Animace načítání

Stránka se připravuje...


Číslo předpisu Název předpisu Akce
167/1976 Sb. Redakční sdělení o opravě tiskových chyb v zákoně č. 75/1976 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č. 53/1966 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, slovenského vydání R P
163/1976 Sb. Nařízení vlády, kterým se pro rok 1977 a 1978 stanoví částka rozhodná pro uplatnění daně z překročení mezd a odměn v jednotných zemědělských družstvech R P
156/1976 Sb. Usnesení o vyhlášení doplňovacích voleb ve volebním obvodu č. 106 pro volby do Sněmovny národů Federálního shromáždění Československé socialistické republiky R P
154/1976 Sb. Zákon, kterým se mění zákonná úprava sazeb příspěvku na sociální zabezpečení R P
150/1976 Sb. Zákon o státním rozpočtu České socialistické republiky na rok 1977 R P
149/1976 Sb. Zákon o státním rozpočtu československé federace na rok 1977 R P
147/1976 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 83/1974 Sb., o rovnocennosti a uznávání vysvědčení a diplomů o vzdělání vydávaných ve Svazu sovětských socialistických republik R P
138/1976 Sb. Nařízení vlády o úpravě některých náhrad za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání R P
135/1976 Sb. Vyhláška o Konzulární úmluvě mezi Československou socialistickou republikou a Spojeným královstvím Velké Británie a Severního Irska R P
132/1976 Sb. Vyhláška o Úmluvě o uznávání a výkonu rozhodnutí o vyživovací povinnosti R P
131/1976 Sb. Vyhláška o Úmluvě o uznávání rozvodů a zrušení manželského soužití R P
130/1976 Sb. Vyhláška o Úmluvě o právu použitelném pro dopravní nehody R P
129/1976 Sb. Vyhláška o Úmluvě o provádění důkazů v cizině ve věcech občanských a obchodních R P
120/1976 Sb. Vyhláška o Mezinárodním paktu o občanských a politických právech a Mezinárodním paktu o hospodářských, sociálních a kulturních právech R P
119/1976 Sb. Vyhláška o Protokolu o změnách Statutu Rady vzájemné hospodářské pomoci a Úmluvy o právní způsobilosti, výsadách a imunitách Rady vzájemné hospodářské pomoci R P
118/1976 Sb. Vyhláška, kterou se pověřují městské a místní národní výbory ve Východočeském kraji výkonem státní správy ve vodním hospodářství R P
116/1976 Sb. Vyhláška o Mezinárodní úmluvě o potlačení a trestání zločinu apartheidu R P
115/1976 Sb. Vyhláška o Smlouvě mezi Československou socialistickou republikou a Italskou republikou o zamezení dvojího zdanění příjmů a majetku v oboru námořní a letecké dopravy R P
114/1976 Sb. Vyhláška o Dohodě o kulturní spolupráci mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Libyjské arabské republiky R P
109/1976 Sb. Vyhláška o některých opatřeních k provádění Evropské dohody o práci osádek vozidel v mezinárodní silniční dopravě (AETR) R P