Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 30.01.2023.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 23.03.1976.


120

VYHLÁŠKA

ministra xxxxxxxxxxxx věcí

ze xxx 10. května 1976

x Xxxxxxxxxxxx xxxxx x občanských x xxxxxxxxxxx právech x Xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx, sociálních x xxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxx 19. xxxxxxxx 1966 byl x Xxx Yorku xxxxxxx x xxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx a Xxxxxxxxxxx xxxx x hospodářských, xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx socialistické xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx v Xxx Xxxxx dne 7. xxxxx 1968.

X xxxxx pakty xxxxxxxxx xxxxxxx xxx 11. xxxxxxxxx 1975 Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx socialistické xxxxxxxxx. President xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx pakt x xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx k článku 48 xxxxxxxx 1 x Xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx, sociálních a xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x článku 26 xxxxxxxx 1. Xxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx byly uloženy x generálního tajemníka Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx paktů, xxx 23. prosince 1975.

Xxxxxxxxxxx pakt o xxxxxxxxxx x politických xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxx článku 49 xxxx 23. března 1976 x tímto xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxx Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Mezinárodní xxxx x xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xx základě xxxxx článku 27 dnem 3. xxxxx 1976 x xxx Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx 23. xxxxxx 1976.

České překlady xxxx xxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxx:
Xxx. Chňoupek x. x.

MEZINÁRODNÍ XXXX

x občanských x politických xxxxxxx

Xxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxx,

xxxxxx na zřeteli, xx podle xxxxx xxxxxxxxxxx x Chartě Organizace spojených národů xx xxxxxx přirozené xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x nezcizitelných xxxx xxxxx členů xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxx,

xxxxxxxxxx, xx xxxx práva xx xxxxxxxx od xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

xxxxxxxxxx, xx xxxxx Všeobecné xxxxxxxxx xxxxxxxx práv xx xxxxxx svobodné xxxxxx bytosti xxxxxx xx občanské x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx vytvořeny xxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx bude moci xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x politických xxxx, jakož x xxxxx xxxx hospodářských, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx,

xxxxxx xx zřeteli závazek xxxxx xxxxxxxxxxx x Charty Organizace spojených národů xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx x svobodám x x xxxxxx xxxxxxxxxxx,

xxxxxxxxxxx xx, že xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx x jiným a xx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx, je xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx Paktu,

ujednávají xxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx:

ČÁST I

Článek 1

(1) Xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx. Xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx určují xxxx politický xxxxxx x xxxxxxxx uskutečňují xxxx xxxxxxxxxxx, sociální x xxxxxxxx vývoj.

(2) Xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxx vlastní xxxx svobodně xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxx. X xxxxxx xxxxxxx nesmí být xxxxx xxxxxx svých xxxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxx existenci.

(3) Xxxxx, xxxxxxx xxxxxx Xxxxx, xxxxxx těch xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx nesamosprávných x xxxxxxxxxxxx území, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx na sebeurčení x budou xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx Charty Organizace spojených národů.

XXXX XX

Xxxxxx 2

(1) Xxxxx xxxx, xxxxx xx smluvní stranou Xxxxx, se xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x tomto Paktu x xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx jednotlivcům xx xxxx xxxxx x podléhajícím jeho xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx rasy, xxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx, se xxxxxxxx, xxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx jiná xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx kroky x xxxxxxx se svými xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx tohoto Xxxxx x tomu, xxx xxxxxxxx xxxxxx zákonodárná xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx k xxxx, xxx byla uplatněna xxxxx xxxxxx x Xxxxx.

(3) Každý xxxx, xxxxx xx smluvní xxxxxxx Paktu, xx xxxxxxxx:

x) xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx Paktem xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx ohledu xx xx, xxx se xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx jednající v xxxxxx funkci;

b) xxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxx, xxx xx domáhá xxxxxx xxxxxxx, xxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx zákonodárnými xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx ustanoveným xxxxxxx xxxxxxxx státu, x xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx;

x) xxxxxxxx, aby xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxxx.

Článek 3

Xxxxx, smluvní xxxxxx Paktu, se xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx x xxx xx požívání xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx stanovených x xxxxx Xxxxx.

Xxxxxx 4

(1) Xx-xx xx mimořádné situace, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx, ohrožen xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxx Paktu, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx Xxxxx x xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx situace xx xxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx s xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxx, xxxxxxx, xxxxxx, náboženství xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxx ustanovení xx nelze xxxxxxxx xx článků 6, 7, 8 (xxxxxxxx 1 x 2), 11, 15, 16 x 18.

(3) Xxxxx stát, xxxxx je xxxxxxx xxxxxxx Paktu, xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx. 1 xxxxxx xxxxxx, okamžitě xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx generálního tajemníka Xxxxxxxxxx spojených xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxx Xxxxx, x xxxxxxxxxxxx, od xxxxx xx xxxxxxxx x x důvodech, xxxxx xx k xxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxx, kdy xxxx xxxxxxxx skončí.

Xxxxxx 5

(1) Xxx x xxxxx Paktu xxxxxx xxx vykládáno xxx xxxxxxxx, xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx se xxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x práv xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx rozsahu, xxx xxxxx Pakt xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxx, který xx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx, xx základě xxxxxx, úmluv, xxxxxxxx xxxx zvyklostí xxxxxxx xxxxxxx xxxx zrušena xxx záminkou, xx Xxxx taková xxxxx xxxxxxxx xxxx je xxxxxx v xxxxxx xxxxxxx.

XXXX XXX

Xxxxxx 6

(1) Xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxx. Xxxx právo xx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) X xxxxxx, xxx nebyl xxxxxx trest smrti, xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx smrti xxxxxxxx xxxxx xx nejtěžší xxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxx, xxx byl xxxxxxx xxx xxxxxxx, x xxxxxx x rozporu x xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx a Úmluvy o zabránění a trestání zločinu genocidia. Xxxxx trest může xxx vykonán pouze xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx vyneseného xxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxx zbavení xxxxxx znamená xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx se, xx xxx v xxxxx článku xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx stát, který xx xxxxxxx stranou Xxxxx, odchýlit xx xx xxxxxxxxxxx závazku, xxxx xxx převzat xx xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx x zabránění x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Každý, kdo xxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx trestu xxxxx xxxxx být xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx nebude xxxxxxx xx trestné xxxx xxxxxxxx osobami mladšími xxxxxxxx let x xxxxxx vykonán xx xxxxxxxxx xxxxxx.

(6) Tohoto xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx xx zabránilo xxxxxxx xxxxxx smrti xxxx xxx zrušení xxxxxx xxxxx bylo zdrženo xxxxxxxxxx xxxxxx, účastníkem xxxxxx Xxxxx.

Článek 7

Xxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, nelidskému xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx souhlasu xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

Článek 8

(1) Nikdo xxxxx xxx držen x xxxxxxxx; xxxxxxx xxxxx otroctví x xxxxxxx s xxxxxx xxxx zakázány.

(2) Xxxxx xxxxx být držen x xxxxxxxxxxx.

(3)

x) Na xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx, aby xxxxxxxxx xxxxxxx nebo povinnou xxxxx;

x) článek 3 x) xxxxxxx vykonávání xxxxx práce x xxxxxx, xxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx za xxxxxxx xxx, xxx-xx vynesen xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx;

x) pro xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx "xxxxxx xxxx povinná xxxxx" xxxxxxxxxx:

(X) xxxxxxxxx xxxxx nebo službu, xxx xxxxxx xxxxxxx x pododstavci x), xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx osoby, xxxxx je xx xxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, nebo xx xxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx propuštěna z xxxxxx vazby;

(II) jakoukoli xxxxxx vojenské povahy x x zemích, xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx službu, xxx xx xxxxx xxxxxx vyžaduje od xxxx, xxxxx odmítají xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx svého xxxxxxxxxxx;

(XXX) xxxxxxxxx službu xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx při xxxxxxx xxxxxxxxxx život xxxx xxxxxxxx společenství;

(IV) xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx povinností.

Xxxxxx 9

(1) Každý xx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx. Nikdo nesmí xxx svévolně zatčen xxxx zadržen. Xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx případů, xxx xx xxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxx x xx xxxxx s xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxx, xxx xx xxxxxx, musí xxx x xxxx xxxxxxx seznámen x xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxx němu xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxx, kdo xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx z trestného xxxx, xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx před xxxxxx xxxx jiného xxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxx zmocněn xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxx. Není xxxxxxx xxxxxxxxx, aby xxxxx čekající xx xxxxxxx řízení byly xxxxxx xx xxxxx; xxxxxxxxxx může xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx se dostaví x xxxxxxxxx xxxxxx x jakémkoli jiném xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x x vynesení xxxxxxxx.

(4) Xxxxx, kdo xx xxxxxx xxxx xx xxxxxx xx xxxxx, xx xxxxx xx xxxxxx před xxxxxx xxx, xxx xxxx mohl xxxxxxxxxx xxx prodlení x xxxxxxxxxxxxxx jeho zadržení x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx zákonná.

(5) Každý, xxx se xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx zatčení xxxx vazby, xx xxxxxxxxxxx právo xx xxxxxxx.

Xxxxxx 10

(1) Xx xxxxx xxxxxxx zbavenými xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx lidsky a x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(2)

x) Xxxxxxxx osoby xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx odděleny xx xxxx, odsouzených x xxxxxxx xx x xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xx x jejich xxxx xxxxx xxxxxx rozhodnuto;

b) xxxxxxxx xxxxxxxxx osoby xxxx odděleny xx xxxxxxxxx a xxxx xx možná nejrychleji xxxxxxxxx xxxx soud.

(3) Xxxxxxxx řád xxxxxxx xxxxxx zacházení s xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xx jejich xxxxxxxxxx x xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx postavení.

Xxxxxx 11

Xxxxx nebude xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx smluvnímu xxxxxxx.

Xxxxxx 12

(1) Každý, xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxx xxxxxxxx státu, má xx xxxxx xxxxx xxxxx svobody xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx místo xxxxxx.

(2) Xxxxx může xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, x xxxx vlastní.

(3) Xxxx zmíněná xxxxx xxxxxxxxxxx žádným xxxxxxxx xxxxx těch, xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxx národní xxxxxxxxxxx, veřejného xxxxxxx, xxxxxxxxx zdraví xxxx xxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxx druhých x xxxxx jsou x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx Paktu.

(4) Xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx zbaven xxxxx xxxxxxxx do xxx xxxxxxx xxxx.

Xxxxxx 13

Xxxxxxx nacházející xx xxxxxxxxxxx na xxxxx xxxxx, který xx smluvní xxxxxxx Xxxxx, xxxx xxx x něho xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx, k xxxxx xx xxxxxxx v xxxxxxx se xxxxxxx, x má xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx, kdy xxxxxxxx xxxxxx národní xxxxxxxxxxx xxxxxxxx jiný xxxxxx, xxxxxxxxx námitky xxxxx xxxxx vyhoštění x xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx příslušným xxxxxxx nebo xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxx xxxx za xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxx 14

(1) Všechny xxxxx jsou si xxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxx má úplně xxxxxx právo, aby xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx soudem, xxxxx xxxxxxxxx xxx x jeho xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxx x xxxxxxxxx trestním xxxxxxxx vzneseném xxxxx xxxx. Tisk x xxxxxxxxx xxxxx být xxxxxxxxx x celého xxxxxx xxxx x xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxx, xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx, nebo xxxxx xxx vyloučeny x xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx nutný při xxxxxxxxxx okolnostech, xxx xx zveřejnění prejudikovalo xxxxx xxxxxxxxxxxxx; xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x trestní xxxx xxxxxxxxxxxxxx věci bude xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxxxx osob xxxxxxxx xxxx postup xxxx xxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx opatrovnictví xxxx.

(2) Xxxxx, xxx xx xxxxxxx z xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xx xx nevinného, dokud xxxx xxxxxxxx postupem xxxxxxxxx xxxx vina.

(3) Xxxxx, xxx xx xxxxxxx z xxxxxxxxx xxxx, xx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx:

x) xx být xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxx xxxxxx, o xxxxxx x xxxxxx obvinění xxxxx xxxx;

x) má xxx dostatek xxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxx své obhajoby x xxx se xxxx xxxxxx s xxxxxxxx xxxxx své xxxxxxx xxxxx;

x) xx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx;

x) má xxx souzen xx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx xxx xxxxx; xx být xxxxxx x xxxxx xxxxxxx a xx xx být poskytnuta xxxxxx xxxxx v xxxxxx xxxxxxx, xxx xxxx zájmy spravedlnosti xxxxxxxx, x xxxx xx v xxxxxxx xxxxxxx sám xxxxxx xxxxxxx, jestliže xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxx;

x) xx mu xxx xxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx výslech xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx x aby xxx možnost xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x jeho xxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxx jako x xxxxxx xxxxxxxxxx proti xxxx;

x) xx xx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx nemluví xxxxxxx, jehož xx xxxxx x soudu;

g) xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx sobě xxxx xxxxxxx xxxx.

(4) X xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx se xxxxx v úvahu xxxxxx věk x xxxxxxxxxx, xx je xxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxx nápravu.

(5) Každý, xxxx xxxx xxxxxxxx, xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx činu, má xxxxx, xxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(6) Xxxxxxxx bylo xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxx xxx později xxxxx xxxxx vyvrácen nebo xxx zproštěn obžaloby xx xxxxxxx toho, xx nějaká xxxx xxxxxxxxxx přesvědčivě xxxxxxx, xx výrokem xxxxx xxx xxxxxxx zákon, xxxxxxxx xx xxxx, xxx xxx xxxxxxxxx xx základě xxxxxxxx xxxxxx, náhrada podle xxxxxx, pokud se xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx na xxxx xxxx xxxxx.

(7) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxx xxxxx dřívější xxxxxxx xxx xxx čin xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx byl xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx jímž byl xxxxxxxx xxxxxxxx.

Článek 15

(1) Nikdo xxxxx být xxxxxxxxx xx xxx, xxxxx xxxxx trestný podle xxxxxx v xxxx, xxx byl xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx uložit xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x době, xxx byl xxxxxxx xxx xxxxxxx. Xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx je xxx xxxxxxxxx přiznivější.

(2) Xxx x tomto xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx čin, který x xxxx, kdy xxx xxxxxxx, byl xxxxxxx xxxxx obecných xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

Článek 16

Každý má xxxxx xx xx, xxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx 17

(1) Xxxxx xxxxx xxx vystaven xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx života, xx xxxxxx, xxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx ani xxxxxx xx svou xxxx x pověst.

(2) Xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx zásahům nebo xxxxxx.

Xxxxxx 18

(1) Každý xx xxxxx xx xxxxxxx myšlení, svědomí x xxxxxxxxxxx. Xxxx xxxxx xxxxxxxx v xxxx xxxxxxx vyznávat xxxx přijmout xxxxxxxxxxx xxxx víru xxxxx xxxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx své xxxxxxxxxxx nebo xxxx xxx nebo xxxxxxxx x xxxxxx, xx xxxxxxx xxxx soukromě, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx x vyučováním.

(2) Xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx by xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx nebo přijmout xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx své xxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxx projevovat xxxxxxxxxxx nebo xxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx xxxxx x ochraně xxxxxxx xxxxxxxxxxx, pořádku, xxxxxx xxxx morálky xxxx základních xxxx x xxxxxx jiných.

(4) Xxxxx, smluvní xxxxxx Xxxxx, xx zavazují xxxxxxxxxxx xxxxxxx rodičů, x xxx, kde xx xx xxxxxx, xxxxxxxxx, zajistit xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx poručníků.

Xxxxxx 19

(1) Xxxxx xx právo xxxxxxxx xxxx názor xxx xxxxxxxx.

(2) Každý xx xxxxx na svobodu xxxxxxx; xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx druhu, xxx xxxxxx xx hranice, xx xxxxx, xxxxxxx xxxx tiskem, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxx volby.

(3) Xxxxxxx xxxx uvedených x xxxxxxxx 2 xxxxxx xxxxxx x sebou xxxx zvláštní povinnosti x xxxxxxxxxxx. Xxxx xxxxx xxxxxxxx určitým xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx pouze xxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx a xxx xxxx xxxxx:

x) k xxxxxxxxxxxx práv nebo xxxxxxx xxxxxx;

x) x xxxxxxx xxxxxxx bezpečnosti xxxx veřejného xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx.

Xxxxxx 20

(1) Xxxxxxxx xxxxxxx propaganda je xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx podněcování x xxxxxxxxxxxx, nepřátelství xxxx xxxxxx, musí xxx xxxxxxxx zákonem.

Xxxxxx 21

Xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxx nesmí xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x výjimkami, xxx xxxxxxx xxxxx a xxx jsou nutné x demokratické společnosti x xxxxx národní xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx práv x xxxxxx xxxxxx.

Xxxxxx 22

(1) Každý xx xxxxx xx xxxxxxx sdružovat xx x xxxxxx, x xxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxx zájmů xxxxxxxx organizace a xxxxxxxxxxx x xxx.

(2) Xxxxx tohoto práva xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx omezován; xxxxxxxx xxxx omezení, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxx jsou xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, veřejného xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx. Xxx x xxxxx článku xxxxxxx omezit xxxxxxx xxxxx xxxxxx práva xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx sil x xxxxxxx.

(3) Nic x xxxxx článku xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx Úmluvy Mezinárodní Organizace práce z roku 1948 o svobodě sdružování a ochraně práva organizovat se, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx opatření, xxx xx prejudikovala záruky xxxxxxxxx x xxxxx Xxxxx nebo aplikovala xxxxx takovým xxxxxxxx, xxxx by xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx.

Xxxxxx 23

(1) Rodina xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx jednotkou společnosti x má právo xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx.

(2) Xxxxxx xx xxxxx xxxx x xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx a založit xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx svobodného x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxx, xxxxxxx xxxxxx Paktu, podniknou xxxxxx xxxxx x xxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx, x manželství x při xxxxxxx. Xxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx.

Xxxxxx 24

(1) Každé xxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx, barvy, xxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxx sociálního xxxxxx, xxxxxxx nebo xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, která xx xxxxxxxx s xxxxxxx xx xxxx postavení xxxxxxxxxx, xx strany xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxx.

(2) Každé xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx po xxxxxxxx x dostane xxxxx.

(3) Xxxxx dítě má xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx.

Článek 25

Xxxxx xxxxx xx xxxxx a xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx v článku 2 x bez xxxxxxxxxxxxxx omezení:

a) xxxxxxx xx xx vedení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx prostřednictvím xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx;

x) volit x být xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x rovného xxxxxxxxxxx xxxxx, tajným xxxxxxxxxx zabezpečujícím xxxxxxx xxxxxxxxx;

x) vstoupit xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx služeb xxx xxxx.

Xxxxxx 26

Všichni xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxx xx stejnou xxxxxxx xxxxxx bez xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, např. xxxxx xxxx, barvy, xxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx jiného přesvědčení, xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, majetku x xxxx.

Xxxxxx 27

Xx státech, xxx xxxxxxxx etnické, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxx xxxxx x xxxxxxxxx příslušníky menšiny xxxxxxx xxx vlastní xxxxxxx, vyznávali a xxxxxxxxxxx xxx vlastní xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx jazyka.

XXXX IV

Článek 28

(1) Xxxxxxx se Xxxxx xxx lidská práva (xxxx x xxxxx Xxxxx nazývaný Výbor). Xxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx funkce stanovené xxxx.

(2) Xxxxx xx xxxxxx ze xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxx, jež xxxxx xxxxxxx vysokého morálního xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x oblasti xxxxxxxx práv, přičemž xx xxxx přihlížet xx xxxxxxxxxxx, že xxxx užitečná xxxxx xxxxxxxxx osob xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx Xxxxxx xx xxxx x xxxxxx jako xxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxx 29

(1) Xxxxxxx Xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx ze xxxxxxx xxxx majících xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x článku 28 x xxxxxxxxxx x tomuto účelu xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx.

(2) Xxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx Paktu, xxxx xxxxxxxxx nejvýše xxx xxxxx. Tyto xxxxx xxxxx státními příslušníky xxxxx, xxxxx je xxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx do funkce xxxxx Výboru.

Xxxxxx 30

(1) První xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx ode xxx, xxx xxxxx Pakt xxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx konání každých xxxxx xx Výboru, x výjimkou xxxxx, xxx se xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx s článkem 34, xxxxxxxxx tajemník Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx státy, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx, aby xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxx návrhy xx členství Výboru.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx připraví xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx států, které xxxx xxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx xxx xxxxxx, xxxxxxxxxx jeden xxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxx xxxxx Xxxxxx xx xxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxx států, které xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Organizace spojených xxxxxx x sídle Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xx tomto xxxxxxxx, xx xxxxxx xxx xxxxxxx států xxxxx xxxxxx, xxxx xx Xxxxxx zvoleny ty x nominovaných xxxx, xxxxx xxxxxx největší xxxxx hlasů a xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx a hlasujících xxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxx 31

(1) Xx Xxxxxx nesmí být xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxx příslušník xxxxxxx státu.

(2) Xxx xxxxx Xxxxxx se xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zastoupení x x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx civilizace x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

Článek 32

(1) Xxxxxxx Xxxxxx xxxx xxxxxx xx období xxxx xxx. Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx, xx-xx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx členů xxxxxxxxx x prvních xxxxxxx xxxx uplyne xxxxxx xxxxxxx xxxx; xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxx x článku 30 odstavci 4 xxxxx těchto devíti xxxxx.

(2) Xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx konat podle xxxxxxxxxxx xxxxxx této xxxxx Xxxxx.

Xxxxxx 33

(1) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx mínění xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx Xxxxxx vykonávat xxx funkce z xxxxxxxxxx jiného xxxxxx xxx x důvodu xxxxxxxxx xxxxxx, předseda Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx spojených xxxxxx, který xxxxxxxx xxxxx xxxxxx člena xx xxxxxxxxxx.

(2) X xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx Výboru xxxxxxxx xxxxxxxx neprodleně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Organizace xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx místo xx xxxxxxxxxx xxxx smrti xxxx xxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxx platnosti.

Článek 34

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx je xxxxxxxxx xxxxx článku 33 x xxxxxxxx funkční xxxxxx xxxxx, xxxxx xx být xxxxxxxx, xxxxxxxx xx šesti xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx, generální xxxxxxxx Xxxxxxxxxx spojených xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxx Paktu, xxxx xxxxx dvou xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx článku 29 xx obsazení xxxxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx národů xxxxxxxx xxxxxx navržených xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx a předloží xxx xxxxxx, xxxxx xxxx smluvními stranami Xxxxx. Volby na xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx konat xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx Xxxxx.

(3) Xxxx Xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx článku 33, xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xx člena, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx článku.

Xxxxxx 35

Členové Výboru xxxxxx xx xxxxxxxxx Xxxxxxx shromáždění Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx národů za xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx Xxxxxx.

Xxxxxx 36

Xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx národů xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx vykonávání funkcí Xxxxxx xxxxx Paktu.

Xxxxxx 37

(1) Generální xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx první xxxxxx Xxxxxx x xxxxx Organizace xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Po xxxx xxxxx schůzi se Xxxxx bude xxxxxxx xxx, xxx xxxx xxxxxxxxx x jeho xxxxxxxx řádu.

(3) Výbor xx xxxx normálně xxxxxxx x xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx národů xxxx v Úřadovně Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx národů x Xxxxxx.

Xxxxxx 38

Xxxxx xxxx Xxxxxx xxxx xxx, xxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx schůzi Xxxxxx x xxx, že xxxx xxxxxxxxx svou xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx.

Článek 39

(1) Výbor xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxx. Tito xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx, xxxxx xxxx xxxx určí, xx:

x) xxxxxxx členů Xxxxxx xxxxx xxxxxx;

x) xxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxx 40

(1) Xxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx, xx xxxxxxxx, že budou xxxxxxx zprávy x xxxxxxxxxx, přijatých x xxxxxxx xxxx uznaných x tomto Paktu x xxxxx, a x xxxxxxx, jehož xxxx při xxxxxxx xxxxxx práv xxxxxxxx:

x) xx jednoho xxxx xxx dne, xxx xx xxxxx účastníky Xxxxx;

x) xxxx xxxxxxx, xxx xx to Xxxxx xxxxxx.

(2) Všechny xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Organizace xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx Xxxxxx x posouzení. Xx xxxxxxxx se poukáže xx xxxxxxxx skutečnosti x xxxxxx, xxx xx týkají xxxxxxxxx xxxxxx Paktu.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx může na xxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxxx předat xxxxxxxxxx xxxxxxxx organizacím XXX xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx jejich xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx. Státům, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx, xxxxxxxxx své xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xx xxxxxx. Výbor xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx, které xxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx stranami Xxxxx, rovněž předložit Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx.

(5) Státy, xxxxxxx xxxxxx Xxxxx, xxxxx Xxxxxx předkládat xxxxxxxx xxxxxxxx x připomínkám, xxx xxx xxxxxx x souladu x xxxxxxxxx 4 xxxxxx xxxxxx.

Článek 41

(1) Xxxx, xxxxx je xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx, může xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxx příslušnost Xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx jednoho xxxxx x xxx, xx xxxx xxxx xxxxxx své xxxxxxx xxxxx tohoto Xxxxx. Xxxxx může xx xxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx jen xxxxx, xxxxxxxx je předkládá xxxx, který xxxxxxxxx, xx uznává xxxxxxxxxxx Xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxx oznámení, xxxxxxxx xx xxxx státu, xxxxx xxxxxx prohlášení xxxxxxxx. S xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx:

x) Stát, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xx tří měsíců xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx, přichází-li xx x úvahu xxxxx xxxxxx věci, xxxxxxxxx o xxx, xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxx.

x) Oba xxxxx xxxx právo xxxxxxxxx xxx Xxxxxx, jestliže xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx oznámení. Stát, xxxxx xxx činí, x tom xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxx x xxxxx stát.

c) Xxxxx xx bude xxxxxxx xxxxxxxxxxx, která mu xxxx postoupena, xxx xxxxx, xxxx xxxxxx, xx byly použity x xxxxxxxxx všechny xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx s xxxxxx uznávanými xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx. Tento xxxxxx xxxxxx dodržen x xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

x) Výbor xxxxxx oznámení xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

x) Xxx se xxxxxxx xxxxxxxxxxx urovnání na xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx tak, jak xxxx xxxxxx x Xxxxx, Xxxxx - x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x) - xxxxxxxx dobré služby xxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxxxx Paktu.

f) Xxxxx xxxx vyzvat xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx b), xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxx věci, xxxxx xx mu xxxxxxxxxx.

x) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x) xxxx xxxxx být xxxxxxxxxx xxx projednávání xxxx Výborem x xxxxx xxxx písemně xx xxxxxxxxxx.

x) Xxxxx xxxxxxxx zprávu xx xxxxxxxx měsíců ode xxx, kdy obdržel xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x):

(X) Xxxxxxxx xx xxxxxxx urovnání podle xxxxxxxxxxx x), omezí Xxxxx xxxx zprávu xx stručné xxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx.

(XX) Xxxxxxxx xx xxxxxxxxx urovnání xxxxx xxxxxxxxxx x), omezí Xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx; xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx učiněná xxxxx, účastníky xxxxxx Xxxxx, budou xxxxxxxxx xx xxxxxx. Zpráva xx xxxxx xxxxxx, xxxxxxx xx xxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxx článku xxxxxxx x platnost, xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxx Paktu, učiní xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 tohoto xxxxxx. Xxxx prohlášení xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx jejich xxxxx ostatním xxxxxx, xxxxxxxxxx tohoto Xxxxx. Xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx, x xx xxxxxxxxx generálnímu xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx neprejudikuje xxxxxxxxxxxx jakékoli xxxx, xxxxx xx předmětem xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxx obdržel xxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, nelze xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx státu, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx, xxxxx stát, xxxxx prohlášení xxxxxxx, xxxxxxx xxxx prohlášení.

Xxxxxx 42

(1)

x) Xxxxxxxx xxx postoupená Xxxxxx xx xxxxxxx článku 41 xxxx vyřešena xx xxxxxxxxxxxx xxxxx, smluvních xxxxx Xxxxx, kterých xx xxxx, xxxx Xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx Xxxxxx komisi (dále xxxxxxxxx Xxxxxx). Aby xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx Paktu, xxxxxxxx xx dobré služby Xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx Paktu, xxxxxxx xx xxx xxxx.

x) Xxxxxx xx xxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxx státy, xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx Xxxxxx, xxxx členové Komise, x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx dohody, zvoleni xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx x jeho členů xxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Členové Xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx jako xxxxxxxx osoby. Xxxxxx Xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx státu, xxxxx je záležitostí xxxxxx, nebo xxxxx, xxxxx neučinil prohlášení xxxxx článku 41.

(3) Komise xxxxx svého xxxxxxxx x schválí xxxx xxxxxxx xxx.

(4) Xxxxxx xxxxxx x sídle Xxxxxxxxxx spojených xxxxxx xxxx x Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxx. Xxxx xxxx xxxxxxx na xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xx xxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx, xxxxxxx se záležitost xxxx.

(5) Sekretariát xxxxxxx xx xxxxxxx článku 36 xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(6) Xxxxxxxxx, xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx Xxxxxx. Xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxx, aby xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(7) Xxxxxxx Xxxxxx záležitost xxxx xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx případě xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx měsíců xxxx, kdy xx xxxx ujala, předloží xxxxxxxxxx Výboru zprávu xxx státy, xxxxxxx xx xxxx:

x) Xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx měsíců, xxxxx xxxx zprávu xx xxxxxxx prohlášení x xxxx stavu.

b) Xxxxxxxx xx dosáhne xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx lidských práv, xxx xx xxxxxx xxxxx Pakt, Xxxxxx xxxx zprávu omezí xx xxxxxxx vylíčení xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx.

x) Jestliže Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x), xxxxxx xxxx xxxxxx výsledky xxxxxxx xxxxx otázek xxxxxxxxxx se sporů x její xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx zpráva xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx států, xxxxxxx xx xxxxxxxxxx týká.

d) Xxxxxxxx xx xxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x), vyrozumí xxxxx, xxxxxxx se xxxxxxxxxx týká, do xxx xxxxxx po xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx x tom, xxx xxxxxxxxx obsah xxxxxx Xxxxxx či xxxxxx.

(8) Ustanovení xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx povinnosti Xxxxxx xxxxx článku 41.

(9) Xxxxx, xxxxxxx se xxxxxxxxxx týká, xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxx xxxxxx xxxxx, x xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(10) Xxxxxxxxx xxxxxxxx Organizace xxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxx, xxx - xxxx-xx to xxxxx - xxxxxx výlohy xxxxxx Xxxxxx, dokud xxxx výlohy xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 9 xxxxxx xxxxxx xxxxx, kterých se xxxx.

Xxxxxx 43

Xxxxxxx Výboru x ad xxx xxxxxxxx xxxxxx, jež xxxxx případně xxxxxxxx xxxxx článku 42, požívají xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx Organizace xxxxxxxxx xxxxxx, jak jsou xxxxxxxxx v Úmluvě o výsadách a imunitách Organizace spojených národů.

Xxxxxx 44

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx ponechávají xxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx odborných xxxxxxxxxx x nebrání xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx, používat xxxx xxxxxxxxxx xxx urovnání xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx smlouvami, xxxxx xxxx xxxx xxxx v platnosti.

Xxxxxx 45

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx zprávu x xxx xxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx prostřednictvím Xxxxxxxxxxx x sociální xxxx.

XXXX X

Xxxxxx 46

Nic x xxxxx Xxxxx xxxxxx být xxxxxxxxx xxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Charty Organizace spojených národů x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, které vymezují xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x jejích xxxxxxxxx xxxxxxxxxx v oblasti, xxxxxx xx xxxxxx xxxxx Xxxx.

Xxxxxx 47

Xxx x xxxxx Xxxxx xxxxxx xxx vykládáno xxx, xxxx xx oslabovalo xxxxxxxxx právo všech xxxxxx xxxxxx plně x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx.

XXXX XX

Xxxxxx 48

(1) Xxxxx Xxxx je xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx státu Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx národů xxxx xxxxx kterékoli xxxx xxxxxxx organizace, kteréhokoli xxxxx, účastníka Statutu Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, x kteréhokoli xxxxxx xxxxx, xxxxx xxx Xxxxxx shromážděním Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx vyzván, xxx xx stal xxxxxxxxxx xxxxxx Paktu.

(2) Xxxxx Xxxx bude xxxxxxxxxxx. Ratifikační xxxxxxx xxxxx uloženy x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx národů.

(3) Xxxxx Xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx kteréhokoli xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 tohoto xxxxxx.

(4) Xxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx listiny x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Organizace spojených xxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx státy, xxxxx xxxxx Pakt xxxxxxxxx xxxx k xxxx xxxxxxxxxxx, o xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx 49

(1) Tento Xxxx nabude účinnosti xxx měsíce xxx xxx uložení xxxxxxx xxxx ratifikační xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx u xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx spojených xxxxxx.

(2) Xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx Xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx po xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx k Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx, xxx tento xxxx xxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxx nebo x xxxxxxxx.

Článek 50

Ustanovení xxxxxx Xxxxx xx xxxxxxxx xx všechny xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx.

Xxxxxx 51

(1) Xxxxxxxxx xxxx, xxxxx je xxxxxxx xxxxxxx Paktu, xxxx xxxxxxxxx jeho xxxxx x předložit xx generálnímu xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxx Xxxxx, xx xxxxxxx, xxx xx xxxxxxx, xxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx tohoto Xxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx o xxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx svolá xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx-xx se xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx pozměňovací návrh xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx a hlasujících xx konferenci xxxx xxxxxxxxx Valnému shromáždění Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx.

(2) Pozměnění xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, budou-li xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx dvoutřetinovou většinou xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx stranami Xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx-xx pozměnění xxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xx xxxxx, účastníky xxxxxx Xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx. Ostatní xxxxx, xxxx xxxx xxxxxx xxx ustanovením xxxxxx Xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, jež xxxxxxx.

Xxxxxx 52

Xxx ohledu xx xxxxxxx učiněná xxxxx článku 48 xxxxxxxx 5, xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx spojených národů xxxxxxxx všechny xxxxx xxxxxxx x odstavci 1 xxxxx xxxxxx:

x) x podpisech a xxxxxxxxxxxxx listinách a xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx článku 48;

b) x xxx, xxx xxxxx Xxxx xxxxxx účinnosti xxxxx článku 49 x x xxx, xxx xxxxxx účinnosti xxxxxxxx xxxxxxx podle článku 51.

Článek 53

(1) Xxxxx Xxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx, francouzské, xxxxx x španělské xxxx xxxxxx autentická, xxxx uložen x xxxxxxx Organizace spojených xxxxxx.

(2) Generální tajemník xxxxx xxxxxxx otisk xxxxxx Paktu xxxx xxxxxx uvedeným x článku 48.

XXXXXXXXXXX PAKT

o xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx a kulturních xxxxxxx

Xxxxx, xxxxxxx strany xxxxxx Paktu,

majíce xx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x Chartě OSN, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxx x nezcizitelných xxxx xxxxx xxxxx lidské xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxx,

xxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx důstojnosti xxxxxx xxxxxxxxx,

xxxxxxxxxx, xx xxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxx svobodné xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx je možno xxxxxxxxx jen xxxxx, xxxxxxxx budou xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, v xxxxx xxxx moci xxxxx požívat svých xxxxxxxxxxxxx, sociálních x xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x politických,

majíce xx zřeteli xxxxxxx xxxxx vyplývající x Charty Organizace spojených národů xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x lidským xxxxxx x xxxxxxxx x k xxxxxx xxxxxxxxxxx,

xxxxxxxxxxx si, že xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xx xxxxxxxxxxxx, ke xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx usilovat x xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx v xxxxx Xxxxx,

xxxxxxxxxx xxxxx, xxx dále xxxxxxxxx:

ČÁST I

Článek 1

(1) Xxxxxxx národy xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx. Xx xxxxxxx tohoto xxxxx svobodně xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx uskutečňují xxxx hospodářský, xxxxxxxx x xxxxxxxx vývoj.

(2) Xxxxxxx národy xxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx disponovat xxxx přírodním xxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, vyplývajících z xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx. X xxxxxx xxxxxxx nesmí být xxxxx zbaven xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxx xxxxxx Paktu, xxxxxx xxxx států, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx správu xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx území, xxxxx xxxxxxxxxx uskutečnění xxxxx xx sebeurčení x xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxxxxxx Charty Organizace spojených národů.

ČÁST II

Článek 2

(1) Xxxxx stát, který xx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx, xx zavazuje xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx svých xxxxxx xxxxxxxxxx, x prostřednictvím xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx dosažení plného xxxxxxxxxxx xxxx uznaných x xxxxx Xxxxx, x to všemi xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx zákonodárných opatření.

(2) Xxxxx, xxxxxxx xxxxxx Xxxxx, xx zavazují, xx zaručí, že xxxxx formulovaná v xxxxx Paktu xxxxx xx xxxxxxxxxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxx, xxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxxx, politického xxxx jiného xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, majetku, xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxx mohou x xxxxxxxxx zřetelem xx xxxxxx práva x xxxxxx národní xxxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxxxxx by xxxxxxxx xxxxxxxxxxx práva xxxxxx v xxxxx Xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

Xxxxxx 3

Státy, smluvní xxxxxx Paktu, se xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx x žen xxx xxxxxxxx xxxxx hospodářských, xxxxxxxxxx x kulturních xxxx xxxxxxxxx v xxxxx Xxxxx.

Xxxxxx 4

Xxxxx, xxxxxxx xxxxxx Paktu, uznávají, xx při xxxxxxxx xxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x souladu s xxxxx Xxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, která stanoví xxxxx, x xxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxx xxx slučitelné x xxxxxxx xxxxxx xxxx a xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxx 5

(1) Xxx x xxxxx Xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxx xx dávalo xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx skupině xxxx osobě xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx z xxxx xxxx xxxxxxx ze xxxxxx uznaných xxxxx Xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx Pakt xxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx od xxxxxxxxxxx xx základních xxxxxxxx xxxx uznávaných xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx na xxxxxxx xxxxxx, úmluv, xxxxxxxx xxxx zvyklostí xxxxxx xxxxxxxxxx pod záminkou, xx Xxxx xxxxxx xxxxx neuznává xxxx xx xx uznává x menším rozsahu.

XXXX XXX

Xxxxxx 6

(1) Xxxxx, xxxxxxx strany Xxxxx, uznávají právo xx práci, které xxxxxxxx právo xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx na xxxxxxxx xxxxx prací, xxxxxx xx xxxxxxxx vybere xxxx xxxxxx, x xxxxx příslušné kroky x xxxxxxx xxxxxx xxxxx.

(2) Opatření, xxx xxxx být xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx, x xxxxxxxx xxxxxx uskutečnění xxxxxx xxxxx, budou xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx zaškolení x xxxxxxx, plány x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxx 7

Xxxxx, xxxxxxx xxxxxx Paktu, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx pracovní xxxxxxxx, xxxxx zajišťují xxxxxxx:

x) xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx všem xxxxxxxxxxx:

(X) xxxxxxxxxxxx mzdu x xxxxxxx xxxxxx xx práci stejné xxxxxxx xxx jakéhokoli xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxx jsou zaručeny xxxxxxxx podmínky xx xxxxx, xxx xxxx xxxx muži, xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx práci;

(II) xxxxxx xxxxx pro xx x jejich rodiny, x souladu s xxxxxxxxxxxx tohoto Xxxxx;

x) xxxxxxxx a zdravotně xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx;

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxxxxx vyšší stupeň, xxxxxxx nebudou uplatňována xxxx xxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx;

x) xxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx xx dnech xxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxx 8

(1) Státy, xxxxxxx strany Xxxxx, xx zavazují xxxxxxxx:

x) xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x právo xxxxxxxxxxx xx odborových organizací xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx organizace, x xxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx omezeními xxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx zákonem a xxxxx xxxx nezbytná x demokratické xxxxxxxxxxx, x xxxxx národní xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx x xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx;

x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx organizace xxxx xx x xxx připojit;

c) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx zákonem x xxxxx jsou xxxxxxxx x demokratické xxxxxxxxxxx x zájmu xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx práv a xxxxxx druhých;

d) xxxxx xx xxxxxx za xxxxxxxxxxx, že je xxxxxxxxxx x souladu xx zákony příslušné xxxx.

(2) Xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx těchto xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx sil xxxx xxxxxxx nebo správních xxxxxx státu.

(3) Xxx x tomto článku xxxxxxxxxxx smluvní xxxxxx Úmluvy Mezinárodní organizace práce z roku 1948 o svobodě sdružování a ochraně práva organizovat se, aby přijaly xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, jež xxxxxxxxxxxxx záruky xxxxxxxxx x této Xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx právo xxxxxxx způsobem, xxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx.

Xxxxxx 9

Xxxxx, xxxxxxx xxxxxx Xxxxx, uznávají xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx zabezpečení, zahrnujíc x xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxx 10

Xxxxx, smluvní xxxxxx Paktu, xxxxxxxx, xx:

(1) Xxxxxxxx možná xxxxxxx a xxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxx rodině, xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx jednotkou xxxxxxxxxxx, xxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxx a xx xxxx, kdy xxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxx nezletilých dětí. Xxxxxx musí být xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx souhlasu snoubenců.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxx poskytována xxxxxx v průběhu xxxxxxxxxxx období xxxx x xx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxx by měla xxx činěna xxx xxxxxxx x xxxxx xxxx dětem x xxxxxxx bez jakékoli xxxxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx původu xxxx xxxxxx podmínek. Xxxx x mládež xx xxxx být xxxxxxxxxxx xxxx hospodářským a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx. Jejich xxxxxxxxxxxx prací, která xx škodila xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxx nebezpečná xxxxxx xxxxxx, nebo xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx zákona. Xxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx x trestána xxxxx zákona.

Článek 11

(1) Státy, xxxxxxx xxxxxx Xxxxx, xxxxxxxx xxxxx každého xxxxxxxxxxx xx přiměřenou xxxxxxx úroveň xxx xxx x xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx x xx dostatečnou xxxxxx, xxxxxxx, xxx, a xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podmínek. Xxxxxxx xxxxx podniknou xxxxxxxxxxxx xxxxx, aby zajistily xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxx cíle xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx spolupráce, xxxxxxxx na svobodném xxxxxxxx.

(2) Státy, xxxxxxx xxxxxx Xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx jak xxxxxxxxxx, xxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx:

x) ke xxxxxxxx způsobů xxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx plným xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x vědeckého xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x rozvíjením nebo xxxxxxxxxxxx zemědělských xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx;

x) k xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx distribuce xxxxxxxxx zásob potravin x xxxxxx x xxxxxxx, s přihlédnutím x xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx zemí, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx 12

(1) Xxxxx, xxxxxxx xxxxxx Paktu, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx úrovně xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxx, smluvní xxxxxx Xxxxx, xxxxx opatření x dosažení xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx práva, xxxxx xxxxx zahrnovat:

a) xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx úmrtnosti x xxxxxxxx ke xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx;

x) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx podmínek a xxxxxxxxxx xxxxxxx;

x) xxxxxxxx, xxxxxx x kontrolu xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx z povolání x xxxxxx xxxxxx;

x) xxxxxxxxx podmínek, které xx zajistily všem xxxxxxxxx xxxxx x xxxx x xxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxx 13

(1) Státy, xxxxxxx xxxxxx Xxxxx, xxxxxxxx právo xxxxxxx xx xxxxxxxx. Xxxxxxxx, xx vzdělání xxxx xxxxxxxx k plnému xxxxxxx lidské xxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxx důstojnost x xxxxxxxx úcty k xxxxxxx právům x xxxxxxxxx svobodám.

Souhlasí, že xxxxxxxx má umožnit xxxx osobám účinnou xxxxx xx svobodné xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx k xxxxxxxxxx porozumění, xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx a xxxxx xxxxxxxx, etnickými x xxxxxxxxxxxx skupinami, xxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx národů xxx xxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxx, xxxxxxx strany Paktu, xxxxxxxx, že se xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx:

x) základní xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx;

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx v xx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx umožněno x xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx bezplatného xxxxxxxx;

x) vyšší vzdělání xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx, x xx podle schopností xxxxx vhodnými prostředky x zejména xxxxxxxxx xxxxxxxxx bezplatného xxxxxxxx;

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx nezískaly xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx vzdělání, xxxx xxxxx možno xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx;

x) xxxx na xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x rozvoj xxxxxxxxx xxxxxxx, bude zaveden xxxxxxxxx systém xxxxxxxxx x xxxxxxxxx budou xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Státy, smluvní xxxxxx Xxxxx, xx xxxxxxxx respektovat xxxxxxx xxxxxx, případně xxxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxx školy xxx ty, které xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx odpovídají xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx, a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxx x xxxxx xxxxxx článku xxxx xxx xxxxxxxxx jako xxxxxxxxx xx svobody xxxxxxxxxxx x organizací xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, vždy xxxx xx podmínek xxxxxxxxx xxxxx stanovených x xxxx. 1 xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx, že xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx odpovídat xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

Článek 14

Každý xxxx, xxxxxxx strana Xxxxx, xxxxx v xxxx, xxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx x to zabezpečit xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx na jiném xxxxx xxx jeho xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, se xxxxxxxx vypracovat x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx zásady povinného x bezplatného xxxxxxxx xxx xxxxxxx, x xx x xxxxxxxxx xxxx, xxxxx bude x xxxxx stanovena.

Článek 15

(1) Státy, xxxxxxx strany Paktu, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx:

x) xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx;

x) xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx pokroku x xxxx xxxxxxx;

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx zájmů, xxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx, x xxxxxxxx plného uskutečnění xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x xx, xxx jsou xxxxx xxx zachování, rozvoj x xxxxxx vědy x xxxxxxx.

(3) Xxxxx, xxxxxxx strany Xxxxx, xx xxxxxxxx respektovat xxxxxxx, nezbytnou xxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx činnost.

(4) Xxxxx, xxxxxxx strany Xxxxx, xxxxxxxx prospěch, xxxxxxxx x povzbuzování x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx.

ČÁST IV

Článek 16

(1) Xxxxx, xxxxxxx strany Xxxxx, se zavazují, xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx části Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x přijatých xxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx dodržování xxxx xxxxxxxx x xxxxx Xxxxx.

(2)

x) Všechny xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, který xxxxx xxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxx k xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx.

x) Xxxxxxxxx tajemník Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx kopie xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx Xxxxx, které jsou xxxx xxxxx odborných xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x nich týkají xxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxx je ta xxxx ona xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx dokumentů.

Xxxxxx 17

(1) Xxxxx, xxxxxxx strany Xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx postupně xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx Xxxxxxxxxxx x sociální xxxx xxxxx jednoho xxxx xx nabytí xxxxxxxxx tohoto Xxxxx xx xxxxxxxxxx se xxxxxxxxx státy x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(2) Zprávy xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx, ovlivňující xxxxxx xxxxxx závazků xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx Xxxxx.

(3) X xxxx xxxxxxxxx, xxx příslušné xxxxxxxxx xxxx xxx předloženy Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx národů xxxx xxxxxxxxx odborné xxxxxxxxxx státem, xxxxxxx xxxxxxx Paktu, xxxxxx xxxxx xxxx informaci xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx na xxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxx 18

Xx xxxxx xx svou xxxxxxxxxxxx xxxxx Charty Organizace spojených národů v xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, může Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx organizacemi XXX dohodnout, xxx xx xxxxxxxx xxxxxx x pokroku dosaženém xxx dodržování těch xxxxxxxxxx tohoto Xxxxx, xxxxx xxxxxxx do xxxxx jejich xxxxxxxx. Xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx jejich xxxxxxxxxxx orgány.

Xxxxxx 19

Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx rada xxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx ke xxxxxx x x xxxxxxxxxx doporučením, popřípadě x xxxxxxxxx zprávy, xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx, předložené xxxxx xxxxx článku 16 x 17 xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podle článku 18.

Xxxxxx 20

Xxxxx, xxxxxxx xxxxxx Xxxxx, a xxxxxxxxx odborné xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx Hospodářské x sociální xxxx xxxxxxxxxx ke kterémukoli xxxxxxxx doporučení xxxxxxxxx xxxxx článku 19 xxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx doporučení, xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx Komise xxx xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxx dokumentaci, xx niž zpráva xxxxxxxx.

Xxxxxx 21

Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx může xxx xx času xxxxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx informací získaných xx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx Xxxxx, x xx odborných organizací, x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x pokroku xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx x tomto Xxxxx.

Xxxxxx 22

Hospodářská x xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx národů, xxxxxx podřízené složky x odborné organizace xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, vyplývající xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxx Xxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx - v xxxxx xxxxxx příslušnosti - při rozhodování x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xx xxxxx xxxxxxx k xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxx.

Xxxxxx 23

Xxxxx, xxxxxxx xxxxxx Xxxxx, xxxxxxxx x tím, xx xxxxxxxxxxx opatření k xxxxxxxx práv xxxxxxxx x tomto Paktu xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx je xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx technické xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx konzultací, xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Článek 24

Xxx v xxxxx Xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx, xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Charty Organizace spojených národů a xxxxxx xxxxxxxxx organizací XXX, která xxxxxxxx xxxxxxxxxxx různých xxxxxx Xxxxxxxxxx spojených xxxxxx x jejich xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x oblasti, xxxxxx xx xxxxxx xxxxx Pakt.

Xxxxxx 25

Xxx x xxxxx Xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx právo xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx a xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx.

XXXX X

Xxxxxx 26

(1) Xxxxx Pakt xx xxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx člena kterékoli xxxx odborné organizace xxxxxxxxxxx státu, účastníka Xxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx soudního xxxxx, a kteréhokoli xxxxxx státu, xxxxx xxx Xxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxx xx xxxx xxxxxxxxxx tohoto Xxxxx.

(2) Xxxxx Pakt xxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx spojených xxxxxx.

(3) Xxxxx Pakt xx xxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxxx státu uvedeného x odst. 1 xxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxx xx provede uložením xxxxxxx o přístupu x xxxxxxxxxxx tajemníka Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx národů vyrozumí xxxxxxx státy, které xxxxx Xxxx xxxxxxxxx xxxx k xxxx xxxxxxxxxxx, x uložení xxxxx xxxxxxxxxxx listiny xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx.

Xxxxxx 27

(1) Xxxxx Xxxx nabude xxxxxxxxx xxx měsíce ode xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Pro xxxxx xxxx, xxxxx bude xxxxx Xxxx xxxxxxxxxxx xxxx k němu xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx listiny x xxxxxxxx, Xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx, kdy xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx x xxxxxxxx.

Xxxxxx 28

Xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx států bez xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx.

Článek 29

(1) Kterýkoli xxxx, xxxxxxx xxxxxx Xxxxx, může xxxxxxxxx xxxxx Paktu a xxxxxxxxx ji xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx spojených xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx seznámí s xxxxxxxxxxxx xxxxxxx státy, xxxxxxx strany Xxxxx, xx xxxxxxx, xxx xx xxxxxxx, xxx xxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxx, která xx xxxxx posoudila x xxxxxxxx x xxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx pod xxxxxxxx Xxxxxxxxxx spojených národů, xxxxxxx-xx se xxxxxxx xxxxxxx států xxx xxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x hlasujících na xxxxxxxxxx, xxxx předložen Xxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx.

(2) Změny nabudou xxxxxxxxx, xxxxx-xx schváleny Xxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Paktu xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx se xxxxxxxxx xxx ty xxxxxxx xxxxxx Xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx dále xxxxxx xxx ustanoveními xxxxxx Paktu x xxxxxxxxxx xxxxxxxx změnou, xxx xxxxxxx.

Xxxxxx 30

Xxx xxxxxx xx xxxxxxx učiněná xxxxx článku 26 xxxx. 5, generální xxxxxxxx xxxxxxxxx všechny xxxxx, xxxxxxx x xxxx. 1 téhož xxxxxx:

x) x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx článku 26,

x) x xxx, xxx xxxxx Xxxx nabude xxxxxxxxx xxxxx článku 27 x x xxx, kdy xxxxxx účinnosti xxxxx xxxxx článku 29.

Článek 31

(1) Xxxxx Xxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx, francouzské, xxxxx x xxxxxxxxx xxxx stejně xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx v xxxxxxx Organizace spojených xxxxxx.

(2) Generální xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx národů xxxxx xxxxxxx otisk xxxxxx Xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx v článku 26.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx č. 120/1976 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 23.3.1976.

Xx xxx uzávěrky xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx norem xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx není aktualizováno, xxxxx se xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx uvedeného xxxxxxxx xxxxxxxx.