Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 17.01.2022.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 08.12.2021.


Sdělení o sjednání Dohody o ukončení platnosti dvoustranných dohod o investicích mezi členskými státy Evropské unie

39/2021 Sb. m. s.
 

Sdělení o sjednání Dohody

Dohoda

Oddíl 1  - Definice 

Definice Článek 1

Oddíl 2 - Ustanovení týkající se ukončení platnosti dvoustranných dohod o investicích 

Ukončení platnosti dvoustranných dohod o investicích Článek 2

Ukončení případných účinků ustanovení o skončení platnosti Článek 3

Společná ustanovení Článek 4

Oddíl 3 - Ustanovení týkající se nároků uplatněných podle dvoustranných dohod o investicích 

Nové rozhodčí řízení Článek 5

Ukončené rozhodčí řízení Článek 6

Povinnosti smluvních stran týkající se probíhajících rozhodčích řízení a nových rozhodčích řízení Článek 7

Přechodná opatření týkající se probíhajících rozhodčích řízení Článek 8

Strukturovaný dialog v rámci probíhajícího rozhodčího řízení Článek 9

Přístup k vnitrostátním soudům Článek 10

Oddíl 4 - Závěrečná ustanovení 

Depozitář Článek 11

Přílohy Článek 12

Výhrady Článek 13

Řešení sporů Článek 14

Ratifikace, schválení nebo přijetí Článek 15

Vstup v platnost Článek 16

Prozatímní provádění Článek 17

Platná znění Článek 18

PŘÍLOHA A - SEZNAM DVOUSTRANNÝCH DOHOD O INVESTICÍCH, JEJICHŽ PLATNOST SE TOUTO DOHODOU UKONČUJE

PŘÍLOHA B - SEZNAM DVOUSTRANNÝCH DOHOD O INVESTICÍCH, JEJICHŽ PLATNOST SKONČILA A JEJICHŽ USTANOVENÍ O SKONČENÍ PLATNOSTI MOHOU STÁLE VYVOLÁVAT ÚČINKY

PŘÍLOHA C - PROHLÁŠENÍ PODLE ČLÁNKU 7

PŘÍLOHA D - ORIENTAČNÍ SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO ZPROSTŘEDKOVATELE PODLE ČL. 9 ODST. 8 POSLEDNÍ VĚTY

INFORMACE

39

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí
 

Ministerstvo xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xx dne 5. xxxxxx 2020 xxxx x Bruselu přijata Xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx mezi xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx.

X Xxxxxxx vyslovil xxxxxxx Xxxxxxxxx České xxxxxxxxx x prezident xxxxxxxxx xx ratifikoval. Xxxxxxxxxxx xxxxxxx České xxxxxxxxx byla xxxxxxx x generálního tajemníka Xxxx Evropské xxxx, xxxxxxxxxx Xxxxxx, 10. xxxxxxxxx 2021.

Dohoda xxxxxxxxx x platnost xx xxxxxxx svého článku 16 xxxx. 1 xxx 29. xxxxx 2020. Xxx Xxxxxx republiku xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx 2 xxxxx xxxxxx xxx 10. xxxxxxxx 2021.

X xxxxxxx x článkem 2 xxxx. 1 Xxxxxx xxxx vstupu xxxx Xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx dohody:

Dohoda xxxx Xxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxxxxxxxx republikou x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx x Xxxxx dne 17. xxxxxx 1999 x xxxxxxxxx xxx č. 103/2000 Sb. m. s.,

Xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx mezi Xxxxxx x Slovenskou Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx a Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, podepsaná v Xxxxx xxx 13. xxxx 1990 x xxxxxxxxx xxx č. 453/1991 Sb.,

Xxxxxx xxxx Xxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx a xxxxxxxx ochraně xxxxxxxx, xxxxxxxxx v Xxxxxxx xxx 5. xxxxxx 1996 a xxxxxxxxx xxx č. 155/1997 Sb.,

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx Xxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx Xxxxxx xxxx Xxxxxx republikou x Chorvatskou xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx ochraně xxxxxxxx, xxxxxxxxx v Xxxxxxx xxx 8. září 2008 x xxxxxxxxx xxx č. 113/2009 Sb. m. s.,

Xxxxxx xxxx Xxxxxx republikou x Xxxxxxxxx republikou x xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx investic, xxxxxxxxx x Xxxxx xxx 15. xxxxxx 2001 x xxxxxxxxx xxx č. 115/2002 Sb. m. s.,

Xxxxxx xxxx vládou Xxxxx republiky x xxxxxx Xxxxxxxx republiky x podpoře a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xx Xxxxxxxx xxx 27. xxxxx 1994 x vyhlášená xxx č. 185/1995 Sb.,

Xxxxxx mezi Xxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx x Praze dne 14. xxxxx 1993 x xxxxxxxxx pod č. 200/1995 Sb.,

Xxxxxx xxxx Xxxxxx x Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxx o xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x Xxxxxxxx x ní, xxxxxxxxx x Xxxxx xxx 2. xxxxx 1990 x xxxxxxxxx xxx č. 573/1992 Sb.,

Xxxxxx xxxx Xxxxxx x Slovenskou Xxxxxxxxxxx Republikou x Xxxxxxxxxxx královstvím x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx investic, xxxxxxxxx x Xxxxx dne 29. xxxxx 1991 x vyhlášená pod č. 569/1992 Sb.,

Xxxxxx xxxx xxxxxx Xxxxx x Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx a xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x podpoře x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx v Xxxxx xxx 3. června 1991 x xxxxxxxxx xxx č. 102/1993 Sb.,

Xxxxxx o xxxxxxxx ochraně x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx Xxxxxx x Slovenskou Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, podepsaná x Xxxxxxx dne 12. prosince 1990 x vyhlášená xxx č. 647/1992 Sb.

Xxxxx xxxxx Xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx x Úředním xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx současně.

XXXXXX

x ukončení platnosti xxxxxxxxxxxxx dohod x xxxxxxxxxxx xxxx členskými xxxxx Xxxxxxxx xxxx
&xxxx;

XXXXXXX XXXXXX,

XXXXXXXX XXXXXXXXXX,

XXXXXXXXX REPUBLIKA,

ČESKÁ XXXXXXXXX,

XXXXXX XXXXXXXXXX,

XXXXXXXX REPUBLIKA XXXXXXX,

XXXXXXXX XXXXXXXXX,

XXXXX XXXXXXXXX,

XXXXXXXXX XXXXXXXXXX,

XXXXXXXXXXX XXXXXXXXX,

XXXXXXXXXX XXXXXXXXX,

XXXXXXX XXXXXXXXX,

XXXXXXXX XXXXXXXXX,

XXXXXXXX REPUBLIKA,

LITEVSKÁ XXXXXXXXX,

XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX,

XXXXXXXX,

XXXXXXXXX MALTA,

NIZOZEMSKÉ XXXXXXXXXX,

XXXXXX REPUBLIKA,

PORTUGALSKÁ XXXXXXXXX,

XXXXXXXX,

XXXXXXXXX XXXXXXXXX x

XXXXXXXXX XXXXXXXXX,

X XXXXXXX NA Xxxxxxx x Evropské unii, Xxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx práva Xxxx,

X XXXXXXX NA xxxxxxxx mezinárodního xxxxxxxxxxx xxxxx kodifikovaná ve Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx právu (dále xxx "Vídeňská úmluva"),

PŘIPOMÍNAJÍCE, že Xxxxxx dvůr Xxxxxxxx xxxx (xxxx xxx "Xxxxxx xxxx") xx xxxx X-478/07, Budějovický Xxxxxx, xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx dohody xx xxxxxxx použít xx vztazích xxxx xxxxxx xxxxx, jestliže xx konstatováno, že xxxx v rozporu x xxxxxxxx Smluv XX,

XXXXXX XX PAMĚTI, xx x xxxxxxx x povinností xxxxx xxx právní řády xx xxxxxxx s xxxxxx Xxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx vyvodit x práva Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxxxx v xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx xx věci C-284/16, Xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx ve xxxx Xxxxxx"),

XXXXXX XX XXXXXX, xx rozhodčí doložky xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx dvoustranných xxxxxxxx x investicích xxxxxxxxxx xxxx členskými xxxxx Evropské xxxx (xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx XX) xxxx v xxxxxxx xx Xxxxxxxxx EU, x x xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xx xxx, kdy xx poslední xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx EU xxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx,

XXXXXXXXX xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx XX a xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx XX, xx x xxxxxxxx toho xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

XXXXXXXXX, xx xx se xxxx xxxxxx měla xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx řízení xxxx xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx z dvoustranných xxxxx x investicích xxxxxx EU xxxxx xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx Xxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx a xxxxxx xxxxxx xxxxx (xxxxxx ICSID) x xxxxxxxxxx xxxxxxxx ICSID, xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (PCA), xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx obchodní xxxxxx (XXX), xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx (XXX), rozhodčích xxxxxxxx Komise OSN xxx mezinárodní obchodní xxxxx (XXXXXXXX), i xx xxxxxxxx ad xxx,

XXXXXXX XX XXXXXX, xx platnost některých xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx uvnitř XX, xxxxxx jejich xxxxxxxxxx x skončení platnosti, xxx byla xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx uvnitř XX xxxx ukončena xxxxxxxxxxxx x že xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx,

XXXXXXXXXX, xx xxxxx xxxxxxx není xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx o investicích xxxxxx EU xx Xxxxxxxxx XX,

XXXXXX XX XXXXXX, xx se xxxx dohoda týká xxxxxxxxxxxxx dohod o xxxxxxxxxxx xxxxxx XX x xxxxxxxxxx xx xx xxxxxx uvnitř XX xx xxxxxxx xxxxxx 26 Xxxxxx x xxxxxxxxxxx chartě. Xxxxxxxx xxxx a xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx později,

MAJÍCE XX XXXXXX, xx xxxxx investoři z xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx ze xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx práva Xxxx, x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx x těchto xxxxxx, x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x Xxxxxxx základních xxxx Xxxxxxxx xxxx x x obecných zásad xxxxx Xxxx, které xxxxxxx xxxxxxxx zásady xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx x ochrany xxxxxxxxxxx očekávání (rozsudek Xxxxxxxx dvora xx xxxx X-390/12, Pfleger, xxxx 30 xx 37). Pokud členský xxxx přijme xxxxxxxx, xxxxx se odchyluje xx xxxxxxxxxx svobod xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxx, xxxxx toto opatření xx xxxxxxx působnosti xxxxxxxx práva a xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx zaručená Xxxxxxxx (xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx xx xxxx X-685/15, Online Xxxxx Xxxxxxx, body 55 x 56),

PŘIPOMÍNAJÍCE, xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx. 19 xxxx. 1 xxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxx o Xxxxxxxx xxxx povinnost xxxxxxxx xxxxxxxxxx nezbytné x zajištění xxxxxx xxxxxx ochrany xxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxx právem Xxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx soudy xx smyslu xxxxx Xxxx xxxxxxxxx požadavky xx účinnou xxxxxx xxxxxxx (rozsudek Soudního xxxxx xx věci X-64/16, Associação Sindical xxx Juízes Portugueses, xxxx 31 xx 37),

XXXXXXXXXXXXX, xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx stranami xxxxxxxx se výkladu xxxx provádění xxxx xxxxxx podle článku 273 Smlouvy o fungování Evropské unie se xxxxxxxx zákonnosti xxxxxxxx, xxxxx xx předmětem xxxxxxxxxx xxxxxx mezi xxxxxxxxxx a xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx, xx xxx se xxxx dohoda vztahuje,

PŘIHLÍŽEJÍCE x tomu, že xxxxxxxxxxxx této xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx členského státu xxxxxxxxx xxx na xxxxxxx xxxxxx 258, 259 x 260 Smlouvy o fungování Evropské unie Xxxxxxxx xxxxx,

XXXXXXXXXXXXX, xx xx xxxxxxx xxxxxx Rady ve xxxxxxx xxx hospodářské x xxxxxxxx záležitosti (XXXXXX) xx xxx 11. července 2017 xxxxxxx xxxxx a Xxxxxx zintenzivní xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx x efektivní xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx Xxxxxxxx xxxx. Xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx sporů, xxxxx x potřeb, xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx nových xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx Xxxx, pokud xx xxxxxx xxxxxxx potvrdí,

PŘIPOMÍNAJÍCE, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx dotčena xxxxx xxxxxxxx x xxxxx, xxxxx mohou xxx x rámci práva Xxxx xxxxxxxxx, xxx xx x Evropské xxxx xxxxxxxxx vyšší xxxxxx ochrany přeshraničních xxxxxxxx a xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x jasnější xxxxxxxxx xxxxxxxxx, které xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx,

XXXXXX XX PAMĚTI, xx odkazy xx Xxxxxxxxx unii v xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx, Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx Evropské xxxxxxxxxxxx, xx xxxx, než xxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx,

XX XXXXXXX XX XXXXXX USTANOVENÍCH:

Xxxxx 1

Xxxxxxxx

Xxxxxx 1

Definice

Pro xxxxx xxxx dohody xx xxxxxx:

1) "dvoustrannou xxxxxxx x xxxxxxxxxxx" xxxxxxxx dohoda o xxxxxxxxxxx xxxxxxx x příloze A nebo B;

2) "xxxxxxxxx xxxxxxx" xxxxxx xxxx rozhodčím xxxxxx xxxxxxxx za účelem xxxxxxxx sporu mezi xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx xxxx x jiným xxxxxxxx státem Evropské xxxx v xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx;

3) "xxxxxxxx xxxxxxxx" doložka x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx dohodě x xxxxxxxxxxx, xxxxx rozhodčí xxxxxx xxxxxxxx;

4) "ukončeným xxxxxxxxx xxxxxxx" jakékoli xxxxxxxx řízení, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx sporu xxxx xxxxxxxx rozhodčím nálezem xxxxxxx před dnem 6. března 2018, xxxxxxxx

x) xxxxxxxx nález xxx řádně xxxxxxx xxxx xxxx 6. xxxxxx 2018, i xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx, x xx dni 6. xxxxxx 2018 xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxx za xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxx podobné xxxxxx, xxxx

x) rozhodčí xxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx v platnost xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx;

5) "xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx řízením" jakékoli xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx 6. xxxxxx 2018, xxxxx xx xxxxxxxxxx za xxxxxxxx rozhodčí xxxxxx, xxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx;

6) "xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxx xxxxxxxx řízení xxxxxxxx xxx 6. xxxxxx 2018 nebo xxxxxxx;

7) "xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx" jakékoli xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx o investicích, xxxxx rozšiřuje xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx skončení xxxxxxxxx xxxxxx dohody na xxxxx xxxxxx.

Xxxxx 2

Ustanovení xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx dohod x xxxxxxxxxxx&xxxx;

Xxxxxx 2

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx dohod x xxxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x příloze A xxxxx v souladu x podmínkami stanovenými x xxxx xxxxxx.

2. X zájmu xxxxx xxxxxxx xxxxx, že xxxxxxxx ustanovení x xxxxxxxx platnosti xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x investicích xxxxxxxxx x příloze A xxxxx x souladu x xxxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxx x taková xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xxxxxx 3

Ukončení xxxxxxxxxx xxxxxx ustanovení x xxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x skončení platnosti xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx o investicích xxxxxxxxx x příloze B xx xxxxx dohodou xxxxxxxx a x xxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x této xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xxxxxx 4

Společná ustanovení

1. Xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xx rozhodčí xxxxxxx jsou x xxxxxxx xx Smlouvami XX, x xxxxx xx tudíž xxxxxx. X důsledku tohoto xxxxxxx xxxx rozhodčími xxxxxxxxx a Xxxxxxxxx XX xxxxx xxx xxx, xxx se xxxxxxxx ze xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx Evropské xxxx, xxxxxxxx doložku x uvedené xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx právní xxxxxx pro rozhodčí xxxxxx.

2. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx uvedených x xxxxxxx A podle xxxxxx 2 a xxxxxxxx platnosti xxxxxxxxxx x skončení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x příloze B xxxxx článku 3 nabývá xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxx, kdy xxxxx článku 16 xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx vstoupí x platnost xxxx xxxxxx.

Xxxxx 3

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x investicích 

Článek 5

Nové xxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx použít jako xxxxxx xxxxxx xxx xxxx rozhodčí xxxxxx.

Xxxxxx 6

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

1. Xxx xxxxxx xx xxxxxx 4 xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx rozhodčí xxxxxx. Tato xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx.

2. Xxxxx xxxxxxx navíc xxxx dotčena xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, který xx předmětem xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx přede xxxx 6. xxxxxx 2018.

Xxxxxx 7

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxxxxx rozhodčích řízení x xxxxxx rozhodčích xxxxxx

Xxxx-xx smluvní xxxxxx xxxxxxxx dvoustranné dohody x xxxxxxxxxxx, na xxxxxx základě bylo xxxxxxxx probíhající xxxxxxxx xxxxxx xxxx nové xxxxxxxx xxxxxx, xxxx:

x) xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxxx uvedeného x příloze C xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx Xxxxxx, jak xxxx uvedeny v článku 4, x

x) jestliže xxxx účastníkem xxxxxxxx xxxxxx, které xx xxxx rozhodčího xxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxx dohody o xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx soud, včetně xxxxx x xxxxxxxx xxxxx zemi, xxx x závislosti na xxxxxxxxxx případu xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxx tento xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx.

Článek 8

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx řízení

1. Xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx, které xx předmětem xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, použijí xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx článků 9 x 10.

2. Xxxxxxxx xx xxxx dnem xxxxxx xxxx dohody v xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx nález, v xxxx xx xxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx do oblasti xxxxxxxxxx dotčené xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx dohodu x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx.

3. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx této xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, použije xx tento xxxxxx x články 9 a 10 xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

4. Smluvní xxxxxx této xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx účastník xxxxxx a xxxxxxxx xx xxxxxx mohou xxxxxxxxx xx jiném xxxxxxx řešení xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx řešení, xxxxx je xxxx xxxxxx v xxxxxxx x právem Unie.

Článek 9

Strukturovaný xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

1. Xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx rozhodčího xxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, která xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxx společně xxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx článku, xxxxx:

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx přerušeno xx xxxxxxx žádosti xxxxxxxxx, x

x) x xxxxxxx, xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx již xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx však xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx, se xxxxxxxx xxxxxx, xx x členském xxxxx xxxx ve třetí xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx, vymáhání xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxx-xx již taková xxxxxx zahájena, že xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxx smluvní xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx v xxxxxxx s xxxxxxxx 2 xx 4.

Xxxxxxx xxxxxx může rovněž xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx probíhajícího xxxxxxxxxx xxxxxx, aby xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx sporu podle xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxx tento návrh xx xxxx měsíců xxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx uvedené x xxxxxx pododstavci xxxx. x) x x).

X xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx tímto xxx xxxxxx pro řešení xxxxx zahájen.

2. Xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx odstavce 1 tohoto xxxxxx, x to nejpozději xx xxxxx xxxxxx xxx xxx, xxx xxxx xxxxxxxx dvoustranné xxxxxx x investicích, xx základě níž xxxx xxxxxxxxxxx rozhodčí xxxxxx zahájeno, ukončena xxxxx článků 2 nebo 3 xxxx dohody.

3. Xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xx zahájí, xxxxxxxx Xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx, xxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx sporu x řízeních uvedených x xxxxxxxx 1, xxxxxxxx xxxxx Unie.

4. Xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxx Soudní xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx soud xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx konstatoval, xx xxxxxxxx xxxxx, které xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxxxxxx xxxxx Xxxx. Totéž xxxxx, xxxxx Xxxxxxxx xxxxxx xx svém xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxx.

5. Xxxxxxxxx-xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x vydání xxxxxxxx xxxxxxxxx v odstavcích 3 xxxx 4, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx se xxxxxx xx doby, xxx xxxxxxxx vydaný x xxxxx xxxxxxxx řízení xxxxxx právní xxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x takovém xxxxxxxx investora xx xxxx xxxxx. Xxxxx xxxxx, xxxxx Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx dosud xxxxxxx konečným.

6. Postup xxx řešení xxxxx xx možné xxxxxxx, xxx-xx konstatovat, xx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx sporu x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x odstavci 1, xxxx porušovat xxxxx Unie x xxxxxxxxx se xxxxxxxx 3 xxx 4.

7. Xx xxxxxx pro xxxxxx xxxxx dohlíží xxxxxxxxx zprostředkovatel x xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx sporu mezi xxxxxxxx, který je xxxxxxxxx xxxxxxxxxx řízení. Xxxxxx pro xxxxxx xxxxx musí být xxxxxxxxx x důvěrný. Xxxxx účastník postupu xxx xxxxxx sporu xx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx.

8. Xxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxxxxx rozhodčím xxxxxx xxxxxxxxx stranou. Xxxxxx xx x xxxx, xxxxx poskytují xxxxxxx xxxxxx nezávislosti x xxxxxxxxxxxx x xxxx potřebnou kvalifikaci, xxxxxx důkladné xxxxxxxx xxxxx Unie. Xxxxx xxx xxxxxxx příslušníkem xxxxxxxxx státu, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx domovského xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxx ve xxxxxx xxxxx. Xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x volbě xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxx xxxxx, požádá xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, která xx v daném xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx stranou, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx služby Xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx dvora Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx stranou xxxxx xxxxxxx osobu, jež xxxxxxx kritéria stanovená x xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx poplatků xxx zprostředkovatele xx xxxxxx v příloze D.

9. Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx investora x xxxxxxx xxxx, xxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, aby do xxxx měsíců od xxxx jmenování xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx podání. Xxx-xx postup pro xxxxxx xxxxx zahájen xx základě odstavce 6, zprostředkovatel může xxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx, xxx xx do xxxx měsíců xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx týkajících xx xxxxx Xxxx.

10. Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxx xx šesti xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx do xxxxxxxxxx data, na xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx sporu. Strany xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx. Zprostředkovatel xxxx x xxxxx tohoto xxxxxxx náležitě xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx dvora xxxx vnitrostátního soudu, xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx Evropské xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x poslední větě xxxxxxxx 9. Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx přijala xx xxxxxx dosažení souladu x příslušnými xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx dvora xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx Xxxx.

11. Xxxx-xx přátelského xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx lhůtě xxxxxxx x xxxxxxxx 10, xxxxxxxx účastníci postupu xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, které je xxx xx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxx musí xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x vyjádření druhému xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx tomto xxxxxxx další jednání x cílem xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx.

12. Zprostředkovatel xx xxxxx xxxxxxx měsíce xx xxxxxxxx xxxxxx x xx zohlednění xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 11 xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx návrh xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xx xxxxx jednoho xxxxxx xx obdržení tohoto xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxx, zda konečný xxxxx přijme, x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx druhému xxxxxxxxx.

13. Xxxxxxxx některý xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx návrh xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x v xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx informace. Xxxxx xxxxxxxx postupu xxxx xxxxxxx xxxxxxx x polovinu xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx souvisejících x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx.

14. Je-li xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx právně xxxxxxxx způsobem. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx:

x) xxxx xxxxxxxxx:

x) povinnost xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx, xxxx svůj xxxxx xxxxxxxx v rozhodčím xxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxxx, xxxxxx xxxx s xxxxxxxx platností xxxxxxx xx xxxxxxx, nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx škody zaplacenou xx základě xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx vyhnout xx xxxxx xxxxxxx, x

xx) xxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxx nového xxxxxxxxxx xxxxxx x

x) xxxxx xxxxxxxxx vzdání xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1.

Článek 10

Xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

1. Ve xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 2 xx xxxxxxxx x případě xxxxxxxx, které je xxxxxxxxx xxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, právo na xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx práva i x případě, xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxx:

x) xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xxxx bylo xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, x xxxx xx xxxxx xxxx a xxxxxx vyplývajících x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx, nebo xx xxxx výkonu xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxxx, xxxxxx xxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx či xxxxxxx, x xxxxxx xx, xx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

x) xx xxxxx šesti měsíců xxx xxx, xxx xxxx platnost dvoustranné xxxxxx x xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxx xxxx probíhající rozhodčí xxxxxx xxxxxxxx, ukončena, xxxxxxxx nebyl xxxxxx xxxxxxxxxxxxx dialog podle článku 9;

xx) xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxx, xxx xxxxxxx xxxxxxx strana xxxxxxx xxxxxx investora o xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx čl. 9 odst. 1 x 6, xxxx

xxx) xx lhůtě xxxxx měsíců ode xxx, kdy xxxxxxxx x účastníků postupu xxxxx své xxxxxxxxxx xxxxx čl. 9 odst. 12, xxxxxxxx byl xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx článku 9;

b) přístup x vnitrostátnímu xxxxx xx použije x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx Xxxx; x

x) xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx 9 dosaženo xxxxxx x vyřešení sporu.

2. Xx xx xx xx, xx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx k xxxxxxxxxxxxx xxxxxx podle odstavce 1 xxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxx xxxxx xxxx. 1 xxxx. x) buď xxxxx xxxx xxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx vydán, xxxxxx xxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx, a zaváže xx, xx se xxxxx xxxxxxxx nového xxxxxxxxxx řízení, a xxxx xx xxxx, xxx odpovídá xxxxx xxxxxx lhůt xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

3. X xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, že xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x investicích ukončených xxxxx xxxx xxxxxx xx nepovažují za xxxxxxx xxxxx použitelného x řízeních xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx soudu xxxxx xxxx xxxxxx.

4. V xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx nelze xxxxxxxx xxx, xx xxxxxxx xxxx soudní xxxxxxxxxx xxxxxxx, které xx xxxxxxxx xxxxx x dispozici podle xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

5. Xxxxxxxxxxxx xxxxx zohlední xxxxxxxx náhradu, xxxxx xxx byla xxxxx x rámci probíhajícího xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

Oddíl 4

Xxxxxxxxx ustanovení 

Článek 11

Xxxxxxxxx

1. Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxx Xxxxxxxx xxxx.

2. Xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x:

x) jakémkoli rozhodnutí x prozatímním xxxxxxxxx xxxxx článku 17;

x) xxxxxxx xxxxxxxx listiny x xxxxxxxxxx, přijetí xxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx x článkem 15;

c) xxx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx čl. 16 odst. 1;

x) xxx vstupu xxxx xxxxxx v xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx stranu x xxxxxxx s čl. 16 xxxx. 2.

3. Xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxxx věstníku Xxxxxxxx xxxx.

Článek 12

Přílohy

1. Xxxxxxx x této xxxxxx xxxxx její xxxxxxxx xxxxxxx.

2. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x investicích xxxxxxx v příloze A xxxx x xxxxxxxxx xx xxx, xxx xxxx xxxxxx vstupuje xxx příslušné xxxxxxx xxxxxx v platnost, xxx xxxxxxxxx uskutečněné xxxx xxxxx ukončením xxxxx na základě xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx spadat xx oblasti xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, považuje xx xxxxxx dohoda xx xxxxxxxxxxxx dohodu x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x příloze B.

Článek 13

Výhrady

K této xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx výhrady.

Článek 14

Xxxxxx xxxxx

1. Xxxxx xxxx stranami xxxxxxxx se výkladu xxxx provádění xxxx xxxxxx xx, xxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

2.&xxxx;&xxxx; Xxxxxx-xx xxx xxxx mezi xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx cestou xx 90 xxx, xxxxxxxx xx na xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx stran Soudnímu xxxxx x xxxxxxx x článkem 273 Smlouvy o fungování Evropské unie.

3. V zájmu xxxxx jistoty xxxxx, xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx smluvními xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx 273 Smlouvy o fungování Evropské unie.

Xxxxxx 15

Ratifikace, xxxxxxxxx xxxx přijetí

Tato xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, schválení xxxx xxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx přijetí x xxxxxxxxxx.

Článek 16

Xxxxx x xxxxxxxx

1. Xxxx xxxxxx xxxxxxxx v platnost 30 kalendářních xxx xx xxx, xxx xxxxxxxxx obdrží druhou xxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx nebo xxxxxxx.

2. Xxx xxxxxx smluvní xxxxxx, xxxxx tuto xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx vstupu x xxxxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxxx 1, xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx 30 xxxxxxxxxxxx xxx po xxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx o její xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx.

3. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, která je xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, schválí xxxx xxxxxx, musí před xxxxxxxxx, xxx pro xx tato dohoda xxxxxxx v platnost, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx sdělení xxxx xxxxxxxxx odkaz na xx, xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx, schválením xxxx xxxxxxxx ukončena xxxxxxxx příslušné xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx zda xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx smluvní stranou xxxx xxxxxx dosud xxxxxxxxxx.

Xxxxxx 17

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

1. Xxxxxxx strany xx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, že xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xxxxx takové xxxxxxxxxx xxxxxx depozitáři.

2. Xxxxxxxx xx obě xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx dohody se xxxxxx xx vztahu x dotčené xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx 30 xxxxxxxxxxxx xxx xxx dne, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx rozhodnutí o xxxxxxxxxxx provádění.

Xxxxxx 18

Xxxxxx xxxxx

Xxxx xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxx vyhotovení x xxxxxx anglickém, bulharském, xxxxxx, dánském, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxx, slovinském x xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

XXXXXXX X&xxxx;(1)

XXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXX X XXXXXXXXXXX, XXXXXXX PLATNOST XX XXXXX XXXXXXX XXXXXXXX

Xxxxxxx xxxx

Xxxxxxx strany/strany

Název xxxxxx

Xxxxx xxxxxxx

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx-xxxxxxxxxxx

XX

Xxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx-xxxxxxxxxxxx x Maďarskou xxxxxxx republikou xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx ochrany xxxxxxxx

14.5.1986

23.9.1988

XX

Xxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx-xxxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx vzájemné podpory x xxxxxxx xxxxxxxx

25.10.1988

29.5.1991

XX

Xxxxxx xxxx xxxxxx Belgického xxxxxxxxxx x vládou Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx na xxxxx xxxxxx x xxxxxx Polské lidové xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx se xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx investic

19.5.1987

2.8.1991

CZ

Dohoda mezi Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx-xxxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxxxxx socialistickou xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx

24.4.1989

13.2.1992

XX

Xxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxx xxxx belgicko-lucemburskou x Xxxxxxxxxxxxxxx socialistickou xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx

24.4.1989

13.2.1992

XX

Xxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx-xxxxxxxxxxxx x Republikou Xxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx

5.3.1987

15.6.1993

XX

Xxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx-xxxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx republikou o xxxxxxxx podpoře a xxxxxxx xxxxxxxx

27.3.1996

4.4.1999

XX

Xxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxx xxxx belgicko-lucemburskou x Xxxxxxxxx republikou x xxxxxxxx xxxxxxx x ochraně investic x xxxxxx dopisů

26.2.1991

5.6.1999

LT

Dohoda xxxx Hospodářskou xxxx xxxxxxxx-xxxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx x ochraně xxxxxxxx

15.10.1997

6.9.1999

XX

Xxxxxx xxxx Hospodářskou xxxx xxxxxxxx-xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx podpoře x xxxxxxx investic

24.1.1996

23.9.1999

RO

Dohoda mezi Xxxxxxxxxxxx unií belgicko-lucemburskou x xxxxxx Rumunska xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx

4.3.1996

9.3.2001

XX

Xxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx-xxxxxxxxxxxx x xxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx x xxxxxxxx podpoře x xxxxxxx xxxxxxxx

1.2.1999

14.1.2002

XX

Xxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx-xxxxxxxxxxxx a Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx investic

31.10.2001

28.12.2003

Bulharská xxxxxxxxx

XX

Xxxxxx xxxx xxxxxx Xxxxxxxxx lidové xxxxxxxxx x vládou Republiky Xxxxx x vzájemné xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx

12.6.1984

7.2.1985

XX

Xxxxxx mezi Bulharskou xxxxxxx republikou x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x vzájemné ochraně xxxxxxxx

12.4.1986

10.3.1988

XX

Xxxxxx mezi xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx republiky x xxxxxx Kyperské xxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx

12.11.1987

18.5.1988

XX

Xxxxxx mezi vládou Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x vládou Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx

5.4.1989

1.5.1990

XXXX

Xxxxxx xxxx vládou Xxxxxxxxx lidové xxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx-xxxxxxxxxxxx týkající xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx investic

25.10.1988

29.5.1991

SK

Dohoda xxxx xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx x vládou Xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx

21.7.1994

9.3.1995

XX

Xxxxxx xxxx xxxxxx Xxxxxxxxx republiky a xxxxxx Polské xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx

11.4.1994

9.3.1995

XX

Xxxxxx xxxx xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx a vládou Xxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx

12.3.1993

29.4.1995

XX

Xxxxxx xxxx xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx

14.4.1993

20.5.1995

XX

Xxxxxx xxxx xxxxxx Xxxxxxxxx republiky x xxxxxx Rumunska x vzájemné podpoře x xxxxxxx xxxxxxxx

1.6.1994

23.5.1995

XX

Xxxxxx xxxx xxxxxx Bulharské xxxxxxxxx x xxxxxx Xxxxxxxx republiky x xxxxxxxx podpoře x xxxxxxx xxxxxxxx

8.6.1994

7.9.1995

XX

Xxxxxx mezi xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxx x xxxxxxxx ochraně xxxxxxxx

25.6.1996

20.2.1998

XX

Xxxxxx mezi Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx o vzájemné xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx

5.9.1995

22.4.1998

XX

Xxxxxx xxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Českou xxxxxxxxxx o xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx

17.3.1999

30.9.2000

XX

Xxxxxx xxxx xxxxxx Xxxxxxxxx republiky x xxxxxx Xxxxxxxxxxx republiky x podpoře x xxxxxxxx ochraně xxxxxxxx

27.5.1993

20.11.2000

XX

Xxxxxx xxxx xxxxxx Bulharské xxxxxxxxx x vládou Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx o xxxxxxxx podpoře a xxxxxxx xxxxxxxx

30.6.1998

26.11.2000

XX

Xxxxxx o xxxxxxx x vzájemné xxxxxxx xxxxxxxx mezi Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxx královstvím

6.10.1999

1.3.2001

LV

Dohoda mezi xxxxxx Xxxxxxxxx republiky x xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx ochraně xxxxxxxx

4.12.2003

23.7.2004

XX

Xxxxxx xxxx vládou Xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx Litevské xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx

21.11.2005

25.4.2006

Xxxxx xxxxxxxxx

XX

Xxxxxx x vzájemné xxxxxxx x xxxxxxx investic xxxx Českou x Xxxxxxxxxx Federativní Xxxxxxxxxx x Francouzskou xxxxxxxxxx

13.9.1990

27.9.1991

XX

Xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx Xxxxxx x Xxxxxxxxxx Federativní republikou (2) x Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

12.12.1990

28.11.1991

XXXX

Xxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxxxxx socialistickou xxxxxxxxxx a Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx-xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx

24.4.1989

13.2.1992

XX

Xxxxxx mezi Xxxxxx x Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx a Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxx x podpoře x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx

2.10.1990

2.8.1992

XX

Xxxxxx xxxx Českou a Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x podpoře x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx

29.4.1991

1.10.1992

XX

Xxxxxx xxxx vládou Xxxxx x Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx x vládou Xxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx

3.6.1991

30.12.1992 (XX)

31.12.1992 (XX)

XX

Xxxxxx xxxx vládou Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx Rumunska x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx investic

8.11.1993

28.7.1994

PT

Dohoda xxxx xxxxxx České xxxxxxxxx x vládou Portugalské xxxxxxxxx x xxxxxxx x vzájemné ochraně xxxxxxxx

12.11.1993

3.8.1994

XX

Xxxxxx xxxx Českou xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x podpoře x vzájemné ochraně xxxxxxxx

14.1.1993

25.5.1995

XX

Xxxxxx mezi xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx x podpoře a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx

27.10.1994

12.7.1995

XX

Xxxxxx xxxx Xxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x podpoře x xxxxxxxx xxxxxxx investic

5.3.1996

15.5.1997

BG

Dohoda xxxx Xxxxxx xxxxxxxxxx x Bulharskou xxxxxxxxxx x xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx

17.3.1999

30.9.2000

XX

Xxxxxx xxxx Xxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx a xxxxxxxx ochraně investic

15.6.2001

25.9.2002

Dánské xxxxxxxxxx

XX

Xxxxxx xxxx xxxxxx Xxxxxxxx království a xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x podpoře x vzájemné xxxxxxx xxxxxxxx

2.5.1988

1.10.1988

XX

Xxxxxx xxxx Dánským xxxxxxxxxxx x Xxxxxx x Slovenskou Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx x podpoře x vzájemné xxxxxxx xxxxxxxx

6.3.1991

19.9.1992

(xxxxxx xxxxxxxxxxxx od 1.1.1993)

XX

Xxxxxx mezi xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxx Litevské xxxxxxxxx xxxxxxxx xx podpory x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx

30.3.1992

8.1.1993

XX

Xxxxxx mezi xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx ochrany xxxxxxxx

30.3.1992

18.11.1994

XX

Xxxxxx mezi vládou Xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxx x xxxxxxxx ochrany xxxxxxxx

14.4.1993

20.5.1995

XX

Xxxxxx xxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x vzájemné xxxxxxx xxxxxxxx

5.7.2000

12.1.2002

XX

Xxxxxx xxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxx xx podpory x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx

11.5.1999

30.3.2002

Xxxxxxxx xxxxxxxxx Německo

EL

Dohoda xxxx Spolkovou xxxxxxxxxx Xxxxxxx x Xxxxxx xxxxxxxxxxx x podpoře x vzájemné xxxxxxx xxxxxxxx

27.3.1961

15.7.1963

XX

Xxxxxx xxxx Spolkovou xxxxxxxxxx Xxxxxxx x Xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx investic

17.9.1974

14.12.1975

PT

Dohoda xxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxx x Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x podpoře a xxxxxxxx ochraně investic

16.9.1980

23.4.1982

HU

Dohoda xxxx Spolkovou republikou Xxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx investic

30.4.1986

7.11.1987

BG

Dohoda mezi Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxx x Bulharskou lidovou xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx

12.4.1986

10.3.1988

XX

Xxxxxx xxxx Xxxxxxxxx republikou Německo x Českou x Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx Republikou x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx

2.10.1990

2.8.1992

XX

Xxxxxx xxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxx a Xxxxxx x Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx

2.10.1990

2.8.1992

XX

Xxxxxx xxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx investic

20.4.1993

9.6.1996

EE

Dohoda xxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx

12.11.1992

12.1.1997

XX

Xxxxxx xxxx Spolkovou xxxxxxxxxx Xxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx a vzájemné xxxxxxx investic

28.2.1992

27.6.1997

SI

Dohoda xxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Německo x Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx

28.10.1993

18.7.1998

XX

Xxxxxx xxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxx x Xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx ochraně investic

25.6.1996

12.12.1998

HR

Dohoda xxxx Xxxxxxxxx republikou Xxxxxxx x Chorvatskou xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx&xxxx;(3)

21.3.1997

28.9.2000

Xxxxxxxx xxxxxxxxx

XX

Xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx investic mezi Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxxxxxxxxx královstvím

27.10.1992

1.9.1993

FR

Dohoda xxxx xxxxxx Estonské republiky x xxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx

14.5.1992

25.9.1995

XX

Xxxxxx mezi xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx Lotyšské republiky x xxxxxxx x xxxxxxxx ochraně investic

7.2.1996

23.5.1996

LT

Dohoda xxxx xxxxxx Estonské xxxxxxxxx x xxxxxx Xxxxxxxx republiky o xxxxxxx x vzájemné xxxxxxx investic

7.9.1995

20.6.1996

DE

Dohoda xxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx ochrany xxxxxxxx

12.11.1992

12.1.1997

XX

Xxxxxx mezi Estonskou xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx

11.11.1997

1.7.1998

XX

Xxxxxx xxxx vládou Xxxxxxxx republiky a xxxxxx Řecké xxxxxxxxx x podpoře x xxxxxxxx xxxxxxx investic

17.4.1997

1.8.1998 (XX)

7.8.1998 (EE)

BLEU

Dohoda xxxx Xxxxxxxxx republikou xx xxxxxx jedné x Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx-xxxxxxxxxxxx xx straně xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx

24.1.1996

23.9.1999

Xxxxx xxxxxxxxx

XX

Xxxxxx xxxx Xxxxxx xxxxxxxxxxx a Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Německo x xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx investic

27.3.1961

15.7.1963

HU

Dohoda xxxx xxxxxx Řecké xxxxxxxxx x xxxxxx Maďarské xxxxxx republiky o xxxxxxx a vzájemné xxxxxxx investic

26.5.1989

1.2.1992

CZ

Dohoda xxxx xxxxxx Řecké republiky x xxxxxx České x Slovenské Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx ochraně xxxxxxxx

3.6.1991

30.12.1992 (XX)

31.12.1992 (EL)

SK

Dohoda xxxx vládou Řecké xxxxxxxxx a xxxxxx Xxxxx a Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx x xxxxxxx a vzájemné xxxxxxx xxxxxxxx

3.6.1991

31.12.1992

XX

Xxxxxx mezi xxxxxx Xxxxx republiky x xxxxxx Kyperské xxxxxxxxx x vzájemné xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx

30.3.1992

26.2.1993

XX

Xxxxxx mezi xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx Bulharské republiky x xxxxxxx a xxxxxxxx ochraně investic

12.3.1993

29.4.1995

LT

Dohoda xxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x vládou Xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx

19.7.1996

10.7.1997

XX

Xxxxxx xxxx xxxxxx Řecké republiky x vládou Xxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxx x vzájemné ochraně xxxxxxxx

20.7.1995

8.2.1998(XX)

9.2.1988(XX)

XX

Xxxxxx xxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx Xxxxxxxx o xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx

23.5.1997

11.6.1998 (XX)

12.6.1998 (XX)

XX

Xxxxxx xxxx vládou Xxxxx republiky a xxxxxx Estonské republiky x podpoře x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx

17.4.1997

1.8.1998 (XX)

7.8.1998 (EE)

HR

Dohoda xxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx Chorvatské xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx

18.10.1996

20.10.1998 (XX)

21.10.1998 (XX)

XX

Xxxxxx xxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx Xxxxxxxxx Slovinsko x xxxxxxxx podpoře x xxxxxxx xxxxxxxx

29.5.1997

10.2.2000

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

XX

Xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxx královstvím x Českou x Xxxxxxxxxx Federativní Xxxxxxxxxx&xxxx;(4)

12.12.1990

28.11.1991

XX

Xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx investic xxxx Španělským královstvím x Českou x Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx

12.12.1990

28.11.1991

XX

Xxxxxx xxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx a xxxxxxxx ochraně xxxxxxxx

9.11.1989

1.8.1992

XX

Xxxxxx xxxx Xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx x podpoře x xxxxxxxx ochraně xxxxxxxx

25.1.1995

7.12.1995

XX

Xxxxxx o vzájemné xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a Litevskou xxxxxxxxxx

6.7.1994

22.12.1995

XX

Xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx mezi Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

26.10.1995

14.3.1997

XX

Xxxxxx xxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x ochraně xxxxxxxx

5.9.1995

22.4.1998

XX

Xxxxxx xxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx

11.11.1997

1.7.1998

XX

Xxxxxx xxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx ochraně xxxxxxxx

21.7.1997

17.9.1998

XX

Xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx ochraně xxxxxxxx mezi Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx

15.7.1998

3.4.2000

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

XX

Xxxxxx xxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x vládou Xxxxxxxxx Xxxxx o vzájemné xxxxxxx x ochraně xxxxxxxx

11.8.1976

1.1.1978

XX

Xxxxxx mezi xxxxxx Xxxxxxxxxxx republiky x xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx

6.11.1986

30.9.1987

XX

Xxxxxx mezi xxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx Xxxxxxxxx lidové xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x ochraně xxxxxxxx

5.4.1989

1.5.1990

XX

Xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx xxxx Francouzskou xxxxxxxxxx x Xxxxxx x Slovenskou Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx

13.9.1990

27.9.1991

XX

Xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxx x Xxxxxxxxxx Federativní Xxxxxxxxxx

13.9.1990

27.9.1991

XX

Xxxxxx mezi xxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx Lotyšské xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx investic

15.5.1992

1.10.1994

LT

Dohoda xxxx vládou Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a vládou Xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx

23.4.1992

27.3.1995

XX

Xxxxxx xxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxx republiky x xxxxxx Estonské xxxxxxxxx o vzájemné xxxxxxx x ochraně xxxxxxxx

14.5.1992

25.9.1995

XX

Xxxxxx mezi xxxxxx Xxxxxxxxxxx republiky x xxxxxx Xxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx investic

21.3.1995

20.6.1996

HR

Dohoda xxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x vládou Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x vzájemné xxxxxxx x ochraně xxxxxxxx&xxxx;(5)

3.6.1996

5.3.1998

XX

Xxxxxx xxxx vládou Xxxxxxxxxxx republiky x xxxxxx Republiky Xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx

11.2.1998

5.8.2000

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

XX

Xxxxxx xxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx a xxxxxxxx ochrany xxxxxxxx

8.6.1994

9.9.1995

XX

Xxxxxx xxxx xxxxxx Chorvatské xxxxxxxxx x vládou Xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x vzájemné xxxxxxx xxxxxxxx

12.2.1996

5.2.1997(XX)

6.2.1997 (XX)

XX

Xxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx investic

5.3.1996

15.5.1997

PT

Dohoda xxxx Xxxxxxxxxxx republikou x Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx

10.5.1995

24.10.1997

XX

Xxxxxx xxxx xxxxxx Chorvatské xxxxxxxxx x vládou Xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx

25.6.1996

20.2.1998

XX

Xxxxxx mezi xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx Francouzské xxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx&xxxx;(6)

3.6.1996

5.3.1998

XX

Xxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x podpoře x vzájemné ochraně xxxxxxxx

21.7.1997

17.9.1998

XX

Xxxxxx mezi xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x podpoře a xxxxxxxx xxxxxxx investic

18.10.1996

20.10.1998 (XX)

21.10.1998 (XX)

XX

Xxxxxx x xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxx republikou x Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

28.4.1998

1.6.1999

XX

Xxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx ochraně investic (7)

21.3.1997

28.9.2000

DK

Dohoda xxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a vládou Xxxxxxxx království xxxxxxxx xx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx investic

5.7.2000

12.1.2002

HU

Dohoda xxxx Chorvatskou xxxxxxxxxx x Maďarskou xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx

15.5.1996

1.3.2002

XX

Xxxxxx xxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx Xxxxx x podpoře x vzájemné xxxxxxx xxxxxxxx

11.7.2001

10.5.2002

XXXX

Xxxxxx mezi Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx-xxxxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx investic

31.10.2001

28.12.2003

SI

Dohoda mezi xxxxxx Chorvatské xxxxxxxxx x vládou Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx o xxxxxxx x xxxxxxxx ochraně xxxxxxxx

12.12.1997

8.7.2004

XX

Xxxxxx xxxx vládou Xxxxxxxxxx republiky x xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx

4.4.2002

25.5.2005

XX

Xxxxxx xxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx investic

15.4.2008

30.1.2009

Kyperská xxxxxxxxx

XX

Xxxxxx xxxx xxxxxx Kyperské xxxxxxxxx a xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx republiky x vzájemné xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx

12.11.1987

18.5.1988

XX

Xxxxxx xxxx vládou Kyperské xxxxxxxxx x vládou Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx podpoře x xxxxxxx investic

24.5.1989

25.5.1990

EL

Dohoda xxxx xxxxxx Kyperské xxxxxxxxx x vládou Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx podpoře a xxxxxxx investic

30.3.1992

26.2.1993

RO

Dohoda xxxx xxxxxx Kyperské xxxxxxxxx x xxxxxx Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx investic

26.7.1991

10.7.1993

BLEU

Dohoda xxxx Kyperskou xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx-xxxxxxxxxxxx o vzájemné xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx

26.2.1991

5.6.1999

XX

Xxxxxx xxxx Kyperskou xxxxxxxxxx x Českou xxxxxxxxxx x xxxxxxx x vzájemné ochraně xxxxxxxx

15.6.2001

25.9.2002

XX

Xxxxxx mezi xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx Xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx investic

9.9.2002

30.11.2003

Lotyšská republika

FR

Dohoda xxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx a vládou Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx

15.5.1992

1.10.1994

XX

Xxxxxx xxxx xxxxxx Lotyšské xxxxxxxxx x xxxxxx Dánského xxxxxxxxxx týkající xx xxxxxxx x vzájemné xxxxxxx xxxxxxxx

30.3.1992

18.11.1994

XX

Xxxxxx o xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx investic mezi Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

14.3.1994

1.4.1995

XX

Xxxxxx xxxx xxxxxx Xxxxxxxx republiky x vládou Estonské xxxxxxxxx o podpoře x vzájemné xxxxxxx xxxxxxxx

7.2.1996

23.5.1996

XX

Xxxxxx mezi Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx

20.4.1993

9.6.1996

XX

Xxxxxx xxxx xxxxxx Lotyšské xxxxxxxxx x vládou Xxxxxxxx xxxxxxxxx x podpoře x xxxxxxx xxxxxxxx

7.2.1996

23.7.1996

XX

Xxxxxx x vzájemné xxxxxxx x ochraně xxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Španělským xxxxxxxxxxx

26.10.1995

14.3.1997

XX

Xxxxxx xxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Portugalskou republikou x vzájemné podpoře x xxxxxxx xxxxxxxx

27.9.1995

17.7.1997

XX

Xxxxxx xxxx xxxxxx Lotyšské xxxxxxxxx x xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxx a vzájemné xxxxxxx xxxxxxxx

20.7.1995

8.2.1998 (XX)

9.2.1988 (XX)

XX

Xxxxxx mezi vládou Xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx Slovenské xxxxxxxxx x podpoře a xxxxxxxx xxxxxxx investic

9.4.1998

30.10.1998

BLEU

Dohoda xxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx-xxxxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx

27.3.1996

4.4.1999

XX

Xxxxxx xxxx Lotyšskou xxxxxxxxxx x Maďarskou xxxxxxxxxx x podpoře x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx

10.6.1999

25.8.2000

XX

Xxxxxx mezi xxxxxx Xxxxxxxx republiky a xxxxxx Xxxxxxxx o xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx investic

27.11.2001

22.8.2002

BG

Dohoda xxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx Bulharské xxxxxxxxx o xxxxxxx x vzájemné ochraně xxxxxxxx

4.12.2003

23.7.2004

XX

Xxxxxx xxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx Chorvatské xxxxxxxxx x podpoře x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx

4.4.2002

25.5.2005

Xxxxxxxx xxxxxxxxx

XX

Xxxxxx xxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx podpory x vzájemné ochrany xxxxxxxx

30.3.1992

8.1.1993

XX

Xxxxxx xxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Polskou xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx

28.9.1992

6.8.1993

XX

Xxxxxx xxxx vládou Xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx Xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx

8.3.1994

15.12.1994

XX

Xxxxxx xxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx x vládou Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx a ochraně xxxxxxxx

23.4.1992

27.3.1995

XX

Xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

26.1.1994

1.4.1995

XX

Xxxxxx xxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x vzájemné xxxxxxx investic

27.10.1994

12.7.1995

ES

Dohoda x xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxx republikou a Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

6.7.1994

22.12.1995

XX

Xxxxxx xxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxx x vzájemné xxxxxxx xxxxxxxx

7.9.1995

20.6.1996

XX

Xxxxxx xxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx a xxxxxxx investic

7.2.1996

23.7.1996

DE

Dohoda mezi Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx

28.2.1992

27.6.1997

XX

Xxxxxx xxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx investic

19.7.1996

10.7.1997

BLEU

Dohoda xxxx Xxxxxxxxx republikou x Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx-xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx podpoře x ochraně investic

15.10.1997

6.9.1999

SI

Dohoda xxxx vládou Litevské xxxxxxxxx x xxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx

13.10.1998

15.5.2002

XX

Xxxxxx xxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x podpoře x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx

25.5.1999

20.5.2003

XX

Xxxxxx mezi Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx o vzájemné xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx

27.5.1998

14.8.2003

XX

Xxxxxx xxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx Xxxxxxxxx republiky x xxxxxxx x xxxxxxx investic

21.11.2005

25.4.2006

HR

Dohoda xxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx

15.4.2008

30.1.2009

Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx-xxxxxxxxxxx

XX

Xxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxx unií xxxxxxxx-xxxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx ochrany investic

14.5.1986

23.9.1988

BG

Dohoda xxxx Hospodářskou xxxx xxxxxxxx-xxxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx týkající xx xxxxxxxx podpory x xxxxxxx xxxxxxxx

25.10.1988

29.5.1991

XX

Xxxxxx xxxx xxxxxx Belgického xxxxxxxxxx a xxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxx Xxxxxx lidové xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx se xxxxxxx x vzájemné xxxxxxx xxxxxxxx

19.5.1987

2.8.1991

XX

Xxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxx unií xxxxxxxx-xxxxxxxxxxxx x Československou xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x vzájemné xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx

24.4.1989

13.2.1992

XX

Xxxxxx xxxx Hospodářskou xxxx xxxxxxxx-xxxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx

24.4.1989

13.2.1992

XX

Xxxxxx xxxx Hospodářskou unií xxxxxxxx-xxxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx

5.3.1987

15.6.1993

XX

Xxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxx xxxx belgicko-lucemburskou x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx investic

27.3.1996

4.4.1999

CY

Dohoda xxxx Hospodářskou xxxx xxxxxxxx-xxxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x vzájemné xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx x výměna xxxxxx

26.2.1991

5.6.1999

XX

Xxxxxx xxxx Hospodářskou xxxx belgicko-lucemburskou x Xxxxxxxxx republikou x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx investic

15.10.1997

6.9.1999

EE

Dohoda xxxx Xxxxxxxxxxxx unií xxxxxxxx-xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx jedné x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx druhé x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx investic

24.1.1996

23.9.1999

RO

Dohoda xxxx Xxxxxxxxxxxx unií xxxxxxxx-xxxxxxxxxxxx a vládou Xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx

4.3.1996

9.3.2001

XX

Xxxxxx mezi Xxxxxxxxxxxx xxxx belgicko-lucemburskou x xxxxxx Republiky Xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx

1.2.1999

14.1.2002

XX

Xxxxxx xxxx Hospodářskou xxxx belgicko-lucemburskou a Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x ochraně xxxxxxxx

31.10.2001

28.12.2003

Xxxxxxxx

XX

Xxxxxx mezi xxxxxx Xxxxxxxx lidové xxxxxxxxx x xxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x vzájemné xxxxxxx x ochraně xxxxxxxx

6.11.1986

30.9.1987

XX

Xxxxxx mezi Maďarskou xxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx republikou Xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx ochraně investic

30.4.1986

7.11.1987

NL

Dohoda xxxx vládou Xxxxxxxx xxxxxx republiky x xxxxxx Nizozemského xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx

2.9.1987

1.6.1988

XXXX

Xxxxxx xxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxx unií xxxxxxxx-xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx

14.5.1986

23.9.1988

XX

Xxxxxx xxxx xxxxxx Xxxxxxxx lidové xxxxxxxxx x xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx

2.5.1988

1.10.1988

XX

Xxxxxx xxxx vládou Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx a ochraně xxxxxxxx

24.5.1989

25.5.1990

XX

Xxxxxx xxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxx x vzájemné xxxxxxx xxxxxxxx

26.5.1989

1.2.1992

XX

Xxxxxx xxxx Maďarskou xxxxxxxxxx x Španělským xxxxxxxxxxx o podpoře x xxxxxxxx ochraně xxxxxxxx

9.11.1989

1.8.1992

XX

Xxxxxx mezi Maďarskou xxxxxxxxxx a Xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx ochraně xxxxxxxx

14.1.1993

25.5.1995

XX

Xxxxxx xxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx a ochraně xxxxxxxx

23.9.1992

16.6.1995

XX

Xxxxxx mezi Maďarskou xxxxxxxxxx x Bulharskou xxxxxxxxxx o vzájemné xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx

8.6.1994

7.9.1995

XX

Xxxxxx mezi Maďarskou xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx

16.9.1993

6.5.1996

XX

Xxxxxx xxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx

15.1.1993

19.7.1996

XX

Xxxxxx xxxx vládou Xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx Xxxxxxxxxxx republiky o xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx

28.2.1992

8.10.1997

XX

Xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx mezi Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxx Slovinsko

15.10.1996

9.6.2000

LV

Dohoda xxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx republikou o xxxxxxx a vzájemné xxxxxxx xxxxxxxx

10.6.1999

25.8.2000

XX

Xxxxxx xxxx Xxxxxxxxx republikou a Xxxxxxxxxxx republikou x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx

15.5.1996

1.3.2002

XX

Xxxxxx xxxx Xxxxxxxxx republikou x Xxxxxxxxx republikou x xxxxxxx a vzájemné xxxxxxx xxxxxxxx

25.5.1999

20.5.2003

Xxxxxxxxx Xxxxx

XX

Xxxxxx xxxx Maltou x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx ochrany xxxxxxxx

17.9.1974

14.12.1975

XX

Xxxxxx mezi xxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxx x xxxxxx Francouzské xxxxxxxxx x vzájemné podpoře x xxxxxxx xxxxxxxx

11.8.1976

1.1.1978

XX

Xxxxxx xxxx vládou Xxxxxxxxx Xxxxx x xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x vzájemné xxxxxxx x xxxxxxx investic

12.6.1984

7.2.1985

NL

Dohoda xxxx xxxxxx Republiky Xxxxx x xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx a xxxxxxxx ochrany xxxxxxxx

10.9.1984

1.7.1985

XXXX

Xxxxxx xxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx x Hospodářskou xxxx xxxxxxxx-xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx

5.3.1987

15.6.1993

XX

Xxxxxx xxxx xxxxxx Xxxxxxxxx Malta x xxxxxx Slovenské xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx ochraně investic

7.9.1999

29.5.2000

SI

Dohoda xxxx xxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxx x vládou Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx investic

15.3.2001

6.11.2001

HR

Dohoda xxxx xxxxxx Xxxxxxxxx Malta x vládou Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx ochraně xxxxxxxx

11.7.2001

10.5.2002

XX

Xxxxxx mezi xxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxx a xxxxxx Xxxxxxxx republiky x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx

9.9.2002

30.11.2003

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

XX

Xxxxxx xxxx vládou Xxxxxxxxxxxx království a xxxxxx Xxxxx týkající xx xxxxxxx a xxxxxxxx ochrany xxxxxxxx

10.9.1984

1.7.1985

XX

Xxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x podpoře x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx

2.9.1987

1.6.1988

XX

Xxxxxx mezi Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x Xxxxxx x Slovenskou Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx x ochraně x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx

29.4.1991

1.10.1992

XX

Xxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a Českou x Slovenskou Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx o xxxxxxx x vzájemné xxxxxxx xxxxxxxx

29.4.1991

1.10.1992

XX

Xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

27.10.1992

1.9.1993

XX

Xxxxxx x podpoře x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx vládou Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxx Rumunska

19.4.1994

1.2.1995

LT

Dohoda x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx Nizozemského xxxxxxxxxx x xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx

26.1.1994

1.4.1995

XX

Xxxxxx o xxxxxxx x xxxxxxxx ochraně xxxxxxxx mezi Nizozemským xxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

14.3.1994

1.4.1995

XX

Xxxxxx x podpoře x vzájemné xxxxxxx xxxxxxxx mezi vládou Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx

24.9.1996

1.8.1998

XX

Xxxxxx x podpoře x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx Nizozemským královstvím x Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

28.4.1998

1.6.1999

XX

Xxxxxx x xxxxxxx a xxxxxxxx ochraně investic xxxx Nizozemským královstvím x Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

6.10.1999

1.3.2001

Xxxxxx xxxxxxxxx

XXXX

Xxxxxx xxxx xxxxxx Xxxxxx xxxxxx republiky xx xxxxx xxxxxx x xxxxxx Belgického xxxxxxxxxx x xxxxxx Xxxxxxxxxxxxx velkovévodství na xxxxxx druhé xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx investic

19.5.1987

2.8.1991

LT

Dohoda xxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxx x Litevskou xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx

28.9.1992

6.8.1993

XX

Xxxxxx xxxx xxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxx x vládou Xxxxxxxxx republiky o xxxxxxxx podpoře a xxxxxxx xxxxxxxx

11.4.1994

9.3.1995

XX

Xxxxxx xxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx

23.9.1992

16.6.1995

XX

Xxxxxx xxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx podpoře a xxxxxxx xxxxxxxx

18.8.1994

14.3.1996

XX

Xxxxxx mezi Xxxxxxx republikou x Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx investic

28.6.1996

31.3.2000

Portugalská republika

DE

Dohoda xxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Spolkovou xxxxxxxxxx Xxxxxxx o podpoře x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx

16.9.1980

23.4.1982

XX

Xxxxxx mezi vládou Xxxxxxxxxxx republiky x xxxxxx Xxxxx republiky x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx

12.11.1993

3.8.1994

XX

Xxxxxx xxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a vládou Xxxxxxxx o xxxxxxx x vzájemné xxxxxxx xxxxxxxx

17.11.1993

17.11.1994

XX

Xxxxxx xxxx Portugalskou xxxxxxxxxx x Lotyšskou xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx

27.9.1995

17.7.1997

XX

Xxxxxx xxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx Xxxxxxxx republiky x vzájemné xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx

28.2.1992

8.10.1997

XX

Xxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Chorvatskou xxxxxxxxxx x xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx

10.5.1995

24.10.1997

XX

Xxxxxx xxxx Portugalskou xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx

10.7.1995

15.5.1999

XX

Xxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx investic

14.5.1997

4.5.2000

BG

Dohoda xxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx

27.5.1993

20.11.2000

XX

Xxxxxx mezi Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx investic

27.5.1998

14.8.2003

Rumunsko

CY

Dohoda xxxx xxxxxx Xxxxxxxx a xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx investic

26.7.1991

10.7.1993

CZ

Dohoda xxxx xxxxxx Xxxxxxxx x xxxxxx České xxxxxxxxx x xxxxxxx x vzájemné xxxxxxx xxxxxxxx

8.11.1993

28.7.1994

XX

Xxxxxx xxxx xxxxxx Xxxxxxxx a xxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx

17.11.1993

17.11.1994

XX

Xxxxxx mezi xxxxxx Xxxxxxxx x xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx ochraně investic

8.3.1994

15.12.1994

NL

Dohoda x podpoře x xxxxxxxx ochraně investic xxxx xxxxxx Xxxxxxxx x xxxxxx Nizozemského xxxxxxxxxx

19.4.1994

1.2.1995

XX

Xxxxxx xxxx xxxxxx Xxxxxxxx a xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx

1.6.1994

23.5.1995

XX

Xxxxxx xxxx xxxxxx Xxxxxxxx x xxxxxx Xxxxxxxxxx republiky xxxxxxxx se xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx

8.6.1994

9.9.1995

XX

Xxxxxx xxxx Xxxxxxxxx x Xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx

25.1.1995

7.12.1995

XX

Xxxxxx mezi xxxxxx Rumunska x xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx investic

3.3.1994

7.3.1996

HU

Dohoda xxxx Xxxxxxxxx republikou x Xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx

16.9.1993

6.5.1996

XX

Xxxxxx mezi xxxxxx Xxxxxxxx x xxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx podpoře x xxxxxxx xxxxxxxx

21.3.1995

20.6.1996

XX

Xxxxxx xxxx vládou Xxxxxxxx x vládou Republiky Xxxxxxxxx o podpoře x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx

24.1.1996

24.11.1996

XX

Xxxxxx xxxx vládou Xxxxxxxx a xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx

23.5.1997

11.6.1998 (RO)

12.6.1998 (XX)

XX

Xxxxxx xxxx Xxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxx x xxxxxxx x vzájemné ochraně xxxxxxxx

25.6.1996

12.12.1998

XXXX

Xxxxxx xxxx xxxxxx Xxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx-xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx podpory x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx

4.3.1996

9.3.2001

XX

Xxxxxx xxxx xxxxxx Xxxxxxxx x vládou Xxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx

27.11.2001

22.8.2002

Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx

XX

Xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx mezi Xxxxxxxxxx Slovinsko x Xxxxxxxxxx republikou

28.7.1993

28.3.1996

RO

Dohoda xxxx xxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx x vládou Xxxxxxxx x podpoře x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx

24.1.1996

24.11.1996

XX

Xxxxxx xxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx x Spolkovou xxxxxxxxxx Xxxxxxx x podpoře x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx

28.10.1993

18.7.1998

XX

Xxxxxx x podpoře x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx mezi xxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx a xxxxxx Xxxxxxxxxxxx království

24.9.1996

1.8.1998

EL

Dohoda xxxx vládou Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx x xxxxxx Xxxxx republiky o xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx investic

29.5.1997

10.2.2000

PL

Dohoda xxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx x Xxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx podpoře a xxxxxxx xxxxxxxx

28.6.1996

31.3.2000

XX

Xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx investic xxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx a Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

15.7.1998

3.4.2000

XX

Xxxxxx xxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx a Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx

14.5.1997

4.5.2000

XX

Xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx investic xxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

15.10.1996

9.6.2000

XX

Xxxxxx xxxx xxxxxx Republiky Xxxxxxxxx x xxxxxx Francouzské xxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx x ochraně xxxxxxxx

11.2.1998

5.8.2000

XX

Xxxxxx xxxx xxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx x xxxxxx Bulharské republiky x vzájemné podpoře x ochraně investic

30.6.1998

26.11.2000

MT

Dohoda xxxx xxxxxx Republiky Xxxxxxxxx x vládou Xxxxxxxxx Xxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx investic

15.3.2001

6.11.2001

BLEU

Dohoda xxxx xxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx-xxxxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx

1.2.1999

14.1.2002

XX

Xxxxxx mezi vládou Xxxxxxxxx Slovinsko x xxxxxx Dánského království xxxxxxxx se podpory x vzájemné xxxxxxx xxxxxxxx

11.5.1999

30.3.2002

XX

Xxxxxx xxxx xxxxxx Xxxxxxxxx Slovinsko x xxxxxx Litevské xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx investic

13.10.1998

15.5.2002

HR

Dohoda xxxx xxxxxx Xxxxxxxxx Slovinsko x xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx

12.12.1997

8.7.2004

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx

XX

Xxxxxx xxxx Xxxxxx x Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxx republikou x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx investic

13.9.1990

27.9.1991

ES

Dohoda x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx mezi Xxxxxx x Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

12.12.1990

28.11.1991

XXXX

Xxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Hospodářskou unií xxxxxxxx-xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x ochraně xxxxxxxx

24.4.1989

13.2.1992

XX

Xxxxxx xxxx Českou x Slovenskou Federativní Xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Německo x xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx investic

2.10.1990

2.8.1992

DK

Dohoda mezi Xxxxxx x Slovenskou Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx x Xxxxxxx xxxxxxxxxxx o xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx

6.3.1991

19.9.1992

(xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx 1.1.1993)

NL

Dohoda x xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx Xxxxxx a Slovenskou Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

29.4.1991

1.10.1992

XX

Xxxxxx xxxx xxxxxx Xxxxx x Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx x xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx ochraně xxxxxxxx

3.6.1991

31.12.1992

XX

Xxxxxx xxxx vládou Xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx Bulharské xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx investic

21.7.1994

9.3.1995

RO

Dohoda xxxx vládou Xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx Xxxxxxxx o podpoře x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx

3.3.1994

7.3.1996

XX

Xxxxxx xxxx Slovenskou xxxxxxxxxx a Xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx

18.8.1994

14.3.1996

XX

Xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx mezi Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx

28.7.1993

28.3.1996

XX

Xxxxxx xxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx ochraně xxxxxxxx

15.1.1993

19.7.1996

XX

Xxxxxx xxxx vládou Xxxxxxxxx republiky x xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx investic

12.2.1996

5.2.1997 (XX)

6.2.1997 (HR)

LV

Dohoda xxxx xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx x vládou Xxxxxxxx xxxxxxxxx x podpoře x vzájemné xxxxxxx xxxxxxxx

9.4.1998

30.10.1998

XX

Xxxxxx xxxx Slovenskou xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx

10.7.1995

15.5.1999

XX

Xxxxxx xxxx xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx Malty x xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx

7.9.1999

29.5.2000

(1) Aby xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x investicích uvedenou x xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx výměna xxxxxx.

(2) Xxx xxxxxxxxx je xxxxx xxxxx, že xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx Xxxxx a Slovenská Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx, musí xxx xxxxx na Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx Xxxxxx a Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx Republiku xxxxxxxxx xx xxxxx xx Xxxxxx republiku x/xxxx xxxxxxxx Slovenskou xxxxxxxxx.

(3) Xxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx, xx xxxxxxxx ukončení xxxxxxxxxxx dohody o xxxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxx x Xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx tak, xx xx xx xxxxxxxx xxxx Xxxxxxxx x Chorvatskem xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x investicích xxxx Xxxxxxxx x xxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx federativní xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx. Xxx xxxx xxxxxxx použitelnost xxxxxxxxxxx dohody o xxxxxxxxxxx mezi Xxxxxxxx x xxxxxxx Socialistickou xxxxxxxxxx Jugoslávie xx xxxxxxxx xxxx Xxxxxxxx x některými xxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxx xxxxxx Socialistické xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Jugoslávie, které xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx XX.

(4) Pro upřesnění xx třeba xxxxx, xx xxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxxxx dohody x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x této xxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx republika xxxx Česká a Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx Republika, xxxx xxx xxxxx xx Československou xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx Xxxxxx x Slovenskou Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx považován za xxxxx na Xxxxxx xxxxxxxxx x/xxxx případně Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Pro xxxxxxxxx xx třeba xxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx dvoustranných dohod x xxxxxxxxxxx mezi Xxxxxxx x Xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx této xxxxxx xxxxx vykládat xxx, že xx xx xxxxxxxx mezi Xxxxxxx x Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxx x xxxxxxx Socialistickou xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx.

(6) Xxx xxxxxxxxx je xxxxx xxxxx, xx xxxxxxxx ukončení dvoustranných xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxx x Xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx nelze xxxxxxxx xxx, xx xx xx vztazích xxxx Xxxxxxx a Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxx x xxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx.

(7) Xxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx, xx formální xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxx x Chorvatskem na xxxxxxx xxxx dohody xxxxx xxxxxxxx xxx, xx xx ve xxxxxxxx xxxx Německem x Chorvatskem xxxx xxxxx xxxxxxx dvoustrannou xxxxxx o investicích xxxx Xxxxxxxx a xxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx. Tím xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxx Německem x bývalou Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx Xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx XX.

PŘÍLOHA B (1)

SEZNAM DVOUSTRANNÝCH XXXXX X XXXXXXXXXXX, XXXXXXX XXXXXXXX SKONČILA X XXXXXXX XXXXXXXXXX X XXXXXXXX PLATNOSTI XXXXX XXXXX VYVOLÁVAT XXXXXX

Xxxxxxx stát

Smluvní xxxxxx/xxxxxx

Xxxxx xxxxxx

Xxxxx xxxxxxx

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx

Xxxxx ukončení

Bulharská xxxxxxxxx

XX

Xxxxxx mezi Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxx republikou x xxxxxxxx podpoře x xxxxxxx xxxxxxxx

5.12.1988

27.12.1990

1.9.2008

Xxxxxxxx republika Xxxxxxx

XX

Xxxxxx xxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxx x Xxxxxxx lidovou xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx investic

10.11.1989

24.2.1991

18.10.2019

Řecká xxxxxxxxx

XX

Xxxxxx xxxx Xxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxxx xxxxxxxxxx x podpoře x xxxxxxxx ochraně xxxxxxxx

14.10.1992

20.2.1995

7.11.2019

Xxxxxxxxx království

PL

Dohoda mezi Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x Xxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx

30.7.1992

1.5.1993

16.10.2019

Xxxxxxxxxxx republika

PL

Dohoda xxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx Xxxxxx lidové republiky x vzájemné podpoře x xxxxxxx xxxxxxxx

14.2.1989

10.2.1990

19.7.2019

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

XX

Xxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Polskou xxxxxxxxxx x vzájemné xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx

21.2.1995

4.10.1995

18.10.2019

Xxxxxxx xxxxxxxxx

XX

Xxxxxx xxxx xxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx Xxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx&xxxx;(2)

28.7.1967

15.10.1973

1.3.2008

XX

Xxxxxx mezi Italskou xxxxxxxxxx x Bulharskou xxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx

5.12.1988

27.12.1990

1.9.2008

XX

Xxxxxx xxxx xxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxx x vládou Republiky Xxxxxxxxx x podpoře x xxxxxxx investic

8.3.2000

11.8.2003

1.9.2008

Kyperská xxxxxxxxx

XX

Xxxxxx mezi Kyperskou xxxxxxxxxx x Xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x vzájemné xxxxxxx xxxxxxxx

4.6.1992

6.7.1993

17.1.2019

Xxxxxxxxx Malta

IT

Dohoda xxxx xxxxxx Xxxxxxxxx Malta x xxxxxx Italské xxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxxx spolupráce x xxxxxxx xxxxxxxx&xxxx;(3)

28.7.1967

15.10.1973

1.3.2008

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

XX

Xxxxxx xxxx Nizozemským xxxxxxxxxxx x Polskou xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx investic

7.9.1992

1.2.1994

2.2.2019

Polská xxxxxxxxx

XX

Xxxxxx xxxx xxxxxx Xxxxxx xxxxxx republiky x xxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx

14.2.1989

10.2.1990

19.7.2019

XX

Xxxxxx xxxx Xxxxxxx xxxxxxx republikou x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxx x podpoře a xxxxxxxx ochraně xxxxxxxx

10.11.1989

24.2.1991

18.10.2019

XX

Xxxxxx xxxx Polskou xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x ochraně xxxxxxxx

30.7.1992

1.5.1993

16.10.2019

XX

Xxxxxx xxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx ochraně xxxxxxxx

4.6.1992

6.7.1993

17.1.2019

XX

Xxxxxx xxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxx královstvím x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx investic

7.9.1992

1.2.1994

2.2.2019

PT

Dohoda xxxx xxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx

11.3.1993

3.8.1994

3.8.2019

XX

Xxxxxx xxxx Xxxxxxx republikou x Xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x vzájemné xxxxxxx investic

14.10.1992

20.2.1995

7.11.2019

HR

Dohoda xxxx Xxxxxxx republikou x Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx podpoře x xxxxxxx investic

21.2.1995

4.10.1995

18.10.2019

Portugalská republika

PL

Dohoda xxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxx x vzájemné xxxxxxx xxxxxxxx

11.3.1993

3.8.1994

3.8.2019

Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx

XX

Xxxxxx xxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx x xxxxxx Italské xxxxxxxxx o xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx

8.3.2000

11.8.2003

1.9.2008

(1) Xxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x investicích xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) X souladu x podmínkami xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx ke dni 1. března 2008 x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xx xxxxxxx v xxxx příloze xxxxx xx účelem xxxxx xxxxxxx.

(3) X souladu x xxxxxxxxxx této xxxxxxx xxxxxxxx její xxxxxxxx xx xxx 1. března 2008 x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx platnosti. Xx uvedena x xxxx příloze xxxxx xx xxxxxx větší xxxxxxx.

PŘÍLOHA X

XXXXXXXXXX XXXXX ČLÁNKU 7

[Xxxxx xxxxxxxxxxxxx členského xxxxx], xxx xx xxxxxx xxxxxxx, x [xxxxx žalovaného xxxxxxxxx xxxxx] xxxxx s xxxxxxx xx výše xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxx xxxxxx Xxxxx XX x xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx XX xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x čl. 4 odst. 1 Xxxxxx x ukončení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x investicích xxxx xxxxxxxxx státy Evropské xxxx:

"Xxxxxxx strany xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xx Smlouvami XX, x nelze xx xxxxx použít. X xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a Xxxxxxxxx XX xxxxx xxx xxx, xxx se xxxxxxxx ze xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx dohody x xxxxxxxxxxx stala xxxxxxxx státem Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx dvoustranné xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx jako xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx."

Xxxxx jde x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx stanovené x článku 1 Xxxxxx x ukončení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx.

XXXXXXX D

ORIENTAČNÍ SAZEBNÍK XXXXXXXX PRO XXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXX ČL. 9 XXXX. 8 POSLEDNÍ VĚTY

Zahájení xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx analýza x xxxxxx adresovaná xxxxxxxxxxx x hostitelskému xxxxxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, aby xx dvou xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

1&xxxx;000 XXX

Xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx dosažení přátelského xxxxxx xxxxx

1&xxxx;000 EUR

Návrh xxxxxxxxxxx řešení sporu

1 000 XXX

(Xxxxx xxxxxx přátelské xxxxxx xxxxx xxxxxxxx) xxxxxxxxxx xxxxxxx jednání xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx stranami s xxxxx nalézt xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx

1&xxxx;000 XXX

(Xxxxx nebylo xxxxxxxx xxxxxx) xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx

1&xxxx;000 XXX

Informace

Právní xxxxxxx č. 39/2021 Xx. x. x. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 8.12.2021.

Xx dni xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, pokud xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx právního předpisu.