Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 17.01.2022.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 10.12.2021.


Sdělení o sjednání Dohody mezi ČR a Zimbabwskou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic

40/2021 Sb. m. s.
 

Sdělení o sjednání Dohody

Dohoda

Definice Článek 1

Podpora a ochrana investic Článek 2

Národní zacházení a doložka nejvyšších výhod Článek 3

Náhrada škod Článek 4

Vyvlastnění Článek 5

Převody Článek 6

Postoupení práv Článek 7

Řešení sporů z investic mezi smluvní stranou a investorem druhé smluvní strany Článek 8

Řešení sporů mezi smluvními stranami Článek 9

Použití jiných předpisů a zvláštní závazky Článek 10

Použitelnost této dohody Článek 11

Vstup v platnost, trvání a ukončení Článek 12

INFORMACE

40

XXXXXXX

Xxxxxxxxxxxx zahraničních xxxx
&xxxx;

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xx xxx 13. xxxx 1999 byla x Xxxxxx podepsána Xxxxxx xxxx Českou xxxxxxxxxx a Zimbabwskou xxxxxxxxxx o xxxxxxx x vzájemné ochraně xxxxxxxx.

X Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx Parlament Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx ratifikoval.

Dohoda xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx článku 12 xxxx. 1 xxx 1. xxxxxxxxx 2021.

Xxxxx znění Xxxxxx xx vyhlašuje xxxxxxxx.

Xxxxxx

xxxx Xxxxxx republikou x Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx ochraně xxxxxxxx
&xxxx;

Xxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxx xxxxxx"),

xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx hospodářskou xxxxxxxxxx x vzájemnému xxxxxxxxx xxxx států,

hodlajíce xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx státu xx xxxxx druhého xxxxx a

vědomy xx, xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx této xxxxxx xxxxxxxxx podnikatelskou xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx,

xx dohodly na xxxxxxxxxxxx:

Článek 1

Xxxxxxxx

Xxx účely xxxx dohody:

1. Pojem "xxxxxxxxx" xxxxxxxx každou xxxxxxxxxx hodnotu xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxxx aktivitami xxxxxxxxxx xxxxx smluvní xxxxxx xx území xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx druhé smluvní xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, nikoli však xxxxxxx:

x) xxxxxx x xxxxxxxx majetek, jakož x všechna majetková xxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx;

x) xxxxx, obligace x xxxxxxxxxxx dluhopisy xxxxxxxxxxx xxxx jakékoli xxxx xxxxx xxxxxx xx společnosti;

c) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx základě xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx hodnotu x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxx;

x) xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx práv, xxxx x ochranných xxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxx, technických postupů, xxxx-xxx, xxxxxxxxxx tajemství, xxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxx, xxxxxxx s xxxxxxxxx;

x) xxxxxxxx právo xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx zákona, xxxxxx koncesí k xxxxxxxx, těžbě, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx přírodních xxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxx na xxxxxx charakter xxxx xxxxxxxxx.

2. Xxxxx "xxxxxxxx" xxxxxxx jakoukoli xxxxxxxx xxxx právnickou xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx druhé xxxxxxx xxxxxx.

x) Xxxxx "xxxxxxx xxxxx" znamená jakoukoli xxxxxxxx osobu xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx smluvních xxxxx x xxxxxxx s xxxxxx zákony.

b) Pojem "xxxxxxxxx xxxxx" znamená xx xxxxxx x xxxxx smluvním xxxxxxx xxxxxxxxx společnost xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx s jejími xxxxxx a xxxxxxx xxxx za právnickou xxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxx na xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx.

3. Xxxxx "xxxxxx" znamená xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xx vsak xxxxxxx, xxxxx, úroky x xxxxxx, xxxxxxxxx kapitálu, xxxxxx, dividendy, xxxxxxxx xxxx jiné poplatky.

4. Xxxxx "xxxxxx xxx" xxxxxxxx xxxxxxxx zákon x předpis xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx.

5. Xxxxx "xxxxx" xxxxxxx:

x) xx vztahu x Xxxxx republice území Xxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx;

x) xx xxxxxx x Zimbabwské xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx vykonává xxxxxxxxxxxx, svrchovaná xxxxx x jurisdikci x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

Článek 2

Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx

1. Xxxxx xxxxxxx xxxxxx bude xxxxxxxxxx x vytvářet xxxxxxxx podmínky pro xxxxxxxxx druhé smluvní xxxxxx, aby xxxxxxxxxxx xx jejím území, x xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xx v souladu xx xxxx xxxxxxx xxxxx.

2. Investicím uskutečněným xxxxxxxxx xxxxx ze xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx řádné x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x bezpečnosti xx území druhé xxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxx 3

Xxxxxxx zacházení x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

1. Každá smluvní xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx území xxxxxxxxxx x výnosům xxxxxxxxx xxxxx smluvní xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxx x není xxxx xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx svých xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx investicím x xxxxxxx investorů xxxxxxxxxx xxxxxxx státu, xx-xx xxxxxxxxxx.

2. Xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx x řízení, xxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx, zacházení, xxxxx xx řádné x xxxxxxxxxxx x ne xxxx xxxxxxxx, než xxxx poskytuje xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx.

3. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xxxxxx xxxxxx nelze xxxxxxxx xxx, že xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx druhé xxxxxxx strany takové xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx:

x) xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxx podobných xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x takovým xxxxx xxxx institucím xxxx xxxxxx forem regionální xxxxxxxxxx, xxxxxxx členem xxxxx ze smluvních xxxxx xx nebo xxxx xxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

Článek 4

Xxxxxxx xxxx

1. Xxxxxxxx investice xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx smluvní strany xxxxx xxxxx následkem xxxxx, xxxxxxxxxxx konfliktu, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx podobných xxxxxxxx xx území xxxxx xxxxxxx strany, poskytne xxx xxxx smluvní xxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx ne xxxx příznivé, xxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx investorům xxxx xxxxxxxxxx jakéhokoli xxxxxxx xxxxx.

2. Xxxx je xxxxxxx ustanovení xxxxxxxx 1 xxxxxx článku, xxxx xxxxxxxxxx jedné xxxxxxx strany, xxxxx xxx xxxxxxxxxx událostech xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx škody xx území xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx:

x) zabavení xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx orgány xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx druhé xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxx nebylo xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x přiměřená náhrada xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx x důsledku zničení xxxxxxx. Xxxxxxxx platby xxxxx bez xxxxxxxx xxxxx převoditelné xx xxxxx směnitelné měně.

Xxxxxx 5

Vyvlastnění

1. Investice xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx smluvních xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx opatřením xxxxxxx xxxxxxx účinek xxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxx") xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Vyvlastnění bude xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xx nediskriminačním základě x xxxx provázeno xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx xx bude xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx před xxxxxxxxxxxx nebo než xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxx uskutečněna bez xxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx ve volně xxxxxxxxxx xxxx.

2. Dotčený xxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, a na xxxxxxxxxx xxx investice x xxxxxxx x xxxxxxxx obsaženými v xxxxx článku.

Článek 6

Xxxxxxx

1. Smluvní xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx spojených s xxxxxxxxxxx x výnosy. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Takové xxxxxxx xxxxxxxx zejména, xxxxxxx xxxx výlučně:

a) kapitál x dodatečné xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx investice;

b) xxxxx, xxxxx, xxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxx;

x) xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx;

x) xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx;

x) xxxxxx x xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxx;

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxx zaměstnanců, xxxxx xxxx zaměstnáni a xxxx povolení pracovat x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxx na xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx.

2. Xxx xxxxx této xxxxxx bude jako xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxx transakce x xxx převodu, xxxxx nebude xxxxxxxxx xxxxx.

3. Xx převody xxxxxxxxx "bez xxxxxxxxxx xxxxxxxx" xx smyslu xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxx xxxxx považovány xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx je xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxx 7

Xxxxxxxxxx xxxx

1. Xxxxxxxx xxxxx smluvní xxxxxx xxxx agentura xx xxxxxxxx provede xxxxxx svému xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x důvodu xxxxxx, xxxxxx poskytla xx vztahu x xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx smluvní xxxxxx:

x) postoupení xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx zmocněné, xx x postoupení došlo xx xxxxxx xxxx xx základě xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxx, x

x) xx xxxxx smluvní xxxxxx xxxx xxxxxxxx jí xxxxxxxx je x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx uplatňovat práva x xxxxxxx nároky xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx vztahující xx x xxxxxxxxx.

2. Xxxxxxxxxx práva xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx nároky xxxxxxxxx.

Článek 8

Řešení xxxxx x xxxxxxxx mezi xxxxxxx stranou x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx

1. Xxxxxxxx xxxx, xxxxx může xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx jedné xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx druhé xxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx stranami xxxxx.

2. Jestliže xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx podle xxx xxxxx:

x) xxxxxxxxxxx soudu xxxx xxxxxxxxx tribunálu xxxxxxx xxxxxx, která xx xxxxxxx sporu;

nebo

b) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx z xxxxxxxx (XXXXX) x xxxxxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Úmluvy x xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx mezi xxxxx x občany xxxxxx xxxxx, otevřené x xxxxxxx ve Xxxxxxxxxxx X.X. 18. xxxxxx 1965 x případě, xx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx Xxxxxx;

xxxx

x) rozhodci xxxx mezinárodnímu rozhodčímu xxxxx zřízenému ad xxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxxx spojených xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx právo xxxxxxxx (XXXXXXXX). Strany xxxxx se xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx těchto pravidel.

Rozhodčí xxxxxx xxxxx konečné x závazné xxx xxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxx 9

Řešení sporů xxxx smluvními stranami

1. Xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx dohody xxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx jednáními.

2. Xxxxx xxxx nemůže xxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx měsíců, xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx ze xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

3. Rozhodčí soud xxxx xxxxxxx xxx xxxxx jednotlivý xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxxx určí xxxxxxx xxxxxxxx ve xxxxx xxxx měsíců xx obdržení xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxx rozhodci xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx státu, xxxxx xxxx se souhlasem xxxx smluvních stran xxxxxxxx předsedou xxxxx (xxxx jen "xxxxxxxx"). Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxx měsíců xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

4. Xxxxx v xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 3 xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx jmenování, xxxx být požádán xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx soudního xxxxx, aby xxxxxxx xxxxxxxxx. Xx-xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx smluvní xxxxxx xxxx z xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx řečený úkon, xxxx o jmenování xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xx-xx xxxx xxxxxxxxxxxxx občanem xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxx x xxxxxxxxx jmenování xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx žádné xxxxxxx xxxxxx.

5. Xxxxxxxx xxxx xxxxxx své rozhodnutí xxxxxxxx xxxxx. Takové xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx. Xxxxx smluvní xxxxxx xxxxxx xxxxxxx svého xxxxxxxx x xxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxx předsedy x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx hrazeny smluvními xxxxxxxx rovným xxxxx. Xxxxxxxx xxxx určí xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

6. Xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxx obecných xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

Článek 10

Xxxxxxx jiných xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx

1. X xxxxxxx, xx je xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx současně xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx stranami xxxx xxx smluvní xxxxxx, xxx v xxxx xxxxxx xxxxxxx, aby xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx jakýkoli její xxxxxxxx, xxxxx vlastní xxxxxxxxx xx území xxxxx smluvní xxxxxx, xxxxxx jakýchkoli xxxxxxxx, xxxxx jsou xxx xxxx příznivější.

2. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx jednou xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx smluvní strany x souladu s xxxxx právním xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx ustanoveními xx xxxxxxxxxxx, xxx které xx xxxxxxxxxxx touto xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxx 11

Použitelnost xxxx xxxxxx

Xxxxxxxxxx této xxxxxx xx xxxxxxx na xxxxxxx investice uskutečněné xxxxxxxxx jedné xxxxxxx xxxxxx na xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x také na xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxx, xxxxx xx staly xxxx xxxxx xxxxxxx x platnost, xxxx xx xxxxxx, xxxxx xxxx vyřešeny před xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx.

Xxxxxx 12

Xxxxx x xxxxxxxx, trvání x xxxxxxxx

1. Xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx svého právního xxxx pro vstup xxxx dohody x xxxxxxxx. Xxxx xxxxxx xxxxxxx x platnost xxxx xxxxx xxxxxxxxxx.

2. Xxxx xxxxxx xxxxxxx x platnosti po xxxx deseti xxx Xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx xx do xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx ode xxx, xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx stran xxxxxxx xxxxxx xxxxx smluvní xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx.

3. Xxx xxxxxxxxx uskutečněné xxxx ukončením xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx dohody xxxxxx po dobu xxxxxx let od xxxx xxxxxxxx platnosti.
 

Na xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx zmocněni, xxxxxxxxx xxxx xxxxxx.

Xxxx xx dvojím xxxxxxxxxx x Harare xxx 13. xxxxxx xxxx 1999, x xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx, xxxxxxx oba xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.
&xxxx;

Xx Xxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxx Siro x. x.

xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x Zimbabwské xxxxxxxxx
&xxxx;

Xx Xxxxxxxxxxx republiku

Herbert Xxxxxxx x. r.

ministr xxxxxxx

Xxxxxxxxx

Xxxxxx předpis č. 40/2021 Sb. x. x. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 10.12.2021.

Xx dni xxxxxxxx xxxxxx předpis xxxxx xxxxx či xxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx právních xxxxx jiných xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx změna shora xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.