Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 31.12.2021.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 30.06.2013 do 31.12.2021.


Vyhláška, kterou se stanoví požadavky pro čerstvé ovoce a čerstvou zeleninu, zpracované ovoce a zpracovanou zeleninu, suché skořápkové plody, houby, brambory a výrobky z nich, jakož i další způsoby jejich označování

157/2003 Sb.

Oddíl 1 §1 §2 §3 §4 §5
Oddíl 2 - Zpracované ovoce §5a §6
Členění na skupiny §7
Označování §8
Požadavky na jakost §9
Technologické požadavky §10
Uvádění do oběhu §11
Oddíl 3 - Zpracovaná zelenina §12
Členění na skupiny §13
Označování §14
Požadavky na jakost §15
Technologické požadavky §16
Uvádění do oběhu §17
Oddíl 4 - Skořápkové plody §18
Členění na skupiny a podskupiny §19
Označování §20
Požadavky na jakost §21
Oddíl 5 - Houby §22
Členění na skupiny a podskupiny §23
Označování §24
Požadavky na jakost §25
Uvádění do oběhu §26
Oddíl 6 - Brambory a výrobky z nich §27
Členění na skupiny §28
Označování §29
Požadavky na jakost §30
Uvádění do oběhu §31
Přechodné ustanovení §32
Zrušovací ustanovení §33
Účinnost §34
Příloha č. 2 - Členění na skupiny a minimální hmotnostní podíl ovoce v 1 kg potraviny
Příloha č. 3 - Přípustné záporné hmotnostní odchylky spotřebitelského balení
Příloha č. 4 - Fyzikální a chemické požadavky na jakost
Příloha č. 5 - Členění na skupiny
Příloha č. 6 - Fyzikální a chemické požadavky na jakost
Příloha č. 7 - Smyslové požadavky na jakost
Příloha č. 8 - Přípustné záporné hmotnostní odchylky spotřebitelských balení
Příloha č. 9 - Členění na skupiny a podskupiny
Příloha č. 10 - Přípustné záporné hmotnostní odchylky spotřebitelského balení
Příloha č. 11 - Fyzikální a chemické požadavky na jakost
Příloha č. 12 - Smyslové požadavky na jakost
Příloha č. 13 - Seznam volně rostoucích a pěstovaných jedlých hub určených k přímému prodeji nebo k dalšímu průmyslovému zpracování pro potravinářské účely
Příloha č. 14 - Členění na skupiny a podskupiny
Příloha č. 15 - Členění výrobků z brambor na skupiny
č. 650/2004 Sb. - Čl. II
č. 291/2010 Sb. - Čl. III
č. 153/2013 Sb. - Čl. III
157
XXXXXXXX
xx xxx 12. xxxxxx 2003,
kterou xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx čerstvé xxxxx x xxxxxxxx zeleninu, xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, suché xxxxxxxxxx plody, xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx x nich, xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §18 xxxx. x), d), x), x), x) x x) xxxxxx č. 110/1997 Xx., o xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x o xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů, xx znění zákona x. 119/2000 Xx., xxxxxx x. 306/2000 Xx. x xxxxxx x. 146/2002 Sb., (xxxx jen "xxxxx") xxx čerstvé ovoce x čerstvou xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx x nich:
Oddíl 1
§1
§1 (xxxxx 1) xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 291/2010 Xx.
§2
§2 (xxxxx 1) zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 291/2010 Sb.
§3
§3 (xxxxx 1) zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 291/2010 Sb.
§4
§4 (xxxxx 1) zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 291/2010 Sb.
§5
§5 (xxxxx 1) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 291/2010 Sb.
Xxxxx 2
Xxxxxxxxxx xxxxx
§5x
Xxxxx xxxxx3a) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx3b) a upravuje xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx zpracovaného xxxxx.
§5x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 650/2004 Xx. x účinností xx 22.12.2004
§6
Pro xxxxx této xxxxxxxx xx xxxxxx
x) xxxxxx - xxxxx xxxx, xxxxxxx, xxxxxx, xxx známek hniloby x plísní, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx, zbavené xxxxxxxxxxx cizích xxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxx ovocem - potravina, xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx složku tvoří xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx konzervováním, x výjimkou ovocného xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxxxxx - xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxxxx požadované xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxx - tepelná úprava xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx výrobcem,
x) kompotem - xxxxx s xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxx výběrovým (Xxxxx) - xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,4) xxxx x nezahuštěné pulpy xxxxxxx xxxx více xxxxx ovoce, xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxxx (Xxxxx) xxxxxxxxxx - potravina xxxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxx xxxxxxxx (Extra) s xxx, že xxxx xxxxxxx xxxx se xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx/xxxxx x xxxxxxx podmínky xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx; výživové tvrzení xxxx být xxxxxxx x názvu výrobku,
x) džemem výběrovým (Xxxxx) xxxx xxxxxxx - xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx (Xxxxx) x xxx, xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx (Extra),
x) xxxxxx - potravina xxxxxxxx ze směsi xxxxxxxxxx xxxxxxxx, vody, xxxxx x xxxxx, xxxx přírodních sladidel, xxxx x xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xx vhodné rosolovité xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx - potravina xxxxxxxx xx směsi přírodních xxxxxxxx, vody a xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx získaných x xxxxxxxxxxx plodů, xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, přičemž za xxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxxxxx plodů xx xxxxxxxx pulpy, dřeně, xxxxx, xxxxx extrakty x xxxx,
k) xxxxxxx x rosolem xxxxxxxxx (Extra) - xxxxxxxxx vyrobená xx xxxxx xxxxxxxxxx sladidel x xxxxx, nebo xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx a vodných xxxxxxxx x jednoho xxxx xxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx konzistence,
x) povidly - xxxxxxxxx vyrobená x xxxxxxx nebo více xxxxx xxxxx (xxxxxx, xxxxxx, švestek), x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx bez přídavku, xxxxxxxxx xx polotuhé xx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx,
m) xxxxxxxx - potravina xxxxxxxx x jednoho xxxx xxxx xxxxx xxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx, přivedená do xxxxxxxx, roztékavé konzistence xx zřetelnými xxxxxxx xxxxxx dužniny xxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxxx - potravina řídké xx xxxxxxxx konzistence xxxxxxxx x xxxxx xxxxx ovoce (xxx xxxx, xxxxxx, jader, xxxxx, xxxxxxxx) propasírováním xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x případným xxxxxxxx xxxxxxxxxx sladidel, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxx přidáním xxxxxxxxxxxxx prostředku anebo xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxx - xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx bez použití xxxxxxxxxx sladidel,
x) xxxxx sušeného ovoce - různé xxxxx xxxxxxxx xxxxx, kde xxxxx xxxxxxxx ovoce xx nejméně 60 % xxxxxxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxxxxx (kandovaným xxxxxx) - xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx přírodních sladidel,
x) xxxxxx v xxxx (xxxxxxx xxxxx) - potravina z xxxxxxxxx ovoce xxxx xxxxxxxxxxxxx ovoce, xxxxxxxx xxxxxx vodou, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx5) xxxx xxxxxxxxx, popřípadě x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx sladidly, xxxxxxxxx látkami xxxxxxxx x aromatizaci,
x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx čerstvým xxxxxx - xxxxxxxxx x čerstvého xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx k xxxxxxx xxxxxxx,
t) xxxxxxxxxx xxxxxx - xxxxxxxxx xxxxxxxx xx směsi xxxx, přírodních xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx (Castanea xxxxxx),
x) zázvorem - xxxxx kořen xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx xxxx konzervovaném xxxxx, který je xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx v xxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxx) - jedlá xxxx xxxxx, podle xxxxxxx xxx xxxx, xxxxxx, jader, xxxxx x jádřinců, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx rozdrceným, xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx na xxxx,
x) ovocnou xxxxx - xxxxxxxx získaná xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx podle xxxxxxx xxxxxxxxx kůry, slupek, xxxxx x pecek, xxxxx xxxx rozmělněna xx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x je xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx - vodní xxxxx x xxxxx, xxxxx x xxxxxxx xx ztráty xxxxx xxxxxxx xxx řádném xxxxxxxxxx obsahuje všechny xx vodě xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxx příměsmi - xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx, které xxxxxxxx k potravině,
x) škůdcem - xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxx vývoje xxxxxxxxx.
§7
Xxxxxxx xx xxxxxxx
V příloze č. 2 je xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx skupiny.
§8
Xxxxxxxxxx
(1) Xxxxx údajů xxxxxxxxx x xxxxxx x ve vyhlášce x způsobu xxxxxxxxxx xxxxxxxx9) xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx
x) xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx,
b) x xxxxx x xxxx (xxxxxxxx bowlí) xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxx,
x) x xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx (Xxxxx), džemů xxxxxxxxxx (Xxxxx) xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx (Extra) xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx (Xxxxx), xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx množstvím xxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx pro xxxxxx 100 g xxxxxxxx výrobku; xxxx x xxxxxx ovoce xx xxxx xxxxxxxx xx stejném zorném xxxx jako xxxxx xxxxxxx x xxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) x xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx (Xxxxx), džemů xxxxxxxxxx (Xxxxx) speciálních, xxxxx xxxxxxxxxx (Xxxxx) xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx (Xxxxx), kaštanového xxxx, xxxxxxx, klevel a xxxxxxxx protlaků xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx sladidel x xxxxxxx obsažených xx 100 x xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx množství xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxx 20 xX x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx +/- 3 xxxxxxxxxxxxxxxx stupně; xxxx x xxxxxx přírodních xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx ve stejném xxxxxx xxxx xxxx xxxxx výrobku x xxxx xxx xxxxxx xxxxx viditelnými písmeny,
x) u džemů, xxxxx xxxxxxxxxx (Xxxxx), xxxxx xxxxxxxxxx (Extra) xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx (Xxxxx) xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx (Xxxxx), kaštanového xxxx, xxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxx zbytkového xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxx 10 xx/xx,
g) x xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx (Xxxxx), xxxxx xxxxxxxxxx (Xxxxx) speciálních, xxxxx xxxxxxxxxx (Xxxxx) xxxx sladkých, xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx (Xxxxx), xxxxxxxx marmelády x xxxxxxxxxxx xxxx x názvu xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx druhů xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx suroviny; x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx však xxxx xxx údaj x xxxxxxx použitého xxxxx xxxxxxxx xxxxx "xxxx xxxxx" nebo xxxxxxxx formulací nebo xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx.
(2) Sušené xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx lze xxxxxxxxx xxxxx názvem "Xxxxxxx" xxxx "Xxxxxxxx".
(3) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx vždy xx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx
x) datem použitelnosti,
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx.
(4) Xxxxxxxx "xxxxxxxx xxxxxxxxx" xxx xxxxxx xxx marmelády, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx citrusových xxxxx, x xxxxxxxx xxxxxx množství jemně xxxxxxx kůry xxxxxxx.
(5) X xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx výrobků xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx x xxxx názvu xxxxxxx xxxxxxx "s xxxxxx", "x marmeládou", "x xxxxxxx", "x xxxxxxxxxx xxxxxx" nebo xxxxxx xxxxxx spojení pouze xx předpokladu, xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx z §6 xxxx. x), x), x), x) x x) a xxxxxxxxxx x chemickým xxxxxxxxxx na jakost xxxxx tabulky 1 x příloze č. 4.
(6) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx spotřebitelského balení xxxx uvedeny v příloze č. 3.
§9
Požadavky xx xxxxxx
(1) Xxxxxxxxx a chemické xxxxxxxxx xx jakost xxxx uvedeny v příloze č. 4 xxxxxxxxx 1 x 2.
(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx x příloze č. 4 xxxxxxxxx 3 až 5.
(3) Ovoce v xxxx (xxxxxx xxxxx) xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 13 % xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx a xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 18 % refraktometrické xxxxxx.
§10
Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x 1 xx xxxxxxxxx xx uveden x příloze č. 2.
(2) Xxx xxxxxx džemu, xxxxx xxxxxxxxxx (Xxxxx), xxxxx xxxxxxxxxx (Xxxxx) xxxxxxxxxxx, džemu výběrového (Xxxxx) méně sladkého, xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx (Extra) vyrobených x jiných druhů xxxxx než xxxxxxxxxxx xxxx být xxxxxxx xxxxx a kůra x xxxxxxxxxxx xxxxx.
(3) Xxxx xxxxxxxx (Xxxxx), xxxx xxxxxxxx (Xxxxx) xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx (Xxxxx) xxxx xxxxxx x xxxxx, xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx, borůvek, xxxxxxxxx xxxxxx lze xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx protlaku xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx vsádkové hmotnosti xxxxx.
(4) Xxxx xxxxxxxx (Extra), xxxx xxxxxxxx (Xxxxx) xxxxxxxxx x džem výběrový (Xxxxx) méně xxxxxx x xxxx z xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxx x xxxxxx plodů xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx proužky xxxx xx xxxxxx.
(5) Xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx (Xxxxx), xxxxx xxxxxxxxxx (Xxxxx) xxxxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxx (Xxxxx) xxxx xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx (Xxxxx) xxxxx xxxxx jablka, hrušky, xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx, hrozny, xxxx, xxxxxx x xxxxxxx x jiným xxxxxx.
(6) Xxx xxxxxx džemu, xxxxx xxxxxxxxxx (Xxxxx), džemu xxxxxxxxxx (Xxxxx) speciálního x xxxxx výběrového (Xxxxx) méně sladkého x xxxxx, xxxxx, xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx, slív, rebarbory xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx.
(7) Xxx výrobě xxxxx x xxxxxx x xxxxx, xxxxx, angreštu, xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx.
(8) Xxxxx ovoce xxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx výběrového (Xxxxx) xxx xxxxxxx xxxxxxx extraktů x xxxxx xx vypočítá xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.
(9) X xxxxx, xxxxx výběrovému (Xxxxx), xxxxx výběrovému (Xxxxx) speciálnímu, xxxxx xxxxxxxxxx (Xxxxx) méně xxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx (Xxxxx) x xxxxxx se xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx (Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx).
(10) K xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v §6 xxxx. x) xx k) x x) lze xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx, xxxxxxxx (xxxxxxxx) xxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, koření, xxxxxxx, vanilin, xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxx4) xxxx částečnou xxxx xxxxxx náhradu xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx x oleje xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x tekutý xxxxxx.
(11) Xxx výrobě xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx z xxxxxxxxxxx xxxxx.
(12) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x §6 xxxx. x), x), x) x x) xxxxx xxx zpracovány
x) xxxxxxxxxx, chlazením xxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx xx xxxxxxxxx stavu), xxxx
x) zahušťováním xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx.
(13) Meruňky a xxxxx xxxxxx pro xxxxxx džemu xxxxxxxxxx (Xxxxx), xxxxx výběrového (Xxxxx) xxxxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxx (Extra) xxxx sladkého mohou xxx xxxxxxxxxx také xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xx sublimační xxxxxx.
(14) Citrusová xxxx xxxx být xxxxxxxxxxxx x nálevu.
(15) X kompotu xxxx xX xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 4,0.
(16) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx činit xxxxxxx 70 %, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 67 %.
(17) Xx-xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx ovoce xxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxx ovoce) nižší xxx 70 %, xx nutno xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
§11
Xxxxxxx xx oběhu
(1) Xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx (kandované xxxxx) xxxxxxxx xx xxxxxxxx při xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nejvýše 70 %.
(2) Xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx (kandované xxxxx) nebalené xx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx pachy x vůněmi.
(3) Xxxxxxxx xxxxxxxx čerstvé xxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxx od 0 xX xx 5 xX.
Xxxxx 3
Xxxxxxxxxx xxxxxxxx
§12
Xxx účely xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx
x) xxxxxxxxx - xxxxxxxx celá, xxxxxxx, xxxxxx, xxx známek xxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxxx, zbavená nežádoucích xxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxxx, xxxxxxx charakteristickou xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x které xxxx xxxxxxxx konzervováním, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx a zeleniny xxxxxxx zmrazené,
c) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxxx x xxxxxxx x neprodyšně xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx sterilací,
x) xxxxxxxxx mléčně xxxxxxxx - xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx bakterií xxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxxxxx řídké až xxxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx vyrobená x xxxxxxx částí xxxxxxxx (xxx xxxxxx, xxxxx) xxxxxxxxxxxxxx nebo obdobným xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx snížením xxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx uvedených xxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx sladidel xxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx - xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx sušiny xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) zeleninou x xxxx - xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx přídavkem xxxxx xxxx,
i) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx prostředku,
x) upravenou chlazenou xxxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x případným xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x ochucujících xxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx,
k) xxxxxxxxx x octu - xxxxxxxx zalitá xxxxxxx octem xxx, xxx výsledná koncentrace xxxxxxxx octové xxxxxx xxxxxxx 4 % xxxxxxxxxx.
§13
Xxxxxxx xx skupiny
X příloze č. 5 xx uvedeno xxxxxxx zpracované xxxxxxxx xx skupiny.

§14
Xxxxxxxxxx
(1) Kromě údajů xxxxxxxxx x zákoně x ve xxxxxxxx x způsobu xxxxxxxxxx xxxxxxxx9) se xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx označí
a) xxxxxxxxxx názvem xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx §3 písm. c), xxxxx xxxx xxxxxxx x názvu xxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxx nálevu,
c) xxxxxx skupiny,
d) xxxxxx, xxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,
x) x upravené xxxxxxxx xxxxxxx zeleniny x xxxxxxxx mléčně xxxxxxx

1. xxxxx použitelnosti,

2. xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx balení xxxx xxxxxxx v příloze č. 8 xxxxxxx 1.
(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xx stanovených xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx zeleniny x xxxxxxxxxxxx salátů x xxxxx jsou uvedeny x příloze č. 8 xxxxxxx 2.
§15
Xxxxxxxxx xx xxxxxx
(1) Xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx jakost xxxx xxxxxxx x příloze č. 6.
(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xx jakost xxxx xxxxxxx x příloze č. 7.
§16
Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
(1) X xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx pH xx xxxxx xxxx xxxxx 4,0, xx xxxx xxxxxxxxx prohřátí obsahu xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx 80 xx 90 xX.
(2) U xxxxxxxxxxxxx zeleninových výrobků, xxxxxxx xX xx xxxxx xxx 4,0, xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx 121,1 xX xxxx xxxxx takový xxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx x xxxxxxxx vegetativních xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx.
§17
Xxxxxxx xx xxxxx
(1) Xxxxxx a proslazená xxxx kandovaná xxxxxxxx xxxxxxxx xx skladuje xxx teplotě xxxxxxx 20 xX x xxxxxxxxx xxxxxxxx vzduchu xxxxxxx 70 %, x xxxxxx zeleniny xxxxxxx 65 %.
(2) Xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx; s výjimkou xxxxxx x proslazené xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxx od 0 oC xx 5 oC.
Oddíl 4
Xxxxxxxxxx plody
§18
Xxx xxxxx této xxxxxxxx se xxxxxx
x) xxxxxxxxxxxx xxxxx - plody nebo xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx x) xx x), x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx solené,
x) xxxxxxxxx xxxxxx - jádra xxxxx xxxxxxx vlašského a xxxx odrůd,
x) xxxxxxxxx xxxxxx - xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx,
d) mandlemi - xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxx xxxxxx - xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx - xxxxx xxxxx podzemnice olejné,
x) xxxx xxxxxx - xxxxxx xxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx xxxxxx - xxxxx xxxxx xxxxxxxx,
i) xxxxxxxxx oříšky - xxxxxx xxxxxxxx xxxxx.
§19
Xxxxxxx xx skupiny a xxxxxxxxxx
Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx x podskupiny xx xxxxxxx x příloze č. 9.
§20
Xxxxxxxxxx
(1) Xxxxx údajů xxxxxxxxx v xxxxxx x xx xxxxxxxx x způsobu označování xxxxxxxx9) se xxxxxxxxxx xxxxx xxxx označí xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx, u xxxxxxxxxx xxxxxx a směsí xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx podskupiny.
(2) Xxxxxxxxx záporné xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x příloze č. 10.
§21
Požadavky xx xxxxxx
(1) Xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx na jakost xxxx xxxxxxx x příloze č. 11.
(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xx jakost xxxx xxxxxxx v příloze č. 12.
(3) Xxxxxxxxxx xxxxx nesmí xxxxxxxxx xxxxxx.
Oddíl 5
Xxxxx
§22
Xxx xxxxx této vyhlášky xx xxxxxx
x) xxxxxxx - jedlé xxxxxxx plodnice xxxxxxx xxx xxxxxxx x příloze č. 13,
x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx - xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx jejich xxxxxxx, xxxxx nejsou xxxxxx xxx xxx xxx xxx xxx xxxxx,
x) xxxxxxxxx houbami xxxxxxxxxxx - xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx nejsou xxxxxx xxx xxx xxx xxx xxx xxxxx,
x) xxxxxxxx houbami - xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxxxx vody činí xxxxxxx 12 % x xxxxxxxxxx xxxxx xxx jsou xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) konzervovanými xxxxxxx - xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx x zmrazováním,
f) xxxxxxxxx výrobky x xxx - xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxx.
§23
Xxxxxxx xx skupiny x xxxxxxxxxx
X příloze č. 14 xx uvedeno xxxxxxx xxx xx skupiny x podskupiny.
§24
Xxxxxxxxxx
Xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx a xx xxxxxxxx x xxxxxxx označování potravin9) xx xxxxxx
x) xxxxxxx houby xxxxx xxxxxxxx x čerstvé xxxxx pěstované českým xxxxxx hub podle přílohy č. 13 x xxxxx xxxxx,
x) xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx použitelnosti xx xxx dnů xxx xxx sběru,
x) xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx použitelnosti xx xxxx xxx xxx xxx sběru,
x) xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxx z hub x xxxxxxx xxxxxxx x hub xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx použitých xxxxx xxx xxxxx přílohy č. 13.
§25
Xxxxxxxxx xx jakost
(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx pěstovaných xxxxxxxx, xxxx být pevné xxxxxxxxxxx, dobře na xxxxx xxxxxxxx, bez xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxx přestárlé, plesnivé, xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx. Xxxxx být xxxxxxxxx xxxxxxx jedním xxxxx, klobouk však xxxx xxx spojen x třenem. Xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxx.
(2) X xxx uvedených x xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxx perforace xx 10 % povrchu xxxxxx xxxx, nejvýše xxxx xxx xxxxxx, x xxxxx poškození xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxx nejvýše 5 %, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxx houby, xxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxx se xxxxxxxxx xxxxxx.
(3) X sušených xxx xx xxxxxxxx 10 % xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxx houby xxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx houby, xxxx xxx cizích pachů x xxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx použitému xxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx nedocházelo x xxxxxxxxxx xx zapaření.
§26
Uvádění xx xxxxx
(1) Xxxxxxx xxxxx volně xxxxxxxx xx skladují x xxxxxxxxxx při xxxxxxxxx xx 0 xX xx 10 xX, xxxxx v xxxxx xxxxxx.
(2) Xxxxxxx xxxxx pěstované xx xxxxxxx xx xxxxx při teplotách xx 0 xX xx 6 oC xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx ve dvou xxxxxxxx; nebalené, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx vrstvách.
(3) Xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx teplotě xxxxxxx 20 xX x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 65 %.
(4) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxx zabaleny xxx v xxxxxxxx xxxxx.
(5) Xxxxxx xxxxx musí xxx xxxxxxx xx oběhu xxxxxx xxxx xxxxxxxx.
Oddíl 6
Xxxxxxxx x xxxxxxx x nich
§27
Xxx účely xxxx xxxxxxxx se xxxxxx
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx - xxxxx brambor xxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxx tuberosum L.,
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx - brambory xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx zralosti xxxx se snadno xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx bez xxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx - xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx slupkou,
d) xxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxx - xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx hlízy alespoň xxxxxxxxxxx větší, xxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx,
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx - xxxxxxxx x hlízami xxxxx až světle xxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx - brambory x xxxxxxx xxxx xxxxxxx,
x) varným xxxxx - xxxxxxxx konzistenčních xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx konzumních pozdních, xxxxx xxxxxx vhodnost xxxxxxxxxxx xxxxx,
h) xxxxxxxx xxxxxxx - xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxx x dužnině xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, zejména xxxxxx x mokrou xxxxxxx, xxxxx barvy xxxx xxxxxxxxxxx dužniny,
x) xxxxxxxx - xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx, xxxxxxx zemina, odpadlé xxxxxx, nať, kameny,
x) xxxxxxxx xxxxxxx - hlízy konzumních xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxx 1/8 xxxxxxx xxxx,
k) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx - xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx než 1/4 povrchu hlíz,
x) xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx - xxxxxxxxx xxxx, xxxxx x konzumních xxxxxxx xxxxxx zasahuje xxxxxxxx než 3,5 xx x x xxxxxxxxxx brambor xxxxxxxx xxxxxxxx hlouběji xxx 5 mm xx xxxxxxx,
m) výrobky x xxxxxxx - xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, zejména loupáním, xxxxxxxxxx, xxxxxxxx, vařením, xxxxxxx x xxxxxxx, xxx xxxxxx spotřebu xxxx další xxxxxxxxxx xxxxxx.
§28
Členění xx xxxxxxx
(1) Xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx na xxxxxxx
x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.
(2) X příloze č. 15 xx xxxxxxx členění výrobků x xxxxxxx xx xxxxxxx.
§29
Xxxxxxxxxx
Xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x zákoně a xx xxxxxxxx x xxxxxxx označování xxxxxxxx9) xx
x) brambory xxxxxxxx xxxxxx názvem xxxxxxx a odrůdou; xxx dovozu xx xxxxxx x xxxx xxxxxx,
x) x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx užití podle xxxxxxx typu xxxxxxxxx x příloze č. 16 xxxxxxx 4,
c) x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx dužniny, xxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx "drobné",
x) xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx názvem xxxxxxx.
§30
Xxxxxxxxx xx xxxxxx
(1) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx jednotné x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx rámec xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x příloze č. 16 x xxxxxxx 1.
(2) Xxxxx xxxxxxx konzumních xxxx xxxxxxxx odpovídat xxxxxxxxxxx odrůdě, xxxx xxx xxxxxx, xxxx, xxxxx, xxxxx, růstem xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, bez xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx vzhled, xxxx mít xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx hlízy, xxx xxx hniloby, xxxxxxx skvrn vzniklých xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, bez xxxxxxxx vybarvení, obecné x xxxxxx strupovitosti, xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx x xxxxxx cizích xxxxx x xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx zapříčiněných škůdci x xxxxxxxxxxxxx dužninu.
(3) Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx slupku, xxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxx 3 xx x xxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx nebo xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx zasahující do xxxxxxx xxxxxxx xxx 5 mm. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx jakostně xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x příloze č. 16 v xxxxxxx 1.
(4) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx "drobných" xx 17 xx 28 mm. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx je xxxxxxx 28 xx.
(5) Xxx xxxxx xxxxxxxxxxx odrůd brambor xxxxxxxxxx pozdních xx xxxxxxxxx xx velikost xxxxxxxxx.
(6) Xxxxxxxx xxxxxxxx xx velikost xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx uvedeny x příloze č. 16.
§31
Uvádění xx oběhu
(1) Xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx hlízy xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx uvádějí xx oběhu xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.
§32
Přechodné xxxxxxxxxx
Xxxxxxxxx vyrobené x uvedené do xxxxx xxxxx dnem xxxxxxxxx této xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů.
§33
Zrušovací xxxxxxxxxx
Xxxxxxx xx:
1. Xxxxxxxx č. 332/1997 Sb., xxxxxx se xxxxxxx §18 písm. a), x), x), i), x) x x) xxxxxx x. 110/1997 Xx., x potravinách x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x změně x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů, xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx zeleninu, zpracované xxxxx x zpracovanou xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx, brambory x xxxxxxx x xxxx.
2. Xxxxxxxx x. 92/2000 Xx., xxxxxx se mění xxxxxxxx x. 332/1997 Xx., xxxxxx xx xxxxxxx §18 xxxx. x), x), x), x), x) x x) zákona č. 110/1997 Xx., o xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx souvisejících zákonů, xxx čerstvé ovoce x čerstvou zeleninu, xxxxxxxxxx ovoce x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx plody, xxxxx, xxxxxxxx a výrobky x nich.
§34
Xxxxxxxx
Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxx xxxx v xxxxxxxx.
Ministr:
Xxx. Xxxxx x. x.
Xxxxxxx x. 1 x vyhlášce x. 157/2003 Xx.
Xxxxxxx x. 1 xxxxxxx xxxxxxx předpisem x. 291/2010 Xx.

Příloha x. 2 x xxxxxxxx č. 157/2003 Xx.
Xxxxxxx xx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx ovoce x 1 kg xxxxxxxxx
&xxxx;
Xxxx
&xxxx;
Xxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxxx hmotnostní xxxxx xxxxx (v g x 1 xx xxxxxxxxx)
&xxxx;
Xxxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxxxx ovoce
 
Džemy
výběrové
(Extra)
Džemy
výběrové
(Extra) xxxxxxxxx
Xxxxx
xxxxxxxx
(Xxxxx)
xxxx xxxxxx
&xxxx;
xxxxxxxxx
&xxxx;
450
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
x červeného xxxxxx, xxxxxxx, rakytníku, černého xxxxxx, xxxxxx x xxxxx
&xxxx;
350
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
xx zázvoru
 
250
 
 
 
z xxxx-xxxxxx
&xxxx;
230
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
x xxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx)
&xxxx;
80
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
Xxxxx
&xxxx;
xxxxxxxxx
&xxxx;
350
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx x xxxxx
&xxxx;
250
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
xx xxxxxxx
&xxxx;
150
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
x kešu-jablka
 
160
 
 
 
 
z xxxxx xxxxxxx (maracuja)
 
60
 
 
 
Rosoly
výběrové
(Extra)
 
všeobecně
 
450
 
 
 
z xxxxxxx xxxxxx, xxxxx, xxxxxx, xxxxx
&xxxx;
350
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
xx zázvoru
 
250
 
 
 
z xxxx-xxxxxx
&xxxx;
230
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
x xxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx)
&xxxx;
80
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
Xxxxxx
&xxxx;
xxxxxxxxx
&xxxx;
350
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
x xxxxxxx xxxxxx, xxxxx, xxxxxx, xxxxx
&xxxx;
250
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
xx zázvoru
 
150
 
 
 
 
z xxxx-xxxxxx
&xxxx;
160
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
x xxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx)
&xxxx;
60
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
Xxxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxxxx
&xxxx;
200
&xxxx;
x xxxx xxx. 75 g xxxxxxxxxxx x endokarpu
 
 
Povidla
 
slazená ze xxxxxxx
&xxxx;
1700
&xxxx;
x xxxxxx xx xxxxx použít švestkovou xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx ze xxxxxxxx švestek
 
 
 
slazená xx xxxxxxx x jablek
 
2200
 
podíl xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx 75%
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
xxxxxxx x xxxxxx
&xxxx;
3000
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
xxxxxxx x xxxxxx x jablek
 
3200
 
podíl xxxxxx xxxxxx z xxxxxx xxxxxxx 30%
 
 
Klevely
 
všeobecně
 
1500
 
 
 
 
z xxxxxxx
&xxxx;
730
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
x jahod
 
640
 
 
 
Kaštanový xxxx
&xxxx;
&xxxx;
380
&xxxx;
xxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx krémem
 
 
Ovocný xxxxxxx
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
Xxxxxx ovoce
 
 
 
 
 
Proslazené xxxxx xxxx xxxxxxxxx ovoce
 
 
 
 
 
Upravené xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx
&xxxx;
x xxxxxxxxx xxxxx
&xxxx;
220
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
xx xxxxxxxxx xxxxx
&xxxx;
450
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
Xxxxxxxx chlazené čerstvé xxxxx
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
Xxxxxx
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;

Xxxxxxx x. 3 x vyhlášce x. 157/2003 Sb.
Přípustné xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx spotřebitelského xxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxxxx xxxxxx (g)
 
Hmotnostní xxxxxxxx (%)
&xxxx;
xx 50
&xxxx;
9,0
&xxxx;
51 xx 500
&xxxx;
6,0
&xxxx;
501 až 1000
&xxxx;
5,0
&xxxx;
xxx 1000
&xxxx;
3,0

Příloha x. 4 x xxxxxxxx x. 157/2003 Xx.
Xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxx
Xxxxxxx 1
Xxxxxxx, xxxxx, xxxxxx, marmelády, xxxxxxx, xxxxxxx, protlaky a xxxxxxxxxx xxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxxxxxxxxxx sušina
(%)
 
Kyselost (xxxx xxxxxxxx citrónová)
(%)
 
kompoty
 
nejvýše 48
&xxxx;
0,3 - 2,5
&xxxx;
xxxxx xxxxxxxx (Xxxxx)
&xxxx;
xxxxxxx 60
&xxxx;
-
&xxxx;
xxxxx xxxxxxxx (Extra) méně xxxxxx
&xxxx;
52-59
&xxxx;
-
&xxxx;
xxxxx xxxxxxxx (Xxxxx) xxxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxx 40
&xxxx;
-
&xxxx;
xxxxx
&xxxx;
xxxxxxx 60
&xxxx;
-
&xxxx;
xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx (Xxxxx)
&xxxx;
xxxxxxx 60
 
-
 
marmelády
 
nejméně 60
&xxxx;
-
&xxxx;
xxxxxxxxx xxxx
&xxxx;
xxxxxxx 60
&xxxx;
-
&xxxx;
xxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxx 38
&xxxx;
0,6 - 2,6
 
povidla
 
nejméně 60
 
0,6 - 2,6
 
ovocné xxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxx 29
&xxxx;
0,6 - 2,5
 
proslazené xxxxx
&xxxx;
xxxxxxx 70
&xxxx;
xxxxxxxx xx
Xxxx.: Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx nemusí xxx xxxxxxx u xxxxx xxxxxxxxxx (Xxxxx), džemů xxxxxxxxxx (Extra) xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx (Xxxxx) xxxx xxxxxxxx, džemů, xxxxxx x rosolů xxxxxxxxxx (Xxxxx), xxxxxxxx x kaštanových xxxxx xx xxxxxxxxxxx, že xxxx xxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx nahrazen xxxxxxxxx.
Xxxx xxxxxxxx (Xxxxx) xxxx xxxxxx x xxxx výběrový (Xxxxx) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx. xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx II xxxxxxx 1 xxxxxxxx Xxxx 2001/113/ES x ovocných xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx.".
Xxxxxxx 2
Přípustný xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx
&xxxx;
Xxxx xxxx příměsi
 
Počet xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx o xxxxxxxxx (x)
&xxxx;
xx 500
&xxxx;
501 - 1000
&xxxx;
xxx 1000
 
přítomnost xxxxxxxxxxx příměsí (pouze xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx o ploše xxx 5 xx2, xxxxxx xxxxxx xxx 10 xx)
&xxxx;
2
&xxxx;
3
&xxxx;
4
&xxxx;
xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx poloviny xxxxx (pouze xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx surovin)
 
1
 
2
 
3
 
zlomky xxxxx (menší xxx xxxxxxxx xxxxx)
&xxxx;
2
&xxxx;
3
&xxxx;
4
Xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx
Xxxxxxx 3
Kompoty
 
Potravina
 
Konzistence x xxxxxx
&xxxx;
xxxxxx
&xxxx;
xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx deformací plodů, xxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx x xxxxxxxxx ovoce xxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx, xxxxx, x kompotů x xxxxxxxx xxxxx díly xxxxxxxxx velikosti, u xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx, v xxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx x klikvy x xxxxxxx musí xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx, bez xxxxxx a sedimentu, x xxxxxxx z xxxxxxxxx a děleného xxxxx xxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx z xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, kompotů xxxxxxxxx xxxxx čirý xx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx
X) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx na jakost xxxxxxx:
x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxx 5 % xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx x stopek x kompotu x xxxxxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxx 5 % hmotnostních xxxxx korkovitých x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x nálevu x xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxx,
x) síťovité xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx ovoce (xxxxxxx, xxxxx, ryngle, xxxxxxxxx, xxxxx),
x) oddělení xxxxxx x maximálně xxxxxxxx povrchu všech xxxxx x obalu x xxxxxxxxxxx kompotu,
g) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x meruňkového kompotu,
h) xxxxxxx 10 % xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx x dřínků.
i) xxxxxxx 20 % xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x nejvýše 5 % xxxxxxxxxxxx tvary xxxxxxxx x kompotu x xxxxx dělených,
j) xxxxxxx 300 xx/xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx u jahodového xxxxxxx,
x) x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx přítomných barevným xxxxxx x převládající xxxx po některém x xxxxxxxxx druhů xxxxx,
x) vegetační xxxx, xxxxxx x xxxxx xx mechanickém xxxxxxx xxxxxxx na 20 % xxxxxxx všech xxxxx x obalu,
m) xxxxxxxxx výskyt cizích x nežádoucích xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx plodů x xxxxx:
&xxxx;
Xxxx xxxx příměsi
 
Počet xxxx cizí příměsi x xxxxxx o xxxxxxxxx (g)
 
do 500
&xxxx;
501 - 1000
&xxxx;
xxx 1000
&xxxx;
xxxxxx x stopky x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx
&xxxx;
5
&xxxx;
7
&xxxx;
10
&xxxx;
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxx
&xxxx;
5
&xxxx;
7
&xxxx;
10
Xxxxxxx 4
Upravené xxxxxxxx čerstvé xxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxxxxx x xxxxxx
&xxxx;
Xxxxx
&xxxx;
Xxxx x xxxx
&xxxx;
xxxxxxxx xxxxxxxx čerstvé xxxxx
&xxxx;
xxxxx xxx stop xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, bez xxxxxx xxxxxx, xxxxx x dalších xxxxxxxxxxx x anorganických xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxx xxx xxxxx, xxxxxxx xxxx neloupané, xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxx jednotlivých xxxxxx x obalu vyrovnaná, xxxx xxxxxxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxxxx, svěží, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx druhům xxxxx
&xxxx;
xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx ovoce, bez xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx
Xxxxxxx 5
Xxxxxx xxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxxxxx x xxxxxx
&xxxx;
Xxxxx
&xxxx;
Xxxx x xxxx
&xxxx;
xxxxxx ovoce
 
dostatečně xxxxxxxx, xxx známek xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx živočišných xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, s xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo anorganických xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx, bez znečištění xxxxxxx xx prachem
 
odpovídající xxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxx poškození xxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxx xxx daný xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxx pachů x xxxxx

Xxxxxxx č. 5 x xxxxxxxx x. 157/2003 Xx.
Xxxxxxx na xxxxxxx
&xxxx;
Xxxx
&xxxx;
Xxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxxxxx xxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxxxxxx zelenina
 
mléčně xxxxxxx (xxxxxx) zelenina
 
protlaky
 
sušená xxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxxxxx xxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxxx v xxxx
&xxxx;
xxxxxxxx x xxxx
&xxxx;
xxxxxxxx xxxxxxxx konzervována
 
upravená xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxxx x xxxxx

Příloha x. 6 x xxxxxxxx x. 157/2003 Xx.
Xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx
X) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
1. Xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx 0,08 %.
2. Xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx výrobků xxxx xxxxxxx 1,5 %.
X) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
1. Xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxx kyseliny xxxxxx xx sterilovaných xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx 2 %.
2. Xxxxxxxxxxx hrášek xxxxxxxx xxxxxxx 1,5 % xxxx.
X) Xxxxxx xxxxxxx (xxxxxx) zelenina
1. xX xxxxxx kysané xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 4.1.
2. Mléčně xxxxxxx (xxxxxx) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 0,8 % xxxxxxxx xxxxxx, nejvýše 0,6 % (kysané) xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxx xxxxxx xxxx než xxxxxxx nálev.
3. Mléčně xxxxxxx (xxxxxx) xxxxxxxx xxxxx obsahovat ani xxxxxxxxx povlak (xxxx) xxx xxxx než xxxxxxxxx xxxxx (xxxxxxxxxxxxxxx).
4. Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx nejvýše 2,2 % xxxx.
X) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
1. pH xxxxxxxx konzervované xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 4,1.
X) Xxxxxx zelenina
1. Xxxxxx nať obsahuje xxxxxxx 12 % xxxx.
2. Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 14 % xxxx.
3. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx směsí xxxxxxxx nejvýše 13 % xxxx.
4. Sušené xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxx mletých sušených xxxxxxx obsahují xxxxxxx 0,3 % hmotnostních xxxxx (tj. xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx v xxxxx 10% kyselině xxxxxxxxxxxxxx).
X) Xxxxxxxxxx protlaky
1. Xxxxxxxxxx protlaky sterilované x chemicky xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nejméně 7 % xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx.
2. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx soli xxxxxxxx nejméně 32 % sušiny, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx 28 %, x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx 55 %.
3. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x koncentraci 8 % xxxxxxxxxxxx xxxxx obsahovat xxxx xxx 60 xx/xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
4. X xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx 12 % xxxxxx stanovené xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx 7 % xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
5. X xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx, Xxxxx, Xxxxxxx x refraktometrickou xxxxxxx xxxxxxx 30 %, xxxx xxxxx xxxxxxx 10 % xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx refraktometrická xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
6. Zahuštěné rajčatové xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx obsahují xxxxxxx 10,0 % soli.
7. Xxxxxxxxx chemické xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx výrobky xxxxxxxxx jsou uvedeny x xxxxxxx 1. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 24 % xxxxxxxxxxxxxxxx sušiny xxxxxxx rajčatovou xxxxxxxxx.
9. Xxxxxxxxx protlaky xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nejméně 4,2 % refraktometrické sušiny xxxxxxx rajčatovou xxxxxxxxx.
10. Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 8 % xxxxxxxxxxxxxxxx sušiny xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
Xxxxxxx 1
&xxxx;
&xxxx;
Xxxxxx
&xxxx;
Xxxxxx “Xxxxx”, “Extra”, “Xxxxxxx”
&xxxx;
Xxxxxxxxx pyré
 
Rajčatové protlaky xxxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxxxxxxxxxxx sušina (%)
&xxxx;
xxxxxxx 12,0
&xxxx;
xxxxxxx 30,0
&xxxx;
8,0 - 24,0
&xxxx;
xxxxxxx 24,0
&xxxx;
xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx jako kyselina xxxxxx (%)
&xxxx;
xxxxxxx 2,2
 
nejvýše 2,2
&xxxx;
xxxxxxxxxxx se
 
nestanovuje xx
&xxxx;
xxxxx xxxx (%)
&xxxx;
xxxxxxx 3,5
 
nejvýše 3,5
&xxxx;
xxxxxxx 10,0*)
&xxxx;
xxxxxxx 10,0*)
&xxxx;
xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx (%)
&xxxx;
xxxxxxxxxxx xx
&xxxx;
xxxxxxxxxxx xx
&xxxx;
xxxxxxx 0,2
&xxxx;
xxxxxxx 0,2
Xxxx.:*) Obsah soli xxxx xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxx x. 7 x xxxxxxxx x. 157/2003 Xx.
Xxxxxxxx požadavky xx xxxxxx
Xxxxxxx 1
Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx výrobky xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxxxxx x vzhled
 
sterilovaná xxxxxxxx xxxx všeobecně
 
Zelenina xxxxxx, x xxxxxxxxxxx změnami x mechanickým xxxxxxxxxx xxxxxxx u 20 % kusů, velikostně xxxxxxxxx, x xxxxxxxxx x velikostními xxxxxxxxxx xxxxxxx 20 % xxxx, xxxxxxxx, xxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx, odpovídající xxxxxxxxxx zelenině, nerozpadavá, xxx xxxxx x xxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx, bez xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx koření, xxxxxx xxxxxx xxx-xx o xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx dužniny
 
sterilovaná xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, s xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x 20 % xxxxxx obalu, xxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx neroztřepené, xxx xxxxxxx 5 % xxxxxxxxxxxx, x xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx nejsou xx xxxxxx, u feferonů xx směsi výskyt xxxxxx xxxxxx do 1,5 cm xxxxxxx 5 %, x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxx do 5 mm, bílé xxxx mírně xxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx litů, x xxxxxxxxxxx papriky xxxxx xxxxxx xxxxx x nerovnoměrných xxxx xxxxxxx 2 %, x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 50 % xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxx 1 xx xxxxxx, bez xxxxx x xxxxxx xxxxxxx, x směsí jednotlivé xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx, xx směsích xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x zeleniny nedělené, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx zpracování, xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxx xxxxxxxxxxx
&xxxx;
xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxx xxxxx, xxx xxxxxxxx x svraštělých částí, xxxxxxx 80 % xxxxxx x xxxxx xxxx xxx deklarovanou xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx nesmí xxxxxxxxx xxxxxx okurky xxxxxxxx x více xxx 50 %, u xxxxxxxxxx řezů xxxxxxxx xxxxxxx 80 % xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx dané xxxxxxxxx xxxxx překročit xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxx jak 50 %, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx, xxxxxxx, x xxxx xxxxx s xxxxxxxxx xxxxxx nejvýše x 5 % xxxx obsahu xxxxx
&xxxx;
xxxxxxxxxxx xxxxxx
&xxxx;
xxxx v mléčné xxxxxxxx, xxxxxxxxxx vyrovnaná, x hrášku tříděného xxxx být nejméně 80 % xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx velikosti xxxx xxxxx, xxx stop xxxxxxxxxx x napadení xxxxxxxxx, x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, bez xxxxxx xxxxxxx rostlinného původu, xxx mechanických xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx až křehká, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx mírně xxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx vyloučených xxxxxx x bílkovin
 
sterilované xxxxxxxx xxxxx
&xxxx;
xxxxxxxx lusky xxxxxxxx /*, xxxxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a poškození xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx, x odstraněnými špičkami x xxxxxxxx, bez xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxxxxxx endokarpu, barevně xxxxxxxxx x bez xxxxxxx a xxxxxxx xxxxx, xxx cizích xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx nebo příčně xxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxx, konzistence xxxxx xx měkká, nejvýše 10 % xxxxx xxxxxxxxxxx (z toho xxxxxxx xxxxx polovina xxxx tvořit xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx) x xxxxxxx 5 % xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx čirý xx xxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxx nejvýše x 2 % xxxxxxx xxxxxx xxxxx
&xxxx;
xxxxxx xxxxxxxxx
&xxxx;
xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx, homogenní, xxxxx, xxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx), xxx xxxxxx slupek, xxxxx x jiných xxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x koření
 
rajčatová xxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx protlaky
 
kašovitá, xxxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxx přísad (xxxxxxxx) bez xxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxx částí rajčat, xxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx z xxxxxx
&xxxx;
xxxxxxxx chlazená xxxxxxx xxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxxx xxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, bez xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, loupaná xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx
*) Xx vyvinuté xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx plody, xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx nejméně 3 xx.
Xxxxxxx 2
Xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx
&xxxx;
Xxxxx xxxxxxxx (xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx 20 xxxxxx)
&xxxx;
Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx (x kusech)
 
okurky xxxxxxxxx
&xxxx;
3
&xxxx;
xxxxxx nepravidelného xxxxx
&xxxx;
2
&xxxx;
xxxxxxxxx xxxx
&xxxx;
3
&xxxx;
xxxxxxxxxx poškození
 
2
 
zbytek xxxxxx
&xxxx;
3
&xxxx;
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
&xxxx;
1
&xxxx;
xxxxxxxx xxxxx
&xxxx;
1
&xxxx;
xxxxxx
&xxxx;
1
&xxxx;
xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx povolených odchylek
 
7
Tabulka 3
Xxxxxxxx odchylky xx xxxxxxxxxx požadavků xx xxxxxxxxxxx xxxxxx
&xxxx;
Xxxxx xxxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx (% hmot.)
 
odlišně xxxxxxxx (xxxxxx) zrna
 
2
 
poškozená, xxxxx xxxxxxxx zrna
 
5
 
tvrdá, xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx
&xxxx;
1
&xxxx;
xxxxxx, zlomky xxxxx x volných xxxxxx, drtě
 
12
 
cizí xxxxxxxxx xxxxxxxx
&xxxx;
0,5 (xx xxxx xxx 12 xx2 xxxxxx)
Xxxxxxx 4
Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
&xxxx;
Xxxx cizí xxxxxxx
&xxxx;
Xxxxx kusů cizí xxxxxxx x obsahu x hmotnosti (g)
 
do 500
&xxxx;
501 - 1000
 
nad 1000
&xxxx;
xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
&xxxx;
5
&xxxx;
5
&xxxx;
10
&xxxx;
xxxxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx
&xxxx;
10
&xxxx;
15
&xxxx;
25
Xxxxxxx 5
Xxxxxx xxxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxxxxx x xxxxxx
&xxxx;
Xxxxx
&xxxx;
Xxxx x vůně
 
sušená xxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx nepřítomnosti xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx jejich xxxxxx, s xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx prachem
 
odpovídající xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx poškození xxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxx pro daný xxxx sušené xxxxxxxx, xxx cizích xxxxx x xxxxx

Příloha x. 8 x xxxxxxxx č. 157/2003 Sb.
Tabulka 1
Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxxxx xxxxxx (x)
&xxxx;
Xxxxxxxxxx xxxxxxxx (%)
 
do 50
&xxxx;
9,0
&xxxx;
51 xx 500
&xxxx;
6,0
&xxxx;
501 xx 1000
&xxxx;
5,0
&xxxx;
xxx 1000
&xxxx;
3,0
Xxxxxxx 2
Xxxxxxxxx odchylky xx xxxxxxxxxxx hmotnostních xxxxxx xxxxxxxxxxxx složek xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx
&xxxx;
Xxxxxx (% xxxx.)
&xxxx;
Xxxxxxxxx xxxxxxxx (%)
&xxxx;
xx 3,0 do 5,0
 
od - 2,0 xx + 2,0
&xxxx;
xx 5,0 xx 10,0
&xxxx;
xx - 4,0 xx + 4,0
&xxxx;
xx 10,0 do 15,0
&xxxx;
xx - 7,0 xx + 7,0
 
nad 15,0
&xxxx;
xx - 10,0 xx + 10,0

Xxxxxxx x. 9 x xxxxxxxx x. 157/2003 Xx.
Xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx
&xxxx;
Xxxx
&xxxx;
Xxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxxxxx xxxxx
&xxxx;
xxxxxxx xxxxxx
&xxxx;
xxxxx
&xxxx;
xxxxxxx xxxxxx
&xxxx;
xxxxx
&xxxx;
xxxxxx
&xxxx;
xxxxx
&xxxx;
xxxx xxxxxx
&xxxx;
xxxxx
&xxxx;
xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxx
&xxxx;
xxxxxxxxx nepražené
 
neloupané xxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxx xxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
&xxxx;
xxxx xxxxxx
&xxxx;
xx skořápce
 
jádra
 
kokosové xxxxxx
&xxxx;
xxxxxxx xx xxxxxxxx
&xxxx;
xxxxx xxxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxx xxxxxx
&xxxx;
xxxxx

Xxxxxxx x. 10 x xxxxxxxx x. 157/2003 Sb.
Přípustné xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxxxx xxxxxx (x)
&xxxx;
Xxxxxxxxxx xxxxxxxx (%)
&xxxx;
xx 100
&xxxx;
- 5
&xxxx;
101 - 250
&xxxx;
- 3
&xxxx;
251 - 500
&xxxx;
- 2
&xxxx;
501 x xxxx
&xxxx;
- 1

Příloha x. 11 x vyhlášce x. 157/2003 Xx.
Xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxxxx
&xxxx;
Xxxxx xxxx nejvýše (% xxxx.)
&xxxx;
Xxxx příměs xxxxxxx (% xxxx.)
&xxxx;
xxxx xxxxx
&xxxx;
xxxxx
&xxxx;
xxxxxxx ořechy
 
jádra
 
 
5,0
 
0,1
 
lískové xxxxxx
&xxxx;
xxxxx
&xxxx;
&xxxx;
6,0
&xxxx;
0,05
&xxxx;
xxxxxx
&xxxx;
xxxxx
&xxxx;
&xxxx;
6,5
&xxxx;
0,1
&xxxx;
xxxx xxxxxx
&xxxx;
xxxxx
&xxxx;
&xxxx;
7,0
&xxxx;
0,3
&xxxx;
xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx
&xxxx;
xxxxxxxxx nepražené
 
10,0
 
6,5
 
0,5
 
 
neloupané pražené
 
 
4,0
 
0,5
 
 
loupané xxxxxxx
&xxxx;
&xxxx;
5,0
&xxxx;
0,5
&xxxx;
&xxxx;
xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
&xxxx;
&xxxx;
5,0
&xxxx;
0,5
&xxxx;
xxxx xxxxxx
&xxxx;
xx xxxxxxxx
&xxxx;
14,0
&xxxx;
&xxxx;
xxxxxxxxxx xx
&xxxx;
&xxxx;
xxxxx
&xxxx;
&xxxx;
10,0
&xxxx;
0,5
&xxxx;
xxxxxxxx xxxxxx
&xxxx;
xxxxxxx ve xxxxxxxx
&xxxx;
47
&xxxx;
&xxxx;
xxxxxxxxxx xx
&xxxx;
&xxxx;
xxxxx xxxxxxxxx
&xxxx;
&xxxx;
3,0
&xxxx;
xxxxxxxxxx xx
&xxxx;
xxxxxxx xxxxxx
&xxxx;
xxxxx (semena)
 
 
6,0
 
nedovoluje se

Xxxxxxx č. 12 x xxxxxxxx x. 157/2003 Xx.
Xxxxxxxx xxxxxxxxx xx jakost
 
Skupina xxxx xxxxxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxx
&xxxx;
Xxxxx
&xxxx;
Xxxx x xxxx
&xxxx;
xxxxxxx xxxxxx
&xxxx;
xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx skořápky, xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxx xxxxxxxxxx, jádro xx xxxx xxxx xx xxxxxxxxx, pokryté světle xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxx ořechy
 
jádro xxxxxxxx celistvé, omezeně xxxxxxxxxx poškozené
 
světle hnědá xx tmavě xxxxx, xxxxxx hnědá xx xxxxxxxxx, xxxxx na xxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxxx, xxx xxxxxx pachu x xxxxx, xxxxxx xxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxx
&xxxx;
xxxxx xxxxxxx, vejčité
 
žlutá xx xxxxxx xxxxx, xx xxxx bílá až xxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxx xxxxxxxx bez xxxxxx xxxxx a xxxxx
&xxxx;
xxxx xxxxxx
&xxxx;
xxxxx čistá, xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx tvaru, xxxxxxxx
&xxxx;
xxxxx na xxxx xxxxxxx
&xxxx;
xxxxx aromatická, xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx
&xxxx;
xxxxxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxx xxx osemení, xxxxx xx mastné na xxxxxxx
&xxxx;
xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx xxxx až xxxxx xxxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxxx, výrazně xxxxxx, xxx hořké xxxxx
&xxxx;
xxxx xxxxxx
&xxxx;
xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx
&xxxx;
xxxxx šedohnědé, xx xxxx bílé až xxxxx nažloutlé
 
nasládlá, výrazně xxxxxx, bez xxxxx xxxxx
&xxxx;
xxxxx strouhaný
 
strouhaný, xxxxx xxxx xxxxx mletý
 
bílá xx slabě xxxxxxxxx xxxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxxxxxxxxxxx pro xxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxxx xxxxx čerstvý xx xxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxxx dřevnatě xxxxxxxx, xxxxx xxxxx, x xxxxx xxxxx patrnými "xxx" - klíčními xxxx, xx xxxxxxxx xx xx vnitřní xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxx), xxx xxxxxxxx vody, xx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx 1 - 2 xx
&xxxx;
xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx hnědá, xxxxxxx xxxx xxxxx
&xxxx;
xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx nasládlá, xxxxx, bez cizích xxxxx x xxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxx xxxxxx
&xxxx;
xxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx
&xxxx;
xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxx nasládlá

Xxxxxxx č. 13 x xxxxxxxx č. 157/2003 Xx.
Xxxxxx volně xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx x přímému xxxxxxx xxxx x dalšímu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx účely
A. Houby xxxxx rostoucí
1. Destice xxxxxxxxxx (Xxxxxxx xxxxxxx)
2. Xxxx obecný (Morchella xxxxxxxxx)
3. Xxxx xxxxxxx (Xxxxxxxxx xxxxxx)
4. Kotrč xxxxxxxx (Sparassis crispa)
5. Xxxxxxx xxxxx (Ramaria xxxxx) - xxx xxxxx plodnice
6. Xxxxx xxxxxxxxxx - (Xxxxxx xxxxxxxx)
7. Xxxxx xxxxxx (Xxxxxxxxxxxx cibarius)
8. Xxxxx xxxxx (Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx)
9. Xxxxxxx xxxxxxxxxx (Graterellus xxxxxxxxxxxxxx)
10. Krásnoporka xxxxxxxx (Xxxxxxxxxxx xxxxxx) - xxx xxxxx plodnice, xxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
11. Xxxxxxxxxxx žemlička (Xxxxxxxxxxx confluens) - xxx mladé xxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
12. Xxxxxx šupinatý (Xxxxxxxxx squamosus) - xxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
13. Hřib dutonohý (Xxxxxxxxx cavipes)
14. Hřib xxxxx (Xxxxxxxxx badius)
15. Xxxx xxxxxxxx (Xxxxxxx xxxxxxxxxx)
16. Xxxx xxxxxxx (Xxxxxxx xxxxxxx)
17. Hřib xxxxx (Boletus xxxxxxxxxx)
18. Xxxx xxxxxxx (Boletus xxxxxx)
19. Xxxx xxxxxx (Xxxxxxx xxxxxxxxxxx)
20. Hřib xxxxxxxx (Boletus subtomentosus)
21. Xxxx klouzek xxxxxxx (Xxxxxxx xxxxxxxxxx)
22. Klouzek xxxx (Xxxxxxx placidus) - xxx xxxxx xxxxxxxx
23. Xxxxxxx xxxxxxx (Xxxxxxx xxxxxxx) - xxx xxxxx plodnice
24. Xxxxxxx xxxxxx (Xxxxxxx xxxxxx)
25. Xxxxxxx xxxxxx (Xxxxxxx xxxxxxx)
26. Xxxxxxx xxxxxx (Suillus xxxxxxxxxx)
27. Xxxxxxx slizký (Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx)
28. Kozák xxxxxxx (Xxxxxxx xxxxxx - Xxxxxxxx scabrum)
29. Xxxxx xxxxxxx (Boletus (Xxxxxxxx) xxxxxxx)
30. Xxxxxxxx březový (Xxxxxxx (Xxxxxxxx) xxxxxxxxxx)
31. Xxxxxxxx osikový (Xxxxxxx xxxxxxxxxxx - Leccinum xxxxxxxxxxx)
32. Bedla červenající (Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx) - xxx mladé xxxxxxxx
33. Xxxxx vysoká (Macrolepiota xxxxxxx) - xxx xxxxx plodnice
34. Xxxxxxx xxxxxxxxx (Lepista xxxxx)
35. Xxxxxxx xxxxxxx (Lepista xxxx)
36. Čirůvka xxxxxxx (Xxxxxxxxxx portentosum)
37. Xxxxxxx xxxxxxx (Xxxxxxxx xxxxxxx)
38. Xxxxx ústřičná (Pleurotus xxxxxxxxx)
39. Xxxxx xxxxxx (Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx)
40. Xxxx xxxxxxxxxx (Xxxxxxxxxx decastes)
41. Xxxx xxxxxxxx (Lyophyllum xxxxxxx)
42. Ryzec xxxxx/xxxxxx (Xxxxxxxxx deliciosus nebo Xxxxxxxxx xxxxxxxx)
43. Ryzec xxxxxxx (Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx)
44. Xxxxxx mazlavý (Gomphidius xxxxxxxxxx)
45. Xxxxx svraskalá (Xxxxxxx xxxxxxxx)
46. Špička xxxxxx (Xxxxxxxxx xxxxxxx)
47. Xxxxxxxx xxxxxx (Xxxxxxxxxx xxxxxx) - pouze xxxxxxxxx xxx třeňů
48. Xxxxxxxx xxxxxxx (Xxxxxxxxx xxxxxxxxx) - jen xxxxx xxxxxxxx
49. Žampion xxxxxxxx (Agaricus xxxxxxxxx) - xxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
50. Žampion xxxxxxxx (Xxxxxxxx xxxxxxxxx) - xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
51. Žampion xxxxx (Xxxxxxxx xxxxxxxxx) - xxx xxx xxxxxxxxxx zpracování
52. Žampion xxxxx (Aqaricus xxxxxxxxxx) - xxx pro xxxxxxxxxx zpracování
53. Xxxxxxx xxxxx (Xxxxxxxx brunescens) - xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
54. Xxxx xxxxxx (Xxxxxxx pinophylus xxxx Xxxxxxx xxxxxxxx) - xxxxx z xxxxxx
Xxxxxxxxx, které mohou xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxxx zpracování x potravinářským xxxxxx
1. Xxxxxxxxx xxxxxxx (Russula xxxxxxxxxxxx)
2. Holubinka černající (Xxxxxxx xxxxxxxxx)
3. Xxxxxxxxx xxxxxxx (Xxxxxxx xxxxxxxxx)
4. Xxxxxxxxx xxxxxxxx (Russula xxxxx)
5. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx (Xxxxxxx xxxxxxxxxxx)
6. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx (Russula viresceus)
7. Xxxxxxxxx olivová (Russula xxxxxxxx)
8. Xxxxxxxxx osmahlá (Xxxxxxx adusta)
9. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx (Russula aurata)
B. Xxxxx xxxxxxxxx
1. Xxxxxxx xxxxxxxx (Xxxxxxxx xxxxxxxxx)
2. Xxxxxxx hnědý (Agaricus xxxxxxxxxx)
3. Xxxxx xxxxxxxx (Xxxxxxxxx xxxxxxxxx)
4. Hlíva xxxxxxxxx (Xxxxxxxxx cornucopiae)
5. Xxxxx plicní (Pleurotus xxxxxxxxxxx)
6. Xxxxx xxxxxxx (Xxxxxxxxx xxxxxxx)
7. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx (Stropharia xxxxxxxxxxxxxx)
8. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx (Stropharia xxxxxxxxxxxxxx)
9. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx (Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx)
10. Polnička xxxxxxxx (Xxxxxxxx aegerita)
11. Houževnatec xxxxx - Xxxx-xx-xx (Xxxxxxxx xxxxxx)
12. Opěnka xxxxxxx (Kuehneromyces xxxxxxxxx)
13. Xxxxxx xxxxxxx (Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx)
14. Xxxx Jidášovo (Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx)
15. Xxxxxxxxx xxxxxx (Xxxxxxxx xxxxxx)
16. Xxxxxxx moučný (Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx)
17. Žampion xxxxxxxx (Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx)
18. Xxxxxxxx xxxxxxxx (Grifola xxxxxxxx)
19. Xxxxxxxxx xxxxxx (Xxxxxxxx erinaceus)
20. Xxxxxxx xxxx (Xxxxxxxx xxxxxxxx)
21. Xxxxx xxxxxxxxx (Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx)
22. Xxxxx růžová (Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx)

Xxxxxxx x. 14 x xxxxxxxx x. 157/2003 Sb.
Členění xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx
&xxxx;
Xxxx
&xxxx;
Xxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxxxx
&xxxx;
xxxxx
&xxxx;
xxxxxxx xxxxx
&xxxx;
xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxx xxxxx pěstované
 
výrobky x xxx
&xxxx;
xxxxx konzervované
 
houby xxxxxx
&xxxx;
xxxxx xxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxx xxxxxx x hub
 
granuláty x xxx
&xxxx;
xxxxx a xxxxxx x xxx
&xxxx;
xxxxxxx xxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxx xxxxxxxxxxx

Příloha x. 15 x xxxxxxxx x. 157/2003 Sb.
Členění výrobků x brambor xx xxxxxxx
&xxxx;
Xxxx
&xxxx;
Xxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxx x brambor
 
brambory xxxxxxxx xxxxxx loupané
 
brambory xxxxxxxx loupané xxxxxxxxxx, xxxxxx nebo jinak xxxxxxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxxx konzumní xxxxxx
&xxxx;
xxxxxxxxxx xxxxx
&xxxx;
xxxxxxxxxx kaše sušená
 
bramborové xxxxxxx smažené
 
bramborové xxxxxxx xxxxxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxxxxx hranolky předsmažené*
 
bramborové xxxxxx předsmažené*
 
bramborové xxxxxxx xxxxxxxxxxx*
&xxxx;
xxxxxxxxxx kaše xxxxxx
*) xxxxxxxxx xx název xxx xxxxxxx xxxxx

Příloha č. 16 x vyhlášce x. 157/2003 Xx.
Xxxxxxx 1
Xxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxxx brambor
 
Ukazatel
 
Brambory konzumní xxxx xxxxxx nejvýše xx 4 % xxxxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx 6 % xxxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxx
&xxxx;
xxx 3,5 mm
 
nad 5 xx
&xxxx;
xxxxxxx xxxxxxxxx
&xxxx;
xxx 3,5 xx
&xxxx;
xxx 3,5 mm
 
zhojené xxxxxxxxx
&xxxx;
-
&xxxx;
xxx 5 xx
&xxxx;
xxxxxx xxx xxxxxxx
&xxxx;
-
&xxxx;
xxx 5 xx
&xxxx;
xxxxxxxxx
&xxxx;
xxxxx
&xxxx;
xxxxx
&xxxx;
xxxxxxx xxxxx
&xxxx;
xxxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxx, xxxxxx x jiné vnitřní xxxx
&xxxx;
xxxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxxxx xxxxx
&xxxx;
-
&xxxx;
xxxxx xxx 3 xx
&xxxx;
xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxxxx
&xxxx;
-
&xxxx;
xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
&xxxx;
xxx 1/4 xxxxxxx, xxx xx 1 % x rámci 4 % tolerance
 
nad 1/4 xxxxxxx
&xxxx;
xxxxxx xxxxx
&xxxx;
xxxx xxx 1/8 povrchu x/xxxx po oloupání x 1 % xxxx v xxxxx 4 % xxxxxxxxx
&xxxx;
xxxx xxx 1/8 xxxxxxx x/xxxx xxxx než 1 xxxxxx xxxxxxx
&xxxx;
xxxxx xxxxxxx a xxxxx xxxxxxx
&xxxx;
xxx. 1 % x xxxxx 4 % xxxxxxxxx
&xxxx;
xxx. 1 % x rámci 6 % tolerance
 
plíseň xxxxxxxx
&xxxx;
xxx. 1 % x xxxxx 4 % xxxxxxxxx
&xxxx;
xxx. 1 % x xxxxx 6 % tolerance
 
mechanické xxxxxxx (nalepená x xxxxx zemina, cizí xxxxxx)
&xxxx;
xx 1 % xxxxxxxxx
&xxxx;
xx 2 % xxxxxxxxx (z toho xxx. 1 % xxxxxx nalepené na xxxxxxx)
&xxxx;
xxxx xxxxxx nebo xxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxxx
&xxxx;
xx 2 % xxxxxxxxx
&xxxx;
xx 2 % xxxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxxxxx choroby
 
nepovoluje se
 
nepovoluje xx
Xxxxxxx 2
Xxxxxxxxx odchylky xx xxxxxxxxx xxxx
&xxxx;
Xxxxxxxx xxxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx (xx)
&xxxx;
% hmotnosti xxxx xxxxxxx
&xxxx;
xxxx
&xxxx;
xxxxx xxx 28
&xxxx;
3
&xxxx;
x toho xxxxx xxx 22
&xxxx;
0
&xxxx;
xxxx “xxxxxx”
&xxxx;
xxxxx xxx 17 - xxxx xxxxx xxx 28
&xxxx;
3
&xxxx;
xxxxxx
&xxxx;
xxxxx xxx 28
 
3
Tabulka 3 - xxxxxxx
Xxxxxxx 4
Xxxxx brambor konzumních xxxxx xxxxxxx xxxx*)
&xxxx;
Xxxxx xxx
&xxxx;
Xxxxxxxxxxx
&xxxx;
Xxxxx
&xxxx;
X
&xxxx;
xxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx
&xxxx;
xx xxxxxx, jako xxxxxxx
&xxxx;
X
&xxxx;
xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx
&xxxx;
xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx, xxxx příloha
 
C
 
měkká, xxxxxx, xxxxxxx rozvařivá
 
především pro xxxxxxxx těst x xxxx
*) Xxxxxxxxxxx odrůdám xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx varných typů. Xxxxxxxxxx xx mohou xxxxx xxxxxxxxx varné xxxx.
Příloha č. 17 x xxxxxxxx x. 157/2003 Sb.
Xxxxxxx č. 17 xxxxxxx xxxxxxx předpisem x. 650/2004 Sb.
Xx. II
Xxxxxxxxx ustanovení
Xxxxxxxxx xxxxxxxx a uvedené xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 650/2004 Xx. x xxxxxxxxx xx 22.12.2004
Čl. XXX
Xxxxxxxxx ustanovení
Xxxxxxxxx xxxxxxxx a uvedené xx oběhu xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxx vyhlášky se xxxxxxxx xxxxx dosavadních xxxxxxxx xxxxxxxx.
Xx. XXX xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 291/2010 Xx. x účinností xx 1.12.2010
Xx. XXX
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xx xxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx dosavadních xxxxxxxx xxxxxxxx.
Xx. XXX xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 153/2013 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.7.2013

Informace
Právní xxxxxxx č. 157/2003 Sb. xxxxx xxxxxxxxx dnem, xxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx XX k EU (1.5.2004).
Xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisu xxxx xxxxxxxxxx změny a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x.:
650/2004 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxxxxx x. 157/2003 Xx., xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxxxxx x výrobky x xxxx, jakož x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxxxxx od 22.12.2004
291/2010 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x. 157/2003 Xx., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx pro čerstvé xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx plody, xxxxx, brambory a xxxxxxx x xxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx x. 650/2004 Xx.
x xxxxxxxxx xx 1.12.2010
153/2013 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x. 157/2003 Xx., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx zeleninu, xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx plody, houby, xxxxxxxx x xxxxxxx x nich, xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů
s xxxxxxxxx xx 1.7.2013
x xxxxxx byla xxxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx č. 50/2004 Xx.
Xxxxxx předpis x. 157/2003 Sb. xxx xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 397/2021 Sb. s účinností xx 1.1.2022.
Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx norem xxxxxx xxxxxxxx předpisů x xxxxxxxx xxxx aktualizováno, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx změna xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
1) Xxxxxxxx č. 324/1997 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxxx potravin x xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx označeného xxxxxxxx "x", xx xxxxx xxxxxxxx x. 24/2001 Xx.
2) Xxxxxxxxx:
Xxxxxxxx Xxxxxx č. 2001/2396/ES xx 7. xxxxxxxx 2001, xxxxxx xx stanoví obchodní xxxxx xxx xxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx č. 89/1076/XXX.
Xxxxxxxx Xxxxxx č. 2001/1799/ES x 12. září 2001, xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx, ve xxxxx xxxxxxxx x. 2002/453/XX, x xxxxx xxxxxxx nařízení č. 89/920/XXX.
Xxxxxxxx Komise x. 2001/1619/XX xx 6. xxxxx 2001, xxxxxx xx xxxxxxx obchodní xxxxx pro xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx se mění xxxxxxxx x. 89/920/EHS.
Nařízení Xxxxxx č. 2001/1615/ES ze 7. xxxxx 2001, xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx mění xxxxxxxx č. 97/1093/ES.
Nařízení Xxxxxx č. 2001/1543/ES x 27. xxxxxxxx 2001, xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx norma xxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x které xxxxxxx xxxxxxxx x. 88/79/EHS.
Nařízení Xxxxxx č. 2001/1508/ES x 24. července 2001, xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx norma xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx se xxxx xxxxxxxx x. 83/2213/EHS.
Nařízení Xxxxxx č. 2001/1135/ES x 8. xxxxxx 2001, xxxxxx se xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxx xx trh x označování daných xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx se mění xxxxxxxx č. 97/659/ES.
Nařízení Xxxxxx č. 2001/912/ES z 10. xxxxxx 2001, xxxxxx xx stanoví xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx.
Xxxxxxxx Xxxxxx č. 2000/851/ES x 27. xxxxx 2000, kterým xx stanoví obchodní xxxxx pro meruňky x které xxxxxxx xxxxxxxx č. 91/1108/EHS x nařízení č. 98/1010/XX.
Xxxxxxxx Komise č. 2000/790/ES xx 14. xxxxx 2000, kterým se xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx nařízení x. 83/78/XXX.
Xxxxxxxx Xxxxxx č. 2002/2137/ES x 29. xxxxxxxxx 2002, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx pro stolní xxxxxx révy xxxxx x xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx č. 1999/2789/XX.
Xxxxxxxx Xxxxxx č. 1999/2561/ES x 3. xxxxxxxx 1999, xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx norma xxx xxxxxxxx lusky, xx xxxxx xxxxxxxx x. 2001/532/ES.
Nařízení Xxxxxx č. 1999/2377/ES x 9. xxxxxxxxx 1999, kterým xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx pro chřest.
Nařízení Xxxxxx č. 1999/2335/ES x 3. xxxxxxxxx 1999, xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx norma xxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx č. 90/3596/ES.
Nařízení Xxxxxx č. 1999/1257/ES x 17. xxxxxx 1999, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx norma xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxx x. 2000/2706/XX.
Xxxxxxxx Komise č. 1999/1168/ES x 3. xxxxxx 1999, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx švestky, xx xxxxx xxxxxxxx x. 2000/848/XX.
Xxxxxxxx Xxxxxx č. 1999/730/ES xx 7. dubna 1999, xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx norma xxx xxxxx x xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x. 89/920/EHS.
Nařízení Xxxxxx č. 1998/963/ES ze 7. xxxxxx 1998, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx normy xxx xxxxxx a artyčoky, xx xxxxx xxxxxxxx x. 2001/1135/XX a xxxxxxxx x. 1999/2551/XX.
Xxxxxxxx Xxxxxx č. 1997/2288/ES x 18. xxxxxxxxx 1997, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx x které xxxxxxx nařízení x. 10/65/XXX.
Xxxxxxxx Xxxxxx č. 1997/1093/ES x 16. xxxxxx 1997, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx cukrové x xxxxxxx xxxxx, xx znění nařízení x. 2001/1615/XX.
Xxxxxxxx Xxxxxx č. 1997/831/ES xx 7. xxxxxx 1997, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx, xx znění nařízení x. 1999/1167/XX.
Xxxxxxxx Komise č. 1994/2257/ES ze 16. xxxx 1994, kterým xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx pro xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx x. 1996/1135/XX x xxxxxxxx x. 1997/386/ES.
Nařízení Xxxxxx č. 1990/410/EHS xx 16. xxxxx 1990, xxxxxx xx stanoví xxxxx jakosti xxx xxxx, xx xxxxx xxxxxxxx x. 1992/305/XXX x xxxxxxxx č. 1997/888/XX.
Xxxxxxxx Xxxxxx x. 1987/1677/XXX x 15. xxxxxx 1988, xxxxxx xx stanoví xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx, xx xxxxx nařízení x. 1997/888/ES.
Nařízení Xxxxxx č. 1987/1591/ES x 5. xxxxxx 1987, xxxxxx xx stanoví xxxxx xxxxxxx pro zelí xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx růžičkovou, xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx x pro švestky, xx xxxxx xxxxxxxx x. 2000/1135/XX, xxxxxxxx x. 1992/658/XXX, nařízení x. 1997/888/XX x xxxxxxxx č. 1991/1168/XXX.
Xxxxxxxx Xxxxxx č. 1987/899/EHS x 30. xxxxxx 1987, xxxxxx se stanoví xxxxx jakosti xxx xxxxxx x xxxxxx, xx znění xxxxxxxx x. 2002/843/XX, xxxxxxxx x. 1992/658/EHS a xxxxxxxx č. 1997/888/XX.
Xxxxxxxx Xxxxxx č. 1983/2213/EHS x 28. července 1983, xxxxxx xx stanoví xxxxx jakosti pro xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx salátové, xx xxxxx nařízení x. 2001/1508/ES, xxxxxxxx x. 1987/1654/EHS, xxxxxxxx x. 1991/1872/EHS, xxxxxxxx x. 1991/3439/XXX, xxxxxxxx x. 1992/658/XXX, nařízení x. 1997/888/XX a xxxxxxxx x. 1997/2390/ES.
Nařízení Xxxxxx č. 1981/1292/EHS z 12. xxxxxx 1981, xxxxxx se xxxxxxx xxxxx jakosti xxx xxx, xxxxx x xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx x. 2001/1135/XX x xxxxxxxx č. 1997/888/XX.
Xxxxxxxx Komise č. 1999/1455/ES x 1. xxxxxxxx 1999, kterým se xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx zeleninovou.
3) Například:
XXX 46&xxxx;3010 Ovoce xxxxxxx. Xxxxxxx ovoce.
XXX 46&xxxx;3022 Xxxxxxx, xxxxx, renklódy x xxxxxxxxx.
XXX 46&xxxx;3023 Xxxxxx x xxxxx.
XXX 46&xxxx;3030 Xxxxx xxxxxxx. Bobulové ovoce x xxxxx xxxxx.
XXX 46&xxxx;3032 Borůvky.
XXX 46 3033 Xxxxxx.
XXX 46&xxxx;3050 Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.
ČSN 46&xxxx;3051 Kaštany xxxxx.
XXX 46&xxxx;3060 Čerstvé xxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx a ananas.
XXX 46&xxxx;3063 Fíky xxxxxxx.
ČSN 46&xxxx;3064 Xxxxxxx xxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxx x subtropů (tomel).
XXX 46&xxxx;3065 Xxxxxxx xxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxx tropů x xxxxxxxx (xxxxxxxxx, papája).
XXX 46&xxxx;3066 Anona.
XXX 46&xxxx;3069 Xxxxx.
XXX 46&xxxx;3085 Xxxxxxxx xxxxxx čerstvé.
XXX 46&xxxx;3110 Zelenina xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx.
ČSN 46&xxxx;3111 Xxxxxxxxx.
XXX 46&xxxx;3120 Xxxxxxxx čerstvá. Xxxxxxxx xxxxxxxx.
ČSN 46&xxxx;3122 Xxxx.
ČSN 46&xxxx;3123 Xxxxxxxxx.
XXX 46&xxxx;3124 Xxxxx xxxxx.
XXX 46 3130 Xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx.
XXX 46&xxxx;3135 Xxxxxxxxx xxxx.
XXX 46&xxxx;3136 Xxxxx.
XXX 46 3142 Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.
XXX 46&xxxx;3150 Xxxxxxxx xxxxxxx. Plodová xxxxxxxx.
XXX 46&xxxx;3151 Xxxxxx.
XXX 46&xxxx;3152 Xxxxx.
XXX 46&xxxx;3160 Xxxxxxxx xxxxxxx. Cibulová xxxxxxxx.
XXX 46 3172 Xxxx.
XXX 46 3173 Fenykl xxxxxx.
3x) Je xxxxxx na xxxxxxx x x xxxxxx xxxxxx, xxxxx obsah xxxxxxxx xxxxxxxxxx příslušné xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
3b) Směrnice Rady 2001/113/ES xx xxx 20. xxxxxxxx 2001 x ovocných džemech, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x lidské xxxxxxxx.
4) Xxxxxxxx č. 76/2003 Sb., xxxxxx xx xxxxxxx požadavky xxx xxxxxxxx sladidla, xxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx x xxxxx kakaa x xxxxxx, čokoládu x čokoládové xxxxxxx.
5) Xxxxx č. 61/1997 Sb., x xxxx x x změně x xxxxxxxx xxxxxx x. 455/1991 Xx., x živnostenském xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxxx České xxxxxxx rady č. 587/1992 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (xxxxx x lihu), xx znění zákona x. 129/1999 Sb. x xxxxxx x. 22/2000 Sb.
6) Například:
Nařízení Komise č. 2002/1284/ES x 15. xxxxxxxx 2002, xxxxxx xx stanoví obchodní xxxxx pro lískové xxxxxx ve xxxxxxxx.
Xxxxxxxx Xxxxxx č. 2001/175/ES z 26. xxxxx 2001, xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx norma xxx xxxxxxx ořechy xx xxxxxxxx.
7) ČSN 46&xxxx;3092 Vlašské xxxxxx xx xxxxxxxx.
ČSN 46&xxxx;3083 Xxxxx vlašských xxxxxx.
ČSN 46 3086 Xxxxxxx xxxxxx ve xxxxxxxx.
XXX 46&xxxx;3087 Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
XXX 46&xxxx;3088 Mandle xxxxxx ve skořápce.
XXX 46&xxxx;3089 Xxxxx xxxxxxxx xxxxxx.
XXX 46&xxxx;3080 Pistácie ve xxxxxxxx.
XXX 46&xxxx;3081 Xxxxx xxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx.
ČSN 46&xxxx;3082 Xxxx xxxxxx.
ČSN 46&xxxx;3090 Xxxxxxxxxx terminologie xxx xxxxx na xxxxx a xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxx.
8) Xxxxxxxx Xxxxxx č. 2002/982/ES xx 7. xxxxxx 2002, kterým xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx.
9) Vyhláška č. 113/2005 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.