Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 17.01.2022.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 30.11.2021.


Sdělení o přístupu ČR k Dohodě o provedení ustanovení Úmluvy Organizace spojených národů o mořském právu ze dne 10.12.1982 o zachování a řízení tažných populací ryb a vysoce stěhovavých rybích populací

36/2021 Sb. m. s.
 

Sdělení o přístupu k Dohodě

Dohoda

ČÁST I - OBECNÁ USTANOVENÍ

Používané výrazy a působnost Článek 1

Cíl Článek 2

Použití Článek 3

Vztah mezi touto dohodou a Úmluvou o mořském právu Článek 4

ČÁST II - ZACHOVÁNÍ A ŘÍZENÍ TAŽNÝCH POPULACÍ RYB A VYSOCE STĚHOVAVÝCH RYBÍCH POPULACÍ

Obecné zásady Článek 5

Uplatnění přístupu založeném na předběžné opatrnosti Článek 6

Slučitelnost opatření k zachování a řízení Článek 7

ČÁST III - MECHANISMY MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE TÝKAJÍCÍ SE TAŽNÝCH POPULACÍ RYB A VYSOCE STĚHOVAVÝCH RYBÍCH POPULACÍ

Spolupráce při zachování a řízení Článek 8

Podoblastní a oblastní organizace a dohody týkající se řízení rybolovu Článek 9

Funkce podoblastních nebo oblastních organizací nebo dohod týkajících se řízení rybolovu Článek 10

Noví členové nebo účastníci Článek 11

Transparentnost činností v rámci podoblastních a oblastních organizací a dohod týkajících se řízení rybolovu Článek 12

Posílení stávajících organizací a dohod Článek 13

Sběr a poskytování informací a spolupráce při vědeckém výzkumu Článek 14

Uzavřená a polouzavřená moře Článek 15

Oblasti volného moře, které jsou zcela obklopeny územím vnitrostátní svrchovanosti nebo jurisdikce jednoho státu Článek 16

ČÁST IV - STÁTY, KTERÉ NEJSOU ČLENY ANI ÚČASTNÍKY

Státy, které nejsou členy organizací ani účastníky dohod Článek 17

ČÁST V - POVINNOSTI STÁTU VLAJKY

Povinnosti státu vlajky Článek 18

ČÁST VI - PLNĚNÍ OPATŘENÍ A POSTIH V PŘÍPADĚ PORUŠENÍ

Plnění opatření státem vlajky a pravomoc postihu v případě porušení Článek 19

Mezinárodní spolupráce při prosazování dodržování Článek 20

Podoblastní a oblastní spolupráce při prosazování dodržování Článek 21

Základní postupy pro vstup na palubu a kontrolu podle článku 21 Článek 22

Opatření přijatá přístavním státem Článek 23

ČÁST VII - POTŘEBY ROZVOJOVÝCH STÁTŮ

Uznání zvláštních potřeb rozvojových států Článek 24

Formy spolupráce s rozvojovými státy Článek 25

Zvláštní pomoc při provedení této dohody Článek 26

ČÁST VIII - SMÍRNÉ UROVNÁNÍ SPORŮ

Závazek urovnání sporů pokojnými prostředky Článek 27

Předcházení sporům Článek 28

Spory technické povahy Článek 29

Postupy pro urovnávání sporů Článek 30

Předběžná opatření Článek 31

Omezení použitelnosti postupů pro urovnávání sporů Článek 32

ČÁST IX - SUBJEKTY, KTERÉ NEJSOU STRANOU TÉTO DOHODY

Subjekty, které nejsou stranou této dohody Článek 33

ČÁST X - DOBRÁ VÍRA A ZNEUŽITÍ PRÁV

Dobrá víra a zneužití práv Článek 34

ČÁST XI - ODPOVĚDNOST A RUČENÍ

Odpovědnost a ručení Článek 35

ČÁST XII - REVIZNÍ KONKURENCE

Revizní konference Článek 36

ČÁST XIII - ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Podepisování Článek 37

Ratifikace Článek 38

Přistoupení Článek 39

Vstup v platnost Článek 40

Prozatímní používání Článek 41

Výhrady a výjimky Článek 42

Prohlášení Článek 43

Vztah k jiným dohodám Článek 44

Změny Článek 45

Výpověď Článek 46

Účast mezinárodních organizací Článek 47

Přílohy Článek 48

Depozitář Článek 49

Původní znění Článek 50

Příloha I - STANDARDNÍ POŽADAVKY NA SBĚR A SPOLEČNÉ UŽÍVÁNÍ ÚDAJŮ

Příloha II - SMĚRNICE PRO POUŽÍVÁNÍ BEZPEČNOSTNÍCH SMĚRNÝCH HODNOT PRO ZACHOVÁNÍ A ŘÍZENÍ TAŽNÝCH POPULACÍ RYB A VYSOCE STĚHOVAVÝCH RYBÍCH POPULACÍ

INFORMACE

36

XXXXXXX

Xxxxxxxxxxxx zahraničních xxxx
&xxxx;

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xx xxx 4. xxxxx 1995 xxxx x Xxx Yorku xxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxxx spojených xxxxxx x mořském xxxxx xx dne 10. xxxxxxxx 1982 o xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx x vysoce xxxxxxxxxxx xxxxxx populací.

S Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxx o xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx republiky dne 27. xxxxx 2007, xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx tajemníka Organizace xxxxxxxxx xxxxxx, depozitáře Xxxxxx, xxx 19. xxxxxx 2007.

Xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx svého článku 40 xxxx. 1 xxx 11. xxxxxxxx 2001. Xxx Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx v platnost xx xxxxxxx xxxxxxxx 2 xxxxx článku xxx 18. xxxxx 2007.

Xxx 12. září 2007 xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx:

"Xxxx xxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxx společenství Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx svou xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Dohodou. Xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x Xxxxxxxxxx x 19. xxxxxxxx 2003, učiněném Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx při ratifikaci Xxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx prohlášení z 19. prosince 2003, xxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx Dohody."

Anglické xxxxx Xxxxxx x xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxx.

DOHODA

o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxxx spojených xxxxxx o xxxxxxx xxxxx ze xxx 10. xxxxxxxx 1982 x xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx x vysoce xxxxxxxxxxx rybích xxxxxxxx
&xxxx;

XXXXX, XXXXX JSOU XXXXXXXX XXXX DOHODY,

PAMĚTLIVY xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Úmluvy Organizace spojených národů o mořském právu xx xxx 10. xxxxxxxx 1982,

X XXXXXX XXXX xxxxxxx dlouhodobé xxxxxxxxx x xxxxxx využívání xxxxxxx populací xxx x vysoce stěhovavých xxxxxx xxxxxxxx,

XXXXXXXXXX zlepšovat xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx,

X XXXXXX, xxx xxxxx xxxxxx, přístavní x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx populací,

VE XXXXX xxxxxxx xx zejména xxxxxxxxx uvedeným x xxxxxxxx 17 xxxxxxxxxx xxxxx C Agendy 21 xxxxxxxxx konferencí Xxxxxxxxx národů xxx xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx, xxxxxxxxx tomu, xx xxxxxx xxxxxxxx xx volném xxxx xx x mnoha xxxxxxxxx nedostatečné x xxxxxxx zdroje xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x x ohledem xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, nadměrně xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx plavidel xx xxxxxx xxxxxxx kontrol, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx lovnými xxxxxxxxxx, nespolehlivými databázemi x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx,

XXXXXXXXXX XX xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,

XXXXXXXXX xxxxxxxx zabránit xxxxxxxxxxx důsledkům xx xxxxxx prostředí, uchovat xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx dlouhodobých xxxx nevratných důsledků xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx činností,

UZNÁVAJÍCE, xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pomocných xxxxxxxx x ve xxxxxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx x řízení xxxxxxxx xxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,

XXXXXXXXXXX, xx dohoda x provedení odpovídajících xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx právu xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x mezinárodní xxxxxxxxxxx,

XXXXXXXXXXX, xx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxx tato xxxxxx, ani úmluva x mořském xxxxx, xx xxxxxx řídí xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx,

XXXXXXX XX NA XXXXX:

XXXX X

XXXXXX XXXXXXXXXX

Xxxxxx 1

Xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx

1. Xxx účely xxxx dohody

a) "úmluvou x xxxxxxx xxxxx" xx xxxxxx Úmluva Organizace spojených národů o mořském právu xx xxx 10. xxxxxxxx 1982;

b) "opatřením x xxxxxxxxx x xxxxxx" xx xxxxxx xxxxxxxx x zachování x řízení xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx přijata x xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx mezinárodního xxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxx o xxxxxxx xxxxx a v xxxx dohodě;

c) "ryba" xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x výjimkou xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx x přisedlým xxxxxx, xxxxxxxx x článku 77 Xxxxxx o xxxxxxx právu; x

x) "xxxxxxxxx" se xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx s Úmluvou x xxxxxxx xxxxx x x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx, xxxx xxxx xx xxx účelem, xxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx několika xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

2.

x) "xxxxxxxxxxxx xxxxx" xx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx s xxx, že xxxxx xxxxxx xxxxx dohodou, x xxx xxxxx xx tato xxxxxx x xxxxxxxxx.

x) Xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx

x) xx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx x čl. 305 xxxx. 1 xxxx. x), d) x x) Xxxxxx x xxxxxxx xxxxx x

xx) x xxxxxxxx článku 47 xxx každý xxxxxxx xxxxxxx v příloze IX xx. 1 Xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx "xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx", xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx dohody; touto xxxxx se xxxxx "xxxxxxxxxx xxxxx" xxxxxxxx xx xxxxxx subjekty.

3. Xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx provozují xxxxxxx xx xxxxxx xxxx.

Xxxxxx 2

Xxx

Xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx využívání xxxxxxx xxxxxxxx ryb x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx provedením xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxx právu.

Článek 3

Xxxxxxx

1. Xxxxx xxxx xxxxxxxxx jinak, xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x řízení xxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx rybích xxxxxxxx xxxx území xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx; článků 6 x 7 xx xxxx použije x na xxxxxxxxx x řízení xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx vnitrostátní xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx platných xxxxxx x xx hranicemi xxxxxxxxxxxx svrchovanosti xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Úmluvou o mořském právu.

2. Xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx práv xx xxxxxx průzkumu, xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx ryb x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx populací xx xxxxx xxxxxxxxxx pod xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx použije xxxxxxxx xxxx obecné xxxxxx xxxxxxx x článku 5 xxxxxxx.

3. Xxxxx berou xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx možnosti rozvojových xxxxx xxxxx články 5, 6 x 7 xx xxxxxxx spadajících xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx pomoci, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xx tímto xxxxxx xx xxxx XXX obdobně xxxxxxx xx území xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx jurisdikci.

Xxxxxx 4

Xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x Xxxxxxx o xxxxxxx xxxxx

Xxxx dohoda xxxxxxxxx xxxxx, pravomoci x xxxxxxx xxxxx vyplývající x Úmluvy o mořském právu xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx x Úmluvou o mořském právu.

XXXX XX

XXXXXXXXX X XXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX XXX A VYSOCE XXXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX

Xxxxxx 5

Xxxxxx xxxxxx

X zachování x řízení xxxxxxx xxxxxxxx xxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x státy xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx x Úmluvy o mořském právu xxx, že

a) xxxxxxx xxxxxxxx x zajištění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx tažných xxxxxxxx ryb x xxxxxx stěhovavých rybích xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx jejich optimálního xxxxxxxxx;

x) xxxxxxx, aby xx tato xxxxxxxx xxxxxxx o nejlepší xxxxxxxx vědecké xxxxx x byla navržena xxx, xxx byly xxxxxxxx udrženy xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, který xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx životního xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx činitele xxxxxxxxxxxx x úvahu, xxxxxx xxxxxxxxxx potřeb xxxxxxxxxxx xxxxx, přičemž xx xxxxx brát x xxxxx zákonitosti xxxxxxxx, vzájemnou závislost xxxxxxxx, jakož i xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx ohledu xx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx univerzální povahu;

c) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx článku 6;

x) posuzují xxxxxx xxxxxxxx, jiných xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx prostředí xx xxxxxx xxxxxxxx x druhy, které xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx x xxx spojené xxxx xx něm závislé.;

e) xxxxx je xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx které xxxx x xxx xxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxx; aby se xxxxxxxx xxxxxx druhů xxxxxxxxx xxx xxxxxx, xxxx dosáhly úrovně xx xxxxx xxxx xxxxxx rozmnožování xxxxx xxxxxxxx;

x) xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx, xxxx odpadků, xxxxxxx způsobené xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, výlov xxxxxxxxxx xxxxx, xxx rybích xxx x xxxxxx xxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx xxxxx") x xxxxxx na xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xx ohrožené xxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, k xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx;

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx prostředí;

h) xxxxxxx xxxxxxxx, která předcházejí xxxxxxxxxx rybolovu xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx rybolovné xxxxxxxx a zajistí, xxx xxxxxxxxx rybolovu xxxxxxxxxxxx míru xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx rybolovných xxxxxx;

x) berou ohled xx xxxxx drobných xxxxxx a xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx;

x) xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, mimo xxxx x poloze xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx x necílových xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx je xxxxxxxxx x příloze I, xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx výzkumných xxxxxxxx;

x) xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx technologie xxxxxxxxxxx zachování a xxxxxx;

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx.

Xxxxxx 6

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx předběžné xxxxxxxxxx

1. Státy xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, řízení x xxxxxxxxx tažných xxxxxxxx ryb x xxxxxx stěhovavých rybích xxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x uchování xxxxxxxx xxxxxxxxx.

2. Xxxxx xxxxxx větší xxxxxxxxx x xxxxxxx nejistých, xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Nedostatek xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxx nebo nepřijetí xxxxxxxx k xxxxxxxxx x řízení.

3. Při xxxxxxxxx přístupu xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx opatrnosti

a) xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x řízení xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx metod xxxxxxxxx x riziky x xxxxxxxxx;

x) státy xxxxxxxxx xxxxxxxx uvedené x příloze II x xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx hodnoty xxx jednotlivé xxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xx mají xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx;

x) xxxxx xxxxx x úvahu mimo xxxx neznámé ve xxxxxx x velikosti x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx, stav xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx referenčními xxxxxxxxx, xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x dopady xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx x xxxx xxxxxxx x závislé, xxxxx x stávající a xxxxxxxxxx mořské, xxxxxxxxxx x socioekonomické podmínky x

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx druhy x xxxxx x xxxx spojené x xx xxxx xxxxxxx x xx jejich xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx plány xxxxxxxx x zajištění xxxxxxxxx xxxxxx druhů x x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx biotopů.

4. Xxxxx xxxxxxx opatření xxxxxxxxxxx, xxx x případě xxxxxxxx referenčních xxxxxx xxxxxxx x jejich xxxxxxxxxx. Xxxxx x xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx přijmou opatření x xxxxxx populací xxxxxxxxx v odst. 3 xxxx. b).

5. Xx-xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx necílových xxxxxxxx x druhů x xxxx xxxxxxxxx x na nich xxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxx, xxxxx podrobí xxxx populace x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx informací.

6. Pro xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx rybolov xxxxx xx xxxxxxxx přijmou xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx, x nimž xxxxx xxxx xxxx omezení xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x účinnosti xxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx trvale udržitelný xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx základě xxxxx xxxxxxxx x zachování x řízení xxxxxxxx xxxxxxxxx. Posledně jmenovaná xxxxxxxx xxxxxx xxx, xxx je to xxxxx, další xxxxxx xxxxxxxx.

7. Má-li nějaký xxxxxxxx jev xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx na xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx vysoce xxxxxxxxxxx xxxxxx populací, xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x jejich xxxxxxxxx x xxxxxx, xxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x v xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx udržitelnost xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxx dočasnou xxxxxx x xxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

Článek 7

Slučitelnost opatření x zachování x xxxxxx

1. Xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx práv xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx x Úmluvě o mořském právu, za xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxx mořských zdrojů x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x práva xxxxxxx xxxxx povolit svým xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx v xxxxxxx s Úmluvou x xxxxxxx xxxxx:

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx, xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx ryb, buď xxxxx nebo prostřednictvím xxxxxxxx xxxxxxxx spolupráce, xxxxx xxxx xxxxxxxxx x části XXX, x dohodu na xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxx těchto xxxxxxxx x oblastech přiléhajících x xxxxxxx moři;

b) xxxxxxx xxxxxxxx státy x ostatní xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx v xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx vysoce xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx vhodnými xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxxx v části XXX, xx xxxxxx xxxxxxxxx zachování xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx optimálního xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx, jak uvnitř xxx x mimo xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx svrchovanost xxxx xxxxxxxxxx.

2. Xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx pro xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxx vnitrostátní xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx vzájemně xxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx populací xxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx celku. Xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx státy a xxxxx provozující xxxxxxx xx volném xxxx xxxxxxxxx spolupracovat xxx, xxx dosáhly vzájemně xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx ve xxxxxx x těmto xxxxxxxxx xxx. Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx

x) xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx již přijatá x xxxxxxxxx xxxxx článku 61 Xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx pobřežními xxxxx uvnitř xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx takové xxxxxxxx na xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx účinnost xxxxxxxx opatření;

b) xxxxx xxxxx xx již xxxxxxxxx xxxxxxxx, která xxxx stanovena x xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx s Xxxxxxx x mořském xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx dotčenými xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx rybolov xx xxxxxx moři;

c) xxxxx xxxxx na již xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx stanovena a xxxx používána v xxxxxxx x Xxxxxxx x xxxxxxx právu xxx tytéž xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx řídící xxxxxxx xxxx ujednání x xxxxxxxx;

x) xxxxx xxxxx na biologickou xxxxxxxxxx a ostatní xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x na xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx rozsahu xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx vnitrostátní xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx;

x) xxxxx xxxxx xx závislost xxxxxxxxxx států x xxxxx provozujících xxxxxxx xx volném xxxx xx xxxxxxxxx populacích;

f) xxxxxxx, aby xxxx xxxxxxxx celkově xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx jako na xxxxx.

3. Aby xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx spolupráce, xxxxxxx xxxxx o xx, xxx xx x xxxxxxxxx lhůtě xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx a xxxxxx.

4. Xxxxxxx-xx v přiměřené xxxxx xx shodě, xxxx každý ze xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx XXXX.

5. Xx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx a xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, zúčastněné xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx x x xxxxx porozumění x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx učinily xxxxxxxxx xxxxxxxx praktické xxxxxx. Xxxxxxx-xx xx na xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx každý xx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx shody x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx spor xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx v xxxxx XXXX.

6. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx x řízení xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 5 musí xxx xxxxxxxxxx s xxxxx xxxxx a musí xxxx náležitý ohled xx práva a xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx; nesmějí xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x slučitelných xxxxxxxxxx x zachování a xxxxxx, xxxx jí xxxxxx a nesmí xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx vyplývajícího x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx.

7. Pobřežní xxxxx xxxxxxxxxx informují xxxxx xxxxxxxxxxx rybolov x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx volném xxxx přímo xxxx xxxxxxxxxxxxxxx vhodných xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx týkajících xx řízení xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx s tažnými xxxxxxxxxx xxx a xxxxxx stěhovavými rybími xxxxxxxxxx xxxxxx oblastí xxx vnitrostátní svrchovanosti xxxx jurisdikce.

8. Státy xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx pravidelně xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx organizací xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, která xxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxx plavidel, xxxxx xxxxx xxx jejich xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx moři.

XXXX III

MECHANISMY XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXX SE XXXXXXX XXXXXXXX XXX X XXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX

Xxxxxx 8

Spolupráce xxx xxxxxxxxx x xxxxxx

1. Xxxxxxxx xxxxx x státy xxxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxx xxxx x souladu x Xxxxxxx o xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx populací xxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx organizací xxxx xxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xx zvláštním xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx účelem xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx populací.

2. Xxxxx xxxxxxxxxx a x xxxxx víře xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx existují xxxxxx, xx by xxxxx xxxxxxxx ryb x xxxxxx stěhovavé xxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx využíváním xxxx pokud xx xxxxxxxx nový xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxx xxx xx xxxxxx každého xxxxxxxxx xxxxx zahájena xxxxxxx xx xxxxxx vytvoření xxxxxxxx dohod x xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx x do xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx v xxxxx xxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx práva, nároky x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

3. Xx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx oblastní xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx řízení xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx populací xxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx lovící xxxx xxxxxxxx na xxxxxx moři x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx, xx se xxxxxx členy xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nebo souhlasí x xxxxxxxx opatření x xxxxxxxxx x xxxxxx. Státy, které xxxx xxxxxxxxxxxx nárok x xxxxxxxxx rybolovu, xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Podmínky účasti x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx států; ani xxxxxxx být xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx mající opodstatněný xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx.

4. Xxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx organizace xxxx účastníkem xxxxxx xxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxx, že xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x řízení xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxx tato opatření xxxxxxxxxx.

5. Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx opatření x xxxxxxxxx x xxxxxx určitých tažných xxxxxxxx xxxx vysoce xxxxxxxxx rybí xxxxxxxx xxxxxxxxxx, dotčené pobřežní xxxxx a xxxxx, xxxxx loví na xxxxxx moři v xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, spolupracují, xxx takovou xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx uzavřou xxxx vhodné xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx na xxxxxxxx této organizace xxxx na xxxxxx xxxxxx.

6. Xxxxx xxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx mezivládní xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, má xxx případ, xx xxxx xxxxxxxx mají xxxxxx dopady xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx, které xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx dohoda xxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx prostřednictvím xxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx. Xxxxx xx to prakticky xxxxx, mají xx xxxx jednání xxxxxxxxxx xxxx xxx, xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxx 9

Podoblastní x xxxxxxxx organizace a xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx rybolovu

1. Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx organizací a xxxxx týkajících xx xxxxxx xxxxxxxx tažných xxxxxxxx xxx a xxxxxx stěhovavých xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx

x) xx populacích, na xxxxx xx vztahují xxxxxxxx x zachování x xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, kterého xx xxxxxx;

x) xx xxxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxx xx čl. 7 xxxx. 1 x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxx socioekonomických x xxxxxxxxxxx činitelů x činitelů xxxxxxxxx xxxxxxxxx;

x) na poměru xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x úlohou, xxxx x xxxxxxxx práce xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx organizací xxxx xxxxx týkajících xx xxxxxx xxxxxxxx;

x) xx xxxxxxxxxxxx, pomocí xxxxx xx organizace xxxx xxxxxx získává xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx nichž xx xxxxxx stav xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx orgánu.

2. Xxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx podoblastní nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, informují x xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, x xxxxx xxxx, že xxxx xxxxxxxx xxxxx xx práci navrhované xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx.

Xxxxxx 10

Xxxxxx podoblastních xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx dohod xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx

Xxx xxxxxx xxxxx závazků xx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxx týkajících se xxxxxx xxxxxxxx xxxxx

x) xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x řízení xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx rybích xxxxxxxx;

x) xxxxxxxx dohodnou účastnická xxxxx, xxxx například xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx rybolovné xxxxxxxx;

x) xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx mezinárodní minimální xxxxx pro odpovědné xxxxxxxxx rybolovných činností x;

x) xxxxxxx a xxxxxxxxxxx vědecké xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx populací x xxxxxxx dopady xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx x xxxx xxxxxxx x xx xxxx xxxxxxx;

x) xxxxxxxx xxxxx xxx xxxx, hlášení, xxxxxxx x xxxxxx xxxxx týkajících se xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx;

x) xxxxxxxxx x xxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx přílohy I, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nejlepších xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx zachování důvěrnosti;

g) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx odhady xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx x šíří xxxx xxxxxxxx;

x) stanoví xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx, dozoru x xxxxxxxx;

x) xxxxxxxx způsob, xxxxxx xxxxx uspokojeny xxxxxx na rybolov x xxxxxx členů xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx dohody;

j) dohodnou xx xx rozhodovacích xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx x účinné xxxxxxxxx opatření k xxxxxxxxx a řízení;

k) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxx XXX;

x) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx při provádění xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxx organizace xxxx xxxxxx, a

m) xxxxx oznamují opatření x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx.

Xxxxxx 11

Xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx

Xxx xxxxxxxxx xxxxx x rozsahu xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx některé xxxxxx týkající se xxxxxx rybolovu xxxxx xxxx xxxx berou x úvahu

a) xxxx xxxxxxx xxxxxxxx ryb x vysoce xxxxxxxxxxx xxxxxx populací x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx;

x) xxxxxxxxx xxxxxx, zákonitosti xxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxx členů nebo xxxxxxxxx;

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, ke xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx a x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx;

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx rybářských xxxxxxxxxxxx, xxxxx jsou závislá xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx;

x) potřeby xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx závislé xx xxxxxxxxx živých xxxxxxxx xxxxxx, a

f) zájmy xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx svrchovanosti xxxx jurisdikci xx xxxx populace rovněž xxxxxxxxx.

Článek 12

Xxxxxxxxxxxxxxx činností x xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx týkajících xx xxxxxx xxxxxxxx

1. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x jiných xxxxxxxxxx x rámci xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx.

2. Xxxxxxxxx jiných mezivládních xxxxxxxxxx x zástupcům xxxxxxxxxx organizací, xxxxx xx zabývají tažnými xxxxxxxxxx ryb x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, je xxxxx xxx xxxxxxx, aby xx tam, xxx xx xx xxxxxx x v xxxxxxx x postupy xxxxxxxxxx xxxx dohody xxxxxxxx xx řízení xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx těchto xxxxxxxxxxxxx xxxx oblastních xxxxxxxxxx x dohod xxxx xxxxxxxxxxxx nebo x xxxxx. Tyto xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx restriktivní. Mezivládní x nevládní organizace xxxx v xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x záznamům x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x dohod dle xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxx přístup xxxxxxxx.

Článek 13

Posílení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx organizací x xxxxx týkajících xx xxxxxx xxxxxxxx xxx, aby zlepšily xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x provedení xxxxxxxx k zachování x řízení xxxxxxx xxxxxxxx ryb x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx 14

Sběr x xxxxxxxxxxx informací x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx

1. Xxxxx zajistí, xxx rybářská xxxxxxxx xxxxxxx pod xxxxxx xxxxxxx poskytla xxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxx xxxxxxxx xxx splnění xxxxxx závazků xxx xxxxxx. Xx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx s přílohou I

x) xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx vědecké, technické x statistické xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx;

x) xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxx usnadňovaly xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, x byly xxxxxxxxxx xxxx, xx splnění xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx týkajících se xxxxxx rybolovu, x

x) xxxxxxxxx xxxxxx opatření xx účelem xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx údajů.

2. Xxxxx spolupracují xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx podoblastních xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx rybolovu

a) xxx se, xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x rybolovu xxxxxx xxxxxxxx, shodly xx xxxxxx údajů xx xxxxxxx, ve xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, a

b) aby xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxxx opatření x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx x vysoce xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

3. V xxxxxxx s xxxxx XXXX Xxxxxx o xxxxxxx právu xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx kapacit vědeckého xxxxxxxxxx výzkumu x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x souvislosti x xxxxxxx a zachováním xxxxxxx populací xxx x xxxxxx stěhovavých xxxxxx xxxxxxxx. Za xxxxx xxxxxx stát xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx provádějící výzkumné xxxxx mimo území xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx, xxxxxxx usilují o xxxxxxxxxxxx x šíření xxxxxxxx xxxxxx výzkumu x xxxxxxxxx x xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx státy x podle xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx vědců x xxxxxx států xx xxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxx 15

Uzavřená x xxxxxxxxxxxx moře

Při provedení xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx státy xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx XX Úmluvy o mořském právu a ostatními xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Úmluvy o mořském právu.

Xxxxxx 16

Xxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx jsou xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx jednoho xxxxx

1. Xxxxx, xxxxx loví xxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxx stěhovavé xxxx xxxxxxxx v xxxxxxx volného moře, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx jediného xxxxx, xxxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx populací xx xxxxxx xxxx. Xx xxxxxxxx na xxxxxxxxx oblasti xxxxx xxxxxx patřičnou pozornost xxxxxxxxx xxxxxxxx slučitelných xxxxxxxx x zachování x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx článku 7. Xxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxx moře xxxxx x xxxxx xxxxx, xxxxxxx a zájmy xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx Xxxxxx x xxxxxxx xxxxx; spočívají xx nejlepších dostupných xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx a xxxxxx, xxxxx xxxx pro xxxx xxxxxxxx přijata x jsou xxxxxxxxx xxxxx článku 61 Úmluvy x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx svrchovanosti xxxx jurisdikce. Státy xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, kontroly, xxxxxx x xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x zachování x xxxxxx pro volné xxxx.

2. Xxxxx článku 8 xxxxx jednají x xxxxx xxxx a xxxxxxx bezodkladně x xxxxxx na xxxxxxxxxx x zachování x xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1. Xxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx provozující xxxxxxx x pobřežní xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxx v přiměřené xxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx 1 čl. 7 xxxx. 4, 5 x 6 o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx. Xx xx doby xxxxxxxxx takových xxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx státy xxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx, aby xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx ohrožoval xxxxxxxx populaci.

XXXX XX

XXXXX, XXXXX XXXXXX XXXXX ANI XXXXXXXXX

Xxxxxx 17

Státy, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx dohod

1. Xxxx, xxxxx není xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx organizace xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx dohody týkající xx xxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxx xxxxx způsobem xxxxxxxxxx x tím, xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x řízení xxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, není xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx při xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx rybích xxxxxxxx x xxxxxxx s Úmluvou o mořském právu x xxxxx xxxxxxx.

2. Xxxxx xxxx xxxxxxxx plavidlům plujícím xxx xxxx vlajkou xxxxx xxxxxxxxx činnosti xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x vysoce xxxxxxxxxxx rybích xxxxxxxxxx, xxxxx podléhají xxxxxxxxx x xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx.

3. Státy, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx oblastní xxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx dohody xxxxxxxx xx řízení rybolovu, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx čl. 1 odst. 3, xxxxxxx rybářská xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx oblasti, xxx x touto xxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxx xxxxxx neomezeně xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx opatření x xxxxxxxxx a xxxxxx, xxx xxxx opatření xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx činnosti x xxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx x sektoru xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x řízení populací.

4. Xxxxx, xxxxx jsou xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x činnostech xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx vlajkou států, xxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx, ani xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Přijmou xxxxxxxx x xxxxxxx s xxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxx plavidla odradily xx činností, které xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x zachování x xxxxxx.

ČÁST X

XXXXXXXXXX XXXXX XXXXXX

Xxxxxx 18

Povinnosti státu xxxxxx

1. Stát, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx volném xxxx, xxxxxx opatření xxxxxxxx x zajištění xxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx, x xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

2. Xxxx povolí xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx k xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx dostát xxx xxxxxxxxxxxx x Xxxxxx x xxxxxxx xxxxx x této xxxxxx ve xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx.

3. Xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx:

x) xxxxxxxxxx tato xxxxxxxx xx volném xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx oprávnění x souladu x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx úrovni;

b) xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx

x) používání xxxxxxxxxx x xxxxxxxx na xxxxxxx, povolení nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, oblastních xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx;

xx) xxxxxx xxxxxxxx na volném xxxx xxx plavidla, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx provádějí xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx licencí, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx;

xxx) xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx moři, xxxx licenci, povolení xxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xx xxxxxx x na xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx předložila xx xxxxxxxx;

xx) xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx vlajkou xxxxxxxxxxxx v oblastech xxx xxxxxxxxxxxx svrchovaností xxxx jurisdikcí xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx;

x) xxxxx národní lodní xxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx na xxxxxx xxxx, a xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx xxxx zřetel na xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zákony xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx;

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx systémů xxxxxxx plavidel x xxxxxxxx, xxxx například xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx x zemědělství xxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx;

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx x včasné xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx úlovku xxxxxxxx x xxxxxxxxxx druhů, xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx příslušných xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx x podoblastními, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxx údajů;

f) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx ověření xxxxxx cílových a xxxxxxxxxx druhů xxxxxx xxxxxxxx pozorování, plánů xxxxxxxx, xxxxxxx o xxxxxxxxxx, dozoru xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx i statistik xxxx;

x) xxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx tato xxxxxxxx, jejich rybolovné xxxxxxxx a činnosti x xxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx inspekčních programů x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx článků 21 x 22, xxxxxx požadavků xx xxxxxxxx, aby xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx z xxxxxx xxxxx;

xx) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx pozorovacích xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx programů, xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xx tato xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx přístup xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx činností xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx, x

xxx) vývoj x xxxxxxxxx xxxxxxx xxx sledování xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx satelitního xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx x vnitrostátními xxxxxxxx a xxxxxxxx, xxxxx byly xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx univerzálně xxxxxxxxx;

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xx volném moři, xxxxx zajistí, xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x zachování x řízení;

i) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, která xxxxxxx xxxxxxxxxx podoblastních, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

4. Xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx univerzálně xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx opatření xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx vlajkou xxxx s tímto xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

XXXX XX

XXXXXX XXXXXXXX X POSTIH X XXXXXXX XXXXXXXX

Xxxxxx 19

Xxxxxx xxxxxxxx státem xxxxxx x pravomoc xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx

1. Xxxxx xxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxx plující xxx jeho xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx opatření k xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx x vysoce xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Za xxxxx účelem

a) xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx;

x) xxxx xxxxxxxxxx xxxxx každé xxxxxx porušení podoblastního xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x zachování x xxxxxx, což xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx plavidel x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxx x xxxxxxxx šetření xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxx;

x) xxxx vyžaduje xx xxxxxxx plavidla xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx, xxx vyšetřovacímu xxxxxx poskytlo informace x poloze xxxxxxxx, xxxxxxxx úlovku, xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x tím xxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx údajného xxxxxxxx;

x) xx-xx stát xxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx svým xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx zadrží, x

x) pokud se xxxxxxx, x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx se xxxxxxxx účastnilo xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx opatření, stát xxxxxxx, xxx toto xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx do té xxxx, xxx xxxxx xxxxxxx veškeré xxxxxx xxxxxxx za toto xxxxxxxx státem vlajky.

2. Xxxxxxx šetření a xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx být xxx xxxxx, aby xxxxxxxxxxx dodržování opatření, xxxxxxxxxx od porušování xxx xxxxxx xx xxxxx porušení, x xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx výhody x xxxxxx nezákonné xxxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx x dalším důstojníkům xxxxxxxxxx plavidel xxxxxxxx xxxxxxxxxx umožňující xxxx xxxx xxxxxxx, odejmout xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx funkci xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxx 20

Mezinárodní xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxx přímo, nebo xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx organizací x xxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxx rybolovu xxxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx opatření x zachování x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx rybích populací.

2. Xxxx xxxxxx, který xxxxxxxxx xxxxxx porušení xxxxxxxx x zachování x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx x xxxxx každý jiný xxxx, jehož součinnost xx xxxxx být xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx vlajky v xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx.

3. Xxxx vlajky může xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx státy xxxx prostřednictvím xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx oblastní xxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxx. Informace x xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx poskytnou xxxx státům, xxxxx xxxx xx údajném xxxxxxxx zainteresovány nebo xxx xxxx postiženy.

4. Xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx identifikaci xxxxxxxx, x nichž xx hlášeno, xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx podoblastních, xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x řízení.

5. Xxxxx xxxxxxx, v xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx a předpisy, xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx opatření xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x jiných xxxxxxx.

6. Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx, xx xxxxxxx plavidlo xx xxxxxx moři xxxxxxx neoprávněně xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx území xxxxxxxxxx pod svrchovanost xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, stát xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx žádost xxxxxxxxx xxxxxxxxxx státu okamžité x úplné xxxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx státem xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx palubu x xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx xx dotčen článek 111 Xxxxxx x mořském xxxxx.

7. Xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx oblastní xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx oblastní xxxxxx xxxxxxxx se xxxxxx rybolovu, mohou x souladu s xxxxxxxxxxxx xxxxxx podniknout xxxxxxxx, včetně možnosti xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x tomuto xxxxx, xxx plavidlům, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x řízení xxxxxxxxxxx xxxxx organizací nebo xxxxxxx nebo xx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx, xxx xx xxxxxx xxxx x této xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx, xxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

Článek 21

Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx spolupráce při xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. X xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxx některá xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, může xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxx organizace xxxx účastníkem xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx zmocněných xxxxxxxxxx x souladu s xxxxxxxxx 2 xxxxxxxx xx palubu xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, a xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxx, xxx xxxxx účastnický xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx organizace xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxx, xx xxxxx organizací nebo xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x zachování xxxxxxx xxxxxxxx ryb a xxxxxx stěhovavých xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

2. Státy x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx týkajících xx řízení xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx pro xxxxx xx palubu x xxxxxxxx plavidla xx smyslu odstavce 1, xxxxx x xxxxxxx k provedení xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Tyto xxxxxxx xx xxxxxxx s xxxxx článkem x xxxxxxxxxx postupy xx článku 21 a xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx organizace xxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx plavidla, jakož x každé xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxx podle pravidel xxxxxx postupů. Státy xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx odstavce.

3. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxx dohoda xxxx postupy xx xxxx xxx po xxxxxxx dohody ještě xxxxxxxxxxx, provádí xx xxxxx xx palubu x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxx i xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x tímto xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x článku 22.

4. Xxxx xxxxxxxxx opatření xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx plavidla xxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxx xxxx v podoblasti xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx oprávnění xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xxx vstup xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxx řádně xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx plavidla xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. X xxxxxxxx, xxx xx xxxx stane xxxxxxx xxxxxxx této dohody, xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx má xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx článku a xxxxxxxx xxxx určení xxxxxxx xxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx týkající xx xxxxxx xxxxxxxx.

5. Xx-xx xx xxxxxx xx xxxxxx x kontrole xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx činnosti x xxxxxxx s xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx uvedeným x odstavci 1, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx státu vlajky xxxxxx xxxxxxxx.

6. Stát xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx uvedené v xxxxxxxx 5 xx xxx pracovních xxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx ve lhůtě, xxxxx je xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx stanoveným v xxxxxxxx 2, x

x) xxxxxxxxxx xxxxx své xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx 19 týkající xx xxxxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxx x xxxx xxxxxxxxx důkazní xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xx plavidla; v xxxxx xxxxxxx neprodleně xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx přijatá xxxxxxxxxx xxxxxxxx, nebo

b) xxxxxx xxxx provádějící xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

7. Xxxxxx-xx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx kontrolu xxxxxxxxxx státu xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Stát xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx přijmout xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxx xxxxxxxxx důkazní xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, aby xxxxxx xxxxxxxxxx opatření xxxxxx státem vlajky xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx x povinnostmi státu xxxxxx xxx xxxx xxxxxx.

8. Pokud xx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx plavidla xxxxxxxx xxxxx k xxxxxxxx, že se xxxxxxxx dopustilo xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx odstavců 6 xxxx 7, mohou xxxxxxxxxx zůstat xx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx velitele plavidla, xxx xxx nápomocen xxx xxxxxx vyšetřování x případně xxxxxxxx xxxxxxxxxx dopravil do xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx jiného přístavu xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx 2. Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx státu xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx má xxxxxxxx xxxxxxx. Stát xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx kroky x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx ohledu xx xxxx státní xxxxxxxxxxx.

9. Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx státu xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx dalšího xxxxxxxxxxx.

10. Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx vyžaduje xx xxxxx xxxxxxxxxxxx, aby xxxxxxxxxx obecně xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx x zvyklosti xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, minimalizovali zásahy xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x, xxxxx xx xx možné, xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx opatření, xxxxx by xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx. Stát provádějící xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx neprováděly způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

11. Xx smyslu tohoto xxxxxx xx "xxxxxxxx xxxxxxxxx” rozumí

a) xxxxxxx xxx xxxxxx licence, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx (xx) x xxxxxxx s čl. 18 xxxx. 3 xxxx. x);

x) xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx, jak xxxx xxxxxxxxxx v rámci xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, nebo závažné xxxxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxx jsou x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx hlášení xxxxxx;

x) xxxxxxx v zakázaných xxxxxxxxx, rybolov v xxxxxxxx xxxx, rybolov xxx kvóty nebo xx xxxxxxxxx kvóty, xxxxx xxxx stanovena xxxxxxxxxx podoblastní nebo xxxxxxxx organizací nebo xxxxxxx týkající xx xxxxxx rybolovu;

d) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxx xxxxx moratorium xxxx xxxxx xxxx;

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx;

x) xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx označení, identity xxxx registrace xxxxxxxxxx xxxxxxxx;

x) xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxx x xxxxxxxxxxx;

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxx souhrnu xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx x xxxxxx, nebo

i) xxxx porušení, která xxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podoblastní xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx rybolovu.

12. Xxx xxxxxx na xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx stát xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx splnění xxxxx závazků z článku 19 xxxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx. Xx-xx xxxxxxxx xxxxxx státem xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, má xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x průběhu x xxxxxxxx svého xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx.

13. Xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx vlajky přijmout xxxxxxxx, včetně xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

14. Xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx palubu a xxxxxxxx plavidla xxxxxxxxxxx xxxxxx, který xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx organizace xxxx xxxxxxxxxxx xxxx oblastní xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx má jednoznačné xxxxxx k xxxxxxxx, xx některé xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx jiného xxxxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx xxxxxxx xxxx, xx xxx xx vztahuje xxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxx, činnost, xxxxx xxxxxxxx příslušným xxxxxxxxx x zachování x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1, x xx toto xxxxxxxx xxxxxxxx během téže xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx jurisdikcí xxxxx provádějícího xxxxxxxx.

15. Xxxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx oblastní xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx řízení rybolovu xxxx mechanismus, který xxxxx xxxx účastníky xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx z této xxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xx členové xxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx dohody xxxx sebou xxxxxxxxx xx omezení použití xxxxxxxx 1 ohledně xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx oblasti xxxxxxx xxxx.

16. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx oblastním xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx, musejí xxxxxxxxx xxxxxxxxxx porušení.

17. Existují-li xxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxx, že xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx nemá xxxxxx xxxxxx příslušnost, xxxx xxxx xxxxxxxx xx palubu plavidla x xxxxxxxxxxx xxx. Xxxxx x tomu xxxxxxx situace xxxxxxxxx, xxxx xxxx přijmout xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x mezinárodním xxxxxx.

18. Státy xxxx xxxxxxxxx za xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx vznikly xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx článku, xxxxx xxxx tato xxxxxxxx nezákonná nebo x souvislosti x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx přiměřenou xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Článek 22

Základní xxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx 21

1. Xxxx xxxxxxxxxxx kontrolu xxxxxxx, xxx jeho xxxxx zmocnění xxxxxxxxxx

x) xxxxxxxxxx veliteli plavidla xxxxxxxx a xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx;

x) informovali xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx palubu x xxxxxxxx;

x) nebránili xxxxxxxx xxxxxxxx během xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx spojení s xxxxxx xxxxx xxxxxx;

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx kopii xxxxxx x vstupu na xxxxxx x kontrole x v ní xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x prohlášení, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx zprávy;

e) xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, a

f) xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx a pouze x xxxxxxxx nutném xxxxxxx, kdy xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx je xxx bráněno x xxxxxx jejich xxxxxxxxxx. Xxx xxxxxxx síly xxxxx být xxxxxxxxxx xxxx přiměřená za xxxxxx xxxxxxxxx.

2. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx státu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx plavidlo, xxxxxxx, xxxxx zařízení, xxxxxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxx, xxxx x xxxxxxx z xxx xx xxxxxx x xxxxxxx příslušné xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx příslušných opatření x xxxxxxxxx x xxxxxx.

3. Stát xxxxxx xxxxxxx, xxx velitelé xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx;

x) xxxxxxxxxxxxxx x pomáhali xxx xxxxxxxx xxxxxxxx prováděné x souladu s xxxxxx xxxxxxx;

x) xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx jejich xxxxxxxxxx nebránili, xxxxxxxxxxxxxx xx xxxx nerušili;

d) xxxxxxxxxxx umožnili, aby xxxxx xxxxxx xx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx s orgány xxxxx xxxxxx a xxxxx provádějícího kontrolu;

e) xxxxxxxx inspektorům přiměřené xxxxxxxx, případně x xxxxxxxxxx a ubytování, x

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

4. X případě, xx xxxxxxx plavidla xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x kontrolu x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x článkem 21, xxxx xxxxxx xxxxxxxx plavidla nařídí, xxxxx případů, xxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx mezinárodních xxxxxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx na xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx a xxxxxxxx plavidla xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx vstupu xx xxxxxx x kontrole; xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx neuposlechne, xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx. Xxxx vlajky xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx jím přijatá xxxxxxxx, pokud xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx odstavci.

Xxxxxx 23

Opatření přijatá xxxxxxxxxx státem

1. Xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx podporu účinnosti xxxxxxxxxxxxx, oblastních x xxxxxxxxxxxxx opatření x xxxxxxxxx x xxxxxx. Xxxxx přístavní xxxx xxxxxx xxxxxxxx podniká, xxxxx jimi xxxxxxxx xxxx fakticky diskriminovat xxxxxxxx některého xxxxx.

2. Xxxxxxxxx stát může xxxxxxxxxxxx xxxx jiné xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx plavidel, xxxxx se xxxx xxxxxxxx dobrovolně xxxxxxxxx x jeho xxxxxxxxxx xxxx x překladišť xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx.

3. Státy xxxxx xxxxxxxx předpisy, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx, že xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, oblastních xxxx univerzálních xxxxxxxx x zachování x xxxxxx na volném xxxx.

4. Xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx výkonu xxxxxxxxxx xxxxx nad přístavy xx xxxxxx xxxxx xxxxx mezinárodního xxxxx.

XXXX VII

POTŘEBY XXXXXXXXXXX XXXXX

Xxxxxx 24

Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx států

1. Xxxxx plně xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx rozvojových xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx a řízení xxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx rozvojovým xxxxxx xxxxx, a to xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx, Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx organizací, Xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx prostředí, Xxxxxx xxx trvale xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxx.

2. Xxxxxx xxxx xxxxxxxxx spolupráce při xxxxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx ryb x vysoce xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx zřetel xx xxxxxxxx potřeby xxxxxxxxxxx xxxxx, zejména

a) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx závislé na xxxxxxxxx xxxxxx mořských xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx;

x) xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx přístup x rybolovu pro xxxxxx, xxxxxx živnostenské xxxxxx x ženy xxxxxxxxx v rybolovu, xxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx rozvojových xxxxx, xxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx a

c) xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx nevyústila při xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx států, xx xxxxx xx xxxxxxx.

Xxxxxx 25

Xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx státy

1. Xxxxx spolupracují xxx xxxxxxx xxxx x xxxxx podoblastních, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxx zvýšily xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx rozvinutých xxxxx x malých xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx států, zachovat x řídit xxxxx xxxxxxxx ryb x xxxxxx stěhovavé xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx ve xxxxxx x těmto xxxxxxxxx;

x) xxx rozvojovým xxxxxx, zejména nejméně xxxxxxxxxx státům x xxxxx rozvojovým xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx populací na xxxxxx xxxx, xxxx xxxx usnadněním xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxx článků 5 a 11, x

x) aby xxxxxxxxx xxxxx rozvojových xxxxx v xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x ujednáních týkajících xx xxxxxx xxxxxxxx.

2. Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xx účely xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx zahrnuje xxxxxxxx xxxxx, pomoc xxx xxxxxxx xxxxxxxx zdrojů, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx dohod x společném xxxxxxxxx, xxxxx x poradenské x xxxxxxxxxxx xxxxxx.

3. Xxxx pomoc xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx:

x) zlepšené xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx ryb x vysoce xxxxxxxxxxx xxxxxx populací xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx xxxxx x rybolovu x x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx;

x) odhad xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x

x) sledování, xxxxxxxx, xxxxxx, dodržování x xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx na místní xxxxxx, xxxxxx a xxxxxxxxxxx národních a xxxxxxxxxx pozorovacích xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx.

Článek 26

Xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx této xxxxxx

1. Státy xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx zvláštních xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx; xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx státy, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxx strana.

2. Xxxxx x xxxxxxxxxxx organizace xxxx xxxxxxxxxx státům xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx ujednání xxxxxxxx se řízení xxxxxxxx xxxx posilovat xxx xxxxxxxxxx organizace xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

XXXX XXXX

XXXXXX UROVNÁNÍ XXXXX

Xxxxxx 27

Závazek xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx prostředky

Státy xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx, vyšetřováním, xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx.

Článek 28

Předcházení sporům

Státy xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xx xxx xxxxxx xxxxxxxx účinné x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx v rámci xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx ujednání xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx.

Xxxxxx 29

Spory xxxxxxxxx xxxxxx

Xxx xxxxx ve xxxx technické xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx státy xxxxx obrátit na xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx ad hoc. Xxxxx xxxx jednání x xxxxxxxxxxxx státy x usiluje x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxx 30

Xxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxx

1. Xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxx v xxxxx XX Úmluvy o mořském právu xxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx této dohody, xxx xxxxxx xx xx, xxx xxxx xxxxxxxxxxxx státy Xxxxxx x mořském xxxxx.

2. Xxxxxxxxxx xxx postupy xxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx XX Úmluvy o mořském právu xxxxx obdobně xxx xxxxx spor xxxx xxxxx, které xxxx účastnickými státy xxxx xxxxxx, xxx xxxxxx nebo použití xxxxxxxxxxx, oblastní nebo xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx tažných populací xxx x vysoce xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx, včetně xxxxx týkajících se xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, bez xxxxxx xx to, xxx xxxx účastnickými xxxxx Úmluvy o mořském právu.

3. Každý xxxxxx, který xxx xxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxxx státem xxxx xxxxxx x Úmluvy o mořském právu, xxxxxx xxxxx článku 287 Xxxxxx x mořském xxxxx, xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx části, xxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx, ratifikaci nebo xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx jiný xxxxxx podle článku 287 x urovnávání xxxxx xxxxx xxxx části.

4. Xxxx, xxxxx je xxxxxxxxxxx státem této xxxxxx, xxxxxxx xxxx Úmluvy o mořském právu, si xxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x této xxxxxx nebo kdykoliv xxxxxxx prostřednictvím písemného xxxxxxxxxx, může xxxxxx xxxxx nebo xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x čl. 287 xxxx. 1 Úmluvy x xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx sporů xxxxx xxxx xxxxx. Článek 287 xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x xx xxxxxx xxxx, xxxxxxx xx xxxxx xxxx účastní xxxx účastník x xxxxx (ý) xxxx xxxxxxx (o) v xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxx smírčí x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx s přílohami V, VII a VIII Xxxxxx x xxxxxxx xxxxx je xxxxx xxxx oprávněn xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx a xxxxxx, xxxxx budou xxxxxxxx xx seznamů xxx postupy pro xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx, uvedené x příloze V xx. 2, příloze VII čl. 2 a příloze VIII xx. 2.

5. Xxxx xxxx tribunál, xxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Úmluvy o mořském právu, xxxx dohody x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx, xxxxx i xxxxxx xxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx s Úmluvou o mořském právu, xxx se xxxxxxxxx zachování xxxxxxxxxxx xxxxxxx populací ryb x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx populací.

Článek 31

Xxxxxxxxx xxxxxxxx

1. Xx do urovnání xxxxx v xxxxxxx x touto částí xx xxxxxx xxxxx x veškerým xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

2. Xxx xxxxxxx článku 290 Xxxxxx x xxxxxxx xxxxx může soud xxxx tribunál, xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx této xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx se xx xx daných xxxxxxxxx xxxx xxxx vhodná xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx stran xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx škodám na xxxxxxxxx populacích, xxxxx x xx okolností xxxxxxxxx x čl. 7 xxxx. 5 x čl. 16 xxxx. 2.

3. Xxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxx, xx, xxx xxxxxx xx čl. 290 xxxx. 5 Xxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxx Xxxxxxxxxxx tribunál xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx nařizovat, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx bez xxxxxxxx xxxxxx xxxxx.

Xxxxxx 32

Omezení xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx pro urovnávání xxxxx

Čl. 297 xxxx. 3 Xxxxxx x xxxxxxx xxxxx se xxxxxxx x na xxxx Xxxxxx.

XXXX XX

XXXXXXXX, XXXXX XXXXXX STRANOU XXXX XXXXXX

Xxxxxx 33

Xxxxxxxx, které xxxxxx stranou xxxx xxxxxx

1. Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx této xxxxxx, xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx státy x přijaly xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx jsou v xxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxxxxxx.

2. Účastnické xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx Xxxxxxx x mezinárodním xxxxxx, aby xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx stranou xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx.

XXXX X

XXXXX VÍRA X ZNEUŽITÍ PRÁV

Článek 34

Xxxxx víra x xxxxxxxx práv

Účastnické xxxxx xxxx závazky xxxxxxxx xx základě xxxx xxxxxx x dobré xxxx x vykonávají xxxxx uznávaná x xxxx dohodě xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

XXXX XX

XXXXXXXXXXX A XXXXXX

Xxxxxx 35

Odpovědnost a xxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx odpovídají xx xxxxx xxxx ztráty, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx ohledně xxxx xxxxxx.

ČÁST XII

REVIZNÍ XXXXXXXXXX

Xxxxxx 36

Xxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxx xxxx po xxxxxx x xxxxxxxx této xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx účinnosti xxxx xxxxxx xxx zajišťování xxxxxxxxx x řízení xxxxxxx populací ryb x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Generální xxxxxxxx xxxxx x xxxx konferenci všechny xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx oprávněné xxxx xx účastníky xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx oprávněné x xxxxxx jako xxxxxxxxxxxx

2. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx této xxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxx navrhne xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x metod xxx provedení ustanovení, xxx xxxx možno xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

XXXX XXXX

XXXXXXXXX XXXXXXXXXX

Xxxxxx 37

Xxxxxxxxxxxx

Xxxx xxxxxx bude xxx xxxxxxx xxxxx x ostatní právní xxxxxxxx uvedené x čl. 1 xxxx. 2 xxxx. b) otevřena x xxxxxxx xx 4. xxxxxxxx 1995 xxxxxxx xxxxxx x xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxx 38

Ratifikace

Tato xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x ostatními xxxxxxxx xxxxxxxx uvedenými v čl. 1 xxxx. 2 xxxx. b). Ratifikační xxxxxxx budou uloženy x xxxxxxxxxxx tajemníka Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxx 39

Xxxxxxxxxxx

Xxxx dohoda xxxxxxx otevřena k xxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxx subjektům uvedeným x čl. 1 xxxx. 2 písm. x). Xxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxx uloženy x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

Článek 40

Vstup v xxxxxxxx

1. Tato xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 30 xxx xx xxxx xxxxxxx 30. xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx.

2. Xxx xxxxx stát nebo xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx nebo x xx xxxxxxxxx xx uložení 30. xxxxxxx x ratifikaci xxxx přistoupení, vstupuje xxxx xxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxx uložení xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxx 41

Xxxxxxxxxx používání

1. Xxxx dohoda xxxx xxxxxxxxxx používána xxxxxx xxxx subjektem, xxxxx xxxxx x jejímu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx depozitáři. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

2. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx jiným xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx v xxxxxxxx, xxx tento xxxx xxxx subjekt písemným xxxxxxxxxxx xxxxxx depozitáři xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxx 42

Výhrady x xxxxxxx

Xxxxxxx x xxxxxxx x této dohodě xxxxxx přípustné.

Xxxxxx 43

Prohlášení

Článek 42 xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx, xxx x době xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxx prohlášení xxxxxxxxxx obsahu xxxx xxxxx, xxxx xxxx xx účelem harmonizace xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x ustanoveními xxxx xxxxxx, x xx xx xxxxxxxxxxx, xx xxxx prohlášení xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx právního účinku xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx jejich xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx subjektu.

Článek 44

Xxxxx x xxxxx xxxxxxx

1. Tato xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx dohod, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx dohodou, x xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx práv xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx.

2. Xxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxx, xx xxxxxxxxxxx, že xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx nichž xx xxxxx odchýlit, aniž xx to bylo xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxx dohody x xxxx xx xxxxxxxxxxx, xx xx xxxxxx xxxxxx nebudou xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x ní xxxxxxxxxx, a že xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx nedotknou xxxxxxx xxxx nebo xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx státy.

3. Xxxxxxxxxx xxxxx, které xxxx v xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2, oznámí xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx účastnickým xxxxxx svůj xxxxx xxxxxxx dohodu x xxxxxxxxx xxxx pozastavení, xxxxx tato dohoda xxxxxxx.

Článek 45

Xxxxx

1. Xxxxxxxxxx xxxx xxxx prostřednictvím xxxxxxxxx sdělení zaslaného xxxxxxxxxxx tajemníkovi Organizace xxxxxxxxx národů xxxxxxxxx xxxxx této xxxxxx x požádat o xxxxxxx konference. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Generální xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, jestliže xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx se žádostí xxxxxxxx.

2. Xx xxxxxxxxxx x změnách, xxxxxxx xxxxx odstavce 1, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx Organizace xxxxxxxxx xxxxxx x tažných xxxxxxxxxx xxx a xxxxxx stěhovavých rybích xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Konference xxxx usilovat x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x x xxxxxxxxx o xxxxxxx by xxxx xxxxx teprve po xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx.

3. Xxxxxxx xxxxx změny této xxxxxx xxxxxxx, budou xxx účastnické státy xxxxxxx xxxxxx po xxxxxxx otevřeny x xxxxxxx x xxxxx Xxxxxxxxxx spojených xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx.

4. Články 38, 39, 47 a 50 se použijí xx xxxxxxx xxxxx xxxx dohody.

5. Změny xxxx dohody xxxxxxxx xxx účastnické xxxxx, xxxxx xx ratifikují xxxx k nim xxxxxxxxx, v xxxxxxxx 30. dne xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx účastnických xxxxx. Poté vstoupí xxxxx pro xxxxx xxxxxxxxxx stát, xxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx 30. xxx po uložení xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxx přistoupení.

6. Xxxxx xxxx xxxxxxxx, xx xxx vstup v xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxx větší xxxxx ratifikací xxxx xxxxxxxxxxx, xxx xx xxxxx podle xxxxxx xxxxxx.

7. Xxxx, xxxxx xx xx xxxxxx xxxx x platnost x xxxxxxx x xxxxxxxxx 5 stane xxxxxxxxxxx xxxxxx této xxxxxx, xx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx,

x) xx účastnický xxxx xxxxxx v xxxxx změněném xxxxx,

x) xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx vůči xxxxxxx účastnickému xxxxx, xxxxx změnou xxxx xxxxx.

Článek 46

Xxxxxxx

1. Xxxxxxxxxx xxxx může písemným xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx tuto dohodu xxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxx. Neuvede-li xxxx xxxxxx, xxxx xx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx vstoupí x xxxxxxxx po xxxxxxxx jednoho xxxx xxx dne, kdy xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx neurčí xxxxxxxx xxxxx.

2. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx obsažený x této xxxxxx, xxxxx je xxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx povinen xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxx 47

Účast xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x příloze IX článku 1 Xxxxxx x mořském xxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxx záležitosti xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, použije xx přílohy IX Xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx na účast xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx x výjimkou xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx:

x) čl. 2 xxxxx věta x

x) čl. 3 xxxx. 1.

2. Xx-xx mezinárodní xxxxxxxxxx uvedená v příloze IX xxxxxx 1 Xxxxxx o xxxxxxx xxxxx příslušná xxx xxxxxxx záležitosti xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx dohodě následující xxxxxxxxxx:

x) X xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxx mezinárodní xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) že xx xxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxxxx upravené xxxxx xxxxxxx;

xx) xx xx xxxx xxxxxxx státy x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx účastnickými xxxxx, x výjimkou xxxxxx xxxxxxxxxx území, xx xxxxx neodpovídá mezinárodní xxxxxxxxxx, x

xxx) xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx států vyplývající x xxxx xxxxxx;

x) xxxxxx této mezinárodní xxxxxxxxxx se xx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx práva x xxxx xxxxxx;

x) x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx z xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx vyplývajícími x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx x ní xxxxxxxxx aktů xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx vyplývající x xxxx xxxxxx.

Článek 48

Xxxxxxx

1. Přílohy xxxx nedílnou xxxxxxxx xxxx xxxxxx x, xxxx-xx výslovně xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx odkaz xx xxxxxx xxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxx na její xxxxxxx.

2. Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxx. Xxxx revize xx xxxx opírat x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx. Bez ohledu xx článek 45 xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx souhlasem xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx států, xxxxxxxxx xx dohody; xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx jiným xxxxxxxxx případně uvedeným x revizi. Xxxxxx-xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx obecného xxxxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxxx se xxxxxxxx xxx přijímání změn xxxxx článku 45.

Xxxxxx 49

Xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xx generální xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxx 50

Původní znění

Znění xxxx xxxxxx v xxxxxx anglickém, arabském, xxxxxxx, francouzském, xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx platnost.

Na důkaz xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx řádně xx tímto xxxxxx xxxxxxxxxxxx k této xxxxxx xxx podpisy.

K xxxxxxx xxxxxxxx 4. xxxxxxxx 1995 x Xxx Yorku x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx, arabském, čínském, xxxxxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxx.

Příloha X

XXXXXXXXXX XXXXXXXXX XX XXXX X XXXXXXXX XXXXXXX XXXXX

Xxxxxx 1

Xxxxxx xxxxxx

1. Včasný xxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxx údajů xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx rybích xxxxxxxx zásadní xxxxxx. Xxxxx jsou potřebné xxxxx o rybolovu xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx x xx xxxxxxx spadajících pod xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx a sbírají x xxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx analýzu xxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx zdrojů. Tyto xxxxx xxxxxxxx statistické xxxxx o xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x jiné údaje x xxxxxxxx x xxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxx rybolovu. Shromážděné xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxx na xxxx závislých. X xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx všechny xxxxx xxxxxxxx. Xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxx údaje xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

2. Xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx živých mořských xxxxxx. Pomoc xx xx zaměřit na xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx údajů x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx populací. Xx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx vědců x xxxxxxxxx pracovníků x xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx ryb x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx 2

Xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx

Xxx stanovení xxxxxxxxx xxx sběr, xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx třeba xxxx v xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx:

x) Xxxxx xxxx zajistit, xxx údaje x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx vlajkou byla xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx (např. xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx vyhození xxxxxxxx xxx a kruhových xxxxx, každá populace xxxxxx xxxxxxxxx prutem x/xxxx xxxxxxx a xxxxx xxx, kdy xx xxxx xxxxxxx xxxxx), a xx xxx podrobně, aby xxx možný xxxxxx xxxxx populací;

b) xxxxx xxxx zajistit, aby xxxxx x rybolovu xxxx ověřeny xxxxxxx xxxxxxxx;

x) xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx rybolovu x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx a xxxx xxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxx příslušné xxxxxxxxxxx xxxx oblastní xxxxxxxxxx xxxx dohodě xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, pokud xxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx xxxxx budou xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxx nebo x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx mechanismů;

d) státy xxxx x rámci xxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxx nebo jiným xxxxxxxx xxxxxxxxx druh xxxxx x xxxxx, xx které xxxx xxx poskytovány, x xx x xxxxxxx x xxxxx přílohou x xx zřetelem xx druh populací x rybolovu těchto xxxxxxxx x xxxxxxx. Xxxxxxxxxx nebo dohody xxxxxxxx xx států, xxxxx nejsou členy xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx, xxx poskytly xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx plujících xxx xxxxxx vlajkou;

e) xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx je včas x x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx;

x) vědci xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx dohody xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx jednotlivě xxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx 3

Xxxxxxxx údaje x xxxxxxxx

1. Státy xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx údajů x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx podoblastní xxxx xxxxxxxx organizaci xxxx xxxxxx týkající xx xxxxxx rybolovu, xxx xxxxxxxxx účinný xxxxx xxxxx populací x xxxxxxx x dohodnutým xxxxxxxx:

x) xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx;

x) počet celkového xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx (cílových a xxxxxxxxxx xxxxx), podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (Xxxxxxxxxx XXX xxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx vykládky);

c) xxxxxxxxxxx údaje o xxxxxxx xx xxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx odhadů, xxxxxxxxx x číslech xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xx jednotlivých rybářstvích;

d) xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx rybolovu xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx;

x) xxxxx rybolovu, xxxx xxxxx x čas x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx údaje o xxxxxxxx.

2. Státy xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx oblastní xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx se řízení xxxxxxxx, včetně:

a) složení xxxxxx podle délky, xxxxxxxxx a xxxxxxx;

x) xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxx x xxxxx, růstu, xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x

x) xxxx xxxxxxxxxx výzkum, včetně xxxxxxxx početnosti, biomasy, xxxxx-xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, výzkumu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, které xxxxxxxxxxx četnost xxxxxxxx, xxxxx i oceánografické x ekologické xxxxxx.

Xxxxxx 4

Xxxxx a xxxxxxxxx x plavidlech

1. Xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx následující xxxxx údajů, xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx loďstva x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx o úlovku x xxxxxxxxx xxxxxxxx:

x) xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx x přístav xxxxxxxxxx;

x) xxx xxxxxxxx;

x) specifikace xxxxxxxx (např. xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx výroby, xxxxxxxxxxxx délka, hrubá xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, kapacita xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx) a

d) xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx. xxxx, specifikace xxxxxxxx a xxxxx).

2. Xxxx vlajky xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx informace:

a) navigační x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx;

x) xxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxx volací xxxx x

x) xxxxxxxx posádky.

Článek 5

Xxxxxxx

Xxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx údajů x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x, xxxxx xx xx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx oblastní organizaci xxxx xxxxxx týkající xx řízení xxxxxxxx, x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx předpisy x xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx, xxxxx, xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx 6

Ověřování xxxxx

Xxxxx xxxx případně xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx organizace xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx stanovit xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, jako xxxxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx zařízením xxx xxxxxxxxx plavidel;

b) vědecké xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx, složení xxxxxx (xxxxxx x necílové xxxxx), xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;

x) xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx o xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x

x) odběr xxxxxx x přístavu.

Článek 7

Výměna xxxxx

1. Údaje xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxx státy xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx pomocí xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx se řízení xxxxxxxx. Tyto organizace xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxxx xxxxx a xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx za xxxxxxxx stanovených xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx zachována důvěrnost xxxxxxxxxxx xxxxx; pokud xx xx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx snadný xxxxxxx x xxxxxx.

2. Xxxxxxxxxxx xx xx xxxx x šíření xxxxx provádět prostřednictvím Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx národů xxx xxxxxx a xxxxxxxxxxx (XXX). Neexistuje-li xxxxxxxxxxx nebo oblastní xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxx organizace xxxxxxxxx xxxx xxxxx i xx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxx II

SMĚRNICE XXX XXXXXXXXX BEZPEČNOSTNÍCH XXXXXXXX XXXXXX PRO ZACHOVÁNÍ X XXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX RYB X XXXXXX STĚHOVAVÝCH RYBÍCH XXXXXXXX

Xxxxxxxxxxxx směrná xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x odpovídá stavu xxxxxx a xxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx směrnice xxx xxxxxx rybolovu.

1. Xxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx hodnot: hodnoty xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx hranici xxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx výtěžek. Xxxxxx hodnoty mají xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

2. Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx populaci, xxxx jiné xxx xxxx reprodukční schopnost, xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx x další xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

3. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx udržovat xxxx obnovovat stavy xxxxxxxx populací x xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx směrným xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x zahájení xxxxx xxxxxxxxxx opatření x zachování a xxxxxx xxxxxxxx. Ke xxxxxxxxxx xxxxxx populací xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx x bezpečnostním směrným xxxxxxxx.

4. Strategie xxxxxx xxxxxxxx zajišťují, že xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx hodnot xxxx xxxxx xxxxx. Xxxxxx-xx xxxxxxxx pod limitní xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx-xx nebezpečí, že xxx xx klesne, xxxx xxx zahájena xxxxxxxx k xxxxxxxxx x řízení xxxxxxxx, xxx se usnadnila xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx běžně překračovány.

5. Xxxxxx-xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx hodnot xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx-xx, xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx směrné xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx známými, obdobnými xxxxxxxxxx. V takových xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxx možno xxxxxxxx lepších xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx směrné xxxxxxx.

6. Míra xxxxxxxxx xxx, zaručující xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xx xx xxxxxxxxx xx minimální xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. U xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, že xxxx xxxxxxxxx ryb xxxxxxxxxx míru xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx možnému trvalému xxxxxxx, x xx xxxxxxxx xxxxxxx neklesne xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx. X populací, xxxxx jsou xxxxxxxx xxxxxx, xxxx biomasa, xxxxx xx zajišťovala xxxxxxxxx možný xxxxxx xxxxxxx, sloužit xxxx xxxxxx hodnota pro xxxxxx xxxxxxxx.

Informace

Právní předpis x. 36/2021 Sb. m. x. nabyl xxxxxxxxx xxxx 30.11.2021.

Ke xxx xxxxxxxx xxxxxx předpis xxxxx xxxxx či xxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx právních xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.