Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 17.01.2022.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 30.11.2021.


Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou ČR a vládou Pákistánské islámské republiky o spolupráci v oblasti obranného průmyslu a logistiky

38/2021 Sb. m. s.
 

Sdělení o sjednání Dohody

Dohoda

OBECNÝ PRINCIP Článek 1

ÚČEL Článek 2

ROZSAH SPOLUPRÁCE Článek 3

KOMPETENTNÍ ORGÁNY Článek 4

PŘÍMÉ KONTAKTY A PROVÁDĚCÍ UJEDNÁNÍ Článek 5

SPOLEČNÝ VÝBOR PRO SPOLUPRÁCI V OBLASTI OBRANNÉHO PRŮMYSLU A LOGISTIKY Článek 6

SPOLUPRÁCE MEZI SPOLEČNOSTMI OBRANNÉHO PRŮMYSLU Článek 7

PRÁVA DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ Článek 8

FINANČNÍ USTANOVENÍ Článek 9

UROVNÁVÁNÍ SPORŮ Článek 10

OCHRANA INFORMACÍ Článek 11

DOPLŇKY A ZMĚNY Článek 12

VSTUP V PLATNOST, DOBA PLATNOSTI A UKONČENÍ Článek 13

INFORMACE

38

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních xxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xx dne 6. xxxxx 2021 byla x Brně podepsána Xxxxxx mezi xxxxxx Xxxxx republiky a xxxxxx Pákistánské islámské xxxxxxxxx x spolupráci x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx.
&xxxx;

Xxxxxx xxxxxxxxx v platnost xx základě svého článku 13 odst. 13.1 xxxx podpisu.

Anglické xxxxx Xxxxxx x její xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

XXXXXX

XXXX XXXXXX ČESKÉ XXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXX X XXXXXXXXXX X XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXX X XXXXXXXXX
&xxxx;

Xxxxx Xxxxx republiky x vláda Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx (dále xxxxxxxx "xxxxxxx xxxxxx" x xxxxxxxxxx "smluvní xxxxxx");

x návaznosti xx Xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxx Ministerstvem xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx a Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x Rávalpindí dne 24. xxxxxx 2010;

uznávajíce x potvrzujíce xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, suverénní xxxxxxxx, xxxxxx celistvosti, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx záležitostí;

usilujíce x xxxxxx xxxx, xxxxxxxxx x blaho xxxx xxxx xxxx;

xxxxxxxxxxx, xx xxxx spolupráce, xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx průmyslu x xxxxxxxxx xxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxx prospěchu;

se xxxxxxx xxxxxxxxxx:

Xxxxxx 1

OBECNÝ XXXXXXX

Xxxxxxx xxxxxx xxxxx provádět xxxxxxxxxx této Xxxxxx x xxxxxxx se xxxxx xxxxxxxxxxxxxx právními xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxx 2

ÚČEL

Smluvní xxxxxx xx dohodly, že xxxxx xxxxxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx Xxxxxx xx účelem:

2.1 xxxxxxxxxxx spolupráce xxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxx;

2.2 posílení schopností xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxx; x

2.3 xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx materiálu a xxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxx 3

XXXXXX XXXXXXXXXX

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx zahrnují xxxxxxxxxxx:

3.1 xxxxxx xxxxxxxxx x požadavcích na xxxxxxx xxxxxxxx a x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx či realizovaných xxxxxxxxx xxxxxxxx;

3.2 xxxxxxxx xx koordinovaný výzkum x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx;

3.3 výměna technologických xxx, xxxxx x xxxxxxxxx v oblastech xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx;

3.4 xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx;

3.5 reciproční xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx koordinovaný xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx;

3.6 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx podpora xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx silami xxxx xxxx;

3.7 xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx výcviku, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx a xxxxxxx programy x xxxxxxx logistiky x xxxxxxxxx průmyslu.

Xxxxxx 4

KOMPETENTNÍ XXXXXX

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx této Xxxxxx xxxx:

xx xxxxx xxxxxx: Xxxxxxxxxxxx obrany;

na xxxxxxxxxxx xxxxxx: Ministerstvo xxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxx 5

XXXXX XXXXXXXX X XXXXXXXXX XXXXXXXX

5.1 Xxxxxxx strany xxxxx x xxxxxxxxx, xxx xx bude xxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxx kontakty x xxxxxxxxxx mezi xxxxxxxxxxx xxxxxx a obranným xxxxxxxxx obou xxxx.

5.2 Xxxxxxx xxxxxx či xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx xx bude xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx usnadnění xxxxxxxxx xxxx Xxxxxx.

Článek 6

XXXXXXXX XXXXX XXX XXXXXXXXXX X XXXXXXX XXXXXXXXX PRŮMYSLU X LOGISTIKY

6.1 Za xxxxxx dosahování xxxx xxxx Xxxxxx bude xxxxxxx Xxxxxxxx výbor xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx obranného průmyslu x xxxxxxxxx (xxxx xxx "Xxxxx").

6.2 Xxxxx xxxx xxxxxx z xxxxxxxxxxxxx smluvních xxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx nebude xxx xxxx xxx xxxx (7) xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx:

xx xxxxx xxxxxx: xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx;

xx xxxxxxxxxxx xxxxxx: xxxxxxxx - Ministerstvo xxxxxxx xxxxxx.

6.3 Xxxxx xxxx xxx potřeby xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

6.4 Xxxxx xx bude xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx. Xxxxx, místo x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx smluvními xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxx.

6.5 Jednání Xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx smluvních xxxxx.

Xxxxxx 7

XXXXXXXXXX XXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXX

7.1 Xxxxx xxxxxxx strana xxxx xxxxxxxxxx obranný xxxxxxx xx své xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx této Xxxxxx x stanoví vlastní xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx průmyslů xx provádění xxxx Xxxxxx.

7.2 Xxxxx smluvní xxxxxx xx bude xxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx obranného průmyslu xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx této Dohody.

7.3 Xxx smluvní strany xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx projektů xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx.

Xxxxxx 8

XXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXXX

8.1 Smluvní strany xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx vytvořeného v xxxxx této Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx s mezinárodním xxxxxx, jakož x xxxxxxxxxxxxxx právními xxxxxxxx xxxxx smluvních xxxxx.

8.2 Xxxx-xx to xxxxxxxx, xxxxxxx strany či xxxxxxxxxxx orgány stanoví xxxxxxxxxxx využívání a xxxxxxx práv xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx uzavřených na xxxxxxx xxxx Dohody.

8.3 Xxxxxx-xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx dohodnuto xxxxx, xxxxxxx strany xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx rovným xxxxx x nebudou xxxxxxxxx xxxxx straně xxx xxxxxxxxxxx bez xxxxxxxxxx písemného xxxxxxxx.

Xxxxxx 9

FINANČNÍ USTANOVENÍ

9.1 Xxxxxx-xx x prováděcím xxxxxxxx xxxxxxxxx jinak, xxxxxx každá xxxxxxx xxxxxx xxx náklady xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx Xxxxxx.

9.2 Xxxxxxx xxxxxx, xxxxx bude xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx, xxxxxxx na své xxxxxxx xxxxxxxxx, stravování x místní xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx - xxxxx Xxxxxx.

9.3 Spolupráce xxxxx xxxx Xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx zdrojů.

Článek 10

XXXXXXXXXX XXXXX

Xxxxxxx xxxxxxx x spory xxxx xxxxxxxxx stranami xxxxxxxxxxx z provádění xx výkladu této Xxxxxx budou xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx způsobem xxxxxx xxxxxxxxxx či xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx předloženy x urovnání xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx či mezinárodnímu xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx.

Xxxxxx 11

XXXXXXX XXXXXXXXX

Xxxxxxx xxxxxx zajistí, xx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx mezi xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx této Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx či xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx písemného xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxx 12

XXXXXXX A XXXXX

Xxxx Xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xx změněna xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx stran. Xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx v platnost xxxxxxxx stanoveným v článku 13 xxxx. 1.

Článek 13

VSTUP X XXXXXXXX, XXXX PLATNOSTI X UKONČENÍ

13.1 Xxxx Xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx. Xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx.

13.2 Každá xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx oznámením svého xxxxxx Dohodu xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxx doručení xxxxxxxx x výpovědi xxxxx xxxxxxx straně.

13.3 Xxxxxxxxxx-xx xx xxxxxxx strany xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx Xxxxxx budou x případě xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx dokončeny xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx zahájení.

13.4 X xxxxxxx ukončení xxxxxxxxx xxxx Xxxxxx xxxxx smluvní strany xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x článcích 8 (Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx), 10 (Xxxxxxxxxx xxxxx) x 11 (Ochrana informací).
 

Na xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx tuto Dohodu.

Dáno xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x Xxxx xxx 6. xxxxx 2021 x anglickém xxxxxx.
&xxxx;

Xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxx Xxxxxx v. x.

xxxxxxx xxxxxx
&xxxx;

Xx xxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxx Xxxxx Xxxxx v. x.

xxxxxx x'xxxxxxxx Pákistánské xxxxxxxx xxxxxxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 38/2021 Sb. m. x. xxxxx účinnosti xxxx 30.11.2021.

Ke xxx xxxxxxxx právní xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx.

Xxxxx jednotlivých právních xxxxx xxxxxx právních xxxxxxxx x odkazech xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx právního xxxxxxxx.