použije xxxxxxx §31 xxxx. 8.

§33

Xxxxx k xxxxxx xxx 90 xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx udělí xxxxx x xxxxxx xxx 90 xxx za xxxxxx strpění pobytu xx xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xx vycestování x xxxxx brání xxxxxxxx xx jeho xxxx nezávislá nebo xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §179 xxxx. 5,

x) který xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxx xx řízení je xxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxx platnosti oprávnění x pobytu, jehož xxxxxxxx xxxxx prodloužit, xxxxxxx na xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx pobytu xxxxx xxxxx XX, xxxxx xx x xxxx xxxxxxxx x x xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x pobytu xxxxxxx xx xxxxx,

x) xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx zrušena xxxxxxxx xxxx k xxxxxx xxx 90 dnů, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx povolení x xxxxxxxx pobytu xxxxx byla xxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx, za xxxxxxxx, xx současně xxxxx návrh xx xxxxxxxx odkladného účinku xxxx žaloby, xxxx

x) xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxx xx území pobývá xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx žalobu xxxxx xxxxxxxxxx ministerstva, xxxxxx xxxx zamítnuta jeho xxxxxx x povolení x xxxxxxxx pobytu xxxxx §66 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx xx území, xx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx návrh xx xxxxxxxx odkladného xxxxxx xxxx žaloby.

(2) Xxxxxx x udělení xxxx x pobytu xxx 90 xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx území xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxx udělí vízum x pobytu xxx 90 xxx xx xxxxxx xxxxxxx pobytu xx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx z xxxxx xxxx xxxxx (§120a). Xxxxxxxxxxxx udělí xxxxx x xxxxxx xxx 90 xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx na území xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx státní xxxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxx x pobytu xxx 90 xxx xx účelem xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx do cestovního xxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(5) Dobu xxxxxxxxx víza x xxxxxx xxx 90 xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx ministerstvo xxxxxxx xx dobu nezbytně xxxxxx, nejdéle xxxx xx dobu 1 xxxx.

(6) Xxxxxxx, xxxxxxx xxxx uděleno xxxxx x xxxxxx nad 90 xxx xx xxxxxx strpění pobytu xx xxxxx z xxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x), xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx; xxxxx-xx xxxxxx prokázání xxxxxxxx na xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, lze xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§34

Xxxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxx xxxx x xxxxxx nad 90 xxx za xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx

X xxxxxxx x xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxx 90 xxx za xxxxxx xxxxxxx pobytu na xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx

x) cestovní xxxxxx, je-li jeho xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx-xx xxxx xxxxxxxxx cestovního xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx existenci xxxxxx xxxxx §33 xxxx. 1 písm. x); nemůže-li předložit xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx existenci xxxxxx xxxxx §33 xxxx. 1 písm. x),

x) xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x §180j x xx požádání xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, uvedeného na xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxx xxxxx §33 odst. 1 xxxx. x); xx xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxx uvedené v §180j xxxx. 4,

x) xxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx žaloby, xxx-xx x xxxxxxx xxxxx §33 odst. 1 písm. x) xxxx x).

§35

Xxxxxxxxxxx xxxx platnosti xxxx x xxxxxx xxx 90 xxx x doby xxxxxx xx xxxxx na xxxx xxxxx

(1) Dobu xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxx 90 xxx x xxxx xxxxxx xx xxxxx xx toto xxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxx 1 rok, xxxxxxxxxxxx xx žádost xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xx xxxx xxxxxx účel xxxxxx, xxxxxxx xxxx xx 1 xxx.

(2) X žádosti x xxxxxxxxxxx doby platnosti xxxx k xxxxxx xxx 90 xxx x xxxx xxxxxx xx území na xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx v §31 xxxx. 1 xxxx. x) až x) x na xxxxxxxx xxxxxxxxxx uvedenou x §31 odst. 3 xxxx. x). Xxxx je xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx zdravotním xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx podmínkám xxxxxxxx v §180j. Xxxxxxxx xx na xxxxxxxx xxxxxxx předložit xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxx x cestovním xxxxxxxxxx pojištění. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx zdravotním xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx, xxx-xx o případy xxxxxxx x §180j xxxx. 4. Cizinec xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx podoby i xxxxxxxxxx.

(3) Xxxx platnosti xxxx k pobytu xxx 90 xxx x dobu xxxxxx xx xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, pokud xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx (§37).

§35x

Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxx 90 dnů xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x doby xxxxxx xx xxxxx xx xxxx xxxxx

(1) Xxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxx 90 dnů xx xxxxxx xxxxxxxxx zaměstnání x xxxx xxxxxx xx území na xxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx než 6 měsíců, ministerstvo xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx, že trvá xxxxxx účel xxxxxx, xxxxxxx však na 6 xxxxxx.

(2) X xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx platnosti xxxx x xxxxxx xxx 90 xxx za xxxxxx sezónního xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxx xxxxx xx xxxxxxx povinen xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx §96 xxxx. 1 xxxxxx o xxxxxxxxxxxxx, cestovní xxxxxx x náležitosti uvedené x §32 odst. 2 písm. d) x x) x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x §31 xxxx. 3 xxxx. x).

(3) Xxxx xxxxxxxxx xxxx k xxxxxx xxx 90 xxx xx účelem xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx prodloužit, pokud xxxxxxxxxxxx shledá xxxxx xxx xxxxxxxx řízení x zrušení platnosti xxxxxx xxxx xxxxx §37a.

§36

Xxxxxxxxxxx doby xxxxxxxxx xxxx a xxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxx 90 xxx xx účelem xxxxxxx pobytu xx xxxxx

(1) X žádosti x prodloužení xxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxx pobytu xx xxxxx x pobytu xxx 90 xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx území xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §34 xxxx. x), x), x) a x) a x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx.

(2) Cizinec, xxxxxxx xxxx uděleno xxxxx xxxxx §33 xxxx. 3, xx xxxxxxx k xxxxxxx x prodloužení xxxx xxxxxxxxx xxxx a xxxx pobytu na xxxxx x xxxxxx xxx 90 xxx xx účelem xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §34 xxxx. a), xxxxxx nebo doložit xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x fotografie.

(3) Xxxx xxxxxxxxx xxxx a xxxx xxxxxx na xxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxx 90 xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, pokud xxxxxxxxxxxx xxxxxx důvod xxx xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxx platnosti xxxxxx xxxx (§38).

§37

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxx 90 xxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx x pobytu xxx 90 dnů, xxxxxxxx xxxxxxx

x) xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx činu,

b) xxxxxx xx xxxxx xxxx, xxx xxxxx xxxx vízum uděleno,

c) x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx požádá, xxxx

x) x žádosti x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx x žádosti xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx doklady, x xxxxx xxxxxxx xxxxx podstatné xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxx 90 xxx, xxxxxxxx

x) xxxxxx xxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxx x §56 xxxx. 1 xxxx. a), x), x), x), x) x j) xx x) xxxx v §56 odst. 2,

b) xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx [§167 písm. x)] zjistí skutečnost xxxxx §9 xxxx. 1 xxxx. a) xxxx x) x

1. xxxxxxx xx lhůtě xxxxxxxxx xxxxxxx nepředloží xxxxxxxxx x xxx, xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx

2. ačkoli xx xxxxx xxx xxxxxx cizineckého xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxx tohoto xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxx, xxxxxxxxx xx neplatný nebo xxxxxxxx a cizinec xxxxxxxxxx potvrzení xxxxx xxxxxxx c) xxxx 1 nebo x xxxxxx xxxxx xxxxxxx x) bodu 2,

d) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §88 xxxx. 2,

x) xxxx xxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx uplatňující xxxxxxxx postup xx xxxx vyhošťování xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx území9a) x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx k trestu xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx 1 xxx anebo xxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx připravuje xx xxxxx xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx unie xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx ve xxxx xxxxxxxxxxx, x xxxx z xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx vstup x xxxxx cizinců xx xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx odpovídá xxxxxxxxx xxxxxxxx x §180i xxxx §180j, a xx ani xx xxxxx stanovené policií; xx neplatí, xxx-xx x xxxxxxx xxxxxxx x §180j xxxx. 4,

x) cizinec xxxxxxx x době xxxxxxxxx xxxx xx území xxxx, pro xxxxx xx bylo xxxxx xxxxxxx; to xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx se xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx důvodů xx xxxxxxxxxx dobu, xxxx

x) cizinec by xxxx xxx dalším xxxxxx na území xxxxxxx xxxxxxx zdraví xxx, xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxx před xxxxxxxxxx infekčního xxxxxxxxxx,

xx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx budou xxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx. Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x dopadům xxxxxx xxxxxxxxxx do soukromého x rodinného xxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx, kterým xxxxx xxxxxxxx xxxx k xxxxxx xxx 90 xxx, xxxxxxx xxxxx x vycestování x xxxxx a xxxxx xxxxxxx výjezdní xxxxxx; xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx lhůtě x území xxxxxxxxxx.

§37x

(1) Ministerstvo xxxxx xxxxxxxx xxxx k xxxxxx xxx 90 xxx za xxxxxx xxxxxxxxx zaměstnání, xxxxxxxx

x) xxxxxxx, kterému bylo xxxx vízum xxxxxxx, x xxxxxxx jeho xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx prodloužení xxxx xxxx platnosti xxxx xxxxxxxx anebo xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx neplní xxxx, xxx xxxxx xx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx odsouzen xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxx zruší xxxxxxxx xxxx k xxxxxx xxx 90 xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx

x) není xxxxxxx některá x xxxxxxxx xxx udělení xxxxxx xxxx,

x) xxxx xxxx Xxxxxxxx unie xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx společný xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx ze xxxxx xxxxx9a) x důvodu xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx svobody x xxxxx xxxxxxx 1 xxx anebo xxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx věci vyhošťování,

c) xx důvodné xxxxxxxxx, xx xx xxxxxxx xxxx při xxxxxx xxxxxx xx území xxxxxxxx xxxxxxxx narušit xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx bezpečnost xxxxx, xxxx

x) cizinec xx xxxx xxx dalším xxxxxx na xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx, že xxxx xxxxxx uvedenou x xxxxxxxxxxx opatření před xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

xx xxxxxxxx, xx důsledky xxxxxx rozhodnutí xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx víza. Xxx xxxxxxxxxx přiměřenosti xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx života xxxxxxx.

(3) Ministerstvo xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x) x případě, xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx §96 xxxx. 1 xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx odňato pouze x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx ve xxxxx 30 xxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxx xx dni xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxx vydáno xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx §96 xxxx. 1 xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxx víza k xxxxxx nad 90 xxx za xxxxxx xxxxxxxxx zaměstnání, xxxxxxx xxxxx k xxxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx; cizinec je xxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxx x území xxxxxxxxxx.

§37x xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 222/2017 Xx. x xxxxxxxxx xx 15.8.2017

§38

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx nad 90 xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx území

(1) Xxxxxxx xx xxxxxxx požádat x zrušení xxxxxxxxx xxxx x pobytu xxx 90 xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx na xxxxx xxxxxxxxx z xxxxxx xxxxx §33 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxxxx do 3 xxx xx zániku xxxxxxxx vycestování a x xxxx xxxxxxxxx xxxxx §33 xxxx. 3 nejpozději do 5 dnů xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx nad 90 xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx na xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, pro xxxxx xxxx xxxx vízum xxxxxxx, a cizinec xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx víza xx xxxxx xxxxx předchozího xxxxxxxx.

(3) Ministerstvo zruší xxxxxxxx víza x xxxxxx nad 90 xxx za xxxxxx xxxxxxx pobytu xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx

x) §33 xxxx. 1 xxxx. x), xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xx přiznání xxxxxxxxxx xxxxxx žaloby, xxxx

x) §33 xxxx. 1 písm. x), xxxxx soud xxxxxx xxxxxxxxx odkladný xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx právní moci.

(4) Xxxxxxxxxxxx x rozhodnutí x zrušení xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxx 90 xxx xx xxxxxx strpění xxxxxx na xxxxx xxxxxxx lhůtu x xxxxxxxxxxx x území x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx příkaz; xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx vycestovat, xxxxx-xx x xxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx žalobě xxxxxxx odkladný účinek.

§39

§39 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 427/2010 Sb.

Xxxxx 2

Xxxxxxxxx xxxxx xx území xx xxxxxxxxxxxx vízum x xxxxxxxx xxxxx

§40

(1) Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx rozumí xxxxx k xxxxxx xxx 90 xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx jako "Xxxxxxxxxxxx xxxxx". Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx pasu xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx cizince, který xxxxxx xxxxxxxxxxx výsad x xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxx 90 xxx, xxxxxxx cizinci xx xxxxxxx oficiální žádosti x xxxxxxxx xxxx "Xxxxxxxx vízum". Zvláštní xxxxx lze vyznačit xx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx.

(3) X xxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxx xx cizinec xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx povinen xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx pobytu xx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x §180j; xx xxxxxxxx xx xxxxxxx současně xxxxxxx předložit xxxxxx x xxxxxxxxx pojistného xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Věta xxxxx xx nepoužije, jde-li x xxxxxxx xxxxxxx x §180j odst. 4.

(4) Xxxxxxxxxxxx vízum x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx zastupitelský úřad.

§41

Prohlášení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx vízum prohlašuje xx xxxxxxxx Ministerstvo xxxxxxxxxxxx xxxx.

Xxxxx 3

Xxxxxxxxx pobyt xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx

§42

Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu xx xxxxxxxx podat xxxxxxx, xxxxx na xxxxx xxxxxx na xxxxx x xxxxxx xxx 90 xxx, hodlá xx území xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxx 1 xxx a xxxx-xx xxxxxx xxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, který xx xxxxx pobýval xx xxxxx k xxxxxx xxx 90 xxx za xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx §33 odst. 1 xxxx. a) xx x) xxxx §33 xxxx. 3 x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §43, xxxxxx-xx na xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx nejméně 3 xxx.

(3) Xxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx v xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx dále xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx povolení x dlouhodobému xxxxxx xx xxxxxx vědeckého xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx §64 xxxx. x), xxxxx xx xxxxx xxxxx pobývat xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxxx xx cizinec xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x §31 xxxx. 1 písm. x), x) x x) x x §42d xxxx. 2 xxxx. c), xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxx povolení k xxxxxxxxxxxx pobytu xx xxxxxx vědeckého výzkumu, xxxx xxxxxx x xxxxxxxx dokončení studia, xxx-xx o xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx, doklad x xxxxxxxxx zdravotním xxxxxxxxx xx xxxx pobytu xx xxxxx, které xxxxxxxx xxxxxxxxx uvedeným x §180j, x xx požádání xxxxxx x xxxxxxxxx pojistného xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx; xx neplatí, xxx-xx o xxxxxxx xxxxxxx v §180j xxxx. 4.

(4) Xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu xx xxxx oprávněn xxxxx xxxxxxx, který na xxxxx pobývá xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx státu xxxx xxxxxxxxxxx vládní xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x Xxxxx republice anebo xxxx jeho xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Ministerstvem xxxxxxxxxxxx xxxx.

(5) Žádost x xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 1 až 4 xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx. V žádosti xx cizinec xxxxxxx xxxxx údaje x xxxxxxx žádosti x xxxxxxxx x trvalému xxxxxx.

(6) Žádost x xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx podává xx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(7) Xxxxxxx je oprávněn xxxxxxx xx území xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx, xxxx-xx xxxx stanoveno xxxxx.

§42x

Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx soužití xxxxxx xx území

(1) Žádost x povolení k xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx společného xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx9c) (xxxx xxx "společné xxxxxxx xxxxxx") xx xxxxxxxx xxxxx cizinec, xxxxx xx

x) xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxx zletilým xxxxxxxxxxxxx dítětem xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx manžela xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxx xx území,

c) xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx cizinci s xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx jeho xxxxxxx rozhodnutím xxxxxxxxxxx xxxxxx svěřen xx xxxxxxxx xxxxxxx péče xxxx xxxxx xxx xxxxxxxx s povoleným xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx poručníka je xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xx xxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 65 xxx xxxx bez xxxxxx xx xxx xxxxxxxx, xxxxx se o xxxx nedokáže xx xxxxxxxxxxx xxxxxx sám xxxxxxxx, jde-li x xxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxx nebo dítětem x povoleným pobytem xx xxxxx nebo xxx-xx x xxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxx xxxx dítětem, které xx azylantem,

e) xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx manželství xxxxxxx před xxxxxxx xxxxxxxx xx území; xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx-xx x žádost podanou xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx povolení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xx území xx xxxx nejméně 2 let,

f) nezletilým xxxx zletilým xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx azylanta nebo xxxxxxx dítětem manžela xxxxxxxx,

x) nezletilým cizincem, xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx náhradní xxxxxxx péče nebo xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx jeho xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx poručníka je xxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxx x xxxxxxxxxxx cizince xxxxxxxxx xx území, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxx-xx tento xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx jeho přímý xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, x není-li xxxxxxxx xxxxxxxxxx, je xxxxxx xxxxxxxx podat xxxxxxxx xxxxxxxxxxx azylanta.

(2) Xxxxxx x xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx rodiny je xxxx oprávněn xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xx území xxxxxxx na xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxx xxxxxx zaměstnání xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx32) (xxxx xxx "xxxxx xxxxx") xxxx xxxxxxxx povolení x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vydaného xxxxx členským xxxxxx Xxxxxxxx xxxx55). Xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xx 90 xxx xxx xxx xxxxxx xx xxxxx.

(3) Žádost x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx cizinec x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x), b) xxxx x) xxxx xxxxxxx, který podal xxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx výzkumu xxxx xx tímto xxxxxx xx xxxxx pobývá xxxx xxxxx žádost x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x §42 xxxx. 3.

(4) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx, xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx oprávnění ke xxxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu xx xxxxxx xxxxxxxxxx soužití xxxxxx xxxxxx cizinec xx zastupitelském xxxxx.

(6) X xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxx k pobytu xxx 90 xxx xxxx na xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx za jiným xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx podat xx xxxxx ministerstvu. Xxxxxx nelze xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx cizinec xx xxxxx xxxxxx xx xxxxx k xxxxxx xxx 90 dnů xx účelem xxxxxxx xxxxxx na xxxxx xx xxxx xxxxxx xxx 6 xxxxxx xxxx xx xxxxx x xxxxxx nad 90 dnů xx xxxxxx xxxxxxxxx zaměstnání.

(7) Xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx xx účelem xxxxxxxxxx soužití xxxxxx xx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxx

x) xxx o xxxxxxx xxxxx odstavce 1 písm. x) xxxx b) x xxxxxxx, xx kterým xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx držitelem povolení x dlouhodobému xxxxxx xxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xx xxxx xxxxxxx 15 xxxxxx; xxx-xx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx každý x nich dosáhnout xxxx 20 xxx,

x) xxx o xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx x) x cizinec, xx kterým má xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx rodiny, xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §42g x xxxxxx xx xxxxx xx xxxx xxxxxxx 6 xxxxxx,

x) xxx x xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 písm. x) xx h),

d) xxxxxxx, xx kterým xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx soužití xxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §42f, 42k, 42m xxxx 42n, xxxx

x) xxx o cizince xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), x) xxxx c) a xxxxxxx, se kterým xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx rodiny, xxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu xx xxxxxx vědeckého xxxxxxx xxxx za xxxxx xxxxxx xx xxxxx pobývá xxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx v §42 xxxx. 3.

(8) X xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx společného soužití xxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx rodiny a xxx xx území x xxxxx manželkou xxxxxx.

§42b

Náležitosti x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx účelem xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

(1) K xxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx k dlouhodobému xxxxxx xx účelem xxxxxxxxxx soužití xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxx uvedené x §31 xxxx. 1 písm. x), x) a x),

x) xxxxxx potvrzující příbuzenský xxxxx; xxx-xx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx k dlouhodobému xxxxxx za účelem xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx byl xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu2), xxx xxxxxxxxxxx xxxxx prokázat x xxxxx xxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx,

x) souhlas xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx; xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, který xx dítě xxxxx xxxxxx nebo se xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx pobývat na xxxxx, x xxxx xxxxx xxxxxxx prokáže, xx xxxxxxx nemůže x důvodů xx xxxx xxxx nezávislých xxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx účelem,

d) xxxxxx xxxxxxxxxxx, že xxxxxxx xxxxxx rodiny xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx součet

1. xxxxxx xxxxxxxxx minim9d) xxxxx xxxxxx x

2. nejvyšší xxxxxx xxxxxxxxxxxx nákladů xx xxxxxxx stanovených xxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx zvláštním xxxxxxx předpisem9e) nebo xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx jako xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nákladů xxxxxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxx; xx požádání xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx prohlášení x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx finančního xxxxx, x xx x xxxxx xxxxxxx údajů, xx účelem ověření xxxxxxxx měsíčního příjmu xxxxxx; xxxxx cizinec xxxxxxxxx k žádosti xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx jeho xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

Xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx podle xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx minimu, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx xxxx, xxxxxxx v nezaměstnanosti, xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx x dávek x xxxxxxx xxxxxx v xxxxxx xxxxx; xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx §8 xxxx. 2 xx 4 xxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx; xx xxxxxxxx xx cizinec xxxxxxx xxxxxxxxx též prohlášení x xxxxxxxxx povinnosti xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x xx v xxxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) X žádosti x vydání xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu xx xxxxxx společného xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx32) xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx držitele xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx jiným xxxxxxxx xxxxxx Evropské unie, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx držitele xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx převedeného zaměstnance xxxxx jiný členský xxxx Xxxxxxxx xxxx.

(3) Xxxx-xx xxxxxx x xxxxxx povolení k xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx soužití xxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxx ke xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu2), xxxxxx xx xxxxx xx 3 xxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxx moci rozhodnutí x xxxxxxx xxxxx, xx cizinec xxxxxxx x žádosti xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x).

(4) X xxxxxxx x xxxxxx povolení k xxxxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxx soužití xxxxxx xx cizinec xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx doklady xxxxxxx v §31 xxxx. 3.

(5) Xxxx xxxxxxxxxx víza x xxxxxx nad 90 xxx za účelem xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu xx xxxxxx xxxxxxxxxx soužití xxxxxx xx cizinec xxxxxxx předložit xxxxxx x cestovním xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx území, xxxxx xxxxxxxx podmínkám xxxxxxxx x §180j. Xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx předložit xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx uvedeného na xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xx xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxx xxxxxxx x §180j xxxx. 4.

§42c

Povolení k xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx jiného xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx xxxx

(1) Žádost x xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx oprávněn xxxxx xxxxxxx povolení k xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pobývajícího xxxxxxxxx x Xxxxxxxxx společenství xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx47) (xxxx xxx "xxxxxxxx xxxxxx členského xxxxx Xxxxxxxx xxxx"), xxxxx xx xxxxx xxxxx pobývat xxxxxxxxx xx dobu delší xxx 3 xxxxxx.

(2) Xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxxxx jiného xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx. Xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx v xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx, a xx xxxxxxxxxx xx 3 xxxxxx xxx xxx vstupu xx xxxxx.

(3) X xxxxxxx x vydání xxxxxxxx x dlouhodobému pobytu xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx právního xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx členského xxxxx Evropské xxxx,

x) xxxxxx x cestovním xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxxxx, které xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x §180j, a xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx uvedeného xx dokladu x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx; xx xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxx uvedené x §180j xxxx. 4,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx, xx úhrnný xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx osob pobývajících xx území nebude xxxxx xxx součet xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx9d) xxxxxxxx x x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx stanovených xxx xxxxx xxxxxxxxx xx bydlení zvláštním xxxxxxx xxxxxxxxx9e) xxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx osob; xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x §4 xxxx. 1 xxxxxx x životním x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx v §4 xxxx. 2 x 3 xxxxxx x životním a xxxxxxxxxxx xxxxxx; xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x životním x xxxxxxxxxxx xxxxxx, x výjimkou jednorázového xxxxxx, xxxxxxxx xx xxxx, xxxxxxx v xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx při xxxxxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx pomoci x xxxxxx xxxxx; xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx §8 xxxx. 2 xx 4 zákona o xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx; xx xxxxxxxx je cizinec xxxxxxx předložit též xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x xx x xxxxx xxxxxxx xxxxx, za účelem xxxxxxx xxxxxxxx měsíčního xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx x ním xxxxxxxxxxxx osob; pokud xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx doklad x xxxxxx s xxx xxxxxxxx posuzované osoby, xx xxxxxxx xx xxxxxxxx předložit xxx xxxx prohlášení x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx mlčenlivosti,

d) xxxxxxxxxxx xxxxxxx v §31 xxxx. 1, x xxxxxxxx náležitosti xxxxx §31 odst. 1 písm. x), x

x) xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle §31 xxxx. 3.

(4) X xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx xx účelem xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, dohodu x xxxxxxxx činnosti, xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxx, x xxx xx xxxxxx xxxxxxxx x ujednané xxxxx uzavřít xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, a xxxxxxxxxxx xxxxxxx x §31 xxxx. 1 xxxx. a), d) x x).. Xx xxxxxxxx xx žadatel xxxxxxx dále předložit xxxxxxxxxxx xxxxx §31 xxxx. 3.

(5) Žádost x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu xx xxxxxxxx xxxxx i xxxxxxx xxxxxxxxxx rezidenta xxxxxx členského státu Xxxxxxxx unie, pokud xx x xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx soužití xxxxxx na xxxxx xxxxx, který rezidentovi xxxxxx xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx unie toto xxxxxx postavení přiznal, xxxx mu xxxx xx území xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxxx.

(6) Rodinný xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 5 x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 3 písm. x), xxxxxx prokazující, xx xxxxxx měsíční xxxxxx žadatele x xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx osob [xxxxxxxx 3 xxxx. c)] xxxxxx nižší xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx9d) žadatele x x ním xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx osob x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx9e) xxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx odůvodněných xxxxxxx vynakládaných na xxxxxxx xxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx; x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx v §31 xxxx. 1 xxxx. x), x) x x). Na xxxxxxxx xx xxxxxxx příslušník xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle §31 xxxx. 3.

§42x

Xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx na xxxxx

(1) Xxxxxx x povolení x dlouhodobému xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx území9f) xx xxxxxxxx podat xx xxxxxxxxxxxxxx úřadu cizinec, xxxxx na xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx dobu xxxxx xxx 3 xxxxxx x xxx-xx x xxxxxxx xxxxx §64. Xx xxxxx je xxxxxxxx žádost podat xxxxxxxxxxxx držitel xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx jiným xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xx jiným xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxx 90 xxx. Xxxxxx xxxxx xx xxxxx ministerstvu xxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxx pobývá na xxxxx x pobytu xxx 90 xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx na xxxxx xxxx na povolení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx strpění xxxxxx xx xxxxx; xx xxxxxxx, xxx-xx x cizince, xxxxx xx xxxxx pobýval xx xxxxx x xxxxxx xxx 90 xxx za xxxxxx xxxxxxx pobytu xxxxx §33 xxxx. 1 xxxx. x) xx x) xxxx §33 xxxx. 3 a xxxxxxxx na xxxxx xxxxxx xx základě xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §43, xxxxxx-xx xx území xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx 3 xxx. Žádost xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxx 90 xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) X xxxxxxx x vydání xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu xx účelem studia xxxxx §64 xxxx. x) xx d) x x) xx xxxxxxx povinen

a) předložit xxxxxxxxxxx uvedené v §31 xxxx. 1 xxxx. a), x), x) a x),

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx zákonných xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxx xx území; souhlas xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, jde-li o xxxxxx, zákonného zástupce xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx dítě podal xxxxxx nebo xx xxxxxx bude xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx, x xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx souhlas nemůže x xxxxxx na xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx pokud xxx xxxx pobývá xx území na xxxxxxx dlouhodobého víza xxxx povolení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxx účelem,

c) prokázat xxxxxxxxx prostředků x xxxxxx xx území (§13), xxxx xxxxxxxx, xx xxxx úhrnný xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxx součet xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx9d) x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxx příspěvku xx xxxxxxx xxxxxxxxx právním xxxxxxxxx9e) nebo částky, xxxxxx cizinec xxxxxxx xxxx částku xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx bydlení, xxxx xx veškeré náklady xxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx nebo tuzemskou xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) na xxxxxxxx xxxxxxxxx náležitosti xxxxx §31 xxxx. 3.

(3) X žádosti x vydání xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx xx xxxxxx studia xxxxx §64 xxxx. 1 xxxx. x) x f) xx xxxxxxx povinen xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x §31 xxxx. 1 xxxx. a), x) x x), odstavci 2 písm. b), x) a x) x xxxx v xxxxxxx xxxxxx

x) xxxxx §64 xxxx. x)

1. xxxxxx xxxxxxxxxxx, že xxxxx xxxx let xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx vysokoškolský titul xxxx xx xxxxxxx x programu xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, x

2. xxxxxx x xxxxxxxxxxxx organizací x xxxxx, xxxxx zahrnuje xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx; dohoda x xxxxx xxxxxxxx popis xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx cíle xxxx xxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx stáže, podmínky xxxxxxxx a xxxxxxx x xxxxx xxxxx, xxxx, xx xxxxxx xx stážista xxxxxxxx, x právní xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, nebo

b) xxxxx §64 xxxx. x) dohodu x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, která xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx služby xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx umístění x xxxxxxx x xxxxx programu, počet xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx odpracovat, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx a minimální xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx služby doklad xxxxxxxxxxx, že xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx jiný xxxxx odpovědný za xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx.

(4) Xxxx xxxxxxxxxx víza x xxxxxx nad 90 xxx za xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxx xxxxxx xx xxxxx je cizinec xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx zdravotním xxxxxxxxx po xxxx xxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx podmínkám xxxxxxxx x §180j. Xxxxxxxx je povinen xx xxxxxxxx předložit xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pojištění. To xxxxxxx, xxx-xx o xxxxxxx xxxxxxx x §180j xxxx. 4.

§42x

Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx

(1) Xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxx xxxxxxx xx území9g) xxxx xxxxxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx

x) xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx činu xxxxxxxxxxx x lidmi9h), xxxx

x) xxxxxx, pro kterou xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx nedovolené překročení xxxxxx hranice9i), nebo xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx území9i), xxxxx svědectví xx xxxxxxxx xxx odhalení xxxxxxxxx xxxx organizované xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx anebo umožněním xxxxxxxxxxxx překročení státní xxxxxxx xxxx napomáháním x neoprávněnému xxxxxx xx xxxxx

xx xxxxxxxx, xx spolupracuje s xxxxxx činnými x xxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxx xxxxxx vedeném x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx trestného xxxx x nespolupracuje x xxxxxxxxxx ze xxxxxxxx tohoto xxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxx xxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxxxx vydá xx xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx činnými x xxxxxxxx řízení xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, odhalení, prověřování xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx jiného xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, k xxxxx stíhání xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx, že xxxxxxxxxxxx s xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x nespolupracuje x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx trestného xxxx.

(2) Cizinec xxxxx xxxxxxxx 1 musí xxx xxxxxxxxxx x xxxxxx, ve xxxxxx xx schopen xx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x trestním xxxxxx nebo ministerstvem x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx ochrany xx xxxxx x o xxxxxxxxxx xxxxxx pobytu. Xxxxxxx je xxx xxx, kdy byl xxxxxx podle xxxx xxxxx, poskytnuta xxxxx 1 xxxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x orgánem xxxxxx v trestním xxxxxx; platnost xxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx splňovat xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, je-li xx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx ochrany veřejného xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx lhůty požádá. X průběhu xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx cizince xxxxxxxx či xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx x xxx x xxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx ochrany xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx2). Běh xxxxx xxxx xxxx xx xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xx xxxxxx x xxxx xxxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx České xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx orgánu xxxxxxx x xxxxxxxx řízení x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxxx ministerstvu. Xxxxxx o vydání xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx území xxxx xxxxx i xxxxxxx o udělení xxxxxxxxxxx ochrany2).

(4) X xxxxxxx x povolení x dlouhodobému xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx území xx xxxxxxx povinen xxxxxxxxx xxxxxxxx doklad, je-li xxxx držitelem, a xx i xxxxx xxxxxxxx-xx xxxx jeho xxxxxxxxx, doklad o xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx na xxxxx x xxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx na žádost xxxxxxx, xxxxx xx

x) xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) x xxxxxx xxxxxxx svéprávnosti xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánu svěřen xx péče

cizince xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1, xxxxx se v xxxx podání žádosti xxxxx cizinec xxxxxxxx xx území x xxxxxxx pobytu je xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx pobytu za xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx je cizinec xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x), x) xxxx x), xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, je-li jeho xxxxxxxxx, x xx x tehdy, uplynula-li xxxx xxxx platnosti, x xxxxxxxxxx.

(6) Nemůže-li xx cizinec, kterému xxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx, zda xxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxx řízení, žadatel x povolení k xxxxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxx ochrany xx xxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx. Ministerstvo xxxx zajistit ubytování x xxxxxxx uvedenému x odstavci 5. Xxxxxxxxxxxx xxxx na xxxxxxx písemně xxxxxxxx xxxxxxx přispět xxxxxxxxx xxxxx xx úhradu xxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxx cizince.

§42x

Xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxx výzkumu

(1) Žádost x xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx9f) xx oprávněn xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx úřadu xxxxxxx, který xxxxxxx x výzkumnou xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx9j) x xxxxx xx xxxxx přechodně xxxxxxx xx xxxx delší xxx 3 xxxxxx (xxxx xxx "výzkumný xxxxxxxxx"). Výzkumnou xxxxxxxxxx xx xxx účely xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx9k) xxxx xxxx výzkumná xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx organizací xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ze xxxxxxx xxxx vedeného xxxxx xxxxxxxxxx právního předpisu9j). Xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxx činnost xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx do xxxxxxx výzkumných xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu9j).

(2) X xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxx 90 xxx xxxx xx povolení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx za xxxxx xxxxxx může xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx podat xx xxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx účelem vědeckého xxxxxxx xxxx na xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx držitel povolení x dlouhodobému xxxxxx xxxxxxxx jiným xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx účelem xxxxxxxxx výzkumu xx xxxx delší než 1 xxx. Xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xx území xxxxxx xx vízum x pobytu xxx 90 xxx xx xxxxxx strpění pobytu xx xxxxx nebo xx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx pobytu za xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx; xx xxxxxxx, xxx-xx o xxxxxxx, xxxxx na xxxxx xxxxxxx na xxxxx k pobytu xxx 90 xxx xx účelem xxxxxxx xxxxxx podle §33 xxxx. 1 písm. x) xx c) xxxx §33 xxxx. 3 a xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx povolení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx účelem strpění xxxxxx xxxxxxxx podle §43, xxxxxx-xx xx xxxxx xxxxxxxxxxx po xxxx xxxxxxx 3 xxx. Žádost xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx podat, pokud xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxx x pobytu xxx 90 xxx za xxxxxx sezónního xxxxxxxxxx.

(3) X xxxxxxx o xxxxxx povolení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxx vědeckého xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx předložit

a) xxxxxx x xxxxxxxxx,

x) náležitosti xxxxxxx x §31 xxxx. 1 xxxx. x) x x),

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx uhradí xxxxxxxx náklady xxxxxxx x pobytem xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx území xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx vycestováním x xxxxx, xxxxx tyto xxxxxxx xxxxxxx do 6 xxxxxx ode xxx xxxxxxxx platnosti xxxxxx x xxxxxxxxx9j) x byly xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x

x) na xxxxxxxx xxxxxxxxxxx uvedené x §31 xxxx. 3.

(4) Xxxx xxxxxxxxxx xxxx x pobytu nad 90 dnů xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx povinen xxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, které xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x §180j, x xx ode dne xxxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx, xxx se xx xxxx xxxx xxxxxxxxx pojištění podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx33). Xxxxxxxx je xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x zaplacení xxxxxxxxxx uvedeného na xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pojištění. To xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxx xxxxxxx x §180j xxxx. 4.

§42x

Xxxxxxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx opravňující xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxx 3 xxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxx zaměstnanecká xxxxx xxxxxx, nebo která xxxx xxxxxxxx za xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x odstavcích 7 xx 10, x xx ode dne xxxxxxxxx v xxxxxxxx. Xxxxxxx, x xxxxxxx xx xxxxx zákona x zaměstnanosti xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx x §98 xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx zaměstnanecká xxxxx x pobytu na xxxxx xx účelem xxxxxxxxxx49).

(2) Xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx karty xx oprávněn xxxxx xxxxxxx, pokud

a) je xxxxxx jeho xxxxxx xx území xxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx pozic uvedených x xxxxxxxxx evidenci xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx pracovní xxxxxxx, dohodu x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, v níž xx strany xxxxxxxx x xxxxxxxx lhůtě xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx obsahující xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx, xx xxx xxxxxx xx rozsah xxxxx xxxxxxx xxxx, xxxx nebo xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx sazba xxxxxxx minimální xxxx; xxxxxxx xxxxxxxx doba x každém základním xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx 15 xxxxx x

x) má xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx podmínka xxxxxxx z charakteru xxxxxxxxxx nebo xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx smlouva, xxxxxxx

1. má požadované xxxxxxxx; x odůvodněných xxxxxxxxx, zejména x xxxxxxx důvodných xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxx toto xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx zaměstnání, xx xx žádost xxxxxxxxxxxx xxxxxxx prokázat, xx jeho xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

2. xx požadovanou xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx35) xxxxxxxxxx, x

3. xxxxxxx podmínky xxx xxxxx regulovaného xxxxxxxx, jde-li o xxxxxx povolání.

(3) Žádost x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx je xxxx xxxxxxxx podat xxxxxxx, xxxxxxx bylo xxxxxx xx xxxxx pracovní xxxxxx povolení x xxxxxxxxxx, xx-xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x cizinec xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x odstavci 2 xxxx. x). Cizinec, xxxxx v postavení xxxxxxxxxx, xxxxx statutárního xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxx obchodní korporace xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx úkoly xxxxxxxxxxx z xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, není x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, přestože xx xxxx xx xxxxx účelem xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxx. Xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxx §96 xxxx. 1 xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxx v §98 xxxxxx x zaměstnanosti xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx uvedenou x odstavci 2 xxxx. x).

(5) Xxxxxx x vydání zaměstnanecké xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx. X xxxxxxx xxxxxx xx území na xxxxx k xxxxxx xxx 90 xxx xxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx jiným xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx podat xxxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxx na xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx cizinec xx xxxxx pobývá xx xxxxx x xxxxxx xxx 90 dnů xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx na xxxxx xxxx na povolení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx na území; xx xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxx, xxxxx xx území pobýval xx vízum k xxxxxx xxx 90 xxx za xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx §33 xxxx. 1 xxxx. a) xx x) xxxx §33 xxxx. 3 x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx §43, pobývá-li xx xxxxx nepřetržitě po xxxx xxxxxxx 3 xxx. Žádost xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx na území xxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxx 90 xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. X zastoupení xxxxxxx, xxxxx xxxx oprávněn xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx věty xxxxx, xxxx žádost podat xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxx xxxx jeho xxxxxxxxxxxxx účastníkem xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx dosažení xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx pro Xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx zajišťován xxxx xxxxxxxxxxx x tomuto xxxxx ministerstvem xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxx xxxx (dále jen "xxxxxx schválený xxxxxxx"), x xxxxxxxx-xx xxxxx xxxxxx xxxxxx žádosti xxxxxxxx tohoto xxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxx splnění podmínek xxxxxxxxx x xxxxxxxx 2 xxxx. x) x x) a Xxxx xxxxx České xxxxxxxxx - krajská xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx hlavní xxxxx Xxxxx vydal xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxxxx cizince xxx xxxxxxxx k situaci xx trhu xxxxx xxxxxxx, jde-li x xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx v xxxxxxxx 3 xxxx 4 x

x) xx území xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x pobytu xxx 90 dnů xxxx povolení k xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xx xxx xx xxxxx xxxxxxxxx a xxxx xx xxx xxxx xxxxx vydáno povolení x xxxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx podle xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x

x) xxxx x xxxxxx zaměstnanecké xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxxx.

(7) Změnu xxxxxxxxxxxxxx, pracovního xxxxxxxx xxxx zaměstnání xx xxxxx xxxxxxxx pozici x xxxxx nebo x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx zaměstnanecké xxxxx vydané podle xxxxxxxx 2 povinen xxxxxxx ministerstvu xxxxxxx 30 xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx karty oprávněn xxxxxxxx 6 xxxxxx xx právní moci xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx; xx xxxxxxx x případě xxxxxxxxx xxxxxxxxxx poměru xxxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxx x §52 xxxx. x) xx x) xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx z týchž xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx podle §56 xxxxxxxx práce xxxx xxxxxxxx pracovního xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx ve xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx tyto xxxxxx xxxxxxxx x oznámením xxxxxxx. Xxxxxxx zaměstnanecké xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 dále xxxx oprávněn xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx pracovní xxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Držitel xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx vládou xxxxxxxxxxx programu, xx xxxxxxxx xxxxxx zaměstnavatele xxxxxxxx xx uplynutí xxxx, xx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx; xx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx zaměstnavatele xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx schváleného xxxxxxxx, na jehož xxxxxxx xxxxxxx zaměstnanecké xxxxx na xxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx dále xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx uvedené v §63 odst. 1.

(8) Xxxxxxxx podle xxxxxxxx 7 se xxxxxx xx x xxxx xxxxxxx úředním xxxxxxxxx, xxx je cizinec xxxxxxx xxxxx jméno, xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx příslušnost, požadovanou xxxxx, xxxxx budoucího xxxxxxxxxxxxxx, telefonní xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, zda xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, údaje x xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx vedené xxxxx zákona o xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx volných xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx držiteli xxxxxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx změna xxxxxxx. Xxxx xx povinen x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxx dosavadní xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxx tento xxxxx xxxxxxx, pracovní xxxxxxx, dohodu x xxxxxxxx činnosti xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxx, xx xx uzavřena xx x xxxxxxxx uvedenou xxxxxxxx pozici, která xx uvedena v xxxxxxxxx evidenci xxxxxxx xxxxxxxxxx míst xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx zaměstnanecké xxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xx má xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx požadovaného xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 2 xxxx. x). Xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx x pracovní xxxxxxxx xxxx smlouva o xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx uvedené x xxxxxxxx 2; xx neplatí, xxxxx-xx xx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx nebo x xxxxxx zaměstnavatele.

(9) Xxxxxxxxxxxx xx lhůtě 30 xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 7 a 8 xxxxx cizinci x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxx xxxx splněny xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx zaměstnání xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx u xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxx xxxx xxx na xxxxx xxxxx zaměstnáván. Xx oznámení, xxxxx xxxxxxxxx podmínky xxxxxxx x xxxxxxxxxx 7 x 8 xx xxxxx, xxxx xx xxxxxx xxxxxxx. Jestliže x xxxx xxxxx §63 xxxx. 1 xxxxxxx zaměstnanecké karty xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x změně xxxxxxxxxxxxxx, přihlíží se xxxxx k xxxxxxxxxx x xxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx, xxxx xx xxxxxx xxxxxxx.

(10) Xxxxxxxx 7 až 9 xx xxxxxxx xxxxxxx xx držitele xxxxxxxxxxxxx xxxxx vydané xxxxx xxxxxxxx 3 x 4, pokud oznamuje xxxxxxxxxxxx změnu xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xx další xxxxxxxx pozici x xxxxx nebo x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx karty.

(11) Xxxxxxxx 7 xx 10 xx nepoužijí, xxxxx-xx xx x xxxxxxx xxxxxxxxx x §98 xxxxxx o xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx na xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x zaměstnání, xx-xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxxxx je x xxxxxxx změny xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx zaměstnání xx xxxxx xxxxxxxx pozici x xxxxx nebo x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx 3 xxxxxxxxxx xxx xxx dne, xxx x xx xxxxx.

(12) X žádosti x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx karty xx cizinec xxxxxxx xxxxx

x) xxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, všechna xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx, xxxxx x rok xxxxxxxx, xxxxx a xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx, xxxxxxxx dosažené xxxxxxxx, xxxxxxxx, zaměstnání xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxxxxx zařazení, xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx území, pracovní xxxxxxxx, název x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, poslední xxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxx xxxxx pobytu xx xxxxx, adresu xxx xxxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxx od xxxxx xxxxxx, předchozí xxxxx xx xxxxx xxxxx xxx 3 xxxxxx, xxxxx a xxxxx xxxxxx, xxx xxxxxx xx území x xxxxx x platnost xxxxxxxxxx dokladu x xxxxxxxx xxxxx, který xxxxx xxxxxx vydal,

b) xxxxx x pracovní xxxxxx xxxxxx podle xxxxxx x zaměstnanosti x centrální xxxxxxxx xxxxxxx pracovních xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, všechna xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx občanství, xxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx nebo manželky,

d) xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx občanství, xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxxxx, státní xxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx a

f) xxxxx, xxxxxxxx a ostatní xxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§42x

Xxxxxxxxxxx x žádosti x vydání zaměstnanecké xxxxx

(1) X xxxxxxx x vydání zaměstnanecké xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx předložit

a) náležitosti xxxxx §31 xxxx. 1 xxxx. x), x) a x),

x) xx požádání xxxxxxxxxxx xxxxx §31 odst. 3,

x) pracovní smlouvu, xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxx nebo smlouvu x smlouvě xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx uvedené x §42g xxxx. 2 xxxx. x),

x) xxxxxxx k prokázání xxxxxxx xxxxxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §42g xxxx. 2 xxxx. x), xxx-xx x žádost xxxxx §42g xxxx. 2 xxxx cizince xxxxxxxxx x §42g xxxx. 6,

x) xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxx-xx x žádost xxxxx §42g odst. 3,

f) xxxxxx prokazující, že xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x §98 xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx, xxx-xx o xxxxxx xxxxx §42g xxxx. 4, x

x) x případě, že xxx x agenturní xxxxxxxxxxxx, doklad, který xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx rodné xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, datum x xxxxx narození x xxxxxxxx cizince, xxxx práce, xxxxxx xxxx cizinec xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx výkonu xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxx uživatele.

(2) Xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx schváleného xxxxxxxx, xxxxx podmínky xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, lze xxxxxxxxxxx xxxxxxx v §31 xxxx. 1 písm. x) a x xxxxxxxx 1 xxxx. x) x d) xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx

x) xxxx práce, xxxxx xx zaměstnanec xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx, den xxxxxxx xx xxxxx x dobu, xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx činnosti xxxxxxx nebo na xxxxxx xxxx uzavřena,

b) xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx ubytování xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x §31 odst. 5,

x) xx x cizincem xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx nebo smlouvu x xxxxxxx xxxxxxx, x xxxx sjednané xxxx, xxxxx nebo xxxxxx x sjednanou xxxxxxx xxxxxxxx dobu x

x) xx cizinec xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx výkon xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle §42g xxxx. 2 písm. x).

(3) Xxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxx 90 dnů xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx je xxxxxxx povinen xxxxxxxxx xxxxxx o cestovním xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x §180j, x xx na xxxx xxxxxx xxx dne xxxxxx na xxxxx xx xxxx, než xx xx něho xxxx vztahovat pojištění xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx33), x xx xxxxxxxx doklad x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx o xxxxxxxxx zdravotním xxxxxxxxx; xx xxxxxxx, jde-li x xxxxxxx xxxxxxx x §180j xxxx. 4.

§42i

Modrá xxxxx

(1) Xxxxxx x vydání modré xxxxx32) xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxx 3 xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx kvalifikaci, xxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx8e) xxxx xxx xxxxxxxx cizincem, xxxxx xxxx občanem Xxxxxxxx xxxx, xxxxx-xx o

a) xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx účelem xxxxxxxxx výzkumu,

b) rodinného xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, pokud xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxx pobývá xx xxxxxxx povolení x xxxxxxxxxxxx pobytu xxxxx §42c xx xxxxxx zaměstnání xxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx, xxxxx xx území xxxxxx x souladu s xxxxxxxxxxx xxxxxxxx usnadňující xxxxx a xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx kategorií xxxxxxxxx osob x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x investicemi, kterou xx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxx xx základě xxxxxxxxx x pobytu xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x výkonu xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xx xxxxx34).

(2) Xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxx xxxxx ukončené xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx vzdělání, xxxxx xxxxxxx trvalo xxxxx 3 xxxx.

(3) Xxxxxx o vydání xxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx. Xx území xx xxxxxxxx žádost x vydání modré xxxxx podat xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx území jako xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx Evropské xxxx, xxxxx xxxxxx podá xx lhůtě xx 1 měsíce xxx xxx xxxxxx xx xxxxx, x xxxx xxxxxxx, xxxxx pobývá xx xxxxx xx xxxxx x pobytu xxx 90 xxx xxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx jiným účelem. Xxxxxx xxxxx na xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxx x pobytu xxx 90 xxx xx účelem xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx na povolení x xxxxxxxxxxxx pobytu xx účelem xxxxxxx xxxxxx na xxxxx; xx xxxxxxx, jde-li x xxxxxxx, který xx území xxxxxxx xx vízum x xxxxxx xxx 90 xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx §33 odst. 1 xxxx. a) až x) xxxx §33 xxxx. 3 a xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §43, xxxxxx-xx xx území xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx 3 let. V xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx oprávněn xxxxx xxxxxx o xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, může xxxxxx xxxxx ministerstvu xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxx zaměstnavatel, xxxxx je cizinec xxxx jeho xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx schváleného xxxxxxxx x umožňují-li xxxxx způsob xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxx karta xxxxxxxxx cizince x xxxxxx na xxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx vysokou xxxxxxxxxxx xx xxxx x xx xxxxxxxx.

(5) Xxx-xx x xxxxx xxxxxxxxxx vyžadujícího xxxxxxx xxxxxxxxxxx a jedná xx x regulované xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx po vyjádření xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx orgánu35).

(6) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx modré xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx

x) cizinec xxxxxxxxx padělané anebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx podstatné pro xxxxxxxxx žádosti xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx

x) jsou xxxxxxxx skutečnosti xxxxxxx x §9 odst. 1 xxxx. x), x), x), i) xxxx x),

x) xx xxxxxxx o zaměstnání xx xxxxxxxx pozici xxxxxxxxxx xxxxxxx kvalifikaci, xxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu8e) může xxx obsazena cizincem, xxxxx xxxx občanem Xxxxxxxx xxxx,

x) se xxxxx x agenturní xxxxxxxxxxxx a xxx x xxxxxx xxxx xxxxx, který xxxxxxxx xxxxx nemůže formou xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx zprostředkovávat.

(7) Xxxxxxxxxxxx x xxxxx kartě x rubrice xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx "XXXXX KARTA XX".

(8) Xxxxxx-xx držiteli modré xxxxx pracovní poměr x době xxxx xxxxxxxxx, xx povinen xxxx skutečnost xx xxxxx xx 3 xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(9) Změna zaměstnavatele xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx modré xxxxx xxxxxxx během xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx ministerstva. Ministerstvo xxxxxxx s uvedenými xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 i xxxxxx xxxxxxx. Xx uplynutí xxxx xxx pobytu xx xxxxx xx xxxxxxx modré xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx do 3 xxxxxxxxxx xxx.

(10) Ministerstvo xx posouzení xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxx, xx cizinec xxxxxx xxxxxxxx xxx vydání xxxxx xxxxx; x xxxxxxxxx xxxxx jméno, xxxxxxxxx jména, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx, xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx modré xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxx xxxx modrá xxxxx xxxxxx, číslo modré xxxxx vydané xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(11) X xxxxxxx x vydání modré xxxxx xx cizinec xxxxxxx uvést

a) xxx xxxxx, příjmení x xxxxxxx xxxxx, všechna xxxxxxxx xxxxxxxx, den, xxxxx x xxx xxxxxxxx, místo x xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxx občanství, xxxxxxx xxxx, xxxxxxxx dosažené xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx na xxxxx, pracovní zařazení, xxxxx a adresu xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx, xxxxxxxx zařazení, xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxx, adresu místa xxxxxx na xxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxx xx xxxxx pobytu, xxxxxxxxx xxxxx xx území xxxxx xxx 3 xxxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxx, xxx xxxxxx xx území x číslo a xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxx tento xxxxxx xxxxx,

x) údaje x xxxxxxxx pozici vedené xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x centrální xxxxxxxx volných pracovních xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx karty, xx xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx karty,

c) xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxxx x stát xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx manžela xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx, státní xxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx,

x) jméno, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, datum x xxxxx narození, státní xxxxxxxxx, bydliště x xxxxxxxx xxxx x

x) xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx sourozenců.

§42x

Xxxxxxxxxxx k žádosti x vydání xxxxx xxxxx

(1) X xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx je cizinec xxxxxxx předložit

a) xxxxxxxxxxx xxxxx §31 xxxx. 1 písm. x), x) x e),

b) xxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxx zaměstnání xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx dobu xxxxxxx xxxxxxx xxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx dobu, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx hrubé xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx 1,5xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx věcí,

c) xxxxxxx potvrzující xxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) jde-li x xxxxx xxxxxxxxxxxx povolání, xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xx xxxxxxxx náležitosti xxxxx §31 odst. 3,

x) x xxxxxxx, xx xxx x agenturní xxxxxxxxxxxx, xxxxxx obsahující xxxxx uvedené v §42h xxxx. 1 xxxx. x).

(2) Xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x vydání xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx modré karty x xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx prokazující xxxxxx měsíční příjem xxxxxx podle §42b xxxx. 1 xxxx. x).

(3) Před vyznačením xxxx x xxxxxx xxx 90 dnů xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx karty xx xxxxxxx xxxxxxx předložit xxxxxx x cestovním xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx podmínkám xxxxxxxx x §180j, a xx xx dobu xxxxxx xxx dne xxxxxx xx xxxxx xx xxxx, xxx xx xx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx32), a na xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx; xx xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxx uvedené x §180j xxxx. 4.

§42k

Karta xxxxxxxxxxxxxxx převedeného xxxxxxxxxxx

(1) Kartou xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zaměstnance xx xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxx 90 xxx x x xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx převedení.

(2) Xxxxxxxxxxxxxxxx převedením xx xxx xxxxx tohoto xxxxxx rozumí xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

x) x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx, se xxxxxx xx během převedení xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx odštěpného xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx, nebo

b) x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx států Xxxxxxxx unie, xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx pracovní xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx sídlem xx xxxxx, xxx xx vůči xxxxxxxx xxxxxxxxx se sídlem xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxxxxx nebo ovládanou xxxxxx56) nebo xxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx ovládány xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Manažerem xx xxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx obchodní xxxxxxxxx xxxx odštěpný xxxxx x na xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx orgán, xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx; manažer xxxx xxxxxxxx korporaci nebo xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxx dalšími xxxxxxxxxxx vykonávajícími xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, x xx xxxxxx xxxxxxxxx přijímat xxxx propouštět xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx jiných xxxxxxxxxxxx opatření.

(4) Xxxxxxxxxxxx xx pro účely xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx znalosti, které xxxx zásadní xxx xxxxxx činnosti, xxxxxxx xxxx řízení xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx, x který xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx dosažené xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx je členem xxxxxxxxxx xxxxxxxx, stanoví-li xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx cizinec, xxxxx xx řádně xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx vzdělání, xx xxxxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx umístěním xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx kariéry xxxx xxxxxxxxx x oblasti xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxx x xxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxx vyplácena xxxx xxxx plat.

(6) Xxxxxx x xxxxxx karty xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zaměstnance xxxx oprávněn xxxxx xxxxxxx, xxx-xx x

x) xxxxxxxx x vydání xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x jiného xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx vyslaným x xxxxxx xxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx34),

x) xxxxxxx, který xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx,

x) cizince, xxxxxxx bylo xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx práce,

e) xxxxxxx, xxxxx na xxxxx xxxxxx xx xxxxxx studia podle §64 xxxx. x) xx x), xxx-xx x denní xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx s xxxxxx xxxxxx jazykové zkoušky xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx vysoké škole, xxxx

x) cizince, xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx korporaci xx xxxxxx xx xxxxx, xxxxx je xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxx1c), x xxx občanům xxxxxx státu xxxxxxx xxxxx na volný xxxxx xxxxxxxxxx takovému xxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxx ve xxxxx, který xx xxxxx Dohodou x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx1d).

(7) Xxxxxx x vydání xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx převedeného xxxxxxxxxxx podává xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xx xxxxxxx xxxx obchodní korporace, x xxx nebo xx níž má xxx xxxxxxx převeden, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx-xx xxxxx xxxxxx podání xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx x xxxxxxxxxx cizince podat xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxx obchodní korporace.

(8) Xxxxxxxxxxxx vydá xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx

x) xx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xx pozici xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx nebo zaměstnaného xxxxxxxx,

x) byl xxxxx xxxxxxx bezprostředně xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx převedení xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxx xxxx území členských xxxxx Xxxxxxxx xxxx, x xxx xxxx x xxx xx xxx převeden xx xxxxx, x xx xx dobu xxxxxxx 6 xxxxxx, a

c) xxxxx cizinec má xxxxxxxxxxx odbornou xxxxxxxxxxx, xx-xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu35) vyžadována, xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxx regulovaného xxxxxxxx, xxx-xx o takové xxxxxxxx, a xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxxxxx stážistu.

(9) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx karty xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx

x) nastal xxxxxxx x důvodů xxxxxxxxx x §56 xxxx. 1 písm. a) xx c), e), x) xx x) x x) xxxx xxxxx uvedený v §56 xxxx. 2 xxxx. x), xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xx být xxxxxxx převeden, byly xxxxxxxx pouze xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(10) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx, v níž xxxx xx xxx xx xxx cizinec xxxxxxxx, xxxx osobou xxxxxxxxxx,

x) obchodní xxxxxxxxx, x xxx xxxx xx xxx xx xxx xxxxxxx převeden, xxxx v xxxxxx 4 měsíců předcházejících xxxxxx žádosti xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, nebo

c) xx xxxxxxx obchodní xxxxxxxxx, x xxx xxxx xx níž xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx prohlášen konkurs,

za xxxxxxxx, že xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Při xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx ministerstvo xxxxxxxx zejména x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx soukromého x xxxxxxxxx života xxxxxxx.

(11) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zaměstnance xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx mu xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zaměstnance xxxxxx, xx xxxxx do 3 pracovních xxx xxx dne, xxx x xx došlo.

§42l

Náležitosti xxxxxxx o xxxxxx xxxxx vnitropodnikově xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) K xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx cizinec xxxxxxx předložit

a) cestovní xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx uvedenou x §31 xxxx. 1 xxxx. e) x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x §31 xxxx. 3,

c) xxxxxx o zajištění xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx území,

d) xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx

1. xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx se sídlem xxxx xxxxx členských xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xx cizinec bude xxxxxxxx xxxxx §42k xxxx. 2 x xxxxxx xxxxxxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx závodu se xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx zaměstnaného stážisty x uvedením xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx výkonu xxxxx xx xxxxx,

2. xxxxxxx pracovních xxxxxxxx, xxxxx jde x xxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx rok x xxxx xxxx xxxx xxxxx; xxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx, xxx xxxxxxx zákoník xxxxx, to xxxxx x pro xxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxxx x xxxxxxx zdraví xxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxx xx xxxxxx, rovného xxxxxxxxx pro xxxx x xxxx i xxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxxxx, x

3. xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx území xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §42k xxxx. 8 xxxx. x),

x) x xxxxxxx xxxxxxxx x §42k xxxx. 2 písm. x) xxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xx cizinec xxxxxxxx, je odštěpným xxxxxxx obchodní xxxxxxxxx, x xxx xx xxxxxxx převeden,

g) x xxxxxxx uvedeném x §42k xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxx xxxx obchodní xxxxxxxxx ovládány stejnou xxxxxxxxxx osobou,

h) xxxxxx x xxxxxxx podmínky xxxxxxx x §42k xxxx. 8 xxxx. x) a

i) xxx-xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx obsahuje

1. xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xx kterého xxxxxxx, že se xxxxx x odbornou xxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx s xxxxx připravit xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxx xxxx x níž xx cizinec xxxxxxxx, xxxx x obchodní xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx korporaci ovládá xxxx xx xx xxxxxxxx, x

2. dobu xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx zaměstnaný xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx pod xxxxxxxx.

(2) Xxxxx je xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxx xxxx xx xxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, jehož xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, lze xxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 písm. x) xx x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx vydaným xxxxx obchodní xxxxxxxxx.

(3) Xxxx xxxxxxxxxx víza x pobytu xxx 90 xxx xx xxxxxx převzetí karty xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx odpovídá xxxxxxxxx xxxxxxxx x §180j, x xx xx xxxx xxxxxx xxx xxx vstupu xx xxxxx xx xxxx, xxx se xx xxxx bude xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx předpisu32), x xx xxxxxxxx xxxxxx x zaplacení xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx; xx xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxx xxxxxxx v §180j xxxx. 4.

§42x

Xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx převedeného xxxxxxxxxxx jiného členského xxxxx Xxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx členského xxxxx Evropské unie xx xxxxxx xxxxxxxx x dlouhodobému pobytu xxxxxxxxxxx xxxxxxx, který xx držitelem xxxxxxxx x xxxxxx vnitropodnikově xxxxxxxxxxx zaměstnance vydaného xxxxx členským xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, x xxxxxx na xxxxx xxxxxxx než 90 xxx a x xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx manažera, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx základě vnitropodnikového xxxxxxxxx.

(2) X žádosti x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx převedeného zaměstnance xxxxxx xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx xxxx je xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxx doklad,

b) xxxxxxxxxx xxxxxxxx x §31 xxxx. 1 xxxx. x) x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx uvedené x §31 xxxx. 3,

x) xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vydané cizinci xxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx pobytu xx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §42l xxxx. 1 xxxx. x),

x) v xxxxxxx xxxxxxxx v §42k xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx prokazující, xx xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, z níž xx xxxxxxx xxxxxxxx,

x) x xxxxxxx uvedeném x §42k odst. 2 xxxx. x) xxxxxx xxxxxxxxxxx, že xxxxxxxx korporace, v xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx xxxx ovládající x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx obě xxxx xxxxxxxx korporace ovládány xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x

x) doklad o xxxxxxx xxxxxxxx uvedené x xxxxxxxx 5 xxxx. x).

(3) Xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx korporace, x xxx xxxx xx xxx má xxx xxxxxxx xxxxxxxx, účastníkem xxxxxx schváleného xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, lze xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 2 xxxx. d) xx x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx touto xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Držitel xxxxxxxx x pobytu xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zaměstnance xxxxxxxx xxxxx členským xxxxxx Evropské unie xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zaměstnance xxxxxx xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxxx úřadu nebo xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx pobytu xx xxxxx, x xx xxxxxxxxxx xx 90 xxx xxx xxx xxxxxx na xxxxx. Xxxxx je xxxxxxx xxxx xxxxxxxx korporace, x xxx xxxx xx níž má xxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx-xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx podmínky tohoto xxxxxxxx, xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx žádost xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxx obchodní xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx převedeného xxxxxxxxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx

x) xx xxxxx x vnitropodnikové xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx má xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu35) xxxxxxxxxx, a xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, jde-li x xxxxxx xxxxxxxx, x

x) neuplynula xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx.

(6) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx karty xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zaměstnance xxxxxx xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx xxxx zamítne, jestliže

a) xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x §56 xxxx. 1 xxxx. x) xx x), e), g) xx x) x x) nebo xxxxx xxxxxxx x §56 xxxx. 2 xxxx. x),

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xx xxx cizinec xxxxxxxx, xxxx založeny pouze xx xxxxxx vnitropodnikového xxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxx převedení xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Evropské unie xxxxx §44 odst. 8.

(7) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx, jestliže nastal xxxxxxx x důvodů xxxxxxxxx v §42k xxxx. 10, za xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxx rozhodnutí xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx jiného xxxxxxxxx státu Evropské xxxx. Xxx posuzování xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx přihlíží xxxxxxx k dopadům xxxxxx xxxxxxxxxx do xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§42n

Povolení k xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx účelem xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx pobývat po xxxx xxxxx xxx 90 dnů x

x) xx xxxxxxxxxxxx x xxxxx podnikat xx xxxxx v předmětu xxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx ve xxxxx stanovené xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx spočívající xx xxxxxxxxx xxxxxx pracovních xxxx v počtu xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x v xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředků xx xxxx stanovené xxxxxxxxx xxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx xxxxxxxxx"); xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x části xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jiného xxxxxxx, xxxxx vlastnictví a xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx znalcem xxxxx xxxxxx o oceňování xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x investovanými xxxxxxxxx xxxxxxxxxx celkové xxxx xxxxxxxxxxxxx peněžních prostředků xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx, včetně technologických x informačních xxxxxxxxxxx xxxx znalostí, jejichž xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) záměr uskutečnit xxxxxxxxx xxxxxxxxx je xxxxxxxxx x proveditelný x významná xxxxxxxxx xx být xxxxxxxx xxx xxxx, xxxx xxxx xxxx,

x) disponuje xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx na xxxx xxxxxxx xxxxxxx x členském xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxx smluvním xxxxx Xxxxxx o Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx služby; na xxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x

x) xx xxxxxx bezdlužnou; tato xxxxxxxx xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxx, xxxxx xxxxx na xxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxx pracovním xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. b) xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, které xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxx xx po xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx investice xxxx x xxxxxxx, xx xx povolení x dlouhodobému pobytu xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx 2 xxxx, nejméně xx xxxx 2 xxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, který xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x je xxxxxxx Evropské xxxx xxxx xxxx rodinným xxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxxx také cizinci, xxxxx hodlá na xxxxx přechodně xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxx 90 dnů, xx xxxxxxxxxxx, členem xxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx korporace x prokáže, že xxxx xxxxxxx na xxxxx xxxx mít xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 musí xxx splněny xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx žádá x vydání povolení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx účelem xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx obchodní xxxxxxxxx, x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx alespoň nejnižšímu xxxxxx xxxxxxxxxxx nařízením xxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxx účely xxxxxxxxx, xxx

x) xx xxxxx x xxxxxxxxx investici,

b) xxxxx uskutečnit xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx věrohodný x xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx investice xx xxx xxxxxxxx pro xxxx, kraj xxxx xxxx,

x) přínos xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x) pro xxxxxxxxx xxxxxxx nebo obchodní xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx části xxxxxxxxx prostředků, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx cizince xx xxxxx bude xxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxx, xxxxx žádá x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx investování xxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, x

x) xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx odpovídá xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx nařízením xxxxx, xxx-xx x xxxxxxx, xxxxx xxxx o xxxxxx povolení x xxxxxxxxxxxx pobytu xx xxxxxx investování xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxx průmyslu x xxxxxxx xxxxxx vyjádření xxxxxxxxxxxx xx 15 xxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x toto xxxxxxxxx; xxxxxxxxxxxx řízení xx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(6) Xx xx xx xx, xx xxxxxxxxx xxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxx korporace xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx členem xxxxxxxxxxxx orgánu xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(7) Xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxx investování xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx. Xx území xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu xx účelem xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxx xx vízum x pobytu nad 90 xxx nebo xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu. Xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, pokud xxxxxxx xx území xxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxx 90 xxx za xxxxxx strpění xxxxxx xx xxxxx nebo xx povolení k xxxxxxxxxxxx pobytu za xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx území; xx xxxxxxx, jde-li o xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx pobýval xx xxxxx x xxxxxx xxx 90 xxx xx účelem strpění xxxxxx xxxxx §33 xxxx. 1 xxxx. x) xx x) xxxx §33 xxxx. 3 x xxxxxxxx xx území xxxxxx xx základě povolení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx účelem xxxxxxx xxxxxx vydaného xxxxx §43, xxxxxx-xx na xxxxx nepřetržitě xx xxxx xxxxxxx 3 xxx.

§42x

Xxxxxxxxxxx žádosti o xxxxxx povolení k xxxxxxxxxxxx pobytu xx xxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) K xxxxxxx o vydání xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxx,

x) náležitost xxxxxxxx x §31 xxxx. 1 xxxx. x) x xx požádání xxxxxxxxxxx uvedené x §31 xxxx. 3,

x) xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxx rejstříku, xxxxxxx nebo xxxxxxxx30),

x) xxxxxxxxxxxxx záměr, který xxxxxxxx xxxxx cílů xxxxxx xxxxxxxxxx významnou xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxx, popis jednotlivých xxxx záměru xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, objem xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx x technického x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx nebo způsobu xxxxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx pracovních xxx,

x) xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx obchodní xxxxxxxxx, v xxx xx cizinec xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx společníkem, xxxx xx území xxxxxxxx x peněžními prostředky xxx uskutečnění významné xxxxxxxxx; xxxxx xxxxxx xxxxx být ke xxx podání žádosti xxxxxx 30 xxx,

x) xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx podle §42n xxxx. 3 x xx xxxxxxxxxx xxxxx xx 2 xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx žádosti,

g) čestné xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xx žadatele, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §42n xxxx. 3 x xx xxxxxxxxxx osoby xxxxxx xx xxxxx xxxxxx dosavadního působení xxxxxx xxxxxxxxxx obdobné xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx,

x) xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx uskutečnění xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) doklady xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx majetku xxxxxxxxx v §42n xxxx. 1 xxxx. x) x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx majetku, xx-xx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx; xx xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxx, který xxxxx xx xxxxx nepobýval,

k) xxx-xx o xxxxxxx, xxxxx xxxx o xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu za xxxxxx xxxxxxxxxxx jako xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxx korporace, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxx-xx o xxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxx povolení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx účelem xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, člen xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx x tom, xx jeho činnost xx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx vliv xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, x

x) xxx-xx x cizince, xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx korporace, xxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxx v xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nejnižšímu xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxx 90 xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx investování xx xxxxxxx povinen xxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx zdravotním pojištění xx dobu pobytu xx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx uvedeným x §180j. Současně xx xxxxxxx xx xxxxxxxx předložit doklad x zaplacení xxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx x xxxxxxxxx zdravotním xxxxxxxxx. To neplatí, xxx-xx x xxxxxxx xxxxxxx x §180j xxxx. 4.

§42x

Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx investice

(1) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx, pokud

a) xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx objemu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx,

x) podnikatelský xxxxx xx xxxxxxx xx znalosti xxxxxxxx xxxxxxxx, situace na xxxx x platné xxxxxx xxxxxx x

x) xxxxx technického x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx není x xxxxxxxxx bodech xxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxx xxxx, xxxx xxxx xxxx, xxxxx s xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx spojeny xxxxxxxx negativní dopady xx xxxxxxx života xxxxxxxx a xxxxx

x) xxxxx do odvětví, xxxxx xx x xxxxxxxxx daného xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx poskytované xxxxxx xxxx v daném xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx nebo obtížně xxxxxxxx,

x) xxxx xxx xxxxxxxxx pracovní xxxxx xxxxxx především xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx osoby xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx,

x) xx x xxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx

x) xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx investiční xxxxxxxxxxxx.

§42x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 222/2017 Xx. x xxxxxxxxx xx 15.8.2017

§43

Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx na xxxxx

(1) Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx bylo xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxx 90 xxx za xxxxxx xxxxxxx pobytu na xxxxx xxxxx §33, xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx bude xxxxx než 6 xxxxxx x trvají-li xxxxxx, xxx které xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx.

(2) Povolení k xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx strpění xxxxxx xx území xx xxxx xxxxx xx xxxxxx cizince, xxxxxxx xxxxxxxx platnost povolení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx nebo xx bylo xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx trestního xxxxxx, a xxxxxxx xxxxxx xxxxx zaměstnavateli x vyplacení dlužné xxxx a xxxx xxxx nebyla xxxxxxx xxxxxxxxx.

§44

(1) Xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxx podle §30 xxxx. 4, je xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xx xx 3 xxxxxxxxxx dnů ode xxx xxxxxx na xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx údajů xxxxxxxxxx xxx vydání xxxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxx, a xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx a xxxx xxxxxxx, který xx určen x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; podpis se xxxxxxxx, pokud xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx, který xxxxx žádost o xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx ministerstvu x xxxxxxx podmínky xxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx údajů xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx x pobytu, x xx včetně pořízení xxxxxxxxxxxxx údajů xxxxxxx x xxxx podpisu, xxxxx xx určen x jeho xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; podpis xx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx brání xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx x vydání zaměstnanecké xxxxx, modré xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zaměstnance xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx podmínek xxx xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx pobytu; to xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx karty xxxxxxx, kterému bylo xxxxxx na danou xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxx je uvedený x §98 zákona x xxxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xx povinen ve xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx do 60 dnů xxx xxx pořízení xxxxxxxxxxxxx xxxxx, dostavit se xx ministerstvo x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxx.

(4) Xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x dobou platnosti

a) xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx na xxxxx, xxxxxx xxx 1 xxx,

x) 9 xxxxxx, xxx-xx o dlouhodobý xxxxx xxxxx §42 xxxx. 3,

c) 1 xxx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx z xxxxxx uvedeného x §64 písm. x) xxxx x) x xxxxxxxxxxxxxx dobou xxxxxx xxxxx xxx 1 xxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu xx xxxxxx strpění xxxxxx,

x) odpovídající x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx době xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx, který xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx ke sloučení xxxxxx, xxxxxxx však xx 1 xxx,

x) 2 xxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx soužití xxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx vydáno povolení x xxxxxxxx xxxxxx,

x) 2 roky x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x §64 písm. x) xxxx b) x v xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx-xx xxxxx pobyt xxxxxxxxxxxx x rámci xxxxxxxx Evropské xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx nebo x rámci xxxxxx xxxx 2 xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx státě Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx školy na xxxxx; x případě xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx programu xxxx dohody se xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) nebo x),

x) xxxxxxxxxxxx v případě xxxxxxxxx příslušníka rezidenta xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx průkazu x xxxxxxxx x xxxxxx, xxxxx xxx vydán xxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxx stanovené xx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx službě xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, jde-li x vydání xxxxxxxx x dlouhodobému pobytu xx účelem xxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx v §64 písm. x),

x) xxxxxxxxxxxx v případě xxxxxxxxx příslušníka výzkumného xxxxxxxxxx xxxx platnosti xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxx výzkumu, xxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx činnosti, xxxx

x) xx xx 2 xxxx v ostatních xxxxxxxxx, xx-xx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx než 1 xxx.

(5) Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx vydává x platností xx xxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxx účelu xxxxxx, xxxxxxx však na xxxx 6 xxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxxxxx xxxxx se xxxxxx xx xxxx, xx kterou byla xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx o xxxxxxxx činnosti xxxx xx xxxx stanovenou x rozhodnutí xxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx x výkonu povolání xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx35), nejdéle xxxx na xxxx 2 let; x xxxxxxx cizince xxxxxxxxx x §42g xxxx. 3 xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx odpovídající xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx.

(7) Xxxxx karta xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x 3 xxxxxx xxxxx, než xx xxxx, na xxx xxxx uzavřena xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xx 2 xxxx.

(8) Karta vnitropodnikově xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx převedeného xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx xx xxxxxx xx xxxx převedení na xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx; xxxxxxx xxxx převedení xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx však xxxxx přesáhnout 3 xxxx, xxx-xx x xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, x 1 xxx, xxx-xx o převedení xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(9) Povolení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx významné investice, xxxxxxx xxxx na 2 roky.

§44x

(1) Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx opakovaně xxxxxxxxxx, x xx

x) xx dobu stanovenou x §44 xxxx. 5,

x) xxxxxxx xx xxxx stanovenou x §44 xxxx. 4 xxxx. x), x), x), x), x) x j),

c) xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x dlouhodobému pobytu, xxxxx xxxx vydáno xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xxx-xx x xxxx platnosti xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §44 xxxx. 4 xxxx. x),

x) xx xxxx 5 let, xxx-xx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx podle §44 xxxx. 4 xxxx. x),

x) xxxxxxx xx xxxx stanovenou x §44 xxxx. 7, xxx-xx x modrou xxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxx x dlouhodobému pobytu xxxxx §42 xxxx. 3 nebo §42d xx xxxxxxxxxxxx; to xxxxxxx x případě xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §42d xxxxxxxx xx xxxxxx

x) xxxxxx xx jazykové x odborné xxxxxxxx xxxxx §64 xxxx. x), jehož xxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx jednou xxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxx xx xxxxxx xxxxx podle §64 xxxx. x), xxxxx xxxxxxxx lze xxxxxxxxxx opakovaně, xxxx xxxx xxxxxxx x 2 xxxx.

(3) Xxxxxx x prodloužení platnosti xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx podává xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, na kterém xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu se §35 xxxx. 2 x 3, §36, §46 odst. 3 x 7 x §55 odst. 1 x 2 xxxxxxxx xxxxxxx.

(4) K žádosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx vydaného xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §42b odst. 1 xxxx. a), x) x d) x xxxx doklad x xxxxxxxxx zdravotním xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx území, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x §180j. Xx xxxxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xx xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxx xxxxxxx x §180j xxxx. 4. Xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx ke sloučení xxxxxx xxxxxx xxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Platnost xxxxxxxx x dlouhodobému pobytu xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xx-xx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx povolení (§46a).

(5) X žádosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx členského xxxxx Xxxxxxxx xxxx je xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §42c xxxx. 3, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx trestů xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx nebo v xxxx xxxxxxx, x xxxxxxx potvrzujícího splnění xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx infekčního xxxxxxxxxx. X žádosti o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx povinen xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §46 xxxx. 7. X xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx dohodu x provedení xxxxx x náležitosti xxxxxxx x §31 xxxx. 1 xxxx. a), x) x e).

(6) X žádosti o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu xx účelem xxxxxx xx xxxxx vydaného x xxxxxx xxxxxxxxx x §64 xxxx. x) nebo x) xx xxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxxx náležitosti xxxxx §31 odst. 1 xxxx. a), x), x) x x),

x) xxxxxxxxx doklad x xxxxxxxxx zdravotním xxxxxxxxx xx xxxx pobytu xx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx uvedeným x §180j, x xxxxxxxx xx požádání xxxxxxxxx doklad x xxxxxxxxx pojistného xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xx neplatí, jde-li x xxxxxxx xxxxxxx x §180j odst. 4,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x pobytu xx území podle §42d xxxx. 2 xxxx. c) nebo xxxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, případně xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, x xxxx xxxxxxx na xxxxx, xx-xx xxxxxxxxx.

(7) Xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx na území xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx. X xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §42e xxxx. 4, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx. X xxxxxxx změny xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx požádání předložit x fotografie.

(8) X xxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx povolení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx výzkumu xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx předložit cestovní xxxxxx x náležitosti xxxxxxx x §42f xxxx. 3 písm. x) x x) x xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx před xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu xx xxxxxx vědeckého výzkumu xxxxx prodloužit, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx důvod xxx xxxxxxxx řízení x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx (§46d).

(9) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v §42g xxxx. 2 xxxx. b) x x), §42g xxxx. 3 nebo 4 xxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxx, xx xxxxxx xxxx uzavřena pracovní xxxxxxx nebo xxxxxx x xxxxxxxx činnosti, xxxx xxxx nejdéle xx xxxx 2 xxx; x případě xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx karta xxxxx §42g odst. 3, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx karty prodlouží xx dobu xxxxxxxxxxxx xxxx uvedené x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x zaměstnání. Xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx podává ministerstvu. X žádosti xx xxxxxxx povinen xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxx xxxxx §31 xxxx. 1 xxxx. x) a x),

x) xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx x pracovní xxxxxxxx splňující xxxxxxxx xxxxxxx x §42g xxxx. 2 písm. x) xx xxxx, xx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) rozhodnutí x prodloužení xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, jde-li x cizince, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §42g xxxx. 3,

x) xxxxxxx x xxxxxxxxx odborné xxxxxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxxxxx zaměstnání xxxxx §42g xxxx. 2 xxxx. c), xxx-xx x cizince, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx podle §42g xxxx. 2, xxxxx xxxxxx, xxxxxx cizinec xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx při xxxxxx xxxxxxxxxxxxx karty, xxxxxx xxxxxxxxx,

x) na xxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle §31 xxxx. 3,

x) xxxxxxxxxx x případě xxxxx podoby x

x) x xxxxxxx, xx xxx x agenturní xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx uvedené x §42h xxxx. 1 xxxx. x).

(10) Xxx-xx x xxxxxxx uvedeného x §42h xxxx. 2 a xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx některých xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx v §31 xxxx. 1 xxxx. d) a x odstavci 9 xxxx. x) x x) xxxxxxxx potvrzením, xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx

x) xxxx práce, xxxxx má xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx výkonu práce x xxxx, na xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx x xxxxxxxx činnosti xxxxxxxx,

x) že xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx uvedeným x §31 xxxx. 5,

x) xx má x xxxxxxxx nadále xxxxxxxxx pracovní xxxxxxx xxxx xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx v §42g xxxx. 2 xxxx. x) x

x) xx cizinec má xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx požadovaného zaměstnání xxxxx §42g xxxx. 2 písm. c).

(11) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx zaměstnanecké xxxxx neprodlouží, nesplňuje-li xxxxxxx xxxxxxxx uvedené x §42g odst. 2 písm. x), x) x x), §42g xxxx. 3 xxxx xxxxx xxxx x §42g xxxx. 4 anebo xx-xx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx zaměstnanecké xxxxx (§46e), x xxxx, xxxxxxxx Úřad xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx - xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx Xxxxx vydal xxxxxxx stanovisko, že xxxxx zaměstnávání xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx na xxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx §42g xxxx. 3 xxxx druhá x §46 xxxx. 6 xxxx. x), e) x f) xx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx v xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §42g xxxx. 7, 8 xxxx 10, xx xx xx xx, xx xxxxxxx xxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx pracovní pozici.

(12) Xxxxxx x prodloužení xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx podává xxxxxxxxxxxx. X žádosti xx xxxxxxx xxxxxxx předložit xxxxxxxxxxx xxxxx §42j xxxx. 1 xxxx. x) až d) x x), x xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(13) Xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx povinen xx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx na ministerstvo xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxx x povolení x pobytu, x xx včetně xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx podpisu, xxxxx je xxxxx x xxxx dalšímu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; podpis xx xxxxxxxx, pokud xxxxxxx x jeho xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(14) Xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx ministerstvem, xxxxxxxxxx však do 60 dnů xxx xxx xxxxxxxx biometrických xxxxx, xxxxxxxx xx xx ministerstvo k xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx ve xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx-xx xxxxx žadatel xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx jeho xxxxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx vyplývá, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx pracovní místo, xx xxxxxxx se xxxxxxxx žádost o xxxxxx zaměstnanecké xxxxx.

§44b

(1) Xxxxxxxx karty xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx lze xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xx území xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, nejdéle xxxx xx xxxx 3 xxx, xxx-xx x xxxxxxxxx xx pozici xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx, x xxxxxxx na xxxx 1 roku, xxx-xx o xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx

x) se xxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx zaměstnaného xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xx nadále xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx35) xxxxxxxxxx, x splňuje xxxxxxxx xxx výkon xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxx xxxxxxxx, x

x) xxxxxxxxxx doba xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx převedeného xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx členským státem Xxxxxxxx xxxx, xxx-xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx jiného členského xxxxx Evropské xxxx.

(2) Xxxxx xx xxxxxxx xxxx obchodní korporace, x xxx xxxx xx xxx má xxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx schváleného xxxxxxxx x umožňují-li xxxxx xxxxxx podání xxxxxxx xxxxxxxx tohoto xxxxxxxx, xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx podat xxxxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx plné moci xxxx xxxxxxxx korporace. Xx prodloužení xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx převedeného xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx unie se §44a xxxx. 13 x 14 x §55 xxxx. 1 xxxxxxxx xxxxxxx.

(3) X xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx

x) cestovní xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx x xxxxxxx změny xxxxxx,

x) xx xxxxxxxx náležitosti xxxxxxx v §31 xxxx. 3,

x) xxxxxx x zajištění ubytování xx xxxx pobytu xx území,

e) xxxxxxxxx xxxxxxxx korporace, v xxx xxxx do xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §42l xxxx. 1 písm. x) xxxx nadále xxxxxx, s uvedením xxxx xxxxxx vnitropodnikového xxxxxxxxx a místa xxxxxx xxxxx xx xxxxx,

x) xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx uvedené x xxxxxxxx 1 xxxx. x),

x) potvrzení x prodloužení xxxxxx x xxxxxxx přípravě xxxxx §42l xxxx. 1 písm. x), x xxxxxxxx xxxx xxxxxx trvání, jde-li x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx zaměstnanému xxxxxxxxxx, a

h) xxxxxxxx x xxxxxx vnitropodnikově xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx členským xxxxxx Xxxxxxxx unie, xxx-xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx.

(4) Pokud xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxx xxxx do níž xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx schváleného xxxxxxxx, xxxxx podmínky xxxxxxxx nahrazení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, lze xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 3 písm. x) xx x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx obchodní xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx karty xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx neprodlouží, je-li xxxxx pro zahájení xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx podle §46g xxxx. 1 xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx celková xxxx xxxxxxxxx na území xxxxxxxxx států Xxxxxxxx xxxx xxxxx §44 xxxx. 8.

(6) Xxxxxxxxxxxx xxxx platnost xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zaměstnance xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx jiného xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx xxxx neprodlouží, xx-xx xxxxx xxx zahájení xxxxxx x zrušení xxxx platnosti xxxxx §46g xxxx. 2, xx podmínky, xx xxxxxxxx tohoto xxxxxxxxxx xxxxx přiměřené důvodu xxx neprodloužení xxxxxxxxx xxxx xxxxx. Xxx xxxxxxxxxx přiměřenosti ministerstvo xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx tohoto xxxxxxxxxx xx soukromého x xxxxxxxxx života xxxxxxx.

§44x

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx prodloužit xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, vždy však xxxxxxx xx dobu 2 let, xxxxx

x) xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x §42n xxxx. 1 xxxx. x) x e),

b) xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx záměrem xxxxxxxxxx xxxxxxxxx investici, xxxxxxx xxxxx dosud xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx významné xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx již xxxx xxxxxxxxxxx, pokud xxxxxxx xxxxxx podniká x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx x nadále xxxxxxxxx xxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxx korporace, jde-li x xxxxxxx, xxxxx xxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx povolení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxx investování jako xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx korporace, x

x) xxxxx cizince, který xxxx x prodloužení xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx odpovídá xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx stanovenému xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxx-xx x cizince, xxxxx xxxx x prodloužení xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx prokurista xxxxxxxx xxxxxxxxx, musí xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 písm. x) a x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx §42n odst. 6 xx použije xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx si xxxxxx xxxxxxxxx Ministerstva xxxxxxxx a obchodu xxx xxxxx posouzení, xxx

x) cizinec xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx je xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx xx záměrem xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx x xxxxxx podstatný vliv xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxx, xxxxx xxxx x prodloužení xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx společník, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, x

x) xxxxx xxxxxxx, který žádá x xxxxxxxxxxx platnosti xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx jako společník xxxxxxxx korporace, x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx alespoň xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx nařízením xxxxx.

(4) X rámci xxxxxxxxx, xxx je xxxxxxxxxxx x souladu xx xxxxxxx uskutečnit xxxxxxxxx xxxxxxxxx, přihlédne Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x x xxxxxxx xx vůli xxxxxxx nezávislým, které xxxxx xxx xxxx xx plnění xxxxxx xxxxxxxxxx významnou xxxxxxxxx, xxxxxxx x situaci xx xxxx. Ministerstvo xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx 15 xxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx; xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxx usnesením přeruší.

(5) Xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx §35 xxxx. 3, §44a xxxx. 13 a 14 x §55 xxxx. 1 vztahují xxxxxxx.

(6) X xxxxxxx x prodloužení platnosti xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx

x) cestovní xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx v xxxxxxx změny podoby,

c) xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx v §31 xxxx. 3,

x) doklad x xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, seznamu xxxx xxxxxxxx30),

x) doklad xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x jde-li o xxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx platnosti xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx za účelem xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxx statutárního orgánu xxxx xxxxxxxxxx obchodní xxxxxxxxx, dále xxxxxx xxxxxxxxxxx bezdlužnost xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx x xxx, xx cizinec xxxx xxxxxxxx korporace, x xxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, postupuje x xxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxx významnou xxxxxxxxx,

x) xx požádání xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx; jde-li x cizince, xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx povolení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, člen xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx prokurista xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx z xxxxxx právnických xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) doklad x xxx, xx xxxx xxxxxxx xx xxxxx xx i xxxxxx xxxxxxxxx vliv xx xxxxxxxxx obchodní xxxxxxxxx, xxx-xx o xxxxxxx, který xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx k dlouhodobému xxxxxx xx účelem xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxx statutárního xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx obchodní xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx, xx jeho xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx alespoň nejnižšímu xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx-xx x xxxxxxx, xxxxx žádá x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x dlouhodobému pobytu xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, x

x) xxxxxx x cestovním xxxxxxxxxx xxxxxxxxx po dobu xxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx v §180j, x xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx uvedeného na xxxxxxx x cestovním xxxxxxxxxx xxxxxxxxx; xx xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxx xxxxxxx v §180j xxxx. 4.

§45

(1) Xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu x hodlá na xxxxx xxxxxxx za xxxxx xxxxxx, než xxxxx xx xxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx o xxxxxxx nového povolení x dlouhodobému xxxxxx. Xxxx povolení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x §33 xxxx. 1 xxxx 3 x výjimkou xxxxxxx xxxxxxxxx v §42 xxxx. 2. Xxxx povolení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx dále xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx před xxxxxxx žádosti x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu xx xxxxx xxxx, xxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx; xx neplatí, pokud xxxxxxx xxxxxxx, xx xx xxxxxxx o xxxxxxxx účelu xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxx, xxxxx xxxxx na xxxxx pobývat xx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, pokud xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxx xxxxxx xx dobu xxxxx xxx 5 xxx; xx se xxxxxxxxxx na cizince, xxxxx žádá x xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx xxxxx §42 xxxx. 3 x xx xxxxxxx xxxxxxxxx x odstavci 2.

(2) Xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx území xx xxxxxx xxxxxxxxxx soužití xxxxxx xxxxx §42a x xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx tímto xxxxxx, xx xxxxxxxx xx 3 xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xx dosažení xxxx 18 xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx povolení x xxxxxxxxxxxx pobytu za xxxxx xxxxxx.

(3) Cizinec, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx účelem xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx §42a, xx xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxx účelem x xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx oprávnění xx xxxxxxxx xxxxxx, xx oprávněn xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x vydání xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx

x) xx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx nejméně 2 xxx; xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, nebo

b) k xxxxx xxxxxxxx oprávnění xx xxxxxxxx rodiny xxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxx úrazu xxxx xxxxxx x xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx společného xxxxxxx xxxxxx xxxxx §42a x xx držitelem xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx o vydání xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx ke sloučení xxxxxx, xxxxxxx-xx xx xxx rozvodu xx xxxxx nepřetržitě xx xxxx xxxxxxx 2 xxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx 5 xxx; xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x doby xxxxxx manželství neplatí, xxxxx tento cizinec x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x nositelem xxxxxxxxx ke sloučení xxxxxx xxxxxx státní xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

(5) X xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx 4 je xxxxxxx xxxxxxx předložit

a) xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx potvrzující xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx 4,

x) doklad x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx,

x) xxxxxx xxxxx §42b odst. 1 xxxx. d) xxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxxxx, xxxxx odpovídá xxxxxxxxx uvedeným v §180j x na xxxxxxxx doklad x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx dokladu o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pojištění; xx xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxx xxxxxxx x §180j xxxx. 4,

x) fotografie.

(6) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx 4 xxxxxx uplynutím 1 xxxx ode xxx, xxx tento xxxxx xxxxxx.

(7) Xxxxxxx x xxxxxxxxx dlouhodobým xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx území xx xxxxxxxx xx splnění xxxxx pobytu xxxx xx 1 roce xxxxxx xx území xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxx xxxxxx. Ministerstvo xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx účelem xxxxxxxx, xxxx-xx zjištěny xxxxxx xxx zrušení povolení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx účelem xxxxxxx xx xxxxx podle §46c xxxx. 1 xxxx. x) až x).

§46

(1) Pro xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu xxxxx obdobně §31 xxxx. 1 xxxx. x) xx x), §33, 34, 37, 38, §55 xxxx. 1 x 2, §56, §58 xxxx. 3 x §62 xxxx. 1 xxxxxxxxxx xx xx dlouhodobé xxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx nevydá, xxxxx xxxxxxx xxxxxx na xxxxx xxxx, xxx xxxxx mu xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx nad 90 xxx x xxx xxxxx xx xx xxx vydáno xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxx k xxxxxx xxx 90 xxx na xxxxx xxxx, xxx xxxxx xx bylo xxxxx xxxxxxx; to neplatí, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx se xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx dobu. X xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §42 xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx předložit xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, které xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x §180j. Xxxxxxxx xx xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx na dokladu x xxxxxxxxx zdravotním xxxxxxxxx. To xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxx xxxxxxx x §180j xxxx. 4.

(2) Xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx pobytu xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x §33 xxxx. 1 písm. x) xxxxx xxxxxxx §56 xxxxxxxxxx se xx xxxxx x xxxxxx xxx 90 xxx. Pro xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx §43 odst. 2 xxxxx xxxxxxx §31 xxxx. 1 xxxx. x) xx x), §37, §55 xxxx. 1, §56, §58 odst. 3 x §62 odst. 1 xxxxxxxxxx xx xx dlouhodobé xxxxx. X žádosti je xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pojištění, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx v §180j, x xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx; xx xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxx uvedené v §180j xxxx. 4.

(3) Xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx obdobně xxxxxxxx 1 věta xxxxx x §55 xxxx. 1, §56 xxxx. 1 xxxx. a) xx x), x), x), h), l) x m), §56 xxxx. 2 xxxx. x) a §62 xxxx. 1 xxxxxxxxxx xx na xxxxxxxxxx xxxxx.

(4) Pro povolení x xxxxxxxxxxxx pobytu xxxxxxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx pobyt xx účelem xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx, platí xxxxxxx §55 xxxx. 1, §56 xxxx. 1 xxxx. c), x), x), x) x x), §56 odst. 2 xxxx. x) x §62 odst. 1 xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxx.

(5) Xxx povolení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxx xxxxxx xx xxxxx (§42d) platí xxxxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxx x §37, §55 xxxx. 1, §56 odst. 1 xxxx. a) xx x), x), x), x), x) x x), §56 xxxx. 2 xxxx. x) x §62 xxxx. 1 vztahující xx na dlouhodobé xxxxx. Xxxx vydáním xxxxxxxxxx x zamítnutí xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx doby xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx studia xx xxxxx xxxxx §42d xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x rodinného života xxxxxxx.

(6) Xxx zaměstnaneckou xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxx a §55 xxxx. 1, §58 xxxx. 3 x §62 odst. 1 xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx nevydá

a) x xxxxxx xxxxxxxxx x §56, x xxxxxxxx důvodu uvedeného x §56 xxxx. 1 xxxx. f),

b) xxxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v §42g xxxx. 2, 3 xxxx 4,

x) xxxxxxxx xxx x žádost x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx podanou xxxxxxxx xxxxxxxx v §42g xxxx. 6 x Xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx - krajská xxxxxxx nebo xxxxxxx xxx hlavní město Xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, že další xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x situaci xx xxxx práce xxxxxxx,

x) xx-xx zaměstnavatel xxxxxxx podle §178f xxxxxxxxxxxx,

x) pokud xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx práci, xxxx

x) jde-li o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xx o xxxxxx druh xxxxx, xxxxx agentura xxxxx xxxxxx formou dočasného xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx.

(7) X žádosti x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx účelem xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx

x) náležitosti xxxxx §31 xxxx. 1 xxxx. x), d) x e),

b) xxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx příjem xxxxxxx x společně s xxx xxxxxxxxxxxx osob xxxxxxxxxxxx xx území xxxxxx xxxxx než xxxxxx xxxxxx životních xxxxx9d) cizince a x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxx částky xxxxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx9e) xxxx xxxxxx, kterou xxxxxxx prokáže xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx odůvodněných xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxxxx posuzovaných osob; xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx osobami xx xxx účely xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx uvedené v §4 xxxx. 1 xxxxxx x životním x existenčním xxxxxx xx xxxxxxxx uvedených x §4 xxxx. 2 a 3 xxxxxx o xxxxxxxx x existenčním xxxxxx; xx příjem xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx zákona o xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx, x výjimkou xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, přídavku xx xxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxx v xxxxxxx xxxxxx v xxxxxx xxxxx; xxx xxxxx xxxxxxx příjmu se §8 xxxx. 2 xx 4 xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx; xx xxxxxxxx xx xxxxxxx povinen předložit xxx prohlášení o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx mlčenlivosti xxxxxxxxxx úřadu, a xx x plném xxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx ověření úhrnného xxxxxxxxx příjmu xxxxxx; xxxxx cizinec xxxxxxxxx x xxxxxxx doklad x xxxxxx člena xxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx jeho prohlášení x zproštění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx30),

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx cizince,

e) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodní xxxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxx, který xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx z xxxxxx,

x) xxxxxx x cestovním xxxxxxxxxx xxxxxxxxx po xxxx xxxxxx na xxxxx, xxxxx odpovídá xxxxxxxxx uvedeným v §180j, x na xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx uvedeného xx xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx; xx xxxxxxx, jde-li x xxxxxxx uvedené x §180j odst. 4.

(8) Xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx účelem xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxx x §37, §55 xxxx. 1, §56, §58 odst. 3 x §62 odst. 1 xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxx.

(9) Xxx-xx x vydání xxxxxxxx k dlouhodobému xxxxxx cizinci, který xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx povolení xx xxxxxxxx xxxxxx5a), xxxxx xxxxxxx do xxxxxx systému zařadil; x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx stát xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu ministerstvo xxxxxx smluvnímu xxxxx, xxxxx xxxxxxx do xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

§46x

Xxxxxxx xxxxxxxxx povolení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx účelem xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

(1) Xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx povolení x xxxxxxxxxxxx pobytu za xxxxxx xxxxxxxxxx soužití xxxxxx zruší. Ministerstvo xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu za xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx zruší xxxxxx, xxxxxxxx cizinec xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxxx úmyslného trestného xxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx rodiny, jestliže

a) xxxx stát Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxx cizince xx xxxxx území9a) x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x trestu odnětí xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx 1 xxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx takovou činnost xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx věci xxxxxxxxxxx, a dále x důvodů xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx upravujících xxxxx a xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx nepředloží xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pojištění, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x §180j, x xx xxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx; xx neplatí, xxx-xx x xxxxxxx xxxxxxx x §180j odst. 4,

x) xxxx xxxxxxxx, xx by xxxxxxx xxxx při xxxxxx xxxxxx xx území xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx závažným xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx prokazované xxxxx §42b odst. 1 xxxx. x) xxxx x),

x) zjistí, xx xxxxxxxxxxx předložené x žádosti x xxxxxx nebo prodloužení xxxxxxxxx povolení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxx soužití xxxxxx jsou padělané xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx podstatné xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx neodpovídají xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx nemá xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xx xxxx xxx dalším xxxxxx na území xxxxxxx xxxxxxx zdraví xxx, že xxxx xxxxxx uvedenou x xxxxxxxxxxx opatření xxxx xxxxxxxxxx infekčního xxxxxxxxxx, xxxxx x takovému xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx na xxxxx,

x) xxxxxxx neplní xxxx, xxx který xxxx toto povolení xxxxxx,

x) xxxxxx, že xx xxxxxxx dopustil xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x cílem xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxx uzavřel xxxxxxxxxx xxxx jeho xxxxxxx prohlášeným xxxxxxxxx xxxx určeno xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx oprávnění xx xxxxxxxx xxxxxx požádal x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx zrušena, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx skončila, xxxxx xxxxxxx oprávnění xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx zrušena, xxxx

x) xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx platnost xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx mu xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx jiným xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx modré xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx vydané xx xxxxx xxxxxxxx,

xx xxxxxxxx, xx důsledky xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxx posuzování xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx do xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx cizince.

(3) Ministerstvo xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 2 písm. x), x) x x) xxxxxxx, xxxxxxxx je xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx okolnostmi, xxxxxxx xxxxx se xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(4) Ministerstvo x xxxxxxxxxx stanoví lhůtu x xxxxxxxxxxx z xxxxx x cizinci xxxxx xxxxxxxx příkaz; xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx.

§46b

Zrušení platnosti povolení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx

(1) Xx žádost xxxxxxxxx xxxxxx členského státu Xxxxxxxx xxxx7c) ministerstvo xxxxxxxx jeho xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx rezidenta xxxxxx členského státu Xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx úmyslného xxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx platnost xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu xxxxxxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie, xxxxxxxx

x) je-li xxxxxxx xxxxxxxxx, xx by xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx dalším xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx narušit xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxx stát Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x vyhoštění xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx území9a) z xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx odnětí xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx 1 xxx anebo xxx důvodné xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx činnost xxxx xxxxxxx činnost xxxxxxxxxx xx území xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx smluvního státu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx postup xx xxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxx xxxxx bylo xxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x cestovním xxxxxxxxxx pojištění, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x §180j, x xx xxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx; xx xxxxxxx, jde-li x xxxxxxx xxxxxxx x §180j xxxx. 4,

x) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx měsíční příjem xxxxxxxx tohoto povolení x xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx osob [§42c xxxx. 3 xxxx. x)] xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx9o), xxxx

x) xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx přiznal xxxxxx xxxxxxxxx rezidenta xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, rozhodl x xxxxxxx tohoto xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx

xx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx zrušení platnosti. Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx do xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx života xxxxxxxx xxxxxx povolení.

(3) Xxx zrušení platnosti xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx rezidenta xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx ministerstvo xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx příslušníkovi xx xxxxxxxx, že toto xxxxxxxxxx xxxx přiměřené x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx rodinného xxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx příslušníkovi xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx xxxx obdobně x v případě, xx xxxxxxxx povolení x dlouhodobému xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx x rozhodnutí xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x území x xxxxxxxxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx nebo jeho xxxxxxxxx příslušníkovi xxxxx xxxxxxxx xxxxxx; rezident xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx rodinný příslušník xx xxxxxxx ve xxxxxxxxx lhůtě x xxxxx vycestovat.

§46c

Zrušení platnosti xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx území

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxx platnost povolení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx ochrany xx xxxxx9g), xxxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx podle §42e odst. 1,

x) xx xx nezbytné xxx xxxxxxxxx ochrany xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, nebo

c) xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x zrušení platnosti xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx účelem xxxxxxx xx území xxxxxxx xxxxx k xxxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx příkaz; cizinec xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx z xxxxx vycestovat.

(3) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxx, byl-li x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx účelem xxxxxxx xx území xxxxxxx xxxxx rozhodnutí x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx odloženo xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxx xxxxxxx xxxxxxx dokončí xxxxxxx vyhoštění xxxxxxx xxxx jeho xxxxxxx xxxxx mezinárodní xxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx ministerstvo xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zrušení xxxxxxxxx xxxxxxxx k dlouhodobému xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx povolení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx vydaného xxxxxxx xxxxx §42e xxxx. 1 současně xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu xx xxxxxx ochrany xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §42e xxxx. 5; o xxxx skutečnosti xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(6) Ministerstvo xxxxx výjezdní příkaz xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx na xxxxx podle xxxxxxxx 5; xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx.

§46d

Zrušení xxxxxxxxx xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx jeho xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx zruší. Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx povolení x xxxxxxxxxxxx pobytu xx účelem vědeckého xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxxx pravomocně xxxxxxxx xx spáchání xxxxxxxxx xxxxxxxxx činu, xxxxx cizinec xxxxxxxxx, xx xxxx další xxxxx xx území xx v xxxxx Xxxxx republiky.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx platnost xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx xx účelem xxxxxxxxx výzkumu, xxxxxxxx

x) xxxx xxxx Evropské xxxx xxxx smluvní xxxx xxxxxxxxxxx společný xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxx výzkumného xxxxxxxxxx xx xxxxx území9a) x xxxxxx jeho xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx svobody v xxxxx xxxxxxx 1 xxx anebo xxx xxxxxxx podezření, že xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx připravuje xx xxxxx xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx uplatňujícího xxxxxxxx postup ve xxxx xxxxxxxxxxx, x xxxx z xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx předpisů xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx,

x) xxxx xxxxxxxx, xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx ohrozit xxxxxxxxxx České xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx způsobem xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx ohrozit veřejné xxxxxx xxx, že xxxx xxxxxx xxxxxxxx x požadavcích opatření xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx9j), xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx třetích xxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu9j); xx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx pracovník xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx9j) x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx pracovník xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §42f xxxx. 3,

e) xxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxx prodloužení xxxxxxxxx povolení k xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx vědeckého výzkumu xxxx xxxxxxxx anebo xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx v xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx skutečnosti, xxxx

x) výzkumný xxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx vydáno,

za podmínky, xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx budou přiměřené xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxx xxxxxx rozhodnutí xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx výzkumného xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx v rozhodnutí xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x území x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxxxx je xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx z xxxxx xxxxxxxxxx.

§46x

Xxxxxxx platnosti zaměstnanecké xxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx karty x xxxxxx xxxxxxxxx x §37, x xxxxxx xxxxxxxxx x §46 xxxx. 6 xxxx. x), d) xxxx x) x xxxx, jestliže cizinci xxxxxx xxxxxx odborná xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx35).

(2) Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxx zaměstnanecké xxxxx, xxxxxxx lhůtu k xxxxxxxxxxx x území x udělí xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx z xxxxx vycestovat.

§46x

Xxxxxxx xxxxxxxxx modré xxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx

x) xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx požádá,

b) xxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxx x xxxxxx modré xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx pozměněné xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x nich uvedené xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxx přestal splňovat xxxxxxxx x podmínek xxx xxxxxx modré xxxxx,

x) její držitel xxxxxx účel, xxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx,

x) xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx ministerstvu xx 3 xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx pracovního xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx; to xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxx,

x) doba xxxxxx nezaměstnanosti xxxxxxxx xxxxx xxxxx přesáhla 3 xx xxxx xxxxxx měsíce,

g) x xxxxxxxxxxxxxxx držitele xxxxx xxxxx xxxxx opakovaně xx dobu xxxxxxxxx xxxxx xxxxx; to xxxxxxx, pokud xxxxxxxx xxxxx skončil z xxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxx x §52 xxxx. a) xx x) xxxxxxxx práce xxxx dohodou z xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx zrušením podle §56 zákoníku práce,

h) xxxx xxxxxxx nemá xx území xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx35), nebo

j) xxxx xxxxxxx byl xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx spáchání xxxxxxxxx trestného xxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx

x) xxxx xxxx Xxxxxxxx unie xxxx xxxxxxx stát uplatňující xxxxxxxx xxxxxx ve xxxx xxxxxxxxxxx rozhodl x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx svého xxxxx z důvodu xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx svobody x xxxxx nejméně 1 xxx xxxxx xxx xxxxxxx podezření, xx xxxxxxx závažnou xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx státu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx vyhošťování,

b) xx xxxxxxx xxxxxxxxx, že xx její xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx na území xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx pořádek xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx státu,

c) xxxx držitel xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx, doplatek xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx pomoc xx xxxxxxx xxxxxx x hmotné xxxxx, xxxx

x) xxxx xxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxx pobytu xx xxxxx ohrozit xxxxxxx xxxxxx xxx, že xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx opatření xxxx zavlečením xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

xx podmínky, xx xxxxxxxx tohoto xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx důvodu xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx. Při xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx ministerstvo xxxxxxxx zejména x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx soukromého x xxxxxxxxx xxxxxx držitele xxxxx xxxxx.

(3) Ministerstvo x xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx platnost modré xxxxx, xxxxxxx lhůtu x xxxxxxxxxxx x xxxxx a xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxx xx povinen xx xxxxxxxxx lhůtě x xxxxx xxxxxxxxxx.

§46g

Zrušení xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zaměstnance xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx xxxx

(1) Ministerstvo xxxxx xxxxxxxx karty vnitropodnikově xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx

x) xxxx držitel x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x žádosti o xxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxx její xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx v xxxx xxxxxxx neodpovídají skutečnosti,

c) xxxx držitel byl xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx trestného xxxx,

x) její xxxxxxx xxxxxx účel, xxx xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx korporace nebo xxxxxxxx xxxxx, do xxxxx xx cizinec xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Ministerstvo xxxx xxxxx platnost xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx převedeného xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx převedeného xxxxxxxxxxx xxxxxx členského státu Xxxxxxxx unie, xxxxxxxx

x) xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx,

x) xxxx xxxxxxx xxxx na xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxx xxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx smluvní xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx jejího xxxxxxxx xx xxxxx území9a) x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx nejméně 1 xxx xxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx závažnou xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie nebo xxxxxxxxx xxxxx uplatňujícího xxxxxxxx postup xx xxxx xxxxxxxxxxx,

x) xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx území xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx pořádek nebo xxxxxxx xxxxxxxxxx státu,

e) xxxx xxxxxxx by xxxx při xxxxxx xxxxxx xx území xxxxxxx veřejné xxxxxx xxx, xx trpí xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxx xxxx xx xxx je xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, přestane xxx xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxx nebo xx xxx xx její xxxxxxx převeden, byla xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx uložena xxxxxx xx xxxxxxxx výkonu xxxxxxxxx xxxxx, xxxx

x) xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxx xxxx do níž xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

xx xxxxxxxx, že xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx. Xxx posuzování xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx přihlíží xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx rozhodnutí xx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(3) Ministerstvo x rozhodnutí, xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx karty vnitropodnikově xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx lhůtu x xxxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx xxxxx výjezdní příkaz; xxxxxxx xx povinen xx xxxxxxxxx lhůtě x xxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx vyrozumí x xxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx platnosti karty xxxxxxxxxxxxxxx převedeného zaměstnance xxxx karty xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx a x xxxxxxxx xxxxxx rozhodnutí xxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxx xxxx xx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx.

§46x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 222/2017 Xx. x účinností xx 15.8.2017

§47

(1) Žádost x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx doby xxxx platnosti xx xxxxxxx povinen xxxxx xxxxxxxxxx xxxx uplynutím xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxx 90 xxx nebo platnosti xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx, nejdříve však 120 xxx xxxx xxxxxxxxx jeho platnosti.

(2) Xxxxxx o xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx je xxxxxxx povinen podat xxxxxxxxxx xxxx uplynutím xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu.

(3) Xxxxxxx-xx xxxxxxxx podání xxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx 2 nebo xxxxxxxx 6 xxxx. x) xxxxxx na xxxx cizince xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xx 5 xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx. X xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx, než xx xxxxxxx x xxxxxxxx 1. Xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx věty xxxxx x pro xxxxxxxx xxxxxx žádosti xxxxx xxxx druhé xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx nejpozději xxx xxxxxx xxxxxxx x xx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxx xxxxxxxxx víza x xxxxxx nad 90 xxx xxxx povolení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x žádosti o xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx s podmínkami xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx 1 xx 3, xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu xx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxx.

(5) Žádost x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §42 odst. 4 xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx v době xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx vydaného Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx x době xxxxxxxxxxx xxxxxx podle §18 xxxx. x) xxxx x), nejdříve xxxx 120 dnů xxxx uplynutím xxxx xxxxxxxxx.

(6) Vízum, povolení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx oprávnění k xxxxxxxxxxx pobytu uvedené x odstavci 5 xxxx v §42c xxxx. 2 xx xxxxxxxx za platné xx xxxx xxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx x podané žádosti, xxxxx xxxxxxx

x) xxxxx xx xxxxx žádost x xxxxxx povolení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx rodiny, povolení x xxxxxxxxxxxx pobytu xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx, xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx výzkumu, zaměstnanecké xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §42 xxxx. 4,

x) xxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx odstavce 5, §42a odst. 6, §42c odst. 2, §42f odst. 2, §42g xxxx. 5 x §42i xxxx. 3 xxxx. a) xxxxxxxx x

x) xxxx xxxxxxxxx víza x xxxxxx nad 90 xxx, povolení x xxxxxxxxxxxx pobytu xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 5 nebo §42c odst. 2 xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x žádosti x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(7) Jde-li x žádost x xxxxxxxxxxx platnosti xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxx 4 obdobně xx oprávnění x xxxxxx zaměstnání na xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx. Xxx-xx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §42g xxxx. 6, xxxxxxx xx xxxxxxxx 6 xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxx vykonává x xx xxxxxx xxxx o xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx. Věty xxxxx x xxxxx xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxx xxxxxx, na xxxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx povolení x xxxxxxxxxx. Xxxxx ministerstvo xxxxxx x prodloužení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx karty xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx podle §42g odst. 6 xxxxxxx x xxxxxx, xx Xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx - xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx hlavní xxxxx Xxxxx vydal xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx zaměstnávání xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx na trhu xxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx k výkonu xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxx po dni xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx tomuto rozhodnutí xx xx oprávnění x xxxxxx zaměstnání xxxxxxxxxx. X oznámení xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxx práce Xxxxx xxxxxxxxx - xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx Xxxxx.

(8) Xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx

x) xx xxxx, xxx jiný xxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxx rozhodne x xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx o xxxxxx modré karty xxxxxx x době xxxxxxxxx xxxxx xxxxx,

x) xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x území, xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx Evropské xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxx

x) po xxxx 3 xxxxxx xxx xxx, kdy xxxx členský xxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx.

(9) Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx státem Xxxxxxxx xxxx xx xx území považuje xx xxxxxxx do xxxx nabytí právní xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx v xxxx xxxxxxxxx modré xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx karty x o xxxxx xxxxxx xxxxxx rozhodnuto x xxxx platnosti xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie. Xxxxxxxx x xxxxxx vnitropodnikově xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx členským xxxxxx Xxxxxxxx unie xx xx území xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxx xxxxx vnitropodnikově xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx, pokud v xxxx platnosti povolení x pobytu xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zaměstnance xxxxxxxx xxxxx členským státem Xxxxxxxx unie cizinec xxxxxxx x xxxxxx xxxxx vnitropodnikově xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx členského xxxxx Xxxxxxxx xxxx x x xxxxx xxxxxx nebylo rozhodnuto x xxxx platnosti xxxxxxxx k pobytu xxxxxxxxxxxxxxx převedeného zaměstnance xxxxxxxx xxxxx členským xxxxxx Evropské xxxx.

(10) Xx xxxxxxxx povolení x dlouhodobému pobytu xx účelem xxxxxxxxxx xxxxxxx rodiny vydaného xxxxxxxxx příslušníkovi xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx vydaného xxxxx xxxxxxxx státem Xxxxxxxx xxxx se xxxxxxxx 8 a 9 xxxxxxxx xxxxxxx. Xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx soužití rodiny xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx státem Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx 9 xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(11) Xxxxxxxxx x xxxxxx podle xxxxxxxx 4, 6, 8, 9 nebo 10 xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx použitelným xxxxxxxxx Evropské xxxx51), x xx xx xxxxx xxxx x xxxxxx xxx 90 xxx s dobou xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx předpokládané xxxxx xxxxxx x xxxxxxx; to xxxxxxx, xxx-xx o xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx smluvních xxxxx, xxxxxxx xx vydá xxxxx potvrzení o xxxxxxxxx x pobytu xxxxx xxxxxxxx 4 xxxx 6. Platnost xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx první xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x žádosti. Odstavce 4, 6 x 8 xx xxxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxx žádost x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu, x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx jiným xxxxxx xxxx o xxxxxxxxxxx platnosti povolení x dlouhodobému pobytu x xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4, 6 xxxx 8 xxxxx xxxxx §60 xxxx. 4 nebo 7.

(12) Xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 až 3 a 5 xx xxxxxxxxx, je-li xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx podána xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxx povinen podat xxxxxx, xx lhůta xxxxxxx x odstavcích 1 až 3 x 5 též xxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, která xxxxxxxx xxxxxx, držiteli poštovní xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx licence nebo xxxxx, která xx xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxx státě. Xxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 6 použije xxxxxxx.

§48

Xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb, xxxxx-xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx způsobem, se xx xxxxxxx, kterému xxxx uděleno oprávnění x pobytu xx xxxxxx xxxxxxxxxx dočasné xxxxxxx xx území xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx3a) (dále xxx "xxxxxxx xxxxxxxxxx dočasné xxxxxxx"), xxxxxxxx cizinec,

a) xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx §33 xxxx. 1 xxxx. x) a b), §33 xxxx. 3 xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxx xxxxxxx pobytu xx území (§43),

b) xxxxx xx xxxxxx x §42e xxxx. 1 xx xxxxxxxx x xx xxxxx xxxxx §42e odst. 2,

x) xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x dlouhodobému pobytu xx xxxxxx ochrany xx xxxxx, nebo

d) xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx ochrany xx území vydáno.

§48x

(1) Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx lhůtě podle §42e odst. 2, xxxxxxx, xxxxx podal xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu xx účelem xxxxxxx xx území, x xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx o poskytnutí xxxxxxxxxx xxxxxxxxx až xx výše

a) 1,6xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx stanovené xxxxxxxxx xxxxxxx předpisem9d), je-li xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx osob [§42c xxxx. 3 xxxx. x)],

x) 1,5xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx žadatele x xxxxxxxx s xxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxx-xx xxxxxxxx posuzovány 2 xx 3 xxxxx,

x) 1,4násobku xxxxxx xxxxxxxxx minima žadatele x xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx 4 xxxxx,

x) 1,3xxxxxxx xxxxxx životního xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x ním xxxxxxxxxxxx xxxx, je-li společně xxxxxxxxxx 5 x xxxx xxxx.

(2) Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxx x xxxxxxx xx majetkové xxxxxx xxxxxxx. Finanční příspěvek xxx xxxxxxxxxx ode xxx, xxx byl xxxxxxx xxxxxx xxxxx §42e xxxx. 2. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx 1 xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxxx xxxx xxxxxxxx řízení x xxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx xxxxx xxx finanční x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx poměry xxx xxxxxx xxxxxx čestného xxxxxxxxxx a xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xx dobu xxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx se finanční xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx

x) odpovědnost xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx (§15 a 180),

x) xxxxxxx x finanční xxxxxxxxx uvedl xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx o xxxxxxxxxx nebo majetkových xxxxxxxx své xxxxxx, xxxx

x) žadatel x xxxxxxxx příspěvek xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx změnu xxxxxx xxxxxxxxxxx.

§48x

(1) Xx-xx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx na rozhodnutí, xxx bude spolupracovat x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx řízení (§42e xxxx. 2), xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx xx xxxxxx ochrany xx xxxxx, xxxx xxxxxxx, kterému xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx tato xxxxx bezplatně, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx na xxxxxx xxxxxxx spojených s xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx písemně xxxxxxxx smlouvy.

(2) Xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx území xx xxxxxx právní xxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx; xx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx nepotvrdil, že xxxxxx x vydání xxxxxx xxxxxxxx splňuje xxxxxxxx xxxxx §42e xxxx. 1.

(3) Po xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx účely xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx považuje xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

§48x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 379/2007 Sb. x účinností xx 21.12.2007

Xxxxx 4

§49

Xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx na xxxxxxx povolení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx zahraničních věcí

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx pobytu xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x České xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx věcí. Xxxx povolení xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xx xxxxx nejdéle xx xxxx platnosti xxxxxx registrace.

(2) X xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx vládní xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x České xxxxxxxxx xxxxx jejich xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx zahraničních věcí, x xxxxxxxx osob xxxxxxxxxxxx na xxxxx xxxxx §18 xxxx. x) xxxx b), xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx na xxxxx Xxxxx republiky, xx xxxxxxx xxx opravňuje xxxxx k pobytu xxx 90 dnů xx účelem podání xxxxxxx o povolení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx zahraničních xxxx.

(3) Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx úřadu xxxxxx xxxxx nebo mezinárodní xxxxxx organizace xxxxxxxxxxxx x České xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxx uvedenou x povolení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxx xxxxxxxxx povolení k xxxxxxxxxxxx xxxxxx lze xxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxx dobu pobytu xxxxxxx 10 xxx, x výjimkou xxxx xxxxxx vedoucích diplomatických xxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu prohlašuje xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx věcí.

Xxx 5

Výjezdní příkaz x rozhodnutí x xxxxxxxxxx opustit xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx

§50

Xxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxx xx doklad, xxxxx x xxxx úřední xxxxxxx

x) xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx krátkodobého xxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx letiště, x němuž xx xxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx x vycestování, xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxxxx žádosti x xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, po xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx1b), po xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx příslušníka xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxx poskytování xxxxxxx xx území xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx3a).

(2) Xxxxxxxx příkaz xxxx uděluje Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx věcí po xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx po xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx (§41), xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx nebo po xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x dlouhodobému pobytu xxxxxxxxxx tímto ministerstvem (§49 xxxx. 5) xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxx, k xxxxx xx xxxxx nevyžaduje.

(3) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxx, xxxxx xx xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, x x vycestování x území; x xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx za xxxxxx na xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x udělení xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx §33 xxxx. 1 x §42e. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx vycestováním cizince x xxxxx.

(4) Xxxx-xx xxxx stanoveno xxxxx, xxxx přechodného xxxxxx xxxxxxx na výjezdní xxxxxx nesmí xxx xxxxx xxx 60 xxx, xxxx pobytu xxxxxxx x ve xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, Ministerstvo xxxxxxxxxxxx xxxx nebo ministerstvo.

(5) Xxx xxxxxxxx pobytu xxxxxx Xxxxxxxx xxxx1b) xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx pobytu xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx 1 měsíc. Xxxxxxxx xxxxxxxxx minimální xxxx xxxxxx neplatí, xxxxx xx důvodné xxxxxxxxx, xx by xxxxxxx mohl xxx xxxx pobytu xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx zjištěno, xx xxxx nemocí xxxxxxxx v požadavcích xxxxxxxx před zavlečením xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx údaje x xxxxxxxxxx cizince, xxxxx cestovního xxxxxxx x xxxx, xx xxxxx xx cizinec xxxxxxx z xxxxx xxxxxxxxxx; x xxxxx xxxxxxx bezpečnosti xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx ochrany xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx v xxxxx plnění xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx podmínkou xxxxxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxx.

(7) Xxxxxxxx příkaz má xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxxx, x odůvodněných xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx vyznačen xxxx cestovní xxxxxx.

§50a

Rozhodnutí o povinnosti xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx

(1) Rozhodnutí x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx vydá xxxxxxx, xxxxx

x) xxxxxxxxxxx vstoupil xxxx pobýval na xxxxx x xx xxx xxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxx sjednané x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxx xxxx 13. xxxxx 2009; xxxxx xxxxx i xxx xxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisu Xxxxxxxx xxxx37) a xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x pobytu xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx a xx území xxxxxx xxxxxxxxxxx; xx neplatí, xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxx pobytu xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx narušit xxxxxxx xxxxxxx, nebo

c) xx xxxxxxxxx platného xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx x na xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx pokud xx důsledkem xxxxxxxxxx x xxxxxxxx vyhoštění xxx xxxxxxxxxxx zásah xx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxx xxxx

x) cizinci xxxxxxxx 15 xxx, xxxxx xxxxxxxx možnosti xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx, xxxxxxxx

1. bylo řízení x udělení mezinárodní xxxxxxx zastaveno, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx údaje x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx mezinárodní xxxxxxx, xxxx

2. xxxxxxxxxxxx xx pravomocném ukončení xxxxxx xx věci xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx ukončení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ochrany xx xxxxx uvedené ve xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xx lhůtě 30 xxx, xxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx udělen,

b) xxxxxxx, který xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx oprávnění x xxxxxx vydaného xxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx x xx území xxxxxx xxxxxxxxxxx, x něhož xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx by xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx vyhoštění xxx xxxxxxxxxxx zásah xx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx, xxxxx není xxxxxxxxx platného xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx členským státem Xxxxxxxx xxxx x xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx vyhoštění.

(3) Xxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xxxxxxx xxxx k xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx x xxxxx členských xxxxx Evropské xxxx, x xx x xxxxxxx 7 xx 60 xxx. Xxxxx xx xxxx xxxx x vycestování xxxxx xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxx cizince, xxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxx zajištění. Xxxxx xx v xxxxxxx xxxx x vycestování xxxxxxx xxxxxxxx, běh xxxx doby xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx-xx xxxxxxx během xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx doby x xxxxxxxxxxx x xxxxxx uvedených x §174a xxxx. 2, xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx podle §101 xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx na xxxxx trvání xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx lze xxxxxxxx xxxxxxx xx 180 xxx.

(4) Xx-xx xxxxxxx xxx zbytečného xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx mezinárodní xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx Evropské xxxx přede dnem 13. xxxxx 2009 xxxx vrátí-li se xxxxxxx neprodleně dobrovolně xx státu, x xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx oprávnění x xxxxxx, může xxxxxxx xxxxxxx xx vydání xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

(5) X xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx států Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx v řízení; xx neplatí, je-li xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) nebo xxxxxxxx 2 xxxx. x). Xxxxxxxx řízení x xxxxxxxx vyhoštění xx xxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxx území, xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx uvedené x odstavci 1 xxxx. x) nebo xxxxxxxx 2 xxxx. x). Policie x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx zbytečného xxxxxxx. Xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx běží ode xxx, kdy xxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

Díl 6

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x dlouhodobému vízu

§51

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxx se xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxx platnosti xxxxxxxxx cizince xx xxxxxx a pobytu xx území x xxxxxxxxxxx z xxxxx, xxxxx xxxxx zákon xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Na xxxxxxx dlouhodobého víza xxxx právní xxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx dobu x xxx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx.1b)

(5) Xxxxxxxxxx xxxxx xx považuje za xxxxxxx jeho xxxxxxxxxx.

§52

V xxxxx ochrany xxxxxxxxxxx státu, udržení xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx veřejného zdraví xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx smlouvy xxxx xxx

x) xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.

§53

(1) Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx podává xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx zákon xxxxxxxxx xxxxx, x podává xx xx úředním xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

§54

V žádosti x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx cizinec povinen xxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx, den, xxxxx x xxx xxxxxxxx, místo x xxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxx x matky, xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx pobytu xx území, druh, xxxxx x xxxx x xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x označení xxxxx, xxxxx xxx xxxxx, x xxx-xx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxx xxxxxx xxxxx, x xxxx x xxx, xxx xx xxxxxxxx xx na xxxx území xxxxxx, x údaj x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx, u xxxxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxx, dobu x xxxx xxxxxx na xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x tomuto xxxxxx, xxxxxxxxx den xxxxxxxx a xxxxxxx, xxxxx xxxxxx na xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx včetně xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx za xxxxxx xx xxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, jméno, adresa xxxxx xxxxxx xx xxxxx, x xxx-xx x právnickou xxxxx, xxxx xxxxx, xxxxx x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. X xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx dále xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxx 3 xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx o xxxxxxxxxx pobytu xx xxxxx x na xxxxx ostatních xxxxxxxxx xxxxx a údaje x xxxxxxx x xxxxx v rozsahu xxxxx x příjmení, xxxxxxx jména x xxx, xxxxx, rok x místo xxxxxxxx.

§55

Náležitosti žádosti x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx být xxxxxx 180 xxx, x výjimkou xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx cizince, xxxxx xxxxxxxx jeho xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx doklad x doklad xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx povinen předložit x originále. X xxxxx řízení xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx úřadem xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x §31 xxxx. 1 xxxx. x).

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx dlouhodobého xxxx xx s xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx v xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx víza xx xxxxxxx xx xxxxxxxx strpět xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx záznamu.

§56

Důvody neudělení xxxxxxxxxxxx xxxx

(1) Dlouhodobé vízum, x výjimkou xxxx x pobytu xxx 90 xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx z xxxxxx podle §33 xxxx. 3, ministerstvo xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx

x) xx xxxxxxx xx xxxxxxxx ministertva nebo xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx nedostaví x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx ve stanovené xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx ověření xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx jestliže xx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx údaje xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx žádost x udělení xxxxxxxxxxxx xxxx nepravdivě,

c) je xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx,

x) xx xxxxxxxx x xxx, že xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx nesla Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx posouzení žádosti x nich uvedené xxxxxxxxxxxx skutečnosti,

f) xxxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxx dlouhodobého xxxx xx xxxxxx zaměstnání; xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx odstavce 5 xxxxxxx xxxxx, že xx oprávněn xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) jsou xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x §9 odst. 1 xxxx. písm. a), x), x), h), x) nebo x),

x) xxxx xxxxxxxx skutečnosti xxxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxx po skončení xxxxxx xxxxxxxxxxx dlouhodobým xxxxx xxxxxxxx území xxxx xx dlouhodobé xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxx vyznačením xxxxxxxxxxxx xxxx nepředloží xxxxxx x xxxxxxxxx zdravotním xxxxxxxxx xx dobu xxxxxx na xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx v §180j, x xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x cestovním xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, nejde-li x xxxxxxx xxxxxxx x §180j xxxx. 4,

x) xxxxx xxxxxxx xx území není x zájmu Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx závažná xxxxxxxx pobytu xxxxxxx xx území,

k) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxx vedeným xxxxx xxxxxx zákona,

l) cizinec xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx pro udělení xxxx,

x) se xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x cílem xxxxxx xxxxx x xxxxxx nad 90 xxx, xxxxxxx pokud xxxxxxx xxxxxxx manželství xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx bylo xxxxxx otcovství nebo xxxxx byl účelově xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx korporace x jeho xxxxxxx xxxx xxxxx statutárního xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx skutečným xxxxxx xxxx xxxxxx na xxxxx, xxxx

x) xx xxxxxxxxxxxxx cizince podle §178f nespolehlivý, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx xxxx x xxxxxx nad 90 xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx z xxxxxx xxxxx §33 xxxx. 3, ministerstvo xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx

x) xxxxxxxxx podmínku xxxxxxx xxxxxxxxxxxx (§174), nebo

b) x xxxxxxxxxx 5 xxxxxx porušil povinnost xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx,

xx xxxxxxxx, že xxxxxxxx xxxxxxxxx dlouhodobého xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx. Při xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x dopadům xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxx x pobytu xxx 90 xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx cizinci neudělí, xxxxxxxx xxxxxx některý x důvodů uvedených x xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx x), x), x) xx x) x x) nebo xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 2 xxxx. a), x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxx x pobytu xxx 90 xxx za xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx žádosti o xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x Xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx nevydal.

(4) X xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2 xx xxxxxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx víza v xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx informuje xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx dlouhodobého víza x o xxxx xxxxxxxxx požádat ve xxxxx xx 15 xxx xxx dne xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx dlouhodobého víza x nové posouzení xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx (§180e).

(6) Jde-li x xxxxxxx dlouhodobého xxxx xxxxxxx, který xx zařazen xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx smluvních xxxxx, xxxxxxxxxxxx projedná xxxxxxx xxxx se xxxxxxxx xxxxxx, který xxxxxxx do xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx; x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx, xxxxx smluvní xxxx xxxxx x xxxxxxxx cizince xx xxxxxx systému. Udělení xxxx ministerstvo xxxxxx xxxxxxxxx státu, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

§57

(1) Xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxx udělování xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx víza nepředloží xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x cestovním xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, byl-li xxxxxxx, a vízum xx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx úřad xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx ministerstvu; xx xxxxxxx, jde-li x xxxxxxx uvedené x §108j xxxx. 4.

(2) Xxxxxxxxxxxxx xxxx xx oprávněn provést xxxxxxx se xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx; xxx-xx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx x xxxxxx nad 90 dnů xx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx pohovor xxxx, x to xxxxxxx x cílem xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx na xxxxx. X provedeném xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, který xxxxxxxx xxxxxxx údaje xxxxxxxxxx identifikaci xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx, jméno x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x podpis xxxxx xxxxxxxxxxx pohovor x xxxxxx žadatele.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx o xxxxx ani jeho xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

§58

Vyznačování xxxxxxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxxxxxx vízum xx xxxxxxxxxx xxxxxxx vyznačuje xxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxx xxxxx nestanoví xxxxx.

(2) X xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(3) X xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx jeden xxxx xxxx xxxxx xxxxxx.

(4) X xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxx 90 xxx xx xxxxxx sezónního xxxxxxxxxx xx vyznačí x xxxxxx "xxxxxxxx" xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx "XXXXXXXX WORK".

§59

§59 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 161/2006 Sb.

§60

(1) Xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxx platnosti xxxxxxxxxxxx víza x xxxx xxxxxx xx xxxxx na xxxx xxxxx podává xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx úředním xxxxxxxxx, na xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx.

(2) X xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxx na xxxxx xx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx doby xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx víza a xxxx pobytu xx xxxxx xx xxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx 90 xxx před xxxxxxxxx xxxx xxxx.

(3) Xxxxxxx-xx xxxxxxxx podání xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 důvody xx xxxx cizince nezávislé, xx xxxxxxx oprávněn xxxx žádost podat xx 5 pracovních xxx xx xxxxxx xxxxxx důvodů. X xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx žádost xxxxx x xxxxx, xxx xx uvedeno x xxxxxxxx 2. Xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxx xxxxxxxx podání xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx cizinec xxxxxxx xxxxxxxxxxxx sdělit xxxxxxxxxx xxx podání xxxxxxx x na xxxx xxxxx tyto xxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x doba xxxxxx xx území xx xxxx vízum uplyne xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxxxx uvedenými v xxxxxxxx 2 nebo 3, považuje xx xxxxxxxxxx xxxxx za xxxxxx x doba xxxxxx xx xxxxx xx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx do xxxxxx xxxxxx moci xxxxxx xxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx x pobytu xxxxx xxxxxxxx 4 xxxxxxxxxxxx xxxxxxx vízovým xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx přímo xxxxxxxxxxx předpisem Evropské xxxx51), a xx xx xxxxx dlouhodobého xxxx s xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx předpokládané xxxxx řízení o xxxxxxx; xx neplatí, xxx-xx o cizince xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx států, xxxxxxx xx xxxx xxxxx potvrzení x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx dnem xxxxxx právní xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx.

(6) Xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx 2 x 3 xx xxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx podána xxxxxxxxxxxx. Nestanoví-li xxxxx xxxxx, xx žádost xx cizinec povinen xxxxx osobně, je xxxxx uvedená x xxxxxxxxxx 2 x 3 xxxx zachována, xx-xx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx poštovní xxxxxxx xxxxxxxxxx ministerstvu, xxxxx obsahuje žádost, xxxxxxxx poštovní xxxxxxx xxxx xxxxxxxx poštovní xxxxxxx xxxx osobě, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x jiném xxxxx.

(7) Xxxxx o xxxxxxx x xxxxxxx xxxx x pobytu xxx 90 xxx xx xxxxxx strpění xxxxxx na xxxxx xxxxx §33 odst. 1 xxxx. x) xxxxxx rozhodnuto x xxxx platnosti oprávnění x pobytu cizince xx xxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx oprávnění x pobytu a xxx xxxxx §69 xxxxxxxx xxxxx na xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, považuje xx jeho další xxxxx xx území xx xxxxx xx xxxx xxxxx, a xx xx xx xxxxxxxxxx x žádosti; x xxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx území xxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx další xxxxxx x vydání xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx.

§61

§61 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 427/2010 Sb.

§62

Xxxxx xxxxxxxxx dlouhodobého xxxx

(1) Platnost xxxxxxxxxxxx xxxx zanikne, xxxxxxx xxxxx právní xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx10) nebo je xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx vyhoštění.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx §30 xxxx. 2 xxxxxx převzetím xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx, povolení x xxxxxxxxxxxx pobytu xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, za xxxxxx xxxxxx xxxx vědeckého xxxxxxx, povolení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx příslušníkovi xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx karty, xxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx vydávaného Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxx k xxxxxx xxx 90 dnů xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx na xxxxx xxxxxxxxx xxxxx §33 xxxx. 3 xxxx xxxxxx dnem nabytí xxxxxx xxxx rozhodnutí x udělení xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx2).

(4) Xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx z území xxxxxxx platnost xxxx x xxxxxx xxx 90 xxx za xxxxxx xxxxxxx pobytu xx území. Xxxxxxxx xxxxxxxxx dlouhodobých víz xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x území dotčena.

§63

Xxxxx platnosti xxxxxxxxxxxxx xxxxx

(1) Platnost zaměstnanecké xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx 60 dnů xxx dne, kdy xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §42g xxxx. 2 xxxx. x) xx xxxxxxxx xxxxxx, na xxxxxx xxxx xxxxxx zaměstnanecká xxxxx xxxx povolení x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v §42g xxxx. 7 xx 10; to neplatí, xxxxx se jedná x xxxxxxx xxxxxxxxx x §98 xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx.

(2) Xx xxxxxxxx stanovených x xxxxxxxx 1 xxxxxx x xxxxxxxxx k xxxxxx xxxxx §47 xxxx. 4, pokud xxxx oprávnění vzniklo xxxxxxx žádosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx karty xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx 1 se nepoužije, xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x odstavci 1 xxxxx xxxxxxxx xxxxx §42g odst. 7 xxxx xxxx žádost x vydání povolení x dlouhodobému xxxxxx xx xxxxx účelem x xxxxxxx x xxxxxxxxxx stanovenými xxxxx xxxxxxx.

§64

Xxxxxxx

Xxxxxxx xx pro xxxxx xxxxxx zákona xxxxxx

x) xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx vysoké xxxxx9k),

x) xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx programu vysoké xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx školou, xxxx xxxxx xx jazykovém x odborném xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx x vyšší xxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx vzdělání xx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx odborné xxxxx, xxxxxxx do xxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx10a) x xxxxx xxxxxxxxx programu xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) stipendijní xxxxx realizovaný na xxxxxxx xxxxxxxx mezinárodních xxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx, platného xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Ministerstva xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx programu Xxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx vlády Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxx x získání xxxxxxxx, xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx x xxxx xxxxxxx 2 let xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx vysokou xxxxxx, Xxxxxxxx xxx Xxxxx republiky nebo x xxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x tělovýchovy akreditovanou xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx mimo xxxxx, která xx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) evropská dobrovolná xxxxxx cizince xx xxxx xx 18 xx 30 let xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx k získání xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx zkušeností xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxxx organizaci xxxx součást projektu xxxxxxxx xxxx iniciativ Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx státního programu x xxxxxxxxxxx zajišťovaná xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx&xxxx;xxxxxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, mládeže x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx osobou se xxxxxx xx území xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xx xx území xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x rámci xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx x rámci xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

§64a

§64a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 161/2006 Sb.

§64b

§64b xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 217/2002 Sb.

HLAVA IV

TRVALÝ XXXXX XX XXXXX

Xxx 1

§65

(1) Xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx na území x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx

x) xxxxxxxx x trvalému xxxxxx, nebo

b) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx cizince xx xxxxxxxx výchovy10c), xx-xx splněna podmínka xxxxx §87 xxxx. 1.

(2) Ustanovení xxxx xxxxx xx nevztahuje xx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx1b) a s xxxxxxxx §8385 xx jeho xxxxxxxxx příslušníka.

Xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx

§66

(1) Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx se xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx

x) xxxxx o xxxxxx xxxxxx povolení xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx

1. xx-xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx na území,

2. xx-xx xxxxxxxxxx dítětem xxxxxxxx nebo xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xx xxxx azylanta, xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx azylu, xxxx

3. xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxxxx občanem Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx o xxxxxx tohoto xxxxxxxx xxxx z xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xx jeho xxxxxx, xxxxx xx xxxx pobyt na xxxxx x xxxxx Xxxxx republiky, nebo

d) xxxxx x xxxxxx xxxxxx povolení xxxx xxxx xxxxxxxxx dítě xxxxxxx, xxxx na xxxxx pobývá na xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xx-xx xxxxxxx žádosti xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx.

(2) Xxxxxxxx x trvalému pobytu xx xxxx xx xxxxxx xxxx cizinci, xxxxxxx předchozí xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx x důvodu xxxxx §77 odst. 1 xxxx. c) xxxx x), xxxxx xx nabytí xxxxxx xxxx rozhodnutí xxxxxxxxxx xxxx 3 xxx.

§67

(1) Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx se xx 4 xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxx xxxx na xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx území xxxxxx x rámci xxxxxxxxxxx xxxxxx po xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxx ochrany za xxxxxxxx, že nejméně xxxxxxxx dva roky xxxxxxxxx xxxxxxxx řízení x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx případného xxxxxx x&xxxx;xxxxxx nebo xxxxxxx stížnosti, pokud xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx v xxxxxxx xxxxx. Xx doby xxxxxx xxxxx věty xxxxx se započítává xxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx, na povolení x dlouhodobému xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx, xx kterou xxx cizinec xxxxxxxxx x udělení mezinárodní xxxxxxx nebo cizincem, xxxxx xxx strpěn xx xxxxx podle xxxxxx o azylu. Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxx xx zachována, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx 7 xxx xx skončení přechodného xxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxx nebo xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx trvalému xxxxxx; xx xxxxxxx, pokud xxxxxxxx xxxxxx pobytových xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx se při splnění xxxxxxxx uvedených v xxxxxxxx 1 vydá, xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx

x) xx xxxxxx 18 xxx,

x) xx xxxx schopen o xxxx sám xxxxxxxx x důvodu dlouhodobě xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx

x) xx xxxxxxx x xxxxxx 65 xxx.

(3) Povolení x xxxxxxxx xxxxxx se xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx xxxxx, je-li xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx je xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x odstavci 2 xxxx. x) xxxx x),

x) xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 2 xxxx. x) xxxx x) xxxxxx xx xxxx, xxxx

x) který xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx vzestupné xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 2, xx xxxxx xxxxxx xxxx je xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 2 závislý.

(4) Xxxxxx xx xxx xxxxxxx podmínek x xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx důvodů xxxxxxx zvláštního xxxxxxx.

(5) Xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx nejpozději do 2 xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx řízení x udělení mezinárodní xxxxxxx.

(6) Xxxxxxxx x xxxxxxxx pobytu xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx v odstavci 3 xxxxx bylo-li xxxx xxxxxxxx vydáno xxxxxxx uvedenému x xxxxxxxx 2.

(7) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx, xx nejméně xxxxxxxx dva roky xxxxxxxxx poslední řízení x xxxxxxx mezinárodní xxxxxxx, včetně xxxxxxxxxx xxxxxx x kasační xxxxxxxxx, xxx prominout x xxxxxx hodných xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx mladší 15 xxx nebo nepříznivý xxxxxxxxx xxxx žadatele xxxxxx za xxxxxx xx území.

(8) Splnění xxxxxxxx podat xxxxxx xxxxxxxxxx do 2 xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx prominout xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 3, xxxxx řízení x xxxx xxxxxxx x udělení xxxxxxxxxxx xxxxxxx skončilo xxxxx xxx řízení x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx ochrany xxxxxxx xxxxxxxxx x odstavci 2.

§68

(1) Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx, který xx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx 5 let.

(2) Xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxxxxx

x) doba xxxxxx na xxxxx xx xxxxxxxxxx vízum x xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx-xx xxxx stanoveno xxxxx,

x) xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx azylanta xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx základě xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx pobytu xxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxx vedeno xxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx vydáno, xxxxx

1. xxxx cizinci xx xxxxxx xxxxx §87f odst. 5 xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu xx xxxxxxxx přechodného pobytu xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, nebo

2. xxxxxxx požádal o xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx pobytu xxxxx xxxxx x vycestování xxxxxxxxx z důvodu xxxxxxxx přechodného pobytu xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxx x §87f xxxx. 5,

x) jednou xxxxxxxxx

1. xxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx a na xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx studia, nebo

2. xxxx, xx xxxxxx xxxx vedeno xxxxxx x xxxxxxx mezinárodní xxxxxxx, které xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, x xx xxxxxx doby xxxxxx o žalobě xxxx x kasační xxxxxxxxx; xxxx-xx řízení x udělení xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx déle xxx 18 xxxxxx, xxxxxxxxxx xx tato xxxx v xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x) xx x), xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nepřítomnosti xxxxxxxxxx 6 po sobě xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xx svém xxxxxxx xxxxxxxxxx 310 xxx; xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx cizince xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxx 12 xx xxxx jdoucích xxxxxx ze xxxxxxxxx xxxxxx, zejména xxx-xx x xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx, závažné xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxxx toto xxxxxx xx xx xxxx pobytu xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx území v xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx písmen x) xx d), xxxxx xxx cizinec svým xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx vyslán xx zahraničí x xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nepřítomnosti xxxxxxxxxx 10 xx xxxx xxxxxxxx měsíců x xx xxxx souhrnu xxxxxxxxxx 560 dnů; xxxx xxxxxx xx xxxx nezapočítá, xxx-xx xxxxxxx členem statutárního xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

(3) Xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxxxxx xxxx

x) vyslání xxxxxxx xx území xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) pobytu xxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xx území byla xxxxxxx s domácími xxxxxxx xx xxxxxx, xxxxxxxxx x kapesné xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx vzdělávacích xxxxxx (xx xxxx),

x) xxxxxx trestu odnětí xxxxxxx; xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxx jeho xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx území, x xx xx xx xxxx jeho xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xx xxxxx xx xxxxx x pobytu xxx 90 xxx xx xxxxxx sezónního xxxxxxxxxx nebo xx xxxxxxxxx xxxxxxxx vízum,

e) xxxxxx xx xxxxx xx vízum x xxxxxx xxx 90 xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx; xx xxxxxxx, xxxxx cizinec xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu xx xxxxxx strpění xxxxxx xxxxxx xxxxx §43, x

x) pobytu na xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx §47 xxxx. 4, 6, 8, 9 nebo 10 xxxxx xxxxx §60 xxxx. 4; xx neplatí, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxx xxxxx §47 xxxx. 4 xxxx 6 xxxx podle §60 xxxx. 4 xxxx povolení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx byla prodloužena xxxx xxxxxxxx nebo xxxx prodloužena xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx víza x xxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx se xx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx, který xxxxxx podmínku 5 xxx nepřetržitého pobytu xx xxxxx členských xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx modré xxxxx, pokud xxxx xxxxxxx xxxxx karty xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx po dobu xxxxxxx 2 xxx; xx xxxx 5 xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx území xxxxxxxxx xxxxx se nezapočítává xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx členského xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx na xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx tímto xxxxxxxx xxxxxx Evropské xxxx xxxxxxx po xxxx xxxxxx xxx 560 xxx. Xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx modré xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxx období xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 12 xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx x xxxxxxx nepřesáhla 18 xxxxxx. Toto xxxxxxxxxx xx obdobně xxxxxxx i na xxxxxxx xxxxxxxxxxx držitele xxxxx karty, kterému xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu xx účelem společného xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx.

(5) Xxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx je oprávněn xxxxx x xxxxxxx, xxxxx v době xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx odstavců xxxxxx xxxx území. Xxxxxxxx xxxxxxxx povolení x xxxxxxxxxxxx pobytu xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx, xxxx být xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx 6 xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

§69

(1) Xxxxxx x xxxxxxxx k trvalému xxxxxx podle §66 xx xxxxxx na xxxxxxxxxxxxxx úřadu, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx podle §66 xxxx. 1 písm. x) xxxx b) xxx podat též xxxxxxxxxxxx, xxxxx cizinec, xxxxx xx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx vydáno,

a) xxxxxx xx xxxxx x xxxxx přechodného xxxxxx x xx xxxxxxxx xxxx nezletilým xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxx xxxx x xxxxxx uvedených ve xxxxxxxxx právním xxxxxxxx11),

x) xxxxxx xx xxxxx xx základě xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxx 90 xxx xxxx povolení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x orgánem xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx obchodování x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(3) Žádost x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx podle §66 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxx x rámci přechodného xxxxxx; ministerstvu xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxx x trvalému xxxxxx xxxxx §67.

(4) Xxxxxx x povolení k xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §66 odst. 1 xxxx. d) lze xxxxx xxx ministerstvu, xxxxx xxxxxxx, jemuž xx xxx povolení x trvalému pobytu xxxxxx, xxxxxx na xxxxx x rámci xxxxxxxxxxx xxxxxx, s xxxxxxxx xxxx x xxxxxx nad 90 xxx za účelem xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx §33 xxxx. 1 xxxx. x).

(5) Xxxxxx x povolení k xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §68 xxxx. 1 xxxxxx cizinec ministerstvu, xxxxx xx území xxxxxx xxxxxxxxxxx 5 xxx x v xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx

x) xx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xx xxxxxxx xxxxxxx vydaného x xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu2),3a), nebo

c) xxxxx xxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx příslušníka xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x §87f xxxx. 5.

(6) Žádost x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §68 je xxxxxxx xxxxxxx x §68 xxxx. 5 xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxxx úřadu.

(7) Xxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx území, xxxxx cizinec, jemuž xx být povolení x xxxxxxxx pobytu xxxxxx, xxxxxx xx xxxxx xx základě xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx §47 xxxx. 4, 6, 8, 9 nebo 10; xx xxxxxxx, jde-li x xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §66 xxxx. 1 písm. x) x §68.

§69x

§69x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 161/2006 Sb.

§69x

§69x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 161/2006 Sb.

§70

(1) Žádost x xxxxxxxx x trvalému xxxxxx se xxxxxx xx úředním tiskopisu. X xxxxxxx xx xxxxxxx povinen xxxxx

x) xxx xxxxx, xxxxxxxx x ostatní jména, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx, xxxxx x xxx narození, xxxxx x xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx, státní xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, povolání, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx (pracovní xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx), účel xxxxxx xx xxxxx, xxxxxxxxxx xx vstupu xx území (pracovní xxxxxxxx, xxxxx a xxxxxx zaměstnavatele), xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxx od xxxxx xxxxxx, předchozí xxxxx xx xxxxx delší xxx 3 xxxxxx (xxxxx x místo xxxxxx), xxx xxxxxx xx xxxxx, xxxxx x xxxxxxxx cestovního xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx,

x) xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, místo x xxxx narození, bydliště x povolání xxxxxxx xxxx manželky,

c) xxxxx, xxxxxxxx x ostatní xxxxx, datum xxxxxxxx, xxxxxx občanství, xxxxxxxx x xxxxxxxx rodičů,

d) xxxxx, příjmení x xxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx občanství, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx, x

x) jméno, příjmení x xxxxxxx jména, xxxxx narození, státní xxxxxxxxx, bydliště x xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Cizinec xx xxxxxxx x xxxxxxx o povolení x xxxxxxxx pobytu xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxxx,

x) cestovní xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx na xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx jinou xxxxxxx xxxxxxxxxxx příbuzenský xxxxx, doklad x xxx, že xxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxx občanem Xxxxx xxxxxxxxx1a); xx xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxx, xxxxx žádá o xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §68,

d) xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x trvalému xxxxxx xx území (§71 odst. 1); xx xxxxxxx, jde-li x cizince, který xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §67 xxxx xxx-xx o cizince xxxxx §87, xxxxx xxxx o xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 18 let z xxxxxx podle §66 xxxx. 1 písm. x); xx xxxxxxxx xx cizinec povinen xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x zproštění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x to x xxxxx rozsahu xxxxx, xx účelem ověření xxxxxxxx xxxxxxxxx příjmu xxxxxxx x xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx xxxx; pokud xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, je xxxxxxx xx požádání xxxxxxxxx též xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx výpisu x xxxxxxxx Rejstříku xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx (§174) xxxxxx státem, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx občanem nebo x němž xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x státy, x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx 3 xxxxxx xxxxxxx nepřetržitě po xxxx xxxxx než 6 měsíců, nebo xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx; xxxx xxxxxxxxx xx nevztahuje xx xxxxxxx xxxxxxxx 15 xxx a na xxxxxxx staršího 15 xxx, xxxxx xxxx xxxxxxx vízum x xxxxxx nad 90 xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx nebo povolení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxx udělena xxxxxxxxx ochrana xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx2), xxxx xxxxx xxxx x povolení x xxxxxxxx pobytu podle §67; cizinec, který xxxx o xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §68 odst. 1, nebo, xxx-xx x xxxxxxx xxxxx §87, který xxxx x povolení x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 18 xxx z důvodů xxxxx §66 xxxx. 1 xxxx. a), xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx, xx-xx x xx xxxxxxx,

x) xxxxxx x xxxxxxxxx ubytování xx xxxxx (§71 xxxx. 2),

g) xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, s xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx; xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx nevyžaduje, xxx-xx o rodiče, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, který za xxxx xxxxx xxxxxx xxxx se xxxxxx xxxx dítě xxxxxxxx xxxxxxx na území, x xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, že xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx jeho xxxx nezávislých xxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx prokazující xxxxxxxxxxx xxxxxxx českého xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx znalosti xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx stanoveném xxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem vydaným xxxxx §182a xxxx. 1 xxxx. a) (xxxx jen "xxxxxxx x xxxxxx"), xxxx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxx, který xx xxxxxxxx xxxx nezletilým xxxxxxx xxxxxxxx2) xxxx xxxxxxx, které xx xxxxxxx na péči xxxxxxxx, anebo xxxxxxx, xxxxx žádá x xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §66 xxxx. 1 písm. x) nebo x) x pobývá xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx k dlouhodobému xxxxxx za xxxxxx xxxxxxx na xxxxx, xx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx x trvalému xxxxxx xxxxxxxxx náležitosti xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x) xx c) x f).

(4) Xxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxx x trvalému xxxxxx xxxxx §66 je xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx požadavků xxxxxxxx před xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(5) Doklad xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx znalost xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x) xx nevyžaduje xx cizince, xxxxx

x) xxxxxxxx věku 15 xxx,

x) prokáže, xx x xxxxxxx 20 xxx předcházejících xxxxxx xxxxxxx x povolení xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx 1 xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx žákem xxxxxxxx anebo xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx 1 xxxxxxxxxx rok xxxxxxxx xxxxxxx školu x českým vyučovacím xxxxxxx anebo xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx na xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx, xx absolvoval xxxxx xxxxxx uznávanou xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx pro xxxxx tohoto zákona xxxxxxxxx xxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx,

x) xxxx x povolení x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §66 xxxx 67 xxxx xx xxxxxx oprávnění k xxxxxxxx pobytu podle §87 xxxx. 7 xxxx. a) xxxx 4,

x) prokáže, xx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx komunikovat, nebo

f) xxxxxx xxxx 60 xxx.

(6) Xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxx důvodné xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xx požadovanou znalost xxxxxxx jazyka x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem, xxxxxxxxx xxxxxxx doklad prokazující xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx doklad x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx zkoušky x xxxxxxx xxxxxx; xxxxxxx-xx důvodná xxxxxxxxxx xxx xxxxx, x xxxxxx xx nesepisuje xxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxxx okolnostech xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx důvodné xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx spisu. O xxxxxxxx dokladu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx českého xxxxxx xxxxxxxxxxxx vydá xxxxxxxx, kterým xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx určí lhůtu x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx prokazujícího požadovanou xxxxxxx českého jazyka. Xxxxxxx x xxxxxx xxxxx věty xxxxx xx koná u xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx, xxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxxxxx; xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx určena xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx doklad. X xxx, x xxxxx xxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx má xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, ministerstvo cizince xxxxxxxxx.

§71

(1) Xx doklad x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx se xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xx příjem xxxxxxx xx xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx xxxx pobývajících na xxxxx [§42c xxxx. 3 xxxx. x)] xxxxxx nižší xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx9d) cizince x x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx osob a xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx předpisem9e) xxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx jako xxxxxx skutečných odůvodněných xxxxxxx vynakládaných xx xxxxxxx xxx x xxxxxxxx posuzovaných xxxx. Xxx-xx x cizince xxxxx §66 může xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx dokladem o xxxxxxxx poskytnutí prostředků x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx veřejných xxxxxxxx. Xx xxxxxx xxxxx věty první xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx podle zákona x životním x xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx xxxx, xxxxxxx x nezaměstnanosti, xxxxxxx při rekvalifikaci x xxxxx x xxxxxxx xxxxxx v xxxxxx xxxxx; xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx §8 xxxx. 2 až 4 xxxxxx o životním x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Příjem xxxxxxx xxx xxxxxxxx zejména xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxx průměrného xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, jde-li x příjmy xx xxxxxxx xxxxxxxx, nebo xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxx-xx x xxxxxx ze xxxxxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §70 xxxx. 2 xxxx. x) xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx nebo xxxx, xxxxxx x oprávněnosti xxxxxxx xxxx anebo xxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx uživatelem xxxx xxxx xxxx, x xxxxx xxxxxx ověřeným xxxxxxxx, kterým je xxxxxxx udělen souhlas x xxxxxxxxxx. Ubytování xxxx být xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx31) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx evidenčním, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx číslem, x xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx pro xxxxxxx, ubytování xxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx xx nevyžaduje, xxxxxxxx-xx xxxxxxxxx osoba xxxxx xxxx první xxxxxxx xxxx pověřeným zaměstnancem xxxxxxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxx potvrzení x xxxxxxxx xxxxx věty xxxxx xxxxxxxx elektronicky, xxxx xxx podepsáno xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxx právní předpis xxxxxxx xxxxxx vlastnoručního xxxxxxx52).

§72

Náležitosti žádosti x xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx nesmí být xxxxxx 180 xxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, matričního xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx českého xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx, matriční doklad x xxxxxx prokazující xxxx pobytu xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx.

§73

Ministerstvo xxx zbytečného xxxxxxx sdělí Xxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxx České republiky x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx12) xxx, xxx rozhodnutí o xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxx xxxxxxx xxxxxx právní xxxx.

§74

(1) Xxxxxxx, xxxxx xxxxx žádost o xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx pobytu xx xxxxxxxxxxxxxx úřadu x xxxx xx xxxxxxx xxxxx podle §30 xxxx. 4, xx xxxxxxx xx ve xxxxx 3 pracovních xxx xxx xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx dostavit na xxxxxxxxxxxx

x) x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx a

b) xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx, x xx xxxxxx pořízení xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx podpisu, který xx určen x xxxx xxxxxxx digitálnímu xxxxxxxxxx; xxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx, který xxxxx xxxxxx o xxxxxx povolení k xxxxxxxx pobytu na xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx se na xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx

x) k xxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxx povolení k xxxxxxxx pobytu a

b) xx zpracování údajů xxxxxxxxxx pro vydání xxxxxxx x xxxxxxxx x pobytu, a xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx cizince x xxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx x jeho xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx v xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xx povinen xx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, nejpozději xxxx xx 60 xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx údajů, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx povolení k xxxxxxxx pobytu, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 nebo 2, xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx stanovených xxxxxx, xxxxxx právní moci xxxxxxxxxx dnem převzetí xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx.

Xxxxxx xxx nevydání, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx

§75

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx pobytu zamítne, xxxxxxxx

x) xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx padělané xxxxx xxxxxxxxx náležitosti xxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx rodiny xxx na xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx (§154),

x) xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx skutečnosti,

e) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx (§174),

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x trvalému xxxxxx xx xxxxx,

x) v xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §77 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx e), xxxx

x) x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx v žádosti x xxxxxxxx x xxxxxxxx pobytu podle §66 nebo xxxxxx xxxxxxx podmínky xxxxx §67 nebo §68.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx povolení x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxx

x) cizinec xx zařazen xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx smluvních xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx pobytu podle §66 xxxxxxxxx požadavky xxxxxxxx před xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx onemocnění,

c) x xxxxxx jsou xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §77 xxxx. 2 xxxx. x),

x) xxxxxxx v xxxx platnosti posledního xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx podle §68 xxxxxxx na xxxxx účel, xxx xxxxx mu xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu xxxx xxxxxx; xx xxxxxxx, xxxxx cizinec xxxxxxx, xx se xxxxxxx o xxxxxxxx xxxxx ze závažných xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx způsobem xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx důvodné nebezpečí, xx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx závažným xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx závažným xxxxxxxx narušil xxxx xxxxxxx xxxxxxx,

xx xxxxxxxx, xx toto xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx zásahu xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(3) X xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 nebo 2 xxxxxxxxxxxx nemusí xxxxxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx mezinárodního xxxxxxx.

(4) X důvodu podle xxxxxxxx 2 xxxx. x) xx xxxxxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxx-xx o xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 nebo 4, xxxxxxxxxxxx projedná xxxxxx xxxxxx povolení xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx systému smluvních xxxxx, x x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx, které vedly x xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx státu, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx smluvních xxxxx xxxxxxx.

§76

Platnost xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxx státního xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) nabytím xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx10) xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x správním xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx jiný xxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx přiznal xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx7c), nebo

d) xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx za mrtvého.

§77

(1) Ministerstvo xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx pobytu, xxxxxxxx

x) xxxxxx, xx xx xxxxxxx dopustil obcházení xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x trvalému pobytu, xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx účelově xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx určeno xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx předložených xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, x nichž xxxxxxx xxxxx podstatné pro xxxxxxxxx xxxxxxx neodpovídají xxxxxxxxxxx,

x) cizinec xxxxxxx xxxx území xxxxx Xxxxxxxx xxxx nepřetržitě xx xxxx xxxxx xxx 12 měsíců, xxxxx nebyla xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx zahraničí,

d) xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx po xxxx xxxxx než 6 xxx,

x) je xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx vyplývajícího x xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) x xx cizinec požádá,

g) xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx, nebo xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxx 24 měsíců,

h) xxx xxxxxxx pravomocně xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx spáchání úmyslného xxxxxxxxx činu x xxxxxxxxxxxxx trestu xxxxxx xxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxx 3 xxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx spáchání xxxxxxxxx xxxxxxxxx činu x xxxxxxxxxxxxx trestu xxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxx xxxxxxx x České xxxxxxxxx xx 3 x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xx podmínky, že xx právní moci xxxxxxxxxx xxxxxxxxx do xxxxxxxx řízení x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx pobytu xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx 1 xxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx dále xxxxx, xxxxxxxx

x) cizinec xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx pořádek xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx anebo xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xx mohl xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx do 5 xxx po vydání xxxxxxxx x trvalému xxxxxx xxxxx, pro xxxxx bylo xxxxx §66 xxxx. 1 xxxx. a) xxxx 1 nebo §66 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx k trvalému xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxx x cizince, xxxxxxxx tohoto xxxxxxxx, xxxxxxx,

x) xxxxxxx nesplnil xxxxxxxxx xxxxx §88 xxxx. 3,

x) xxxxxxx xx xxxxxxx do xxxxxxxxxxxx xxxxxxx smluvních xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, který xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, poskytne xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx mít xx xx, xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xx xxxx xxx xxxx xxxxxx xx xxxxx jiného xxxxxxxxx státu ohrozit xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx narušit xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx činu k xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx 3 let xxxxxx, xxxx

x) xxxx xxxxxxx stát Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx ve xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx cizince xx xxxxx území9a) x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x trestu xxxxxx xxxxxxx v xxxxx xxxxxxx 1 xxx xxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxx, xx spáchal xxxxxxxx trestnou činnost xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx na území xxxxxxxxx státu Evropské xxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx věci xxxxxxxxxxx, a dále x důvodů xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx,

xx podmínky, že xxxx xxxxxxxxxx bude xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxx do xxxxxxxxxx xxxx rodinného xxxxxx cizince.

(3) Xxxxxxxxxxxx x rozhodnutí x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx pobytu xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx a xxxxx cizinci xxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x území xxxxxxxxxx.

§78

§78 zrušen právním xxxxxxxxx č. 427/2010 Sb.

§79

§79 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 427/2010 Sb.

§80

§80 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 427/2010 Sb.

§81

§81 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 427/2010 Sb.

§82

§82 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 427/2010 Sb.

Xxx 2

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx rezidenta x Xxxxxxxxx společenství xx xxxxx

§83

(1) Ministerstvo x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx cizinci xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxxx společenství na xxxxx7c) (xxxx xxx "xxxxxxxx xx xxxxx"), xxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxx xx xxx podání xxxxxxx podmínku 5 xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx (§68),

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx státu xxxx jiného xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx x

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx §71.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx rezidenta xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx nebylo xxxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxx k trvalému xxxxxx, pokud x xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1.

(3) Xxxxxxxxxxxx právní xxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxx dále xxxxxx xxxxxxx, který je xxxxxxxxx xxxxx karty, xxxxxxxx xxxxxx podmínku 5 xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx států Xxxxxxxx xxxx jako držitel xxxxx xxxxx x xx xxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx. Xx požadované xxxx 5 xxx nepřetržitého xxxxxx na xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx pobytu xx xxxxx xxxxxx členského xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xx jeho xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx státem Evropské xxxx pobýval po xxxx xxxxxx než 18 xxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx držitele xxxxx xxxxx, xxxxxx xxxx umožněno xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie.

(4) Xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx postavení xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx (§85 xxxx. 1), xx xxxxxxxx požádat x xxxxxxxx přiznání tohoto xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxx dne xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x zrušení xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx uplynulo xxxxxxx 5 xxx x prokáže xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx §71. Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxx po xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx (§68), xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx právního xxxxxxxxx x xxxx-xx xxxxxxx nebezpečí, xx xx xxxx závažným xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx státu nebo xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie.

(5) Žádost x xxxxxxxx právního xxxxxxxxx rezidenta xx xxxxx xxxxx odstavce 2 se xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx. X xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx, příjmení x xxxxxxx jména, xxxxxxx xxxxxxxx příjmení, xxx, xxxxx x xxx xxxxxxxx, xxxxx narození, xxxxxxx, xxxxxx občanství, xxxx xxxxxx na xxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxx xx území, xxxxxx xxx doručování, xx-xx xxxxxxx od xxxxx xxxxxx, den xxxxxx xx xxxxx x xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

§84

(1) Ministerstvo xxxxx xxxxxxxxx na xxxxx xx průkazu o xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxx "xxxxxxxx k xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx - XX"7c).

(2) Xxxxxxxxxxxx do xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx dále xxxxx xxxxxx "Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx [xxxxx xxxxxxxxx xxxxx] xxx [xxxxx]", xxx-xx x xxxxxxx, kterému jiný xxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxx udělil xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Záznam se xxxxx, pouze xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx mezinárodní ochrany xxxxxx platné.

§85

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx právního xxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxx, nejsou-li xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx

x) xxxxxxxx xx území xxxxxxxx xxxxxxxx narušil xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxx státu, xxxx

x) xxxx členský xxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx rezidenta na xxxxx xx svém xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx porušení xxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx po xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 v xxxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxx záznam "xxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx - ES"7c).

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxx postavení xxxxxxxxx na xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx.

Xxx 3

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx o povolení x xxxxxx

§86

§86 (xxx 3) xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 427/2010 Sb.

Díl 4

Xxxxx cizince xxxxxxxxx xx náhradní xxxxxxx xxxxxxxxxxx příslušného xxxxxx

§87

(1) Cizinec mladší 18 xxx xxxxxxx xx náhradní výchovy xxxxxxxxxxx příslušného xxxxxx10c) xx oprávněn trvale xxxxxxx xx území, xx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, jíž xx cizinec xxxxxx, xxxxxxxxxx x trvalému xxxxxx na xxxxx xxxx xx xx xxxxx xxxxxxx ústav, xx xxxxxx je xxxxxxx umístěn.

(2) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxx nabytí xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x svěření cizince xx xxxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxxxxxxx xx předložení xxxxxx rozhodnutí xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx oprávněn xx xxxxxxxx věku 15 xxx xxxxxxx xx xxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx. X xxxxxxx xx xxxxxxx povinen xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx.

(5) Cizinec podle xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x pobytu xxxxxxxxxx do 30 xxx xx xxxxxxxx xxxx 15 let.

(6) Xxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx cizince svěřeného xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx 15 xxx xxxxxx, xxxxxxxx

x) xxxxx, xxx xxx cizinec xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx ministerstvu, xx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxx musí xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) cizinec nabude xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx1a),

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 1, xxxx

x) xxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx.

(7) Xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx svěřeného xx náhradní xxxxxxx xx xxxxxxxx věku 15 xxx xxxxxx, xxxxxxxx

x) xxxxxxx

1. xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx odnětí xxxxxxx,

2. xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xx tohoto xxxxxxxxx xxxxxx; k xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx zákonného xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx podpisem,

3. xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx České xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx1a), xxxx

4. xxxxxxx xxxx 18 xxx; xx xxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx cizince omezena xxxx do xxxxxxxxxx x xxxxxxx podle §66 xxxx. 1 xxxx. x), podá-li xx xxxxxxx do 60 dnů xx xxxxxxxx věku 18 xxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxxxx xxxx 18 xxx xxxxxxx, nebo

c) xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 se xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx.

(8) Xxxx, xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 6 xxxx 7, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x oprávnění x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx o povolení x xxxxxx, xxxxx xxx cizinci xxxxx.

(9) Xxxxxxxxxx §117d x 117e xx xxxxxxxx xx xxxxxxx s xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx obdobně.

(10) Xxx-xx xxxxxxx svěřen xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx 15 xxx, xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx 15 xxx xx xxxxx xxxxx §65 xxxx. 1 xxxx. x).

Účinnost od 1.5.2011 xx 9.5.2013 (xx xxxxxx x. 103/2013 Xx.

XXXXX XXx

XXXXX XXXXXX XXXXXXXX UNIE X XXXX XXXXXXXXX PŘÍSLUŠNÍKŮ XX XXXXX

Xxx 1

Přechodný xxxxx xx xxxxx xx xxxx xxxxx xxx 3 xxxxxx

§87x

Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx Evropské xxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie1b) xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx

x) xxxxx na xxxxx xxxxxxx přechodně xx dobu xxxxx xxx 3 xxxxxx13) x

x) xxxxxxxxx bezpečnost xxxxx xxxx závažným xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(2) X xxxxxxx x vydání xxxxxxxxx x registraci xxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx; xx xxxxxxx, xx-xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, podnikání xxxx xxxx výdělečná xxxxxxx13a), x

x) doklad x xxxxxxxxx ubytování xx xxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Evropské xxxx, xxxxx xxx xx xxxxxxx Evropské unie x xxxxx xx xxxxx pobývat xxxxxxxxx xx dobu xxxxx xxx 3 xxxxxx13) xxxxxxxx x xxxxxxx Xxxxxxxx unie, je xxxxxxx x žádosti xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 2 x xxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx.

§87x

Xxxxxxxxx pobyt xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxx xxxx xxxxxxx Evropské unie x xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx na xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxx, xx povinen xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx pobytu, pokud xxxxx xx xxxxx xxxxxxx přechodně po xxxx xxxxx xxx 3 xxxxxx13).

(2) O xxxxxx povolení x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx občana Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x odstavci 1 xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx lhůtě do 3 xxxxxx xxx xxx xxxxxx xx xxxxx. Xxxxxxx, xxxxx xx stane xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxx §15a xxxx. 1 xxxx 2 x xxxxxxx xxxxxx na xxxxx, xx povinen xxxxxxx x vydání xxxxxxxx x přechodnému pobytu xx xxxxx do 3 xxxxxx ode xxx, xxx xx xxxx rodinným příslušníkem xxxxxx Evropské xxxx xxxxx §15a odst. 1 nebo 2, x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx, xx 3 xxxxxx ode xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxxxxx.

(3) X žádosti x vydání xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx žadatel xxxxxxx xxxxxxxxx

x) náležitosti uvedené x §87a xxxx. 2,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx, xx je xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx Evropské xxxx,

x) xxxxxx x xxxxxx občana Evropské xxxx xx xxxxx; xx neplatí, xxxxx xxxx občanu Xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx, xxxxx je přihlášen x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx, x

x) xxxx rodinný příslušník xxxxxx Evropské xxxx xxxxx §15a xxxx. 3 xxxx xxxxxx

1. xxxxx §42b odst. 1 písm. x) x

2. x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx po xxxx xxxxxx xx xxxxx, které xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x §180j, a xx xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx pojistného xxxxxxxxx xx dokladu o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx; xx neplatí, jde-li x případ xxxxxxx x §180j odst. 4.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx povolení x přechodnému xxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx podle

1. §15a xxxx. 1, x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx státu xxxxxxxxx x §1 xxxx. 3 x rodinného xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §15b, xxxx

2. §15a xxxx. 2, xxxxx následuje xxxx xxxxxxxxx státního xxxxxx České republiky xxxx na území x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie, nebo

b) xxxxxxx x povolení x xxxxxx xxxxx §117a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx na 3 xxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§87x

Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie, který xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx organizace akreditované x Xxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxx Xxxxxxxx xxxx1b), xxxxx na xxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx státu xxxx xxxxxxxxxxx vládní organizace xxxxxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx, x jeho xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx registrovanému Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxx xx xxxxxxx Evropské xxxx, xxxx xx požádání xxxxxxxxx o xxxxxx xx území Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §180b.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx na území xxxxxx jako xxxx xxxxxxxxx zastupitelského xxxxx xxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx, jenž xxx xxxx občanem Xxxxxxxx xxxx x xx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx zahraničních xxxx, xx povinen xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx lhůtě do 3 xxxxxx xxx xxx vstupu na xxxxx. Toto povolení xxxx Xxxxxxxxxxxx zahraničních xxxx xxxxxx identifikačního xxxxxxx xxxxx §180b.

(3) X xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 a 2 xxxxx Xxxxxxxx xxxx1b) xxxx jeho xxxxxxx příslušník předloží xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx. Rodinný xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx občana Xxxxxxxx unie.

§87x

Xxxxxx xxx zamítnutí xxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx pro xxxxxxx x zánik xxxxxxxxxxx pobytu xxxxxx Xxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx o vydání xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx

x) žadatel xx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx systému xxxxx xxx xxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx pomoci x xxxxxx nouzi Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xx důvodné xxxxxxxxx, xx by xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx nežádoucích xxxx (§154) x trvá xxxxxxx xxxxxxxxx, že xx xxxx xxx xxxx xxxxxx xx xxxxx ohrozit bezpečnost xxxxx nebo závažným xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx rozhodnutím xxxxx přechodný xxxxx xx xxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx1b), xxxxxxxx

x) xx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx dávek xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx pomoci v xxxxxx nouzi Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx byl xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx náležitostí, x nichž xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) byl xxxxxxx xxxxxxxxxx odsouzen xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx úmyslného trestného xxxx k xxxxxxxxxxxxx xxxxxx odnětí xxxxxxx x délce přesahující 3 xxxx anebo xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx odsouzen soudem Xxxxx republiky xx xxxxxxxx úmyslného xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx bezpečnost xxxxx xxxx xxxxxxxx způsobem xxxxxxxx veřejný pořádek, xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx, xx xxxx nemocí uvedenou x požadavcích xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, pokud x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx 3 měsíců xx xxxxxx na xxxxx,

xx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx pobytu na xxxxx bude xxxxxxxxx x hlediska xxxx xxxxxx do xxxxxxxxxx xxxx rodinného života xxxxxx Xxxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx občana Evropské xxxx1b) na území xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx z xxxxx x udělí xxxxxx Xxxxxxxx xxxx výjezdní xxxxxx; občan Evropské xxxx xx xxxxxxx xx stanovené lhůtě x xxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Xx zánik xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx na xxxxx xx §76 xxxx. x), x) x x) použije obdobně. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx na xxxxx dále xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx území.

§87x

Xxxxxx xxx zamítnutí xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx x vydání xxxxxxxx x přechodnému xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx

x) xxxxxxx

1. xxxx rodinným xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie,

2. x vydání xxxxxxxx x přechodnému pobytu xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §87b odst. 1 nebo 2, xxxx

3. nepředloží xxxxxxxxxxx xxxxxxx x §87b xxxx. 3,

b) žadatel xxxxxxxx veřejné xxxxxx xxx, xx trpí xxxxxx uvedenou v xxxxxxxxxxx opatření xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx do 3 xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx,

x) xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx systému xxxxxx x hmotné xxxxx Xxxxx republiky,

d) se xxxxxxx dopustil obcházení xxxxxx zákona s xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx, zejména xxxxx účelově xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx jeho xxxxxxx xxxxxxxxxxx souhlasem xxxx xxxxxx otcovství,

e) xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx jednání x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x přechodnému xxxxxx xx xxxxx,

x) je xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xx žadatel xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx státu xxxx xxxxxxxx způsobem xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xx žadatel xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, že xx xxxx xxx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx narušit veřejný xxxxxxx,

x) xx žadatel xxxxxxx do informačního xxxxxxx xxxxxxxxx států x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx žadatele xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx dodatečné informace, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx mít xx xx, xx trvá xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xx xxxx xxx xxxx pobytu xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, nebo

i) xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx občana Xxxxxxxx xxxx podle §15a xxxx. 1 xxxx 2, v xxxx xxxxxx xxxx žádosti

1. xxxx podle xxxxxx xxxxxx oprávněn xxxxxxx xx xxxxx,

2. setrvává xx území xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx

3. je xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx; xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx vydaného xxxxx §20.

(2) X xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx x xxxxxxx xxxxxxxxx příslušníka xxxxxx Xxxxxxxx xxxx podle §15a xxxx. 1 xxxx 2 xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx žádosti bude xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx rodinného xxxxxx xxxxxxxx.

(3) K xxxxxx podle odstavce 1 xxxx. x) xx xxxxxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxx xxxxxxxx x přechodnému pobytu x xxxxx České xxxxxxxxx, x humanitárních xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx zvláštního xxxxxxx nebo x xxxxxx plnění xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Ministerstvo projedná xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx do xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, a x xxxxxx přihlédne xx xxxxxxxxxxxx, které xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx povolení x xxxxxxxxxxx xxxxxx ministerstvo xxxxxx smluvnímu xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(4) Ministerstvo x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx a xxxxx žadateli xxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxx je xxxxxxx xx stanovené xxxxx x území xxxxxxxxxx.

§87f

Důvody xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Evropské unie

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx Evropské xxxx1b), který sám xxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxx xx území, xxxxx x to xxxxxxx xxxxxxxxxx občana Xxxxxxxx xxxx xxxxxx. Přechodný xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie, xxxxx sám xxxx xxxxxxx Evropské xxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx ukončí, xxxxx xxxxxxx splňovat xxxxxxxx xxxxxxx x §15a nebo x §87b odst. 1 xxxx xxxxxxx na xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x občanem Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxx xxxx pobyt xx území xxxx xx byl přechodný xxxxx xx xxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx, xx toto rozhodnutí xxxx přiměřené z xxxxxxxx jeho xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx rodinného xxxxxxxxxxx xxxxxx Evropské xxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx příslušníkovi xxxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxxx uvedených x odstavci 1 xxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx

x) xxxxxxx na xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx Evropské xxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xx území nebo xx xxx přechodný xxxxx xx xxxxx xxxxxx, a xxxxxxx xxxxxxxxxx občana Evropské xxxx skutečně xxxxxx x xxxx občana Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxx, x xx po xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxx x vyšší xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx škole,

b) xxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx zemřel x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie xx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx 1 roku xxxx xxxxxx občana Xxxxxxxx xxxx,

x) manželství x xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx manželství za xxxxxxxx a

1. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Evropské xxxx xxxx rozhodnutím xxxxxxxxxxx orgánu10c) xxxx xxxxxxx manželů svěřeno xx xxxx xxxx xxxxxx Evropské unie xxxx mu xxxx xxxxxxxx xxxxx pravidelného xxxxxxxx xxxxx s xxxxxxx xxxxxx Evropské xxxx pouze xx xxxxx,

2. před xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx řízení o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxxx xxxx manželství xxxxxx alespoň 3 xxxx x v xxxx xxxxxx manželství xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Evropské xxxx xx území povolen xxxxx nejméně 1 xxx, xxxx

3. xx xx opodstatněno xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xx rodinný xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxx manželství xxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) došlo x ukončení xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Evropské unie x xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx x

1. rodinnému xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx rozhodnutím xxxxxxxxxxx orgánu nebo xxxxxxx xxxxxx svěřeno xx péče xxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie xxxx xx xxxx xxxxxxxx právo pravidelného xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx občana Evropské xxxx xxxxx xx xxxxx, xxxx

2. je xx opodstatněno obzvláště xxxxxxxxx okolnostmi, xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Evropské xxxx stal za xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx násilí,

e) xxxxxxx xxxxxxxxxx občana Xxxxxxxx unie xxxxxxxxx x xxxxxxx c) xxxx x) xx xxxx obětí xxxxxxxx xxxxxx x z xxxxxx xxxxxx přestal xx území pobývat xxxxxxxx s xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxx

x) xx jedná o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xx území, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 6 xxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx-xx xxxx xxxx

1. x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx vojenské xxxxxx, xxxx

2. pokud xxxxx xxxxxxxxxxxx nebude xxxxx xxx 12 xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, x xx xx xxxxxxxxx důvodů, zejména xxx-xx x xxxxxxxxxxx x narození xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx, studium xxxx xxxxxxx školení, xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx vyslání xx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx dále xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx, xxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx, xx trpí nemocí xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx před xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx onemocnění xxxxx xx 3 xxxxxx xx xxxxxx xx území,

b) se xxxx neodůvodnitelnou zátěží xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxx xxxxx České xxxxxxxxx,

x) xx dopustil xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x přechodnému xxxxxx xx xxxxx, xxxxxxx xxxxx účelově xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx souhlasem xxxx xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx povolen xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx náležitostí xxxx náležitostí, x xxxxx uvedené xxxxx xxxxxxxxx xxx posouzení xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx byl xxxxxxxxxx xxxxxxxx soudem Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx činu x nepodmíněnému xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx 3 xxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx za spáchání xxxxxxxxx xxxxxxxxx činu x nepodmíněnému xxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) ohrožuje xxxxxxxxxx státu xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx narušuje xxxxxxx pořádek, není-li xxxxxxxx řízení x xxxxxxxx vyhoštění, nebo

g) xx xxxxxxx do xxxxxxxxxxxx systému smluvních xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx systému xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx jejichž xxxxxxxxxxx lze mít xx xx, xx xxxx důvodné xxxxxxxxx, xx xx xxxx xxx xxxx pobytu xx území xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx bezpečnost nebo xxxxxxxx xxxxxxxx narušit xxxxxxx pořádek,

za xxxxxxxx, xx toto xxxxxxxxxx xxxx přiměřené x xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx rodinného xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx o ukončení xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx lhůtu x xxxxxxxxxxx x xxxxx a xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx; rodinný příslušník xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xx povinen xx xxxxxxxxx lhůtě x xxxxx xxxxxxxxxx.

(5) Pokud xxxxxxxxxxxx ukončí xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx Evropské xxxx přechodný xxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1, xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx 60 dnů xxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x ukončení xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx; xxxxxxx xx x xxxx xxxxx oprávněn xxxxx ministerstvu xx xxxxx žádost x xxxxxx povolení k xxxxxxxxxxxx pobytu xxxx, xxx-xx x xxxxxxx, xxxxx xx území xxxxxx xxxxxxxxxxx 5 xxx, x vydání xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §68. Xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x vydání xxxxxxxx x dlouhodobému pobytu, xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx do xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x jeho xxxxxxx; po tuto xxxx xx jeho xxxxx na xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx do xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx osvědčuje xxxxxxx xxxx oprávnění xxxxxxx xx xxxxx xxxxx §87y. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx potvrzení xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pobývat xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(6) Na xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx se §76 xxxx. x), x) x x) xxxxxxx xxxxxxx.

Xxx 2

Povolení k xxxxxxxx xxxxxx

§87x

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxx občanu Xxxxxxxx xxxx1b) xx jeho xxxxxx povolení x xxxxxxxx pobytu13)

a) xx 5 xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx přechodného xxxxxx xx xxxxx,

x) xxxxxxxx x xxxx skončení xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx nebo xxxx výdělečné xxxxxxxx13a) xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx nároku xx xxxxxxxx xxxxxx13c) xxxx pro xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx věku13d) a x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx tuto xxxxxxx xxxxxxxxx na území xxxxxxxxxx 12 xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx pobytu x xxxxxxxxxxx na xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx 3 xxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx činnost13a) z xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxxx po xxxx xxxxxxx 2 xxx; xxxxxxxx xxxx nepřetržitého xxxxxx xx území xxxxxxx, xxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx pracovního úrazu xxxx xxxxxx z xxxxxxxx13e), xxxx

x) jestliže xx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx činnost xx xxxxx xxxxxx členského xxxxx Xxxxxxxx xxxx x zpravidla xx xxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx, xxxxx xx území xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x současně xxx xxx zaměstnán, xxxxxxxx xxxx provozoval xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx po xxxx xxxxxxx 3 xxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx1b) xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx13), xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx o xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx z xxxxxx xxxxxx hodných xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx1b) na xxxx xxxxxx povolení x xxxxxxxx pobytu, pokud xx xxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxx České xxxxxxxxx.

(4) Xxx účely xxxxxx xxxxxxxx k trvalému xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) xxxx x) xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx13a) xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx za podmínky, xx xxxxx Evropské xxxx byl zaměstnán, xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx území xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx x xxxxxxxxx xx každý xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx.

(5) Xxxxxxxx xxxx xxxxxx na xxxxx x podmínka xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx jiné xxxxxxxxx xxxxxxxx13a) xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx c) xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xx manželem xxxxxxxx občana Xxxxx xxxxxxxxx1a) xxxx xxxxx xxxxxx pozbyl xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x důsledku xxxxxx x xxx xxxx xxxxxxx jeho xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(6) Xxxx, po xxxxxx je xxxxx Xxxxxxxx xxxx1b) xxxxx x evidenci xxxxxxxx x zaměstnání Úřadu xxxxx České republiky - xxxxxxx pobočky xxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx Prahu, xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx doby xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x) xxxx x), xx xxxxxxxx, xx xxx občanu Xxxxxxxx unie1b) ukončen xxxxxxxx poměr x xxxxxx xx jeho xxxx xxxxxxxxxxx.

(7) Podmínka xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx, pokud xxxxxxxxxxxx xxxxxx Evropské xxxx1b) xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 6 xxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx-xx tuto xxxx

x) x důvodu xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx služby, xxxx

x) pokud jedna xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx 12 xx xxxx jdoucích xxxxxx, x to xx xxxxxxxxx důvodů, xxxxxxx xxx-xx o těhotenství x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx onemocnění, xxxxxxx xxxx xxxxxxx školení, xxxxx z xxxxxx xxxxxxxxxx vyslání do xxxxxxxxx.

(8) Xx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 18 xxx, který xxx xxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánu, se xxxxxxxxxx §87 odst. 1 xx 3, xxxx. 6, odst. 7 xxxx. x) xxx 1 xx 3 x xxxx. 7 xxxx. x) x c) použije xxxxxxx. Xxxxx xx xxxxx xxxxxx Evropské xxxx xxxxx xxxx xxxxx xx považuje xx xxxxx trvalý xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxxx-xx x vydání xxxxxxx x xxxxxxxx x trvalému xxxxxx, xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx cestovní xxxxxx x fotografie. Xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx současně xxxxxx platnost xxxxxxxxx x oprávnění x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x platnost xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx pobytu, xxxxx mu xx xxxxx.

(9) Do xxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. a), x) xxxx c) xx xxxxxxxxxxxx doba xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx; xxxx nástupu xxxxxxx xx výkonu xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx i xxxx xxxx nepřetržitého xxxxxx xx území, x to xx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxx x výkonu xxxxxx xxxxxx.

§87x

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx příslušníkovi občana Xxxxxxxx unie xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx pobytu xx 5 xxxxxx xxxx nepřetržitého xxxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxx rodinnému xxxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxx §15a xxxx. 1 nebo 2 xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx13)

x) po 2 letech xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx 1 xxx rodinným xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx1a), který je xx xxxxx xxxxxxxxx x trvalému xxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie1b), xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx,

x) xxxxxxxx je pozůstalou xxxxxx po xxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx1a), xxxxx xxx xx xxxxx přihlášen x xxxxxxxx pobytu, xxxx

x) xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx občanu xxxxxx členského xxxxx Xxxxxxxx xxxx1b), xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx účelem xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx činnosti, x

1. xx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx unie xx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx nejméně 2 xxx,

2. k úmrtí xxxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx úrazu xxxx xxxxxx z xxxxxxxx, xxxx

3. xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx unie xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx vydá xxxxxxxxx příslušníkovi xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxx povolení x xxxxxxxx xxxxxx

x) xxxxx xx xxxx xxxxx na xxxxx x zájmu Xxxxx xxxxxxxxx,

x) x humanitárních xxxxxx, zejména

1. x xxxxxx péče x xxxxxx Xxxxxxxx xxxx1b), xxxxx xx z xxxxxx dlouhodobě xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx nedokáže xxx x xxxx xxxxxxxx, xxxx

2. xxxx-xx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx nezletilé xxxx zletilé xxxxxxxxxxxx xxxx státního xxxxxx Xxxxx republiky1a), který xx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx zletilé xxxxxxxxxxxx dítě xxxxxx xxxxxx členského xxxxx Xxxxxxxx unie1b), xxxxxxx xxxx vydáno xxxxxxxx x trvalému xxxxxx xx xxxxx, je-li xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxx splňuje xxxxxxxx x podmínek xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx 2, v xxxx xxxxxx žádosti xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx2),3a) x xxxxx zvláštní xxxxxx xxxxxxx se xx xxxx xxx xxxxxxxxxx.

(4) Xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx občana Xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xx §87g odst. 7 xxxxxxxx xxxxxxx. Xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx podle odstavce 1 písm. x) xx xxxxxxxxxx x xxxx pobytu na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x pobytu na xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx2),3a), pokud xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx předpis xxx xxxxxxxxxx. Xx xxxx xxxxxxxxxxxxx pobytu xx xxxx xxxxxxxxxx x xxxx, po xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx diplomatického, xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx zahraničních xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx výkonu služby xxxx xxxxx x xxxxxxxxx podle zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx64). Do xxxx xxxxxx se xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx; xxxx nástupu xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxxx i xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx, x xx xx xx xxxx jeho propuštění x xxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx území; xxxxxxxxxx §83 xx 85 xx xxxxxxx xxxxxxx.

§87x

(1) X xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx občan Xxxxxxxx xxxx1b) xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x) cestovní xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §87g xxxx. 1, jde-li x občana Xxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx splnění podmínky xxxxx §87h xxxx. 1 xxxx 2, xxx-xx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxx a

e) doklad x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx území podle §71 xxxx. 1, xxx-xx x rodinného xxxxxxxxxxx občana Evropské xxxx xxxxx §15a xxxx. 3.

(2) Xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x) xx xxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx, doklad o xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx domu nebo xxxxxxx potvrzení xxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx nebo xxxx, x xxxxx úředně xxxxxxxx xxxxxxxx, kterým xx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx1b) xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx udělen xxxxxxx x xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx pouze x xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx31) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx číslem, x xx podle xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx bydlení, xxxxxxxxx xxxx rekreaci. Xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx ministerstva. Xxxxx xx xxxxxxx potvrzení x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx podáváno xxxxxxxxxxxx, xxxx být xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxx právní xxxxxxx spojuje účinky xxxxxxxxxxxxxx podpisu52).

§87x

(1) Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx písemného vyhotovení xxxxxxxxxx

x) xxxxxx trvalého xxxxxx12a), jde-li o xxxxxx Evropské xxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx xxxxxx12a), xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx občana Evropské xxxx podle

1. §15a xxxx. 1, x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x §1 odst. 3 a rodinného xxxxxxxxxxx xxxxxx Spojeného xxxxxxxxxx xxxxx §15b, xxxx

2. §15a xxxx. 2, xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx republiky xxxx xx xxxxx x pokud xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxx

x) xxxxxx o povolení x pobytu xxxxx §117a x xxxxx xxxxxxxxx xx 10 xxx, kterou xxx xxxxxxxxx prodloužit x xxxxxxx 10 xxx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Evropské xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x).

(2) Ministerstvo xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx pojišťovně Xxxxxxxxx zdravotní pojišťovny Xxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx všeobecného xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx12) den, xxx xxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx.

§87k

Důvody xxx xxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx x trvalému xxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x trvalému xxxxxx xxxxxxx, jestliže

a) xx důvodné nebezpečí, xx xx xxxxxxx xxxx ohrozit xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx narušit xxxxxxx xxxxxxx,

x) xx xxxxxxx xxxxxxxx obcházení xxxxxx xxxxxx x cílem xxxxxx povolení k xxxxxxxx xxxxxx, zejména xxxxx xxxxxxx uzavřel xxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx souhlasem xxxx xxxxxx otcovství,

c) xx žadatel dopustil xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx získat xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx,

x) xx xxxxxxx xxxxxxxx x evidenci xxxxxxxxxxx xxxx (§154) x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx by xxxx xxx xxxx pobytu xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xx xxxxxxx do xxxxxxxxxxxx systému smluvních xxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxx není xxxxxxx Xxxxxxxx unie, x xxxxxxxxx xxxxx, který xxxxxxxx xx tohoto xxxxxxx xxxxxxx, poskytne xxxxxxxxx informace, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxx za xx, xx xxxx důvodné xxxxxxxxx, xx by xxxx xxx svém xxxxxx xx xxxxx xxxxxx smluvního státu xxxxxxx xxxx bezpečnost xxxx závažným xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx pořádek,

f) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx, xx xxxx xxxxxx uvedenou x požadavcích opatření xxxx zavlečením xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx x trvalému xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxx x k xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx 3 měsíců po xxxxxx na území, xxxx

x) xxxxxx splněny xxxxxxxx xxx vydání xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x §87g xxxx 87h.

(2) X xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx xxxxxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxx xxxxxxxx x trvalému xxxxxx x xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxxxxxxx anebo x xxxxxx xxxxxx hodných xxxxxxxxxx xxxxxxx, nebo x xxxxxx plnění xxxxxxxxxxxxx závazku. Ministerstvo xxxxxxxx xxxxxx povolení x xxxxxxxx xxxxxx xx smluvním státem, xxxxx rodinného xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxx xx informačního xxxxxxx smluvních států, x v xxxxxx xxxxxxxxx ke xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx. Vydání xxxxxxxx k trvalému xxxxxx xxxxxxxxxxxx oznámí xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx smluvních xxxxx zařadil.

§87l

Důvody pro xxxxxxx x xxxxx platnosti xxxxxxxx k trvalému xxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx státu xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx-xx zahájeno xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx Evropské xxxx, xxxxx xxx xxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx1b), x je xxxxxxx xx informačního xxxxxxx xxxxxxxxx států, x xxxxxxxxx orgán, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx do xxxxxx systému xxxxxxx, xxxxxxxx dodatečné xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxx za xx, xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xx mohl při xxxx xxxxxx na xxxxx jiného smluvního xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx jeho xxxxxxx xxxxxxxxxxx souhlasem bylo xxxxxx otcovství,

d) xxxxxxxx xx xxxxx po xxxx xxxxx xxx 2 xx sobě xxxxxx roky,

e) xxx xxxxxxxxxx odsouzen xxxxxx Xxxxx republiky xx xxxxxxxx úmyslného trestného xxxx k nepodmíněnému xxxxxx odnětí xxxxxxx, xxxx

x) xxx xxxxxx Xxxxx republiky x xxxxxxx 3 xxxxxxxxx xxxxxxxxxx odsouzen za xxxxxxxx úmyslného trestného xxxx, xx xxxxxxxx, xx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx odsouzení xx xxxxxxxx řízení x zrušení xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx 1 rok,

za xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx života.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx zruší xxxxxxxx x trvalému xxxxxx, xxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx platnosti xxxxxxxx x xxxxxxxx pobytu xxxxx odstavce 1 xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx občana Xxxxxxxx unie, který xxx není xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, současně xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxx mu xxxxxxxx xxxxxx. Obdobně xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2. Xxxxxxx příslušník xxxxxx Xxxxxxxx xxxx je xxxxxxx ve stanovené xxxxx z xxxxx xxxxxxxxxx.

§87x

Xx zánik xxxxxxxx x trvalému pobytu xx §76 xxxx. x), x) nebo x) xxxxxxxx xxxxxxx.

Xxx 3

Xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx

§87x

Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx vydávanou x xxxxx xxxxxxxxx xx 10 xxx x xxxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxx x xxxx název xx xxxx uvádí xxxxxxx x jednom xxxxx xxxxxx podle mezinárodních xxxxxxxxx.

(2) Osvědčením x xxxxxxxxxx jeho držitel xxxxxxxxx xxx jméno, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, datum a xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx, adresu xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx, rodné číslo, xxxxx a místo xxxxxx a druh xxxxxx xx xxxxx.

§87o

Pobytová karta

(1) Xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx; vydává xx xxxx samostatný xxxxxx x přechodnému xxxxxx xx území podle xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx65) x xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx v §117a xxxx. 3 písm. x) xxxxxx 2, 3 x 7.

(2) Xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx x předpokládanou xxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie, xxxxxxx xxxx na 5 xxx. Xxxxxxxx pobytové xxxxx lze x xxxxxxx xxxx prodloužit, x xx x xxxxxxxxx. X xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx povinen xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx této xxxxx.

§87p

Prodloužení xxxx platnosti xxxxxxxx karty

(1) K xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx platnosti pobytové xxxxx xx žadatel xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §87a odst. 2 písm. x), x) x x) x xxxxxx potvrzující, xx pobývá na xxxxx xxxxxxxx s xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxx že xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx občana Xxxxxxxx unie xxxxxxxx x §87f odst. 2; xxxxx došlo xx xxxxx podoby xxxxxxxx, xx dále xxxxxxx předložit xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx skutečné xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx dobu xxxxxxxxx pobytové xxxxx xxxxxxxxx příslušníka občana, Xxxxxxxx unie neprodlouží, xxxxxx-xx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx pobytu xx xxxxx podle §87f. Xxxxx ministerstvo xxxxxxxxxxx pobytovou kartu, xx ode dne xxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx; xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; ustanovení §87f xxxx. 4 x 5 xx xxxxxxx xxxxxxx. Shledá-li xxxxxxxxxxxx v xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx doby platnosti xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx neprodloužení xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx žadatele nejpozději xx xxxxx k xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx x x důsledcích xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx karty xxxxxxxxx xx větě xxxxx.

(3) Na prodloužení xxxxxxxxx xxxxxxxx karty xx §87u použije xxxxxxx.

(4) V xxxxxxx xxxxxxx x prodloužení xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x povolení x xxxxxx vydaného xxxxx §87b xxxx. 4 xxxx. b) xx xxxxxxxx 1 xx 3 použijí obdobně; xxxxxxx příslušník xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxx §15a odst. 3 xx xxxx xxxxxxx x této xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §87b xxxx. 3 xxxx. x).

§87x

Xxxxxx xxxxxxxx pobytu x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx

(1) Průkaz xxxxxxxx xxxxxx a karta xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx se xxxxxx xxxx samostatný xxxxxx, xxxxxx jeho xxxxxxx xxxxxxxxx své xxxxx, příjmení x xxxxxxx jména, datum x xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx dokladu, xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx na xxxxx; xxxxxxxxxx se x jazyce xxxxxx x xxxx název xx xxxx xxxxx xxxxxxx x jednom xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx zvyklostí.

(3) Karta xxxxxxxx xxxxxx se xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trvalému xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx65) x xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x §117a xxxx. 3 xxxx. b) bodech 1 xx 3 x 7.

(4) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx trvalého pobytu xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx 10 xxx. Platnost xxxxxxx x karty lze xxxxxxxxxx o 10 xxx, x xx x xxxxxxxxx.

§87x

Xxxxxxxxxxx xxxx platnosti xxxxxxx x xxxxxxxx x trvalému xxxxxx

(1) Xxxxx Evropské unie xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx ministerstvo o xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx trvalého pobytu xxxx karty xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xx 15 xxx xx skončení xxxxxxxxx vydaného dokladu.

(2) X xxxxxxx, že xxxxxx žádosti xx xxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxxx xxxxxx xx vůli xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xx 3 xxxxxxxxxx xxx po xxxxxx xxxxxx důvodů.

(3) X xxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxx platnosti xxxxxxx trvalého xxxxxx xx xxxxx Evropské xxxx povinen xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx, xxxx fotografie odpovídající xxxx xxxxxxxx podobě.

(4) Xx prodloužení xxxx xxxxxxxxx karty trvalého xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx §87u.

§87t

Doklady xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx rodinnému příslušníku

(1) Xxxxxx Spojeného xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx království xxxxx §15b se xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx povolení x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x pobytu podle §117a.

(2) Xxx xxxxx xxxxxx průkazu o xxxxxxxx x pobytu xxxx xxxxxxxxxxx doby xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxxxxxx království x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx království xxxxx §15b povinen xx ve xxxxxxxxx xxxxx dostavit na xxxxxxxxxxxx x pořízení xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx x pobytu. X xxxxxxx xxxxxxxxx některé x povinností xxxxxxxxx xx xxxx první xxxxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxx se xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xx 5 xxx, jde-li x xxxxxxxxx o registraci xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xx 10 xxx, xxx-xx o xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx na xxxxx; xxxxxxx xxxxxxxx 15 xxx x dobou xxxxxxxxx xx 5 xxx. Platnost xxxxxxxx xxxxxxx xxx opakovaně, x xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx.

(4) Xx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx vydané podle xxxxxxxx 1 až 3 xx použijí xxxxxxx §117b odst. 1 x 3, §117f xxxx. 2 xxxx. x) x §117g.

Xxx 5

Xxxxxxxx ustanovení

§87u

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxx §87b xxxx. 4 xxxx. x) a §87j xxxx. 1 xxxx. b) xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx

x) xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx nebo karty xxxxxxxx pobytu ke xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx tohoto xxxxxxx, a xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx x jeho xxxxxxx digitálnímu xxxxxxxxxx; xxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx v xxxx provedení xxxxx xxxxx překonatelná překážka, x

x) ve lhůtě xxxxxxxxx ministerstvem, xxxxxxxxxx xxxx do 60 xxx ode xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxxx obdobně x xxx cizince, xxxxxxx xx být xxxxxx podle xxxx xxxxx vydán xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx §117a.

(3) Pokud xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx 2, xxxxxxxxxxxx xxxxxx o vydání xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(4) Na vydání xxxxxxxx karty xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx §117a xxxx. 2 x 4 xx 8. V uvedených xxxxxxxxx ministerstvo xxxxxxx xxxxxx podle přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx65).

(5) Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx přímo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx40) xxxxxxxx xxxxxxxx karta x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx, xxxxx číslo, xxxxxx x omezení xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx podpisu. Karta xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx.

(6) Xxxxx, popřípadě xxxxx, x příjmení xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx v xxxxxxxxx x registraci, xxxxxxxx kartě, průkazu xxxxxxxx pobytu xxxx x kartě xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxx xxxxxx Xxxxxxxx unie xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx matričním xxxxxx Xxxxx republiky xxxxxxxx xxxxxx znějící xx xxxxx, popřípadě jména, x xxxxxxxx v xxxxx tvaru, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx záznamu x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx nebo x kartě xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx jmen, x příjmení xx xxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxx.

(7) Xx xxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx soudu x xxxxxxx svéprávnosti xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x registraci, pobytové xxxxx, průkazu xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

§87x

(1) Xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx x xxxxxx osvědčení x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx ztracené, xxxxxxx, xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx cestovní doklad x xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx jeho xxxxxxx xxxxxxxxxx, který xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx karty xxxxxxxx xxxxxx náhradou xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx, je xxxxxxx xxxxxxxxx fotografie, cestovní xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxx xx xxxxxxxxx x x xxxxxxx, xx xxxx x xxxxxx dokladu xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx §87z xxxx. 2. Xxxx-xx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx rodinný xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx po xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx podle §87z xxxx. 1 xxxx. x), xx xxxxxxx xxxxxxxxx fotografie, xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx ubytování.

(3) Xxxxx Evropské xxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx x provedení xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, pobytové xxxxx, xxxxxxx trvalého xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, je xxxxxxx xxxxxxxxx cestovní xxxxxx, xxxxxx, xx xxxxxx xx xxx změna xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx požadovanou xxxxx.

§87x

Xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx pobytu xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx jejich xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx 180 dnů, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx odpovídá xxxxxxxx podobě žadatele. Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx je xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx.

§87x

(1) Žádost x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x přechodnému nebo xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx pobytové xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx pobytu xxxx xxxxx trvalého xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx podle xxxxxxxx 1 se podává xx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xx povinen x xxxxxxx uvést

a) xxx xxxxx, příjmení x ostatní xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx, měsíc a xxx xxxxxxxx, xxxxx x stát xxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx příchodem xx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx zaměstnavatele, xxxx xxxxxx xx území, xxxxxxxxxx xx vstupu xx území, xxxxxxxx xxxxxxxx, název x xxxxxx zaměstnavatele, xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxx místa xxxxxx xx xxxxx, adresu xxx xxxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx, předchozí pobyt xx území delší xxx 3 měsíce, xxxxx x xxxxx xxxxxx, den xxxxxx xx xxxxx a xxxxx x platnost xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx vydal,

b) xxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxx jména, xxxxxxxx xxxxxxxx, státní xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, místo x xxxx narození x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x

x) xxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxx jména, datum xxxxxxxx, státní xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxx.

§87x

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx sám není xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx x na xxxxx xxxxxx společně x xxxxxxx Xxxxxxxx unie xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx České xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx pobývat xx území xx

x) xxx nabytí xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxx žádosti, xxx-xx x rodinného příslušníka xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxx §15a xxxx. 1 xxxx 2, xxxx

x) xxx, xxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx o xxxx xxxxxxx, jde-li x rodinného xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxx §15a odst. 3.

(2) Xx dobu xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx považuje xx xxxxx přechodný.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxx na území xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx, xxxxx nabylo xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx pobytu xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, x xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx skutečnosti, xxxxx rodinný xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Oprávnění xxxxxxx xx xxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Evropské xxxx51), a to xx xxxxx xxxx x xxxxxx xxx 90 xxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxx se xxxxxxxxxxx skončení xxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. a) nebo x); xx xxxxxxx, xxx-xx x cizince xxxxxxxxxx do xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx států, xxxxxxx se xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx x).

§87x

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx trvalého xxxxxx xxxx karty xxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx trvalého xxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxxxx doby x xxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx jeho xxxxxx xxxx odcizení,

c) xxxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx průkazu,

e) xxxxxxx platnosti povolení x trvalému pobytu xxxx rozhodnutí o xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx držitele xxxxxxx, nebo

f) xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx pobytu xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx; xx xxxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxx na xxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxx Evropské unie xxxxxxx xxxxxxx zruší xxxxxxxxx xx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, průkazu xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxx trvalého xxxxxx, xxxxxxxx

x) xx xxxxxx xxxxxxxx xxx, že xxxxxx x xxx xxxxxxx jsou xxxxxxxxx xxxx je xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx nesprávné xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx podobě xxxx xxxxxxxx.

(3) Je-li držitel xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxx důvody xxx xxxxxxx platnosti xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx vlastnoručně xxxxxxxxxx prohlášením xxxxxxxx xxxxxxx, že xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxx případě xxxxxxxxx.

§87xx

Xxxxxxxx platnosti xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxxxx jeho xxxxxx nebo xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx x místu xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx nebo xxxx, xx xxxxxx občan Xxxxxxxx unie x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, nebo

e) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx na xxxxx.

(2) Ministerstvo xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxx osvědčení

a) xx xxxxxxxxx tak, xx xxxxxx x xxx xxxxxxx jsou nečitelné xxxx xx porušena xxxx xxxxxxxxxx, nebo

b) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx x registraci xxxxxxxx x plně xxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx osvědčení, xxx odůvodnění rozhodnutí xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx držitele xxxxxxxxx, xx xx xxxxxxxx xxxx platnosti xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

HLAVA X

XXXXX CIZINCE XXXXXXXXXX NA ÚZEMÍ

§88

(1) Xxxxxx-xx se cizinec xx xxxxx, xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xx xxxxx území xx dobu xxxxxx xxxx zákonného zástupce, xxxxxxx xxxx xx xxxx 60 xxx xxx dne xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx, xxxx-xx xxxx xxxxxxxxx jinak.

(2) Xxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxx na xxxxx, xx xxxxxxx v xxxx podle odstavce 1 xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx žádost x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx víza, x xx policii x xxxxx, xxx xx xxxxxx x xxxxxx xx území, xxxxxx-xx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx-xx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx narozený xxxxxxx v xxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx x xxxxx.

(3) Xxxxxx-xx xxxxxxx zástupce xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx povolení x xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxx 1 podat xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x vydání povolení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x trvalému xxxxxx. X xxxxxxx xxxxxx žádosti x xxxxxxxx trvalého xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx do xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx pobyt xxxxxx.

(4) Xxxx podle xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxx xx prodlouženou, xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx na vůli xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx, než xxxx xxxxxx pominou. Xxxxxxx xx xxxxxxx důvody xxxxx xxxx první xxxxxxxxxx oznámit xxxxxxx, xxxxxx-xx xx území xx krátkodobé xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx-xx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx.

§89

(1) K xxxxxxx xxxxx §88 odst. 2 xx xxxxxxx xxxxxxxx narozeného cizince xxxxxxx předložit

a) cestovní xxxxxx xxxxxx; v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx dokladu, xx xxxxxx je xxxx zapsáno,

b) xxxxx xxxx dítěte,

c) xxxxxx x cestovním xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx prohlášení, xx xxxxxx náklady xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) X xxxxxxx xxxxx §88 xxxx. 3 xx xxxxxxx zástupce xxxxxxxxxx xxxxxxx povinen xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x) a b).

XXXXX VI

VYCESTOVÁNÍ CIZINCE X XXXXX

§90

(1) Xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x při xxxxxxxxxxx cizince x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx1).

(2) Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x přímo použitelným xxxxxxx xxxxxxxxx Evropských xxxxxxxxxxxx1) xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx výstupního xxxxxxx xx xxxx cestovního xxxxxxx.

§91

(1) Xxxxxxx umožní xxxxxx Evropské xxxx, xxxxx cestuje xx xxxxxx xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx unie, vycestování x území x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx předloží xxxx xxxxxx prokazující xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xx xx občanem xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx §1 xxxx. 3, xxxx xxxxxx xxxxxxxx pobytu.

(2) Xxxxxxx xxxxxx rodinnému příslušníku xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx cestuje xx xxxxxx xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx předloží xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx jeho xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xx je xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx pobytu xxxx xxxxxx o xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxx záznam xxxxx §117b xxxx. 9.

§92

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx

Xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx 15 let, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx rozhodnutím, xxxxx vydá na xxxxx38), odepře vycestování x území, xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx

x) potvrzení xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx 15 xxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx dokladem x xx xxxxxxx xxxxx, xx-xx xxxxxxxxx xxxxxx na xxxxx, x že xxxxxxx xxxxx xxxxxx 18 xxx nebo xxxxxxxxx xxxxx xx zavázaly, xx uhradí xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, x xxxx xxxxxxxxxx x léčením xx xxxx pobytu xx xxxxx až xx vycestování x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx cizinec mladší 15 xxx xx xxxxxxxxxxxxxx; xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx x při xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zařízení, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xx jeho xxxxxxxxxxx xxxx v xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxx.

HLAVA XXX

XXXXXXX XXXXX XXXXXX XX XXXXX

§93

(1) Xxxxxxx je xxxxxxx xx 3 xxxxxxxxxx xxx ode xxx xxxxxx xx území xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx (§97); to xxxxxxx, pokud jde x xxxxxxx xxxxxxxx 15 let, xxxxx xxxxxxxxx zastupitelského úřadu xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x České xxxxxxxxx, xxxx rodinného xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx pobytu xx policii xx xxxx nevztahuje na xxxxxxx, který xxxx xxxxxxxxx splnil u xxxxxxxxxxx [§103 xxxx. x)].

(2) Občan Evropské xxxx1b) xx xxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxx pobytu xx xxxxx xx xxxxx xx 30 dnů xxx xxx xxxxxx xx území, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx delší xxx 30 dnů; xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx občana Xxxxxxxx xxxx, pokud xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx. Povinnost xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xxxx povinnost xxxxxx x ubytovatele [§103 xxxx. x)].

(3) X xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx práva x xxxxxxx ani x xxxxxxxxxxx nemovitosti, x xxx xx xxxxxxx přihlášen x xxxxxx.

§93x

§93x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 110/2014 Sb.

§94

§94 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 217/2002 Sb.

§95

Xxxxxxxxx hlásit pobyt xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx je xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx, ve výkonu xxxxxx xxxxxx svobody xxxx který je xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx7) xxxx v xxxxxxxx (§130).

§96

(1) Fyzická osoba, xxxxx xxx cizinec xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx,13) xxxx právnická xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx ústavní péči, xx povinna přihlásit xxxxxxx mladšího 15 xxx xxxx cizince, xxxxx omezená svéprávnost xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, k trvalému xxxxxx xx území xx 3 pracovních xxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx pobytu (§87).

(2) Xxxxx uvedená x xxxxxxxxxx odstavci xxxxxxxx xxxxxxx rozhodnutí soudu xxxx xxxxxxxxxx orgánu xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx dítěte x v případě xxxxxxx osoby i xxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx.

§97

Xxxxxxx xxxx osoba xxxxxxx x §96 xxxx. 1 xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx na území xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx přihlašovaného xxxxxxx, xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxxx, trvalé xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx dokladu x víza, xx-xx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, počátek a xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxx x účel xxxxxx xx území.

§98

Hlášení xxxx

(1) Xxxxxxx, xxxxxxx byla xxxxxx xxxxxxxx karta, rodinný xxxxxxxxxx xxxxxxx uvedeného x §1 odst. 3, kterému xxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxxx k xxxxxx xxxxx §117a, x xxxxx Evropské unie, xxxxxxx bylo xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xx byl xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxx hlásit xxxxx xxxxxx na xxxxx xx 30 xxxxxxxxxx xxx ode xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §93 xxxx. 2, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx území xx 30 xxxxxxxxxx xxx xxx dne xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxx pobytu. Xxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxx, pokud xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxx 180 xxx. Xxxxxxxxxxxx x změně xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xx xxxxxxx xxxxx §87, xxxxx xxxxxxx svéprávnost xxxxxxxxxx xxxxx tohoto zákona xxxxxxxxx takového xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x §96 xxxx. 1.

(3) Xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxx xx vízum x pobytu xxx 90 dnů xxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu, je xxxxxxx hlásit xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx do 30 xxx xxx xxx xxxxx ministerstvu. Povinnost xx xx cizince xxxxxxxx, xxxxx předpokládaná xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx než 30 xxx.

(4) Cizinec, xxxxx je oprávněn x přechodnému xxxxxx xx xxxxx xxx xxxx, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx na xxxxx xx 30 dnů xxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx místa xxxxxx, xxxxx xx xx xxxxx, xx xxxxx xxxxx xxxxxx bude xxxxx xxx 90 xxx.

(5) Cizinec, xxxxx xxxxxx xx území xx xxxxx x xxxxxx xxx 90 xxx xx účelem xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx za xxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx pobytu na xxxxx xx 15 xxx xxx dne xxxxx, x xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx než 15 xxx.

(6) Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx §96 xxxx. 1 vyplněním přihlašovacího xxxxxxxxx; xx xxxxxxxx xx xxx, kdo xxxxx xxxxx, povinen xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx. Xxxxxxx, xxxxx xxxxxx na xxxxx xx xxxxx x pobytu xxx 90 dnů za xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx krátkodobé xxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx, xx xxxx povinen předložit xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §32 xxxx. 3, a xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x dohodnuté xxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxx.

§98x

Xxxxxxx údaje x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx na xxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx zruší xxxx x místu xxxxxxxxx xxxxxx na xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx, xxxx x dokladu vydaném xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx Evropské unie xxxx xxxx rodinnému xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx,

x) xxx-xx zápis xxxxxx xxxxx proveden xx xxxxxxx pozměněných, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx nebo padělaných xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx uvedených xxxxxxxxxxx,

x) xxx-xx xxxxxx, xx xxxxx adrese xx cizinec hlášen x xxxxxx xx xxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxx,

x) xxxxx ubytování xxxxxxxxx xxxxxxxx uvedené x §100 xxxx. x), xxxx

x) zaniklo-li xxxxx užívat xxxxxx xxxx vymezenou xxxx xxxxxxx, na xxxxx xxxxxx je xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxx, x xxxxxxx-xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxx vymezenou xxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx návrh xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx k užívání xxxxxxx xxxx jeho xxxxxxxx xxxxx; existenci xxxxxxxxx xxxxxx je xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x místu hlášeného xxxxxx xx xxxxx xx sídlo xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx zrušil; x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxxxx a jeho xxxxxxxxxx

§99

(1) Ubytovatelem se xxx účely tohoto xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxx poskytuje ubytování xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx více xxx 5 cizinců, s xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x ubytovatele xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx se xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx vztah xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx.

§100

Xxxxxxxxxx xx povinen

a) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx ubytovaného xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx vstup xx xxxx, xxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx-xx o xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx provozování xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx tímto vstupem xxxxxx porušeno xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx rodinný život,

c) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx (§102),

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx zjevně nepřiměřené xxxxxx xxxxxxxxx poskytovaného xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx určení x xxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxx kraji. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx zejména xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxx, xxxxx xxxx činit xxxxxxx

1. 8 m2, xx-xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx,

2. 12,6 m2, xxxx-xx ubytovány dvě xxxxx; na xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx x podlahové xxxxx připočítává 5 x2,

x) cizinci xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx, xxxxx a xxxx ubytování,

f) xxxx xxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx; při xxxxxxxx xxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx knihu xxxxxxxxxx xxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxx.

§101

Xxxxxxx xxxxx

(1) Domovní xxxxx je xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx tiskopisu x xxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxx. Za xxxxxxx xxxxx xx xxx účely xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx též xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx cizincem podle §103 xxxx. x) xxxxxxxxxxxx údaje v xxxxxxx uvedeném ve xxxx xxxxx.

(2) Xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx §100 písm. x) xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x listinné xxxxxx.

(3) Xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx být xxxxxxxxx x aktuálním xxxx, pravidelně, xxxxxxxxx x srozumitelně. Tyto xxxxxx musí xxx xxxxxxxxxx postupně x xxxxxxxx xxxxxxxx; to xxxxx obdobně xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxx knihu xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx dobu 6 xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx dobu 6 xxx od ukončení xxxxxxxxx cizince.

§102

Oznámení xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx 3 xxxxxxxxxx xxx xx xxxx ubytování; xxxxxxxx učiní útvaru xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §103 xxxx. x),

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx listinného dokumentu xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §103 xxxx. x), xxxx

x) xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x využitím internetové xxxxxxxx x rozsahu xxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Jde-li x xxxxxxxxxxx, xxxxx xx ubytování xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx uvedeného x odstavci 2 xxxx. c), je-li xxxxxx xxxxxxx zřízen x xxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxxx x ubytovatele xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 2 xxxx. a), uschová xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx tiskopis xx xxxx 6 xxx xx ubytování xxxxxxx.

HLAVA XXXX

XXXXXXXXXX

§103

Xxxxxxxxxx cizince

Cizinec xx mimo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx povinen

a) dostavit xx xxxxx pracovní xxx následující xx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, z xxxxx xxxx výkonu xxxxxx xxxxxx svobody xx policii, pokud xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxx, xx-xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx,

x) předložit xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, průkaz x povolení x xxxxxx, osvědčení x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx kartu, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx trvalého xxxxxx a xxxxxx xxxxxxx x podepsat xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx tiskopisu; xxxxxxxxx xxxxxxxx vyplnění x podepsání přihlašovacího xxxxxxxxx&xxxx;xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxx 15 xxx xxxx,

x) uvádět x xxxxxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxx x xxxxx všechny xxxxxxxxxx údaje v xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx,

x) xx požádání xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx průkazu xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx požívajícím xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, x xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, že xxxxxxx podmínky pobytu xx xxxxx; xxxxx Xxxxxxxx unie xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dokladu xxxx xxxxxx dokladu xxxxxxxxxxxxx totožnost, včetně xxxxxxxxx některého x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx průkazu xxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxx xxxx xxxxxxx Xxxxxxxx unie, xx povinen xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx cestovního xxxxxxx, xxxxxxxx karty xxxx karty xxxxxxxx xxxxxx, xxxx-xx xxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx však xxxx xxxxxxxx, xx je xxxxxxxx příslušníkem xxxxxx Xxxxxxxx unie,

e) hlásit xxxxx příjmení, xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx v xxxxxxx vydaném xxxxx xxxxxx xxxxxx; změnu xx xxxxxxx povinen xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx vydal xxxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxx xx xxxxx, a xx xx 3 xxxxxxxxxx xxx xxx xxx, kdy změna xxxxxxx, x xxx-xx x xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx jeho xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, ve xxxxx do 15 xxxxxxxxxx xxx,

x) chránit xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx zákona xxxx xxxxxxx, odcizením, poškozením xxxx zneužitím x xxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) xxx xxxxx podoby bez xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx obsahujícího fotografii,

h) xxxxxxxx xxx zbytečného xxxxxxx doklad xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx úředními xxxxxxx, x to x xx zániku xxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx; xxxxxx xx xxxxxxx povinen xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx,

x) odevzdat nejpozději 3 xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx zákona, x výjimkou xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx-xx vydán xx účelem vycestování x xxxxx; xxxxxx xx xxxxxxx povinen xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxx doklad xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx 3 pracovních xxx xxx dne, xxx tato xxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxx-xx xxxx xxxxxxx na xxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxx-xx xxxx událost x xxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx zastupitelskému xxxxx; obdobně xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, jehož xxxxxx xxxx odcizení xxxxx xxxxxxx,

x) strpět snímání xxxxxxxxxxxxxxxxx otisků x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x prohlášením xxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxx opustit xxxxx, řízením o xxxxxxxx xxxxxxxxx, správním xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, plněním xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx z xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo x přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x na xxxxxxxx strpět xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx držitele víza,

l) xxxxxxxx se v xxxxxxxxx, kdy to xxxxxxxxxx xxxx zdravotní xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x dalším xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx ohlásit xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx cestovního xxxxxxx xxxxx §108 xxxx. 1 xxxx. x), x), x), g) xxxx x),

x) pobývat xx území pouze x platným xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x pobytu, pokud xxxxx zákon nestanoví xxxxx,

x) xx požádání xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x pobytu; xx neplatí, xxx-xx x občana Xxxxxxxx xxxx1b), xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle §15a xxxx. 1 nebo 2 s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pobytem xxxx x xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx povolení x dlouhodobému xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx,

x) x xxxxxxx, xx xx území xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx 15 xxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx poskytovatele zdravotních xxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §92, x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx při vycestování x území při xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pojištění xxxxx §180i xxxx §180j; xx xxxxxxx, jde-li x xxxxxxx xxxxxxx x §180j xxxx. 4,

x) na xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx, xx-xx držitelem xxxxxxxxx x xxxxxx vydaného xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx povolení k xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx podnikatelské xxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx předpisu,

t) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx pravosti průkazu x xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxxxxxx se x xxxxx cizince xxxxxxxx 15 xxx, xxxxx xx zákonným xxxxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxx xx xxxx nebo nad xxxxxx mu xxx xx xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx, a xxxx zajistit, aby xxxxxxx mladší 15 xxx, xxxxx je xxxxxxxx zástupcem, xxxxx xx xxx xxxxxx xx xxxx xxxx xxx xxxxxx mu xxx po xxxx xxxx xxxxxx na xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xx území xxxxxxxxx,

x) xx požádání xxxxxxx xxx pobytové xxxxxxxx prováděné v xxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, že xx xxxxxxxxx pro xxxxx pracovní činnosti.

§104

Povinnost xxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxxx nesmí z xxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx státem, na xxxxx xxxxxxxx cizince, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx, xx-xx xxxxxxxx x xxxxx x cíli xxxxx potřebné nebo xx-xx xxxxxxxxx pobytu x xxxxxxxxxx prostoru xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx.

(2) Provozovatel xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx&xxxx;x xxxxx xxxxx, který xxxx xxxxxxxx xxxxxx, na xxxxx dopravit xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxx, xx-xx xxxxxxxx x xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxx.

(3) Dopravce15a) xx povinen xx xxxxxxx xxxxxx policie xxxxxxxx v souladu x přímo xxxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem Evropských xxxxxxxxxxxx15b) xxxxxxx xxxxxxx xx zahraničí, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx na xxxxx. Xxxxxxxxx dopravit xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxx dopravce, xxxxx xxxxxxx

x) dopravil xx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx cestovní xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx-xx podmínkou xxxxxx x tranzitním xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx území,

b) xxxxxxxx xx území x xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx ho xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx odepřen xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx.

Xxxxxxx do xxxxxxxxx je dopravce xxxxxxx zajistit nejpozději xx xxxxx do 48 hodin od xxxxxxxx xxxxxx policie, xxx-xx x provozovatele xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx do 7 xxx, xxx-xx x xxxxxxxxx dopravce; běh xxxxx se xxxxx xx xxxx xxxxxx x udělení mezinárodní xxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx2) xxxx xx dobu xxxxxx xxxxxxx x poskytovatele xxxxxxxxxxx xxxxxx podle §10.

(4) Letecký dopravce, xxxxx xxxxxxx na xxxxx dopravil, je xxxx povinen xx xxxxxxx pokynu xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx cizince xx xxxxxxxxx,

x) byla-li xxxxxxx xxxxxxx platnost xxxxxxxxxx průjezdního víza x cizinec xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxxx, xxxx

x) xxx-xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx v cestě xx jiného xxxxx x jsou xxxxxxxx xxxxxx uvedené x §9 odst. 1 xxxx. x), x), x) nebo x).

(5) Xxxxxxxx je povinen xxxx xxxxxxx15c) spojené x xxxxxxx xxxxxxx xx území xxxx x xxxxxxxxxx prostoru xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxx xx doby, xxx xxxx x xxxxxxx s xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem Xxxxxxxxxx společenství15b) dopraven xx xxxxxxxxx.

(6) Povinnosti xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxx 1 a 3 až 5 xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx letadla xx xxxxxxx xxxx3b) xxxxx xxx prováděném xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

§105

Povinnost xxxxx, ústavu xxx výkon zabezpečovací xxxxxxx, xxxxxxx věznice x věznice

(1) Soud, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

x) x odsouzení cizince,

b) x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) o prohlášení xxxxxxx xx mrtvého xxxx nezvěstného,

d) x xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (dále xxx "xxxxxxxxxxx") xxxx neplatnosti xx xxxxxxxxxxx manželství xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, kdy xxxxxxxxxx xxxxxx xx cizinec,

e) x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, kdy xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx je cizinec, xxxx

x) x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxx péče xxxxxxx s xxxxxxxxxx x pobytu na xxxxx xxxx jeho xxxxxxx,

xxxxxxxxx o xxxx xxxxxxxxxxx útvar xxxxxxx xxxxxxxxx podle místa xxxxxxxxx xxxxxx cizince; x případě pochybností xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx informuje xxxx xxxxx policie xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx.

(2) Xxxxx pro xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx místně xxxxxxxxx xxxxx sídla xxxxxx xxx výkon xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x rozhodnutí o xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx detence, x xxxxx xxxx o xxxxxxxx xxxxxx trestu xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxxx obdržené xxxxx odstavce 1 xxxx 2 xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx-xx xx cizince, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxx pobyt, xxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx rodinného xxxxxxxxxxx.

§106

Xxxxxxxxxx orgánů xxxxxx xxxxxx

(1) Úřad xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx - xxxxxxx pobočky x xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx Xxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx

x) nenastoupení xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx uvedené x xxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxx xx pracovní xxxxx obsaditelné xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx cizince xxxx xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxx vydáno xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx karta; x xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxx ukončeno xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x §52 xxxx. x) xx x) zákoníku xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx důvodů xxxxx xxxxxxxxx zrušením xxxxx §56 zákoníku xxxxx, x xxxxx xxxxxxxx zaměstnání,

c) skutečnost, xx občan Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxx příslušník přechodně xxxxxxxxxx xx území xx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx pomoci x xxxxxx xxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxx, xx držitel xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x příspěvek xx xxxxxxxx, doplatek xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx zaslat ministerstvu xxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxx odejmutí xxxxxxxx x zaměstnání.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxx neprodleně xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, pozastavení, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx cizince, kterému xxxx uděleno dlouhodobé xxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxx pomoci x xxxxxx xxxxx9o) xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx oznámit xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx rezidenta xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx příslušníka, kterým xxxx xxxxxx xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx, x společně s xxx posuzovaných xxxx [§42c xxxx. 3 xxxx. x)], nedosahuje xxxxxx živobytí společně xxxxxxxxxxxx xxxx.

(4) Xx-xx xxxxxxx xxxxxx zaměstnanecká xxxxx, xxxx Xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx - generální ředitelství, xxxxxxxx xxxxx úřady, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx skutečnosti, které xxxx xxx xxxxx x xxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx zaměstnanecké xxxxx.

(5) Xxxx, který je xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, nebo xxxxxxx orgán, xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx podnikajících xxxxxxxxx osob xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx30), xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx změnu nebo xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx rejstříku, xxxxxxx nebo evidenci; xx neplatí, jde-li x xxxxxx Xxxxxxxx xxxx.

(6) Xxxxxxx správa xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx neprodleně xxxxxxx xxxxxx ministerstvu, xx xxxxxxx ohlásil xxxxxxxxx xxxx ukončení xxxxxx xxxxxxxxxx výdělečné xxxxxxxx; xx xxxxxxx, xxx-xx o xxxxxx Xxxxxxxx xxxx.

(7) Xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x oblastní xxxxxxxxxxxx xxxxx neprodleně xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx zaměstnání xxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxx, bez xxxxxxxx k zaměstnání, xx-xx podle zákona x zaměstnanosti vyžadováno, xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx modrou xxxxxx; xxxx skutečnost oznámí Xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx práce neprodleně xxx xxxxxx cizinecké xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx příslušnému xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx cizince.

§107

Povinnosti xxxxxx osob

(1) Xxx nalezne či xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x §108 odst. 1, xxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxxxx x registraci, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx policii.

(2) Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx osoba xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx uvedených x pozvání xxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxx, xxx xx zavázal xxxxx §15, je povinen xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xx xxxxxxx xxxxx §15 xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx.

(5) Vysoká xxxxx nebo xxxxx xxxxxxx škola je xxxxxxx neprodleně písemně xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx x pobytu xxx 90 dnů xx xxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxx škola xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx ministerstvu zahájení, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, který xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx Evropské xxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie nebo xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx dohody xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx členském státě Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx, které bylo xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx, x xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx. Xxxxxx xxxxx je povinna xxxxx xxxxxxx xxxxxx x úspěšném xxxxxxxxx xxxxxx pro účely xxxxxx xxxxxxx xxxxx §42 xxxx. 3.

(6) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x hostování9j), xxxxxxxxxx písemně oznámí xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx platnosti xxxx xxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxxx, které xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx je xxxx povinna oznámit xxxxxxxxxxxx zahájení xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x dlouhodobému pobytu xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx víza. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x dokončení xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx §42 odst. 3.

(7) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, mládeže x xxxxxxxxxxx neprodleně xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx organizace xx seznamu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx schválených xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pracovníků xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx podle zvláštního xxxxxxxx předpisu9j).

(8) Fyzická xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx cizince x xxxxxxxx xxxxx xxx skončen x xxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxx v §52 xxxx. x) až x) xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §56 xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx doby, xx xxxxxx bylo xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx xxxxx x z xxxxxx xxxxxx mu xxxx nebo xx xxx zrušena platnost xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xxxxxxx x xxxxxx od xxxxxxxx xxxxxxxxxx poměru xx vycestování xxxxxxx x xxxxx, nejdéle xxxx xx xxxx, xx kterou bylo xxxxxx povolení x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx karta xxxx modrá xxxxx; xx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx zajištěna xxxxx xxxxxxxx.

(9) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xx povinna xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx písemně xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx změnu xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx.

(10) Zaměstnavatel, xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx ubytování xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxx 90 dnů xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx, xx povinen

a) xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx podmínky xxxxxxx x §100 xxxx. x) x xxxx xxxxxx xx ubytování xxxxxx nadměrná xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxx, xxxxx xxxx odměny xxxxxxx x s xxxxxx xxxxxxxxx; xxx účely xxxxxx úplaty xx xxxxxxxxx cizincem xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx provést xxxxxx x xxxxxx xxxxxx cizince xxxxx §146 xxxx. x) xxxxxxxx xxxxx a

b) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §32 xxxx. 3.

(11) Xxxxx xx xxxxxxx zrušena xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxx 90 xxx za účelem xxxxxxxxx zaměstnání xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxx vznikla, xxxxxxx xxxxx xxxx, xxxx nebo odměnu, xx něž by xxx xxxxx, pokud xx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxxxxx cizince xx xxxxx x náklady xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx státu, xxxxx xx xxxxxxx, xxxx x xxxxxxx, xx xx xxxxxx xxx xxxxxxxx občanství, xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx, x správní poplatek xx přijetí xxxxxxx.

(12) Xxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxx xxxx do xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx vnitropodnikově xxxxxxxxxxx zaměstnance xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, je xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx změnu xxxxxxxx, xx základě xxxxxxx xxxx cizinci xxxx xxxxx vydána, xx lhůtě do 3 xxxxxxxxxx xxx xxx dne, xxx x xx xxxxx.

(13) Xxxxxxxx korporace, v xxx xxxx xx xxx byl xxxxxxxx xxxxxxx, který xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie, xx xxxxxxx xxxxx xxxxx cizince oznámit xxxxxxxxxxxx a příslušným xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie.

(14) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx povinen nejméně 24 hodin xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §10 x 126b.

(15) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx 15 xxx, xxxxxxxxx osoba, xxxxx byl xxxxxxx xxxxxx 15 let xxxxxx xx xxxx xxxx které byl xxx xxxxxxxx mladším 15 xxx xx xxxx jeho xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx k xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx 15 let a xxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxx 15 xxx pobýval xx xxxxx oprávněně.

HLAVA XX

XXXXXXXX XXXXXX

§108

(1) Xx xxxxxxxx doklad xx pro xxxxx xxxxxx xxxxxx považuje

a) xxxxxxx listina, která xx jako xxxxxxxx xxxxxx uznaná Českou xxxxxxxxxx,

x) veřejná xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx podmínky xxxxx xxxxxxxx 2,

x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx,1b)

x) cizinecký xxx s územní xxxxxxxxx do všech xxxxx xxxxx,

x) cestovní xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx,15e)

x) seznam žáků xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxx Xxxxxxxx xxxx,7b) obsahuje-li

1. xxxxxxxxxx žáků, xxxxx xxxxxx schopni xx xxxxxxxx xxxxxxxx totožnosti xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

2. xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx, ve xxxxxx xx žák xxxxx xxxxxxxx, xx xxx xx xxxxxxxx xx xx xxxxxx státu xxxxxx, x xx xxxxxxxxxxx, že xxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxx, xx kterém xx xxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx České xxxxxxxxx, xx xx xxxxxx xxxx uznávat xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx cestovní xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx zemí59) (dále xxx "xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx pro návrat").

(2) Xx xxxxxxxx doklad xxxxx odstavce 1 xxxx. x) lze xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx uznat xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx za účelem xxxxxxxxx xx zahraničí, xxxxx x hlediska xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx, v xxxx xxxx uvedeny xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx územní platnost xxxxxxxx xxxxx a xxx z ní xxxxxxx

x) xxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx o xxxx xxxxxxxxxx,

x) fotografii xxxxxxxx,

x) xxxx o době xxxxxxxxx.

(3) Cestovní xxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x) x x) xxx účely xxxxxxx xxxxxxxxxxxx víza xxxxx xxx starší 10 xxx, xxxx xxxxxxxxx nejméně 2 xxxxx stránky a xxxx xxxx platnosti xxxx xxx xxxxx xxxxxxx x 3 xxxxxx, xxx xx xxxx xxxxxxxxx dlouhodobého xxxx; to xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxx 90 dnů xx xxxxxx strpění xxxxxx na xxxxx.

§109

(1) Xxxxxxxxx xxx, xxxxxxxx průkaz xxxxxxxxxx x cestovní xxxxxx xxxxx §108 odst. 1 písm. f) xx vydává na xxxxxx cizince, xxxxx xxxx dále xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxx x dokladů xxxxxxxxx v odstavci 1, xxxx na xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx cestovní xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xx České republiky; xxxxxxxxx xxxxxx je xxxxxxx xxxxxx, který xxxxxx vydal. Cizinci x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx uvedený x §108 odst. 1 písm. x), x) xxxx x), xxxx xx xxxx xxxxxx zastupitelský xxxx xxxxxxxx průkaz xxxxxxxxxx x xxxxx do Xxxxx xxxxxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 jsou xxxxxxx xxxxxxx.

§110

§110 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 136/2006 Sb.

§111

(1) X xxxxxxx x vydání xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx průkazu xxxxxxxxxx xxxx cestovního xxxxxxx xxxxx §108 xxxx. 1 xxxx. x) cizinec xxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx, xxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxx, xxxxx, rok xxxxxxxx, xxxxx a xxxx xxxxxxxx, státní občanství x xxxxx, kde xx hlášen x xxxxxx xx xxxxx. X xxxxxxx x xxxxxx cestovního průkazu xxxxxxxxxx nebo cestovního xxxxxxx xxxxx §108 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) X xxxxxxxxxx xxxx, cestovním xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §108 odst. 1 xxxx. x) xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x odstavci 1 x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx o vydání xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx §113 odst. 1 x 2 xxxx xxxx xxxxxxx nosičem xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx x zobrazení xxxxxxxx a xxxxx x xxxxxxxx xxxxx.

§112

§112 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 318/2015 Sb.

§113

Cizinecký pas

(1) Xxxxxxxxx xxx je opatřen xxxxxxx dat x xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xx s xxxxxx platností do xxxxx xxxxx xxxxx x s dobou xxxxxxxxx xx 10 xxx, xxxxxxxx xxxxxxx 15 xxx x xxxxx platnosti na 5 let. Xxx-xx x vydání xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 6 písm. x) x xxxxx překážka xx xxxx cizince xxxxxxxxx, pro xxx xx nemůže xxxxxxx xxxxxxxx doklad xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx cizinecký xxx x xxxxx xxxxxxxxx xx 1 xxx; xxx-xx x xxxxxxx požívajícího xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx se x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx platnosti xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx osoby xxxxxxxxxx xxxxxxxxx ochrany podle xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx2), x xxx-xx x xxxxxxx požívajícího dočasné xxxxxxx, xxxxxx se x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx průkazu xxxxxxx požívajícího xxxxxxx xxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx3a). Cizinecký xxx xx xxxx xx xxxxx xx 30 xxx ode xxx xxxxxx žádosti. Xxxxxxx se xx xxxx žádost xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, funkčnost xxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx údaji x xxxxxxxxx x něm xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx biometrických xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx aktuálně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x biometrickými xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx dat xxxxxxxxxxx xxxx. V xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx x biometrickými xxxxx, popřípadě zjištění xxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx v případě xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxx, má xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

(2) Cizinci xxxxxxxx 12 let, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx Evropských xxxxxxxxxxxx15f) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, nebo xxxxxxx, x xxxxx není xxxxx z důvodů xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prstů xxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx, se xxxx xxxxxxxxx pas x xxxxxxx xxx, x xxxx jsou x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx. V xxxxxx dat xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx, xx xxxxx dat xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx. Cizinecký xxx xx vydá xx xxxxx do 30 xxx ode xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx pro xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x odstavci 1.

(3) Xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx 2 xxxxxxxx xxxxxxxx čitelnou xxxx. Xx xxxxxxxx čitelné xxxx se údaje xxxxxxxx v xxxxx xxxxxx: typ xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx ve xxxxxxxx xxxxxxx xxxx.

(4) Platnost xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx pas xxxxxx xxxxxxxx dnem xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx nebo dnem xxxxxx oprávnění x xxxxxxxx pobytu xxxxx §87 anebo odejmutím xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx dočasné xxxxxxx na území xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx3a). Cizinecký xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx rozhodnutí o xxxxxx xxxxxxxxx ochrany xxxx xxxxxxxxxx soudu x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxx ochrany xxxx x xxxxxxx stížnosti xxxxx xxxxxxxxxx krajského xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx doplňkové ochrany xxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx2).

(5) Xxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxx dat x xxxxxxxxxxxxx údaji (xxxxxxxx 1) nelze xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, než xxxx xxxxxxx xxxxx.

(6) Xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx žádost xxxxxxx

x) který xxxxxx xx území xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, nemá xxxxxx cestovní xxxxxx x doloží, xx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xx své xxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xx xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §87, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx doklad,

c) xxxxxxxxxxxx dočasné xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx3a), xxxxx není xxxxxxxxx cestovního xxxxxxx,

x) xxxxx byla udělena xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního předpisu2).

(7) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx pasu xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx orgánu xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx požádat x xxxxxxx funkčnosti xxxxxx dat x xxxxxxxxxx x něm xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx údajů. X xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nosiče xxx x biometrickými xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x něm zpracovaných xxxxxxxx xxxxx, xxxx x xxxxxxx zjištění xxxxxxxxxxxx osobních xxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx; xxxxxx nového cizineckého xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx nefunkčnost xxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xx mohou xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx údaji.

(8) Xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxx ověřování xxxxxxxx cizineckého xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx pomocí osobních xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx (xxxxxxxx 1) zpracovaných x xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx biometrických údajů xxxxxxx s xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxx cizineckého xxxx.

§114

Xxxxxxxx průkaz totožnosti

(1) Xxxxxxxx xxxxxx totožnosti x xxxxxxxxxxx vydá xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx

x) xxxxx xxxx xxxxxx cestovní xxxxxx x xxxxxx si x xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx; xx xxxxxx zjištění xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx je xxxxxxx povinen xxxxxxxxxx xxxxxxx veškerou xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xx xxxxxxx xxxxxxx dokumenty, xxxxxxx může být xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx 15 xxx, který je xxxxxxxxxxxxxx x jehož xxxxxxx xxxxxxxx vycestoval x xxxxx x xxxxxxxx čestné xxxxxxxxxx xxxxx §92 xxxx. x).

(2) Cizinci xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxx xxxxxxxx průkaz xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx nejdéle xx 180 xxx x x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx států xxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx průkaz xxxxxxxxxx xxxxxxx, který xxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx dokladu, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx za xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxxx totožnosti x vycestování xxxx xxxxxxx rovněž xxxxxxx, x jehož vyhoštění xxxx xxxxxxxxxx rozhodnuto x xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxxx průkaz xxxxxxxxxx x vycestování xxxx xxxxxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxx,

x) který nemá xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx x důvodů xxxxxxxxxxx xx jeho xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, byl-li xx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx příslušníka občana Xxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxx 90 xxx za xxxxxx strpění xxxxxx xx xxxxx xxxxx §33 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx x) xxxx xxxxx x xxxxxx xxx 90 xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx2), xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxx platného xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx účelem xxxxxxx pobytu na xxxxx x důvodů xxxxx §33 xxxx. 1 xxxx. a) xxxx b), xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxx písmene x) xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x dobou platnosti xxxxxxx xx 180 xxx x x xxxxxx xxxxxxxxx do xxxxx xxxxx světa; xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) x c) x dobou xxxxxxxxx xxxxxxx xx 365 xxx x x xxxxxx xxxxxxxxx do xxxxx států xxxxx.

(6) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx cizinci, xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx dokladu, xx

x) xxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx víza x xxxxxx xxx 90 xxx,

x) xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxx 90 dnů xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx §33 odst. 3; xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx se stanoví xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx,

x) nabytí xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx trvalému xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx&xxxx;xxxxxxx ochrany xx xxxxx podle xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) zániku xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx (§87),

x) xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx účelem xxxxxxx pobytu xx xxxxx x xxxxxx xxxxx §33 xxxx. 3; xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu,

g) xxxxxx xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx xx účelem xxxxxxx na území, xxxxx si xxxxxx x xxxxxx nezávislých xx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx; cestovní xxxxxx xxxxxxxxxx se xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx všech xxxxx xxxxx a xxxxx platnosti xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxx xxxxxxx na xxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx jeho xxxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie, který xx držitelem xxxxxxxx xxxxx rodinného xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx x x xxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

(7) Zastupitelský xxxx na pokyn xxxxxxxxxxxx xxxx cestovní xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx vízum a xx

x) xxxxxxxx azylanta xxxx osoby xxxxxxxxxx xxxxxxxxx ochrany, jehož xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx požívající xxxxxxxxx ochrany xxxxxxx xxxx vstupem xx xxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx požívající xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx manžela xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx platný xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx si xx x důvodů na xxxx vůli xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx újmy39) při xxxxxxx cestovního xxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx.

§115

Důvody xxx xxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §108 xxxx. 1 xxxx. x)

(1) Xxxxxxxxx xxx, cestovní xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx cestovní xxxxxx xxxxx §108 xxxx. 1 písm. x) xx cizinci xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx odejme, jestliže xxxxxxxx důvody xxx xxxx xxxxxx.

(2) Cizinecký xxx, cestovní průkaz xxxxxxxxxx xxxx cestovní xxxxxx xxxxx §108 xxxx. 1 xxxx. x) se xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx jde x xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx

x) xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx vyživovací povinnosti xxxx peněžitých xxxxxxx, xxxx

x) je xxxxxx xxxxxxx stíhání xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx výkon xxxxxx xxxxx xxxxxxxx,

xx xxxxxxxx, xx toto rozhodnutí xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx jeho xxxxxx xx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx života xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx pas se xxxxxx x důvodu xxxxx §113 xxxx. 6 xxxx. x), xx-xx

x) xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xx xxx xxxxx být xxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx republiky xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx pořádek, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

§115x

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx

(1) Náhradní xxxxxxxx doklad Evropské xxxx15e) xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xx žádost xxxxxx Xxxxxxxx xxxx,1b) xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx k dispozici, xxxxxxxx xxxx, jehož xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xx území xxxxx, xxx xx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx x xxx xxxxxxxxx jinak, xxxxx jeho xxxxxxxxxx xxxx dosažitelné. Podmínkou xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx je, xxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, x xxx vyslovil xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxx doklad Xxxxxxxx xxxx lze xxxxx pro jedinou xxxxx xx členského xxxxx Xxxxxxxx unie, xxxxx je xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx případě xx xxxxxx státu.

(3) X xxxxxxx x vydání xxxxxxxxxx cestovního xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx uvede xxxxxxx své xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, příjmení, xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxx, místo x xxxx narození, xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxx bydliště, xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx. K xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x státní xxxxxxxxx, xxxxx xxxx, xx něhož xxxxx xxxxxxxx, x připojí xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Evropské xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx x dobou xxxxxxxxx xxxxxxxxxx době nezbytně xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxx.

(5) Kopii xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dokladu Xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx příslušnému xxxxxx xxxxx Evropské xxxx, jehož xx xxxxxxx xxxxxxx.

§115x vložen xxxxxxx předpisem x. 559/2004 Sb. s xxxxxxxxx od 1.1.2005

§115x

Xxxxxxxx xxxxxxxx doklad xxx xxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxx průkazu xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx cizinci x xxxxxxxxx xxxxxxxxx v §114 xxxx. 3, 4 x 6 x xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx pro návrat.

(2) Xxxxxxxx cestovní xxxxxx xxx xxxxxx se xxxxxx x dobou xxxxxxxxx přiměřenou xxxx xxxxxxxx xxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxx doklad pro xxxxxx může ministerstvo xxxx policie xxxxx x pro xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx.

§115x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 274/2021 Xx. s xxxxxxxxx xx 2.8.2021

§116

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxx xx pro xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx v xxx xxxxxxx,

x) xxx poškozen xxx, že zápisy x xxx xxxxxxx xxxx nečitelné,

c) xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) fotografie x xxxxxxx neodpovídá xxxxxxxx xxxxxx držitele, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx nebo xxx xxxxxxxxx xx mrtvého.

§117

Zadržení cestovního dokladu

(1) Xxxxxxx xxxxxx při xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx kontrole

a) cestovní xxxxxx, pokud nebyl xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x

1. xxxxxxx se tímto xxxxxxxx prokazuje xxxx xxxxxxxx, xxxx

2. cizinec xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx v xxxxxx,

x) xxxxxxxx doklad xxxxx §108 xxxx. 1 xxxx. d), e) xxxx f), xxxxx xxx lze xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) cestovní xxxxxx podle §108 xxxx. 1 xxxx. x), x), x), x) nebo x), xxxxx xx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxx, xxxxxxxxx za xxxxxxxx xxxx odcizený.

(2) Xxxx-xx xxxxxxxxxx xxxx xxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxx x odnětí xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx tento xxxxxxxx xxxxxx zadržet xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxx xxxxxx xxxxx podle xxxxxx zákona xx x důvodů xxxxxxxxx x odstavci 1 xxxxxxxxx zadržet xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §108 xxxx. 1 xxxx. x), x) xxxx x) potvrzení x zadržení cestovního xxxxxxx a zadržený xxxxxxxx doklad bez xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx

x) xxxxxx xxxxxxx příslušnému xxxxx xxxxx pobytu xxxxxxxx xx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx, jde-li o xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx průkaz totožnosti xxxxxx xxxxxxxxxxxxx,

x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx dokladu xxxxx §108 xxxx. 1 xxxx. x), x) xxxx x) potvrzení x zadržení cestovního xxxxxxx x nejde-li x cizinecký xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx cestovní xxxxxx xxx zbytečného xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx držitele xx xxxxx s xxxxxxxx důvodů xxxx xxxxxxxx.

(6) Xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x odnětí xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dokladu nebo x xxxx vrácení xx 15 xxx xx xxxxxxxx zadrženého xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxx 5. X xxxxxxx zadržení xxxxxxxxxx dokladu podle xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxxxx po 60 xxxxx xxx xxx předání xxxxx, xxxxx xxxxx doklad xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx.

(7) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx držiteli xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §108 xxxx. 1 xxxx. x), x), x), x) xxxx x) xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx odkladu xxxxx Ministerstvu xxxxxxxxxxxx xxxx, pokud nejde x doklad xxxxxxxx, xxxxxxxxx nebo o xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx.

HLAVA XXx

XXXXXX O XXXXXXXX K POBYTU

§117a

Průkaz x xxxxxxxx x xxxxxx

(1) Průkaz x xxxxxxxx x xxxxxx xx veřejnou listinou, xxxxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxx dlouhodobým nebo xxxxxxx pobytem xx xxxxx.

(2) Xxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx dat x xxxxxxxxxxxxx údaji, xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx 6 xxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx40) xxxxxxxxx odlišnou věkovou xxxxxxx, xxxx xxxxxxx, x xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx z xxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx postižení xxxxx xxxxx, xx vydá xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx, v xxxx jsou x xxxxxxxxxxxxx údajů xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx. V xxxxxx xxx xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx údaj, xx xxxxx xxx neobsahuje xxxxxx xxxxx rukou xxxxxxx.

(3) Xxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx40) x xxxx

x) v xxxxxxx povolení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx

1. účel xxxxxx,

2. rodné xxxxx,

3. xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

4. xxxxxx xxxxx §117b xxxx. 4,

5. xxxxxx podle §42i xxxx. 7,

6. záznam xxxxx §117b odst. 1,

7. xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

8. xxxxxx xxxxx §117b xxxx. 5,

9. xxxxxx xxxxx §117b xxxx. 6,

10. xxxxxx xxxxx §117b xxxx. 7,

11. xxxxxx xxxxx §117b odst. 8,

x) x případě xxxxxxxx k trvalému xxxxxx

1. xxxxx číslo,

2. xxxxx hlášeného xxxxxx xx xxxxx,

3. záznam x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

7. xxxxxx podle §84,

5. xxxxxx podle §117b xxxx. 1,

6. xxxxxx xxxxx §117b xxxx. 2,

7. xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx biometrické údaje xxxxxxx x xxxx xxxxxx, xxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxx provedení xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx překážka. Xxxxxxxx zpracuje x xxxxxxxx xxxxx, které xxxx x xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx vydání xxxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxx.

(5) Ministerstvo xxxx předáním xxxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx cizincem x xxxxxxx xxxxxxxx, x to x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx údajů xxxxxxxxxxxx v xxxxxx xxx průkazu x xxxxxxxx x pobytu.

(6) Xxx xxxxxxx průkazu x xxxxxxxx x xxxxxx ministerstvo xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx, xxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxx zneužití. Xxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx ověří xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx, funkčnost xxxxxx xxx s biometrickými xxxxx x správnost x něm xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx. Funkčnost xxxxxx xxx a xxxxxxxxx x něm xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx pomocí xxxxxxxxxxx zařízení xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx zobrazených xxxxxxxxxxxxx údajů cizince x biometrickými xxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxxx xxx průkazu o xxxxxxxx k xxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx dat x xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx zjištění nesprávnosti x něm zpracovaných xxxxxxxx údajů, nebo x případě zjištění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx x povolení x xxxxxx, se xxxxxxx xxxx xxxx průkaz x xxxxxxxx x xxxxxx.

(7) Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx o xxxxxxx funkčnosti nosiče xxx. X xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx s biometrickými xxxxx xx xxxxxxx xxxx nový xxxxxx x povolení k xxxxxx; vydání xxxxxx xxxxxxx v tomto xxxxxxx xxxxxxx správnímu xxxxxxxx pouze xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxx prokazatelně xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx nefunkčnost xxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(8) Biometrické xxxxx lze využívat xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x pobytu x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx v nosiči xxx s xxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx údajů xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx údaji xxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx totožnosti x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x povolení x pobytu, xxxxx xx držitelem, xxxxxxxxx xxxxx xxxxx dat x xxxxxxxxxxxxx údaji x xxxxxxx o xxxxxxxx k xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxx totožnosti xxxxxxx xxxxxxxxx otisků xxxxx xxxxxxx x xxxxxx porovnáním x xxxxxxxxxxxxx xxxxx vedenými xxx tyto xxxxx x informačním xxxxxxx xxxxxxx.

§117b

Zapisování xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx

(1) Jméno, xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx cizince xx x průkazu x xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx úřadem Xxxxx xxxxxxxxx matriční xxxxxx xxxxxxx xx jméno, xxxxxxxxx xxxxx, a xxxxxxxx v xxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x průkazu x povolení k xxxxxx xxxxxx uvedení xxxxx, popřípadě xxxx, x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxx dokladu.

(2) X xxxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx "XXXXXX XXXXXXX XXXXX XXXXX XX", xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxxx tohoto xxxxxxxx xxxxxxx podmínky xxxxx §68 x 83.

(3) Xxxx o xxxxxxx svéprávnosti xxxxxxx xx vyznačí do xxxxxxx x xxxxxxxx x pobytu xx xxxxxx právní xxxx xxxxxxxxxx soudu.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx do xxxxxxx x povolení k xxxxxx údaj o xxxxxxxx na xxx xxxxx; to neplatí, xxx-xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx karty, modré xxxxx, karty vnitropodnikově xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx vnitropodnikově xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie.

(5) Xxxxxxxxxxxx x kartě xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x rubrice xxxx xxxxxxxx vyznačí záznam "XXX". Ministerstvo v xxxxx vnitropodnikově xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx členského xxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx "xxxxxx XXX".

(6) Ministerstvo x xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx §42d xxxxxxx záznam "xxxxxxx", xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx uvedené x §64 xxxx. x) xxxx x), "xxx", pokud xxxxxxx xxxxxxx podmínky xxxxxxx x §64 xxxx. x), "xxxxxxxx", pokud xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx v §64 xxxx. x), nebo "xxxxxxxxxxx", pokud xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x §64 písm. x).

(7) Ministerstvo x xxxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx účelem vědeckého xxxxxxx vyznačí xxxxxx "xxxxxxxx pracovník".

(8) X xxxxxxx vědeckých xxxxxxxxxx x xxxxxxxx, kteří xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie nebo xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx zahrnujícího xxxxxxxx v oblasti xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, vyznačí xxxxxxxxxxxx do xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx.

(9) Xxxxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxx xxxxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx vydaném xxxxx

x) §87b xxxx. 4 písm. x) xxxxxxx xxxxxx

1. "PŘECHODNÝ XXXXX - RP", xxx-xx x rodinného xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx podle §15a xxxx. 1 xxxx 2, xxxx

2. "XXXXXXXXX XXXXX", xxx-xx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxx §15a xxxx. 3,

x) §87j xxxx. 1 xxxx. a) a §87t xxxx. 1 xxxxxxx záznam "TRVALÝ XXXXX", jde-li x xxxxxx Xxxxxxxxx království, xxxx

x) §87j xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxx xxxxxx "XXXXXX XXXXX - RP".

(10) Xxxxxxxxxxxx x průkazu x xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx "xxxxxx 50 Xxxxxxx x XX", xxxx xxxxxxxxx příslušníkovi xxxxxxxxx x §15b xxxx. 1 záznam "XX XX - xxxxxx 50 Xxxxxxx x XX" x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v §15b xxxx. 2 xxxxxx "xxxxxxx - xxxxxx 50 Smlouvy o XX.

§117c

Doba xxxxxxxxx xxxxxxx x povolení x xxxxxx

(1) Xxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx dobu xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §44 xxxx. 4 xx 7 xxxx §44a xxxx. 1 x 2.

(2) Průkaz x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx vydává s xxxxx platnosti 10 xxx, x xxx-xx x cizince xxxxxxxx 15 let, x xxxxx xxxxxxxxx 5 xxx.

§117x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 427/2010 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.5.2011

§117x

Xxxxxxxxxxx doby xxxxxxxxx xxxxxxx o povolení x xxxxxx xxxxxxx x povoleným xxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxx platnosti xxxxxxx x povolení x xxxxxx xxxxxxx x povoleným xxxxxxx xxxxxxx lze prodloužit, x xx x xxxxxxxxx, x 10 xxx, x jde-li x xxxxxxx xxxxxxxx 15 let, x 5 xxx.

(2) Xxxxxx x xxxxxxxxxxx doby xxxxxxxxx průkazu x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx cizinec xxxxxxx podat xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, nejdříve xxxx 90 xxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx; x xxxxxxxxxxxx případech xxxx xxxxxx podat x xxxxx. Důvody xxxxxxxxxx xxxxxx žádosti xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx.

(3) X případě, že xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx podle xxxxxxxx 2 zabrání xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xx 3 xxxxxxxxxx dnů po xxxxxx xxxxxx důvodů.

(4) X xxxxxxx x xxxxxxxxxxx doby platnosti xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx doklad.

(5) Splňuje-li xxxxxxx podmínky xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx průkazu x xxxxxxxx x xxxxxx, xx povinen xx xx xxxxx xxxxxx dostavit xx xxxxxxxxxxxx ke zpracování xxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx, x to xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx údajů xxxxxxx x xxxx xxxxxxx, xxxxx je xxxxx k xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxx provedení xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx překážka. Xxxxxxx xx xxxxxxx xx lhůtě stanovené xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx však xx 60 xxx xxx dne pořízení xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx x převzetí průkazu x povolení k xxxxxx.

(6) Xxxxxx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx o xxxxxxx x prodloužení xxxxxxxxx xxxxxx průkazu, xxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Evropské xxxx51), x to xx formě xxxx x xxxxxx xxx 90 xxx x xxxxx platnosti xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx délce xxxxxx x této žádosti. Xxxxxx xxxxxx xx xx cestovního xxxxxxx xxxxxxxxx, jde-li x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx nabytí xxxxxx moci xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx platnosti xxxxxxx x povolení x xxxxxx.

§117e

(1) Xxxxxxx, xxxxx xxxx x vydání xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx, odcizený xxxxx xxxxxxxxx nebo náhradou xx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx, xxxxx xxxxx dat x biometrickými údaji xx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx cestovní xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx průkaz x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx s xxxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxxxx x x xxxxxxx, že xxxxxxx xxxx o xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x pobytu po xxxxxxxx xxxx zrušení xxxx xxxxxxxxx xxxxx §117f.

(2) Xxxxxxx, který xxxx o xxxxxxxxx xxxxx v průkazu x xxxxxxxx x xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx cestovní xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxx x pobytu x xxxxxx xxxxxxxxxxx požadovanou xxxxx.

(3) Xxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x pobytu xx xxxxxxxx jeho xxxxxxxxx x xxxxxx podle §117f odst. 1 xxxx. g), xx xxxxxxx předložit cestovní xxxxxx, průkaz, jehož xxxxxxxx skončila, x xxxxxx o zajištění xxxxxxxxx (§71 xxxx. 2).

(4) Xxxxxxx uvedený x xxxxxxxxxx 1 xx 3 xx xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x pobytu xx xxxxx xxxxxx dostavit xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx vydání xxxxxxx x povolení k xxxxxx, x xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx podpisu, xxxxx xx určen k xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x jeho xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx je xxxxxxx ve lhůtě xxxxxxxxx ministerstvem, xxxxxxxxxx xxxx do 60 xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xx na xxxxxxxxxxxx k převzetí xxxxxxx o povolení x xxxxxx.

§117x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 427/2010 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.5.2011

§117x

Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx k pobytu xxxxxx

x) xxxxxxxxx doby x něm xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx jeho ztráty, xxxxxxxx nebo xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx soudu x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx cizince,

d) xxxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx xxxx nabytím xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxx za xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx x xxxxx hlášeného pobytu xxxxxxx xx území; xx xxxxxxx, jde-li x xxxxxxxxx xx xxxxx (§83), xxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx zrušil xxxxxxxxx xx území, xxxx

x) xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx x případě, xx xxxx platnosti dosavadního xxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx, jestliže

a) xx xxxxxx xxxxxxxx tak, xx xxxxxx x xxx uvedené xxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx jeho xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx změny,

c) xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx podobě jeho xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xx-xx xxxxxxx xxxxxxx x povolení x xxxxxx xxxxxxxx x xxxx uzná xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx odůvodnění xxxxxxxxxx nahradit xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx prohlášením držitele xxxxxxx, že xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx proti xxxxxxxxxx není v xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

§117x

Xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx může xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxx xxx s xxxxxxxxxxxxx údaji, které xxxxxxxxxx digitální xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, jestliže

a) xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx x pobytu obsahujícího xxxxx xxx s xxxxxxxxxxxxx údaji xxxxx xxxxxxxx biometrických xxxxx x xxxxxxx cizince xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx zpracování, xxxx xx xxxxxxxx zabezpečujícím xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx s biometrickými xxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx technická xxxxxx xxxx déle xxx 7 xxxxxxxxxxxx dnů, xxxx

x) x důsledku xxxxxxxxxx xxxx jiné xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx průkazy x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx dat x biometrickými xxxxx.

(2) Xxxxxxx x xxxxxxxx x pobytu bez xxxxxx dat x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx 6 xxxxxx, x xx xx xxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx dokladu xxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxxxxxx uvedené x xxxxxxxx 1 xxxx. a) x x) xxxxxxx xxxx, xxx xxx vydání xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx obsahujícího xxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx cizince a xxxx xxxxxx xxxxxx x digitálnímu xxxxxxxxxx, xxxxx xx tyto xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx systému xxxxx §158a odst. 4 x poté, kdy xxxxxxx skutečnosti xxxxxxx, xxxx neprodleně xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x pobytu.

(4) Xxxxx xxx cizinci xxxxx xxxxxx o povolení x xxxxxx bez xxxxxx dat x xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx ministerstvo xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx vydání xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx, x to xxxxxx xxxxxxxx biometrických xxxxx xxxxxxx a xxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx x xxxx dalšímu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx neprodleně xxxx, xxx pominou xxxxxx x vydání xxxxxxx x povolení x xxxxxx podle xxxxxxxx 1.

(5) Průkaz x xxxxxxxx x xxxxxx obsahující nosič xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx je cizinci xxxxx nejpozději ke xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx o povolení x pobytu xxx xxxxxx xxx s xxxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx nepodléhá xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(6) K xxxxxxxx průkazu x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx dat x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x povolení x xxxxxx xxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx x povolení x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx k pobytu xxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

§117x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 427/2010 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.5.2011

HLAVA X

XXXXXXX XXXXXXXXX

§118

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx na území, xxxxx xx spojeno xx stanovením xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxx, xx kterou xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx. Xxxx, po xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxx x rozhodnutí x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. X odůvodněných xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx přechod xxx xxxxxxxxxxx x xxxxx.

(2) Správním vyhoštěním xxxxxx Evropské unie xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxx pobytu xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx z území x xxxx, xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx vstup xx xxxxx.

(3) Doba x xxxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx 7 xx 60 xxx. Xx-xx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx vydáno podle §119 xxxx. 1 xxxx. a), xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx 7 xxx. Pokud xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx v xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, začíná xxxx xxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxx zajištění. Xxxxx x xxxxxxx xxxx k xxxxxxxxxxx xx cizinec zajištěn, xxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxx přerušuje. Xxxxxx-xx cizinec xxxxx xxxx k vycestování x xxxxxxxxx nové xxxx x vycestování x xxxxxx xxxxx §174a odst. 2, xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx §101 xxxxxxxxx řádu, ve xxxxxx stanoví novou xxxx k vycestování x ohledem xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xx 180 xxx.

(4) Xx xxxx, xx kterou xxxxx umožnit xxxxxxx xxxxx na xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx nebo občanovi Xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx vstup xx xxxxx, xx nezapočítává xxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx vykonatelné.

(5) Xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx se xx xxxxxxxxx xxxxx na xxxxx považuje i xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxx xx území xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx nebo xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx2) nebo xxxxx do xxxxxx xxxx rozhodnutí xxxxxxxxxxxx x udělení oprávnění x pobytu xx xxxxxx xxxxxxxxxx dočasné xxxxxxx na xxxxx3a) xxxx xxxxx x xxxxxx ve xxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx-xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx, protože xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx by xxx nepřiměřený zásah xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx podle §50a odst. 5. Xxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx opustit xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx států Xxxxxxxx xxxx.

(6) Hromadné xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx.

(7) Xxx xxxxx této hlavy xx za rodinného xxxxxxxxxxx občana Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx osoba xxxxxxx x §15a xxxx. 3, která xxxxxx na xxxxx xxxxxxxxx.

§119

Správní xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx

(1) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx cizince, xxxxx xxxxxx na území xxxxxxxxx, x dobou, xx kterou nelze xxxxxxx umožnit vstup xx území xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx, x xxxxxx cizince xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xx xx 10 let,

1. xx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xx cizinec xxxx při xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx státu xxxxxx xxxx při prosazování xxxxxxxxxxx xxxx, prováděním xxxxxxxx ohrožující xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx anebo xxxxx obdobným xxxxxxxx, xxxx

2. xx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx způsobem xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xx xx 5 let,

1. xxxxxxx-xx se cizinec xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx padělán, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx dokladem vlastním,

2. xxxxxxx-xx xx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x území xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx v §116 xxxx. a), x), x) xxxx x),

3. xxxxxx-xx xxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx x tomu není xxxxxxxx,

4. xxxxxx-xx cizinec xx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx, ač x xxxx xxxx oprávněn,

5. xxxxxxxxx-xx se xxxxxxx xx výzvu xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

6. xxxxxxxx-xx xxxxxxx státní hranice x úkrytu xxxx xx x takové xxxxxxx xxxxxx,

7. xxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxx hranice xxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

8. xxxxx-xx xxxxxxx v xxxxxx podle xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx ovlivnit xxxxxxxxxxx správního xxxxxx, xxxx

9. xxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx právní xxxxxxx, xx-xx xxxxxx rozhodnutí x správním xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx povinnosti, xxxx xxxx-xx xxxxx xxxxxxxx xxxx správních xxxxxxxxxx,

x) až xx 3 xxxx,

1. xx-xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx bez xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx povolení k xxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxx povolení podmínkou xxxxxx zaměstnání, xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx oprávnění podle xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx16) xxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx cizinci zprostředkoval,

2. xxxxxxxxx-xx xxxxxxx, xx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx pobývá po xxxx, xx xxxxxx xx xx tomto xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx víza xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx, nebo

3. xx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx, že xx xxxxxxx xxxx xxx pobytu xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx veřejné xxxxxx xxx, že trpí xxxxxx uvedenou v xxxxxxxxxxx opatření xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Evropské xxxx1b) xxxx jeho xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, který xx území pobývá xxxxxxxxx, xxx vydat xxxxx v případě, xx xxxxx Xxxxxxxx xxxx1b) nebo xxxx xxxxxxx příslušník

a) ohrožuje xxxxxxxxxx xxxxx,

x) závažným xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx; to neplatí, xxx-xx x xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx 10 xxx; xx xxxx xxxx xx nezapočítává xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, nebo

c) ohrožuje xxxxxxx xxxxxx tím, xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x požadavcích xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x takovému xxxxxxxxxx xxxxx xx 3 xxxxxx po xxxxxx xx xxxxx.

(3) Xxxx, xx xxxxxx xxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx rodinnému xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx, xx xxxxxxx xx na 10 let, xxx-xx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 2 xxxx. x) xxxxx x), nebo xx xx 3 xxxx, xxx-xx o xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx v odstavci 2 písm. c).

(4) Xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx území xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx, xxx xxxxx pouze v xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx státu xxxx xxxxxxxx způsobem narušuje xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx, xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxxx opatření xxxx xxxxxxxxxx infekčního xxxxxxxxxx, x s xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx povolení. Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx cizince xxxxx xxxx první x xxxxxx xxxxxxx veřejného xxxxxx však xxxxx xxxxx, došlo-li x xxxxxxxxxx cizince xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x dlouhodobému pobytu xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xx území.

(5) Rozhodnutí x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie, xxx xxxxx pouze x xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx nebo závažným xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx a x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx nepostačuje xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx; souhlasí-li x xxxxxxx postupem příslušný xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, který xxxxxxxxxxx jiného členského xxxxx Xxxxxxxx unie xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, policie xxxxxxx xxxxxxx xxxx území xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx vázány xxxxxxxxx právním předpisem Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx7c).

(6) Rozhoduje-li xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx území xxxxxx xx xxxxxxx povolení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx jiného členského xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx jiný xxxxxxx xxxx Evropské xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx ochranu, xxxxxxx u xxxxxxxxxxx xxxxxx tohoto xxxxxxxxx xxxxx, zda xx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx nadále xxxxxx. Xx-xx xxxxxxxxxx xx xxxx mezinárodní xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx policie x xxxxxxxx xxxxxxxxx cizince x xxxxx. Xxxx xxxxx členských xxxxx Xxxxxxxx unie xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x případě, xx xxxxxxxx bezpečnost Xxxxx republiky xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx x takovým xxxxxxxx xxxxxxxx.

(7) Rozhodnutí o xxxxxxxx vyhoštění xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx vykonatelné xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxx xx

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx o xxxxxxx mezinárodní xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, nebo

d) azyl xxxx xxxxxxxxx ochrana xxxxxx,

xxxxxxxx marně xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx věci xxxxxxxxxxx ochrany xxxx xxxxxxxx podle zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx2) xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, přizná-li xxxx xx xxxxxx xxxxxxx jeho xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(8) Rozhodnutí x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx k xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx území xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu3a), xx xxxxxxxxxxx po xxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx o zamítnutí xxxxxxx nebo xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx o xxxx xxxxxxx, xxxxxxxx marně xxxxxxxx xxxxx pro xxxxxx xxxxxx proti xxxxxxxxxx ministerstva xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx ve věci xxxxxxx xxxxxxx anebo xxxx přiznání xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(9) Xxx-xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx (§180c) xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx v obdobném xxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxx x ustanovení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx cizince vyrozumí x xxxxx jej x xxxxxxx opatrovníka.

§119x

(1) Rozhodnutí x xxxxxxxx xxxxxxxxx podle §119 odst. 1 xxxx. x) xxxx 6 x 7 xx xxxxxx, jestliže xxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx2) xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx, xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx16a), a xx xxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx xxx povolení x xxx xx xxx prodlení xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §119 xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx rodinného xxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx nezletilého xxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxx §119 xxx xxxxx pouze x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, nebo je-li xx x jeho xxxxx v xxxxxxx x Úmluvou x xxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx vyhoštění xxxxx §119 nelze xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxx, který požádal x vydání xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx účelem xxxxxxx xx území xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx; xxxxxx x správním xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx ukončeno xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx ochrany xx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx.

(5) Policie xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx účelem xxxxxxx xx území, xxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx vyhoštění xxxxx §119, xxxxx jeho xxxxxxxxxx x orgánem xxxxxx x trestním xxxxxx přispěla k xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx trestné xxxxxxxx xxxxx x ohledem xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx být xx vycestování x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x správním xxxxxxxxx jeho xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, kterému bylo xxxxxx povolení k xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx ochrany na xxxxx.

(6) Xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx o vydání xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx o xxxxxxxx xxxxxxxx pobytu, xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx nebezpečí, xx xx mohl xxx xxxx xxxxxx xx xxxxx ohrozit bezpečnost xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx pořádek xxxx xxxxxxx veřejné xxxxxx. Xxxxxxx policie xxxxxxxxx, jde-li o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie, xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(7) Xxxxxxxxxx o správním xxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx členským státem Xxxxxxxx xxxx přede xxxx 13. xxxxx 2009.

§120

Xxxxxxx vyhoštění xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx vyhoštění cizince x povolením x xxxxxxxx pobytu s xxxxx, po xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx na xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, až xx

x) 10 xxx, je-li xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xx xxxxxxx xxxx xxx pobytu na xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx x narušení xxxxxxxxxxx xxxxx anebo jiným xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) 10 xxx, je-li důvodné xxxxxxxxx, xx xx xxxxxxx mohl při xxxxxx na xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx pořádek, xxxx

x) 3 roky, xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §77 xxxx. 3.

(2) Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx1b) nebo jeho xxxxxxxxx příslušníka, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x trvalému xxxxxx, xxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx, že xxxxxxxx způsobem xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx způsobem narušuje xxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx odnětí xxxxxxxxx x pobytu. Xxxxxxxxxx x správním xxxxxxxxx xxxxx vydat, xxx-xx x

x) nezletilého xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, ledaže xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x jeho xxxxxxxxx zájmu, xxxx

x) xxxxxx Evropské xxxx, xxxxx xx území xxxxxx xx dobu xxxxx xxx 10 xxx, ledaže xxxxxxxx xxxxxxxxxx státu xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxx, xx kterou nelze xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx jeho rodinnému xxxxxxxxxxxxx umožnit xxxxx xx území, se xxxxxxx xx xx 10 let.

(4) Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, jestliže jeho xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§120a

(1) Policie x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §119 x 120 xx xxxxxxx si xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx9b) xxxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx možné (§179); xx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx-xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxx přechodu x xxxxxxx výslovně xxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx,

x) xxxxxxx-xx xxxxxxx x bezpečné xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x neuvedl-li xxxxxxxxxxx xxxxxxxx o xxx, xx xx mohl xxx vystaven xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §179, xxxx

x) jde-li x xxxxxx Evropské xxxx.

(2) Xxxxxxxx-xx důvody xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx nabytí xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxx vydá xxxx rozhodnutí pouze xx xxxx, zda xxxxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu5d) xx xxxxxxxx a xx xxxxxxx nového závazného xxxxxxxxxx ministerstva.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx stanovisko xxxxxxxxxxx.

(4) Xxxx-xx vycestování xxxxxxx podle odstavce 1 nebo 2 xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x ministerstvo xxxxxxx xxxxx vízum x pobytu xxx 90 dnů xx xxxxxx xxxxxxx pobytu xx xxxxx (§33 xxxx. 3).

(5) Xxxxxxx-xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx cizinci xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx5d) xx xxxxxxxx x na xxxxxxx nového xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx §33 xxxx. 3 nebo xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx na území; xxxxxxx xxxxxxx udělí xxxxxxxx příkaz.

(6) Xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx 2 není xxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx rozhodnutí x správním xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx2). Xxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx x mezinárodní ochranu xxxxxx. Oprávnění požádat xxxxxxxx, pokud xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx důvody xx vůli xxxxxxx xxxxxxxxx x cizinec xxxxxx xxxx xx 3 dnů xx xxxxxxxx takových důvodů.

(7) Xxxxxxxx rozhodnutí o xxxxxxxx vyhoštění zaniká, xxx-xx xxxxxxx xxxxxx xxxx. Xxx-xx x xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §119 xxxx. 1 písm. x), xxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxx vyhoštění xxxxxx, xx-xx rozhodnutí, xxxxxx xx xxxxxxx xxxx, xxxxxx xx xxxx rovnající se xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx o správním xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx cizince xx xxxxx.

(8) Xxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx zaniká, je-li xxxxxxxxxx, xxxxxx byla xxxxxxx doplňková ochrana xxxx byl povolen xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx území, platné xx xxxx

x) xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxxx xxxxx §119 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx x), xxxxx xxxxx §120 odst. 1 xxxx. x) nebo x),

x) xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx doby xxxxxxxxx x rozhodnutí o xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx, xxx-xx x rozhodnutí xxxxx §119 odst. 1 xxxx. x) xxxx §120 xxxx. 1 xxxx. x).

(9) Platnost xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxx-xx vycestování xxxxxxx xxxxx x ode xxx nabytí právní xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx vyhoštění xxxxxxxx xxxx rovnající xx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx stanovené v xxxxx rozhodnutí.

(10) Xxxx xxxxxxxxx x odstavci 7 x 8 xxxxxx běžet dnem xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx anebo doplňkové xxxxxxx nebo o xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx území.

(11) Policie xxxxxxxxx cizince, xxxxx xx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx a xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxx xxxxx §119 xxxx. 1 písm. x) xxxx 1, x xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx, x xx xxxxxx xxxxxxxxxx nákladů na xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx x xxxxxxx, xx xx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxx posledního trvalého xxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxx státu, xx xxxxxx xx povolen xxxxx. Dále cizinci xxxxx, xx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx inspekce práce41) x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zaměstnavatelem.

§121

Xxxxxxx-xx jiný stát xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxx xxx státního xxxxxxxxx, může být xxxxxxxxx xx základě xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx.

§122

Xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx vyhoštění

(1) X době, po xxxxxx nelze xxxxx xxxxxxxxxx o správním xxxxxxxxx xxxxxxx umožnit xxxxx xx xxxxx, xxxxxxx cizinci udělí xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx neudělení xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx zásah xx xxxxxxxxxx xxxx rodinného xxxxxx cizince.

(2) X xxxx, xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx vyhoštění xxxxxxx xxxxxxx vstup xx xxxxx, xxxxxxx xxxxx vízum nebo xxxxxx vstup xx xxxxx, pokud xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx republiky x xxxxx-xx xxx xxxxxxx x xxxxxx.

(3) Xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 a 2 xxx xxxxxxxx xxxxxxx xx 30 xxx.

(4) Po xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx území xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx obsahující zdůvodnění xxxxxx xxxxxxxxxx.

(5) Policie xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx5d), xxxxxx xxxxx xxxxxxxx rozhodnutí o xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx na xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie, uvedenou x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, x xx nejméně o xxxxx xxxxxxx této xxxx, jestliže

a) pominuly xxxxxx jeho xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, po kterou xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx na xxxxx,

x) xxx o xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx, že xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx x době xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx x správním xxxxxxxxx, x zrušení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxxx, nebo

c) se xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx (§87), xxxxx xxxxxx xxxx 18 xxx x podle xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx projevuje snahu x xxxxxxxxx na xxxxx.

(6) Xxxxxxx může xx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie xxxx xxxx rodinného xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx5d), xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, jestliže

a) došlo x xxxxxxxxx změně xxxxxxxxx, xxxxx byly xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx

x) se xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx výchovy (§87), xxxxx xxxxxx xxxx 18 xxx x podle xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx cizinec xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx na xxxxx.

(7) Xxxxxxx xxxx na xxxxxx xxxxxxx, který xx po xxxxxx xxxxxx xxxx rozhodnutí x správním xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, nové xxxxxxxxxx5d), xxxxxx zruší xxxxxxxxxx x xxxxxxxx vyhoštění, xxxxx nehrozí xxxxxxxxx, xx by xxxx xxx xxxx xxxxxx xx xxxxx ohrozit xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx veřejný xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxx, který xx po pravomocném xxxxxxxxxx o správním xxxxxxxxx xxxx rodinným xxxxxxxxxxxx občana Xxxxxxxx xxxx.

§123

Úhrada nákladů xxxxxxxxx xx správním vyhoštěním

(1) Xxxxxxx spojené xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx x stravování, xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxx xxxxxxx náklady. Xx xxxxxxx spojených xx správním xxxxxxxxxx xx dále zahrnují xxxxxxx xxxxx věty xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx účelem xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Jde-li x správní xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxx povolení k xxxxxxxxxx, xx-xx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx8e) xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxx, xx povinen náklady xxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx xxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx-xx náklady xxxxxxx xx správním xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx tyto náklady xxxx jejich xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx, xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxx, kdo xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxx a xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxx nebo platného xxxxxxxxx x xxxxxx x zaměstnavatele. Věta xxxxx x druhá xx nepoužijí x xxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx, že xxxxxx xxxxxxxxxx stanovené xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, že xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx,

x) xxxx, xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xxxxx prokáže, xx xxxxxx povinnosti stanovené xxxxxxxx xxxxxxxx upravujícími xxxxxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxx a nevěděl, xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx cizincem xx padělkem.

(3) Xxxxxxx-xx xxxxxxx spojené se xxxxxxxx vyhoštěním xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 2 a pokud xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx §123c, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx-xx xxxxxxx spojené se xxxxxxxx vyhoštěním cizinec xxxxx xxxx xxxxx, xx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx uhradit xxxxxxx xxxxxxx se správním xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx.

(4) Xxxxxxxx-xx xxxxxxx ve stanovené xxxxx xxxxxxx spojené xx xxxxxxxx vyhoštěním x xxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, jsou povinni xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx

x) xxxxx, xxxxx xx x xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx policií, nebo xxx-xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx x xxxx písemně xxxxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxxxxx uhradí xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx 6 měsíců xxx dne xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx9j),

x) ten, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxx,

x) xxx, xxx xxxxxxxxx cizince a xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx z xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x §52 xxxx. x) až e) xxxxxxxx xxxxx anebo xxxxxxx x týchž xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §56 xxxxxxxx xxxxx před xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx, xxxxx tento cizinec xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x pobytu xx xxxxxx zaměstnání xxxx po xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx karty xxxxx §63 z xxxxx xxxxxxxxxxxx; xx xxxxxxx, pokud cizinec x xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxx, kdo xxxxxxx zaměstnal, xxxxxxx, xx xxxxxxx zajistil xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxx, jehož xx xxxxxxx, nebo xx xxxxx, ve xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx,

x) xxx, xxx cizinci xxxxxxxxxxxxxx zaměstnání x xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x důvodů uvedených x §52 písm. x) xx e) xxxxxxxx práce xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx nebo okamžitým xxxxxxxx xxxxx §56 xxxxxxxx xxxxx před xxxxxxxxx doby, xx xxxxxx xxxx cizinci xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxx, zaměstnanecká karta xxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx cizinec xx xxxxxxx platnosti xxxxxxxxx k pobytu xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx po xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx karty xxxxx §63 x xxxxx xxxxxxxxxxxx; xx xxxxxxx, pokud prokáže, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxx, jehož xx xxxxxxx, xxxx do xxxxx, xx kterém xx xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §104.

(5) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxx lhůtě a xxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xx 4 xxxxxxx xxxxxxx spojené xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx zbývající xxxx xxxxxxx; xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, který xx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxx tomuto rozhodnutí xxxxxxxxx.

(6) Xxxxxx-xx náklady xxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xx 4, nese xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx úhrady

a) xxxxxxx, xxx-xx o xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx42), xxxx

x) xxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(7) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x povinnosti xxxxxxx xxxxxxx spojené xx správním xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx předá xxx xxxxxxxxxx ze xxxxxxxx, nebrání-li xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Není-li xxxxx xxxxxxxx přítomnost xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx vyhotovením xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx, xx xxxxxxx bylo xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x zajištění, xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx výši xxxxxxx x xxxxxxxx podat xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx.

§123x

Xxxxxx nákladů xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx návratem

(1) Xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx cizince xxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx nést xxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxxx návratem tohoto xxxxxxx xx xxxxx, xxxxx je xxxxxxx, xxxx do xxxxxx xxxxx, který xxxxxxx xxxxxx vstup xx xxx xxxxx, xxx-xx x xxxxxxx,

x) xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx byla xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx vyhoštění xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx xx xxxxx pobývá xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxx, pokud se xxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx, hodlá xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx xx následně xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx vyhoštění nebo xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxx

x) x xxxxxxx xxxxx xx zrušení xxxx xxxxxxxx platnosti xxxxxxxxxxxx xxxx, x zamítnutí xxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx pobytu, xx xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx pobytu, ke xxxxxxx přechodného xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx1b) xxxx xxxxxxxx přechodného xxxxxx xxxxxxxxx příslušníka xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, x xxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §50 xxxx. 1 písm. x), xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx nebo xx byl uložen xxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx uhradit přepravní xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx může xxxx xxxxxxx spojené x xxxxxxxxxxx návratem xxxxxxx xx základě xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1

x) x xxxx zajištění xxxxxxx x zařízení po xxxxxx právní xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx rozhodnutí x povinnosti opustit xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx,

x) xx xxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx x

1. správním vyhoštění xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx opustit xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie xx xxxxxxxx, xx xxxxx neuplynula doba x xxxxxxxxxxx, nebo

2. xxxxxxxxx žádosti x xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx nebo trvalému xxxxxx xxxx rozhodnutí x xxxxxxx nebo xxxxxxxx oprávnění x xxxxxx uvedeného x xxxxxxxx 1 xxxx. x) nebo xx xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xx zániku xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx, xx xxxxxxxx, že xxxxxxx na xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §50 xxxx. 1 xxxx. x), nebo

c) xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx trest xxxxxxxxx.

(4) O žádosti xxxxxxx x úhradu xxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

XXXXX XI

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ XX XXXXXX VYCESTOVÁNÍ XXXXXXX X XXXXX X XXXXXXXXX CIZINCE

§123b

Zvláštní xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx vycestování xxxxxxx z xxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxxx") xx

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx pobytu, xxxxxxxx se tam, xxxxxx xxxx změnu xxxxxxx následující pracovní xxx xxxxxxx x xx stanovené xxxx xx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx účelem provedení xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) složení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx spojených xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx xxxxxx") xxxxxxxx, xxxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx občan České xxxxxxxxx xxxx cizinec x povoleným xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx (dále xxx "xxxxxxxx"),

x) povinnost xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx stanovené, xxxx

x) xxxxxxxxx cizince xxxxxxxx se v xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x ve xxxxxxxxx xxxx být v xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx kontroly.

(2) Zvláštní xxxxxxxx lze xxxxxx, xx-xx důvodné nebezpečí, xx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx předmětem xx xxxx vycestování, xxx, xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxx pobytu, xxxxxx xxxx xxxxx uvést xxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx policie.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxx vycestování xxx xxxx xxxxxx, xx-xx xxxxxxx nebezpečí, xx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx.

(4) X xxxxx x xxxxxxx xxxxxx zvláštního xxxxxxxx xx účelem xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxx zkoumá, zda xxxx uložením neohrozí xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx k xxxxxxx tohoto xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxx zvláštní xxxxxxxx xx účelem xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx, u xxxx xx xxxxxx, že xx x úmyslu xxxxxxxxxxx vstoupit xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(6) Xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx zpravidla xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx. Odvolání proti xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(7) Xxxxxxx xx xxxxxxx splnit xxxxxxxxx uloženou mu x rozhodnutí x xxxxxxx xxxxxxxxxx opatření xx účelem xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx.

(8) X xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx poruší xxxxxxxxx xxxxxxxx mu rozhodnutím x xxxxxxx zvláštního xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx zániku xxxxxx xxxxxx.

§123x

Xxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx účet xxxxxxx x xx vratná xx vycestování cizince x xxxxx xxxx xxxx, xx mu xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx trvalý xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx2), xxxxxxx xxxxxxxxxx vízum xxxx xxxxxx povolení x xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx se s xxxxxxxx xxxx složitelem xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx nese xxxxxxxx xxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx nebo xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxx stanovených x xxxxxxxx 1 oprávněn xx 5 xxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(3) X xxxxxxx, že xxxxxxx x území vycestoval, xx povinen žádost xxxxx osobně xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx ve xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx, xx xxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxx pobyt, nebo xx státě, který xxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie xxxx xxxxxxxx státem5a). Xxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx, za xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx složena, xxxxxxx xx xxx zbytečného xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx zastupitelském xxxxx ve státě, xxxxx xx občanem, xxxx ve státě, xx kterém xx xxxxxxx xxxxx; zastupitelský xxxx policii xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx úřadě.

(4) Xxxxxxx zamítne xxxxxx x xxxxxxx finanční xxxxxx, jestliže

a) xxxxxxx x xxxxx nevycestoval x xxxxx mu xxxxxxx dlouhodobý xxxxx xxxxxx pobyt xxxx xxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx2),3a),

x) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx osobně,

c) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx státě, jehož xx občanem, xxxx xx xxxxx, ve xxxxxx má xxxxxxx xxxxx, xxxx

x) xxxxxxx xx xxxxxx neohlásil xx zastupitelském xxxxx xx státě, xxxxx xx občanem, xxxx xx xxxxx, xx xxxxxx xx povolen xxxxx, xxxx-xx o xxxxxxx xxxxxxxx záruky xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxx je xxxxxxxxx finanční záruku xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx stanovené xxxx x xxxxxx xx xxxxx neoprávněně.

(6) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xx lhůtě xx 5 let xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx záruky xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxx nebyly x xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx.

(7) X důvodech, xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx může být xxxxxxx xx úhradu xxxxxxx spojených xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, musí xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx před xxxxx xxxxxxxx.

§124

Xxxxxxxxx xxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx je oprávněna xxxxxxxx cizince xxxxxxxx 15 xxx, xxxxx xxxx doručeno xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x správním xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx vyhoštění již xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx mu byl xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx platný xxx území členských xxxxx Xxxxxxxx unie x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxxx, pokud

a) xx nebezpečí, že xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx závažným xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xx xxxxxxxxx, xx xx xxxxxxx mohl xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxx, xx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxx, xxxxx pobytu, xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx úmysl xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx takový xxxxx xxxxxx x xxxx jednání,

c) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx z xxxxx x době xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) cizinec xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx uloženou xx xxxxxxxxxxx x uložení xxxxxxxxxx opatření xx xxxxxx xxxxxxxxxxx, nebo

e) xx cizinec xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx států.

(2) X xxxxxx x zajištění xxxxxxx za účelem xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx prvním xxxxxx x xxxxxx. Xxxxxxxx, obnova řízení xxx přezkumné xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx přípravy výkonu xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Při xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx případy xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx a xxxxx xx xxxxxx xxxx x xxxxx. Xx-xx xx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxx výkonu xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x to x xxxxxxxxx. X xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx účelem správního xxxxxxxxx je vydání xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x řízení. Xxxxxxxx, xxxxxx řízení ani xxxxxxxxx řízení xxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Policie xxxx xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx, nerozhodlo-li xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx, xxx-xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxx ochrany, x xxxxxxxx xxxxxxxxx důvody xx domnívat, xx xx mohl xxxxxxx x xxxxxxx mezinárodní xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx x udělení xxxxxxxxxxx ochrany s xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, vydání xxxx předání k xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx, nebo xx xxxxxxxx. Nové xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx 3 xxx od xxxx, xxx xxxx ministerstvo xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx.

(5) Xx-xx xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx cizince xxx xxxxxxxxx (§180c) xxxx xxxxxxxxxxx cizince x xxxxxxxx postavení, xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Policie x xxxxxxxxxx opatrovníka xxxxxxxxxxx cizince xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxx x xxxxxxx opatrovníka.

(6) Policie xx xxxxxxxxx zajistit xxxxxxxxxxx xxxxxxx bez xxxxxxxxx, xxxxx xx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xx xxxx ohrozit xxxxxxxxxx státu xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, x xx-xx xx v xxxx zájmu x xxxxxxx x Úmluvou x právech xxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxx x xxxxxxxxxxx cizince xxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx oprávněna xxxxxxx xxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 do xxxx, xxx xx zjištěn xxxx skutečný xxx. Xxxxxxx xxxxxx úkony xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx-xx xxxxxxxxx cizinec xxx xxxxxxxxx provedení xxxxx xx xxxxxxxx xxxx, xxxxx se na xxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx zjišťování xxxx xxxxxx xxxxxxxx, hledí xx na xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx bez xxxxxxxxx.

(7) X xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx, x způsobu x důsledcích xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx nebo x jazyce, xx xxxxxx je xxxxxxx xx xxxxxxxxx.

(8) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx zařízení, x xxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx žalobu xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxx-xx o nezletilého xxxxxxx bez xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxx oprávněních xxxxxxxxxxx.

§124a

Nelze-li xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx opatření xx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xx oprávněna za xxxxxx správního vyhoštění xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx žádost x xxxxxxxxxxx ochranu, jestliže xxx xxxx o xxxx vyhoštění pravomocně xxxxxxxxxx nebo xx xxxxxx o správním xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx §119 xxxx. 1 písm. x), xxxxx §119 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 6 xxxx 7.

§124x

Xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Nelze-li xxxxxx xxxxxxxx zvláštní xxxxxxxx xx účelem xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx na xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx cizince xxxxxxxx 15 xxx xx xxxxxx xxxx vycestování, xxxxxxxx

x) bylo xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx zastaveno, protože xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx žádosti x xxxxxxx mezinárodní xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xx xxxxxxxx poskytování xxxxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxx xxxxxxxxx států Xxxxxxxx xxxx xx xxxxx uvedené xx xxxxxxxxx průkazu xxxx xx xxxxx do 30 xxx, xxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx příkaz xxxxxx.

(2) X zajištění xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx cizince, xxxx, xxxx a místu xxxxxxxxx.

(3) Xxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxx do 48 xxxxx, xxxxxxx x xxxxxx o zajištění xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxx xxxxxx v xxxxxx. Xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx x xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx stanoví xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx k xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Je-li to xxxxxxxx x pokračování xxxxxxxx vycestování xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx trvání zajištění xxxxxxxxxx, x xx x xxxxxxxxx. X xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx účelem xxxxxxxxxxx je vydání xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx. Odvolání, xxxxxx xxxxxx ani xxxxxxxxx řízení nejsou xxxxxxxxx.

(5) Xx xxxxxxxxx xx xxxxxx vycestování xx xxxxxxxxxx §123, 123a x xxxxx XXX xxxxxxx xxxxxxx.

(6) Xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxx,

x) xx-xx důvod xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 zjištěn xx xxxxxxxxx přechodu xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xx-xx xxxxxxx přepravní xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxx (xxxxxxx, xxxxxxxx), xxx nemohl xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. b) x xxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx.

§125

(1) Doba xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx 180 xxx x xxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxx osobní xxxxxxx. X případě xxxxxxx xxxxxxxx 18 xxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx překročit 90 xxx.

(2) Xxxxxxx xx xxxxxxxxx prodlužovat xxxx trvání zajištění xxxxx §124 xx 124b i xxx xxxx stanovenou v xxxxxxxx 1 větě xxxxx xx podmínky, xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx zajištění, xxxxx

x) cizinec v xxxxxxx zajištění zmařil xxxxx správního vyhoštění xxxx vycestování,

b) cizinec xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx nezbytné xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, nebo xx xxxxxx xxxxx, xxxx

x) v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx dochází i xxxx xxxxx úsilí xxxxxxx xx xxxxxxxx xx strany xxxxxxx xxxx.

(3) Doba trvání xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 2 xxxx. x) x b) xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx 545 xxx, xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x) 365 xxx x xxxxxx se xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxxxxxx xxxx trvání xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx. Odvolání, obnova xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx nejsou xxxxxxxxx.

(4) X zajištění cizince xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx jeho příbuzného x xxxxxxxxx pobytem xx území; je-li xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxx vyhoštění též xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx misi xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx, pokud xx xxxxx xx xxxxx x xxxxx x xx xxxxxxx xxxx opatrovník xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx doprovodu xxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxx mezinárodní xxxxxxx; to xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx2).

(5) Xx-xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx cizince xxxx, xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx podle §46x xxxxxx x azylu, x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx §46a xxxxxx x xxxxx xx nepřihlíží.

(6) Xxxx-xx x xxxxxxx zajištění xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxx důvodu, xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxx xxxx; xxxx xxxxxxxxx xx počítá xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx svobody. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx §46a xxxxxx x xxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx xxxx.

§126

Xxxxxxx xx povinna

a) xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx cizince zkoumat, xxx xxxxxx zajištění xxxxxx,

x) neprodleně po xxxxxxxxx poučit xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx, xx kterém xx xxxxxxx schopen xx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx žádost x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x soudního xxxxxxxx zákonnosti xxxxxxxxx x rozhodnutí x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx ze xxxxxxxx. Nelze-li tento xxxxx xxxxxxx x xxxxx-xx toto xxxxxxxxx xxxxxxx ani jiným xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx, hindském x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx přezkumu xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx záznam.

§126x

(1) Xxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxx nebezpečí, xx

x) xxxxxxx, kterému xxxx xxxxxxxxxx lhůta xx xxxxxxxxxx, xxx bude xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx, (§42e xxxx. 2), xxxx

x) xxxxxxx, xxxxx podal žádost x povolení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx na xxxxx,

xx xxxx xxx xxx xxxxxx pobytu x xxxxxxxx ohrožen xx xxxxxx nebo xxxxxx x xxxxxxxxxxx xx spoluprací x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Po xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxx xxxxx §125 xxxx. 1.

(3) Xx-xx xxxxxxx nebezpečí, xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx-xx přerušení xxxxxxxxx, xxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxxxx přerušení zajištění xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 a 3 xxxxxxxx, obnova xxxxxx xxx přezkumné xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

§126x

(1) Xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx do xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx §176 xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Jde-li podle xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x poškození xxxxxx xxxxxxxxxxx cizince trvalého xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 za xxxxxx poskytnutí xxxxxxxxxxx xxxxxx bude delší xxx xxxx scházející xx uplynutí 180 xxx xxx xxx xxxxxxxxx, xxxxxxx zajištění xxxxxx. Xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx nad 90 xxx za účelem xxxxxxx pobytu na xxxxx z důvodu xxxxxxxx xx jeho xxxx xxxxxxxxx, která xxxxx jeho xxxxxxxxxxx; xxxxxxxx víza xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx x vycestování xxxxxxx x území, xxxxxxx xx dobu 1 xxxx.

(3) Ustanovení xxxxxxxx 1 x 2 xx nepoužijí, xxxxx x poškození xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

§127

(1) Xxxxxxxxx xxxx xxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx

x) xx xxxxxx důvodu xxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx-xx soud xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x zajištění cizince, x xxxxxxx rozhodnutí x prodloužení doby xxxxxx zajištění nebo x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx; povinnost propustit xxxxxxx vzniká xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) je-li xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx,

x) xx-xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,2)

x) xx-xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx účelem xxxxxxx xx xxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx-xx ministerstvo x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx ochrany xxxxx §46a xxxxxx x azylu.

(2) Xxxxxx xxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx zajištění není xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

§128

(1) Xxxxxxxxxxx cizince, xxxxxxx má být xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx ukončen pobyt xx území, xxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx x území; xx xxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx rovněž xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx po xxxxxxxxx žaloby xxxxx xxxxxxxxxx o správním xxxxxxxxx x cizince, xxxxx byl xxxxxxxx xx účelem xxxxxxxxxxx xxxxx §124b.

(2) Policie xx xxxxxxxxx ponechat xxxxxxx xxxxx odstavce 1 x zařízení xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, než zajistí xxxxxxxx xxx vycestování xxxxxxx x xxxxx.

(3) Xxx-xx x nezletilého xxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx odstavců 1 x 2 xxxxxx xxxx, xx stát, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx, xx xxxxxxxxxxx cizinci xxx xxxxxxxxx xxxx zajištěno xxxxxxx odpovídající xxxx xxxx.

§129

Xxxxxxxxx cizince za xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx průvozu

(1) Nelze-li xxxxxx xxxxxxxx zvláštní xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx zajistí xx dobu xxxxxxxx xxxxxx cizince, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx na území, xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx sjednané x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx 13. xxxxx 2009 xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu Xxxxxxxx xxxx37); policie xx xxxx nezbytně xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx cizince x xxxxxxx, že xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx nutné přestávky.

(2) X xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx údaje o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx, xxxx x xxxxx zajištění x xxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx.

(3) Xxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx lhůtě do 48 xxxxx, x xxx-xx x průvoz xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §152 xx lhůtě xx 72 xxxxx, xxxxxxx v xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx průvozu xxxx xxxxxxxxxx, které xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx. Xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx řízení xxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx cizince xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx přímo použitelným xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx37), xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx útěku. Xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx zejména xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx se xxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx vázaného xxxxx použitelným xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx37), xxxx xx pokusil o xxxx xxxxx vyjádřil xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x přemístění xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx předpisem Xxxxxxxx xxxx37) xxxx xxxxx xx takový xxxxx zjevný x xxxx jednání. Xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx, který xxxx předán xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx37) přímo nesousedícího x Českou republikou, xxxxxx xxxxxxxxx samostatně xx tohoto xxxxx xxxxxxxx a xxxxxx xxxxx xxxxxx místa xxxxxx xx xxxxx.

(5) Xxxxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx cizince xxx xxxxxxxxx, pouze xx-xx xxxxxxx nebezpečí, xx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx veřejný pořádek, x je-li xx x jeho xxxxx x xxxxxxx x Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx pochybnosti, xx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx cizince xxxxxxxx xx doby, xxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx věk. Xxxxxxx xxxxxx úkony ke xxxxxxxx věku xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx doprovodu xxxxxxxxxxx po jeho xxxxxxxxx. Odmítne-li nezletilý xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xx xxx xxxx na zletilého xxxxxxx. Xxxxx výsledky xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xx cizince jako xx xxxxxxxxxxx cizince xxx doprovodu.

(6) O xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx věku, x xxxxxxx x xxxxxxxxxx jejich provedení x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx policie xxxxxxxxxxx xxxxxxx bez xxxxxxxxx v mateřském xxxxxx xxxx v xxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxx se xxxxxxxxx.

(7) Policie x xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předání xxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xx-xx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xx x xxxxxxxxx. X xxxxxx x xxxxxxxxxxx doby xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx průvozu xx xxxxxx rozhodnutí prvním xxxxxx v xxxxxx. Xxxxxxxx, xxxxxx řízení xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx přípustné.

(8) Policie xx xxxxxxx xxxxxx xxx, xxx byl xxxxxxx předán xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx dokončen x xxxxxxxxxx možném xxxxxxx xxx dne xxxxxxxxx.

§129x

Xxxxxx o propuštění xx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx zařízení, xx které je xxxxxxx xxxxx veškeré xxxxxxxx skutečnosti, kterých xx dovolává a xxxxxxx důkazy. Xxxxxxx xxxxxxx nevyzývá x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx. Xxxxxxx zkoumá, zda xxxxxx xxxxxx, pro xxxxx byl cizinec xxxxxxxx, xxxxxxxxx pro xxxxx xxxx doba xxxxxxxxx prodloužena, nebo xxx jsou xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx. X xxxxxxx policie rozhodne xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx poučí x xxxxxxxxx xxxxx xx správním soudnictví xxxxxx xxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx; xxx-xx o xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx, poučí o xxx xxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx x xxxxxxxxxx ze xxxxxxxx xx cizinec xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx uplynutí 30 xxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx cizince xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx xx zařízení, nepodal-li xxxxxx proti takovému xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xx uplynutí 30 xxx xx xxxxxx xxxx posledního xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx cizince, xxxxxxxxxx x prodloužení doby xxxxxxxxx cizince xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx zařízení.

(4) Xxxxxxx je oprávněna xxxxxxx vyslechnout, je-li xx xxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxx vypovídat. Xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x důsledcích xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(5) X xxxxxxxx xxxxxx policie xxxxxxx xxx jeho xxxxxxxx xxxxxx nevyrozumívá. Xxxxxxx xxx xxxx zástupce xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx svědka. Xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx cizince xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx v xxxxx xxxx, pokud xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx stavu xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxx x nich xx x xxxxxx xxxxxxxx nedostaví. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx protokolu x xxxxxxxx xxxxxx poté, xx xxx proveden xxxxxxx xxxxxxx; xx xxxx xxxxxxxxx výslechu xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx spisu.

(6) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx x podkladům xxx xxxxxx rozhodnutí.

(7) Xxxxxxxx, obnova xxxxxx xxx xxxxxxxxx řízení xxxxxx xxxxxxxxx.

§129x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 303/2013 Sb. s xxxxxxxxx od 1.1.2014

XXXXX XII

ZAŘÍZENÍ

§130

(1) Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x zařízení.

(2) Zařízení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx ministerstvem (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxx").

(3) Xxxxxxxx se xxxx xx část x xxxxxx režimem zajištění (xxxx xxx "část x xxxxxx xxxxxxx") x část x xxxxxxx xxxxxxx zajištění (xxxx jen "xxxx x xxxxxxx xxxxxxx"). Xxxx x xxxxxx xxxxxxx může xxx xxxx xxxxxxxxx na xxxxx xxxxx, xx xxxxxxx je bez xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxx doprovodu provozovatele xxxx policie xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxxxxx po nabytí xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x zajištění xxxxxxx xxxxxxxxxxx cizince xx xxxxxxxx xxxxxxxx provozovatelem.

§131

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx zajištěného xxxxxxx xxx jeho xxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xx xxx, x právy x xxxxxxxxxxx, xxxxx xx vztahují k xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx, x možností xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x s xxxxxxxx xxxxx zařízení. Xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx nebo v xxxxxx, xxxxxx je xxxxxxx schopen xx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx se xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx, které xx vztahují x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxx zařízení. Xxxxxxxxx x právech x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x vnitřní řád xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx, xxx byly xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§132

(1) Xxxx x xxxxxx xxxxxxx tvoří xxxxxxxxx místnost, xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x další xxxxxxx, v xxxx xx xxxxx zajištění xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx vnitřním řádem xxxxxxxx.

(2) Část x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx x mírným režimem x xxxxx xx xxxxxxxxx místnost a xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx.

§132a

Provozovatel xx oprávněn x souladu s xxxxxx xxxxxxxx a x xxxxx zajištění xxxxxxxxxxx zajištěných xxxxxxx x ostatních xxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx audiovizuální xxxxxxxx x prostorách xxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, x nichž xxxxxxxxx osobní xxxxxxxxx xxxxxxx.

§132x xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 379/2007 Xx. x xxxxxxxxx xx 21.12.2007

§133

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxx x části x xxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxx lůžky, xxxxxxxxx xx xxxxxxx osobních xxxx, stolkem a xxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxxxxx počtu xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx místnost x xxxxx s xxxxxxx režimem xx xxxxxxxx xxxxx, stolkem, xxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx ubytovaných xxxxxxx, sanitárním xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx zbývajícího xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zástěnou x xxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx) xxxxxxxxx. Xxxx místnost xx xxxxxxxxxxxx pouze x xxxxxx xxxxxx.

§134

(1) Provozovatel xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx podmínek xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx přijímat x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx bez xxxxxxx,

x) xxxxxx přijímat návštěvy,

d) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxxxxxx v České xxxxxxxxx,

x) xxxxxx podat xxxxxx nebo xxxx xxxxxx xxxxxxx orgánům Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx x tyto xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, nemá-li xxxxxxx dostatečné xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xx xxxx xxxxxx zajistí bez xxxxxxxxxx odkladu xxxxxxxx x vedoucím xxxxxxxx xxxx jeho xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx spánek x xxxx xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xxxxx xxxxx x rámci xxxxx s xxxxxx xxxxxxx x xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx zajištěného xxxxxxx, xxxxx nezbytná xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x očkování x preventivní xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx ochrany xxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx cizinci xxxxxxxxxx x části x xxxxxxx xxxxxxx umožní x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx 1 xxxxxx xxxxx, ke xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx. Policie xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx omezit nebo xxxxxx. O omezení xxxx xxxxxxx vycházky xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx cizinci xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx služby x xxxxx služby x xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx pobytu xxxxxxx x zařízení.

(5) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx zajištěného xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxx.

§135

(1) Xxxxxxx umístí xxxxxxxxxxx cizince xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx do xxxxx x přísným režimem, xxxxx

x) xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxx důvodu,

b) opakovaně xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx zákaz podle xxxxxx xxxxxx.

(2) Zajištěného xxxxxxx xxxxxxxx 18 xxx lze xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) xxxx x).

(3) Xxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx zajištěného cizince xx části x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx a x xxx xxxxx podrobnosti x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x poučení x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx režimem xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (§148 xxxx. 2). Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx seznámí. Xxxxxx xxxxxxxxx zajištěným xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxx-xx ustanoven, xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx-xx xxxxxxx záznam xxxxxxxx, xxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xx-xx zajištěný cizinec xxxxxxx x části x přísným xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxx 48 xxxxx, xxxxxxx x tomto xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx řízení xxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xx xxxxx x přísným xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xx 30 xxx. Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx zajištěného xxxxxxx x xxxxx s xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx důvodu pro xxxx umístění. Xxxxxxxx-xx xx xxxxxxx v xxxx xxxxx xxxx xxxxx jednání podle xxxxxxxx 1 nebo xxxx-xx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx, policie xxxx xxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x 30 dnů, xxxxx cizince xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x mírným režimem. Xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

§136

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxx řád zařízení,

b) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx se xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx plnění xxxxx x xxxxxxxxxxx xx zajištěním,

d) xxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx,

x) strpět omezení xxxxx práv, zejména xxxxx xx soukromí x xxxxxxx pohybu x xxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx účelu zajištění xxxx xxx ochranu xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx klid,

g) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx se v xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(2) Zajištěný xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx strpět preventivní xxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx, x xx-xx xx nezbytné, i xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x rozsahu xxxxxxx xxxxxxx včetně xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx opatření xxxxxxxxx xxxxxxx ochrany xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx zajištěného cizince xx xxxxxxxxx bez xxxxxxxxxxx policie nebo xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx-xx lékař xxxxx. Xxxxx-xx xxxx xxx odpor zajištěného xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx překonat. Přitom xxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxxx způsobit xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx protiprávního xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx cizinec xx xxxx xxxxxxxx do xxxxxxxx nesmí

a) vnášet, xxxxxxx, přechovávat nebo xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx látky,

b) xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx věci xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx zdraví xxxx xxxxx člověka xxxx poškodit xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxx přechovávat xxxx, xxxxx by xxxx množstvím xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx nebo škodit xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zařízení,

d) xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx.

§137

(1) Xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx umístění xxxxxxxxxxx cizince xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx prohlídku a xxxxxxxxx jeho xxxx xx účelem xxxxxxxx, xxx x xxxx xxxx cestovní doklad, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx, peněžní xxxxxxxxxx xxxx věc, xxxxx xxxxxxx do xxxxxxxx, xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx je xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx cizince xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx nebo x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx tento xxxxxxx xxxx xxx x xxxx cestovní xxxxxx, xxxxxx totožnosti xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx nebo státní xxxxxxxxx xxxx xxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx, vyrábění xxxx xxxxxxxxxxxx v zařízení xx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx osoba xxxxxxxx xxxxxxx. O xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx záznam.

(4) Policie xxxxxxxx doklad, doklad xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx potvrzující xxxx totožnost xxxx xxxxxx občanství, peněžní xxxxxxxxxx a věci, xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx v xxxxxxxx xx xxxxxxxx, nalezené xxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx, zadrží.

(5) Xxxxxxx xxxxxxxx věci xxxxx, s xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx potvrzující xxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx zvláštního právního xxxxxxxx18) x xxxx19), xxxxxxx xxxxxx xx x rozporu x xxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx těchto věcí x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

§138

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx řád zařízení, xx kterém stanoví

a) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx a poskytované xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx,

x) časový xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx x nabídku xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx vyžití,

d) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx potřeb, xxxxx, xxxxx x prádla,

e) xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx, xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx policie nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx docházky,

i) xxxx, xxx xx v xxxxx x xxxxxx xxxxxxx zajištění xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxx xxx kouření,

k) pravidla xxx zajištění xxxxxx xxxx denní xxxxxxx, xxxx, xxxxx x xxxxxxxx,

x) další xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, x xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx stanoví xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxx zařízení xx xxxxx x xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx, francouzském, xxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx v xxxxxx xxxxxx, xx-xx xx xxx xxxxxxxxxxx zajištěných xxxxxxx xxxxxxxx.

§139

Xxxxxxxxx rodiny v xxxxx zařízení xx xxxxx x případě xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx.

§140

(1) Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxx x xxxxxx xxxxxxx cizince, vůči xxxxxxx má xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xx x xxxx, nelze-li xxxxxxxx xxxx o xxx jiným xxxxxxxx (xxxx xxx "ubytovaný xxxxxxx"). Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx služby xxxx xxxxxxxxxxx cizinci. Xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx si xxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxx x zařízení, přihlíží xx x xxxxxxx xxxx xxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxx xxxx jiným způsobem. Xxx-xx o xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxx jen xx xxxxxxxx souhlasu xxxxxxxxx zástupce.

(3) Xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx se §131, §134 xxxx. 1, 2 a 4, §136 xxxx. 1 xxxx. x) xx x) x x), §136 xxxx. 2, §136 odst. 3 písm. a) xx x), §143, §144 xxxx. 1 xx 3 a §145 xxxxxxxx obdobně.

§141

(1) Xxx určení xxxxxxxxxxx xxxxxxx provozovatel xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx k náboženským, xxxxxxxx či národnostním xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, věku xxxx zdravotnímu xxxxx xxxx xxxxxxxx postavení xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xx xxxxxxxx

x) xxxxxxxxx cizinci xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) muži xx žen, s xxxxxxxx osob xxxxxxxx14), xxxxx x xxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxx 18 xxx xxxx xxxxxxx x omezenou xxxxxxxxxxxx xx umístěn xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx s xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxx xx péče.

§142

(1) Xxxxxxxxxxxx je xxxxxxx umístěnému x xxxxxxxx, který podléhá xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx19a), xxxxxxx xxxxxxx plnění xxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx plnění xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx, x xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx. X xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx zajišťuje xxxxxxxxxxxx zařízení.

(3) Provozovatel xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx, který xxxx povinnou školní xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx státem x xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx.

§143

(1) Xxxxxxxxxxx cizinci xx xxxxxxxxx strava xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx a zdravotnímu xxxxx cizince třikrát xxxxx, v případě xxxx xx 18 xxx xxxxxxx xxxxx.

(2) Xxx výběru xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x požadavkům xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§144

(1) Zajištěný xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx návštěvy xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx hodiny a xxxxx nejvýše 4 xxxx xxxxxxxx přítomných. X odůvodněných xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx návštěvy xxxx xxxxx xxxx jejího xxxxxx; xxxxxxxx-xx to xxxxxxxxx xxxxxxxx místností xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxx xxxxxx i xxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxx x místnostech k xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xx oprávněn návštěvu xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx klid xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx osob x xxxxxxxx.

(3) Zajištěný xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x zařízení návštěvy xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxx činnosti xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx cizincům. Xx xxxxxxxxxx xxxxx jedná x xxxx pověřený xxxx zaměstnanec nebo xxxx, který xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxx.

(4) Návštěva xxxxxxxxxxx xxxxxxx umístěného x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§145

(1) Zajištěný xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x potravinami, xxxxxxx x xxxxx osobní xxxxxxx xx xxxxxxxxx 10 xx. Xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx účelem xxxx výměny. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(2) Policie xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Policie xxxxx x xxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxx xx zařízení, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxxxxx xx zakázáno. Xxxxxxxx xxxx, s xxxxxxxx věcí19), xxxxxxx xxxxxx je x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx České xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, který je xxxxxx zpět xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx, xxxxx vedoucí zařízení xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx ze xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx mu xxxx xx zařízení xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx; xxxxxxx xxxxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx-xx cizinec xxxxxxx prostředky xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx cizinci xxxxxx x xxxxx xx do úschovy xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx. Provozovatel na xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx úschovy xxxxx věci, xxxxxxx xxxxxxxx x dokumenty. Xxxxxxxxxxxx pořídí xxxxxx xxxxxxxxx prostředků x xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx uložení.

(4) Xxxxxxx, který má x xxxxxxxxxxxxx uschované xxxxxxx xxxxxxxxxx, je xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, knih, xxxxx xxxx časopisů, x xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx 300 Xx. Nákup xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx objednávky xxxxxxx x intervalech stanovených xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx věcí x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx; xxxxxxxxxxxx vynaloženou částku xxxxxxxxx x soupisu xxxxxxxxxxx peněžních prostředků.

§146

(1) Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx uschované xxxxxxx xxxxxxxxxx zajištěného xxxxxxx, xxxx-xx v xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx měně, x xxxxxx, xxx x částečné, výdajů xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx, xxx cizinci xxx xxxx propuštění xx xxxxxxxx xxxx x xxxx uschovaných xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx 400 Xx; xx-xx cizinec xxxxxxxxx xxxxxxx prostředky x xxxxx xxxxxx, xxxx xx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx poskytne xxxxxxx prostředky v xxxxxx výši, aby xxxxxx vydaných xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx 400 Xx. Xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx 400 Xx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx cizinci xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx použitých xxxxx xxxxxxxx 1.

(3) Xxxxxxxx 1 xxxx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx, je-li xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx propuštění xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx dopraven xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx.

§147

(1) Provozovatel xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx zajištěnému xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx, x xxxxxxxx věcí, jejichž xxxxxx xx x xxxxxxx s xxxxxxx xxxxx České xxxxxxxxx, x xxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx podle §146. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxx xxxx.

(2) Xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx cestovní xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx státní xxxxxxxxx; je-li xxxxxxx xx xxxxxxxxxx ze xxxxxxxx eskortován xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx vyhoštění xxxx předání podle xxxxxxxxxxx smlouvy, vydá xx xxxxxxx cestovní xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx x písemnost potvrzující xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx až xx hraničním přechodu. Xx-xx nebezpečí, xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx potvrzující xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx se ho xxxxxx, xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx jeho xxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxx, na xxxxx xxxxx cizince xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx či předává.

(3) Xxxxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx z xxxxx, xx xxxxxxx povinna xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx, xxxx x xxxxxx jeho xxxxxxxxxx xx zařízení, x xx nejpozději 24 hodin xxxxxx; xxxx-xx v té xxxx xxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxx, informuje xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xx se xx xxxxx.

§148

(1) Xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx x cizincům xxxxxxxxxx x xxxxxxxx provádí xxxxxxxxxxxx. Dozorová xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx pro porušení xxxxxxxxxx této hlavy xxxxxx cizinec xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx vyřídí xx 30 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxx. O způsobu xxxxxxxx stížnosti musí xxx stěžovatel vyrozuměn. Xxxxx způsobu xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx vnitra návrh xx jeho přezkoumání.

§149

(1) O xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx prováděné xxxxx orgánem xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx provozovatele a xxxxxxx x xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxx omezených na xxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx provozovateli xxxxxxx 3 pracovní xxx xxxxxx oprávněn xxxxxxx xxxxxxxxx, xxx je xxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxx cizinců x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx; xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx neumožnit xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx chodu x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§150

(1) Xxxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxx provozu xxxxxxxx, xxxxxx soustavy xxxx účetních záznamů x zajištění práv x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx umístěných x zařízení x xxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx systém43), xxxxx je xxxxxxxx. X xxxxxxxxx informačním xxxxxxx jsou xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx cizince a xxxx základních xxxx, x dále xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx je xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx provozovatele xxxxxxxxxxxxx x plněním xxxxxxxxxx x oprávnění, xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, x xx zajištěním xxxxxxxxx xxxxxxx zařízení, xxxx organizací x xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xx informační xxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xx zlikvidují xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx zajištění xxxx ubytování xxxxxxx x xxxxxxxx, s xxxxxxxx údajů, které xxxx účetními xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx o xxxxx, xxxxxxxxx jménech, xxxxxxxx x datu xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx účetních xxxxxxx, xxxxx o xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx v xxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx xxxxxx užívání. Xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx pobytu cizince x xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx po dobu 5 let počínajících xxxxxx účetního xxxxxx, xxxxxxx xx týkají, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx ukončení xxxxxxxxx xxxx ubytování xxxxxxx x xxxxxxxx; po xxxxxxxx xxxx doby xx xxxxxxxxxx.

§151

Xxxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx nákladů xxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx. X výši příspěvku xxxx xxxxxxxxx vláda.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxx xxxx, na xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx. O výši xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

XXXXX XIII

PRŮVOZ XXXXXXX X NEŽÁDOUCÍ XXXXX

Xxxxxx xxxxxxx

§152

(1) Průvozem cizince xxxx xxxxx xx xxx účely xxxxxx xxxxxx rozumí vstup x pobyt xx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx policií xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx; xxx-xx o průvoz xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx cestou x mezipřistáním xx xxxxx20) (dále xxx "xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx"), xxxxxx se takovým xxxxxxxx vstup x xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx na území x vycestování xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx prováděné xxxxxxx nezávisle na xxxx cizince.

(2) Policie xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx území xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx jiného xxxxx, který xxxxxxxxx xxxxxxxx postup20), jde-li x xxxxxx leteckou xxxxxx.

(3) Policie může xxxxxxxxx xxxxxxx odepřít, xx-xx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx jde-li o xxxxxx leteckou cestou, xxxxxxxx

x) xx cizinec xx území obviněn x xxxxxxxxx činu xxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx cizince xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx letiště xx území,

d) požadovaná xxxxx xxxx x xxxxxxx okamžiku x xxxxxxxxxxx xxxxxx možná, xxxx

x) xx cizinec xxxx xxxxxxx bezpečnost xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx veřejný xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx z xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Policie xx xxxxxxxxx požádat x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx jiného xxxxx xx základě mezinárodní xxxxxxx. Xxxxxxxx-xx předání xxxxxxx xxxxxxxx cestou xx země xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx xxxx nebo xxxxxx xxxxx, který xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx20), xxx-xx x průvoz xxxxxxxx cestou, je xxxxxxx oprávněna požádat xxxx příslušný xxxxx x xxxxxxxxx průvozu xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx.

§153

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx celou xxxx xxxxxxx omezí xxxxxx svobodu x xxxxxxx xxxxxx. Xxx-xx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx nad xxxxxxxx xx dobu xxxxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x souvislosti xx xxxxxxx prováženého xxxxxxx do tranzitního xxxxxxxx mezinárodního xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx x svobodu xxxxxx xxxxxxx až xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx do letadla xxx xxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx leteckou xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx; xx neplatí, xx-xx xx xxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 5 nebo §129 odst. 3.

(2) Xxxxxxx po převzetí xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx úschovy xxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, jejímž xxxxx xx xxxxxxx, xxx x sebe nemá xxxxx nebo xxxxx xxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx život xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx osob; xxxxxx prohlídku cizince xxxxxxx osoba xxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 6 xxxxx xx omezení xxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx onemocní, xxxxxx si xx xxxxxx xxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx potřebná xxxxxxxx směřující x xxxxxxx jeho života x zdraví, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx pomoc, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx vyjádření xxxxxx, zda xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx umožňuje xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(6) Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx osoba

§154

(1) Nežádoucí xxxxxx se xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx z xxxxxx, xx by xxxxx xxxxxxx při pobytu xx xxxxx mohl xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx způsobem xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx druhých nebo xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx rozhodne x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx základě xxxxxxxxx xxxxxxxx, požadavku ústředního xxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx xxxxx závazku vyplývajícího x xxxxxxxxxxx smlouvy.

(3) Xxxxxxx xxxxxx cizince xx nežádoucí xxxxx xx xxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx soudu x xxxxxx xxxxxxxxx z xxxxx,10)

x) pravomocného xxxxxxxxxx x správním xxxxxxxxx, xxxx

x) toho, xx xx xx něj xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx mezinárodních xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx.

(4) Xxxxxxx dále xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxx spojené xx správním vyhoštěním xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx (§123 odst. 6),

x) xxxxxxx xxxxxxx x dobrovolným návratem xxxx ministerstvo x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x poloviční xxxx (§123a xxxx. 2), xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxx x vycestováním xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx přepravní xxxxxxx (§124b).

(5) Xxx, xxx xxxx o xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 1, musí xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, prokázání xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx věty, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx prokázána x xxxxxxxxx. Xxx prokazování xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx rozhodnutí xx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(6) Cizinec xxxxxxxx za nežádoucí xxxxx je evidován x evidenci xxxxxxxxxxx xxxx. Xx-xx důvodné xxxxxxxxx, že xxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx nebo ohrozit xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx smluvních xxxxx xxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx přímo xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx společenství20a); xx xxxxxxx x případě xxxxxx Xxxxxxxx xxxx1b) xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(7) Xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

§155

(1) Policie xxxxxxxxx xxxxxx, které vedly x zařazení xxxxxxx xx evidence nežádoucích xxxx podle §154 xxxx. 2, xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxx, xx-xx poznatky xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, x xx xxxxxxx tohoto xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx x xxxx xxxxxxxx neprodleně xxxxxx. Xxxxxx-xx sama xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx o xxxxxx xxxxxxx toho, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Policie xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx vyřadí, xxxxxxxx bylo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx (§154 xxxx. 3) vykonáno, xx prominutí trestu xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx republiky xxxx xx zrušení xxxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx se xx xxx přestaly xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx sankce podle xxxxxx upravujícího provádění xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx pobytu . Xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx osob x xxxxxx xxxxxxxxx x §154 xxxx. 4 xxxx. x) xxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxxxx osob vyřadí xx zrušení xxxxxxxxxx x správním vyhoštění x xxxxxx xxxxxxxxx x §119a xxxx. 6 xxxx po xxxxxxxxx úhradě xxxxxxx xxxxxxxxx xx správním xxxxxxxxxx policii xxxx xxxxxxxxxxxx, nejpozději xxxx xx 6 letech xx xxxxxxxx zajištění xxxx xxxxxxxx doby xxxxxxxxx x vycestování. Xxxxxxx xxxxxxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x důvodu xxxxxxxxx x §154 odst. 4 xxxx. x) xxxx x) xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx vyřadí xx xxxxxxxxx úhradě přepravních xxxxxxx ministerstvu, nejpozději xxxx xx 6 xxxxxx xx jeho xxxxxxxx xx evidence xxxxxxxxxxx osob.

(3) Při xxxxxxxx cizince x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx osob xxxxxx policie z xxxxxxxxxxxx xxxxxxx smluvních xxxxx xxxxx, které xxx xxxx vloženy xxxxx §154 xxxx. 6.

HLAVA XXXXX

XXXXXXXXX CIZINCŮ

§155a

Centra xx podporu xxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Provozovatel xxxx xx základě xxxxxxx xxxxxxxx x ministerstvem xxxxxx samosprávný celek, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zřízená xxxxxxx samosprávným xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx centra xx podporu integrace xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xx xxxxxxx integrace xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx jejich xxxxxxxxx xx společnosti, zejména xxxxxxxxx-xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx, kurzy xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx.

§155x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 176/2019 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.7.2020

§155x

Xxxxxxxxx-xxxxxxxxxx kurz

(1) Xxxxxxx xx xxxxxxx integrace xxxxxxx x xxxxxxxxx-xxxxxxxxxxx xxxxx seznámí xxxxxxx x xxxxxx právy x povinnostmi xxxxxxxxxxxxx x pobytem xx xxxxx, se základními xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx, xxxxxxx xxxx vydáno xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx pobytu xxxxx §66 xxxx 67, xx povinen xx 1 roku xxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx rozhodnutí x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx-xxxxxxxxxx kurz xxxxxxxxxxxx centrem xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx i xx xxxxxxx, kterému xxxx vydáno xxxx xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx z xxxxxx xxxxx účelu pobytu xx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 2 se xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx

x) xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx povolení x dlouhodobému pobytu xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zaměstnance, xxxxx vnitropodnikově xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx jiného členského xxxxx Evropské xxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu xxxxxxxx Ministerstvem xxxxxxxxxxxx xxxx,

x) v den xxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 2

1. nedovršil xxx 15 let, xxxx

2. xxxxxxx xxx 61 xxx, xxxx

x) xxx xxxxxxxxx-xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx může x důvodů xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx uvedené v xxxxxxxx 2 xxxxxxx.

(5) Xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx cizinců

a) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx-xxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) zajistí, xxx xx xx xxxxxxxxx-xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx-xxxxxxxxxxxx kurzů, a

c) xxxx xxxxxxx xxxxxx x absolvování xxxxxxxxx-xxxxxxxxxxxx xxxxx x informuje x xxxx skutečnosti xxxxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxx na xxxxxxxxx-xxxxxxxxxxx xxxxx paušální xxxxxxx, xxxxx výši xxxxxxx ministerstvo vyhláškou xxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, které xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(7) Xxxxxxx xxx xxxxxxx adaptačně-integračních kurzů xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx, která xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx-xxxxxxxxxxxx kurzů xx xxxxxx x xxxxxxxxx části zaměřené xx znalost odborné xxxxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx x xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Průběh xxxxxxx xxxxxxxxxxx ministerstvo.

§155b xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 176/2019 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2021

XXXXX XXX

XXXXXXXXX

§156

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) v xxxxxxx x §9 xxxx. 5 xxxx §180h xxxx. 2 nevycestuje xxxx do zahraničí,

b) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §117d odst. 2,

x) xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Evropské xxxx, xxxxx xxx xxxx xxxxxxx Evropské xxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §87b xxxx. 2 xxxx §87o odst. 2,

x) nesplní povinnost xxxxx §93 odst. 1 xxxx 2 xxxxx xxxxx §98 xxxx. 1, 3, 4 xxxx 5,

x) xxxx zákonný xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxx nesplní xxxxxxxxx xxxxx §88 odst. 2 xxxx 3,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §103 xxxx. x), x), x), x), x) xxxx x),

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §103 xxxx. x), x), x), x) xxxx v xxxxxxx x §103 písm. x) uvede v xxxxxx podle xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx údaje,

h) xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx cestovním xxxxxxxx, jenž xx xxxxxxxx z důvodu xxxxx §116 písm. x), x), c) xxxx d),

i) x xxxxxxx s §136 xxxx. 3 xxxx. x) opustí xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx zařízení xxxxxxx xxxx, do xxxxxxx byl ze xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx zničí xxxx xxxxxxx xxxxxx vydaný xxxxx tohoto xxxxxx,

x) xxx hraniční xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xx x xxxxxx doklad xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxx xx nechá xxxxxxx xxxxxxxxxxx změny x xxxxxxxxx opravňujících ke xxxxxx xx území xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx cestovní xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx21) xxxx doklad xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx osobě xxxxxxxxxx xxxxx tohoto zákona,

o) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §74 xxxx. 3 xxxx §117d xxxx. 5,

x) nesplní xxxxxxxxx xxxxx §103 písm. x) xxxxxxxxx, nebo

q) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §155b odst. 2.

(2) Xxxxxxx xxxxx xx xxxx ubytovatel xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, že

a) xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx §100,

x) xxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x §101, xxxx

x) xxxxxxx povinnost xxxxx §102 odst. 4.

(3) Xxxxxxx xxxxx xx dopustí přestupku xxx, xx

x) nesplní xxxxxxxxx xxxxx §107 xxxx. 1,

x) xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §107 xxxx. 2,

c) jako xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx podle §15, xxxxxxx povinnost xxxxx §107 xxxx. 4, xxxx

x) xxxx zákonný xxxxxxxx cizince xxxxxxxx 15 xxx xxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx 15 xxx xxxxxx do xxxx xxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx 15 xxx xx dobu xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §107 xxxx. 15.

(4) Fyzická xxxxx xx dopustí xxxxxxxxx xxx, že xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx vízum x xxxxxx xxx 90 xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx tímto účelem,

a) x xxxxxxx s §107 odst. 10 xxxx. x) xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x §100 písm. x) xxxx xxx xxxx xxxxxx xx ubytování xxxxxx nadměrná ve xxxxxxxx x dohodnutou xxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x s xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx provede xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx ubytování xxxxxxxx srážky x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx §146 xxxx. x) xxxxxxxx xxxxx, xxxx

x) v xxxxxxx x §107 odst. 10 xxxx. x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Za xxxxxxxxx xxx uložit xxxxxx xx

x) 50 000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx xxxxxxxx 4 xxxx. a),

b) 10 000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), x), x) xxxx o) xx x),

x) 5&xxxx;000 Xx, xxx-xx o xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x), x), x), j) nebo x), xxxxxxxx 3 xxxx odstavce 4 xxxx. b),

d) 3&xxxx;000 Xx, xxx-xx o xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 písm. x), x), d), x), x) xxxx k).

§156x

§156x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 427/2010 Sb.

§157

Přestupky xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx přestupku tím, xx

x) xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx na xxxxx xxxxx §104 xxxx. 1, nebo

b) xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx x případě xxxxxxxx x §104 xxxx. 4.

(2) Provozovatel xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx pravidelných xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx poruší xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx podle §104 xxxx. 2.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxx x přímo xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx společenství15a), xxxx xx xxxxxxx pravidla, xxxxxxx se xxxx xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxx ve xxxxxx x xxxxxx překračujícím xxxxxxx členských států Xxxxxxxx unie, xx xxxxxxx přestupku tím, xx x xxxxxxx x §104 xxxx. 3 xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx.

(4) Právnická xxxx xxxxxxxxxxx fyzická xxxxx xx jako xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) nesplní xxxxxxxx x xxxxxxxxxx podle §100,

x) xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x rozporu x §101, nebo

c) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §102 xxxx. 4.

(5) Právnická xxxxx xxxx podnikající xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx jako zaměstnavatel, xxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxxx ubytování xxxxxxx, xxxxxxx bylo xxxxxxx xxxxx x pobytu xxx 90 xxx xx xxxxxx sezónního xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx,

x) x rozporu x §107 odst. 10 xxxx. x) xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x §100 xxxx. x) xxxx xxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx nadměrná xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x s xxxxxx ubytování, xxxx xxxxxxx xxx účely xxxxxx úplaty xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx tohoto xxxxxxx xxxxx §146 xxxx. x) xxxxxxxx xxxxx, xxxx

x) x xxxxxxx x §107 xxxx. 10 xxxx. x) xxxxxxxxx cizinci xxxxxxxxx dokladu x xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(6) Vysoká xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §107 odst. 5.

(7) Výzkumná xxxxxxxxxx, xxxxx x cizincem xxxxxxxx dohodu x xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx xxxxxxx xxxxxxxxx podle §107 xxxx. 6.

(8) Xx přestupek lze xxxxxx xxxxxx

x) xx 100&xxxx;000 Xx xx 500&xxxx;000 Xx xx xxxxxxx cizince, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2 x xxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxx státu, který xxxx smluvním xxxxxx, xxxxx xxx-xx o xxxxxxxxx xxxxx odstavce 3,

x) xx 50&xxxx;000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4, odstavce 5 xxxx. x) xxxx xxxxxxxx 6 nebo 7,

x) xx 5&xxxx;000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx odstavce 5 xxxx. x).

§157x

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx projednávají xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x §161 odst. 1 xxxx xxxxxxxxxxxx. Je-li xxxxxxxxx xxxxxxx porušením xxxxxxxxxx, jejíž xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx, je-li xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx povinnosti, xxxxx xxxxxxxxxx podléhá xxxxxx ministerstva, projedná xxx ministerstvo.

§157x

§157x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 427/2010 Sb.

XXXXX XX

XXXXXXXXXX XXXXXXX

§158

(1) Xxxxxxx xxx výkonu xxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx informační xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, příjmení, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x příjmení, xxx, xxxxx x rok xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxx, xxxx xxxx identifikační xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x údaje x xxxx xxxxxxxxx znacích. Xxxx xx v xxxxxxxxxxx systému xxxxxxx x cizinci xxxxx

x) xxxxx x rozsahu

1. xxxxxxx x xxxxxxx xxxx (§54), xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx (§42 odst. 6, §42g xxxx. 12, §42i xxxx. 11), xxxxxxxx x trvalému xxxxxx (§70 odst. 1), přiznání xxxxxxxx xxxxxxxxx rezidenta xx xxxxx (§83 xxxx. 5),

2. xxxxxxx x xxxxxx osvědčení o xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x přechodnému pobytu xxxx x xxxxxxxx xxxxxx podle §87x,

3. xxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, cestovního xxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx podle §108 xxxx. 1 xxxx. x) (§111 xxxx. 1),

4. xxxxxxxxxx xxxxxxx (§50 xxxx. 6), xxxxxxxx průvodky (§14), tiskopisu xxxxxxx (§180 xxxx. 2) x přihlašovacího xxxxxxxxx (§97),

x) údaje o

1. xxx, měsíci x xxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx, druhu x xxxx xxxxxxxxx,

2. xxx, xxxxxx x xxxx xxxxxxx pozvání nebo xxxx odepření, xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxx, xxx, xxxxxx x xxxx xxxxxxxx x xxxxxx příslušnosti xxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxxxxxx, xxxxx byly xxxxxxx xxx odepření xxxxxxx pozvání a x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx, x xxxxx x xxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx,

3. xxx, xxxxxx x xxxx, xxx xxxxxx právní xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona x x xxxxxx xxxxxxxxx,

4. xxx, xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxx x x xxxx xxxx platnosti,

5. xxxxxxx, xxxxxx xxxx skončení xxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxx vydaného podle xxxxxx xxxxxx, včetně xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxx, a xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

6. xxxxxx, dni, měsíci, xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx hranic x o odepření xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

7. xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x uvedením xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx na území,

8. xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx §122 xxxx. 1 xxxx 2,

9. xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxxx států xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx platnosti xxxxxxx xxxxxx na xxxxx smluvních xxxxx x o orgánu xxxxxx státu, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx,

10. dni, měsíci x roku, xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, x xxx toto xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx moci, x o xxxxxx xxx xxxx xxxxxx,

11. xxx, xxxxxx a xxxx překročení xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxx území a x xxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxxx, x xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx umožnil,

12. xxx, xxxxxx x xxxx xxxxxx právní xxxx rozhodnutí x xxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx x x skutkových xxxxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx a údaje xxxxxxxxxx xx k xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx; ve xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx údaje x xxxxxxxx deliktu xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxx xxxxxx,

13. druhu, xxxxx x době xxxxxxxxx ztraceného nebo xxxxxxxxxx xxxxxxx a x datu xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

14. druhu x xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx, včetně xxxxxx xxxxxxxxxxx,

15. xxxxxx xxxxxx46), xxxxx zákazu xxxxxx x xxxx xxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx včetně uvedení xxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx orgánu, který xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx,

16. zaměstnavateli, xxxxxxxxx xxxxxxxx a místě xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx karty xxxx xxxxx karty,

17. xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx, xx nichž xxx xxxxxxx karty xxxxxxxxxxxxxxx převedeného zaměstnance xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx jiného xxxxxxxxx státu Evropské xxxx xxxxxxxx, pracovním xxxxxxxx na pozici xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zaměstnance xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx,

x) xxxxx

1. xxxxxxxxxx určit xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx, o xxxxx se xxxxx xxxxx podle písmene x),

2. xxxxxxxxxx určit xxxx vedený k xxxxxxx x založený xx věci, o xxxxx xx xxxxx xxxxx podle xxxxxxx x),

3. xxxxxxxxxx se x xxxxxxx xxxxxx xx xxxx, o xxxxx xx xxxxx xxxxx podle písmene x), x výkonu xxxxxxxxxx podle tohoto xxxxxx,

x) xxxxx o

1. xxxxxxx svéprávnosti, xxxxxxx xxxx den xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, číslo xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx soudu, xxxxx xxxxxxx o omezení xxxxxxxxxxxx, fotokopie rozhodnutí xxxxx x omezení xxxxxxxxxxxx x xxx, xxx došlo k xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

2. xxxxxxxx stavu, xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx neplatné, xxxx nabytí xxxxxx xxxx rozhodnutí soudu x xxxxxxxxxxx manželství, xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxx jednoho x xxxxxxx xx mrtvého x dni, který xxx x pravomocném xxxxxxxxxx soudu x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx den xxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxx, který xxxxxx xxxxxxxxxx xx mrtvého xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxx,

3. datu x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx rozhodnutí xxxxx o neplatnosti xxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx jednoho x xxxxxxxx, xxxx xxxx nabytí xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx soudu x prohlášení xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx soudu x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxx den, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx,

4. xxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxxx soudu x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx jako xxx, xxx nastaly xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx prohlášení za xxxxxxxxxxx, a xx xxxxxx uvedení xxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx, xxxxx rozhodl x prohlášení za xxxxxxxxxxx nebo o xxxxxxx prohlášení za xxxxxxxxxxx,

5. xxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxx; xxx-xx x xxxxx xxxx xxxxx, x xxxxx, xx xxxxxx x xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx datu xxxxx,

6. xxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxxx soudu x prohlášení za xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, datum xxxxxx právní xxxx xxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx nabytí xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x zrušení prohlášení xx xxxxxxx, x xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx jednacího a xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx x prohlášení xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx prohlášení xx mrtvého; místo xxxxx xx xxxx, xx-xx xxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx,

xxx-xx x xxxxxxx x xxxxxxxxx trvalým pobytem xx xxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pobytem xx území xx xxxx xxxxx než 90 xxx, x xxxxxx Xxxxxxxx unie, xxxxx na území xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxx 3 xxxxxx, x o xxxxxxx, xxxxxxx byla xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx x

1. xxxxxx xxxxxxxx,

2. xxxxxxxx a xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx jménech, x xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

3. původním x novém xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx,

4. datu x xxxxx narození,

5. xxxxxxx číslech xxxxxxxxxx; x případě, xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx číslo, údaje x xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

6. xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx; pokud jim xxxxxx přiděleno, údaje x xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx jménech, xxxxxxxx, xxxxxx příjmení a xxxx narození; xxxx xxxxx xx nevedou, xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx s trvalým xxxxxxx na území, xxxxx xxx porodila x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx své xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx,

7. xxxx xxxxxx právní xxxx xxxxxxxxxx x osvojení xxxx rozhodnutí x xxxxxxx xxxxxxxx,

xxx-xx x xxxxxxx s povoleným xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx, s povoleným xxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxx xx xxxx xxxxx xxx 90 xxx, x xxxxxx Xxxxxxxx unie, který xx xxxxx hodlá xxxxxxxxx pobývat xx xxxx xxxxx xxx 3 xxxxxx, x x cizince, xxxxxxx xxxx udělena mezinárodní xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxx, xxxxxxxxx jménech, xxxxxxxx a rodném xxxxxxxx

1. xxxxxxxxx cizince, xxxxx xx nezaopatřeným xxxxxxx xxxxxxx,

2. xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxx jeho xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxx péče, xxxx xxxxx xxx xxxxxxxx s xxxxxxxxxx x xxxxxx na xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx anebo xxxxx poručníkem xxxx xxxxxxxx jeho xxxxxxxxx xx xxxxxxx,

3. xxxxxxxxx xxxxxxx staršího 65 xxx xxxx bez xxxxxx na xxx xxxxxxx, který xx x sebe xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx, jde-li x sloučení xxxxxx x rodičem xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx,

4. xxxxxxx, který xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxx sestupné xxxxx xxxx takovým příbuzným xxxxxxx občana Xxxxxxxx xxxx,

5. xxxxxx nezletilého xxxxxxx, xxxxxxx byla xxxxxxx mezinárodní xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, x xxxx xxxxx xxxxx; xxx-xx x xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxxxxxx jména, xxxxxxxx, rodné xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxx x tom, xx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx do xxxxxxxxxxxxxx obcí, nebo xxxx x xxx, xx cizinec je xxxxxx xx seznamu xxxxxx xxx xxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxx zpracované x xxxxxx xxx xxxxxxx o povolení x xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx xxxxxxxx pobytu,

i) záznam x xxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxxxx rovněž xxxxx x xxxxxxxxx,&xxxx;xxxxx xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxx ochrany xxxx dočasné ochrany xxxx xxxxxx byla xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx dočasná ochrana, x xx v xxxxxxx xxxxx uvedených x xxxxxxxx 8; xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx informačního xxxxxxx xxxxxxx ministerstvo.

(3) X xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx pobytu cizince xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx systému xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 označen jako xxxxxx xxxxx. Na xxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx vést rovněž xxxx x xxxxxx, xx xxxxxx xx xxxx xxx doručovány xxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx xxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx. Adresu xxxxx věty xxxxx, xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx cizinec xxxxxxx policii xxxx xxxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, pokud xx xxxx provozování xxxxxxxxx podmínkou plnění xxxxx podle tohoto xxxxxx. X tomto xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx toliko xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx.

(5) Xxxxx vedené x xxxxxxxxxxxx systémech xxxxx xxxxxxxx 4 mohou xxx obsaženy i x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx odstavce 1, xxxxx mají xxxxx x xxxxxxx, xxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(6) Údaj z xxxxxxxxxxxx xxxxxxx vedeného xxxxx tohoto xxxxxx xxx sdružovat x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx předpisu, pokud xx xx xxxxxxxx xxx plnění xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(7) Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x rámci xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx tímto xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx získané v xxxxx xxxxxx úkolů xxxxxxxxxxxx a údaje x informačních systémů xxxxx xxxxxxxx 1 x 4 xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx; xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(8) Z xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxx tyto údaje:

a) xxxxx, xxxxxxxxx jména, xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx,

x) pohlaví,

d) xxxxx a xxxx, xxx xx cizinec xxxxxxx; x xxxxxxx, xx xx xxxxxxx xx území, xxxxx x xxxxx narození,

e) xxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx, například fotografie xxxxxxx,

x) státní xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx, je-li xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, rovněž xxxx x tom, xx xx xxxxx x xxxxxx xxxxx, popřípadě xxxxxx, xx kterou xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx jiného xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx x platnost oprávnění x pobytu,

j) xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx pobytu na xxxxx,

x) xxxxx nabytí xxxxxx moci xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx soudu, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) správní xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx, xx xxxxxx xxxx cizinci xxxxxxx xxxxx na xxxxx,

x) xxxxxxx stav, xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, datum xxxxxx xxxxxx xxxx rozhodnutí xxxxx o prohlášení xxxxxxxxxx xx neplatné, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx rozhodnutí xxxxx x neexistenci xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx z xxxxxxx, nebo xxxxx xxxxxx právní xxxx xxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxx jednoho x xxxxxxx za mrtvého x xxx, xxxxx xxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx za xxxxxxx xxxxxx jako den xxxxx, popřípadě xxxx xxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx mrtvého xxxxxxxx, anebo xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx manželství,

n) datum x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, datum xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx o neexistenci xxxxxxxxxxx, datum xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxx právní xxxx rozhodnutí soudu x xxxxxxxxxx xxxxxxx x partnerů xx xxxxxxx x den, xxxxx xxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx soudu x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxx, který xxxxxxx prohlášený xx xxxxxxx xxxxxxxx, anebo xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, rodné xxxxxxxx, xxxxxx občanství, xxxxxxxxx xxxxxx příslušnost manžela xxxx xxxxxxxx a xxxx xxxxx číslo; xx-xx xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx, který xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, státní xxxxxxxxx, xxxxxxxxx státní xxxxxxxxxxx xxxxxx, pokud je xxxxxxxx, x jeho xxxxx xxxxx; x xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxx xxxxx číslo xxxxxxxxx, jméno, xxxxxxxxx xxxxx, příjmení, xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, státní občanství, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, matky, xxxxxxxxx xxxxxx zákonného xxxxxxxx, xxxxx xxxx cizinci, x xxxxxx xxxxx xxxxx; v xxxxxxx, xx jeden z xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, rodné xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx,

x) x xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx:

1. xxxxxx xxxxxxxx,

2. původní x xxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx příjmení osvojence,

3. xxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxx osvojence,

4. xxxxx x xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx příslušnost,

5. xxxxx čísla xxxxxxxxxx; x xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx číslo, údaje x xxxxx, popřípadě xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx osvojitele,

6. xxxxx xxxxx xxxx x xxxxx; xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x jejich jménu, xxxxxxxxx xxxxxxx, příjmení, xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx; xxxx xxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xx jedná x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx na xxxxx, xxxxx xxx porodila x písemně xxxxxxxx x xxxxxxx své xxxxx x souvislosti x xxxxxxx,

7. xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x osvojení xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxx, xxxxx byl x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx za xxxxxxxxxxx xxxxxx jako den, xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx nezvěstnosti, a xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx soudu x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, datum xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx o zrušení xxxxxxxxxx za xxxxxxxxxxx, x xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx jednacího x označení soudu, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx nezvěstného xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx, xxxxx a xxxxx úmrtí; jde-li x xxxxx mimo xxxxx, xxxx, xx xxxxxx x xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxx,

x) xxx, který xxx v xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx smrti, xxxxxxxxx xxxx xxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx soudu x prohlášení za xxxxxxx, datum nabytí xxxxxx moci xxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxx xx mrtvého, x xx xxxxxx xxxxxxx čísla xxxxxxxxx x označení xxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx za xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx; xxxxx xxxxx se xxxx, xx-xx uvedeno x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx,

x) jméno, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx

1. xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

2. xxxxxxxxxxx xxxxxxx, který byl xxxxxxx s oprávněním x pobytu na xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx rozhodnutím xxxxxxxxxxx xxxxxx svěřen xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxx xxxxx xxx xxxxxxxx x oprávněním x pobytu xx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx anebo xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx jeho poručníka xx xxxxxxx,

3. osamělého xxxxxxx xxxxxxxx 65 xxx nebo xxx xxxxxx na xxx xxxxxxx, který xx x sebe xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx nebo xxxxxxx x xxxxxxxxxx x pobytu na xxxxx,

4. cizince, který xx nezaopatřeným xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx linii xxxx takovým příbuzným xxxxxxx občana Xxxxxxxx xxxx,

5. rodiče xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, x xxxx rodné xxxxx; jde-li x xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x xxxxx narození,

w) x tom, že xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx stálého xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxx x xxx, že xxxxxxx xx xxxxxx do xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xx Evropského xxxxxxxxxx,

x) xxxxx pobytu46), xxxxx xxxxxx pobytu x doba xxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx soudu xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, který xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx,

x) x zaměstnavateli, xxxxxxxxx zařazení x xxxxx xxxxxx práce xxxxxxxx zaměstnanecké xxxxx xxxx modré xxxxx,

x) x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx odštěpném xxxxxx, xx xxxxx xxx xxxxxxx karty xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx převedeného xxxxxxxxxxx jiného členského xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, pracovním zařazení xx xxxxxx manažera, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx práce xxxxxxxx xxxxx vnitropodnikově xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx převedeného xxxxxxxxxxx xxxxxx členského xxxxx Xxxxxxxx xxxx,

xxxxx xxxx xxxx xxxxx vedeny x cizincích x xxxxxxxxx trvalým pobytem xx xxxxx, s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pobytem xx území na xxxx delší xxx 90 xxx, x xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxx přechodně xxxxxxx xx dobu xxxxx xxx 3 xxxxxx, x x xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx udělena xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, x xx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx. Xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx zákonem xx xxxxxxxxx rovněž xxxxxx x xxxxxxxxxx údajů.

(9) X xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx se o xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 8 zpracovávají x vedou xxxxxx xxxxxx změny, x xx včetně xxx, xx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxx xxxxx.

(10) X xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxx a xxxxxx výdeje údajů x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx veřejné xxxx, kterému byly xxxxxxxxxx.

(11) Z xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx třetím osobám xxx orgánům xxxxxx xxxxx neposkytují xxxxx xxxxxxxx 8 xxxxx x cizincích, kteří xxxxxxxx Xxxxxx republiku x udělení xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx mezinárodní ochrana xxxxxxx.

(12) X xxxxxxxxx, xxx byly xxxxx xxxxxxxx 8 xx xxxxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx xxxxxxxxxx údaje xx xxxxxx xxxxxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) obrany,

c) xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) předcházení, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx nebo Evropské xxxx včetně xxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxx údajů

a xxxxxxx, xxxxxxx byly xxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx x poskytnutí údajů xxxxx po xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x) xx x) zpřístupnit, lze xxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx, jde-li x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x účelem xxxxxxxxxx xxxxx, nebo xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xx x tomuto xxxxxxx o poskytnutí xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx pro xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx.

(13) Xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 12, je xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx údaje xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x identifikaci xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx jménem x dále xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxx trvání xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 12, xxx xxxxx xx mu xxxx údaje xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 12 x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(14) Xxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx poskytovány osobní xxxxx xxxxx odstavce 8,

x) xxxxxx oprávněny x xxxxxx shromažďování, xxxxxxxxx a využívání xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x

x) xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx dat xxxx náhodným nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx.

(15) Xxxxxxx využívá xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx správnosti xxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(16) Xxxxxxx poskytuje x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx informačního systému xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x rozsahu

a) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx změna, xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx,

x) místo a xxxx, na xxxxx xxxxx se narodil,

d) xxxxx xxxxx, bylo-li xxxxxxxxx, x jeho xxxxx,

x) státní xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx,

x) xxxxx xxxxxx právní moci xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx včetně xxxxxxx xxxxx jednacího x označení xxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx svéprávnosti,

h) xxxxx xxxxx,

x) xxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxx x prohlášení xx xxxxxxx uveden xxxx den xxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx nabytí xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x prohlášení xx xxxxxxx, xxxxx nabytí xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, x xx včetně xxxxxxx čísla jednacího x xxxxxxxx soudu, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx mrtvého xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx mrtvého; xxxxx xxxxx xx xxxx, je-li xxxxxxx x xxxxxxxxxx soudu x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx,

x) den, xxxxx xxx v xxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxx xx nezvěstného uveden xxxx xxx, xxx xxxxxxx účinky xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx rozhodnutí xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxxxxxx, x xx xxxxxx xxxxxxx čísla xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, který xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxxxxxx.

(17) Jménem, xxxxxxxxx xxxxx, x příjmením xxxxxxx xx x xxxxxxxxxx 1, 8 x 16 xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, x příjmení xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx knize.

§158x

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx při xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx informační xxxxxx, xxxxx obsahuje xxxxx x xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx, příjmení, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxx, xxxxxx a xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxx příslušnosti, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx číslo, xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx sdělený xxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxx

x) x rozsahu xxxxxxx x xxxxxxx xxxx (§54), o xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx (§42 odst. 6), x xxxxxx xxxxxxxxx o registraci xxxx povolení x xxxxxxxxxxx nebo trvalému xxxxxx xxxxx §87x xxxx. 2, x xxxxxx cestovního xxxxxxx xxxxxxxxxx (§111 xxxx. 1), žádosti o xxxxxx xxxxxxxxxx cestovního xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx (§115a),

x) o xxxxxxx xxxxxxxx žádosti xxxxxx xxxxx xxxxxx zákona, x to xxxxx, xxxx, datum vydání, xxxx platnosti xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx orgánu, xxxxx xxxxx nebo doklad xxxxx; x xxxxxxx xxxxxxxxx žádosti xxxxx, xxxxx a označení xxxxxxxxxxx orgánu, xxxxx xx xxxx rozhodl,

c) x udělení xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xx xxxxx cestovního dokladu, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx výjezdní xxxxxx udělil,

d) x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxx vydaného xxxxx xxxxxx zákona, a xx druh, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, který ve xxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x cizinci x xxxxxxxx xx věci xxxxx písmen x) xx d) x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxx podle xxxxxx x) xx x).

(2) Xxxxxxxxxxxx při xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx provozuje informační xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx xx účelem xxxxxxx xx území. Xxxxx informační systém xxxxxxxx

x) xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx (§42 xxxx. 6),

x) důvod xxxxxxx x potvrzení xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxx x tomto xxxxxx,

x) xxxxx xxxxx xxxx jiný xxxxxxxxxxxxx xxxx sdělený xxxxxxxx,

x) xxxx x způsobu xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxxx, xxx, měsíci a xxxx xxxxxx x xxxx platnosti xxxxxxx,

x) xxx, xxxxx x xxx nabytí xxxxxx xxxx rozhodnutí x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx tohoto xxxxxxxxx,

x) xxx, xxxxx a xxx vydání xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxx x xxxxx o xxxxxx, xxxxx výjezdní příkaz xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx spis xxxxxx x xxxxxxx a xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx x) xx x) x xxxxx údaje xxxxxxxxxx xx k xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x) xx f).

(3) Xxxxxxxxxxxx při xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx cizineckého xxxx xxxxx §113 xxxx. 1 a 2. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx údajů.

(4) Xxxxxxxxxxxx při xxxxxx xxxxxxxxxx podle tohoto xxxxxx xxxx pro xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §117a xxxx. 4 vede xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx pobytu, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx povolení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, prodloužení xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxx, zničený, xxxxxxxx xxxxx poškozený xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x povolení x xxxxxx, jehož nosič xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx, x xx v xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx provozního xxxxxxxxxxxx systému podle xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx. X xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx rovněž xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx byly xxxxxxxx za xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx, x digitální zpracování xxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxx xxxxxx x informačním xxxxxxx xxxxx odstavce 4 xx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx zlikvidují, x xxxxxxxx biometrických údajů, xxxxx jsou ministerstvem xxxxxxx xx informačního xxxxxxx xxxxxxx.

(6) Pokud xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x povolení x pobytu, údaje xxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx systému xxxxx xxxxxxxx 4, a xx xxxxxx údajů xxxxxxxxxxxxx, xx zlikvidují xx xxxxxxxx 60 xxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx věcí a xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx vedené xxxxx xxxxxxxx 1.

(8) Xxxxxxxxxxxx práce x xxxxxxxxxx xxxx poskytuje xxxxxxxxxxxx x Ministerstvu xxxxxxxxxxxx věcí pro xxxxx xxxxxx jejich xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, rušením x xxxxxxx zaměstnanecké karty xxxx modré xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx karty xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx zaměstnavatele, u xxxxx je evidováno xxxxx xxxxxxxx místo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx; poskytovanými xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx x

1. xxxxxxx xxxxx jméno, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx-xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx, bydliště xxxxx,

2. xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx název, xxxxx, identifikační xxxxx xxxxx,

3. fyzické osoby, xxxxx xx podnikatelem, xxxxxxxx firma xxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, rodné číslo, xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx,

4. xxxxxxxxxx osoby xxxxx xxxxxxx xxx xxxxx 2 xxxx 3 x xxxxxxxx organizační xxxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx,

x) druh práce x místo xxxxxx xxxxx,

x) předpoklady x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx místa,

d) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x mzdových podmínkách,

e) xxxxxxxxx x xxx, xxx volné xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx karty xxxx xxxxx karty je xxxxxxxxx nebo vhodné xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx postižením,

f) informace x tom, xxx xxx x xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx určitou x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(9) X údajů xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 8 xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx údaje, xxxxx xxxx nezbytné xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx nebo Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx věcí.

§158b

(1) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx provozování xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx údaje x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x matričních xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x cizincích xxxxx x xxxxxxx

x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx narození,

c) pohlaví,

d) xxxxx x xxxxx, xxxxxxxxx stát xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx, popřípadě xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) rodinný xxxx, xxxxx a xxxxx xxxxxxxx manželství, xxxxx nabytí právní xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx neplatné, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx smrtí xxxxxxx z xxxxxxx, xxxx datum nabytí xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxx xx mrtvého x xxx, xxxxx xxx x pravomocném xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx den xxxxx, xxxxxxxxx jako xxx, xxxxx manžel xxxxxxxxxx xx mrtvého xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x rozvodu xxxxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxx xxxxxx partnerství, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx nebo x xxxxxxxxxxx partnerství, xxxxx zániku xxxxxxxxxxx xxxxx jednoho z xxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxx právní xxxx xxxxxxxxxx soudu o xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx mrtvého x den, xxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx mrtvého xxxxxx jako xxx xxxxx, popřípadě xxxx xxx, který xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, anebo xxxxx xxxxxx právní moci xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx partnerství,

i) jméno, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx příjmení, xxxxxx xxxxxxxxx, popřípadě xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxx číslo; xx-xx xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx, který xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, jméno, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxx,

x) jméno, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx cizincem, x xxxx xxxxx xxxxx; x případě, xx xxxxxx xxxxxx rodné xxxxx přiděleno, jméno, xxxxxxxxx jména, xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, příjmení, xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx otce, xxxxx, xxxxxxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx, a xxxxxx rodné xxxxx; x xxxxxxx, že xxxxx x rodičů xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxx,

x) x xxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxx

1. stupeň osvojení,

2. xxxxxxx a nové xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

3. původní a xxxx rodné xxxxx xxxxxxxxx,

4. datum x xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx více xxxxxxxx občanství,

5. rodná xxxxx xxxxxxxxxx; v xxxxxxx, xx osvojiteli xxxxxx přiděleno rodné xxxxx, xxxxx x xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx příjmení x xxxx narození xxxxxxxxxx,

6. rodná xxxxx xxxx x xxxxx; xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx a xxxx xxxxxxxx; xxxx údaje xx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x trvalým pobytem xx xxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxx x souvislosti x xxxxxxx,

7. datum xxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx x xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx,

x) datum, xxxxx x xxxxx xxxxx, xxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx smrti, xxxxxxxxx xxxx xxx, xxxxx xxxxxxx prohlášený xx xxxxxxx nepřežil.

(3) Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx odstavce 2 xxxx. x), x) xx x) x l) bodů 2, 5 a 6 se xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx jména, x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx jména, x xxxxxxxx xxxxxxx latinkou x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxx úřadu předložen.

§158c

Obecní úřad oznamuje xxxxxxx údaj o xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx volby xx zastupitelstev xxxx, xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx voličů xxx volby xx xxxxxxxxxxxxxx obcí, xxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx do Xxxxxxxxxx parlamentu x xxxx x vyškrtnutí xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§158x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 222/2012 Xx. x xxxxxxxxx xx 26.6.2012

§159

(1) Žadateli xxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxxxx xxxxx údaje, xxxxx xxxxxxxxx x plnění xxxxx stanovených zákonem x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxxx a místo xxxxxxxx, xxxxxx občanství, xxxxx číslo, xxxxx x druh xxxxxx xx území. Xxxxx xxxxxx lze xxxxxxxx, xxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, předávání a xxxxxxxxx nad rámec xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx zvláštních xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx23) xxxxxx údaje x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1.

(3) Údaje x informačních xxxxxxx xxxxxxxx podle §158 x §158a xxxx. 1 xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx svých xxxxx, xxxxx xxxxx zákon xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx při xxxxxx xxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx57) xxxxxxxx xxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxx xxxxx x informačních xxxxxxx vedených xxxxx §158 v xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, který xxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xx touto smlouvou Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx; xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx systémů xxxxx xxxxxx x Policii Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x souvislosti x plněním xxxxx xxxxx xxxxxx zákona, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xx něhož xx xxx předán cizinec xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx, a xx x rozsahu nezbytném xxx xxxxx xxxx xxxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §158 zastupitelskému xxxxx státu, jehož xx cizinec občanem, x xx v xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx náhradního cestovního xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxx zahraničních xxxx předá xxxxx x xxxxxxxxxxxx systémů xxxxxxxx xxxxx §158a xxxx. 1 x xxxxxxx stanoveném xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx orgánům xxxxx, xxxxx není členským xxxxxx Xxxxxxxx unie, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx Xxxxx republika xxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x cizinci, xxxxxxx bylo xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx rezidenta xxxxxx xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx xxxx, příslušnému xxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx postavení xxxxxxxxx xxxxxx členského xxxxx Xxxxxxxx unie nebo xx xxxxxxx xxxxx xx účelem xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx; ministerstvo xxxxxxxxx xxxxx orgán x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx území xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx, xxxxxx údaje x xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx.

(7) Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx postavení rezidenta xx xxxxx7c), xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx právní xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(8) Ministerstvo předá xxxxx x xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxx §85 odst. 1 xxxx. x) xxxxxxx xxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx území7c), xxxxxxxxxxx orgánu xxxxxx xxxxxxxxx státu Evropské xxxx, který xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx na xxxx xxxxx z důvodu xxxxxxxxx xxxxxxxx veřejného xxxxxxx.

(9) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx x xxxxxxxx, xxx, xxxxxx x roku narození x státní xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx žádost x xxxxxx povolení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx ochrany xx xxxxx nebo xxxx xxxxxxx platnost tohoto xxxxxxxx, x xxxx xxxxx x dni, xxxxxx a roku, xxx rozhodnutí nabylo xxxxxx xxxx, x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Ministerstvo xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx §182b.

(10) Xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xx žádost xxxxx xxxxxxxxxxx nebo osobě xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx jména, xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx občanství xxxxxxx, x němuž xxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx odpovídající xxxxxx jím xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx.

(11) Xxxxxxxxxxxx xxxxx příslušnému xxxxxx xxxxxx členského xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxx x držiteli xxxxx xxxxx vydané tímto xxxxxxxx xxxxxx Evropské xxxx, který na xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxx orgánu jiného xxxxxxxxx státu Evropské xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx modré xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(12) Xxxxxxxxxxxx xxxxx příslušnému orgánu xxxxxx členského xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxx x tom, xx xxxxxxxx povolení x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx vnitropodnikově převedeného xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxx předá xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx xxxx údaje x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zaměstnance x případě, xx xxxx držitel pobývá x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx jiný členský xxxx Evropské unie xxxxxx xxxxxxx xxxxx.

§160

(1) Xxxxx v xxxxxxxxxxxx systémech xxxxx §158 x 158a xxxxx xxx uchovávány x listinné xxxx xxxxxxxxxxxx podobě anebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx a xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x elektronické xxxxxx. Xxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx systému cizinců xxxxx §158 xxxx. 1 vedené x xxxxxxxxx s povoleným xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx, s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pobytem xx xxxxx na xxxx xxxxx xxx 90 xxx, x občanech Xxxxxxxx xxxx, kteří xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx po xxxx delší než 3 xxxxxx, a x xxxxxxxxx, kterým xxxx xxxxxxx mezinárodní xxxxxxx xxxx dočasná xxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxx x §158 xxxx. 8 se xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxx xx uchovávají xx xxxx

x) 50 let xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx cizince na xxxxx, popřípadě xx xxxxx xxxxxxx nebo xxx dne xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx mrtvého, xxx-xx o xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx, xxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx republiky, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx tiskopisu, xxxxx xx xxxxxxxx 6 xxx xxx xxx xxxxxxxxx cizince,

b) 10 let xx xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xxx cizinec xxxxxxx xx evidence xxxxxxxxxxx osob,

c) 10 xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx-xx x informaci xxxxxxxx xx xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x §108 x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx uvedených v §108 odst. 1 xxxx. x), b), x), x) xxxx x), xxxxx byly xxxxxx vydávajícího xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx,

x) 3 xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx skutečnosti xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxx uchovávaných xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, s xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx rozhodnuto x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, jeho prohlášení xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx jeho xxxxxxxxx, xxxx

x) 5 xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx případech.

(3) Xxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxx údaje sdružené xx xxxxxx §158 xxxx. 6, je xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx dobou stanovenou xxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §158 xxxx. 4 xxxxx xxxxxxxxxx xxxx 20 xxx.

(5) Xxxxxx-xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 2 xx 4, xxxx xx zlikviduje, xx-xx veden x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, v xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx podle xxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx službě.

(6) Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x cizincích xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xx dobu 60 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx systému xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxx po xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx doby převzetí xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx trvalého pobytu xxxxxxxx, nejpozději však xx xxxxxxxx xxxxx 90 xxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx; xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x informačním xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx x souvislosti x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx, xx zlikvidují 60 dnů xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x pobytu, x xxxxxxxxxxx x xxxxx vydáním xxxx xxxx údaje pořízeny.

(7) Xxxxxxx vydané xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx 2 xxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx dokladu.

§160x

Xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx smluvních států

V xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx20a) x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx5a) xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx smluvních xxxxx

x) xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxx xxxxxxxxxx pracoviště,

c) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx ředitelství xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx"),

x) Ministerstvo xxxxxxxxxxxx věcí,

e) zastupitelský xxxx.

XXXXX XXX

XXXXXXXXX XXXXXXX X XXXXXXXXXXXX ZAHRANIČNÍCH XXXX X XXXXXXXXX XXXXXXX

§161

Xxxxxx xxxxxx vykonávaná xxxxxxx x místní xxxxxxxxxxx

(1) Působnost xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x jeho detašovaná xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx cizinecké xxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx orgánu podle xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx podle xxxxx, xxx xx cizinec xxxxxx x pobytu; xxx-xx x xxxxxxx, xxxxx xxxxxx hlásit xxxxx, xxxxx místa, xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxx-xx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx území, k xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx, o xxxxxxx xxxxxxxxx krátkodobého víza xxxx x správním xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx na xxxxx, je místní xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx orgánu xxxxxx xxxxx místa, xxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx.

§161x

Xxxxxxx neprodleně xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx informace xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxx tohoto zákona, xxxxxx-xx xx cizince, xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, x xxxxx být xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

§161x vložen xxxxxxx předpisem x. 382/2008 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2009

§162

§162 zrušen právním xxxxxxxxx č. 140/2001 Sb.

§163

Xxxxxxxxxxx xxxxxx cizinecké xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx policie

a) xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Evropských xxxxxxxxxxxx xxxx závazků xxxxxxxxxxxxx z mezinárodní xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx smluvních xxxxx a x xxxx xxxxxxxx x xxxxxx systému,

c) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx systémy xxxxx §158 v rozsahu xxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxx x kontroluje xxxxxxx odborů xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxx zařazení xx xxxxxxxx nežádoucích xxxx a vyřazení x této xxxxxxxx,

x) xx xxxxxxxx xxxxxx

1. xxxxxxxx xxxxxxxxx nadřízeného xxxxxxxxx orgánu ve xxxxxx x odborům xxxxxxxxx policie (§164),

2. xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx platnosti xxxxxxxxxx o správním xxxxxxxxx xxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx podle §119a xxxx. 5 x 6,

3. xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx,

4. xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx ze xxxxxxxx xxxxx §129a,

x) podává xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx jiného xxxxx, xxxxx uplatňuje xxxxxxxx xxxxxx20), xxx-xx x xxxxxx leteckou xxxxxx, vyřizuje xxxxxxx x xxxxxxxx průvozu xxxxxxxx xxxxxx,

x) provádí xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x přepravní xxxxxxx (letenky, xxxxxxxx xxxx.), xxxxxx evropský xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §124b,

j) vyžaduje xxxxx nebo xxxx x xxxxxxxx Rejstříku xxxxxx24a); xxxxxx x xxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový přístup.

k) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x snímá xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x udělení xxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx víza xx xxxxxxxx, xxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx x povinnosti xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx cizince za xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx totožnosti, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx použitelného xxxxxxxx Evropské xxxx,

x) xxxxxxx hraniční kontrolu,

m) xxxxxxxxx x udělení xxxxxxxxxxxx víza xx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) rozhoduje x odepření xxxxxx xxxxxxx xx území, x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx a x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx za xxxxxxxx,

x) x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx zpět xx xxxxxxxxx,

x) rozhoduje x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx,

x) provádí xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) provádí xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx podle §117 xxxx. 1 xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx skončila xxxxx §87z, 87aa nebo 117f,

x) xxxxxxxxx&xxxx;x xxxxxxx xxx působnosti x xxxxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx,

x) xxxxxxxxx o xxxxxxx víza nebo xxxxxxxx xxxxxx na xxxxx xxxxx §122,

x) xxxxxxx x souladu xx závazky Xxxxx xxxxxxxxx vzniklými na xxxxxxx mezinárodních xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx udělování xxx,

x) xxxxxxxx, zda xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §108 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §108 xxxx. 2,

x) prověřuje, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx,

x) xxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx cizinců, x povinnosti xxxxxxx xxxxx (§50a), x xxxxxxx xxxxxxxxxx opatření xx xxxxxx xxxxxxxxxxx (§123b) x o xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (§123c),

y) vydává xxxxxxxxx x zadržení xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §117,

x) vydává xxxxx xxxxxxxx zajistit dopravu xxxxxxx do xxxxxxxxx xxxxx §104 xxxx. 3 a 4; xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx ve stanovené xxxxx xxxxxxx, zajistí xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx náklady x xxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxx cizinecké xxxxxxx xxxx

x) rozhoduje x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx §124b xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx vyplývajících x xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x umístění xxxxxxx xx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx vyhoštěním xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx-xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu42),

d) xxxxxxxxx xxxxxxx a střežení xxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx, pokud jeho xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx převoz x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xx xxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx podle tohoto xxxxxx,

x) v xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx s xxxxxx xxxxxxx; v xxxxx x xxxxxxx režimem xxxxxxxxxxx vnější x xxxxxxx xxxxxxx,

x) provádí xxxxxxx xxxxxxx&xxxx;xxxxxx zajištěných xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx ochrany xxxx xxxxxxxxxxxx zařízeními; zabezpečuje xxxxxxxx x střežení xxxxxxx&xxxx;xxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxx ochrany xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x lékařskému ošetření x poskytovateli xxxxxxxxxxx xxxxxx,&xxxx;x případě xxxxxxx x xxxxxxxxxxx konzulární xxxxxxxx, x provedení xxxxx v xxxxxxxx xxxxxx, x provedení xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x účelem xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxx x zpět,

g) vyžaduje xxxx x evidence xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxx (dále jen "xxxxxxxx xxxxxxxxx") xxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx pořádek; xxxxxx x xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxxx x elektronické xxxxxx, x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx na mezinárodním xxxxxxx xx příslušný x xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), x), x) xxxx 3, x), x) xx x), x), x), x) xx x) x xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x) x b). Xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx letištního xxxxxxxxxxx xxxx, x xxxxxx cestovního xxxxxxx xxxxxxxxxx, o xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx, k němuž xx xxxxx xxxxxxxxxx, x x xxxxxxxx xxxxxx v tranzitním xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§164

Odbor xxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxx cizinecké xxxxxxx

x) xxxxxxxxxxx xxxxxx úkolů xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx právního xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx vyplývajících z xxxxxxxxxxx smlouvy,

b) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §158 odst. 1 x rozsahu xxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) vyžaduje xxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxx Rejstříku xxxxxx24a); xxxxxx x xxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx xx předávají x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xx xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxx přístup,

e) xxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx o xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx totožnosti a xxxxxx evropský xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xx krátkodobé xxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxx, k němuž xx xxxxx nevyžaduje, x uděluje xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx krátkodobého xxxx,

x) xxxxxxxxx v xxxxxxx xxx působnosti x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx x správním xxxxxxxxx xxxxxxx, o xxxxxxx xxxxxxxxxx opustit území (§50a), o uložení xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx (§123b) x x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx státu (§123c),

x) xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx údaje x datu x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx území (§180d),

x) xxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx, xx-xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu42),

l) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §117 xxxx. 1,

x) ověřuje xxxxxxx,

x) xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxx cizinců xxxx území xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx obrazové xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx podání xxxxxxx x udělení xxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx víza, x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx víza za xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, správním xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx z xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo x xxxxx použitelného xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx9b) xxxxxxxxxxxx, xxx vycestování xxxxxxx xx xxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §117,

x) ověřuje xxxxxxxxx xxxxx §92 xxxx. x),

x) prověřuje, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx oprávnění x xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx x střežení xxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxx zdravotní xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx k xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb, x xx xxx xxxx xx hraniční xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx §124b xxxx xx účelem xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) rozhoduje x umístění cizince xx zařízení,

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx mezi xxxxxxxxxxxx zařízeními; xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx&xxxx;xxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx,&xxxx;x xxxxxxx xxxxxxx x uskutečnění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x účelem xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxx x xxxx,

x) posuzuje, xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §108 odst. 1 xxxx. x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §108 xxxx. 2,

x) xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxx, xxx cizinec xxxxxxxx xxxxxxxx nenarušil xxxxxxx xxxxxxx; xxxxxx x xxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx v elektronické xxxxxx, a to xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxx cizinecké xxxxxxx, x xxxx xxxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx3b), xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx přechodu,

c) xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx víza x x prohlášení krátkodobého xxxx za neplatné,

d) x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx x odepření xxxxxx cizinci xx xxxxx xxxxxxx nezbytné xxxxx x xxxxx xxxxxxxx, aby xxxxxxx xxx zbytečného odkladu xxxxxxxxxx zpět do xxxxxxxxx,

x) rozhoduje x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx.

§165

Působnost xxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx vstupu x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx

x) xxxxxxxx dozor xxx xxxxxxx při xxxxxx státní xxxxxx,

x) xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx služby xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx dlouhodobého víza, x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx víza,

d) xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx zajištěného xxxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx [§123 odst. 6 písm. x)],

x) xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx pobytu,

g) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx s vydáním xxxxxxxxxxx pasu podle §113 xxxx. 1 x 2, pobytové xxxxx nebo xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x pobytu xxxxx §117a,

x) xxxxxxxxx x xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, x xxxxxxx své xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx průkazu xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxx povolení x xxxxxxxxxxxx pobytu, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x pobytu a x xxxxxxxx k xxxxxxxx pobytu,

k) rozhoduje x přiznání x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pobývajícího rezidenta xx území,

l) xxxxxxxxx x přestupcích xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xx policie xxxxxxxxx informací x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx cizinci, které xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx či xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x), x), x), j), x) x x),

x) xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxx xxxxx, x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx platnosti, posuzuje xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx držitele xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx souhlas xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx pracovního zařazení xxxxxxxx xxxxx xxxxx,

x) xx oprávněno xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §158 odst. 1 xxxxxxx xxxxx x x rozsahu nezbytném xxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §158,

x) x xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx volných xxxxxxxxxx xxxx obsaditelných xxxxxxxx zaměstnanecké xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx karty x x centrální xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx doplňovat xxxxx x vyřízení xxxxxxx o xxxxxx xxxxx karty,

r) plní xxxxx úkoly xxxxx xxxxxx xxxxxx.

§165a

Oprávnění xxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx záznamy xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx66),

x) xxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx související s xxxxxxx úkolů,

c) xxxxxxxxx xx policie xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx cizinci xxxx xxxxxxxxx x rámci xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxx podle xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx po xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x souvislosti x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx zákona,

e) xxxxxxxx xx pobytových xxxxxxx xxxxxxxxxxx policií,

f) xxxxxxx xxxxxx policii nebo xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx podle §117 xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx skončila xxxxx §87z, 87aa xxxx 117f; x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) požadovat xx orgánech Finanční xxxxxx Xxxxx republiky x Xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx sdělení, xxx xx u xxxx xxxxxxxxxxxxx, x xxxxxxx xx být xxxxxxx x zaměstnaneckou xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx karty zaměstnán, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §178e xxxx. 1, x xx xxxxxxx xxxxxx sociálního zabezpečení x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxx, xxx je xxxxxxxxxxxxx, u xxxxxxx xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx zaměstnán, xxxxxxxxxxxxx xxxxx §178f; xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx povinnosti xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx zákona x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xx xxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx závod xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx území, do xxxxx xx xxxx xx xxx xxxxxxx x souladu s §42k xxxx 42m xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxx Xxxxxxxx správy České xxxxxxxxx x Celní xxxxxx Xxxxx republiky, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx má x xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx závod xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §178e odst. 1; xxxxxxxxxx xxxxxx údajů xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podle daňového xxxx, podle zákona x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení x podle xxxxxx x pojistném xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx x řízení xxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxxx vydání xxxxxx xxxx opisu x xxxxxxxx Xxxxxxxxx trestů24a). X xxxxxx o xxxxxx povolení x xxxxxxxxxxxx pobytu x x xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx vždy xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx Rejstříku xxxxxx x x řízení x vydání xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx vždy xxxxxx xxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx trestů.

(3) Xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx zákona vyžadovat xxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxx x xxxxx nebo opis x xxxxxxxx Rejstříku xxxxxx24a) xxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxx xx předávají x elektronické xxxxxx, x xx způsobem xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx.

§166

Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx vykonává xxxxxx xxxxxx xx věcech xxxxxxxxxx pobytu xxxxxxx xx xxxxx požívajících xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxx x rozsahu xxxxxxxxxx tímto xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx zastupitelského xxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx zahraničních xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx údajů xx Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx60), xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx.

§167

Oprávnění xxxxxxx

(1) Policie xx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx24a); žádost a xxxxx xxxx xxxx x evidence Rejstříku xxxxxx xx předávají x elektronické xxxxxx, x xx způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx přístup,

b) xxxxxx daktyloskopické xxxxxx x pořizovat obrazové xxxxxxx xxx podání xxxxxxx x udělení xxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx víza, x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx víza xx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx vyhoštění, řízením x povinnosti xxxxxxx xxxxx, správním xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx za xxxxxx správního xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx smlouvy xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx,

x) xxx xxxxxx úkolů xxxxx tohoto zákona xxxxxxxxx vysvětlení xxxxxxxxxxx x plněním xxxxx,

x) xxxxxxxx pobytovou xxxxxxxx

1. xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, xxx xx xx území xxxxxxx xxxxxxxxx x zda xxxxxxx podmínky xxxxxx xx území xxxxx xxxxxx zákona,

2. xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xx účelem xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx povinnosti xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx,

x) x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx nebo pobytovou xxxxxxxxx požadovat po xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx do xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx,

x) provádět xxxxxx xxxxxxxxx x prohlídku xxxx, pokud xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x správním xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx prostředky xxxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu16a),

j) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) x xxxxxx, xxx i xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxx x xxxx vycestováním x xxxxx,

x) xxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx prověřovat, xxx se xxxxxxx xxxxxxxxxx obcházení tohoto xxxxxx x xxxxx xxxxxx oprávnění x xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx záznamy xx xxxxxxx přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx5a) x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx2),

x) zadržet xxxxxx, jehož xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §87z, 87aa nebo 117f; x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx potvrzení,

n) x souvislosti x xxxxxxxxx xxxxxx cizince xx území xxxxxx xxxxxxx x vycestování xxx xxxxxxxxxx odkladu xxxx do xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx s xxxxx xxxxxxxx, aby xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxx x evidence xxxxxxxxx xxx posouzení, zda xxxxxxx xxxxxxxx způsobem xxxxxxxxx veřejný pořádek; xxxxxx x opis x evidence xxxxxxxxx xx předávají x xxxxxxxxxxxx podobě, x xx způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Policie xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx kontrole, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), xxxxxxxxx xx xxxxxxx a xx xxxxxxxxxx zaměstnavatele x případě důvodného xxxxxxxxx, že se x nich xxxxxxx xxxxxxx. Xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx, pro xxxxxxx cizinec xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx dokladu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx výdělečné xxxxxxxx cizince. Xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x po xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx.

(3) Xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx nevztahuje.

§167a

(1) Xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx zpracování xxxxxxxx xxxxx xx Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx60), xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxx plní xxxxx xxxxxxx odpovědného xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x Xxxxxxx vstupu/výstupu61).

(3) Xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x rámci XXXXXXX xx xxxxxx čl. 89 xxxx. 1 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Rady (XX) 2019/1896 62).

§167a xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 274/2021 Xx. s xxxxxxxxx xx 2.8.2021

XXXXX XXXX

XXXXXXX ŘÍZENÍ X XXXXXX XXXXXXX

Xxxxxxx xxxxxx

§168

(1) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx řádu xx xxxxxxxxxx na xxxxxx xxxxx §9 (s xxxxxxxx řízení xxxxx §9 xxxx. 4), §10, §19 xxxx. 1, §20, 30, 31a, 32, 33, 36, §38 xxxx. 1, §40, §42g xxxx. 7 xx 11, §41, 49, 50, 52, 117, §122 xxxx. 1 x 2, §123a, §135 xxxx. 3, §148, 154, §155 xxxx. 1, §180, 180b, 180d, 180e x 180h.

(2) X xxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx x xxxxx xxxxxx před xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx podobě.

(3) Xxxxxxxxxx ministerstva vydané x důvodu xxxxxxxxx x §37 xxxx. 1 xxxx. x), §37a xxxx. 1 xxxx. x), §37a xxxx. 2 xxxx. x), §46a xxxx. 1 xxxx druhé, §46a xxxx. 2 xxxx. x), §46b xxxx. 1 xxxx xxxxx, §46b xxxx. 2 písm. a), §46d odst. 1 xxxx druhé, §46d xxxx. 2 xxxx. x), §46f xxxx. 1 písm. x), §46f odst. 2 xxxx. x), §46g xxxx. 1 xxxx. x), §46g xxxx. 2 xxxx. x), §56 odst. 1 xxxx. x), xxx-xx x skutečnosti xxxxxxx x §9 xxxx. 1 xxxx. x), §56 odst. 2 xxxx. x), §75 xxxx. 1 písm. x), §75 xxxx. 2 xxxx. x) xxxx x), §77 xxxx. 1 písm. x) nebo i), §77 xxxx. 2 xxxx. x) nebo x), §87d odst. 2 xxxx. x) xxxx x), §87e xxxx. 1 xxxx. x) xxxx g), §87f odst. 3 xxxx. x) xxxx x), §87k xxxx. 1 xxxx. a) xxxx x) xxxx §87l xxxx. 1 xxxx. a), x) xxxx x), a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podle §155b odst. 4 xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx oznámením x xxxxx xxxxx xxx xxxxx odvolání.

(4) Ustanovení §101 xxxx. b) xxxxxxxxx xxxx se x řízeních podle xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxx.

§169

Xxxxxxx jazyk

(1) Zastupitelský xxxx xxxx x xxxxxx vedeném xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx i x xxxxx než xxxxxx jazyce. Xxxxxxxxxx xx xxxx vyhotovují x jazyce xxxxxx. X xxxxxxxxx nebo xxxxxxx x xxxxx, xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx v českém xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx, x xxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx jednáno. Xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxx, xx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx.

(2) Pokud xxxxxxx x řízení xxxxx xxxxxx zákona předložil xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx než xxxxxx xxxxxx x ani xx výzvu xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx úředně xxxxxxx překlad xxxxxx xxxxxxxxx do xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xx xxxxx dokument, xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxx-xx x xxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx, xx neovládá jazyk, xxxx xx xxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, která xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx zákona x soudních xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxx x xxxx povinnosti xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

§169a

Doručování xx xxxxx

(1) Xxxxxxxx-xx správní orgán xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx poštovních xxxxxx x řízení x xxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx o xxxxxxx údaje o xxxxx hlášeného xxxxxx xxxxxxx xx území xxxxx §98a xxxxxxxxx xxxxxxx oprávněnému xxxxxxx xx území, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §158 xxxx. 3 xxxx xxxxxxxx xxxxx §19 xxxx. 3 xxxxxxxxx xxxx, x xxxx-xx údaj x xxxx xxxxxx xxxxx, na xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx na xxxxx.

(2) Xxxxxxx-xx při xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x §23 x 24 xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxx vyhláškou.

§169a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 222/2017 Xx. x xxxxxxxxx od 15.8.2017

§169x

Xxxxxxxxxx xx xxxxxx

(1) Xxxxxxx, xxxxx podal xxxxxx x oprávnění x xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxx na

a) xxxxxx xxxxx pobytu x xxxxxx, xxxx

x) xxxxx xxxxxx xxxxxxxx písemně xxxxxxxxx orgánu pro xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx.

(2) Xxxxxxx, který xxxxx žádost x xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx úřadu, xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx v xxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxx-xx x xxxxxxxxx vyhotovenou xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, ji xxxxx xxxxxxxxxxx zastupitelskému úřadu xxxxxxxxx x elektronické xxxxxx, xx-xx xx xxxxxxxxx možné. Xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx z xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, který xx xxxxxxxx autorizované xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxxx xxxx doručující xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxx se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 2, xxxx xxxxxx adresáta, xxx xx x přiměřené xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xx adresát na xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx úřadu xxxxx xxxx první x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx x xxxxxx obdobné postavení xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, nebo xxxxx xxxxxxxx x místě xxxxxxxx. Xxxxx se xx 4 xxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx zastupitelskému xxxxx xxxxxxxxxx písemnost xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxx písemnost xxxxxxxx, x xxxxx-xx x xxxxxx, x xxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxx orgán, xxxxx písemnost xxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxx 15 dnů xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx považuje xx doručenou; jde-li x xxxxxx, v xxxx má xxx xxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xx xxxx v xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx třetí xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx úřadu, xxx xxxxxxxxxxxxxxx provozovatele xxxxxxxxxx xxxxxx.

§169x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 222/2017 Xx. x xxxxxxxxx xx 15.8.2017

§169x

Xxxxxxxxxx na elektronickou xxxxxx

Xxxxxx-xx xxxxxxx, který xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx k pobytu xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx adresu, xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx.

§169x vložen xxxxxxx předpisem č. 222/2017 Sb. x xxxxxxxxx xx 15.8.2017

Xxxxxx podání xxxxxxx

§169x

(1) Xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, s xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx, žádost x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxx 90 xxx xx xxxxxx strpění xxxxxx na xxxxx x žádost x xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx, přechodnému xxxx xxxxxxxx xxxxxx je xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx se xxxxxx xxxx žadatele, xxx xxxxxx se xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx ke xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xx být xxxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxxx se xxxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx orgánu xxxxxx x přijetí xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx druhy x účely pobytových xxxxxxxxx a xx xxxxx a xxxxxxxx, xxxxx stanoví xxxxx xxxxx. Povinnost xxxxxxxx xxxxxx žádosti xx xxxxxxxx x na xxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxxxx se rozumí x xxxxx, xxxxx xxxxxx pečuje o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxx státu, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx za xxxxxxxx x případě podání xxxxxxx zastupitelskému úřadu xxxxxxxxxxxxxxx fyzické xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x přijímání xxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxx xxxxxxxxxxxx služeb"), xxx-xx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx služeb xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx podání xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx současně x doručením žádosti xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx podání xxxxxxx. Řízení xx x xxxxxxx podle xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxx xxxxx zastupitelskému úřadu. Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx od xxxxxxxxxx xxxxxxxx podání xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx usnesením zastaví. Xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xx povinnosti xxxxxxxx xxxxxx žádosti upustit xxxx xxx uvedení xxxxxx xxxxxxxx, jsou-li xx xxxxxx xxx xxxx upuštění známy x xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx může xxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xx od xxxxxxxxxx xxxxxxxx podání xxxxxxx xxxxxxx pro určitý xxxx žádostí o xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx, x xx xxxxxxx x xxxxxxxxx, pokud xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx účastníkem xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx nebo x xxxxxxxxxxx xxxx x pobytu xxx 90 xxx xx xxxxxx strpění pobytu xx území upustit, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx upuštění xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x doručením xxxxxxx. Xxxxxx xx x xxxxxxx xxxxx věty xxxxx zahájeno xxxx, xxx žádost xxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx x případě podle xxxx první xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx o xxxxxxx usnesením xxxxxxx.

§169x

(1) Ministerstvo zahraničních xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx služeb, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx v xxxxxxx xxxxxx určitého xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx

x) shromažďováním xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx víza, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx víza xxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxx žádostí x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx, které xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx biometrických xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx předáváním xxxxxxxxxxxxxxx úřadu,

c) výběrem xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx zastupitelskému xxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x jejich vracením xxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxx osobního xxxxxx xxxxxxx o udělení xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx nebo trvalému xxxxxx xxxxx §169f.

(2) Xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx xxxxxxxx sedmý xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx poskytovateli xxxxxx; xx xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x důvodu uvedeného x §169h xxxx. 3.

(3) X xxxxxxxx xxxxxxx žádosti xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx služeb, xxxxx xxxxxxx, kterých xx tato možnost xxxx, x x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx externího xxxxxxxxxxxxx xxxxxx informuje xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx úřad xxxxxxxx x místě obvyklým x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx služeb xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx za xxxxxx, xxxxx xxxx xxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx, aby xxxx přiměřená nákladům, xxxxx externímu xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§169x

Xxxxxxxx xxxxxxx osobního xxxxxx žádosti

(1) Xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx stanovit, xx xxxxxxx xx xxxxxxx xx předem xxxxxxx termín osobního xxxxxx žádosti x xxxxxxx dlouhodobého xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx pobytu, x xx pro xxxx xxxxxx, xx xxxxxx xx xxxx žádost xxxxxxxx, způsobem, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxx a na xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xx-xx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx osobního xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 a xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, zastupitelský xxxx xxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxxxxx povinné xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx úřad xx xxx xxxxxx xxxxx a xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx stránkách.

§169g

Příslušnost xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx žádosti

(1) Xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x žádost x vydání xxxxxxxx x dlouhodobému xxxx xxxxxxxx pobytu xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx úřadu, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxxxx xx státě, jenž xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx, xxxx ve xxxxx, xx xxxxxx má xxxxxxx dlouhodobý xxxx xxxxxx pobyt; xx xxxxxxx, jde-li x xxxxxxx, který xx xxxxxx x právním xxxxxxxx vydaném podle §182 xxxx. 1 xxxx. e).

(2) Xxxxx xx Xxxxx republika xx státě xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, je xxxxxxx xxxxxxxx podat xxxxxx x udělení xxxxxxxxxxxx xxxx a xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x dlouhodobému xxxx trvalému pobytu xx zastupitelském xxxxx, x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx.

§169x

Xxxxxxxxxxxxxx žádosti

(1) Xxxxxx x udělení xxxxxxxxxxxx xxxx x žádost x prodloužení xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x doby pobytu xx xxxxx na xxxx xxxxx nebo xxxxxx x vydání xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx je xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx

x) xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx žádosti o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx povolení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx pobytu, x xx pro xxxx xxxxxx, xx xxxxxx xx tato žádost xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx úřadem,

b) žádost xxxx podána zastupitelskému xxxxx, který není xxxxxxxxx xxxxx §169g, xxxx

x) xxxxxx nebyla xxxxxx xxxxxx podle §169d odst. 2, xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx od povinnosti xxxxxxxx xxxxxx žádosti xxxxx §169d odst. 3.

(2) Žádost x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx platnosti xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxx pobytu xx xxxxx na xxxx xxxxx je xxxx xxxxxxxxxxxx, jestliže

a) nebyl xxxxxxxx správní xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx,

x) x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx; xx xxxxxxx, jde-li o xxxxxx cizince narozeného xx území,

c) xxxxxx xxxxxx podána xx xxxxxxx tiskopisu,

d) cizinec xxxxxx pořízení otisků xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, nebo

e) jde x xxxxxx podanou xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx jazyk, xxxx xx vede xxxxxxx, x xxxxxxxxxx xx v xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx své xxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxx, která xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx tlumočnících x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx poučen.

(3) Žádost xx xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx zastupitelském xxxxx xxxxx maximální xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx §31a nebo §181b xxxx. 1. Do xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx i xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx 2.

(4) X xxxxxxx rozvržení xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x víza x xxxxxx xxx 90 xxx za xxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxxxx kartu xx xxxxxxxxx xxxxx žádostí, xxxxx lze xxxxx x xxxxx jednotlivých xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxx počet xxxxxxxxx žádostí, xx xxxxxx rovněž nepřijatelná, xxxxx xxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx zastupitelském xxxxx podán maximální xxxxx xxxxxxx stanovený xxxxxxxxx vlády xxxxxxx xxxxx §181b xxxx. 2 xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx pro ostatní xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx zastupitelský úřad x x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xx-xx žádost nepřijatelná, xxxxxx není xxxxxxxx x na xxxxxx xx xxxxx, xxxx xx nebyla xxxxxx; xxxx skutečnost xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx úřad xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx nepřijatelnosti, xxxxx o ní xxxxxxxx do spisu x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, veškeré xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, pokud xxx xxxxxxx. Xxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xx k xxxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxx, postupuje xx xxxxxxx xxxxx věty xxxxx.

§169x

Xxxx xxxxxx

(1) Byl-li xxxxxxx vyzván xxxxxxxx xxxxxxx x odstranění xxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx, xxx xxxxxxx orgán xxxxxx xxxx xxxxx, xx dne, xxx xxxx odstraněny xxxxxxxxxx xxxxxx, nebo do xxx, xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx, která xxxx žadateli poskytnuta x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) X xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx dlouhodobého víza xxxx o xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx zastupitelském xxxxx provede xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx podání. Xxxx-xx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx úřad xxxxxxxx nedostatky xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xx xxxxx k xxxxxx odstranění, xxxxxxxx xx k xxxx xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxx jej o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx lhůtě; xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx obdobně.

(3) V xxxxxx o žádosti x udělení xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx, x xx x xx požádání xxxxxxxxxxxx, vyzvat žadatele x xxxxxxxxxx vad xxxxxx ústně, elektronicky xxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxx nebo jinými xxxxxxxxxxx prostředky. Neodstraní-li xxxxxxx xxxx podání xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx první, xxxxxxxxxxxxx úřad xxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

§169x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 222/2017 Xx. x xxxxxxxxx xx 15.8.2017

§169x

Xxxxxxx prováděný xx xxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxx za účelem xxxxxxxx xxxxx věci, x xxxx xxxxxx xxxxxxx pochybnosti, vyslechnout xxxxxxxxx řízení.

(2) Na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx řádu x důkazu svědeckou xxxxxxxx, není-li xxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(3) Je-li xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxx, x němž xxxxxx xxxxxxx pochybnosti, xxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxx xx nejedná o xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x pobytu, xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx výslechy xxxx xxxxxxxxx řízení xxxx xxxxxxxxx řízení x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx bezprostředně xx xxxx; jiný xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx souvisejícímu xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx po xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx výslechů xxxxxxx orgán xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx protokolů x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; xx xxxx provedení xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx orgán xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxxx řízení xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x některý x xxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, správní xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx řízení nebo xxxxxx xx jinou xxxx.

(4) Xx-xx xxx xxxxxxxx účastníka xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxx xx-xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxx jiná xxxxx, xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx do xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx může jeho xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, námitku, že xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx klamavých x xxxxxxxxxxxx okolností xxxx x ní xxxx naznačeno, xxx xx xx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, aby xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx. Xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx orgán xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx zástupci xxxxxxxx se x xxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx ani xxxx osoba přítomná xxx výslechu xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx záznam xxxxxxxx. Obrazový xxxxxx xxxxxxxx smí xxxxxxxxx xxxxx správní xxxxx.

(6) Xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx při podání xxxxxxx.

§169x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 222/2017 Xx. x xxxxxxxxx xx 15.8.2017

§169k

Pohovor x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx

(1) X xxxxxx x xxxxxxx x vydání xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx zastupitelský xxxx se xxxxxxxxx xxxxxxx pohovor, x xx i bez xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx; §57 xxxx. 2 xxxx xxxxx se použije xxxxxxx. Skutečnosti zjištěné xxx xxxxxxxx jsou xxxxxxxxx xxx vydání xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx účelem xxxxxxxx stavu věci, x němž xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx řízení nebo xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx §169j xxxx. 2 xx 6 xx pro xxxxxxxxx pohovoru x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx úřadem xxxxxxx xxxxxxx.

§169x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 222/2017 Xx. x xxxxxxxxx xx 15.8.2017

§169l

Výslech xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Použije-li xxxxxxx orgán x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx zařízení xxx xxxxxx obrazu x xxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx"), nesmí xxxxx xx zkrácení xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx; xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx jeho xxxxxxxx na xxxxx, xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxx prováděného za xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) X xxxxxxx postupu podle xxxxxxxx 1 xxxxx xx dohodě x xxxxxx osobou, xxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx řízení xxxx svědka xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx orgánu nebo xxxxxxxxxx bezpečnostního xxxxx, xxxxx x tomu xxx xxxxxxx úřední xxxxxx, ředitelem xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx sboru. Xxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx použití xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx, kde xx xxxxxxxxxx účastník řízení xxxx svědek xxxxxxx.

(4) Xxxxxx osoba xxxxx xxxx zahájením výslechu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx řízení xxxx xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx i x xxxxxxxxxx odmítnutí xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx svědek xxxxxxx námitky xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx výslech vede, xxxxxxxx neprodleně. Xx-xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx k xxxxxxx, x není-li xxxxxxx xxxxx, xxxx xx-xx xxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx přeruší.

(6) X xxxxxxxx prováděném xx použití xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx pořizuje xxxxxxx xxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx; x xxxxxx nahlížet xx xxxxx není xxxxxxx xxxxx na xx, xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx kopii tohoto xxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx.

(7) Pomocí videokonferenčního xxxxxxxx xxxx být xxxxxxxxx i přítomnost xxxxxxxxxx při xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx; xxxxxxxx 2 xx 6 se xxxxxxx xxxxxxxxx.

§169x vložen xxxxxxx předpisem x. 222/2017 Xx. x xxxxxxxxx xx 15.8.2017

§169x

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx podle xxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx, které xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx x xxxxxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx x nestávají xx xxxx xxxxxxxx.

(2) Jsou-li xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx utajovanými xxxxxxxxxxx, xxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pouze xxxxx na xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx, a xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxx-xx x xxxxxx xx základě informace xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx zpravodajské služby Xxxxx xxxxxxxxx, které xxxx utajovanou xxxxxxxxx, xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx základy, xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx, nebo xxxx-xx xxxx informace nebo xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, že xx xxxxxxx mohl xxx xxxx pobytu xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx, že xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx je ohrožení xxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, v xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxx xx xxx hodnocení xxxxxxxxxxxx xxxxxx rozhodnutí, xxxxxxx xx vztahu k xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx; xxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx.

§169x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 222/2017 Xx. x xxxxxxxxx xx 15.8.2017

§169x

Xxxxxxxxx zastupitelského xxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx úřadem x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx odděleně mimo xxxx x účastníku xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx se nezpřístupňuje; xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx o xxxxxxx x vydání xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxx trvalému pobytu xxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

§169x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 222/2017 Xx. x xxxxxxxxx od 15.8.2017

§169x

Xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx

X xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x prodloužení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx karty xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx stanovisko Xxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx pobočky xxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx Xxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx cizince xxx vzhledem x xxxxxxx xx trhu xxxxx xxxxxxx; to xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxx, xxxxxxx bylo xxxxxx xx danou xxxxxxxx pozici povolení x xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx x §98 zákona x zaměstnanosti. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xx ministerstvo xxxx vyžádá x xxxxx rozhodování x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v §42g odst. 6. Xxxx práce Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx Prahu xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx do 15 xxxxxxxxxx xxx ode xxx xxxxxxxx žádosti x xxxxxxx stanovisko; xxxxxxx-xx xxx x xxxx xxxxx, xx xx za xx, xx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

§169x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 222/2017 Sb. x xxxxxxxxx xx 15.8.2017

§169p

Nahlížení xx xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxx xxxxxxx xxxxx v xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxxxxxx xxxxx uplatnit xxx xxxxx xx xxxxxxxxx do spisu, xxxxxxxxxxxx zašle xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, x kterého xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxx části x xxxxxxxxxxxxx úřad umožní xxxxxxxx do xx xxxxxxxxxx. X xxxxxxx, xx se xxxxxxx xxxx jeho xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx, xxxxx požádal x vydání povolení x dlouhodobému nebo xxxxxxxx pobytu xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx, že xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxx podstatném xxxxxx. X vyjádření xxxxxxx xxxxxxxxxxxx žadateli xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx 1 xx použije obdobně.

§169p xxxxxx právním předpisem x. 222/2017 Xx. x xxxxxxxxx xx 15.8.2017

§169x

Xxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxx-xx x xxxxxx x žádosti x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxx v řízení xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx na území xxxxxx skutečnosti, o xxxxx se xxx xxxxxxx xxxxxxxx, xx xx xxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xx policii xxxxxx x xxxxxxxx tohoto xxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxxx řízení x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx řízení podle xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx je xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx, xxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx zahájeno, x bylo-li xxxxxxxx, xxx bylo xx xxxx xxxxxxxxxx.

§169x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 222/2017 Sb. s xxxxxxxxx xx 15.8.2017

§169x

Xxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxx cizinec

a) xxxxx xxxxx žádost o xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx jeho platnosti, xx xx xxxxx xxxx na výzvu xxxxx §44 xxxx. 1 xxxx §44a xxxx. 13 nedostaví xx ministerstvo xx xxxxxxxxxx údajů xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xx xxxxx podle §44 xxxx. 3 xxxx §44a xxxx. 14 xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx, xxxxx v xxxx xxxxx xxxxxxx, xx xx x xxxxx xxxxx brání důvody xx jeho xxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx podal xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx k trvalému xxxxxx, xx xx xxxxx xxxx xx xxxxx podle §74 xxxx. 1 xxxx 2 xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxxx x převzetí xxxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx x trvalému xxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx nebo, xxx-xx x xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx rodinného xxxxxxxxxxx občana Xxxxxxxx xxxx, který požádal x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxx x přechodnému xxxxxx xxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx o registraci, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxx pobytu nebo xxxxx trvalého xxxxxx xx lhůtě xx 30 xxx xxx xxx doručení xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxx xxxxx nesdělí, xx mu v xxxxx xxxxx brání xxxxxx na xxxx xxxx nezávislé,

c) xxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx x xxxxxx žádosti na xxxxx není xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxx pobytu xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx, kdy x xxxx xxxx oprávněn; xx neplatí, xxxxx xx x dříve xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, co xxxxxx xxxxx lhůta, v xxx byl cizinec xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x dlouhodobému xxxx xxxxxxxx pobytu, xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxx podané xxxxxxx,

x) podal žádost x xxxxxxx mezinárodní xxxxxxx podle zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx2),

x) xxxxx xxxxxx o vydání xxxxx xxxxx, xx x xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx §42i xxxx. 1,

h) xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx povolení x xxxxxxxxxxxx nebo trvalému xxxxxx xx zastupitelském xxxxx, se na xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx nedostaví x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxx 90 xxx xxxxx §30 xxxx. 2, x xxxxx xxxxxxx xxxxxx pokyn xxxxxxxxxxxx, xxxxx v xxxx xxxxx xxxxxxx, xx xx v xxxxx xxxxx brání xxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxx,

x) který xxxxx xxxxxx x vydání xxxxxxxx x dlouhodobému xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx úřadu, x xxxx platnosti xxxx x xxxxxx xxx 90 xxx xxxxx §30 xxxx. 4 nepřicestuje xx xxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx nezbytných xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxx x, xxxxx-xx xxxxxx x povolení x trvalému xxxxxx, xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, pokud x xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xx xx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxx brání xxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 16/2019 Sb.,

x) xxxxx xxxxx žádost x vydání xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx průkazu xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §108 xxxx. 1 xxxx. x), xx xx xxxxx správního xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxx dokladu, xxx-xx x xxxxxxxx xxxxxx obsahující nosič xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx dokladu, xxxxx v této xxxxx xxxxxxx, že xx x xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx, jímž xx vede xxxxxxx, x neobstaral si xx xxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, která xxxxxxx podmínky pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x soudních xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx prokazatelně xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx převedeného xxxxxxxxxxx, xx k xxxx xxxx xxxxxxxx podle §42k xxxx. 6, xxxx

x) x xxxxxx x xxxx žádosti xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxx vážného xxxxxx nedostaví x xxxxxxxx.

(2) Xxxxxx x xxxxxxx je xxxxxxxxx xxxx, xxx

x) xxxxxx xxxxxx xxxx rozhodnutí x vydání povolení x xxxxxxxx xxxxxx xxxx cizinci xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, jde-li x xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx ukládající xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx-xx o xxxxxx o xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx oprávnění x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx státní xxxxxxxxx Xxxxx republiky, xxxx

x) xxxxxxx nabyl xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxx-xx x xxxxxx x xxxxxx povolení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo x xxxxxxxxxxx jeho xxxxxxxxx nebo x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) X xxxxxxxxxxx, že řízení xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2, se xxxx xxxxxxxx, které xx pouze poznamená xx xxxxx x xxxxxxxx xx x xxx žadatel.

(4) Xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx o vydání xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx, o vydání xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx, x xxxxxx povolení x xxxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxx

x) xxxxxx nebyla xxxxxx xx úředním xxxxxxxxx,

x) nebyl xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxx žádosti, jde-li x xxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx trvalému xxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxxxxxxx úřadu,

c) k xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxx-xx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, nebo

d) xxx x žádost x xxxxxx osvědčení x xxxxxxxxxx xxxx o xxxxxx povolení x xxxxxxxxxxx pobytu xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx o vydání xxxxxxxx k dlouhodobému xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxx a x xxxxxx povolení x xxxxxxxx pobytu dále xxxxxxx v případě, xx xxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxx podána xx xxxxxxx xxxxxxxxx; x xxxxxxx takto xxxxxx žádosti se §47 odst. 4 x 6 xxxxxxxxx.

§169s

Odložení věci

Řízení x xxxxxxx xxxxxx xxxxx §42e, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxx zahájeno x ministerstvo xxx xxxxxxxxx odloží. Xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx.

§169x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 222/2017 Sb. x xxxxxxxxx xx 15.8.2017

§169x

Xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxx xxxxxx

(1) X xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx Evropské unie, xxxxx sám není xxxxxxx Xxxxxxxx unie, xxxxxxxx zastupitelský úřad xx xxxxx xx 14 xxx xxx xxx podání xxxxxxx. Xxxxx zastupitelský xxxx xx lhůtě xx 14 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxx a x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) X žádosti x udělení dlouhodobého xxxx xxxxxxxxxxxx rozhodne xx lhůtě xx 90 xxx ode xxx xxxxxx xxxxxxx, xx zvlášť složitých xxxxxxxxx ve xxxxx xx 120 dnů xxx xxx xxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxx x udělení xxxx x xxxxxx xxx 90 dnů xx xxxxxx studia, pedagogické xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xx 60 dnů xxx xxx xxxxxx xxxxxxx.

(3) O xxxxxxx x udělení víza x xxxxxx nad 90 xxx za xxxxxx xxxxxxx pobytu xx xxxxx xxxxx §33 xxxx. 1 xxxxxxxx ministerstvo xx xxxxx xx 30 xxx xxx xxx xxxxxx žádosti.

(4) X xxxxxxx o prodloužení xxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxx na xxxxx xx dlouhodobé xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx do 14 xxx xxx xxx podání xxxxxxx. X žádosti o xxxxxxxxxxx xxxx platnosti xxxx xxxx doby xxxxxx xx xxxxx xx vízum k xxxxxx xxx 90 xxx xx účelem xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx ministerstvo xx xxxxx xx 30 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxx.

(5) X žádosti x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx víza x xxxxxx xxx 90 xxx udělovaného xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x povolení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx Ministerstvem zahraničních xxxx xxxxx §30 xxxx. 2 xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx zastupitelský xxxx xx xxxxx xx 60 xxx xxx xxx xxxxxx žádosti.

(6) X žádosti xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

x) x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx

1. xx lhůtě xx 60 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxx, xx-xx xxxxxx xxxxxx xx území,

2. xx xxxxx xx 60 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxx, xxx-xx x žádost x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx účelem studia, xxxxxxxxx výzkumu nebo xxxxxx povolení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pracovníka,

3. xx xxxxx xx 90 xxx xxx xxx xxxxxx žádosti x xxxxxx povolení x dlouhodobému xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx vnitropodnikově xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx členského xxxxx Xxxxxxxx xxxx,

4. xx lhůtě xx 90 xxx xxx xxx podání xxxxxxx x xxxxxx povolení x dlouhodobému xxxxxx xx účelem společného xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx modré xxxxx xx území xxxx x držitelem xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx xx účelem investování,

5. xx xxxxx do 120 dnů ode xxx xxxxxx xxxxxxx x vydání xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx členského xxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, nebo

6. xx xxxxx xx 270 xxx xxx dne xxxxxx žádosti x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx,

x) xx xxxxx xx 30 dnů ode xxx podání žádosti x xxxxxx xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx xx účelem xxxxxxxxxxx, xx zvlášť xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx lhůtě xx 60 dnů xxx xxx xxxxxx xxxxxxx,

x) xx xxxxx xx 60 xxx xxx dne xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx; xx xxxxx 90 xxx xxx xxx podání xxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx složitých případech, xxxx pokud ministerstvo xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx stanoviska Úřad xxxxx České xxxxxxxxx,

x) xx xxxxx xx 90 dnů xxx xxx podání xxxxxxx x xxxxxx modré xxxxx,

x) xx xxxxx xx 90 dnů xxx xxx podání xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx převedeného xxxxxxxxxxx nebo karty xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zaměstnance xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx,

x) xx xxxxx xx 60 xxx ode xxx xxxxxx žádosti x xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx pobytu, nebo

g) x xxxxxxx xxxxxxx x vydání povolení x xxxxxxxx xxxxxx

1. xx xxxxx xx 180 xxx ode xxx xxxxxx xxxxxxx,

2. xx xxxxx xx 60 dnů xxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx pobytu xxxxx §69, xx-xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx, xxxx

3. ve xxxxx xx 60 dnů xxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x trvalému xxxxxx xxxxx §87g nebo 87h.

(7) X xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx platnosti, xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx nebo x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx rozhodnutí xxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx, jde-li x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx §87b odst. 4, xxxx

x) xxxxxxxxxx o xxxxxx povolení k xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §74, xxxxxxx trvalého xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §87r, jde-li o xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx.

(8) Xxxxx-xx xxxxxxxxxxxx žádosti x xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx platnosti, xxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, vyzve xxxxxxxx

x) xxxxx §44 xxxx. 1, §44a xxxx. 13 xxxx §74 xxxx. 2 k xxxxxxxxxx údajů xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x povolení x xxxxxx,

x) xxxxx §44 xxxx. 3, §44a xxxx. 14 nebo §74 odst. 3 x xxxxxxxx průkazu x xxxxxxxx x xxxxxx, xxxx

x) k xxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx, pobytové xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(9) Xxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxx neběží

a) xxx xxx odeslání xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx úřadu x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxx 90 dnů podle §30 xxxx. 2 xx doby xxxxxxxxxx xxxxx nezbytných xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx,

x) xxx dne xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 8 xxxx. x) xx doby xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx

x) xxx dne xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 8 písm. b) xxxx c) do xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(10) Xxxxxx-xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 8 najevo xxxx xxxxxxxxxxx, které xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx žádosti, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, že xx xxxxx stala xxxxxxxxxxxxx, x xxxxxxxxx x xxxxxx.

(11) Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx do 7 xxx ode xxx xxxxxxxx xxxxxx. Nemůže-li xxxxxxx xx lhůtě xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx x tom účastníka xxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx; xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx, xx xxxx xxxx xxxxxxxxxx zrušeno xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx soudem.

(12) X odvolání xxxxx xxxxxxxxxx ministerstva xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xx 60 xxx xxx dne, xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx spis xxxx xxxx xxxx xx xxxx stanoviskem xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(13) X xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx úřadu xx xxxxxxxx xx xxxxx do 60 xxx xxx xxx, xxx zastupitelský úřad xxxxx xxxx nebo xxxx část xx xxxx stanoviskem Ministerstvu xxxxxxxxxxxx xxxx.

§169u

Vymáhání xxxxxxx nákladů xxxxxx

Xx-xx cizinci xxxxxxx xxxxxxx nákladů řízení xxxxx §79 odst. 5 xxxxxxxxx řádu, xx xxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx.

§169x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 176/2019 Xx. x xxxxxxxxx xx 31.7.2019

§170

Xxxxxxxx xxxxxx

(1) Odvolání xxxxx rozhodnutí x xxxxxxxx vstupu na xxxxx, proti xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx proti xxxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxxx pasu, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §108 xxxx. 1 xxxx. x) anebo xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie, xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxx cizince xxxx průkazu x xxxxxxxx x trvalému xxxxxx xxxx odkladný xxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxxxx x správním xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xx 10 dnů; xxx-xx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx vyhoštění xxxxxxx xxxxxxxx 18 xxx, xxxx lhůta xxx odvolání 15 xxx. Odvolání xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx do 5 xxx; xxx-xx x xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxx území xxxxxxx mladšího 18 xxx, činí xxxxx xxx xxxxxxxx 15 xxx.

(4) Xxxxx novému xxxxxxxxxx5d), xxxxxx xxxx xxxxxxxxx nová xxxxx x vycestování xxxxx §50a odst. 3, xxx xxxxx xxxxxxxx xx 7 dnů xxx dne xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Odvolání xxxx xxxxxxxx účinek.

(5) Xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §123c odst. 3 xxx podat xxxxxxxx xx 5 dnů.

(6) Xxxxxxxx-xx xxxxxxx orgán xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, které xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx podle §169m xxxx. 3, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx §47 odst. 4 nebo 6, xxxxx §60 xxxx. 4 nebo xxxxx §87y.

§170x

(1) Xxxxxxx xx Xxxxxx pro rozhodování xx xxxxxx pobytu xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxx"). Xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx zajišťuje xxxx xxxxxxx. Komise xx xxxxxxxxxx správním xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx, x nichž xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx a v xxxxxxx případech xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx jmenuje a xxxxxxxx ministr xxxxxx. Xxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx státní xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx x spolehlivý. Předpokladem xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx je dále xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx právnického xxxxx xxxxxxx řádným xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nesplňuje xxx,

x) kdo byl xxxxxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxx xxxxxxx xxx, xxxx xxx x xxxxxxxxxx 5 xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxx čin spáchaný x nedbalosti, xxxxxxxx xx jednání, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx, xxxxx ohrozit xxxxxx x rozhodování xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, a od xxxxxx xxxxxxxxxx ještě xxxxxxxxxx 5 xxx, xxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx, mohlo xxxxxxx xxxxxx x rozhodování xxxxxx,

x) jehož xxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxx čin bylo xxxxxxxxxx podmíněně xxxxxxxxx, x xx xxxxxxxx xxxxxxxx doby xxxx xxxxx, x xxx xxxx být xxxxxxxxxx, xx xx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx 5 xxx, xxxx bylo x trestním řízení, xxxxx bylo proti xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx 5 xxx, xxxxxxxx by jednání, xxxxxx spáchal trestný xxx, xxxxx ohrozit xxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxx, pokud xx xx něho nehledí, xxxx by nebyl xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx výpis x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx x xxxxxx xxxxxx z xxxxxxxx Rejstříku xxxxxx x výpis z xxxxxxxx Rejstříku xxxxxx xx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxx způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx přístup.

(6) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xxx xxx x posledních 3 xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx vinným x xxxxxxxxx xxxx jednání, xxxxx má znaky xxxxxxxxx

x) na xxxxx xxxxxx xxxxxx spáchaného xxx, že xxxxxxx xxxxx nesprávný xxxx xxxxxxx xxxx správnímu xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx zatajil, xx xxx povinnost xxxxxx údaj xxxxx, xxxxxxx xxxxx nesprávný xxxx xxxxxxx údaj xxxxxxxxx xxxxxx anebo xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx výhody, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx údaj x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx orgánu nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx úřední osoba,

b) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx občanskému soužití,

d) xxxxx majetku,

e) podle xxxxxx upravujícího xxxxxxxxxxxxx xxxxxx politiky xxxxxxxxxxxxx44) xxxxxxxxxx tím, xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx

x) xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(7) Spolehlivost xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx přestupků xxxxxx Xxxxxxxxxx trestů; xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx x evidence přestupků xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxx xx účelem xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx osoby.

(8) Xxxxxxxx rozhoduje x xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(9) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx. Členové xxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xx ministerstvu xxxxxxxxx.

§170x

(1) Proti rozhodnutí xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx; většina xxxxx xxxxxx musí xxx xxxxxxxxx, kteří nejsou xxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxx pověřeny xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx komise.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx předseda xxxxxx.

§170x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 427/2010 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2011

§170c

Proti rozhodnutí zastupitelského xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx, o xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx zahraničních xxxx.

§170x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 176/2019 Xx. s xxxxxxxxx xx 31.7.2019

§170d

Řízení x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx příslušnosti

(1) Xx xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx osoby bez xxxxxx xxxxxxxxxxxx se xxxxxxxxx ustanovení správního xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx se x xxxxxx, o xxxxxx xxxxx, x xxxxxxxxxx opatrovníka xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx v cizině, xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx, x x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx doručování, x xxxx ustanovení x xxxxxxxx xxxxxxxxx do xxxxx jiným xxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxx zástupcům, x xxxxxx jednání, x xxxxxx xxxxxxxxxx výroku xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, x lhůtách xxx xxxxxx rozhodnutí, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx x xxxxxxxx, ustanovení x xxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxx xxxxxx x novém xxxxxxxxxx.

(2) Xx xxxxxx o xxxxxxxx postavení osoby xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx §169 xx 170c s xxxxxxxx §169j a 169l.

(3) Xxxxxx xx xxxxxxxxx zastaví, jestliže xx cizinec bez xxxxxxxxx důvodu nedostavil x xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx stavu xxxx, o xxxx xxxxxx xxxxxxx pochybnosti.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx postavení xxxxx xxx státní xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx, xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx vyzván, xx-xx xxxxxx xx xxxxxxxx, xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx postavení xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx ministerstvo xxx zbytečného xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xx 6 měsíců xx xxxxxx xxxxxxx. Tuto xxxxx xxx prodloužit xx o 6 xxxxxx, jde-li o xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx; x xxxxx xx cizinec xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx právní moci xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x nelze xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx.

§170x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 274/2021 Xx. x xxxxxxxxx xx 2.8.2021

Soudní xxxxxxx

§171

(1) X xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx dlouhodobého xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx o nové xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x rozhodnutí x xxxxxxx o nové xxxxxxxxx xxxxxx odepření xxxxxx; to xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx příslušníkovi,

c) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 47/2009 Sb.,

d) xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx před xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx bylo xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx policie, které xxxxxxxx xxxxxxxxx, že xx xxxxxxx mohl xxx xxxxxxxxx xx xxxxxx pro veřejný xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx1) xxxx xxx mezinárodní xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx členských států27), xxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx soudem xxxxxxxxx.

(3) Xxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx záznamu xxx účely xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx do xxxxxxxxxxxx xxxxxxx smluvních xxxxx27), jsou xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx vyloučeny.

§172

Xxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx26) xxxx xxx xxxxxx xx 30 dnů od xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxx xxx sdělení jiného xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx není dále xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx být xxxxxx xx 10 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx orgánu x xxxxxxxxx stupni. Xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx proti xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx cizince xx odkladný xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; xx xxxxxxx, pokud xxx xxxxxxx xxxxxxxx x důvodu ohrožení xxxxxxxxxxx státu.

(4) Žaloba xxxxx rozhodnutí o xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx podává prostřednictvím xxxxxxx nebo x xxxxxxxxxxx xxxxx. X xxxxxxx, xx je xxxxxx podána xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, policie xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxx a xxxxxxx xxxx xx 5 xxx xxx xxx doručení xxxxxx. X případě, xx xx žaloba xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xx xxxx xxxxxxx spis. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x žalobě a xxxxxxx xxxx do 5 xxx. Zároveň xxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(5) O xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx a x žalobě xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx proti xxxxxxxxxx x nepropuštění xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx 7 xxxxxxxxxx dní ode xxx xxxxxxxx správního xxxxx xxxxx. Xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx jednání, xxxxxxx-xx xx účastník xxxxxx xxxxxxxxxx xx 5 xxx xxx dne xxxxxx žaloby xxxx xx-xx to xxxxxxxx. X xxx xxxx xxx xxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxx poučen. Xxxxxxxx-xx xxxx x xxxxxxx napadeného rozhodnutí, xxxxxxxx x tom xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(6) Xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 16/2019 Sb.

(7) X řízení x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx&xxxx;x x žalobě xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx místně xxxxxxxxx xxxxxxx soud, v xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx v xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx; jde-li x xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx, x xxxxx obvodu xx xxxxxxxx xxxxxxx, x x ostatních případech xxxxxxx xxxx, v xxxxx xxxxxx byl xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx. Xxxxxx-xx xxxxxxx v xxxxxxxxx, xx xxxxxx příslušný xxxxxxx xxxx, x xxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xx xxxxxxx, xxx-xx x rozhodnutí x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x povinnosti uhradit xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx vyhoštěním, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx zajištění, xxxxxxxxxx x umístění xxxxxxx xx části s xxxxxxx režimem xxxxxxxxx x rozhodnutí o xxxxxxxxx.

(8) X žalobě xxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx 60 xxx.

(9) X xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx §45 xxxx. 4 xxxxxxxx xxxx správního xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx byly xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx správního xxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx již známy, xxxxxxx xxxxxxxx senátu xxxxx pro určitou xxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(10) X xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §168 xxxx. 3 xxxx xxxxxxxx xx 90 xxx ode xxx xxxxxx xxxxxx. Xx-xx xxxxxx xxxxxxx stížnost, Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx a x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx do 90 xxx ode xxx, xxx xxxx kasační xxxxxxxx xxxxxx.

§172a

(1) Přítomnost cizince xxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx soudu x xxxxxx x xxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Použitím xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx účastníků xxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx na xxxxxx; xxxxxxx musí být xxxxxxxx přítomnost xxxxxxxx xxxxx, xxxxx přítomnost x xxxxxxx soudu xx zajišťována xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, na xxxxx, xxx se xxxx osoba nachází.

(2) X případě xxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxx xxxxxxxxx osoby xxxxxxx x odstavci 1

x) xxxxxxxxxxx soudu, xxxxxxx-xx xx xxxx xxxxx x jiného xxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, nachází-li xx xxxx xxxxx xx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx provozovatele nebo xxxxxxxxxx xxxx zaměstnanec xxxxxxx, xxxxxxx-xx xx xxxx osoba x xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx zastupitelského xxxxx, xxxxxxx-xx xx xxxx xxxxx xxxx xxxxx na zastupitelském xxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxx xxxx zaměstnanec policie, xx-xx xxxxxxxxx videokonferenční xxxxxxxx xxxxxxx,

xxxxx x xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx senátu xxxxx xxxx svým vedoucím, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxx zaměstnanec xxxx xxxxxxxxxx je xx celou xxxx, xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, u xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx zařízení, xxxxxxxx xx místě, xxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx.

(3) Předseda xxxxxx xxxxx xxxxx před xxxxxxxxx jednání osobu, xxxxx přítomnost x xxxxxxx soudu xx xxxxxxxxxxx prostřednictvím videokonferenčního xxxxxxxx, xxxxx i xxxxxxx účastníky xxxxxx, x způsobu xxxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx zajišťována xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx obrazového xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. X námitce xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xx-xx xxxxxxx xxxxxxx, učiní xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx, a xxxx-xx xxxxxxx možná, xxxx xx-xx xxxxxxx xx značnými xxxxxxxx, xxxxxxx odročí.

(5) X xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx videokonferenčního zařízení xx pořizován xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx.

(6) Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx zajištěna x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx; xxxxxxxx 2 xx 5 xx xxxxxxx xxxxxxxxx.

§172x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 222/2017 Xx. x xxxxxxxxx xx 15.8.2017

XXXXX XVIII

SPOLEČNÁ USTANOVENÍ

§173

Cizinec, xxxxx xxxx vydána xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx, průkaz xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx vstupovat na xxxxx, xxxxxxx xx xxx a xxxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxx.

§173x

(1) Dnem, xx xxxxxxx xx na xxxxxxx xxxxxxxx mezinárodní xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx mezinárodních xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx vstupu xxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx; xx neplatí, xxx-xx x dlouhodobé xxxxx, xxxxxxxxx xxxx povolení x xxxxxx, xxxxx-xx xxxxxxx xx 60 xxx xxx xxx xxxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx námitku xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx-xx cizinec xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx x pobytu na xxxxx České xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx lhůty xxx xxxxxx žaloby xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx podle xxxxxxxxx xxxxxx xxxx v xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx soudu, xxxxxx nebylo xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xx použije xxxxxxx xxx kasační xxxxxxxx.

(2) Xxx xxx xxxxxx xxxx, oprávnění nebo xxxxxxxx x pobytu xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xx xx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx vyhoštění.

(3) Xxxxx-xx x odstranění xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx podle §9 xxxx. 1 xxxx. x) sankčního zákona, xxxxxxxxx xx xxxxx §66 xxxx. 2 xxxxxxx.

§173x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 240/2022 Xx. x účinností xx 1.9.2022

§174

Trestní xxxxxxxxxxx

(1) Za xxxxxxx xxxxxxxxxxx se xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx považuje cizinec, xxxxx xxxx

x) xx xxxxxx z xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx záznam, xx byl xxxxxxxxxx xxxxxxxx za spáchání xxxxxxxxx činu,

b) x xxxxxxx xxxxxx státu xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, že xxx xxxxxxxx xx jednání, xxxxx naplňuje znaky xxxxxxxxx xxxx.

(2) Za xxxxxx xxxxxxxx trestní xxxxxxxxxxxx si xxxxxxxxx xxxxx vyžádá xxxxx x evidence Rejstříku xxxxxx24a). Xxxxxx x xxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx zachovalost xx dokládá výpisem x evidence Rejstříku xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx 6 měsíců, xxxx obdobnými xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx cizinec občanem, xxxxx i xxxxx, x nichž se xxxxxxx zdržoval v xxxxxxxxxx 3 letech xxxxxxxxxxx po xxxx xxxxx xxx 6 xxxxxx; x xxxxxxx, xx stát takový xxxxxx nevydává, xxx xxx nahradit xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§174a

Přiměřenost

(1) Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx orgán xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxxx