Animace načítání

Stránka se připravuje...


Číslo předpisu Název předpisu Akce
40/2021 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi Českou republikou a Zimbabwskou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic R P
39/2021 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody o ukončení platnosti dvoustranných dohod o investicích mezi členskými státy Evropské unie R P
38/2021 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Pákistánské islámské republiky o spolupráci v oblasti obranného průmyslu a logistiky R P
36/2021 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přístupu České republiky k Dohodě o provedení ustanovení Úmluvy Organizace spojených národů o mořském právu ze dne 10. prosince 1982 o zachování a řízení tažných populací ryb a vysoce stěhovavých rybích populací R P
35/2021 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se vyhlašuje Protokol, kterým se mění Dohoda o společném leteckém prostoru mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Gruzií na straně druhé s ohledem na přistoupení Chorvatské republiky k Evropské unii R P
34/2021 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se vyhlašuje Dohoda mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Gruzií na straně druhé o společném leteckém prostoru R P
33/2021 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Opčního protokolu k Úmluvě o právech osob se zdravotním postižením R P
32/2021 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se vyhlašuje oprava českého překladu Druhého dodatkového protokolu k Evropské úmluvě o vzájemné pomoci ve věcech trestních, otevřeného k podpisu ve Štrasburku dne 8. listopadu 2001 a vyhlášeného pod č. 48/2006 Sb. m. s. R P
31/2021 Sb. m s. 31/2021 Sb. m. s. - Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se vyhlašuje oprava českého překladu Dodatkového protokolu k Evropské úmluvě o vzájemné pomoci ve věcech trestních, otevřeného k podpisu ve Štrasburku dne 17. března 1978 a vyhlášeného pod č. 31/1997 Sb. R P
30/2021 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se vyhlašuje oprava českého překladu Evropské úmluvy o vzájemné pomoci ve věcech trestních, otevřené k podpisu ve Štrasburku dne 20. dubna 1959 a vyhlášené pod č. 550/1992 Sb. R P
29/2021 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Senegalské republiky o spolupráci ve vojenské oblasti R P
28/2021 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se vyhlašuje oprava českého překladu Smlouvy mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Řecké republiky o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu R P
27/2021 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přijetí Protokolu, jímž se mění Evropská úmluva o krajině R P
26/2021 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Protokolu č. 15, kterým se mění Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod, otevřeného k podpisu ve Štrasburku dne 24. června 2013 R P
25/2021 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Srbské republiky o spolupráci v oblasti obrany R P
24/2021 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se vyhlašuje konsolidované znění Evropské dohody o mezinárodní přepravě nebezpečných věcí po vnitrozemských vodních cestách (ADN) R P
23/2021 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Úmluvy Rady Evropy o filmové koprodukci (revidované znění) R P
22/2021 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se vyhlašuje Rozhodnutí správní rady ze dne 15. prosince 2020 pozměňující pravidla 19 a 143 Prováděcího předpisu k Úmluvě o udělování evropských patentů (CA/D 11/20) R P
21/2021 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přijetí Dodatkového protokolu mezi vládou Francouzské republiky a vládou Nigerské republiky upravujícího status jiných než francouzských jednotek sil „Takuba“ k Dohodě mezi vládou Francouzské republiky a vládou Nigerské republiky o právním režimu zásahu francouzského vojenského personálu v Nigeru za účelem bezpečnosti v Sahelu, podepsané v Niamey dne 25. března 2013, a k Dohodě mezi vládou Francouzské republiky a vládou Nigerské republiky o statusu francouzského vojenského personálu přítomného v Nigeru v rámci francouzského zásahu za účelem bezpečnosti v Sahelu, podepsané v Niamey dne 19. července 2013 R P
20/2021 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přijetí Dodatkového protokolu mezi vládou Francouzské republiky a vládou Republiky Mali upravujícího status jiných než francouzských jednotek sil „Takuba“, sjednaného výměnou dopisů podepsaných v Bamaku dne 6. března 2020 a v Kouloubě dne 10. března 2020, k Dohodě mezi vládou Francouzské republiky a vládou Republiky Mali upravující status sil „Serval“, sjednané výměnou dopisů podepsaných v Bamaku dne 7. března 2013 a v Kouloubě dne 8. března 2013 R P