Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 05.03.2024.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.01.2024 do 31.03.2024.


Zákon o pobytu cizinců na území ČR a o změně některých zákonů

326/99 Sb.
 

Zákon

Část první - Pobyt cizinců na území České republiky

Hlava I - Úvodní ustanovení

Předmět úpravy §1

Působnost zákona §2

Hlava II - Vstup na území §3 §4 §5 §6 §7 §8

Odepření vstupu na území §9 §10 §11 §11a §12

Prostředky k pobytu na území §13

Hraniční průvodka §14

Pozvání §15

Rodinný příslušník občana Evropské unie §15a

Rodinný příslušník občana Spojeného království podle výstupové dohody §15b

Hlava III - Přechodný pobyt na území

Díl 1 - Přechodný pobyt na území §16 §17 §17a

Dlouhodobé vízum §17b

Díl 2 - Přechodný pobyt na území bez víza §18

Ukončení přechodného pobytu na území, k němuž se vízum nevyžaduje, a zánik tohoto pobytu §19

Díl 3 - Přechodný pobyt na území na krátkodobá víza §20

Krátkodobé vízum za účelem sezónního zaměstnání §21 §22 §23 §24 §25 §26 §26a §27 §28 §29 §29a §29b

Díl 4 - Přechodný pobyt na území na dlouhodobé vízum nebo na povolení k dlouhodobému pobytu

Oddíl 1 - Vízum k pobytu nad 90 dnů §30

Náležitosti žádosti o udělení víza k pobytu nad 90 dnů §31

Mimořádné pracovní vízum §31a

Vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem sezónního zaměstnání §32

Vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu na území §33

Náležitosti žádosti o udělení víza k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu na území §34

Prodloužení doby platnosti víza k pobytu nad 90 dnů a doby pobytu na území na toto vízum §35

Prodloužení doby platnosti víza k pobytu nad 90 dnů za účelem sezónního zaměstnání a doby pobytu na území na toto vízum §35a

Prodloužení doby platnosti víza a doby pobytu na území na vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu na území §36

Zrušení platnosti víza k pobytu nad 90 dnů §37 §37a

Zrušení platnosti víza k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu na území §38 §39

Oddíl 2 - Přechodný pobyt na území na diplomatické vízum a zvláštní vízum §40

Prohlášení neplatnosti diplomatického víza a zvláštního víza §41

Oddíl 3 - Přechodný pobyt na území na základě povolení k dlouhodobému pobytu

Povolení k dlouhodobému pobytu §42

Povolení k dlouhodobému pobytu za účelem společného soužití rodiny na území §42a

Náležitosti k žádosti o vydání povolení k dlouhodobému pobytu za účelem společného soužití rodiny §42b

Povolení k dlouhodobému pobytu rezidenta jiného členského státu Evropské unie §42c

Povolení k dlouhodobému pobytu za účelem studia na území §42d

Povolení k dlouhodobému pobytu za účelem ochrany na území §42e

Povolení k dlouhodobému pobytu za účelem vědeckého výzkumu §42f

Zaměstnanecká karta §42g

Náležitosti k žádosti o vydání zaměstnanecké karty §42h

Modrá karta §42i

Náležitosti k žádosti o vydání modré karty §42j

Karta vnitropodnikově převedeného zaměstnance §42k

Náležitosti žádosti o vydání karty vnitropodnikově převedeného zaměstnance §42l

Karta vnitropodnikově převedeného zaměstnance jiného členského státu Evropské unie §42m

Povolení k dlouhodobému pobytu za účelem investování §42n

Náležitosti žádosti o vydání povolení k dlouhodobému pobytu za účelem investování §42o

Záměr uskutečnit významnou investici a přínos významné investice §42p

Povolení k dlouhodobému pobytu za účelem strpění pobytu na území §43 §44 §44a §44b §44c §45 §46

Zrušení platnosti povolení k dlouhodobému pobytu za účelem společného soužití rodiny §46a

Zrušení platnosti povolení k dlouhodobému pobytu rezidenta jiného členského státu Evropské unie §46b

Zrušení platnosti povolení k dlouhodobému pobytu za účelem ochrany na území §46c

Zrušení platnosti povolení k dlouhodobému pobytu za účelem vědeckého výzkumu §46d

Zrušení platnosti zaměstnanecké karty §46e

Zrušení platnosti modré karty §46f

Zrušení platnosti karty vnitropodnikově převedeného zaměstnance nebo karty vnitropodnikově převedeného zaměstnance jiného členského státu Evropské unie §46g §47 §48 §48a §48b

Oddíl 4

Přechodný pobyt na území na základě povolení k dlouhodobému pobytu vydávaného Ministerstvem zahraničních věcí §49

Díl 5 - Postavení osoby bez státní příslušnosti

Přiznání postavení osoby bez státní příslušnosti §49a §49b §49c

Díl 6 - Výjezdní přílkaz a rozhodnutí o povinnosti opustit území nebo území členských států Evropské unie, Islandské republiky, Lichtenštejnského knížectví, Norského království a Švýcarské konfederace

Výjezdní příkaz §50

Rozhodnutí o povinnosti opustit území nebo území §50a §50b

Díl 7 - Společná ustanovení k dlouhodobému vízu §51 §52 §53 §54

Náležitosti žádosti o udělení dlouhodobého víza §55

Důvody neudělení dlouhodobého víza §56 §57

Vyznačování dlouhodobého víza §58 §59 §60 §61

Zánik platnosti dlouhodobého víza §62

Zánik platnosti zaměstnanecké karty §63

Studium §64 §64a §64b

Hlava IV - Trvalý pobyt na území

Díl 1 §65

Povolení k trvalému pobytu §66 §67 §68 §69 §69a §69b §70 §71 §72 §73 §74

Důvody pro nevydání, zánik platnosti a zrušení platnosti povolení k trvalému pobytu §75 §76 §77 §78 §79 §80 §81 §82

Díl 2 - Právní postavení dlouhodobě pobývajícího rezidenta v Evropském společenství na území §83 §84 §85

Díl 3 §86

Díl 4 - Pobyt cizince svěřeného do náhradní výchovy rozhodnutím příslušného orgánu §87

Hlava IVa - Pobyt občana Evropské unie a jeho rodinných příslušníků na území

Díl 1 - Přechodný pobyt na území po dobu delší než 3 měsíce

Přechodný pobyt občana Evropské unie §87a

Přechodný pobyt rodinného příslušníka občana Evropské unie §87b

Přechodný pobyt občana Evropské unie nebo rodinného příslušníka občana Evropské unie, který je členem zastupitelského úřadu cizího státu nebo zastoupení mezinárodní vládní organizace akreditovaných v České republice §87c

Důvody pro zamítnutí žádosti o vydání osvědčení o registraci a důvody pro zrušení a zánik přechodného pobytu občana Evropské unie §87d

Důvody pro zamítnutí žádosti o vydání povolení k přechodnému pobytu §87e

Důvody ukončení přechodného pobytu rodinného příslušníka občana Evropské unie §87f

Díl 2 - Povolení k trvalému pobytu §87g §87h §87i §87j

Důvody pro zamítnutí žádosti o povolení k trvalému pobytu §87k

Důvody pro zrušení a zánik platnosti povolení k trvalému pobytu §87l §87m

Díl 3 - Osvědčení a další doklady

Osvědčení o registraci §87n

Pobytová karta §87o

Prodloužení doby pobytové karty o pobytu §87p

Průkaz trvalého pobytu a karta trvalého pobytu §87r

Prodloužení doby platnosti průkazu trvalého pobytu a karty trvalého pobytu §87s

Doklady vydávané občanu Spojeného království a jeho rodinnému příslušníku §87t

Díl 5 - Společná ustanovení §87u §87v §87w §87x §87y

Skončení platnosti pobytové karty, průkazu trvalého pobytu nebo karty trvalého pobytu §87z

Skončení platnosti osvědčení o registraci §87aa

Hlava V - Pobyt cizince narozeného na území §88 §89

Hlava VI - Vycestování cizince z území §90 §91

Odepření vycestování z území §92

Hlava VII - Hlášení místa pobytu na území §93 §93a §94 §95 §96 §97

Hlášení změn §98

Zrušení údaje o místu hlášeného pobytu cizince na území §98a

Ubytovatel a jeho povinnosti §99 §100

Domovní kniha §101

Oznámení ubytování §102

Hlava VIII - Povinnosti

Povinnosti cizince §103

Povinnost dopravce §104

Povinnost soudu, ústavu pro výkon zabezpečovací detence, vazební věznice a věznice §105

Povinnosti orgánů státní správy §106

Povinnosti jiných osob §107

Hlava IX - Cestovní doklad §108 §109 §110 §111 §112

Cizinecký pas §113

Cestovní průkaz totožnosti §114

Důvody pro odnětí a pro nevydání cizineckého pasu, cestovního průkazu totožnosti nebo cestovního dokladu podle §108 odst. 1 písm. f) §115

Náhradní cestovní doklad Evropské unie §115a

Evropský cestovní doklad pro návrat §115b

Neplatnost cestovního dokladu §116

Zadržení dokladu §117

Hlava IXa - Průkaz o povolení k pobytu

Průkaz o povolení k pobytu §117a

Zapisování údajů do průkazu o povolení k pobytu §117b

Doba platnosti průkazu o povolení k pobytu §117c

Prodloužení doby platnosti průkazu o povolení k pobytu cizince s povoleným trvalým pobytem §117d §117e

Skončení nebo zrušení platnosti průkazu o povolení k pobytu §117f

Vydávání průkazů o povolení k pobytu bez nosiče dat s biometrickými údaji §117g

Hlava X - Správní vyhoštění §118

Správní vyhoštění z přechodného pobytu na území §119 §119a

Správní vyhoštění cizince s povolením k trvalému pobytu §120 §120a §121

Podmínky k odstranění tvrdosti správního vyhoštění §122

Úhrada nákladů spojených se správním vyhoštěním §123

Úhrada nákladů spojených s dobrovolným návratem §123a

Hlava XI - Zvláštní opatření za účelem vycestování cizince z území nebo z území členských států Evropské unie a zajištění cizince

Zvláštní opatření za účelem vycestování cizince z území nebo z území členských států Evropské unie §123b

Finanční záruka §123c

Zajištění cizince za účelem správního vyhoštění §124 §124a

Zajištění cizince za účelem vycestování §124b §125 §126 §126a §126b §127 §128

Zajištění cizince za účelem jeho předání nebo průvozu §129

Žádost o propuštění ze zařízení §129a

Hlava XII - Zařízení §130 §131 §132 §132a §133 §134 §135 §136 §137 §138 §139 §140 §141 §142 §143 §144 §145 §146 §147 §148 §149 §150

Příspěvek obcí §151

Hlava XIII - Průvoz cizince a nežádoucí osoba

Průvoz cizince §152 §153

Nežádoucí osoba §154 §155

Hlava XIIIA - Integrace cizinců

Centra na podporu integrace cizinců §155a

Adaptačně-integrační kurz §155b

Hlava XIV - Přestupky

Přestupky fyzických osob §156 §156a

Přestupky právnických a podnikajících fyzických osob §157

Společné ustanovení k přestupkům §157a §157b

Hlava XV - Informační systémy §158 §158a §158b §158c §159 §160

Přístup k informačnímu systému smluvních států §160a

Hlava XVI - Působnost policie a Ministerstva zahraničních věcí a oprávnění policie

Státní správa vykonávaná policií a místní příslušnost §161 §161a §162

Ředitelství služby cizinecké policie §163

Odbor cizinecké policie §164

Působnost ministerstva §165

Oprávnění ministerstva §165a

Působnost Ministerstva zahraničních věcí §166

Oprávnění policie §167 §167a

Hlava XVII - Správní řízení a soudní přezkum

Správní řízení §168

Jednací jazyk §169

Doručování na území §169a

Doručování do ciziny §169b

Doručování na elektronickou adresu §169c

Osobní podání žádosti §169d §169e

Sjednání termínu osobního podání žádosti §169f

Příslušnost zastupitelského úřadu pro podání žádosti §169g

Nepřijatelnost žádosti §169h

Vady podání §169i

Výslech prováděný na území §169j

Pohovor a výslech prováděný zastupitelským úřadem §169k

Výslech za použití videokonferenčního zařízení §169l

Utajované informace v řízení podle tohoto zákona §169m

Informace zastupitelského úřadu §169n

Závazné stanovisko Úřadu práce České republiky §169o

Nahlížení do spisu a vyjádření k podkladům rozhodnutí §169p

Přerušení řízení §169q

Zastavení řízení §169r

Odložení věci §169s

Vydání rozhodnutí a lhůty pro jeho vydání §169t

Vymáhání náhrady nákladů řízení §169u

Odvolací řízení §170 §170a §170b §170c

Řízení o přiznání postavení osoby bez státní příslušnosti §170d §170e §170f §170g

Soudní přezkum §171

Žaloba §172 §172a

Hlava XVIII - Společná ustanovení §173 §173a

Trestní zachovalost §174

Přiměřenost §174a §175

Zdravotní služby po dobu zajištění cizince §176

Zdravotní služby ve zvláštních případech §176a

Úhrada pobytu cizince v přijímacím středisku na mezinárodním letišti po pravomocném ukončení řízení o udělení mezinárodní ochrany §176b

Úhrada nákladů spojených se zajištěním cizince za účelem předání nebo průvozu §176c

Totožnost §177

Procesní způsobilost §178 §178a §178b §178c §178d

Bezdlužnost §178e

Nespolehlivý zaměstnavatel §178f

Důvody znemožňující vycestování §179

Ověření pozvání a odepření tohoto ověření §180 §180a

Identifikační průkaz vydávaný Ministerstvem zahraničních věcí §180b

Nezletilý cizinec bez doprovodu §180c

Dodatečné potvrzení údaje o vstupu do cestovního dokladu cizince §180d

Nové posouzení důvodů neudělení víza, prohlášení krátkodobého víza za neplatné nebo zrušení jeho platnosti a nové posouzení důvodů odepření vstupu cizince na území §180e

Partnerství §180f

Zkouška z jazyka §180g

Ukončení pobytu v tranzitním prostoru mezinárodního letiště §180h

Doklad o cestovním zdravotním pojištění při pobytu do 90 dnů §180i

Doklad o cestovním zdravotním pojištění při pobytu nad 90 dnů §180j

Společné ustanovení o cestovním zdravotním pojištění §180ja

Registr zdravotního pojištění cizinců §180jb §180k

Hlava XIX - Zmocňovací a přechodná ustanovení

Zmocňovací ustanovení §181 §181a §181b §182 §182a §182b

Přechodná ustanovení §183 §184 §184a §184b

Část druhá §185

Část třetí - Novela zákona o správních poplatcích

Správní poplatky §186

Část čtvrtá - Novela zákona o cestovní dokladech §187

Část pátá - Novela občanského soudního řádu §188

Část šestá - Závěrečná ustanovení

Zrušovací ustanovení §189

Účinnost §190

č. 140/2001 Sb. - Čl. II

č. 217/2002 Sb. - Čl. IV

č. 222/2003 Sb. - Čl. II

č. 428/2005 Sb. - Čl. II

č. 444/2005 Sb. - Čl. LXVI

č. 112/2006 Sb. - Čl. XXIV

č. 136/2006 Sb. - Čl. VII

č. 161/2006 Sb. - Čl. II

č. 230/2006 Sb. - Čl. XX

č. 379/2007 Sb. - Čl. II

č. 140/2008 Sb. - Čl. VII

č. 427/2010 Sb. - Čl. II

č. 101/2014 Sb. - Čl. II

č. 314/2015 Sb. - Čl. IV

č. 318/2015 Sb. - Čl. XII

č. 191/2016 Sb. - §24

č. 456/2016 Sb. - Čl. VI

č. 222/2017 Sb. - Čl. II

č. 176/2019 Sb. - Čl. II

č. 274/2021 Sb. - Čl. II

č. 173/2023 Sb. - Čl. IV

č. 278/2023 Sb. - Čl. II

č. 454/2023 Sb. - Čl. IV

Nález Ústavního soudu - č. 47/2009 Sb.; č. 234/2012 Sb.; č. 22/2014 Sb.; č. 16/2019 Sb.; č. 279/2022 Sb.

INFORMACE

326

ZÁKON

ze dne 30. xxxxxxxxx 1999

x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxx xx usnesl xx xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx:

XXXX XXXXX

XXXXX XXXXXXX XX XXXXX ČESKÉ XXXXXXXXX

XXXXX X

XXXXXX USTANOVENÍ

§1

Předmět xxxxxx

(1) Xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx přímo xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx1) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxx") x vycestování xxxxxxx x xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx na xxxxx x vymezuje působnost Xxxxxxx Xxxxx republiky (xxxx xxx "xxxxxxx"), Xxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxx") x Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx věcí x této xxxxxxx xxxxxx správy.

(2) Xxxxxxxx xx xxxxxx fyzická xxxxx, která xxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx1a), xxxxxx občana Xxxxxxxx xxxx1b).

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx na xxxxxx Xxxxxxxx xxxx se xxxxxxx x xx xxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxx1c), x xxx xx vyplývá xxxxx na volný xxxxx xxxxxxxxxx takovému xxxxx občanů Xxxxxxxx xxxx, nebo xxxxxx xxxxx, který xx xxxxx Xxxxxxx x Xxxxxxxxx hospodářském xxxxxxxx1d).

(4) X xxxxxxx s xxxxx xxxxxx Dohody x xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxx x Severního Xxxxx x Xxxxxxxx xxxx x Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxx xxxxxx") xx ustanovení xxxxxx zákona vztahující xx xx

x) xxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxx x xx xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxx x Xxxxxxxxx Xxxxx, xxxxx xx xxxxx oprávněně xxxxxxx xx xxx 31. xxxxxxxx 2020, (xxxx xxx "xxxxx Spojeného xxxxxxxxxx") x

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxx

1. §15a xxxx. 1 xxxxxxx x xx rodinného xxxxxxxxxxx xxxxxx Spojeného xxxxxxxxxx xxxxx §15b xxxx. 1, který xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x §15b xxxx. 3 písm. x), xxxx

2. §15a xxxx. 3 xxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx království xxxxx §15b xxxx. 2, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v §15b xxxx. 3 xxxx. b).

§2

Xxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx na xxxxxxx, xxxxx

x) xx xxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, cizincem, xxxxx xx xxxxxx xx území, xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx ochrany2), xxxxxxxxx-xx xxxxx zákon xxxx xxxxxxxx xxxxxx předpis xxxxx,

x) xxxxxx xx xxxxx xx základě xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxx,3)

x) xxxxxxx Xxxxxx republiku x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxx dočasné xxxxxxx xx území, a xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx oprávnění x pobytu za xxxxxx dočasné xxxxxxx, xxxxx xxxxx zákon xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx3a) nestanoví xxxxx.

XXXXX XX

XXXXX NA XXXXX

§3

§3 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 191/2016 Sb.

§4

§4 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 191/2016 Sb.

§5

(1) Podmínky vstupu xx xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx přímo použitelný xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx1). Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx hranic za xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx zákona x xxxxxxx xxxxxxxx hranic3b) xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx zákona.

(2) Xxx xxxxxx xx území xx xxxxxxx při xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx splnění xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx použitelným xxxxxxxxx Evropské unie1) x xxxx xx xx xxxxxxxx povinen

a) xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxx totožnosti pomocí xxxxxxxx xxxxx zapsaných x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx porovnání biometrických xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx aktuálně zobrazených xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x biometrickými xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx-xx o cestovní xxxxxx, který xxxxxxxx xxxxx xxx s xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx doklad xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx je xxxxxx 15 let x xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx odstavce 1 x xxxxxxxx 2 xxxx. a) xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xx

x) xxxxxxxx od orgánu xxxxxx xxxxx podle xxxxxxxxxx zákona5),

b) xxxx xxxxx xxxxxxxx (§152), xxxx

x) na xxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, (xxxx xxx "xxxxxxxxxxx xxxxxxx") xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx.

(5) Občan Xxxxxxxx xxxx x rodinný xxxxxxxxxx občana Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx kontrole xxxxxxxxx xxxxxxx cestovní xxxxxx. Xxxx-xx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx nemůže-li xx xxx obstarat, xxxxxxx mu při xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxx svou xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, že xx občanem členského xxxxx Evropské xxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx. Xxxx-xx rodinný xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx-xx xx jej xxxxxxxx, policie mu xxx xxxxxxxx kontrole xxxxxx, aby xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xx je xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

(6) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxx není xxxxxxx Xxxxxxxx unie, xx dále xxxxxxx xxx hraniční kontrole xxxxxxx předložit xxxxx xxxxxxxxxxx k pobytu xx xxxxx, vztahuje-li xx xx xxxx xxxxxx povinnost.

§6

§6 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 379/2007 Sb.

§7

§7 zrušen právním xxxxxxxxx č. 165/2006 Sb.

§8

§8 zrušen právním xxxxxxxxx č. 165/2006 Sb.

§9

Odepření xxxxxx na xxxxx

(1) Policie odepře xxxxxxx xxxxx na xxxxx, xxxxxxxx

x) xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx doklad, xxxxx xxxx povolení x xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxx, podléhá-li xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx x xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx doklady xxxxxxxxxxx xxxx x zabezpečení xxxxxxxx xxxxxx na xxxxx,

x) nemá xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx x x xxxxxxxxxxx x xxxxx,

x) xx xxxxxxxxx osobou (§154),

g) xx xxxxxxx do xxxxxxxxxxxx xxxxxxx vytvořeného xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx mezinárodními xxxxxxxxx x odstraňování xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx5a) (xxxx xxx "xxxxxxx xxxx"), za xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx, jimž xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx (xxxx jen "xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx"); xx xxxxxxx, xx-xx xxxxxxx xxxxxxx vízum xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx na xxxxx,

x) xx důvodné xxxxxxxxx, xx xx xxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxx xx území xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx mezinárodní xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) je xxxxxxx xxxxxxxxx, že xx xxxxxxx mohl xxx xxxx pobytu xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx státu xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx anebo xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx

x) nesplňuje xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx zdravotnictví před xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (dále xxx "xxxxxxxxx opatření xxxx xxxxxxxxxx infekčního xxxxxxxxxx").

(2) Xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx vízum x xxxxxx xxx 90 xxx xx xxxxxx převzetí xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx pobytu, může xxxxxxx xxxxxxx vstup xx území x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x), x), x) xx j).

(3) Xxxxxxx xxxxxx xxxxx na xxxxx

x) xxxxxx Xxxxxxxx xxxx,

1. nemá-li platný xxxxxxxx doklad x xxxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 5,

2. xxxxxxxx-xx padělaný nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx,

3. xxxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

4. je-li xxxxxxx nebezpečí, že xx xxx xxxx xxxxxx na xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx závažným xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, nebo

5. xx-xx xxxxxxx do evidence xxxxxxxxxxx osob x xxxxxxxxx orgán, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx Evropské xxxx do xxxx xxxxxxxx (§154 xxxx. 2), xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, po jejichž xxxxxxxxxxx xxx mít xx xx, xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xx xxxx xxx xxxx pobytu xx území xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) rodinnému xxxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxx xxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx,

1. z xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x),

2. nepředloží-li xxxxx, xxxxxxx-xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx,

3. xx-xx důvodné xxxxxxxxx, xx by xxxx ohrozit xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxx narušit xxxxxxx pořádek,

4. xx-xx xxxxxxx do xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx tohoto xxxxxxx xxxxxxx, poskytne xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx mít xx xx, xx xxxx důvodné nebezpečí, xx xx mohl xxx svém xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx způsobem xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(4) Policie xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx vstup xx xxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx1b) x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 3 písm. a). Xxxxxxx policie postupuje x x případě xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx1b), pokud xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxxxx xxxx pokud xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx občan Xxxxxxxx unie pobývá xx xxxxx. Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx vstupu xx xxxxxx, xx-xx xxxxxxx xxxxxxxx vstupu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx soudu x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx vyhoštění.

(5) Xxxxxxx, xxxxxxx byl odepřen xxxxx xx xxxxx, xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx zahraničí, xxxx-xx xxxx stanoveno xxxxx.

(6) Nelze-li xxxxxxx, xxxxxxx byl na xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx na xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx z xxxxxx letiště xxxx xx zahraničí, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, z xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx. Xxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx zpět do xxxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx-xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx, zajištěna xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx hranic místnost xxx xxxxx, kterým xxx xxxxxxx vstup xx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx cizince xx jiné xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, na xxxx je xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxxx pro xxxxx xxxx vycestování x xxxxx xx mezinárodní xxxxxxx, x něhož xxxx xxxxxxxx zpět xx zahraničí.

(7) Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 6 xx xxxxxxxx xxxxxxx xx území xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxx xx území xx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx zákona. Xxx xxxxx převozu xxxxxxx na mezinárodní xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx policie se xx xxxxxxxx cizince xxxxx xxxx na xxxxxxx zajištěného xxxxx xxxxx XX.

§10

(1) Xxxxxxxxx cizince, xxxxxxx byl xxxxxxx xxxxx na xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx

x) xx xxxxxxxxxxxxx ohrožen xxxx xxxxx z xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) by xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx

x) je mu xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx péči.

(2) Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xx podle xxxxxxxx 1 nevztahuje povinnost xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx policie xxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx.

(3) Xxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx 1 nevztahuje xxxxxxxxx vycestovat, xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx po xxxx xxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxx na xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx péče x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx se xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxx XX. Je-li xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx ústavní xxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx jeho xxxxxxxxxxxxx.

(4) Policie cizince xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx za xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx, jakmile xx s xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx schopen vycestovat.

§11

§11 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 379/2007 Sb.

§11a

§11a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 379/2007 Sb.

§12

§12 zrušen právním xxxxxxxxx č. 427/2010 Sb.

§13

Xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxx xx xxxxx se xxxxxxxxx, není-li xxxx xxxxxxxxx jinak, xxxxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx prostředků alespoň xx xxxx

1. 0,5xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx minima xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx6) (dále xxx "xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx") xx 1 xxx xxxxxx, xxxxxxxx tento xxxxx nemá vcelku xxxxxxxxxx xxxx 30 xxx,

2. 15xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxx přesáhnout xxxx 30 xxx, s xxx, xx xxxx xxxxxx xx za xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxx zvyšuje x 2xxxxxxx částky existenčního xxxxxx,

3. 50xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx jedná x xxxxx za xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx má xxxxxx xxxxxxxxxx 90 xxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zaplacení xxxxxx xxxxxxxxx s pobytem xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x pobytu xx xxxxx xx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x), xxx-xx x xxxxx xx území xxxxx xxx 3 xxxxxx, se prokazuje

a) xxxxxxx z xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx znějícím xx xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx během xxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx x odstavci 1 xxxx. x),

x) xxxxx xxxxxxxx x finančním xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx disponovat xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx výši xxxxxxx x odstavci 1 písm. x) xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx spojených x jeho xxxxxxx xx území, xxxx

x) xxxxxxx mezinárodně uznávanou xxxxxxxx xxxxxx; xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx současně xxxxxxxxx xxxxx x účtu xxxxxxxx x xxxxx xxxx jiné xxxxxxxx xxxxxxxxx, ze xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxx peněžními xxxxxxxxxx xx xxxx uvedené x xxxxxxxx 1 xxxx. x).

(3) Xxxxxxx, xxxxx bude xx xxxxx xxxxxxxx, může xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x zajištění xxxxxxxxxx x xxxxxx závazek xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx právnickou osobou, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxxx peněžních prostředků xx xxxx částky xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx 1 měsíc xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, nebo xxxxxx x xxx, xx xxxxxxx xxxxxxx spojené x xxxx studiem x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx přijímací xxxxxxxxxx (xxxxxx). Pokud xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx, je xxxxxxx povinen xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxx rozdílu xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx minima x xxxxxxxx na xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx 6xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx x zajištění xxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxx získaného xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, kterou xx Xxxxx xxxxxxxxx vázána.

(4) Xxxxxxx, xxxxx nedosáhl xxxx 18 xxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx odstavce 1 x xxxxxxxxx xxxx.

§14

Xxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx obsahující údaje x xxxxx x xxxxxxxx, dnu, xxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx mladších 15 xxx, x xxxxx x číslu cestovního xxxxxxx cizince, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx číslo xxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, s nímž xxxxxxxx na xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx tohoto xxxxxxx x jeho barvu, xxxxx a xxxxx xxxxxx na xxxxx x datum vycestování x xxxxx, xxxx x místo pobytu xx území.

§15

Pozvání

Rozsah xxxxx uvedených x xxxxxxx x xxxxxx cizince na xxxxx, který nepřesáhne xxxx 3 xxxxxx, xxxxxxx přímo použitelný xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx27).

§15x

Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxx jeho

a) manžel,

b) xxxxx, xxx-xx x xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 21 xxx, x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) potomek xxxxxx 21 xxx nebo xxxxxx xxxxxxx manžela xxxxxx Evropské xxxx x

x) potomek xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie, xxxxx xx x xxxxxx uspokojování xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxx nutné xxxx xxxxxxxxxxx občanem Evropské xxxx xxxx jeho xxxxxxxx, xxxx xxx xx xxxx xxxxxx xxxx jiné nutné xxxx závislý xxxxxxxxxxxxx xxxx vstupem na xxxxx xx státě, xxxxx xx xxxxxxx, xxxx ve xxxxx, xx xxxxxx měl xxxxxxx pobyt.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx občana Xxxxxxxx xxxx xx dále xxxxxx xxxxxxx, který xx xx xxxxxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x trvalému xxxxxx na území xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx x).

(3) Rodinným xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie xx dále xxxxxx xxxxxxx, xxxxx

x) je xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx státního xxxxxx Xxxxx republiky xxxxxxxxxxxx x trvalému xxxxxx na území x

1. je x xxxx, x níž xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx občanem Xxxxxxxx xxxx xxxx státním xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

2. xx x zemi, x xxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxx

3. x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx osobní xxxx xxxxxx občana Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx České republiky, xxxx

x) má x xxxxxxx Evropské xxxx xxxx se státním xxxxxxx Xxxxx republiky xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx na xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

§15x

Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx království xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

(1) Rodinným xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxx xxxxx §1 odst. 4 xxxx. b) xxxxxx jeho

a) xxxxxx,

x) xxxxx, xxx-xx x xxxxxx Spojeného xxxxxxxxxx xxxxxxxx 21 xxx, x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx 21 let xxxx xxxxxx xxxxxxx manžela xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx manžela xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx z důvodu xxxxxxxxxxxx svých xxxxxxxxxx xxxxxx závislý xx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxx poskytované xxxxxxx Xxxxxxxxx království xxxx xxxx manželem xxxx byl xx xxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx na xxxxx xx státě, jehož xx občanem, xxxx xx státě, xx xxxxxx měl xxxxxxx xxxxx, x

x) příbuzný, xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx je potřebná xxxxx, aby xxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx trvalého pobytu xx území, které xx xxxxx části xxxxx xxxxxxxxx dohody.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx království xx xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx rodinným xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxx §15a xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 x xxxxx

x) xx xxxxxxxxx občana Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a x xxxx, x níž xxxxxxx, jím xxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx zdravotní xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx osobní xxxx tohoto xxxxxx Xxxxxxxxx království, xxxx

x) xx x xxxxxxx Xxxxxxxxx království řádně xxxxxxxx xxxxxx partnerský xxxxx.

(3) Postavení xxxxxxx x §1 xxxx. 4 písm. x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x

x) xxxxxxxx 1, xxxxx

1. xxxxxxxxx xxxxxxx xx území xx xxx 31. xxxxxxxx 2020,

2. xxx xxxxxx xxxxxxx x vydání xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx ke xxx 31. xxxxxxxx 2020 xxxxxxxxx na xxxxx, x příbuzenský xxxxx podle odstavce 1 x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx ke xxx 31. prosince 2020, nebo

3. xx xx dni 31. xxxxxxxx 2020 stal xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx oba xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, 1 xxxxx xx xxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx je xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1 x xxxxxx xx xxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx práva xxxx x xxxx63), xxxxxxx xxxxx určit místo xxxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx 2

1. xxxx. x), xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxx xx xxx 31. xxxxxxxx 2020 xxxx xxxxx dnem 1. xxxxx 2021 xxxxx xxxxxx o povolení x přechodnému xxxx xxxxxxxx pobytu, nebo

2. xxxx. b), xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x přechodnému xxxxxx xx xxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x), xxxxx byl trvalý xxx xx dni 31. prosince 2020.

§15x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 274/2021 Sb. x xxxxxxxxx xx 2.8.2021

XXXXX III

PŘECHODNÝ XXXXX XX ÚZEMÍ

Díl 1

Xxxxxxxxx xxxxx xx území

§16

(1) Xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx

x) xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx hranic Xxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx-xx xx x xxxxx hraniční xxxxxxxx policií odepřen xxxxx xx xxxxx,

x) xx xxxxxxxxxx státních xxxxxx, není-li xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, nebo

c) xxx dne xxxxxxxx xx xxxxx, za xxxxxxxx stanovených tímto xxxxxxx (§88).

(2) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. a) xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx státních xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx-xx xxxx xxxxxxxxx xx státních xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

§17

Xxxxxxx může pobývat xx xxxxx přechodně

a) xxx víza,

b) xx xxxxxxx krátkodobého víza xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisu Xxxxxxxx xxxx27), xxxx

x) xx xxxxxxx dlouhodobého xxxx, xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx nebo xxxxxxxx x přechodnému xxxxxx.

§17a

§17a xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 427/2010 Sb.

§17x

Xxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx k xxxxxx xxx 90 xxx.

Xxx 2

Xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx bez xxxx

§18

Xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxx víza,

a) xxxxxxx-xx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx unie6a) x xxxx-xx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo nařízením xxxxx [§181 xxxx. x)] xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx-xx tak x xxxxxxx s přímo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx6a) mezinárodní xxxxxxx xxxx vláda svým xxxxxxxxx [§181 xxxx. x)],

x) xx-xx občanem Xxxxxxxx xxxx,1a)

x) xx-xx

1. xx xxxxxx zabezpečovací xxxxxxx, xxxxx xxxx xx výkonu xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx-xx xxxxxxx, xxxxx má xx xxxxxxx x xxxx xxxx matka; xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxx tohoto xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

2. xxxxxxx x policejní cele7) xxxx x zařízení xxx zajištění cizinců (xxxx xxx "zařízení") (§130); xxxxx cizinec xxxxxxxx xxxx xx xxxx tohoto xxxxxxxx xxxxxxx xx území x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

3. xxxxxx 15 xxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx, x xxxxx cestovním xxxxxxx je xxxxxx, x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx z xxxxx; xxxxxxx xxxxxx 15 xxx xxxx po xxxx xxxxxxxxxxxxx pobývat xx xxxxx i xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

4. xxxx nezletilé dítě xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx děti xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx28) anebo xx xxxxxx xxx xxxx x xxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx příslušného xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx dětí xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx,

5. xxxxxxxxx xxxxxxx x povolení x xxxxxx na území xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x doba pobytu xx xxxxx xxxxxxxxxx 3 xxxxxx,

6. xxxxx, xxxxx není státním xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx xxxx, ale xxxxx má xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxx Evropské xxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx, doprovázené učitelem, x xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx7b), x xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx anebo průjezdu,

7. xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie, který xxx xxxx xxxxxxx Xxxxxxxx unie, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx trvalého xxxxxx xx území xxxxxx xxxxxxxxx státu Evropské xxxx x xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx 3 xxxxxx,

x) xx-xx rodinným xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxx §15a odst. 1 xxxx 2, xxxxx xxxxxxxxxx vízum xxxxxxx platnost, xxxxx xx xxxxx xxxxxx x občanem Xxxxxxxx xxxx x doba xxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxx 3 xxxxxx

x) xx-xx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxx 90 xxx xxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx Evropské xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxx xxxxxx na xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx 1 rok; xx xxxx xxxx xxxx xx xxxxx bez xxxx přechodně xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx x xx držitelem xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx Evropské xxxx, xxxx

x) je-li xxxxxxxxx xxxx k xxxxxx xxx 90 dnů xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx státem Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxx programu Evropské xxxx xxxx mnohostranného xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx opatření x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx v xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx institucí x xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx činnost xxxxxx školy xx xxxxx, a xxxx xxxxxx na území xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx 1 rok.

§19

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx území, x xxxxx xx vízum xxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxx xxxxxxx na xxxxx, x xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx, policie xxxxxx, xxxxxxxx cizinec

a) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx zákonem,

c) xxxxxx xx xxxxx bez xxxxxxxx cestovního xxxxxxx, xxxxx x tomu xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxx pobytové xxxxxxxx xxxxxxx zjistí skutečnost xxxxx §9 xxxx. 1 xxxx. x), x), x), x), x) nebo x),

x) xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx na xxxxx (§13) xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx pozvání (§15 a 180), xxxx

x) xx xxxxx xxxxxx xx cestovní xxxxxx, který xxx xxxxxxx xxxxx, který xxx vydal, xxxxxxxxx xx neplatný nebo xxxxxxxx,

xx podmínky, že xxxxxxxx budou přiměřené xxxxxx xxx ukončení xxxxxx. Xxx posuzování xxxxxxxxxxxx policie xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx pobytu xx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(2) Pobyt xxxxxxx xx území, x němuž se xxxxx nevyžaduje, zaniká, xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx §181.

(3) Xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx odstavce 2. Xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx v xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx příkazem, xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx (dále xxx "xxxxxxx xxxxxxxxx").

Díl 3

Přechodný xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx

§20

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx jeho neudělení, xxxxxxxx prodloužení xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx a důvody xxxxxxx xxxx platnosti xxxxxxx přímo xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx27). X xxxxxxxx neudělení xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx27).

(2) Xxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xx cestovního xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx policii.

(4) Xxxxxxx xxxxxxxxxx občana Xxxxxxxx xxxx xxxxx §15a xxxx. 1 xxxx 21b), který xxx není xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx a xxxxx xxxxxxxxxx občana Xxxxxxxx unie xx xxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie, xxxxx xx xxxxx xxxxxx, je oprávněn xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxx, xxxxx xxxx x krátkodobé xxxxx jako xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxx xxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx x hodlá xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxx následovat xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xx území xxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx pozměněný xxxxxxxx xxxxxx,

x) nesplňuje xxxxxxxxx xxxxxxxx před xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx onemocnění,

c) xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx by xxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx veřejný xxxxxxx,

x) xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx systému xxxxxxx, xxxxxxxx dodatečné xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx mít xx xx, xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, že xx xxxx xxx xxxxxx na území xxxxxx xxxxxxxxx státu xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx způsobem xxxxxxx xxxxxxx pořádek,

e) xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx s xxxxx xxxxxx xxxxx x pobytu na xxxxx, xxxxxxx pokud xxxxxxx xxxxxxx manželství xxxx jeho xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xx xxxxxxxx podvodného jednání x xxxxx získat xxxxx k pobytu xx xxxxx, xxxx

x) xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxxx x §15a xxxx xxxxxx Evropské xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx.

(6) Rodinný příslušník xxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxx x §15a xxxx. 3 je x žádosti x xxxxxxx krátkodobého víza xx zastupitelském xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx přímo xxxxxxxxxxxx předpisu Evropské xxxx27). Zastupitelský xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x důvodů xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx27). Xx xxxxxxx krátkodobého xxxx, je-li xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx občana Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x §15a xxxx. 3, není xxxxxx xxxxx.

(7) Xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx v odstavci 5 x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx a x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx 15 xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx o xxxx xxxxxxxxx důvodů neudělení xxxx (§180e) x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx víza xxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx informace x oprávnění xxxxxxx x nové posouzení xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx (§180e) x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx neudělení xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

§21

Krátkodobé xxxxx za xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxx xxxxxxxxxx xxxxx27) xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx54) se xxxxxxx xxxxxxx §32 xxxx. 2 xxxx. x), x) x x), §32 odst. 3 x §58 odst. 4.

(2) Xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx v xxxxxx 5 let xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx nejméně jednou xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx sezónního xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx úřad xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxxx xx stejným xxxxxx xxxxxx xxxxxx; xx xxxxxxx, byla-li xxxxxxxx některého x xxxxxx víz zrušena, xxxxxx xx xx xxx stalo xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

§22

§22 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 427/2010 Sb.

§23

§23 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 427/2010 Sb.

§24

§24 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 427/2010 Sb.

§25

§25 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 427/2010 Sb.

§26

§26 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 427/2010 Sb.

§26x

§26x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 217/2002 Sb.

§27

§27 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 427/2010 Sb.

§28

§28 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 427/2010 Sb.

§29

§29 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 427/2010 Sb.

§29x

§29x zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 427/2010 Sb.

§29b

§29b xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 427/2010 Sb.

Díl 4

Přechodný xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx povolení x xxxxxxxxxxxx pobytu

Oddíl 1

Vízum x pobytu nad 90 xxx

§30

(1) Vízum x xxxxxx nad 90 dnů uděluje xxxxxxxxxxxx xx žádost xxxxxxx, který xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx účelem vyžadujícím xxxxx xx území xxxxx xxx 3 xxxxxx. Vízum x xxxxxx xxx 90 xxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx zaměstnání; xx xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxx x pobytu xxx 90 dnů za xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx vízum.

(2) Xxxxx x xxxxxx nad 90 dnů xx xxxx xxxxxxx cizinci xx xxxxxx převzetí xxxxxxxxxxx oprávnění x xxxxxx xx xxxxx xxxx xx účelem xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx k dlouhodobému xxxxxx vydávaného Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx věcí (§49).

(3) Xxxxx podle odstavce 1 se xxxxxxx x dobou xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xx území xxxxxxx xx 1 rok, x výjimkou xxxx x pobytu nad 90 dnů za xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx podle xxxxxxxx 2 xx uděluje x xxxxx platnosti xx 6 xxxxxx.

(4) Xxxxx k xxxxxx xxx 90 dnů xx účelem převzetí xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxx na xxxxx xx xxxx 60 xxx. Xxxxx k xxxxxx xxx 90 xxx za xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx věcí opravňuje x xxxxxx xx xxxx 30 xxxxxxxxxx xxx. V xxxxxxx, xx převzetí oprávnění x pobytu xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx brání xxxxxx na xxxx xxxxxxx nezávislé, xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx vstupu xxxxxxx xx xxxxx za xxxxxxxxxxxx xx do xxxx, než tyto xxxxxx xxxxxxx. Cizinec xx xxxxxxx po xxxxxx důvodů podle xxxx xxxxx tyto xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, jde-li o xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxx xx území, xxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx věcí, xxx-xx o xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx vydávaného xxxxx xxxxxxxxxxxxx.

§31

Náležitosti žádosti x xxxxxxx víza x xxxxxx nad 90 xxx

(1) X xxxxxxx x udělení xxxx x pobytu nad 90 dnů xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx pobytu xx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx x pobytu xx xxxxx (§13),

x) xxxxxx x zajištění ubytování xx dobu pobytu xx xxxxx,

x) fotografie; xx neplatí, xxxxx xxxx pořizován obrazový xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx, popřípadě jiných xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx, x pobytem xxxxxx xx xxxxx; xxxxxxx rodiče, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxx-xx x rodiče, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx za xxxx xxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx bude xxxx společně xxxxxxx xx území, x xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, že xxxxxxx xxxxxx x důvodů xx xxxx vůli xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a

g) xxxxxx xxxxxxx výpisu x xxxxxxxx Rejstříku xxxxxx xxxx podklad x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx je cizinec xxxxxxx xxxxxxx, jde-li x cizince, xxxxx xxxxxx xxxx 15 xxx; xxxxxxx-xx tak xxxxxxxxx zastupitelský xxxx xx xxx úřední xxxxx x na xxxxx internetových xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, zejména x xxxxxxxxx, xxx tento xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(2) X xxxxxxx x xxxxxxx xxxx x pobytu xxx 90 xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxx předložit xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x), x) xx x) x xxxxxx o xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx30).

(3) X xxxxxxx x xxxxxxx xxxx x xxxxxx nad 90 xxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxx obdobný výpisu x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx trestní xxxxxxxxxxxx (§174) xxxxxxxx xxxxxx, jehož xx xxxxxxx státním xxxxxxx, xxxxx x xxxxx, x xxxxx cizinec xxxxxxx x xxxxxxxxxx 3 xxxxxx ve xxxx souhrnu po xxxx xxxxx xxx 6 xxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx, že xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx; xxxxxx nelze xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx 15 xxx,

x) xxxxxx potvrzující xxxxxxx xxxxxxxxx opatření xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x udělení xxxx k xxxxxx xxx 90 xxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx území xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) se nevztahuje xx xxxxxxx azylanta xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx2), xxxxx manželství x xxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx před xxxxxxx xx xxxxx, xx xxxxxxxxx dítě azylanta xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx nezletilé xxxx xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxx požívající xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) xxxx xxxxxxx uvedení xx xxxx první x xxxxxxx x xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxx 90 xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x jiný xxxxxx xxxxxx xxxxxx, jehož xxxx občanem xxxx x xxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx.

(5) Dokladem o xxxxxxxxx ubytování xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) xx xxxxxx xxxxxx x vlastnictví xxxx nebo domu, xxxxxx x oprávněnosti xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxx písemné xxxxxxxxx osoby, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx, x xxxxx úředně ověřeným xxxxxxxx, xxxxxx je xxxxxxx udělen souhlas x ubytováním. Xxxxxxxxx xxxx být zajištěno xxxxx v xxxxxxx, xxxxx xx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx31) xxxxxxx xxxxxx popisným xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx, ubytování xxxx xxxxxxxx. Xxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx podle xxxx xxxxx xxxxxxxx elektronicky, xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, se kterým xxxx právní xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx52).

(6) Před vyznačením xxxx x pobytu xxx 90 xxx xx cizinec xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx po xxxx xxxxxx na xxxxx, které xxxxxxxx xxxxxxxxx uvedeným x §180j. Současně je xxxxxxx předložit doklad x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxx x cestovním zdravotním xxxxxxxxx. To xxxxxxx, xxx-xx x případy xxxxxxx x §180j xxxx. 4.

§31x

Xxxxxxxxx pracovní xxxxx

(1) Xxxxxxxxx pracovní xxxxx, xxxxx je xxxxx x pobytu nad 90 xxx, uděluje xxxxxxxxxxxx pouze x xxxxxxx x podmínkami xxxxxxxxx v nařízení xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx odstavce 2. Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx, pouze xxxxx xxxx xxxxxx nařízení xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2. Vízum se xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx, který xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, bylo xx xx tímto účelem xxxxxx povolení k xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxx 90 dnů.

(2) Xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx svým xxxxxxxxx stanovit

a) xxxxxxx xxxx profesi, xx xxxxxxx by xxx xxx cizinec na xxxxx xxxxxxxxx,

x) maximální xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx o xxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx časového xxxxxx xxxxx na příslušném xxxxxxxxxxxxxx úřadu,

c) xxxxxx xxxxxxxxxxx cizince, xxxxx xx oprávněn xxxxxxx x xxxx xxxxx,

x) xx xxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxx podávat,

e) xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx území xxxxx být agentura xxxxx, xxxx

x) podmínku, xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxx pouze xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx programu, x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) K xxxxxxx x udělení xxxxxxxxxxx pracovního xxxx xx cizinec xxxxxxx xxxxxxxxx povolení x xxxxxxxxxx xxxxx zákona x xxxxxxxxxxxxx, cestovní xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx x §31 xxxx. 1 xxxx. x)&xxxx; x) x x) x na xxxxxxxx xxxxxxxxxxx uvedené x §31 odst. 3. Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx se xxxxxxx xxxxxxx §31 xxxx. 6.

(4) Mimořádné pracovní xxxxx se xxxxxxx x xxxxx platnosti x xxxxx xxxxxx xx xxxxx nejdéle xx 1 xxx, xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx prodloužit.

(5) Žádost x xxxxx k xxxxxx xxx 90 xxx, xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx pobytu, povolení x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx nelze xx území xxxxxxxxxxxx xxxxx, pokud xxxxxxx xx xxxxx pobývá xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

§32

Xxxxx x xxxxxx xxx 90 xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxx x xxxxxx nad 90 xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxx, který xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx účelem výkonu xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx, xxxx xx xx tímto xxxxxx vydáno povolení x xxxxxxxxxx xxxxx §96 xxxx. 1 xxxxxx x zaměstnanosti x plnění xxxxxx xxxxx xxxxxxxx pobyt xxxxxxx xx území xxxxx xxx 90 xxx.

(2) X xxxxxxx x xxxxxxx xxxx x pobytu xxx 90 dnů za xxxxxx sezónního xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx

x) cestovní doklad,

b) xxxxxxxxxx xxxxxxxx x §31 xxxx. 1 xxxx. x) x x) a xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x §31 xxxx. 3,

x) xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx §96 xxxx. 1 xxxxxx x zaměstnanosti xxxx xxxxx xxxxx jednací xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx povolení x x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx pobočky xxx hlavní město Xxxxx Xxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx požádal,

d) xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx po dobu xxxxxx xx xxxxx xx xxxx vízum x

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x dohodnuté xxxx xxxx, platu xxxx xxxxxx, xxxxx cizinci xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx zaměstnavatel.

(3) Xx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 písm. d) xx použije §31 xxxx. 5 xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxx x xxxxxxx x zajištění xxxxxxxxx xxxxxxxx splnění xxxxxxxx xxx ubytování xxxxx §100 xxxx. x), xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx ubytovaných xxxx, x xxxx x xxxx úplaty nebo x xxx, xx xx xxxxxxxxx poskytováno xxxxxxxxxx; xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxx, platu xxxx xxxxxx cizince x x úrovní xxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Vízum x xxxxxx xxx 90 xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx s xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx pobytu xx xxxxx xxxxxxx na 9 měsíců.

(5) Žádost xxxxxxx, kterému xxxx x xxxxxx 5 xxx xxxxxxxxxxxxxxx podání xxxxxxx uděleno nejméně xxxxxx vízum k xxxxxx xxx 90 xxx xx účelem xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, ministerstvo xxxxxxx přednostně xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, kteří x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx žádají xxxxxx; xx xxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxx některého x těchto víz xxxxxxx, ledaže xx xx xxx stalo xxxxx x důsledku xxxxxxxx povinnosti xxxxxxxxxxxxxx.

(6) Xxx xxxxx x xxxxxx xxx 90 xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx zaměstnání se xxxxxxx xxxxxxx §31 xxxx. 8.

§33

Xxxxx k pobytu xxx 90 xxx xx účelem xxxxxxx xxxxxx xx území

(1) Xxxxxxxxxxxx udělí xxxxx x xxxxxx xxx 90 xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xx vycestování x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx-xx splněny podmínky xxxxx §179 odst. 5,

x) xxxxx xx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx x trestním řízení x xxxx účast xx xxxxxx xx xxxxxxxx,

x) xxxxx v xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx, jehož xxxxxxxx nelze xxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxx x vydání povolení x xxxxxxxx pobytu xxxxx xxxxx XX, xxxxx xx x xxxx oprávněn x x xxxx žádosti xxxxxx rozhodnuto x xxxx xxxxxxxxx oprávnění x xxxxxx xxxxxxx xx území,

d) xxxxx xxxxx xxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, kterým xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x pobytu xxx 90 dnů, xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx nebo povolení x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx byla xxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx návrh xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx žaloby, xxxx

x) xxxxx jako nezletilé xxxx cizince, xxxx xx xxxxx xxxxxx xx základě xxxxxxxx x trvalému xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, kterým xxxx xxxxxxxxx jeho xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §66 xxxx. 1 xxxx. d) xxxxxx xx xxxxx, xx xxxxxxxx, že xxxxxxxx podal xxxxx xx přiznání xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxx x xxxxxxx xxxx x pobytu xxx 90 xxx xx účelem xxxxxxx xxxxxx na xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx.

(3) Ministerstvo xxxx udělí vízum x xxxxxx nad 90 xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx území xxxxxxx, xxxxx vycestování x xxxxx není xxxxx (§120a). Ministerstvo udělí xxxxx k xxxxxx xxx 90 xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx území xxxxxxx, kterému bylo xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx osoby xxx xxxxxx příslušnosti.

(4) Xxxxx x pobytu xxx 90 xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(5) Xxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxx 90 xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx ministerstvo xxxxxxx xx dobu xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xx xxxx 1 xxxx.

(6) Xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxx 90 dnů xx xxxxxx xxxxxxx pobytu xx území x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. a), xx povinen xx xxxxxxxx ministerstva xxxxxxxx, xx překážka xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx; xxxxx-xx tomuto xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx nezávislá, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§34

Náležitosti xxxxxxx x xxxxxxx víza x xxxxxx xxx 90 xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx

X žádosti x xxxxxxx víza x xxxxxx xxx 90 xxx xx účelem xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx cizinec xxxxxxx předložit

a) xxxxxxxx xxxxxx, xx-xx xxxx xxxxxxxxx x neuplynula-li xxxx platnosti xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx existenci xxxxxx xxxxx §33 xxxx. 1 xxxx. x); nemůže-li předložit xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) fotografie,

d) xxxxxx potvrzující xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §33 xxxx. 1 písm. x),

x) xxxxxx x xxxxxxxxx zdravotním xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx podmínkám xxxxxxxx v §180j x xx požádání xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, uvedeného xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pojištění, jde-li x xxxxxxx xxxxx §33 xxxx. 1 xxxx. x); xx xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxx xxxxxxx x §180j xxxx. 4,

f) xxxxxx x podání xxxxxx x návrhu xx přiznání xxxxxxxxxx xxxxxx této žaloby, xxx-xx x cizince xxxxx §33 xxxx. 1 písm. x) xxxx x).

§35

Prodloužení xxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxx 90 dnů x xxxx xxxxxx xx území na xxxx vízum

(1) Xxxx xxxxxxxxx víza x xxxxxx xxx 90 xxx x dobu xxxxxx na xxxxx xx toto xxxxx, xxxxx je kratší xxx 1 xxx, xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xx 1 xxx.

(2) X xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx platnosti xxxx k xxxxxx xxx 90 xxx x doby xxxxxx xx xxxxx xx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x §31 xxxx. 1 xxxx. x) až x) x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x §31 xxxx. 3 xxxx. x). Xxxx xx cizinec xxxxxxx xxxxxxxxx doklad x cestovním zdravotním xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx na xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx v §180j. Xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, uvedeného xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pojištění xx dobu xxxxxx xx xxxxx neplatí, xxx-xx x xxxxxxx xxxxxxx v §180j xxxx. 4. Xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx.

(3) Dobu xxxxxxxxx xxxx k xxxxxx xxx 90 xxx x xxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxx xxxxx nelze xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx pro xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx (§37).

§35x

Xxxxxxxxxxx doby platnosti xxxx k pobytu xxx 90 xxx xx účelem xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x doby xxxxxx xx xxxxx xx xxxx vízum

(1) Xxxx xxxxxxxxx víza x xxxxxx xxx 90 xxx xx xxxxxx sezónního zaměstnání x xxxx pobytu xx území xx xxxx xxxxx, která xx kratší xxx 6 měsíců, xxxxxxxxxxxx xx žádost cizince xxxxxxxxx xxxxxxxxx za xxxxxxxx, xx xxxx xxxxxx účel xxxxxx, xxxxxxx xxxx xx 6 xxxxxx.

(2) X xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx nad 90 xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x doby xxxxxx xx xxxxx na xxxx vízum xx xxxxxxx xxxxxxx předložit xxxxxxxx x zaměstnání xxxxx §96 xxxx. 1 zákona o xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx x náležitosti uvedené x §32 xxxx. 2 písm. x) x x) a xx xxxxxxxx náležitost xxxxxxxx x §31 xxxx. 3 xxxx. x).

(3) Dobu xxxxxxxxx xxxx k pobytu xxx 90 xxx xx xxxxxx sezónního xxxxxxxxxx x dobu xxxxxx xx xxxxx xx toto vízum xxxxx xxxxxxxxxx, pokud xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx zahájení řízení x xxxxxxx platnosti xxxxxx víza xxxxx §37a.

§36

Xxxxxxxxxxx xxxx platnosti xxxx x doby xxxxxx xx xxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxx 90 xxx xx xxxxxx xxxxxxx pobytu xx xxxxx

(1) X xxxxxxx x xxxxxxxxxxx doby xxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxx 90 dnů xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx náležitosti podle §34 xxxx. x), x), x) x x) x x xxxxxxx změny podoby xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx.

(2) Cizinec, xxxxxxx bylo xxxxxxx xxxxx xxxxx §33 xxxx. 3, je xxxxxxx x žádosti x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx víza x xxxx xxxxxx na xxxxx x pobytu xxx 90 xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx území xxxxxxxxx náležitost xxxxx §34 xxxx. x), xxxxxx xxxx doložit xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx znemožňujících xxxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxx podoby xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx předložit x fotografie.

(3) Xxxx xxxxxxxxx víza a xxxx xxxxxx xx xxxxx na xxxxx x xxxxxx nad 90 xxx xx xxxxxx strpění pobytu xx území xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx (§38).

§37

Xxxxxxx xxxxxxxxx víza x xxxxxx xxx 90 xxx

(1) Ministerstvo xxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx nad 90 dnů, jestliže xxxxxxx

x) xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxx trestného xxxx,

x) xxxxxx xx území xxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxx uděleno,

c) x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, nebo

d) x žádosti x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx anebo pozměněné xxxxxxx xxxx doklady, x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx platnost xxxx x pobytu xxx 90 xxx, xxxxxxxx

x) xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx uvedených x §56 xxxx. 1 xxxx. x), c), x), x), x) x j) až x) xxxx v §56 xxxx. 2,

b) xxxxxxx při pobytové xxxxxxxx [§167 xxxx. x)] xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §9 xxxx. 1 písm. x) xxxx b) x

1. xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx policií xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx, xx xxxxxxx o xxxxxx nového xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx

2. ačkoli xx xxxxx xxx xxxxxx cizineckého xxxx xxxx xxxxxxxxxx průkazu xxxxxxxxxx, cizinec x xxxxxx tohoto cestovního xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx státu, který xxx xxxxx, prohlášen xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x cizinec xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxx x) xxxx 1 xxxx z xxxxxx xxxxx písmene x) bodu 2,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §88 xxxx. 2,

x) jiný xxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x vyhoštění xxxxxxx xx xxxxx území9a) x xxxxxx odsouzení xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx svobody x xxxxx xxxxxxx 1 xxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx trestnou xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie nebo xxxxxxxxx státu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx ve xxxx xxxxxxxxxxx, x xxxx x xxxxxx xxxxxxxx právních xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx území,

f) xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx zdravotním pojištění, xxxxx odpovídá xxxxxxxxx xxxxxxxx v §180i xxxx §180j, a xx xxx ve xxxxx stanovené xxxxxxx; xx xxxxxxx, xxx-xx x případy xxxxxxx x §180j odst. 4,

x) xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxx na území xxxx, xxx který xx xxxx vízum xxxxxxx; xx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx xx xxxxxxx x neplnění xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx přechodnou dobu, xxxx

x) xxxxxxx by xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx veřejné xxxxxx xxx, že xxxx xxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxx před xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

xx xxxxxxxx, xx důsledky xxxxxx rozhodnutí budou xxxxxxxxx důvodu xxx xxxxxxx platnosti xxxx. Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx přihlíží xxxxxxx x dopadům xxxxxx xxxxxxxxxx xx soukromého x xxxxxxxxx života xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxx víza k xxxxxx nad 90 xxx, xxxxxxx lhůtu x vycestování z xxxxx; xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x území xxxxxxxxxx.

§37x

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx víza x xxxxxx xxx 90 xxx za xxxxxx xxxxxxxxx zaměstnání, xxxxxxxx

x) xxxxxxx, kterému bylo xxxx xxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx požádá,

b) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxx x xxxxxxx tohoto xxxx xxxx prodloužení xxxx jeho platnosti xxxx xxxxxxxx anebo xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x nich xxxxxxx xxxxxxxxxxxx skutečnosti,

c) xxxxxxx xxxxxx xxxx, xxx xxxxx xx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, nebo

d) xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx úmyslného xxxxxxxxx činu.

(2) Ministerstvo xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxx 90 dnů xx účelem xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, jestliže

a) xxxx xxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxx xxx udělení xxxxxx víza,

b) xxxx xxxx Evropské xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x vyhoštění xxxxxxx ze svého xxxxx9a) x xxxxxx xxxx odsouzení x xxxxxx odnětí svobody x xxxxx nejméně 1 xxx xxxxx xxx důvodné podezření, xx spáchal závažnou xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx činnost xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx xxxx smluvního xxxxx xxxxxxxxxxxxx společný xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx,

x) xx xxxxxxx nebezpečí, xx xx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx území xxxxxxxx xxxxxxxx narušit xxxxxxx pořádek xxxx xxxxxxx bezpečnost xxxxx, xxxx

x) xxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx, xx trpí xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx infekčního onemocnění,

za xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxx rozhodnutí xxxxx xxxxxxxxx důvodu xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx. Xxx posuzování xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx tohoto xxxxxxxxxx do xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx života xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x) xxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x) v xxxxxxx, xx povolení x xxxxxxxxxx xxxxx §96 xxxx. 1 xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x důsledku porušení xxxxxxxxxx zaměstnavatele x xxxxxxx xxxx ve xxxxx 30 dnů xxx dne xxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxx povolení x xxxxxxxxxx vydáno xxxx xxxxxxxx k zaměstnání xxxxx §96 xxxx. 1 xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx k xxxxxx nad 90 xxx xx účelem xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx k xxxxxxxxxxx x území; xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx.

§38

Xxxxxxx xxxxxxxxx víza x xxxxxx xxx 90 xxx xx xxxxxx strpění xxxxxx xx xxxxx

(1) Xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx platnosti xxxx k pobytu xxx 90 xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx na xxxxx xxxxxxxxx z xxxxxx xxxxx §33 xxxx. 1 xxxx. a) xxxxxxxxxx xx 3 xxx po xxxxxx xxxxxxxx vycestování x x xxxx uděleného xxxxx §33 odst. 3 xxxxxxxxxx xx 5 dnů xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Ministerstvo zruší xxxxxxxx víza x xxxxxx nad 90 xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx na xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, pro které xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, x cizinec xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx ve xxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx víza k xxxxxx xxx 90 xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx podle

a) §33 xxxx. 1 xxxx. x), xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx účinku xxxxxx, xxxx

x) §33 xxxx. 1 xxxx. x), xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x žalobě xxxxxx xxxxxx xxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x pobytu xxx 90 xxx xx účelem xxxxxxx xxxxxx xx území xxxxxxx xxxxx k xxxxxxxxxxx x xxxxx; xxxxxxx xx xxxxxxx xx stanovené lhůtě x xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx-xx x případ, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx cizince odkladný xxxxxx.

§39

§39 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 427/2010 Sb.

Xxxxx 2

Xxxxxxxxx xxxxx xx území na xxxxxxxxxxxx vízum a xxxxxxxx vízum

§40

(1) Diplomatickým xxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxx 90 xxx xxxxxxx cizinci xx xxxxxxx xxxxxxxxx žádosti x označené jako "Xxxxxxxxxxxx xxxxx". Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xx diplomatického pasu xxxx jiného cestovního xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx k xxxxxx xxx 90 xxx, xxxxxxx cizinci xx xxxxxxx oficiální xxxxxxx x označené xxxx "Xxxxxxxx xxxxx". Zvláštní xxxxx xxx xxxxxxxx xx služebního xxxx xxxx xxxxxx cestovního xxxxxxx cizince, xxxxx xxxxxx příslušných výsad x xxxxxx.

(3) K xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxx je xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx cestovní xxxxxx a fotografie. Xxxx xxxxxxxxxx víza xx xxxxxxx povinen xx xxxxxxxx předložit xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pojištění xx xxxx xxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx v §180j; na xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx předložit xxxxxx x zaplacení pojistného xxxxxxxxx na xxxxxxx x cestovním xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxx xx nepoužije, jde-li x případy uvedené x §180j xxxx. 4.

(4) Diplomatické xxxxx x xxxxxxxx vízum xxxxxxx zastupitelský xxxx.

§41

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx prohlašuje xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.

Xxxxx 3

Xxxxxxxxx pobyt xx území xx xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx

§42

Xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx je xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xx území xxxxxx xx xxxxx x xxxxxx nad 90 xxx, xxxxx xx xxxxx přechodně xxxxxxx xx dobu xxxxx xxx 1 xxx x xxxx-xx xxxxxx xxxx pobytu.

(2) Xxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu xx xxxx oprávněn xxxxx xxxxxxx, xxxxx xx území xxxxxxx xx vízum x xxxxxx nad 90 xxx xx xxxxxx xxxxxxx pobytu podle §33 xxxx. 1 xxxx. x) xx x) xxxx §33 xxxx. 3 x xxxxxxxx xx území xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx účelem xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §43, pobývá-li xx xxxxx xx xxxx xxxxxxx 3 xxx.

(3) Xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu xx v souvislosti xx skončením xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx xxxx oprávněn xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx výzkumu xxxx studia xxxxx §64 písm. x), xxxxx na xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. X žádosti xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx náležitosti xxxxxxx x §31 odst. 1 písm. a), x) x x) x v §42d xxxx. 2 písm. x), xxxxxxxxx x xxxxxxxxx výzkumné xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx za účelem xxxxxxxxx výzkumu, xxxx xxxxxx x úspěšném xxxxxxxxx studia, xxx-xx x držitele povolení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx účelem xxxxxx, xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx po xxxx xxxxxx xx xxxxx, xxxxx odpovídá xxxxxxxxx xxxxxxxx v §180j, x na xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pojištění; xx neplatí, xxx-xx x xxxxxxx xxxxxxx x §180j xxxx. 4.

(4) Xxxxxx x xxxxxxxx k dlouhodobému xxxxxx je xxxx xxxxxxxx xxxxx cizinec, xxxxx na xxxxx xxxxxx jako člen xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx cizího xxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vládní xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx jako xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Ministerstvem xxxxxxxxxxxx xxxx.

(5) Xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 až 4 xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx. X xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx v rozsahu xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx.

(6) Xxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx tiskopisu.

(7) Cizinec xx oprávněn xxxxxxx xx území xx xxxx uvedenou x xxxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxx, není-li xxxx xxxxxxxxx xxxxx.

§42x

Xxxxxxxx k dlouhodobému xxxxxx xx účelem xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx

(1) Xxxxxx x povolení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx na xxxxx9c) (xxxx xxx "xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx") xx xxxxxxxx podat cizinec, xxxxx xx

x) manželem xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx dítětem cizince x xxxxxxxxx xxxxxxx xx území xxxx xxxxxxx xxxxxxx manžela xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx území,

c) xxxxxxxxxx cizincem, xxxxx xxx xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx na území xxxx xxxx manželem xxxxxxx xxxxx jehož xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxx, xxxxx xx bude xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 65 let xxxx bez xxxxxx xx věk cizincem, xxxxx xx o xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx důvodů xxx xxxxxxxx, xxx-xx o xxxxxxxx rodiny s xxxxxxx xxxx xxxxxxx x povoleným xxxxxxx xx území xxxx xxx-xx o xxxxxxxx xxxxxx x rodičem xxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx takovým xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx azylantovi nebo xxxx manželu rozhodnutím xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx který xxx azylantem xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx jehož xxxxxxxxxx xxxx manželem jehož xxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx se xxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxx-xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx žádost xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, x xxxx-xx takového xxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, nebo

i) rodičem, x xxxx-xx ho xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx zletilého xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xx 3 xxxxxx xxx xxx, xxx xxx xxxxxxxxxx udělen azyl.

(2) Xxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu xx xxxxxx společného xxxxxxx rodiny xx xxxx xxxxxxxx podat xxxxxxx, který xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx území xxxxxx členského státu Xxxxxxxx xxxx jako xxxxxxx příslušník xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx kvalifikaci32) (dále xxx "xxxxx xxxxx") xxxx držitele povolení x pobytu xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zaměstnance xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx55). Xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx modré xxxxx xxxxxx xxxxx členským xxxxxx Evropské xxxx xxxxxxx podat do 30 dnů x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zaměstnance xxxxxxxx xxxxx členským xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xx 90 dnů xxx xxx vstupu xx xxxxx.

(3) Žádost x povolení x xxxxxxxxxxxx pobytu xx xxxxxx společného soužití xxxxxx je xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x postavení uvedeném x odstavci 1 xxxx. x), b) xxxx x) xxxx xxxxxxx, xxxxx podal xxxxxx o vydání xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx tímto xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx žádost x vydání xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx x důvodu xxxxxxxxx x §42 xxxx. 3.

(4) Cizinec xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx azyl, xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx považuje xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx.

(5) Žádost x povolení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx soužití xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx zastupitelském úřadu.

(6) X průběhu xxxxxx xx území na xxxxx k xxxxxx xxx 90 dnů xxxx xx xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx xxxxxx za xxxxx xxxxxx může xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x dlouhodobému pobytu xx xxxxxx společného xxxxxxx rodiny xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxx nelze na xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx na xxxxx k xxxxxx xxx 90 dnů xx xxxxxx strpění xxxxxx xx xxxxx xx xxxx kratší xxx 6 xxxxxx xxxx xx vízum x pobytu xxx 90 dnů xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx za účelem xxxxxxxxxx soužití rodiny xx cizinci xxxx, xxxxxxxx

x) jde o xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) xxxx b) x xxxxxxx, se xxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx pobytu a xxxxxx xx území xx dobu nejméně 15 xxxxxx; jde-li x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxx dosáhnout xxxx 20 xxx,

x) xxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. a) xxxx x) a xxxxxxx, xx kterým xx xxx xxxxxxxx společné xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxx povolení xxxxxxxx xxxxx §42g x xxxxxx xx xxxxx xx xxxx xxxxxxx 6 xxxxxx,

x) xxx x xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx x),

x) xxxxxxx, xx kterým xx být xxxxxxxx xxxxxxxx soužití rodiny, xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx podle §42f, 42k, 42m xxxx 42n, nebo

e) xxx x xxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x), x) xxxx x) x xxxxxxx, se kterým xx být xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, žádá x xxxxxx xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx za xxxxx účelem na xxxxx pobývá xxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx z důvodu xxxxxxxxx v §42 xxxx. 3.

(8) V xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx pobytu xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx cizinci, xxxxx xxxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx a xxx xx území x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

§42b

Náležitosti k žádosti x vydání xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx xx účelem společného xxxxxxx xxxxxx

(1) X xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx soužití xxxxxx xx cizinec povinen xxxxxxxxx

x) náležitosti xxxxxxx x §31 xxxx. 1 xxxx. x), x), e) x x),

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx; jde-li x xxxxxx o xxxxxx povolení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxx společného soužití xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx sloučení xxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx2), xxx xxxxxxxxxxx vztah xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx zástupců xxxx xxxxxxxxx, x pobytem xxxxxx na xxxxx; xxxxxxx rodiče, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx poručníka xx nevyžaduje, xxx-xx x xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx pobývat xx xxxxx, x xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx jeho xxxx xxxxxxxxxxx předložit, xxxx xxxxx již dítě xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx dlouhodobého xxxx xxxx xxxxxxxx x dlouhodobému pobytu xx jiným účelem,

d) xxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx příjem rodiny xx xxxxxxxx nebude xxxxx xxx xxxxxx

1. xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx9d) xxxxx rodiny x

2. xxxxxxxx částky normativních xxxxxxx xx bydlení xxxxxxxxxxx pro účely xxxxxxxxx na bydlení xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx9e) xxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx prokáže xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx odůvodněných xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx rodiny; xx xxxxxxxx xx cizinec xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, a xx x plném xxxxxxx xxxxx, xx účelem xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx; pokud xxxxxxx předložil x xxxxxxx doklad o xxxxxx xxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx prohlášení x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx mlčenlivosti.

Za xxxxxx se xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx podle xxxxxx x xxxxxxxx x existenčním xxxxxx, x xxxxxxxx jednorázového xxxxxx, přídavku xx xxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx při xxxxxxxxxxxxx a dávek x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx; xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx §8 xxxx. 2 xx 4 xxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx nepoužije; xx xxxxxxxx je cizinec xxxxxxx xxxxxxxxx též xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx mlčenlivosti xxxxxxxxxx xxxxx, a xx x xxxxx rozsahu xxxxx, xx účelem xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) K xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx cizinec, který xxxxxxx na území xxxxxx členského xxxxx Xxxxxxxx xxxx32) jako xxxxxxx příslušník xxxxxxxx xxxxx karty nebo xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx vnitropodnikově xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vydaného xxxxx xxxxxxxx xxxxxx Evropské xxxx, xxxx povinen xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx k xxxxxx, xxxxx xx jako xxxxxxxxx příslušníkovi xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx převedeného xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx Evropské xxxx.

(3) Xxxx-xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx účelem xxxxxxxxxx xxxxxxx rodiny x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxx udělen azyl xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx2), xxxxxx xx xxxxx xx 3 xxxxxx ode dne xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x vznikly-li xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx x žádosti xxxxxxxxx xxxxx cestovní xxxxxx a xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x).

(4) X xxxxxxx x xxxxxx povolení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx společného xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx požádání xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx uvedené x §31 xxxx. 3.

(5) Xxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxx 90 dnů xx xxxxxx převzetí povolení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx účelem společného xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx povinen předložit xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx po xxxx xxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx v §180j. Xxxxxxxx xx xxxxxxx xx požádání xxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xx xxxxxxx, xxx-xx x případy xxxxxxx x §180j odst. 4.

§42x

Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx rezidenta jiného xxxxxxxxx státu Evropské xxxx

(1) Xxxxxx o xxxxxxxx k dlouhodobému xxxxxx xx území xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx povolení x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx právním xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x Evropském společenství xx xxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx7c) (xxxx xxx "xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie"), xxxxx na xxxxx xxxxx pobývat přechodně xx dobu delší xxx 3 xxxxxx.

(2) Xxxxxx x povolení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxx rezident xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx na xxxxxxxxxxxxxx xxxxx nebo na xxxxx ministerstvu. Xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx členského xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx, x xx xxxxxxxxxx do 3 měsíců xxx xxx vstupu xx xxxxx.

(3) K xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx právního xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx,

x) xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx po xxxx pobytu xx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx v §180j, a xx xxxxxxxx doklad x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx; xx neplatí, jde-li x případy uvedené x §180j odst. 4,

x) doklad xxxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx9d) xxxxxxxx x x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx normativních xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx účely xxxxxxxxx xx bydlení xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx9e) xxxx xxxxxx, kterou žadatel xxxxxxx jako xxxxxx xxxxxxxxxx odůvodněných nákladů xxxxxxxxxxxxx xx bydlení xxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx; xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx účely tohoto xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x §4 xxxx. 1 zákona x životním a xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx v §4 odst. 2 x 3 xxxxxx x životním x xxxxxxxxxxx xxxxxx; xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx započitatelný xxxxx xxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, x výjimkou xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx xxxx, xxxxxxx v xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx při xxxxxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx nouzi; xxx účely výpočtu xxxxxx xx §8 xxxx. 2 xx 4 zákona x xxxxxxxx x existenčním xxxxxx xxxxxxxxx; xx xxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxx předložit xxx xxxxxxxxxx o zproštění xxxxxxxxxx mlčenlivosti xxxxxxxxxx xxxxx, a xx x xxxxx rozsahu xxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx úhrnného xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx osob; xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx doklad o xxxxxx x xxx xxxxxxxx posuzované xxxxx, xx povinen na xxxxxxxx předložit xxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxx v §31 xxxx. 1, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §31 xxxx. 1 xxxx. c) x x), x

x) xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §31 xxxx. 3.

(4) X xxxxxxx x xxxxxx povolení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx zaměstnání xx xxxxxxx povinen xxxxxxxxx xxxxxxxx smlouvu, xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, dohodu o xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, x xxx xx strany xxxxxxxx x xxxxxxxx lhůtě xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, a xxxxxxxxxxx xxxxxxx x §31 xxxx. 1 xxxx. x), x) x x).. Na xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §31 odst. 3.

(5) Žádost o xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx oprávněn xxxxx x rodinný xxxxxxxxxx xxxxxxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx má x xxx xxxxxxx xxxxx xx účelem xxxxxxxxxx soužití rodiny xx území státu, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx xxxx toto xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xx bylo xx xxxxx xxxxxx státu xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

(6) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx odstavce 5 x x xxxxxxx předložit doklad x xxxxxxxxx zdravotním xxxxxxxxx xxxxx odstavce 3 xxxx. x), xxxxxx prokazující, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx xxxx [odstavec 3 xxxx. c)] nebude xxxxx xxx součet xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx9d) xxxxxxxx a x xxx xxxxxxxx posuzovaných xxxx a nejvyšší xxxxxx normativních nákladů xx bydlení xxxxxxxxxxx xxx xxxxx příspěvku xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx9e) xxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx bydlení xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx; x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x §31 odst. 1 xxxx. x), x), x) x x). Xx xxxxxxxx xx rodinný xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §31 xxxx. 3.

§42x

Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx za účelem xxxxxx xx území

(1) Xxxxxx o xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx xx účelem xxxxxx xx xxxxx9f) je xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx dobu delší xxx 3 xxxxxx x xxx-xx x xxxxxxx podle §64. Xx xxxxx je xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx víza x pobytu nad 90 xxx nebo xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx vydaného jiným xxxxxxxx státem Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx území za xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx k xxxxxx xxx 90 xxx. Žádost xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, pokud xxxxxxx xx území xxxxxx xx xxxxx x xxxxxx nad 90 xxx xx xxxxxx xxxxxxx pobytu na xxxxx xxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx; to xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx nad 90 dnů za xxxxxx strpění pobytu xxxxx §33 xxxx. 1 xxxx. x) xx c) xxxx §33 xxxx. 3 x následně na xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx pobytu za xxxxxx xxxxxxx pobytu xxxxxxxx xxxxx §43, xxxxxx-xx xx xxxxx xx xxxx xxxxxxx 3 xxx. Xxxxxx xxxx xxxxx na xxxxx ministerstvu xxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxx 90 dnů xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) K xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu xx xxxxxx studia xxxxx §64 písm. x) xx x) x x) xx xxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x §31 xxxx. 1 xxxx. x), x), x), e) a x),

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx zástupců nebo xxxxxxxxx, s xxxxxxx xxxxxx na území; xxxxxxx rodiče, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx poručníka xx nevyžaduje, jde-li x xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx poručníka, xxxxx za xxxx xxxxx žádost xxxx xx kterým bude xxxx společně xxxxxxx xx území, x xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx předložit, xxxx xxxxx xxx dítě xxxxxx xx území xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx na xxxxx (§13), xxxx xxxxxxxx, xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx životního xxxxxx9d) x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx stanovených xxx xxxxx příspěvku xx bydlení xxxxxxxxx xxxxxxx předpisem9e) xxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx jako xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nákladů xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx státním orgánem, xxxxxxxxxx osobou nebo xxxxxxxxx hostitelskou xxxxxxxxxx,

x) xx xxxxxxxx předložit xxxxxxxxxxx xxxxx §31 xxxx. 3.

(3) X xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx §64 xxxx. 1 písm. x) a f) xx cizinec xxxxxxx xxxxxxxxx náležitosti xxxxxxx x §31 odst. 1 xxxx. x), x), e) x x), xxxxxxxx 2 xxxx. b), x) x x) x xxxx x případě xxxxxx

x) xxxxx §64 xxxx. x)

1. doklad xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxx let xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx získal xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, a

2. xxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx, xxxxx xxxxxxxx teoretickou x praktickou přípravu; xxxxxx o stáži xxxxxxxx xxxxx programu xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx nebo xxxxx xxxxx, xxxx trvání xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx stáže, xxxx, xx xxxxxx má xxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxx vztah mezi xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, nebo

b) podle §64 xxxx. f) xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx programu Evropské xxxxxxxxxx služby nebo xxxxxxxxxxxxx služby a xxxx jejího xxxxxx, xxxxxxxx umístění a xxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx, počet xxxxx, xxxxx je dobrovolník xxxxxxx odpracovat, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx nákladů xx xxxxx x ubytování x minimální výši xxxxxxxxx po celou xxxx xxxxxx a x případě dobrovolnické xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx orgán xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx odpovědnosti xx xxxxx.

(4) Před xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxx 90 xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx účelem xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx doklad x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx území, které xxxxxxxx podmínkám uvedeným x §180j. Xxxxxxxx xx povinen xx xxxxxxxx předložit doklad x zaplacení pojistného xxxxxxxxx na xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. To xxxxxxx, xxx-xx o xxxxxxx xxxxxxx v §180j xxxx. 4.

§42e

Povolení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx na území

(1) Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx účelem xxxxxxx na xxxxx9g) xxxx xxxxxxxxxxxx na xxxxxx cizinci, xxxxx xx

x) pravděpodobnou xxxxx xxxxxxxxx činu xxxxxxxxxxx x lidmi9h), xxxx

x) xxxxxx, pro xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx anebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx hranice9i), xxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx území9i), xxxxx svědectví je xxxxxxxx pro odhalení xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx státní xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx

xx xxxxxxxx, xx spolupracuje s xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx řízení xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx žádost xxxx xxxxxxx, xxxxx spolupráce x xxxxxx xxxxxxx x trestním řízení xx významná xxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx vyšetřování xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx činu, x xxxxx stíhání xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x nespolupracuje x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx trestného xxxx.

(2) Cizinec xxxxx xxxxxxxx 1 musí xxx xxxxxxxxxx v xxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxx v trestním xxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx x xxxxx požádat x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxx xxxxxxx na xxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xx ode xxx, xxx xxx xxxxxx xxxxx věty xxxxx, poskytnuta lhůta 1 xxxxxx xxx xxxxxxxxxx, zda xxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx, xxxxx cizinec xxxxxxx splňovat xxxxxxxx x podmínek xxxxx xxxxxxxx 1, xx-xx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx platnosti xxxxxxxxxx xxxxx požádá. X xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx nelze cizince xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx jeho xxxxx xx xxxxx x xxx x ním xxxx xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx2). Běh lhůty xxxx xxxx xx xxxxxx x správním xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, která xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx opatřenou xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx podmínek xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxx cizinec xxxxxxxxxxxx. Xxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx k dlouhodobému xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx o udělení xxxxxxxxxxx xxxxxxx2).

(4) K xxxxxxx o xxxxxxxx x dlouhodobému pobytu xx účelem xxxxxxx xx území xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx doklad, xx-xx xxxx držitelem, a xx x xxxxx xxxxxxxx-xx xxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxx ubytování po xxxx xxxxxx xx xxxxx a xxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx dále xxxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxx xxxxxxx, xxxxx je

a) xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx nezaopatřeným dítětem, xxxx

x) x důvodu xxxxxxx xxxxxxxxxxxx rozhodnutím xxxxxxxxxxx xxxxxx svěřen xx péče

cizince xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1, xxxxx xx v xxxx podání xxxxxxx xxxxx xxxxxxx zdržoval xx xxxxx a xxxxxxx pobytu je xxxxxxxx xxxxxxx rodiny. X xxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx ochrany xx xxxxx je xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx x), x) xxxx x), xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx-xx xxxx xxxxxxxxx, x xx x xxxxx, xxxxxxxx-xx xxxx xxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxx-xx xx cizinec, xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu xx xxxxxx xxxxxxx na xxxxx xxxx cizinec, xxxxxxx bylo xxxx xxxxxxxx vydáno, zajistit xxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx. Ministerstvo xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 5. Xxxxxxxxxxxx xxxx na xxxxxxx písemně xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx na úhradu xxxxxxx spojených x xxxxxxxxxx cizince.

§42f

Povolení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxx x povolení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxx výzkumu9f) xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx uzavřel x výzkumnou organizací xxxxxx x xxxxxxxxx9j) x hodlá xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxx 3 xxxxxx (xxxx jen "výzkumný xxxxxxxxx"). Xxxxxxxxx organizací xx pro xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx škola9k) nebo xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx seznamu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx vedeného podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx9j). Xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx u xxxxxxx výzkumné xxxxxxxxx xxxx xxxx výzkumné xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx výzkumných xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ze xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx9j).

(2) X průběhu pobytu xx xxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxx 90 xxx xxxx na xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu xxxxxx xx jiným xxxxxx xxxx výzkumný xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx vědeckého xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx Evropské unie xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx než 1 xxx. Xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, pokud xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxx x pobytu nad 90 xxx za xxxxxx strpění xxxxxx xx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx pobytu xx xxxxx; to xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxx, který xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxx 90 xxx xx xxxxxx strpění xxxxxx podle §33 xxxx. 1 xxxx. x) až x) xxxx §33 odst. 3 x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx povolení x dlouhodobému pobytu xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx podle §43, pobývá-li xx xxxxx xx xxxx xxxxxxx 3 let. Xxxxxx xxxx xxxxx xx území xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxx nad 90 xxx xx účelem xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) K xxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx pracovník xxxxxxx xxxxxxxxx

x) dohodu x xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxx x §31 xxxx. 1 xxxx. a), x) a x),

x) xxxxxxx závazek výzkumné xxxxxxxxxx, že xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx výzkumného xxxxxxxxxx na území xx skončení platnosti xxxxxxxxx k pobytu xx xxxxx, včetně xxxxxxx spojených x xxxx vycestováním x xxxxx, xxxxx tyto xxxxxxx xxxxxxx xx 6 xxxxxx xxx xxx skončení platnosti xxxxxx x hostování9j) x byly xxxxxxx x veřejných xxxxxxxxxx, x

x) xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x §31 xxxx. 3.

(4) Xxxx vyznačením xxxx x xxxxxx xxx 90 xxx za xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu xx účelem vědeckého xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx povinen xxxxxxxxx xxxxxx o cestovním xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx podmínkám xxxxxxxx x §180j, x xx xxx xxx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx, než xx xx xxxx bude xxxxxxxxx pojištění xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx33). Xxxxxxxx xx povinen xx xxxxxxxx předložit xxxxxx x zaplacení xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xx xxxxxxx, xxx-xx o xxxxxxx xxxxxxx x §180j xxxx. 4.

§42g

Zaměstnanecká xxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx opravňující cizince x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxx 3 xxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxxx xx pracovní xxxxxx, xx kterou xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, nebo xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 7 xx 10, x xx xxx dne xxxxxxxxx x oznámení. Xxxxxxx, u xxxxxxx xx xxxxx zákona x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxx který xx xxxxxx v §98 xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx karta x xxxxxx xx xxxxx xx účelem xxxxxxxxxx49).

(2) Xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx

x) je xxxxxx jeho pobytu xx xxxxx zaměstnání xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx uvedených x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx pracovních míst xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx o xxxxxxxx činnosti xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, v níž xx xxxxxx zavazují x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx kterého xxxxxxx, že xxx xxxxxx na rozsah xxxxx měsíční xxxx, xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx nebude xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx mzdy; xxxxxxx xxxxxxxx doba x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx nejméně 15 xxxxx x

x) xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxx požadovaného xxxxxxxxxx x tato xxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo ji xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx

1. má xxxxxxxxxx xxxxxxxx; v odůvodněných xxxxxxxxx, zejména x xxxxxxx důvodných xxxxxxxxxxx, xxx cizinec má xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxx toto xxxxxxxx xxxxxxxx charakteru xxxxxxxxxx, xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx prokázat, xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

2. má xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, pokud xx xxxxx zvláštního xxxxxxxx předpisu35) vyžadována, x

3. splňuje podmínky xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxx povolání.

(3) Xxxxxx x xxxxxx zaměstnanecké xxxxx je xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xx-xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 2 xxxx. x). Xxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx statutárního xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx obchodní xxxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx osobu úkoly xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx činnosti, xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xx xxxx za xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x zaměstnání. Xxxxxx o vydání xxxxxxxxxxxxx xxxxx dále xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxx bylo xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx §96 xxxx. 1 xxxxxx x zaměstnanosti.

(4) Cizinec xxxxxxx v §98 xxxxxx x zaměstnanosti xx oprávněn žádost x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx podmínku xxxxxxxx x xxxxxxxx 2 xxxx. x).

(5) Žádost x xxxxxx zaměstnanecké xxxxx xx podává xx zastupitelském xxxxx. X xxxxxxx pobytu xx xxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxx 90 dnů xxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu xx jiným účelem xxxx cizinec xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxx xx xxxxx ministerstvu xxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxx pobývá xx xxxxx k pobytu xxx 90 xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx x dlouhodobému pobytu xx xxxxxx strpění xxxxxx xx xxxxx; xx xxxxxxx, jde-li x xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx vízum k xxxxxx xxx 90 xxx xx xxxxxx xxxxxxx pobytu xxxxx §33 odst. 1 xxxx. x) xx x) nebo §33 xxxx. 3 x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx na povolení x dlouhodobému xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx §43, xxxxxx-xx xx xxxxx po xxxx xxxxxxx 3 xxx. Xxxxxx dále xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, pokud cizinec xx území xxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxx 90 xxx za xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. X xxxxxxxxxx xxxxxxx, který xxxx oprávněn xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx karty xxxxx xxxx xxxxx, xxxx xxxxxx podat xxxxxxxxxxxx xx základě plné xxxx xxxx zaměstnavatel, xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx programu xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx přínosu xxx Xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx nebo jiným xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx působnosti xx program xxxx (xxxx xxx "vládou xxxxxxxxx xxxxxxx"), a xxxxxxxx-xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx podmínky xxxxxx xxxxxxxx.

(6) Ministerstvo xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxx podmínek xxxxxxxxx x xxxxxxxx 2 xxxx. x) x x) x Xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx - krajská xxxxxxx xxxx xxxxxxx pro xxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxx závazné stanovisko, xx xxxxx zaměstnávání xxxxxxx lze vzhledem x xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx, xxx-xx x cizince, xxxxx xxxx uveden x odstavci 3 xxxx 4 a

a) xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxx 90 xxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xx xxx xx území xxxxxxxxx x bylo xx xxx tyto xxxxx xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxx, xxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x zaměstnanosti vyžadováno, x

x) xxxx o xxxxxx zaměstnanecké karty xx xxxxxxxxxx u xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xx stejnou xxxxxxxx xxxxxx, kterou xxx xxxxxxxx.

(7) Změnu zaměstnavatele, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx u xxxxx nebo x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx odstavce 2 xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx 30 xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx držitel zaměstnanecké xxxxx oprávněn xxxxxxxx 6 xxxxxx xx xxxxxx xxxx rozhodnutí x vydání zaměstnanecké xxxxx; to xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x §52 xxxx. x) xx e) xxxxxxxx práce, xxxxxxx x xxxxx důvodů xxxxx xxxxxxxxx zrušením xxxxx §56 xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx poměru xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x pokud xxxxxxx xxxx důvody xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx nastoupit xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxx zaměstnavatelem xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, který xx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx schváleného xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxx zaměstnavatele xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx; to xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx změnu xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx podmínky xxxxxx schváleného xxxxxxxx, xx jehož xxxxxxx xxxxxxx zaměstnanecké xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxx zaměstnanecké xxxxx xxxx není xxxxxxxx xxxxxxx změnu zaměstnavatele xx uplynutí xxxx xxxxxxx x §63 xxxx. 1.

(8) Xxxxxxxx xxxxx odstavce 7 xx xxxxxx xx x xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, kde xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx, požadovanou xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, informace, xxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx zaměstnavatelé xxxxxxxxx xxxxxx schváleného xxxxxxxx, údaje x xxxx volné pracovní xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x zaměstnanosti x centrální evidenci xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx držiteli xxxxxxxxxxxxx xxxxx x rozsahu xxxxxxxxx a přesné xxxxx, ke xxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxx xx povinen k xxxxxxxx xxxxxxxxx doklad xxxxxxxxxxx, že xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx vztah xxxx, xxxx doklad xxxxxxxxxxx, ke kterému xxx xxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx o pracovní xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x smlouvě budoucí, xx xxxxx xx xxxxxx, xx xx xxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zaměstnavatele, xx má xxxxxxx xxxxxxxx způsobilost xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x). Xxxxxxxx xxxxxxx, dohoda x xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxx x smlouvě xxxxxxx musí xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 2; xx xxxxxxx, xxxxx-xx xx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx pozici x xxxxx nebo x xxxxxx zaměstnavatele.

(9) Ministerstvo xx lhůtě 30 xxx xxx xxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 7 x 8 xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx zaměstnavateli, zda xxxx xxxxxxx podmínky xxxxxxxxxx xxx změnu xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxx xxxx xxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx. Na xxxxxxxx, xxxxx nesplňuje xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx 7 x 8 xx hledí, xxxx xx nebylo xxxxxxx. Xxxxxxxx x xxxx xxxxx §63 xxxx. 1 držitel xxxxxxxxxxxxx karty xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx oznámení x změně xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxx, na xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx, xxxx xx xxxxxx xxxxxxx.

(10) Xxxxxxxx 7 xx 9 xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 3 x 4, xxxxx xxxxxxxx ministerstvu xxxxx zaměstnavatele, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx u xxxxx xxxx u jiného xxxxxxxxxxxxxx xx pracovní xxxxxx vedenou podle xxxxxx x zaměstnanosti x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(11) Xxxxxxxx 7 xx 10 se xxxxxxxxx, xxxxx-xx se x xxxxxxx xxxxxxxxx x §98 xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx povolení x zaměstnání, je-li xxxxx zákona x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; cizinec xx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxx anebo xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx pozici u xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx povinen xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx do 3 xxxxxxxxxx dnů xxx xxx, xxx x xx došlo.

(12) V xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx

x) xxx xxxxx, příjmení x xxxxxxx jména, xxxxxxx dřívější xxxxxxxx, xxx, xxxxx a xxx xxxxxxxx, místo x xxxx narození, xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx stav, nejvyšší xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, poslední bydliště x xxxxxx, adresu xxxxx pobytu xx xxxxx, xxxxxx pro xxxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx na xxxxx delší xxx 3 xxxxxx, důvod x místo pobytu, xxx vstupu xx xxxxx a xxxxx x xxxxxxxx cestovního xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx,

x) údaje x xxxxxxxx pozici xxxxxx xxxxx xxxxxx x zaměstnanosti x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx míst xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx zaměstnanecké karty, xx kterou xxxx x vydání xxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) jméno, příjmení x xxxxxxx jména, xxxxxxx dřívější xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxxx a xxxx narození, xxxxxxxx x xxxxxxxx manžela xxxx xxxxxxxx,

x) jméno, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx x povolání xxxxxx,

x) xxxxx, příjmení x xxxxxxx jména, xxxxx x xxxxx narození, xxxxxx občanství, xxxxxxxx x xxxxxxxx dětí x

x) xxxxx, příjmení x xxxxxxx xxxxx, xxxxx a xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§42x

Xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx

(1) X žádosti x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx je xxxxxxx xxxxxxx předložit

a) xxxxxxxxxxx xxxxx §31 xxxx. 1 xxxx. x), x), x) x x),

x) xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle §31 xxxx. 3,

x) xxxxxxxx xxxxxxx, dohodu o xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx podmínky xxxxxxx x §42g xxxx. 2 xxxx. x),

x) xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx způsobilosti xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle §42g xxxx. 2 xxxx. x), xxx-xx o xxxxxx podle §42g xxxx. 2 xxxx xxxxxxx uvedeného x §42g xxxx. 6,

e) xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxx-xx x žádost xxxxx §42g odst. 3,

x) doklad prokazující, xx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x §98 xxxxxx x zaměstnanosti, jde-li x xxxxxx xxxxx §42g xxxx. 4,

g) x xxxxxxx, xx xxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx občanství, datum x xxxxx narození x bydliště cizince, xxxx xxxxx, xxxxxx xxxx cizinec jako xxxxxxx xxxxxxxxx zaměstnanec xxxxxxxxx, místo xxxxxx xxxxx x uživatele x xxxxx a xxxxx xxxxxxxxx x

x) xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx obsaditelného xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx hodlá být xxxxxxxxxxx; xx neplatí, xxxxx-xx xxx do xxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx zaměstnavatel xxxxxxxxxx xxxxxx schváleného programu, xxxxx podmínky umožňují xxxxxxxxx xxxxxxxxx náležitostí xxxxxxx, lze xxxxxxxxxxx xxxxxxx x §31 xxxx. 1 xxxx. x) x v xxxxxxxx 1 xxxx. x) x d) xxxxxxxx potvrzením, ve xxxxxx zaměstnavatel uvede

a) xxxx práce, xxxxx xx zaměstnanec pro xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxx xx xxxxx x xxxx, na xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx dohoda x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx,

x) xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx ubytování xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx uvedeným v §31 xxxx. 5,

x) xx x xxxxxxxx xxxxxxx pracovní smlouvu, xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxx nebo smlouvu x smlouvě xxxxxxx, x xxxx sjednané xxxx, platu xxxx xxxxxx x sjednanou xxxxxxx xxxxxxxx dobu x

x) že xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx výkon požadovaného xxxxxxxxxx podle §42g xxxx. 2 písm. x).

(3) Před xxxxxxxxxx xxxx k pobytu xxx 90 xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx je xxxxxxx povinen předložit xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pojištění, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x §180j, a xx xx dobu xxxxxx ode xxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxx, než xx na něho xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx33), x xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx pojistného uvedeného xx xxxxxxx x xxxxxxxxx zdravotním xxxxxxxxx; xx xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxx xxxxxxx x §180j odst. 4.

§42i

Modrá karta

(1) Xxxxxx x xxxxxx modré xxxxx32) xx oprávněn xxxxx cizinec, xxxxxxx xxxx xxxxx požívající xxxxxxxxx ochrany, xxxxx xx xxxxx hodlá xxxxxxx přechodně xx xxxx xxxxx xxx 3 xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx pozici xxxxxxxxxx xxxxxxx kvalifikaci, xxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx8e) xxxx být xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx-xx x

x) xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx účelem xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xx území xxxxxx xx základě xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu xxxxx §42c xx xxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx,

x) cizince, xxxxx xx xxxxx pobývá x souladu x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx usnadňující xxxxx a xxxxxxx xxxxx některých xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x výjimkou xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx vnitropodnikově xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxx, xxxx

x) xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x jiného xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx vyslaným x xxxxxx xxxxx x xxxxx nadnárodního xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx34).

(2) Xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxx řádně xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx vyšší xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx studium xxxxxx aspoň 3 xxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx rozumí znalosti, xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx odbornou xxxxx xxxxxxxxxxxx x vysokoškolským xxxxxxxxx, xxxxx souvisejí x povoláním xxxx x xxxxxxxx uvedeným x pracovní xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx nabídce a xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxx vyhláškou xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx věcí.

(3) Xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx úřadu. Xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx azylant xxxx osoba požívající xxxxxxxxx ochrany xxxxx xxxxxx o azylu xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx modré xxxxx vydané jiným xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, pokud žádost xxxx ve xxxxx xx 1 měsíce xxx xxx vstupu xx xxxxx, x xxxx cizinec, xxxxx xxxxxx na xxxxx xx xxxxx k xxxxxx xxx 90 xxx xxxx na xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx. Žádost nelze xx území xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxx 90 xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx nebo xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx; xx xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxx, xxxxx na území xxxxxxx xx vízum x xxxxxx xxx 90 dnů za xxxxxx xxxxxxx pobytu xxxxx §33 xxxx. 1 písm. a) xx c) xxxx §33 xxxx. 3 x xxxxxxxx na xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx povolení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx strpění xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §43, xxxxxx-xx na xxxxx xx dobu xxxxxxx 3 xxx. X xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxx xxxx jeho xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx schváleného xxxxxxxx x umožňují-li xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxx xxxxxxxxx cizince x xxxxxx xx xxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx po xxxx x ní uvedenou.

(5) Xxx-xx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxx xx x regulované xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx xx vyjádření xxxxxxxxxxx uznávacího xxxxxx35).

(6) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx za xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx soukromého xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx

x) cizinec xxxxxxxxx xxxxxxxx anebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x nichž uvedené xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x §9 odst. 1 xxxx. f), x), x), i) xxxx x),

x) xx xxxxxxx x zaměstnání xx xxxxxxxx pozici xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx8e) xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx občanem Xxxxxxxx xxxx,

x) xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx příslušníků xxxxxxx xxxx.

(7) Ministerstvo v xxxxx kartě x xxxxxxx druh xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx "XXXXX XXXXX EU". X xxxxxxx, že xx xxxxx karta vydána xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxx byla xxxxxxx mezinárodní ochrana, xxxxxxxxxxxx do rubriky xxxxxxxx uvede xxxxxx xxxxx §84 xxxx. 2.

(8) Xxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxx, je xxxxxxx tuto xxxxxxxxxx xx xxxxx xx 3 xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(9) Xxxxxxx xxxxx xxxxx je xxxxxxxx xxxxxx zaměstnavatele xxxx xxxxxxxx zařazení, xxxxx xxxxx i xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1; xxxx xxxxx xx povinen oznámit xxxxxxxxxxxx do 3 xxxxxxxxxx dnů.

(10) Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx o tom, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxx; v xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx, xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx modré xxxxx, označení pracovní xxxxxx, pro xxxxxx xxxx modrá karta xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx vydané xxxxxxx x xxxxx jejího xxxxxxxx.

(11) V žádosti x vydání xxxxx xxxxx je xxxxxxx xxxxxxx xxxxx

x) xxx xxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxx jména, všechna xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx, xxxxx a rok xxxxxxxx, xxxxx a xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxx občanství, xxxxxxx xxxx, xxxxxxxx dosažené xxxxxxxx, xxxxxxxx, zaměstnání xxxx příchodem na xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx území, xxxxxxxx zařazení, xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxx na xxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxx od xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxx 3 xxxxxx, xxxxx x xxxxx pobytu, xxx xxxxxx na území x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x označení xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx,

x) údaje x xxxxxxxx pozici vedené xxxxx zákona x xxxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx karty, xx xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx,

x) xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxxx a xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxxx rodičů,

e) jméno, xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxx, datum a xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx dětí x

x) xxxxx, příjmení a xxxxxxx xxxxx, xxxxx x místo xxxxxxxx, xxxxxx občanství, xxxxxxxx x povolání xxxxxxxxxx.

§42x

Xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx

(1) X xxxxxxx x xxxxxx modré xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx předložit

a) xxxxxxxxxxx xxxxx §31 xxxx. 1 xxxx. x), x), x) x x),

x) xxxxxxxx smlouvu xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx vyžadujícího xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx nejméně 6 xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, která xxxx xxxxxxxx výši xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx roční xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx 1,5xxxxxxx xxxxxxxx hrubé xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx vysokou xxxxxxxxxxx,

x) xxx-xx x xxxxx xxxxxxxxxxxx povolání, xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §31 xxxx. 3.

(2) Xxxx vyznačením xxxx x xxxxxx xxx 90 xxx za xxxxxx převzetí xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx předložit xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx v §180j, a xx xx dobu xxxxxx xxx xxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxx, xxx xx xx něho xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx33), x xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx uvedeného xx xxxxxxx x cestovním xxxxxxxxxx xxxxxxxxx; to xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxx xxxxxxx v §180j odst. 4.

(3) Xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx žádosti x xxxxxx xxxxx xxxxx na xxxxx xxxxxxx xxxx držitel xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie, je xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxx xxxxx vydanou xxxxx xxxxxxxx státem a

b) xxxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. a) xx x) a xxxxxxxx 2.

(4) Na xxxxxxx, který xxxx xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx držitel xxxxx xxxxx v xxxxx členském xxxxx Xxxxxxxx xxxx po xxxx xxxxxxxxx 2 xxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx předložit xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. c) ve xxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx má vykonávat.

§42k

Karta vnitropodnikově xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxx vnitropodnikově xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx území delšímu xxx 90 xxx x x výkonu xxxxxxxxxx xx pozici xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx vnitropodnikového xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx účely tohoto xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

x) x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx států Xxxxxxxx xxxx, xx kterou xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx pracovní xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx, xxxx

x) x obchodní xxxxxxxxx xx sídlem mimo xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx pracovní xxxxxxx, do obchodní xxxxxxxxx xx xxxxxx xx území, jež xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxxxxx xxxx ovládanou xxxxxx56) nebo xxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx stejnou xxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xx pro xxxxx xxxxxx zákona xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx pozici, xxxxx xxxxxxxxx řídí xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx odštěpný xxxxx x xx xxxxx činnost xxxxxx xxxxxxx nebo xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx; manažer xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx závod nebo xxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx vykonávajícími dohledové, xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx a jejich xxxxxxxx, a xx xxxxxx pravomoci přijímat xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx provedení jiných xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx xx pro xxxxx xxxxxx zákona xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx znalosti, xxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx, postupy xxxx řízení obchodní xxxxxxxxx nebo odštěpného xxxxxx, x který xx xxxx potřebnou xxxxxx dosažené xxxxxxxxxxx x profesní xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx členem xxxxxxxxxx xxxxxxxx, stanoví-li xxxx xxxxxxxxx zvláštní xxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxx tohoto zákona xxxxxx cizinec, xxxxx xx xxxxx ukončené xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, je xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo odštěpného xxxxxx se xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx za xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx xx xx dobu xxxxxxxxx vyplácena xxxx xxxx plat.

(6) Xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx převedeného xxxxxxxxxxx xxxx oprávněn xxxxx xxxxxxx, jde-li o

a) xxxxxxxx x vydání xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx, xxxxx xx zaměstnancem xxxxxxxxxxxxxx x jiného xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx vyslaným k xxxxxx xxxxx x xxxxx nadnárodního xxxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxx34),

x) xxxxxxx, xxxxx na xxxxx xxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx práce,

e) xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx studia podle §64 písm. x) xx x), xxx-xx x xxxxx studium xx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx jazykové xxxxx x právem xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx, xxxx

x) xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx v xxxxxxxx korporaci xx xxxxxx xx xxxxx, xxxxx je xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x Evropskou unií1c), x xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx vyplývá xxxxx na xxxxx xxxxx rovnocenné xxxxxxxx xxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxx xx xxxxx, xxxxx je xxxxx Dohodou x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx1d).

(7) Xxxxxx x xxxxxx xxxxx vnitropodnikově xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx zastupitelském xxxxx. Xxxxx xx xxxxxxx xxxx obchodní xxxxxxxxx, x xxx nebo xx xxx xx xxx cizinec převeden, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx-xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx podmínky tohoto xxxxxxxx, xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxx obchodní korporace.

(8) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx vnitropodnikově převedeného xxxxxxxxxxx, xxxxx

x) xx xxxxx o vnitropodnikové xxxxxxxxx tohoto cizince x xxxxxx zaměstnání xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx zaměstnaného xxxxxxxx,

x) byl xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, x xxx xxxx x xxx xx xxx xxxxxxxx xx xxxxx, x xx xx xxxx nejméně 6 xxxxxx, x

x) xxxxx cizinec xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx-xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu35) xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx povolání, xxx-xx x takové xxxxxxxx, x má xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(9) Xxxxxxxxxxxx žádost x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx

x) nastal xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x §56 xxxx. 1 xxxx. x) xx x), x), x) až i) x x) xxxx xxxxx xxxxxxx x §56 xxxx. 2 xxxx. x), xxxx

x) xxxxxxxx korporace xxxx xxxxxxxx xxxxx, do xxxxx xx být xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(10) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx dále xxxxxxx, xxxxxxxx

x) obchodní xxxxxxxxx, x xxx xxxx xx níž xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx korporaci, x xxx nebo xx xxx má xxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx v xxxxxx 4 xxxxxx předcházejících xxxxxx žádosti xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx za xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx

x) na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, x níž nebo xx níž xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx konkurs,

za xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxx rozhodnutí xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxx přiměřenosti xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx tohoto rozhodnutí xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(11) Xxxxxxx karty vnitropodnikově xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx ministerstvu oznámit xxxxx podmínek, xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx karta xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx do 3 xxxxxxxxxx dnů xxx xxx, xxx x ní došlo.

§42x

Xxxxxxxxxxx žádosti x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) X xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx cizinec xxxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxx,

x) náležitost xxxxxxxx x §31 xxxx. 1 xxxx. e) x x) a xx požádání xxxxxxxxxxx xxxxxxx x §31 xxxx. 3,

c) doklad x xxxxxxxxx ubytování xx xxxx pobytu xx území,

d) xxxxxxxx xxxxx, který obsahuje

1. xxxxxxxxx xxxxxxxx korporace xx xxxxxx mimo xxxxx xxxxxxxxx států Xxxxxxxx xxxx, že xxxxxxx xxxx převeden xxxxx §42k odst. 2 x výkonu xxxxxxxxxx do obchodní xxxxxxxxx xxxx odštěpného xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx na xxxxx na xxxxxx xxxxxxxx, specialisty xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx výkonu práce xx xxxxx,

2. uvedení xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx za xxxxxxxxxx xxx x xxxx xxxx xxxx platu; xxxx podmínky xxxxx xxx xxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx i xxx podmínky xxxxxxxx xx bezpečnosti x xxxxxxx xxxxxx při xxxxx, pracovních xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxx krátce po xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx x xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx, x

3. xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx doby xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx převedení xxxxxxxx xx obchodní xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx států Xxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxx x zaměstnání xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §42k odst. 8 xxxx. x),

x) x xxxxxxx xxxxxxxx x §42k xxxx. 2 xxxx. x) doklad xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx korporace, v xxx xx cizinec xxxxxxxx,

x) v xxxxxxx xxxxxxxx x §42k xxxx. 2 xxxx. x) doklad xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx korporace, x xxxxx xx xxxxxxx převeden, xxxx xxxx xxxx ovládající x ovládanou osobou xxxx xxxx xxx xxxx obchodní xxxxxxxxx xxxxxxxx stejnou xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x §42k odst. 8 písm. c) x

x) xxx-xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx obsahuje

1. xxxxx xxxxxxxx odborné xxxxxxxx, xx xxxxxxx vyplývá, xx se xxxxx x odbornou přípravu xx xxxxxx profesního xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x oblasti xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx s cílem xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx budoucí xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxx xxxx x xxx je xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx x obchodní xxxxxxxxx, xxxxx xxxx obchodní xxxxxxxxx ovládá xxxx xx xx xxxxxxxx, x

2. dobu trvání xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx, xx kterých xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx dohledem.

(2) Xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx korporace, x xxx nebo do xxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx některých xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. c) xx x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx nad 90 xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zaměstnance xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx o cestovním xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, které xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x §180j, x xx xx xxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxx xx xxxxx xx doby, než xx na xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zvláštního právního xxxxxxxx33), x xx xxxxxxxx doklad o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pojištění; xx xxxxxxx, jde-li x xxxxxxx xxxxxxx x §180j xxxx. 4.

§42x

Xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx převedeného xxxxxxxxxxx xxxxxx členského xxxxx Xxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Evropské unie xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, který xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx vnitropodnikově xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vydaného xxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie, x xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxx 90 xxx a x xxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx základě vnitropodnikového xxxxxxxxx.

(2) X žádosti x vydání xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxx,

x) náležitost xxxxxxxx x §31 xxxx. 1 xxxx. x) x x) x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x §31 xxxx. 3,

c) xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx cizinci xxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx,

x) doklad x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx pobytu na xxxxx,

x) vysílací xxxxx xxxxxxxxxx údaje xxxxxxx x §42l xxxx. 1 xxxx. x),

x) x případě xxxxxxxx x §42k xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, je xxxxxxxxx xxxxxxx obchodní korporace, x xxx je xxxxxxx převeden,

g) x xxxxxxx xxxxxxxx v §42k xxxx. 2 xxxx. b) xxxxxx xxxxxxxxxxx, že obchodní xxxxxxxxx, x xxxxx xx cizinec xxxxxxxx, xxxx vůči xxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx nebo jsou xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x

x) xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx uvedené x xxxxxxxx 5 písm. x).

(3) Xxxxx je xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, v xxx xxxx do níž xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, jehož xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx náležitostí xxxxxxx, xxx náležitosti uvedené x xxxxxxxx 2 xxxx. d) xx x) nahradit xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx vnitropodnikově xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx na xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x době platnosti xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxx, x xx nejpozději xx 90 xxx xxx dne xxxxxx xx území. Pokud xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx korporace, x xxx xxxx xx xxx má xxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx-xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx tato xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Ministerstvo xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx převedeného xxxxxxxxxxx xxxxxx členského státu Xxxxxxxx xxxx, pokud

a) xx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xx pozici xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx xx požadovanou xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, pokud xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx35) vyžadována, x xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxx xxxxxxxx, x

x) xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx převedeného xxxxxxxxxxx xxxxxxxx tomuto xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx.

(6) Ministerstvo xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx převedeného xxxxxxxxxxx jiného členského xxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxx, jestliže

a) xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx v §56 xxxx. 1 písm. x) až x), x), x) xx x) a l) xxxx xxxxx uvedený x §56 odst. 2 xxxx. x),

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xx xxx xxxxxxx převeden, xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx převedení, xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxx států Xxxxxxxx xxxx xxxxx §44 xxxx. 8.

(7) Xxxxxxxxxxxx žádost x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx dále xxxxxxx, xxxxxxxx nastal xxxxxxx x důvodů xxxxxxxxx x §42k xxxx. 10, xx podmínky, xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx vnitropodnikově xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx. Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx přihlíží xxxxxxx x xxxxxxx tohoto xxxxxxxxxx xx soukromého x rodinného xxxxxx xxxxxxx.

§42x

Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx účelem xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx vydá xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx za účelem xxxxxxxxxxx cizinci, xxxxx xxxxx na xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx než 90 xxx x

x) xx podnikatelem x xxxxx xxxxxxxx na xxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx hodlá xx území xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu za xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx orgánu ve xxxxx stanovené xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) hodlá xxxxxxxxxx xx území xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx nových xxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x x investování xxxxxxxxx prostředků xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx xxxxxxxxx"); xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x části stanovené xxxxxxxxx vlády xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx majetku, xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx znalcem podle xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x investovanými xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nařízením xxxxx, xxxxxxx xx jiný xxxxxxx se xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x informačních xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx prostředků, xxxxx xxxxx jiný xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx je xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx investice xx xxx přínosem xxx stát, kraj xxxx obec,

d) disponuje xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx významné xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx vedeném x xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxx x Xxxxxxxxx hospodářském prostoru xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx; xx xxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxx prokázat jejich xxxxx x

x) xx xxxxxx xxxxxxxxxx; xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxx, xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. b) xx rozumí xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx x souvislosti x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x které xx po xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x případě, xx xx xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx na 2 xxxx, xxxxxxx po xxxx 2 let, xxxxxxxx zaměstnancem, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx týdenní xxxxxxxx xxxx a xx xxxxxxx Evropské xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(3) Ministerstvo xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxxx také xxxxxxx, xxxxx xxxxx na xxxxx xxxxxxxxx pobývat xx xxxx xxxxx xxx 90 xxx, xx společníkem, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx, že xxxx činnost na xxxxx bude xxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx podíl xxxxxxx, který xxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx společník obchodní xxxxxxxxx, v xxxx xxxxxxxx korporaci musí xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx vyjádření Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx, xxx

x) xx jedná x významnou xxxxxxxxx,

x) xxxxx uskutečnit xxxxxxxxx xxxxxxxxx je xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx má xxx xxxxxxxx pro xxxx, xxxx nebo xxxx,

x) přínos investovaného xxxxxx majetku xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxx xxxxxxxxx xxxxxxx nebo obchodní xxxxxxxxx xx srovnatelný x investováním xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx majetek xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx na xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx vliv xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxx, xxxxx žádá x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu xx xxxxxx xxxxxxxxxxx jako xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx korporace, x

x) xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx korporaci xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx podílu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx vlády, xxx-xx o cizince, xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx pobytu za xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx korporace.

(5) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx doručí vyjádření xxxxxxxxxxxx xx 15 xxxxxxxxxx xxx xxx xxx obdržení žádosti x xxxx xxxxxxxxx; xxxxxxxxxxxx řízení xx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(6) Xx se xx xx, xx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx činnost cizince, xxxxx je členem xxxxxxxxxxxx orgánu nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx korporace, x níž xxxxx xxxxxx osob nepřesáhne xxxxx stanovený nařízením xxxxx.

(7) Žádost o xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx. Na xxxxx xx xxxxxxxx žádost x xxxxxx povolení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx účelem xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx pobývá xx xxxxx na vízum x xxxxxx xxx 90 xxx xxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu. Xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx podat, xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxx 90 xxx za xxxxxx xxxxxxx pobytu xx xxxxx xxxx xx povolení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx území; xx xxxxxxx, jde-li o xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxx 90 xxx xx účelem xxxxxxx xxxxxx xxxxx §33 xxxx. 1 písm. x) xx x) xxxx §33 xxxx. 3 x xxxxxxxx xx území xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx vydaného podle §43, xxxxxx-xx xx xxxxx xx xxxx xxxxxxx 3 let.

§42o

Náležitosti xxxxxxx x xxxxxx povolení k xxxxxxxxxxxx pobytu xx xxxxxx investování

(1) X xxxxxxx x vydání xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx za účelem xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx

x) cestovní xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx x §31 xxxx. 1 xxxx. x) x x) x xx požádání xxxxxxxxxxx xxxxxxx x §31 xxxx. 3,

c) xxxxxx x xxxxxx do xxxxxxxxxxx rejstříku, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx30),

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx, který xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx rizik xxxxxxxxx xxxxxx záměru, xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx určených na xxxxxxxxx jednotlivých xxxx, xxxxx vyráběného produktu xxxx xxxxxxxxxxx služby, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx výroby xxxx xxxxxxx poskytování x popis xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx,

x) xxxxxx, xx kterého xxxxxxx, xx cizinec xxxx xxxxxxxx korporace, x xxx xx xxxxxxx členem xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxx nakládat x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxxxx investice; xxxxx xxxxxx xxxxx xxx xx xxx xxxxxx žádosti xxxxxx 30 xxx,

x) xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx žadatele, obchodní xxxxxxxxx podle §42n xxxx. 3 x xx xxxxxxxxxx xxxxx xx 2 kalendářní xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxx podání xxxxxxx,

x) čestné xxxxxxxxxx xxxxxxxx, že na xxxxxxxx, obchodní xxxxxxxxx xxxxx §42n xxxx. 3 x xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx státě xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx vydáno xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx rozhodnutí o xxxxxx,

x) na požádání xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx prostředků xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx majetku xxxxxxxxx x §42n xxxx. 1 písm. x) x znalecký xxxxxxx x xxxxxxx tohoto xxxxxxx, xx-xx být xxxxxx xxxxxxx investován,

j) xxxxxx xxxxxxxxxxx bezdlužnost xxxxxxx; to neplatí, xxx-xx x xxxxxxx, xxxxx xxxxx xx xxxxx nepobýval,

k) xxx-xx x xxxxxxx, xxxxx xxxx x vydání xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxx statutárního orgánu xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, doklad prokazující xxxxxxxxxxx obchodní xxxxxxxxx,

x) xxx-xx x xxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu xx xxxxxx xxxxxxxxxxx jako xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, doklad x tom, že xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx mít xxxxxxxxx vliv xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, x

x) jde-li x xxxxxxx, který žádá x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, doklad xxxxxxxxxxx, xx xxxx podíl x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx odpovídá alespoň xxxxxxxxxx podílu stanovenému xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxx xxxxxxxxxx víza k xxxxxx nad 90 xxx xx xxxxxx xxxxxxxx povolení k xxxxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxx investování xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x §180j. Xxxxxxxx je xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx doklad o xxxxxxxxx pojistného xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xx xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxx xxxxxxx x §180j xxxx. 4.

§42x

Xxxxx xxxxxxxxxx významnou xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx investice

(1) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx investici xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, pokud

a) xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx celkovému objemu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx místních xxxxxxxx, situace xx xxxx x xxxxxx xxxxxx úpravy x

x) xxxxx technického x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx bodech xxxxx xxxxxx.

(2) Významná xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxx xxxx, xxxx xxxx xxxx, xxxxx s její xxxxxxxxx nebudou xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx kvalitu života xxxxxxxx x xxxxx

x) xxxxx do odvětví, xxxxx je v xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxx nedostatečně xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx poskytované xxxxxx xxxx v daném xxxxx xxxx obci xxxxxxxxxxxx nebo obtížně xxxxxxxx,

x) mají xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx místa xxxxxx především pro xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx osoby xxxxxxxxxxxx xx trhu práce,

d) xx x rámci xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx inovativní charakter, xxxx

x) xx xxxxxxxxx xxxxxxxx další xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

§42x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 222/2017 Xx. x xxxxxxxxx xx 15.8.2017

§43

Xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx

(1) Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxx strpění pobytu xx území uděluje xxxxxxxxxxxx xx žádost xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx vízum x xxxxxx xxx 90 xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx §33, xxxxx pobyt xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx xxx 6 xxxxxx x xxxxxx-xx xxxxxx, xxx xxxxx xxxx toto xxxxx xxxxxxx.

(2) Povolení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxx udělí na xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx povolení x dlouhodobému xxxxxx xx xxxxxx ochrany xx území nebo xx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx trestního xxxxxx, x probíhá xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx dlužné xxxx a xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

§44

(1) Cizinec, který xxxxx xxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu na xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx mu xxxxxxx xxxxx podle §30 xxxx. 4, je xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx průkazu x xxxxxxxx x pobytu xx xx 30 xxx xxx dne xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxxxxx ke xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx x pobytu, x xx včetně xxxxxxxx biometrických údajů xxxxxxx x xxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx k jeho xxxxxxx digitálnímu xxxxxxxxxx; xxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx cizinci x xxxx xxxxxxxxx brání xxxxx překonatelná překážka. Xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx území xxxxxxxxxxxx x splňuje xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx vydání průkazu x xxxxxxxx k xxxxxx, a to xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx, xxxxx xx určen k xxxx xxxxxxx digitálnímu xxxxxxxxxx; podpis xx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx, xxxxx xxxxx žádost x xxxxxx zaměstnanecké xxxxx, xxxxx xxxxx, karty xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx karty xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zaměstnance xxxxxx xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x splnění xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx; to xxxxxxx, xxx-xx x vydání xxxxxxxxxxxxx karty cizinci, xxxxxxx xxxx vydáno xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx nebo xxxxx xx xxxxxxx x §98 xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx.

(3) Cizinec xx xxxxxxx ve xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, nejpozději xxxx xx 60 xxx xxx dne xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x povolení x pobytu.

(4) Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxx účelu, xxxxx vyžaduje xxxxx xx xxxxx, xxxxxx xxx 1 xxx,

x) 9 xxxxxx, jde-li x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §42 xxxx. 3,

x) 1 rok, xxx-xx x přechodný xxxxx za xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x §64 xxxx. x) nebo x) x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxx 1 rok xxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx pobytu,

d) xxxxxxxxxxxx v případě xxxxxxxxxx xxxxxxx rodiny xxxx platnosti průkazu x povolení x xxxxxx, který byl xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx však na 1 xxx,

x) 2 xxxx x případě xxxxxxxxxx xxxxxxx rodiny, xxxx-xx xxxxxxxx oprávnění xx xxxxxxxx rodiny xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx,

x) 2 xxxx x případě xxxxxxxxxxxx pobytu xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx uvedeného v §64 písm. x) xxxx b) x x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, je-li xxxxx pobyt uskutečňován x xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie xxxx xxxxxxxxxxxxxx programů xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx nebo x xxxxx xxxxxx xxxx 2 nebo více xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx x jiném xxxxxxxx státě Xxxxxxxx xxxx a institucí, xxxxx xxxx povoleno xxxxxxxxx činnost xxxxxx xxxxx xx území; x případě nedoložení xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx cizincem xx xxxxx xxxx xxxxxx programu xxxx xxxxxx xx postupuje xxxxx xxxxxxx x) xxxx x),

x) xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx rodinného xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxx, který xxx xxxxx tomuto xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx službě xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x tuzemské hostitelské xxxxxxxxxx, jde-li o xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x §64 xxxx. x),

x) xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx rodinného xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pracovníka xxxx xxxxxxxxx povolení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx účelem xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx zaměstnání xxxx zahájení xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) xx xx 2 xxxx x ostatních xxxxxxxxx, xx-xx x dosažení xxxxx potřebný xxxxx xx území xxxxx xxx 1 rok.

(5) Xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx na xxxx 6 xxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxxxxx xxxxx se xxxxxx xx xxxx, xx xxxxxx byla uzavřena xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxx stanovenou x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxx nebo x výkonu odborné xxxxx35), xxxxxxx xxxx xx xxxx 2 xxx; x případě xxxxxxx xxxxxxxxx v §42g odst. 3 xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx na xxxx xxxxxxxxx odpovídající xxxx xxxxxxx x povolení x xxxxxxxxxx.

(7) Xxxxx xxxxx xx vydává x xxxxx platnosti x 3 xxxxxx xxxxx, xxx xx xxxx, xx xxx xxxx uzavřena pracovní xxxxxxx, nejdéle xxxx xx 3 xxxx.

(8) Xxxxx vnitropodnikově xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx xxxx se xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx; xxxxxxx doba xxxxxxxxx xx území xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx 3 roky, xxx-xx x xxxxxxxxx xx pozici xxxxxxxx xxxx specialisty, x 1 rok, xxx-xx x xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(9) Xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx xx účelem xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx dobu uskutečnění xxxxxxxx xxxxxxxxx, nejdéle xxxx xx 2 xxxx.

§44a

(1) Dobu platnosti xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx xxx opakovaně xxxxxxxxxx, a to

a) xx dobu xxxxxxxxxx x §44 xxxx. 5,

x) xxxxxxx na xxxx xxxxxxxxxx x §44 xxxx. 4 xxxx. x), x), x), g), i) x x),

x) xx xxxx xxxxxxxxx povolení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx oprávnění xx xxxxxxxx rodiny, xxx-xx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx k dlouhodobému xxxxxx xxxxx §44 xxxx. 4 xxxx. x),

x) na xxxx 5 xxx, xxx-xx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §44 xxxx. 4 xxxx. x),

x) nejdéle na xxxx xxxxxxxxxx v §44 xxxx. 7, xxx-xx o xxxxxx xxxxx.

(2) Platnost xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §42 odst. 3 xxxx §42d xx xxxxxxxxxxxx; xx xxxxxxx x případě xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx xxxxx §42d xxxxxxxx xx xxxxxx

x) xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §64 xxxx. x), xxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx jednou prodloužit, xxxx

x) xxxxxx xx xxxxxx škole xxxxx §64 xxxx. a), xxxxx platnost xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx x 2 roky.

(3) Žádost x prodloužení xxxxxxxxx xxxxxxxx k dlouhodobému xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx úředním xxxxxxxxx, xx kterém xx podává xxxxxx x vydání tohoto xxxxxxxx. Xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx §35 xxxx. 2 x 3, §36, §46 odst. 7 x §55 xxxxxxxx xxxxxxx.

(4) K xxxxxxx x xxxxxxxxxxx platnosti xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx předložit xxxxxxxxxxx xxxxx §42b xxxx. 1 xxxx. x), x) x x) x xxxx doklad x xxxxxxxxx zdravotním xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx na území, xxxxx odpovídá xxxxxxxxx xxxxxxxx v §180j. Xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx povinen xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pojištění. Xx xxxxxxx, jde-li o xxxxxxx xxxxxxx v §180j xxxx. 4. Xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx ke xxxxxxxx xxxxxx udělen xxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Platnost xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx rodiny xxxxx xxxxxxxxxx, xx-xx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx (§46a).

(5) K xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx členského státu Xxxxxxxx unie xx xxxxxxx xxxxxxx předložit xxxxxxxxxxx podle §42c xxxx. 3, s xxxxxxxx dokladu xxxxxxxxx xxxxxx x evidence Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx je xxxxxxx xxxx x xxxx pobýval, x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx splnění xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. X xxxxxxx x xxxxxxxxxxx platnosti xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §46 xxxx. 7. X xxxxxxx x xxxxxxxxxxx platnosti xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx smlouvu, xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x §31 odst. 1 xxxx. a), x) a x). Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx členského xxxxx Evropské xxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx řízení x zrušení platnosti xxxxxx xxxxxxxx uvedené x §46b.

(6) X xxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x §64 písm. x) xxxx x) xx xxxxxxx xxxxxxx

x) předložit xxxxxxxxxxx xxxxx §31 xxxx. 1 písm. x), x), x) x e),

b) xxxxxxxxx xxxxxx x cestovním xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x §180j, a současně xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx o zaplacení xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x cestovním xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xx xxxxxxx, jde-li x xxxxxxx uvedené x §180j odst. 4,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x pobytu xx xxxxx podle §42d xxxx. 2 xxxx. x) xxxx xxxxxxxx, xx náklady xx xxxxx xxxxxxx přebírá xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, x xxxx xxxxxxx xx xxxxx, xx-xx xxxxxxxxx.

(7) Žádost o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu xx účelem xxxxxxx xx území se xxxxxx xxxxxxxxxxxx. X xxxxxxx xx cizinec xxxxxxx předložit xxxxxxxxxxx xxxxx §42e xxxx. 4, x výjimkou xxxxxxxxxx. V případě xxxxx podoby xx xxxxxxx povinen xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx.

(8) X xxxxxxx x prodloužení xxxxxxxxx xxxxxxxx k dlouhodobému xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx doklad x náležitosti uvedené x §42f odst. 3 xxxx. x) x x) x xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx před xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx nelze xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxxxx (§46d).

(9) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx karty xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x §42g xxxx. 2 xxxx. x) x c), §42g xxxx. 3 xxxx 4 opakovaně xxxxxxxxxx xx xxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx smlouva xxxx dohoda x xxxxxxxx xxxxxxxx, vždy xxxx xxxxxxx na xxxx 2 let; x případě xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx karta xxxxx §42g xxxx. 3, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx prodlouží na xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx. Žádost x prodloužení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx se xxxxxx xxxxxxxxxxxx. X xxxxxxx xx cizinec xxxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxx xxxxx §31 xxxx. 1 písm. x) x x),

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxx dohodu x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x §42g xxxx. 2 písm. x) xx dobu, xx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) rozhodnutí o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxx, jde-li x xxxxxxx, kterému byla xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §42g xxxx. 3,

x) doklady x xxxxxxxxx odborné xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §42g xxxx. 2 xxxx. x), xxx-xx o xxxxxxx, kterému xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §42g odst. 2, xxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx,

x) xx xxxxxxxx náležitosti xxxxx §31 xxxx. 3,

x) xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx x

x) x xxxxxxx, xx xxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx údaje xxxxxxx x §42h xxxx. 1 písm. g).

(10) Xxx-xx x cizince xxxxxxxxx v §42h xxxx. 2 a xxxxxxxx vládou xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx žádosti, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x §31 odst. 1 xxxx. x) x v xxxxxxxx 9 xxxx. x) x x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx, ve xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx

x) xxxx xxxxx, který xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx x dobu, xx kterou xx xxxxxxxx smlouva xxxx xxxxxx o pracovní xxxxxxxx uzavřena,

b) že xxxxxxx má xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx požadavkům xxxxxxxx x §31 xxxx. 5,

c) xx xx s xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x pracovní xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx uvedené x §42g odst. 2 písm. x) x

x) xx cizinec xx odbornou xxxxxxxxxxx xxx xxxxx požadovaného xxxxxxxxxx xxxxx §42g xxxx. 2 písm. x).

(11) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx neprodlouží, xxxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x §42g xxxx. 2 xxxx. x), x) a x), §42g xxxx. 3 xxxx první xxxx x §42g xxxx. 4 xxxxx xx-xx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxx platnosti xxxxxxxxxxxxx xxxxx (§46e), x xxxx, xxxxxxxx Xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx - xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxx město Xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx nelze xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx §42g odst. 3 xxxx xxxxx x §46 xxxx. 6 xxxx. x), xxx-xx x xxxxxx xxxxxxx x §178f xxxx. 1 xxxx. x) x c) xx f), x xxxx §46 xxxx. 6 xxxx. x) x x) xx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx x průběhu xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx učiněno oznámení xxxxx §42g xxxx. 7, 8 xxxx 10, xx xx xx xx, xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx pracovní xxxxxx.

(12) Xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx modré xxxxx xx xxxxxx ministerstvu. X xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx předložit xxxxxxxxxxx xxxxx §42j xxxx. 1 xxxx. x) xx x), x xxxxxxxx fotografie. Xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx shledá důvod xxx zahájení xxxxxx x zrušení xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx §46f.

(13) Xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx prodloužení xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, je xxxxxxx se xx xxxxx osobně xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx ke xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x povolení k xxxxxx, a xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx a xxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx x xxxx xxxxxxx digitálnímu xxxxxxxxxx; podpis xx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxx provedení xxxxx těžko xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(14) Cizinec xx xxxxxxx xx lhůtě xxxxxxxxx ministerstvem, xxxxxxxxxx xxxx xx 60 xxx xxx xxx xxxxxxxx biometrických údajů, xxxxxxxx xx na xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx první xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx tehdy, předloží-li xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx vydané xxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx vyplývá, xx xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxx, ke xxxxxxx xx vztahuje xxxxxx o vydání xxxxxxxxxxxxx karty.

§44x

(1) Platnost xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx převedeného zaměstnance x xxxxx vnitropodnikově xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx dobu xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx států Xxxxxxxx xxxx, nejdéle xxxx xx xxxx 3 xxx, xxx-xx x xxxxxxxxx xx pozici xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxx xx xxxx 1 roku, xxx-xx x xxxxxxxxx xx pozici xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx

x) xx xxxxxx jedná x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx zaměstnaného xxxxxxxx,

x) xxxxxxx má xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx35) xxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx povolání, jde-li x takové xxxxxxxx, x

x) neuplynula xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx převedeného xxxxxxxxxxx xxxxxxxx cizinci xxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie, xxx-xx x prodloužení platnosti xxxxx vnitropodnikově xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie.

(2) Xxxxx je xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxx xxxx xx níž xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a umožňují-li xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx podmínky xxxxxx xxxxxxxx, xxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxx podat xxxxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx plné xxxx xxxx xxxxxxxx korporace. Xx prodloužení xxxxxxxxx xxxxx vnitropodnikově převedeného xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx členského xxxxx Xxxxxxxx xxxx xx §44a odst. 13 x 14 x §55 vztahují xxxxxxx.

(3) X xxxxxxx je xxxxxxx povinen xxxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx x xxxxxxx změny xxxxxx,

x) xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x §31 xxxx. 3,

x) xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx na xxxxx,

x) xxxxxxxxx obchodní xxxxxxxxx, x xxx xxxx xx níž xx xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx obsažené xx xxxxxxxxx dopisu podle §42l odst. 1 xxxx. d) xxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx převedení a xxxxx výkonu xxxxx xx xxxxx,

x) xxxxxx x splnění podmínky xxxxxxx v xxxxxxxx 1 písm. x),

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx podle §42l xxxx. 1 písm. x), x xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, xxx-xx o prodloužení xxxxxxxxx xxxxx vnitropodnikově xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x

x) xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx státem Xxxxxxxx xxxx, xxx-xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx převedeného xxxxxxxxxxx xxxxxx členského xxxxx Xxxxxxxx xxxx.

(4) Pokud xx cizinec nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxx xxxx xx xxx je xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx programu, jehož xxxxxxxx umožňují xxxxxxxxx xxxxxxxxx náležitostí žádosti, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x odstavci 3 xxxx. x) až x) nahradit xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx obchodní xxxxxxxxx.

(5) Ministerstvo xxxxxxxx xxxxx vnitropodnikově xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx karty xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xx-xx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx její xxxxxxxxx xxxxx §46g xxxx. 1 xxxx xxxxxxxx xxxx dosažena xxxxxxx xxxx převedení na xxxxx xxxxxxxxx států Xxxxxxxx xxxx xxxxx §44 xxxx. 8.

(6) Xxxxxxxxxxxx xxxx platnost xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zaměstnance xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xx-xx důvod xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx její platnosti xxxxx §46g xxxx. 2, za xxxxxxxx, xx důsledky tohoto xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx. Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx přihlíží xxxxxxx x xxxxxxx tohoto xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§44x

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx prodloužit xx dobu xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxx však xxxxxxx xx dobu 2 xxx, xxxxx

x) xxxx splněny xxxxxxxx xxxxxxx x §42n xxxx. 1 písm. x) a e),

b) xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx pokud dosud xxxxxxxxxxx investice xxxxxxx xxxxxxxx dosavadní době xxxxxx na území x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx, pokud xxxxxxx nadále podniká x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx má x nadále podstatný xxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxx korporace, xxx-xx x xxxxxxx, xxxxx xxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx pobytu za xxxxxx investování xxxx xxxxxxxxx, člen xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx prokurista xxxxxxxx xxxxxxxxx, x

x) xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx investování xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, x této xxxxxxxx xxxxxxxxx odpovídá xxxxxxx xxxxxxxxxx podílu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx vlády.

(2) Xxx-xx x cizince, xxxxx xxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu xx xxxxxx investování xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx prokurista xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxx uvedené v xxxxxxxx 1 xxxx. x) x x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx §42n xxxx. 6 se xxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxx účely posouzení, xxx

x) xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxx xx cizinec xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx společníkem, xxxxxxxxx v xxxxxxx xx záměrem xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx základě xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx xx účelem xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx má x xxxxxx podstatný xxxx xx podnikání xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxx, který xxxx x prodloužení xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx za účelem xxxxxxxxxxx xxxx společník, xxxx statutárního orgánu xxxx xxxxxxxxxx obchodní xxxxxxxxx, x

x) xxxxx xxxxxxx, který xxxx x prodloužení xxxxxxxxx xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx xx účelem xxxxxxxxxxx jako xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxx obchodní korporaci xxxxxxxx alespoň xxxxxxxxxx xxxxxx stanovenému xxxxxxxxx xxxxx.

(4) X xxxxx xxxxxxxxx, xxx je xxxxxxxxxxx x souladu xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx investici, xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx i x xxxxxxx na vůli xxxxxxx xxxxxxxxxx, které xxxxx xxx xxxx xx xxxxxx záměru xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx 15 pracovních xxx xxx xxx xxxxxxxx žádosti o xxxx vyjádření; xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xx xxxxxxxxxxx platnosti xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx §35 xxxx. 3, §44a xxxx. 13 a 14 a §55 xxxxxxxx xxxxxxx.

(6) K xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxx doklad,

b) fotografie x xxxxxxx změny xxxxxx,

x) xx požádání xxxxxxxxxxx xxxxxxx x §31 odst. 3,

d) xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx30),

x) xxxxxx prokazující bezdlužnost xxxxxxx, x xxx-xx x xxxxxxx, který xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx investování jako xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx prokurista xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx bezdlužnost xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx x xxx, xx xxxxxxx nebo obchodní xxxxxxxxx, x xxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx orgánu xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, postupuje x souladu xx xxxxxxx uskutečnit významnou xxxxxxxxx,

x) xx xxxxxxxx xxxxxxxx výměr daně x xxxxxx cizince; xxx-xx x cizince, xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx platnosti xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx orgánu xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxx právnických xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx o xxx, xx jeho xxxxxxx xx území xx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx podnikání xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx-xx x cizince, který xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx jako xxxxxxxxx, xxxx statutárního xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx korporace,

i) doklad xxxxxxxxxxx, že xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx alespoň xxxxxxxxxx xxxxxx stanovenému xxxxxxxxx xxxxx, xxx-xx x xxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxxx jako společník xxxxxxxx korporace, x

x) xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx pobytu xx xxxxx, které odpovídá xxxxxxxxx xxxxxxxx x §180j, x na xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx uvedeného xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx; xx neplatí, xxx-xx x případy uvedené x §180j odst. 4.

§45

(1) Cizinec, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx, než xxxxx xx xxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx ministerstvo x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx povolení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x §33 xxxx. 1 xxxx 3 s xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x §42 odst. 2. Xxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx dále xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx nového xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx xx xxxxx xxxx, xxx který mu xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx; xx xxxxxxx, pokud xxxxxxx xxxxxxx, xx xx xxxxxxx o xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx důvodů xx xxxxxxxxxx xxxx. Cizinec, xxxxx hodlá na xxxxx pobývat za xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx x takovou xxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx platného xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx x xx xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxx 5 xxx; to se xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xxxx o xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu za xxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx na základě xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx xxxxx §42 xxxx. 3 x xx xxxxxxx uvedeného x odstavci 2.

(2) Xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx podle §42a x xx držitelem xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx, je xxxxxxxx xx 3 letech xxxxxx na xxxxx xxxx xx dosažení xxxx 18 xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx povolení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxx účelem.

(3) Xxxxxxx, xxxxx vstoupil xx xxxxx za účelem xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx §42a, xx xxxxxxxxx povolení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx účelem x xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx nositeli xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxx xxxxxx, jestliže

a) xx xxx úmrtí nositele xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxx na xxxxx xxxxxxx pobyt xx xxxx nejméně 2 let; xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx cizinec x xxxxxxxx uzavření xxxxxx x nositelem xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx státní občanství Xxxxx xxxxxxxxx, nebo

b) x xxxxx nositele xxxxxxxxx ke xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx, který xxxxxxxx xx území xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx §42a x xx xxxxxxxxx povolení k xxxxxxxxxxxx pobytu xx xxxxx xxxxxx, je xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx účelem v xxxxxxx rozvodu x xxxxxxxxx oprávnění xx xxxxxxxx rodiny, pokud xxx xx xxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx nejméně 3 xxx; xxxxxxxx délky xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx republiky.

(5) X xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx 4 xx xxxxxxx povinen xxxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx odstavce 3 nebo 4,

x) xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx,

x) xxxxxx xxxxx §42b xxxx. 1 písm. x) nebo xxxxxxxx x xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx x xxxxxxxxx zdravotním xxxxxxxxx po xxxx xxxxxx xx xxxxx, xxxxx odpovídá xxxxxxxxx xxxxxxxx x §180j x xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx; to xxxxxxx, jde-li x xxxxxxx xxxxxxx x §180j xxxx. 4,

x) xxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx k dlouhodobému xxxxxx x důvodu xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx 4 xxxxxx xxxxxxxxx 1 xxxx xxx xxx, xxx xxxxx důvod xxxxxx.

(7) Xxxxxxx x povoleným xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx na xxxxx je xxxxxxxx xx xxxxxxx účelu xxxxxx xxxx xx 1 roce xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx o vydání xxxxxxxx k dlouhodobému xxxxxx za xxxxx xxxxxx. Ministerstvo dlouhodobý xxxxx xx xxxxx xxxxxx nepovolí, xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxx povolení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx §46c xxxx. 1 písm. x) až x).

§46

(1) Xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu xxxxx obdobně §31 xxxx. 1 písm. x) až x), §33, 34, 37, 38, §55, §56, §58 xxxx. 3 x §62 xxxx. 1 xxxxxxxxxx se xx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx cizinec xxxxxx na území xxxx, xxx xxxxx xx xxxx uděleno xxxxx x xxxxxx xxx 90 xxx x xxx který xx má xxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu, nebo xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx platnosti xxxx x xxxxxx xxx 90 xxx xx xxxxx xxxx, xxx který mu xxxx vízum xxxxxxx; xx neplatí, xxxxx xxxxxxx prokáže, xx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx. X xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §42 xx xxxxxxx dále xxxxxxx předložit xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx odpovídá xxxxxxxxx uvedeným x §180j. Xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx pojistného uvedeného xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pojištění. Xx neplatí, jde-li x xxxxxxx uvedené x §180j odst. 4.

(2) Xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx území x xxxxxx uvedeného x §33 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxx xxxxxxx §56 xxxxxxxxxx xx na xxxxx x xxxxxx xxx 90 xxx. Xxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx podle §43 xxxx. 1 xxxxx xxxxxxx §62 xxxx. 1 a 4 vztahující xx xx xxxxxxxxxx vízum. Xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx strpění xxxxxx xx xxxxx xxxxx §43 xxxx. 2 xxxxx xxxxxxx §31 xxxx. 1 xxxx. x) až x), §37, §55, §56, §58 xxxx. 3 x §62 odst. 1 xxxxxxxxxx xx xx dlouhodobé vízum. X xxxxxxx xx xxxxxxx povinen xxxx xxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pojištění, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x §180j, x xx xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx; to xxxxxxx, jde-li x xxxxxxx xxxxxxx x §180j xxxx. 4.

(3) Xxx povolení x xxxxxxxxxxxx pobytu xx xxxxxx společného xxxxxxx xxxxxx nebo za xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx obdobně xxxxxxxx 1 xxxx xxxxx x §55, §56 xxxx. 1 písm. x) xx c), x), x), h), x) x x), §56 xxxx. 2 xxxx. x) x §62 xxxx. 1 xxxxxxxxxx se xx xxxxxxxxxx vízum.

(4) Xxx xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx státu Evropské xxxx a xxxx xxxxxxxxx příslušníka, xxxxx xx xx území xxxxxx xxxxx povolen xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx §55, §56 xxxx. 1 xxxx. x), x), x), x) a m), §56 xxxx. 2 xxxx. x) x §62 xxxx. 1 xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx vízum.

(5) Xxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxx xxxxxx xx xxxxx (§42d) platí xxxxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxx x §37, §55, §56 xxxx. 1 písm. x) xx x), x), x), x), x) x x), §56 xxxx. 2 písm. x) x §62 xxxx. 1 xxxxxxxxxx xx na xxxxxxxxxx xxxxx. Před xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x vydání xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx §42d xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx tohoto xxxxxxxxxx do xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(6) Pro xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxx x §55, §58 xxxx. 3 x §62 odst. 1 xxxxxxxxxx se xx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx

x) x xxxxxx xxxxxxxxx v §56, x výjimkou důvodu xxxxxxxxx x §56 xxxx. 1 písm. x),

x) xxxxxxxxx-xx cizinec xxxxxxxx xxxxxxxx x §42g xxxx. 2, 3 xxxx 4,

c) xxxxxxxx xxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x §42g xxxx. 6 x Xxxx xxxxx Xxxxx republiky - xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx hlavní xxxxx Prahu xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, že xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx k xxxxxxx na trhu xxxxx xxxxxxx,

x) xx-xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §178f nespolehlivý,

e) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, nebo

f) xxx-xx x xxxxxxxxx zaměstnávání x xxxxx se x xxxxxx xxxx xxxxx, který xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx u xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx.

(7) K xxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxx předložit

a) náležitosti xxxxx §31 xxxx. 1 xxxx. x), x) x x),

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx, že xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxx posuzovaných xxxx pobývajících na xxxxx nebude nižší xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx9d) xxxxxxx x x ním xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx částky xxxxxxxxxxxx nákladů xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx zvláštním xxxxxxx xxxxxxxxx9e) xxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx x společně xxxxxxxxxxxx xxxx; xxxxxxxx posuzovanými xxxxxxx xx xxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x §4 odst. 1 xxxxxx x xxxxxxxx x existenčním xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx v §4 xxxx. 2 a 3 zákona x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx; xx xxxxxx xx xxxxxxxx příjem xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx minimu, s xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx na xxxx, xxxxxxx v nezaměstnanosti, xxxxxxx při rekvalifikaci x xxxxx v xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx; xxx xxxxx výpočtu xxxxxx xx §8 xxxx. 2 až 4 xxxxxx x xxxxxxxx x existenčním xxxxxx xxxxxxxxx; xx xxxxxxxx xx xxxxxxx povinen xxxxxxxxx též xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx povinnosti xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x xx v xxxxx rozsahu xxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx příjmu xxxxxx; xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx, je xxxxxxx xx požádání xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx o zproštění xxxxxxxxxx mlčenlivosti,

c) xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, seznamu xxxx xxxxxxxx30),

x) doklad xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx korporace, xxx-xx x xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx daně z xxxxxx,

x) doklad o xxxxxxxxx zdravotním xxxxxxxxx xx xxxx pobytu xx území, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x §180j, x xx požádání xxxxxx x zaplacení xxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx; xx xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxx xxxxxxx x §180j xxxx. 4.

(8) Xxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx obdobně xxxxxxxx 1 věta xxxxx x §37, §55, §56, §58 xxxx. 3 a §62 odst. 1 xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxx.

(9) Xxx-xx x vydání povolení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx projedná xxxxxx xxxxxx povolení xx xxxxxxxx xxxxxx5a), xxxxx xxxxxxx do xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx; x xxxxxx přihlédne ke xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx do xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

§46x

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx účelem xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

(1) Xx xxxxxx cizince xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx povolení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx společného xxxxxxx xxxxxx zruší. Ministerstvo xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx zruší rovněž, xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx odsouzen za xxxxxxxx xxxxxxxxx trestného xxxx.

(2) Ministerstvo dále xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx účelem xxxxxxxxxx xxxxxxx rodiny, jestliže

a) xxxx xxxx Xxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxx xxxx uplatňující xxxxxxxx xxxxxx ve věci xxxxxxxxxxx rozhodl x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx9a) x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x trestu xxxxxx xxxxxxx x délce xxxxxxx 1 xxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx spáchal xxxxxxxx xxxxxxxx činnost xxxx xxxxxxx činnost xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx věci xxxxxxxxxxx, a xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx upravujících xxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxx xxxxxxxx kontrole xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx podmínkám xxxxxxxx x §180j, x xx xxx xx xxxxx stanovené xxxxxxx; xx xxxxxxx, xxx-xx x případy xxxxxxx x §180j odst. 4,

x) xxxx zjištěno, xx xx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx narušit xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §42b xxxx. 1 xxxx. x) xxxx d),

e) zjistí, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxx prodloužení xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx uvedené xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) cizinec xxxx xx xxxxx zajištěno xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xx xxxx xxx dalším xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx zdraví xxx, xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx opatření xxxx xxxxxxxxxx infekčního onemocnění, xxxxx x takovému xxxxxxxxxx došlo xxxx xxxxxxx cizince na xxxxx,

x) cizinec xxxxxx xxxx, pro xxxxx xxxx toto povolení xxxxxx,

x) xxxxxx, xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx, zejména xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx ke xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx platnosti xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx tohoto xxxxxxxx zrušena, nebyla xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx nositel oprávnění xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx povolení k xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx byla xxxxxxxx xxxxxx povolení zrušena, xxxx

x) držiteli modré xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx karty zrušena xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx jiným xxxxxxxx státem Xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx žádosti x xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx modré xxxxx vydané na xxxxx xxxxxxxx,

xx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx přiměřené xxxxxx xxx zrušení xxxxxxxxx. Xxx posuzování xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx do xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx cizince.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x důvodů xxxxxxxxx v xxxxxxxx 2 xxxx. x), x) a k) xxxxxxx, xxxxxxxx xx xx opodstatněno xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx obětí domácího xxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx stanoví xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx; xxxxxxx je xxxxxxx xx stanovené xxxxx x území xxxxxxxxxx.

§46x

Xxxxxxx xxxxxxxxx povolení x dlouhodobému pobytu xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx

(1) Xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx7c) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Evropské unie xxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx povolení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxx xxx cizinec xxxxxxxxxx odsouzen za xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx dále xxxxx platnost povolení x dlouhodobému xxxxxx xxxxxxxxx jiného členského xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx

x) je-li xxxxxxx xxxxxxxxx, že xx xxxxxxx xxxxxx povolení xxxx při dalším xxxxxx na území xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxx xxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx ve xxxx xxxxxxxxxxx rozhodl x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx9a) x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx odnětí xxxxxxx x délce xxxxxxx 1 xxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx spáchal xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx některého xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx společný xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx tohoto xxxxxxxx xxxxxx xxxx, pro xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) držitel xxxxxx povolení xxx xxxxxxxx kontrole xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, které xxxxxxxx podmínkám xxxxxxxx x §180j, a xx ani xx xxxxx stanovené policií; xx xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxx xxxxxxx x §180j xxxx. 4,

x) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx nemá xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx příjem xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx xxxx [§42c odst. 3 xxxx. x)] xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx osob9o), nebo

g) xxxx, který xxxxxxxx xxxxxx povolení xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx rezidenta xxxxxx členského xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x zrušení xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx na xxxx xxxxx

xx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx důvodu xxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxx posuzování přiměřenosti xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx zejména x dopadům tohoto xxxxxxxxxx do xxxxxxxxxx x rodinného xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxx xxxxxxx platnosti xxxxxxxx k dlouhodobému xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx příslušníkovi xx xxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx vůči xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx rezidenta xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x x xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx jiného členského xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x vyhoštění.

(4) Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx k xxxxxxxxxxx x xxxxx; xxxxxxxx xxxxxx členského xxxxx Evropské unie xxxx xxxx rodinný xxxxxxxxxx je xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx.

§46x

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu xx účelem xxxxxxx xx xxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu xx xxxxxx xxxxxxx xx území9g), xxxxxxxx

x) xxxxxxx přestal xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx povolení podle §42e xxxx. 1,

x) xx to xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx

x) xxxxxxx o xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx v rozhodnutí x zrušení xxxxxxxxx xxxxxxxx k dlouhodobému xxxxxx za xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx z xxxxx; xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 neplatí, byl-li x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx za účelem xxxxxxx na území xxxxxxx xxxxx rozhodnutí x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx jeho xxxxxxx podle mezinárodní xxxxxxx.

(4) Orgán činný x trestním xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx informovat o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx povolení k xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx platnosti xxxxxxxx k dlouhodobému xxxxxx za xxxxxx xxxxxxx na xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §42e xxxx. 1 xxxxxxxx xxxxxx platnost xxxxxxxx k dlouhodobému xxxxxx za xxxxxx xxxxxxx na xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx podle §42e odst. 5; x této xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

§46d

Zrušení xxxxxxxxx povolení x dlouhodobému pobytu xx účelem vědeckého xxxxxxx

(1) Xx žádost xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx zruší. Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu xx xxxxxx vědeckého xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx cizinec xxxxxxxxx, xx xxxx xxxxx xxxxx na xxxxx xx x xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxx zruší platnost xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx výzkumu, xxxxxxxx

x) xxxx xxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx věci xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx svého xxxxx9a) x xxxxxx jeho xxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxx svobody x xxxxx xxxxxxx 1 xxx anebo xxx xxxxxxx podezření, že xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx připravuje na xxxxx xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx vyhošťování, x xxxx z xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx cizinců xx xxxxxx xxxxx,

x) xxxx xxxxxxxx, že by xxxxxxxx xxxxxxxxx mohl xxx xxxxxx pobytu xx území xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx závažným způsobem xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx, xx xxxx xxxxxx uvedenou x požadavcích xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx uzavřela xxxxxx x xxxxxxxxx9j), xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx organizací xxxxxxxxxxx xxx přijímání výzkumných xxxxxxxxxx xx třetích xxxx vedeného xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu9j); xx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x hostování9j) x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx je x tomto seznamu xxxxxxx,

x) xxxxxxxx pracovník xxxxxxx splňovat xxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle §42f xxxx. 3,

x) zjistí, xx náležitosti předložené x žádosti o xxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu xx xxxxxx vědeckého výzkumu xxxx padělané xxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxx xxx posouzení xxxxxxx v xxxx xxxxxxx neodpovídají xxxxxxxxxxx, xxxx

x) výzkumný xxxxxxxxx xxxxxx účel, pro xxxxx bylo xxxx xxxxxxxx xxxxxx,

xx podmínky, xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx přihlíží xxxxxxx x dopadům xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx výzkumného pracovníka.

(3) Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx z území; xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx.

§46e

Zrušení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx zruší xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx karty x xxxxxx uvedených x §37, z xxxxxx uvedeného x §46 xxxx. 6 xxxx. x), x) xxxx e) x xxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx odborná xxxxxxxxxxx příslušným uznávacím xxxxxxx35).

(2) Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x území; xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx.

§46x

Xxxxxxx platnosti modré xxxxx

(1) Ministerstvo xxxxx xxxxxxxx xxxxx karty, xxxxxxxx

x) xxxx držitel x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx, že náležitosti xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx nebo prodloužení xxxx xxxxxxxxx jsou xxxxxxxx anebo xxxxxxxxx xxxx údaje podstatné xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx uvedené xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxx přestal xxxxxxxx xxxxxxxx x podmínek xxx xxxxxx modré xxxxx,

x) xxxx držitel xxxxxx xxxx, xxx xxxxx byla modrá xxxxx xxxxxx,

x) doba xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx karty xxxxxxxx 3 měsíce x xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxx 2 xxxx,

x) xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx držitele xxxxx xxxxx přesáhla 6 xxxxxx x xxxxx byl xxxxxxxxx xxxxx karty alespoň 2 xxxx; to xxxxxxx, xxxxx pracovní xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx z důvodů xxxxxxxxx x §52 xxxx. a) xx x) xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx důvodů xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §56 xxxxxxxx práce,

g) xxxx držitel nemá xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) jejímu držiteli xxxxxx uznána xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx35), nebo

i) její xxxxxxx xxx pravomocně xxxxxxxx xx spáchání xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx

x) xxxx xxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx postup ve xxxx vyhošťování rozhodl x vyhoštění xxxxxx xxxxxxxx xx svého xxxxx z důvodu xxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxx xxxxxxx v xxxxx xxxxxxx 1 xxx xxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx závažnou xxxxxxxx xxxxxxx xxxx takovou xxxxxxx připravuje na xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx,

x) xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xx její xxxxxxx xxxx při dalším xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx způsobem narušit xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx bezpečnost xxxxx,

x) xxxx držitel xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx, doplatek xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx pomoci x xxxxxx xxxxx,

x) xxxx držitel xx xxxx xxx dalším xxxxxx na území xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx, xx trpí xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx onemocnění,

e) xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx 3 xxxxxxxxxx dnů xxxxxxxx xxxxxxxxxx poměru nebo xxxxx pracovního xxxxxxxx; xx neplatí, pokud xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx karty xxxxxxxxx důvody xx xxxx xxxx nezávislé, xxxx

x) zaměstnavatel xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx,

xx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxx modré xxxxx. Při posuzování xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx přihlíží xxxxxxx x dopadům xxxxxx rozhodnutí xx xxxxxxxxxx x rodinného xxxxxx xxxxxxxx modré xxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, kterým xxxxx xxxxxxxx xxxxx karty, xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx; xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx lhůtě x xxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx nezruší xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx však 12 xxxxxx, xxxxxxxxx podmínky xxx její xxxxxx x xxxxxx nemoci, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxx xx v xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx modré karty xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x), xxxxxxxxxxxx držiteli xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Cizinec xx oprávněn oznámit xxxxxxxxxxxx nového zaměstnavatele xxxx xxx xxxx xxxxxxxx zařazení při xxxxxxxx xxxxxxxx uvedených x §42i xxxx. 1 x 9 xx 3 xxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx; v xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx dobu xxxxxxx 2 let xxxx tato xxxx 6 měsíců.

§46x

Xxxxxxx platnosti xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zaměstnance xxxx karty xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zaměstnance xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx

(1) Ministerstvo xxxxx xxxxxxxx xxxxx vnitropodnikově xxxxxxxxxxx zaměstnance nebo xxxxx vnitropodnikově převedeného xxxxxxxxxxx jiného členského xxxxx Xxxxxxxx unie, xxxxxxxx

x) její xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx její xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxx pro posouzení xxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx,

x) xxxx držitel xxxxxx xxxx, xxx xxxxx mu xxxx xxxxx xxxxxx, nebo

e) xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx, do xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxx zruší platnost xxxxx vnitropodnikově xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx členského xxxxx Xxxxxxxx unie, jestliže

a) xxxx splněna xxxxxxx x xxxxxxxx pro xxxx xxxxxx,

x) xxxx xxxxxxx nemá xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxx xxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx jejího xxxxxxxx xx svého xxxxx9a) x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx svobody x xxxxx xxxxxxx 1 xxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx některého xxxxx Xxxxxxxx unie nebo xxxxxxxxx státu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx vyhošťování,

d) xx xxxxxxx xxxxxxxxx, že xx xxxx xxxxxxx xxxx při dalším xxxxxx xx území xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxx státu,

e) xxxx xxxxxxx by xxxx při dalším xxxxxx na území xxxxxxx xxxxxxx zdraví xxx, xx xxxx xxxxxx uvedenou x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx infekčního onemocnění,

f) xxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxx xxxx xx xxx je její xxxxxxx převeden, xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx korporaci, v xxx xxxx xx xxx xx její xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx uložena xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx práce, xxxx

x) xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxx xxxx xx xxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

xx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx k dopadům xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(3) Ministerstvo x rozhodnutí, kterým xxxxx platnost karty xxxxxxxxxxxxxxx převedeného xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx z xxxxx; xxxxxxx je xxxxxxx ve stanovené xxxxx x území xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx členského státu Xxxxxxxx xxxx x x důvodech tohoto xxxxxxxxxx obchodní korporaci, x xxx xxxx xx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx.

§47

(1) Xxxxxx x xxxxxx povolení k xxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo x prodloužení doby xxxx xxxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx k xxxxxx xxx 90 xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx, nejdříve xxxx 120 dnů xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx x xxxxxx xxxxxx povolení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx povolení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxx-xx xxxxxxxx podání xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2 nebo xxxxxxxx 6 xxxx. x) důvody xx xxxx xxxxxxx nezávislé, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx žádost xxxxx xx 5 pracovních xxx xx xxxxxx xxxxxx důvodů. X xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x dříve, xxx xx xxxxxxx v xxxxxxxx 1. Xxxxxx xxx pozdější podání xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx a pro xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx věty druhé xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx nejpozději xxx xxxxxx žádosti x xx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(4) Pokud xxxx xxxxxxxxx víza x xxxxxx nad 90 xxx xxxx xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx xxxxxx před xxxxxxxxxxx x žádosti o xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx jeho xxxxxxxxx, považuje xx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx rozhodnutí x xxxxxx žádosti. Xx xxxxxxx, xxxxxxxx žádost xxxxx xxxx první xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v odstavcích 1 xx 3, x §45 xxxx x xxxx, kdy xx xxxxx zákon xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §2.

(5) Xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §42 odst. 4 je cizinec xxxxxxx podat v xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §18 xxxx. x) xxxx x), xxxxxxxx však 120 xxx před xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

(6) Xxxxx, xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x odstavci 5 xxxx x §42c xxxx. 2 xx xxxxxxxx za xxxxxx do doby xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x podané xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx

x) xxxxx na xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx xx účelem xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx xxxxxxxxx jiného xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx xxxx, povolení k xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx vědeckého xxxxxxx, xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx xx účelem xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx modré xxxxx xxxx x vydání xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx xxxxx §42 xxxx. 4,

x) xxx x podání žádosti xx xxxxx podle xxxxxxxx 5, §42a xxxx. 6, §42c xxxx. 2, §42d xxxx. 1, §42f xxxx. 2, §42g xxxx. 5 a §42i xxxx. 3 xxxx. x) xxxxxxxx x

x) doba xxxxxxxxx xxxx x pobytu xxx 90 xxx, xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x odstavci 5 xxxx §42c xxxx. 2 xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx o xxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(7) Xxx-xx o xxxxxx o prodloužení xxxxxxxxx zaměstnanecké karty, xxxxxxx xx xxxxxxxx 4 xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx. Xxx-xx o xxxxxx x vydání xxxxxxxxxxxxx xxxxx podle §42g odst. 6, xxxxxxx xx xxxxxxxx 6 obdobně xx xxxxxxxxx x výkonu xxxxxxxxxx xx pracovní xxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxx žádá x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx. Věty první x xxxxx xxxxxxx, xxx-xx x pracovní xxxxxx, xx kterou xx podle zákona x zaměstnanosti xxxxxxxxxx xxxxxxxx x zaměstnání. Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x prodloužení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx karty xxxx x vydání zaměstnanecké xxxxx xxxxx §42g xxxx. 6 xxxxxxx x xxxxxx, xx Xxxx práce Xxxxx xxxxxxxxx - xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx hlavní xxxxx Xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx další xxxxxxxxxxxx xxxxxxx nelze xxxxxxxx k xxxxxxx xx trhu práce xxxxxxx, xxxxxx oprávnění x výkonu zaměstnání xxx xxx xxxxxxxxxxxxx xx dni oznámení xxxxxx rozhodnutí; xxxxxxxx xxxxxx odvolání xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx x xxxxxx zaměstnání xxxxxxxxxx. X xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx informuje Úřad xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx - xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx Xxxxx.

(8) Xxxxx xxxxx se xxxx považuje xx xxxxxxx

x) xx doby, xxx jiný xxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx o xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx, pokud byla xxxxxx x vydání xxxxx xxxxx podána x xxxx platnosti xxxxx karty,

b) xx xxxx vycestování cizince x xxxxx, pokud xx xxxx xxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxx modrou xxxxx, xxxx

x) xx xxxx 3 měsíců xxx xxx, xxx jiný xxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxx nevyhověl žádosti xxxxxxx x xxxxxx xxxxx karty.

(9) Modrá xxxxx vydaná xxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx se xx xxxxx považuje za xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx x době xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx státem Xxxxxxxx unie xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxx xxxxx xxxxx a x jejím xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx v xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx vydané xxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxx x xxxxxx vnitropodnikově xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vydané xxxxx xxxxxxxx státem Xxxxxxxx xxxx se na xxxxx považuje xx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vydaného xxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x vydání karty xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx unie x x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vydaného xxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx.

(10) Xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx společného xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx rodinnému xxxxxxxxxxxxx držitele xxxxx xxxxx x na xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie xx xxxxxxxx 8 x 9 vztahují xxxxxxx. Xx xxxxxxxx xxxxxxxx k pobytu xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx příslušníkovi xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx 9 xxxx druhá xxxxxxxx xxxxxxx.

(11) Oprávnění k xxxxxx xxxxx odstavce 4, 6, 8, 9 xxxx 10 xxxxxxxxxxxx xxxxxxx vízovým xxxxxxx xxxxxxxxxxxx do xxxxxxxxxx dokladu xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx stanoveného xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx51), a xx ve xxxxx xxxx k pobytu xxx 90 xxx x xxxxx platnosti xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx; xx xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx informačního systému xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx podle xxxxxxxx 4 nebo 6. Platnost xxxxxxx xxxx potvrzení xxxxx xxxx xxxxx zaniká xxxx nabytí xxxxxx xxxx rozhodnutí x xxxxxxx. Odstavce 4, 6 x 8 xx nepoužijí, xxxx-xx xxxxxxx žádost x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu, x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx xx jiným xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx oprávnění x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4, 6 nebo 8 xxxxx xxxxx §60 xxxx. 4 xxxx 7.

(12) Xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 xx 3 x 5 xx xxxxxxxxx, xx-xx posledního xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx. Nestanoví-li xxxxx xxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 xx 3 a 5 xxx xxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx dne xxxxx xxxxxx poštovní xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xx na xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 6 použije xxxxxxx.

§48

(1) Xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx zákona x veřejném zdravotním xxxxxxxxx se xx xxxxxxx, kterému xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx požívající xxxxxxx xxxxxxx"), považuje, xxxxx-xx úhradu xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx,

x) kterému xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx §33 xxxx. 1 písm. a) xxxx x), §33 xxxx. 3 věty xxxxx xxxx xx xxxxxxxx důvodů xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx na xxxxx xxxx jde-li x xxxxxxx xxxxxxxxx x §43 xxxx. 2,

x) který xx xxxxxx x §42e xxxx. 1, x xx za xxxxxxxx x ve lhůtě xxxxx §42e odst. 2,

x) který xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx za účelem xxxxxxx xx xxxxx, xxxx

x) kterému xxxx xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx xx účelem xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx.

(2) Xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x veřejném zdravotním xxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx dále xxxxxxxx xxxxxxx, který xxxxx xxxxxxxxx osoby bez xxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(3) Xxx xxxxx zaměstnanosti xx xxxxxxxx

x) xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx státní xxxxxxxxxxxx, xx osobu x xxxxxxx xxxxxxx na xxxxx a

b) xxxxxxx x přiznání xxxxxxxxx xxxxx bez xxxxxx xxxxxxxxxxxx za xxxxxxxx x xxxxxxx mezinárodní xxxxxxx.

§48x

(1) Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx podle §42e xxxx. 2, xxxxxxx, který xxxxx xxxxxx o xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx xx účelem ochrany xx xxxxx, a xxxxxxx, xxxxxxx bylo xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx o poskytnutí xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx výše

a) 1,6násobku xxxxxx xxxxxxxxx minima xxxxxxxx stanovené xxxxxxxxx xxxxxxx předpisem9d), xx-xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx [§42c xxxx. 3 písm. x)],

x) 1,5násobku xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxx posuzovaných xxxx, xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx 2 až 3 xxxxx,

x) 1,4xxxxxxx částky xxxxxxxxx xxxxxx žadatele x xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx 4 xxxxx,

x) 1,3xxxxxxx xxxxxx životního minima xxxxxxxx a xxxxxxxx x xxx posuzovaných xxxx, xx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx 5 x xxxx xxxx.

(2) Xxxx xxxxxxxxxx příspěvku xx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx poskytnout xxx xxx, kdy byl xxxxxxx xxxxxx xxxxx §42e xxxx. 2. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx 1 xxxxxx. Finanční xxxxxxxxx lze xxxxxxx x xxxxxxxx nejdříve xx xxxxxxx kalendářního xxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x jeho poskytnutí. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 je xxxxxxx xxxxx své xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx poměry své xxxxxx xxxxxx čestného xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Finanční xxxxxxxxx nelze dále xxxxxxxxxx, xxxxx

x) xxxxxxxxxxx xx úhradu xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx právnická xxxx xxxxxxx xxxxx (§15 a 180),

x) xxxxxxx x finanční xxxxxxxxx uvedl nepravdivé xxxxx o xxxxx xxxxxxxxxx xxxx majetkových xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxx majetkových xxxxxxxx xxx xxxxxx, xxxx

x) žadatel x xxxxxxxx xxxxxxxxx neoznámil xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx změnu těchto xxxxxxxxxxx.

§48x

(1) Je-li xxxxxxx, xxxxxxx xxxx poskytnuta xxxxx xx xxxxxxxxxx, xxx bude xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx (§42e xxxx. 2), xxxxxxx, který xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx, xxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx právnickou xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx, může xxxxxxxxxxxx právnické osobě xxxxxxx na xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx pomoci xx xxxxxxx písemně xxxxxxxx smlouvy.

(2) Xxxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx ochrany xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx území xx xxxxxx právní xxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx; to xxxxxxx, xxxxx orgán xxxxx v xxxxxxxx xxxxxx nepotvrdil, že xxxxxx o xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §42e xxxx. 1.

(3) Xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx účelem xxxxxxx xx území xx xxxxxxx tohoto xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx studia xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

§48x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 379/2007 Sb. x účinností xx 21.12.2007

Xxxxx 4

§49

Přechodný xxxxx xx území na xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx povolení x xxxxxxxxxxxx pobytu xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx úřadu cizího xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx organizace xxxxxxxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx. Xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx formou identifikačního xxxxxxx xxxxx §180b.

(2) X povolení k xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx zastupitelského xxxxx xxxxxx státu nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vládní xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx příslušník xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx zahraničních xxxx, s xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx §18 xxxx. a) xxxx x), povinen xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx kterému xxx xxxxxxxxx xxxxx k xxxxxx xxx 90 xxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx Ministerstvem xxxxxxxxxxxx xxxx.

(3) Člen xxxxxxxxxxxxxxx úřadu xxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vládní organizace xxxxxxxxxxxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx x spolu x xxx xxxx xxxxxxx příslušník xxxx xxxxxxxxx pobývat xx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu.

(4) Xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.

Díl 5

Xxxxxxxxx xxxxx xxx státní xxxxxxxxxxxx

§49x

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx bez xxxxxx xxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx cizinec, kterého xxxxx stát nepovažuje xxxxx svých xxxxxxxx xxxxxxxx za xxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx nabývá xxxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxx xxxxxxxxx osoby xxx xxxxxx příslušnosti. Xxx xxx oznámení xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx se xx xxxxxxx hledí, xxxx xx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx §33 xxxx. 3 xxxx druhé; xx xxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xx xx xxxxxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxx víza xx 30 xxx xx oznámení xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx je xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx víza.

(2) Xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx osoby bez xxxxxx příslušnosti se xxxxxx xx území xxxxxxxxxxxx. X xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx bez xxxxxx xxxxxxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxx xxxxx své xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx, xxx, xxxxx x xxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, xxxx, xxxxx státní xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, a xxxxxx xxx xxxxxxxxxx. X xxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx osoby xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx je xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx doklady xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx žádný xxxx nepovažuje za xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x že státní xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxx, xx-xx xxxx držitelem, x xx x xxxx uplynula xxxx xxxx platnosti,

b) xxxxx x oddací list xxxx jiné doklady, xx xxxxxxx je xxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxx příslušnost cizince,

c) xxxxxx prokazující, xx xxxx státním občanem xxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxx, států, xx kterých pobýval, xxxx xxxxx, který xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, x

x) xxxxxxx x snahách získat xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxx, xxxxx mu xxxxx xxxxxx totožnosti.

(3) Xx podání xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx právech x povinnostech a xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx osoby xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxx xx xxxx xxxx platnosti opravňuje x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx příslušnosti; xx xxxxxxx, xxxx-xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx. Ministerstvo o xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Průkaz xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx bez xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx veřejnou xxxxxxxx, kterou xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxx zapíše xxxxx o totožnosti xxxxxxxx, xxxxxx pro xxxxxxxxxx x x xxxx xxxx platnosti. Xxxx xxxxxxxxx průkazu xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx bez xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(5) Xxx nahlížení xx xxxxx xxxxx §23a xxxxxx o xxxxx xxxxxxx.

§49x vložen právním xxxxxxxxx x. 173/2023 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.7.2023

§49x

Xxxxxxxxx osoby xxx xxxxxx příslušnosti xxxxxx

x) xxxxx cizince xxxx xxxx xxxxxxxxxxx za xxxxxxx,

x) xxxxxxx státního xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx státu, xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx postavení xxxxx xxx státní xxxxxxxxxxxx.

§49x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 173/2023 Xx. x účinností xx 1.7.2023

§49x

(1) Ministerstvo informuje xx požádání Xxxx Xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx (dále jen "Xxxx Vysokého xxxxxxxx") x počtu xxxxxxxxxx xxxxxx x přiznání xxxxxxxxx xxxxx bez xxxxxx příslušnosti x xxxxxx xxxxxxxxxx zástupci Xxxxx Xxxxxxxx komisaře xx jeho xxxxxx xxx průtahů kdykoliv xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx spisu x být xxxxxxxx x pohovoru za xxxxxxxxxxx, xx x xxx xxxxxxx o xxxxxxxx postavení xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Údaje, xx xxxxxxx xx Úřad Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x souvislosti x xxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx osoby xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx.

§49x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 173/2023 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.7.2023

Xxx 6

Výjezdní xxxxxx x xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx opustit území xxxx území xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie, Xxxxxxxxx xxxxxxxxx, Lichtenštejnského xxxxxxxxx, Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x Švýcarské xxxxxxxxxxx

§50

Xxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxx xx doklad, xxxxx xxxx x moci xxxxxx

x) xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx po ukončení xxxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxx, při xxxxxx xxxxxxxxxx x povinnosti xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxx, kterým xxxx xxxxxxxxx xxxx doba x vycestování, xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx víza, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx víza, xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx povolení k xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx1b), xx xxxxxxxx přechodného xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx po ukončení xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx3a).

(2) Výjezdní xxxxxx dále vydá Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x moci xxxxxx xx uplynutí doby xxxxxxxxx nebo xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx diplomatického xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx §41, xx xxxxxxxx xxxx platnosti xxxx po xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx §49 xxxx. 5 xxxx xx ukončení xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx, k xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxx cizinec xxxxxxxxx xxxxxxxxx setrvat xx území pouze xxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx; x xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx cizinec při xxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxx xxxxx žádost x udělení xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx x dlouhodobému xxxx xxxxxxxx pobytu, s xxxxxxxx žádosti xxxxxx xxxxx §33 xxxx. 1 a §42e. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx.

(4) Xxxx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx cizince xx xxxxxxxx příkaz xxxxx být xxxxx xxx 30 xxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxx vyznačuje xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx věcí.

(5) Při xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx1b) xxxx xxxx rodinnému xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx na 30 dnů. Xxxxxxxx xxxxxxxxx minimální doby xxxxxxxx neplatí, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx by cizinec xxxx xxx svém xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx nebo xx xxxxxxxx, xx xxxx nemocí xxxxxxxx x požadavcích xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(6) Výjezdní xxxxxx xxxxxxxx údaje x xxxxxxxxxx cizince, číslo xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx, xx které xx cizinec povinen x xxxxx xxxxxxxxxx; x xxxxx ochrany xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx pořádku nebo xxxxxxx veřejného zdraví xxxxx x xxxxx xxxxxx mezinárodní xxxxxxx xxxx být vycestování xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x určení hraničního xxxxxxxx pro vycestování x xxxxx.

(7) Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx, x odůvodněných xxxxxxxxx xxxx xxx výjezdní xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx-xx xxxxxxxx příkaz Ministerstvo xxxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx označen xxxx "XXXXXXXXXX XXXX VISA" xxxx "OFFICIAL XXXX XXXX".

(8) Cizinec xx xxxxxxx se pro xxxxxxxx příkaz xxxxxxxx xxx zbytečného xxxxxxx, xxxxxxxxxx do 30 xxx ode dne xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x odstavci 1 xxxx 2. Xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx podle §50a, 50b nebo 118.

§50x

Xxxxxxxxxx x povinnosti xxxxxxx xxxxx nebo xxxxx, Xxxxxxxxx republiky, Xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, Norského xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Rozhodnutí x xxxxxxxxxx xxxxxxx území xxxxxxx xxxx cizinci, xxxxx

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx x má xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx smlouvy xxxxxxxx x jiným xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxx xxxx 13. xxxxx 2009; totéž xxxxx x xxx xxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie37) x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx vydaného xxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx x xx území xxxxxx xxxxxxxxxxx; xx xxxxxxx, xxxxx xx cizinec xxxx xxx xxxxxx xx území ohrozit xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx narušit xxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xx držitelem xxxxxxxx xxxxxxxxx x pobytu xxxxxxxx xxxxx členským xxxxxx Xxxxxxxx xxxx x xx xxxxx xxxxxx neoprávněně, u xxxxx nebyly xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx zásah xx jeho xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Evropské unie, Xxxxxxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxxxx království x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx vydá

a) xxxxxxx xxxxxxxx 15 xxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx x xxxxx, xxxxxxxx

1. bylo xxxxxx x udělení mezinárodní xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx

2. xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx věci xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xx ukončení poskytování xxxxxxxxxxx ochrany xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx příkazu nebo xx xxxxx 30 xxx, nebyl-li xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx, který není xxxxxxxxx xxxxxxxx oprávnění x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx a xx území xxxxxx xxxxxxxxxxx, u něhož xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx vydání rozhodnutí x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx by xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx do xxxx soukromého a xxxxxxxxx života, xxxx

x) xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx platného oprávnění x pobytu xxxxxxxx xxxxx členským státem Xxxxxxxx xxxx x xx xxxxx pobývá xxxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx x správním vyhoštění.

(3) Xxxxxxx x rozhodnutí xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. a) a xxxxxxxx 2 stanoví xxxx x vycestování x xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx, Xxxxxxxxx republiky, Xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, Norského království x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xx x xxxxxxx 7 xx 30 dní, x x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) x c) x rozmezí 1 xx 7 xxx. Xxxxx by xxxx xxxx k vycestování xxxxx xxxxx x xxxx xxxxxx zajištění xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxx xxxxx ode xxx ukončení zajištění. Xxxxx xx x xxxxxxx xxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxx zajištěn, xxx této xxxx xx zajištěním xxxxxxxxx. Xxxxxx-xx xxxxxxx během xxxx k xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxx x vycestování xxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxx x §174a xxxx. 2, xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx stanovení xxxx xxxx x xxxxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx §101 správního xxxx, ve xxxxxx xxxxxxx novou dobu x vycestování x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx důvodů; xxxxxxxx nemá xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx dobu x vycestování xxx xxxxxxxx nejdéle xx 180 xxx.

(4) Je-li xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx státem na xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx 13. xxxxx 2009 xxxx xxxxx-xx xx xxxxxxx neprodleně dobrovolně xx státu, v xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

(5) X xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx území xxxx xxxxx členských států Xxxxxxxx xxxx, Islandské xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxxxx království x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx prvním xxxxxx v xxxxxx; xx xxxxxxx, xx-xx xxxxxx rozhodnutí xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx xxxxxxxx 2 xxxx. b). Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, jsou-li xxxxxxxx skutečnosti xxxxxxx x odstavci 1 xxxx. c) xxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x). Xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx vyrozumí xxx xxxxxxxxxx odkladu. Xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx běží ode xxx, kdy byl xxxxxxx xxxxxxxxx.

§50x

(1) Rozhodnutí x xxxxxxxxxx xxxxxxx území xxxxxxx xxxx občanu Xxxxxxxx unie, xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx 30 xxx, x xx xxxxxxx nebezpečí, xx xx xxxx xxxxxxx bezpečnost xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx veřejný xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx x rozhodnutí xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx dobu x xxxxxxxxxxx, x xx xxxxxxx xx 30 xxx.

(3) V řízení x xxxxxxxxxx opustit xxxxx je vydání xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx.

§50x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 173/2023 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.7.2023

Xxx 7

Xxxxxxxx ustanovení x xxxxxxxxxxxx xxxx

§51

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx cizince xx xxxxxx x pobytu xx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx, xxxxx tento xxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx nárok.

(3) Xxxxxxxxxx vízum je xxxxxx po xxxx x xxx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxx nelze xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx.1b)

(5) Xxxxxxxxxx xxxxx xx považuje xx xxxxxxx jeho xxxxxxxxxx.

§52

X xxxxx ochrany xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx pořádku xxxx xxxxxxx veřejného xxxxxx xxxxx v xxxxx xxxxxx mezinárodní xxxxxxx xxxx xxx

x) xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx podmínkou xxxxxxxxxxx x určení xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxx vycestování x xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxx platnosti dlouhodobého xxxx.

§53

(1) Žádost o xxxxxxx dlouhodobého xxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx úřadu, xxxxx xxxxx zákon xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxx xx na úředním xxxxxxxxx.

(2) Zastupitelský xxxx xx oprávněn x xxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

§54

V xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx cizinec xxxxxxx xxxxx své xxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx, den, xxxxx a xxx xxxxxxxx, místo x xxxx narození, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxx, jméno x xxxxxxxx xxxx x matky, rodinný xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx, xxxxxx pro doručování, xx-xx xxxxxxx od xxxxxx xxxxx pobytu xx xxxxx, druh, xxxxx a xxxx x xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x označení xxxxx, xxxxx xxx xxxxx, x xxx-xx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxx jiného xxxxx, x údaj x xxx, xxx xx xxxxxxxx xx na xxxx xxxxx vrátit, x xxxx o xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxx x adresu xxxxx, xxxx a xxxx xxxxxx xx xxxxx x upřesňující xxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x odjezdu, xxxxx xxxxxx xx xxxxx, zamýšlený xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx území, xxxxx x xxxxxxxx zvoucí xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx, xxxxxx xxxxx pobytu na xxxxx, x xxx-xx x právnickou osobu, xxxx xxxxx, sídlo x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. X žádosti xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx k xxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxx 3 letech xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx o xxxxxxxxxx pobytu xx xxxxx a xx xxxxx ostatních smluvních xxxxx x xxxxx x xxxxxxx a xxxxx v xxxxxxx xxxxx x příjmení, xxxxxxx xxxxx x xxx, xxxxx, xxx x xxxxx xxxxxxxx.

§55

Xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx dlouhodobého xxxx xxxxx být xxxxxx 180 dnů, x výjimkou xxxxxxxxxx xxxxxxx, matričních dokladů x xxxxxxxxxx cizince, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx. Cestovní xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx prokazující xxxx xxxxxx je xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx. X xxxxx xxxxxx vedené xxxx xxxxxxxxxxxxxx úřadem xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx i xxxxxxxxxx xxxxxxx v §31 xxxx. 1 xxxx. x).

(2) Cestovní doklad xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x jeho xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo elektronické xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxx jako jejich xxxxxxxx.

(3) Xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx předkládaného xxxxxxx xx cizinec xx výzvu správního xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx originál.

(4) Není-li xxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xx 3 xxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x předloženému xxxxxxx xxxxxxx orgán xxxxxxxxxx. Xx xxxxxxx v xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx pravost předloženého xxxxxxx ověří jiným xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx-xx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx České xxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx obrazového xxxxxxx.

§56

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx

(1) Dlouhodobé xxxxx, x xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxx 90 xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx území x xxxxxx xxxxx §33 xxxx. 3, ministerstvo xxxxxxx xxxxxxx, jestliže

a) xx xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x pohovoru xxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx ověření údajů xxxxxxxxx x xxxxxxx x dlouhodobé xxxxx xxxx jestliže se x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx nepodaří xxxx xxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx vyplní xxxxxx x udělení xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx,

x) xx xxxxxxx evidován x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx,

x) xx xxxxxxxx x xxx, xx by xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx posouzení xxxxxxx x nich xxxxxxx xxxxxxxxxxxx skutečnosti,

f) cizinec xxxxx xxxxxx x xxxxxxx dlouhodobého xxxx xx účelem xxxxxxxxxx; xxxxxxxxxxxx x písemné xxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 5 xxxxxxx xxxxx, xx xx oprávněn xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) jsou xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x §9 xxxx. 1 xxxx. písm. a), x), x), h), x) nebo j),

h) xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxx po xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx dlouhodobé xxxxx hodlá xxxxxxx x xxxxxx xxxxx, xxx je xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx víza,

i) xxxx vyznačením dlouhodobého xxxx nepředloží doklad x xxxxxxxxx zdravotním xxxxxxxxx xx dobu xxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x §180j, x xx xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pojištění, xxxxx-xx x případy uvedené x §180j xxxx. 4,

x) xxxxx xxxxxxx xx xxxxx není x xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx závažná xxxxxxxx pobytu xxxxxxx xx xxxxx,

x) cizinec xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x souvislosti s xxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx některou z xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx,

x) se xxxxxxx xxxxxxxx obcházení xxxxxx xxxxxx x cílem xxxxxx xxxxx k xxxxxx xxx 90 xxx, xxxxxxx pokud xxxxxxx uzavřel xxxxxxxxxx xxxx jeho xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx bylo xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx účelově xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx korporace x jeho xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx korporace xxxx xxxxxxxxx účelem xxxx xxxxxx xx xxxxx, xxxx

x) xx xxxxxxxxxxxxx cizince podle §178f xxxxxxxxxxxx, xxx-xx x mimořádné xxxxxxxx xxxxx.

(2) Dlouhodobé xxxxx, x xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxx 90 dnů xx xxxxxx xxxxxxx pobytu xx xxxxx x xxxxxx xxxxx §33 xxxx. 3, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx neudělí, xxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx (§174), xxxx

x) x xxxxxxxxxx 5 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx zákonem,

za xxxxxxxx, že důsledky xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx. Xxx posuzování xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx do xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(3) Vízum x xxxxxx nad 90 xxx xx xxxxxx sezónního xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx uvedených x xxxxxxxx 1 xxxx. x) až x), e), g) xx x) a x) xxxx xxxxx xxxxxxx x odstavci 2 písm. a), x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx víza x xxxxxx nad 90 xxx xx xxxxxx sezónního xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx žádosti x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x Xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx povolení nevydal.

(4) X xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2 xx xxxxxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx České xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxx písemně informuje xxxxxxx x důvodech xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx víza x o xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx do 15 xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxx posouzení xxxxxx xxxxxxxxx dlouhodobého xxxx (§180e).

(6) Xxx-xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx státem, který xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx; x xxxxxx přihlédne ke xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx do xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx oznámí xxxxxxxxx xxxxx, který xxxxxxx xx informačního xxxxxxx smluvních států xxxxxxx.

§57

(1) Xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx dlouhodobého víza xxxxxxxxxxxx x této xxxxxxx uplatnit xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxx udělování xxxxxxxxxxxx víza xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx nepředloží xxxxxx o cestovním xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x zaplacení xxxxxxxxxx uvedeného na xxxxxxx x cestovním xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, byl-li xxxxxxx, a xxxxx xx z xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx úřad tuto xxxxxxxxxx oznámí ministerstvu; xx xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxx xxxxxxx x §108j xxxx. 4.

(2) Xxxxxxxxxxxxx úřad xx oprávněn xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx x dlouhodobé vízum; xxx-xx o xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxx 90 xxx xx xxxxxx podnikání, xxxxxxxxxxxxx xxxx provede xxxxxxx xxxx, a xx xxxxxxx s cílem xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx uváděného xxxxx xxxxxx na xxxxx. X xxxxxxxxxx xxxxxxxx zastupitelský xxxx xxxxxx záznam, který xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx, xxxxx a xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx x podpis xxxxx provádějící xxxxxxx x xxxxxx žadatele.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx víza xx xxxxxxxx x xxxxx ani xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

§58

Xxxxxxxxxxx dlouhodobého víza

(1) Xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx dokladu xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx, pokud xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) X xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx vízum vyznačeno xxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(3) X dlouhodobém vízu xxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx účelů xxxxxx.

(4) X případě xxxx k xxxxxx xxx 90 xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx "xxxxxxxx" xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx "XXXXXXXX XXXX".

§59

§59 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 161/2006 Sb.

§60

(1) Xxxxxx o xxxxxxxxxxx doby xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxx xx xxxxx na xxxx xxxxx podává xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxx žádost x udělení tohoto xxxx.

(2) X prodloužení xxxx xxxxxxxxx dlouhodobého xxxx a doby xxxxxx xx xxxxx xx xxxx xxxxx xx cizinec xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx doby platnosti xxxxxxxxxxxx víza a xxxx xxxxxx xx xxxxx na xxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx 90 xxx xxxx xxxxxxxxx této xxxx.

(3) Xxxxxxx-xx xxxxxxxx podání xxxxxxx xxxxx odstavce 2 důvody na xxxx xxxxxxx nezávislé, xx cizinec xxxxxxxx xxxx žádost podat xx 5 xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx. X xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx podat x xxxxx, xxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx 2. Xxxxxx xxx pozdější xxxxxx xxxxxxx podle xxxx xxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx povinen xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xx xxxx xxxxx tyto xxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxx xxxxx uplyne xxxx rozhodnutím x xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxx podána x xxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 2 xxxx 3, považuje xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxx xxxxx xx prodlouženou xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

(5) Oprávnění x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx štítkem xxxxxxxxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxxx podle jednotného xxxxxxx xxxxxxxxxxx přímo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx51), x to xx xxxxx dlouhodobého xxxx x xxxxx xxxxxxxxx odpovídající předpokládané xxxxx xxxxxx o xxxxxxx; to xxxxxxx, xxx-xx x cizince xxxxxxxxxx do informačního xxxxxxx smluvních xxxxx, xxxxxxx xx xxxx xxxxx potvrzení x xxxxxxxxx k xxxxxx xxxxx odstavce 4. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx podle xxxx xxxxx xxxxxx dnem xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx.

(6) Xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx 2 x 3 je xxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx xxx xxxxx žádost podána xxxxxxxxxxxx. Nestanoví-li xxxxx xxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxx povinen xxxxx xxxxxx, je xxxxx uvedená v xxxxxxxxxx 2 x 3 také zachována, xx-xx posledního xxx xxxxx podána poštovní xxxxxxx adresovaná xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx licence xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxx, xxxxx xx obdobné xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx.

(7) Pokud o xxxxxxx x xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxx 90 xxx xx xxxxxx strpění xxxxxx na xxxxx xxxxx §33 odst. 1 xxxx. c) xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx, cizinec xxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x pobytu x xxx xxxxx §69 xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxx xx xxxx vízum, a xx xx xx xxxxxxxxxx o xxxxxxx; x xxxx xxxx xxxx cizinec oprávněn xxxxx xx xxxxx xxxxxx x vydání xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx.

§61

§61 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 427/2010 Sb.

§62

Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxxxx dlouhodobého xxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx ukládající xxxxx xxxxxxxxx10) xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Platnost xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx §30 xxxx. 2 zaniká převzetím xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx, povolení k xxxxxxxxxxxx pobytu xx xxxxxx společného xxxxxxx xxxxxx, xx účelem xxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx, povolení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx vydaného xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx Ministerstvem xxxxxxxxxxxx věcí.

(3) Xxxxxxxx xxxx k xxxxxx xxx 90 xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx na xxxxx xxxxxxxxx podle §33 xxxx. 3 dále xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx azylu xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx2).

(4) Xx vycestování xxxxxxx z území xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx nad 90 xxx za xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx; to xxxxxxx, xxx-xx x cizince x xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx bylo xxxxxxx xxxxx xxxxx §33 xxxx. 3 xxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx není xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx dotčena.

§63

Zánik platnosti zaměstnanecké xxxxx

(1) Xxxxxxxx zaměstnanecké xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx 60 xxx xxx dne, xxx xxxxxxx skončil poslední xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §42g xxxx. 2 xxxx. x) xx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxx vydána xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx povolení x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx byla oznámena xx splnění xxxxxxxx xxxxxxxxx x §42g xxxx. 7 xx 10; xx xxxxxxx, xxxxx xx jedná x cizince xxxxxxxxx x §98 zákona x xxxxxxxxxxxxx.

(2) Xx xxxxxxxx stanovených x xxxxxxxx 1 xxxxxx x oprávnění x xxxxxx podle §47 xxxx. 4, xxxxx xxxx xxxxxxxxx vzniklo xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx platnosti xxxxxxxxxxxxx xxxxx. Řízení x xxxxxxx x prodloužení xxxxxxxxx zaměstnanecké xxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxx zastaví.

(3) Xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx před xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxxxx podle §42g xxxx. 7 xxxx xxxx žádost x vydání povolení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx x souladu x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx tímto xxxxxxx.

§64

Xxxxxxx

Xxxxxxx xx xxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx programech xx vysoké xxxxx9k),

x) xxxxx na xxxxxxxx x xxxxxxx přípravě xx studiu xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx organizované xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, nebo xxxxx xx jazykovém x xxxxxxxx kurzu xxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx vzdělávání v xxxxxxx xxxxxxxx ve xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx odborné xxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxx škol x xxxxxxxxx xxxxxxxx10a) x xxxxx xxxxxxxxx programu xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx organizaci,

d) stipendijní xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx mezinárodních xxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, mládeže x xxxxxxxxxxx, platného stipendijního xxxxxxxx Ministerstva školství, xxxxxxx x tělovýchovy, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx nebo xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx republiky,

e) xxxx xxxxxx x získání xxxxxxxx, xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x tuzemské xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx studia xx xxxxxxxxxx xxxxxx škole xxxx v xxxx xxxxxxx 2 xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx vysoké xxxxx, xxxxxxxxxxx zajišťovaná xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, Xxxxxxxx xxx Xxxxx republiky xxxx x xxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x tělovýchovy xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxx xx xxxxx xxxx právnickou xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xx 18 xx 30 xxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx k získání xxxxxxxxxxx, odborných xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx organizaci xxxx součást projektu xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx státního programu x xxxxxxxxxxx zajišťovaná xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx&xxxx;xxxxxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxxx školství, mládeže x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx sídlem mimo xxxxx, která xx xx xxxxx organizační xxxxxx,

x) výměna zkušeností x xxxxxxxx xxxxxx xxxx odpovědných xx xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx jsou xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

§64x

§64x zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 161/2006 Sb.

§64x

§64x zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 217/2002 Sb.

XXXXX IV

TRVALÝ XXXXX XX XXXXX

Xxx 1

§65

(1) Xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx území x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx

x) xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánu x xxxxxxx tohoto xxxxxxx xx náhradní xxxxxxx10c), xx-xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §87 xxxx. 1.

(2) Xxxxxxxxxx xxxx xxxxx se xxxxxxxxxx xx občana Evropské xxxx1b) x x xxxxxxxx §83 xx 85 na xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx x trvalému xxxxxx

§66

(1) Xxxxxxxx x xxxxxxxx pobytu se xxx podmínky xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx cizinci

a) xxxxx o xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx x humanitárních xxxxxx, xxxxxxx

1. xx-xx manželem xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx před vstupem xxxxxxxx na xxxxx,

2. xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxx, xxxxx xx závislé xx xxxx xxxxxxxx, xxxxx nepožádá x xxxxxxx azylu, xxxx

3. xxx-xx v xxxxxxxxx xxxxxxx občanem České xxxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxx tohoto xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx hodných xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) na xxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, nebo

d) xxxxx o vydání xxxxxx xxxxxxxx žádá xxxx nezletilé xxxx xxxxxxx, jenž xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx pobytu, xx-xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx.

(2) Xxxxxxxx x xxxxxxxx pobytu xx dále xx xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx povolení x trvalému xxxxxx xx xxxxx bylo xxxxxxx x xxxxxx xxxxx §77 odst. 1 xxxx. x) xxxx d), xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx 3 xxx.

§67

§67 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 173/2023 Sb.

§68

(1) Povolení x xxxxxxxx pobytu xx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxx žádosti xxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx 5 xxx.

(2) Xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxxxxx

x) xxxx xxxxxx na xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu, xxxx-xx dále stanoveno xxxxx,

x) xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx osoby xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxxxx pobytu xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx, po xxxxxx bylo xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxxxx které xxxx povolení x xxxxxxxxxxx xxxxxx vydáno, xxxxx

1. xxxx cizinci xx žádost xxxxx §87f xxxx. 5 xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx pobytu xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie, nebo

2. xxxxxxx požádal o xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx pobytu během xxxxx x vycestování xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x §87f xxxx. 5,

x) jednou xxxxxxxxx

1. xxxx xxxxxx xx xxxxx na xxxxxxxxxx xxxxx a xx xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx xxxxxxxx za xxxxxx studia, xxxx

2. xxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxx řízení x xxxxxxx mezinárodní xxxxxxx, xxxxx vedlo x xxxxxxxxxx x xxxxxxx azylu xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, a xx xxxxxx xxxx xxxxxx x žalobě xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx; bylo-li xxxxxx x udělení mezinárodní xxxxxxx vedeno xxxx xxx 18 měsíců, xxxxxxxxxx xx xxxx xxxx v xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx území x xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x) xx x), xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx nepřesáhla 6 xx xxxx xxxxxxxx měsíců x xxxxx ve xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx 310 xxx; xxxxx jedno xxxxxx xxxxxxxxxxxxx cizince xx xxxxx xxxxxx xxxxx než 12 xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx závažných xxxxxx, xxxxxxx xxx-xx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxx je xxxxxxxxx, xxxxxxx toto xxxxxx xx xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx území x xxxxxxx xxxx pobytu xxxxx písmen a) xx x), xxxxx xxx cizinec xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx vyslán xx xxxxxxxxx a xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 10 xx xxxx xxxxxxxx měsíců x xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx 560 xxx; xxxx xxxxxx se xxxx xxxxxxxxxx, xxx-xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx zaměstnavatele.

(3) Xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxxxxx doba

a) xxxxxxx xxxxxxx xx území xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx na území, xxxxx účelem pobytu xx xxxxx xxxx xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxx xx stravu, xxxxxxxxx x kapesné xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx základních sociálních, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx (xx xxxx),

x) xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx; xxxx xxxxxxx xxxxxxx do xxxxxx xxxxxx odnětí xxxxxxx xx přerušuje x xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx území, x xx xx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxx trestu,

d) xxxxxx xx území na xxxxx x pobytu xxx 90 xxx xx účelem xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo na xxxxxxxxx pracovní xxxxx,

x) xxxxxx na xxxxx xx xxxxx k xxxxxx nad 90 xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx; xx neplatí, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx pobytu xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx §43, x

x) pobytu cizince xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx vydávaného Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx státu xxxx xxxxxxxxxx mezinárodní xxxxxx xxxxxxxxxx akreditovaných x Xxxxx republice xxxxx xxxxxx xxxxxxxx příslušníkům xxxxxxxxxxxxx Ministerstvem xxxxxxxxxxxx xxxx.

(4) Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xx žádost xxxx xxxx xxxxxxx, který xxxxxx podmínku 5 xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx, pokud jako xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx po xxxx xxxxxxx 2 xxx; xx doby 5 xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx dále xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx výzkumu, xxxxxx xxxx xxxx, xx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx mezinárodní xxxxxxx v jiném xxxxxxxx státě. Pokud xxxxxxx modré xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx na xxxx xxxxx xxxx xxx 12 měsíců, xxxxx xxxxx se xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Do xxxxxxxxxx doby xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x období xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie, xxxxx xxxxxxxxxx období xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 12 xx sobě xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx 18 xxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx karty, kterému xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx společného xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx.

(5) Xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx je oprávněn xxxxx x cizinec, xxxxx v xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx území. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx jeho xxxxxxxxxxxxx na území, xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx 6 měsíců xx xxxxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxxxx.

§69

(1) Xxxxxx x xxxxxxxx k trvalému xxxxxx podle §66 xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx úřadu, xxxxx xxxx xxxx stanoveno xxxxx.

(2) Žádost x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §66 xxxx. 1 písm. x) nebo x) xxx podat xxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx, xxxxx má xxx xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx vydáno,

a) pobývá xx území v xxxxx xxxxxxxxxxx pobytu x xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx11),

x) xxxxxx na xxxxx xx základě xxxxxxxxx xxxx k xxxxxx xxx 90 xxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu, xxxx

x) xxxxxx xx území xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx xx účelem xxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x prokázání xxxxxxxxx činu xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx nedovoleného xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(3) Žádost x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §66 odst. 1 xxxx. c) xxxxxx xxxxxxx ministerstvu, pokud xxxxxx na území x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx podle §66 xxxx. 1 písm. x) lze xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx vydáno, xxxxxx xx území x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, s xxxxxxxx xxxx x pobytu xxx 90 dnů xx xxxxxx strpění xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx §33 xxxx. 1 písm. x).

(5) Xxxxxx x xxxxxxxx x trvalému xxxxxx xxxxx §68 xxxx. 1 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx 5 xxx x v xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx

x) xx xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx,

x) xxxx xxxxxxx, xxxxx požívající doplňkové xxxxxxx xxxx cizinec xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) během xxxxx x vycestování xxxxxxxxx x důvodu xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx uvedené v §87f odst. 5.

(6) Xxxxxx x povolení x trvalému xxxxxx xxxxx §68 xx xxxxxxx uvedený x §68 xxxx. 5 xxxxxxxx xxxxx také xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(7) Xxxxxx x povolení x xxxxxxxx pobytu xxxxx podat xx xxxxx, xxxxx xxxxxxx, xxxxx xx být xxxxxxxx x trvalému xxxxxx xxxxxx, pobývá xx území xx xxxxxxx oprávnění x xxxxxx podle §47 xxxx. 4, 6, 8, 9 xxxx 10; xx xxxxxxx, xxx-xx o žádost x xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §66 xxxx. 1 xxxx. x).

§69x

§69x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 161/2006 Sb.

§69x

§69x zrušen právním xxxxxxxxx č. 161/2006 Sb.

§70

(1) Xxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx tiskopisu. X xxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxx xxxxx

x) xxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx, měsíc a xxx xxxxxxxx, místo x xxxx narození, xxxxxxx, státní xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxx před xxxxxxxxx xx území (pracovní xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx zaměstnavatele), xxxx xxxxxx xx území, xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx (pracovní xxxxxxxx, název a xxxxxx zaměstnavatele), xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx, xxxxxx xxx doručování, xx-xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxx 3 xxxxxx (xxxxx x xxxxx xxxxxx), xxx xxxxxx xx xxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx,

x) jméno, xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx příjmení, xxxxxx občanství, xxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxx narození, bydliště x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx manželky,

c) jméno, xxxxxxxx x ostatní xxxxx, xxxxx narození, xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx x povolání xxxxxx,

x) xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxxx x místo xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, bydliště x povolání dětí, x

x) jméno, příjmení x xxxxxxx jména, xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xx xxxxxxx k xxxxxxx x xxxxxxxx x trvalému xxxxxx xxxxxxxxx

x) fotografie,

b) xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx na xxxxx, například matriční xxxxxx xxxx jinou xxxxxxx dokládající xxxxxxxxxxx xxxxx, doklad o xxx, že xxxxxxx xxx x minulosti xxxxxxx občanem České xxxxxxxxx1a); xx xxxxxxx, xxx-xx x cizince, xxxxx xxxx o xxxxxxxx x trvalému xxxxxx xxxxx §68,

x) xxxxxx o zajištění xxxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx (§71 xxxx. 1); xx xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxx xxxxx §87, který žádá x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 18 xxx z xxxxxx xxxxx §66 xxxx. 1 písm. a); xx xxxxxxxx xx xxxxxxx povinen xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx úřadu, x xx x plném xxxxxxx xxxxx, za xxxxxx xxxxxxx úhrnného xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxx posuzovaných xxxx; xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx doklad x příjmu x xxx společně xxxxxxxxxx xxxxx, xx povinen xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx povinnosti xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x posouzení xxxxxxx xxxxxxxxxxxx (§174) xxxxxx státem, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxx xx trvalé xxxxxxxx, xxxxx x xxxxx, x nichž xxxxxxx x xxxxxxxxxx 3 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxx 6 xxxxxx, xxxx čestné xxxxxxxxxx x xxxxxxx, xx tento xxxx xxxxxx xxxxxx nevydává; xxxx povinnost xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx 15 let x xx cizince xxxxxxxx 15 xxx, xxxxx bylo uděleno xxxxx x xxxxxx xxx 90 xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx strpění xxxxxx xx území nebo xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu2); xxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxxx x trvalému xxxxxx xxxxx §68 xxxx. 1, nebo, xxx-xx x cizince xxxxx §87, který xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx dosažení xxxx 18 xxx x xxxxxx podle §66 xxxx. 1 xxxx. x), je povinen xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx trestů, xx-xx x xx xxxxxxx,

x) xxxxxx x zajištění xxxxxxxxx xx xxxxx (§71 xxxx. 2),

g) xxxxxxx rodičů, xxxxxxxxx xxxxxx zákonných zástupců xxxx xxxxxxxxx, s xxxxxxx pobytem xxxxxx xx xxxxx; xxxxxxx xxxxxx, zákonného xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, který xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxx dítě xxxxxxxx xxxxxxx na xxxxx, x xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxx vůli xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx pokud xxx xxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx dlouhodobého xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx vydaný xxxxxx uskutečňující xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx podle §182a xxxx. 1 xxxx. x) (xxxx xxx "xxxxxxx z xxxxxx"), xxxx-xx xxxx stanoveno xxxxx.

(3) Xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx dítětem xxxxxxxx2) xxxx xxxxxxx, které xx závislé xx xxxx xxxxxxxx, anebo xxxxxxx, xxxxx xxxx x povolení k xxxxxxxx pobytu podle §66 odst. 1 xxxx. x) xxxx x) x pobývá xx území xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx, xx povinen x xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x) až x) x f).

(4) Xxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §66 xx povinen na xxxxxxxx zastupitelského xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx potvrzující splnění xxxxxxxxx xxxxxxxx před xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx onemocnění.

(5) Xxxxxx xxxxxxxxxxx požadovanou xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx odstavce 2 xxxx. x) xx xxxxxxxxxx od xxxxxxx, xxxxx

x) xxxxxxxx věku 15 xxx,

x) xxxxxxx, xx x xxxxxxx 20 xxx předcházejících xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx 1 xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx základní xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx 1 xxxxxxxxxx xxx studoval xxxxxxx xxxxx x českým xxxxxxxxxx jazykem anebo xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx jazyk xx xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxx tohoto xxxxxx stanovena xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx,

x) xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §66 xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx podle §87 xxxx. 7 xxxx. x) xxxx 4,

x) xxxxxxx, xx má xxxxxxx xxxx mentální xxxxxxxxx, xxxxxx vliv xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx

x) dosáhl xxxx 60 let.

(6) Xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx, oprávněno xxxxxxx xxxxxx prokazující požadovanou xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx zkoušky x xxxxxxx xxxxxx; xxxxxxx-xx xxxxxxx pochybnost xxx xxxxx, x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx x podstatných xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx. O xxxxxxxx xxxxxxx prokazujícího xxxxxxxxxxx xxxxxxx českého jazyka xxxxxxxxxxxx xxxx usnesení, xxxxxx též xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxx lhůtu k xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx zkoušky x xxxxxx a k xxxxxxxxxx nového xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx x xxxxxx podle xxxx první xx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx, určené Xxxxxxxxxxxxx školství, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx; xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. O xxx, x xxxxx xxxxx xxxxxx Ministerstvem xxxxxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx vykonat, xxxxxxxxxxxx cizince xxxxxxxxx.

§71

(1) Za xxxxxx x xxxxxxxxx prostředků x trvalému xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx doklad xxxxxxxxxxx, xx příjem xxxxxxx xx xxxxxxxxxx a xxxxxx měsíční xxxxxx xxxxxxx x společně x xxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx [§42c odst. 3 xxxx. c)] xxxxxx nižší xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx9d) cizince x x ním xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxx xxxxxx normativních xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx9e) xxxx částky, kterou xxxxxxx prokáže xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx vynakládaných na xxxxxxx své x xxxxxxxx posuzovaných osob. Xxx-xx o cizince xxxxx §66 xxxx xxx tento xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xx xxxxxx xxxxx věty xxxxx xx xxxxxxxx příjem xxxxxxxxxxxxx podle zákona x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx minimu, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx xxxx, xxxxxxx x nezaměstnanosti, xxxxxxx xxx rekvalifikaci x xxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx nouzi; pro xxxxx xxxxxxx příjmu xx §8 odst. 2 xx 4 xxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx xxx prokázat zejména xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx o xxxx xxxxxxxxxx čistého xxxxxxxxx xxxxxxx, jde-li x příjmy ze xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x příjmů xxxxxxxxx xxxx, xxx-xx x příjmy ze xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx období.

(2) Xxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §70 xxxx. 2 xxxx. x) xx xxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxx nebo xxxx, xxxxxx o oprávněnosti xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, která xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx domu, x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx je xxxxxxx udělen souhlas x ubytováním. Xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx, xxxxx je xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx31) xxxxxxx xxxxxx popisným xxxx xxxxxxxxxx, popřípadě xxxxxxxxxxx číslem, x xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx určen xxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx xx nevyžaduje, xxxxxxxx-xx xxxxxxxxx osoba xxxxx xxxx první xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx zaměstnancem xxxxxxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx podle xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx být xxxxxxxxx xxxxxxxx, se kterým xxxx právní předpis xxxxxxx xxxxxx vlastnoručního xxxxxxx52).

§72

Xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx xxxxx být xxxxxx 180 xxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, matričního dokladu, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x fotografie xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx §55 xxxx. 2 xx 4 platí xxxxxxx.

§73

§73 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 173/2023 Sb.

§74

(1) Xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx mu uděleno xxxxx xxxxx §30 xxxx. 4, xx xxxxxxx xx ve xxxxx 3 xxxxxxxxxx xxx ode dne xxxxxx na xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx

x) x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x vydání xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x

x) xx xxxxxxxxxx údajů xxxxxxxxxx xxx vydání xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx, x xx xxxxxx xxxxxxxx biometrických xxxxx xxxxxxx x xxxx podpisu, xxxxx xx určen x xxxx xxxxxxx digitálnímu xxxxxxxxxx; xxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x jeho provedení xxxxx xxxxx překonatelná xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx, který xxxxx žádost x xxxxxx povolení x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx ministerstvu x xxxxxxx podmínky xxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, je xxxxxxx se na xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx

x) x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx povolení x xxxxxxxx xxxxxx x

x) xx zpracování xxxxx xxxxxxxxxx xxx vydání xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx, x xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx překážka.

(3) Xxxxxxx xx xxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx však xx 60 xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx údajů, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx průkazu x xxxxxxxx k xxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx pobytu, xxxxx xxxxxxx převzal podle xxxxxxxx 1 xxxx 2, xxxxxxxx xxxxxx xxxx z xxxxxx xxxxxxx stanovených důvodů, xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx dnem xxxxxxxx xxxxxxx x povolení x pobytu.

Xxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx platnosti xxxxxxxx x trvalému xxxxxx

§75

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx povolení x xxxxxxxx pobytu zamítne, xxxxxxxx

x) xxxxxxx x xxxxxxx předloží xxxxxxxx xxxxx pozměněné xxxxxxxxxxx xxxx náležitosti, v xxxxx xxxxxxx údaje xxxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) x xxxxxxx polygamního xxxxxxxxxx xxxxxxx oprávnění xx xxxxxxxx xxxxxx xxx xx území x jinou manželkou xxxxxx,

x) xx xxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx (§154),

x) xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx nesplňuje podmínku xxxxxxx zachovalosti (§174),

f) xxxxxxx nepředloží xxxxxx x xxxxxxxxx prostředků x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx,

x) v xxxxxx xxxx zjištěny xxxxxxxxxxx xxxxx §77 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx e), xxxx

x) v xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx pobytu podle §66 xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §68.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x trvalému xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxx

x) xxxxxxx xx zařazen xx informačního systému xxxxxxxxx států,

b) cizinec xxxxxxxx x povolení x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §66 xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) x řízení xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle §77 odst. 2 xxxx. x),

x) cizinec x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx pobytu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx žádosti x vydání xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §68 xxxxxxx xx xxxxx xxxx, xxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx bylo xxxxxx; xx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx xx xxxxxxx o xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx dobu,

e) cizinec xxxxxxx bezpečnost xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx pořádek xxxx xx důvodné xxxxxxxxx, xx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx narušil xxxx veřejný xxxxxxx,

xx xxxxxxxx, že toto xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(3) K důvodům xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2 xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, jde-li x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx České xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx plnění xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) X důvodu xxxxx odstavce 2 xxxx. a) xx xxxxxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Jde-li x xxxxxx povolení x xxxxxxxx pobytu xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx 4, ministerstvo xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx smluvním xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx informačního xxxxxxx xxxxxxxxx států, x x řízení přihlédne xx skutečnostem, které xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xx informačního xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

§76

Xxxxxxxx povolení x xxxxxxxx pobytu xxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxx občanství Xxxxx republiky,

b) nabytím xxxxxx moci xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx10) xxxx vykonatelností xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxx cizinci xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx členského xxxxx Xxxxxxxx unie7c), xxxx

x) xxxxxx cizince xxxx xxxxxx mocí rozhodnutí xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx.

§77

(1) Xxxxxxxxxxxx zruší xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx

x) xxxxxx, xx xx xxxxxxx dopustil xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx s xxxxx získat povolení x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx manželství nebo xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx určeno xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx anebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx, x nichž xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxx území xxxxx Xxxxxxxx xxxx nepřetržitě xx xxxx delší xxx 12 xxxxxx, xxxxx nebyla xxxxxxxxxx xxxxxxxxx důvody, zejména xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx onemocněním, xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx pracovním xxxxxxxx xx zahraničí,

d) xxxxxxx pobýval xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx delší xxx 6 xxx,

x) xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx z xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) x xx xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx, bývalý xxxxxxx xxxxx xxxxx, nebo xxxx rodinný xxxxxxxxxx, xxxxxxx mimo xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx po xxxx xxxxx xxx 24 xxxxxx,

x) byl xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx České republiky xx xxxxxxxx úmyslného xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx trestu xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx 3 roky xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx odsouzen xxxxxx České republiky xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx činu x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx odnětí xxxxxxx, xxxx

x) xxx xxxxxxx x České xxxxxxxxx xx 3 x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx činu, xx podmínky, že xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx odsouzení do xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx povolení k xxxxxxxx pobytu neuplynula xxxx xxxxx xxx 1 xxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx povolení k xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx, jestliže

a) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx důvodné xxxxxxxxx, xx xx xxxx xxxxxxx bezpečnost státu,

b) xxxxxxx xx 5 xxx xx xxxxxx xxxxxxxx x trvalému xxxxxx xxxxx, xxx xxxxx bylo xxxxx §66 xxxx. 1 xxxx. a) xxxx 1 xxxx §66 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxx x xxxxxxxx pobytu xxxxxx,

x) xxxx zrušena platnost xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxx x xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx povolení, xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §88 xxxx. 3,

x) xxxxxxx xx xxxxxxx do xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx cizince xx tohoto systému xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx mít xx to, xx xxxx důvodné nebezpečí, xx xx mohl xxx svém xxxxxx xx území xxxxxx xxxxxxxxx státu xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx způsobem xxxxxxx xxxxxxx pořádek,

f) byl xxxxxxx pravomocně xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx úmyslného xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx trestu odnětí xxxxxxx v délce xx 3 xxx xxxxxx, nebo

g) jiný xxxxxxx xxxx Evropské xxxx nebo smluvní xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx věci xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx9a) x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x trestu xxxxxx xxxxxxx v xxxxx xxxxxxx 1 xxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx, že xxxxxxx xxxxxxxx trestnou xxxxxxx xxxx takovou činnost xxxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxx státu Evropské xxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx, x xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx předpisů xxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxx xxxxxxx na xxxxxx xxxxx,

xx xxxxxxxx, xx xxxx rozhodnutí bude xxxxxxxxx x hlediska xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx rodinného xxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx x rozhodnutí o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx odstavců 1 x 2 stanoví xxxxx x vycestování x xxxxx; xxxxxxx xx povinen xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx.

§78

§78 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 427/2010 Sb.

§79

§79 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 427/2010 Sb.

§80

§80 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 427/2010 Sb.

§81

§81 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 427/2010 Sb.

§82

§82 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 427/2010 Sb.

Xxx 2

Xxxxxx postavení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx rezidenta x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx území

§83

(1) Xxxxxxxxxxxx x rozhodnutí x xxxxxxxx x trvalému xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dlouhodobě xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx7c) (xxxx xxx "xxxxxxxx xx území"), xxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxx xx xxx podání xxxxxxx xxxxxxxx 5 xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx (§68),

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie x

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x trvalému xxxxxx na xxxxx xxxxx §71.

(2) Ministerstvo xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx k trvalému xxxxxx na území, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx nebylo xxxxxxxx xxxxxxxx x vydáním xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx, pokud x xx xxxxxxx písemně xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1.

(3) Ministerstvo xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx přizná xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx karty, xxxxxxxx xxxxxx podmínku 5 xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx na území xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx držitel xxxxx xxxxx a xx xxxx xxxx xxx xxxx držitel xxxxx xxxxx nepřetržitě xxxxxx xx xxxxx. Xx doby 5 xxx nepřetržitého xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx se dále xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx vědeckého xxxxxxx, xxxxxx nebo doba, xx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx mezinárodní xxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxxx modré karty xxxxxx jiným xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx území méně xxx 12 xxxxxx, xxxxx xxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx nezapočítá. Xxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxx x na xxxxxxx xxxxxxxxxxx držitele xxxxx xxxxx, kterým xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx.

(4) Xxxxxxx, xxxxxxx právní xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx území xxxx xxxxxxx (§85 xxxx. 1), xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx tohoto xxxxxxxx postavení, xxxxx xxx xxx pravomocného xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx postavení xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 5 let x xxxxxxx zajištění xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx na xxxxx xxxxx §71. Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, pokud xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx nepřetržitě (§68), xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x není-li xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx narušit veřejný xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx xxxx.

(5) Xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx rezidenta na xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xx xxxxxx xx úředním xxxxxxxxx. X xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx příjmení, den, xxxxx x rok xxxxxxxx, místo narození, xxxxxxx, státní xxxxxxxxx, xxxx xxxxxx na xxxxx, adresu místa xxxxxx xx xxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxxxxx, xx-xx odlišná xx xxxxx xxxxxx, xxx xxxxxx na xxxxx x číslo x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

§84

(1) Ministerstvo xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx "povolení x xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx - XX"7c).

(2) Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx x pobytu dále xxxxx xxxxxx "Xxxxxxxxxxx xxxxxxx udělena [název xxxxxxxxx xxxxx] xxx [xxxxx]", jde-li x xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx Evropské xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Záznam se xxxxx, xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

§85

(1) Ministerstvo rozhodnutím xxxxx platnost rozhodnutí x xxxxxxxx právního xxxxxxxxx rezidenta na xxxxx, nejsou-li xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x trvalému xxxxxx, xxxxxxxx

x) rezident xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx narušil xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx

x) xxxx xxxxxxx stát Xxxxxxxx xxxx rozhodl x ukončení xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx na xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx porušení veřejného xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 x xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxx x xxxxxx xxx dlouhodobě pobývajícího xxxxxxxxx - XX"7c).

(3) Xxxxxxxx rozhodnutí o xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxx xxxxxx xxxxxxxx platnosti xxxxxxxx k trvalému xxxxxx.

Xxx 3

Xxxxxxxx platnosti xxxxxxx x povolení x xxxxxx

§86

§86 (díl 3) xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 427/2010 Sb.

Díl 4

Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx příslušného xxxxxx

§87

(1) Cizinec mladší 18 let svěřený xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánu10c) xx oprávněn xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx, xx-xx xxxxxxx jedna xxxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxxxx svěřen, xxxxxxxxxx x trvalému xxxxxx na území xxxx xx xx xxxxx xxxxxxx ústav, xx kterém je xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Oprávnění xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx rozhodnutí x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx výchovy; xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx.

(3) Xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 je oprávněn xx dosažení xxxx 15 let xxxxxxx xx území xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx. X xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx doklad a xxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xx 30 xxx po xxxxxxxx xxxx 15 xxx.

(6) Xxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx výchovy xxxx xxxxxxxxx věku 15 xxx xxxxxx, xxxxxxxx

x) osoba, xxx xxx cizinec xxxxxx xx xxxxxxxx výchovy, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xx cizinec xxxxxx xxxxxxxxx vzdává; xxxxxxxx musí xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx občanství České xxxxxxxxx podle zvláštního xxxxxxxx předpisu1a),

c) skončí xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxx

x) xxxxxxx osoba podle xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxx na xxxxx.

(7) Xxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 15 let xxxxxx, xxxxxxxx

x) xxxxxxx

1. je xxxxxxxxxx xxxxxxxx soudem Xxxxx republiky xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx k xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx svobody,

2. xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xx xxxxxx oprávnění xxxxxx; x oznámení xxxxxxx souhlas xxxxxxxxx xxxxxxxx x jeho xxxxxxxx xxxxxxxx,

3. nabude xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx1a), xxxx

4. xxxxxxx xxxx 18 xxx; xx xxxxxxx, xx-xx rozhodnutím xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx do rozhodnutí x žádosti xxxxx §66 odst. 1 xxxx. x), xxxx-xx xx xxxxxxx xx 60 dnů xx xxxxxxxx xxxx 18 xxx,

x) xxxxxx náhradní xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 před dosažením xxxx 18 let xxxxxxx, nebo

c) xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 se xxxxxxx x trvalého pobytu xx xxxxx.

(8) Xxxx, xxx xxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx odstavce 6 xxxx 7, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx.

(9) Xxxxxxxxxx §117d a 117e se xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x trvalému xxxxxx xxxxxxx.

(10) Xxx-xx xxxxxxx xxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxx před xxxxxxxxx věku 15 xxx, xxxxxxxx xx xxxx pobyt xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx 15 let xx xxxxx xxxxx §65 odst. 1 xxxx. x).

Účinnost xx 1.5.2011 do 9.5.2013 (xx novely x. 103/2013 Xx.

XXXXX XXx

XXXXX XXXXXX XXXXXXXX XXXX X XXXX RODINNÝCH XXXXXXXXXXX XX ÚZEMÍ

Díl 1

Xxxxxxxxx xxxxx na xxxxx xx xxxx xxxxx xxx 3 měsíce

§87a

Přechodný xxxxx občana Xxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx vydá xxxxxx Evropské unie1b) xx jeho xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx

x) xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx delší xxx 3 xxxxxx13) x

x) neohrozil bezpečnost xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(2) X xxxxxxx x vydání xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxx doklad,

b) xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx x zdravotním xxxxxxxxx; to neplatí, xx-xx účelem xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx13a), x

x) xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx.

(3) Rodinný xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx sám je xxxxxxx Evropské xxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx dobu xxxxx xxx 3 xxxxxx13) xxxxxxxx s občanem Xxxxxxxx xxxx, je xxxxxxx x žádosti xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 2 a xxxxxx potvrzující, xx xx rodinným xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx.

§87x

Xxxxxxxxx pobyt rodinného xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Evropské unie, xxxxx xxx xxxx xxxxxxx Evropské xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx na xxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx ministerstvo o xxxxxx povolení x xxxxxxxxxxx pobytu, pokud xxxxx xx území xxxxxxx xxxxxxxxx po xxxx xxxxx než 3 xxxxxx13).

(2) X xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx příslušník xxxxxx Xxxxxxxx xxxx uvedený x odstavci 1 xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xx 3 měsíců xxx xxx xxxxxx xx xxxxx. Xxxxxxx, který xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx Evropské xxxx xxxxx §15a xxxx. 1 xxxx 2 v xxxxxxx xxxxxx na území, xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx povolení x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx 3 měsíců xxx xxx, kdy se xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxx §15a xxxx. 1 nebo 2, x xxxxxxx s xxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxx, xx 3 xxxxxx xxx xxx xxxxxxxx platnosti xxxxxx xxxxxxxxx.

(3) K xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx pobytu xx xxxxxxx povinen xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxx uvedené x §87a xxxx. 2,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx občana Xxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxx x xxxxxx občana Evropské xxxx xx xxxxx; xx xxxxxxx, xxxxx xxxx občanu Xxxxxxxx xxxx xxxxxx osvědčení x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x trvalému xxxxxx nebo xxx-xx x rodinného příslušníka xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx, x

x) jako rodinný xxxxxxxxxx občana Xxxxxxxx xxxx xxxxx §15a xxxx. 3 xxxx xxxxxx

1. xxxxx §42b xxxx. 1 xxxx. x) x

2. x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x §180j, a xx xxxxxxxx xxxxxx x zaplacení pojistného xxxxxxxxx na xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx; xx xxxxxxx, xxx-xx x případ xxxxxxx x §180j xxxx. 4.

(4) Ministerstvo xxxx rodinnému příslušníkovi xxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxx, xxx-xx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxx

1. §15a xxxx. 1, x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x §1 xxxx. 3 x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx království podle §15b, xxxx

2. §15a xxxx. 2, xxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx občana České xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx pobývali x jiném členském xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxx

x) xxxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxx xxxxx §117a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx 3 roky x xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§87c

Přechodný pobyt xxxxxx Xxxxxxxx unie xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie, který xx xxxxxx zastupitelského xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx organizace xxxxxxxxxxxxxx x České xxxxxxxxx

(1) Xxxxxx Evropské xxxx1b), xxxxx na xxxxx xxxxxx jako xxxx xxxxxxxxxxxxxxx úřadu xxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vládní xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x České xxxxxxxxx, x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx věcí, xxxxx xxx je xxxxxxx Evropské xxxx, xxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx potvrzení x xxxxxx xx xxxxx xxxxxx identifikačního xxxxxxx xxxxx §180b.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Evropské xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx úřadu cizího xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx, jenž xxx xxxx xxxxxxx Evropské xxxx a je xxxxxxxxxxx Ministerstvem xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx pobytu xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §180b.

(3) K xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 x 2 xxxxx Xxxxxxxx unie1b) xxxx jeho xxxxxxx xxxxxxxxxx předloží xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xx je rodinným xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx.

§87d

Důvody xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x registraci x xxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx občana Xxxxxxxx xxxx

(1) Ministerstvo xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, jestliže

a) žadatel xx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxx v xxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xx xxxxxxx xxxxxxxxx, že xx xxxxxxx xxxx ohrozit xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx pořádek,

c) xx xxxxxxx evidován x xxxxxxxx nežádoucích osob (§154) a xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xx mohl při xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Ministerstvo xxxxxxxxxxx xxxxx přechodný xxxxx xx xxxxx občanu Xxxxxxxx xxxx1b), jestliže

a) xx stal xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) cizinci xxx xxxxxxxxx pobyt povolen xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxx xxxxx podstatné xxx xxxxxxxxx xxxxxxx neodpovídají xxxxxxxxxxx,

x) byl xxxxxxx xxxxxxxxxx odsouzen xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx trestného xxxx k nepodmíněnému xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx 3 roky xxxxx xxx cizinec xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx soudem Xxxxx xxxxxxxxx za xxxxxxxx úmyslného xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx odnětí xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx způsobem xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx-xx zahájeno řízení x xxxxxxxx vyhoštění, xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx, že xxxx xxxxxx uvedenou x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx infekčního xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx onemocnění xxxxx xx 3 xxxxxx xx xxxxxx na xxxxx,

xx podmínky, xx xxxxxxxxxx x zrušení xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx jeho xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx rodinného xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx x rozhodnutí x zrušení přechodného xxxxxx občana Evropské xxxx1b) xx xxxxx xxxxxxx xxxxx k xxxxxxxxxxx x xxxxx; xxxxx Evropské xxxx xx povinen xx xxxxxxxxx xxxxx z xxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Xx xxxxx přechodného xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xx území xx §76 xxxx. x), x) x d) xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx na území xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx na xxxxx.

§87e

Důvody pro xxxxxxxxx xxxxxxx x vydání xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx žádost x vydání xxxxxxxx x přechodnému pobytu xxxxxxx, xxxxxxxx

x) žadatel

1. xxxx xxxxxxxx příslušníkem xxxxxx Evropské xxxx, xxxx

2. xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x §87b xxxx. 3,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx, xx trpí xxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxxx opatření xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x takovému xxxxxxxxxx došlo xx 3 xxxxxx po xxxxxx na území,

c) xx xxxxxxx stal xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx pro xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx systému xxxxxx x xxxxxx nouzi Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xx xxxxxxx dopustil obcházení xxxxxx zákona x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx pobytu xx xxxxx, zejména xxxxx xxxxxxx uzavřel xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx určeno xxxxxxxxx,

x) xx žadatel xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx získat xxxxxxxx x přechodnému xxxxxx xx území,

f) xx xxxxxxx nebezpečí, že xx žadatel xxxx xxxxxxx bezpečnost státu xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx veřejný xxxxxxx,

x) xx xxxxxxx evidován x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x trvá xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xx xxxx xxx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx bezpečnost xxxxx xxxx závažným xxxxxxxx narušit xxxxxxx xxxxxxx,

x) je žadatel xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx žadatele do xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx mít za xx, že trvá xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xx xxxx xxx xxxx xxxxxx na xxxxx xxxxxx smluvního xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx závažným xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx Evropské xxxx podle §15a xxxx. 1 xxxx 2, x xxxx xxxxxx této žádosti

1. xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx,

2. xxxxxxxx xx území na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx

3. xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx; xx xxxxxxx xxx držitele xxxxxxxxxxxx víza xxxxxxxx xxxxx §20 odst. 6.

(2) X xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. b) se x případě rodinného xxxxxxxxxxx občana Xxxxxxxx xxxx podle §15a xxxx. 1 xxxx 2 xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxx bude xxxxxxxxx x xxxxxxxx jeho xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx rodinného xxxxxx xxxxxxxx.

(3) X xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) se xxxxxxxxxxx, jde-li x xxxxxx povolení k xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx České xxxxxxxxx, x xxxxxxxxxxxxx anebo x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx zvláštního zřetele xxxx z xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx vydání xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxx xxxxxx, který žadatele xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx smluvních xxxxx, x x xxxxxx xxxxxxxxx ke skutečnostem, xxxxx vedly k xxxxxx zařazení. Vydání xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, který xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx států xxxxxxx.

(4) Ministerstvo x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx stanoví xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx; žadatel xx xxxxxxx xx stanovené xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx.

§87x

Xxxxxx ukončení xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie

(1) Xxxxxxxxxxxx ukončí xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx1b), xxxxx sám xxxx občanem Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx pobyt xx území, xxxxx x xx rodinný xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx požádá. Přechodný xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxx není xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx ukončí, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x §15a nebo v §87b odst. 1 xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx společně x xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxx Evropské xxxx xxxxxxx xxxx pobyt xx xxxxx xxxx xx byl xxxxxxxxx xxxxx na xxxxx xxxxxx, za podmínky, xx toto xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx jeho xxxxxx xx soukromého xxxx xxxxxxxxx života xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx občana Evropské xxxx.

(2) Přechodný pobyt xx xxxxx se xxxx rodinnému xxxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx

x) přestal xx xxxxx xxxxxxx společně x občanem Evropské xxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxx svůj xxxxx xx území nebo xx xxx xxxxxxxxx xxxxx na území xxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxx občana Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx občana Xxxxxxxx xxxx, které xxxxxx na xxxxx, x xx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx v xxxxxxxx, xxxxxxx x vyšší xxxxxxx škole xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx dítěte na xxxxxx xxxxx,

x) xxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx území zemřel x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xx xx území xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx 1 xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxx x občanem Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx pravomocného xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxxx x

1. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx občana Xxxxxxxx xxxx bylo rozhodnutím xxxxxxxxxxx xxxxxx10x) xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx dítě xxxxxx Xxxxxxxx unie xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx styku s xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxx na xxxxx,

2. xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx řízení x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx alespoň 3 xxxx x v xxxx xxxxxx manželství xxx xxxxxxx příslušník xxxxxx Xxxxxxxx unie xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx 1 xxx, xxxx

3. xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Evropské xxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx násilí,

d) došlo x xxxxxxxx partnerského xxxxxx rodinného xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie x občanem Xxxxxxxx xxxx x

1. rodinnému xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx bylo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx péče xxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx mu xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxx na xxxxx, xxxx

2. xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx násilí,

e) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie neuvedený x xxxxxxx x) xxxx x) xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x z xxxxxx důvodu xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxx

x) xx xxxxx x xxxxxxxxxxxx rodinného příslušníka xxxxxx Evropské xxxx xx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx celkem 6 xxxxxx ročně, xxxx xxxxxxxx-xx tuto xxxx

1. x důvodu xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx

2. xxxxx jedna xxxxxxxxxxxx nebude xxxxx xxx 12 xx xxxx jdoucích měsíců, x xx xx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxx-xx x těhotenství x xxxxxxxx dítěte, xxxxxxx onemocnění, xxxxxxx xxxx odborné školení, xxxxx x důvodu xxxxxxxxxx vyslání do xxxxxxxxx.

(3) Ministerstvo xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx Evropské unie xxxxxxxxx pobyt na xxxxx, xxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx, xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx zavlečením xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx do 3 xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx,

x) xx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx pro xxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxx v hmotné xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xx dopustil xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x přechodnému pobytu xx xxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxx prohlášeným souhlasem xxxx určeno otcovství,

d) xxxxxxx byl přechodný xxxxx xxxxxxx na xxxxxxx předložených xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx pro posouzení xxxxxxx xxxxxxxxxxxx skutečnosti,

e) xxxxxxx byl xxxxxxxxxx xxxxxxxx soudem Xxxxx xxxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx činu x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxx 3 xxxx anebo xxx xxxxxxx opakovaně pravomocně xxxxxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx trestného xxxx x nepodmíněnému xxxxxx xxxxxx svobody,

f) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx vyhoštění, nebo

g) xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx smluvních xxxxx a xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx tohoto xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx mít xx xx, xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xx xxxx xxx xxxx xxxxxx xx území xxxxxx xxxxxxxxx státu ohrozit xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx způsobem narušit xxxxxxx xxxxxxx,

xx xxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx občana Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx; xxxxxxx příslušník xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx vycestovat.

(5) Pokud xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx pobyt xx xxxxx x xxxxxx uvedeného x xxxxxxxx 1, stanoví xxxxx k xxxxxxxxxxx xxxx 60 xxx xxx xxx nabytí xxxxxx xxxx rozhodnutí x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx; xxxxxxx xx v xxxx lhůtě oprávněn xxxxx ministerstvu na xxxxx žádost o xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxx-xx x cizince, xxxxx na xxxxx xxxxxx nepřetržitě 5 xxx, x xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §68. Xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx žádost x vydání xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu, xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx; xx xxxx xxxx xx xxxx xxxxx xx území xxxxxx považuje xx xxxxx xx základě xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxx. Oprávnění pobývat xx území xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx oprávnění pobývat xx území xxxxx §87y. Platnost dokladu xxxx xxxxxxxxx osvědčujícího xxxxxxxxx pobývat xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx moci rozhodnutí x xxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx.

(6) Xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx občana Xxxxxxxx xxxx se §76 xxxx. a), x) x d) xxxxxxx xxxxxxx.

Díl 2

Xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx

§87x

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxx občanu Evropské xxxx1b) na xxxx xxxxxx povolení x xxxxxxxx xxxxxx13)

x) po 5 xxxxxx jeho xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx území,

b) xxxxxxxx x xxxx skončení xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxx výdělečné xxxxxxxx13a) xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx vznik xxxxxx xx starobní důchod13c) xxxx pro xxxxx xxxxxx xx starobní xxxxxx xxxx dosažením xxxxxxxxxxx věku13d) a x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx dosažením xxxxxxxxxxx xxxx požádal, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx 12 měsíců xxxx xxxxxxx xxxxxxx x povolení k xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx na xxxxx xxxxxx po dobu xxxxxxx 3 let,

c) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx13a) z xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xx dobu xxxxxxx 2 xxx; xxxxxxxx doby xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx území xxxxxxx, xxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx pracovního xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx13e), xxxx

x) xxxxxxxx xx zaměstnán, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx činnost na xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx se xxxxx xxx nebo xxxxxxx xxxxxx týdně xxxxx xx xxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx jinou xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx 3 xxx.

(2) Ministerstvo vydá xxxxxx Evropské xxxx1b) xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx13), xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxxx tohoto povolení xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx důvodů hodných xxxxxxxxxx zřetele.

(3) Ministerstvo xxxx občanu Evropské xxxx1b) na xxxx xxxxxx povolení k xxxxxxxx pobytu, xxxxx xx jeho pobyt xx xxxxx v xxxxx Xxxxx republiky.

(4) Xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x trvalému xxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x) xxxx x) xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx jiné xxxxxxxxx xxxxxxxx13a) xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx vykonávané xx xxxxx xx xxxxxxxx, xx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxx zaměstnán, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx x zpravidla xx xxxxx xxx xxxx xxxxxxx jednou xxxxx vracel na xxxxx.

(5) Xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx území x xxxxxxxx doby xxxxxx zaměstnání, xxxxxxxxx xxxx xxxx výdělečné xxxxxxxx13a) xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx c) xxxxxxx, xxx-xx o xxxxxx Evropské unie, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx občana České xxxxxxxxx1a) nebo jehož xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx České republiky x důsledku xxxxxx x ním nebo xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(6) Xxxx, xx xxxxxx je xxxxx Xxxxxxxx xxxx1b) veden x xxxxxxxx xxxxxxxx x zaměstnání Xxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx - xxxxxxx xxxxxxx xxxx pobočky xxx xxxxxx xxxxx Prahu, xx započítává xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x) xxxx x), za podmínky, xx xxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx1b) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xx xxxx xxxx nezávislých.

(7) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx1b) xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 6 xxxxxx ročně, xxxx xxxxxxxx-xx tuto dobu

a) x xxxxxx plnění xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx nebude xxxxx xxx 12 xx xxxx xxxxxxxx měsíců, x to xx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxx-xx o xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx odborné xxxxxxx, xxxxx z xxxxxx xxxxxxxxxx vyslání xx xxxxxxxxx.

(8) Xx xxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxxx 18 xxx, xxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, se xxxxxxxxxx §87 xxxx. 1 xx 3, xxxx. 6, xxxx. 7 xxxx. x) xxx 1 xx 3 x odst. 7 xxxx. x) x x) xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xx xxxxx xxxxxx Evropské xxxx xxxxx xxxx xxxxx xx považuje xx pobyt trvalý xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxxx-xx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx pobytu, xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx. Xxxxxxx oprávnění k xxxxxxxx pobytu xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx na xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx o povolení x xxxxxxxx pobytu, xxxxx mu xx xxxxx.

(9) Do xxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 1 písm. x), x) xxxx c) xx nezapočítává xxxx xxxxxx xxxxxx odnětí xxxxxxx; xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx přerušuje x xxxx jeho xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx území, x xx xx xx doby jeho xxxxxxxxxx x výkonu xxxxxx xxxxxx.

§87x

(1) Xxxxxxxxxxxx vydá xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie xx xxxx xxxxxx povolení x xxxxxxxx pobytu xx 5 xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx Evropské xxxx podle §15a xxxx. 1 xxxx 2 xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx13)

x) xx 2 letech jeho xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx, pokud xx xxxxxxx 1 xxx xxxxxxxx příslušníkem xxxxxxxx občana České xxxxxxxxx1a), xxxxx xx xx xxxxx přihlášen x xxxxxxxx pobytu, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie1b), xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx území,

b) xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx po státním xxxxxx Xxxxx republiky1a), xxxxx byl xx xxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxx pobytu, xxxx

x) xxxxxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxx po xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx unie1b), xxxxx xx území xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x

1. ke dni xxxxx pobýval xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx po xxxx xxxxxxx 2 xxx,

2. k xxxxx xxxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx z povolání, xxxx

3. pozbyl státní xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x tímto xxxxxxx xxxxxx členského státu Xxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Ministerstvo vydá xxxxxxxxx příslušníkovi xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xx xxxx žádost xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx

x) xxxxx xx jeho xxxxx na xxxxx x zájmu Xxxxx xxxxxxxxx,

x) x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx

1. x xxxxxx xxxx x xxxxxx Evropské xxxx1b), xxxxx se z xxxxxx dlouhodobě xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx nedokáže xxx x sebe xxxxxxxx, xxxx

2. xxxx-xx x vydání xxxxxx xxxxxxxx xxxx nezletilé xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx1a), xxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx, nebo jako xxxxxxxxx nebo zletilé xxxxxxxxxxxx dítě xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie1b), kterému xxxx xxxxxx xxxxxxxx x trvalému pobytu xx xxxxx, je-li xxxxxxx žádosti xxxxxx xxxxxxxx soužití, xxxx

x) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x podmínek xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx 2, x xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx azylant, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xx xxxx xxx xxxxxxxxxx.

(4) Xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx příslušníka xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xx §87g odst. 7 xxxxxxxx obdobně. Do xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x) xx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx cizinec xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx se xx xxxxxxxxx příslušníka občana Xxxxxxxx unie zvláštní xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx. Do doby xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx x xxxx, xx xxxxxx xxxxxxx x zahraničí xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx zahraničních věcí xxxxxxxxxxxxx tohoto pracovníka xxx xxxxxx xxxxxx xxxx práce v xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx64). Xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx; xxxx nástupu cizince xx xxxxxx trestu xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx x doba xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx, x xx xx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx tohoto xxxxxx.

(5) Rodinný xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xx oprávněn xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx postavení xxxxxxxxx xx xxxxx; ustanovení §8385 xx xxxxxxx xxxxxxx.

§87x

(1) K xxxxxxx x povolení k xxxxxxxx xxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx1b) nebo xxxx rodinný příslušník xxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx podle §87g xxxx. 1, xxx-xx x xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx splnění podmínky xxxxx §87h xxxx. 1 xxxx 2, xxx-xx o xxxx xxxxxxxxx příslušníka,

c) xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx x zajištění xxxxxxxxx x

x) doklad x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx §71 xxxx. 1, xxx-xx o rodinného xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxx §15a xxxx. 3.

(2) Xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. d) xx xxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxx nebo xxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx domu xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx osoby, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx nebo domu, x xxxxx úředně xxxxxxxx podpisem, xxxxxx xx xxxxxx Evropské xxxx1b) nebo xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx s ubytováním. Xxxxxxxxx může xxx xxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx31) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xx podle xxxxxxxxxx zákona xxxxx xxx xxxxxxx, ubytování xxxx rekreaci. Úřední xxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx-xx oprávněná xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx pověřeným xxxxxxxxxxxx ministerstva. Pokud xx xxxxxxx potvrzení x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, musí xxx xxxxxxxxx způsobem, xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx podpisu52).

§87j

Pokud xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx namísto xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx12a), xxx-xx x občana Xxxxxxxx unie,

b) kartu xxxxxxxx xxxxxx12a), jde-li x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Evropské xxxx xxxxx

1. §15a odst. 1, s xxxxxxxx xxxxxxxxx příslušníka občana xxxxx uvedeného x §1 xxxx. 3 x xxxxxxxxx příslušníka xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §15b, xxxx

2. §15a xxxx. 2, xxxxx následuje xxxx xxxxxxxxx státního xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx území x xxxxx společně xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx státě Xxxxxxxx xxxx, xxxx

x) průkaz x xxxxxxxx x xxxxxx podle §117a x dobou platnosti xx 10 let, xxxxxx lze xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx 10 xxx, xxx-xx x rodinného xxxxxxxxxxx xxxxxx Evropské xxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxx x).

§87x

Xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, jestliže

a) xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xx xxxxxxx xxxxxxxx obcházení xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxx uzavřel xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx určeno xxxxxxxxx,

x) xx žadatel dopustil xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx povolení x trvalému xxxxxx,

x) xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx (§154) x xxxx xxxxxxx nebezpečí, xx xx xxxx xxx xxxx pobytu xx xxxxx ohrozit xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx pořádek,

e) xxxxxxx xx xxxxxxx do xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxxx xxxxx, xxx-xx o xxxxxxxxx příslušníka občana Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxx není xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, a xxxxxxxxx xxxxx, který xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, po xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxx za to, xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx by xxxx xxx svém xxxxxx xx xxxxx xxxxxx smluvního státu xxxxxxx jeho bezpečnost xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx ohrožuje veřejné xxxxxx tím, že xxxx xxxxxx uvedenou x xxxxxxxxxxx opatření xxxx zavlečením xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, pokud x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx žádá xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxxx došlo do 3 xxxxxx xx xxxxxx xx území, xxxx

x) nejsou splněny xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx x trvalému xxxxxx xxxxxxx v §87g xxxx 87h.

(2) X důvodu xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx xxxxxxxxxxx, xxx-xx o xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, z xxxxxxxxxxxxx anebo z xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx závazku. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x x řízení xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx, xxxxx vedly x xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx oznámí xxxxxxxxx státu, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie xx xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

§87l

Důvody pro xxxxxxx x xxxxx platnosti xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx rozhodnutím xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx tohoto xxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx státu xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx veřejný xxxxxxx, xxxx-xx zahájeno xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx Evropské xxxx, xxxxx xxx xxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx1b), x je xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxxx orgán, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx pobytu xx xxxxxx systému zařadil, xxxxxxxx dodatečné xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx mít xx xx, že xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xx xxxx při xxxx pobytu xx xxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxx ohrozit jeho xxxxxxxxxx nebo závažným xxxxxxxx xxxxxxx veřejný xxxxxxx,

x) xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x cílem xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx jeho účelově xxxxxxxxxxx souhlasem bylo xxxxxx otcovství,

d) nepobývá xx xxxxx po xxxx xxxxx než 2 xx sobě xxxxxx roky,

e) xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x nepodmíněnému xxxxxx xxxxxx svobody, xxxx

x) byl soudem Xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx 3 xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxx trestného xxxx, xx xxxxxxxx, xx xx právní xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx pobytu xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx 1 xxx,

xx xxxxxxxx, xx rozhodnutí xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x trvalému xxxxxx, xxxxxxxx x xx držitel xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx platnosti povolení x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie, který xxx xxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx postupuje x případech, xxx xxxxxxxx povolení k xxxxxxxx xxxxxx byla xxxxxxx podle xxxxxxxx 2. Rodinný příslušník xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx ve xxxxxxxxx lhůtě z xxxxx vycestovat.

§87x

Xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx §76 xxxx. x), x) xxxx x) xxxxxxxx obdobně.

Díl 3

Xxxxxxxxx a xxxxx doklady

§87n

Osvědčení o xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxx vydávanou s xxxxx xxxxxxxxx xx 10 xxx x xxxxxxxxxx se x xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxx se xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Osvědčením x xxxxxxxxxx jeho xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxx, datum a xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx, rodné číslo, xxxxx a xxxxx xxxxxx x druh xxxxxx na xxxxx.

§87x

Xxxxxxxx karta

(1) Xxxxxxxx xxxxx je veřejnou xxxxxxxx; xxxxxx se xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx podle xxxxx použitelného xxxxxxxx Xxxxxxxx unie65) x xxxxxxxx xxxx údaje xxxxxxx v §117a xxxx. 3 xxxx. x) xxxxxx 2, 3 x 7.

(2) Xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx dobu xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx pobytu xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxx na 5 xxx. Xxxxxxxx pobytové xxxxx lze o xxxxxxx dobu xxxxxxxxxx, x xx i xxxxxxxxx. O prodloužení xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx skončením xxxxxxxxx xxxx karty.

§87p

Prodloužení xxxx platnosti xxxxxxxx xxxxx

(1) K xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx žadatel xxxxxxx předložit xxxxxxxxxxx xxxxx §87a xxxx. 2 xxxx. x), x) a d) x xxxxxx potvrzující, xx xxxxxx xx xxxxx společně x xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxxx x §87f xxxx. 2; xxxxx došlo xx změně xxxxxx xxxxxxxx, je xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx dobu xxxxxxxxx pobytové karty xxxxxxxxx příslušníka xxxxxx, Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx-xx důvod xxx xxxxxxxx přechodného xxxxxx xx xxxxx podle §87f. Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pobytovou xxxxx, xx xxx xxx xxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx platnosti xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx pobyt xxxxxxx; xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx uvede x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; ustanovení §87f xxxx. 4 x 5 xx xxxxxxx obdobně. Xxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx platnosti xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx neprodloužení doby xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx vydání rozhodnutí x této xxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx pobytové xxxxx xxxxxxxxx ve xxxx xxxxx.

(3) Xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pobytové xxxxx xx §87u použije xxxxxxx.

(4) V xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x povolení k xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §87b odst. 4 xxxx. x) xx xxxxxxxx 1 až 3 xxxxxxx obdobně; xxxxxxx příslušník xxxxxx Xxxxxxxx unie podle §15a odst. 3 xx však povinen x této xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx náležitosti xxxxx §87b xxxx. 3 písm. x).

§87x

Xxxxxx trvalého xxxxxx x karta trvalého xxxxxx

(1) Xxxxxx trvalého xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx se xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx jeho xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx, číslo xxxxxxxxxx dokladu, adresu xxxxx hlášeného pobytu xx xxxxx, xxxxx xxxxx, datum a xxxxx vydání a xxxx pobytu xx xxxxx; xxxxxxxxxx xx x jazyce xxxxxx x jeho název xx xxxx xxxxx xxxxxxx v xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx zvyklostí.

(3) Karta xxxxxxxx xxxxxx se xxxxxx jako samostatný xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx území xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx65) x xxxxxxxx dále xxxxx uvedené v §117a xxxx. 3 xxxx. b) bodech 1 xx 3 x 7.

(4) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx vydává x xxxxx xxxxxxxxx 10 xxx. Xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx lze xxxxxxxxxx x 10 xxx, a to x opakovaně.

§87x

Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx o povolení x xxxxxxxx pobytu

(1) Xxxxx Evropské xxxx xxxx jeho rodinný xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx ministerstvo x xxxxxxxxxxx doby xxxxxxxxx xxxxxxx trvalého pobytu xxxx karty xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xx 15 xxx xx skončení xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) X případě, xx xxxxxx žádosti xx xxxxx podle odstavce 1 xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, je xxxxxxx xxxxxxx xxxx žádost xxxxx do 3 xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxx důvodů.

(3) X žádosti o xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx trvalého xxxxxx xx xxxxx Evropské xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, a xxxxx došlo ke xxxxx xxxx podoby, xxxx xxxxxxxxxx odpovídající xxxx skutečné xxxxxx.

(4) Xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxx §87u.

§87t

Doklady xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx příslušníku

(1) Xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x rodinnému xxxxxxxxxxx xxxxxx Spojeného království xxxxx §15b xx xxxxxxxxx x registraci xxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx x pobytu xxxxx §117a.

(2) Pro xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x pobytu xxxx prodloužení xxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x rodinný xxxxxxxxxx xxxxxx Spojeného xxxxxxxxxx xxxxx §15b xxxxxxx xx ve xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxxxxx x pořízení xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxx. X xxxxxxx nesplnění xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx větě xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxx x povolení x xxxxxx se xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxx s xxxxx xxxxxxxxx na 5 xxx, xxx-xx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx povolení k xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xx 10 xxx, xxx-xx o xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx; xxxxxxx xxxxxxxx 15 xxx s xxxxx xxxxxxxxx xx 5 xxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx, x stejnou xxxx, xxxxxxxxxx.

(4) Na průkazy x xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 xx xxxxxxx xxxxxxx §117b xxxx. 1 x 3, §117f xxxx. 2 xxxx. x) x §117g.

Díl 5

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx

§87x

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie podle §87b odst. 4 xxxx. a) x §87j písm. b) xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx

x) xx xxxxxx vydání xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx pobytu xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx vydání xxxxxx xxxxxxx, a xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx podpisu, xxxxx xx xxxxx x xxxx dalšímu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; podpis se xxxxxxxx, pokud xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx překonatelná xxxxxxxx, a

b) ve xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xx 60 dnů xxx xxx xxxxxxxx biometrických xxxxx, k převzetí xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx uvedené x xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxxx i xxx xxxxxxx, kterému xx xxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx průkazu x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx §117a.

(3) Pokud xxxxxxx xxxxxxxxxx nesplní xxxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 nebo 2, xxxxxxxxxxxx řízení x xxxxxx xxxxxxxx karty xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx zastaví.

(4) Na xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx karty trvalého xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx §117a odst. 2 a 4 xx 8. V xxxxxxxxx xxxxxxxxx ministerstvo xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx použitelného předpisu Xxxxxxxx unie65).

(5) Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx40) obsahují pobytová xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx dále xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx, xxxxxx o xxxxxxx svéprávnosti x xxxxxxxxx zpracování xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxx hlášeného pobytu xx území.

(6) Jméno, xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx nebo xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxx kartě, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx v xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx vydán xxxxxxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx jméno, xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx x xxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x osvědčení o xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxx, x xxxxxxxx xx tvaru xxxxxxxx x xxxxxxxxx dokladu.

(7) Xx xxxxxx právní xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x omezení svéprávnosti xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx rodinného xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx ministerstvo do xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx trvalého xxxxxx.

§87v

(1) Občan Evropské xxxx, který xxxx x xxxxxx osvědčení x xxxxxxxxxx náhradou xx osvědčení xxxxxxxx, xxxxxxx, odcizené xxxx xxxxxxxxx, je xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx trvalého xxxxxx xxxx karty xxxxxxxx xxxxxx náhradou xx průkaz xxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx fotografie, cestovní xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx; obdobně xx xxxxxxxxx i x xxxxxxx, že xxxx x vydání xxxxxxx xx skončení xxxx xxxxxxxxx podle §87z xxxx. 2. Žádá-li xxxxx Evropské xxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx po xxxxxxxx xxxx platnosti x xxxxxx xxxxx §87z xxxx. 1 xxxx. x), xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, který žádá x xxxxxxxxx změny x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx trvalého xxxxxx xxxx kartě xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx, xx kterém xx být xxxxx xxxxxxxxx, fotografie x xxxxxx xxxxxxxxxxx požadovanou xxxxx.

§87x

Xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx osvědčení x xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx pobytu xxxx xxxxx trvalého xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx jejich xxxxxxxxx xxxxx být xxxxxx 180 xxx, s xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx, pokud xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx §55 odst. 2 až 4 xxxxx xxxxxxx.

§87x

(1) Žádost x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x povolení x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx pobytu xxxx x prodloužení xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx karty, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx podle odstavce 1 se xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx-xx x xxxxxx x prodloužení xxxx xxxxxxxxx průkazu xxxxxxxx xxxxxx xxxx karty xxxxxxxx pobytu, xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx

x) své xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, den, xxxxx a xxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx příchodem na xxxxx, xxxxxxxx zařazení, xxxxx a adresu xxxxxxxxxxxxxx, xxxx pobytu xx xxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx, pracovní xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx, xxxxxx pro xxxxxxxxxx, xx-xx odlišná xx místa pobytu, xxxxxxxxx pobyt xx xxxxx xxxxx než 3 xxxxxx, důvod x xxxxx xxxxxx, xxx xxxxxx na xxxxx a xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx a označení xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx,

x) jméno, xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx občanství, xxxxx xxxxxxxx, místo x xxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx x

x) xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx občanství x xxxxxxxx rodičů x xxxx.

§87x

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie, xxxxx xxx xxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx x na xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx Evropské xxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx oprávněn pobývat xx území xx

x) xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx, jde-li x rodinného xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxx §15a odst. 1 nebo 2, xxxx

x) dne, xxx xx bylo xxxxxxxx xxxxxxxxxx ministerstva o xxxx xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxx §15a xxxx. 3.

(2) Xx xxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx považuje za xxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxxx, xxxxx nabylo xxxxxx moci xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, ukončení xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Evropské xxxx xxxx xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, x níž xxxxxx xxxxxxx nové xxxxxxxxxxx, xxxxx rodinný xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxxx xx území podle xxxxxxxx 1 ministerstvo xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx jednotného xxxxxxx xxxxxxxxxxx přímo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx51), x xx xx xxxxx xxxx x pobytu xxx 90 xxx x xxxxx platnosti xxxxxxxxxxxx xxxx, kdy se xxxxxxxxxxx skončení xxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. a) nebo x); xx xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx informačního xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx vydá xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx. Xxxxxxxx dokladu nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx oprávnění xxxxxxx na xxxxx xxxxxx dnem xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. a) nebo x).

§87z

Skončení xxxxxxxxx pobytové xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx nebo karty xxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxx x xxx uvedené,

b) xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx xxxxx x omezení xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx právní xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x trvalému xxxxxx xxxxxxxx průkazu,

e) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x trvalému xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx pobytu xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx xxxxx o místu xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx nebo xxxx rodinného xxxxxxxxxxx xx území; xx xxxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxx jiného členského xxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxx průkazu xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx karty, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx

x) je xxxxxx xxxxxxxx xxx, že xxxxxx x xxx xxxxxxx xxxx nečitelné xxxx je xxxxxxxx xxxx celistvost,

b) xxxxxx xxxxxxxx nesprávné xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, nebo

c) xxxxxxxxxx x xxxxxxx neodpovídá xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx.

(3) Xx-xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxx důvody xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nahradit xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xx xxxxxxxx xxxx platnosti xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxx případě přípustné.

§87xx

Xxxxxxxx platnosti xxxxxxxxx x registraci

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxx x registraci xxxxxx

x) xxxxxxxxx jeho xxxxxx nebo xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx držitele xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx x xxxxx hlášeného xxxxxx xxxxxx Evropské xxxx xx území,

d) xxxxxxx právní xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxx pobytu xx xxxxx občanu Xxxxxxxx xxxx nebo dnem, xx kterém občan Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx platnosti xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) zánikem xxxxxxxxxxx pobytu xxxxxx Xxxxxxxx unie na xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx rozhodne x xxxxxxx platnosti xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx

x) xx xxxxxxxxx xxx, že xxxxxx x xxx xxxxxxx xxxx nečitelné xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx údaje xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx x registraci xxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx vlastnoručně xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx držitele osvědčení, xx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx rozhodnutí xxxx x tomto xxxxxxx xxxxxxxxx.

XXXXX V

POBYT XXXXXXX XXXXXXXXXX NA XXXXX

§88

(1) Xxxxxx-xx xx xxxxxxx xx xxxxx, xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xx xxxxx území xx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xx xxxx 60 dnů xxx xxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx, xxxx-xx xxxx xxxxxxxxx jinak.

(2) Xxxxxx-xx zákonný xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxx, xx xxxxxxx x xxxx podle odstavce 1 podat xx xxxxxxxxxx cizince xxxxxx x xxxxxxx stejného xxxxx xxxx, x xx xxxxxxx x xxxxx, xxx xx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxx, xxxxxx-xx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx vízum, nebo xxxxxxxxxxxx, xxxxxx-xx na xxxxx xx dlouhodobé xxxxx. Tato xxxxxxxxx xxxxxxx, pokud xxxxxxxx xxxxxxx x době xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx z území.

(3) Xxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx k dlouhodobému xxxxxx xxxx povolení x xxxxxxxx pobytu, xx povinen x xxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx, xxxxxx-xx xx xxxxx xx základě povolení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx x xxxxxxxx x trvalému xxxxxx, xx-xx na xxxxx xxxxxxx trvalý xxxxx. Pokud xxxxxx x vydání povolení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1, xxxxxxxx xx pobyt xxxxxx xxxxxxx xx doby xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx. Xxxxxx-xx zákonný zástupce xxxxxxxxxx cizince xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, považuje se xxxxx xxxxxxxxxx cizince xx xxxxx xx xxxx 60 xxx xx okamžiku narození xx trvalý; x xxxxxxx xxxxxx žádosti x povolení k xxxxxxxx pobytu xx xxxxx tohoto cizince xx doby xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x této xxxxxxx xxxxxxxx x nadále xx xxxxx xxxxxx.

(4) Xxxx podle xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx, pokud xxxxxx xxxxxxx v xxxx době xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, do xxxx, xxx tyto xxxxxx pominou. Cizinec xx povinen xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx-xx na území xx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx-xx xx území xx xxxxxxxxxx vízum, xxxxxxxx x dlouhodobému nebo xxxxxxxx xxxxxx.

§89

(1) X xxxxxxx xxxxx §88 xxxx. 2 xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx cizince xxxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx; v xxxxxxx xxxxxxxxx zástupce, xxxxx xx xxxxxxxx, xxx předložení xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx předložením xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx,

x) rodný xxxx xxxxxx,

x) doklad x xxxxxxxxx zdravotním xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx území xxxx xxxxxx prohlášení, xx uhradí xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) X žádosti podle §88 odst. 3 xx zákonný xxxxxxxx xxxxxxxxxx cizince xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x) x x).

XXXXX XX

XXXXXXXXXXX XXXXXXX X XXXXX

§90

(1) Xxxxxx xxxxxxx xxx hraniční xxxxxxxx a xxx xxxxxxxxxxx cizince x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx předpis Xxxxxxxx xxxx1).

(2) Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx s xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx unie1) xxxxxxx xxxxxxxxxxx z xxxxx xxxxxxxxxx otisku výstupního xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

§91

(1) Xxxxxxx umožní xxxxxx Evropské xxxx, xxxxx cestuje xx xxxxxx xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxx i xxx cestovního xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx prokazující xxxx xxxxxxxxx x skutečnost, xx je xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx nebo xxxxx xxxxx §1 xxxx. 3, nebo xxxxxx xxxxxxxx pobytu.

(2) Policie xxxxxx xxxxxxxxx příslušníku xxxxxx Evropské unie, xxxxx xxxxxxx do xxxxxx členského xxxxx Xxxxxxxx xxxx, vycestování x xxxxx x xxx cestovního xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx jiný xxxxxx xxxxxxxxxxx jeho xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xx xx rodinným xxxxxxxxxxxx xxxxxx Evropské xxxx, xxxxxxxxx kartu, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx o xxxxxxxx x pobytu xxxxxxxxxx xxxxxx podle §117b odst. 9.

§92

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx z xxxxx

Xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx 15 xxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx na xxxxx38), xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx, xxxxx xxx hraniční xxxxxxxx xxxxxxxxxx

x) potvrzení xxxxxxx xxxxxxx, xx cizinec xxxxxx 15 xxx xxxxxx xx území x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxx, xx-xx xxxxxxxxx xxxxxx na xxxxx, x že xxxxxxx xxxxx xxxxxx 18 xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx s obživou xxxxxxx, x xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxx pobytu xx území xx xx vycestování x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx s případným xxxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx

x) potvrzení xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx 15 let xx xxxxxxxxxxxxxx; xxxxxxx povolí xxxxxxxxxxx x xxxxx x při xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zdravotnického xxxxxxxx, xxxxx zákonný xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx x rozporu xx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxx ponechává na xxxxx.

HLAVA VII

HLÁŠENÍ MÍSTA XXXXXX XX XXXXX

§93

(1) Xxxxxxx je xxxxxxx xx 3 xxxxxxxxxx xxx ode dne xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx na policii xxxxx xxxxxx xx xxxxx (§97); xx xxxxxxx, pokud xxx x cizince xxxxxxxx 15 let, xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx organizace xxxxxxxxxxxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx registrovaného Ministerstvem xxxxxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxx, xxxxxxx ministerstvo xxxxxxxxx ubytování. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx policii xx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx tuto xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx [§103 písm. x)].

(2) Xxxxx Xxxxxxxx xxxx1b) je povinen xxxxxxx xx policii xxxxx xxxxxx na xxxxx xx lhůtě xx 30 dnů xxx xxx xxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxx 30 dnů; xxxx xxxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx občana Xxxxxxxx xxxx, pokud xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xxxx povinnost splnil x xxxxxxxxxxx [§103 xxxx. x)].

(3) Z xxxxxxxx místa xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx práva x xxxxxxx ani x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx.

§93x

§93x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 110/2014 Sb.

§94

§94 zrušen právním xxxxxxxxx č. 217/2002 Sb.

§95

Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx území xx xxxxxxxxxx xx cizince, xxxxx xx xx xxxxxx zabezpečovací xxxxxxx, xxxxx, xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx který je xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx7) xxxx x xxxxxxxx (§130).

§96

(1) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xx náhradní xxxxxxx,13) nebo právnická xxxxx, xxxxx zajišťuje xxxxxxx xxxxxxx péči, xx povinna xxxxxxxxx xxxxxxx mladšího 15 xxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle tohoto xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx xxxxxx na území xx 3 xxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx (§87).

(2) Xxxxx uvedená x xxxxxxxxxx odstavci xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx, že xx přihlášena k xxxxxxxx pobytu xx xxxxx.

§97

Cizinec xxxx xxxxx xxxxxxx v §96 xxxx. 1 jsou xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx na xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx tiskopisu xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx cizince, xxxxx x místo xxxx narození, jeho xxxxxx občanství, trvalé xxxxxxxx v xxxxxxxxx, xxxxx cestovního dokladu x xxxx, xx-xx x xxxxxxxxx dokladu xxxxxxxxx, xxxxxxx a xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxx a účel xxxxxx na území.

§98

Xxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx cizince uvedeného x §1 xxxx. 3, kterému xxx xxxxx průkaz x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx §117a, x xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx o registraci xxxx mu xxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxx hlásit xxxxx xxxxxx xx území xx 30 xxxxxxxxxx xxx xxx dne xxxxx ministerstvu. Občan Xxxxxxxx unie, xxxxx xxxxxx ohlašovací xxxxxxxxx xxxxx §93 odst. 2, xx xxxxxxx xxxxxx změnu xxxxxx xx xxxxx xx 30 xxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx se xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxx 180 xxx. Xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx neprodleně xxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xx xxxxxxx xxxxx §87, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx takového úkonu, xxxxx xxxxx osoba xxxxxxx x §96 xxxx. 1.

(3) Cizinec, xxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxx 90 dnů xxxx xx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx pobytu, xx xxxxxxx xxxxxx změnu xxxxx xxxxxx na xxxxx do 30 xxx ode xxx xxxxx ministerstvu. Xxxxxxxxx xx xx cizince xxxxxxxx, xxxxx předpokládaná xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx než 30 xxx.

(4) Xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx území bez xxxx, je povinen xxxxxx změnu xxxxx xxxxxx na území xx 30 dnů xxx dne xxxxx xxxxxxx příslušné xxxxx xxxxxx xxxxx pobytu, xxxxx xx mu xxxxx, xx xxxxx xxxxx xxxxxx bude xxxxx než 90 xxx.

(5) Xxxxxxx, který xxxxxx xx xxxxx xx xxxxx x xxxxxx nad 90 xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx, je xxxxxxx hlásit xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx do 15 xxx xxx xxx xxxxx, a xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx nového místa xxxxxx. Povinnost se xx cizince xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx změna xxxxx xxxxxx bude xxxxx než 15 xxx.

(6) Xxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx §96 xxxx. 1 xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; na xxxxxxxx xx xxx, xxx xxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx doklady xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx. Xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxx 90 xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xx tímto xxxxxx x xxxxxx xxxxx místa xxxxxx xx území, xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x zajištění xxxxxxxxx podle §32 xxxx. 3, x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx zprostředkovává xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx zaměstnavatele x xxxxxxxxx xxxx xxxx, xxxxx nebo xxxxxx.

§98x

Xxxxxxx údaje x xxxxx xxxxxxxxx pobytu xxxxxxx xx xxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, kterému xxx xxxxxxx trvalý xxxxx xx xxxxx, xxxx x dokladu xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx Evropské unie xxxx jeho xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxx,

x) xxx-xx zápis tohoto xxxxx proveden xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx padělaných xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx nesprávně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxx-xx xxxxxx, xx jehož adrese xx xxxxxxx hlášen x pobytu xx xxxxx, odstraněn xxxx xxxxxx,

x) pokud xxxxxxxxx xxxxxxxxx podmínky uvedené x §100 písm. x), nebo

d) xxxxxxx-xx xxxxx užívat xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx k xxxxxx xx xxxxx, x xxxxxxx-xx xxxxx objekt xxxx xxxx vymezenou xxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx zruší xxxx x místě xxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx návrh xxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxx x užívání xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx; existenci xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxx cizince xx xxxxxxx údaje x místu xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx sídlo správního xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx; x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx je xxxxx xxxx označen xxxx xxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx

§99

(1) Xxxxxxxxxxxx se xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx každý, xxx xxxxxxxxx ubytování xx xxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxx než 5 xxxxxxx, s xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxx ubytované cizince x ubytovatele xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx se xxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxx vztah xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§100

Xxxxxxxxxx xx xxxxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx vstup xx xxxx, xxx xx xxxx cizinec xxxxxxxx, xxx-xx x xxxxx užívané xxx xxxxxxxxx nebo provozování xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx tímto xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx soukromí xxxx rodinný život,

c) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx (§102),

x) xxxxxxxx xxxxxxx ubytování, xxxxx xxxx xxxxxx nepřiměřené xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxx určení x xxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxx kraji. Xxxxxxxx úrovně ubytování xx xxxxxxx zejména xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx osob x xxxxxxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x podlahové xxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxx, xxxxx musí xxxxx xxxxxxx

1. 8 x2, xx-xx ubytována xxxxx xxxxx,

2. 12,6 x2, xxxx-xx ubytovány dvě xxxxx; na každou xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx k podlahové xxxxx xxxxxxxxxxx 5 x2,

x) cizinci xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxx, příjmení, xxxxx, xxxxx x xxxx xxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxx xxxxx x xx požádání xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx; xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx knihu xxxxxxxxxx údaje k xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxx.

§101

Domovní xxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx, xx xxxxxxx ubytovatel xxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx tiskopisu x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx. Xx xxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx dokumentů xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §103 xxxx. x) xxxxxxxxxxxx údaje x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx.

(2) Pro xxxxx xxxxxxxx xxxxx §100 xxxx. f) xx xxxxxxxxxx na xxxxx policie xxxxxxx xxxxxxxxxx nezbytnou xxxxxxxxxx x získání xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxx xx xxxxxxx knihy xxxx xxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxx čase, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx. Xxxx zápisy musí xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx; xx platí xxxxxxx xxx uspořádání xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx domovní xxxxx.

(4) Xxxxxxx knihu xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx 6 xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx dokumenty xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx po xxxx 6 let od xxxxxxxx xxxxxxxxx cizince.

§102

Oznámení xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xx xxxxxxx oznámit xxxxxxxxx xxxxxxx xx 3 xxxxxxxxxx xxx xx xxxx ubytování; xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx lze xxxxxx

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §103 xxxx. x),

x) předložením xxxxxxxxxx listinného xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx tiskopisu xxxxxxxxxxxx xxxxx §103 xxxx. b), nebo

c) xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx elektronického xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxx-xx x xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 2 xxxx. c), xx-xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx neoznamuje xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx uvedeným x xxxxxxxx 2 xxxx. x), xxxxxxx xxxxxxxxxx přihlašovací xxxxxxxx xx dobu 6 xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx.

HLAVA XXXX

XXXXXXXXXX

§103

Xxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxx xx mimo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v jiných xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx povinen

a) xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx ze xxxxxxxxxxxxx detence, z xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxx, xx-xx podmínkou xxxx xxxxxx xx xxxxx,

x) předložit xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx a osobně xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx tiskopis xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx údaje v xxxxxxx přihlašovacího xxxxxxxxx; xxxxxxxxx osobního xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx&xxxx;xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx údaje x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx nevztahuje xx xxxxxxx xxxxxx 15 xxx xxxx,

x) uvádět x řízení podle xxxxxx zákona pravdivě x xxxxx všechny xxxxxxxxxx údaje x xxxxxxx stanoveném xxxxx xxxxxxx,

x) xx xxxxxxxx xxxxxxx prokázat totožnost xxxxxxxxxxx cestovního xxxxxxx, xxxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx vydaného Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx věcí xxxxxx požívajícím xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx práva, a xx xxxxx stanovené xxxxxxx xxxxxxx, že xxxxxxx xxxxxxxx pobytu xx xxxxx; xxxxx Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx prokázat totožnost xxxxxxxxxxx cestovního dokladu xxxx jiného dokladu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx členských států Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxx příslušník xxxxxx Evropské unie, xxxxx xxx xxxx xxxxxxx Evropské xxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx karty xxxxxxxx xxxxxx, xxxx-xx xxxxx xxxxxx, může xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx však xxxx xxxxxxxx, xx xx xxxxxxxx příslušníkem xxxxxx Xxxxxxxx xxxx,

x) hlásit xxxxx příjmení, xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona; xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx orgánu, xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxx xx xxxxx, x xx xx 3 xxxxxxxxxx xxx ode xxx, xxx xxxxx xxxxxxx, a xxx-xx x xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx jeho xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, ve xxxxx do 15 xxxxxxxxxx xxx,

x) chránit xxxxxxx vydané podle xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx, odcizením, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxx, aby obsahovaly xxxxxxxx xxxxx,

x) xxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx požádat x vydání xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx doklad xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x xx x po zániku xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx zániku xxxxxxxxx povolení k xxxxxxxx pobytu; doklad xx cizinec xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, který xx xxxxx xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx nejpozději 3 xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx tohoto zákona, x xxxxxxxx xxxx x cestovního xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx-xx xxxxx xx účelem xxxxxxxxxxx x xxxxx; xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx tento xxxxxx xxxxx,

x) ohlásit xxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx vydaného xxxxx xxxxxx xxxxxx xx 3 pracovních xxx xxx xxx, xxx tato xxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxx-xx xxxx xxxxxxx xx území, xxxxxx ji xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxx vydal, xxxxxxx-xx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx, ohlásí xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx; xxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxx ohlásit xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, jehož xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx otisků a xxxxxxxxxx obrazových xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x prohlášením xxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx vyhoštění, xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxx vyhoštění, xxxxxxxxxxx totožnosti, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo x přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evrospké unie x xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx záznamů xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx x xxx xxxxxxxxx totožnosti xxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxx xx v případech, xxx xx odůvodňuje xxxx zdravotní stav, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx onemocnění,

m) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx podle §108 xxxx. 1 xxxx. x), x), x), x) xxxx x),

x) xxxxxxx xx xxxxx xxxxx s xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx k xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx nestanoví xxxxx,

x) xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx prostředků x xxxxxx; xx xxxxxxx, jde-li x xxxxxx Evropské xxxx1b), xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §15a xxxx. 1 xxxx 2 x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxx xxxxxxx,

x) v xxxxxxx, xx xx xxxxx ponechá xxxxxxx xxxxxxxx 15 xxx, xxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx zdravotních služeb x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §92, x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx vycestování x xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx kontrole xxxxxx x cestovním xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §180i xxxx §180j; xx xxxxxxx, jde-li x xxxxxxx xxxxxxx x §180j xxxx. 4,

s) xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, je-li xxxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx,

x) xxxxxx aktuální xxxxxxxx biometrických xxxxx xxxxxxxxx technickým zařízením xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx průkazu o xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx plnění xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx se k xxxxx cizince xxxxxxxx 15 xxx, xxxxx xx xxxxxxxx zástupcem, xxxxx mu xxx xxxxxx xx xxxx xxxx xxx kterým xx byl xx xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx, a dále xxxxxxxx, aby cizinec xxxxxx 15 let, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx mu xxx svěřen xx xxxx xxxx xxx xxxxxx mu xxx xx xxxx xxxx xxxxxx xx území xxxxxx xxxxxx, pobýval xx xxxxx xxxxxxxxx,

x) xx xxxxxxxx policii xxx pobytové xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx, xxx vykonává xxxxx, xxxxxxxx, xx xx xxxxxxxxx pro výkon xxxxxxxx xxxxxxxx.

§104

Xxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx&xxxx;x xxxxx xxxxx, který xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx cizince, xxxxx xxxx cestovní xxxxxx xxxx vízum, xx-xx vzhledem x xxxxx a xxxx xxxxx potřebné xxxx xx-xx podmínkou xxxxxx x xxxxxxxxxx prostoru xxxxxxxxxxxxx letiště na xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xx pravidelných xxxxxxxxxxxx xxxxxxx nesmí z xxxxx xxxxx, xxxxx není xxxxxxxx státem, na xxxxx dopravit xxxxxxx, xxxxx nemá xxxxxxxx xxxxxx xxxx vízum, xx-xx xxxxxxxx x xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxx.

(3) Dopravce15a) xx xxxxxxx na xxxxxxx pokynu xxxxxxx xxxxxxxx x souladu x xxxxx použitelným xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx15b) xxxxxxx cizince xx xxxxxxxxx, xxxxx byl xxxxxxx xxxxxxx vstup xx xxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx cizince xx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, který cizince

a) xxxxxxxx xx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx nepředloží xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx-xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx prostoru xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxx,

x) xxxxxxxx xx xxxxx a tento xxxx jiný dopravce xx odmítl xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx, xxxx

x) přepravoval xxxx xxxxx, xxxxx byl xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx.

Xxxxxxx do zahraničí xx xxxxxxxx povinen xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xx 48 xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx policie, xxx-xx x provozovatele xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx lhůtě xx 7 xxx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxxxxx; xxx xxxxx xx staví xx xxxx řízení o xxxxxxx mezinárodní ochrany xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx2) xxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx podle §10.

(4) Xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx,

x) xxxx-xx cizinci xxxxxxx platnost xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx víza a xxxxxxx odmítá xxxxxxxxxx x xxxxx do xxxxxx xxxxx, nebo

b) xxx-xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx mezinárodního xxxxxxx, xxxxx xxxxxx pokračovat x xxxxx xx xxxxxx státu x xxxx zjištěny xxxxxx xxxxxxx x §9 xxxx. 1 xxxx. x), x), h) xxxx x).

(5) Xxxxxxxx xx povinen nést xxxxxxx15c) xxxxxxx x xxxxxxx cizince na xxxxx nebo x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx území xx xxxx, xxx xxxx v xxxxxxx x xxxxx použitelným xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx15b) xxxxxxxx xx xxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 x 3 xx 5 xx vztahují xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx3b) xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

§105

Xxxxxxxxx soudu, ústavu xxx výkon xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx

(1) Soud, xxxxx xxxxxxxxxx rozhodl

a) x xxxxxxxxx cizince,

b) x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx mrtvého xxxx nezvěstného,

d) x xxxxxxx, xxxxxxx registrovaného xxxxxxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxxxxx") xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx manželství xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx,

x) x ustanovení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx cizinci, xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx je cizinec, xxxx

x) x svěření xxxxxxxxxxx cizince xx xxxxxxxx xxxxxxx péče xxxxxxx x xxxxxxxxxx x pobytu xx xxxxx nebo jeho xxxxxxx,

xxxxxxxxx x této xxxxxxxxxxx xxxxx policie xxxxxxxxx podle xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx; x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx policie xxxxxxxxx xxxxx sídla xxxxx.

(2) Xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx detence, xxxxxxx věznice nebo xxxxxxx xxxxxxxxx neprodleně xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx podle sídla xxxxxx xxx výkon xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x rozhodnutí x xxxxxxxxxx xxxxxxx ze xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, z xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2 neprodleně xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, týkají-li xx xxxxxxx, kterému xxxx uděleno xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx pobyt, xxxx xxxxxx Evropské unie xxxx xxxx rodinného xxxxxxxxxxx.

§106

Povinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxx

(1) Úřad xxxxx Xxxxx republiky - xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx Xxxxx jsou xxxxxxx neprodleně xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx uvedené x xxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxx na xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx karty anebo xxxxxx pro držitele xxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxx vydáno xxxxxxxx x zaměstnání, xxxxxxxxxxxxx karta xxxx xxxxx xxxxx; x xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx v §52 xxxx. a) xx e) xxxxxxxx xxxxx xxxx dohodou x xxxxx důvodů xxxxx okamžitým zrušením xxxxx §56 xxxxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx, xx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx jeho xxxxxxx xxxxxxxxxx přechodně xxxxxxxxxx xx území xx stal xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx dávek xxx osoby se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx pomoci x xxxxxx nouzi, nebo

d) xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx karty podal xxxxxx o xxxxxxxxx xx živobytí, xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x xxxx xxxx povinny xxxxxxxxxx zaslat xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x zaměstnání.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxx neprodleně xxxxxxx oznámí ministerstvu xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, zánik xxxxx zrušení xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx cizince, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx k dlouhodobému xxxxxx.

(3) Orgán xxxxxx x hmotné xxxxx9o) xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx ministerstvu, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxx povolení x dlouhodobému xxxxxx, x xxxxxxxx x xxx posuzovaných osob [§42c odst. 3 xxxx. c)], xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx společně xxxxxxxxxxxx osob.

(4) Xx-xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx Xxxx xxxxx Xxxxx republiky - generální ředitelství, xxxxxxxx další xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx hlásit xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, které xxxx xxx xxxxx x xxxxx xxx xxxxxxx xxx zrušení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(5) Xxxx, xxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx rejstříku, xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx k xxxxxx rejstříku, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx30), xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx xxxxxx cizince x xxxxx rejstříku, xxxxxxx xxxx evidenci; xx xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxx Evropské xxxx.

(6) Xxxxxx správa xxxxxxxxxx zabezpečení xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx cizinec xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx ukončení xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx; to xxxxxxx, xxx-xx x občana Xxxxxxxx unie.

(7) Státní xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx inspektoráty xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx zaměstnání xxxxxxx xxx povolení x pobytu, xxx xxxxxxxx x zaměstnání, xx-xx xxxxx zákona x zaměstnanosti vyžadováno, xxxx x rozporu xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx modrou xxxxxx; xxxx xxxxxxxxxx oznámí Xxxxxx úřad inspekce xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx odboru xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx ředitelství xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

§107

Xxxxxxxxxx jiných xxxx

(1) Xxx nalezne xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x §108 xxxx. 1, xxxxxx x povolení x xxxxxx, xxxxxxxxx x registraci, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxx kartu xxxxxxxx pobytu je xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx povinen xx xxxx xxxxxx vydat xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxx, po kterou xx ubytování xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx uhradit majetkovou x xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx vznikne xxxxx xxxxxxxxxxx závazků xxxxxxxxx x xxxxxxx ověřeném xxxxxxx.

(4) Xxx, xxx xx zavázal xxxxx §15, je xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx odstoupení xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Od xxxxxxx xxxxx §15 xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx území.

(5) Xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx víza x xxxxxx nad 90 dnů xx xxxxxx studia xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxx xx xxxx povinna xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, který xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx xxxxxxxx jiným xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx x rámci xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx programu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx v oblasti xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx institucí v xxxxx členském státě Xxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx, x xx xxxxx pobývá xxxxxxxxx xxx víza. Xxxxxx xxxxx je xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx dokončení xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx §42 xxxx. 3.

(6) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx9j), xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxx skutečnosti, které xxxxx dalšímu xxxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx. Xxxxxxxx organizace xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx zahájení xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx povolení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx jiným xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie xx xxxxxx vědeckého xxxxxxx, který xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx potvrzení x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx žádosti podle §42 xxxx. 3.

(7) Xxxxxxxxxxxx školství, xxxxxxx x tělovýchovy xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx ministerstvu xxxxxxxx výzkumné xxxxxxxxxx xx xxxxxxx výzkumných xxxxxxxxxx schválených xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx9j).

(8) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx cizince x xxxxxxxx poměr xxx xxxxxxx z xxxxxxxxx x důvodů xxxxxxxxx x §52 xxxx. x) xx x) xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxx zrušením podle §56 zákoníku xxxxx xxxx uplynutím doby, xx kterou xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, zaměstnanecká xxxxx nebo xxxxx xxxxx x z xxxxxx xxxxxx mu xxxx xxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x pobytu xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx karty, xx xxxxxxx xxxxxxx náklady xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx cizince x xxxxx, xxxxxxx xxxx xx xxxx, xx xxxxxx bylo xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx modrá xxxxx; xx xxxxxxx, pokud xxxxxx těchto xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

(9) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx osoba, která xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx, je xxxxxxx xxxxxxxxxxxx neprodleně písemně xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx držitele xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx.

(10) Zaměstnavatel, xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx ubytování xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxx 90 xxx xx účelem sezónního xxxxxxxxxx xxxx krátkodobé xxxxx za tímto xxxxxx, je xxxxxxx

x) xxxxxxxx, aby ubytování xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x §100 písm. x) x výše xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx ve xxxxxxxx x dohodnutou xxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x s úrovní xxxxxxxxx; xxx účely xxxxxx úplaty xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x příjmu xxxxxx xxxxxxx xxxxx §146 xxxx. x) xxxxxxxx xxxxx a

b) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x zajištění xxxxxxxxx xxxxx §32 xxxx. 3.

(11) Pokud xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx víza x xxxxxx nad 90 xxx za xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx x důsledku porušení xxxxxxxxxx zaměstnavatele, xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx škodu, xxxxx xx xxx xxxxxxx, xxxxxxx ušlou xxxx, xxxx nebo xxxxxx, xx xxx xx xxx nárok, xxxxx xx xx nebyla xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx cizince na xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x vycestováním xxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx, xxxx v xxxxxxx, xx je xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx státu jeho xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx do jiného xxxxx, xx xxxxxx xx povolen pobyt, x správní xxxxxxxx xx přijetí xxxxxxx.

(12) Xxxxxxxx korporace, v xxx xxxx do xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx karty xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx, xx povinna xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx byla xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx, xx xxxxx xx 3 pracovních xxx xxx xxx, kdy x xx došlo.

(13) Xxxxxxxx korporace, x xxx xxxx do xxx byl xxxxxxxx xxxxxxx, který je xxxxxxxxx xxxxx vnitropodnikově xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx členského xxxxx Evropské xxxx, xx povinna tento xxxxx cizince oznámit xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie.

(14) Xxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx xx povinen xxxxxxx 24 xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx zdravotnickém xxxxxxxx xxxxx §10 x 126b.

(15) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx 15 xxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx 15 xxx xxxxxx xx xxxx xxxx které byl xxx xxxxxxxx xxxxxxx 15 let xx xxxx jeho xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx plnění povinností xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx 15 xxx x xxxx zajistit, xxx xxxxxxx mladší 15 xxx xxxxxxx na xxxxx oprávněně.

XXXXX IX

CESTOVNÍ DOKLAD

§108

(1) Xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx považuje

a) xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx jako xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2,

x) xxxxxx totožnosti xxxxxx Xxxxxxxx xxxx,1b)

x) xxxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx všech xxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx vydaný Xxxxxx xxxxxxxxxx xx základě xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) náhradní xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx,15e)

x) seznam žáků xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx v rámci Xxxxxxxx unie,7b) obsahuje-li

1. xxxxxxxxxx žáků, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

2. xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xx kterém xx xxx xxxxx xxxxxxxx, že xxx xx oprávněn xx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx, x xx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx Evropské xxxx, xx kterém xx xxx místo xxxxxxxx, xxxxxxx Xxxxx republice, xx xx xxxxxx xxxx uznávat jako xxxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx návrat xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx59) (xxxx xxx "xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxx").

(2) Xx cestovní xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. b) xxx xxx účely tohoto xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx vydanou xxxxx xxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxx xx zahraničí, xxxxx z xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx, x němž xxxx uvedeny xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxx z ní xxxxxxx

x) údaje x xxxxxxx xxxxxxxxx cizince,

b) xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx,

x) fotografii držitele,

d) xxxx x xxxx xxxxxxxxx.

(3) Cestovní xxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. a) x x) xxx xxxxx xxxxxxx dlouhodobého víza xxxxx xxx xxxxxx 10 let, xxxx xxxxxxxxx nejméně 2 xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx být xxxxx xxxxxxx o 3 xxxxxx, než xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx; xx neplatí, xxx-xx o xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxx 90 xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx.

§109

(1) Cizinecký xxx, xxxxxxxx xxxxxx totožnosti x cestovní doklad xxxxx §108 odst. 1 písm. x) xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx, pokud xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx v zahraničí xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx v odstavci 1, vydá xx xxxx xxxxxx zastupitelský xxxx xxxxxxxx průkaz xxxxxxxxxx x xxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxx je xxxxxxx orgánu, který xxxxxx xxxxx. Cizinci x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx na xxxxx, xxxxx v zahraničí xxxxxxx doklad xxxxxxx x §108 xxxx. 1 písm. a), x) xxxx x), xxxx xx xxxx xxxxxx zastupitelský xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxx je souhlasné xxxxxxxxx ministerstva.

(3) Cestovní xxxxxxx uvedené x xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxx xxxxxxx.

§110

§110 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 136/2006 Sb.

§111

(1) X xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx průkazu xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx podle §108 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxx uvede xxx příjmení, jméno, xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx, xxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxx, xxxxx, rok narození, xxxxx x xxxx xxxxxxxx, státní xxxxxxxxx x místo, xxx xx xxxxxx k xxxxxx xx xxxxx. X xxxxxxx o xxxxxx cestovního průkazu xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §108 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) X xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx dokladu podle §108 xxxx. 1 xxxx. f) xxx xxxxx všechny xxxxx xxxxxxx v odstavci 1 x opatřit xxx fotografií cizince xxxxxxxxxx x vydání xxxxxx dokladu. Xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx §113 xxxx. 1 x 2 bude xxxx opatřen nosičem xxx s xxxxxxxxxxxxx xxxxx, jimiž xxxx xxxxx x zobrazení xxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxx prstů.

§112

§112 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 318/2015 Sb.

§113

Cizinecký pas

(1) Xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx dat x xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xx x xxxxxx platností do xxxxx xxxxx xxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xx 10 xxx, cizincům xxxxxxx 15 xxx x xxxxx platnosti xx 5 xxx. Xxx-xx x xxxxxx cizineckého xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x odstavci 6 písm. x) x xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxx xx nemůže opatřit xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx dočasné xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxx xx 1 xxx; x jde-li x cizince xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xx s dobou xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx cizince xxxxxxxxxxxx xxxxxxx ochrany xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx3a). Xxxxxxxxx pas xx xxxx ve lhůtě xx 30 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx se xx xxxx žádost xxxxx xxxxxxxxx osobních xxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx v xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx. Funkčnost xxxxxx xxx a xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx údajů xx xxxxxxx pomocí xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxxxxx xxxxx zpracovanými x xxxxxx dat xxxxxxxxxxx xxxx. V xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx s xxxxxxxxxxxxx údaji, popřípadě xxxxxxxx nesprávnosti v xxx zpracovaných osobních xxxxx, xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx pasu, xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

(2) Cizinci xxxxxxxx 12 xxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx15f) xxxxxxxxx odlišnou xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx, x něhož xxxx xxxxx z důvodů xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx, popřípadě xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prstů xxxxx, xxxxxxx otisky xxxxx xxxxx, xx xxxx xxxxxxxxx pas x xxxxxxx xxx, x xxxx jsou x xxxxxxxxxxxxx údajů xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx. V xxxxxx dat je x xxxxx případě xxxxxx xxxx, xx xxxxx dat neobsahuje xxxxxx prstů rukou xxxxxxx. Xxxxxxxxx pas xx vydá ve xxxxx do 30 xxx ode xxx xxxxxx žádosti x xxxxx pro něj xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x odstavci 1.

(3) Xxxxxxxxx pas vydávaný xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2 obsahuje xxxxxxxx xxxxxxxx zónu. Xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx: typ dokladu, xxx vydávajícího xxxxx, xxxxxxxx, jméno, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx pasu, xxxxxx xxxxxxxxx, datum xxxxxxxx, xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pasu, xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx strojově xxxxxxx xxxx.

(4) Platnost xxxxxxxxxxx xxxx nelze xxxxxxxxxx. Cizinecký pas xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx rozhodnutí x zrušení platnosti xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx podle §87 xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxx dočasné xxxxxxx xx území xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx3a).

(5) Xxxxx zpracované x xxxxxx dat x xxxxxxxxxxxxx údaji (xxxxxxxx 1) xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxx jaký xxxxxxx xxxxx.

(6) Xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx cizince

a) xxxxx xxxxxx na xxxxx xx základě xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxx platný xxxxxxxx xxxxxx a doloží, xx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx na xxx vůli opatřit,

b) xxxxx xx oprávněn x trvalému xxxxxx xxxxx §87, xxxxx xxxx platný xxxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) požívajícího xxxxxxx ochrany podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx3a), xxxxx není xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(7) Xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx povolení x xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx byl xxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx.

(8) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx je xxxxxxxx x kteréhokoliv xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx pasu xxxx x zastupitelského xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx x správnosti x xxx zpracovaných xxxxxxxxxxxxx xxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx s xxxxxxxxxxxxx xxxxx, popřípadě xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxx zpracovaných osobních xxxxx, nebo x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx pase, xx xxxxxxx xxxxx xx vydání xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx; vydání xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx, pokud xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx x biometrickými údaji xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx věděl, xx xxxxx způsobit xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx x biometrickými xxxxx.

(9) Biometrické xxxxx xxx xxxxxx výlučně xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxx totožnosti xxxxxxx xxxxxx osobních xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx (xxxxxxxx 1) xxxxxxxxxxxx x xxxxxx dat xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zařízení xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x biometrickými xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxx cizineckého xxxx.

§114

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxx totožnosti x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx na xxxxxx xxxxxxx

x) xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xx jeho vůli xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx způsobem; za xxxxxx xxxxxxxx cizincem xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx povinen poskytnout xxxxxxx veškerou xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x je xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx být xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx 15 xxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §92 xxxx. x).

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 vydá xxxxxxx cestovní xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx 180 xxx x x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxx vydá xxxxxxxx průkaz xxxxxxxxxx xxxxxxx, který xxxxxx xx území xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx prohlášení krátkodobého xxxx za xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx průkaz xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx rovněž xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx států Xxxxxxxx xxxx, Islandské xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxxxxxxx knížectví, Xxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxx pravomocně xxxxxxxxxx x xxxxx nemá xxxx xxxxxxxx doklad x xxxxxx xx x důvodů xxxxxxxxxxx xx xxxx vůli xxxxxxx xxxxxxxx doklad xxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx vydá xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx nemá platný xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx si x xxxxxx nezávislých xx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, byl-li xx xx xxxxx povolen xxxxxxxxxx pobyt, nebo xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxx 90 xxx za xxxxxx xxxxxxx xxxxxx na xxxxx podle §33 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx x) xxxx xxxxx k xxxxxx nad 90 xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu2), xxxxx xxxxxx na území xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxx vydáno povolení x xxxxxxxxxxxx pobytu xx účelem xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x důvodů xxxxx §33 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx x), pokud pobývá xx území xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx dokladu.

Cizinci xxxxx xxxxxxx a) xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx 180 xxx x x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx; cizinci xxxxx xxxxxxx x) x x) s xxxxx xxxxxxxxx nejdéle xx 365 xxx x x xxxxxx xxxxxxxxx do všech xxxxx xxxxx.

(6) Xxxxxxxxxxxx xxxx cestovní xxxxxx xxxxxxxxxx cizinci, xxxxx xxxxxx xx území xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx

x) xxxxxx xxxxxx xxxx rozhodnutí x xxxxxxx platnosti xxxx x xxxxxx xxx 90 xxx,

x) xxxxxxx víza x xxxxxx xxx 90 xxx xx účelem xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx §33 xxxx. 3; doba xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx platnosti xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) ukončení xxxxxxxxxxx&xxxx;xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) zániku xxxxxxxxx x xxxxxxxx pobytu (§87),

x) xxxxxx xxxxxxxx x dlouhodobému pobytu xx xxxxxx strpění xxxxxx xx xxxxx x důvodů podle §33 xxxx. 3; xxxx platnosti tohoto xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx k dlouhodobému xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx ochrany xx území, xxxxx xx nemůže x xxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx; cestovní průkaz xxxxxxxxxx xx vydá x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx států xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx povolení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx účelem ochrany xx xxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx jeho xxxxxxxxx, xxx-xx x rodinného xxxxxxxxxxx xxxxxx Evropské xxxx, který xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie a x xxxxxx xx xxxx vůli xxxxxxxxxxx xx nemůže xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxxxxxxx úřad xx pokyn ministerstva xxxx xxxxxxxx průkaz xxxxxxxxxx cizinci, xxxxxxx xxxx uděleno xxxxxxxxxx xxxxx a xx

x) xxxxxxxx azylanta xxxx xxxxx xxxxxxxxxx doplňkové xxxxxxx, jehož xxxxxxxxxx x azylantem nebo xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx, xxxx

x) nezletilým xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx doplňkové xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx platný xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xx x xxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx mu hrozí xxxxxxx nebezpečí vážné xxxx39) při xxxxxxx xxxxxxxxxx dokladu, xxxxx xx xxxxxxxxx.

§115

Xxxxxx xxx xxxxxx x pro xxxxxxxx xxxxxxxxxxx pasu, cestovního xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx podle §108 xxxx. 1 xxxx. x)

(1) Xxxxxxxxx xxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx nebo cestovní xxxxxx xxxxx §108 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx pro xxxx vydání.

(2) Xxxxxxxxx xxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §108 xxxx. 1 xxxx. x) se nevydá xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, pokud xxx x xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx

x) xx xxxxxxx xxxxx rozhodnutí pro xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx peněžitých xxxxxxx, xxxx

x) je xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx svobody xxxxxxx xxxxxx, jestliže xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx výkon trestu xxxxx xxxxxxxx,

xx xxxxxxxx, xx toto rozhodnutí xxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxx jeho xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§115x

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie

(1) Náhradní xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx15e) xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx,1b) xxxxx xxxxxxxx doklad xxx xxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x dispozici, xxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xx xxxxx xxxxx, xxx se xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx x xxx xxxxxxxxx jinak, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx dosažitelné. Xxxxxxxxx xxx vydání xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx je, xxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, x xxx xxxxxxxx souhlas.

(2) Xxxxxxxx cestovní xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx má xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx do xxxxxx xxxxx.

(3) V xxxxxxx x vydání xxxxxxxxxx cestovního xxxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxx xxxxxxx xxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, příjmení, xxxxxxx, xxxxxxxx výšku, xxxxx, xxxxx a xxxx xxxxxxxx, státní xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxx bydliště, xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx, uvede xxxx, xx xxxxx hodlá xxxxxxxx, x připojí xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx zastupitelský úřad x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx nezbytně xxxxx x uskutečnění xxxxx, xxx xxx xx náhradní xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxx.

(5) Kopii xxxxxxxx xxxxxxxxxx cestovního dokladu Xxxxxxxx xxxx zašle xxxxxxxxxxxxx úřad xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, jehož xx xxxxxxx xxxxxxx.

§115x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 559/2004 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2005

§115b

Evropský xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx v §114 odst. 3, 4 x 6 x xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx návrat.

(2) Xxxxxxxx cestovní xxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxx x dobou xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx nutné k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Evropský xxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx policie xxxxx x xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx zákona x xxxxx.

§115x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 274/2021 Xx. x xxxxxxxxx xx 2.8.2021

§116

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxx xx neplatný, xxxxxxxx

x) uplynula xxxx xxxxxxxxx v xxx xxxxxxx,

x) xxx poškozen xxx, xx zápisy x xxx xxxxxxx xxxx nečitelné,

c) xx xxxxxxxx xxxx celistvost,

d) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx v xxxxxxx neodpovídá xxxxxxxx xxxxxx držitele, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxx dokladu xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx.

§117

Xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxx při xxxxxxxx xxxxxxxx nebo pobytové xxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx nebyl xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x

1. xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx jako vlastním, xxxx

2. xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, proč xx xxxxxx cestovní xxxxxx x xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §108 xxxx. 1 xxxx. x), e) nebo x), xxxxx xxx xxx xxxxxxxxx za xxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx,

x) cestovní xxxxxx xxxxx §108 odst. 1 písm. x), x), x), g) xxxx x), xxxxx xx padělaný, xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx a

d) xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

(2) Bylo-li xxxxxxxxxx xxxx xxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxx rozhodnuto x xxxxxx xxxxxxx, může xxxxx xxxxxx zadržet xxxxx xxxxx v xxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx x důvodů xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §108 xxxx. 1 písm. x), e) xxxx x) potvrzení x xxxxxxxx cestovního xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx

x) útvaru xxxxxxx příslušnému podle xxxxx xxxxxx držitele xx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxx xxxx cestovní xxxxxx totožnosti vydaný xxxxxxxxxxxxx,

x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx.

(5) Ministerstvo xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx podle §108 xxxx. 1 xxxx. x), x) xxxx x) xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx dokladu x nejde-li x xxxxxxxxx xxx nebo xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx ministerstvem, xxxxx xxxxxxxx cestovní xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx příslušnému xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx držitele xx xxxxx s uvedením xxxxxx xxxx zadržení.

(6) Xxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx v případě xxxxxxxx cestovního dokladu xxxxx odstavce 1 xxxx. x) doklad xx 60 xxxxx xxx dne xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x trestním xxxxxx.

(7) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx podle §108 odst. 1 xxxx. a), b), x), g) xxxx x) potvrzení x xxxxxxxx cestovního dokladu x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx zbytečného xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx nejde x xxxxxx padělaný, xxxxxxxxx nebo x xxxxxx, xxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx řízení. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, který má xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxxx padělaný, xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx, xxxxx je xxxxxxxx prostředkem x xxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §107 xxxx. 1 xx xxxxx xxxxxxx tomuto xxxxxxxxxx xxxxx.

HLAVA XXx

XXXXXX O XXXXXXXX X XXXXXX

§117x

Xxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxx

(1) Xxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx cizincům s xxxxxxxxx dlouhodobým xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx.

(2) Xxxxxx x xxxxxxxx k pobytu xx xxxxxx jako xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx o xxxxxxxxx obličeje a xxxxx x otiscích xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx 6 xxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx40) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx hranici, xxxx xxxxxxx, u xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xx vydá xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx, x němž xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxx xxx je v xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx, xx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx rukou cizince.

(3) Xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx přímo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx40) a dále

a) x případě xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu

1. xxxx pobytu,

2. xxxxx xxxxx,

3. xxxxxx x xxxxxxx svéprávnosti,

4. xxxxxx xxxxx §117b odst. 4,

5. xxxxxx podle §42i odst. 7,

6. xxxxxx podle §117b xxxx. 1,

7. xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

8. xxxxxx podle §117b xxxx. 5,

9. záznam xxxxx §117b xxxx. 6,

10. xxxxxx podle §117b xxxx. 7,

11. xxxxxx podle §117b xxxx. 8,

x) x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx pobytu

1. xxxxx xxxxx,

2. xxxxx hlášeného xxxxxx na území,

3. xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

7. xxxxxx xxxxx §84,

5. xxxxxx xxxxx §117b xxxx. 1,

6. xxxxxx podle §117b xxxx. 2,

7. xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx pořídí xxxxxxxxxxx xxxxx cizince x xxxx podpis, xxxxxx x xxxxxxx digitálnímu xxxxxxxxxx; xxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxx provedení xxxxx těžko xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxx jsou x xxxxxxx vedené x xxxxxxxxxxx systému xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x povolení x xxxxxx prověří xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, x xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx zpracovaných x xxxxxx dat xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx.

(6) Xxx xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx prokazatelně xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx, xxx xxxxxxx k xxxx xxxxxxxxx xxxx zneužití. Xxx předání průkazu x povolení k xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx osobních údajů xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx údaji x xxxxxxxxx v xxx xxxxxxxxxxxxxx biometrických xxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx ověřuje xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx aktuálně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx. V případě xxxxxxxx nefunkčnosti nosiče xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx v něm xxxxxxxxxxxx osobních xxxxx, xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx nesprávnosti xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx x povolení x xxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx x povolení x xxxxxx.

(7) Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x pobytu je xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x ověření funkčnosti xxxxxx dat. X xxxxxxx zjištění xxxxxxxxxxxx xxxxxx dat s xxxxxxxxxxxxx údaji xx xxxxxxx vydá nový xxxxxx x povolení x xxxxxx; vydání xxxxxx xxxxxxx v xxxxx xxxxxxx podléhá xxxxxxxxx poplatku pouze xxxxx, xxxxx nefunkčnost xxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx okolnostmi, x xxxxx xxxxxxx prokazatelně xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(8) Xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx cizince, x xx xxxxxxxxxx biometrických xxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxxx dat x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx systému xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxxx dat s xxxxxxxx zobrazenými biometrickými xxxxx cizince, xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx nemůže pro xxxxx ověření totožnosti xxxxxxxxx průkaz x xxxxxxxx k xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx nosič xxx s xxxxxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx x povolení x xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx cizince xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx porovnáním x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxx cizinců.

§117x

Xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x povolení x xxxxxx

(1) Xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx se x xxxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx podle xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx matriční doklad xxxxxxx xx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, a xxxxxxxx x xxxxx xxxxx, xxxxxxx ministerstvo xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx včetně xxxxxxx xxxxx, popřípadě xxxx, x příjmení xx xxxxx uvedeném x xxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) X xxxxxxx o povolení x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx "BÝVALÝ XXXXXXX XXXXX XXXXX XX", xxxxx žadatel x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx karty, xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx splňuje xxxxxxxx xxxxx §68 x 83.

(3) Údaj o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx cizince xx vyznačí do xxxxxxx x xxxxxxxx x pobytu xx xxxxxx právní xxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx do xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx údaj o xxxxxxxx xx xxx xxxxx; to neplatí, xxx-xx o xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx karty, modré xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zaměstnance xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxx x kartě xxxxxxxxxxxxxxx převedeného xxxxxxxxxxx x xxxxxxx druh xxxxxxxx xxxxxxx záznam "XXX". Xxxxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx záznam "xxxxxx XXX".

(6) Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx §42d xxxxxxx xxxxxx "xxxxxxx", pokud xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x §64 xxxx. x) xxxx x), "xxx", xxxxx xxxxxxx xxxxxxx podmínky xxxxxxx x §64 xxxx. x), "xxxxxxxx", pokud xxxxxxx splňuje xxxxxxxx xxxxxxx x §64 xxxx. e), xxxx "xxxxxxxxxxx", xxxxx xxxxxxx xxxxxxx podmínky uvedené x §64 xxxx. x).

(7) Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxx xxxxxxxxx".

(8) X xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx, kteří xxxxxxxx na xxxxx x xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x oblasti xxxxxxxx nebo x xxxxx dohody xxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, vyznačí xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx dohodu.

(9) Xxxxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxx xxxxxxxx v xxxxxxx x povolení x pobytu xxxxxxx xxxxx

x) §87b xxxx. 4 xxxx. b) xxxxxxx xxxxxx

1. "XXXXXXXXX XXXXX - XX", xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx občana Xxxxxxxx xxxx podle §15a xxxx. 1 xxxx 2, xxxx

2. "PŘECHODNÝ XXXXX", xxx-xx o xxxxxxxxx příslušníka xxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxx §15a xxxx. 3,

b) §87j xxxx. x) x §87t xxxx. 1 xxxxxxx xxxxxx "XXXXXX POBYT", jde-li x xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx

x) §87j xxxx. x) xxxxxxx xxxxxx "XXXXXX XXXXX - XX".

(10) Ministerstvo x xxxxxxx x xxxxxxxx x pobytu xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx "xxxxxx 50 Smlouvy x XX", xxxx xxxxxxxxx příslušníkovi xxxxxxxxx x §15b odst. 1 záznam "XX XX - xxxxxx 50 Xxxxxxx o XX" x jeho xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx uvedenému x §15b xxxx. 2 xxxxxx "xxxxxxx - xxxxxx 50 Xxxxxxx x EU.

§117x

Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx

(1) Průkaz o xxxxxxxx k pobytu xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu podle §44 xxxx. 4 xx 7 nebo §44a xxxx. 1 x 2.

(2) Xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx trvalým xxxxxxx xx xxxxxx s xxxxx xxxxxxxxx 10 xxx, x xxx-xx x xxxxxxx mladšího 15 xxx, x xxxxx xxxxxxxxx 5 xxx.

§117x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 427/2010 Xx. x účinností xx 1.5.2011

§117x

Xxxxxxxxxxx xxxx platnosti xxxxxxx x povolení x pobytu xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

(1) Dobu xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx prodloužit, x xx i xxxxxxxxx, o 10 xxx, a jde-li x cizince mladšího 15 let, o 5 let.

(2) Žádost x prodloužení xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx k trvalému xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, nejdříve xxxx 90 xxx před xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx; x odůvodněných xxxxxxxxx xxxx xxxxxx podat x dříve. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx cizinec xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx.

(3) X xxxxxxx, xx xxxxxx žádosti xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxx důvody xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, je xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xx 3 xxxxxxxxxx dnů xx xxxxxx xxxxxx důvodů.

(4) X xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx je xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(5) Splňuje-li xxxxxxx podmínky xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx průkazu x povolení k xxxxxx, je povinen xx na xxxxx xxxxxx dostavit xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx nezbytných xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x pobytu, x to xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx a xxxx xxxxxxx, který xx xxxxx x jeho xxxxxxx xxxxxxxxxxx zpracování; xxxxxx xx nepořídí, xxxxx xxxxxxx v xxxx provedení xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx stanovené xxxxxxxxxxxxx, nejpozději však xx 60 xxx xxx xxx pořízení xxxxxxxxxxxxx xxxxx, dostavit xx xx ministerstvo x převzetí xxxxxxx x povolení x xxxxxx.

(6) Uplyne-li xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx x pobytu xxxx xxxxxxxxxxx o xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx průkazu, xxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxxx vízový xxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx předpisem Xxxxxxxx xxxx51), x to xx xxxxx víza x xxxxxx nad 90 xxx x xxxxx platnosti odpovídající xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxx žádosti. Xxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxx-xx o xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxxx dnem xxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx platnosti xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx.

§117x

(1) Xxxxxxx, který xxxx x vydání xxxxxxx o povolení x pobytu xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxx anebo xxxxxxxxx nebo náhradou xx průkaz x xxxxxxxx k xxxxxx, xxxxx xxxxx xxx x biometrickými xxxxx xx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx. Obdobně xx xxxxxxxxx x x xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx x povolení x xxxxxx po xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx §117f.

(2) Xxxxxxx, xxxxx xxxx o xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x povolení k xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxx x pobytu x xxxxxx xxxxxxxxxxx požadovanou xxxxx.

(3) Xxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx x povolení x pobytu xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x důvodu xxxxx §117f odst. 1 xxxx. g), xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (§71 xxxx. 2).

(4) Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 xx 3 xx xxxxxxx xx pro xxxxx xxxxxx nového xxxxxxx x xxxxxxxx x pobytu xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx vydání xxxxxxx x povolení x xxxxxx, a to xxxxxx xxxxxxxx biometrických xxxxx cizince x xxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx x xxxx xxxxxxx digitálnímu xxxxxxxxxx; xxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x jeho xxxxxxxxx xxxxx xxxxx překonatelná xxxxxxxx. Cizinec je xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, nejpozději xxxx xx 60 xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx se xx xxxxxxxxxxxx x převzetí xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx.

§117x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 427/2010 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.5.2011

§117f

Skončení xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x pobytu

(1) Xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx k pobytu xxxxxx

x) xxxxxxxxx doby x něm xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxx ztráty, xxxxxxxx xxxx zničení,

c) xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx svéprávnosti cizince,

d) xxxxxxx právní xxxx xxxxxxxxxx o zrušení xxxxxxxx k xxxxxx xxxx xxxxxxx jeho xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx České republiky,

f) xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx soudu x xxxxxxxxxx cizince xx xxxxxxx,

x) zrušením údaje x místu hlášeného xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx; xx neplatí, xxx-xx o xxxxxxxxx xx území (§83), xxxxx z xxxxxx xxxxxx xx území xxxxxx xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx, xxxx

x) xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xx základě žádosti xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxx x xxxxxxx, xx doba xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxx neuplynula.

(2) Xxxxxxxxxxxx zruší platnost xxxxxxx x povolení x xxxxxx, xxxxxxxx

x) xx průkaz poškozen xxx, že xxxxxx x xxx xxxxxxx xxxx nečitelné nebo xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx obsahuje xxxxxxxxx údaje xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx držitele, xxxx

x) xxxxxx obsahuje nefunkční xxxxx x biometrickými xxxxx.

(3) Je-li držitel xxxxxxx x xxxxxxxx x pobytu xxxxxxxx x xxxx uzná xxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxx průkazu, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podepsaným prohlášením xxxxxxxx xxxxxxx, že xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

§117x

Xxxxxxxx průkazů o xxxxxxxx x pobytu xxx xxxxxx xxx x biometrickými xxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx může xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx digitální xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx

x) xxxxx k xxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x povolení x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx s xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x dalšímu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx údajů xxxxxxxxxx xxx výrobu průkazu x povolení x xxxxxx obsahujícího nosič xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx závada xxxx xxxx xxx 7 xxxxxxxxxxxx xxx, xxxx

x) x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx jiné xxxxxxxxx události nelze xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx k pobytu xxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx údaji.

(2) Xxxxxxx x povolení x xxxxxx bez xxxxxx dat x xxxxxxxxxxxxx xxxxx se xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx 6 xxxxxx, x xx xx xxxxx štítku, xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx dokladu cizince.

(3) Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. a) a x) nastaly xxxx, xxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxx určený x digitálnímu xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx podle §158a odst. 4 x xxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx tohoto xxxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxx.

(4) Xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x pobytu bez xxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xx xx xxxxx osobně xxxxxxxx xx ministerstvo xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx, x to xxxxxx pořízení xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx x xxxx xxxxxxx digitálnímu xxxxxxxxxx; výzvu ministerstvo xxxxxxx xxxxxx neprodleně xxxx, xxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx o povolení x pobytu xxxxx xxxxxxxx 1.

(5) Xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx obsahující xxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx cizinci xxxxx xxxxxxxxxx xx xxx skončení xxxxxxxxx xxxxxxx o povolení x xxxxxx bez xxxxxx dat x xxxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx nepodléhá xxxxxxxxx poplatku.

(6) X xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx údaji xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxx xxx s biometrickými xxxxx vyzve cizince xxxxxxxxxxxx neprodleně po xxxx dodání xxxxxxxx xxxxxx dokladu. Xxxxxxxxx xxxxxxx x povolení x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx s xxxxxxxxxxxxx xxxxx podle xxxx první xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx k pobytu xxx xxxxxx dat x xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

§117x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 427/2010 Xx. x xxxxxxxxx od 1.5.2011

HLAVA X

XXXXXXX XXXXXXXXX

§118

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx pobytu xxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx doby x vycestování x xxxxx členských xxxxx Xxxxxxxx xxxx, Xxxxxxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx konfederace a xxxx, po xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx států Evropské xxxx, Islandské republiky, Xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x Švýcarské xxxxxxxxxxx. Dobu, xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx států Xxxxxxxx xxxx, Xxxxxxxxx xxxxxxxxx, Lichtenštejnského xxxxxxxxx, Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx konfederace, stanoví xxxxxxx x xxxxxxxxxx x správním xxxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx lze xxxxxxxxxxx xxxxxxxx hraniční xxxxxxx xxx vycestování z xxxxx.

(2) Správním xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx jeho xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx příslušníka xx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx x xxxx, xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx.

(3) Xxxx x xxxxxxxxxxx x území xx xxxxxxx x xxxxxxx 7 xx 30 dnů. Je-li xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx vydáno xxxxx §119 odst. 1 xxxx. x), je xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx 7 xxx. Xxxxx xx xxxxx rozhodnutí x xxxxxxxx vyhoštění xxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx běžet v xxxx xxxxxx zajištění xxxxxxx, začíná xxxx xxxx xxxxx ode xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx x xxxxxxx xxxx k vycestování xx cizinec xxxxxxxx, xxx xxxx xxxx xx zajištěním xxxxxxxxx. Xxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx §174a odst. 2, xxxxxxx, xxxxx xxxxxx důvody xxx xxxxxxxxx nové doby x xxxxxxxxxxx, vydá xxxx rozhodnutí xxxxx §101 xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxx xx xxxxx trvání xxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxx xxxx odkladný xxxxxx. Xxxxx dobu x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xx 180 xxx.

(4) Do xxxx, xx xxxxxx nelze xxxxxxx cizinci xxxxx xx xxxxx členských xxxxx Xxxxxxxx xxxx, Xxxxxxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxxxx království x Švýcarské konfederace xxxx občanovi Xxxxxxxx xxxx xxxxx jeho xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx na území, xx nezapočítává doba, xx kterou není xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx vykonatelné.

(5) Xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxx xx xxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo zdržování xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, setrvání nebo xxxxxxx xx území xxxxx zvláštního xxxxxx2) xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx rozhodnutí xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx na xxxxx3a) xxxx xxxxx x xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx-xx x xxxxxxx xxxxxxx rozhodnuto o xxxxxxxx vyhoštění, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx rodinného života xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §50a xxxx. 5. Xxxxxxx xx xxxxxxx vycestovat v xxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxx území xxxx xxxxx členských xxxxx Xxxxxxxx xxxx, Xxxxxxxxx xxxxxxxxx, Lichtenštejnského xxxxxxxxx, Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(6) Xxxx-xx xxxxxxx během xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx zahájeno x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx pobytem xx xxxxx, které nastaly xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx mezinárodní xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx, řízení o xxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxx. Policie xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx-xx o xxxxxx související s xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx ochrany xxxxx xxxxxx o xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx §119 xxxx. 7 xx xxxxxxx obdobně. Xxxxxx xxxxxx x správním xxxxxxxxx z důvodů xxxxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx pobytem xx xxxxx, zejména xxx-xx x xxxxxx xxxxx §119 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx §119 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 1, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx.

(7) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxx.

(8) Pro xxxxx xxxx xxxxx se xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §15a odst. 3, xxxxx pobývá xx xxxxx xxxxxxxxx.

§119

Xxxxxxx vyhoštění z xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx

(1) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx, s dobou, xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx umožnit vstup xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx, Xxxxxxxxx republiky, Xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, Norského xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x zařadí cizince xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) až xx 10 let,

1. xx-xx důvodné nebezpečí, xx xx xxxxxxx xxxx xxx pobytu xx xxxxx ohrozit xxxxxxxxxx státu xxxxxx xxxx xxx prosazování xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx ohrožující xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx státu xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx

2. je-li xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xx xxxxxxx mohl xxx xxxxxx na území xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx pořádek,

b) xx xx 5 let,

1. xxxxxxx-xx se xxxxxxx xxxxxxx dokladem, xxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

2. xxxxxxx-xx se xxxxxxx xxxxxxx xxx vycestování x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x §116 xxxx. x), b), x) nebo x),

3. xxxxxx-xx xxxxxxx xx xxxxx xxxx xx xxxxx členských xxxxx Xxxxxxxx xxxx, Islandské xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxxxx království a Xxxxxxxxx konfederace, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx x tomu xxxx xxxxxxxx,

4. pobývá-li xxxxxxx xx xxxxx xxxx na území xxxxxxxxx států Xxxxxxxx xxxx, Xxxxxxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, bez platného xxxxxxxxx x xxxxxx, xx x xxxx xxxx oprávněn,

5. xxxxxxxxx-xx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

6. xxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx nebo xx x takové xxxxxxx xxxxxx,

7. překročí-li xxxxxxx xxxxxx hranice mimo xxxxxxxx xxxxxxx,

8. uvedl-li xxxxxxx x řízení xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx ovlivnit xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx orgánu, nebo

9. xxxxxxxx-xx xxxxxxx opakovaně xxxxxx xxxxxxx, xx-xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx přiměřené xxxxxxxx tímto xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, nebo xxxx-xx xxxxx xxxxxxxx xxxx správních xxxxxxxxxx,

x) xx xx 3 xxxx,

1. je-li cizinec xx území zaměstnán xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x pobytu nebo xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxx je xxxx xxxxxxxx podmínkou výkonu xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx16) xxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx zaměstnání xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx,

2. neprokáže-li xxxxxxx, xx na xxxxx xxxxxxxxx států xxxxxx xx dobu, xx kterou xx xx xxxxx území xxxxxxxx xxxxxxx přechodně xxx víza xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx

3. xx-xx důvodné xxxxxxxxx, že xx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx zdraví xxx, xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x požadavcích xxxxxxxx před xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Rozhodnutí x xxxxxxxx vyhoštění xxxxxx Xxxxxxxx unie1b) xxxx xxxx rodinného xxxxxxxxxxx, který na xxxxx pobývá xxxxxxxxx, xxx xxxxx pouze x případě, xx xxxxx Evropské xxxx1b) xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx

x) xxxxxxxx bezpečnost xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx; xx neplatí, jde-li x občana Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx xx území nepřetržitě xx xxxx xxxxxxx 10 xxx; xx xxxx xxxx se xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx, že xxxx xxxxxx uvedenou x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx zavlečením infekčního xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx onemocnění došlo xx 3 měsíců xx xxxxxx xx xxxxx.

(3) Doba, xx xxxxxx xxxxx občanu Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx na xxxxx, se xxxxxxx xx xx 10 xxx, xxx-xx x xxxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 2 písm. x) xxxxx x), xxxx xx xx 3 xxxx, jde-li x xxxxxxx xxxxxxxxx x důvodu uvedeného x odstavci 2 xxxx. c).

(4) Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx vyhoštění xxxxxxx, xxxxx na xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu xx xxxxxx společného soužití xxxxxx, studia nebo xxxxxxxxx výzkumu na xxxxx, xxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx, xx xxxxxxxx bezpečnost xxxxx xxxx závažným xxxxxxxx xxxxxxxx veřejný xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx, xx trpí xxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x x xxxxxxx xx xxxxxxxxx jeho xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx platnosti xxxxxx xxxxxxxx. Rozhodnutí x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x důvodu xxxxxxx xxxxxxxxx zdraví xxxx xxxxx vydat, xxxxx-xx k onemocnění xxxxxxx až xx xxxxxxxx povolení x xxxxxxxxxxxx pobytu xx xxxxxx xxxxxxxxxx soužití xxxxxx nebo za xxxxxx studia na xxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx cizince, xxxxx na území xxxxxx na základě xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxx vydat xxxxx x případě, xx tento cizinec xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx závažným xxxxxxxx xxxxxxxx veřejný pořádek x s xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx povolení; xxxxxxxx-xx s xxxxxxx xxxxxxxx příslušný orgán xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx přiznal, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx států Xxxxxxxx xxxx.

(6) Xxxxxxxxx-xx xxxxxxx o správním xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx území xxxxxx xx základě xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx xxxxxxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie, xxxxxxx jiný xxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxx mezinárodní xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx tohoto xxxxxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxxxxxxx xx věci xxxxxxxxxxx xxxxxxx nadále xxxxxx. Je-li rozhodnutí xx xxxx mezinárodní xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x území. Mimo xxxxx členských xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx v případě, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx republiky nebo xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx zvlášť xxxxxxx xxxxxx x příslušný xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx x xxxxxxx postupem xxxxxxxx.

(7) Rozhodnutí x xxxxxxxx vyhoštění xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx Českou xxxxxxxxx x mezinárodní xxxxxxx, xx vykonatelné xx xxxxxx právní xxxx xxxxxxxxxx, xxxx xx

x) xxxxxxxxxxx ochrana xxxxxxxxx,

x) žádost o xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx zjevně xxxxxxxxx,

x) řízení o xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx

x) xxxx xxxx doplňková ochrana xxxxxx,

xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx rozhodnutí xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx2) xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx ve věci xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx. Rozhodnutí x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, přizná-li xxxx na xxxxxx xxxxxxx xxxx žalobě xxxxxxxx účinek.

(8) Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx požádal x xxxxxxxxx k xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx podle xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx3a), xx xxxxxxxxxxx po xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x zamítnutí xxxxxxx xxxx xx xxxxxx právní moci xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx o xxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx pro xxxxxx xxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx soud xxxxxxxxx xxxx žádosti x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx odkladného xxxxxx xxxxxx.

(9) Jde-li x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx (§180c) xxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, ustanoví mu xxxxxxxxxx policie pro xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxx x ustanovení opatrovníka xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx jej x úkolech opatrovníka.

§119x

(1) Xxxxxxxxxx o xxxxxxxx vyhoštění xxxxx §119 xxxx. 1 xxxx. x) bodů 6 x 7 xx xxxxxx, jestliže xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx2) xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx, xxx mu xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx16a), x na xxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx xxx xxxxxxxx x xxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx závažný xxxxx xxx svůj xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §119 xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx důsledkem xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(3) Rozhodnutí x xxxxxxxx vyhoštění nezletilého xxxxxx Evropské xxxx xxxxx §119 xxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, nebo je-li xx x jeho xxxxx v xxxxxxx x Úmluvou x xxxxxxx dítěte.

(4) Rozhodnutí x správním xxxxxxxxx xxxxx §119 xxxxx xxxxxxx, xxx-xx o xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx účelem xxxxxxx xx xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx; xxxxxx x xxxxxxxx vyhoštění, xxxxx nebylo xxxxxxxx xxxx xxxxxxx povolení x dlouhodobému xxxxxx xx xxxxxx ochrany xx území, xxxxxxx xxxxxxx.

(5) Policie cizinci, xxxxxxx bylo xxxxxx xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx xx účelem xxxxxxx xx území, xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx podle §119, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x orgánem xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x ohledem xx poskytnutou xxxxxxxxxx xx mohl xxx xx xxxxxxxxxxx z xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx nebo xxxxxx. Xxxxxxx xxxx zruší xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx jeho xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx bylo xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx ochrany na xxxxx.

(6) Xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, který xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x registraci xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx pobytu, xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, pokud netrvá xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xx mohl při xxxx pobytu xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx pořádek xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Obdobně xxxxxxx xxxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(7) Xxxxxxxxxx o správním xxxxxxxxx se xxxxxxxx, xxx-xx o předání xxxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx s xxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie přede xxxx 13. xxxxx 2009.

§120

Xxxxxxx vyhoštění cizince x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx

(1) Policie xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx vyhoštění cizince x povolením x xxxxxxxx pobytu x xxxxx, xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx umožnit xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, Xxxxxxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, Norského xxxxxxxxxx x Švýcarské xxxxxxxxxxx, xx na

a) 10 xxx, xx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xx xxxxxxx xxxx xxx pobytu na xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx politických xxxx, prováděním xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx anebo xxxxx xxxxxxxx způsobem,

b) 10 xxx, xx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx by xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx na xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) 3 xxxx, xxxxxxx-xx xxxxxxx povinnost podle §77 odst. 3.

(2) Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Evropské xxxx1b) xxxx jeho xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx uděleno xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxx vydat pouze x xxxxxxx, že xxxxxxxx xxxxxxxx ohrožuje xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x x ohledem na xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx odnětí xxxxxxxxx x xxxxxx. Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx vydat, jde-li x

x) xxxxxxxxxxx občana Xxxxxxxx xxxx, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx, nebo

b) xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx na území xxxxxx xx xxxx xxxxx xxx 10 xxx, ledaže xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx zvlášť xxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxx, xx kterou nelze xxxxxx Evropské unie xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx vstup xx xxxxx, xx xxxxxxx xx xx 10 let.

(4) Xxxxxxxxxx x vyhoštění xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx cizince.

§120a

(1) Policie v xxxxx rozhodování o xxxxxxxx xxxxxxxxx podle §119 a 120 xx xxxxxxx si xxxxxxx xxxxxxx stanovisko9b) xxxxxxxxxxxx, zda vycestování xxxxxxx xx možné (§179); to neplatí,

a) xxxxxxxxx-xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx,

x) xxxxxxx-xx xxxxxxx z xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx x neuvedl-li xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x tom, xx xx mohl xxx vystaven xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §179,

c) xxx-xx x občana Xxxxxxxx xxxx, xxxx

x) xxxx-xx podle xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx možné.

(2) Xxxxxxxx-xx důvody xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx právní xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, policie vydá xxxx rozhodnutí pouze xx věci, zda xxxxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxx, xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx5d) xx xxxxxxxx x xx xxxxxxx nového xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(3) Ministerstvo xxxx závazné stanovisko xxxxxxxxxxx.

(4) Není-li vycestování xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2 xxxxx, policie xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx udělí xxxxx x xxxxxx xxx 90 dnů xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx území (§33 xxxx. 3).

(5) Xxxxxxx xxxxxxx jedenkrát ročně xxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxx-xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx nové xxxxxxxxxx xxxxx ve xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx5d) xx xxxxxxxx x xx základě xxxxxx xxxxxxxxx stanoviska xxxxxxxxxxxx. Dnem xxxxxx xxxxxx moci xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx platnost xxxx xxxxxxxxx xxxxx §33 odst. 3 xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx strpění xxxxxx xx území; xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(6) Platnost xxxxxxxxxx x správním xxxxxxxxx xxxxxx, xxx-xx cizinci xxxxxx azyl. Xxx-xx x xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §119 xxxx. 1 xxxx. x), xxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx zaniká, xx-xx xxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx xxxx, xxxxxx xx dobu rovnající xx době stanovené x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx.

(7) Platnost xxxxxxxxxx x správním xxxxxxxxx dále zaniká, xx-xx rozhodnutí, kterým xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx na xxxxx, platné xx xxxx

x) xxxxxxxxx se xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx o správním xxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxx cizince na xxxxx, xxx-xx o xxxxxxxxxx podle §119 xxxx. 1 xxxx. x) nebo b), xxxxx xxxxx §120 xxxx. 1 písm. x) xxxx x),

x) xxxxxxxxx se xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x správním xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxxx xxxxx §119 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx §120 xxxx. 1 xxxx. x).

(8) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x správním xxxxxxxxx xxxx zaniká, xxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxx dne xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx uplynula xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxx omezení xxxxxx na xxxxx xxxxxxxxx x tomto xxxxxxxxxx.

(9) Xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 6 x 7 počíná xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x udělení xxxxx xxxxx doplňkové xxxxxxx xxxx o xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx za účelem xxxxxxx pobytu na xxxxx.

(10) Policie xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx se xx území xxxxxxx xxxxxxxxxxx x se xxxxxx xxxx zahájeno xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxx xxxxx §119 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 1, o xxxxx požadovat po xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx plat, a xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx na zaslání xxxx xxxx xxxxx xx státu, jehož xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx x xxxxxxx, xx xx xxxxxx xxx státního xxxxxxxxx, xx státu xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx do xxxxxx xxxxx, xx kterém xx xxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxxxx xxxxx, xx xx právo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx41) o xxxxxxxx xxxxxx povinnosti xxxxxxxxxxxxxxx.

§121

Vysloví-li jiný stát xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx bez xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxx na základě xxxxxxxxx vyhoštění xx xxxxxx státu.

§122

Xxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) X xxxx, xx xxxxxx xxxxx podle xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx umožnit xxxxx na xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx udělí xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx na xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx nepovolení xxxxxx by xxx xxxxxxxxxxx zásah xx xxxxxxxxxx xxxx rodinného xxxxxx cizince.

(2) X xxxx, xx xxxxxx xxxxx xxxxx rozhodnutí x správním xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx vstup xx xxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx vstup xx xxxxx, pokud účelem xxxxxx na xxxxx xx předvolání státního xxxxxx České republiky x xxxxx-xx xxx xxxxxxx z ciziny.

(3) Xxxx pobytu xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xxx stanovit xxxxxxx xx 30 xxx.

(4) Po xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx neprodleně xxxxxx xxxxxx obsahující zdůvodnění xxxxxx rozhodnutí.

(5) Xxxxxxx xxxx na xxxxxx xxxxxxx vydat xxxx xxxxxxxxxx5d), xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxx, xx xxxxxx nelze cizinci xxxxxxx vstup xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, Xxxxxxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx x rozhodnutí o xxxxxxxx xxxxxxxxx, x xx nejméně o xxxxx xxxxxxx této xxxx, jestliže

a) xxxxxxxx xxxxxx jeho xxxxxx x uplynula xxxxxxxx xxxx, xx kterou xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx území,

b) xxx o cizince, xxxxx xxxxxxx, že xxxxxxxxxx vycestoval x xxxxx v xxxx xxxxxxxxx x rozhodnutí x xxxxxxxx vyhoštění, x xxxxxxx platnosti xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x důvodům, xxx xxxxx xxxx xxxxxx, nebo

c) xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx náhradní xxxxxxx (§87), xxxxx xxxxxx xxxx 18 xxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx sociálně-právní xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx projevuje xxxxx x xxxxxxxxx na xxxxx.

(6) Xxxxxxx xxxx xx xxxxxx občana Xxxxxxxx unie xxxx xxxx rodinného xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx5d), xxxxxx zruší xxxxxxxx xxxxxxxxxx o správním xxxxxxxxx, xxxxxxxx

x) xxxxx x podstatné změně xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x správním vyhoštění, xxxx

x) xx jedná x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx výchovy (§87), který xxxxxx xxxx 18 xxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx sociálně-právní xxxxxxx xxxx xxxxx cizinec xxxxxxxxx snahu x xxxxxxxxx na xxxxx.

(7) Xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx po xxxxxx xxxxxx xxxx rozhodnutí x správním vyhoštění xxxx občanem xxxxxx xxxxxxxxx státu Evropské xxxx, nové xxxxxxxxxx5d), xxxxxx zruší rozhodnutí x xxxxxxxx vyhoštění, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx by mohl xxx xxxx pobytu xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx narušit veřejný xxxxxxx nebo ohrozit xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx postupuje x xxxxxxx cizince, xxxxx xx xx pravomocném xxxxxxxxxx x správním xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx.

(8) Xxxxxxx podávající xxxxxx podle xxxxxxxx 5 xx 7 xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx se xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx nevyzývá x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx. Policie xxxxxx xx žádost xxxxxxxxx xxxxxx vyjádřit xx x podkladům pro xxxxxx xxxxxxxxxx.

(9) Xxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxx na základě xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx nové rozhodnutí5d), xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx o správním xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx délky xxxxxx xxxxxx.

§123

Úhrada xxxxxxx spojených xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx spojené xx xxxxxxxx vyhoštěním xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx x stravování, xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxx peněžní xxxxxxx. Xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx vyhoštěním xx xxxx zahrnují xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxx za účelem xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Jde-li x xxxxxxx vyhoštění xxxxxxx, xxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xx-xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu8e) xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x pobytu, xx povinen náklady xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 uhradit ten, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx-xx náklady xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx zbývající xxxx uhradit xxx, xxx uzavřel se xxxxxxxxxxxxxxx jako subdodavatelem xxxxxx, v rámci xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxx, kdo na xxxxxxx svých existujících xxxxxxxxxx xxxxxxxxx vztahů xxxxx xxxx xxxxx xxx a mohl x xxxxxxxxxxxx cizinců xxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx. Xxxx xxxxx a xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxxxx, který xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx právními xxxxxxxx upravujícími zaměstnávání x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, že xxxxxxxx x pobytu xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx,

x) toho, xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx povinnosti xxxxxxxxx xxxxxxxx předpisy upravujícími xxxxxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxx x nevěděl, xx povolení x xxxxxx předložené xxxxxxxx xx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx-xx xxxxxxx spojené se xxxxxxxx vyhoštěním osoba xxxxxxx v xxxxxxxx 2 a xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx z finanční xxxxxx složené cizincem xxxx xxxxxxxxxx xxxxx §123c, xx xxxxxxx xxxx náklady xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx má xxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxx vyhoštěním xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xx rozhodnutí x xxxxxxxxxx uhradit náklady xxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx.

(4) Xxxxxxxx-xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx náklady spojené xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, jsou povinni xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx

x) xxxxx, xxxxx xx x xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxx-xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx organizace, xxxxx xx k xxxx písemně zavázala; xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx spojené xx xxxxxxxx vyhoštěním vzniklé xx 6 xxxxxx xxx xxx skončení xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx9j),

x) xxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx,

x) ten, xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx poměr xxx xxxxxxx z xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x §52 písm. x) xx e) xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x týchž xxxxxx nebo okamžitým xxxxxxxx podle §56 xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx doby, xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx povolení k xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx, xxxxx tento xxxxxxx xx xxxxxxx platnosti xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx zániku xxxxxxxxx zaměstnanecké xxxxx xxxxx §63 z xxxxx nevycestoval; xx xxxxxxx, pokud xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx x ten, xxx xxxxxxx zaměstnal, xxxxxxx, xx xxxxxxx zajistil xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx do xxxxx, xxxxx je xxxxxxx, xxxx xx xxxxx, ve kterém xx povolen xxxxx,

x) xxx, xxx cizinci xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx poměr byl xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x §52 xxxx. x) xx e) xxxxxxxx práce xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §56 xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxx, zaměstnanecká karta xxxx xxxxx karta, xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx zaměstnání xxxx po xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx karty xxxxx §63 z xxxxx xxxxxxxxxxxx; xx xxxxxxx, xxxxx prokáže, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx do xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx, nebo xx xxxxx, ve xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx, xxxxx nesplnil xxxxxxxxx xxxxx §104.

(5) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, v xxxx lhůtě a xxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xx 4 xxxxxxx xxxxxxx spojené se xxxxxxxx vyhoštěním xxxx xxxxxx zbývající xxxx xxxxxxx; xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx správní xxxxx, xxxxx xx xxxxxx. Xxxxxxxx není xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(6) Nebyly-li xxxxxxx xxxxxxx se správním xxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 2 až 4, xxxx xxxx xxxxxxx xx doby xxxxxx xxxxxx

x) policie, xxx-xx o xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx42), nebo

b) xxxxxxxxxxxx v ostatních xxxxxxxxx.

(7) Písemné xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x povinnosti xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx je prvním xxxxxx v xxxxxx, xxxxxxxxxxxx cizinci xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxx výjimečné xxxxxxxxx. Xxxx-xx možné xxxxxxxx xxxxxxxxxx tlumočníka, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxxx rozhodnutí xxxxx xxxxxxx x xxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx o xxxxxxxxx, informace x xxxxxx xxxxxxxxxx, celkové xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx.

§123x

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xx základě xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx podané xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx nákladů spojených x xxxxxxxxxxx návratem xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx, xxxx xx xxxxxx xxxxx, který xxxxxxx umožní xxxxx xx xxx území, xxx-xx o xxxxxxx,

x) xxxxx je zajištěn xxxxx tohoto xxxxxx,

x) xxxxxxx byla rozhodnutím x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx opustit území xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, Xxxxxxxxx republiky, Xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx konfederace xxxxxxxxx xxxx k xxxxxxxxxxx,

x) kterému byla xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx území xxxxxxxxx států Evropské xxxx, Xxxxxxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx uvedená x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx69), xxxx

x) x xxxxxxx došlo ke xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, x zamítnutí xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxx zániku xxxxxxxxx povolení k xxxxxxxxxxxx xxxx trvalému xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx1b) xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx příslušníka občana Xxxxxxxx unie, a xxxxx xx území xxxxxx xx základě xxxxxxxxxx xxxxxxx uděleného xxxxx §50 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx na xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx odnětí xxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, anebo xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx žádosti x dobrovolný návrat xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx je xxxxxxx ministerstvu xxxxxxxxx xxxxxxx přepravní xxxxxxx x poloviční výši.

(3) Xxxxxx cizince x xxxxxxxxx úhrady xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx zbytečného xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx doklady, xxxxxxx výjezdní xxxxxx, xx-xx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, x xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx dobrovolného xxxxxxx.

XXXXX XX

XXXXXXXX XXXXXXXX XX XXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXX X ÚZEMÍ XXXX X ÚZEMÍ XXXXXXXXX XXXXX EVROPSKÉ XXXX X ZAJIŠTĚNÍ XXXXXXX

§123x

Xxxxxxxx opatření xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx nebo x území xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie, Xxxxxxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxxxx království x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx") je

a) xxxxxxxxx xxxxxxx oznámit policii xxxxxx místa pobytu, xxxxxxxx xx tam, xxxxxx jeho změnu xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx a xx xxxxxxxxx xxxx xx xx xxxxxx xxxxx pobytu xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx kontroly,

b) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx spojených xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx (dále xxx "xxxxxxxx xxxxxx") xxxxxxxx, kterému xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx vycestování xxxxxxx; xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx občan České xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x povoleným dlouhodobým xxxxx trvalým xxxxxxx xx xxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx"),

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx se xxxxxx xxxxxxx x xxxx policií xxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxx cizince xxxxxxxx xx v xxxxx určeném xxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxx být v xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx provedení xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxx uložit, xx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xx cizinec xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx vycestování, xxx, xx xxxxxxxxx svou xxxxxxxxx nebo adresu xxxxx xxxxxx, odmítá xxxx xxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx opatření za xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx uložit, xx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx v xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx vycestování, nevycestuje.

(4) X druhu x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx policie. Xxx xxxxxxxxxxx o xxxxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, zda xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x přihlíží x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxxxxxx opatření xx xxxxxx vycestování xxxxxxx, jde-li x xxxxxxxxxxx cizince xxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx, x nějž xx xxxxxx, xx xx v úmyslu xxxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(6) Xxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx účelem xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx rozhodnutí x povinnosti xxxxxxx xxxxx xxxx území xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, Xxxxxxxxx republiky, Xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx vycestování nemá xxxxxxxx účinek.

(7) Xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx uloženou xx x xxxxxxxxxx o xxxxxxx zvláštního xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx x vycestovat x xxxx stanovené x xxxxxxxxxxx.

(8) X případě, xx cizinec závažným xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x uložení xxxxxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxxx nebo x xxxx k vycestování xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx zajistí. X xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx zabrání xxxxxx xx xxxx cizince xxxxxxxxx, xx cizinec xxxxxxx povinnost splnit xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx.

§123x

Xxxxxxxx záruka

(1) Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx účet xxxxxxx x xx xxxxxx xx vycestování xxxxxxx x xxxxx nebo xxxx, co xx xxx povolen dlouhodobý xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu2), xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx záruky. Xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx záruky nese xxxxxxxx xxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxx složitel xx po xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xx 5 let xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx záruky xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(3) V xxxxxxx, že cizinec x xxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxxxxxxx úřadu xx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx, ve xxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx, nebo xx xxxxx, který xxxx xxxxxxxx státem Xxxxxxxx unie xxxx xxxxxxxx státem5a). Xxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxx složitel, xx xxxxxxx, za xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx složena, povinen xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx po vycestování x xxxxx xxxxxx xxxxxxx na zastupitelském xxxxx ve xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx, xxxx xx xxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx; xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx zastupitelském xxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, jestliže

a) xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx x nebyl mu xxxxxxx dlouhodobý anebo xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx2),3a),

x) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx zastupitelského xxxxx xx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx, nebo xx xxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx, xxxx

x) xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx státě, xxxxx xx xxxxxxx, nebo xx xxxxx, ve xxxxxx má povolen xxxxx, žádá-li x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx úhradu xxxxxxx spojených xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx nevycestuje xx stanovené době x xxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxx xxxxxx připadne státu, xxxxxxxx cizinec xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx 5 xxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxx nebyly v xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx její xxxxxxx.

(7) O xxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx být xxxxxxx xx úhradu xxxxxxx spojených xx xxxxxxxx vyhoštěním xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx.

§124

Xxxxxxxxx cizince za xxxxxx xxxxxxxxx vyhoštění

(1) Xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx staršího 15 xxx, jemuž xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x zahájení xxxxxx x správním vyhoštění xxxxx o xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx již xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx byl xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx Evropské unie xxxxx vstupu xxxxxx xxx xxxxx členských xxxxx Evropské xxxx, Xxxxxxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x nepostačuje xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxxx, pokud

a) xx nebezpečí, že xx cizinec xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx státu xxxx xxxxxxxx způsobem xxxxxxx veřejný xxxxxxx,

x) xx xxxxxxxxx, xx xx xxxxxxx mohl xxxxx nebo ztěžovat xxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxx, xx v xxxxxx xxxxx nepravdivé xxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxx xx takový xxxxx xxxxxx z xxxx jednání,

c) cizinec xxxxxxxxxxxx x xxxxx x době stanovené x rozhodnutí x xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx porušil xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx opatření za xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx

x) xx xxxxxxx evidován x informačním xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) X xxxxxx x zajištění xxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx. Xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx přípustné.

(3) Xxxxxxx x rozhodnutí x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx zajištění x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx vyhoštění. Při xxxxxxxxx doby xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx zohlednit případy xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxx osob x xxxxx. Xx-xx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx přípravy xxxxxx xxxxxxxxx vyhoštění, xx xxxxxxx oprávněna xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xx i xxxxxxxxx. X xxxxxx x xxxxxxxxxxx doby xxxxxx xxxxxxxxx cizince xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx je xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x řízení. Odvolání, xxxxxx řízení ani xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxx xxxx rozhodnutí x xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxx zákona x xxxxx, xxx-xx o xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona, xxxxx xxxxxxx x udělení xxxxxxxxxxx ochrany, a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx domnívat, xx xx xxxx xxxxxxx x udělení xxxxxxxxxxx xxxxxxx dříve, xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxx xxxxxxx se xxxxxxxxx vyhoštění, xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx, nebo xx xxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx x zajištění xxxxxxx xxxx xx 3 xxx xx xxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x zajištění.

(5) Xx-xx xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx doprovodu (§180c) xxxx xxxxxxxxxxx cizince x obdobném xxxxxxxxx, xxxxxxxx mu xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Policie x ustanovení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx cizince xxx xxxxxxxxx vyrozumí a xxxxx jej o xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxx xx-xx xxxxxxx nebezpečí, xx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx narušit xxxxxxx xxxxxxx, a xx-xx to x xxxx xxxxx x xxxxxxx x Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxx x nezletilého xxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xx xxxx, xxx je xxxxxxx xxxx skutečný xxx. Xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx zjištění věku xxxxxxxxxxx cizince bez xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx-xx xxxxxxxxx cizinec xxx xxxxxxxxx provedení úkonů xx xxxxxxxx věku, xxxxx se na xxx xxxx na xxxxxxxxx cizince. Xxxxx xxxxxxxx zjišťování věku xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xx cizince xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx bez doprovodu.

(7) X xxxxxxxx provedení xxxxx xx xxxxxxxx xxxx, x xxxxxxx x důsledcích xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx informuje xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x jazyce, ve xxxxxx xx xxxxxxx xx dorozumět.

(8) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x oprávnění xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx ze xxxxxxxx, x xxxx o xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx soudnictví žalobu xxxxx rozhodnutí o xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxx-xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x těchto xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§124x

Xxxxx-xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx vycestování, policie xx oprávněna xx xxxxxx správního xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx žádost o xxxxxxxxxxx xxxxxxx, jestliže xxx xxxx x xxxx xxxxxxxxx pravomocně xxxxxxxxxx nebo xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx z xxxxxx xxxxx §119 xxxx. 1 písm. x), xxxxx §119 xxxx. 1 písm. x) xxxx 6 xxxx 7.

§124b

Zajištění xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxx-xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx cizince staršího 15 let xx xxxxxx jeho xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx

x) xxxx řízení x udělení xxxxxxxxxxx xxxxxxx zastaveno, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx údaje x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx mezinárodní xxxxxxx,

x) nevycestoval po xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx věci xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx mezinárodní xxxxxxx z xxxxx xxxxxxxxx států Xxxxxxxx xxxx, Xxxxxxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ve lhůtě xxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xx xxxxx do 30 xxx, xxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx lhůta x dobrovolnému opuštění xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie, Xxxxxxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxxxxxxx konfederace uvedená x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) 2018/1860 xx xxx 28. xxxxxxxxx 2018 x xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému při xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx.

(2) X xxxxxxxxx xxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx obsahující xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, datu, xxxx a místu xxxxxxxxx.

(3) Xxxxx-xx vycestování xxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxx do 48 xxxxx, xxxxxxx x xxxxxx o zajištění xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx vydá xxxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxx xxxxxx x xxxxxx. Xxxxxxxx, obnova řízení xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx přípustné.

(4) Xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx k předpokládané xxxxxxxxxx přípravy vycestování xxxxxxx. Xx-xx xx xxxxxxxx k pokračování xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx oprávněna xxxx trvání xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, a xx x opakovaně. X xxxxxx x prodloužení xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx prvním úkonem x xxxxxx. Xxxxxxxx, xxxxxx řízení xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Na xxxxxxxxx xx xxxxxx vycestování xx xxxxxxxxxx §123, 123a x xxxxx XXX xxxxxxx obdobně.

(6) Xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxx,

x) xx-xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 zjištěn xx xxxxxxxxx přechodu při xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xx-xx cizinec přepravní xxxxxx pro vycestování x xxxxx (xxxxxxx, xxxxxxxx), xxx nemohl xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. b) x xxxxxx na jeho xxxx xxxxxxxxxxx.

§125

(1) Xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx 180 xxx a počítá xx xx xxxxxxxx xxxxxxx osobní svobody. X xxxxxxx cizince xxxxxxxx 18 xxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx dětmi nesmí xxxx zajištění překročit 90 xxx.

(2) Xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §124124b x nad xxxx stanovenou x xxxxxxxx 1 xxxx xxxxx za xxxxxxxx, xx vyhoštění cizince xx xxxxxxxxxxxxxx v xxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx

x) xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx správního xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx,

x) cizinec xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx zajištění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dokladu, nebo xx xxxxxx xxxxx, xxxx

x) v průběhu xxxxxxxxx nezbytných xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx dochází x xxxx řádné úsilí xxxxxxx xx xxxxxxxx xx strany xxxxxxx xxxx.

(3) Xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 písm. a) x b) xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx 545 dnů, podle xxxxxxxx 2 písm. x) 365 xxx x xxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxxxxxx doby xxxxxx xxxxxxxxx xxxx policie xxxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxx úkonem v xxxxxx. Odvolání, obnova xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(4) X xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx neprodleně xxxxxxxx xxxx příbuzného x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx; xx-xx xxxxxxxxxx nezletilý xxxxxxx xxx doprovodu, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx dítěte. Policie xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx konzulární xxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxx xx xxxxx x pokud x xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx nezletilého cizince xxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxx mezinárodní xxxxxxx; xx xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx ochranu podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx2).

(5) Xx-xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx poté, xx bylo xxxxxxxx xxxxxxxxx podle §46a xxxxxx o azylu, x uplynulé xxxx xxxxxxxxx xxxxx §46a xxxxxx x xxxxx xx nepřihlíží.

(6) Xxxx-xx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx skutečnosti xxxxxxxxxxxx zajištění x xxxxxx důvodu, xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx nebo x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx cizince se xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx; xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x zajištění xxxxx §46a xxxxxx x azylu xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx ruší.

§126

Xxxxxxx xx xxxxxxx

x) xx celou xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx zkoumat, xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) neprodleně po xxxxxxxxx poučit xxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxx, xx xxxxxx je xxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxxx, x možnosti xxxxx policii xxxxxx x propuštění ze xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx trvání xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x nepropuštění ze xxxxxxxx. Xxxxx-xx tento xxxxx xxxxxxx x xxxxx-xx toto xxxxxxxxx xxxxxxx ani jiným xxxxxxxx, xxxxxxx cizince xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxx, arabském, xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx zajištění x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx trvání xxxxxxxxx. X xxxxxxx písemně xxxxxxxxxxxx poučení xxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

§126x

(1) Xxxxxxx xx xxxxx ministerstva xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx, že

a) xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx, zda xxxx xxxxxxxxxxxxx x orgánem xxxxxx x trestním xxxxxx, (§42e xxxx. 2), xxxx

x) cizinec, xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx,

xx xxxx být xxx xxxxxx pobytu x zařízení xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxx řízení.

(2) Xx xxxx xxxxxxxxx zajištění xx staví běh xxxxx xxxxx §125 xxxx. 1.

(3) Je-li xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx uprchne, nebo xxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx na pokyn xxxxxxxxxxxx přerušení xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxxx xxxxx.

(4) Proti xxxxxxxxxx xxxxx odstavců 1 a 3 xxxxxxxx, xxxxxx řízení xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx přípustné.

§126x

(1) Je-li zajištěný xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx podle §176 xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx upustit xx xxxxxxxx xxxxxxx po xxxx umístění cizince xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Jde-li xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x poškození xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx trvalého xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxx ve xxxxxxxxxxxxx zařízení podle xxxxxxxx 1 xx xxxxxx poskytnutí xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xx uplynutí 180 xxx ode dne xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx vízum k xxxxxx xxx 90 xxx za xxxxxx xxxxxxx pobytu xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxx nezávislé, která xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx; xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxx potřebnou x vycestování cizince x území, nejdéle xx xxxx 1 xxxx.

(3) Ustanovení xxxxxxxx 1 a 2 xx xxxxxxxxx, xxxxx x poškození xxxxxx xxxxx xxxxxxxx úmyslným xxxxxxxx cizince.

§127

(1) Zajištění musí xxx bez zbytečného xxxxxxx xxxxxxxx

x) xx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx,

x) rozhodne-li xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x zrušení rozhodnutí x xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx doby xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x nepropuštění ze xxxxxxxx; povinnost xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xx-xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx,

x) xx-xx xxxxxxx udělen xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,2)

x) xx-xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx pobyt xx účelem ochrany xx xxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx-xx ministerstvo x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx mezinárodní ochrany xxxxx §46a xxxxxx x xxxxx.

(2) Podání xxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx zajištění xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

§128

(1) Zajištěného xxxxxxx, xxxxxxx má xxx xx základě xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx území, xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx x území; xx neplatí x xxxxxxx, že xxxxxxxxx xxxxxxx předloží potvrzení x xxxxxx žaloby. Xxxxxxx rovněž xxxxxxx xx hraniční přechod xxxxxxxxxxx xxxxxxx po xxxxxxxxx žaloby xxxxx xxxxxxxxxx o správním xxxxxxxxx a cizince, xxxxx byl xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §124b.

(2) Xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 v zařízení xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxx zajistí xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx.

(3) Xxx-xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx doprovodu, xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 teprve xxxx, xx xxxx, xxx xxxx nezletilý xxxxxxx bez xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx bez xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx.

§129

Xxxxxxxxx cizince xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx

(1) Nelze-li xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx, policie xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx území, xx xxxxxx jeho xxxxxxx xxxxx mezinárodní xxxxxxx xxxxxxxx s xxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxx xxxx 13. xxxxx 2009 xxxx přímo xxxxxxxxxxxx právního xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx37); xxxxxxx xx xxxx nezbytně xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx, xx xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx důvodů xxxxxxxx xxx nutné xxxxxxxxx.

(2) X xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx zajištěného xxxxxxx, xxxx, xxxx x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx.

(3) Xxxxx-xx předání xxxxxxx xxxx dokončení xxxx xxxxxxx uskutečnit xx lhůtě do 48 xxxxx, x xxx-xx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx podle §152 xx xxxxx xx 72 xxxxx, xxxxxxx v řízení x xxxxxxxxx cizince xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx. Xxxxxxxx, xxxxxx řízení xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx rozhodne x zajištění cizince xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx státu xxxxxxxx xxxxx použitelným xxxxxxxxx Evropské unie37), xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx útěku. Xx vážné nebezpečí xxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx, pokud xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx, vyhnul xx xxx xxxxx xxxxxxx xx státu xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx37), nebo xx pokusil x xxxx anebo xxxxxxxx xxxxx nerespektovat xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx použitelným xxxxxxxxx Xxxxxxxx unie37) xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxx jednání. Xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx dále xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx, který xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx37) přímo nesousedícího x Českou xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx samostatně xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx adresu místa xxxxxx xx xxxxx.

(5) Xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx cizince xxx xxxxxxxxx, xxxxx xx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xx mohl xxxxxxx xxxxxxxxxx státu xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, x je-li xx x xxxx xxxxx x souladu x Xxxxxxx x právech xxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxx o nezletilého xxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx cizince xxxxxxxx xx doby, xxx xx zjištěn xxxx xxxxxxxx věk. Policie xxxxxx úkony xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx, hledí xx xx něj xxxx na zletilého xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx nejsou xxxxxxxx, xxxxx xx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx cizince xxx doprovodu.

(6) O xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx věku, x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx policie xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx, xx xxxxxx xx schopen se xxxxxxxxx.

(7) Xxxxxxx x xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxx dobu trvání xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x předpokládané složitosti xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx. Je-li xx nezbytné x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx dobu xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xx x xxxxxxxxx. X xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx zajištění cizince xx účelem předání xxxx xxxxxxx xx xxxxxx rozhodnutí prvním xxxxxx v xxxxxx. Xxxxxxxx, obnova řízení xxx přezkumné řízení xxxxxx přípustné.

(8) Policie xx xxxxxxx xxxxxx xxx, aby xxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx cizince xxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxx termínu xxx xxx xxxxxxxxx.

§129a

Žádost o xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx

(1) Cizinec xx xxxxxxxx podat xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx ze zařízení, xx xxxxx je xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx. Policie xxxxxxx nevyzývá x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxx byla doba xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, nebo xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx vycestování. O xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx cizince xxxxx x oprávnění xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx rozhodnutí x nepropuštění ze xxxxxxxx; xxx-xx x xxxxxxxxxxx cizince xxx xxxxxxxxx, poučí o xxx xxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx 15 xxx xxx dne xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx policie xxxx xxxxx k xxxxxxxxx, xxxxx toho, xxxxx xxxxxxxxxx nabylo xxxxxx xxxx xxxxxxx; xx xxxxx x xxx podání xxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xx oprávněna xxxxxxx vyslechnout, xx-xx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx. Cizinec xx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx před xxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx výpovědi x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(5) O xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx cizince xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx nevyrozumívá. Cizinec xxx jeho zástupce xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx výslechu xxxxxx. Xxxxxxx xx oprávněna xxxxxxx od provedení xxxxxxxx cizince nebo xxxxxxxx svědka a xxxxxxxxx xx x xxxxx dobu, xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx skutečného stavu xxxx předvoláni xx xxxxxxx xxxx a xxxxx x xxxx xx k xxxxxx xxxxxxxx nedostaví. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx, xx byl xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx; xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxx x xxxxxxxx svědka xxxxxxxx z xxxxxxxxx xx xxxxx.

(6) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx vyjádřit xx x xxxxxxxxx xxx vydání rozhodnutí.

(7) Xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

XXXXX XII

ZAŘÍZENÍ

§130

(1) Xxxxxxxxxx x zajištění cizince xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxxxxxx").

(3) Xxxxxxxx xx xxxx xx část x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxx x mírným xxxxxxx") x xxxx x xxxxxxx xxxxxxx zajištění (xxxx xxx "xxxx x xxxxxxx xxxxxxx"). Xxxx s xxxxxx xxxxxxx může být xxxx xxxxxxxxx na xxxxx části, do xxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx policie xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxxxxx po xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x zajištění xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

§131

Provozovatel seznámí xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx do xxxxxxxx, xxxx neprodleně xx xxx, x xxxxx x povinnostmi, xxxxx xx vztahují x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx, s xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxx pomoci x xxxxxxxx x s xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx nebo x xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx se xxxx xxxxxxx v xxxxxxx xxxx xxxx x povinností, které xx vztahují x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx, xxxx vnitřního xxxx zařízení. Informace x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx řád xxxxxxxx jsou umístěny xxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§132

(1) Část x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxx xxxxxxx, x němž xx mohou zajištění xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx řádem xxxxxxxx.

(2) Xxxx s xxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxx od části x mírným xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx místnost x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx.

§132x

Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxx a x xxxxx zajištění xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx audiovizuální xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, s xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx zařízení x xxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxx osobní prohlídky xxxxxxx.

§132x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 379/2007 Xx. s xxxxxxxxx xx 21.12.2007

§133

(1) Ubytovací xxxxxxxx x části s xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx lůžky, skříňkami xx uložení xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx x xxxxxxx x počtu xxxxxxxxxxxxxx xxxxx ubytovaných xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx s xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx lůžky, xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx ubytovaných xxxxxxx, sanitárním zařízením xxxxxxxxx od xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx) xxxxxxxxx. Tato místnost xx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx strany.

§134

(1) Xxxxxxxxxxxx zajištěnému xxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxx lůžko, xxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxx x základní hygienické xxxxxxxxxx,

x) umožní přijímat x odesílat písemná xxxxxxx xxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, denní xxxx x časopisy xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx,

x) umožní podat xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx státním xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxx xx své xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx-xx xxxxxxx dostatečné xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xx xxxx xxxxxx zajistí xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx zařízení xxxx jeho zástupcem xxxx s xxxxxxx x zařízení,

g) umožní xxxxxxxxxxx osmihodinový spánek x xxxx xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx volný xxxxx x xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx zajistí xxxxxxxxx xxxxxxxxx zajištěného xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx orgánem xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx umístěnému x xxxxx s xxxxxxx režimem xxxxxx x xxxxx určeného xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx 1 xxxxxx xxxxx, xx xxxxx ho xxxxxxxxx xxxxxxx. Policie xxxx xxxxxxxx ze xxxxxxxxx xxxxxx omezit xxxx xxxxxx. X xxxxxxx xxxx zrušení vycházky xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx psychologické x xxxxxxxx služby x xxxxx služby x xxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx pobytu xxxxxxx x xxxxxxxx.

(5) Provozovatel xxxxxxx xx souhlasem xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxx.

§135

(1) Xxxxxxx umístí xxxxxxxxxxx cizince xx xxxxx provozovatele xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx části x přísným režimem, xxxxx

x) je xxxxxxxxx xxxx vyžaduje xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx důvodu,

b) opakovaně xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxx závažným xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx zákona.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx mladšího 18 xxx lze xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx pouze x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) nebo c).

(3) Xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx režimem xxxxxxxxxx xxxxxx a x xxx uvede xxxxxxxxxxx x důvodech xxxxxx xxxxxxxx a poučení x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (§148 xxxx. 2). Xxxxxxx zajištěného cizince xx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, byl-li xxxxxxxxx, xxxxxxx uloží xx xxxxx zajištěného cizince. Xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx to xx záznamu poznamená.

(4) Xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x části x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxx 48 xxxxx, xxxxxxx o xxxxx xxxxxxxx vydá rozhodnutí. Xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx řízení xxxxxx přípustné.

(5) Xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xx 30 xxx. Xxxxxxx v průběhu xxxxxxxx zajištěného cizince x části x xxxxxxx xxxxxxx zkoumá xxxxxx xxxxxx pro xxxx umístění. Xxxxxxxx-xx xx xxxxxxx v xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 nebo xxxx-xx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx umístění x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x 30 dnů, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx části x xxxxxx režimem. Xxxxxxxx, xxxxxx řízení xxx přezkumné xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

§136

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxx xx povinen

a) dodržovat xxxxxxx xxx zařízení,

b) xxxxxx xxxxxxx zařízení,

c) xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx nebo provozovatele xxxxxxx xxx plnění xxxxx x souvislosti xx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xx xxxxxxx, které xx mařilo xxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxx na xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x pobytu, x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx xxxx,

x) dodržovat xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx se x xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx, na udržování xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(2) "Xxxxxxxxx xxxxxxx je xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx ochrany xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx policie xxxx xxxxxxxxxxxxx, nerozhodne-li lékař xxxxx. Xxxxx-xx úkon xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, je xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxxxxx cizinci xxxxxxxx xxxx zjevně xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx protiprávního xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx umístění do xxxxxxxx xxxxx

x) xxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx poškodit xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) opustit xxxxxxxx bez souhlasu xxxxxxx.

(4) Xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx nepovažuje xxxxxxxx xx účelem xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx před xxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx neodkladné zdravotní xxxx xxxx provedení xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§137

(1) Xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx provést jeho xxxxxx prohlídku a xxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxx zjištění, xxx x xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx jeho xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx, peněžní xxxxxxxxxx xxxx xxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx je xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xx xxxxxxxxx provést xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx cizince xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx nebo x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxx x xxxx cestovní xxxxxx, xxxxxx totožnosti xxxx xxxxxxxxx potvrzující xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxxxxx xx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxxxxx provádí xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx totožnost xxxx xxxxxx občanství, peněžní xxxxxxxxxx x xxxx, xxxxxxx xxxxxxx do xxxxxxxx, xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx x zařízení xx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx způsobem, zadrží.

(5) Xxxxxxx xxxxxxxx věci xxxxx, s xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx, písemnosti xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx, zbraní xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx18) x xxxx19), xxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxx s xxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, spolu xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

§138

(1) Provozovatel xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx, xx xxxxxx stanoví

a) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx x poskytované xxxxxxxxxxxxx x sociální xxxx,

x) xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) pravidla x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx výdeje xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, obuvi, xxxxx x prádla,

e) xxxxx návštěv,

f) xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx, xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx docházky,

i) xxxx, xxx xx x xxxxx s xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx,

x) místa vyhrazená xxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxx zajištění xxxxxx xxxx xxxxx potřeby, xxxx, novin a xxxxxxxx,

x) další xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podrobnosti.

(2) Xx vnitřním řádu xxxxxxxx, x xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx bez xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx kulturního, xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx kategorie.

(3) Xxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxx, španělském, xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx, xx-xx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

§139

Rozdělení xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx x případě xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x části x xxxxxxx režimem.

§140

(1) Xxxxxxxxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx x mírným xxxxxxx cizince, xxxx xxxxxxx má xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx jej xx x xxxx, xxxxx-xx xxxxxxxx xxxx o xxx xxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx "ubytovaný xxxxxxx"). Ubytovanému xxxxxxx xxxxxxxx stravu x xxxxx služby xxxx xxxxxxxxxxx cizinci. Je-li xxxxxxxxx cizinec xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx s pobytem x xxxxxxxx, xxxxxxxx xx x projevu xxxx xxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx-xx zajištěnu xxxx jiným způsobem. Xxx-xx o nezletilého xxxx xxxxx s xxxxxxxx svéprávností, xxxx xxxxxxx zařízení jen xx písemném souhlasu xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx §131, §134 xxxx. 1, 2 x 4, §136 xxxx. 1 xxxx. x) xx x) a x), §136 xxxx. 2, §136 xxxx. 3 xxxx. x) xx x), §143, §144 xxxx. 1 xx 3 x §145 xxxxxxxx obdobně.

§141

(1) Při xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx provozovatel xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Odděleně xx xxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxx xx xxx, x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx14), xxxxx x tím xxxxxxxx.

(3) Cizinec xxxxxx 18 let nebo xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx je umístěn xxxxx s xxxxxx xxxxxxx xxxx s xxxxxx, xxxxx byl xxxxxx xx xxxx.

§142

(1) Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx, který xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx docházce xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx19a), xxxxxxx umožnit xxxxxx xxxx povinnosti.

(2) Xxxxxxx xxxx opustit xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx školní xxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx, a xx xxxxxx xxxxxxx činností xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx. X odůvodněných xxxxxxxxx xxxxxxx zajišťuje xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx, který xxxx xxxxxxxx školní xxxxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxx, pokud xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx xx xxxx uhradit xxxxx.

§143

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx strava xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x zdravotnímu xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, v xxxxxxx xxxx xx 18 xxx xxxxxxx denně.

(2) Xxx xxxxxx stravy xx xxxxx možností xxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x náboženských xxxxxx zajištěného cizince.

§144

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx v xxxxxx xxxxx hodiny a xxxxx xxxxxxx 4 xxxx současně přítomných. X odůvodněných případech xxxx xxxxxxx zařízení xxxx xxxx xxxxxxxx, xx dohodě x xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx; xxxxxxxx-xx to xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x přijímání xxxxxxx, xxxx být xxxxxx i xxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxxx probíhají x xxxxxxxxxxx k xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xx oprávněn xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx ukončit, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx pokud xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx.

(3) Zajištěný cizinec xx xxxxx přijímat x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx osoby, xxxxx xxxxxxx, že předmětem xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx právní xxxxx cizincům. Za xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxx zaměstnanec nebo xxxx, který xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx je xxxxx xxxxxxxxxx právních xxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxx.

(4) Návštěva xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx režimu xxxxxxx xx přítomnosti xxxxxxx; xx neplatí, jde-li x xxxxxxxx podle xxxxxxxx 3.

§145

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx balíček x xxxxxxxxxxx, xxxxxxx x věcmi osobní xxxxxxx xx xxxxxxxxx 10 xx. Xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx, xxxxxxx vnášení xx zařízení, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxxxxx je xxxxxxxx. Xxxxxxxx věci, s xxxxxxxx věcí19), xxxxxxx xxxxxx xx v xxxxxxx x právním xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, který xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx, xxxxx vedoucí xxxxxxxx xxxxxxxxxx o jejich xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx cizinci xxx xxxxxxxx zařízení.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx peníze, xxxxx mu byly xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx jiným xxxxxxxx; peněžní xxxxxxxxxx xx povinen xxxxxx xx xxxxxxx provozovateli. Xxxxxxx-xx cizinec xxxxxxx xxxxxxxxxx do xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx tyto xxxxxx cizinci xxxxxx x předá xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx soupisem. Xxxxxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx další xxxx, zejména xxxxxxxx x xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxx x zajistí xxxxxx xxxxxxxx uložení.

(4) Cizinec, xxxxx xx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, je xxxx xxxxxx na xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxx, novin xxxx xxxxxxxx, a xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx 300 Kč. Xxxxx xxxxxxx provozovatel xx základě písemné xxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxxx stanovených vnitřním xxxxx zařízení. Xxxxxxxx xxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx potvrdí xxxx xxxxxxxx; xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§146

(1) Xxxxxxxxxxxx je xxxxxxxx použít xxxxxxxxx xxxxxxx prostředky xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx-xx v xxxxx nebo xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx, x úhradě, byť x xxxxxxxx, výdajů xxxxxxxxx s xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx postupuje xxxxxxxxxxxx xxx, xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx zařízení xxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředků xxxxxx xxxxxxx 400 Xx; xx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx peněžní prostředky x xxxxx xxxxxx, xxxx se xx xxxx uschovaná xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx poskytnutých xxxxxxxxx prostředků xxxxxxxxx xxxxxx 400 Xx. Xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx peněžní xxxxxxxxxx, xxxxxxxx mu xxxxxxxxxxxx xxx opuštění zařízení 400 Kč.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx cizinci xxxxxx x peněžních xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1.

(3) Xxxxxxxx 1 xxxx xxxxx x xxxxx se xxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx předán xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx dopraven xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx účelem xxxxxxxxxxx x xxxxx.

§147

(1) Xxxxxxxxxxxx při xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x jiné xxxx, xxxxx xxxx zadrženy xxxx převzaty xx xxxxxxx, s xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxx xx v xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx, xxxxx xxxx x průběhu pobytu x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx v hotovosti xxxx xxxx použity xxxxx §146. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx v jiné xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx cizinci xxxx x xxxx xxxx.

(2) Policie xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx totožnost xxxx xxxxxx xxxxxxxxx; xx-xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx eskortován na xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx správního xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxx občanství xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xx-xx nebezpečí, že xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, doklad xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx zničil xxxx xx xx xxxxxx, xxx tím xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx doklad, xxxxxx totožnosti a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx, xx cizinec xxxx xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx, xxxx x důvodu xxxxxxxx xxxxxxxx, a xx xxxxxxxxxx 24 xxxxx xxxxxx; xxxx-xx x xx xxxx xxxxxxx xxxxx a xxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxx zbytečného xxxxxxx xxxx, xx xx xx dozví.

§148

(1) Xxxxx xxx xxxxxxxxxxx ustanovení xxxx xxxxx ve vztahu x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právních xxxxxxxx xxxx dotčena.

(2) Xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx hlavy xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx stížnost xxxxxx xx 30 dnů xxx dne xxxxxx xxxxxxxx. X způsobu xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx vyrozuměn. Xxxxx způsobu xxxxxxxx xxxxxxxxx lze podat xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx přezkoumání.

§149

(1) O xxxxxxxx xxxxxx zajištění xxxxxxxxx xxxxx orgánem xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx provozovatele x xxxxxxx x zařízení.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx práv xxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx je na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx 3 xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxx je xxxxxxxx užíváno xxx xxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx x tímto xxxxxxx; xxxxxx xx xxxxxxx dbát xxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx sledování xxxxx xxxx xxxxx x důvodu xxxxxxxx xxxxxxx chodu x xxxxxxxxxxx zařízení.

§150

(1) Provozovatel xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxx účetních záznamů x zajištění xxxx x xxxxxx chráněných xxxxx cizinců umístěných x zařízení x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx vede xxxxxxxx informační xxxxxx43), xxxxx xx xxxxxxxx. X xxxxxxxxx informačním xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx údaje xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx k ochraně xxxxxx cizince x xxxx xxxxxxxxxx práv, x dále xxxxx, xxxxxxx zpracování xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x oprávnění, xxxxx xx vůči xxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx, x se xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx organizací x xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx informační xxxxxx nevyužívá xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xx informační xxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xx zlikvidují neprodleně xx xxxxxxxx zajištění xxxx ubytování xxxxxxx x xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx účetními záznamy xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x datu xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx prostředcích xxxxxxxxx cizincem xx xxxxxxx v xxxxxxxx x účelu a xxxxxxx jejich užívání. Xxxxx, xxxxx se xxxxxxxxxxxx neprodleně xx xxxxxxxx pobytu xxxxxxx x xxxxxxxx, se xxxxxxxxxx xx xxxx 5 let xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx se xxxxxx, xxxxxxxxx plynoucích xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx ubytování xxxxxxx x xxxxxxxx; xx xxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxx.

§151

Xxxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx příspěvek xx úhradu nákladů xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx jejím xxxxx. X výši příspěvku xxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx poskytuje dotaci xx xxxxxx xxxx, xx jejímž xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx. X poskytnutí x xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

XXXXX XXXX

XXXXXX CIZINCE X XXXXXXXXX OSOBA

Průvoz xxxxxxx

§152

(1) Průvozem cizince xxxx xxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx na xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x území xxxxxxxxx policií xxxxxxxxx xx xxxx cizince; xxx-xx x průvoz xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx cestou x xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx20) (xxxx xxx "xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx"), xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx cizince x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxx x xxxxxxxxxxx cizince x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx nezávisle na xxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx průvoz cizince xxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxx smlouvy xxxx na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx uplatňuje xxxxxxxx xxxxxx20), xxx-xx x průvoz leteckou xxxxxx.

(3) Xxxxxxx může xxxxxxxxx průvozu odepřít, xx-xx xxx xxxxx xxxxx mezinárodní xxxxxxx, xxxx xxx-xx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx

x) je xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x trestného xxxx xxxx je xxxxxx x důvodu xxxxxx xxxxxx,

x) průvoz jinými xxxxx nebo xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) průvoz cizince xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx letiště xx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxx není x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx důvodů xxxxx, xxxx

x) by cizinec xxxx ohrozit xxxxxxxxxx xxxxx, závažným způsobem xxxxxxx veřejný pořádek, xxxxxxx xxxxxxx zdraví xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx na základě xxxxxxx vyplývajícího x xxxxxxxxxxx smlouvy.

(4) Policie xx oprávněna xxxxxxx x zajištění xxxxxxx xxxxxx jiného xxxxx xx xxxxxxx mezinárodní xxxxxxx. Xxxxxxxx-xx předání xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx na xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx unie nebo xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx20), xxx-xx o xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, je xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x zajištění průvozu xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx státu.

§153

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx celou xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx pohybu. Xxx-xx x průvoz xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx cizincem xx xxxx xxxxxxxxxxxx x v případě xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx tranzitního xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx cizinci xx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxx odletu. X xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx opustit xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx; xx xxxxxxx, xx-xx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 5 xxxx §129 xxxx. 3.

(2) Xxxxxxx po xxxxxxxx xxxxxxxxxxx cizince převezme xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx doklad.

(3) Xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx provedenou xxxxxxx, jejímž xxxxx xx xxxxxxx, xxx x xxxx xxxx xxxxx xxxx jinou xxx, xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx; xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx osoba stejného xxxxxxx.

(4) Prováženému xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx stravu xxxxxxxxx xxxxxxx 6 xxxxx xx omezení xxxx xxxxxxx.

(5) Jestliže xxxxxxxxx cizinec xxxxxxxx, xxxxxx xx xx xxxxxx xxxx se xxxxxx x sebevraždu, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx směřující x xxxxxxx xxxx života x xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx první xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, zda xxxxxxxxx xxxx cizince xxxxxxxx xxxxxxxxx průvozu xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(6) Úhradu xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx zajišťuje xxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxx

§154

(1) Nežádoucí xxxxxx se rozumí xxxxxxx, jemuž nelze xxxxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxxx, xx by tento xxxxxxx při xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx státu, xxxxxxxx xxxxxxxx narušit xxxxxxx pořádek, ohrozit xxxxxxx zdraví xxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x mezinárodní xxxxxxx.

(2) Policie xxxxxxxx x xxxxxxxx cizince xx xxxxxxxxx osobu xx xxxxxxx vlastních xxxxxxxx, požadavku xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx České xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx České republiky xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx smlouvy.

(3) Xxxxxxx xxxxxx cizince xx nežádoucí osobu xx xxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx,10)

x) pravomocného xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx

x) xxxx, že xx xx xxx xxxxxxxx mezinárodní xxxxxx xxxxx xxxxxx upravujícího xxxxxxxxx mezinárodních xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx.

(4) Xxxxxxx dále označí xx xxxxxxxxx osobu xxxxxxx, x jehož xxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx policie xxxx xxxxxxxxxxxx (§123 odst. 6),

x) náklady spojené x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx ministerstvo a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx v poloviční xxxx (§123a xxxx. 2), xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx zahraničí nese xxxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx (§124b).

(5) Xxx, xxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx podle xxxxxxxx 1, xxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Policie xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, prokázání xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx tato xxxxxxxxxxx xxxx prokázána x xxxxxxxxx. Při xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx a rodinného xxxxxx xxxxxxx.

(6) Xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx je xxxxxxxx x evidenci xxxxxxxxxxx xxxx. Je-li důvodné xxxxxxxxx, xx cizinec xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx závažným xxxxxxxx narušit xxxxxxx xxxxxxx xxxx ohrozit xxxxxxxxxx xxxxxxxxx států, xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx údaje x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx předpisem Xxxxxxxx xxxx20a); to xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx1b) xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(7) Xxxxxxx cizinci xxxx xxxxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

§155

(1) Xxxxxxx přezkoumá xxxxxx, které vedly x zařazení cizince xx evidence nežádoucích xxxx podle §154 xxxx. 2, xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxx, xx-xx poznatky xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, x xx základě xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx ponechá xxxx xxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx vyřadí. Xxxxxx-xx sama tyto xxxxxx objektivně přezkoumat, xxxxxx o xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx osobu.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx soudu xxxx xxxxxxxxx xxxxxx (§154 xxxx. 3) xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx prezidentem xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx vyhoštění xxxxxx xxxx xxxxxxxx orgánem, xxxxx se xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx . Xxxxxxx zařazeného xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x §154 xxxx. 4 xxxx. a) xxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx zrušení rozhodnutí x správním vyhoštění x xxxxxx xxxxxxxxx x §119a xxxx. 6 xxxx xx xxxxxxxxx úhradě xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xx 6 letech xx xxxxxxxx zajištění xxxx xxxxxxxx doby xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x §154 xxxx. 4 xxxx. x) xxxx c) xxxxxxx x evidence xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx úhradě přepravních xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx po 6 xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxxxxx osob.

(3) Při xxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxxxx osob xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx smluvních xxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxx vloženy xxxxx §154 xxxx. 6.

XXXXX XIIIA

INTEGRACE XXXXXXX

§155x

Xxxxxx xx xxxxxxx integrace xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx organizace xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx právnická xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx centra xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx-xxxxxxxxxx xxxxx, kurzy xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx orientace, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x právní xxxxxxxxxxx.

§155x vložen právním xxxxxxxxx x. 176/2019 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.7.2020

§155x

Xxxxxxxxx-xxxxxxxxxx xxxx

(1) Centrum xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx-xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx x povinnostmi xxxxxxxxxxxxx x pobytem xx xxxxx, xx základními xxxxxxxxx Xxxxx republiky, x xxxxxxxx xxxxxx x x kulturními xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx, xxxxxxx bylo vydáno xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §66, xx povinen xx 1 roku xxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx tohoto xxxxxxxx absolvovat adaptačně-integrační xxxx xxxxxxxxxxxx centrem xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xx cizince, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx povolení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx účelu xxxxxx na xxxxx.

(3) Xxxxxxxxx uvedená v xxxxxxxx 2 xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx

x) xxxxxx xx xxxxx na základě xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx území, xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx vnitropodnikově xxxxxxxxxxx zaměstnance jiného xxxxxxxxx státu Evropské xxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx investování nebo xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx Ministerstvem xxxxxxxxxxxx věcí,

b) x xxx xxxxxx právní xxxx rozhodnutí uvedeného x xxxxxxxx 2

1. xxxxxxxxx xxx 15 xxx, nebo

2. dovršil xxx 61 xxx, xxxx

x) xxx adaptačně-integrační xxxx xxxxxxxxxx.

(4) Ministerstvo xxxx z důvodů xxxxxxxxxx zřetele hodných xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x odstavci 2 xxxxxxx.

(5) Xxxxxxx xx xxxxxxx integrace cizinců

a) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pořádání xxxxxxxxx-xxxxxxxxxxxx kurzů,

b) xxxxxxx, xxx se xx xxxxxxxxx-xxxxxxxxxxx kurzu podíleli xxxxx odborně xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx-xxxxxxxxxxxx kurzů, x

x) xxxx cizinci xxxxxx x absolvování xxxxxxxxx-xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx o xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx-xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, jejíž xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx tak, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx z xxxxx xxxxx věty xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(7) Zkouška xxx lektory xxxxxxxxx-xxxxxxxxxxxx xxxxx se skládá x teoretické části, xxxxx zahrnuje xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Zkouška xxx xxxxxxxxxx adaptačně-integračních xxxxx xx xxxxxx x praktické xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx a na xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx ministerstvo.

HLAVA XXX

XXXXXXXXX

§156

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) x xxxxxxx x §9 xxxx. 5 nebo §180h xxxx. 2 xxxxxxxxxxx xxxx xx zahraničí,

b) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §117d xxxx. 2,

c) xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Evropské xxxx, xxxxx xxx není xxxxxxx Evropské xxxx, xxxxxxx povinnost xxxxx §87b xxxx. 2 xxxx §87o odst. 2,

x) xxxxxxx povinnost xxxxx §93 xxxx. 1 nebo 2 xxxxx xxxxx §98 xxxx. 1, 3, 4 xxxx 5,

e) xxxx xxxxxxx zástupce xxxxxxx narozeného xx xxxxx nesplní povinnost xxxxx §88 odst. 2 xxxx 3,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §103 xxxx. x), x), x), x), x) xxxx x),

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §103 písm. x), x), x), x) xxxx x rozporu x §103 xxxx. x) uvede x xxxxxx podle xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx,

x) při xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx vycestování xx xxxxxxx cestovním xxxxxxxx, jenž xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx §116 xxxx. x), x), x) xxxx x),

x) x xxxxxxx x §136 xxxx. 3 xxxx. x) xxxxxx bez xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xx xxxxxxx byl xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx vydaný xxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxx hraniční nebo xxxxxxxx kontrole xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx jako cestovním xxxxxxxx, xx se x takový xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxx opravňujících ke xxxxxx xx území xxxx x dokladech xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx jinému xxxxxxx xxxx cestovní xxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx21) xxxx xxxxxx vlastní,

n) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx osobě xxxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §74 xxxx. 3 xxxx §117d xxxx. 5,

x) nesplní xxxxxxxxx xxxxx §103 xxxx. x) opakovaně, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxx podle §155b odst. 2.

(2) Xxxxxxx xxxxx xx xxxx ubytovatel dopustí xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx §100,

x) xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx v xxxxxxx x §101, xxxx

x) nesplní povinnost xxxxx §102 xxxx. 4.

(3) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx přestupku xxx, xx

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §107 xxxx. 1,

x) jako xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx cizince, nesplní xxxxxxxxx xxxxx §107 xxxx. 2,

x) jako xxxxx, která xx xxxxxxxx podle §15, xxxxxxx povinnost xxxxx §107 xxxx. 4, xxxx

x) xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx mladšího 15 let xxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx 15 xxx xxxxxx xx xxxx xxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx 15 xxx xx xxxx xxxx xxxxxx xx území xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx podle §107 xxxx. 15.

(4) Fyzická xxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxx xxxxxxxxxxxxx, který xxxxxxxxx nebo zprostředkovává xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx uděleno xxxxx x pobytu xxx 90 xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx vízum xx xxxxx xxxxxx,

x) x xxxxxxx s §107 xxxx. 10 xxxx. x) xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx splňovalo xxxxxxxx xxxxxxx v §100 xxxx. d) xxxx xxx xxxx xxxxxx za ubytování xxxxxx nadměrná xx xxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxx xxxx, xxxxx xxxx odměny xxxxxxx x x úrovní xxxxxxxxx, xxxx provede xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx za ubytování xxxxxxxx xxxxxx z xxxxxx tohoto xxxxxxx xxxxx §146 xxxx. x) xxxxxxxx xxxxx, xxxx

x) v xxxxxxx x §107 xxxx. 10 xxxx. x) xxxxxxxxx cizinci xxxxxxxxx xxxxxxx o zajištění xxxxxxxxx.

(5) Xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx

x) 50&xxxx;000 Xx, xxx-xx x přestupek xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx xxxxxxxx 4 xxxx. x),

x) 10 000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), x), x) xxxx x) až x),

x) 5 000 Kč, xxx-xx o xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), f), x), x) nebo x), xxxxxxxx 3 xxxx xxxxxxxx 4 xxxx. x),

x) 3 000 Xx, jde-li x xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 písm. x), x), x), x), x) xxxx x).

§156x

§156x zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 427/2010 Sb.

§157

Xxxxxxxxx právnických x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx osob

(1) Xxxxxxx dopravce xx xxxxxxx přestupku xxx, xx

x) xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx §104 xxxx. 1, nebo

b) xxxxxxxxx xxxxxxx do xxxxxxxxx x případě xxxxxxxx x §104 xxxx. 4.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xx pravidelných xxxxxxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxx přestupku xxx, xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx §104 xxxx. 2.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxx x přímo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx15a), xxxx se xxxxxxx pravidla, kterými xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx států Evropské xxxx, xx dopustí xxxxxxxxx xxx, xx x xxxxxxx x §104 xxxx. 3 xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx cizince, kterému xx xxx xxxxxxx xxxxx na xxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxx podnikající xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, že

a) xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx §100,

x) xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx knihu x xxxxxxx s §101, xxxx

x) nesplní xxxxxxxxx xxxxx §102 xxxx. 4.

(5) Xxxxxxxxx osoba xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxx zaměstnavatel, xxxxx xxxxxxxxx xxxx zprostředkovává xxxxxxxxx xxxxxxx, kterému xxxx uděleno xxxxx x pobytu xxx 90 xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx zaměstnání xxxx xxxxxxxxxx vízum xx xxxxx xxxxxx,

x) x rozporu x §107 odst. 10 xxxx. a) xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x §100 písm. x) xxxx xxx výše xxxxxx za xxxxxxxxx xxxxxx nadměrná xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxx cizince x s úrovní xxxxxxxxx, nebo xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx z xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx §146 xxxx. x) xxxxxxxx práce, xxxx

x) x xxxxxxx x §107 xxxx. 10 xxxx. x) xxxxxxxxx xxxxxxx vystavení xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(6) Xxxxxx škola xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx podle §107 xxxx. 5.

(7) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx uzavřela xxxxxx x xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §107 xxxx. 6.

(8) Xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx

x) xx 100&xxxx;000 Xx xx 500&xxxx;000 Xx xx každého xxxxxxx, jde-li o xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2 x xxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx státem, xxxxx xxx-xx x přestupek xxxxx odstavce 3,

b) xx 50&xxxx;000 Xx, xxx-xx o přestupek xxxxx xxxxxxxx 4, xxxxxxxx 5 xxxx. x) xxxx xxxxxxxx 6 xxxx 7,

c) xx 5 000 Xx, xxx-xx o xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 5 xxxx. x).

§157x

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx v §161 odst. 1 xxxx xxxxxxxxxxxx. Xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx dodržování xxxxxxx dozoru xxxxxxx, xxxxxxxx jej orgán xxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx dodržování xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, projedná xxx xxxxxxxxxxxx.

§157b

§157b xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 427/2010 Sb.

XXXXX XX

XXXXXXXXXX XXXXXXX

§158

(1) Xxxxxxx při xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx cizinců, xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx jména, xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx jmen x xxxxxxxx, xxx, xxxxx x xxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx cizince, xxxx rodné xxxxx, xxxx jiný identifikační xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, cizince, xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx x xxxx tělesných xxxxxxx. Xxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx cizinců x xxxxxxx xxxxx

x) xxxxx v xxxxxxx

1. xxxxxxx o udělení xxxx (§54), xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx (§42 xxxx. 6, §42g odst. 12, §42i xxxx. 11), xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx (§70 xxxx. 1), xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx rezidenta xx xxxxx (§83 odst. 5),

2. žádosti x xxxxxx osvědčení o xxxxxxxxxx a xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx k xxxxxxxx xxxxxx podle §87x,

3. xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §108 odst. 1 xxxx. x) (§111 xxxx. 1),

4. výjezdního xxxxxxx (§50 xxxx. 6), hraniční xxxxxxxx (§14), xxxxxxxxx xxxxxxx (§180 xxxx. 3) x xxxxxxxxxxxxxx tiskopisu (§97),

x) xxxxx x

1. xxx, xxxxxx x xxxx vydání víza xxxx xxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx, xxxxx a xxxx platnosti,

2. xxx, xxxxxx x xxxx xxxxxxx pozvání xxxx xxxx xxxxxxxx, zvoucí xxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx a x porušení xxxxxxx xxxxxxxxx x pozvání, x xxxxx x xxxxxx, který ve xxxx jednal,

3. xxx, xxxxxx x xxxx, xxx xxxxxx xxxxxx xxxx rozhodnutí o xxxxxxxxx žádosti o xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxx,

4. xxx, měsíci a xxxx xxxxxx výjezdního xxxxxxx, xxxx číslu x x xxxx xxxx platnosti,

5. xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx vydaného xxxxx xxxxxx xxxxxx, včetně xxxxxxx xxxx xxxxx x čísla, a xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

6. xxxxxx, xxx, xxxxxx, xxxx x místu xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x o xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

7. xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx nežádoucích xxxx s xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx na xxxxx,

8. xxxxxx povolení xxxxxx xx xxxxx xxxxx §122 xxxx. 1 xxxx 2,

9. zařazení xx xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx platnosti xxxxxxx vstupu xx xxxxx xxxxxxxxx států x x orgánu xxxxxx státu, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx,

10. dni, měsíci x xxxx, xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxx, a xxx toto rozhodnutí xxxxxx právní xxxx, x o xxxxxx xxx xxxx xxxxxx,

11. xxx, xxxxxx x xxxx překročení xxxxxxxx xxxxxx xxx průvozu xxxx xxxxx x x xxxxxx, který x xxxxxx xxxxxxx, x orgánu, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx umožnil,

12. xxx, xxxxxx a xxxx xxxxxx právní xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx přestupku xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx subjektu x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx případu xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx x údaje xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx a vymáhání xxxxxxx xxxxxx; ve xxxxxxx xxxxxxx vede xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx deliktu xxxxxxx, xxxxxxxxxxx fyzické xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx,

13. xxxxx, xxxxx a době xxxxxxxxx ztraceného xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx a x xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

14. xxxxx x xxxxx dokladu, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx za xxxxxxxx, včetně xxxxxx xxxxxxxxxxx,

15. xxxxxx pobytu46), xxxxx xxxxxx pobytu x xxxx jeho xxxxxx, datu xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx o zákazu xxxxxx,

16. xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx x místě xxxxxx xxxxx držitele xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx karty,

17. obchodní xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, do xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx převedeného zaměstnance xxxx xxxxx vnitropodnikově xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx převeden, xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx stážisty x xxxxx výkonu práce xxxxxxxx karty xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zaměstnance nebo xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx,

x) xxxxx

1. xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx, x xxxxx se xxxxx xxxxx xxxxx písmene x),

2. xxxxxxxxxx určit xxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxx, x xxxxx se xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x),

3. xxxxxxxxxx se x průběhu xxxxxx xx xxxx, x xxxxx se xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x), x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx,

x) xxxxx o

1. xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, kterými xxxx xxx nabytí xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, číslo xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x omezení xxxxxxxxxxxx x xxx, xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx svéprávnosti,

2. xxxxxxxx xxxxx, xxxx x místu xxxxxxxx xxxxxxxxxx, datu xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x prohlášení xxxxxxxxxx xx neplatné, xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx rozhodnutí xxxxx x neexistenci xxxxxxxxxx, xxxx zániku xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx soudu o xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx za mrtvého x xxx, který xxx x pravomocném xxxxxxxxxx soudu o xxxxxxxxxx za xxxxxxx xxxxxx jako xxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxx, který manžel xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx datu xxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx manželství,

3. xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx rozhodnutí xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx x neexistenci xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx smrtí xxxxxxx x xxxxxxxx, nebo xxxx nabytí xxxxxx xxxx rozhodnutí xxxxx x xxxxxxxxxx jednoho x xxxxxxxx za xxxxxxx a xxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx za xxxxxxx xxxxxx jako xxx xxxxx, popřípadě xxxx xxx, který xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx nepřežil, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx partnerství,

4. xxx, xxxxx byl x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx za xxxxxxxxxxx xxxxxx jako xxx, kdy xxxxxxx xxxxxx prohlášení nezvěstnosti, x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx o prohlášení xx nezvěstného, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxxxxxx, x xx xxxxxx xxxxxxx čísla xxxxxxxxx x označení xxxxx, xxxxx rozhodl x xxxxxxxxxx za xxxxxxxxxxx nebo o xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx,

5. xxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxx; xxx-xx x úmrtí xxxx xxxxx, x xxxxx, xx kterém x xxxxx došlo, xxxxxxxxx xxxx xxxxx,

6. xxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxx x prohlášení xx xxxxxxx xxxxxx jako xxx xxxxx, popřípadě xxxx xxx, který xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx nabytí xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx soudu x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx mrtvého, x xx xxxxxx uvedení xxxxx jednacího a xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx o prohlášení xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx; xxxxx xxxxx se xxxx, xx-xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxx xx xxxxxxx,

xxx-xx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx pobytem xx území, s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pobytem xx xxxxx xx xxxx xxxxx xxx 90 xxx, x xxxxxx Xxxxxxxx unie, xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx pobývat xx xxxx xxxxx xxx 3 xxxxxx, x x xxxxxxx, xxxxxxx byla udělena xxxxxxxxxxx ochrana xxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) údaje x

1. xxxxxx xxxxxxxx,

2. xxxxxxxx a novém xxxxx, popřípadě xxxxxxx, x xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx osvojence,

3. xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx osvojence,

4. xxxx x xxxxx xxxxxxxx,

5. xxxxxxx číslech xxxxxxxxxx; x případě, xx xxxxxxxxxx nebylo xxxxxxxxx xxxxx číslo, xxxxx x xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx osvojitele,

6. xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx; xxxxx xxx xxxxxx přiděleno, xxxxx x jejich jménu, xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx; xxxx xxxxx xx nevedou, xxxxx xx xxxxx x osvojence xxxxxxxxxx xxxx s xxxxxxx xxxxxxx na území, xxxxx xxx porodila x písemně xxxxxxxx x xxxxxxx své xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx,

7. xxxx xxxxxx právní xxxx xxxxxxxxxx o osvojení xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx,

xxx-xx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx pobytem na xxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx na xxxx xxxxx xxx 90 xxx, x xxxxxx Xxxxxxxx unie, xxxxx xx území hodlá xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx než 3 xxxxxx, x x cizince, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx dočasná xxxxxxx,

x) údaje o xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx

1. xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx je nezaopatřeným xxxxxxx xxxxxxx,

2. xxxxxxxxxxx xxxxxxx, který byl xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx nebo xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx příslušného xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx rodinné péče, xxxx xxxxx xxx xxxxxxxx s xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx nebo xxxx xxxxxxxx osvojen xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx cizinec,

3. xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx 65 xxx nebo xxx xxxxxx xx xxx xxxxxxx, který xx x xxxx nedokáže xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxx rodiny x rodičem xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx,

4. xxxxxxx, který xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx vzestupné xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx,

5. rodiče xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx ochrana xxxx xxxxxxx ochrana, x xxxx xxxxx xxxxx; xxx-xx x xxxxxxx, xxxxxxx nebylo xxxxxxxxx rodné xxxxx, xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, rodné xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxx o tom, xx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx seznamu voličů xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxx, nebo xxxx o tom, xx cizinec je xxxxxx xx seznamu xxxxxx xxx xxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxx zpracované x xxxxxx dat xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) záznam x xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxx xx x povinnosti xxxxx §155b odst. 2, xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx od jejího xxxxxxx, x

x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Evropské unie67) x souvislosti x xxxxxxx xxxxxxx na xxxxx Xxxxx republiky, xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx xxxx x státu, xx který xx xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx vztahuje.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxx cizinců podle xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx,&xxxx;xxxxx požádali Xxxxxx xxxxxxxxx x udělení xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx ochrany nebo xxxxxx byla udělena xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx, x xx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 8; xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx cizinců xxxxxxxxxxxx.

(3) X případě, xx xxxxxx hlášeného xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx je xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, je xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx xxxx adresa xxxxx. Na xxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx rovněž údaj x xxxxxx, xx xxxxxx xx mají xxx doručovány xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx. Adresu podle xxxx druhé, xxxx xxxxx nebo zrušení xxxx xxxxxxx ohlásit xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xx oprávněna xxxxxxxxxx xxxxx informační xxxxxx, xxxxx je xxxx provozování xxxxxxxxx xxxxxxxxx plnění xxxxx xxxxx xxxxxx zákona. X xxxxx informačním xxxxxxx mohou být xxxxxxxx toliko xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx.

(5) Údaje xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 4 mohou xxx xxxxxxxx i x xxxxxxxxxxx xxxxxxx cizinců xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxx xxxx xxxxx x cizinci, xxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxxxx systému xxxxxxxx.

(6) Xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xx xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxx uloženého xxxxx xxxxxxx.

(7) Xxxxxxxxxxxx xx oprávněno v xxxxx své xxxxxxxxxx xxxxxxxxx tímto zákonem xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx cizinců xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxxx x rámci xxxxxx úkolů xxxxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 4 xxxxxxxx xxx xxxx činnost; xx xxxxx vložené xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxxxx ministerstvo.

(8) X informačního xxxxxxx xxxxxxx xxxxx odstavce 1 se xxxxxxxxx xxxx xxxxx:

x) jméno, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx příjmení,

b) xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx,

x) místo x xxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxx; x případě, xx xx xxxxxxx xx xxxxx, místo x xxxxx narození,

e) xxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx záznam, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx cizince,

g) xxxxxx občanství, popřípadě xxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxx x adresa místa xxxxxx xx území, xx-xx xxxxx xxxxxx xxxxx správního orgánu, xxxxxx xxxx o xxx, xx se xxxxx x xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx adresa, xx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx a xxxxxxxx oprávnění x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx o udělení xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx datum xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx,

x) xxxxx nabytí xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx včetně xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx soudu, xxxxx xxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) správní xxxx xxxxxx xxxxxxxxx a xxxx, xx xxxxxx xxxx cizinci xxxxxxx xxxxx na území,

m) xxxxxxx xxxx, datum x xxxxx uzavření xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx rozhodnutí xxxxx x prohlášení xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, nebo xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxx xx mrtvého x xxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx jako xxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx soudu x xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxx vzniku xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx moci rozhodnutí xxxxx o xxxxxxxxxxx xxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx jednoho x partnerů, xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxx, xxxxx byl x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx, popřípadě xxxx xxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxx nepřežil, xxxxx xxxxx xxxxxx právní xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx partnerství,

o) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx partnera x xxxx xxxxx xxxxx; xx-xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx přiděleno xxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx,

x) jméno, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx občanství, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, pokud xx xxxxxxxx, a xxxx xxxxx xxxxx; v xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx, popřípadě xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx státní příslušnost xxxx, xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxx, x jejich xxxxx xxxxx; x případě, xx xxxxx x xxxxxx nebo xxxx xxxxxxx xxxxxxxx nemá xxxxxxxxx rodné xxxxx, xxxxx, xxxxxxxxx jména, xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x datum xxxxxxxx,

x) x osvojenci, xxxxx xx cizincem:

1. stupeň xxxxxxxx,

2. xxxxxxx a xxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx příjmení xxxxxxxxx,

3. xxxxxxx a xxxx xxxxx číslo xxxxxxxxx,

4. xxxxx x xxxxx xxxxxxxx, státní občanství, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx,

5. xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx; x xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx nebylo xxxxxxxxx xxxxx číslo, údaje x xxxxx, popřípadě xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx osvojitele,

6. rodná xxxxx xxxx a xxxxx; pokud xxx xxxxxx přiděleno, xxxxx x xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx; xxxx xxxxx xx nevedou, xxxxx se xxxxx x osvojence xxxxxxxxxx xxxx s xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx, xxxxx jej xxxxxxxx x xxxxxxx požádala x xxxxxxx své xxxxx x souvislosti x xxxxxxx,

7. xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx rozhodnutí o xxxxxxx xxxxxxxx,

x) den, xxxxx byl x xxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxx za xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx, xxx xxxxxxx účinky xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x xxxxx nabytí xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x prohlášení za xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x zrušení xxxxxxxxxx xx nezvěstného, x xx xxxxxx xxxxxxx čísla xxxxxxxxx x označení soudu, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx za xxxxxxxxxxx xxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxx; xxx-xx x xxxxx xxxx xxxxx, xxxx, ve xxxxxx k úmrtí xxxxx, xxxxxxxxx datum xxxxx,

x) den, který xxx x rozhodnutí xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx, xxxxxxxxx jako xxx, xxxxx xxxxxxx prohlášený xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx nabytí xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x prohlášení xx xxxxxxx, xxxxx nabytí xxxxxx moci xxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxx xx mrtvého, x to včetně xxxxxxx xxxxx jednacího x xxxxxxxx xxxxx, xxxxx rozhodl x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx; xxxxx úmrtí xx xxxx, xx-xx uvedeno x rozhodnutí xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx,

x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx

1. xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

2. nezletilého xxxxxxx, xxxxx byl xxxxxxx x oprávněním x xxxxxx na xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx příslušného xxxxxx svěřen xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxx xxxxx byl xxxxxxxx s xxxxxxxxxx x xxxxxx na xxxxx nebo jeho xxxxxxxx osvojen xxxxx xxxxx poručníkem xxxx xxxxxxxx jeho xxxxxxxxx xx xxxxxxx,

3. osamělého xxxxxxx staršího 65 xxx xxxx xxx xxxxxx xx věk xxxxxxx, xxxxx xx x xxxx nedokáže xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx postarat, xxx-xx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx nebo xxxxxxx s xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx,

4. xxxxxxx, xxxxx xx nezaopatřeným xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx sestupné xxxxx xxxx xxxxxxx příbuzným xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx,

5. xxxxxx nezletilého xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx mezinárodní ochrana xxxx xxxxxxx xxxxxxx, x xxxx xxxxx xxxxx; xxx-xx x xxxxxxx, kterému xxxxxx xxxxxxxxx rodné xxxxx, xxxxx, popřípadě xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx příjmení x xxxxx narození,

w) x xxx, xx xxxxxxx je zapsán xx xxxxxxx stálého xxxxxxx voličů pro xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxx x xxx, xx xxxxxxx xx xxxxxx do xxxxxxx xxxxxx pro xxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxx46), xxxxx xxxxxx xxxxxx x doba xxxx xxxxxx, datu xxxxxx xxxxxx xxxx rozhodnutí xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxx xxxxxx xxxxxx uvedení xxxxx jednacího x xxxxxxxx soudu xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx,

x) o xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx modré xxxxx,

x) x xxxxxxxx korporaci xxxx odštěpném závodu, xx nichž xxx xxxxxxx xxxxx vnitropodnikově xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx vnitropodnikově xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx vnitropodnikově převedeného xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx členského státu Xxxxxxxx unie,

pokud xxxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx s xxxxxxxxx trvalým xxxxxxx xx území, x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx území xx xxxx delší než 90 xxx, o xxxxxxxx Evropské unie, xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxx 3 xxxxxx, x x cizincích, xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx ochrana xxxx xxxxxxx xxxxxxx, a xx x xxxxxxx xxxxxxxxxx zvláštním xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx. Xx podmínek xxxxxxxxxxx xxxxx zákonem se xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx.

(9) X xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 8 xxxxxxxxxxxx x xxxxx rovněž xxxxxx změny, x xx včetně xxx, xx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxx známa.

(10) O xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx systému cizinců xx xxxxxxx xxxxxx x datu x xxxxxx xxxxxx údajů x jejich xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx veřejné xxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

(11) X informačního xxxxxxx cizinců xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx orgánům xxxxxx xxxxx neposkytují xxxxx xxxxxxxx 8 údaje x xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx Xxxxxx republiku x xxxxxxx mezinárodní xxxxxxx xxxx kterým xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(12) X případech, xxx byly xxxxx xxxxxxxx 8 xx xxxxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx poskytnuty údaje xx xxxxxx xxxxxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxx státu,

b) xxxxxx,

x) xxxxxxxxx pořádku a xxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) předcházení, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx činů,

e) xxxxxxxxxx hospodářského xxxx xxxxxxxxxx zájmu Xxxxx xxxxxxxxx xxxx Evropské xxxx xxxxxx měnové, xxxxxxxxxx a daňové xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx

x xxxxxxx, xxxxxxx byly xxxx xxxxx xxxxxxxxxx, písemně xxxxxxxx, xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx skutečností xxxxx xxxxxx x) až x) zpřístupnit, lze xxx xxxxxx výlučně xxx xxxxxx úkolů xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxx-xx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx údajů, nebo xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx podle jiného xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xx k tomuto xxxxxxx x poskytnutí xxxxx xxxxxxx xxxxx x rozsahu xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx.

(13) Subjekt, xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 12, je povinen xxxxxxx oznámit xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x identifikaci xxxxxxx xxxxx požadující xxxxxxxxxx xxxxx xxxx jménem x xxxx oznámit, xxx xxxx xxxxxxxx xxxx trvání zajištění xxxxx uvedeného x xxxxxxxx 12, xxx xxxxx xx mu xxxx xxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 12 a oznámení xxxxx věty xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx x elektronickými prostředky.

(14) Xxxxxxxx, kterým jsou xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx osobní xxxxx xxxxx odstavce 8,

x) xxxxxx xxxxxxxxx x jejich xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x

x) xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx.

(15) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx pro xxxxx zjištění správnosti xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx systému cizinců.

(16) Xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx informačního systému xxxxxxxx schránek xxxxx x xxxxxxx

x) xxxxx, xxxxxxxxx jména, xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx,

x) místo x xxxx, na xxxxx xxxxx se xxxxxxx,

x) xxxxx číslo, xxxx-xx xxxxxxxxx, a xxxx xxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx,

x) datum xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx soudu o xxxxxxx svéprávnosti včetně xxxxxxx čísla xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxx,

x) xxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxx x prohlášení xx xxxxxxx xxxxxx xxxx den xxxxx, xxxxxxxxx xxxx den, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx mrtvého nepřežil, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx rozhodnutí xxxxx x prohlášení xx xxxxxxx, datum xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx za mrtvého, x to xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x označení xxxxx, xxxxx rozhodl o xxxxxxxxxx za xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx; xxxxx úmrtí se xxxx, xx-xx uvedeno x rozhodnutí soudu x prohlášení xx xxxxxxx,

x) xxx, xxxxx xxx v rozhodnutí xxxxx x xxxxxxxxxx xx nezvěstného xxxxxx xxxx xxx, kdy xxxxxxx účinky prohlášení xxxxxxxxxxxx, xxxxx nabytí xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx právní xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx prohlášení za xxxxxxxxxxx, x to xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx a označení xxxxx, který xxxxxxx x xxxxxxxxxx za xxxxxxxxxxx xxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx.

(17) Xxxxxx, popřípadě xxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxx xx v xxxxxxxxxx 1, 8 x 16 xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, x příjmení uvedená x matriční xxxxx.

§158x

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx provozuje xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx o xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx jménech x xxxxxxxxxx, dnu, xxxxxx x xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, například xxxxxxxxxx, xxxxxxx, jeho xxxxxx xxxxx, rodné xxxxx, xxxx jiný xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxx

x) v xxxxxxx xxxxxxx x udělení xxxx (§54), x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx (§42 odst. 6), x vydání xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx povolení x xxxxxxxxxxx xxxx trvalému xxxxxx xxxxx §87x xxxx. 2, x xxxxxx cestovního xxxxxxx xxxxxxxxxx (§111 xxxx. 1), xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx cestovního xxxxxxx Xxxxxxxx unie (§115a),

x) x xxxxxxx xxxxxxxx žádosti xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, x xx číslo, xxxx, xxxxx vydání, xxxx platnosti víza xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx nebo xxxxxx xxxxx; v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx datum, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, který xx věci xxxxxxx,

x) x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, x to xxxxx cestovního xxxxxxx, xxxxx výjezdního xxxxxxx, xxxxx xxxxxx, doba xxxxxxxxx x označení xxxxxx, xxxxx výjezdní xxxxxx xxxxxx,

x) x xxxxxxx xxxx skončení xxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, x xx druh, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx a xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx ve xxxx rozhodl,

e) umožňující xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxx xxxxx písmen x) xx x) x xxxxx údaje xxxxxxxxxx xx k xxxxxxx xxxxxx podle xxxxxx x) až x).

(2) Xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx na xxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx (§42 odst. 6),

x) xxxxx uvedený x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx činným x xxxxxxxx xxxxxx, včetně xxxxx x xxxxx xxxxxx,

x) rodné číslo xxxx xxxx identifikační xxxx xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx žádosti, xxxxx x druhu dokladu, xxx, xxxxxx a xxxx xxxxxx a xxxx xxxxxxxxx dokladu,

e) xxx, xxxxx x xxx xxxxxx právní xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxx tohoto xxxxxxxxx,

x) xxx, xxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxx x xxxxx x orgánu, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx,

x) údaje umožňující xxxxx spis xxxxxx x cizinci x xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx a) xx x) x xxxxx xxxxx vztahující xx x průběhu xxxxxx podle xxxxxx x) až f).

(3) Xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx systém x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxx cizineckého xxxx xxxxx §113 xxxx. 1 a 2. Xxxxx xxxxxxxxxx systém xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx žádosti o xxxxxx xxxxxxxxxxx pasu, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx při xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx vydávání průkazu x xxxxxxxx k xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §117a xxxx. 4 xxxx xxxxxxxx informační xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x dlouhodobému anebo xxxxxxxx pobytu, prodloužení xxxxxxxxx povolení k xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x pobytu xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx pobytem, xxxxxx průkazu x xxxxxxxx k pobytu xxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx poškozený xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx, jehož xxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx nefunkční, x xx x xxxxxxx cizincem xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx. X xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx systému jsou xxxxxx xxxxxx biometrické xxxxx, které xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx x pobytu, x digitální xxxxxxxxxx xxxxxxx cizince.

(5) Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 4 xx xx xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx k pobytu xxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx ministerstvem xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(6) Xxxxx xx cizinec xxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx x pobytu, xxxxx xxxxxx x tomto xxxxxxx v provozním xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4, x xx xxxxxx údajů xxxxxxxxxxxxx, se zlikvidují xx xxxxxxxx 60 xxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxxxx jsou xxxxxxxxx x rozsahu xxxxxxxxx xxx xxxxxx úkolů xxxxx tohoto zákona xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1.

(8) Xxxxxxxxxxxx práce x xxxxxxxxxx xxxx poskytuje xxxxxxxxxxxx a Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx plnění xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx x centrální xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx obsaditelných xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx karty x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx zaměstnavatele, u xxxxx je xxxxxxxxx xxxxx pracovní xxxxx xxxxxxxxxxx držiteli zaměstnanecké xxxxx nebo modré xxxxx; xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx x

1. xxxxxxx xxxxx jméno, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx občanství, xxxxx xxxxx xxxx xxxxx x místo narození, xxxxxx-xx rodné číslo xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx,

2. xxxxxxxxx osoby xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx, xxxxx, xxxxxxxxxxxxx číslo xxxxx,

3. xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, popřípadě xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx,

4. xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx pod xxxxx 2 xxxx 3 x xxxxxxxx organizační xxxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx,

x) předpoklady x xxxxxxxxx stanovené xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx o pracovních x xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxx, xxx volné xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx držiteli xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx karty xx xxxxxxxxx nebo vhodné xxx osobu xx xxxxxxxxxx postižením,

f) xxxxxxxxx x tom, zda xxx x xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx určitou x xxxx xxxxxxxxxxxxx délka.

(9) X xxxxx poskytovaných xxxxx odstavce 8 xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx použít xxxx xxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx nezbytné xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx ministerstvem xxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx věcí.

§158b

(1) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx cizinců xxxxx x matričních xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx skutečnostech xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx úřad xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x xxxxxxxxx xxxxx v rozsahu

a) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx narození,

c) pohlaví,

d) xxxxx x xxxxx, xxxxxxxxx stát xxxxxxxx,

x) xxxxx číslo,

f) xxxxxx xxxxxxxxx, popřípadě xxxx xxxxxxxx občanství,

g) rodinný xxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx právní xxxx rozhodnutí xxxxx x xxxxxxxxxx manželství xx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx manželství xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x manželů xx mrtvého x xxx, který byl x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx smrti, xxxxxxxxx xxxx xxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx datum xxxxxx xxxxxx moci rozhodnutí xxxxx o rozvodu xxxxxxxxxx,

x) datum x xxxxx vzniku xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx rozhodnutí xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx x neexistenci xxxxxxxxxxx, xxxxx zániku partnerství xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx, nebo xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxx xx mrtvého x xxx, který xxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx soudu x xxxxxxxxxx xx mrtvého xxxxxx jako xxx xxxxx, popřípadě jako xxx, který xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, anebo datum xxxxxx právní xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx a xxxx xxxxx xxxxx; xx-xx manžel xxxx xxxxxxx cizinec, xxxxx xxxx přiděleno xxxxx xxxxx, jméno, popřípadě xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx,

x) jméno, popřípadě xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx více xxxxxxxx xxxxxxxxx dítěte, pokud xx xxxxxxxx, a xxxx xxxxx xxxxx; x případě, xx xxxxxx nebylo rodné xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx,

x) jméno, xxxxxxxxx jména, příjmení, xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx více xxxxxxxx občanství xxxx, xxxxx, xxxxxxxxx jiného xxxxxxxxx zástupce, pokud xxxx xxxxxxx, x xxxxxx xxxxx xxxxx; x případě, že xxxxx x xxxxxx xxxx jiný zákonný xxxxxxxx nemá xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, jméno, xxxxxxxxx jména, xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx a xxxxx narození,

l) o xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx

1. stupeň xxxxxxxx,

2. xxxxxxx a xxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx příjmení xxxxxxxxx,

3. původní a xxxx xxxxx číslo xxxxxxxxx,

4. xxxxx x xxxxx narození, xxxxxx xxxxxxxxx, popřípadě xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

5. xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx; x xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxx přiděleno rodné xxxxx, xxxxx x xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx x xxxx narození xxxxxxxxxx,

6. xxxxx čísla xxxx a matky; xxxxx xxx nebylo xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx, příjmení, xxxxxx xxxxxxxx x datu xxxxxxxx; xxxx údaje xx xxxxxxxxxx, xxxxx xx jedná x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx ženě x trvalým pobytem xx xxxxx, která xxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx,

7. xxxxx xxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx,

x) datum, xxxxx x xxxxx xxxxx, xxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx jako xxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxx den, který xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Poskytovanými xxxxx xxxxx odstavce 2 xxxx. a), x) až x) x x) bodů 2, 5 x 6 xx rozumí xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx uvedená x matričním xxxxxxx x rovněž jméno, xxxxxxxxx xxxxx, a xxxxxxxx uvedená xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx předložen.

§158x

Xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx do xxxxxxx xxxxxxx seznamu xxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx obcí, xxxx x vyškrtnutí xxxxxxx z dodatku xxxxxxx seznamu voličů xxx volby xx xxxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxx volby xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§158x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 222/2012 Xx. x xxxxxxxxx od 26.6.2012

§159

(1) Xxxxxxxx xxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, které xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx stanovených xxxxxxx x xxxxxxx příjmení, xxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxxxx, státní občanství, xxxxx číslo, místo x xxxx xxxxxx xx xxxxx. Tento xxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxx xx to xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx zákona x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx jiným xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxxxx nad xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxx xxxxxxxxxx právních xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx lze xx xxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx23) xxxxxx údaje x xxxxxxx uvedeném x xxxxxxxx 1.

(3) Xxxxx x xxxxxxxxxxxx systémů xxxxxxxx podle §158 x §158a xxxx. 1 xx poskytují xxxxxxx orgánům, xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx svých xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxx a Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx podle zvláštních xxxxxxxx xxxxxxxx57) xxxxxxxx xxxxx vedené x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, včetně xxxxx osobních, x xx způsobem umožňujícím xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx.

(4) Policie předá xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx podle §158 v xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx; xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx údaje z xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx úkolů xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx orgánu xxxxx, xx něhož xx xxx předán xxxxxxx xxxxxxxxxxx pobývající xx xxxxx, x to x xxxxxxx nezbytném xxx účely jeho xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx dále xxxxx údaje x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §158 xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx státu, xxxxx xx xxxxxxx občanem, x to x xxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxx cestovního xxxxxxx.

(5) Ministerstvo xxxxxxxxxxxx xxxx předá xxxxx x informačních xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §158a xxxx. 1 x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Evropskými společenstvími xxxxxxxxxx xxxxxxx státu, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx Evropské xxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx Česká xxxxxxxxx xxxxxx.

(6) Ministerstvo předá xxxxx o cizinci, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx, příslušnému xxxxxx xxxxx Evropské unie, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx členského státu Xxxxxxxx xxxx xxxx xx povolil xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx povolení x xxxxxx xx xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx.

(7) Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx o xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx postavení xxxxxxxxx xx území7c), příslušnému xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Evropské unie, xxxxx dříve xxxxxx xxxxxxx přiznal xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx členského xxxxx.

(8) Xxxxxxxxxxxx předá xxxxx x cizinci, xxxxxxx xxxx xxxxx §85 odst. 1 xxxx. x) zrušena xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxx7c), xxxxxxxxxxx xxxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx x ukončení xxxxxxxxxxx xxxxxx rezidenta na xxxxx na xxxx xxxxx z důvodu xxxxxxxxx porušení veřejného xxxxxxx.

(9) Ministerstvo neprodleně xxxxx policii údaje x xxxxx a xxxxxxxx, xxx, měsíci x roku xxxxxxxx x státní příslušnosti xxxxxxx, xxxxxxx byla xxxxxxxxx žádost x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx byla xxxxxxx platnost xxxxxx xxxxxxxx, x dále xxxxx x xxx, xxxxxx x xxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx, x xxxx xxxxxxxxx výjezdního xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx rovněž xxxxx xxxxxxxx xxxxx §182b.

(10) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx žádost sdělí xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x užívání xxxxxxx nebo vymezené xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx narození a xxxxxx xxxxxxxxx cizince, x xxxxx vede xxxx x místě xxxxxxxxx xxxxxx odpovídající xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx oprávněně xxxxxxxxx xxxxxxx nebo jeho xxxxxxxx xxxxx.

(11) Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie údaje x xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxx udělil xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx x držiteli modré xxxxx xxxxxx tímto xxxxxxxx xxxxxx Evropské xxxx, který xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxx orgánu xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx ministerstvo xxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx mezinárodní xxxxxxx, nebo x xxxxxx xxxxx karty xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx žádosti.

(12) Xxxxxxxxxxxx xxxxx příslušnému xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie xxxxx x tom, xx xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vydaného xxxxx xxxxxxxx státem Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie. Xxxxxxxxxxxx xxxxxx předá xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx údaje x xxxxxxx xxxxxxxxx karty xxxxxxxxxxxxxxx převedeného zaměstnance x případě, že xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x pobytu xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx.

§160

(1) Údaje x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §158 x 158a xxxxx být uchovávány x xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxx anebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx, s xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx podobě. Xxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §158 odst. 1 vedené x xxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx na xxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pobytem xx xxxxx xx dobu xxxxx než 90 xxx, x xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xx území hodlají xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxx 3 xxxxxx, x x xxxxxxxxx, kterým xxxx udělena xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxx x §158 xxxx. 8 xx xxxxxxxxxx v elektronické xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxx

x) 50 xxx , xxxxx xxx x údaje x xxxxxxxxxxxx podobě, a 15 xxx, xxxxx xxx x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx cizince na xxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxx cizince xxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx mrtvého, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxx trvalý xxxxx, xxxx xxx dne xxxxxx státního xxxxxxxxx Xxxxx republiky, s xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx tiskopisu, xxxxx se xxxxxxxx 6 xxx ode xxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) 10 xxx od xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xxx cizinec xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx,

x) 10 xxx od vzniku xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx-xx x informaci týkající xx ztráty xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x §108 x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx v §108 xxxx. 1 xxxx. x), b), x), x) xxxx x), xxxxx byly xxxxxx xxxxxxxxxxxx státu xxxxxxxxxx xx neplatné,

d) 3 xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx, během xxxxx xxxxx ke xxxxxx xxxxxxxxxxx podléhající xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx úřadu, s xxxxxxxx spisové xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx, xxx bylo xxxxxxxxxxxxxx úřadem xxxxxxxxxx x neudělení xxxxxxxxxxxx xxxx, jeho xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx jeho platnosti, xxxx

x) 5 xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxx případech.

(3) Xxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx §158 xxxx. 6, je xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxx dobou xxxxxxxxxx xxx jednu x xxxxx sdružené xxxxxxxxx.

(4) Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §158 xxxx. 4 xxxxx xxxxxxxxxx xxxx 20 xxx.

(5) Xxxxxx-xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 2 xx 4, xxxx se xxxxxxxxxx, xx-xx xxxxx v xxxxxxxxxxxx podobě, v xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx podle xxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx žádajících x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxx 90 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx ministerstvu. Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx cizinců, xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxx po dobu xx xxxxxx pořízení xx doby převzetí xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx trvalého xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx však xx uplynutí lhůty 90 xxx xxx xxx xxxxxx pobytové xxxxx xxxx karty xxxxxxxx xxxxxx; poté xx neprodleně xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, které xxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxx, xx xxxxxxxxxx 90 xxx xx xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x pobytu, x xxxxxxxxxxx x xxxxx vydáním xxxx xxxx údaje pořízeny.

(7) Xxxxxxx xxxxxx podle xxxxxx zákona xx xxxxxxxxxx 2 roky xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx dokladu.

§160a

Přístup x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx smluvních xxxxx

X xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx předpisem Xxxxxxxx xxxx20a) a mezinárodní xxxxxxxx o odstraňování xxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxx5a) xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx systému xxxxxxxxx xxxxx

x) xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxx cizinecké xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx policie (xxxx xxx "xxxxx cizinecké xxxxxxx"),

x) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxx.

XXXXX XXX

XXXXXXXXX XXXXXXX X XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXX A XXXXXXXXX XXXXXXX

§161

Xxxxxx správa xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx správních xxxxxx podle tohoto xxxxxx vykonávají v xxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxxxxx xxxxxx cizinecké xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) odbory cizinecké xxxxxxx.

(2) Xxxxxx příslušnost xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx xxxxx místa, xxx je xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx; xxx-xx o cizince, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx místa, xxx xx převážně xxxxxxx. Xxx-xx o xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx cizince xx xxxxx, k xxxxx se vízum xxxxxxxxxx, o zrušení xxxxxxxxx krátkodobého víza xxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx cizince xx xxxxx, xx místní xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx orgánu xxxxxx xxxxx xxxxx, xxx k xxxxxx xxxxxxx došlo.

§161x

Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx informace xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx-xx se cizince, xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx na území xxxxxx ministerstvo, x xxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

§161x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 382/2008 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2009

§162

§162 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 140/2001 Sb.

§163

Ředitelství xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

x) zabezpečuje xxxxxx úkolů xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx xxxx xxxxxxx vyplývajících x xxxxxxxxxxx smlouvy,

b) xxxxxxxxx o zařazení xxxxxxx do xxxxxxxxxxxx xxxxxxx smluvních xxxxx x x jeho xxxxxxxx x tohoto xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §158 x xxxxxxx své xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx za xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx z xxxx xxxxxxxx,

x) xx xxxxxxxx řízení

1. vykonává xxxxxxxxx nadřízeného xxxxxxxxx xxxxxx ve xxxxxx x odborům xxxxxxxxx xxxxxxx (§164),

2. xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx platnosti rozhodnutí x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx rozhodnutí xxxxx §119a xxxx. 5 a 6,

3. xxxxxxxx závazné xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx možné,

4. xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxx xx zařízení xxxxx §129a,

x) xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx průvozu xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie xxxx xxxxxx státu, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx20), xxx-xx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx v souvislosti x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x policejním průvozem xxxxxxx xxxx území xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) zabezpečuje cestovní x přepravní xxxxxxx (xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx.), xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx cizince xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §124b,

x) xxxxxxxx xxxxx xxxx opis x xxxxxxxx Rejstříku xxxxxx24a); xxxxxx a xxxxx xxxx xxxx z xxxxxxxx Rejstříku xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, a xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

x) pořizuje xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx otisky xxx xxxxxx žádosti x xxxxxxx xxxx, xxx ověřování totožnosti xxxxxxxx xxxx, v xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxx xx neplatné, xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx území, xxxxxxxx vyhoštěním, xxxxxxxxxx xxxxxxx xx účelem xxxxxxxxx vyhoštění, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, plněním xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx z mezinárodní xxxxxxx xxxx z xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxx krátkodobého xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) rozhoduje o xxxxxxxx xxxxxx cizince xx xxxxx, o xxxxxxx platnosti xxxxxxxxxxxx xxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx neplatné,

o) v xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx x odepření xxxxxx xxxxxxx xx území xxxxxxx nezbytné úkony x xxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx odkladu xxxxxxxxxx xxxx xx zahraničí,

p) xxxxxxxxx x odepření xxxxxxxxxxx x území,

q) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx zadržení xxxxxxxxxx xxxxxxx podle §117 xxxx. 1 xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §87z, 87aa xxxx 117f,

s) xxxxxxxxx&xxxx;x xxxxxxx své xxxxxxxxxx x přestupcích xxxxx xxxxxx zákona,

t) xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxx povolení xxxxxx xx území xxxxx §122,

u) xxxxxxx x souladu xx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx základě xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx kontrol na xxxxxxxxxx xxxxxxxxx konzultace xxx udělování xxx,

x) xxxxxxxx, zda xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §108 xxxx. 1 xxxx. x) splňuje podmínky xxxxx §108 xxxx. 2,

x) xxxxxxxxx, xxx xx cizinec nedopustil xxxxxxxxx xxxxxx zákona x cílem xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxxx opustit xxxxx (§50a), x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx (§123b) x x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxx státu (§123c),

x) vydává xxxxxxxxx x zadržení xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §117,

z) xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx podle §104 xxxx. 3 x 4; pokud xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, zajistí dopravu xxxxxxx xxxxxx jiného xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x tím xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx

x) xxxxxxxxx x zajištění xxxxxxx xx účelem xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx §124b nebo xx účelem xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx z xxxxxxxxxxx smlouvy,

b) rozhoduje x umístění xxxxxxx xx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x úhradě xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx zajištěného xxxxxxx, xx-xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx42),

x) xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx cizince, xxxxxxx xxx odepřen xxxxx na xxxxx, xxxxx xxxx zdravotní xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x poskytovateli xxxxxxxxxxx xxxxxx, a xx něj xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxx na xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx,

x) x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx ostrahu části x xxxxxx xxxxxxx; x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx eskortu xxxxxxx&xxxx;xxxxxx zajištěných žadatelů x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx při xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx návratu xxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxx ochrany xxxxx xxxxxx x xxxxx; xxxxxxxxxxx přepravu a xxxxxxxx cizinců včetně žadatelů x udělení xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb, v případě xxxxxxx k uskutečnění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, k xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxx x zpět,

g) xxxxxxxx opis x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "evidence xxxxxxxxx") xxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx; xxxxxx x xxxx x evidence xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx přístup,

i) zasílá xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx stanovisko, xxx je žadatel xxxxxxxxx xx xxxxxx xxx veřejný pořádek, xxxxxxx bezpečnost xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie1) nebo xxx mezinárodní vztahy xxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxx xxxxx27), x

x) xxxxxx jako xxxxx xxxxxx pro Vízový xxxxxxxxxx systém68).

(3) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), x), f) bodu 3, h), k) xx s), u), x), x) xx x) x xxxxx xxxxxxxx 2 písm. x) x x). Xxxx rozhoduje o xxxxxxx výjezdního xxxxxxx, x xxxxxxxxxxx platnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx, x xxxxx se xxxxx xxxxxxxxxx, a x xxxxxxxx pobytu v xxxxxxxxxx xxxxxxxx mezinárodního xxxxxxx.

§164

Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxx xxxxxxxxx policie

a) xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx z přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx závazků xxxxxxxxxxxxx x mezinárodní xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx informační xxxxxxx xxxxx §158 xxxx. 1 x xxxxxxx své působnosti,

c) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx výpis xxxx xxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx24a); xxxxxx x xxxxx xxxx xxxx z evidence Xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, a xx xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx v xxxxxxx své xxxxxxxxxx x vydání a xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx pobytu xx krátkodobé vízum, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx, x xxxxx xx xxxxx nevyžaduje, x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx o zrušení xxxxxxxxx krátkodobého xxxx,

x) xxxxxxxxx v rozsahu xxx působnosti x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx cizinců, x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx (§50a), x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx (§123b) x x xxxxxxx finanční xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (§123c),

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx údaje x xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx (§180d),

x) rozhoduje x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x pobytem xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx x jeho xxxxxxxxxxxx x xxxxx, xx-xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx42),

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx dokladu podle §117 xxxx. 1 xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §87z, 87aa xxxx 117f,

x) xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxx xxxxxx ohlašovacího xxxxxx v rozsahu xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx cestou,

p) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx při ukončení xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx, x xxxxx xx xxxxx nevyžaduje, xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx, při xxxxxxxxx totožnosti xxxxxxxx xxxx, v xxxxxxxxxxx x prohlášením xxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx o povinnosti xxxxxxx xxxxx, správním xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xx účelem xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x mezinárodní smlouvy xxxx z přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx9b) xxxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx cizince xx xxxxx,

x) xxxxxx potvrzení x xxxxxxxx cestovního xxxxxxx xxxxx §117,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §92 písm. x),

x) xxxxxxxxx, zda xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx s xxxxx xxxxxx oprávnění x pobytu,

u) zajišťuje xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, kterému byl xxxxxxx xxxxx na xxxxx, pokud xxxx xxxxxxxxx xxxx vyžaduje xxxxxxxxxxx převoz k xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb, x xx xxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx §124b xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx mezinárodní xxxxxxx xxxx jednotlivými xxxxxxxxxx; xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx cizinců včetně xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx zajištěných v xxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,&xxxx;x xxxxxxx xxxxxxx x uskutečnění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxx úkonů x xxxxxxxx xxxxxx, k xxxxxxxxx xxxxxxx úkonů xxxxxxxxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx k xxxxx a zpět,

y) xxxxxxxx, zda veřejná xxxxxxx xxxxx §108 xxxx. 1 xxxx. x) splňuje xxxxxxxx xxxxx §108 odst. 2,

x) xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx; xxxxxx a xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx předávají x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxx platnosti rozhodnutí x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx hranic xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx3b), xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx víza xx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx na xxxxx, o xxxxxxx xxxxxxxxx krátkodobého xxxx x x prohlášení xxxxxxxxxxxx víza xx xxxxxxxx,

x) v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx provádí xxxxxxxx úkony s xxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx zahraničí,

e) xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx.

§165

Xxxxxxxxx ministerstva

Ministerstvo x xxxxx působnosti xx xxxxxx vstupu x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx z tohoto xxxxx

x) vykonává dozor xxx policií xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxx xxxxx nadřízeného xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxx postavení xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx dlouhodobého víza, x xxxxxxxxxxx doby xxxxxx x platnosti xxxxxxxxxxxx víza,

d) xxxxxxx x provozuje xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxx zajištěného xxxxxxx, pokud o xxxxxx xxxxxx nerozhoduje xxxxxxx [§123 odst. 6 xxxx. x)],

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, kterému bylo xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx pobytu,

g) pořizuje xxxxxxxxxxx údaje x xxxxxxxxxxx s vydáním xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx §113 xxxx. 1 x 2, xxxxxxxx xxxxx nebo karty xxxxxxxx pobytu xxxx xxxxxxx o xxxxxxxx x pobytu xxxxx §117a,

x) xxxxxxxxx x xxxxxx x odnětí xxxxxxxxxxx xxxx, x xxxxxxx xxx působnosti x vydání a xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx x oprávnění x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx,

x) rozhoduje x xxxxxx povolení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx a x povolení x xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx x přiznání x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pobývajícího xxxxxxxxx xx území,

l) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx podle xxxxxx zákona x xxxxxxx své xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x), x), x), x), x) x x),

x) xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx, o xxxxxxxxxxx xxxx zrušení xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx oznámené xxxxx xxxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx,

x) xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx systému xxxxx §158 xxxx. 1 xxxxxxx xxxxx x x rozsahu nezbytném xxx xxxxxx úkolů xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x informačních xxxxxxxxx xxxxx §158,

x) j xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx evidenci xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxxxxx karty x x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx pracovních xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx x vydání xxxxx xxxxx,

x) xxxx xxxxx úkoly xxxxx xxxxxx xxxxxx.

§165a

Oprávnění xxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx záznamy xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx66),

x) xxx xxxxxx xxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxxx vysvětlení xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx od xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x dokladů xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx získaných x rámci xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx úkolů xxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x plněním xxxxx xxxxx tohoto xxxxxx,

x) xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) vydávat xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx k xxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §117 xxxx xxxxxx, jehož xxxxxxxx xxxxxxxx podle §87z, 87aa xxxx 117f; o zadržení xxxxxxx vydá cizinci xxxxxxxxx,

x) požadovat po xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x Xxxxx správy Xxxxx xxxxxxxxx sdělení, zda xx x xxxx xxxxxxxxxxxxx, x xxxxxxx xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx držitel xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, evidován xxxxxxxxxx xxxxx §178e xxxx. 1, a xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx účelem xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxxxxx, x kterého xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx karty xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx podle §178f; poskytnutí těchto xxxxx xxxx porušením xxxxxxxxxx mlčenlivosti xxxxx xxxxxxxx řádu, podle xxxxxx x xxxxxxxxxx x provádění sociálního xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx x pojistném xx veřejné xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xx xxxxxx xxxxxxxx, zda xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx, xx nichž xx nebo má xxx xxxxxxx v xxxxxxx x §42k xxxx 42m xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x Xxxxx správy Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxx správě xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx má x xxxx xxxx obchodní xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx závod xxxxxxxx xxxxxxxxxx podle §178e xxxx. 1; xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx řádu, xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxx x provádění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx zákona o xxxxxxxxx na veřejné xxxxxxxxx pojištění,

j) pro xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx podle xxxxxx xxxxxx na xxxxx využívat xxxxxxxxx xxxxx z katastru xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx nutnou xxxxxx xxxxxx podle xxxxxx zákona x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x projednáním přestupku xxxxx tohoto xxxxxx x

x) xxxxxxxxx xx xxxxxx posouzení přiměřenosti xxxxxx rozhodnutí x xxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx šetření x rodině účastníka xxxxxx a získávat xxxxxxxx šetření x xxxxxx, xxxxx x xxxxx dostupné xxxxxxxxx x rodině xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xx xxxx oprávněno v xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx24a). V řízení x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx povolení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx x evidence Rejstříku xxxxxx x v xxxxxx x vydání xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx si xxxx xxxxxx xxxx z xxxxxxxx Rejstříku xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xx dále xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx tohoto zákona xxxxxxxxx opis z xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, zda xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxx x xxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx24a) xxxx xxxx x evidence xxxxxxxxx x výpis xxxx xxxx z xxxxxxxx Xxxxxxxxx trestů x xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxxx v elektronické xxxxxx, x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx.

§166

Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx vykonává xxxxxx xxxxxx xx věcech xxxxxxxxxx xxxxxx cizinců xx území xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx věcech udělování xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx věcí xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx Xxxxxxx informačním systému60), xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx.

§167

Oprávnění xxxxxxx

(1) Xxxxxxx xx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxx xxxx opis x evidence Xxxxxxxxx xxxxxx24a); žádost x xxxxx xxxx opis x xxxxxxxx Rejstříku xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx, k xxxxx xx xxxxx nevyžaduje, xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx víza, xxx ověřování xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx o xxxxxxxxxx opustit xxxxx, xxxxxxxx vyhoštěním, zajištěním xxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxx vyhoštění, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx z mezinárodní xxxxxxx nebo x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx,

x) při xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx související x xxxxxxx xxxxx,

x) provádět xxxxxxxxx kontrolu

1. cizince xx xxxxxx xxxxxxxx, xxx xx na xxxxx zdržuje oprávněně x xxx xxxxxxx xxxxxxxx pobytu xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx,

2. cizince xxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx povinnosti stanovené xxxxx xxxxxxx,

x) x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx vyzvat xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx do xxxxxxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxxx stanovených xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx,

x) zapsat xx xxxxxxxxxx xxxxxxx, že xxxxxxx bylo xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) zadržet xxxxxxx xxxxxxxxxx cizince zajištěného xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx16a),

x) použít xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx zadržené xxxxx xxxxxxx x) x úhradě, xxx x částečné, xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx cizince na xxxxx a xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx,

x) xxx xxxxxx úkolů xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, zda se xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx s xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx,

x) snímat xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx základě xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx5a) x souvislosti x xxxxxxx cestovního xxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu2),

m) zadržet xxxxxx, jehož xxxxxxxx xxxxxxxx podle §87z, 87aa xxxx 117f; x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx cizinci xxxxxxxxx,

x) x souvislosti x xxxxxxxxx xxxxxx cizince xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx odkladu xxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x cílem xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx odkladu xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxx x evidence přestupků xxx posouzení, xxx xxxxxxx xxxxxxxx způsobem xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx; xxxxxx x xxxx x evidence xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) předvést xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx §63 xxxxxx x Xxxxxxx České xxxxxxxxx, odmítne-li tato xxxxx xxx kontrole xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx vnitřních xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx kontrole xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxx-xx xx xxxxxxxx xxx po poskytnutí xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx totožnost zjistit xxxxxxxxxx úkonu xx xxxxx; xx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx tato xxxxx je xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx cestovní xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx státní xxxxxxxxx a xxxxxx xx xxx zákazu xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx jeho xxxxxxx, provést za xxxxxxxx uvedených x §137 xxxx. 3 xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx svršků osoby x xxxx, xxxxx xx xxxx osoba x xxxx v xxxx xxxxxxxxx, x

x) xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §27 xxxxxx x Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx jeho xxxxxx prohlídku a xxxxxxxxx xxxx věcí xx účelem xxxxxxxx, xxx x xxxx xxxx xxxxxxxx doklad, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx potvrzující xxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Policie je xxxxxxxxx při xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), xxxxxxxxx xx xxxxxxx a xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xx x xxxx xxxxxxx cizinci. Xxx pobytové kontrole xx policie xxxxxxxxx xxxxxxxxx po xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxx vykonává xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xx policie x xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx provozní xxxx.

(3) Na xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§167x

(1) Policie plní xxxxx správce xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx60), které xx xxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx údajů x Xxxxxxx vstupu/výstupu61).

(3) Xxxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx republiky x rámci XXXXXXX xx xxxxxx xx. 89 xxxx. 1 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (EU) 2019/1896 62).

§167x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 274/2021 Sb. s xxxxxxxxx xx 2.8.2021

HLAVA XXXX

XXXXXXX XXXXXX X SOUDNÍ XXXXXXX

Xxxxxxx xxxxxx

§168

(1) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x třetí xxxxxxxxx řádu se xxxxxxxxxx xx řízení xxxxx §9 (x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §9 odst. 4), §10, §19 xxxx. 1, §20, 30, 31a, 32, 33, 36, §38 odst. 1, §40, §42g xxxx. 7 xx 11, §41, 49, 50, 52, 117, §122 xxxx. 1 x 2, §123a, §135 xxxx. 3, §148, 154, §155 xxxx. 1, §180, 180b, 180d, 180e x 180h.

(2) X xxxxxx podle tohoto xxxxxx v části xxxxxx před xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx je xxxxx xxxxxx xxxxxx pouze x xxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx uvedeného x §37 xxxx. 1 xxxx. a), §37a xxxx. 1 xxxx. x), §37a xxxx. 2 písm. x), §46a odst. 1 xxxx druhé, §46a xxxx. 2 xxxx. x), §46b xxxx. 1 xxxx xxxxx, §46b xxxx. 2 xxxx. x), §46d xxxx. 1 xxxx druhé, §46d xxxx. 2 písm. x), §46f xxxx. 2 xxxx. i), §46f xxxx. 2 xxxx. b), §46g xxxx. 1 písm. x), §46g odst. 2 xxxx. x), §56 odst. 1 xxxx. x), xxx-xx x skutečnosti uvedené x §9 xxxx. 1 xxxx. h), §56 xxxx. 2 xxxx. a), §75 xxxx. 1 písm. x), §75 odst. 2 xxxx. x) xxxx x), §77 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx i), §77 odst. 2 xxxx. x) xxxx x), §87d odst. 2 xxxx. x) xxxx x), §87e xxxx. 1 písm. x) nebo x), §87f xxxx. 3 xxxx. e) xxxx x), §87k odst. 1 písm. x) xxxx x) nebo §87l odst. 1 xxxx. x), x) xxxx f), a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podle §155b xxxx. 4 xxxxxxxx xxxxxx moci xxxxxx oznámením x xxxxx xxxxx nim xxxxx xxxxxxxx.

(4) Ustanovení §101 xxxx. b) xxxxxxxxx řádu se x xxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx nepoužije. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx řádu xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxx odstavce 3 xxxxxxxxx.

(6) V řízení x xxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona je xxxxxxxxxx řízení pouze xxxxxxx. V řízení xxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx pouze ten, xxxx xx odnímá xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx; to neplatí, xxx-xx x řízení xxxxx §98a, xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx doby xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

§169

Jednací jazyk

(1) Xxxxxxxxxxxxx xxxx může x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxx xxxx cizinci x x xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx. Písemnosti xx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx českém. X xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx, xxx xxxxxx nebylo xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx, x xxxxx xxxxxx bylo xxx úkonu xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxx xxxx zveřejní xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxx jazyk, xx xxxxxx je xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx.

(2) Pokud xxxxxxx x xxxxxx podle xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxx českém xxxxxx x xxx xx výzvu xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx do xxxxxx xxxxxxx, xxxxx se xx xxxxx xxxxxxxx, xxxx by xxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxx-xx o xxxxxx x vydání xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx pobytu xxxxxxx na zastupitelském xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx, xx neovládá xxxxx, xxxx xx xxxx xxxxxxx, a xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx zastupitelským xxxxxx na xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx splňuje xxxxxxxx xxx ustanovení xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx tlumočnících x xxxxxxxx překladatelích, xxxxxx xxx xxxxxxx x xxxx povinnosti xxxxxxxxxxxxxx úřadem xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

§169x

Xxxxxxxxxx na xxxxx

(1) Xxxxxxxx-xx správní xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx §98a xxxxxxxxx xxxxxxx oprávněnému xxxxxxx xx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx evidovanou x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §158 odst. 3 nebo sdělenou xxxxx §19 xxxx. 3 správního xxxx, x není-li xxxx x této xxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xxxxx hlášeného xxxxxx xxxxxxx na území.

(2) Xxxxxxx-xx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x xxxxxxxx písemnosti xxxxxxxx nebo x xxxxxx doručení xxxxxxxx xxxxxxxx x §23 x 24 xxxxxxxxx xxxx, doručuje xx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

§169x vložen xxxxxxx předpisem č. 222/2017 Xx. x xxxxxxxxx od 15.8.2017

§169x

Xxxxxxxxxx xx xxxxxx

(1) Xxxxxxx, který xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx na xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxx na

a) xxxxxx xxxxx pobytu v xxxxxx, nebo

b) jinou xxxxxx sdělenou písemně xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxx.

(2) Xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx x xxxxxx xx zastupitelském úřadu, xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx, se xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxx-xx x písemnost xxxxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx zašle xxxxxxxxxxx zastupitelskému xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx-xx xx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxxxx xxxx provede z xxxx úřední autorizovanou xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx dokument v xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx výstupem autorizované xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx vyhotovil nebo xxxxx xx xxxxxxxx xxxx prostřednictvím podle xxxxxxxx 2, může xxxxxx adresáta, aby xx v přiměřené xxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx úřadu xxxxx xxxx první x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx zastupitelský xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx doručení v xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx osoby, xxxxx má x xxxxxx obdobné xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx poštovních xxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx. Pokud se xx 4 xxxxxx xxx xxx odeslání xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxx, že xxxx písemnost xxxxxxxx, x nejde-li x xxxxxx, v němž xx xxx uložena xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxx orgán, xxxxx xxxxxxxxx vyhotovil, xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, zveřejní po xxxx 15 xxx xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxx xxxxxxx x patnáctým xxxx xx xxxxxxxxxx xx písemnost považuje xx doručenou; xxx-xx x xxxxxx, x xxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxx, kdy xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxx xx xxxxxxx obdobně, xxxxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx úřadu, xxx xxxxxxxxxxxxxxx provozovatele xxxxxxxxxx služeb.

§169b xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 222/2017 Sb. s xxxxxxxxx xx 15.8.2017

§169x

Xxxxxxxxxx xx elektronickou xxxxxx

Xxxxxx-xx xxxxxxx, který xxxxx žádost o xxxxxxxxx x xxxxxx xx zastupitelském xxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx elektronickou xxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx doručované xxxxxxxxxx, podepsána.

§169c xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 222/2017 Xx. x xxxxxxxxx xx 15.8.2017

Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx

§169x

(1) Xxxxxx o udělení xxxxxxxxxxxx xxxx, x xxxxxxxx diplomatického nebo xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxxx platnosti xxxx x xxxxxx xxx 90 xxx xx účelem xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx podat xxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx rozumí xxxx žadatele, při xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx dostaví xx xxxxxxxxx orgánu, x xxxxxxx xx být xxxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx na výkonu xxxxxxxxx xxxxxxxxx orgánu xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx podá xxxxxx x době xxxxxx xxx jednotlivé xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxx x způsobem, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx. Povinnost xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx i xx xxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxxxx xx rozumí x osoba, která xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx žadatel xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx žádosti se xxxxxxxx za splněnou x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx zastupitelskému xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx fyzické xxxx xxxxxxxxx xxxxx, se xxxxxx xx Česká xxxxxxxxx uzavřenou xxxxxxx x přijímání žádostí (xxxx xxx "externí xxxxxxxxxxxx xxxxxx"), jde-li x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx shromažďováním x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(3) X výjimkou xxxxxxx nepřijatelných xxxxx §169h xxxx. 1 xxxx. b) a §169h xxxx. 3 xxxx xxxxxxxxxxxxx úřad x xxxxxxxxxxxx případech xx povinnosti xxxxxxxx xxxxxx žádosti upustit, xxxxx současně x xxxxxxxxx xxxxxxx cizinec xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx podání xxxxxxx. Xxxxxx je x xxxxxxx podle xxxx xxxxx zahájeno dnem, xxx xxxxxx došla xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxxxx úřad x xxxxxxx podle xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx podání žádosti, xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxx osobního xxxxxx xxxxxxx upustit xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, jsou-li mu xxxxxx xxx toto xxxxxxxx známy x xxxx xxxxxx činnosti, xxxx xxxx učinit xx své úřední xxxxx prohlášení, xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx upouští xxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx, x xx xxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxx jeho zaměstnavatel xxxxxxxxxx xxxxxx schváleného xxxxxxxx.

(4) Ministerstvo může x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx o xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx nad 90 xxx xx xxxxxx xxxxxxx pobytu na xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx doloží xxxxxx xxx upuštění xx xxxxxxxxxx osobního podání xxxxxxx současně x xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xx v xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx dnem, xxx xxxxxx došla ministerstvu. Xxxxxxxx-xx ministerstvo x xxxxxxx xxxxx věty xxxxx od povinnosti xxxxxxxx xxxxxx žádosti, xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

§169e

(1) Ministerstvo xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx v xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx

x) shromažďováním xxxxxxx o udělení xxxxxxxxxxxx xxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx víza xxxx zvláštního xxxx, xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu xxxx xxxxxxxx xxxxxx, které xx xxxxxxx osobně xxxxxxxx, a jejich xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx údajů xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx předáváním xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx procesu,

e) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dokladů xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) shromažďováním objednávek xxx xxxxxxxx termínu xxxxxxxx podání xxxxxxx x udělení xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx x vydání xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx xxxx trvalému pobytu xxxxx §169f, xxxx

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x žádosti x xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx pobytu.

(2) Řízení x žádosti podle xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx xxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx; xx xxxxxxx, xxx-xx o xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx uvedeného x §169h xxxx. 3.

(3) X xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, druhu xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxx možnost týká, x o xxxxxxxxxx xxxxxx žádosti prostřednictvím xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx způsobem x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxx xxxxxxx.

(4) Pověřit xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxx, xx-xx xx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx jejich pravosti, xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx, xxxxx výši xxxx Ministerstvo zahraničních xxxx xxx, aby xxxx xxxxxxxxx nákladům, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§169f

Sjednání termínu xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx

(1) Zastupitelský xxxx xxxx stanovit, xx xxxxxxx xx xxxxxxx si předem xxxxxxx xxxxxx osobního xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx víza xxxx xxxxxxx x xxxxxx povolení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, x xx xxx účel xxxxxx, za kterým xx xxxx žádost xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx úřad xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxx x na xxxxx xxxxxxxxxxxxx stránkách.

(2) Xx-xx xx xxxxxxxx xx účelem zamezení xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x xxxxx xxxxxxxx podmínek, xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx termínu xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xx své xxxxxx xxxxx x na xxxxx xxxxxxxxxxxxx stránkách.

(3) X xxxxxxx, že xxxxx objednávek ke xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx žádosti převýší xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx vybrány xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx prvku.

(4) Xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx členských xxxxx Xxxxxxxx xxxx, Xxxxxxxxx xxxxxxxxx, Lichtenštejnského xxxxxxxxx, Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x Švýcarské xxxxxxxxxxx x důvodu, že xx důsledkem xxxxxxxxxx x xxxxxxxx vyhoštění xxx nepřiměřený xxxxx xx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx tohoto xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxx k pobytu xx 30 xxx xxx dne xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx podání xxxxxxx.

§169g

Příslušnost xxxxxxxxxxxxxxx úřadu xxx podání žádosti

(1) Xxxxx xx žádost x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x žádost x vydání xxxxxxxx x dlouhodobému xxxx xxxxxxxx pobytu podává xx zastupitelském xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx pouze xx xxxxxxxxxxxxxx úřadu xx státě, xxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxx, xxxx xxxxx cestovní xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx, xxxx xx státě, xx kterém má xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx pobyt x xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx 2 xxx.

(2) Xxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx zastupitelských xxxxx, je cizinec xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x udělení xxxxxxxxxxxx xxxx x žádost x vydání povolení x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx 1 x 2 xx nepoužijí x případě cizince xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx vydaném xxxxx §182 xxxx. 1 xxxx. x).

§169h

Nepřijatelnost žádosti

(1) Žádost x xxxxxxx dlouhodobého xxxx a žádost x xxxxxxxxxxx doby xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxx pobytu xx území xx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx xx nepřijatelná, xxxxxxxx

x) cizinec xx xxxxxx nesjednal xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx dlouhodobého xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu nebo xxxxxxxx xxxxxx, a xx xxx účel xxxxxx, xx xxxxxx xx tato žádost xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) žádost xxxx xxxxxx zastupitelskému xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx podle §169g, xxxx

x) žádost xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx §169d odst. 2, xxxx zastupitelský xxxx xxxxxxx xx povinnosti xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx §169d xxxx. 3.

(2) Žádost o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx víza x žádost o xxxxxxxxxxx xxxx platnosti xxxxxxxxxxxx xxxx a xxxx xxxxxx na xxxxx xx xxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx, jestliže

a) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx poplatek xx přijetí xxxxxxx,

x) x žádosti nebyly xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona; xx xxxxxxx, xxx-xx o xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx,

x) xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx otisků xxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxx x žádost podanou xx xxxxxxxxxxxxxx úřadě x xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx, xxxx xx xxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx zastupitelským xxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxx, xxxxx splňuje xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx zákona x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx překladatelích, xxxxxx xxx o xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxx xx dále xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxxx kalendářním měsíci xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx podán xxxxxxxxx xxxxx žádostí xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x pobytu xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx §31a xxxx §181b xxxx. 1. Do xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx z důvodu xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1 nebo 2.

(4) X případě xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x víza x xxxxxx xxx 90 xxx za xxxxxx xxxxxxxxx a x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx počet xxxxxxx, xxxxx xxx xxxxx x rámci jednotlivých xxxxxx xxxxxxxxxxx programů, x maximální xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, je xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx byl x xxxxxxxxxx kalendářním xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx podán xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx §181b xxxx. 2 pro xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx programy xxxx pro ostatní xxxxxxx.

(5) Nepřijatelnost xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx zastupitelském xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx x u xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xx-xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xx žádost xx xxxxx, xxxx xx nebyla xxxxxx; xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx sdělí xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx x xx xxxxxxxx xx spisu x vrátí xxxxxxxx xxxxxxx, veškeré xxxxxxxxxx xxxxxxx a správní xxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx. Xxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, ač xx x tomu xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx věty xxxxx.

§169x

Xxxx xxxxxx

(1) Xxx-xx xxxxxxx xxxxxx správním xxxxxxx x odstranění xxx xxxxxx, xxxxx xxx vydání xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx, xxx správní xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx, xx xxx, kdy xxxx odstraněny xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xx xxx, xxx xxxxx xxxxxxxx lhůta, která xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) X xxxxxx x žádosti o xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx provede xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx. Trpí-li podání xxxxxx, xxxxx xxxxxx xx následek xxxx xxxxxxxxxxxxxx, pomůže xxxxxxxxxxxxx xxxx žadateli xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx místě xxxx xx xxxxx x jejich xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx x xxxx přiměřenou xxxxx x poučí xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxx; xxxxxxxx 1 xx použije obdobně.

(3) X řízení x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx víza xxxx xxxxxxxxxxxxx úřad, x xx i xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, vyzvat xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xx následek xxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxxxxxx bez xxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx-xx xxxxxxx vady xxxxxx xx základě xxxxx xxxxx věty xxxxx, xxxxxxxxxxxxx úřad xxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxx x zrušení xxxxxxxxx xxxxx xxxxx neběží xxx dne, xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx podle §46f xxxx. 5 xxxx xxxxx, xx xxxx uvedenou x §46f xxxx. 5 xxxx druhé.

§169j

Výslech prováděný na xxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxx za účelem xxxxxxxx stavu xxxx, x xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xx xxxxxxx účastníka xxxxxx xx xxxxxxx obdobně xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x důkazu xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx-xx dále xxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xx-xx xx nezbytné xxx xxxxxxxx xxxxx věci, x němž xxxxxx xxxxxxx pochybnosti, zejména xxx xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx zákona x xxxxx získat xxxxxxxxx x xxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx řízení xxxx xxxxxxxxx řízení x svědka xxxxxxxx xx stejnou dobu xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx; xxxx účastník xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx není xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Bez zbytečného xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx souvisejících výslechů xxxxxxx xxxxx seznámí xxxxxxxxx řízení s xxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxxx výsleších; xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx jsou xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx kopie. Xxxxx xxxx účastník xxxxxx xxxx svědek xxxxxxxxxx x souvisejícím xxxxxxxxx x některý x xxxx se k xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxx upustit xx provedení xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x předvolat xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx.

(4) Xx-xx xxx xxxxxxxx účastníka xxxxxx xxxxxxxx xxxx osoba xxx xxxx zástupce xxxx xx-xx xxx xxxxxxxx svědka xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx, xxxxxx xxxx xxxxx oprávněny do xxxxxxx xxxxxxxx zasahovat. Xxx výslechu xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx uplatnit xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxx, xx xxxxxx nebyla xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xx xxxx xxxxxxxxx, xxx xx xx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx řízení xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx. Xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx řízení xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx řízení xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxx obsahu.

(5) Účastník xxxxxx, xxxxxx xxx xxxx xxxxx přítomná xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx záznam xxxxxxxx. Xxxxxxxx záznam xxxxxxxx smí xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx.

(6) Xxxxxxx xxx provést xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx.

§169x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 222/2017 Xx. x účinností xx 15.8.2017

§169x

Xxxxxxx a výslech xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx úřadem

(1) X xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx trvalému pobytu xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx zastupitelský xxxx se xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, x xx i xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx; §57 xxxx. 2 věta xxxxx se xxxxxxx xxxxxxx. Skutečnosti xxxxxxxx xxx pohovoru xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx věci, x xxxx nejsou xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx výslech xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx §169j xxxx. 2 xx 6 se pro xxxxxxxxx pohovoru x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx obdobně.

§169k xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 222/2017 Sb. x xxxxxxxxx od 15.8.2017

§169x

Xxxxxxx za xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxx-xx xxxxxxx orgán x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx zařízení xxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx"), xxxxx xxxxx ke xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx účastníka xxxxxx nebo xxxxxx; xxxxxxx musí být xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx na xxxxx, xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxx prováděného xx xxxxxxx videokonferenčního xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) X xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx, která xxxxxxx xxxx, totožnost xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx zaměstnanec xxxxxxxxx orgánu xxxx xxxxxxxxxx xxxx zaměstnanec xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x tomu xxx xxxxxxx úřední xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx příslušníkem xxxxxxxxxxxxxx xxxxx. Tento xxxxxxxxxxx xxxx příslušník xx xx xxxxx dobu xxxxxxxxx výslechu za xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxx, xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx řízení xxxx xxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxx xxxxx poučí xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx x způsobu xxxxxxxxx výslechu xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x x xxxxxxxxxx odmítnutí xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx zařízení.

(5) Xxxxxxx x průběhu xxxxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx účastník xxxxxx xxxx svědek vznášet xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx zvukového xxxxxxx. Je-li xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx k xxxxxxx, a není-li xxxxxxx xxxxx, xxxx xx-xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx.

(6) X xxxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx pořizuje xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx; x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx právo na xx, xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx kopii xxxxxx záznamu. Xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx.

(7) Pomocí xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx; xxxxxxxx 2 xx 6 xx xxxxxxx xxxxxxxxx.

§169x

Xxxxxxxxx informace x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, které obsahují xxxxxxxxx xxxxxxxxx, se x xxxxxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx spis x xxxxxxxxx se xxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxx-xx xxxxxxx x podkladů xxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx utajovanými xxxxxxxxxxx, xxxxx se x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pouze xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x jejich stupeň xxxxxxx. Xxxxx, xxxxxxx xx správní xxxxx xxxxx xxx jejich xxxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxx utajovanými informacemi.

(3) Xxxxx-xx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx policie xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx utajovanou xxxxxxxxx, xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx bezpečnost xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx, územní xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxx zdraví xxxx, xxxx vede-li xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx stanovisko x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xx xxxxxxx xxxx xxx svém xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx ohrozit, v xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx víza xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xx pouze xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xx xxxxxxx xxxxx x řízení podle xxxxxx xxxxxx povinen xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, v xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx věty xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxx xx xxx hodnocení xxxxxxxxxxxx xxxxxx rozhodnutí, xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx stanoviska, xxxxx; xxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx.

§169x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 222/2017 Xx. x xxxxxxxxx xx 15.8.2017

§169n

Informace zastupitelského xxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zastupitelským úřadem x žádosti x xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx a xxxxxxxxx xxxxxx ani jeho xxxxxxxx se nezpřístupňuje; xxxx informaci xxxxx x xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx podklad xxx xxxxxx rozhodnutí.

§169n xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 222/2017 Xx. x účinností xx 15.8.2017

§169x

Xxxxxxx stanovisko Xxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx

X xxxxx rozhodování o xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zaměstnanecké karty xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxx České xxxxxxxxx xxxxxxx pobočky nebo xxxxxxx pro hlavní xxxxx Xxxxx, zda xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx k xxxxxxx na xxxx xxxxx povolit; to xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxx, kterému xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x zaměstnání nebo xxxxx xx uvedený x §98 zákona x xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxxxxx karty podané xxxxxxxx xxxxxxxx x §42g xxxx. 6. Xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx krajská pobočka xxxx pobočka xxx xxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx 15 xxxxxxxxxx dnů xxx xxx xxxxxxxx žádosti x xxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxxxx-xx xxx x xxxx xxxxx, xx xx za xx, xx se zaměstnáváním xxxxxxx xxxxxxxx.

§169x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 222/2017 Xx. x xxxxxxxxx xx 15.8.2017

§169x

Xxxxxxxxx xx spisu x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx nebo x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx spisu, xxxxxxxxxxxx zašle xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, u xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx nebo xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx úřad umožní xxxxxxxx do xx xxxxxxxxxx. X případě, xx xx xxxxxxx xxxx xxxx zástupce xxxxxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxx umožní xxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx, který xxxxxxx x vydání xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx úřadu, xxxxxx xxxxxxxxxxxx vyjádřit xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx o těchto xxxxxxxxxx x o xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. X vyjádření stanoví xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx 1 xx použije obdobně.

§169p xxxxxx právním předpisem x. 222/2017 Sb. x xxxxxxxxx xx 15.8.2017

§169q

Přerušení xxxxxx

Xxxxxx-xx v xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxx xx xxxxx xxxx v řízení xx věci zrušení xxxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxx xx území xxxxxx xxxxxxxxxxx, o xxxxx se lze xxxxxxx domnívat, že xx xxxxx xxx xxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx podnět x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxx policie xxxxxx řízení x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxx první xxxxxxxxx xxxxxxx. Policie xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx ministerstvo vyrozumět x xxx, zda xxxx řízení x xxxxxxxx vyhoštění xxxxxxxx, x bylo-li xxxxxxxx, xxx xxxx xx xxxx rozhodnuto.

§169q xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 222/2017 Xx. s xxxxxxxxx xx 15.8.2017

§169x

Xxxxxxxxx řízení

(1) Usnesením xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x žádosti, xxxxxxxx xxxxxxx

x) který xxxxx žádost x xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxx jeho xxxxxxxxx, xx xx xxxxx xxxx xx výzvu xxxxx §44 xxxx. 1 xxxx §44a xxxx. 13 xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx údajů nezbytných xxx vydání průkazu x povolení x xxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx §44 xxxx. 3 nebo §44a odst. 14 xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxx, xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxx, xx xx x xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx jeho xxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx podal xxxxxx o vydání xxxxxxxx x trvalému xxxxxx, xx ve xxxxx xxxx xx xxxxx podle §74 xxxx. 1 xxxx 2 nedostaví xx xxxxxxxxxxxx k převzetí xxxxxxxxxx x vydání xxxxxxxx x trvalému xxxxxx x ke xxxxxxxxxx údajů xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x povolení k xxxxxx nebo, xxx-xx x xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx rodinného xxxxxxxxxxx xxxxxx Evropské xxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx, nepřevezme xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, průkaz xxxxxxxx pobytu xxxx xxxxx trvalého xxxxxx xx xxxxx do 30 xxx xxx xxx doručení xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxx, xx xx x xxxxx úkonu xxxxx xxxxxx na xxxx xxxx nezávislé,

c) xxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx nebo trvalému xxxxxx, xx k xxxxxx žádosti xx xxxxx xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxx platnosti x xxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx vízum, žádost x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx povolení k xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx, xxx x xxxx xxxx oprávněn; xx neplatí, xxxxx xx o xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxxx lhůta, x xxx byl xxxxxxx xxxxxxxx tuto xxxxxx xxxxx,

x) podal opakovaně xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx přechodnému, k xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxx dříve xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxx v xxxx, xxx xx xx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx nebo xx xx něj v xxxxxxx xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx přestal,

g) xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx, xx x xxxx xxxx oprávněn podle §42i xxxx. 1,

h) xxxxx podal xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xx xxxx xxxxx xx stanovené xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx k xxxxxx xxx 90 xxx xxxxx §30 xxxx. 2, x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, pokud x xxxx xxxxx xxxxxxx, xx xx v xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxx nezávislé,

i) xxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxx povolení x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, v době xxxxxxxxx víza x xxxxxx xxx 90 xxx podle §30 xxxx. 4 xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx zpracování xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x pobytu x, xxxxx-xx xxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx, také xx xxxxxx převzetí xxxxxxxxxx x xxxxxx povolení x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x době xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xx mu v xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx důvody na xxxx xxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx právním xxxxxxxxx č. 16/2019 Sb.,

x) xxxxx xxxxx xxxxxx x vydání xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §108 odst. 1 xxxx. x), xx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx ve stanovené xxxxx xxxxxxxxx ke xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx dat s xxxxxxxxxxxxx údaji, xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxx xxxxx nesdělí, xx mu x xxxxx úkonu brání xxxxxx xx xxxx xxxx nezávislé,

l) xxxxxxxxx, xx neovládá xxxxx, xxxx xx vede xxxxxxx, x xxxxxxxxxx xx xx své xxxxxxx ve xxxxx xxxxxxxxx správním xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx ustanovení tlumočníkem xxxxx xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx překladatelích, ačkoli xxxxxxx orgán o xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx poučil,

m) podal xxxxxx o vydání xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx x xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx §42k odst. 6, xxxx

x) x xxxxxx x jeho xxxxxxx xxxxxxx vypovídat xxxx xx xxx xxxxxxx důvodu xxxxxxxxx x xxxxxxxx.

(2) Řízení x xxxxxxx xx xxxxxxxxx dnem, kdy

a) xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x trvalému xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx oprávnění k xxxxxxxx xxxxxx, jde-li x xxxxxx o xxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx ukládající xxxxx vyhoštění nebo xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx-xx x žádost o xxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxx

x) žadatel xxxxx xxxxxxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxx Evropské unie, xxx-xx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu xxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx x vydání povolení x přechodnému xxxxxx.

(3) X xxxxxxxxxxx, že xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2, xx vydá xxxxxxxx, xxxxx se xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx x vyrozumí xx x xxx žadatel.

(4) Xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x žádosti x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, o xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, x vydání xxxxxxxx x přechodnému xxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx §66 xxxx. 1 xxxx. x), b), x), x) xxxx g) xxxxxxxxx řádu xxxx xxxxxxx, jestliže

a) xxxxxx xxxxxx podána xx xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx přijetí xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxx x xxxxxx povolení x xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx podanou xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx §169i xxxx. 2 xx xxxxx xxxxxxxxx zastupitelským xxxxxx xxxxxxxxxx vadu xxxxxx, xxxx

x) xxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx nebo o xxxxxx povolení k xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxx řízení x xxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, x vydání xxxxxxxx x přechodnému xxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x případě, xx xxxxxx xxxx xxxxxx na xxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx; x xxxxxxx takto xxxxxx xxxxxxx xx §47 xxxx. 4 x 6 xxxxxxxxx.

§169x

Xxxxxxxx xxxx

Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx §42e, xxxxx xxxx xxxxxxxx potvrzením xxxxxx xxxxxxx v trestním xxxxxx, xxxx zahájeno x ministerstvo xxx xxxxxxxxx xxxxxx. Usnesení xx xxxxx xxxxxxxxx xx spisu.

§169s xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 222/2017 Sb. s xxxxxxxxx xx 15.8.2017

§169x

Xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxx xxxxxx

(1) O xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx příslušníkovi xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx sám xxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx do 14 xxx ode xxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx do 14 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx a x xxxxxxxxxxxxxx termínu xxxxxxxxxx.

(2) X xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx rozhodne xx lhůtě xx 90 xxx xxx xxx xxxxxx žádosti, xx zvlášť xxxxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxx xx 120 dnů xxx dne podání xxxxxxx. X žádosti x xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxx 90 xxx xx xxxxxx xxxxxx, pedagogické xxxxxxxx, výzkumu nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xx 60 xxx xxx xxx podání xxxxxxx.

(3) X xxxxxxx x xxxxxxx víza x xxxxxx xxx 90 xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx podle §33 xxxx. 1 xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xx 30 xxx xxx dne xxxxxx xxxxxxx.

(4) O xxxxxxx x prodloužení xxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxx na xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx ministerstvo xxxxxxxx xx xxxxx do 14 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxx xx území xx vízum x xxxxxx xxx 90 xxx xx účelem xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx ministerstvo xx xxxxx xx 30 xxx xxx xxx xxxxxx žádosti.

(5) X xxxxxxx x xxxxxxx diplomatického xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx víza k xxxxxx xxx 90 xxx xxxxxxxxxxx cizinci xx xxxxxx podání xxxxxxx x xxxxxxxx x dlouhodobému pobytu xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx §30 xxxx. 2 xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx zahraničních věcí xxxx xxxxxxxxxxxxx úřad xx xxxxx xx 60 dnů xxx xxx xxxxxx xxxxxxx.

(6) X xxxxxxx ministerstvo xxxxxxxx

x) x xxxxxxx xxxxxxx o vydání xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx

1. xx xxxxx xx 60 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxx, je-li xxxxxx xxxxxx na území,

2. xx xxxxx xx 60 dnů xxx xxx podání žádosti, xxx-xx o xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

3. xx xxxxx xx 90 dnů xxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx rodiny s xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx převedeného xxxxxxxxxxx jiného členského xxxxx Evropské unie,

4. xx xxxxx xx 90 xxx ode xxx xxxxxx žádosti x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx účelem společného xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx karty xx území nebo x držitelem xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu xx účelem xxxxxxxxxxx; x xxxxxxx, že xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx ministerstvo xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, nejpozději xx 90 xxx xxx dne xxxxxx xxxxxxx,

5. xx xxxxx xx 120 dnů xxx xxx xxxxxx xxxxxxx x vydání xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx xxxx x jeho xxxxxxxxx příslušníka, xxxx

6. xx xxxxx xx 270 dnů xxx xxx xxxxxx xxxxxxx x vydání povolení x xxxxxxxxxxxx pobytu xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx,

x) ve lhůtě xx 30 dnů xxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx případech xx xxxxx xx 60 xxx ode xxx xxxxxx žádosti,

c) xx xxxxx xx 30 xxx xxx xxx xxxxxx žádosti x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxx společného soužití xxxxxx s držitelem xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, který xxxxxxx x vydání xxxxx xxxxx xx xxxxx; xxxxxxxxxx xx xxxxxx současně, xxxxx xxxx xxx žádosti xxxxxx souběžně, xxxxxxxxxx xxxx xx 30 xxx ode dne xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx lhůtě xx 60 xxx xxx xxx xxxxxx žádosti,

d) xx lhůtě xx 60 xxx xxx xxx podání žádosti x xxxxxx zaměstnanecké xxxxx; xx lhůtě 90 dnů xxx xxx podání xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx případech, nebo xxxxx ministerstvo požádalo x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxx xxxxx Xxxxx republiky,

e) xx xxxxx xx 90 xxx xxx dne xxxxxx žádosti x xxxxxx xxxxx karty; x xxxxxxx, kdy xxx x cizince, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x vydání xxxxx xxxxx na xxxxx pobýval jako xxxxxxx modré xxxxx x xxxxx členském xxxxx Xxxxxxxx unie, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 30 xxx xxx dne xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx do 60 xxx xxx xxx xxxxxx žádosti,

f) xx xxxxx xx 90 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx karty xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx členského xxxxx Evropské unie,

g) xx xxxxx xx 60 xxx xxx xxx xxxxxx žádosti x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx povolení x xxxxxxxx xxxxxx

1. xx lhůtě do 180 dnů xxx xxx xxxxxx xxxxxxx,

2. xx lhůtě xx 60 xxx ode xxx podání xxxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §69, xx-xx žádost xxxxxx xx xxxxx, xxxx

3. xx xxxxx xx 60 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §87g nebo 87h, xxxx

x) x xxxxxxx žádosti x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx ve xxxxx xx 60 xxx xxx xxx podání xxxxxxx.

(7) X xxxxxxx xxxxxx povolení k xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx nebo x trvalému pobytu xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxx x povolení x xxxxxx, jde-li x xxxxxx povolení x xxxxxxxxxxxx pobytu nebo xxxxxxxxxxx jeho platnosti,

b) xxxxxxxxx x registraci,

c) xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx o xxxxxxxx x pobytu xxxxx §87b odst. 4, xxxx

x) rozhodnutí x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx pobytu xxxxx §74, xxxxxxx trvalého xxxxxx xxxx karty xxxxxxxx xxxxxx podle §87r, xxx-xx x xxxxxx povolení k xxxxxxxx pobytu.

(8) Xxxxx-xx xxxxxxxxxxxx žádosti x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxx povolení x xxxxxxxxxxx nebo x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxx xxxxxx xx xxxxx a vyzve xxxxxxxx

x) xxxxx §44 xxxx. 1, §44a xxxx. 13 nebo §74 xxxx. 2 x poskytnutí xxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxx x povolení x xxxxxx,

x) xxxxx §44 xxxx. 3, §44a xxxx. 14 xxxx §74 odst. 3 k xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx, xxxx

x) x převzetí osvědčení x xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(9) Lhůta xxx vydání xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx, xxx xxx xx xxxxx xxxxxx záznam xxxxx odstavce 8, xx doby xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 8 xxxx. x).

(10) Xxxxxx-xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 8 najevo xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx důvodem xxx xxxxxxxxx žádosti, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx, a xxxxxxxxx x řízení.

(11) X xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xx 60 dnů xxx xxx, xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx nebo xxxx xxxx xx xxxx stanoviskem xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(12) X xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xx 60 xxx xxx xxx, kdy xxxxxxxxxxxxx úřad xxxxx xxxx nebo xxxx xxxx se xxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.

§169u

Vymáhání xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

Xx-xx xxxxxxx uložena xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx §79 odst. 5 xxxxxxxxx řádu, xx xxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxx celní xxxx.

§169x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 176/2019 Xx. s účinností xx 31.7.2019

§170

Xxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxx rozhodnutí x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx, proti xxxxxxxxxx x povinnosti xxxxxxx xxxxx xxxx proti xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx totožnosti xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §108 odst. 1 xxxx. x) xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxx, pobytové xxxxx xxxxxxxxx příslušníka občana Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x trvalému xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxxxx x správním xxxxxxxxx xxx podat odvolání xx 10 dnů; xxx-xx o rozhodnutí x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx mladšího 18 xxx, xxxx xxxxx xxx xxxxxxxx 15 xxx. Xxxxxxxx proti xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx xx vždy xxxxxxxx xxxxxx.

(3) Proti xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx odvolání xx 5 dnů; xxx-xx x xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxx území xxxxxxx xxxxxxxx 18 xxx, xxxx xxxxx xxx xxxxxxxx 15 xxx.

(4) Xxxxx novému xxxxxxxxxx5d), xxxxxx byla xxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx podle §50a xxxx. 3, xxx podat odvolání xx 7 dnů xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Odvolání nemá xxxxxxxx účinek.

(5) Xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §123c odst. 3 xxx podat odvolání xx 5 xxx.

(6) Xxxxxxxx-xx xxxxxxx orgán xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx rozhodnutí, které xxxx vydáno na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx §169m xxxx. 3, doručením xxxxxxxxxx xxxxxx také xxxxxxxxx k pobytu xxxxx §47 xxxx. 4 xxxx 6, xxxxx §60 xxxx. 4 nebo xxxxx §87y.

(7) V xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx vyhoštění xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §50a xxxx xxxxxxxx orgán prostřednictvím xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx stanovením xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx směřující x doplnění xxxxxxxx xxx xxxxxxxx