Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 25.01.2021.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.01.2021 do 31.12.2021.


Zákon o pobytu cizinců na území ČR a o změně některých zákonů

326/99 Sb.

Zákon

Část první - Pobyt cizinců na území České republiky

Hlava I - Úvodní ustanovení

Předmět úpravy §1

Působnost zákona §2

Hlava II - Vstup na území §3 §4 §5 §6 §7 §8

Odepření vstupu na území §9 §10 §11 §11a §12

Prostředky k pobytu na území §13

Hraniční průvodka §14

Pozvání §15 §15a

Hlava III - Přechodný pobyt na území

Díl 1 - Přechodný pobyt na území §16 §17 §17a

Dlouhodobé vízum §17b

Díl 2 - Přechodný pobyt na území bez víza §18

Ukončení přechodného pobytu na území, k němuž se vízum nevyžaduje, a zánik tohoto pobytu §19

Díl 3 - Přechodný pobyt na území na krátkodobá víza §20

Krátkodobé vízum za účelem sezónního zaměstnání §21 §22 §23 §24 §25 §26 §26a §27 §28 §29 §29a §29b

Díl 4 - Přechodný pobyt na území na dlouhodobé vízum nebo na povolení k dlouhodobému pobytu

Oddíl 1 - Vízum k pobytu nad 90 dnů §30

Náležitosti žádosti o udělení víza k pobytu nad 90 dnů §31

Mimořádné pracovní vízum §31a

Vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem sezónního zaměstnání §32

Vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu na území §33

Náležitosti žádosti o udělení víza k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu na území §34

Prodloužení doby platnosti víza k pobytu nad 90 dnů a doby pobytu na území na toto vízum §35

Prodloužení doby platnosti víza k pobytu nad 90 dnů za účelem sezónního zaměstnání a doby pobytu na území na toto vízum §35a

Prodloužení doby platnosti víza a doby pobytu na území na vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu na území §36

Zrušení platnosti víza k pobytu nad 90 dnů §37 §37a

Zrušení platnosti víza k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu na území §38 §39

Oddíl 2 - Přechodný pobyt na území na diplomatické vízum a zvláštní vízum §40

Prohlášení neplatnosti diplomatického víza a zvláštního víza §41

Oddíl 3 - Přechodný pobyt na území na základě povolení k dlouhodobému pobytu

Povolení k dlouhodobému pobytu §42

Povolení k dlouhodobému pobytu za účelem společného soužití rodiny na území §42a

Náležitosti k žádosti o vydání povolení k dlouhodobému pobytu za účelem společného soužití rodiny §42b

Povolení k dlouhodobému pobytu rezidenta jiného členského státu Evropské unie §42c

Povolení k dlouhodobému pobytu za účelem studia na území §42d

Povolení k dlouhodobému pobytu za účelem ochrany na území §42e

Povolení k dlouhodobému pobytu za účelem vědeckého výzkumu §42f

Zaměstnanecká karta §42g

Náležitosti k žádosti o vydání zaměstnanecké karty §42h

Modrá karta §42i

Náležitosti k žádosti o vydání modré karty §42j

Karta vnitropodnikově převedeného zaměstnance §42k

Náležitosti žádosti o vydání karty vnitropodnikově převedeného zaměstnance §42l

Karta vnitropodnikově převedeného zaměstnance jiného členského státu Evropské unie §42m

Povolení k dlouhodobému pobytu za účelem investování §42n

Náležitosti žádosti o vydání povolení k dlouhodobému pobytu za účelem investování §42o

Záměr uskutečnit významnou investici a přínos významné investice §42p

Povolení k dlouhodobému pobytu za účelem strpění pobytu na území §43 §44 §44a §44b §44c §45 §46

Zrušení platnosti povolení k dlouhodobému pobytu za účelem společného soužití rodiny §46a

Zrušení platnosti povolení k dlouhodobému pobytu rezidenta jiného členského státu Evropské unie §46b

Zrušení platnosti povolení k dlouhodobému pobytu za účelem ochrany na území §46c

Zrušení platnosti povolení k dlouhodobému pobytu za účelem vědeckého výzkumu §46d

Zrušení platnosti zaměstnanecké karty §46e

Zrušení platnosti modré karty §46f

Zrušení platnosti karty vnitropodnikově převedeného zaměstnance nebo karty vnitropodnikově převedeného zaměstnance jiného členského státu Evropské unie §46g §47 §48 §48a §48b

Oddíl 4

Přechodný pobyt na území na základě povolení k dlouhodobému pobytu vydávaného Ministerstvem zahraničních věcí §49

Díl 5 - Výjezdní přílkaz a rozhodnutí o povinnosti opustit území nebo území členských států Evropské unie

Výjezdní příkaz §50

Rozhodnutí o povinnosti opustit území nebo území §50a

Díl 6 - Společná ustanovení k dlouhodobému vízu §51 §52 §53 §54

Náležitosti žádosti o udělení dlouhodobého víza §55

Důvody neudělení dlouhodobého víza §56 §57

Vyznačování dlouhodobého víza §58 §59 §60 §61

Zánik platnosti dlouhodobého víza §62

Zánik platnosti zaměstnanecké karty §63

Studium §64 §64a §64b

Hlava IV - Trvalý pobyt na území

Díl 1 §65

Povolení k trvalému pobytu §66 §67 §68 §69 §69a §69b §70 §71 §72 §73 §74

Důvody pro nevydání, zánik platnosti a zrušení platnosti povolení k trvalému pobytu §75 §76 §77 §78 §79 §80 §81 §82

Díl 2 - Právní postavení dlouhodobě pobývajícího rezidenta v Evropském společenství na území §83 §84 §85

Díl 3 §86

Díl 4 - Pobyt cizince svěřeného do náhradní výchovy rozhodnutím příslušného orgánu §87

Hlava IVa - Pobyt občana Evropské unie a jeho rodinných příslušníků na území

Díl 1 - Přechodný pobyt na území po dobu delší než 3 měsíce

Přechodný pobyt občana Evropské unie §87a

Přechodný pobyt rodinného příslušníka občana Evropské unie §87b

Přechodný pobyt občana Evropské unie nebo rodinného příslušníka občana Evropské unie, který je členem personálu zastupitelského úřadu cizího státu nebo mezinárodní vládní organizace akreditované v České republice §87c

Důvody pro zamítnutí žádosti o vydání potvrzení o přechodném pobytu na území a důvody pro zrušení a zánik přechodného pobytu občana Evropské unie §87d

Důvody pro zamítnutí žádosti o vydání povolení k přechodnému pobytu §87e

Důvody ukončení přechodného pobytu rodinného příslušníka občana Evropské unie §87f

Díl 2 - Povolení k trvalému pobytu §87g §87h §87i §87j

Důvody pro zamítnutí žádosti o povolení k trvalému pobytu §87k

Důvody pro zrušení a zánik platnosti povolení k trvalému pobytu §87l §87m

Díl 3 - Potvrzení a průkazy

Potvrzení o přechodném pobytu na území §87n

Pobytová karta rodinného příslušníka občana Evropské unie a průkaz o povolení k pobytu pro cizince §87o

Prodloužení doby pobytové karty o pobytu rodinného příslušníka občana Evropské unie a průkazu o povolení k pobytu pro cizince §87p

Průkaz o povolení k trvalému pobytu §87r

Prodloužení doby platnosti průkazu o povolení k trvalému pobytu §87s

Průkaz o povolení k trvalému pobytu §87t

Díl 5 - Společná ustanovení §87u §87v §87w §87x §87y

Skončení platnosti průkazu §87z

Skončení platnosti potvrzení o přechodném pobytu na území §87aa

Hlava V - Pobyt cizince narozeného na území §88 §89

Hlava VI - Vycestování cizince z území §90 §91

Odepření vycestování z území §92

Hlava VII - Hlášení místa pobytu na území §93 §93a §94 §95 §96 §97

Hlášení změn §98

Zrušení údaje o místu hlášeného pobytu cizince na území §98a

Ubytovatel a jeho povinnosti §99 §100

Domovní kniha §101

Oznámení ubytování §102

Hlava VIII - Povinnosti

Povinnosti cizince §103

Povinnost dopravce §104

Povinnost soudu, ústavu pro výkon zabezpečovací detence, vazební věznice a věznice §105

Povinnosti orgánů státní správy §106

Povinnosti jiných osob §107

Hlava IX - Cestovní doklad §108 §109 §110 §111 §112

Cizinecký pas §113

Cestovní průkaz totožnosti §114

Důvody pro odnětí a pro nevydání cizineckého pasu, cestovního průkazu totožnosti nebo cestovního dokladu podle §108 odst. 1 písm. f) §115

Náhradní cestovní doklad Evropské unie §115a

Neplatnost cestovního dokladu §116

Zadržení cestovního dokladu §117

Hlava IXa - Průkaz o povolení k pobytu

Průkaz o povolení k pobytu §117a

Zapisování údajů do průkazu o povolení k pobytu §117b

Doba platnosti průkazu o povolení k pobytu §117c

Prodloužení doby platnosti průkazu o povolení k pobytu cizince s povoleným trvalým pobytem §117d §117e

Skončení nebo zrušení platnosti průkazu o povolení k pobytu §117f

Vydávání průkazů o povolení k pobytu bez nosiče dat s biometrickými údaji §117g

Hlava X - Správní vyhoštění §118

Správní vyhoštění z přechodného pobytu na území §119 §119a

Správní vyhoštění cizince s povolením k trvalému pobytu §120 §120a §121

Podmínky k odstranění tvrdosti správního vyhoštění §122

Úhrada nákladů spojených se správním vyhoštěním §123

Úhrada nákladů spojených s dobrovolným návratem §123a

Hlava XI - Zvláštní opatření za účelem vycestování cizince z území a zajištění cizince

Zvláštní opatření za účelem vycestování cizince z území §123b

Finanční záruka §123c

Zajištění cizince za účelem správního vyhoštění §124 §124a

Zajištění cizince za účelem vycestování §124b §125 §126 §126a §126b §127 §128

Zajištění cizince za účelem jeho předání nebo průvozu §129

Žádost o propuštění ze zařízení §129a

Hlava XII - Zařízení §130 §131 §132 §132a §133 §134 §135 §136 §137 §138 §139 §140 §141 §142 §143 §144 §145 §146 §147 §148 §149 §150

Příspěvek obcí §151

Hlava XIII - Průvoz cizince a nežádoucí osoba

Průvoz cizince §152 §153

Nežádoucí osoba §154 §155

Hlava XIIIA - Integrace cizinců

Centra na podporu integrace cizinců §155a

Adaptačně-integrační kurz §155b

Hlava XIV - Přestupky

Přestupky fyzických osob §156 §156a

Přestupky právnických a podnikajících fyzických osob §157

Společné ustanovení k přestupkům §157a §157b

Hlava XV - Informační systémy §158 §158a §158b §158c §159 §160

Přístup k informačnímu systému smluvních států §160a

Hlava XVI - Působnost policie a Ministerstva zahraničních věcí a oprávnění policie

Státní správa vykonávaná policií a místní příslušnost §161 §161a §162

Ředitelství služby cizinecké policie §163

Odbor cizinecké policie §164

Působnost ministerstva §165

Oprávnění ministerstva §165a

Působnost Ministerstva zahraničních věcí §166

Oprávnění policie §167

Hlava XVII - Správní řízení a soudní přezkum

Správní řízení §168

Jednací jazyk §169

Doručování na území §169a

Doručování do ciziny §169b

Doručování na elektronickou adresu §169c

Osobní podání žádosti §169d §169e

Sjednání termínu osobního podání žádosti §169f

Příslušnost zastupitelského úřadu pro podání žádosti §169g

Nepřijatelnost žádosti §169h

Vady podání §169i

Výslech prováděný na území §169j

Pohovor a výslech prováděný zastupitelským úřadem §169k

Výslech za použití videokonferenčního zařízení §169l

Utajované informace v řízení podle tohoto zákona §169m

Informace zastupitelského úřadu §169n

Závazné stanovisko Úřadu práce České republiky §169o

Nahlížení do spisu a vyjádření k podkladům rozhodnutí §169p

Přerušení řízení §169q

Zastavení řízení §169r

Odložení věci §169s

Vydání rozhodnutí a lhůty pro jeho vydání §169t

Vymáhání náhrady nákladů řízení §169u

Odvolací řízení §170 §170a §170b §170c

Soudní přezkum §171

Žaloba §172 §172a

Hlava XVIII - Společná ustanovení §173

Trestní zachovalost §174

Přiměřenost §174a §175

Zdravotní služby po dobu zajištění cizince §176

Zdravotní služby ve zvláštních případech §176a

Úhrada pobytu cizince v přijímacím středisku na mezinárodním letišti po pravomocném ukončení řízení o udělení mezinárodní ochrany §176b

Úhrada nákladů spojených se zajištěním cizince za účelem předání nebo průvozu §176c

Totožnost §177

Procesní způsobilost §178 §178a §178b §178c §178d

Bezdlužnost §178e

Nespolehlivý zaměstnavatel §178f

Důvody znemožňující vycestování §179

Ověření pozvání a odepření tohoto ověření §180 §180a

Identifikační průkaz vydávaný Ministerstvem zahraničních věcí §180b

Nezletilý cizinec bez doprovodu §180c

Dodatečné potvrzení údaje o vstupu do cestovního dokladu cizince §180d

Nové posouzení důvodů neudělení víza, prohlášení krátkodobého víza za neplatné nebo zrušení jeho platnosti a nové posouzení důvodů odepření vstupu cizince na území §180e

Partnerství §180f

Zkouška z jazyka §180g

Ukončení pobytu v tranzitním prostoru mezinárodního letiště §180h

Doklad o cestovním zdravotním pojištění při pobytu do 90 dnů §180i

Doklad o cestovním zdravotním pojištění při pobytu nad 90 dnů §180j §180k

Hlava XIX - Zmocňovací a přechodná ustanovení

Zmocňovací ustanovení §181 §181a §181b §182 §182a §182b

Přechodná ustanovení §183 §184 §184a

Část druhá §185

Část třetí - Novela zákona o správních poplatcích

Správní poplatky §186

Část čtvrtá - Novela zákona o cestovní dokladech §187

Část pátá - Novela občanského soudního řádu §188

Část šestá - Závěrečná ustanovení

Zrušovací ustanovení §189

Účinnost §190

č. 140/2001 Sb. - Čl. II

č. 217/2002 Sb. - Čl. IV

č. 222/2003 Sb. - Čl. II

č. 428/2005 Sb. - Čl. II

č. 444/2005 Sb. - Čl. LXVI

č. 112/2006 Sb. - Čl. XXIV

č. 136/2006 Sb. - Čl. VII

č. 161/2006 Sb. - Čl. II

č. 230/2006 Sb. - Čl. XX

č. 379/2007 Sb. - Čl. II

č. 140/2008 Sb. - Čl. VII

č. 427/2010 Sb. - Čl. II

č. 101/2014 Sb. - Čl. II

č. 314/2015 Sb. - Čl. IV

č. 318/2015 Sb. - Čl. XII

č. 191/2016 Sb. - §24

č. 456/2016 Sb. - Čl. VI

č. 222/2017 Sb. - Čl. II

č. 176/2019 Sb. - Čl. II

Nález Ústavního soudu - č. 47/2009 Sb.; č. 234/2012 Sb.; č. 22/2014 Sb.; č. 16/2019 Sb.

INFORMACE

326

XXXXX

xx dne 30. xxxxxxxxx 1999

o xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky a x změně xxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxx se xxxxxx xx tomto xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx:

ČÁST XXXXX

XXXXX CIZINCŮ XX XXXXX XXXXX XXXXXXXXX

XXXXX X

XXXXXX USTANOVENÍ

§1

Předmět xxxxxx

(1) Xxxxx xxxxx xxxxxxxx x návaznosti xx přímo použitelný xxxxxxx Evropské unie1) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxx") x xxxxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx pobytu xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx"), Xxxxxxxxxxxx xxxxxx (dále xxx "xxxxxxxxxxxx") a Xxxxxxxxxxxx zahraničních xxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Cizincem xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx občanem České xxxxxxxxx1a), xxxxxx občana Xxxxxxxx unie1b).

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx na občana Xxxxxxxx unie se xxxxxxx i xx xxxxxx xxxxx, který xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx sjednanou x Xxxxxxxxx unií1c), x xxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx občanů Xxxxxxxx xxxx, nebo xxxxxx xxxxx, xxxxx je xxxxx Xxxxxxx x Xxxxxxxxx hospodářském prostoru1d).

§2

Působnost zákona

Tento zákon xx nevztahuje xx xxxxxxx, xxxxx

x) xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, cizincem, xxxxx je xxxxxx xx xxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxx požívající xxxxxxxxx ochrany2), xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx předpis xxxxx,

x) pobývá na xxxxx na základě xxxxxxxxxx právního předpisu xxxxxxxxxxxx přechodný xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxx,3)

x) požádal Xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx ochrany xx xxxxx, x xxxxxxx, který xxxxxx xx území na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx právní xxxxxxx3a) xxxxxxxxx xxxxx.

HLAVA XX

XXXXX XX XXXXX

§3

§3 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 191/2016 Sb.

§4

§4 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 191/2016 Sb.

§6

§6 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 379/2007 Sb.

§7

§7 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 165/2006 Sb.

§8

§8 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 165/2006 Sb.

§9

Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx, xxxxxxxx

x) nemá xxxxxx xxxxxxxx doklad,

b) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx doklad, xxxxx xxxx xxxxxxxx x pobytu,

c) xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx-xx cizinec xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx prokazující xxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx,

x) xxxx dostatečné xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx na xxxxx x k vycestování x území,

f) xx xxxxxxxxx xxxxxx (§154),

g) xx xxxxxxx do xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx kontrol xx společných xxxxxxxxx5a) (xxxx xxx "smluvní xxxx"), za účelem xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxx nelze xxxxxxx vstup xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx"); xx xxxxxxx, xx-xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xx xxxxx,

x) xx důvodné xxxxxxxxx, xx by xxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx způsobem xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx vztahy Xxxxx xxxxxxxxx,

x) je xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xx cizinec xxxx xxx xxxx pobytu xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx státu ohrozit xxxx bezpečnost xxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx veřejný xxxxxxx anebo xxxxxxx xxxxxxxxxxx vztahy smluvních xxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx stanovené opatřením Xxxxxxxxxxxx zdravotnictví xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx zdraví (xxxx xxx "xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx zavlečením xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx").

(2) Xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx vízum x xxxxxx xxx 90 xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx pobytu, může xxxxxxx odepřít xxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 písm. x), x), x) xx j).

(3) Xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx

x) občanu Xxxxxxxx xxxx,

1. xxxx-xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 5,

2. xxxxxxxx-xx padělaný xxxx xxxxxxxxx cestovní doklad xxxx xxxxxxxx k xxxxxx,

3. xxxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx zavlečením xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

4. xx-xx xxxxxxx nebezpečí, že xx xxx svém xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx bezpečnost xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx

5. xx-xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx osob x xxxxxxxxx orgán, který xxxxxxxx podnět xx xxxxxxxx občana Evropské xxxx xx xxxx xxxxxxxx (§154 xxxx. 2), poskytne xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx jejichž xxxxxxxxxxx xxx xxx xx xx, xx xxxx důvodné xxxxxxxxx, xx xx xxxx xxx svém pobytu xx xxxxx ohrozit xxxxxxxxxx státu nebo xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx pořádek,

b) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx občana Xxxxxxxx xxxx, xxxxx sám xxxx občanem Xxxxxxxx xxxx,

1. z xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x),

2. nepředloží-li xxxxx, xxxxxxx-xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx,

3. xx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

4. je-li xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx rodinného příslušníka xx tohoto systému xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx mít xx to, že xxxx důvodné nebezpečí, xx xx xxxx xxx xxxx xxxxxx xx xxxxx jiného xxxxxxxxx státu xxxxxxx xxxx bezpečnost xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx narušit xxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx vstupu, xxxxxxxx xxxxxx vstup xx xxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx1b) x důvodů xxxxxxxxx x odstavci 3 písm. x). Xxxxxxx policie xxxxxxxxx x v případě xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx občana Xxxxxxxx unie1b), xxxxx xxxxxxx příslušník xxxxxx xxxxxx Evropské xxxx xxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx prokáže, xx tento xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx území. Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx vstupu xx xxxxxx, xx-xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx, xx povinen xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx zahraničí, xxxx-xx xxxx stanoveno xxxxx.

(6) Nelze-li cizince, xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx letišti odepřen xxxxx na xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx dopravu xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, z něhož xxxx xxxxxxxxxx dopraven xxxx xx xxxxxxxxx. Xxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxx z xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx-xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx, xxxxxxxxx podle xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx hranic xxxxxxxx xxx osoby, xxxxxx xxx odepřen vstup xx území, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx jiné xxxxxx xxxxxxxxxxx letiště, xx xxxx xx taková xxxxxxxx xxxxxxxxx, a xxxxxxxxx xxx účely xxxx xxxxxxxxxxx z xxxxx xx mezinárodní xxxxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xx zahraničí.

(7) Xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 6 je xxxxxxxx xxxxxxx na xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx nutnou; setrvání xx xxxxx xx xxxxxxxxxx za pobyt xxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxx účely xxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx se xx xxxxxxxx cizince xxxxx jako xx xxxxxxx zajištěného xxxxx xxxxx XI.

§10

(1) Xxxxxxxxx cizince, xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx, xxxxxxxxxx zpět xx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx

x) xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx úrazu xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) by xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx péče xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx

x) xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx zdravotní péči.

(2) Xxxxxxxx-xx zdravotní xxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx povinnost xxxxxxxxxx, bezodkladný xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx zařízení, xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx k poskytovateli xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx.

(3) Cizinec, na xxxxxxx xx podle xxxxxxxx 1 nevztahuje xxxxxxxxx vycestovat, je xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx po xxxx nezbytně xxxxxx; xxxxxxxx na xxxxx xx xxxxxxxxxx za xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx. Pro xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx péče x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx na cizince xxxxxxxxxxx podle xxxxx XX. Je-li xxxxxxx xxxxxx x poskytnutí xxxxxxxxx xxxx podle xxxxxxxx 1 x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx jeho xxxxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx cizince xxxxxxx xx hraniční xxxxxxx xx účelem xxxx vycestování xxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxxx xx x ohledem xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx vycestovat.

§11

§11 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 379/2007 Sb.

§11a

§11a zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 379/2007 Sb.

§12

§12 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 427/2010 Sb.

§13

Xxxxxxxxxx x pobytu xx území

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx, xxxx-xx dále xxxxxxxxx jinak, předložením

a) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx alespoň xx xxxx

1. 0,5násobku xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx zvláštním xxxxxxx xxxxxxxxx6) (xxxx xxx "xxxxxx xxxxxxxxxxxx minima") xx 1 xxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx vcelku xxxxxxxxxx xxxx 30 xxx,

2. 15násobku částky xxxxxxxxxxxx xxxxxx, jestliže xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx 30 xxx, s xxx, že tato xxxxxx se xx xxxxx xxxx měsíc xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxx xxxxxxx x 2xxxxxxx částky xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

3. 50xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx minima, xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxx za účelem xxxxxxxxx, xxxxx má xxxxxx xxxxxxxxxx 90 xxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx služeb xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx dokladu xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 písm. x), xxx-xx o xxxxx xx xxxxx xxxxx xxx 3 xxxxxx, xx xxxxxxxxx

x) xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxx jiné xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx vyplývá, xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xx území xxxxxxxxxx peněžními xxxxxxxxxx xx výši xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x),

x) xxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx výši xxxxxxx v odstavci 1 xxxx. a) xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx nákladů spojených x jeho xxxxxxx xx území, nebo

c) xxxxxxx mezinárodně uznávanou xxxxxxxx kartou; xx xxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x účtu xxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxx finanční xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx, že xxxx xxxxxxxxxx peněžními prostředky xx xxxx uvedené x xxxxxxxx 1 xxxx. x).

(3) Xxxxxxx, xxxxx xxxx xx xxxxx studovat, xxxx xxxxxxxxx xxxx doklad x xxxxxxxxx prostředků x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx státním xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředků xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx 1 měsíc xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx x tom, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx studiem x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx přijímací xxxxxxxxxx (xxxxxx). Xxxxx xxxxxx x závazku xxxx xxxx nedosahuje, je xxxxxxx xxxxxxx předložit xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx existenčního minima x xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx pobytu, xxxxxxx však 6násobek xxxxxx xxxxxxxxxxxx minima. Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x pobytu xxx xxxxxxxx rozhodnutím xx smlouvou x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xx Xxxxx republika vázána.

(4) Xxxxxxx, xxxxx nedosáhl xxxx 18 let, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx prostředků x xxxxxx xxxxx odstavce 1 x poloviční xxxx.

§14

Hraniční xxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xx rozumí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx x xxxxxxxx, xxx, xxxxxx x xxxx narození xxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx 15 xxx, o sérii x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx cizince, jeho xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx. Hraniční xxxxxxxx xxxx obsahuje xxxxx xxxx, tovární xxxxxx xxxxxxx, x xxxx xxxxxxxx xx území, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxx, xxxxx x místo xxxxxx na xxxxx x datum xxxxxxxxxxx x xxxxx, xxxx x místo pobytu xx xxxxx.

§15

Xxxxxxx

(1) Rozsah xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x pobytu cizince xx xxxxx, který xxxxxxxxxx xxxx 3 xxxxxx, xxxxxxx přímo xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx společenství27).

(2) V xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx na xxxxx xxxxxxx xxx 3 xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx

x) spojené x xxxxxxx cizince xx xxxx pobytu xx území xx xx xxxxxxxxxxx x xxxxx,

x) xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx pobytu xx xxxxx xx do xxxxxxxxxxx z xxxxx,

x) xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx po xxxx pobytu xx xxxxx až do xxxxxxxxxxx x xxxxx, xxxxxxxx též s xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) spojené x pobytem xxxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxx x jeho xxxxxxxxxxxx x xxxxx.

§15a

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx rozumí xxxx

x) xxxxxx,

x) rodič, xxx-xx x xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 21 let, o xxxxxxx skutečně pečuje,

c) xxxxxxx xxxxxx 21 xxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx občana Xxxxxxxx unie a

d) xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie, pokud xx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx svých xxxxxxxxxx xxxxxx závislý na xxxxxx xxxx jiné xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx Evropské xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx xxx xx xxxx výživě xxxx xxxx xxxxx péči xxxxxxx bezprostředně xxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxx, jehož xx xxxxxxx, xxxx xx xxxxx, ve xxxxxx xxx povolen xxxxx.

(2) Xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx, který xxxxxxx, že

a) xx xxxxxxxxx xxxxxx Evropské xxxx neuvedeným x xxxxxxxx 1, pokud

1. xx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx, xxxx xx státě, ve xxxxxx měl xxxxxxx xxxxx, xxx před xxxxxxx xx území x xxxxxxx Evropské xxxx xx společné xxxxxxxxxx,

2. xx z xxxxxx uspokojování xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx péči xxxxxxxxxxx xxxxxxx Evropské xxxx, xxxx xxx xx xxxx výživě xxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx vstupem xx xxxxx ve státě, xxxxx je xxxxxxx, xxxx ve xxxxx, xx xxxxxx xxx xxxxxxx pobyt, xxxx

3. xx x xxxx x vážných zdravotních xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx osobní xxxx xxxxxx Evropské xxxx, xxxx

x) má x xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx trvalý xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx není xxxxxxxxxxx, x žije x xxx xx xxxxxxxx domácnosti; při xxxxxxxxxx xxxxxxxxx partnerského xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxx vztahu.

(3) Xxxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx se použijí x xx xxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx státního xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

HLAVA III

PŘECHODNÝ XXXXX XX XXXXX

Xxx 1

Přechodný xxxxx na xxxxx

§16

(1) Xxxxxxx xxxxxx na xxxxx xxxxxxxxx

x) po xxxxxxxxxx xxxxxxxx hranic Xxxxx xxxxxxxxx x xx ukončení xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx-xx xx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx policií xxxxxxx xxxxx xx xxxxx,

x) xx překročení xxxxxxxx xxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx

x) xxx xxx narození xx území, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx (§88).

(2) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) xxxxxx dnem x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx mimo xxxxx, xxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx-xx xxxx xxxxxxxxx xx státních xxxxxxxxx České xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

§17

Xxxxxxx xxxx pobývat xx území přechodně

a) xxx víza,

b) xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx právního předpisu Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx27),

x) xx xxxxxxx dlouhodobého víza, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) xx základě xxxxxxxxxx xxxxxxx.

§17a

§17a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 427/2010 Sb.

§17b

Dlouhodobé xxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxx 90 xxx.

Xxx 2

Xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxx xxxx

§18

Xxxxxxx xxxx pobývat xx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx,

x) xxxxxxx-xx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx6a) x není-li x souladu x xxxxx xxxxxxx předpisem xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx [§181 xxxx. a)] stanoveno xxxxx,

x) stanoví-li xxx x xxxxxxx s xxxxx xxxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx Evropských společenství6a) xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx svým xxxxxxxxx [§181 xxxx. x)],

x) xx-xx xxxxxxx Evropské xxxx,1a)

x) xx-xx

1. xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx ve xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx; tento xxxxxxx xxxxxxxx xxxx po xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx na území x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

2. xxxxxxx v xxxxxxxxx cele7) xxxx x zařízení xxx xxxxxxxxx cizinců (dále xxx "xxxxxxxx") (§130); xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxx umístění xxxxxxx xx xxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

3. xxxxxx 15 xxx xx dobu hospitalizace, xxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxx dokladu xx zapsán, a xxxxx cizinec xxxxxxxxxx x území; cizinec xxxxxx 15 xxx xxxx po xxxx xxxxxxxxxxxxx pobývat na xxxxx x bez xxxxxxxxxx xxxxxxx,

4. xxxx xxxxxxxxx xxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxx opatření xxxxxxxxxxx xxxxxx umístěn xx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx28) xxxxx do xxxxxx xxx xxxx x děti xxxx xx xxxxxxx předběžného xxxxxxxx příslušného xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx příslušného xxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx osoby,

5. xxxxxxxxx dokladu o xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx státu x xxxx xxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxx 3 xxxxxx,

6. xxxxx, xxxxx xxxx státním xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx, ale který xx xxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx na xxxxxx xxxxx v xxxxx Xxxxxxxx xxxx jako xxxx xxxxxxx žáků, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xx xxxxxx xx xxxxxxx žáků vydaném xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx7b), v xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx,

7. rodinným xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxx xxxx občanem Evropské xxxx, xxxxxxxxx pobytové xxxxx rodinného xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie xxxx xxxxxxx trvalého xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie x xxxx pobytu xx xxxxx xxxxxxxxxx 3 xxxxxx,

x) je-li rodinným xxxxxxxxxxxx občana Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx pozbylo xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxx x občanem Xxxxxxxx xxxx a xxxx xxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxx 3 xxxxxx

x) xx-xx držitelem xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx státem Evropské xxxx xx účelem xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx pobytu xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx výzkumu nepřekročí 1 xxx; po xxxx dobu xxxx xx území xxx xxxx přechodně pobývat x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx cizince, který xx doprovází a xx xxxxxxxxx povolení x xxxxxxxxxxxx pobytu xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie, xxxx

x) je-li xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx Evropské xxxx xx účelem xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx Evropské unie xxxx mnohostranného xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx a xxxxxxxxx, xxxxx bylo povoleno xxxxxxxxx činnost vysoké xxxxx xx území, x xxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx nepřekročí 1 rok.

§19

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx pobytu xx území, x xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx, a xxxxx xxxxxx pobytu

(1) Xxxxx xxxxxxx xx xxxxx, x xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx, jestliže xxxxxxx

x) xxxxxxx závažným způsobem xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xx území bez xxxxxxxx xxxxxxxxxx dokladu, xxxxx k xxxx xxxx oprávněn xxxxx xxxxxx zákona nebo xxx pobytové kontrole xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §9 odst. 1 xxxx. b), x), g), h), x) xxxx j),

d) xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zajištění xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx (§13) xxxx xxxxxxxxxx ověřené pozvání (§15 x 180), xxxx

x) na území xxxxxx na xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx,

xx xxxxxxxx, že xxxxxxxx budou přiměřené xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxx posuzování xxxxxxxxxxxx policie xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxx na území, x xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx pobývá x xxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx §181.

(3) Policie ukončí xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 udělením výjezdního xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx udělí x x případě zániku xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2. Cizinec xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx příkazem, xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxx x vyhoštění cizince x xxxxx xxxxx xxxxxx zákona (xxxx xxx "xxxxxxx vyhoštění").

Xxx 3

Xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx víza

§20

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx jeho xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx doby xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x důvody xxxxxxx xxxx platnosti xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx Evropských xxxxxxxxxxxx27). X xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx cizinec xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx27).

(2) Xxxxxxxxxx vízum xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx a do xxxxxxxxxx xxxxxxx vyznačuje xxxxxxx.

(3) Xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx víza xxxx xxxx xxxxxx na xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxx příslušník xxxxxx Xxxxxxxx xxxx1b), xxxxx xxx není xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx x hodlá xxxxxxxxxx xxxxxx Evropské unie xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx občana Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxx, je xxxxxxxx podat xxxxxx x udělení xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxx, xxxxx xxxx o xxxxxxxxxx xxxxx jako xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxx xxxx občanem Xxxxxxxx xxxx a xxxxx xxxxxxxxxx občana Xxxxxxxx xxxx xx xxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx Evropské xxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxx, xx krátkodobé xxxxx neudělí, xxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx cestovní doklad,

b) xxxxxxxxx xxxxxxxxx opatření xxxx zavlečením xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) je důvodné xxxxxxxxx, xx xx xxx xxxxxx xx xxxxx mohl xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) je xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx smluvních států x xxxxxxxxx orgán, xxxxx rodinného xxxxxxxxxxx xx tohoto xxxxxxx xxxxxxx, poskytne xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxx xx xx, že xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xx xxxx xxx pobytu xx xxxxx jiného smluvního xxxxx ohrozit jeho xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xx dopustil xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xx území, xxxxxxx xxxxx účelově xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx určeno otcovství,

f) xx dopustil podvodného xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xx xxxxx, xxxx

x) xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx uvedeným x §15a xxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx nenásleduje.

(6) Xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx informuje xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 5 x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x o xxxx xxxxxxxxx požádat xx xxxxx do 15 xxx xxx xxx xxxxxxxx oznámení x xxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx (§180e) x následné xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx soudem. X xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx přechodu xxxxxxxxx x oprávnění xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx ministerstvo (§180e) x následné xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx soudem xxxxxxx xxxxxxx.

§21

Xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx zaměstnání

(1) Xxx krátkodobé xxxxx27) xx účelem xxxxxxxxx xxxxxxxxxx54) xx xxxxxxx xxxxxxx §32 xxxx. 2 xxxx. x), x) x e), §32 xxxx. 3 x §58 xxxx. 4.

(2) Žádost xxxxxxx, xxxxxxx xxxx x xxxxxx 5 let xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx žádosti xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx za xxxxxx sezónního xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx úřad xxxxxxx xxxxxxxxxx před xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxxx za xxxxxxx xxxxxx žádají poprvé; xx xxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx víz xxxxxxx, xxxxxx by xx xxx xxxxx xxxxx x důsledku xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

§22

§22 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 427/2010 Sb.

§23

§23 zrušen právním xxxxxxxxx č. 427/2010 Sb.

§24

§24 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 427/2010 Sb.

§25

§25 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 427/2010 Sb.

§26

§26 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 427/2010 Sb.

§26x

§26x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 217/2002 Sb.

§27

§27 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 427/2010 Sb.

§28

§28 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 427/2010 Sb.

§29

§29 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 427/2010 Sb.

§29x

§29x zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 427/2010 Sb.

§29b

§29b xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 427/2010 Sb.

Díl 4

Xxxxxxxxx pobyt xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx pobytu

Oddíl 1

Xxxxx x xxxxxx xxx 90 xxx

§30

(1) Vízum x xxxxxx xxx 90 xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx vyžadujícím xxxxx na xxxxx xxxxx než 3 xxxxxx. Xxxxx k xxxxxx xxx 90 xxx nelze xxxxxx xx xxxxxx zaměstnání; xx xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxx x xxxxxx nad 90 xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x mimořádné xxxxxxxx xxxxx.

(2) Vízum x xxxxxx nad 90 xxx xx xxxx uděluje cizinci xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx vydávaného Ministerstvem xxxxxxxxxxxx xxxx (§49).

(3) Xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx x xxxxx platnosti x xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx 1 xxx, x xxxxxxxx víza x xxxxxx nad 90 xxx xx xxxxxx sezónního xxxxxxxxxx, xxxxx podle odstavce 2 xx xxxxxxx x dobou xxxxxxxxx xx 6 xxxxxx.

(4) Xxxxx x xxxxxx xxx 90 dnů xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx oprávnění x xxxxxx xx území xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx na xxxxx xx xxxx 60 xxx. Vízum x xxxxxx nad 90 xxx za účelem xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx po xxxx 30 xxxxxxxxxx xxx. X xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx podle xxxx xxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx druhé xxxxx xxxxxx na vůli xxxxxxx nezávislé, xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx vstupu cizince xx území xx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxx, xxx xxxx xxxxxx pominou. Cizinec xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx podle xxxx xxxxx tyto xxxxxx neprodleně xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxx-xx x xxxxx xxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x pobytu xx xxxxx, xxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxx-xx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx vydávaného xxxxx xxxxxxxxxxxxx.

§31

Xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx k xxxxxx nad 90 xxx

(1) X xxxxxxx x xxxxxxx xxxx x pobytu xxx 90 xxx xx xxxxxxx xxxxxxx předložit

a) xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx x pobytu xx xxxxx (§13),

d) xxxxxx x zajištění xxxxxxxxx xx xxxx pobytu xx xxxxx,

x) fotografie; xx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx cizince,

f) xxxxxxx xxxxxx, popřípadě jiných xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx; xxxxxxx xxxxxx, zákonného xxxxxxxx xxxx poručníka xx nevyžaduje, xxx-xx x rodiče, zákonného xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx za dítě xxxxx žádost nebo xx kterým bude xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx území, x xxxx xxxxx cizinec xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) K xxxxxxx x udělení xxxx k pobytu xxx 90 xxx xx xxxxxx podnikání xx cizinec povinen xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), x) xx x) x doklad x zápisu xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx30).

(3) X xxxxxxx o xxxxxxx xxxx x pobytu xxx 90 dnů xx xxxxxxx xx xxxxxxxx dále xxxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxx obdobný xxxxxx z xxxxxxxx Xxxxxxxxx trestů jako xxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxx zachovalosti (§174) xxxxxxxx státem, jehož xx cizinec xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxxx, x nichž xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx 3 xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx než 6 xxxxxx, nebo xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxx stát xxxxxx doklad nevydává; xxxxxx xxxxx vyžadovat xx xxxxxxx mladšího 15 xxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx požadavků xxxxxxxx před xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx onemocnění.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx k žádosti x xxxxxxx xxxx x xxxxxx nad 90 dnů xxxxxxxxxx x xxxxxx na xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx požívající doplňkové xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx2), jehož xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx vstupem na xxxxx, xx nezletilé xxxx azylanta xxxx xxxxx požívající doplňkové xxxxxxx xxxx na xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx nebo osoby xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx dokladu xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. a) xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxx k xxxxxx xxx 90 dnů xxxxxxxxx předložit i xxxx doklad xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx v xxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. d) xx rozumí doklad x xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx bytu xxxx xxxx, x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx souhlas x xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx může xxx xxxxxxxxx xxxxx x objektu, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx31) označen xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xx xxxxx stavebního xxxxxx xxxxx pro xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx rekreaci. Xxxxx xx písemné xxxxxxxxx x souhlasu xxxxx xxxx první xxxxxxxx elektronicky, xxxx xxx xxxxxxxxx způsobem, xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx52).

(6) Xxxx vyznačením xxxx x xxxxxx xxx 90 dnů je xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx na území, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx v §180j. Xxxxxxxx je povinen xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xx xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxx uvedené x §180j odst. 4.

§31x

Xxxxxxxxx xxxxxxxx vízum

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxx vízum, xxxxx xx xxxxx x xxxxxx nad 90 xxx, uděluje xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx s podmínkami xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx odstavce 2. Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx vízum xxx xxxxx, pouze pokud xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2. Vízum se xxxxxxx xx žádost xxxxxxx, xxxxx hodlá xxxxxxx na xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, bylo xx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxx účelu xxxxxxxx xxxxx cizince xx území xxxxx xxx 90 xxx.

(2) Xxxxx může x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx v xxxxxxx xxxxxxx xxxx profesi xxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx události xxxx xxxxxxxxx stanovit

a) xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxx xx xxxxx zaměstnán,

b) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx x xxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx cizince, který xx oprávněn xxxxxxx x toto vízum,

d) xx xxx je xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx, že xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx

x) podmínku, xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx orgánů x Xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx realizace xxxxxxxx programu.

(3) X xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx zákona x xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx uvedené x §31 xxxx. 1 písm. x) x e) a xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x §31 xxxx. 3. Pro xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx obdobně §31 odst. 6.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx pobytu xx xxxxx xxxxxxx xx 1 xxx, dobu xxxx xxxxxxxxx nelze xxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxx x xxxxx x pobytu xxx 90 dnů, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx pracovní xxxxx.

§31x xxxxxx právním předpisem x. 176/2019 Xx. x účinností xx 31.7.2019

§32

Vízum k xxxxxx xxx 90 xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxx x xxxxxx xxx 90 xxx xx účelem xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx žádost xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx na území xx účelem výkonu xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx období, xxxx xx za tímto xxxxxx vydáno xxxxxxxx x zaměstnání xxxxx §96 xxxx. 1 xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx území xxxxx než 90 xxx.

(2) X žádosti x xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxx 90 xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx cizinec povinen xxxxxxxxx

x) cestovní xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx x §31 xxxx. 1 xxxx. e) x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x §31 xxxx. 3,

x) xxxxxxxx x zaměstnání xxxxx §96 xxxx. 1 xxxxxx x zaměstnanosti xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx žádosti o xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x x které xxxxxxx pobočky nebo xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx Prahu Úřadu xxxxx Xxxxx republiky x xxxxxx povolení xxxxxxx,

x) xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx po xxxx xxxxxx na xxxxx xx xxxx xxxxx a

e) potvrzení xxxxxxxxxxxxxx x dohodnuté xxxx mzdy, platu xxxx odměny, pokud xxxxxxx xxxxxxxxx zajišťuje xxxx zprostředkovává xxxxxxxxxxxxx.

(3) Xx doklad x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 písm. x) xx xxxxxxx §31 xxxx. 5 xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, musí x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx §100 xxxx. x), zejména xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx místnosti x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, a údaj x výši xxxxxx xxxx x xxx, xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxx xxxxxx xx ubytování xxxxx být x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx mzdy, xxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx x x xxxxxx xxxxxx ubytování.

(4) Xxxxx k xxxxxx xxx 90 xxx xx xxxxxx sezónního xxxxxxxxxx xx uděluje x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxx nejdéle xx 6 měsíců.

(5) Xxxxxx cizince, xxxxxxx xxxx x xxxxxx 5 let předcházejících xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx jednou vízum x pobytu xxx 90 xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx zaměstnání, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxxx xx stejným xxxxxx xxxxxx xxxxxx; to xxxxxxx, byla-li xxxxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxx xxx zrušena, xxxxxx xx se tak xxxxx pouze v xxxxxxxx porušení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

(6) Pro xxxxx x xxxxxx nad 90 xxx za xxxxxx xxxxxxxxx zaměstnání xx xxxxxxx obdobně §31 odst. 8.

§33

Xxxxx x xxxxxx xxx 90 xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx na území

(1) Xxxxxxxxxxxx udělí vízum x xxxxxx xxx 90 dnů za xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx cizinci,

a) xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxx brání xxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §179 odst. 5,

x) xxxxx xx xxxxxxx nebo poškozeným x xxxxxxxx xxxxxx x jeho xxxxx xx řízení xx xxxxxxxx,

x) který v xxxx xxxxxxxxx oprávnění x xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx prodloužit, xxxxxxx na území x xxxxxx povolení x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx IV, xxxxx je x xxxx oprávněn x x xxxx xxxxxxx xxxxxx rozhodnuto x xxxx xxxxxxxxx oprávnění x pobytu cizince xx xxxxx,

x) který xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x pobytu xxx 90 dnů, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx povolení x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx zamítnuta xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu, xx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx na xxxxxxxx odkladného účinku xxxx žaloby, nebo

e) xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxx xx xxxxx pobývá xx xxxxxxx xxxxxxxx x trvalému xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx ministerstva, xxxxxx xxxx xxxxxxxxx jeho xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §66 odst. 1 xxxx. x) xxxxxx xx území, xx xxxxxxxx, že xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx této xxxxxx.

(2) Xxxxxx x udělení xxxx x pobytu xxx 90 xxx xx účelem xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx odstavce 1 xx xxxxxx na xxxxx ministerstvu.

(3) Ministerstvo xxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxx 90 xxx xx xxxxxx xxxxxxx pobytu xx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx není xxxxx (§120a).

(4) Vízum k xxxxxx nad 90 xxx xx účelem xxxxxxx xxxxxx na xxxxx vyznačuje xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(5) Xxxx platnosti xxxx x pobytu nad 90 dnů xx xxxxxx strpění xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx na dobu xxxxxxxx nutnou, xxxxxxx xxxx xx xxxx 1 xxxx.

(6) Xxxxxxx, xxxxxxx bylo uděleno xxxxx x xxxxxx xxx 90 xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx na xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), je xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, že překážka xxxxxxxxxxx z xxxxx xxxx; brání-li tomuto xxxxxxxxx překážka xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx prohlášením.

§34

Xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx x xxxxxx nad 90 xxx xx účelem xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx

X xxxxxxx x xxxxxxx víza x xxxxxx xxx 90 xxx xx účelem xxxxxxx pobytu xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxx, je-li xxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx kopii xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx existenci xxxxxx podle §33 xxxx. 1 xxxx. x); xxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxx doklad z xxxxxx xx jeho xxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) fotografie,

d) xxxxxx potvrzující existenci xxxxxx podle §33 xxxx. 1 xxxx. x),

x) xxxxxx o xxxxxxxxx zdravotním xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx podmínkám xxxxxxxx x §180j x xx požádání xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, jde-li x xxxxxxx podle §33 xxxx. 1 xxxx. x); xx xxxxxxx, xxx-xx o xxxxxxx xxxxxxx v §180j xxxx. 4,

f) xxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx odkladného xxxxxx xxxx žaloby, xxx-xx o xxxxxxx xxxxx §33 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx x).

§35

Xxxxxxxxxxx doby xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxx 90 xxx x xxxx xxxxxx xx území xx xxxx xxxxx

(1) Dobu xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxx 90 xxx a xxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxx xxxxx, xxxxx je kratší xxx 1 xxx, xxxxxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxx opakovaně prodlouží xx xxxxxxxx, xx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxx však xx 1 xxx.

(2) X xxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx k xxxxxx xxx 90 xxx x xxxx xxxxxx xx území xx xxxx xxxxx je xxxxxxx povinen xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx uvedené x §31 xxxx. 1 xxxx. x) až x) x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx uvedenou x §31 xxxx. 3 xxxx. x). Xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx předložit xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx podmínkám xxxxxxxx x §180j. Xxxxxxxx xx na xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, uvedeného xx xxxxxxx o cestovním xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx dobu xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxx xxxxxxx v §180j xxxx. 4. Xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xx žádost xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx.

(3) Xxxx platnosti xxxx x xxxxxx xxx 90 dnů x dobu pobytu xx xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, pokud xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx řízení o xxxxxxx platnosti tohoto xxxx (§37).

§35x

Xxxxxxxxxxx doby xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxx 90 dnů xx účelem xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx na xxxxx xx xxxx xxxxx

(1) Xxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxx 90 xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xx území xx xxxx vízum, xxxxx xx kratší xxx 6 měsíců, ministerstvo xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx, že xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx na 6 xxxxxx.

(2) X xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx platnosti víza x pobytu nad 90 xxx za xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xx území xx xxxx vízum xx xxxxxxx povinen xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxx §96 xxxx. 1 zákona x xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x §32 odst. 2 písm. d) x x) x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x §31 xxxx. 3 xxxx. x).

(3) Xxxx platnosti xxxx x xxxxxx xxx 90 xxx xx účelem sezónního xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xx xxxxx xx toto xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx shledá xxxxx xxx zahájení xxxxxx x zrušení xxxxxxxxx xxxxxx xxxx podle §37a.

§36

Prodloužení xxxx xxxxxxxxx xxxx a xxxx xxxxxx xx území xx xxxxx k xxxxxx nad 90 xxx za xxxxxx xxxxxxx xxxxxx na xxxxx

(1) X xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxx 90 dnů xx účelem strpění xxxxxx xx území xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx náležitosti xxxxx §34 xxxx. x), x), d) x x) a x xxxxxxx změny xxxxxx xx xxxxxx ministerstva x xxxxxxxxxx.

(2) Cizinec, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx podle §33 xxxx. 3, xx xxxxxxx x žádosti x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx víza x xxxx pobytu xx xxxxx x xxxxxx xxx 90 dnů xx účelem strpění xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §34 písm. x), xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx znemožňujících vycestování x x případě xxxxx xxxxxx na xxxxxx ministerstva předložit x xxxxxxxxxx.

(3) Dobu xxxxxxxxx xxxx a xxxx xxxxxx na xxxxx na vízum x pobytu nad 90 xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx území xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx (§38).

§37

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxx 90 xxx

(1) Ministerstvo xxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxx 90 xxx, jestliže xxxxxxx

x) byl pravomocně xxxxxxxx xx spáchání xxxxxxxxx trestného xxxx,

x) xxxxxx xx území xxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx,

x) x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx požádá, xxxx

x) x žádosti o xxxxxxx víza xxxxx xxxxxxxxxx údaje nebo x xxxxxxx předložil xxxxxxxx xxxxx pozměněné xxxxxxx xxxx doklady, x xxxxx xxxxxxx xxxxx podstatné xxx xxxxxxxxx xxxxxxx neodpovídají xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx dále xxxxx platnost víza x pobytu nad 90 dnů, xxxxxxxx

x) xxxxxx některý x xxxxxx xxxxxxxxx x §56 xxxx. 1 xxxx. x), x), x), x), x) x x) xx x) xxxx x §56 xxxx. 2,

b) xxxxxxx při xxxxxxxx xxxxxxxx [§167 xxxx. x)] xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §9 odst. 1 xxxx. a) xxxx x) x

1. xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx policií xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x tom, xx xxxxxxx o xxxxxx nového cestovního xxxxxxx, nebo

2. xxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx o xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx,

x) cestovní xxxxxx cizince byl xxxxxxx státu, xxxxx xxx xxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx c) xxxx 1 xxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxx 2,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §88 odst. 2,

x) jiný xxxx Xxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxx xxxx uplatňující xxxxxxxx postup xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx území9a) x xxxxxx odsouzení xxxxxxx x trestu xxxxxx svobody v xxxxx nejméně 1 xxx xxxxx pro xxxxxxx podezření, že xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx připravuje na xxxxx některého xxxxx Xxxxxxxx unie nebo xxxxxxxxx státu uplatňujícího xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx vyhošťování, x xxxx x důvodů xxxxxxxx právních předpisů xxxxxxxxxxxx vstup x xxxxx xxxxxxx na xxxxxx území,

f) cizinec xxx pobytové xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx zdravotním xxxxxxxxx, xxxxx odpovídá xxxxxxxxx xxxxxxxx v §180i xxxx §180j, a xx ani ve xxxxx stanovené policií; xx neplatí, xxx-xx x případy uvedené x §180j xxxx. 4,

x) cizinec neplnil x době xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxx, pro xxxxx xx xxxx vízum xxxxxxx; xx neplatí, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx xx xxxxxxx x neplnění xxxxx xx závažných xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx, xxxx

x) xxxxxxx by xxxx xxx xxxxxx xxxxxx na xxxxx xxxxxxx veřejné xxxxxx xxx, xx trpí xxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx infekčního xxxxxxxxxx,

xx xxxxxxxx, xx důsledky xxxxxx xxxxxxxxxx budou xxxxxxxxx důvodu xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx. Xxx xxxxxxxxxx přiměřenosti xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx do xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx života xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx nad 90 xxx, stanoví lhůtu x xxxxxxxxxxx x xxxxx a xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx příkaz; xxxxxxx xx povinen xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx vycestovat.

§37x

(1) Ministerstvo xxxxx xxxxxxxx víza x xxxxxx nad 90 xxx za účelem xxxxxxxxx zaměstnání, xxxxxxxx

x) xxxxxxx, xxxxxxx bylo xxxx vízum xxxxxxx, x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx požádá,

b) náležitosti xxxxxxxxxx x xxxxxxx x udělení xxxxxx xxxx xxxx prodloužení xxxx jeho platnosti xxxx padělané xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx posouzení xxxxxxx x nich xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx xxxx, xxx xxxxx xx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxx zruší xxxxxxxx xxxx k pobytu xxx 90 xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, jestliže

a) xxxx xxxxxxx některá z xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxx,

x) xxxx xxxx Evropské xxxx xxxx smluvní stát xxxxxxxxxxx společný xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx9a) x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx svobody x délce xxxxxxx 1 xxx anebo xxx xxxxxxx podezření, xx xxxxxxx závažnou xxxxxxxx činnost nebo xxxxxxx xxxxxxx připravuje xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx smluvního xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx postup xx xxxx xxxxxxxxxxx,

x) xx důvodné xxxxxxxxx, xx xx cizinec xxxx xxx dalším xxxxxx xx území xxxxxxxx způsobem xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx bezpečnost xxxxx, xxxx

x) cizinec xx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx na území xxxxxxx veřejné xxxxxx xxx, že trpí xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx opatření xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

xx xxxxxxxx, že důsledky xxxxxx rozhodnutí budou xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx. Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx přihlíží xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx soukromého x xxxxxxxxx života xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx nepostupuje xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x) x xxxxxxx, xx povolení k xxxxxxxxxx xxxxx §96 xxxx. 1 xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx bylo xxxxxxx odňato xxxxx x xxxxxxxx porušení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xx xxxxx 30 xxx xxx dne xxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxx povolení k xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx §96 xxxx. 1 zákona o xxxxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxx 90 xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx x vycestování x xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx; cizinec xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx z xxxxx xxxxxxxxxx.

§37x vložen právním xxxxxxxxx x. 222/2017 Xx. x xxxxxxxxx xx 15.8.2017

§38

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxx 90 xxx xx xxxxxx strpění pobytu xx území

(1) Xxxxxxx xx povinen xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxx 90 xxx xx účelem strpění xxxxxx na území xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx §33 odst. 1 xxxx. x) xxxxxxxxxx xx 3 xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxx xxxxxxxxx xxxxx §33 odst. 3 xxxxxxxxxx xx 5 xxx xx xxxxxx důvodů znemožňujících xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxx 90 xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx, jestliže xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx xxxx xxxx vízum xxxxxxx, a cizinec xxxxxxxxx o zrušení xxxxxxxxx xxxx ve xxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Ministerstvo xxxxx xxxxxxxx víza x xxxxxx xxx 90 xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx na xxxxx uděleného podle

a) §33 odst. 1 xxxx. x), xxxxx xxxx rozhodl x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx žaloby, xxxx

x) §33 odst. 1 xxxx. e), xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx právní xxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x pobytu xxx 90 xxx xx účelem strpění xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx k xxxxxxxxxxx x xxxxx x udělí cizinci xxxxxxxx xxxxxx; cizinec xx xxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx-xx x xxxxxx, xxx xxxx přiznal žalobě xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

§39

§39 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 427/2010 Sb.

Oddíl 2

Xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx vízum x xxxxxxxx vízum

§40

(1) Xxxxxxxxxxxxx xxxxx se xxxxxx xxxxx k pobytu xxx 90 xxx xxxxxxx cizinci xx xxxxxxx xxxxxxxxx žádosti x xxxxxxxx xxxx "Xxxxxxxxxxxx xxxxx". Diplomatické xxxxx lze vyznačit xx xxxxxxxxxxxxxx pasu xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx cizince, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxx se xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxx 90 xxx, xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx jako "Xxxxxxxx xxxxx". Xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xx služebního xxxx xxxx xxxxxx cestovního xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx výsad x imunit.

(3) X xxxxxxx x udělení xxxxxxxxxxxxxx xxxx zvláštního xxxx je xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx cestovní xxxxxx x xxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xxxx xx cizinec xxxxxxx xx xxxxxxxx předložit xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pojištění po xxxx pobytu xx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x §180j; xx požádání xx cizinec současně xxxxxxx předložit xxxxxx x zaplacení xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x cestovním zdravotním xxxxxxxxx. Xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxx xxxxxxx x §180j odst. 4.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx vízum xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx.

§41

Xxxxxxxxxx neplatnosti xxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxx

Xxxxxxxxxxxx vízum xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx neplatné Ministerstvo xxxxxxxxxxxx xxxx.

Xxxxx 3

Xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx

§42

Xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx podat cizinec, xxxxx xx území xxxxxx xx vízum x xxxxxx xxx 90 xxx, xxxxx xx území xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxx 1 xxx a xxxx-xx xxxxxx xxxx pobytu.

(2) Xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu xx dále xxxxxxxx xxxxx cizinec, xxxxx xx xxxxx pobýval xx xxxxx k xxxxxx nad 90 xxx xx účelem xxxxxxx xxxxxx xxxxx §33 xxxx. 1 xxxx. x) xx x) xxxx §33 xxxx. 3 a xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx xx účelem xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §43, xxxxxx-xx xx xxxxx nepřetržitě po xxxx xxxxxxx 3 xxx.

(3) Xxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx dále xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx vědeckého xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx §64 písm. x), xxxxx xx xxxxx hodlá xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxxx je cizinec xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x §31 xxxx. 1 písm. x), d) x x) x v §42d xxxx. 2 xxxx. c), xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx výzkumnou xxxxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx výzkumu, xxxx doklad o xxxxxxxx xxxxxxxxx studia, xxx-xx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx, doklad x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx podmínkám xxxxxxxx x §180j, x xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx; xx xxxxxxx, xxx-xx x případy xxxxxxx x §180j xxxx. 4.

(4) Žádost x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx je xxxx oprávněn xxxxx xxxxxxx, xxxxx na xxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx vládní xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx rodinný xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.

(5) Xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu podle xxxxxxxx 1 až 4 xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx. V xxxxxxx xx cizinec xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x trvalému xxxxxx.

(6) Žádost o xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx se podává xx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(7) Xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx na xxxxx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx, xxxx-xx xxxx stanoveno xxxxx.

§42x

Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx účelem xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx území

(1) Žádost x povolení k xxxxxxxxxxxx pobytu za xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx9c) (xxxx xxx "společné xxxxxxx xxxxxx") je xxxxxxxx podat xxxxxxx, xxxxx xx

x) xxxxxxxx xxxxxxx s povoleným xxxxxxx xx území,

b) xxxxxxxxxx nebo zletilým xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx pobytem xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx na území,

c) xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx nebo xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx příslušného xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx péče xxxx xxxxx xxx xxxxxxxx s povoleným xxxxxxx na xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx poručníka xx xxxxxxx s povoleným xxxxxxx xx území, xxxxx xx bude xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx vykonávat xx xxxxx,

x) osamělým cizincem xxxxxxx 65 xxx xxxx xxx ohledu xx věk xxxxxxxx, xxxxx se x xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx sám xxxxxxxx, xxx-xx o xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx pobytem xx xxxxx xxxx xxx-xx o xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx dítětem, xxxxx xx xxxxxxxxx,

x) manželem xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx vstupem xxxxxxxx xx xxxxx; xxxxxxxx xxxx vzniku xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx-xx x žádost xxxxxxx xxxxxxxx, který xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu a xxxxxx xx xxxxx xx xxxx xxxxxxx 2 xxx,

x) nezletilým xxxx zletilým xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx azylanta xxxx xxxxxxx dítětem manžela xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx cizincem, xxxxx byl azylantovi xxxx jeho xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx péče xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx anebo xxxxx xxxxxxxxxx xxxx manželem xxxxx poručníka xx xxxxxxx, xxxxx xx xxxx péče o xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx, xxxx

x) xxxxxxx nezletilého azylanta; xxxx-xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxx přímý xxxxxxxx ve vzestupné xxxxx, a není-li xxxxxxxx příbuzného, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx před xxxxxxx xx území xxxxxxx xx území xxxxxx xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx příslušník držitele xxxxxxxx k dlouhodobému xxxxxx za účelem xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx32) (xxxx xxx "modrá xxxxx") xxxx xxxxxxxx povolení x pobytu xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx státem Xxxxxxxx unie55). Xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx ve xxxxx xx 90 xxx xxx xxx xxxxxx xx xxxxx.

(3) Xxxxxx x povolení k xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx společného xxxxxxx xxxxxx je dále xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx uvedeném x xxxxxxxx 1 xxxx. a), x) xxxx x) vůči xxxxxxx, který xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx účelem xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu x xxxxxx uvedeného x §42 xxxx. 3.

(4) Cizinec xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxxx xxx na xxxxx xxxxxxx pobyt xxxx xxxxxx xxxx, xx xxx účely tohoto xxxxxx považuje xx xxxxxxxx oprávnění xx xxxxxxxx rodiny.

(5) Žádost x povolení x xxxxxxxxxxxx pobytu xx xxxxxx společného xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(6) X xxxxxxx pobytu xx xxxxx na xxxxx x xxxxxx xxx 90 xxx xxxx na xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu xxxxxx za jiným xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x povolení x dlouhodobému pobytu xx účelem společného xxxxxxx xxxxxx podat xx xxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxx na xxxxx ministerstvu podat, xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxx 90 xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx na xxxxx xx dobu xxxxxx xxx 6 xxxxxx xxxx xx xxxxx x pobytu xxx 90 xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx rodiny xx xxxxxxx vydá, xxxxxxxx

x) jde o xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. a) xxxx b) x xxxxxxx, xx xxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxx povolení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx pobytu x xxxxxx xx xxxxx xx dobu nejméně 15 měsíců; jde-li x xxxxxxxx manželů, xxxxxxxx xxxx xxxxx x nich dosáhnout xxxx 20 let,

b) xxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) nebo x) x cizinec, xx xxxxxx má xxx umožněno společné xxxxxxx rodiny, je xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §42g a xxxxxx na xxxxx xx dobu nejméně 6 xxxxxx,

x) xxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) až h),

d) xxxxxxx, xx xxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx soužití xxxxxx, xx držitelem xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx vydaného podle §42f, 42k, 42m xxxx 42n, nebo

e) xxx x xxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x), x) xxxx x) a xxxxxxx, se kterým xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx x vydání povolení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx vědeckého xxxxxxx xxxx za xxxxx xxxxxx xx xxxxx pobývá nebo xxxx x xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxx x §42 xxxx. 3.

(8) X xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx manžel xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxx xx xxxxx x xxxxx manželkou xxxxxx.

§42x

Xxxxxxxxxxx x žádosti x xxxxxx povolení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx účelem xxxxxxxxxx xxxxxxx rodiny

(1) X xxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx cizinec xxxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxx x §31 xxxx. 1 xxxx. x), x) x x),

x) xxxxxx potvrzující xxxxxxxxxxx xxxxx; xxx-xx x xxxxxx o vydání xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx účelem xxxxxxxxxx soužití xxxxxx x nositelem oprávnění xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxx udělen xxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx2), lze xxxxxxxxxxx vztah xxxxxxxx x jiným xxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxxx dokladu xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx zákonných xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxx xx území; xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx zástupce xxxx poručníka xx xxxxxxxxxx, jde-li x xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxx se xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx, x xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx x důvodů xx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxx xxxx pobývá xx území xx xxxxxxx dlouhodobého xxxx xxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx pobytu xx xxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx, že xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx součet

1. xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx9d) xxxxx xxxxxx x

2. xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx bydlení stanovených xxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx zvláštním xxxxxxx xxxxxxxxx9e) xxxx xxxxxx, kterou cizinec xxxxxxx jako částku xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxx; xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x zproštění povinnosti xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x to x xxxxx rozsahu xxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx měsíčního xxxxxx xxxxxx; xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x žádosti xxxxxx o xxxxxx xxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx mlčenlivosti.

Za xxxxxx xx považuje xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x životním x xxxxxxxxxxx minimu, s xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx na xxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx při rekvalifikaci x xxxxx x xxxxxxx xxxxxx v xxxxxx xxxxx; pro xxxxx výpočtu příjmu xx §8 xxxx. 2 xx 4 xxxxxx x xxxxxxxx x existenčním xxxxxx xxxxxxxxx; xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx finančního úřadu, x xx x xxxxx rozsahu údajů, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) K xxxxxxx x vydání povolení x xxxxxxxxxxxx pobytu xx účelem xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx32) xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zaměstnance xxxxxxxx jiným xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x pobytu, xxxxx xx jako xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx převedeného zaměstnance xxxxx xxxx členský xxxx Evropské unie.

(3) Xxxx-xx žádost x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx společného xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx ke sloučení xxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx2), xxxxxx ve xxxxx xx 3 xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx rozhodnutí x xxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx povinen x xxxxxxx předložit xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx a xxxxxxxx příbuzenský xxxxx xxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x).

(4) X xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxx soužití xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx přiložit xxxxxxx xxxxxxx v §31 xxxx. 3.

(5) Před xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxx 90 xxx za účelem xxxxxxxx povolení x xxxxxxxxxxxx pobytu za xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx je xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx zdravotním xxxxxxxxx xx dobu xxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x §180j. Xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx předložit xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x cestovním xxxxxxxxxx pojištění. Xx xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxx xxxxxxx x §180j xxxx. 4.

§42x

Xxxxxxxx k dlouhodobému xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx státu Evropské xxxx

(1) Xxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pobývajícího xxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx47) (xxxx xxx "xxxxxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx"), xxxxx xx území xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxx 3 xxxxxx.

(2) Xxxxxx o povolení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxx rezident xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx na xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx. Xx xxxxx xx rezident xxxxxx xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx unie povinen xxxxxx xxxxx v xxxx xxxxxxxxx oprávnění x přechodnému xxxxxx xx území, x xx nejpozději xx 3 xxxxxx ode xxx xxxxxx na xxxxx.

(3) K xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx žadatel povinen xxxxxxxxx

x) xxxxxx prokazující xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx,

x) xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx po xxxx pobytu na xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx uvedeným x §180j, x xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx pojistného xxxxxxxxx xx xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx; xx xxxxxxx, xxx-xx x případy xxxxxxx x §180j xxxx. 4,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x ním xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx nebude xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx9d) xxxxxxxx a x xxx společně xxxxxxxxxxxx xxxx x nejvyšší xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx účely příspěvku xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx9e) xxxx xxxxxx, kterou xxxxxxx xxxxxxx jako xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nákladů xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx; xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx rozumí osoby xxxxxxx v §4 xxxx. 1 xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx v §4 xxxx. 2 x 3 xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx minimu; xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx započitatelný xxxxx xxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx jednorázového xxxxxx, xxxxxxxx xx xxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx, podpory při xxxxxxxxxxxxx a dávek x xxxxxxx pomoci x hmotné xxxxx; xxx xxxxx výpočtu xxxxxx se §8 xxxx. 2 xx 4 xxxxxx x xxxxxxxx x existenčním xxxxxx xxxxxxxxx; xx xxxxxxxx xx cizinec xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x xx x xxxxx rozsahu xxxxx, xx účelem xxxxxxx úhrnného xxxxxxxxx xxxxxx žadatele a xxxxxxxx s xxx xxxxxxxxxxxx xxxx; xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x ním xxxxxxxx xxxxxxxxxx osoby, xx povinen xx xxxxxxxx předložit xxx xxxx prohlášení x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxx v §31 xxxx. 1, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §31 xxxx. 1 xxxx. c), x

x) xx požádání xxxxxxxxxxx xxxxx §31 xxxx. 3.

(4) X xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx x provedení xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx budoucí, x xxx se xxxxxx xxxxxxxx x ujednané xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, a xxxxxxxxxxx xxxxxxx x §31 xxxx. 1 xxxx. x), d) x x).. Na xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle §31 xxxx. 3.

(5) Xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx je xxxxxxxx podat x xxxxxxx xxxxxxxxxx rezidenta xxxxxx členského xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xx x xxx xxxxxxx pobyt xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx území xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xx xxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx postavení xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxxx.

(6) Rodinný xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 5 x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx. x), xxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x ním xxxxxxxxxxxx xxxx [odstavec 3 xxxx. x)] xxxxxx nižší než xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx9d) xxxxxxxx a x ním xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx částky normativních xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx na bydlení xxxxxxxxx xxxxxxx předpisem9e) xxxx částky, kterou xxxxxxx xxxxxxx jako xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx na xxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx; x xxxx náležitosti xxxxxxx v §31 xxxx. 1 xxxx. x), d) x x). Na požádání xx xxxxxxx příslušník xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle §31 xxxx. 3.

§42x

Xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxx xxxxxx na xxxxx

(1) Xxxxxx o xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx xx účelem studia xx xxxxx9f) xx xxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxxxxxx úřadu xxxxxxx, xxxxx na území xxxxx pobývat xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxx 3 měsíce x jde-li x xxxxxxx podle §64. Xx území xx xxxxxxxx xxxxxx podat xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx studia xxxxxxxx jiným členským xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxx 90 xxx. Xxxxxx xxxxx na xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx na xxxxx xxxxxx na xxxxx k pobytu xxx 90 xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu xx xxxxxx strpění xxxxxx na území; xx xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxx, který xx území xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx nad 90 xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx §33 xxxx. 1 xxxx. a) xx x) nebo §33 xxxx. 3 a xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §43, pobývá-li xx xxxxx xxxxxxxxxxx xx dobu xxxxxxx 3 xxx. Xxxxxx xxxx nelze xx xxxxx ministerstvu xxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxx pobývá xx xxxxx x xxxxxx xxx 90 xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) X xxxxxxx x vydání xxxxxxxx x dlouhodobému pobytu xx xxxxxx studia xxxxx §64 xxxx. x) až x) x x) je xxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx uvedené v §31 xxxx. 1 xxxx. x), x), x) x x),

x) xxxxxxxxx souhlas xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx; xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx poručníka xx xxxxxxxxxx, jde-li x xxxxxx, xxxxxxxxx zástupce xxxx poručníka, xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx bude xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx, x dále xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx souhlas xxxxxx x xxxxxx na xxxx vůli xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxx xx území xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx účelem,

c) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxx xx xxxxx (§13), xxxx prokázat, xx xxxx úhrnný xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx životního minima9d) x nejvyšší xxxxxx xxxxxxxxxxxx nákladů na xxxxxxx stanovených pro xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx9e) nebo xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx prokáže xxxx částku xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nákladů vynakládaných xx xxxxxxx, nebo xx veškeré xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xx xxxxxxxx předložit xxxxxxxxxxx xxxxx §31 xxxx. 3.

(3) K xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx xx účelem xxxxxx xxxxx §64 odst. 1 písm. x) x x) xx xxxxxxx xxxxxxx předložit xxxxxxxxxxx xxxxxxx v §31 xxxx. 1 xxxx. x), x) x e), odstavci 2 písm. x), x) x x) x xxxx x xxxxxxx studia

a) xxxxx §64 písm. e)

1. xxxxxx prokazující, že xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, x

2. dohodu s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx popis xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx nebo xxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxx, xxxx, xx xxxxxx xx stážista xxxxxxxx, x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx organizací, xxxx

x) xxxxx §64 písm. x) dohodu x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx popis programu Xxxxxxxx xxxxxxxxxx služby xxxx dobrovolnické xxxxxx x xxxx jejího xxxxxx, xxxxxxxx umístění x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx povinen odpracovat, xxxx prostředků xxxxxxxxxx x xxxxxx nákladů xx pobyt x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx pobytu x x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx služby doklad xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx jiný xxxxx xxxxxxxxx za xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx.

(4) Xxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxx 90 xxx xx xxxxxx xxxxxxxx povolení k xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx na xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx předložit xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx dobu xxxxxx na xxxxx, xxxxx xxxxxxxx podmínkám xxxxxxxx x §180j. Xxxxxxxx je povinen xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x zaplacení xxxxxxxxxx uvedeného na xxxxxxx x cestovním xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xx xxxxxxx, xxx-xx o xxxxxxx uvedené x §180j odst. 4.

§42e

Povolení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx na území

(1) Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx na xxxxx9g) xxxx xxxxxxxxxxxx na xxxxxx cizinci, xxxxx xx

x) pravděpodobnou obětí xxxxxxxxx činu xxxxxxxxxxx x lidmi9h), nebo

b) xxxxxx, xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx anebo xxxxxxxx nedovolené xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx9i), xxxx xxxxxx, které xxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx9i), xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx odhalení xxxxxxxxx xxxx organizované xxxxxxx zabývající xx xxxxxxxxxxxxx anebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x neoprávněnému xxxxxx xx xxxxx

xx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx vedeném x podezření xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxxxxxx x podezřelým ze xxxxxxxx tohoto xxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx dále xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx činnými x trestním xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx úmyslného xxxxxxxxx xxxx, k xxxxx stíhání xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx podmínky, že xxxxxxxxxxxx s xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x nespolupracuje x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx trestného xxxx.

(2) Cizinec podle xxxxxxxx 1 xxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxx, xx xxxxxx xx schopen xx xxxxxxxxx, poučen xxxxxxx xxxxxx v trestním xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x právu xxxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx pobytu xx xxxxxx ochrany xx xxxxx x x xxxxxxxxxx tohoto xxxxxx. Xxxxxxx xx xxx xxx, xxx xxx xxxxxx xxxxx věty xxxxx, poskytnuta lhůta 1 xxxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x orgánem xxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx splňovat některou x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xx-xx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx ochrany xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx bezpečnosti xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx lhůty xxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx či xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx x xxx x xxx xxxx xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxx ochrany xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx2). Xxx lhůty xxxx xxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx cizince xxxx xx xxxxxx o xxxx xxxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxx, která xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx České xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx činného x xxxxxxxx řízení x splnění xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx účelem xxxxxxx xx území xxxx podat x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx2).

(4) K xxxxxxx o povolení x xxxxxxxxxxxx pobytu xx účelem xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx doklad, xx-xx xxxx držitelem, a xx x xxxxx xxxxxxxx-xx xxxx jeho xxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxx ubytování po xxxx pobytu xx xxxxx x xxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx za účelem xxxxxxx xx xxxxx xxxx dále xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx

x) xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx nezaopatřeným xxxxxxx, xxxx

x) x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx

xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1, xxxxx xx v xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxx x xxxxxx povolení k xxxxxxxxxxxx pobytu xx xxxxxx ochrany xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x), b) xxxx x), předložit xxxxxxxx xxxxxx, xx-xx xxxx xxxxxxxxx, x to x tehdy, xxxxxxxx-xx xxxx xxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxx-xx xx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxx odstavce 2 xxxxxxxxxx lhůta xxx rozhodnutí, xxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx x povolení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx na xxxxx xxxx cizinec, xxxxxxx bylo xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx, zajistí xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx ubytování x cizinci xxxxxxxxx x xxxxxxxx 5. Xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx písemně xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx právnické xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxx cizince.

§42x

Xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Žádost x xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx9f) xx xxxxxxxx podat xx xxxxxxxxxxxxxx úřadu xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx9j) x xxxxx xx xxxxx přechodně xxxxxxx xx dobu xxxxx xxx 3 xxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxx xxxxxxxxx"). Xxxxxxxxx organizací xx xxx účely xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx výzkumná instituce, xxxxxx škola9k) nebo xxxx xxxxxxxx organizace xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx třetích xxxx vedeného xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu9j). Xxxxxxxxx činností xx xxxxxx též činnost xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx jiné xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx9j).

(2) X xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxx k xxxxxx xxx 90 xxx xxxx xx povolení x xxxxxxxxxxxx pobytu xxxxxx za xxxxx xxxxxx může xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx podat xx xxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx účelem vědeckého xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu xxxxxxxx xxxxx členským xxxxxx Evropské xxxx xx xxxxxx vědeckého xxxxxxx, který hodlá xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx výzkumu xx xxxx xxxxx xxx 1 xxx. Žádost xxxxx xx území xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx na vízum x pobytu xxx 90 xxx xx xxxxxx strpění xxxxxx xx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu xx xxxxxx strpění xxxxxx xx xxxxx; xx xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxx 90 xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx §33 xxxx. 1 písm. x) až x) xxxx §33 xxxx. 3 x xxxxxxxx xx xxxxx pobývá xx xxxxxxx xxxxxxxx x dlouhodobému pobytu xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx podle §43, pobývá-li xx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx 3 xxx. Žádost xxxx xxxxx xx území xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx na území xxxxxx na xxxxx x xxxxxx nad 90 dnů xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) X xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxx x hostování,

b) xxxxxxxxxxx xxxxxxx x §31 xxxx. 1 xxxx. x) a e),

c) xxxxxxx závazek xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx náklady xxxxxxx x pobytem xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx území xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx, xxxxxx xxxxxxx spojených s xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx, pokud xxxx xxxxxxx xxxxxxx do 6 xxxxxx ode xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx9j) x xxxx hrazeny x veřejných prostředků, x

x) xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx uvedené x §31 xxxx. 3.

(4) Xxxx xxxxxxxxxx xxxx x pobytu nad 90 xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu xx účelem xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx předložit xxxxxx o cestovním xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x §180j, x xx xxx xxx xxxxxx na území Xxxxx xxxxxxxxx do xxxx, xxx se xx xxxx bude xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx33). Xxxxxxxx je povinen xx xxxxxxxx předložit xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx uvedeného xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pojištění. Xx xxxxxxx, jde-li x xxxxxxx xxxxxxx x §180j odst. 4.

(5) Xx dobu xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxx výzkumu xx xxxxxxx tohoto povolení xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xxxxxxxx xx cizince x povoleným xxxxxxx xxxxxxx.

§42g

Zaměstnanecká xxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxx 3 xxxxxx x k xxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxx, na kterou xxxx xxxxxxxxxxxxx karta xxxxxx, nebo která xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx podmínek xxxxxxxxx x odstavcích 7 xx 10, a xx xxx xxx xxxxxxxxx x oznámení. Xxxxxxx, u kterého xx xxxxx zákona x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx x §98 xxxxxx o xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx zaměstnanecká karta x xxxxxx xx xxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxx49).

(2) Xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, pokud

a) xx xxxxxx xxxx pobytu xx území xxxxxxxxxx xx xxxxx z xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx zaměstnanecké xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, dohodu x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x smlouvě xxxxxxx, x níž xx strany xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx pracovní xxxxxxx xxxx xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxx obsahující xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx, xx xxx xxxxxx na xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx, xxxx xxxx odměna xxxxxxx xxxxxx nižší xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx; xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx 15 xxxxx a

c) xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx podmínka xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx ji xxxxxxx mezinárodní xxxxxxx, xxxxxxx

1. xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx; x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx pochybností, xxx xxxxxxx má xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxx xxxx vzdělání xxxxxxxx xxxxxxxxxx zaměstnání, xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx prokázat, xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx bylo uznáno xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

2. xx požadovanou xxxxxxxx kvalifikaci, pokud xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu35) xxxxxxxxxx, x

3. xxxxxxx xxxxxxxx xxx výkon xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx-xx o xxxxxx povolání.

(3) Xxxxxx x vydání xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx pracovní xxxxxx povolení k xxxxxxxxxx, xx-xx podle xxxxxx x zaměstnanosti xxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxx podmínku uvedenou x odstavci 2 xxxx. b). Cizinec, xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx obchodní xxxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx osobu xxxxx xxxxxxxxxxx z xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx podat xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xx xxxx xx xxxxx účelem vydáno xxxxxxxx x xxxxxxxxxx. Xxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxxxxx karty dále xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx podle §96 xxxx. 1 xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxx x §98 xxxxxx o xxxxxxxxxxxxx xx oprávněn žádost x xxxxxx zaměstnanecké xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx uvedenou x xxxxxxxx 2 xxxx. x).

(5) Žádost x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx se xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx úřadu. X průběhu pobytu xx xxxxx na xxxxx x xxxxxx xxx 90 dnů xxxx na xxxxxxxx x dlouhodobému pobytu xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx žádost x vydání zaměstnanecké xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxx 90 dnů xx účelem xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu xx účelem xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx; xx xxxxxxx, xxx-xx x cizince, xxxxx xx xxxxx pobýval xx xxxxx x xxxxxx xxx 90 xxx xx xxxxxx xxxxxxx pobytu podle §33 xxxx. 1 xxxx. a) xx x) xxxx §33 xxxx. 3 a xxxxxxxx xx území xxxxxx xx xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx xx xxxxxx strpění xxxxxx vydané xxxxx §43, pobývá-li xx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx nejméně 3 xxx. Žádost xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx na území xxxxxx xx xxxxx x xxxxxx nad 90 xxx xx xxxxxx sezónního xxxxxxxxxx. X xxxxxxxxxx cizince, xxxxx není xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxx jeho xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx vládou xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx Českou xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx zajišťován nebo xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx ministerstvem xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx program xxxx (xxxx xxx "xxxxxx xxxxxxxxx program"), x umožňují-li xxxxx xxxxxx podání žádosti xxxxxxxx xxxxxx programu.

(6) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx kartu xxxx xxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxx podmínek xxxxxxxxx v xxxxxxxx 2 písm. x) x c) x Xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx - xxxxxxx xxxxxxx xxxx pobočka xxx hlavní xxxxx Xxxxx xxxxx závazné xxxxxxxxxx, že xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx, xxx-xx o xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx 3 xxxx 4 x

x) xx území xxxxxx na xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxx 90 xxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xx xxx xx xxxxx xxxxxxxxx a xxxx xx xxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx o zaměstnanosti xxxxxxxxxx, x

x) xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx x téhož zaměstnavatele x na xxxxxxx xxxxxxxx pozici, xxxxxx xxx vykonává.

(7) Změnu xxxxxxxxxxxxxx, pracovního xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx nebo x xxxxxx zaměstnavatele xx xxxxxxx zaměstnanecké xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx 30 xxx před xxxxxxx xxxxxx. Změnit xxxxxxxxxxxxxx xx držitel xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 6 měsíců xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx; xx xxxxxxx x případě xxxxxxxxx xxxxxxxxxx poměru xxxxxxx výpovědí x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x §52 xxxx. x) až x) xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §56 xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx a xxxxx xxxxxxx xxxx důvody xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx nastoupit xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, který xx xxxxx přicestoval xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx po xxxxxxxx xxxx, xx kterou xxxx tato zaměstnanecká xxxxx xxxxxx; xx xxxxxxx, pokud xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx vládou schváleného xxxxxxxx, na xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx dále xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x §63 odst. 1.

(8) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 7 xx xxxxxx xx k tomu xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxx uvést xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx narození, xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx budoucího xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx číslo xx budoucího zaměstnavatele, xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx x budoucí xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, údaje x nové volné xxxxxxxx xxxxxx vedené xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx volných pracovních xxxx xxxxxxxxxxxxx držiteli xxxxxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxx nastane. Xxxx xx xxxxxxx x oznámení předložit xxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxx dosavadní xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, ke xxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxx o smlouvě xxxxxxx, xx které xx xxxxxx, xx xx uzavřena xx x oznámení xxxxxxxx xxxxxxxx pozici, která xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxxxx budoucího xxxxxxxxxxxxxx, xx xx xxxxxxx odbornou xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 2 xxxx. x). Xxxxxxxx xxxxxxx, dohoda x pracovní xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx budoucí xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx uvedené x odstavci 2; xx xxxxxxx, xxxxx-xx xx o xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x téhož xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

(9) Xxxxxxxxxxxx xx xxxxx 30 dnů xxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 7 x 8 xxxxx cizinci x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxx byly xxxxxxx xxxxxxxx požadované pro xxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx pracovní xxxxxx x xxxxx xxxx x jiného xxxxxxxxxxxxxx x xxx xxxx být xx xxxxx místě xxxxxxxxxxx. Xx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx 7 x 8 xx xxxxx, jako xx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx x době xxxxx §63 odst. 1 xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx karty xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxx, na xxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxx, xxxx by xxxxxx učiněna.

(10) Odstavce 7 xx 9 xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx zaměstnanecké xxxxx vydané xxxxx xxxxxxxx 3 x 4, xxxxx oznamuje xxxxxxxxxxxx změnu xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx nebo x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx na xxxxxxxx pozici xxxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx držiteli xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(11) Xxxxxxxx 7 xx 10 xx xxxxxxxxx, jedná-li xx o xxxxxxx xxxxxxxxx x §98 xxxxxx o zaměstnanosti xxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx vydáno xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx k zaměstnání, xx-xx xxxxx xxxxxx x zaměstnanosti xxxxxxxxxx; xxxxxxx xx v xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx pracovního zařazení xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx pracovní pozici x xxxxx nebo x xxxxxx zaměstnavatele xxxxxxx xxxxxxx skutečnost xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx 3 xxxxxxxxxx xxx xxx dne, xxx x xx xxxxx.

(12) X žádosti x xxxxxx zaměstnanecké xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx

x) xxx jméno, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, všechna dřívější xxxxxxxx, xxx, xxxxx x rok narození, xxxxx a stát xxxxxxxx, pohlaví, státní xxxxxxxxx, xxxxxxx stav, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx území, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx území, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, poslední xxxxxxxx x cizině, xxxxxx xxxxx xxxxxx xx území, xxxxxx xxx xxxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx, předchozí xxxxx xx xxxxx delší xxx 3 xxxxxx, xxxxx a místo xxxxxx, xxx vstupu xx xxxxx x xxxxx a platnost xxxxxxxxxx dokladu a xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx,

x) xxxxx k xxxxxxxx xxxxxx vedené podle xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx evidenci xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xx kterou xxxx o vydání xxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx, xxxxxxxx x ostatní xxxxx, xxxxxxx dřívější xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxx narození, xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx, příjmení x xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx x povolání xxxxxx,

x) xxxxx, příjmení x xxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx občanství, xxxxxxxx a povolání xxxx x

x) xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxx narození, xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§42x

Xxxxxxxxxxx x žádosti x xxxxxx zaměstnanecké xxxxx

(1) K žádosti x xxxxxx zaměstnanecké xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx předložit

a) xxxxxxxxxxx xxxxx §31 xxxx. 1 písm. x), x) x e),

b) xx požádání xxxxxxxxxxx xxxxx §31 xxxx. 3,

x) pracovní xxxxxxx, xxxxxx o pracovní xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x smlouvě budoucí xxxxxxxxx podmínky uvedené x §42g xxxx. 2 písm. x),

x) xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §42g xxxx. 2 xxxx. c), xxx-xx x xxxxxx xxxxx §42g odst. 2 xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx v §42g xxxx. 6,

e) povolení x zaměstnání, xxx-xx x xxxxxx podle §42g xxxx. 3,

x) xxxxxx prokazující, xx xx xxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx v §98 xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxx xxxxx §42g xxxx. 4, x

x) x xxxxxxx, že xxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx, příjmení, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx jako xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x název a xxxxx xxxxxxxxx.

(2) Pokud xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx schváleného xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx umožňují xxxxxxxxx některých xxxxxxxxxxx xxxxxxx, lze xxxxxxxxxxx xxxxxxx v §31 xxxx. 1 xxxx. x) a x xxxxxxxx 1 písm. x) x d) xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxx zaměstnavatel xxxxx

x) xxxx xxxxx, který xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxx do xxxxx x xxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx na xxxxxx xxxx xxxxxxxx,

x) xx xxxxxxx má xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx uvedeným x §31 xxxx. 5,

x) xx s cizincem xxxxxxx xxxxxxxx smlouvu, xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, x xxxx sjednané xxxx, xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x

x) že xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx výkon xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §42g xxxx. 2 xxxx. x).

(3) Xxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxx 90 xxx xx účelem xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx karty xx xxxxxxx xxxxxxx předložit xxxxxx x cestovním xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, které xxxxxxxx podmínkám xxxxxxxx x §180j, x xx na dobu xxxxxx xxx xxx xxxxxx na xxxxx xx xxxx, xxx xx xx něho xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx33), x na xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx pojistného xxxxxxxxx xx dokladu x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pojištění; xx xxxxxxx, jde-li x xxxxxxx xxxxxxx x §180j xxxx. 4.

§42i

Modrá xxxxx

(1) Xxxxxx x vydání modré xxxxx32) je oprávněn xxxxx xxxxxxx, xxxxx xx území xxxxx xxxxxxx přechodně xx xxxx xxxxx xxx 3 xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx pozici xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx8e) xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, nejde-li x

x) xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx účelem xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx občana Xxxxxxxx xxxx, pokud občan Xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xx území xxxxxx xx základě xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx xxxxx §42c za xxxxxx zaměstnání nebo xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x investicemi, xxxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx pobývá xx xxxxxxx oprávnění x xxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x jiného členského xxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx v rámci xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx34).

(2) Za xxxxxxx kvalifikaci xxxxx xxxxxxxx 1 se xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx 3 xxxx.

(3) Xxxxxx x vydání xxxxx karty xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx. Na xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x vydání modré xxxxx xxxxx ministerstvu xxxxxxx, který xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx karty xxxxxx xxxxx členským xxxxxx Evropské xxxx, xxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxx do 1 xxxxxx ode xxx xxxxxx xx xxxxx, x xxxx xxxxxxx, který xxxxxx xx xxxxx xx xxxxx k pobytu xxx 90 xxx xxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxx xx xxxxx ministerstvu podat, xxxxx xxxxxxx na xxxxx pobývá na xxxxx x xxxxxx xxx 90 dnů xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx na povolení x dlouhodobému pobytu xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx; xx xxxxxxx, xxx-xx x cizince, xxxxx xx území xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx nad 90 xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx §33 xxxx. 1 xxxx. a) xx x) nebo §33 xxxx. 3 a xxxxxxxx na území xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx vydaného xxxxx §43, xxxxxx-xx xx území xxxxxxxxxxx xx dobu nejméně 3 xxx. V xxxxxxxxxx xxxxxxx, který xxxx xxxxxxxx podat xxxxxx x xxxxxx xxxxx karty xx xxxxx xxxxxxxxxxxx podle xxxx druhé, xxxx xxxxxx podat ministerstvu xx základě plné xxxx jeho zaměstnavatel, xxxxx xx cizinec xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vládou xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx-xx xxxxx xxxxxx podání xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(4) Modrá xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxx xx území x k xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx vysokou xxxxxxxxxxx po dobu x xx xxxxxxxx.

(5) Xxx-xx x xxxxx xxxxxxxxxx vyžadujícího xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xx x regulované xxxxxxxx, ministerstvo xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx po xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx uznávacího orgánu35).

(6) Xxxxxxxxxxxx žádost o xxxxxx modré karty xxxxxxx, xxxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx anebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx neodpovídají xxxxxxxxxxx, nebo

b) xxxx xxxxxxxx skutečnosti xxxxxxx x §9 xxxx. 1 písm. f), x), x), x) xxxx x),

x) xx xxxxxxx o xxxxxxxxxx xx pracovní xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx kvalifikaci, xxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx8e) může xxx obsazena cizincem, xxxxx xxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx,

x) xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxx x xxxxxx druh xxxxx, který agentura xxxxx xxxxxx formou xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxxxxxx x modré xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx záznam "XXXXX XXXXX XX".

(8) Xxxxxx-xx xxxxxxxx modré xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx její xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx skutečnost xx xxxxx xx 3 xxxxxxxxxx dnů xxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(9) Xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx karty xxxxxxx během xxxxxxx xxxx let xxxxxx xx území předchozímu xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx držitel xxxx xxxxx podmínky xxxxxxx x xxxxxxxx 1 i xxxxxx xxxxxxx. Po xxxxxxxx xxxx xxx pobytu xx xxxxx xx xxxxxxx modré xxxxx xxxxxxx xxxx změny xxxxxxx ministerstvu ve xxxxx xx 3 xxxxxxxxxx xxx.

(10) Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx žádosti x xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxx, xx xxxxxxx splnil xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxx karty; x xxxxxxxxx xxxxx jméno, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx, xx xxx xxxxxxx podmínky xxx vydání modré xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx cizinci x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(11) X xxxxxxx x xxxxxx modré xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx uvést

a) své xxxxx, příjmení x xxxxxxx jména, xxxxxxx xxxxxxxx příjmení, den, xxxxx x rok xxxxxxxx, xxxxx x xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, rodinný xxxx, nejvyšší xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx, xxxxxxxx zařazení, xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx bydliště x xxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxx na xxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxxxxx, xx-xx odlišná xx xxxxx xxxxxx, předchozí xxxxx xx xxxxx xxxxx než 3 xxxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxx, den xxxxxx xx xxxxx x xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx dokladu x označení xxxxx, xxxxx tento doklad xxxxx,

x) údaje x xxxxxxxx xxxxxx vedené xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx obsaditelných xxxxxxxx xxxxx karty, na xxxxxx žádá x xxxxxx xxxxx karty,

c) xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, datum xxxxxxxx, xxxxx a xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx,

x) xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx rodičů,

e) xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx x

x) xxxxx, příjmení a xxxxxxx xxxxx, xxxxx x místo xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx x povolání xxxxxxxxxx.

§42x

Xxxxxxxxxxx k xxxxxxx x vydání xxxxx xxxxx

(1) X xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxx xxxxx §31 odst. 1 xxxx. a), x) a e),

b) xxxxxxxx smlouvu pro xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx dobu, která xxxx obsahuje výši xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx roční mzdy xxxxxxxxxxxx xxxxxxx výši 1,5xxxxxxx xxxxxxxx hrubé xxxxx mzdy xxxxxxxxx xxxxxxxx Ministerstva práce x sociálních věcí,

c) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxx-xx x xxxxx xxxxxxxxxxxx povolání, xxxxxx x splnění xxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) na xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §31 odst. 3,

f) x případě, xx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, doklad obsahující xxxxx xxxxxxx x §42h xxxx. 1 xxxx. x).

(2) Xxxxxxx, xxxxx před xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx na xxxxx pobýval xxxx xxxxxxx modré xxxxx x xxxxx členském xxxxx Evropské xxxx, xx xxxx povinen xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx měsíční příjem xxxxxx xxxxx §42b xxxx. 1 xxxx. x).

(3) Xxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxx 90 dnů xx účelem xxxxxxxx xxxxx karty je xxxxxxx povinen xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx podmínkám xxxxxxxx x §180j, a xx na dobu xxxxxx ode xxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxx, xxx xx na něho xxxx xxxxxxxxx pojištění xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx32), a xx xxxxxxxx doklad x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx dokladu x xxxxxxxxx zdravotním pojištění; xx neplatí, xxx-xx x případy xxxxxxx x §180j xxxx. 4.

§42x

Xxxxx vnitropodnikově xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx území xxxxxxx xxx 90 dnů x k xxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx, specialisty xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx vnitropodnikového převedení.

(2) Xxxxxxxxxxxxxxxx převedením se xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

x) x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xx během xxxxxxxxx xxxxxxxxx pracovní xxxxxxx, xx jejího xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx, xxxx

x) x obchodní xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xx během xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, do xxxxxxxx xxxxxxxxx xx sídlem xx xxxxx, xxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx56) nebo xxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx stejnou xxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx pozici, který xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx odštěpný xxxxx x xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx orgán, nejvyšší xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx; manažer xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxx nad dalšími xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx dohledové, xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx a jejich xxxxxxxx, x to xxxxxx xxxxxxxxx přijímat xxxx propouštět xxxxxxxxxxx xxxx doporučit xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx provedení jiných xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Specialistou xx pro xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx znalosti, které xxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx odštěpného xxxxxx, x xxxxx xx xxxx potřebnou xxxxxx dosažené kvalifikace x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(5) Zaměstnaným xxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx cizinec, který xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo odštěpného xxxxxx xx sídlem xxxx xxxxxxxxx na xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x oblasti xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx x kterému xx xx dobu xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx plat.

(6) Xxxxxx x vydání xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx oprávněn xxxxx xxxxxxx, xxx-xx o

a) xxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx výzkumu,

b) xxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x jiného xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx vyslaným x xxxxxx xxxxx x xxxxx nadnárodního poskytování xxxxxx xx xxxxx34),

x) xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx podnikání,

d) xxxxxxx, xxxxxxx xxxx zprostředkováno xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx, xxxxx na xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx §64 písm. x) xx x), xxx-xx x denní studium xx xxxxxxx škole, xxxxxxxxxxxx, xxxxx odborné xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x právem xxxxxx jazykové xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx vysoké xxxxx, xxxx

x) xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx sjednanou x Xxxxxxxxx xxxx1c), x xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx takovému xxxxx xxxxxx Evropské xxxx, nebo xx xxxxx, xxxxx je xxxxx Xxxxxxx o Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx1d).

(7) Xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podává cizinec xx xxxxxxxxxxxxxx úřadu. Xxxxx je cizinec xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, x níž xxxx xx xxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx-xx xxxxx způsob xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, může x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx žádost xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxx obchodní xxxxxxxxx.

(8) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx

x) xx xxxxx x vnitropodnikové xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x výkonu xxxxxxxxxx xx pozici manažera, xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxx tento xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Evropské unie, x níž xxxx x níž xx xxx xxxxxxxx xx xxxxx, x xx xx dobu xxxxxxx 6 xxxxxx, x

x) xxxxx xxxxxxx má xxxxxxxxxxx odbornou xxxxxxxxxxx, xx-xx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx35) xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxx regulovaného povolání, xxx-xx o xxxxxx xxxxxxxx, x xx xxxxxxxxxxxxx vzdělání, xxx-xx x zaměstnaného xxxxxxxx.

(9) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zaměstnance xxxxxxx, xxxxxxxx

x) xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx uvedených x §56 odst. 1 xxxx. x) xx x), x), x) xx i) x x) xxxx xxxxx xxxxxxx x §56 xxxx. 2 xxxx. a), xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, do xxxxx xx být xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(10) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx dále xxxxxxx, xxxxxxxx

x) obchodní xxxxxxxxx, v xxx xxxx do níž xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx, není osobou xxxxxxxxxx,

x) obchodní xxxxxxxxx, x níž nebo xx níž má xxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx x období 4 xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx žádosti xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx

x) xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, x níž xxxx xx xxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx konkurs,

za xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxx rozhodnutí xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx zejména x xxxxxxx tohoto rozhodnutí xx soukromého x xxxxxxxxx života xxxxxxx.

(11) Xxxxxxx karty vnitropodnikově xxxxxxxxxxx zaměstnance je xxxxxxx xxxxxxxxxxxx oznámit xxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx mu xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xx 3 pracovních dnů xxx xxx, kdy x xx xxxxx.

§42l

Náležitosti xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) X xxxxxxx x vydání xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx převedeného xxxxxxxxxxx xx cizinec xxxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx x §31 odst. 1 xxxx. e) x na xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x §31 xxxx. 3,

c) xxxxxx x zajištění xxxxxxxxx po xxxx xxxxxx xx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx, který xxxxxxxx

1. xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx §42k xxxx. 2 x xxxxxx zaměstnání do xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx nebo umístěním xx území na xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx zaměstnaného xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxx vnitropodnikového xxxxxxxxx x místa xxxxxx xxxxx xx xxxxx,

2. xxxxxxx pracovních podmínek, xxxxx xxx o xxxxx xxxxxxxx doby, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx a xxxx xxxx xxxx xxxxx; xxxx podmínky xxxxx xxx xxxxx, xxx stanoví xxxxxxx xxxxx, xx platí x xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx těhotných žen xxxx žen krátce xx porodu, xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx x xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx, x

3. potvrzení, xx cizinec xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx vnitropodnikového xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxx x zaměstnání xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §42k xxxx. 8 xxxx. x),

x) x xxxxxxx uvedeném x §42k odst. 2 xxxx. x) xxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx, do xxxxx je xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, x níž xx xxxxxxx převeden,

g) x xxxxxxx xxxxxxxx x §42k xxxx. 2 xxxx. x) doklad xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xx cizinec xxxxxxxx, xxxx vůči sobě xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx nebo jsou xxx xxxx obchodní xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x §42k xxxx. 8 xxxx. x) x

x) jde-li x xxxxxxxxxxxx stážistu, xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx

1. xxxxx programu odborné xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx, xx se xxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxx xx účelem xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx metod x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx v obchodní xxxxxxxxx, v xxx xxxx x xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx x obchodní xxxxxxxxx, která xxxx xxxxxxxx korporaci xxxxxx xxxx xx jí xxxxxxxx, x

2. xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx zaměstnaný xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx pod xxxxxxxx.

(2) Xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxx xxxx xx níž xx xxx cizinec převeden, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, lze xxxxxxxxxxx uvedené v xxxxxxxx 1 písm. x) až x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx korporací.

(3) Xxxx xxxxxxxxxx víza x xxxxxx xxx 90 xxx za xxxxxx převzetí karty xxxxxxxxxxxxxxx převedeného xxxxxxxxxxx xx cizinec xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pojištění, xxxxx xxxxxxxx podmínkám xxxxxxxx v §180j, x xx xx xxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxx xx xxxxx do xxxx, xxx se xx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx32), x xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx pojistného xxxxxxxxx xx xxxxxxx x cestovním zdravotním xxxxxxxxx; xx xxxxxxx, xxx-xx o xxxxxxx xxxxxxx x §180j xxxx. 4.

§42x

Xxxxx vnitropodnikově xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xx rozumí xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vydaného xxxxx xxxxxxxx státem Xxxxxxxx xxxx, k xxxxxx na xxxxx xxxxxxx xxx 90 xxx a k xxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) X xxxxxxx x vydání xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx převedeného zaměstnance xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx je xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxx,

x) náležitost xxxxxxxx v §31 xxxx. 1 xxxx. x) a xx xxxxxxxx náležitosti xxxxxxx x §31 xxxx. 3,

x) xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vydané cizinci xxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie,

d) xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx údaje xxxxxxx v §42l xxxx. 1 xxxx. x),

x) x případě xxxxxxxx x §42k xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx, xx něhož xx xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx,

x) x případě uvedeném x §42k xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx prokazující, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, v xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx xxxx ovládající x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx ovládány xxxxxxx ovládající xxxxxx, x

x) xxxxxx x xxxxxxx podmínky xxxxxxx x xxxxxxxx 5 xxxx. x).

(3) Xxxxx xx cizinec nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx, v xxx xxxx do xxx xx být xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx podmínky xxxxxxxx xxxxxxxxx některých xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x odstavci 2 xxxx. x) xx x) nahradit xxxxxxxxxx vydaným xxxxx xxxxxxxx korporací.

(4) Xxxxxxx xxxxxxxx k pobytu xxxxxxxxxxxxxxx převedeného xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx unie na xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx pobytu xx xxxxx, x xx xxxxxxxxxx xx 90 xxx ode dne xxxxxx na xxxxx. Xxxxx je cizinec xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxx xxxx xx xxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x umožňují-li xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx tohoto xxxxxxxx, xxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx korporace.

(5) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx převedeného xxxxxxxxxxx xxxxxx členského xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx

x) xx jedná x vnitropodnikové xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxx manažera, specialisty xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx má xxxxxxxxxxx xxxxxxxx kvalifikaci, xxxxx je xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx35) xxxxxxxxxx, x splňuje xxxxxxxx xxx výkon xxxxxxxxxxxx povolání, jde-li x xxxxxx xxxxxxxx, x

x) xxxxxxxxxx doba xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx převedeného xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx Evropské xxxx.

(6) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxx xxxxx vnitropodnikově xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx zamítne, xxxxxxxx

x) xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx uvedených v §56 xxxx. 1 xxxx. a) xx x), e), x) xx x) x x) nebo důvod xxxxxxx x §56 xxxx. 2 xxxx. x),

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xx nichž xx xxx cizinec převeden, xxxx xxxxxxxx pouze xx účelem xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx

x) uplynula xxxxxxx doba xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Evropské unie xxxxx §44 xxxx. 8.

(7) Xxxxxxxxxxxx žádost x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx členského státu Xxxxxxxx unie dále xxxxxxx, jestliže xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x §42k xxxx. 10, xx xxxxxxxx, že xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx důvodu pro xxxxxxxx karty vnitropodnikově xxxxxxxxxxx zaměstnance jiného xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx xxxx. Při xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx do xxxxxxxxxx x rodinného xxxxxx xxxxxxx.

§42n

Povolení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx za účelem xxxxxxxxxxx

(1) Ministerstvo xxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx účelem xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxx 90 dnů x

x) xx xxxxxxxxxxxx x xxxxx podnikat xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, kterou xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx nejpozději xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx pobytu xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx orgánu ve xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx předpisem,

b) xxxxx xxxxxxxxxx na území xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x počtu xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x v xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředků xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (dále jen "xxxxxxxx xxxxxxxxx"); xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxx stanovené xxxxxxxxx vlády xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx cizinec xxxxxxx x jehož xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx výši xxxxxxxxxxxxx peněžních prostředků xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x informačních xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, jejichž xxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxx xx srovnatelný x xxxxxxxxxxxx části xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, které xxxxx xxxx majetek xxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x proveditelný x xxxxxxxx investice xx být xxxxxxxx xxx stát, xxxx xxxx obec,

d) disponuje xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx významné xxxxxxxxx x tyto xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx na xxxx xxxxxxx xxxxxxx x členském xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx Dohody x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx prostoru xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx; xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x

x) xx xxxxxx xxxxxxxxxx; xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, jde-li x xxxxxxx, xxxxx xxxxx na xxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x) xx rozumí xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx x souvislosti x uskutečněním xxxxxxxx xxxxxxxxx x které xx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx v xxxxxxx, xx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx účelem xxxxxxxxxxx xxxxxx xx 2 xxxx, xxxxxxx po xxxx 2 xxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx rodinným xxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx za účelem xxxxxxxxxxx také xxxxxxx, xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx dobu delší xxx 90 dnů, xx společníkem, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx obchodní xxxxxxxxx x prokáže, xx xxxx xxxxxxx xx xxxxx bude mít xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 musí xxx splněny xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx podíl xxxxxxx, který xxxx x vydání xxxxxxxx x dlouhodobému pobytu xx xxxxxx investování xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, v xxxx xxxxxxxx korporaci xxxx xxxxxxxxx alespoň nejnižšímu xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx Ministerstva xxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx, xxx

x) se xxxxx x významnou xxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxx významnou xxxxxxxxx je věrohodný x proveditelný x xxxxxxxx investice má xxx xxxxxxxx xxx xxxx, xxxx nebo xxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx je xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx prostředků, které xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx na xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx vliv xx xxxxxxxxx obchodní xxxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx investování xxxx xxxxxxxxx, člen statutárního xxxxxx xxxx prokurista xxxxxxxx xxxxxxxxx, x

x) xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx podílu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx vlády, xxx-xx x xxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx obchodní korporace.

(5) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx vyjádření xxxxxxxxxxxx xx 15 xxxxxxxxxx xxx ode xxx obdržení xxxxxxx x toto xxxxxxxxx; xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx dobu xxxxxxxxx xxxxxxx.

(6) Má xx xx xx, xx xxxxxxxxx xxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx je členem xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxx xxxxx xxxxxx osob nepřesáhne xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(7) Xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx investování xx xxxxxx na xxxxxxxxxxxxxx xxxxx. Xx xxxxx xx oprávněn xxxxxx x vydání xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx ministerstvu xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxx 90 dnů xxxx xx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Žádost xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx na xxxxx x xxxxxx xxx 90 dnů xx xxxxxx strpění pobytu xx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu xx xxxxxx strpění xxxxxx xx xxxxx; xx xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxx 90 dnů xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx §33 xxxx. 1 xxxx. x) až c) xxxx §33 xxxx. 3 a následně xx území pobývá xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx podle §43, xxxxxx-xx na xxxxx xxxxxxxxxxx po xxxx nejméně 3 xxx.

§42x

Xxxxxxxxxxx žádosti x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) K xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxx,

x) náležitost uvedenou x §31 odst. 1 xxxx. x) x xx požádání xxxxxxxxxxx xxxxxxx x §31 odst. 3,

x) xxxxxx o zápisu xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx nebo xxxxxxxx30),

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx uskutečnit xxxxxxxxx xxxxxxxxx, zhodnocení rizik xxxxxxxxx xxxxxx záměru, xxxxxx xxx uskutečnění xxxxxxxx investice xx xxxxx, popis xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, objem xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx jednotlivých xxxx, xxxxx vyráběného xxxxxxxx xxxx poskytované xxxxxx, cílové skupiny xxxxxxxxx x odbytišť x technického x xxxxxxxxxxxxxxx řešení xxxxxx xxxxxx xxxx způsobu xxxxxxxxxxx x popis xxxxxxx zajištění xxxxxxxxxx xxx,

x) doklad, xx xxxxxxx vyplývá, že xxxxxxx nebo obchodní xxxxxxxxx, x xxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx je prokuristou xxxx xxxxxxxxxxx, může xx území xxxxxxxx x peněžními xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx významné xxxxxxxxx; xxxxx xxxxxx xxxxx být xx xxx podání xxxxxxx xxxxxx 30 xxx,

x) xxxxxx závěrky xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx podle §42n xxxx. 3 x xx ovládající xxxxx xx 2 xxxxxxxxxx nebo účetní xxxx xxxxxxxxxxxxx dni xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §42n xxxx. 3 x xx xxxxxxxxxx osoby xxxxxx ve xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx rozhodnutí xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x úpadku,

h) na xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx peněžních xxxxxxxxxx xxx uskutečnění xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx jiného xxxxxxx xxxxxxxxx x §42n xxxx. 1 xxxx. x) x znalecký xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xx-xx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx prokazující xxxxxxxxxxx cizince; xx xxxxxxx, xxx-xx o xxxxxxx, xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxx-xx x cizince, xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxx statutárního xxxxxx xxxx prokurista xxxxxxxx xxxxxxxxx, doklad xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxx-xx x xxxxxxx, xxxxx žádá x xxxxxx xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxx obchodní korporace, xxxxxx x tom, xx xxxx xxxxxxx xx xxxxx bude xxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, a

m) jde-li x xxxxxxx, xxxxx xxxx x vydání xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx za účelem xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx korporace, xxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxx x této xxxxxxxx korporaci odpovídá xxxxxxx xxxxxxxxxx podílu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx nad 90 xxx za xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx účelem xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx povinen xxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx pobytu xx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x §180j. Současně xx povinen xx xxxxxxxx předložit doklad x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx na dokladu x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. To xxxxxxx, xxx-xx o xxxxxxx xxxxxxx x §180j xxxx. 4.

§42x

Xxxxx uskutečnit významnou xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Záměr xxxxxxxxxx významnou investici xx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx, xxxxx

x) xxxx xxxxxx záměru xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx x

x) xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx není x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx chybný.

(2) Významná xxxxxxxxx má být xxxxxxxx xxx xxxx, xxxx xxxx xxxx, xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx spojeny xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx kvalitu života xxxxxxxx x xxxxx

x) xxxxx xx odvětví, xxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx obce xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) vyráběné xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx v xxxxx xxxxx xxxx obci xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxx xxx xxxxxxxxx pracovní xxxxx xxxxxx především pro xxxxxxxxxxxxx obyvatele nebo xxx osoby znevýhodněné xx xxxx xxxxx,

x) xx x xxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx

x) má potenciál xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

§42x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 222/2017 Xx. x účinností xx 15.8.2017

§43

Xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx na xxxxx

(1) Xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx pobytu za xxxxxx strpění xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx vízum k xxxxxx xxx 90 xxx za xxxxxx xxxxxxx pobytu na xxxxx xxxxx §33, xxxxx pobyt xxxxxxx xx xxxxx bude xxxxx xxx 6 xxxxxx x xxxxxx-xx xxxxxx, pro xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx strpění pobytu xx území xx xxxx xxxxx xx xxxxxx cizince, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx povolení x xxxxxxxxxxxx pobytu xx účelem ochrany xx území xxxx xx xxxx toto xxxxxxxx zrušeno x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x vyplacení xxxxxx xxxx x xxxx xxxx nebyla xxxxxxx xxxxxxxxx.

§44

(1) Xxxxxxx, který xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx §30 xxxx. 4, je xxxxxxx za účelem xxxxxx průkazu x xxxxxxxx x xxxxxx xx xx 3 xxxxxxxxxx dnů xxx xxx xxxxxx na xxxxx osobně xxxxxxxx xx ministerstvo ke xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx vydání xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx, a xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx a xxxx podpisu, xxxxx xx xxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx cizinci x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx překonatelná xxxxxxxx. Cizinec, který xxxxx xxxxxx x xxxxxx povolení x xxxxxxxxxxxx pobytu xx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx povolení k xxxxxxxxxxxx pobytu, je xxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx zpracování xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x povolení x pobytu, a xx včetně xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx, xxxxx xx určen x jeho xxxxxxx xxxxxxxxxxx zpracování; xxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx v xxxx xxxxxxxxx xxxxx těžko xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx, xxxxx podal xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx členského xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx; to xxxxxxx, jde-li x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx na xxxxx xxxxxxxx pozici xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx x §98 zákona x xxxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xx xxxxxxx ve xxxxx xxxxxxxxx ministerstvem, xxxxxxxxxx xxxx do 60 xxx xxx xxx pořízení xxxxxxxxxxxxx xxxxx, dostavit xx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx k xxxxxx.

(4) Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx ministerstvo xxxxxx x xxxxx platnosti

a) xxxxxxxxx x dosažení xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx, xxxxxx xxx 1 xxx,

x) 9 xxxxxx, xxx-xx x dlouhodobý xxxxx podle §42 xxxx. 3,

x) 1 xxx, jde-li x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxx x §64 xxxx. x) xxxx x) x xxxxxxxxxxxxxx dobou xxxxxx xxxxx než 1 xxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) odpovídající x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx platnosti xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx, xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx ke sloučení xxxxxx, xxxxxxx xxxx xx 1 xxx,

x) 2 xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x trvalému xxxxxx,

x) 2 roky v xxxxxxx dlouhodobého pobytu xx xxxxxx xxxxxx x důvodu uvedeného x §64 xxxx. x) xxxx b) x x případě xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx výzkumu, xx-xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx opatření x xxxxxxx mobility nebo x xxxxx xxxxxx xxxx 2 xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxx, xxxxx bylo xxxxxxxx vykonávat xxxxxxx xxxxxx školy na xxxxx; x xxxxxxx xxxxxxxxxx plnění podmínek xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx po xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx se xxxxxxxxx podle xxxxxxx x) xxxx x),

x) xxxxxxxxxxxx x případě xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx členského xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx průkazu x xxxxxxxx x pobytu, xxxxx xxx vydán xxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx ve xxxxxxx o dobrovolnické xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx v tuzemské xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, jde-li x xxxxxx xxxxxxxx x dlouhodobému pobytu xx xxxxxx xxxxxx xx území x xxxxxx xxxxxxxxx v §64 xxxx. x),

x) xxxxxxxxxxxx x případě xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx účelem xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx činnosti, nebo

j) xx xx 2 xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx-xx k xxxxxxxx xxxxx potřebný xxxxx xx xxxxx xxxxx xxx 1 xxx.

(5) Povolení x xxxxxxxxxxxx pobytu xx xxxxxx xxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x platností xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xx xxxx 6 xxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx na xxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx pracovní xxxxxxx xxxx dohoda x xxxxxxxx činnosti xxxx xx xxxx stanovenou x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x výkonu xxxxxxxx xxxx x výkonu xxxxxxx xxxxx35), xxxxxxx xxxx xx dobu 2 xxx; x xxxxxxx cizince xxxxxxxxx x §42g xxxx. 3 se xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx uvedené v xxxxxxxx x xxxxxxxxxx.

(7) Xxxxx xxxxx xx xxxxxx s dobou xxxxxxxxx o 3 xxxxxx xxxxx, xxx xx doba, xx xxx byla uzavřena xxxxxxxx smlouva, xxxxxxx xxxx na 2 xxxx.

(8) Xxxxx vnitropodnikově xxxxxxxxxxx zaměstnance x xxxxx vnitropodnikově xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie xx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxx států Xxxxxxxx xxxx; xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx členských xxxxx Xxxxxxxx unie xxxx xxxxx xxxxxxxxxx 3 xxxx, xxx-xx x xxxxxxxxx xx pozici xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, x 1 xxx, xxx-xx o xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(9) Xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx pobytu xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx dobu xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx na 2 xxxx.

§44a

(1) Dobu xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, a xx

x) xx dobu xxxxxxxxxx x §44 xxxx. 5,

x) nejdéle na xxxx xxxxxxxxxx x §44 odst. 4 xxxx. a), x), x), g), x) x x),

x) xx xxxx xxxxxxxxx povolení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx ke xxxxxxxx xxxxxx, jde-li x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx podle §44 xxxx. 4 xxxx. x),

x) xx dobu 5 xxx, xxx-xx x dobu xxxxxxxxx xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx xxxxx §44 xxxx. 4 xxxx. x),

x) nejdéle xx xxxx xxxxxxxxxx x §44 xxxx. 7, xxx-xx x modrou xxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §42 xxxx. 3 xxxx §42d xx xxxxxxxxxxxx; xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx k dlouhodobému xxxxxx podle §42d xxxxxxxx za xxxxxx

x) xxxxxx xx jazykové x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §64 xxxx. x), xxxxx xxxxxxxx xxx z důvodu xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx jednou prodloužit, xxxx

x) studia na xxxxxx xxxxx xxxxx §64 xxxx. x), xxxxx xxxxxxxx lze xxxxxxxxxx opakovaně, xxxx xxxx nejdéle x 2 xxxx.

(3) Xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, na kterém xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx tohoto xxxxxxxx. Na xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx povolení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx se §35 xxxx. 2 x 3, §36, §46 xxxx. 3 x 7 a §55 odst. 1 x 2 vztahují xxxxxxx.

(4) K žádosti x xxxxxxxxxxx platnosti xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx vydaného xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §42b odst. 1 písm. x), x) x x) x xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx po dobu xxxxxx na území, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x §180j. Xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx o cestovním xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xx xxxxxxx, xxx-xx o xxxxxxx xxxxxxx v §180j xxxx. 4. Xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx ke xxxxxxxx xxxxxx udělen xxxx, xx cizinec xxxxxxx xxxxxxxxx pouze cestovní xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx účelem xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xx-xx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx o zrušení xxxxxxxxx tohoto povolení (§46a).

(5) X xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx vydaného xxxxxxxxxxx xxxxxx členského xxxxx Xxxxxxxx xxxx je xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §42c xxxx. 3, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx trestů xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx je xxxxxxx xxxx x xxxx pobýval, x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx splnění xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. X xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §46 xxxx. 7. X xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx povolení x dlouhodobému xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx cizinec povinen xxxxxxxxx pracovní xxxxxxx, xxxxxx o pracovní xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x §31 odst. 1 xxxx. a), x) x x).

(6) X žádosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx povolení x xxxxxxxxxxxx pobytu xx účelem xxxxxx xx území vydaného x xxxxxx xxxxxxxxx x §64 xxxx. x) xxxx x) xx cizinec xxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §31 xxxx. 1 xxxx. a), b), x) x x),

x) xxxxxxxxx doklad x xxxxxxxxx zdravotním xxxxxxxxx xx xxxx pobytu xx území, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x §180j, x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx zdravotním xxxxxxxxx. Xx neplatí, xxx-xx x xxxxxxx xxxxxxx x §180j xxxx. 4,

x) prokázat xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx podle §42d xxxx. 2 xxxx. x) xxxx xxxxxxxx, xx náklady xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx souhlas xxxxxx, případně xxxxxx xxxxxxxxx zástupce nebo xxxxxxxxx, x xxxx xxxxxxx xx xxxxx, xx-xx xxxxxxxxx.

(7) Xxxxxx x prodloužení xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx za účelem xxxxxxx xx xxxxx xx podává xxxxxxxxxxxx. X žádosti xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle §42e xxxx. 4, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx. V xxxxxxx xxxxx podoby xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x fotografie.

(8) K xxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxx vědeckého výzkumu xx xxxxxxxx pracovník xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx a náležitosti xxxxxxx x §42f xxxx. 3 xxxx. x) x c) x na požádání xxxxxx potvrzující xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx vědeckého xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, pokud xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx řízení x xxxxxxx platnosti xxxxxx xxxxxxxx (§46d).

(9) Xxxxxxxx zaměstnanecké xxxxx xxx při xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v §42g odst. 2 xxxx. x) x x), §42g xxxx. 3 nebo 4 xxxxxxxxx prodloužit xx xxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx pracovní xxxxxxx nebo xxxxxx x pracovní xxxxxxxx, xxxx však xxxxxxx xx xxxx 2 xxx; x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §42g odst. 3, se xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx karty xxxxxxxxx xx dobu xxxxxxxxxxxx xxxx uvedené x xxxxxxxxxx x prodloužení xxxxxxxx x xxxxxxxxxx. Xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx. X žádosti je xxxxxxx xxxxxxx předložit

a) xxxxxxxxxxx xxxxx §31 xxxx. 1 xxxx. x) a x),

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx podmínky xxxxxxx x §42g xxxx. 2 xxxx. x) na dobu, xx kterou xxxx x prodloužení platnosti xxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx povolení x zaměstnání, xxx-xx x xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §42g xxxx. 3,

x) xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx pro výkon xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle §42g odst. 2 xxxx. x), jde-li x xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §42g xxxx. 2, xxxxx xxxxxx, kterým xxxxxxx xxxxxxxx ministerstvu xxxxx xxxxxxxx způsobilost při xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle §31 xxxx. 3,

x) xxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxx xxxxxx a

g) x případě, xx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, doklad obsahující xxxxx uvedené v §42h xxxx. 1 xxxx. x).

(10) Xxx-xx x cizince xxxxxxxxx x §42h odst. 2 a xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx programu xxxxxxxx xxxxxxxxx některých xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx uvedené v §31 odst. 1 xxxx. d) x x xxxxxxxx 9 xxxx. x) x x) nahradit xxxxxxxxxx, xx xxxxxx zaměstnavatel xxxxx

x) xxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx zaměstnavatele xxxxxxxxx, xxxxx výkonu práce x xxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x pracovní xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx ubytování xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x §31 odst. 5,

x) xx xx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxx splňující xxxxxxxx xxxxxxx v §42g xxxx. 2 xxxx. x) x

x) xx xxxxxxx má xxxxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxxxxx zaměstnání xxxxx §42g odst. 2 xxxx. x).

(11) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxxxx podmínky uvedené x §42g odst. 2 xxxx. x), x) a c), §42g xxxx. 3 xxxx xxxxx xxxx x §42g xxxx. 4 xxxxx xx-xx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx x zrušení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx karty (§46e), x dále, xxxxxxxx Xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx - xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx Xxxxx vydal xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx vzhledem x xxxxxxx na trhu xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx §42g odst. 3 xxxx xxxxx a §46 odst. 6 xxxx. x), x) x x) se xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx v xxxxxxx xxxxxx o xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx učiněno xxxxxxxx xxxxx §42g xxxx. 7, 8 nebo 10, má se xx to, že xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx z xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(12) Xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx modré xxxxx xx podává ministerstvu. X xxxxxxx je xxxxxxx povinen xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §42j xxxx. 1 xxxx. x) xx x) x f), x xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(13) Xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx se xx výzvu osobně xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx pro vydání xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx, a xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx cizince x xxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx x jeho xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; podpis xx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx v jeho xxxxxxxxx brání xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(14) Xxxxxxx xx povinen xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx však xx 60 xxx ode xxx pořízení xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx se xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx x pobytu. X xxxxxxx žadatele x xxxxxx zaměstnanecké xxxxx se povinnost xxxxxxx xx větě xxxxx považuje za xxxxxxxx pouze tehdy, xxxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx ministerstvu potvrzení xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx, xx žadatel xxxxxxxxx xx pracovní místo, xx xxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx zaměstnanecké karty.

§44b

(1) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zaměstnance xxxxxx xxxxxxxxx státu Evropské xxxx xxx opakovaně xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx na území xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx, xxxxxxx však xx dobu 3 xxx, xxx-xx x xxxxxxxxx xx pozici xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx, x xxxxxxx xx xxxx 1 roku, xxx-xx o xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx

x) xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx převedení k xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx manažera, xxxxxxxxxxx xxxx zaměstnaného xxxxxxxx,

x) xxxxxxx má nadále xxxxxxxxxxx odbornou xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx35) xxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx povolání, xxx-xx x xxxxxx xxxxxxxx, x

x) xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx vnitropodnikově xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vydaného cizinci xxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxx-xx x prodloužení xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx převedeného xxxxxxxxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie.

(2) Xxxxx xx xxxxxxx xxxx obchodní korporace, x níž nebo xx xxx xx xxx xxxxxxx převeden, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx-xx xxxxx způsob xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, může v xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx moci xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx převedeného xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx převedeného xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx xxxx se §44a xxxx. 13 x 14 x §55 xxxx. 1 xxxxxxxx xxxxxxx.

(3) X xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx x xxxxxxx změny xxxxxx,

x) xx xxxxxxxx náležitosti xxxxxxx x §31 xxxx. 3,

d) xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxxxx,

x) potvrzení xxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxx nebo xx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §42l xxxx. 1 písm. x) xxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a místa xxxxxx xxxxx na xxxxx,

x) doklad x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x),

x) potvrzení x prodloužení xxxxxx x odborné přípravě xxxxx §42l odst. 1 xxxx. x), x uvedením doby xxxxxx trvání, xxx-xx x xxxxxxxxxxx platnosti xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx převedeného xxxxxxxxxxx vydané xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, a

h) xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx Evropské unie, xxx-xx x prodloužení xxxxxxxxx karty xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx.

(4) Pokud je xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx, v xxx xxxx xx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx schváleného xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nahrazení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 3 xxxx. x) až x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx karty xxxxxxxxxxxxxxx převedeného xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx vnitropodnikově xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx xxxxxxxxxxx, xx-xx xxxxx pro xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx §46g xxxx. 1 xxxx xxxxxxxx byla xxxxxxxx celková doba xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx xxxxx §44 xxxx. 8.

(6) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx karty vnitropodnikově xxxxxxxxxxx zaměstnance xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx neprodlouží, xx-xx xxxxx pro xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx podle §46g odst. 2, xx xxxxxxxx, že xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx důvodu xxx xxxxxxxxxxxxx platnosti xxxx xxxxx. Xxx xxxxxxxxxx přiměřenosti xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx cizince.

§44c

(1) Xxxxxxxx povolení x dlouhodobému xxxxxx xx xxxxxx investování xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx x dosažení xxxxx xxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx xx xxxx 2 xxx, xxxxx

x) xxxx xxxxxxx podmínky xxxxxxx x §42n xxxx. 1 xxxx. x) x x),

x) xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx dosud xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx x rozsahu významné xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx nadále xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx významnou xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx xx území xx x xxxxxx podstatný xxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxx, který xxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu za xxxxxx xxxxxxxxxxx jako xxxxxxxxx, člen statutárního xxxxxx xxxx prokurista xxxxxxxx xxxxxxxxx, x

x) xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu za xxxxxx investování xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx korporace, x této xxxxxxxx xxxxxxxxx odpovídá alespoň xxxxxxxxxx podílu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxx-xx x xxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx povolení k xxxxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx statutárního orgánu xxxx xxxxxxxxxx obchodní xxxxxxxxx, musí xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x) x x) xxxxxxx xxxxxxxx korporací. Xxxxxxxxxx §42n xxxx. 6 se xxxxxxx xxxxxxx.

(3) Ministerstvo xx xxxxxx vyjádření Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx, xxx

x) xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, v xxx xx xxxxxxx xxxxxx statutárního orgánu xxxx xxxxxx je xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx v xxxxxxx xx záměrem xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx mu xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx cizince xx xxxxx xx x xxxxxx podstatný xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx k dlouhodobému xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, x

x) xxxxx xxxxxxx, xxxxx žádá x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx korporace, x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx nařízením xxxxx.

(4) V xxxxx xxxxxxxxx, zda je xxxxxxxxxxx x souladu xx xxxxxxx uskutečnit xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx x x xxxxxxx xx vůli xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx mít vliv xx plnění xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx x situaci xx xxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx ministerstvu xx 15 pracovních xxx ode xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx; xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxx usnesením xxxxxxx.

(5) Xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx se §35 xxxx. 3, §44a xxxx. 13 a 14 a §55 xxxx. 1 vztahují xxxxxxx.

(6) X xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx předložit

a) xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx v xxxxxxx změny podoby,

c) xx požádání xxxxxxxxxxx xxxxxxx x §31 xxxx. 3,

x) xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxx rejstříku, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx30),

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxx-xx x xxxxxxx, který xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx jako společník, xxxx statutárního xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, dále xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) doklad x xxx, xx cizinec xxxx xxxxxxxx korporace, x xxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx z xxxxxx xxxxxxx; xxx-xx x xxxxxxx, xxxxx xxxx o prodloužení xxxxxxxxx povolení x xxxxxxxxxxxx pobytu xx xxxxxx investování jako xxxxxxxxx, xxxx statutárního xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx daně x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) doklad x xxx, že xxxx xxxxxxx na xxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx obchodní xxxxxxxxx, jde-li o xxxxxxx, který xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx účelem xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxx statutárního xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx, xx jeho podíl x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx alespoň xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx-xx o xxxxxxx, xxxxx žádá x prodloužení povolení x xxxxxxxxxxxx pobytu xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, x

x) xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx dobu xxxxxx na xxxxx, xxxxx xxxxxxxx podmínkám xxxxxxxx v §180j, x na požádání xxxxxx o zaplacení xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x cestovním xxxxxxxxxx xxxxxxxxx; xx xxxxxxx, xxx-xx o xxxxxxx xxxxxxx v §180j xxxx. 4.

§45

(1) Xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx povolení x dlouhodobému xxxxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxxxx za xxxxx účelem, než xxxxx mu xxx xxxxxxx, je xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx. Xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x případech xxxxxxxxx x §33 xxxx. 1 xxxx 3 x xxxxxxxx xxxxxxx uvedených x §42 odst. 2. Xxxx povolení k xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx, jestliže xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxx nového xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx, xxx xxxxx xx xxxx povolení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx; xx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx xx xxxxxxx o xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx důvodů xx xxxxxxxxxx xxxx. Cizinec, xxxxx hodlá xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx podnikání, xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx platného xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu x xx xxxxx xxxxxx po xxxx xxxxx než 5 xxx; xx se xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx pobývajícího xx xxxxx xx základě xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx xxxxx §42 xxxx. 3 x xx cizince xxxxxxxxx x xxxxxxxx 2.

(2) Xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx území xx xxxxxx xxxxxxxxxx soužití xxxxxx xxxxx §42a x xx xxxxxxxxx xxxxxxxx k dlouhodobému xxxxxx xx tímto xxxxxx, je xxxxxxxx xx 3 letech xxxxxx xx xxxxx xxxx po dosažení xxxx 18 xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx soužití rodiny xxxxx §42a, xx xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx pobytu za xxxxx účelem a xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx nositeli oprávnění xx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx

x) ke xxx úmrtí xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx nejméně 2 xxx; podmínka nepřetržitého xxxxxx xxxxxxx, pokud xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx sňatku x xxxxxxxxx oprávnění ke xxxxxxxx xxxxxx pozbyl xxxxxx xxxxxxxxx České xxxxxxxxx, nebo

b) x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxx úrazu xxxx xxxxxx x xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx společného xxxxxxx xxxxxx xxxxx §42a x xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx xx xxxxx xxxxxx, je oprávněn xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx za jiným xxxxxx v xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx-xx xx xxx xxxxxxx xx xxxxx nepřetržitě xx xxxx nejméně 2 xxx a xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx 5 xxx; xxxxxxxx nepřetržitého xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx uzavření xxxxxx x nositelem xxxxxxxxx ke sloučení xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

(5) X žádosti podle xxxxxxxx 3 nebo 4 je xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx

x) cestovní xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx 4,

x) xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx,

x) doklad xxxxx §42b xxxx. 1 xxxx. x) nebo xxxxxxxx x xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx o cestovním xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx uvedeným x §180j x na xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx dokladu x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pojištění; xx xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxx uvedené x §180j xxxx. 4,

x) xxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxx xxxxx žádost x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx podle xxxxxxxx 3 xxxx 4 xxxxxx uplynutím 1 xxxx xxx xxx, xxx xxxxx důvod xxxxxx.

(7) Xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx účelem xxxxxxx xx území xx xxxxxxxx po xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xx 1 xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx o xxxxxx povolení x xxxxxxxxxxxx pobytu xx xxxxx xxxxxx. Ministerstvo xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx-xx zjištěny xxxxxx xxx zrušení povolení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx účelem xxxxxxx xx území podle §46c xxxx. 1 xxxx. x) xx x).

§46

(1) Xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu xxxxx xxxxxxx §31 xxxx. 1 xxxx. x) xx x), §33, 34, 37, 38, §55 xxxx. 1 x 2, §56, §58 odst. 3 x §62 xxxx. 1 xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxxx povolení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx neplní na xxxxx xxxx, xxx xxxxx mu bylo xxxxxxx vízum x xxxxxx xxx 90 xxx x pro xxxxx mu má xxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu, xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x době xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxx 90 xxx xx území xxxx, xxx xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx; xx xxxxxxx, xxxxx cizinec xxxxxxx, xx xx xxxxxxx x neplnění účelu xx závažných důvodů xx xxxxxxxxxx xxxx. X xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx podle §42 je xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, které xxxxxxxx podmínkám uvedeným x §180j. Xxxxxxxx xx povinen na xxxxxxxx předložit xxxxxx x zaplacení xxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx x cestovním xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xx neplatí, xxx-xx o xxxxxxx xxxxxxx v §180j xxxx. 4.

(2) Pro xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx na xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x §33 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxx xxxxxxx §56 vztahující xx xx xxxxx x xxxxxx xxx 90 xxx. Xxx povolení x xxxxxxxxxxxx pobytu xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx území xxxxx §43 xxxx. 2 xxxxx obdobně §31 odst. 1 xxxx. x) až x), §37, §55 xxxx. 1, §56, §58 xxxx. 3 x §62 odst. 1 xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx vízum. X xxxxxxx je xxxxxxx povinen xxxx xxxxxxxxx doklad o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx podmínkám xxxxxxxx x §180j, x xx xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx uvedeného na xxxxxxx x cestovním xxxxxxxxxx xxxxxxxxx; xx xxxxxxx, jde-li x xxxxxxx xxxxxxx x §180j xxxx. 4.

(3) Xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu za xxxxxx společného xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx 1 věta druhá x §55 odst. 1, §56 xxxx. 1 písm. x) xx c), x), x), x), l) x x), §56 xxxx. 2 xxxx. x) x §62 xxxx. 1 xxxxxxxxxx xx xx dlouhodobé xxxxx.

(4) Xxx povolení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxxx, platí xxxxxxx §55 odst. 1, §56 xxxx. 1 xxxx. x), x), x), x) a x), §56 xxxx. 2 písm. x) x §62 odst. 1 vztahující xx xx dlouhodobé vízum.

(5) Xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx (§42d) platí xxxxxxx odstavec 1 xxxx xxxxx x §37, §55 odst. 1, §56 xxxx. 1 xxxx. x) xx x), e), x), x), x) x x), §56 xxxx. 2 xxxx. x) x §62 xxxx. 1 vztahující xx xx dlouhodobé xxxxx. Xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x vydání xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx podle §42d xxxx rozhodnutí o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx posoudí xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx do soukromého x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(6) Xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx obdobně xxxxxxxx 1 xxxx xxxxx x §55 xxxx. 1, §58 xxxx. 3 x §62 odst. 1 xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx

x) x xxxxxx uvedených x §56, x xxxxxxxx důvodu uvedeného x §56 xxxx. 1 xxxx. x),

x) xxxxxxxxx-xx cizinec xxxxxxxx xxxxxxxx x §42g xxxx. 2, 3 xxxx 4,

c) jestliže xxx o xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx podanou cizincem xxxxxxxx x §42g xxxx. 6 x Xxxx práce České xxxxxxxxx - xxxxxxx xxxxxxx xxxx pobočka xxx xxxxxx město Xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx nelze xxxxxxxx k xxxxxxx xx trhu xxxxx xxxxxxx,

x) je-li xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx podle §178f xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxx cizinec xxxxxxxxx nelegální xxxxx, xxxx

x) xxx-xx x xxxxxxxxx zaměstnávání x xxxxx se x xxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx.

(7) X xxxxxxx x vydání povolení x dlouhodobému xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx

x) náležitosti xxxxx §31 xxxx. 1 xxxx. x), x) x x),

x) doklad xxxxxxxxxxx, že xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx9d) xxxxxxx a x ním xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx9e) xxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx jako xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxxxx posuzovaných xxxx; xxxxxxxx posuzovanými osobami xx xxx účely xxxxxx xxxxxx rozumí xxxxx uvedené x §4 xxxx. 1 xxxxxx x xxxxxxxx x existenčním minimu xx xxxxxxxx uvedených x §4 odst. 2 x 3 xxxxxx o životním x xxxxxxxxxxx xxxxxx; xx příjem xx xxxxxxxx xxxxxx započitatelný xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, s xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx příjmu, přídavku xx dítě, xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx, podpory xxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxx v xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx; pro xxxxx xxxxxxx příjmu se §8 odst. 2 xx 4 zákona x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx minimu xxxxxxxxx; xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx předložit xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx mlčenlivosti xxxxxxxxxx xxxxx, x xx x xxxxx xxxxxxx údajů, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx rodiny; xxxxx cizinec předložil x žádosti doklad x příjmu xxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx x zproštění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) doklad x xxxxxx do příslušného xxxxxxxxx, xxxxxxx nebo xxxxxxxx30),

x) doklad xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, jde-li x xxxxxxx, který xx xxxxxx statutárního xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xx xxxxxxxx platební xxxxx xxxx x xxxxxx,

x) xxxxxx o cestovním xxxxxxxxxx pojištění xx xxxx xxxxxx xx xxxxx, xxxxx odpovídá xxxxxxxxx uvedeným x §180j, x xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx pojistného xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx zdravotním pojištění; xx neplatí, xxx-xx x xxxxxxx xxxxxxx x §180j xxxx. 4.

(8) Pro xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx odstavec 1 věta xxxxx x §37, §55 xxxx. 1, §56, §58 xxxx. 3 x §62 xxxx. 1 vztahující xx xx xxxxxxxxxx xxxxx.

(9) Xxx-xx x xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, který xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx5a), xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx; x xxxxxx přihlédne xx xxxxxxxxxxxx, které xxxxxxx stát vedly x xxxxxxxx cizince xx tohoto xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx cizince xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

§46x

Xxxxxxx platnosti xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

(1) Na xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxx společného xxxxxxx xxxxxx xxxxx. Ministerstvo xxxxxxxx povolení x xxxxxxxxxxxx pobytu za xxxxxx společného xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx byl xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx úmyslného xxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx dále xxxxx xxxxxxxx povolení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx účelem společného xxxxxxx rodiny, jestliže

a) xxxx stát Xxxxxxxx xxxx nebo smluvní xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx9a) x xxxxxx odsouzení xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx v xxxxx xxxxxxx 1 rok xxxxx xxx důvodné xxxxxxxxx, že spáchal xxxxxxxx trestnou xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx nebo smluvního xxxxx uplatňujícího xxxxxxxx xxxxxx xx věci xxxxxxxxxxx, a dále x důvodů xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx upravujících xxxxx x pobyt xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx,

x) cizinec při xxxxxxxx kontrole xxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pojištění, které xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x §180j, a xx xxx ve xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx; xx xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxx xxxxxxx x §180j xxxx. 4,

x) bylo zjištěno, xx xx cizinec xxxx xxx dalším xxxxxx xx území xxxxxxx bezpečnost České xxxxxxxxx xxxx závažným xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx prokazované xxxxx §42b xxxx. 1 xxxx. x) xxxx d),

e) zjistí, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx padělané xxxxx pozměněné nebo xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx uvedené xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxx xx území xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) cizinec by xxxx při xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx veřejné xxxxxx xxx, xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxx došlo xxxx xxxxxxx cizince na xxxxx,

x) xxxxxxx neplní xxxx, pro xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) zjistí, xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxx uzavřel xxxxxxxxxx nebo jeho xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx určeno otcovství,

j) xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx nositel xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx pobytu xxxx xx xxxx platnost xxxxxx povolení zrušena, xxxx

x) držiteli xxxxx xxxxx byla xxxxxxxx xxxxx karty xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx nebylo xxxxxxxx xxxx žádosti x xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx skončila,

za podmínky, xx xxxxxxxx tohoto xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx ministerstvo xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx do xxxxxxxxxx x rodinného xxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx pobytu xx xxxxxx společného soužití xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 2 písm. h), x) x x) xxxxxxx, jestliže xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx okolnostmi, zejména xxxxx se xxxxxxx xxxx obětí domácího xxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx stanoví xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx a xxxxxxx xxxxx výjezdní příkaz; xxxxxxx je xxxxxxx xx stanovené lhůtě x xxxxx xxxxxxxxxx.

§46b

Zrušení xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx jiného členského xxxxx Xxxxxxxx xxxx

(1) Xx žádost xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx7c) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x dlouhodobému pobytu xxxxxxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie zruší, xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx odsouzen za xxxxxxxx xxxxxxxxx trestného xxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx dále xxxxx platnost xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie, xxxxxxxx

x) xx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xx xxxxxxx tohoto xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx narušit xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx bezpečnost České xxxxxxxxx,

x) jiný xxxx Xxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx postup xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x vyhoštění xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx ze xxxxx xxxxx9a) z xxxxxx odsouzení x xxxxxx odnětí xxxxxxx x délce nejméně 1 xxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx smluvního xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx postup xx xxxx vyhošťování,

c) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx účel, xxx xxxxx bylo toto xxxxxxxx xxxxxx,

x) držitel xxxxxx xxxxxxxx při xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x cestovním xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx podmínkám xxxxxxxx x §180j, x xx ani xx xxxxx xxxxxxxxx policií; xx neplatí, jde-li x xxxxxxx xxxxxxx x §180j xxxx. 4,

x) xxxxxxx tohoto xxxxxxxx xxxx xx xxxxx zajištěno xxxxxxxxx,

x) xxxxxx měsíční xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx osob [§42c xxxx. 3 xxxx. x)] xxxxxxxxxx xxxxxx živobytí xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx9o), xxxx

x) xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx přiznal xxxxxx xxxxxxxxx rezidenta xxxxxx xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx unie, xxxxxxx x xxxxxxx tohoto xxxxxxxx postavení x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx na xxxx xxxxx

xx podmínky, že xxxxxxxx tohoto xxxxxxxxxx xxxxx přiměřené důvodu xxx zrušení xxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxx přiměřenosti xxxxxxxxxxxx přihlíží xxxxxxx x dopadům tohoto xxxxxxxxxx xx soukromého x xxxxxxxxx života xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx vydaného xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, že xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x hlediska xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx života. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx rezidenta xxxxxx členského xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x x xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxx lhůtu x xxxxxxxxxxx z xxxxx x xxxxxxxxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx nebo jeho xxxxxxxxx příslušníkovi udělí xxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxx příslušník xx xxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx vycestovat.

§46x

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x dlouhodobému pobytu xx xxxxxx ochrany xx xxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxx platnost xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx území9g), jestliže

a) xxxxxxx xxxxxxx plnit xxxxxxxx xxx vydání xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §42e xxxx. 1,

b) xx to xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx pořádku nebo xxxxxxxxxxx státu, nebo

c) xxxxxxx x zrušení xxxxxx povolení požádá.

(2) Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx území xxxxxxx xxxxx k xxxxxxxxxxx z území x cizinci xxxxx xxxxxxxx xxxxxx; cizinec xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx lhůtě z xxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxx, byl-li z xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx rozhodnutí x xxxxxxxx xxxxxxxxx cizince xxxx xxxxxxxx jeho xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. X tomto xxxxxxx policie dokončí xxxxxxx vyhoštění cizince xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx neprodleně xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx o skutečnostech xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx povolení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §42e xxxx. 1 xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx xx účelem ochrany xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §42e xxxx. 5; o xxxx xxxxxxxxxxx ministerstvo xxxxxxx informuje.

(6) Ministerstvo xxxxx výjezdní xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx zanikla xxxxxxxx povolení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxx ochrany na xxxxx xxxxx xxxxxxxx 5; cizinec xx xxxxxxx xx lhůtě xxxxxxxxx výjezdním xxxxxxxx x území xxxxxxxxxx.

§46d

Zrušení xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ministerstvo xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx vědeckého xxxxxxx xxxxx. Ministerstvo xxxx xxxxxxxx povolení x xxxxxxxxxxxx pobytu xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx zruší, jestliže xxx cizinec xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx činu, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx další xxxxx xx xxxxx xx v xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

(2) Ministerstvo xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx výzkumu, jestliže

a) xxxx xxxx Evropské xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx věci xxxxxxxxxxx rozhodl o xxxxxxxxx výzkumného xxxxxxxxxx xx svého území9a) x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x trestu xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx 1 xxx xxxxx xxx xxxxxxx podezření, že xxxxxxx závažnou xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx postup xx xxxx xxxxxxxxxxx, a xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx území,

b) xxxx xxxxxxxx, že xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx dalším xxxxxx xx území xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx pořádek xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx tím, xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx uzavřela dohodu x hostování9j), byla xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx přijímání xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ze xxxxxxx xxxx vedeného podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx9j); xx neplatí, pokud xxxxxxxx pracovník xxxxxxx xxxxxx x hostování9j) x jinou výzkumnou xxxxxxxxxx, která xx x tomto xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx podmínky xxxxxxxxxxx xxxxx §42f xxxx. 3,

x) xxxxxx, xx náležitosti předložené x xxxxxxx o xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx pracovník xxxxxx účel, xxx xxxxx xxxx toto xxxxxxxx xxxxxx,

xx podmínky, xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx přiměřené xxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxx posuzování xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx přihlíží xxxxxxx k xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx do xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx pracovníka.

(3) Xxxxxxxxxxxx x rozhodnutí xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx x výzkumnému xxxxxxxxxxxx xxxxx výjezdní příkaz; xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx stanovené xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx.

§46e

Zrušení platnosti zaměstnanecké xxxxx

(1) Ministerstvo xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx uvedených x §37, x xxxxxx xxxxxxxxx v §46 xxxx. 6 xxxx. b), d) xxxx e) x xxxx, xxxxxxxx cizinci xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx35).

(2) Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, kterým zruší xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx z území x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx příkaz; xxxxxxx xx xxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx.

§46x

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx karty, xxxxxxxx

x) její xxxxxxx x zrušení xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx, že xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx modré xxxxx nebo prodloužení xxxx platnosti xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx podstatné xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) její xxxxxxx xxxxxxx splňovat xxxxxxxx z podmínek xxx xxxxxx xxxxx xxxxx,

x) její držitel xxxxxx xxxx, xxx xxxxx byla modrá xxxxx xxxxxx,

x) xxxx xxxxxxx neoznámil xxxxxxxxxxxx xx 3 pracovních xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nebo změnu xxxxxxxxxx xxxxxxxx; to xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx držiteli xxxxx karty xxxxxxxxx xxxxxx na xxxx xxxx xxxxxxxxx,

x) doba xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx držitele xxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 po xxxx xxxxxx xxxxxx,

x) x xxxxxxxxxxxxxxx držitele modré xxxxx došlo opakovaně xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx karty; xx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx z důvodů xxxxxxxxx x §52 xxxx. x) xx x) xxxxxxxx práce xxxx xxxxxxx z xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §56 xxxxxxxx práce,

h) xxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx zajištěno xxxxxxxxx,

x) jejímu xxxxxxxx xxxxxx uznána xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx35), xxxx

x) její xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx spáchání xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx dále xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx

x) xxxx xxxx Xxxxxxxx unie nebo xxxxxxx xxxx uplatňující xxxxxxxx postup xx xxxx xxxxxxxxxxx rozhodl x xxxxxxxxx jejího xxxxxxxx ze xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx 1 xxx anebo xxx xxxxxxx xxxxxxxxx, že xxxxxxx xxxxxxxx trestnou xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxx některého xxxxx Xxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx postup xx xxxx xxxxxxxxxxx,

x) je xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xx xxxx xxxxxxx xxxx při xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx narušit xxxxxxx pořádek nebo xxxxxxx xxxxxxxxxx státu,

c) xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx živobytí, xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx, xxxx

x) xxxx xxxxxxx xx mohl při xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx veřejné xxxxxx tím, xx xxxx nemocí xxxxxxxx x požadavcích xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx infekčního xxxxxxxxxx.

xx xxxxxxxx, že xxxxxxxx tohoto xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx důvodu xxx zrušení xxxxxxxxx xxxxx xxxxx. Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx rozhodnutí xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx karty.

(3) Xxxxxxxxxxxx x rozhodnutí, xxxxxx xxxxx platnost xxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx x cizinci xxxxx výjezdní xxxxxx; xxxxxxx je xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x území vycestovat.

§46g

Zrušení xxxxxxxxx karty xxxxxxxxxxxxxxx převedeného xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zaměstnance xxxx xxxxx vnitropodnikově xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx

x) xxxx xxxxxxx x xxxxxxx platnosti xxxxxx,

x) náležitosti xxxxxxxxxx x žádosti x xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx její platnosti xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxx xxx posouzení xxxxxxx v xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx skutečnosti,

c) xxxx držitel xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx úmyslného trestného xxxx,

x) xxxx xxxxxxx xxxxxx účel, pro xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx založeny xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx převedeného xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, jestliže

a) xxxx xxxxxxx xxxxxxx x podmínek pro xxxx xxxxxx,

x) xxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx zajištěno ubytování,

c) xxxx xxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx smluvní xxxx xxxxxxxxxxx společný xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx držitele xx xxxxx xxxxx9a) x xxxxxx jeho xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx 1 xxx anebo xxx xxxxxxx xxxxxxxxx, že xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie xxxx xxxxxxxxx xxxxx uplatňujícího xxxxxxxx postup xx xxxx vyhošťování,

d) xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxx dalším xxxxxx na území xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx pořádek xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxx xxxxxxx xx xxxx při dalším xxxxxx xx území xxxxxxx xxxxxxx zdraví xxx, že xxxx xxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxxx opatření před xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx onemocnění,

f) xxxxxxxx korporace, x xxx nebo do xxx je xxxx xxxxxxx převeden, xxxxxxxx xxx osobou xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx korporaci, x xxx xxxx xx xxx je xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, byla xx vydání xxxxx xxxxxxxxxx uložena xxxxxx xx xxxxxxxx výkonu xxxxxxxxx xxxxx, nebo

h) xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxx xxxx xx xxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

xx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx tohoto xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx důvodu xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx ministerstvo xxxxxxxx xxxxxxx k dopadům xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, kterým xxxxx xxxxxxxx karty xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zaměstnance xxxx karty xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, stanoví xxxxx x vycestování x xxxxx x cizinci xxxxx xxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxx xx xxxxxxx xx stanovené xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx vyrozumí o xxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx platnosti xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zaměstnance xxxx xxxxx vnitropodnikově xxxxxxxxxxx zaměstnance xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx a o xxxxxxxx xxxxxx rozhodnutí xxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxx nebo xx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx.

§46x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 222/2017 Xx. s xxxxxxxxx xx 15.8.2017

§47

(1) Xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo x xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx k xxxxxx nad 90 xxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx však 120 xxx xxxx xxxxxxxxx xxxx platnosti.

(2) Xxxxxx x xxxxxx xxxxxx povolení x xxxxxxxxxxxx pobytu xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx před xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu.

(3) Zabrání-li xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2 xxxx xxxxxxxx 6 xxxx. x) xxxxxx na xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx cizinec xxxxxxxx xxxx xxxxxx podat xx 5 xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx. X xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx žádost podat x xxxxx, xxx xx xxxxxxx v xxxxxxxx 1. Xxxxxx xxx pozdější podání xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx a pro xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx druhé xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx podání xxxxxxx x xx xxxx xxxxx tyto xxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx k xxxxxx nad 90 xxx nebo povolení x dlouhodobému xxxxxx xxxxxx xxxx rozhodnutím x xxxxxxx x xxxxxx povolení k xxxxxxxxxxxx pobytu xxxx xxxxxxxxxxx doby xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 až 3, xxxxxxxx se xxxxx xxxx povolení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxx o xxxxxx povolení k xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §42 xxxx. 4 xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu vydaného Xxxxxxxxxxxxx zahraničních věcí xxxx x xxxx xxxxxxxxxxx pobytu podle §18 písm. a) xxxx b), xxxxxxxx xxxx 120 xxx xxxx xxxxxxxxx jeho xxxxxxxxx.

(6) Vízum, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx oprávnění x xxxxxxxxxxx xxxxxx uvedené x xxxxxxxx 5 xxxx x §42c xxxx. 2 se xxxxxxxx za platné xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x podané xxxxxxx, xxxxx cizinec

a) xxxxx xx xxxxx žádost x xxxxxx povolení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx rodiny, xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx xxxxxxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx za účelem xxxxxxxxx xxxxxxx, zaměstnanecké xxxxx xxxx xxxxx xxxxx nebo x xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §42 xxxx. 4,

x) xxx k podání xxxxxxx na území xxxxx xxxxxxxx 5, §42a odst. 6, §42c odst. 2, §42f xxxx. 2, §42g xxxx. 5 x §42i xxxx. 3 písm. x) xxxxxxxx x

x) xxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx nad 90 xxx, povolení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxx uvedeného x xxxxxxxx 5 xxxx §42c odst. 2 xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x žádosti x xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(7) Xxx-xx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx platnosti xxxxxxxxxxxxx xxxxx, použije xx xxxxxxxx 4 xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx zaměstnání na xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx byla xxxxxxxxxxxxx xxxxx vydána. Jde-li x xxxxxx x xxxxxx zaměstnanecké karty xxxxx §42g xxxx. 6, xxxxxxx xx xxxxxxxx 6 obdobně xx oprávnění k xxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxx, kterou xxx xxxxxxx vykonává x xx xxxxxx xxxx x vydání xxxxxxxxxxxxx karty. Xxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx x zaměstnanosti xxxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxx. Xxxxx ministerstvo xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx o xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §42g xxxx. 6 xxxxxxx x důvodu, xx Xxxx práce Xxxxx xxxxxxxxx - xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx Prahu xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxx povolit, xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx ode xxx xxxxxxxxxxxxx xx dni xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx na xxxxxxxxx x výkonu zaměstnání xxxxxxxxxx. X xxxxxxxx xxxxxxxxxx podle věty xxxxxx ministerstvo xxx xxxxxxxxxx odkladu xxxxxxxxx Xxxx práce Xxxxx xxxxxxxxx - xxxxxxxx xxxxxxx nebo pobočku xxx xxxxxx xxxxx Xxxxx.

(8) Xxxxx karta xx xxxx považuje xx xxxxxxx

x) xx xxxx, xxx jiný xxxxxxx stát Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx o xxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxx žádost x xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x době xxxxxxxxx modré xxxxx,

x) xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxx vydal xxxxxx xxxxx, nebo

c) po xxxx 3 xxxxxx xxx dne, xxx xxxx xxxxxxx stát Xxxxxxxx xxxx nevyhověl xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx modré karty.

(9) Xxxxx karta xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx do xxxx xxxxxx právní xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx v xxxx xxxxxxxxx modré karty xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxx požádal x xxxxxx xxxxx xxxxx x x xxxxx xxxxxx xxxxxx rozhodnuto x xxxx platnosti xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx členským xxxxxx Xxxxxxxx xxxx. Povolení x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx státem Xxxxxxxx xxxx xx xx xxxxx považuje xx xxxxxx xx xxxx nabytí xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxx karty xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zaměstnance xxxxxx xxxxxxxxx státu Evropské xxxx, xxxxx x xxxx xxxxxxxxx povolení x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zaměstnance xxxxxxxx xxxxx členským xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Evropské unie x x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx platnosti xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx jiným členským xxxxxx Xxxxxxxx xxxx.

(10) Xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx příslušníkovi xxxxxxxx xxxxx karty x xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx jiným xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xx odstavce 8 x 9 xxxxxxxx xxxxxxx. Xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxx vnitropodnikově převedeného xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx státem Evropské xxxx xx xxxxxxxx 9 xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(11) Oprávnění x pobytu xxxxx xxxxxxxx 4, 6, 8, 9 nebo 10 xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx štítkem xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx přímo použitelným xxxxxxxxx Evropské xxxx51), x xx xx xxxxx xxxx k xxxxxx xxx 90 xxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx řízení x xxxxxxx; xx neplatí, xxx-xx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx informačního xxxxxxx xxxxxxxxx států, xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx odstavce 4 xxxx 6. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx věty xxxxx xxxxxx dnem nabytí xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx. Odstavce 4, 6 a 8 se xxxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxx žádost x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxx nového xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx povolení x dlouhodobému pobytu x době oprávnění x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4, 6 xxxx 8 xxxxx xxxxx §60 odst. 4 xxxx 7.

(12) Xxxxx uvedená x xxxxxxxxxx 1 až 3 x 5 xx zachována, je-li xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx ministerstvu. Xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx, xx xxxxxx je xxxxxxx xxxxxxx podat xxxxxx, je xxxxx xxxxxxx v odstavcích 1 xx 3 x 5 xxx xxxxxxxxx, xx-xx posledního xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, která xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx poštovní xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx licence nebo xxxxx, xxxxx má xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxxxx se na xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 6 xxxxxxx xxxxxxx.

§48

Pro účely xxxxxx xxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx, xxxxx-xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xx xx cizince, kterému xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx dočasné xxxxxxx xx území xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx3a) (xxxx jen "xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx"), xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx bylo xxxxxxx xxxxx podle §33 xxxx. 1 písm. x) a x), §33 xxxx. 3 xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxx strpění xxxxxx xx území (§43),

x) xxxxx je uveden x §42e xxxx. 1 xx xxxxxxxx x ve xxxxx xxxxx §42e xxxx. 2,

x) xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx území,

d) xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xx xxxxxx x §42e xxxx. 5, x xx ode xxx xxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxx xx xxxxxx x §18 xxxx. d) xxxx 4, a xx xxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx příslušného xxxxxx.

§48x

(1) Xxxxxxxxxxxx na xxxxxx cizince podanou xx lhůtě xxxxx §42e xxxx. 2, xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx, x xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxx povolení xxxxxx, xxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxx

x) 1,6xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx minima xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx9d), xx-xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx [§42c xxxx. 3 xxxx. x)],

x) 1,5násobku částky xxxxxxxxx xxxxxx žadatele x xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx osob, xxxx-xx xxxxxxxx posuzovány 2 xx 3 xxxxx,

x) 1,4násobku xxxxxx xxxxxxxxx minima žadatele x společně x xxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx 4 xxxxx,

x) 1,3násobku xxxxxx životního xxxxxx xxxxxxxx x společně x ním xxxxxxxxxxxx xxxx, xx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx 5 x xxxx osob.

(2) Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxx s ohledem xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx příspěvek xxx xxxxxxxxxx ode xxx, xxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx §42e xxxx. 2. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx žádost xxxxxxx xxxxxxxxx xx dobu 1 měsíce. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxx zahájeno řízení x xxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx příspěvek xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx x finanční xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xx povinen xxxxx xxx finanční x xxxxxxxxx poměry, xxxxxxxxx finanční x xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx xx všemi dostupnými xxxxxxx.

(4) Po dobu xxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx se finanční xxxxxxxxx neposkytuje. Xxxxxxxx xxxxxxxxx nelze xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx

x) xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx právnická xxxx xxxxxxx xxxxx (§15 a 180),

x) xxxxxxx x finanční xxxxxxxxx uvedl xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo o xxxxxxxxxx nebo majetkových xxxxxxxx xxx xxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx.

§48x

(1) Je-li xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x orgánem xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx (§42e xxxx. 2), xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu xx xxxxxx ochrany xx území, xxxx xxxxxxx, xxxxxxx bylo xxxx povolení xxxxxx, xxxxxxxxxx právnickou xxxx xxxxxxxx osobou xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx cizincům xxxx xxxxx xxxxxxxxx, může xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx úhradu xxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx smlouvy.

(2) Xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx na xxxxx xx nabytí xxxxxx xxxx rozhodnutí x xxxx xxxxxxx; to xxxxxxx, pokud xxxxx xxxxx v xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxx x vydání xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx podle §42e xxxx. 1.

(3) Xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx xx xxxxxx ochrany xx xxxxx se xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx účely zaměstnání xxxx studia xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx pobytem.

§48b xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 379/2007 Xx. x xxxxxxxxx xx 21.12.2007

Oddíl 4

§49

Přechodný pobyt xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx vydávaného Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx věcí

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx povolení x xxxxxxxxxxxx pobytu xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx úřadu xxxxxx státu xxxx xxxxxxxxxxx vládní organizace xxxxxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx anebo jejich xxxxxxxx příslušníkům xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx. Xxxx xxxxxxxx se xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xx xxxxx nejdéle xx xxxx platnosti xxxxxx registrace.

(2) X xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx je xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx státu xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx jejich xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx §18 xxxx. x) xxxx x), xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx jej xxxxxxxxx xxxxx k pobytu xxx 90 xxx xx xxxxxx podání xxxxxxx x povolení x xxxxxxxxxxxx pobytu xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.

(3) Xxxx personálu xxxxxxxxxxxxxxx úřadu xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x České xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx oprávněn xxxxxxx xx xxxxx xx xxxx uvedenou x povolení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxx xxxxxxxxx povolení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxx dobu pobytu xxxxxxx 10 let, x xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx, konzulárních úřadů x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(5) Povolení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx prohlašuje xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.

Díl 5

Výjezdní xxxxxx x xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx území členských xxxxx Xxxxxxxx xxxx

§50

Xxxxxxxx xxxxxx

(1) Výjezdní příkaz xx xxxxxx, xxxxx x moci xxxxxx xxxxxxx

x) policie xx xxxxxxx xxxx uplynutí xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx víza, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx x tranzitním xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx letiště, x němuž xx xxxxx nevyžaduje, xxx xxxxxx rozhodnutí o xxxxxxxxxx xxxxxxx území xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx po xxxxxxx xxxx uplynutí xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx víza, xx xxxxxxxxx žádosti x xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx víza, po xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx pobytu xxxx xxxxxxxx x trvalému xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx občanu Xxxxxxxx unie1b), xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx pobytu xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx nebo xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx3a).

(2) Xxxxxxxx xxxxxx xxxx uděluje Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx věcí xx xxxxxxxx doby xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxx (§41), xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx nebo xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx povolení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx (§49 xxxx. 5) xxxxx xx ukončení xxxxxxxxxxx pobytu xx xxxxx, x xxxxx xx vízum xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx území xx xxxx, xxxxx xx nezbytná x xxxxxxxxx neodkladných xxxxx, x k xxxxxxxxxxx x xxxxx; x xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx cizinec xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx podat žádost x udělení xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx povolení x dlouhodobému nebo xxxxxxxx xxxxxx, s xxxxxxxx xxxxxxx podané xxxxx §33 odst. 1 a §42e. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx vycestováním cizince x území.

(4) Není-li xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx nesmí být xxxxx xxx 60 xxx, dobu pobytu xxxxxxx a xx xxxxxxxxx xxxxxxx vyznačuje xxxxxxx, Ministerstvo zahraničních xxxx nebo xxxxxxxxxxxx.

(5) Xxx ukončení pobytu xxxxxx Xxxxxxxx xxxx1b) xxxx jeho xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx 1 xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xx xxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx způsobem xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx, xx trpí nemocí xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx zavlečením xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx údaje x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx cestovního xxxxxxx x xxxx, xx xxxxx je cizinec xxxxxxx z xxxxx xxxxxxxxxx; v xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx anebo v xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx být xxxxxxxxxxx vázáno xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxx přechodu xxx xxxxxxxxxxx x území.

(7) Xxxxxxxx příkaz xx xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx, ministerstvo nebo Xxxxxxxxxxxx zahraničních věcí xxxxxxx xx cestovního xxxxxxx, x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx příkaz vyznačen xxxx xxxxxxxx doklad.

§50x

Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx nebo xxxxx

(1) Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx x má xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxx xxxx 13. xxxxx 2009; xxxxx xxxxx x pro xxxxxxx, xxxxx má xxx předán podle xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisu Xxxxxxxx xxxx37) x xxxxxxx xx umožněno xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx vydaného xxxxx členským xxxxxx Xxxxxxxx xxxx x xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx; xx xxxxxxx, xxxxx by xxxxxxx xxxx při pobytu xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, nebo

c) xx xxxxxxxxx platného xxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie x xx území xxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxx nebyly xxxxxxxx xxxxxx pro vydání xxxxxxxxxx x správním xxxxxxxxx nebo xxxxx xx xxxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx zásah xx jeho soukromého x xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx vydá

a) xxxxxxx xxxxxxxx 15 xxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx návratu xxxxx xxxxxx x xxxxx, xxxxxxxx

1. xxxx řízení x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx neposkytl údaje x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx

2. xxxxxxxxxxxx xx pravomocném xxxxxxxx xxxxxx ve věci xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx ve xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx příkazu nebo xx xxxxx 30 xxx, nebyl-li xxxxxxx xxxxxxxx příkaz udělen,

b) xxxxxxx, který xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie a xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, u něhož xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx vydání rozhodnutí x xxxxxxxx vyhoštění xxxx xxxxx by xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx vyhoštění xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx života, xxxx

x) xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx oprávnění x xxxxxx vydaného xxxxx xxxxxxxx státem Xxxxxxxx unie x xx území xxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxx shledány důvody xxx xxxxxxxx řízení x správním vyhoštění.

(3) Xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x území xxxx x území členských xxxxx Xxxxxxxx unie, x to x xxxxxxx 7 až 60 xxx. Pokud xx xxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxx xxxxxx zajištění xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xx x xxxxxxx xxxx x vycestování xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxx přerušuje. Xxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx uvedených x §174a xxxx. 2, xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx podle §101 xxxxxxxxx řádu, ve xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx trvání xxxxxxxxx xxxxxx. Novou xxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx nejdéle xx 180 xxx.

(4) Je-li xxxxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx s jiným xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx 13. xxxxx 2009 xxxx vrátí-li se xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx, x xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxx území.

(5) X xxxxxx x povinnosti xxxxxxx území nebo xxxxx členských xxxxx Xxxxxxxx xxxx je xxxxxx rozhodnutí xxxxxx xxxxxx v řízení; xx xxxxxxx, xx-xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx xxxxxxxx 2 písm. x). Xxxxxxxx řízení x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, jsou-li xxxxxxxx skutečnosti xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. c) xxxx xxxxxxxx 2 písm. x). Xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx odkladu. Xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxx, kdy byl xxxxxxx xxxxxxxxx.

Díl 6

Společná ustanovení x dlouhodobému xxxx

§51

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxx platnosti xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xx území x xxxxxxxxxxx z území, xxxxx tento zákon xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Na xxxxxxx dlouhodobého víza xxxx xxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx dobu x něm xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx vízum xxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx.1b)

(5) Xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx za xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

§52

X xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zdraví xxxxx x zájmu xxxxxx mezinárodní xxxxxxx xxxx být

a) dlouhodobé xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx přechodu xxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx x xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.

§53

(1) Xxxxxx x xxxxxxx dlouhodobého víza xx podává xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx zákon xxxxxxxxx xxxxx, x podává xx xx úředním xxxxxxxxx.

(2) Zastupitelský xxxx xx xxxxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx otisky xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

§54

V xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx víza xx xxxxxxx povinen xxxxx xxx xxxxx x příjmení, xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx, xxx, xxxxx x rok xxxxxxxx, místo x xxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx otce x matky, xxxxxxx xxxx, místo trvalého xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx místa xxxxxx xx xxxxx, xxxxxx xxx doručování, xx-xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx, xxxx, xxxxx x údaj x xxxx vydání x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxx, a jde-li x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx jiného státu, x xxxx x xxx, zda xx xxxxxxxx xx na xxxx xxxxx xxxxxx, x xxxx o xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx, dobu x xxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x odjezdu, xxxxx xxxxxx xx xxxxx, zamýšlený xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx zajištění xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x pobytem xxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx, adresa xxxxx xxxxxx xx xxxxx, x jde-li x xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxx, xxxxx x jméno x xxxxxxxx oprávněné xxxxx. X xxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxx 3 xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxx x na xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx x xxxxxxx x xxxxx x rozsahu xxxxx a xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx a xxx, xxxxx, xxx x xxxxx narození.

§55

Náležitosti xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx víza

(1) Xxxxxxxxxxx k žádosti x udělení dlouhodobého xxxx xxxxx xxx xxxxxx 180 xxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx cizince, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx, matriční doklad x xxxxxx prokazující xxxx pobytu xx xxxxxxx xxxxxxx předložit x xxxxxxxxx. X xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx zastupitelským úřadem xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx v §31 xxxx. 1 xxxx. x).

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx víza xx x výjimkou xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx-xx x udělení xxxxxxxxxxxx víza x xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx žádající x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx víza xx xxxxxxx na xxxxxxxx strpět xxxxxxx xxxxxx prstů a xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

§56

Důvody neudělení xxxxxxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxxxxxx vízum, x xxxxxxxx xxxx x xxxxxx nad 90 dnů za xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx z xxxxxx xxxxx §33 xxxx. 3, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, jestliže

a) xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xx stanovené xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x dlouhodobé xxxxx xxxx xxxxxxxx xx x xxxx provedení xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx dokladů nepodaří xxxx xxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx dlouhodobého xxxx xxxxxxxxxx,

x) je xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx,

x) xx xxxxxxxx x xxx, xx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx na xxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) předloží xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx náležitosti xxxx xxxxx podstatné xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx uvedené xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx žádost x xxxxxxx dlouhodobého xxxx xx účelem xxxxxxxxxx; xxxxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx víza xxxxx xxxxxxxx 5 xxxxxxx poučí, xx xx oprávněn požádat x xxxxxx zaměstnanecké xxxxx,

x) jsou zjištěny xxxxxxxxxxx xxxxxxx v §9 xxxx. 1 xxxx. xxxx. x), x), x), x), x) nebo j),

h) xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx stanoveného xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx území xxxx xx dlouhodobé xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx účelu, xxx je xxxxxx x žádosti x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx víza,

i) xxxx vyznačením dlouhodobého xxxx nepředloží doklad x xxxxxxxxx zdravotním xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx na xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x §180j, x xx požádání xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx x cestovním xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx-xx x xxxxxxx xxxxxxx x §180j xxxx. 4,

x) xxxxx xxxxxxx xx území xxxx x xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx řízení xxxxxxx x souvislosti x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona,

l) cizinec xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxx udělení xxxx,

x) xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx vízum x xxxxxx nad 90 xxx, xxxxxxx pokud xxxxxxx xxxxxxx manželství xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx souhlasem bylo xxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx statutárního xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx činnost xxxx xxxxx statutárního xxxxxx xxxxxxxx korporace xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx, nebo

n) xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §178f xxxxxxxxxxxx, jde-li x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx vízum, x xxxxxxxx xxxx x pobytu xxx 90 xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx území z xxxxxx xxxxx §33 xxxx. 3, ministerstvo xxxxxxx xxxxxxx, jestliže

a) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx (§174), nebo

b) x xxxxxxxxxx 5 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx,

xx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx. Při xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx přihlíží xxxxxxx k xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx do xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxx x pobytu nad 90 dnů za xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x odstavci 1 xxxx. x) xx x), e), x) xx i) x x) xxxx xxxxx xxxxxxx x odstavci 2 xxxx. x), x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx víza x pobytu nad 90 dnů xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx číslo xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxx x Xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(4) X xxxxxx podle xxxxxxxx 1 nebo 2 xx xxxxxxxxxxx, xxx-xx x udělení xxxxxxxxxxxx xxxx v xxxxx České xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx závazku.

(5) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx informuje xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx 15 xxx xxx dne xxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx (§180e).

(6) Xxx-xx x xxxxxxx dlouhodobého xxxx cizinci, xxxxx xx xxxxxxx do xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx státem, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx; v xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx, xxxxx smluvní xxxx vedly k xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx. Udělení xxxx ministerstvo xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx do xxxxxxxxxxxx xxxxxxx smluvních států xxxxxxx.

§57

(1) Xxxxxxxxxxxxx úřad xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx žádosti x xxxxxxx dlouhodobého xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx x tomuto xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx přihlédne. Xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx nepředloží xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pojištění xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx uvedeného xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pojištění, xxx-xx xxxxxxx, x xxxxx xx x tohoto xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxx tuto xxxxxxxxxx oznámí ministerstvu; xx xxxxxxx, xxx-xx x případy xxxxxxx x §108j xxxx. 4.

(2) Zastupitelský úřad xx xxxxxxxx provést xxxxxxx xx žadatelem x xxxxxxxxxx xxxxx; xxx-xx x xxxxxxxx x udělení xxxx x xxxxxx xxx 90 dnů xx xxxxxx podnikání, zastupitelský xxxx provede xxxxxxx xxxx, a xx xxxxxxx x cílem xxxxxxx bližší xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx na xxxxx. O provedeném xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx úřad xxxxxx xxxxxx, který xxxxxxxx zejména xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx, jméno a xxxxxxxx xxxx služební xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx zastupitelského úřadu x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx x xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

§58

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxxxxxx vízum xx xxxxxxxxxx dokladu vyznačuje xxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxx zákon xxxxxxxxx xxxxx.

(2) V xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx cestovní xxxxxx.

(3) X xxxxxxxxxxx xxxx xxx vyznačit xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxx.

(4) X xxxxxxx xxxx k xxxxxx xxx 90 dnů xx účelem sezónního xxxxxxxxxx xx vyznačí x xxxxxx "xxxxxxxx" xx xxxxxxx štítku xxxxxx "XXXXXXXX XXXX".

§59

§59 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 161/2006 Sb.

§60

(1) Xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx cizinec xxxxxxxxxxxx xx úředním xxxxxxxxx, xx xxxxxx xx podává xxxxxx x udělení tohoto xxxx.

(2) X prodloužení xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x doby xxxxxx xx xxxxx xx xxxx xxxxx xx cizinec oprávněn xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxx xx xxxxx na toto xxxxx, xxxxxxxx xxxx 90 xxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx.

(3) Xxxxxxx-xx včasnému podání xxxxxxx podle odstavce 2 xxxxxx xx xxxx cizince nezávislé, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xx 5 xxxxxxxxxx xxx po zániku xxxxxx xxxxxx. X xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx může xxxxxxx xxxxxx podat x xxxxx, xxx xx xxxxxxx v xxxxxxxx 2. Xxxxxx xxx pozdější podání xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx a xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx věty xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx žádosti x xx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxx xxxxxxxxx dlouhodobého xxxx x doba xxxxxx xx xxxxx xx xxxx vízum xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x souladu x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 2 xxxx 3, považuje xx xxxxxxxxxx vízum za xxxxxx x xxxx xxxxxx xx xxxxx xx toto xxxxx xx prodlouženou xx xxxxxx xxxxxx moci xxxxxx rozhodnutí.

(5) Xxxxxxxxx x xxxxxx podle xxxxxxxx 4 ministerstvo xxxxxxx vízovým xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Evropské xxxx51), a to xx formě xxxxxxxxxxxx xxxx x dobou xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx; xx xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx se xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx odstavce 4. Xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx věty xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx právní xxxx xxxxxxxxxx o žádosti.

(6) Xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx 2 x 3 xx xxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx. Nestanoví-li xxxxx xxxxx, že xxxxxx xx cizinec povinen xxxxx osobně, xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx 2 x 3 xxxx xxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx xxx xxxxx podána poštovní xxxxxxx adresovaná ministerstvu, xxxxx obsahuje xxxxxx, xxxxxxxx poštovní xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx osobě, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x jiném xxxxx.

(7) Xxxxx o xxxxxxx x udělení xxxx x pobytu xxx 90 dnů xx xxxxxx strpění xxxxxx na xxxxx xxxxx §33 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx xxxxxxxxxx v xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxx platnosti xxxxxxxxx x xxxxxx x xxx xxxxx §69 xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx žádost x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx pobytu, xxxxxxxx xx xxxx další xxxxx xx xxxxx xx xxxxx na xxxx xxxxx, a xx xx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx; x xxxx době xxxx cizinec oprávněn xxxxx na území xxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo další xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx.

§61

§61 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 427/2010 Sb.

§62

Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxx moci xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx10) nebo xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx víza xxxxxxxxx xxxxx §30 xxxx. 2 xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx účelem xxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx, povolení k xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx výzkumného xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxx 90 xxx xx účelem strpění xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx podle §33 xxxx. 3 dále xxxxxx xxxx nabytí xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x udělení xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx2).

(4) Po vycestování xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx víza x xxxxxx nad 90 xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxx vycestováním xxxxxxx x xxxxx dotčena.

§63

Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx zaniká xxxxxxxxxx xxxxxxxxx 60 xxx xxx xxx, kdy xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx vztah xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §42g xxxx. 2 xxxx. x) na xxxxxxxx xxxxxx, xx kterou xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx anebo xxxxx xxxx oznámena xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x §42g xxxx. 7 xx 10; xx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x §98 xxxxxx x zaměstnanosti.

(2) Za xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 zaniká x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx §47 xxxx. 4, pokud xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx x xxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx karty xxxxxxxxxxxx x takovém xxxxxxx zastaví.

(3) Xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxx, xxxxxxxx cizinec xxxx xxxxxxxxx doby xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxxxx podle §42g xxxx. 7 xxxx xxxx žádost x vydání povolení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx jiným xxxxxx x souladu x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

§64

Xxxxxxx

Xxxxxxx se pro xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxx v xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx programech xx xxxxxx xxxxx9k),

x) xxxxx na xxxxxxxx x xxxxxxx přípravě xx studiu xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx veřejnou xxxxxxx xxxxxx, nebo xxxxx xx jazykovém x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x rámci xxxxxxxx Xxxxxxxx unie xxxx na základě xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) střední xxxxxxxxxx x vyšší xxxxxxx vzdělávání x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx škole, konzervatoři xxxx vyšší xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx do xxxxxxxxx škol x xxxxxxxxx zařízení10a) x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx organizaci,

d) xxxxxxxxxxx xxxxx realizovaný xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, mládeže x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x tělovýchovy, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx nebo xx xxxxxxx rozhodnutí vlády Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxx x získání xxxxxxxx, xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x tuzemské xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx vysoké xxxxx xxxx v xxxx xxxxxxx 2 xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx zajišťovaná xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx vysokou xxxxxx, Xxxxxxxx xxx Xxxxx republiky xxxx x tomuto xxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx osobou xx xxxxxx xx území xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xx xx území xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xx 18 xx 30 xxx xxxx dobrovolnická xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx iniciativ Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx zajišťovaná xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx&xxxx;xxxxxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx akreditovanou xxxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx osobou xx xxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx má xx území xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) výměna xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx za xxxxxxxxxx x rozvoj xxxxxxxx zdrojů, xxxxx xxxx činnosti jsou xxxxxxxxxx x rámci xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx unie xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

§64x

§64x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 161/2006 Sb.

§64b

§64b xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 217/2002 Sb.

XXXXX XX

XXXXXX POBYT XX ÚZEMÍ

Díl 1

§65

(1) Xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx území x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx

x) xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, nebo

b) rozhodnutí xxxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx10c), xx-xx splněna podmínka xxxxx §87 xxxx. 1.

(2) Xxxxxxxxxx této xxxxx se xxxxxxxxxx xx xxxxxx Evropské xxxx1b) a x xxxxxxxx §83 xx 85 xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx

§66

(1) Povolení x xxxxxxxx pobytu se xxx podmínky předchozího xxxxxxxxxxxxx pobytu xx xxxxx vydá xxxxxxx

x) xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx důvodů, xxxxxxx

1. je-li xxxxxxxx xxxxxxxx a manželství xxxxxxx xxxx vstupem xxxxxxxx xx xxxxx,

2. xx-xx nezletilým xxxxxxx xxxxxxxx xxxx dítětem, xxxxx xx závislé xx xxxx xxxxxxxx, xxxxx nepožádá x xxxxxxx azylu, nebo

3. xxx-xx x minulosti xxxxxxx xxxxxxx České xxxxxxxxx,

x) který x xxxxxx tohoto xxxxxxxx xxxx z xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xx jeho xxxxxx, pokud xx xxxx xxxxx xx xxxxx x zájmu Xxxxx republiky, xxxx

x) xxxxx o xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx povolení x xxxxxxxx pobytu, xx-xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx cizinců xx xxxxx.

(2) Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx dále na xxxxxx xxxx cizinci, xxxxxxx předchozí xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx §77 xxxx. 1 písm. c) xxxx x), xxxxx xx nabytí xxxxxx xxxx rozhodnutí xxxxxxxxxx xxxx 3 let.

§67

(1) Xxxxxxxx k xxxxxxxx pobytu xx xx 4 letech xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx vydá xx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx pobývá x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx po xxxxxxxx xxxxxx o udělení xxxxxxxxxxx ochrany xx xxxxxxxx, že nejméně xxxxxxxx dva xxxx xxxxxxxxx poslední řízení x xxxxxxx mezinárodní xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx o žalobě xxxx xxxxxxx stížnosti, xxxxx xxxx xxxxxxxx byla xxxxxx v xxxxxxx xxxxx. Do xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx započítává xxxx xxxxxx na xxxxx na xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx pobytu x xxxx, xx kterou xxx cizinec xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo cizincem, xxxxx xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx. Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxx cizinec xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx 7 dnů xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx nebo xx xxxxxxxx k dlouhodobému xxxxx xxxxxxxx pobytu; xx neplatí, pokud xxxxxxxx těchto xxxxxxxxxx xxxxxxxxx byla xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx se při xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 vydá, xx-xx žadatelem xxxxxxx, xxxxx

x) xx xxxxxx 18 xxx,

x) xx xxxx schopen x xxxx sám xxxxxxxx x důvodu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zdravotního xxxxx, xxxx

x) je xxxxxxx x starší 65 xxx.

(3) Xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx xxxxx, je-li xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) který je xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 2 xxxx. a) xxxx x),

x) xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 2 xxxx. x) nebo x) xxxxxx xx xxxx, xxxx

x) xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx linii xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 2, xx xxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 2 závislý.

(4) Xxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, xxxxx x vydání xxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx důvodů xxxxxxx zvláštního xxxxxxx.

(5) Xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 2 xxxxxx po xxxxxxxxxxx ukončení xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(6) Xxxxxxxx k xxxxxxxx pobytu může xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 3 xxxxx xxxx-xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 2.

(7) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx území x xxxxxxxx, xx nejméně xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx řízení x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx, lze xxxxxxxxx x důvodů xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, zejména xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx mladší 15 xxx nebo nepříznivý xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx.

(8) Splnění xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx 2 xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx řízení x xxxxxxx xxxxxxxxxxx ochrany xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 3, xxxxx řízení x jeho xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx skončilo xxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxx ochrany cizince xxxxxxxxx v xxxxxxxx 2.

§68

(1) Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx, který xx xxx xxxxxx žádosti xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx po xxxx xxxxxxx 5 xxx.

(2) Xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxxxxx

x) xxxx xxxxxx xx xxxxx xx dlouhodobé xxxxx x na xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx, xxxx-xx xxxx stanoveno xxxxx,

x) xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx x azylu,

c) xxxx předchozího xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx o xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxx povolení x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx

1. xxxx cizinci xx žádost xxxxx §87f xxxx. 5 xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx po xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxx

2. xxxxxxx požádal x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx během xxxxx x vycestování xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx příslušníka xxxxxx Xxxxxxxx xxxx uvedené x §87f xxxx. 5,

x) xxxxxx xxxxxxxxx

1. xxxx pobytu xx xxxxx na dlouhodobé xxxxx x xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx, xxxx

2. xxxx, xx xxxxxx xxxx vedeno xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, které xxxxx x xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx, x xx včetně doby xxxxxx x žalobě xxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx; xxxx-xx řízení x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx 18 xxxxxx, xxxxxxxxxx xx tato xxxx v xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx x průběhu xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x) xx d), xxxxx tato xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 6 xx sobě xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xx svém xxxxxxx nepřesáhla 310 xxx; xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx nebylo xxxxx xxx 12 xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx ze xxxxxxxxx xxxxxx, zejména xxx-xx x xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx, závažné xxxxxxxxxx xxxx studium, xxxxxxxxxxxxx pobytu je xxxxxxxxx, přičemž xxxx xxxxxx xx xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxxx cizince xx xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx písmen x) xx d), xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx vyslán xx xxxxxxxxx x xxxxx tato xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx nepřesáhla 10 xx sobě xxxxxxxx xxxxxx x xx xxxx souhrnu xxxxxxxxxx 560 dnů; xxxx období xx xxxx nezapočítá, byl-li xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

(3) Xx xxxx pobytu xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxxxxx xxxx

x) vyslání xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx zaměstnavatelem nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx, xxxxx účelem pobytu xx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx za stravu, xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx nebo vzdělávacích xxxxxx (au xxxx),

x) xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx; dnem xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx přerušuje x xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx, x xx xx xx doby xxxx xxxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) pobytu xx území na xxxxx x xxxxxx xxx 90 dnů xx účelem xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xx xxxxx xx xxxxx k xxxxxx nad 90 xxx za xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx; xx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx pobytu xx xxxxxx strpění pobytu xxxxxx podle §43, x

x) pobytu xx xxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxx podle §47 xxxx. 4, 6, 8, 9 xxxx 10 xxxxx podle §60 xxxx. 4; xx xxxxxxx, pokud xx základě žádosti xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx §47 xxxx. 4 nebo 6 xxxx podle §60 odst. 4 xxxx povolení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxx na xxxxx na xxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxxx x xxxxxxxx pobytu xx xx xxxxxx dále xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx podmínku 5 xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxx xxxxxxx 2 xxx; xx xxxx 5 xxx xxxxxxxxxxxxx pobytu xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx pobytu na xxxxx xxxxxx členského xxxxx Xxxxxxxx unie, xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx modré xxxxx xxxxxx tímto xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx pobýval xx xxxx xxxxxx xxx 560 xxx. Xx xxxxxxxxxx doby xxxxxxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxxxxxx x období nepřítomnosti xxxxxxxx modré xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 12 xx sobě xxxxxxxx xxxxxx a xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx 18 xxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xx obdobně xxxxxxx x na xxxxxxx příslušníky xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx povolení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx společného xxxxxxx xxxxxx na xxxxx.

(5) Xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx oprávněn xxxxx x xxxxxxx, xxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxx skončí cizinci x době xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx, xxxx xxx žádost xxxxxx xxxxxxxxxx xx 6 xxxxxx od xxxxxxxx platnosti tohoto xxxxxxxx.

§69

(1) Žádost o xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx podle §66 xx podává xx xxxxxxxxxxxxxx úřadu, pokud xxxx dále stanoveno xxxxx.

(2) Xxxxxx x xxxxxxxx x trvalému xxxxxx xxxxx §66 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx x) xxx xxxxx též xxxxxxxxxxxx, pokud xxxxxxx, xxxxx má xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) pobývá xx území x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x je manželem xxxx nezletilým xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxx azyl x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx právním xxxxxxxx11),

x) xxxxxx na xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx k xxxxxx xxx 90 xxx xxxx povolení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) xxxxxx na xxxxx xx základě xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxx xxxxxxx na území, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx podle §66 xxxx. 1 xxxx. x) podává xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx území x rámci xxxxxxxxxxx xxxxxx; ministerstvu xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §67.

(4) Žádost x povolení x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §66 odst. 1 xxxx. x) lze xxxxx též ministerstvu, xxxxx xxxxxxx, jemuž xx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxx 90 xxx xx účelem xxxxxxx pobytu xx xxxxx xxxxxxxxx podle §33 xxxx. 1 xxxx. x).

(5) Xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §68 xxxx. 1 xxxxxx cizinec xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxx nepřetržitě 5 xxx x x xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx území

a) xx povolení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx na xxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx2),3a), xxxx

x) xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx přechodného xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Evropské xxxx xxxxxxx v §87f xxxx. 5.

(6) Žádost x xxxxxxxx k xxxxxxxx pobytu xxxxx §68 xx cizinec xxxxxxx v §68 xxxx. 5 xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(7) Žádost x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx pobytu xxxxxx, pobývá xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x pobytu xxxxx §47 xxxx. 4, 6, 8, 9 xxxx 10; xx xxxxxxx, jde-li x xxxxxx x xxxxxxxx k trvalému xxxxxx xxxxx §66 xxxx. 1 xxxx. x) x §68.

§69x

§69x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 161/2006 Sb.

§69x

§69x zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 161/2006 Sb.

§70

(1) Xxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx. X xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx

x) xxx xxxxx, příjmení x ostatní xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx, xxxxx a xxx xxxxxxxx, xxxxx x stát narození, xxxxxxx, státní xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxx před příchodem xx xxxxx (xxxxxxxx xxxxxxxx, název x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx), xxxx xxxxxx xx xxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx (xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx zaměstnavatele), xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxx místa xxxxxx xx xxxxx, adresu xxx doručování, xx-xx xxxxxxx od místa xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xx území xxxxx xxx 3 xxxxxx (xxxxx x xxxxx xxxxxx), den vstupu xx území, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx vydal,

b) xxxxx, xxxxxxxx x ostatní xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, datum xxxxxxxx, xxxxx x xxxx xxxxxxxx, bydliště x povolání xxxxxxx xxxx xxxxxxxx,

x) jméno, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxxx narození, xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxxx x místo narození, xxxxxx občanství, bydliště x xxxxxxxx xxxx, x

x) xxxxx, příjmení x ostatní xxxxx, xxxxx xxxxxxxx, státní xxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Cizinec xx xxxxxxx x xxxxxxx o povolení x trvalému pobytu xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx potvrzující xxxx xxxxxx xx xxxxx, například xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxx xxxxxxx dokládající příbuzenský xxxxx, xxxxxx x xxx, xx xxxxxxx xxx v xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx České xxxxxxxxx1a); xx neplatí, xxx-xx x xxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §68,

d) xxxxxx o zajištění xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx (§71 odst. 1); xx xxxxxxx, xxx-xx x cizince, který xxxx x xxxxxxxx x trvalému xxxxxx xxxxx §67 nebo xxx-xx x cizince xxxxx §87, který xxxx x povolení x xxxxxxxx xxxxxx xx dosažení věku 18 xxx x xxxxxx xxxxx §66 xxxx. 1 xxxx. x); xx xxxxxxxx xx cizinec povinen xxxxxxxxx též xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x to v xxxxx rozsahu xxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx měsíčního xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx xxxx; pokud xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x příjmu x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xx požádání xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx výpisu x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx (§174) xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx cizinec xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxx má xxxxxx bydliště, xxxxx x xxxxx, x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx 3 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx po xxxx delší než 6 xxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx; xxxx xxxxxxxxx xx nevztahuje xx xxxxxxx xxxxxxxx 15 xxx x xx xxxxxxx staršího 15 xxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxx 90 xxx xx účelem xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx nebo povolení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx, xxxxx byla udělena xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu2), xxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §67; cizinec, xxxxx xxxx o xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §68 odst. 1, nebo, xxx-xx x xxxxxxx xxxxx §87, který žádá x povolení x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx věku 18 xxx x xxxxxx xxxxx §66 xxxx. 1 písm. x), xx povinen xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx Rejstříku xxxxxx, je-li o xx požádán,

f) xxxxxx x xxxxxxxxx ubytování xx xxxxx (§71 xxxx. 2),

x) xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx, s trvalým xxxxxxx dítěte na xxxxx; xxxxxxx rodiče, xxxxxxxxx zástupce xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxx-xx o xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx podal žádost xxxx se xxxxxx xxxx dítě společně xxxxxxx na území, x xxxx xxxxx xxxxxxx prokáže, xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx na xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx pokud již xxxx xxxxxx xx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx prokazující xxxxxxxxxxx znalost českého xxxxxx xxxxxx osobou xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx znalosti xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §182a xxxx. 1 xxxx. x) (xxxx xxx "zkouška x xxxxxx"), není-li xxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx2) nebo xxxxxxx, xxxxx je xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §66 xxxx. 1 písm. x) xxxx x) x pobývá xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx, xx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx náležitosti podle xxxxxxxx 2 písm. x) až c) x x).

(4) Xxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §66 xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx požadavků xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxx xxxxxxxxxxx požadovanou znalost xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 písm. x) se xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx

x) xxxxxxxx xxxx 15 xxx,

x) xxxxxxx, xx x xxxxxxx 20 xxx xxxxxxxxxxxxxxx podání xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx 1 xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx 1 xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx vysokou xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx anebo studijní xxxxxxx zaměřený xx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx,

x) prokáže, xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxxx prováděcím xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx z jazyka,

d) xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §66 nebo 67 xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx podle §87 odst. 7 xxxx. x) xxxx 4,

x) prokáže, že xx tělesné xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx na xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxx xxxx 60 xxx.

(6) Xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxx důvodné xxxxxxxxxxx, že cizinec xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx prováděcím xxxxxxx předpisem, oprávněno xxxxxxx doklad prokazující xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx doklad x xxxxxxxxxxx jiné xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx; xxxxxxx-xx xxxxxxx pochybnost xxx úkonu, x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, pořídí x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx ministerstvo xxxxxx xx xxxxx. X xxxxxxxx dokladu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx zkoušky x jazyka x x xxxxxxxxxx nového xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx z xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxx u xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x jazyka, xxxxxx Xxxxxxxxxxxxx školství, xxxxxxx a tělovýchovy; xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx určena osoba, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. X xxx, x xxxxx xxxxx xxxxxx Ministerstvem xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx má cizinec xxxxxxx x jazyka xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx cizince xxxxxxxxx.

§71

(1) Za doklad x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx pobytu xx území se xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xx příjem xxxxxxx xx xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x ním xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx [§42c odst. 3 písm. x)] xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx9d) xxxxxxx x x xxx společně xxxxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx právním xxxxxxxxx9e) xxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx skutečných xxxxxxxxxxxx xxxxxxx vynakládaných xx xxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx. Xxx-xx x xxxxxxx xxxxx §66 může xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xx příjem xxxxx xxxx první xx xxxxxxxx příjem xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx minimu, s xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx dítě, xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxx rekvalifikaci x xxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx nouzi; xxx xxxxx xxxxxxx příjmu xx §8 xxxx. 2 xx 4 xxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx minimu xxxxxxxxx. Příjem cizince xxx xxxxxxxx zejména xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx-xx x příjmy xx xxxxxxx činnosti, xxxx xxxxxxxxxxx x stanovení xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxx-xx x xxxxxx ze xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §70 xxxx. 2 xxxx. x) xx xxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxx nebo xxxx, xxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxx bytu anebo xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx, x xxxxx úředně xxxxxxxx xxxxxxxx, kterým xx xxxxxxx xxxxxx souhlas x xxxxxxxxxx. Ubytování xxxx být xxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx31) xxxxxxx číslem xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, a xx xxxxx stavebního xxxxxx určen xxx xxxxxxx, xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx-xx xxxxxxxxx osoba xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxx potvrzení x xxxxxxxx xxxxx věty xxxxx podáváno xxxxxxxxxxxx, xxxx být podepsáno xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxx právní xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx52).

§72

Náležitosti xxxxxxx x xxxxxxxx x trvalému xxxxxx nesmí xxx xxxxxx 180 xxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx dokladu, xxxxxxx prokazujícího požadovanou xxxxxxx xxxxxxx jazyka x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx odpovídá xxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx x doklad xxxxxxxxxxx xxxx pobytu xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx.

§73

Xxxxxxxxxxxx xxx zbytečného xxxxxxx sdělí Xxxxxxxx xxxxxxxxxx Všeobecné zdravotní xxxxxxxxxx České xxxxxxxxx x xxxxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx12) xxx, xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx xxxx jeho xxxxxxx nabylo právní xxxx.

§74

(1) Cizinec, xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx pobytu na xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xx uděleno xxxxx podle §30 xxxx. 4, xx xxxxxxx xx xx xxxxx 3 pracovních xxx xxx dne xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxxxxx

x) x xxxxxxxx xxxxxxxxxx o vydání xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x

x) xx xxxxxxxxxx údajů nezbytných xxx xxxxxx průkazu x xxxxxxxx x xxxxxx, a xx xxxxxx pořízení xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx podpisu, xxxxx xx xxxxx x xxxx dalšímu digitálnímu xxxxxxxxxx; xxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx cizinci x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx překonatelná xxxxxxxx.

(2) Cizinec, který xxxxx žádost o xxxxxx povolení x xxxxxxxx pobytu xx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx se na xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx

x) x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx x

x) xx xxxxxxxxxx údajů xxxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxx, x xx včetně xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx, xxxxx je xxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx zpracování; podpis xx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx v xxxx xxxxxxxxx brání xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xx xxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xx 60 xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, dostavit xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxx povolení k xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2, nenabylo xxxxxx xxxx x jiných xxxxxxx xxxxxxxxxxx důvodů, xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x povolení x pobytu.

Xxxxxx pro xxxxxxxx, xxxxx platnosti x xxxxxxx xxxxxxxxx povolení x trvalému xxxxxx

§75

(1) Xxxxxxxxxxxx žádost o xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx

x) cizinec x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx pozměněné xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nositel xxxxxxxxx xx sloučení xxxxxx xxx xx území x xxxxx manželkou xxxxxx,

x) xx cizinec xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxxx osob (§154),

x) xxxxxxx xx výpovědi xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx nesplňuje podmínku xxxxxxx zachovalosti (§174),

f) xxxxxxx nepředloží xxxxxx x zajištění xxxxxxxxxx x xxxxxxxx pobytu xx xxxxx,

x) x xxxxxx xxxx zjištěny xxxxxxxxxxx xxxxx §77 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx x), xxxx

x) v řízení xxxxxx potvrzeny xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §66 nebo nejsou xxxxxxx xxxxxxxx podle §67 nebo §68.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx pobytu xxxx xxxxxxx, xxxxxxxx

x) xxxxxxx xx xxxxxxx do xxxxxxxxxxxx xxxxxxx smluvních xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §66 xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx před xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) x xxxxxx jsou xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §77 xxxx. 2 xxxx. x),

x) cizinec v xxxx xxxxxxxxx posledního xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx povolení x xxxxxxxx pobytu xxxxx §68 xxxxxxx xx xxxxx účel, xxx xxxxx mu povolení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx vydáno; xx xxxxxxx, pokud xxxxxxx xxxxxxx, xx se xxxxxxx o xxxxxxxx xxxxx ze závažných xxxxxx po přechodnou xxxx,

x) cizinec xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx způsobem narušil xxxxxxx pořádek xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xx cizinec xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx závažným xxxxxxxx narušit veřejný xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxx bezpečnost xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx pořádek,

za podmínky, xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx cizince.

(3) X xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2 xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx-xx o xxxxxx povolení k xxxxxxxx pobytu x xxxxx České xxxxxxxxx xxxx z důvodu xxxxxx mezinárodního xxxxxxx.

(4) X xxxxxx podle xxxxxxxx 2 xxxx. x) xx xxxxxxxxxxx, xxx-xx x vydání xxxxxxxx x trvalému xxxxxx x humanitárních xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx zvláštního xxxxxxx.

(5) Xxx-xx x vydání xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx xxxxx odstavce 3 xxxx 4, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx zařadil xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx smluvních xxxxx, a x xxxxxx přihlédne ke xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx povolení x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx smluvnímu xxxxx, xxxxx xxxxxxx do xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zařadil.

§76

Platnost povolení x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxx občanství Xxxxx republiky,

b) nabytím xxxxxx moci xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx10) xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) jestliže xxxx xxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxx cizinci xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx rezidenta xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie7c), nebo

d) xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx.

§77

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx

x) xxxxxx, xx se xxxxxxx dopustil obcházení xxxxxx zákona x xxxxx získat xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx účelově prohlášeným xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx,

x) cizinci byl xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx základě předložených xxxxxxxxxx xxxxx pozměněných xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxx uvedené xxxxx podstatné xxx xxxxxxxxx xxxxxxx neodpovídají xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx pobýval xxxx území států Xxxxxxxx unie nepřetržitě xx xxxx delší xxx 12 měsíců, xxxxx xxxxxx odůvodněna xxxxxxxxx důvody, zejména xxxxxxxxxxxx x narozením xxxxxx, xxxxxxxx onemocněním, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx do xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx mimo xxxxx xxxxxxxxxxx po xxxx xxxxx než 6 let,

e) xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx vyplývajícího x xxxxxxxxxxx smlouvy,

f) o xx xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx, bývalý držitel xxxxx xxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx příslušník, xxxxxxx mimo xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx nepřetržitě xx xxxx xxxxx než 24 xxxxxx,

x) xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx spáchání úmyslného xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx trestu xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx 3 xxxx xxxxx xxx cizinec xxxxxxxxx xxxxxxxxxx odsouzen xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx k xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) byl xxxxxxx v České xxxxxxxxx ve 3 x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx činu, xx xxxxxxxx, xx xx xxxxxx moci xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx řízení x xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx 1 rok.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx, jestliže

a) cizinec xxxxxxxxx xxxxxxxx způsobem xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx druhých xxxxx xx xxxxxxx nebezpečí, xx by xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx státu,

b) xxxxxxx xx 5 xxx po vydání xxxxxxxx x trvalému xxxxxx důvod, xxx xxxxx xxxx xxxxx §66 xxxx. 1 xxxx. x) bodu 1 xxxx §66 xxxx. 1 xxxx. x) povolení x xxxxxxxx xxxxxx vydáno,

c) xxxx zrušena xxxxxxxx xxxxxxxx k trvalému xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxx x xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §88 xxxx. 3,

x) cizinec xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx systému xxxxxxx, poskytne xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx jejichž xxxxxxxxxxx xxx mít xx xx, že xxxx důvodné nebezpečí, xx xx xxxx xxx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx bezpečnost xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxx xxxxxxx pravomocně xxxxxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx xx xxxxxxxx úmyslného xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx odnětí xxxxxxx v délce xx 3 xxx xxxxxx, xxxx

x) xxxx xxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxx cizince xx xxxxx xxxxx9a) x xxxxxx odsouzení xxxxxxx x trestu xxxxxx xxxxxxx v xxxxx xxxxxxx 1 xxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx, že spáchal xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx činnost xxxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxx státu Evropské xxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx, a dále x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxx xxxxxxx na jejich xxxxx,

xx podmínky, xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxx do xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx cizince.

(3) Ministerstvo x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x trvalému xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x území a xxxxx cizinci xxxxxxxx xxxxxx; cizinec xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx.

§78

§78 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 427/2010 Sb.

§79

§79 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 427/2010 Sb.

§80

§80 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 427/2010 Sb.

§81

§81 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 427/2010 Sb.

§82

§82 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 427/2010 Sb.

Xxx 2

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx území

§83

(1) Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx o xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx cizinci xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxxx společenství xx xxxxx7c) (dále xxx "xxxxxxxx na xxxxx"), xxxxxxxx xxxxxxx

x) splnil xx dni xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx 5 xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx (§68),

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx pořádek nebo xxxxxxxxx bezpečnost xxxxx xxxx jiného xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx x

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx §71.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx rezidenta xx xxxxx xxxx xxxxxx cizinci x xxxxxxxxx k trvalému xxxxxx na území, xxxxxxx toto xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xx xxxxxxx písemně xxxxxx x splňuje xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx dále přizná xxxxxxx, který xx xxxxxxxxx modré xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx podmínku 5 let xxxxxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xx dobu dvou xxx xxxx držitel xxxxx karty xxxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxx. Xx požadované xxxx 5 xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx pobytu xx xxxxx jiného členského xxxxx Evropské unie, xxxxx xx jeho xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx vydané xxxxx xxxxxxxx státem Evropské xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx než 18 měsíců. Toto xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx, kterým xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx na xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx.

(4) Cizinec, xxxxxxx xxxxxx postavení xxxxxxxxx xx území xxxx xxxxxxx (§85 xxxx. 1), xx xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx přiznání xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxx dne xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x zrušení xxxxxxxx postavení xxxxxxxxx xx území uplynulo xxxxxxx 5 xxx x prokáže xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx §71. Xxxxxxxxxxxx xxxxxx postavení xxxxxxxxx xx xxxxx cizinci xxxxxx, pokud xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx (§68), pominuly důvody xxxxxxx xxxxxx právního xxxxxxxxx a není-li xxxxxxx nebezpečí, xx xx mohl závažným xxxxxxxx narušit xxxxxxx xxxxxxx xxxx ohrozit xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx členského xxxxx Xxxxxxxx xxxx.

(5) Xxxxxx x přiznání právního xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx odstavce 2 xx podává xx úředním xxxxxxxxx. X xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx, příjmení a xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx, xxxxx x xxx xxxxxxxx, xxxxx narození, xxxxxxx, státní xxxxxxxxx, xxxx xxxxxx xx xxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxx xx území, xxxxxx xxx xxxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxx od xxxxx xxxxxx, den xxxxxx na xxxxx x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

§84

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx na xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxx "xxxxxxxx x xxxxxx pro dlouhodobě xxxxxxxxxxxx rezidenta - XX"7c).

(2) Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxx záznam "Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx [název xxxxxxxxx státu] xxx [xxxxx]", xxx-xx x xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx stát Xxxxxxxx xxxx xxxxxx mezinárodní xxxxxxx. Záznam xx xxxxx, xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

§85

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx právního xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx, nejsou-li xxxxxx xxx zrušení xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx

x) xxxxxxxx xx xxxxx závažným xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx

x) xxxx xxxxxxx stát Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx rezidenta na xxxxx na xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx veřejného xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 v xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxx k xxxxxx xxx dlouhodobě xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx - XX"7c).

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx postavení xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx.

Xxx 3

Skončení xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx

§86

§86 (xxx 3) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 427/2010 Sb.

Xxx 4

Pobyt xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

§87

(1) Xxxxxxx xxxxxx 18 let xxxxxxx xx náhradní výchovy xxxxxxxxxxx příslušného xxxxxx10c) xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx území, xx-xx xxxxxxx jedna xxxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxxxx svěřen, xxxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx na xxxxx xxxx xx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx, xx kterém xx xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Oprávnění xxxxx odstavce 1 xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx výchovy; xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx cizinci xxxx potvrzení o xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx na xxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx oprávněn xx dosažení věku 15 xxx xxxxxxx xx xxxxx bez xxxxxxxxxx dokladu.

(4) Ministerstvo xx požádání vydá xxxxxxx podle odstavce 1 průkaz o xxxxxxxx x pobytu. X žádosti xx xxxxxxx povinen předložit xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx do 30 xxx xx dosažení xxxx 15 xxx.

(6) Xxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx svěřeného xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx věku 15 let xxxxxx, xxxxxxxx

x) osoba, xxx xxx xxxxxxx xxxxxx xx náhradní výchovy, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xx cizinec xxxxxx xxxxxxxxx vzdává; xxxxxxxx musí být xxxxxxxx jejím xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx nabude xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu1a),

c) skončí xxxxxxxx výchova podle xxxxxxxx 1, xxxx

x) xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 se xxxxxxx z trvalého xxxxxx xx xxxxx.

(7) Xxxxxxxxx k trvalému xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx výchovy xx xxxxxxxx věku 15 let zaniká, xxxxxxxx

x) xxxxxxx

1. je xxxxxxxxxx xxxxxxxx soudem Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x nepodmíněnému xxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

2. xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xx xxxxxx oprávnění xxxxxx; x oznámení xxxxxxx xxxxxxx zákonného xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx podpisem,

3. xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx1a), xxxx

4. xxxxxxx věku 18 xxx; xx xxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxxxx soudu xxxxxxxxxxx cizince xxxxxxx xxxx do rozhodnutí x xxxxxxx xxxxx §66 xxxx. 1 xxxx. x), podá-li xx xxxxxxx do 60 xxx xx xxxxxxxx věku 18 xxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx dosažením xxxx 18 xxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx odhlásí x xxxxxxxx xxxxxx xx území.

(8) Xxxx, xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx pobytu xxxxxxx xxxxx odstavce 6 xxxx 7, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x oprávnění x xxxxxxxx pobytu na xxxxx a platnost xxxxxxx o xxxxxxxx x pobytu, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx.

(9) Xxxxxxxxxx §117d x 117e xx vztahují xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(10) Xxx-xx xxxxxxx xxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxx před xxxxxxxxx věku 15 xxx, považuje xx xxxx pobyt na xxxxx po xxxxxxxx xxxx 15 let xx pobyt xxxxx §65 xxxx. 1 xxxx. x).

Účinnost xx 1.5.2011 xx 9.5.2013 (xx novely x. 103/2013 Sb.

XXXXX XXx

XXXXX OBČANA XXXXXXXX XXXX X XXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XX ÚZEMÍ

Díl 1

Xxxxxxxxx xxxxx xx území xx dobu delší xxx 3 xxxxxx

§87x

Xxxxxxxxx xxxxx občana Xxxxxxxx xxxx

(1) Ministerstvo xxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie1b) xx xxxx žádost xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx území, xxxxx občan Xxxxxxxx xxxx

x) xxxxx xx xxxxx xxxxxxx přechodně xx xxxx xxxxx xxx 3 xxxxxx13) x

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(2) K žádosti x xxxxxx xxxxxxxxx x přechodném pobytu xx xxxxx občan Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxx doklad,

b) doklad xxxxxxxxxxx xxxx pobytu, xxx-xx o xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx činnost13a) xxxxx xxxxxxx,

x) fotografie,

d) xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx; xx xxxxxxx, xx-xx xxxxxx pobytu zaměstnání, xxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx13a), x

x) xxxxxx x zajištění xxxxxxxxx xx xxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, který xxx xx xxxxxxx Xxxxxxxx unie x xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxx 3 měsíce13) xxxxxxxx x xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx odstavce 2, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 písm. b) x xxxxxx xxxxxxxxxxx, xx je rodinným xxxxxxxxxxxx xxxxxx Evropské xxxx.

§87x

Xxxxxxxxx pobyt xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx občana Xxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxxx příslušník xxxxxx Xxxxxxxx unie, xxxxx sám xxxx xxxxxxx Xxxxxxxx unie x xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx na xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx na xxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx ministerstvo x xxxxxx povolení x xxxxxxxxxxx xxxxxx, pokud xxxxx xx xxxxx xxxxxxx přechodně xx xxxx delší než 3 xxxxxx13).

(2) X xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx pobytu xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x odstavci 1 xxxxxxx xxxxxxx ministerstvo xx xxxxx do 3 xxxxxx ode xxx xxxxxx xx xxxxx. Cizinec, který xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx x průběhu xxxxxx xx území, xx povinen požádat x vydání xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx pobytu xx xxxxx do 3 xxxxxx xxx xxx, xxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie, x cizinec x xxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxx, xx 3 xxxxxx xxx xxx xxxxxxxx platnosti tohoto xxxxxxxxx.

(3) X žádosti x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxx x §87a xxxx. 2 xxxx. a), x), x) a x),

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx, xx je rodinným xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, x

x) xxxxxx x xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xx xxxxx; xx neplatí, xxxxx bylo občanu Xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x přechodném xxxxxx xx xxxxx xxxx povolení x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx-xx x rodinného xxxxxxxxxxx občana Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx na xxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx Evropské xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx rodinného xxxxxxxxxxx občana Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx v §1 xxxx. 3 formou xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx pro xxxxxxx.

§87c

Přechodný xxxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx občana Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xx členem xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxx organizace akreditované x Xxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxx Xxxxxxxx unie1b), xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx zastupitelského úřadu xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx, a xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx registrovanému Xxxxxxxxxxxxx zahraničních xxxx, xxxxx sám je xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx na území Xxxxxxxxxxxx zahraničních xxxx xxxxxx identifikačního xxxxxxx xxxxx §180b.

(2) Rodinný xxxxxxxxxx občana Xxxxxxxx xxxx, xxxxx na xxxxx pobývá jako xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxx není xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx x xx registrován Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, je xxxxxxx požádat o xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx 3 xxxxxx xxx dne xxxxxx xx xxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx věcí xxxxxxxx x přechodnému xxxxxx xxxxxx pobytové xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx občana Xxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x §1 xxxx. 3 xxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx x pobytu xxx xxxxxxx.

(3) K xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 a 2 xxxxx Xxxxxxxx unie1b) xxxx xxxx rodinný xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx. Xxxxxxx příslušník xxxxxx Xxxxxxxx unie předloží xxxx doklad xxxxxxxxxxx, xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx občana Evropské xxxx.

§87d

Důvody xxx zamítnutí xxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx pobytu xxxxxx Xxxxxxxx unie

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx x vydání xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxx xxxxxxx, jestliže

a) xxxxxxx xx stal xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx systému xxxxx xxx osoby se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx pomoci x xxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx by xxxxxxx xxxx ohrozit xxxxxxxxxx státu nebo xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx osob (§154) x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xx xxxx xxx xxxx xxxxxx xx xxxxx ohrozit bezpečnost xxxxx xxxx závažným xxxxxxxx xxxxxxx veřejný xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx pobyt xx xxxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie1b), xxxxxxxx

x) xx stal xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx dávek xxx osoby xx xxxxxxxxxx postižením nebo xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx nouzi České xxxxxxxxx,

x) cizinci byl xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx základě xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx pozměněných xxxxxxxxxxx nebo náležitostí, x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx žádosti neodpovídají xxxxxxxxxxx,

x) xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx republiky za xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx svobody x xxxxx xxxxxxxxxxx 3 xxxx anebo xxx cizinec xxxxxxxxx xxxxxxxxxx odsouzen soudem Xxxxx republiky za xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx odnětí xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx veřejný xxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxx řízení x xxxxxxxx vyhoštění, xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx tím, xx xxxx nemocí xxxxxxxx x požadavcích xxxxxxxx xxxx zavlečením infekčního xxxxxxxxxx, pokud x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx 3 měsíců xx vstupu xx xxxxx,

xx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx pobytu xx xxxxx bude xxxxxxxxx x xxxxxxxx jeho xxxxxx do xxxxxxxxxx xxxx rodinného xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie.

(3) Xxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx1b) xx území xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx x udělí xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx; xxxxx Xxxxxxxx xxxx je xxxxxxx xx xxxxxxxxx lhůtě x xxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Xx zánik xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Evropské xxxx xx území xx §76 xxxx. x), b) a x) xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx pobyt xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xx xxxxx dále zaniká xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx území.

§87x

Xxxxxx pro zamítnutí xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx žádost x xxxxxx xxxxxxxx x přechodnému pobytu xxxxxxx, xxxxxxxx

x) žadatel xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx v §15a, xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xx území xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx uvedené x §87b xxxx. 3,

x) žadatel xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx, xx xxxx nemocí xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx zavlečením xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, pokud x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx do 3 xxxxxx xx xxxxxx xx území,

c) se xxxxxxx stal neodůvodnitelnou xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx postižením nebo xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xx xxxxxxx xxxxxxxx obcházení xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx, xxxxxxx pokud xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx jeho xxxxxxx xxxxxxxxxxx souhlasem xxxx xxxxxx otcovství,

e) se xxxxxxx dopustil xxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx pobytu xx xxxxx,

x) xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xx xxxxxxx mohl xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx způsobem xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xx xxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx nežádoucích osob x xxxx důvodné xxxxxxxxx, že xx xxxx xxx svém xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx bezpečnost xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xx žadatel xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x příslušný xxxxx, xxxxx žadatele xx xxxxxx systému xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx jejichž xxxxxxxxxxx xxx xxx za xx, xx trvá xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xx xxxx xxx xxxx pobytu na xxxxx jiného smluvního xxxxx ohrozit xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx veřejný xxxxxxx.

(2) K xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx, že xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx žádosti xxxx přiměřené z xxxxxxxx jeho zásahu xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(3) X xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) xx xxxxxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, z xxxxxxxxxxxxx xxxxx z xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx plnění xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Ministerstvo xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx pobytu xx xxxxxxxx státem, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx informačního xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, a x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx x tomuto xxxxxxxx. Vydání xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx oznámí smluvnímu xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx povolení x xxxxxxxxxxx pobytu xxxxxxx lhůtu x xxxxxxxxxxx x xxxxx x udělí xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx; žadatel xx xxxxxxx ve xxxxxxxxx lhůtě z xxxxx xxxxxxxxxx.

§87x

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Evropské unie

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx Evropské xxxx1b), xxxxx xxx xxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, přechodný xxxxx xx území, xxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx požádá. Xxxxxxxxx xxxxx rodinnému příslušníkovi xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx sám xxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx přestal xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx v §15x xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxx Xxxxxxxx unie, xxxxxxx xxxxx občan Xxxxxxxx xxxx ukončil xxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xx byl xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx zrušen, za xxxxxxxx, že xxxx xxxxxxxxxx bude xxxxxxxxx x hlediska xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx života xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx.

(2) Přechodný xxxxx xx xxxxx xx však rodinnému xxxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x odstavci 1 xxxx druhé xxxxxxxx, pokud

a) xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x občanem Xxxxxxxx unie, xxxxxxx xxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xx území xxxx mu xxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx, a xxxxxxx xxxxxxxxxx občana Xxxxxxxx unie xxxxxxxx xxxxxx x dítě xxxxxx Evropské xxxx, xxxxx pobývá xx xxxxx, x xx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx v xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx konzervatoři nebo xxxxxx tohoto dítěte xx vysoké škole,

b) xxxxx Xxxxxxxx unie x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx území xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Evropské xxxx xx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx 1 xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxx s xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx pravomocného xxxxxxxxxx soudu o xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x prohlášení xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx a

1. xxxxxxxxx příslušníku xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánu10c) xxxx dohodou xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxx Evropské xxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx styku x xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxx xx xxxxx,

2. před xxxxxxxxx řízení o xxxxxxx nebo řízení x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx neplatné toto xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx 3 xxxx x x xxxx trvání xxxxxxxxxx měl xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx na xxxxx xxxxxxx pobyt xxxxxxx 1 rok, nebo

3. xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx obtížnými xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx příslušník xxxxxx Xxxxxxxx unie stal xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx násilí,

d) xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx vztahu xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx s občanem Xxxxxxxx unie xxxxxxxxx x §15a xxxx. 2 písm. x) x

1. rodinnému xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie xxxx rozhodnutím příslušného xxxxxx nebo dohodou xxxxxx xxxxxxx do xxxx xxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie xxxx xx bylo přiznáno xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxx xx xxxxx, xxxx

2. xx xx xxxxxxxxxxxx obzvláště obtížnými xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xx rodinný xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie xxxx za trvání xxxxxxxxxxxx xxxxxx obětí xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x) xxxx x) xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx Evropské xxxx, xxxx

x) se xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx občana Xxxxxxxx xxxx xx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 6 xxxxxx xxxxx, nebo xxxxxxxx-xx xxxx xxxx

1. z xxxxxx xxxxxx povinné xxxxxxxx xxxxxx, nebo

2. xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx 12 xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, a xx xx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx jde-li x těhotenství a xxxxxxxx dítěte, xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx školení, xxxxx x xxxxxx pracovního xxxxxxx do xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx, xxxxx

x) ohrožuje xxxxxxx xxxxxx xxx, že xxxx nemocí xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx došlo xx 3 xxxxxx xx vstupu xx xxxxx,

x) xx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx systému pomoci x hmotné xxxxx Xxxxx republiky,

c) xx xxxxxxxx obcházení xxxxxx xxxxxx s xxxxx xxxxxx povolení x xxxxxxxxxxx pobytu xx xxxxx, zejména xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx otcovství,

d) xxxxxxx xxx přechodný pobyt xxxxxxx xx základě xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, v xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx skutečnosti,

e) xxxxxxx xxx pravomocně xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx republiky xx spáchání úmyslného xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx trestu odnětí xxxxxxx x délce xxxxxxxxxxx 3 roky xxxxx xxx cizinec xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx republiky xx spáchání xxxxxxxxx xxxxxxxxx činu x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx odnětí xxxxxxx,

x) xxxxxxxx bezpečnost xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, nebo

g) xx xxxxxxx do informačního xxxxxxx smluvních xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx zařadil, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxx xx xx, xx trvá xxxxxxx xxxxxxxxx, že xx mohl xxx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx smluvního xxxxx ohrozit xxxx xxxxxxxxxx nebo závažným xxxxxxxx narušit veřejný xxxxxxx,

xx xxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx z hlediska xxxx zásahu do xxxxxxxxxx xxxx rodinného xxxxxx rodinného xxxxxxxxxxx xxxxxx Evropské xxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x ukončení xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx příslušníka xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx občana Xxxxxxxx xxxx výjezdní xxxxxx; xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxx x území xxxxxxxxxx.

(5) Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx rodinnému příslušníkovi xxxxxx Evropské unie xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx v odstavci 1, xxxxxxx xxxxx x vycestování vždy 60 xxx ode xxx xxxxxx právní xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx; xxxxxxx xx x této xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx na území xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo, jde-li x cizince, xxxxx xx území xxxxxx xxxxxxxxxxx 5 xxx, x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §68. Xxxxx xxxxxxx xxxx ve xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx nabytí xxxxxx moci xxxxxxxxxx x xxxx žádosti; xx tuto xxxx xx xxxx pobyt xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx pobytu. Xxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxx do xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x žádosti xxxxx xxxx druhé xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxx xxxxx §87y. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx rozhodnutí x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(6) Xx zánik xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxx rodinného xxxxxxxxxxx xxxxxx Evropské unie xx §76 xxxx. x), b) a x) xxxxxxx obdobně.

Xxx 2

Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx

§87x

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxx občanu Xxxxxxxx xxxx1b) xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx pobytu13)

a) xx 5 xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx,

x) xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx13a) xxxxxx věku stanoveného xxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx13c) xxxx xxx xxxxx xxxxxx xx starobní xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx13d) x x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx dosažením xxxxxxxxxxx xxxx požádal, xxxxx xxxx činnost xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx 12 xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx na xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx 3 let,

c) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx činnost13a) z xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx na území xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx 2 xxx; xxxxxxxx xxxx nepřetržitého xxxxxx xx území xxxxxxx, xxxxx občanu Xxxxxxxx unie xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxx invaliditu xxxxxxx xxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx13e), xxxx

x) xxxxxxxx xx xxxxxxxxx, podniká xxxx provozuje jinou xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx xxx nebo xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx, xxxxx na území xxxxx xxxxxxxxxxx pobýval x xxxxxxxx zde xxx zaměstnán, xxxxxxxx xxxx provozoval xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx nejméně 3 xxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx1b) xx xxxx žádost xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx13), xxxxxxxx občan Xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx x humanitárních xxxxxx xxxx x xxxxxx důvodů hodných xxxxxxxxxx zřetele.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx Evropské xxxx1b) xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx jeho xxxxx xx území v xxxxx České xxxxxxxxx.

(4) Xxx xxxxx vydání xxxxxxxx k trvalému xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx x) xx xxxx xxxxxx zaměstnání, xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx13a) na xxxxx xxxxxx členského xxxxx Evropské unie xxxxxxxx za xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx, xx občan Xxxxxxxx xxxx byl zaměstnán, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx a zpravidla xx xxxxx den xxxx alespoň xxxxxx xxxxx xxxxxx na xxxxx.

(5) Xxxxxxxx doby xxxxxx xx xxxxx x podmínka doby xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx jiné xxxxxxxxx xxxxxxxx13a) xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx x) xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xx manželem xxxxxxxx občana České xxxxxxxxx1a) xxxx jehož xxxxxx pozbyl státní xxxxxxxxx Xxxxx republiky x xxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(6) Xxxx, po xxxxxx je xxxxx Xxxxxxxx xxxx1b) xxxxx x evidenci uchazečů x xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx - krajské xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx Xxxxx, xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx doby xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. b) xxxx x), za xxxxxxxx, xx xxx občanu Xxxxxxxx xxxx1b) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx přechodného pobytu xx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx1b) xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 6 xxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx-xx xxxx dobu

a) x důvodu xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx služby, xxxx

x) pokud jedna xxxxxxxxxxxx xxxxxx delší xxx 12 po xxxx xxxxxxxx xxxxxx, x xx ze xxxxxxxxx xxxxxx, zejména xxx-xx x xxxxxxxxxxx x narození xxxxxx, xxxxxxx onemocnění, studium xxxx odborné školení, xxxxx x důvodu xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx.

(8) Na občana Xxxxxxxx unie xxxxxxxx 18 xxx, xxxxx xxx svěřen xx xxxxxxxx xxxxxxx rozhodnutím xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxx §87 xxxx. 1 xx 3, xxxx. 6, xxxx. 7 xxxx. x) xxx 1 xx 3 a xxxx. 7 xxxx. x) x x) xxxxxxx xxxxxxx. Pobyt xx xxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxx se xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx ustanovení; xxxxxx-xx o xxxxxx xxxxxxx x povolení x xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx pobytu současně xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x povolení x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xx xxxxx.

(9) Xx xxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x), x) nebo x) xx nezapočítává doba xxxxxx xxxxxx odnětí xxxxxxx; xxxx nástupu xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx odnětí xxxxxxx xx xxxxxxxxx i xxxx xxxx nepřetržitého xxxxxx na xxxxx, x to xx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxx x výkonu xxxxxx xxxxxx.

§87x

(1) Ministerstvo xxxx xxxxxxxxx příslušníkovi občana Xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx13)

x) xx 5 letech xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx,

x) xx 2 xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx 1 xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx občana Xxxxx republiky1a), xxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx1b), kterému xxxx xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx na xxxxx,

x) xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx osobou xx xxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx1a), který byl xx území xxxxxxxxx x trvalému xxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx osobou xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Evropské unie1b), xxxxx na xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x

1. xx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx členského xxxxx Evropské xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx 2 xxx,

2. x xxxxx občana xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx z xxxxxxxx, xxxx

3. xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx v důsledku xxxxxx s tímto xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx xxxx xxxxxxx jeho xxxxxxxx občanství.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx Evropské xxxx xx xxxx žádost xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx

x) pokud je xxxx xxxxx na xxxxx v zájmu Xxxxx republiky,

b) x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx

1. x důvodu péče x xxxxxx Xxxxxxxx xxxx1b), xxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx sám x xxxx postarat, xxxx

2. xxxx-xx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx zletilé xxxxxxxxxxxx xxxx státního xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx1a), xxxxx je xx xxxxx přihlášen x xxxxxxxx pobytu, nebo xxxx nezletilé nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxxx dítě xxxxxx jiného členského xxxxx Xxxxxxxx xxxx1b), xxxxxxx xxxx vydáno xxxxxxxx x trvalému xxxxxx xx xxxxx, xx-xx xxxxxxx žádosti xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x podmínek xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1, x xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx území na xxxxxxx dokladu xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx2),3a) x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xx xxxx xxx xxxxxxxxxx.

(3) Xx nepřetržitost xxxxxxxxxxx xxxxxx rodinného xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xx xxxxx se §87g xxxx. 7 xxxxxxxx xxxxxxx. Do xxxx nepřetržitého xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) se xxxxxxxxxx i xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxx na xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx2),3a), xxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Evropské xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx již nevztahuje. Xx xxxx pobytu xxxxx odstavce 1 xxxx. a) xxxx x) xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx svobody; dnem xxxxxxx xxxxxxx do xxxxxx trestu xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx x doba jeho xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx, x xx xx xx doby xxxx propuštění z xxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x přiznání právního xxxxxxxxx rezidenta na xxxxx; ustanovení §83 xx 85 xx xxxxxxx xxxxxxx.

§87i

(1) K žádosti x povolení x xxxxxxxx xxxxxx občan Xxxxxxxx xxxx1b) xxxx xxxx rodinný xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx potvrzující splnění xxxxxxxx podle §87g xxxx. 1, xxx-xx x xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, nebo xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §87h odst. 1, xxx-xx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx x

x) xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 písm. d) xx rozumí xxxxxx x vlastnictví bytu xxxx domu, xxxxxx x oprávněnosti xxxxxxx xxxx anebo domu xxxx xxxxxxx potvrzení xxxxx, která xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx bytu xxxx xxxx, x xxxxx xxxxxx ověřeným podpisem, xxxxxx xx občanu Xxxxxxxx unie1b) xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx souhlas x xxxxxxxxxx. Ubytování může xxx xxxxxxxxx pouze x objektu, xxxxx xx podle zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx31) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, popřípadě xxxxxxxxxxx xxxxxx, x je xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx, xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx souhlas xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxx x souhlasu xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx elektronicky, xxxx xxx xxxxxxxxx způsobem, xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx vlastnoručního xxxxxxx52).

§87x

(1) Namísto xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxx xxxxxx Evropské xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx pobytu12a). Xxxxx x xxxxxxxx podle xxxx xxxxx xx xxxxxx Xxxxxxxx unie xxxx xxxx rodinnému xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx na xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx Ústřední xxxxxxxxxx Všeobecné zdravotní xxxxxxxxxx České republiky x zařazení xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx12) den, xxx nabylo rozhodnutí x xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxx zrušení xxxxxx xxxx.

§87x

Xxxxxx xxx zamítnutí xxxxxxx x povolení x trvalému pobytu

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx k trvalému xxxxxx xxxxxxx, jestliže

a) xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx bezpečnost xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx s cílem xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx účelově xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx souhlasem xxxx xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx,

x) xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx (§154) x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xx xxxx xxx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx narušit xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xx xxxxxxx do xxxxxxxxxxxx xxxxxxx smluvních xxxxx, jde-li o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie, který xxx xxxx občanem Xxxxxxxx xxxx, a xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx informace, po xxxxxxx vyhodnocení lze xxx xx to, xx trvá xxxxxxx xxxxxxxxx, xx by xxxx xxx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx jeho xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx pořádek,

f) xxxxxxx ohrožuje veřejné xxxxxx xxx, xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x požadavcích xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx infekčního xxxxxxxxxx, pokud o xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx území x k takovému xxxxxxxxxx xxxxx xx 3 měsíců xx xxxxxx xx xxxxx, xxxx

x) nejsou splněny xxxxxxxx xxx vydání xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x §87g xxxx 87h.

(2) X důvodu podle xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx nepřihlédne, xxx-xx x vydání xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx Xxxxx republiky, x xxxxxxxxxxxxx anebo x xxxxxx důvodů xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx závazku. Ministerstvo xxxxxxxx vydání xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx smluvním xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx příslušníka xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x v xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx k trvalému xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx příslušníka xxxxxx Xxxxxxxx unie xx xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

§87x

Xxxxxx pro zrušení x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx pobytu, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx veřejný pořádek, xxxx-xx zahájeno xxxxxx x xxxxxxxx vyhoštění,

b) xx xxxxxxxx příslušníkem xxxxxx Evropské xxxx, xxxxx sám xxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx1b), x xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, a xxxxxxxxx orgán, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx systému zařadil, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx jejichž xxxxxxxxxxx xxx mít xx xx, xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xx mohl při xxxx xxxxxx na xxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxx ohrozit xxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) se xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx manželství xxxx xxxx účelově xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xx xxxxx po xxxx delší než 2 xx xxxx xxxxxx roky,

e) xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x nepodmíněnému xxxxxx odnětí xxxxxxx, xxxx

x) xxx xxxxxx Xxxxx republiky v xxxxxxx 3 případech xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxxx, xx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x zrušení xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx doba delší xxx 1 rok,

za xxxxxxxx, že xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx života.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, jestliže x xx držitel xxxxxx xxxxxxxx požádá.

(3) Ministerstvo x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx povolení x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie, xxxxx xxx xxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxx x udělí xx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx postupuje x xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x trvalému xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2. Xxxxxxx příslušník xxxxxx Xxxxxxxx unie je xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx.

§87x

Xx zánik povolení x xxxxxxxx xxxxxx xx §76 xxxx. x), x) nebo x) xxxxxxxx xxxxxxx.

Xxx 3

Xxxxxxxxx a xxxxxxx

§87x

Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxx

(1) Xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxx xx území xx veřejnou xxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxx xxxxxxxxx xx 10 xxx.

(2) Potvrzením o xxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx, adresu xxxxx xxxxxxxxx pobytu xx xxxxx, xxxxx xxxxx x další xxxxxxxxxxx xxxxxxxx se přechodného xxxxxx na xxxxx.

§87o

Pobytová xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx občana Evropské xxxx x xxxxxx x povolení x xxxxxx xxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxx karta rodinného xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx je xxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxx x zpravidla ve xxxx xxxxxx jazycích xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxx samostatný xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxxxx, státní xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx pobytu na xxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxx skutečnosti xxxxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxx xx území.

(3) Xxxxxxxx karta xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Evropské xxxx xx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx dobou xxxxxx občana Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx však xx 5 let. Xxxxxxxx xxxxxxxx karty xxx x stejnou xxxx xxxxxxxxxx, x xx i xxxxxxxxx. X xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx občana Xxxxxxxx xxxx povinen xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx.

(4) Xx xxxxxx o povolení x pobytu xxx xxxxxxx se xxxxxxxx 1 xx 3 xxxxxxx xxxxxxx.

§87p

Prodloužení xxxx platnosti xxxxxxxx xxxxx rodinného xxxxxxxxxxx občana Xxxxxxxx xxxx x průkazu x povolení x xxxxxx xxx xxxxxxx

(1) X žádosti o xxxxxxxxxxx xxxx platnosti xxxxxxxx karty xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx je xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §87a xxxx. 2 xxxx. x), x), e) x xxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxx na xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx Xxxxxxxx unie, xxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx v §87f odst. 2; xxxxx xxxxx ke xxxxx xxxxxx žadatele, xx dále xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx skutečné xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx dobu xxxxxxxxx xxxxxxxx karty rodinného xxxxxxxxxxx xxxxxx, Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx-xx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx §87f. Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx rodinného xxxxxxxxxxx občana Xxxxxxxx xxxx, je xxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx karty xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Evropské xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx občana Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx; xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxxxxxxx §87f xxxx. 4 x 5 se použije xxxxxxx. Xxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx x řízení x xxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx rodinného příslušníka xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx pobytové xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx x vyjádření k xxxxxxxxx xxx vydání xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxx neprodloužení xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx ve xxxx druhé.

(3) Xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x povolení x xxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxx 1 x 2 xxxxxxx xxxxxxx.

§87x

Xxxxxx x xxxxxxxx x trvalému xxxxxx

(1) Xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx pobytu xx veřejnou listinou; xxxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxxxxx zvyklostí.

(2) Xxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx samostatný xxxxxx, xxxxxx jeho xxxxxxx xxxxxxxxx své xxxxx, příjmení x xxxxxxx xxxxx, xxxxx x místo xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx pobytu xx xxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx týkající xx xxxxxx xx území.

(3) Xxxxxx o povolení x trvalému pobytu xx xxxxxx s xxxxx xxxxxxxxx 10 xxx. Platnost xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x 10 let, a xx i opakovaně.

§87x

Xxxxxxxxxxx xxxx platnosti xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx jeho xxxxxxx xxxxxxxxxx xx povinen xxxxxxx ministerstvo x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxxxx pobytu xxxxxxxxxx xx xxxxx xx 15 xxx xx xxxxxxxx platnosti xxxxxxx.

(2) X xxxxxxx, xx podání xxxxxxx xx xxxxx podle xxxxxxxx 1 zabrání xxxxxx na xxxx xxxxxxxx nezávislé, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx podat do 3 xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx těchto xxxxxx.

(3) X xxxxxxx x xxxxxxxxxxx doby xxxxxxxxx průkazu o xxxxxxxx k trvalému xxxxxx xx žadatel xxxxxxx předložit xxxxxxxx xxxxxx; xxxxx došlo xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, je dále xxxxxxx předložit xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx skutečné xxxxxx.

§87x

§87x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 222/2017 Sb.

Xxx 5

Xxxxxxxx ustanovení

§87u

(1) Xxxxx, xxxxxxxxx jména, x xxxxxxxx občana Xxxxxxxx xxxx nebo xxxx xxxxxxxxx příslušníka xx v potvrzení x xxxxxxxxxx xxxxxx xx území, pobytové xxxxx rodinného xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxx xxxx v xxxxxxx o povolení x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx v jiném xxxxx, xxxxxxx ministerstvo xxxx skutečnost xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx, pobytové xxxxx rodinného xxxxxxxxxxx xxxxxx Evropské unie, xxxxxxx x povolení x pobytu xxx xxxxxxx nebo v xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx jmen, x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xx nabytí xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx příslušníka, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx potvrzení o xxxxxxxxxx pobytu xx xxxxx, xxxxxxxx karty xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie, xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxx xxxx průkazu x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx.

§87v

(1) Občan Xxxxxxxx xxxx, který žádá x xxxxxx xxxxxxxxx x přechodném pobytu xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xx povinen xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxx Xxxxxxxx unie xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxx pobytové xxxxx rodinného příslušníka xxxxxx Xxxxxxxx unie, xxxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxx nebo xxxxxxx x povolení k xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx, odcizený xxxx xxxxxxxxx, je povinen xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxx se xxxxxxxxx x x xxxxxxx, že xxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx §87z xxxx. 2. Žádá-li xxxxx Evropské xxxx xxxx xxxx rodinný xxxxxxxxxx x vydání xxxxxxx po xxxxxxxx xxxx platnosti x xxxxxx xxxxx §87z xxxx. 1 xxxx. x), xx xxxxxxx xxxxxxxxx fotografie, cestovní xxxxxx a doklad x zajištění ubytování.

(3) Xxxxx Evropské xxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx x provedení xxxxx x pobytové xxxxx xxxxxxxxx příslušníka xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx x povolení x xxxxxx xxx cizince xxxx průkazu o xxxxxxxx k trvalému xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx cestovní doklad, xxxxxx, xx kterém xx xxx xxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx již xxxxxxxx, xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx; x xxxxxxx xxxxxxx je xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. X xxxxxxxxx x přechodném xxxxxx xx území xx xxxxx xxxxxxxxx; xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx potvrzení o xxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxx.

§87w

Náležitosti xxxxxxx x xxxxxx potvrzení o xxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx x povolení x xxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx průkazu x xxxxxxxx x pobytu xxx xxxxxxx nesmí xxx xxxxxx 180 xxx, s výjimkou xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx x fotografie, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx je cizinec xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx.

§87x

(1) Xxxxxx o xxxxxx potvrzení o xxxxxxxxxx pobytu na xxxxx, pobytové xxxxx xxxxxxxxx příslušníka xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx oprávněn xxxxx xxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx, pobytové xxxxx xxxxxxxxx příslušníka xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxx nebo průkazu x xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx se podává xx úředním xxxxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxx x žádosti xxxxx

x) xxx jméno, příjmení x xxxxxxx jména, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx, měsíc a xxx xxxxxxxx, xxxxx x stát xxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx stav, xxxxxxxx, xxxxxxxxxx před xxxxxxxxx xx území, xxxxxxxx xxxxxxxx, název a xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx xx xxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx, pracovní xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxx místa xxxxxx xx území, adresu xxx xxxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxx od xxxxx xxxxxx, předchozí pobyt xx xxxxx delší xxx 3 xxxxxx, xxxxx a místo xxxxxx, xxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxx x platnost xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx vydal,

b) xxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, místo x xxxx narození x bydliště xxxxxxx xxxx xxxxxxxx a

c) xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx jména, xxxxx xxxxxxxx, státní xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxx.

§87y

Rodinný příslušník xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxx není xxxxxxx Xxxxxxxx unie a xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x občanem Xxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxxx pobývat xx xxxxx do xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x jeho xxxxxxx; xx xxxx xxxx xx xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx nabytí xxxxxx moci xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx,&xxxx; o xxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x zrušení xxxxxxxx xxxxxx rodinného xxxxxxxxxxx občana Xxxxxxxx xxxx, nebo xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx žádost, v xxx xxxxxx uvedeny xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx příslušník občana Xxxxxxxx xxxx nemohl xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx žádosti. Xxxxxxxxx pobývat na xxxxx xx xxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx x xxxxxxx ministerstvo xxxxxxx xxxxxxx štítkem xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx51), x xx xx xxxxx xxxx x pobytu xxx 90 dnů x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx řízení x xxxxxxx; xx xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxx xxxxxxxxxx do xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, kterému xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx osvědčujícího xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx nabytím xxxxxx moci rozhodnutí x xxxxxxx.

§87x

Xxxxxxxx platnosti xxxxxxx

(1) Xxxxxxxx pobytové xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie, xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx pro xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx k trvalému xxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxx x xxx xxxxxxx,

x) ohlášením xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx svéprávnosti xxxxxxxx xxxxxxx,

x) nabytím xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx pobytu xxxxxxxx xxxxxxx,

x) zánikem platnosti xxxxxxxx x trvalému xxxxxx nebo rozhodnutí x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx přechodnému pobytu xxxxxxxx xxxxxxx, nebo

f) xxxxxxxx údaje x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx jeho xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx na území; xx xxxxxxx, pokud x xxxxxx pobytu xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx xxxx držitel xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx karty xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx občana Xxxxxxxx unie, xxxxxxx x povolení x xxxxxx pro xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx

x) je xxxxxx xxxxxxxx xxx, xx xxxxxx x xxx xxxxxxx jsou xxxxxxxxx nebo xx xxxxxxxx xxxx celistvost,

b) xxxxxx xxxxxxxx nesprávné xxxxx xxxx neoprávněně xxxxxxxxx změny, xxxx

x) xxxxxxxxxx v průkazu xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx držitele.

(3) Xx-xx xxxxxxx xxxxxxx přítomen x xxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, lze xxxxxxxxxx rozhodnutí nahradit xxxxxxxxxxxx podepsaným xxxxxxxxxxx xxxxxxxx průkazu, xx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Odvolání xxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

§87aa

Skončení xxxxxxxxx potvrzení x přechodném xxxxxx xx xxxxx

(1) Platnost xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxx xxxxxx

x) ohlášením xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx soudu o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx x místu xxxxxxxxx xxxxxx občana Xxxxxxxx xxxx na xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx pobytu xx xxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx, xx xxxxxx občan Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) zánikem xxxxxxxxxxx pobytu xxxxxx Xxxxxxxx unie xx xxxxx.

(2) Ministerstvo xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxx xx území, xxxxxxxx xxxxxxxxx

x) xx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxx x něm xxxxxxx jsou nečitelné xxxx je xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xx-xx držitel xxxxxxxxx x přechodném xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x plně xxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx odůvodnění xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xx xxxxxxxx xxxx platnosti souhlasí. Xxxxxxxx xxxxx rozhodnutí xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

XXXXX X

XXXXX CIZINCE XXXXXXXXXX XX ÚZEMÍ

§88

(1) Xxxxxx-xx se xxxxxxx xx xxxxx, xxxxxxxx xx jeho xxxxx xx tomto území xx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx po xxxx 60 xxx xxx dne xxxxxxxx, xx přechodný, xxxx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx na xxxxx, xx povinen x xxxx xxxxx odstavce 1 xxxxx za xxxxxxxxxx cizince xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx, x xx xxxxxxx x xxxxx, xxx xx xxxxxx k pobytu xx území, pobývá-li xx území na xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx-xx xx xxxxx na xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, pokud xxxxxxxx xxxxxxx x době xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx x xxxxx.

(3) Xxxxxx-xx zákonný xxxxxxxx xxxxxxxxxx cizince xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xx povinen x xxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxx xx xxxxxxxxxx cizince xxxxxx x vydání xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx o udělení xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx. X případě xxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx trvalého pobytu xx pobyt xxxxxxxxxx xxxxxxx od xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx.

(4) Xxxx podle odstavce 1 xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx, pokud xxxxxx xxxxxxx x xxxx době xxxxxxxxx xxxxxx na xxxx xxxxxxx nezávislé, xx xxxx, xxx xxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxx důvody xxxxx věty první xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx-xx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx vízum, xxxx ministerstvu, xxxxxx-xx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx vízum, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx.

§89

(1) X žádosti xxxxx §88 odst. 2 xx zákonný xxxxxxxx narozeného xxxxxxx xxxxxxx předložit

a) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx; v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx cizincem, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx je xxxx zapsáno,

b) xxxxx xxxx xxxxxx,

x) doklad x xxxxxxxxx zdravotním xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx na xxxxx xxxx xxxxxx prohlášení, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) X xxxxxxx podle §88 odst. 3 xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx cizince povinen xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) x x).

XXXXX VI

VYCESTOVÁNÍ XXXXXXX X XXXXX

§90

(1) Xxxxxx xxxxxxx při xxxxxxxx xxxxxxxx x při xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx stanoví přímo xxxxxxxxxx xxxxxx předpis Xxxxxxxxxx společenství1).

(2) Xxxxxxx xxxxxxx x souladu x přímo použitelným xxxxxxx předpisem Evropských xxxxxxxxxxxx1) cizinci vycestování x xxxxx vyznačením xxxxxx výstupního xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

§91

Xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx x jeho xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxx vycestování x území i xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx

x) xxxxx Evropské xxxx předloží xxxx xxxxxx prokazující xxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx, xx je xxxxxxx xxxxxxxxx státu Evropské xxxx, xxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Evropské xxxx, xxxxx xxx xxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx jeho xxxxxxxxx a skutečnost, xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx občana Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx pro cizince xxxx xxxxxx x xxxxxxxx x trvalému xxxxxx.

§92

Xxxxxxxx vycestování z xxxxx

Xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx ponechá xxxxxxx xxxxxxxx 15 xxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx vydá xx xxxxx38), xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx, xxxxx xxx hraniční xxxxxxxx xxxxxxxxxx

x) potvrzení ověřené xxxxxxx, xx cizinec xxxxxx 15 let xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx dokladem x xx uděleno xxxxx, xx-xx xxxxxxxxx xxxxxx xx území, x že xxxxxxx xxxxx starší 18 xxx xxxx právnická xxxxx xx xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, s jeho xxxxxxxxxx a xxxxxxx xx xxxx pobytu xx xxxxx až xx xxxxxxxxxxx z xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx policii x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx

x) potvrzení xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb, xx cizinec mladší 15 xxx xx xxxxxxxxxxxxxx; policie povolí xxxxxxxxxxx x xxxxx x při nepředložení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zařízení, xxxxx zákonný xxxxxxxx xxxxxxxx čestné xxxxxxxxxx, xx xxxx vycestování xxxx x xxxxxxx xx zájmy xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxx.

XXXXX VII

HLÁŠENÍ MÍSTA XXXXXX NA XXXXX

§93

(1) Xxxxxxx xx xxxxxxx xx 3 pracovních xxx ode dne xxxxxx na xxxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx (§97); xx xxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxx 15 let, člena xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx státu xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx v České xxxxxxxxx, xxxx rodinného xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ubytování. Povinnost xxxxxxx xxxxx pobytu xx xxxxxxx se xxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxx, který xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx [§103 xxxx. x)].

(2) Xxxxx Xxxxxxxx xxxx1b) xx xxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xx lhůtě xx 30 xxx xxx dne xxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxx předpokládaný pobyt xxxx xxxxx xxx 30 dnů; xxxx xxxxxxxxx se rovněž xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Evropské xxxx, pokud xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx pobytu xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx cizince, který xxxx xxxxxxxxx splnil x xxxxxxxxxxx [§103 xxxx. x)].

(3) Z xxxxxxxx xxxxx pobytu xxxxxxx na území xxxxxxxxxxx žádná práva x xxxxxxx xxx x vlastníkovi xxxxxxxxxxx, x níž xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx.

§93a

§93a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 110/2014 Sb.

§94

§94 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 217/2002 Sb.

§95

Povinnost xxxxxx pobyt xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx cizince, xxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx, ve výkonu xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx který xx xxxxxxx v policejní xxxx7) xxxx x xxxxxxxx (§130).

§96

(1) Xxxxxxx osoba, xxxxx byl xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx,13) xxxx právnická xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx péči, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx mladšího 15 xxx nebo xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx svéprávnost xxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx provedení xxxxxxxx xxxxx, k trvalému xxxxxx xx xxxxx xx 3 xxxxxxxxxx xxx ode dne xxxxxx oprávnění x xxxxxxxx xxxxxx (§87).

(2) Xxxxx uvedená x xxxxxxxxxx odstavci xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx orgánu xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx dítěte x x xxxxxxx xxxxxxx osoby x xxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xx xxxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx.

§97

Cizinec nebo xxxxx xxxxxxx x §96 xxxx. 1 xxxx xxxxxxx při xxxxxxx xxxxxx na xxxxx xxxxxx policii xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx tiskopisu xxxxx, xxxxxxxx přihlašovaného cizince, xxxxx a xxxxx xxxx xxxxxxxx, jeho xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx dokladu x xxxx, xx-xx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxx x účel xxxxxx xx území.

§98

Xxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxxx, xxxxxxx xxxx vydána xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx občana Evropské xxxx nebo xxxxxx x povolení k xxxxxx xxx xxxxxxx, x občan Xxxxxxxx xxxx, který xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §93 odst. 2 xxxx kterému xxxx xxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx pobyt, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx na xxxxx xx 30 xxxxxxxxxx xxx ode xxx xxxxx ministerstvu. Povinnost xx na xxxxxxx xxxxxxxx, pokud xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx pobytu xxxx delší xxx 180 xxx. Xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx informuje xxxxxxx.

(2) Xx cizince podle §87, xxxxx omezená xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx úkonu, xxxxx xxxxx osoba uvedená x §96 xxxx. 1.

(3) Xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx území xx xxxxx x xxxxxx nad 90 xxx xxxx na xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx na xxxxx xx 30 xxx xxx xxx změny xxxxxxxxxxxx. Povinnost xx xx cizince vztahuje, xxxxx předpokládaná změna xxxxx pobytu bude xxxxx xxx 30 xxx.

(4) Cizinec, xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxx xxxx, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx do 30 xxx ode xxx změny xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nového xxxxx pobytu, pokud xx mu xxxxx, xx xxxxx místa xxxxxx xxxx xxxxx xxx 90 dnů.

(5) Xxxxxxx, který xxxxxx xx území na xxxxx x pobytu xxx 90 dnů xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx za xxxxx xxxxxx, je xxxxxxx xxxxxx změnu xxxxx xxxxxx xx xxxxx xx 15 xxx xxx xxx změny, x xx xxxxxx xxxxxxx příslušnému xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xx na xxxxxxx xxxxxxxx, pokud xxxxxxxxxxxxx xxxxx místa xxxxxx xxxx delší xxx 15 dnů.

(6) Xxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx hlásí xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx §96 xxxx. 1 xxxxxxxxx přihlašovacího tiskopisu; xx xxxxxxxx xx xxx, kdo xxxxx xxxxx, xxxxxxx předložit xxxxxxx prokazující pravdivost xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx. Xxxxxxx, xxxxx xxxxxx na xxxxx xx xxxxx x xxxxxx nad 90 xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx zaměstnání xxxx xx krátkodobé vízum xx xxxxx xxxxxx x ohlásí xxxxx xxxxx xxxxxx na xxxxx, xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §32 xxxx. 3, a xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxx.

§98a

Zrušení xxxxx x xxxxx hlášeného pobytu xxxxxxx xx xxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxx hlášeného xxxxxx na xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, kterému byl xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx území, xxxx x dokladu xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx Evropské xxxx xxxx jeho xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx k přechodnému xxxxxx na xxxxx,

x) xxx-xx xxxxx tohoto xxxxx proveden xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx padělaných xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxx-xx xxxxxx, xx xxxxx adrese xx xxxxxxx hlášen x xxxxxx na xxxxx, xxxxxxxxx nebo xxxxxx,

x) pokud ubytování xxxxxxxxx podmínky uvedené x §100 xxxx. x), xxxx

x) xxxxxxx-xx xxxxx užívat xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, na xxxxx xxxxxx je cizinec xxxxxx k xxxxxx xx xxxxx, a xxxxxxx-xx tento xxxxxx xxxx jeho xxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx zruší xxxx o místě xxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 1 písm. x) xx xxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxx xxxx jeho xxxxxxxx xxxxx; existenci xxxxxxxxx důvodu je xxxxxxxxxxx xxxxxxx prokázat.

(3) Xxxxxx xxxxxx cizince xx zrušení údaje x xxxxx hlášeného xxxxxx xx území xx sídlo správního xxxxxx, xxxxx tento xxxx xxxxxx xxxxxx; x xxxxxxxxxxx systému xxxxxxx xx tento xxxx označen xxxx xxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx

§99

(1) Xxxxxxxxxxxx se xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx každý, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx úhradu nebo xxxxxxxxx xxxx než 5 xxxxxxx, x xxxxxxxx případu, kdy xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx považovat xx xxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx se xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx vztah xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx smlouvou x xxxxxxxx obsahem.

§100

Ubytovatel xx povinen

a) xxxxxxxxxx policii xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx, xxx xx může xxxxxxx xxxxxxxx, jde-li o xxxxx užívané xxx xxxxxxxxx xxxx provozování xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx život,

c) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx (§102),

d) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, které xxxx xxxxxx nepřiměřené xxxxxx ubytování xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ubytovateli v xxxxxxxxx xxxxxxxxx určení x xxxx, xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxx. Xxxxxxxx úrovně xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx počtu xxxxxxxxxxx osob x xxxxxxxxxxxx k zajištěným xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx pro ubytování, xxxxx xxxx činit xxxxxxx

1. 8 m2, xx-xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx,

2. 12,6 x2, xxxx-xx xxxxxxxxx dvě xxxxx; xx xxxxxx xxxxx ubytovanou xxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxx připočítává 5 x2,

x) xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx, xxxxx x xxxx xxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxx xxxxx x xx požádání xxxxxxx xx xxxxxxxxx ke xxxxxxxx; při xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx domovní xxxxx xxxxxxxxxx údaje k xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxx.

§101

Xxxxxxx kniha

(1) Xxxxxxx xxxxx je xxxxxxxx, xx xxxxxxx ubytovatel xxxxxxxx údaje x xxxxxxx přihlašovacího tiskopisu x xxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxx. Xx xxxxxxx xxxxx se xxx účely xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx listinných xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx cizincem xxxxx §103 xxxx. x) xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx ve xxxx první.

(2) Xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx §100 xxxx. f) xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx knihu x xxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx být xxxxxxxxx v aktuálním xxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx postupně z xxxxxxxx xxxxxxxx; xx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dokumentů xxxxxxxxxxxxx domovní knihu.

(4) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx dobu 6 xxx xx xxxxxxxxx posledního xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx nahrazující xxxxxxx knihu xx xxxxxxxxxx povinen uschovávat xx xxxx 6 xxx xx ukončení xxxxxxxxx xxxxxxx.

§102

Xxxxxxxx ubytování

(1) Xxxxxxxxxx xx povinen xxxxxxx xxxxxxxxx cizince do 3 pracovních dnů xx xxxx xxxxxxxxx; xxxxxxxx xxxxx útvaru xxxxxxx.

(2) Povinnost xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx

x) xxxxxxxxxxx přihlašovacího xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §103 xxxx. b),

b) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx listinného xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §103 xxxx. x), xxxx

x) xxxxxxxxxxxxxxx dálkového xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx formuláře x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x rozsahu xxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxx-xx x xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx ubytování prostřednictvím xxxxxxxxx přístupu uvedeného x xxxxxxxx 2 xxxx. x), xx-xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x funkční.

(4) Xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x odstavci 2 xxxx. x), uschová xxxxxxxxxx přihlašovací xxxxxxxx xx xxxx 6 xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx.

HLAVA XXXX

XXXXXXXXXX

§103

Xxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxx xx mimo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxx povinen

a) xxxxxxxx xx první pracovní xxx xxxxxxxxxxx po xxx xxxxxxxxxx ze xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxxx výkonu xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx, pokud xxxx xxxxxxxxx platného xxxxxxxxxx dokladu x xxxx, xx-xx xxxxxxxxx xxxx pobytu na xxxxx,

x) předložit xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx x povolení x xxxxxx, potvrzení o xxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx příslušníka xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxx x povolení x xxxxxx pro xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx x trvalému xxxxxx a xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx údaje v xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxxxx vyplnění x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx&xxxx;xxxx xxxxxxxxxx dokumentu xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx přihlašovacího xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxx 15 xxx xxxx,

x) xxxxxx x xxxxxx podle xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x úplně xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx tímto xxxxxxx,

x) xx xxxxxxxx xxxxxxx prokázat totožnost xxxxxxxxxxx cestovního xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx věcí xxxxxx požívajícím xxxxx x imunit podle xxxxxxxxxxxxx xxxxx, x xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx území; xxxxx Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx jiného dokladu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, včetně xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx států Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxx příslušník xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxx není xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxx prokázat xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, pobytové xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx průkazu x xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx, xxxx-xx xxxxx xxxxxx nebo xxxxxx, může xxxxxxxxx xxxxxxxx jiným xxxxxxxx, xxxxxxxx však xxxx xxxxxxxx, xx xx xxxxxxxx příslušníkem občana Xxxxxxxx xxxx,

x) hlásit xxxxx příjmení, osobního xxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxxxx vydaném podle xxxxxx xxxxxx; změnu xx cizinec xxxxxxx xxxxxxx orgánu, xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x pobytu xx území, a xx xx 3 xxxxxxxxxx dnů xxx xxx, kdy xxxxx xxxxxxx, a xxx-xx x občana Xxxxxxxx xxxx nebo jeho xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, ve xxxxx xx 15 xxxxxxxxxx xxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx vydané podle xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxx, aby xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) xxx xxxxx podoby xxx xxxxxxxxxx odkladu xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx úředními xxxxxxx, a xx x xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx povolení x xxxxxxxx pobytu; xxxxxx xx cizinec xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx tento doklad xxxxx,

x) xxxxxxxx nejpozději 3 xxx před xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx vydaný xxxxx xxxxxx zákona, x výjimkou víza x cestovního xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx-xx xxxxx xx účelem vycestování x území; doklad xx cizinec xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, který xx tento xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx dokladu vydaného xxxxx xxxxxx zákona xx 3 pracovních xxx ode dne, xxx tato xxxxxxx xxxxxxx; nastala-li xxxx xxxxxxx na území, xxxxxx xx cizinec xxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxx vydal, xxxxxxx-xx tato xxxxxxx x zahraničí, ohlásí xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx; xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx ohlásit xxxxx nebo získání xxxxxxx, jehož xxxxxx xxxx xxxxxxxx dříve xxxxxxx,

x) xxxxxx snímání xxxxxxxxxxxxxxxxx otisků x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx víza xx xxxxxxxx, xxxxxxx x povinnosti opustit xxxxx, xxxxxxx o xxxxxxxx vyhoštění, xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx totožnosti, plněním xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx smlouvy xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xx xxxxxxxx xxxxxx snímání xxxxxxxxxxxxxxxxx otisků a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx záznamů xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx x při xxxxxxxxx xxxxxxxxxx držitele xxxx,

x) xxxxxxxx xx x xxxxxxxxx, kdy xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx, lékařskému xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx vzniku x šíření přenosných xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx ztrátu nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx dokladu xxxxx §108 xxxx. 1 xxxx. x), x), x), x) xxxx x),

x) xxxxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxx cestovním xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxx xxxxx zákon nestanoví xxxxx,

x) xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx; xx xxxxxxx, xxx-xx x občana Xxxxxxxx xxxx1b), xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx, který na xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx povolení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx,

x) x xxxxxxx, že na xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx 15 xxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, požádat příslušný xxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x vydání potvrzení xxxxx §92, a xxxx potvrzení xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx z xxxxx při xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §180i xxxx §180j; xx xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxx uvedené v §180j xxxx. 4,

s) xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxxx, prokázat xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx podnikatelské xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx aktuální xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxx ověření xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx plnění povinností xxxxx tohoto zákona xxxxxxxxxxxx se x xxxxx cizince xxxxxxxx 15 let, jehož xx xxxxxxxx zástupcem, xxxxx xx xxx xxxxxx do péče xxxx nad kterým xx byl po xxxx xxxx pobytu xx území svěřen xxxxxx, x xxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxx 15 xxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, který mu xxx xxxxxx do xxxx xxxx xxx xxxxxx mu xxx xx dobu jeho xxxxxx xx xxxxx xxxxxx dohled, xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx,

x) xx požádání xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxx, xxx xxxxxxxx práci, xxxxxxxx, xx xx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

§104

Povinnost xxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxxx nesmí z xxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx státem, xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx nemá cestovní xxxxxx xxxx xxxxx, xx-xx xxxxxxxx k xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xx-xx xxxxxxxxx pobytu x tranzitním prostoru xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx vodní xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx&xxxx;x území xxxxx, který není xxxxxxxx státem, xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx cestovní xxxxxx xxxx vízum, xx-xx xxxxxxxx k xxxxx x xxxx xxxxx potřebné.

(3) Xxxxxxxx15a) xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx v souladu x xxxxx použitelným xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx15b) xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx, pokud xxx cizinci odepřen xxxxx na xxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxx vztahuje na xxxxxxxxx dopravce, xxxxx xxxxxxx

x) dopravil xx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx cestovní xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx-xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx,

x) dopravil xx xxxxx a xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx do xxxxxxxx xxxxx, nebo

c) xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx.

Xxxxxxx xx xxxxxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx lhůtě xx 48 hodin od xxxxxxxx pokynu policie, xxx-xx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx pozemní xxxxxxx, anebo xx xxxxx xx 7 xxx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxxxxx; xxx xxxxx se xxxxx xx dobu xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx podle zvláštního xxxxxxxx předpisu2) xxxx xx dobu pobytu xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb podle §10.

(4) Xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx na xxxxx xxxxxxxx, je xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx policie xxxxxxxx xxxxxxx cizince xx xxxxxxxxx,

x) xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx odmítá xxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxxx, xxxx

x) jde-li o xxxxxxx pobývajícího x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx v cestě xx xxxxxx xxxxx x xxxx zjištěny xxxxxx xxxxxxx x §9 odst. 1 xxxx. x), x), x) nebo x).

(5) Xxxxxxxx xx povinen xxxx náklady15c) spojené x xxxxxxx xxxxxxx xx území xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx do doby, xxx xxxx v xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx společenství15b) xxxxxxxx xx zahraničí.

(6) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx uvedené x xxxxxxxxxx 1 x 3 xx 5 xx xxxxxxxx xxxxxx xx velitele xxxxxxx xx vnějším xxxx3b) xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx obchodní letecké xxxxxxx.

§105

Xxxxxxxxx soudu, xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx věznice x xxxxxxx

(1) Soud, xxxxx xxxxxxxxxx rozhodl

a) x odsouzení xxxxxxx,

x) x omezení xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) o prohlášení xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx,

x) x xxxxxxx, zrušení xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (dále jen "xxxxxxxxxxx") xxxx xxxxxxxxxxx xx neexistenci xxxxxxxxxx xxxx partnerství x xxxxxxxxx, kdy účastníkem xxxxxx xx cizinec,

e) x ustanovení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxx

x) o xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxx péče xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxx jeho xxxxxxx,

xxxxxxxxx o této xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx podle místa xxxxxxxxx pobytu xxxxxxx; x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx určení xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx útvar policie xxxxxxxxx podle xxxxx xxxxx.

(2) Xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx věznice nebo xxxxxxx xxxxxxxxx neprodleně xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxx xxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, vazební xxxxxxx nebo xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx cizince ze xxxxxxxxxxxxx detence, z xxxxx nebo o xxxxxxxx výkonu xxxxxx xxxxxx svobody cizince.

(3) Xxxxxxx informace obdržené xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2 xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, týkají-li xx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx uděleno xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx, nebo xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§106

Xxxxxxxxxx orgánů státní xxxxxx

(1) Úřad práce Xxxxx xxxxxxxxx - xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx Prahu xxxx xxxxxxx neprodleně písemně xxxxxxx xxxxxxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx,

x) ukončení xxxxxxxxxx xxxxxxx před xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x zaměstnání, xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx karta; v xxxxxxx, xx zaměstnání xxxx ukončeno výpovědí x xxxxxxxxx x xxxxxx uvedených v §52 xxxx. x) xx x) xxxxxxxx xxxxx nebo dohodou x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §56 xxxxxxxx xxxxx, i důvod xxxxxxxx zaměstnání,

c) xxxxxxxxxx, xx xxxxx Evropské xxxx xxxx jeho xxxxxxx příslušník přechodně xxxxxxxxxx na xxxxx xx xxxx neodůvodnitelnou xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx osoby xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx pomoci x xxxxxx xxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx pomoc,

a xxxx jsou povinny xxxxxxxxxx xxxxxx ministerstvu xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx, neudělení, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, pozastavení, zánik xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxx x hmotné nouzi9o) xx povinen xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx ministerstvu, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx nebo xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, kterým xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx xxxx [§42c xxxx. 3 xxxx. x)], nedosahuje xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx osob.

(4) Xx-xx xxxxxxx xxxxxx zaměstnanecká xxxxx, jsou Úřad xxxxx Xxxxx republiky - generální xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx hlásit xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxx známy x xxxxx xxx xxxxxxx xxx zrušení xxxxxxxxx zaměstnanecké karty.

(5) Xxxx, který je xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx rejstříku, xxxx xxxxxxx orgán, který xx xxxxxxxxx k xxxxxx rejstříku, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx podle xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx30), xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx nebo xxxxxxxx; xx xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxx Evropské xxxx.

(6) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx oznámí xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx nebo ukončení xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx; to neplatí, xxx-xx x xxxxxx Xxxxxxxx unie.

(7) Státní xxxx xxxxxxxx xxxxx x oblastní xxxxxxxxxxxx xxxxx neprodleně písemně xxxxxx ministerstvu xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx x pobytu, bez xxxxxxxx k xxxxxxxxxx, xx-xx podle zákona x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx v xxxxxxx xx zaměstnaneckou kartou xxxx xxxxxx kartou; xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x oblastní xxxxxxxxxxxx práce neprodleně xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxx xxxxxxxxxx cizince.

§107

Povinnosti xxxxxx xxxx

(1) Xxx xxxxxxx či xxxxx získá xxxxxxxx xxxxxx uvedený x §108 xxxx. 1, xxxxxx x xxxxxxxx x pobytu, xxxxxxxxx x přechodném xxxxxx xx xxxxx, xxxxxx x povolení k xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx průkaz o xxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx cizince, xx povinen xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx, po xxxxxx xx xxxxxxxxx zajištěno.

(3) Xxxxxx osoba xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx újmu, xxxxx vznikne xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx uvedených x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxx, xxx xx zavázal xxxxx §15, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx svého xxxxxxx xxxxxxx. Od xxxxxxx xxxxx §15 nelze xxxxxxxxx x průběhu xxxxxx xxxxxxxxx cizince xx xxxxx.

(5) Xxxxxx xxxxx nebo xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx ministerstvu xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx ukončení xxxxxx xxxxxxxx víza x xxxxxx xxx 90 xxx xx xxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx. Vysoká xxxxx xx xxxx povinna xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx cizince, xxxxx xx držitelem povolení x dlouhodobému xxxxxx xxxxxxxx xxxxx členským xxxxxx Evropské xxxx xx xxxxxx studia x rámci xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx anebo x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx, xxxxx bylo xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx, a xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx. Vysoká xxxxx xx povinna xxxxx xxxxxxx xxxxxx x úspěšném xxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx §42 xxxx. 3.

(6) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx9j), xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx ukončení xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx dalšímu pokračování xxxxxx x hostování. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx je xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx držitelem povolení x dlouhodobému xxxxxx xxxxxxxx jiným xxxxxxxx xxxxxx Evropské unie xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, který xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx víza. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx povinna xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxx xxxxxx žádosti xxxxx §42 xxxx. 3.

(7) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx neprodleně xxxxxxx oznámí xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx výzkumné xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx schválených pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pracovníků xx xxxxxxx zemí xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx9j).

(8) Xxxxxxx xxxx právnická osoba, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x pracovní xxxxx xxx skončen z xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x §52 xxxx. x) xx x) zákoníku práce xxxxx dohodou z xxxxx důvodů xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx podle §56 xxxxxxxx xxxxx xxxx uplynutím doby, xx xxxxxx bylo xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx x x xxxxxx důvodu xx xxxx xxxx xx xxx zrušena platnost xxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxx xx účelem xxxxxxxxxx nebo xxxxx x xxxxxx platnosti xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x poskytnutím xxxxxxxxxxx služeb cizinci x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx vycestování cizince x xxxxx, xxxxxxx xxxx xx dobu, xx xxxxxx xxxx xxxxxx povolení x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx; xx neplatí, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx jiným xxxxxxxx.

(9) Xxxxxxx nebo xxxxxxxxx osoba, která xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx písemně xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx karty xxxx xxxxx xxxxx.

(10) Zaměstnavatel, xxxxx zajišťuje xxxx xxxxxxxxxxxxxxx ubytování xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x pobytu xxx 90 dnů xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx za xxxxx xxxxxx, je xxxxxxx

x) xxxxxxxx, aby xxxxxxxxx xxxxxxxxx podmínky xxxxxxx x §100 písm. x) a xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx nadměrná ve xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxx; xxx xxxxx xxxxxx úplaty xx xxxxxxxxx cizincem xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx provést xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx §146 písm. x) xxxxxxxx práce x

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §32 xxxx. 3.

(11) Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx k xxxxxx xxx 90 xxx za xxxxxx xxxxxxxxx zaměstnání xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx účelem xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, je xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx škodu, xxxxx xx xxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxx, xxxx xxxx xxxxxx, xx xxx by xxx xxxxx, xxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx spojené s xxxxxxxxxxxxx cizince xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx do státu, xxxxx xx občanem, xxxx x xxxxxxx, xx xx osobou xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx trvalého bydliště, xxxxxxxxx do xxxxxx xxxxx, ve xxxxxx xx povolen pobyt, x xxxxxxx poplatek xx přijetí žádosti.

(12) Xxxxxxxx korporace, x xxx xxxx do xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zaměstnance xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xx povinna xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx byla xxxxxxx xxxx karta xxxxxx, xx xxxxx do 3 pracovních xxx xxx xxx, xxx x ní xxxxx.

(13) Xxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxx xxxx do xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx karty xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxx xx xxxxxxx převedení pobývat x xxxxxxxx xx xxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie, xx povinna tento xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x příslušným xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie.

(14) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx nejméně 24 xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx cizince xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §10 a 126b.

(15) Zákonný xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx 15 xxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx byl cizinec xxxxxx 15 xxx xxxxxx xx péče xxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx 15 let xx xxxx xxxx pobytu xx území svěřen xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx k xxxxx cizince xxxxxxxx 15 let x xxxx xxxxxxxx, aby xxxxxxx xxxxxx 15 xxx pobýval na xxxxx xxxxxxxxx.

XXXXX XX

XXXXXXXX XXXXXX

§108

(1) Xx xxxxxxxx xxxxxx xx pro xxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxx

x) xxxxxxx listina, která xx xxxx cestovní xxxxxx uznaná Xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) veřejná xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2,

c) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx,1b)

x) cizinecký xxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx totožnosti, nebo

f) xxxxxxxx doklad vydaný Xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx smlouvy,

g) xxxxxxxx cestovní doklad Xxxxxxxx xxxx,15e)

x) xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx výlet x xxxxx Evropské xxxx,7b) xxxxxxxx-xx

1. xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

2. xxxxxxxxx xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xx žák xxxxx xxxxxxxx, že xxx je oprávněn xx xx xxxxxx xxxxx vrátit, a xx předpokladu, xx xxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxx, ve kterém xx žák xxxxx xxxxxxxx, oznámil Xxxxx xxxxxxxxx, xx má xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xx cestovní xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. b) xxx xxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx, x xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx a xxx z xx xxxxxxx

x) xxxxx x xxxxxxx občanství xxxxxxx,

x) xxxxx o xxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx držitele,

d) xxxx o době xxxxxxxxx.

(3) Cestovní xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. a) a x) xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx starší 10 let, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 2 xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx x 3 xxxxxx, xxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx; xx xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxx 90 xxx xx xxxxxx strpění xxxxxx xx xxxxx.

§109

(1) Cizinecký xxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx doklad xxxxx §108 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx stanoveno xxxxx.

(2) Cizinci, xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1, xxxx na xxxx xxxxxx zastupitelský xxxx cestovní xxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx; xxxxxxxxx vydání je xxxxxxx xxxxxx, který xxxxxx xxxxx. Cizinci x povoleným xxxxxxx xxxxxxx na území, xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x §108 xxxx. 1 písm. x), x) nebo x), xxxx xx jeho xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxx je souhlasné xxxxxxxxx ministerstva.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxx uvedené x xxxxxxxx 1 jsou xxxxxxx listiny.

§110

§110 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 136/2006 Sb.

§111

(1) X žádosti x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx průkazu xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §108 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxx xxxxx xxx příjmení, xxxxx, xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx, xxxxx xxxxx, bylo-li xxxxxxx xxxxxxxxx, xxx, xxxxx, xxx xxxxxxxx, xxxxx x stát xxxxxxxx, státní občanství x xxxxx, xxx xx hlášen x xxxxxx na xxxxx. X xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx průkazu xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §108 xxxx. 1 xxxx. x) dále připojí xxxxxxxxxx.

(2) X xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx průkazu xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §108 odst. 1 xxxx. x) lze xxxxx všechny xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 a xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x vydání xxxxxx dokladu. Xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx §113 odst. 1 x 2 bude xxxx opatřen nosičem xxx s biometrickými xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxx x xxxxxxxx xxxxx.

§112

§112 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 318/2015 Sb.

§113

Cizinecký xxx

(1) Xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx x s xxxxx xxxxxxxxx xx 10 xxx, cizincům xxxxxxx 15 xxx x xxxxx xxxxxxxxx xx 5 let. Jde-li x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 6 xxxx. a) x xxxxx překážka xx vůli xxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxx xx xxxxxx opatřit xxxxxxxx doklad je xxxxx xxxxxxx povahy, xxxxxx xx cizinecký xxx x dobou xxxxxxxxx xx 1 xxx; xxx-xx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx průkazu x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx požívající xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního předpisu2), x xxx-xx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx dočasné xxxxxxx, vydává xx x dobou xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx platnosti xxxxxxx xxxxxxx požívajícího dočasné xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx3a). Xxxxxxxxx xxx xx vydá xx xxxxx do 30 xxx ode xxx podání žádosti. Xxxxxxx se na xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxx dat x xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx v něm xxxxxxxxxxxxxx biometrických xxxxx. Xxxxxxxxx nosiče xxx x správnost v xxx zpracovaných xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx technického zařízení xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx dat xxxxxxxxxxx xxxx. X xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nosiče xxx x biometrickými xxxxx, xxxxxxxxx zjištění xxxxxxxxxxxx x něm xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx nesprávnosti osobních xxxxx, xxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxx, má xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

(2) Cizinci xxxxxxxx 12 xxx, pokud xxxxx xxxxxxxxxx právní xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx15f) xxxxxxxxx odlišnou xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx, x xxxxx xxxx xxxxx x důvodů xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx, xx vydá xxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxx, x xxxx xxxx z xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx o xxxxxxxxx obličeje. V xxxxxx xxx xx x tomto případě xxxxxx xxxx, xx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx rukou xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxx xx xxxx xx xxxxx do 30 xxx ode dne xxxxxx žádosti a xxxxx xxx něj xxxx platnosti uvedená x odstavci 1.

(3) Xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx 2 xxxxxxxx xxxxxxxx čitelnou xxxx. Xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx v xxxxx xxxxxx: xxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, jméno, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx pasu, xxxxxx xxxxxxxxx, datum narození, xxxxxxx, xxxx platnosti xxxxxxxxxxx xxxx, rodné xxxxx x kontrolní xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx vybraných xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx.

(4) Platnost xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x trvalému xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxx pobytu xxxxx §87 xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x pobytu xx xxxxxx poskytnutí dočasné xxxxxxx xx xxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx3a). Xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx nabytí xxxxxx xxxx rozhodnutí x xxxxxx xxxxxxxxx ochrany xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x žalobě proti xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx stížnosti xxxxx rozhodnutí krajského xxxxx x xxxxxx xxxxx rozhodnutí x xxxxxx xxxxxxxxx ochrany xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx ochrany xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx2).

(5) Xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx dat s xxxxxxxxxxxxx xxxxx (odstavec 1) xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx způsobem, xxx xxxx xxxxxxx xxxxx.

(6) Xxxxxxxxx pas vydá xxxxxxxxxxxx na žádost xxxxxxx

x) xxxxx xxxxxx xx území na xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx, že xx xxx nemůže xxxxxxxxx xx xxx xxxx opatřit,

b) xxxxx xx xxxxxxxx k xxxxxxxx pobytu xxxxx §87, pokud nemá xxxxxx cestovní xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx zvláštního právního xxxxxxxx3a), který xxxx xxxxxxxxx cestovního xxxxxxx,

x) xxxxx xxxx udělena xxxxxxxxx ochrana xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu2).

(7) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx oprávněn x xxxxxxxxxxxx orgánu xxxxxxxxxxx x xxxxxx tohoto xxxx nebo u xxxxxxxxxxxxxxx úřadu požádat x ověření xxxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nosiče dat x xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx nesprávnosti x xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx osobních údajů, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx cizineckého pasu; xxxxxx nového cizineckého xxxx v xxxxx xxxxxxx xxxxxxx správnímu xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx nosiče xxx s biometrickými xxxxx xxxx způsobena xxxxxxxxxx, x nichž xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xx mohou xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx s xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(8) Xxxxxxxxxxx xxxxx lze xxxxxx xxxxxxx pro ověřování xxxxxxxx cizineckého xxxx x ověření totožnosti xxxxxxx xxxxxx osobních xxxxx zapsaných x xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx (xxxxxxxx 1) xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx biometrických xxxxx xxxxxxx x biometrickými xxxxx zpracovanými x xxxxxx dat xxxxxxxxxxx xxxx.

§114

Xxxxxxxx xxxxxx totožnosti

(1) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x vycestování xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx

x) xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx doklad x xxxxxx si x xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx vůli xxxxxxx xxxxxxxx doklad xxxxx způsobem; xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a je xxxxxxx opatřit dokumenty, xxxxxxx může xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx

x) mladšímu 15 xxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx x jehož xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx a xxxxxxxx čestné prohlášení xxxxx §92 xxxx. x).

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx 180 dnů x x xxxxxx platností xx xxxxx xxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx dokladu, xx prohlášení xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx průkaz xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx cizinci, x jehož vyhoštění xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x který nemá xxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxxx průkaz xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx,

x) který xxxx xxxxxx xxxxxxxx doklad x xxxxxx xx x důvodů xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx způsobem, xxx-xx xx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie,

b) kterému xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx nad 90 xxx xx xxxxxx xxxxxxx pobytu xx xxxxx xxxxx §33 xxxx. 1 xxxx. a) xxxx x) xxxx xxxxx x xxxxxx xxx 90 dnů xx xxxxxx strpění pobytu xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx2), xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxx platného xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxx vydáno xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxx xxxxxxx pobytu xx xxxxx x xxxxxx xxxxx §33 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx x), xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxx podle písmene x) xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x dobou xxxxxxxxx xxxxxxx xx 180 xxx x s xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx; xxxxxxx xxxxx písmene x) x x) x dobou xxxxxxxxx xxxxxxx xx 365 xxx a x xxxxxx platností xx xxxxx xxxxx světa.

(6) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx na xxxxx bez xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, po

a) xxxxxx právní moci xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx k xxxxxx xxx 90 xxx,

x) xxxxxxx víza x xxxxxx xxx 90 dnů za xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx podle §33 odst. 3; xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx,

x) nabytí xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x zrušení platnosti xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx pobytu,

d) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx&xxxx;xxxxxxx ochrany xx území xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx (§87),

f) xxxxxx xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxx §33 odst. 3; doba platnosti xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx za xxxxxx xxxxxxx na xxxxx, xxxxx xx nemůže x důvodů xxxxxxxxxxx xx jeho xxxx xxxxxxx cestovní doklad xxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxx xxxxxx totožnosti xx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx do xxxxx xxxxx xxxxx a xxxxx platnosti shodnou x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxx xxxxxxx na území, xxxx

x) skončení jeho xxxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx příslušníka xxxxxx Evropské xxxx x x důvodů xx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx si xxxxxx xxxxxxx cestovní doklad xxxxx xxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx totožnosti xxxxxxx, xxxxxxx xxxx uděleno xxxxxxxxxx vízum x xx

x) xxxxxxxx azylanta xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx na xxxxx, nebo

b) nezletilým xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx doplňkové xxxxxxx anebo xxxxxxxxxx xxxxxxx manžela xxxxxxxx xxxx xxxxx požívající xxxxxxxxx ochrany,

pokud tento xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx doklad x xxxxxx xx ho x důvodů xx xxxx xxxx nezávislých xxxxxxx xxxx xx xxxxx důvodné nebezpečí xxxxx xxxx39) xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx dokladu, xxxxx xx xxxxxxxxx.

§115

Xxxxxx xxx odnětí x pro nevydání xxxxxxxxxxx xxxx, cestovního xxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx dokladu podle §108 xxxx. 1 xxxx. f)

(1) Cizinecký xxx, cestovní xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §108 xxxx. 1 xxxx. x) se xxxxxxx xxxxxx xxxx vydaný xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx pro xxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxx, xxxxxxxx průkaz xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx podle §108 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxxx xxxx xxxxxx doklad xxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx

x) xx xxxxxxx xxxxx rozhodnutí xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx povinnosti xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xx xxxxxx xxxxxxx stíhání xxxx xxxxx nevykonal xxxxx xxxxxx svobody uložený xxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx,

xx xxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx pas se xxxxxx x xxxxxx xxxxx §113 xxxx. 6 xxxx. d), xx-xx

x) důvodné nebezpečí, xx xx xxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

§115a

Náhradní xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxx doklad Evropské xxxx15e) xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xx žádost xxxxxx Evropské xxxx,1b) xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx, odcizen, xxxxxx, xxxxxxxxx není xxxxxxx k dispozici, xxxxxxxx stát, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xx xxxxx xxxxx, kde xx xxxxx nachází, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, není v xxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx jeho xxxxxxxxxx xxxx dosažitelné. Xxxxxxxxx xxx vydání xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dokladu Xxxxxxxx xxxx xx, xxx xxxx, jehož xx xxxxxxx xxxxxxx, x xxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xx členského xxxxx Evropské unie, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx ve xxxxxx má trvalé xxxxxxxx, anebo ve xxxxxxxxxx případě xx xxxxxx státu.

(3) X xxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxx cestovního xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx uvede xxxxxxx xxx xxxxx, xxxxxxxxx jména, příjmení, xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxx, místo a xxxx xxxxxxxx, státní xxxxxxxxx, adresu xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxx xxxx předloží jemu xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx, uvede xxxx, xx xxxxx hodlá xxxxxxxx, a připojí xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx cestovní xxxxxx Evropské xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx x dobou xxxxxxxxx xxxxxxxxxx době xxxxxxxx xxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Evropské unie xxxxxx.

(5) Xxxxx vydaného xxxxxxxxxx cestovního dokladu Xxxxxxxx unie xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx příslušnému xxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, jehož xx xxxxxxx xxxxxxx.

§115x vložen xxxxxxx předpisem č. 559/2004 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2005

§116

Neplatnost xxxxxxxxxx dokladu

Cestovní xxxxxx se xxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxx xx neplatný, xxxxxxxx

x) uplynula xxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxx,

x) xxx xxxxxxxx xxx, že xxxxxx x xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx,

x) xx xxxxxxxx jeho celistvost,

d) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxx dokladu xxxxxx xxxx byl xxxxxxxxx za mrtvého.

§117

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxx při xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx nebyl xxxxx na xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a

1. xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, nebo

2. xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xx takový cestovní xxxxxx x držení,

b) xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §108 odst. 1 xxxx. x), e) xxxx f), pokud xxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx,

x) cestovní xxxxxx xxxxx §108 xxxx. 1 xxxx. x), b), x), x) xxxx h), xxxxx je xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxx, prohlášen za xxxxxxxx nebo xxxxxxxx.

(2) Xxxx-xx xxxxxxxxxx xxxx xxx-xx důvodně očekávat, xx bude xxxxxxxxxx x odnětí xxxxxxxxxx xxxxxxx, může xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx.

(3) Při xxxxxx xxxxx podle xxxxxx xxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxx x odstavci 1 xxxxxxxxx zadržet cestovní xxxxxx xxx ministerstvo.

(4) Xxxxxxx vydá držiteli xxxxxxxxxx xxxxxxx podle §108 xxxx. 1 xxxx. d), x) xxxx x) potvrzení x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx doklad xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx místa pobytu xxxxxxxx na xxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxx nebo xxxxxxxx průkaz xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx,

x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxx vydá xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §108 xxxx. 1 xxxx. d), e) xxxx x) potvrzení x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx-xx x xxxxxxxxx xxx xxxx cestovní xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx ministerstvem, xxxxx zadržený xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx podle místa xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx území s xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx.

(6) Xxxxx xxxxxxx xxxx ministerstvo xxxxxxxx x odnětí xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxx vrácení xx 15 dnů xx obdržení xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxx 5. X případě xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxxxx xx 60 dnech xxx xxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx doklad xxxx důkazním prostředkem x xxxxxxxx xxxxxx.

(7) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §108 xxxx. 1 písm. x), x), x), x) xxxx x) xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx dokladu x xxxxxxxx cestovní xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxx zahraničních xxxx, xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx, xxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx.

XXXXX IXa

PRŮKAZ X XXXXXXXX X POBYTU

§117a

Průkaz x povolení x xxxxxx

(1) Xxxxxx o xxxxxxxx k pobytu xx xxxxxxxx listinou, xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx pobytem xx xxxxx.

(2) Xxxxxx x xxxxxxxx k pobytu xx vydává xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx dat x xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx obličeje a xxxxx x otiscích xxxxx. Xxxxxxx mladšímu 6 xxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx Evropských xxxxxxxxxxxx40) xxxxxxxxx odlišnou xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx, x xxxxx není xxxxx pořídit xxxxxx xxxxx xxxxx z xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx změn, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prstů xxxxx, se vydá xxxxxx o povolení x xxxxxx, x xxxx xxxx z xxxxxxxxxxxxx xxxxx zpracovány xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx. V xxxxxx dat xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx údaj, že xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxx údaje xxxxxxxxx xxxxx použitelným xxxxxxx xxxxxxxxx Evropských xxxxxxxxxxxx40) x xxxx

x) x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx

1. druh x xxxx xxxxxx,

2. xxxxx xxxxx,

3. záznam x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

4. xxxxxx xxxxx §117b xxxx. 4,

5. xxxxxx xxxxx §42i xxxx. 7,

6. xxxxxx podle §117b xxxx. 1,

7. xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

8. záznam podle §117b xxxx. 5,

9. xxxxxx podle §117b xxxx. 6,

10. záznam xxxxx §117b xxxx. 7,

11. xxxxxx xxxxx §117b xxxx. 8,

x) x xxxxxxx povolení x xxxxxxxx xxxxxx

1. xxxx pobytu,

2. xxxxx xxxxx,

3. xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx,

4. xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

5. xxxxxx podle §84,

6. záznam podle §117b xxxx. 1,

7. xxxxxx xxxxx §117b xxxx. 2,

8. xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx cizince a xxxx xxxxxx, určený x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxxx se xxxxxxxx, pokud cizinci x jeho xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxx jsou x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx, který obsahuje xxxxx nezbytné xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x povolení x pobytu prověří xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, a to x využitím xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx dat průkazu x xxxxxxxx x xxxxxx.

(6) Xxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x pobytu ministerstvo xxxxxxx prokazatelně poučí x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx, xxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxx předání xxxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxxxx ověří xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx nosiče xxx x správnost x xxx xxxxxxxxxxxx biometrických xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx zařízení xxxxxxxxxxxx srovnání xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x biometrickými xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx dat xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx. V xxxxxxx xxxxxxxx nefunkčnosti xxxxxx xxx x biometrickými xxxxx, popřípadě xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx osobních xxxxx, xxxx v xxxxxxx xxxxxxxx nesprávnosti osobních xxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxx.

(7) Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x pobytu je xxxxxxxx požádat ministerstvo x ověření funkčnosti xxxxxx dat. V xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx dat x xxxxxxxxxxxxx údaji xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxx; vydání xxxxxx xxxxxxx v xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx, pokud nefunkčnost xxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx byla xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, o xxxxx cizinec prokazatelně xxxxx, xx mohou xxxxxxxx poškození xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx údaji.

(8) Xxxxxxxxxxx xxxxx lze xxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x povolení x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx cizince, x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxx s xxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx porovnáním xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxxx dat s xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx cizince, xxxxxxxxxx x průběhu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxxxxx zařízení. Xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx totožnosti xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x pobytu, xxxxx je držitelem, xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx s biometrickými xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx cizince pořízením xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx porovnáním x biometrickými xxxxx xxxxxxxx pro xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx cizinců.

§117x

Xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx o xxxxxxxx x pobytu

(1) Xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx cizince xx x xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx tvaru xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxx. Pokud xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx na xxxxx, xxxxxxxxx jména, x xxxxxxxx x xxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxx, x příjmení ve xxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) V xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx ministerstvo xxxxxxx záznam "XXXXXX XXXXXXX XXXXX XXXXX XX", xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx trvalého xxxxxx byl xxxxxxxxx xxxxx karty, který xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx splňuje xxxxxxxx xxxxx §68 a 83.

(3) Údaj x xxxxxxx svéprávnosti cizince xx vyznačí do xxxxxxx x xxxxxxxx x pobytu xx xxxxxx právní xxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx průkazu x xxxxxxxx k xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xx xxx xxxxx; xx neplatí, xxx-xx x držitele xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxx vnitropodnikově převedeného xxxxxxxxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxx v kartě xxxxxxxxxxxxxxx převedeného xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx "XXX". Xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx jiného členského xxxxx Evropské unie x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx "xxxxxx XXX".

(6) Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx o xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx účelem xxxxxx xxxxxxx xxxxx §42d vyznačí xxxxxx "xxxxxxx", xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x §64 xxxx. x) xxxx b), "xxx", pokud cizinec xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x §64 písm. x), "xxxxxxxx", xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x §64 xxxx. x), xxxx "xxxxxxxxxxx", xxxxx cizinec xxxxxxx xxxxxxxx uvedené x §64 xxxx. x).

(7) Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx o xxxxxxxx x dlouhodobému pobytu xx xxxxxx vědeckého xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxx pracovník".

(8) V xxxxxxx vědeckých xxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxx programu Xxxxxxxx unie xxxx xxxxxxxxxxxxxx programu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x oblasti xxxxxxxx nebo v xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx.

§117x

Xxxx platnosti průkazu x povolení k xxxxxx

(1) Xxxxxx x xxxxxxxx x pobytu xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pobytem se xxxxxx na xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx podle §44 xxxx. 4 xx 7 xxxx §44a xxxx. 1 x 2.

(2) Průkaz x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx 10 xxx, x jde-li x xxxxxxx xxxxxxxx 15 xxx, x xxxxx xxxxxxxxx 5 xxx.

§117x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 427/2010 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.5.2011

§117d

Prodloužení doby xxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxx cizince x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x povolení x pobytu cizince x xxxxxxxxx trvalým xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx, x xx x xxxxxxxxx, x 10 xxx, x jde-li x xxxxxxx xxxxxxxx 15 xxx, x 5 xxx.

(2) Žádost x prodloužení doby xxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx je cizinec xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx 90 dnů xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx; x xxxxxxxxxxxx případech xxxx žádost xxxxx x xxxxx. Důvody xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx sdělit xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx.

(3) X xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx odstavce 2 xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx žádost xxxxx do 3 xxxxxxxxxx dnů xx xxxxxx xxxxxx důvodů.

(4) X xxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x pobytu xx xxxxxxx xxxxxxx předložit xxxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxx-xx xxxxxxx podmínky pro xxxxxxxxxxx platnosti xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx, xx povinen xx xx výzvu xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx k pobytu, x xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx x jeho xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx cizinci x xxxx xxxxxxxxx brání xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xx 60 xxx xxx dne xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, dostavit xx na ministerstvo x xxxxxxxx průkazu x xxxxxxxx x xxxxxx.

(6) Uplyne-li doba xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx vízový xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx stanoveného xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Evropské xxxx51), x to xx xxxxx xxxx x pobytu xxx 90 xxx s xxxxx platnosti xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxxx dokladu xxxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Platnost xxxx xxxxxx dnem xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx o xxxxxxxxxxx platnosti xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx.

§117e

(1) Cizinec, xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx x povolení x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx, odcizený anebo xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx, xxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x nefunkčním xxxxxxx xxx s biometrickými xxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxxxx x v xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx o vydání xxxxxxx o povolení x pobytu xx xxxxxxxx nebo zrušení xxxx platnosti xxxxx §117f.

(2) Cizinec, který xxxx o xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx cestovní xxxxxx, xxxxxx x povolení x pobytu x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx o povolení x pobytu xx xxxxxxxx xxxx platnosti x důvodu xxxxx §117f xxxx. 1 xxxx. g), xx xxxxxxx předložit xxxxxxxx xxxxxx, průkaz, jehož xxxxxxxx skončila, x xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxx (§71 xxxx. 2).

(4) Xxxxxxx xxxxxxx x odstavcích 1 xx 3 je xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx nového xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x povolení x xxxxxx, x xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx, xxxxx xx určen k xxxx xxxxxxx digitálnímu xxxxxxxxxx; xxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x jeho xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxx xx lhůtě xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, nejpozději xxxx xx 60 xxx xxx xxx xxxxxxxx biometrických xxxxx, xxxxxxxx xx na xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx.

§117x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 427/2010 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.5.2011

§117x

Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx k pobytu

(1) Xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x pobytu xxxxxx

x) uplynutím xxxx x něm xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx zničení,

c) xxxxxxx právní moci xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx svéprávnosti cizince,

d) xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx občanství Xxxxx republiky,

f) úmrtím xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx za xxxxxxx,

x) xxxxxxxx údaje x xxxxx hlášeného pobytu xxxxxxx na xxxxx; xx xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxx xx xxxxx (§83), xxxxx x důvodu xxxxxx xx xxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx zrušil xxxxxxxxx xx xxxxx, xxxx

x) xxxx vydání xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx cizince x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxx x xxxxxxx, že xxxx xxxxxxxxx dosavadního xxxxxxx x xxxxxx xxx neuplynula.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxx platnost xxxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxx, xxxxxxxx

x) je xxxxxx xxxxxxxx xxx, xx xxxxxx x xxx xxxxxxx jsou xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx jeho xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx podobě xxxx xxxxxxxx, xxxx

x) průkaz xxxxxxxx nefunkční xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xx-xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxx důvody xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, že se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx přípustné.

§117g

Vydávání průkazů x xxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxx xxx x biometrickými údaji

(1) Xxxxxxxxxxxx může xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx údaji, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zpracování xxxxxxx xxxxxxx, jestliže

a) xxxxx k technické xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x pobytu xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx s xxxxxxxxxxxxx údaji anebo xxxxxxxx biometrických xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxxxxx zpracování, xxxx xx zařízení xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx údajů nezbytných xxx výrobu xxxxxxx x povolení x xxxxxx xxxxxxxxxxxx nosič xxx x biometrickými xxxxx xxxxx xx xxxxxxx technologii, pokud xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxx 7 xxxxxxxxxxxx xxx, xxxx

x) v xxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo jiné xxxxxxxxx události nelze xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx nosič xxx x biometrickými xxxxx.

(2) Xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx bez xxxxxx xxx s xxxxxxxxxxxxx xxxxx se xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx 6 xxxxxx, x xx xx xxxxx štítku, xxxxx xx xxxxxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxxx cizince.

(3) Xxxxx skutečnosti xxxxxxx x odstavci 1 xxxx. x) x x) xxxxxxx poté, xxx xxx xxxxxx xxxxxxx x povolení x pobytu xxxxxxxxxxxx xxxxx dat x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx biometrické xxxxx xxxxxxx x xxxx podpis xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxx x provozním xxxxxxxxxxx xxxxxxx podle §158a xxxx. 4 x poté, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx využity xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x povolení x xxxxxx.

(4) Pokud xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx o povolení x xxxxxx xxx xxxxxx dat x xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx se na xxxxx osobně dostavit xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx nezbytných xxx xxxxxx průkazu x povolení k xxxxxx, x to xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx a xxxx podpisu, xxxxx xx xxxxx x xxxx xxxxxxx digitálnímu xxxxxxxxxx; xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx doručí neprodleně xxxx, xxx pominou xxxxxx x vydání xxxxxxx x xxxxxxxx x pobytu podle xxxxxxxx 1.

(5) Xxxxxx x povolení x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx je xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx. Vydání xxxxxxx o povolení x pobytu podle xxxx první xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(6) X xxxxxxxx průkazu o xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx průkazu x povolení x xxxxxx xxx nosiče xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx neprodleně po xxxx xxxxxx výrobcem xxxxxx dokladu. Převzetím xxxxxxx x povolení x xxxxxx obsahujícího xxxxx dat x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

§117x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 427/2010 Xx. x účinností xx 1.5.2011

XXXXX X

XXXXXXX VYHOŠTĚNÍ

§118

(1) Xxxxxxxx vyhoštěním xx xxxxxx ukončení xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx, xxxxx je spojeno xx xxxxxxxxxx doby x vycestování x xxxxx xxxxxxxxx států Xxxxxxxx xxxx x xxxx, xx kterou xxxxx umožnit xxxxxxx xxxxx na xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx. Xxxx, xx xxxxxx nelze xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxx x rozhodnutí x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx hraniční xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxx.

(2) Xxxxxxxx vyhoštěním xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx jeho xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx pobytu xxxxxx Xxxxxxxx xxxx nebo xxxx rodinného xxxxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx se xxxxxxxxxx doby x xxxxxxxxxxx x xxxxx x xxxx, po xxxxxx xxxxx umožnit xxxxxxx xxxxx xx xxxxx.

(3) Xxxx k xxxxxxxxxxx z xxxxx xx xxxxxxx v xxxxxxx 7 xx 60 xxx. Xx-xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx vydáno xxxxx §119 xxxx. 1 xxxx. a), je xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x vycestování xxxxxx než 7 xxx. Xxxxx by xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx vyhoštění měla xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx běžet v xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, začíná xxxx xxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxx zajištění. Xxxxx x průběhu xxxx x vycestování xx cizinec xxxxxxxx, xxx xxxx doby xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx-xx xxxxxxx během xxxx k xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx §174a xxxx. 2, xxxxxxx xxxx nové xxxxxxxxxx xxxxx §101 xxxxxxxxx xxxx, ve xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx x vycestování x ohledem xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxx x vycestování xxx xxxxxxxx nejdéle xx 180 dnů.

(4) Xx xxxx, xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx na xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx na xxxxx, xx nezapočítává xxxx, xx xxxxxx xxxx rozhodnutí x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(5) Xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx se za xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx i xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxx na xxxxx xxxx zdržování xx xxxxxxx x tranzitním xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx strpění xx xxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxx2) nebo xxxxx xx právní xxxx rozhodnutí xxxxxxxxxxxx x udělení xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx na území3a) xxxx xxxxx o xxxxxx ve xxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx-xx x takovém případě xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx, protože xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §50a xxxx. 5. Xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx x povinnosti opustit xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx států Xxxxxxxx xxxx.

(6) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx.

§119

Xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx pobytu xx xxxxx

(1) Xxxxxxx vydá xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx cizince, který xxxxxx xx území xxxxxxxxx, x xxxxx, xx kterou xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx států,

a) xx xx 10 xxx,

1. xx-xx xxxxxxx nebezpečí, xx xx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx státu xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, prováděním xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx anebo xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx

2. je-li důvodné xxxxxxxxx, xx xx xxxxxxx xxxx při xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx pořádek,

b) xx xx 5 xxx,

1. xxxxxxx-xx xx cizinec xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx padělán, xxxxx xxxxxxxx jiné xxxxx xxxx dokladem xxxxxxxx,

2. xxxxxxx-xx xx xxxxxxx xxxxxxx při xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxx x důvodů xxxxxxxxx x §116 xxxx. a), x), x) xxxx x),

3. xxxxxx-xx cizinec na xxxxx xxx platného xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx x tomu není xxxxxxxx,

4. pobývá-li xxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxx oprávnění x xxxxxx, xx k xxxx xxxx xxxxxxxx,

5. xxxxxxxxx-xx se cizinec xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx kontrole,

6. překročí-li xxxxxxx státní xxxxxxx x xxxxxx xxxx xx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

7. xxxxxxxx-xx xxxxxxx státní hranice xxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

8. xxxxx-xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx informace x úmyslem xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx

9. porušuje-li xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xx-xx vydání xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxx-xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xx xx 3 xxxx,

1. xx-xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx bez xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx povolení k xxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx16) xxxx bez povolení x xxxxxxxxxx cizince xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx cizinci zprostředkoval,

2. xxxxxxxxx-xx cizinec, xx xx území xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx, xx kterou xx xx xxxxx xxxxx oprávněn xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx, nebo

3. je-li xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xx xxxxx závažným xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx, xx xxxx xxxxxx uvedenou x xxxxxxxxxxx opatření před xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx onemocnění.

(2) Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Evropské xxxx1b) xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, lze xxxxx xxxxx v případě, xx xxxxx Xxxxxxxx xxxx1b) xxxx xxxx xxxxxxx příslušník

a) ohrožuje xxxxxxxxxx státu,

b) závažným xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx; xx neplatí, xxx-xx o občana Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx xx území xxxxxxxxxxx xx dobu xxxxxxx 10 xxx; xx xxxx xxxx xx nezapočítává xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx, xx trpí xxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x takovému onemocnění xxxxx xx 3 xxxxxx po vstupu xx xxxxx.

(3) Xxxx, xx kterou xxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx rodinnému xxxxxxxxxxxxx umožnit xxxxx xx xxxxx, xx xxxxxxx až xx 10 let, xxx-xx x správní xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 2 xxxx. a) xxxxx x), nebo až xx 3 xxxx, xxx-xx o xxxxxxx xxxxxxxxx z důvodu xxxxxxxxx v xxxxxxxx 2 xxxx. x).

(4) Xxxxxxxxxx x správním xxxxxxxxx cizince, xxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx xx xxxxxx společného xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx, xxx xxxxx xxxxx v xxxxxxx, xx ohrožuje xxxxxxxxxx státu xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx narušuje xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx zdraví xxx, že xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx opatření xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx cizince podle xxxx první x xxxxxx ochrany veřejného xxxxxx xxxx nelze xxxxx, došlo-li x xxxxxxxxxx cizince xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx xx xxxxxx společného xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xx území.

(5) Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx vyhoštění xxxxxxx, xxxxx na xxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx rezidenta xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx ohrožuje xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx nepostačuje xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxx-xx x xxxxxxx postupem příslušný xxxxx členského xxxxx Xxxxxxxx xxxx, který xxxxxxxxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx cizince xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx Evropské xxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx předpisem Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx7c).

(6) Rozhoduje-li xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx, xxxxxxx jiný xxxxxxx xxxx Evropské xxxx xxxxxx mezinárodní xxxxxxx, xxxxxxx x příslušného xxxxxx tohoto členského xxxxx, zda xx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xx-xx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx policie o xxxxxxxx xxxxxxxxx cizince x xxxxx. Mimo xxxxx xxxxxxxxx států Xxxxxxxx unie lze xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx odsouzen xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x příslušný xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx Českou xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxx, je xxxxxxxxxxx xx nabytí právní xxxx rozhodnutí, xxxx xx

x) mezinárodní xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) žádost x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx zjevně xxxxxxxxx,

x) xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx ochrany xxxxxxxxx, xxxx

x) azyl xxxx xxxxxxxxx ochrana xxxxxx,

xxxxxxxx xxxxx uplynula xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx podle zvláštního xxxxxxxx předpisu2) podání xxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx účinek. Xxxxxxxxxx x správním vyhoštění xxxx vykonatelné, xxxxxx-xx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx jeho žalobě xxxxxxxx účinek.

(8) Xxxxxxxxxx x správním xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x oprávnění x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx3a), xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx právní xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx lhůta xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx ministerstva xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx o xxxxxxxx odkladného xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(9) Xxx-xx x nezletilého xxxxxxx xxx xxxxxxxxx (§180c) xxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§119a

(1) Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx vyhoštění xxxxx §119 xxxx. 1 xxxx. b) bodů 6 a 7 xx nevydá, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx ochranu xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx2) xx xxxxx přichází xxxxx xx xxxxx, xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx vážná xxxx16a), x na xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx bez xxxxxxxx x sám xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx ministerstvu x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx pro xxxx xxxxxxxxxxx vstup xxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx vyhoštění podle §119 xxxxx xxxxx, xxxxxxxx jeho xxxxxxxxx xx byl nepřiměřený xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx života xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxx §119 xxx xxxxx pouze x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, nebo xx-xx xx x jeho xxxxx v souladu x Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx.

(4) Rozhodnutí x správním vyhoštění xxxxx §119 nelze xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxx, xxxxx požádal x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx ochrany xx xxxxx nebo xx takové xxxxxxxx xxxx xxxxxx; xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx vydáním povolení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx území, xxxxxxx xxxxxxx.

(5) Policie cizinci, xxxxxxx xxxx vydáno xxxxxxxx k dlouhodobému xxxxxx za účelem xxxxxxx xx xxxxx, xxxxx rozhodnutí x xxxxxxxx vyhoštění xxxxx §119, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx s xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx spolupráci xx xxxx xxx xx vycestování x xxxxx ohrožen xxxx xxxxx xxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x správním xxxxxxxxx jeho xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, kterému bylo xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx ochrany na xxxxx.

(6) Xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie, xxxxx xxxxxxx x vydání xxxxxxxxx x přechodném xxxxxx na xxxxx xxxx o xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, zruší xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx netrvá xxxxxxx xxxxxxxxx, že xx xxxx při xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, závažným xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx veřejné xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, jde-li x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx občana Xxxxxxxx unie, xxxxx xxxxxxx x vydání xxxxxxxx k přechodnému xxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(7) Xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxx-xx o předání xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx s xxxxx členským státem Xxxxxxxx xxxx přede xxxx 13. xxxxx 2009.

§120

Xxxxxxx vyhoštění xxxxxxx x xxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx

(1) Policie xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x povolením x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx, xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx států Xxxxxxxx xxxx, xx xx

x) 10 xxx, je-li xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx na xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x narušení xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx jiným xxxxxxxx způsobem,

b) 10 xxx, xx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xx xxxxxxx mohl xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) 3 roky, nesplní-li xxxxxxx povinnost podle §77 xxxx. 3.

(2) Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx1b) xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, kterému xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx pobytu, xxx vydat xxxxx x případě, xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx státu nebo xxxxxxxx xxxxxxxx narušuje xxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxx xx xxxxxxxxx jeho xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx. Rozhodnutí x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxx-xx x

x) xxxxxxxxxxx občana Xxxxxxxx xxxx, ledaže xx správní vyhoštění xxxx x xxxx xxxxxxxxx zájmu, xxxx

x) xxxxxx Evropské xxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxx xx dobu xxxxx xxx 10 xxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx státu xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Doba, xx kterou xxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx umožnit xxxxx xx území, se xxxxxxx xx na 10 let.

(4) Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx nelze xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx by xxx xxxxxxxxxxx zásah do xxxxxxxxxx nebo rodinného xxxxxx cizince.

§120x

(1) Xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §119 x 120 xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx stanovisko9b) xxxxxxxxxxxx, zda vycestování xxxxxxx je xxxxx (§179); xx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx-xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx při xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx přechodu x xxxxxxx xxxxxxxx uvede, xx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx,

x) xxxxxxx-xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x neuvedl-li xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx, xx by mohl xxx vystaven xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §179, xxxx

x) xxx-xx o xxxxxx Xxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxxx-xx xxxxxx znemožňující xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx právní xxxx rozhodnutí x xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx věci, xxx xxxxxxxxxxx cizince je xxxxx, podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx5d) xx xxxxxxxx a xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx stanovisko xxxxxxxxxxx.

(4) Xxxx-xx vycestování xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx 2 xxxxx, policie tuto xxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxxx x správním xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx vízum x pobytu xxx 90 dnů za xxxxxx xxxxxxx pobytu xx území (§33 xxxx. 3).

(5) Xxxxxxx-xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx cizinci xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx pouze xx xxxx stanovení xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx podle zvláštního xxxxxxxx předpisu5d) po xxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Dnem xxxxxx právní xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx víza xxxxxxxxx xxxxx §33 odst. 3 xxxx povolení x xxxxxxxxxxxx pobytu xx účelem xxxxxxx xxxxxx xx území; xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(6) Xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2 xxxx xxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx vydání xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx ministerstvo x xxxxxxx mezinárodní ochrany xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx2). Xxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx věty xxxxx xxxxxxxxxx xx dvou xxxxxx xxx xxx xxxxxx právní moci xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx požádat x xxxxxxxxxxx ochranu xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, pokud xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx a cizinec xxxxxx xxxx xx 3 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(7) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxx-xx xxxxxxx udělen xxxx. Jde-li o xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §119 xxxx. 1 písm. x), platnost xxxxxxxxxx x xxxxxxxx vyhoštění xxxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx xxxx, xxxxxx po xxxx rovnající xx xxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxx cizince xx xxxxx.

(8) Platnost xxxxxxxxxx x správním xxxxxxxxx xxxx zaniká, xx-xx xxxxxxxxxx, xxxxxx byla xxxxxxx xxxxxxxxx ochrana xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx pobyt za xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx, xxxxxx xx xxxx

x) xxxxxxxxx xx xxxx stanovené x xxxxxxxxxx o xxxxxxxx vyhoštění xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx, xxx-xx x rozhodnutí xxxxx §119 xxxx. 1 xxxx. a) xxxx x), xxxxx xxxxx §120 odst. 1 xxxx. x) xxxx x),

x) rovnající xx xxxxxxxxxxxxxxxx doby xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx, xxx-xx x rozhodnutí xxxxx §119 xxxx. 1 xxxx. c) nebo §120 xxxx. 1 xxxx. x).

(9) Platnost xxxxxxxxxx x správním xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx a xxx xxx xxxxxx právní xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx pro xxxxxxx vstupu na xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx rozhodnutí.

(10) Doba xxxxxxxxx v xxxxxxxx 7 x 8 xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx anebo xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx pobytu xx xxxxxx strpění xxxxxx xx xxxxx.

(11) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xx xxxxx xxxxxxx neoprávněně x xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx §119 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 1, x xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx nebo xxxx, x xx včetně xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx mzdy nebo xxxxx xx státu, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx x xxxxxxx, xx je xxxxxx xxx státního xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, popřípadě xx xxxxxx xxxxx, ve xxxxxx má povolen xxxxx. Dále xxxxxxx xxxxx, xx má xxxxx xxxxxxxxxx příslušný xxxxx inspekce xxxxx41) x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zaměstnavatelem.

§121

Vysloví-li jiný stát xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx být xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx státu.

§122

Xxxxxxxx k odstranění xxxxxxxx správního xxxxxxxxx

(1) X době, po xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx povolí xxxxx na xxxxx, xxxxxxxx důsledkem neudělení xxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx zásah do xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(2) X xxxx, xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x správním vyhoštění xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx území, xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx na xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx na xxxxx xx předvolání xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx republiky x xxxxx-xx věc xxxxxxx x ciziny.

(3) Xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 lze xxxxxxxx xxxxxxx xx 30 xxx.

(4) Xx neudělení xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx neprodleně xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

(5) Policie xxxx na xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx5d), xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx vyhoštění nebo xxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxxx cizinci xxxxxxx vstup xx xxxxx členských států Xxxxxxxx unie, xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, x xx xxxxxxx o xxxxx třetinu této xxxx, xxxxxxxx

x) pominuly xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx polovina xxxx, xx xxxxxx xxxxx cizinci xxxxxxx xxxxx na území,

b) xxx x xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx vycestoval z xxxxx v době xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx platnosti xxxxxxxxxx o správním xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxxx, xxxx

x) se xxxxx x cizince xxxxxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxx (§87), xxxxx xxxxxx xxxx 18 xxx x xxxxx xxxxxxxxx orgánu xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx.

(6) Xxxxxxx může xx xxxxxx občana Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx5d), xxxxxx xxxxx platnost xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx

x) xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx vydání xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx

x) xx xxxxx x cizince xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx (§87), který xxxxxx xxxx 18 let x xxxxx vyjádření xxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx cizinec xxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxx xx území.

(7) Xxxxxxx xxxx xx xxxxxx cizince, který xx xx xxxxxx xxxxxx moci rozhodnutí x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxxx5d), xxxxxx xxxxx rozhodnutí x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx nebezpečí, xx by xxxx xxx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx cizince, xxxxx xx xx pravomocném xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx rodinným xxxxxxxxxxxx občana Xxxxxxxx xxxx.

§123

Xxxxxx xxxxxxx spojených xx správním xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx zahrnují xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, přepravní xxxxxxx a xxxxxxx xxxxx peněžní xxxxxxx. Xx nákladů spojených xx správním xxxxxxxxxx xx xxxx zahrnují xxxxxxx xxxxx věty xxxxx xx cizince xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x cizincem xxxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxx vyhoštění.

(2) Xxx-xx x xxxxxxx vyhoštění xxxxxxx, který byl xx xxxxx zaměstnán xxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxx, je-li xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu8e) xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 uhradit xxx, xxx xxxxxxx zaměstnal. Xxxxx-xx xxxxxxx spojené xx správním vyhoštěním xxxxx uhradit, je xxxxxxx tyto xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx ten, xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxxxxx xxxxxx zaměstnavatel xxxxxxx zaměstnával, xxxx xxxxx, xxx na xxxxxxx xxxxx existujících xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxx x mohl x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx povolení x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x pobytu x zaměstnavatele. Věta xxxxx x xxxxx xx nepoužijí x xxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx, že xxxxxx xxxxxxxxxx stanovené právními xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x nevěděl, xx xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx,

x) xxxx, xxx xxxxxxx xx zaměstnavatelem xxxx xxxxxxxxxxxxxx dohodu xxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxx stanovené xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx a nevěděl, xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx vyhoštěním osoba xxxxxxx v odstavci 2 a xxxxx xxxx xxxxxxx nebyly xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx cizincem xxxx xxxxxxxxxx xxxxx §123c, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx uhradit xxxxxxx, xxxxx má xxx xxxxxxxx xx xxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxx vyhoštění. Xxxxx-xx xxxxxxx spojené xx xxxxxxxx vyhoštěním xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx správním xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x řízení.

(4) Neuhradí-li xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x nebyly-li xxxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx nebo xxxxxx zbývající xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx

x) xxxxx, xxxxx xx x xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxx-xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx spojené se xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx 6 měsíců xxx dne skončení xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx9j),

x) ten, kdo xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx povolení k xxxxxxxxxx,

x) ten, xxx xxxxxxxxx cizince a xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x důvodů uvedených x §52 písm. x) až x) xxxxxxxx xxxxx anebo xxxxxxx z xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx podle §56 xxxxxxxx práce před xxxxxxxxx xxxx, na xxxxxx xxxx cizinci xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx xx zrušení xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx karty xxxxx §63 x xxxxx xxxxxxxxxxxx; xx xxxxxxx, xxxxx cizinec x xxxxx nevycestoval x xxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx, prokáže, xx cizinci xxxxxxxx xxxxxx nákladů xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx do xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx, xxxx xx xxxxx, ve kterém xx xxxxxxx xxxxx,

x) xxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x §52 xxxx. x) až x) xxxxxxxx práce xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx nebo okamžitým xxxxxxxx podle §56 xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxx cizinci xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx karta xxxx xxxxx karta, xxxxx tento xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x pobytu xx xxxxxx zaměstnání xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx karty xxxxx §63 x xxxxx nevycestoval; xx xxxxxxx, pokud prokáže, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxx, jehož xx xxxxxxx, nebo do xxxxx, ve xxxxxx xx povolen pobyt,

e) xxxxxxxx, xxxxx nesplnil xxxxxxxxx xxxxx §104.

(5) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx stanoví, x xxxx lhůtě x xxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xx 4 xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx vyhoštěním xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx; úhradu xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(6) Nebyly-li náklady xxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 2 xx 4, nese tyto xxxxxxx xx xxxx xxxxxx úhrady

a) xxxxxxx, xxx-xx o xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx předpisu42), nebo

b) xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(7) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx o povinnosti xxxxxxx náklady spojené xx správním vyhoštěním, xxxxx xx prvním xxxxxx x řízení, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx předá xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, nebrání-li xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Není-li xxxxx xxxxxxxx přítomnost xxxxxxxxxx, ministerstvo současně x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx x možnosti xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx.

§123x

Xxxxxx nákladů xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xx základě písemné xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx návratem xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx, xxxxx je xxxxxxx, xxxx xx xxxxxx xxxxx, xxxxx cizinci xxxxxx xxxxx xx xxx xxxxx, jde-li x xxxxxxx,

x) který xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx vyhoštění,

b) xxxxxxx xxxx rozhodnutím x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx území xxxx území xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx doba x xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx xx xxxxx pobývá bez xxxxxxxx oprávnění x xxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx území a xxxx xx následně xxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxx vyhoštění xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie, xxxx

x) x kterého došlo xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx platnosti dlouhodobého xxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx trvalému pobytu, xx xxxxxxx xxxx xxxxxx platnosti povolení x dlouhodobému nebo xxxxxxxx pobytu, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx1b) xxxx ukončení xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx příslušníka xxxxxx Evropské xxxx, x xxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §50 xxxx. 1 xxxx. x), xxxxxxxx trest xxxxxx svobody xxxx xx xxx uložen xxxxx vyhoštění.

(2) Xxxxxxx xx xxxxxxx ministerstvu xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx může xxxx xxxxxxx xxxxxxx x dobrovolným xxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 1

a) x xxxx xxxxxxxxx cizince x xxxxxxxx xx xxxxxx právní moci xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x povinnosti xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx,

x) po xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x

1. správním vyhoštění xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Evropské unie xx podmínky, že xxxxx neuplynula doba x vycestování, xxxx

2. xxxxxxxxx žádosti x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx uvedeného v xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx zániku tohoto xxxxxxxxx k xxxxxx, xx xxxxxxxx, xx xxxxxxx na xxxxx xxxxxx alespoň xx xxxxxxx výjezdního příkazu xxxxxxxxx podle §50 xxxx. 1 xxxx. x), nebo

c) xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

(4) X žádosti xxxxxxx o úhradu xxxxxxx spojených x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

XXXXX XX

XXXXXXXX XXXXXXXX XX XXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXX X XXXXX X XXXXXXXXX CIZINCE

§123b

Zvláštní xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx cizince z xxxxx

(1) Zvláštním opatřením xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx (xxxx jen "zvláštní xxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxxx") xx

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx místa xxxxxx, xxxxxxxx se xxx, xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx policii a xx stanovené xxxx xx na adrese xxxxx xxxxxx zdržovat xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx kontroly,

b) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx výši xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx záruka") xxxxxxxx, xxxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx může složit xxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxx x povoleným xxxxxxxxxxx xxxxx trvalým xxxxxxx xx území (xxxx xxx "složitel"),

c) xxxxxxxxx xxxxxxx osobně xx xxxxxx xxxxxxx x xxxx policií xxxxxxxxx, xxxx

x) povinnost xxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xx stanovené xxxx být x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx účelem xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Zvláštní xxxxxxxx lze xxxxxx, xx-xx důvodné xxxxxxxxx, xx xx xxxxxxx xxxx mařit xxxx xxxxxxxx xxxxxx řízení, xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx vycestování, xxx, xx neprokáže xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx pobytu, xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx lze xxxx xxxxxx, xx-xx xxxxxxx nebezpečí, že xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx, nevycestuje.

(4) X druhu x xxxxxxx výkonu xxxxxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxxx rozhoduje policie. Xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx opatření xxxxxxx xxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx vyhoštění, x xxxxxxxx k xxxxxxx tohoto xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx života xxxxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx účelem xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx bez xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx, u xxxx xx xxxxxx, že xx x úmyslu xxxxxxxxxxx vstoupit xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(6) Xxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx vycestování xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x správním xxxxxxxxx xxxx rozhodnutí x povinnosti opustit xxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxx států Xxxxxxxx xxxx. Odvolání xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx opatření xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx účinek.

(7) Xxxxxxx xx xxxxxxx splnit xxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx o xxxxxxx zvláštního opatření xx xxxxxx vycestování x vycestovat v xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx.

(8) X případě, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx mu xxxxxxxxxxx x uložení zvláštního xxxxxxxx za účelem xxxxxxxxxxx nebo v xxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx zabrání důvody xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, je xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx splnit xxxxxxxxxx xx zániku xxxxxx důvodů.

§123x

Xxxxxxxx záruka

(1) Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx x xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx xxxx, xx mu xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx pobyt xxxx xxxxx podle xxxxxxxxxx právního předpisu2), xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx pobytu. Xxxxxxx se x xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxx xx způsobu xxxxxxx finanční xxxxxx. Xxxxxxx xx vrácení xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx nebo xxxxxxxx xx xx splnění xxxxxxxx stanovených x xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xx 5 let xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x vrácení xxxxxxxx xxxxxx.

(3) V xxxxxxx, xx xxxxxxx x území xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx, ve státě, xx kterém má xxxxxxx pobyt, xxxx xx xxxxx, xxxxx xxxx členským xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx5a). Složil-li xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx, za xxxxxxx byla xxxxxxxx xxxxxx složena, xxxxxxx xx xxx zbytečného xxxxxxx xx vycestování x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx zastupitelském xxxxx xx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx, xxxx xx státě, xx kterém xx xxxxxxx pobyt; xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxx zamítne xxxxxx x xxxxxxx finanční xxxxxx, xxxxxxxx

x) xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx x nebyl mu xxxxxxx dlouhodobý anebo xxxxxx pobyt xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx2),3a),

x) cizinec xxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx žádost xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx, xxxxx xx občanem, xxxx xx státě, xx xxxxxx má xxxxxxx xxxxx, xxxx

x) xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx, xxxx xx xxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx, xxxx-xx x xxxxxxx xxxxxxxx záruky xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx stanovené době x xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx.

(6) Finanční xxxxxx připadne xxxxx, xxxxxxxx cizinec nebo xxxxxxxx xx xxxxx xx 5 xxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxx xxxxxxx.

(7) X xxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx může být xxxxxxx xx úhradu xxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx před xxxxx složením.

§124

Xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx správního vyhoštění

(1) Xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx 15 let, jemuž xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x správním xxxxxxxxx xxxxx x jehož xxxxxxxx xxxxxxxxx již xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx byl xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx území členských xxxxx Evropské xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx opatření za xxxxxx xxxxxxxxxxx, pokud

a) xx xxxxxxxxx, xx xx cizinec mohl xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx závažným xxxxxxxx xxxxxxx veřejný xxxxxxx,

x) xx xxxxxxxxx, xx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, zejména xxx, xx v xxxxxx xxxxx nepravdivé xxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx, odmítl xxxx xxxxx uvést xxxxx vyjádřil úmysl xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxx jednání,

c) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx x xxxx xxxxxxxxx x rozhodnutí o xxxxxxxx vyhoštění,

d) cizinec xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx

x) xx cizinec xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx států.

(2) V xxxxxx x zajištění xxxxxxx xx účelem xxxxxxxxx xxxxxxxxx je xxxxxx rozhodnutí xxxxxx xxxxxx v xxxxxx. Xxxxxxxx, obnova xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx x rozhodnutí o xxxxxxxxx xxxxxxx dobu xxxxxx zajištění s xxxxxxxxxxxx k xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx výkonu xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Při xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx cizinců bez xxxxxxxxx a xxxxx xx xxxxxx xxxx x xxxxx. Je-li xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx vyhoštění, xx xxxxxxx oprávněna xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xx x xxxxxxxxx. V xxxxxx x prodloužení xxxx xxxxxx zajištění cizince xx xxxxxx správního xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx úkonem x xxxxxx. Odvolání, xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Policie xxxx xxxx rozhodnutí x xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxx zákona x xxxxx, xxx-xx o xxxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx, xx xx xxxx xxxxxxx x udělení xxxxxxxxxxx xxxxxxx dříve, xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx ochrany x xxxxx vyhnout se xxxxxxxxx vyhoštění, xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx do xxxxxx, xxxx xx xxxxxxxx. Nové rozhodnutí x xxxxxxxxx policie xxxx xx 3 xxx xx doby, xxx xxxx ministerstvo xxxxxxxxxx x zajištění.

(5) Xx-xx xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx (§180c) xxxx nezletilého xxxxxxx x xxxxxxxx postavení, xxxxxxxx xx policie xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxx x ustanovení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx vyrozumí a xxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(6) Policie xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx cizince xxx xxxxxxxxx, pouze xx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx, že xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx způsobem narušit xxxxxxx pořádek, a xx-xx xx x xxxx xxxxx x xxxxxxx x Úmluvou x xxxxxxx xxxxxx. X případě xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx jde x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx, je xxxxxxx oprávněna xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x odstavci 1 xx doby, xxx je zjištěn xxxx xxxxxxxx xxx. Xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx bezodkladně xx xxxx zajištění. Xxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx úkonů xx zjištění xxxx, xxxxx se xx xxx xxxx na xxxxxxxxx cizince. Pokud xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xx xxxxxxx xxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxx bez doprovodu.

(7) X xxxxxxxx provedení xxxxx xx xxxxxxxx xxxx, o xxxxxxx x xxxxxxxxxx jejich xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx odmítnutí xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx doprovodu x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x jazyce, ve xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx.

(8) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx cizince xxxxx x xxxxxxxxx podat xxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxx ze zařízení, x dále x xxxxxxxxx podat xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx nebo prodloužení xxxx trvání xxxxxxxxx. Xxx-xx x nezletilého xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx o nezletilého xxxxxxx v obdobném xxxxxxxxx, poučí policie x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§124a

Nelze-li xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx vycestování, xxxxxxx xx oprávněna xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, který xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxx ochranu, xxxxxxxx xxx bylo x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx zahájeno x xxxxxx xxxxx §119 xxxx. 1 xxxx. x), xxxxx §119 xxxx. 1 písm. x) xxxx 6 xxxx 7.

§124x

Xxxxxxxxx cizince xx xxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxx-xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx může xxxxxxxx xx dobu xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx 15 let xx xxxxxx xxxx vycestování, xxxxxxxx

x) bylo xxxxxx x xxxxxxx mezinárodní xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx neposkytl xxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx mezinárodní xxxxxxx, nebo

b) xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xx ukončení poskytování xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx států Xxxxxxxx unie ve xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xx 30 dnů, xxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) X xxxxxxxxx xxxxxxx xx účelem xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx záznam xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx, xxxx a místu xxxxxxxxx.

(3) Nelze-li xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxx do 48 xxxxx, xxxxxxx v xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxx xx účelem xxxxxxxxxxx xxxx rozhodnutí, xxxxx xx xxxxxx xxxxxx v xxxxxx. Xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx stanoví xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x předpokládané xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Je-li to xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx vycestování xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, a xx x opakovaně. X xxxxxx o prodloužení xxxx trvání zajištění xxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x řízení. Xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx ani xxxxxxxxx řízení xxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xx zajištění xx účelem vycestování xx xxxxxxxxxx §123, 123a x xxxxx XXX xxxxxxx xxxxxxx.

(6) Xxxxxxxx 1 se xxxxxxxxx,

x) je-li xxxxx xxxxxxxxx podle odstavce 1 xxxxxxx xx xxxxxxxxx přechodu xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, nebo

b) xx-xx cizinec přepravní xxxxxx pro xxxxxxxxxxx x xxxxx (letenku, xxxxxxxx), xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx lhůtě xxxxx odstavce 1 xxxx. b) x xxxxxx xx jeho xxxx xxxxxxxxxxx.

§125

(1) Xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx 180 xxx x počítá xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx svobody. X xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx 18 xxx xxxx xxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx překročit 90 dnů.

(2) Xxxxxxx xx oprávněna xxxxxxxxxxx xxxx trvání zajištění xxxxx §124 xx 124b x xxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx xxxxx za xxxxxxxx, xx vyhoštění cizince xx xxxxxxxxxxxxxx v xxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx

x) cizinec x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx vycestování,

b) xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx nezbytné xxx xxxxxxxxx náhradního xxxxxxxxxx xxxxxxx, nebo xx xxxxxx uvést, xxxx

x) x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx dokladů xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx dochází x xxxx řádné xxxxx xxxxxxx xx zpoždění xx strany xxxxxxx xxxx.

(3) Doba xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 písm. x) x b) nesmí xxxxxxxxx x souhrnu 545 xxx, xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x) 365 dnů x počítá xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. O xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx policie xxxxxxxxxx, které je xxxxxx xxxxxx x xxxxxx. Xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx ani xxxxxxxxx xxxxxx nejsou xxxxxxxxx.

(4) X xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx policie xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx příbuzného x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx; xx-xx xxxxxxxxxx nezletilý xxxxxxx xxx xxxxxxxxx, vyrozumí xxxxxxx orgán sociálně-právní xxxxxxx xxxxxx. Policie xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx diplomatickou xxxx xxxx konzulární úřad xxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxx xx xxxxx x xxxxx x xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx jménem xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx doprovodu požádá, xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx; to neplatí, xxx-xx x zajištění xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx2).

(5) Xx-xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §46a xxxxxx x azylu, x uplynulé xxxx xxxxxxxxx xxxxx §46a xxxxxx o xxxxx xx xxxxxxxxxx.

(6) Xxxx-xx x průběhu xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx skutečnosti xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx důvodu, xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx doby xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx ruší; doba xxxxxxxxx se xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x zajištění xxxxx §46a xxxxxx x azylu se xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxx.

§126

Xxxxxxx xx xxxxxxx

x) xx xxxxx dobu xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) neprodleně xx xxxxxxxxx xxxxxx zajištěného xxxxxxx x xxxxxx, xx xxxxxx je xxxxxxx schopen xx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxx policii xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx zajištění x rozhodnutí o xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx rozhodnutí x nepropuštění xx xxxxxxxx. Nelze-li tento xxxxx xxxxxxx x xxxxx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx jiným xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx písemně xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx, čínském, xxxxxx, arabském, xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx soudního přezkumu xxxxxxxxxx zajištění x xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx zajištění. X xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx poučení policie xxxxxx xxxxxx.

§126a

(1) Xxxxxxx xx xxxxx ministerstva xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, je-li xxxxxxx nebezpečí, xx

x) xxxxxxx, kterému byla xxxxxxxxxx lhůta xx xxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxxxx s orgánem xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, (§42e odst. 2), xxxx

x) xxxxxxx, xxxxx podal xxxxxx x povolení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx,

xx mohl xxx xxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx ohrožen xx xxxxxx xxxx xxxxxx x souvislosti xx spoluprací x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx řízení.

(2) Xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx staví xxx xxxxx xxxxx §125 xxxx. 1.

(3) Xx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx uprchne, xxxx xxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx přerušení xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 a 3 xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx přípustné.

§126b

(1) Xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx do xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx lůžkové xxxx xxxxx §176 xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxx-xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx předpokládat, xx xxxx pobyt xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 za xxxxxx poskytnutí xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxx scházející xx xxxxxxxx 180 xxx xxx dne xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Při xxxxxxxx xxxxxxxxx policie xxxxxxx xxxxx vízum k xxxxxx xxx 90 xxx za xxxxxx xxxxxxx pobytu xx xxxxx z důvodu xxxxxxxx xx jeho xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx; xxxxxxxx víza xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx x vycestování xxxxxxx x xxxxx, xxxxxxx xx xxxx 1 xxxx.

(3) Xxxxxxxxxx odstavců 1 x 2 xx xxxxxxxxx, pokud x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

§127

(1) Xxxxxxxxx xxxx xxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx ukončeno

a) xx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx-xx soud xx xxxxxxxx soudnictví x zrušení rozhodnutí x xxxxxxxxx cizince, x zrušení xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx doby xxxxxx zajištění xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x nepropuštění ze xxxxxxxx; povinnost xxxxxxxxx xxxxxxx vzniká xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx rozsudku,

c) xx-xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx,

x) xx-xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,2)

x) xx-xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx pobyt xx xxxxxx xxxxxxx xx území, xxxx

x) xxxxxxxx-xx ministerstvo x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx mezinárodní xxxxxxx xxxxx §46a xxxxxx x xxxxx.

(2) Podání xxxxxxx x udělení xxxxxxxxxxx ochrany x xxxxxxx zajištění xxxx xxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxx.

§128

(1) Xxxxxxxxxxx cizince, xxxxxxx xx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x správním xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx, dopraví xxxxxxx xx hraniční xxxxxxx xx účelem xxxxxxxxxxx z xxxxx; xx neplatí x xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx žaloby. Xxxxxxx rovněž xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx po xxxxxxxxx xxxxxx proti xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x cizince, xxxxx xxx zajištěn xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §124b.

(2) Policie xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 x xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx vycestování xxxxxxx x xxxxx.

(3) Xxx-xx x nezletilého xxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx odstavců 1 x 2 teprve xxxx, co stát, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx doprovodu xxxxxxxx, xxxxxx, xx xxxxxxxxxxx cizinci xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx jeho xxxx.

§129

Xxxxxxxxx cizince xx xxxxxx jeho xxxxxxx xxxx xxxxxxx

(1) Xxxxx-xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx, policie xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, který xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxx podle mezinárodní xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx přede xxxx 13. xxxxx 2009 xxxx přímo xxxxxxxxxxxx právního xxxxxxxx Xxxxxxxx unie37); xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx cizince x xxxxxxx, že xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx dokončit xxx nutné přestávky.

(2) X xxxxxxxxx policie xxxxxxxxxx xxxxxx záznam xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx zajištěného cizince, xxxx, xxxx x xxxxx zajištění x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx.

(3) Nelze-li xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxx průvozu xxxxxxxxxx xx lhůtě xx 48 hodin, x xxx-xx x průvoz xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §152 xx xxxxx xx 72 hodin, xxxxxxx v xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx účelem xxxx xxxxxxx xxxx průvozu xxxx xxxxxxxxxx, které xx xxxxxx úkonem x řízení. Xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx řízení xxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Policie xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx použitelným xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx37), xxxxx xxxxx existuje xxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xx xxxxx nebezpečí xxxxx xx zejména xxxxxxxx, pokud cizinec xxxxxxx na území xxxxxxxxxxx, vyhnul xx xxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx vázaného xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx37), nebo xx xxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxx vázaného xxxxx xxxxxxxxxxx předpisem Xxxxxxxx xxxx37) nebo xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx. Za xxxxx nebezpečí xxxxx xx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx, který xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx přímo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Evropské xxxx37) xxxxx nesousedícího x Xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx samostatně xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx místa xxxxxx xx území.

(5) Xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx nezletilého xxxxxxx xxx xxxxxxxxx, pouze xx-xx důvodné xxxxxxxxx, xx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx státu xx závažným způsobem xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, x xx-xx xx x xxxx zájmu x souladu s Xxxxxxx o xxxxxxx xxxxxx. Policie xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxx o nezletilého xxxxxxx bez doprovodu, xxxxxxxx xxxxxxx zajistit xx doby, xxx xx xxxxxxx jeho xxxxxxxx věk. Xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx věku xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx. Odmítne-li xxxxxxxxx xxxxxxx bez xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xx něj xxxx na xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx se xx xxxxxxx xxxx xx nezletilého cizince xxx xxxxxxxxx.

(6) O xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx zjištění věku, x xxxxxxx x xxxxxxxxxx jejich provedení x následcích xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx cizince xxx xxxxxxxxx v mateřském xxxxxx xxxx v xxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx.

(7) Policie x xxxxxxxxxx o zajištění xxxxxxx dobu xxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xx-xx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx průvozu, je xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x to x xxxxxxxxx. X xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx předání xxxx xxxxxxx xx xxxxxx rozhodnutí xxxxxx xxxxxx x xxxxxx. Xxxxxxxx, obnova xxxxxx xxx xxxxxxxxx řízení xxxxxx přípustné.

(8) Policie xx povinna xxxxxx xxx, aby xxx xxxxxxx xxxxxx nebo xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx dokončen x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx dne zajištění.

§129a

Žádost x xxxxxxxxxx xx zařízení

(1) Xxxxxxx xx xxxxxxxx podat xxxxxxx žádost x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xx které je xxxxxxx xxxxx veškeré xxxxxxxx skutečnosti, xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx. Xxxxxxx zkoumá, xxx xxxxxx důvody, xxx xxxxx xxx cizinec xxxxxxxx, xxxxxxxxx pro xxxxx byla xxxx xxxxxxxxx prodloužena, xxxx xxx xxxx splněny xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx. O xxxxxxx policie xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx cizince xxxxx x xxxxxxxxx podat xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx; jde-li o xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx, poučí x xxx xxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx x propuštění xx xxxxxxxx xx cizinec xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx uplynutí 30 xxx od nabytí xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x prodloužení xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxxx proti takovému xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx 30 xxx xx právní xxxx posledního xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxx rozhodnutí o xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx doby xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, je-li xx nezbytné xxx xxxxxxxx skutečného xxxxx xxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxx vypovídat. Policie xxxxxxx xxxx výslechem xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx neúplné xxxxxxxx.

(5) O výslechu xxxxxx xxxxxxx cizince xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx nevyrozumívá. Xxxxxxx xxx jeho xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx svědka. Xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx provedení xxxxxxxx cizince nebo xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx je v xxxxx xxxx, xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx skutečného stavu xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxx z nich xx x xxxxxx xxxxxxxx nedostaví. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx, xx xxx proveden xxxxxxx cizince; do xxxx xxxxxxxxx výslechu xxxxxxx xx protokol x výslechu svědka xxxxxxxx z xxxxxxxxx xx spisu.

(6) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx žádost vyjádřit xx x xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx řízení xxxxxx přípustné.

§129a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 303/2013 Sb. s xxxxxxxxx od 1.1.2014

XXXXX XII

ZAŘÍZENÍ

§130

(1) Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx zpravidla xxxxxxxx x xxxxxxxx.

(2) Zařízení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxx").

(3) Xxxxxxxx xx dělí xx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxx x mírným xxxxxxx") x xxxx x xxxxxxx režimem xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxx x přísným xxxxxxx"). Xxxx s mírným xxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx části, do xxxxxxx je xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx policie vstup xxxxxxxx zakázán.

(4) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx do xxxxxxxx určeného xxxxxxxxxxxxxx.

§131

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx do xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx po xxx, x právy x povinnostmi, které xx xxxxxxxx k xxxxxx cizince x xxxxxxxx, s xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx v xxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxx zařízení. Xxxxxxxxx se xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx změn xxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx xx vztahují x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx, nebo xxxxxxxxx xxxx zařízení. Xxxxxxxxx x právech x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx řád xxxxxxxx xxxx umístěny xxx, xxx byly xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§132

(1) Xxxx x xxxxxx režimem xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, společné xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx, v němž xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxx x xxxxxxx režimem je xxxxxxxx xx xxxxx x mírným xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx místnost x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx.

§132x

Xxxxxxxxxxxx je oprávněn x xxxxxxx x xxxxxx zařízení x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x ostatních osob xxxxxxxxxxx x zařízení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x prostorách xxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx zařízení x xxxxxxx, v xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

§132x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 379/2007 Xx. x účinností xx 21.12.2007

§133

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx x xxxxxx režimem xx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx místnost x xxxxx s xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx počtu xxxxxxxxxxx xxxxxxx, sanitárním zařízením xxxxxxxxx xx zbývajícího xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx) xxxxxxxxx. Tato místnost xx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx.

§134

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx podmínek xxxxxxxxxxx xxxxx zákonem

a) xxxxxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx věcí, xxxxxx x základní hygienické xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx přijímat x odesílat xxxxxxx xxxxxxx bez omezení,

c) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx možností zajistí xxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx,

x) umožní xxxxx xxxxxx nebo xxxx xxxxxx státním xxxxxxx Xxxxx republiky xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx uplatnění xxxx xxxx x tyto xx své xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, nemá-li xxxxxxx xxxxxxxxxx finanční xxxxxxxxxx,

x) xx jeho xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx s xxxxxxx x xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx osmihodinový spánek x době xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx volný xxxxx v xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx a xxxx x xxxxxxxxx cizinci xxxxxxxxxx v xxxx xxxxx.

(2) Provozovatel zajistí xxxxxxxxx prohlídku xxxxxxxxxxx xxxxxxx, další xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x laboratorní xxxxxxxxx x očkování x preventivní xxxxxxxx xxxxxxxxx orgánem xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Provozovatel xxxxxxxxxxx xxxxxxx umístěnému x xxxxx x xxxxxxx režimem xxxxxx x rámci xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx 1 xxxxxx xxxxx, xx xxxxx ho xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx. X xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxx zajištěnému xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx a xxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx pobytu xxxxxxx x xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona xxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxxxx x xxxxx.

§135

(1) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxxxxx nebo xx základě xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx x přísným xxxxxxx, xxxxx

x) xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx důvodu,

b) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx poruší xxxxxxx řád xxxxxxxx, xxxx

x) opakovaně xxxxxxxx xxxxxxxx poruší xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Zajištěného xxxxxxx xxxxxxxx 18 xxx lze xx xxxxx x přísným xxxxxxx xxxxxxx pouze x důvodu xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx x).

(3) Xxxxxxx sepíše x xxxxxxxx zajištěného xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx neprodleně xxxxxx x x xxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (§148 xxxx. 2). Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx seznámí. Xxxxxx xxxxxxxxx zajištěným xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, byl-li xxxxxxxxx, xxxxxxx uloží xx xxxxx xxxxxxxxxxx cizince. Xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx dobu xxxxx xxx 48 xxxxx, xxxxxxx o xxxxx xxxxxxxx vydá rozhodnutí. Xxxxxxxx, xxxxxx řízení xxx přezkumné řízení xxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xx xxxxx x přísným xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xx 30 xxx. Xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx cizince x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx pro xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx-xx xx cizinec x xxxx xxxxx xxxx xxxxx jednání xxxxx xxxxxxxx 1 nebo xxxx-xx xxxxx pro xxxxxxx dohled, policie xxxx umístění x xxxxx s xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx prodlouží x 30 xxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx do xxxxx x mírným režimem. Xxxxxxxx, xxxxxx řízení xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

§136

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx

x) dodržovat xxxxxxx xxx zařízení,

b) xxxxxx majetek zařízení,

c) xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx provozovatele xxxxxxx xxx plnění xxxxx x souvislosti xx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx omezení xxxxx práv, zejména xxxxx na soukromí x svobodu xxxxxx x xxxxxx, x xxxxxxx nezbytném xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx pro ochranu xxxxxxxxx zdraví,

f) xxxxxxxxx xxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxx hygieny a xxxxxxx xx x xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx stanoveného xxxxxxxx řádem.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx strpět xxxxxxxxxxx xxxxxxx, periodickou x xxxxxxxx, a je-li xx xxxxxxxx, x xxxxxxxxxx lékařskou prohlídku x xxxxxxx určeném xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx zajištěného xxxxxxx xx prováděna xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, nerozhodne-li xxxxx xxxxx. Xxxxx-xx xxxx xxx odpor xxxxxxxxxxx xxxxxxx provést, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxx bránícímu se xxxxxxxxxxx cizinci xxxxxxxx xxxx zjevně xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx jednání.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx nesmí

a) xxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx alkohol x xxxx návykové xxxxx,

x) xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx člověka xxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxx přechovávat xxxx, xxxxx by xxxx množstvím xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) opustit xxxxxxxx xxx souhlasu xxxxxxx.

§137

(1) Policie je xxxxxxxxx xxx umístění xxxxxxxxxxx xxxxxxx do xxxxxxxx provést xxxx xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx jeho věcí xx xxxxxx xxxxxxxx, xxx u xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx totožnosti xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx jeho xxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx, xxxxx xxxxxxx xx zařízení, xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx je xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxx zajištěného xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx podezření, xx xxxxx cizinec xxxx xxx u xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx jeho xxxxxxxxx xxxx státní xxxxxxxxx xxxx xxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx, vyrábění xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(4) Policie xxxxxxxx doklad, xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx, peněžní xxxxxxxxxx a xxxx, xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx, nalezené xxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx.

(5) Xxxxxxx zadržené xxxx xxxxx, x výjimkou xxxxxxxxxx xxxxxxx, dokladu xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx potvrzující xxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxx občanství, xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx18) x xxxx19), xxxxxxx xxxxxx je x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx České xxxxxxxxx, spolu xx xxxxxxxx xxxxxx věcí x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

§138

(1) Xxxxxxxxxxxx vydá xxxxxxx xxx xxxxxxxx, xx xxxxxx stanoví

a) xxxxxxxx poskytovaných xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxx rozvrh xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx x nabídku xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx vyžití,

d) xxxxxxxx výdeje xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx potřeb, xxxxx, xxxxx x xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxx vycházky,

g) xxxxxxxx, xxx je xxxxx xxxxxxxx bez xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxx, xxx je x xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx přístupný xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxx,

x) místa xxxxxxxxx xxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxx zajištění xxxxxx xxxx denní xxxxxxx, xxxx, xxxxx a xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx technické xxxxxxxxxxx.

(2) Xx vnitřním řádu xxxxxxxx, x xxxx xxxxxxxx rodiče x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx bez doprovodu, xxxxxxxxxxxx stanoví také xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx různé xxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxx v xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxx, španělském, xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, hindském, xxxxxxxxx v dalším xxxxxx, xx-xx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

§139

Rozdělení rodiny x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx člena xxxxxx v xxxxx x přísným xxxxxxx.

§140

(1) Provozovatel je xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx má xxxxxxxxx xxxxxxx vyživovací xxxxxxxxx xxxx xxx má x xxxx, xxxxx-xx xxxxxxxx xxxx x xxx xxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx "ubytovaný xxxxxxx"). Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx stravu a xxxxx služby xxxx xxxxxxxxxxx cizinci. Je-li xxxxxxxxx xxxxxxx schopen xxxxxxxx si xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx, přihlíží xx x xxxxxxx xxxx xxxx.

(2) Ubytovaný xxxxxxx xxxx zařízení xxxxxxx, xx-xx zajištěnu xxxx xxxxx xxxxxxxx. Xxx-xx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx s xxxxxxxx svéprávností, může xxxxxxx xxxxxxxx jen xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx se §131, §134 xxxx. 1, 2 x 4, §136 odst. 1 xxxx. x) xx x) x x), §136 xxxx. 2, §136 xxxx. 3 písm. x) xx c), §143, §144 xxxx. 1 xx 3 x §145 vztahují obdobně.

§141

(1) Při xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx či národnostním xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx vztahům, xxxx xxxx xxxxxxxxxxx stavu xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Odděleně se xxxxxxxx

x) xxxxxxxxx cizinci xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx zletilých,

b) muži xx žen, s xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx14), xxxxx s tím xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxx 18 xxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx je umístěn xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxx do xxxx.

§142

(1) Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx19a), xxxxxxx xxxxxxx plnění xxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx plnění xxxxxxx xxxxxx docházky, xxxx-xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx, x xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx jeho xxxxxxxxx. X xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx dopravu xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zařízení.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxx povinnou xxxxxx xxxxxxxx, učebnice x xxxxxx xxxxxxx, pokud xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx xx tyto uhradit xxxxx.

§143

(1) Xxxxxxxxxxx cizinci xx xxxxxxxxx strava xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx třikrát xxxxx, x xxxxxxx xxxx do 18 xxx xxxxxxx xxxxx.

(2) Xxx xxxxxx stravy xx xxxxx možností xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§144

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx čtyřikrát xxxxx v xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx nejvýše 4 xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. X xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxx xxxx jejího xxxxxx; xxxxxxxx-xx to xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, může být xxxxxx i xxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxx x místnostech k xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx ukončit, xxxxx xxxxxxxxx cizinec xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx klid xxxx xxxxxxx v xxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx v xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxx xx právo xxxxxxxx x xxxxxxxx návštěvy xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx osoby, který xxxxxxx, že xxxxxxxxx xxxx činnosti xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx. Xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x tomu pověřený xxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx.

(4) Návštěva xxxxxxxxxxx xxxxxxx umístěného v xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx policie.

§145

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx jednou za xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x potravinami, knihami x xxxxx xxxxxx xxxxxxx do hmotnosti 10 xx. Omezení xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxx za xxxxxx xxxx xxxxxx. Balíčky xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx provozovatel.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx x zadrží xxxx, xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx, vyrábění xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx je xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx, x xxxxxxxx xxxx19), jejichž xxxxxx xx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx Xxxxx republiky, xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx jeho xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx a vydání xxxxxxxxxxx cizinci při xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx cizinec může xxxxxxxx xxx omezení xxxxxx, které xx xxxx xx zařízení xxxxxxx nebo předány xxxxx xxxxxxxx; xxxxxxx xxxxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Nepředá-li xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx provozovateli, xxxxxxx xxxx xxxxxx cizinci xxxxxx x xxxxx xx do xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx věci, zejména xxxxxxxx x xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx prostředků x xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxx, který xx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx, x xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx do 300 Xx. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx objednávky xxxxxxx x xxxxxxxxxxx stanovených xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx x xxxxxx vyúčtování cizinec xxxxxxx xxxx podpisem; xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředků.

§146

(1) Provozovatel xx xxxxxxxx použít uschované xxxxxxx prostředky xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx-xx x xxxxx nebo xxxx xxxxx směnitelné měně, x xxxxxx, xxx x částečné, výdajů xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx, xxx xxxxxxx xxx xxxx propuštění xx xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx 400 Xx; xx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx, vydá xx mu xxxx xxxxxxxxx částka x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx prostředky x xxxxxx xxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx částce 400 Xx. Xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, poskytne xx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx 400 Xx.

(2) Provozovatel xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1.

(3) Odstavec 1 xxxx xxxxx x xxxxx se xxxxxxxxx, je-li xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx zařízení xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx.

§147

(1) Xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx zařízení xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx a xxxx xxxx, které byly xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx, x xxxxxxxx věcí, xxxxxxx xxxxxx xx v xxxxxxx s právním xxxxx České xxxxxxxxx, x xxxxx, xxxxx xxxx x průběhu xxxxxx x zařízení xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx §146. Xxxxxxxx prostředky x xxxx xxx volně xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxx xxxx.

(2) Xxxxxxx xxx propuštění xx xxxxxxxx xxxx cizinci xxxxxxxx xxxxxxxx doklad, xxxxxx totožnosti x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx státní xxxxxxxxx; xx-xx xxxxxxx xx propuštění ze xxxxxxxx eskortován na xxxxxxxx přechod x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx předání xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx potvrzující xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx občanství xx xx hraničním přechodu. Xx-xx xxxxxxxxx, že xx cizinec xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx totožnosti xxxx xxxxxxxxx potvrzující xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx občanství zničil xxxx xx ho xxxxxx, xxx xxx xxxxxxxxx správní vyhoštění xxxx xxxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx jeho xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx, xx xxxxx území xxxxxxx xxxxx mezinárodní xxxxxxx xxxxx či xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx-xx důvodné xxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx z xxxxx, xx xxxxxxx povinna xxxxxxxxxx zajištěného xxxxxxx x datu, čase x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, x xx xxxxxxxxxx 24 xxxxx xxxxxx; xxxx-xx x té xxxx policii xxxxx x xxx propuštění xxxx, xxxxxxxxx cizince xxx xxxxxxxxxx odkladu xxxx, xx xx xx xxxxx.

§148

(1) Xxxxx nad xxxxxxxxxxx ustanovení xxxx xxxxx xx vztahu x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx pravomoc xxxxx xxxxxxxxxx právních xxxxxxxx xxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx 30 xxx xxx xxx jejího xxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx musí xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx.

§149

(1) X xxxxxxxx xxxxxx zajištění prováděné xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx je xxxxx xxxxxxxxx provozovatele x xxxxxxx x xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx mezinárodní xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx zabývající xx ochranou xxxx xxxx omezených xx xxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxx žádosti xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx 3 pracovní xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx užíváno pro xxxxxxxxx cizinců x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx; přitom je xxxxxxx dbát pokynů xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx první x xxxxxx ohrožení xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx zařízení.

§150

(1) Xxxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxx provozu xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x zajištění práv x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx umístěných x xxxxxxxx a xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx vede xxxxxxxx xxxxxxxxxx systém43), xxxxx xx xxxxxxxx. X xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx údajů xxxxxxxxx, pokud xx xxxxxx zpracování xxxxxxxx xxx xxxxxx povinností xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx cizince a xxxx xxxxxxxxxx práv, x xxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx plnění xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, které xx vůči xxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx, x se xxxxxxxxxx xxxxxxxxx provozu zařízení, xxxx organizací x xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nevyužívá vazeb xx informační systémy xxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx zlikvidují xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx zajištění xxxx xxxxxxxxx cizince x zařízení, s xxxxxxxx údajů, xxxxx xxxx účetními xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx o xxxxx, xxxxxxxxx jménech, xxxxxxxx a datu xxxxxxxx cizince nezbytných xxx xxxxxxxxxxxx účetních xxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx, údajů x finančních xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx do xxxxxxx x xxxxxxxx x účelu a xxxxxxx xxxxxx užívání. Xxxxx, které se xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx cizince x xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xx xxxx 5 xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx účetního období, xxxxxxx xx xxxxxx, xxxxxxxxx plynoucích xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x zařízení; po xxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxx.

§151

Příspěvek xxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx obci xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx vynaložených x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx. X výši xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx vláda.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx. X xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

XXXXX XIII

PRŮVOZ XXXXXXX X XXXXXXXXX OSOBA

Průvoz xxxxxxx

§152

(1) Xxxxxxxx cizince xxxx xxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx rozumí vstup x xxxxx xx xxxxx x vycestování xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx vůli xxxxxxx; xxx-xx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx leteckou xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx20) (dále xxx "xxxxxx leteckou xxxxxx"), xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx cizince x xxxxxxxxxx prostoru mezinárodního xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxx cizince x tranzitního xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx letiště xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx příslušného xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx nebo xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx20), xxx-xx x xxxxxx leteckou xxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx-xx xxx důvod xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx jde-li o xxxxxx leteckou xxxxxx, xxxxxxxx

x) je xxxxxxx xx území xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxx xx hledán x xxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) průvoz jinými xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx určení xxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) průvoz xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx letiště xx xxxxx,

x) požadovaná xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxx

x) xx cizinec xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, závažným xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx veřejné xxxxxx xxxx xxxxxxx zájem xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Policie xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx průvozu xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Vyžaduje-li xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx země xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx unie nebo xxxxxx státu, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx20), xxx-xx x xxxxxx xxxxxxxx cestou, xx xxxxxxx oprávněna xxxxxxx xxxx příslušný orgán x xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx tohoto xxxxx.

§153

(1) Policie xxxxxxxxxxx xxxxxxx po xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx. Xxx-xx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xx dobu mezipřistání x x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxxx xx vstupem xxxxxxxxxxx xxxxxxx do tranzitního xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x omezí xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx až xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx letadla xxx xxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx tranzitní xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx; xx xxxxxxx, xx-xx xx xxxxxxxx z xxxxxx uvedených v xxxxxxxx 5 nebo §129 xxxx. 3.

(2) Xxxxxxx po xxxxxxxx xxxxxxxxxxx cizince xxxxxxxx xx xxxxxxx jeho xxxxxxxx doklad.

(3) Cizinec xx xxxxxxx strpět xxxxxx prohlídku xxxxxxxxxx xxxxxxx, jejímž cílem xx xxxxxxx, xxx x xxxx xxxx xxxxx xxxx jinou xxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx zdraví xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx; xxxxxx xxxxxxxxx cizince xxxxxxx xxxxx stejného xxxxxxx.

(4) Prováženému xxxxxxx xxxxxxxxx policie xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 6 xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx xxxxxxxxx cizinec onemocní, xxxxxx xx xx xxxxxx nebo se xxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxx učiní xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx jeho xxxxxx x xxxxxx, zejména xxxxxxxx první xxxxx, xxxxxxx poskytnutí xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxx cizince xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(6) Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

Nežádoucí xxxxx

§154

(1) Nežádoucí xxxxxx xx rozumí xxxxxxx, xxxxx nelze xxxxxxx xxxxx xx xxxxx x důvodu, xx xx xxxxx xxxxxxx při xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx bezpečnost státu, xxxxxxxx xxxxxxxx narušit xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx zdraví xxxx xxxxxxx xxxx a xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx chráněný xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x mezinárodní xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx nežádoucí osobu xx základě xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx ústředního xxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx označí xxxxxxx xx xxxxxxxxx osobu xx základě

a) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx soudu x xxxxxx xxxxxxxxx z xxxxx,10) nebo

b) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx dále xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, v xxxxx xxxxxxx

x) náklady xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx (§123 xxxx. 6),

x) xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nese xxxxxxxxxxxx x cizinec neuhradil xxxxxxxxx náklady v xxxxxxxxx xxxx (§123a xxxx. 2), xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx do xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx (§124b).

(5) Xxx, xxx xxxx x xxxxxxxx cizince xx xxxxxxxx nežádoucích xxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxx xxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx toto xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, prokázání xxxxxxxxxxxx podle xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx prokázána x xxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx je xxxxx zejména xxxxxxxxx xxxxxx tohoto rozhodnutí xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx života cizince.

(6) Xxxxxxx označený xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x evidenci xxxxxxxxxxx xxxx. Xx-xx xxxxxxx nebezpečí, xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx bezpečnost xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx zařadí xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx použitelným xxxxxxx xxxxxxxxx Evropských xxxxxxxxxxxx20a); xx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx1b) xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(7) Policie xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx evidence nežádoucích xxxx xxxxxxxxx.

§155

(1) Xxxxxxx přezkoumá xxxxxx, xxxxx vedly x xxxxxxxx xxxxxxx xx evidence xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx §154 xxxx. 2, jedenkrát xxxxx nebo xxxx, xx-xx poznatky xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, a xx základě xxxxxx xxxxxxxx cizince x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx vyřadí. Xxxxxx-xx xxxx xxxx xxxxxx objektivně přezkoumat, xxxxxx o xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxx požadavek xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx osobu.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx osob xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx orgánu (§154 xxxx. 3) xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx jeho xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx zařazeného xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx uvedeného x §154 odst. 4 xxxx. x) xxxxxxx x evidence xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx uvedeného x §119a xxxx. 6 xxxx po xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx, nejpozději však xx 6 xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx uplynutí xxxx xxxxxxxxx x vycestování. Xxxxxxx zařazeného xx xxxxxxxx nežádoucích osob x xxxxxx uvedeného x §154 xxxx. 4 xxxx. x) xxxx c) xxxxxxx x evidence nežádoucích xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx ministerstvu, xxxxxxxxxx xxxx po 6 xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx osob.

(3) Xxx xxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxx nežádoucích xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxx byly xxxxxxx xxxxx §154 xxxx. 6.

XXXXX XIIIA

INTEGRACE XXXXXXX

§155x

Xxxxxx xx podporu integrace xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx celek, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zřízená xxxxxxx samosprávným xxxxxx xxxx xxxx právnická xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx krajích centra xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xx xxxxxxx integrace xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx služby xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx-xxxxxxxxxx kurzy, xxxxx xxxxxxx xxxxxx, kurzy xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx.

§155x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 176/2019 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.7.2020

§155x

Xxxxxxxxx-xxxxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxxx xx podporu integrace xxxxxxx x xxxxxxxxx-xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx cizince x xxxxxx právy x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x pobytem na xxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx České xxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x Xxxxx republice.

(2) Xxxxxxx, xxxxxxx xxxx vydáno xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx k xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §66 nebo 67, xx povinen xx 1 roku xxx xxx nabytí právní xxxx rozhodnutí x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx-xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx integrace cizinců. Xxxx xxxxxxxxx se xxxxxxx vztahuje i xx xxxxxxx, kterému xxxx vydáno nové xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxx xxxxx xxxxx pobytu xx xxxxx.

(3) Povinnost xxxxxxx x xxxxxxxx 2 xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, který

a) xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx povolení x dlouhodobému xxxxxx xx xxxxxx studia xx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx, karty xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx vnitropodnikově xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx jiného členského xxxxx Evropské xxxx, xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx účelem xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx,

x) v den xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx uvedeného x xxxxxxxx 2

1. xxxxxxxxx xxx 15 let, xxxx

2. xxxxxxx věk 61 let, xxxx

x) xxx xxxxxxxxx-xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

(4) Ministerstvo xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 2 xxxxxxx.

(5) Xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx adaptačně-integračních xxxxx,

x) xxxxxxx, xxx xx xx adaptačně-integračním xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx lektoři x xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx zkoušku xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx-xxxxxxxxxxxx kurzů, x

x) xxxx cizinci xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx-xxxxxxxxxxxx xxxxx x informuje x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx s xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx-xxxxxxxxxxx kurzu xxxxxxxx xxxxxxx, jejíž xxxx xxxxxxx ministerstvo xxxxxxxxx xxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx podporu xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx x xxxxx xxxxx věty xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(7) Zkouška xxx xxxxxxx xxxxxxxxx-xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx test xxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x x praktické části xxxxxxxx na didaktické xxxxxxxxxx. Zkouška xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx-xxxxxxxxxxxx kurzů xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx odborné xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

§155x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 176/2019 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2021

XXXXX XXX

XXXXXXXXX

§156

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx

(1) Cizinec xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) x xxxxxxx x §9 xxxx. 5 xxxx §180h xxxx. 2 xxxxxxxxxxx xxxx do xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx povinnost xxxxx §117d xxxx. 2,

c) xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie, xxxxx sám xxxx xxxxxxx Xxxxxxxx unie, xxxxxxx xxxxxxxxx podle §87b odst. 2 xxxx §87o odst. 3,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §93 xxxx. 1 nebo 2 xxxxx xxxxx §98 xxxx. 1, 3, 4 nebo 5,

x) xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §88 xxxx. 2 nebo 3,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx podle §103 xxxx. h), x), x), n), x) xxxx v),

g) xxxxxxx povinnost xxxxx §103 xxxx. x), x), x), r) xxxx x xxxxxxx x §103 písm. x) uvede x xxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx nepravdivé xxxx xxxxxxx xxxxx,

x) při xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx je xxxxxxxx z xxxxxx xxxxx §116 xxxx. x), x), x) xxxx x),

x) x xxxxxxx s §136 xxxx. 3 písm. x) xxxxxx xxx xxxxxxxx policie xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx péče, do xxxxxxx xxx ze xxxxxxxxxxx důvodů xxxxxxx x xxxxxxx zajištění,

j) xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, ač xx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx změny v xxxxxxxxx opravňujících ke xxxxxx xx xxxxx xxxx x dokladech xxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx,

x) předloží xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx jinému xxxxxxx xxxx cestovní xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu21) xxxx xxxxxx vlastní,

n) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx vystavené xxxx osobě požadované xxxxx tohoto zákona,

o) xxxxxxx povinnost xxxxx §74 xxxx. 3 xxxx §117d odst. 5,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §103 xxxx. x) xxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxx podle §155b xxxx. 2.

(2) Xxxxxxx xxxxx xx xxxx ubytovatel dopustí xxxxxxxxx tím, že

a) xxxxxxx některou x xxxxxxxxxx xxxxx §100,

x) xxxx xxxx uchovává xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x §101, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §102 odst. 4.

(3) Fyzická xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, že

a) xxxxxxx xxxxxxxxx podle §107 xxxx. 1,

x) xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, nesplní xxxxxxxxx xxxxx §107 xxxx. 2,

x) xxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx §15, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §107 xxxx. 4, xxxx

x) jako zákonný xxxxxxxx cizince xxxxxxxx 15 let xxxx xxxxx, xxxxx byl xxxxxxx xxxxxx 15 xxx xxxxxx do xxxx xxxx xxxxx xxx xxx cizincem xxxxxxx 15 let xx dobu xxxx xxxxxx na xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §107 xxxx. 15.

(4) Xxxxxxx xxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx xxxx zaměstnavatel, který xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx uděleno xxxxx x xxxxxx xxx 90 xxx xx xxxxxx sezónního xxxxxxxxxx xxxx krátkodobé xxxxx xx xxxxx xxxxxx,

x) x xxxxxxx x §107 xxxx. 10 xxxx. x) xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x §100 písm. x) xxxx aby výše xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx nadměrná xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx ubytování xxxxxxxx xxxxxx z xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx §146 písm. x) xxxxxxxx xxxxx, xxxx

x) x rozporu x §107 xxxx. 10 xxxx. x) xxxxxxxxx cizinci vystavení xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx

x) 50 000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx xxxxxxxx 4 xxxx. a),

b) 10 000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), l), x) xxxx o) až x),

x) 5 000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), f), x), j) xxxx x), odstavce 3 xxxx xxxxxxxx 4 xxxx. x),

x) 3 000 Xx, jde-li o xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x), x), x), x), x) xxxx x).

§156x

§156x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 427/2010 Sb.

§157

Xxxxxxxxx právnických x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx podle §104 xxxx. 1, xxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx v případě xxxxxxxx x §104 xxxx. 4.

(2) Provozovatel xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx na pravidelných xxxxxxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxx zákaz xxxxxxx cizince xx xxxxx podle §104 xxxx. 2.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxx x přímo xxxxxxxxxxx právním xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx15a), xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx se xxxx xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxx ve vztahu x osobám xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, se xxxxxxx přestupku xxx, xx v xxxxxxx x §104 odst. 3 xxxxxxxxx dopravu xx xxxxxxxxx cizince, xxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx fyzická xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx §100,

x) vede nebo xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x §101, nebo

c) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §102 xxxx. 4.

(5) Xxxxxxxxx xxxxx xxxx podnikající xxxxxxx osoba xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx jako zaměstnavatel, xxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx cizinci, xxxxxxx xxxx uděleno xxxxx x pobytu xxx 90 xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx za xxxxx xxxxxx,

x) x xxxxxxx x §107 xxxx. 10 xxxx. x) xxxxxxxxx, xxx ubytování xxxxxxxxx podmínky xxxxxxx x §100 písm. x) xxxx xxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx nebyla xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxx, xxxxx xxxx odměny xxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx tohoto xxxxxxx xxxxx §146 xxxx. x) xxxxxxxx xxxxx, xxxx

x) x xxxxxxx x §107 xxxx. 10 xxxx. x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(6) Xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx se xxxxxxx přestupku tím, xx nesplní xxxxxxxxx xxxxx §107 xxxx. 5.

(7) Výzkumná xxxxxxxxxx, xxxxx x cizincem xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx, xx dopustí xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §107 xxxx. 6.

(8) Xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx

x) xx 100&xxxx;000 Kč do 500&xxxx;000 Xx za xxxxxxx xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 nebo 2 a xxxxxxx xxx dopraven z xxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx státem, xxxxx xxx-xx x xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 3,

x) xx 50&xxxx;000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 4, xxxxxxxx 5 xxxx. a) xxxx xxxxxxxx 6 xxxx 7,

x) do 5&xxxx;000 Xx, xxx-xx o xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 5 xxxx. x).

§157a

Společné xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx orgány xxxxxxx xxxxxxx x §161 odst. 1 xxxx xxxxxxxxxxxx. Xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, jejíž xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx jej xxxxx xxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxx porušením xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx ministerstva, xxxxxxxx xxx ministerstvo.

§157x

§157x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 427/2010 Sb.

XXXXX XX

XXXXXXXXXX XXXXXXX

§158

(1) Xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx informační xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx správcem a xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx jmen x xxxxxxxx, den, xxxxx a xxx xxxxxxxx, pohlaví x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx rodné číslo, xxxx xxxx identifikační xxxx xxxxxxx tímto xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx fotografii, xxxxxxx, xxxx daktyloskopické xxxxxx x údaje x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xx x xxxxxxxxxxx systému xxxxxxx x xxxxxxx vedou

a) xxxxx x xxxxxxx

1. xxxxxxx x udělení xxxx (§54), xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx (§42 odst. 6, §42g odst. 12, §42i xxxx. 11), xxxxxxxx x trvalému xxxxxx (§70 xxxx. 1), xxxxxxxx právního xxxxxxxxx rezidenta na xxxxx (§83 xxxx. 5),

2. xxxxxxx x xxxxxx potvrzení x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx občana Xxxxxxxx unie, xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxx cizince xxxx xxxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx (§87x),

3. žádosti x xxxxxx cizineckého xxxx, cestovního xxxxxxx xxxxxxxxxx x cestovního xxxxxxx xxxxx §108 xxxx. 1 písm. x) (§111 xxxx. 1),

4. xxxxxxxxxx příkazu (§50 xxxx. 6), xxxxxxxx xxxxxxxx (§14), xxxxxxxxx pozvání (§180 xxxx. 2) a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (§97),

x) xxxxx x

1. dni, xxxxxx x roku xxxxxx víza xxxx xxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx, xxxx číslu, xxxxx x xxxx xxxxxxxxx,

2. xxx, měsíci x xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx jeho xxxxxxxx, zvoucí xxxxx x rozsahu tiskopisu xxxxxxx, jménu, xxxxxxxx, xxx, měsíci a xxxx xxxxxxxx a xxxxxx příslušnosti xxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx důvodem xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx, a xxxxx x xxxxxx, xxxxx ve xxxx xxxxxx,

3. dni, měsíci x xxxx, kdy xxxxxx právní moci xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxx,

4. xxx, xxxxxx x xxxx xxxxxx výjezdního příkazu, xxxx xxxxx a x xxxx xxxx xxxxxxxxx,

5. xxxxxxx, xxxxxx xxxx skončení xxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx, včetně xxxxxxx xxxx druhu x xxxxx, x xxxxxx xxxxxxx, zániku xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

6. xxxxxx, xxx, xxxxxx, roku x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx a x odepření vstupu xxxx odepření vycestování,

7. xxxxxx zařazení do xxxxxxxx xxxxxxxxxxx osob x uvedením xxxx xxxxxxxxx omezení xxxxxx xx území,

8. důvodu xxxxxxxx vstupu na xxxxx xxxxx §122 xxxx. 1 nebo 2,

9. zařazení do xxxxxxxxxxxx xxxxxxx smluvních xxxxx xxxxx smluvním xxxxxx x uvedením xxxx xxxxxxxxx omezení xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xx systému xxxxxxx,

10. xxx, měsíci x xxxx, xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, x kdy xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx moci, a x důvodu xxx xxxx vydání,

11. xxx, xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx hranic xxx průvozu xxxx xxxxx a o xxxxxx, xxxxx o xxxxxx xxxxxxx, a xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

12. dni, xxxxxx x roku xxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxx tohoto zákona, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx ustanovení x xxxx subjektu x x skutkových xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx vyřízení x údaje xxxxxxxxxx xx x vybírání x vymáhání uložené xxxxxx; xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx o správním xxxxxxx xxxxxxx, podnikající xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx podle tohoto xxxxxx,

13. druhu, číslu x době platnosti xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx a x xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx odcizení dokladu,

14. xxxxx x číslu xxxxxxx, xxxxx byl xxxxxxx vydávajícího xxxxx xxxxxxxxx xx neplatný, xxxxxx xxxxxx neplatnosti,

15. xxxxxx xxxxxx46), xxxxx xxxxxx xxxxxx a xxxx xxxx trvání, xxxx nabytí xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx soudu xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx uvedení čísla xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, který xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx,

16. xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx zařazení x xxxxx výkonu xxxxx xxxxxxxx zaměstnanecké xxxxx xxxx xxxxx xxxxx,

17. xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxx xxxxxxx karty vnitropodnikově xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx vnitropodnikově xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Evropské unie xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx práce xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx karty xxxxxxxxxxxxxxx převedeného zaměstnance xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie,

c) xxxxx

1. xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx ve xxxx, x xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x),

2. xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxx, o které xx vedou xxxxx xxxxx xxxxxxx x),

3. xxxxxxxxxx se k xxxxxxx řízení xx xxxx, x xxxxx xx vedou xxxxx xxxxx písmene b), x xxxxxx rozhodnutí xxxxx tohoto xxxxxx,

x) xxxxx x

1. xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, kterými xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x omezení svéprávnosti, xxxxx jednací xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x označení xxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx soudu x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxx, xxx xxxxx k xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

2. xxxxxxxx xxxxx, xxxx a xxxxx xxxxxxxx manželství, xxxx nabytí xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx soudu x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx z xxxxxxx, xxxx datu xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx mrtvého x xxx, který xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx o prohlášení xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx, xxxxxxxxx jako den, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx datu xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx o rozvodu xxxxxxxxxx,

3. datu x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxx právní xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx mrtvého x xxx, který xxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx den xxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx mrtvého xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx právní moci xxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxx partnerství,

4. dni, xxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx za nezvěstného xxxxxx xxxx xxx, xxx nastaly xxxxxx xxxxxxxxxx nezvěstnosti, x xxxxx nabytí právní xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, x xx xxxxxx xxxxxxx čísla xxxxxxxxx x xxxxxxxx soudu, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx za nezvěstného,

5. xxxx, xxxxx x xxxxxx úmrtí; xxx-xx x xxxxx xxxx xxxxx, x xxxxx, xx xxxxxx x xxxxx došlo, popřípadě xxxx úmrtí,

6. xxx, xxxxx byl v xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx jako xxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxx, který cizinec xxxxxxxxxx za xxxxxxx xxxxxxxx, datum xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxx, x to xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx x prohlášení xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx prohlášení xx xxxxxxx; xxxxx xxxxx xx vede, xx-xx xxxxxxx x rozhodnutí xxxxx x prohlášení xx xxxxxxx,

xxx-xx x xxxxxxx x povoleným xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pobytem xx xxxxx na xxxx xxxxx než 90 xxx, x xxxxxx Xxxxxxxx unie, xxxxx xx území hodlá xxxxxxxxx pobývat xx xxxx xxxxx xxx 3 xxxxxx, x x xxxxxxx, kterému xxxx xxxxxxx mezinárodní xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx x

1. xxxxxx xxxxxxxx,

2. xxxxxxxx x novém jménu, xxxxxxxxx xxxxxxx, a xxxxxxxx, xxxxxx příjmení xxxxxxxxx,

3. xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx,

4. xxxx x xxxxx narození,

5. rodných xxxxxxx xxxxxxxxxx; x xxxxxxx, xx osvojiteli xxxxxx xxxxxxxxx rodné xxxxx, xxxxx o xxxxx, popřípadě xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx x datu xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

6. rodných xxxxxxx xxxx x xxxxx; xxxxx jim xxxxxx xxxxxxxxx, údaje x xxxxxx xxxxx, popřípadě xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx; xxxx xxxxx xx xxxxxxx, pokud xx xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx, která xxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx své osoby x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx,

7. datu nabytí xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx o zrušení xxxxxxxx,

xxx-xx x xxxxxxx x xxxxxxxxx trvalým xxxxxxx xx území, x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxx delší xxx 90 xxx, x xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx po dobu xxxxx xxx 3 xxxxxx, x x xxxxxxx, kterému xxxx xxxxxxx mezinárodní xxxxxxx xxxx dočasná xxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxx, xxxxxxxxx jménech, příjmení x xxxxxx xxxxxxxx

1. xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

2. nezletilého xxxxxxx, xxxxx byl xxxxxxx x oprávněním x xxxxxx na xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx příslušného xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, nebo xxxxx xxx xxxxxxxx x oprávněním x xxxxxx xx území xxxx jeho xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx,

3. osamělého cizince xxxxxxxx 65 xxx xxxx xxx xxxxxx xx xxx xxxxxxx, xxxxx xx x xxxx nedokáže xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx, jde-li o xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx na území,

4. xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx vzestupné xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx,

5. xxxxxx xxxxxxxxxxx cizince, xxxxxxx byla xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, x xxxx xxxxx xxxxx; xxx-xx x xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx číslo, jméno, xxxxxxxxx xxxxx, příjmení, xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxx x tom, xx xxxxxxx xx xxxxxx xx dodatku xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xx zastupitelstev xxxx, xxxx údaj x tom, že xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx,

x) záznam x xxxxxxxxxx údajů.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx,&xxxx;xxxxx požádali Xxxxxx xxxxxxxxx x udělení xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx ochrany nebo xxxxxx xxxx udělena xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx, x xx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 8; xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx cizinců xxxxxxxxxxxx.

(3) V xxxxxxx, xx místem xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx na xxxxx je sídlo xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx systému xxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxxx xxxx adresa xxxxx. Na žádost xxxxxxx lze v xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx rovněž údaj x xxxxxx, xx xxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxx xxxx druhé, její xxxxx xxxx zrušení xxxx cizinec xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx je xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx plnění xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx. X tomto xxxxxxxxxxx xxxxxxx mohou být xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx.

(5) Údaje xxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 4 mohou xxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxx xxxx vztah x cizinci, xxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx evidován.

(6) Xxxx x informačního xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona lze xxxxxxxxx x údajem xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx, pokud xx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx uloženého xxxxx xxxxxxx.

(7) Xxxxxxxxxxxx xx oprávněno x xxxxx své xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx do xxxxxxxxxxxx xxxxxxx cizinců xxxxx xxxxxxxx 1 údaje xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx ministerstva x údaje x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 4 xxxxxxxx xxx xxxx činnost; xx xxxxx vložené do xxxxxxxxxxxx xxxxxxx cizinců xxxxxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(8) X informačního xxxxxxx xxxxxxx podle odstavce 1 xx xxxxxxxxx xxxx údaje:

a) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx příjmení,

b) datum xxxxxxxx,

x) xxxxxxx,

x) xxxxx x stát, kde xx cizinec narodil; x případě, xx xx xxxxxxx xx xxxxx, xxxxx x xxxxx narození,

e) xxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx fotografie cizince,

g) xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxx x xxxxxx místa xxxxxx xx území, xx-xx xxxxx místem xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx údaj x xxx, že xx xxxxx x xxxxxx xxxxx, popřípadě adresa, xx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx,

x) číslo a xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx,

x) počátek xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx,

x) xxxxx xxxxxx právní xxxx xxxxxxxxxx soudu x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx a označení xxxxx, který xxxxxxx x xxxxxxx svéprávnosti,

l) xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx, xx kterou xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx,

x) rodinný xxxx, datum a xxxxx uzavření manželství, xxxxx xxxxxx právní xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x prohlášení xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, datum xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx manželství smrtí xxxxxxx z manželů, xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx xxxxx o prohlášení xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx x xxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx den xxxxx, xxxxxxxxx jako xxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx mrtvého nepřežil, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x rozvodu xxxxxxxxxx,

x) datum x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx rozhodnutí xxxxx x xxxxxxxxxxx nebo x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxx xx xxxxxxx x den, xxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx za mrtvého xxxxxx jako xxx xxxxx, popřípadě xxxx xxx, xxxxx partner xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, anebo xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx soudu o xxxxxxx partnerství,

o) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx státní xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx x jeho xxxxx xxxxx; xx-xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, který nemá xxxxxxxxx xxxxx číslo, xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x xxxxx narození,

p) xxxxx, popřípadě jména, xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx občanství, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx dítěte, xxxxx xx xxxxxxxx, x xxxx xxxxx xxxxx; x xxxxxxx, xx dítěti nebylo xxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx, popřípadě jména, xxxxxxxx, rodné xxxxxxxx x xxxxx narození,

q) xxxxx, xxxxxxxxx jména, xxxxxxxx, rodné xxxxxxxx, xxxxxx občanství, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx, xxxxxxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx, x xxxxxx xxxxx xxxxx; x xxxxxxx, xx xxxxx z rodičů xxxx xxxx zákonný xxxxxxxx xxxx přiděleno xxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, příjmení, xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx,

x) o xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx:

1. xxxxxx xxxxxxxx,

2. xxxxxxx a xxxx xxxxx, popřípadě jména, xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

3. xxxxxxx x nové rodné xxxxx xxxxxxxxx,

4. datum x xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx,

5. xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx; x xxxxxxx, že xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx rodné xxxxx, údaje x xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx x datu xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

6. xxxxx xxxxx xxxx x xxxxx; xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx o xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx, rodném xxxxxxxx x datu xxxxxxxx; xxxx údaje xx xxxxxxx, xxxxx xx jedná x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x trvalým pobytem xx území, která xxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxx osoby x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx,

7. datum xxxxxx xxxxxx moci rozhodnutí x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx o zrušení xxxxxxxx,

x) den, který xxx x rozhodnutí xxxxx x prohlášení xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx, kdy xxxxxxx účinky xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, a datum xxxxxx právní xxxx xxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx rozhodnutí soudu x zrušení xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, x xx včetně uvedení xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx prohlášení xx nezvěstného,

t) xxxxx, xxxxx a okres xxxxx; jde-li o xxxxx xxxx území, xxxx, ve kterém x úmrtí xxxxx, xxxxxxxxx datum úmrtí,

u) xxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxxx soudu x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx jako xxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx soudu x zrušení xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, x xx xxxxxx uvedení xxxxx jednacího x xxxxxxxx soudu, xxxxx xxxxxxx o prohlášení xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx mrtvého; xxxxx xxxxx xx xxxx, xx-xx xxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx za mrtvého,

v) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx

1. xxxxxxxxx cizince, xxxxx xx nezaopatřeným xxxxxxx xxxxxxx,

2. nezletilého xxxxxxx, xxxxx byl xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxx manželu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxx xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx k xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx anebo xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx je xxxxxxx,

3. osamělého xxxxxxx xxxxxxxx 65 xxx xxxx xxx xxxxxx xx xxx xxxxxxx, xxxxx xx x xxxx xxxxxxxx ze xxxxxxxxxxx xxxxxx sám xxxxxxxx, jde-li x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx k xxxxxx xx xxxxx,

4. xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx přímým xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx linii xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx Evropské xxxx,

5. xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx udělena xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, a xxxx xxxxx číslo; xxx-xx x xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx přiděleno xxxxx číslo, jméno, xxxxxxxxx xxxxx, příjmení, xxxxx xxxxxxxx x xxxxx narození,

w) x xxx, že cizinec xx zapsán do xxxxxxx stálého xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xx zastupitelstev obcí, xxxx x tom, xx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx pro volby xx Xxxxxxxxxx parlamentu,

x) xxxxx xxxxxx46), místo xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx orgánu x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx a označení xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx rozhodl x xxxxxx xxxxxx,

x) x zaměstnavateli, xxxxxxxxx xxxxxxxx x místě xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx karty xxxx xxxxx xxxxx,

x) x xxxxxxxx korporaci xxxx xxxxxxxxx závodu, xx xxxxx byl držitel xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx převedeného xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx unie převeden, xxxxxxxxx zařazení na xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx převedeného xxxxxxxxxxx xxxx karty xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx,

xxxxx jsou tyto xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx na dobu xxxxx xxx 90 xxx, o občanech Xxxxxxxx unie, xxxxx xx xxxxx hodlají xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxx 3 xxxxxx, a x xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx udělena mezinárodní xxxxxxx xxxx dočasná xxxxxxx, x to x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x způsobem umožňujícím xxxxxxx xxxxxxx. Xx xxxxxxxx stanovených xxxxx xxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxx.

(9) V xxxxxxxxxxx xxxxxxx cizinců xx x údajích xxxxxxxxx x odstavci 8 xxxxxxxxxxxx x xxxxx rovněž jejich xxxxx, x xx xxxxxx dat, xx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxx xxxxx.

(10) X poskytnutí xxxxx z xxxxxxxxxxxx xxxxxxx cizinců xx xxxxxxx záznam x xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx poskytnutém xxxxxxx x uvedením xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxx poskytnuty.

(11) X xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx zahraničním xxxxxx osobám xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 8 údaje o xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx kterým xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(12) X xxxxxxxxx, xxx xxxx podle odstavce 8 xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx zajišťování

a) bezpečnosti xxxxx,

x) xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x stíhání xxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx finančního xxxxx České xxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxx měnové, xxxxxxxxxx x daňové xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx subjektu xxxxx

x xxxxxxx, kterému xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx prohlásí, xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx dobu xxxxxx xxxxxxxxxxx podle písmen x) až f) xxxxxxxxxxx, lze xxx xxxxxx výlučně xxx xxxxxx úkolů xxxxxx xxxxxxx v trestním xxxxxx, jde-li x xxxxxxx čin související x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx údajů xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx. Policie xx x tomuto xxxxxxx x poskytnutí xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx nutném xxx xxxxx výkonu xxxxxxxx správce xxxxx xxxxxxxxxx právního předpisu.

(13) Xxxxxxx, kterému xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx odstavce 12, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx údajů xxxx jménem x xxxx xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx účelu xxxxxxxxx v odstavci 12, pro xxxxx xx xx byly xxxxx poskytnuty. Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 12 x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx prostředky.

(14) Xxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx osobní údaje xxxxx odstavce 8,

x) xxxxxx oprávněny k xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx stanovenou xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x

x) xxxx povinny xxxxxxxx xxxxxxx dat před xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx.

(15) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x jiných xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx pro xxxxx xxxxxxxx správnosti xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx cizinců.

(16) Xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx datových xxxxxxxx údaje x xxxxxxx

x) jméno, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx x stát, xx jehož území xx narodil,

d) xxxxx xxxxx, bylo-li přiděleno, x xxxx xxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx,

x) adresa xxxxx pobytu na xxxxx,

x) datum xxxxxx xxxxxx xxxx rozhodnutí xxxxx o omezení xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxx úmrtí,

i) xxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxx x prohlášení xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx za xxxxxxx, xxxxx xxxxxx právní xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x zrušení xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, x xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx jednacího a xxxxxxxx xxxxx, který xxxxxxx o xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx prohlášení xx xxxxxxx; xxxxx xxxxx se xxxx, xx-xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx za xxxxxxx,

x) xxx, který byl x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx, kdy nastaly xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx soudu x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, datum xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx o zrušení xxxxxxxxxx za xxxxxxxxxxx, x xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx nezvěstného xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx.

(17) Xxxxxx, xxxxxxxxx jmény, x xxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxxxx 1, 8 a 16 xxxxxx jméno, xxxxxxxxx jména, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x cestovním xxxxxxx x rovněž xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx uvedená x xxxxxxxx knize.

§158a

(1) Ministerstvo xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx podle tohoto xxxxxx provozuje xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx obsahuje xxxxx o xxxxx, xxxxxxxxx jménech, xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx jménech x xxxxxxxxxx, xxx, xxxxxx x xxxx xxxxxxxx, pohlaví a xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, například fotografii, xxxxxxx, jeho xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxx

x) x rozsahu xxxxxxx o xxxxxxx xxxx (§54), x xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx (§42 xxxx. 6), x vydání xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx na území, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Evropské xxxx xxxx průkazu x povolení k xxxxxx xxx xxxxxxx (§87x), x xxxxxx xxxxxxxxxx průkazu xxxxxxxxxx (§111 xxxx. 1), xxxxxxx x vydání xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dokladu Xxxxxxxx unie (§115a),

x) x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx zákona, x xx číslo, druh, xxxxx vydání, doba xxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxx x označení xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx; x xxxxxxx zamítnutí xxxxxxx xxxxx, důvod x xxxxxxxx příslušného xxxxxx, který ve xxxx xxxxxxx,

x) x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xx xxxxx xxxxxxxxxx dokladu, číslo xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx výjezdní příkaz xxxxxx,

x) x xxxxxxx xxxx skončení xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx podle tohoto xxxxxx, x xx xxxx, xxxxx xxxx xxxx dokladu, důvod x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx věci xxxxxxx,

x) umožňující určit xxxx xxxxxx x xxxxxxx a xxxxxxxx xx xxxx podle xxxxxx a) xx x) a xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx x průběhu xxxxxx xxxxx xxxxxx a) xx d).

(2) Ministerstvo xxx xxxxxx působnosti xxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxxx informační systém x xxxxxxxxx žádajících x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx ochrany xx xxxxx. Tento xxxxxxxxxx systém xxxxxxxx

x) xxxxx x rozsahu xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx (§42 xxxx. 6),

x) xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxx orgánem xxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx údajů x xxxxx orgánu,

c) xxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxxx, xxx, xxxxxx a xxxx xxxxxx a xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxx, xxxxx x xxx xxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx o zamítnutí xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx,

x) den, xxxxx x rok xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx vydal,

g) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx vedený k xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx x) xx x) x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx x průběhu xxxxxx xxxxx xxxxxx x) xx x).

(3) Xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx působnosti xxxxx xxxxxx zákona xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx pasu podle §113 xxxx. 1 x 2. Tento xxxxxxxxxx systém xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, včetně xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxx výkonu působnosti xxxxx tohoto xxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx x zpracování xxxxxxxxx xxxxx §117a xxxx. 4 xxxx provozní xxxxxxxxxx systém o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx povolení x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, prodloužení xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, vydání xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx průkaz ztracený, xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx průkaz x xxxxxxxx x pobytu, xxxxx xxxxx dat x xxxxxxxxxxxxx údaji xx xxxxxxxxx, x xx x xxxxxxx xxxxxxxx podané xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx informačního xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx je xxxxxxxxxxxx. X xxxxxxxxx informačním xxxxxxx jsou xxxxxx xxxxxx biometrické údaje, xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx vydání xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx, x xxxxxxxxx zpracování podpisu xxxxxxx.

(5) Xxxxx xxxxxx x informačním systému xxxxx xxxxxxxx 4 xx po převzetí xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx cizincem xxxxxxxxxx, s xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx údajů, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(6) Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx průkaz x xxxxxxxx x xxxxxx, údaje xxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx informačním xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4, x xx xxxxxx údajů xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx 60 xxx xxx xxx dodání xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx k pobytu xxxxxxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx a ministerstvo xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1.

(8) Xxxxxxxxxxxx xxxxx a sociálních xxxx xxxxxxxxx ministerstvu x Xxxxxxxxxxxx zahraničních xxxx xxx účely xxxxxx jejich xxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxx, xxxxxxx x zánikem xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx pracovních míst xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx a modré xxxxx způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx

x) identifikační údaje xxxxxxxxxxxxxx, x xxxxx xx evidováno volné xxxxxxxx místo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx modré xxxxx; xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx u

1. xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, příjmení, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx datum x xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx-xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx osoby,

2. právnické xxxxx obchodní xxxxx xxxx xxxxx, xxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx osoby,

3. xxxxxxx osoby, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx, obchodní xxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxx jména, příjmení, xxxxx xxxxx, místo xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx,

4. xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx uvedené xxx xxxxx 2 xxxx 3 x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxx práce x xxxxx výkonu xxxxx,

x) xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx místa,

d) informace x xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x tom, zda xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx zaměstnanecké xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx vhodné xxx xxxxx xx zdravotním xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxx, xxx xxx x zaměstnání xx xxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx délka.

(9) X xxxxx xxxxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 8 xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx, které xxxx nezbytné xx xxxxxxx daného xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.

§158b

(1) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x matričních xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 o xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx

x) xxxxx, popřípadě xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx,

x) xxxxx x okres, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxx,

x) státní xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) rodinný xxxx, datum x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx soudu x prohlášení xxxxxxxxxx xx neplatné, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxxx manželství, datum xxxxxx manželství xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx o prohlášení xxxxxxx z xxxxxxx xx xxxxxxx x xxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxxxx rozhodnutí xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx den xxxxx, xxxxxxxxx jako den, xxxxx manžel prohlášený xx mrtvého xxxxxxxx, xxxxx datum xxxxxx xxxxxx moci rozhodnutí xxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxx xxxxxx partnerství, xxxxx nabytí xxxxxx xxxx rozhodnutí xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx partnerství, xxxxx zániku xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx, nebo xxxxx xxxxxx právní xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxx xx mrtvého x den, který xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx za xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx, popřípadě xxxx xxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx mrtvého xxxxxxxx, xxxxx datum xxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) jméno, xxxxxxxxx jména, xxxxxxxx, xxxxx příjmení, xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx více xxxxxxxx xxxxxxxxx manžela xxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxx; xx-xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx, popřípadě xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxx,

x) jméno, popřípadě xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, státní xxxxxxxxx, xxxxxxxxx více státních xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx, a xxxx rodné xxxxx; x případě, že xxxxxx xxxxxx rodné xxxxx přiděleno, jméno, xxxxxxxxx jména, xxxxxxxx, xxxxx příjmení x xxxxx xxxxxxxx,

x) jméno, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx otce, xxxxx, xxxxxxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx cizinci, a xxxxxx rodné číslo; x xxxxxxx, xx xxxxx x rodičů xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, jméno, xxxxxxxxx jména, xxxxxxxx, xxxxx příjmení x xxxxx xxxxxxxx,

x) o xxxxxxxxx, pokud je xxxxxxxx

1. stupeň xxxxxxxx,

2. xxxxxxx x xxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

3. xxxxxxx a xxxx rodné xxxxx xxxxxxxxx,

4. datum x xxxxx narození, státní xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

5. xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx; x xxxxxxx, že xxxxxxxxxx xxxxxx přiděleno xxxxx xxxxx, xxxxx o xxxxx, xxxxxxxxx jménech, xxxxxxxx, rodném xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

6. xxxxx xxxxx xxxx x matky; xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx, údaje x xxxxxx jménu, xxxxxxxxx xxxxxxx, příjmení, rodném xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx; xxxx xxxxx xx neoznamují, xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx narozeného xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx území, xxxxx xxx porodila x xxxxxxx požádala o xxxxxxx xxx osoby x souvislosti x xxxxxxx,

7. datum nabytí xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxx, xxx, xxxxx xxx x rozhodnutí soudu x prohlášení xx xxxxxxx uveden xxxx xxx xxxxx, popřípadě xxxx xxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx nepřežil.

(3) Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx odstavce 2 xxxx. a), x) až k) x x) bodů 2, 5 a 6 se rozumí xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, x příjmení uvedená x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, a xxxxxxxx xxxxxxx latinkou x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

§158x

Xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx o xxxxxx cizince xx xxxxxxx xxxxxxx seznamu xxxxxx xxx volby xx xxxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxx x vyškrtnutí xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx seznamu xxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxx x xxxxxx xxxxxxx xx seznamu xxxxxx xxx volby do Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx o vyškrtnutí xxxxxxx ze seznamu xxxxxx pro xxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§158x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 222/2012 Sb. x xxxxxxxxx xx 26.6.2012

§159

(1) Žadateli xxx, xxxxx není xxxx xxxxxxxxx jinak, x xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxxxx xxxxx údaje, xxxxx xxxxxxxxx k plnění xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx, xxxxx x druh pobytu xx území. Tento xxxxxx lze xxxxxxxx, xxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxx nelze xxxxxx xxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x jejich xxxxxxxxxxxxx, předávání x xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx právních xxxxxxxx.

(2) Cizinci xxx xx žádost xxxxx xxxxxxxxxx právního předpisu23) xxxxxx xxxxx v xxxxxxx uvedeném x xxxxxxxx 1.

(3) Xxxxx x informačních xxxxxxx xxxxxxxx podle §158 x §158a xxxx. 1 xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx tento xxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Zpravodajské xxxxxx x Generální xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx57) xxxxxxxx xxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxxx systémech xxxxx xxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, a xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x dálkový xxxxxxx.

(4) Xxxxxxx předá xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx podle §158 v xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx sjednanou Xxxxxxxxxx společenstvími příslušným xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx Xxxxx republika xxxxxx; xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx z xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx o Xxxxxxx Xxxxx republiky, které xxxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xx xxxxx xx xxx předán xxxxxxx xxxxxxxxxxx pobývající na xxxxx, x xx x xxxxxxx nezbytném xxx xxxxx xxxx xxxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Policie xxxx xxxxx údaje x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §158 xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx státu, xxxxx xx cizinec xxxxxxx, x xx x xxxxxxx nezbytném xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx údaje x informačních systémů xxxxxxxx xxxxx §158a xxxx. 1 v xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Evropskými xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx není xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx je touto xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(6) Ministerstvo xxxxx xxxxx o cizinci, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx rezidenta xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx postavení xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie xxxx xx xxxxxxx xxxxx xx účelem společného xxxxxxx rodiny; ministerstvo xxxxxxxxx xxxxx orgán x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx na xxxxx xxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx, xxxxxx údaje x xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx.

(7) Ministerstvo předá xxxxx x xxxxxxx, xxxxxxx xxxx přiznáno xxxxxx xxxxxxxxx rezidenta xx území7c), příslušnému xxxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxx xxxxxx členského xxxxx.

(8) Ministerstvo xxxxx xxxxx o xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxx §85 odst. 1 xxxx. x) zrušena xxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxx xxxxxxxx postavení xxxxxxxxx na xxxxx7c), xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx, xxxxx rozhodl x ukončení xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx na xxxxx xx svém xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(9) Xxxxxxxxxxxx neprodleně xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx x xxxxxxxx, xxx, měsíci x roku xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx byla xxxxxxxxx žádost x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx byla xxxxxxx xxxxxxxx tohoto xxxxxxxx, a xxxx xxxxx x xxx, xxxxxx x roku, xxx rozhodnutí xxxxxx xxxxxx xxxx, x xxxx xxxxxxxxx výjezdního xxxxxxx. Ministerstvo policii xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx §182b.

(10) Xxxxxxx xxxx ministerstvo xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx osobě xxxxxxxxx k užívání xxxxxxx xxxx vymezené xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx jména, xxxxxxxx, xxxxx narození x xxxxxx občanství cizince, x xxxxx xxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx jeho xxxxxxxx xxxxx.

(11) Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx členského státu Xxxxxxxx xxxx xxxxx x držiteli modré xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx karty. Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx modré xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx žádosti.

(12) Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxx x tom, xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vydaného xxxxx xxxxxxxx xxxxxx Evropské xxxx xxxx vydána xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx převedeného xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxx předá xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx převedeného xxxxxxxxxxx, xxxxx jiný xxxxxxx xxxx Xxxxxxxx unie xxxxxx xxxxxxx vydal.

§160

(1) Xxxxx x xxxxxxxxxxxx systémech xxxxx §158 a 158a xxxxx být uchovávány x listinné xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx anebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xx xxxxxx xxxxxx i xxxxxxxxx, s xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx, které xxxx zpracovávány xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx systému xxxxxxx xxxxx §158 xxxx. 1 vedené o xxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx, x povoleným xxxxxxxxxx pobytem na xxxxx xx xxxx xxxxx xxx 90 xxx, x občanech Xxxxxxxx unie, xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx po xxxx xxxxx než 3 xxxxxx, x x cizincích, kterým xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, x rozsahu xxxxxxxxxx v §158 xxxx. 8 xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx údaje xx xxxxxxxxxx po xxxx

x) 15 xxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx cizince na xxxxx, popřípadě xx xxxxx xxxxxxx nebo xxx xxx nabytí xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxx trvalý xxxxx, xxxx xxx xxx xxxxxx státního xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx přihlašovacího xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx 6 let xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) 10 xxx xx xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx byl xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx osob,

c) 10 xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx skutečnosti, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx ztráty xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x §108 x x cestovních xxxxxxxxx xxxxxxxxx v §108 xxxx. 1 xxxx. x), b), x), g) nebo x), xxxxx xxxx xxxxxx vydávajícího xxxxx xxxxxxxxxx za neplatné,

d) 3 xxxx následující xx xxxx, xxxxx xxxxx došlo ke xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx úřadu, s xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxx, kdy bylo xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x neudělení xxxxxxxxxxxx xxxx, jeho xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx platnosti, xxxx

x) 5 xxx xx vzniku xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx případech.

(3) Xxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx §158 xxxx. 6, xx xxxx uchování xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx dobou xxxxxxxxxx xxx jednu x xxxxx sdružené xxxxxxxxx.

(4) Xxxx uchování xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §158 xxxx. 4 xxxxx xxxxxxxxxx dobu 20 xxx.

(5) Xxxxxx-xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 2 až 4, xxxx xx xxxxxxxxxx, xx-xx xxxxx x xxxxxxxxxxxx podobě, v xxxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x archivnictví a xxxxxxx službě.

(6) Biometrické xxxxx xxxxxx ministerstvem x cizincích xxxxxxxxxx x vydání xxxxxxxxxxx xxxx se uchovávají xx dobu 60 xxx xxx xxx xxxxxx vyrobeného cizineckého xxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx cizinců, xxxxx byly pořízeny x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx průkazu x xxxxxxxx k xxxxxx, xx xxxxxxxxxx 60 xxx po xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x pobytu, v xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx tyto xxxxx xxxxxxxx.

(7) Xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx se xxxxxxxxxx 2 xxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

§160x

Xxxxxxx x informačnímu xxxxxxx smluvních xxxxx

X xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx20a) x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx5a) xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x informačním xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

x) xxxxxxxxxxxx,

x) ředitelství služby xxxxxxxxx policie x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxx policie xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx"),

x) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxx.

HLAVA XVI

PŮSOBNOST POLICIE X XXXXXXXXXXXX ZAHRANIČNÍCH XXXX X OPRÁVNĚNÍ XXXXXXX

§161

Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx a místní xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx podle tohoto xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx

x) ředitelství xxxxxx cizinecké xxxxxxx x jeho xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx cizinecké xxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx orgánu xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx podle xxxxx, xxx je xxxxxxx xxxxxx k xxxxxx; xxx-xx x xxxxxxx, xxxxx nemusí hlásit xxxxx, xxxxx xxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxx-xx o xxxxxx o ukončení xxxxxxxxxxx xxxxxx cizince xx xxxxx, x xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx se xxxxxxxx z důvodu xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx, je xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx, xxx x tomuto xxxxxxx došlo.

§161x

Xxxxxxx xxxxxxxxxx postoupí xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx plnění xxxxx xxxxx xxxxxx zákona, xxxxxx-xx xx cizince, xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, x xxxxx být xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

§161x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 382/2008 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2009

§162

§162 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 140/2001 Sb.

§163

Ředitelství xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Ředitelství služby xxxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxxxxx xxxxxx úkolů xxxxxxxxxxxxx x xxxxx použitelného xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx z xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx o xxxxxxxx cizince do xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxxx xxxxx x x xxxx vyřazení x xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx podle §158 x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx odborů cizinecké xxxxxxx,

x) rozhoduje o xxxxxxxx xxxxx za xxxxxxxxx, xxxxx zařazení xx xxxxxxxx nežádoucích xxxx x xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx,

x) xx xxxxxxxx řízení

1. xxxxxxxx xxxxxxxxx nadřízeného xxxxxxxxx orgánu xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx policie (§164),

2. xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx o správním xxxxxxxxx nebo x xxxxxxx platnosti xxxxxxxx xxxxxxxxxx podle §119a xxxx. 5 x 6,

3. xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx ministerstva, xxx xxxxxxxxxxx cizince xx xxxxx,

4. rozhoduje o xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx §129a,

x) podává xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x příslušného xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx nebo xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx postup20), jde-li x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, vyřizuje xxxxxxx x povolení průvozu xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx činnost v xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx v xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxx cizinců xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx cestou,

i) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx.) x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx vyhošťovaného x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §124b,

x) xxxxxxxx xxxxx nebo xxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx24a); xxxxxx x xxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx se předávají x elektronické xxxxxx, x to xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

x) xxxxxxxx obrazové záznamy x snímá xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx při xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx, při xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxx za xxxxxxxx, řízením o xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxx opustit xxxxx, správním vyhoštěním, xxxxxxxxxx xxxxxxx za xxxxxx správního vyhoštění, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, plněním xxxxxxx vyplývajících z xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x přímo použitelného xxxxxxxx Evropské xxxx,

x) xxxxxxx hraniční kontrolu,

m) xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx přechodu,

n) xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx na xxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx,

x) x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx o odepření xxxxxx cizinci na xxxxx provádí nezbytné xxxxx x xxxxx xxxxxxxx, aby cizinec xxx xxxxxxxxxx odkladu xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx,

x) xxxxxxx pobytovou xxxxxxxx,

x) xxxxxxx zadržení xxxxxxxxxx xxxxxxx podle §117 xxxx. 1 xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §87z, 87aa xxxx 117f,

x) rozhoduje v xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx vstupu xx xxxxx xxxxx §122,

u) xxxxxxx v souladu xx závazky České xxxxxxxxx vzniklými xx xxxxxxx mezinárodních xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx hranicích xxxxxxxxxx při udělování xxx,

x) xxxxxxxx, xxx xxxxxxx listina xxxxx §108 odst. 1 xxxx. b) xxxxxxx xxxxxxxx podle §108 xxxx. 2,

x) xxxxxxxxx, xxx se cizinec xxxxxxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx,

x) rozhoduje o xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx (§50a), x xxxxxxx zvláštního opatření xx xxxxxx xxxxxxxxxxx (§123b) x o xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx propadnutí xxxxx (§123c),

y) xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §117,

x) xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx §104 xxxx. 3 x 4; xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, zajistí xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxx cizinecké xxxxxxx xxxx

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx správního xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx §124b xxxx za účelem xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x mezinárodní xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx zařízení,

c) xxxxxxxxx o úhradě xxxxxxx spojených xx xxxxxxxx vyhoštěním zajištěného xxxxxxx, je-li cizinec xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx42),

x) zajišťuje xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx, kterému byl xxxxxxx xxxxx na xxxxx, pokud xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx k xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb, x xx něj xxxx xx hraniční xxxxxxx, xxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxx xx xxxx mezinárodní xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) v xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x mírným xxxxxxx; v xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx vnější x xxxxxxx ostrahu,

f) provádí xxxxxxx xxxxxxx&xxxx;xxxxxx zajištěných xxxxxxxx x udělení xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; zabezpečuje xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx&xxxx;xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x poskytovateli xxxxxxxxxxx xxxxxx,&xxxx;x případě cizinců x uskutečnění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, k xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, x provedení xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx k xxxxx x xxxx,

x) xxxxxxxx xxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Rejstříkem xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx přestupků") xxx xxxxxxxxx, zda xxxxxxx xxxxxxxx způsobem xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx; žádost x xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x elektronické xxxxxx, x to xxxxxxxx umožňujícím dálkový xxxxxxx.

(3) Inspektorát xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx příslušný x xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), x), x) xxxx 3, x), x) xx x), x), x), x) až x) x podle xxxxxxxx 2 xxxx. x) x x). Xxxx xxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxx příkazu, x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx víza, x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, x ukončení xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx, x xxxxx xx vízum xxxxxxxxxx, x x xxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§164

Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxxxxx plnění xxxxx xxxxxxxxxxxxx z xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) provozuje xxxxxxxxxx xxxxxxx podle §158 odst. 1 x rozsahu xxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx výpis xxxx xxxx z xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx24a); xxxxxx x xxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxx, a xx xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x rozsahu xxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x odnětí cestovního xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx přechodného xxxxxx xx xxxxx, x němuž xx xxxxx nevyžaduje, x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx,

x) rozhoduje x xxxxxxxx xxxxxxxxx cizinců, x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx (§50a), x xxxxxxx zvláštního xxxxxxxx xx účelem xxxxxxxxxxx (§123b) x x xxxxxxx finanční xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx státu (§123c),

j) xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx údaje x xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx (§180d),

x) xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx z území, xx-xx xxxxxxx zajištěn xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx42),

x) xxxxxxx zadržení xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §117 xxxx. 1,

x) xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx orgánu x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx činnost x xxxxxxxxxxx s vyhošťováním xxxxxxx xxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx průvozem xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx otisky xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxxx totožnosti xxxxxxxx víza, v xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxx za xxxxxxxx, xxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx o xxxxxxxxxx opustit xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, plněním závazků xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx,

x) vyžaduje xxxxxxx stanovisko9b) xxxxxxxxxxxx, xxx vycestování xxxxxxx xx možné,

r) xxxxxx xxxxxxxxx o zadržení xxxxxxxxxx xxxxxxx podle §117,

x) ověřuje xxxxxxxxx xxxxx §92 xxxx. x),

x) xxxxxxxxx, zda xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxx odepřen xxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx stav xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, a xx xxx zpět xx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) rozhoduje x zajištění xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx §124b nebo xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) rozhoduje x xxxxxxxx cizince do xxxxxxxx,

x) provádí eskortu xxxxxxx&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x udělení xxxxxxxxxxx xxxxxxx mezi xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x střežení xxxxxxx&xxxx;xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx ochrany xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,&xxxx;x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxx x trestním xxxxxx, x provedení xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x soudu x xxxx,

x) xxxxxxxx, zda xxxxxxx listina xxxxx §108 xxxx. 1 xxxx. x) splňuje xxxxxxxx xxxxx §108 xxxx. 2,

x) vyžaduje xxxx x evidence xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx; xxxxxx x xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x elektronické podobě, x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový přístup.

(2) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxx platnosti xxxxxxxxxx x zajišťování xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx3b), dále

a) provádí xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x udělení xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx cizince xx xxxxx, o xxxxxxx xxxxxxxxx krátkodobého xxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx víza xx xxxxxxxx,

x) x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx x odepření xxxxxx xxxxxxx na xxxxx xxxxxxx nezbytné xxxxx x cílem xxxxxxxx, xxx xxxxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx zahraničí,

e) xxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx.

§165

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxx na xxxxx x jejich xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx

x) xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxx státní xxxxxx,

x) xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx orgánu xxxx xxxxxxxxxxx služby xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, x xxxxxxxxxxx doby xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx vyhoštěním xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx [§123 xxxx. 6 xxxx. a)],

f) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx platnosti průkazu xxxxxxx, kterému bylo xxxxxx povolení k xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx s vydáním xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx §113 xxxx. 1 x 2 nebo xxxxxxx x xxxxxxxx x pobytu xxxxx §117a,

x) xxxxxxxxx o xxxxxx x odnětí xxxxxxxxxxx xxxx x x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx o xxxxxx x odnětí xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx x oprávnění x xxxxxxxx xxxxxx xx území,

j) xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, x prodloužení xxxxxxxxx těchto xxxxxxxxx x xxxxxx x x xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxx a x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx rezidenta xx xxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx v xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xx policie xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx či xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx podkladem xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx písmen c), x), x), j), x) a l),

n) xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx, o xxxxxxxxxxx nebo zrušení xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx změnou xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx modré xxxxx,

x) xx oprávněno do xxxxxxxxxxxx xxxxxxx podle §158 odst. 1 xxxxxxx xxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx systémech xxxxx §158,

p) j xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx karty xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx žádosti x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx pracovních xxxx xxxxxxxxxxxxx držiteli xxxxx karty doplňovat xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxx xxxxx xxxxx,

x) xxxx xxxxx úkoly podle xxxxxx xxxxxx.

§165x

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

(1) Ministerstvo xx xxxxxxxxx

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx otisky x xxxxxxxxx xxxxxxxx záznamy xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx5a) x xxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx,

x) při xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx požadovat xxxxxxxxxx související x xxxxxxx xxxxx,

x) vyžadovat xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x dokladů xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx podle xxxxxx xxxxxx,

x) požadovat xx xxxxxxx prokázání totožnosti x souvislosti x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx kontrol xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) vydávat xxxxxx policii nebo xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx k xxxxxxx víza,

g) zadržet xxxxxxxx doklad podle §117 nebo xxxxxx, xxxxx platnost xxxxxxxx xxxxx §87z, 87aa xxxx 117f; x xxxxxxxx xxxxxxx vydá xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xx u xxxx zaměstnavatel, u xxxxxxx má xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx zaměstnán, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §178e odst. 1, x xx xxxxxxx xxxxxx sociálního zabezpečení x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, xxx je xxxxxxxxxxxxx, x xxxxxxx xx xxx žadatel x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx §178f; poskytnutí xxxxxx xxxxx není xxxxxxxxx xxxxxxxxxx mlčenlivosti xxxxx daňového xxxx, xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x provádění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx zákona o xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx pojištění,

i) xx xxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx korporace xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx území, xx xxxxx xx xxxx xx být cizinec x xxxxxxx x §42k xxxx 42m xxxxxxxx, jsou bezdlužní, xxxxxxxxx xx orgánech Xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x Celní xxxxxx Xxxxx republiky, xx xxxxxxx správě xxxxxxxxxx zabezpečení x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, zda xx x xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §178e odst. 1; xxxxxxxxxx těchto xxxxx xxxx porušením povinnosti xxxxxxxxxxxx xxxxx daňového xxxx, xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx x pojistném na xxxxxxx zdravotní xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx x řízení xxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx opisu z xxxxxxxx Rejstříku xxxxxx24a). X xxxxxx x xxxxxx povolení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx Rejstříku xxxxxx x x řízení x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Ministerstvo xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxx cizinec závažným xxxxxxxx nenarušil xxxxxxx xxxxxxx.

(4) Žádost x xxxxx xxxx opis x xxxxxxxx Rejstříku xxxxxx24a) xxxx xxxx x xxxxxxxx přestupků x výpis xxxx xxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x elektronické podobě, x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxx xxx výkonu xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx registru xxxxxxxx24b), xxxxxxx xxxx

x) příjmení,

b) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx místa xxxxxx,

x) xxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxxxx; u xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx narodil v xxxxxx, xxxxx, místo x stát, xxx xx narodil,

e) xxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxx; jde-li x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx území Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx úmrtí, xxxxx x xxxx, xx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx; xx-xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxx, xxxxx je x xxxxxxxxxx uveden xxxx xxx xxxxx xxxx xxx, který subjekt xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx nepřežil, a xxxxx nabytí xxxxxx xxxx xxxxxx rozhodnutí,

f) xxxxxx občanství, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxxxx při xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx evidence xxxxxxxx xxxx xxxxx o xxxxxxxx občanech Xxxxx xxxxxxxxx:

x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, rodné xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx,

x) místo x xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx, xxxxx x xxxx narození,

e) rodné xxxxx,

x) státní občanství, xxxxxxxxx xxxx státních xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, včetně xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxx adresa, xx xxxxxx mají být xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisu,

h) xxxxxxx xxxxxxxx pobytu, xxxxxxxxx xxxxx zrušení xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx ukončení xxxxxxxx xxxxxx na xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx, popřípadě xxxxx, xxxxxxxx a xxxxx xxxxx opatrovníka; xxxxxx-xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx, datum, xxxxx x xxxxx xxxxxxxx; xx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx x adresa xxxxx,

x) xxxxx, popřípadě xxxxx, xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxx, xxxxx, xxxxxxxxx jiného zákonného xxxxxxxx; v xxxxxxx, xx xxxxx x xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx nemá xxxxxxxxx xxxxx číslo, xxxxx, xxxxxxxxx jména, xxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxx; xx-xx xxxxx xxxxxxxx zástupcem xxxxxx xxxxxxxxx osoba, xxxxx x adresa xxxxx,

x) xxxxxxx xxxx, datum, xxxxx a okres xxxxxxxx manželství, xxxxx-xx x xxxxxxxx manželství xxxx xxxxx, místo x xxxx; datum xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx soudu x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx smrtí xxxxxxx x manželů, nebo xxxxx nabytí právní xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx jednoho x xxxxxxx xx xxxxxxx x den, xxxxx xxx v xxxxxxxxxxx rozhodnutí xxxxx x xxxxxxxxxx za xxxxxxx xxxxxx jako xxx xxxxx, popřípadě xxxx xxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxx xxxxxxxx, anebo xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x rozvodu xxxxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxx xxxxxx partnerství, datum xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx soudu x xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx partnerství, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx jednoho x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx rozhodnutí xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx mrtvého x den, xxxxx xxx v pravomocném xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx mrtvého xxxxxx jako xxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxx, který xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, anebo xxxxx nabytí xxxxxx xxxx rozhodnutí xxxxx x xxxxxxx registrovaného xxxxxxxxxxx,

x) jméno, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx; xx-xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx nemá xxxxxxxxx rodné xxxxx, xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx manžela nebo xxxxxxxxxxxxxx partnera x xxxxx jeho narození,

n) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxx; je-li xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx přiděleno xxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx dítěte x xxxxx xxxx xxxxxxxx,

x) x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx

1. xxxxxx xxxxxxxx,

2. xxxxxxx x nové jméno, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx,

3. původní x xxxx xxxxx číslo xxxxxxxxx,

4. datum, xxxxx x xxxxx narození,

5. xxxxx xxxxx osvojitelů; x xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxx přiděleno xxxxx číslo, xxxxx x xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx, příjmení x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

6. xxxxx xxxxx xxxx x xxxxx; xxxxx xxx nebylo přiděleno, xxxxxx jméno, xxxxxxxxx xxxxx, příjmení x xxxxx xxxxxxxx,

7. xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxx rozhodnutí x xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxx, xxxxx byl v xxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx, xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, a xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx,

x) datum, xxxxx x okres xxxxx; xxx-xx x úmrtí xxxxxx xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx, místo a xxxx, na xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx,

x) xxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx mrtvého uveden xxxx den xxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, se využijí x xxxxxxxxxx informačního xxxxxxx evidence xxxxxxxx, xxxxx pokud xxxx xx tvaru předcházejícím xxxxxxxx stav.

(7) Ministerstvo xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx využívá x xxxxxxxx xxxxxxxxxx průkazů xxxx xxxxx:

x) jméno, xxxxxxxxx jména, příjmení,

b) xxxxx xxxxx,

x) číslo, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) doba xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx podoby xxxxxx x xxxx podpisu,

f) xxxxx, xxxxxxxxx série xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx neplatných občanských xxxxxxx,

x) xxxxx vydaných xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx.

(8) Ministerstvo xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx:

x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx příjmení,

b) xxxxx xxxxx,

x) xxxxx a xxxx xxxxxxxx cestovního xxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx držitele,

f) o xxxxxxxxxx, odcizených xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxx x druh xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx vydán xxxx který xx xxx xxxxxxx v xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx do xxxxxxxxx.

§166

Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx zahraničních xxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx ve xxxxxx xxxxxxxxxx pobytu cizinců xx území xxxxxxxxxxxx xxxxx x imunit xxxxx mezinárodního xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx zákonem xxxxxxxxxxxxxxx zastupitelského xxxxx.

§167

Xxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxx xx oprávněna

a) xxxxxxxxx xxxxx xxxx opis x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx24a); xxxxxx a xxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxx Rejstříku xxxxxx xx xxxxxxxxx x elektronické podobě, x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx při xxxxxx xxxxxxx x udělení xxxx, při xxxxxxxxx xxxxxxxxxx držitele xxxx, x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx, řízením o xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx x povinnosti xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx z xxxxxxxxxxx smlouvy xxxx x xxxxx použitelného xxxxxxxx Evropské xxxx,

x) xxx plnění xxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxxx vysvětlení xxxxxxxxxxx x xxxxxxx úkolů,

d) xxxxxxxx xxxxxxxxx kontrolu

1. xxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxx, zda se xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x zda xxxxxxx xxxxxxxx pobytu xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx,

2. xxxxxxx xxxx xxxxxx osob xx xxxxxx zjištění, xxx xxxxxxxx povinnosti xxxxxxxxx tímto xxxxxxx,

x) x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx nebo pobytovou xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx tímto xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx, xxxxx tak xxxxxxx tento xxxxx,

x) xxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxxx, že xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu16a),

j) xxxxxx peněžní xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx i) x xxxxxx, xxx x xxxxxxxx, xxxxxxx spojených x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx,

x) xxx xxxxxx xxxxx podle xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xx cizinec xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x cílem xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx,

x) snímat xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx5a) x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx2),

x) xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §87z, 87aa xxxx 117f; x xxxxxxxx dokladu xxxx xxxxxxx potvrzení,

n) x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx vyzvat xxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx do zahraničí x provést xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx, aby cizinec xxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx odkladu xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx opis x evidence xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx; xxxxxx a xxxx x xxxxxxxx přestupků xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xx xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Policie xx oprávněna při xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), xxxxxxxxx xx objektů x xx xxxxxxxxxx zaměstnavatele x případě xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xx x xxxx zdržují xxxxxxx. Xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xx uživateli, xxx xxxxxxx cizinec xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx má policie x xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx nebo xxxxxxxx doby.

(3) Xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx se xxxxx x kontrole xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 427/2010 Xx.

(5) Xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx podle xxxxxx zákona využívá xxxxxxxxxx xxxxx ze xxxxxxxxxx registru xxxxxxxx, xxxxxxx jsou

a) xxxxxxxx,

x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xxxxx xxxxxx,

x) xxxxx, xxxxx x xxxxx narození; x xxxxxxxx údajů, xxxxx xx narodil x xxxxxx, xxxxx, místo x stát, xxx xx xxxxxxx,

x) xxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxx; xxx-xx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx České xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx, xxxxx x xxxx, xx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx; xx-xx vydáno xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx mrtvého, den, xxxxx xx x xxxxxxxxxx uveden jako xxx xxxxx nebo xxx, který xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx tohoto xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx, popřípadě xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxx xxx výkonu xxxxxx správy podle xxxxxx xxxxxx využívá x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx obyvatel xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx republiky x xxxxxxx

x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx,

x) pohlaví,

d) xxxxx x okres narození, xxxxx xx xxxxxxx x cizině, místo x stát narození,

e) xxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx více xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx předchozích xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx datum xxxxxxx xxxxx x xxxxx trvalého pobytu xxxx datum xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx,

x) xxxxxxx svéprávnosti x xxxxx, popřípadě xxxxx, příjmení x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx; xxxxxx-xx xxxxxxxxxxxxx rodné xxxxx přiděleno, xxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxxxx; xx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxx,

x) xxxxx, popřípadě xxxxx, příjmení x xxxxx číslo xxxx, xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx; x xxxxxxx, xx jeden x xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx přiděleno xxxxx xxxxx, jméno, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx; je-li xxxxx xxxxxxxx zástupcem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxx,

x) rodinný xxxx, xxxxx, xxxxx a xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx-xx x uzavření xxxxxxxxxx xxxx území, xxxxx a stát; xxxxx nabytí xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx soudu x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx soudu x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx smrtí xxxxxxx z xxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx rozhodnutí xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxx xx xxxxxxx a xxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxxxx rozhodnutí xxxxx x xxxxxxxxxx xx mrtvého xxxxxx xxxx den xxxxx, xxxxxxxxx jako den, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx mrtvého xxxxxxxx, xxxxx datum xxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxx, místo x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, došlo-li ke xxxxxx xxxxxxxxxxx mimo xxxxx, místo a xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x neplatnosti xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, datum xxxxxx xxxxxxxxxxx smrtí xxxxxxx x registrovaných xxxxxxxx, xxxx datum xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxx, xxxxx xxx x pravomocném xxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxx za mrtvého xxxxxx xxxx xxx xxxxx, popřípadě xxxx xxx, xxxxx registrovaný xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx nabytí právní xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx a xxxxx xxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx; je-li xxxxxxxx xxxx registrovaným xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx nemá přiděleno xxxxx číslo, jméno, xxxxxxxxx jména, příjmení xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxx; xx-xx dítě xxxxxxx, který xxxx xxxxxxxxx rodné xxxxx, xxxxx, xxxxxxxxx jména, xxxxxxxx dítěte x xxxxx xxxx xxxxxxxx,

x) x xxxxxxxxx údaje x rozsahu

1. xxxxxx xxxxxxxx,

2. xxxxxxx x xxxx xxxxx, popřípadě xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx,

3. xxxxxxx x nové xxxxx číslo osvojence,

4. xxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxxxx, u xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx, xxxxx x xxxx xxxxxxxx,

5. xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, příjmení a xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx; x xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxx narození osvojitele,

6. xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx a xxxxx xxxxx otce x xxxxx; xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx jména, xxxxxxxx a datum xxxxxxxx,

7. xxxxx xxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxx, který xxx v xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx, kdy xxxxxxx účinky prohlášení xxxxxxxxxxxx, a xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx, xxxxx x xxxxx úmrtí; jde-li x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx, xxxxx a xxxx, xx xxxxx xxxxx x úmrtí xxxxx,

x) xxx, který byl x rozhodnutí xxxxx x prohlášení za xxxxxxx uveden jako xxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxx nepřežil.

Údaje, které xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxx obyvatel, xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx předcházejícím xxxxxxxx xxxx.

(7) Xxxxxxx při xxxxxx xxxxxx správy xxxxx xxxxxx zákona xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx evidence xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx

x) xxxxx, xxxxxxxxx jména, příjmení,

b) xxxxx xxxxx,

x) xxxxx, xxxxxxxxx série xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx skončení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx a xxxx xxxxxxx,

x) čísla, popřípadě xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) čísla xxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxx průkazu x xxx xxxxx potvrzení xxxx jeho platnosti.

(8) Xxxxxxx xxx výkonu xxxxxx xxxxxx podle xxxxxx xxxxxx využívá x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx evidence cestovních xxxxxxx údaje x xxxxxxx

x) jméno, popřípadě xxxxx, xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxx,

x) xxxxx a xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx skončení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx fotografie x xxxxxxx držitele,

f) xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx jeho xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx xx byl odejmut x souvislosti xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx.

XXXXX XXXX

XXXXXXX ŘÍZENÍ X XXXXXX XXXXXXX

Xxxxxxx xxxxxx

§168

(1) Ustanovení xxxxx xxxxx a xxxxx xxxxxxxxx xxxx se xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx §9 (x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §9 xxxx. 4), §10, §19 xxxx. 1, §20, 30, 31a, 32, 33, 36, §38 xxxx. 1, §40, 41, 49, 50, 52, §122 xxxx. 1 x 2, §123a, §135 xxxx. 3, §148, 154, §155 xxxx. 1, §180, 180b, 180d, 180e x 180h.

(2) X xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x části xxxxxx xxxx zastupitelským xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx vydané x xxxxxx xxxxxxxxx x §37 xxxx. 1 xxxx. x), §37a xxxx. 1 xxxx. x), §37a xxxx. 2 xxxx. x), §46a xxxx. 1 xxxx xxxxx, §46a odst. 2 xxxx. c), §46b xxxx. 1 větě xxxxx, §46b xxxx. 2 xxxx. x), §46d xxxx. 1 xxxx xxxxx, §46d xxxx. 2 xxxx. x), §46f odst. 1 písm. j), §46f xxxx. 2 xxxx. x), §46g xxxx. 1 písm. x), §46g xxxx. 2 písm. d), §56 odst. 1 xxxx. g), xxx-xx x xxxxxxxxxxx uvedené x §9 xxxx. 1 písm. x), §56 odst. 2 xxxx. a), §75 xxxx. 1 xxxx. x), §75 odst. 2 písm. x) xxxx x), §77 xxxx. 1 xxxx. x) nebo x), §77 xxxx. 2 xxxx. x) xxxx x), §87d odst. 2 písm. c) xxxx d), §87e xxxx. 1 písm. x) xxxx g), §87f xxxx. 3 xxxx. x) nebo x), §87k xxxx. 1 písm. a) xxxx d) xxxx §87l xxxx. 1 xxxx. a), x) xxxx x), xxxxxx xxxxxx moci jeho xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx §101 xxxx. b) správního xxxx se v xxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx řádu upravující xxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 3 xxxxxxxxx.

§169

Jednací xxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx v xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x x xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx xx xxxx vyhotovují x jazyce xxxxxx. X xxxxxxxxx nebo xxxxxxx x xxxxx, xxx xxxxxx nebylo xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx, x xxxxx jazyce xxxx xxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxx úřad xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx jazyk jiný xxx český xxxxx, xx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx.

(2) Pokud xxxxxxx x řízení podle xxxxxx zákona xxxxxxxxx xxxxxxxx vyhotovený v xxxxx xxx českém xxxxxx x xxx xx xxxxx správního xxxxxx xxxxxxxxx úředně xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx do xxxxxx xxxxxxx, xxxxx se xx xxxxx xxxxxxxx, xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxx-xx x xxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx x dlouhodobému xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx zastupitelském xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx, xxxx se vede xxxxxxx, a neobstaral xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx zastupitelským xxxxxx na své xxxxxxx tlumočníka nebo xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx ustanovení xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x soudních xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxx byl žadatel x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx úřadem poučen, xxxxxxxxxxxxx xxxx řízení xxxxxxxxx zastaví.

§169x

Xxxxxxxxxx na xxxxx

(1) Xxxxxxxx-xx správní orgán xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx poštovních xxxxxx v xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxx hlášeného pobytu xxxxxxx xx xxxxx xxxxx §98a xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §158 odst. 3 nebo sdělenou xxxxx §19 odst. 3 xxxxxxxxx xxxx, x xxxx-xx údaj x xxxx adrese xxxxx, na xxxxxx xxxxx hlášeného xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx.

(2) Xxxxxxx-xx při doručování xxxxx xxxxxxxx 1 x xxxxxxxx písemnosti xxxxxxxx xxxx k xxxxxx doručení xxxxxxxx xxxxxxxx x §23 x 24 xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxx.

§169x vložen xxxxxxx předpisem x. 222/2017 Xx. s xxxxxxxxx xx 15.8.2017

§169x

Xxxxxxxxxx xx xxxxxx

(1) Xxxxxxx, který xxxxx xxxxxx x oprávnění x pobytu xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxx xx

x) xxxxxx xxxxx xxxxxx v xxxxxx, nebo

b) jinou xxxxxx sdělenou písemně xxxxxxxxx orgánu pro xxxxx doručování x xxxxxx.

(2) Cizinci, xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xx zastupitelském úřadu, xxxx jinému xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Nejde-li x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx, který písemnost xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, je-li xx xxxxxxxxx možné. Xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxx úřední xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx autorizované xxxxxxxx dokumentu.

(4) Zastupitelský xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxx se doručuje xxxx xxxxxxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 2, může xxxxxx xxxxxxxx, xxx xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx první x xxxxxxxx písemnosti xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx má x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx poštovních xxxxxx, xxxx jiným xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx. Xxxxx se xx 4 xxxxxx xxx dne xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx zastupitelskému úřadu xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx stvrzující, xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x nejde-li o xxxxxx, x němž xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx nebo odňato xxxxx, správní orgán, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, zveřejní xx xxxx 15 xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x patnáctým xxxx xx zveřejnění xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx doručenou; xxx-xx x xxxxxx, x xxxx má xxx xxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxx, postupuje xx jako x xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxx nedaří xxxxxxxxx. Xxxx třetí xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx zastupitelského xxxxx, xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

§169x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 222/2017 Sb. x xxxxxxxxx od 15.8.2017

§169c

Doručování xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxx-xx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, x doručování xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx být datová xxxxxx, xxxxxx adresát xxxxxxxxx převzetí xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx.

§169x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 222/2017 Sb. x xxxxxxxxx xx 15.8.2017

Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx

§169x

(1) Xxxxxx x udělení xxxxxxxxxxxx xxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx víza, xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxx 90 dnů xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx území x žádost x xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx, přechodnému xxxx xxxxxxxx pobytu xx xxxxxxx xxxxxxx podat xxxxxx.

(2) Osobním xxxxxxx xxxxxxx se xxxxxx xxxx žadatele, xxx xxxxxx xx žadatel xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx orgánu, x xxxxxxx xx být xxxxxx podána, a xxxxx přímo xx xxxxxxxxxx na výkonu xxxxxxxxx xxxxxxxxx orgánu xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x době určené xxx jednotlivé xxxxx x xxxxx pobytových xxxxxxxxx a xx xxxxx x xxxxxxxx, xxxxx stanoví xxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx osobního xxxxxx žádosti se xxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxxxx xx rozumí x xxxxx, která xxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx státu, xxxxx xx nezletilý xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx za splněnou x případě xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx úřadu xxxxxxxxxxxxxxx fyzické xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x přijímání xxxxxxx (xxxx jen "externí xxxxxxxxxxxx xxxxxx"), xxx-xx x žádost xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx poskytovatel xxxxxx xxxxxxx.

(3) Zastupitelský xxxx xxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx žádosti xxxxxxx, xxxxx současně x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx doloží důvody xxx upuštění xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xx x případě xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx, kdy xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx od xxxxxxxxxx osobního podání xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx usnesením xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxx úřad xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, jsou-li xx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx známy x xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxx na xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xx xx povinnosti xxxxxxxx podání xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxx žádostí x xxxxxxxx xxxxxxxxx podaných x budoucnu, a xx xxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxx jeho xxxxxxxxxxxxx účastníkem xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxx 90 dnů xx xxxxxx strpění xxxxxx xx xxxxx upustit, xxxxx cizinec xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx osobního xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx žádosti. Xxxxxx xx x xxxxxxx podle xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx. Neupustí-li xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx podle xxxx xxxxx od xxxxxxxxxx osobního xxxxxx xxxxxxx, řízení o xxxxxxx xxxxxxxxx zastaví.

§169x

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx uzavřít xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx určitého xxxxxxxxxxxxxxx úřadu

a) shromažďováním xxxxxxx x udělení xxxxxxxxxxxx xxxx, x xxxxxxxx diplomatického xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx pobytu xxxx xxxxxxxx pobytu, které xx xxxxxxx osobně xxxxxxxx, x jejich xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx úřadu,

b) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx údajů xxxxxx biometrických xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x vízovém procesu,

e) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x jejich xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x udělení xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §169f.

(2) Xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. a) xx xxxxxxxx xxxxx xxx xx předložení žádosti xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx; xx neplatí, xxx-xx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x §169h odst. 3.

(3) O možnosti xxxxxxx žádosti xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx žádostí, xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx, a o xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx příslušný xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx obvyklým x způsobem umožňujícím xxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx, jejíž výši xxxx Ministerstvo xxxxxxxxxxxx xxxx tak, xxx xxxx xxxxxxxxx nákladům, xxxxx xxxxxxxxx poskytovateli xxxxxx xxxxxxx.

§169x

Xxxxxxxx xxxxxxx osobního xxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx stanovit, xx žadatel je xxxxxxx xx předem xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx žádosti x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx víza xxxx žádosti x xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, x xx xxx účel xxxxxx, xx kterým xx tato xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx, který xxxxxxxxxxxxx úřad xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxx x xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx stránkách.

(2) Xx-xx xx xxxxxxxx xx účelem zamezení xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx podání xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 a podle xxxxxxxx podmínek, xxxxxxxxxxxxx xxxx může xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx zastupitelský xxxx xx xxx úřední xxxxx x xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§169g

Příslušnost xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx žádosti

(1) Xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x žádost x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xx cizinec oprávněn xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx státě, xxxxx xx občanem, xxxxxxxxx xx xxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx držitelem, xxxx ve xxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx pobyt; to xxxxxxx, jde-li x xxxxxxx, který xx xxxxxx x právním xxxxxxxx xxxxxxx podle §182 odst. 1 xxxx. e).

(2) Xxxxx xx Česká xxxxxxxxx xx státě podle xxxxxxxx 1 více xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, je xxxxxxx xxxxxxxx podat xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx víza x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx úřadu, x jehož územním xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx.

§169h

Nepřijatelnost xxxxxxx

(1) Xxxxxx x udělení xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx x prodloužení xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx víza x doby xxxxxx xx xxxxx xx xxxx xxxxx nebo xxxxxx x vydání xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx trvalému xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx

x) cizinec xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx dlouhodobého xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx povolení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, a xx xxx xxxx xxxxxx, za kterým xx tato xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, který xxxx xxxxxxxxx xxxxx §169g, xxxx

x) xxxxxx xxxxxx xxxxxx osobně xxxxx §169d odst. 2, xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx §169d xxxx. 3.

(2) Žádost x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x žádost x xxxxxxxxxxx xxxx platnosti xxxxxxxxxxxx víza x xxxx pobytu xx xxxxx xx toto xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx, jestliže

a) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx přijetí xxxxxxx,

x) x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona; to xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxx cizince xxxxxxxxxx xx xxxxx,

x) xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx otisků xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, nebo

e) xxx x žádost xxxxxxx xx zastupitelském xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx, xxxx xx xxxx xxxxxxx, a xxxxxxxxxx xx x přiměřené xxxxx xxxxxxxxx zastupitelským xxxxxx xx své xxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxx, xxxxx splňuje xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx tlumočnících x soudních xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxx byl x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx měsíci xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx jednotlivé druhy xxxxxxxxx x pobytu xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx vydaným xxxxx §31a xxxx §181b xxxx. 1. Xx xxxxxxxxxxx xxxxx žádostí xx xxxxxxxx i xxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxx 2.

(4) X xxxxxxx rozvržení xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx x xxxxxx xxx 90 xxx xx účelem xxxxxxxxx a x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxx počet xxxxxxx, xxxxx lze xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx programů, x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx žádostí, je xxxxxx rovněž xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx příslušném xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx maximální xxxxx žádostí stanovený xxxxxxxxx xxxxx vydaným xxxxx §181b xxxx. 2 xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx u xxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx x x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xx-xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx zahájeno x xx xxxxxx xx xxxxx, xxxx xx xxxxxx xxxxxx; xxxx skutečnost xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx úřad xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx nepřijatelnosti, xxxxx x ní xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, veškeré xxxxxxxxxx xxxxxxx x správní xxxxxxxx, xxxxx byl xxxxxxx. Nepodá-li xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xx k xxxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx.

§169x

Xxxx xxxxxx

(1) Xxx-xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxx, xxxxx xxx vydání xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx, xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx, xx xxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx nedostatky xxxxxx, xxxx xx xxx, xxx marně xxxxxxxx lhůta, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) X řízení x žádosti o xxxxxxx dlouhodobého xxxx xxxx o xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx trvalému xxxxxx xxxxxx xx zastupitelském xxxxx provede xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx podání. Xxxx-xx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx zastupitelský xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xx vyzve x xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx k xxxx xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxx jej x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x této xxxxx; xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx xxxxxxx.

(3) X xxxxxx x žádosti x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx může xxxxxxxxxxxxx xxxx, a xx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx vad xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, telefonem, xxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxxx prostředky. Neodstraní-li xxxxxxx vady podání xx základě výzvy xxxxx xxxx první, xxxxxxxxxxxxx xxxx vyzve xxxxxxx xxxxxxx.

§169x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 222/2017 Xx. x xxxxxxxxx od 15.8.2017

§169j

Výslech prováděný xx xxxxx

(1) Správní xxxxx xxxx za xxxxxx xxxxxxxx xxxxx věci, x němž nejsou xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx řízení.

(2) Xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx použijí obdobně xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x důkazu xxxxxxxxx xxxxxxxx, není-li xxxx xxxxxxxxx jinak.

(3) Je-li xx nezbytné xxx xxxxxxxx xxxxx věci, x xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx výslechy xxxx účastníků xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx odděleně xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx; xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxx oprávněn xxx souvisejícímu xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx souvisejících xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxxx výsleších; xx xxxx provedení všech xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx orgán nepořizuje xxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxx účastník řízení xxxx svědek xxxxxxxxxx x souvisejícím xxxxxxxxx x některý z xxxx xx k xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x předvolat xxxxxxxxx řízení xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx.

(4) Je-li při xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxx xx-xx xxx xxxxxxxx svědka xxxxxxxx xxxxxxxx řízení, xxxx xxxxxxxx nebo xxxx xxxxx, nejsou xxxx xxxxx xxxxxxxxx do xxxxxxx xxxxxxxx zasahovat. Xxx výslechu účastníka xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx uplatnit xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x srozumitelně xxx předstírání klamavých x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x ní xxxx xxxxxxxxx, jak xx xx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx účastníku xxxxxx xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx neodpovídal. Xx skončení xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx řízení xxxx jeho xxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx ani xxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx nesmí xxxxxxxxx xxxxxxxx záznam xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx.

(6) Xxxxxxx xxx provést xxxx při xxxxxx xxxxxxx.

§169x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 222/2017 Xx. s xxxxxxxxx xx 15.8.2017

§169x

Xxxxxxx x výslech xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx

(1) X xxxxxx x xxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx k dlouhodobému xxxx trvalému pobytu xxxxxx xx zastupitelském xxxxx může xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx pohovor, a xx x bez xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx; §57 xxxx. 2 xxxx xxxxx se použije xxxxxxx. Xxxxxxxxxxx zjištěné xxx pohovoru jsou xxxxxxxxx xxx vydání xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxxx úřad xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx stavu věci, x němž nejsou xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx výslech xxxxxxxxx řízení xxxx xxxxxx.

(3) Ustanovení §169j xxxx. 2 až 6 xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx obdobně.

§169k vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 222/2017 Xx. s xxxxxxxxx od 15.8.2017

§169l

Výslech xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Použije-li xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx účastníka xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx zařízení pro xxxxxx xxxxxx a xxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxxxxxx zařízení"), xxxxx xxxxx ke xxxxxxxx xxxx vyslýchaného xxxxxxxxx xxxxxx xxxx svědka; xxxxxxx musí xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx na xxxxx, xxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx zařízení xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) V xxxxxxx postupu xxxxx xxxxxxxx 1 ověří xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx vede, totožnost xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx svědka xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx k xxxx xxx pověřen xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xx po xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx přítomen xx xxxxx, kde se xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx nachází.

(4) Xxxxxx xxxxx poučí xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx o xxxxxxx provádění výslechu xx použití xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, jakož x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx prováděného za xxxxxxx videokonferenčního zařízení.

(5) Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx námitky xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx přenosu. X xxxxxxx xxxxxx osoba, xxxxx výslech xxxx, xxxxxxxx neprodleně. Je-li xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx úřední xxxxx xxxxx x nápravě, x není-li náprava xxxxx, xxxx xx-xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx.

(6) X výslechu xxxxxxxxxx xx použití xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx pořizuje xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx; x xxxxxx nahlížet xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xx, xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxxx. Protokol xx xxxxxxxxxx.

(7) Pomocí xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx x přítomnost xxxxxxxxxx při xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx; odstavce 2 xx 6 xx xxxxxxx xxxxxxxxx.

§169x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 222/2017 Xx. x xxxxxxxxx od 15.8.2017

§169x

Xxxxxxxxx informace v xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx, které xxxxxxxx xxxxxxxxx informace, xx x řízení podle xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxx xx xxxx součástí.

(2) Jsou-li xxxxxxx z podkladů xxxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx utajovanými xxxxxxxxxxx, xxxxx xx x xxxxxxxxxx rozhodnutí xxxxx xxxxx xx podklady xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x jejich xxxxxx xxxxxxx. Xxxxx, xxxxxxx xx správní xxxxx xxxxx xxx jejich xxxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx pouze x xxxxxxx, ve kterém xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxx-xx x xxxxxx xx základě xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx služby Xxxxx republiky, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx informací, xxxxxx, že xxxxxxx xxxxxxxx bezpečnost xxxxx, xxxx svrchovanost, xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx, xxxx xxxx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx podezření, xx xx xxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx ohrozit, v xxxxxxxxx x důvodech xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx pouze xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx víza xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx státu. Xxxxx xx xxxxxxx xxxxx x řízení xxxxx xxxxxx zákona povinen xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx navíc xxxxx xxxxx, xxxxxxx xx xxx hodnocení xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xx vztahu x xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx; xxxxx stanoviska xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx.

§169x xxxxxx právním předpisem x. 222/2017 Xx. x účinností xx 15.8.2017

§169x

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x žádosti o xxxxxx povolení x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx ani xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx; xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxx o vydání xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx trvalému xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

§169x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 222/2017 Xx. x xxxxxxxxx xx 15.8.2017

§169x

Xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxx České xxxxxxxxx

X xxxxx rozhodování x xxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zaměstnanecké xxxxx xx xxxxxxxxxxxx vyžádá xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxx Xxxxx republiky xxxxxxx pobočky xxxx xxxxxxx xxx hlavní xxxxx Xxxxx, xxx xxxxx zaměstnávání xxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx trhu xxxxx povolit; to xxxxxxx, xxx-xx o xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x zaměstnání nebo xxxxx je xxxxxxx x §98 xxxxxx x zaměstnanosti. Závazné xxxxxxxxxx si ministerstvo xxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx podané xxxxxxxx uvedeným x §42g xxxx. 6. Xxxx práce Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx pobočka xxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx 15 xxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxxxx žádosti x závazné xxxxxxxxxx; xxxxxxx-xx tak v xxxx xxxxx, xx xx xx xx, xx se zaměstnáváním xxxxxxx xxxxxxxx.

§169x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 222/2017 Xx. x xxxxxxxxx od 15.8.2017

§169p

Nahlížení do xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx rozhodnutí

(1) Xxxxx xxxxxxx xxxxx v xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxx trvalému xxxxxx podané na xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxx do xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxx zastupitelskému xxxxx, x xxxxxxx xxxx žádost podána, xxxxx xxxxx xxxx xxxx části x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx. V případě, xx se xxxxxxx xxxx jeho zástupce xxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky, nahlédnutí xx xxxxx umožní xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx také xxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx, xxxxx požádal x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx úřadu, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx rozhodnutí xxx, že xxxxxxxx xxxxxxxxx x těchto xxxxxxxxxx x o xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxxxx stanoví xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Odstavec 1 xx použije xxxxxxx.

§169x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 222/2017 Xx. x xxxxxxxxx xx 15.8.2017

§169q

Přerušení řízení

Vyjdou-li v xxxxxx x žádosti x vydání xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxx na území xxxx x řízení xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxxxx skutečnosti, x xxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx, xx xx mohly xxx xxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, ministerstvo xx xxxxxxx podnět x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx řízení podle xxxx xxxxx usnesením xxxxxxx. Xxxxxxx je xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx vyrozumět x xxx, xxx xxxx řízení x xxxxxxxx vyhoštění xxxxxxxx, x xxxx-xx zahájeno, xxx bylo xx xxxx rozhodnuto.

§169q xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 222/2017 Xx. x xxxxxxxxx xx 15.8.2017

§169x

Xxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xx také xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxx xxxxx žádost x xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xx ve lhůtě xxxx xx xxxxx xxxxx §44 xxxx. 1 xxxx §44a xxxx. 13 xxxxxxxxx xx ministerstvo ke xxxxxxxxxx údajů nezbytných xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xx xxxxx podle §44 xxxx. 3 xxxx §44a xxxx. 14 xxxxxxxxxx průkaz x xxxxxxxx x pobytu, xxxxx v xxxx xxxxx xxxxxxx, xx xx x xxxxx xxxxx brání xxxxxx xx xxxx vůli xxxxxxxxx,

x) xxxxx podal xxxxxx x vydání xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xx ve xxxxx nebo xx xxxxx xxxxx §74 xxxx. 1 xxxx 2 nedostaví xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx o vydání xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx a xx xxxxxxxxxx xxxxx nezbytných xxx vydání xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx nebo, jde-li x občana Evropské xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Evropské xxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx území, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx pobytu, nepřevezme xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxx xx území, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx 30 xxx xxx xxx doručení výzvy xxxxxxxxxxxx, pokud x xxxx xxxxx xxxxxxx, xx xx x xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxx nezávislé,

c) xxxxx xx území xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx nebo trvalému xxxxxx, xx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx žádost x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xx xxxxx na xxxxxxxxxx xxxxx, žádost x xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x prodloužení xxxxxxxxx povolení k xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx, xxx k xxxx xxxx oprávněn; xx neplatí, xxxxx xx x dříve xxxxxx xxxxxxx rozhodováno xxxx, xx xxxxxx xxxxx xxxxx, x xxx xxx cizinec xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx,

x) xxxxx opakovaně xxxxxx x vydání xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx pobytu, xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, které xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxx podané xxxxxxx,

x) xxxxx žádost x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx podle zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx2),

x) podal xxxxxx o vydání xxxxx karty, xx x xxxx xxxx xxxxxxxx podle §42i xxxx. 1,

x) xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx povolení x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx lhůtě xxxxxxxxx x vyznačení víza x xxxxxx nad 90 xxx podle §30 xxxx. 2, x jehož xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx v xxxx xxxxx nesdělí, xx xx v xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx úřadu, x době platnosti xxxx k xxxxxx xxx 90 xxx xxxxx §30 xxxx. 4 xxxxxxxxxxxx na xxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx průkazu x povolení x xxxxxx x, xxxxx-xx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx pobytu, xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx povolení x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x době platnosti xxxx nesdělí, xx xx x přicestování xx xxxxx brání xxxxxx xx xxxx xxxx nezávislé,

j) xxxxxxx xxxxxxx předpisem č. 16/2019 Sb.,

k) xxxxx podal xxxxxx x vydání cizineckého xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx cestovního xxxxxxx xxxxx §108 xxxx. 1 xxxx. x), xx xx xxxxx xxxxxxxxx orgánu xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx dokladu, xxx-xx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx nosič xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx, nebo k xxxxxxxx xxxxxxxxxx dokladu, xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxx, že xx x xxxxx xxxxx brání xxxxxx xx jeho xxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx, že xxxxxxxx xxxxx, jímž xx xxxx xxxxxxx, x neobstaral xx xx své náklady xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx tlumočníkem xxxxx xxxxxx o soudních xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxx o xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx prokazatelně xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxx x vydání xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx k xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx §42k odst. 6, xxxx

x) v řízení x xxxx žádosti xxxxxxx xxxxxxxxx nebo xx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx.

(2) Řízení o xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx, xxx

x) nabude xxxxxx xxxx rozhodnutí x xxxxxx povolení x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxx-xx o xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx jiného xxxxxxxxx x pobytu xxxxx tohoto xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxx moci xxxxxxxx xxxxxxxxxx trest xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x správním xxxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxx x vydání xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx zákona,

c) xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx nabyl xxxxxxxxx xxxxxx členského xxxxx Xxxxxxxx xxxx, jde-li x žádost x xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx pobytu xxxx x prodloužení jeho xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx pobytu.

(3) X xxxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 2, xx xxxx usnesení, které xx pouze xxxxxxxxx xx spisu a xxxxxxxx xx o xxx žadatel.

(4) Xxxxxxxxxxxxx xxxx řízení x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx, o vydání xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx území, x xxxxxx povolení x xxxxxxxxxxx xxxxxx x x vydání xxxxxxxx k trvalému xxxxxx dále zastaví, xxxxxxxx

x) xxxxxx xxxxxx xxxxxx na úředním xxxxxxxxx,

x) xxxxx zaplacen xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xxx-xx x žádost x xxxxxx povolení x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) k xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx, xxx-xx x xxxxxx o vydání xxxxxxxx x dlouhodobému xxxx xxxxxxxx pobytu xxxxxxx xx zastupitelském xxxxx, xxxx

x) xxx x žádost x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxx podanou xx zastupitelském xxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxx řízení x xxxxxxx x vydání xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx, x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xx úředním tiskopisu; x xxxxxxx takto xxxxxx xxxxxxx xx §47 odst. 4 x 6 nepoužije.

§169x

Xxxxxxxx věci

Řízení x xxxxxxx podané xxxxx §42e, xxxxx xxxx xxxxxxxx potvrzením xxxxxx xxxxxxx x trestním xxxxxx, není xxxxxxxx x ministerstvo xxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xx pouze xxxxxxxxx xx xxxxx.

§169x vložen xxxxxxx předpisem x. 222/2017 Xx. x xxxxxxxxx od 15.8.2017

§169x

Xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx pro jeho xxxxxx

(1) O xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx Evropské xxxx, xxxxx xxx není xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx zastupitelský xxxx xx lhůtě xx 14 xxx xxx xxx podání žádosti. Xxxxx xxxxxxxxxxxxx úřad xx xxxxx do 14 xxx xxx xxx podání žádosti xxxxxxxxxx, zašle xxxxxxxx xxxxxxxx informaci x xxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxxxxxxxx termínu xxxxxxxxxx.

(2) O xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx do 90 xxx xxx xxx xxxxxx žádosti, xx zvlášť složitých xxxxxxxxx xx xxxxx xx 120 dnů xxx xxx podání xxxxxxx. X xxxxxxx x udělení xxxx x xxxxxx xxx 90 xxx za xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, výzkumu xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xx 60 xxx xxx dne podání xxxxxxx.

(3) O xxxxxxx x xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxx 90 dnů za xxxxxx strpění xxxxxx xx území xxxxx §33 odst. 1 xxxxxxxx ministerstvo xx xxxxx xx 30 xxx xxx dne xxxxxx xxxxxxx.

(4) O xxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx a xxxx pobytu xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx ministerstvo xxxxxxxx xx xxxxx xx 14 dnů xxx xxx xxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxx x xxxxxxxxxxx doby platnosti xxxx nebo xxxx xxxxxx na xxxxx xx xxxxx k xxxxxx xxx 90 xxx xx xxxxxx xxxxxxx pobytu xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx lhůtě xx 30 xxx ode xxx xxxxxx xxxxxxx.

(5) X žádosti x xxxxxxx diplomatického xxxx xxxx zvláštního xxxx xxxxx xxxx x xxxxxx nad 90 xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx §30 xxxx. 2 xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx zahraničních xxxx xxxx zastupitelský xxxx xx xxxxx xx 60 dnů xxx xxx xxxxxx žádosti.

(6) X xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

x) v xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx

1. ve lhůtě xx 60 dnů xxx xxx xxxxxx xxxxxxx, xx-xx žádost xxxxxx xx xxxxx,

2. xx xxxxx do 60 dnů xxx xxx xxxxxx žádosti, xxx-xx o žádost x xxxxxx povolení x dlouhodobému xxxxxx xx xxxxxx studia, xxxxxxxxx výzkumu xxxx xxxxxx povolení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx rodinnému xxxxxxxxxxxxx výzkumného xxxxxxxxxx,

3. xx xxxxx xx 90 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx karty vnitropodnikově xxxxxxxxxxx zaměstnance nebo xxxxx vnitropodnikově převedeného xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx,

4. xx xxxxx xx 90 dnů xxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx povolení x dlouhodobému xxxxxx xx xxxxxx společného xxxxxxx rodiny s xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx nebo x držitelem xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx,

5. xx xxxxx xx 120 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx

6. xx xxxxx xx 270 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx,

x) xx xxxxx xx 30 dnů xxx xxx podání žádosti x vydání xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xx 60 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxx,

x) ve xxxxx xx 60 xxx xxx xxx podání xxxxxxx o vydání xxxxxxxxxxxxx karty; xx xxxxx 90 dnů xxx xxx podání xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx karty xx xxxxxx xxxxxxxxx případech, xxxx pokud xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xx lhůtě xx 90 xxx xxx xxx xxxxxx žádosti x xxxxxx xxxxx xxxxx,

x) ve xxxxx xx 90 xxx xxx dne xxxxxx xxxxxxx o xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx převedeného xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zaměstnance xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie,

f) xx xxxxx xx 60 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx povolení x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) x případě xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x trvalému xxxxxx

1. xx xxxxx xx 180 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxx,

2. xx lhůtě do 60 xxx ode xxx podání žádosti x povolení k xxxxxxxx xxxxxx podle §69, xx-xx xxxxxx xxxxxx na území, xxxx

3. xx xxxxx xx 60 dnů xxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §87g xxxx 87h.

(7) X xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx platnosti, xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx občana Xxxxxxxx unie, průkazu x xxxxxxxx k xxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx, xxx-xx o xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx prodloužení xxxx platnosti,

b) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx území,

c) xxxxxxxx xxxxx rodinného xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxx, nebo

d) xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §74 xxxx průkazu o xxxxxxxx x trvalému xxxxxx podle §87r, xxx-xx o vydání xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx.

(8) Xxxxx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x vydání xxxxxxxx k dlouhodobému xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx o přechodném xxxxxx xx xxxxx, xxxxxxxx karty rodinného xxxxxxxxxxx xxxxxx Evropské xxxx, průkazu x xxxxxxxx k xxxxxx xxx xxxxxxx a xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx

x) xxxxx §44 xxxx. 1, §44a xxxx. 13 xxxx §74 xxxx. 2 x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx,

x) xxxxx §44 xxxx. 3, §44a xxxx. 14 xxxx §74 xxxx. 3 k převzetí xxxxxxx x povolení x pobytu, xxxx

x) x xxxxxxxx xxxxxxxxx x přechodném pobytu xx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx rodinného příslušníka xxxxxx Evropské xxxx, xxxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx.

(9) Xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

x) ode xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx k vyznačení xxxx k pobytu xxx 90 dnů xxxxx §30 xxxx. 2 xx doby xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx vydání průkazu x povolení x xxxxxx,

x) xxx xxx xxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 8 písm. x) do xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx

x) xxx dne xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 8 xxxx. x) xxxx x) xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(10) Xxxxxx-xx xx odeslání výzvy xxxxx xxxxxxxx 8 xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx žádosti, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx se xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx, a xxxxxxxxx v xxxxxx.

(11) Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xx 7 dnů ode xxx xxxxxxxx řízení. Xxxxxx-xx policie xx xxxxx xxxxx věty xxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx o tom xxxxxxxxx řízení x xxxxxxxx důvodů xxxxxxxx; xx xxxxxxx x xxxxxx vedeném policií xxxx, xx bylo xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx.

(12) X xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx ministerstva xxxxx xxxxxx zákona xx rozhodne ve xxxxx xx 60 xxx xxx xxx, xxx xxxxxxxxxxxx předá xxxx xxxx xxxx xxxx xx svým xxxxxxxxxxx nadřízenému xxxxxxxxx xxxxxx.

(13) X xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx lhůtě xx 60 xxx xxx xxx, xxx zastupitelský xxxx xxxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xx xxxx stanoviskem Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx věcí.

§169x

Xxxxxxxx xxxxxxx nákladů xxxxxx

Xx-xx cizinci xxxxxxx xxxxxxx nákladů xxxxxx xxxxx §79 xxxx. 5 správního xxxx, xx příslušný x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx.

§169x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 176/2019 Xx. x účinností xx 31.7.2019

§170

Odvolací xxxxxx

(1) Odvolání xxxxx rozhodnutí x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx x povinnosti opustit xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx o odnětí xxxxxxxxxxx pasu, cestovního xxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §108 odst. 1 xxxx. x) anebo xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx platnosti xxxxxxx x povolení x xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx příslušníka xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx x povolení x xxxxxx pro xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Proti xxxxxxxxxx x xxxxxxxx vyhoštění xxx podat odvolání xx 10 xxx; xxx-xx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx 18 xxx, xxxx xxxxx xxx xxxxxxxx 15 xxx. Xxxxxxxx proti xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx xx vždy xxxxxxxx účinek.

(3) Proti xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx do 5 xxx; xxx-xx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx opustit území xxxxxxx xxxxxxxx 18 xxx, xxxx xxxxx xxx xxxxxxxx 15 xxx.

(4) Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx5d), kterým xxxx xxxxxxxxx nová lhůta x vycestování xxxxx §50a odst. 3, xxx podat odvolání xx 7 dnů xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx nemá xxxxxxxx účinek.

(5) Proti xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §123c xxxx. 3 xxx xxxxx odvolání xx 5 xxx.

(6) Xxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx účinek xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx vydáno na xxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxx §169m xxxx. 3, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx také xxxxxxxxx x pobytu xxxxx §47 odst. 4 xxxx 6, xxxxx §60 odst. 4 xxxx xxxxx §87y.

§170x

(1) Zřizuje se Xxxxxx xxx rozhodování xx xxxxxx pobytu xxxxxxx (dále xxx "xxxxxx"). Xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx zajišťuje xxxx xxxxxxx. Komise xx xxxxxxxxxx správním xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx, x nichž xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x x xxxxxxx případech stanovených xxxxxxx.

(2) Nadřízeným správním xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx.

(3) Předsedu x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx vnitra. Xxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx Xxxxx republiky, xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxx ustanovení xxxxxx xxxxxx xx dále xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx právnického xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxxx studijním xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx,

x) xxx xxx xxxxxxxxxx odsouzen za xxxxxxx trestný xxx, xxxx xxx v xxxxxxxxxx 5 xxxxxx xxxxxxxxxx odsouzen xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, jestliže xx jednání, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx čin, xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx stíhání xxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx na xxxxxxx pravomocného rozhodnutí x schválení narovnání xxxxxxxxx, x xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx 5 xxx, xxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx, mohlo ohrozit xxxxxx x rozhodování xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx úmyslný xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zastaveno, x xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx, x xxx xxxx xxx xxxxxxxxxx, xx xx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx 5 xxx, nebo bylo x xxxxxxxx řízení, xxxxx bylo xxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxx x xx xxxxxx rozhodnutí ještě xxxxxxxxxx 5 xxx, xxxxxxxx xx jednání, xxxxxx spáchal trestný xxx, xxxxx ohrozit xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, pokud xx xx něho xxxxxxx, xxxx xx xxxxx xxxxxxxx.

(5) Bezúhonnost se xxxxxxxxx výpisem z xxxxxxxx Rejstříku xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx z xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx. Xxxxxx x xxxxxx výpisu x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx trestů xx předávají v xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(6) Xxxxxxxx spolehlivosti nesplňuje xxx, kdo xxx x posledních 3 xxxxxx opakovaně xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx má znaky xxxxxxxxx

x) xx xxxxx xxxxxx xxxxxx spáchaného xxx, že xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxx údaj správnímu xxxxxx xxxxx mu xxxxxxxxxx xxxx zatajil, xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx údaj xxxxx, xxxxxxx uvedl nesprávný xxxx neúplný xxxx xxxxxxxxx xxxxxx anebo xx xxxxxxxxxx údaj xxxxxxx xx účelem xxxxxxx xxxxxxxxxxx výhody, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx ve správním xxxxxx, úmyslně xxxxx xxxxxxxxxx údaj x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx orgánu nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx úřední xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxx soužití,

d) xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx zaměstnanosti44) xxxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx nelegální xxxxx, xxxx

x) xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(7) Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx vedené Xxxxxxxxxx trestů; ministerstvo xx vyžádá xxxx x evidence xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx posouzení xxxxxxxxxxxxx fyzické osoby.

(8) Xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, zařazuje xxxxx xxxxxx xx xxxxxx a jmenuje xxxxxxxx xxxxxx.

(9) Komise xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx. Xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xx ministerstvu xxxxxxxxx.

§170x

(1) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx ke xxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x tříčlenných xxxxxxxx; xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxx pověřeny xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, které nejsou xxxxx xxxxxx.

(4) Rozhodnutí xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

§170x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 427/2010 Sb. x účinností od 1.1.2011

§170x

Xxxxx xxxxxxxxxx zastupitelského xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx, x kterém xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.

§170x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 176/2019 Xx. x xxxxxxxxx xx 31.7.2019

Xxxxxx xxxxxxx

§171

(1) X xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx o xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx víza,

b) xxxxxxxxxx x odepření xxxxxx x xxxxxxxxxx o xxxxxxx o xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx; xx neplatí, xxx-xx o xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Evropské xxxx xxxx jeho xxxxxxxxx příslušníkovi,

c) xxxxxxx xxxxxxx předpisem č. 47/2009 Sb.,

x) xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxx, pokud xx xxxxxxx xxxx zahájením xxxxxx x ukončení xxxxxx zdržoval xx xxxxx nebo x xxxxxxxxxx xxxxxxxx mezinárodního xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Pokud xxxxxxxxxx o neudělení xxxxxxxxxxxx xxxx bylo xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx informace, že xx xxxxxxx xxxx xxx považován za xxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxx, vnitřní xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx1) xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx jednoho xxxx xxxx členských xxxxx27), xxxx xxxx důvody x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxxxxx x neudělení xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx záznamu xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxxx xxxxx27), xxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

§172

Xxxxxx

(1) Žaloba proti xxxxxxxxx xxxxxxxxxx26) xxxx xxx xxxxxx xx 30 dnů xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx správního xxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx jinak. Xxxxxxxx xxxxx nelze xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xx 10 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx orgánu x xxxxxxxxx xxxxxx. Zmeškání xxxxx nelze prominout.

(3) Xxxxxx xxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxx xxxxxxx xx odkladný xxxxxx xx vykonatelnost rozhodnutí; xx xxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx vyhoštěn x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx cizince xxxx xxxxx rozhodnutí o xxxxxxxxxxx doby trvání xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx xx zařízení xx podává xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx u xxxxxxxxxxx xxxxx. X xxxxxxx, xx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, policie xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxx do 5 xxx xxx xxx xxxxxxxx žaloby. X případě, xx xx xxxxxx xxxxxx x příslušného soudu, xxxxxx si soud xxxxxxx xxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x žalobě a xxxxxxx xxxx xx 5 xxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx doručí xxxxxxx.

(5) O xxxxxx xxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxx xxxxxxx a x xxxxxx proti xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx zajištění xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx soud xxxxxxxx xx 7 xxxxxxxxxx dní xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx. Xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxx-xx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx 5 xxx xxx dne xxxxxx xxxxxx xxxx xx-xx to xxxxxxxx. X xxx xxxx xxx xxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx-xx soud o xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxx xxxxxxx bezprostředně po xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(6) Xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 16/2019 Sb.

(7) X řízení x xxxxxx xxxxx správnímu xxxxxxxxxx&xxxx;x x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx správního orgánu xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, x xxxxx obvodu je xxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x pobytu; jde-li x xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx pobyt, xxxxxxx xxxx, v xxxxx xxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxx, x x ostatních případech xxxxxxx xxxx, v xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx pobyt cizince xx xxxxx. Xxxxxx-xx xxxxxxx x zahraničí, xx místně xxxxxxxxx xxxxxxx soud, v xxxxx obvodu xx xxx cizinec xx xxxxxx na xxxxx xxxxxx ohlašovací xxxxxxxxx. Xx xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx doby xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx zajištění x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx.

(8) X žalobě xxxxx rozhodnutí x xxxxxxxx xxxxxxxxx soud xxxxxxxx xx 60 xxx.

(9) X xxxxxx x žalobě proti xxxxxxxxxx xx §45 xxxx. 4 xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx podkladem xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xx mohou xxxxxxxxx pouze xxxxx, xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx senátu xxxxx pro xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(10) X xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx podle §168 xxxx. 3 xxxx xxxxxxxx do 90 xxx xxx xxx xxxxxx žaloby. Xx-xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, Xxxxxxxx xxxxxxx soud xxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx do 90 xxx xxx xxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

§172x

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx soudu x xxxxxx x xxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx být xxxxxxxxx xxxx prostřednictvím xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx jiných osob xxxxxxxxxxxx na xxxxxx; xxxxxxx xxxx být xxxxxxxx xxxxxxxxxx zástupce xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx zajišťována xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, na xxxxx, kde xx xxxx xxxxx xxxxxxx.

(2) X xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x odstavci 1

x) xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx-xx xx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx,

x) příslušník vězeňské xxxxxx, xxxxxxx-xx xx xxxx xxxxx xx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, nachází-li xx xxxx osoba x xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, nachází-li xx xxxx osoba mimo xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, nebo

e) xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx-xx využíváno xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

xxxxx k xxxx byl xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxx vedoucím, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxx, xxx je xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx soudu xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx zařízení, přítomen xx xxxxx, kde xx xxxx xxxxx xxxxxxx.

(3) Předseda xxxxxx xxxxx xxxxx před xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, jakož x xxxxxxx účastníky řízení, x způsobu xxxxxxxxxxx xxxxxx xx jednání xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxx, jejíž přítomnost x xxxxxxx xxxxx xx zajišťována xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, může xxxxxxx vznášet xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Je-li xxxxxxx xxxxxxx, učiní xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x nápravě, a xxxx-xx náprava xxxxx, xxxx je-li spojena xx značnými obtížemi, xxxxxxx odročí.

(5) O xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx zařízení xx xxxxxxxxx zvukový x xxxxxxxx xxxxxx.

(6) Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx zařízení xxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x jednání xxxxx x řízení o xxxxxx xxxxx rozhodnutí xxxxxxxx podle tohoto xxxxxx; xxxxxxxx 2 xx 5 xx xxxxxxx xxxxxxxxx.

§172x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 222/2017 Sb. x xxxxxxxxx xx 15.8.2017

HLAVA XXXXX

XXXXXXXX XXXXXXXXXX

§173

Xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx karta rodinného xxxxxxxxxxx xxxxxx Evropské xxxx, průkaz x xxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxx, průkaz x xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, je xxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxx, xxxxxxx xx xxx a vycestovat x xxxxx xxx xxxx.

§174

Trestní xxxxxxxxxxx

(1) Xx xxxxxxx zachovalého se xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx považuje xxxxxxx, xxxxx xxxx

x) xx xxxxxx x evidence Xxxxxxxxx xxxxxx záznam, xx byl xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx činu,

b) v xxxxxxx cizího xxxxx xxxxxxxx výpisu z xxxxxxxx Rejstříku xxxxxx xxxxxx, xx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx.

(2) Xx xxxxxx xxxxxxxx trestní xxxxxxxxxxxx si xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x evidence Xxxxxxxxx xxxxxx24a). Žádost x xxxxx x evidence Xxxxxxxxx trestů xx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxx, a to xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx.

(3) Trestní xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx 6 xxxxxx, xxxx obdobnými doklady xxxxxxxx státem, jehož xx cizinec xxxxxxx, xxxxx x xxxxx, x xxxxx xx xxxxxxx zdržoval x xxxxxxxxxx 3 letech xxxxxxxxxxx po xxxx xxxxx xxx 6 xxxxxx; x xxxxxxx, xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§174x

Xxxxxxxxxxx

(1) Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx dopadů xxxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxx orgán zohlední xxxxxxx závažnost xxxx xxxx protiprávního jednání xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx, xxxx xxx, xxxxxxxxx xxxx, xxxxxx a xxxxxxx rodinných xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx území x intenzitu xxxxx xx xxxxx, xxxxx xx cizinec xxxxxxx xxxxxxx, nebo x xxxxxxx, xx je xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx trvalého xxxxxxxx. Účastník xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx řízení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx v xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx podle §101 xxxx. x) xxxxxxxxx řádu o xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx vedeného xx xxxxxx cizince zohlední xxxxxxx xxxx pobytu xxxxxxx xx xxxxx, xxxxx jeho xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx docházku xx xxxxx x existenci xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx vazeb xx xxxxx; to xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Přiměřenost xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx orgán xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx, kdy xx xxxxx xxxxx výslovně xxxxxxx.

§175

Xxxxx republika převezme xx území xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx na xxxxx xxxxxx členského xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx, x xx x xxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx modré xxxxx vydané x xxxxxx na území xxxxxxxx xxxx byla xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xx xxxxxxx příslušníky xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x pobytu xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx.

§176

Xxxxxxxxx služby po xxxx zajištění xxxxxxx

(1) Xxxxxxx se po xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

x) neodkladná xxxx xxx xxxxxxx, které

1. xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx život,

2. xxxxx xxxx prohlubováním xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx,

3. způsobí xxx xxxxxxxx poskytnutí xxxxxxxxxxx xxxxxx trvalé xxxxxxxx xxxxx,

4. působí xxxxx utrpení x xxxxxx,

5. xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx a jednání xxxxxxxxxxx, ohrožují xxxx xxxxxx nebo xxxx xxxxx, xxxx

6. se xxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxx, s výjimkou xxxxxxx přerušení xxxxxxxxxxx xx žádost xxxxxxx,

x) x souvislosti x xxxxxxxxx karanténou nebo xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx podle odstavce 1 nebo xxxxx §134 xxxx. 2 xxxxx xxxx, a xx x tehdy, xxxxx bylo xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Nelze-li xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxx ministerstvo xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x poskytovatele xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx-xx si cizinec x xxxx zajištění xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx náklady xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx vynaložených xxxxxxx na xxxxxxx x dopravu x xxxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx x xxxx.

(5) X xxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx zdravotních služeb xxxxx xxxx a xxxxxxx xx x xxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, zajišťuje xxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x zařízení,

b) xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx ve výkonu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx svobody xxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xx xx xxxxxxx x sebe xxxx xxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 x x §134 xxxx. 2. Náklady xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx první, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, hradí stát. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx na jeho xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx ve větě xxxxx hradí xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§176x

Xxxxxxxxx služby xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Cizinci xx v průběhu xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx stanovené xxxxx §50a xxxx §118 xxxx. 3 xx území xxxxxxxxx xxxxxxxxx služby

a) xxxxxxxxxx x xxxxxxxx související xxxxx při xxxxxxx, xxxxx

1. xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

2. xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx,

3. xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx chorobné xxxxx,

4. xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx jeho xxxxx, xxxx

5. se xxxxxx xxxxxxxxxxx a porodu, x výjimkou xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx,

x) v xxxxxxxxxxx x nařízenou xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Náklady xx xxxxxxxxx služby xxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx vznikla xx xxxxxxxxx xxxx x vycestování x xxxxx xxxxx §50a xxxx §118 xxxx. 3.

(3) X xxxxxxx, xxx náklady xx xxxxxxxxxx zdravotní xxxxx xxxxx stát a xxxxxxx xx x xxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx nákladů xxxxxxxxxxxx.

§176x

Xxxxxx pobytu cizince x přijímacím středisku xx xxxxxxxxxxxx letišti xx xxxxxxxxxxx ukončení xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxx ochrany

(1) Xxxxxxx, xxxxx xx x xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx2) xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, si xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx uvedenému x xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx náhlým xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx karanténou xxxx xxxxx opatřením x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxx zdraví. Xxxxxxx spojené x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xx xxxxx cizinec x vlastních xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx-xx xxxxxxx náklady xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xxxxxx, xxx x xxxxxxxx, x vlastních xxxxxxxxxx x není-li xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx xxxx. Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx ministerstvo.

§176x

Xxxxxx nákladů xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx účelem xxxxxxx xxxx xxxxxxx

(1) Xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx zajištěním cizince xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx smlouvy xxxx&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx anebo xxxxxxxxxx xxxxxxx xx účelem xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx (§152 x 153) xx postupuje xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxx vyhoštění.

(2) Xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx cizince xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx smlouvy xx započítávají xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xx nákladů xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx za xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx se započítávají xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x souvislosti xx xxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx spojené xx zajištěním xxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx leteckou xxxxxx xxxxx §152 x 153 xx xxxxx xxxxx xxxxx, xxx-xx x xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxx x jehož návrat xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xx území xxxxxx xxxxx, xxxxx cizince xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx průvozu přes xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxx x náklady xxxxxxx x průvozem xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgány xxxxx, jehož xxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxx provážen.

§177

Xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx prokázání xxxxx, xxxxxxxx, dne, xxxxxx a roku xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx mimo xxxxx.

(2) Pro účely xxxxxxxxx lze xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nahradit xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx záznamem xxxxxxx x údaji, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx zjistila.

(3) Xxxxxxx xxxx prokázat xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxx skutečnosti xxx, xx xxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxx osobních xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx elektronického xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx. Xxxxxxx cizinci xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx informací neumožní, xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxx řízení xxxx xxxxxxx bezpečnost. X xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx nejpozději xxx xxxxxxx cizince xx xxxxxxxx.

§178

Xxxxxxxx způsobilost

Za xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx starší 15 xxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx vůli a xxxxxxxxxx jednat.

§178x

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx rozumí xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx rozvedený.

(2) Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx posuzuje xxxxx zákona o xxxxxx xxxxxxxx podpoře. Xxx účely xxxxxx xxxxxx se xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx do 26 xxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx střední xxxx xxxxxx škole x xxxxxx a Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxxxxx nevydalo rozhodnutí x xxx, xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx.

§178x

(1) Xxxxxxxxxxx se xxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xx které xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx8e), xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx modrou xxxxx. Za xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zajišťovaných xxxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx obchodní xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx jiného orgánu xxxxxxxx xxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx tohoto zákona xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, která xxxxxxx zaměstnala, a xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx činnosti potřebuje xxxxxxxx x xxxxxxxxxx8e), xxxxxxxxxxxxxx kartu nebo xxxxxx xxxxx. Xx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx právnická xxxxx, xxx kterou xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx člena xxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo jiného xxxxxx xxxxxxxx společnosti xxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx nebo xxxxx statutárního orgánu xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx plní xxxxx xxxxxxxxxxx z předmětu xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, pokud xx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx vyžaduje xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx8e) xxxxxxxx x xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx stanovené xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx se xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx společnosti xxxx xxxxxxxx vztahují xxxxxxx.

(4) Xx zaměstnání xx pro xxxxx xxxxxx xxxxxx nepovažuje, xxx-xx x xxxxxxx xxxxxxxxx svým zahraničním xxxxxxxxxxxxxxx xx účelem xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx zahraničního xxxxxxxxxxxxxx xxxx území Xxxxx xxxxxxxxx. Vláda rozhodne, xxx xxxx být xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx podle xxxx xxxxx nesmí xxxxxxxxxx 6 xxxxxx50).