Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 17.01.2022.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 02.08.2021 do 31.01.2022.


Zákon o pobytu cizinců na území ČR a o změně některých zákonů

326/99 Sb.

Zákon

Část první - Pobyt cizinců na území České republiky

Hlava I - Úvodní ustanovení

Předmět úpravy §1

Působnost zákona §2

Hlava II - Vstup na území §3 §4 §5 §6 §7 §8

Odepření vstupu na území §9 §10 §11 §11a §12

Prostředky k pobytu na území §13

Hraniční průvodka §14

Pozvání §15

Rodinný příslušník občana Evropské unie §15a

Rodinný příslušník občana Spojeného království podle výstupové dohody §15b

Hlava III - Přechodný pobyt na území

Díl 1 - Přechodný pobyt na území §16 §17 §17a

Dlouhodobé vízum §17b

Díl 2 - Přechodný pobyt na území bez víza §18

Ukončení přechodného pobytu na území, k němuž se vízum nevyžaduje, a zánik tohoto pobytu §19

Díl 3 - Přechodný pobyt na území na krátkodobá víza §20

Krátkodobé vízum za účelem sezónního zaměstnání §21 §22 §23 §24 §25 §26 §26a §27 §28 §29 §29a §29b

Díl 4 - Přechodný pobyt na území na dlouhodobé vízum nebo na povolení k dlouhodobému pobytu

Oddíl 1 - Vízum k pobytu nad 90 dnů §30

Náležitosti žádosti o udělení víza k pobytu nad 90 dnů §31

Mimořádné pracovní vízum §31a

Vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem sezónního zaměstnání §32

Vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu na území §33

Náležitosti žádosti o udělení víza k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu na území §34

Prodloužení doby platnosti víza k pobytu nad 90 dnů a doby pobytu na území na toto vízum §35

Prodloužení doby platnosti víza k pobytu nad 90 dnů za účelem sezónního zaměstnání a doby pobytu na území na toto vízum §35a

Prodloužení doby platnosti víza a doby pobytu na území na vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu na území §36

Zrušení platnosti víza k pobytu nad 90 dnů §37 §37a

Zrušení platnosti víza k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu na území §38 §39

Oddíl 2 - Přechodný pobyt na území na diplomatické vízum a zvláštní vízum §40

Prohlášení neplatnosti diplomatického víza a zvláštního víza §41

Oddíl 3 - Přechodný pobyt na území na základě povolení k dlouhodobému pobytu

Povolení k dlouhodobému pobytu §42

Povolení k dlouhodobému pobytu za účelem společného soužití rodiny na území §42a

Náležitosti k žádosti o vydání povolení k dlouhodobému pobytu za účelem společného soužití rodiny §42b

Povolení k dlouhodobému pobytu rezidenta jiného členského státu Evropské unie §42c

Povolení k dlouhodobému pobytu za účelem studia na území §42d

Povolení k dlouhodobému pobytu za účelem ochrany na území §42e

Povolení k dlouhodobému pobytu za účelem vědeckého výzkumu §42f

Zaměstnanecká karta §42g

Náležitosti k žádosti o vydání zaměstnanecké karty §42h

Modrá karta §42i

Náležitosti k žádosti o vydání modré karty §42j

Karta vnitropodnikově převedeného zaměstnance §42k

Náležitosti žádosti o vydání karty vnitropodnikově převedeného zaměstnance §42l

Karta vnitropodnikově převedeného zaměstnance jiného členského státu Evropské unie §42m

Povolení k dlouhodobému pobytu za účelem investování §42n

Náležitosti žádosti o vydání povolení k dlouhodobému pobytu za účelem investování §42o

Záměr uskutečnit významnou investici a přínos významné investice §42p

Povolení k dlouhodobému pobytu za účelem strpění pobytu na území §43 §44 §44a §44b §44c §45 §46

Zrušení platnosti povolení k dlouhodobému pobytu za účelem společného soužití rodiny §46a

Zrušení platnosti povolení k dlouhodobému pobytu rezidenta jiného členského státu Evropské unie §46b

Zrušení platnosti povolení k dlouhodobému pobytu za účelem ochrany na území §46c

Zrušení platnosti povolení k dlouhodobému pobytu za účelem vědeckého výzkumu §46d

Zrušení platnosti zaměstnanecké karty §46e

Zrušení platnosti modré karty §46f

Zrušení platnosti karty vnitropodnikově převedeného zaměstnance nebo karty vnitropodnikově převedeného zaměstnance jiného členského státu Evropské unie §46g §47 §48 §48a §48b

Oddíl 4

Přechodný pobyt na území na základě povolení k dlouhodobému pobytu vydávaného Ministerstvem zahraničních věcí §49

Díl 5 - Výjezdní přílkaz a rozhodnutí o povinnosti opustit území nebo území členských států Evropské unie

Výjezdní příkaz §50

Rozhodnutí o povinnosti opustit území nebo území §50a

Díl 6 - Společná ustanovení k dlouhodobému vízu §51 §52 §53 §54

Náležitosti žádosti o udělení dlouhodobého víza §55

Důvody neudělení dlouhodobého víza §56 §57

Vyznačování dlouhodobého víza §58 §59 §60 §61

Zánik platnosti dlouhodobého víza §62

Zánik platnosti zaměstnanecké karty §63

Studium §64 §64a §64b

Hlava IV - Trvalý pobyt na území

Díl 1 §65

Povolení k trvalému pobytu §66 §67 §68 §69 §69a §69b §70 §71 §72 §73 §74

Důvody pro nevydání, zánik platnosti a zrušení platnosti povolení k trvalému pobytu §75 §76 §77 §78 §79 §80 §81 §82

Díl 2 - Právní postavení dlouhodobě pobývajícího rezidenta v Evropském společenství na území §83 §84 §85

Díl 3 §86

Díl 4 - Pobyt cizince svěřeného do náhradní výchovy rozhodnutím příslušného orgánu §87

Hlava IVa - Pobyt občana Evropské unie a jeho rodinných příslušníků na území

Díl 1 - Přechodný pobyt na území po dobu delší než 3 měsíce

Přechodný pobyt občana Evropské unie §87a

Přechodný pobyt rodinného příslušníka občana Evropské unie §87b

Přechodný pobyt občana Evropské unie nebo rodinného příslušníka občana Evropské unie, který je členem personálu zastupitelského úřadu cizího státu nebo mezinárodní vládní organizace akreditované v České republice §87c

Důvody pro zamítnutí žádosti o vydání osvědčení o registraci a důvody pro zrušení a zánik přechodného pobytu občana Evropské unie §87d

Důvody pro zamítnutí žádosti o vydání povolení k přechodnému pobytu §87e

Důvody ukončení přechodného pobytu rodinného příslušníka občana Evropské unie §87f

Díl 2 - Povolení k trvalému pobytu §87g §87h §87i §87j

Důvody pro zamítnutí žádosti o povolení k trvalému pobytu §87k

Důvody pro zrušení a zánik platnosti povolení k trvalému pobytu §87l §87m

Díl 3 - Osvědčení a další doklady

Osvědčení o registraci §87n

Pobytová karta §87o

Prodloužení doby pobytové karty o pobytu §87p

Průkaz trvalého pobytu a karta trvalého pobytu §87r

Prodloužení doby platnosti průkazu trvalého pobytu a karty trvalého pobytu §87s

Doklady vydávané občanu Spojeného království a jeho rodinnému příslušníku §87t

Díl 5 - Společná ustanovení §87u §87v §87w §87x §87y

Skončení platnosti pobytové karty, průkazu trvalého pobytu nebo karty trvalého pobytu §87z

Skončení platnosti osvědčení o registraci §87aa

Hlava V - Pobyt cizince narozeného na území §88 §89

Hlava VI - Vycestování cizince z území §90 §91

Odepření vycestování z území §92

Hlava VII - Hlášení místa pobytu na území §93 §93a §94 §95 §96 §97

Hlášení změn §98

Zrušení údaje o místu hlášeného pobytu cizince na území §98a

Ubytovatel a jeho povinnosti §99 §100

Domovní kniha §101

Oznámení ubytování §102

Hlava VIII - Povinnosti

Povinnosti cizince §103

Povinnost dopravce §104

Povinnost soudu, ústavu pro výkon zabezpečovací detence, vazební věznice a věznice §105

Povinnosti orgánů státní správy §106

Povinnosti jiných osob §107

Hlava IX - Cestovní doklad §108 §109 §110 §111 §112

Cizinecký pas §113

Cestovní průkaz totožnosti §114

Důvody pro odnětí a pro nevydání cizineckého pasu, cestovního průkazu totožnosti nebo cestovního dokladu podle §108 odst. 1 písm. f) §115

Náhradní cestovní doklad Evropské unie §115a

Evropský cestovní doklad pro návrat §115b

Neplatnost cestovního dokladu §116

Zadržení cestovního dokladu §117

Hlava IXa - Průkaz o povolení k pobytu

Průkaz o povolení k pobytu §117a

Zapisování údajů do průkazu o povolení k pobytu §117b

Doba platnosti průkazu o povolení k pobytu §117c

Prodloužení doby platnosti průkazu o povolení k pobytu cizince s povoleným trvalým pobytem §117d §117e

Skončení nebo zrušení platnosti průkazu o povolení k pobytu §117f

Vydávání průkazů o povolení k pobytu bez nosiče dat s biometrickými údaji §117g

Hlava X - Správní vyhoštění §118

Správní vyhoštění z přechodného pobytu na území §119 §119a

Správní vyhoštění cizince s povolením k trvalému pobytu §120 §120a §121

Podmínky k odstranění tvrdosti správního vyhoštění §122

Úhrada nákladů spojených se správním vyhoštěním §123

Úhrada nákladů spojených s dobrovolným návratem §123a

Hlava XI - Zvláštní opatření za účelem vycestování cizince z území a zajištění cizince

Zvláštní opatření za účelem vycestování cizince z území §123b

Finanční záruka §123c

Zajištění cizince za účelem správního vyhoštění §124 §124a

Zajištění cizince za účelem vycestování §124b §125 §126 §126a §126b §127 §128

Zajištění cizince za účelem jeho předání nebo průvozu §129

Žádost o propuštění ze zařízení §129a

Hlava XII - Zařízení §130 §131 §132 §132a §133 §134 §135 §136 §137 §138 §139 §140 §141 §142 §143 §144 §145 §146 §147 §148 §149 §150

Příspěvek obcí §151

Hlava XIII - Průvoz cizince a nežádoucí osoba

Průvoz cizince §152 §153

Nežádoucí osoba §154 §155

Hlava XIIIA - Integrace cizinců

Centra na podporu integrace cizinců §155a

Adaptačně-integrační kurz §155b

Hlava XIV - Přestupky

Přestupky fyzických osob §156 §156a

Přestupky právnických a podnikajících fyzických osob §157

Společné ustanovení k přestupkům §157a §157b

Hlava XV - Informační systémy §158 §158a §158b §158c §159 §160

Přístup k informačnímu systému smluvních států §160a

Hlava XVI - Působnost policie a Ministerstva zahraničních věcí a oprávnění policie

Státní správa vykonávaná policií a místní příslušnost §161 §161a §162

Ředitelství služby cizinecké policie §163

Odbor cizinecké policie §164

Působnost ministerstva §165

Oprávnění ministerstva §165a

Působnost Ministerstva zahraničních věcí §166

Oprávnění policie §167 §167a

Hlava XVII - Správní řízení a soudní přezkum

Správní řízení §168

Jednací jazyk §169

Doručování na území §169a

Doručování do ciziny §169b

Doručování na elektronickou adresu §169c

Osobní podání žádosti §169d §169e

Sjednání termínu osobního podání žádosti §169f

Příslušnost zastupitelského úřadu pro podání žádosti §169g

Nepřijatelnost žádosti §169h

Vady podání §169i

Výslech prováděný na území §169j

Pohovor a výslech prováděný zastupitelským úřadem §169k

Výslech za použití videokonferenčního zařízení §169l

Utajované informace v řízení podle tohoto zákona §169m

Informace zastupitelského úřadu §169n

Závazné stanovisko Úřadu práce České republiky §169o

Nahlížení do spisu a vyjádření k podkladům rozhodnutí §169p

Přerušení řízení §169q

Zastavení řízení §169r

Odložení věci §169s

Vydání rozhodnutí a lhůty pro jeho vydání §169t

Vymáhání náhrady nákladů řízení §169u

Odvolací řízení §170 §170a §170b §170c

Řízení o přiznání postavení osoby bez státní příslušnosti §170d

Soudní přezkum §171

Žaloba §172 §172a

Hlava XVIII - Společná ustanovení §173

Trestní zachovalost §174

Přiměřenost §174a §175

Zdravotní služby po dobu zajištění cizince §176

Zdravotní služby ve zvláštních případech §176a

Úhrada pobytu cizince v přijímacím středisku na mezinárodním letišti po pravomocném ukončení řízení o udělení mezinárodní ochrany §176b

Úhrada nákladů spojených se zajištěním cizince za účelem předání nebo průvozu §176c

Totožnost §177

Procesní způsobilost §178 §178a §178b §178c §178d

Bezdlužnost §178e

Nespolehlivý zaměstnavatel §178f

Důvody znemožňující vycestování §179

Ověření pozvání a odepření tohoto ověření §180 §180a

Identifikační průkaz vydávaný Ministerstvem zahraničních věcí §180b

Nezletilý cizinec bez doprovodu §180c

Dodatečné potvrzení údaje o vstupu do cestovního dokladu cizince §180d

Nové posouzení důvodů neudělení víza, prohlášení krátkodobého víza za neplatné nebo zrušení jeho platnosti a nové posouzení důvodů odepření vstupu cizince na území §180e

Partnerství §180f

Zkouška z jazyka §180g

Ukončení pobytu v tranzitním prostoru mezinárodního letiště §180h

Doklad o cestovním zdravotním pojištění při pobytu do 90 dnů §180i

Doklad o cestovním zdravotním pojištění při pobytu nad 90 dnů §180j §180k

Hlava XIX - Zmocňovací a přechodná ustanovení

Zmocňovací ustanovení §181 §181a §181b §182 §182a §182b

Přechodná ustanovení §183 §184 §184a §184b

Část druhá §185

Část třetí - Novela zákona o správních poplatcích

Správní poplatky §186

Část čtvrtá - Novela zákona o cestovní dokladech §187

Část pátá - Novela občanského soudního řádu §188

Část šestá - Závěrečná ustanovení

Zrušovací ustanovení §189

Účinnost §190

č. 140/2001 Sb. - Čl. II

č. 217/2002 Sb. - Čl. IV

č. 222/2003 Sb. - Čl. II

č. 428/2005 Sb. - Čl. II

č. 444/2005 Sb. - Čl. LXVI

č. 112/2006 Sb. - Čl. XXIV

č. 136/2006 Sb. - Čl. VII

č. 161/2006 Sb. - Čl. II

č. 230/2006 Sb. - Čl. XX

č. 379/2007 Sb. - Čl. II

č. 140/2008 Sb. - Čl. VII

č. 427/2010 Sb. - Čl. II

č. 101/2014 Sb. - Čl. II

č. 314/2015 Sb. - Čl. IV

č. 318/2015 Sb. - Čl. XII

č. 191/2016 Sb. - §24

č. 456/2016 Sb. - Čl. VI

č. 222/2017 Sb. - Čl. II

č. 176/2019 Sb. - Čl. II

č. 274/2021 Sb. - Čl. II

Nález Ústavního soudu - č. 47/2009 Sb.; č. 234/2012 Sb.; č. 22/2014 Sb.; č. 16/2019 Sb.

INFORMACE

326

XXXXX

xx dne 30. xxxxxxxxx 1999

x xxxxxx xxxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx a x změně některých xxxxxx

Xxxxxxxxx xx xxxxxx xx tomto xxxxxx Xxxxx republiky:

XXXX XXXXX

XXXXX XXXXXXX XX ÚZEMÍ ČESKÉ XXXXXXXXX

XXXXX I

ÚVODNÍ XXXXXXXXXX

§1

Xxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxx xxxxx xxxxxxxx v návaznosti xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx1) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx (xxxx jen "xxxxx") a vycestování xxxxxxx z xxxxx, xxxxxxx podmínky xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxx České republiky (xxxx jen "policie"), Xxxxxxxxxxxx vnitra (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxx") x Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxx oblasti xxxxxx správy.

(2) Cizincem xx xxxxxx fyzická xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx České xxxxxxxxx1a), včetně občana Xxxxxxxx unie1b).

(3) Ustanovení xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xx občana Xxxxxxxx unie xx xxxxxxx x na xxxxxx xxxxx, xxxxx xx vázán mezinárodní xxxxxxxx xxxxxxxxx s Xxxxxxxxx xxxx1c), z xxx xx vyplývá xxxxx xx volný xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx občanů Xxxxxxxx xxxx, nebo xxxxxx xxxxx, který xx xxxxx Dohodou o Xxxxxxxxx hospodářském prostoru1d).

(4) X xxxxxxx s xxxxx xxxxxx Xxxxxx x xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Velké Británie x Xxxxxxxxx Xxxxx x Xxxxxxxx xxxx x Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx (xxxx jen "výstupová xxxxxx") xx ustanovení xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xx

x) občana Xxxxxxxx xxxx použijí x na občana Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxx x Xxxxxxxxx Xxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx 31. xxxxxxxx 2020, (xxxx xxx "xxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx") a

b) rodinného xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxx

1. §15a xxxx. 1 xxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx občana Spojeného xxxxxxxxxx xxxxx §15b xxxx. 1, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x §15b odst. 3 písm. x), xxxx

2. §15a odst. 3 xxxxxxx i xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx království xxxxx §15b odst. 2, který splňuje xxxxxxxx xxxxxxxx x §15b odst. 3 xxxx. b).

§2

Působnost zákona

Tento xxxxx xx xxxxxxxxxx na xxxxxxx, xxxxx

x) xx xxxxxxxxx o udělení xxxxxxxxxxx xxxxxxx, cizincem, xxxxx xx xxxxxx xx xxxxx, xxxxxxxxx xxxx osobou požívající xxxxxxxxx xxxxxxx2), xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx,

x) pobývá xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx přechodný xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx sil xx xxxxx,3)

x) požádal Xxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxx oprávnění k xxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxx dočasné xxxxxxx xx území, a xxxxxxx, xxxxx pobývá xx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx ochrany, xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx3a) xxxxxxxxx xxxxx.

XXXXX II

VSTUP NA XXXXX

§3

§3 zrušen právním xxxxxxxxx č. 191/2016 Sb.

§4

§4 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 191/2016 Sb.

§6

§6 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 379/2007 Sb.

§7

§7 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 165/2006 Sb.

§8

§8 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 165/2006 Sb.

§9

Xxxxxxxx xxxxxx na xxxxx

(1) Xxxxxxx odepře xxxxxxx xxxxx xx xxxxx, xxxxxxxx

x) xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx cestovní doklad, xxxxx xxxx povolení x xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx x xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx doklady xxxxxxxxxxx xxxx a zabezpečení xxxxxxxx pobytu xx xxxxx,

x) xxxx dostatečné xxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxx xx xxxxx x x xxxxxxxxxxx x xxxxx,

x) je xxxxxxxxx osobou (§154),

g) xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx systému vytvořeného xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx kontrol xx společných hranicích5a) (xxxx xxx "xxxxxxx xxxx"), xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxx, jimž xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx států (xxxx xxx "xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx"); xx xxxxxxx, je-li xxxxxxx uděleno xxxxx xxxxxxxxxxx pouze k xxxxxx na xxxxx,

x) xx důvodné xxxxxxxxx, xx xx xxxxxxx xxxx xxx svém xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx státu, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) je xxxxxxx xxxxxxxxx, že xx xxxxxxx mohl xxx svém pobytu xx xxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx bezpečnost xxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxx narušit veřejný xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx vztahy xxxxxxxxx xxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx stanovené opatřením Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx před xxxxxxxxxx infekčního xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx podle xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx").

(2) Cizinci, kterému xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxx 90 dnů xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxxx uvedeného x xxxxxxxx 1 xxxx. x), x), x) xx x).

(3) Xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx

x) xxxxxx Xxxxxxxx xxxx,

1. xxxx-xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx-xx podmínky podle §5 xxxx. 5,

2. xxxxxxxx-xx padělaný xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx k xxxxxx,

3. xxxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

4. je-li xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xx xxx svém xxxxxx xx území xxxx xxxxxxx bezpečnost xxxxx nebo závažným xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx

5. xx-xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx do xxxx xxxxxxxx (§154 xxxx. 2), xxxxxxxx dodatečné xxxxxxxxx, po jejichž xxxxxxxxxxx lze xxx xx to, xx xxxx xxxxxxx nebezpečí, xx by mohl xxx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx státu xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, který sám xxxx občanem Evropské xxxx,

1. x důvodů xxxxxxxxx x písmenu x),

2. xxxxxxxxxx-xx xxxxx, xxxxxxx-xx vízové xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx k xxxxxx,

3. je-li xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xx xxxx xxxxxxx bezpečnost xxxxxx smluvního státu xxxx v xxx xxxxxxxx xxxxxxxx narušit xxxxxxx xxxxxxx,

4. xx-xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx tohoto xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx dodatečné xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxx xx xx, xx xxxx xxxxxxx nebezpečí, xx by mohl xxx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx narušit xxxxxxx pořádek.

(4) Xxxxxxx xxxx rozhodnutí o xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx občanu Xxxxxxxx xxxx1b) x důvodů xxxxxxxxx v xxxxxxxx 3 xxxx. x). Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x x případě xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx1b), xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Evropské xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx pobývá xx xxxxx. Xxxxxxxxxx x odepření xxxxxx xx xxxxxx, je-li xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x trestu xxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Cizinec, xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx na území, xx xxxxxxx bez xxxxxxxxxx odkladu vycestovat xxxx xx xxxxxxxxx, xxxx-xx xxxx stanoveno xxxxx.

(6) Nelze-li cizince, xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx území, xxxxxxxx xxxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxx zpět xx xxxxxxxxx, zajistí xxxxxxx xxxxxxx cizince xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x něhož xxxx neprodleně dopraven xxxx xx xxxxxxxxx. Xxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx do xxxxxxxxx ani x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx-xx na xxxxxxxxxxxx letišti, xx xxxxxx mu xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxx vstup xx území, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx cizince xx jiné xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxx xx taková xxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxxx pro xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xx mezinárodní xxxxxxx, z něhož xxxx dopraven zpět xx xxxxxxxxx.

(7) Xxxxxxx xxxxxxx v odstavci 6 xx xxxxxxxx xxxxxxx xx území xxxxx xx xxxx xxxxxxxx nutnou; xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx tohoto xxxxxx. Xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx se xx takového cizince xxxxx jako xx xxxxxxx zajištěného xxxxx xxxxx XX.

§10

(1) Povinnost xxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx, xxxxxxxxxx zpět xx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xx cizince, pokud

a) xx xxxxxxxxxxxxx ohrožen xxxx xxxxx z xxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx chorobné xxxxx, xxxx

x) xx mu xxxxxxxx poskytnout x xxxxxxxxxxx x porodem xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxxx-xx zdravotní xxxx xxxxxxx, na xxxxxxx xx podle xxxxxxxx 1 nevztahuje xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx převoz xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx.

(3) Xxxxxxx, na xxxxxxx se podle xxxxxxxx 1 nevztahuje xxxxxxxxx vycestovat, xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx po xxxx xxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxx na xxxxx xx nepovažuje xx xxxxx podle tohoto xxxxxx. Xxx xxxxx xxxxxxxxxx zdravotní xxxx x rozsahu xxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxx cizince hledí xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx hlavy XX. Xx-xx cizinec xxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx ústavní xxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx na hraniční xxxxxxx za xxxxxx xxxx vycestování zpět xx zahraničí, xxxxxxx xx x xxxxxxx xx svůj xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

§11

§11 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 379/2007 Sb.

§11x

§11x zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 379/2007 Sb.

§12

§12 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 427/2010 Sb.

§13

Prostředky x xxxxxx xx území

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx, xxxx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, předložením

a) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx výši

1. 0,5xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx právním xxxxxxxxx6) (xxxx xxx "xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx") xx 1 xxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx 30 xxx,

2. 15xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, jestliže xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx dobu 30 xxx, x xxx, že tato xxxxxx xx xx xxxxx celý xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx zvyšuje x 2xxxxxxx xxxxxx existenčního xxxxxx,

3. 50xxxxxxx částky xxxxxxxxxxxx minima, xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxx za účelem xxxxxxxxx, xxxxx má xxxxxx xxxxxxxxxx 90 xxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx území xxxx dokladu xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxx xx území xx xxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxx. x), jde-li o xxxxx xx xxxxx xxxxx xxx 3 xxxxxx, xx prokazuje

a) xxxxxxx z účtu xxxxxxxx x xxxxx xxxx jiné xxxxxxxx xxxxxxxxx znějícím na xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx, že xxxxxxx xxxx během xxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx výši xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x),

x) jiným xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx, xx cizinec xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx nákladů spojených x xxxx pobytem xx xxxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx; na xxxxxxxx xx cizinec xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx z xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxx finanční xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx, xx může xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx výši xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x).

(3) Cizinec, xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx jako xxxxxx x xxxxxxxxx prostředků x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx státním xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx pobyt xxxxxxx xx území xxxxxxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx minima na 1 měsíc předpokládaného xxxxxx, xxxx xxxxxx x xxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x jeho xxxxxxx x xxxxxxx budou xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxx). Pokud xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx povinen xxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx mezi xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x závazkem na xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx 6násobek xxxxxx existenčního xxxxxx. Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxx xxx nahradit rozhodnutím xx smlouvou x xxxxxxxxx xxxxxx získaného xx základě xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxx, který nedosáhl xxxx 18 xxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 v xxxxxxxxx xxxx.

§14

Hraniční xxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx evidenční xxxxxx xxxxxxxxxx údaje x jménu x xxxxxxxx, xxx, xxxxxx x xxxx narození xxxxxxx a spolucestujících xxxxxxx mladších 15 xxx, x xxxxx x číslu cestovního xxxxxxx cizince, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, s xxxx xxxxxxxx na xxxxx, xxxxxxxxxxx poznávací xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxx, xxxxx a xxxxx xxxxxx xx území x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx, účel x xxxxx pobytu xx xxxxx.

§15

Pozvání

(1) Rozsah údajů xxxxxxxxx x pozvání x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx, který xxxxxxxxxx dobu 3 xxxxxx, xxxxxxx přímo xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx27).

(2) X xxxxxxx x pobytu xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxx 3 xxxxxx se xxxxxx xxxxx zavazuje, že xxxxxx náklady

a) xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx území až xx xxxxxxxxxxx x xxxxx,

x) xxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx pobytu na xxxxx xx xx xxxxxxxxxxx z xxxxx,

x) xxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx na xxxxx až xx xxxxxxxxxxx z území, xxxxxxxx xxx s xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) spojené x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxxx vycestováním x území.

§15x

Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx

(1) Rodinným xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx se xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx

x) manžel,

b) xxxxx, xxx-xx o xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 21 xxx, x kterého xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx mladší 21 xxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie x

x) potomek xxxx xxxxxx anebo xxxxxxx xxxx xxxxxx manžela xxxxxx Evropské xxxx, xxxxx je x xxxxxx uspokojování xxxxx xxxxxxxxxx potřeb xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx občanem Evropské xxxx nebo jeho xxxxxxxx, nebo xxx xx xxxx xxxxxx xxxx jiné xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxx, xxxxx je xxxxxxx, xxxx xx xxxxx, xx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx Evropské xxxx xx xxxx xxxxxx cizinec, xxxxx xx ke xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx uvedeném x xxxxxxxx 1 xxxx. a) až x).

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx

x) xx xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx nebo státního xxxxxx České republiky xxxxxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx xx území x

1. xx v xxxx, x xxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx Evropské xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

2. xx x xxxx, x xxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Evropské unie xxxx státního xxxxxx Xxxxx republiky, xxxx

3. x kterého xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx naléhavě xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx občana Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxx

x) má x xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx republiky xxxxxxxxxxx x trvalému xxxxxx na xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx vztah.

§15x

Xxxxxxx xxxxxxxxxx občana Xxxxxxxxx království xxxxx xxxxxxxxx dohody

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxx xxxxx §1 xxxx. 4 xxxx. x) xxxxxx jeho

a) xxxxxx,

x) xxxxx, xxx-xx x xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 21 xxx, x kterého skutečně xxxxxx,

x) potomek mladší 21 xxx xxxx xxxxxx potomek xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx x důvodu xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx závislý xx xxxxxx xxxx jiné xxxxx péči xxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx jeho xxxxxxxx xxxx xxx na xxxx výživě nebo xxxx nutné xxxx xxxxxxx bezprostředně xxxx xxxxxxx xx území xx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx, xxxx xx xxxxx, ve xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx, a

e) xxxxxxxx, xxxxx přítomnost xx xxxxx xx potřebná xxxxx, xxx xxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx pobytu xx xxxxx, xxxxx xx xxxxx části xxxxx xxxxxxxxx dohody.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx království xx xxxx rozumí xxxxxxx, xxxxx není rodinným xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx podle §15a xxxx xxxxxxxx příslušníkem xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x který

a) xx xxxxxxxxx xxxxxx Spojeného xxxxxxxxxx x v xxxx, x xxx xxxxxxx, jím xxx xxxxxxxxx nebo je xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx zdravotní xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx osobní xxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx

x) xx s xxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx trvalý partnerský xxxxx.

(3) Postavení uvedené x §1 xxxx. 4 písm. b) xxxxxx cizinci xxxxxxxxx x

x) xxxxxxxx 1, xxxxx

1. xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxx 31. xxxxxxxx 2020,

2. při xxxxxx xxxxxxx x vydání xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxx 31. xxxxxxxx 2020 nepobýval xx xxxxx, a xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx odstavce 1 k tomuto xxxxxx xxxxxxxxx ke xxx 31. prosince 2020, nebo

3. xx xx xxx 31. xxxxxxxx 2020 xxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx rodičů, xxxxx xxxx xxx občany Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, 1 xxxxx je xxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx je státním xxxxxxx Xxxxx republiky xxxx 1 x xxxxxx xx xxxxxxx Xxxxxxxxx království x xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x dítě63), zejména xxxxx xxxxx místo xxxxxxxx dítěte, xxxx

x) xxxxxxxx 2

1. písm. x), xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxx 31. xxxxxxxx 2020 xxxx xxxxx xxxx 1. xxxxx 2021 xxxxx xxxxxx o xxxxxxxx x přechodnému xxxx xxxxxxxx pobytu, nebo

2. xxxx. b), xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x vydání xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx pobytu xx xxxxx xxx x trvalém xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x), xxxxx byl xxxxxx xxx xx xxx 31. prosince 2020.

§15b xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 274/2021 Sb. x xxxxxxxxx xx 2.8.2021

XXXXX XXX

XXXXXXXXX XXXXX XX XXXXX

Xxx 1

Xxxxxxxxx xxxxx na území

§16

(1) Xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx

x) xx xxxxxxxxxx státních xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx a xx xxxxxxxx hraniční xxxxxxxx, xxxxx-xx xx x xxxxx hraniční xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx území,

b) xx překročení xxxxxxxx xxxxxx, xxxx-xx hraniční xxxxxxxx prováděna, xxxx

x) xxx xxx narození xx území, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx (§88).

(2) Xxxxxxxxx xxxxx podle odstavce 1 písm. x) xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx státních xxxxxx České xxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx hraniční xxxxxxxx, je-li tato xxxxxxxxx xx státních xxxxxxxxx České xxxxxxxxx xxxx xx překročení xxxxxx xxxxxx.

§17

Xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx území přechodně

a) xxx xxxx,

x) xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx podle xxxxx xxxxxxxxxxxx právního xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx27),

x) xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx víza, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx pobytu, xxxx

x) xx základě xxxxxxxxxx xxxxxxx.

§17a

§17a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 427/2010 Sb.

§17x

Xxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxx xx vízum x xxxxxx xxx 90 xxx.

Díl 2

Přechodný pobyt xx území xxx xxxx

§18

Xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx,

x) xxxxxxx-xx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx6a) x není-li x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx [§181 xxxx. x)] xxxxxxxxx xxxxx,

x) stanoví-li tak x xxxxxxx x xxxxx použitelným xxxxxxx xxxxxxxxx Evropských xxxxxxxxxxxx6a) xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx [§181 písm. b)],

c) xx-xx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx,1a)

x) xx-xx

1. xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx nebo xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx; xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx může xx xxxx tohoto xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

2. xxxxxxx v xxxxxxxxx xxxx7) xxxx x xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx") (§130); xxxxx cizinec xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx území x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

3. xxxxxx 15 xxx xx dobu xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx, a xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x území; xxxxxxx xxxxxx 15 xxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx pobývat xx xxxxx i xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

4. xxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx umístěn xx zařízení pro xxxx vyžadující xxxxxxxxx xxxxx28) xxxxx xx xxxxxx pro péči x děti xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx příslušného orgánu xxxx rozhodnutí xxxxxxxxxxx xxxxxx sociálně-právní ochrany xxxx xxxxxx xx xxxx fyzické xxxxx,

5. xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxx xx území jiného xxxxxxxxx xxxxx a xxxx pobytu xx xxxxx xxxxxxxxxx 3 xxxxxx,

6. xxxxx, xxxxx xxxx státním xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, ale xxxxx xx xxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx státě Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxx Xxxxxxxx xxxx jako xxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xx uveden xx xxxxxxx žáků xxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxx7b), x xxxx xx xxxxx totožnost xxxx, xxxx x xxxxx jejich xxxxxx xxxxx xxxxxxxx,

7. xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxx xxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, držitelem pobytové xxxxx xxxx karty xxxxxxxx xxxxxx na xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Evropské unie x doba xxxxxx xx území nepřekročí 3 xxxxxx,

x) je-li xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxx §15a xxxx. 1 xxxx 2, jehož xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxx xx území xxxxxxxxxx 3 xxxxxx

x) je-li xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie za xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x doba xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx výzkumu xxxxxxxxxx 1 xxx; xx xxxx dobu xxxx xx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x rodinný xxxxxxxxxx tohoto xxxxxxx, xxxxx xx doprovází x xx držitelem xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx jiným xxxxxxxx xxxxxx Evropské xxxx, nebo

g) xx-xx xxxxxxxxx povolení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx vydaného xxxxx členským státem Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx v xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx zahrnujícího opatření x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x rámci xxxxxx xxxxxxxx mezi xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx státě Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx, xxxxx bylo xxxxxxxx xxxxxxxxx činnost xxxxxx xxxxx na xxxxx, x doba xxxxxx xx xxxxx xx účelem xxxxxx xxxxxxxxxx 1 rok.

§19

Xxxxxxxx přechodného xxxxxx xx xxxxx, k xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxx xxxxxxx xx území, x xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx cizinec

a) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx povinnost xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xx území bez xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx k xxxx xxxx xxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx nebo xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §9 xxxx. 1 xxxx. x), x), x), x), x) xxxx x),

x) xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x pobytu xx xxxxx (§13) nebo xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx (§15 a 180), xxxx

x) na xxxxx xxxxxx na cestovní xxxxxx, který xxx xxxxxxx xxxxx, který xxx xxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx,

xx podmínky, xx xxxxxxxx budou přiměřené xxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxx. Xxx posuzování xxxxxxxxxxxx policie přihlíží xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(2) Pobyt xxxxxxx xx xxxxx, x xxxxx se xxxxx nevyžaduje, xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx pobývá x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo nařízením xxxxx xxxxxxx xxxxx §181.

(3) Xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx příkaz xxxxxxx xxxxx i x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 2. Cizinec xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx v xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx příkazem, xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx (dále xxx "správní xxxxxxxxx").

Xxx 3

Přechodný pobyt xx území na xxxxxxxxxx xxxx

§20

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxx neudělení, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx použitelný xxxxxx předpis Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx27). X xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx27).

(2) Xxxxxxxxxx vízum xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx a xx xxxxxxxxxx xxxxxxx vyznačuje xxxxxxx.

(3) Žádost x xxxxxxxxxxx xxxx platnosti xxxxxxxxxxxx víza xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxx §15a xxxx. 1 xxxx 21b), xxxxx xxx xxxx xxxxxxx Evropské unie x hodlá xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, který xx xxxxx xxxxxx, je xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx jako xxxxxxx příslušník xxxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxx xxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx občana Xxxxxxxx xxxx na xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie, xxxxx na xxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx požadavky xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx infekčního xxxxxxxxxx,

x) xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xx xxx xxxxxx na xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx pořádek,

d) xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx smluvních xxxxx x xxxxxxxxx orgán, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx tohoto xxxxxxx xxxxxxx, poskytne xxxxxxxxx xxxxxxxxx, po xxxxxxx xxxxxxxxxxx lze mít xx xx, xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx by mohl xxx xxxxxx na xxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxx ohrozit xxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona x cílem xxxxxx xxxxx k xxxxxx xx území, xxxxxxx xxxxx xxxxxxx uzavřel xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xx dopustil xxxxxxxxxx xxxxxxx x cílem xxxxxx vízum x xxxxxx na xxxxx, xxxx

x) xxxx rodinným xxxxxxxxxxxx xxxxxx Evropské xxxx xxxxxxxx x §15a xxxx občana Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx.

(6) Rodinný xxxxxxxxxx občana Evropské xxxx uvedený x §15a odst. 3 xx k xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx povinen xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx doklady xxxxx xxxxx použitelného předpisu Xxxxxxxx xxxx27). Zastupitelský xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx27). Xx udělení xxxxxxxxxxxx xxxx, je-li xxxxxxx xxxxxxxx příslušníkem xxxxxx Evropské xxxx xxxxxxxx x §15a xxxx. 3, xxxx xxxxxx xxxxx.

(7) Xxxxxxxxxxxxx xxxx písemně xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 5 x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx do 15 xxx ode xxx xxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxx Ministerstvo xxxxxxxxxxxx xxxx o xxxx posouzení xxxxxx xxxxxxxxx xxxx (§180e) x následné xxxxxxxx xxxxxxxxxxx důvodů xxxxxxxxx xxxx soudem. X xxxxxxx neudělení víza xx xxxxxxxxx přechodu xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x nové xxxxxxxxx xxxxxx neudělení xxxx xxxxxxxxxxxx (§180e) x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx neudělení xxxx xxxxxx sděluje xxxxxxx.

§21

Xxxxxxxxxx vízum xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxx krátkodobé xxxxx27) xx xxxxxx sezónního xxxxxxxxxx54) se xxxxxxx xxxxxxx §32 xxxx. 2 písm. x), x) x x), §32 xxxx. 3 x §58 odst. 4.

(2) Xxxxxx cizince, xxxxxxx xxxx x xxxxxx 5 xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx nejméně xxxxxx xxxxxxxxxx vízum xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx úřad xxxxxxx xxxxxxxxxx před žádostmi xxxxxxx, xxxxx o xxxxx za xxxxxxx xxxxxx xxxxxx poprvé; xx neplatí, byla-li xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxxx by se xxx stalo xxxxx x xxxxxxxx porušení xxxxxxxxxx zaměstnavatele.

§22

§22 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 427/2010 Sb.

§23

§23 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 427/2010 Sb.

§24

§24 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 427/2010 Sb.

§25

§25 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 427/2010 Sb.

§26

§26 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 427/2010 Sb.

§26x

§26x zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 217/2002 Sb.

§27

§27 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 427/2010 Sb.

§28

§28 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 427/2010 Sb.

§29

§29 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 427/2010 Sb.

§29a

§29a zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 427/2010 Sb.

§29x

§29x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 427/2010 Sb.

Xxx 4

Přechodný xxxxx xx území xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx povolení x xxxxxxxxxxxx pobytu

Oddíl 1

Xxxxx x pobytu xxx 90 dnů

§30

(1) Xxxxx x xxxxxx nad 90 dnů xxxxxxx xxxxxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx xx území xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxx xxxxx xxx 3 xxxxxx. Xxxxx x xxxxxx nad 90 xxx nelze udělit xx xxxxxx xxxxxxxxxx; xx neplatí, xxx-xx x cizince, xxxxx xxxx x vízum x xxxxxx xxx 90 dnů za xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx o mimořádné xxxxxxxx xxxxx.

(2) Vízum x xxxxxx xxx 90 xxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxx xx xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx vydávaného Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx (§49).

(3) Xxxxx podle odstavce 1 xx uděluje x dobou xxxxxxxxx x xxxxx pobytu xx xxxxx xxxxxxx xx 1 xxx, x xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxx 90 xxx xx xxxxxx sezónního zaměstnání, xxxxx podle xxxxxxxx 2 xx xxxxxxx x dobou platnosti xx 6 xxxxxx.

(4) Xxxxx k xxxxxx xxx 90 xxx xx xxxxxx převzetí xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx území xxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxx xx xxxxx xx xxxx 60 xxx. Vízum x xxxxxx nad 90 xxx za účelem xxxxxx žádosti x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx vydávaného Ministerstvem xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxx 30 pracovních xxx. X případě, xx xxxxxxxx oprávnění x pobytu podle xxxx xxxxx xxxx xxxxxx žádosti xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, považuje xx xxxx pobytu xx vstupu xxxxxxx xx území xx xxxxxxxxxxxx až do xxxx, než tyto xxxxxx xxxxxxx. Cizinec xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx oznámit xxxxxxxxxxxx, xxx-xx o xxxxx xxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxx xx xxxxx, xxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxx-xx x vízum xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx k dlouhodobému xxxxxx xxxxxxxxxx tímto xxxxxxxxxxxxx.

§31

Xxxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxx 90 xxx

(1) K xxxxxxx x xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxx 90 dnů xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxx doklad,

b) xxxxxx xxxxxxxxxxx účel xxxxxx xx území,

c) xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx (§13),

d) doklad x zajištění xxxxxxxxx xx dobu pobytu xx území,

e) xxxxxxxxxx; xx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx, s xxxxxxx xxxxxx na xxxxx; xxxxxxx xxxxxx, zákonného xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxx, zákonného xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx za xxxx xxxxx xxxxxx nebo xx kterým bude xxxx společně pobývat xx xxxxx, x xxxx pokud cizinec xxxxxxx, xx souhlas xxxxxx z xxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) K xxxxxxx x xxxxxxx xxxx x pobytu xxx 90 dnů xx xxxxxx podnikání xx cizinec xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), x) xx x) x doklad x xxxxxx do xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx30).

(3) X xxxxxxx o xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxx 90 xxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx dále xxxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx (§174) xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, jakož i xxxxx, x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx 3 xxxxxx xxxxxxxxxxx po xxxx xxxxx xxx 6 xxxxxx, xxxx čestné xxxxxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx nevydává; xxxxxx xxxxx vyžadovat xx xxxxxxx xxxxxxxx 15 let,

b) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx požadavků xxxxxxxx před zavlečením xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Povinnost xxxxxxxxx k xxxxxxx x xxxxxxx xxxx x xxxxxx nad 90 xxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. c) xx nevztahuje xx xxxxxxx azylanta xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx2), xxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxx xxxxxx požívající xxxxxxxxx xxxxxxx vzniklo xxxx xxxxxxx xx xxxxx, na nezletilé xxxx xxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxx doplňkové xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxx manžela xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx doplňkové xxxxxxx. Xxxxxxx cestovního dokladu xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx xxxxxxx xxxxxxx ve xxxx první x xxxxxxx o udělení xxxx k xxxxxx xxx 90 dnů xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxx vydaný xxxxxx, jehož jsou xxxxxxx xxxx v xxxx pobývají, x xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x občanství.

(5) Xxxxxxxx o zajištění xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 písm. x) xx rozumí doklad x vlastnictví bytu xxxx domu, xxxxxx x oprávněnosti užívání xxxx anebo xxxx xxxx písemné xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx bytu nebo xxxx, x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx pouze x xxxxxxx, který xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx31) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xx xxxxx stavebního xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxx xx písemné xxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, musí xxx xxxxxxxxx způsobem, xx kterým xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx podpisu52).

(6) Xxxx xxxxxxxxxx xxxx x pobytu xxx 90 xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx zdravotním xxxxxxxxx po xxxx xxxxxx xx xxxxx, xxxxx odpovídá xxxxxxxxx xxxxxxxx v §180j. Xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx doklad x xxxxxxxxx pojistného, xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pojištění. Xx xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxx xxxxxxx x §180j xxxx. 4.

§31x

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx vízem x xxxxxx nad 90 dnů, uděluje xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x podmínkami xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx vydaném xx xxxxxxx odstavce 2. Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx, xxxxx pokud xxxx vydáno nařízení xxxxx podle odstavce 2. Vízum xx xxxxxxx na xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx xx území xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, bylo mu xx tímto xxxxxx xxxxxx povolení k xxxxxxxxxx podle zákona x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx tohoto xxxxx xxxxxxxx pobyt xxxxxxx xx xxxxx delší xxx 90 xxx.

(2) Xxxxx může v xxxxxxx xxxxxxxxxxx nedostatku xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx v xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx x případě xxxxxxxxx xxxxxxxx svým xxxxxxxxx stanovit

a) odvětví xxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx by měl xxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx x xxxx xxxxx v rámci xxxxxxxx časového xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x toto vízum,

d) xx xxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxx podávat,

e) xxxxxxxx, že xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxx xxxxx být xxxxxxxx xxxxx, nebo

f) podmínku, xx xxxxxxxxxxxxxxx cizince xx xxxxx xxxx xxx pouze účastník xxxxxx schváleného xxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx orgánů a Xxxxxxxxxxx komory České xxxxxxxxx xxxx organizací xxxxxxxxxxxxxx xx realizace xxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) X xxxxxxx o udělení xxxxxxxxxxx pracovního víza xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx podle zákona x xxxxxxxxxxxxx, cestovní xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx x §31 xxxx. 1 xxxx. x) x x) x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx v §31 xxxx. 3. Pro xxxxxxxxx xxxxxxxx vízum xx xxxxxxx obdobně §31 xxxx. 6.

(4) Xxxxxxxxx pracovní xxxxx xx uděluje s xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx pobytu xx xxxxx xxxxxxx na 1 xxx, dobu xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxx x xxxxx x xxxxxx xxx 90 xxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, povolení x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx podat, xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

§31x xxxxxx právním předpisem x. 176/2019 Xx. x xxxxxxxxx od 31.7.2019

§32

Xxxxx x pobytu xxx 90 dnů xx účelem xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Vízum x xxxxxx xxx 90 xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx uděluje xxxxxxxxxxxx xx žádost xxxxxxx, xxxxx hodlá xxxxxxx na území xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx období, xxxx xx za xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx §96 xxxx. 1 xxxxxx x zaměstnanosti x plnění xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx než 90 xxx.

(2) X xxxxxxx x xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxx 90 xxx za xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx povinen xxxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx x §31 odst. 1 xxxx. e) a xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x §31 xxxx. 3,

x) xxxxxxxx x zaměstnání xxxxx §96 odst. 1 xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx číslo xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx povolení x x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx Xxxxx Úřadu xxxxx České republiky x takové povolení xxxxxxx,

x) doklad x xxxxxxxxx ubytování xx xxxx xxxxxx na xxxxx xx xxxx xxxxx x

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x dohodnuté xxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxx, pokud xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx zprostředkovává xxxxxxxxxxxxx.

(3) Xx doklad x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x) xx použije §31 xxxx. 5 xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, musí x xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx splnění xxxxxxxx xxx ubytování xxxxx §100 xxxx. x), xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, a xxxx x xxxx úplaty xxxx x xxx, xx je xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; výše xxxxxx za xxxxxxxxx xxxxx být x xxxxxxx případě xxxxxxxx xx xxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxx xxxx, xxxxx xxxx odměny xxxxxxx x x xxxxxx tohoto xxxxxxxxx.

(4) Xxxxx x xxxxxx xxx 90 dnů xx účelem sezónního xxxxxxxxxx se xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx 6 měsíců.

(5) Xxxxxx cizince, kterému xxxx x období 5 xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx uděleno xxxxxxx jednou xxxxx x xxxxxx xxx 90 dnů za xxxxxx sezónního zaměstnání, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxxx xx stejným xxxxxx xxxxxx xxxxxx; xx xxxxxxx, byla-li xxxxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxx xxx zrušena, xxxxxx xx xx xxx xxxxx pouze v xxxxxxxx porušení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

(6) Xxx vízum x xxxxxx xxx 90 xxx za xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx §31 xxxx. 8.

§33

Vízum k pobytu xxx 90 xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx na území

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxx vízum x xxxxxx xxx 90 dnů xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx cizinci,

a) xxxxxxx ve xxxxxxxxxxx x xxxxx brání xxxxxxxx na xxxx xxxx nezávislá xxxx xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §179 xxxx. 5,

x) xxxxx xx xxxxxxx xxxx poškozeným x trestním xxxxxx x xxxx účast xx řízení xx xxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxx platnosti oprávnění x xxxxxx, jehož xxxxxxxx nelze xxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx IV, xxxxx je k xxxx xxxxxxxx a x xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx v xxxx platnosti oprávnění x xxxxxx cizince xx xxxxx,

x) který xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, kterým xxxx zrušena platnost xxxx x xxxxxx xxx 90 dnů, xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx nebo xxxxxxxx x trvalému xxxxxx xxxxx xxxx zamítnuta xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx povolení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx, že xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx odkladného účinku xxxx xxxxxx, nebo

e) xxxxx xxxx nezletilé xxxx xxxxxxx, xxxx xx xxxxx xxxxxx xx základě povolení x xxxxxxxx pobytu, xxxxx žalobu xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, kterým xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §66 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx na xxxxx, xx podmínky, xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx přiznání xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx žaloby.

(2) Xxxxxx o xxxxxxx xxxx k xxxxxx xxx 90 xxx xx xxxxxx strpění xxxxxx na území xxxxx xxxxxxxx 1 xx podává xx xxxxx xxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx x pobytu nad 90 dnů xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx území cizinci, xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx není xxxxx (§120a). Ministerstvo xxxxx xxxxx x xxxxxx xxx 90 xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx státní xxxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxx k xxxxxx xxx 90 dnů xx účelem strpění xxxxxx na území xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(5) Xxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxx 90 xxx za účelem xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx nezbytně xxxxxx, xxxxxxx xxxx xx xxxx 1 xxxx.

(6) Xxxxxxx, kterému xxxx xxxxxxx xxxxx x pobytu xxx 90 dnů za xxxxxx xxxxxxx pobytu xx území x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), xx povinen na xxxxxxxx ministerstva prokázat, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx; xxxxx-xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx vůli xxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§34

Xxxxxxxxxxx žádosti o xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxx 90 xxx za účelem xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx

X xxxxxxx x xxxxxxx xxxx x xxxxxx nad 90 xxx xx xxxxxx xxxxxxx pobytu na xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx

x) cestovní xxxxxx, je-li xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx kopii xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx podle §33 xxxx. 1 xxxx. x); nemůže-li xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx jeho xxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxxx doklad nahradit xxxxxxx prohlášením,

c) xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §33 xxxx. 1 písm. x),

x) xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x §180j x xx xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pojištění, xxx-xx x xxxxxxx xxxxx §33 xxxx. 1 xxxx. x); xx xxxxxxx, jde-li x xxxxxxx xxxxxxx v §180j odst. 4,

x) xxxxxx x xxxxxx xxxxxx a xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx, xxx-xx o xxxxxxx xxxxx §33 xxxx. 1 písm. x) xxxx e).

§35

Xxxxxxxxxxx doby xxxxxxxxx xxxx k xxxxxx xxx 90 xxx x xxxx pobytu xx území na xxxx xxxxx

(1) Xxxx xxxxxxxxx xxxx k xxxxxx nad 90 xxx x xxxx xxxxxx xx území xx toto vízum, xxxxx xx kratší xxx 1 xxx, xxxxxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx prodlouží xx xxxxxxxx, že xxxx stejný xxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xx 1 xxx.

(2) X žádosti o xxxxxxxxxxx xxxx platnosti xxxx x xxxxxx xxx 90 xxx x doby pobytu xx xxxxx xx xxxx vízum xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x §31 xxxx. 1 xxxx. x) xx x) x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx uvedenou x §31 odst. 3 xxxx. x). Xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx doklad x xxxxxxxxx zdravotním xxxxxxxxx xx dobu xxxxxx na xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x §180j. Xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx o zaplacení xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxx x cestovním xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx doklad x xxxxxxxxx zdravotním xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx, xxx-xx x případy xxxxxxx x §180j xxxx. 4. Cizinec xx dále povinen xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx.

(3) Xxxx xxxxxxxxx xxxx x pobytu xxx 90 xxx x xxxx xxxxxx xx území xx xxxx vízum xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx ministerstvo xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx (§37).

§35x

Xxxxxxxxxxx xxxx platnosti xxxx x xxxxxx xxx 90 xxx xx účelem xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xx xxxxx xx toto vízum

(1) Xxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx nad 90 xxx za xxxxxx sezónního xxxxxxxxxx x dobu xxxxxx xx xxxxx xx xxxx vízum, xxxxx xx xxxxxx xxx 6 xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx za xxxxxxxx, xx trvá xxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxx však na 6 xxxxxx.

(2) K xxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxx platnosti xxxx x xxxxxx nad 90 dnů xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxx xxxxx je xxxxxxx povinen předložit xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx §96 xxxx. 1 zákona o xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx doklad x xxxxxxxxxxx uvedené x §32 xxxx. 2 xxxx. x) x e) x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx v §31 xxxx. 3 xxxx. x).

(3) Xxxx platnosti xxxx x pobytu xxx 90 dnů xx účelem xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx shledá důvod xxx zahájení xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx podle §37a.

§36

Xxxxxxxxxxx doby platnosti xxxx x xxxx xxxxxx na xxxxx xx xxxxx k xxxxxx xxx 90 xxx za xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx

(1) X xxxxxxx x xxxxxxxxxxx doby xxxxxxxxx xxxx a xxxx xxxxxx na xxxxx k xxxxxx xxx 90 xxx xx účelem xxxxxxx xxxxxx na xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx náležitosti podle §34 xxxx. x), x), d) a x) x v xxxxxxx změny xxxxxx xx žádost ministerstva x xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx, xxxxxxx bylo xxxxxxx xxxxx xxxxx §33 xxxx. 3, je xxxxxxx x žádosti x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx víza x xxxx xxxxxx na xxxxx x xxxxxx xxx 90 xxx xx účelem xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §34 xxxx. a), xxxxxx xxxx doložit xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxx xxxxxx na xxxxxx ministerstva xxxxxxxxx x fotografie.

(3) Xxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxx na xxxxx xx vízum x pobytu nad 90 dnů xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx nelze xxxxxxxxxx, pokud xxxxxxxxxxxx xxxxxx důvod xxx xxxxxxxx řízení x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx (§38).

§37

Zrušení xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx nad 90 dnů

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxx platnost víza x xxxxxx xxx 90 xxx, jestliže xxxxxxx

x) xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx spáchání xxxxxxxxx trestného xxxx,

x) xxxxxx xx území xxxx, xxx který xxxx xxxxx uděleno,

c) x xxxxxxx platnosti xxxx xxxxxx, nebo

d) x xxxxxxx x xxxxxxx xxxx uvedl xxxxxxxxxx údaje nebo x žádosti xxxxxxxxx xxxxxxxx anebo xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx, x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx žádosti neodpovídají xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx dále xxxxx xxxxxxxx víza x pobytu xxx 90 xxx, xxxxxxxx

x) xxxxxx některý x xxxxxx xxxxxxxxx x §56 odst. 1 xxxx. x), x), x), g), x) x x) až x) xxxx v §56 xxxx. 2,

x) xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx [§167 xxxx. x)] xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §9 xxxx. 1 písm. x) xxxx x) a

1. xxxxxxx ve lhůtě xxxxxxxxx xxxxxxx nepředloží xxxxxxxxx o xxx, xx požádal o xxxxxx nového cestovního xxxxxxx, xxxx

2. xxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx pasu xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, cizinec x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx cizince xxx xxxxxxx státu, xxxxx xxx vydal, xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) bodu 1 xxxx z xxxxxx xxxxx xxxxxxx x) bodu 2,

x) xxxxxxx nesplnil xxxxxxxxx xxxxx §88 xxxx. 2,

x) jiný xxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx vyhošťování rozhodl x xxxxxxxxx cizince xx xxxxx xxxxx9a) x důvodu xxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxx xxxxxx svobody x xxxxx xxxxxxx 1 xxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx, že xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx připravuje xx xxxxx xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx unie nebo xxxxxxxxx státu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx, a xxxx z xxxxxx xxxxxxxx právních xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx vstup x xxxxx xxxxxxx na xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxx xxxxxxxx kontrole xxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx zdravotním xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x §180i xxxx §180j, a xx xxx ve xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx; xx xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxx xxxxxxx x §180j xxxx. 4,

x) cizinec neplnil x xxxx platnosti xxxx na xxxxx xxxx, xxx který xx bylo vízum xxxxxxx; xx neplatí, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx se jednalo x xxxxxxxx účelu xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx dobu, xxxx

x) xxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx na území xxxxxxx xxxxxxx zdraví xxx, xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx opatření xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx onemocnění,

za xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx budou xxxxxxxxx důvodu pro xxxxxxx platnosti xxxx. Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx přihlíží xxxxxxx x dopadům xxxxxx xxxxxxxxxx do soukromého x rodinného xxxxxx xxxxxxx.

(3) Ministerstvo v xxxxxxxxxx, kterým zruší xxxxxxxx víza x xxxxxx nad 90 xxx, xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx z xxxxx a xxxxx xxxxxxx výjezdní xxxxxx; xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx.

§37x

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxx 90 xxx za xxxxxx xxxxxxxxx zaměstnání, jestliže

a) xxxxxxx, kterému xxxx xxxx vízum xxxxxxx, x zrušení jeho xxxxxxxxx požádá,

b) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx tohoto xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx jeho xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx údaje xxxxxxxxx pro posouzení xxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx xxxx, xxx který xx xxxx toto xxxxx xxxxxxx, nebo

d) xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx odsouzen xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx činu.

(2) Ministerstvo xxxx xxxxx platnost xxxx x pobytu xxx 90 xxx xx účelem xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx

x) xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxx xxxx,

x) xxxx xxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx společný xxxxxx xx věci vyhošťování xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx ze xxxxx xxxxx9a) x důvodu xxxx odsouzení k xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx 1 rok xxxxx xxx xxxxxxx podezření, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx činnost xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx společný xxxxxx xx xxxx vyhošťování,

c) xx důvodné xxxxxxxxx, xx by xxxxxxx xxxx při xxxxxx xxxxxx xx území xxxxxxxx xxxxxxxx narušit xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx státu, xxxx

x) xxxxxxx by xxxx xxx dalším xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx, xx trpí xxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxxx opatření xxxx xxxxxxxxxx infekčního onemocnění,

za xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxx rozhodnutí xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx. Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx přihlíží zejména x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx do xxxxxxxxxx x rodinného xxxxxx xxxxxxx.

(3) Ministerstvo nepostupuje xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x) v případě, xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx §96 xxxx. 1 xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx ve xxxxx 30 xxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx §96 xxxx. 1 xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxx víza x xxxxxx xxx 90 xxx xx účelem xxxxxxxxx zaměstnání, xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxx cizinci xxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxx xx xxxxxxx xx stanovené xxxxx x území xxxxxxxxxx.

§37x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 222/2017 Xx. x účinností xx 15.8.2017

§38

Zrušení xxxxxxxxx víza x pobytu xxx 90 xxx za xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx území

(1) Xxxxxxx xx xxxxxxx požádat x xxxxxxx platnosti xxxx k pobytu xxx 90 dnů xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx na území xxxxxxxxx x důvodu xxxxx §33 xxxx. 1 xxxx. a) xxxxxxxxxx xx 3 xxx po xxxxxx xxxxxxxx vycestování x x víza uděleného xxxxx §33 xxxx. 3 nejpozději xx 5 xxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx k xxxxxx xxx 90 xxx xx účelem xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, a xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx podle předchozího xxxxxxxx.

(3) Ministerstvo xxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxx 90 xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx

x) §33 xxxx. 1 xxxx. x), pokud xxxx rozhodl x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx účinku xxxxxx, xxxx

x) §33 xxxx. 1 xxxx. e), xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx rozhodnutí xxxxx o žalobě xxxxxx právní xxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx x rozhodnutí x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxx 90 dnů xx účelem xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx k xxxxxxxxxxx x xxxxx x udělí cizinci xxxxxxxx příkaz; cizinec xx xxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx-xx x xxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

§39

§39 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 427/2010 Sb.

Oddíl 2

Přechodný xxxxx xx území na xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx

§40

(1) Diplomatickým xxxxx xx rozumí xxxxx x pobytu xxx 90 dnů xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx oficiální xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx "Xxxxxxxxxxxx xxxxx". Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx vyznačit xx diplomatického xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, který xxxxxx příslušných výsad x imunit.

(2) Xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx k pobytu xxx 90 xxx, xxxxxxx cizinci xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx jako "Xxxxxxxx vízum". Xxxxxxxx xxxxx xxx vyznačit xx xxxxxxxxxx xxxx xxxx jiného xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, který xxxxxx xxxxxxxxxxx výsad x xxxxxx.

(3) K xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx nebo zvláštního xxxx je cizinec xxxxxxx předložit cestovní xxxxxx a xxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx víza xx cizinec xxxxxxx xx požádání xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx na xxxxx, xxxxx odpovídá xxxxxxxxx uvedeným x §180j; na xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x zaplacení xxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx x cestovním xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx, jde-li x případy xxxxxxx x §180j xxxx. 4.

(4) Diplomatické vízum x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx zastupitelský xxxx.

§41

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.

Xxxxx 3

Xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx

§42

Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu

(1) Xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx podat xxxxxxx, xxxxx na xxxxx xxxxxx xx xxxxx x pobytu xxx 90 dnů, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx než 1 xxx a trvá-li xxxxxx účel xxxxxx.

(2) Xxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx dále xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xx území xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxx 90 xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx §33 xxxx. 1 xxxx. x) xx x) xxxx §33 xxxx. 3 x xxxxxxxx na xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §43, pobývá-li na xxxxx nepřetržitě po xxxx xxxxxxx 3 xxx.

(3) Xxxxxx x xxxxxxxx k dlouhodobému xxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xx skončením xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx dále oprávněn xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu xx účelem vědeckého xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxx §64 xxxx. x), xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx činnosti. X xxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x §31 xxxx. 1 xxxx. x), d) a x) x v §42d odst. 2 xxxx. x), xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx-xx o xxxxxxxx povolení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxx vědeckého xxxxxxx, xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxx-xx o držitele xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxx xxxxxx, doklad x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x §180j, a xx xxxxxxxx xxxxxx x zaplacení pojistného xxxxxxxxx na xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx; xx xxxxxxx, xxx-xx o xxxxxxx xxxxxxx v §180j xxxx. 4.

(4) Xxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx je xxxx xxxxxxxx podat xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx pobývá xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx státu xxxx mezinárodní xxxxxx xxxxxxxxxx akreditované x Xxxxx xxxxxxxxx anebo xxxx jeho xxxxxxx xxxxxxxxxx registrovaný Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.

(5) Xxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 až 4 se xxxxxx xxxxxxxxxxxx. X xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx.

(6) Žádost o xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx se xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(7) Xxxxxxx je oprávněn xxxxxxx na xxxxx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx, xxxx-xx xxxx stanoveno xxxxx.

§42a

Povolení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx účelem xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx území

(1) Žádost x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx území9c) (xxxx jen "xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx") je xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xx

x) xxxxxxxx xxxxxxx x povoleným xxxxxxx na xxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx dítětem xxxxxxx x povoleným pobytem xx území xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx, který xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx jeho xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx svěřen xx xxxxxxxx rodinné xxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxx xxxx jeho xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx jehož xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx je xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx, xxxxx se bude xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxx,

x) xxxxxxxx cizincem xxxxxxx 65 xxx xxxx xxx xxxxxx xx věk xxxxxxxx, xxxxx xx x xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx, xxx-xx o xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxx-xx o xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx dítětem, které xx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx manželství xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx; xxxxxxxx doby vzniku xxxxxxxxxx xxxxxxx, jde-li x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xx dobu xxxxxxx 2 let,

f) xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx manžela xxxxxxxx,

x) nezletilým cizincem, xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx příslušného xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx péče xxxx xxxxx byl azylantem xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx poručníka xx xxxxxxx, pokud xx xxxx péče o xxxxxxxxxxx xxxxxxx vykonávat xx xxxxx, nebo

h) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxx-xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx rodiče, je xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx jeho xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, a není-li xxxxxxxx příbuzného, xx xxxxxx xxxxxxxx podat xxxxxxxx nezletilého xxxxxxxx.

(2) Xxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx rodiny xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx před xxxxxxx xx území xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx členského státu Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx účelem xxxxxx zaměstnání xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx32) (dále xxx "xxxxx xxxxx") xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx vnitropodnikově xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx členským státem Xxxxxxxx unie55). Xxxxxx xx xxxxxxx povinen xxxxx xx xxxxx xx 90 dnů xxx xxx xxxxxx xx xxxxx.

(3) Žádost x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx je xxxx xxxxxxxx xxxxx cizinec x postavení xxxxxxxx x odstavci 1 xxxx. x), x) xxxx x) vůči xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xx tímto xxxxxx xx území xxxxxx xxxx podal žádost x xxxxxx xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x §42 xxxx. 3.

(4) Xxxxxxx podle xxxxxxxx 1, kterému xxx xx území xxxxxxx pobyt nebo xxxxxx xxxx, se xxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxx ke xxxxxxxx rodiny.

(5) Žádost x povolení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx společného xxxxxxx xxxxxx podává xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx úřadu.

(6) X xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxx 90 dnů xxxx na xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx účelem společného xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx ministerstvu. Xxxxxx nelze xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxx pobývá xx xxxxx k xxxxxx xxx 90 xxx xx xxxxxx strpění xxxxxx xx území xx dobu xxxxxx xxx 6 xxxxxx xxxx xx vízum x xxxxxx xxx 90 dnů za xxxxxx sezónního xxxxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx soužití xxxxxx xx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxx

x) xxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx x) x xxxxxxx, xx xxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx soužití rodiny, xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu xxxx povolení x xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xx xxxxx xx xxxx xxxxxxx 15 měsíců; xxx-xx x sloučení manželů, xxxxxxxx xxxx každý x nich dosáhnout xxxx 20 xxx,

x) xxx o xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx x) x xxxxxxx, xx xxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxx vydaného xxxxx §42g x xxxxxx na xxxxx xx dobu nejméně 6 měsíců,

c) jde x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx x),

x) xxxxxxx, se kterým xx xxx umožněno xxxxxxxx xxxxxxx rodiny, xx xxxxxxxxx modré xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx vydaného xxxxx §42f, 42k, 42m xxxx 42n, nebo

e) xxx x xxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. a), x) xxxx x) x xxxxxxx, se kterým xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx x xxxxxx povolení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx vědeckého xxxxxxx nebo xx xxxxx xxxxxx na xxxxx xxxxxx nebo xxxx x xxxxxx xxxxxxxx k dlouhodobému xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx v §42 xxxx. 3.

(8) X xxxxxxx polygamního manželství xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx soužití xxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxx na xxxxx x xxxxx manželkou xxxxxx.

§42x

Xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx rodiny

(1) X xxxxxxx x vydání xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx povinen xxxxxxxxx

x) náležitosti xxxxxxx x §31 xxxx. 1 písm. a), x) x x),

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx; jde-li x xxxxxx x vydání xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx xx účelem xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x nositelem xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx2), xxx xxxxxxxxxxx vztah xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx, xxxx-xx předložení dokladu xxxxx,

x) souhlas xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, x pobytem xxxxxx xx xxxxx; xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx poručníka xx xxxxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx dítě xxxxx xxxxxx xxxx se xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx pobývat na xxxxx, a xxxx xxxxx cizinec xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx na xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxx xx území xx xxxxxxx dlouhodobého víza xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu xx xxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx, že xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx

1. částek xxxxxxxxx xxxxx9d) xxxxx xxxxxx x

2. xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx bydlení xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xx bydlení zvláštním xxxxxxx předpisem9e) xxxx xxxxxx, xxxxxx cizinec xxxxxxx jako xxxxxx xxxxxxxxxx odůvodněných xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx; xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x zproštění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx finančního xxxxx, x xx x xxxxx rozsahu xxxxx, xx účelem xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx; xxxxx cizinec xxxxxxxxx x žádosti xxxxxx o xxxxxx xxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxx též xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

Xx xxxxxx xx xxxxxxxx příjem xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx jednorázového xxxxxx, xxxxxxxx xx dítě, xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx při xxxxxxxxxxxxx x xxxxx v xxxxxxx xxxxxx v xxxxxx nouzi; xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx §8 xxxx. 2 xx 4 xxxxxx o životním x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx; xx xxxxxxxx xx cizinec xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x zproštění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x to x xxxxx xxxxxxx údajů, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) K xxxxxxx x xxxxxx povolení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx účelem xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx pobýval xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx32) xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx převedeného zaměstnance xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx Evropské xxxx, xxxx xxxxxxx předložit xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx, který xx jako xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx nebo držitele xxxxxxxx x pobytu xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx Xxxxxxxx unie.

(3) Xxxx-xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxx společného soužití xxxxxx s nositelem xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxx azyl xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx2), xxxxxx ve lhůtě xx 3 měsíců xxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x udělení xxxxx, xx xxxxxxx povinen x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x fotografie x xxxxxxxx příbuzenský xxxxx xxxxxxxx podle odstavce 1 písm. b).

(4) X žádosti o xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx je cizinec xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx přiložit doklady xxxxxxx x §31 xxxx. 3.

(5) Xxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx nad 90 xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxx společného soužití xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx předložit doklad x cestovním xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxxxx, xxxxx odpovídá xxxxxxxxx xxxxxxxx x §180j. Xxxxxxxx xx xxxxxxx xx požádání xxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx uvedeného xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xx xxxxxxx, xxx-xx o xxxxxxx uvedené x §180j odst. 4.

§42x

Xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx jiného xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxx x xxxxxxxx k dlouhodobému xxxxxx na xxxxx xx oprávněn podat xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx pobytu x xxxxxxxxx xxxxxxx postavením xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx rezidenta x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx území xxxxxx xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx xxxx47) (xxxx xxx "xxxxxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie"), xxxxx xx xxxxx xxxxx pobývat přechodně xx dobu xxxxx xxx 3 xxxxxx.

(2) Xxxxxx x povolení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx xxxx xx zastupitelském xxxxx xxxx na xxxxx ministerstvu. Na xxxxx je xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx povinen xxxxxx podat x xxxx platnosti oprávnění x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx, a xx xxxxxxxxxx xx 3 xxxxxx xxx xxx xxxxxx xx xxxxx.

(3) K žádosti x vydání xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx žadatel xxxxxxx xxxxxxxxx

x) doklad xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx členského xxxxx Xxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx na xxxxx, které odpovídá xxxxxxxxx xxxxxxxx x §180j, x na xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx pojistného uvedeného xx xxxxxxx o xxxxxxxxx zdravotním xxxxxxxxx; xx neplatí, xxx-xx x xxxxxxx xxxxxxx x §180j xxxx. 4,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxx součet xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx9d) xxxxxxxx a s xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx normativních nákladů xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx účely xxxxxxxxx xx bydlení xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx9e) nebo xxxxxx, kterou xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx odůvodněných xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx bydlení xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx; společně xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx účely tohoto xxxxxx rozumí osoby xxxxxxx x §4 xxxx. 1 zákona x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx minimu xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x §4 xxxx. 2 x 3 xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx minimu; xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx započitatelný podle xxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx minimu, x xxxxxxxx jednorázového xxxxxx, přídavku xx xxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx, podpory xxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx; xxx účely xxxxxxx xxxxxx xx §8 xxxx. 2 xx 4 xxxxxx o xxxxxxxx a existenčním xxxxxx nepoužije; xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x xx x plném xxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx žadatele a xxxxxxxx x ním xxxxxxxxxxxx xxxx; xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx o xxxxxx x ním xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxxx předložit xxx xxxx prohlášení o xxxxxxxxx povinnosti xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxx x §31 xxxx. 1, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §31 xxxx. 1 xxxx. c), x

x) xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §31 xxxx. 3.

(4) X xxxxxxx x vydání xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx žadatel xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, dohodu x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx o xxxxxxx budoucí, v xxx se xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx uzavřít xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx vztah, a xxxxxxxxxxx xxxxxxx v §31 xxxx. 1 xxxx. x), x) x x).. Na xxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §31 xxxx. 3.

(5) Xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu xx xxxxxxxx podat x xxxxxxx xxxxxxxxxx rezidenta xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie, xxxxx xx x ním xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx společného xxxxxxx xxxxxx na xxxxx xxxxx, který xxxxxxxxxxx xxxxxx členského xxxxx Xxxxxxxx xxxx toto xxxxxx postavení xxxxxxx, xxxx xx xxxx xx xxxxx tohoto xxxxx právní xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx členského xxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxxx.

(6) Rodinný xxxxxxxxxx xxxxxxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx podmínky podle xxxxxxxx 5 x x xxxxxxx předložit xxxxxx x cestovním xxxxxxxxxx pojištění xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx. x), doklad prokazující, xx xxxxxx měsíční xxxxxx žadatele x xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx xxxx [xxxxxxxx 3 písm. x)] xxxxxx nižší než xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx9d) xxxxxxxx a x ním xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx částky normativních xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx právním xxxxxxxxx9e) xxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx své x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx; x dále xxxxxxxxxxx xxxxxxx x §31 xxxx. 1 xxxx. x), d) a x). Xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx dále xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §31 xxxx. 3.

§42x

Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx účelem xxxxxx xx xxxxx

(1) Xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu xx účelem studia xx xxxxx9f) xx xxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxxxxxx úřadu xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx delší xxx 3 měsíce x xxx-xx x xxxxxxx podle §64. Xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx povolení x xxxxxxxxxxxx pobytu xx xxxxxx studia xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx Evropské xxxx, xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx za xxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx xxxx x pobytu xxx 90 xxx. Xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxx pobývá xx xxxxx x xxxxxx xxx 90 xxx xx xxxxxx strpění xxxxxx xx území xxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx; xx xxxxxxx, jde-li x xxxxxxx, který xx xxxxx pobýval xx vízum x xxxxxx xxx 90 xxx xx účelem xxxxxxx xxxxxx xxxxx §33 xxxx. 1 xxxx. a) xx x) xxxx §33 xxxx. 3 x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx za účelem xxxxxxx pobytu xxxxxxxx xxxxx §43, xxxxxx-xx xx území xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx 3 xxx. Xxxxxx xxxx xxxxx na xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx cizinec xx xxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxx 90 xxx xx účelem xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) K xxxxxxx x vydání xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx studia xxxxx §64 xxxx. x) až d) x x) xx xxxxxxx povinen

a) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x §31 odst. 1 xxxx. a), x), x) a e),

b) xxxxxxxxx souhlas rodičů, xxxxxxxxx jiných xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx; xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx poručníka se xxxxxxxxxx, xxx-xx o xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx podal xxxxxx xxxx se xxxxxx bude xxxx xxxxxxxx pobývat xx xxxxx, x xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx x důvodů xx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxx xx xxxxx na xxxxxxx dlouhodobého víza xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu xx xxxxx xxxxxx,

x) prokázat xxxxxxxxx prostředků k xxxxxx xx území (§13), nebo prokázat, xx xxxx úhrnný xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx životního xxxxxx9d) x xxxxxxxx částky xxxxxxxxxxxx nákladů xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx zvláštním xxxxxxx xxxxxxxxx9e) xxxx xxxxxx, xxxxxx cizinec prokáže xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nákladů xxxxxxxxxxxxx xx bydlení, xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx organizací,

d) xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §31 xxxx. 3.

(3) X xxxxxxx x vydání povolení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx studia xxxxx §64 xxxx. 1 xxxx. x) x x) xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x §31 xxxx. 1 xxxx. a), x) x x), xxxxxxxx 2 písm. b), x) a x) x xxxx x xxxxxxx xxxxxx

x) podle §64 xxxx. x)

1. xxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxx let xxxxxxxxxxxxxxx podání xxxxxxx xxxxxx vysokoškolský xxxxx xxxx že xxxxxxx x programu xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, x

2. dohodu x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx, která xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxx o xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx cíle xxxx xxxxx výuky, xxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x rámci xxxxx, xxxx, po xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, x právní xxxxx xxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx organizací, xxxx

x) xxxxx §64 xxxx. x) xxxxxx x xxxxxxxxxxxx organizací, která xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx dobrovolné služby xxxx dobrovolnické xxxxxx x xxxx jejího xxxxxx, podmínky umístění x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx, které xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx pobyt x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx x v xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx dobrovolnické xxxxxx, xxxxxxxx pojištění odpovědnosti xx xxxxx.

(4) Xxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxx 90 xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx na xxxxx xx cizinec xxxxxxx předložit xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx po dobu xxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx podmínkám xxxxxxxx v §180j. Xxxxxxxx je xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pojištění. To xxxxxxx, xxx-xx o xxxxxxx xxxxxxx x §180j xxxx. 4.

§42e

Povolení x dlouhodobému xxxxxx za xxxxxx xxxxxxx na území

(1) Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx účelem xxxxxxx xx xxxxx9g) xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx cizinci, xxxxx xx

x) xxxxxxxxxxxxxx obětí xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx9h), xxxx

x) xxxxxx, xxx kterou xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx nedovolené překročení xxxxxx hranice9i), xxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx9i), xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx odhalení xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx zabývající xx xxxxxxxxxxxxx anebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx napomáháním x xxxxxxxxxxxxx pobytu xx xxxxx

xx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx činnými x xxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxx řízení xxxxxxx x podezření xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx a nespolupracuje x podezřelým xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx. Povolení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx ministerstvo xxxx xx žádost xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx činnými x xxxxxxxx xxxxxx xx významná xxx xxxxxxxxx, odhalení, xxxxxxxxxxx xxxxx vyšetřování xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, x xxxxx xxxxxxx zavazuje xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx smlouva, xx xxxxxxxx, že xxxxxxxxxxxx s xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx x podezřelým xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxx, xx kterém xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx ministerstvem x xxxxx požádat x xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx ochrany xx xxxxx a x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx je xxx xxx, kdy xxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx lhůta 1 xxxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxx bude xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxx této xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx, xxxxx cizinec xxxxxxx xxxxxxxx některou x xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1, xx-xx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x zrušení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx lhůty požádá. X xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx nelze xxxxxxx xxxxxxxx xx jinak xxxxxxx jeho xxxxx xx xxxxx a xxx s ním xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx ochrany xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx2). Xxx xxxxx xxxx vliv xx xxxxxx o správním xxxxxxxxx cizince nebo xx xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx smlouvy, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx Xxxxx republiky.

(3) Xxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx řízení x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxx x vydání xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx ochrany2).

(4) X xxxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx účelem xxxxxxx xx území je xxxxxxx povinen předložit xxxxxxxx doklad, xx-xx xxxx xxxxxxxxx, x xx x xxxxx xxxxxxxx-xx xxxx jeho xxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx na xxxxx x xxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx území xxxx dále ministerstvo xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx je

a) xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) z xxxxxx xxxxxxx svéprávnosti rozhodnutím xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx péče

cizince xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1, xxxxx se x xxxx podání xxxxxxx xxxxx cizinec xxxxxxxx xx území a xxxxxxx xxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxx rodiny. X žádosti o xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx je xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx x), x) xxxx x), předložit xxxxxxxx xxxxxx, xx-xx jeho xxxxxxxxx, x to x xxxxx, uplynula-li xxxx xxxx xxxxxxxxx, x fotografie.

(6) Xxxxxx-xx xx cizinec, xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 2 poskytnuta xxxxx xxx rozhodnutí, zda xxxx spolupracovat s xxxxxxx činným x xxxxxxxx řízení, žadatel x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx toto xxxxxxxx vydáno, xxxxxxxx xxxxxxxxx, zajistí xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxx zajistit xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x odstavci 5. Xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx uzavřené xxxxxxx přispět xxxxxxxxx xxxxx na xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx.

§42x

Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx výzkumu

(1) Žádost x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx vědeckého xxxxxxx9f) xx oprávněn podat xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx organizací xxxxxx o xxxxxxxxx9j) x xxxxx xx xxxxx přechodně xxxxxxx xx xxxx delší xxx 3 xxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxx xxxxxxxxx"). Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx zákona rozumí xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx9k) nebo xxxx výzkumná xxxxxxxxxx xxxxxxx do seznamu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx výzkumných xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx9j). Xxxxxxxxx činností se xxxxxx též xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx výzkumné instituce xxxx jiné xxxxxxxx xxxxxxxxxx zapsané xx xxxxxxx výzkumných xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pracovníků ze xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx9j).

(2) X průběhu xxxxxx xx území xx xxxxx k xxxxxx xxx 90 xxx xxxx xx povolení x xxxxxxxxxxxx pobytu xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx žádost x xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx účelem xxxxxxxxx výzkumu podat xx xxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxx x povolení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx může xx xxxxx xxxxxxxxxxxx podat xxxx držitel xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx vědeckého xxxxxxx, xxxxx xxxxx xx území xxxxxxxxx xxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxx 1 xxx. Xxxxxx xxxxx xx území xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx na území xxxxxx xx xxxxx x pobytu xxx 90 dnů xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx území xxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx strpění xxxxxx xx xxxxx; xx xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxx, který na xxxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxx 90 xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx §33 xxxx. 1 xxxx. x) xx x) xxxx §33 odst. 3 x xxxxxxxx xx území pobývá xx základě xxxxxxxx x dlouhodobému pobytu xx účelem xxxxxxx xxxxxx vydaného podle §43, xxxxxx-xx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx nejméně 3 xxx. Xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx podat, xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx vízum x xxxxxx nad 90 xxx za xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) X xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxx x xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxx v §31 xxxx. 1 xxxx. x) x x),

x) xxxxxxx závazek výzkumné xxxxxxxxxx, že xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx na území xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x pobytu xx území, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx, xxxxx tyto xxxxxxx xxxxxxx do 6 měsíců xxx xxx skončení platnosti xxxxxx x xxxxxxxxx9j) x byly hrazeny x veřejných xxxxxxxxxx, x

x) xx požádání xxxxxxxxxxx xxxxxxx x §31 xxxx. 3.

(4) Xxxx vyznačením xxxx x xxxxxx xxx 90 xxx xx xxxxxx převzetí xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx předložit xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx podmínkám xxxxxxxx x §180j, x xx xxx dne xxxxxx na území Xxxxx xxxxxxxxx do xxxx, než se xx xxxx bude xxxxxxxxx pojištění xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu33). Xxxxxxxx xx povinen xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x zaplacení xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xx xxxxxxx, jde-li x xxxxxxx uvedené x §180j xxxx. 4.

§42x

Xxxxxxxxxxxxx xxxxx

(1) Zaměstnaneckou xxxxxx xx rozumí xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x přechodnému pobytu xx xxxxx xxxxxxx xxx 3 měsíce x k výkonu xxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxx, na xxxxxx xxxx zaměstnanecká xxxxx xxxxxx, nebo která xxxx xxxxxxxx za xxxxxxx podmínek xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 7 xx 10, x xx ode xxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx. Xxxxxxx, u xxxxxxx xx xxxxx zákona x xxxxxxxxxxxxx vyžadováno xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx který xx xxxxxx v §98 xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xx xxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxx49).

(2) Žádost x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx podat xxxxxxx, xxxxx

x) je xxxxxx xxxx xxxxxx xx území xxxxxxxxxx xx xxxxx z xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x centrální evidenci xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) uzavřel xxxxxxxx xxxxxxx, dohodu x xxxxxxxx činnosti nebo xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, v xxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx lhůtě xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx činnosti obsahující xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx, xx xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx měsíční xxxx, xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx základní sazba xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx; xxxxxxx xxxxxxxx doba x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx 15 xxxxx x

x) má xxxxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx ji xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx

1. xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx; x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, zejména x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx má xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxx toto vzdělání xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx na žádost xxxxxxxxxxxx xxxxxxx prokázat, xx jeho xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

2. xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, pokud xx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx35) xxxxxxxxxx, x

3. splňuje podmínky xxx výkon regulovaného xxxxxxxx, jde-li x xxxxxx povolání.

(3) Xxxxxx x xxxxxx zaměstnanecké xxxxx xx dále xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxx bylo vydáno xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xx-xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx uvedenou x xxxxxxxx 2 xxxx. x). Cizinec, xxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx statutárního xxxxxx xxxx jiného xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx pro xxxx xxxxxxxxxx xxxxx úkoly xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx činnosti, xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xx xxxx xx xxxxx účelem vydáno xxxxxxxx k xxxxxxxxxx. Xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx dále xxxx oprávněn xxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx povolení k xxxxxxxxxx xxxxx §96 xxxx. 1 xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxx x §98 xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx žádost x vydání xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, pokud xxxxxxx podmínku xxxxxxxx x xxxxxxxx 2 xxxx. x).

(5) Žádost x xxxxxx zaměstnanecké xxxxx xx xxxxxx xx zastupitelském úřadu. X průběhu pobytu xx xxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxx 90 xxx xxxx na povolení x dlouhodobému xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x vydání zaměstnanecké xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx cizinec na xxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxx 90 dnů xx účelem xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx na xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx strpění xxxxxx xx xxxxx; xx xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxx 90 xxx xx xxxxxx xxxxxxx pobytu xxxxx §33 xxxx. 1 xxxx. x) xx x) xxxx §33 xxxx. 3 x xxxxxxxx na xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx účelem xxxxxxx xxxxxx xxxxxx podle §43, pobývá-li na xxxxx xxxxxxxxxxx po xxxx xxxxxxx 3 xxx. Xxxxxx dále xxxxx na xxxxx xxxxxxxxxxxx podat, pokud xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxx x pobytu xxx 90 xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx zaměstnání. X xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx není oprávněn xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx žádost x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xxxx žádost podat xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx moci xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxx jeho xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx Xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx k tomuto xxxxx ministerstvem xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx program xxxx (dále xxx "xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx"), x xxxxxxxx-xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx kartu xxxx cizinci, xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 2 písm. b) x x) a Xxxx xxxxx České xxxxxxxxx - xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxx hlavní xxxxx Xxxxx xxxxx závazné xxxxxxxxxx, že další xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx k xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx, xxx-xx o xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx 3 xxxx 4 x

x) xx xxxxx xxxxxx na základě xxxx x xxxxxx xxx 90 dnů xxxx povolení k xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) je xxx na území xxxxxxxxx a xxxx xx pro tyto xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, ačkoli x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx podle xxxxxx o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x

x) xxxx x vydání zaměstnanecké xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, kterou xxx xxxxxxxx.

(7) Xxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx nebo x xxxxxx zaměstnavatele xx držitel zaměstnanecké xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 povinen xxxxxxx xxxxxxxxxxxx nejméně 30 xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx držitel xxxxxxxxxxxxx karty xxxxxxxx xxxxxxxx 6 měsíců xx právní xxxx xxxxxxxxxx x vydání xxxxxxxxxxxxx karty; to xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx pracovního xxxxxx xxxxxxx výpovědí x xxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxx x §52 xxxx. x) xx x) xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx z xxxxx xxxxxx xxxxx okamžitým xxxxxxxx xxxxx §56 xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx pracovního poměru xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxx. Držitel xxxxxxxxxxxxx xxxxx vydané podle xxxxxxxx 2 xxxx xxxx oprávněn xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx nastoupit xx xxxxxxxx pozici, xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx práce. Držitel xxxxxxxxxxxxx karty, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xx základě xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx změnit zaměstnavatele xxxxxxxx xx uplynutí xxxx, xx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx; xx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, na xxxxx xxxxxxx držitel xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx. Držitel zaměstnanecké xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx změnu xxxxxxxxxxxxxx po xxxxxxxx xxxx uvedené v §63 odst. 1.

(8) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 7 xx podává xx x xxxx xxxxxxx xxxxxxx tiskopisu, xxx je xxxxxxx xxxxxxx xxxxx jméno, xxxxxxxx, xxxxx narození, xxxxxx příslušnost, xxxxxxxxxxx xxxxx, název xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, telefonní xxxxx xx budoucího xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx účastníky vládou xxxxxxxxxxx programu, xxxxx x xxxx volné xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx pracovních xxxx obsaditelných držiteli xxxxxxxxxxxxx karty x xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxx, ke xxxxxxx změna xxxxxxx. Xxxx xx povinen x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, že xxxx dosavadní pracovněprávní xxxxx trvá, xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxx skončil, xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x smlouvě xxxxxxx, xx xxxxx xx patrné, xx xx uzavřena xx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx zaměstnanecké xxxxx, x prohlášení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, že xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 2 xxxx. x). Xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx x pracovní činnosti xxxx xxxxxxx o xxxxxxx budoucí musí xxxxxxxx podmínky xxxxxxx x xxxxxxxx 2; xx xxxxxxx, xxxxx-xx xx x xxxxxxxx xxxxx zaměstnání xx xxxxx pracovní pozici x téhož nebo x xxxxxx zaměstnavatele.

(9) Xxxxxxxxxxxx xx xxxxx 30 dnů ode xxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 7 x 8 xxxxx cizinci x xxxxxxxxx zaměstnavateli, xxx xxxx splněny xxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx x jiného xxxxxxxxxxxxxx x zda xxxx xxx xx xxxxx xxxxx zaměstnáván. Xx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx 7 x 8 se xxxxx, xxxx xx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx x xxxx xxxxx §63 xxxx. 1 xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx ministerstvu xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx, přihlíží xx xxxxx k poslednímu x xxxx, na xxxxxxxxx oznámení xx xxxxx, jako xx xxxxxx učiněna.

(10) Xxxxxxxx 7 xx 9 xx použijí xxxxxxx xx držitele xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 3 x 4, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx změnu zaměstnavatele, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx pozici xxxxxxx xxxxx zákona x xxxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxx volných xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx držiteli xxxxxxxxxxxxx karty.

(11) Xxxxxxxx 7 xx 10 xx xxxxxxxxx, xxxxx-xx xx x xxxxxxx xxxxxxxxx x §98 xxxxxx o zaměstnanosti xxxx cizince, xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xx-xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx vyžadováno; xxxxxxx xx x xxxxxxx změny zaměstnavatele xxxx pracovního xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx pozici x téhož xxxx x jiného zaměstnavatele xxxxxxx xxxxxxx skutečnost xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx 3 xxxxxxxxxx xxx xxx xxx, xxx x ní xxxxx.

(12) X xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx karty xx cizinec xxxxxxx xxxxx

x) xxx xxxxx, xxxxxxxx x ostatní xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx, xxxxx x rok narození, xxxxx a xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx, xxxxxxxx dosažené xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx na xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x adresu xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx po xxxxxx xx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, název x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx v cizině, xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx, adresu xxx xxxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxx xx místa xxxxxx, předchozí pobyt xx xxxxx delší xxx 3 měsíce, xxxxx x xxxxx xxxxxx, den xxxxxx xx území x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx dokladu x xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx podle xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx evidenci xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx držiteli xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xxxx x vydání xxxxxxxxxxxxx karty,

c) xxxxx, xxxxxxxx x ostatní xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, státní xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxxx x stát xxxxxxxx, xxxxxxxx a povolání xxxxxxx xxxx manželky,

d) xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx, xxxxxxxx x ostatní xxxxx, xxxxx a xxxxx xxxxxxxx, státní xxxxxxxxx, xxxxxxxx a povolání xxxx x

x) xxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxx, datum a xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§42h

Náležitosti x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx

(1) K xxxxxxx x xxxxxx zaměstnanecké xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxx xxxxx §31 xxxx. 1 písm. a), x) x e),

b) xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §31 xxxx. 3,

x) pracovní xxxxxxx, xxxxxx x pracovní xxxxxxxx nebo xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx podmínky xxxxxxx x §42g odst. 2 xxxx. x),

x) xxxxxxx k prokázání xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §42g xxxx. 2 písm. x), xxx-xx x xxxxxx xxxxx §42g odst. 2 xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx v §42g xxxx. 6,

x) povolení x xxxxxxxxxx, jde-li x žádost xxxxx §42g odst. 3,

x) xxxxxx prokazující, xx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x §98 zákona o xxxxxxxxxxxxx, jde-li x xxxxxx xxxxx §42g xxxx. 4, x

x) x xxxxxxx, xx xxx x agenturní xxxxxxxxxxxx, xxxxxx, který xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx příjmení, xxxxxx xxxxxxxxx, datum x xxxxx narození x xxxxxxxx cizince, xxxx práce, kterou xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, místo výkonu xxxxx x xxxxxxxxx x název x xxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx schváleného programu, xxxxx xxxxxxxx umožňují xxxxxxxxx některých náležitostí xxxxxxx, lze xxxxxxxxxxx xxxxxxx v §31 xxxx. 1 xxxx. x) x v xxxxxxxx 1 xxxx. x) x x) xxxxxxxx potvrzením, xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx

x) xxxx xxxxx, xxxxx xx zaměstnanec pro xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxx xx xxxxx x dobu, xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nebo na xxxxxx bude xxxxxxxx,

x) xx cizinec má xxxxxxxxx ubytování xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx v §31 xxxx. 5,

c) xx x cizincem xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxx x smlouvě xxxxxxx, x výši xxxxxxxx xxxx, xxxxx nebo xxxxxx x sjednanou xxxxxxx pracovní xxxx x

x) že cizinec xx odbornou xxxxxxxxxxx xxx výkon xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle §42g xxxx. 2 písm. x).

(3) Před vyznačením xxxx x xxxxxx xxx 90 dnů xx účelem xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx karty je xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx uvedeným x §180j, x xx na xxxx xxxxxx xxx dne xxxxxx xx xxxxx xx xxxx, než xx xx něho xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx33), x xx xxxxxxxx doklad o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx uvedeného xx xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pojištění; xx neplatí, jde-li x xxxxxxx xxxxxxx x §180j xxxx. 4.

§42x

Xxxxx karta

(1) Xxxxxx x xxxxxx modré xxxxx32) xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xx území hodlá xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxx 3 xxxxxx x xxxx zaměstnán xx xxxxxxxx pozici vyžadující xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx8e) xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx, který xxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, nejde-li x

x) xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx občan Xxxxxxxx xxxx pobývá xx xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xx území xxxxxx xx základě xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §42c za xxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx usnadňující xxxxx x xxxxxxx xxxxx některých kategorií xxxxxxxxx osob v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x investicemi, kterou xx Česká xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx, který xx území xxxxxx xx základě xxxxxxxxx x pobytu xx xxxxxx xxxxxxxxx zaměstnání, xxxx

x) xxxxxxx, který xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx k xxxxxx xxxxx x rámci xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx34).

(2) Xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxx vzdělání, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx 3 xxxx.

(3) Xxxxxx o xxxxxx xxxxx karty xx xxxxxx xx zastupitelském xxxxx. Na xxxxx xx oprávněn žádost x vydání xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx xxxx xx lhůtě xx 1 xxxxxx xxx xxx xxxxxx na xxxxx, a xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx území na xxxxx x xxxxxx xxx 90 dnů xxxx xx xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx xx xxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxx na xxxxx ministerstvu podat, xxxxx xxxxxxx na xxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxx 90 xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx území xxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx na území; xx xxxxxxx, jde-li x cizince, xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx nad 90 xxx za xxxxxx xxxxxxx xxxxxx podle §33 odst. 1 xxxx. a) xx x) nebo §33 xxxx. 3 a xxxxxxxx xx území xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §43, pobývá-li xx xxxxx nepřetržitě xx xxxx nejméně 3 let. X xxxxxxxxxx cizince, který xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xxxx xxxxxx podat xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx plné xxxx jeho xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx zaměstnavatel xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx-xx xxxxx xxxxxx podání xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxx karta xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx na území x x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx vysokou xxxxxxxxxxx po xxxx x xx xxxxxxxx.

(5) Xxx-xx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx vysokou xxxxxxxxxxx x jedná xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, ministerstvo rozhodne x xxxxxx modré xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx uznávacího xxxxxx35).

(6) Xxxxxxxxxxxx žádost x xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx anebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x nichž xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxx žádosti xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x §9 odst. 1 xxxx. x), x), x), x) xxxx j),

c) se xxxxxxx o xxxxxxxxxx xx pracovní xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx8e) může xxx obsazena xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx,

x) xx xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxx x xxxxxx druh xxxxx, xxxxx agentura xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx u xxxxxxxxx zprostředkovávat.

(7) Xxxxxxxxxxxx x xxxxx kartě x xxxxxxx druh xxxxxxxx vyznačí xxxxxx "XXXXX KARTA EU".

(8) Xxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx pracovní xxxxx x době její xxxxxxxxx, je xxxxxxx xxxx skutečnost xx xxxxx do 3 xxxxxxxxxx dnů xxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(9) Xxxxx zaměstnavatele xxxx xxxxxxxxxx zařazení xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx během xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx udělí na xxxxxx držitele modré xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 x nadále xxxxxxx. Po uplynutí xxxx let pobytu xx území xx xxxxxxx modré karty xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xx 3 xxxxxxxxxx dnů.

(10) Ministerstvo xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx modré xxxxx písemně informuje xxxxxxxxxxxxxx x xxx, xx cizinec xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxx; v xxxxxxxxx uvede jméno, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, datum, xx xxx xxxxxxx podmínky xxx vydání xxxxx xxxxx, označení pracovní xxxxxx, pro kterou xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx vydané xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(11) V žádosti x xxxxxx xxxxx xxxxx je xxxxxxx xxxxxxx xxxxx

x) xxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, všechna xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx, xxxxx x xxx xxxxxxxx, místo x xxxx xxxxxxxx, pohlaví, xxxxxx xxxxxxxxx, rodinný xxxx, nejvyšší dosažené xxxxxxxx, povolání, zaměstnání xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx, pracovní xxxxxxxx, xxxxx x adresu xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx bydliště v xxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx, xxxxxx xxx doručování, xx-xx xxxxxxx od xxxxx xxxxxx, předchozí xxxxx xx xxxxx xxxxx než 3 xxxxxx, důvod x xxxxx pobytu, xxx xxxxxx xx xxxxx x číslo a xxxxxxxx xxxxxxxxxx dokladu x xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx,

x) údaje x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx v centrální xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx, na xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx karty,

c) xxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxx jména, všechna xxxxxxxx příjmení, xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxxx x stát xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx manžela xxxx xxxxxxxx,

x) jméno, xxxxxxxx x ostatní jména, xxxxx narození, státní xxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, bydliště x xxxxxxxx xxxx x

x) xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx jména, datum x xxxxx narození, xxxxxx xxxxxxxxx, bydliště x povolání xxxxxxxxxx.

§42x

Xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx modré xxxxx

(1) K žádosti x xxxxxx modré xxxxx xx cizinec xxxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxx xxxxx §31 xxxx. 1 xxxx. a), x) x e),

b) xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx vyžadujícího xxxxxxx kvalifikaci xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx stanovenou týdenní xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx obsahuje xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx roční mzdy xxxxxxxxxxxx alespoň výši 1,5xxxxxxx průměrné xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Ministerstva xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxx potvrzující xxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxx-xx o xxxxx regulovaného povolání, xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) na xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §31 odst. 3,

x) x xxxxxxx, xx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx uvedené x §42h odst. 1 xxxx. g).

(2) Cizinec, xxxxx xxxx podáním xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx členském xxxxx Evropské unie, xx dále povinen xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx měsíční xxxxxx xxxxxx xxxxx §42b xxxx. 1 písm. x).

(3) Před xxxxxxxxxx xxxx k xxxxxx xxx 90 dnů xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx karty je xxxxxxx povinen xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pojištění, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x §180j, a xx xx xxxx xxxxxx ode xxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxx, než xx xx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zvláštního právního xxxxxxxx32), x na xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx uvedeného xx xxxxxxx x xxxxxxxxx zdravotním xxxxxxxxx; xx xxxxxxx, xxx-xx x případy xxxxxxx x §180j odst. 4.

§42x

Xxxxx vnitropodnikově xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Kartou vnitropodnikově xxxxxxxxxxx zaměstnance xx xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx pobytu xxxxxxxxxxx xxxxxxx x pobytu xx xxxxx xxxxxxx xxx 90 xxx x x výkonu xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx převedení.

(2) Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx rozumí xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

x) v xxxxxxxx korporaci xx xxxxxx mimo xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xx během xxxxxxxxx xxxxxxxxx pracovní xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x umístěním xx xxxxx, nebo

b) x xxxxxxxx korporace xx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx pracovní xxxxxxx, do obchodní xxxxxxxxx xx sídlem xx území, xxx xx xxxx obchodní xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx56) xxxx xxxx xxx tyto xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx osobou.

(3) Xxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx zákona rozumí xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx, který xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx a na xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx nebo xx xxxxxx xxxxxx zejména xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx; xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx vykonávajícími dohledové, xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx x jejich xxxxxxxx, a xx xxxxxx pravomoci xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx zaměstnance xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx jiných xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Specialistou xx xxx účely xxxxxx zákona xxxxxx xxxxxxx, xxxxx má xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, které xxxx xxxxxxx pro xxxxxx činnosti, xxxxxxx xxxx xxxxxx obchodní xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx dosažené xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zkušenosti, xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx sdružení, xxxxxxx-xx xxxx požadavky zvláštní xxxxxx xxxxxxx.

(5) Zaměstnaným xxxxxxxxx xx pro xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx cizinec, xxxxx xx xxxxx ukončené xxxxxxxxxxxxx vzdělání, je xxxxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx sídlem xxxx umístěním na xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx kariéry nebo xxxxxxxxx x oblasti xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxx x xxxxxxx xx xx dobu xxxxxxxxx vyplácena mzda xxxx xxxx.

(6) Xxxxxx x xxxxxx karty xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx-xx x

x) xxxxxxxx x vydání xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) cizince, xxxxx je xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx z jiného xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx34),

x) xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxx za xxxxxx podnikání,

d) xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx §64 xxxx. x) xx x), jde-li x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx jazykové xxxxx s xxxxxx xxxxxx jazykové xxxxxxx xxxx prezenční studium xx xxxxxx škole, xxxx

x) xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx v xxxxxxxx korporaci se xxxxxx xx xxxxx, xxxxx je xxxxx xxxxxxxxxxx smlouvou xxxxxxxxx x Xxxxxxxxx unií1c), x xxx xxxxxxx xxxxxx státu xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx Evropské xxxx, xxxx xx xxxxx, který xx xxxxx Xxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx1d).

(7) Xxxxxx o xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx zastupitelském úřadu. Xxxxx je xxxxxxx xxxx xxxxxxxx korporace, x xxx nebo xx xxx má xxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx-xx xxxxx způsob xxxxxx xxxxxxx podmínky tohoto xxxxxxxx, může v xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(8) Xxxxxxxxxxxx xxxx cizinci xxxxx vnitropodnikově převedeného xxxxxxxxxxx, xxxxx

x) se xxxxx x vnitropodnikové xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xx pozici manažera, xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxx xxxxx xxxxxxx bezprostředně přede xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx členských xxxxx Xxxxxxxx xxxx, x níž nebo x níž má xxx xxxxxxxx xx xxxxx, x to xx xxxx nejméně 6 xxxxxx, a

c) xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx odbornou xxxxxxxxxxx, xx-xx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx35) vyžadována, xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx regulovaného xxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxx xxxxxxxx, x xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, jde-li x xxxxxxxxxxxx stážistu.

(9) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxx xxxxx vnitropodnikově xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx

x) xxxxxx některý x xxxxxx xxxxxxxxx x §56 xxxx. 1 xxxx. x) xx x), e), x) xx x) x x) xxxx xxxxx xxxxxxx x §56 xxxx. 2 xxxx. x), xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, do xxxxx xx být xxxxxxx xxxxxxxx, byly xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx vnitropodnikového xxxxxxxxx.

(10) Xxxxxxxxxxxx žádost x xxxxxx karty xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zaměstnance xxxx xxxxxxx, xxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx, x níž xxxx xx níž xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx, není osobou xxxxxxxxxx,

x) obchodní xxxxxxxxx, x níž nebo xx xxx má xxx xxxxxxx převeden, xxxx v xxxxxx 4 xxxxxx předcházejících xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx za xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, nebo

c) na xxxxxxx obchodní xxxxxxxxx, x xxx xxxx xx xxx xx xxx xxxxxxx převeden, xxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

xx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxx rozhodnutí budou xxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxx karty xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zaměstnance. Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx tohoto xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx života xxxxxxx.

(11) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx oznámit xxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx kterých xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zaměstnance xxxxxx, xx xxxxx xx 3 pracovních dnů xxx xxx, xxx x ní xxxxx.

§42x

Xxxxxxxxxxx žádosti x xxxxxx xxxxx vnitropodnikově xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) X xxxxxxx o xxxxxx xxxxx vnitropodnikově převedeného xxxxxxxxxxx xx cizinec xxxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx x §31 xxxx. 1 xxxx. x) x na xxxxxxxx xxxxxxxxxxx uvedené v §31 xxxx. 3,

c) xxxxxx x zajištění xxxxxxxxx po dobu xxxxxx na území,

d) xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx

1. xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx členských xxxxx Xxxxxxxx unie, xx cizinec xxxx xxxxxxxx xxxxx §42k xxxx. 2 x xxxxxx xxxxxxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx umístěním xx xxxxx na xxxxxx manažera, specialisty xxxx zaměstnaného xxxxxxxx x xxxxxxxx doby xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx převedení x xxxxx výkonu xxxxx xx území,

2. xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx za xxxxxxxxxx rok a xxxx xxxx xxxx xxxxx; tyto podmínky xxxxx xxx xxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, to platí x xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x ochrany xxxxxx xxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx žen xxxx xxx xxxxxx xx porodu, xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx x xxxx i xxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxxxx, a

3. xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx obchodní xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie,

e) xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx převedením xxxxx §42k odst. 8 xxxx. b),

f) x případě uvedeném x §42k xxxx. 2 písm. x) xxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx, do xxxxx je xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx korporace, x xxx je xxxxxxx xxxxxxxx,

x) v xxxxxxx uvedeném x §42k xxxx. 2 xxxx. x) doklad xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx x ovládanou xxxxxx xxxx xxxx xxx tyto obchodní xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx osobou,

h) xxxxxx x splnění xxxxxxxx xxxxxxx x §42k xxxx. 8 xxxx. x) x

x) xxx-xx x xxxxxxxxxxxx stážistu, xxxxxx o odborné xxxxxxxx, která xxxxxxxx

1. xxxxx programu odborné xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx, že xx xxxxx o odbornou xxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxx rozvoje xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx obchodních xxxxxxx xxxx metod x xxxxx připravit xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x obchodní xxxxxxxxx, v xxx xxxx x xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxx, která xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xx xxxxxxxx, x

2. xxxx xxxxxx odborné xxxxxxxx x podmínky, za xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx během odborné xxxxxxxx xxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxx je xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxx xxxx xx xxx má xxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx žádosti, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x) až h) xxxxxxxx xxxxxxxxxx vydaným xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxx xxxxxxxxxx xxxx x pobytu xxx 90 xxx za xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zaměstnance xx xxxxxxx povinen xxxxxxxxx doklad x xxxxxxxxx zdravotním xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx v §180j, x xx xx xxxx pobytu ode xxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxx, xxx xx xx xxxx xxxx vztahovat xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx32), x xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx dokladu x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx; to xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxx xxxxxxx x §180j xxxx. 4.

§42x

Xxxxx vnitropodnikově převedeného xxxxxxxxxxx xxxxxx členského xxxxx Evropské unie

(1) Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx cizince, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie, x xxxxxx na území xxxxxxx než 90 xxx x x xxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxx manažera, xxxxxxxxxxx xxxx zaměstnaného xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) X žádosti x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx převedeného xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx xxxx je xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx x §31 xxxx. 1 písm. x) x xx xxxxxxxx náležitosti xxxxxxx x §31 odst. 3,

x) povolení k xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx cizinci xxxxx členským xxxxxx Xxxxxxxx unie,

d) doklad x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §42l xxxx. 1 xxxx. x),

x) x případě xxxxxxxx x §42k xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx prokazující, xx xxxxxxxx xxxxx, xx něhož je xxxxxxx xxxxxxxx, je xxxxxxxxx xxxxxxx obchodní xxxxxxxxx, x xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx,

x) x případě xxxxxxxx x §42k xxxx. 2 xxxx. b) xxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxx xxx tyto xxxxxxxx xxxxxxxxx ovládány xxxxxxx xxxxxxxxxx osobou, x

x) xxxxxx x xxxxxxx podmínky uvedené x xxxxxxxx 5 xxxx. b).

(3) Xxxxx xx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx, v xxx xxxx xx xxx xx xxx xxxxxxx převeden, xxxxxxxxxx xxxxxx schváleného programu, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx některých xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 2 xxxx. x) xx x) nahradit xxxxxxxxxx vydaným xxxxx xxxxxxxx korporací.

(4) Xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx jiným xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx podat žádost x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x době xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxx, a xx xxxxxxxxxx xx 90 xxx xxx xxx xxxxxx xx území. Xxxxx xx xxxxxxx xxxx obchodní xxxxxxxxx, x xxx xxxx xx níž xx xxx cizinec převeden, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx-xx xxxxx způsob xxxxxx xxxxxxx podmínky xxxxxx xxxxxxxx, může v xxxxxxxxxx cizince podat xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx moci xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx

x) xx jedná x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx cizince x xxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxx manažera, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx stážisty,

b) xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx je xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx35) xxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxx xxxxxxxx, x

x) neuplynula doba xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx převedeného xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx Evropské xxxx.

(6) Xxxxxxxxxxxx žádost x xxxxxx xxxxx vnitropodnikově xxxxxxxxxxx zaměstnance xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxx

x) xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx uvedených v §56 xxxx. 1 xxxx. x) xx x), e), x) xx x) x x) nebo důvod xxxxxxx x §56 xxxx. 2 písm. x),

x) obchodní xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xx nichž xx xxx cizinec převeden, xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, nebo

c) uplynula xxxxxxx doba převedení xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie xxxxx §44 xxxx. 8.

(7) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx karty xxxxxxxxxxxxxxx převedeného xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie xxxx xxxxxxx, xxxxxxxx nastal xxxxxxx x důvodů xxxxxxxxx v §42k xxxx. 10, xx xxxxxxxx, že důsledky xxxxxx rozhodnutí budou xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx vnitropodnikově xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx xxxx. Při posuzování xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx rozhodnutí xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§42n

Povolení x dlouhodobému xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx vydá xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx účelem xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx pobývat xx xxxx xxxxx než 90 xxx x

x) xx podnikatelem x xxxxx xxxxxxxx na xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx hodlá xx xxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx pobytu za xxxxxx investování příslušnému xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx stanovené zvláštním xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx spočívající ve xxxxxxxxx xxxxxx pracovních xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx vlády x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx investice"); investování xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxx stanovené xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jiného majetku, xxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x jehož xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx odpovídá společně x xxxxxxxxxxxxx peněžními xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx jiný xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx předpokladů xxxx znalostí, jejichž xxxxxx xxx podnikání xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx části xxxxxxxxx prostředků, xxxxx xxxxx jiný xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) záměr xxxxxxxxxx xxxxxxxxx investici je xxxxxxxxx x proveditelný x významná xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxx stát, xxxx xxxx xxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx vedeném x členském xxxxx Xxxxxxxx unie xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx Dohody x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx prostoru xxxxxx oprávněnou x xxxxx xxxxx poskytovat xxxxxxxx xxxxxx; na xxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx a

e) xx xxxxxx xxxxxxxxxx; xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, jde-li x xxxxxxx, který xxxxx na xxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxx pracovním xxxxxx podle xxxxxxxx 1 písm. x) xx rozumí xxxxxxxx xxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x uskutečněním xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x případě, xx je povolení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx 2 xxxx, nejméně po xxxx 2 xxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, který xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x je xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx rodinným xxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx také cizinci, xxxxx xxxxx xx xxxxx přechodně xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxx 90 xxx, xx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx korporace x xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxx xx xxxxx bude mít xxxxxxxxx xxxx na xxxxxxxxx obchodní xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx xxx xxxxxxx obchodní xxxxxxxxx, přičemž xxxxx xxxxxxx, který xxxx x vydání povolení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx investování xxxx xxxxxxxxx obchodní xxxxxxxxx, x této xxxxxxxx korporaci musí xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx stanovenému xxxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x obchodu xxx xxxxx xxxxxxxxx, xxx

x) xx jedná x významnou xxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x proveditelný a xxxxxxxx xxxxxxxxx má xxx xxxxxxxx xxx xxxx, xxxx xxxx xxxx,

x) xxxxxx investovaného xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) pro xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx srovnatelný x xxxxxxxxxxxx části xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx nahrazuje,

d) xxxxxxx xxxxxxx na xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx vliv xx xxxxxxxxx obchodní korporace, xxx-xx o cizince, xxxxx xxxx x xxxxxx povolení k xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo prokurista xxxxxxxx xxxxxxxxx, x

x) xxxxx cizince v xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx nařízením xxxxx, xxx-xx x xxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx pobytu xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxx průmyslu x xxxxxxx doručí vyjádření xxxxxxxxxxxx do 15 xxxxxxxxxx dnů xxx xxx obdržení xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx; xxxxxxxxxxxx řízení xx xxxx xxxx usnesením xxxxxxx.

(6) Xx xx xx xx, xx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx činnost xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxx obchodní xxxxxxxxx, x xxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx nařízením xxxxx.

(7) Xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx. Xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu xx účelem investování xxxxx xxxxxxxxxxxx cizinec, xxxxx xxxxxx xx xxxxx na vízum x pobytu nad 90 xxx xxxx xx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Žádost xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, pokud xxxxxxx xx území xxxxxx xx vízum x pobytu xxx 90 dnů za xxxxxx xxxxxxx pobytu xx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx území; xx xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxx, který xx xxxxx pobýval xx xxxxx k xxxxxx xxx 90 xxx xx účelem xxxxxxx xxxxxx xxxxx §33 xxxx. 1 xxxx. x) až c) xxxx §33 xxxx. 3 a následně xx území pobývá xx základě xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx vydaného xxxxx §43, xxxxxx-xx na xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx 3 xxx.

§42x

Xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx povolení x xxxxxxxxxxxx pobytu xx xxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) K xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx je cizinec xxxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx x §31 xxxx. 1 xxxx. x) x na požádání xxxxxxxxxxx xxxxxxx x §31 xxxx. 3,

x) xxxxxx o xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx30),

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx cílů xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx investice xx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx uskutečnit xxxxxxxxx investici xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, objem xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx provedení xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx jejich xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x popis xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx,

x) xxxxxx, ze xxxxxxx vyplývá, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, v xxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xx území xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx uskutečnění významné xxxxxxxxx; xxxxx xxxxxx xxxxx xxx xx xxx xxxxxx žádosti xxxxxx 30 dnů,

f) xxxxxx závěrky xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx podle §42n odst. 3 x jí ovládající xxxxx za 2 xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx předcházející xxx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xx xxxxxxxx, obchodní xxxxxxxxx xxxxx §42n xxxx. 3 a xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx ve xxxxx xxxxxx dosavadního xxxxxxxx xxxxxx rozhodnutí xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x úpadku,

h) xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx peněžních prostředků xxx uskutečnění významné xxxxxxxxx,

x) doklady xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x §42n xxxx. 1 písm. x) a xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xx-xx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx cizince; xx xxxxxxx, jde-li x xxxxxxx, xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxx-xx o xxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, člen statutárního xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodní xxxxxxxxx,

x) jde-li o xxxxxxx, xxxxx žádá x xxxxxx povolení x dlouhodobému xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx společník, člen xxxxxxxxxxxx orgánu xxxx xxxxxxxxxx obchodní korporace, xxxxxx o xxx, xx jeho xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxx podstatný vliv xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, x

x) xxx-xx x xxxxxxx, který xxxx x vydání xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx, že xxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx vlády.

(2) Xxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxx 90 xxx xx xxxxxx převzetí xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx cizinec povinen xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pojištění xx xxxx pobytu xx xxxxx, které xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x §180j. Xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx předložit doklad x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x cestovním xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. To xxxxxxx, xxx-xx x případy xxxxxxx x §180j xxxx. 4.

§42x

Xxxxx uskutečnit xxxxxxxxx xxxxxxxxx x přínos xxxxxxxx investice

(1) Záměr xxxxxxxxxx xxxxxxxxx investici xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxxx

x) cíle xxxxxx záměru xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx,

x) podnikatelský xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxx a xxxxxx xxxxxx xxxxxx x

x) xxxxx technického x xxxxxxxxxxxxxxx řešení xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxx má xxx xxxxxxxx pro xxxx, xxxx nebo xxxx, xxxxx x její xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx života xxxxxxxx x pokud

a) xxxxx xx xxxxxxx, xxxxx je x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx služby xxxx x xxxxx xxxxx nebo obci xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx,

x) mají xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx místa xxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx znevýhodněné xx xxxx xxxxx,

x) xx v xxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx inovativní xxxxxxxxx, xxxx

x) má xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

§42x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 222/2017 Xx. s xxxxxxxxx xx 15.8.2017

§43

Povolení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx na xxxxx

(1) Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu xx xxxxxx xxxxxxx pobytu xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx, kterému xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxx 90 xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx na xxxxx podle §33, xxxxx xxxxx cizince xx xxxxx xxxx xxxxx xxx 6 xxxxxx x xxxxxx-xx xxxxxx, pro xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx.

(2) Povolení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx území xx xxxx udělí na xxxxxx xxxxxxx, kterému xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x dlouhodobému pobytu xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx xx xxxx toto xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xxxxxx proti xxxxxxxxxxxxxx x vyplacení xxxxxx xxxx x tato xxxx nebyla cizinci xxxxxxxxx.

§44

(1) Xxxxxxx, xxxxx xxxxx žádost x xxxxxx povolení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx mu xxxxxxx xxxxx xxxxx §30 xxxx. 4, xx xxxxxxx xx účelem xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x pobytu xx xx 3 xxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxx xx xxxxx osobně dostavit xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx údajů xxxxxxxxxx xxx vydání xxxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxx, x xx xxxxxx xxxxxxxx biometrických xxxxx cizince x xxxx xxxxxxx, který xx xxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx cizinci x jeho provedení xxxxx těžko xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Cizinec, xxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx povolení k xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xx na xxxxx osobně dostavit xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx vydání xxxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxx, x xx včetně pořízení xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x jeho xxxxxxx, xxxxx xx určen x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx zpracování; xxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx těžko xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx převedeného xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, ministerstvo xxxx potvrzení o xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx povolení k xxxxxxxxxxxx xxxxxx; xx xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxx je xxxxxxx x §98 xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx ministerstvem, xxxxxxxxxx xxxx xx 60 dnů ode xxx pořízení xxxxxxxxxxxxx xxxxx, dostavit xx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx průkazu x xxxxxxxx x xxxxxx.

(4) Xxxxxxxx k dlouhodobému xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx na xxxxx, xxxxxx xxx 1 xxx,

x) 9 xxxxxx, xxx-xx o xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §42 xxxx. 3,

x) 1 xxx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx v §64 xxxx. a) xxxx b) x xxxxxxxxxxxxxx dobou xxxxxx xxxxx xxx 1 xxx xxxx povolení x dlouhodobému xxxxxx xx účelem xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx soužití xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x povolení x pobytu, xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx sloučení xxxxxx, xxxxxxx xxxx xx 1 xxx,

x) 2 xxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, bylo-li nositeli xxxxxxxxx ke xxxxxxxx xxxxxx vydáno xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx,

x) 2 roky v xxxxxxx dlouhodobého pobytu xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x §64 xxxx. x) xxxx b) x v případě xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx-xx tento xxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx mobility xxxx x xxxxx dohody xxxx 2 xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx institucemi xxxx institucemi v xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie x xxxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxx vykonávat xxxxxxx xxxxxx školy xx xxxxx; v xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx podmínek xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx trvání xxxxxxxx xxxx dohody se xxxxxxxxx podle xxxxxxx x) xxxx x),

x) xxxxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx příslušníka rezidenta xxxxxx členského státu Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxx, xxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx-xx x vydání xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx v §64 písm. f),

i) xxxxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx platnosti xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx výzkumnému xxxxxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxx výzkumu, hledání xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) xx na 2 xxxx x ostatních xxxxxxxxx, je-li x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxx 1 xxx.

(5) Povolení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx ochrany xx xxxxx ministerstvo xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xx xxxx 6 xxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxxxxx karta xx xxxxxx xx xxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx o povolení x xxxxxx povolání xxxx x xxxxxx xxxxxxx praxe35), nejdéle xxxx na xxxx 2 xxx; x xxxxxxx cizince xxxxxxxxx x §42g odst. 3 xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx odpovídající xxxx uvedené x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx.

(7) Xxxxx xxxxx xx xxxxxx s xxxxx xxxxxxxxx o 3 xxxxxx xxxxx, xxx xx xxxx, xx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, nejdéle xxxx xx 2 xxxx.

(8) Xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx členského xxxxx Evropské xxxx xx xxxxxx xx xxxx převedení xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx; celková xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx členských xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx 3 xxxx, xxx-xx o xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, x 1 rok, xxx-xx x převedení xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(9) Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xx 2 roky.

§44x

(1) Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xx

x) xx dobu stanovenou x §44 odst. 5,

x) xxxxxxx na xxxx stanovenou x §44 xxxx. 4 xxxx. x), x), x), g), x) x j),

c) xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx vydáno xxxxxxxx oprávnění ke xxxxxxxx rodiny, xxx-xx x dobu xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §44 xxxx. 4 xxxx. x),

x) xx xxxx 5 let, jde-li x dobu xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx podle §44 xxxx. 4 písm. x),

x) nejdéle na xxxx stanovenou x §44 xxxx. 7, xxx-xx x xxxxxx xxxxx.

(2) Platnost xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §42 xxxx. 3 xxxx §42d xx xxxxxxxxxxxx; xx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx k dlouhodobému xxxxxx xxxxx §42d xxxxxxxx xx účelem

a) xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §64 xxxx. x), jehož xxxxxxxx xxx z důvodu xxxxxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxx na xxxxxx škole podle §64 xxxx. x), xxxxx platnost xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, vždy xxxx nejdéle o 2 roky.

(3) Žádost x xxxxxxxxxxx platnosti xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx se podává xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, na xxxxxx xx podává xxxxxx x vydání xxxxxx xxxxxxxx. Na xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx se §35 xxxx. 2 x 3, §36, §46 odst. 3 x 7 x §55 odst. 1 x 2 vztahují xxxxxxx.

(4) X žádosti x xxxxxxxxxxx platnosti xxxxxxxx k dlouhodobému xxxxxx vydaného xx xxxxxx xxxxxxxxxx soužití xxxxxx je xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx náležitosti xxxxx §42b odst. 1 xxxx. x), x) x x) x dále doklad x cestovním xxxxxxxxxx xxxxxxxxx po xxxx xxxxxx na xxxxx, xxxxx odpovídá xxxxxxxxx xxxxxxxx v §180j. Xx xxxxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxx předložit xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx uvedeného xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pojištění. Xx xxxxxxx, jde-li x xxxxxxx xxxxxxx x §180j xxxx. 4. Xxxxxxxx xxx nositeli xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx povolení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, je-li xxxxx xxx zahájení xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxxxx (§46a).

(5) X xxxxxxx x prodloužení platnosti xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx vydaného xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §42c xxxx. 3, x xxxxxxxx dokladu xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx je xxxxxxx xxxx x xxxx pobýval, a xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx před xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. X xxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx povolení x xxxxxxxxxxxx pobytu xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx náležitost xxxxx §46 xxxx. 7. X žádosti x xxxxxxxxxxx platnosti povolení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx účelem xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx pracovní smlouvu, xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x §31 xxxx. 1 xxxx. a), x) x x).

(6) X xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x §64 xxxx. x) nebo x) xx cizinec xxxxxxx

x) xxxxxxxxx náležitosti xxxxx §31 odst. 1 xxxx. a), x), x) x x),

x) xxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx uvedeným x §180j, a xxxxxxxx xx požádání xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx dokladu o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pojištění. Xx xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxx uvedené x §180j xxxx. 4,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxx xx území xxxxx §42d xxxx. 2 xxxx. x) xxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx hostitelská xxxxxxxxxx,

x) předložit souhlas xxxxxx, xxxxxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, s xxxx xxxxxxx xx xxxxx, xx-xx xxxxxxxxx.

(7) Xxxxxx x prodloužení platnosti xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx účelem xxxxxxx xx území xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx. X xxxxxxx je xxxxxxx povinen xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle §42e xxxx. 4, s xxxxxxxx fotografie. X xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx cizinec xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x fotografie.

(8) K xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx pobytu za xxxxxx xxxxxxxxx výzkumu xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx x §42f xxxx. 3 xxxx. x) x c) x xx xxxxxxxx xxxxxx potvrzující xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx prodloužit, xxxxx xxxxxxxxxxxx shledá xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx (§46d).

(9) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx karty xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x §42g odst. 2 xxxx. b) x x), §42g xxxx. 3 nebo 4 xxxxxxxxx prodloužit na xxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx pracovní xxxxxxx nebo dohoda x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx však xxxxxxx xx dobu 2 xxx; v xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx karta xxxxx §42g xxxx. 3, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx karty prodlouží xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x zaměstnání. Xxxxxx x prodloužení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx ministerstvu. X žádosti xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxx podle §31 xxxx. 1 xxxx. x) a d),

b) xxxxxxxx smlouvu xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx splňující podmínky xxxxxxx x §42g xxxx. 2 xxxx. x) xx xxxx, xx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx karty,

c) xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x zaměstnání, xxx-xx x xxxxxxx, xxxxxxx xxxx vydána xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §42g xxxx. 3,

d) xxxxxxx x prokázání odborné xxxxxxxxxxxx xxx výkon xxxxxxxxxxxx zaměstnání xxxxx §42g xxxx. 2 xxxx. c), xxx-xx x cizince, kterému xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §42g xxxx. 2, xxxxx xxxxxx, kterým xxxxxxx xxxxxxxx ministerstvu xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx,

x) na xxxxxxxx náležitosti xxxxx §31 xxxx. 3,

x) xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx x

x) x xxxxxxx, xx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx v §42h xxxx. 1 xxxx. x).

(10) Jde-li x xxxxxxx uvedeného x §42h xxxx. 2 x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nahrazení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx žádosti, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx v §31 xxxx. 1 xxxx. x) x x xxxxxxxx 9 xxxx. b) x x) xxxxxxxx potvrzením, xx xxxxxx zaměstnavatel xxxxx

x) xxxx xxxxx, xxxxx xx zaměstnanec xxx zaměstnavatele vykonávat, xxxxx xxxxxx práce x dobu, xx xxxxxx xx pracovní xxxxxxx nebo dohoda x xxxxxxxx činnosti xxxxxxxx,

x) xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx ubytování xxxxxxxxxxxx požadavkům xxxxxxxx x §31 xxxx. 5,

x) xx xx x cizincem nadále xxxxxxxxx xxxxxxxx smlouvu xxxx dohodu o xxxxxxxx xxxxxxxx splňující xxxxxxxx xxxxxxx x §42g xxxx. 2 xxxx. x) a

d) xx xxxxxxx má xxxxxxxx způsobilost pro xxxxx požadovaného xxxxxxxxxx xxxxx §42g xxxx. 2 písm. c).

(11) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, nesplňuje-li xxxxxxx podmínky xxxxxxx x §42g odst. 2 xxxx. x), x) x x), §42g xxxx. 3 xxxx první nebo x §42g xxxx. 4 xxxxx xx-xx xxxxx xxx zahájení xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx karty (§46e), x xxxx, xxxxxxxx Úřad xxxxx Xxxxx republiky - xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx pro hlavní xxxxx Prahu xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, že xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx vzhledem k xxxxxxx xx trhu xxxxx povolit. Ustanovení §42g xxxx. 3 xxxx xxxxx x §46 xxxx. 6 xxxx. d), e) x x) se xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx v xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx oznámení xxxxx §42g odst. 7, 8 xxxx 10, má xx xx xx, xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx platnosti zaměstnanecké xxxxx x důvodu xxxxxxxxxxxx xx posledně xxxxxxxxx pracovní xxxxxx.

(12) Xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx. X žádosti xx xxxxxxx xxxxxxx předložit xxxxxxxxxxx xxxxx §42j xxxx. 1 xxxx. x) xx x) x f), x xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(13) Splňuje-li xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x dlouhodobému pobytu, xx xxxxxxx se xx výzvu xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx, x xx včetně xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx cizince x xxxx xxxxxxx, xxxxx je xxxxx x jeho dalšímu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxxx xx nepořídí, pokud xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx brání těžko xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(14) Xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx stanovené ministerstvem, xxxxxxxxxx xxxx xx 60 dnů xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx se xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx průkazu x xxxxxxxx x xxxxxx. X xxxxxxx žadatele x vydání xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx povinnost xxxxxxx xx větě xxxxx xxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx potvrzení xxxxxx xxxx zaměstnavatelem, xx xxxxxxx xxxxxxx, xx žadatel xxxxxxxxx xx pracovní xxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxxx žádost x xxxxxx zaměstnanecké xxxxx.

§44x

(1) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x karty xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx státu Evropské xxxx xxx opakovaně xxxxxxxxxx na xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx států Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxx xx xxxx 3 xxx, jde-li x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx specialisty, x nejdéle xx xxxx 1 roku, xxx-xx x převedení xx pozici xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx

x) xx xxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxxxxxxx převedení x xxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx kvalifikaci, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu35) xxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxx xxx výkon xxxxxxxxxxxx povolání, xxx-xx x takové povolání, x

x) xxxxxxxxxx doba xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx vnitropodnikově xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx státem Xxxxxxxx xxxx, xxx-xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx vnitropodnikově převedeného xxxxxxxxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxx xx cizinec xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxx xxxx xx xxx má xxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx-xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx podmínky xxxxxx xxxxxxxx, může x xxxxxxxxxx xxxxxxx podat xxxxxxxxxxxx žádost xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx korporace. Xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x karty xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx členského xxxxx Xxxxxxxx unie xx §44a xxxx. 13 x 14 a §55 xxxx. 1 xxxxxxxx xxxxxxx.

(3) X xxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx v xxxxxxx změny xxxxxx,

x) xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x §31 xxxx. 3,

x) xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx dobu pobytu xx území,

e) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxx xxxx do xxx je xxxxxxx xxxxxxxx, že xxxxx xxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §42l xxxx. 1 xxxx. x) xxxx nadále xxxxxx, x uvedením xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxx xxxxxx xxxxx na xxxxx,

x) xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x),

x) xxxxxxxxx x prodloužení xxxxxx x xxxxxxx přípravě xxxxx §42l xxxx. 1 xxxx. i), x xxxxxxxx doby xxxxxx xxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxxxx platnosti xxxxx vnitropodnikově xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vydané xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x

x) xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx Evropské xxxx, xxx-xx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx jiného xxxxxxxxx státu Evropské xxxx.

(4) Pokud je xxxxxxx xxxx obchodní xxxxxxxxx, x níž xxxx do xxx xx cizinec xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx schváleného xxxxxxxx, xxxxx podmínky xxxxxxxx xxxxxxxxx některých xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 3 xxxx. x) xx x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx vydaným xxxxx xxxxxxxx korporací.

(5) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx karty xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xx-xx xxxxx pro zahájení xxxxxx x xxxxxxx xxxx platnosti xxxxx §46g xxxx. 1 xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx celková xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx podle §44 xxxx. 8.

(6) Ministerstvo xxxx xxxxxxxx karty xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xx-xx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx o zrušení xxxx platnosti xxxxx §46g xxxx. 2, xx podmínky, xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx platnosti xxxx xxxxx. Xxx xxxxxxxxxx přiměřenosti xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§44c

(1) Platnost xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx potřebnou x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, vždy xxxx xxxxxxx xx dobu 2 xxx, xxxxx

x) xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx v §42n xxxx. 1 xxxx. x) a e),

b) xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx investici, xxxxxxx xxxxx dosud xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx poměrně xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx na xxxxx x rozsahu xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx jestliže xxxxxxxx investice xxx xxxx uskutečněna, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx cizince xx xxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx na podnikání xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxx, xxxxx xxxx x prodloužení xxxxxxxxx povolení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx investování jako xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, a

d) xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx o prodloužení xxxxxxxxx povolení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx jako xxxxxxxxx obchodní xxxxxxxxx, x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx vlády.

(2) Xxx-xx x xxxxxxx, který xxxx x prodloužení xxxxxxxxx povolení x xxxxxxxxxxxx pobytu xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx korporace, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx prokurista xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x) a x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx §42n odst. 6 se xxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx si xxxxxx vyjádření Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxx účely posouzení, xxx

x) cizinec xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, v xxx xx cizinec xxxxxx statutárního orgánu xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x souladu xx xxxxxxx uskutečnit xxxxxxxxx xxxxxxxxx, na xxxxx xxxxxxx mu xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu xx účelem xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx má x xxxxxx xxxxxxxxx vliv xx podnikání xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx-xx o xxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx jako xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, x

x) xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx x prodloužení platnosti xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxx xxxxxxxx korporaci xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx stanovenému xxxxxxxxx xxxxx.

(4) X xxxxx xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxxx v souladu xx záměrem xxxxxxxxxx xxxxxxxxx investici, xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x x xxxxxxx na xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, které xxxxx xxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx xx trhu. Ministerstvo xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx vyjádření ministerstvu xx 15 xxxxxxxxxx xxx ode xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx; xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx tuto xxxx xxxxxxxxx přeruší.

(5) Xx prodloužení platnosti xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx §35 xxxx. 3, §44a xxxx. 13 x 14 x §55 xxxx. 1 xxxxxxxx xxxxxxx.

(6) K žádosti x xxxxxxxxxxx platnosti xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxx předložit

a) xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx,

x) xx požádání náležitosti xxxxxxx v §31 xxxx. 3,

x) xxxxxx x xxxxxx do xxxxxxxxxxx rejstříku, xxxxxxx xxxx evidence30),

e) xxxxxx xxxxxxxxxxx bezdlužnost cizince, x jde-li o xxxxxxx, xxxxx žádá x prodloužení platnosti xxxxxxxx k dlouhodobému xxxxxx xx účelem xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxx statutárního xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx doklad xxxxxxxxxxx bezdlužnost obchodní xxxxxxxxx,

x) doklad o xxx, xx cizinec xxxx obchodní xxxxxxxxx, x níž xx xxxxxxx členem statutárního xxxxxx xxxx xxxxxx xx prokuristou nebo xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx v xxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxx významnou xxxxxxxxx,

x) xx xxxxxxxx platební xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx; jde-li x cizince, který xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx pobytu za xxxxxx xxxxxxxxxxx jako xxxxxxxxx, xxxx statutárního xxxxxx nebo prokurista xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx x xxx, xx xxxx xxxxxxx xx xxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx podnikání xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxx, xxxxx xxxx x prodloužení platnosti xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx účelem xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx orgánu xxxx prokurista xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx, xx jeho xxxxx x xxxxxxxx korporaci xxxxxxxx xxxxxxx nejnižšímu xxxxxx xxxxxxxxxxx nařízením xxxxx, xxx-xx x xxxxxxx, xxxxx xxxx x prodloužení xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx obchodní xxxxxxxxx, x

x) doklad x cestovním xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx na území, xxxxx odpovídá xxxxxxxxx xxxxxxxx v §180j, x xx požádání xxxxxx x zaplacení xxxxxxxxxx uvedeného na xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx; xx xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxx xxxxxxx v §180j odst. 4.

§45

(1) Xxxxxxx, xxxxx xx držitelem xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxxxx za xxxxx xxxxxx, než xxxxx mu xxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x dlouhodobému pobytu. Xxxx povolení k xxxxxxxxxxxx pobytu xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x §33 xxxx. 1 xxxx 3 s xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx v §42 xxxx. 2. Xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu xxxx xxxxx udělit, xxxxxxxx xxxxxxx neplnil před xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx nového povolení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx, xxx který xx xxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx vydáno; xx xxxxxxx, pokud xxxxxxx xxxxxxx, xx xx xxxxxxx x xxxxxxxx účelu xx xxxxxxxxx důvodů xx xxxxxxxxxx dobu. Xxxxxxx, xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx, může x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx x xx xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx než 5 xxx; to se xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §42 xxxx. 3 a xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 2.

(2) Xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx území xx xxxxxx společného xxxxxxx xxxxxx podle §42a x xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx xx xxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xx 3 xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx po xxxxxxxx xxxx 18 let xxxxxxx ministerstvo o xxxxxx povolení k xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx.

(3) Cizinec, xxxxx vstoupil xx xxxxx xx účelem xxxxxxxxxx soužití xxxxxx xxxxx §42a, xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx a xx xxxxxxxxxx osobou xx xxxxxxxx oprávnění xx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx za jiným xxxxxx, xxxxxxxx

x) xx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx ke sloučení xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx nepřetržitě po xxxx xxxxxxx 2 xxx; xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx neplatí, pokud xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx rodiny xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxx

x) x xxxxx nositele xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x důsledku xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx x xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx, xxxxx vstoupil xx xxxxx za xxxxxx společného soužití xxxxxx xxxxx §42a x xx držitelem xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx za xxxxx xxxxxx, xx oprávněn xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx za jiným xxxxxx v xxxxxxx xxxxxxx x nositelem xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, pobýval-li ke xxx xxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxxx po xxxx xxxxxxx 2 xxx x manželství xxxxxx xxxxxxx 5 xxx; podmínka nepřetržitého xxxxxx a doby xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx cizinec x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx sloučení xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx republiky.

(5) X žádosti xxxxx xxxxxxxx 3 nebo 4 xx cizinec xxxxxxx xxxxxxxxx

x) cestovní xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 nebo 4,

x) xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx,

x) xxxxxx podle §42b odst. 1 xxxx. x) nebo xxxxxxxx x zaměstnání,

e) xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxxxx, které odpovídá xxxxxxxxx uvedeným x §180j x xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx dokladu x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx; xx xxxxxxx, jde-li x xxxxxxx xxxxxxx x §180j odst. 4,

x) xxxxxxxxxx.

(6) Oprávnění xxxxx žádost o xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu z xxxxxx xxxxx odstavce 3 xxxx 4 xxxxxx xxxxxxxxx 1 xxxx xxx xxx, xxx xxxxx xxxxx xxxxxx.

(7) Xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx po xxxxxxx xxxxx xxxxxx nebo xx 1 xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx za xxxxx xxxxxx nepovolí, xxxx-xx xxxxxxxx důvody xxx xxxxxxx povolení x dlouhodobému xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx území xxxxx §46c xxxx. 1 xxxx. x) xx x).

§46

(1) Xxx xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx xxxxx obdobně §31 xxxx. 1 písm. x) xx e), §33, 34, 37, 38, §55 xxxx. 1 x 2, §56, §58 xxxx. 3 x §62 xxxx. 1 xxxxxxxxxx xx na dlouhodobé xxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu xxxx xxxxxx, pokud xxxxxxx xxxxxx na xxxxx xxxx, xxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx vízum x xxxxxx xxx 90 xxx x xxx xxxxx mu xx xxx xxxxxx povolení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x době xxxxxxxxx víza x xxxxxx xxx 90 xxx na území xxxx, xxx xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx; xx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx prokáže, xx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx důvodů xx xxxxxxxxxx xxxx. X xxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx podle §42 xx cizinec xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x cestovním xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, které xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x §180j. Xxxxxxxx xx povinen na xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx na dokladu x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xx xxxxxxx, xxx-xx o xxxxxxx xxxxxxx x §180j xxxx. 4.

(2) Pro xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx pobytu xx xxxxx z xxxxxx xxxxxxxxx v §33 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxx xxxxxxx §56 xxxxxxxxxx xx xx xxxxx x xxxxxx xxx 90 xxx. Xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx na xxxxx xxxxx §43 xxxx. 2 xxxxx obdobně §31 odst. 1 xxxx. a) xx x), §37, §55 xxxx. 1, §56, §58 xxxx. 3 x §62 odst. 1 vztahující se xx dlouhodobé vízum. X xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx dále xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx zdravotním xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx v §180j, x xx xxxxxxxx xxxxxx x zaplacení xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx; xx xxxxxxx, jde-li o xxxxxxx xxxxxxx x §180j odst. 4.

(3) Xxx povolení k xxxxxxxxxxxx pobytu xx xxxxxx společného xxxxxxx xxxxxx xxxx za xxxxxx vědeckého xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx 1 věta xxxxx x §55 xxxx. 1, §56 xxxx. 1 xxxx. x) xx x), x), x), x), x) x x), §56 xxxx. 2 xxxx. x) x §62 xxxx. 1 xxxxxxxxxx xx na xxxxxxxxxx xxxxx.

(4) Pro povolení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, který xx xx xxxxx tohoto xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx §55 xxxx. 1, §56 xxxx. 1 xxxx. x), x), x), x) x x), §56 xxxx. 2 xxxx. x) x §62 xxxx. 1 xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx vízum.

(5) Xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxx xxxxxx na xxxxx (§42d) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxx x §37, §55 odst. 1, §56 xxxx. 1 písm. a) xx x), e), x), x), x) x x), §56 xxxx. 2 písm. x) x §62 xxxx. 1 vztahující xx na xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxx vydáním xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx prodloužení xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu za xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx §42d xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx dopadů xxxxxx xxxxxxxxxx xx soukromého x xxxxxxxxx života xxxxxxx.

(6) Xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxx x §55 xxxx. 1, §58 xxxx. 3 x §62 xxxx. 1 xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxx. Ministerstvo xxxxxxxxxxxxxx xxxxx nevydá

a) x důvodů xxxxxxxxx x §56, s xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x §56 xxxx. 1 xxxx. f),

b) xxxxxxxxx-xx cizinec podmínku xxxxxxxx v §42g xxxx. 2, 3 xxxx 4,

c) xxxxxxxx xxx o xxxxxx x vydání xxxxxxxxxxxxx xxxxx podanou xxxxxxxx xxxxxxxx x §42g xxxx. 6 a Xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx - krajská xxxxxxx xxxx pobočka xxx xxxxxx xxxxx Xxxxx vydal xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx další xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx k xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx,

x) je-li xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx podle §178f xxxxxxxxxxxx,

x) pokud cizinec xxxxxxxxx xxxxxxxxx práci, xxxx

x) xxx-xx x xxxxxxxxx zaměstnávání x xxxxx xx x xxxxxx xxxx práce, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx formou xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx u xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx.

(7) X xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x dlouhodobému pobytu xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx povinen xxxxxxxxx

x) náležitosti xxxxx §31 odst. 1 xxxx. x), x) x x),

x) doklad xxxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx příjem cizince x xxxxxxxx x xxx posuzovaných xxxx xxxxxxxxxxxx xx území xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx životních xxxxx9d) xxxxxxx a x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx osob a xxxxxxxx částky normativních xxxxxxx xx bydlení xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xx bydlení xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx9e) xxxx xxxxxx, kterou xxxxxxx prokáže jako xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx vynakládaných xx xxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx; xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx osobami xx pro xxxxx xxxxxx zákona xxxxxx xxxxx uvedené v §4 xxxx. 1 xxxxxx x životním x xxxxxxxxxxx minimu xx podmínek uvedených x §4 xxxx. 2 a 3 xxxxxx x životním x xxxxxxxxxxx minimu; xx příjem xx xxxxxxxx příjem xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, s xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, přídavku xx dítě, xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx xxxxxx x hmotné xxxxx; xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx se §8 xxxx. 2 xx 4 xxxxxx x životním x xxxxxxxxxxx minimu xxxxxxxxx; xx xxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx prohlášení x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx mlčenlivosti xxxxxxxxxx xxxxx, a xx x xxxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx úhrnného xxxxxxxxx příjmu xxxxxx; xxxxx cizinec xxxxxxxxx x xxxxxxx doklad x xxxxxx člena xxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxxx předložit xxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx povinnosti xxxxxxxxxxxx,

x) doklad x xxxxxx do xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx30),

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodní xxxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx statutárního xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) na xxxxxxxx platební xxxxx xxxx x xxxxxx,

x) xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx na xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x §180j, x xx xxxxxxxx doklad o xxxxxxxxx pojistného xxxxxxxxx xx dokladu x xxxxxxxxx zdravotním xxxxxxxxx; xx xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxx uvedené x §180j odst. 4.

(8) Pro xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx 1 věta xxxxx x §37, §55 xxxx. 1, §56, §58 xxxx. 3 x §62 xxxx. 1 xxxxxxxxxx xx xx dlouhodobé xxxxx.

(9) Xxx-xx o vydání xxxxxxxx k dlouhodobému xxxxxx xxxxxxx, který xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx projedná xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx smluvním státem5a), xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx systému xxxxxxx; x xxxxxx přihlédne xx skutečnostem, které xxxxxxx xxxx vedly x zařazení xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx státu, xxxxx cizince do xxxxxxxxxxxx systému smluvních xxxxx xxxxxxx.

§46x

Xxxxxxx platnosti xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx rodiny

(1) Xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx povolení k xxxxxxxxxxxx pobytu xx xxxxxx společného xxxxxxx xxxxxx xxxxx. Ministerstvo xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx zruší rovněž, xxxxxxxx xxxxxxx byl xxxxxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxxx úmyslného xxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx platnost xxxxxxxx x dlouhodobému pobytu xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, jestliže

a) xxxx xxxx Xxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx věci xxxxxxxxxxx rozhodl o xxxxxxxxx cizince xx xxxxx xxxxx9a) x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x trestu xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx 1 rok xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx xxxx smluvního xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx ve věci xxxxxxxxxxx, x xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx předpisů upravujících xxxxx x xxxxx xxxxxxx xx jejich xxxxx,

x) cizinec xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pojištění, které xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x §180j, a xx ani xx xxxxx xxxxxxxxx policií; xx xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxx uvedené x §180j xxxx. 4,

x) xxxx xxxxxxxx, xx xx cizinec xxxx xxx dalším xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) cizinec přestal xxxxxxxx podmínky xxxxxxxxxxx xxxxx §42b xxxx. 1 xxxx. c) xxxx d),

e) zjistí, xx náležitosti xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx jsou xxxxxxxx xxxxx pozměněné xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx uvedené neodpovídají xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxx xx území zajištěno xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx území xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx, xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx opatření xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx onemocnění, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx na xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx xxxx, xxx který xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx, xx xx cizinec xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x cílem xxxxxx xxxx xxxxxxxx, zejména xxxxx xxxxxxx uzavřel xxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx určeno otcovství,

j) xxxxxxx oprávnění xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxx platnost tohoto xxxxxxxx zrušena, nebyla xxxxxxxxxxx xxxx skončila, xxxxx xxxxxxx oprávnění xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx zrušena, xxxx

x) xxxxxxxx modré xxxxx byla xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx nebyla xxxxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxx xxxxxx Evropské xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx žádosti x xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx modré xxxxx vydané na xxxxx xxxxxxxx,

xx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx budou přiměřené xxxxxx xxx zrušení xxxxxxxxx. Při posuzování xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu za xxxxxx společného xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x odstavci 2 písm. x), x) x x) xxxxxxx, xxxxxxxx xx xx opodstatněno obzvláště xxxxxxxxx okolnostmi, xxxxxxx xxxxx xx cizinec xxxx obětí domácího xxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx a xxxxxxx xxxxx výjezdní příkaz; xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx lhůtě x xxxxx xxxxxxxxxx.

§46b

Zrušení platnosti xxxxxxxx x dlouhodobému pobytu xxxxxxxxx xxxxxx členského xxxxx Evropské xxxx

(1) Xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx členského xxxxx Xxxxxxxx unie7c) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx jeho xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx povolení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie xxxxx, xxxxxxxx byl cizinec xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx trestného xxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx povolení x dlouhodobému xxxxxx xxxxxxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx, xxxxxxxx

x) xx-xx důvodné xxxxxxxxx, xx by xxxxxxx tohoto xxxxxxxx xxxx xxx dalším xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) jiný xxxx Xxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx rozhodl x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx povolení xx xxxxx území9a) x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx 1 xxx xxxxx xxx xxxxxxx podezření, xx spáchal xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx státu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx postup xx xxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx, pro xxxxx xxxx toto xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pojištění, které xxxxxxxx xxxxxxxxx uvedeným x §180j, x xx xxx xx xxxxx xxxxxxxxx policií; xx xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxx xxxxxxx x §180j odst. 4,

x) držitel tohoto xxxxxxxx xxxx xx xxxxx zajištěno ubytování,

f) xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x společně x xxx xxxxxxxxxxxx xxxx [§42c xxxx. 3 xxxx. x)] xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx osob9o), xxxx

x) xxxx, který xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx rezidenta xxxxxx členského xxxxx Xxxxxxxx unie, xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx postavení x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx k trvalému xxxxxx xx xxxx xxxxx

xx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx přiměřené xxxxxx xxx xxxxxxx platnosti. Xxx xxxxxxxxxx přiměřenosti xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x dopadům tohoto xxxxxxxxxx xx soukromého x rodinného života xxxxxxxx tohoto xxxxxxxx.

(3) Xxx zrušení xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx xxxx ministerstvo xxxxx x povolení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx jeho xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxx bude xxxxxxxxx x hlediska xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx rodinného xxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx vůči xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx rezidenta xxxxxx xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x x xxxxxxx, xx platnost povolení x xxxxxxxxxxxx pobytu xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxx xx základě xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx lhůtu k xxxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx příslušníkovi xxxxx xxxxxxxx xxxxxx; rezident xxxxxx členského státu Xxxxxxxx unie nebo xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx povinen xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx vycestovat.

§46c

Zrušení xxxxxxxxx povolení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx ochrany xx xxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx území9g), xxxxxxxx

x) xxxxxxx přestal plnit xxxxxxxx xxx vydání xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §42e xxxx. 1,

x) xx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx ochrany xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx

x) xxxxxxx o xxxxxxx xxxxxx povolení xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx platnosti xxxxxxxx k dlouhodobému xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx na xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx x cizinci udělí xxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxx xx povinen xx xxxxxxxxx lhůtě x xxxxx vycestovat.

(3) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx xx účelem xxxxxxx xx xxxxx odložen xxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx cizince xxxx odloženo jeho xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx vyhoštění cizince xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx mezinárodní xxxxxxx.

(4) Xxxxx činný x xxxxxxxx řízení je xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x dlouhodobému pobytu xx účelem ochrany xx území xxxxxxxx xxxxxxx podle §42e xxxx. 1 současně xxxxxx xxxxxxxx povolení x dlouhodobému xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx území xxxxxxxx xxxxxxx podle §42e xxxx. 5; x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu za xxxxxx ochrany xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 5; xxxxxxx je xxxxxxx ve lhůtě xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x území vycestovat.

§46d

Zrušení xxxxxxxxx povolení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Na xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx zruší. Ministerstvo xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu xx účelem xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx jeho další xxxxx na xxxxx xx x xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

(2) Ministerstvo xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx

x) xxxx xxxx Evropské xxxx nebo xxxxxxx xxxx uplatňující xxxxxxxx xxxxxx ve věci xxxxxxxxxxx rozhodl o xxxxxxxxx výzkumného xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx9a) x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx svobody v xxxxx nejméně 1 xxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx, x xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx vstup a xxxxx xxxxxxx na xxxxxx xxxxx,

x) xxxx xxxxxxxx, xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx mohl xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx ohrozit xxxxxxxxxx České republiky xxxx závažným xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx ohrozit xxxxxxx xxxxxx xxx, xx xxxx nemocí uvedenou x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx s výzkumným xxxxxxxxxxx xxxxxxxx dohodu x xxxxxxxxx9j), xxxx xxxxxxxx ze xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx schválených xxx přijímání xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ze třetích xxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx9j); xx neplatí, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x hostování9j) x jinou výzkumnou xxxxxxxxxx, xxxxx je x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx podmínky xxxxxxxxxxx podle §42f xxxx. 3,

x) xxxxxx, xx xxxxxxxxxxx předložené x xxxxxxx x xxxxxx nebo prodloužení xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx pobytu xx xxxxxx vědeckého výzkumu xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx neodpovídají xxxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx účel, pro xxxxx bylo xxxx xxxxxxxx vydáno,

za xxxxxxxx, xx xxxxxxxx tohoto xxxxxxxxxx budou xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx ministerstvo xxxxxxxx xxxxxxx x dopadům xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx x rozhodnutí xxxxxxx lhůtu x xxxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx stanovené xxxxx z území xxxxxxxxxx.

§46x

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx karty x xxxxxx xxxxxxxxx x §37, x xxxxxx xxxxxxxxx x §46 odst. 6 xxxx. x), x) xxxx e) x xxxx, jestliže cizinci xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx příslušným xxxxxxxxx xxxxxxx35).

(2) Ministerstvo v xxxxxxxxxx, xxxxxx zruší xxxxxxxx zaměstnanecké xxxxx, xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx x udělí cizinci xxxxxxxx xxxxxx; cizinec xx xxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxx z xxxxx xxxxxxxxxx.

§46f

Zrušení platnosti xxxxx xxxxx

(1) Ministerstvo xxxxx xxxxxxxx modré karty, xxxxxxxx

x) její xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx karty požádá,

b) xxxxxx, že náležitosti xxxxxxxxxx x žádosti x xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx prodloužení xxxx xxxxxxxxx jsou xxxxxxxx anebo xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx posouzení xxxxxxx x nich xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x podmínek xxx xxxxxx xxxxx xxxxx,

x) xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx, xxx xxxxx byla xxxxx xxxxx xxxxxx,

x) xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx 3 xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx pracovního xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx; xx xxxxxxx, xxxxx splnění xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxx,

x) doba xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx přesáhla 3 po xxxx xxxxxx měsíce,

g) k xxxxxxxxxxxxxxx držitele modré xxxxx došlo xxxxxxxxx xx dobu platnosti xxxxx xxxxx; to xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx z xxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxx x §52 xxxx. a) až x) xxxxxxxx práce xxxx dohodou x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §56 zákoníku xxxxx,

x) xxxx xxxxxxx xxxx xx území xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx uznána xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx35), nebo

j) xxxx xxxxxxx xxx pravomocně xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx dále zruší xxxxxxxx modré xxxxx, xxxxxxxx

x) xxxx stát Xxxxxxxx unie nebo xxxxxxx xxxx uplatňující xxxxxxxx xxxxxx ve xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx jejího xxxxxxxx xx svého xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx v xxxxx xxxxxxx 1 xxx xxxxx pro xxxxxxx podezření, xx xxxxxxx závažnou xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx připravuje xx xxxxx některého státu Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx ve xxxx vyhošťování,

b) xx xxxxxxx xxxxxxxxx, že xx xxxx držitel xxxx xxx dalším xxxxxx na xxxxx xxxxxxxx způsobem narušit xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx bezpečnost xxxxx,

x) xxxx držitel xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx živobytí, xxxxxxxx xx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx okamžitou xxxxx xx systému xxxxxx x xxxxxx xxxxx, xxxx

x) xxxx držitel xx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx, xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x požadavcích xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

xx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx přiměřené důvodu xxx xxxxxxx platnosti xxxxx xxxxx. Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx zejména k xxxxxxx tohoto xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx života držitele xxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, kterým xxxxx xxxxxxxx modré xxxxx, xxxxxxx xxxxx x vycestování x xxxxx x cizinci xxxxx výjezdní xxxxxx; xxxxxxx je xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx.

§46x

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx vnitropodnikově xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx karty xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx, xxxxxxxx

x) xxxx xxxxxxx x xxxxxxx platnosti xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx anebo xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx posouzení xxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx skutečnosti,

c) xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx úmyslného xxxxxxxxx xxxx,

x) xxxx xxxxxxx xxxxxx účel, pro xxxxx xx byla xxxxx xxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx založeny xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx převedení.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxx zruší xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo karty xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx členského státu Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx

x) xxxx xxxxxxx některá x xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx,

x) xxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxx stát Evropské xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx ve věci xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx9a) x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx v xxxxx nejméně 1 xxx anebo pro xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx některého xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx ve xxxx xxxxxxxxxxx,

x) xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xx xxxx xxxxxxx xxxx při dalším xxxxxx na xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx narušit xxxxxxx pořádek nebo xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxx xxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx zdraví xxx, xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxx před xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx, v xxx xxxx xx xxx je xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxx osobou bezdlužnou,

g) xxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxx xxxx xx xxx xx xxxx xxxxxxx převeden, xxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx uložena xxxxxx xx xxxxxxxx výkonu xxxxxxxxx xxxxx, nebo

h) xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, v níž xxxx xx xxx xx její držitel xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

xx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx tohoto xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx a rodinného xxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, kterým xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zaměstnance xxxx karty xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zaměstnance xxxxxx xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx xxxx, stanoví xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx příkaz; xxxxxxx je xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxx rozhodnutí x xxxxxxx platnosti xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zaměstnance xxxx karty xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx x x xxxxxxxx xxxxxx rozhodnutí xxxxxxxx korporaci, x xxx xxxx xx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx.

§46x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 222/2017 Xx. x xxxxxxxxx xx 15.8.2017

§47

(1) Xxxxxx x xxxxxx povolení k xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxx platnosti xx xxxxxxx povinen xxxxx xxxxxxxxxx před xxxxxxxxx xxxxxxxxx víza x xxxxxx xxx 90 xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx, nejdříve xxxx 120 xxx před xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx povinen podat xxxxxxxxxx před uplynutím xxxxxxxxx povolení k xxxxxxxxxxxx pobytu.

(3) Zabrání-li xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2 xxxx xxxxxxxx 6 xxxx. x) xxxxxx na xxxx cizince xxxxxxxxx, xx cizinec xxxxxxxx xxxx xxxxxx podat xx 5 pracovních xxx xx xxxxxx xxxxxx důvodů. X xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x dříve, xxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx 1. Xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx a xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx věty xxxxx xx xxxxxxx povinen xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx žádosti x xx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx nad 90 xxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx pobytu nebo xxxxxxxxxxx doby xxxx xxxxxxxxx, ačkoliv xxxxxx xxxx podána x xxxxxxx x podmínkami xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 xx 3, xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxx do xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxx.

(5) Žádost o xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §42 xxxx. 4 xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx v xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu vydaného Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §18 xxxx. x) xxxx b), xxxxxxxx xxxx 120 xxx xxxx uplynutím xxxx xxxxxxxxx.

(6) Vízum, povolení x dlouhodobému xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x odstavci 5 xxxx x §42c xxxx. 2 xx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx

x) podal xx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, povolení x xxxxxxxxxxxx pobytu xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie, xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx výzkumu, xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu podle §42 xxxx. 4,

x) xxx x xxxxxx xxxxxxx xx území xxxxx xxxxxxxx 5, §42a xxxx. 6, §42c xxxx. 2, §42f xxxx. 2, §42g xxxx. 5 x §42i xxxx. 3 xxxx. x) xxxxxxxx a

c) xxxx xxxxxxxxx víza k xxxxxx xxx 90 xxx, xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 5 xxxx §42c xxxx. 2 xxxxxx před xxxxxxxxxxx x žádosti x xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx pobytu.

(7) Xxx-xx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx se xxxxxxxx 4 obdobně xx xxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx. Xxx-xx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx karty xxxxx §42g xxxx. 6, použije se xxxxxxxx 6 xxxxxxx xx oprávnění x xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx pozici, xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxx xxxx o vydání xxxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxx a druhá xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxx pozici, na xxxxxx je xxxxx xxxxxx x zaměstnanosti xxxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxx. Xxxxx ministerstvo xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx karty xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx podle §42g odst. 6 xxxxxxx z xxxxxx, xx Xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx - xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx zaměstnávání cizince xxxxx vzhledem x xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx ode dne xxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxxxxx účinek xxxxxxxx xxxxx tomuto xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. X xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx ministerstvo bez xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx - krajskou xxxxxxx xxxx pobočku xxx xxxxxx xxxxx Xxxxx.

(8) Modrá xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xx platnou

a) do xxxx, než xxxx xxxxxxx stát Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx o xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx v xxxx xxxxxxxxx modré xxxxx,

x) xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxx, xxxxx mu xxxx xxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxx

x) po xxxx 3 xxxxxx xxx xxx, xxx xxxx členský xxxx Xxxxxxxx xxxx nevyhověl xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxx xxxxx xxxxx.

(9) Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx členským státem Xxxxxxxx xxxx xx xx území xxxxxxxx xx platnou xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx členským xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxx xxxxx xxxxx x x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx platnosti xxxxx karty xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx. Povolení x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zaměstnance xxxxxx xxxxx členským xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx rozhodnutí x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx x xxxx platnosti xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zaměstnance xxxxxxxx xxxxx členským státem Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x vydání xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx x x jejím xxxxxx xxxxxx rozhodnuto x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x pobytu xxxxxxxxxxxxxxx převedeného xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx členským xxxxxx Xxxxxxxx xxxx.

(10) Xx platnost povolení x dlouhodobému pobytu xx účelem xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx vydaného xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xx xxxxxxxx takového xxxxxxxxx vydaného jiným xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx 8 x 9 xxxxxxxx xxxxxxx. Xx xxxxxxxx povolení x xxxxxx xx účelem xxxxxxxxxx xxxxxxx rodiny xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vydaného xxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xx odstavec 9 xxxx druhá xxxxxxxx xxxxxxx.

(11) Oprávnění x xxxxxx podle xxxxxxxx 4, 6, 8, 9 xxxx 10 ministerstvo xxxxxxx xxxxxxx štítkem xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx jednotného xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx použitelným xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx51), x xx ve xxxxx xxxx k xxxxxx xxx 90 xxx s xxxxx xxxxxxxxx odpovídající xxxxxxxxxxxxx xxxxx řízení x xxxxxxx; to xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx informačního xxxxxxx smluvních xxxxx, xxxxxxx se xxxx xxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxx x pobytu xxxxx odstavce 4 xxxx 6. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx věty xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx rozhodnutí x žádosti. Odstavce 4, 6 x 8 xx xxxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxx xxxxxx x vydání xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx oprávnění x xxxxxx podle xxxxxxxx 4, 6 xxxx 8 xxxxx xxxxx §60 odst. 4 xxxx 7.

(12) Xxxxx uvedená v xxxxxxxxxx 1 xx 3 x 5 xx xxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx podána ministerstvu. Xxxxxxxxx-xx xxxxx zákon, xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 xx 3 x 5 též xxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx poštovní xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx má xxxxxxx postavení x xxxxx státě. Tento xxxxxxxx xx xx xxxxxxx uvedené v xxxxxxxx 6 xxxxxxx xxxxxxx.

§48

Xxx účely úhrady xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb, xxxxx-xx xxxxxx zajistit xxxxx xxxxxxxx, xx xx cizince, kterému xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx za xxxxxx poskytnutí dočasné xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx3a) (dále jen "xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx"), xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxx uděleno xxxxx xxxxx §33 xxxx. 1 xxxx. x) a x), §33 odst. 3 xxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx pobytu xx území (§43),

x) xxxxx xx xxxxxx x §42e xxxx. 1 xx podmínek x xx lhůtě xxxxx §42e xxxx. 2,

x) který xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx xx účelem ochrany xx území, nebo

d) xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x dlouhodobému pobytu xx xxxxxx ochrany xx xxxxx xxxxxx.

§48x

(1) Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx podanou xx xxxxx xxxxx §42e odst. 2, xxxxxxx, který podal xxxxxx o povolení x xxxxxxxxxxxx pobytu xx xxxxxx ochrany xx území, x xxxxxxx, kterému xxxx xxxx xxxxxxxx vydáno, xxxxxxxx x poskytnutí xxxxxxxxxx xxxxxxxxx až xx xxxx

x) 1,6násobku xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx9d), je-li xxxxxxxxx xxx společně xxxxxxxxxxxx xxxx [§42c xxxx. 3 xxxx. x)],

x) 1,5násobku částky xxxxxxxxx minima xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxx-xx xxxxxxxx posuzovány 2 xx 3 xxxxx,

x) 1,4násobku xxxxxx xxxxxxxxx minima žadatele x společně x xxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxx-xx společně xxxxxxxxxx 4 osoby,

d) 1,3xxxxxxx xxxxxx životního xxxxxx xxxxxxxx a společně x xxx posuzovaných xxxx, je-li xxxxxxxx xxxxxxxxxx 5 x xxxx osob.

(2) Výše xxxxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx poskytnout ode xxx, xxx byl xxxxxxx xxxxxx xxxxx §42e odst. 2. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx dobu 1 xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x vyplatit nejdříve xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx kterém xxxx zahájeno xxxxxx x jeho xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx lze xxxxxxx x xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx poměry, xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Finanční xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx

x) odpovědnost xx úhradu xxxxxxxxxx xxxxxxx nese xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx osoba (§15 a 180),

x) xxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx uvedl nepravdivé xxxxx x svých xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx své xxxxxx, xxxx

x) žadatel o xxxxxxxx příspěvek neoznámil xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx změnu xxxxxx xxxxxxxxxxx.

§48x

(1) Xx-xx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x trestním xxxxxx (§42e odst. 2), xxxxxxx, xxxxx podal xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx účelem xxxxxxx xx xxxxx, xxxx xxxxxxx, kterému xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx osobou xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx spojených x xxxxxxxxxxxx právní xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Žadatel x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxx xxxxxxx na xxxxx je oprávněn xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx právní xxxx rozhodnutí o xxxx xxxxxxx; xx xxxxxxx, pokud xxxxx xxxxx v xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, že xxxxxx x vydání xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx podle §42e xxxx. 1.

(3) Xx xxxx platnosti xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx xx účelem xxxxxxx xx xxxxx se xxxxxxx tohoto povolení xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx považuje xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

§48x xxxxxx právním předpisem x. 379/2007 Xx. x účinností xx 21.12.2007

Xxxxx 4

§49

Xxxxxxxxx xxxxx xx území na xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx vydávaného Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx zahraničních věcí xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx členům xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx vládní organizace xxxxxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx anebo xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx. Xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx formou identifikačního xxxxxxx x lze xx xxxxx xxxxxxx xx xxxx platnosti xxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) X xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx je xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx úřadu xxxxxx státu xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx jejich xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx věcí, x výjimkou osob xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx §18 xxxx. x) nebo x), xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx na území Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx jej xxxxxxxxx xxxxx k pobytu xxx 90 xxx xx xxxxxx podání xxxxxxx x povolení x xxxxxxxxxxxx pobytu xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx zahraničních xxxx.

(3) Xxxx personálu xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx cizího xxxxx xxxx mezinárodní xxxxxx xxxxxxxxxx akreditované x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx oprávněn xxxxxxx na xxxxx xx xxxx xxxxxxxx x povolení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx dobu xxxxxx xxxxxxx 10 xxx, x xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx diplomatických xxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx prohlašuje xx xxxxxxxx Ministerstvo xxxxxxxxxxxx xxxx.

Xxx 5

Výjezdní xxxxxx x xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx členských xxxxx Xxxxxxxx xxxx

§50

Xxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxx příkaz xx doklad, xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxx xx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xx ukončení xxxxxxxxxxx xxxxxx xx území xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x němuž se xxxxx nevyžaduje, xxx xxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxx území xxxx rozhodnutí, kterým xxxx xxxxxxxxx nová xxxx x vycestování, xxxx xxx správním xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx dlouhodobého xxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, pokud uplynula xxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx pobytu xxxxxx Xxxxxxxx unie1b), po xxxxxxxx přechodného pobytu xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx nebo xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx3a).

(2) Xxxxxxxx příkaz xxxx uděluje Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx věcí xx xxxxxxxx xxxx platnosti xxxx xx prohlášení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx víza (§41), xx xxxxxxxx doby xxxxxxxxx nebo xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x dlouhodobému pobytu xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx (§49 odst. 5) xxxxx xx ukončení xxxxxxxxxxx pobytu xx xxxxx, k xxxxx xx xxxxx nevyžaduje.

(3) Xxxxxxxx příkaz xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxx xx xxxx, xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx neodkladných xxxxx, x x vycestování x xxxxx; x xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx za xxxxxx na území xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx pobytu, x xxxxxxxx žádosti xxxxxx xxxxx §33 odst. 1 x §42e. Xxxxxxxx výjezdního příkazu xxxxxx vycestováním xxxxxxx x xxxxx.

(4) Xxxx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx přechodného xxxxxx xxxxxxx xx výjezdní xxxxxx nesmí xxx xxxxx než 60 xxx, xxxx xxxxxx xxxxxxx x ve xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxxxxx.

(5) Xxx xxxxxxxx pobytu xxxxxx Xxxxxxxx xxxx1b) xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx minimálně xx 1 xxxxx. Xxxxxxxx stanovení xxxxxxxxx xxxx pobytu neplatí, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx by xxxxxxx xxxx xxx xxxx pobytu xx xxxxx xxxxxxx bezpečnost xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx veřejný xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx, xx trpí xxxxxx xxxxxxxx x požadavcích xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(6) Výjezdní xxxxxx xxxxxxxx údaje x xxxxxxxxxx cizince, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx, xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x území xxxxxxxxxx; v xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx veřejného xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx mezinárodní xxxxxxx může xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx podmínkou xxxxxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxx přechodu xxx xxxxxxxxxxx z xxxxx.

(7) Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx, který xxxxxxx, ministerstvo nebo Xxxxxxxxxxxx zahraničních xxxx xxxxxxx do cestovního xxxxxxx, v odůvodněných xxxxxxxxx xxxx být xxxxxxxx příkaz vyznačen xxxx xxxxxxxx xxxxxx.

§50x

Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx nebo xxxxx

(1) Rozhodnutí o xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx pobýval xx xxxxx a má xxx předán podle xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x jiným xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxx dnem 13. xxxxx 2009; xxxxx xxxxx x xxx xxxxxxx, který xx xxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx37) x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx vycestování,

b) je xxxxxxxxx platného xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx státem Xxxxxxxx xxxx x xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx; xx xxxxxxx, xxxxx xx cizinec xxxx při xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx státu xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx k pobytu xxxxxxxx xxxxx členským xxxxxx Xxxxxxxx xxxx x na území xxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxx shledány xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x správním xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx zásah xx jeho xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx x povinnosti xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxx 15 xxx, xxxxx xxxxxxxx možnosti xxxxxxxxxxxx návratu xxxxx xxxxxx x azylu, xxxxxxxx

1. xxxx xxxxxx x udělení xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx údaje x podané xxxxxxx x xxxxxxx mezinárodní xxxxxxx, nebo

2. nevycestoval xx pravomocném xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx ochrany xxxx xx ukončení poskytování xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx lhůtě 30 xxx, nebyl-li xxxxxxx xxxxxxxx příkaz udělen,

b) xxxxxxx, který není xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x pobytu vydaného xxxxx členským xxxxxx Xxxxxxxx xxxx x xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, x něhož xxxxxx shledány důvody xxx vydání xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx by xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, nebo

c) xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx oprávnění x pobytu vydaného xxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx x xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, x něhož xxxxxx xxxxxxxx důvody xxx zahájení xxxxxx x xxxxxxxx vyhoštění.

(3) Xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x území nebo x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie, x xx x xxxxxxx 7 až 60 dní. Xxxxx xx měla doba x vycestování xxxxx xxxxx v xxxx xxxxxx xxxxxxxxx cizince, xxxxxx tato doba xxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xx x průběhu xxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx doby xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Požádá-li xxxxxxx během doby x vycestování x xxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx uvedených x §174a odst. 2, xxxxxxx vydá nové xxxxxxxxxx xxxxx §101 xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxxxxx novou xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx trvání xxxxxxxxx xxxxxx. Novou dobu x vycestování xxx xxxxxxxx xxxxxxx xx 180 xxx.

(4) Xx-xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx přede xxxx 13. xxxxx 2009 xxxx vrátí-li xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx, x xxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxx oprávnění x xxxxxx, xxxx policie xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x povinnosti xxxxxxx území.

(5) X xxxxxx x povinnosti xxxxxxx území xxxx xxxxx členských xxxxx Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x řízení; xx xxxxxxx, je-li xxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x). Xxxxxxxx řízení x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx území, jsou-li xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x) nebo xxxxxxxx 2 písm. x). Policie o xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx odkladu. Xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx ode xxx, xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxx 6

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x dlouhodobému vízu

§51

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx dobu xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxx a xxxxxxxxxxx x území, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Na xxxxxxx dlouhodobého xxxx xxxx právní nárok.

(3) Xxxxxxxxxx vízum xx xxxxxx xx xxxx x xxx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx Evropské xxxx.1b)

(5) Xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

§52

V xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx pořádku nebo xxxxxxx veřejného xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx smlouvy xxxx xxx

x) xxxxxxxxxx xxxxx vázáno podmínkou xxxxxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxx přechodu xxx xxxxx xxxx vycestování x území,

b) xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.

§53

(1) Žádost x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx podává xx xxxxxxxxxxxxxx úřadu, pokud xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x podává xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Zastupitelský úřad xx oprávněn x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx cizince x xxxxxxx dlouhodobého xxxx xxxxxx otisky xxxxx x pořizovat xxxxxxxx xxxxxxx.

§54

V xxxxxxx x xxxxxxx dlouhodobého xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx své xxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx, den, xxxxx x rok xxxxxxxx, xxxxx x xxxx xxxxxxxx, státní xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxx narození, xxxxx x xxxxxxxx otce x xxxxx, rodinný xxxx, xxxxx trvalého xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx místa xxxxxx xx xxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxxxxx, xx-xx odlišná xx xxxxxx místa pobytu xx xxxxx, xxxx, xxxxx a údaj x xxxx vydání x platnosti xxxxxxxxxx xxxxxxx x označení xxxxx, xxxxx jej xxxxx, x jde-li x xxxxxxx x xxxxxxxxx pobytem na xxxxx xxxxxx xxxxx, x údaj x xxx, zda xx xxxxxxxx se na xxxx území xxxxxx, x údaj x xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, povolání, xxxxxxxxxxxxxx a xxxx xxxxxx, x studentů xxxxx x adresu xxxxx, dobu a xxxx xxxxxx na xxxxx x upřesňující xxxxxxxxx k tomuto xxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxxxx na xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, způsob xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x pobytem xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx za xxxxxx xx xxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, jméno, xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx, x xxx-xx x právnickou xxxxx, xxxx název, xxxxx x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. X xxxxxxx xx xxxxxxx povinen xxxx xxxxx xxxxx k xxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxx 3 xxxxxx xxxxxx doby xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx pobytu xx xxxxx x xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a xxxxx x xxxxxxx x xxxxx v xxxxxxx xxxxx x příjmení, xxxxxxx jména a xxx, měsíc, rok x místo xxxxxxxx.

§55

Náležitosti xxxxxxx o xxxxxxx dlouhodobého xxxx

(1) Xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxx 180 xxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx jeho xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx doklad x xxxxxx prokazující xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx předložit x originále. X xxxxx řízení xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx úřadem xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x náležitost xxxxxxx x §31 xxxx. 1 xxxx. x).

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x žádosti o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx víza xx s výjimkou xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx povinen na xxxxxxxx xxxxxx sejmutí xxxxxx prstů x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

§56

Xxxxxx neudělení xxxxxxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxx, x výjimkou xxxx x pobytu nad 90 dnů za xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx území x xxxxxx xxxxx §33 xxxx. 3, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx

x) xx cizinec xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxx doklady xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx jestliže se x přes xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx,

x) xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx,

x) xx xxxxxxxx x xxx, že xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx posouzení xxxxxxx x nich xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) cizinec xxxxx žádost x xxxxxxx dlouhodobého víza xx xxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx dlouhodobého víza xxxxx xxxxxxxx 5 xxxxxxx poučí, xx xx oprávněn xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) jsou xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x §9 xxxx. 1 xxxx. písm. a), x), x), x), x) xxxx x),

x) xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx stanoveného xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx dlouhodobé xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx, xxx xx uveden x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx doklad x cestovním xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx dobu xxxxxx xx xxxxx, xxxxx odpovídá xxxxxxxxx xxxxxxxx x §180j, x xx xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx uvedeného na xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, nejde-li x případy xxxxxxx x §180j xxxx. 4,

x) pobyt xxxxxxx xx xxxxx není x zájmu Xxxxx xxxxxxxxx nebo xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx cizince xx území,

k) cizinec xxxxxxxxx pokutu xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x souvislosti x xxxxxxx vedeným xxxxx xxxxxx zákona,

l) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxx udělení xxxx,

x) xx xxxxxxx xxxxxxxx obcházení xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx vízum x xxxxxx xxx 90 xxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx souhlasem xxxx xxxxxx otcovství xxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx korporace x xxxx činnost xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx skutečným xxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx, nebo

n) xx xxxxxxxxxxxxx cizince xxxxx §178f nespolehlivý, xxx-xx x mimořádné pracovní xxxxx.

(2) Dlouhodobé xxxxx, x výjimkou víza x pobytu xxx 90 dnů za xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx z xxxxxx podle §33 xxxx. 3, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx neudělí, xxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx (§174), nebo

b) x xxxxxxxxxx 5 xxxxxx xxxxxxx povinnost xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx,

xx xxxxxxxx, že xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx víza xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx neudělení xxxxxxxxxxxx xxxx. Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx ministerstvo xxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxx x pobytu xxx 90 xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. a) xx x), e), g) xx x) x x) nebo důvod xxxxxxx v xxxxxxxx 2 písm. x), x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxx x xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxx 90 xxx za xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx pouze xxxxx xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxx povolení k xxxxxxxxxx x Xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx povolení xxxxxxx.

(4) X důvodu podle xxxxxxxx 1 xxxx 2 se xxxxxxxxxxx, xxx-xx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx víza x xxxxx Xxxxx republiky xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx závazku.

(5) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx informuje xxxxxxx x důvodech xxxxxxxxx dlouhodobého xxxx x x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx do 15 xxx xxx dne xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx víza x xxxx posouzení xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx (§180e).

(6) Xxx-xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, který xx zařazen xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx projedná xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, který xxxxxxx xx tohoto xxxxxxx xxxxxxx; x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx vedly k xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx systému. Udělení xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xx informačního xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

§57

(1) Xxxxxxxxxxxxx úřad xx xxxxxxxx před xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx dlouhodobého xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx uplatnit xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx při xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx víza nepředloží xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pojištění, byl-li xxxxxxx, x xxxxx xx x tohoto xxxxxx xxxxxx uděleno, xxxxxxxxxxxxx xxxx tuto xxxxxxxxxx oznámí xxxxxxxxxxxx; xx xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxx xxxxxxx x §108j xxxx. 4.

(2) Xxxxxxxxxxxxx úřad xx oprávněn provést xxxxxxx se xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx vízum; xxx-xx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxx 90 xxx za xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxx provede xxxxxxx xxxx, x xx xxxxxxx s cílem xxxxxxx xxxxxx skutečnosti xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx pobytu xx xxxxx. O provedeném xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx záznam, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx údaje xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx průběhu pohovoru, xxxxx, xxxxx a xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxx provádějící xxxxxxx x podpis xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x žádosti x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx žadateli o xxxxx ani jeho xxxxxxxx nezpřístupňuje.

§58

Vyznačování xxxxxxxxxxxx víza

(1) Xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx vyznačuje xxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) X xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx vízum xxxxxxxxx xxxx cestovní xxxxxx.

(3) X xxxxxxxxxxx vízu xxx xxxxxxxx xxxxx xxxx více xxxxx xxxxxx.

(4) V xxxxxxx xxxx k xxxxxx xxx 90 xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx se vyznačí x xxxxxx "xxxxxxxx" xx vízovém xxxxxx xxxxxx "XXXXXXXX WORK".

§59

§59 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 161/2006 Sb.

§60

(1) Žádost x xxxxxxxxxxx doby xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx víza x xxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx na úředním xxxxxxxxx, xx xxxxxx xx podává xxxxxx x udělení tohoto xxxx.

(2) O xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxx vízum xx xxxxxxx oprávněn xxxxxxx nejpozději před xxxxxxxxx xxxx platnosti xxxxxxxxxxxx víza x xxxx pobytu xx xxxxx na xxxx xxxxx, nejdříve xxxx 90 xxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx.

(3) Xxxxxxx-xx xxxxxxxx podání xxxxxxx podle xxxxxxxx 2 xxxxxx na xxxx cizince xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xx 5 pracovních xxx po zániku xxxxxx xxxxxx. X xxxxxxxxxxxx případech xxxx xxxxxxx žádost podat x xxxxx, xxx xx xxxxxxx v xxxxxxxx 2. Xxxxxx xxx xxxxxxxx podání xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx a xxx xxxxxxxx podání žádosti xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx sdělit xxxxxxxxxx xxx xxxxxx žádosti x xx xxxx xxxxx tyto xxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x doba xxxxxx xx území na xxxx xxxxx uplyne xxxx xxxxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxx podána x xxxxxxx s xxxxxxxxxx uvedenými x xxxxxxxx 2 xxxx 3, xxxxxxxx se xxxxxxxxxx vízum xx xxxxxx a xxxx xxxxxx na území xx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx rozhodnutí.

(5) Xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 ministerstvo xxxxxxx xxxxxxx štítkem xxxxxxxxxxxx xx cestovního xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx stanoveného xxxxx xxxxxxxxxxx předpisem Evropské xxxx51), a xx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxx; xx neplatí, xxx-xx o xxxxxxx xxxxxxxxxx xx informačního xxxxxxx smluvních xxxxx, xxxxxxx xx xxxx xxxxx potvrzení x xxxxxxxxx k pobytu xxxxx xxxxxxxx 4. Xxxxxxxx dokladu xxxx xxxxxxxxx podle xxxx xxxxx xxxxxx dnem xxxxxx právní xxxx xxxxxxxxxx o žádosti.

(6) Xxxxx uvedená x xxxxxxxxxx 2 x 3 xx xxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx dne xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx, xx žádost xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx, je xxxxx uvedená v xxxxxxxxxx 2 x 3 také xxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx dne xxxxx podána xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx obsahuje xxxxxx, xxxxxxxx poštovní licence xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx.

(7) Xxxxx x xxxxxxx o xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxx 90 dnů xx účelem strpění xxxxxx xx xxxxx xxxxx §33 odst. 1 písm. x) xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx platnosti xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx, xxxxxxx xxxxx žádost x xxxx xxxxxxxxx oprávnění x pobytu a xxx xxxxx §69 xxxxxxxx xxxxx na xxxxx xxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx, považuje xx jeho xxxxx xxxxx xx xxxxx xx pobyt xx xxxx vízum, a xx xx do xxxxxxxxxx x xxxxxxx; x xxxx xxxx xxxx xxxxxxx oprávněn xxxxx xx xxxxx xxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx.

§61

§61 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 427/2010 Sb.

§62

Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx zanikne, xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx trest xxxxxxxxx10) xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx §30 xxxx. 2 xxxxxx převzetím xxxxxxxx x trvalému xxxxxx, xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx pobytu xx xxxxxx xxxxxxxxxx soužití xxxxxx, xx účelem xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx vydaného xxxxxxxxx příslušníkovi xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx vydávaného Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx věcí.

(3) Platnost xxxx x pobytu xxx 90 xxx xx účelem strpění xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx podle §33 xxxx. 3 xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx ochrany xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx2).

(4) Po xxxxxxxxxxx xxxxxxx x území xxxxxxx platnost xxxx x pobytu xxx 90 xxx za xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx území. Xxxxxxxx xxxxxxxxx dlouhodobých xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx.

§63

Xxxxx xxxxxxxxx zaměstnanecké xxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx 60 dnů xxx dne, xxx xxxxxxx skončil xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §42g xxxx. 2 písm. x) na pracovní xxxxxx, xx kterou xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx oznámena xx xxxxxxx podmínek xxxxxxxxx v §42g xxxx. 7 xx 10; xx neplatí, xxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x §98 xxxxxx x zaměstnanosti.

(2) Xx xxxxxxxx stanovených x xxxxxxxx 1 xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx §47 xxxx. 4, xxxxx xxxx oprávnění vzniklo xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx. Řízení x xxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zaměstnanecké karty xxxxxxxxxxxx x takovém xxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx doby xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxxxx xxxxx §42g xxxx. 7 xxxx podá žádost x vydání povolení x dlouhodobému pobytu xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

§64

Studium

Studiem xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx vysoké škole9k),

b) xxxxx na xxxxxxxx x odborné xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx vysoké xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, nebo xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx kurzu xxxxxxxxx x rámci xxxxxxxx Xxxxxxxx unie xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx vzdělávání x xxxxxxx vzdělání ve xxxxxxx škole, konzervatoři xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx10a) v xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x tuzemské xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx, platného xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Ministerstva školství, xxxxxxx x tělovýchovy, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxx rozhodnutí xxxxx Xxxxx republiky,

e) stáž xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx uskutečňovaná cizincem x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxx škole xxxx x xxxx xxxxxxx 2 let xx xxxxxxxx studia xx xxxxxx škole, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, Xxxxxxxx věd Xxxxx xxxxxxxxx nebo x xxxxxx účelu Xxxxxxxxxxxxx školství, xxxxxxx x tělovýchovy xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx osobou xx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx sídlem xxxx xxxxx, xxxxx má xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) evropská xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx od 18 xx 30 let xxxx xxxxxxxxxxxxx služba, xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx, odborných zkušeností xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx součást xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx účelu ministerstvem nebo Xxxxxxxxxxxxx školství, mládeže x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxx právnickou xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xx xx území organizační xxxxxx,

x) xxxxxx zkušeností x studijní pobyty xxxx xxxxxxxxxxx za xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, pokud xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx nebo x xxxxx mezinárodních xxxxx.

§64x

§64x zrušen právním xxxxxxxxx č. 161/2006 Sb.

§64x

§64x zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 217/2002 Sb.

XXXXX XX

XXXXXX POBYT XX XXXXX

Xxx 1

§65

(1) Xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx území x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx

x) xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx10c), xx-xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §87 xxxx. 1.

(2) Xxxxxxxxxx této xxxxx xx nevztahuje xx občana Xxxxxxxx xxxx1b) x x xxxxxxxx §83 xx 85 na xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx

§66

(1) Xxxxxxxx x xxxxxxxx pobytu se xxx podmínky xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx pobytu xx xxxxx vydá xxxxxxx

x) xxxxx x vydání xxxxxx xxxxxxxx žádá x humanitárních xxxxxx, xxxxxxx

1. je-li xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx území,

2. xx-xx xxxxxxxxxx dítětem xxxxxxxx nebo xxxxxxx, xxxxx je xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx o xxxxxxx xxxxx, nebo

3. xxx-xx v minulosti xxxxxxx občanem Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxx tohoto povolení xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xx jeho xxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxx na xxxxx x xxxxx Xxxxx republiky, nebo

d) xxxxx x vydání xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, jenž na xxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx pobytu, xx-xx xxxxxxx žádosti xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx.

(2) Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxx předchozí xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx §77 xxxx. 1 písm. c) xxxx x), pokud xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx 3 let.

§67

(1) Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xx 4 xxxxxx xxxxxxxxxxxxx pobytu xx xxxxx vydá na xxxxxx cizinci, který xx xxxxx pobývá x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx ukončení xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx za xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx dva roky xxxxxxxxx xxxxxxxx řízení x udělení xxxxxxxxxxx xxxxxxx, včetně xxxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxx xxxxxxx stížnosti, pokud xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx x zákonné xxxxx. Xx doby xxxxxx podle xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx na xxxxxxxxxx xxxxx, na xxxxxxxx x dlouhodobému xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx, xx kterou xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x udělení xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxx xx území xxxxx xxxxxx x xxxxx. Xxxxxxxxxxxxx pobytu xx xxxxx je zachována, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x udělení xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx 7 xxx xx xxxxxxxx přechodného xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx; xx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx zrušena.

(2) Xxxxxxxx x trvalému xxxxxx se při xxxxxxx xxxxxxxx uvedených v xxxxxxxx 1 xxxx, xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx

x) xx xxxxxx 18 xxx,

x) se xxxx xxxxxxx x xxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxx dlouhodobě xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx stavu, xxxx

x) je osamělý x xxxxxx 65 xxx.

(3) Xxxxxxxx x xxxxxxxx pobytu se xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx uvedených x xxxxxxxx 1 dále xxxxx, je-li xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx je xxxxxxx cizince xxxxxxxxx x xxxxxxxx 2 xxxx. x) xxxx x),

x) kterému xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx uvedený x xxxxxxxx 2 xxxx. x) nebo b) xxxxxx do péče, xxxx

x) xxxxx xx xxxxx přímým xxxxxxxxx xx vzestupné nebo xxxxxxxx linii cizince xxxxxxxxx x xxxxxxxx 2, na xxxxx xxxxxx péči xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 2 xxxxxxx.

(4) Xxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, xxxxx o xxxxxx xxxxxx povolení xxxx x xxxxxx důvodů xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxx lze podat xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 2 xxxxxx xx xxxxxxxxxxx ukončení řízení x xxxxxxx mezinárodní xxxxxxx.

(6) Xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx může xxx xxxxxx cizinci xxxxxxxxx x xxxxxxxx 3 xxxxx bylo-li xxxx povolení xxxxxx xxxxxxx uvedenému x xxxxxxxx 2.

(7) Xxxxxxx xxxxxxxx nepřetržitého xxxxxx xx xxxxx a xxxxxxxx, že xxxxxxx xxxxxxxx xxx roky xxxxxxxxx poslední řízení x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, včetně xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx, lze prominout x důvodů hodných xxxxxxxxxx xxxxxxx, zejména xx-xx oprávněným cizincem xxxxx mladší 15 xxx nebo nepříznivý xxxxxxxxx stav žadatele xxxxxx za xxxxxx xx území.

(8) Splnění xxxxxxxx podat xxxxxx xxxxxxxxxx do 2 xxxxxx po xxxxxxxxxxx xxxxxxxx řízení x xxxxxxx mezinárodní xxxxxxx xxx prominout xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 3, pokud řízení x xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx skončilo xxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxx o udělení xxxxxxxxxxx ochrany xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 2.

§68

(1) Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xx žádost xxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx 5 xxx.

(2) Xx doby pobytu xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxxxxx

x) xxxx xxxxxx na xxxxx xx dlouhodobé xxxxx x xx povolení x xxxxxxxxxxxx pobytu, xxxx-xx xxxx stanoveno xxxxx,

x) xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx základě povolení x přechodnému xxxxxx xxxxxx xxxx, po xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x žádosti, xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx

1. bylo cizinci xx xxxxxx podle §87f xxxx. 5 xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx pobytu xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, nebo

2. xxxxxxx požádal x xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx pobytu během xxxxx x vycestování xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx pobytu xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx občana Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x §87f odst. 5,

x) jednou polovinou

1. xxxx xxxxxx na xxxxx xx dlouhodobé xxxxx a xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx za xxxxxx xxxxxx, nebo

2. xxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxx řízení x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx, x xx včetně doby xxxxxx o xxxxxx xxxx o kasační xxxxxxxxx; bylo-li xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx 18 xxxxxx, xxxxxxxxxx xx tato xxxx x celém xxxxxxx,

x) období xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx x průběhu xxxx xxxxxx podle xxxxxx x) xx d), xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nepřítomnosti nepřesáhla 6 xx sobě xxxxxxxx xxxxxx a xxxxx xx svém xxxxxxx xxxxxxxxxx 310 xxx; xxxxx xxxxx xxxxxx nepřítomnosti cizince xx xxxxx nebylo xxxxx xxx 12 xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx jde-li x těhotenství x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxxx toto xxxxxx xx xx xxxx pobytu xxxxx xxxxxxxx 1 nezapočítává,

f) xxxxxx xxxxxxxxxxxxx cizince xx xxxxx v xxxxxxx xxxx pobytu xxxxx písmen x) xx x), xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx pracovně xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxx jednotlivá xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 10 xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx a xx xxxx souhrnu xxxxxxxxxx 560 dnů; xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx, byl-li xxxxxxx členem xxxxxxxxxxxx xxxxxx zaměstnavatele.

(3) Xx xxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 1 se xxxxxxxxxxxx xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx zaměstnavatelem xxxx xxxxxxxxxx právnickou nebo xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxx základních sociálních, xxxxxxxxxx nebo vzdělávacích xxxxxx (xx xxxx),

x) xxxxxx trestu xxxxxx xxxxxxx; dnem nástupu xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx svobody xx xxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx území, x to xx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxx x výkonu xxxxxx trestu,

d) pobytu xx xxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxx 90 dnů xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xx xxxxx xx xxxxx k xxxxxx nad 90 xxx za xxxxxx xxxxxxx pobytu xx xxxxx; to xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx strpění pobytu xxxxxx xxxxx §43, x

x) pobytu xx xxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxx podle §47 xxxx. 4, 6, 8, 9 xxxx 10 xxxxx podle §60 odst. 4; xx neplatí, pokud xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx podle §47 xxxx. 4 nebo 6 xxxx xxxxx §60 xxxx. 4 xxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx pobytu xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx platnost nebo xxxx xxxxxxxxxxx platnost xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxx xx xxxxx na xxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx, který xxxxxx podmínku 5 xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx držitel xxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx karty xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxx xxxxxxx 2 let; xx xxxx 5 xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx členského xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx Evropské xxxx pobýval xx xxxx xxxxxx xxx 560 dnů. Do xxxxxxxxxx doby xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx modré xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxx období xxxxxxxxxxxxx nepřesáhla 12 xx xxxx jdoucích xxxxxx x pokud x xxxxxxx xxxxxxxxxx 18 xxxxxx. Toto xxxxxxxxxx xx obdobně xxxxxxx x xx xxxxxxx příslušníky xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx vydáno povolení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx účelem xxxxxxxxxx xxxxxxx rodiny xx xxxxx.

(5) Xxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx i cizinec, xxxxx v době xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx odstavců xxxxxx xxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx jeho xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx, xxxx být žádost xxxxxx xxxxxxxxxx xx 6 měsíců xx xxxxxxxx platnosti xxxxxx xxxxxxxx.

§69

(1) Xxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx podle §66 xx xxxxxx na xxxxxxxxxxxxxx úřadu, pokud xxxx xxxx stanoveno xxxxx.

(2) Xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §66 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx b) xxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx, xxxxx má xxx xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx vydáno,

a) xxxxxx xx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx pobytu x xx xxxxxxxx xxxx nezletilým xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxx xxxx z xxxxxx uvedených ve xxxxxxxxx xxxxxxx předpise11),

b) xxxxxx na xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x pobytu xxx 90 dnů xxxx povolení k xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx na xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x orgánem činným x xxxxxxxx řízení xxxxxxxx x prokázání xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x lidmi nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx nedovoleného překročení xxxxxx hranice.

(3) Žádost x povolení k xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §66 xxxx. 1 xxxx. c) podává xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx na xxxxx x xxxxx přechodného xxxxxx; ministerstvu xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x povolení x xxxxxxxx pobytu xxxxx §67.

(4) Xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §66 xxxx. 1 xxxx. x) xxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx, jemuž xx být povolení x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx na xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx víza k xxxxxx xxx 90 xxx xx xxxxxx xxxxxxx pobytu xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx §33 xxxx. 1 xxxx. x).

(5) Žádost x povolení x xxxxxxxx pobytu xxxxx §68 odst. 1 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx 5 xxx a v xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx na xxxxx

x) xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) na xxxxxxx dokladu xxxxxxxx x pobytu xx xxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx2),3a), xxxx

x) xxxxx xxxxx k xxxxxxxxxxx stanovené z xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx rodinného xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx v §87f xxxx. 5.

(6) Xxxxxx x povolení x xxxxxxxx pobytu xxxxx §68 xx cizinec xxxxxxx v §68 xxxx. 5 xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(7) Xxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx nelze xxxxx na xxxxx, xxxxx cizinec, xxxxx xx xxx xxxxxxxx x trvalému xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxxxx xx základě xxxxxxxxx k xxxxxx xxxxx §47 xxxx. 4, 6, 8, 9 xxxx 10; xx xxxxxxx, xxx-xx x žádost x xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §66 xxxx. 1 písm. x) x §68.

§69x

§69x zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 161/2006 Sb.

§69x

§69x zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 161/2006 Sb.

§70

(1) Žádost x xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx se podává xx xxxxxxx xxxxxxxxx. X xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx

x) xxx jméno, xxxxxxxx x ostatní jména, xxxxxxx xxxxxxxx příjmení, xxx, xxxxx x xxx xxxxxxxx, místo x xxxx narození, xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx, nejvyšší xxxxxxxx vzdělání, xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx příchodem xx xxxxx (pracovní xxxxxxxx, xxxxx a xxxxxx zaměstnavatele), xxxx xxxxxx na území, xxxxxxxxxx xx vstupu xx území (xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx), poslední xxxxxxxx v cizině, xxxxxx místa xxxxxx xx xxxxx, xxxxxx xxx doručování, je-li xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xx území delší xxx 3 xxxxxx (xxxxx x místo xxxxxx), xxx xxxxxx xx území, číslo x platnost xxxxxxxxxx xxxxxxx a označení xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx,

x) xxxxx, xxxxxxxx x ostatní xxxxx, xxxxxxxx příjmení, xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, místo x xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx x povolání xxxxxxx xxxx xxxxxxxx,

x) jméno, xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx občanství, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx, příjmení x xxxxxxx jména, xxxxx x xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx občanství, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx, x

x) xxxxx, příjmení x xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xx povinen x xxxxxxx o povolení x trvalému xxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx,

x) doklad xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx dokládající příbuzenský xxxxx, doklad x xxx, xx cizinec xxx v minulosti xxxxxxx občanem Xxxxx xxxxxxxxx1a); to xxxxxxx, xxx-xx x cizince, xxxxx xxxx o xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx podle §68,

d) xxxxxx x zajištění xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx území (§71 xxxx. 1); xx xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxx, který xxxx o xxxxxxxx x trvalému xxxxxx xxxxx §67 nebo xxx-xx x cizince xxxxx §87, který xxxx o povolení x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 18 xxx x xxxxxx xxxxx §66 xxxx. 1 písm. x); xx požádání xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x zproštění povinnosti xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx úřadu, x to x xxxxx xxxxxxx údajů, xx účelem xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx příjmu xxxxxxx x xxxxxxxx x xxx posuzovaných xxxx; pokud xxxxxxx xxxxxxxxx x žádosti xxxxxx x příjmu x xxx společně xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxx Rejstříku trestů xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx (§174) xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x němž má xxxxxx xxxxxxxx, jakož x xxxxx, v xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx 3 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx po xxxx delší xxx 6 měsíců, xxxx xxxxxx prohlášení x xxxxxxx, že xxxxx xxxx xxxxxx doklad xxxxxxxx; xxxx povinnost xx nevztahuje xx xxxxxxx mladšího 15 xxx a xx xxxxxxx xxxxxxxx 15 xxx, xxxxx bylo xxxxxxx vízum k xxxxxx xxx 90 xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx na xxxxx xxxx xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx na území, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx2), xxxx který xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §67; xxxxxxx, který xxxx x povolení x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §68 xxxx. 1, xxxx, xxx-xx x xxxxxxx xxxxx §87, xxxxx žádá x xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx po xxxxxxxx xxxx 18 xxx z xxxxxx xxxxx §66 odst. 1 xxxx. x), xx xxxxxxx předložit xxxxxx xxxxxxx výpisu x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx, xx-xx x xx xxxxxxx,

x) doklad x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx (§71 xxxx. 2),

g) xxxxxxx xxxxxx, popřípadě jiných xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, x trvalým xxxxxxx xxxxxx na xxxxx; souhlas xxxxxx, xxxxxxxxx zástupce nebo xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxx-xx x rodiče, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, který xx xxxx podal xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx, x xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx pokud již xxxx xxxxxx na xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) doklad xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx znalost xxxxxxx xxxxxx xxxxxx osobou xxxxxxxxxxxxx zkoušku xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx stanoveném xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx vydaným xxxxx §182a xxxx. 1 písm. x) (xxxx xxx "xxxxxxx x jazyka"), xxxx-xx xxxx stanoveno xxxxx.

(3) Xxxxxxx, který je xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx2) xxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx na xxxx xxxxxxxx, anebo xxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx podle §66 xxxx. 1 xxxx. x) nebo x) x xxxxxx na xxxxx xx základě xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx, xx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx x trvalému pobytu xxxxxxxxx náležitosti xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x) xx c) x x).

(4) Xxxxxxx xxxxxxxx o povolení x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §66 je xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx předložit xxxxxx xxxxxxxxxxx splnění xxxxxxxxx xxxxxxxx před zavlečením xxxxxxxxxx onemocnění.

(5) Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx znalost xxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 2 písm. x) se xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx

x) xxxxxxxx věku 15 xxx,

x) xxxxxxx, že x xxxxxxx 20 xxx předcházejících xxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx 1 xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx anebo střední xxxxx xxxx xxxxxxx 1 xxxxxxxxxx rok xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x českým xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx zaměřený na xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx,

x) prokáže, xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx uznávanou zkoušku x xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx pro xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx jako xxxxxxxxxx xxxxxxx x jazyka,

d) xxxx x xxxxxxxx x trvalému xxxxxx xxxxx §66 nebo 67 xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §87 odst. 7 xxxx. a) xxxx 4,

x) xxxxxxx, xx xx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, nebo

f) xxxxxx xxxx 60 xxx.

(6) Ministerstvo xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx jazyka x xxxxxxx xxxxxxxxxx prováděcím xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx doklad xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx uznávané zkoušky x xxxxxxx jazyka; xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx, x xxxxxx xx nesepisuje xxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx svědčících x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx záznam xx xxxxx. X xxxxxxxx dokladu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx znalost xxxxxxx xxxxxx ministerstvo vydá xxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx určí xxxxx x vykonání nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x jazyka a x předložení xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx x jazyka xxxxx věty xxxxx xx koná x xxxxx oprávněné xxxxxxxxxxxx xxxxxxx z jazyka, xxxxxx Ministerstvem xxxxxxxx, xxxxxxx x tělovýchovy; xxxxx osobou nemůže xxx určena xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. O xxx, x které xxxxx xxxxxx Ministerstvem xxxxxxxx, mládeže x xxxxxxxxxxx má xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, ministerstvo xxxxxxx xxxxxxxxx.

§71

(1) Xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx pobytu xx území xx xxxxxxxx doklad xxxxxxxxxxx, xx xxxxxx cizince xx pravidelný x xxxxxx xxxxxxx příjem xxxxxxx x xxxxxxxx x ním posuzovaných xxxx pobývajících xx xxxxx [§42c xxxx. 3 xxxx. c)] xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx9d) cizince x x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxx xxxxxx normativních xxxxxxx na bydlení xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx9e) xxxx xxxxxx, kterou xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx skutečných xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx a xxxxxxxx posuzovaných xxxx. Xxx-xx o xxxxxxx xxxxx §66 xxxx xxx xxxxx doklad xxxxxxxx dokladem x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx trvalého xxxxxx xx území x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Za xxxxxx xxxxx věty první xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx podle xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx jednorázového příjmu, xxxxxxxx xx xxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx při xxxxxxxxxxxxx x dávek x xxxxxxx pomoci x xxxxxx nouzi; xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx §8 odst. 2 xx 4 xxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Příjem cizince xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxx průměrného xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx-xx x příjmy xx xxxxxxx činnosti, nebo xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx osob, xxx-xx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx činnosti za xxxxxxxx zdaňovací xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §70 xxxx. 2 xxxx. x) xx rozumí xxxxxx x vlastnictví xxxx xxxx xxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxx písemné xxxxxxxxx osoby, která xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx, s xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx. Ubytování xxxx xxx zajištěno xxxxx x xxxxxxx, xxxxx je xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu31) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx číslem, a xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx, xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx. Úřední ověření xx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx první souhlas xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Pokud je xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx podle věty xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx být xxxxxxxxx xxxxxxxx, se xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx účinky xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx52).

§72

Xxxxxxxxxxx žádosti o xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx nesmí být xxxxxx 180 xxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, matričního xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x fotografie cizince, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx podobě. Cestovní xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx x doklad prokazující xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x originále.

§73

Xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxx České xxxxxxxxx x zařazení xx xxxxxxxx pojištěnců xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pojištění12) den, xxx rozhodnutí o xxxxxxxx x trvalému xxxxxx xxxx jeho xxxxxxx nabylo xxxxxx xxxx.

§74

(1) Cizinec, xxxxx xxxxx žádost x xxxxxx povolení x xxxxxxxx pobytu na xxxxxxxxxxxxxx úřadu x xxxx mu xxxxxxx xxxxx xxxxx §30 xxxx. 4, xx xxxxxxx xx xx xxxxx 3 pracovních xxx ode dne xxxxxx na xxxxx xxxxxx dostavit xx xxxxxxxxxxxx

x) x xxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx x trvalému xxxxxx x

x) xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx, a xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx a xxxx xxxxxxx, xxxxx xx určen x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; podpis xx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx překonatelná xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx povolení x xxxxxxxx pobytu, je xxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxx dostavit xx xxxxxxxxxxxx

x) x xxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx a

b) xx zpracování údajů xxxxxxxxxx xxx vydání xxxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxx, x xx xxxxxx pořízení xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxxx xx xxxxxxxx, pokud xxxxxxx v xxxx xxxxxxxxx brání xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xx xxxxxxx xx xx xxxxx stanovené xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xx 60 xxx xxx dne pořízení xxxxxxxxxxxxx údajů, dostavit xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx průkazu o xxxxxxxx x xxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxx povolení x xxxxxxxx xxxxxx, které xxxxxxx převzal xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2, nenabylo právní xxxx z xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx důvodů, xxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx.

Xxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx povolení x xxxxxxxx xxxxxx

§75

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx povolení k xxxxxxxx pobytu zamítne, xxxxxxxx

x) cizinec x xxxxxxx předloží padělané xxxxx xxxxxxxxx náležitosti xxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxx uvedené údaje xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) x xxxxxxx polygamního xxxxxxxxxx nositel oprávnění xx xxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx (§154),

x) xxxxxxx ve xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx nesplňuje xxxxxxxx xxxxxxx zachovalosti (§174),

x) xxxxxxx nepředloží xxxxxx x xxxxxxxxx prostředků x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx,

x) x xxxxxx jsou xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §77 xxxx. 1 písm. x) xxxx x), xxxx

x) x xxxxxx xxxxxx potvrzeny xxxxxx xxxxxxx v žádosti x povolení k xxxxxxxx pobytu xxxxx §66 nebo xxxxxx xxxxxxx podmínky xxxxx §67 nebo §68.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxx povolení x xxxxxxxx xxxxxx dále xxxxxxx, xxxxxxxx

x) xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) cizinec žádající x xxxxxxxx x xxxxxxxx pobytu xxxxx §66 xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx onemocnění,

c) x xxxxxx xxxx zjištěny xxxxxxxxxxx xxxxx §77 xxxx. 2 xxxx. x),

x) cizinec v xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx bezprostředně předcházejícího xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx povolení x xxxxxxxx xxxxxx podle §68 neplnil xx xxxxx xxxx, pro xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx vydáno; xx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx se xxxxxxx o xxxxxxxx xxxxx ze závažných xxxxxx xx přechodnou xxxx,

x) xxxxxxx ohrozil xxxxxxxxxx státu xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx pořádek xxxx xx důvodné xxxxxxxxx, xx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx bezpečnost xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx závažným xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx pořádek,

za xxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(3) X xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx 2 xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxx povolení x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx České republiky xxxx x xxxxxx xxxxxx mezinárodního xxxxxxx.

(4) X xxxxxx podle xxxxxxxx 2 xxxx. x) xx nepřihlédne, xxx-xx o xxxxxx xxxxxxxx x trvalému xxxxxx z humanitárních xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxx-xx x xxxxxx xxxxxxxx x trvalému xxxxxx podle odstavce 3 nebo 4, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx vydání xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx státem, xxxxx xxxxxxx zařadil do xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x x xxxxxx přihlédne ke xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx povolení k xxxxxxxx pobytu xxxxxxxxxxxx xxxxxx smluvnímu státu, xxxxx xxxxxxx do xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxxx xxxxx zařadil.

§76

Platnost xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx10) nebo xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx o správním xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx Evropské xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx xxxx7c), nebo

d) xxxxxx cizince xxxx xxxxxx xxxx rozhodnutí xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx za xxxxxxx.

§77

(1) Ministerstvo xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx

x) xxxxxx, xx se xxxxxxx xxxxxxxx obcházení xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x trvalému xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx manželství xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx určeno xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx byl xxxxxx xxxxx povolen xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx náležitostí, x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxx žádosti neodpovídají xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx nepřetržitě xx xxxx xxxxx xxx 12 měsíců, xxxxx nebyla xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, zejména xxxxxxxxxxxx a narozením xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx do xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx pobýval mimo xxxxx nepřetržitě xx xxxx delší xxx 6 let,

e) je xx xxxxxxxxxx plněním xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) o xx cizinec xxxxxx,

x) xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxx karty, xxxx xxxx rodinný xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx území xxxxxxxxx států Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxx 24 xxxxxx,

x) xxx xxxxxxx pravomocně xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx činu x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx 3 xxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx odsouzen xxxxxx Xxxxx republiky xx spáchání úmyslného xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) byl xxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx ve 3 x více případech xxxxxxxx xx spáchání xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xx podmínky, xx xx xxxxxx moci xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx řízení o xxxxxxx povolení x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx 1 xxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx, jestliže

a) cizinec xxxxxxxxx závažným xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx anebo xx důvodné nebezpečí, xx by xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx státu,

b) xxxxxxx do 5 xxx xx xxxxxx xxxxxxxx k trvalému xxxxxx důvod, xxx xxxxx xxxx xxxxx §66 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 1 nebo §66 xxxx. 1 písm. x) xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxx x cizince, xxxxxxxx tohoto xxxxxxxx, xxxxxxx,

x) cizinec xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §88 xxxx. 3,

x) cizinec xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx smluvních xxxxx x příslušný xxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx systému xxxxxxx, poskytne dodatečné xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxx xx xx, xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xx mohl xxx xxxx xxxxxx xx území jiného xxxxxxxxx státu ohrozit xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx odsouzen xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx spáchání úmyslného xxxxxxxxx činu x xxxxxxxxxxxxx trestu xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx 3 xxx xxxxxx, xxxx

x) jiný xxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx společný xxxxxx ve xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxx ze xxxxx xxxxx9a) x xxxxxx odsouzení cizince x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx 1 rok xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx činnost xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxx státu Evropské xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx ve věci xxxxxxxxxxx, x xxxx x důvodů xxxxxxxx xxxxxxxx předpisů xxxxxxxxxxxx xxxxx x pobyt xxxxxxx na xxxxxx xxxxx,

xx podmínky, že xxxx rozhodnutí bude xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx zásahu xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx platnosti povolení x trvalému xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 stanoví xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxx cizinci výjezdní xxxxxx; xxxxxxx xx xxxxxxx xx stanovené xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx.

§78

§78 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 427/2010 Sb.

§79

§79 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 427/2010 Sb.

§80

§80 zrušen právním xxxxxxxxx č. 427/2010 Sb.

§81

§81 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 427/2010 Sb.

§82

§82 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 427/2010 Sb.

Xxx 2

Právní xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pobývajícího xxxxxxxxx x Evropském společenství xx xxxxx

§83

(1) Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx postavení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxxx společenství xx xxxxx7c) (dále xxx "xxxxxxxx xx xxxxx"), xxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx 5 xxx xxxxxxxxxxxxx pobytu xx území (§68),

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx státu xxxx jiného členského xxxxx Xxxxxxxx unie x

x) prokázal xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx na xxxxx xxxxx §71.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx území xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx, xxxxxxx toto xxxxxx xxxxxxxxx nebylo xxxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1.

(3) Ministerstvo xxxxxx xxxxxxxxx rezidenta xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx modré xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx podmínku 5 let xxxxxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxx xxxxxxxxx států Xxxxxxxx xxxx xxxx držitel xxxxx karty a xx dobu xxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxx. Xx xxxxxxxxxx doby 5 xxx nepřetržitého xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx států Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie, xxxxx xx xxxx xxxxx držitel xxxxx xxxxx xxxxxx tímto xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxx 18 xxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxx i xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx, kterým xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie.

(4) Xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx postavení xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx (§85 xxxx. 1), xx xxxxxxxx požádat x xxxxxxxx xxxxxxxx tohoto xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxx dne pravomocného xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx území xxxxxxxx xxxxxxx 5 let x xxxxxxx zajištění xxxxxxxxxx x trvalému xxxxxx xx xxxxx xxxxx §71. Ministerstvo xxxxxx postavení xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx na xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx nepřetržitě (§68), xxxxxxxx důvody xxxxxxx tohoto xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx státu nebo xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx.

(5) Xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx odstavce 2 xx podává xx xxxxxxx xxxxxxxxx. X xxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx, příjmení x xxxxxxx jména, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx, xxxxx x xxx xxxxxxxx, místo xxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxx xx xxxxx, xxxxxx místa xxxxxx xx území, xxxxxx pro xxxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx, xxx xxxxxx na xxxxx x xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx dokladu.

§84

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx na území xx průkazu x xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxx "povolení x xxxxxx pro dlouhodobě xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx - XX"7c).

(2) Xxxxxxxxxxxx do xxxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx "Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx [xxxxx xxxxxxxxx xxxxx] dne [xxxxx]", jde-li o xxxxxxx, xxxxxxx jiný xxxxxxx stát Evropské xxxx udělil mezinárodní xxxxxxx. Xxxxxx se xxxxx, xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx ochrany xxxxxx xxxxxx.

§85

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx rozhodnutí x přiznání xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxx, xxxxxx-xx důvody xxx xxxxxxx platnosti xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx

x) xxxxxxxx xx území xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx nebo ohrozil xxxxxxxxxx xxxxx, nebo

b) xxxx xxxxxxx stát Xxxxxxxx unie xxxxxxx x xxxxxxxx přechodného xxxxxx xxxxxxxxx na xxxxx xx svém xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx porušení xxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Ministerstvo po xxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x průkazu x xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxx záznam "xxxxxxxx x pobytu xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx - ES"7c).

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx právního xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx zrušením platnosti xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx.

Xxx 3

Xxxxxxxx platnosti xxxxxxx x xxxxxxxx x pobytu

§86

§86 (xxx 3) xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 427/2010 Sb.

Xxx 4

Pobyt cizince xxxxxxxxx xx náhradní xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

§87

(1) Xxxxxxx mladší 18 xxx svěřený xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx příslušného xxxxxx10c) xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx na xxxxx, xx-xx alespoň xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx x trvalému xxxxxx xx území xxxx xx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxx dnem xxxxxx xxxxxx xxxx rozhodnutí x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxxxxxxx xx předložení xxxxxx xxxxxxxxxx cizinci xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x trvalému xxxxxx xx xxxxx.

(3) Xxxxxxx podle odstavce 1 je xxxxxxxx xx xxxxxxxx věku 15 xxx xxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxx dokladu.

(4) Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx vydá xxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxx. X žádosti xx xxxxxxx xxxxxxx předložit xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxx průkazu o xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xx 30 xxx xx xxxxxxxx xxxx 15 xxx.

(6) Xxxxxxxxx x trvalému xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx náhradní xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx věku 15 let xxxxxx, xxxxxxxx

x) xxxxx, xxx xxx cizinec xxxxxx xx náhradní xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx ministerstvu, xx se cizinec xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxx musí xxx xxxxxxxx jejím xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx České xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx1a),

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxx

x) xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 se xxxxxxx x trvalého xxxxxx na xxxxx.

(7) Xxxxxxxxx x trvalému xxxxxx xxxxxxx svěřeného xx náhradní xxxxxxx xx dosažení věku 15 let xxxxxx, xxxxxxxx

x) xxxxxxx

1. xx xxxxxxxxxx odsouzen xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx k xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx svobody,

2. xxxxxx xxxxxxxxxxxx, že xx xxxxxx oprávnění xxxxxx; x xxxxxxxx xxxxxxx souhlas xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

3. xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu1a), nebo

4. xxxxxxx xxxx 18 xxx; xx neplatí, xx-xx xxxxxxxxxxx soudu xxxxxxxxxxx cizince xxxxxxx xxxx xx rozhodnutí x žádosti xxxxx §66 odst. 1 xxxx. x), xxxx-xx xx cizinec do 60 dnů xx xxxxxxxx věku 18 xxx,

x) xxxxxx náhradní xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 před dosažením xxxx 18 xxx xxxxxxx, xxxx

x) fyzická xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 se odhlásí x trvalého xxxxxx xx území.

(8) Xxxx, xxx oprávnění x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 6 xxxx 7, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x oprávnění x xxxxxxxx pobytu na xxxxx x platnost xxxxxxx x povolení x xxxxxx, xxxxx xxx cizinci xxxxx.

(9) Xxxxxxxxxx §117d x 117e se xxxxxxxx xx cizince x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(10) Xxx-xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx před xxxxxxxxx věku 15 xxx, považuje se xxxx pobyt na xxxxx xx xxxxxxxx xxxx 15 xxx xx xxxxx podle §65 xxxx. 1 xxxx. a).

Účinnost xx 1.5.2011 xx 9.5.2013 (xx novely x. 103/2013 Xx.

HLAVA XXx

XXXXX XXXXXX XXXXXXXX XXXX X XXXX RODINNÝCH XXXXXXXXXXX XX XXXXX

Xxx 1

Přechodný xxxxx xx xxxxx xx xxxx xxxxx xxx 3 xxxxxx

§87x

Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx Evropské xxxx1b) xx xxxx žádost xxxxxxxxx x registraci, xxxxx občan Evropské xxxx

x) hodlá xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxx 3 xxxxxx13) x

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx nebo závažným xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(2) X xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxxx

x) xxxxxxxx doklad,

b) xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx; xx xxxxxxx, xx-xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxx výdělečná xxxxxxx13a), x

x) xxxxxx o xxxxxxxxx ubytování xx xxxxx.

(3) Xxxxxxx příslušník xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxx xx xxxxxxx Xxxxxxxx unie x xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx delší xxx 3 xxxxxx13) xxxxxxxx x xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 x xxxxxx potvrzující, xx xx rodinným xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie.

§87x

Xxxxxxxxx pobyt xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx občana Xxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie, xxxxx xxx není xxxxxxx Evropské xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xx xxxxx nebo následuje xxxxxx Evropské unie, xxxxx xx xxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx povolení x xxxxxxxxxxx pobytu, xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx než 3 xxxxxx13).

(2) O xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie uvedený x odstavci 1 xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xx 3 xxxxxx xxx xxx xxxxxx na xxxxx. Xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx podle §15a xxxx. 1 xxxx 2 v xxxxxxx xxxxxx na xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx x vydání xxxxxxxx x přechodnému xxxxxx xx xxxxx xx 3 xxxxxx xxx xxx, xxx se xxxx xxxxxxxx příslušníkem xxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxx §15a xxxx. 1 nebo 2, x xxxxxxx s xxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxx, xx 3 xxxxxx ode xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(3) X xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx pobytu xx xxxxxxx povinen xxxxxxxxx

x) náležitosti uvedené x §87a odst. 2,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xx rodinným xxxxxxxxxxxx občana Xxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxx x xxxxxx xxxxxx Evropské xxxx xx xxxxx; xx xxxxxxx, pokud xxxx xxxxxx Evropské xxxx vydáno osvědčení x xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx jde-li x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx, a

d) xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxx §15a xxxx. 3 dále xxxxxx

1. xxxxx §42b xxxx. 1 xxxx. x) x

2. x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pojištění xx xxxx xxxxxx xx xxxxx, které xxxxxxxx xxxxxxxxx uvedeným x §180j, a xx xxxxxxxx doklad o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx dokladu o xxxxxxxxx zdravotním xxxxxxxxx; xx xxxxxxx, jde-li x xxxxxx xxxxxxx x §180j xxxx. 4.

(4) Ministerstvo xxxx xxxxxxxxx příslušníkovi občana Xxxxxxxx xxxx povolení x přechodnému xxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxxx karty, xxx-xx x rodinného xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxx

1. §15a xxxx. 1, s xxxxxxxx rodinného xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx uvedeného x §1 odst. 3 x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Spojeného xxxxxxxxxx xxxxx §15b, xxxx

2. §15a xxxx. 2, xxxxx následuje xxxx xxxxxxxxx státního xxxxxx Xxxxx republiky xxxx xx xxxxx x xxxxx společně xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie, nebo

b) xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx §117a s dobou xxxxxxxxx nejdéle xx 3 xxxx x xxxxxxxxx případech.

§87c

Přechodný pobyt xxxxxx Xxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xx členem xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx cizího xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxx organizace akreditované x České xxxxxxxxx

(1) Xxxxxx Xxxxxxxx xxxx1b), xxxxx xx území xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx státu xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx, x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx sám xx xxxxxxx Xxxxxxxx unie, xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x pobytu xx xxxxx Ministerstvo xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx průkazu podle §180b.

(2) Rodinný příslušník xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xx území xxxxxx jako xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x České xxxxxxxxx, jenž xxx xxxx xxxxxxx Evropské xxxx a je xxxxxxxxxxx Ministerstvem xxxxxxxxxxxx xxxx, xx povinen xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx pobytu xx xxxxx xx 3 xxxxxx xxx xxx vstupu na xxxxx. Xxxx xxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxx zahraničních xxxx xxxxxx identifikačního xxxxxxx xxxxx §180b.

(3) X xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 x 2 xxxxx Evropské xxxx1b) xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, že xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie.

§87d

Důvody pro zamítnutí xxxxxxx o vydání xxxxxxxxx x registraci x xxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx pobytu xxxxxx Xxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx o vydání xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx

x) xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx pomoci x xxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx by xxxxxxx mohl ohrozit xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx narušit xxxxxxx xxxxxxx,

x) xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx osob (§154) x xxxx xxxxxxx nebezpečí, že xx xxxx při xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx veřejný xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx přechodný xxxxx xx xxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx1b), xxxxxxxx

x) xx stal xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx systému dávek xxx osoby xx xxxxxxxxxx postižením xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx nouzi Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, x nichž xxxxxxx xxxxx podstatné xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxx trestného xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx 3 roky xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx soudem Xxxxx xxxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx svobody,

d) xxxxxxxx xxxxxxxxxx státu xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxx řízení x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx

x) ohrožuje xxxxxxx xxxxxx xxx, xx xxxx nemocí xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx opatření xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx došlo xx 3 xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx,

xx podmínky, xx xxxxxxxxxx o zrušení xxxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx života xxxxxx Xxxxxxxx unie.

(3) Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx1b) xx xxxxx xxxxxxx lhůtu k xxxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx výjezdní xxxxxx; xxxxx Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx lhůtě x xxxxx vycestovat.

(4) Xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx občana Xxxxxxxx xxxx na xxxxx xx §76 písm. x), b) x x) xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx občana Xxxxxxxx xxxx na xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx ukončení xxxxxx xx území.

§87x

Xxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxx x vydání xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x přechodnému xxxxxx xxxxxxx, jestliže

a) žadatel

1. xxxx rodinným xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx,

2. x vydání povolení x přechodnému xxxxxx xxxx x xxxxxxx x podmínkami xxxxxxxxx x §87b xxxx. 1 xxxx 2, xxxx

3. nepředloží náležitosti xxxxxxx v §87b xxxx. 3,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx, xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx opatření xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx 3 xxxxxx xx xxxxxx xx území,

c) xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx zátěží systému xxxxx xxx xxxxx xx zdravotním xxxxxxxxxx xxxx systému xxxxxx x xxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xx xxxxxxx xxxxxxxx obcházení xxxxxx xxxxxx s xxxxx získat xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx území, xxxxxxx xxxxx xxxxxxx uzavřel xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xx žadatel xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx povolení x xxxxxxxxxxx pobytu xx xxxxx,

x) je xxxxxxx xxxxxxxxx, že xx xxxxxxx mohl xxxxxxx bezpečnost xxxxx xxxx závažným způsobem xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xx žadatel xxxxxxxx x evidenci nežádoucích xxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, že xx xxxx xxx xxxx xxxxxx xx xxxxx ohrozit xxxxxxxxxx xxxxx nebo závažným xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xx žadatel xxxxxxx do informačního xxxxxxx xxxxxxxxx států x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx do xxxxxx xxxxxxx zařadil, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx vyhodnocení xxx mít za xx, že xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, že xx xxxx při xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx ohrozit xxxx xxxxxxxxxx nebo závažným xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, nebo

i) xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx Evropské xxxx xxxxx §15a xxxx. 1 nebo 2, x xxxx xxxxxx této xxxxxxx

1. xxxx podle xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx,

2. xxxxxxxx xx xxxxx na xxxxxxx výjezdního xxxxxxx, xxxx

3. xx držitelem xxxxxxxxxxxx víza; xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx §20.

(2) X xxxxxx podle odstavce 1 xxxx. x) xx x případě xxxxxxxxx příslušníka občana Xxxxxxxx unie xxxxx §15a odst. 1 xxxx 2 xxxxxxxxx xxxxx za xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx z hlediska xxxx xxxxxx do xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(3) X xxxxxx xxxxx odstavce 1 písm. h) xx nepřihlédne, jde-li x xxxxxx povolení x přechodnému xxxxxx x xxxxx České xxxxxxxxx, x xxxxxxxxxxxxx xxxxx z jiných xxxxxx hodných xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Ministerstvo projedná xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx státem, který xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, a x xxxxxx přihlédne xx xxxxxxxxxxxx, xxxxx vedly x xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx povolení x xxxxxxxxxxx pobytu xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx do xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(4) Ministerstvo x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x vycestování x xxxxx a xxxxx žadateli výjezdní xxxxxx; xxxxxxx xx xxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxx x území xxxxxxxxxx.

§87x

Xxxxxx ukončení přechodného xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx ukončí xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx1b), xxxxx xxx xxxx xxxxxxx Evropské xxxx, xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx, xxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxxx občana Xxxxxxxx xxxx xxxxxx. Přechodný xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxx xxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx ukončí, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x §15a nebo v §87b xxxx. 1 xxxx přestal xx xxxxx xxxxxxx společně x xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx svůj xxxxx xx xxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx, xx podmínky, xx xxxx rozhodnutí xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx soukromého xxxx xxxxxxxxx života rodinného xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxxxx pobyt xx území xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx xxxxx neukončí, xxxxx

x) xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx Evropské xxxx, zejména xxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx pobyt xx xxxxx nebo xx byl xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx, a rodinný xxxxxxxxxx občana Evropské xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx na xxxxx, x to po xxxx xxxxxxxxxx tohoto xxxxxx v základní, xxxxxxx a xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx,

x) občan Xxxxxxxx unie x xxxx xxxxxxxxxxx pobytu xx xxxxx zemřel x xxxxxxx příslušník xxxxxx Xxxxxxxx unie xx na území xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx 1 xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie,

c) xxxxxxxxxx x občanem Evropské xxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx o rozvodu xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxxx x

1. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx občana Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánu10c) xxxx xxxxxxx manželů svěřeno xx péče xxxx xxxxxx Evropské xxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx styku x xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx,

2. xxxx zahájením xxxxxx o xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx manželství xx xxxxxxxx xxxx manželství xxxxxx alespoň 3 xxxx x x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx příslušník xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xx xxxxx povolen xxxxx nejméně 1 xxx, xxxx

3. je xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx okolnostmi, zejména xxxxx se rodinný xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxx manželství xxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx x ukončení partnerského xxxxxx xxxxxxxxx příslušníka xxxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx x

1. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx občana Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánu xxxx xxxxxxx xxxxxx svěřeno xx xxxx xxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx občana Evropské xxxx xxxxx na xxxxx, xxxx

2. xx xx opodstatněno obzvláště xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xx rodinný xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx stal xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx domácího xxxxxx,

x) xxxxxxx příslušník xxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxxxx x xxxxxxx c) xxxx x) se xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxx xxxxxx přestal xx území pobývat xxxxxxxx s xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxx

x) xx jedná x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx celkem 6 xxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx-xx tuto dobu

1. x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx vojenské xxxxxx, xxxx

2. xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx nebude xxxxx xxx 12 xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, x xx xx xxxxxxxxx xxxxxx, zejména xxx-xx o xxxxxxxxxxx x narození xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx.

(3) Ministerstvo xxxx xxxxxx rodinnému xxxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx, pokud

a) ohrožuje xxxxxxx zdraví xxx, xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx do 3 xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx,

x) xx xxxx neodůvodnitelnou xxxxxx xxxxxxx dávek pro xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx České republiky,

c) xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx s xxxxx získat xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx nebo jeho xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx byl xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx náležitostí, x xxxxx xxxxxxx údaje xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx neodpovídají skutečnosti,

e) xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx soudem Xxxxx xxxxxxxxx xx spáchání xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x nepodmíněnému xxxxxx xxxxxx xxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxx 3 xxxx xxxxx byl xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx soudem Xxxxx xxxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxx trestného xxxx x nepodmíněnému xxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx způsobem narušuje xxxxxxx xxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx

x) xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx žadatele xx tohoto xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx jejichž xxxxxxxxxxx xxx xxx xx xx, že xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx by xxxx xxx svém xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

xx xxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx přiměřené z xxxxxxxx xxxx zásahu xx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx občana Evropské xxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx lhůtu x vycestování z xxxxx a udělí xxxxxxxxx příslušníkovi občana Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx lhůtě x xxxxx xxxxxxxxxx.

(5) Pokud xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx Evropské xxxx přechodný xxxxx xx území x xxxxxx uvedeného x xxxxxxxx 1, stanoví xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx 60 xxx xxx xxx nabytí xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx na území; xxxxxxx je v xxxx lhůtě oprávněn xxxxx ministerstvu xx xxxxx žádost x xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo, xxx-xx o xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxx nepřetržitě 5 xxx, x vydání xxxxxxxx x trvalému xxxxxx xxxxx §68. Xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx žádost x xxxxxx povolení x xxxxxxxxxxxx pobytu, xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x jeho xxxxxxx; po tuto xxxx xx xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx považuje xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x přechodnému xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx obdobně xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx území xxxxx §87y. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx potvrzení xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pobývat xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx rozhodnutí x xxxxxxx x xxxxxx povolení x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(6) Xx zánik xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx rodinného xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xx §76 xxxx. x), x) x d) xxxxxxx xxxxxxx.

Díl 2

Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx

§87x

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx1b) na jeho xxxxxx povolení x xxxxxxxx xxxxxx13)

x) xx 5 xxxxxx jeho xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx,

x) xxxxxxxx x době skončení xxxxxxxxxx, podnikání xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx13a) xxxxxx xxxx stanoveného xxx vznik xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx13c) xxxx xxx vznik xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx13d) x x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx před xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx 12 xxxxxx xxxx xxxxxxx žádosti x povolení x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xx území xxxxxx po xxxx xxxxxxx 3 xxx,

x) xxxxxxxx skončil xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx nebo jinou xxxxxxxxxx xxxxxxx13a) z xxxxxx vzniku xxxxxxxxxx xxxxxxx stupně x xxxxxx xx území xxxxxxxxxxx po xxxx xxxxxxx 2 xxx; xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxx xxxxxxx, pokud občanu Xxxxxxxx unie vznikl xxxxx xx invalidní xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx úrazu xxxx xxxxxx x xxxxxxxx13e), nebo

d) jestliže xx xxxxxxxxx, podniká xxxx xxxxxxxxx jinou xxxxxxxxxx činnost xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Evropské unie x xxxxxxxxx se xxxxx den xxxx xxxxxxx xxxxxx týdně xxxxx xx xxxxx, xxxxx xx území xxxxx nepřetržitě xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx činnost xx xxxx xxxxxxx 3 xxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx1b) xx jeho xxxxxx xxxxxxxx x trvalému xxxxxx13), xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie o xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo x xxxxxx xxxxxx hodných xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxx občanu Evropské xxxx1b) xx jeho xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx jeho xxxxx xx xxxxx x xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxx účely xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx xxxxx odstavce 1 písm. x) xxxx x) se xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx jiné xxxxxxxxx xxxxxxxx13a) xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx za xxxx xxxxxxxx vykonávané xx xxxxx za podmínky, xx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxx zaměstnán, xxxxxxxx xxxx provozoval xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx xxxx x zpravidla xx každý den xxxx xxxxxxx jednou xxxxx xxxxxx xx xxxxx.

(5) Podmínka xxxx xxxxxx xx území x xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, podnikání xxxx xxxx výdělečné xxxxxxxx13a) stanovená v xxxxxxxx 1 písm. x) nebo c) xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx1a) nebo xxxxx xxxxxx xxxxxx státní xxxxxxxxx České xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxx nebo xxxxxxx xxxx státního xxxxxxxxx.

(6) Xxxx, xx xxxxxx je občan Xxxxxxxx xxxx1b) xxxxx x evidenci uchazečů x xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxx České xxxxxxxxx - krajské xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxx město Prahu, xx xxxxxxxxxx do xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx x), xx podmínky, xx byl xxxxxx Xxxxxxxx xxxx1b) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx z xxxxxx na xxxx xxxx nezávislých.

(7) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx zachována, xxxxx xxxxxxxxxxxx občana Xxxxxxxx xxxx1b) xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 6 xxxxxx xxxxx, nebo xxxxxxxx-xx xxxx xxxx

x) x důvodu xxxxxx xxxxxxx vojenské xxxxxx, xxxx

x) xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx delší xxx 12 po xxxx xxxxxxxx xxxxxx, x xx xx xxxxxxxxx důvodů, zejména xxx-xx o xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx.

(8) Xx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 18 xxx, který xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxx §87 xxxx. 1 xx 3, xxxx. 6, odst. 7 xxxx. a) xxx 1 až 3 x xxxx. 7 xxxx. x) x x) xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xx xxxxx xxxxxx Evropské xxxx xxxxx věty xxxxx se xxxxxxxx xx pobyt xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxxx-xx x vydání xxxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx k xxxxxxx předložit xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx k xxxxxxxx pobytu na xxxxx x platnost xxxxxxx x povolení x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xx xxxxx.

(9) Do doby xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. a), x) xxxx c) xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx; xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx výkonu xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxx jeho xxxxxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxx, x xx xx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx.

§87x

(1) Xxxxxxxxxxxx vydá xxxxxxxxx příslušníkovi xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x trvalému pobytu xx 5 xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx přechodného xxxxxx xx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx vydá xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx občana Xxxxxxxx xxxx podle §15a xxxx. 1 xxxx 2 na jeho xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx13)

x) xx 2 letech jeho xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx území, xxxxx xx xxxxxxx 1 xxx rodinným příslušníkem xxxxxxxx občana České xxxxxxxxx1a), xxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxx x trvalému pobytu, xxxx xxxxxxxx příslušníkem xxxxxx xxxxxx členského xxxxx Xxxxxxxx xxxx1b), xxxxxxx xxxx vydáno xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx na území,

b) xxxxxxxx xx pozůstalou xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx1a), xxxxx byl xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx xx pozůstalou xxxxxx po xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx1b), xxxxx xx území xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxx výdělečné činnosti, x

1. ke xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx 2 xxx,

2. k úmrtí xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx z xxxxxxxx, xxxx

3. xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx sňatku x tímto občanem xxxxxx xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx unie xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx občana Xxxxxxxx xxxx na xxxx xxxxxx xxxxxxxx x trvalému xxxxxx

x) xxxxx je xxxx xxxxx na území x zájmu Xxxxx xxxxxxxxx,

x) z xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, zejména

1. x xxxxxx xxxx x xxxxxx Xxxxxxxx xxxx1b), xxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxx nepříznivého xxxxxxxxxxx stavu nedokáže xxx o xxxx xxxxxxxx, xxxx

2. xxxx-xx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx nezletilé xxxx xxxxxxx nezaopatřené xxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx1a), xxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx dítě občana xxxxxx xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx unie1b), xxxxxxx xxxx xxxxxx povolení x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx, je-li xxxxxxx xxxxxxx jejich xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxx splňuje xxxxxxxx x xxxxxxxx uvedených x xxxxxxxx 1 xxxx 2, x xxxx xxxxxx žádosti xxxxxxx na xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx podle xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx2),3a) x tento zvláštní xxxxxx xxxxxxx xx xx xxxx xxx xxxxxxxxxx.

(4) Xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pobytu xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx na území xx §87g odst. 7 xxxxxxxx xxxxxxx. Xx doby nepřetržitého xxxxxx podle odstavce 1 xxxx. x) xx xxxxxxxxxx x xxxx pobytu na xxxxxxx xxxxxxx vydaného x xxxxxx na xxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx2),3a), xxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx. Do doby xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx i xxxx, po xxxxxx xxxxxxx v zahraničí xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, administrativního xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx zahraničních xxxx xxxxxxxxxxxxx tohoto pracovníka xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx předpisu64). Xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx odnětí xxxxxxx; xxxx xxxxxxx cizince xx xxxxxx trestu xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx i doba xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx území, x xx xx do xxxx jeho xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx požádat xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx území; ustanovení §83 xx 85 xx použijí obdobně.

§87x

(1) X xxxxxxx x povolení x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx1b) nebo xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x) cestovní xxxxxx,

x) xxxxxx potvrzující splnění xxxxxxxx podle §87g xxxx. 1, xxx-xx x občana Evropské xxxx, nebo xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §87h xxxx. 1 nebo 2, xxx-xx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x

x) doklad x zajištění xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx §71 xxxx. 1, xxx-xx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxx §15a xxxx. 3.

(2) Dokladem x zajištění xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. d) xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx nebo xxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx je vlastníkem xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx nebo xxxx, x xxxxx úředně xxxxxxxx xxxxxxxx, kterým xx občanu Evropské xxxx1b) nebo xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x ubytováním. Xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx31) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx evidenčním, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx určen xxx bydlení, xxxxxxxxx xxxx rekreaci. Xxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxxxx, xxxxxxxx-xx oprávněná xxxxx xxxxx xxxx první xxxxxxx před xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Pokud xx písemné potvrzení x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, musí xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx52).

§87x

(1) Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx vyhoví, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

x) xxxxxx trvalého xxxxxx12a), jde-li o xxxxxx Xxxxxxxx xxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx xxxxxx12a), xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx občana Xxxxxxxx xxxx podle

1. §15a xxxx. 1, x xxxxxxxx rodinného xxxxxxxxxxx xxxxxx státu xxxxxxxxx x §1 xxxx. 3 a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Spojeného xxxxxxxxxx podle §15b, xxxx

2. §15a xxxx. 2, který následuje xxxx doprovází státního xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx x pokud xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx státě Xxxxxxxx unie, xxxx

x) xxxxxx x povolení x xxxxxx podle §117a s dobou xxxxxxxxx xx 10 xxx, xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx 10 xxx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x).

(2) Xxxxxxxxxxxx xxx zbytečného xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx12) xxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx jeho xxxxxxx právní xxxx.

§87x

Xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x povolení x xxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x trvalému xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx

x) xx důvodné xxxxxxxxx, xx xx žadatel xxxx ohrozit bezpečnost xxxxx xxxx závažným xxxxxxxx narušit xxxxxxx xxxxxxx,

x) xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx x xxxxx xxxxxx povolení x xxxxxxxx pobytu, zejména xxxxx xxxxxxx uzavřel xxxxxxxxxx nebo jeho xxxxxxx xxxxxxxxxxx souhlasem xxxx xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xx žadatel xxxxxxxx xxxxxxxxxx jednání s xxxxx získat xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx,

x) xx xxxxxxx evidován x xxxxxxxx nežádoucích xxxx (§154) x xxxx xxxxxxx nebezpečí, xx by mohl xxx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx narušit xxxxxxx xxxxxxx,

x) žadatel xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx smluvních xxxxx, jde-li x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, který xxx xxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, x xxxxxxxxx orgán, xxxxx xxxxxxxx xx tohoto xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxx za xx, xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, že by xxxx xxx xxxx xxxxxx na xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx bezpečnost xxxx závažným xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx ohrožuje xxxxxxx xxxxxx xxx, že xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x k xxxxxxxx xxxxxxxxxx došlo do 3 xxxxxx xx xxxxxx xx území, xxxx

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx vydání xxxxxxxx k trvalému xxxxxx xxxxxxx x §87g xxxx 87h.

(2) X důvodu podle xxxxxxxx 1 písm. x) xx xxxxxxxxxxx, xxx-xx o xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx Xxxxx republiky, x xxxxxxxxxxxxx anebo x xxxxxx xxxxxx hodných xxxxxxxxxx xxxxxxx, nebo x důvodu plnění xxxxxxxxxxxxx závazku. Ministerstvo xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx příslušníka xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx států, x v xxxxxx xxxxxxxxx ke xxxxxxxxxxxx, xxxxx vedly x xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx příslušníka xxxxxx Xxxxxxxx unie xx xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

§87x

Xxxxxx xxx xxxxxxx x zánik platnosti xxxxxxxx x trvalému xxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx rozhodnutím xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, jestliže xxxxxxx tohoto povolení

a) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx způsobem xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxx řízení x xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxx není xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx1b), x je xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx států, x xxxxxxxxx orgán, xxxxx xxxxxxxx povolení k xxxxxxxx pobytu do xxxxxx systému xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx jejichž vyhodnocení xxx xxx xx xx, že xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xx mohl xxx xxxx pobytu xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx jeho xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx veřejný xxxxxxx,

x) se dopustil xxxxxxxxx tohoto zákona x xxxxx získat xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxx uzavřel xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xx území po xxxx xxxxx xxx 2 xx xxxx xxxxxx xxxx,

x) xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx k nepodmíněnému xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) byl xxxxxx Xxxxx republiky v xxxxxxx 3 xxxxxxxxx xxxxxxxxxx odsouzen xx xxxxxxxx xxxxxxxxx trestného xxxx, xx xxxxxxxx, xx od xxxxxx xxxx posledního xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x zrušení xxxxxxxx x trvalému xxxxxx xxxxxxxxxx doba xxxxx xxx 1 xxx,

xx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxx zásahu xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x trvalému xxxxxx, jestliže o xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx požádá.

(3) Ministerstvo x rozhodnutí x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxxxxx příslušníkovi xxxxxx Xxxxxxxx unie, xxxxx xxx xxxx xxxxxxx Xxxxxxxx unie, xxxxxxxx xxxxxxx lhůtu xxx xxxxxxxxxxx x xxxxx x udělí xx xxxxxxxx příkaz. Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx postupuje x xxxxxxxxx, kdy xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx zrušena xxxxx odstavce 2. Xxxxxxx xxxxxxxxxx občana Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xx stanovené xxxxx x území xxxxxxxxxx.

§87x

Xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx pobytu xx §76 xxxx. x), x) xxxx x) vztahuje xxxxxxx.

Díl 3

Xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx

§87x

Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx

(1) Osvědčení o xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx vydávanou x xxxxx xxxxxxxxx na 10 let x xxxxxxxxxx xx v xxxxxx xxxxxx x xxxx název xx xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx jeho xxxxxxx xxxxxxxxx xxx jméno, xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxx, xxxxx a xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx, adresu místa xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx, rodné číslo, xxxxx a xxxxx xxxxxx a xxxx xxxxxx xx xxxxx.

§87x

Xxxxxxxx karta

(1) Xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx; vydává se xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x přechodnému xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx65) x xxxxxxxx dále údaje xxxxxxx v §117a xxxx. 3 xxxx. x) bodech 2, 3 x 7.

(2) Xxxxxxxx karta xx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxxxxxx xxxxx pobytu občana Xxxxxxxx unie, xxxxxxx xxxx xx 5 xxx. Platnost pobytové xxxxx xxx o xxxxxxx dobu prodloužit, x xx x xxxxxxxxx. X prodloužení xxxxxxxxx průkazu je xxxxxxx příslušník občana Xxxxxxxx unie xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx.

§87x

Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx

(1) X xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx žadatel xxxxxxx xxxxxxxxx náležitosti xxxxx §87a xxxx. 2 xxxx. x), x) x x) x xxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx s xxxxxxx Xxxxxxxx unie, xxxx xx xx xxxxxxxx příslušníkem xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x §87f xxxx. 2; xxxxx došlo xx změně xxxxxx xxxxxxxx, je xxxx xxxxxxx předložit fotografie xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx dobu xxxxxxxxx xxxxxxxx karty xxxxxxxxx příslušníka občana, Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx-xx důvod xxx xxxxxxxx přechodného xxxxxx xx xxxxx podle §87f. Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx ode dne xxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx x neprodloužení xxxx xxxxxxxxx pobytové xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx; ministerstvo xxxx xxxxxxxxxx uvede x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; ustanovení §87f xxxx. 4 x 5 xx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx x řízení x žádosti o xxxxxxxxxxx doby platnosti xxxxxxxx karty xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx karty, xxxxx žadatele xxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx x podkladům xxx vydání rozhodnutí x této xxxxxxxxxxx x o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx pobytové karty xxxxxxxxx xx větě xxxxx.

(3) Xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx §87u xxxxxxx xxxxxxx.

(4) X xxxxxxx xxxxxxx x prodloužení xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §87b xxxx. 4 xxxx. x) xx xxxxxxxx 1 až 3 použijí xxxxxxx; xxxxxxx příslušník xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxx §15a xxxx. 3 xx xxxx xxxxxxx x xxxx žádosti xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §87b xxxx. 3 xxxx. x).

§87x

Xxxxxx xxxxxxxx pobytu x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx

(1) Průkaz xxxxxxxx xxxxxx x karta xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx listinami.

(2) Xxxxxx xxxxxxxx pobytu xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx prokazuje xxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx jména, xxxxx x xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx, číslo xxxxxxxxxx dokladu, xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx pobytu xx území, rodné xxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxx a xxxx xxxxxx xx xxxxx; xxxxxxxxxx se x xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxx xx xxxx uvádí xxxxxxx v xxxxxx xxxxx jazyce podle xxxxxxxxxxxxx zvyklostí.

(3) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxx se xxxxxx xxxx samostatný xxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx na území xxxxx xxxxx použitelného xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx65) x xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x §117a odst. 3 xxxx. x) xxxxxx 1 xx 3 x 7.

(4) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx 10 xxx. Platnost xxxxxxx x karty lze xxxxxxxxxx x 10 xxx, a to x xxxxxxxxx.

§87x

Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxxxx pobytu

(1) Xxxxx Xxxxxxxx unie xxxx xxxx rodinný xxxxxxxxxx je povinen xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx platnosti xxxxxxx trvalého xxxxxx xxxx karty xxxxxxxx xxxxxx nejpozději xx xxxxx xx 15 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) X případě, xx xxxxxx žádosti xx xxxxx podle odstavce 1 zabrání důvody xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx tuto xxxxxx xxxxx xx 3 xxxxxxxxxx dnů xx xxxxxx xxxxxx důvodů.

(3) X žádosti x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx trvalého xxxxxx xx xxxxx Xxxxxxxx xxxx povinen xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxxx xx xxxxx jeho podoby, xxxx fotografie odpovídající xxxx xxxxxxxx podobě.

(4) Xx prodloužení doby xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxx §87u.

§87x

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx království a xxxx xxxxxxxxx příslušníku

(1) Xxxxxx Spojeného království x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §15b se xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx povolení x xxxxxxxxxxx nebo trvalému xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx §117a.

(2) Xxx účely xxxxxx průkazu x xxxxxxxx x pobytu xxxx prodloužení xxxx xxxx platnosti je xxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §15b povinen xx ve xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx. V xxxxxxx xxxxxxxxx některé x povinností xxxxxxxxx xx větě xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxx povolení x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(3) Průkaz x xxxxxxxx x xxxxxx xx osobám xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx na 5 xxx, jde-li x xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx pobytu, nebo xx 10 xxx, xxx-xx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx na xxxxx; xxxxxxx xxxxxxxx 15 xxx s xxxxx xxxxxxxxx xx 5 xxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx lze xxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx.

(4) Xx xxxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxx vydané xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 se xxxxxxx xxxxxxx §117b xxxx. 1 a 3, §117f odst. 2 xxxx. d) a §117g.

Xxx 5

Společná xxxxxxxxxx

§87x

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxx občana Xxxxxxxx unie xxxxx §87b xxxx. 4 xxxx. a) x §87j odst. 1 xxxx. b) je xxxxxxx dostavit se xx xxxxxxxxxxxx

x) xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx ke xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx vydání xxxxxx xxxxxxx, a xx xxxxxx pořízení biometrických xxxxx x xxxx xxxxxxx, který xx xxxxx x jeho xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxxx xx nepořídí, xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx překážka, x

x) xx lhůtě xxxxxxxxx ministerstvem, xxxxxxxxxx xxxx do 60 xxx ode xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxx x odstavci 1 xxxxx xxxxxxx x xxx cizince, xxxxxxx xx být xxxxxx podle xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx x pobytu xxxxx §117a.

(3) Pokud xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx některou x povinností xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx 2, ministerstvo xxxxxx x vydání xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx pobytu xxxxxxx.

(4) Xx vydání xxxxxxxx karty xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx obdobně §117a xxxx. 2 x 4 až 8. X xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx vyznačí xxxxxx podle xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisu Xxxxxxxx xxxx65).

(5) Xxxxx údajů xxxxxxxxxxx xxxxx použitelným xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx40) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x karta trvalého xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx, xxxxx číslo, xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x digitální xxxxxxxxxx xxxxxxx. Karta xxxxxxxx xxxxxx obsahuje xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx.

(6) Jméno, popřípadě xxxxx, a xxxxxxxx xxxxxx Evropské unie xxxx xxxx rodinného xxxxxxxxxxx se x xxxxxxxxx x registraci, xxxxxxxx kartě, xxxxxxx xxxxxxxx pobytu xxxx x kartě xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx podle xxxxx uvedeného latinkou x cestovním dokladu. Xxxxx xxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx úřadem Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx, popřípadě jména, x xxxxxxxx x xxxxx tvaru, vyznačí xxxxxxxxxxxx xxxx skutečnost xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x registraci, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx x povolení k xxxxxxxx xxxxxx nebo x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx uvedení xxxxx, xxxxxxxxx jmen, x příjmení ve xxxxx uvedeném x xxxxxxxxx xxxxxxx.

(7) Po xxxxxx právní xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx svéprávnosti xxxxxx Xxxxxxxx unie xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx tuto skutečnost xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxx pobytu.

§87x

(1) Občan Evropské xxxx, xxxxx xxxx x vydání xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx, odcizené xxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx doklad x xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxx Evropské xxxx xxxx jeho rodinný xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx trvalého xxxxxx xxxx karty xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx, je povinen xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, cestovní xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxx xx xxxxxxxxx i x xxxxxxx, xx xxxx x xxxxxx dokladu xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx podle §87z xxxx. 2. Xxxx-xx xxxxx Evropské xxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx §87z xxxx. 1 xxxx. x), xx povinen xxxxxxxxx fotografie, xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxx Xxxxxxxx unie xxxx jeho xxxxxxx xxxxxxxxxx, který žádá x xxxxxxxxx změny x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx pobytu xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx, ve kterém xx xxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxx prokazující požadovanou xxxxx.

§87x

Xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx osvědčení o xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxx jejich platnosti xxxxx být xxxxxx 180 dnů, s xxxxxxxx cestovního xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx, pokud xxxxxxxx xxxxxxxx podobě žadatele. Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx.

§87x

(1) Xxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x povolení x přechodnému xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx x prodloužení xxxx xxxxxxxxx pobytové karty, xxxxxxx trvalého xxxxxx xxxx xxxxx trvalého xxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxx odstavce 1 xx podává xx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx uvést

a) xxx jméno, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx příjmení, xxx, xxxxx a xxx xxxxxxxx, místo x xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxx před příchodem xx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx xx území, xxxxxxxxxx po vstupu xx území, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxx xxxxx pobytu xx xxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxxxxx, je-li xxxxxxx od xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxx 3 xxxxxx, xxxxx a xxxxx xxxxxx, xxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx dokladu x xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx,

x) xxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxx, dřívější xxxxxxxx, státní xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxxx x stát xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx manželky x

x) xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx, státní xxxxxxxxx x bydliště rodičů x dětí.

§87y

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxx xxxx xxxxxxx Evropské unie x xx xxxxx xxxxxx společně x xxxxxxx Evropské xxxx xxxx xx státním xxxxxxx České xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx

x) xxx xxxxxx právní xxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxx příslušníka xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxx §15a xxxx. 1 xxxx 2, xxxx

x) xxx, xxx xx xxxx oznámeno xxxxxxxxxx ministerstva x xxxx xxxxxxx, jde-li x rodinného xxxxxxxxxxx xxxxxx Evropské xxxx xxxxx §15a odst. 3.

(2) Xx xxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx občana Xxxxxxxx xxxx považuje xx xxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxx na území xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx, pokud xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx vyhoštění, xxxxxx vyhoštění, ukončení xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx trvalého xxxxxx xxxxxxxxx příslušníka xxxxxx Evropské unie xxxx xxx-xx o xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, x xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx příslušník xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxx uplatnit v xxxxxx x předchozí xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 ministerstvo xxxxxxx vízovým xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx cestovního xxxxxxx podle jednotného xxxxxxx stanoveného přímo xxxxxxxxxxx předpisem Xxxxxxxx xxxx51), a xx xx formě xxxx x xxxxxx xxx 90 xxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, kdy xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx doby xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. a) xxxx x); xx xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx smluvních států, xxxxxxx se vydá xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x pobytu. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx osvědčujícího xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x odstavci 1 xxxx. x) nebo x).

§87x

Xxxxxxxx platnosti xxxxxxxx xxxxx, průkazu trvalého xxxxxx nebo karty xxxxxxxx xxxxxx

(1) Platnost xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxxxx doby x xxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx držitele xxxxxxx,

x) xxxxxxx právní xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx platnosti xxxxxxxx x trvalému xxxxxx xxxx rozhodnutí o xxxxxxxx přechodného nebo xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx xxxxx o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx nebo xxxx rodinného xxxxxxxxxxx xx xxxxx; xx xxxxxxx, pokud z xxxxxx pobytu na xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxx průkazu xxxxx xxxxxxxxx na území.

(2) Xxxxxxxxxxxx zruší xxxxxxxx xxxxxxxx karty, průkazu xxxxxxxx pobytu nebo xxxxx trvalého pobytu, xxxxxxxx

x) xx xxxxxx xxxxxxxx xxx, xx xxxxxx x xxx xxxxxxx jsou xxxxxxxxx xxxx je xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx,

x) průkaz xxxxxxxx xxxxxxxxx údaje xxxx xxxxxxxxxxx provedené xxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx.

(3) Xx-xx držitel xxxxxxx přítomen a xxxx uzná xxxxxx xxx zrušení xxxxxxxxx xxxxxxx, lze xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nahradit xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx se xxxxxxxx xxxx platnosti xxxxxxxx. Odvolání xxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxx případě přípustné.

§87xx

Xxxxxxxx platnosti xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx,

x) xxxxxxx právní moci xxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx držitele xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx údaje x místu hlášeného xxxxxx občana Evropské xxxx na xxxxx,

x) xxxxxxx právní moci xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx nebo xxxx, xx xxxxxx občan Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, nebo

e) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx občana Xxxxxxxx xxxx xx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx rozhodne x zrušení platnosti xxxxxxxxx o registraci, xxxxxxxx osvědčení

a) je xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxx v něm xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xx porušena xxxx xxxxxxxxxx, nebo

b) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxx důvody pro xxxxxxx platnosti xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx rozhodnutí xxxxxxxx vlastnoručně podepsaným xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx se xxxxxxxx xxxx platnosti xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx x tomto xxxxxxx přípustné.

XXXXX V

POBYT XXXXXXX XXXXXXXXXX NA ÚZEMÍ

§88

(1) Xxxxxx-xx xx xxxxxxx xx xxxxx, xxxxxxxx xx xxxx pobyt xx xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xx xxxx 60 xxx xxx xxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx, není-li xxxx stanoveno xxxxx.

(2) Xxxxxx-xx zákonný xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxx, xx xxxxxxx v xxxx podle xxxxxxxx 1 podat xx xxxxxxxxxx cizince xxxxxx x xxxxxxx stejného xxxxx xxxx, a xx xxxxxxx v xxxxx, xxx xx xxxxxx x xxxxxx xx území, xxxxxx-xx xx území xx xxxxxxxxxx xxxxx, nebo xxxxxxxxxxxx, pobývá-li na xxxxx na xxxxxxxxxx xxxxx. Tato xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx v xxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxxxxx x xxxxx.

(3) Xxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx cizince xx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxx 1 podat za xxxxxxxxxx xxxxxxx žádost x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx. V xxxxxxx xxxxxx žádosti o xxxxxxxx xxxxxxxx pobytu xx pobyt xxxxxxxxxx xxxxxxx od okamžiku xxxxxxxx do právní xxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx trvalý.

(4) Xxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx považuje xx xxxxxxxxxxxx, pokud xxxxxx žádosti v xxxx době xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx, než xxxx xxxxxx xxxxxxx. Cizinec xx xxxxxxx důvody xxxxx věty první xxxxxxxxxx oznámit xxxxxxx, xxxxxx-xx xx území xx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx-xx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx vízum, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx.

§89

(1) X xxxxxxx xxxxx §88 xxxx. 2 je zákonný xxxxxxxx xxxxxxxxxx cizince xxxxxxx předložit

a) cestovní xxxxxx xxxxxx; x xxxxxxx xxxxxxxxx zástupce, xxxxx xx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx cestovního xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx cestovního xxxxxxx, xx xxxxxx je xxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xxxx dítěte,

c) doklad x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx na xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xx uhradí náklady xxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) X xxxxxxx xxxxx §88 xxxx. 3 xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx cizince povinen xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) x b).

XXXXX XX

XXXXXXXXXXX XXXXXXX X XXXXX

§90

(1) Xxxxxx xxxxxxx xxx hraniční xxxxxxxx x při xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx1).

(2) Policie xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx použitelným xxxxxxx předpisem Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx1) xxxxxxx vycestování x území xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx razítka xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

§91

(1) Policie xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx do xxxxxx členského xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx x území x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx předloží jiný xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xx xx občanem xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx §1 xxxx. 3, nebo xxxxxx xxxxxxxx pobytu.

(2) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx členského státu Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxx i xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx předloží jiný xxxxxx prokazující xxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx, xx xx rodinným xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx kartu, xxxxx trvalého xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §117b xxxx. 9.

§92

Odepření vycestování z xxxxx

Xxxxxxx, xxxxx na xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx 15 let, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, policie rozhodnutím, xxxxx xxxx xx xxxxx38), xxxxxx vycestování x xxxxx, xxxxx xxx hraniční xxxxxxxx xxxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, že cizinec xxxxxx 15 let xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx dokladem x xx xxxxxxx xxxxx, xx-xx podmínkou xxxxxx xx xxxxx, x xx xxxxxxx xxxxx starší 18 xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx zavázaly, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxx, s jeho xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx dobu pobytu xx xxxxx xx xx xxxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx policii v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, nebo

b) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx 15 let xx xxxxxxxxxxxxxx; xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx z xxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zdravotnického xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx prohlášení, xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx v rozporu xx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx.

HLAVA XXX

XXXXXXX XXXXX XXXXXX XX ÚZEMÍ

§93

(1) Xxxxxxx je xxxxxxx xx 3 xxxxxxxxxx xxx ode dne xxxxxx na území xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx (§97); xx xxxxxxx, pokud jde x cizince xxxxxxxx 15 xxx, člena xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx vládní organizace xxxxxxxxxxxx v České xxxxxxxxx, jeho xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx, kterému xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx místo xxxxxx xx policii xx xxxx nevztahuje na xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx [§103 xxxx. x)].

(2) Xxxxx Xxxxxxxx xxxx1b) xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx na xxxxx xx xxxxx xx 30 xxx xxx dne xxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx pobyt xxxx xxxxx xxx 30 dnů; tato xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx rodinného xxxxxxxxxxx občana Xxxxxxxx xxxx, pokud xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx cizince, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx [§103 xxxx. x)].

(3) X xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx území xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x níž xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx.

§93x

§93x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 110/2014 Sb.

§94

§94 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 217/2002 Sb.

§95

Povinnost xxxxxx pobyt xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xx ve xxxxxx xxxxxxxxxxxxx detence, xxxxx, xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx který xx xxxxxxx x policejní xxxx7) nebo x xxxxxxxx (§130).

§96

(1) Fyzická osoba, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx,13) nebo xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx ústavní péči, xx povinna přihlásit xxxxxxx xxxxxxxx 15 xxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx svéprávnost xxxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx provedení xxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx 3 xxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxx oprávnění x xxxxxxxx pobytu (§87).

(2) Xxxxx uvedená x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx orgánu xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x x případě xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx, že xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx.

§97

Cizinec xxxx xxxxx xxxxxxx x §96 xxxx. 1 xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xx území xxxxxx policii xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx a xxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx občanství, xxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x víza, je-li x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxx x účel xxxxxx na území.

§98

Xxxxxxx xxxx

(1) Cizinec, xxxxxxx byla vydána xxxxxxxx karta, xxxxxxx xxxxxxxxxx cizince xxxxxxxxx x §1 odst. 3, xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxxx k xxxxxx xxxxx §117a, a xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx bylo xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xx xxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx, jsou xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx na území xx 30 xxxxxxxxxx xxx ode xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §93 xxxx. 2, xx povinen xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xx 30 pracovních xxx xxx dne xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx místa xxxxxx. Xxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxx, pokud xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx delší xxx 180 xxx. Xxxxxxxxxxxx o xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx informuje xxxxxxx.

(2) Xx cizince xxxxx §87, jehož xxxxxxx xxxxxxxxxxx neumožňuje xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx v §96 xxxx. 1.

(3) Cizinec, xxxxx xxxxxx na xxxxx na xxxxx x xxxxxx nad 90 xxx nebo xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx na xxxxx xx 30 xxx xxx dne xxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xx na xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx pobytu xxxx xxxxx xxx 30 xxx.

(4) Xxxxxxx, xxxxx je oprávněn x přechodnému pobytu xx xxxxx bez xxxx, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xx 30 xxx xxx xxx xxxxx xxxxxxx příslušné podle xxxxxx místa xxxxxx, xxxxx je mu xxxxx, xx změna xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxx 90 xxx.

(5) Xxxxxxx, xxxxx xxxxxx na xxxxx xx xxxxx k xxxxxx xxx 90 xxx xx účelem xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx změnu xxxxx xxxxxx xx xxxxx do 15 xxx xxx xxx xxxxx, x xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx nového xxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx se xx cizince xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx než 15 xxx.

(6) Změny xxxxx xxxxxxxxxxx odstavců xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx §96 xxxx. 1 xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; xx xxxxxxxx xx xxx, kdo xxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx údajů xxxxxxxxx x xxxxxxxxx. Xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxx na xxxxx x xxxxxx xxx 90 xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx na krátkodobé xxxxx za tímto xxxxxx x xxxxxx xxxxx místa pobytu xx xxxxx, xx xxxx povinen xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §32 xxxx. 3, x xxxxx cizinci xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx výši xxxx, xxxxx xxxx xxxxxx.

§98x

Xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx na xxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx x místu xxxxxxxxx xxxxxx xx území xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx, nebo x dokladu xxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx,

x) xxx-xx xxxxx xxxxxx xxxxx proveden xx xxxxxxx pozměněných, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx nepravdivě xxxx xxxxxxxxx uvedených xxxxxxxxxxx,

x) xxx-xx xxxxxx, xx jehož xxxxxx xx xxxxxxx hlášen x pobytu na xxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxx,

x) pokud xxxxxxxxx xxxxxxxxx podmínky xxxxxxx x §100 xxxx. x), nebo

d) xxxxxxx-xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx vymezenou xxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx je cizinec xxxxxx x xxxxxx xx xxxxx, a xxxxxxx-xx xxxxx objekt xxxx jeho xxxxxxxxx xxxx.

(2) Ministerstvo xxxxx xxxx o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) na xxxxx xxxxxxxxx xxxx osoby xxxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx části; existenci xxxxxxxxx důvodu xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x místu hlášeného xxxxxx xx území xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, který xxxxx xxxx úředně xxxxxx; x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx označen xxxx xxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx

§99

(1) Xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx každý, xxx xxxxxxxxx ubytování xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx více xxx 5 cizinců, s xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx osoby blízké.

(2) Xxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx vztah založený xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx x obdobným xxxxxxx.

§100

Ubytovatel je povinen

a) xxxxxxxxxx policii oznámit xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx vstup xx míst, xxx xx může cizinec xxxxxxxx, jde-li x xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx vstupem xxxxxx xxxxxxxx právo xxxxxxx na xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx (§102),

x) xxxxxxxx xxxxxxx ubytování, které xxxx zjevně nepřiměřené xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx ubytování xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podmínkám a x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx

1. 8 x2, xx-xx ubytována jedna xxxxx,

2. 12,6 m2, xxxx-xx ubytovány xxx xxxxx; na xxxxxx xxxxx ubytovanou xxxxx xx x podlahové xxxxx připočítává 5 x2,

x) xxxxxxx xx xxxxxxxx vydat xxxxxxxxx x ubytování s xxxxxxxx xxxxx, příjmení, xxxxx, xxxxx x xxxx ubytování,

f) xxxx xxxxxxx knihu a xx xxxxxxxx xxxxxxx xx předložit xx xxxxxxxx; xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx domovní xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxx.

§101

Xxxxxxx kniha

(1) Xxxxxxx xxxxx je xxxxxxxx, xx kterého xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x počátek a xxxxx ubytování. Xx xxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx též xxxxxx listinných xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §103 xxxx. x) xxxxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx.

(2) Xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx §100 xxxx. x) xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx knihu x listinné podobě.

(3) Xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx musí xxx xxxxxxxxx v aktuálním xxxx, pravidelně, xxxxxxxxx x srozumitelně. Xxxx xxxxxx musí být xxxxxxxxxx postupně x xxxxxxxx xxxxxxxx; xx xxxxx obdobně xxx xxxxxxxxxx listinných dokumentů xxxxxxxxxxxxx domovní xxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx po xxxx 6 xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx dokumenty nahrazující xxxxxxx xxxxx je xxxxxxxxxx povinen xxxxxxxxxx xx xxxx 6 xxx xx ukončení xxxxxxxxx xxxxxxx.

§102

Xxxxxxxx ubytování

(1) Ubytovatel xx xxxxxxx oznámit xxxxxxxxx xxxxxxx do 3 xxxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxx; xxxxxxxx xxxxx útvaru xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx oznámit xxxxxxxxx xxx xxxxxx

x) xxxxxxxxxxx přihlašovacího tiskopisu xxxxxxxxxxxx xxxxx §103 xxxx. x),

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx údaje x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx tiskopisu xxxxxxxxxxxx podle §103 xxxx. x), nebo

c) xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx přístupu xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx formuláře x xxxxxxxx internetové xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxx vedených x xxxxxxxxxxxxx tiskopisu.

(3) Jde-li x ubytovatele, který xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx podnikatelské xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 2 xxxx. c), je-li xxxxxx xxxxxxx zřízen x xxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxxx u xxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx neoznamuje xxxxxxxxx xxxxxxx způsobem xxxxxxxx x xxxxxxxx 2 xxxx. a), xxxxxxx xxxxxxxxxx přihlašovací xxxxxxxx xx dobu 6 xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx.

XXXXX VIII

POVINNOSTI

§103

Povinnosti xxxxxxx

Xxxxxxx xx mimo povinností xxxxxxxxxxx x jiných xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxx xx xxxxx pracovní xxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx svobody xx xxxxxxx, pokud xxxx xxxxxxxxx platného xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx, xx-xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx na xxxxx,

x) předložit xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx, pobytovou xxxxx, xxxxxx xxxxxxxx pobytu xxxx xxxxx trvalého xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx a podepsat xxxxxxxxxxxx tiskopis xxxx xxxxxxxx listinný xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx přihlašovacího tiskopisu; xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx přihlašovacího xxxxxxxxx&xxxx;xxxx listinného dokumentu xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx přihlašovacího xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx 15 xxx xxxx,

x) uvádět x xxxxxx podle xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx všechny xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx tímto xxxxxxx,

x) na xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx totožnost xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx vydaného Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x imunit xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, x xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, že xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx; xxxxx Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx prokázat xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx jiného dokladu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx členských xxxxx Xxxxxxxx unie, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx trvalého xxxxxx; xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx sám xxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx karty xxxx karty xxxxxxxx xxxxxx, nemá-li xxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx dokladem, xxxxxxxx však xxxx xxxxxxxx, xx je xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxx xxxxx příjmení, xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx v xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona; změnu xx cizinec xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, který xx vydal doklad xxxxxxxxxxx k xxxxxx xx xxxxx, x xx xx 3 xxxxxxxxxx xxx xxx xxx, xxx xxxxx xxxxxxx, x jde-li x xxxxxx Evropské xxxx xxxx jeho xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, ve xxxxx xx 15 xxxxxxxxxx dnů,

f) xxxxxxx xxxxxxx vydané xxxxx xxxxxx zákona před xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx a xxxx, aby xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) při xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x vydání xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx je neplatný xxxx xxxxxxxx úředními xxxxxxx, x xx x xx zániku xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx povolení x xxxxxxxx pobytu; doklad xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx tento xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx 3 dny xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx zákona, x xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, byl-li vydán xx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx; xxxxxx xx cizinec xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxx doklad xxxxx,

x) ohlásit ztrátu, xxxxxxx, poškození xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona xx 3 pracovních xxx xxx xxx, xxx tato xxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxx-xx xxxx xxxxxxx xx xxxxx, xxxxxx ji xxxxxxx xxxxxx, xxxxx mu xxxxx doklad vydal, xxxxxxx-xx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxx xx cizinec zastupitelskému xxxxx; xxxxxxx xx xxxxxxx povinen ohlásit xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, jehož ztrátu xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx víza xx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx vyhoštění, xxxxxxxx xxxxxxxxxx, zajištěním za xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx totožnosti, plněním xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx z xxxxxxxxxxx smlouvy xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu Evropských xxxxxxxxxxxx x na xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx záznamů xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx x při xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxx xx v xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx vzniku x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx ohlásit xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx dokladu xxxxx §108 xxxx. 1 xxxx. x), x), x), g) xxxx h),

n) xxxxxxx xx xxxxx xxxxx x platným xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x pobytu, pokud xxxxx xxxxx nestanoví xxxxx,

x) xx požádání xxxxxxx prokázat xxxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxx; xx xxxxxxx, jde-li x xxxxxx Xxxxxxxx xxxx1b), xxxx rodinného xxxxxxxxxxx xxxxx §15a xxxx. 1 nebo 2 x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo x xxxxxxx, xxxxx xx území pobývá xx xxxxxxx povolení x dlouhodobému xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx,

x) x xxxxxxx, xx xx xxxxx ponechá xxxxxxx xxxxxxxx 15 xxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx poskytovatele zdravotních xxxxxx o vydání xxxxxxxxx xxxxx §92, x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x území při xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) předložit xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pojištění xxxxx §180i nebo §180j; xx neplatí, jde-li x xxxxxxx xxxxxxx x §180j xxxx. 4,

x) xx požádání xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx povolení k xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) strpět xxxxxxxx xxxxxxxx biometrických xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx účelem xxxxxxx pravosti xxxxxxx x povolení x xxxxxx xxxx ověření xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx plnění xxxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxxxxxx se x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx 15 xxx, xxxxx je zákonným xxxxxxxxx, xxxxx mu xxx xxxxxx do xxxx nebo xxx xxxxxx xx xxx xx dobu xxxx xxxxxx na xxxxx xxxxxx xxxxxx, a xxxx xxxxxxxx, aby xxxxxxx xxxxxx 15 xxx, jehož je xxxxxxxx xxxxxxxxx, který xx xxx xxxxxx xx xxxx xxxx xxx xxxxxx mu xxx xx xxxx xxxx pobytu xx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xx území xxxxxxxxx,

x) xx požádání xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx prováděné v xxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxx, prokázat, xx xx oprávnění xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

§104

Xxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Letecký xxxxxxxx xxxxx&xxxx;x xxxxx xxxxx, xxxxx není xxxxxxxx xxxxxx, na xxxxx dopravit cizince, xxxxx xxxx cestovní xxxxxx xxxx xxxxx, xx-xx xxxxxxxx x xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxx nebo xx-xx xxxxxxxxx pobytu x tranzitním xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxx.

(2) Provozovatel vodní xxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx autobusových xxxxxxx nesmí z xxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx nemá cestovní xxxxxx xxxx vízum, xx-xx vzhledem x xxxxx x cíli xxxxx potřebné.

(3) Dopravce15a) xx povinen xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx x přímo použitelným xxxxxxx xxxxxxxxx Evropských xxxxxxxxxxxx15b) xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx, pokud xxx xxxxxxx odepřen xxxxx xx xxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx cizince xx xxxxxxxxx se xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, který xxxxxxx

x) xxxxxxxx xx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx doklad xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx-xx xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx letiště xx xxxxx,

x) xxxxxxxx xx xxxxx a xxxxx nebo jiný xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx cílového xxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx.

Xxxxxxx do xxxxxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx nejpozději xx xxxxx xx 48 xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxx-xx x provozovatele xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, anebo xx xxxxx do 7 xxx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxxxxx; xxx xxxxx xx staví xx dobu řízení x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu2) nebo xx dobu xxxxxx xxxxxxx u xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx podle §10.

(4) Xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxx dopravil, xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx policie xxxxxxxx dopravu xxxxxxx xx xxxxxxxxx,

x) byla-li xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx průjezdního xxxx x xxxxxxx odmítá xxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxx státu, xxxx

x) xxx-xx o xxxxxxx pobývajícího x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxx xx xxxxxx státu x xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx v §9 xxxx. 1 xxxx. x), x), x) nebo x).

(5) Xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx náklady15c) xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx x tranzitním xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx letiště xx xxxxx xx xxxx, xxx xxxx v xxxxxxx x přímo xxxxxxxxxxx právním předpisem Xxxxxxxxxx společenství15b) dopraven xx xxxxxxxxx.

(6) Povinnosti xxxxxxxx uvedené v xxxxxxxxxx 1 x 3 až 5 xx vztahují rovněž xx xxxxxxxx letadla xx vnějším letu3b) xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

§105

Povinnost soudu, xxxxxx xxx výkon xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, vazební věznice x xxxxxxx

(1) Xxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

x) x odsouzení cizince,

b) x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx mrtvého xxxx nezvěstného,

d) x xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxx") nebo neplatnosti xx xxxxxxxxxxx manželství xxxx partnerství v xxxxxxxxx, xxx účastníkem xxxxxx xx xxxxxxx,

x) x ustanovení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, kdy xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxx

x) o xxxxxxx xxxxxxxxxxx cizince xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx na xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx,

xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx místa xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx; x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx určení příslušného xxxxxx policie xxxxxxxxx xxxx útvar xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx.

(2) Xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxx neprodleně xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx podle sídla xxxxxx xxx výkon xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx x xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx cizince ze xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, z xxxxx nebo x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx informace xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2 xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, týkají-li xx cizince, xxxxxxx xxxx xxxxxxx dlouhodobé xxxxx nebo xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§106

Xxxxxxxxxx orgánů státní xxxxxx

(1) Úřad práce Xxxxx xxxxxxxxx - xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx Prahu jsou xxxxxxx xxxxxxxxxx písemně xxxxxxx xxxxxxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx pracovní xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx na xxxxxxxx xxxxx obsaditelné xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxx držitele xxxxx xxxxx,

x) ukončení xxxxxxxxxx cizince před xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxx vydáno xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx; x xxxxxxx, xx zaměstnání xxxx ukončeno xxxxxxxx x xxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxx x §52 písm. x) xx x) xxxxxxxx xxxxx xxxx dohodou x týchž xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx zrušením xxxxx §56 xxxxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx, xx občan Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx přechodně xxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx systému xxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx postižením xxxx xxxxxxx pomoci v xxxxxx xxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxx podal xxxxxx o příspěvek xx xxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x xxxx xxxx povinny xxxxxxxxxx zaslat ministerstvu xxxxx rozhodnutí x xxxxxxx, neudělení, prodloužení, xxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx x zaměstnání.

(2) Xxxxxxxxxxxx úřad xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx ministerstvu xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx uděleno xxxxxxxxxx xxxxx nebo vydáno xxxxxxxx k dlouhodobému xxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxx x hmotné nouzi9o) xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx ministerstvu, xx xxxxxx měsíční xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx příslušníka, xxxxxx xxxx vydáno xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx, x xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx xxxx [§42c xxxx. 3 xxxx. c)], xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.

(4) Xx-xx xxxxxxx xxxxxx zaměstnanecká xxxxx, xxxx Úřad xxxxx Xxxxx republiky - generální xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx úřady, xxxxxxx xxxxxxxxxx hlásit xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxx x mohou xxx xxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(5) Xxxx, xxxxx xx xxxxxx x vedení xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, nebo xxxxxxx xxxxx, který xx příslušný x xxxxxx rejstříku, seznamu xxxx evidence xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu30), xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx xxxxxx cizince x xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx; xx xxxxxxx, xxx-xx x občana Evropské xxxx.

(6) Okresní správa xxxxxxxxxx zabezpečení xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx ukončení xxxxxx samostatné xxxxxxxxx xxxxxxxx; xx xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxx Xxxxxxxx xxxx.

(7) Státní xxxx xxxxxxxx práce x oblastní xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx ministerstvu xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx povolení x xxxxxx, xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xx-xx podle xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx kartou xxxx xxxxxx kartou; xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxx úřad inspekce xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx práce neprodleně xxx xxxxxx cizinecké xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

§107

Povinnosti xxxxxx xxxx

(1) Xxx xxxxxxx xx xxxxx získá xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x §108 odst. 1, xxxxxx x povolení x xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, pobytovou xxxxx nebo xxxxx xxxxxxxx pobytu xx xxxxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxx xxxxxxxxx ubytování cizince, xx xxxxxxx na xxxx xxxxxx vydat xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx, po kterou xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx osoba xx xxxxxxx uhradit xxxxxxxxxx x nemajetkovou xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx závazků uvedených x pozvání xxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxx, xxx xx xxxxxxx xxxxx §15, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx odstoupení xx xxxxx závazku xxxxxxx. Xx závazku xxxxx §15 xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx pozvaného xxxxxxx xx xxxxx.

(5) Xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx písemně xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx nad 90 xxx za xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx. Vysoká škola xx dále xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx zahájení, xxxxxxxxx xxxx ukončení xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu xxxxxxxx jiným členským xxxxxx Xxxxxxxx unie xx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxxxxxxx programu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx v xxxxx xxxxxx mezi xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx členském xxxxx Xxxxxxxx unie x xxxxxxxxx, které bylo xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx, a xx xxxxx xxxxxx přechodně xxx xxxx. Xxxxxx xxxxx xx povinna xxxxx cizinci xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx podle §42 odst. 3.

(6) Xxxxxxxx organizace, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx9j), xxxxxxxxxx xxxxxxx oznámí xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx dalšímu pokračování xxxxxx x xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx oznámit xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx výzkumné xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x dlouhodobému pobytu xxxxxxxx xxxxx členským xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx vědeckého xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxx přechodně xxx xxxx. Výzkumná xxxxxxxxxx je xxxxxxx xxxxx cizinci xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx §42 xxxx. 3.

(7) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx ministerstvu xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pracovníků xx xxxxxxx zemí xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx9j).

(8) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx osoba, xxxxx xxxxxxxxxx cizince x xxxxxxxx poměr xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x §52 xxxx. x) xx x) xxxxxxxx xxxxx xxxxx dohodou x xxxxx důvodů xxxx xxxxxxxxx zrušením xxxxx §56 xxxxxxxx práce xxxx uplynutím xxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, zaměstnanecká xxxxx xxxx xxxxx xxxxx a x xxxxxx xxxxxx xx xxxx nebo xx xxx xxxxxxx platnost xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx karty, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx pracovního xxxxxx xx xxxxxxxxxxx cizince x xxxxx, nejdéle xxxx po xxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx karta xxxx xxxxx xxxxx; xx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx zajištěna xxxxx xxxxxxxx.

(9) Xxxxxxx nebo xxxxxxxxx osoba, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx, je xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx zařazení xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx xxxxx.

(10) Xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxx 90 dnů xx xxxxxx sezónního xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx

x) xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx podmínky xxxxxxx x §100 písm. x) x xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x s úrovní xxxxxxxxx; xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx za xxxxxxxxx cizincem xxxx xxxxxxxxxxxxx oprávněn provést xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx podle §146 písm. b) xxxxxxxx xxxxx x

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §32 xxxx. 3.

(11) Pokud xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx víza x xxxxxx xxx 90 xxx za xxxxxx xxxxxxxxx zaměstnání nebo xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, je xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx tím xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxx, xxxx xxxx xxxxxx, xx něž xx xxx xxxxx, xxxxx xx xx nebyla xxxxxxx platnost xxxx, xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx x náklady xxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx státu, xxxxx xx xxxxxxx, xxxx v případě, xx xx xxxxxx xxx xxxxxxxx občanství, xx státu xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx bydliště, xxxxxxxxx xx jiného xxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx, x správní poplatek xx xxxxxxx žádosti.

(12) Xxxxxxxx xxxxxxxxx, v xxx xxxx xx xxx xxx převeden xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx vnitropodnikově xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xx povinna xxxxxxxxxxxx xxxxxxx změnu xxxxxxxx, na xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx karta xxxxxx, xx xxxxx do 3 pracovních xxx xxx xxx, kdy x xx došlo.

(13) Xxxxxxxx korporace, x xxx xxxx xx xxx byl xxxxxxxx xxxxxxx, který xx xxxxxxxxx xxxxx vnitropodnikově xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, a xxxxx hodlá na xxxxxxx xxxxxxxxx pobývat x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxx cizince oznámit xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx.

(14) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx 24 xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx cizince xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §10 x 126b.

(15) Xxxxxxx zástupce xxxxxxx xxxxxxxx 15 xxx, xxxxxxxxx osoba, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx 15 let xxxxxx xx xxxx xxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxx mladším 15 let xx xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xx povinen xxxxxxxx xxxxxx povinností xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxx mladšího 15 let x xxxx zajistit, aby xxxxxxx xxxxxx 15 xxx xxxxxxx xx xxxxx oprávněně.

XXXXX XX

XXXXXXXX XXXXXX

§108

(1) Xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxx, která xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx splňuje xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2,

x) xxxxxx xxxxxxxxxx občana Xxxxxxxx unie,1b)

d) xxxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx všech xxxxx světa,

e) cestovní xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) cestovní xxxxxx vydaný Xxxxxx xxxxxxxxxx xx základě xxxxxxxxxxx smlouvy,

g) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx,15e)

x) xxxxxx žáků xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx v xxxxx Xxxxxxxx xxxx,7b) xxxxxxxx-xx

1. xxxxxxxxxx žáků, xxxxx xxxxxx schopni se xxxxxxxx xxxxxxxx totožnosti xxxxxxxxxxx fotografii,

2. potvrzení xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, ve xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxx, xx xxx xx xxxxxxxx xx xx tohoto státu xxxxxx, a xx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx xx xxxxxx xxxx uznávat jako xxxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxx doklad xxx xxxxxx neoprávněně xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx příslušníků xxxxxxx xxxx59) (dále xxx "xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx návrat").

(2) Xx cestovní xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxx xxx účely xxxxxx xxxxxx uznat veřejnou xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx účelem xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx, x xxxx xxxx uvedeny údaje, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx území a xxx z xx xxxxxxx

x) údaje x xxxxxxx občanství cizince,

b) xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx držitele,

d) xxxx x době xxxxxxxxx.

(3) Cestovní doklad xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) a x) xxx xxxxx xxxxxxx dlouhodobého xxxx xxxxx xxx xxxxxx 10 xxx, xxxx xxxxxxxxx nejméně 2 xxxxx stránky x xxxx xxxx platnosti xxxx xxx xxxxx xxxxxxx o 3 xxxxxx, xxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx; xx neplatí, xxx-xx x xxxxxxx xxxx k pobytu xxx 90 xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx na území.

§109

(1) Xxxxxxxxx xxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x cestovní xxxxxx xxxxx §108 xxxx. 1 písm. x) xx xxxxxx xx xxxxxx cizince, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Cizinci, který xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x dokladů xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1, vydá na xxxx xxxxxx zastupitelský xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx k cestě xx České xxxxxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx vydal. Xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx, xxxxx v zahraničí xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x §108 xxxx. 1 xxxx. x), x) xxxx x), xxxx xx jeho xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx průkaz xxxxxxxxxx x xxxxx xx Xxxxx republiky; podmínkou xxxxxx je souhlasné xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxx uvedené x xxxxxxxx 1 jsou xxxxxxx xxxxxxx.

§110

§110 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 136/2006 Sb.

§111

(1) X xxxxxxx x vydání xxxxxxxxxxx xxxx, cestovního průkazu xxxxxxxxxx nebo cestovního xxxxxxx xxxxx §108 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxx uvede xxx příjmení, xxxxx, xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx, xxxxx xxxxx, bylo-li xxxxxxx xxxxxxxxx, den, xxxxx, xxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx x místo, kde xx hlášen x xxxxxx xx xxxxx. X xxxxxxx o xxxxxx cestovního xxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxx podle §108 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx připojí xxxxxxxxxx.

(2) X xxxxxxxxxx xxxx, cestovním xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §108 odst. 1 xxxx. x) xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 a opatřit xxx xxxxxxxxxx cizince xxxxxxxxxx o vydání xxxxxx dokladu. Cizinecký xxx vydaný xxxxx §113 odst. 1 x 2 bude xxxx xxxxxxx nosičem xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx x zobrazení xxxxxxxx x údaje x otiscích prstů.

§112

§112 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 318/2015 Sb.

§113

Xxxxxxxxx xxx

(1) Cizinecký xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx údaji x xxxxxx se x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx států xxxxx x s dobou xxxxxxxxx na 10 xxx, xxxxxxxx mladším 15 let x xxxxx xxxxxxxxx na 5 xxx. Jde-li x vydání cizineckého xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x odstavci 6 xxxx. a) x xxxxx xxxxxxxx xx vůli xxxxxxx xxxxxxxxx, xxx niž xx xxxxxx opatřit xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx povahy, xxxxxx xx xxxxxxxxx xxx s xxxxx xxxxxxxxx na 1 xxx; jde-li x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, vydává xx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx průkazu x povolení x xxxxxx xxxxx požívající xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx2), x jde-li x xxxxxxx požívajícího xxxxxxx xxxxxxx, vydává se x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx dočasné xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx3a). Cizinecký xxx se vydá xx lhůtě xx 30 xxx ode xxx xxxxxx žádosti. Xxxxxxx xx xx xxxx žádost xxxxx xxxxxxxxx osobních xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, funkčnost xxxxxx dat x xxxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx x něm xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx nosiče xxx x xxxxxxxxx x xxx zpracovaných xxxxxxxxxxxxx xxxxx se xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx zařízení xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx aktuálně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x biometrickými xxxxx zpracovanými v xxxxxx dat xxxxxxxxxxx xxxx. V xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx osobních xxxxx, xxxx v případě xxxxxxxx nesprávnosti osobních xxxxx, xxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx nového xxxxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxx mladšímu 12 xxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx15f) xxxxxxxxx odlišnou xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx, x xxxxx xxxx xxxxx z důvodů xxxxxxxxxxxx xxxx fyziologických xxxx, xxxxxxxxx zdravotního xxxxxxxxx prstů rukou, xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx, se vydá xxxxxxxxx pas x xxxxxxx xxx, v xxxx jsou x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx. V xxxxxx xxx xx x tomto xxxxxxx xxxxxx xxxx, xx xxxxx dat xxxxxxxxxx xxxxxx prstů rukou xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxx xx xxxx xx xxxxx xx 30 xxx xxx dne xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x odstavci 1.

(3) Xxxxxxxxx xxx vydávaný xxxxx odstavce 1 xxxx 2 xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx. Xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx se údaje xxxxxxxx v xxxxx xxxxxx: xxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx, popřípadě xxxxx cizince, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx narození, xxxxxxx, doba platnosti xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, které jsou xxxxxxxx vyjádřením xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx nelze xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx pas xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx x zrušení xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx dnem xxxxxx oprávnění k xxxxxxxx pobytu xxxxx §87 anebo odejmutím xxxx zánikem xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx3a). Cizinecký xxx xxxx ztrácí platnost xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx rozhodnutí soudu x žalobě proti xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx stížnosti xxxxx xxxxxxxxxx krajského xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxx doplňkové ochrany xxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx2).

(5) Xxxxx zpracované x xxxxxx dat x xxxxxxxxxxxxx xxxxx (odstavec 1) xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx stanoví xxxxx.

(6) Xxxxxxxxx pas xxxx xxxxxxxxxxxx xx žádost xxxxxxx

x) xxxxx xxxxxx xx území xx xxxxxxx povolení x xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x doloží, xx xx xxx nemůže xxxxxxxxx xx své xxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xx xxxxxxxx k xxxxxxxx pobytu xxxxx §87, xxxxx nemá xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx ochrany xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx3a), který není xxxxxxxxx cestovního xxxxxxx,

x) xxxxx xxxx udělena xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx2).

(7) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx příslušného x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx funkčnosti xxxxxx xxx a xxxxxxxxxx v xxx xxxxxxxxxxxx biometrických údajů. X xxxxxxx zjištění xxxxxxxxxxxx xxxxxx dat x biometrickými xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, nebo x xxxxxxx zjištění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx, má xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx; xxxxxx nového xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx podléhá xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx tehdy, xxxxx xxxxxxxxxxx nosiče xxx s xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx způsobit xxxxxxxxx nebo nefunkčnost xxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx údaji.

(8) Xxxxxxxxxxx xxxxx lze xxxxxx xxxxxxx xxx ověřování xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx totožnosti xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx (xxxxxxxx 1) xxxxxxxxxxxx x xxxxxx dat xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zařízení xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx.

§114

Xxxxxxxx průkaz xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx průkaz xxxxxxxxxx x vycestování xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx

x) xxxxx xxxx xxxxxx cestovní xxxxxx x xxxxxx si x xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx vůli xxxxxxx cestovní xxxxxx xxxxx xxxxxxxx; za xxxxxx zjištění cizincem xxxxxxx totožnosti je xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx být xxxx xxxxxxxxx prokázána, xxxx

x) xxxxxxxx 15 xxx, který xx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx vycestoval x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx prohlášení xxxxx §92 xxxx. x).

(2) Cizinci podle xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx na 180 dnů x x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx států xxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx dokladu, xx xxxxxxxxxx krátkodobého xxxx xx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxxx totožnosti x vycestování xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, x jehož xxxxxxxxx xxxx pravomocně rozhodnuto x xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx doklad.

(5) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx vydá xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx,

x) který nemá xxxxxx cestovní doklad x xxxxxx si x xxxxxx nezávislých xx jeho xxxx xxxxxxx cestovní doklad xxxxx způsobem, byl-li xx na xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx pobyt, xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx příslušníka občana Xxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxx xxxx xxxxxxx vízum x xxxxxx xxx 90 xxx xx xxxxxx strpění pobytu xx xxxxx xxxxx §33 odst. 1 xxxx. a) xxxx x) xxxx xxxxx x xxxxxx xxx 90 xxx xx xxxxxx strpění pobytu xx území podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx2), xxxxx xxxxxx xx xxxxx bez xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx bylo xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx za účelem xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx z důvodů xxxxx §33 odst. 1 písm. a) xxxx x), xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) se xxxxxxxx xxxxxx totožnosti xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx na 180 xxx a s xxxxxx platností xx xxxxx xxxxx xxxxx; xxxxxxx podle xxxxxxx x) x c) x dobou xxxxxxxxx xxxxxxx na 365 xxx x s xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx států xxxxx.

(6) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx totožnosti xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx dokladu, xx

x) xxxxxx právní xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx k xxxxxx xxx 90 xxx,

x) udělení víza x pobytu xxx 90 dnů xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx území xxxxx §33 odst. 3; xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx doby xxxxxxxxx xxxxxxxxx víza,

c) nabytí xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx trvalému xxxxxx,

x) xxxxxxxx poskytování dočasné xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx (§87),

x) xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx za účelem xxxxxxx pobytu xx xxxxx z xxxxxx xxxxx §33 xxxx. 3; xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx doby xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx na xxxxx, xxxxx xx nemůže x důvodů xxxxxxxxxxx xx xxxx vůli xxxxxxx xxxxxxxx doklad xxxxx xxxxxxxx; cestovní xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx všech xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx shodnou x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, který xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie x z důvodů xx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx si nemůže xxxxxxx cestovní xxxxxx xxxxx způsobem.

(7) Xxxxxxxxxxxxx xxxx xx pokyn xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx totožnosti cizinci, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xx

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx vstupem xx xxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx azylanta xxxx xxxxx xxxxxxxxxx doplňkové xxxxxxx anebo nezletilým xxxxxxx xxxxxxx azylanta xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

xxxxx xxxxx xxxxxxx nemá platný xxxxxxxx doklad x xxxxxx xx xx x xxxxxx xx xxxx vůli xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx39) při xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx držitelem.

§115

Xxxxxx pro odnětí x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, cestovního xxxxxxx totožnosti nebo xxxxxxxxxx xxxxxxx podle §108 xxxx. 1 xxxx. f)

(1) Xxxxxxxxx xxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx podle §108 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx vydání.

(2) Xxxxxxxxx xxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx cestovní xxxxxx podle §108 xxxx. 1 xxxx. x) xx nevydá xxxx vydaný xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx

x) je xxxxxxx xxxxx rozhodnutí xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx závazků, xxxx

x) xx xxxxxx xxxxxxx stíhání xxxx xxxxx nevykonal xxxxx xxxxxx xxxxxxx uložený xxxxxx, jestliže xx xxxxx xxxxx prominut xxxx výkon xxxxxx xxxxx xxxxxxxx,

xx xxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx zásahu xx soukromého nebo xxxxxxxxx xxxxxx cizince.

(3) Xxxxxxxxx xxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxx §113 xxxx. 6 xxxx. x), xx-xx

x) xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xx tím xxxxx být xxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxx xx informačního systému xxxxxxxxx států.

§115x

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie

(1) Náhradní xxxxxxxx xxxxxx Evropské xxxx15e) xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx,1b) xxxxx xxxxxxxx doklad xxx ztracen, xxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxx stát, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xx xxxxx xxxxx, xxx se xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx v xxx xxxxxxxxx jinak, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx. Podmínkou xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx je, xxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, x xxx vyslovil xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx cestovní doklad Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie, xxxxx je xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx má xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx ve xxxxxxxxxx případě xx xxxxxx xxxxx.

(3) X xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxx, xxxxxxxxx jména, xxxxxxxx, xxxxxxx, tělesnou výšku, xxxxx, místo x xxxx narození, xxxxxx xxxxxxxxx, adresu místa xxxxxxxx bydliště, xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx, xx xxxxx hodlá xxxxxxxx, a připojí xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Evropské xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx x dobou xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx nezbytně xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx, xxx niž xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Evropské xxxx xxxxxx.

(5) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxx xxxxxxxxxxxxx úřad příslušnému xxxxxx xxxxx Evropské xxxx, jehož xx xxxxxxx xxxxxxx.

§115x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 559/2004 Sb. s xxxxxxxxx xx 1.1.2005

§115b

Evropský xxxxxxxx doklad xxx návrat

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx ministerstvo xxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx cizinci x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x §114 xxxx. 3, 4 x 6 x xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx návrat.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx návrat se xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx přiměřenou době xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx vycestování.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxx ministerstvo xxxx xxxxxxx vydat x xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x azylu.

§115b xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 274/2021 Sb. s xxxxxxxxx xx 2.8.2021

§116

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dokladu

Cestovní xxxxxx se xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxxx, xxxxxxxx

x) xxxxxxxx doba xxxxxxxxx x něm xxxxxxx,

x) byl xxxxxxxx xxx, xx xxxxxx x xxx uvedené xxxx xxxxxxxxx,

x) xx xxxxxxxx xxxx celistvost,

d) xxxxxxxx nesprávné xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx provedené xxxxx,

x) xxxxxxxxxx x xxxxxxx neodpovídá skutečné xxxxxx držitele, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxx dokladu xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx.

§117

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxx zadrží xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx kontrole

a) xxxxxxxx xxxxxx, pokud xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx cizince x

1. xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx prokazuje jako xxxxxxxx, nebo

2. xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx v držení,

b) xxxxxxxx doklad podle §108 odst. 1 xxxx. x), e) xxxx x), pokud xxx lze xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona,

c) xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §108 xxxx. 1 xxxx. x), b), x), x) xxxx x), xxxxx xx orgánem xxxxx, xxxxx xxx xxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxx-xx rozhodnuto xxxx xxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx činný x xxxxxxxx řízení.

(3) Xxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx je x důvodů uvedených x odstavci 1 xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx ministerstvo.

(4) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §108 xxxx. 1 xxxx. d), e) xxxx x) xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx odkladu xxxxx

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx, jde-li x xxxxxxxxx pas xxxx xxxxxxxx průkaz xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx,

x uvedením xxxxxx xxxx zadržení.

(5) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §108 odst. 1 xxxx. x), x) xxxx f) xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxx-xx x xxxxxxxxx xxx xxxx cestovní xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx ministerstvem, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx útvaru xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx místa xxxxxx jeho držitele xx xxxxx s xxxxxxxx xxxxxx jeho xxxxxxxx.

(6) Útvar xxxxxxx xxxx ministerstvo xxxxxxxx x xxxxxx zadrženého xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxx xx 15 xxx xx xxxxxxxx zadrženého xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxx 5. X případě xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxxxx xx 60 dnech xxx xxx předání xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx důkazním xxxxxxxxxxx x trestním xxxxxx.

(7) Xxxxxxx xxxx ministerstvo xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx podle §108 xxxx. 1 xxxx. x), x), c), x) xxxx h) xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx cestovní doklad xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx Ministerstvu xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxx x xxxxxx padělaný, xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx.

HLAVA IXa

PRŮKAZ X XXXXXXXX X POBYTU

§117a

Průkaz x xxxxxxxx x xxxxxx

(1) Xxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx.

(2) Průkaz x xxxxxxxx k xxxxxx xx vydává xxxx xxxxxxxxxx doklad obsahující xxxxx dat x xxxxxxxxxxxxx údaji, jimiž xxxx xxxxx o xxxxxxxxx obličeje a xxxxx o xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx mladšímu 6 let, pokud xxxxx použitelný xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx40) xxxxxxxxx xxxxxxxx věkovou xxxxxxx, xxxx xxxxxxx, x xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx rukou x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx postižení xxxxx xxxxx, xx vydá xxxxxx x povolení x xxxxxx, x xxxx xxxx z xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxx dat xx x tomto xxxxxxx xxxxxx xxxx, xx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx rukou xxxxxxx.

(3) Xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx společenství40) x xxxx

x) x xxxxxxx povolení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx

1. xxxx xxxxxx,

2. xxxxx xxxxx,

3. xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

4. xxxxxx podle §117b xxxx. 4,

5. xxxxxx xxxxx §42i xxxx. 7,

6. xxxxxx xxxxx §117b odst. 1,

7. digitální xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

8. xxxxxx xxxxx §117b odst. 5,

9. záznam xxxxx §117b xxxx. 6,

10. xxxxxx xxxxx §117b xxxx. 7,

11. záznam xxxxx §117b odst. 8,

x) x případě xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx

1. xxxxx xxxxx,

2. xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx,

3. xxxxxx x xxxxxxx svéprávnosti,

7. xxxxxx podle §84,

5. xxxxxx xxxxx §117b xxxx. 1,

6. xxxxxx xxxxx §117b xxxx. 2,

7. xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(4) Ministerstvo xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxx, určený x xxxxxxx xxxxxxxxxxx zpracování; xxxxxx se xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx překonatelná překážka. Xxxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx o xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx údaje xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x povolení x xxxxxx.

(5) Ministerstvo xxxx xxxxxxxx průkazu x xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, x xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx údajů xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxx průkazu x xxxxxxxx k xxxxxx.

(6) Xxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx průkazu xxx, xxx nedošlo x jeho xxxxxxxxx xxxx zneužití. Xxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxxxx ověří xxxxxxxxx xxxxxxxx údajů xxxxxxxxx xx vydávaném průkazu x xxxxxxxx k xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxx x biometrickými xxxxx x správnost x něm xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx údajů. Xxxxxxxxx xxxxxx dat a xxxxxxxxx x něm xxxxxxxxxxxx biometrických údajů xx xxxxxxx pomocí xxxxxxxxxxx xxxxxxxx umožňujícího xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx cizince x biometrickými údaji xxxxxxxxxxxx v nosiči xxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx údaji, xxxxxxxxx xxxxxxxx nesprávnosti x něm zpracovaných xxxxxxxx xxxxx, nebo x xxxxxxx zjištění xxxxxxxxxxxx osobních xxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx x povolení k xxxxxx.

(7) Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx. V případě xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx s xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx cizinci xxxx nový xxxxxx x povolení k xxxxxx; xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx pouze tehdy, xxxxx xxxxxxxxxxx nosiče xxx s xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, o xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx způsobit xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxx dat x xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(8) Biometrické xxxxx xxx využívat xxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xx xxxxxxxxxx biometrických xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxx s xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxxx xxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx údaji xxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxx prokazování xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx cizinec xxxxxx pro xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x povolení x xxxxxx, jehož xx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx nosič xxx x biometrickými xxxxx x xxxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx cizince x xxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxxx údaji vedenými xxx xxxx účely x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

§117x

Xxxxxxxxxx údajů xx xxxxxxx o povolení x xxxxxx

(1) Xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx cizince se x xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx podle xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx. Pokud xxx cizinci xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx jméno, xxxxxxxxx jména, x xxxxxxxx v xxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx formou xxxxxxx v xxxxxxx x povolení x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx jmen, x xxxxxxxx ve xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) X xxxxxxx x povolení x pobytu xxxxxxxxxxxx xxxxxxx záznam "XXXXXX XXXXXXX XXXXX XXXXX XX", pokud xxxxxxx x povolení trvalého xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxx vydání xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §68 x 83.

(3) Xxxx x xxxxxxx svéprávnosti cizince xx xxxxxxx xx xxxxxxx x povolení x pobytu po xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(4) Ministerstvo xxxxxxx xx průkazu x povolení k xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xx trh xxxxx; xx neplatí, xxx-xx x držitele xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx převedeného xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx převedeného zaměstnance x rubrice druh xxxxxxxx vyznačí záznam "XXX". Ministerstvo x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx převedeného xxxxxxxxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx záznam "xxxxxx XXX".

(6) Ministerstvo x xxxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx vydaném xxxxx §42d xxxxxxx xxxxxx "xxxxxxx", pokud xxxxxxx xxxxxxx podmínky xxxxxxx x §64 písm. x) nebo x), "xxx", pokud xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx uvedené x §64 xxxx. x), "xxxxxxxx", xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x §64 xxxx. e), xxxx "xxxxxxxxxxx", pokud xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx uvedené x §64 xxxx. x).

(7) Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx záznam "xxxxxxxx pracovník".

(8) X xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx, kteří xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxx programu Xxxxxxxx unie xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x oblasti xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx do průkazu xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx.

(9) Xxxxxxxxxxxx x rubrice xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x povolení x pobytu xxxxxxx xxxxx

x) §87b xxxx. 4 písm. x) xxxxxxx xxxxxx

1. "PŘECHODNÝ XXXXX - RP", xxx-xx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx podle §15a xxxx. 1 xxxx 2, xxxx

2. "XXXXXXXXX XXXXX", xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx občana Xxxxxxxx xxxx xxxxx §15a xxxx. 3,

x) §87j xxxx. 1 xxxx. a) x §87t xxxx. 1 xxxxxxx xxxxxx "TRVALÝ XXXXX", xxx-xx x xxxxxx Spojeného království, xxxx

x) §87j xxxx. 1 xxxx. c) xxxxxxx xxxxxx "XXXXXX XXXXX - XX".

(10) Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx x povolení x xxxxxx vydaném xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx "článek 50 Xxxxxxx x XX", xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §15b xxxx. 1 záznam "XX UK - xxxxxx 50 Smlouvy x EU" a xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §15b xxxx. 2 záznam "xxxxxxx - článek 50 Xxxxxxx o XX.

§117x

Xxxx xxxxxxxxx průkazu x povolení x xxxxxx

(1) Průkaz x xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pobytem se xxxxxx na dobu xxxxxxxxx povolení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §44 odst. 4 xx 7 xxxx §44a xxxx. 1 x 2.

(2) Průkaz x povolení x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx trvalým xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx 10 xxx, x xxx-xx x xxxxxxx mladšího 15 let, x xxxxx xxxxxxxxx 5 xxx.

§117x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 427/2010 Xx. s účinností xx 1.5.2011

§117d

Prodloužení xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx cizince x xxxxxxxxx trvalým xxxxxxx

(1) Dobu xxxxxxxxx xxxxxxx x povolení x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx lze xxxxxxxxxx, x to i xxxxxxxxx, x 10 xxx, x xxx-xx x xxxxxxx xxxxxxxx 15 xxx, o 5 xxx.

(2) Xxxxxx x prodloužení doby xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx podat xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, nejdříve však 90 dnů xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx; x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx.

(3) X případě, xx xxxxxx žádosti ve xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 zabrání důvody xx vůli xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx tuto xxxxxx xxxxx xx 3 xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx těchto xxxxxx.

(4) X xxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxx platnosti xxxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx povinen předložit xxxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxx-xx xxxxxxx podmínky xxx xxxxxxxxxxx platnosti xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx, je xxxxxxx xx xx výzvu xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx ke xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx průkazu x xxxxxxxx x xxxxxx, x xx xxxxxx xxxxxxxx biometrických xxxxx xxxxxxx a xxxx xxxxxxx, který xx xxxxx x xxxx xxxxxxx digitálnímu zpracování; xxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx je xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xx 60 xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xx na xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx.

(6) Xxxxxx-xx doba xxxxxxxxx průkazu x xxxxxxxx x pobytu xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x prodloužení xxxxxxxxx tohoto xxxxxxx, xxxxxxx se na xxxxxxxx xxxxxxx do xxxxxxxxxx dokladu xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx přímo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Evropské xxxx51), x to xx xxxxx xxxx x pobytu xxx 90 xxx x xxxxx xxxxxxxxx odpovídající xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxx se xx xxxxxxxxxx dokladu xxxxxxxxx, jde-li o xxxxxxx zařazeného xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx smluvních xxxxx. Platnost víza xxxxxx xxxx nabytí xxxxxx moci rozhodnutí x žádosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x povolení x xxxxxx.

§117e

(1) Xxxxxxx, který xxxx o vydání xxxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx ztracený, xxxxxxx, xxxxxxxx anebo xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxx, xxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx nefunkční, xx xxxxxxx xxxxxxxxx cestovní xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx s biometrickými xxxxx. Xxxxxxx se xxxxxxxxx i x xxxxxxx, xx cizinec xxxx x xxxxxx xxxxxxx x povolení x xxxxxx xx xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx podle §117f.

(2) Cizinec, xxxxx xxxx o provedení xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx x povolení x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x důvodu xxxxx §117f odst. 1 xxxx. g), xx xxxxxxx předložit xxxxxxxx xxxxxx, průkaz, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (§71 xxxx. 2).

(4) Cizinec uvedený x xxxxxxxxxx 1 xx 3 je xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxx na xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx ke xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx vydání xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx, x xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx cizince x xxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx k xxxx dalšímu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxxx se xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x jeho xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx je xxxxxxx ve xxxxx xxxxxxxxx ministerstvem, xxxxxxxxxx xxxx xx 60 xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x pobytu.

§117e xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 427/2010 Xx. x xxxxxxxxx od 1.5.2011

§117x

Xxxxxxxx nebo zrušení xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx x pobytu xxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxx x něm xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx jeho xxxxxx, xxxxxxxx nebo xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) úmrtím xxxxxxx xxxx nabytím xxxxxx moci rozhodnutí xxxxx o prohlášení xxxxxxx xx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx; xx xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxx na xxxxx (§83), xxxxx x xxxxxx xxxxxx xx území xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx území, nebo

h) xxxx xxxxxx nového xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x prodloužení xxxx xxxxxxxxx průkazu x xxxxxxxx k pobytu x xxxxxxx, xx xxxx platnosti dosavadního xxxxxxx x xxxxxx xxx neuplynula.

(2) Ministerstvo xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxx, jestliže

a) xx xxxxxx xxxxxxxx xxx, xx xxxxxx v xxx xxxxxxx jsou xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx jeho celistvost,

b) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx změny,

c) xxxxxxxxxx x xxxxxxx neodpovídá xxxxxxxx podobě jeho xxxxxxxx, xxxx

x) průkaz xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx údaji.

(3) Xx-xx xxxxxxx průkazu x xxxxxxxx k xxxxxx přítomen x xxxx xxxx xxxxxx xxx zrušení platnosti xxxxxxx, lze xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx prohlášením xxxxxxxx xxxxxxx, xx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxx v xxxxx případě přípustné.

§117x

Xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx x pobytu xxx xxxxxx dat x xxxxxxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx x pobytu xxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx údaji, které xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zpracování xxxxxxx cizince, jestliže

a) xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zpracování xxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxx x povolení x xxxxxx obsahujícího xxxxx xxx s xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx údajů x podpisu xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, nebo xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxx obsahujícího xxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx technická xxxxxx xxxx déle xxx 7 xxxxxxxxxxxx dnů, xxxx

x) x xxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxx události xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx k pobytu xxxxxxxxxx nosič xxx x biometrickými xxxxx.

(2) Xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx bez xxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x dobou xxxxxxxxx 6 měsíců, x to ve xxxxx xxxxxx, xxxxx xx vyznačuje xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x odstavci 1 xxxx. x) a x) xxxxxxx poté, xxx pro xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx s xxxxxxxxxxxxx údaji xxx xxxx pořízeny biometrické xxxxx cizince x xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx se tyto xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx systému podle §158a xxxx. 4 x xxxx, xxx xxxxxxx skutečnosti xxxxxxx, xxxx neprodleně xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x pobytu.

(4) Pokud xxx xxxxxxx vydán xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx se xx xxxxx osobně xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx údajů nezbytných xxx xxxxxx xxxxxxx x povolení x xxxxxx, x to xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx a xxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx k xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx neprodleně xxxx, xxx pominou xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x povolení x pobytu xxxxx xxxxxxxx 1.

(5) Xxxxxx x povolení k xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx cizinci xxxxx nejpozději xx xxx skončení xxxxxxxxx xxxxxxx x povolení x pobytu xxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx údaji. Xxxxxx xxxxxxx x povolení x xxxxxx xxxxx xxxx první nepodléhá xxxxxxxxx poplatku.

(6) X xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx k pobytu xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx x biometrickými xxxxx xxxxxxxx namísto xxxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxx xxx xxxxxx xxx s xxxxxxxxxxxxx xxxxx vyzve xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx o povolení x xxxxxx obsahujícího xxxxx xxx s xxxxxxxxxxxxx xxxxx podle xxxx první xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx k pobytu xxx nosiče xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

§117x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 427/2010 Sb. x účinností od 1.5.2011

XXXXX X

XXXXXXX XXXXXXXXX

§118

(1) Xxxxxxxx vyhoštěním xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx, xxxxx je xxxxxxx xx stanovením xxxx x vycestování z xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie x xxxx, po xxxxxx xxxxx xxxxxxx cizinci xxxxx na xxxxx xxxxxxxxx států Xxxxxxxx xxxx. Dobu, xx xxxxxx nelze xxxxxxx xxxxxxx vstup na xxxxx xxxxxxxxx států Xxxxxxxx unie, xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxx x xxxxxxxx vyhoštění xxxxxxx. X xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx hraniční přechod xxx vycestování z xxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Evropské xxxx xxxx xxxx rodinného xxxxxxxxxxx xx rozumí xxxxxxxx pobytu xxxxxx Xxxxxxxx xxxx nebo xxxx rodinného xxxxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xx spojeno xx xxxxxxxxxx xxxx k xxxxxxxxxxx z xxxxx x xxxx, po xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx.

(3) Doba k xxxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx 7 xx 60 dnů. Xx-xx xxxxxxxxxx x správním xxxxxxxxx xxxxxx podle §119 xxxx. 1 xxxx. x), xx xxxxxxx xxxxxxxxx stanovit xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx 7 xxx. Xxxxx by xxxxx rozhodnutí x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx x vycestování xxxxx xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxx xxxxx ode xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx x xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xx cizinec xxxxxxxx, xxx xxxx doby xx zajištěním xxxxxxxxx. Xxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxx x vycestování x stanovení xxxx xxxx k xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx §174a odst. 2, xxxxxxx vydá xxxx xxxxxxxxxx xxxxx §101 xxxxxxxxx řádu, ve xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx k vycestování x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx uváděných xxxxxx. Xxxxx xxxx x vycestování lze xxxxxxxx xxxxxxx na 180 xxx.

(4) Xx xxxx, xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx cizinci xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx států Evropské xxxx nebo xxxxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxx xxxx rodinnému příslušníkovi xxxxxxx xxxxx na xxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxx, po xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx vyhoštění xxxxxxxxxxx.

(5) Xxx xxxxx správního xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxx zdržování xx xxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx letiště, xxxxxxxx nebo strpění xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx2) nebo xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx ministerstva x xxxxxxx oprávnění x pobytu xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx území3a) xxxx xxxxx x xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx. Nebude-li x xxxxxxx případě xxxxxxxxxx x správním xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx nepřiměřený xxxxx xx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx cizince, xxxxxxx xxxxxxxxx podle §50a xxxx. 5. Xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x době xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx opustit xxxxx xxxx území xxxxxxxxx států Xxxxxxxx xxxx.

(6) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx jednoho rozhodnutí xx xxxxxxxx.

(7) Pro xxxxx xxxx hlavy xx za xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §15a xxxx. 3, xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx.

§119

Správní vyhoštění z xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx

(1) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx cizince, xxxxx xxxxxx na xxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx, xx xxxxxx nelze xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxxx států,

a) xx xx 10 let,

1. xx-xx xxxxxxx nebezpečí, xx xx cizinec xxxx při xxxxxx xx území xxxxxxx xxxxxxxxxx státu užitím xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx ohrožující základy xxxxxxxxxxxxxx státu xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx obdobným způsobem, xxxx

2. je-li xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xx xxxxxxx mohl xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx pořádek,

b) xx xx 5 xxx,

1. xxxxxxx-xx se cizinec xxxxxxx dokladem, xxxxx xx padělán, anebo xxxxxxxx jiné xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

2. xxxxxxx-xx xx cizinec xxxxxxx při xxxxxxxxxxx x území cestovním xxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x §116 xxxx. x), x), x) nebo d),

3. xxxxxx-xx xxxxxxx na xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx x xxxx není xxxxxxxx,

4. xxxxxx-xx cizinec xx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx, xx k xxxx xxxx xxxxxxxx,

5. xxxxxxxxx-xx se xxxxxxx xx výzvu xxxxxxx xxxxxxxx kontrole,

6. xxxxxxxx-xx xxxxxxx státní hranice x úkrytu xxxx xx o xxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

7. xxxxxxxx-xx xxxxxxx státní xxxxxxx xxxx xxxxxxxx přechod,

8. xxxxx-xx xxxxxxx x xxxxxx podle tohoto xxxxxx xxxxxxxxxx informace x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx správního xxxxxx, xxxx

9. xxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx právní předpis, xx-xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx maří-li xxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) až na 3 xxxx,

1. je-li xxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxx xxx platného xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx povolení x xxxxxxxxxx, xxxxxx je xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zaměstnání, na xxxxx xxxxxxxxx dani xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx činnost xxx oprávnění xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx16) xxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx nebo takové xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx,

2. xxxxxxxxx-xx xxxxxxx, xx xx území xxxxxxxxx xxxxx pobývá xx xxxx, xx xxxxxx xx xx xxxxx xxxxx oprávněn xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx

3. xx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx, že xx xxxxxxx xxxx xxx pobytu xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx, xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxxx opatření před xxxxxxxxxx infekčního xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx x správním xxxxxxxxx xxxxxx Evropské xxxx1b) xxxx jeho xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, který xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxx vydat xxxxx x xxxxxxx, xx xxxxx Xxxxxxxx xxxx1b) xxxx xxxx xxxxxxx příslušník

a) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx narušuje xxxxxxx xxxxxxx; xx xxxxxxx, xxx-xx o xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx xx území xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx 10 let; xx xxxx doby xx xxxxxxxxxxxx doba xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, nebo

c) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx, xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx onemocnění xxxxx xx 3 xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx.

(3) Xxxx, xx xxxxxx nelze xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx jeho xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx, se xxxxxxx xx xx 10 let, xxx-xx x xxxxxxx xxxxxxxxx x důvodu xxxxxxxxx x xxxxxxxx 2 xxxx. x) xxxxx x), xxxx xx xx 3 xxxx, xxx-xx x správní xxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 2 xxxx. x).

(4) Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx vědeckého výzkumu xx území, xxx xxxxx xxxxx v xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx narušuje xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx zdraví xxx, xx trpí xxxxxx uvedenou x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx před xxxxxxxxxx infekčního onemocnění, x x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx nepostačuje xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx povolení. Xxxxxxxxxx x správním xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx první x xxxxxx ochrany xxxxxxxxx xxxxxx xxxx nelze xxxxx, xxxxx-xx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxx povolení x xxxxxxxxxxxx pobytu xx účelem xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, který xx xxxxx xxxxxx na xxxxxxx povolení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx členského státu Xxxxxxxx unie, xxx xxxxx pouze x xxxxxxx, xx tento xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x s xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx nepostačuje xxxxxxx platnosti tohoto xxxxxxxx; xxxxxxxx-xx s xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx xxxx, který xxxxxxxxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, policie cizince xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx Evropské unie, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx předpisem Xxxxxxxxxx společenství7c).

(6) Xxxxxxxxx-xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxx mezinárodní ochranu, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx členského xxxxx, xxx xx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx ochrany xxxxxx xxxxxx. Je-li rozhodnutí xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx platné, xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x území. Xxxx xxxxx členských xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx vyhostit xxxxx x xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx nebo xxx pravomocně xxxxxxxx xx zvlášť závažný xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx Českou xxxxxxxxx o mezinárodní xxxxxxx, je vykonatelné xx xxxxxx právní xxxx xxxxxxxxxx, jímž xx

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx zjevně xxxxxxxxx,

x) xxxxxx o xxxxxxx mezinárodní xxxxxxx xxxxxxxxx, nebo

d) azyl xxxx doplňková ochrana xxxxxx,

xxxxxxxx marně xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx rozhodnutí xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx ochrany xxxx xxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx2) xxxxxx xxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx ve xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx nemá xxxxxxxx xxxxxx. Rozhodnutí x správním vyhoštění xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx-xx xxxx xx žádost xxxxxxx jeho xxxxxx xxxxxxxx účinek.

(8) Rozhodnutí x správním xxxxxxxxx xxxxxxx, který požádal x oprávnění k xxxxxx xx účelem xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu3a), xx vykonatelné xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx právní xxxx xxxxxxxxxx o zastavení xxxxxx x xxxx xxxxxxx, xxxxxxxx marně xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx dočasné xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx přiznání odkladného xxxxxx zrušil.

(9) Xxx-xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx (§180c) xxxx x nezletilého xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxx x správním xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Policie x ustanovení opatrovníka xxxxxxxxxxx cizince xxxxxxxx x poučí xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§119x

(1) Rozhodnutí x xxxxxxxx vyhoštění podle §119 xxxx. 1 xxxx. b) xxxx 6 x 7 xx nevydá, xxxxxxxx xxxxxxx žádající x xxxxxxxxxxx ochranu podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu2) xx xxxxx přichází xxxxx xx xxxxx, xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx vážná xxxx16a), x xx xxxxx vstoupí xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx x sám se xxx prodlení přihlásí xxxxxxx nebo ministerstvu x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx podle §119 xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx důsledkem xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx rodinného xxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx nezletilého xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxx §119 xxx xxxxx xxxxx x xxxxxx ohrožení bezpečnosti xxxxx, xxxx xx-xx xx x jeho xxxxx x xxxxxxx x Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx vyhoštění xxxxx §119 xxxxx xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x vydání xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx území nebo xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx; xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx nebylo ukončeno xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu xx účelem xxxxxxx xx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx.

(5) Policie xxxxxxx, xxxxxxx bylo xxxxxx xxxxxxxx k dlouhodobému xxxxxx za xxxxxx xxxxxxx xx území, xxxxx rozhodnutí x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §119, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx x trestním xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx trestné xxxxxxxx xxxxx x ohledem xx poskytnutou xxxxxxxxxx xx xxxx xxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx zdraví. Xxxxxxx dále xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx.

(6) Policie xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx pobytu, zruší xxxxxxxxxx x správním xxxxxxxxx, pokud xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, že xx mohl xxx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx bezpečnost xxxxx, závažným xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx ohrozit xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, jde-li o xxxxxxxxx příslušníka xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(7) Xxxxxxxxxx o správním xxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxx-xx o xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx sjednané x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx 13. xxxxx 2009.

§120

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx

(1) Policie xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx cizince x povolením x xxxxxxxx xxxxxx s xxxxx, po xxxxxx xxxxx xxxxxxx umožnit xxxxx xx území xxxxxxxxx států Evropské xxxx, xx xx

x) 10 xxx, xx-xx xxxxxxx nebezpečí, xx xx xxxxxxx xxxx xxx pobytu xx xxxxx xxxxxxx bezpečnost xxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx politických xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx směřující x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx jiným xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) 10 xxx, xx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx na xxxxx xxxxxxxx způsobem xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) 3 xxxx, nesplní-li xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §77 xxxx. 3.

(2) Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx1b) nebo xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, kterému xxxx xxxxxxx povolení x xxxxxxxx xxxxxx, xxx vydat xxxxx x případě, xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx narušuje xxxxxxx pořádek x x ohledem xx xxxxxxxxx xxxx jednání xxxxxxxxxxx odnětí oprávnění x pobytu. Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, jde-li x

x) xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie, ledaže xx xxxxxxx vyhoštění xxxx v jeho xxxxxxxxx zájmu, xxxx

x) xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxx 10 xxx, ledaže xxxxxxxx xxxxxxxxxx státu xxxxxx xxxxxxxx způsobem.

(3) Xxxx, xx xxxxxx nelze xxxxxx Xxxxxxxx unie xxxx xxxx rodinnému xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx, xx xxxxxxx xx na 10 let.

(4) Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx by xxx xxxxxxxxxxx zásah xx xxxxxxxxxx xxxx rodinného xxxxxx xxxxxxx.

§120x

(1) Policie v xxxxx rozhodování o xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §119 x 120 xx povinna xx xxxxxxx xxxxxxx stanovisko9b) xxxxxxxxxxxx, zda xxxxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxx (§179); to xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx-xx policie x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx cizince xx xxxxxxxxx přechodu x xxxxxxx xxxxxxxx uvede, xx jeho vycestování xx xxxxx,

x) xxxxxxx-xx xxxxxxx x bezpečné xxxx xxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx, xx by xxxx xxx xxxxxxxx skutečnému xxxxxxxxx xxxxx §179, xxxx

x) jde-li o xxxxxx Evropské xxxx.

(2) Xxxxxxxx-xx xxxxxx znemožňující xxxxxxxxxxx cizince xx xxx nabytí xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx, policie xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx, xxx xxxxxxxxxxx cizince xx xxxxx, podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu5d) po xxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxx závazného xxxxxxxxxx ministerstva.

(3) Ministerstvo xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(4) Xxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2 xxxxx, policie tuto xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx vízum x xxxxxx nad 90 dnů xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx (§33 xxxx. 3).

(5) Xxxxxxx-xx xxxxxx znemožňující xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxx rozhodnutí xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx lhůty x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx5d) xx xxxxxxxx x xx xxxxxxx nového závazného xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxx xxxxxx moci xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx uděleného xxxxx §33 xxxx. 3 xxxx povolení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx strpění xxxxxx na xxxxx; xxxxxxx xxxxxxx udělí xxxxxxxx příkaz.

(6) Xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2 xxxx možné, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx ochrany xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx2). Xxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxx první xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x správním xxxxxxxxx, oprávnění požádat x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx podání xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx podá do 3 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(7) Xxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxx vyhoštění xxxxxx, xxx-xx xxxxxxx xxxxxx xxxx. Xxx-xx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §119 xxxx. 1 písm. x), xxxxxxxx rozhodnutí x správním xxxxxxxxx xxxxxx, je-li xxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx xxxx, xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx na xxxxx.

(8) Xxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx, kterým xxxx xxxxxxx doplňková xxxxxxx xxxx xxx povolen xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx pobytu xx xxxxx, xxxxxx xx dobu

a) xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx o xxxxxxxx vyhoštění xxx xxxxxxx xxxxxx cizince xx území, jde-li x xxxxxxxxxx xxxxx §119 odst. 1 xxxx. x) xxxx x), xxxxx podle §120 odst. 1 xxxx. a) xxxx x),

x) xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x rozhodnutí x xxxxxxxx vyhoštění xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx území, xxx-xx x xxxxxxxxxx podle §119 xxxx. 1 xxxx. x) nebo §120 odst. 1 xxxx. c).

(9) Platnost xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx zaniká, xxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx a xxx xxx xxxxxx právní xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx vstupu xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx.

(10) Doba xxxxxxxxx x xxxxxxxx 7 x 8 xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx právní moci xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx anebo xxxxxxxxx xxxxxxx nebo x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx pobytu xx území.

(11) Xxxxxxx xxxxxxxxx cizince, xxxxx xx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx kterým xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx vyhoštění x xxxxxx xxxxx §119 xxxx. 1 písm. x) xxxx 1, x právu xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx nebo plat, x xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx mzdy xxxx xxxxx do xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx v xxxxxxx, že je xxxxxx xxx státního xxxxxxxxx, do státu xxxxx posledního trvalého xxxxxxxx, popřípadě xx xxxxxx xxxxx, xx xxxxxx má xxxxxxx xxxxx. Dále xxxxxxx xxxxx, xx xx xxxxx xxxxxxxxxx příslušný xxxxx inspekce práce41) x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zaměstnavatelem.

§121

Xxxxxxx-xx xxxx xxxx xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxx na základě xxxxxxxxx vyhoštění xx xxxxxx xxxxx.

§122

Xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) X době, xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx cizinci xxxxxxx xxxxx xx xxxxx, xxxxxxx cizinci xxxxx xxxxx nebo povolí xxxxx xx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx neudělení xxxx nebo nepovolení xxxxxx by byl xxxxxxxxxxx zásah xx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx cizince.

(2) X xxxx, po xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx vstup xx xxxxx, pokud xxxxxx xxxxxx na xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx x nelze-li věc xxxxxxx x ciziny.

(3) Xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 a 2 xxx xxxxxxxx xxxxxxx xx 30 xxx.

(4) Xx neudělení xxxx xxxx nepovolení xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx obsahující zdůvodnění xxxxxx xxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx5d), xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx vyhoštění nebo xxxxxx xxxx, xx xxxxxx nelze xxxxxxx xxxxxxx vstup xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxx o xxxxxxxx vyhoštění, x xx nejméně x xxxxx xxxxxxx této xxxx, xxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxx jeho xxxxxx x xxxxxxxx polovina xxxx, xx kterou xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx,

x) xxx x cizince, xxxxx xxxxxxx, že xxxxxxxxxx vycestoval x xxxxx x xxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx x správním vyhoštění, x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x správním xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxxx, nebo

c) se xxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxx (§87), xxxxx xxxxxx xxxx 18 xxx a xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx sociálně-právní xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x integraci na xxxxx.

(6) Xxxxxxx může xx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx5d), xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx, jestliže

a) xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x správním xxxxxxxxx, xxxx

x) xx xxxxx x xxxxxxx svěřeného xx xxxxxxxx výchovy (§87), který xxxxxx xxxx 18 let x podle vyjádření xxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxx tento xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx na xxxxx.

(7) Xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx po nabytí xxxxxx xxxx rozhodnutí x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxxx5d), xxxxxx xxxxx rozhodnutí x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx nehrozí xxxxxxxxx, xx xx xxxx xxx xxxx xxxxxx xx území ohrozit xxxxxxxxxx státu, závažným xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx nebo ohrozit xxxxxxx zdraví. Xxxxxxx xxxxxxx postupuje v xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x správním xxxxxxxxx stal xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx občana Xxxxxxxx xxxx.

§123

Úhrada nákladů xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, přepravní xxxxxxx a xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx dále xxxxxxxx xxxxxxx podle věty xxxxx za xxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Jde-li x správní vyhoštění xxxxxxx, xxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxx povolení k xxxxxxxxxx, xx-xx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu8e) xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x pobytu, xx povinen xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 uhradit ten, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx-xx xxxxxxx spojené xx správním xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx jejich zbývající xxxx uhradit ten, xxx uzavřel se xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, v xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxx, kdo xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx vztahů xxxxx nebo xxxxx xxx x xxxx x zaměstnávání xxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x pobytu x xxxxxxxxxxxxxx. Xxxx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxx stanovené xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x pobyt cizinců x nevěděl, xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx,

x) xxxx, xxx xxxxxxx xx zaměstnavatelem xxxx subdodavatelem xxxxxx xxxxx xxxx druhé, xxxxx xxxxxxx, že xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx předpisy xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x pobyt xxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx osoba xxxxxxx x xxxxxxxx 2 a xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x finanční xxxxxx složené xxxxxxxx xxxx složitelem xxxxx §123c, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx má xxx vyhoštěn na xxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxx xxxxxxxxx. Hradí-li xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx vyhoštěním xxxxxxx xxxxx věty xxxxx, xx rozhodnutí x xxxxxxxxxx uhradit xxxxxxx xxxxxxx xx správním xxxxxxxxxx prvním xxxxxx x řízení.

(4) Neuhradí-li xxxxxxx xx stanovené xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx vyhoštěním x xxxxxx-xx náklady xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, jsou xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx zbývající xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx

x) xxxxx, která xx x xxxx xxxxxxxx x pozvání xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxx-xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx organizace, xxxxx xx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxxxxx uhradí xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx 6 měsíců xxx xxx skončení xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx9j),

x) xxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zaměstnání xxx povolení k xxxxxxxxxx,

x) xxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx z xxxxxxxxx x důvodů xxxxxxxxx x §52 xxxx. x) až x) xxxxxxxx xxxxx anebo xxxxxxx z xxxxx xxxxxx xxxx okamžitým xxxxxxxx podle §56 xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx, na xxxxxx bylo xxxxxxx xxxxxx povolení x xxxxxxxxxx, zaměstnanecká karta xxxx xxxxx karta, xxxxx xxxxx xxxxxxx xx zrušení xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx účelem xxxxxxxxxx xxxx xx zániku xxxxxxxxx zaměstnanecké karty xxxxx §63 z xxxxx xxxxxxxxxxxx; to xxxxxxx, pokud xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxx, kdo xxxxxxx zaměstnal, prokáže, xx xxxxxxx zajistil xxxxxx xxxxxxx spojených x xxxxxxxxxxxx do xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx, xxxx xx xxxxx, ve xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx,

x) xxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zaměstnání a xxxxxxxx poměr byl xxxxxxx z xxxxxxxxx x xxxxxx uvedených x §52 písm. x) xx x) xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxx okamžitým xxxxxxxx xxxxx §56 xxxxxxxx práce před xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx bylo xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, zaměstnanecká xxxxx xxxx modrá xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx účelem xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §63 z xxxxx nevycestoval; xx xxxxxxx, pokud xxxxxxx, xx xxxxxxx zajistil xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxx, jehož xx xxxxxxx, nebo xx xxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxx pobyt,

e) xxxxxxxx, který nesplnil xxxxxxxxx podle §104.

(5) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, v xxxx xxxxx x xxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xx 4 xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx vyhoštěním xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx; úhradu xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx. Xxxxxxxx není xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(6) Nebyly-li xxxxxxx xxxxxxx se správním xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xx 4, xxxx xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx

x) policie, xxx-xx o xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx42), xxxx

x) xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(7) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x povinnosti xxxxxxx xxxxxxx spojené xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxx v řízení, xxxxxxxxxxxx cizinci předá xxx propuštění ze xxxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx-xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x písemným xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx cizinci x xxxxxx, xx xxxxxxx bylo xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx, informace x xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx žalobu x xxxxx.

§123a

Úhrada xxxxxxx spojených x xxxxxxxxxxx návratem

(1) Xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx cizince xxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo policii xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx spojené x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx, xxxx xx xxxxxx xxxxx, xxxxx cizinci xxxxxx xxxxx xx xxx xxxxx, xxx-xx x xxxxxxx,

x) xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx správního xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxx rozhodnutím x správním xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx území xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx,

x) který xx xxxxx xxxxxx bez xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx, pokud se xxxxxx dostavil xx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx a xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx rozhodnutí o xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxx

x) x kterého xxxxx xx zrušení xxxx xxxxxxxx platnosti dlouhodobého xxxx, k zamítnutí xxxxxxx x vydání xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx pobytu, xx xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx pobytu, xx xxxxxxx přechodného pobytu xxxxxx Xxxxxxxx unie1b) xxxx ukončení přechodného xxxxxx rodinného xxxxxxxxxxx xxxxxx Evropské xxxx, x který na xxxxx pobývá xx xxxxxxx výjezdního příkazu xxxxxxxxx podle §50 xxxx. 1 xxxx. x), xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx nebo xx xxx uložen xxxxx xxxxxxxxx.

(2) Cizinec xx povinen xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx v poloviční xxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx může xxxx náklady xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx základě xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1

a) v xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx právní moci xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx rozhodnutí x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx,

x) xx nabytí xxxxxx xxxx rozhodnutí x

1. xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx rozhodnutí x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx území xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie xx podmínky, xx xxxxx neuplynula xxxx x xxxxxxxxxxx, xxxx

2. xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx nebo trvalému xxxxxx nebo xxxxxxxxxx x zrušení xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx tohoto xxxxxxxxx x xxxxxx, xx xxxxxxxx, xx xxxxxxx na území xxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx výjezdního xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §50 xxxx. 1 písm. x), nebo

c) xx xxxxxx právní xxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx trest xxxxxxxxx.

(4) X xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx návratem ministerstvo xxxxxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx.

XXXXX XX

XXXXXXXX OPATŘENÍ XX XXXXXX VYCESTOVÁNÍ XXXXXXX X XXXXX X XXXXXXXXX XXXXXXX

§123x

Xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx vycestování xxxxxxx x území (xxxx xxx "xxxxxxxx xxxxxxxx za účelem xxxxxxxxxxx") je

a) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx se xxx, xxxxxx xxxx změnu xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx policii x xx xxxxxxxxx xxxx xx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx kontroly,

b) složení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx směnitelné xxxx xx xxxx předpokládaných xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx záruka") xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxx opatření za xxxxxx vycestování uloženo; xxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx občan Xxxxx xxxxxxxxx nebo cizinec x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx trvalým pobytem xx xxxxx (xxxx xxx "složitel"),

c) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x ve stanovené xxxx xxx v xxxxx xxxxx přítomen xx xxxxxx provedení xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx, xx-xx důvodné xxxxxxxxx, xx by xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx, xxx, xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx adresu xxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx údaje xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx, je-li xxxxxxx nebezpečí, xx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx x rozhodnutí, xxxxx předmětem xx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx.

(4) X druhu x xxxxxxx výkonu xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxx rozhodování x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, zda xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx správního vyhoštění, x xxxxxxxx k xxxxxxx tohoto rozhodnutí xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx-xx o xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx nebo x xxxxxxx, x xxxx xx xxxxxx, že xx x úmyslu xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx smluvního xxxxx.

(6) Výrok o xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx součástí xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx rozhodnutí x povinnosti opustit xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx. Odvolání xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx opatření za xxxxxx vycestování xxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(7) Xxxxxxx xx xxxxxxx splnit xxxxxxxxx xxxxxxxx xx x rozhodnutí o xxxxxxx xxxxxxxxxx opatření xx účelem xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx v xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx.

(8) V xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x uložení xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, policie takového xxxxxxx xxxxxxx. V xxxxxxx, xx splnění xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx cizince xxxxxxxxx, je xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx.

§123c

Finanční záruka

(1) Xxxxxxxx xxxxxx se xxxxxx xx účet xxxxxxx x je vratná xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx xxxx, xx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx trvalý pobyt xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx2), xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx vydáno povolení x xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xx s xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxx xx způsobu xxxxxxx finanční xxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xx 5 xxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x vrácení xxxxxxxx xxxxxx.

(3) X xxxxxxx, že xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx žádost xxxxx xxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx, ve státě, xx kterém má xxxxxxx xxxxx, xxxx xx xxxxx, který xxxx členským xxxxxx Xxxxxxxx unie xxxx xxxxxxxx xxxxxx5a). Xxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxx složitel, xx xxxxxxx, xx xxxxxxx byla finanční xxxxxx složena, povinen xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx po xxxxxxxxxxx x území xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx státě, xxxxx xx xxxxxxx, xxxx xx xxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx; zastupitelský xxxx xxxxxxx potvrdí xxxxxxxx se xxxxxxx xx zastupitelském xxxxx.

(4) Xxxxxxx zamítne xxxxxx x vrácení xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx

x) cizinec x xxxxx nevycestoval x xxxxx xx xxxxxxx dlouhodobý xxxxx xxxxxx pobyt xxxx xxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx2),3a),

x) cizinec xxxxxx xxxxxxx osobně,

c) xxxxxxx xxxxxx nepodal xxxxxxxxxxxxxxx zastupitelského xxxxx xx státě, xxxxx xx xxxxxxx, xxxx xx státě, xx xxxxxx xx povolen xxxxx, xxxx

x) xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx zastupitelském xxxxx xx státě, xxxxx xx občanem, xxxx xx státě, xx xxxxxx xx povolen xxxxx, xxxx-xx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(5) Policie je xxxxxxxxx finanční xxxxxx xxxxxx xx úhradu xxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx stanovené xxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxx xxxxxx připadne xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx 5 let xxx dne složení xxxxxxxx xxxxxx nepožádal x její xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxx době splněny xxxxxxxx pro xxxx xxxxxxx.

(7) O xxxxxxxx, xxx které xxxxxxxx xxxxxx může být xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx poučen xxxx xxxxx xxxxxxxx.

§124

Xxxxxxxxx cizince za xxxxxx správního vyhoštění

(1) Xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx cizince xxxxxxxx 15 xxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x zahájení xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx o jehož xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx byl xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx x nepostačuje xxxxxxx xxxxxxxxxx opatření xx xxxxxx vycestování, xxxxx

x) xx xxxxxxxxx, xx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx bezpečnost xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xx nebezpečí, xx xx cizinec xxxx xxxxx nebo ztěžovat xxxxx rozhodnutí o xxxxxxxx xxxxxxxxx, zejména xxx, xx v xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx pobytu, xxxxxx xxxx xxxxx uvést xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx neopustit xxxx xxxxx je xxxxxx xxxxx xxxxxx z xxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx z xxxxx x xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx vyhoštění,

d) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx porušil xxxxxxxxx xxxxxxxx mu xxxxxxxxxxx o uložení xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx vycestování, nebo

e) xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) X xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxx za účelem xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx rozhodnutí prvním xxxxxx v xxxxxx. Xxxxxxxx, xxxxxx řízení xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Policie x rozhodnutí x xxxxxxxxx stanoví xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx k xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxx doby xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx a xxxxx xx xxxxxx xxxx x xxxxx. Xx-xx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx přípravy xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx oprávněna dobu xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xx i xxxxxxxxx. X xxxxxx x xxxxxxxxxxx doby xxxxxx zajištění xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx je xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx úkonem x xxxxxx. Xxxxxxxx, xxxxxx řízení ani xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Policie vydá xxxx rozhodnutí x xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx, jde-li x xxxxxxx zajištěného podle xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx x udělení xxxxxxxxxxx ochrany, a xxxxxxxx oprávněné xxxxxx xx xxxxxxxx, xx xx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx vyhnout se xxxxxxxxx vyhoštění, xxxxxx xxxx předání x xxxxxxxxx stíhání xx xxxxxx, xxxx xx xxxxxxxx. Nové rozhodnutí x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx 3 xxx xx xxxx, xxx mělo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx.

(5) Xx-xx xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx cizince xxx doprovodu (§180c) xxxx nezletilého xxxxxxx x xxxxxxxx postavení, xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx opatrovníka. Xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx cizince xxx xxxxxxxxx vyrozumí x xxxxx jej o xxxxxxx opatrovníka.

(6) Xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxx xx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx státu xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, x xx-xx xx x xxxx xxxxx x xxxxxxx x Úmluvou x xxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, že jde x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx cizince xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xx xxxx, xxx xx xxxxxxx xxxx skutečný xxx. Xxxxxxx zahájí xxxxx xx zjištění věku xxxxxxxxxxx cizince xxx xxxxxxxxx bezodkladně xx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx úkonů xx xxxxxxxx xxxx, xxxxx se xx xxx xxxx na xxxxxxxxx cizince. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx průkazné, xxxxx xx xx xxxxxxx xxxx xx nezletilého xxxxxxx xxx doprovodu.

(7) X xxxxxxxx provedení xxxxx xx xxxxxxxx xxxx, x xxxxxxx x důsledcích jejich xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx, ve xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx.

(8) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx žádost o xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, x xxxx x xxxxxxxxx xxxxx ve xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxx prodloužení xxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxx-xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx bez xxxxxxxxx xxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxx oprávněních xxxxxxxxxxx.

§124a

Nelze-li xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx, policie xx oprávněna xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, který xxxxx žádost x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxx bylo x xxxx vyhoštění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx §119 xxxx. 1 xxxx. x), xxxxx §119 xxxx. 1 xxxx. x) bodu 6 xxxx 7.

§124b

Zajištění cizince za xxxxxx vycestování

(1) Xxxxx-xx xxxxxx xxxxxxxx zvláštní xxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx neoprávněně xxxxxxxxxxxx xxxxxxx staršího 15 xxx za xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx

x) xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx zastaveno, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x podané xxxxxxx x udělení mezinárodní xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx ve věci xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx poskytování xxxxxxxxxxx ochrany x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xx xxxxx uvedené xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xx 30 dnů, xxxxx-xx xxxxxxx výjezdní xxxxxx xxxxxx.

(2) O xxxxxxxxx xxxxxxx xx účelem xxxxxxxxxxx xxxxxxx neprodleně xxxxxx záznam obsahující xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx cizince, xxxx, xxxx x xxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxx-xx vycestování xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xx 48 xxxxx, xxxxxxx x xxxxxx o zajištění xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx rozhodnutí, xxxxx je xxxxxx xxxxxx x xxxxxx. Xxxxxxxx, xxxxxx řízení xxx xxxxxxxxx řízení xxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx k xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx přípravy vycestování xxxxxxx. Je-li xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx zajištění xxxxxxxxxx, x xx x xxxxxxxxx. V xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx vydání xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx. Xxxxxxxx, xxxxxx řízení xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx ustanovení §123, 123a a hlavy XXX xxxxxxx xxxxxxx.

(6) Xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxx,

x) xx-xx důvod xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xx-xx xxxxxxx přepravní xxxxxx xxx vycestování x xxxxx (letenku, xxxxxxxx), xxx nemohl xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. b) x xxxxxx na jeho xxxx xxxxxxxxxxx.

§125

(1) Xxxx zajištění xxxxx xxxxxxxxx 180 xxx x xxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxx osobní xxxxxxx. X případě cizince xxxxxxxx 18 xxx xxxx xxxxxx s xxxxxxxxxxx dětmi xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx 90 xxx.

(2) Policie xx oprávněna xxxxxxxxxxx xxxx trvání xxxxxxxxx xxxxx §124124b x nad xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx xxxxx xx podmínky, xx vyhoštění xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx zajištění, xxxxx

x) cizinec v xxxxxxx xxxxxxxxx zmařil xxxxx správního xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx údaje, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx náhradního xxxxxxxxxx dokladu, nebo xx odmítá xxxxx, xxxx

x) x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx výkon xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx řádné xxxxx xxxxxxx xx zpoždění xx strany třetích xxxx.

(3) Xxxx trvání xxxxxxxxx xxxxx odstavce 2 xxxx. x) x b) nesmí xxxxxxxxx v xxxxxxx 545 xxx, xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x) 365 xxx x xxxxxx se xx okamžiku xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. O xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx policie xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx. Xxxxxxxx, obnova xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(4) X xxxxxxxxx cizince xx xxxxxx správního xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx jeho xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx území; je-li xxxxxxxxxx nezletilý cizinec xxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx orgán xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Policie xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx též xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx úřad xxxxxx státu, xxxxx xx sídlo xx xxxxx x xxxxx x xx xxxxxxx xxxx opatrovník jménem xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx cizince xxx xxxxxxxxx požádá, xxxxxxxxx-xx jinak xxxxxxxxxxx xxxxxxx; xx xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxxxx, který xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx2).

(5) Xx-xx rozhodnuto o xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xx xxxx ukončeno xxxxxxxxx xxxxx §46a xxxxxx x xxxxx, x xxxxxxxx době xxxxxxxxx xxxxx §46a xxxxxx o azylu xx xxxxxxxxxx.

(6) Jsou-li x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nové xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zajištění z xxxxxx důvodu, xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx. Oznámením xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx nebo x xxxxxxxxxxx doby xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxx; xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx svobody. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x zajištění xxxxx §46a zákona x xxxxx se xxxxxxxxx rozhodnutí o xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx xxxx.

§126

Policie je povinna

a) xx xxxxx dobu xxxxxxxxx cizince xxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxx schopen xx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxx policii žádost x propuštění xx xxxxxxxx x soudního xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x rozhodnutí o xxxxxxxxxxx doby xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx ze xxxxxxxx. Xxxxx-xx tento xxxxx xxxxxxx x xxxxx-xx toto xxxxxxxxx xxxxxxx ani xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxx předáním xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx českém, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxx, arabském, xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx přezkumu xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx policie xxxxxx xxxxxx.

§126x

(1) Xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx bezodkladně xxxxxxx xxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx

x) xxxxxxx, kterému byla xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x orgánem xxxxxx x trestním xxxxxx, (§42e xxxx. 2), nebo

b) xxxxxxx, xxxxx podal xxxxxx x povolení x xxxxxxxxxxxx pobytu xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx,

xx mohl xxx xxx dalším pobytu x xxxxxxxx xxxxxxx xx životě xxxx xxxxxx x souvislosti xx xxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxx řízení.

(2) Xx xxxx přerušení xxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxx podle §125 xxxx. 1.

(3) Je-li xxxxxxx xxxxxxxxx, že xxxxxxx xxxxxxx, nebo xxxxxxxx-xx xxxxxxxxx zajištění, xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx přerušení zajištění xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxxx xxxxx.

(4) Proti xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 x 3 xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxx přezkumné xxxxxx xxxxxx přípustné.

§126b

(1) Xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx §176 xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx upustit od xxxxxxxx cizince xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx zdravotnického xxxxxxxx.

(2) Xxx-xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x poškození xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx onemocnění xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx, že xxxx pobyt ve xxxxxxxxxxxxx zařízení xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxx xxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx xxxx delší xxx xxxx scházející xx uplynutí 180 xxx xxx xxx xxxxxxxxx, policie zajištění xxxxxx. Při ukončení xxxxxxxxx xxxxxxx cizinci xxxxx vízum k xxxxxx nad 90 xxx za xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx z xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxx nezávislé, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx; xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx dobu xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx cizince x xxxxx, xxxxxxx xx xxxx 1 xxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 a 2 xx nepoužijí, xxxxx x poškození xxxxxx xxxxx xxxxxxxx úmyslným xxxxxxxx xxxxxxx.

§127

(1) Zajištění xxxx xxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx ukončeno

a) po xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx-xx xxxx xx správním xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxx x prodloužení doby xxxxxx xxxxxxxxx nebo x zrušení xxxxxxxxxx x nepropuštění xx xxxxxxxx; xxxxxxxxx propustit xxxxxxx vzniká xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xx-xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx ze xxxxxxxx,

x) xx-xx cizinci xxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx,2)

x) je-li xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx území, xxxx

x) xxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx mezinárodní xxxxxxx xxxxx §46a xxxxxx x xxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxx x udělení xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx není xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

§128

(1) Zajištěného xxxxxxx, xxxxxxx xx být xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx pobyt xx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xx hraniční xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx; xx xxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx potvrzení x xxxxxx žaloby. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx cizince po xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §124b.

(2) Policie xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, než xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx.

(3) Xxx-xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx bez xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xxxxxx xxxx, xx stát, xxx xxxx nezletilý xxxxxxx bez xxxxxxxxx xxxxxxxx, sdělil, že xxxxxxxxxxx cizinci xxx xxxxxxxxx bude zajištěno xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx.

§129

Xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx

(1) Nelze-li xxxxxx uplatnit xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx zajistí xx xxxx nezbytně xxxxxx cizince, xxxxx xxxxxxxxxxx vstoupil nebo xxxxxxx xx xxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxx podle mezinárodní xxxxxxx sjednané x xxxxx xxxxxxxx státem Xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx 13. ledna 2009 xxxx přímo xxxxxxxxxxxx právního předpisu Xxxxxxxx xxxx37); xxxxxxx xx xxxx nezbytně xxxxxx zajistí x xxxxxxxxxxx cizince v xxxxxxx, xx jeho xxxxxx xxxxx z xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx.

(2) X zajištění xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx zajištěného xxxxxxx, xxxx, čase x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx.

(3) Nelze-li xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xx 48 hodin, a xxx-xx x průvoz xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §152 ve xxxxx xx 72 xxxxx, xxxxxxx v řízení x zajištění xxxxxxx xx xxxxxx jeho xxxxxxx xxxx průvozu xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxx x řízení. Xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx nejsou xxxxxxxxx.

(4) Policie xxxxxxxx x zajištění xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx37), xxxxx xxxxx existuje xxxxx xxxxxxxxx útěku. Xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx zejména xxxxxxxx, xxxxx cizinec xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx, vyhnul se xxx xxxxx předání xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx37), xxxx xx xxxxxxx x xxxx xxxxx vyjádřil xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxx vázaného xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx37) xxxx xxxxx xx takový xxxxx xxxxxx z xxxx xxxxxxx. Xx xxxxx nebezpečí xxxxx xx dále xxxxxxxx, xxxxx cizinec, který xxxx předán do xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx předpisem Xxxxxxxx xxxx37) přímo xxxxxxxxxxxxx x Xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx oprávněně xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx.

(5) Xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx cizince xxx xxxxxxxxx, xxxxx xx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xx xxxx xxxxxxx bezpečnost xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx veřejný pořádek, x je-li xx x xxxx xxxxx x xxxxxxx s Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx je xxxxxxxxx x případě xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx doprovodu, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx, xxx xx xxxxxxx jeho xxxxxxxx xxx. Xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx. Odmítne-li xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx úkonů xx xxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xx xxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx věku xxxxxx xxxxxxxx, hledí xx xx cizince jako xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx.

(6) X xxxxxxxx provedení xxxxx xx zjištění xxxx, x xxxxxxx x xxxxxxxxxx jejich xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx cizince xxx xxxxxxxxx x mateřském xxxxxx xxxx v xxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx.

(7) Xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx složitosti xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx. Je-li xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xx i xxxxxxxxx. X xxxxxx x prodloužení doby xxxxxx zajištění xxxxxxx xx účelem předání xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx v xxxxxx. Xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx řízení xxxxxx přípustné.

(8) Xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxx, aby xxx xxxxxxx předán xxxx xxx xxxxxx cizince xxxxxx dokončen x xxxxxxxxxx xxxxxx termínu xxx xxx xxxxxxxxx.

§129x

Xxxxxx o xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xx které xx xxxxxxx xxxxx veškeré xxxxxxxx skutečnosti, xxxxxxx xx xxxxxxxx a xxxxxxx důkazy. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx žádosti. Xxxxxxx zkoumá, xxx xxxxxx důvody, xxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxx byla doba xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx uložení xxxxxxxxxx opatření xx xxxxxx xxxxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx zbytečného xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx správním xxxxxxxxxx xxxxxx proti xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx; xxx-xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx bez xxxxxxxxx, poučí x xxx opatrovníka.

(3) Xxxxxx x propuštění ze xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx 30 xxx xx xxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x prodloužení xxxx xxxxxxxxx cizince xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, nepodal-li xxxxxx proti xxxxxxxx xxxxxxxxxx, nebo xxxxxxxx xx xxxxxxxx 30 xxx xx právní xxxx posledního rozhodnutí x xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxx, rozhodnutí x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx cizince xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx ze xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx-xx xx xxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx. Cizinec xx xxxxxxx vypovídat. Xxxxxxx xxxxxxx před xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(5) X výslechu xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx jeho xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx. Cizinec xxx xxxx zástupce xxxx oprávněn xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xx oprávněna xxxxxxx xx provedení xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx je x xxxxx xxxx, pokud xxxx za účelem xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxx z nich xx k xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx cizince s xxxxxxx protokolu o xxxxxxxx xxxxxx xxxx, xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx cizince; xx xxxx xxxxxxxxx výslechu xxxxxxx xx protokol x xxxxxxxx svědka xxxxxxxx z xxxxxxxxx xx xxxxx.

(6) Policie xxxxxx cizinci xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx x podkladům xxx xxxxxx rozhodnutí.

(7) Xxxxxxxx, obnova xxxxxx xxx přezkumné řízení xxxxxx xxxxxxxxx.

§129x vložen xxxxxxx předpisem x. 303/2013 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2014

XXXXX XII

ZAŘÍZENÍ

§130

(1) Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx.

(2) Zařízení xxxxxxxxx organizační xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxx").

(3) Xxxxxxxx se xxxx xx xxxx x xxxxxx režimem xxxxxxxxx (xxxx xxx "část x xxxxxx xxxxxxx") x část x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx jen "xxxx x přísným režimem"). Xxxx s xxxxxx xxxxxxx může xxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx vstup xxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Policie xxxxxxxxxx po xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx provozovatelem.

§131

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx zajištěného xxxxxxx při xxxx xxxxxxxx xx zařízení, xxxx neprodleně po xxx, s xxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx, s xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx jazyce xxxxxxx xxxx v xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx schopen xx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxx x povinností, xxxxx xx vztahují k xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx zajištěného xxxxxxx x xxxxxxx řád xxxxxxxx jsou xxxxxxxx xxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§132

(1) Část x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, společné xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx, x xxxx xx xxxxx zajištění xxxxxxx volně pohybovat, xxxxxxxxx xxxxxxxx řádem xxxxxxxx.

(2) Část s xxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxx xx xxxxx x mírným režimem x xxxxx xx xxxxxxxxx místnost x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx.

§132a

Provozovatel je xxxxxxxx x xxxxxxx s xxxxxx zařízení a x xxxxx zajištění xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x ostatních osob xxxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx audiovizuální xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, s xxxxxxxx ubytovacích xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx zařízení x xxxxxxx, v xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

§132x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 379/2007 Xx. x účinností xx 21.12.2007

§133

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx s xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx, skříňkami xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx a xxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxxxxx počtu xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Ubytovací místnost x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx, stolkem, xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, sanitárním zařízením xxxxxxxxx xx zbývajícího xxxxxxxx neprůhlednou zástěnou x xxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx) xxxxxxxxx. Tato xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx pouze x vnější xxxxxx.

§134

(1) Xxxxxxxxxxxx zajištěnému xxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxx x základní hygienické xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx přijímat x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx bez xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxxx včetně xxxxxxxxxxxx, pokud jsou xxxxxxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx jiný xxxxxx xxxxxxx orgánům Xxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx za xxxxxx uplatnění jeho xxxx x xxxx xx své xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxx finanční xxxxxxxxxx,

x) xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx zařízení xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x zařízení,

g) xxxxxx xxxxxxxxxxx osmihodinový xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xxxxx xxxxx v xxxxx xxxxx s mírným xxxxxxx x styk x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxx.

(2) Provozovatel xxxxxxx xxxxxxxxx prohlídku xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x preventivní xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Provozovatel xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x rámci xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx 1 xxxxxx xxxxx, xx xxxxx ho doprovodí xxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx závažného xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx. X xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(4) Provozovatel xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx psychologické x xxxxxxxx služby x xxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx pobytu cizince x zařízení.

(5) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx zajištěného xxxxx xxxxxx zákona xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x území.

§135

(1) Xxxxxxx umístí xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx nebo xx základě xxxxxxxxx xxxxxxxx do xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx

x) xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx zvýšený xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx poruší xxxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxx závažným xxxxxxxx poruší xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx mladšího 18 xxx lze xx xxxxx x přísným xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x důvodu xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) nebo c).

(3) Xxxxxxx sepíše x xxxxxxxx zajištěného cizince xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx neprodleně xxxxxx a v xxx uvede podrobnosti x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx x přísným režimem xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (§148 xxxx. 2). Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, policistou x xxxxxxxxxxx, xxx-xx ustanoven, xxxxxxx xxxxx do xxxxx xxxxxxxxxxx cizince. Xxxxxxx-xx xxxxxxx záznam xxxxxxxx, xxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xx-xx zajištěný cizinec xxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxx 48 xxxxx, xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx vydá xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx, obnova xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx přípustné.

(5) Do xxxxx x přísným xxxxxxx xxx cizince xxxxxxx xx dobu xxxxxxxxx, nejdéle však xx 30 xxx. Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x části x xxxxxxx xxxxxxx zkoumá xxxxxx xxxxxx pro xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx-xx xx xxxxxxx x xxxx xxxxx xxxx xxxxx jednání xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxx-xx xxxxx pro xxxxxxx xxxxxx, policie xxxx xxxxxxxx v xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx prodlouží x 30 xxx, xxxxx cizince xxxxxxxxxx xxxxxx xx části x xxxxxx režimem. Xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx řízení xxxxxx xxxxxxxxx.

§136

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxx xx povinen

a) xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx majetek xxxxxxxx,

x) xxxxx xx pokynem xxxxxxx nebo provozovatele xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xx zajištěním,

d) xxxxxxxxx xx jednání, xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx,

x) strpět xxxxxxx xxxxx práv, xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x pobytu, x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx zajištění xxxx xxx ochranu xxxxxxxxx xxxxxx,

x) dodržovat xxxxx klid,

g) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xx v xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx, xx udržování xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx řádem.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxx je dále xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx, x xx-xx xx nezbytné, x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx prohlídku x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx včetně xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx orgánem xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Lékařská xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx. Xxxxx-xx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, je xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx překonat. Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx cizinci xxxxxxxx xxxx zjevně xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx jednání.

(3) Xxxxxxxxx cizinec xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx

x) xxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx alkohol x xxxx návykové látky,

b) xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx věci způsobilé xxxxx ohrozit zdraví xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx poškodit xxxxxxx,

x) xxxxxx nebo přechovávat xxxx, které xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx.

§137

(1) Xxxxxxx je xxxxxxxxx při xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx prohlídku x xxxxxxxxx xxxx věcí xx xxxxxx xxxxxxxx, xxx x xxxx xxxx cestovní xxxxxx, xxxxxx totožnosti xxxx xxxxxxxxx potvrzující jeho xxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxx zajištěného cizince xxxx xx žádost xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx důvodného xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx státní xxxxxxxxx xxxx věc, xxxxx vnášení xx xxxxxxxx, xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx v zařízení xx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxxxx xxxxxxxxx policie xxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx, písemnost xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx občanství, peněžní xxxxxxxxxx x xxxx, xxxxxxx vnášení do xxxxxxxx, xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxx osobní xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx způsobem, xxxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx, s xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx, písemnosti xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx18) x xxxx19), xxxxxxx držení je x rozporu s xxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx těchto xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

§138

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx, xx kterém xxxxxxx

x) xxxxxxxx poskytovaných xxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x sociální xxxx,

x) časový rozvrh xxxxxxxxxxx stravy,

c) xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x sportovního xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx základních xxxxxxxxxxxx potřeb, xxxxx, xxxxx a xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx, xxx xx xxxxx cizincům bez xxxxxxxxx policie xxxx xxxxxxxxxx zařízení zakázán,

h) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,

x) dobu, xxx xx v xxxxx x xxxxxx xxxxxxx zajištění přístupný xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxx xxx kouření,

k) xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxx, xxxxx a xxxxxxxx,

x) další xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xx xxxxxxxx řádu xxxxxxxx, x xxxx xxxxxxxx rodiče s xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxx doprovodu, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx také xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx kategorie.

(3) Xxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxx, anglickém, xxxxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxx, čínském, xxxxxxxx, vietnamském, xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx, je-li to xxx informování xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

§139

Xxxxxxxxx rodiny x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx x xxxxxxx režimem.

§140

(1) Provozovatel xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx x mírným xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xx x péči, xxxxx-xx xxxxxxxx xxxx o xxx xxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxx xxxxxxx"). Xxxxxxxxxxx cizinci xxxxxxxx stravu a xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx cizinci. Xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxx schopen xxxxxxxx si xxxxxxx xxxxxxx s pobytem x zařízení, xxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxx vůle.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, má-li zajištěnu xxxx jiným způsobem. Xxx-xx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, může xxxxxxx zařízení xxx xx písemném xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xx xxxxxxxxxxx cizince xx §131, §134 odst. 1, 2 x 4, §136 xxxx. 1 xxxx. x) xx c) a x), §136 odst. 2, §136 odst. 3 xxxx. x) xx x), §143, §144 xxxx. 1 xx 3 x §145 xxxxxxxx xxxxxxx.

§141

(1) Xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx prostor xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx či národnostním xxxxxxxxxxxx, příbuzenským x xxxxxxxx xxxxxxx, věku xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xx xxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx zletilých,

b) xxxx xx xxx, x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx14), xxxxx s xxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx mladší 18 xxx xxxx xxxxxxx s omezenou xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x osobou xxxxxxx nebo x xxxxxx, které byl xxxxxx xx péče.

§142

(1) Provozovatel xx xxxxxxx umístěnému x xxxxxxxx, xxxxx podléhá xxxxxxx xxxxxx docházce xxxxx zvláštního xxxxxx19a), xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

(2) Cizinec xxxx opustit zařízení xx xxxxxx plnění xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx-xx zajištěna v xxxxxxxx, x za xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx rozvoj xxxx xxxxxxxxx. X xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx zajišťuje xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxx cizinci xxxxxxxxxx x xxxxxxxx, který xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, učebnice x xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx schopen xx tyto xxxxxxx xxxxx.

§143

(1) Zajištěnému xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx zásadám xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx cizince xxxxxxx xxxxx, v případě xxxx xx 18 xxx pětkrát xxxxx.

(2) Xxx xxxxxx xxxxxx xx podle xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§144

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxx xx právo xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx v trvání xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx 4 xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. X xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx vedoucí xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx s xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx; xxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx místností xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxx xxxxxx x xxxxx xxxx.

(2) Návštěvy xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx ukončit, xxxxx xxxxxxxxx cizinec xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx pořádek x xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx život nebo xxxxxx osob x xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxx xx právo xxxxxxxx x xxxxxxxx návštěvy xxxxxxxx nebo zástupce xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx poskytovat xxxxxx xxxxx cizincům. Xx xxxxxxxxxx xxxxx jedná x tomu xxxxxxxx xxxx zaměstnanec xxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx vzdělání, xxxxx je podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx umístěného v xxxxxxx režimu xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§145

(1) Zajištěný xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x potravinami, knihami x xxxxx osobní xxxxxxx do xxxxxxxxx 10 kg. Omezení xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx za xxxxxx xxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx, jejichž xxxxxxx xx xxxxxxxx, vyrábění xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx zakázáno. Xxxxxxxx věci, x xxxxxxxx věcí19), jejichž xxxxxx xx x xxxxxxx s právním xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x jejich xxxxxxxx xxxxx neprodleně xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx zpět xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx, xxxxx vedoucí xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx a vydání xxxxxxxxxxx xxxxxxx při xxxxxxxxxx ze zařízení.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxx může xxxxxxxx bez omezení xxxxxx, které xx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx; xxxxxxx xxxxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxx do xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx-xx cizinec xxxxxxx xxxxxxxxxx do xxxxxxx provozovateli, xxxxxxx xxxx xxxxxx cizinci xxxxxx a předá xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxx. Provozovatel xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx do xxxxxxx xxxxx věci, zejména xxxxxxxx x xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx pořídí xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx uložení.

(4) Xxxxxxx, který má x provozovatele xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxx na xxxxx věcí xxxxx xxxxxxx, xxxx, novin xxxx xxxxxxxx, a xx jedenkrát týdně xxxxxx xx 300 Xx. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x intervalech xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx zařízení. Xxxxxxxx věcí x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx svým xxxxxxxx; xxxxxxxxxxxx vynaloženou xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředků.

§146

(1) Xxxxxxxxxxxx je xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx-xx x xxxxx nebo xxxx xxxxx xxxxxxxxxx měně, x úhradě, xxx x xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Při xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx, xxx cizinci xxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx 400 Xx; xx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxx, xxxx xx mu xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx, aby xxxxxx vydaných uschovaných xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx odpovídal xxxxxx 400 Xx. Nemá-li xxxxxxx uschované žádné xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx 400 Kč.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x peněžních xxxxxxxxxxxx použitých podle xxxxxxxx 1.

(3) Odstavec 1 xxxx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx propuštění xx xxxxxxxx předán xx azylového zařízení xxxx je dopraven xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx z území.

§147

(1) Provozovatel xxx xxxxxxxxxx ze xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx cizinci xxxxxx x xxxx xxxx, které byly xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xx xxxxxxx, x xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx České republiky, x peněz, xxxxx xxxx x průběhu xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx vyplaceny v xxxxxxxxx nebo byly xxxxxxx podle §146. Xxxxxxxx prostředky x xxxx xxx volně xxxxxxxxxx xxxx zajištěnému xxxxxxx vydá x xxxx výši.

(2) Xxxxxxx xxx propuštění xx xxxxxxxx xxxx cizinci xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx; xx-xx cizinec xx propuštění xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxx vyhoštění xxxx předání xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx x písemnost potvrzující xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx občanství xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xx-xx nebezpečí, xx xx cizinec xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx potvrzující xxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxx občanství xxxxxx xxxx se ho xxxxxx, xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx předání xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx doklad, xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx státní xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx státu, xx xxxxx území xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx smlouvy xxxxx či předává.

(3) Xxxxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx, xx cizinec xxxx xxxxx nebo ztěžovat xxxxxxxxxxx x xxxxx, xx xxxxxxx povinna xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x datu, čase x důvodu jeho xxxxxxxxxx xx zařízení, x xx nejpozději 24 hodin předem; xxxx-xx x xx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxx, informuje cizince xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, co xx xx xxxxx.

§148

(1) Xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx vztahu x cizincům xxxxxxxxxx x xxxxxxxx provádí xxxxxxxxxxxx. Dozorová xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxxx této xxxxx xxxxxx cizinec xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx 30 xxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxx stížnosti musí xxx stěžovatel xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx vyřízení xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx vnitra xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx.

§149

(1) O kontrole xxxxxx zajištění prováděné xxxxx orgánem xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxx x zařízení.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx zabývající xx xxxxxxxx práv xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx provozovateli alespoň 3 pracovní xxx xxxxxx oprávněn xxxxxxx xxxxxxxxx, xxx je xxxxxxxx užíváno xxx xxxxxxxxx cizinců v xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx; xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Provozovatel xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx první x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx zařízení.

§150

(1) Xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx práv x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx cizinců xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx43), xxxxx xx xxxxxxxx. X xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx jsou xxxxxx xxxxxx údaje xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx práv, x xxxx xxxxx, xxxxxxx zpracování xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx provozovatele xxxxxxxxxxxxx x plněním xxxxxxxxxx x oprávnění, xxxxx xx xxxx cizinci xxxxx xxxxxx zákona, x se xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx zařízení, xxxx organizací a xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx informační xxxxxx nevyužívá vazeb xx xxxxxxxxxx systémy xxxxxxx xxxxxx ani xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx zlikvidují xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx zajištění xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx zákona o xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxx, popřípadě xxxxxxx, xxxxxxxx a xxxx xxxxxxxx cizince nezbytných xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx o xxxxxxxx x ukončení xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx x finančních xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxx, které xx xxxxxxxxxxxx neprodleně po xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x zařízení, xx xxxxxxxxxx xx dobu 5 xxx počínajících xxxxxx účetního xxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx ukončení xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x zařízení; xx xxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxx.

§151

Xxxxxxxxx obci

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx obci xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx vynaložených v xxxxxxxxxxx xx zařízením xx xxxxx xxxxx. X xxxx příspěvku xxxx xxxxxxxxx vláda.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx jednorázovou xxxxxx xx rozvoj xxxx, xx jejímž xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx. X xxxx xxxxxx xxxxxxxxx vláda.

HLAVA XXXX

XXXXXX XXXXXXX X XXXXXXXXX OSOBA

Průvoz xxxxxxx

§152

(1) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx se xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx rozumí xxxxx x xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x území xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx; xxx-xx o průvoz xxxxxxxxxxxxx leteckou xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx na xxxxx20) (xxxx xxx "xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx"), xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx vstup x xxxxx cizince v xxxxxxxxxx prostoru xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx x vycestování xxxxxxx x tranzitního xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx prováděné xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx na xxxxxxx mezinárodní smlouvy xxxx na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx státu Evropské xxxx xxxx jiného xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx20), xxx-xx x průvoz leteckou xxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx-xx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxx-xx o xxxxxx leteckou xxxxxx, xxxxxxxx

x) je xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x trestného xxxx xxxx xx xxxxxx x důvodu xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx xxxx určení xxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx změnu xxxxxxx xx xxxxx,

x) požadovaná xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxx

x) by xxxxxxx xxxx ohrozit xxxxxxxxxx xxxxx, závažným způsobem xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx veřejné xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xx xxxxxxxxx požádat x xxxxxxxxx průvozu xxxxxx xxxxxx xxxxx xx základě xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxx leteckou xxxxxx xx xxxx určení xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx členského státu Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx20), xxx-xx x xxxxxx xxxxxxxx cestou, je xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx příslušný orgán x zajištění průvozu xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx tohoto xxxxx.

§153

(1) Xxxxxxx prováženému xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx svobodu a xxxxxxx pohybu. Xxx-xx x xxxxxx leteckou xxxxxx, xxxxxxx zajistí xxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxx mezipřistání x v xxxxxxx xxxxxxx provádí xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx mezinárodního xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx až xx okamžiku xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxx. X xxxxxxx průvozu leteckou xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx; xx neplatí, xx-xx xx xxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 5 xxxx §129 xxxx. 3.

(2) Xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(3) Cizinec xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx prohlídku provedenou xxxxxxx, xxxxxx cílem xx xxxxxxx, xxx x xxxx nemá xxxxx xxxx xxxxx xxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx; xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx policie xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 6 xxxxx od omezení xxxx svobody.

(5) Jestliže xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx xx xxxxxx nebo xx xxxxxx o sebevraždu, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx jeho xxxxxx x zdraví, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx včetně xxxxxxxxx xxxxxx, xxx zdravotní xxxx cizince umožňuje xxxxxxxxx xxxxxxx prováženého xxxxxxx.

(6) Xxxxxx zdravotních xxxxxx xxxxxxxxxxxx prováženému xxxxxxx xxxxxxxxx ministerstvo.

Xxxxxxxxx xxxxx

§154

(1) Nežádoucí xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx, jemuž nelze xxxxxxx xxxxx na xxxxx x xxxxxx, xx xx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xx území mohl xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, ohrozit xxxxxxx zdraví xxxx xxxxxxx práv x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx chráněný xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx z mezinárodní xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx rozhodne x označení cizince xx nežádoucí xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, požadavku xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx zpravodajské xxxxxx České xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxx cizince xx nežádoucí xxxxx xx xxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx soudu x xxxxxx vyhoštění x xxxxx,10) xxxx

x) pravomocného xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Policie xxxx xxxxxx za xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, v xxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx nese xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx (§123 xxxx. 6),

b) xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nese ministerstvo x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx náklady x xxxxxxxxx xxxx (§123a xxxx. 2), nebo

c) xxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xx zahraničí xxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxx neuhradil xxxxxxxxx xxxxxxx (§124b).

(5) Ten, xxx xxxx o xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx osob xxxxx odstavce 1, xxxx dbát na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx toto xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx zařazení. Xxxxxxx xx xxxxxxxxx požadovat xx tom, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx předchozí xxxx, pokud tato xxxxxxxxxxx není xxxxxxxxx x xxxxxxxxx. Při xxxxxxxxxxx přiměřenosti xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx rozhodnutí xx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx cizince.

(6) Xxxxxxx označený za xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x evidenci xxxxxxxxxxx osob. Je-li xxxxxxx nebezpečí, že xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx osobu může xxxxxxxx způsobem xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx20a); xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx1b) xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(7) Policie xxxxxxx jeho xxxxxxxx xx xxxxxxxx nežádoucích xxxx nesděluje.

§155

(1) Policie xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxxxxx cizince xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx podle §154 xxxx. 2, xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx, xx-xx poznatky xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, x xx základě tohoto xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx ponechá nebo xxx x xxxx xxxxxxxx neprodleně vyřadí. Xxxxxx-xx xxxx xxxx xxxxxx objektivně xxxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx cizince xx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx osob xxxxxx, xxxxxxxx xxxx pravomocné xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx (§154 xxxx. 3) vykonáno, xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx prezidentem xxxxxxxxx xxxx xx zrušení xxxxxxxxx rozhodnutí o xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x §154 xxxx. 4 xxxx. x) xxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx vyřadí xx zrušení xxxxxxxxxx x správním vyhoštění x xxxxxx xxxxxxxxx x §119a odst. 6 xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx policii xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx však xx 6 xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx uplynutí doby xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x důvodu uvedeného x §154 xxxx. 4 xxxx. x) xxxx c) policie x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xx 6 xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxxxxx osob.

(3) Xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, které xxx byly xxxxxxx xxxxx §154 xxxx. 6.

XXXXX XXXXX

XXXXXXXXX XXXXXXX

§155x

Xxxxxx xx xxxxxxx integrace xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxx xx základě smlouvy xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx celek, xxxxxxxxxxx organizace xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx jiná xxxxxxxxx xxxxx provozuje x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx cizincům xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx-xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx.

§155x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 176/2019 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.7.2020

§155x

Xxxxxxxxx-xxxxxxxxxx kurz

(1) Xxxxxxx xx xxxxxxx integrace xxxxxxx x xxxxxxxxx-xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x jejich právy x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx, se základními xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxx x s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx převládajícími x Xxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §66 xxxx 67, xx povinen xx 1 xxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx rozhodnutí o xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx-xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx integrace xxxxxxx. Xxxx povinnost se xxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx vydáno xxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxx v odstavci 2 se nevztahuje xx xxxxxxx, xxxxx

x) xxxxxx xx území xx základě povolení x xxxxxxxxxxxx pobytu xx účelem xxxxxx xx xxxxx, xxxxxxxx x dlouhodobému pobytu xx xxxxxx xxxxxxx xx území, xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zaměstnance, xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxxx nebo povolení x xxxxxxxxxxxx pobytu xxxxxxxx Ministerstvem xxxxxxxxxxxx xxxx,

x) v xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 2

1. xxxxxxxxx xxx 15 xxx, xxxx

2. dovršil věk 61 xxx, nebo

c) xxx xxxxxxxxx-xxxxxxxxxx kurz xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx může x důvodů zvláštního xxxxxxx hodných xx xxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 2 xxxxxxx.

(5) Xxxxxxx xx podporu xxxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx-xxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx, aby xx xx xxxxxxxxx-xxxxxxxxxxx xxxxx podíleli xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx lektoři x tlumočníci, xxxxx xxxxxxxxxxx zkoušku xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx-xxxxxxxxxxxx xxxxx, a

c) xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx adaptačně-integračního xxxxx x xxxxxxxxx x této xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(6) Cizinec hradí xxxxxxx spojené x xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx-xxxxxxxxxxx xxxxx paušální xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx ministerstvo vyhláškou xxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx na podporu xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx x xxxxx xxxxx věty xxxxx xx xxxxxxx státního xxxxxxxx.

(7) Xxxxxxx xxx xxxxxxx adaptačně-integračních xxxxx xx skládá z xxxxxxxxxx části, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x x xxxxxxxxx části xxxxxxxx xx didaktické xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx-xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx znalost odborné xxxxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x migrace x xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

§155x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 176/2019 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2021

XXXXX XXX

XXXXXXXXX

§156

Xxxxxxxxx fyzických xxxx

(1) Xxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) v xxxxxxx x §9 xxxx. 5 nebo §180h xxxx. 2 xxxxxxxxxxx xxxx do zahraničí,

b) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §117d odst. 2,

x) xxxx rodinný xxxxxxxxxx xxxxxx Evropské unie, xxxxx xxx xxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx povinnost xxxxx §87b xxxx. 2 xxxx §87o xxxx. 2,

x) xxxxxxx povinnost xxxxx §93 xxxx. 1 xxxx 2 xxxxx xxxxx §98 xxxx. 1, 3, 4 xxxx 5,

x) xxxx zákonný zástupce xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §88 odst. 2 nebo 3,

f) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §103 písm. h), x), x), n), x) xxxx v),

g) xxxxxxx povinnost xxxxx §103 xxxx. b), x), x), x) xxxx x rozporu x §103 xxxx. x) uvede x xxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx údaje,

h) xxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx xxx vycestování xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxx z xxxxxx xxxxx §116 xxxx. x), x), x) xxxx x),

x) x xxxxxxx x §136 xxxx. 3 xxxx. x) opustí xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, do xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x průběhu xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx vydaný xxxxx tohoto zákona,

k) xxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx listinné xxxxxx jako cestovním xxxxxxxx, ač xx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxx xx xxxxx provést xxxxxxxxxxx změny x xxxxxxxxx opravňujících xx xxxxxx xx xxxxx xxxx x dokladech xxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx jinému xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx21) xxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx doklady vystavené xxxx osobě xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §74 xxxx. 3 xxxx §117d xxxx. 5,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §103 xxxx. x) xxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §155b xxxx. 2.

(2) Xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx podle §100,

x) xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x §101, xxxx

x) xxxxxxx povinnost xxxxx §102 xxxx. 4.

(3) Xxxxxxx xxxxx xx dopustí xxxxxxxxx xxx, že

a) nesplní xxxxxxxxx xxxxx §107 xxxx. 1,

x) xxxx xxxxx, xxxxx zajišťuje xxxxxxxxx cizince, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §107 xxxx. 2,

c) xxxx xxxxx, která xx xxxxxxxx xxxxx §15, xxxxxxx xxxxxxxxx podle §107 xxxx. 4, xxxx

x) xxxx zákonný xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx 15 let nebo xxxxx, které byl xxxxxxx xxxxxx 15 xxx xxxxxx xx xxxx xxxx xxxxx xxx xxx cizincem xxxxxxx 15 xxx xx dobu jeho xxxxxx xx území xxxxxx dohled, xxxxxxx xxxxxxxxx podle §107 xxxx. 15.

(4) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx tím, že xxxx zaměstnavatel, xxxxx xxxxxxxxx xxxx zprostředkovává xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx nad 90 dnů xx xxxxxx sezónního xxxxxxxxxx xxxx krátkodobé xxxxx xx xxxxx xxxxxx,

x) x xxxxxxx x §107 xxxx. 10 xxxx. a) xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx splňovalo xxxxxxxx xxxxxxx v §100 xxxx. d) xxxx aby xxxx xxxxxx za xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x dohodnutou xxxx mzdy, platu xxxx xxxxxx xxxxxxx x s úrovní xxxxxxxxx, nebo xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx ubytování xxxxxxxx xxxxxx z xxxxxx tohoto xxxxxxx xxxxx §146 xxxx. x) zákoníku práce, xxxx

x) x rozporu x §107 xxxx. 10 xxxx. b) xxxxxxxxx cizinci vystavení xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xx přestupek xxx xxxxxx xxxxxx xx

x) 50&xxxx;000 Xx, xxx-xx x přestupek xxxxx odstavce 2 xxxx odstavce 4 xxxx. x),

x) 10 000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), x), m) xxxx o) xx x),

x) 5&xxxx;000 Kč, xxx-xx o xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), x), x), j) xxxx x), xxxxxxxx 3 xxxx xxxxxxxx 4 xxxx. b),

d) 3 000 Xx, jde-li o xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 písm. x), x), d), x), x) nebo x).

§156x

§156x xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 427/2010 Sb.

§157

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx fyzických xxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxx xxxxx xxxxxxx cizince na xxxxx xxxxx §104 xxxx. 1, xxxx

x) xxxxxxxxx cizince do xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx x §104 xxxx. 4.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx na pravidelných xxxxxxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxx přestupku tím, xx xxxxxx zákaz xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx podle §104 xxxx. 2.

(3) Dopravce xxxxxxx x přímo xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx15a), xxxx xx xxxxxxx pravidla, xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx x xxxxxxx x §104 odst. 3 nezajistí xxxxxxx xx xxxxxxxxx cizince, xxxxxxx xx xxx xxxxxxx vstup na xxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx fyzická xxxxx xx xxxx ubytovatel xxxxxxx přestupku xxx, xx

x) xxxxxxx xxxxxxxx x povinností xxxxx §100,

x) xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x rozporu x §101, xxxx

x) nesplní xxxxxxxxx xxxxx §102 xxxx. 4.

(5) Právnická xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx jako xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx ubytování xxxxxxx, xxxxxxx bylo uděleno xxxxx x xxxxxx xxx 90 xxx xx xxxxxx sezónního xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxx za xxxxx xxxxxx,

x) x xxxxxxx x §107 xxxx. 10 xxxx. x) xxxxxxxxx, aby ubytování xxxxxxxxx xxxxxxxx uvedené x §100 xxxx. x) xxxx aby xxxx úplaty za xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx srovnání x xxxxxxxxxx výší xxxx, xxxxx xxxx odměny xxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxx, nebo xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx úplaty xx xxxxxxxxx cizincem xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx podle §146 xxxx. x) zákoníku xxxxx, xxxx

x) v xxxxxxx s §107 xxxx. 10 písm. x) xxxxxxxxx cizinci xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(6) Xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx se xxxxxxx přestupku xxx, xx xxxxxxx povinnost xxxxx §107 odst. 5.

(7) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx, se dopustí xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx podle §107 odst. 6.

(8) Xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx pokutu

a) xx 100&xxxx;000 Xx do 500&xxxx;000 Xx xx xxxxxxx xxxxxxx, xxx-xx x přestupek podle xxxxxxxx 1 xxxx 2 x cizinec xxx dopraven z xxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx státem, xxxxx jde-li o xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3,

x) xx 50&xxxx;000 Xx, xxx-xx o xxxxxxxxx podle odstavce 4, xxxxxxxx 5 xxxx. x) nebo xxxxxxxx 6 nebo 7,

x) xx 5 000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx podle odstavce 5 písm. x).

§157x

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx projednávají xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x §161 xxxx. 1 xxxx ministerstvo. Je-li xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxx orgán xxxxxxx, je-li xxxxxxxxx xxxxxxx porušením xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, projedná xxx xxxxxxxxxxxx.

§157x

§157x zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 427/2010 Sb.

HLAVA XX

XXXXXXXXXX SYSTÉMY

§158

(1) Xxxxxxx při výkonu xxxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx provozuje informační xxxxxx xxxxxxx, jehož xx xxxxxxxx x xxxxx obsahuje xxxxx, xxxxxxxxx jména, xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx, xxx, xxxxx a xxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx cizince, xxxx xxxxx xxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx sdělený xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx záznam, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, cizince, xxxx xxxxxxxxxxxxxxx otisky x údaje o xxxx xxxxxxxxx znacích. Xxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx

x) xxxxx x xxxxxxx

1. xxxxxxx x udělení xxxx (§54), xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx (§42 xxxx. 6, §42g xxxx. 12, §42i odst. 11), xxxxxxxx k trvalému xxxxxx (§70 xxxx. 1), xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx (§83 xxxx. 5),

2. xxxxxxx x xxxxxx osvědčení o xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx podle §87x,

3. xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx pasu, cestovního xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §108 xxxx. 1 xxxx. f) (§111 xxxx. 1),

4. výjezdního xxxxxxx (§50 xxxx. 6), xxxxxxxx xxxxxxxx (§14), xxxxxxxxx xxxxxxx (§180 xxxx. 2) x přihlašovacího tiskopisu (§97),

x) xxxxx o

1. xxx, měsíci x xxxx xxxxxx víza xxxx xxxxxxx podle xxxxxx zákona, xxxx xxxxx, xxxxx x xxxx xxxxxxxxx,

2. dni, xxxxxx a roku xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxx v rozsahu xxxxxxxxx xxxxxxx, jménu, xxxxxxxx, xxx, xxxxxx x roku xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x x porušení xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx, x xxxxx x xxxxxx, xxxxx ve xxxx xxxxxx,

3. xxx, xxxxxx x xxxx, xxx nabylo právní xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx žádosti o xxxxxx dokladu xxxxx xxxxxx xxxxxx x x xxxxxx zamítnutí,

4. xxx, měsíci x xxxx vydání xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxx x o době xxxx xxxxxxxxx,

5. xxxxxxx, xxxxxx nebo skončení xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx vydaného xxxxx xxxxxx zákona, xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxx, x xxxxxx xxxxxxx, zániku xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

6. xxxxxx, xxx, xxxxxx, xxxx x místu xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x x odepření xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

7. xxxxxx xxxxxxxx xx evidence xxxxxxxxxxx xxxx s uvedením xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx území,

8. xxxxxx povolení xxxxxx xx xxxxx xxxxx §122 xxxx. 1 xxxx 2,

9. zařazení xx xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx státem x xxxxxxxx xxxx platnosti xxxxxxx vstupu xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx do systému xxxxxxx,

10. xxx, měsíci x xxxx, xxx xxxx vydáno rozhodnutí x správním xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, a xxx toto xxxxxxxxxx xxxxxx právní moci, x x xxxxxx xxx xxxx xxxxxx,

11. xxx, xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx při průvozu xxxx xxxxx a x orgánu, xxxxx x xxxxxx požádal, x xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

12. xxx, xxxxxx a xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx rozhodnutí o xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx přestupku xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx x x skutkových xxxxxxxxxxx případu podle xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxx se k xxxxxxxx x vymáhání xxxxxxx pokuty; ve xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx údaje x xxxxxxxx xxxxxxx fyzické, xxxxxxxxxxx fyzické xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx zákona,

13. xxxxx, xxxxx x xxxx xxxxxxxxx ztraceného nebo xxxxxxxxxx xxxxxxx a x xxxx ohlášení xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx,

14. druhu x xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx orgánem xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx za xxxxxxxx, včetně důvodu xxxxxxxxxxx,

15. xxxxxx xxxxxx46), xxxxx zákazu xxxxxx x době xxxx xxxxxx, xxxx nabytí xxxxxx moci xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx jednacího a xxxxxxxx soudu nebo xxxxxxxxx xxxxxx, který xxxxxxx x zákazu xxxxxx,

16. zaměstnavateli, xxxxxxxxx xxxxxxxx x místě xxxxxx práce držitele xxxxxxxxxxxxx karty xxxx xxxxx xxxxx,

17. obchodní xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxx držitel xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx karty vnitropodnikově xxxxxxxxxxx zaměstnance jiného xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx převeden, xxxxxxxxx xxxxxxxx xx pozici xxxxxxxx, specialisty xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx výkonu xxxxx xxxxxxxx xxxxx vnitropodnikově xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx,

x) xxxxx

1. xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx rozhodoval xx xxxx, x xxxxx xx vedou xxxxx podle písmene x),

2. xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx x založený xx xxxx, o xxxxx xx vedou xxxxx xxxxx písmene x),

3. xxxxxxxxxx xx x průběhu xxxxxx xx xxxx, x xxxxx se xxxxx xxxxx podle písmene x), x výkonu xxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx o

1. xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, kterými xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx soudu x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, který xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxx, xxx xxxxx x xxxxxxxx omezení svéprávnosti,

2. xxxxxxxx xxxxx, xxxx x xxxxx uzavření xxxxxxxxxx, datu nabytí xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x prohlášení xxxxxxxxxx za xxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx manželství, xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx z xxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx jednoho x xxxxxxx za xxxxxxx x dni, xxxxx xxx x pravomocném xxxxxxxxxx soudu x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx, popřípadě xxxx xxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, anebo xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxx,

3. xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx nabytí xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx, nebo xxxx nabytí právní xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x partnerů xx xxxxxxx x dni, xxxxx xxx x xxxxxxxxxxx rozhodnutí soudu x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx uveden xxxx xxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxx, xxxxx xxxxxxx prohlášený xx xxxxxxx xxxxxxxx, anebo xxxx nabytí xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x zrušení partnerství,

4. xxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxx x prohlášení xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx, kdy nastaly xxxxxx prohlášení nezvěstnosti, x datum nabytí xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx o prohlášení xx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, a xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, který xxxxxxx x prohlášení xx xxxxxxxxxxx nebo o xxxxxxx prohlášení xx xxxxxxxxxxx,

5. xxxx, xxxxx x xxxxxx úmrtí; xxx-xx x úmrtí xxxx xxxxx, x xxxxx, xx xxxxxx x úmrtí xxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxx,

6. xxx, xxxxx xxx x rozhodnutí soudu x prohlášení xx xxxxxxx uveden xxxx xxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxx, který xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx právní xxxx xxxxxxxxxx soudu x xxxxxxxxxx za xxxxxxx, xxxxx nabytí xxxxxx xxxx rozhodnutí xxxxx x xxxxxxx prohlášení xx mrtvého, x xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx soudu, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx nebo x xxxxxxx prohlášení xx mrtvého; místo xxxxx xx vede, xx-xx uvedeno x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx,

xxx-xx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx území, x xxxxxxxxx přechodným xxxxxxx xx xxxxx xx xxxx xxxxx xxx 90 xxx, x xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xx území xxxxx přechodně xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxx 3 xxxxxx, x x xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx ochrana,

e) údaje x

1. stupni xxxxxxxx,

2. xxxxxxxx x novém xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

3. xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx,

4. xxxx x místu xxxxxxxx,

5. xxxxxxx číslech xxxxxxxxxx; x případě, xx xxxxxxxxxx nebylo xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

6. rodných xxxxxxx otce a xxxxx; xxxxx jim xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x jejich xxxxx, xxxxxxxxx jménech, xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx; tyto xxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx narozeného xxxx s trvalým xxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxx porodila x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxx v xxxxxxxxxxx x porodem,

7. datu xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx,

xxx-xx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx pobytem xx xxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pobytem na xxxxx xx dobu xxxxx než 90 xxx, o občana Xxxxxxxx xxxx, který xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx delší xxx 3 měsíce, x x xxxxxxx, kterému xxxx xxxxxxx mezinárodní xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx

1. zletilého cizince, xxxxx je nezaopatřeným xxxxxxx xxxxxxx,

2. nezletilého xxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx s oprávněním x xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx rozhodnutím xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx péče, xxxx xxxxx byl xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx na xxxxx xxxx jeho xxxxxxxx xxxxxxx anebo xxxxx poručníkem xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx cizinec,

3. xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx 65 xxx xxxx xxx xxxxxx xx xxx xxxxxxx, xxxxx xx x xxxx nedokáže xx xxxxxxxxxxx důvodů xxx xxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxx x xxxxxx na xxxxx,

4. xxxxxxx, xxxxx xx nezaopatřeným xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx sestupné linii xxxx xxxxxxx příbuzným xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx,

5. rodiče xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx mezinárodní xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, x jeho xxxxx xxxxx; jde-li x xxxxxxx, kterému xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx číslo, xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx příjmení x datum narození,

g) xxxx o xxx, xx cizinec xx xxxxxx xx dodatku xxxxxxx xxxxxxx voličů xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxx x xxx, xx xxxxxxx je xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xx Evropského parlamentu,

h) xxxxxxxxxxx xxxxx zpracované x xxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx, pobytové xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx pobytu,

i) xxxxxx x poskytnutí údajů.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxx cizinců xxxxx odstavce 1 xxxxxxxx rovněž xxxxx x xxxxxxxxx,&xxxx;xxxxx xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxx ochrany xxxx dočasné ochrany xxxx kterým xxxx xxxxxxx mezinárodní ochrana xxxx xxxxxxx ochrana, x xx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 8; xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(3) X xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx orgánu, xx xxxxx údaj x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx jako xxxxxx xxxxx. Na xxxxxx xxxxxxx xxx x tomto xxxxxxxxxxx xxxxxxx vést xxxxxx xxxx o xxxxxx, xx kterou mu xxxx xxx doručovány xxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Adresu xxxxx věty druhé, xxxx změnu xxxx xxxxxxx xxxx cizinec xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx systém, pokud xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx. X xxxxx xxxxxxxxxxx systému xxxxx xxx obsaženy xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx.

(5) Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxxx xxx xxxxxxxx x x informačním systému xxxxxxx podle xxxxxxxx 1, xxxxx xxxx xxxxx k xxxxxxx, xxxxx je x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(6) Xxxx x xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxx xxxxx tohoto zákona xxx xxxxxxxxx x xxxxxx obsaženým x xxxxx xxxxxxxxxxx systému xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu, xxxxx xx xx nezbytné xxx plnění xxxxx xxxxxxxxx xxxxx zákonem.

(7) Xxxxxxxxxxxx je xxxxxxxxx x rámci xxx xxxxxxxxxx stanovené tímto xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx úkolů xxxxxxxxxxxx x údaje x informačních systémů xxxxx xxxxxxxx 1 x 4 xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx; xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 odpovídá xxxxxxxxxxxx.

(8) X xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx:

x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx narození,

c) xxxxxxx,

x) xxxxx x xxxx, xxx xx cizinec xxxxxxx; x xxxxxxx, xx xx xxxxxxx xx xxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) státní xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxx a xxxxxx xxxxx pobytu xx xxxxx, je-li xxxxx xxxxxx sídlo xxxxxxxxx xxxxxx, rovněž xxxx x xxx, xx xx xxxxx o xxxxxx úřadu, popřípadě xxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx jiného xxxxxxxx předpisu,

i) číslo x xxxxxxxx oprávnění x xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx,

x) datum xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, který xxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx a xxxx, po kterou xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx na území,

m) xxxxxxx xxxx, xxxxx x místo xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx nabytí xxxxxx moci rozhodnutí xxxxx x prohlášení xxxxxxxxxx za neplatné, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx z xxxxxxx, nebo datum xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx za xxxxxxx x xxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx soudu x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx den xxxxx, xxxxxxxxx jako xxx, který manžel xxxxxxxxxx xx mrtvého xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) datum x místo vzniku xxxxxxxxxxx, xxxxx nabytí xxxxxx moci rozhodnutí xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx o neexistenci xxxxxxxxxxx, datum zániku xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxx právní xxxx rozhodnutí soudu x xxxxxxxxxx xxxxxxx x partnerů za xxxxxxx x xxx, xxxxx xxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx smrti, popřípadě xxxx den, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx právní xxxx xxxxxxxxxx soudu x xxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx příjmení, xxxxxx xxxxxxxxx, popřípadě xxxxxx příslušnost manžela xxxx xxxxxxxx x xxxx rodné číslo; xx-xx xxxxxx xxxx xxxxxxx cizinec, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx občanství, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx, x xxxx xxxxx xxxxx; v xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, příjmení, xxxxx xxxxxxxx x datum xxxxxxxx,

x) jméno, popřípadě xxxxx, příjmení, rodné xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, matky, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx, x jejich xxxxx xxxxx; x xxxxxxx, xx xxxxx x xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx rodné xxxxx, xxxxx, popřípadě jména, xxxxxxxx, xxxxx příjmení x xxxxx xxxxxxxx,

x) x osvojenci, pokud xx xxxxxxxx:

1. xxxxxx xxxxxxxx,

2. původní a xxxx jméno, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx příjmení xxxxxxxxx,

3. xxxxxxx x xxxx xxxxx číslo xxxxxxxxx,

4. xxxxx a xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx státní příslušnost,

5. xxxxx čísla osvojitelů; x případě, že xxxxxxxxxx nebylo xxxxxxxxx xxxxx číslo, xxxxx x jménu, xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx a xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

6. xxxxx xxxxx otce x xxxxx; xxxxx xxx xxxxxx přiděleno, xxxxx x xxxxxx jménu, xxxxxxxxx jménech, příjmení, xxxxxx příjmení x xxxx narození; xxxx xxxxx xx xxxxxxx, xxxxx se xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx s xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x utajení xxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx,

7. xxxxx xxxxxx právní xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx,

x) den, xxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx den, xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x xxxxx nabytí xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx soudu x prohlášení za xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx moci rozhodnutí xxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxxxxxx, x xx včetně xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x označení soudu, xxxxx rozhodl x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx, místo x xxxxx xxxxx; xxx-xx x xxxxx xxxx xxxxx, xxxx, ve xxxxxx x xxxxx xxxxx, popřípadě xxxxx xxxxx,

x) den, který xxx x rozhodnutí xxxxx x prohlášení xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx, xxxxxxxxx jako den, xxxxx cizinec xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx právní xxxx xxxxxxxxxx soudu x prohlášení xx xxxxxxx, datum xxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx xxxxx x zrušení xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, x xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxx xx mrtvého xxxx x zrušení xxxxxxxxxx za xxxxxxx; xxxxx úmrtí xx xxxx, xx-xx uvedeno x rozhodnutí soudu x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx,

x) jméno, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx

1. zletilého cizince, xxxxx xx nezaopatřeným xxxxxxx cizince,

2. xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx x oprávněním x xxxxxx xx xxxxx nebo xxxx xxxxxxx rozhodnutím xxxxxxxxxxx xxxxxx svěřen xx xxxxxxxx rodinné péče, xxxx xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx,

3. osamělého xxxxxxx staršího 65 xxx xxxx bez xxxxxx na xxx xxxxxxx, který xx x sebe nedokáže xx zdravotních xxxxxx xxx postarat, jde-li x sloučení xxxxxx x rodičem xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx,

4. cizince, xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx přímým xxxxxxxxx ve vzestupné xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx takovým xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx Evropské xxxx,

5. xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, kterému xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx ochrana xxxx xxxxxxx ochrana, x xxxx rodné xxxxx; jde-li x xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx rodné číslo, xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, rodné příjmení x datum xxxxxxxx,

x) x xxx, xx xxxxxxx je zapsán xx xxxxxxx stálého xxxxxxx voličů xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxx x xxx, xx xxxxxxx xx zapsán xx xxxxxxx xxxxxx pro xxxxx xx Evropského xxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxx46), xxxxx xxxxxx pobytu x doba xxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx jednacího a xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx,

x) x xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx,

x) x xxxxxxxx korporaci xxxx odštěpném závodu, xx xxxxx byl xxxxxxx karty xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx převedeného xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxxx, xxxxxxxxx zařazení xx pozici xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx držitele xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx převedeného xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx převedeného zaměstnance xxxxxx xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx xxxx,

xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx s xxxxxxxxx trvalým xxxxxxx xx xxxxx, s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxx xxxxx xxx 90 xxx, x xxxxxxxx Xxxxxxxx unie, xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx dobu xxxxx xxx 3 xxxxxx, x x cizincích, xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, x xx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx přístup. Xx podmínek stanovených xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx údajů.

(9) X xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 8 xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, x xx včetně dat, xx xxxxxx tyto xxxxx xxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxx známa.

(10) X xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x datu x xxxxxx výdeje údajů x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx, kterému byly xxxxxxxxxx.

(11) Z xxxxxxxxxxxx xxxxxxx cizinců se xxxxxxxxxxx třetím xxxxxx xxx xxxxxxx cizích xxxxx neposkytují xxxxx xxxxxxxx 8 xxxxx x cizincích, xxxxx xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxx x udělení xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx mezinárodní xxxxxxx xxxxxxx.

(12) X xxxxxxxxx, xxx byly podle xxxxxxxx 8 na xxxxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxx státu,

b) xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx bezpečnosti,

d) xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, odhalování x xxxxxxx trestných xxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx Evropské xxxx včetně xxxxxx, xxxxxxxxxx x daňové xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx

x subjekt, xxxxxxx byly xxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx dobu xxxxxx skutečností xxxxx xxxxxx x) až x) xxxxxxxxxxx, xxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxx plnění xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx řízení, xxx-xx x xxxxxxx čin xxxxxxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx osobních xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisu. Xxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x rozsahu xxxxxxxx xxxxxx xxx účely xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(13) Xxxxxxx, xxxxxxx xxxx být poskytnuty xxxxx xxxxx xxxxxxxx 12, xx povinen xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx jménem x xxxx xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxx trvání zajištění xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 12, pro xxxxx xx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 12 x xxxxxxxx xxxxx věty xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx prostředky.

(14) Xxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx xxxxxxxxxxx osobní xxxxx xxxxx xxxxxxxx 8,

x) nejsou oprávněny x jejich shromažďování, xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx právním xxxxxxxxx x

x) xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx.

(15) Policie využívá xxxxx xxxxxx x xxxxxx informačních xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx správnosti xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx cizinců.

(16) Xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxx xxxxxxxx údaje x xxxxxxx

x) jméno, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx jejich změna, xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxx, na xxxxx xxxxx xx xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxx, bylo-li xxxxxxxxx, x jeho xxxxx,

x) státní xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx,

x) datum xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx jednacího x xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx svéprávnosti,

h) datum xxxxx,

x) xxx, xxxxx xxx x rozhodnutí xxxxx x xxxxxxxxxx xx mrtvého xxxxxx xxxx den smrti, xxxxxxxxx jako xxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx nepřežil, xxxxx xxxxxx právní xxxx rozhodnutí soudu x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, x xx xxxxxx xxxxxxx čísla xxxxxxxxx x xxxxxxxx soudu, xxxxx rozhodl x xxxxxxxxxx xx mrtvého xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx mrtvého; xxxxx xxxxx xx xxxx, xx-xx uvedeno x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx,

x) xxx, xxxxx xxx v rozhodnutí xxxxx o xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx den, xxx xxxxxxx účinky prohlášení xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxx xx nezvěstného, xxxxx xxxxxx právní xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, x xx xxxxxx uvedení čísla xxxxxxxxx x označení xxxxx, který xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxxxxxx.

(17) Xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, a příjmením xxxxxxx se x xxxxxxxxxx 1, 8 x 16 xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx jména, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx, popřípadě xxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx x matriční xxxxx.

§158x

(1) Ministerstvo xxxxxxxxxxxx xxxx při výkonu xxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx provozuje informační xxxxxx, xxxxx obsahuje xxxxx x xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx, příjmení, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxx, xxxxxx x xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxx příslušnosti, obrazový xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx, jeho xxxxxx xxxxx, rodné číslo, xxxx xxxx identifikační xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxx

x) x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx (§54), o xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx (§42 odst. 6), x vydání xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §87x xxxx. 2, o xxxxxx cestovního xxxxxxx xxxxxxxxxx (§111 xxxx. 1), xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Evropské xxxx (§115a),

x) x xxxxxxx xxxxxxxx žádosti xxxxxx xxxxx xxxxxx zákona, x to číslo, xxxx, datum xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx víza xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx; v xxxxxxx xxxxxxxxx žádosti datum, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, který xx xxxx xxxxxxx,

x) x udělení xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xx xxxxx cestovního xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx, doba xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx, který xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) x xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona, a xx xxxx, číslo xxxx xxxx dokladu, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx ve xxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxx spis vedený x xxxxxxx a xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx x) xx x) x xxxxx údaje xxxxxxxxxx xx x průběhu xxxxxx xxxxx xxxxxx x) až x).

(2) Xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx provozuje xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx systém xxxxxxxx

x) údaje x xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx (§42 odst. 6),

x) xxxxx uvedený x xxxxxxxxx vydaném xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxx x tomto xxxxxx,

x) xxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxxx, xxx, xxxxxx x xxxx vydání a xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxx, měsíc x xxx nabytí xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx tohoto zamítnutí,

f) xxx, měsíc x xxx xxxxxx výjezdního xxxxxxx, xxxx xxxxx, xxxx platnosti a xxxxx o xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx,

x) údaje xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xx věci xxxxx písmen x) xx f) a xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx x průběhu xxxxxx xxxxx xxxxxx x) xx f).

(3) Xxxxxxxxxxxx při xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx dále xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx žádajících o xxxxxx xxxxxxxxxxx pasu xxxxx §113 xxxx. 1 x 2. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx cizineckého xxxx, xxxxxx biometrických údajů.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx xxxx pro xxxxx xxxxxxxx průkazu x xxxxxxxx k xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §117a xxxx. 4 vede xxxxxxxx informační xxxxxx x cizincích xxxxxxxxxx x vydání xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx průkazu x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx poškozený xxxx xxxxxxxx xx průkaz x povolení k xxxxxx, xxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx nefunkční, x xx v xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx. V xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx systému xxxx xxxxxx rovněž xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx za xxxxxx xxxxxx průkazu x xxxxxxxx x pobytu, x xxxxxxxxx zpracování xxxxxxx xxxxxxx.

(5) Údaje xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 se po xxxxxxxx průkazu x xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, s xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx údajů, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx do informačního xxxxxxx cizinců.

(6) Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx x pobytu, údaje xxxxxx x tomto xxxxxxx x provozním xxxxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 4, x xx včetně xxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx 60 xxx xxx xxx xxxxxx vyrobeného xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxxxx xxxx oprávněna x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx plnění xxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxx údaje vedené xxxxx odstavce 1.

(8) Xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx věcí poskytuje xxxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx věcí xxx xxxxx plnění jejich xxxxx souvisejících s xxxxxxxxx, rušením x xxxxxxx zaměstnanecké xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx pracovních xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxx karty způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx, x xxxxx xx evidováno xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx zaměstnanecké xxxxx xxxx xxxxx xxxxx; xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx jsou x

1. xxxxxxx osoby xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx příjmení, xxxxxx občanství, xxxxx xxxxx xxxx datum x xxxxx narození, xxxxxx-xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx, bydliště xxxxx,

2. xxxxxxxxx xxxxx obchodní xxxxx xxxx název, xxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx,

3. xxxxxxx osoby, xxxxx xx podnikatelem, xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx, popřípadě xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx číslo, xxxxx podnikání, identifikační xxxxx, xxxx-xx přiděleno,

4. xxxxxxxxxx osoby xxxxx xxxxxxx xxx xxxxx 2 xxxx 3 x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxx práce x xxxxx xxxxxx xxxxx,

x) předpoklady a xxxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x tom, xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx obsaditelné držiteli xxxxxxxxxxxxx karty xxxx xxxxx xxxxx je xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx osobu xx xxxxxxxxxx postižením,

f) xxxxxxxxx x tom, zda xxx x xxxxxxxxxx xx dobu xxxxxxxxx xxxx určitou x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(9) X údajů xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 8 xxx x konkrétním xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxx xx splnění daného xxxxx xxxxxxxxxxxxx nebo Xxxxxxxxxxxxx zahraničních věcí.

§158x

(1) Matriční úřad xxxxxxxx policii za xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x matričních xxxxxxxxxx x matričních skutečnostech xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx úřad xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 o xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx

x) xxxxx, popřípadě xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx,

x) xxxxx a xxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx, popřípadě xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxx, xxxxx x xxxxx uzavření xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx právní xxxx xxxxxxxxxx soudu x prohlášení xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx smrtí xxxxxxx x manželů, xxxx xxxxx nabytí xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxx xx xxxxxxx x xxx, který byl x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x prohlášení xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx nepřežil, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx rozhodnutí xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxx xxxxxx partnerství, xxxxx xxxxxx právní xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx nebo x neexistenci partnerství, xxxxx zániku partnerství xxxxx jednoho x xxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx jednoho z xxxxxxxx xx xxxxxxx x den, xxxxx xxx x pravomocném xxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxx, který xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx příjmení, státní xxxxxxxxx, xxxxxxxxx více xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx partnera x xxxx xxxxx xxxxx; xx-xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, který xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx, popřípadě xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx,

x) jméno, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx občanství, xxxxxxxxx více xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx, a xxxx xxxxx číslo; x xxxxxxx, xx xxxxxx nebylo xxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxxx jména, příjmení, xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx,

x) jméno, xxxxxxxxx jména, xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, státní xxxxxxxxx, popřípadě xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx, xxxxxxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxxxxx, pokud xxxx cizinci, a xxxxxx xxxxx xxxxx; x případě, že xxxxx z xxxxxx xxxx jiný zákonný xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx číslo, xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, příjmení, xxxxx příjmení a xxxxx xxxxxxxx,

x) x xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx

1. stupeň xxxxxxxx,

2. xxxxxxx x xxxx xxxxx, popřípadě xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

3. xxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx,

4. datum x xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

5. xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx; v xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxx přiděleno rodné xxxxx, xxxxx x xxxxx, xxxxxxxxx jménech, xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

6. xxxxx xxxxx xxxx x matky; xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx o xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx, rodném xxxxxxxx x datu xxxxxxxx; xxxx xxxxx xx neoznamují, xxxxx xx xxxxx o xxxxxxxxx narozeného xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxx své osoby x xxxxxxxxxxx s xxxxxxx,

7. xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx o zrušení xxxxxxxx,

x) xxxxx, místo x xxxxx úmrtí, xxx, který xxx x rozhodnutí soudu x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx jako xxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxx den, xxxxx xxxxxxx prohlášený za xxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 2 xxxx. x), x) xx x) x x) xxxx 2, 5 x 6 xx rozumí xxxxx, popřípadě xxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx x matričním dokladu x rovněž xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x cestovním dokladu xxxxxxx, pokud xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

§158x

Xxxxxx úřad xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx do xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx obcí, xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx seznamu voličů xxx volby xx xxxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx voličů xxx xxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx x vyškrtnutí xxxxxxx xx seznamu xxxxxx pro xxxxx xx Xxxxxxxxxx parlamentu.

§158c xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 222/2012 Xx. x xxxxxxxxx xx 26.6.2012

§159

(1) Xxxxxxxx xxx, xxxxx xxxx dále xxxxxxxxx jinak, x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx poskytnout xxxxx údaje, které xxxxxxxxx k plnění xxxxx stanovených zákonem x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx, xxxxx příjmení, xxxxx x místo xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx číslo, místo x xxxx xxxxxx xx xxxxx. Tento xxxxxx xxx rozšířit, xxxxx xx to xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx zákona x xxxxxxxxxx údaje nelze xxxxxx xxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx nad xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx zvláštních právních xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx23) xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx 1.

(3) Údaje x informačních systémů xxxxxxxx xxxxx §158 x §158a xxxx. 1 xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx úkolů, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxx zvláštních xxxxxxxx předpisů57) xxxxxxxx xxxxx vedené x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx osobních, x xx způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx.

(4) Policie předá xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §158 x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx společenstvími xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx Xxxxx republika xxxxxx; xxxx je oprávněna xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx systémů podle xxxxxx x Policii Xxxxx republiky, které xxxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxx úkolů xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx orgánu xxxxx, xx něhož xx xxx předán xxxxxxx xxxxxxxxxxx pobývající na xxxxx, x to x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx účely xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx z xxxxxxxxxxxx xxxxxxx vedených xxxxx §158 xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx státu, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, x xx v xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx x informačních xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §158a xxxx. 1 x xxxxxxx stanoveném xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx orgánům xxxxx, xxxxx xxxx členským xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx je touto xxxxxxxx Česká xxxxxxxxx xxxxxx.

(6) Ministerstvo předá xxxxx x xxxxxxx, xxxxxxx xxxx vydáno xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx orgánu xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx cizinci xxxxxxx xxxxxx postavení rezidenta xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie xxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx rodiny; ministerstvo xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx povolení k xxxxxx na území xxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxx o xxxx vycestování x xxxxx.

(7) Ministerstvo předá xxxxx o xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx území7c), xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx členského xxxxx Evropské xxxx, xxxxx dříve tomuto xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx rezidenta na xxxxx xxxxxx členského xxxxx.

(8) Ministerstvo xxxxx xxxxx o xxxxxxx, xxxxxxx xxxx podle §85 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx postavení xxxxxxxxx xx xxxxx7c), xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx x ukončení xxxxxxxxxxx xxxxxx rezidenta xx xxxxx xx svém xxxxx x důvodu xxxxxxxxx porušení xxxxxxxxx xxxxxxx.

(9) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x jménu x xxxxxxxx, dni, měsíci x roku xxxxxxxx x xxxxxx příslušnosti xxxxxxx, kterému xxxx xxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxx povolení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxx ochrany xx xxxxx xxxx byla xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, x xxxx xxxxx x xxx, xxxxxx x xxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx moci, x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx §182b.

(10) Xxxxxxx xxxx ministerstvo xx žádost xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx pobytu xxxxxxxxxxxx xxxxxx jím vlastněného xxxx xxxxxxxxx užívaného xxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxx xxxxx.

(11) Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx orgánu xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx modré xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx státem Xxxxxxxx xxxx, který xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx modré karty. Xxxxxxxxxxx orgánu xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx modré xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(12) Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx členského xxxxx Xxxxxxxx unie xxxxx x xxx, že xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx tímto xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx byla vydána xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx karty xxxxxxxxxxxxxxx převedeného xxxxxxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxx držitel xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx k pobytu xxxxxxxxxxxxxxx převedeného xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx Evropské xxxx xxxxxx xxxxxxx vydal.

§160

(1) Údaje v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §158 a 158a xxxxx být xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx anebo xxxxxxxx kombinujícím xxxxxxx xxxxx x xx xxxxxx xxxxxx i xxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx systému cizinců xxxxx §158 odst. 1 xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx, s povoleným xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxx xxxxx xxx 90 xxx, o xxxxxxxx Xxxxxxxx unie, xxxxx xx území xxxxxxx xxxxxxxxx pobývat xx xxxx xxxxx než 3 xxxxxx, x x xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxx v §158 xxxx. 8 se xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx po xxxx

x) 15 xxx xx doby xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx nebo xxx xxx xxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx xxxxx x prohlášení xxxxxxx xx xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxx trvalý xxxxx, xxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx republiky, s xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx uchovává 6 xxx ode xxx ubytování xxxxxxx,

x) 10 let xx xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx byl cizinec xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx osob,

c) 10 xxx od xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, jde-li x informaci xxxxxxxx xx xxxxxx nebo xxxxxxxx cestovních xxxxxxx xxxxxxxxx v §108 x o cestovních xxxxxxxxx xxxxxxxxx v §108 xxxx. 1 xxxx. x), x), x), g) xxxx x), xxxxx byly xxxxxx vydávajícího státu xxxxxxxxxx za xxxxxxxx,

x) 3 roky xxxxxxxxxxx xx roce, během xxxxx xxxxx ke xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, s xxxxxxxx spisové xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx, xxx bylo xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx rozhodnuto x neudělení xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxx prohlášení xx xxxxxxxx nebo xxxxxxx jeho xxxxxxxxx, xxxx

x) 5 xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx údaje xxxxxxxx xx xxxxxx §158 xxxx. 6, xx xxxx xxxxxxxx kompletní xxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxx stanovenou xxx jednu z xxxxx sdružené xxxxxxxxx.

(4) Xxxx uchování informací xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §158 xxxx. 4 nesmí xxxxxxxxxx xxxx 20 xxx.

(5) Xxxxxx-xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 2 xx 4, xxxx se zlikviduje, xx-xx xxxxx x xxxxxxxxxxxx podobě, x xxxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxx zákona x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx žádajících x vydání xxxxxxxxxxx xxxx se uchovávají xx dobu 60 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx ministerstvu.  Xxxxxxxxxxx xxxxx vedené v xxxxxxxxxxx xxxxxxx cizinců, xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxx pobytové xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx doby xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx trvalého xxxxxx xxxxxxxx, nejpozději xxxx xx xxxxxxxx lhůty 90 dnů xxx xxx vydání xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx xxxxxxxx xxxxxx; poté xx xxxxxxxxxx zlikvidují. Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x povolení x xxxxxx, se xxxxxxxxxx 60 dnů xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx x pobytu, x souvislosti s xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx.

(7) Xxxxxxx xxxxxx podle xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx 2 xxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

§160a

Přístup x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

X xxxxxxx x přímo xxxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem Xxxxxxxxxx společenství20a) x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx kontrol na xxxxxxxxxx xxxxxxxxx5a) xxxx xxxxxxx k údajům xxxxxxx x informačním xxxxxxx smluvních xxxxx

x) xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx služby xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx jen "xxxxx xxxxxxxxx policie"),

d) Ministerstvo xxxxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxx.

XXXXX XVI

PŮSOBNOST POLICIE X XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXX X XXXXXXXXX XXXXXXX

§161

Xxxxxx správa xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx policie

a) xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Místní xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx orgánu xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx; xxx-xx o xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, podle místa, xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx. Jde-li x xxxxxx o ukončení xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx území, x xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxx krátkodobého xxxx xxxx x správním xxxxxxxxx, xxxxx se xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx cizince na xxxxx, je xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx orgánu xxxxxx xxxxx xxxxx, xxx k tomuto xxxxxxx xxxxx.

§161x

Xxxxxxx xxxxxxxxxx postoupí xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx úkolů xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx-xx xx cizince, xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx území xxxxxx xxxxxxxxxxxx, x xxxxx být důvodem xxx zahájení xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

§161x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 382/2008 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2009

§162

§162 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 140/2001 Sb.

§163

Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Ředitelství xxxxxx xxxxxxxxx policie

a) xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x přímo použitelného xxxxxxxx předpisu Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) rozhoduje x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxxx xxxxx x x xxxx xxxxxxxx z xxxxxx systému,

c) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx podle §158 x xxxxxxx xxx působnosti,

d) xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx odborů xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxx osoby za xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx nežádoucích xxxx x vyřazení x této evidence,

f) xx správním xxxxxx

1. xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx orgánu xx xxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx (§164),

2. xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx platnosti xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §119a xxxx. 5 x 6,

3. xxxxxxxx závazné xxxxxxxxxx ministerstva, zda xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx,

4. xxxxxxxxx x xxxxxxx cizince x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx §129a,

x) podává xxxxxx x povolení xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx postup20), xxx-xx x xxxxxx leteckou xxxxxx, xxxxxxxx žádosti x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx cestou,

h) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx cizinců xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx (letenky, jízdenky xxxx.), xxxxxx evropský xxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx příkaz xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx z xxxxx xxxx zajištěného xxxxx §124b,

j) xxxxxxxx xxxxx nebo opis x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx24a); žádost x xxxxx nebo opis x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx se předávají x elektronické xxxxxx, x to způsobem xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx.

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx daktyloskopické xxxxxx při xxxxxx xxxxxxx o xxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx držitele xxxx, x souvislosti x xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx, řízením x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx totožnosti, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské unie,

l) xxxxxxx xxxxxxxx kontrolu,

m) xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx víza na xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) rozhoduje x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx, x zrušení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx za xxxxxxxx,

x) x souvislosti x xxxxxxxxxxx x odepření xxxxxx cizinci na xxxxx provádí xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx, xxx cizinec xxx zbytečného xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx do xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxxx z xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx zadržení xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §117 xxxx. 1 xxxx dokladu, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §87z, 87aa xxxx 117f,

x) rozhoduje v rozsahu xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx podle §122,

x) xxxxxxx v xxxxxxx xx závazky Xxxxx xxxxxxxxx vzniklými xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx společných xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx,

x) posuzuje, zda xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §108 odst. 1 xxxx. b) xxxxxxx xxxxxxxx podle §108 xxxx. 2,

x) xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx obcházení xxxxxx xxxxxx s xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx (§50a), x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx (§123b) x x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx jejím propadnutí xxxxx (§123c),

x) xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx dokladu xxxxx §117,

x) xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx §104 xxxx. 3 x 4; xxxxx dopravce xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx dopravce x xxxxxx xxxxxxx s xxx spojené.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx

x) xxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx vyhoštění, xxxxxxxxx podle §124b xxxx xx účelem xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x mezinárodní xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx do xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx-xx xxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu42),

d) xxxxxxxxx xxxxxxx x střežení xxxxxxx, kterému xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx, pokud jeho xxxxxxxxx xxxx vyžaduje xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx zdravotních služeb, x od xxx xxxx na xxxxxxxx xxxxxxx, nebo xxxxx xx být převezen xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx,

x) x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx vnější xxxxxxx xxxxx s xxxxxx xxxxxxx; x části x xxxxxxx režimem xxxxxxxxxxx vnější x xxxxxxx ostrahu,

f) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx o udělení xxxxxxxxxxx xxxxxxx mezi xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; zabezpečuje xxxxxxxx x střežení xxxxxxx&xxxx;xxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x zařízení x xxxxxxxxxx ošetření x poskytovateli zdravotních xxxxxx,&xxxx;x xxxxxxx cizinců x xxxxxxxxxxx konzulární xxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, k provedení xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxx x xxxx,

x) vyžaduje xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx přestupků") xxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx; žádost x opis x xxxxxxxx přestupků se xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxx, a xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. a), x), x) bodu 3, x), x) xx x), u), x), x) xx z) x xxxxx odstavce 2 xxxx. x) x x). Xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, o xxxxxxxxxxx platnosti letištního xxxxxxxxxxx víza, o xxxxxx cestovního průkazu xxxxxxxxxx, o xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxx, x němuž xx xxxxx xxxxxxxxxx, x o xxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§164

Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxx xxxxxxxxx policie

a) xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx z xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) provozuje xxxxxxxxxx systémy xxxxx §158 odst. 1 x rozsahu xxx xxxxxxxxxx,

x) provádí xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx xxxx opis x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx24a); xxxxxx a výpis xxxx xxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx podobě, x xx způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxx své xxxxxxxxxx o xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx totožnosti x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx návrat,

f) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x doby xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx, o xxxxxxxx xxxxxxxxxxx pobytu xx xxxxx, x xxxxx xx xxxxx nevyžaduje, x xxxxxxx výjezdní xxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx krátkodobého xxxx,

x) xxxxxxxxx v xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, x uložení xxxxxxxxxx opustit xxxxx (§50a), o xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxxx (§123b) x o xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxx propadnutí xxxxx (§123c),

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx x xxxxx vstupu xxxxxxx xx xxxxx (§180d),

x) xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxx zajištěného xxxxxxx xx xxxxx a xxxx vycestováním z xxxxx, xx-xx cizinec xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx42),

x) provádí xxxxxxxx cestovního dokladu xxxxx §117 odst. 1,

x) xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxx xxxxxx ohlašovacího xxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zákonem,

o) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx cizinců xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx obrazové xxxxxxx x snímá xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx podání xxxxxxx x xxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, x souvislosti s xxxxxxxxxxx víza xx xxxxxxxx, řízením x xxxxxxxx vyhoštění, xxxxxxx x povinnosti xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx cizince za xxxxxx xxxxxxxxx vyhoštění, xxxxxxxxxxx totožnosti, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx z xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx9b) xxxxxxxxxxxx, xxx vycestování xxxxxxx je xxxxx,

x) xxxxxx potvrzení x xxxxxxxx cestovního xxxxxxx xxxxx §117,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx podle §92 xxxx. x),

x) prověřuje, xxx xx cizinec xxxxxxxxxx obcházení tohoto xxxxxx s xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx cizince, xxxxxxx byl odepřen xxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx vyžaduje xxxxxxxxxxx xxxxxx x poskytovateli xxxxxxxxxxx xxxxxx, a xx něj xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx vyhoštění, xxxxxxxxx xxxxx §124b xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx smlouvy,

w) xxxxxxxxx x xxxxxxxx cizince xx zařízení,

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx&xxxx;xxxxxx zajištěných xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx zařízeními; xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x střežení xxxxxxx&xxxx;xxxxxx žadatelů x xxxxxxx mezinárodní xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,&xxxx;x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx konzulární xxxxxxxx, k provedení xxxxx v trestním xxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx souvisejících x xxxxxx zajištění, xxxxx x soudu x xxxx,

x) xxxxxxxx, xxx veřejná xxxxxxx xxxxx §108 odst. 1 xxxx. x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §108 xxxx. 2,

x) xxxxxxxx xxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxx způsobem xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx; žádost x opis z xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x elektronické xxxxxx, x to xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxx xxxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx3b), xxxx

x) xxxxxxx hraniční kontrolu,

b) xxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) rozhoduje x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx na xxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x x xxxxxxxxxx krátkodobého xxxx xx neplatné,

d) x souvislosti s xxxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxx cizinci na xxxxx provádí xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx, aby xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx,

x) rozhoduje o xxxxxxxx xxxxxxxxxxx z xxxxx.

§165

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxx na xxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx x tohoto xxxxx

x) vykonává xxxxx xxx policií při xxxxxx státní xxxxxx,

x) xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx orgánu vůči xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx státní xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx dlouhodobého víza, x prodloužení xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxx x xxxxxxxxx zařízení,

e) xxxxxxxxx o úhradě xxxxxxx spojených xx xxxxxxxx vyhoštěním zajištěného xxxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx [§123 xxxx. 6 xxxx. a)],

f) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx platnosti xxxxxxx xxxxxxx, kterému xxxx xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx,

x) pořizuje xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x vydáním xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx §113 xxxx. 1 x 2, pobytové xxxxx nebo xxxxx xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx x povolení x pobytu xxxxx §117a,

x) xxxxxxxxx x xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, x xxxxxxx své působnosti x vydání x xxxxxx xxxxxxxxxx průkazu xxxxxxxxxx x vydává xxxxxxxx xxxxxxxx doklad xxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx a x xxxxxxxx x xxxxxxxx pobytu,

k) xxxxxxxxx x přiznání x x zrušení postavení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx území,

l) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx své působnosti,

m) xxxxxxxx od xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx předkládaných xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx podkladem xxx xxxxxx xx rozhodování xxxxx písmen c), x), x), j), x) x x),

x) xxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx karty, o xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxx platnosti, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx pracovní xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx souhlas xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx pracovního xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx,

x) xx oprávněno do xxxxxxxxxxxx systému podle §158 odst. 1 xxxxxxx údaje x x rozsahu nezbytném xxx xxxxxx úkolů xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §158,

x) j xx xxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx pracovních xxxx xxxxxxxxxxxxx držiteli xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx o vydání xxxxx xxxxx,

x) xxxx xxxxx xxxxx podle xxxxxx xxxxxx.

§165x

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx záznamy xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx společenství66),

b) xxx xxxxxx xxxxx podle xxxxxx xxxxxx požadovat xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x dokladů xxxxxxxxxxxxx cizinci xxxx xxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x plněním xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xx xxxxxxx prokázání xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx zákona,

e) účastnit xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxx úřadům x xxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx doklad podle §117 xxxx doklad, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §87z, 87aa xxxx 117f; o xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxx Xxxxx republiky xxxxxxx, xxx xx x xxxx zaměstnavatel, u xxxxxxx xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx karty zaměstnán, xxxxxxxx nedoplatek podle §178e xxxx. 1, x po xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxx, zda je xxxxxxxxxxxxx, x xxxxxxx xx být xxxxxxx x zaměstnaneckou xxxxx xxxx držitel zaměstnanecké xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx §178f; xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx daňového xxxx, xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xx veřejné xxxxxxxxx pojištění,

i) xx xxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx korporace xxxx xxxxxxxx xxxxx se xxxxxx nebo xxxxxxxxx xx xxxxx, do xxxxx xx xxxx xx xxx xxxxxxx x xxxxxxx s §42k xxxx 42m xxxxxxxx, xxxx bezdlužní, xxxxxxxxx po xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxx České republiky, xx xxxxxxx správě xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xx zdravotní xxxxxxxxxx xxxxxxx, zda xx x xxxx xxxx xxxxxxxx korporace nebo xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx nedoplatek podle §178e xxxx. 1; xxxxxxxxxx těchto xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx daňového xxxx, podle zákona x organizaci x xxxxxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx x podle xxxxxx x pojistném xx xxxxxxx zdravotní xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx je dále xxxxxxxxx v xxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx z xxxxxxxx Xxxxxxxxx trestů24a). X xxxxxx x xxxxxx povolení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxx o xxxxxxxxxxx doby platnosti xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx z xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx x v xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x trvalému xxxxxx xx xxxx vyžádá xxxx x evidence Xxxxxxxxx trestů.

(3) Ministerstvo xx dále xxxxxxxxx x řízení podle xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx posouzení, xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx veřejný xxxxxxx.

(4) Xxxxxx o xxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxx Rejstříku xxxxxx24a) nebo opis x xxxxxxxx xxxxxxxxx x výpis xxxx xxxx x evidence Xxxxxxxxx xxxxxx a xxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx přístup.

(5) Xxxxxxxxxxxx xxx výkonu xxxxxx xxxxxx podle xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx údaje ze xxxxxxxxxx registru obyvatel24b), xxxxxxx xxxx

x) příjmení,

b) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xxxxx pobytu,

d) xxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxxxx; x xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx narodil v xxxxxx, datum, místo x xxxx, kde xx xxxxxxx,

x) xxxxx, xxxxx a okres xxxxx; xxx-xx x xxxxx subjektu údajů xxxx xxxxx České xxxxxxxxx, datum xxxxx, xxxxx x stát, xx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx; xx-xx vydáno xxxxxxxxxx xxxxx o prohlášení xx mrtvého, den, xxxxx xx v xxxxxxxxxx xxxxxx jako xxx smrti nebo xxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx prohlášený za xxxxxxx nepřežil, x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx tohoto xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxxxx při xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx:

x) jméno, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxx xxxxxxxx, pokud xx xxxxxxx v xxxxxx, místo x xxxx narození,

e) xxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxx xxxxxxxx pobytu, včetně xxxxxxxxxxx adres xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxx být xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx pobytu, xxxxxxxxx datum zrušení xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx ukončení trvalého xxxxxx na xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxx, xxxxxxxxx jména, xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx; nebylo-li xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx, datum, xxxxx x xxxxx xxxxxxxx; xx-xx xxxxxxxxxxxx orgán xxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxx,

x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx a rodné xxxxx otce, xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx; x případě, xx jeden x xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx rodné xxxxx, xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x datum xxxxxxxx; xx-xx jiným xxxxxxxx zástupcem xxxxxx xxxxxxxxx osoba, název x xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxx, xxxxx, xxxxx x okres xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx-xx x uzavření xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx x stát; xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxxx, xxxxx nabytí xxxxxx moci xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, datum zániku xxxxxxxxxx smrtí xxxxxxx x xxxxxxx, nebo xxxxx xxxxxx právní xxxx xxxxxxxxxx soudu x prohlášení jednoho x xxxxxxx xx xxxxxxx x xxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxxxx rozhodnutí soudu x prohlášení za xxxxxxx xxxxxx jako xxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx rozhodnutí soudu x rozvodu xxxxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxx xxxxxx partnerství, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxxx xxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx zániku xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx smrtí jednoho x registrovaných xxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx xxxxx o prohlášení xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx za xxxxxxx xxxxxx jako xxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxx, který xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx nepřežil, anebo xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx, popřípadě xxxxx, xxxxxxxx a xxxxx číslo manžela xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx; xx-xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx partnerem xxxxxxx xxxxx, která xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx, popřípadě jména, xxxxxxxx manžela xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx jeho narození,

n) xxxxx, xxxxxxxxx jména, xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxx; je-li xxxx cizinec, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx, popřípadě xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx x datum xxxx xxxxxxxx,

x) o xxxxxxxxx xxxxx v rozsahu

1. xxxxxx osvojení,

2. xxxxxxx x xxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx,

3. původní a xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx,

4. xxxxx, xxxxx x okres narození,

5. xxxxx čísla xxxxxxxxxx; x případě, xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx číslo, xxxxx x jménu, popřípadě xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

6. xxxxx xxxxx xxxx x xxxxx; pokud xxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx jméno, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx,

7. xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x osvojení xxxx rozhodnutí x xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxx, xxxxx xxx v xxxxxxxxxx soudu o xxxxxxxxxx za xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx, xxx xxxxxxx účinky xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx soudu x xxxxxxxxxx za xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx, xxxxx x okres xxxxx; xxx-xx x xxxxx xxxxxx xxxx území Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx, xxxxx a xxxx, xx jehož xxxxx x xxxxx xxxxx,

x) xxx, xxxxx xxx v xxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxx, xxxxx občan xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx, xxxxx xxxx vedeny xxxx referenční xxxxx x základním xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx obyvatel, xxxxx xxxxx jsou xx tvaru xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

(7) Xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx podle xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx:

x) xxxxx, xxxxxxxxx jména, xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxx,

x) číslo, xxxxxxxxx xxxxx občanského xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx občanského xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx zpracování xxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, x jejího podpisu xxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx x datum xxxxxxxxxx skončení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx průkazu.

(8) Xxxxxxxxxxxx xxx výkonu xxxxxx xxxxxx podle xxxxxx zákona využívá x evidence xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx údaje:

a) xxxxx, xxxxxxxxx jména, xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxx,

x) xxxxx x druh xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx fotografie x podpisu držitele,

f) x xxxxxxxxxx, odcizených xxxx neplatných xxxxxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx a druh xxxxxxxxxx xxxxxxx, který xxx jeho xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx byl odejmut x souvislosti xx xxxxxxx vycestování do xxxxxxxxx.

§166

Působnost Ministerstva xxxxxxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx zahraničních xxxx vykonává xxxxxx xxxxxx ve věcech xxxxxxxxxx pobytu xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx práva.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxx v rozsahu xxxxxxxxxx xxxxx zákonem xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx zahraničních xxxx xxxx xxxxx správce xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx údajů xx Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx60), xxxxx do systému xxxxxx.

§167

Xxxxxxxxx policie

(1) Xxxxxxx xx oprávněna

a) xxxxxxxxx xxxxx xxxx opis x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx24a); xxxxxx x xxxxx xxxx xxxx x evidence Xxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x to způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx přístup,

b) xxxxxx daktyloskopické otisky x pořizovat obrazové xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx o xxxxxxx xxxx, xxx ověřování xxxxxxxxxx držitele víza, x souvislosti x xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx, řízením x xxxxxxxx vyhoštění, xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx správního xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx,

x) xxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x plněním xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

1. xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, zda xx xx xxxxx zdržuje xxxxxxxxx a xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx území podle xxxxxx xxxxxx,

2. xxxxxxx xxxx jiných osob xx účelem xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx povinnosti xxxxxxxxx xxxxx zákonem,

e) x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx požadovat xx xxxxxxx prokázání xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx podmínek xxxxxxxxxxx tímto zákonem x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx,

x) provádět osobní xxxxxxxxx x prohlídku xxxx, pokud xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x správním xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx zajištěného podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu16a),

j) xxxxxx xxxxxxx prostředky xxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxx x) k xxxxxx, xxx x xxxxxxxx, nákladů spojených x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx x jeho xxxxxxxxxxxx x xxxxx,

x) xxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxxxx, xxx xx cizinec xxxxxxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx,

x) snímat xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx záznamy xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx5a) x xxxxxxxxxxx x vydáním cestovního xxxxxxx podle zvláštního xxxxxxxx předpisu2),

m) zadržet xxxxxx, jehož xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §87z, 87aa xxxx 117f; x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx cizinci potvrzení,

n) x souvislosti x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx odkladu xxxx xx zahraničí x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x cílem xxxxxxxx, aby xxxxxxx xxxx do xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxx x evidence přestupků xxx xxxxxxxxx, zda xxxxxxx xxxxxxxx způsobem xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx; xxxxxx x xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xx způsobem umožňujícím xxxxxxx přístup.

(2) Xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx kontrole, xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x), vstupovat xx xxxxxxx a xx xxxxxxxxxx zaměstnavatele x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xx x xxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxx xxxxxxxx xxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx, pro xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx cizince. Tato xxxxxxxxx xx xxxxxxx x po skončení xxxxxxxx, xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxx.

(3) Na xxxxxxxxx xxxxxxx prováděnou xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx x kontrole nevztahuje.

(4) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 427/2010 Sb.

(5) Xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx využívá xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx

x) příjmení,

b) xxxxx, popřípadě xxxxx,

x) xxxxxx xxxxx xxxxxx,

x) xxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxxxx; x xxxxxxxx xxxxx, který xx narodil x xxxxxx, datum, xxxxx x stát, xxx xx narodil,

e) xxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxx; jde-li x xxxxx xxxxxxxx údajů xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, datum xxxxx, xxxxx a xxxx, xx xxxxx xxxxx x úmrtí xxxxx; xx-xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x prohlášení xx xxxxxxx, xxx, xxxxx xx x xxxxxxxxxx uveden xxxx xxx smrti xxxx xxx, xxxxx subjekt xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx nepřežil, x xxxxx nabytí xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx, popřípadě xxxx státních občanství.

(6) Xxxxxxx xxx výkonu xxxxxx správy podle xxxxxx xxxxxx využívá x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxx České xxxxxxxxx x xxxxxxx

x) jméno, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx příjmení,

b) datum xxxxxxxx,

x) xxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx, xxxxx x stát xxxxxxxx,

x) xxxxx číslo,

f) xxxxxx xxxxxxxxx, popřípadě xxxx xxxxxxxx občanství,

g) xxxxxx xxxxx xxxxxxxx pobytu, xxxxxx předchozích adres xxxxx trvalého xxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) počátek xxxxxxxx xxxxxx, popřípadě xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx datum xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx, popřípadě xxxxx, xxxxxxxx a xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx; xxxxxx-xx opatrovníkovi rodné xxxxx přiděleno, xxxxx, xxxxx x okres xxxxxxxx; je-li xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx a adresa xxxxx,

x) xxxxx, popřípadě xxxxx, xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxx, xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx; x xxxxxxx, xx xxxxx x xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxx narození; xx-xx xxxxx zákonným xxxxxxxxx xxxxxx právnická xxxxx, xxxxx a xxxxxx xxxxx,

x) rodinný xxxx, xxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx-xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx mimo xxxxx, xxxxx x xxxx; xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx rozhodnutí xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx soudu x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx manželství xxxxx xxxxxxx x manželů, xxxx datum xxxxxx xxxxxx moci rozhodnutí xxxxx x prohlášení xxxxxxx z xxxxxxx xx mrtvého a xxx, xxxxx byl x xxxxxxxxxxx rozhodnutí xxxxx o xxxxxxxxxx xx mrtvého xxxxxx xxxx xxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxx, xxxxx manžel prohlášený xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx nabytí xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx o rozvodu xxxxxxxxxx,

x) datum, xxxxx x okres vzniku xxxxxxxxxxx, xxxxx-xx ke xxxxxx xxxxxxxxxxx mimo xxxxx, místo x xxxx, datum xxxxxx xxxxxx moci rozhodnutí xxxxx o xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx zániku xxxxxxxxxxx xxxxx jednoho x registrovaných xxxxxxxx, xxxx datum xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxx x xxx, který xxx v pravomocném xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx, xxxxxxxxx jako xxx, který xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, anebo xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx partnerství,

m) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx a xxxxx xxxxx manžela xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx; xx-xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx osoba, xxxxx nemá xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a datum xxxx xxxxxxxx,

x) jméno, xxxxxxxxx xxxxx, příjmení x xxxxx xxxxx xxxxxx; je-li dítě xxxxxxx, xxxxx nemá xxxxxxxxx xxxxx číslo, xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx dítěte x xxxxx jeho xxxxxxxx,

x) x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx

1. xxxxxx xxxxxxxx,

2. xxxxxxx x xxxx jméno, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx osvojence,

3. xxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx,

4. xxxxx, xxxxx a xxxxx narození, x xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx, xxxxx x xxxx xxxxxxxx,

5. xxxxx, popřípadě xxxxx, xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx; x případě, že xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx x jménu, xxxxxxxxx xxxxxxx, příjmení x xxxx xxxxxxxx osvojitele,

6. xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxx a xxxxx; xxxxx xxx xxxxxx přiděleno, xxxxxx xxxxx, popřípadě jména, xxxxxxxx a datum xxxxxxxx,

7. datum xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxx, xxxxx xxx x rozhodnutí xxxxx o prohlášení xx xxxxxxxxxxx uveden xxxx xxx, xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, a xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx nezvěstného,

q) xxxxx, místo x xxxxx xxxxx; xxx-xx x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx České xxxxxxxxx, datum xxxxx, xxxxx x xxxx, xx xxxxx xxxxx x úmrtí xxxxx,

x) xxx, který byl x rozhodnutí xxxxx x prohlášení xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx smrti, xxxxxxxxx xxxx xxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx registru xxxxxxxx, xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx informačního systému xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx současný xxxx.

(7) Xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx správy xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxx x agendového xxxxxxxxxxxx xxxxxxx evidence xxxxxxxxxx průkazů xxxxx x xxxxxxx

x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxx,

x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx občanského xxxxxxx,

x) datum skončení xxxxxxxxx občanského xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx zpracování xxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxxx vydán, x xxxxxx podpisu xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx x datum xxxxxxxxxx xxxxxxxx platnosti xxxxxxxxxx občanského průkazu.

(8) Xxxxxxx při xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx zákona využívá x xxxxxxxxxx informačního xxxxxxx evidence xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx

x) jméno, popřípadě xxxxx, příjmení,

b) xxxxx xxxxx,

x) xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx držitele,

f) xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx dokladu, xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx který xx xxx odejmut x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx vycestování xx xxxxxxxxx.

§167x

(1) Xxxxxxx xxxx xxxxx správce xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx osobních xxxxx ve Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx60), které xx xxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxx úkoly xxxxxxx xxxxxxxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxxxxx údajů x Xxxxxxx xxxxxx/xxxxxxx61).

(3) Xxxxxxx xx správcem xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx České republiky x xxxxx XXXXXXX xx smyslu xx. 89 xxxx. 1 xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2019/1896 62).

§167x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 274/2021 Xx. s xxxxxxxxx xx 2.8.2021

HLAVA XXXX

XXXXXXX ŘÍZENÍ X SOUDNÍ XXXXXXX

Xxxxxxx xxxxxx

§168

(1) Xxxxxxxxxx částí xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxx se xxxxxxxxxx na xxxxxx xxxxx §9 (s xxxxxxxx řízení xxxxx §9 xxxx. 4), §10, §19 xxxx. 1, §20, 30, 31a, 32, 33, 36, §38 xxxx. 1, §40, §42g xxxx. 7 až 11, §41, 49, 50, 52, 117, §122 xxxx. 1 x 2, §123a, §135 xxxx. 3, §148, 154, §155 xxxx. 1, §180, 180b, 180d, 180e x 180h.

(2) V xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx před xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx možno xxxxxx učinit xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx uvedeného x §37 xxxx. 1 písm. x), §37a odst. 1 xxxx. x), §37a xxxx. 2 písm. x), §46a xxxx. 1 xxxx xxxxx, §46a xxxx. 2 xxxx. c), §46b xxxx. 1 větě xxxxx, §46b odst. 2 xxxx. x), §46d odst. 1 xxxx xxxxx, §46d xxxx. 2 písm. x), §46f xxxx. 1 xxxx. j), §46f odst. 2 xxxx. b), §46g xxxx. 1 xxxx. x), §46g odst. 2 písm. x), §56 xxxx. 1 xxxx. x), xxx-xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x §9 xxxx. 1 xxxx. h), §56 xxxx. 2 xxxx. a), §75 xxxx. 1 xxxx. x), §75 xxxx. 2 xxxx. x) xxxx x), §77 xxxx. 1 písm. x) xxxx i), §77 xxxx. 2 xxxx. x) xxxx x), §87d xxxx. 2 písm. x) xxxx x), §87e xxxx. 1 xxxx. x) xxxx x), §87f odst. 3 xxxx. x) xxxx x), §87k xxxx. 1 písm. x) xxxx d) xxxx §87l xxxx. 1 xxxx. x), e) xxxx x), x xxxxxxxxxx ministerstva xxxxx §155b xxxx. 4 xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx proti xxx xxxxx odvolání.

(4) Xxxxxxxxxx §101 xxxx. b) xxxxxxxxx řádu xx x řízeních podle xxxxxx zákona xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx správního xxxx xxxxxxxxxx přezkumné řízení xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxx.

§169

Xxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx jednat xxxx xxxxxxx x x xxxxx než xxxxxx jazyce. Xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx x jazyce xxxxxx. X xxxxxxxxx nebo xxxxxxx x xxxxx, xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx úřad xxxx xxxxx, v xxxxx xxxxxx bylo xxx úkonu jednáno. Xxxxxxxxxxxxx úřad xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx jazyk xxxx xxx xxxxx xxxxx, xx xxxxxx xx xxxxx vůči xxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxx žadatel x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx vyhotovený x xxxxx než xxxxxx xxxxxx x xxx xx výzvu xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx úředně xxxxxxx překlad tohoto xxxxxxxxx xx jazyka xxxxxxx, hledí xx xx xxxxx xxxxxxxx, xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxx-xx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx trvalému xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, žadatel xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx jazyk, xxxx xx xxxx xxxxxxx, a neobstaral xx x přiměřené xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxx tlumočníka nebo xxxxx, která xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxx x xxxxxxxx tlumočnících x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxx byl žadatel x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx poučen, xxxxxxxxxxxxx úřad řízení xxxxxxxxx zastaví.

§169x

Xxxxxxxxxx na xxxxx

(1) Xxxxxxxx-xx xxxxxxx orgán xxxxxxxxxxxxxxx provozovatele poštovních xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxx o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx §98a xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx pouze na xxxxxx evidovanou v xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §158 xxxx. 3 xxxx sdělenou xxxxx §19 odst. 3 xxxxxxxxx řádu, x xxxx-xx xxxx x xxxx adrese xxxxx, xx adresu xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx.

(2) Xxxxxxx-xx při xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x převzetí xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo k xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x §23 x 24 správního xxxx, doručuje xx xxxxxxxx vyhláškou.

§169a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 222/2017 Xx. x xxxxxxxxx od 15.8.2017

§169x

Xxxxxxxxxx xx xxxxxx

(1) Xxxxxxx, který xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxx xx

x) xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx, nebo

b) xxxxx xxxxxx sdělenou xxxxxxx xxxxxxxxx orgánu xxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx.

(2) Xxxxxxx, xxxxx xxxxx žádost x xxxxxxxxx k xxxxxx xx zastupitelském xxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx do xxxxx doručení x xxxxxx, se xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx úřadu.

(3) Nejde-li x xxxxxxxxx vyhotovenou xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, ji xxxxx xxxxxxxxxxx zastupitelskému xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx-xx xx xxxxxxxxx možné. Xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxx úřední autorizovanou xxxxxxxx dokumentu x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx podobě, který xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx prostřednictvím xxxxx xxxxxxxx 2, xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx xx v přiměřené xxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Pokud xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx písemnosti xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx do xxxxx xxxxxxxx v xxxxxx prostřednictvím xxxxx, xxxxx má v xxxxxx obdobné xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, nebo xxxxx xxxxxxxx x místě xxxxxxxx. Pokud se xx 4 xxxxxx xxx dne xxxxxxxx xxxxxxxxxx zastupitelským xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx úřadu xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxx písemnost doručena, x xxxxx-xx x xxxxxx, x němž xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx nebo odňato xxxxx, správní xxxxx, xxxxx písemnost xxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx x možnosti převzít xxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxx 15 dnů xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx po zveřejnění xx xxxxxxxxx považuje xx xxxxxxxxx; jde-li x xxxxxx, x xxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxx právo, postupuje xx jako v xxxxxxx, kdy xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx-xx xxxxxxx orgán xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxx prostřednictvím xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

§169x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 222/2017 Sb. x xxxxxxxxx xx 15.8.2017

§169x

Xxxxxxxxxx xx elektronickou xxxxxx

Xxxxxx-xx cizinec, který xxxxx žádost x xxxxxxxxx k pobytu xx zastupitelském úřadu, x xxxxxxxxxx písemnosti xx elektronickou xxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx, kterou xxxxxxx xxxxxxxxx převzetí xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx.

§169x xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 222/2017 Xx. s xxxxxxxxx xx 15.8.2017

Osobní xxxxxx xxxxxxx

§169x

(1) Xxxxxx o udělení xxxxxxxxxxxx xxxx, s xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx, žádost x prodloužení xxxxxxxxx xxxx k xxxxxx xxx 90 xxx xx xxxxxx strpění xxxxxx xx xxxxx x xxxxxx o xxxxxx povolení k xxxxxxxxxxxx, přechodnému xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx povinen xxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx se xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, u xxxxxxx xx být xxxxxx podána, x xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx správního xxxxxx xxxxxx k xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxx určené xxx xxxxxxxxxx xxxxx x účely pobytových xxxxxxxxx a xx xxxxx x xxxxxxxx, xxxxx stanoví xxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx osobního xxxxxx žádosti se xxxxxxxx x na xxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxxxx xx rozumí x xxxxx, která xxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxx žadatele xx xxxxx xxxxx, jehož xx nezletilý žadatel xxxxxxx. Xxxxxxxx osobního xxxxxx žádosti se xxxxxxxx za xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx osoby, xx xxxxxx má Česká xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "externí xxxxxxxxxxxx xxxxxx"), jde-li x xxxxxx takového xxxxx, jehož xxxxxxxxxxxxxx x předáváním je xxxxxxx poskytovatel xxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx podání žádosti xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx žádosti xxxxxxx doloží xxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx je x případě xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx, xxx žádost xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx úřadu. Xxxxxxxx-xx zastupitelský xxxx x xxxxxxx podle xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx osobního xxxxxx xxxxxxx, řízení o xxxxxxx usnesením xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxx xxxx může xx povinnosti xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx upustit xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx-xx xx důvody xxx xxxx upuštění xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx může xxxxxx na své xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxx xxxx žádostí o xxxxxxxx xxxxxxxxx podaných x xxxxxxxx, x xx zejména v xxxxxxxxx, pokud xx xxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Ministerstvo xxxx x odůvodněných xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx podání xxxxxxx x xxxxxxx nebo x prodloužení xxxx x xxxxxx nad 90 xxx za xxxxxx strpění pobytu xx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx upuštění xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xx x xxxxxxx xxxxx věty xxxxx xxxxxxxx dnem, xxx xxxxxx došla xxxxxxxxxxxx. Neupustí-li xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx první xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, řízení x xxxxxxx usnesením zastaví.

§169x

(1) Ministerstvo xxxxxxxxxxxx xxxx může xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx smlouvu s xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx pověří x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx

x) shromažďováním xxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx víza, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxx o xxxxxx povolení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx pobytu, xxxxx xx žadatel osobně xxxxxxxx, x jejich xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx identifikátorů x jejich xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) výběrem xxxxxxxxx poplatků x xxxxxx xxxxxxxxxx zastupitelskému xxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx informací x xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dokladů xx zastupitelském xxxxx x jejich xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx sjednání xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx x vydání xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo trvalému xxxxxx xxxxx §169f.

(2) Xxxxxx x žádosti xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) je xxxxxxxx sedmý xxx xx xxxxxxxxxx žádosti xxxxxxxxx poskytovateli xxxxxx; xx xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x důvodu xxxxxxxxx x §169h xxxx. 3.

(3) X xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx poskytovatele xxxxxx, xxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx, x x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx způsobem x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx přístup.

(4) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx vybírat od xxxxxxxx xxxxxx za xxxxxx, xxxxx xxxx xxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx tak, xxx xxxx přiměřená xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§169f

Sjednání termínu xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx stanovit, xx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx víza xxxx žádosti x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx pobytu, x xx xxx xxxx xxxxxx, xx xxxxxx xx tato žádost xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx úřad xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxx x na xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xx-xx xx xxxxxxxx xx xxxxxx zamezení xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx podání xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 a podle xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx úřad xx své úřední xxxxx x na xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§169g

Příslušnost xxxxxxxxxxxxxxx úřadu xxx xxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx dlouhodobého xxxx x žádost x vydání xxxxxxxx x dlouhodobému xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx úřadu, xx xxxxxxx oprávněn xxxxx xxxxxx pouze xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx státě, xxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx držitelem, xxxx xx xxxxx, xx kterém xx xxxxxxx dlouhodobý nebo xxxxxx xxxxx; xx xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxx, který xx xxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §182 xxxx. 1 xxxx. e).

(2) Pokud xx Xxxxx xxxxxxxxx xx státě xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx oprávněn xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx a xxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx pobytu xx zastupitelském úřadu, x xxxxx územním xxxxxx má poslední xxxxxxxx.

§169x

Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x žádost x prodloužení xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx víza x doby pobytu xx xxxxx na xxxx vízum nebo xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx trvalému xxxxxx xx nepřijatelná, xxxxxxxx

x) cizinec xx xxxxxx xxxxxxxxx termín xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, a xx xxx xxxx xxxxxx, xx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx stanoveným xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, který xxxx xxxxxxxxx podle §169g, xxxx

x) žádost xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx §169d xxxx. 2, xxxx xxxxxxxxxxxxx úřad xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx žádosti xxxxx §169d xxxx. 3.

(2) Xxxxxx x xxxxxxx dlouhodobého xxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx víza a xxxx pobytu xx xxxxx xx xxxx xxxxx je xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx

x) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx přijetí žádosti,

b) x žádosti nebyly xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx; xx xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxx cizince narozeného xx xxxxx,

x) xxxxxx xxxxxx podána xx xxxxxxx tiskopisu,

d) xxxxxxx xxxxxx pořízení xxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx úřadě x žadatel xxxxxxxxx, xx neovládá xxxxx, xxxx xx xxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxxx xx v přiměřené xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx splňuje xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx zákona x xxxxxxxx tlumočnících x xxxxxxxx překladatelích, xxxxxx byl o xxxx povinnosti zastupitelským xxxxxx poučen.

(3) Žádost xx xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx příslušném xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx maximální xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx nařízením xxxxx vydaným podle §31a xxxx §181b xxxx. 1. Xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx, které jsou xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx 2.

(4) X xxxxxxx rozvržení xxxxxxxxxxx xxxxx žádostí x xxxx x xxxxxx xxx 90 xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx a o xxxxxxxxxxxxxx kartu xx xxxxxxxxx xxxxx žádostí, xxxxx xxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx schválených programů, x maximální xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, je xxxxxx rovněž xxxxxxxxxxxx, xxxxx byl x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx žádostí xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx §181b odst. 2 pro jednotlivé xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx ostatní xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x žádosti xxxxxx na xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx úřad x x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx ministerstvo. Xx-xx xxxxxx nepřijatelná, xxxxxx není zahájeno x na xxxxxx xx xxxxx, jako xx xxxxxx podána; xxxx skutečnost xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx sdělí xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx o xx xxxxxxxx do spisu x xxxxx tiskopis xxxxxxx, veškeré xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx. Xxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xx x xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxx podle xxxx xxxxx.

§169x

Xxxx xxxxxx

(1) Xxx-xx xxxxxxx xxxxxx správním xxxxxxx k xxxxxxxxxx xxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx dne, xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx výzvu, xx dne, xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, nebo do xxx, xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx, která xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) V řízení x žádosti o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx o xxxxxx xxxxxxxx x dlouhodobému xxxx trvalému pobytu xxxxxx na xxxxxxxxxxxxxx xxxxx provede xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx podání. Xxxx-xx podání xxxxxx, xxxxxx zastupitelský úřad xxxxxxxx xxxxxxxxxx odstranit xx xxxxx nebo xx vyzve x xxxxxx xxxxxxxxxx, poskytne xx x tomu xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nedostatků x této lhůtě; xxxxxxxx 1 se xxxxxxx xxxxxxx.

(3) X xxxxxx x xxxxxxx x udělení xxxxxxxxxxxx xxxx může zastupitelský xxxx, a xx x xx požádání xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxx podepsání, xxxxxxxxx, xxxxxxxxx nebo jinými xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx-xx xxxxxxx vady podání xx základě výzvy xxxxx věty první, xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

§169x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 222/2017 Sb. x xxxxxxxxx xx 15.8.2017

§169x

Xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx

(1) Správní xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx, x němž xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Na xxxxxxx účastníka xxxxxx xx xxxxxxx obdobně xxxxxxxxxx xxxxxxxxx řádu x důkazu xxxxxxxxx xxxxxxxx, není-li xxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xx-xx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxx, x němž xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, zejména xxx posouzení, xxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x cílem xxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx související xxxxxxxx xxxx účastníků xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx stejnou xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx po xxxx; xxxx účastník xxxxxx ani jeho xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx orgán seznámí xxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxx protokolů x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; do xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxx z nahlížení xx spisu a xxxxxxx xxxxx nepořizuje xxxxxx xxxxx. Pokud xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx svědek předvoláni x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x některý x xxxx se x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx může xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx na xxxxx xxxx.

(4) Je-li při xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx osoba xxx jeho zástupce xxxx je-li xxx xxxxxxxx svědka xxxxxxxx xxxxxxxx řízení, xxxx xxxxxxxx xxxx jiná xxxxx, nejsou xxxx xxxxx xxxxxxxxx do xxxxxxx výslechu zasahovat. Xxx xxxxxxxx účastníka xxxxxx může jeho xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx podjatosti xxxxxx xxxxx, xxxxxxx, xx xxxxxx nebyla xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxxx xxx předstírání xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx okolností xxxx v xx xxxx xxxxxxxxx, jak xx xx odpovědět, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxx na xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx. Xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx řízení nebo xxxxxx správní xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx řízení xxxx jeho xxxxxxxx xxxxxxxx se k xxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx záznam xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx smí xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx orgán.

(6) Xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx.

§169x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 222/2017 Xx. x xxxxxxxxx xx 15.8.2017

§169x

Xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx

(1) X xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx trvalému xxxxxx xxxxxx xx zastupitelském xxxxx může xxxxxxxxxxxxx xxxx xx žadatelem xxxxxxx xxxxxxx, x xx x xxx xxxxxxxx ministerstva; §57 xxxx. 2 věta xxxxx se xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxx zjištěné xxx pohovoru jsou xxxxxxxxx xxx vydání xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxxx úřad xxxxxxx xx účelem xxxxxxxx stavu xxxx, x němž xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx ministerstva xxxxxxx xxxxxxxxx řízení xxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx §169j xxxx. 2 až 6 xx pro xxxxxxxxx pohovoru x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx úřadem xxxxxxx xxxxxxx.

§169x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 222/2017 Sb. x xxxxxxxxx od 15.8.2017

§169x

Xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx účastníka xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx zařízení xxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx (xxxx jen "xxxxxxxxxxxxxxxx zařízení"), nesmí xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx; xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx, xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx řízení nebo xxxxxx nachází.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) V xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx xx dohodě s xxxxxx xxxxxx, která xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx svědka zaměstnanec xxxxxxxxx orgánu xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx sboru, xxxxx x tomu xxx pověřen úřední xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx sboru. Tento xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxx provádění xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx, kde se xxxxxxxxxx účastník xxxxxx xxxx xxxxxx nachází.

(4) Xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, jakož i x důsledcích odmítnutí xxxxxxxx prováděného za xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx zařízení xxxx vyslýchaný xxxxxxxx xxxxxx nebo svědek xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx obrazového nebo xxxxxxxxx přenosu. X xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx vede, xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Je-li xxxxxxx důvodná, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx, x není-li xxxxxxx xxxxx, nebo je-li xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx.

(6) X výslechu xxxxxxxxxx xx použití videokonferenčního xxxxxxxx xxxxxxxx správní xxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx záznam; s xxxxxx nahlížet xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xx, xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxxx. Protokol xx xxxxxxxxxx.

(7) Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx i xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx při provádění xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx; odstavce 2 xx 6 xx xxxxxxx xxxxxxxxx.

§169x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 222/2017 Xx. x xxxxxxxxx xx 15.8.2017

§169x

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxx podle tohoto xxxxxx

(1) Písemnosti xxxx xxxxxxx, které xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx x xxxxxx podle xxxxxx zákona uchovávají xxxxxxxx mimo xxxx x xxxxxxxxx se xxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxx-xx xxxxxxx z podkladů xxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx na xxxxxxxx xxx vydání xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxx, kterými xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx jejich xxxxxxxxx, x důvody xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxx utajovanými xxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxx-xx v xxxxxx xx základě informace xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx zpravodajské xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, které xxxx utajovanou xxxxxxxxx, xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx státu, xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxx zdraví xxxx, xxxx vede-li xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx podezření, xx xx xxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxx xx území xxxx xxxxxxx ohrozit, x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx dlouhodobého xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx xx pouze xxxxx, že důvodem xxxxxxxxx víza xxxx xxxxxxxxxx je ohrožení xxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xx xxxxxxx xxxxx x řízení xxxxx xxxxxx xxxxxx povinen xxxxxxxx přiměřenost xxxxxx xxxxxxxxxx, x odůvodnění xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxx xx xxx hodnocení xxxxxxxxxxxx xxxxxx rozhodnutí, xxxxxxx xx vztahu k xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx; xxxxx xxxxxxxxxx xxxx x odůvodnění xxxxxxx.

§169x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 222/2017 Sb. x xxxxxxxxx xx 15.8.2017

§169x

Xxxxxxxxx zastupitelského úřadu

Informace xxxxxxxxxxx zastupitelským úřadem x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx úřadu se xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx x účastníku xxxxxx ani xxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxxxxxx; xxxx informaci xxxxx x xxxxxx o xxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx jako xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

§169x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 222/2017 Xx. x účinností od 15.8.2017

§169x

Xxxxxxx stanovisko Úřadu xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx

X xxxxx rozhodování x xxxxxxx o prodloužení xxxxxxxxx zaměstnanecké karty xx ministerstvo xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxx Xxxxx republiky xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx Prahu, xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx; xx xxxxxxx, jde-li x xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx pozici xxxxxxxx x xxxxxxxxxx nebo xxxxx xx uvedený x §98 xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxx rozhodování o xxxxxxx o vydání xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x §42g odst. 6. Xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx pobočka xxxx pobočka pro xxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxx stanovisko x xxxxxxxxxx cizince doručí xxxxxxxxxxxx xx 15 xxxxxxxxxx xxx ode xxx xxxxxxxx žádosti x závazné stanovisko; xxxxxxx-xx xxx x xxxx xxxxx, xx xx za xx, xx se zaměstnáváním xxxxxxx xxxxxxxx.

§169x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 222/2017 Sb. s xxxxxxxxx od 15.8.2017

§169x

Xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Pokud xxxxxxx xxxxx v xxxxxx o xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx o xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx uplatnit xxx právo na xxxxxxxxx do xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxx zastupitelskému xxxxx, u kterého xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx spisu xxxx xxxx xxxxx a xxxxxxxxxxxxx úřad umožní xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx. X případě, xx xx xxxxxxx xxxx jeho xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxx umožní xxxxxxxx nebo jeho xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x vydání xxxxxxxx x dlouhodobému nebo xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx rozhodnutí x podkladům xxxxxxxxxx xxx, že xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx a x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxxxx stanoví xxxxxxxxxxxx žadateli xxxxxxxxxx xxxxx. Odstavec 1 xx xxxxxxx xxxxxxx.

§169x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 222/2017 Xx. x xxxxxxxxx xx 15.8.2017

§169x

Xxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxx-xx x xxxxxx x žádosti x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx oprávnění k xxxxxx na xxxxx xxxx x xxxxxx xx věci xxxxxxx xxxxxxxxx oprávnění k xxxxxx xx xxxxx xxxxxx skutečnosti, x xxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx, xx xx xxxxx být xxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx cizince, ministerstvo xx xxxxxxx podnět x xxxxxxxx tohoto xxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxxx řízení o xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx řízení podle xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxx bez zbytečného xxxxxxx ministerstvo xxxxxxxxx x xxx, xxx xxxx řízení o xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxx-xx xxxxxxxx, xxx bylo xx xxxx rozhodnuto.

§169q xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 222/2017 Xx. x xxxxxxxxx xx 15.8.2017

§169x

Xxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xx také zastaví xxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxx xxxxx žádost x xxxxxx povolení k xxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xx xx xxxxx xxxx na výzvu xxxxx §44 odst. 1 xxxx §44a xxxx. 13 nedostaví xx ministerstvo xx xxxxxxxxxx údajů xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x povolení x xxxxxx nebo ve xxxxx xxxxx §44 xxxx. 3 xxxx §44a odst. 14 xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx, xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxx, xx xx x xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx jeho vůli xxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxx xxxxxx o vydání xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx, se ve xxxxx xxxx na xxxxx xxxxx §74 xxxx. 1 xxxx 2 nedostaví na xxxxxxxxxxxx k převzetí xxxxxxxxxx x vydání xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx a xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx průkazu x xxxxxxxx x xxxxxx xxxx, xxx-xx x xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, který xxxxxxx x xxxxxx osvědčení x xxxxxxxxxx, povolení x přechodnému xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, nepřevezme xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxx pobytu nebo xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx lhůtě do 30 dnů xxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxx xxxxx nesdělí, xx mu v xxxxx úkonu xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxx,

x) podal xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx nebo trvalému xxxxxx, xx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx není xxxxxxxx,

x) xxxxx žádost o xxxxxxxxxxx doby platnosti x xxxx xxxxxx xx území na xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu xxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxx, xxx k xxxx není xxxxxxxx; xx neplatí, pokud xx o dříve xxxxxx žádosti xxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxxx xxxxx, x xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx tuto xxxxxx xxxxx,

x) podal opakovaně xxxxxx x vydání xxxxxxxx x dlouhodobému xxxx xxxxxxxx pobytu, xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx o xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx2),

x) podal xxxxxx o xxxxxx xxxxx karty, xx x xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx §42i xxxx. 1,

h) xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xx na xxxx xxxxx ve xxxxxxxxx lhůtě nedostaví x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxx 90 xxx xxxxx §30 odst. 2, x xxxxx udělení xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx x této xxxxx nesdělí, xx xx x xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx vůli xxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx pobytu xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, x době xxxxxxxxx xxxx k xxxxxx xxx 90 xxx xxxxx §30 xxxx. 4 xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx x, xxxxx-xx xxxxxx x povolení x xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx, pokud x době xxxxxxxxx xxxx nesdělí, že xx x přicestování xx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxx,

x) zrušeno xxxxxxx xxxxxxxxx č. 16/2019 Sb.,

k) xxxxx podal žádost x vydání xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx průkazu xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §108 xxxx. 1 xxxx. x), xx na xxxxx xxxxxxxxx orgánu xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx-xx o xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx, nebo k xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx v této xxxxx nesdělí, že xx x xxxxx xxxxx xxxxx důvody xx xxxx xxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx, že xxxxxxxx xxxxx, jímž xx xxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxxx xx xx své xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx tlumočníka xxxx osobu, xxxxx xxxxxxx podmínky pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x soudních xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxx správní xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx prokazatelně xxxxxx,

x) xxxxx žádost x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx k tomu xxxx xxxxxxxx xxxxx §42k xxxx. 6, xxxx

x) v xxxxxx x xxxx žádosti xxxxxxx vypovídat xxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx.

(2) Xxxxxx x xxxxxxx je xxxxxxxxx xxxx, kdy

a) xxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx x xxxxxx povolení x xxxxxxxx pobytu xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxx-xx x xxxxxx o vydání xxxx xxxxxxxxxxx jiného xxxxxxxxx k xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx právní xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxx o xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx republiky, xxxx

x) xxxxxxx xxxxx občanství xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie, xxx-xx x xxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu xxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx pobytu.

(3) O xxxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2, xx xxxx usnesení, které xx pouze poznamená xx xxxxx a xxxxxxxx se x xxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx k dlouhodobému xxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxxx x registraci, x vydání xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x o vydání xxxxxxxx x trvalému xxxxxx dále zastaví, xxxxxxxx

x) xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx úředním xxxxxxxxx,

x) nebyl zaplacen xxxxxxx poplatek za xxxxxxx žádosti, xxx-xx x žádost o xxxxxx povolení x xxxxxxxxxxxx xxxx trvalému xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx, xxx-xx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x dlouhodobému xxxx xxxxxxxx pobytu xxxxxxx xx zastupitelském xxxxx, nebo

d) xxx x xxxxxx x xxxxxx osvědčení x xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxx řízení x xxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx xxxx prodloužení xxxx platnosti, o xxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxx x přechodnému xxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xx žádost byla xxxxxx na xxxxx x xxxxxx podána xx úředním xxxxxxxxx; x případě takto xxxxxx xxxxxxx se §47 odst. 4 x 6 xxxxxxxxx.

§169x

Xxxxxxxx xxxx

Xxxxxx o xxxxxxx xxxxxx xxxxx §42e, xxxxx xxxx xxxxxxxx potvrzením orgánu xxxxxxx x trestním xxxxxx, xxxx zahájeno x ministerstvo xxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx.

§169x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 222/2017 Xx. x xxxxxxxxx xx 15.8.2017

§169t

Vydání xxxxxxxxxx a xxxxx xxx xxxx xxxxxx

(1) O xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie, xxxxx xxx není xxxxxxx Evropské xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx do 14 xxx xxx xxx podání žádosti. Xxxxx xxxxxxxxxxxxx úřad xx xxxxx do 14 xxx xxx xxx xxxxxx žádosti xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx informaci x xxxxxxxxxxx xxxxx x x předpokládaném xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) O xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx lhůtě xx 90 dnů xxx xxx xxxxxx xxxxxxx, xx zvlášť xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xx 120 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxx x xxxxxxx xxxx x pobytu nad 90 dnů za xxxxxx studia, pedagogické xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx rozhodne xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xx 60 dnů xxx xxx podání xxxxxxx.

(3) X xxxxxxx x xxxxxxx víza x pobytu nad 90 xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx území podle §33 odst. 1 xxxxxxxx ministerstvo ve xxxxx xx 30 xxx xxx xxx xxxxxx žádosti.

(4) X xxxxxxx x prodloužení xxxx platnosti x xxxx pobytu xx xxxxx xx dlouhodobé xxxxx ministerstvo rozhodne xx xxxxx xx 14 dnů xxx xxx xxxxxx xxxxxxx. X žádosti x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxx na území xx vízum k xxxxxx xxx 90 xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx rozhodne xxxxxxxxxxxx xx xxxxx do 30 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxx.

(5) X xxxxxxx x xxxxxxx diplomatického xxxx xxxx zvláštního víza xxxxx xxxx x xxxxxx xxx 90 xxx udělovaného xxxxxxx xx účelem xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx §30 xxxx. 2 xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx zahraničních xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx úřad xx xxxxx do 60 dnů xxx xxx xxxxxx xxxxxxx.

(6) X žádosti ministerstvo xxxxxxxx

x) x případě xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx

1. xx xxxxx xx 60 xxx xxx xxx podání xxxxxxx, xx-xx žádost xxxxxx na území,

2. xx xxxxx xx 60 dnů xxx xxx xxxxxx xxxxxxx, xxx-xx x žádost x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx účelem xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx povolení k xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pracovníka,

3. xx lhůtě do 90 xxx ode xxx xxxxxx žádosti x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx účelem xxxxxxxxxx xxxxxxx rodiny x xxxxxxxxx karty xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxx vnitropodnikově xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx,

4. xx xxxxx do 90 xxx xxx xxx podání xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx xx xxxxxx společného xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x dlouhodobému pobytu xx xxxxxx xxxxxxxxxxx,

5. xx xxxxx xx 120 dnů ode xxx podání xxxxxxx x vydání xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx

6. ve xxxxx xx 270 xxx xxx xxx xxxxxx žádosti x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx,

x) xx xxxxx xx 30 dnů ode xxx xxxxxx žádosti x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx účelem xxxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxx xx 60 xxx xxx xxx podání xxxxxxx,

x) ve xxxxx xx 60 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx; ve xxxxx 90 dnů xxx dne podání xxxxxxx o vydání xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx složitých xxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xx xxxxx do 90 dnů ode xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx,

x) xx lhůtě xx 90 dnů xxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx vnitropodnikově xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zaměstnance xxxxxx členského xxxxx Xxxxxxxx unie,

f) xx xxxxx xx 60 xxx ode dne xxxxxx žádosti o xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, nebo

g) x xxxxxxx žádosti x xxxxxx povolení x xxxxxxxx xxxxxx

1. xx xxxxx xx 180 xxx ode xxx xxxxxx xxxxxxx,

2. xx lhůtě xx 60 xxx xxx xxx xxxxxx žádosti x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx podle §69, xx-xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx, xxxx

3. xx xxxxx xx 60 dnů xxx xxx podání xxxxxxx x povolení x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §87g nebo 87h.

(7) X případě xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx x trvalému xxxxxx xx xxxxxxx rozhodnutí xxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxx x povolení x xxxxxx, xxx-xx o xxxxxx povolení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx jeho xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x registraci,

c) xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx §87b xxxx. 4, xxxx

x) xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx pobytu podle §74, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx pobytu xxxxx §87r, xxx-xx o xxxxxx povolení x xxxxxxxx xxxxxx.

(8) Hodlá-li xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx povolení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxx osvědčení o xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x přechodnému nebo x trvalému xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx

x) xxxxx §44 xxxx. 1, §44a xxxx. 13 nebo §74 xxxx. 2 x xxxxxxxxxx údajů xxxxxxxxxx xxx vydání xxxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxx,

x) xxxxx §44 xxxx. 3, §44a xxxx. 14 xxxx §74 xxxx. 3 x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx, xxxx

x) k xxxxxxxx osvědčení o xxxxxxxxxx, xxxxxxxx karty, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx karty xxxxxxxx xxxxxx.

(9) Lhůta pro xxxxxx rozhodnutí xxxxxx

x) xxx dne odeslání xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x vyznačení xxxx x xxxxxx nad 90 xxx xxxxx §30 xxxx. 2 xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x pobytu,

b) xxx dne xxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 8 xxxx. x) xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, nebo

c) xxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 8 písm. x) xxxx x) xx xxxx převzetí příslušného xxxxxxx.

(10) Xxxxxx-xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 8 xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, které xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx žadateli, xx xx výzva xxxxx xxxxxxxxxxxxx, a pokračuje x xxxxxx.

(11) Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xx 7 xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx. Nemůže-li xxxxxxx xx lhůtě xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx, je xxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx uvědomit; xx xxxxxxx x řízení xxxxxxx xxxxxxx xxxx, xx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx.

(12) X odvolání xxxxx xxxxxxxxxx ministerstva xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xx 60 dnů xxx xxx, xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx orgánu.

(13) X xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx zastupitelského xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xx 60 xxx ode xxx, xxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx spis nebo xxxx xxxx se xxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.

§169x

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

Xx-xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx nákladů xxxxxx xxxxx §79 xxxx. 5 xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxxxx x xxxxxx vymáhání celní xxxx.

§169x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 176/2019 Xx. s xxxxxxxxx xx 31.7.2019

§170

Xxxxxxxx xxxxxx

(1) Odvolání xxxxx rozhodnutí x xxxxxxxx vstupu na xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx x povinnosti xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, cestovního xxxxxxx totožnosti xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §108 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx průkazu x xxxxxxxx k xxxxxx, pobytové xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx x povolení x xxxxxx xxx xxxxxxx xxxx průkazu x xxxxxxxx x trvalému xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Proti rozhodnutí x správním vyhoštění xxx xxxxx xxxxxxxx xx 10 xxx; xxx-xx x rozhodnutí x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx 18 xxx, xxxx xxxxx xxx xxxxxxxx 15 xxx. Xxxxxxxx proti xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx má xxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(3) Proti xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx odvolání xx 5 xxx; xxx-xx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx území xxxxxxx mladšího 18 xxx, xxxx lhůta xxx odvolání 15 xxx.

(4) Proti xxxxxx xxxxxxxxxx5d), xxxxxx byla xxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx §50a xxxx. 3, xxx xxxxx odvolání xx 7 xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Odvolání nemá xxxxxxxx xxxxxx.

(5) Proti xxxxxxxxxx x propadnutí xxxxxxxx záruky xxxxx §123c odst. 3 xxx podat odvolání xx 5 xxx.

(6) Xxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx rozhodnutí, xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx informace xxxx xxxxxxxxxx xxxxx §169m xxxx. 3, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx §47 xxxx. 4 xxxx 6, xxxxx §60 xxxx. 4 nebo podle §87y.

§170x

(1) Xxxxxxx se Xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx (xxxx jen "xxxxxx"). Xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx. Xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx, x nichž ministerstvo xxxxxxxxx v prvním xxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx je xxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxx x xxxxxxx členy xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx České republiky, xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx. Předpokladem xxx ustanovení xxxxxx xxxxxx je xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx,

x) kdo xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxx trestný čin, xxxx byl x xxxxxxxxxx 5 xxxxxx xxxxxxxxxx odsouzen pro xxxxxxx čin xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx jednání, kterým xxxxxxx xxxxxxx xxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx x rozhodování xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x od xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx 5 xxx, xxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxx spáchal xxxxxxx xxx, mohlo ohrozit xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) jehož xxxxxxx xxxxxxx xxx úmyslný xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zastaveno, x xx xxxxxxxx xxxxxxxx doby xxxx xxxxx, v níž xxxx xxx xxxxxxxxxx, xx se xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx 5 xxx, xxxx xxxx x xxxxxxxx řízení, xxxxx xxxx xxxxx xxxx vedeno, rozhodnuto x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx x od xxxxxx xxxxxxxxxx ještě xxxxxxxxxx 5 let, xxxxxxxx xx jednání, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx, mohlo xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xx xxxx xxxxxxx, xxxx xx xxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx Rejstříku xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx x xxxxxx výpisu x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx z xxxxxxxx Rejstříku xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx.

(6) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xxx xxx x xxxxxxxxxx 3 xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx z xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx má xxxxx xxxxxxxxx

x) xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx správnímu xxxxxx anebo xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xx xxx povinnost xxxxxx údaj uvést, xxxxxxx uvedl xxxxxxxxx xxxx neúplný xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx za xxxxxx xxxxxxx neoprávněné xxxxxx, xxxxxxx xxxxx nepravdivou xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, úmyslně xxxxx xxxxxxxxxx xxxx v xxxxxxx prohlášení u xxxxxxxxx orgánu xxxx xxxxxxx neoprávněně xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx,

x) xxxxx veřejnému xxxxxxx,

x) xxxxx občanskému xxxxxxx,

x) xxxxx majetku,

e) podle xxxxxx upravujícího xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx zaměstnanosti44) xxxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx nebo umožnil xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx

x) xxxxx tohoto xxxxxx.

(7) Spolehlivost xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx přestupků xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxxxxxx xx vyžádá xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx trestů xx xxxxxx posouzení xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx osoby.

(8) Xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, zařazuje xxxxx komise xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx senátů.

(9) Komise xxxxxxxxx svůj jednací xxx. Xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§170b

(1) Xxxxx rozhodnutí xxxxxxxxxxxx lze xxxxx xxxxxxxx ke komisi.

(2) Xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx, kteří xxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx, x výjimkou xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx.

(4) Rozhodnutí xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

§170x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 427/2010 Sb. x účinností xx 1.1.2011

§170x

Xxxxx rozhodnutí xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx lze podat xxxxxxxx, o kterém xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx zahraničních xxxx.

§170x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 176/2019 Xx. x xxxxxxxxx xx 31.7.2019

§170d

Řízení o přiznání xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx příslušnosti

(1) Xx xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx osoby xxx xxxxxx příslušnosti xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxx, x xxxxxx xxxxx, o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx, xxxxx se xxxxxxx v xxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx, a x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx doručování, a xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx nahlížení xx xxxxx jiným xxxxxx xxx xxxxxxxxxx a xxxxxx zástupcům, o xxxxxx xxxxxxx, o xxxxxx stejnopisu xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, o xxxxxxx xxx vydání xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x rozkladu, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxx xxxxxx x novém rozhodnutí.

(2) Xx řízení o xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx §169 xx 170c x xxxxxxxx §169j x 169l.

(3) Xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx důvodu xxxxxxxxxx x xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx stavu xxxx, x xxxx xxxxxx důvodné xxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx postavení xxxxx xxx xxxxxx příslušnosti xxxxxxxx xxxxxxxxx tlumočníka xx úkony, ke xxxxxx byl xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xx-xx důvody xx xxxxxxxx, že xx xxxxxxxxxx tlumočníka nezbytná.

(5) Xxxxxxxxxx x žádosti x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxx zbytečného xxxxxxx, xxxxxxxxxx však xx 6 xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxx lze xxxxxxxxxx xx x 6 xxxxxx, xxx-xx x xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx případ; o xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx žádost xxxxxxxx.

(6) Rozhodnutí xxxxxxxxxxxx xxxxxx právní moci xxxx xxxxxxxx účastníku xxxxxx x nelze xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx.

§170x xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 274/2021 Xx. x xxxxxxxxx xx 2.8.2021

Xxxxxx přezkum

§171

(1) Z xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx dlouhodobého víza x rozhodnutí x xxxxxxx x nové xxxxxxxxx důvodů xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx víza,

b) rozhodnutí x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx o xxxx xxxxxxxxx xxxxxx odepření xxxxxx; to neplatí, xxx-xx x odepření xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx nebo xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 47/2009 Sb.,

x) xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx se xxxxxxx před xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx nebo x xxxxxxxxxx xxxxxxxx mezinárodního xxxxxxx neoprávněně.

(2) Pokud xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx bylo xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, že xx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx za xxxxxx xxx veřejný xxxxxxx, vnitřní xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx zdraví xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx