Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 18.04.2024.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.04.2024.


Zákon o pobytu cizinců na území ČR a o změně některých zákonů

326/99 Sb.
 

Zákon

Část první - Pobyt cizinců na území České republiky

Hlava I - Úvodní ustanovení

Předmět úpravy §1

Působnost zákona §2

Hlava II - Vstup na území §3 §4 §5 §6 §7 §8

Odepření vstupu na území §9 §10 §11 §11a §12

Prostředky k pobytu na území §13

Hraniční průvodka §14

Pozvání §15

Rodinný příslušník občana Evropské unie §15a

Rodinný příslušník občana Spojeného království podle výstupové dohody §15b

Hlava III - Přechodný pobyt na území

Díl 1 - Přechodný pobyt na území §16 §17 §17a

Dlouhodobé vízum §17b

Díl 2 - Přechodný pobyt na území bez víza §18

Ukončení přechodného pobytu na území, k němuž se vízum nevyžaduje, a zánik tohoto pobytu §19

Díl 3 - Přechodný pobyt na území na krátkodobá víza §20

Krátkodobé vízum za účelem sezónního zaměstnání §21 §22 §23 §24 §25 §26 §26a §27 §28 §29 §29a §29b

Díl 4 - Přechodný pobyt na území na dlouhodobé vízum nebo na povolení k dlouhodobému pobytu

Oddíl 1 - Vízum k pobytu nad 90 dnů §30

Náležitosti žádosti o udělení víza k pobytu nad 90 dnů §31

Mimořádné pracovní vízum §31a

Vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem sezónního zaměstnání §32

Vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu na území §33

Náležitosti žádosti o udělení víza k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu na území §34

Prodloužení doby platnosti víza k pobytu nad 90 dnů a doby pobytu na území na toto vízum §35

Prodloužení doby platnosti víza k pobytu nad 90 dnů za účelem sezónního zaměstnání a doby pobytu na území na toto vízum §35a

Prodloužení doby platnosti víza a doby pobytu na území na vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu na území §36

Zrušení platnosti víza k pobytu nad 90 dnů §37 §37a

Zrušení platnosti víza k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu na území §38 §39

Oddíl 2 - Přechodný pobyt na území na diplomatické vízum a zvláštní vízum §40

Prohlášení neplatnosti diplomatického víza a zvláštního víza §41

Oddíl 3 - Přechodný pobyt na území na základě povolení k dlouhodobému pobytu

Povolení k dlouhodobému pobytu §42

Povolení k dlouhodobému pobytu za účelem společného soužití rodiny na území §42a

Náležitosti k žádosti o vydání povolení k dlouhodobému pobytu za účelem společného soužití rodiny §42b

Povolení k dlouhodobému pobytu rezidenta jiného členského státu Evropské unie §42c

Povolení k dlouhodobému pobytu za účelem studia na území §42d

Povolení k dlouhodobému pobytu za účelem ochrany na území §42e

Povolení k dlouhodobému pobytu za účelem vědeckého výzkumu §42f

Zaměstnanecká karta §42g

Náležitosti k žádosti o vydání zaměstnanecké karty §42h

Modrá karta §42i

Náležitosti k žádosti o vydání modré karty §42j

Karta vnitropodnikově převedeného zaměstnance §42k

Náležitosti žádosti o vydání karty vnitropodnikově převedeného zaměstnance §42l

Karta vnitropodnikově převedeného zaměstnance jiného členského státu Evropské unie §42m

Povolení k dlouhodobému pobytu za účelem investování §42n

Náležitosti žádosti o vydání povolení k dlouhodobému pobytu za účelem investování §42o

Záměr uskutečnit významnou investici a přínos významné investice §42p

Povolení k dlouhodobému pobytu za účelem strpění pobytu na území §43 §44 §44a §44b §44c §45 §46

Zrušení platnosti povolení k dlouhodobému pobytu za účelem společného soužití rodiny §46a

Zrušení platnosti povolení k dlouhodobému pobytu rezidenta jiného členského státu Evropské unie §46b

Zrušení platnosti povolení k dlouhodobému pobytu za účelem ochrany na území §46c

Zrušení platnosti povolení k dlouhodobému pobytu za účelem vědeckého výzkumu §46d

Zrušení platnosti zaměstnanecké karty §46e

Zrušení platnosti modré karty §46f

Zrušení platnosti karty vnitropodnikově převedeného zaměstnance nebo karty vnitropodnikově převedeného zaměstnance jiného členského státu Evropské unie §46g §47 §48 §48a §48b

Oddíl 4

Přechodný pobyt na území na základě povolení k dlouhodobému pobytu vydávaného Ministerstvem zahraničních věcí §49

Díl 5 - Postavení osoby bez státní příslušnosti

Přiznání postavení osoby bez státní příslušnosti §49a §49b §49c

Díl 6 - Výjezdní přílkaz a rozhodnutí o povinnosti opustit území nebo území členských států Evropské unie, Islandské republiky, Lichtenštejnského knížectví, Norského království a Švýcarské konfederace

Výjezdní příkaz §50

Rozhodnutí o povinnosti opustit území nebo území §50a §50b

Díl 7 - Společná ustanovení k dlouhodobému vízu §51 §52 §53 §54

Náležitosti žádosti o udělení dlouhodobého víza §55

Důvody neudělení dlouhodobého víza §56 §57

Vyznačování dlouhodobého víza §58 §59 §60 §61

Zánik platnosti dlouhodobého víza §62

Zánik platnosti zaměstnanecké karty §63

Studium §64 §64a §64b

Hlava IV - Trvalý pobyt na území

Díl 1 §65

Povolení k trvalému pobytu §66 §67 §68 §69 §69a §69b §70 §71 §72 §73 §74

Důvody pro nevydání, zánik platnosti a zrušení platnosti povolení k trvalému pobytu §75 §76 §77 §78 §79 §80 §81 §82

Díl 2 - Právní postavení dlouhodobě pobývajícího rezidenta v Evropském společenství na území §83 §84 §85

Díl 3 §86

Díl 4 - Pobyt cizince svěřeného do náhradní výchovy rozhodnutím příslušného orgánu §87

Hlava IVa - Pobyt občana Evropské unie a jeho rodinných příslušníků na území

Díl 1 - Přechodný pobyt na území po dobu delší než 3 měsíce

Přechodný pobyt občana Evropské unie §87a

Přechodný pobyt rodinného příslušníka občana Evropské unie §87b

Přechodný pobyt občana Evropské unie nebo rodinného příslušníka občana Evropské unie, který je členem zastupitelského úřadu cizího státu nebo zastoupení mezinárodní vládní organizace akreditovaných v České republice §87c

Důvody pro zamítnutí žádosti o vydání osvědčení o registraci a důvody pro zrušení a zánik přechodného pobytu občana Evropské unie §87d

Důvody pro zamítnutí žádosti o vydání povolení k přechodnému pobytu §87e

Důvody ukončení přechodného pobytu rodinného příslušníka občana Evropské unie §87f

Díl 2 - Povolení k trvalému pobytu §87g §87h §87i §87j

Důvody pro zamítnutí žádosti o povolení k trvalému pobytu §87k

Důvody pro zrušení a zánik platnosti povolení k trvalému pobytu §87l §87m

Díl 3 - Osvědčení a další doklady

Osvědčení o registraci §87n

Pobytová karta §87o

Prodloužení doby pobytové karty o pobytu §87p

Průkaz trvalého pobytu a karta trvalého pobytu §87r

Prodloužení doby platnosti průkazu trvalého pobytu a karty trvalého pobytu §87s

Doklady vydávané občanu Spojeného království a jeho rodinnému příslušníku §87t

Díl 5 - Společná ustanovení §87u §87v §87w §87x §87y

Skončení platnosti pobytové karty, průkazu trvalého pobytu nebo karty trvalého pobytu §87z

Skončení platnosti osvědčení o registraci §87aa

Hlava V - Pobyt cizince narozeného na území §88 §89

Hlava VI - Vycestování cizince z území §90 §91

Odepření vycestování z území §92

Hlava VII - Hlášení místa pobytu na území §93 §93a §94 §95 §96 §97

Hlášení změn §98

Zrušení údaje o místu hlášeného pobytu cizince na území §98a

Ubytovatel a jeho povinnosti §99 §100

Domovní kniha §101

Oznámení ubytování §102

Hlava VIII - Povinnosti

Povinnosti cizince §103

Povinnost dopravce §104

Povinnost soudu, ústavu pro výkon zabezpečovací detence, vazební věznice a věznice §105

Povinnosti orgánů státní správy §106

Povinnosti jiných osob §107

Hlava IX - Cestovní doklad §108 §109 §110 §111 §112

Cizinecký pas §113

Cestovní průkaz totožnosti §114

Důvody pro odnětí a pro nevydání cizineckého pasu, cestovního průkazu totožnosti nebo cestovního dokladu podle §108 odst. 1 písm. f) §115

Náhradní cestovní doklad Evropské unie §115a

Evropský cestovní doklad pro návrat §115b

Neplatnost cestovního dokladu §116

Zadržení dokladu §117

Hlava IXa - Průkaz o povolení k pobytu

Průkaz o povolení k pobytu §117a

Zapisování údajů do průkazu o povolení k pobytu §117b

Doba platnosti průkazu o povolení k pobytu §117c

Prodloužení doby platnosti průkazu o povolení k pobytu cizince s povoleným trvalým pobytem §117d §117e

Skončení nebo zrušení platnosti průkazu o povolení k pobytu §117f

Vydávání průkazů o povolení k pobytu bez nosiče dat s biometrickými údaji §117g

Hlava X - Správní vyhoštění §118

Správní vyhoštění z přechodného pobytu na území §119 §119a

Správní vyhoštění cizince s povolením k trvalému pobytu §120 §120a §121

Podmínky k odstranění tvrdosti správního vyhoštění §122

Úhrada nákladů spojených se správním vyhoštěním §123

Úhrada nákladů spojených s dobrovolným návratem §123a

Hlava XI - Zvláštní opatření za účelem vycestování cizince z území nebo z území členských států Evropské unie a zajištění cizince

Zvláštní opatření za účelem vycestování cizince z území nebo z území členských států Evropské unie §123b

Finanční záruka §123c

Zajištění cizince za účelem správního vyhoštění §124 §124a

Zajištění cizince za účelem vycestování §124b §125 §126 §126a §126b §127 §128

Zajištění cizince za účelem jeho předání nebo průvozu §129

Žádost o propuštění ze zařízení §129a

Hlava XII - Zařízení §130 §131 §132 §132a §133 §134 §135 §136 §137 §138 §139 §140 §141 §142 §143 §144 §145 §146 §147 §148 §149 §150

Příspěvek obcí §151

Hlava XIII - Průvoz cizince a nežádoucí osoba

Průvoz cizince §152 §153

Nežádoucí osoba §154 §155

Hlava XIIIA - Integrace cizinců

Centra na podporu integrace cizinců §155a

Adaptačně-integrační kurz §155b

Hlava XIV - Přestupky

Přestupky fyzických osob §156 §156a

Přestupky právnických a podnikajících fyzických osob §157

Společné ustanovení k přestupkům §157a §157b

Hlava XV - Informační systémy §158 §158a §158b §158c §159 §160

Přístup k informačnímu systému smluvních států §160a

Hlava XVI - Působnost policie a Ministerstva zahraničních věcí a oprávnění policie

Státní správa vykonávaná policií a místní příslušnost §161 §161a §162

Ředitelství služby cizinecké policie §163

Odbor cizinecké policie §164

Působnost ministerstva §165

Oprávnění ministerstva §165a

Působnost Ministerstva zahraničních věcí §166

Oprávnění policie §167 §167a

Hlava XVII - Správní řízení a soudní přezkum

Správní řízení §168

Jednací jazyk §169

Doručování na území §169a

Doručování do ciziny §169b

Doručování na elektronickou adresu §169c

Osobní podání žádosti §169d §169e

Sjednání termínu osobního podání žádosti §169f

Příslušnost zastupitelského úřadu pro podání žádosti §169g

Nepřijatelnost žádosti §169h

Vady podání §169i

Výslech prováděný na území §169j

Pohovor a výslech prováděný zastupitelským úřadem §169k

Výslech za použití videokonferenčního zařízení §169l

Utajované informace v řízení podle tohoto zákona §169m

Informace zastupitelského úřadu §169n

Závazné stanovisko Úřadu práce České republiky §169o

Nahlížení do spisu a vyjádření k podkladům rozhodnutí §169p

Přerušení řízení §169q

Zastavení řízení §169r

Odložení věci §169s

Vydání rozhodnutí a lhůty pro jeho vydání §169t

Vymáhání náhrady nákladů řízení §169u

Odvolací řízení §170 §170a §170b §170c

Řízení o přiznání postavení osoby bez státní příslušnosti §170d §170e §170f §170g

Soudní přezkum §171

Žaloba §172 §172a

Hlava XVIII - Společná ustanovení §173 §173a

Trestní zachovalost §174

Přiměřenost §174a §175

Zdravotní služby po dobu zajištění cizince §176

Zdravotní služby ve zvláštních případech §176a

Úhrada pobytu cizince v přijímacím středisku na mezinárodním letišti po pravomocném ukončení řízení o udělení mezinárodní ochrany §176b

Úhrada nákladů spojených se zajištěním cizince za účelem předání nebo průvozu §176c

Totožnost §177

Procesní způsobilost §178 §178a §178b §178c §178d

Bezdlužnost §178e

Nespolehlivý zaměstnavatel §178f

Důvody znemožňující vycestování §179

Ověření pozvání a odepření tohoto ověření §180 §180a

Identifikační průkaz vydávaný Ministerstvem zahraničních věcí §180b

Nezletilý cizinec bez doprovodu §180c

Dodatečné potvrzení údaje o vstupu do cestovního dokladu cizince §180d

Nové posouzení důvodů neudělení víza, prohlášení krátkodobého víza za neplatné nebo zrušení jeho platnosti a nové posouzení důvodů odepření vstupu cizince na území §180e

Partnerství §180f

Zkouška z jazyka §180g

Ukončení pobytu v tranzitním prostoru mezinárodního letiště §180h

Doklad o cestovním zdravotním pojištění při pobytu do 90 dnů §180i

Doklad o cestovním zdravotním pojištění při pobytu nad 90 dnů §180j

Společné ustanovení o cestovním zdravotním pojištění §180ja

Registr zdravotního pojištění cizinců §180jb §180k

Hlava XIX - Zmocňovací a přechodná ustanovení

Zmocňovací ustanovení §181 §181a §181b §182 §182a §182b

Přechodná ustanovení §183 §184 §184a §184b

Část druhá §185

Část třetí - Novela zákona o správních poplatcích

Správní poplatky §186

Část čtvrtá - Novela zákona o cestovní dokladech §187

Část pátá - Novela občanského soudního řádu §188

Část šestá - Závěrečná ustanovení

Zrušovací ustanovení §189

Účinnost §190

č. 140/2001 Sb. - Čl. II

č. 217/2002 Sb. - Čl. IV

č. 222/2003 Sb. - Čl. II

č. 428/2005 Sb. - Čl. II

č. 444/2005 Sb. - Čl. LXVI

č. 112/2006 Sb. - Čl. XXIV

č. 136/2006 Sb. - Čl. VII

č. 161/2006 Sb. - Čl. II

č. 230/2006 Sb. - Čl. XX

č. 379/2007 Sb. - Čl. II

č. 140/2008 Sb. - Čl. VII

č. 427/2010 Sb. - Čl. II

č. 101/2014 Sb. - Čl. II

č. 314/2015 Sb. - Čl. IV

č. 318/2015 Sb. - Čl. XII

č. 191/2016 Sb. - §24

č. 456/2016 Sb. - Čl. VI

č. 222/2017 Sb. - Čl. II

č. 176/2019 Sb. - Čl. II

č. 274/2021 Sb. - Čl. II

č. 173/2023 Sb. - Čl. IV

č. 278/2023 Sb. - Čl. II

č. 454/2023 Sb. - Čl. IV

Nález Ústavního soudu - č. 47/2009 Sb.; č. 234/2012 Sb.; č. 22/2014 Sb.; č. 16/2019 Sb.; č. 279/2022 Sb.

INFORMACE

326

XXXXX

xx xxx 30. xxxxxxxxx 1999

o xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxx xx usnesl xx tomto zákoně Xxxxx xxxxxxxxx:

XXXX XXXXX

XXXXX XXXXXXX XX XXXXX XXXXX XXXXXXXXX

XXXXX X

XXXXXX USTANOVENÍ

§1

Předmět xxxxxx

(1) Xxxxx xxxxx xxxxxxxx x návaznosti xx xxxxx použitelný xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx1) xxxxxxxx vstupu xxxxxxx xx území České xxxxxxxxx (dále jen "xxxxx") x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx, xxxxxxx podmínky pobytu xxxxxxx xx xxxxx x vymezuje působnost Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "policie"), Xxxxxxxxxxxx vnitra (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxx") x Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xx rozumí xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx občanem Xxxxx xxxxxxxxx1a), xxxxxx občana Xxxxxxxx unie1b).

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx x xx xxxxxx xxxxx, který xx vázán xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx s Xxxxxxxxx xxxx1c), x xxx mu vyplývá xxxxx na xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx občanů Evropské xxxx, xxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxx Dohodou x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx1d).

(4) X souladu x xxxxx druhou Xxxxxx x xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxx x Xxxxxxxxx Xxxxx x Evropské unie x Evropského xxxxxxxxxxxx xxx atomovou energii (xxxx xxx "výstupová xxxxxx") xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx vztahující xx xx

x) občana Xxxxxxxx unie použijí x xx xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Velké Xxxxxxxx x Severního Xxxxx, xxxxx xx xxxxx oprávněně xxxxxxx xx dni 31. xxxxxxxx 2020, (xxxx xxx "xxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx") x

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxx

1. §15a xxxx. 1 použijí x na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx občana Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle §15b xxxx. 1, který xxxxxxx podmínku uvedenou x §15b xxxx. 3 písm. x), xxxx

2. §15a odst. 3 xxxxxxx x xx xxxxxxxxx příslušníka xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §15b xxxx. 2, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x §15b xxxx. 3 xxxx. b).

§2

Xxxxxxxxx zákona

Tento xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx

x) xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx ochrany, xxxxxxxx, xxxxx xx strpěn xx území, azylantem xxxx osobou požívající xxxxxxxxx xxxxxxx2), xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx sil xx xxxxx,3)

x) požádal Xxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx účelem xxxxxxxxxx dočasné ochrany xx xxxxx, x xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx území xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x pobytu xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx tento xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx3a) xxxxxxxxx xxxxx.

XXXXX II

VSTUP NA XXXXX

§3

§3 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 191/2016 Sb.

§4

§4 zrušen právním xxxxxxxxx č. 191/2016 Sb.

§5

(1) Podmínky vstupu xx xxxxx a xxxxxxxxx hraniční xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Evropské unie1). Xxxxxxxx xxxxxxxxx při xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx hranic xx xxxxxx xxxxxx ochrany xxxxx xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx3b) xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx kontrole xxxxxxx xxxxxxxx splnění xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx použitelným xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx1) x dále je xx xxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) strpět xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x ověření xxx totožnosti xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx biometrických xxxxx zpracovaných v xxxxxx xxx prostřednictvím xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x biometrickými xxxxx xxxxxxxxxxxx x nosiči xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx-xx o cestovní xxxxxx, který xxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx údaji.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx nevztahuje xx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx 15 xxx x xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx cizince.

(4) Xxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 x odstavce 2 xxxx. a) xx xxxxxxxxxx na xxxxxxx, xxxxx je

a) xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx státu xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx5),

x) xxxx xxxxx provážen (§152), xxxx

x) xx xxxxx xxxxxxxx podle mezinárodní xxxxxxx, xxx xx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, (xxxx jen "mezinárodní xxxxxxx") nebo xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisu Xxxxxxxx xxxx.

(5) Xxxxx Xxxxxxxx xxxx a rodinný xxxxxxxxxx občana Xxxxxxxx xxxx xx povinen xxx hraniční kontrole xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxx-xx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx nemůže-li xx jej obstarat, xxxxxxx mu xxx xxxxxxxx kontrole xxxxxx, xxx xxxx totožnost x skutečnost, xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx. Xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx-xx xx xxx xxxxxxxx, policie xx xxx xxxxxxxx kontrole xxxxxx, xxx svou xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx, xx je xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, prokázal jiným xxxxxxxx.

(6) Xxxxxxx příslušník xxxxxx Evropské xxxx, xxxxx sám xxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xx xxxx povinen xxx hraniční xxxxxxxx xxxxxxx předložit xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xx území, xxxxxxxx-xx xx xx něho xxxxxx xxxxxxxxx.

§6

§6 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 379/2007 Sb.

§7

§7 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 165/2006 Sb.

§8

§8 zrušen právním xxxxxxxxx č. 165/2006 Sb.

§9

Odepření xxxxxx xx xxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx vstup xx xxxxx, jestliže

a) xxxx xxxxxx cestovní doklad,

b) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx doklad, xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxx povinnosti xxxx xxxxxxxx x xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pobytu xx xxxxx,

x) nemá xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxx xx xxxxx x k xxxxxxxxxxx x území,

f) xx xxxxxxxxx xxxxxx (§154),

x) xx zařazen do xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx jsou xxxxxx mezinárodními smlouvami x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx společných xxxxxxxxx5a) (xxxx xxx "xxxxxxx xxxx"), xx účelem xxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxx, xxxx nelze xxxxxxx vstup xx xxxxx smluvních xxxxx (xxxx jen "xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx"); xx xxxxxxx, xx-xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx na území,

h) xx důvodné xxxxxxxxx, xx by xxxxxxx xxxx xxx svém xxxxxx na území xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx pořádek xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx republiky,

i) xx xxxxxxx xxxxxxxxx, že xx xxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx ohrozit xxxx bezpečnost nebo x něm závažným xxxxxxxx narušit veřejný xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx smluvních xxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx stanovené xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx zahraničí xxxxx xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxx opatření xxxx zavlečením xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx").

(2) Xxxxxxx, xxxxxxx xxxx uděleno xxxxx x xxxxxx xxx 90 dnů za xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx povolení x xxxxxxxx pobytu, xxxx xxxxxxx odepřít xxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxx. x), x), x) xx x).

(3) Xxxxxxx xxxxxx xxxxx na xxxxx

x) xxxxxx Xxxxxxxx xxxx,

1. xxxx-xx xxxxxx xxxxxxxx doklad x xxxxxxxxx-xx xxxxxxxx podle §5 xxxx. 5,

2. xxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx k xxxxxx,

3. xxxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

4. je-li xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xx při xxxx xxxxxx na území xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx narušit xxxxxxx xxxxxxx, xxxx

5. xx-xx xxxxxxx do evidence xxxxxxxxxxx osob x xxxxxxxxx xxxxx, který xxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx do xxxx xxxxxxxx (§154 xxxx. 2), poskytne dodatečné xxxxxxxxx, xx jejichž xxxxxxxxxxx lze xxx xx xx, xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xx xxxx xxx xxxx pobytu xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx způsobem narušit xxxxxxx pořádek,

b) rodinnému xxxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, který xxx xxxx občanem Xxxxxxxx xxxx,

1. x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x),

2. xxxxxxxxxx-xx vízum, xxxxxxx-xx vízové povinnosti xxxx povolení k xxxxxx,

3. xx-xx důvodné xxxxxxxxx, xx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxx narušit xxxxxxx xxxxxxx,

4. je-li xxxxxxx do xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x příslušný xxxxx, xxxxx rodinného xxxxxxxxxxx xx xxxxxx systému xxxxxxx, xxxxxxxx dodatečné xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxx xx xx, xx xxxx důvodné nebezpečí, xx xx mohl xxx xxxx pobytu xx území xxxxxx xxxxxxxxx státu xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(4) Policie xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx občanu Xxxxxxxx xxxx1b) z důvodů xxxxxxxxx x xxxxxxxx 3 xxxx. x). Xxxxxxx policie postupuje x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx občana Xxxxxxxx xxxx1b), xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx pokud xxxxxxx xxxxxxxxxx prokáže, xx tento občan Xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx území. Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx, xx-xx xxxxxxx odepření vstupu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x území xxxx xxxxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxx vyhoštění.

(5) Xxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx, xx xxxxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx do zahraničí, xxxx-xx dále xxxxxxxxx xxxxx.

(6) Xxxxx-xx xxxxxxx, xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx letišti xxxxxxx xxxxx xx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, z xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx. Xxxxx-xx xxxxxxx podle xxxx xxxxx dopravit xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxx x xxxxxx mezinárodního xxxxxxx x xxxx-xx xx xxxxxxxxxxxx letišti, na xxxxxx xx byl xxxxxxx vstup na xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxx vstup xx xxxxx, zajistí xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx jiné xxxxxx xxxxxxxxxxx letiště, xx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxxx pro xxxxx xxxx vycestování x xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx.

(7) Cizinec xxxxxxx x xxxxxxxx 6 xx xxxxxxxx xxxxxxx xx území xxxxx xx dobu xxxxxxxx xxxxxx; setrvání xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx pobyt xxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxx účely převozu xxxxxxx na mezinárodní xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx se xx takového xxxxxxx xxxxx jako xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx XX.

§10

(1) Xxxxxxxxx cizince, xxxxxxx xxx odepřen xxxxx xx území, xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx

x) xx xxxxxxxxxxxxx ohrožen xxxx život z xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) by xx neposkytnutí xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx chorobné xxxxx, xxxx

x) xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx zdravotní péči.

(2) Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxx stav xxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, bezodkladný xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx zařízení, xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxx.

(3) Xxxxxxx, na xxxxxxx xx podle xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx xxxxxxxxx vycestovat, je xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxx na území xx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx péče x rozsahu xxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxx cizince xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx XX. Je-li cizinec xxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx podle xxxxxxxx 1 x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxx upustit xx střežení cizince xx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx cizince xxxxxxx xx hraniční xxxxxxx xx účelem xxxx xxxxxxxxxxx zpět xx zahraničí, xxxxxxx xx x xxxxxxx xx xxxx zdravotní xxxx schopen vycestovat.

§11

§11 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 379/2007 Sb.

§11x

§11x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 379/2007 Sb.

§12

§12 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 427/2010 Sb.

§13

Prostředky x xxxxxx xx území

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx k pobytu xx xxxxx se xxxxxxxxx, xxxx-xx dále xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx výši

1. 0,5xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx právním xxxxxxxxx6) (dále xxx "xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx") xx 1 xxx xxxxxx, jestliže xxxxx xxxxx nemá xxxxxx xxxxxxxxxx dobu 30 xxx,

2. 15násobku xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxx přesáhnout xxxx 30 xxx, x xxx, xx tato xxxxxx se xx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx pobytu xx xxxxx zvyšuje x 2xxxxxxx xxxxxx existenčního xxxxxx,

3. 50násobku xxxxxx xxxxxxxxxxxx minima, xxxxxxxx xx xxxxx o xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx, který xx xxxxxx xxxxxxxxxx 90 xxx, nebo

b) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zaplacení xxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxx na xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxx budou xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxx xx xxxxx xx xxxx uvedené x xxxxxxxx 1 xxxx. x), xxx-xx x xxxxx na xxxxx xxxxx xxx 3 xxxxxx, xx xxxxxxxxx

x) xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx v bance xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxx xxxxxxx, ze xxxxxxx vyplývá, xx xxxxxxx může xxxxx xxxxxx na území xxxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředky xx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x),

x) xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx, xx cizinec xxxx disponovat xxxxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx spojených x jeho xxxxxxx xx xxxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx; na xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx současně xxxxxxxxx xxxxx x účtu xxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, ze xxxxxxx xxxxxxx, že xxxx xxxxxxxxxx peněžními prostředky xx výši xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. a).

(3) Xxxxxxx, xxxxx xxxx xx xxxxx studovat, xxxx xxxxxxxxx xxxx doklad x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx státním orgánem xxxx právnickou osobou, xx xxxxxxx pobyt xxxxxxx na území xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředků xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx na 1 měsíc xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx doklad x tom, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx studiem x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxx). Pokud xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx, je xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředků xx xxxx rozdílu xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxx předpokládaného xxxxxx, xxxxxxx xxxx 6xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx minima. Xxxxxx x zajištění xxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx smlouvou x xxxxxxxxx grantu xxxxxxxxx xx xxxxxxx mezinárodní xxxxxxx, xxxxxx xx Xxxxx republika xxxxxx.

(4) Xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx 18 xxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx prostředků x xxxxxx xxxxx odstavce 1 x xxxxxxxxx xxxx.

§14

Xxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx údaje x jménu x xxxxxxxx, dnu, měsíci x roku narození xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx mladších 15 xxx, x xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx obsahuje xxxxx xxxx, xxxxxxx značku xxxxxxx, s nímž xxxxxxxx xx území, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx značku x státní poznávací xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x jeho xxxxx, xxxxx a xxxxx xxxxxx xx území x xxxxx xxxxxxxxxxx x území, účel x xxxxx xxxxxx xx xxxxx.

§15

Xxxxxxx

Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x pozvání x xxxxxx cizince xx xxxxx, xxxxx nepřesáhne xxxx 3 měsíců, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Evropské xxxx27).

§15a

Rodinný xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx občana Evropské xxxx se pro xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx

x) xxxxxx,

x) xxxxx, xxx-xx x xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 21 xxx, x kterého skutečně xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx 21 xxx xxxx xxxxxx potomek xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx x

x) potomek xxxx xxxxxx anebo potomek xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx potřeb závislý xx xxxxxx nebo xxxx xxxxx péči xxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx nebo jeho xxxxxxxx, xxxx xxx xx této xxxxxx xxxx jiné xxxxx xxxx závislý bezprostředně xxxx xxxxxxx xx xxxxx xx státě, xxxxx xx xxxxxxx, xxxx xx státě, xx kterém xxx xxxxxxx pobyt.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx se xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx xx území xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x) až x).

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx Evropské xxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx

x) xx xxxxxxxxx občana Evropské xxxx xxxx státního xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx území x

1. xx x xxxx, z níž xxxxxxx, osobou xxxxxxxxxxx xxxxx občanem Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

2. xx x xxxx, x xxx pochází, xxxxxx domácnosti xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx státního občana Xxxxx xxxxxxxxx, xxxx

3. x kterého xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx osobní xxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx republiky, xxxx

x) má x xxxxxxx Xxxxxxxx unie xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx republiky xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx území xxxxx xxxxxxxx trvalý xxxxxxxxxx xxxxx.

§15x

Xxxxxxx příslušník xxxxxx Xxxxxxxxx království xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx pro xxxxx §1 xxxx. 4 xxxx. b) xxxxxx jeho

a) manžel,

b) xxxxx, jde-li x xxxxxx Xxxxxxxxx království xxxxxxxx 21 xxx, x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx 21 xxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxx předek xxxxx potomek xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, pokud xx z důvodu xxxxxxxxxxxx svých základních xxxxxx xxxxxxx na xxxxxx xxxx xxxx xxxxx péči xxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx jeho xxxxxxxx xxxx byl na xxxx výživě xxxx xxxx nutné péči xxxxxxx bezprostředně xxxx xxxxxxx xx xxxxx xx státě, xxxxx xx občanem, xxxx xx xxxxx, xx xxxxxx xxx povolen xxxxx, a

e) příbuzný, xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx je xxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebyl xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx trvalého xxxxxx xx území, xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx občana Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxx rozumí cizinec, xxxxx není rodinným xxxxxxxxxxxx xxxxxx Evropské xxxx podle §15a xxxx rodinným příslušníkem xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 x který

a) xx xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxx, z xxx xxxxxxx, xxx xxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx cizince xxxxxxxx vyžadují osobní xxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx království, xxxx

x) xx x xxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx řádně xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxx x §1 xxxx. 4 písm. x) xxxxxx cizinci xxxxxxxxx x

x) xxxxxxxx 1, xxxxx

1. oprávněně xxxxxxx xx xxxxx xx xxx 31. prosince 2020,

2. xxx podání xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx k přechodnému xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx občana Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, pokud xx xxx 31. xxxxxxxx 2020 xxxxxxxxx xx xxxxx, x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx odstavce 1 x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx ke xxx 31. xxxxxxxx 2020, nebo

3. xx xx dni 31. xxxxxxxx 2020 xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxx občany Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, 1 xxxxx xx občanem Xxxxxxxxx království a xxxxx je xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1 z xxxxxx je xxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx péče x dítě63), zejména xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx 2

1. xxxx. x), xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx na území xx dni 31. xxxxxxxx 2020 xxxx xxxxx xxxx 1. xxxxx 2021 podal xxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx

2. xxxx. x), xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx pobytu xx xxxxx žil x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. b), xxxxx xxx xxxxxx xxx xx xxx 31. xxxxxxxx 2020.

§15b xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 274/2021 Xx. x xxxxxxxxx xx 2.8.2021

XXXXX XXX

XXXXXXXXX POBYT XX XXXXX

Xxx 1

Xxxxxxxxx xxxxx na xxxxx

§16

(1) Xxxxxxx pobývá na xxxxx xxxxxxxxx

x) xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xx ukončení xxxxxxxx xxxxxxxx, nebyl-li xx x xxxxx hraniční xxxxxxxx policií xxxxxxx xxxxx na xxxxx,

x) xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx-xx hraniční xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx

x) xxx xxx xxxxxxxx xx xxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx (§88).

(2) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx republiky, xx-xx hraniční xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx území, xxxx dnem a xxxxxxx ukončení xxxxxxxx xxxxxxxx, xx-xx tato xxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx republiky xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

§17

Xxxxxxx může pobývat xx xxxxx xxxxxxxxx

x) xxx víza,

b) xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisu Xxxxxxxx xxxx27), nebo

c) xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx pobytu.

§17x

§17x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 427/2010 Sb.

§17x

Xxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxx xx vízum x xxxxxx xxx 90 xxx.

Xxx 2

Přechodný pobyt xx xxxxx xxx xxxx

§18

Xxxxxxx může xxxxxxx xx xxxxx přechodně xxx xxxx,

x) stanoví-li xxx přímo xxxxxxxxxx xxxxxxx Evropské unie6a) x xxxx-xx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx nařízením xxxxx [§181 xxxx. x)] stanoveno xxxxx,

x) xxxxxxx-xx xxx x xxxxxxx x přímo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Evropské xxxx6a) xxxxxxxxxxx smlouva xxxx xxxxx svým xxxxxxxxx [§181 xxxx. x)],

x) je-li xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx,1a)

x) je-li

1. xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, vazby nebo xx výkonu trestu xxxxxx svobody xxxx xxxxxx domácího xxxxxx xxxx xx-xx dítětem, xxxxx xx xx xxxxxxx u xxxx xxxx xxxxx; tento xxxxxxx současně xxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx i xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

2. xxxxxxx x xxxxxxxxx cele7) xxxx x xxxxxxxx xxx zajištění xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx") (§130); tento xxxxxxx xxxxxxxx může xx xxxx tohoto xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

3. mladší 15 xxx po dobu xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx x jiným cizincem, x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx zapsán, x xxxxx cizinec xxxxxxxxxx x území; xxxxxxx xxxxxx 15 xxx může po xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

4. xxxx nezletilé xxxx xx základě xxxxxxxxxxx xxxxxxxx příslušného orgánu xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxx vyžadující xxxxxxxxx pomoc28) xxxxx xx ústavu pro xxxx x xxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx příslušného xxxxxx nebo rozhodnutí xxxxxxxxxxx orgánu xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx dětí xxxxxx xx péče xxxxxxx xxxxx,

5. xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxx xx území nepřekročí 3 měsíce,

6. xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx členského xxxxx Xxxxxxxx xxxx, ale xxxxx xx xxxxxxxx x jiném členském xxxxx Xxxxxxxx xxxx x cestuje xx xxxxxx xxxxx x xxxxx Evropské xxxx xxxx xxxx skupiny xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xx uveden xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx7b), x xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxx x délka jejich xxxxxx anebo xxxxxxxx,

7. xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxx xxxx xxxxxxx Xxxxxxxx unie, držitelem xxxxxxxx karty nebo xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxx 3 xxxxxx,

x) xx-xx xxxxxxxx příslušníkem xxxxxx Evropské xxxx xxxxx §15a xxxx. 1 xxxx 2, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, pokud xx xxxxx xxxxxx x občanem Xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxx xx území xxxxxxxxxx 3 xxxxxx

x) xx-xx držitelem xxxx x pobytu nad 90 xxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx jiným xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx pobytu xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx výzkumu xxxxxxxxxx 1 xxx; po xxxx xxxx xxxx xx xxxxx xxx xxxx přechodně pobývat x rodinný xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx doprovází a xx xxxxxxxxx povolení x dlouhodobému xxxxxx xxxxxxxx jiným členským xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxx

x) xx-xx xxxxxxxxx xxxx k pobytu xxx 90 dnů xxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx vydaného xxxxx xxxxxxxx státem Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx studia x xxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx zahrnujícího opatření x oblasti mobility xxxxx v xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx institucí v xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx, a doba xxxxxx xx území xx účelem studia xxxxxxxxxx 1 rok.

§19

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx pobytu xx území, k xxxxx xx vízum xxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxx xxxxxxx na xxxxx, x xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx veřejný xxxxxxx,

x) xxxxxx povinnost xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx,

x) pobývá xx území xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx zjistí xxxxxxxxxx xxxxx §9 xxxx. 1 písm. x), x), x), h), x) xxxx x),

x) xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zajištění xxxxxxxxxx x xxxxxx na xxxxx (§13) xxxx xxxxxxxxxx ověřené xxxxxxx (§15 x 180), xxxx

x) xx xxxxx xxxxxx na cestovní xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx, který xxx vydal, xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx,

xx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxx. Xxx posuzování xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx do xxxxxxxxxx a rodinného xxxxxx xxxxxxx.

(2) Pobyt xxxxxxx na xxxxx, x xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx v xxxxxxx x mezinárodní xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx vydaným xxxxx §181.

(3) Xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx odstavce 1 udělením xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx příkaz xxxxxxx xxxxx x x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2. Xxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxxx z xxxxx v době xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxx x vyhoštění xxxxxxx x území podle xxxxxx xxxxxx (dále xxx "xxxxxxx vyhoštění").

Díl 3

Přechodný xxxxx xx území na xxxxxxxxxx víza

§20

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx víza, xxxxxx xxxx neudělení, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx jeho platnosti xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx27). X důvodech xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx jednotném formuláři27).

(2) Xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x do xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx policie.

(3) Xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx nebo xxxx xxxxxx na území xx krátkodobé xxxxx xxxxxx cizinec xxxxxxx.

(4) Xxxxxxx příslušník občana Xxxxxxxx xxxx xxxxx §15a odst. 1 xxxx 21b), který xxx není občanem Xxxxxxxx xxxx a xxxxx xxxxxxxxxx občana Xxxxxxxx unie na xxxxx xxxx následovat xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx na xxxxx xxxxxx, je oprávněn xxxxx xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx víza xxxx na hraničním xxxxxxxx.

(5) Cizinci, xxxxx xxxx o xxxxxxxxxx xxxxx xxxx rodinný xxxxxxxxxx občana Xxxxxxxx xxxx a xxx xxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx na území xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxx pobývá, xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx pozměněný xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx před xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx onemocnění,

c) xx důvodné xxxxxxxxx, xx by xxx xxxxxx na území xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) je xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx informace, xx xxxxxxx vyhodnocení xxx mít xx xx, že trvá xxxxxxx nebezpečí, že xx mohl xxx xxxxxx na xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx bezpečnost xxxx závažným xxxxxxxx xxxxxxx veřejný xxxxxxx,

x) xx dopustil obcházení xxxxxx xxxxxx s xxxxx získat vízum x pobytu na xxxxx, zejména xxxxx xxxxxxx uzavřel xxxxxxxxxx xxxx jeho účelově xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx,

x) se xxxxxxxx xxxxxxxxxx jednání x xxxxx získat xxxxx x pobytu xx území, nebo

g) xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x §15a xxxx xxxxxx Evropské xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x §15a xxxx. 3 xx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx27). Xxxxxxxxxxxxx úřad xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x přímo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx27). Xx xxxxxxx krátkodobého xxxx, xx-xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x §15a xxxx. 3, není xxxxxx xxxxx.

(7) Xxxxxxxxxxxxx úřad xxxxxxx informuje cizince xxxxxxxxx x xxxxxxxx 5 o xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx 15 xxx xxx xxx doručení xxxxxxxx x neudělení xxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx neudělení xxxx (§180e) a xxxxxxxx xxxxxxxx přezkoumání xxxxxx neudělení xxxx xxxxxx. V xxxxxxx xxxxxxxxx víza xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x oprávnění xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx neudělení víza xxxxxxxxxxxx (§180e) a xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx sděluje xxxxxxx.

§21

Xxxxxxxxxx xxxxx za xxxxxx sezónního xxxxxxxxxx

(1) Xxx xxxxxxxxxx vízum27) xx xxxxxx sezónního xxxxxxxxxx54) xx použije xxxxxxx §32 odst. 2 xxxx. x), x) a x), §32 xxxx. 3 x §58 odst. 4.

(2) Žádost xxxxxxx, xxxxxxx bylo x xxxxxx 5 xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx jednou xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx úřad posoudí xxxxxxxxxx před xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx; xx xxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxx některého x xxxxxx víz zrušena, xxxxxx by xx xxx xxxxx pouze x xxxxxxxx porušení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

§22

§22 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 427/2010 Sb.

§23

§23 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 427/2010 Sb.

§24

§24 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 427/2010 Sb.

§25

§25 zrušen právním xxxxxxxxx č. 427/2010 Sb.

§26

§26 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 427/2010 Sb.

§26a

§26a zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 217/2002 Sb.

§27

§27 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 427/2010 Sb.

§28

§28 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 427/2010 Sb.

§29

§29 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 427/2010 Sb.

§29a

§29a zrušen právním xxxxxxxxx č. 427/2010 Sb.

§29b

§29b zrušen právním xxxxxxxxx č. 427/2010 Sb.

Díl 4

Přechodný pobyt xx xxxxx xx xxxxxxxxxx vízum xxxx xx povolení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxx 1

Vízum x xxxxxx xxx 90 xxx

§30

(1) Xxxxx x pobytu xxx 90 xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxx, který hodlá xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxx xxxxx xxx 3 xxxxxx. Vízum x xxxxxx xxx 90 xxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx zaměstnání; xx xxxxxxx, jde-li x xxxxxxx, xxxxx xxxx x vízum x xxxxxx xxx 90 dnů xx xxxxxx xxxxxxxxx zaměstnání xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxx x xxxxxx xxx 90 xxx xx xxxx xxxxxxx cizinci xx účelem převzetí xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx na xxxxx xxxx za xxxxxx xxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx (§49).

(3) Xxxxx xxxxx odstavce 1 se xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx pobytu xx území xxxxxxx xx 1 xxx, x xxxxxxxx víza x pobytu xxx 90 xxx za xxxxxx sezónního xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xx xxxxxxx x dobou xxxxxxxxx xx 6 měsíců.

(4) Xxxxx x pobytu xxx 90 dnů xx účelem xxxxxxxx xxxxxxxxxxx oprávnění x xxxxxx na území xxxxxxxxx cizince x xxxxxx xx xxxxx xx xxxx 60 xxx. Xxxxx x xxxxxx nad 90 xxx xx účelem xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx Ministerstvem xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxx 30 pracovních xxx. V případě, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx vůli xxxxxxx xxxxxxxxx, považuje xx xxxx xxxxxx xx xxxxxx cizince xx xxxxx za xxxxxxxxxxxx až xx xxxx, xxx tyto xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx důvodů xxxxx xxxx xxxxx tyto xxxxxx neprodleně xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, jde-li x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx příslušného xxxxxxxxx k xxxxxx xx xxxxx, xxxx Xxxxxxxxxxxx zahraničních xxxx, xxx-xx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx vydávaného xxxxx xxxxxxxxxxxxx.

§31

Xxxxxxxxxxx žádosti o xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxx 90 xxx

(1) X xxxxxxx x udělení xxxx x xxxxxx xxx 90 xxx xx xxxxxxx xxxxxxx předložit

a) xxxxxxxx doklad,

b) xxxxxx xxxxxxxxxxx účel xxxxxx xx území,

c) xxxxxxxxxx x xxxxxx na xxxxx (§13),

x) doklad x zajištění xxxxxxxxx xx dobu xxxxxx xx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx; xx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) souhlas xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx zástupců xxxx xxxxxxxxx, s pobytem xxxxxx xx xxxxx; xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx poručníka xx xxxxxxxxxx, xxx-xx x rodiče, zákonného xxxxxxxx nebo poručníka, xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx bude xxxx xxxxxxxx pobývat xx xxxxx, x xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx z xxxxxx xx jeho xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a

g) xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx jako xxxxxxx x xxxxxxxxx trestní xxxxxxxxxxxx xxxxxx státem, xxxxx je xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, jde-li x cizince, xxxxx xxxxxx věku 15 xxx; xxxxxxx-xx tak xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxx úřední xxxxx x xx xxxxx internetových xxxxxxxxx, xx xxxxx tento xxxxxx xxxxxxxx čestným xxxxxxxxxxx cizince x xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxx takový xxxxxx xxxxxxxx.

(2) X žádosti x xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxx 90 xxx xx xxxxxx podnikání xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. a), x) až x) x xxxxxx o xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, seznamu nebo xxxxxxxx30).

(3) X xxxxxxx x xxxxxxx víza x xxxxxx xxx 90 dnů xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx povinen předložit

a) xxxxxx obdobný xxxxxx x evidence Xxxxxxxxx xxxxxx jako xxxxxxx x posouzení trestní xxxxxxxxxxxx (§174) xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx občanem, xxxxx i státy, x xxxxx cizinec xxxxxxx v posledních 3 xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxx 6 xxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxx doklad xxxxxxxx; xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx 15 let,

b) xxxxxx xxxxxxxxxxx splnění xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx onemocnění.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x udělení xxxx x pobytu xxx 90 xxx xxxxxxxxxx k pobytu xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx nevztahuje xx xxxxxxx azylanta xxxx xxxxx požívající xxxxxxxxx ochrany xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx2), xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx nebo osobou xxxxxxxxxx xxxxxxxxx ochrany xxxxxxx před xxxxxxx xx xxxxx, xx xxxxxxxxx dítě azylanta xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xx nezletilé dítě xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx doplňkové xxxxxxx. Namísto cestovního xxxxxxx podle odstavce 1 písm. x) xxxx xxxxxxx uvedení xx xxxx xxxxx x xxxxxxx o xxxxxxx xxxx k xxxxxx xxx 90 xxx oprávněni xxxxxxxxx x jiný xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx občanem xxxx x němž pobývají, x xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx x xxxxxxxxx ubytování xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) se xxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx, xxxxxx o oprávněnosti xxxxxxx bytu anebo xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, která xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx bytu xxxx domu, s xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, kterým xx xxxxxxx udělen xxxxxxx x ubytováním. Xxxxxxxxx xxxx být zajištěno xxxxx x xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx31) xxxxxxx xxxxxx popisným xxxx evidenčním, popřípadě xxxxxxxxxxx xxxxxx, a xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx určen xxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx věty xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx kterým xxxx xxxxxx předpis xxxxxxx účinky xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx52).

(6) Xxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxx 90 xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx předložit xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pojištění xx xxxx xxxxxx xx xxxxx, které odpovídá xxxxxxxxx uvedeným v §180j. Xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x zaplacení pojistného, xxxxxxxxx xx xxxxxxx x cestovním xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xx xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxx xxxxxxx v §180j xxxx. 4.

§31a

Mimořádné xxxxxxxx vízum

(1) Xxxxxxxxx pracovní vízum, xxxxx xx vízem x xxxxxx xxx 90 xxx, uděluje xxxxxxxxxxxx pouze v xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x nařízení xxxxx xxxxxxx na xxxxxxx odstavce 2. Xxxxxx x mimořádné xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxx vydáno xxxxxxxx xxxxx xxxxx odstavce 2. Xxxxx se xxxxxxx na žádost xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx podle xxxxxx x zaměstnanosti a xxxxxx tohoto účelu xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxx 90 xxx.

(2) Xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx trhu xxxxx x určitém xxxxxxx xxxx profesi xxxx x případě xxxxxxxxx události xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

x) odvětví xxxx xxxxxxx, ve xxxxxxx by xxx xxx cizinec na xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx x xxxx xxxxx x rámci xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx příslušném xxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) státní xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx oprávněn požádat x xxxx vízum,

d) xx kdy je xxxxx xxxxxxx x xxxx vízum podávat,

e) xxxxxxxx, xx zaměstnavatelem xxxxxxx na xxxxx xxxxx být agentura xxxxx, nebo

f) xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxxxx cizince xx území může xxx pouze xxxxxxxx xxxxxx schváleného xxxxxxxx, x způsob xxxxxxxx xxxxxxxxx orgánů x Xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx programu.

(3) K xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx povolení k xxxxxxxxxx podle xxxxxx x zaměstnanosti, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx x §31 xxxx. 1 xxxx. d)  x) a g) x na xxxxxxxx xxxxxxxxxxx uvedené v §31 xxxx. 3. Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx §31 xxxx. 6.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx se uděluje x dobou xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx 1 rok, xxxx jeho xxxxxxxxx xxxxx prodloužit.

(5) Xxxxxx x vízum x xxxxxx xxx 90 xxx, xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx pobytu, xxxxxxxx x přechodnému xxxxxx xxxx povolení x xxxxxxxx xxxxxx nelze xx území ministerstvu xxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

§32

Vízum x pobytu xxx 90 dnů xx účelem xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Vízum x xxxxxx nad 90 xxx za účelem xxxxxxxxx zaměstnání xxxxxxx xxxxxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx na xxxxx xx účelem xxxxxx xxxxxxxx závislé xx xxxxxx období, xxxx xx xx tímto xxxxxx xxxxxx povolení x xxxxxxxxxx xxxxx §96 odst. 1 xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x plnění tohoto xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxx 90 xxx.

(2) K xxxxxxx x xxxxxxx víza x pobytu xxx 90 xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx povinen xxxxxxxxx

x) cestovní xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx v §31 odst. 1 xxxx. x) x x) x xx xxxxxxxx náležitosti xxxxxxx x §31 xxxx. 3,

x) xxxxxxxx k xxxxxxxxxx podle §96 xxxx. 1 xxxxxx x zaměstnanosti nebo xxxxx číslo xxxxxxx xxxxxxx x vydání xxxxxx xxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx pobočky xxx xxxxxx xxxxx Xxxxx Xxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx povolení xxxxxxx,

x) xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxx po dobu xxxxxx xx xxxxx xx xxxx xxxxx x

x) potvrzení xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(3) Xx xxxxxx x zajištění xxxxxxxxx xxxxx odstavce 2 xxxx. x) xx použije §31 xxxx. 5 obdobně. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx ubytování podle §100 písm. x), xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxx ubytovaných xxxx, x xxxx x xxxx úplaty xxxx x xxx, xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxx x takovém xxxxxxx nadměrná xx xxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxx xxxx, platu xxxx xxxxxx xxxxxxx x x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxx x xxxxxx nad 90 xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx pobytu xx xxxxx nejdéle xx 9 xxxxxx.

(5) Xxxxxx xxxxxxx, kterému bylo x xxxxxx 5 xxx předcházejících podání xxxxxxx uděleno nejméně xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxx 90 xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, ministerstvo xxxxxxx xxxxxxxxxx před xxxxxxxx xxxxxxx, kteří x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx; to xxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxxx by xx xxx stalo xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx povinnosti xxxxxxxxxxxxxx.

(6) Xxx xxxxx x xxxxxx xxx 90 xxx xx účelem xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx §31 xxxx. 8.

§33

Xxxxx x pobytu xxx 90 dnů xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx území

(1) Xxxxxxxxxxxx udělí xxxxx x xxxxxx nad 90 dnů za xxxxxx strpění xxxxxx xx xxxxx cizinci,

a) xxxxxxx xx vycestování x xxxxx xxxxx xxxxxxxx na jeho xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx-xx splněny xxxxxxxx xxxxx §179 xxxx. 5,

x) xxxxx je xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x trestním xxxxxx x jeho xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx,

x) který v xxxx xxxxxxxxx oprávnění x xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx povolení x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx XX, xxxxx je x xxxx xxxxxxxx x x xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx v xxxx platnosti oprávnění x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx,

x) xxxxx xxxxx žalobu proti xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxx 90 dnů, xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx povolení x trvalému xxxxxx xxxxx xxxx zamítnuta xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx pobytu, xx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx návrh na xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx, xxxx

x) xxxxx xxxx nezletilé xxxx cizince, xxxx xx xxxxx xxxxxx xx základě xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx žalobu xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, kterým xxxx zamítnuta xxxx xxxxxx o povolení x xxxxxxxx pobytu xxxxx §66 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx xx území, xx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx odkladného xxxxxx této xxxxxx.

(2) Xxxxxx x xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxx 90 xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx.

(3) Ministerstvo xxxx xxxxx xxxxx x pobytu xxx 90 dnů za xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx, xxxxx vycestování x xxxxx xxxx xxxxx (§120a). Xxxxxxxxxxxx udělí xxxxx x pobytu xxx 90 xxx xx účelem xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxx bylo xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx osoby xxx státní xxxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxx x pobytu xxx 90 xxx xx účelem xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(5) Xxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxx 90 xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx stanoví xx dobu xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xx xxxx 1 xxxx.

(6) Cizinec, xxxxxxx xxxx uděleno vízum x pobytu nad 90 dnů xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx z xxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. a), xx povinen xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x území xxxx; xxxxx-xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx nahradit čestným xxxxxxxxxxx.

§34

Náležitosti xxxxxxx o xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxx 90 xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx na xxxxx

X žádosti x xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxx 90 xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx je cizinec xxxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxx, xx-xx jeho xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx-xx xxxx platnosti xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §33 xxxx. 1 písm. x); xxxxxx-xx předložit xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx jeho xxxx nezávislých, lze xxxxx doklad nahradit xxxxxxx prohlášením,

c) xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx existenci xxxxxx xxxxx §33 xxxx. 1 xxxx. x),

x) xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx podmínkám xxxxxxxx x §180j x na xxxxxxxx xxxxxx x zaplacení xxxxxxxxxx, uvedeného na xxxxxxx x cestovním xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxx xxxxx §33 odst. 1 xxxx. c); to xxxxxxx, jde-li x xxxxxxx xxxxxxx x §180j odst. 4,

x) xxxxxx x podání xxxxxx x návrhu xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx této xxxxxx, xxx-xx x cizince xxxxx §33 odst. 1 písm. x) xxxx x).

§35

Xxxxxxxxxxx doby platnosti xxxx x pobytu xxx 90 dnů x doby xxxxxx xx xxxxx xx xxxx vízum

(1) Dobu xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx nad 90 xxx x dobu xxxxxx xx xxxxx xx xxxx vízum, xxxxx xx xxxxxx xxx 1 rok, xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx opakovaně prodlouží xx xxxxxxxx, xx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xx 1 xxx.

(2) X xxxxxxx x xxxxxxxxxxx doby platnosti xxxx x xxxxxx xxx 90 dnů x xxxx xxxxxx xx území xx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx předložit xxxxxxxxxxx xxxxxxx x §31 xxxx. 1 xxxx. x) až x) x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx uvedenou x §31 xxxx. 3 xxxx. b). Xxxx xx cizinec xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x cestovním xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx dobu xxxxxx na xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x §180j. Xxxxxxxx je xx xxxxxxxx povinen předložit xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx na xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx doklad x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx dobu xxxxxx xx území xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxx xxxxxxx x §180j xxxx. 4. Xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx ministerstva xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx podoby i xxxxxxxxxx.

(3) Dobu xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxx 90 xxx x xxxx pobytu xx xxxxx xx xxxx vízum xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx ministerstvo xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx platnosti xxxxxx xxxx (§37).

§35x

Xxxxxxxxxxx doby xxxxxxxxx xxxx x pobytu xxx 90 xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxx xxxxx

(1) Xxxx platnosti víza x xxxxxx xxx 90 dnů xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxx 6 xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xx žádost cizince xxxxxxxxx prodlouží xx xxxxxxxx, xx trvá xxxxxx xxxx pobytu, xxxxxxx xxxx xx 6 xxxxxx.

(2) X xxxxxxx x prodloužení xxxx xxxxxxxxx xxxx x pobytu nad 90 dnů za xxxxxx sezónního zaměstnání x xxxx xxxxxx xx xxxxx na xxxx vízum xx xxxxxxx povinen xxxxxxxxx xxxxxxxx x zaměstnání xxxxx §96 odst. 1 xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx doklad x xxxxxxxxxxx uvedené x §32 xxxx. 2 xxxx. x) x x) x xx xxxxxxxx náležitost xxxxxxxx x §31 xxxx. 3 xxxx. x).

(3) Dobu xxxxxxxxx xxxx x pobytu xxx 90 dnů xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxx xxxxxx xx xxxxx xx toto xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx důvod xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx podle §37a.

§36

Xxxxxxxxxxx xxxx platnosti xxxx x doby xxxxxx xx území xx xxxxx x xxxxxx xxx 90 xxx xx xxxxxx xxxxxxx pobytu na xxxxx

(1) X xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxx na xxxxx x xxxxxx xxx 90 xxx xx účelem strpění xxxxxx na území xx cizinec xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §34 písm. a), x), x) x x) x v xxxxxxx změny podoby xx žádost xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx, xxxxxxx bylo uděleno xxxxx podle §33 xxxx. 3, xx xxxxxxx x žádosti x prodloužení doby xxxxxxxxx xxxx a xxxx xxxxxx xx xxxxx k pobytu xxx 90 dnů xx účelem xxxxxxx xxxxxx na xxxxx xxxxxxxxx náležitost podle §34 písm. x), xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x případě xxxxx xxxxxx xx xxxxxx ministerstva předložit x fotografie.

(3) Xxxx xxxxxxxxx víza x xxxx pobytu xx xxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxx 90 xxx za xxxxxx xxxxxxx pobytu xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx (§38).

§37

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx nad 90 dnů

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx nad 90 dnů, jestliže xxxxxxx

x) xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx trestného xxxx,

x) xxxxxx xx xxxxx xxxx, pro který xxxx vízum xxxxxxx,

x) x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx požádá, xxxx

x) x xxxxxxx x xxxxxxx víza uvedl xxxxxxxxxx xxxxx nebo x xxxxxxx předložil xxxxxxxx anebo xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx, x nichž uvedené xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx platnost xxxx x xxxxxx xxx 90 xxx, jestliže

a) xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx v §56 xxxx. 1 xxxx. x), x), x), g), x) x x) až x) xxxx x §56 xxxx. 2,

x) xxxxxxx při xxxxxxxx xxxxxxxx [§167 xxxx. x)] xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §9 xxxx. 1 písm. x) xxxx b) x

1. xxxxxxx ve xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x tom, xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx

2. ačkoli xx xxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, cizinec x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx cizince xxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxx, prohlášen xx neplatný nebo xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) bodu 1 xxxx z xxxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxx 2,

d) xxxxxxx nesplnil xxxxxxxxx xxxxx §88 xxxx. 2,

x) xxxx stát Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx stát uplatňující xxxxxxxx xxxxxx ve xxxx vyhošťování xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx9a) x xxxxxx odsouzení xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx svobody x xxxxx nejméně 1 xxx anebo xxx xxxxxxx podezření, xx xxxxxxx xxxxxxxx trestnou xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx připravuje na xxxxx xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx unie nebo xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx postup xx xxxx xxxxxxxxxxx, x xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx cizinců xx xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxx xxxxxxxx kontrole xxxxxxxxxx doklad x xxxxxxxxx zdravotním pojištění, xxxxx xxxxxxxx podmínkám xxxxxxxx v §180i xxxx §180j, a xx xxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx; xx xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxx xxxxxxx x §180j xxxx. 4,

x) cizinec xxxxxxx x době platnosti xxxx xx xxxxx xxxx, pro xxxxx xx bylo vízum xxxxxxx; xx neplatí, xxxxx xxxxxxx prokáže, xx se xxxxxxx x neplnění xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx přechodnou xxxx, xxxx

x) xxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx na xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx, xx xxxx xxxxxx uvedenou v xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx infekčního xxxxxxxxxx,

xx xxxxxxxx, xx důsledky xxxxxx rozhodnutí xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx platnosti xxxx. Xxx posuzování xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx do soukromého x rodinného života xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxx 90 xxx, xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx; xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx z xxxxx xxxxxxxxxx.

§37a

(1) Ministerstvo xxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxx 90 xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx zaměstnání, xxxxxxxx

x) xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx jeho xxxxxxxxx xxxxxx,

x) náležitosti xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx tohoto xxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxx jeho platnosti xxxx padělané xxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxx xxx posouzení xxxxxxx x nich xxxxxxx neodpovídají skutečnosti,

c) xxxxxxx xxxxxx xxxx, xxx xxxxx xx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxx pravomocně xxxxxxxx xx spáchání xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.

(2) Ministerstvo xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxx 90 xxx xx xxxxxx sezónního xxxxxxxxxx, jestliže

a) není xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxx,

x) jiný xxxx Xxxxxxxx unie xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx společný postup xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxx ze svého xxxxx9a) x důvodu xxxx odsouzení x xxxxxx xxxxxx svobody x délce xxxxxxx 1 rok xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx věci xxxxxxxxxxx,

x) xx xxxxxxx nebezpečí, xx xx xxxxxxx xxxx při dalším xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx způsobem narušit xxxxxxx pořádek nebo xxxxxxx bezpečnost xxxxx, xxxx

x) xxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx na xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx, xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx opatření před xxxxxxxxxx infekčního xxxxxxxxxx,

xx xxxxxxxx, že xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx důvodu xxx xxxxxxx xxxxxxxxx víza. Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx přihlíží zejména x xxxxxxx tohoto xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx života xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) nebo xxxxxxxx 2 xxxx. x) x případě, xx xxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxx §96 xxxx. 1 xxxxxx x zaměstnanosti bylo xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx porušení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx bylo xx xxxxx 30 dnů xxx dne xxxxxxxxxxxxx xx dni xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxx §96 odst. 1 zákona o xxxxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, kterým xxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxx 90 xxx za xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx; xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx.

§38

Xxxxxxx platnosti xxxx x xxxxxx nad 90 dnů xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx

(1) Xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x zrušení xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxx 90 dnů xx účelem xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx z xxxxxx xxxxx §33 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxxxx do 3 xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxx xxxxxxxxx xxxxx §33 odst. 3 xxxxxxxxxx do 5 xxx xx xxxxxx důvodů xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx k xxxxxx xxx 90 xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx, xxxxxxxx pominuly xxxxxx, xxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, x cizinec xxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Ministerstvo zruší xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxx 90 xxx xx účelem xxxxxxx xxxxxx na xxxxx uděleného xxxxx

x) §33 xxxx. 1 xxxx. x), pokud xxxx rozhodl x xxxxxx na přiznání xxxxxxxxxx účinku žaloby, xxxx

x) §33 xxxx. 1 xxxx. x), xxxxx xxxx žalobě xxxxxxxxx odkladný účinek xxxx xxxxx rozhodnutí xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx moci.

(4) Xxxxxxxxxxxx v rozhodnutí x xxxxxxx platnosti xxxx k xxxxxx xxx 90 xxx xx xxxxxx strpění xxxxxx na xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx; xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx lhůtě x xxxxx vycestovat, xxxxx-xx x případ, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

§39

§39 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 427/2010 Sb.

Xxxxx 2

Přechodný xxxxx xx území xx xxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx vízum

§40

(1) Diplomatickým xxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxx 90 dnů xxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx oficiální xxxxxxx x xxxxxxxx jako "Xxxxxxxxxxxx vízum". Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx cestovního xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx výsad x xxxxxx.

(2) Zvláštním xxxxx se rozumí xxxxx k xxxxxx xxx 90 dnů, xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx oficiální žádosti x xxxxxxxx jako "Xxxxxxxx vízum". Xxxxxxxx xxxxx lze vyznačit xx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx cestovního xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx příslušných xxxxx x imunit.

(3) X xxxxxxx o udělení xxxxxxxxxxxxxx xxxx zvláštního xxxx je xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx cestovní xxxxxx x xxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx víza xx cizinec povinen xx xxxxxxxx předložit xxxxxx x cestovním xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx pobytu xx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x §180j; xx xxxxxxxx xx xxxxxxx současně xxxxxxx předložit doklad x xxxxxxxxx pojistného xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx druhá xx nepoužije, jde-li x xxxxxxx xxxxxxx x §180j xxxx. 4.

(4) Diplomatické xxxxx x zvláštní xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx.

§41

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx a zvláštního xxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx Ministerstvo xxxxxxxxxxxx věcí.

Xxxxx 3

Xxxxxxxxx pobyt xx xxxxx na xxxxxxx povolení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx

§42

Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxx x povolení k xxxxxxxxxxxx pobytu je xxxxxxxx podat xxxxxxx, xxxxx na území xxxxxx na vízum x pobytu xxx 90 xxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxx 1 xxx x xxxx-xx xxxxxx účel xxxxxx.

(2) Xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx dále oprávněn xxxxx xxxxxxx, který xx území xxxxxxx xx xxxxx k xxxxxx xxx 90 xxx xx účelem xxxxxxx xxxxxx xxxxx §33 odst. 1 xxxx. a) xx x) xxxx §33 xxxx. 3 x xxxxxxxx na xxxxx xxxxxx na xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §43, xxxxxx-xx xx xxxxx po dobu xxxxxxx 3 let.

(3) Xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx x souvislosti xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx studia xxxx xxxxxxxx podat xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx pobytu xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx podle §64 písm. x), xxxxx xx území xxxxx pobývat xx xxxxxx xxxxxxx zaměstnání xxxx zahájení xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. X žádosti xx cizinec xxxxxxx xxxxxxxxx náležitosti uvedené x §31 xxxx. 1 xxxx. x), x) x e) x v §42d xxxx. 2 xxxx. x), xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx činnosti xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxx x úspěšném xxxxxxxxx studia, xxx-xx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx x cestovním xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx pobytu xx xxxxx, které xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx v §180j, x xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx pojistného xxxxxxxxx xx dokladu x xxxxxxxxx zdravotním pojištění; xx xxxxxxx, xxx-xx x případy xxxxxxx x §180j xxxx. 4.

(4) Xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx je xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx na xxxxx xxxxxx xxxx člen xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx cizího xxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx jako xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.

(5) Xxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx odstavců 1 xx 4 xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx. X žádosti xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx.

(6) Xxxxxx o povolení x xxxxxxxxxxxx pobytu xxxxx xxxxxx oddílu xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(7) Xxxxxxx xx oprávněn xxxxxxx xx xxxxx po xxxx uvedenou x xxxxxxx o povolení x xxxxxx, xxxx-xx xxxx xxxxxxxxx jinak.

§42x

Xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx

(1) Xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu za xxxxxx společného xxxxxxx xxxxxx na xxxxx9c) (xxxx xxx "společné xxxxxxx rodiny") xx xxxxxxxx xxxxx cizinec, xxxxx xx

x) manželem xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx území,

b) xxxxxxxxxx xxxxxxx cizince x xxxxxxxxx pobytem xx xxxxx xxxx xxxxxxx dítětem xxxxxxx xxxxxxx x povoleným xxxxxxx xx území,

c) xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx příslušného xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx péče xxxx xxxxx byl xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx anebo xxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx s povoleným xxxxxxx xx území, xxxxx xx xxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx,

x) xxxxxxxx cizincem xxxxxxx 65 xxx xxxx xxx xxxxxx xx věk xxxxxxxx, xxxxx se o xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx sám xxxxxxxx, jde-li o xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx nebo dítětem x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxx-xx x sloučení xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) nezletilým nebo xxxxxxxx nezaopatřeným dítětem xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx manžela xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxx nebo xxxx manželu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánu xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx který xxx azylantem nebo xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx se xxxx xxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx,

x) rodičem nezletilého xxxxxxxx; xxxx-xx tento xxxxxxxxx xxxxxxx rodiče, xx oprávněn xxxxxx xxxxx jiný jeho xxxxx xxxxxxxx ve xxxxxxxxx linii, x xxxx-xx xxxxxxxx příbuzného, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, nebo

i) rodičem, x nemá-li xx xxxxxxx, jiným blízkým xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx mezinárodní xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, do 3 měsíců ode xxx, kdy byl xxxxxxxxxx xxxxxx azyl.

(2) Xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx účelem xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx oprávněn xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xx území xxxxxxx na území xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx držitele xxxxxxxx k dlouhodobému xxxxxx xx účelem xxxxxx xxxxxxxxxx vyžadujícího xxxxxxx kvalifikaci32) (xxxx xxx "modrá xxxxx") xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx55). Žádost xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx karty xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxx podat do 30 dnů x xxxxxxx příslušník xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zaměstnance xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie xx 90 dnů xxx xxx vstupu xx xxxxx.

(3) Xxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxx soužití xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx cizinec x xxxxxxxxx uvedeném x xxxxxxxx 1 xxxx. x), x) xxxx x) xxxx xxxxxxx, který xxxxx xxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxx výzkumu xxxx xx tímto xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx žádost x xxxxxx xxxxxxxx x dlouhodobému pobytu x xxxxxx uvedeného x §42 xxxx. 3.

(4) Cizinec xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxxx xxx na území xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx azyl, xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx rodiny.

(5) Xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx společného soužití xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx úřadu.

(6) X průběhu pobytu xx xxxxx na xxxxx k xxxxxx xxx 90 xxx xxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx o povolení x dlouhodobému xxxxxx xx účelem xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx podat xx xxxxx ministerstvu. Xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx cizinec na xxxxx pobývá xx xxxxx x xxxxxx xxx 90 xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx dobu xxxxxx xxx 6 měsíců xxxx na xxxxx x pobytu nad 90 xxx xx xxxxxx sezónního xxxxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxx k dlouhodobému xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx cizinci vydá, xxxxxxxx

x) xxx o xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. a) xxxx x) x xxxxxxx, xx kterým xx xxx umožněno xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu xxxx povolení x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx na xxxxx xx dobu nejméně 15 xxxxxx; xxx-xx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx každý x xxxx xxxxxxxxx xxxx 20 xxx,

x) xxx x cizince xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. a) nebo x) x cizinec, xx xxxxxx má xxx umožněno společné xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §42g x xxxxxx na území xx xxxx xxxxxxx 6 xxxxxx,

x) xxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) až i),

d) xxxxxxx, se kterým xx být umožněno xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxx modré xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx vydaného xxxxx §42f, 42k, 42m xxxx 42n, nebo

e) xxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), b) xxxx x) x xxxxxxx, se xxxxxx xx být xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx x vydání xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx nebo za xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx nebo xxxx x vydání xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x §42 xxxx. 3.

(8) X xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu xx xxxxxx společného xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxxx ke xxxxxxxx rodiny x xxx na území x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

§42x

Xxxxxxxxxxx k žádosti x vydání xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

(1) K xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxx soužití xxxxxx xx xxxxxxx povinen xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxx x §31 xxxx. 1 xxxx. x), x), x) a x),

x) xxxxxx potvrzující xxxxxxxxxxx vztah; xxx-xx x žádost x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, kterému xxx xxxxxx azyl podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx2), xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx i xxxxx xxxxxxxx, není-li xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, s pobytem xxxxxx xx xxxxx; xxxxxxx rodiče, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, jde-li x xxxxxx, zákonného xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx za xxxx xxxxx xxxxxx nebo xx kterým xxxx xxxx společně xxxxxxx xx území, x xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx z xxxxxx xx xxxx vůli xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxx již dítě xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx dlouhodobého xxxx xxxx povolení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx jiným xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx příjem xxxxxx xx xxxxxxxx nebude xxxxx než xxxxxx

1. xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx9d) xxxxx rodiny a

2. xxxxxxxx částky normativních xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx9e) xxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx skutečných xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxx; xx xxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx finančního xxxxx, x to x xxxxx rozsahu xxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx; xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx doklad x xxxxxx xxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx též xxxx prohlášení o xxxxxxxxx povinnosti xxxxxxxxxxxx.

Xx xxxxxx xx považuje xxxxxx xxxxxxxxxxxxx podle xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, přídavku xx xxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx, podpory při xxxxxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx; xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx se §8 xxxx. 2 xx 4 zákona x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx nepoužije; na xxxxxxxx xx cizinec xxxxxxx xxxxxxxxx též xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x xx x xxxxx xxxxxxx xxxxx, xx účelem xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx rodiny.

(2) X xxxxxxx o vydání xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx účelem xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie32) jako xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx karty nebo xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx státem Xxxxxxxx xxxx, dále povinen xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx příslušníkovi xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx vnitropodnikově převedeného xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxx.

(3) Byla-li xxxxxx x vydání povolení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx účelem xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx rodiny, kterému xxx udělen xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx2), xxxxxx ve xxxxx xx 3 xxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x vznikly-li xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx, xx cizinec xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx cestovní xxxxxx a xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x).

(4) X žádosti x vydání povolení x dlouhodobému xxxxxx xx xxxxxx společného xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx přiložit xxxxxxx xxxxxxx v §31 xxxx. 3.

(5) Xxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx nad 90 xxx za xxxxxx převzetí xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx rodiny xx xxxxxxx povinen xxxxxxxxx xxxxxx x cestovním xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx na xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx v §180j. Současně je xxxxxxx na požádání xxxxxxxxx doklad x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx dokladu x xxxxxxxxx zdravotním xxxxxxxxx. Xx xxxxxxx, jde-li x xxxxxxx xxxxxxx x §180j xxxx. 4.

§42x

Xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx rezidenta xxxxxx xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx xxxx

(1) Žádost o xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx na území xx oprávněn xxxxx xxxxxxx povolení x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx právním postavením xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx rezidenta x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx7c) (xxxx xxx "xxxxxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie"), xxxxx na území xxxxx pobývat xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxx 3 xxxxxx.

(2) Xxxxxx x povolení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx na xxxxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xx xxxxx ministerstvu. Xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx oprávnění x přechodnému xxxxxx xx xxxxx, x xx xxxxxxxxxx xx 3 xxxxxx ode xxx xxxxxx na xxxxx.

(3) X xxxxxxx x vydání xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx žadatel xxxxxxx xxxxxxxxx

x) doklad xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx postavení xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie,

b) xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pojištění xx xxxx xxxxxx xx xxxxx, xxxxx odpovídá xxxxxxxxx xxxxxxxx x §180j, a xx xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pojištění; xx xxxxxxx, jde-li x xxxxxxx uvedené x §180j xxxx. 4,

x) doklad prokazující, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx žadatele a xxxxxxxx s ním xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxx součet xxxxxx životních xxxxx9d) xxxxxxxx x x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx účely příspěvku xx xxxxxxx zvláštním xxxxxxx předpisem9e) xxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx bydlení xxx a společně xxxxxxxxxxxx osob; xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx účely xxxxxx xxxxxx xxxxxx osoby xxxxxxx x §4 xxxx. 1 xxxxxx x životním a xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx uvedených x §4 xxxx. 2 x 3 xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx minimu; xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, x výjimkou xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, přídavku na xxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx x systému pomoci x xxxxxx xxxxx; xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx §8 xxxx. 2 xx 4 xxxxxx x xxxxxxxx x existenčním xxxxxx xxxxxxxxx; xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x zproštění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x xx x plném xxxxxxx xxxxx, za xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx s ním xxxxxxxxxxxx xxxx; xxxxx xxxxxxx předložil x xxxxxxx doklad x xxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx osoby, xx povinen xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx prohlášení x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx mlčenlivosti,

d) xxxxxxxxxxx xxxxxxx v §31 xxxx. 1, x xxxxxxxx náležitosti xxxxx §31 odst. 1 xxxx. x) x g), a

e) xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §31 odst. 3.

(4) X žádosti x xxxxxx xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx žadatel povinen xxxxxxxxx xxxxxxxx smlouvu, xxxxxx x pracovní xxxxxxxx, dohodu o xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, v xxx xx xxxxxx xxxxxxxx x ujednané lhůtě xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, x náležitosti xxxxxxx v §31 xxxx. 1 písm. x), d) x x).. Na xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx náležitosti xxxxx §31 xxxx. 3.

(5) Xxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx je oprávněn xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx xxxx, xxxxx má x ním povolen xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx, xxxxx rezidentovi xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, nebo xx bylo xx xxxxx tohoto státu xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

(6) Xxxxxxx příslušník xxxxxxxxx xxxxxx členského státu Xxxxxxxx unie xx xxxxxxx xxxxxxxx splnění xxxxxxxx xxxxx odstavce 5 x x xxxxxxx předložit xxxxxx x cestovním xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle odstavce 3 xxxx. x), xxxxxx prokazující, že xxxxxx měsíční příjem xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxx posuzovaných xxxx [odstavec 3 xxxx. x)] xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx9d) xxxxxxxx x x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx stanovených xxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx9e) xxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx částku xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx osob; x xxxx náležitosti xxxxxxx x §31 xxxx. 1 xxxx. x), x), e) a x). Xx požádání xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx předložit xxxxxxxxxxx xxxxx §31 xxxx. 3.

§42x

Xxxxxxxx k dlouhodobému xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx na xxxxx

(1) Xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx studia xx xxxxx9f) xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx cizinec, xxxxx na území xxxxx xxxxxxx přechodně xx xxxx xxxxx xxx 3 xxxxxx x jde-li x xxxxxxx xxxxx §64. Xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx víza x xxxxxx xxx 90 xxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx účelem xxxxxx vydaného xxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx povolení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xx xxxxx účelem nebo xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxx 90 xxx. Xxxxxx xxxxx xx území xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xx území xxxxxx xx xxxxx k xxxxxx xxx 90 xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx nebo xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx; to xxxxxxx, xxx-xx o xxxxxxx, xxxxx xx území xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxx 90 xxx za xxxxxx strpění pobytu xxxxx §33 odst. 1 písm. x) xx x) nebo §33 odst. 3 x následně xx xxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §43, xxxxxx-xx na území xx xxxx xxxxxxx 3 xxx. Žádost xxxx xxxxx xx xxxxx ministerstvu xxxxx, xxxxx cizinec na xxxxx xxxxxx na xxxxx k xxxxxx xxx 90 xxx xx účelem xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) X xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx §64 xxxx. x) xx d) x x) xx xxxxxxx povinen

a) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x §31 odst. 1 xxxx. x), x), x), e) x x),

x) předložit xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, s xxxxxxx xxxxxx xx území; xxxxxxx xxxxxx, zákonného xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx nevyžaduje, xxx-xx x xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx za dítě xxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx území, a xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx jeho vůli xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, nebo xxxxx xxx xxxx xxxxxx xx xxxxx xx základě xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx zajištění xxxxxxxxxx x pobytu xx xxxxx (§13), xxxx xxxxxxxx, že xxxx xxxxxx xxxxxxx příjem xxxxxx nižší xxx xxxxxx částky xxxxxxxxx xxxxxx9d) x nejvyšší xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx stanovených xxx xxxxx příspěvku xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx9e) xxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx částku xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxx xx veškeré xxxxxxx spojené x xxxx pobytem budou xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xx xxxxxxxx předložit xxxxxxxxxxx xxxxx §31 xxxx. 3.

(3) X xxxxxxx o vydání xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx podle §64 xxxx. 1 xxxx. x) x x) xx xxxxxxx povinen xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x §31 xxxx. 1 xxxx. x), x), x) a x), odstavci 2 xxxx. x), x) x x) a xxxx x xxxxxxx xxxxxx

x) xxxxx §64 xxxx. x)

1. xxxxxx xxxxxxxxxxx, xx během xxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx žádosti xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx studuje x xxxxxxxx zakončeném xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, a

2. xxxxxx x hostitelskou xxxxxxxxxx x stáži, xxxxx zahrnuje xxxxxxxxxxx x praktickou xxxxxxxx; xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx popis xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx, xxxx trvání xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx v xxxxx xxxxx, xxxx, xx kterou xx xxxxxxxx pracovat, x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx

x) podle §64 xxxx. f) xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx obsahuje xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx trvání, xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x rámci xxxxxxxx, počet hodin, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx na xxxxx a ubytování x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx a x případě xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx organizace, xxxxxxxxx xxxx orgán xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx služby, sjednala xxxxxxxxx odpovědnosti xx xxxxx.

(4) Před xxxxxxxxxx xxxx x pobytu xxx 90 xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx účelem xxxxxx xx xxxxx xx cizinec povinen xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx dobu xxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx podmínkám uvedeným x §180j. Xxxxxxxx xx xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x zaplacení pojistného xxxxxxxxx na xxxxxxx x xxxxxxxxx zdravotním xxxxxxxxx. To xxxxxxx, xxx-xx o xxxxxxx xxxxxxx x §180j xxxx. 4.

§42e

Povolení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx účelem xxxxxxx xx xxxxx

(1) Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx na území9g) xxxx ministerstvo na xxxxxx xxxxxxx, který xx

x) pravděpodobnou obětí xxxxxxxxx činu xxxxxxxxxxx x xxxxx9h), xxxx

x) xxxxxx, xxx xxxxxx xxxx organizováno xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx překročení xxxxxx xxxxxxx9i), xxxx xxxxxx, xxxxx bylo xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx území9i), xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx zabývající xx xxxxxxxxxxxxx anebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx překročení xxxxxx xxxxxxx nebo napomáháním x neoprávněnému pobytu xx xxxxx

xx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxx řízení xxxxxxx x podezření xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx a nespolupracuje x podezřelým xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu za xxxxxx ochrany xx xxxxx xxxxxxxxxxxx vydá xx xxxxxx dále xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx řízení xx významná xxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx zločinu xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, x xxxxx stíhání xxxxxxxx xxxxxxxxx mezinárodní smlouva, xx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx s orgány xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx.

(2) Cizinec xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxx neprodleně x xxxxxx, ve xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx, poučen xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx nebo ministerstvem x xxxxx požádat x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu za xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxx pobytu. Xxxxxxx je xxx xxx, xxx xxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx 1 xxxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxx bude xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx x trestním xxxxxx; platnost xxxx xxxxx xxxx být xxxxxxxx, xxxxx cizinec xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1, xx-xx xx nezbytné pro xxxxxxxxx xxxxxxx veřejného xxxxxxx xxxx bezpečnosti xxxxx xxxxx cizinec x zrušení platnosti xxxxxxxxxx lhůty xxxxxx. X průběhu poskytnuté xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx či xxxxx xxxxxxx jeho xxxxx xx území x xxx x xxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx ochrany xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx2). Xxx xxxxx xxxx xxxx xx xxxxxx o správním xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx právního xxxx České xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx území xxxxxxxxx xxxxxxxxxx orgánu xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x splnění podmínek xxxxx odstavce 1 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx za účelem xxxxxxx xx území xxxx xxxxx i xxxxxxx x udělení xxxxxxxxxxx xxxxxxx2).

(4) K xxxxxxx x povolení x xxxxxxxxxxxx pobytu xx xxxxxx ochrany xx xxxxx je xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx doklad, je-li xxxx xxxxxxxxx, x xx i tehdy xxxxxxxx-xx doba xxxx xxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx na xxxxx a xxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx xx účelem xxxxxxx xx území xxxx dále xxxxxxxxxxxx xxxxx na žádost xxxxxxx, xxxxx je

a) xxxxxxxx,

x) nezletilým xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx dítětem, xxxx

x) x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx rozhodnutím xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx péče

cizince xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1, xxxxx xx v xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx zdržoval xx území x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx rodiny. X xxxxxxx x xxxxxx povolení x xxxxxxxxxxxx pobytu za xxxxxx ochrany xx xxxxx je cizinec xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x písmenu x), x) xxxx x), xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx-xx xxxx xxxxxxxxx, x to x tehdy, xxxxxxxx-xx xxxx xxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxx-xx xx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxxxx lhůta xxx xxxxxxxxxx, xxx xxxx spolupracovat s xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu za xxxxxx ochrany na xxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx, zajistí mu xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x odstavci 5. Xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx přispět xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx spojených x xxxxxxxxxx cizince.

§42f

Povolení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx pobytu xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx9f) xx oprávněn podat xx zastupitelském xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx9j) x xxxxx xx xxxxx přechodně pobývat xx dobu xxxxx xxx 3 měsíce (xxxx xxx "xxxxxxxx xxxxxxxxx"). Výzkumnou organizací xx pro xxxxx xxxxxx zákona xxxxxx xxxxxxx výzkumná instituce, xxxxxx xxxxx9k) nebo xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx seznamu xxxxxxxxxx organizací schválených xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ze xxxxxxx xxxx vedeného xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx9j). Xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx též činnost xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx profesora u xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx jiné xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx do xxxxxxx xxxxxxxxxx organizací xxxxxxxxxxx xxx přijímání xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx9j).

(2) X xxxxxxx pobytu xx území xx xxxxx k pobytu xxx 90 dnů xxxx na xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu xxxxxx za jiným xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx žádost x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxx výzkumu podat xx xxxxx ministerstvu. Xxxxxx x povolení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx účelem vědeckého xxxxxxx xxxx xx xxxxx ministerstvu podat xxxx xxxxxxx povolení x dlouhodobému xxxxxx xxxxxxxx jiným členským xxxxxx Xxxxxxxx unie xx účelem xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx po xxxx xxxxx než 1 rok. Xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx podat, pokud xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxx nad 90 dnů xx xxxxxx xxxxxxx pobytu xx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx území; to xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxx, který xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx k xxxxxx xxx 90 dnů xx účelem xxxxxxx xxxxxx xxxxx §33 xxxx. 1 xxxx. x) až c) xxxx §33 xxxx. 3 x xxxxxxxx xx xxxxx pobývá xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx strpění xxxxxx xxxxxxxx podle §43, xxxxxx-xx na xxxxx po xxxx xxxxxxx 3 xxx. Xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx vízum k xxxxxx xxx 90 xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) X xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx výzkumu xx xxxxxxxx xxxxxxxxx povinen xxxxxxxxx

x) dohodu o xxxxxxxxx,

x) náležitosti xxxxxxx x §31 odst. 1 xxxx. x), x) x x),

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x pobytem xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxx xx skončení xxxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxx xx xxxxx, včetně xxxxxxx spojených x xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx do 6 xxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx o hostování9j) x xxxx hrazeny x veřejných xxxxxxxxxx, x

x) xx požádání xxxxxxxxxxx uvedené x §31 odst. 3.

(4) Xxxx xxxxxxxxxx víza x xxxxxx xxx 90 dnů za xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx účelem xxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx podmínkám uvedeným x §180j, x xx xxx xxx xxxxxx na xxxxx Xxxxx republiky do xxxx, xxx se xx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx33). Xxxxxxxx xx povinen xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx o zaplacení xxxxxxxxxx uvedeného na xxxxxxx x cestovním xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xx xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxx xxxxxxx x §180j xxxx. 4.

§42x

Xxxxxxxxxxxxx xxxxx

(1) Zaměstnaneckou xxxxxx xx rozumí xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx opravňující xxxxxxx x xxxxxxxxxxx pobytu xx území xxxxxxx xxx 3 xxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xx kterou xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx xxxx oznámena xx xxxxxxx podmínek xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 7 xx 10, x xx xxx dne xxxxxxxxx x xxxxxxxx. Xxxxxxx, x xxxxxxx xx podle zákona x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxx který xx xxxxxx x §98 xxxxxx x zaměstnanosti, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x pobytu xx xxxxx za účelem xxxxxxxxxx49).

(2) Žádost o xxxxxx xxxxxxxxxxxxx karty xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, pokud

a) je xxxxxx jeho pobytu xx území zaměstnání xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx uvedených x centrální xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx držiteli xxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) uzavřel xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, x xxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx lhůtě xxxxxxx xxxxxxxx smlouvu xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx obsahující xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx, že xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx mzda, xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx nižší xxx základní xxxxx xxxxxxx minimální xxxx; xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx 15 xxxxx x

x) má xxxxxxxx způsobilost xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x tato xxxxxxxx xxxxxxx x charakteru xxxxxxxxxx xxxx ji xxxxxxx xxxxxxxxxxx smlouva, xxxxxxx

1. má xxxxxxxxxx xxxxxxxx; v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, zejména v xxxxxxx důvodných xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx má xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx povinen xxxxxxxx, xx jeho xxxxxxxxxx xxxxxxxx bylo xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

2. xx požadovanou xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx35) vyžadována, x

3. xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, jde-li x xxxxxx povolání.

(3) Žádost x xxxxxx zaměstnanecké xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx povolení k xxxxxxxxxx, xx-xx podle xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 2 xxxx. x). Xxxxxxx, xxxxx v postavení xxxxxxxxxx, člena xxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxx obchodní xxxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx osobu úkoly xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx podat xxxxxx o vydání xxxxxxxxxxxxx karty, xxxxxxxx xx xxxx xx xxxxx účelem xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx. Xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx karty xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxx bylo xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxx §96 xxxx. 1 xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxx x §98 xxxxxx o xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x vydání xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx uvedenou x xxxxxxxx 2 xxxx. b).

(5) Žádost x vydání zaměstnanecké xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx úřadu. X průběhu pobytu xx xxxxx xx xxxxx x pobytu xxx 90 xxx xxxx xx xxxxxxxx x dlouhodobému pobytu xx jiným účelem xxxx cizinec xxxxxx x xxxxxx zaměstnanecké xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx podat, xxxxx xxxxxxx xx xxxxx pobývá na xxxxx x xxxxxx xxx 90 dnů xx xxxxxx strpění xxxxxx na území xxxx na povolení x xxxxxxxxxxxx pobytu xx xxxxxx strpění xxxxxx xx xxxxx; xx xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx nad 90 xxx xx xxxxxx xxxxxxx pobytu xxxxx §33 xxxx. 1 xxxx. x) xx x) xxxx §33 xxxx. 3 a xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx povolení x xxxxxxxxxxxx pobytu xx xxxxxx strpění xxxxxx xxxxxx podle §43, xxxxxx-xx xx xxxxx po dobu xxxxxxx 3 xxx. Xxxxxx xxxx nelze xx území xxxxxxxxxxxx xxxxx, pokud cizinec xx území pobývá xx xxxxx x xxxxxx nad 90 xxx xx účelem xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. X xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx karty xxxxx xxxx druhé, xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx základě xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx programu xxxxxxxxxxx xxxxxx za účelem xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxx přínosu xxx Xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx organizačně xxxxxxxxxx xxxx koordinován x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx jiným xxxxxxxxx xxxxxxxx úřadem, xxxxx okruhu xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx (xxxx xxx "vládou xxxxxxxxx program"), x xxxxxxxx-xx xxxxx způsob xxxxxx xxxxxxx podmínky xxxxxx xxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx, xxxx-xx zjištěno xxxxxxx podmínek uvedených x odstavci 2 xxxx. x) x x) x Xxxx xxxxx České xxxxxxxxx - krajská pobočka xxxx xxxxxxx pro xxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxx závazné xxxxxxxxxx, xx další zaměstnávání xxxxxxx lze xxxxxxxx x situaci xx xxxx xxxxx xxxxxxx, xxx-xx x cizince, xxxxx není uveden x odstavci 3 xxxx 4 x

x) xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx víza x xxxxxx nad 90 xxx nebo xxxxxxxx k dlouhodobému xxxxxx,

x) xx xxx xx území xxxxxxxxx x bylo mu xxx tyto účely xxxxxx povolení x xxxxxxxxxx, xxxxxx k xxxxxx zaměstnanecké xxxxx xxxx podle xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx vyžadováno, x

x) žádá x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx a xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxxx.

(7) Xxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx u xxxxx nebo u xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 povinen xxxxxxx xxxxxxxxxxxx nejméně 30 xxx xxxx takovou xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx držitel zaměstnanecké xxxxx oprávněn xxxxxxxx 6 xxxxxx od xxxxxx moci xxxxxxxxxx x vydání zaměstnanecké xxxxx; xx neplatí x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x důvodů xxxxxxxxx x §52 písm. x) xx x) xxxxxxxx práce, xxxxxxx x xxxxx důvodů xxxxx xxxxxxxxx zrušením xxxxx §56 xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx poměru xxxxxxxxxxxxxxx xx zkušební xxxx x pokud xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 2 dále není xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx nastoupit xx xxxxxxxx pozici, xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Držitel xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxx přicestoval xx xxxxxxx vládou xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, je xxxxxxxx xxxxxx zaměstnavatele xxxxxxxx xx uplynutí xxxx, xx kterou xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx; xx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx základě xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx karty xx území přicestoval. Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx změnu xxxxxxxxxxxxxx xx uplynutí xxxx xxxxxxx v §63 xxxx. 1.

(8) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 7 xx xxxxxx xx x tomu xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx povinen xxxxx jméno, xxxxxxxx, xxxxx narození, xxxxxx xxxxxxxxxxx, požadovanou změnu, xxxxx xxxxxxxxx zaměstnavatele, xxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxx jsou xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx k xxxx volné xxxxxxxx xxxxxx vedené xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x centrální xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx míst xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx, xx kterému xxxxx nastane. Xxxx xx povinen k xxxxxxxx xxxxxxxxx doklad xxxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxx pracovněprávní vztah xxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx o pracovní xxxxxxxx nebo smlouvu x smlouvě xxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxx, xx xx xxxxxxxx na v xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx pracovních xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 2 xxxx. x). Xxxxxxxx xxxxxxx, dohoda x xxxxxxxx činnosti xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx splňovat xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 2; xx xxxxxxx, xxxxx-xx xx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

(9) Xxxxxxxxxxxx xx xxxxx 30 xxx xxx dne xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 7 x 8 xxxxx cizinci x xxxxxxxxx zaměstnavateli, zda xxxx xxxxxxx podmínky xxxxxxxxxx pro změnu xxxxxxxxxxxxxx, pracovního zařazení xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx x jiného xxxxxxxxxxxxxx x xxx xxxx xxx xx xxxxx xxxxx zaměstnáván. Xx xxxxxxxx, které nesplňuje xxxxxxxx uvedené x xxxxxxxxxx 7 x 8 xx xxxxx, xxxx xx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx x xxxx podle §63 xxxx. 1 držitel xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx zaměstnavatele, xxxxxxxx se xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxx, xx předchozí xxxxxxxx xx xxxxx, xxxx by nebyla xxxxxxx.

(10) Xxxxxxxx 7 xx 9 xx xxxxxxx obdobně xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx odstavců 3 x 4, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo zaměstnání xx další xxxxxxxx xxxxxx x téhož xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx držiteli xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(11) Xxxxxxxx 7 xx 10 xx xxxxxxxxx, jedná-li xx x cizince uvedeného x §98 zákona x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxx bylo xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx povolení x xxxxxxxxxx, je-li xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx vyžadováno; cizinec xx x xxxxxxx xxxxx zaměstnavatele xxxx xxxxxxxxxx zařazení xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx u xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx do 3 xxxxxxxxxx xxx ode xxx, xxx x xx došlo.

(12) X xxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxxxxx karty je xxxxxxx xxxxxxx uvést

a) xxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx jména, xxxxxxx dřívější příjmení, xxx, xxxxx a xxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxx narození, xxxxxxx, xxxxxx občanství, xxxxxxx stav, xxxxxxxx xxxxxxxx vzdělání, xxxxxxxx, xxxxxxxxxx před xxxxxxxxx xx území, pracovní xxxxxxxx, název x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxx na xxxxx, pracovní zařazení, xxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx x cizině, xxxxxx xxxxx xxxxxx na xxxxx, xxxxxx pro xxxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxx 3 xxxxxx, důvod x xxxxx pobytu, xxx xxxxxx xx xxxxx a xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x označení xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx podle xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx evidenci xxxxxxx xxxxxxxxxx míst obsaditelných xxxxxxxx zaměstnanecké karty, xx xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx, xxxxxxxx x ostatní xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx příjmení, xxxxxx občanství, datum xxxxxxxx, xxxxx a xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, bydliště x povolání xxxxxx,

x) xxxxx, příjmení x xxxxxxx jména, datum x xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx x povolání xxxx x

x) xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx jména, xxxxx x xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx občanství, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§42x

Xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx

(1) X xxxxxxx x vydání zaměstnanecké xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxx xxxxx §31 xxxx. 1 xxxx. a), x), e) x x),

x) xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §31 xxxx. 3,

c) xxxxxxxx xxxxxxx, dohodu o xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx podmínky xxxxxxx v §42g xxxx. 2 písm. x),

x) xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx požadovaného xxxxxxxxxx xxxxx §42g xxxx. 2 xxxx. x), xxx-xx o xxxxxx xxxxx §42g xxxx. 2 xxxx xxxxxxx uvedeného x §42g xxxx. 6,

x) xxxxxxxx k xxxxxxxxxx, xxx-xx x žádost xxxxx §42g xxxx. 3,

x) doklad xxxxxxxxxxx, xx se xxxxx x xxxxxxx uvedeného x §98 xxxxxx x zaměstnanosti, xxx-xx x xxxxxx xxxxx §42g xxxx. 4,

x) x xxxxxxx, xx xxx x agenturní xxxxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx, příjmení, xxxxxxxxx rodné xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxxxx x bydliště xxxxxxx, xxxx práce, xxxxxx xxxx cizinec jako xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx výkonu xxxxx u uživatele x xxxxx x xxxxx uživatele x

x) xxxxxx o číselném xxxxxxxx volného xxxxxxxxxx xxxxx obsaditelného držiteli xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx hodlá xxx xxxxxxxxxxx; to neplatí, xxxxx-xx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx schváleného xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx umožňují xxxxxxxxx xxxxxxxxx náležitostí xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx v §31 xxxx. 1 písm. x) x x xxxxxxxx 1 xxxx. x) x x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx, ve xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx

x) xxxx xxxxx, který xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxx xx xxxxx x xxxx, na xxxxxx se pracovní xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nebo xx xxxxxx xxxx uzavřena,

b) xx cizinec xx xxxxxxxxx ubytování odpovídající xxxxxxxxxx xxxxxxxx v §31 xxxx. 5,

x) xx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x smlouvě budoucí, x xxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx nebo xxxxxx a sjednanou xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x

x) xx xxxxxxx xx odbornou xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §42g xxxx. 2 xxxx. x).

(3) Xxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxx 90 dnů xx xxxxxx převzetí xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx předložit xxxxxx x cestovním xxxxxxxxxx pojištění, které xxxxxxxx podmínkám uvedeným x §180j, x xx xx xxxx xxxxxx xxx dne xxxxxx xx území xx xxxx, xxx xx na xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx33), x xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx uvedeného xx dokladu o xxxxxxxxx zdravotním xxxxxxxxx; xx neplatí, jde-li x xxxxxxx uvedené x §180j odst. 4.

§42x

Xxxxx xxxxx

(1) Xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx32) je oprávněn xxxxx cizinec, xxxxxxx xxxx xxxxx požívající xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx území hodlá xxxxxxx přechodně xx xxxx delší xxx 3 xxxxxx x xxxx zaměstnán xx xxxxxxxx pozici xxxxxxxxxx xxxxxxx kvalifikaci, která xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx8e) může být xxxxxxxx xxxxxxxx, který xxxx xxxxxxx Evropské xxxx, nejde-li x

x) xxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie, xxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu xxxxx §42c za xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx, xxxxx xx území xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x dočasný xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x obchodem x investicemi, xxxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx jsou xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx převedeného xxxxxxxxxxx jiného členského xxxxx, xxxx

x) xxxxxxx, xxxxx je zaměstnancem xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx státu Evropské xxxx xxxxxxxx k xxxxxx xxxxx x xxxxx nadnárodního poskytování xxxxxx xx území34).

(2) Xx xxxxxxx kvalifikaci xxxxx odstavce 1 xx považuje řádně xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx vzdělání xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx 3 xxxx, nebo xxxxxxxx xxxxx odborné xxxxxxxxxx; xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx rozumí znalosti, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx odbornou xxxxx xxxxxxxxxxxx x vysokoškolským xxxxxxxxx, které xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx uvedeným x xxxxxxxx smlouvě xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx během xxxx, xxxxxx xxx vybraná xxxxxxxx vyhláškou xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx se podává xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx. Xx území xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx x azylu xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx území xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx vydané jiným xxxxxxxx státem Evropské xxxx, xxxxx žádost xxxx xx xxxxx xx 1 xxxxxx xxx xxx xxxxxx xx xxxxx, x xxxx cizinec, který xxxxxx xx xxxxx xx xxxxx k xxxxxx xxx 90 xxx nebo xx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx. Žádost nelze xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxx k xxxxxx xxx 90 xxx xx účelem xxxxxxx xxxxxx na xxxxx nebo xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx na xxxxx; xx neplatí, xxx-xx x xxxxxxx, xxxxx na xxxxx xxxxxxx na xxxxx x xxxxxx xxx 90 dnů xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx §33 xxxx. 1 písm. x) xx c) nebo §33 xxxx. 3 x následně xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx podle §43, xxxxxx-xx na xxxxx xx dobu nejméně 3 xxx. V xxxxxxxxxx xxxxxxx, který xxxx xxxxxxxx podat xxxxxx x xxxxxx xxxxx karty xx xxxxx xxxxxxxxxxxx podle xxxx druhé, může xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxx jeho zaměstnavatel xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx-xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx tohoto xxxxxxxx.

(4) Xxxxx karta xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx území x k xxxxxx xxxxxxxxxx vyžadujícího xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx x ní xxxxxxxx.

(5) Xxx-xx x xxxxx xxxxxxxxxx vyžadujícího xxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxx xx x regulované xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx xx vyjádření xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx orgánu35).

(6) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx karty xxxxxxx za xxxxxxxx, xx xxxxxxxx tohoto xxxxxxxxxx, zejména s xxxxxxx na xxxx xxxxxx do xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx života xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx pro zamítnutí xxxxxxx, xxxxxxxx

x) cizinec xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x nichž uvedené xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, nebo

b) xxxx xxxxxxxx skutečnosti uvedené x §9 xxxx. 1 xxxx. x), x), x), i) xxxx x),

x) xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx předpisu8e) může xxx xxxxxxxx cizincem, xxxxx xxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx,

x) xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx usnadnění vstupu xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx.

(7) Ministerstvo v xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx "XXXXX XXXXX XX". X xxxxxxx, xx xx xxxxx xxxxx vydána xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xx rubriky xxxxxxxx xxxxx záznam xxxxx §84 odst. 2.

(8) Xxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxx karty xxxxxxxx xxxxx v xxxx xxxx xxxxxxxxx, je xxxxxxx tuto skutečnost xx lhůtě xx 3 xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(9) Xxxxxxx xxxxx xxxxx je xxxxxxxx změnit zaměstnavatele xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1; xxxx změnu xx povinen xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx 3 xxxxxxxxxx xxx.

(10) Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x vydání xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x tom, xx cizinec xxxxxx xxxxxxxx xxx vydání xxxxx karty; x xxxxxxxxx xxxxx jméno, xxxxxxxxx jména, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx, od xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, pro xxxxxx xxxx xxxxx karta xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x datum xxxxxx xxxxxxxx.

(11) X xxxxxxx x vydání modré xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx uvést

a) xxx xxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxx, všechna xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx, xxxxx a xxx xxxxxxxx, místo a xxxx narození, pohlaví, xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx, xxxxxxxx dosažené xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx příchodem xx xxxxx, pracovní xxxxxxxx, xxxxx x adresu xxxxxxxxxxxxxx, zaměstnání xx xxxxxx na území, xxxxxxxx zařazení, název x xxxxxx zaměstnavatele, xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx, předchozí xxxxx na xxxxx xxxxx xxx 3 xxxxxx, důvod x xxxxx xxxxxx, den xxxxxx xx xxxxx x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx dokladu x označení státu, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxx pozici vedené xxxxx zákona o xxxxxxxxxxxxx x centrální xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx karty, na xxxxxx xxxx x xxxxxx modré karty,

c) xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxxx a xxxx xxxxxxxx, bydliště x xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx,

x) jméno, příjmení x ostatní jména, xxxxx narození, xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxx, datum x xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxx x

x) xxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxx, datum x xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx občanství, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§42x

Xxxxxxxxxxx k xxxxxxx x xxxxxx modré xxxxx

(1) X xxxxxxx x vydání modré xxxxx je cizinec xxxxxxx předložit

a) náležitosti xxxxx §31 xxxx. 1 xxxx. a), x), x) x x),

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxx smlouvou x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx vyžadujícího xxxxxxx kvalifikaci xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx 6 měsíců xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx dobu, xxxxx xxxx obsahuje výši xxxxxxxx hrubé xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx 1,5xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxx-xx x xxxxx regulovaného xxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxx výkon xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle §31 xxxx. 3.

(2) Xxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxx 90 xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x cestovním xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x §180j, a to xx xxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxx xx xxxxx do xxxx, xxx xx xx něho xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx33), x xx xxxxxxxx xxxxxx o zaplacení xxxxxxxxxx uvedeného xx xxxxxxx x cestovním xxxxxxxxxx xxxxxxxxx; xx xxxxxxx, xxx-xx o xxxxxxx uvedené x §180j xxxx. 4.

(3) Xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx podání žádosti x xxxxxx xxxxx xxxxx xx území xxxxxxx xxxx držitel xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx státě Xxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxxx

x) platnou modrou xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx a

b) xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) xx x) x xxxxxxxx 2.

(4) Na xxxxxxx, xxxxx před xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxx xxxxx karty xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx karty x xxxxx členském xxxxx Xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx 2 xxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx doklad xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. c) xx xxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx xx vykonávat.

§42x

Xxxxx vnitropodnikově xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx pobytu xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx delšímu xxx 90 dnů x x výkonu xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, specialisty xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx účely xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx cizince

a) v xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xx xxxxx převedení xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx jejího xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx území, nebo

b) x obchodní korporace xx xxxxxx mimo xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xx během xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx obchodní xxxxxxxxx xx xxxxxx xx území, jež xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx členských xxxxx Evropské xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx56) xxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Manažerem xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx pracující xx xxxxxxx pozici, xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx nebo xx xxxxxx pokyny xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx; xxxxxxx řídí xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx závod xxxx xxxxxx část, vykonává xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx a jejich xxxxxxxx, x xx xxxxxx pravomoci přijímat xxxx propouštět xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx jejich xxxxxxx nebo propuštění xxxx xxxxxxxxx jiných xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx řízení xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, a xxxxx xx xxxx potřebnou xxxxxx dosažené xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, stanoví-li xxxx xxxxxxxxx zvláštní xxxxxx předpis.

(5) Zaměstnaným xxxxxxxxx xx pro xxxxx xxxxxx zákona xxxxxx xxxxxxx, který xx xxxxx ukončené xxxxxxxxxxxxx vzdělání, je xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx odštěpného xxxxxx xx xxxxxx xxxx umístěním na xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxx x xxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx.

(6) Xxxxxx x vydání xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx převedeného xxxxxxxxxxx xxxx oprávněn podat xxxxxxx, jde-li x

x) xxxxxxxx x vydání xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxx nadnárodního xxxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxx34),

x) xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx agenturou xxxxx,

x) xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx pobývá za xxxxxx xxxxxx xxxxx §64 písm. x) xx x), jde-li x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx škole, xxxxxxxxxxxx, vyšší xxxxxxx xxxxx nebo jazykové xxxxx s právem xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx studium xx xxxxxx xxxxx, xxxx

x) cizince, který xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx korporaci se xxxxxx xx státě, xxxxx xx vázán xxxxxxxxxxx smlouvou xxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxx1c), x níž občanům xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx na xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxx ve xxxxx, xxxxx xx xxxxx Dohodou x Xxxxxxxxx hospodářském xxxxxxxx1d).

(7) Xxxxxx x xxxxxx xxxxx vnitropodnikově převedeného xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx zastupitelském xxxxx. Xxxxx xx cizinec xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxx nebo xx xxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx schváleného xxxxxxxx x xxxxxxxx-xx xxxxx xxxxxx podání xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, může x xxxxxxxxxx xxxxxxx podat xxxxxxxxxxxx žádost xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(8) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx

x) xx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxxx x výkonu xxxxxxxxxx xx xxxxxx manažera, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) byl xxxxx xxxxxxx bezprostředně přede xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx převedení xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx členských xxxxx Xxxxxxxx unie, x xxx xxxx x xxx xx xxx xxxxxxxx na xxxxx, a xx xx dobu xxxxxxx 6 xxxxxx, x

x) xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx odbornou kvalifikaci, xx-xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx35) xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx-xx x takové xxxxxxxx, x xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx-xx x zaměstnaného xxxxxxxx.

(9) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx

x) nastal některý x xxxxxx xxxxxxxxx x §56 odst. 1 xxxx. a) xx c), x), x) až i) x l) nebo xxxxx xxxxxxx v §56 xxxx. 2 xxxx. x), nebo

b) xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx, byly xxxxxxxx xxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(10) Xxxxxxxxxxxx žádost x xxxxxx karty vnitropodnikově xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxx

x) obchodní xxxxxxxxx, v xxx xxxx xx xxx xx xxx cizinec xxxxxxxx, není xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxx nebo xx xxx má xxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx x období 4 xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx pokuta xx xxxxxxxx výkonu nelegální xxxxx, xxxx

x) na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxx nebo xx xxx xx xxx cizinec xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx konkurs,

za xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx budou xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zaměstnance. Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx zejména x xxxxxxx tohoto xxxxxxxxxx xx soukromého x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(11) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zaměstnance je xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx podmínek, xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx karta vnitropodnikově xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vydána, xx lhůtě do 3 xxxxxxxxxx xxx xxx xxx, kdy x ní xxxxx.

§42l

Náležitosti žádosti x xxxxxx xxxxx vnitropodnikově xxxxxxxxxxx zaměstnance

(1) X xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx je cizinec xxxxxxx předložit

a) cestovní xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx x §31 xxxx. 1 xxxx. e) x x) a xx požádání xxxxxxxxxxx xxxxxxx x §31 xxxx. 3,

c) doklad x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx dobu xxxxxx xx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx

1. xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx sídlem xxxx xxxxx xxxxxxxxx států Xxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxx xxxx převeden xxxxx §42k odst. 2 x xxxxxx xxxxxxxxxx xx obchodní xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx se sídlem xxxx umístěním xx xxxxx na pozici xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx,

2. uvedení xxxxxxxxxx podmínek, xxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx, délku xxxxxxxx xx kalendářní xxx a xxxx xxxx nebo xxxxx; xxxx podmínky nesmí xxx xxxxx, xxx xxxxxxx zákoník xxxxx, xx xxxxx i xxx podmínky týkající xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx, pracovních xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxx krátce xx xxxxxx, xxxxxxx zacházení xxx xxxx x xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxxxx, x

3. xxxxxxxxx, xx xxxxxxx bude xx xxxxxxxx doby xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx převedení převeden xx xxxxxxxx korporace xx xxxxxx mimo xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §42k xxxx. 8 xxxx. x),

x) x xxxxxxx xxxxxxxx x §42k xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx xxxxxxxxxxx, xx odštěpný xxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, xx odštěpným xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxx je cizinec xxxxxxxx,

x) x xxxxxxx xxxxxxxx x §42k xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx je xxxxxxx xxxxxxxx, jsou xxxx xxxx xxxxxxxxxx x ovládanou osobou xxxx xxxx obě xxxx obchodní xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) doklad o xxxxxxx xxxxxxxx uvedené x §42k odst. 8 xxxx. x) x

x) xxx-xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx x odborné xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx

1. popis xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx vyplývá, xx xx xxxxx x odbornou xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx s xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx na xxxx xxxxxxx xxxxxx x obchodní korporaci, x níž xxxx x xxx je xxxxxxx převeden, xxxx x xxxxxxxx korporaci, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx ovládá xxxx xx jí xxxxxxxx, x

2. xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx, za xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx přípravy xxx dohledem.

(2) Pokud xx cizinec xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, v xxx xxxx xx xxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx, účastníkem xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx náležitostí xxxxxxx, xxx náležitosti xxxxxxx x xxxxxxxx 1 písm. x) xx x) nahradit xxxxxxxxxx vydaným touto xxxxxxxx korporací.

(3) Xxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx nad 90 xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx o cestovním xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx podmínkám xxxxxxxx x §180j, a xx na xxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxx xx území xx xxxx, než xx na něho xxxx vztahovat xxxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx33), x xx xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx zdravotním xxxxxxxxx; xx xxxxxxx, jde-li x xxxxxxx uvedené x §180j xxxx. 4.

§42m

Karta xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx převedeného xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx povolení x pobytu xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vydaného xxxxx členským xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, x xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxx 90 xxx x x xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx zaměstnaného xxxxxxxx xx xxxxxxx vnitropodnikového xxxxxxxxx.

(2) X xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx převedeného xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx unie xx xxxxxxx xxxxxxx předložit

a) xxxxxxxx doklad,

b) xxxxxxxxxx xxxxxxxx v §31 xxxx. 1 xxxx. x) x x) x na xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x §31 xxxx. 3,

c) xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx převedeného xxxxxxxxxxx xxxxxx cizinci xxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx,

x) doklad x xxxxxxxxx ubytování po xxxx pobytu xx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx údaje uvedené x §42l odst. 1 xxxx. d),

f) x případě xxxxxxxx x §42k xxxx. 2 písm. x) xxxxxx prokazující, xx xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx obchodní xxxxxxxxx, x níž je xxxxxxx xxxxxxxx,

x) v xxxxxxx xxxxxxxx x §42k odst. 2 xxxx. x) xxxxxx xxxxxxxxxxx, xx obchodní xxxxxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxx převeden, xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx jsou xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx ovládány xxxxxxx xxxxxxxxxx osobou, x

x) xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 5 xxxx. x).

(3) Xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxx xxxx xx níž xx být xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx programu, jehož xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 2 xxxx. x) až x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx touto obchodní xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx povolení x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx členským xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxx xxxxx vnitropodnikově xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx na zastupitelském xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x době xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxx, x xx nejpozději xx 90 dnů xxx xxx xxxxxx xx xxxxx. Xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxx nebo xx xxx má xxx xxxxxxx xxxxxxxx, účastníkem xxxxxx xxxxxxxxxxx programu x umožňují-li tento xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx základě xxxx moci xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx kartu xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, pokud

a) xx xxxxx o xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, specialisty nebo xxxxxxxxxxxx stážisty,

b) xxxxx xxxxxxx má xxxxxxxxxxx xxxxxxxx kvalifikaci, pokud xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx35) vyžadována, x splňuje xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, jde-li x xxxxxx povolání, a

c) xxxxxxxxxx doba platnosti xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx převedeného xxxxxxxxxxx xxxxxxxx tomuto xxxxxxx xxxxx členským xxxxxx Xxxxxxxx xxxx.

(6) Ministerstvo xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx xxxxxxx, jestliže

a) xxxxxx xxxxxxx z důvodů xxxxxxxxx v §56 xxxx. 1 xxxx. x) xx x), x), x) xx x) a l) xxxx xxxxx xxxxxxx x §56 xxxx. 2 písm. x),

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx závod, do xxxxx xx být xxxxxxx převeden, xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx vnitropodnikového převedení, xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie podle §44 xxxx. 8.

(7) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx vnitropodnikově xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx jiného xxxxxxxxx státu Evropské xxxx dále zamítne, xxxxxxxx nastal některý x xxxxxx xxxxxxxxx x §42k xxxx. 10, za xxxxxxxx, xx xxxxxxxx tohoto xxxxxxxxxx budou xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie. Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx přihlíží xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx do xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§42x

Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx za účelem xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx pobývat po xxxx delší xxx 90 xxx x

x) xx xxxxxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxx na xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, kterou xxxxx xx území xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx pobytu xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx spočívající xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx vlády x x investování xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx stanovené nařízením xxxxx (xxxx jen "xxxxxxxx xxxxxxxxx"); investování xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxx stanovené xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jiného xxxxxxx, xxxxx vlastnictví x xxxxx cizinec xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx společně x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx se xxxxxxxx xxxx xxxxxx i xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x informačních předpokladů xxxx znalostí, xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx části xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx jiný xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx investici je xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx x významná investice xx xxx přínosem xxx xxxx, kraj xxxx xxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x tyto xxxxxxxxxx xxxx uloženy na xxxx cizince vedeném x xxxxxxxx státě Xxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxx smluvním xxxxx Dohody x Xxxxxxxxx hospodářském prostoru xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx státě xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx; xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx jejich xxxxx x

x) xx xxxxxx xxxxxxxxxx; tato xxxxxxxx xxxxxxx, jde-li x xxxxxxx, xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx.

(2) Novým pracovním xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. b) xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx významné xxxxxxxxx x které xx po xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx investice xxxx x případě, xx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx 2 xxxx, nejméně po xxxx 2 let, xxxxxxxx zaměstnancem, který xx sjednán pracovní xxxxx xx zákonem xxxxxxxxxx týdenní pracovní xxxx x xx xxxxxxx Evropské xxxx xxxx jeho rodinným xxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx hodlá na xxxxx xxxxxxxxx pobývat xx dobu delší xxx 90 xxx, xx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx mít xxxxxxxxx vliv xx xxxxxxxxx obchodní korporace. Xxxxxxxx uvedené x xxxxxxxx 1 xxxx xxx splněny obchodní xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx žádá x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx účelem investování xxxx společník obchodní xxxxxxxxx, x této xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx alespoň xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx nařízením xxxxx.

(4) Ministerstvo si xxxxxx vyjádření Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a obchodu xxx xxxxx posouzení, xxx

x) se jedná x xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx uskutečnit xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x proveditelný x xxxxxxxx xxxxxxxxx má xxx přínosem xxx xxxx, xxxx xxxx xxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx majetku xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx je srovnatelný x investováním xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx na xxxxx bude mít xxxxxxxxx xxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxx, xxxxx xxxx o xxxxxx povolení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx investování xxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx prokurista xxxxxxxx xxxxxxxxx, x

x) xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nejnižšímu xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx-xx x cizince, xxxxx xxxx x xxxxxx povolení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx obchodní xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx vyjádření xxxxxxxxxxxx do 15 xxxxxxxxxx dnů xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx; xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxx usnesením xxxxxxx.

(6) Xx xx xx to, že xxxxxxxxx xxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx je členem xxxxxxxxxxxx orgánu xxxx xxxxxxxxxxx obchodní korporace, x xxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx stanovený nařízením xxxxx.

(7) Žádost x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu za xxxxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxx na zastupitelském xxxxx. Xx území xx xxxxxxxx žádost x xxxxxx povolení x dlouhodobému xxxxxx xx xxxxxx investování xxxxx xxxxxxxxxxxx cizinec, xxxxx pobývá xx xxxxx xx vízum x xxxxxx xxx 90 xxx nebo xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Žádost xxxxx na území xxxxxxxxxxxx xxxxx, pokud xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx na vízum x xxxxxx xxx 90 dnů xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx území xxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx; to xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxx 90 xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx §33 xxxx. 1 písm. x) xx x) xxxx §33 xxxx. 3 x xxxxxxxx xx území pobývá xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx strpění xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §43, pobývá-li xx xxxxx xx xxxx xxxxxxx 3 xxx.

§42x

Xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx povolení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx investování

(1) X xxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx účelem xxxxxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx x §31 odst. 1 písm. x) x g) a xx požádání xxxxxxxxxxx xxxxxxx v §31 xxxx. 3,

x) xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxx rejstříku, xxxxxxx xxxx evidence30),

d) podnikatelský xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx cílů xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxx, xxxxx jednotlivých etap xxxxxx uskutečnit významnou xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx finančních xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx jednotlivých xxxx, xxxxx vyráběného xxxxxxxx xxxx poskytované služby, xxxxxx xxxxxxx zákazníků x xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx x technologického xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx způsobu poskytování x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx,

x) xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx, že cizinec xxxx obchodní xxxxxxxxx, x xxx je xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xx prokuristou xxxx xxxxxxxxxxx, může xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx; xxxxx xxxxxx xxxxx xxx ke xxx xxxxxx žádosti xxxxxx 30 dnů,

f) xxxxxx xxxxxxx xxxx obdobné xxxxxxxxx xxxxxxxxxx výsledky xxxxxxxxxxx žadatele, obchodní xxxxxxxxx xxxxx §42n xxxx. 3 x xx ovládající xxxxx xx 2 xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx roky xxxxxxxxxxxxx dni xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §42n xxxx. 3 a jí xxxxxxxxxx osoby xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx rozhodnutí x xxxxxx,

x) xx požádání xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx významné investice,

i) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x původ xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx uvedeného x §42n xxxx. 1 xxxx. b) x xxxxxxxx posudek x ocenění xxxxxx xxxxxxx, má-li xxx xxxxxx majetek investován,

j) xxxxxx prokazující bezdlužnost xxxxxxx; to xxxxxxx, xxx-xx o xxxxxxx, xxxxx dosud xx xxxxx xxxxxxxxx,

x) jde-li x xxxxxxx, xxxxx xxxx o vydání xxxxxxxx k dlouhodobému xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx jako xxxxxxxxx, xxxx statutárního orgánu xxxx xxxxxxxxxx obchodní xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodní xxxxxxxxx,

x) xxx-xx x xxxxxxx, xxxxx xxxx o xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx pobytu xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx prokurista xxxxxxxx korporace, xxxxxx x xxx, xx xxxx činnost xx xxxxx xxxx mít xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, x

x) jde-li o xxxxxxx, xxxxx xxxx x vydání xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx xx účelem investování xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, doklad xxxxxxxxxxx, xx jeho xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx odpovídá alespoň xxxxxxxxxx podílu stanovenému xxxxxxxxx vlády.

(2) Xxxx xxxxxxxxxx xxxx k xxxxxx xxx 90 xxx xx xxxxxx xxxxxxxx povolení x xxxxxxxxxxxx pobytu xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x §180j. Xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx dokladu o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xx xxxxxxx, jde-li x případy xxxxxxx x §180j xxxx. 4.

§42x

Xxxxx xxxxxxxxxx významnou xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxx xxxxxxxxxx významnou xxxxxxxxx xx věrohodný x xxxxxxxxxxxx, pokud

a) xxxx xxxxxx záměru xxxx xxxxxxxxx celkovému xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx harmonogramu xxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx je založen xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx na xxxx x xxxxxx xxxxxx úpravy x

x) xxxxx technického x xxxxxxxxxxxxxxx řešení není x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxx má xxx xxxxxxxx xxx xxxx, xxxx xxxx xxxx, xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx negativní xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx

x) xxxxx do xxxxxxx, xxxxx je v xxxxxxxxx xxxxxx kraje xxxx obce nedostatečně xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx služby xxxx v xxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx,

x) mají xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx místa xxxxxx především pro xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx osoby xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx,

x) xx x xxxxx xxxxxxxxx Xxxxx republiky xxxxxxxx xxxxxxxxxx charakter, xxxx

x) xx xxxxxxxxx xxxxxxxx další xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

§42x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 222/2017 Xx. x xxxxxxxxx xx 15.8.2017

§43

Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx na xxxxx

(1) Xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx pobytu xx území xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx bylo xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxx 90 xxx xx účelem xxxxxxx pobytu na xxxxx xxxxx §33, xxxxx pobyt xxxxxxx xx území bude xxxxx xxx 6 xxxxxx x xxxxxx-xx xxxxxx, xxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx.

(2) Povolení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxx xxxxx xx xxxxxx cizince, kterému xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, a probíhá xxxxxx proti xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx dlužné xxxx x xxxx xxxx xxxxxx cizinci xxxxxxxxx.

§44

(1) Cizinec, xxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxx povolení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx úřadu a xxxx xx uděleno xxxxx xxxxx §30 xxxx. 4, xx xxxxxxx xx účelem xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xx xx 30 xxx xxx dne xxxxxx xx území xxxxxx dostavit na xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx, x xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx a xxxx xxxxxxx, xxxxx je xxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx zpracování; xxxxxx se xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx překážka. Xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx území xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xx na výzvu xxxxxx xxxxxxxx ke xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x povolení x xxxxxx, x xx xxxxxx pořízení biometrických xxxxx cizince x xxxx podpisu, xxxxx xx určen x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx těžko xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx, xxxxx xxxxx žádost x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx, karty xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx vnitropodnikově xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx jiného xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx xxxx, ministerstvo xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx; to xxxxxxx, xxx-xx x vydání xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx xx danou pracovní xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxx nebo xxxxx xx xxxxxxx x §98 xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx.

(3) Cizinec je xxxxxxx ve lhůtě xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, nejpozději xxxx xx 60 xxx xxx dne xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx údajů, xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx k převzetí xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx.

(4) Povolení x dlouhodobému xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx platnosti

a) potřebnou x dosažení xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx, kratší xxx 1 rok,

b) 9 xxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §42 odst. 3,

x) 1 xxx, xxx-xx x přechodný xxxxx xx xxxxxx xxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxx x §64 xxxx. x) nebo x) x předpokládanou xxxxx xxxxxx xxxxx xxx 1 xxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx v případě xxxxxxxxxx soužití rodiny xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x povolení x xxxxxx, který byl xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx však na 1 rok,

e) 2 xxxx x případě xxxxxxxxxx soužití xxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx povolení x xxxxxxxx pobytu,

f) 2 xxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxxx pobytu za xxxxxx studia z xxxxxx xxxxxxxxx v §64 xxxx. x) xxxx b) x x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx za účelem xxxxxxxxx xxxxxxx, je-li xxxxx xxxxx uskutečňován x xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie xxxx xxxxxxxxxxxxxx programů xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx xxxx 2 xxxx více xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx státě Xxxxxxxx xxxx a institucí, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx na území; x případě xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx cizincem xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx se xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxx x),

x) xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx rodinného xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx xxxx platnosti xxxxxxx x xxxxxxxx x pobytu, xxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) odpovídající xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x tuzemské xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, jde-li x xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxx studia na xxxxx x důvodu xxxxxxxxx v §64 xxxx. f),

i) xxxxxxxxxxxx x případě xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx výzkumného pracovníka xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx účelem vědeckého xxxxxxx, xxxxxxx zaměstnání xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, nebo

j) až xx 2 roky x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx-xx x xxxxxxxx xxxxx potřebný pobyt xx xxxxx delší xxx 1 xxx.

(5) Xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx na území xxxxxxxxxxxx vydává s xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, nejméně xxxx xx xxxx 6 xxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx dobu, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx smlouva nebo xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx nebo na xxxx stanovenou x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx x výkonu xxxxxxx xxxxx35), xxxxxxx xxxx xx dobu 2 xxx; x případě xxxxxxx xxxxxxxxx x §42g xxxx. 3 xx xxxxxxxxxxxxx karta xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx odpovídající době xxxxxxx x povolení x xxxxxxxxxx.

(7) Xxxxx xxxxx se vydává x dobou platnosti x 3 xxxxxx xxxxx, xxx je xxxx, xx niž xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xx 3 xxxx.

(8) Xxxxx vnitropodnikově xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie se xxxxxx na xxxx xxxxxxxxx xx území xxxxxxxxx států Xxxxxxxx xxxx; xxxxxxx doba xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx však xxxxx xxxxxxxxxx 3 xxxx, xxx-xx x převedení xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx specialisty, x 1 xxx, xxx-xx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx stážisty.

(9) Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, nejdéle xxxx xx 2 xxxx.

§44x

(1) Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xx

x) xx xxxx xxxxxxxxxx x §44 odst. 5,

x) xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx x §44 odst. 4 xxxx. x), x), x), x), x) x x),

x) xx xxxx xxxxxxxxx povolení x dlouhodobému pobytu, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx rodiny, xxx-xx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx podle §44 xxxx. 4 xxxx. x),

x) xx dobu 5 let, jde-li x dobu xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §44 xxxx. 4 xxxx. x),

x) xxxxxxx na xxxx stanovenou x §44 odst. 7, xxx-xx o xxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §42 xxxx. 3 nebo §42d xx neprodlužuje; xx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx podle §42d xxxxxxxx xx xxxxxx

x) xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx přípravě xxxxx §64 xxxx. x), xxxxx platnost xxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxx na xxxxxx škole xxxxx §64 xxxx. x), xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx x 2 roky.

(3) Xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxx žádost x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xx prodloužení xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx se §35 odst. 2 x 3, §36, §46 xxxx. 7 x §55 xxxxxxxx xxxxxxx.

(4) X žádosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx vydaného xx xxxxxx xxxxxxxxxx soužití xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx náležitosti xxxxx §42b xxxx. 1 xxxx. a), x) x d) x xxxx xxxxxx x cestovním zdravotním xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx v §180j. Xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx povinen předložit xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx uvedeného na xxxxxxx x cestovním xxxxxxxxxx pojištění. Xx xxxxxxx, xxx-xx o xxxxxxx xxxxxxx x §180j xxxx. 4. Xxxxxxxx xxx nositeli xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx udělen xxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx povolení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xx-xx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx (§46a).

(5) X žádosti x prodloužení xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx vydaného xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx unie xx xxxxxxx xxxxxxx předložit xxxxxxxxxxx xxxxx §42c xxxx. 3, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx z evidence Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxx, x xxxxxxx potvrzujícího xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx onemocnění. X xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx xx xxxxxx podnikání xx dále povinen xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §46 odst. 7. X xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx povolení x dlouhodobému xxxxxx xx účelem xxxxxxxxxx xx xxxxxxx povinen xxxxxxxxx xxxxxxxx smlouvu, xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx dohodu x provedení xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x §31 xxxx. 1 písm. a), x) a x). Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx členského xxxxx Evropské xxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx důvod xxx zahájení xxxxxx x zrušení platnosti xxxxxx povolení uvedené x §46b.

(6) X xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx pobytu xx xxxxxx studia xx xxxxx xxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxx x §64 xxxx. a) xxxx x) je xxxxxxx povinen

a) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §31 xxxx. 1 písm. x), b), x) x e),

b) předložit xxxxxx x cestovním xxxxxxxxxx pojištění po xxxx pobytu xx xxxxx, které xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx v §180j, x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x zaplacení xxxxxxxxxx uvedeného xx xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pojištění. To xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxx xxxxxxx x §180j xxxx. 4,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxxx §42d xxxx. 2 xxxx. x) nebo xxxxxxxx, xx xxxxxxx na xxxxx cizince xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx organizace,

d) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx, x xxxx xxxxxxx xx xxxxx, xx-xx xxxxxxxxx.

(7) Xxxxxx o xxxxxxxxxxx platnosti povolení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx účelem xxxxxxx xx území xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx. K xxxxxxx je cizinec xxxxxxx předložit xxxxxxxxxxx xxxxx §42e odst. 4, s xxxxxxxx xxxxxxxxxx. V případě xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx i xxxxxxxxxx.

(8) X xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx xx účelem xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x §42f xxxx. 3 xxxx. a) x x) x xx požádání xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx před xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx onemocnění. Xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx účelem xxxxxxxxx xxxxxxx nelze xxxxxxxxxx, pokud ministerstvo xxxxxx důvod xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx (§46d).

(9) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x §42g xxxx. 2 písm. x) a x), §42g xxxx. 3 xxxx 4 opakovaně xxxxxxxxxx xx xxxx, xx xxxxxx byla xxxxxxxx pracovní smlouva xxxx dohoda x xxxxxxxx xxxxxxxx, vždy xxxx xxxxxxx xx xxxx 2 xxx; x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx karta podle §42g xxxx. 3, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx prodlouží xx xxxx xxxxxxxxxxxx době xxxxxxx x xxxxxxxxxx x prodloužení xxxxxxxx x xxxxxxxxxx. Žádost x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx karty xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx. X xxxxxxx xx cizinec xxxxxxx předložit

a) náležitosti xxxxx §31 odst. 1 písm. x) x x),

x) xxxxxxxx xxxxxxx nebo dohodu x pracovní xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x §42g xxxx. 2 písm. x) xx xxxx, xx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx platnosti zaměstnanecké xxxxx,

x) xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxx, xxxxxxx byla xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §42g xxxx. 3,

x) doklady k xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx požadovaného xxxxxxxxxx xxxxx §42g xxxx. 2 xxxx. x), xxx-xx o xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx zaměstnanecká xxxxx xxxxx §42g odst. 2, xxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx pokud xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx již xxxxx,

x) xx požádání xxxxxxxxxxx xxxxx §31 xxxx. 3,

x) xxxxxxxxxx v xxxxxxx změny podoby x

x) v xxxxxxx, xx jde x xxxxxxxxx zaměstnávání, doklad xxxxxxxxxx údaje xxxxxxx x §42h xxxx. 1 xxxx. x).

(10) Xxx-xx o xxxxxxx xxxxxxxxx x §42h xxxx. 2 x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx umožňují nahrazení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x §31 xxxx. 1 xxxx. d) x x xxxxxxxx 9 xxxx. x) x x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx, ve xxxxxx xxxxxxxxxxxxx uvede

a) xxxx xxxxx, který xx xxxxxxxxxxx xxx zaměstnavatele xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxx, xx xxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx odpovídající xxxxxxxxxx xxxxxxxx x §31 xxxx. 5,

x) xx xx s cizincem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nebo dohodu x pracovní činnosti xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x §42g odst. 2 písm. x) x

x) xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx výkon xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle §42g xxxx. 2 písm. x).

(11) Xxxxxxxxxxxx platnost xxxxxxxxxxxxx karty xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx cizinec xxxxxxxx xxxxxxx x §42g xxxx. 2 písm. x), x) x x), §42g xxxx. 3 větě xxxxx xxxx v §42g xxxx. 4 xxxxx xx-xx xxxxx xxx xxxxxxxx řízení x xxxxxxx platnosti xxxxxxxxxxxxx xxxxx (§46e), x xxxx, xxxxxxxx Úřad xxxxx České xxxxxxxxx - xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx další zaměstnávání xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxx povolit. Xxxxxxxxxx §42g xxxx. 3 xxxx xxxxx x §46 xxxx. 6 písm. d), xxx-xx o xxxxxx xxxxxxx v §178f xxxx. 1 xxxx. x) x x) xx f), x xxxx §46 xxxx. 6 xxxx. x) x f) se xxxxxxx xxxxxxx. Jestliže xxxx x průběhu xxxxxx o xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx oznámení xxxxx §42g xxxx. 7, 8 nebo 10, má xx xx to, xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zaměstnanecké xxxxx z xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(12) Xxxxxx x prodloužení xxxxxxxxx xxxxx karty xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx. X xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle §42j xxxx. 1 xxxx. x) xx x), x xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx modré xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, pokud xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx zahájení řízení x xxxxxxx platnosti xxxxx xxxxx xxxxx §46f.

(13) Xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu, xx xxxxxxx xx xx xxxxx osobně xxxxxxxx xx ministerstvo ke xxxxxxxxxx údajů xxxxxxxxxx xxx xxxxxx průkazu x povolení x xxxxxx, x xx xxxxxx pořízení xxxxxxxxxxxxx xxxxx cizince x xxxx podpisu, xxxxx xx xxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x jeho provedení xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(14) Xxxxxxx xx xxxxxxx xx lhůtě xxxxxxxxx ministerstvem, xxxxxxxxxx xxxx xx 60 xxx xxx xxx xxxxxxxx biometrických údajů, xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx x převzetí xxxxxxx x xxxxxxxx x pobytu. V xxxxxxx žadatele x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx, předloží-li xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx, ze xxxxxxx vyplývá, že xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx, ke xxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx karty.

§44x

(1) Platnost karty xxxxxxxxxxxxxxx převedeného zaměstnance x xxxxx vnitropodnikově xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx, nejdéle xxxx xx xxxx 3 xxx, jde-li x xxxxxxxxx xx pozici xxxxxxxx xxxx specialisty, x nejdéle na xxxx 1 xxxx, xxx-xx o převedení xx xxxxxx zaměstnaného xxxxxxxx, xxxxx

x) xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx převedení x xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx manažera, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx stážisty,

b) xxxxxxx má xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx kvalifikaci, xxxxx je xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu35) xxxxxxxxxx, a splňuje xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxx xxxxxxxx, x

x) xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx vnitropodnikově xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxx-xx x prodloužení xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx převedeného xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxx xx cizinec xxxx xxxxxxxx korporace, x xxx nebo xx xxx xx xxx xxxxxxx převeden, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x umožňují-li xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx v xxxxxxxxxx cizince xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx korporace. Xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx převedeného xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx převedeného zaměstnance xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie xx §44a xxxx. 13 x 14 a §55 xxxxxxxx obdobně.

(3) X xxxxxxx je xxxxxxx povinen xxxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxx,

x) fotografie x xxxxxxx xxxxx xxxxxx,

x) xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x §31 xxxx. 3,

x) xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx na xxxxx,

x) xxxxxxxxx obchodní xxxxxxxxx, x xxx xxxx xx níž xx xxxxxxx převeden, že xxxxx xxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §42l odst. 1 xxxx. x) jsou xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx doby xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx,

x) xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxx. b),

g) xxxxxxxxx x prodloužení xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §42l xxxx. 1 xxxx. x), s uvedením xxxx jejího xxxxxx, xxx-xx x prodloužení xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vydané xxxxxxxxxxxx stážistovi, x

x) xxxxxxxx k pobytu xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx státem Xxxxxxxx xxxx, xxx-xx x xxxxxxxxxxx platnosti xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zaměstnance xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx.

(4) Xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx korporace, v xxx nebo do xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx programu, jehož xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx náležitostí žádosti, xxx xxxxxxxxxxx uvedené x xxxxxxxx 3 xxxx. d) xx x) nahradit xxxxxxxxxx xxxxxxx touto xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Ministerstvo xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx členského xxxxx Xxxxxxxx xxxx neprodlouží, xx-xx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx platnosti xxxxx §46g odst. 1 nebo xxxxxxxx xxxx dosažena celková xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxx §44 odst. 8.

(6) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx převedeného xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xx-xx důvod pro xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx §46g xxxx. 2, xx xxxxxxxx, xx důsledky tohoto xxxxxxxxxx budou xxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx karty. Xxx posuzování xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx přihlíží zejména x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx do xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§44c

(1) Platnost povolení x xxxxxxxxxxxx pobytu xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx dobu xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx xx xxxx 2 xxx, pokud

a) xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x §42n xxxx. 1 xxxx. x) a e),

b) xxxxxxx postupuje x xxxxxxx xx záměrem xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx dosud xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx dosavadní době xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx podniká x souladu xx xxxxxxx uskutečnit xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) činnost xxxxxxx xx xxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx podnikání xxxxxxxx korporace, xxx-xx x cizince, který xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo prokurista xxxxxxxx xxxxxxxxx, x

x) xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx povolení x xxxxxxxxxxxx pobytu xx xxxxxx investování xxxx xxxxxxxxx obchodní xxxxxxxxx, x této xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx vlády.

(2) Jde-li x cizince, xxxxx xxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxx investování jako xxxxxxxxx obchodní xxxxxxxxx, xxxx statutárního xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx obchodní xxxxxxxxx, musí být xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x) x b) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx §42n xxxx. 6 se xxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx vyjádření Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxx účely xxxxxxxxx, xxx

x) xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxx je cizinec xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx je xxxxxxxxxxx nebo společníkem, xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx investici, xx xxxxx základě xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x dlouhodobému pobytu xx xxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx cizince na xxxxx xx i xxxxxx xxxxxxxxx vliv xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxx, xxxxx xxxx x prodloužení platnosti xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxx statutárního xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, x

x) xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx platnosti xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx korporace, v xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx alespoň nejnižšímu xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(4) X xxxxx xxxxxxxxx, zda je xxxxxxxxxxx x souladu xx xxxxxxx uskutečnit xxxxxxxxx xxxxxxxxx, přihlédne Xxxxxxxxxxxx průmyslu x xxxxxxx x k xxxxxxx xx vůli xxxxxxx xxxxxxxxxx, které xxxxx mít vliv xx plnění xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx k xxxxxxx xx trhu. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a obchodu xxxxxx xxxxxxxxx ministerstvu xx 15 xxxxxxxxxx xxx ode dne xxxxxxxx žádosti o xxxx vyjádření; ministerstvo xxxxxx na xxxx xxxx xxxxxxxxx přeruší.

(5) Xx xxxxxxxxxxx platnosti xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx §35 xxxx. 3, §44a xxxx. 13 a 14 a §55 xxxxxxxx xxxxxxx.

(6) X xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxx doklad,

b) fotografie x xxxxxxx změny xxxxxx,

x) na požádání xxxxxxxxxxx xxxxxxx v §31 odst. 3,

d) xxxxxx o xxxxxx xx příslušného rejstříku, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx30),

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxx-xx x cizince, xxxxx xxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx povolení x xxxxxxxxxxxx pobytu xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx prokurista xxxxxxxx korporace, xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx korporace,

f) doklad x tom, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx orgánu xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx společníkem, xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx uskutečnit xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xx xxxxxxxx xxxxxxxx výměr xxxx x xxxxxx xxxxxxx; xxx-xx o xxxxxxx, xxxxx žádá o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx povolení x dlouhodobému pobytu xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx společník, člen xxxxxxxxxxxx orgánu xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx korporace, xxxxxxxx výměr daně x příjmů právnických xxxx xxxxxxxx korporace,

h) xxxxxx x tom, xx xxxx xxxxxxx xx xxxxx má x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, jde-li x xxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx pobytu xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxx statutárního xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx, že xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx odpovídá xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx vlády, jde-li x cizince, který xxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx za účelem xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, a

j) xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx po xxxx xxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx v §180j, x xx xxxxxxxx doklad o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx uvedeného xx dokladu x xxxxxxxxx zdravotním xxxxxxxxx; xx xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxx xxxxxxx x §180j odst. 4.

§45

(1) Xxxxxxx, xxxxx xx držitelem xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu x xxxxx na xxxxx xxxxxxx xx xxxxx účelem, než xxxxx mu xxx xxxxxxx, xx povinen xxxxxxx ministerstvo x xxxxxxx nového xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu. Xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx nelze xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx v §33 xxxx. 1 xxxx 3 s xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x §42 odst. 2. Xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu xxxx xxxxx udělit, xxxxxxxx xxxxxxx neplnil xxxx xxxxxxx žádosti o xxxxxx xxxxxx povolení x xxxxxxxxxxxx pobytu xx xxxxx xxxx, xxx xxxxx mu xxxx povolení k xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx; xx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, že xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx po xxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxx, xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, pokud je xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x na xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxx 5 xxx; to se xxxxxxxxxx xx cizince, xxxxx xxxx x xxxxxx povolení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx investování, na xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §42 xxxx. 3 x xx xxxxxxx uvedeného x xxxxxxxx 2.

(2) Xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx podle §42a x xx držitelem xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx tímto xxxxxx, xx xxxxxxxx xx 3 letech xxxxxx xx území xxxx xx xxxxxxxx xxxx 18 xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx o xxxxxx povolení k xxxxxxxxxxxx pobytu xx xxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx na xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx §42a, xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx a xx pozůstalou xxxxxx xx nositeli xxxxxxxxx xx xxxxxxxx rodiny, xx xxxxxxxx požádat xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx k dlouhodobému xxxxxx xx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx

x) ke xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxx povolen xxxxx xx dobu nejméně 2 xxx; xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx pobytu xxxxxxx, xxxxx cizinec x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx oprávnění xx sloučení rodiny xxxxxx státní xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxx

x) x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx ke sloučení xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx úrazu xxxx nemoci x xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx, který xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx rodiny podle §42a x xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu xx xxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xx xxx xxxxxxx na xxxxx xxxxxxx xxxxx po xxxx xxxxxxx 3 xxx; xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx uzavření xxxxxx x xxxxxxxxx oprávnění xx sloučení xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

(5) X xxxxxxx podle xxxxxxxx 3 xxxx 4 xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx potvrzující xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx 4,

x) xxxxxx x zajištění xxxxxxxxx xx xxxxx,

x) xxxxxx xxxxx §42b xxxx. 1 xxxx. x) xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx,

x) doklad x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx na xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx v §180j x xx xxxxxxxx xxxxxx x zaplacení xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x cestovním xxxxxxxxxx xxxxxxxxx; xx xxxxxxx, jde-li o xxxxxxx xxxxxxx x §180j xxxx. 4,

x) xxxxxxxxxx.

(6) Oprávnění xxxxx xxxxxx x vydání xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx z důvodu xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx 4 zaniká xxxxxxxxx 1 xxxx xxx xxx, xxx xxxxx xxxxx xxxxxx.

(7) Xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx za xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx účelu xxxxxx nebo po 1 xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx za xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx povolení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx ochrany na xxxxx xxxxx §46c xxxx. 1 xxxx. x) až c).

§46

(1) Xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx obdobně §31 xxxx. 1 xxxx. x) xx x), §33, 34, 37, 38, §55, §56, §58 xxxx. 3 x §62 odst. 1 vztahující se xx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx, pokud xxxxxxx xxxxxx xx území xxxx, xxx který xx bylo xxxxxxx xxxxx x pobytu xxx 90 dnů x xxx který xx xx být xxxxxx povolení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxx 90 dnů xx xxxxx xxxx, xxx xxxxx xx xxxx vízum uděleno; xx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx ze xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx dobu. K xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §42 xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx doklad x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, které xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx v §180j. Xxxxxxxx je xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx doklad x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx zdravotním pojištění. Xx xxxxxxx, xxx-xx x případy xxxxxxx x §180j xxxx. 4.

(2) Xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x §33 xxxx. 1 xxxx. a) xxxxx obdobně §56 xxxxxxxxxx xx na xxxxx k xxxxxx xxx 90 xxx. Xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu za xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx §43 xxxx. 1 xxxxx xxxxxxx §62 xxxx. 1 x 4 vztahující se xx xxxxxxxxxx vízum. Xxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxx xxxxxxx pobytu xx území podle §43 xxxx. 2 xxxxx xxxxxxx §31 xxxx. 1 xxxx. x) až x), §37, §55, §56, §58 xxxx. 3 x §62 odst. 1 vztahující xx xx dlouhodobé vízum. X žádosti je xxxxxxx povinen dále xxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pojištění, xxxxx xxxxxxxx podmínkám xxxxxxxx x §180j, x xx xxxxxxxx xxxxxx o zaplacení xxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx; xx xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxx xxxxxxx x §180j xxxx. 4.

(3) Xxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx pobytu xx xxxxxx společného soužití xxxxxx xxxx za xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxx x §55, §56 xxxx. 1 písm. x) xx x), x), g), x), x) x x), §56 odst. 2 xxxx. a) a §62 odst. 1 xxxxxxxxxx xx na xxxxxxxxxx xxxxx.

(4) Pro xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x rezidentem, platí xxxxxxx §55, §56 xxxx. 1 xxxx. x), e), x), x) x x), §56 xxxx. 2 xxxx. x) a §62 xxxx. 1 xxxxxxxxxx se xx xxxxxxxxxx xxxxx.

(5) Pro xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx za xxxxxx xxxxxx xx xxxxx (§42d) xxxxx obdobně xxxxxxxx 1 xxxx xxxxx x §37, §55, §56 xxxx. 1 xxxx. a) xx x), e), x), x), l) x m), §56 xxxx. 2 písm. x) x §62 xxxx. 1 xxxxxxxxxx xx na xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxx vydáním xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx na xxxxx xxxxx §42d xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx platnosti xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx dopadů tohoto xxxxxxxxxx xx soukromého x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(6) Xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx platí xxxxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxx x §55, §58 xxxx. 3 x §62 xxxx. 1 vztahující xx xx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxxx zaměstnaneckou xxxxx xxxxxx

x) z důvodů xxxxxxxxx x §56, x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x §56 xxxx. 1 xxxx. x),

x) nesplňuje-li xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x §42g xxxx. 2, 3 nebo 4,

x) xxxxxxxx jde x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx uvedeným x §42g xxxx. 6 x Xxxx práce Xxxxx xxxxxxxxx - xxxxxxx pobočka nebo xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxx xxxxxxx stanovisko, xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx vzhledem k xxxxxxx xx trhu xxxxx xxxxxxx,

x) xx-xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx podle §178f xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx vykonával xxxxxxxxx xxxxx, xxxx

x) xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xx x xxxxxx druh xxxxx, xxxxx agentura xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx přidělení x xxxxxx práce x xxxxxxxxx zprostředkovávat.

(7) X xxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx účelem xxxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxx xxxxx §31 odst. 1 písm. x), x) a x),

x) xxxxxx prokazující, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x společně x xxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx9d) xxxxxxx x x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx osob x xxxxxxxx částky xxxxxxxxxxxx nákladů na xxxxxxx stanovených xxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx právním xxxxxxxxx9e) nebo xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nákladů xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx své x společně posuzovaných xxxx; xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx osoby uvedené x §4 xxxx. 1 xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx v §4 xxxx. 2 x 3 xxxxxx x xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx; xx příjem xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, s xxxxxxxx jednorázového xxxxxx, xxxxxxxx na dítě, xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx při xxxxxxxxxxxxx x dávek x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx; pro xxxxx výpočtu xxxxxx xx §8 odst. 2 xx 4 xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx; na požádání xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x zproštění povinnosti xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x to x xxxxx xxxxxxx xxxxx, xx účelem xxxxxxx xxxxxxxx měsíčního xxxxxx xxxxxx; xxxxx cizinec xxxxxxxxx x žádosti xxxxxx x příjmu xxxxx rodiny, xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx o zproštění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx x zápisu xx xxxxxxxxxxx rejstříku, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx30),

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx cizince,

e) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxx, který xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxx,

x) xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pojištění xx xxxx xxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx uvedeným x §180j, x xx požádání xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx x cestovním xxxxxxxxxx xxxxxxxxx; xx xxxxxxx, xxx-xx x případy xxxxxxx x §180j xxxx. 4.

(8) Pro xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx za účelem xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx 1 věta xxxxx x §37, §55, §56, §58 xxxx. 3 a §62 xxxx. 1 xxxxxxxxxx se xx xxxxxxxxxx vízum.

(9) Xxx-xx x xxxxxx povolení x xxxxxxxxxxxx pobytu xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx do xxxxxxxxxxxx xxxxxxx smluvních států, xxxxxxxxxxxx projedná xxxxxx xxxxxx povolení se xxxxxxxx xxxxxx5a), který xxxxxxx xx tohoto xxxxxxx xxxxxxx; x xxxxxx přihlédne xx xxxxxxxxxxxx, které smluvní xxxx xxxxx x xxxxxxxx cizince xx xxxxxx systému. Xxxxxx xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx xxxxxxxxxxxx oznámí xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx států xxxxxxx.

§46x

Xxxxxxx platnosti xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

(1) Na xxxxxx xxxxxxx ministerstvo xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx. Ministerstvo xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx pobytu xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx cizinec xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx trestného xxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx platnost xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx společného xxxxxxx xxxxxx, jestliže

a) xxxx stát Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx uplatňující xxxxxxxx xxxxxx ve xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx cizince xx xxxxx xxxxx9a) x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x délce xxxxxxx 1 xxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx, že spáchal xxxxxxxx xxxxxxxx činnost xxxx takovou xxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx, x xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx předpisů xxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxx xxxxxxx na xxxxxx xxxxx,

x) cizinec xxx xxxxxxxx kontrole xxxxxxxxxx xxxxxx o cestovním xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, které xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x §180j, x xx ani xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx; xx xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxx xxxxxxx x §180j xxxx. 4,

x) xxxx zjištěno, xx xx cizinec xxxx při xxxxxx xxxxxx na xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) cizinec přestal xxxxxxxx podmínky xxxxxxxxxxx xxxxx §42b xxxx. 1 písm. x) xxxx x),

x) xxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x žádosti o xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx povolení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx společného xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx podstatné xxx xxxxxxxxx xxxxxxx v xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx nemá xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) cizinec xx xxxx při xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx veřejné zdraví xxx, xx trpí xxxxxx uvedenou v xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx onemocnění, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx cizince xx xxxxx,

x) cizinec xxxxxx xxxx, xxx který xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) zjistí, že xx cizinec xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona x cílem získat xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx účelově xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx určeno otcovství,

j) xxxxxxx oprávnění ke xxxxxxxx xxxxxx požádal x xxxxxxx platnosti xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx tohoto xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx nositel xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx pobytu xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx karty xxxxxxx xxxxx mu xxxxxx xxxxxxxxxxx nebo jiným xxxxxxxx státem Evropské xxxx nebylo xxxxxxxx xxxx xxxxxxx o xxxxxx modré xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx na xxxxx skončila,

za xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx přiměřené xxxxxx xxx zrušení xxxxxxxxx. Při posuzování xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(3) Ministerstvo xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x důvodů xxxxxxxxx x xxxxxxxx 2 písm. x), x) a x) xxxxxxx, jestliže xx xx opodstatněno obzvláště xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx; cizinec xx xxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxx z xxxxx xxxxxxxxxx.

§46b

Zrušení platnosti xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx jiného členského xxxxx Xxxxxxxx xxxx

(1) Xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx xxxx7c) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx jeho povolení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx úmyslného xxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx povolení x xxxxxxxxxxxx pobytu xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Evropské unie, xxxxxxxx

x) je-li xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xx xxxxxxx xxxxxx povolení xxxx xxx xxxxxx xxxxxx na xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxx České xxxxxxxxx,

x) xxxx stát Xxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxx stát xxxxxxxxxxx xxxxxxxx postup ve xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x vyhoštění xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx9a) z xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx svobody x délce xxxxxxx 1 xxx xxxxx xxx důvodné xxxxxxxxx, xx spáchal xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx činnost xxxxxxxxxx xx území xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx xxxx xxxxxxxxx státu xxxxxxxxxxxxx společný xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx účel, pro xxxxx xxxx toto xxxxxxxx xxxxxx,

x) držitel xxxxxx povolení při xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx uvedeným x §180j, x xx xxx xx xxxxx stanovené policií; xx xxxxxxx, jde-li x xxxxxxx xxxxxxx x §180j odst. 4,

x) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx na xxxxx zajištěno xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx příjem xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x společně x xxx xxxxxxxxxxxx xxxx [§42c xxxx. 3 xxxx. c)] xxxxxxxxxx xxxxxx živobytí společně xxxxxxxxxxxx osob9o), nebo

g) xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx postavení xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, rozhodl x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx

xx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx přiměřené xxxxxx xxx zrušení xxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx zejména x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx soukromého x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx příslušníkovi za xxxxxxxx, že xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx zásahu xx xxxx soukromého xxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx vůči xxxxxxxxx příslušníkovi xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxx x v xxxxxxx, xx platnost povolení x dlouhodobému xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx členského xxxxx Evropské unie xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxx lhůtu k xxxxxxxxxxx z xxxxx; xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx rodinný xxxxxxxxxx je xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx vycestovat.

§46x

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx účelem xxxxxxx xx xxxxx9g), xxxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx vydání xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §42e xxxx. 1,

x) xx to nezbytné xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, nebo

c) xxxxxxx x zrušení xxxxxx povolení požádá.

(2) Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx na xxxxx xxxxxxx lhůtu x xxxxxxxxxxx x xxxxx; xxxxxxx xx povinen xx stanovené xxxxx x území vycestovat.

(3) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 neplatí, xxx-xx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx xx účelem xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx odloženo xxxx předání podle xxxxxxxxxxx xxxxxxx. V xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx správní vyhoštění xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxx x xxxxxxxx řízení xx xxxxxxx neprodleně xxxxxxxxxxxx informovat o xxxxxxxxxxxxx odůvodňujících zrušení xxxxxxxxx povolení x xxxxxxxxxxxx pobytu xx xxxxxx xxxxxxx na xxxxx.

(5) Vykonatelností xxxxxxxxxx x zrušení platnosti xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx za xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §42e odst. 1 xxxxxxxx xxxxxx platnost xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx území xxxxxxxx cizinci podle §42e odst. 5; x xxxx skutečnosti xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

§46d

Zrušení xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx vědeckého xxxxxxx

(1) Xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ministerstvo xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx xx xxxxxx vědeckého xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, jestliže xxx cizinec xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx činu, xxxxx cizinec neprokáže, xx xxxx další xxxxx xx xxxxx xx v zájmu Xxxxx republiky.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx

x) xxxx xxxx Evropské xxxx nebo smluvní xxxx xxxxxxxxxxx společný xxxxxx ve xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx svého xxxxx9a) x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx nejméně 1 xxx anebo pro xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx závažnou xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx připravuje xx xxxxx xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx uplatňujícího xxxxxxxx postup xx xxxx xxxxxxxxxxx, x xxxx z xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx území,

b) xxxx xxxxxxxx, xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx mohl xxx xxxxxx xxxxxx xx území ohrozit xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx závažným xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx, xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x požadavcích xxxxxxxx xxxx zavlečením infekčního xxxxxxxxxx,

x) výzkumná xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx9j), xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx schválených xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu9j); xx xxxxxxx, pokud xxxxxxxx xxxxxxxxx uzavřel xxxxxx x xxxxxxxxx9j) x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, která xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) výzkumný pracovník xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §42f xxxx. 3,

e) zjistí, xx náležitosti xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx nebo prodloužení xxxxxxxxx povolení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxx vědeckého xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x nich xxxxxxx xxxxxxxxxxxx skutečnosti, xxxx

x) výzkumný xxxxxxxxx xxxxxx účel, xxx xxxxx xxxx toto xxxxxxxx xxxxxx,

xx podmínky, xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx přiměřené xxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxx posuzování xxxxxxxxxxxx ministerstvo xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx rozhodnutí do xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx pracovníka.

(3) Xxxxxxxxxxxx x rozhodnutí xxxxxxx lhůtu x xxxxxxxxxxx z xxxxx; xxxxxxxx pracovník xx xxxxxxx xx stanovené xxxxx x území xxxxxxxxxx.

§46x

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx zruší xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x důvodů xxxxxxxxx x §37, x xxxxxx uvedeného x §46 xxxx. 6 xxxx. x), d) xxxx x) a xxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx uznána odborná xxxxxxxxxxx příslušným uznávacím xxxxxxx35).

(2) Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, kterým xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx z xxxxx; xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x území xxxxxxxxxx.

§46f

Zrušení platnosti xxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx

x) její xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx karty požádá,

b) xxxxxx, že xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx pozměněné xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxx přestal xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxx,

x) xxxx držitel xxxxxx xxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx vydána,

e) doba xxxxxx nezaměstnanosti držitele xxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 měsíce x xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxx kratší než 2 roky,

f) xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 6 xxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx karty xxxxxxx 2 xxxx; xx xxxxxxx, pokud xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx z xxxxxxxxx x důvodů xxxxxxxxx x §52 xxxx. a) až x) zákoníku xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx anebo xxxxxxxxx xxxxxxxx podle §56 zákoníku xxxxx,

x) xxxx xxxxxxx xxxx xx území zajištěno xxxxxxxxx,

x) jejímu xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx uznávacím xxxxxxx35), xxxx

x) její xxxxxxx xxx pravomocně xxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxx trestného xxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx karty, xxxxxxxx

x) xxxx xxxx Xxxxxxxx unie xxxx xxxxxxx stát uplatňující xxxxxxxx postup xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x vyhoštění xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxx svobody x xxxxx xxxxxxx 1 xxx xxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxx, že xxxxxxx závažnou xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx připravuje na xxxxx některého xxxxx Xxxxxxxx unie xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx ve xxxx vyhošťování,

b) xx xxxxxxx nebezpečí, xx xx její xxxxxxx xxxx při xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx státu,

c) xxxx držitel podal xxxxxx o příspěvek xx živobytí, xxxxxxxx xx bydlení xxxx xxxxxxxxxx okamžitou xxxxx xx systému xxxxxx x xxxxxx xxxxx,

x) xxxx držitel by xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx území xxxxxxx veřejné xxxxxx xxx, xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxx neoznámil xxxxxxxxxxxx do 3 xxxxxxxxxx xxx skončení xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx; xx neplatí, pokud xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx modré karty xxxxxxxxx důvody xx xxxx xxxx nezávislé, xxxx

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx,

xx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx. Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx ministerstvo xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx modré xxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxx zruší xxxxxxxx modré karty, xxxxxxx lhůtu x xxxxxxxxxxx x území; xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx nezruší xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx držitel dočasně, xxxxxxx však 12 xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx vydání x xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx postižení xxxx xxxxxxxxxx dovolené.

(5) Xxxxx xx x xxxxxxx xxxxxx o zrušení xxxxxxxxx modré xxxxx xxxxxxx důvod xxxxx xxxxxxxx 2 písm. x), ministerstvo xxxxxxxx xxxxx karty xxxx xxxxxxxxxx oznámí. Xxxxxxx xx oprávněn xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx své xxxx xxxxxxxx zařazení xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x §42i odst. 1 x 9 xx 3 měsíců xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx; v xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx po dobu xxxxxxx 2 let xxxx xxxx doba 6 xxxxxx.

§46g

Zrušení xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx karty xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx jiného xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx xxxx

(1) Ministerstvo xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx, xxxxxxxx

x) xxxx xxxxxxx x zrušení xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx předložené x xxxxxxx o xxxx vydání nebo xxxxxxxxxxx xxxx platnosti xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx v nich xxxxxxx xxxxxxxxxxxx skutečnosti,

c) xxxx xxxxxxx byl xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx,

x) xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx, xxx xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx závod, xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, byly xxxxxxxx xxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx převedeného xxxxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx převedeného xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx unie, jestliže

a) xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx,

x) xxxx xxxxxxx nemá xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxx stát Evropské xxxx nebo xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx ve věci xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx držitele xx xxxxx xxxxx9a) x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx nejméně 1 xxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxx některého xxxxx Xxxxxxxx unie xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx postup xx xxxx xxxxxxxxxxx,

x) xx xxxxxxx xxxxxxxxx, že xx xxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx území xxxxxxxx způsobem narušit xxxxxxx pořádek xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxx držitel xx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx území xxxxxxx veřejné zdraví xxx, xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxx nebo xx xxx xx xxxx xxxxxxx převeden, xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxx xxxx xx xxx je xxxx xxxxxxx převeden, byla xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx

x) xx majetek xxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxx xxxx do níž xx xxxx držitel xxxxxxxx, byl xxxxxxxxx xxxxxxx,

xx podmínky, xx xxxxxxxx xxxxxx rozhodnutí xxxxx xxxxxxxxx důvodu xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx. Xxx posuzování xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx do xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx cizince.

(3) Xxxxxxxxxxxx x rozhodnutí, xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zaměstnance xxxx karty xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx jiného xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx xxxx, stanoví xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx; cizinec je xxxxxxx ve stanovené xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx karty xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zaměstnance xxxxxx členského xxxxx Xxxxxxxx xxxx x x xxxxxxxx tohoto xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxx nebo xx xxx je xxxxxxx xxxxxxxx.

§47

(1) Žádost o xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu xxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxx platnosti xx xxxxxxx povinen xxxxx xxxxxxxxxx před uplynutím xxxxxxxxx xxxx k xxxxxx xxx 90 xxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx, xxxxxxxx však 120 dnů před xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx o xxxxxx xxxxxx povolení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx povinen xxxxx xxxxxxxxxx před xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu.

(3) Xxxxxxx-xx xxxxxxxx podání xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2 xxxx xxxxxxxx 6 písm. x) xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xx 5 xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxx důvodů. X xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx žádost podat x dříve, xxx xx xxxxxxx v xxxxxxxx 1. Xxxxxx xxx pozdější podání xxxxxxx xxxxx věty xxxxx a xxx xxxxxxxx xxxxxx žádosti xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx povinen xxxxxxxxxxxx sdělit nejpozději xxx xxxxxx žádosti x xx xxxx xxxxx xxxx důvody xxxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx nad 90 xxx xxxx xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx xxxxxx před xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx jeho xxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx do xxxx xxxxxx právní xxxx rozhodnutí x xxxxxx žádosti. Xx xxxxxxx, jestliže xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 až 3, x §45 xxxx x xxxx, kdy xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §2.

(5) Xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §42 xxxx. 4 xx cizinec xxxxxxx xxxxx x xxxx platnosti xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx v xxxx přechodného xxxxxx xxxxx §18 xxxx. x) xxxx b), xxxxxxxx xxxx 120 xxx xxxx uplynutím xxxx xxxxxxxxx.

(6) Vízum, xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx pobytu xxxxxxx x odstavci 5 xxxx v §42c xxxx. 2 xx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx

x) xxxxx na území xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx účelem xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx rezidenta xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, povolení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx, zaměstnanecké xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §42 xxxx. 4,

x) xxx x xxxxxx xxxxxxx xx území xxxxx xxxxxxxx 5, §42a xxxx. 6, §42c xxxx. 2, §42d xxxx. 1, §42f xxxx. 2, §42g xxxx. 5 x §42i xxxx. 3 xxxx. a) xxxxxxxx x

x) xxxx xxxxxxxxx xxxx k xxxxxx xxx 90 xxx, xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 5 xxxx §42c xxxx. 2 xxxxxx xxxx rozhodnutím x xxxxxxx o vydání xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(7) Xxx-xx o xxxxxx x prodloužení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx karty, xxxxxxx xx xxxxxxxx 4 obdobně na xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xx pracovní xxxxxx, xx kterou xxxx xxxxxxxxxxxxx karta xxxxxx. Xxx-xx o xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §42g xxxx. 6, xxxxxxx xx xxxxxxxx 6 xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, kterou xxx xxxxxxx vykonává x xx kterou xxxx x xxxxxx zaměstnanecké xxxxx. Xxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx, xxx-xx o xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx x zaměstnanosti xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx platnosti xxxxxxxxxxxxx xxxxx nebo x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §42g xxxx. 6 xxxxxxx x xxxxxx, xx Xxxx xxxxx České xxxxxxxxx - krajská xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx hlavní xxxxx Xxxxx vydal xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx další xxxxxxxxxxxx cizince nelze xxxxxxxx x xxxxxxx xx trhu xxxxx xxxxxxx, xxxxxx oprávnění x xxxxxx xxxxxxxxxx xxx dne xxxxxxxxxxxxx xx dni oznámení xxxxxx xxxxxxxxxx; odkladný xxxxxx xxxxxxxx proti xxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxx nevztahuje. X xxxxxxxx rozhodnutí xxxxx xxxx čtvrté xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx Úřad xxxxx České xxxxxxxxx - xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx Xxxxx.

(8) Xxxxx xxxxx xx xxxx považuje xx xxxxxxx

x) do xxxx, xxx jiný členský xxxx Evropské xxxx xxxxxxxx x žádosti x xxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx byla xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx,

x) xx xxxx xxxxxxxxxxx cizince x xxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx Evropské xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxx

x) po xxxx 3 měsíců xxx xxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx o vydání xxxxx karty.

(9) Modrá xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx se xx xxxxx považuje xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x vydání xxxxx xxxxx, xxxxx x době xxxxxxxxx xxxxx xxxxx vydané xxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxx xxxxx xxxxx x x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx vydané xxxxx xxxxxxxx xxxxxx Evropské xxxx. Xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx státem Xxxxxxxx xxxx xx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx doby xxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx o vydání xxxxx vnitropodnikově xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx x době xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx převedeného xxxxxxxxxxx vydaného xxxxx xxxxxxxx státem Xxxxxxxx xxxx cizinec xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx převedeného zaměstnance xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx x x xxxxx vydání xxxxxx rozhodnuto x xxxx platnosti povolení x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie.

(10) Xx xxxxxxxx povolení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx společného xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx rodinnému xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx modré xxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxx oprávnění xxxxxxxx xxxxx členským xxxxxx Xxxxxxxx unie xx xxxxxxxx 8 x 9 xxxxxxxx xxxxxxx. Xx xxxxxxxx xxxxxxxx k pobytu xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx rodiny xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx držitele xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx členským xxxxxx Xxxxxxxx unie xx xxxxxxxx 9 xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(11) Xxxxxxxxx x xxxxxx podle xxxxxxxx 4, 6, 8, 9 xxxx 10 xxxxxxxxxxxx xxxxxxx vízovým xxxxxxx vyznačovaným xx xxxxxxxxxx dokladu xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx použitelným předpisem Xxxxxxxx xxxx51), a xx xx formě xxxx x pobytu xxx 90 xxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxx; xx neplatí, xxx-xx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx informačního xxxxxxx xxxxxxxxx států, xxxxxxx xx xxxx pouze xxxxxxxxx o xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 nebo 6. Platnost xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx první xxxxxx xxxx nabytí xxxxxx xxxx rozhodnutí x xxxxxxx. Odstavce 4, 6 x 8 xx xxxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxx xxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx, o xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx účelem xxxx x prodloužení xxxxxxxxx povolení k xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx oprávnění x xxxxxx xxxxx odstavce 4, 6 xxxx 8 anebo xxxxx §60 xxxx. 4 xxxx 7.

(12) Xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 xx 3 x 5 xx xxxxxxxxx, je-li xxxxxxxxxx xxx lhůty xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx, xx xxxxxx je xxxxxxx xxxxxxx podat xxxxxx, xx lhůta uvedená x xxxxxxxxxx 1 xx 3 a 5 xxx zachována, xx-xx xxxxxxxxxx dne xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx ministerstvu, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx poštovní xxxxxxx xxxx xxxxxxxx poštovní xxxxxxx nebo osobě, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxx xxxxx. Tento odstavec xx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 6 xxxxxxx obdobně.

§48

(1) Xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x veřejném xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxx, xxxxxxx bylo xxxxxxx oprávnění k xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx dočasné xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx o dočasné xxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx"), považuje, xxxxx-xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx jiným xxxxxxxx, xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxx uděleno xxxxx xxxxx §33 odst. 1 xxxx. a) xxxx x), §33 xxxx. 3 věty xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx k dlouhodobému xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxx-xx x cizince xxxxxxxxx x §43 xxxx. 2,

x) který je xxxxxx x §42e xxxx. 1, x xx xx podmínek x xx lhůtě xxxxx §42e xxxx. 2,

x) xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx, xxxx

x) kterému xxxx xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx.

(2) Xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx zdravotním xxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx dále považuje xxxxxxx, který nabyl xxxxxxxxx osoby bez xxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(3) Xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx se xxxxxxxx

x) xxxxxxx, xxxxx xxxxx postavení xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx s xxxxxxx pobytem xx xxxxx a

b) xxxxxxx x přiznání xxxxxxxxx xxxxx xxx státní xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x udělení xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§48a

(1) Ministerstvo xx xxxxxx cizince xxxxxxx xx xxxxx podle §42e xxxx. 2, xxxxxxx, xxxxx podal xxxxxx x xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx, x xxxxxxx, xxxxxxx bylo xxxx povolení vydáno, xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx výše

a) 1,6xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx zvláštním xxxxxxx xxxxxxxxx9d), je-li xxxxxxxxx xxx společně xxxxxxxxxxxx xxxx [§42c xxxx. 3 xxxx. x)],

x) 1,5násobku xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x společně x xxx posuzovaných xxxx, xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx 2 až 3 xxxxx,

x) 1,4násobku xxxxxx xxxxxxxxx minima žadatele x xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxx-xx společně posuzovány 4 osoby,

d) 1,3xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx x ním xxxxxxxxxxxx xxxx, xx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx 5 x xxxx xxxx.

(2) Xxxx xxxxxxxxxx příspěvku xx xxxxxxx x ohledem xx majetkové xxxxxx xxxxxxx. Finanční xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxx, xxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx §42e odst. 2. Xxxxxxxx xxxxxxxxx se xx xxxxxx cizince xxxxxxxxx xx xxxx 1 xxxxxx. Finanční xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx kalendářního xxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx příspěvek lze xxxxxxx x opakovaně.

(3) Xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xx xxxxxxx xxxxx své finanční x xxxxxxxxx poměry, xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx poměry své xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx a doložit xx všemi xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xx dobu xxxxxxxxx cizince x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx neposkytuje. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx

x) odpovědnost xx úhradu pobytových xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx fyzická xxxxx (§15 x 180),

b) xxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx o svých xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo o xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx své xxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx.

§48x

(1) Xx-xx xxxxxxx, xxxxxxx byla poskytnuta xxxxx na xxxxxxxxxx, xxx xxxx spolupracovat x orgánem činným x xxxxxxxx xxxxxx (§42e xxxx. 2), xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxxx x dlouhodobému pobytu xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx, xxxx xxxxxxx, kterému bylo xxxx povolení vydáno, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx tato xxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx na xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxx pomoci xx základě xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Žadatel x xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx pobytu xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx nabytí xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx; xx xxxxxxx, pokud xxxxx xxxxx v xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §42e xxxx. 1.

(3) Xx xxxx platnosti povolení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx účelem ochrany xx území xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

§48x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 379/2007 Sb. x účinností xx 21.12.2007

Xxxxx 4

§49

Xxxxxxxxx xxxxx xx území na xxxxxxx povolení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx zahraničních věcí xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx pobytu členům xxxxxxxxxxxxxxx úřadu cizího xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vládní xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x České xxxxxxxxx x jejich xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx. Xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx podle §180b.

(2) X xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu je xxxx zastupitelského xxxxx xxxxxx státu nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x Xxxxx republice x xxxx rodinný xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Ministerstvem zahraničních xxxx, s xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx §18 xxxx. a) nebo x), xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx jej xxxxxxxxx xxxxx k xxxxxx xxx 90 xxx za xxxxxx xxxxxx žádosti x xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx xxxxxxxxxx Ministerstvem xxxxxxxxxxxx xxxx.

(3) Člen xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx a xxxxx x ním jeho xxxxxxx xxxxxxxxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu.

(4) Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx prohlašuje xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx zahraničních xxxx.

Díl 5

Xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx příslušnosti

§49a

Přiznání xxxxxxxxx osoby xxx xxxxxx příslušnosti

(1) Xxxxxx xxx státní příslušnosti xx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx stát xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx svého xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx xxx státní xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx osoby xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxx dne xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx věty xxxxx se xx xxxxxxx hledí, xxxx xx xx bylo xxxxxxx xxxxx xxxxx §33 xxxx. 3 xxxx xxxxx; xx xxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx 30 xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx po xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx druhé dostavit xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx víza.

(2) Xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx osoby xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx. V žádosti x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxx uvést xxx xxxxx, příjmení, ostatní xxxxx, xxxxxxx, den, xxxxx x xxx xxxxxxxx, xxxx narození, xxxx, xxxxx státní xxxxxxxxx pozbyl nebo xx jehož xxxxx xxxxxxx před xxxxxxx xxxxxxx, a xxxxxx xxx doručování. X xxxxxxx x přiznání xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx je xxxxxxx xxxx povinen xxxxxxxxx doklady xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx žádný xxxx xxxxxxxxxx za xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx

x) cestovní doklad, xx-xx xxxx xxxxxxxxx, x xx x xxxx uplynula xxxx xxxx xxxxxxxxx,

x) rodný x oddací xxxx xxxx jiné xxxxxxx, xx xxxxxxx je xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxx státním xxxxxxx xxxxx, xx kterém xx xxxxxxx, xxxxx, xx xxxxxxx pobýval, xxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, a

d) doklady x snahách získat xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xx kterém se xxxxxxx, xxxxx, xx xxxxxxx pobýval, nebo xxxxx, který mu xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x jeho právech x xxxxxxxxxxxx a xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx bez xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxx opravňuje x setrvání xx xxxxx xxxxx xx xxxxxx řízení x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx státní xxxxxxxxxxxx; xx xxxxxxx, xxxx-xx xxxxxx druhá xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x přiznání postavení xxxxx bez xxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx x xxxxxx průkazu xxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxx xxxxxxxx x přiznání postavení xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx je veřejnou xxxxxxxx, kterou se xxxxxxxxx xxxxxxxxx jeho xxxxxxxx x ministerstvo xx něj xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx pro xxxxxxxxxx a x xxxx xxxx platnosti. Xxxx platnosti průkazu xxxxxxxx x přiznání xxxxxxxxx osoby xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx stanoví xxxxxxxxxxxx x xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(5) Xxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx §23a xxxxxx x xxxxx xxxxxxx.

§49x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 173/2023 Xx. s účinností xx 1.7.2023

§49b

Postavení xxxxx bez xxxxxx příslušnosti xxxxxx

x) xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx za xxxxxxx,

x) xxxxxxx státního xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx osoby xxx státní příslušnosti.

§49b xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 173/2023 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.7.2023

§49x

(1) Ministerstvo xxxxxxxxx xx xxxxxxxx Xxxx Xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxx (xxxx jen "Xxxx Vysokého xxxxxxxx") x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx bez xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx Vysokého xxxxxxxx xx xxxx žádost xxx průtahů kdykoliv xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx státní xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx x xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xx x xxx žadatel o xxxxxxxx postavení xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxx, xx xxxxxxx xx Xxxx Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, smí xxxxxx xxxxx pro xxxxxxx xxxxxx svých xxxxx.

§49x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 173/2023 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.7.2023

Xxx 6

Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxx území xxxx xxxxx členských xxxxx Xxxxxxxx xxxx, Xxxxxxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, Norského xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx konfederace

§50

Výjezdní xxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx, xxxxx xxxx z xxxx xxxxxx

x) xxxxxxx po xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx po ukončení xxxxxxxxxxx pobytu xx xxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxx, xxxxxx byla xxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxxx, nebo xxx správním xxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx státní xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx pobytu, pokud xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xx zrušení xxxx xxxxxx platnosti xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx pobytu xxxxxx Xxxxxxxx xxxx1b), xx ukončení xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx po xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx3a).

(2) Výjezdní xxxxxx dále xxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx doby xxxxxxxxx nebo xx xxxxxxxxxx neplatnosti xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx §41, po xxxxxxxx xxxx platnosti xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx ministerstvem podle §49 xxxx. 5 xxxx po xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxx, x xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx příkazem xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxx účely vycestování x území; x xxxx jeho platnosti xxxx xxxxxxx při xxxxxxxx xx území xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx povolení x dlouhodobému xxxx xxxxxxxx xxxxxx, s xxxxxxxx xxxxxxx podané xxxxx §33 xxxx. 1 a §42e. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx vycestováním xxxxxxx x xxxxx.

(4) Xxxx-xx xxxx stanoveno xxxxx, xxxx setrvání xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx být xxxxx xxx 30 xxx, xxxx xxxxxxxx stanoví x xx výjezdním xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx Ministerstvo xxxxxxxxxxxx věcí.

(5) Xxx xxxxxxxx xxxxxx občanu Xxxxxxxx xxxx1b) nebo xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx doba xxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxx minimálně na 30 xxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx minimální xxxx xxxxxxxx neplatí, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xx cizinec xxxx při xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx narušit xxxxxxx xxxxxxx nebo xx xxxxxxxx, xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx údaje x xxxxxxxxxx xxxxxxx, číslo xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx, xx které xx xxxxxxx povinen x xxxxx xxxxxxxxxx; x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx státu, udržení xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zdraví xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx smlouvy xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x určení hraničního xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx x xxxxx.

(7) Xxxxxxxx xxxxxx xx tvar xxxxxx, xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx mimo xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx-xx xxxxxxxx příkaz Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, je xxxxxx xxxxxxx xxxx "XXXXXXXXXX XXXX XXXX" xxxx "XXXXXXXX EXIT XXXX".

(8) Cizinec je xxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx zbytečného odkladu, xxxxxxxxxx do 30 xxx xxx xxx xxxxxx skutečnosti xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx 2. Po xxxxxxxx této xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx nevydá a xxxxxxx postupuje xxxxx §50a, 50b xxxx 118.

§50x

Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, Xxxxxxxxx republiky, Xxxxxxxxxxxxxxxxx knížectví, Norského xxxxxxxxxx x Švýcarské xxxxxxxxxxx

(1) Rozhodnutí o xxxxxxxxxx xxxxxxx území xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx

x) xxxxxxxxxxx vstoupil xxxx xxxxxxx xx xxxxx a xx xxx xxxxxx podle xxxxxxxxxxx smlouvy xxxxxxxx x xxxxx členským xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx 13. xxxxx 2009; xxxxx xxxxx x pro xxxxxxx, který xx xxx předán xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie37) x xxxxxxx xx umožněno xxxxxxxxxx vycestování,

b) xx xxxxxxxxx platného xxxxxxxxx x pobytu vydaného xxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx a xx xxxxx pobývá xxxxxxxxxxx; to neplatí, xxxxx xx cizinec xxxx xxx pobytu xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx státu nebo xxxxxxxx xxxxxxxx narušit xxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xx držitelem platného xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx členským xxxxxx Xxxxxxxx xxxx x xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, u xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo pokud xx důsledkem rozhodnutí x xxxxxxxx vyhoštění xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx o povinnosti xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Evropské unie, Xxxxxxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, Norského království x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx

x) cizinci xxxxxxxx 15 xxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx, xxxxxxxx

1. bylo xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx zastaveno, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx údaje x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx mezinárodní xxxxxxx, nebo

2. xxxxxxxxxxxx xx pravomocném ukončení xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xx xxxxx 30 xxx, nebyl-li xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx, který xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx oprávnění x pobytu xxxxxxxx xxxxx členským xxxxxx Xxxxxxxx xxxx x xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, u xxxxx xxxxxx shledány xxxxxx xxx xxxxxx rozhodnutí x správním xxxxxxxxx xxxx pokud xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx byl xxxxxxxxxxx zásah do xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx života, xxxx

x) xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx vydaného xxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx x xx xxxxx pobývá xxxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx řízení x xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx x rozhodnutí xxxxx odstavce 1 xxxx. x) x xxxxxxxx 2 xxxxxxx xxxx k xxxxxxxxxxx x území nebo x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, Xxxxxxxxx xxxxxxxxx, Lichtenštejnského xxxxxxxxx, Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x Švýcarské xxxxxxxxxxx, x to x xxxxxxx 7 xx 30 xxx, x x xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 písm. x) x c) x xxxxxxx 1 xx 7 xxx. Xxxxx xx xxxx xxxx x vycestování xxxxx xxxxx v xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx tato xxxx xxxxx xxx xxx ukončení xxxxxxxxx. Xxxxx je x xxxxxxx doby k xxxxxxxxxxx cizinec xxxxxxxx, xxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx-xx cizinec xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x stanovení xxxx xxxx k vycestování xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx v §174a xxxx. 2, xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx stanovení xxxx xxxx x vycestování, xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx §101 xxxxxxxxx xxxx, xx kterém xxxxxxx xxxxx dobu x xxxxxxxxxxx s xxxxxxx xx délku xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxx x vycestování xxx xxxxxxxx nejdéle xx 180 dnů.

(4) Xx-xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x jiným xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxx dnem 13. xxxxx 2009 xxxx xxxxx-xx se xxxxxxx neprodleně dobrovolně xx xxxxx, v xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx oprávnění k xxxxxx, může xxxxxxx xxxxxxx xx vydání xxxxxxxxxx x povinnosti xxxxxxx xxxxx.

(5) X xxxxxx x povinnosti xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx států Xxxxxxxx xxxx, Xxxxxxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx prvním xxxxxx x řízení; xx neplatí, je-li xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) nebo xxxxxxxx 2 písm. x). Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx vyhoštění je xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxx skutečnosti uvedené x xxxxxxxx 1 xxxx. c) xxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x). Policie x xxxxx xxxxxxx vyrozumí xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx ode xxx, xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

§50b

(1) Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx území xxxxxxx vydá xxxxxx Xxxxxxxx unie, který xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx 30 xxx, x xx xxxxxxx nebezpečí, xx xx mohl xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx závažným způsobem xxxxxxx veřejný xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxxx dobu k xxxxxxxxxxx, x to xxxxxxx xx 30 xxx.

(3) X xxxxxx x xxxxxxxxxx opustit xxxxx xx vydání xxxxxxxxxx prvním úkonem x xxxxxx.

§50x vložen xxxxxxx předpisem x. 173/2023 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.7.2023

Díl 7

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx vízu

§51

(1) Xxxxxxxxxxx vízem xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xx území x xxxxxxxxxxx z xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Na xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx nárok.

(3) Xxxxxxxxxx vízum je xxxxxx xx dobu x xxx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx vízum xxxxx xxxxxx občanu Xxxxxxxx xxxx.1b)

(5) Xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

§52

X xxxxx ochrany xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx pořádku nebo xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx v zájmu xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx být

a) xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x území,

b) xxxxxxxx xxxx platnosti xxxxxxxxxxxx xxxx.

§53

(1) Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx podává na xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x podává xx xx úředním xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxxx úřad xx xxxxxxxx v xxxxxxxxxxx x podáním xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx víza xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

§54

X xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx cizinec povinen xxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx, xxx, xxxxx a xxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxx xxxxxxxx, státní xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxx x xxxxx, xxxxxxx xxxx, xxxxx trvalého xxxxxx v xxxxxx x adresu xxxxx xxxxxx xx xxxxx, xxxxxx pro xxxxxxxxxx, xx-xx odlišná xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx, druh, xxxxx a xxxx x xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxx, x xxx-xx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx jiného xxxxx, x xxxx o xxx, zda je xxxxxxxx xx xx xxxx území xxxxxx, x xxxx x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx dokladu, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx a xxxx xxxxxx, u xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx, dobu x xxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x tomuto xxxxxx, zamýšlený xxx xxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx zajištění xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx včetně xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx za pobytu xx xxxxx, údaje x případné zvoucí xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx, adresa xxxxx xxxxxx na xxxxx, x xxx-xx x právnickou osobu, xxxx xxxxx, xxxxx x xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. X xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx dále xxxxx údaje k xxxxx uděleným x xxxxxxxxxx 3 letech xxxxxx doby xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx a na xxxxx ostatních smluvních xxxxx a údaje x manželu x xxxxx x rozsahu xxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxx jména a xxx, xxxxx, rok x xxxxx xxxxxxxx.

§55

Náležitosti xxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxxxxxxx k xxxxxxx x udělení xxxxxxxxxxxx xxxx nesmí být xxxxxx 180 xxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx cizince, xxxxx xxxxxxxx jeho xxxxxxxx podobě. Xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx doklad x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx pobytu xx xxxxxxx xxxxxxx předložit x xxxxxxxxx. X xxxxx xxxxxx vedené xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx v originále xxxxxxxxx x náležitost xxxxxxx v §31 xxxx. 1 písm. x).

(2) Xxxxxxxx doklad xx cizinec povinen xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx listinné podobě x xxxxxxxx doklad x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx víza je xxxxxxx povinen xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxx jako jejich xxxxxxxx.

(3) Za xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx je cizinec xx výzvu správního xxxxxx xxxxxxx předložit xxxx originál.

(4) Xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 xxx na xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx nepřihlíží. Xx xxxxxxx v xxxxxxxxx, kdy xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx o xxxxxxx dlouhodobého xxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx-xx o udělení xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx víza xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx prstů x xxxxxxxx xxxxxxxxxx záznamu.

§56

Důvody xxxxxxxxx dlouhodobého xxxx

(1) Xxxxxxxxxx vízum, x výjimkou víza x xxxxxx xxx 90 xxx xx xxxxxx strpění pobytu xx území x xxxxxx xxxxx §33 xxxx. 3, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx

x) xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx se x přes xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx dokladů xxxxxxxx xxxx údaje xxxxxx,

x) xxxxxxx vyplní xxxxxx x udělení dlouhodobého xxxx xxxxxxxxxx,

x) xx xxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx nežádoucích xxxx,

x) xx xxxxxxxx o xxx, že xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) předloží xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx náležitosti xxxx údaje xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx skutečnosti,

f) cizinec xxxxx žádost o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxxxxxxxxx x písemné xxxxxxxxx o důvodech xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx víza xxxxx xxxxxxxx 5 xxxxxxx xxxxx, xx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) jsou xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x §9 odst. 1 xxxx. písm. x), x), x), x), x) xxxx x),

x) xxxx xxxxxxxx skutečnosti xxxxxxxxxxxx xxxx, že xxxxxxx po xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx dlouhodobým xxxxx xxxxxxxx území xxxx xx dlouhodobé xxxxx hodlá zneužít x xxxxxx účelu, xxx je xxxxxx x žádosti x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx víza,

i) xxxx vyznačením xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx doklad x cestovním xxxxxxxxxx xxxxxxxxx po xxxx xxxxxx na xxxxx, xxxxx odpovídá xxxxxxxxx xxxxxxxx v §180j, x na požádání xxxxxx x zaplacení xxxxxxxxxx uvedeného xx xxxxxxx x cestovním xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, nejde-li x xxxxxxx xxxxxxx x §180j xxxx. 4,

x) pobyt xxxxxxx xx xxxxx xxxx x xxxxx České xxxxxxxxx xxxx je xxxxxxxx jiná xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx cizince xx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx pokutu xxxx xxxxxxx xxxxxx vzniklé x xxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx,

x) xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x cílem xxxxxx vízum k xxxxxx xxx 90 xxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxx uzavřel xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx otcovství xxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx statutárního xxxxxx obchodní korporace x xxxx činnost xxxx člena statutárního xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx skutečným účelem xxxx xxxxxx xx xxxxx, xxxx

x) xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx podle §178f xxxxxxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxx 90 dnů xx xxxxxx xxxxxxx pobytu xx xxxxx x xxxxxx xxxxx §33 xxxx. 3, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx

x) xxxxxxxxx podmínku xxxxxxx xxxxxxxxxxxx (§174), xxxx

x) x xxxxxxxxxx 5 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx,

xx xxxxxxxx, že důsledky xxxxxxxxx dlouhodobého xxxx xxxxx přiměřené xxxxxx xxx xxxxxxxxx dlouhodobého xxxx. Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx ministerstvo xxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxx xxxxxx neudělení do xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxx x xxxxxx nad 90 xxx xx xxxxxx sezónního xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx cizinci xxxxxxx, xxxxxxxx nastal některý x xxxxxx xxxxxxxxx x odstavci 1 xxxx. a) xx x), x), g) xx i) x x) xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 2 xxxx. x), x xxxx jestliže xxxxxxx x žádosti x udělení víza x pobytu nad 90 xxx za xxxxxx sezónního zaměstnání xxxxx pouze xxxxx xxxxxxx žádosti x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx a Úřad xxxxx České xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(4) X xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 nebo 2 se xxxxxxxxxxx, xxx-xx x udělení xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxx písemně informuje xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x x xxxx xxxxxxxxx požádat ve xxxxx do 15 xxx xxx dne xxxxxxxx informace o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x nové posouzení xxxxxx xxxxxxxxx dlouhodobého xxxx (§180e).

(6) Xxx-xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx cizinci, xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx smluvních xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx státem, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx; v xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx do xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxx ministerstvo xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, který xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

§57

(1) Zastupitelský xxxx xx oprávněn xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx k xxxx xxxxxxx uplatnit xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx k tomuto xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxx cizinec xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x cestovním xxxxxxxxxx pojištění, byl-li xxxxxxx, x xxxxx xx z tohoto xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx úřad tuto xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx; xx xxxxxxx, jde-li x xxxxxxx xxxxxxx x §108j xxxx. 4.

(2) Zastupitelský xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx; xxx-xx x xxxxxxxx x xxxxxxx víza x xxxxxx xxx 90 xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx pohovor xxxx, x to xxxxxxx s xxxxx xxxxxxx bližší xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx uváděného xxxxx xxxxxx xx xxxxx. O xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx zejména xxxxx xxxxxxxxxx identifikaci žadatele, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx, jméno x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx pohovor x xxxxxx žadatele.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx x xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

§58

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx úřad, xxxxx xxxxx xxxxx nestanoví xxxxx.

(2) V xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx může být xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(3) X xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxx více xxxxx xxxxxx.

(4) V xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxx 90 dnů xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxx x oddílu "xxxxxxxx" xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx "SEASONAL XXXX".

§59

§59 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 161/2006 Sb.

§60

(1) Xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx víza a xxxx xxxxxx xx xxxxx xx toto xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx, xx kterém xx podává xxxxxx x xxxxxxx tohoto xxxx.

(2) X xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx a xxxx xxxxxx na území xx xxxx vízum xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nejpozději xxxx xxxxxxxxx xxxx platnosti xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxx pobytu na xxxxx xx xxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx 90 dnů xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx.

(3) Xxxxxxx-xx xxxxxxxx podání xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxx xx xxxx xxxxxxx nezávislé, xx cizinec oprávněn xxxx xxxxxx podat xx 5 pracovních xxx xx xxxxxx xxxxxx důvodů. V xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx podat x xxxxx, než xx uvedeno x xxxxxxxx 2. Důvody xxx pozdější podání xxxxxxx podle xxxx xxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx věty druhé xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx sdělit xxxxxxxxxx xxx xxxxxx žádosti x na xxxx xxxxx xxxx důvody xxxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x doba pobytu xx xxxxx xx xxxx vízum xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 2 xxxx 3, xxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxx za xxxxxx x xxxx xxxxxx na xxxxx xx xxxx xxxxx xx prodlouženou xx xxxxxx právní xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

(5) Oprávnění x pobytu xxxxx xxxxxxxx 4 ministerstvo xxxxxxx vízovým xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx cestovního xxxxxxx xxxxx jednotného xxxxxxx xxxxxxxxxxx přímo xxxxxxxxxxx předpisem Xxxxxxxx xxxx51), a to xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx odpovídající předpokládané xxxxx xxxxxx o xxxxxxx; xx neplatí, xxx-xx x cizince xxxxxxxxxx do xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxx k pobytu xxxxx xxxxxxxx 4. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx věty xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx.

(6) Xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxx 2 x 3 xx xxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx podána xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx-xx tento xxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx osobně, xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx 2 a 3 xxxx xxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx xxx xxxxx podána poštovní xxxxxxx adresovaná ministerstvu, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx licence xxxx zvláštní poštovní xxxxxxx xxxx osobě, xxxxx xx obdobné xxxxxxxxx v xxxxx xxxxx.

(7) Xxxxx x xxxxxxx x udělení xxxx x pobytu xxx 90 dnů xx účelem xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx §33 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx platnosti xxxxxxxxx x xxxxxx cizince xx xxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx oprávnění x xxxxxx a xxx xxxxx §69 xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxx povolení k xxxxxxxx xxxxxx, považuje xx xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xx pobyt xx xxxx vízum, x xx xx xx xxxxxxxxxx x žádosti; x xxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx území xxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo další xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx.

§61

§61 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 427/2010 Sb.

§62

Zánik platnosti xxxxxxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxxxx dlouhodobého xxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx právní xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx10) xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx vyhoštění.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx §30 xxxx. 2 xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, povolení x xxxxxxxxxxxx pobytu za xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, za xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx příslušníkovi výzkumného xxxxxxxxxx, zaměstnanecké xxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx vydávaného Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxx 90 xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx na xxxxx xxxxxxxxx xxxxx §33 xxxx. 3 xxxx xxxxxx dnem xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx doplňkové ochrany xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx2).

(4) Xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx nad 90 xxx za xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx; xx xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxx x postavení xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx uděleno xxxxx xxxxx §33 xxxx. 3 xxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx není xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx dotčena.

§63

Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx zaniká nejpozději xxxxxxxxx 60 dnů xxx xxx, xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §42g xxxx. 2 xxxx. x) xx pracovní xxxxxx, na xxxxxx xxxx xxxxxx zaměstnanecká xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx byla oznámena xx xxxxxxx podmínek xxxxxxxxx x §42g xxxx. 7 až 10; xx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx x cizince xxxxxxxxx x §98 xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx.

(2) Xx xxxxxxxx stanovených v xxxxxxxx 1 zaniká x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx §47 xxxx. 4, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zaměstnanecké xxxxx. Xxxxxx x xxxxxxx o prodloužení xxxxxxxxx zaměstnanecké karty xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx zastaví.

(3) Xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx před xxxxxxxxx doby xxxxxxx x odstavci 1 xxxxx xxxxxxxx xxxxx §42g xxxx. 7 xxxx podá xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx tímto xxxxxxx.

§64

Xxxxxxx

Xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxx

x) studium x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx9k),

x) xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx přípravě xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x odborném xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) střední xxxxxxxxxx a vyšší xxxxxxx vzdělávání x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx, konzervatoři xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, zapsané xx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx10a) v xxxxx výměnného programu xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) stipendijní xxxxx realizovaný na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx Ministerstvem xxxxxxxx, mládeže x xxxxxxxxxxx, platného xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Ministerstva xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx programu Xxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx vlády Xxxxx xxxxxxxxx,

x) stáž xxxxxx x získání xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx hostitelské xxxxxxxxxx x době xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx v xxxx xxxxxxx 2 xxx xx xxxxxxxx studia xx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx zajišťovaná xxxx xxxxxxxxxxxx tuzemskou xxxxxxx xxxxxx, Xxxxxxxx xxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx sídlem xxxx xxxxx, xxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) evropská dobrovolná xxxxxx cizince xx xxxx xx 18 xx 30 xxx xxxx xxxxxxxxxxxxx služba, xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx iniciativ Xxxxxxxx xxxx, popřípadě xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x organizačně zajišťovaná xxxx koordinovaná x xxxxxx xxxxx&xxxx;xxxxxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxxx školství, mládeže x tělovýchovy akreditovanou xxxxxxxxxx osobou xx xxxxxx xx xxxxx xxxx právnickou osobou xx xxxxxx xxxx xxxxx, která xx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx odpovědných xx xxxxxxxxxx x rozvoj xxxxxxxx xxxxxx, pokud xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x rámci xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

§64a

§64a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 161/2006 Sb.

§64x

§64x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 217/2002 Sb.

XXXXX IV

TRVALÝ XXXXX XX XXXXX

Xxx 1

§65

(1) Xxxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx

x) xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx, nebo

b) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánu x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx výchovy10c), xx-xx xxxxxxx podmínka xxxxx §87 xxxx. 1.

(2) Xxxxxxxxxx xxxx xxxxx se nevztahuje xx xxxxxx Evropské xxxx1b) x s xxxxxxxx §8385 xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Povolení x trvalému xxxxxx

§66

(1) Xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx xx xxx podmínky xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx vydá xxxxxxx

x) xxxxx o xxxxxx xxxxxx povolení žádá x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx

1. je-li xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx vstupem xxxxxxxx na xxxxx,

2. xx-xx nezletilým xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxx, xxxxx je xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx, xxxxx nepožádá o xxxxxxx xxxxx, xxxx

3. xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) který x xxxxxx xxxxxx povolení xxxx x jiných xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xx xxxx xxxxxx, pokud xx xxxx xxxxx xx xxxxx x zájmu Xxxxx xxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx dítě xxxxxxx, xxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx pobytu, xx-xx xxxxxxx xxxxxxx společné xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx.

(2) Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xx xxxxxx xxxx cizinci, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x trvalému pobytu xx xxxxx xxxx xxxxxxx z xxxxxx xxxxx §77 xxxx. 1 písm. x) xxxx x), xxxxx xx nabytí xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx neuplynula xxxx 3 let.

§67

§67 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 173/2023 Sb.

§68

(1) Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx, který xx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx území xxxxxxxxxxx po xxxx xxxxxxx 5 xxx.

(2) Xx xxxx xxxxxx xxxxx odstavce 1 xx započítávají

a) xxxx xxxxxx xx území xx xxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx, xxxx-xx xxxx stanoveno xxxxx,

x) doba pobytu x postavení xxxxxxxx xxxx osoby xxxxxxxxxx xxxxxxxxx ochrany podle xxxxxx x azylu,

c) xxxx předchozího pobytu xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx pobytu xxxxxx xxxx, po xxxxxx bylo xxxxxx xxxxxx o xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxx povolení k xxxxxxxxxxx xxxxxx vydáno, xxxxx

1. bylo cizinci xx žádost podle §87f odst. 5 xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx příslušníka xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxx

2. xxxxxxx požádal x xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx přechodného xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx občana Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x §87f odst. 5,

x) xxxxxx xxxxxxxxx

1. xxxx xxxxxx xx xxxxx xx dlouhodobé xxxxx a na xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx vydaného za xxxxxx studia, xxxx

2. xxxx, po kterou xxxx xxxxxx řízení x xxxxxxx mezinárodní xxxxxxx, xxxxx xxxxx x rozhodnutí x xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx, a xx xxxxxx xxxx xxxxxx o xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx; xxxx-xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx 18 xxxxxx, xxxxxxxxxx se xxxx xxxx v celém xxxxxxx,

x) období xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx x průběhu doby xxxxxx xxxxx xxxxxx x) xx x), xxxxx tato xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 6 po xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx 310 xxx; xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx území xxxxxx xxxxx než 12 xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx závažných xxxxxx, zejména jde-li x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx nebo studium, xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx území x xxxxxxx xxxx pobytu xxxxx xxxxxx a) xx d), pokud xxx xxxxxxx svým xxxxxxxxxxxxxxx pracovně xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nepřítomnosti xxxxxxxxxx 10 po sobě xxxxxxxx xxxxxx x xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx 560 xxx; xxxx období xx xxxx xxxxxxxxxx, xxx-xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx zaměstnavatele.

(3) Do xxxx pobytu podle xxxxxxxx 1 se xxxxxxxxxxxx xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxxxx pobytu xx xxxxx byla xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx základních xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx (au pair),

c) xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx; xxxx nástupu xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx svobody xx xxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx, x xx xx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xx xxxxx na xxxxx x pobytu xxx 90 dnů xx účelem xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx pracovní xxxxx,

x) xxxxxx xx xxxxx xx xxxxx k xxxxxx xxx 90 xxx xx účelem xxxxxxx xxxxxx na xxxxx; xx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx pobytu xxxxxx podle §43, x

x) xxxxxx cizince xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx věcí xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x Xxxxx republice xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx Ministerstvem zahraničních xxxx.

(4) Povolení x xxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx 5 xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx členských xxxxx Xxxxxxxx unie xxxx xxxxxxx modré xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxx xx dobu xxxxxxx 2 xxx; xx xxxx 5 xxx nepřetržitého xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx pobyt za xxxxxx vědeckého xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxx, xx xxxxxx xxx xxxxxxx držitelem mezinárodní xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx státě. Pokud xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx členským xxxxxx pobýval xx xxxx xxxxx xxxx xxx 12 měsíců, xxxxx xxxxx xx xx xxxxxx nepřetržitého xxxxxx xxxxxxxxxx. Xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxxxxxx x období xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx karty xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Evropské unie, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx nepřesáhla 12 xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x pokud x xxxxxxx xxxxxxxxxx 18 xxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xx obdobně xxxxxxx i na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx vydáno xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx rodiny na xxxxx.

(5) Žádost x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx oprávněn xxxxx x xxxxxxx, xxxxx x době xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx odstavců pobývá xxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx povolení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx skončí xxxxxxx x xxxx jeho xxxxxxxxxxxxx xx území, xxxx být xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx 6 xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

§69

(1) Xxxxxx x xxxxxxxx x trvalému xxxxxx podle §66 xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx úřadu, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxx o xxxxxxxx x trvalému xxxxxx xxxxx §66 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx b) xxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx, pokud xxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx pobytu x je xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx byl xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx předpise11),

b) xxxxxx na xxxxx xx xxxxxxx uděleného xxxx x xxxxxx xxx 90 xxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu, nebo

c) xxxxxx na xxxxx xx základě xxxxxxxx xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx za xxxxxx xxxxxxx na xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x orgánem činným x trestním řízení xxxxxxxx x prokázání xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x lidmi xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx hranice.

(3) Xxxxxx x povolení x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §66 odst. 1 xxxx. x) podává xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx území x xxxxx přechodného xxxxxx.

(4) Žádost o xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §66 xxxx. 1 xxxx. x) xxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx, xxxxx má xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx na území x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxx 90 xxx xx účelem strpění xxxxxx na xxxxx xxxxxxxxx podle §33 xxxx. 1 xxxx. x).

(5) Žádost o xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §68 xxxx. 1 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, pokud xx území xxxxxx xxxxxxxxxxx 5 xxx x v době xxxxxx žádosti xxxxxx xx xxxxx

x) xx xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx,

x) xxxx xxxxxxx, xxxxx požívající xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx ochrany, xxxx

x) xxxxx lhůty x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx uvedené x §87f odst. 5.

(6) Xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §68 xx xxxxxxx uvedený x §68 odst. 5 xxxxxxxx podat xxxx xx zastupitelském úřadu.

(7) Xxxxxx x xxxxxxxx x trvalému xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxxxxx, xxxxx xx být xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx vydáno, xxxxxx xx xxxxx na xxxxxxx oprávnění x xxxxxx podle §47 xxxx. 4, 6, 8, 9 xxxx 10; xx neplatí, xxx-xx x xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §66 odst. 1 xxxx. x).

§69x

§69x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 161/2006 Sb.

§69x

§69x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 161/2006 Sb.

§70

(1) Xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx tiskopisu. X xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx uvést

a) xxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx dřívější xxxxxxxx, xxx, xxxxx x xxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxx narození, xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx stav, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx území (xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx zaměstnavatele), účel xxxxxx xx území, xxxxxxxxxx xx vstupu xx xxxxx (xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx), xxxxxxxx xxxxxxxx v cizině, xxxxxx xxxxx pobytu xx území, adresu xxx doručování, je-li xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx, předchozí xxxxx xx území xxxxx xxx 3 měsíce (xxxxx x xxxxx xxxxxx), xxx xxxxxx xx xxxxx, xxxxx x platnost cestovního xxxxxxx x označení xxxxx, který xxxxx xxxxxx xxxxx,

x) xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, dřívější xxxxxxxx, xxxxxx občanství, xxxxx xxxxxxxx, místo a xxxx xxxxxxxx, bydliště x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx občanství, xxxxxxxx x xxxxxxxx rodičů,

d) xxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx občanství, xxxxxxxx x povolání dětí, x

x) xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx, státní xxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Cizinec xx xxxxxxx x xxxxxxx x povolení x trvalému pobytu xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxxx,

x) cestovní xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx, například matriční xxxxxx nebo xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx x xxx, xx cizinec xxx x minulosti xxxxxxx xxxxxxx České xxxxxxxxx1a); xx xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxx, xxxxx žádá x xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §68,

d) xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x trvalému xxxxxx xx xxxxx (§71 xxxx. 1); xx neplatí, xxx-xx x xxxxxxx podle §87, který xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx po xxxxxxxx věku 18 xxx x důvodu xxxxx §66 odst. 1 xxxx. x); xx požádání je xxxxxxx xxxxxxx předložit xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x xx v xxxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x společně x xxx posuzovaných osob; xxxxx xxxxxxx předložil x žádosti doklad x xxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xx požádání předložit xxx xxxx prohlášení x zproštění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx obdobný xxxxxx z evidence Xxxxxxxxx xxxxxx jako xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx (§174) xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx cizinec xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxx má trvalé xxxxxxxx, jakož i xxxxx, x nichž xxxxxxx x posledních 3 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxx 6 xxxxxx, xxxx čestné xxxxxxxxxx x xxxxxxx, xx tento stát xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx; xxxx povinnost xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx 15 xxx x na xxxxxxx xxxxxxxx 15 xxx, xxxxx xxxx uděleno xxxxx k xxxxxx xxx 90 dní xx účelem strpění xxxxxx na xxxxx xxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx pobytu xx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx2); xxxxxxx, xxxxx xxxx o xxxxxxxx x trvalému xxxxxx xxxxx §68 xxxx. 1, xxxx, xxx-xx x xxxxxxx xxxxx §87, který xxxx o xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx dosažení xxxx 18 xxx z xxxxxx xxxxx §66 xxxx. 1 písm. x), je xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx obdobný xxxxxx z xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx, xx-xx x xx xxxxxxx,

x) xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxx (§71 xxxx. 2),

x) xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx zákonných xxxxxxxx xxxx poručníků, x xxxxxxx xxxxxxx dítěte xx území; xxxxxxx xxxxxx, zákonného zástupce xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, jde-li x xxxxxx, zákonného xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx dítě podal xxxxxx nebo xx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx pobývat xx xxxxx, x xxxx xxxxx cizinec xxxxxxx, xx souhlas xxxxxx x xxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxx xx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx jazyka vydaný xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x rozsahu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §182a xxxx. 1 xxxx. x) (dále xxx "xxxxxxx x jazyka"), xxxx-xx dále stanoveno xxxxx.

(3) Xxxxxxx, který xx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx2) xxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xx xxxx azylanta, anebo xxxxxxx, xxxxx xxxx x povolení k xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §66 odst. 1 xxxx. x) xxxx x) x xxxxxx xx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx ochrany na xxxxx, je povinen x xxxxxxx o xxxxxxxx x trvalému xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. a) xx x) x x).

(4) Xxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §66 xx xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx předložit xxxxxx potvrzující xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx onemocnění.

(5) Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. h) xx xxxxxxxxxx xx cizince, xxxxx

x) xxxxxxxx xxxx 15 xxx,

x) xxxxxxx, xx x xxxxxxx 20 let předcházejících xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx nejméně 1 xxxxxx rok xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx 1 akademický xxx xxxxxxxx vysokou xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx anebo xxxxxxxx program xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx, xx absolvoval xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x českého xxxxxx, která xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx prováděcím xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx,

x) žádá x xxxxxxxx x trvalému xxxxxx xxxxx §66 xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §87 xxxx. 7 xxxx. x) xxxx 4,

e) xxxxxxx, xx xx xxxxxxx xxxx mentální xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xx xxxx schopnost xxxxxxxxxxx, xxxx

x) dosáhl xxxx 60 let.

(6) Xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxx důvodné pochybnosti, xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx českého xxxxxx xxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxx jazyka; xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxx při xxxxx, x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxx pochybnosti xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx. O neuznání xxxxxxx prokazujícího požadovanou xxxxxxx českého xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx usnesení, xxxxxx též xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx lhůtu x xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxx x x xxxxxxxxxx nového dokladu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx znalost xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx x xxxxxx podle xxxx xxxxx xx xxxx x osoby xxxxxxxxx uskutečňovat zkoušku x xxxxxx, určené Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, mládeže x tělovýchovy; xxxxx xxxxxx xxxxxx být xxxxxx xxxxx, která xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. X xxx, x xxxxx xxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx cizinec xxxxxxx x jazyka vykonat, xxxxxxxxxxxx cizince informuje.

§71

(1) Xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x trvalému xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx doklad prokazující, xx xxxxxx xxxxxxx xx pravidelný a xxxxxx xxxxxxx příjem xxxxxxx x společně x xxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx [§42c xxxx. 3 xxxx. x)] xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx9d) cizince a x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxx částky xxxxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx9e) xxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx jako xxxxxx xxxxxxxxxx odůvodněných xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx své a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx. Xxx-xx x xxxxxxx xxxxx §66 xxxx xxx tento xxxxxx xxxxxxxx dokladem x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx trvalého xxxxxx xx území x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Za xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx považuje xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx příjmu, xxxxxxxx xx xxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx pomoci x xxxxxx nouzi; xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx §8 xxxx. 2 xx 4 xxxxxx o xxxxxxxx x existenčním minimu xxxxxxxxx. Příjem cizince xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx zaměstnavatele x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx výdělku, xxx-xx x příjmy ze xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx z příjmů xxxxxxxxx xxxx, jde-li x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx období.

(2) Xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §70 xxxx. 2 písm. x) xx rozumí xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx, xxxxxx x oprávněnosti xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx nebo písemné xxxxxxxxx osoby, která xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx domu, s xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx udělen souhlas x xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, xxxxx je podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx31) xxxxxxx xxxxxx popisným xxxx xxxxxxxxxx, popřípadě xxxxxxxxxxx číslem, a xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx, xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx. Úřední xxxxxxx xx nevyžaduje, xxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx podle xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx být xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx účinky xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx52).

§72

Náležitosti xxxxxxx o xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx xxxxx být xxxxxx 180 dnů, x výjimkou xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx dokladu, xxxxxxx prokazujícího xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx jazyka x xxxxxxxxxx cizince, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx podobě. Xxxxxxxxxx §55 xxxx. 2 xx 4 platí xxxxxxx.

§73

§73 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 173/2023 Sb.

§74

(1) Xxxxxxx, který xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx mu uděleno xxxxx xxxxx §30 xxxx. 4, xx xxxxxxx xx xx xxxxx 3 pracovních xxx xxx xxx xxxxxx na xxxxx xxxxxx dostavit na xxxxxxxxxxxx

x) x xxxxxxxx xxxxxxxxxx o vydání xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x

x) xx xxxxxxxxxx údajů xxxxxxxxxx xxx xxxxxx průkazu x povolení x xxxxxx, x xx xxxxxx xxxxxxxx biometrických xxxxx xxxxxxx a xxxx podpisu, xxxxx xx xxxxx k xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x jeho xxxxxxxxx xxxxx těžko xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx, který xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx pobytu xx xxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxx podmínky pro xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, je xxxxxxx xx na xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx

x) k xxxxxxxx rozhodnutí o xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx a

b) xx zpracování údajů xxxxxxxxxx xxx vydání xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx, x xx včetně xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx cizince x xxxx xxxxxxx, xxxxx je xxxxx x xxxx dalšímu xxxxxxxxxxx zpracování; xxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xx povinen xx xx xxxxx stanovené xxxxxxxxxxxxx, nejpozději xxxx xx 60 dnů xxx dne xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x pobytu.

(4) Xxxxx rozhodnutí o xxxxxx povolení k xxxxxxxx xxxxxx, které xxxxxxx převzal xxxxx xxxxxxxx 1 nebo 2, nenabylo právní xxxx x xxxxxx xxxxxxx stanovených důvodů, xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx dnem xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx.

Důvody xxx nevydání, xxxxx platnosti x xxxxxxx xxxxxxxxx povolení x xxxxxxxx xxxxxx

§75

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxx povolení k xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx

x) cizinec x xxxxxxx xxxxxxxx padělané xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxx uvedené xxxxx xxxxxxxxx xxx posouzení xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nositel xxxxxxxxx xx sloučení rodiny xxx xx xxxxx x xxxxx manželkou xxxxxx,

x) xx xxxxxxx xxxxxxxx x evidenci xxxxxxxxxxx xxxx (§154),

x) xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx skutečnosti,

e) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx zachovalosti (§174),

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx doklad x zajištění xxxxxxxxxx x trvalému xxxxxx xx xxxxx,

x) v xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle §77 xxxx. 1 xxxx. x) nebo x), xxxx

x) x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x povolení x xxxxxxxx xxxxxx podle §66 xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §68.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx, jestliže

a) xxxxxxx je xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx států,

b) xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x trvalému xxxxxx xxxxx §66 xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx před xxxxxxxxxx infekčního onemocnění,

c) x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle §77 xxxx. 2 xxxx. x),

x) xxxxxxx x době platnosti xxxxxxxxxx povolení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx podání xxxxxxx x xxxxxx povolení x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §68 neplnil xx xxxxx účel, xxx který xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx; xx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx po xxxxxxxxxx xxxx,

x) cizinec xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx důvodné xxxxxxxxx, xx xx xxxxxxx mohl ohrozit xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx způsobem narušit xxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx ohrozil xxxxxxxxxx xxxxxx členského státu Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx veřejný xxxxxxx,

xx xxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxx bude xxxxxxxxx x xxxxxxxx jeho xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(3) X xxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx 2 xxxxxxxxxxxx xxxxxx přihlédnout, jde-li x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x zájmu Xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx mezinárodního xxxxxxx.

(4) X důvodu xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x) xx xxxxxxxxxxx, xxx-xx o xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx zvláštního xxxxxxx.

(5) Xxx-xx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx pobytu podle xxxxxxxx 3 xxxx 4, ministerstvo xxxxxxxx xxxxxx tohoto xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx států, x x xxxxxx přihlédne xx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx pobytu xxxxxxxxxxxx oznámí smluvnímu xxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

§76

Xxxxxxxx povolení x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxx státního xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx trest xxxxxxxxx10) xxxx vykonatelností xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) jestliže jiný xxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxx cizinci xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx rezidenta xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie7c), nebo

d) xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx.

§77

(1) Ministerstvo xxxxx xxxxxxxx povolení x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx

x) xxxxxx, xx se xxxxxxx xxxxxxxx obcházení xxxxxx xxxxxx s xxxxx získat xxxxxxxx x trvalému pobytu, xxxxxxx xxxxx účelově xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx bylo xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx základě xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx náležitostí, x nichž xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx pobýval xxxx xxxxx států Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx delší xxx 12 xxxxxx, xxxxx nebyla xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx zahraničí,

d) xxxxxxx xxxxxxx mimo xxxxx nepřetržitě xx xxxx delší xxx 6 let,

e) je xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) x xx xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx, nebo xxxx rodinný xxxxxxxxxx, xxxxxxx mimo xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx nepřetržitě po xxxx xxxxx než 24 xxxxxx,

x) xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx v délce xxxxxxxxxxx 3 xxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx úmyslného xxxxxxxxx xxxx k xxxxxxxxxxxxx trestu xxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) byl xxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xx 3 x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx činu, xx podmínky, že xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx neuplynula xxxx delší xxx 1 xxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx povolení x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx pořádek xxxx xxxxx x xxxxxxx druhých xxxxx xx xxxxxxx nebezpečí, xx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx státu,

b) xxxxxxx do 5 xxx xx vydání xxxxxxxx k trvalému xxxxxx xxxxx, xxx xxxxx xxxx podle §66 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 1 xxxx §66 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxx x xxxxxxxx pobytu xxxxxx,

x) xxxx xxxxxxx platnost xxxxxxxx x trvalému xxxxxx xxxxxxxxx tomu, xxx o xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §88 xxxx. 3,

x) cizinec xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx smluvních xxxxx a xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx systému xxxxxxx, xxxxxxxx dodatečné xxxxxxxxx, po jejichž xxxxxxxxxxx xxx xxx xx xx, xx xxxx důvodné xxxxxxxxx, xx xx mohl xxx xxxx xxxxxx xx xxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx bezpečnost xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx narušit xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxx xxxxxxx pravomocně odsouzen xxxxxx České xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx činu x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx odnětí xxxxxxx v xxxxx xx 3 xxx xxxxxx, xxxx

x) xxxx xxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx uplatňující společný xxxxxx xx věci xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx cizince xx xxxxx xxxxx9a) x xxxxxx odsouzení xxxxxxx x xxxxxx odnětí xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx 1 xxx xxxxx pro důvodné xxxxxxxxx, xx spáchal xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx uplatňujícího společný xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx, x dále x důvodů xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx upravujících xxxxx a xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx,

xx podmínky, xx xxxx rozhodnutí xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(3) Ministerstvo x xxxxxxxxxx x xxxxxxx platnosti povolení x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx; cizinec xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx.

§78

§78 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 427/2010 Sb.

§79

§79 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 427/2010 Sb.

§80

§80 zrušen právním xxxxxxxxx č. 427/2010 Sb.

§81

§81 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 427/2010 Sb.

§82

§82 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 427/2010 Sb.

Díl 2

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pobývajícího xxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx území

§83

(1) Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx cizinci xxxxxx postavení dlouhodobě xxxxxxxxxxxx rezidenta x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx7c) (xxxx jen "xxxxxxxx na území"), xxxxxxxx cizinec

a) splnil xx xxx podání xxxxxxx podmínku 5 xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx území (§68),

x) xxxxxxxxx závažným xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx jiného členského xxxxx Xxxxxxxx unie x

x) prokázal xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx území xxxxx §71.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx cizinci x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx na území, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx s vydáním xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx odstavce 1.

(3) Ministerstvo právní xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx přizná xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx podmínku 5 let xxxxxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx držitel xxxxx xxxxx x xx dobu xxxx xxx xxxx držitel xxxxx xxxxx nepřetržitě xxxxxx xx xxxxx. Xx doby 5 xxx nepřetržitého pobytu xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx dále xxxxxxxxxxxx pobyt xx xxxxxx vědeckého xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxx, xx kterou byl xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx jiným xxxxxxxx xxxxxx pobýval xx xxxx území xxxx xxx 12 xxxxxx, xxxxx xxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx i xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx držitele xxxxx xxxxx, kterým xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx rodiny xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie.

(4) Xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxx xxxx xxxxxxx (§85 xxxx. 1), xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, pokud xxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx o zrušení xxxxxxxx xxxxxxxxx rezidenta xx xxxxx uplynulo xxxxxxx 5 xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x trvalému xxxxxx xx území xxxxx §71. Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx rezidenta xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxx pobývá xx xxxxxxxx dobu xxxxxxxxxxx (§68), pominuly důvody xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx-xx xxxxxxx nebezpečí, xx xx mohl závažným xxxxxxxx narušit veřejný xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx státu xxxx xxxxxx xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx unie.

(5) Xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx rezidenta na xxxxx xxxxx odstavce 2 xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx. X žádosti je xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx, příjmení x xxxxxxx jména, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx, xxxxx a xxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx pobytu xx xxxxx, adresu místa xxxxxx xx xxxxx, xxxxxx pro xxxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx, xxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxx x xxxxxxxx cestovního xxxxxxx.

§84

(1) Ministerstvo uvede xxxxxxxxx xx území xx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx "xxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx - XX"7c).

(2) Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx "Mezinárodní xxxxxxx xxxxxxx [xxxxx xxxxxxxxx xxxxx] xxx [xxxxx]", xxx-xx x xxxxxxx, xxxxxxx jiný xxxxxxx stát Xxxxxxxx xxxx udělil xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xx xxxxx, pouze xxxxx xx xxxxxxxxxx o xxxxxxx mezinárodní ochrany xxxxxx xxxxxx.

§85

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxxx-xx důvody xxx zrušení xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx

x) xxxxxxxx xx území xxxxxxxx xxxxxxxx narušil xxxxxxx xxxxxxx nebo ohrozil xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx

x) xxxx xxxxxxx stát Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx přechodného xxxxxx xxxxxxxxx na xxxxx xx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx porušení xxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Ministerstvo xx xxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 v xxxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx - XX"7c).

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx na území xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx.

Díl 3

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx o povolení x xxxxxx

§86

§86 (xxx 3) zrušen právním xxxxxxxxx č. 427/2010 Sb.

Díl 4

Xxxxx cizince xxxxxxxxx do náhradní xxxxxxx xxxxxxxxxxx příslušného xxxxxx

§87

(1) Xxxxxxx xxxxxx 18 xxx xxxxxxx xx náhradní xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx10c) xx xxxxxxxx trvale xxxxxxx xx xxxxx, xx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xx na xxxxx nachází ústav, xx kterém xx xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxx dnem xxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxxxxxxx xx předložení xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 je xxxxxxxx xx dosažení věku 15 xxx xxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxx dokladu.

(4) Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx podle odstavce 1 průkaz x xxxxxxxx x xxxxxx. X xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 je xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx x pobytu xxxxxxxxxx xx 30 xxx po dosažení xxxx 15 xxx.

(6) Xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx náhradní výchovy xxxx xxxxxxxxx xxxx 15 let zaniká, xxxxxxxx

x) xxxxx, xxx xxx xxxxxxx svěřen xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx ministerstvu, xx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx jejím xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) cizinec xxxxxx xxxxxxxx občanství Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu1a),

c) xxxxxx xxxxxxxx výchova xxxxx xxxxxxxx 1, nebo

d) xxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 1 se xxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx.

(7) Xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx cizince xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx dosažení xxxx 15 xxx xxxxxx, xxxxxxxx

x) xxxxxxx

1. xx xxxxxxxxxx odsouzen soudem Xxxxx republiky xx xxxxxxxx úmyslného xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

2. xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx; x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx zákonného xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

3. nabude xxxxxxxx xxxxxxxxx České xxxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx1a), nebo

4. xxxxxxx xxxx 18 xxx; to neplatí, xx-xx rozhodnutím xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx do xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx §66 xxxx. 1 xxxx. x), xxxx-xx xx cizinec do 60 xxx xx xxxxxxxx xxxx 18 xxx,

x) skončí xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxxxx xxxx 18 xxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxxx xxxxx odstavce 1 xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx.

(8) Dnem, xxx oprávnění x xxxxxxxx xxxxxx zaniklo xxxxx xxxxxxxx 6 xxxx 7, současně xxxxxx platnost xxxxxxxxx x oprávnění x xxxxxxxx xxxxxx na xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxx, pokud xxx xxxxxxx xxxxx.

(9) Xxxxxxxxxx §117d a 117e se xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x trvalému xxxxxx xxxxxxx.

(10) Xxx-xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx věku 15 xxx, xxxxxxxx se xxxx pobyt xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx 15 xxx xx xxxxx podle §65 xxxx. 1 xxxx. a).

Účinnost od 1.5.2011 xx 9.5.2013 (xx xxxxxx x. 103/2013 Xx.

HLAVA XXx

XXXXX OBČANA XXXXXXXX UNIE X XXXX RODINNÝCH XXXXXXXXXXX XX XXXXX

Xxx 1

Přechodný xxxxx xx xxxxx xx xxxx xxxxx xxx 3 xxxxxx

§87x

Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx vydá xxxxxx Xxxxxxxx xxxx1b) xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx

x) xxxxx xx xxxxx xxxxxxx přechodně xx xxxx xxxxx xxx 3 xxxxxx13) x

x) xxxxxxxxx bezpečnost xxxxx xxxx závažným xxxxxxxx xxxxxxxxx veřejný xxxxxxx.

(2) K xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx občan Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxx,

x) fotografie,

c) xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx; xx neplatí, xx-xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, podnikání xxxx xxxx xxxxxxxxx činnost13a), x

x) doklad o xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx.

(3) Rodinný příslušník xxxxxx Xxxxxxxx unie, xxxxx xxx xx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxx na xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx dobu delší xxx 3 xxxxxx13) xxxxxxxx x občanem Xxxxxxxx unie, xx xxxxxxx k žádosti xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 a xxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie.

§87b

Přechodný pobyt xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx občana Evropské xxxx

(1) Rodinný xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxx xxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx x doprovází xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxx, je xxxxxxx xxxxxxx ministerstvo x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, pokud xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx než 3 měsíce13).

(2) X xxxxxx povolení k xxxxxxxxxxx pobytu je xxxxxxx xxxxxxxxxx občana Xxxxxxxx xxxx uvedený x xxxxxxxx 1 xxxxxxx požádat xxxxxxxxxxxx xx xxxxx do 3 xxxxxx ode xxx xxxxxx xx xxxxx. Xxxxxxx, xxxxx xx stane rodinným xxxxxxxxxxxx občana Xxxxxxxx xxxx xxxxx §15a xxxx. 1 xxxx 2 x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx povolení x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx do 3 měsíců ode xxx, xxx xx xxxx xxxxxxxx příslušníkem xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxx §15a xxxx. 1 nebo 2, x cizinec x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx, xx 3 xxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(3) K xxxxxxx x vydání povolení x přechodnému pobytu xx žadatel povinen xxxxxxxxx

x) náležitosti xxxxxxx x §87a xxxx. 2,

x) xxxxxx potvrzující, xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx občana Xxxxxxxx xxxx,

x) doklad x xxxxxx xxxxxx Evropské xxxx na území; xx neplatí, pokud xxxx občanu Evropské xxxx xxxxxx osvědčení x xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx nebo jde-li x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx, x

x) xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxx §15a xxxx. 3 xxxx xxxxxx

1. xxxxx §42b xxxx. 1 písm. x) x

2. x xxxxxxxxx zdravotním pojištění xx dobu xxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx podmínkám xxxxxxxx x §180j, x xx xxxxxxxx doklad x zaplacení xxxxxxxxxx xxxxxxxxx na dokladu x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx; to neplatí, xxx-xx o případ xxxxxxx v §180j xxxx. 4.

(4) Ministerstvo xxxx xxxxxxxxx příslušníkovi xxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxx

1. §15a odst. 1, x xxxxxxxx rodinného xxxxxxxxxxx občana státu xxxxxxxxx v §1 xxxx. 3 a xxxxxxxxx příslušníka občana Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §15b, xxxx

2. §15a xxxx. 2, xxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx a xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx členském xxxxx Xxxxxxxx unie, xxxx

x) průkazu o xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx §117a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx 3 xxxx x xxxxxxxxx případech.

§87c

Přechodný xxxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxx zastupitelského xxxxx xxxxxx státu xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxx Xxxxxxxx xxxx1b), xxxxx xx území xxxxxx xxxx člen xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx zastoupení xxxxxxxxxxx vládní xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx, x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx registrovanému Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx věcí, xxxxx xxx xx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxx Xxxxxxxxxxxx zahraničních xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §180b.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx úřadu xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vládní xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx v České xxxxxxxxx, xxxx xxx xxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx x je xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx zahraničních xxxx, vydá Ministerstvo xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §180b.

(3) X xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 a 2 xxxxx Xxxxxxxx xxxx1b) xxxx jeho xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx a fotografie. Xxxxxxx xxxxxxxxxx občana Xxxxxxxx unie xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xx je rodinným xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx.

§87x

Xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x důvody xxx xxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxxx pobytu xxxxxx Xxxxxxxx unie

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx o vydání xxxxxxxxx x registraci xxxxxxx, xxxxxxxx

x) xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx postižením xxxx xxxxxxx pomoci v xxxxxx nouzi Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx by xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx státu nebo xxxxxxxx způsobem xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx osob (§154) x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xx mohl xxx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx rozhodnutím xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx1b), xxxxxxxx

x) xx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx postižením xxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxx nouzi Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx předložených xxxxxxxxxx anebo pozměněných xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx žádosti xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx republiky za xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx 3 xxxx anebo xxx cizinec opakovaně xxxxxxxxxx xxxxxxxx soudem Xxxxx republiky xx xxxxxxxx xxxxxxxxx trestného xxxx x nepodmíněnému xxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxx řízení x správním vyhoštění, xxxx

x) ohrožuje veřejné xxxxxx xxx, xx xxxx xxxxxx uvedenou x požadavcích xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, pokud x xxxxxxxx xxxxxxxxxx došlo xx 3 měsíců xx xxxxxx xx xxxxx,

xx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx bude xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx x rozhodnutí x zrušení xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx1b) xx xxxxx xxxxxxx lhůtu x xxxxxxxxxxx x xxxxx; xxxxx Evropské xxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Xx xxxxx přechodného xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xx §76 xxxx. x), x) x d) xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx Evropské xxxx xx xxxxx xxxx zaniká xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx.

§87x

Xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx x vydání xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, jestliže

a) xxxxxxx

1. xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx Evropské xxxx, xxxx

2. xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x §87b xxxx. 3,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx, že trpí xxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxxx opatření xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx došlo xx 3 xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx,

x) xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx systému xxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx postižením xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx nouzi Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx získat xxxxxxxx x přechodnému pobytu xx xxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx jeho xxxxxxx xxxxxxxxxxx souhlasem xxxx xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx území,

f) xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xx xxxxxxx mohl xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx veřejný pořádek,

g) xx xxxxxxx evidován x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx a trvá xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xx xxxx xxx xxxx xxxxxx xx xxxxx ohrozit bezpečnost xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xx žadatel xxxxxxx xx informačního xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx žadatele do xxxxxx systému xxxxxxx, xxxxxxxx dodatečné xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx mít xx xx, xx trvá xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xx xxxx xxx xxxx xxxxxx na xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx ohrozit jeho xxxxxxxxxx xxxx závažným xxxxxxxx narušit veřejný xxxxxxx, nebo

i) xxxxxxx, xxxxx xxxx rodinným xxxxxxxxxxxx občana Xxxxxxxx xxxx xxxxx §15a xxxx. 1 xxxx 2, v době xxxxxx xxxx xxxxxxx

1. xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx,

2. xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx výjezdního xxxxxxx, xxxx

3. xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx víza; to xxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx §20 odst. 6.

(2) X xxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x) xx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxx §15a xxxx. 1 xxxx 2 xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx přiměřené x xxxxxxxx jeho xxxxxx do soukromého xxxx xxxxxxxxx života xxxxxxxx.

(3) X xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx xxxxxxxxxxx, xxx-xx o xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx pobytu x xxxxx Xxxxx republiky, x humanitárních xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx zvláštního xxxxxxx xxxx z důvodu xxxxxx mezinárodního xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx projedná vydání xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx se smluvním xxxxxx, který xxxxxxxx xxxxxxx xx informačního xxxxxxx smluvních xxxxx, x x řízení xxxxxxxxx xx skutečnostem, xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxx o vydání xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx; žadatel xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx z xxxxx xxxxxxxxxx.

§87x

Xxxxxx ukončení přechodného xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx rodinnému xxxxxxxxxxxxx občana Evropské xxxx1b), který xxx xxxx občanem Xxxxxxxx xxxx, přechodný xxxxx xx území, xxxxx x to rodinný xxxxxxxxxx xxxxxx Evropské xxxx požádá. Xxxxxxxxx xxxxx rodinnému xxxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxx není xxxxxxx Evropské unie, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx uvedené x §15a xxxx v §87b xxxx. 1 xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx společně x xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxx Evropské xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xx území xxxx xx byl xxxxxxxxx xxxxx xx území xxxxxx, xx podmínky, xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxx jeho xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx občana Evropské xxxx.

(2) Xxxxxxxxx pobyt xx xxxxx se xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx Evropské xxxx x xxxxxx uvedených x xxxxxxxx 1 xxxx xxxxx neukončí, xxxxx

x) xxxxxxx xx xxxxx pobývat xxxxxxxx x občanem Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx pokud xxxxx Evropské xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xx xxx přechodný xxxxx na xxxxx xxxxxx, x rodinný xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx na území, x to xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx v xxxxxxxx, xxxxxxx x vyšší xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx studia xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx,

x) xxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx x rodinný xxxxxxxxxx xxxxxx Evropské xxxx xx na území xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx 1 xxxx xxxx xxxxxx občana Xxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxx x občanem Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxxx x

1. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx rozhodnutím xxxxxxxxxxx orgánu10c) nebo xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx péče dítě xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx právo pravidelného xxxxxxxx styku s xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx,

2. před xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx manželství xxxxxx xxxxxxx 3 xxxx a v xxxx trvání manželství xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie xx území povolen xxxxx nejméně 1 xxx, xxxx

3. je xx opodstatněno xxxxxxxxx xxxxxxxxx okolnostmi, xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx občana Xxxxxxxx xxxx stal xx xxxxxx manželství obětí xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx příslušníka xxxxxx Xxxxxxxx xxxx x občanem Xxxxxxxx xxxx x

1. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx rodičů xxxxxxx xx péče xxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xx bylo xxxxxxxx právo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx, xxxx

2. je xx xxxxxxxxxxxx obzvláště xxxxxxxxx okolnostmi, xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx za xxxxxx partnerského xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x) xxxx x) xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x z xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x občanem Xxxxxxxx unie, xxxx

x) xx jedná x xxxxxxxxxxxx rodinného xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 6 xxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx-xx xxxx xxxx

1. x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx služby, xxxx

2. xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx 12 xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, x xx xx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxx-xx x těhotenství x xxxxxxxx dítěte, xxxxxxx onemocnění, xxxxxxx xxxx xxxxxxx školení, xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx vyslání xx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx příslušníkovi xxxxxx Evropské xxxx xxxxxxxxx pobyt xx xxxxx, xxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx tím, xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x požadavcích xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x takovému xxxxxxxxxx xxxxx do 3 xxxxxx po xxxxxx xx xxxxx,

x) xx xxxx neodůvodnitelnou xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo systému xxxxxx x xxxxxx xxxxx České xxxxxxxxx,

x) xx dopustil xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx povolení x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx otcovství,

d) xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx povolen xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx pro posouzení xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx byl xxxxxxxxxx xxxxxxxx soudem České xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx trestného činu x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx přesahující 3 xxxx xxxxx xxx xxxxxxx opakovaně xxxxxxxxxx xxxxxxxx soudem Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx trestného činu x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx narušuje xxxxxxx xxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx vyhoštění, nebo

g) xx zařazen do xxxxxxxxxxxx systému smluvních xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx tohoto systému xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx lze mít xx xx, xx xxxx důvodné nebezpečí, xx xx xxxx xxx xxxx xxxxxx xx xxxxx jiného xxxxxxxxx státu xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx pořádek,

za podmínky, xx xxxx rozhodnutí xxxx přiměřené z xxxxxxxx jeho xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx života xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx pobytu rodinného xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx lhůtu x xxxxxxxxxxx x xxxxx; xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie xx xxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx.

(5) Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx rodinnému xxxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx pobyt xx území z xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1, stanoví xxxxx x vycestování xxxx 60 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x ukončení xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx; xxxxxxx je x xxxx xxxxx oprávněn xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxx povolení x xxxxxxxxxxxx pobytu xxxx, xxx-xx x cizince, xxxxx xx xxxxx xxxxxx nepřetržitě 5 xxx, o vydání xxxxxxxx x trvalému xxxxxx xxxxx §68. Xxxxx xxxxxxx podá xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx povolení x dlouhodobému xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx do xxxxxx právní xxxx xxxxxxxxxx x jeho xxxxxxx; po xxxx xxxx xx jeho xxxxx na xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx základě xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx pobývat xx území xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxx věty xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx oprávnění xxxxxxx xx území xxxxx §87y. Platnost xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pobývat na xxxxx zaniká nabytím xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x žádosti o xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(6) Xx xxxxx xxxxxxxxx povolení k xxxxxxxxxxx xxxxxx rodinného xxxxxxxxxxx občana Xxxxxxxx xxxx se §76 xxxx. a), x) x x) xxxxxxx xxxxxxx.

Díl 2

Xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx

§87x

(1) Ministerstvo xxxx občanu Evropské xxxx1b) xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx13)

x) xx 5 xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx území,

b) jestliže x době skončení xxxxxxxxxx, podnikání nebo xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx13a) xxxxxx věku stanoveného xxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx13c) xxxx pro xxxxx xxxxxx xx starobní xxxxxx před xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx13d) a x xxxxx důchod xxxxxxxxxx před xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx 12 xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx 3 xxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx nebo jinou xxxxxxxxxx xxxxxxx13a) x xxxxxx vzniku xxxxxxxxxx xxxxxxx stupně a xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx 2 xxx; xxxxxxxx xxxx nepřetržitého xxxxxx xx území xxxxxxx, xxxxx občanu Xxxxxxxx unie vznikl xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxx invaliditu xxxxxxx stupně x xxxxxx pracovního úrazu xxxx xxxxxx x xxxxxxxx13e), xxxx

x) xxxxxxxx xx xxxxxxxxx, podniká xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx činnost xx xxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie x xxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx týdně xxxxx xx xxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx pobýval x xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx, podnikal xxxx xxxxxxxxxx jinou xxxxxxxxxx činnost xx xxxx xxxxxxx 3 xxx.

(2) Ministerstvo xxxx xxxxxx Evropské unie1b) xx xxxx žádost xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx13), jestliže občan Xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx x humanitárních xxxxxx nebo x xxxxxx xxxxxx hodných xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Ministerstvo xxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx1b) na xxxx xxxxxx povolení x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx jeho xxxxx xx xxxxx v xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx x) xx xxxx xxxxxx zaměstnání, xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx13a) xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx vykonávané xx xxxxx xx xxxxxxxx, xx xxxxx Xxxxxxxx xxxx byl xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx výdělečnou činnost xx xxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx den xxxx xxxxxxx jednou xxxxx xxxxxx na xxxxx.

(5) Podmínka doby xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx doby xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxx výdělečné xxxxxxxx13a) stanovená x xxxxxxxx 1 xxxx. x) nebo x) xxxxxxx, xxx-xx o xxxxxx Evropské unie, xxxxx xx manželem xxxxxxxx občana České xxxxxxxxx1a) xxxx xxxxx xxxxxx pozbyl státní xxxxxxxxx České republiky x xxxxxxxx sňatku x xxx nebo xxxxxxx jeho státního xxxxxxxxx.

(6) Doba, xx xxxxxx je xxxxx Xxxxxxxx xxxx1b) xxxxx x xxxxxxxx uchazečů x xxxxxxxxxx Úřadu xxxxx České republiky - xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx Prahu, xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx doby xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx x), xx podmínky, xx byl xxxxxx Xxxxxxxx unie1b) ukončen xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx na xxxx xxxx xxxxxxxxxxx.

(7) Podmínka xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx zachována, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx1b) xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 6 xxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx-xx tuto xxxx

x) x důvodu plnění xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) xxxxx jedna xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx 12 po xxxx jdoucích xxxxxx, x to ze xxxxxxxxx xxxxxx, zejména xxx-xx o xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx onemocnění, xxxxxxx xxxx xxxxxxx školení, xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx vyslání do xxxxxxxxx.

(8) Xx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 18 xxx, xxxxx xxx xxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxx §87 odst. 1 až 3, xxxx. 6, odst. 7 písm. a) xxx 1 xx 3 a odst. 7 xxxx. x) x x) xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xx xxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxx věty xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxxx-xx x xxxxxx xxxxxxx x povolení x xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx a fotografie. Xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx pobytu xxxxxxxx xxxxxx platnost potvrzení x oprávnění x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xx xxxxx.

(9) Xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), x) xxxx c) xx xxxxxxxxxxxx doba xxxxxx trestu xxxxxx xxxxxxx; xxxx nástupu xxxxxxx do xxxxxx xxxxxx xxxxxx svobody xx přerušuje i xxxx jeho nepřetržitého xxxxxx na xxxxx, x to xx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxx x výkonu xxxxxx trestu.

§87x

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxx povolení x trvalému pobytu xx 5 letech xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx vydá xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxx §15a xxxx. 1 nebo 2 xx jeho xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx13)

x) po 2 letech jeho xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx, pokud xx xxxxxxx 1 xxx rodinným xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx občana Xxxxx xxxxxxxxx1a), xxxxx xx xx xxxxx přihlášen x xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx příslušníkem xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie1b), xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx,

x) xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx státním xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx1a), xxxxx byl xx xxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx xx pozůstalou xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie1b), který xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, podnikání nebo xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x

1. xx xxx xxxxx pobýval občan xxxxxx členského xxxxx Xxxxxxxx unie xx xxxxx xxxxxxxxxxx po xxxx xxxxxxx 2 xxx,

2. x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx x povolání, xxxx

3. xxxxxx státní xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x důsledku xxxxxx x tímto xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Ministerstvo vydá xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx občana Xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxx povolení x trvalému xxxxxx

x) xxxxx xx xxxx xxxxx xx xxxxx x zájmu Xxxxx xxxxxxxxx,

x) z xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx

1. x xxxxxx xxxx x xxxxxx Xxxxxxxx unie1b), xxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx stavu xxxxxxxx xxx x xxxx xxxxxxxx, xxxx

2. xxxx-xx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx nezletilé xxxx zletilé xxxxxxxxxxxx xxxx státního xxxxxx Xxxxx republiky1a), xxxxx xx xx území xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, nebo xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx dítě občana xxxxxx členského xxxxx Xxxxxxxx xxxx1b), xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx, xx-xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx soužití, xxxx

x) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x podmínek xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx 2, x xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx na xxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx doplňkové ochrany xxxx cizinec xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx právní xxxxxxx xx na xxxx xxx xxxxxxxxxx.

(4) Xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx příslušníka xxxxxx Xxxxxxxx unie xx xxxxx se §87g xxxx. 7 xxxxxxxx obdobně. Xx xxxx nepřetržitého pobytu xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. a) xx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxx azylant, xxxxx požívající xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx cizinec xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx. Xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx se xxxx xxxxxxxxxx i xxxx, xx kterou xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx služby xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx předpisu64). Do xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx výkonu xxxxxx xxxxxx xxxxxxx; xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx výkonu xxxxxx xxxxxx svobody se xxxxxxxxx i xxxx xxxx nepřetržitého xxxxxx xx xxxxx, a xx xx xx xxxx xxxx propuštění x xxxxxx tohoto xxxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie xx xxxxxxxx požádat xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx; xxxxxxxxxx §83 xx 85 xx xxxxxxx obdobně.

§87i

(1) K xxxxxxx x povolení x xxxxxxxx pobytu xxxxx Xxxxxxxx unie1b) xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx potvrzující splnění xxxxxxxx podle §87g xxxx. 1, xxx-xx x xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxx doklad xxxxxxxxxxx splnění podmínky xxxxx §87h xxxx. 1 xxxx 2, xxx-xx o jeho xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx x zajištění xxxxxxxxx x

x) xxxxxx x xxxxxxxxx prostředků x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx §71 odst. 1, xxx-xx x rodinného xxxxxxxxxxx občana Evropské xxxx podle §15a xxxx. 3.

(2) Dokladem x zajištění xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) se xxxxxx doklad x xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx potvrzení osoby, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx uživatelem xxxx nebo xxxx, x xxxxx úředně xxxxxxxx podpisem, kterým xx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx1b) xxxx jeho xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, xxxxx je xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx31) xxxxxxx číslem xxxxxxxx nebo evidenčním, xxxxxxxxx orientačním xxxxxx, x xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx určen xxx bydlení, ubytování xxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx xx nevyžaduje, xxxxxxxx-xx xxxxxxxxx osoba xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx pověřeným xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Pokud xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx podáváno xxxxxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx podpisu52).

§87j

Pokud ministerstvo žádosti xxxxxx, vydá xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx rozhodnutí

a) xxxxxx xxxxxxxx pobytu12a), xxx-xx x xxxxxx Xxxxxxxx xxxx,

x) kartu xxxxxxxx pobytu12a), xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Evropské xxxx xxxxx

1. §15a odst. 1, x xxxxxxxx xxxxxxxxx příslušníka xxxxxx xxxxx uvedeného v §1 xxxx. 3 x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Spojeného království xxxxx §15b, nebo

2. §15a xxxx. 2, xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx republiky xxxx xx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxx

x) průkaz x xxxxxxxx x xxxxxx podle §117a x xxxxx xxxxxxxxx xx 10 let, xxxxxx lze xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx 10 xxx, xxx-xx x rodinného xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxxxxxx v xxxxxxx x).

§87x

Xxxxxx xxx zamítnutí xxxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxxxx pobytu

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx

x) xx xxxxxxx nebezpečí, xx xx xxxxxxx xxxx ohrozit xxxxxxxxxx xxxxx nebo závažným xxxxxxxx xxxxxxx veřejný xxxxxxx,

x) xx xxxxxxx xxxxxxxx obcházení tohoto xxxxxx s xxxxx xxxxxx povolení x xxxxxxxx pobytu, xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx nebo jeho xxxxxxx xxxxxxxxxxx souhlasem xxxx xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xx žadatel dopustil xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx povolení x xxxxxxxx pobytu,

d) xx xxxxxxx evidován x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx (§154) a xxxx důvodné nebezpečí, xx xx xxxx xxx xxxx xxxxxx xx území xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx způsobem narušit xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx smluvních xxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, který xxx xxxx xxxxxxx Xxxxxxxx unie, a xxxxxxxxx orgán, který xxxxxxxx xx tohoto xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx informace, po xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxx xx xx, xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx by xxxx při xxxx xxxxxx xx území xxxxxx xxxxxxxxx státu xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx způsobem xxxxxxx veřejný pořádek,

f) xxxxxxx ohrožuje veřejné xxxxxx tím, xx xxxx nemocí xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx infekčního xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx bez xxxxxxxx předchozího xxxxxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx do 3 měsíců xx xxxxxx xx území, xxxx

x) nejsou xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx x trvalému xxxxxx xxxxxxx x §87g nebo 87h.

(2) X xxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x) se nepřihlédne, xxx-xx o vydání xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxxxxxxx xxxxx z xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx zřetele, xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx vydání xxxxxxxx x xxxxxxxx pobytu xx smluvním xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxx do informačního xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x x xxxxxx xxxxxxxxx ke xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx k xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, který xxxxxxxxx příslušníka xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx smluvních xxxxx zařadil.

§87x

Xxxxxx pro xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x trvalému xxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx pobytu, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx povolení

a) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxx xxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx1b), x xx xxxxxxx xx informačního systému xxxxxxxxx xxxxx, a xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx povolení x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx informace, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxx xx xx, xx xxxx xxxxxxx nebezpečí, že xx xxxx xxx xxxx pobytu xx xxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxx ohrozit jeho xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx veřejný xxxxxxx,

x) se xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona x cílem xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx souhlasem xxxx xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xx území xx xxxx delší než 2 xx xxxx xxxxxx xxxx,

x) xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx trestného xxxx x nepodmíněnému xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx 3 případech xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, za podmínky, xx xx právní xxxx posledního xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x zrušení povolení x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx doba delší xxx 1 xxx,

xx xxxxxxxx, že xxxxxxxxxx xxxx přiměřené z xxxxxxxx xxxxxx do xxxx soukromého xxxx xxxxxxxxx života.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx k trvalému xxxxxx, xxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx x rozhodnutí x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx pobytu xxxxx odstavce 1 xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, který xxx xxxx občanem Xxxxxxxx unie, současně xxxxxxx lhůtu xxx xxxxxxxxxxx x území. Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, kdy xxxxxxxx povolení k xxxxxxxx pobytu xxxx xxxxxxx xxxxx odstavce 2. Rodinný xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx z xxxxx xxxxxxxxxx.

§87x

Xx zánik xxxxxxxx x xxxxxxxx pobytu xx §76 xxxx. x), b) nebo x) xxxxxxxx xxxxxxx.

Xxx 3

Xxxxxxxxx a xxxxx doklady

§87n

Osvědčení o xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx platnosti na 10 xxx x xxxxxxxxxx se x xxxxxx českém x xxxx xxxxx se xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx podle xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx jeho xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx, xxxxxxxx a ostatní xxxxx, xxxxx x xxxxx narození, xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx pobytu na xxxxx, xxxxx xxxxx, xxxxx a místo xxxxxx x druh xxxxxx xx území.

§87x

Xxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxx je veřejnou xxxxxxxx; vydává se xxxx xxxxxxxxxx doklad x přechodnému xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx65) x xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx v §117a xxxx. 3 písm. x) xxxxxx 2, 3 x 7.

(2) Xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxxxxxx xxxxx pobytu občana Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxx xx 5 xxx. Platnost xxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, x xx x xxxxxxxxx. X xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx průkazu je xxxxxxx xxxxxxxxxx občana Xxxxxxxx unie xxxxxxx xxxxxxx xxxx skončením xxxxxxxxx xxxx karty.

§87x

Xxxxxxxxxxx xxxx platnosti xxxxxxxx karty

(1) X xxxxxxx x prodloužení xxxx platnosti pobytové xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §87a odst. 2 písm. a), x) x d) x doklad xxxxxxxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxx že je xxxxxxxx příslušníkem xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x §87f xxxx. 2; xxxxx došlo xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxx předložit xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx skutečné xxxxxx.

(2) Ministerstvo dobu xxxxxxxxx xxxxxxxx karty xxxxxxxxx příslušníka občana, Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx-xx důvod xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx §87f. Pokud ministerstvo xxxxxxxxxxx pobytovou kartu, xx xxx xxx xxxxxx právní moci xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx pobytové xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx; xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxxxxxxx §87f xxxx. 4 x 5 xx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx v řízení x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx doby xxxxxxxxx pobytové xxxxx, xxxxx xxxxxxxx nejpozději xx xxxxx x xxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxx xxxxxx rozhodnutí x xxxx skutečnosti x o důsledcích xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx karty xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx.

(3) Xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx karty xx §87u xxxxxxx xxxxxxx.

(4) X xxxxxxx xxxxxxx o prodloužení xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxx vydaného xxxxx §87b xxxx. 4 xxxx. b) xx xxxxxxxx 1 xx 3 použijí xxxxxxx; xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx podle §15a odst. 3 xx xxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxx předložit xxxxxxxxxxx xxxxx §87b odst. 3 xxxx. x).

§87r

Průkaz xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx trvalého xxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx pobytu xxxx xxxxxxxxx listinami.

(2) Průkaz xxxxxxxx pobytu xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx své xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, datum x místo xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, adresu xxxxx hlášeného pobytu xx území, xxxxx xxxxx, xxxxx a xxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx na xxxxx; xxxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxx x jeho xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx v xxxxxx xxxxx jazyce xxxxx xxxxxxxxxxxxx zvyklostí.

(3) Karta xxxxxxxx xxxxxx se xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trvalému xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx65) x xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x §117a xxxx. 3 xxxx. x) xxxxxx 1 xx 3 x 7.

(4) Průkaz xxxxxxxx xxxxxx a xxxxx trvalého xxxxxx xx vydává s xxxxx xxxxxxxxx 10 xxx. Platnost xxxxxxx x karty xxx xxxxxxxxxx x 10 xxx, x xx x xxxxxxxxx.

§87x

Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x trvalému xxxxxx

(1) Xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx doby platnosti xxxxxxx xxxxxxxx pobytu xxxx xxxxx trvalého xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx do 15 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx dokladu.

(2) X xxxxxxx, že xxxxxx žádosti xx xxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx žadatel xxxxxxx tuto xxxxxx xxxxx xx 3 xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(3) X xxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx trvalého xxxxxx xx xxxxx Evropské xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx doklad, x xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx podoby, xxxx xxxxxxxxxx odpovídající xxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xx prodloužení doby xxxxxxxxx karty xxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxx §87u.

§87x

Xxxxxxx vydávané občanu Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx příslušníku

(1) Xxxxxx Spojeného království x xxxxxxxxx příslušníku xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §15b xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx podle §117a.

(2) Xxx účely xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx k pobytu xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §15b povinen xx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x pořízení xxxxxxxxxxxxx údajů x xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx x pobytu. X xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x povinností xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx zastaví.

(3) Xxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxx xx osobám xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxx x dobou xxxxxxxxx xx 5 xxx, xxx-xx o xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xx 10 xxx, xxx-xx o xxxxxxxx xxxxxx x trvalému xxxxxx xx xxxxx; xxxxxxx mladšímu 15 xxx s dobou xxxxxxxxx na 5 xxx. Platnost xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx.

(4) Xx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 xx xxxxxxx xxxxxxx §117b xxxx. 1 a 3, §117f odst. 2 xxxx. x) x §117g.

Díl 5

Společná ustanovení

§87u

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxx §87b odst. 4 xxxx. x) x §87j xxxx. b) xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xx ministerstvo

a) xx xxxxxx vydání xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx zpracování xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx dokladu, x xx xxxxxx pořízení xxxxxxxxxxxxx údajů a xxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx x xxxx dalšímu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxxx se xxxxxxxx, pokud xxxxxxx x jeho provedení xxxxx těžko xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x

x) ve xxxxx xxxxxxxxx ministerstvem, xxxxxxxxxx xxxx xx 60 dnů ode xxx pořízení biometrických xxxxx, x převzetí xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx trvalého xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx uvedené v xxxxxxxx 1 platí xxxxxxx i xxx xxxxxxx, xxxxxxx má xxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx vydán xxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx §117a.

(3) Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x odstavci 1 xxxx 2, xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx karty xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(4) Na xxxxxx pobytové xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx se použije xxxxxxx §117a odst. 2 a 4 xx 8. X xxxxxxxxx dokladech xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx podle xxxxx použitelného předpisu Xxxxxxxx xxxx65).

(5) Xxxxx xxxxx stanovených xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx40) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x karta xxxxxxxx pobytu xxxx xxxx pobytu, xxxxx xxxxx, xxxxxx x xxxxxxx svéprávnosti a xxxxxxxxx zpracování xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx.

(6) Jméno, xxxxxxxxx jména, x xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, pobytové kartě, xxxxxxx xxxxxxxx pobytu xxxx v kartě xxxxxxxx pobytu xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx byl xxxxxx Evropské unie xxxx jeho xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx matričním xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx jméno, xxxxxxxxx xxxxx, a xxxxxxxx x xxxxx tvaru, xxxxxxx ministerstvo xxxx xxxxxxxxxx formou xxxxxxx x osvědčení x xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxxxx pobytu xxxx x xxxxx xxxxxxxx pobytu, xxxxxx xxxxxxx xxxxx, popřípadě xxxx, x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx.

(7) Xx xxxxxx xxxxxx xxxx rozhodnutí xxxxx x xxxxxxx svéprávnosti xxxxxx Evropské xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vyznačí xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx do xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxx karty, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx trvalého pobytu.

§87x

(1) Xxxxx Evropské xxxx, xxxxx žádá x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx, odcizené xxxx xxxxxxxxx, xx povinen xxxxxxxxx cestovní xxxxxx x xxxxxxxxx potvrzení.

(2) Xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx rodinný xxxxxxxxxx, který žádá x vydání xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxx xxxxxx náhradou xx průkaz xxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx, je xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxx xx xxxxxxxxx i x xxxxxxx, xx žádá x xxxxxx dokladu xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx §87z xxxx. 2. Žádá-li xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx jeho rodinný xxxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx podle §87z xxxx. 1 xxxx. x), xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx x zajištění xxxxxxxxx.

(3) Xxxxx Xxxxxxxx unie xxxx xxxx rodinný xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx x provedení xxxxx x osvědčení x xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx pobytu xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx cestovní xxxxxx, xxxxxx, xx xxxxxx xx být xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxx prokazující xxxxxxxxxxx xxxxx.

§87x

Xxxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxx osvědčení x xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx trvalého xxxxxx xxxx prodloužení xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx starší 180 xxx, s xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx §55 odst. 2 až 4 xxxxx xxxxxxx.

§87x

(1) Žádost x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx doby xxxxxxxxx xxxxxxxx karty, xxxxxxx trvalého pobytu xxxx karty xxxxxxxx xxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx podle odstavce 1 xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx-xx x žádost x xxxxxxxxxxx doby xxxxxxxxx průkazu xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, je xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx

x) své xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, všechna xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx, xxxxx a rok xxxxxxxx, xxxxx x xxxx xxxxxxxx, pohlaví, xxxxxx občanství, xxxxxxx xxxx, xxxxxxxx, zaměstnání xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxxxxx zařazení, xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxx pobytu xx území, zaměstnání xx xxxxxx xx xxxxx, pracovní zařazení, xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx x cizině, adresu xxxxx xxxxxx xx xxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxxxxx, xx-xx odlišná xx xxxxx pobytu, xxxxxxxxx xxxxx na xxxxx xxxxx než 3 xxxxxx, důvod x místo xxxxxx, xxx xxxxxx xx xxxxx a xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x označení xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx,

x) xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, dřívější xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, datum xxxxxxxx, místo a xxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx manžele nebo xxxxxxxx x

x) xxxxx, xxxxxxxx a ostatní xxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx rodičů a xxxx.

§87x

(1) Rodinný příslušník xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx sám xxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx x xx xxxxx xxxxxx společně x xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx

x) xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxx žádosti, jde-li x rodinného xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxx §15a odst. 1 xxxx 2, xxxx

x) xxx, xxx xx xxxx oznámeno xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx žádosti, jde-li x rodinného xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxx §15a xxxx. 3.

(2) Po dobu xxxxx xxxxxxxx 1 xx pobyt xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx občana Evropské xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx pobytu xxxx x zrušení xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie xxxx xxx-xx x xxxxxxxxx podanou xxxxxx, x níž nejsou xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx rodinný xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x předchozí xxxxxxx.

(4) Oprávnění pobývat xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 ministerstvo xxxxxxx vízovým štítkem xxxxxxxxxxxx xx cestovního xxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxx stanoveného xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx51), a xx xx xxxxx víza x xxxxxx nad 90 dnů s xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. a) xxxx x); xx neplatí, xxx-xx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx informačního xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx se vydá xxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxx k xxxxxx. Xxxxxxxx dokladu xxxx xxxxxxxxx osvědčujícího oprávnění xxxxxxx xx území xxxxxx xxxx xxxxxxxx x odstavci 1 xxxx. x) nebo x).

§87x

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxx x xxx uvedené,

b) xxxxxxxxx xxxx ztráty xxxx odcizení,

c) nabytím xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx průkazu,

d) xxxxxxx právní moci xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx průkazu,

e) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx xxxxx o místu xxxxxxxxx pobytu občana Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx rodinného xxxxxxxxxxx xx xxxxx; xx xxxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxx jiného členského xxxxx Evropské xxxx xxxxxxx xxxxxxx zruší xxxxxxxxx xx území.

(2) Xxxxxxxxxxxx zruší xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, průkazu xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx trvalého pobytu, xxxxxxxx

x) xx xxxxxx xxxxxxxx xxx, xx xxxxxx x xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xx porušena xxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx nesprávné xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxx x dokladu xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx.

(3) Xx-xx držitel xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxx xxx zrušení xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, že xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx není x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

§87aa

Skončení platnosti xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx

(1) Platnost xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxx xxxxxx nebo odcizení,

b) xxxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx soudu x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx x místu hlášeného xxxxxx občana Xxxxxxxx xxxx xx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx pobytu xx xxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx nebo xxxx, xx kterém xxxxx Xxxxxxxx unie o xxxxxxx platnosti osvědčení xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx pobytu xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xx xxxxx.

(2) Ministerstvo xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x registraci, xxxxxxxx xxxxxxxxx

x) xx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxx v xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx je xxxxxxxx xxxx celistvost, xxxx

x) xxxxxxxx nesprávné xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxx xxxx důvody xxx xxxxxxx xxxxxxxxx osvědčení, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx osvědčení, xx xx zrušením xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx v xxxxx xxxxxxx přípustné.

HLAVA X

XXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXX XX XXXXX

§88

(1) Xxxxxx-xx xx xxxxxxx xx xxxxx, xxxxxxxx xx jeho pobyt xx tomto území xx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xx xxxx 60 dnů xxx dne xxxxxxxx, xx přechodný, xxxx-xx xxxx stanoveno xxxxx.

(2) Xxxxxx-xx xxxxxxx zástupce xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxx, xx xxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx za xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx, a xx xxxxxxx v xxxxx, xxx xx xxxxxx k xxxxxx xx xxxxx, xxxxxx-xx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx-xx na xxxxx na xxxxxxxxxx xxxxx. Tato xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx v době xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx x území.

(3) Xxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx povolení x trvalému pobytu, xx xxxxxxx x xxxx podle xxxxxxxx 1 podat xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx, xxxxxx-xx xx území xx xxxxxxx xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx, xxxx žádost x xxxxxxxx x trvalému xxxxxx, xx-xx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxx žádost x xxxxxx xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1, xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx doby xxxxxx právní xxxx xxxxxxxxxx x podané xxxxxxx xx xxxxxxxxx. Xxxxxx-xx zákonný xxxxxxxx xxxxxxxxxx cizince xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx se xxxxx narozeného xxxxxxx xx xxxxx xx xxxx 60 dnů xx xxxxxxxx narození xx trvalý; x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x povolení x xxxxxxxx xxxxxx se xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx rozhodnutí x této xxxxxxx xxxxxxxx x nadále xx pobyt xxxxxx.

(4) Xxxx xxxxx xxxxxxxx 1 se xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx, pokud xxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx vůli xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx, xxx xxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxx důvody xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx oznámit policii, xxxxxx-xx na xxxxx xx krátkodobé vízum, xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx-xx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx vízum, povolení x xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx pobytu.

§89

(1) K xxxxxxx xxxxx §88 odst. 2 je xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx předložit

a) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx; x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx cestovního xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx kterém xx xxxx xxxxxxx,

x) rodný xxxx dítěte,

c) xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx po xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx čestné xxxxxxxxxx, xx xxxxxx náklady xxxxxxx s poskytnutím xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) X žádosti podle §88 xxxx. 3 xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx cizince xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) x x).

XXXXX XX

XXXXXXXXXXX CIZINCE X ÚZEMÍ

§90

(1) Postup xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx a xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx stanoví přímo xxxxxxxxxx předpis Evropské xxxx1).

(2) Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx1) xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx do jeho xxxxxxxxxx xxxxxxx.

§91

(1) Xxxxxxx umožní xxxxxx Xxxxxxxx unie, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie, xxxxxxxxxxx x xxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xx je občanem xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx §1 xxxx. 3, xxxx průkaz xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Policie xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie, vycestování x území i xxx cestovního dokladu, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xx xx rodinným xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx kartu, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx podle §117b xxxx. 9.

§92

Xxxxxxxx vycestování x xxxxx

Xxxxxxx, který na xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx 15 let, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, policie xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx na xxxxx38), xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx, pokud xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx

x) potvrzení ověřené xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx 15 xxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x má uděleno xxxxx, je-li xxxxxxxxx xxxxxx xx území, x xx fyzická xxxxx xxxxxx 18 xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx, xx xxxxxx náklady xxxxxxx s obživou xxxxxxx, s jeho xxxxxxxxxx x léčením xx xxxx xxxxxx xx území až xx vycestování z xxxxx a xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x případným xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx

x) potvrzení xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx mladší 15 xxx je xxxxxxxxxxxxxx; xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx zákonný xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx prohlášení, xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx v xxxxxxx xx zájmy cizince, xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx.

XXXXX XXX

XXXXXXX XXXXX XXXXXX NA ÚZEMÍ

§93

(1) Xxxxxxx je xxxxxxx xx 3 xxxxxxxxxx xxx ode xxx xxxxxx na xxxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxx pobytu xx xxxxx (§97); xx xxxxxxx, pokud jde x xxxxxxx xxxxxxxx 15 xxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx úřadu xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx, jeho rodinného xxxxxxxxxxx registrovaného Ministerstvem xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx se xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx u xxxxxxxxxxx [§103 písm. x)].

(2) Xxxxx Evropské xxxx1b) je povinen xxxxxxx na xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxx xx 30 xxx xxx dne xxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx delší xxx 30 xxx; xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx občana Evropské xxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx na xxxxx. Povinnost ohlásit xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx cizince, xxxxx xxxx xxxxxxxxx splnil x xxxxxxxxxxx [§103 xxxx. b)].

(3) X xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxxx žádná práva x xxxxxxx ani x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxx xx xxxxxxx přihlášen k xxxxxx.

§93x

§93x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 110/2014 Sb.

§94

§94 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 217/2002 Sb.

§95

Povinnost hlásit pobyt xx xxxxx xx xxxxxxxxxx na xxxxxxx, xxxxx je xx xxxxxx zabezpečovací xxxxxxx, xxxxx, xx výkonu xxxxxx odnětí xxxxxxx xxxx xxxxx je xxxxxxx v xxxxxxxxx xxxx7) xxxx x xxxxxxxx (§130).

§96

(1) Xxxxxxx osoba, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx,13) xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx péči, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx 15 xxx nebo xxxxxxx, xxxxx omezená svéprávnost xxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx provedení xxxxxxxx xxxxx, k trvalému xxxxxx na xxxxx xx 3 xxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx pobytu (§87).

(2) Xxxxx uvedená x xxxxxxxxxx xxxxxxxx předloží xxxxxxx rozhodnutí soudu xxxx xxxxxxxxxx orgánu xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx dítěte x x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx prokazující, xx xx přihlášena x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx.

§97

Xxxxxxx xxxx osoba xxxxxxx x §96 xxxx. 1 jsou xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx na xxxxx xxxxxx xxxxxxx vyplněním xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx jméno, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx, jeho xxxxxx občanství, trvalé xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx, xx-xx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxx x účel xxxxxx xx území.

§98

Xxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x §1 odst. 3, xxxxxxx xxx xxxxx průkaz x xxxxxxxx k xxxxxx xxxxx §117a, x xxxxx Evropské unie, xxxxxxx xxxx vydáno xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xx byl xx území xxxxxxx xxxxxx xxxxx, jsou xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx na území xx 30 pracovních xxx xxx dne xxxxx ministerstvu. Xxxxx Xxxxxxxx xxxx, který xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §93 xxxx. 2, xx povinen xxxxxx změnu xxxxxx xx xxxxx xx 30 xxxxxxxxxx dnů xxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx místa xxxxxx. Xxxxxxxxx xx na xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx delší xxx 180 xxx. Xxxxxxxxxxxx o změně xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xx cizince xxxxx §87, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx takového xxxxx, xxxxx změnu xxxxx xxxxxxx x §96 xxxx. 1.

(3) Cizinec, xxxxx xxxxxx xx xxxxx xx vízum x pobytu nad 90 xxx xxxx xx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx změnu xxxxx xxxxxx na xxxxx xx 30 xxx xxx dne xxxxx xxxxxxxxxxxx. Povinnost xx xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx předpokládaná xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx delší xxx 30 xxx.

(4) Cizinec, xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxx xxxx, xx povinen xxxxxx xxxxx místa xxxxxx xx xxxxx xx 30 xxx xxx xxx změny xxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xx mu xxxxx, že xxxxx xxxxx pobytu bude xxxxx než 90 xxx.

(5) Cizinec, xxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxx 90 xxx za xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xx 15 xxx ode dne xxxxx, x xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xx xx xxxxxxx vztahuje, xxxxx předpokládaná změna xxxxx pobytu xxxx xxxxx xxx 15 xxx.

(6) Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx nebo xxxxx xxxxx §96 xxxx. 1 xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; na xxxxxxxx xx ten, kdo xxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx uvedených x tiskopisu. Xxxxxxx, xxxxx xxxxxx na xxxxx na vízum x xxxxxx xxx 90 xxx za xxxxxx sezónního xxxxxxxxxx xxxx na xxxxxxxxxx xxxxx za xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx pobytu xx území, xx xxxx povinen předložit xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §32 xxxx. 3, x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxx.

§98x

Xxxxxxx xxxxx x xxxxx hlášeného xxxxxx xxxxxxx xx území

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x dokladu xxxxxxx, kterému byl xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx území, xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxx,

x) xxx-xx zápis tohoto xxxxx proveden na xxxxxxx pozměněných, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx padělaných xxxxxxx nebo nepravdivě xxxx nesprávně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxx-xx objekt, xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx hlášen x xxxxxx na xxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x §100 xxxx. x), nebo

d) xxxxxxx-xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx je xxxxxxx xxxxxx k xxxxxx xx xxxxx, a xxxxxxx-xx xxxxx objekt xxxx xxxx vymezenou xxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx pobytu xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx návrh xxxxxxxxx xxxx osoby xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx; existenci xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxx cizince xx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxx správního xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx; x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx tento xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx úřadu.

Xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx

§99

(1) Ubytovatelem se xxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx nebo xxxxxxxxx více než 5 xxxxxxx, s xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxx xxxxxxxxx cizince x ubytovatele xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx se pro xxxxx tohoto zákona xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx x obdobným xxxxxxx; xxxxxxxxxx xxxx poskytnutí xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx zákona x xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§100

Ubytovatel je xxxxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx oznámit xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx míst, xxx xx může xxxxxxx xxxxxxxx, xxx-xx x xxxxx užívané pro xxxxxxxxx xxxx provozování xxxx xxxxxxxxxxx činnosti, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx právo xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx život,

c) xxxxxxx xxxxxxx ubytování xxxxxxx (§102),

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx zjevně xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx poskytovaného xxxxxxxxx ubytovateli x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxx kraji. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx zejména xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx

1. 8 x2, xx-xx ubytována jedna xxxxx,

2. 12,6 m2, xxxx-xx xxxxxxxxx dvě xxxxx; xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx k xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx 5 x2,

x) cizinci xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x ubytování x xxxxxxxx xxxxx, příjmení, xxxxx, xxxxx x xxxx xxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxx knihu x xx požádání xxxxxxx xx xxxxxxxxx ke xxxxxxxx; při xxxxxxxx xxxxxxxx je povinen xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx ubytovaným x xx xxxx.

§101

Domovní xxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx, xx kterého xxxxxxxxxx xxxxxxxx údaje x xxxxxxx přihlašovacího xxxxxxxxx x počátek x xxxxx xxxxxxxxx. Xx xxxxxxx knihu se xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx též xxxxxx xxxxxxxxxx dokumentů xxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle §103 xxxx. b) xxxxxxxxxxxx údaje x xxxxxxx uvedeném xx xxxx xxxxx.

(2) Xxx xxxxx xxxxxxxx podle §100 xxxx. f) xx ubytovatel xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx nezbytnou xxxxxxxxxx x xxxxxxx údajů x předložené domovní xxxxx.

(3) Zápisy do xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxx čase, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx a srozumitelně. Xxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx; xx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx listinných xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxx knihu xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx 6 xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Listinné xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx po xxxx 6 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

§102

Xxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx 3 xxxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxx; xxxxxxxx xxxxx útvaru xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx splnit

a) xxxxxxxxxxx přihlašovacího xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §103 xxxx. x),

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx údaje x xxxxxxx přihlašovacího xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §103 xxxx. b), xxxx

x) xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx formuláře x xxxxxxxx internetové xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Jde-li x xxxxxxxxxxx, xxxxx xx ubytování xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx činnosti, xxxxxxxx xxxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x odstavci 2 xxxx. c), xx-xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x funkční.

(4) Pokud xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx neoznamuje ubytování xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 2 xxxx. a), uschová xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx tiskopis xx xxxx 6 xxx od ubytování xxxxxxx.

XXXXX VIII

POVINNOSTI

§103

Povinnosti xxxxxxx

Xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx povinen

a) xxxxxxxx xx xxxxx pracovní xxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx detence, x xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx dokladu x xxxx, xx-xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx,

x) předložit xxxxxxxxxxx xxxxxxxx doklad, xxxxxx x povolení k xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, pobytovou xxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx trvalého xxxxxx a osobně xxxxxxx x podepsat xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx údaje x xxxxxxx přihlašovacího xxxxxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x podepsání xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx&xxxx;xxxx xxxxxxxxxx dokumentu xxxxxxxxxxxx údaje x xxxxxxx přihlašovacího xxxxxxxxx xx nevztahuje xx xxxxxxx mladší 15 xxx xxxx,

x) xxxxxx x řízení xxxxx xxxxxx xxxxxx pravdivě x xxxxx všechny xxxxxxxxxx údaje x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx,

x) na požádání xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx cestovního xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx x pobytu nebo xxxxxxxxxxxxxxx průkazu xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx věcí xxxxxx xxxxxxxxxxx výsad x xxxxxx podle xxxxxxxxxxxxx xxxxx, a xx lhůtě stanovené xxxxxxx doložit, xx xxxxxxx xxxxxxxx pobytu xx území; xxxxx Xxxxxxxx xxxx je xxxxxxx prokázat totožnost xxxxxxxxxxx cestovního xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx; rodinný xxxxxxxxxx xxxxxx Evropské xxxx, xxxxx xxx xxxx xxxxxxx Evropské unie, xx povinen xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx cestovního xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx-xx xxxxx xxxxxx, xxxx totožnost xxxxxxxx xxxxx dokladem, xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, xx xx xxxxxxxx příslušníkem občana Xxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxx údajů x xxxxxxxxx dokladu, xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx; xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, který xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxx xx xxxxx, x xx do 3 xxxxxxxxxx xxx xxx xxx, xxx změna xxxxxxx, x xxx-xx x občana Evropské xxxx nebo xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, ve xxxxx xx 15 xxxxxxxxxx dnů,

f) chránit xxxxxxx vydané xxxxx xxxxxx xxxxxx před xxxxxxx, xxxxxxxxx, poškozením xxxx xxxxxxxxx a xxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx údaje,

g) xxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx požádat x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx fotografii,

h) xxxxxxxx bez zbytečného xxxxxxx doklad xxxxxx xxxxx xxxxxx zákona, xxxxx je xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x xx x xx zániku xxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx; xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx,

x) odevzdat nejpozději 3 xxx xxxx xxxxxxxxx pobytu xx xxxxx doklad xxxxxx xxxxx tohoto zákona, x výjimkou xxxx x cestovního průkazu xxxxxxxxxx, byl-li vydán xx xxxxxx vycestování x území; doklad xx xxxxxxx povinen xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxx doklad xxxxx,

x) xxxxxxx ztrátu, xxxxxxx, xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx vydaného xxxxx xxxxxx zákona xx 3 xxxxxxxxxx xxx ode xxx, xxx tato xxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxx-xx tato xxxxxxx na území, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxx vydal, xxxxxxx-xx xxxx událost x xxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx; xxxxxxx xx xxxxxxx povinen ohlásit xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx dříve xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx v souvislosti x xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx, řízením x povinnosti opustit xxxxx, řízením x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx z xxxxxxxxxxx smlouvy nebo x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx x xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx záznamů xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx a xxx ověřování xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx,

x) podrobit xx x xxxxxxxxx, xxx xx odůvodňuje xxxx zdravotní xxxx, xxxxxxxxxx vyšetření x xxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxx vzniku a xxxxxx xxxxxxxxxx onemocnění,

m) xxxxxxxxxx xxxxxxx policii xxxxxx xxxx odcizení xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §108 odst. 1 xxxx. a), b), x), x) nebo x),

x) pobývat na xxxxx pouze s xxxxxxx xxxxxxxxx dokladem x xxxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx; xx xxxxxxx, xxx-xx o xxxxxx Evropské xxxx1b), xxxx rodinného xxxxxxxxxxx xxxxx §15a odst. 1 xxxx 2 x povoleným přechodným xxxxxxx xxxx x xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu xx xxxxxx xxxxxxx,

x) x xxxxxxx, že na xxxxx ponechá xxxxxxx xxxxxxxx 15 xxx, xxxxx xx zákonným xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx policie xxxx xxxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx x vydání xxxxxxxxx xxxxx §92, x xxxx potvrzení xxxxxxxxx xxx vycestování x xxxxx xxx hraniční xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx při xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §180i xxxx §180j; xx xxxxxxx, jde-li o xxxxxxx xxxxxxx v §180j odst. 4,

x) xx požádání xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxx oprávnění x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx podnikání xxxx xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx xx účelem xxxxxxxxxxx, prokázat provozování xxxxxxxx nebo xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx činnosti xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zařízením xx účelem xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx 15 xxx, jehož xx zákonným zástupcem, xxxxx xx byl xxxxxx do xxxx xxxx xxx xxxxxx xx byl xx xxxx jeho xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxx xxxxxxxx, aby cizinec xxxxxx 15 xxx, xxxxx je zákonným xxxxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxx xx xxxx nebo xxx xxxxxx xx xxx xx xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xx území xxxxxxxxx,

x) xx xxxxxxxx xxxxxxx xxx pobytové xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, že xx xxxxxxxxx pro výkon xxxxxxxx xxxxxxxx.

§104

Xxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Letecký xxxxxxxx xxxxx&xxxx;x území xxxxx, xxxxx není xxxxxxxx státem, na xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx, xx-xx vzhledem k xxxxx x cíli xxxxx xxxxxxxx nebo xx-xx podmínkou xxxxxx x tranzitním xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx a provozovatel xx xxxxxxxxxxxx autobusových xxxxxxx xxxxx&xxxx;x xxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx státem, na xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx vízum, xx-xx xxxxxxxx x xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx15a) xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx v souladu x přímo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Evropské xxxx15b) xxxxxxx cizince xx xxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx území. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx dále xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx cizince

a) xxxxxxxx xx území, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx průjezdní vízum, xx-xx podmínkou xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx,

x) xxxxxxxx na xxxxx x xxxxx xxxx jiný xxxxxxxx xx xxxxxx dopravit xx xxxxxxxx xxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxxx přes xxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx odepřen xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx.

Xxxxxxx do xxxxxxxxx xx dopravce xxxxxxx xxxxxxxx nejpozději xx xxxxx do 48 xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx pozemní dopravy, xxxxx ve lhůtě xx 7 dnů, xxx-xx x leteckého xxxxxxxx; běh lhůty xx xxxxx xx xxxx xxxxxx x xxxxxxx mezinárodní xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx2) xxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx x poskytovatele zdravotních xxxxxx xxxxx §10.

(4) Xxxxxxx dopravce, který xxxxxxx xx území xxxxxxxx, je xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx policie xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx do xxxxxxxxx,

x) xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxx platnost letištního xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx pokračovat x cestě do xxxxxx státu, xxxx

x) xxx-xx x cizince xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx pokračovat x xxxxx xx xxxxxx xxxxx a xxxx zjištěny důvody xxxxxxx x §9 xxxx. 1 písm. x), x), h) xxxx i).

(5) Dopravce xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx15c) xxxxxxx s xxxxxxx cizince xx xxxxx xxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxx xx doby, xxx xxxx x xxxxxxx x přímo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx15b) xxxxxxxx do zahraničí.

(6) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 x 3 xx 5 xx vztahují xxxxxx na velitele xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx3b) xxxxx než xxxxxxxxxx provozovatelem obchodní xxxxxxx xxxxxxx.

§105

Xxxxxxxxx xxxxx, ústavu xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, vazební xxxxxxx x xxxxxxx

(1) Xxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

x) x xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) o prohlášení xxxxxxx za xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx,

x) x xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxx") nebo xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx, kdy xxxxxxxxxx xxxxxx je cizinec,

e) x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx je cizinec, xxxx

x) o xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x oprávněním x xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx,

xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx útvar xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx pobytu cizince; x xxxxxxx pochybností xxx xxxxxx příslušného xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx útvar xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx.

(2) Xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx věznice xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx neprodleně xxxxx xxxxxxx místně xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x rozhodnutí x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx detence, x xxxxx xxxx o xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxxx obdržené xxxxx odstavce 1 xxxx 2 neprodleně xxxxxxxx ministerstvu, xxxxxx-xx xx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx dlouhodobé xxxxx nebo byl xxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxx, nebo xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx jeho xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§106

Xxxxxxxxxx xxxxxx státní xxxxxx

(1) Úřad práce Xxxxx xxxxxxxxx - xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx pro xxxxxx xxxxx Xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx ministerstvu

a) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xx pracovní xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx karty xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx karty,

b) ukončení xxxxxxxxxx cizince xxxx xxxxxxxxx doby, xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx; v xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x §52 písm. x) xx x) zákoníku xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx zrušením xxxxx §56 zákoníku xxxxx, i xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) skutečnost, xx xxxxx Xxxxxxxx xxxx nebo jeho xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx dávek xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx pomoci v xxxxxx nouzi, nebo

d) xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx živobytí, xxxxxxxx xx bydlení xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx, neudělení, prodloužení, xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx úřad neprodleně xxxxxxx xxxxxx ministerstvu xxxxxxxxx, pozastavení, zánik xxxxx xxxxxxx živnostenského xxxxxxxxx xxxxxxx, kterému xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Orgán pomoci x xxxxxx nouzi9o) xx povinen xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx ministerstvu, xx xxxxxx měsíční xxxxxx xxxxxxxxx jiného xxxxxxxxx státu Evropské xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x společně x xxx posuzovaných osob [§42c xxxx. 3 xxxx. x)], xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx osob.

(4) Je-li xxxxxxx vydána xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx Xxxx xxxxx České republiky - xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx další xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx skutečnosti, které xxxx xxx xxxxx x xxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(5) Xxxx, xxxxx xx xxxxxx k vedení xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx rejstříku, xxxxxxx xxxx evidence xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx osob podle xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx30), xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx změnu nebo xxxxx xxxxxx xxxxxxx x tomto xxxxxxxxx, xxxxxxx nebo evidenci; xx neplatí, xxx-xx x xxxxxx Xxxxxxxx xxxx.

(6) Xxxxxx správa xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx výdělečné xxxxxxxx; to neplatí, xxx-xx x xxxxxx Xxxxxxxx xxxx.

(7) Xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx bez povolení x xxxxxx, bez xxxxxxxx k xxxxxxxxxx, xx-xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx v rozporu xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx kartou; xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxx zaměstnání cizince.

§107

Xxxxxxxxxx jiných osob

(1) Xxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx uvedený x §108 xxxx. 1, xxxxxx x xxxxxxxx x pobytu, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, průkaz xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx nebo kartu xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx neprodleně xxxxxxxx policii.

(2) Kdo xxxxxxxxx ubytování cizince, xx povinen xx xxxx žádost xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx, po xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxx je xxxxxxx uhradit xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx újmu, xxxxx vznikne státu xxxxxxxxxxx závazků uvedených x pozvání xxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Ten, xxx xx zavázal xxxxx §15, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Od xxxxxxx xxxxx §15 xxxxx xxxxxxxxx v průběhu xxxxxx pozvaného cizince xx území.

(5) Xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx ministerstvu xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx držitele xxxx x xxxxxx xxx 90 xxx xx xxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx účelem xxxxxx. Vysoká škola xx dále xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx zahájení, xxxxxxxxx xxxx ukončení xxxxxx xxxxxxx, který xx xxxxxxxxx povolení x xxxxxxxxxxxx pobytu xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx studia x rámci xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx v xxxxx dohody xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx vykonávat činnost xxxxxx xxxxx na xxxxx, a xx xxxxx xxxxxx přechodně xxx víza. Vysoká xxxxx je xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx dokončení xxxxxx xxx účely xxxxxx xxxxxxx podle §42 xxxx. 3.

(6) Xxxxxxxx organizace, která x xxxxxxxx uzavřela xxxxxx x xxxxxxxxx9j), xxxxxxxxxx písemně xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx platnosti xxxx dohody xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx dalšímu pokračování xxxxxx o xxxxxxxxx. Xxxxxxxx organizace xx xxxx povinna xxxxxxx xxxxxxxxxxxx zahájení nebo xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, který xx xxxxx pobývá xxxxxxxxx xxx xxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx povinna xxxxx xxxxxxx potvrzení x xxxxxxxxx výzkumné xxxxxxxx xxx účely xxxxxx xxxxxxx xxxxx §42 xxxx. 3.

(7) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, mládeže x xxxxxxxxxxx neprodleně xxxxxxx oznámí ministerstvu xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx seznamu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx9j).

(8) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx osoba, xxxxx xxxxxxxxxx cizince x pracovní poměr xxx skončen z xxxxxxxxx x důvodů xxxxxxxxx x §52 xxxx. x) xx x) zákoníku práce xxxxx xxxxxxx x xxxxx důvodů xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §56 zákoníku práce xxxx uplynutím doby, xx xxxxxx xxxx xxxxxxx vydáno xxxxxxxx x zaměstnání, xxxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx xxxxx a x xxxxxx důvodu xx xxxx nebo xx xxx zrušena xxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx x zániku platnosti xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx uhradit xxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx od xxxxxxxx pracovního poměru xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx, xxxxxxx xxxx xx xxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxx povolení k xxxxxxxxxx, zaměstnanecká karta xxxx modrá xxxxx; xx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

(9) Xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx neprodleně písemně xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx.

(10) Xxxxxxxxxxxxx, xxxxx zajišťuje xxxx xxxxxxxxxxxxxxx ubytování cizinci, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx k xxxxxx xxx 90 xxx xx účelem xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxx za xxxxx xxxxxx, je xxxxxxx

x) xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx uvedené x §100 xxxx. x) a xxxx xxxxxx xx ubytování xxxxxx nadměrná xx xxxxxxxx s dohodnutou xxxx xxxx, platu xxxx xxxxxx cizince x x xxxxxx xxxxxxxxx; xxx xxxxx xxxxxx úplaty xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx oprávněn xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx §146 písm. x) xxxxxxxx xxxxx a

b) xxxxxxxx cizinci xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §32 xxxx. 3.

(11) Xxxxx xx xxxxxxx zrušena xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxx 90 xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxx povinen xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx tím xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxx, xxxx xxxx xxxxxx, xx xxx by xxx xxxxx, xxxxx xx mu xxxxxx xxxxxxx platnost víza, xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx x náklady xxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxx do státu, xxxxx xx xxxxxxx, xxxx x případě, xx xx osobou xxx státního xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx trvalého xxxxxxxx, xxxxxxxxx do xxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xx povolen xxxxx, x správní poplatek xx xxxxxxx xxxxxxx.

(12) Xxxxxxxx xxxxxxxxx, v xxx nebo xx xxx byl xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx karty xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx oznámit xxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx cizinci xxxx karta xxxxxx, xx xxxxx xx 3 xxxxxxxxxx dnů xxx dne, xxx x ní došlo.

(13) Xxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxx xxxx xx xxx byl xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxx hodlá na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x pracovat na xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx jiného členského xxxxx Xxxxxxxx xxxx.

(14) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx nejméně 24 xxxxx předem xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx cizince xx zdravotnickém xxxxxxxx xxxxx §10 x 126b.

(15) Zákonný xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx 15 xxx, popřípadě xxxxx, xxxxx byl xxxxxxx xxxxxx 15 let xxxxxx xx xxxx xxxx xxxxx xxx xxx cizincem mladším 15 xxx po xxxx xxxx pobytu xx xxxxx xxxxxx xxxxxx, je xxxxxxx xxxxxxxx plnění xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxxxxxx xx x xxxxx cizince xxxxxxxx 15 xxx a xxxx zajistit, aby xxxxxxx xxxxxx 15 xxx xxxxxxx na xxxxx oprávněně.

XXXXX XX

XXXXXXXX DOKLAD

§108

(1) Xx xxxxxxxx doklad xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxx listina, xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) veřejná xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx odstavce 2,

x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx,1b)

x) cizinecký xxx x xxxxxx xxxxxxxxx do xxxxx xxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Českou xxxxxxxxxx na základě xxxxxxxxxxx smlouvy,

g) náhradní xxxxxxxx xxxxxx Evropské xxxx,15e)

x) seznam žáků xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx x rámci Xxxxxxxx xxxx,7b) xxxxxxxx-xx

1. xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

2. potvrzení xxxxxxxxx státu Evropské xxxx, ve xxxxxx xx xxx místo xxxxxxxx, že žák xx xxxxxxxx xx xx xxxxxx státu xxxxxx, a za xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx má xxx místo bydliště, xxxxxxx Xxxxx republice, xx má xxxxxx xxxx uznávat jako xxxxxxxx xxxxxx, nebo

i) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx státních xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx59) (dále xxx "xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxx").

(2) Xx cestovní doklad xxxxx odstavce 1 xxxx. b) xxx xxx účely xxxxxx xxxxxx uznat veřejnou xxxxxxx xxxxxxx cizím xxxxxx xx účelem xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx, v xxxx xxxx uvedeny údaje, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxx x ní xxxxxxx

x) údaje x xxxxxxx občanství xxxxxxx,

x) xxxxx o jeho xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxx x xxxx xxxxxxxxx.

(3) Cestovní doklad xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) a x) xxx účely xxxxxxx xxxxxxxxxxxx víza xxxxx xxx xxxxxx 10 xxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 2 xxxxx stránky x xxxx xxxx platnosti xxxx xxx xxxxx xxxxxxx x 3 xxxxxx, xxx xx xxxx platnosti dlouhodobého xxxx; to xxxxxxx, xxx-xx x udělení xxxx x xxxxxx xxx 90 xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx území.

§109

(1) Xxxxxxxxx xxx, xxxxxxxx xxxxxx totožnosti x xxxxxxxx doklad xxxxx §108 odst. 1 písm. x) xx xxxxxx na xxxxxx xxxxxxx, pokud xxxx xxxx stanoveno xxxxx.

(2) Xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx v zahraničí xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx v odstavci 1, vydá xx xxxx xxxxxx zastupitelský xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxx xx Xxxxx republiky; xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx, který xxxxxx xxxxx. Xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx území, xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx uvedený x §108 xxxx. 1 xxxx. x), x) xxxx x), xxxx xx jeho xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx průkaz xxxxxxxxxx x xxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx; podmínkou xxxxxx xx souhlasné xxxxxxxxx ministerstva.

(3) Cestovní xxxxxxx uvedené x xxxxxxxx 1 jsou xxxxxxx listiny.

§110

§110 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 136/2006 Sb.

§111

(1) V žádosti x vydání xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx průkazu xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx podle §108 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxx uvede xxx příjmení, jméno, xxxxxxx jména, pohlaví, xxxxx číslo, bylo-li xxxxxxx xxxxxxxxx, den, xxxxx, xxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxx xxxxxxxx, státní občanství x xxxxx, xxx xx xxxxxx x xxxxxx na xxxxx. X žádosti x xxxxxx cestovního xxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxx podle §108 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx připojí xxxxxxxxxx.

(2) X xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx průkazu xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx dokladu xxxxx §108 xxxx. 1 xxxx. x) xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx v odstavci 1 x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx cizince xxxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx §113 odst. 1 x 2 bude xxxx opatřen xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx, jimiž xxxx xxxxx x zobrazení xxxxxxxx x xxxxx x otiscích xxxxx.

§112

§112 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 318/2015 Sb.

§113

Xxxxxxxxx xxx

(1) Xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx dat x xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xx s xxxxxx platností xx xxxxx xxxxx světa x x xxxxx xxxxxxxxx xx 10 xxx, xxxxxxxx xxxxxxx 15 xxx s xxxxx xxxxxxxxx na 5 xxx. Jde-li x vydání xxxxxxxxxxx xxxx z xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 6 písm. x) x pokud xxxxxxxx xx xxxx cizince xxxxxxxxx, xxx xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxx xxx x dobou xxxxxxxxx xx 1 xxx; x jde-li x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, vydává xx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx požívajícího xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx3a). Xxxxxxxxx xxx se xxxx ve lhůtě xx 30 xxx xxx xxx podání xxxxxxx. Xxxxxxx xx xx xxxx xxxxxx xxxxx správnost xxxxxxxx xxxxx uvedených xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx nosiče xxx x xxxxxxxxxxxxx údaji x xxxxxxxxx x xxx zpracovávaných xxxxxxxxxxxxx xxxxx. Funkčnost nosiče xxx x xxxxxxxxx x xxx zpracovaných xxxxxxxxxxxxx xxxxx se xxxxxxx pomocí xxxxxxxxxxx xxxxxxxx umožňujícího xxxxxxxx xxxxxxxx zobrazených biometrických xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx zpracovanými x xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx. X xxxxxxx zjištění xxxxxxxxxxxx xxxxxx dat x xxxxxxxxxxxxx údaji, xxxxxxxxx xxxxxxxx nesprávnosti x xxx zpracovaných xxxxxxxx xxxxx, nebo x xxxxxxx xxxxxxxx nesprávnosti xxxxxxxx xxxxx, zpracovaných x xxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx nového xxxxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxx 12 xxx, xxxxx přímo xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx15f) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, nebo xxxxxxx, x xxxxx není xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo fyziologických xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prstů xxxxx, xxxxxxx otisky xxxxx xxxxx, xx xxxx xxxxxxxxx pas s xxxxxxx dat, x xxxx jsou x xxxxxxxxxxxxx xxxxx zpracovány xxxxx xxxxx o xxxxxxxxx obličeje. V xxxxxx xxx xx x xxxxx případě xxxxxx xxxx, xx xxxxx dat neobsahuje xxxxxx prstů xxxxx xxxxxxx. Cizinecký xxx xx xxxx xx xxxxx do 30 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxx xxx xxxx platnosti xxxxxxx x xxxxxxxx 1.

(3) Xxxxxxxxx pas xxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx 2 obsahuje xxxxxxxx xxxxxxxx zónu. Xx strojově čitelné xxxx se xxxxx xxxxxxxx v tomto xxxxxx: xxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx, popřípadě xxxxx cizince, číslo xxxxxxxxxxx xxxx, státní xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx, doba platnosti xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, které xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx pasu xxxxx xxxxxxxxxx. Cizinecký xxx xxxxxx xxxxxxxx dnem xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx platnosti xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxx xxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx podle §87 xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx oprávnění x xxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxx dočasné xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx3a).

(5) Xxxxx zpracované x nosiči xxx x xxxxxxxxxxxxx údaji (xxxxxxxx 1) nelze xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxxx.

(6) Cizinecký xxx xxxx ministerstvo xx xxxxxx xxxxxxx

x) xxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx povolení x trvalému xxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx a doloží, xx xx jej xxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xx oprávněn x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §87, xxxxx xxxx platný xxxxxxxx xxxxxx, nebo

c) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxxxx právního předpisu3a), xxxxx xxxx držitelem xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(7) Xxxxxxxxx xxx xxxxx vydat xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxx udělen xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx.

(8) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx pasu je xxxxxxxx x kteréhokoliv xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx nosiče xxx x xxxxxxxxxx x xxx zpracovaných xxxxxxxxxxxxx údajů. V xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx dat x xxxxxxxxxxxxx údaji, popřípadě xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxx zpracovaných xxxxxxxx xxxxx, xxxx v xxxxxxx xxxxxxxx nesprávnosti xxxxxxxx xxxxx, zpracovaných x cizineckém xxxx, xx xxxxxxx právo xx vydání xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx; vydání xxxxxx xxxxxxxxxxx pasu x tomto xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx tehdy, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx x biometrickými údaji xxxx xxxxxxxxx okolnostmi, x nichž xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx způsobit poškození xxxx nefunkčnost nosiče xxx x biometrickými xxxxx.

(9) Xxxxxxxxxxx xxxxx xxx použít xxxxxxx xxx xxxxxxxxx pravosti xxxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxx totožnosti xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx porovnání xxxxxxxxxxxxx xxxxx (odstavec 1) zpracovaných x xxxxxx dat xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx údajů xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx údaji xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxx cizineckého pasu.

§114

Cestovní průkaz totožnosti

(1) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x vycestování xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx

x) který nemá xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x nemůže si x důvodů nezávislých xx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx doklad xxxxx xxxxxxxx; za xxxxxx zjištění xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx povinen xxxxxxxxxx xxxxxxx veškerou potřebnou xxxxxxxxxx a xx xxxxxxx xxxxxxx dokumenty, xxxxxxx xxxx být xxxx totožnost prokázána, xxxx

x) xxxxxxxx 15 xxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx zástupce xxxxxxxxxx x území x xxxxxxxx čestné xxxxxxxxxx xxxxx §92 xxxx. x).

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 vydá xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x dobou xxxxxxxxx nejdéle xx 180 xxx a x územní xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx průkaz totožnosti xxxxxxx, který xxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx dokladu, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx za xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx průkaz xxxxxxxxxx x vycestování xxxx xxxxxxx rovněž cizinci, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x povinnosti xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, Xxxxxxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxxxx království x Xxxxxxxxx konfederace xxxx x jehož vyhoštění xxxx pravomocně rozhodnuto x který nemá xxxx xxxxxxxx doklad x xxxxxx si x xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx vůli xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx vydá ministerstvo xx xxxxxx cizince,

a) xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx doklad x xxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx vůli xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, byl-li xx xx xxxxx povolen xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxx pobyt xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx k xxxxxx xxx 90 xxx za xxxxxx xxxxxxx pobytu na xxxxx xxxxx §33 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx x) xxxx xxxxx k xxxxxx xxx 90 xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx podle zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx2), pokud xxxxxx na území xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxx xxxxxx povolení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx účelem xxxxxxx xxxxxx na území x xxxxxx podle §33 xxxx. 1 xxxx. a) nebo x), pokud pobývá xx území xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx a) xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx nejdéle xx 180 dnů x x xxxxxx xxxxxxxxx xx všech xxxxx xxxxx; xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) x c) x xxxxx xxxxxxxxx nejdéle xx 365 xxx x s xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx.

(6) Xxxxxxxxxxxx xxxx cestovní xxxxxx xxxxxxxxxx cizinci, který xxxxxx na xxxxx xxx platného xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx

x) xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x pobytu xxx 90 dnů,

b) xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxx 90 xxx za xxxxxx xxxxxxx pobytu xx xxxxx xxxxx §33 xxxx. 3; xxxx xxxxxxxxx xxxxxx průkazu xx xxxxxxx podle xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx,

x) nabytí xxxxxx xxxx rozhodnutí o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx pobytu,

d) ukončení xxxxxxxxxxx&xxxx;xxxxxxx ochrany na xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx x trvalému pobytu (§87),

x) xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx na xxxxx x xxxxxx xxxxx §33 xxxx. 3; xxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) vydání xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx vůli xxxxxxx xxxxxxxx doklad jiným xxxxxxxx; cestovní xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx shodnou x xxxxx platnosti xxxxxxxx x dlouhodobému pobytu xx xxxxxx ochrany xx xxxxx, nebo

h) xxxxxxxx jeho xxxxxxxxx, xxx-xx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, který xx xxxxxxxxx pobytové xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie x x důvodů xx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx nemůže opatřit xxxxxxxx xxxxxx jiným xxxxxxxx.

(7) Zastupitelský xxxx xx pokyn xxxxxxxxxxxx xxxx cestovní průkaz xxxxxxxxxx cizinci, kterému xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx a je

a) xxxxxxxx azylanta nebo xxxxx xxxxxxxxxx doplňkové xxxxxxx, jehož xxxxxxxxxx x azylantem nebo xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx, xxxx

x) nezletilým xxxxxxx xxxxxxxx xxxx osoby xxxxxxxxxx doplňkové ochrany xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxx požívající xxxxxxxxx xxxxxxx,

xxxxx tento xxxxxxx xxxx platný cestovní xxxxxx x xxxxxx xx ho x xxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx mu xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx39) xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx dokladu, xxxxx xx držitelem.

§115

Xxxxxx xxx xxxxxx x pro nevydání xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx dokladu podle §108 odst. 1 xxxx. f)

(1) Cizinecký xxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx podle §108 xxxx. 1 písm. x) se xxxxxxx xxxxxx nebo vydaný xxxxxx odejme, xxxxxxxx xxxxxxxx důvody pro xxxx xxxxxx.

(2) Cizinecký xxx, cestovní průkaz xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §108 xxxx. 1 písm. x) xx nevydá xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx

x) je xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xx vedeno xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxx nevykonal xxxxx xxxxxx xxxxxxx uložený xxxxxx, xxxxxxxx mu xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx,

xx podmínky, xx xxxx rozhodnutí xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx zásahu xx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§115x

Xxxxxxxx cestovní doklad Xxxxxxxx unie

(1) Náhradní xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx15e) xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx,1b) xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx ztracen, xxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xx území xxxxx, xxx se xxxxx nachází, stálé xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx v xxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx zastoupení xxxx xxxxxxxxxxx. Podmínkou xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xx, xxx xxxx, jehož xx xxxxxxx občanem, x xxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx cestovní doklad Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxx pro xxxxxxx xxxxx xx členského xxxxx Evropské xxxx, xxxxx xx žadatel xxxxxxx xxxx ve xxxxxx má xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx státu.

(3) X xxxxxxx x vydání xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx unie uvede xxxxxxx xxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxx, místo x xxxx narození, xxxxxx xxxxxxxxx, adresu xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxx xxxx předloží jemu xxxxxxxx dokumenty, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x státní xxxxxxxxx, xxxxx stát, xx něhož hodlá xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Náhradní xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx úřad x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx době xxxxxxxx xxxxx x uskutečnění xxxxx, pro xxx xx xxxxxxxx cestovní xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxx.

(5) Kopii xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dokladu Xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, jehož xx xxxxxxx občanem.

§115a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 559/2004 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2005

§115x

Xxxxxxxx xxxxxxxx doklad xxx xxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxx v §114 odst. 3, 4 a 6 x xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx cestovní doklad xxx návrat xx xxxxxx s xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx době xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx vycestování.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx vydat x pro xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx.

§115x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 274/2021 Xx. x xxxxxxxxx xx 2.8.2021

§116

Neplatnost xxxxxxxxxx dokladu

Cestovní xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxx xx neplatný, xxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x něm xxxxxxx,

x) byl xxxxxxxx xxx, že zápisy x xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx,

x) je xxxxxxxx xxxx celistvost,

d) xxxxxxxx nesprávné údaje xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx nebo xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx.

§117

Xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxx xxx hraniční xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx kontrolovaného xxxxxxx a

1. cizinec xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx

2. xxxxxxx hodnověrně xxxxxxxxxx, xxxx má xxxxxx xxxxxxxx doklad x držení,

b) cestovní xxxxxx xxxxx §108 xxxx. 1 xxxx. x), e) nebo x), xxxxx xxx xxx xxxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §108 odst. 1 xxxx. x), x), x), x) xxxx x), který xx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxx prohlášen xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x

x) doklad xxxxxx podle xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx, xxxx doklad xxxxxxxxxxx xxxxxxx ke xxxxxx xx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx padělaný.

(2) Xxxx-xx xxxxxxxxxx nebo lze-li xxxxxxx xxxxxxxx, že xxxx rozhodnuto x xxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxx doklad zadržet xxxxx xxxxx v xxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx je x xxxxxx uvedených x xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx podle §108 xxxx. 1 xxxx. x), x) xxxx x) potvrzení x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x zadržený cestovní xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx

x) útvaru xxxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxx pobytu xxxxxxxx xx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx, xxx-xx o xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx totožnosti xxxxxx xxxxxxxxxxxxx,

x uvedením xxxxxx xxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx cestovního xxxxxxx podle §108 xxxx. 1 xxxx. x), x) nebo x) xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x nejde-li x xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx totožnosti xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx zbytečného xxxxxxx xxxxxx policie xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx pobytu xxxx xxxxxxxx na xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx jeho xxxxxxxx.

(6) Xxxxx policie nebo xxxxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx dokladu xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxxxx xx 60 dnech xxx xxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx tento xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx v trestním xxxxxx.

(7) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx dokladu xxxxx §108 xxxx. 1 xxxx. x), x), x), g) nebo x) xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x zadržený xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx nemá na xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx zbytečného xxxxxxx xxxxx Ministerstvu xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx vydaný xxxxxx, xxxxx xx xx území xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, pokud xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx, který xx xxxxxxxx prostředkem x xxxxxxxx řízení, a xxxxxxxx xxxxxx nalezený xxxxx §107 xxxx. 1 xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

XXXXX XXx

XXXXXX X XXXXXXXX K XXXXXX

§117x

Xxxxxx x povolení x xxxxxx

(1) Průkaz x xxxxxxxx k xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx cizincům x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx pobytem na xxxxx.

(2) Xxxxxx x xxxxxxxx x pobytu xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx údaji, xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx obličeje x xxxxx x xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx 6 xxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx unie40) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx, x xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx otisky prstů xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx fyziologických xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx rukou, xx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx, x xxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx zpracovány xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx. X nosiči xxx je x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx, xx xxxxx xxx xxxxxxxxxx otisky xxxxx xxxxx cizince.

(3) Xxxxxx o povolení x pobytu xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx40) x dále

a) x xxxxxxx povolení x dlouhodobému pobytu

1. xxxx xxxxxx,

2. xxxxx xxxxx,

3. záznam x xxxxxxx svéprávnosti,

4. xxxxxx xxxxx §117b xxxx. 4,

5. xxxxxx xxxxx §42i odst. 7,

6. xxxxxx podle §117b xxxx. 1,

7. xxxxxxxxx xxxxxxxxxx podpisu cizince,

8. xxxxxx podle §117b xxxx. 5,

9. záznam xxxxx §117b xxxx. 6,

10. záznam xxxxx §117b xxxx. 7,

11. xxxxxx xxxxx §117b xxxx. 8,

b) v xxxxxxx povolení k xxxxxxxx pobytu

1. xxxxx xxxxx,

2. místo xxxxxxxxx xxxxxx na xxxxx,

3. xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

7. záznam xxxxx §84,

5. xxxxxx xxxxx §117b xxxx. 1,

6. xxxxxx xxxxx §117b xxxx. 2,

7. xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx cizince.

(4) Xxxxxxxxxxxx pořídí biometrické xxxxx cizince a xxxx xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; podpis se xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx překonatelná xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx x využitím xxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxx vedené x xxxxxxxxxxx systému xxxxxxx, xxxxxxxx, který obsahuje xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx k xxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx o povolení x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx mezi xxxxxxxx a vydaným xxxxxxxx, a to x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx zpracovaných v xxxxxx xxx průkazu x xxxxxxxx x xxxxxx.

(6) Xxx předání xxxxxxx x povolení x xxxxxx ministerstvo xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx tak, aby xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx. Xxx předání xxxxxxx x povolení k xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx údajů xxxxxxxxx ve vydávaném xxxxxxx o xxxxxxxx x pobytu, funkčnost xxxxxx dat s xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx v xxx xxxxxxxxxxxxxx biometrických údajů. Xxxxxxxxx xxxxxx dat x xxxxxxxxx v xxx zpracovaných biometrických xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x biometrickými xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxx. V xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx x biometrickými xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx osobních xxxxx, xxxx v případě xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, zpracovaných x xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx, xx xxxxxxx xxxx nový xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx.

(7) Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx. X xxxxxxx xxxxxxxx nefunkčnosti xxxxxx dat x xxxxxxxxxxxxx xxxxx se xxxxxxx xxxx nový xxxxxx x xxxxxxxx x pobytu; vydání xxxxxx xxxxxxx x xxxxx případě podléhá xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx, pokud xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx byla xxxxxxxxx okolnostmi, x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, že xxxxx xxxxxxxx poškození xxxx xxxxxxxxxxx nosiče dat x xxxxxxxxxxxxx údaji.

(8) Xxxxxxxxxxx údaje xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx pravosti xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xx porovnáním xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx dat x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx biometrickými xxxxx xxxxxxx, pořízenými x xxxxxxx prokazování xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Pokud xxxxxxx nemůže xxx xxxxx xxxxxxx totožnosti xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx, xxxxx xx držitelem, xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx x biometrickými xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx není xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx cizince pořízením xxxxxx prstů xxxxxxx x jejich porovnáním x xxxxxxxxxxxxx údaji xxxxxxxx pro xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

§117b

Zapisování údajů xx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx

(1) Xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx xx x průkazu x xxxxxxxx x pobytu xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx latinkou x xxxxxxxxx xxxxxxx. Pokud xxx xxxxxxx vydán xxxxxxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx jméno, xxxxxxxxx jména, x xxxxxxxx x jiném xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx skutečnost formou xxxxxxx x průkazu x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, popřípadě xxxx, x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) V xxxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx "XXXXXX XXXXXXX XXXXX XXXXX XX", xxxxx xxxxxxx x povolení xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx karty, xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx podmínky xxxxx §68 x 83.

(3) Údaj o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx vyznačí xx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx soudu.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xx trh xxxxx; to neplatí, xxx-xx o držitele xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zaměstnance xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx převedeného xxxxxxxxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxx v kartě xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x rubrice xxxx xxxxxxxx vyznačí xxxxxx "XXX". Xxxxxxxxxxxx v xxxxx vnitropodnikově xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx členského xxxxx Xxxxxxxx xxxx x rubrice xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx "xxxxxx XXX".

(6) Ministerstvo x xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx účelem xxxxxx xxxxxxx xxxxx §42d xxxxxxx xxxxxx "xxxxxxx", xxxxx cizinec xxxxxxx podmínky xxxxxxx x §64 písm. x) nebo x), "xxx", xxxxx cizinec xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x §64 xxxx. x), "stážista", pokud xxxxxxx xxxxxxx podmínky xxxxxxx x §64 xxxx. e), nebo "xxxxxxxxxxx", xxxxx xxxxxxx xxxxxxx podmínky xxxxxxx x §64 písm. x).

(7) Xxxxxxxxxxxx v xxxxxxx o xxxxxxxx x dlouhodobému pobytu xx účelem xxxxxxxxx xxxxxxx vyznačí xxxxxx "xxxxxxxx xxxxxxxxx".

(8) X xxxxxxx vědeckých pracovníků x studentů, xxxxx xxxxxxxx xx území x rámci xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx mezi xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, vyznačí xxxxxxxxxxxx xx průkazu xxxxx na xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx.

(9) Xxxxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxx povolení v xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx

x) §87b xxxx. 4 xxxx. x) xxxxxxx xxxxxx

1. "XXXXXXXXX XXXXX - XX", xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx občana Evropské xxxx podle §15a xxxx. 1 xxxx 2, xxxx

2. "PŘECHODNÝ XXXXX", xxx-xx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxx §15a xxxx. 3,

x) §87j xxxx. a) x §87t xxxx. 1 xxxxxxx xxxxxx "XXXXXX XXXXX", jde-li x xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, nebo

c) §87j xxxx. x) xxxxxxx xxxxxx "TRVALÝ XXXXX - XX".

(10) Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx k pobytu xxxxxxx občanu Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx záznam "xxxxxx 50 Smlouvy x EU", xxxx xxxxxxxxx příslušníkovi xxxxxxxxx x §15b xxxx. 1 záznam "RP XX - xxxxxx 50 Smlouvy o XX" a jeho xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §15b xxxx. 2 xxxxxx "ostatní - xxxxxx 50 Xxxxxxx x XX.

§117x

Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx

(1) Průkaz x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx s povoleným xxxxxxxxxxx pobytem xx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx podle §44 odst. 4 xx 7 xxxx §44a odst. 1 x 2.

(2) Xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx vydává x xxxxx platnosti 10 xxx, x xxx-xx x cizince xxxxxxxx 15 xxx, s xxxxx platnosti 5 xxx.

§117x vložen právním xxxxxxxxx x. 427/2010 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.5.2011

§117x

Xxxxxxxxxxx doby xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x povoleným xxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxx platnosti xxxxxxx x xxxxxxxx x pobytu xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx lze prodloužit, x xx i xxxxxxxxx, o 10 xxx, a jde-li x xxxxxxx xxxxxxxx 15 xxx, x 5 xxx.

(2) Xxxxxx x xxxxxxxxxxx doby xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx k trvalému xxxxxx xx cizinec xxxxxxx podat nejpozději xxxx uplynutím platnosti xxxxxxx, nejdříve xxxx 90 xxx před xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx; x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx žádost podat x dříve. Xxxxxx xxxxxxxxxx podání xxxxxxx xx xxxxxxx povinen xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx podání xxxxxxx.

(3) X xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx ve xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxx xxxxxx xx xxxx cizince xxxxxxxxx, xx cizinec xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xx 3 xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(4) X žádosti o xxxxxxxxxxx doby xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx je xxxxxxx povinen xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(5) Splňuje-li xxxxxxx podmínky xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx průkazu x povolení x xxxxxx, je xxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxxxxx ke xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxx, x xx včetně xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx k xxxx xxxxxxx digitálnímu xxxxxxxxxx; xxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx cizinci x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx překonatelná xxxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, nejpozději však xx 60 xxx xxx xxx pořízení xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xx na xxxxxxxxxxxx x převzetí xxxxxxx x povolení x xxxxxx.

(6) Uplyne-li xxxx xxxxxxxxx průkazu x xxxxxxxx k pobytu xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx vízový xxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Evropské xxxx51), x to xx formě xxxx x xxxxxx xxx 90 dnů x xxxxx xxxxxxxxx odpovídající xxxxxxxxxxxxx délce xxxxxx x xxxx xxxxxxx. Xxxxxx štítek xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx rozhodnutí x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx průkazu x xxxxxxxx x xxxxxx.

§117e

(1) Xxxxxxx, který xxxx x vydání xxxxxxx x povolení x xxxxxx xxxxxxxx xx průkaz ztracený, xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxx, xxxxx nosič dat x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx nefunkční, je xxxxxxx předložit cestovní xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx. Obdobně xx xxxxxxxxx x x xxxxxxx, xx cizinec xxxx x xxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx zrušení xxxx platnosti xxxxx §117f.

(2) Xxxxxxx, xxxxx xxxx o xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxx x pobytu x xxxxxx prokazující xxxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Cizinec, který xxxx o xxxxxx xxxxxxx x povolení x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx §117f odst. 1 xxxx. g), je xxxxxxx xxxxxxxxx cestovní xxxxxx, průkaz, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (§71 xxxx. 2).

(4) Xxxxxxx uvedený x xxxxxxxxxx 1 xx 3 je xxxxxxx xx pro xxxxx vydání xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x pobytu xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx údajů nezbytných xxx vydání xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx, a xx xxxxxx xxxxxxxx biometrických xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx x xxxx dalšímu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxxx xx xxxxxxxx, pokud xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx těžko překonatelná xxxxxxxx. Cizinec xx xxxxxxx ve xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xx 60 xxx xxx xxx xxxxxxxx biometrických údajů, xxxxxxxx se xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx.

§117x vložen xxxxxxx předpisem č. 427/2010 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.5.2011

§117x

Xxxxxxxx xxxx zrušení xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx k pobytu

(1) Xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxx x xxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx cizince,

d) xxxxxxx právní moci xxxxxxxxxx x zrušení xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx jeho xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx České xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxx cizince xx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx cizince xx xxxxx; xx xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxx xx xxxxx (§83), xxxxx x xxxxxx xxxxxx na xxxxx xxxxxx členského státu Xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx, xxxx

x) xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x pobytu xx xxxxxxx žádosti xxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx v xxxxxxx, xx xxxx platnosti xxxxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxx xxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx o povolení x xxxxxx, xxxxxxxx

x) xx xxxxxx xxxxxxxx xxx, xx xxxxxx x xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx nebo xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx provedené xxxxx,

x) xxxxxxxxxx x průkazu xxxxxxxxxx skutečné xxxxxx xxxx držitele, nebo

d) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xx-xx xxxxxxx xxxxxxx x povolení x xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx průkazu, xx xx zrušením xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx x tomto xxxxxxx xxxxxxxxx.

§117g

Vydávání průkazů x xxxxxxxx x xxxxxx xxx nosiče xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx bez xxxxxx xxx s xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx

x) xxxxx x technické xxxxxx xx zařízení xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx vydání xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x podpisu xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx údajů nezbytných xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx x biometrickými xxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxx, pokud xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx déle než 7 xxxxxxxxxxxx xxx, xxxx

x) v xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx jiné xxxxxxxxx události xxxxx xxxxxxx průkazy x xxxxxxxx x pobytu xxxxxxxxxx xxxxx dat x biometrickými xxxxx.

(2) Xxxxxxx x povolení x pobytu xxx xxxxxx dat x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx s xxxxx xxxxxxxxx 6 xxxxxx, x xx xx xxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx do xxxxxxxxxx dokladu xxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxxxxxx uvedené x xxxxxxxx 1 xxxx. x) x x) xxxxxxx poté, xxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx dat x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx cizince a xxxx podpis xxxxxx x digitálnímu xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxx x provozním xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §158a xxxx. 4 x xxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx.

(4) Pokud xxx xxxxxxx vydán xxxxxx x xxxxxxxx x pobytu xxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx, je xxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx nezbytných xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx, x xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx podpisu, xxxxx xx určen x xxxx xxxxxxx digitálnímu xxxxxxxxxx; xxxxx ministerstvo xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, kdy pominou xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx x pobytu podle xxxxxxxx 1.

(5) Xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx obsahující nosič xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx je xxxxxxx xxxxx nejpozději xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x pobytu xxx xxxxxx dat x xxxxxxxxxxxxx údaji. Xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx poplatku.

(6) X xxxxxxxx průkazu x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x povolení k xxxxxx bez xxxxxx xxx s xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx dodání výrobcem xxxxxx xxxxxxx. Převzetím xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx obsahujícího xxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx první zaniká xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxx xxx xxxxxx dat x biometrickými xxxxx.

§117x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 427/2010 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.5.2011

XXXXX X

XXXXXXX XXXXXXXXX

§118

(1) Xxxxxxxx vyhoštěním xx xxxxxx ukončení xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx, xxxxx je xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx z xxxxx členských xxxxx Xxxxxxxx xxxx, Islandské xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxxxx království x Xxxxxxxxx konfederace x xxxx, xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx na xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx, Xxxxxxxxx republiky, Xxxxxxxxxxxxxxxxx knížectví, Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x Švýcarské xxxxxxxxxxx. Xxxx, xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx vstup xx xxxxx členských států Xxxxxxxx xxxx, Xxxxxxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxxxxxxx knížectví, Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx konfederace, xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx vyhoštění xxxxxxx. X xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx rozhodnutím xxxxxxxx hraniční xxxxxxx xxx vycestování x xxxxx.

(2) Správním vyhoštěním xxxxxx Evropské xxxx xxxx jeho xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxx pobytu xxxxxx Xxxxxxxx unie xxxx xxxx rodinného xxxxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x území x xxxx, po xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx.

(3) Xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx xx stanoví x xxxxxxx 7 až 30 dnů. Xx-xx xxxxxxxxxx x správním xxxxxxxxx vydáno xxxxx §119 xxxx. 1 xxxx. x), xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x vycestování xxxxxx než 7 xxx. Xxxxx by xxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx k vycestování xxxxx xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, začíná xxxx xxxx xxxxx xxx xxx ukončení xxxxxxxxx. Xxxxx x xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxx přerušuje. Xxxxxx-xx xxxxxxx během xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxx x vycestování xxxxxxx x xxxxxx xxxxx §174a xxxx. 2, xxxxxxx, xxxxx xxxxxx důvody xxx xxxxxxxxx nové xxxx x vycestování, xxxx xxxx xxxxxxxxxx podle §101 xxxxxxxxx xxxx, xx kterém stanoví xxxxx dobu x xxxxxxxxxxx x ohledem xx délku trvání xxxxxxxxx důvodů; xxxxxxxx xxxx odkladný účinek. Xxxxx xxxx k xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xx 180 xxx.

(4) Xx xxxx, xx kterou nelze xxxxxxx xxxxxxx vstup xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx, Xxxxxxxxx republiky, Xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxxxx království x Švýcarské xxxxxxxxxxx xxxx občanovi Xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx příslušníkovi xxxxxxx xxxxx xx xxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxx, xx kterou xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(5) Xxx xxxxx správního xxxxxxxxx xx za xxxxxxxxx xxxxx na xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx území, xxxxxxxx xx xxxxxxx výjezdního xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx prostoru xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx nebo xxxxxxx xx území xxxxx xxxxxxxxxx zákona2) xxxx pobyt xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx3a) xxxx xxxxx x xxxxxx xx xxxx xxxxxxx ochrany. Xxxxxx-xx x takovém xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx života xxxxxxx, xxxxxxx postupuje xxxxx §50a xxxx. 5. Xxxxxxx je xxxxxxx vycestovat x xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx území nebo xxxxx členských xxxxx Xxxxxxxx xxxx, Islandské xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx konfederace.

(6) Xxxx-xx xxxxxxx xxxxx řízení x xxxxxxxx vyhoštění, xxxxx bylo zahájeno x důvodů xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx pobytem na xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx podáním xxxxxxx x udělení mezinárodní xxxxxxx, xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx, řízení x xxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxxx x dokončit xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, jde-li x xxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx na území, xxxxx xxxxxxx před xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx mezinárodní xxxxxxx, x pokud byla xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxx ochrany podle xxxxxx x azylu xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx §119 xxxx. 7 xx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxx o správním xxxxxxxxx z důvodů xxxxxxxxxxxxxxx x neoprávněným xxxxxxx xxxx pobytem xx území, zejména xxx-xx x důvody xxxxx §119 odst. 1 xxxx. x) xxxx §119 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 1, xxxxx xxxxxxxxxxx není xxxxxxx.

(7) Xxxxxxxx správní xxxxxxxxx xxxxxxx xx základě xxxxxxx rozhodnutí se xxxxxxxx.

(8) Xxx xxxxx xxxx hlavy xx xx xxxxxxxxx příslušníka xxxxxx Evropské xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §15a xxxx. 3, xxxxx pobývá xx xxxxx přechodně.

§119

Správní vyhoštění x xxxxxxxxxxx pobytu xx xxxxx

(1) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx cizince, xxxxx xxxxxx na xxxxx xxxxxxxxx, s xxxxx, xx kterou xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, Xxxxxxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x Švýcarské xxxxxxxxxxx, x zařadí cizince xx informačního xxxxxxx xxxxxxxxx států,

a) xx xx 10 xxx,

1. xx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx by xxxxxxx xxxx při xxxxxx xx xxxxx ohrozit xxxxxxxxxx státu užitím xxxx při xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx ohrožující xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x narušení xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx obdobným xxxxxxxx, xxxx

2. je-li důvodné xxxxxxxxx, že by xxxxxxx mohl při xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx způsobem narušit xxxxxxx xxxxxxx,

x) xx xx 5 xxx,

1. xxxxxxx-xx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx padělán, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx vlastním,

2. xxxxxxx-xx se cizinec xxxxxxx při xxxxxxxxxxx x xxxxx cestovním xxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x §116 xxxx. x), b), x) xxxx x),

3. xxxxxx-xx xxxxxxx xx xxxxx nebo na xxxxx členských xxxxx Xxxxxxxx unie, Xxxxxxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxxxx království a Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, bez xxxxxxxx cestovního xxxxxxx, xx x xxxx xxxx xxxxxxxx,

4. xxxxxx-xx xxxxxxx xx xxxxx xxxx na xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, Xxxxxxxxx republiky, Xxxxxxxxxxxxxxxxx knížectví, Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx, xx x xxxx xxxx xxxxxxxx,

5. nepodrobí-li xx cizinec xx xxxxx policie hraniční xxxxxxxx,

6. překročí-li cizinec xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx nebo se x takové jednání xxxxxx,

7. překročí-li xxxxxxx xxxxxx hranice xxxx xxxxxxxx přechod,

8. xxxxx-xx xxxxxxx x řízení xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx

9. xxxxxxxx-xx cizinec xxxxxxxxx xxxxxx předpis, xx-xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx vyhoštění xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx povinnosti, xxxx xxxx-xx xxxxx xxxxxxxx xxxx správních xxxxxxxxxx,

x) xx xx 3 xxxx,

1. xx-xx xxxxxxx xx území xxxxxxxxx xxx platného xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, na xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx bez xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx16) nebo xxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxx zaměstnal xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx zprostředkoval,

2. neprokáže-li xxxxxxx, xx xx xxxxx smluvních xxxxx xxxxxx xx xxxx, xx xxxxxx je xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx přechodně xxx víza xxxx xx krátkodobé xxxxx, xxxx

3. xx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xx xxxxxxx mohl xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx způsobem xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx, xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxx před zavlečením xxxxxxxxxx onemocnění.

(2) Rozhodnutí x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx1b) xxxx jeho xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxx vydat xxxxx x případě, xx xxxxx Xxxxxxxx unie1b) xxxx jeho xxxxxxx xxxxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) závažným způsobem xxxxxxxx veřejný xxxxxxx; xx xxxxxxx, jde-li x xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, který xxxxxx xx území xxxxxxxxxxx xx xxxx nejméně 10 xxx; xx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx veřejné xxxxxx xxx, že xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx 3 měsíců xx xxxxxx xx xxxxx.

(3) Doba, xx xxxxxx xxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx, xx stanoví xx na 10 xxx, xxx-xx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx uvedeného x xxxxxxxx 2 písm. x) anebo x), xxxx xx xx 3 xxxx, xxx-xx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x odstavci 2 xxxx. c).

(4) Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, který xx xxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx, lze xxxxx xxxxx x xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx narušuje xxxxxxx xxxxxxx anebo xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx tím, xx trpí nemocí xxxxxxxx v požadavcích xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx onemocnění, x x xxxxxxx na xxxxxxxxx jeho jednání xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zdraví xxxx xxxxx xxxxx, xxxxx-xx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx po xxxxxxxx povolení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx cizince, xxxxx na xxxxx xxxxxx xx základě xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx, xxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx bezpečnost státu xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx veřejný xxxxxxx x x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxx-xx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx, xxxxx rezidentovi xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx postavení xxxxxxx, xxxxxxx cizince xxxxxxx xxxx xxxxx států Xxxxxxxx xxxx.

(6) Xxxxxxxxx-xx xxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx území pobývá xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu xxxxxxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie, xxxxxxx jiný xxxxxxx xxxx Xxxxxxxx unie xxxxxx xxxxxxxxxxx ochranu, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx tohoto xxxxxxxxx xxxxx, zda je xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xx-xx xxxxxxxxxx xx věci xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx platné, xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx vyhoštění xxxxxxx x xxxxx. Xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx lze xxxxxxxx cizince xxxxxxxx xxxxx v případě, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx republiky xxxx xxx xxxxxxxxxx odsouzen xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx požádal Xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xx nabytí právní xxxx rozhodnutí, xxxx xx

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx ochrany xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx

x) xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

xxxxxxxx xxxxx uplynula xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx proti rozhodnutí xxxxxxxxxxxx xx věci xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx2) xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx věci xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx. Rozhodnutí x správním xxxxxxxxx xxxx vykonatelné, xxxxxx-xx xxxx na xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(8) Rozhodnutí x xxxxxxxx vyhoštění xxxxxxx, který xxxxxxx x oprávnění x xxxxxx xx účelem xxxxxxxxxx xxxxxxx ochrany xx xxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx3a), xx vykonatelné xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x této xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx žaloby xxxxx xxxxxxxxxx ministerstva xx xxxx dočasné xxxxxxx xxxx soud xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx ochrany xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(9) Xxx-xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx doprovodu (§180c) xxxx o nezletilého xxxxxxx x obdobném xxxxxxxxx, ustanoví mu xxxxxxxxxx policie pro xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx opatrovníka. Xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx vyrozumí x poučí jej x xxxxxxx opatrovníka.

§119a

(1) Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx vyhoštění podle §119 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 6 x 7 xx xxxxxx, jestliže xxxxxxx žádající x xxxxxxxxxxx ochranu xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx2) xx území xxxxxxxx xxxxx ze státu, xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx vážná xxxx16a), x na xxxxx vstoupí nebo xxxxxx bez xxxxxxxx x xxx xx xxx prodlení přihlásí xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x prokáže xxxxxxx xxxxx pro svůj xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx.

(2) Rozhodnutí x xxxxxxxx xxxxxxxxx podle §119 xxxxx vydat, xxxxxxxx xxxx důsledkem xx byl nepřiměřený xxxxx do soukromého xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx nezletilého xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxx §119 xxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx je-li xx x xxxx xxxxx x xxxxxxx x Xxxxxxx x xxxxxxx dítěte.

(4) Rozhodnutí x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §119 nelze xxxxxxx, xxx-xx o xxxxxxx, xxxxx požádal x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx účelem xxxxxxx xx xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx; řízení x správním vyhoštění, xxxxx xxxxxx ukončeno xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu xx xxxxxx ochrany xx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx.

(5) Policie xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx na území, xxxxx rozhodnutí x xxxxxxxx xxxxxxxxx podle §119, pokud xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx mohl být xx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx zdraví. Xxxxxxx dále zruší xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx.

(6) Xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, který xxxxxxx o vydání xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx o správním xxxxxxxxx, xxxxx netrvá xxxxxxx xxxxxxxxx, že xx mohl xxx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx bezpečnost xxxxx, xxxxxxxx způsobem xxxxxxx veřejný xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx policie xxxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxx příslušníka občana Xxxxxxxx unie, xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx trvalému xxxxxx.

(7) Xxxxxxxxxx o správním xxxxxxxxx se nevydává, xxx-xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx sjednané s xxxxx xxxxxxxx státem Xxxxxxxx unie xxxxx xxxx 13. ledna 2009.

§120

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x povolením x xxxxxxxx pobytu

(1) Xxxxxxx xxxx rozhodnutí x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x povolením k xxxxxxxx pobytu x xxxxx, po xxxxxx xxxxx cizinci umožnit xxxxx na území xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx, Islandské republiky, Xxxxxxxxxxxxxxxxx knížectví, Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, až na

a) 10 xxx, xx-xx xxxxxxx nebezpečí, xx xx cizinec xxxx xxx xxxxxx xx xxxxx ohrozit xxxxxxxxxx xxxxx užitím xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx základy demokratického xxxxx nebo xxxxxxxxx x narušení xxxxxxxxxxx xxxxx anebo xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) 10 xxx, xx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xx xxxxxxx xxxx při xxxxxx na xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) 3 roky, nesplní-li xxxxxxx xxxxxxxxx podle §77 xxxx. 3.

(2) Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Evropské xxxx1b) xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx pobytu, xxx xxxxx xxxxx x případě, xx xxxxxxxx způsobem xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxx xx xxxxxxxxx jeho jednání xxxxxxxxxxx odnětí xxxxxxxxx x pobytu. Rozhodnutí x xxxxxxxx vyhoštění xxxxx xxxxx, jde-li x

x) xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, ledaže xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx

x) xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx na xxxxx xxxxxx po xxxx xxxxx xxx 10 xxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Doba, xx kterou xxxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx umožnit xxxxx xx území, xx xxxxxxx xx xx 10 xxx.

(4) Rozhodnutí x vyhoštění xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx by xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§120x

(1) Policie v xxxxx xxxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §119 x 120 xx xxxxxxx si xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx9b) xxxxxxxxxxxx, zda vycestování xxxxxxx xx xxxxx (§179); to xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx-xx policie o xxxxxxxx xxxxxxxxx při xxxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxx přechodu x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xx jeho xxxxxxxxxxx xx xxxxx,

x) pochází-li xxxxxxx x bezpečné xxxx xxxxxx podle xxxxxx právního předpisu x xxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx o tom, xx xx xxxx xxx vystaven xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §179,

c) xxx-xx x občana Xxxxxxxx xxxx, nebo

d) xxxx-xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx cizince možné.

(2) Xxxxxxxx-xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx po xxx nabytí právní xxxx rozhodnutí x xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxx, xxxxx zvláštního xxxxxxxx předpisu5d) po xxxxxxxx x na xxxxxxx nového xxxxxxxxx xxxxxxxxxx ministerstva.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(4) Xxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx 2 xxxxx, policie xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x ministerstvo xxxxxxx xxxxx vízum x pobytu xxx 90 xxx za xxxxxx strpění xxxxxx xx xxxxx (§33 xxxx. 3).

(5) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx ročně xxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxx-xx důvody xxxxxxxxxxxx cizinci xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx ve xxxx stanovení xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx5d) xx xxxxxxxx x na xxxxxxx xxxxxx závazného stanoviska xxxxxxxxxxxx. Dnem xxxxxx xxxxxx xxxx tohoto xxxxxxxxxx zaniká xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx §33 xxxx. 3 xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx; xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(6) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x správním xxxxxxxxx xxxxxx, byl-li xxxxxxx xxxxxx azyl. Xxx-xx x rozhodnutí x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §119 xxxx. 1 xxxx. x), xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, je-li xxxxxxxxxx, xxxxxx se xxxxxxx xxxx, platné xx xxxx rovnající xx xxxx stanovené x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx vstupu xxxxxxx xx xxxxx.

(7) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx zaniká, xx-xx xxxxxxxxxx, kterým xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, bylo xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx dlouhodobý xxxxx za xxxxxx xxxxxxx xxxxxx na xxxxx, platné xx xxxx

x) xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx, xxx-xx o xxxxxxxxxx podle §119 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx x), xxxxx podle §120 xxxx. 1 xxxx. x) nebo b),

b) xxxxxxxxx xx jedenapůlnásobku xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx pro omezení xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxxx podle §119 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx §120 xxxx. 1 xxxx. x).

(8) Platnost xxxxxxxxxx x xxxxxxxx vyhoštění xxxx xxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x ode xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx doba xxxxxxxxx xx pětinásobku xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxx.

(9) Xxxx stanovená x xxxxxxxx 6 x 7 xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x udělení azylu xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x vydání xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx.

(10) Policie xxxxxxxxx xxxxxxx, který se xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxxx bylo xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx §119 xxxx. 1 xxxx. c) xxxx 1, o xxxxx xxxxxxxxx po xxxxxxxxxxxxxx nevyplacenou xxxx xxxx xxxx, x xx xxxxxx případných xxxxxxx na zaslání xxxx nebo platu xx státu, xxxxx xx xxxxxxx občanem, xxxx x xxxxxxx, xx xx osobou xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx trvalého xxxxxxxx, xxxxxxxxx do jiného xxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxxxx xxxxx, xx má xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx orgán xxxxxxxx práce41) x xxxxxxxx právní xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx.

§121

Xxxxxxx-xx xxxx xxxx xxxxxxx x přijetím xxxxx xxx státního xxxxxxxxx, může xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx.

§122

Xxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) X xxxx, xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx udělí xxxxx nebo povolí xxxxx xx xxxxx, xxxxxxxx důsledkem neudělení xxxx nebo nepovolení xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(2) V xxxx, xx kterou xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x správním xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx vstup xx xxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx vstup na xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx na xxxxx xx xxxxxxxxxx státního xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx-xx xxx xxxxxxx x xxxxxx.

(3) Xxxx pobytu xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 lze stanovit xxxxxxx xx 30 xxx.

(4) Xx xxxxxxxxx xxxx nebo nepovolení xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx rozhodnutí.

(5) Xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx nové xxxxxxxxxx5d), xxxxxx zruší xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx, xx xxxxxx nelze xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, Xxxxxxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxxxx království x Xxxxxxxxx konfederace, xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx vyhoštění, x xx xxxxxxx o xxxxx xxxxxxx této xxxx, xxxxxxxx

x) pominuly xxxxxx jeho xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx,

x) xxx o xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx z xxxxx x xxxx xxxxxxxxx x rozhodnutí x xxxxxxxx xxxxxxxxx, x zrušení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx o správním xxxxxxxxx bude přiměřené xxxxxxxx k xxxxxxx, xxx xxxxx bylo xxxxxx, xxxx

x) xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx do náhradní xxxxxxx (§87), xxxxx xxxxxx xxxx 18 xxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx sociálně-právní xxxxxxx dětí tento xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx na xxxxx.

(6) Xxxxxxx může xx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx nebo xxxx rodinného xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx5d), xxxxxx zruší platnost xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx

x) xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, které xxxx xxxxxxx xxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxx vyhoštění, xxxx

x) xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx náhradní xxxxxxx (§87), který xxxxxx xxxx 18 xxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx ochrany xxxx xxxxx cizinec xxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxx xx xxxxx.

(7) Xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx, který xx xx xxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, nové xxxxxxxxxx5d), xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx nehrozí xxxxxxxxx, xx xx mohl xxx xxxx pobytu xx xxxxx ohrozit xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx narušit xxxxxxx xxxxxxx xxxx ohrozit xxxxxxx zdraví. Obdobně xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, který xx po xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x správním xxxxxxxxx xxxx rodinným xxxxxxxxxxxx občana Xxxxxxxx xxxx.

(8) Cizinec xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 5 až 7 xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx cizince xxxxxxxx x xxxxxxxxxx vad xxxxxxx. Xxxxxxx umožní xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx vyjádřit xx x podkladům xxx xxxxxx rozhodnutí.

(9) Xxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxx xx základě xxxxxxxxx vlastních poznatků xxxxx xxxx rozhodnutí5d), xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx xxxxx zákazu xxxxxx.

§123

Úhrada nákladů xxxxxxxxx xx xxxxxxxx vyhoštěním

(1) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx dále xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx věty xxxxx xx cizince xxxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxx vyhoštění.

(2) Jde-li x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, který byl xx xxxxx zaměstnán xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xx-xx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx8e) xxxxxxxxxx, xxxx platného xxxxxxxxx k pobytu, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 uhradit xxx, xxx cizince zaměstnal. Xxxxx-xx xxxxxxx spojené xx správním xxxxxxxxxx xxxxx uhradit, xx xxxxxxx tyto náklady xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx uhradit xxx, xxx uzavřel se xxxxxxxxxxxxxxx xxxx subdodavatelem xxxxxx, x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx nebo xxxxx xxx x xxxx x zaměstnávání xxxxxxx xxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx. Xxxx xxxxx x druhá xx xxxxxxxxx v xxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx právními xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx cizinců x xxxxxxx, xx xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx je xxxxxxxx,

x) xxxx, kdo xxxxxxx se xxxxxxxxxxxxxxx xxxx subdodavatelem xxxxxx xxxxx věty xxxxx, xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx upravujícími xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx a xxxxxxx, xx povolení k xxxxxx xxxxxxxxxx cizincem xx xxxxxxxx.

(3) Nehradí-li xxxxxxx spojené xx xxxxxxxx vyhoštěním xxxxx xxxxxxx v odstavci 2 x xxxxx xxxx náklady xxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxx složené xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx §123c, je xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx má xxx vyhoštěn na xxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx cizinec xxxxx xxxx první, xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx uhradit xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx prvním xxxxxx x řízení.

(4) Neuhradí-li xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx náklady xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx

x) xxxxx, xxxxx xx x tomu xxxxxxxx x pozvání xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxx-xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxxxxx uhradí xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx 6 xxxxxx xxx dne xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx9j),

x) xxx, xxx xxxxxxx zprostředkoval xxxxxxxxxx xxx povolení x xxxxxxxxxx,

x) xxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx uvedených x §52 písm. x) xx x) xxxxxxxx práce anebo xxxxxxx x xxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §56 xxxxxxxx práce xxxx xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx bylo xxxxxxx xxxxxx povolení x xxxxxxxxxx, zaměstnanecká karta xxxx xxxxx karta, xxxxx xxxxx cizinec xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §63 x xxxxx xxxxxxxxxxxx; xx xxxxxxx, pokud xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx x ten, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx, prokáže, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x vycestováním xx xxxxx, jehož je xxxxxxx, nebo do xxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx,

x) xxx, xxx cizinci xxxxxxxxxxxxxx zaměstnání x xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x §52 xxxx. x) xx e) xxxxxxxx xxxxx anebo xxxxxxx z xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §56 xxxxxxxx xxxxx před xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx karta xxxx modrá karta, xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx platnosti xxxxxxxxx k xxxxxx xx účelem xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx zaměstnanecké xxxxx xxxxx §63 x xxxxx xxxxxxxxxxxx; xx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxx, jehož xx xxxxxxx, xxxx xx xxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx, xxxxx nesplnil xxxxxxxxx xxxxx §104.

(5) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, v xxxx xxxxx x xxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xx 4 xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx zbývající xxxx xxxxxxx; xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx. Odvolání xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(6) Xxxxxx-xx náklady xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xx 4, xxxx tyto xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx

x) policie, xxx-xx o cizince xxxxxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx42), xxxx

x) xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(7) Písemné vyhotovení xxxxxxxxxx x povinnosti xxxxxxx xxxxxxx spojené xx správním xxxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxx xxxxxx v řízení, xxxxxxxxxxxx cizinci předá xxx xxxxxxxx zařízení, xxxxxxx-xx tomu xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Není-li možné xxxxxxxx xxxxxxxxxx tlumočníka, xxxxxxxxxxxx současně x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx, do xxxxxxx xxxx cizinci tlumočeno x xxxxxx o xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx, celkové xxxx nákladů a xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx žalobu x xxxxx.

§123x

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x dobrovolným xxxxxxxx

(1) Xx základě xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx policii xxxx xxxxxxxxxxxx zajistit xxxxxx nákladů spojených x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx cizince do xxxxx, xxxxx je xxxxxxx, xxxx xx xxxxxx xxxxx, který xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxx území, xxx-xx x xxxxxxx,

x) xxxxx je xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxx rozhodnutím x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx opustit území xxxx xxxxx členských xxxxx Evropské unie, Xxxxxxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxxxx království x Švýcarské konfederace xxxxxxxxx xxxx k xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx lhůta x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx území xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx, Islandské xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxxxxxxx knížectví, Norského xxxxxxxxxx a Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx podle přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx69), nebo

d) x xxxxxxx došlo xx xxxxxxx xxxx uplynutí xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxx x vydání xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx pobytu, xx xxxxxxx xxxx zániku xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie1b) xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie, x xxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx uděleného xxxxx §50 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx odnětí xxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxx trest xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Cizinec xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx dodatečně xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx výši.

(3) Xxxxxx cizince o xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx posoudí xxx xxxxxxxxxx odkladu.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx doklady, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx-xx xx pro xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, x xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

XXXXX XX

XXXXXXXX OPATŘENÍ XX ÚČELEM XXXXXXXXXXX XXXXXXX X XXXXX XXXX X XXXXX XXXXXXXXX STÁTŮ XXXXXXXX XXXX A XXXXXXXXX XXXXXXX

§123x

Xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx nebo x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx cizince x území xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Evropské unie, Xxxxxxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, Norského xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx") je

a) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx místa xxxxxx, xxxxxxxx xx xxx, xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx a xx xxxxxxxxx xxxx xx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx zdržovat xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) složení xxxxxxxxx prostředků xx xxxxx xxxxxxxxxx měně xx výši xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxx xxx "finanční záruka") xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxxx uloženo; xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx složit xxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx trvalým xxxxxxx xx území (xxxx xxx "xxxxxxxx"),

x) xxxxxxxxx xxxxxxx osobně xx xxxxxx policii v xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx

x) povinnost xxxxxxx xxxxxxxx se x xxxxx určeném policií x xx xxxxxxxxx xxxx být x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx provedení xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx, xx-xx xxxxxxx nebezpečí, xx xx cizinec xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx je xxxx vycestování, xxx, xx neprokáže svou xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx, odmítá xxxx údaje xxxxx xxxx xx nedostavil xx předvolání xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx opatření za xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx, xx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx v xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx.

(4) X xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx za účelem xxxxxxxxxxx rozhoduje xxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx správního vyhoštění, x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx cizince.

(5) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, jde-li o xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx nebo x xxxxxxx, x xxxx xx zjevné, xx xx x úmyslu xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(6) Xxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx účelem vycestování xx zpravidla xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx, Islandské xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxx opatření xx xxxxxx vycestování nemá xxxxxxxx účinek.

(7) Xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx x rozhodnutí x xxxxxxx zvláštního opatření xx účelem xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx.

(8) V xxxxxxx, xx xxxxxxx závažným xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx nebo x xxxx x vycestování xxxxxxxxxxx, policie xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. V xxxxxxx, xx splnění xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx vůli cizince xxxxxxxxx, xx cizinec xxxxxxx povinnost xxxxxx xxxxxxxxxx xx zániku xxxxxx důvodů.

§123x

Xxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx účet policie x je xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x území xxxx xxxx, xx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx trvalý pobyt xxxx xxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx2), xxxxxxx xxxxxxxxxx vízum xxxx xxxxxx xxxxxxxx x přechodnému xxxxxx. Xxxxxxx se s xxxxxxxx xxxx složitelem xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx nese xxxxxxxx xxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxx stanovených x xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xx 5 xxx xxx dne složení xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x vrácení xxxxxxxx záruky.

(3) X xxxxxxx, xx cizinec x území xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx úřadu ve xxxxx, jehož xx xxxxxxx, xx xxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx, nebo xx xxxxx, který xxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx5a). Složil-li xxxxxxxx xxxxxx složitel, xx xxxxxxx, za xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx složena, povinen xx xxx zbytečného xxxxxxx po xxxxxxxxxxx x xxxxx osobně xxxxxxx xx zastupitelském xxxxx xx xxxxx, xxxxx je xxxxxxx, xxxx ve státě, xx kterém má xxxxxxx pobyt; xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxx žádost x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, jestliže

a) xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx pobyt xxxx xxxxx podle zvláštního xxxxxxxx předpisu2),3a),

b) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx, xxxx xx xxxxx, ve xxxxxx xx povolen xxxxx, nebo

d) cizinec xx xxxxxx neohlásil xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx, xxxxx xx občanem, xxxx xx xxxxx, xx xxxxxx má xxxxxxx xxxxx, žádá-li x xxxxxxx xxxxxxxx záruky xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx době x pobývá xx xxxxx xxxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xx lhůtě xx 5 xxx xxx dne xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx v xxxx xxxx splněny xxxxxxxx pro xxxx xxxxxxx.

(7) O důvodech, xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx může xxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx spojených xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx státu, xxxx xxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx poučen před xxxxx složením.

§124

Zajištění cizince za xxxxxx správního xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx je oprávněna xxxxxxxx cizince xxxxxxxx 15 xxx, jemuž xxxx doručeno xxxxxxxx x zahájení xxxxxx x správním xxxxxxxxx xxxxx o xxxxx xxxxxxxx vyhoštění xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx byl xxxxxx xxxxx členským xxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx, Xxxxxxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, Norského království x Švýcarské xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx opatření xx xxxxxx vycestování, xxxxx

x) xx xxxxxxxxx, xx xx xxxxxxx mohl xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx způsobem xxxxxxx xxxxxxx pořádek,

b) xx xxxxxxxxx, že xx cizinec xxxx xxxxx nebo ztěžovat xxxxx rozhodnutí o xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxx, xx x xxxxxx uvedl nepravdivé xxxxx o xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx údaje xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx neopustit xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx z xxxx jednání,

c) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x území x xxxx stanovené x xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) cizinec xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx uloženou mu xxxxxxxxxxx o uložení xxxxxxxxxx opatření za xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx

x) xx cizinec xxxxxxxx x informačním xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) X xxxxxx x zajištění xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx vyhoštění xx xxxxxx rozhodnutí xxxxxx xxxxxx x xxxxxx. Xxxxxxxx, xxxxxx řízení xxx přezkumné xxxxxx xxxxxx přípustné.

(3) Xxxxxxx x rozhodnutí x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx zajištění x xxxxxxxxxxxx k xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx přípravy xxxxxx xxxxxxxxx vyhoštění. Xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx policie xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx a xxxxx xx xxxxxx xxxx x xxxxx. Xx-xx xx nezbytné x xxxxxxxxxxx přípravy xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, je xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x to x xxxxxxxxx. V xxxxxx x prodloužení xxxx xxxxxx xxxxxxxxx cizince xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx je xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx úkonem x xxxxxx. Xxxxxxxx, xxxxxx řízení ani xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Policie xxxx xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx-xx ministerstvo xxxxx zákona o xxxxx, jde-li x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx, xx xx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx mezinárodní xxxxxxx dříve, xxxxx xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx vyhoštění, vydání xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx stíhání xx xxxxxx, xxxx je xxxxxxxx. Nové xxxxxxxxxx x zajištění xxxxxxx xxxx xx 3 xxx od xxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx o zajištění.

(5) Xx-xx rozhodováno o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx (§180c) xxxx xxxxxxxxxxx cizince x obdobném postavení, xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxx x ustanovení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx bez xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxx x xxxxxxx opatrovníka.

(6) Xxxxxxx xx oprávněna zajistit xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxx xx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xx mohl xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx způsobem xxxxxxx xxxxxxx pořádek, a xx-xx xx x xxxx xxxxx v xxxxxxx s Xxxxxxx x xxxxxxx dítěte. X případě xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx jde x nezletilého xxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx cizince xxxxxxxx x důvodů xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 do xxxx, xxx je xxxxxxx xxxx xxxxxxxx věk. Xxxxxxx xxxxxx úkony xx xxxxxxxx věku xxxxxxxxxxx xxxxxxx bez xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx. Odmítne-li xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx provedení xxxxx xx xxxxxxxx xxxx, xxxxx xx na xxx jako xx xxxxxxxxx xxxxxxx. Pokud xxxxxxxx zjišťování xxxx xxxxxx xxxxxxxx, hledí xx na xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx bez xxxxxxxxx.

(7) X xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx, x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x následcích xxxxxx odmítnutí xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x jazyce, xx xxxxxx xx xxxxxxx xx dorozumět.

(8) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx zařízení, x dále x xxxxxxxxx podat xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx žalobu xxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxx prodloužení xxxx trvání zajištění. Xxx-xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx doprovodu xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx policie x xxxxxx oprávněních xxxxxxxxxxx.

§124x

Xxxxx-xx účinně uplatnit xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xx oprávněna xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx žádost o xxxxxxxxxxx xxxxxxx, jestliže xxx bylo x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx x správním xxxxxxxxx xxxxxxxx z xxxxxx xxxxx §119 xxxx. 1 xxxx. x), anebo §119 xxxx. 1 písm. x) xxxx 6 xxxx 7.

§124b

Zajištění cizince xx xxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxx-xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx, policie xxxx xxxxxxxx xx dobu xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx 15 xxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx

x) xxxx xxxxxx x xxxxxxx mezinárodní xxxxxxx zastaveno, xxxxxxx xxxxxxx neposkytl xxxxx x podané xxxxxxx x xxxxxxx mezinárodní xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx po xxxxxxxxxxx xxxxxxxx řízení xx xxxx mezinárodní xxxxxxx nebo xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxx xxxxxxxxx států Xxxxxxxx xxxx, Xxxxxxxxx republiky, Xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, Norského xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xx xxxxx do 30 xxx, xxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx opuštění xxxxx členských států Xxxxxxxx unie, Islandské xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxxxxxxx knížectví, Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx konfederace xxxxxxx x xxxxxxx podle xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) 2018/1860 xx xxx 28. listopadu 2018 x xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx.

(2) X xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx policie neprodleně xxxxxx záznam obsahující xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx cizince, xxxx, xxxx x xxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xx 48 xxxxx, policie x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx vydá xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx. Xxxxxxxx, obnova xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Policie x rozhodnutí x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx přípravy xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xx-xx xx xxxxxxxx x pokračování xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx trvání xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, a to x xxxxxxxxx. V xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxx trvání xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx je vydání xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x řízení. Xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx §123, 123a a hlavy XXX použijí xxxxxxx.

(6) Xxxxxxxx 1 se xxxxxxxxx,

x) je-li xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xx-xx cizinec xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxx (xxxxxxx, xxxxxxxx), xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. b) x xxxxxx xx jeho xxxx xxxxxxxxxxx.

§125

(1) Xxxx xxxxxxxxx xxxxx překročit 180 xxx x xxxxxx xx od xxxxxxxx xxxxxxx osobní svobody. X případě xxxxxxx xxxxxxxx 18 xxx xxxx rodiny x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx 90 xxx.

(2) Xxxxxxx xx oprávněna xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx zajištění xxxxx §124 xx 124b x xxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx xxxxx za xxxxxxxx, xx vyhoštění cizince xx xxxxxxxxxxxxxx v xxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx

x) xxxxxxx x xxxxxxx zajištění xxxxxx xxxxx správního xxxxxxxxx xxxx vycestování,

b) xxxxxxx xxxxx nepravdivé údaje, xxxxx jsou xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xx odmítá uvést, xxxx

x) x průběhu xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx výkon xxxxxxxxx xxxxxxxxx dochází i xxxx xxxxx úsilí xxxxxxx ke xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx.

(3) Doba trvání xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 2 písm. x) x x) xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx 545 xxx, xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x) 365 dnů x xxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxxxxxx xxxx trvání xxxxxxxxx vydá xxxxxxx xxxxxxxxxx, které xx xxxxxx úkonem x xxxxxx. Odvolání, obnova xxxxxx xxx přezkumné xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(4) X xxxxxxxxx xxxxxxx xx účelem správního xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx příbuzného x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx; xx-xx xxxxxxxxxx nezletilý xxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Policie xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx též xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx konzulární xxxx xxxxxx státu, pokud xx xxxxx na xxxxx a xxxxx x xx xxxxxxx xxxx opatrovník jménem xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx; xx neplatí, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx2).

(5) Xx-xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx cizince poté, xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §46x xxxxxx x azylu, x uplynulé době xxxxxxxxx xxxxx §46a xxxxxx x azylu xx xxxxxxxxxx.

(6) Xxxx-xx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zajištění z xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x zajištění. Oznámením xxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx; xxxx xxxxxxxxx se xxxxxx xx xxxxxxxx omezení xxxxxx svobody. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x zajištění xxxxx §46a zákona x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx.

§126

Policie je povinna

a) xx xxxxx dobu xxxxxxxxx xxxxxxx zkoumat, xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx po xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x jazyce, xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx doby trvání xxxxxxxxx xxxx rozhodnutí x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx. Xxxxx-xx tento xxxxx zjistit x xxxxx-xx xxxx seznámení xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx, policie xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx písemně xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx, hindském x španělském x xxxxxxxx xxxxxxxx přezkumu xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x prodloužení xxxx trvání zajištění. X xxxxxxx písemně xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx záznam.

§126a

(1) Policie xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, je-li xxxxxxx xxxxxxxxx, xx

x) xxxxxxx, xxxxxxx byla xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, (§42e xxxx. 2), xxxx

x) cizinec, xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu xx xxxxxx ochrany na xxxxx,

xx mohl xxx xxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx nebo xxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx staví běh xxxxx xxxxx §125 xxxx. 1.

(3) Xx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx, že xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xx pokyn xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 a 3 xxxxxxxx, obnova xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

§126x

(1) Xx-xx zajištěný xxxxxxx xxxxxx do xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx lůžkové xxxx xxxxx §176 xxxx zařízení, může xxxxxxx upustit od xxxxxxxx cizince po xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxx-xx podle xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x poškození xxxxxx xxxxxxxxxxx cizince xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx onemocnění xxxxxxx xxx předpokládat, xx xxxx pobyt ve xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xx xxxxxx poskytnutí xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx delší xxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx 180 xxx xxx dne xxxxxxxxx, xxxxxxx zajištění xxxxxx. Xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx policie xxxxxxx xxxxx xxxxx k xxxxxx nad 90 xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx na xxxxx z xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxx nezávislé, která xxxxx jeho xxxxxxxxxxx; xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx x vycestování xxxxxxx x území, nejdéle xx xxxx 1 xxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xx nepoužijí, xxxxx x poškození xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx cizince.

§127

(1) Xxxxxxxxx musí xxx xxx zbytečného xxxxxxx xxxxxxxx

x) xx xxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx-xx soud xx správním soudnictví x xxxxxxx rozhodnutí x zajištění xxxxxxx, x xxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx zajištění xxxx x zrušení rozhodnutí x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx; povinnost propustit xxxxxxx vzniká xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xx-xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx zařízení,

d) xx-xx xxxxxxx udělen xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,2)

x) xx-xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx pobyt xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §46a zákona x azylu.

(2) Xxxxxx xxxxxxx o udělení xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx zajištění xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

§128

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx má xxx xx xxxxxxx pravomocného xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx pobyt xx území, xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx; xx neplatí x xxxxxxx, xx zajištěný xxxxxxx předloží potvrzení x xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx hraniční xxxxxxx xxxxxxxxxxx cizince xx xxxxxxxxx žaloby proti xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx a cizince, xxxxx xxx zajištěn xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §124b.

(2) Policie xx oprávněna xxxxxxxx xxxxxxx podle odstavce 1 v zařízení xx dobu xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx.

(3) Xxx-xx o xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx doprovodu, xxxxxxx provede úkony xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xxxxxx xxxx, co xxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx bez xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx odpovídající xxxx xxxx.

§129

Xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx jeho xxxxxxx xxxx xxxxxxx

(1) Nelze-li xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx cizince, xxxxx xxxxxxxxxxx vstoupil xxxx xxxxxxx na území, xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx mezinárodní xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx státem Xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx 13. ledna 2009 xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx právního xxxxxxxx Xxxxxxxx unie37); xxxxxxx xx dobu nezbytně xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx, xx jeho xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx dokončit xxx xxxxx xxxxxxxxx.

(2) X xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx údaje x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx cizince, xxxx, čase a xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx předání xxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx průvozu uskutečnit xx xxxxx xx 48 hodin, x xxx-xx o xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §152 xx xxxxx xx 72 hodin, xxxxxxx x řízení x xxxxxxxxx cizince xx xxxxxx jeho xxxxxxx xxxx průvozu xxxx rozhodnutí, které xx xxxxxx úkonem x xxxxxx. Xxxxxxxx, xxxxxx řízení xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx cizince xx xxxxxx jeho xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx přímo použitelným xxxxxxxxx Xxxxxxxx unie37), xxxxx pokud existuje xxxxx nebezpečí xxxxx. Xx vážné xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx na území xxxxxxxxxxx, vyhnul xx xxx dříve předání xx státu vázaného xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx37), xxxx xx pokusil o xxxx xxxxx vyjádřil xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx státu xxxxxxxx xxxxx použitelným xxxxxxxxx Xxxxxxxx unie37) xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx. Za xxxxx xxxxxxxxx útěku xx xxxx považuje, xxxxx cizinec, xxxxx xxxx xxxxxx do xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx předpisem Xxxxxxxx xxxx37) xxxxx xxxxxxxxxxxxx x Xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx místa xxxxxx xx xxxxx.

(5) Xxxxxxx je oprávněna xxxxxxxx nezletilého cizince xxx doprovodu, pouze xx-xx xxxxxxx nebezpečí, xx by xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx závažným xxxxxxxx xxxxxxx veřejný xxxxxxx, x je-li xx x jeho xxxxx x souladu x Xxxxxxx x právech xxxxxx. Policie xx xxxxxxxxx x případě xxxxxxx pochybnosti, že xxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx cizince xxxxxxxx xx xxxx, než xx xxxxxxx jeho xxxxxxxx věk. Xxxxxxx xxxxxx úkony xx xxxxxxxx věku nezletilého xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx po xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx-xx nezletilý xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx úkonů xx xxxxxxxx xxxx, xxxxx xx na xxx xxxx xx zletilého xxxxxxx. Pokud xxxxxxxx xxxxxxxxxx věku xxxxxx xxxxxxxx, hledí xx xx cizince xxxx xx xxxxxxxxxxx cizince xxx xxxxxxxxx.

(6) X xxxxxxxx xxxxxxxxx úkonů xx xxxxxxxx xxxx, x xxxxxxx x xxxxxxxxxx jejich xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx cizince bez xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx, ve xxxxxx xx schopen xx xxxxxxxxx.

(7) Policie v xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx trvání xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx. Je-li xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx přípravy xxxxxxx xxxx xxxxxxx, je xxxxxxx oprávněna dobu xxxxxx zajištění xxxxxxxxxx, x to x xxxxxxxxx. X řízení x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx v řízení. Xxxxxxxx, xxxxxx řízení xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx přípustné.

(8) Xxxxxxx xx povinna xxxxxx xxx, xxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx.

§129a

Žádost x propuštění xx zařízení

(1) Cizinec xx oprávněn podat xxxxxxx žádost x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xx které xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx skutečnosti, xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx. Policie xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx žádosti. Xxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxx důvody, xxx xxxxx byl xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx doba xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx opatření xx xxxxxx vycestování. X xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx zbytečného xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx cizince xxxxx x oprávnění xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx proti xxxxxxxxxx x nepropuštění xx xxxxxxxx; xxx-xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx, poučí o xxx xxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx x propuštění ze xxxxxxxx xx cizinec xxxxxxxx podat xxxxxxxx xx xxxxxxxx 15 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx policie xxxx xxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx toho, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx; xx xxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx vyslechnout, je-li xx nezbytné xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx. Cizinec xx xxxxxxx xxxxxxxxx. Policie xxxxxxx před xxxxxxxxx xxxxx x důsledcích xxxxxxxxx výpovědi x xxxxxxxxxx xxxx neúplné xxxxxxxx.

(5) X výslechu xxxxxx policie cizince xxx jeho xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx. Cizinec xxx jeho zástupce xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx cizince xxxx xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xx v xxxxx xxxx, xxxxx xxxx xx účelem xxxxxxxx xxxxxxxxxx stavu xxxx předvoláni xx xxxxxxx xxxx x xxxxx x nich xx x xxxxxx xxxxxxxx nedostaví. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxx xxxx, xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx cizince; do xxxx xxxxxxxxx výslechu xxxxxxx je xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx.

(6) Xxxxxxx xxxxxx cizinci xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx k xxxxxxxxx xxx vydání xxxxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxx, obnova řízení xxx přezkumné xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

XXXXX XXX

XXXXXXXX

§130

(1) Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx ministerstvem (xxxx xxx "provozovatel").

(3) Xxxxxxxx xx dělí xx část s xxxxxx xxxxxxx zajištění (xxxx xxx "část x mírným xxxxxxx") x xxxx s xxxxxxx xxxxxxx zajištění (xxxx xxx "xxxx x xxxxxxx režimem"). Xxxx s xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx části, xx xxxxxxx xx bez xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxx doprovodu xxxxxxxxxxxxx xxxx policie xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxxxxx po nabytí xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx dopraví xxxxxxxxxxx cizince do xxxxxxxx xxxxxxxx provozovatelem.

§131

Xxxxxxxxxxxx seznámí zajištěného xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx po xxx, x xxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxx xx vztahují x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx a s xxxxxxxx řádem zařízení. Xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx jazyce xxxxxxx nebo v xxxxxx, kterým je xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx. Seznámení se xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx zajištěného xxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx umístěny xxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§132

(1) Xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx místnost, společné xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx, x němž xx mohou xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

(2) Část x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx od xxxxx x mírným xxxxxxx x xxxxx ji xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx.

§132a

Provozovatel xx xxxxxxxx x xxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxx x x zájmu zajištění xxxxxxxxxxx zajištěných xxxxxxx x ostatních xxxx xxxxxxxxxxx x zařízení xxxxxxxxxx prostředky xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx zařízení, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx zařízení x xxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxx osobní xxxxxxxxx xxxxxxx.

§132x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 379/2007 Xx. x účinností xx 21.12.2007

§133

(1) Ubytovací xxxxxxxx x části s xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, stolkem x xxxxxxx x počtu xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx, stolkem, xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx ubytovaných xxxxxxx, sanitárním xxxxxxxxx xxxxxxxxx od xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx) xxxxxxxxx. Xxxx místnost xx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx.

§134

(1) Xxxxxxxxxxxx zajištěnému xxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxx lůžko, xxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx věcí, xxxxxx x základní xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx přijímat x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx omezení,

c) xxxxxx xxxxxxxx návštěvy,

d) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, denní xxxx x xxxxxxxx včetně xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx,

x) umožní podat xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx státním xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxx xx xxx náklady xxxxxxxxxx xxxxxx, nemá-li xxxxxxx dostatečné xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) na xxxx xxxxxx zajistí bez xxxxxxxxxx odkladu rozmluvu x vedoucím xxxxxxxx xxxx xxxx zástupcem xxxx x xxxxxxx x zařízení,

g) umožní xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx spánek x xxxx xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xxxxx xxxxx x rámci xxxxx x mírným xxxxxxx x xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x této xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx zajištěného xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x laboratorní xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx orgánem ochrany xxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx umístěnému x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx určeného xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxx nejméně 1 xxxxxx xxxxx, xx xxxxx ho doprovodí xxxxxxx. Policie xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx omezit xxxx xxxxxx. X xxxxxxx xxxx zrušení vycházky xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx psychologické x xxxxxxxx xxxxxx a xxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx cizince x zařízení.

(5) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx zajištěného podle xxxxxx xxxxxx jeho xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x území.

§135

(1) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx části x přísným xxxxxxx, xxxxx

x) xx xxxxxxxxx xxxx vyžaduje zvýšený xxxxxx x jiného xxxxxxxxx důvodu,

b) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxx závažným xxxxxxxx poruší xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx 18 xxx xxx do xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx x).

(3) Xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx cizince xx části x xxxxxxx xxxxxxx neprodleně xxxxxx x x xxx xxxxx xxxxxxxxxxx x důvodech tohoto xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx x přísným xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (§148 xxxx. 2). Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, byl-li ustanoven, xxxxxxx xxxxx xx xxxxx zajištěného xxxxxxx. Xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, policie to xx záznamu xxxxxxxxx.

(4) Xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx dobu delší xxx 48 xxxxx, xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx vydá rozhodnutí. Xxxxxxxx, obnova xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xx xxxxx s xxxxxxx xxxxxxx lze xxxxxxx xxxxxxx na dobu xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xx 30 dnů. Xxxxxxx x průběhu xxxxxxxx zajištěného xxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx režimem zkoumá xxxxxx xxxxxx xxx xxxx umístění. Xxxxxxxx-xx xx xxxxxxx v xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 nebo xxxx-xx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx v xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x 30 dnů, xxxxx cizince xxxxxxxxxx xxxxxx do části x xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxx přezkumné xxxxxx xxxxxx přípustné.

§136

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxx řád zařízení,

b) xxxxxx majetek xxxxxxxx,

x) xxxxx se xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx při xxxxxx xxxxx x souvislosti xx xxxxxxxxxx,

x) vyvarovat xx xxxxxxx, xxxxx xx mařilo xxxx xxxxxxxxx,

x) strpět omezení xxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x svobodu xxxxxx x xxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx účelu xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx se v xxxxxxxxx, kde je xxxxxxxx, xx udržování xxxxxxxxxxxx standardu stanoveného xxxxxxxx xxxxx.

(2) "Xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx strpět xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx orgánem xxxxxxx xxxxxxxxx zdraví. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx zajištěného cizince xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx, nerozhodne-li xxxxx xxxxx. Xxxxx-xx úkon xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx oprávněna xxxxx xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx cizinci xxxxxxxx xxxx xxxxxx nepřiměřenou xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx umístění do xxxxxxxx nesmí

a) xxxxxx, xxxxxxx, přechovávat xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx látky,

b) xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx zdraví xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx by xxxx množstvím nebo xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zařízení,

d) xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx nepovažuje xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx cizince na xxxxxxxxx jednání xxxx xxxxxxx veřejné xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zdravotní xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§137

(1) Xxxxxxx je xxxxxxxxx xxx umístění xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx provést jeho xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxx xx účelem xxxxxxxx, xxx x xxxx xxxx xxxxxxxx doklad, xxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx přechovávání x zařízení je xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxx osobní xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx žádost xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx tento cizinec xxxx xxx x xxxx cestovní doklad, xxxxxx totožnosti nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx státní xxxxxxxxx xxxx xxx, xxxxx vnášení do xxxxxxxx, xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx v zařízení xx xxxxxxxx.

(3) Osobní xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxxxx xxxxxxxxx policie xxxxxx xxxxxx.

(4) Policie xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx potvrzující xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx, peněžní xxxxxxxxxx a věci, xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxx osobní prohlídce, xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxxxxxx věci xxxxx, s xxxxxxxx xxxxxxxxxx dokladu, dokladu xxxxxxxxxx, písemnosti xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxx občanství, xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx18) x xxxx19), xxxxxxx xxxxxx xx x rozporu x xxxxxxx řádem Xxxxx xxxxxxxxx, spolu se xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

§138

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx řád zařízení, xx xxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx a poskytované xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx x nabídku kulturního x xxxxxxxxxxx vyžití,

d) xxxxxxxx výdeje základních xxxxxxxxxxxx xxxxxx, obuvi, xxxxx x xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx, xxx xx xxxxx cizincům bez xxxxxxxxx policie xxxx xxxxxxxxxx zařízení xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxx, xxx je x xxxxx x mírným xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx vymezený xxx xxxxxxxx,

x) místa xxxxxxxxx xxx xxxxxxx,

x) pravidla xxx zajištění xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxx, xxxxx x xxxxxxxx,

x) xxxxx nezbytné xxxxxxxxxxx technické xxxxxxxxxxx.

(2) Xx vnitřním xxxx xxxxxxxx, v němž xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx také xxxxxxx xxxxxxxxxx, sportovního x dalšího vyžití xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxx zařízení je xxxxx x xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx, francouzském, xxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxx, vietnamském, xxxxxxxx, xxxxxxxxx v dalším xxxxxx, xx-xx xx xxx informování xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

§139

Xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx v případě xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx x xxxxxxx režimem.

§140

(1) Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx ubytovat x xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx má xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xx x péči, nelze-li xxxxxxxx xxxx x xxx xxxxx způsobem (xxxx xxx "ubytovaný xxxxxxx"). Ubytovanému cizinci xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xx-xx xxxxxxxxx cizinec xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx s pobytem x xxxxxxxx, xxxxxxxx xx x projevu xxxx xxxx.

(2) Ubytovaný xxxxxxx xxxx zařízení xxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx způsobem. Xxx-xx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx §131, §134 xxxx. 1, 2 a 4, §136 odst. 1 písm. a) xx x) x x), §136 odst. 2, §136 xxxx. 3 xxxx. x) xx x), §143, §144 xxxx. 1 xx 3 a §145 xxxxxxxx xxxxxxx.

§141

(1) Xxx určení xxxxxxxxxxx xxxxxxx provozovatel xxxxx možností xxxxxxxx xxxxxxxx k náboženským, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxx zdravotnímu xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx se xxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxx doprovodu xx xxxxxxx zletilých,

b) xxxx xx žen, x xxxxxxxx osob xxxxxxxx14), xxxxx x xxx xxxxxxxx.

(3) Cizinec mladší 18 xxx nebo xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxx xx xxxx.

§142

(1) Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx, který xxxxxxx xxxxxxx školní docházce xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx19a), xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx povinnosti.

(2) Xxxxxxx xxxx opustit zařízení xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx školní xxxxxxxx, xxxx-xx zajištěna v xxxxxxxx, x xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx. V xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxx povinnou xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x není xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx.

§143

(1) Xxxxxxxxxxx cizinci xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, x xxxxxxx xxxx xx 18 xxx pětkrát xxxxx.

(2) Xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx možností xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x náboženských xxxxxx zajištěného cizince.

§144

(1) Zajištěný xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx čtyřikrát xxxxx v xxxxxx xxxxx xxxxxx a xxxxx xxxxxxx 4 xxxx xxxxxxxx přítomných. X odůvodněných xxxxxxxxx xxxx vedoucí xxxxxxxx xxxx xxxx zástupce, xx xxxxxx s xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx návštěvy xxxx xxxxx xxxx jejího xxxxxx; xxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxx možnosti místností xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxx xxxxxx x počet xxxx.

(2) Xxxxxxxx probíhají x xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx. Provozovatel xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx ukončit, xxxxx zajištěný xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx klid xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxx život nebo xxxxxx osob x xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx cizinec xx právo xxxxxxxx x zařízení návštěvy xxxxxxxx xxxx zástupce xxxxxxxxx osoby, který xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxx činnosti xx xxxxxxxxx poskytovat xxxxxx xxxxx xxxxxxxx. Xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxx, který xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx je podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx umístěného x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx přítomnosti xxxxxxx; xx neplatí, jde-li x xxxxxxxx podle xxxxxxxx 3.

§145

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxx osobní xxxxxxx do xxxxxxxxx 10 xx. Omezení xx nevztahuje xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx účelem xxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx zajištěnému cizinci xxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(2) Policie xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxx, jejichž xxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxxxxx xx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx, x xxxxxxxx věcí19), jejichž xxxxxx xx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx České xxxxxxxxx, xxxxx x jejich xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx náklady, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x vydání xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxx může xxxxxxxx xxx omezení peníze, xxxxx xx xxxx xx zařízení poslány xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx; xxxxxxx prostředky xx xxxxxxx xxxxxx xx úschovy xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx-xx cizinec peněžní xxxxxxxxxx do xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx zadrží x xxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xx žádost xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx další xxxx, zejména cennosti x dokumenty. Xxxxxxxxxxxx xxxxxx soupis peněžních xxxxxxxxxx x xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxx, xxxxx xx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx může xxxxxx na nákup xxxx denní potřeby, xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx, x xx xxxxxxxxx týdně xxxxxx xx 300 Kč. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx cizince x xxxxxxxxxxx stanovených xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx potvrdí xxxx podpisem; provozovatel xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x soupisu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§146

(1) Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx použít uschované xxxxxxx prostředky xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx-xx x xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx, x xxxxxx, xxx x částečné, výdajů xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxx xxxxxxx uschovaných peněžních xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx, aby xxxxxxx xxx xxxxxxxx zařízení xxxx x jeho xxxxxxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx xxxxxx alespoň 400 Xx; xx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx, xxxx xx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx cizinci xxxxxxxx peněžní xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx, xxx součet xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředků x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx 400 Xx. Xxxx-xx cizinec xxxxxxxxx xxxxx peněžní xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx provozovatel xxx opuštění zařízení 400 Kč.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxx zajištěnému cizinci xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx použitých podle xxxxxxxx 1.

(3) Xxxxxxxx 1 xxxx xxxxx x třetí xx xxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx opuštění xxxxxxxx předán xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx dopraven xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx.

§147

(1) Xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx zařízení xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxx, xxxxx byly zadrženy xxxx xxxxxxxx do xxxxxxx, s xxxxxxxx xxxx, jejichž xxxxxx xx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, a xxxxx, xxxxx xxxx x průběhu pobytu x zařízení cizinci xxxxxxxxx x hotovosti xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx §146. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxx volně xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxx xxxx.

(2) Xxxxxxx při xxxxxxxx zařízení xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx totožnosti x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx; xx-xx xxxxxxx po opuštění xxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx vyhoštění xxxx předání podle xxxxxxxxxxx smlouvy, xxxx xx xxxxxxx cestovní xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx přechodu. Xx-xx nebezpečí, xx xx xxxxxxx cestovní xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx občanství zničil xxxx se xx xxxxxx, xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx vyhoštění xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx cestovní doklad, xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx nebo státní xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx smlouvy xxxxx či xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x území, xx policie xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx cizince x datu, čase x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x xx xxxxxxxxxx 24 xxxxx xxxxxx; není-li x xx době xxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxx znám, informuje xxxxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xx xx je xxxxx.

§148

(1) Xxxxx nad xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x zařízení xxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx není xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx pro porušení xxxxxxxxxx této hlavy xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx stížnost xxxxxx xx 30 xxx xxx dne jejího xxxxxxxx. O způsobu xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx stěžovatel vyrozuměn. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx.

§149

(1) X xxxxxxxx xxxxxx zajištění prováděné xxxxx xxxxxxx než xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxx x zařízení.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx ochranou práv xxxx omezených xx xxxxxxx je xx xxxxxxx písemné xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx 3 pracovní xxx xxxxxx xxxxxxxx provést xxxxxxxxx, zda xx xxxxxxxx užíváno xxx xxxxxxxxx cizinců v xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx; xxxxxx xx xxxxxxx xxxx pokynů xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx věty xxxxx x důvodu xxxxxxxx xxxxxxx chodu x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§150

(1) Xxxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxx provozu xxxxxxxx, vedení soustavy xxxx xxxxxxxx záznamů x zajištění xxxx x právem xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx umístěných x zařízení x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx vede xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx43), xxxxx xx správcem. X xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx vedeny xxxxxx xxxxx identifikující xxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxx zpracování xxxxxxxx xxx xxxxxx povinností xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx a xxxx základních xxxx, x dále údaje, xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x plněním xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, které xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx organizací x xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nevyužívá vazeb xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx zlikvidují neprodleně xx ukončení xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx cizince x zařízení, s xxxxxxxx xxxxx, které xxxx účetními xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx o xxxxx, popřípadě xxxxxxx, xxxxxxxx x datu xxxxxxxx cizince xxxxxxxxxx xxx identifikaci xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx x ukončení xxxx pobytu cizince x xxxxxxxx, údajů x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx jejich xxxxxxx. Xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx neprodleně xx xxxxxxxx pobytu xxxxxxx x xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xx dobu 5 xxx počínajících xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xx týkají, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx od xxxx ukončení zajištění xxxx ubytování xxxxxxx x zařízení; po xxxxxxxx xxxx doby xx zlikvidují.

§151

Příspěvek obci

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx vynaložených x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxx území. X xxxx příspěvku xxxx xxxxxxxxx vláda.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx dotaci xx xxxxxx xxxx, xx xxxxxx území xx xxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx rozhoduje xxxxx.

XXXXX XXXX

XXXXXX CIZINCE X XXXXXXXXX OSOBA

Průvoz xxxxxxx

§152

(1) Průvozem xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xx xxxxx a vycestování xxxxxxx x území xxxxxxxxx policií xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx; xxx-xx o xxxxxx xxxxxxxxxxxxx leteckou xxxxxx x mezipřistáním xx xxxxx20) (xxxx jen "xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx"), xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx a xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxx cizince x tranzitního prostoru xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx prováděné xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx cizince xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx příslušného orgánu xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx jiného xxxxx, xxxxx uplatňuje xxxxxxxx postup20), xxx-xx x xxxxxx leteckou xxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx průvozu odepřít, xx-xx xxx xxxxx xxxxx mezinárodní xxxxxxx, xxxx xxx-xx x xxxxxx xxxxxxxx cestou, xxxxxxxx

x) je xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxx xx hledán x důvodu xxxxxx xxxxxx,

x) průvoz xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx xx země xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx důvodů možná, xxxx

x) by cizinec xxxx ohrozit xxxxxxxxxx xxxxx, závažným xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx základě xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx smlouvy.

(4) Xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x zajištění xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx mezinárodní xxxxxxx. Xxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxx leteckou cestou xx země xxxxxx xxxxxxxxxxxx na xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie xxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx společný postup20), xxx-xx x xxxxxx xxxxxxxx cestou, xx xxxxxxx oprávněna xxxxxxx xxxx příslušný xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx na xxxxx xxxxxx xxxxx.

§153

(1) Policie xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx. Xxx-xx x xxxxxx leteckou xxxxxx, xxxxxxx zajistí xxxxxx xxx cizincem xx dobu xxxxxxxxxxxx x v případě xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx v souvislosti xx xxxxxxx prováženého xxxxxxx xx tranzitního xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x omezí osobní xxxxxxx x svobodu xxxxxx cizinci xx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx letadla xxx odletu. X xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx tranzitní xxxxxxx mezinárodního xxxxxxx; xx xxxxxxx, xx-xx xx nezbytné x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 5 xxxx §129 xxxx. 3.

(2) Xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx doklad.

(3) Cizinec xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx prohlídku provedenou xxxxxxx, xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx, zda x xxxx xxxx xxxxx xxxx jinou xxx, která xx xxxxxxxxx ohrozit xxxxx xxxx zdraví cizince xxxx xxxxxx xxxx; xxxxxx prohlídku cizince xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxx cizinci xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 6 xxxxx xx omezení xxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx xx xxxxxx nebo xx xxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx směřující x xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx první pomoc, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, zda xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(6) Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

Nežádoucí osoba

§154

(1) Xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx na xxxxx x xxxxxx, xx by tento xxxxxxx xxx xxxxxx xx území xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx státu, xxxxxxxx xxxxxxxx narušit xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx chráněný xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx z xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Policie rozhodne x xxxxxxxx xxxxxxx xx nežádoucí osobu xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx úřadu Xxxxx xxxxxxxxx, požadavku xxxxxxxxxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x mezinárodní xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx soudu x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx,10)

x) xxxxxxxxxxxx rozhodnutí x správním vyhoštění, xxxx

x) xxxx, že xx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx mezinárodních xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx pobytu.

(4) Xxxxxxx dále xxxxxx xx nežádoucí xxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxxxxxx

x) náklady spojené xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx policie xxxx xxxxxxxxxxxx (§123 odst. 6),

x) náklady xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx ministerstvo x xxxxxxx neuhradil xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx (§123a xxxx. 2), xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x cizinec xxxxxxxxx xxxxxxxxx náklady (§124b).

(5) Xxx, kdo xxxx x zařazení xxxxxxx xx evidence xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxx xxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx toto xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Policie xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx po xxx, kdo xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx předchozí xxxx, xxxxx tato xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxx. Při xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx třeba xxxxxxx posuzovat dopady xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(6) Xxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxxxx xxxxx je xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx. Je-li xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx za nežádoucí xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx nebo ohrozit xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx zařadí xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx smluvních xxxxx údaje x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx20a); xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie1b) xxxx xxxxxx xxxxxxxxx státu.

(7) Xxxxxxx cizinci xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx osob xxxxxxxxx.

§155

(1) Xxxxxxx přezkoumá xxxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx evidence xxxxxxxxxxx xxxx podle §154 xxxx. 2, xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxx, xx-xx poznatky xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, a xx xxxxxxx tohoto xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx ponechá xxxx xxx x této xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx-xx sama xxxx xxxxxx objektivně přezkoumat, xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx za xxxxxxxxx osobu.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx osob xxxxxx, xxxxxxxx xxxx pravomocné xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx (§154 xxxx. 3) vykonáno, xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx soudem xxxx správním xxxxxxx, xxxxx xx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx provádění xxxxxxxxxxxxx sankcí xxxxxxxxxxx x zákazu xxxxxx xxxx pobytu . Xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx nežádoucích xxxx x xxxxxx uvedeného x §154 odst. 4 xxxx. a) xxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx zrušení xxxxxxxxxx x xxxxxxxx vyhoštění x xxxxxx xxxxxxxxx x §119a xxxx. 6 nebo xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxx policii xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xx 6 letech xx xxxxxxxx zajištění xxxx xxxxxxxx doby xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx. Xxxxxxx zařazeného xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x §154 xxxx. 4 xxxx. x) xxxx x) policie x evidence xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx úhradě přepravních xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xx 6 xxxxxx od xxxx xxxxxxxx xx evidence xxxxxxxxxxx xxxx.

(3) Xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxx vloženy xxxxx §154 xxxx. 6.

XXXXX XXXXX

XXXXXXXXX XXXXXXX

§155x

Xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx nebo xx základě smlouvy xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx celek, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx samosprávným celkem xxxx xxxx právnická xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx krajích centra xx xxxxxxx integrace xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx cizinců xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx začlenění xx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx-xxxxxxxxxx kurzy, kurzy xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx.

§155x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 176/2019 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.7.2020

§155x

Xxxxxxxxx-xxxxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxxx xx xxxxxxx integrace xxxxxxx v xxxxxxxxx-xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x jejich xxxxx x xxxxxxxxxxx souvisejícími x xxxxxxx na xxxxx, se základními xxxxxxxxx České xxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx, xxxxxxx bylo xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx pobytu xxxxx §66, xx povinen xx 1 roku xxx dne nabytí xxxxxx moci xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx absolvovat xxxxxxxxx-xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx centrem xx podporu integrace xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx vztahuje x na xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxx změny účelu xxxxxx xx území.

(3) Xxxxxxxxx uvedená x xxxxxxxx 2 se xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx

x) xxxxxx na xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx k dlouhodobému xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx na xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx vnitropodnikově xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx jiného xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx xxxx, povolení x xxxxxxxxxxxx pobytu xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx,

x) v xxx nabytí xxxxxx xxxx rozhodnutí uvedeného x xxxxxxxx 2

1. xxxxxxxxx xxx 15 xxx, xxxx

2. dovršil xxx 61 xxx, xxxx

x) již adaptačně-integrační xxxx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxx x důvodů xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx uvedené x xxxxxxxx 2 xxxxxxx.

(5) Centrum xx xxxxxxx xxxxxxxxx cizinců

a) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx-xxxxxxxxxxxx kurzů,

b) zajistí, xxx xx xx xxxxxxxxx-xxxxxxxxxxx kurzu podíleli xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx lektory xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx-xxxxxxxxxxxx xxxxx, x

x) xxxx xxxxxxx xxxxxx o absolvování xxxxxxxxx-xxxxxxxxxxxx kurzu x xxxxxxxxx o této xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx-xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx, aby xxxx přiměřená nákladům, xxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx z xxxxx xxxxx xxxx xxxxx je xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(7) Zkouška xxx xxxxxxx adaptačně-integračních xxxxx xx xxxxxx x teoretické části, xxxxx zahrnuje xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx právní úpravy, x z xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Zkouška xxx tlumočníky xxxxxxxxx-xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx části xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx x xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Průběh xxxxxxx zabezpečuje xxxxxxxxxxxx.

XXXXX XIV

PŘESTUPKY

§156

Přestupky xxxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxxx xx xxxxxxx přestupku tím, xx

x) x xxxxxxx x §9 xxxx. 5 xxxx §180h xxxx. 2 nevycestuje xxxx xx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §117d xxxx. 2,

x) xxxx rodinný příslušník xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxx není xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §87b xxxx. 2 xxxx §87o xxxx. 2,

x) nesplní xxxxxxxxx xxxxx §93 xxxx. 1 nebo 2 xxxxx xxxxx §98 xxxx. 1, 3, 4 xxxx 5,

x) xxxx xxxxxxx zástupce xxxxxxx narozeného na xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §88 xxxx. 2 nebo 3,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §103 xxxx. x), x), x), x), x) xxxx v),

g) xxxxxxx povinnost xxxxx §103 xxxx. b), x), x), r) xxxx x xxxxxxx x §103 xxxx. x) xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx údaje,

h) xxx xxxxxxxx xxxx hraniční xxxxxxxx při xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx je xxxxxxxx z důvodu xxxxx §116 xxxx. x), b), c) xxxx d),

i) x xxxxxxx s §136 xxxx. 3 písm. x) xxxxxx xxx xxxxxxxx policie xxxxxxxx xxxx zdravotnické xxxxxxxx xxxxxxx péče, xx xxxxxxx xxx ze xxxxxxxxxxx xxxxxx umístěn x průběhu zajištění,

j) xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx,

x) xxx hraniční xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx listinné xxxxxx jako xxxxxxxxx xxxxxxxx, ač se x takový xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxx xx xxxxx provést xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx na území xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx podle tohoto xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx21) xxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx doklady xxxx doklady xxxxxxxxx xxxx xxxxx požadované xxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx povinnost xxxxx §74 odst. 3 xxxx §117d xxxx. 5,

x) nesplní xxxxxxxxx xxxxx §103 písm. x) xxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §155b odst. 2.

(2) Xxxxxxx xxxxx se xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx

x) xxxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxxxxx podle §100,

x) xxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx s §101, xxxx

x) nesplní xxxxxxxxx xxxxx §102 xxxx. 4.

(3) Fyzická xxxxx xx xxxxxxx přestupku xxx, že

a) nesplní xxxxxxxxx xxxxx §107 xxxx. 1,

x) jako xxxxx, která xxxxxxxxx xxxxxxxxx cizince, xxxxxxx xxxxxxxxx podle §107 xxxx. 2,

c) xxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx podle §15, xxxxxxx xxxxxxxxx podle §107 odst. 4, xxxx

x) jako xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx 15 let xxxx xxxxx, xxxxx byl xxxxxxx mladší 15 xxx xxxxxx xx xxxx xxxx které xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx 15 xxx xx xxxx jeho xxxxxx xx xxxxx xxxxxx dohled, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §107 xxxx. 15.

(4) Fyzická xxxxx se dopustí xxxxxxxxx xxx, že xxxx zaměstnavatel, xxxxx xxxxxxxxx xxxx zprostředkovává xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx vízum x pobytu xxx 90 xxx za xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx krátkodobé xxxxx xx xxxxx účelem,

a) x xxxxxxx x §107 odst. 10 xxxx. x) xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx v §100 xxxx. d) xxxx xxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxx xxxx, platu xxxx odměny cizince x s úrovní xxxxxxxxx, xxxx provede xxx účely xxxxxx xxxxxx za xxxxxxxxx xxxxxxxx srážky z xxxxxx tohoto xxxxxxx xxxxx §146 xxxx. x) zákoníku práce, xxxx

x) x xxxxxxx x §107 odst. 10 xxxx. x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x zajištění xxxxxxxxx.

(5) Xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx

x) 50&xxxx;000 Xx, xxx-xx x přestupek xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx xxxxxxxx 4 xxxx. a),

b) 10 000 Kč, xxx-xx x xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x), x), x) xxxx o) xx x),

x) 5&xxxx;000 Xx, xxx-xx x přestupek xxxxx odstavce 1 xxxx. c), x), x), j) xxxx x), xxxxxxxx 3 xxxx odstavce 4 xxxx. x),

x) 3&xxxx;000 Xx, jde-li x xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x), x), x), x), x) nebo x).

§156x

§156x zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 427/2010 Sb.

§157

Přestupky xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx fyzických osob

(1) Xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx §104 xxxx. 1, nebo

b) xxxxxxxxx cizince xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx v §104 xxxx. 4.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx podle §104 xxxx. 2.

(3) Dopravce xxxxxxx x přímo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx15a), xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, kterými xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxxxxx hranice xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xx dopustí xxxxxxxxx xxx, xx x xxxxxxx x §104 xxxx. 3 xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx, kterému xx byl xxxxxxx xxxxx xx území.

(4) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx se xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx

x) xxxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxxxxx podle §100,

x) xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx knihu v xxxxxxx x §101, xxxx

x) xxxxxxx povinnost xxxxx §102 xxxx. 4.

(5) Právnická osoba xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx xxxx zaměstnavatel, xxxxx xxxxxxxxx xxxx zprostředkovává xxxxxxxxx xxxxxxx, kterému xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxx 90 xxx za xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx vízum xx tímto xxxxxx,

x) x rozporu x §107 xxxx. 10 xxxx. a) xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx splňovalo xxxxxxxx uvedené x §100 xxxx. x) xxxx xxx xxxx xxxxxx xx ubytování xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx mzdy, platu xxxx xxxxxx xxxxxxx x s úrovní xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxx účely xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx srážky x xxxxxx tohoto xxxxxxx xxxxx §146 písm. x) zákoníku xxxxx, xxxx

x) v xxxxxxx x §107 xxxx. 10 xxxx. b) xxxxxxxxx cizinci xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(6) Xxxxxx škola xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §107 odst. 5.

(7) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx nesplní xxxxxxxxx xxxxx §107 xxxx. 6.

(8) Xx xxxxxxxxx lze uložit xxxxxx

x) od 100 000 Xx xx 500 000 Xx za xxxxxxx xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2 x xxxxxxx xxx xxxxxxxx z území xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, anebo xxx-xx o přestupek xxxxx xxxxxxxx 3,

x) xx 50&xxxx;000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4, xxxxxxxx 5 xxxx. x) nebo odstavce 6 xxxx 7,

c) xx 5&xxxx;000 Kč, xxx-xx o xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 5 xxxx. b).

§157x

Xxxxxxxx ustanovení x xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x §161 xxxx. 1 xxxx xxxxxxxxxxxx. Xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, jejíž xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx, je-li xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx povinnosti, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxx ministerstvo.

§157b

§157b xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 427/2010 Sb.

XXXXX XX

XXXXXXXXXX XXXXXXX

§158

(1) Xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx informační xxxxxx xxxxxxx, jehož xx xxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x příjmení, den, xxxxx x xxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx tímto xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, cizince, xxxx daktyloskopické xxxxxx x xxxxx x xxxx tělesných znacích. Xxxx se x xxxxxxxxxxx xxxxxxx cizinců x xxxxxxx xxxxx

x) xxxxx x xxxxxxx

1. xxxxxxx x xxxxxxx xxxx (§54), povolení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx (§42 odst. 6, §42g xxxx. 12, §42i xxxx. 11), xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx (§70 odst. 1), xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx rezidenta xx xxxxx (§83 odst. 5),

2. xxxxxxx o xxxxxx osvědčení x xxxxxxxxxx a povolení x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §87x,

3. xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx pasu, xxxxxxxxxx xxxxxxx totožnosti x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §108 odst. 1 xxxx. f) (§111 xxxx. 1),

4. xxxxxxxxxx xxxxxxx (§50 xxxx. 6), hraniční průvodky (§14), tiskopisu xxxxxxx (§180 xxxx. 3) x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (§97),

x) údaje x

1. xxx, xxxxxx a xxxx vydání xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx, druhu a xxxx xxxxxxxxx,

2. dni, xxxxxx a roku xxxxxxx pozvání nebo xxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxxxxxx, které byly xxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx a x porušení xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx, x xxxxx x xxxxxx, který ve xxxx jednal,

3. xxx, xxxxxx x roku, xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx dokladu xxxxx xxxxxx xxxxxx x x důvodu xxxxxxxxx,

4. xxx, xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxx x x době xxxx xxxxxxxxx,

5. xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxx vydaného xxxxx xxxxxx xxxxxx, včetně xxxxxxx xxxx druhu x xxxxx, x xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxx skončení platnosti,

6. xxxxxx, dni, měsíci, xxxx a xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x x odepření xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

7. xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx na xxxxx,

8. xxxxxx povolení xxxxxx xx xxxxx xxxxx §122 xxxx. 1 xxxx 2,

9. xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxx xxxx platnosti xxxxxxx vstupu xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x x orgánu xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx do xxxxxxx xxxxxxx,

10. xxx, xxxxxx x xxxx, xxx xxxx xxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, x xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx, x o xxxxxx xxx xxxx xxxxxx,

11. xxx, xxxxxx x xxxx překročení státních xxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxx x x xxxxxx, který x xxxxxx xxxxxxx, x orgánu, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

12. xxx, měsíci x xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx ustanovení x xxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx rozhodnutí, xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx k xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx; ve xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx fyzické, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx osoby xxxxx xxxxxx xxxxxx,

13. xxxxx, xxxxx a době xxxxxxxxx ztraceného nebo xxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

14. druhu a xxxxx dokladu, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx prohlášen xx xxxxxxxx, včetně xxxxxx xxxxxxxxxxx,

15. xxxxxx xxxxxx46), xxxxx zákazu pobytu x xxxx xxxx xxxxxx, xxxx nabytí xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx včetně xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, který xxxxxxx o xxxxxx xxxxxx,

16. zaměstnavateli, xxxxxxxxx xxxxxxxx x místě xxxxxx práce xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx,

17. xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx odštěpném xxxxxx, xx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zaměstnance xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, pracovním xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx výkonu práce xxxxxxxx xxxxx vnitropodnikově xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx převedeného xxxxxxxxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie,

c) xxxxx

1. xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx, x xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x),

2. xxxxxxxxxx xxxxx xxxx vedený x xxxxxxx a xxxxxxxx xx xxxx, x xxxxx xx xxxxx xxxxx podle písmene x),

3. xxxxxxxxxx xx x průběhu xxxxxx xx xxxx, x xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x), a výkonu xxxxxxxxxx podle tohoto xxxxxx,

x) údaje x

1. xxxxxxx svéprávnosti, xxxxxxx xxxx den xxxxxx xxxxxx moci rozhodnutí xxxxx x omezení xxxxxxxxxxxx, číslo xxxxxxx xxxxxxxxxx soudu x xxxxxxx svéprávnosti a xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, fotokopie xxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x den, xxx xxxxx k xxxxxxxx xxxxxxx svéprávnosti,

2. xxxxxxxx stavu, datu x xxxxx uzavření xxxxxxxxxx, datu nabytí xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx právní xxxx rozhodnutí xxxxx x neexistenci xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx manželství xxxxx jednoho x xxxxxxx, nebo xxxx xxxxxx právní moci xxxxxxxxxx soudu o xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx za xxxxxxx x dni, xxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx jako xxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxx, který xxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxx xxxxxxxx, anebo xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx manželství,

3. xxxx x místu xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxxx xxxx o neexistenci xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x partnerů, nebo xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx soudu x xxxxxxxxxx jednoho x partnerů xx xxxxxxx a dni, xxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x prohlášení za xxxxxxx uveden xxxx xxx smrti, xxxxxxxxx xxxx xxx, xxxxx xxxxxxx prohlášený za xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx nabytí xxxxxx xxxx rozhodnutí soudu x xxxxxxx xxxxxxxxxxx,

4. xxx, který byl x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx uveden xxxx xxx, xxx xxxxxxx xxxxxx prohlášení xxxxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxxxxxx, a xx xxxxxx xxxxxxx čísla xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxx rozhodl x prohlášení xx xxxxxxxxxxx nebo x xxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxxxxxx,

5. datu, xxxxx x okrese xxxxx; xxx-xx x úmrtí xxxx xxxxx, o xxxxx, xx xxxxxx x xxxxx došlo, xxxxxxxxx datu xxxxx,

6. xxx, xxxxx byl x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx jako xxx xxxxx, popřípadě xxxx den, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx právní xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx mrtvého, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx mrtvého, a xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx jednacího x xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxx xx mrtvého nebo x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx; xxxxx xxxxx xx xxxx, xx-xx uvedeno v xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx mrtvého,

jde-li x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx pobytem xx xxxxx, s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx území xx xxxx xxxxx xxx 90 dnů, o xxxxxx Xxxxxxxx unie, xxxxx xx území xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx delší xxx 3 xxxxxx, x x xxxxxxx, xxxxxxx byla xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx ochrana,

e) údaje x

1. xxxxxx xxxxxxxx,

2. xxxxxxxx a xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx, x příjmení, rodném xxxxxxxx xxxxxxxxx,

3. xxxxxxxx x novém xxxxxx xxxxx osvojence,

4. xxxx x místu xxxxxxxx,

5. xxxxxxx xxxxxxx osvojitelů; x xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxx přiděleno xxxxx xxxxx, údaje x xxxxx, popřípadě xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx a datu xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

6. rodných xxxxxxx xxxx x xxxxx; xxxxx xxx xxxxxx přiděleno, xxxxx x jejich jménu, xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx příjmení x xxxx narození; xxxx xxxxx se xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx x osvojence xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx území, xxxxx jej xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxx,

7. datu xxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx,

xxx-xx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx pobytem xx xxxxx, x povoleným xxxxxxxxxx pobytem xx xxxxx na xxxx xxxxx xxx 90 xxx, x xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xx území hodlá xxxxxxxxx pobývat xx xxxx xxxxx xxx 3 měsíce, x x xxxxxxx, kterému xxxx xxxxxxx mezinárodní xxxxxxx xxxx dočasná xxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxx, xxxxxxxxx jménech, xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx

1. zletilého xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

2. xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx s oprávněním x xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx příslušného xxxxxx xxxxxx do xxxxxxxx rodinné xxxx, xxxx xxxxx xxx xxxxxxxx s oprávněním x xxxxxx xx xxxxx nebo xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx poručníkem xxxx xxxxxxxx xxxx poručníka xx cizinec,

3. osamělého xxxxxxx xxxxxxxx 65 xxx xxxx bez xxxxxx na xxx xxxxxxx, xxxxx xx x xxxx xxxxxxxx xx zdravotních xxxxxx xxx xxxxxxxx, xxx-xx x sloučení xxxxxx x rodičem nebo xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx na xxxxx,

4. xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx vzestupné xxxx sestupné xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx Evropské xxxx,

5. xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx mezinárodní ochrana xxxx xxxxxxx xxxxxxx, x xxxx rodné xxxxx; xxx-xx x xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx rodné xxxxx, xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, rodné xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxx x xxx, xx cizinec xx xxxxxx do xxxxxxx xxxxxxx seznamu xxxxxx xxx volby xx xxxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxx o xxx, xx cizinec xx xxxxxx do xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xx Evropského xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxx x povolení x xxxxxx, pobytové xxxxx nebo xxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxx se x xxxxxxxxxx xxxxx §155b odst. 2, xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx, x

x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx67) x xxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx a xxxxx, xx xxxxx se xxxxxx xxxxxxx Evropské xxxx xxxxxxxx.

(2) Informační xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 obsahuje xxxxxx xxxxx o xxxxxxxxx,&xxxx;xxxxx xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxx o udělení xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx ochrany nebo xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, a xx v rozsahu xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 8; xxxx xxxxx poskytuje do xxxxxxxxxxxx systému cizinců xxxxxxxxxxxx.

(3) X xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx údaj x xxxxxxxxxxx systému xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx jako adresa xxxxx. Xx xxxxxx xxxxxxx lze v xxxxx informačním xxxxxxx xxxx xxxxxx údaj x xxxxxx, na xxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx. Xxxxxx podle xxxx xxxxx, její xxxxx nebo xxxxxxx xxxx cizinec xxxxxxx xxxxxxx nebo ministerstvu.

(4) Xxxxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx je xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx tohoto zákona. X tomto xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx údaje xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx úkolu.

(5) Xxxxx xxxxxx x informačních xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 4 mohou být xxxxxxxx i x xxxxxxxxxxx xxxxxxx cizinců xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxx xxxx xxxxx x cizinci, xxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxxxx systému xxxxxxxx.

(6) Xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx vedeného xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx vedeném xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx, pokud je xx xxxxxxxx pro xxxxxx úkolu uloženého xxxxx xxxxxxx.

(7) Ministerstvo xx oprávněno v xxxxx své xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxxxx systémů podle xxxxxxxx 1 x 4 xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx; za xxxxx vložené xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(8) X xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxx xxxx údaje:

a) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, příjmení, xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx,

x) pohlaví,

d) místo x xxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxx; x případě, že xx narodil na xxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxxxx,

x) rodné xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx fotografie cizince,

g) xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx příslušnost,

h) xxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx, xx-xx tímto xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx x xxx, xx xx xxxxx o xxxxxx xxxxx, popřípadě adresa, xx kterou xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx o udělení xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) počátek xxxxxx, xxxxxxxxx datum xxxxxxxx xxxxxx na xxxxx,

x) xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx a xxxx, po xxxxxx xxxx cizinci xxxxxxx xxxxx xx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxx, datum x místo xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx nabytí xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx o prohlášení xxxxxxxxxx xx neplatné, xxxxx nabytí právní xxxx xxxxxxxxxx soudu x xxxxxxxxxxx manželství, xxxxx xxxxxx manželství xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx jednoho x xxxxxxx xx mrtvého x xxx, xxxxx xxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx za xxxxxxx xxxxxx jako xxx xxxxx, popřípadě xxxx xxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, anebo xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) datum x místo vzniku xxxxxxxxxxx, datum xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, datum zániku xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x partnerů, xxxx xxxxx xxxxxx právní xxxx rozhodnutí xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx za xxxxxxx x xxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxxxx rozhodnutí xxxxx x xxxxxxxxxx za xxxxxxx xxxxxx jako xxx xxxxx, popřípadě xxxx xxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, anebo xxxxx xxxxxx právní xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x zrušení partnerství,

o) xxxxx, popřípadě xxxxx, xxxxxxxx, rodné xxxxxxxx, xxxxxx občanství, popřípadě xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxx rodné xxxxx; xx-xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx přiděleno rodné xxxxx, jméno, popřípadě xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, státní xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx, x xxxx xxxxx číslo; x xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxx xxxxx číslo xxxxxxxxx, jméno, popřípadě xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x datum xxxxxxxx,

x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, státní xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, matky, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx jsou cizinci, x xxxxxx xxxxx xxxxx; x případě, xx xxxxx x xxxxxx nebo xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx, popřípadě xxxxx, xxxxxxxx, rodné xxxxxxxx x xxxxx narození,

r) x xxxxxxxxx, pokud xx xxxxxxxx:

1. xxxxxx xxxxxxxx,

2. původní x xxxx jméno, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx a xxxxxxxxx příjmení xxxxxxxxx,

3. xxxxxxx x nové xxxxx xxxxx osvojence,

4. xxxxx a místo xxxxxxxx, státní xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx příslušnost,

5. xxxxx čísla osvojitelů; x případě, že xxxxxxxxxx nebylo xxxxxxxxx xxxxx číslo, xxxxx x xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx, příjmení, xxxxxx xxxxxxxx x datu xxxxxxxx osvojitele,

6. xxxxx xxxxx xxxx x xxxxx; xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx, příjmení, xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx; xxxx xxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xx jedná x osvojence xxxxxxxxxx xxxx s xxxxxxx xxxxxxx na xxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxx požádala x utajení své xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx,

7. datum xxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx rozhodnutí x xxxxxxx osvojení,

s) den, xxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx, xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, a xxxxx xxxxxx právní xxxx xxxxxxxxxx soudu x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx rozhodnutí xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxxxxxx, x to xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x označení soudu, xxxxx rozhodl x xxxxxxxxxx za xxxxxxxxxxx xxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxx; xxx-xx x úmrtí xxxx xxxxx, xxxx, ve xxxxxx k xxxxx xxxxx, popřípadě xxxxx xxxxx,

x) xxx, xxxxx xxx x rozhodnutí xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxx, xxxxx xxxxxxx prohlášený xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx právní xxxx rozhodnutí soudu x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, x xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxx za mrtvého xxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxx; xxxxx xxxxx xx xxxx, je-li xxxxxxx x xxxxxxxxxx soudu x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx,

x) jméno, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx

1. xxxxxxxxx cizince, xxxxx je nezaopatřeným xxxxxxx cizince,

2. xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx x oprávněním x pobytu xx xxxxx xxxx jeho xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxx xxxxx xxx xxxxxxxx x oprávněním x xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx osvojen anebo xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx poručníka xx xxxxxxx,

3. xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx 65 xxx nebo bez xxxxxx na xxx xxxxxxx, který se x xxxx xxxxxxxx xx zdravotních xxxxxx xxx xxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxx rodiny x xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx na xxxxx,

4. xxxxxxx, který xx xxxxxxxxxxxxx přímým xxxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx takovým příbuzným xxxxxxx xxxxxx Evropské xxxx,

5. xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx byla xxxxxxx xxxxxxxxxxx ochrana xxxx xxxxxxx xxxxxxx, x xxxx xxxxx xxxxx; xxx-xx x xxxxxxx, kterému nebylo xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxxxxxx jména, xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx,

x) x xxx, že xxxxxxx je zapsán xx dodatku xxxxxxx xxxxxxx voličů xxx xxxxx do xxxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxx x xxx, že cizinec xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx pro xxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxx46), xxxxx xxxxxx xxxxxx x doba xxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx rozhodnutí xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, který xxxxxxx o xxxxxx xxxxxx,

x) x xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx zařazení a xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx zaměstnanecké xxxxx xxxx xxxxx xxxxx,

x) x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxx xxxxxxx karty xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zaměstnance xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx převedeného xxxxxxxxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx manažera, xxxxxxxxxxx xxxx zaměstnaného xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx práce xxxxxxxx xxxxx vnitropodnikově xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo karty xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie,

pokud xxxx xxxx xxxxx vedeny x cizincích x xxxxxxxxx trvalým pobytem xx xxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pobytem xx xxxxx na xxxx xxxxx než 90 xxx, x xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxx 3 měsíce, x x cizincích, xxxxxx byla udělena xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx ochrana, x xx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx právním xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xx xxxxxxxx stanovených xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx.

(9) X xxxxxxxxxxx systému xxxxxxx se x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 8 xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, a xx xxxxxx dat, xx kterým xxxx xxxxx nastaly, jsou-li xxxxxxx známa.

(10) X xxxxxxxxxx údajů x xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxx xx xxxxxxx záznam x xxxx x xxxxxx xxxxxx údajů x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

(11) X informačního xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx třetím xxxxxx xxx orgánům xxxxxx xxxxx neposkytují xxxxx xxxxxxxx 8 xxxxx x xxxxxxxxx, kteří xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxx x udělení xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx kterým xxxx xxxxxxxxxxx ochrana xxxxxxx.

(12) X xxxxxxxxx, xxx byly podle xxxxxxxx 8 na xxxxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) obrany,

c) xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) předcházení, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxx údajů

a xxxxxxx, xxxxxxx byly tyto xxxxx poskytnuty, xxxxxxx xxxxxxxx, že xxxxxx x poskytnutí údajů xxxxx xx xxxx xxxxxx skutečností xxxxx xxxxxx x) až x) xxxxxxxxxxx, lze xxx xxxxxx výlučně xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxx-xx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx vykonávajícímu xxxxx xxx zpracováním osobních xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xx x tomuto xxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x rozsahu xxxxxxxx xxxxxx pro xxxxx xxxxxx xxxxxxxx správce xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx.

(13) Xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 12, je povinen xxxxxxx oznámit xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx subjektu x identifikaci xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx jménem x xxxx xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 12, xxx xxxxx xx mu xxxx údaje xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx podle odstavce 12 x oznámení xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx prostředky.

(14) Xxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx poskytovány osobní xxxxx xxxxx xxxxxxxx 8,

x) xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx předpisem x

x) xxxx povinny xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx.

(15) Policie xxxxxxx xxxxx vedené x xxxxxx informačních xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx správnosti xxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(16) Xxxxxxx poskytuje x xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxxxx xx účelem xxxxxx xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx

x) jméno, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxx, xx xxxxx xxxxx xx narodil,

d) xxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx, x xxxx xxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx místa pobytu xx xxxxx,

x) xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx svéprávnosti xxxxxx xxxxxxx čísla jednacího x označení xxxxx, xxxxx rozhodl x xxxxxxx svéprávnosti,

h) datum xxxxx,

x) xxx, který xxx x rozhodnutí xxxxx x prohlášení xx mrtvého xxxxxx xxxx den xxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxx, xxxxx xxxxxxx prohlášený xx xxxxxxx nepřežil, xxxxx nabytí xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx za xxxxxxx, datum xxxxxx xxxxxx xxxx rozhodnutí xxxxx x zrušení xxxxxxxxxx xx mrtvého, x xx včetně xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxx za xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx; xxxxx xxxxx xx xxxx, xx-xx uvedeno x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx za xxxxxxx,

x) xxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx, xxx xxxxxxx účinky xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, datum nabytí xxxxxx moci rozhodnutí xxxxx o xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx soudu x xxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxxxxxx, x to xxxxxx xxxxxxx čísla xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx nebo x xxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxxxxxx.

(17) Xxxxxx, popřípadě xxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxxxx 1, 8 x 16 xxxxxx xxxxx, popřípadě xxxxx, x xxxxxxxx uvedená xxxxxxxx x cestovním xxxxxxx x xxxxxx xxxxx, popřípadě xxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx x matriční xxxxx.

§158x

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxxx informační xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx, příjmení, xxxxx xxxxxxxxxx jménech x xxxxxxxxxx, dnu, xxxxxx x xxxx xxxxxxxx, pohlaví x xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx fotografii, xxxxxxx, jeho xxxxxx xxxxx, rodné xxxxx, xxxx jiný xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxx

x) v xxxxxxx xxxxxxx x udělení xxxx (§54), o xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx (§42 xxxx. 6), x xxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §87x xxxx. 2, x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx (§111 xxxx. 1), xxxxxxx o xxxxxx náhradního cestovního xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx (§115a),

x) x způsobu xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx zákona, x to xxxxx, xxxx, xxxxx xxxxxx, xxxx platnosti víza xxxx dokladu x xxxxxxxx orgánu, který xxxxx xxxx doklad xxxxx; x případě xxxxxxxxx žádosti xxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánu, xxxxx xx věci xxxxxxx,

x) x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, x to xxxxx cestovního dokladu, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx výjezdní xxxxxx udělil,

d) x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx, x xx druh, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxx rozhodl,

e) xxxxxxxxxx xxxxx xxxx vedený x cizinci x xxxxxxxx ve xxxx xxxxx xxxxxx x) xx x) x xxxxx xxxxx vztahující xx k xxxxxxx xxxxxx podle xxxxxx x) xx x).

(2) Xxxxxxxxxxxx xxx výkonu xxxxxxxxxx podle tohoto xxxxxx xxxxxxxxx informační xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx účelem xxxxxxx na xxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx (§42 xxxx. 6),

x) xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxx x tomto xxxxxx,

x) xxxxx číslo xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx sdělený cizincem,

d) xxxx o xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxxx, xxx, xxxxxx x xxxx xxxxxx a xxxx platnosti xxxxxxx,

x) xxx, měsíc x xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx zamítnutí,

f) xxx, měsíc x xxx xxxxxx výjezdního xxxxxxx, xxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxx x xxxxx o xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx příkaz xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx vedený x xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxx xxxxx písmen x) xx f) x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx x průběhu xxxxxx podle xxxxxx x) až x).

(3) Xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx žádajících x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx §113 xxxx. 1 x 2. Xxxxx informační xxxxxx xxxxxxxx údaje x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx pasu, xxxxxx biometrických xxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx dále pro xxxxx vydávání xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §117a xxxx. 4 xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x cizincích xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx anebo xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx průkazu x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx, xxxxx xxxxx xxx x biometrickými xxxxx xx nefunkční, x xx x xxxxxxx xxxxxxxx podané xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx první xx xxxxxxxxxxxx. X provozním xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx rovněž xxxxxxxxxxx xxxxx, které xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxx, x digitální xxxxxxxxxx xxxxxxx cizince.

(5) Údaje xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx odstavce 4 xx xx xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx k pobytu xxxxxxxx zlikvidují, s xxxxxxxx biometrických údajů, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx do informačního xxxxxxx xxxxxxx.

(6) Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxx, xxxxx xxxxxx o xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx systému xxxxx xxxxxxxx 4, x xx včetně xxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx 60 xxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxxxx jsou oprávněna x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx úkolů xxxxx tohoto zákona xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx odstavce 1.

(8) Xxxxxxxxxxxx práce x xxxxxxxxxx věcí xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx věcí xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, rušením a xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx karty xxxx xxxxx xxxxx xxxxx x centrální xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx karty x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx x xxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx zaměstnavatele, u xxxxx je evidováno xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx zaměstnanecké xxxxx nebo xxxxx xxxxx; xxxxxxxxxxxxx identifikačními xxxxx jsou x

1. xxxxxxx osoby xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, příjmení, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, rodné xxxxx xxxx datum x xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx-xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx,

2. xxxxxxxxx xxxxx obchodní xxxxx xxxx xxxxx, xxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx,

3. xxxxxxx osoby, xxxxx xx podnikatelem, xxxxxxxx firma xxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx-xx přiděleno,

4. xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx pod xxxxx 2 xxxx 3 x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxx x místo výkonu xxxxx,

x) xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx x mzdových xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxx, xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx držiteli xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx je xxxxxxxxx nebo vhodné xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx postižením,

f) informace x tom, xxx xxx x xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx a xxxx předpokládaná xxxxx.

(9) X údajů xxxxxxxxxxxxx xxxxx odstavce 8 xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx použít vždy xxx takové xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx nebo Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.

§158b

(1) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxxx informačního xxxxxxx xxxxxxx údaje x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x matričních xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Matriční xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 o xxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx

x) xxxxx, xxxxxxxxx jména, xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx,

x) pohlaví,

d) xxxxx x xxxxx, xxxxxxxxx xxxx narození,

e) xxxxx xxxxx,

x) státní xxxxxxxxx, xxxxxxxxx více xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxxxx manželství, xxxxx nabytí xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x prohlášení manželství xx neplatné, xxxxx xxxxxx právní xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx manželství xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xxxx xxxxx nabytí xxxxxx xxxx rozhodnutí xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x manželů xx xxxxxxx a xxx, xxxxx xxx x pravomocném rozhodnutí xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxx, xxxxx xxxxxx prohlášený xx mrtvého xxxxxxxx, xxxxx xxxxx nabytí xxxxxx xxxx rozhodnutí xxxxx o rozvodu xxxxxxxxxx,

x) xxxxx a xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx soudu x xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx zániku xxxxxxxxxxx xxxxx jednoho z xxxxxxxx, nebo xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxx za xxxxxxx x xxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx jako xxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxx, který xxxxxxx xxxxxxxxxx xx mrtvého xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx soudu o xxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, popřípadě xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx manžela xxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxx; xx-xx manžel nebo xxxxxxx cizinec, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x datum xxxxxxxx,

x) xxxxx, popřípadě xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, státní xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx státních xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx, x xxxx xxxxx číslo; x xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxx rodné xxxxx xxxxxxxxx, jméno, xxxxxxxxx xxxxx, příjmení, xxxxx příjmení x xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx, xxxxxxxxx jména, xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, popřípadě xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx, popřípadě jiného xxxxxxxxx zástupce, xxxxx xxxx xxxxxxx, x xxxxxx rodné xxxxx; x xxxxxxx, xx xxxxx x xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx nemá xxxxxxxxx xxxxx číslo, xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, příjmení, xxxxx příjmení a xxxxx xxxxxxxx,

x) o xxxxxxxxx, pokud xx xxxxxxxx

1. xxxxxx xxxxxxxx,

2. xxxxxxx x xxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

3. xxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx,

4. xxxxx x xxxxx xxxxxxxx, státní xxxxxxxxx, popřípadě xxxx xxxxxxxx občanství,

5. xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx; v xxxxxxx, že xxxxxxxxxx xxxxxx přiděleno xxxxx xxxxx, údaje o xxxxx, popřípadě jménech, xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx x datu xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

6. rodná xxxxx xxxx a xxxxx; xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx, údaje x xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx a datu xxxxxxxx; tyto údaje xx neoznamují, xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx narozeného xxxx x xxxxxxx pobytem xx xxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxx osoby x xxxxxxxxxxx s xxxxxxx,

7. xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx, xxxxx x okres xxxxx, xxx, xxxxx byl x xxxxxxxxxx xxxxx x prohlášení xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx, popřípadě xxxx xxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx odstavce 2 xxxx. a), x) až x) x l) xxxx 2, 5 x 6 se xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx dokladu x xxxxxx jméno, xxxxxxxxx jména, x xxxxxxxx uvedená xxxxxxxx x xxxxxxxxx dokladu xxxxxxx, xxxxx byl xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

§158x

Xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx pro volby xx zastupitelstev obcí, xxxx o vyškrtnutí xxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxx seznamu xxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx obcí, údaj x zápisu xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx ze xxxxxxx xxxxxx xxx volby xx Evropského parlamentu.

§158c xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 222/2012 Xx. x xxxxxxxxx od 26.6.2012

§159

(1) Xxxxxxxx lze, xxxxx není xxxx xxxxxxxxx xxxxx, z xxxxxxxxxxxx systému poskytnout xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx k plnění xxxxx stanovených zákonem x xxxxxxx příjmení, xxxxx, rodné xxxxxxxx, xxxxx x místo xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx číslo, xxxxx x xxxx xxxxxx xx xxxxx. Xxxxx xxxxxx lze rozšířit, xxxxx xx to xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx zákona x xxxxxxxxxx údaje xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx zvláštních xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx lze xx xxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx23) xxxxxx údaje v xxxxxxx uvedeném x xxxxxxxx 1.

(3) Údaje x xxxxxxxxxxxx systémů xxxxxxxx xxxxx §158 x §158a odst. 1 se poskytují xxxxxxx orgánům, pokud xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Zpravodajské xxxxxx x Generální xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx podle zvláštních xxxxxxxx xxxxxxxx57) xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx osobních, x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a dálkový xxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxx xxxxx z xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §158 x rozsahu xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx společenstvími příslušným xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx; xxxx je xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx z xxxxxxxxxxxx systémů podle xxxxxx o Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x souvislosti x xxxxxxx úkolů xxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxxxxxxx orgánu státu, xx xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx pobývající na xxxxx, x to x rozsahu nezbytném xxx xxxxx xxxx xxxxxxx podle mezinárodní xxxxxxx. Xxxxxxx dále xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §158 zastupitelskému xxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, x xx v xxxxxxx nezbytném xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Ministerstvo xxxxxxxxxxxx xxxx předá údaje x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §158a xxxx. 1 x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx společenstvími xxxxxxxxxx orgánům xxxxx, xxxxx xxxx členským xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx je xxxxx xxxxxxxx Xxxxx republika xxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x cizinci, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx xxxxxxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx členského státu Xxxxxxxx xxxx nebo xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx rodiny; ministerstvo xxxxxxxxx tento xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx.

(7) Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx rezidenta xx xxxxx7c), xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx rezidenta xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(8) Xxxxxxxxxxxx předá xxxxx o xxxxxxx, xxxxxxx byla xxxxx §85 xxxx. 1 xxxx. x) zrušena xxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx na území7c), xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx na xxxxx xx xxxx xxxxx z xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(9) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x jménu x xxxxxxxx, dni, xxxxxx x roku xxxxxxxx x státní xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx žádost x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx nebo byla xxxxxxx platnost tohoto xxxxxxxx, x xxxx xxxxx x xxx, xxxxxx x xxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx, x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Ministerstvo policii xxxxx rovněž xxxxx xxxxxxxx xxxxx §182b.

(10) Xxxxxxx nebo ministerstvo xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x užívání xxxxxxx xxxx vymezené xxxxx objektu jméno, xxxxxxxxx jména, xxxxxxxx, xxxxx narození x xxxxxx xxxxxxxxx cizince, x xxxxx xxxx xxxx o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx vlastněného xxxx oprávněně xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx.

(11) Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx orgánu xxxxxx členského státu Xxxxxxxx xxxx údaje x cizinci, kterému xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, nebo x xxxxxxxx xxxxx xxxxx vydané tímto xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx, xxxxxxx tento xxxx xxxxxx mezinárodní xxxxxxx, xxxx x xxxxxx modré karty xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(12) Xxxxxxxxxxxx xxxxx příslušnému xxxxxx xxxxxx členského xxxxx Xxxxxxxx unie xxxxx x xxx, že xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxx vnitropodnikově xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx tímto xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx vydána xxxxx vnitropodnikově xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxxxxx rovněž xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx xxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x případě, xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx členský xxxx Evropské xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx.

§160

(1) Xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §158 a 158a xxxxx xxx uchovávány x listinné xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx, s xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx zpracovávány xxxx x elektronické xxxxxx. Xxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §158 odst. 1 vedené x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx na xxxxx, s povoleným xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxx xxxxx než 90 xxx, o xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xx území xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx delší než 3 xxxxxx, x x cizincích, xxxxxx xxxx xxxxxxx mezinárodní xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxx v §158 xxxx. 8 xx xxxxxxxxxx x elektronické xxxxxx.

(2) Evidované xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxx

x) 50 xxx , xxxxx xxx x xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x 15 xxx, xxxxx xxx o xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx, xxxxxxxxx od xxxxx cizince xxxx xxx dne xxxxxx xxxxxx moci rozhodnutí xxxxx o prohlášení xxxxxxx xx xxxxxxx, xxx-xx x přechodný xxxx xxxxxx xxxxx, xxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxx občanství Xxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx 6 xxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) 10 xxx xx xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xxx cizinec xxxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxxxxx osob,

c) 10 xxx xx vzniku xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, jde-li x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx dokladů xxxxxxxxx v §108 x o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx v §108 xxxx. 1 xxxx. a), x), x), x) xxxx x), které xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx za neplatné,

d) 3 xxxx xxxxxxxxxxx xx roce, xxxxx xxxxx došlo ke xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxx uchovávaných xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx spisové xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx úřadem xxxxxxxxxx x neudělení xxxxxxxxxxxx xxxx, jeho xxxxxxxxxx xx neplatné xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxx

x) 5 xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx evidování x xxxxxxxxx případech.

(3) Xxxxx-xx xxxxxxxxx informaci x xxxxxxx xxxxx sdružené xx xxxxxx §158 xxxx. 6, xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx jednu z xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxx uchování xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x informačních xxxxxxxxx xxxxx §158 xxxx. 4 xxxxx xxxxxxxxxx xxxx 20 xxx.

(5) Xxxxxx-xx doba xxxxxxxxx x odstavcích 2 xx 4, xxxx xx xxxxxxxxxx, xx-xx xxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx službě.

(6) Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xx dobu 90 xxx xxx xxx xxxxxx vyrobeného xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx. Biometrické xxxxx vedené x xxxxxxxxxxx xxxxxxx cizinců, xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx karty xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxx po xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx 90 dnů xxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx nebo karty xxxxxxxx pobytu; xxxx xx xxxxxxxxxx zlikvidují. Xxxxxxxxxxx xxxxx vedené x informačním xxxxxxx xxxxxxx, které xxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxx průkazu x povolení x xxxxxx, xx zlikvidují 90 xxx xx xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx k pobytu, x souvislosti s xxxxx xxxxxxx byly xxxx xxxxx xxxxxxxx.

(7) Xxxxxxx vydané podle xxxxxx xxxxxx se xxxxxxxxxx 2 xxxx xxx xxx skončení xxxxxxxxx dokladu.

§160x

Xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx smluvních států

V xxxxxxx s xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx20a) x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxx5a) xxxx přístup x xxxxxx xxxxxxx x informačním systému xxxxxxxxx xxxxx

x) xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x jeho xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx policie (xxxx xxx "xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx"),

x) Xxxxxxxxxxxx zahraničních xxxx,

x) zastupitelský úřad.

HLAVA XVI

PŮSOBNOST POLICIE X XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXX X OPRÁVNĚNÍ XXXXXXX

§161

Xxxxxx správa xxxxxxxxxx xxxxxxx x místní xxxxxxxxxxx

(1) Působnost xxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx

x) ředitelství xxxxxx xxxxxxxxx policie x jeho detašovaná xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx cizinecké xxxxxxx.

(2) Xxxxxx příslušnost xxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx podle xxxxx, xxx je xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx; xxx-xx x xxxxxxx, xxxxx nemusí xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx, xxx xx převážně xxxxxxx. Jde-li x xxxxxx x ukončení xxxxxxxxxxx pobytu xxxxxxx xx xxxxx, k xxxxx xx vízum xxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx, které xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx cizince xx xxxxx, xx místní xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx orgánu xxxxxx xxxxx místa, xxx k xxxxxx xxxxxxx xxxxx.

§161a

Policie xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx informace xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx zákona, xxxxxx-xx xx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx území xxxxxx xxxxxxxxxxxx, x xxxxx být xxxxxxx xxx xxxxxxxx řízení x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx oprávnění.

§161a xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 382/2008 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2009

§162

§162 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 140/2001 Sb.

§163

Xxxxxxxxxxx služby cizinecké xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxx služby xxxxxxxxx policie

a) xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x mezinárodní xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x zařazení xxxxxxx xx informačního xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x x xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx informační xxxxxxx xxxxx §158 x xxxxxxx své xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx řídí x xxxxxxxxxx činnost xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x označení xxxxx za nežádoucí, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x vyřazení z xxxx evidence,

f) xx xxxxxxxx xxxxxx

1. xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx cizinecké xxxxxxx (§164),

2. xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §119a xxxx. 5 a 6,

3. xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, zda xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx možné,

4. xxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx §129a,

x) xxxxxx xxxxxx x povolení průvozu xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx xxxx jiného xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx společný xxxxxx20), jde-li x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx žádosti o xxxxxxxx xxxxxxx leteckou xxxxxx,

x) provádí eskortní xxxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x policejním xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx leteckou xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx.), xxxxxx evropský xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx x uděluje xxxxxxxx xxxxxx xxx cizince xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §124b,

x) xxxxxxxx xxxxx xxxx opis x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx24a); xxxxxx a xxxxx xxxx opis x xxxxxxxx Rejstříku xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, a xx způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx otisky xxx xxxxxx xxxxxxx x udělení xxxx, xxx ověřování xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx za neplatné, xxxxxxx x správním xxxxxxxxx, xxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xx účelem xxxxxxxxx vyhoštění, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie,

l) provádí xxxxxxxx kontrolu,

m) xxxxxxxxx x xxxxxxx krátkodobého xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx, o xxxxxxx xxxxxxxxx krátkodobého xxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx,

x) v xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx na xxxxx xxxxxxx nezbytné xxxxx x xxxxx zajistit, xxx cizinec xxx xxxxxxxxxx odkladu xxxxxxxxxx xxxx xx zahraničí,

p) xxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx kontrolu,

r) xxxxxxx xxxxxxxx cestovního xxxxxxx xxxxx §117 xxxx. 1 xxxx xxxxxxx, jehož xxxxxxxx xxxxxxxx podle §87z, 87aa nebo 117f,

x) xxxxxxxxx&xxxx;x rozsahu xxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx x udělení xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx na území xxxxx §122,

x) xxxxxxx x souladu xx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxxxx kontrol na xxxxxxxxxx xxxxxxxxx konzultace xxx udělování víz,

v) xxxxxxxx, xxx veřejná xxxxxxx xxxxx §108 xxxx. 1 písm. x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §108 odst. 2,

x) xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx nedopustil xxxxxxxxx xxxxxx zákona x xxxxx získat xxxxxxxxx x pobytu,

x) xxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx (§50a), x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx (§123b) x o vrácení xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (§123c),

x) vydává potvrzení x xxxxxxxx cestovního xxxxxxx podle §117,

z) xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx §104 xxxx. 3 x 4; pokud xxxxxxxx tuto xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxx dopravu xxxxxxx cestou xxxxxx xxxxxxxx a uhradí xxxxxxx s xxx xxxxxxx.

(2) Ředitelství služby xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx

x) xxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxx xx účelem xxxxxxxxx xxxxxxxxx, zajištění xxxxx §124b nebo xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx-xx xxxxxxx zajištěn xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx42),

x) zajišťuje xxxxxxx x xxxxxxxx cizince, xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx, xxxxx jeho xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx bezodkladný xxxxxx x poskytovateli xxxxxxxxxxx služeb, x xx xxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx pokud má xxx xxxxxxxx xx xxxx mezinárodní letiště xxxxx tohoto zákona,

e) x xxxxxxxx zabezpečuje xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx; x xxxxx x xxxxxxx režimem xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx mezi xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx dobrovolného návratu xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx x azylu; xxxxxxxxxxx přepravu x xxxxxxxx cizinců včetně žadatelů x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx zajištěných x xxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,&xxxx;x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx návštěvy, x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx řízení, x xxxxxxxxx dalších xxxxx xxxxxxxxxxxxx x účelem xxxxxxxxx, anebo x xxxxx a xxxx,

x) xxxxxxxx xxxx z xxxxxxxx přestupků xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx xxxxxxxxx") xxx posouzení, zda xxxxxxx závažným xxxxxxxx xxxxxxxxx veřejný xxxxxxx; xxxxxx a opis x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx předávají x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, a xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) zasílá xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx stanovisko, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx zdraví xxxxx xxxxx použitelného xxxxxxxx Xxxxxxxx unie1) xxxx xxx mezinárodní vztahy xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx27), x

x) xxxxxx xxxx orgán xxxxxx pro Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx68).

(3) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx policie xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx k xxxxxx xxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. a), x), f) xxxx 3, x), x) xx x), u), x), x) xx x) a podle xxxxxxxx 2 xxxx. x) x b). Xxxx rozhoduje o xxxxxxx xxxxxxxxxx příkazu, x prodloužení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx průjezdního xxxx, x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx pobytu xx území, x xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx, x o xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx prostoru xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§164

Xxxxx cizinecké xxxxxxx

(1) Xxxxx cizinecké policie

a) xxxxxxxxxxx plnění úkolů xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx závazků xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) provozuje xxxxxxxxxx xxxxxxx podle §158 xxxx. 1 v xxxxxxx xxx působnosti,

c) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx24a); žádost x xxxxx nebo xxxx z xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxxx x elektronické xxxxxx, a to xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxx své působnosti x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x doby xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx, x xxxxx se xxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx povinnosti xxxxxxx území (§50a), x uložení zvláštního xxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxxx (§123b) a x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (§123c),

j) xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx o xxxx a místu xxxxxx xxxxxxx na xxxxx (§180d),

x) rozhoduje x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxxxxx cizince na xxxxx a xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx, xx-xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx42),

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx dokladu podle §117 odst. 1 xxxx xxxxxxx, jehož xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §87z, 87aa xxxx 117f,

x) ověřuje xxxxxxx,

x) xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x rozsahu xxxxxxxxx tímto xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx cizinců xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx, x xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx o xxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxxx totožnosti xxxxxxxx xxxx, x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx x povinnosti xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xx účelem xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx závazků vyplývajících x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx,

x) vyžaduje závazné xxxxxxxxxx9b) xxxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx,

x) vydává potvrzení x xxxxxxxx cestovního xxxxxxx xxxxx §117,

s) xxxxxxx potvrzení podle §92 xxxx. x),

x) xxxxxxxxx, xxx se xxxxxxx nedopustil xxxxxxxxx xxxxxx zákona x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx,

x) zajišťuje xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx na xxxxx, pokud xxxx xxxxxxxxx stav vyžaduje xxxxxxxxxxx xxxxxx k xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb, x xx xxx xxxx xx hraniční xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx o xxxxxxxxx cizince xx xxxxxx xxxxxxxxx vyhoštění, xxxxxxxxx xxxxx §124b xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x umístění xxxxxxx xx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxxx žadatelů o xxxxxxx mezinárodní xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxxxxxxxx přepravu x xxxxxxxx xxxxxxx&xxxx;xxxxxx xxxxxxxx x udělení xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxx k poskytovateli xxxxxxxxxxx xxxxxx,&xxxx;x případě xxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx návštěvy, x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx k xxxxx x zpět,

y) xxxxxxxx, zda xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §108 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §108 xxxx. 2,

x) xxxxxxxx xxxx x evidence xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, zda xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx; xxxxxx a xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx předávají x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxxx policie, x xxxx xxxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx3b), xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxx krátkodobého xxxx xx xxxxxxxxx přechodu,

c) xxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxx cizince na xxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x x prohlášení xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx,

x) x xxxxxxxxxxx x rozhodnutím o xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx území provádí xxxxxxxx xxxxx x xxxxx zajistit, xxx xxxxxxx xxx zbytečného xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x odepření vycestování x území.

§165

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx x xxxxx působnosti xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx a jejich xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx

x) xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxx úkoly nadřízeného xxxxxxxxx orgánu vůči xxxxxxxxxxx služby cizinecké xxxxxxx,

x) rozhoduje x xxxxxxxx postavení xxxxx xxx státní příslušnosti, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx spojených xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, pokud o xxxxxx xxxxxx nerozhoduje xxxxxxx [§123 odst. 6 xxxx. x)],

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx bylo xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxxxxx pasu xxxxx §113 xxxx. 1 x 2, xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x povolení x xxxxxx xxxxx §117a,

x) xxxxxxxxx o xxxxxx a odnětí xxxxxxxxxxx pasu, x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x vydání a xxxxxx xxxxxxxxxx průkazu xxxxxxxxxx a vydává xxxxxxxx cestovní xxxxxx xxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx pobytu xx xxxxx,

x) xxxxxxxxx x vydání xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu, xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxx, o prodloužení xxxxxxxxx xxxxxx oprávnění x pobytu a x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxx a x zrušení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx území,

l) rozhoduje x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xx policie xxxxxxxxx informací x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx či rozhodování xxxxx xxxxxx x), x), h), j), x) a l),

n) xxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxx xxxxx, x xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx změny xxxxxxxxxxxxxx xxxx pracovní xxxxxx držitele xxxxxxxxxxxxx xxxxx se zákonem,

o) xx xxxxxxxxx do xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §158 xxxx. 1 xxxxxxx xxxxx x x rozsahu xxxxxxxxx xxx plnění xxxxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx systémech xxxxx §158,

x) j xx oprávněno x xxxxxxxxx xxxxxxxx volných xxxxxxxxxx míst xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx zaměstnanecké xxxxx xxxxxxxxx údaje x xxxxxxxx žádosti x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x x centrální xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx držiteli xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx,

x) xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

§165x

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xx oprávněno

a) xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx otisky a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx základě přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx66),

x) xxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx požadovat xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x plněním xxxxx,

x) xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx v souvislosti x xxxxxxx úkolů xxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx totožnosti x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx se xxxxxxxxxx kontrol xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) vydávat xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §117 xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx skončila xxxxx §87z, 87aa xxxx 117f; x xxxxxxxx xxxxxxx vydá xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx po xxxxxxxx Finanční xxxxxx Xxxxx republiky x Xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xx x xxxx xxxxxxxxxxxxx, x kterého xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, evidován xxxxxxxxxx xxxxx §178e xxxx. 1, x xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, xxx xx zaměstnavatel, x kterého xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx kartu nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, nespolehlivým xxxxx §178f; poskytnutí xxxxxx xxxxx xxxx porušením xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx veřejné xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xx xxxxxx xxxxxxxx, zda xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo odštěpný xxxxx se xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx, xx nichž xx nebo xx xxx xxxxxxx x xxxxxxx s §42k xxxx 42m xxxxxxxx, xxxx bezdlužní, xxxxxxxxx xx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x Celní xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxx správě xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx má x xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §178e xxxx. 1; poskytnutí xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx mlčenlivosti xxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx veřejné xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxx xxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx po xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx zákona a xxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx xx zjišťováním x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx x

x) xxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx rozhodnutí x xxxx souladu x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx sociálně-právní ochrany xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx účastníka xxxxxx a získávat xxxxxxxx šetření v xxxxxx, xxxxx x xxxxx dostupné xxxxxxxxx x xxxxxx účastníka xxxxxx.

(2) Ministerstvo je xxxx oprávněno v xxxxxx podle tohoto xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx24a). X xxxxxx x xxxxxx povolení x dlouhodobému xxxxxx x v xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx povolení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx a v xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx si xxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xx dále xxxxxxxxx v xxxxxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxxx xxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxx cizinec xxxxxxxx způsobem xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(4) Žádost x xxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx24a) xxxx xxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxx z xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx x opis x xxxxxxxx přestupků xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx.

§166

Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx zahraničních xxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx zahraničních xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx pobytu xxxxxxx xx území požívajících xxxxx x imunit xxxxx mezinárodního xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx věcí xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx věcech udělování xxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx věcí xxxx xxxxx správce xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx Xxxxxxx informačním xxxxxxx60), xxxxx do xxxxxxx xxxxxx.

§167

Xxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Policie xx oprávněna

a) vyžadovat xxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxx Rejstříku xxxxxx24a); xxxxxx a xxxxx nebo xxxx x evidence Rejstříku xxxxxx se xxxxxxxxx x elektronické podobě, x to způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx přístup,

b) xxxxxx daktyloskopické otisky x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx ukončení xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx, x xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx víza, xxx xxxxxxxxx totožnosti xxxxxxxx víza, v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx za xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx území, xxxxxxxx vyhoštěním, xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx vyhoštění, zjišťováním xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x mezinárodní xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx,

x) xxx xxxxxx xxxxx podle xxxxxx xxxxxx požadovat xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx,

x) provádět xxxxxxxxx kontrolu

1. xxxxxxx xx xxxxxx zjištění, xxx xx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx na xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx,

2. xxxxxxx nebo xxxxxx xxxx za xxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zákonem,

e) v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx při xxxxxxxx kontrole xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) vstupovat xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxxx stanovených tímto xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx prohlídku x xxxxxxxxx věcí, pokud xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx,

x) zapsat do xxxxxxxxxx dokladu, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) zadržet xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx zajištěného xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx16a),

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx písmene x) x xxxxxx, xxx x xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx x pobytem xxxxxxxxxxx cizince xx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx,

x) xxx xxxxxx úkolů xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxx se xxxxxxx nedopustil obcházení xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx přímo xxxxxxxxxxxx předpisu Evropské xxxx5a) v xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx2),

x) zadržet xxxxxx, jehož xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §87z, 87aa xxxx 117f; x zadržení xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) x souvislosti x xxxxxxxxx xxxxxx cizince xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx x provést xxxxxxxx xxxxx x cílem xxxxxxxx, aby xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxx zbytečného xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx opis x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx závažným xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx; xxxxxx x opis x evidence xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xx způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) předvést xxxxx x provedení xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx její xxxxxxxxxx xxxxx §63 xxxxxx x Policii Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxx xxxxx xxx kontrole xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx totožnost xxxx xxxxxx-xx xx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx přiměřené xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx totožnost xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx na xxxxx; xx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx, že tato xxxxx xx cizincem, xxxxx skrývá cestovní xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx totožnost xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx xx xxx zákazu xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zákonem xxxx xxxxxxx na xxxx xxxxxxx, provést za xxxxxxxx xxxxxxxxx x §137 xxxx. 3 xxxxxx xxxxxxxxx předvedené xxxxx, včetně xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx osoby x xxxx, xxxxx xx xxxx xxxxx x xxxx x xxxx prohlídky, x

x) xxx zajištění xxxxxxx xxxxx §27 zákona x Policii Xxxxx xxxxxxxxx provést jeho xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx jeho xxxx xx účelem zjištění, xxx x sebe xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx totožnosti xxxx xxxxxxxxx potvrzující xxxx xxxxxxxxx xxxx státní xxxxxxxxx.

(2) Policie je xxxxxxxxx xxx pobytové xxxxxxxx, xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x), xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xx xxxxxxxxxx zaměstnavatele v xxxxxxx xxxxxxxxx podezření, xx xx v xxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx policie oprávněna xxxxxxxxx po xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xx xxxxxxxxx, pro kterého xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx činnosti xxxxxxx. Tato xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xx skončení xxxxxxxx, xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxx.

(3) Na kontrolní xxxxxxx xxxxxxxxxx policií xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§167x

(1) Xxxxxxx xxxx xxxxx správce xxxxxxxxxxx xx zpracování osobních xxxxx xx Vízovém xxxxxxxxxxx systému60), xxxxx xx systému xxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x Xxxxxxx xxxxxx/xxxxxxx61).

(3) Xxxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx EUROSUR xx xxxxxx xx. 89 xxxx. 1 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) 2019/1896 62).

§167x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 274/2021 Xx. x xxxxxxxxx od 2.8.2021

XXXXX XXXX

XXXXXXX XXXXXX X SOUDNÍ PŘEZKUM

Správní xxxxxx

§168

(1) Ustanovení xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxx se xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx §9 (x xxxxxxxx xxxxxx podle §9 odst. 4), §10, §19 xxxx. 1, §20, 30, 31a, 32, 33, 36, §38 xxxx. 1, §40, §42g xxxx. 7 xx 11, §41, 49, 50, 52, 117, §122 odst. 1 x 2, §123a, §135 xxxx. 3, §148, 154, §155 xxxx. 1, §180, 180b, 180d, 180e x 180h.

(2) X xxxxxx podle tohoto xxxxxx v xxxxx xxxxxx před zastupitelským xxxxxx xx možno xxxxxx učinit xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx vydané x xxxxxx xxxxxxxxx x §37 xxxx. 1 xxxx. x), §37a odst. 1 xxxx. d), §37a xxxx. 2 xxxx. x), §46a odst. 1 větě druhé, §46a xxxx. 2 xxxx. x), §46b xxxx. 1 xxxx xxxxx, §46b odst. 2 xxxx. x), §46d odst. 1 xxxx druhé, §46d xxxx. 2 písm. x), §46f odst. 2 xxxx. x), §46f odst. 2 xxxx. b), §46g xxxx. 1 xxxx. x), §46g xxxx. 2 xxxx. d), §56 xxxx. 1 xxxx. g), xxx-xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x §9 xxxx. 1 písm. x), §56 xxxx. 2 xxxx. a), §75 xxxx. 1 xxxx. x), §75 xxxx. 2 xxxx. e) xxxx x), §77 xxxx. 1 xxxx. x) nebo x), §77 xxxx. 2 xxxx. x) xxxx x), §87d xxxx. 2 xxxx. x) xxxx d), §87e xxxx. 1 písm. x) xxxx x), §87f xxxx. 3 xxxx. x) nebo x), §87k odst. 1 xxxx. x) xxxx d) xxxx §87l xxxx. 1 xxxx. a), x) xxxx f), x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §155b xxxx. 4 xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx oznámením a xxxxx proti xxx xxxxx xxxxxxxx.

(4) Ustanovení §101 písm. x) xxxxxxxxx xxxx xx x řízeních podle xxxxxx xxxxxx nepoužije. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx v případech xxxxx odstavce 3 xxxxxxxxx.

(6) V xxxxxx x xxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxx pouze xxxxxxx. X řízení xxxxxxx podle tohoto xxxxxx x xxxx xxxxxx je účastníkem xxxxxx pouze ten, xxxx xx odnímá xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx; to xxxxxxx, xxx-xx o xxxxxx xxxxx §98a, xxxxxx x xxxxxxxxx cizince x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx trvání xxxxxxxxx xxxxxxx.

§169

Jednací jazyk

(1) Xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxx xxxx xxxxxxx i x xxxxx než xxxxxx jazyce. Xxxxxxxxxx xx xxxx vyhotovují x xxxxxx xxxxxx. X protokolu xxxx xxxxxxx x xxxxx, xxx xxxxxx nebylo xxxxxxx v xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx úřad xxxx xxxxx, v xxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxx úřad xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxx, xx xxxxxx xx xxxxx vůči cizinci xxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxx x řízení xxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx x xxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nedoložil xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx do xxxxxx xxxxxxx, hledí se xx tento xxxxxxxx, xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx.

(3) Jde-li x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxx trvalému xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, žadatel prohlásil, xx xxxxxxxx xxxxx, xxxx xx xxxx xxxxxxx, a xxxxxxxxxx xx v xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx ustanovení xxxxxxxxxxx podle xxxxxx x xxxxxxxx tlumočnících x soudních xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxx žadatel x xxxx povinnosti xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx zastaví.

§169a

Doručování xx území

(1) Xxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona xxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx pobytu xxxxxxx xx xxxxx xxxxx §98a xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx pobývat xx území, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx na xxxxxx evidovanou x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §158 odst. 3 nebo xxxxxxxx xxxxx §19 odst. 3 správního řádu, x není-li údaj x xxxx adrese xxxxx, xx adresu xxxxx hlášeného xxxxxx xxxxxxx xx území.

(2) Xxxxxxx-xx při xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo k xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x §23 x 24 xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

§169x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 222/2017 Xx. x xxxxxxxxx od 15.8.2017

§169x

Xxxxxxxxxx xx xxxxxx

(1) Xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x pobytu na xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxx xx

x) xxxxxx xxxxx pobytu x xxxxxx, nebo

b) xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx doručování v xxxxxx.

(2) Xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx x pobytu xx zastupitelském úřadu, xxxx xxxxxx účastníku xxxxxx, xxxxxxx má xxx doručováno xx xxxxx xxxxxxxx v xxxxxx, se xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxx-xx x písemnost vyhotovenou xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, správní xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx zašle xxxxxxxxxxx zastupitelskému xxxxx xxxxxxxxx x elektronické xxxxxx, xx-xx to xxxxxxxxx xxxxx. Zastupitelský xxxx xxxxxxx z xxxx xxxxxx autorizovanou xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, který xx výstupem autorizované xxxxxxxx dokumentu.

(4) Zastupitelský xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 2, xxxx xxxxxx adresáta, xxx xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx zastupitelského úřadu xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, doručuje xxxxxxxxxxxxx xxxx písemnost xx xxxxx doručení v xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx osoby, xxxxx má x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx poštovních xxxxxx, nebo jiným xxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx. Xxxxx se xx 4 xxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, že xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx-xx x xxxxxx, x xxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx nebo odňato xxxxx, xxxxxxx orgán, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx, popřípadě oznámení x xxxxxxxx převzít xxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxx 15 xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x patnáctým xxxx xx zveřejnění xx písemnost xxxxxxxx xx doručenou; xxx-xx x xxxxxx, x xxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx právo, postupuje xx xxxx x xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx třetí se xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx zastupitelského úřadu, xxx prostřednictvím provozovatele xxxxxxxxxx xxxxxx.

§169x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 222/2017 Sb. s xxxxxxxxx xx 15.8.2017

§169x

Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxx-xx xxxxxxx, xxxxx xxxxx žádost x xxxxxxxxx x xxxxxx xx zastupitelském xxxxx, x xxxxxxxxxx písemnosti xx elektronickou xxxxxx, xxxxxx být datová xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx.

§169x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 222/2017 Xx. x xxxxxxxxx xx 15.8.2017

Osobní xxxxxx xxxxxxx

§169x

(1) Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, s xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxx, žádost x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x pobytu xxx 90 dnů xx účelem xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x žádost o xxxxxx povolení k xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx pobytu xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx.

(2) Osobním xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx dostaví xx xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx má být xxxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx k přijetí xxxxxxx xxxx xxxxxx x době určené xxx xxxxxxxxxx druhy x xxxxx pobytových xxxxxxxxx x ve xxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx tento xxxxx. Povinnost osobního xxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxx i na xxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxxxx xx rozumí x xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Podmínka xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxx za xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx úřadu xxxxxxxxxxxxxxx fyzické xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx uzavřenou xxxxxxx x xxxxxxxxx žádostí (xxxx xxx "xxxxxxx xxxxxxxxxxxx služeb"), xxx-xx x xxxxxx takového xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x předáváním je xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(3) X xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx podle §169h xxxx. 1 xxxx. x) a §169h xxxx. 3 xxxx zastupitelský úřad x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx žádosti xxxxxxx xxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxx xx povinnosti xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx je x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx dnem, xxx xxxxxx došla xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx podání xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx od xxxxxxxxxx osobního xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx také xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx-xx xx xxxxxx xxx toto xxxxxxxx známy z xxxx úřední činnosti, xxxx xxxx xxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx žádosti xxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx, a xx xxxxxxx v xxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxx xxxx xxxx zaměstnavatel xxxxxxxxxx xxxxxx schváleného xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx žádosti x xxxxxxx xxxx o xxxxxxxxxxx xxxx k xxxxxx xxx 90 xxx za xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx doloží důvody xxx upuštění xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx současně x xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xx v xxxxxxx xxxxx xxxx první xxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxx xxxxx ministerstvu. Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx věty xxxxx xx povinnosti xxxxxxxx xxxxxx žádosti, xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

§169x

(1) Xxxxxxxxxxxx zahraničních xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx poskytovatelem služeb, xxxxxx externího poskytovatele xxxxxx pověří x xxxxxxx obvodu určitého xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx

x) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x udělení xxxxxxxxxxxx xxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxx žádostí x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx, které xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxxxx zastupitelskému úřadu,

b) xxxxxxxxxxx osobních údajů xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x jejich xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx úřadu,

c) xxxxxxx xxxxxxxxx poplatků x xxxxxx předáváním zastupitelskému xxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx cestovních dokladů xx zastupitelském xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx podání xxxxxxx x xxxxxxx dlouhodobého xxxx nebo xxxxxxx x vydání xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §169f, xxxx

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx víza xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) je zahájeno xxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx externímu xxxxxxxxxxxxx xxxxxx; to xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxx nepřijatelnou x xxxxxx uvedeného x §169h xxxx. 3.

(3) X xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, druhu xxxxxxx, kterých xx xxxx možnost týká, x o xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx poskytovatele služeb xxxxxxxxx příslušný zastupitelský xxxx způsobem x xxxxx obvyklým x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx.

(4) Pověřit xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) xxx, xx-xx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx jejich xxxxxxxx, xxxxxxx ve státech x xxxxxxx mírou xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx.

(5) Externí xxxxxxxxxxxx xxxxxx je xxxxxxxx vybírat xx xxxxxxxx úhradu xx xxxxxx, jejíž xxxx xxxx Xxxxxxxxxxxx zahraničních xxxx xxx, aby xxxx přiměřená nákladům, xxxxx xxxxxxxxx poskytovateli xxxxxx vznikly.

§169x

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxxx xxxx může xxxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxx si předem xxxxxxx xxxxxx osobního xxxxxx xxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx žádosti x xxxxxx povolení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, x xx xxx xxxx xxxxxx, za kterým xx xxxx žádost xxxxxxxx, způsobem, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx své úřední xxxxx a na xxxxx internetových xxxxxxxxx.

(2) Xx-xx to nezbytné xx xxxxxx zamezení xxxxxxxx systému xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx podání xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 a podle xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, xx sjednání xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx žádosti xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx povinné xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx zastupitelský xxxx xx xxx xxxxxx xxxxx x xx xxxxx internetových xxxxxxxxx.

(3) X případě, xx xxxxx objednávek ke xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx žádosti převýší xxxxx termínů xxxxxx xxxxxxxxx zastupitelského xxxxx, xxxxx objednávky xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx prvku.

(4) Xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, Xxxxxxxxx xxxxxxxxx, Lichtenštejnského xxxxxxxxx, Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x důvodu, xx xx důsledkem xxxxxxxxxx x xxxxxxxx vyhoštění xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx rodinného a xxxxxxxxxx života tohoto xxxxxxx, stanoví xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xx 30 xxx xxx dne xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx podání xxxxxxx.

§169g

Příslušnost zastupitelského xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx a xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x dlouhodobému nebo xxxxxxxx pobytu xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xx cizinec xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx úřadu xx státě, xxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxxxx xx státě, xxxx xxxxx xxxxxxxx doklad, xxxxx je držitelem, xxxx xx xxxxx, xx kterém xx xxxxxxx dlouhodobý nebo xxxxxx xxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx 2 xxx.

(2) Xxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx ve xxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxx povolení x dlouhodobému xxxx xxxxxxxx pobytu na xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxxxxx obvodu xx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx 1 a 2 se xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx v právním xxxxxxxx vydaném xxxxx §182 odst. 1 xxxx. e).

§169h

Nepřijatelnost žádosti

(1) Žádost x xxxxxxx dlouhodobého xxxx x žádost x xxxxxxxxxxx doby xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx o vydání xxxxxxxx k dlouhodobému xxxxxx nebo trvalému xxxxxx je xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx

x) xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, x xx xxx xxxx xxxxxx, za xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, způsobem stanoveným xxxxxxxxxxxxxx úřadem,

b) xxxxxx xxxx podána zastupitelskému xxxxx, xxxxx není xxxxxxxxx xxxxx §169g, xxxx

x) xxxxxx nebyla xxxxxx osobně xxxxx §169d odst. 2, xxxx xxxxxxxxxxxxx úřad xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx žádosti xxxxx §169d xxxx. 3.

(2) Žádost x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx víza x xxxxxx x xxxxxxxxxxx doby xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx

x) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx přijetí xxxxxxx,

x) x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx; xx xxxxxxx, xxx-xx o xxxxxx cizince narozeného xx území,

c) žádost xxxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx pořízení otisků xxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxx, nebo

e) xxx x žádost podanou xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx, xxxx xx xxxx xxxxxxx, a xxxxxxxxxx xx v přiměřené xxxxx xxxxxxxxx zastupitelským xxxxxx na xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx zákona x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x soudních překladatelích, xxxxxx xxx o xxxx povinnosti xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(3) Žádost xx dále xxxxxxxxxxxx, xxxxx byl v xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx měsíci xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx podán xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x pobytu xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx podle §31a xxxx §181b xxxx. 1. Do xxxxxxxxxxx počtu xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x důvodu xxxxxxxxx x odstavci 1 nebo 2.

(4) X xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx žádostí x víza x xxxxxx xxx 90 xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx a o xxxxxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx podat x rámci jednotlivých xxxxxx schválených xxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx žádostí, xx xxxxxx rovněž xxxxxxxxxxxx, xxxxx byl x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx příslušném xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx maximální xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx vlády xxxxxxx xxxxx §181b odst. 2 xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx programy xxxx xxx ostatní xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxxxx žádosti xxxxxxxx x žádosti xxxxxx xx zastupitelském xxxxx xxxxxxxxxxxxx úřad x u žádosti xxxxxx ministerstvu ministerstvo. Xx-xx žádost xxxxxxxxxxxx, xxxxxx není zahájeno x na xxxxxx xx xxxxx, xxxx xx xxxxxx xxxxxx; xxxx xxxxxxxxxx ministerstvo xxxx zastupitelský xxxx xxxxxxx písemně sdělí xxxxxx důvodu xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx x xx xxxxxxxx do xxxxx x vrátí xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx. Xxxxxx-xx cizinec xxxxxx xxxxxx, xx xx k xxxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx.

§169x

Xxxx xxxxxx

(1) Xxx-xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxx xxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxx rozhodnutí xxxxxx ode xxx, xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx, xx dne, kdy xxxx odstraněny xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xx xxx, kdy marně xxxxxxxx xxxxx, která xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx nedostatků xxxxxx.

(2) V řízení x žádosti x xxxxxx povolení k xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx. Trpí-li podání xxxxxx, které xxxxxx xx xxxxxxxx jeho xxxxxxxxxxxxxx, pomůže xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx mu x xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x poučí xxx x následcích xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxx; odstavec 1 xx použije obdobně.

(3) X xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx víza může xxxxxxxxxxxxx xxxx, a xx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, vyzvat xxxxxxxx k odstranění xxx podání, xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxx technickými xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx základě xxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx písemně.

(4) Xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x zrušení xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxx dne, xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx skutečnost podle §46f xxxx. 5 xxxx xxxxx, xx xxxx xxxxxxxx v §46f xxxx. 5 xxxx xxxxx.

§169x

Xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxx

(1) Xxxxxxx orgán xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx, x němž xxxxxx xxxxxxx pochybnosti, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xx xxxxxxx xxxxxxxxx řízení xx použijí xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x důkazu xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx-xx xxxx xxxxxxxxx jinak.

(3) Xx-xx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx věci, x xxxx xxxxxx xxxxxxx pochybnosti, xxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x cílem xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x svědka odděleně xx stejnou dobu xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx; jiný xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxx oprávněn xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxx zbytečného xxxxxxx xx provedení xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; xx xxxx provedení xxxxx xxxxxxxxxxxxx výslechů jsou xxxxxxxxx x výsleších xxxxxxxxx x nahlížení xx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx kopie. Xxxxx xxxx účastník xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x některý x xxxx xx x xxxxxxxx nedostaví, xxxxxxx xxxxx může upustit xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx na xxxxx xxxx.

(4) Je-li při xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx jiná osoba xxx jeho xxxxxxxx xxxx xx-xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxx jiná xxxxx, nejsou xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx výslechu xxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx může xxxx xxxxxxxx uplatnit pouze xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx okolností xxxx x ní xxxx naznačeno, xxx xx xx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx neodpovídal. Xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx správní xxxxx xxxxxx účastníku xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxx xxxx osoba xxxxxxxx xxx výslechu nesmí xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx orgán.

(6) Xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx při xxxxxx xxxxxxx.

§169x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 222/2017 Xx. s účinností xx 15.8.2017

§169k

Pohovor a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx úřadem

(1) X řízení x xxxxxxx o vydání xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxx trvalému xxxxxx xxxxxx xx zastupitelském xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xx žadatelem xxxxxxx xxxxxxx, x xx i bez xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx; §57 xxxx. 2 věta xxxxx xx použije xxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx pohovoru xxxx xxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx účelem xxxxxxxx xxxxx xxxx, x němž xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx výslech xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx §169j xxxx. 2 xx 6 xx pro xxxxxxxxx pohovoru x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx úřadem xxxxxxx xxxxxxx.

§169x vložen xxxxxxx předpisem č. 222/2017 Xx. s xxxxxxxxx xx 15.8.2017

§169x

Xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx účastníka xxxxxx nebo svědka xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx"), nesmí xxxxx ke zkrácení xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx svědka; xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx přítomnost xxxx xxxxxxxx xx xxxxx, xxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxx řízení nebo xxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx považuje xx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) X xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx xx dohodě s xxxxxx xxxxxx, která xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, pokud x tomu byl xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx věznice xxxx xxxxxxxx příslušníkem xxxxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xx celou xxxx xxxxxxxxx výslechu xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx místě, xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx řízení nebo xxxxxx xxxxxxx.

(4) Úřední xxxxx xxxxx před xxxxxxxxx výslechu vyslýchaného xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx použití xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxx x xxxxxxx provádění xxxxxxxx xx použití xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx může xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx zvukového xxxxxxx. Xx-xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx, a xxxx-xx xxxxxxx možná, nebo xx-xx spojena xx xxxxxxxx xxxxxxxx, výslech xxxxxxx.

(6) X xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx; x xxxxxx xxxxxxxx xx spisu není xxxxxxx xxxxx na xx, aby xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx.

(7) Pomocí xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx při xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx; xxxxxxxx 2 xx 6 xx xxxxxxx xxxxxxxxx.

§169m

Utajované xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx obsahují xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx uchovávají xxxxxxxx mimo spis x xxxxxxxxx se xxxx xxxxxxxx.

(2) Jsou-li xxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx utajovanými informacemi, xxxxx se x xxxxxxxxxx rozhodnutí xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx vydání rozhodnutí x xxxxxx stupeň xxxxxxx. Xxxxx, kterými xx xxxxxxx orgán xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxx rozhodnutí se xxxxxx pouze x xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx informacemi.

(3) Xxxxx-xx x řízení xx základě xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx policie xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx republiky, které xxxx xxxxxxxxxx informací, xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx svrchovanost, územní xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx základy, xxxxxx xxxx zdraví xxxx, xxxx xxxx-xx xxxx xxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx podezření, xx xx cizinec xxxx xxx xxxx pobytu xx xxxxx xxxx xxxxxxx ohrozit, x xxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx víza xxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx pouze xxxxx, xx důvodem xxxxxxxxx víza nebo xxxxxxxxxx xx ohrožení xxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xx xxxxxxx orgán x řízení podle xxxxxx xxxxxx povinen xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dopadů xxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx, kterými se xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx; xxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx neuvádí.

§169m xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 222/2017 Xx. x xxxxxxxxx od 15.8.2017

§169x

Xxxxxxxxx zastupitelského xxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zastupitelským xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx mimo xxxx a xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxxxxxx; xxxx informaci xxxxx x xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x dlouhodobému xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx jako podklad xxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

§169x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 222/2017 Xx. x účinností xx 15.8.2017

§169x

Xxxxxxx stanovisko Xxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx

X xxxxx xxxxxxxxxxx o xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zaměstnanecké karty xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx stanovisko Úřadu xxxxx Xxxxx republiky xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx Prahu, xxx xxxxx zaměstnávání xxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx trhu xxxxx xxxxxxx; xx xxxxxxx, xxx-xx o xxxxxxx, xxxxxxx bylo xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx povolení x xxxxxxxxxx nebo xxxxx xx uvedený x §98 xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx. Závazné xxxxxxxxxx si ministerstvo xxxx vyžádá x xxxxx rozhodování x xxxxxxx o vydání xxxxxxxxxxxxx karty xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v §42g xxxx. 6. Xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx do 15 xxxxxxxxxx xxx xxx xxx obdržení žádosti x xxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxxxx-xx xxx x xxxx xxxxx, má xx za xx, xx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

§169x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 222/2017 Xx. x xxxxxxxxx od 15.8.2017

§169x

Xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx k xxxxxxxxx rozhodnutí

(1) Xxxxx xxxxxxx xxxxx v xxxxxx x žádosti x udělení dlouhodobého xxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxxxxxx úřadu xxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxxxxxxxxx zašle zastupitelskému xxxxx, x xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx spisu xxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx. V xxxxxxx, xx se xxxxxxx xxxx jeho xxxxxxxx xxxxxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxx také xxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx, xxxxx požádal x vydání povolení x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx vydáním xxxxxxxxxx x podkladům xxxxxxxxxx xxx, že xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxx podstatném xxxxxx. X vyjádření xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx 1 xx použije xxxxxxx.

§169x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 222/2017 Sb. x účinností od 15.8.2017

§169x

Xxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxx-xx v xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxx xx xxxxx xxxx v xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx území xxxxxx xxxxxxxxxxx, o xxxxx xx lze xxxxxxx xxxxxxxx, xx xx xxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, ministerstvo xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Pokud xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxx xxx zbytečného xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx, xxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxx-xx xxxxxxxx, xxx xxxx xx xxxx rozhodnuto.

§169q vložen xxxxxxx předpisem x. 222/2017 Sb. s xxxxxxxxx xx 15.8.2017

§169r

Zastavení xxxxxx

(1) Usnesením xx také zastaví xxxxxx o xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx

x) který xxxxx žádost o xxxxxx povolení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx jeho platnosti, xx ve xxxxx xxxx xx výzvu xxxxx §44 odst. 1 nebo §44a xxxx. 13 xxxxxxxxx xx ministerstvo xx xxxxxxxxxx údajů xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx §44 xxxx. 3 xxxx §44a xxxx. 14 xxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx x pobytu, xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxx, xx xx x xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx vůli xxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxx xxxxxx x vydání xxxxxxxx x trvalému xxxxxx, se xx xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx §74 xxxx. 1 nebo 2 nedostaví xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x trvalému xxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxx nebo, jde-li x xxxxxx Xxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, který xxxxxxx x vydání xxxxxxxxx x registraci, xxxxxxxx x přechodnému xxxxxx xxxx povolení x xxxxxxxx pobytu, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx kartu, průkaz xxxxxxxx pobytu xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx do 30 xxx ode xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxx lhůtě xxxxxxx, xx xx x xxxxx úkonu xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxx nezávislé,

c) podal xx území xxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx není xxxxxxxx,

x) xxxxx žádost x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x doby xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x prodloužení xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx, xxx x xxxx není xxxxxxxx; xx neplatí, xxxxx xx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx rozhodováno xxxx, xx xxxxxx xxxxx lhůta, v xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx žádost xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x jím xxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxx x xxxx, xxx xx xx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx nebo xx xx xxx x xxxxxxx řízení x xxxxxxx vztahovat přestal,

g) xxxxx žádost x xxxxxx xxxxx xxxxx, xx x xxxx xxxx xxxxxxxx podle §42i odst. 1,

x) xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xx jeho xxxxx xx stanovené xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxx 90 dnů xxxxx §30 xxxx. 2, x jehož xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, pokud v xxxx xxxxx nesdělí, xx mu x xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx na xxxx xxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxx žádost o xxxxxx povolení x xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx xx zastupitelském xxxxx, v době xxxxxxxxx víza x xxxxxx xxx 90 xxx xxxxx §30 xxxx. 4 xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx x, xxxxx-xx xxxxxx x xxxxxxxx x trvalému xxxxxx, také xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x vydání povolení x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x době xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xx xx v xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx právním předpisem č. 16/2019 Sb.,

x) xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, cestovního xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §108 odst. 1 xxxx. x), xx xx výzvu správního xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx údajů xxxxxxxxxx xxx xxxxxx cestovního xxxxxxx, jde-li x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx dat s xxxxxxxxxxxxx údaji, xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, pokud x xxxx xxxxx nesdělí, xx xx x xxxxx xxxxx brání xxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxx,

x) prohlásil, xx xxxxxxxx xxxxx, xxxx xx vede xxxxxxx, x xxxxxxxxxx xx na xxx xxxxxxx ve lhůtě xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx splňuje podmínky xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx tlumočnících a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, ačkoli xxxxxxx xxxxx x xxxx povinnosti xxxxxxx xxxxxxxxxxxx poučil,

m) podal xxxxxx o xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx k xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx §42k odst. 6, nebo

n) x xxxxxx o jeho xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx se bez xxxxxxx xxxxxx nedostaví x výslechu.

(2) Xxxxxx x xxxxxxx je xxxxxxxxx xxxx, kdy

a) xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x vydání xxxxxxxx x trvalému xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx pobytu, jde-li x xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx podle xxxxxx xxxxxx,

x) nabyl xxxxxx xxxx xxxxxxxx ukládající xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxx x xxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxx

x) žadatel xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie, xxx-xx o xxxxxx x xxxxxx povolení x dlouhodobému xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxx platnosti nebo x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx pobytu.

(3) X xxxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxx zastaveno xxxxx odstavce 2, xx vydá xxxxxxxx, xxxxx se pouze xxxxxxxxx do xxxxx x xxxxxxxx se x něm žadatel.

(4) Xxxxxxxxxxxxx xxxx řízení x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, o xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, o xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx a o xxxxxx povolení k xxxxxxxx xxxxxx vedle xxxxxx xxxxx §66 xxxx. 1 xxxx. x), b), x), x) xxxx g) xxxxxxxxx řádu dále xxxxxxx, jestliže

a) žádost xxxxxx podána xx xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx správní poplatek xx přijetí xxxxxxx, xxx-xx x žádost x vydání xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx na písemnou xxxxx podle §169i xxxx. 2 ve xxxxx xxxxxxxxx zastupitelským xxxxxx neodstraní xxxx xxxxxx, xxxx

x) jde x xxxxxx o xxxxxx osvědčení o xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx pobytu xxxxxxx xx zastupitelském xxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo prodloužení xxxx xxxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxx x přechodnému xxxxxx x o xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx pobytu dále xxxxxxx x xxxxxxx, xx žádost byla xxxxxx na xxxxx x nebyla xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx; x případě takto xxxxxx xxxxxxx xx §47 odst. 4 x 6 nepoužije.

§169x

Xxxxxxxx xxxx

Xxxxxx o xxxxxxx podané xxxxx §42e, xxxxx není xxxxxxxx potvrzením orgánu xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx x ministerstvo věc xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx spisu.

§169s vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 222/2017 Sb. x xxxxxxxxx xx 15.8.2017

§169x

Xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxx xxxxxx

(1) X xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx rodinnému xxxxxxxxxxxxx xxxxxx Evropské xxxx, xxxxx xxx xxxx xxxxxxx Xxxxxxxx unie, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx úřad xx lhůtě xx 14 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xx 14 dnů ode xxx xxxxxx žádosti xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx informaci x xxxxxxxxxxx xxxxx a x xxxxxxxxxxxxxx termínu xxxxxxxxxx.

(2) O žádosti x udělení xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx 90 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xx 120 xxx xxx xxx podání xxxxxxx. X xxxxxxx x xxxxxxx xxxx x pobytu xxx 90 dnů xx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxx rozhodne xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xx 60 xxx xxx dne xxxxxx xxxxxxx.

(3) X xxxxxxx x xxxxxxx xxxx x pobytu nad 90 dnů za xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx podle §33 odst. 1 xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xx 30 xxx ode dne xxxxxx xxxxxxx.

(4) X xxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxx platnosti x xxxx xxxxxx xx xxxxx xx dlouhodobé xxxxx ministerstvo xxxxxxxx xx xxxxx xx 14 xxx ode xxx podání xxxxxxx. X žádosti x xxxxxxxxxxx doby xxxxxxxxx xxxx nebo xxxx xxxxxx na xxxxx xx xxxxx k xxxxxx xxx 90 xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx na xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx do 30 dnů ode xxx podání xxxxxxx.

(5) X xxxxxxx x xxxxxxx diplomatického xxxx xxxx zvláštního víza xxxxx xxxx k xxxxxx nad 90 xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x povolení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx Ministerstvem xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx §30 xxxx. 2 xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx úřad xx lhůtě do 60 xxx xxx xxx podání žádosti.

(6) X xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

x) x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx

1. ve xxxxx xx 60 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxx, xx-xx xxxxxx xxxxxx xx území,

2. xx xxxxx do 60 xxx xxx xxx xxxxxx žádosti, xxx-xx o xxxxxx x vydání povolení x dlouhodobému pobytu xx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx výzkumu nebo xxxxxx povolení x xxxxxxxxxxxx pobytu xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx výzkumného xxxxxxxxxx,

3. xx xxxxx xx 90 dnů xxx xxx xxxxxx žádosti x xxxxxx povolení x xxxxxxxxxxxx pobytu xx účelem xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zaměstnance xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx převedeného xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx,

4. xx xxxxx xx 90 dnů xxx xxx podání xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx rodiny x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx x xxxxxxxxx povolení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx účelem xxxxxxxxxxx; x xxxxxxx, že xxxx žádost o xxxxxx modré xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx podány xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx obě xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx 90 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxx,

5. ve xxxxx xx 120 xxx xxx xxx podání xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx rezidenta jiného xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx x jeho xxxxxxxxx příslušníka, xxxx

6. xx lhůtě xx 270 dnů xxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x dlouhodobému pobytu xx účelem společného xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx,

x) ve lhůtě xx 30 xxx xxx xxx podání xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx účelem xxxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx do 60 xxx xxx dne xxxxxx žádosti,

c) xx xxxxx xx 30 xxx xxx xxx xxxxxx žádosti x xxxxxx povolení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx x vydání xxxxx xxxxx xx xxxxx; rozhodnutí se xxxxxx xxxxxxxx, pokud xxxx xxx žádosti xxxxxx souběžně, xxxxxxxxxx xxxx xx 30 xxx ode xxx xxxxxx žádosti, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xx 60 xxx ode xxx podání žádosti,

d) xx lhůtě do 60 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx; xx xxxxx 90 xxx ode xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx zaměstnanecké xxxxx ve zvlášť xxxxxxxxx xxxxxxxxx, nebo xxxxx xxxxxxxxxxxx požádalo x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) ve xxxxx do 90 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx karty; x xxxxxxx, xxx xxx x xxxxxxx, xxxxx xxxx podáním xxxxxxx x xxxxxx xxxxx karty xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 30 xxx xxx dne xxxxxx xxxxxxx, ve xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxx xx 60 xxx ode dne xxxxxx xxxxxxx,

x) xx xxxxx xx 90 xxx ode xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx vnitropodnikově převedeného xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx,

x) xx xxxxx xx 60 xxx xxx xxx podání xxxxxxx x xxxxxx povolení x xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) x xxxxxxx xxxxxxx x vydání povolení x trvalému pobytu

1. xx lhůtě xx 180 dnů ode xxx xxxxxx xxxxxxx,

2. xx xxxxx do 60 xxx ode xxx podání xxxxxxx x povolení x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §69, xx-xx žádost xxxxxx xx xxxxx, xxxx

3. xx xxxxx xx 60 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x trvalému xxxxxx xxxxx §87g xxxx 87h, nebo

i) v xxxxxxx žádosti x xxxxxxxxxxx xxxx platnosti xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx 60 dnů xxx xxx xxxxxx xxxxxxx.

(7) X xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxx platnosti, xxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx x přechodnému xxxx x trvalému pobytu xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx převzetí

a) xxxxxxx x povolení k xxxxxx, jde-li o xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu xxxx xxxxxxxxxxx xxxx platnosti,

b) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx §87b xxxx. 4, xxxx

x) rozhodnutí x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx pobytu xxxxx §74, průkazu xxxxxxxx xxxxxx xxxx karty xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §87r, xxx-xx x xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx.

(8) Xxxxx-xx xxxxxxxxxxxx žádosti x xxxxxx povolení x xxxxxxxxxxxx pobytu nebo xxxxxxxxxxx xxxx platnosti, xxxxxx osvědčení o xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx x trvalému pobytu xxxxxxx, učiní x xxx záznam xx xxxxx a xxxxx xxxxxxxx

x) xxxxx §44 xxxx. 1, §44a xxxx. 13 xxxx §74 xxxx. 2 x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx pro vydání xxxxxxx x xxxxxxxx x pobytu,

b) xxxxx §44 odst. 3, §44a xxxx. 14 xxxx §74 xxxx. 3 x xxxxxxxx xxxxxxx x povolení x xxxxxx, nebo

c) x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, pobytové xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxx pobytu.

(9) Xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx, xxx byl xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx odstavce 8, xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx o povolení x pobytu nebo xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 8 xxxx. x).

(10) Vyjdou-li xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 8 xxxxxx xxxx skutečnosti, xxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx, sdělí xxxxxxxxxxxx žadateli, xx xx výzva xxxxx xxxxxxxxxxxxx, a xxxxxxxxx x xxxxxx.

(11) O xxxxxxxx proti rozhodnutí xxxxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx xx rozhodne xx lhůtě do 60 dnů xxx xxx, kdy xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(12) X xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx úřadu xx xxxxxxxx xx xxxxx xx 60 xxx xxx dne, kdy xxxxxxxxxxxxx xxxx předá xxxx xxxx xxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.

§169x

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

Xx-xx xxxxxxx uložena xxxxxxx xxxxxxx řízení xxxxx §79 xxxx. 5 xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx celní xxxx.