Animace načítání

Stránka se připravuje...


Celexové číslo Název předpisu Akce
32020L2184 SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2020/2184 ze dne 16. prosince 2020 o jakosti vody určené k lidské spotřebě R P
32020D1074 PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2020/1074 ze dne 17. července 2020, kterým se povoluje odchylka požadovaná Dánskem podle směrnice Rady 91/676/EHS o ochraně vod před znečištěním dusičnany ze zemědělských zdrojů R P
32020D1073 PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2020/1073 ze dne 17. července 2020, kterým se povoluje odchylka požadovaná Nizozemskem podle směrnice Rady 91/676/EHS o ochraně vod před znečištěním dusičnany ze zemědělských zdrojů R P
32017D1583 ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2017/1583 ze dne 1. září 2017, kterým se podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/7/ES určí za normu rovnocennosti mikrobiologických metod norma EN ISO 17994:2014 (oznámeno pod číslem C(2017) 5843) R P
32017L0845 SMĚRNICE KOMISE (EU) 2017/845 ze dne 17. května 2017, kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/56/ES, pokud jde o orientační seznamy prvků, jež je třeba zohlednit při přípravě strategie pro mořské prostředí (Text s významem pro EHP) R P
32016R0103 NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2016/103 ze dne 27. ledna 2016 o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2099/2002, kterým se zřizuje Výbor pro námořní bezpečnost a zabránění znečištění z lodí (COSS) R P
32015L1787 SMĚRNICE KOMISE (EU) 2015/1787 ze dne 6. října 2015, kterou se mění přílohy II a III směrnice Rady 98/83/ES o jakosti vody určené k lidské spotřebě R P
32014R1112 PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 1112/2014 ze dne 13. října 2014, kterým se stanoví jednotný formát sdílení informací o ukazatelích významného rizika provozovateli a vlastníky zařízení v odvětví ropy a zemního plynu v moři a jednotný formát zveřejnění informací o ukazatelích významného rizika členskými státy (Text s významem pro EHP) R P
32014L0101 SMĚRNICE KOMISE 2014/101/EU ze dne 30. října 2014 o změně směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/60/ES, kterou se stanoví rámec pro činnost Společenství v oblasti vodní politiky (Text s významem pro EHP) R P
32014L0080 SMĚRNICE KOMISE 2014/80/EU ze dne 20. června 2014, kterou se mění příloha II směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/118/ES o ochraně podzemních vod před znečištěním a zhoršováním stavu (Text s významem pro EHP) R P
32013L0039 SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2013/39/EU ze dne 12. srpna 2013, kterou se mění směrnice 2000/60/ES a 2008/105/ES, pokud jde o prioritní látky v oblasti vodní politiky (Text s významem pro EHP) R P
32013L0030 SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2013/30/EU ze dne 12. června 2013 o bezpečnosti činností v odvětví ropy a zemního plynu v moři a o změně směrnice 2004/35/ES (Text s významem pro EHP) R P
32012L0003 SMĚRNICE KOMISE 2012/3/EU ze dne 9. února 2012, kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/8/ES za účelem zařazení účinné látky bendiokarb do přílohy I uvedené směrnice (Text s významem pro EHP) R P
32009L0123 SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2009/123/ES ze dne 21. října 2009, kterou se mění směrnice 2005/35/ES o znečištění z lodí a o zavedení sankcí za protiprávní jednání (Text s významem pro EHP) R P
32009L0090 SMĚRNICE KOMISE 2009/90/ES ze dne 31. července 2009, kterou se podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/60/ES stanoví technické specifikace chemické analýzy a monitorování stavu vod (Text s významem pro EHP) R P
32009L0020 SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2009/20/ES ze dne 23. dubna 2009 o pojištění majitelů lodí pro námořní nároky (Text s významem pro EHP) R P
32008L0105 SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2008/105/ES ze dne 16. prosince 2008 o normách environmentální kvality v oblasti vodní politiky, změně a následném zrušení směrnic Rady 82/176/EHS, 83/513/EHS, 84/156/EHS, 84/491/EHS a 86/280/EHS a změně směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/60/ES R P
32008L0032 SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2008/32/ES ze dne 11. března 2008, kterou se mění směrnice 2000/60/ES, kterou se stanoví rámec pro činnost Společenství v oblasti vodní politiky, pokud jde o prováděcí pravomoci svěřené Komisi R P
32006L0118 SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2006/118/ES ze dne 12. prosince 2006 o ochraně podzemních vod před znečištěním a zhoršováním stavu R P
32006L0113 SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2006/113/ES ze dne 12. prosince 2006 o požadované jakosti vod pro měkkýše (kodifikované znění) R P