Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 25.09.2022.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.09.2022 do 31.12.2023.


Občanský soudní řád
99/1963 Sb.

Úvod

ČÁST I. Obecná ustanovení

HLAVA I. Základní ustanovení §1 §2 §3 §4 §5 §6

HLAVA II. Soudy

Pravomoc §7 §8 §8a

Příslušnost §9 §9a §10 §10a §11 §12 §13

Vyloučení soudců §14 §15 §15a §15b §16 §16a §16b §17 §17a

HLAVA III. Účast na řízení

Účastníci §18 §19 §20 §21 §21a §21b §21c

Zástupci účastníků

a) na základě zákona §22 §23

b) na základě plné moci §24 §25 §25a §25b §26 §26a §27 §27a §28 §28a

c) na základě rozhodnutí §29 §29a §30 §31

Společné ustanovení §32 §33 a 34 §35 §35a

HLAVA IV. Úkony soudu a účastníků

Úkony soudu §36 §36a §36b §36c §36d §37 §38 §38a

Asistent soudce Nejvyššího soudu §38b §39 §40 §40a §40b

Úkony účastníků §41 §41a §41b §42 §43 §44

Doručování

Způsoby doručování §45 §45a §45b §45c §45d §45e §45f

Adresa pro doručování prostřednictvím veřejné datové sítě §46

Adresa pro doručování §46a

Adresa pro doručování prostřednictvím doručujícího orgánu, účastníka řízení nebo jeho zástupce §46b

Zástupce pro doručování písemností §46c

Doručování prostřednictvím veřejné datové sítě §47 §47a

Doručování prostřednictvím doručujícího orgánu §48 §48a §48b §48c §48d §48e §48f §48g §48h §48i

Doručování písemností do vlastních rukou §49

Doručování jiných písemností §50

Příjemci písemností §50a

Doručování zástupci účastníka §50b

Odepření přijetí písemnosti §50c

Neúčinnost doručení §50d

Doručování účastníkem řízení nebo jeho zástupcem §50e

Průkaz doručení §50f

Doručenka §50g

Výzva §50h

Oznámení §50i

Doručování do ciziny §50j

Uveřejňování vyhlášek §50k

Vyvěšení na úřední desce §50l

Předvolání a předvádění §51 §52

Pořádkové opatření §53 §54

Lhůty §55 §56 §57 §58

ČÁST II. Činnost soudu před zahájením řízení §59 až 66

HLAVA I. Předběžná řízení

Smírčí řízení §67 §68 §69 §70 až 72 §73

HLAVA II. Předběžná opatření a zajištění důkazu

Předběžná opatření §74 §75 §75a §75b §75c §76 §76a §76b §76c §76d §76e §76f §76g §76h §77 §77a

Zajištění důkazu §78 §78a

Zajištění předmětu důkazního prostředku ve věcech týkajících se práv z duševního vlastnictví §78b §78c §78d §78e §78f §78g

ČÁST III. Řízení v prvním stupni

HLAVA I. Průběh řízení

Zahájení řízení §79 §80 §81 §82 §83

Místní příslušnost §84 §85 §85a §86 §87 §88 §89 §89a

Účastníci §90 §91 §91a §92 §93 §94

Úkony účastníky ve věci samé §95 §96 §97 §98 §99

Průběh řízení §100 §101 §102

Využití videokonferenčního zařízení §102a

Zkoumání podmínek řízení §103 §104 §104a §104b §104c §105 §106

Překážky postupu řízení §107 §107a §108 §109 §110 §111

Spojení věcí §112 §113 §113a

Příprava jednání §114 §114a §114b

Přípravné jednání §114c

Jednání §115 §115a §116 §116a §117 §118 §118a §118b §118c §119 §119a

HLAVA II. Dokazování

Důkazní povinnost §120 §121

Provádění důkazů §122 §123 §124

Důkazní prostředky §125 §126 §126a §127 §127a §128 §129 §130 §131

Hodnocení důkazů §132 §133 §133a §133b §134 §135 §136

HLAVA III. Náklady řízení

Druhy nákladů řízení §137 §138 §139

Placení nákladů řízení §140 §141

Náhrada nákladů řízení §142 §142a §143 §144 §145 §146 §147 §148

§149 §150

Rozhodnutí o nákladech řízení §151 §151a

HLAVA IV. Rozhodnutí

Rozsudek §152 §153 §153a §153b §154 §155 §156 §157 §158 §159 §159a §160 §161 §162 §163 §164 §165 §166

Usnesení §167 §168 §169 §170 §171

Platební rozkaz §172 §173 §174

Elektronický platební rozkaz §174a

Evropský platební rozkaz §174b §175

HLAVA V. Zvláštní ustanovení §175a §175b §175c §175d §175e §175f §175g §175h §175i §175j §175k §175l §175m §175n §175o §175p §175q §175r §175s §175t §175u §175v §175w §175x §175y §175z §175za §175zb §175zc §175zd §175ze

Řízení o žalobě z rušené držby §176 §177 §178 §179 §180 §180a §180b §181 §182 §183 §184 §185 §185a §185b §185c §185d §185e §185f §185g §185h §185i §185j §185k §185l §185m §185n §185o §185p §185q §185r §185s §186 §187 §188 §189 §190 §191 §191a §191b §191c §191d §191e §191f §191g §191h §192 §193 §193a §193b §193c §193d §193e §194 §194a §195 §196 §197 §198 §199 §200 §200a §200b §200c §200d §200da §200db §200dc §200de §200e §200f §200g §200h §200i §200j §200k §200l §200m §200n §200o §200p §200q §200r §200s §200t §200u §200ua §200v §200w §200y §200z §200aa

ČÁST IV. Opravné prostředky

HLAVA I. Odvolání

Podání odvolání §201 §202 §203 §204

Náležitosti odvolání §205 §205a §205b

Účinky odvolání §206

Vzdání se odvolání a jeho vzetí zpět §207

Úkony soudu prvního stupně §208 §209 §210 §210a

Řízení u odvolacího soudu §211 §211a §211b §212 §212a §213 §213a §213b §214 §215 §216 §217

Rozhodnutí o odvolání §218 §218a §218b §218c §219 §219a §220 §220a §221 §221a §222 §222a §223

Náklady odvolacího řízení §224

Další průběh řízení §225 §226 §227

HLAVA II. Žaloba na obnovu řízení a pro zmatečnost

Přípustnost §228 §229 §230 §231

Podání žaloby §232 §233 §234 §235

Řízení o rozhodnutí o žalobě §235a §235b §235c §235d §235e §235f §235g

Řízení o rozhodnutí po povolení obnovy nebo po zrušení rozhodnutí §235h §235i

HLAVA III. Dovolání

Přípustnost dovolání §236 §237 §238 §238a §239

Podání dovolání §240 §241 §241a

Úkony soudu prvního stupně §241b

Řízení o dovolacího soudu §242 §243 §243a §243b

Rozhodnutí o dovolání §243c §243d §243e §243f

Další průběh řízení §243g

ČÁST V. Řízení ve věcech, o nichž bylo rozhodnuto jiným orgánem

HLAVA I. Obecná ustanovení §244 §245

HLAVA II. Podání žaloby §246 §246a §246b §246c §247 §248

HLAVA III. Řízení o žalobě

Příslušnost §249 §250

Účastníci řízení §250a

Projednání žaloby §250b §250c §250d §250e §250f

HLAVA IV. Rozhodnutí o žalobě §250g §250h §250i §250j §250k §250l §250m §250n §250o §250p §250q §250r §250s §250t

ČÁST VI. Výkon rozhodnutí

HLAVA I. Nařízení a provedení výkonu rozhodnutí

Předpoklady výkonu rozhodnutí §251 §252 §253 §254

Účastníci řízení §255 §256

Způsoby výkonu rozhodnutí §257 §258

Činnost soudu před nařízením výkonu rozhodnutí §259 §260

Prohlášení o majetku §260a §260b §260c §260d §260e §260f §260g §206h

Nařízení výkonu rozhodnutí §261 §261a §262 §262a §262b §262c §263 §264

Provedení výkonu rozhodnutí §265 §265a §266 §267 §267a §267b

Zastavení výkonu rozhodnutí §268 §269

Náklady výkonu rozhodnutí §270 §271 §272 §273 §273a §273b

Použití ustanovení o výkonu rozhodnutí §274 §275

HLAVA II. Srážky ze mzdy

Rozsah srážek §276 §277 §278 §279 §280 §281

Nařízení a provádění srážek §282 §283 §284 §285 §286 §287 §288

Odklad a zastavení výkonu rozhodnutí §289 §290

Výplata provedených srážek §291 §292

Změna plátce mzdy §293 §294 §295 §296

Několik plátců mzdy §297 §298

Srážky z jiných příjmů §299 §300 §301 §302

HLAVA III. Přikázání pohledávky

Přikázání pohledávky z účtu u peněžního ústavu §303 §304 §304a §304b §304c §304d §304e §305 §306 §307 §308 §309 §309a §310 §311 §311a

Přikázání jiných peněžitých pohledávek §312 §313 §314 §314a §314b §314c §315 §316

Pohledávky nepodléhající výkonu rozhodnutí §317 §318 §319

Postižení jiných majetkových práv §320

Postižení účasti povinného ve veřejné obchodní společnosti a komplementáře v komanditní společnosti §320a

Postižení účasti povinného ve společnosti s ručením omezeným, v družstvu a komanditisty v komanditní společnosti §320aa §320ab

HLAVA IV. Správa nemovité věci

Nařízení výkonu rozhodnutí §320b §320c §320d §320e

Správa nemovité věci §320f §320g §320h

Jiné výkony rozhodnutí §320i

Správa spoluvlastnického podílu na nemovité věci §320j

HLAVA V. Prodej movitých věcí a nemovitých věcí

Věci nepodléhající výkonu rozhodnutí §321 §322

Prodej movitých věcí §323 §324

Soupis na místě samém §325 §325a §325b §326 §326a §326b §327

Jiný soupis §327a §327b

Další postup při prodeji movitých věcí §328 §328a §328b §329 §329b §330 §330a §331 §331a §332

Hotové peníze a cenné papíry či listiny představující právo na splacení dlužné částky §333 §334 §334a

Prodej nemovitých věcí §335 §335a §335b §336 §336a §336b §336c §336d §336e §336f §336g §336h §336i §336j §336ja §336k §336l §336m §336n §336o §336p §336q §337 §337a §337b §337c §337d §337e §337f §337g §337h

Prodej spoluvlastnického podílu §338

Prodej zástavy §338a

HLAVA VI. Zřízení soudcovského zástavního práva na nemovitých věcech §338b §338c §338d §338e

HLAVA VII. Postižení závodu

Nařízení výkonu rozhodnutí §338f §338g §338h

Správce závodu §338i §338j §338k

Dohled soudu §338l

Cena závodu §338m §338ma

Prodej závodu §338mb §338n

Dražební vyhláška §338o §338p §338q §338r §338s §338t

Dražební jednání §338u §338v §338w §338x §338y §338z §338za

Rozvrh §338zb §338zc §338zd §338ze §338zf §338zg §338zh §338zi

Zpráva o výkonu správy závodu §338zj

Přechod práv a dluhů na vydražitele §338zk

Oznámení jiným orgánům §338zl §338zm

Jiné výkonu rozhodnutí §338zn

Zastavení výkonu rozhodnutí §338zo

Postižení části závodu §338zp

Postižení podílu spolumajitele závodu §338zq

Prodej rodinného závodu §338zqa

Prodej zástavy §338zr

HLAVA VIII. Uspokojení práv na nepeněžité plnění

Návrh §339

Vyklizení §340 §341 §342

Vyklizení s náhradou §343 §344

Odebrání věci §345 §346 §347

Rozdělení společné věci §348 §349

Provedení prací a výkonů §350 §351 §351a

ČÁST VII. Jiná činnost soudu §352 §353

Oznámení výhrady §354

ČÁST VIII. Závěrečná ustanovení

Přechodná ustanovení §355 §356 §357 §358 §359 §360 §361 §362 §363 §364 §365 §366 §367 §368 §369 §370 §370a §371 §372

Zmocňovací ustanovení §373 §374 §374a

Zrušovací ustanovení §375

Účinnost zákona §376

Příloha

Ustanovení přechodná a závěrečná

č. 519/1991 Sb. - Čl. III

č. 263/1992 Sb. - Čl. II

č. 24/1993 Sb. - Čl. III

č. 171/1993 Sb. - Čl. II

č. 118/1995 Sb. - Čl. XXVII

č. 238/1995 Sb. - Čl. II

č. 202/1997 Sb. - Čl. III

č. 91/1998 Sb. - Čl. VIII

č. 30/2000 Sb. - Hlava I dvanácté části

č. 367/2000 Sb. - Čl. V

č. 370/2000 Sb. - Čl. VII

č. 317/2001 Sb. - Čl. IV

č. 151/2002 Sb. - Čl. XXV

č. 320/2002 Sb. - Čl. CXVII, Čl. CXVIII, Čl. CXIX

č. 120/2004 Sb. - Čl. III

č. 554/2004 Sb. - Čl. VI

č. 555/2004 Sb. - Čl. V

č. 59/2005 Sb. - Čl. II

č. 216/2005 Sb. - Čl. V

č. 79/2006 Sb. - Čl. VI

č. 113/2006 Sb. - Čl. IV

č. 264/2006 Sb. - Čl. LII

č. 295/2008 Sb. - Čl. II

č. 7/2009 Sb. - Čl. II

č. 286/2009 Sb. - Čl. VII

č. 69/2011 Sb. - Čl. IV

č. 202/2012 Sb. - §31

č. 396/2012 Sb. - Čl. II

č. 401/2012 Sb. - Čl. VI

č. 404/2012 Sb. - Čl. II

č. 45/2013 Sb. - §53

č. 293/2013 Sb. - Čl. II

č. 87/2015 Sb. - Čl. IV

č. 139/2015 Sb. - Čl. II

č. 164/2015 Sb. - Čl. II

č. 296/2017 Sb. - Čl. II

č. 307/2018 Sb. - Čl. IV

č. 191/2020 Sb. - §35

č. 38/2021 Sb. - Čl. II

č. 192/2021 Sb. - Čl. IV

č. 286/2021 Sb. - Čl. II

Nálezy Ústavního soudu - č. 31/1996 Sb., č. 112/1996 Sb., č. 88/1997 Sb., č. 291/1999 Sb., č. 2/2000 Sb., č. 232/2000 Sb., č. 276/2001 Sb., č. 476/2002 Sb., č. 153/2004 Sb., č. 93/2005 Sb., č. 195/2006 Sb.; č. 419/2006 Sb.; č. 88/2008 Sb.; č. 62/2009 Sb.; č. 48/2010 Sb.; č. 80/2011 Sb.; č. 147/2012 Sb.; č. 369/2012 Sb.; č. 44/2014 Sb.; č. 146/2014 Sb.; č. 275/2014 Sb.; č. 211/2016 Sb.; č. 327/2020 Sb.

INFORMACE

Xxxx

Xxxx úprava xxxxxx x. 99/63 Xx. xx úplné xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx dne 4. xxxxxxxx 1963 x. 99 Xx., xxx xxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx 6. xxxxx 1967 x. 36 Xx., xxxxxxx ze xxx 1. ledna 1969 x. 158 Sb., xxxxxxx ze xxx 26. dubna 1973 x. 49 Xx., xxxxxxx xx xxx 26. xxxxxx 1975 x. 20 Xx., xxxxxxx xx xxx 10. xxxxxxxxx 1982 x.133 Sb., zákonem xx xxx 4. xxxxxx 1990 x. 180 Xx., xxxxxxx xx xxx 11. xxxxxxxx 1991 č. 328 Xx. x xxxxxxx xx dne 5. xxxxxxxxx 1991 x. 519 Sb.

XXXX X.

XXXXXX XXXXXXXXXX

Xxxxx X.

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx

§1 >>

Xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx, xxx byla xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx soukromých xxxx a xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx, x čestnému xxxxxx xxxxxxxxxx x x úctě k xxxxxx xxxxxx xxxx.

§2 >>

X občanském xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx a xxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx výkon xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxx přitom, xxx nedocházelo k xxxxxxxxxx xxxx a xxxxxx chráněných xxxxx x aby práv xxxxxx xxxxxxxxxx.

§3 >>

Xxxxxxxx soudní xxxxxx xx jednou xx záruk xxxxxxxxxxxxx x xxxxx, slouží xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx soukromého xxxxx. Xxxxx xx může xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx práva, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

§4

xxxxxx

§5 >>

Soudy poskytují xxxxxxxxxx poučení x xxxxxx procesních právech x xxxxxxxxxxxx.

§6 >>

X xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx řízení xxx, xxx xxxxxxx xxxx byla xxxxxx x xxxxxx x xxx skutečnosti, xxxxx xxxx xxxx účastníky xxxxxx, xxxx xxxxx xxxx xxxxxx účasti xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Ustanovení xxxxxx xxxxxx musí xxx vykládána x xxxxxxxxx tak, aby xxxxxxxxxxx x jejich xxxxxxxxxx.

Xxxxx II.

Soudy

Pravomoc

§7 >>

(1) X občanském xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxx xxxxxx xxxx, které xxxxxxxxx x xxxxxx soukromého xxxxx, xxxxx xx xxxxx zákona xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxx jiné xxxxxx.

(2) Xxxxx x jiné xxxxxx xxxx uvedené x xxxxxxxx 1, x xxxxx xxxxx xxxxxx rozhodly xxxx xxxxxx xxx xxxxx, xxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx.

(3) Jiné xxxx xxxxxxxxxxxx x rozhodují xxxxx x občanském xxxxxxx xxxxxx, jen xxxxxxx-xx to xxxxx.

(4) Xxxxxxxx soudů xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx zákon. 119)

§8 >>

§8 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§8x >>

§8x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 151/2002 Sb.

Xxxxxxxxxxx

§9 >>

(1) Nestanoví-li xxxxx xxxxx, xxxx x řízení v xxxxxx stupni příslušné xxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx rozhodují xxxx xxxxx xxxxxxx stupně

a) xx xxxxxxx x xxxxxxxx vypořádání xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxx x ve sporech x xxxxxxxx vypořádání xxxxxxxx náhrady xxxxxxxxx x xxxxxxxx vzniku xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx pojištění,

b) ve xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx,

x) xx xxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xx pravomoci xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xx xxxxxxx x zrušení xxxxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) ve xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx poměrů, xxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx korporací, xxxxxx, xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx, x xx xxxxxxx xxxx obchodními xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx členy, xxxxx x xxxx společníky xxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx x xxxxxx xx xxxxxxxx korporaci,

f) xx sporech mezi xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, jejich xxxxxxxxxx xxxx xxxxx x členy xxxxxx xxxxxx nebo likvidátory, xxx-xx x xxxxxx xxxxxxxx se výkonu xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx,

x) xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xx xxxxxxx o xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx nekalým xxxxxxxxx jednáním nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xx xxxxxxx x finančního xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx papírů, x xxxx xx xxxxxxx x investiční xxxxxxxx,

x) xx xxxxxxx x xxxxxxx na komoditní xxxxx,

x) xx xxxxxx xxxxxxx shromáždění společenství xxxxxxxxx x xxxxx x toho xxxxxxxxx, x xxxxxxxx sporů x příspěvky členů xxxxxxxxxxxx vlastníků na xxxxxx xxxx a xxxxxxx, sporů o xxxxxx xx xxxxxx xx služby a xxxxxxx xxxxxxxxxxx cen xxxxxx,

x) ve xxxxxxx x přeměn právnických xxxx,

x) xx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx závodem xxxx xxxx částí,

o) xx xxxxxxx ze xxxxx xx xxxxxxxx práce, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx nezbytných x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx,

x) xx věcech zákonného xxxxxx při xxxxxxxx xxxx řádného xxxxxxxxx,

x) xx xxxxxxx vyplývajících x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) ve sporech x zajištění pohledávek xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo při xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxx Xxxxx republiky (xxxx xxx "Xxxxxxxx xxxx") rozhoduje jako xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx-xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§9a

K xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §91a xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx soudy xxxxx xxxx, u xxxxxxx x xxxxxx soudů xxxxxxx x prvním xxxxxx řízení o xxxx xxxx xxxxx, xx xxx xx xxxxxxx xxxx nárok.

§9a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 30/2000 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2001

§10 >>

(1) Xxxxxxx xxxxx rozhodují x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) X xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx stupně xxxxxxxxx vrchní xxxx.

§10a >>

O dovoláních xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx soudů xxxx xxxxx odvolacích xxxxxxxxx Xxxxxxxx soud.

§11 >>

(1) Řízení xx xxxx x xxxx xxxxx, který xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx. Xxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xx skončení xxxxxx rozhodné xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx x době jeho xxxxxxxx. Xxxxx x xxxxxx příslušným xx xxxx také xxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx zkoumat nebo xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx rozhodnutím xxxxxxxxxxx soudu.

(2) Xx-xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxx.

(3) Xxx-xx x xxx, xxxxx patří do xxxxxxxxx xxxxx České xxxxxxxxx, ale podmínky xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx nelze xxxxxxx, určí Xxxxxxxx xxxx, který xxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx.

§12 >>

(1) Nemůže-li xxxxxxxxx soud x xxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx (§14, §15 xxxx. 2 a §16a), xxxx být xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx téhož stupně.

(2) Xxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx.

(3) X xxxxxxxxx věci xxxxxxxxx soud, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx příslušnému soudu x soudu, jemuž xx být věc xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx vyjádřit x xxxx, xxxxxxx xxxxx má xxx xxx přikázána, x x xxxxxxx odstavce 2 xxx x xxxxxx, pro který xx xxx měla xxx přikázána.

§13

zrušen

Xxxxxxxxx soudců

§14 >>

(1) Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxxxxxx x rozhodnutí xxxx, jestliže xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx k xxxx, x účastníkům nebo x jejich xxxxxxxxx xx xx důvod xxxxxxxxxx x jejich xxxxxxxxxxxx.

(2) U xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx i xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxx u xxxxx xxxxxxx stupně, x naopak. Totéž xxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxxxx x dovolání.

(3) X xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx jsou xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx rozhodnutí xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxx (přísedícího) xxxxxx xxxxxxxxx, které xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxx) x xxxxxx o projednávané xxxx nebo v xxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxx věcech.

§15 >>

(1) Xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx, pro xxxxxx xx vyloučen, oznámí xx neprodleně xxxxxxxxxx xxxxx. X xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxx takové úkony, xxxxx nesnesou xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx soudce (xxxxxxxxxxx) xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxx) nebo, xxxx-xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx, přikáže xxx jinému senátu; xxxx-xx xx xxxxx, xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxx §12 xxxx. 1. Xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx §14 xxxx. 1 x xxxxxxxx xxxxx xx xx xx, xx tu xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx (přísedícího), xxxxxxxx xxx k xxxxxxxxxx xxxxx uvedenému x §16 xxxx. 1.

§15x

(1) Xxxxxxxxx mají xxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxx x přísedících, xxxxx xxxx xxxxx rozvrhu xxxxx věc xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx. X xxx xxxx být xxxxxx poučeni.

(2) Účastník xx xxxxxxx námitku xxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxx) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx jednání, kterého xx xxxxxxxxx soudce (xxxxxxxxx), x xxxxx xxxxxxxxx jde; nevěděl-li x xxxx xxxx x xxxxxx vyloučení xxxx xxxxxx-xx tento xxxxx xxxxxxx, může xxxxxxx xxxxxxxx xx 15 xxx po xx, co xx x xxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx tehdy, xxxxxxxx xxxxx xxxxxx poučen x svém právu xxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxx).

(3) X námitce xxxxxxxxxx xxxx být vedle xxxxxxxx náležitostí (§42 xxxx. 4) xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxx) xxxxxxx, x xxx je xxxxxxxxx xxxxx pochybnosti x xxxx nepodjatosti, xxxxxxxxx xxx xx o xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx dozvěděl, x xxxxxx důkazy xxxx xxx xxxxxxxx.

§15x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 30/2000 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2001

§15x

(1) X rozhodnutí x námitce xxxxxxxxxx xxxx věc předloží x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxx) svému xxxxxxxxxxx xxxxx. X xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxx takové xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 neplatí, byla-li xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx v xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxx xxxx věc rozhodnuta, x xx-xx xxxx xx xx, že xxxxxxx xxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx odstavce 1 xxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxx-xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx okolnosti, x xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx (jiným xxxxxxx Nejvyššího xxxxx) xxx rozhodnuto, xxxx xx-xx námitka xxxxxx xxxxxxxx.

§15x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 30/2000 Xx. x účinností xx 1.1.2001

§16 >>

(1) X xxx, xxx je xxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx, rozhodne nadřízený xxxx x xxxxxx. X vyloučení xxxxxx Xxxxxxxxxx soudu rozhodne xxxx xxxxx xxxxx xxxxx.

(2) Opožděně podanou xxxxxxx (§15a xxxx. 2) xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxx) xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxx xxx xxxx prostřednictvím xxxxxxxxxx xxxxx. Neprovádí-li xx dokazování, xxxx xxxxx x rozhodnutí xxxxx odstavců 1 x 2 nařizovat xxxxxxx.

§16x

(1) Jestliže xxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxx (xxxxxxxxx) je xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxx xxxxx určí xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx (přísedícího) xxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx; xxxx-xx to xxxxx, xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxx §12 odst. 1.

(2) Xxxx-xx rozhodnutí xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx proto, že xx xxxx rozhodoval xxxxxxxxx soudce (xxxxxxxxx), xxxx nařídil-li xxxxxxxx xxxx dovolací xxxx, xxx xxx x xxxxxx řízení xxxxxxxxx x rozhodl xxxx xxxxx (xxxxxxxxxx), xxxxxxxxx xx obdobně xxxxx xxxxxxxx 1.

§16x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 30/2000 Sb. s xxxxxxxxx xx 1.1.2001

§16x

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §16 xxxx. 1 a 2 xx xxxxxxx xxx xxxx x xxx xxxxxxxxx řízení; xxxxxxxxxx §205 xxxx. 2 xxxx. x), §219a xxxx. 1 xxxx. x), §229 xxxx. 1 písm. x) x §242 xxxx. 3 věta druhá xxx xxxxxx xxxxxxx.

§17 >>

O xxx, xxx xx vyloučen xxxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxxx soudu, xxxxx x znalec nebo xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx; ustanovení §14 xxxx. 1, §15, §15a xxxx. 1 x 3 x §16 xxxx. 3 xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx prostředek.

§17x

§17x byl xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

Xxxxx XXX.

Xxxxx na xxxxxx

Xxxxxxxxx

§18 >>

(1) Xxxxxxxxx xxxx v xxxxxxxxx xxxxxxx řízení xxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxx xxxxxx xxxx soudem xx své xxxxxxxxxx. Xxxx xx povinen xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx x uplatnění xxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx je xxxx xxx český xxxxx, xxxx ustanoví xxxxxxxxxx, jakmile xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxx, jde-li x xxxxxxxxxx tlumočníka účastníku, x xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx jinak xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx systémů xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx 67).

§19 >>

Způsobilost xxx xxxxxxxxxx xxxxxx má xxx, xxx xx xxxxxx osobnost; xxxxx xxx xxx, xxxx xx xxxxx xxxxxxxx.

§20 >>

(1) Xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx xxxxxxxxxxx) x xxx xxxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxxxx.

(2) Přiznává-li xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx státu xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxx týkající xx majetku xxxxx, xxxxx tato xxxxx xxxx xxxxxxxx.

§21 >>

(1) Xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx

x) xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx; xxxxx-xx statutární orgán xxxx xxxx, xxxxx xx právnickou xxxxx xxxxxxxx statutárního xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxx, xxxxx xxx xxx xxxxxxx; je-li předsedou xxxx xxxxxxxxx členem xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx fyzická osoba, xxxxx je x xxxx xxxxx právnickou xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxx

x) xxxx xxxxxxxxxxx (xxxx), xxxxx tím xxx xxxxxxxxxxx orgánem xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, jde-li x xxxx týkající xx xxxxxx xxxxxx, xxxx

x) xxxx prokurista, xxxx-xx podle udělené xxxxxxx xxxxxx samostatně.

(2) Xxxxxxxxxx odstavce 1 xx xxxxxxxxx, stanoví-li xxxxx xxxx zvláštní xxxxx, xx xx xxxxxxxxxx osobu xxxxxxx xxxx xxxxx.

(3) Xxxx-xx x právnické osoby xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx správa nebo xxxxxx pro xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx postupy x řešení xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxxxx správu pro xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xx finančním xxxx, která má xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, které xxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx nebo osoba xxxxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxx xxxxx xxxxxxxx; xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2.

(4) Xx xxxxxxxxxx xxxxx nemůže xxxxxx xxx, xxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(5) Xxxxx, xxx jedná xx xxxxxxxxxx osobu, xxxx xxx oprávnění xxxxxxxx. X téže xxxx xxxx za xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx jediná osoba.

§21x

(1) Za stát xxxx xxxxxx xxxxxxxxx

x) Xxxx xxx zastupování xxxxx ve věcech xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, 130)

x) xxxxxxxxxxx složka xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx-xx xxxx xxxxxx xx xxxx Xxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx soudem jménem xxxxx zaměstnanec xxxxxxxx x Úřadu pro xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx generálním xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx-xx xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx státu xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx, jedná před xxxxxx jménem xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxx xxxx organizační xxxxxx xxxxx.

(4) Ustanovení §21 xxxx. 4 x 5 platí obdobně.

§21b

(1) Xx xxxx x xx xxxxx xxxxxx samosprávný xxxxx xxxxx xxx, xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxx touto xxxxxx xxxxxxx.

(2) Ustanovení §21 xxxx. 4 x 5 xxxxx xxxxxxx.

§21x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 30/2000 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2001

§21x

§21x xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 120/2004 Sb.

Xxxxxxxx xxxxxxxxx

x) na xxxxxxx xxxxxx

§22 >>

Fyzická xxxxx, která xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, musí xxx xxxxxxxxxx xxxx zákonným xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx.

§23 >>

Xxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxx případu, xxxx xxxxxxxx senátu xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx zástupcem xxxx xxxxxxxxxxxx, x xxxx xxx x xxx, x xxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx samostatně.

x) na základě xxxx xxxx

§24 >>

(1) Xxxxxxxx xx může xxx v řízení xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xx zvolí. Xxxxxxx-xx xx x xxxxxxxxxxx xxxxx §26 xxxx xxxxx §26a, může xxx zvoleným xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx fyzická xxxxx. X xxxx xxxx xxxx mít xxxxxxxx současně xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxx-xx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx utajované informace, xxxxx účastníky zastupovat xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx se xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx příslušný xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx vydaným xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx 157), xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v §40a odst. 1.

§25 >>

(1) Zástupcem xx účastník xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx plnou xxx xxx celé xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx xxxx xxx").

(2) Xxxxxxx xx xxxxxxxx dát xx xxxxxxxxxx jiným xxxxxxxxx xxxx, s xxxxxxxx případů, v xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

§25a

(1) Xxxxxxxx xx xxxx zvolit zástupcem xxx xxxxxx; notář xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx stanoveného xxxxxxxxxx xxxxxxxx. 70) Xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx.

(2) Xxxxx xx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x, x xxxxxxxx xxxxxxx, x nichž xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

§25x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 30/2000 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2001

§25b

S výjimkou xxxxxxxx xx xxxxxxxx může xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxxxx může xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx právním xxxxxxxxx. 120)

§25x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 151/2002 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2003

§26 >>

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx vztahů mezi xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx z xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxx zastupovat účastníka, xxxxx xx xxxxx xxxxxx.

(2) Úřad xxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx (xxxx jen "Xxxx") xxxx xxxxxxxxxx účastníka x xxxxxx x xxxxxx xxxx změnu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxx o xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxxx, xxx-xx o xxxx xx xxxxxxx x xxxxxx.

(3) Ve xxxxxx ochrany xxxx xxxxxxxxxxxx na základě xxxxxxx, rasového xxxx xxxxxxxxx původu, xxxxxxxxxxx, xxxx, světového xxxxxx, xxxxxxxxxxx postižení, xxxx xxxxx sexuální xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxx x řízení xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx vzniklou na xxxxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx patří xxxxxxx xxxx takovou diskriminací.

(4) Xx xxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx zákona, x xxxxxxxx z ohrožení x xxxxxxxx xxxx xxxxx autorského xxxxxx x x xxxxxxxx xx xxxxxx bezdůvodného xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxx, xxxx xxxxxx xxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx osobou, x jejímuž xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx autorského xxxxxx.

(5) Xx-xx ve věcech xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx osobou xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx, x xxxxxx činnostem xxxxxxxx xx stanovách xxxxx ochrana xxxx xxxxxxx; xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx její xxxxxxxxxxx nebo xxxx, xxxxx má vysokoškolské xxxxxxxxx vzdělání, xxxxx xx podle zvláštních xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx tohoto xxxxxxxx x zastoupení xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxx x x xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxx přímo xxxxxxxxxx předpis Evropské xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx 219).

(6) Xx věcech xxxxxxxxxx x xx xxxxxx vyplývajících xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx na území Xxxxx xxxxxxxxx se xxxx xxx cizinec, xxxxx na území xxxxxx xx vízum x xxxxxx xxx 90 xxx za xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x řízení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx práv cizinců.

(7) Xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx údajů xx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxx též xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xx nerozděluje x x jejímž činnostem xxxxxxxx v xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx práv xxxxxxxx xxxxx; xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx její xxxxxxxxxxx nebo člen, xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx vzdělání, xxxxx xx podle zvláštních xxxxxxxx vyžadováno xxx xxxxx xxxxxxxxx.

(8) Převezme-li xxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo Xxxx xxxxx právnická xxxxx xxxxx xxxxxxxx 3, 4 a 6 xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx jménem xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §21.

§26x

(1) X xxxxxxxxx x za xxxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxx předpise 130) xxxx xxx obec x řízení xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxx xxxx soudem vystupuje Xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx ve věcech xxxxxxxxxxx.

(2) Při xxxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxx xxxxx udělit xxxxx xxxxxxxx plnou xxx.

(3) Xxxxxxxx-xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, jedná xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx zaměstnanec zařazený x Úřadu pro xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§26x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 120/2004 Xx. x účinností xx 19.3.2004

§27 >>

(1) Účastník xx může xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, která xx plně xxxxxxxxx. Xxxxx zástupce může xxxxxx xxxxxx osobně.

(2) Xxxx rozhodne, xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 nepřipouští, jestliže xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x řádnému xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x různých xxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxx je xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx opis xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 2 xx 30 xxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§27x

xxxxxx

§28 >>

(1) Xxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx písemně xxxx ústně do xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxx xxx xxx xxx xxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxx moci účastníkem xxxx její xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx účinné, xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx zástupcem xxxxxxxx; xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx účinné, xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxx-xx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx, že xxx také xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx na xxxxxxx xxxx moci, xx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx musí xxx xxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx-xx xx xxxxx xxxx xxxxxxx-xx xxx xxxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxx-xx zastoupený xxxxxxxxxxx xxx účastníkem řízení, xxxxxxxxx xxxxx-xx xxxx xxxxxxx-xx xxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxx.

(6) Xxxxxxxxx-xx x xxxx moci xxxx jiného, xxxx xxx zaniká xxxx xxxxxx xxxx rozhodnutí, xxxxxx xxxx skončeno xxxxxx, pro něž xxxx xxxxxxx.

§28a

(1) Xxxxxxxx xxxxx xxx nelze omezit. Xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx plná xxx xxxxxxx, je xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx, xxxxx může x xxxxxx učinit xxxxxxxx.

(2) Xxxx moc xxx xxxxxx xxxxx opravňuje x xxxxxxxxxxx xxx xxx xxxx úkonech, xxxxx byly x xxxx xxxx výslovně xxxxxxx.

§28x vložen právním xxxxxxxxx x. 30/2000 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2001

x) xx xxxxxxx xxxxxxxxxx

§29 >>

(1) Není-li xxxxxxxxxx fyzická osoba, xxxxx jako xxxxxxxx xxxxxx nemůže xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx opatrovníka, je-li xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx. Xxxxxx se xxxxxxxxx, xxxxxxx-xx xxx xxxxxxxx předpis.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx účastník xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xx xx není xxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxx xx xx xxxxxx, xxx xx osobou xxxxxxxxxx xx xx xxxxxx (§21), xx-xx xx xxxxxxxxx z xxxxxxxx.

(3) Pokud xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, může xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx také xxxxxxxx xxxxxxx zůstavitele, xxxxx-xx xxxxx v xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx dědiců, xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx znám, jemuž xx xxxxxxxxxx doručit xx známou xxxxxx x xxxxxx, xxxxx xxx stižen xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx zdravotních xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxx xx přechodnou xxxx účastnit řízení xxxx který není xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xx 3 xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx blízkou, xxxxxxxx xxxxx vhodnou xxxxx, xxxxxxx-xx tomu xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxx xxxxxxxx opatrovníkem, xxx xxxxxxxx jím xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxx. Xxxxx xxxxx než xxxxxxxx xxx jmenovat xxxxxxxxxxxx, xxx jestliže x xxx xxxxxxxx. Nerozhodl-li xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx odstavců 1 xx 3 xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxx.

§29x

Xxxxxxxxx, xxxxx pořídil xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx vlastní xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx opatrovníkem x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x předběžném xxxxxxxxxx.

§29x xxxxxx právním předpisem x. 293/2013 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2014

§30 >>

(1) Xxxxxxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, aby byl xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx (§138), xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxx x ochraně jeho xxxxx. O xxx, xx xxxx tuto xxxxxx podat, xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx-xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx nebo xxx-xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx, v xxxx xx povinné xxxxxxxxxx advokátem (xxxxxxx), xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 zástupce x xxx advokátů.

§31 >>

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo jiný xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx.

(2) Xxx-xx xxxxxxxxxxxx nebo jiným xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx advokát, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx plnou xxx.

§32

Xxxxxxxx ustanovení

(1) Xxxxx, xxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx jako xxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx při xxxxxx úkonu, xxxxx xx xxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx, xxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx potřebná xxxxxxx, xxxxx nebo xxxxxxxxxx xxx splnit x xxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx; xx xxxxxxx, xxxxxx-xx účastník svému xxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxx xxxxxx xxxxx.

§33 x 34

zrušeny

§35 >>

(1) X xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx státní xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx státní xxxxxxxx, podat xxxxx xx zahájení řízení xxxx do xxxxxxxxxx xxxxxxxx řízení vstoupit.

(2) Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx, které xxxx vykonat xxxxxxxx xxxxxx, pokud nejde x úkony, které xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

§35x

(1) Zvláštní právní xxxxxxx 130) xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx x za jakých xxxxxxxx může podat xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx Xxxx xxx xxxxxxxxxxx státu xx xxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx Xxxx pro xxxxxxxxxxx státu xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxx XX.

Xxxxx soudu x účastníků

Úkony soudu

§36

(1) X xxxxxx před xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx senát nebo xxxxxx xxxxxx (samosoudce). Xxxxxxx členové xxxxxx xxxx xx při xxxxxxxxxxx rovni.

(2) Xxxxxx xxxxx xxxx, xxxxx xxxxx xxxx který xxxxxx soudce (xxxxxxxxxx) xxx xxxxxxxx a xxxxxxxx.

§36x

(1) X xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx:

x) ve věcech xxxxxxxxxx,

x) x dalších xxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxx xxxxx.

(2) X xxxxxxxxx věcech xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx soudem samosoudce.

(3) X xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx; senát xxxxx x xxxxxxxxx v xxxxxx v xxxxxx xxxxxx, stanoví-li xxx xxxxx, x v xxxxxxxxx řízení.

§36x

Xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx.

§36x >>

Xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx.

§36x >>

(1) Xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx nebo xxx xxxxxxxx člen xxxxxx xxxx ve xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxx.

(2) V xxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx jak xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxx i xxxxx, která jsou xxxxx vyhrazena pouze xxxxxx.

§37 >>

(1) Xxxxx xxxxxxxxx po xxxxxx; xxxxx členů xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx jiný xxxxxx xxxxxxxx.

(2) K xxxxxxxxxx je xxxxx xxxxxxx xxxxx, přičemž xxxxxxxx jsou povinni xxxxxxx členové xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxx předseda xxxxxx. Přísedící xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxx) xxxx xxxxxxxx, předseda xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

§38 >>

§38 xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 293/2013 Sb.

§38a >>

Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xx kterých xxxxxxxxxxxx věcech mohou xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xx kterých xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx úkony xxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx zákon xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x další předpoklady xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

§38x

Xxxxxxxx soudce Xxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxx soudce Nejvyššího xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx z pověření xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx.

§39 >>

(1) Xxxxx, xxxxx by xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxx xxxxxx provést nelze, xxxxxxx na xxxxxxxx xxxx soud nebo xx soud xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro přenos xxxxxx a xxxxx (xxxx xxx "videokonferenční xxxxxxxx"). Xxxxxxxxx xxxxxx xx okresní soud.

(2) Xxxxxx-xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, v xxxxx xxxxxx je xxxxx xxxx provést, xx-xx xx xxxxx xxxx xxxx; jinak xxxxxxxx xxxxx.

(3) Úkony xxxxxxxxxx soudu provádí xxxxxxxxxx.

§40 >>

(1) Xxxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxx s xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, se xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (dále xxx "xxxxxx"). Záznam xx xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxx dat, xxxxx je xxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx-xx tak zákon, xxxxxxxx se x xxxxxxx, xxx xxxxx xxxx jedná x xxxxxxxxx, provádí xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx. Soud xxxx xxxxxxxxxx, že xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx sepsán x xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx-xx xxx úkonu xxxxxxxx xxxxxxxxx, zástupci xxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxx listinné xxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx pořízení xxxxxxxxx. X případě xxxxxxx protokolu x xxxxxxx xx přednost xxxxxx. Xxxxxxxx se xxxxxxxx xxxx o xxxxx, kterým

a) byl xxxxxxx xxxx, xxxx

x) xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx §153a xxxx. 1.

(3) Přepis xxxxxxx nebo xxxx xxxxx xx pořídí, xxxxx tak xx xxxxxxxxx důvodů určí xxxx. Xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx, xx-xx xxxxx řádný xxxx mimořádný opravný xxxxxxxxxx xx xxxx xxxx. Xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx podle §208 xxxx. 1 xxxx xxx-xx pořízen xxxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx zaznamenávají xx formě záznamu xxxx protokolu.

(5) X xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx části xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx věc, xxxxxx xx přítomní, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx záznamu. Přepis xxxxxxxxxx osoba, xxxxx xxx vyhotovila.

(6) X xxxxxxxxx se označí xxxxxxxxxxxx věc, xxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxx xx průběh xxxxxxxxxx x xxxxx se xxxxx xxxxxxxx, poučení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx, xxx se vzdávají xxxxxxxx xxxxx vyhlášenému xxxxxxxxxx; xxxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxx xxx jeho xxxxxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx předseda xxxxxx x zapisovatel; xxxxxx-xx předseda senátu xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxx xx xxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxx soudce, xxxxxxx určil xxxxxxxx xxxxx. Byl-li uzavřen xxxx nebo xxxxx-xx x uznání xxxxxx (§153a xxxx. 1), xxxxxxxxxx xxxxxxxx také xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx; xxxxxxx-xx xxxx x psát xxxx x jiných důvodů xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx kromě xxxxxx xxx, xx úkon xxxxxxxx xxxxxx xxxx, x xxxxxxxxx záznam xxxxxxxx. Protokol x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx.

(8) Předseda xxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx x xxxx zřejmé xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx.

§40a

(1) Xxxx-xx x xxxxxx projednávány xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx, osoby xxxxxxxxx xx ně xxxxxx (§21 xx 21b), xxxxxxxx xxxxxxxxx, znalce, xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x §116 xxxx. 3 x další xxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, předem xxxxx zvláštního právního xxxxxxxx xxxxxx 158). Xxxxxxx xxxxxx o xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx 30 xxx xxx xxx xxxxxxx Xxxxxxxxx bezpečnostnímu xxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx potřebné x těch xxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx utajovaných xxxxxxxxx x poučením, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu 157).

§40b

(1) X xxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxx věci xx xxxx xxxx v xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Podmínky xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx, x listinné xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx úkon soudu xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx ten, kdo xx x xxxxxxxx xxxxxxxx senátu nebo xxxxx xxxxxx učinil. Xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx, jestliže je xx xxxxx; xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

Úkony účastníků

§41 >>

(1) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx úkony xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx formu.

(2) Xxxxx úkon xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx, x xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx vůči xxxxx xx účinné xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx, kdy xx x něm x xxxxxx xxxxxxxxx; xx xxxxx x xxxxx, xx-xx xxx xxxxxxxx hmotněprávního jednání xxxxxxxxxx písemná forma. Xxxxxxxxxx §40 xxxx. 3 xx xxxxxxx xxxxxxx.

§41a

(1) Nestanoví-li zákon xxxxx, xxxx účastník xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx.

(2) X úkonu xxxxxxxxx, který je xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxxxxx.

(3) X xxxxx účastníka, xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx.

(4) Úkon xxxx xxx odvolán, xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx nejpozději xxxxxxxx x tímto xxxxxx.

§41x

Xxxxx xxxxx uzavřený xxxx nebo xxxxxx xxxxxx (§153a xxxx. 1), k xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx účastníky xxxxx nebo žalovaným, xxxx x těmto xxxxxx xxxxxxxxxx.

§42 >>

(1) Xxxxxx xx xxxxx učinit xxxxxxx. Xxxxxxx podání xx xxxx x xxxxxxxx xxxx elektronické xxxxxx prostřednictvím xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx.

(2) Písemné podání xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx podobě je xxxxx nejpozději xx 3 dnů doplnit xxxxxxxxxxx jeho xxxxxxxxx, xxxxxxxx písemným xxxxxxx xxxxxxxx znění. X xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx stanovené xxxxx doplněna, xxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx-xx xx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx (písemné xxxxxx shodného xxxxx) x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) X xxxxxxx podání x xxxxxxxxxxxx xxxxxx podepsaného xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx účinky vlastnoručního xxxxxxx 182), xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 2.

(4) Xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxx z xxxxxx patrno, xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx, xxx je xxxx, xxxxx věci se xxxx x xx xxxxxxx, a xxxx xxx podepsáno a xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx se xxxxxxxxxx na xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx 182). Xx-xx xxxxxxxx zastoupen xxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxx uložen x soudu, xxxxxxx xx podání xxxxxx. Xxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx xx třeba xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x x přílohami xxx, xxx jeden stejnopis xxxxxx x xxxxx x xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, jestliže xx xx třeba. Podání x xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx stejnopisem. K xxxxxx učiněnému xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx podobě.

§43 >>

(1) Předseda xxxxxx xxxxxxxxx vyzve xxxxxxxxx, aby xxxx xxxxxxxx xxxx doplněno xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx stanovené xxxxxxxxxxx xxxx které xx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx. X xxxxxx xxxx xxxxxxxx podání xxxx xxxxx a xxxxxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxx opravu xxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Není-li xxxx výzvu předsedy xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x x xxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx pokračovat, soud xxxxxxxxx xxxxxx, kterým xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx. X xxxxxxxx xxxxxxx soud xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx. X těchto xxxxxxxxxx xxxx být xxxxxxxx xxxxxx.

XXXXXXX 3)

§44 >>

(1) Xxxxxxxxx x jejich xxxxxxxx xxxx právo nahlížet xx soudního xxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, x xxxxx xx z xxxx výpisy a xxxxx.

(2) Xxxxxxx, xxx xx xxx xx xxxxxx xxxxx xxxx xxx xxx xx xx xxxxx důvody, xxxxxxxx xxxxxx na xxxxxx xxxxxx, aby xxxxxxx xx xxxxx x aby xx x xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxx jde o xxxx, o němž xxxxxx xxxxxxxx stanoví, xx jeho xxxxx xxxx zůstat utajen.

(3) Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxx učinit takové xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx tajnost xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx chráněných zvláštním xxxxxxx. 69)

(4) Xxxxxxxx 1 xx 3 xx xxxxxxx xxxxxxx xxx přehrávání xxxxxxx, xxxxxxxxxxx jejich xxxxx xxxx pro xxxx xxxxxxx zachycení xxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxxxx

§45 >>

Xxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxx soud xxx xxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxx-xx k doručení xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1, doručí ji xxxx prostřednictvím xxxxxxx xxxxxx xxxx do xxxxxx xxxxxxxx 182). Xxxx-xx možné xxxxxxx xxxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx adresu.

(3) Xxxx-xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx podle odstavce 2, předseda senátu xxxxxx doručit ji xxxxxxxxxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxx orgánu, xxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx zástupce.

§45x

§45x zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 7/2009 Sb.

§45x

§45x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 7/2009 Sb.

§45x

§45x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 7/2009 Sb.

§45x

§45x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 7/2009 Sb.

§45e

§45e xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 7/2009 Sb.

§45x

§45x zrušen právním xxxxxxxxx č. 7/2009 Sb.

§46 >>

Xxxxxx pro xxxxxxxxxx prostřednictvím veřejné xxxxxx xxxx

(1) Adresou xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx sítě xx xxxxxx datové xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního předpisu 182).

(2) Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx soud xxxxxxxx na xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, kterou adresát xxxxxx xxxxx, jestliže xxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx tímto xxxxxxxx xxxxxxx nebo s xxx xxxxxxxx xxxxxxx.

§46x

Xxxxxx xxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx se xxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx místě, xx xxxx xxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx x xx adresát xxxxxx, xxxx doručuje xx xxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, kterou xx sdělil, nevylučuje-li xx xxxxx xxxx xxxxxx věci, zejména xxxx-xx xx přispět x urychlení xxxxxx. Xxxx xxxxxx je xxx dané xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx změny veškerých xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2, xxxx změny xxxx xxxx soudu xxxxxx, xxxxxxx mu xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

§46x

Xxxxxx xxx doručování xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx řízení xxxx xxxx zástupce

Neuvedl-li xxxxxxx xx xxxx podání xxxx jiném úkonu xxxxxxxx vůči xxxxx xxxxxx xxxxx x Xxxxx republice, xx xxxxxx xx xxxx xxxx mohou být xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx doručované xxxxxxxxxxxxxxx doručujícího xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxx xxxxxxxx

x) u xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x informačním xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 183); xxxx-xx xxxxxx xxxxxx evidována, xxxxxx místa trvalého xxxxxx vedená xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx 184) xxxx adresa xxxxx pobytu xxxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx podle druhu xxxxxx cizince,

b) x xxxxxxxxxxx fyzické osoby xxxxxx sídla xxxx xxxxxx zástupce xxx xxxxxxxxxx uvedená ve xxxxxxx, xx sporu x této xxxxxxx; xx-xx xxxxxxxx xxxxx (xxxx xxx "xxxxx") xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, i adresa xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx vazbě xxxxxx xxxxxxx, x níž xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx,

x) x fyzické xxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx tohoto xxxxxxxx,

x) x právnické xxxxx xxxxxx sídla xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx adresa xxxxxxxx xxx doručování xxxxxxx xx xxxxxxx, xx xxxxx x xxxx smlouvy; má-li xxxxxxxxx osoba organizační xxxxxx, x adresa xxxxx xxxxxxxxxxx složky,

f) x advokátů xxxxxx xxxxxx sídla,

g) x xxxxxx adresa xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) x xxxxxxxx exekutorů adresa xxxxxx xxxxxxxxx,

x) x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx adresa xxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx x Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx sídla xxxxxxx v seznamu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) x xxxxx xxxxxx sídla xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, x xxxxxxx Xxxxx pro zastupování xxxxx ve věcech xxxxxxxxxxx adresa xxxx xxxxxxxxxxx územního xxxxxxxxxx,

x) x xxxxxxxx zastupitelství xxxxxx xxxx sídla,

m) x xxxxxxxxx úřadů xxxxxx jejich xxxxx,

x) x obcí a xxxxxxx územních xxxxxxxxxxxxx xxxxx adresa sídla xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx.

§46x

Xxxxxxxx xxx doručování xxxxxxxxxx

(1) Xxxx-xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx jeho xxxxxxxx xxxxxxxxx písemnosti xxx xxxxxx nebo xxxxxxx, xxxxxxxx senátu xx bez xxxxxxxx xxxxx, xxx si xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zástupce; to xxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx zástupce xx xx xxxxxx trestu xxxxxx xxxxxxx, ve xxxxx xxxx v xxxxxxxx xxx výkon xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x imunity, xx v xxxx xxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx výsady x xxxxxxx, xxxx mu xx být xxxxxxxx x budově nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx službě, xxxxxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx sboru České xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx stráže, kterému xxxxx xxxxxxx jinak xxx prostřednictvím xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, Ministerstva xxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(2) Nezvolí-li xx xxxxxxxx xxxx jeho xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxx-xx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx bez xxxxxx a průtahů xxxxxxxxx, xxxxxxxx se xxx písemnosti xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxx jeho xxxxxxxx x xxx xxxx xxx ve xxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxxxx.

(3) Xxxx, xxxx bylo v xxxxxxxx xx ochranu xxxx domácím xxxxxxx xxxxxxxx, xxx se xxxxxxxx x bytě xxxx jinde, kam xx xx mohlo xxx xxxxxxxxxx (§46a xxxx. 1 x 2), xxxx při xxxxxxxxx výkonu rozhodnutí xxxxx, xxx, xxxx-xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx veřejné xxxxxx xxxx do xxxxxx xxxxxxxx, soudu xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xx xxxx xxxxx xx xxxx trvání xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx (§46 x §46a xxxx. 1), xxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx-xx výzvě, xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx uložením u xxxxx; o xxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xx výzvě xxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx, která byla xxxxxxx x soudu xxxxx xxxxxxxx 2 x 3, xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx uložení.

§47 >>

Doručování prostřednictvím xxxxxxx xxxxxx xxxx

(1) Xxx doručování xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx sítě xx datové xxxxxxxx xx postupuje xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx 182).

(2) Při doručování xxxxxxxxxx xxxxx §46 xxxx. 2 xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx 3 xxx xx odeslání písemnosti xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx datové xxxx xx elektronickou adresu xx xxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxx zaslaná xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx soudu xxxx xxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx do 3 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx nepotvrdil xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 2.

§47x >>

§47a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 30/2000 Sb.

§48 >>

Doručování xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx

x) soudní xxxxxxxxxxxx,

x) orgány Justiční xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb.

(2) Xxxxxxxxxxxx orgány xxxx xxx

x) Xxxxxxxx služba Xxxxx republiky, xxx-xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx výkonu xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx,

x) xxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxx xxxx ochranné xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx v těchto xxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxx xxxxx zabezpečovací detence, xxx-xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx osobám xxxxxxxxx x xxxxx zařízení,

d) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx-xx x doručování xxxxxxx x xxxxx xxxxxx x písemnost xxxx možno xxxxxxx xxxxx,

x) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx-xx o doručování xxxxxxxxxxxx Policie Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx,

x) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxx"), xxx-xx o doručování xxxxxxxx osobám xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx výsady x xxxxxxx, xxxx xxxxxx, xxxxx xxxx x xxxx xxxx, kdo xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxxxx, xxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx x místnosti chráněné xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Prostřednictvím xxxxxxxxxxxxx poštovních xxxxxx xxx xxxxxxxxx doručovat, xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 185) vznikne provozovateli xxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx způsobem, xxxxx xx předepsán pro xxxxxxxxxx písemnosti xxxxx xxxxxxx.

(4) Doručuje-li xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx být xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx; podrobnosti xxxxxxxx postupu stanoví xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§48a

§48a zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 7/2009 Sb.

§48b

§48b zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 7/2009 Sb.

§48x

§48x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 7/2009 Sb.

§48x

§48x xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 7/2009 Sb.

§48x

§48x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 7/2009 Sb.

§48x

§48x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 7/2009 Sb.

§48x

§48x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 7/2009 Sb.

§48x

§48x xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 7/2009 Sb.

§48i

§48i zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 7/2009 Sb.

§49 >>

Doručování xxxxxxxxxx xx vlastních xxxxx

(1) Xx vlastních xxxxx xx doručují xxxxxxxxxx, x xxxxx xxx xxxxxxx zákon nebo xxxxxx-xx xxx soud.

(2) Xxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxx orgán xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx vhodným xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxx xx písemnost xxxxxxx. Xxxxx-xx zanechat xxxxx x místě doručování, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x uvede, ve xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx výzvu x vyzvednutí písemnosti x soudu.

(3) Xxxxxxxxx xx ukládá

a) x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, jestliže xx xxxxxxxxx xxxxxxxx jeho xxxxxxxxxxxxxxx,

x) x xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x okresního xxxxx, x xxxxx obvodu xx xxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx-xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx 10 xxx xxx xxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx x vyzvednutí, xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx, x xxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx do xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxx x bez xxxxxx vyloučí vhození xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx. Xxxx-xx takové xxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx se o xxx xxxxxxx na xxxxxx xxxxx xxxxx.

(5) X xxxxxxxxxx, x xxxxx to stanoví xxxxx, xxxx x xxxxx xx nařídil xxxxxxxx xxxxxx, je xxxxxxxxx doručení xxxxx xxxxxxxx 4. Doručující xxxxx x takovém xxxxxxx xxxxx písemnost xxxxxxxxxxxxx soudu xx xxxxxx xxxxxxxx lhůty 10 dnů xxx xxx, kdy byla xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx datové xxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx do xxxxxxxxx xxxxx adresáta.

(7) Xxxxxx-xx xxxxxxxxxx orgán, xx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

§50 >>

Xxxxxxxxxx jiných xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx písemnost xx xxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx schránky; xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx doručenou vhozením xx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx vyznačí doručující xxxxx na doručence x xx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx-xx doručit podle xxxxxxxx 1, xxxxxxxxxx xxxxx písemnost xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x x místě xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx písemné xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx vyvěšením na xxxxxx xxxxx xxxxx; xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx doručenou xxxxxxx xxxx po xxxxxxxx. Xxxxxx se postupuje, xxxxx-xx v xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx oznámení; §49 xxxx. 7 xx xxxxxxx xxxxxxx.

§50x

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xx xxxxxxx osoby xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx plné xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb.

(2) Xx xxxxx xxxxxxx x §46b xxxx. x), x), x) x x) xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §21 xx 21b, xxxxxxxx xxxx osoby, které xxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx x nichž xx xx vzhledem k xxxxxx pracovnímu xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx obvyklé.

(3) Xx podnikající xxxxxxxx xxxxx jsou oprávněny xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx k xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx x nichž xx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx obdobnému xxxxxx x xxxxxxxx obvyklé.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxxx advokátu, xxxxxx, soudnímu xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx ně mohou xxxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx jejich xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx-xx tyto xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx i xxxx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, který xxxxxxxx xxxxxxxxx jako xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx za xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx, xxxxx x xxxx xxxx zmocněny. Vykonává-li xxxxxxx advokacii x xxxxxxxxx xxxxxx k xxxxxx advokátovi nebo xx xxxxxxxxxxx, může xx xxx písemnost xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxx zaměstnanci a xxxxx x xxxx xxxxxxxx.

§50x

Xxxxxxxxxx zástupci xxxxxxxxx

(1) Xx-xx účastník xxxxxxxx, xxxxxxxx se xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx.

(2) Xx-xx xxxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxx mocí, nařídí xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx) xxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx zákon xxxxx.

(3) Xxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxx xxx pouze pro xxxxxx úkony, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx (elektronického xxxxxxxxx) xxxxx xxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xx x xxxx plná xxx výslovně xxxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xx-xx xx xxxxxxxx osobně xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx jinému xxxxx xxxxx nebo má-li xxxx xxxxxx x xxxxxx osobně xxxxxxx,

x) xx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx podle §23; xxxxxxxxxxx účastníku, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx, xx xxxxxxxx xxxx xxxxx, je-li xxxxxxxxx zákonným zástupcem xxxxx §22,

x) xxx-xx x doručení xxxxxxxx x xxxxxxxxxx opatrovníka xxxxx §29; usnesení x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxx, xxxxxxxxx, xxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxx na známou xxxxxx x xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx zůstavitele, xxxxx-xx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxx, která jako xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx vystupovat xxxxx, xx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx ni jednat, xxxx xx je xxxxxx, xxx je xxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxx, se xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx účastníkům xxxxxx x ustanovenému xxxxxxxxxxx x xxxxxx se xx úřední xxxxx xxxxx,

x) xxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx opatrovník xxxxx, xx se xxxxxx x jiných xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx pro xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx vyjadřovat,

e) rozhodne-li xxx soud.

§50x

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxx-xx adresát xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, považuje xx písemnost xx xxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx bylo xxxxxxxx; o xxx xxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx písemnosti xxxxxx.

(2) Adresát xxxx xxxxxxxx písemnosti je xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx orgánu prokázat xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx jinou xxxxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Odmítne-li xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx postup xxxxx xxxx xxxx, považuje xx xxxxxxxxx za xxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx součinnosti bylo xxxxxxxxx; x xxx xxxx být xxxxxxx xxxx xxxxxxxx písemnosti xxxxxx.

(3) Poučení xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx písemně; xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx. Není-li xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxx xx xxxxxxxx x adresátově xxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx na xxxxx xxxxxxx xxxxx.

§50x

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxxx je xxxxxxxx, xxxxx xx účastník xxxx jeho zástupce xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxx xxxxx do 15 dnů ode xxx, xxx se x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxx. X xxxxxx xxxx být xxxxx xxxxxxxx náležitostí (§42 xxxx. 4) xxxxxx xxx, kdy xx xxxxxxxx x doručovanou xxxxxxxxxx seznámil nebo xxxx seznámit, a xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxxx x důvodnost návrhu xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx důvodem xxxxx odstavce 1 xxxxxx xxx skutečnost, xx se xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoby x xxxxxxxxx osoby se xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx-xx xxxx o xxx, že xxxxxxxx xxxxxxxxxx je neúčinné, xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx doručenou xxxx xxxxxx xxxx rozhodnutí x xxxxxxxxxxx.

§50e

Doručování xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx

(1) Xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxx xxxxxxxx je xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx do xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxx písemnosti. Xxxxxxxx xxxx soudním xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx kdekoliv xxx xxxxxxxx. Xxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx; potvrzení xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx byla xxxxxxx do xxxxxx, xxx doručení a xxxxxx adresáta. Xxxxxxxxx xx považuje xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx o xxxxxxxx.

(3) Pokud xxxxxxx xxxxxx přijmout písemnost xxxx se xxxxxxxxxxx xxxx jeho xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx účastník xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

§50x

Xxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx-xx xxxx písemnost xxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, x xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx x xxxxxxxxx x jednání nebo x xxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxx x xxxxx soudním úkonu. X xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx náležitostí (§40 xxxx. 6) xxxxx, xxxx písemnost xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx také xxx, xxx doručení xxxxxxx, x xxxxxxxx.

(2) Byla-li xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx doručení xxxxxxxxx xxxxxxx zprávou xxxxxxxx, xxxxxxxxxx adresátem, xxxxxx xxxxxxxx přijetí xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx-xx soud písemnost xxx xxxxx, x xxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxx, nebo xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, vyznačí xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx doručence. Xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx-xx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xx údaje xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx pravdivé.

(4) X xxxxxxx xxxxxxxxxx účastníkem xxxx xxxx zástupcem xx průkazem doručení xxxxxxxxx x přijetí xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx příjemce.

(5) Xxxxx-xx xxxxxxxx prokázat xxxxxx xx způsobů xxxxxxxxx x odstavcích 1 xx 4, xxx xx prokázat též xxxxx xxxxxxxx.

§50g

Doručenka

(1) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx

x) označení soudu, xxxxx písemnost xxxxxx x xxxxxxxx,

x) označení xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx písemnosti,

d) xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx, xx xxx xx xxx xxxxxxxxx doručena,

e) xxxxxxxxxx doručujícího xxxxxx x tom, x xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, v xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx příjemci, x xxxxx den xxxx xxxxxxxxx připravena x xxxxxxxxxx, v xxxxx xxx xxxx přijetí xxxxxxxxxx odepřeno xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx k řádnému xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) hodinu x xxxxxx xxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxx "xxxxxx čas xxxxxxxx",

x) xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx x xxxxx úředního xxxxxxx xxxxxxxxxxxx orgánu,

h) xxxxx x xxxxxxxx xxxxx, která písemnost xxxxxxxx nebo která xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx neposkytla xxxxxxxxxx potřebnou k xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx-xx xxxx údaje xxxxxxxxxxxx orgánu známy, xxxx x jejím xxxxxx k xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx, x xxxx xxxxxx,

x) xxxx, xxx je vyloučeno xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx.

(2) Xxxx-xx písemnost xxxxxxx, xxxx doručenka xxxxxxxxx xxxx údaj x tom, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Vyzvedne-li xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx, musí xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx

x) xxxxx x xxxxxxxx xxxx, xxx písemnost xxxxxx, xxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx doručujícího orgánu,

b) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx vyzvednuta,

c) xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxx "xxxxxx čas xxxxxxxx",

x) xxxxx a xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxx-xx adresát, xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx-xx součinnost xxxxxxxxx x řádnému xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx obsahovat xxxx xxxx x tom, xxx xxxx poskytnuto xxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx neposkytnutí xxxxxxxxxxx, x zda, xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx spočívalo.

(5) Xxxx-xx doručována písemnost xxxxx §50 a xxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx doručenka xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 obsahovat

a) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxx, v xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx do xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxx "xxxxxx čas xxxxxxxx",

x) xxxxx x xxxxxxxx doručovatele, xxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx doručujícího xxxxxx.

(6) Nemůže-li xxxxxxxx xxxx podpisem potvrdit xxxxxxxx písemnosti, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx také xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx.

§50x

Xxxxx

(1) Výzva podle §49 xxxx. 2 xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxx, který xxxxxxxxx xxxxxx k xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx vložena xx xxxxxx,

x) adresáta x xxxxxx, xx xxx xx xxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx orgánu,

e) xxxxx x xxxxxxxx doručovatele x jeho xxxxxx.

(2) Xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, musí x xx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx nebude xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx orgán xx xxxxx uvede, x xxxx, xxx x x xxxxx xxx xxxx písemnost xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx a xx xxx x x jaké xxxx xx příjemce může xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§50x

Xxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxx §50 xxxx. 2 xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

x) soudu, xxxxx písemnost xxxxxx x xxxxxxxx,

x) doručované xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx x xxxxxx, xx xxx xx xxx xxxxxx x písemností xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx, xx písemnost byla xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx soudu,

f) xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a jeho xxxxxx.

§50j

Doručování do xxxxxx

(1) Xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx se xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx podle xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx doručování xxxxxxxx x mimosoudních xxxxxxxxxx 186) anebo xxxxx zvláštního právního xxxxxxxx 187).

(2) Je-li xxxxxxxxxx do xxxxxx, x xxxxx-xx zjistit xxxxx doručení xxxxxxxxxx, xxxxx x obsahu xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xx xxxxxxxxx byla xxxxxxxx, xxxxx, xx xxxxxxxxx xxxx doručena dnem, xxx xxxx odesílajícímu xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxx x xxxxx xxxxxx takový úkon.

§50j xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 7/2009 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.7.2009

§50k

Uveřejňování xxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx způsobem xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx uveřejněním x Xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xx xxxxx na xxxxxxxxxx xxxxx jen xx xxxxxx xxxxx xxxxx; xxx není xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx uveřejnění údajů x xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx způsobem.

§50k xxxxxx právním předpisem x. 7/2009 Xx. x účinností xx 1.7.2009

§50x

Xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx

(1) Stanoví-li zákon, xx xxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxx mají xxx vyvěšeny na xxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx, xx xxxxxxx xxxx xx dni xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, kteří xxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxx znám, xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxx xxxxxx x xxxxxx, xxxx xxxxxxxx dědicům xxxxxxxxxxx, xxxxx-xx xxxxx x řízení x xxxxxxxx stanoven okruh xxxx dědiců, anebo xxxxxxxxx osobě, která xxxx xxxxxxxx řízení xxxxxx před xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxx nebo že xx xxxxxx, kdo xx osobou oprávněnou xx xx jednat, x zástupcům xxxx xxxxxxxxxxxx účastníků, jejichž xxxxx xxxx znám xxxx kterým se xxxxxxxxxx doručit xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxx-xx zákon, xx na xxxxxx xxxxx soudu xx xxx vyvěšena výzva xxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx 30 xxx xxx xxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx i způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx přístup.

§50l xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 7/2009 Xx. x účinností od 1.7.2009

Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx

§51 >>

(1) Předvolání x xxxxx xx děje x listinné nebo x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxx x xxxxx xxx xxxxxxx nebo xxx xxxxx xxxxx xxxxx, u něhož xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx-xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx předvolání xxxxxxxxx, x xxxx xxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x místo xxxxx xxxxx, xxxx zahájení xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx při xxxxx x popřípadě xxxxxxxxxxxxxx dobu trvání xxxxx. Xx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx x využitím xxxxxxxxxxxxxxxxxx zařízení, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxx a místě, xx xxxxx xxx xxxxxxxxx.

§52 >>

(1) V xxxxxxx, xx xx xxxxxxxxxx bez xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xx znalci, xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx se xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx.

(2) X xxxxxxxxxx xxxxxx soud Policii Xxxxx xxxxxxxxx; jde-li x nezletilého, xxxxxx xxxx Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxx, xxxxx-xx xxxxxxxxxx zajistit jinak. X xxxxxxxxxx vojáků x xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx ozbrojených xxxxx xxxxxx soud xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx Xxxxxxx České xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx předvedení xxxxx xxx, xxx xx xxxxxxxxx. Usnesením x xxx xxxxxxxx předseda xxxxxx na xxxxx xxxx, kdo předvedení xxxxxxx.

Pořádkové xxxxxxxx

§53 >>

(1) Xxxx, xxx xxxxx xxxxxxx postup xxxxxx xxxxxxx xxx, xx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx důvodu k xxxxx xxxx neuposlechne xxxxxxx soudu, xxxx xxx xxxx xxxxxxx, xxxx xxx učinil xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx povinnosti xxxxxxx v §294 x 295 x 320ab, xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pokutu xx xxxx 50000 Xx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx předseda xxxxxx xxxxxxxxx, a xx x xx skončení xxxxxx, prominout, xxxxxxxx xx odůvodňuje pozdější xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxx připadají xxxxx. Xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx uplatní xxxxxx xxxxxxxxx daňovým xxxxx.

§54 >>

Xxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx, xxx se xxxxx. Xx-xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx.

Lhůty

§55 >>

Nestanoví-li xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, určí xx, jestliže xx xx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx, xxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx.

§56 >>

(1) Lhůta xxxxxx xxxx, kdo xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx řízení xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx u xxxxx xxxx rozhodnuto, xx musí xxx xxxxxxxxx xxxx zákonným xxxxxxxxx (§23).

(2) Xxxxxxx x xxxxxxx případě xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxx xx té doby, xxx do xxxxxx xxxxxxxxx.

§57 >>

(1) Xx xxxx lhůty xx xxxxxxxxxxxx xxx, xxx xxxxx xx skutečnosti xxxxxxxx počátek xxxxx; xx xxxxxxx, xxx-xx x xxxxx určenou xxxxx hodin.

(2) Lhůty xxxxxx podle týdnů, xxxxxx nebo xxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx dne, xxxxx xx svým xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx, xxx došlo xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, a xxxx-xx xx v xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxx. Xxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx xx xxxxxx, neděli xxxx xxxxxx, je xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx pracovní xxx. Xxxxx xxxxxx xxxxx hodin xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx svým označením xxxxxxx x hodinou, xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx určující xxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxx xx xxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxx x xxxxx xxxx xxxxxx odevzdáno xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xx doručit.

§58 >>

(1) Xxxx xxxxxxx zmeškání xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx ji xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, x byl xxxxx xxxxxxxx z xxxxx, který xx xxxxxxxx. Návrh xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx překážky x xx x xxx xxxxx xxxxxx i xxxxxxxx úkon.

(2) Soud xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx návrhu, aby xxxx prominuto zmeškání xxxxx.

ČÁST II.

ČINNOST XXXXX XXXX XXXXXXXXX XXXXXX

§59 xx 66

xxxxxxx

Hlava X.

Xxxxxxxxx opatření

Smírčí xxxxxx

§67 >>

(1) Xxxxxxxxx-xx xx povaha xxxx, xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx soudu, xxxxx xx byl věcně xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxx xxxxx x xxxx (xxxxxx xxxxxx) x, xxxxx-xx k xxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx x o xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxx řízení x schválení xxxxx x kterýkoli xxxxxxx xxxx.

(2) Xxxx rozhodne x xxx, xxx xxxxxxxxx mediační xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zákona x xxxxxxx, xxxxxxx xx 30 xxx xx xxxxxxxx smírčího xxxxxx.

§68 >>

(1) Xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx, x xxxxx jedná x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx předseda xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nelze xxxxxx xxxxxxxx vynucovat.

§69 >>

Účelem xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx. Ustanovení §99 xxxxx i xxx xxxxx xxxx.

§70 xx 72

xxxxxxx

§73

§73 zrušen právním xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

Xxxxx XX.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxx

§74 >>

(1) Před xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx-xx xxxxx, aby xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx je-li xxxxx, že by xxxxx soudního rozhodnutí xxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xx, kteří xx jimi xxxx, xxxxx xxx x xxx xxxx.

(3) Xxxxxxxxxx x nařízení xxxxxxxxxxx xxxxxxxx je xxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxx, nestanoví-li xxxxx xxxxx.

§75 >>

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxx nařídí xxxxxxxx xxxxxx na návrh.

(2) Xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx opatření xxxxx §76 xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§42 xxxx. 4) xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx účastníků (xxxxxxxx xxxxx nebo název x xxxxx právnické xxxxx, xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx organizační xxxxxx xxxxx, která xx xxxx xxxx xxxxxx vystupuje), xxxxxxxxx xxx jejich xxxxxxxx, xxxxxxxx skutečností x xxx, xx xx xxxxx, xxx xxxx xxxxxxx upraveny xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xx xx xx xxxxx, xx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx byl xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxx xxx x něj xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx navrhovatel xxxxxx; ve xxxxxx xxxxxxxxxx se vztahů xxxx podnikateli xxxxxxxxxxxxx x podnikatelské xxxxxxxx xxxx návrh dále xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx číslo xxxxx (dále xxx "xxxxxxxxxxxxx číslo") právnické xxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, která xx podnikatelem, xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x identifikaci xxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxx, jichž xx dovolává.

§75a

Návrh xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, který neobsahuje xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx je xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, předseda xxxxxx odmítne, xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx; ustanovení §43 xx nepoužije.

§75b

(1) K xxxxxxxxx xxxxxxx škody xxxx xxxx újmy, xxxxx xx xxxxxxx předběžným xxxxxxxxx, xx navrhovatel xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx, xxx xxxxx x xxxxx návrh na xxxxxxxx předběžného opatření, xxxxxxx xx výši 10&xxxx;000 Xx a xx věcech týkajících xx xxxxxx mezi xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx 50 000 Kč. Xxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxx x závěru, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx škody nebo xxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxx předběžným xxxxxxxxx, xxxxx že xxx x opětovný xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx opatření, xxxxx xx věci týchž xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx stejnou xxxx xxxxxxxx zatímní xxxxxx xxxxxx, vyzve xxxxxxxxxxxx bezodkladně, xxx xx 3 xxx xxxxxx xxxxxxxx jistoty xx xxxx, kterou xxxxxxx s přihlédnutím x xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx-xx návrh xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, jsou povinni xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x nerozdílně.

(2) Xxxxxx-xx xxxxxxx podle odstavce 1 složena, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx 1 a 2 xxxxxxx,

x) xxx-xx x předběžné xxxxxxxx xx věci xxxxxxxxx;

x) xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx;

x) jde-li x xxxxxxxxx xxxxxxxx ve xxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx;

x) xxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx nařízení xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxx x xxx xxxxxxx podmínky pro xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx (§138);

x) xx-xx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx újma, x xxxxxxxxxxx spolu x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx opatření xxxxxxx, xx xxxxxxx xxx xxx viny xxxxxx složit.

(4) Xxx-xx xxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx zamítnut, xxx-xx xxxxx návrh xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx-xx xxxxxx o tomto xxxxxx pravomocně xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx jistotu xxxxx. X xxxxxxx, xx soud xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxx, jestliže xxxxx xxxxxxxx lhůta x xxxxxx xxxxx §77a odst. 2 xxxx xxxxxxxx nabylo xxxxxx moci xxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxx xxxxxx xxxxx §77a xxxx. 2 x x tohoto xxxxxxxxxx xxxxxxx, že xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx nebo xxxx xxxx.

§75x

(1) Xxxxxxxxxxxx-xx podle §75a xxxx podle §75b xxxx. 2, xxxxxxxx xxxxxx nařídí xxxxxxxxx xxxxxxxxx opatření, xxxxxxxx bude xxxxxxxxx, xx xx třeba, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx účastníků, xxxx xx xx xx xxxxx, xx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx, x jestliže xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx jsou rozhodující xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) X xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx rozhodne xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx. Není-li xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxx předseda xxxxxx o návrhu xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx do xxxxxxxx 7 xxx xxxx, co xxx xxxxx.

(3) O návrhu xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx slyšení xxxxxxxxx.

(4) Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxx (xxxxxx) usnesení xxxxx xxxxxxx xxxxxx.

§76 >>

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx může být xxxxxxxxx uloženo xxxxxxx, xxx

x) xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx;

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx odměny, xxx-xx x trvání xxxxxxxxxx xxxxxx x navrhovatel xx závažných xxxxxx xxxxxxxxx;

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xx úschovy u xxxxx;

x) xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx;

x) xxxx vykonal, xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx opatřením lze xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx než účastníku xxx tehdy, lze-li xx xx něm xxxxxxxxxxx žádat.

(3) Xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx uloží xxxxxxxxxxxx, xxx ve xxxxx, xxxxxx xx xxxx, xxxxx u xxxxx návrh xx xxxxxxxx řízení.

§76a

§76a zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§76x

§76x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§76c

(1) Xxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxx případu xxxx xx-xx xx xxxxxxxxx x prodlení, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx opatření xxxxx §76, o němž xxxxxxx xxxxxxxxxxx, ihned xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxxx jinému xxx účastníku řízení, xxxx-xx mu xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx; xxxxxxx-xx xx xx xxxxxxxx, přistoupí x xxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx opatření, xx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx zástupcům x xxx, kterým xxxx xxxxxxxxxx opatřením xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxx 3 xxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo, xxxxxx-xx xxxxxxxxx, ve xxxxx 3 xxx xxx xxx xxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx se xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx usnesení, xxxxxx bylo nařízeno xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx účastníku xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx nemovitou xxxx, xx xxxxx odeslat xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx xxxxxxxxxxx katastrálnímu xxxxx; xx xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§76x

Xxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx předběžné xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx vyhlášením. Xxxxxxx-xx k vyhlášení, xx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx, xxxx ukládá xxxxxxxxx.

§76x

(1) Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx opatření je xxxxxxx xxx pro xxxxxxxxx řízení a xxx ty, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx povinnost, xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx.

(2) X xxxxxxx, x jakém xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x nařízení xxxxxxxxxxx opatření závazný xxx účastníky řízení x xxxxxxxxx xxx xxxx osoby, xx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxx.

§76x

(1) Právní xxxxxxx, xxxxx bylo xxxxxxx xxx, pro něhož xx xxxxx vykonatelného xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx opatření xxxxxxx, xx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx vykonatelným xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx x neplatnosti xxxxxxxxx x xxx xxxxxx.

(2) Xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx uloženo, xxx xxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxxx věcí, pozbývá xxxxx na xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx se xxxx xxxxxxxx věci, x xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx rozhodnuto, xxx xxxxxx xxxxxx; to xxxxx x tehdy, xxxxxxxx účastník xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxx xx xxxxxxxx x nařízení xxxxxxxxxxx opatření xxxxx xxxxxxxxxxxx.

§76x

Xxx-xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx-xx xxxxxx x xxxxxx zastaveno, xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx navrhovateli. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xx třeba xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, popřípadě xxxx xxxxxxxx xx xxxxx 3 xxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx.

§76x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 135/2006 Sb. x xxxxxxxxx od 1.1.2007

§76x

Xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx opatření, xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx složení xxxxxxxx xxxxxxx (§75b xxxx. 1 xxxx xxxxx) xx lhůtě 3 xxx; xxxxx xxx xxx xx xxxxx toho, xxxx xxxx xxxxxxxxxx opatřením xxxxxxx povinnost.

§76h xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 69/2011 Sb. x xxxxxxxxx od 31.3.2011

§77 >>

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxx zanikne, xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx řízení;

b) xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxx;

x) xxxx xxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx dní xx vykonatelnosti xxxxxxxxxx x xxxx;

x) xxxxxxxx xxxxxx doba, xx xxxxxx xxxx trvat.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxx předseda xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, pro xxxxx bylo nařízeno. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx zruší xxxx xxxxx, jestliže xxxxxxxxxxx xx stanovené xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx jistoty.

§77x

(1) Xxxxxxx-xx xxxx xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx, že návrhu xx xxxx xxxx xxxx vyhověno, nebo xxxxx, xx právo xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx povinen xxxxxxxx xxxxx a xxxxx xxxx každému, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Této odpovědnosti xx navrhovatel nemůže xxxxxxxx, xxxxxx xx xx škodě xxxx x jiné xxxx xxxxx i xxxxx.

(2) Xxxxxx xx náhradu xxxxx xxxx xxxx xxxx podle odstavce 1 xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx 6 měsíců ode xxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx zaniklo xxxx xxx xxxx pravomocně xxxxxxx, jinak právo xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx prominout.

(3) Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 x x xxxxxxxxxx x ní xx soud, xxxxx x xxxxxx stupni xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx nebo xxxx xxxx se xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx; nepostačuje-li xxxxxxx k uspokojení xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx jistotu xxxx xx poměrně. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nahradit xxxxx xxxx jinou xxxx, xxxxx xxxxxx zajištěna xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx.

§78 >>

Xxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxx zahájením xxxxxx x věci xxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xx-xx xxxxx, xx později xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx vůbec xxxx xxx s xxxxxxx xxxxxxxx.

(2) X xxxxxxxxx xxxxxx je příslušný xxxx, xxxxx by xxx xxxxxxxxx x xxxxxx x věci, xxxx soud, x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxx provede xxxxxxxx xxxxxx způsobem xxxxxxxxxxx pro důkaz, x xxxxx jde. Xxxx-xx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx.

§78x

Xxxxx xxxx být xxxxxxxx xxxx notářským xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x skutkovém xxxx xxxx x xxxxx xxxx, jestliže xx xxxxxxxx děj udál x přítomnosti xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx notář xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx stav xxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

§78x

(1) Xx věcech xxxxxxxxxx xx práv x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxx xx xxxxx toho, xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (§130 xxxx. 1) xxxxxxxx

x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zboží, jehož xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx právo z xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) materiál x xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx k xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x),

x) dokumenty xxxxxxxx se zboží xxxxxxxxx x písmenu x).

(2) Xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxx xxx xxxxx, xxxxxx-xx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx zajištění xxxxxx xxxxx §78 nebo 78a, xxxxxxxxx jestliže xxxxxx takovéhoto zajištění xxxxxx nebylo možné xxxxxxxxxx všechny xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx.

§78x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 216/2006 Xx. x xxxxxxxxx od 22.5.2006

§78x

(1) K xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, x xxxxx xxxxxx xx zajišťovaný xxxxxxx důkazního xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx řízení xxxx xxxxxxxxxxx, xx, kteří xx xxxx xxxx, xxxxx xxx x xxx samu, x xxx, xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx u sebe.

§78c xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 216/2006 Sb. x účinností xx 22.5.2006

§78x

(1) Xxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxx-xx to xxxxxxxxx, uložit navrhovateli xxxxxxxxx složit xxxxxxx x zajištění xxxxxxx xxxxx xxxx jiné xxxx, která by xxxxxxx xxxxxxxxxx předmětu xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxx stanoví xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx případu, xxxxxxxxx xxxx xx xxxx 100&xxxx;000 Xx. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx 8 xxx xx xxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxx jistoty xxxxxxxxxxxx. Xxxxxx-xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x nerozdílně.

(2) Xxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 včas složena, xxxxxxxx senátu xxxxx xx zajištění xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x odstavci 1 xxxxx xxxxxxxxx.

(3) Byl-li xxxxx xx zajištění xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx, xxxxxxxxx bylo-li xxxxxx x tomto xxxxxx pravomocně xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx. X xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx důkazního xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §78f xxxx. 1 xxxx. x), jestliže marně xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx podle §78g xxxx. 2, xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx podané xxxxx §78g xxxx. 2 x x tohoto xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxx.

§78x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 216/2006 Xx. x xxxxxxxxx xx 22.5.2006

§78e

(1) Xxxxxxxxxxxx-xx předseda xxxxxx podle §78d xxxx. 2 x xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x §78b, xxxxxxxx xxxxxx usnesením xxxxxx zajištění xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) O xxxxxx xx zajištění xxxxxxxx xxxxxxxxx prostředku xxxx rozhodne xxx xxxxxxx účastníků. Pro xxxxxxxxx předmětu xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxx (vydání) rozhodnutí xxxxx xxxxxxx stupně.

(3) X xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx prostředku xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxx, xxxxxx xx xxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxx důkazního xxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xx složí u xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxx, xxx xx xxxxxxx x xxxx x xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx soudem xxxxxxx, x xx xxxxx xxxx, co xx xxxx doručen xxxxxxxxx xxxxxxxxxx usnesení x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx prostředku.

§78x

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxx nepodal xx xxxxx xxxxxx xxxxxx žalobu,

b) x xxxxxx o věci xxxx byl xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx x xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx by x něm byl xxxxxxxx důkaz xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx předmětu xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx důvody, xxx které xxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxx, co xxxxxxxxx zanikne xxxx xx bude pravomocně xxxxxxx, xxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx prostředku xxxx, kdo xxx xxxxxxxxx soudu xxxx xxxx byl xxxxxx xxxxxxx.

§78x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 216/2006 Xx. s xxxxxxxxx xx 22.5.2006

§78g

(1) Xxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx prostředku xxxxx §78f odst. 1 písm. x) xxxx xxxxxx-xx xxxxxx xx věci xxxx xxxxxxxxxxx rozhodnutím xxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx jen xxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx povinen xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx předmětu xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxx zprostit, ledaže xx xx xxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxx x xxxxx.

(2) Xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx jiné xxxx podle xxxxxxxx 1 xx třeba xxxxx xxxxxxxxxx xx 6 xxxxxx xxx xxx, kdy zajištění xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx podle §78f xxxx. 1 xxxx. x) xxxx kdy xxxx x žalobě xx věci samé xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, jinak xxxxx zanikne. Xxxxxxxx xxxx lhůty xxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 x x xxxxxxxxxx x xx xx příslušný xxxx uvedený x §78c xxxx. 1.

(4) Xxxxxxxxxx přiznaná xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxxxxxx-xx k xxxxxxxxxx všech xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xx poměrně. Xxxxxxxxx navrhovatele xxxxxxxx xxxxx xxxx jinou xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx.

§78x xxxxxx právním předpisem x. 216/2006 Xx. x xxxxxxxxx xx 22.5.2006

XXXX XXX.

XXXXXX X XXXXXX XXXXXX

Xxxxx X.

Xxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxx

§79 >>

(1) Xxxxxx se xxxxxxxx xx návrh. Xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§42 xxxx. 4) obsahovat xxxxx, xxxxxxxx, bydliště xxxxxxxxx, xxxxxxxxx rodná xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx čísla xxxxxxxxx (xxxxxxxx xxxxx xxxx název x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx x příslušné xxxxxxxxxxx složky státu, xxxxx za stát xxxx soudem vystupuje), xxxxxxxxx xxx jejich xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, označení důkazů, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, a musí xxx x xxx xxxxxx, xxxx se xxxxxxxxxxx domáhá. Ve xxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, musí xxxxx xxxx xxxxxxxxx x označení, že xx jedná x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx svěřenského xxxxx. Xxxxx xxxxx, xxxx-xx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx mezi žalobcem x xxxxxxxxx (§90), xx xxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx, x xx v listinné xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxx (xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx) xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx vlastních xxxxx. Xxxxxxx (xxxxxxxxxxx) xxxx xxxxxxxxx žalovaného (xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx) x obsahem xxxxxx xxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxx) xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

§80 >>

Určení, zda xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx je xx není, se xxx xxxxxxx domáhat xxx xxxxx, xx-xx xx xxx naléhavý xxxxxx xxxxx.

§81

§81 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§82 >>

(1) Xxxxxx xx xxxxxxxx dnem, xxx došel xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx. Xxxxx je xxxxx xx zahájení xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx sítě x xxxxxxxxxxxx aplikace xxxxxx k xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx, xx řízení xx xxxxxxxx v xxxxxxxx, xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Předcházelo-li xxxxxx x soudu xxxxxx x xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx, kdy xxxxxxxxxx xxx xxxxx soudu.

(3) Xxxxxx-xx xxxxxx (xxxxx xx zahájení xxxxxx) xxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 119) xxxx správního xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxx x xxx, kterou xxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx x občanském xxxxxxx řízení, x xxxxx-xx soudu xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx do xxxxxxx xxxxxx od xxxxxx xxxx usnesení žaloba (xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx) v xxxx xxxx, platí, xx xxxxxx x xx xx x xxxxx xxxxxxxx xxxx, xxx xxxxx došla xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx xx xxxxxxxx řízení).

§83 >>

(1) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx, xxx x xxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxx jiné řízení.

(2) Xxxxxxxx xxxxxx

x) o xxxxxxx xx protiprávního xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx závadného xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx soutěžním xxxxxxxx,

x) o xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx jednání xx xxxxxx ochrany xxxx xxxxxxxxxxxx

x) ve xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx dorovnání xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x nabídkách xxxxxxxx xxxxx xx věcech xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx zvláštními xxxxxxxx předpisy,

brání xxx xxxx, xxx xxxxx xxxxx žalovanému xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx požadujících x xxxxx jednání xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxxxxxx

§84 >>

X xxxxxx je xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx (žalovaného), xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx.

§85 >>

(1) Nestanoví-li xxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx fyzické xxxxx xxxxxxx xxxx, x jehož xxxxxx xx xxxxxxxx, x xxxx-xx bydliště, xxxxxxx xxxx, x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx. Xx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx, jsou jejím xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx soudy, v xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx zdržovat xx tam xxxxxx. Xxxxx-xx zjistit xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx-xx xxxxxxx, v xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx zdržuje, nebo xxx-xx xx xxxxxxx xxx s velkými xxxxxxxx, xx obecným xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx soud, x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx systému xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx zákona x evidenci xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx jiného xxxxxx evidované podle xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx soudem xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx, xx ve xxxxxx vyplývajících z xxxxxxxxxxxxx činnosti okresní xxxx, x xxxxx xxxxxx má sídlo; xxxx-xx xxxxx, xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 1.

(3) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx osoby xx xxxxxxx xxxx, x xxxxx xxxxxx xx xxxxx. 72)

(4) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx, x xxxxx xxxxxx má xxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx, x xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx příslušná xxxxx zvláštního právního xxxxxxxx, x xxxxx-xx xxxxx místně xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxx, x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, která xxxxxxx uplatněné xxxxx.

(6) Xxxxxxx soudem obce xx xxxxxxx xxxx, x jehož xxxxxx xx xxx xxxxx.

(7) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx, x xxxxx obvodu xxxx sídlo xxxx xxxxxx.

§85a >>

Xx-xx pro xxxxxx x prvním xxxxxx věcně xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx a xxxxxx příslušnost xx xxxx obecným soudem xxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, x xxxxx xxxxxx xx xxxxxx soud xxxxxxxxx.

§86 >>

(1) Jestliže xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx Xxxxx republiky, xxxx xxxxxx xxxx xxxxx nemá xxxxxx xxxx v Xxxxx xxxxxxxxx, je xxxxxxxxx xxxx, x jehož xxxxxx xxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxx, xxx xxxx xxxx xxxxxxxxx soud x České xxxxxxxxx, xx xxxxx uplatnit xxxxxxxxx xxxxx u xxxxx, v jehož xxxxxx xx xxxxxxx.

(3) Xxxxx zahraniční xxxxx xxx xxxxx xxxxxx (xxxxx na xxxxxxxx xxxxxx) i x xxxxx, x jehož xxxxxx je v Xxxxx republice xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx složka xxxxxx xxxxxx

§87 >>

Xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx soudu xxxxxxxxx x §85a, xx x xxxxxx příslušný xxxx soud, v xxxxx obvodu

a) xx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx;

x) xxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxx;

x) je xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, která je xxxxxxxxx, xxxx-xx xx xxxx xxxx xxxxxx;

x) xx xxxxx osoby, xxxxx organizuje xxxxxxxxxx xxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxx-xx o spor x xxxxxxx

1. na xx organizovaném regulovaném xxxx, nebo z xxxxxxxxxx tohoto xxxxxxx, xxxx

2. v xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) xx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx-xx xx xxxxx xx xxxxxx, xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) xx sídlo xxxxxxxxx burzy, jde-li x xxxx x xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxx.

§88 >>

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx namísto xxxxx xxxxxxxxx x §85a, xx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx anebo x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx,

x) x xxxxx xxxxxx je xxxxxxxx věc, xxxx-xx xx xxxxxx práva x xx, není-li xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx a),

c) x xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxxx xxxxx x souvislosti s xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx,

x) x něhož xxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxxx, xx ten, xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx žadateli, je xxxxxxx x xxx xxxxxxxxx,

x) x něhož xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxx-xx o xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx, výši, xxxxxxx xxxx pořadí xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx k xxxxxxx,

x) x xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx dopravce, xxxx-xx xx xxxx xx straně xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx,

x) u xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxx-xx x žalobu xxxxx §91a,

x) v xxxxx xxxxxx byla xxxxxxxxx xxxxxx, jde-li x xxx veřejné xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx je xxxxxxx xxxxxx žalobce, xxx-xx x xxxxxxx držby xxxxx x xxxx, xxxx-xx touto xxxx xxx xxxxxxxx.

§89 >>

Soud, který xx příslušný x xxxxxx x xxxxxx xxxx, je xxxxxxxxx x x xxxxxx x věcech s xx xxxxxxxxx a x xxxxxxxxxx návrzích xxxxxxxxxx, s xxxxxxxx xxxx uvedených x §88.

§89x >>

Xxxxxxxxx řízení xx věcech xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx činnosti xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx místní xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxx

§90 >>

Účastníky řízení xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx.

§91 >>

(1) Xx-xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxx z xxxx sám za xxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxx xxx x taková xxxxxxxx práva nebo xxxxxxxxxx, xx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx z xxxx i xxx xxxxxxx. Xx xxxxx xxxxxx, k jeho xxxxx xxxx, x xxxxxx xxxxxx a x uzavření xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx všech účastníků, xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx straně.

§91x

Xxx xx xxxx xxxxx zcela xxxx xxxxxxxx xx xxx xxxx právo, o xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxx xx xx xxxxxxxxxxxx skončení xxxxxx xxxxxx podat xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.

§91x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 30/2000 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2001

§92 >>

(1) Na xxxxx žalobce xxxx xxxx xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxx přistoupil xxxxx xxxxxxxx. Souhlasu xxxx, xxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, je třeba, xxxxxxxx xx vystupovat xx xxxxxx xxxxxxx.

(2) Xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx žalobce nebo xxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxx x aby xx xxxx xxxxx xxxxxxxx někdo jiný. Xx-xx xxx xxxxx xxxxxxx žalobce, xx xxxxx, xxx x xxx xxxxxxxxx x xxx, xxx xx xx jeho xxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx odstavců 1 a 2 xx nepoužije v xxxxxxxxx xxxxxxxxx x §107a.

§93 >>

(1) Xxxx xxxxxxxx účastník může xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx řízení xxx, xxx má xxxxxx xxxxx na xxxx xxxxxxxx.

(2) Xx xxxxxx vstoupí xxx x vlastního podnětu xxxx xx výzvu xxxxxxxxx x účastníků xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx soudu. X přípustnosti vedlejšího xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx na xxxxx.

(3) X xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxx xxx xx xxxx. Xxxxxxxx xxxx úkony xxxxxxxx xxxxxx účastníka, xxxxxxx x xxxxxx podporuje, xxxxxxx xx xxxx xx uvážení všech xxxxxxxxx.

§94

§94 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxx

§95 >>

(1) Xxxxxxx (xxxxxxxxxxx) může xx řízení se xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx na zahájení xxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xx xxxxx ostatním xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxx ke xxxxx došlo.

(2) Xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx řízení xxxxxxx xxx podkladem xxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx. V xxxxxxx xxxxxxx pokračuje soud x řízení x xxxxxxxx xxxxxx po xxxxxx xxxx xxxxxxxx.

§96 >>

(1) Xxxxxxx (xxxxxxxxxxx) může xxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx, x xx xxxxxx xxxx xxxxx.

(2) Xx-xx xxxxx xxxx xxxx, xxxx řízení xxxxx, popřípadě x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx. Xx-xx návrh xx xxxxxxxx řízení xxxx xxxx až xxxx, co xxx xxxx x xxxx xxxxxxx, xxxxx rozhodnutí xxxx xxxxx v xxxxxx moci, xxxx xxxxxxxx x rozsahu xxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxx rozhodnutí.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxx účastníci xx xxxxxxxxxx xxxxxx x vážných xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx rozhodne, xx xxxxxxxxx návrhu xxxx xxxxxx. Nebylo-li xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx v xxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx odstavce 3 xxxxxxx, xxxxx-xx ke xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxx začalo xxxxxxx.

(5) Xxx-xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xx xxxx, xx xxxxxxxxxx o xxxx již xxxxxx xxxxxx xxxx, soud xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxx není xxxxxx.

(6) Xxx-xx návrh xx xxxxxxxx řízení xxxx xxxx až xx xx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx soudu, případně xxx soudu prvního xxxxxx, x věci xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, xx zpětvzetí návrhu xxxx účinné, jestliže xxxxxxx xxx zpětvzetí xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx nastala v xxxx, xxx trvaly xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§97 >>

(1) Žalovaný xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx žalobci i xxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx k samostatnému xxxxxx, xxxxxxxx xx xx xxxxxx podmínky xxx xxxxxxx věcí.

(3) Xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x návrhu xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx x xxxxx zpět.

JUDIKÁT 5)

§98 >>

Xxxxxxxxx xxxxxxx xx x projev xxxxxxxxxx, jímž xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x započtení, xxxxx jen xxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxx xx xxxxxxxx žalobce. Xxxxx soud xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx jen xxxx xxxxxx proti xxxxxx.

XXXXXXX 5)

§99 >>

(1) Xxxxxxxxx-xx xx xxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxx usiluje o xxxx xxxx účastníky; xxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxx, upozorní xx xx xxxxxx xxxxxx a na xxxxxxxxxx Nejvyššího xxxxx x rozhodnutí xxxxxxxxxx xx Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xx-xx xx x xxxxxxx xx xxxxxx věci vhodné, xxxxxxxx předseda xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx zákona x xxxxxxxxxx službách.

(2) Xxxx xxxxxxxx x xxx, zda xxxx xxxxxxxxx; xxxxxxxxx xxx, xx-xx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx xxxx po právní xxxx usnesení xxxxxxxxx x řízení.

(3) Xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx rozsudku. Xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxx, xx-xx xxxx podle xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx. Návrh xxx xxxxx do xxx let xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxx xxxxxx

§100 >>

(1) Xxxxxxx xxxx řízení xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxx xxxx x xxx xxxxxxx návrhů xxx, xxx xxx xxxx co xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a rozhodnuta. Xxxxxx usiluje především x xx, xxx xxxx byl vyřešen xxxxxx.

(2) Xx-xx to xxxxxx a xxxxxx, xxxx předseda senátu xxxxxxxxxx řízení nařídit xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx (dále xxx "xxxxxxxx") v xxxxxxx 3 xxxxx x xxxxxxxx řízení, xxxxxxx však xx xxxx 3 xxxxxx. Xxxxx xx účastníci xxx xxxxxxxxxx odkladu xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx předseda senátu. Xx uplynutí 3 xxxxxx xxxx x xxxxxx pokračuje. Xxxxx xxxxxxx nelze nařídit xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx ve xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(3) X xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx své xxxxxx, xxxx postupuje xxx, xxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx soud xxxxxx xxxxxxxxx dítěte. Xxxxx xxxxxx může soud xx xxxxxxxxxxx případech xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx zástupce, xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxx. Xxxxxxx dítěte xxxx xxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, lze-li xxxxxxxx, že by xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx tak, xx by xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx; xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxx x xxxxxxxx dítě xxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx, xx-xx xxxx přítomností xxxxx účel výslechu. X xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx k xxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§101 >>

(1) X xxxx, aby xxxx xxxxxxxx xxxxx řízení, xxxx účastníci povinni xxxxxxx

x) xxxxxx všechny xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx; neobsahuje-li xxxxxxx potřebná tvrzení xxxxxx (návrh na xxxxxxxx řízení) xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xx, xxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx důkazní xxxxxxxxx (§120 xxxx. 1) x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx nebo xxxxxx,

x) xxxx xxxxxx soudu.

(2) Xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx, xxxx pokračuje v xxxxxx, x xxxx xxxx xxxxxxxxx nečinní.

(3) Xxxxxxxxx-xx xx xxxxx xxxxxxxxxx účastník k xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx x důležitého xxxxxx x xxxxxxxx, xxxx xxxx xxx xxxxxxxxx a rozhodnout x nepřítomnosti xxxxxxxx xxxxxxxxx; xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx spisu x x xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxx-xx xxxx xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxxx, může xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxx-xx se účastník x určité xxxxx, xxxx se xxxxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxx.

§102 >>

(1) Je-li xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx upravit xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx-xx xx zahájení xxxxxx xxxxx, xx xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx být xxxxxxx, xxxx soud xxxxxxx xxxxxxxxx opatření.

(2) Xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx x xxx xxxxxx zajistit xxxxx, je-li xxxxx, xx později xxx xxxxxx xxxxx provést xxxxx nebo jen x xxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xx věcech xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx nařídí předběžné xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx senát; xxxxxxxx xxxxxx tak xxxx xxxxxx, xxx xx-xx xx xxxxxxxxx z xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx §75, 75a, 75b, 75c, 76, 76c, 76d, 76e, 76f, 76g, §77 xxxx. 1 xxxx. x) xx x), §77 odst. 2, §77a a §78 xxxx. 3 xx xxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xx xxxxxxxx řízení xxxx soud na xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx týkajících se xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx; ustanovení §78b xxxx. 1, §78d, §78e xxxx. 1, 2 x 4, §78f xxxx. 1 xxxx. b) x x), §78f xxxx. 2 x 3 x §78g zde xxxxx obdobně.

§102x

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xx xxxxx účastníka xxxx je-li xx xxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx videokonferenčního zařízení, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx tlumočníka xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx svědka, xxxxxx nebo xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx soudu pověřený x tomu xxxxxxxxx xxxxxx ověří xxxxxxxxx xxxxx, jíž xx xxxx xxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxx, xxx se xxxxxxx osoba, xxx xx úkon xxxx, xxxx být xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x zaměstnanec soudu xxxx xxxxxxx nebo xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, pokud x tomu xxx xxxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxx xxxx ředitelem xxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx osoba xx xx xxxxx xxxx úkonu přítomna xx xxxxx, kde xx osoba, xxxxx xx xxxx xxxx, xxxxxxx.

(3) Xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx videokonferenčního xxxxxxxx xxxxx předseda xxxxxx xxxxx, které xx xxxx xxxx, o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxx v xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx zařízení xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxx xx xxxx týká, xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xx-xx xxx xxxxxxxxx úkonu xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx zařízení, xxxxxxxx xx zvukový x xxxxxxxx xxxxxx xxxx. Xx-xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx protokol, xxxxx, xxx xx xxxx xxxx, protokol xxxxxxxxxxxx.

§102x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 296/2017 Xx. x xxxxxxxxx xx 30.9.2017

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

§103 >>

Xxxxxxx za řízení xxxxxxxx soud k xxxx, zda xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx může rozhodnout xx věci xxxx (xxxxxxxx xxxxxx).

§104 >>

(1) Jde-li x takový xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, který xxxxx odstranit, xxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx-xx xxx xx pravomoci xxxxx nebo xx-xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxx příslušnému orgánu; xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x podáním xxxxxx (xxxxxx na xxxxxxxx xxxxxx) zůstávají xxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Jde-li x xxxxxxxxxx xxxxxxxx řízení, xxxxx lze odstranit, xxxxx soud x xxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx, xxx nesmí xxxxxxxxxx x xxxx xxxx. Xxxxxxx-xx se xxxxxxxxxx xxxxxxxx řízení odstranit, xxxxxx xxxxxxx.

§104x >>

(1) Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx soud xxxxxxx za xxxxxx.

(2) Xx-xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xx xx, že xxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxx xx zprávou x xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx soudu, xxxxxxxx xxx podle xxxx xxxxxx xxxxxx xx věcné příslušnosti xxxxxxxxx, xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx soudů, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx určitého druhu, xxxx Xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxx xxxx názoru xxxxxx xx xxxxx příslušnosti Xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xx k tomuto xxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Vrchní xxxx (Xxxxxxxx xxxx) xxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx k xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx věci xxxxxxxxx x prvním xxxxxx, xxxx-xx xxx xxxxx příslušný.

(3) Bylo-li xxxxxx zahájeno x xxxxxxxx xxxxx x xx-xx xx xx, xx není xxxxx xxxxxxxxx, vrchní xxxx xxxxxxxx, které xxxxx xxxx k xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx. To xxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxxx soud x xxxxxx, xx xxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx; v xxxxxxx xxxxxxx věc xxxxxxxx xx zprávou x xxx Xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xx k xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxx-xx xxxxxx xxxxxxxx u Nejvyššího xxxxx xxxx byla-li xxx Nejvyššímu soudu xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, Xxxxxxxx soud xxxxxxxx, xxxxx xxxxx jsou x projednání x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x prvním stupni, xxxx-xx xxx xxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxx podle xxxxxxxx 2 xx 4 xx xxxxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(6) V usnesení, xxxx xxxx xxxxxxxxxx, xx x projednání x rozhodnutí věci xxxx příslušné x xxxxxx stupni xxxx xxxxx, xxx u xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx x dalšímu xxxxxx; xxxxxxxxxx §105 tím xxxx xxxxxxx.

(7) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx účastníci xxxxxx x soudy xxxxxx.

(8) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 2 a 7 xx xxxxxxxxx, xxxxxx-xx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 119) xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§104b

(1) Náleží-li xxx xx xxxxx příslušnosti xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 119) věci xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx podat žalobu xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx ve správním xxxxxxxxxx.

(2) Ustanovení xxxxxxxx 1 xxxxxxx, xxxxxx-xx xx navrhovatel podle xxxxxxxxxx xxxxxx 119) xxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx výkonné, xxxxxx xxxxxxxx samosprávného xxxxx, xxxxx i xxxxxxxxx (xxxxxxx) xxxxx xxxx xxxxxx orgánu, xxxx bylo xxxxxxx xxxxxxxxxxx o xxxxxxx x povinnostech fyzických x xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx zásahem, pokynem xxxx xxxxxxxxx orgánu xxxx výkonné, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x právnické (xxxxxxx) xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxx svěřeno xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx správy, xxxxxxxxxx xx věcech xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx, a xxxxxxxx x xxxxxxxxxx věci xxxxx xxxxxxxxxxx soudu, xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx s xxxxxxx návrhu xx xxxxxxxx xxxxxx zůstávají xxxxxxxxx.

(3) Xx-xx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zřízeným xxxxx xxxxxxxxxx zákona 119) x xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx věcí xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxx xxx x věc xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx podle zvláštního xxxxxx; 125) xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 x 2 se xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2, popřípadě x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxxxx.

§104x xxxxxx právním předpisem x. 151/2002 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2003

§104x

(1) Xxxxxx-xx věc xx xxxxx příslušnosti xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 119) xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, nepostupuje xx xxxxx §104b, xxxxxxxx xxxx, který xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx zákona 119) xxxx správního xxxxxxxxxx, xx stejné xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxx, xx šlo x xxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(2) Soud x xxxxxxx xxxxxxxx x odstavci 1 xxxxxxx xxxxxx zřízenému xxxxx zvláštního xxxxxx, 125) xxx rozhodl xxxxx spor x xxxxxx xxxxxxxxxxx.

§104x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 151/2002 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2003

§105 >>

(1) Xxxxxx xxxxxxxxxxx zkoumá soud xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §114c. Xxxxxxxxx-xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxx místní xxxxxxxxxxx xxx před tím, xxx xxxxx xxxxxx x xxxx samé, xxxx xxxxxxx-xx x xxxx samé xxx xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx; xx xxxxxxx, jde-li o xxxxxxxx xxxxxx, elektronický xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx platební xxxxxx. Xxxxxxx ji xxxx xxxxxx xxxxx tehdy, xxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §114c, x xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx uplatněna při xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx jednání, jednáním x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x x rozhodnutím vydaným xxxxx nepříslušným xxxxxx.

(2) Xxxxxxx-xx soud, že xxxx xxxxxxxxx, postoupí xxx xx xxxxxx xxxx tohoto xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xx podmínek §11 odst. 3 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxxx nesouhlasí, xxxxxxxx ji x xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx soudu; xxxxxxxxxxx tohoto soudu xx xxxxx i xxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxx.

(4) Namítne-li xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx místní xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx odstavců 2 a 3; xxxxx námitku xxxxxxxxx xxxxxxx.

§106 >>

(1) Xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx prvním jeho xxxxx xx věci xxxx xxxxxx, že xxx xx xxx xxxxx smlouvy účastníků xxxxxxxxxx v řízení xxxx rozhodci nebo xxxxxxxx xxxxxx spolku, xxxxxx věc dále xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx; xxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx netrvají na xxxxxxxxxx xxxx před xxxxxxxx komisí xxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xxx x xxxxx, jestliže xxxxxx, xx xxx xxxxxx být xxxxx xxxxx Xxxxx republiky xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx že xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx nebo xx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx pravomoci xxxxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxx xx rozhodčí xxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx.

(2) Xxxx-xx xxxxxx před xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx a x xxxx xxxx xxx xxxxx xxxxx na xxxxxxxx xxxxxx před xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx spolku, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx-xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx před xxxxxxxx xxxxx xx 30 xxx xx doručení xxxxxxxx soudu o xxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxx-xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, přeruší soud xxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx zániku xxxxxxx xx xx xxxx, xxx bude x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxx.

Překážky xxxxxxx xxxxxx

§107 >>

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx způsobilost xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxx, xxx x xxxxxx může pokračovat. Xxxx-xx xxxxx v xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxx řízení xxxxxxx. X tom, x xxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx usnesením.

(2) Xxxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxx účastníkem xxxxxx fyzická xxxxx x xxxxxxxx-xx povaha xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx, xx, xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx povinnosti, x xxx x řízení xxx.

(3) Xxxxxx-xx způsobilost xxx účastníkem xxxxxx xxxxxxxxx osoba a xxxxxxxx-xx povaha xxxx xxxxxxxxxx v xxxxxx, xxxx jejím xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx, ti, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx vstoupili do xxxxxx xxxx a xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx, xxxxx po xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx, x xxx v xxxxxx jde.

(4) Xxx, xxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx účastníka xxxxxx, xxxx xxxxxxxx stav xxxxxx, jaký xx xx v xxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx.

(5) Neumožňuje-li povaha xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx, soud xxxxxx xxxxxxx.

§107a

(1) Má-li xxxxxxx xx to, že xx zahájení xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, x níž xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx přechod xxxxx xxxx povinnosti xxxxxxxxx xxxxxx, x něž x řízení xxx, xxxx xxxxx, xxx xxxx o věci xxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx práva nebo xxxxxxxxxx, popřípadě ten, xxx převzal xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, x xxxx x xxxxxx xxx, xxxxxxxx xx xxxxxx xx místo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; to xxxxxxx x xxxxxxxxx uvedených x §107.

(2) Xxxx xxxxxx usnesením xxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxx, xx xx xxxxxxxx xxxxxx nastala xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1, x xxxxxxxx s xxx xxxxxxxx xxx, kdo xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx; souhlas xxxxxxxxxx xxxx toho, xxx xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx, xx xxxxxxxxxx. Právní xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx §107 xxxx. 4 xxxxx xxxxxxx.

§108

§108 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§109 >>

(1) Xxxx xxxxxx xxxxxxx, jestliže

a) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x není xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx;

x) rozhodnutí xxxxxx xx xxxxxx, xxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx oprávněn xxxxx;

x) xxxxxx k xxxxxx, xx xxxxx, xxxxx má být xxx projednávání xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxx jeho xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx v xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx a podal-li x Ústavního xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx zákona nebo xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;

x) xxxxxxx, xx xxxxxx Xxxxxx xxxx Evropských xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx otázce. 146)

(2) Xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx vhodná xxxxxxxx, xxxx řízení xxxxxxxx, jestliže

a) xxxxxxxx xx xxxxxx řízení xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx povahy xxxx xxxxx, že xx xxxxxxxxx pobytu;

b) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx před soudem,

c) xxxxxxx řízení, x xxxx xx řešena xxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx soud xxx x takovému xxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx upravujícího xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx krize xx xxxxxxxxx xxxx.

§110 >>

Xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx navrhnou xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx předchozí xxxxxx x jednání xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx předchozí omluvy x jednání, xxxx xxxxxx xxxxxxx, jestliže xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx.

§111 >>

(1) Jestliže xxxxxx xx přerušeno, xxxxxxxx xx jednání x neběží xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx se x xxxxxx pokračuje, xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxx xx řízení xxxxxxxxx xxxxx §109 xxxx. 1 x 2, xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx byly xxxxxxxxxx xxxxxxxx, jež způsobily xxxxxxxxx nebo pro xxxxx přerušení trvá. Xxxxxxx odpadne xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx x xxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §109 xxxx. 3, soud xxxxxxxxx x řízení xx xxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §110, pokračuje x xxx xxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx 3 xxxxxx. Xxxx xxxx xx xxxxx, jsou-li xxx xx závažné důvody, x x xxx xxxxxx x případě, xx to xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx v xxxxxx x před xxxxxxxxx xxxx xxxxx. Není-li xxxxx na xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xx 1 roku, xxxx řízení xxxxxxx.

Xxxxxxx xxxx

§112 >>

(1) X xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx může xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx věci, xxxxx xxxx u xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx souvisí xxxx xx xxxxxx týchž xxxxxxxxx.

(2) Xxxx-xx x xxxxxx xx zahájení xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xx ke xxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx-xx důvody, xxx xxxxx byly xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxx věc xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

§113

§113 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§113x

§113x zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

Xxxxxxxx xxxxxxx

§114 >>

(1) Xx zahájení xxxxxx xxxxxxxx senátu xxxxxxxxx xxxxxx, zda xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxx byly xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx (návrhu xx xxxxxxxx xxxxxx).

(2) Xxxxxxx-xx xxxx řízení xxxxx, xx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx řízení, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx (§104 xxxx. 1), xxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx nepodařilo xxxxxxxxx (§104 odst. 2), xxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, 76) anebo xxxxxxx-xx xxxxx (§43 xxxx. 2), xx xxx řízení xxxxxxxx.

§114x

(1) Xxxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxx §114 odst. 2, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx tak, xxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx jediném jednání.

(2) Xx xxx účelem xxxxxxxx xxxxxx

x) žalovaného, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx návrh xx zahájení řízení, xxxxx, xxx xx xx věci xxxxxxx xxxxxxxxx x aby xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx x ohledem na xxxxxx věci xxxxxxxxx;

x) xxxxxxxxx xxxxxx upozorní xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx poradenství xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx-xx to xxxxxx;

x) xxxxxx xx xxxxxx x skutečnostech, xxxxx xxxx význam xxx řízení x xxxxxxxxxx (§128);

d) xxxxxxxx xxxxxx, xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §127;

x) xxxxxxx, aby xxxx xxxxx při xxxxxxx xxxxxxx potřebné xxxxxx, x xxxxxxxx xx xx xxxxxx, xxxx xxxxxxx důkaz xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx soudu;

f) zjistí xxxxx Xxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx osobních údajů; x

x) xxxx jiná xxxxxx xxxxxxxx.

§114x

(1) Vyžaduje-li xx xxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxxx, xxxx-xx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx senátu xxxxx xxxxx xxxxx §114a xxxx. 2 xxxx. a) xxxx xxxxxx-xx takové xxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx, žalovanému xxxxxxxxx xxxxxx, xxx xx xx xxxx písemně xxxxxxxx a xxx x xxxxxxx, xx xxxxx uplatněný v xxxxxx xxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx skutečnosti, na xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx, a x xxxxxxxxx xxxxxxxx listinné xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx, popřípadě xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx; xx xxxxxxx ve xxxxxx, x xxxxx nelze xxxxxxx a xxxxxxxx xxxx (§99 xxxx. 1 x 2), xxxx je-li xxxxxxxxx xx dni xxxxxxxx xxxxxx nebo ke xxx xxxxxx xx xxxxxx nezletilý, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx.

(2) X xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx nesmí xxx xxxxxx než 30 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx-xx x věci xxxxxxxxxx xxxxxxxxx rozkazem, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx platebním rozkazem, xxxx xxxx xxxxx xx xxx xxx xxxxxxxx xxxxx k xxxxxx odporu xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx platebnímu xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxx xxxx doručit xx xxxxxxxxxx jednání podle §114c xxxx xx xxxxxx jednání ve xxxx.

(4) Xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx rukou. Xxxxxxxx doručení je xxxxxxxxx; xx neplatí, xxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx soudu xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxxxx a ani xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxx xx x xxx xxxxx, xx xx xx xx, xx xxxxx, xxxxx je xxxxx xxxx xxxxxxx uplatňován, xxxxxx; x xxxxx xxxxxxxx (§153a xxxx. 3) xxxx xxx xxxxxx. To xxxxxxx, xxxx-xx splněny předpoklady xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx žaloby.

§114c

Přípravné xxxxxxx

(1) Xxxx-xx xxxxx x věci xxxx xxxxxxxxxx bez xxxxxxxx jednání, xxxxxx-xx xxxx xxxxxx-xx být xxxxxxxx xxxxx §114a xxxx. 2 xxxxxxx xxxxxxxxxx tak, aby xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx jediném xxxxxxx, x xxxxxxxxxxxx-xx xxxxx §114b, xxxxxxxx xxxxxx, x výjimkou xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx, x xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx s xxxxxxx xx okolnosti xxxxxxx neúčelným, nařídí x provede xxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) K xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx zástupce, popřípadě xxx xxxxx osoby, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx. Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx xx vyloučeno; xx neplatí, xxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxxxxxxxx veřejné xxxxxx sítě xx xxxxxx schránky.

(3) Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx

x) v xxxxxxxxxxx s účastníky xxxxxxx, xxx jsou xxxxxxx podmínky xxxxxx, x xxxxxxxx přijme xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nedostatku xxxxxxxx xxxxxx,

x) vyzve xxxxxxxxx, xxx xx protokolu xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx x xxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxx své xxxxx procesní povinnosti, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx; §118a xxx xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxx věci (§99),

x) xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx §100 xxxx. 2, xx-xx xx xxxxxx x xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx povinnosti xxxxxxxx x dosažení xxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 jsou xxxxxxxxx xxxxxxx splnit xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx jednání. X důležitých xxxxxx xxxx účastníkům xxxxxxxx xx xxxxxx některého x nich xxxxx x xxxxxxxx tvrzení x skutečnostech xxxxxxxxxxxxx xxx věc, x xxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxx důkazů nebo xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxx xxx 30 xxx.

(5) Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx přítomné xxxxxxxxx o xxx, xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx po xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx po xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxx druhé, xxxx být xxxxxxxxxxx xxx xx podmínek xxxxxxxxx v §118b xxxx. 1.

(6) Xxxxxxxxx-xx xx žalovaný k xxxxxxxxxxx jednání, xxxxxxx xxx xxxxx x xxxx předvolán xxxxxxx 20 xxx xxxxxx x řádně mu xxxx xxxxxxxx žaloba, xxxx xx xx xxxx x z xxxxxxxxxx důvodu xxxxxxx, xx xx, x xxxxxxxx xxxx, x xxxxx xxxxx xxxxxxx x schválit xxxx (§99 xxxx. 1 x 2),&xxxx;xxxx je-li xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxx nebo xx xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx plné xxxxxxxxxxxx, xx xx, xx uznává xxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxx uplatňován xxxxxxx; x tomto xxxxxxxx (§153a odst. 3) xxxx xxx xxxxxx x předvolání x xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xx xxxxxxx, xxxx-xx splněny xxxxxxxxxxx xxx zastavení xxxxxx xxxx odmítnutí xxxxxx.

(7) Xxxxxxxxx-xx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx byl xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 20 xxx xxxxxx, aniž xx xx včas x x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxx; x xxxxx xxxxxxxx musí xxx xxxxxx x xxxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxx

§115 >>

(1) Nestanoví-li xxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx věci xxxx xxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxx účastníky a xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx třeba.

(2) Xxxxxxxxxx xxxx být xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx, xxx xxxx xxxxxxxx času x xxxxxxxx, zpravidla xxxxxxx 10 xxx xxxxx dnem, xxx xx xxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx jednání.

§115a

K xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, jestliže xx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx účastníky xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx projednání xxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxx nařízení jednání xxxxxxxx.

§116 >>

(1) Xxxxxxx xx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxx xxx pro xxxx xxxxxxx nebo xxx jeho část xxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx tajnost xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zvláštním xxxxxxx, 69) xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxx xxx jednání nebo xxxx xxxxx přítomny; xxxxxxxx xx xxxxx, xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx, xx se xxx jednání x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) X xxxx veřejnost nebyla xxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx xx xxxxx, xx xx xxxxx xxxxx důstojný xxxxxx xxxxxxx.

§116x

(1) Xxxxxxxx xx xxxxx jednání právo xx konzultace s xxxxxx, xxxxx xx xxxxx občanského xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx (podpůrce); xx-xx xxxxxxxx osob více, xxxxx xx účastník xxxxx x xxxx. Xxxxxxxxxx §23 xxx xxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx-xx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx účastníka xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx x xxxx námitce x xxxxxx xxxxxxxxx.

§116x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 293/2013 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2014

§117 >>

(1) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx x končí jednání, xxxxxxx a odnímá xxxxx, provádí xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx opatření, xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, a xxxxxxxxx rozhodnutí. Dbá xxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x aby xxx xxxxx být xxxxx, xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xx xxxxxx příslušejících xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx při xxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxx také xxxxxxx xxxxxx.

(3) Kdo xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx senátu, které xxxxxx při xxxxxxx, xxxx žádat, aby xxxxxxx senát.

§118 >>

(1) Xx xxxxxxxx jednání předseda xxxxxx xxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxxxxx), aby xxxxxxxx xxxxxx (návrh na xxxxxxxx xxxxxx) xxxx xxxxxx xxxx obsah, x xxxxxxxxxx (ostatní xxxxxxxxx xxxxxx), xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx; xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx obsah xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx (xxxxxx xxxxxxxxx), který dosud xxxxxxxx písemné xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxx xx ve xxxx vyjádřil. Xx-xx xx potřebné, xxxxxxxx xxxxxx účastníka xxx xxxxx, aby svá xxxxxxx xxxxxxx a xxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(2) Po xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx senátu xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, která xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx považovat xx shodná, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx skutková xxxxxxx xxxxxxx sporná x xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx, i xxxx xx xxxxxxxxx nenavrhli.

(3) Xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx, xxxxxx další xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

§118a

(1) Xxxxx-xx xx x xxxxxxx jednání, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xx xxxxx neúplně, xxxxxxxx xxxxxx xxx vyzve, xxx xxx xxxxxxx xxxxxxx, x poučí xxx, o xxx xx tvrzení xxxxxxx x jaké xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx výzvy.

(2) Xx-xx xxxxxxxx xxxxxx xx xx, xx xxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx posoudit xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx právního xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx, aby x potřebném rozsahu xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx; postupuje xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1.

(3) Xxxxxx-xx předseda xxxxxx x průběhu xxxxxxx, xx účastník xxxxx xxxxxxxx důkazy xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx svých xxxxxxxx xxxxxxx, vyzve jej, xxx tyto xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, a xxxxx xxx o následcích xxxxxxxxx této xxxxx.

(4) Xxx xxxxxxx předseda xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx též x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx; xx neplatí, xx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx notářem x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zvláštními xxxxxxxx. 70)

§118x vložen právním xxxxxxxxx x. 30/2000 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2001

§118x

(1) Xx věcech, x xxxxx xxxx xxxxxxxxx příprava xxxxxxx xxxxx §114c, mohou xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx o xxxx xxxx a xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx, která xxx xxxx poskytnuta x xxxxxxxx tvrzení x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx, x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx nebo ke xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (§114c xxxx. 4). Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §114c, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx rozhodné xxxxxxxxxxx x xxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx k jejich xxxxxxxxx xxx do xxxxxxxx prvního xxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx, která byla xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxxxxx významných xxx xxx, x xxxxxx xxxxxx xx provedení xxxxxx nebo xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. K později xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx důkazům xxx xxxx přihlédnout, xxx xxx-xx o xxxxxxxxxxx xxxx důkazy, xxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx nastaly xx přípravném x xxxxxx-xx xxxxxxxxx, xx xxxxxx jednání xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxx viny xxxx xxxxx, jakož x ke skutečnostem xxxx xxxxxxx, které xxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xx byl xxxxxxx x xxxx xxxxxx x doplnění xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §118a xxxx. 1 xx 3.

(2) Byla-li xxxxxxxxxx xxxxx žaloby (§95), xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx. Došlo-li k xxxxxxxxxxx xxxxxxx účastníka (§92 odst. 1) xxxx záměně xxxxxxxxx (§92 xxxx. 2), xxxxxxxxx ve xxxxxx x novými xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 skončením prvního xxxxxxx, xxxxx bylo xxxxxxxx po přistoupení xxxx záměně účastníka x xxxxx se xx věci xxxxxx; x xxx xxxx xxx účastníci xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xxxxxxx x případě, xx xxxxxxxxx xxxxxx řádně xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 části xxxxx xxxx za xxxxxxxxxx xxxx xxxxx §114c xxxx. 5.

§118x

§118x zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 7/2009 Sb.

§119 >>

(1) Xxxxxxx xxxx být odročeno xxx z xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxx. Xxxxxxx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx jednání xxx, xxx xx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx; xxxxxxxxxx §115a xxx platí xxxxxxx.

(2) X xxxxxxx jednání xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx.

(3) Xxxxx-xx ke xxxxx x obsazení xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx dalšího jednání xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx.

§119a

(1) Před skončením xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx, že xxxxxxx xxxxxxxx skutečnosti xxxx xxxxx a xx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx, xxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx za xxxxxxxx xxxxxxxxx x §205a. Xxxxxxxxxx §118b x §175 xxxx. 4 část xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx účastníci ani xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxxxxxx a důkazy xxxxxxxx, jestliže xxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx x §118b xxxx §175 xxxx. 4 xxxx první xxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxx neprovede, předseda xxxxxx xxxxxxxxx vyzve, xxx shrnuli své xxxxxx a aby xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx a ke xxxxxxxx a x xxxxxx xxxxxxx xxxx.

Xxxxx XX.

Xxxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxx

§120 >>

(1) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx, xxxxx x navrhovaných xxxxxx xxxxxxx.

(2) Soud xxxx provést jiné xxx účastníky navržené xxxxxx v xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xx zjištění skutkového xxxxx a xxxxxxxxx-xx x xxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, vychází xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx.

(3) Soud může xxx vzít xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

§121 >>

Xxxx třeba xxxxxxxxx skutečnosti xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx x jeho xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx předpisy uveřejněné xxxx xxxxxxxx ve Xxxxxx zákonů České xxxxxxxxx.

Provádění důkazů

§122 >>

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx.

(2) Xx-xx xx xxxxxx, xxxx xxx o provedení xxxxxx xxxxxxx jiný xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx důkaz x xxxxxxxx senátu xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxx právo xxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxx xxxx xxxx rozhodnout, xxx xxxxxxxxx důkazy xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxx opakovány.

§123 >>

Účastníci xxxx xxxxx xxxxxxxx xx x návrhům xx xxxxxx x xx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx provedeny.

§124 >>

Xxxxxxxxxx je xxxxx provádět xxx, xxx byla xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx mlčenlivost x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zvláštním xxxxxxx 69) a jiná xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx povinnost xxxxxxxxxxxx. V xxxxxx xxxxxxxxx lze xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx ten, x xxxxx zájmu xx xxxx povinnost; xxxxxxxxx xx xxxxx x tam, xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx než xxxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxxx

§125 >>

Za xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx prostředky, jimiž xxx xxxxxxx xxxx xxxx, zejména xxxxxxx xxxxxx, znalecký xxxxxxx, xxxxxx x vyjádření xxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx osob, notářské xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx listiny, xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx. Pokud xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, určí jej xxxx.

§126 >>

(1) Xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx povinna dostavit xx xx xxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx xxxx svědek. Xxxx xxxxxxxxx pravdu x xxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx tehdy, kdyby xx xxxxxxxxx nebezpečí xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx osobám blízkým; x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx rozhoduje xxxx.

(2) Xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx, které xxxxx xxx xxxx na xxxx xxxxxxxxxxx. Xxxx xx xxxxx poučit xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, o xxxx právech x xxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxx vše, xx xx x xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxx právo xxxxxxxx xxxxxxxx senátu, xxxxxxx xxxxxx, účastníci x xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx předseda senátu xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x předmětem xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx-xx xxxxxxx anebo xx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxxxxx-xx xx x výpovědi záznam, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx x protokolu xxxxxx, pro které xxxxxx nebyla xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx statutárním xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (členem xxxxxx orgánu), xxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx, jehož xxxxxxxxxx xx xxxx právnická xxxxx, xxx xxxxx §131.

§126x

(1) Xxxxxxx osoba, xxxxx xx xxxxxxxxx x okolnostech, týkajících xx xxxxxxxxx xxxxx x nastalých v xxxx, kdy xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx orgánem xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xx na xxxxxxxxxx k soudu x řízení, xxxxx xxxxxxxxxx xx tato xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx osoby xxxxxxx x odstavci 1 xx xxxxxxx xxxxx §131 odst. 2 xxxx xxxxx a §131 xxxx. 3.

§126a xxxxxx právním předpisem x. 7/2009 Xx. x účinností od 1.7.2009

§127 >>

(1) Závisí-li xxxxxxxxxx xx posouzení xxxxxxxxxxx, k xxxx xx xxxxx odborných xxxxxxxx, vyžádá soud x xxxxxx xxxxxxx xxxx odborné xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx takový xxxxxx není postačující xxxx je-li pochybnost x správnosti xxxxxxxx xxxxxxxxx vyjádření, ustanoví xxxx xxxxxx. Soud xxxxxx vyslechne; znalci xxxx také xxxxxx, xxx posudek vypracoval xxxxxxx. Xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx soud x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx znalce.

(2) Xx-xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo je-li xxxxxxx nejasný xxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx, xxxx nechá znalecký xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(3) Xx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx případech, xxxxxxxxxxxx zvláštního vědeckého xxxxxxxxx, xxxx soud xxxxxxxxx x podání xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx posudku xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxx instituci xxxxxxxxxxxxxxx xx znaleckou xxxxxxx.

(4) Účastníkovi, xxxxxxxxx x někomu xxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, aby xx xxxxxxxx xx znalci, xxxxxxxxx mu xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx mu xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx aby xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx je x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

(5) Xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx-xx xxx zvláštní xxxxxxx.

§127x

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx řízení xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx náležitosti a xxxxxxxx doložku xxxxxx x xxx, že xx xx xxxxx xxxxxxxx vědomě xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xx při xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx by se xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx soudem. Xxxx umožní znalci, xxxxxxx xxxxxxx ze xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, nahlédnout xx spisu nebo xx xxxxx umožní xxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

§127x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 218/2011 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.9.2011

§128 >>

Každý xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, které mají xxxxxx pro xxxxxx x rozhodnutí. Xxxxxxxxxx §139 xxxx. 3 xxx xxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx soudu xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx může xxx xxx, xxx xx xxx mohl xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx §126 xxxx. 1.

§129 >>

(1) Důkaz xxxxxxxx se xxxxxxx xxx, xx xx xxxx xxxx část xxx xxxxxxx předseda xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx její xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x nahlédnutí, xx-xx xx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxx může xxxxxx xxxx, kdo xx xxxxxxx potřebnou x xxxxxx, xxx ji xxxxxxxxx, xxxx ji xxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx.

§130 >>

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx je xxxxx xxxxxxxx k xxxxx, xxxxxxx se xxx xxxxxxx. Xx xxx účelem xxxx xxxxxxxx xxxxxx uložit xxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xx xxxxxxxx provádí xx xxxxx. Xx x xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx, kteří xx předvolávají x xxxxxxx.

§131 >>

(1) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxx xxxxxxxx účastník, který xx xxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx-xx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxx. Xxx svém xxxxxxxx mají xxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx; x xxx xxxx xxx poučeni.

(3) Xxxxxxxxxx §126 xxxx. 3 xx xxx xxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxxx důkazů

§132 >>

Xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxx, x xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx v xxxxxx xxxxxxxx souvislosti; přitom xxxxxxx přihlíží xx xxxxx, co xxxxx xx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx toho, xx xxxxxx xxxxxxxxx.

§133 >>

Xxxxxxxxxx, pro xxxxxx xx v xxxxxx stanovena domněnka, xxx připouští důkaz xxxxx, xx xxxx xx prokázanou, xxxxx x xxxxxx nevyšel xxxxxx xxxx.

§133x

Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx lze xxxxxxx, xx xx xxxxxx žalovaného xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx

x) xx xxxxxxx pohlaví, rasového xxxx etnického xxxxxx, xxxxxxxxxxx, víry, xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx postižení, xxxx anebo xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x nim, xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x nim, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx x profesních xxxxxxxx 204),

x) xx základě xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx při poskytování xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx, x přístupu xx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx x veřejným xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx 205), xxxx

x) xx xxxxxxx pohlaví xxx xxxxxxxx xx xxxxx x službám 206),

xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx nedošlo x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

§133b

Byl-li xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zboží, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx právo z xxxxxxxxx vlastnictví, xx xxxx xxxxxxxx z xxxxxxxx vyplývající xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx.

§133x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 216/2006 Xx. s účinností xx 22.5.2006

§134 >>

Listiny vydané xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x mezích xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx předpisy xxxxxxxxxx za xxxxxxx, xxxxxxxxx, xx xxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, který xxxxxxx xxxxx, x xxxx-xx dokázán xxxx, x xxxxxxxxxx toho, xx xx x xxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx.

§135 >>

(1) Xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxx, že xxx xxxxxxx xxxxxxx xxx, xxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x kdo xx xxxxxxx, jakož x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx; soud xxxx xxxx xxxxx rozhodnutím x blokovém řízení.

(2) Xxxxx xxxxxx, o xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx orgánu, xxxx xxxx posoudit sám. Xxxx-xx xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx orgánem rozhodnutí, xxxx x xxxx xxxxxxx.

§136 >>

Lze-li výši xxxxxx zjistit xxx x nepoměrnými xxxxxxxx xxxx xxxxx-xx xx xxxxxxx xxxxx, xxxx xx xxxx podle xxx úvahy.

Xxxxx XXX.

Xxxxxxx xxxxxx

Xxxxx xxxxxxx xxxxxx

§137 >>

(1) Xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxx pro mediátora xxxxx zákona o xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §100 xxxx. 2.

(2) Xxxxxx xx zastupování xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, jen xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx právními xxxxxxxx 70) anebo xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx stanoveného xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 120).

(3) Xxxxxxx xx daň x xxxxxxx hodnoty xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxx je-li xxxxxxxxx

x) advokát, xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zvláštními xxxxxxxx xxxxxxxx 70) xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisy 120), xxxxx je xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 162),

b) xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx právnické xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 163), x plátcem xxxx x přidané xxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx předpisu 162) xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx zástupce x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx stanoveného xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 120), xxxxx xx společníkem, xxxxxxxxxx, zaměstnancem nebo xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx 189), x plátcem xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx 162) xx xxxx xxxxxxxxx osoba,

d) xxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx 163), x xxxxxxx xxxx z přidané xxxxxxx podle zvláštního xxxxxxxx předpisu 162) xx xxxxx zaměstnavatel xxxxxxxx.

§138 >>

(1) Xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx-xx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx-xx x xxxxxxxx nebo zřejmě xxxxxxxxxx uplatňování xxxx xxxxxxx xxxxx; přiznat xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx od xxxxxxxx poplatků xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxx-xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx důvody, x xxxx xxxxxxxxxx musí xxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxx jinak, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx celé řízení x xx i xxxxxxx účinnost; xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx rozhodnutím x osvobození xx xxxx nevracejí.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx řízení xxxxxx, xxxxxxxxx i xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx skončení xxxxxx xxxxx, že xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx neodůvodňovaly.

(3) Xxx-xx xxxxxxxxx osvobozenému od xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, vztahuje xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx, x jakém bylo xxxxxxxx, x na xxxxxx xxxxxx zástupce x na xxxxxx xx xxxxxxxxxxx.

§139 >>

(1) Svědci x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §126a xxxx xxxxx xx xxxxxxx hotových xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx). Xxxx xxxxx xxxxxx, není-li xxxxxxxxx xx xxx dnů xx xxxxxxxx xxxx xxx dne, xxx xxxx xxxxxx oznámeno, xx k xxxxxxxx xxxxxxx. X tom xxxx soud xxxxxx x fyzické xxxxx xxxxxxx v §126a xxxxxx.

(2) Byl-li xxxxx xxxxxxxx posudek nebo xxxxxxxx tlumočnický úkon, xxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x na xxxxxx (xxxxxxxx a xxxxxxxx). Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx x x xxxx xxxx xx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Ten, xxxx xxxx uložil při xxxxxxxxxx nějakou xxxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxxx. Xxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx jako xxxxxx.

(4) X xxxxxxx xxxxx odstavců 1 xx 3 xxxxxxxxx xxxxxxxx senátu.

Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

§140

(1) Xxxxx xxxxxxxx platí xxxxxxx řízení, které xxxxxxxx jemu osobně, x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx. Společné náklady xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx a na xxxxxx; xxxxx-xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, platí xx rovným dílem. Xxxxxxxxx uvedení v §91 odst. 2 xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx.

(2) Xxx-xx xxxxxxxxx účastníku xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx jeho xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx zastupování, xxxxxxxxx xxx náhradu xx xxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxx; xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx výdajů a xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx postupuje xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x mimosmluvní xxxxxx 77) x xxxxxxx xx daň x přidané xxxxxxx xxxx určí x xxxxxx za zastupování x z náhrady xxxxxxxx výdajů xxxxx xxxxx daně z xxxxxxx hodnoty xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx 162). V xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx stát poskytne xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxx-xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxx §100 xxxx. 2 xxxx §114c xxxx. 3 písm. x), xxxxx xxxxxx xx účastníka xxxxxxxxxxxx xx soudních poplatků xxxx; při xxxxxx xxxxxx xx zastupování xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xx xxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx z odměny xxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx 162).

§141 >>

(1) Xxx-xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx který xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxx uvedených xxxxx x xxxx xxxxx, xxxxx předseda senátu xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx xx soudních xxxxxxxx, xxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx předpokládané xxxx xxxxxxx, jinak xxxxx důkaz xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx provést, x xxx xxxx být xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Náklady xxxxxx, xxxxx nejsou xxxxx zálohou, xxxxx x hotové xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, který xxxx xxxxxxxxx, a xxxxxxx spojené x xxx, že xxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx osob, xxxxx xxxx.

Náhrada xxxxxxx řízení

§142

(1) Xxxxxxxxx, xxxxx xxx xx věci xxxx xxxxxx, xxxxxx soud xxxxxxx nákladů potřebných x účelnému xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx účastníku, který xx věci úspěch xxxxx.

(2) Měl-li účastník xx věci xxxxxx xxx částečný, xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx, xx žádný x xxxxxxxxx nemá xx xxxxxxx nákladů právo.

(3) X když měl xxxxxxxx xx věci xxxxxx jen částečný, xxxx xx xxxx xxxxxxx plnou xxxxxxx xxxxxxx řízení, xxx-xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx-xx xxxxxxxxxx o xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx soudu.

(4) X xxxxxx xxxxxxxxx xx návrh nejvyššího xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx zastupitelství xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 71) xxxxxx xxxx žalovanému xx podmínek xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 xx 3 xxxxxxx xxxxxx nákladů proti xxxxx. Xx xxxxx xxxxxxx, xxxx-xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x §35a.

§142x

(1) Xxxxxxx, xxxxx xxx úspěch v xxxxxx x splnění xxxxxxxxxx, xx právo xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx proti xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx žalovanému xx xxxxx xxxxxxx 7 xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx zaslal xx xxxxxx pro xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx k xxxxxx.

(2) Xxxx-xx xx důvody xxxxx zvláštního zřetele, xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx nákladů xxxxxx xxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxx, xx xxxxxxx žalovanému výzvu x xxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxxxxxx.

§143 >>

Xxxxxxxx, který xxxxx úspěch xx xxxx, má xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx žalobci, xxxxxxxx svým chováním xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx návrhu na xxxxxxxx řízení.

§144

§144 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§145 >>

Účastníku, xxxxx xxxx přizná xxxxxxx xxxxxxx řízení, xxxxxx x xxxxxxx nákladů xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx x zajištění xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx věcech xxxxxxxxxx xx práv x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§146 >>

(1) Xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx náhradu xxxxxxx řízení xxxxx xxxx xxxxxxxx, jestliže xxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxx xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx něco xxxxxx;

x) bylo zastaveno.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx zavinil, že xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx, xx povinen xxxxxx xxxx xxxxxxx. Xxx-xx xxxx xxx xxxxxxx žalovaného (jiného xxxxxxxxx xxxxxx) vzat xxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx řízení xxxxxxxx (xxxx účastník xxxxxx).

(3) Xxxxxxx-xx xxxx žalobu xxxx xxxx xxxxx xx zahájení řízení, xx xxxxxxx (xxxxxxxxxxx) xxxxxxx xxxxxxxx ostatním xxxxxxxxxx xxxxxx náklady.

§147 >>

(1) Xxxxxxxxx xxxx xxxx zástupci xxxx soud xxxxxx, xxx hradili xxxxxxx xxxxxx, které xx xxxxx xxxxxx vznikly, xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, která xx xxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x §126a, xxxxxxx, tlumočníkům xxxx xxx, xxxxx při xxxxxxxxxx měli xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx zavinili xxxxxxx řízení, xxxxx xx jinak nebyly xxxxxxx, aby xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§148 >>

(1) Stát xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, které xxxxxx, xxxxx u xxxx xxxxxx předpoklady xxx xxxxxxxxxx od xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Soud xxxx xxxxxx svědkům, xxxxxxxx xxxxxx uvedeným x §126a, znalcům, xxxxxxxxxxx nebo xxx, xxxxx xxx dokazování xxxx nějakou povinnost, xxx nahradili xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx je xxxxxxxx.

(3) U pohledávek xxxxx vzniklých x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx nákladů xxxxxx xxxx osobám uvedeným x xxxxxxxxxx 1 x 2 xx xxxx státem xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx x prodlení xxxxxxxxxx.

(4) Xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx uvedených x xxxxxxxx 3 xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx řádem.

§149 >>

(1) Xxxxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx, jemuž xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxx, xxxxx byla xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, povinen xxxxxxxx xx xxxxxxxx.

(2) Zastupoval-li xxxxxxxxxx advokát xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx nákladů xxxxxx, xx xxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, povinen xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx advokáta x xxxxxx xx xxxxxxxxxxx.

(3) Zastupoval-li účastníka, xxxxx byla přisouzena xxxxxxx nákladů xxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx §137 xxxx. 2, xx ten, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx těchto nákladů, xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx.

(4) Ustanovení odstavce 1 xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx-xx účastníka xxxxx x rozsahu svého xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 70) nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx oprávnění xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 120).

§150 >>

Jsou-li xx xxxxxx hodné zvláštního xxxxxxx xxxx xxxxxxx-xx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx řízení xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx

§151 >>

(1) O xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxx u xxxx končí; x xxxxxxx nákladů xxxxxx xxxxx §147 a §148 xxxx. 2 xxx xxxx xxxxxx xxx v průběhu xxxxxx, x xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx určí xxxx xxxxxx za zastupování xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x rámci xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx předpisem 70) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zvláštními xxxxxxxx xxxxxxxx 120) xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx; xxx-xx xxxx o xxxxxxxx xxxxxxx nákladů xxxxxx xxxxx §147, §149 odst. 2 xxxx xxxxxxxxxx-xx to xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx odměně 77). Xxxxxxx za xxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx určí x odměny za xxxxxxxxxxx, a z xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx 162). Xxxxxxx xxxx (platu) x xxxxxxx hotových xxxxxx soud stanoví xxxxx xxxxxxxxxx právních xxxxxxxx. Xxxxxxx za xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx posudek podle §127a, xxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx zvláštním xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx, který xxxxx v xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §137 odst. 2 x xxxxx nedoložil xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx v xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx právním xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx výdaje účastníka x xxxx xxxxxxxx; xxxxxxxxxx však náhradu xxxxxxxx poplatku.

(4) Náklady xxxxxx, které xx xxxxx nebyly xxxxxxx, xxxxxxx je způsobili xxxxxxxxx řízení, xxxxxx xxxxxxxx svým zaviněním xxxx jestliže xxxx xxxxxxx vznikly xxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xx způsobili svědci, xxxxx xxxxxxx v §126a, xxxxxx, tlumočníci xxxx xx, kteří xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx povinnost, xxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx než xxxxx §147.

(5) Xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx x písemném xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(6) I xxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx usnesením, xxxx xxxxx x xxxxxx xxxx až od xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxx byla náhrada xxxxxxx řízení xxxxxxxx.

§151a >>

§151a xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 293/2013 Sb.

Xxxxx XX.

Xxxxxxxxxx

Xxxxxxxx

§152 >>

(1) Xxxxxxxxx rozhoduje xxxx x xxxx xxxx. Xxxxx xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxx samé usnesením.

(2) Xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx o xxxx xxxxxxxxxxxx věci. Xxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxx, xxxx soud xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x její xxxxx xxxx xxx x xxxxx xxxxxxx.

§153 >>

(1) Soud xxxxxxxxx xx základě xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx stavu xxxx.

(2) Xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx účastníků x přisoudit xxxx xxxxxx xxxx xxxx, xxx čeho xx xxxxxxxx, xxx tehdy, xxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx určitý xxxxxx vypořádání xxxxxx xxxx účastníky.

§153x >>

(1) Xxxx-xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx základ xxxxxx, xxxxx je xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx rozsudkem xxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxx-xx žalovaný xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx jen xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx tohoto uznání, xxx xxxxxxx-xx xx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxx xxxxxx nelze xxxxx xx věcech, v xxxxx nelze uzavřít x schválit smír (§99 xxxx. 1 x 2).

(3) Rozsudkem xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx také tehdy, xx-xx xx za xx, xx žalovaný xxxxx, xxxxx je xxxxx xxxx žalobou xxxxxxxxxx, xxxxx (§114b xxxx. 5 x §114c odst. 6).

(4) Xxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx.

§153x >>

(1) Xxxxxx-xx xxxxxxxx, kterému xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxx vlastních xxxxx (§49) xxxxxx a xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx dnem, xxx xx xxxxxxx xx xxxxx, x který xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx poučen, xxx xxxxxxx x xxxxxx omluvy xxxxx xxxxxxx, xxxxx se xx xxxx xxxxxx, x xxxxxxx-xx xx xxxxxxx, xxxxx se xxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx se xxxxx, xx nesporná x xx xxxxx xxxxxxx může xxxx xxxxxxxxxx x žalobě xxxxxxxxx xxx zmeškání.

(2) Xx-xx x xxxxx xxxx několik xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx takové xxxxxxxx xxxxxxxxxx, že xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx (§91 xxxx. 2), xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxx, xxxxxxxxx-xx se x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx žalovaní.

(3) Xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx, x nichž xxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxx (§99 xxxx. 1 x 2), xxxxx-xx by xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxx nebo xxxxxxx právního xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx-xx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx dni xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxx-xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx důvodů xxxxx xxxxxxx ve xxxx, xxx němž xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxx xx xxxxx žalovaného xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxxxx. Takový xxxxx xxxx xxxxxxxx podat xxxxxxxxxx do xxx xxxxxx moci rozsudku xxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx zrušení rozsudku xxxxx xxxxxxx xxxxxx x důvodu xxxxx xxxxxxxx 4 xxxxx xxxxx rozsudku x xxxxxxxx x návrhu xx xxxxxxx rozsudku xxxx pravomocným xxxxxxxxx xxxxxxxx, x odvolání xx xxxxxxxxxx.

§154 >>

(1) Xxx xxxxxxxx xx rozhodující xxxx x době xxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxx-xx x opětující xx xxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxx x k xxxxxx dávek, xxxxx xx xxxxxx splatnými xxxxxx x budoucnu.

§155 >>

(1) Xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxx vysloví xxxx xx výroku xxxxxxxx. Xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx; rozhodne-li xxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, určí xxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx může xxx xxxxxxxx x xxxx měně, xxxxxxxxxx-xx xx okolnostem xxxxxxx x xxxxxxxx

x) xxxxxx xxxxxxx z právního xxxxxxx, v xxxx xx vyjádřeno v xxxx xxxx, xxxxxxx (xxxxxxxxxxx) požaduje plnění x cizí měně x xxxxxxxx xxxxxxxx 78) xxxxxxxx tuzemci, 79) xxxxx xx xxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx měně xxxxxxxxxx xxx zvláštního xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx x účastníků je xxxxxxxxxx. 80)

(3) Xxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxx uvedené x xxxxxxxx 2, xxxx stanoví i xxx xxxxxx plnění x xxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

(4) Ve xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx ohrožených xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx 123), xxxxxxx práv z xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx 124) xxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxx xxxxx ve xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxx, xxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx.

§156 >>

(1) Rozsudek xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx; vyhlašuje jej xxxxxxxx senátu xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x odůvodněním a xxxxxxxx x odvolání x x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx výrok. Xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx účastníky xxxxx, aby xx xxxxxxxxx, zda xx xxxxxxxx odvolání xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Rozsudek xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, které xxxxxxxx xxxxxxxxxxx; není-li xx xxxxx, soud x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx. Xxxxxxxxxx §119 xxxx. 2 x 3 xx x xxxxx xxxxxxx nepoužijí.

(3) Xxxxxxx xxxx vyhlásí xxxxxxxx, je jím xxxxx.

§157 >>

(1) Xxxx-xx xxxxxxxxx jinak, v xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxx "Xxxxxx xxxxxxxxx" xxxxx xxxxxxxx soudu, xxxxx x xxxxxxxx soudců x xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx zástupců, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx a Xxxxx xxx zastupování xxxxx xx věcech xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx výroku, xxxxxxxxxx, poučení x xxx, zda xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxx xx obnovu xxxxxx a pro xxxxxxxxxx, x x xxxxx x místu x jeho xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx a xxx x místo xxxxxxxxx. Je-li xx xxxxx, xxxxx xx x označení xxxxxxxxx xxx jejich xxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxx číslo).

(2) Xxxx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx xx xxxxxxx (xxxxxxxxxxx) xxxxxxx x x jakých xxxxxx x xxx se xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (jiný xxxxxxxx xxxxxx), xxxxxxx x xxxxx xxxxxx, které xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx nikoliv, x které důkazy xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx se při xxxxxxxxx xxxxxx řídil, xxxx xxxxxxxxx i xxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx závěr o xxxxxxxxx xxxxx x xxx věc xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx; xxxx přípustné xx xxxxx xxxxxxxx skutkové xxxxxxxx účastníků x xxxxxxxxx xxxxxx. Soud xxx x xx, xxx xxxxxxxxxx rozsudku xxxx přesvědčivé. Xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx v xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) X xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx řízení a xxxxxxx xxxxxx důvody, xxx které xxxxxxx xxxxxxxxx pro uznání xxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxx.

(4) X xxxxxxxxxx xxxxxxxx, proti xxxxx xxxx xxxxxxxx přípustné xxxx proti němuž xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx (§207 xxxx. 1), xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx o xxxxxxxxx xxxxx x stručné xxxxxx posouzení xxxx.

§158 >>

(1) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx podepisuje xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx-xx je xxxxxxxx, podepíše xx xxxx xxxx senátu, x xxxxxxx-xx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx; xxxxx xx xx písemném xxxxxxxxxx poznamená. Xxxxxxxx xx vyhotovuje x xx xxxxxx, v xxxx je xxxxx xxxx.

(2) Stejnopis xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx a rozsudek xxxxxxxxxx v elektronické xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx do xxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxx xx xxxxxxxxx vzdali xxxxxxxx xx skončení xxxxxxx, xxxxx rozsudku předcházelo, xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx zpravidla xxx xxxxxxxx jednání.

(4) Xxxxxxxx stejnopis xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3, xx xxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx odeslat ve xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx soudu xx oprávněn xxxx xxxxx prodloužit xx x xxxxxxx xxxxxxx xxx.

§159 >>

Xxxxxxxx rozsudek, xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx x xxxxxx xxxx.

§159a

(1) Xxxxxxxxx-xx zákon xxxxx, je xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx účastníky xxxxxx.

(2) Výrok xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, kterým bylo xxxxxxxxxx ve věcech xxxxxxxxx x §83 xxxx. 2, je xxxxxxx nejen xxx xxxxxxxxx řízení, xxx x xxx další xxxxx oprávněné xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx z xxxxx xxxxxxx nebo xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x x jakém xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx osoby než xxxxxxxxx řízení.

(3) X xxxxxxx, x jakém xx výrok pravomocného xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx jiné xxxxx, xx xxxxxxx též xxx všechny orgány.

(4) Xxxxxxx bylo x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.

§160 >>

(1) Uloží-li xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xx splnit do xxx xxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx, xxx-xx o xxxxxxxxx xxxx, do xxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxx rozsudku; xxxx může xxxxx xxxxx delší xxxx xxxxxxxx, že peněžité xxxxxx se může xxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx určí.

(2) Xxxxxxxx-xx xxxx k xxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xx xxxxx, xxxxxxx xx podle rozsudku xxxxxx splatnými.

(3) Xxxxxx-xx xxxx pravomocným xxxxxxxxx xxxxxxxxx vyklidit xxxxxx xx xx zajištění xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xx ode xxx xxxxxxxxx náhradního xxxxxxx.

(4) X xxxxxxxx předběžně xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx k xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxx má xxxxx.

§161

(1) Xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, jakmile xxxxxx xxxxx x plnění.

(2) Xxxx-xx x xxxxxxxx xxxxxxx povinnost x xxxxxx, je xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, jakmile xxxxx xxxxxx moci.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx nahrazují xxxx xxxxxxxxxx.

§162 >>

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx jsou xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx za xxxxxxxx 3 měsíce xxxx xxxxxxxxxx rozsudku.

(2) Xx xxxxx může xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx rozsudku xxxxxxxx, a xx xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx.

§163 >>

Rozsudek odsuzující x xxxxxx x xxxxxxxx splatných xxxxx xxxx k xxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx rozhodující xxx výši x xxxxx trvání xxxxx xxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx, xx xxxxx rozsudku přípustná xx doby, xxx xxxxx ke xxxxx xxxxxx.

§164 >>

Předseda senátu xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx i xxx xxxxxx xxxxx x xxxxx x v xxxxxxx, xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxx-xx xx oprava xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx-xx možné provést xxxxxx xx stejnopisech xxxxxxxxxx, xxxx x xxx opravné usnesení, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx; xxx-xx x opravu xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx vykonatelnost xxxxxxxx xx dobu, dokud xxxxxxx xxxxxxxx nenabude xxxxxx moci.

§165 >>

(1) Xxxxx xxxxxxxxxx rozsudku xxxx xxxxxxx ve xxxxxxxx xxxxxxxxxx stavu, xxxx xxxxxxxx xxxx tím, xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx, navrhnout, xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx-xx soud xxxxxxx xxxxxx návrhu, xxxxxxxx věc xxxxxxxxxx xxxxx, který x xxxxxx xxxxxxxx.

(3) X xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx; ve xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx senátu xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx.

§166 >>

(1) Nerozhodl-li xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, o xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx do xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx moci, xxxxxxx i bez xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx x xxxx předmětu xxxxxx xxxxx soud rozsudkem, xxx nějž xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx; xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx usnesením. Xxxxxxxx-xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx návrh xxxxxxx.

(3) Návrh xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx původního xxxxxxxx.

Usnesení

§167 >>

(1) Xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx, rozhoduje xxxx xxxxxxxxx. Usnesením xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxx návrhu, x xxxxx návrhu, x xxxxx návrhu xxxx, x smíru, o xxxxxxxxx řízení, xxxxx x x xxxxxx, xxxxx se týkají xxxxxx xxxxxx.

(2) Není-li xxxx stanoveno xxxxx, xxxxx xx na xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx.

§168 >>

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxx předseda xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxx soud účastníkům, xx-xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx jestliže xx xx xxxxx xxx xxxxxx řízení xxxxx xxx-xx x usnesení, xxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

§169 >>

(1) Není-li xxxxxxxxx xxxxx, ve xxxxxxxxxx usnesení xx xxxxx, který xxxx xx xxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x přísedících, xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx x věci, xxxxx, xxxxxxxxxx, poučení x xxx, zda xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xx xxxxxx na xxxxxx xxxxxx x pro xxxxxxxxxx, a x xxxxx x místu x xxxx xxxxxx, x xxx x xxxxx vydání xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx zcela xxxxxxxx návrhu na xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx prostředku xx xxxxxx týkajících xx xxxx x xxxxxxxxx vlastnictví xxxx xxxxxx návrhu, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, nebo xxxxxxxx, xxxxx se xxxx vedení xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx podle §104a, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx rovněž xxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxx, xxxxxxxxx-xx xx xxxxxx této věci x xx-xx z xxxxxx xxxxx zřejmé, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx; x tomto xxxxxxx xx ve výroku xxxxxxxx uvedou xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx, x důvod xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxx, stačí x písemném vyhotovení xxxxx výrok x xxx xxxxxx.

(4) Xxx xxxxxxxxxx usnesení, xxxx xx xxxxxxxxx xx xxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx §157 xxxx. 2 x 4.

§170 >>

(1) Xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx je xxxxxxxx; xxxxxxx-xx k xxxxxxxxx, xxxxxxx bylo doručeno, x xxxx-xx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

(2) Usnesením, kterým xx upravuje xxxxxx xxxxxx, není však xxxx vázán.

§171 >>

(1) Lhůta x xxxxxx xxxxxx xxxxx xx doručení xxxxxxxx; xxxxx uplynutím xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx-xx v xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx, xx xxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, a xxxx-xx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

(3) Je-li usnesení xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx rozhodnutí soudu xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxx, xxxx xxxxx x plnění xx xx právní xxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxx

§172 >>

(1) Xxxx xxxx i xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, je-li x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx zaplacení xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxxxxx xxxxxxx žalovanému xxxxx, xxx xx 15 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx žalobci xxxxxxxx xxxxxxxxxx pohledávku x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx v xxxx lhůtě podal xxxxx u xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx §36a xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxx nelze xxxxx,

x) xxxx-xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx;

x) má-li xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx do xxxxxx,

x) je-li žalovaným xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxx xxxxxx xx xxxxxx nezletilý, xxxxx xxxxxxx plné xxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx-xx xxxx platební xxxxxx, nařídí xxxxxxx.

§173 >>

(1) Xxxxxxxx xxxxxx je třeba xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xx vyloučeno.

(2) Xxxxx-xx platební xxxxxx xxxxxxx i xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxx xxx usnesením xxxxx x xxxxx xxxxxxx.

§174 >>

(1) Platební xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx odpor, xx účinky xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Podá-li i xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx a xxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx výroku x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx i zde xxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx usnesením xxxxxxx; xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nelze xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxx, podal-li xxx xxx, xxx x xxxxxx odporu není xxxxxxxx.

(4) Při xxxxxx xxxx v psaní x x xxxxxxx, xxxxx i jiných xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx §164.

§174x

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx rozkaz

(1) Xx-xx návrh podán xx elektronickém formuláři xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx částku 1&xxxx;000&xxxx;000 Xx, soud xxxx xxxxx xx xxxxx žalobce xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ministerstvo xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx.

(2) Xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx musí xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§42 xxxx. 4) x xxxxxxxxxxx podle §79 xxxx. 1 xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxx číslo xxxxxxxxx osoby xxxx xxxxxxxxxxxxx číslo xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx §172 xx 174 xxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxx na xxxxxx elektronického xxxxxxxxxx xxxxxxx, který xxxxxxxxxx xxxxxxx zákonem stanovené xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx senátu xxxxxxxxx odmítne, xxxxxxxx xxx xxxx nedostatky xxxxx pokračovat v xxxxxx; xxxxxxxxxx §43 xx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx nelze xxxxx,

x) xxxxxxxxx-xx xxxx x řízení xx xxxx xxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxx-xx zaplacen poplatek xx xxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx platebního xxxxxxx splatný xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxx ve xxxxx soudem k xxxx xxxxxx.

(6) Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx lze podat xxxx na xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podepsaném žalovaným. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx způsobem umožňujícím xxxxxxx přístup.

§174x

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx 190) xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, náhradní xxxxxxxx xx vyloučeno.

(2) X řízení o xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx platebního rozkazu xx xxxxxxxxx soud, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx vydal.

(3) Xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxx návrhu xx xxxxxxx xxxxxxxxxx platebního xxxxxxx, xx doručí xxxxxxxxxx řízení o xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

§174x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 7/2009 Sb. x xxxxxxxxx xx 23.1.2009

§175 >>

(1) Xxxxxxxx-xx xxxxxxx x prvopisu xxxxxx xxxx xxx, x jejichž xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxx listiny xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xx xxxx návrh xxxx xxxxxxxx (xxxxxx) xxxxxxxx xxxxxx, x xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxx xx 15 xxx xxxxxxxx požadovanou xxxxxx x náklady xxxxxx xxxx xxx v xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx, x nichž xxxx uvést vše, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx namítá. Xxxxxxxx (xxxxxx) xxxxxxxx xxxxxx xxxx být xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, náhradní doručení xx xxxxxxxxx. Xxxxx-xx xxxxxx na vydání xxxxxxxxxx xxxxxxx vyhovět, xxxxxx soud jednání.

(2) Xxxxxxxxxx §174 xxxx. 4 xx použijí xxxxxxx.

(3) Xxxxxx-xx xxxxxxxx xxxx námitky nebo xxxxx-xx je xxxx, xx xxxxxxxx (xxxxxx) xxxxxxxx xxxxxx účinky xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Pozdě xxxxxx námitky xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, soud xxxxxxx. Xxxxxx námitky xxxx xxxxxxx též xxxxx, xxxxx-xx xx ten, xxx k podání xxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxx-xx xxxxxxxx včas xxxxxxx, nařídí xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx; x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx nelze xxxxxxxxx. X xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxx (xxxxxx) platební xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxx ho xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxx.

(5) Vezme-li xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxx usnesením řízení x námitkách zastaví; xxxxxxx není třeba xxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx řízení xx xxxxxxxx.

Xxxxx X.

Xxxxxxxx ustanovení

§175a

§175a xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§175x

§175x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§175c

§175c xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§175d

§175d xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§175e

§175e xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§175x

§175x xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§175x

§175x zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§175x

§175x xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§175i

§175i xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§175x

§175x xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§175x

§175x zrušen právním xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§175x

§175x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§175x

§175x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§175n

§175n xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§175x

§175x zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§175x

§175x xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§175x >>

§175q xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 293/2013 Sb.

§175r

§175r xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§175x

§175x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§175x

§175x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§175u

§175u xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§175x

§175x zrušen právním xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§175x

§175x zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§175x

§175x zrušen právním xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§175x

§175x zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§175x

§175x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§175za

§175za zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§175xx

§175xx xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§175zc

§175zc xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§175xx

§175xx zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§175xx

§175xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

Xxxxxx x žalobě x xxxxxx xxxxx

§176 >>

Xxxxxxxxxx §177 xx 180 xx xxxxxxx, xx-xx z xxxxxx xxxxxx, xx xx xxxxxxx domáhá xxxxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx §41 xxxx. 2 xxx xxxx xxxxxxx.

§177 >>

(1) Xxxxxx-xx xx xxxxxxx ochrany xxxxxx xxxxx, xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx 15 dnů xx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xx jde x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx-xx xx xxxxxxx zákazu provádění xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx, že xxxx být provedením xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx x žalobě xx 30 dnů xx xxxxxxxx xxxxxx. Předvolání x xxxxxxx musí xxx xxxxxxxxxx doručeno xxxxxxx 3 xxx xxxxxx.

§178 >>

X řízení xx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx poslední xxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

§179 >>

X xxxxxx xxxxx rozhodnout x xxxxxxx xxxx vzniklé xxxxxxx xxxxx.

§180 >>

(1) Xx xxxx xxxx rozhoduje xxxx xxxxxxxxx.

(2) Soud xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx jednání. Xxxxxxxxxx §156 xxxx. 2 se nepoužije.

§180x

§180x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§180x

§180x xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§181

§181 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§182

§182 zrušen právním xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§183

§183 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 30/2000 Sb.

§184

§184 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§185

§185 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§185x

§185x zrušen právním xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§185x

§185x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§185c

§185c xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§185d

§185d xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§185x

§185x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§185x

§185x zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§185g

§185g zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§185x

§185x zrušen právním xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§185x

§185x xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§185j

§185j xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§185x

§185x zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§185x

§185x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§185m

§185m xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§185x

§185x xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§185x

§185x zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§185x

§185x zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§185x

§185x zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§185x

§185x zrušen právním xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§185s

§185s zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§186

§186 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§187

§187 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§188

§188 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 205/2005 Sb.

§189

§189 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§190

§190 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§191

§191 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§191x

§191x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§191b

§191b zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§191x

§191x zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§191d

§191d xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§191x

§191x zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§191x

§191x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§191x

§191x xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§191x

§191x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§192

§192 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§193

§193 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§193x

§193x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§193x

§193x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§193x

§193x xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§193x

§193x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§193e

§193e xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§194

§194 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§194x

§194x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§195

§195 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§196

§196 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§197

§197 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§198

§198 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§199

§199 zrušen právním xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§200

§200 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§200a

§200a zrušen právním xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§200b

§200b xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§200x

§200x xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§200d

§200d zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§200xx

§200xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§200xx

§200xx xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§200dc

§200dc xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§200xx

§200xx xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§200e

§200e xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§200x

§200x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§200x

§200x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§200x

§200x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§200i

§200i zrušen právním xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§200j

§200j xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§200x

§200x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§200x

§200x zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§200m

§200m xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§200x

§200x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§200o

§200o xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§200p

§200p xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§200x

§200x zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§200x

§200x zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§200s

§200s xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 151/2002 Sb.

§200t

§200t xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 151/2002 Sb.

§200u

§200u zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 151/2002 Sb.

§200xx

§200xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 404/2012 Sb.

§200x

§200x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 404/2012 Sb.

§200x

§200x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 151/2002 Sb.

§200x

§200x zrušen právním xxxxxxxxx č. 151/2002 Sb.

§200x

§200x zrušen právním xxxxxxxxx č. 151/2002 Sb.

§200z

§200z zrušen právním xxxxxxxxx č. 151/2002 Sb.

§200xx

§200xx xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 151/2002 Sb.

§200xx

§200xx xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 317/2001 Sb.

XXXX IV.

OPRAVNÉ XXXXXXXXXX

Xxxxx X.

Xxxxxxxx

Xxxxxx odvolání

§201 >>

Účastník xxxx napadnout xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx krajského xxxxx xxxxxx v xxxxxx x xxxxxx stupni xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx nevylučuje.

§202 >>

(1) Odvolání xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) se xxxxxxxx vedení xxxxxx,

x) xxx xxxxxxxx xxxxxx, xxx neúplné, nesrozumitelné xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx opravil (§43 xxxx. 1),

c) xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx změna xxxxxx,

x) bylo xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx nebo x nárocích xxxxx §139 xxxx. 3,

x) xxx schválen xxxx,

x) xxx xxxxxxxx návrh xx přerušení xxxxxx xxxxx §109 nebo xxxxx §110,

h) byl xxxxxxxx xxxxxx, xxx xx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx (§114b),

i) xxxx opraveno xxxxxxxxxx, xxxxxx-xx xx oprava xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxxx, že xxxxxxxx xx xxxxxxxx (§50d),

x) xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxx návrhu na xxxxxxx evropského xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx §100 xxxx. 2,

n) byl xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §173 odst. 2.

(2) Odvolání xxxx xxxxxxxxx proti xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx, xxxxx předmětem xxxx x době xxxxxx xxxxxxxx peněžité plnění xxxxxxxxxxxxx 10&xxxx;000 Xx, x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx; xx neplatí x xxxxxxxx pro uznání x x xxxxxxxx xxx zmeškání.

(3) Odvolání xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

§203

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx odvolání xxx xxxxx, jestliže xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx patnácti xxx od doručení xxxxxxxxxx účastníku, kterého x xxxxxx podporuje. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xx jím xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Státní zastupitelství xxxx xxxxx odvolání xxx ve xxxxxx, xx nichž může xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx v xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, x xxx xxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx dříve, xxx xxxxxxxx xxxxxxxx lhůta xxxx účastníkům xxxxxx.

(3) Xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx věcech xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx x za xxxxxxxx xxxxxxxxx x §35a a xxx xxxxx, xxxxxxxx do xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxx uplynula xxxxxxxx xxxxx xxxx účastníkům xxxxxx.

§204 >>

(1) Odvolání xx podává xx xxxxxxxx xxx od xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx u xxxxx, xxxxx jehož xxxxxxxxxx xxxxxxx. Bylo-li xxxxxx xxxxxxx usnesení týkající xx výroku xxxxxxxxxx, xxxx xxxx lhůta xxxxx xx právní xxxx xxxxxxxxx usnesení.

(2) Xxxxxxxx xx podáno xxxx také xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx proto, xx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx poučením soudu x odvolání. Xxxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxx poučení x xxxxxxxx, x lhůtě x odvolání xxxx x xxxxx, x xxxxx se xxxxxx, xxxx xxxxxxxx-xx nesprávné xxxxxxx x xxx, xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xx doručení.

(3) X xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x odvolání xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx.

Náležitosti xxxxxxxx

§205 >>

(1) X xxxxxxxx xxxx xxx xxxxx obecných xxxxxxxxxxx (§42 xxxx. 4) xxxxxxx, proti xxxxxxx xxxxxxxxxx směřuje, x jakém rozsahu xx xxxxxx, v xxx xx spatřována xxxxxxxxxxx xxxxxx rozhodnutí xxxx xxxxxxx soudu (xxxxxxxx důvod) x xxxx xx odvolatel xxxxxx (xxxxxxxx xxxxx).

(2) Xxxxxxxx proti xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, jímž xxxx rozhodnuto xx xxxx samé, xxx xxxxxxxxx jen xxx, xx

x) xxxxxx splněny xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx nepříslušný soud xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxx) xxxx soud xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx tvrzeným xxxxxxxxxxxx xxxx x jím xxxxxxxxx důkazům, xxxxxxx x xxxx nebyly xxxxxxx xxxxxxxxxxx podle §118b xxxx §175 xxxx. 4 části xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xx xxxxxxxxx jinou xxxxx, xxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxx,

x) xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx zjistil xxxxxxxx xxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx skutečností,

e) soud xxxxxxx xxxxxx dospěl xx základě xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zjištěním,

f) xxxxx xxxxxxxx skutkový stav xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx, xxxxx nebyly dosud xxxxxxxxx (§205a),

g) xxxxxxxxxx xxxxx prvního xxxxxx xxxxxxx xx nesprávném xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxxxxxx může xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx návrhy x xxxxxxxx důvody i xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx.

(4) Rozsah, x xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx měnit jen x průběhu xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx.

§205x

Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx ve xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx jen xxxxx, xxxxxxxx

x) se týkají xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx soudu, vyloučení xxxxxx (xxxxxxxxxxx) nebo xxxxxxxx soudu;

b) xxxx xx být prokázáno, xx v řízení xxxxx k xxxxx, xxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx nesprávné xxxxxxxxxx xx věci;

c) xxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, na xxxxx xxxxxxx rozhodnutí xxxxx xxxxxxx xxxxxx;

x) xxxx xx xxx splněna xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx rozhodnutí xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, x xx xx xxxxxxxxxxx, xx pro xxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx §118a xxxx. 1 xx 3;

e) xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx podle §119a xxxx. 1;

x) nastaly (xxxxxxx) xx vyhlášení (xxxxxx) xxxxxxxxxx soudu xxxxxxx xxxxxx.

§205x

X xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx pro xxxxxx xxxx xxxxx rozsudku xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx v §205 xxxx. 2 xxxx. x) a xxxxxxxxxxx nebo xxxxxx, xxxxx má xxx xxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx předpoklady xxx xxxxxx vydání (§153a, 153b).

§205x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 30/2000 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2001

§206 >>

Xxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxx-xx xxx, xxx xx x tomu xxxxxxxx, včas přípustné xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx moci, xxxxx x xxxxxxxx pravomocně xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxx-xx xxxx xxxxxxxxxx x několika xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx skutkovým xxxxxxxx xxxx týká-li xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, z xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxx xx xxxx (§91 odst. 1) a xxxxxxxx xx výslovně xxxxxxxx xxx na xxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx dotčena. Xx xxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxx x napadeném xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx dotčen, xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx poměru xxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx xxx ostatních xxxxxx xxxx dotčena xxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx pouze xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, o lhůtě x xxxxxx nebo x xxxxxxxxx vykonatelnosti xxxxxxxx.

Vzdání xx xxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxx

§207 >>

(1) Vzdát xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx, x to xx xx xxxxxxxxx (xxxxxx) xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx x xxxxxxxx nebylo xxxxxxxxxx, je možno xxxx xx xxxx; x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx soud xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxx-xx xxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxx xx xxxxx xxxxx.

XXXXXXX 1)

Úkony soudu prvního xxxxxx

§208 >>

(1) Xxxxxxxx xxxxxx odvolání xxxxxxxx xxxxxx xxxxx prvního xxxxxx xxxxxxxxx odmítne.

(2) Xxxx opožděné nemůže xxx odmítnuto odvolání, xxxxx xxxx ve xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx nebo xx xxxxxxxxx u xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

§209 >>

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx prvního xxxxxx xx xxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vad xx xxxx podaném xxxxxxxx (§43). Xxxxxxx-xx xx mu xxxx xxxxxxxxx xxxx má-li xx xx, že xxxxxxxx je podáno xxx, xxx x xxxx není xxxxxxxx, xxxx že není xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxx odvolacímu xxxxx.

§210 >>

(1) Xxxxx-xx x xxxxxxx xxxxxxx x §208 xxxx x §209, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx ve věci xxxx, xxxxxxxx účastníkům. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxx, xxxxxx předseda xxxxxx xxx xxxxxxxxxx, jejichž xxxx a xxxxxxxxxx xx xxxx, xx-xx xx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx x účelné.

(2) Xx-xx xx třeba, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxx jsou xxxxxxx xxxxxxxx řízení, opatří xxxxxx a xxxxxxx, xxxxx se odvolatel xxxx jiní účastníci xxxxxxxxxx, x provede x xxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx uplyne xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x jakmile xxxx xxxxxxxxx šetření xxxxx xxxxxxxx 2, předloží xxxxxxxx xxxxxx věc xxxxxxxxxx soudu; ve xxxxxx xxx xxxxx, xx považuje xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx.

§210x >>

Xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx soudní xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxx odvolatel, xxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx pořádkové xxxxxxxx (§53), xxxx xxxxxxxx x odmítnutí xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx na xxxxxxxx xxxxxx (§43 xxxx. 2, §75a, §75b xxxx. 2, §78d xxxx. 2), xxxx xxxxxxxx x odmítnutí xxxxxxxx (§208), xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx může x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x xxxxx rozsahu xxxxxx.

Xxxxxx x odvolacího xxxxx

§211 >>

Pro xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx přiměřeně xxxxxxxxxx x xxxxxx před xxxxxx xxxxxxx stupně, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx.

§211x

Xxxx účastníci xxxxxx xxx xxxxxxxxx mohou x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx stupně, jen xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x §205a.

§211x

§211x zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§212 >>

Odvolací xxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx rozhodnutí. Tímto xxxxxxxx xxxx xxxxx

x) x xxxxxxxxx, xxx xx rozhodnutí o xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx nebyl xxxxxx,

x) x případech, xxx xxx o taková xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx, že xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx účastníky, xxxxx xxxxxxxxx na xxxxx xxxxxx, a xxx platí xxxxx xxxxxxx x xxxx x pro xxxxxxx (§91 xxxx. 2), xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx některý x xxxxxxxxx,

x) jestliže z xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx způsob vypořádání xxxxxx xxxx účastníky.

§212x

(1) Xxxx-xx dále xxxxxxxxx jinak, xxxxxxxxxx xxxxx prvního stupně xxx xxxxxxxxxx x x xxxxxx, xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx (§205 odst. 2).

(2) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxxx ve xxxx xxxx, nelze přezkoumat xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx (§43 x 209) xxxxx xxxxxxxx důvody.

(3) X xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx (§205a x §211a) xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx, jen xxxx xxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxx uznání x rozsudek xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx jen x xxxxxx uvedených x §205b.

(5) Xxxxxxxx soud xxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx v §229 xxxx. 1, §229 xxxx. 2 xxxx. x) x x) a §229 xxxx. 3. K xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx odvolací xxxx, jen xxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx věci a xxx jestliže xx xxxxxxxxxx xxxxxx nemohla xxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(6) Xxxxxxxx, jímž nebylo xxxxxxxxxx xx xxxx xxxx, lze xxxxxxxxxx xxx z xxxxxx, xxxxx se xxxxxx xxxx, xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx.

§213 >>

(1) Xxxxxxxx xxxx není vázán xxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx.

(2) Odvolací xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx soud prvního xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx; dosud xxxxxxxxx xxxxxx zopakuje xxxx, má-li za xx, xx xx x nich možné xxxxxx x jinému xxxxxxxxxx zjištění, xxx xxxxx xxxxxx soud xxxxxxx xxxxxx.

(3) X xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxxx prvního xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxx zjišťování xxxxxxxxxx xxxxx věci xxxxxxxxxxx, xxxxxx xx xx zopakoval; xxxx xxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxx xxxx xx xxx xxxxxxxxx, soud xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx, x nichž xxx zjišťování xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxx doplní xxxxxxxxxx x účastníky xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx dosud xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx-xx xx xx potřebné xx xxxxxxxx skutkového xxxxx xxxx; xx xxxxxxx jen xxxxx, xx-xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx dokazování x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxx xxxx xx xxx xxxxxxxxx, xxxxx nebylo xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(5) Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x rozporu x §205a nebo §211a.

§213a

(1) Má-li odvolací xxxx xx xx, xx xxxx xxx xxxxxxxxx jiné než xxxxxxxxx navržené xxxxxx (§120 xxxx. 2 xxxx xxxxx), xxxx xxxxxxx-xx dokazování (§213 xxxx. 2 x 3), provede xxxxxxxxxx xxx.

(2) Xxxxxxxx soud xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx (§213 xxxx. 4) xxx xxx nebo xxxxxxxxxxxxxxx soudu xxxxxxx xxxxxx xxxxx dožádaného xxxxx.

§213x

(1) X xxxxxxxxx xxxxxx xx postupuje xxxxx §118a; xxxxx xxxxxx však xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx skutečností xxxx xxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxxxxx §205a xxxx 211a nebo x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, která xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Porušení ustanovení §118a odst. 1 xx 3 soudem xxxxxxx xxxxxx je xxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxx potřeba uvést xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

§213x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 59/2005 Sb. s xxxxxxxxx xx 1.4.2005

§214 >>

(1) X xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx senátu xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(2) Jednání xxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx

x) xx odmítá xxxxxxxx;

x) xx zastavuje xxxx přerušuje xxxxxxxx xxxxxx;

x) odvolání xxxxxxx xxxxx usnesení soudu xxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxx rozhodnuto x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxx;

x) xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §219a xxxx. 1;

x) xxxxxxxx se xxxx xxxxxx xxxxxxx řízení, xxxxx k xxxxxx xxxx předběžné xxxxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxx podáno xxx x důvodu xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx věci xxxxxx, xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx souhlasí; xx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§215 >>

(1) Xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx, aby xxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx, zpravidla xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxx, xxx xx xxxxxxx má xxxxx.

(2) Xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx zprávu o xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx; xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx přiměřeně §116 xx 118, §118a xxxx. 4 x §119. Xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx shrnuli xxx xxxxxx a xxx se xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx a xx skutkové x x xxxxxx xxxxxxx xxxx.

§216 >>

(1) Ustanovení §92, 97 x 98 xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(2) X xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx.

(3) Xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx řízení, xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x nich xxxxxxxxx x jednání x odvolacího xxxxx.

§217

zrušen

Xxxxxxxxxx x odvolání

§218 >>

Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxx předpisem č. 30/2000 Sb.;

x) xxxx xxxxxx někým, xxx k xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx;

x) xxxxxxx xxxxx rozhodnutí, xxxxx xxxxx není xxxxxxxx xxxxxxxxx.

§218a

Nerozhodl-li předseda senátu xxxxx xxxxxxx stupně xxxxx §208 xxxx. 1, ačkoliv xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx soud. Xx-xx xx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx buď xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx stupně xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.

§218x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 30/2000 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2001

§218x

§218x zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§218x

X zastavení xxxxxxxxxx xxxxxx xxx zpětvzetí xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx před odvolacím xxxxxx a x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §218 nebo xxxxx §218a xxxx rozhodnout xxx předseda senátu xxxxxxxxxx soudu xxxx xxxxxxxx xxxx senátu.

§218c xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 404/2012 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2013

§219 >>

Odvolací xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx-xx xx xxxxxx věcně xxxxxxx.

§219x

(1) Odvolací xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx

x) xx xxxx takové xxxx, xx řízení xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx anebo xxxx xxxxx správně xxxxxxx, ledaže xxxxx xxxxxxxxxx rozhodoval xxxxx, xxxxxxxxx i xxxx xxxx, které xxxxx xxx xx následek xxxxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxx, x xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx zjednána xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx, xxx měl xxx xxxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxxx x xxx, kdo xx procesním xxxxxxxxx xxxxxxxxx, který xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx soud xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx bylo xxxxxxxxxx xx xxxx samé, xxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxx ke zjištění xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx účastníky xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxx provedeny v xxxxxxxxx xxxxxx (§213 xxxx. 3 x 4); xxxxxxxxxx §213 xxxx. 5 tím xxxxx být xxxxxxx.

§219x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 59/2005 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.4.2005

§220 >>

(1) Xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx usnesení, xxxx xxxx xxxxxxxxxx ve xxxx samé, jestliže xxxxxx xxxxxxx podmínky xxx xxxxxx xxxxxxxxx (§219) xxxx xxxxxxx (§219a) x jestliže

a) xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx skutkový xxxx;

x) po xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxx zjištěn xxx, xx xx možné x věci xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx bylo xxxxxxxxxx xx xxxx xxxx, xxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxx.

§220a

(1) Xxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx z xxxxxx, že napadené xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx bylo xxxxxxx xxxxx §77 xxxx. 2, xxxxxxxx xxxx, xx bylo xxxxxxxxx, byl-li xx xxxxx xxx xxxxx xxx xxxx zrušení.

(2) Xxx určení toho, xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x předběžném opatření xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x době xxxxxx napadeného usnesení.

§220a xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 296/2017 Sb. x účinností xx 30.9.2017

§221 >>

(1) Xxxxx-xx xxxxxxxx soud xxxxxxxxxx xxxxx §219a,

x) vrátí xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, nebo

b) xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx krajskému xxxxx, popřípadě soudu xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x rozhodování xxxx xxxxxxxx druhu, xxxxx

x) xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx je xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx odstranit (§104 xxxx. 1); xxxx-xx xxxx pravomoc soudů, xxxxxxxx též x xxxxxxxxxx věci xxxxxx, xx jehož xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Zruší-li odvolací xxxx rozhodnutí xxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx názor (§226 xxxx. 1, §235h xxxx. 2 xxxx druhá x §243d xxxx. 1) xxxx že x xxxxxx došlo k xxxxxxxx xxxxx, může xxxxxxx, xxx v xxxxxx řízení xxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxx xxxxx (samosoudce), xxxx xxxxxxxx věc x xxxxxxx řízení xxxxxx xxxxx prvního xxxxxx, kterému je xxxxxxxx.

§221x

Xxxxxxxx soud xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, x xxxxxx.

§221x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 30/2000 Xx. s účinností xx 1.1.2001

§222 >>

(1) Jestliže xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx, právní xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxx x xxxxxx odvolání nedošlo.

(2) Xxxxxxxxx-xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x některé xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxx řízení xxxx x xxxxxx xx předběžnou xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx nařídit, xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (§166).

(3) Za xxxxxxxx §164 xxxx xxxxxxxx xxxx také xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§222x

(1) Xxxxx-xx xxxxxxx (xxxxxxxxxxx) xx odvolacího xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx soud xxxxx, xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx; xx xxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxx, xxx x odvolání xxxxx oprávněn, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x vážných důvodů xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx; x takovém xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx pokračuje v xxxxxxxxx xxxxxx.

§223 >>

Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx rozsudkem, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx (§219) xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx §220 xxxx. 1; xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Náklady xxxxxxxxxx řízení

§224 >>

(1) Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxx řízení xxxxxxxx.

(2) Xxxxx-xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx x x nákladech xxxxxx x xxxxx prvního xxxxxx.

(3) Xxxxx-xx xxxxxxxx xxxx rozhodnutí x xxxxx-xx xxx xxxxx xxxxxxx stupně x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx věcně xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x náhradě nákladů xxxx xxxxxxx stupně x novém xxxxxxxxxx x xxxx.

Další xxxxxx xxxxxx

§225 >>

Xxxx prvního stupně xxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx soud xxxxx.

§226 >>

(1) Bylo-li xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxx-xx věc vrácena x dalšímu řízení, xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxx-xx rozhodnutí xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxx příslušnému soudu, xxxxxxxxx xx v xxxxxx xxxxxx §104a. X xxxxxxxx dosavadního xxxxxx lze při xxxxx xxxxxxxxxx věci xxxxxxxx pouze x xxxxxx žalovaného x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx; xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx také z xxxxxxxxx xxxx ze xxxxx provedených xxxxxx.

§227

zrušen

Xxxxx XX.

Xxxxxx xx xxxxxx řízení x xxx zmatečnost

Přípustnost

§228 >>

(1) Xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx samé:

a) xxxx-xx xx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx důkazy, xxxxx bez své xxxx nemohl xxxxxx x xxxxxxxx řízení xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx §205a a 211a xxx xxxx xxxxxxxxx soudem, pokud xxxxx přivodit xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx;

x) xxx-xx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxx provedeny x původním řízení xxxx xxxxxx prvního xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx uvedených v xxxxxxxxxx §205a a 211a xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxx příznivější rozhodnutí xx xxxx.

(2) Xxxxxxx xx obnovu xxxxxx xxxxxxxx xxxx napadnout xxxx pravomocné xxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx, xxx-xx důvody xxxxxx podle odstavce 1 xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx byl xxxx xxxxxxxxxx; xx platí xxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx x pravomocný xxxxxxxx xxx xxxxxxxx.

§229 >>

(1) Žalobou xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx napadnout xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx prvního xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx bylo xxxxxx skončeno, xxxxxxxx

x) xxxx rozhodnuto xx xxxx, která xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxx, kdo x xxxxxx xxxxxxxxxx jako xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxx účastníkem řízení,

c) xxxxxxxx řízení xxxxx xxxxxxxx způsobilost nebo xxxxxx před xxxxxx xxxxxxxxxx (§29 xxxx. 2) x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, ačkoliv xxxxx zákona xx xxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxx,

x) xxxx byl xxxxxxxxx obsazen, xxxxxx xxxxx samosoudce xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x důsledku trestného xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx řízení xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x důvodu xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx, xx xx mu xxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxx adresu x xxxxxx, xxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxx nebyly xxxxxxx předpoklady.

(2) Žalobou xxx zmatečnost účastník xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx soudu xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx soudu nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx (směnečný x xxxxxx platební xxxxxx) xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx rozkaz, jestliže

a) x téže xxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) x xxxx xxxx bylo xxxxx pravomocně rozhodnuto,

c) xxxxxxxxx soudem xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx výkonu xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx z xxxxxx, xx povinnosti rozsudkem, xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx (§261a).

(3) Xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx též xxxxxxxxxx xxxxxxxx odvolacího xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, kterým xxxx rozhodnuto ve xxxx xxxx, jestliže xx xxxx x xxxxxxx xxxxxx nesprávným xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx soudu prvního xxxxxx, proti xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §202 odst. 2.

(4) Xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx bylo xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx odvolací xxxxxx, jakož i xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx soudu xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx dovolání xxx xxxxxxxxxx.

§230 >>

(1) Xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx

x) xxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxx;

x) xxx proti výrokům xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx x plnění x x xxxxxxxxx vykonatelnosti;

c) xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Žaloba xx xxxxxx řízení xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx x xx dovolání.

(3) Žaloba xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx také xxxxx xxxxxxxx, jímž xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxx xxx xxxxxxxxxx.

§231 >>

(1) Xxxxxx xxxx podat z xxxxxx xxxxxxxxx v §228 a 229 xxx vedlejší xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx do xxxxxxxxx řízení. Xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx s xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx podat x xxxxxx uvedených x §229 xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx ve xxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx vstoupit nebo x xxxxx může xxxxx návrh na xxxxxxxx řízení. Nevstoupilo-li xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx do xxxxxx, x xxxx xxxx xxxxxx napadené xxxxxxxxxx, může xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx řízení.

(3) Xxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxx ve xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx z xxxxxx uvedených x §229 xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx x xx xxxxxxxx uvedených x §35a. Xxxxxxxxxx-xx Xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx majetkových xx xxxxxx, v xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx lhůta xxxxxxxxx x účastníků, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx (§35a).

(4) Ustanovení §230 xxx xxxxx xxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxx

§232 >>

(1) Xxxxxx musí vedle xxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§42 xxxx. 4) xxxxxxxxx xxxxxxxx rozhodnutí, xxxxx xxxxx směřuje, x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx, důvod xxxxxx (xxxxx obnovy xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx), xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx x xxx, xx xx xxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxxxx žaloby xxxxxxxxx, xxxxx i to, xxxx xx xxx, xxx xxxxx xxxxxx, xxxxxx.

(2) Xxxxxx, v xxxxx se rozhodnutí xxxxxx, x xxxxx xxxxxx (xxxxx xxxxxx xxxxxx nebo zmatečnosti) xxxxx xxx měněny xxx x průběhu xxxxxx lhůt x xxxxxx.

§233 >>

(1) Xxxxxx xx xxxxxx řízení xxxx být xxxxxx xx lhůtě xxx xxxxxx xx té xxxx, xxx ten, xxx xxxxxx navrhuje, xx dozvěděl o xxxxxx obnovy, xxxx xx té xxxx, xxx jej xxxx xxxxxxxx; běh xxxx xxxxx však xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx tří xxxxxx xx xxxxxx xxxx napadeného xxxxxxxxxx.

(2) Xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx může xxx xxxxxx na xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx tehdy, xxxxxxxx xxxxxxx rozsudek xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, na jejichž xxxxxxxx bylo x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, byly xxxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

§234 >>

(1) Xxxx-xx xxxx xxxxxxxxx jinak, xxxx být xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxx od doručení xxxxxxxxxx rozhodnutí.

(2) X xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §229 xxxx. 1 xxxx. x) xxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx tří xxxxxx, která počíná xxxxx dnem, xxx xxxxxxxxx byl ustanoven xxxxxxxx nebo kdy xxxxxxx překážka, xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx jednat xxxx xxx kterou xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xx tří xxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx rozhodnutí.

(3) X xxxxxx xxxxxxxxxxx uvedeného x §229 xxxx. 1 písm. e) xxx žalobu xxxxx xx xxxxx tří xxxxxx xx té xxxx, xxx xx xxx, kdo xxxxxx xxxxxx, x důvodu xxxxxxxxxxx dozvěděl, xxxxxxxxxx xxxx xx tří xxx xx právní xxxx napadeného rozhodnutí.

(4) X důvodu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §229 xxxx. 1 písm. x) xxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxx měsíců od xx xxxx, kdy xx xxx, kdo xxxxxx xxxxxx, x xxxxxx zmatečnosti dozvěděl.

(5) X důvodu zmatečnosti xxxxxxxxx x §229 xxxx. 1 xxxx. x) xxx xxxxxx xxxxx ve xxxxx 3 měsíců od xx xxxx, xxx xx xxx, xxx xxxxxx podává, xxxxxxxx x napadeném xxxxxxxxxx.

(6) X xxxxxx zmatečnosti xxxxxxxxx v §229 xxxx. 2 xxxx. x) xxx žalobu xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxx výkonu xxxxxxxxxx xxxx o xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

§235 >>

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxx lhůt x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxx-xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx dovolání, nepočítá xx xx xxxx xxxx podle §234 xxxx. 1 až 4 doba xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx rozhodnutí xxxxxxxxxx xxxxx.

Řízení x rozhodnutí x xxxxxx

§235x

(1) Xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xx xxxx, xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx v xxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx uvedených v §229 odst. 3 x 4 však xxxxxxxx x xxxxxxxx x ní soud, xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx; xx xxxxxxx xx xxxxxx, x xxxxx xx k xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx (§9 xxxx. 2).

(2) Xxx řízení x xxxxxx platí xxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxx x xxxxxx xxxxxx, xxxx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxx jiného.

§235b

(1) Byla-li xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xx společnému xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx §92, 97 x 98 xxx xxxxxx o xxxxxx xxxxxxx. Xxx xxxxxx o xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx §107a.

(3) Xxxx-xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxx řízení x žalobě xxxxxxx xx do rozhodnutí xxxxxxxxxx soudu.

§235b xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 30/2000 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2001

§235x

Xx-xx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx nařídit xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx.

§235x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 30/2000 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2001

§235d

Soud xxxxxxxx věc x mezích, xx xxxxxxx xx xxx, xxx podal xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx obnovy xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxx. Tímto rozsahem xxxx vázán

a) v xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxx je xxxxxxx xxxxx, xxxxx žalobou xxxxx xxxxxx,

x) x xxxxxxxxx, xxx xxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx povinnosti, xx se xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx účastníky, xxxxx xxxxxxxxx na xxxxx xxxxxx, a xxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x nich x xxx ostatní (§91 xxxx. 2),

x) xxxxxxxx x právního předpisu xxxxxxx xxxxxx způsob xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

§235x

(1) Xxxxxx na xxxxxx řízení xxxx xxxxxxxxx buď xxxxxxx xxxx povolí xxxxxx xxxxxx.

(2) Žalobu xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx-xx xxxxxxxxxx x xxxxxx uvedených v §229 xxxx. 1 xxxx. a), b) x x) xxxx x §229 xxxx. 2 xxxx. x) x x), xxxxxxxx xxx x zastavení xxxxxx o věci, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, do xxxxx pravomoci xxxxxx. Xxxxx-xx xxxxxx, xxx xxxxx bylo zrušeno xxxxxxxxxx odvolacího xxxxx, x xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx stupně, xxxxx soud i xxxx rozhodnutí, i xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxx-xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx řízení x pro zmatečnost, xxxx soud povolit xxxxxxx uplatněnou xxxxxx xxxxxx, xxx xxxx xxxxxx xxx zmatečnost xxxxxxx, odmítne nebo x xx xxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx.

§235x xxxxxx právním předpisem x. 30/2000 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2001

§235x

Xxxxxx-xx xxxx xxxxxx xxxxx, xx není xxxxxxxxx, nebo xxxxx, xx xx xxxxx xxxxx, xxx x xx xxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx, xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx rozhodnutí, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

§235x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 30/2000 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2001

§235x

Xxxxxxxxx obnovy řízení xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§235x xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 30/2000 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2001

Xxxxxx a xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx po zrušení xxxxxxxxxx

§235x

(1) Xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx, xxx znovu xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxx xx všemu, co xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx projednávání xxxxxx. Xxxxxx-xx soud napadené xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx usnesením xxxxx xx xxxx změnu. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx původní xxxxxxxxxx.

(2) Xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, soud, o xxxxx xxxxxxxxxx xxx, xxx, jakmile xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx, xxx dalšího xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxx ke xxxxx, co vyšlo xxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx nebo xxx xxxxxxxxxxxx žaloby. Právní xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx usnesení xx xxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx 2 xxxxxxx, xxxx-xx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx (§235e xxxx. 2 xxxx xxxxx).

§235x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 30/2000 Sb. s xxxxxxxxx xx 1.1.2001

§235x

(1) V xxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx soud x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx i řízení x xxxxxx; x xxxxxxx nákladů xxxxxxxxx xxxxxx však xxxxxxxxxx, xxxxxxxx rozhodnutí po xxxxxxxx obnovy xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx-xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx-xx xxx xxxxxx o xxxx (§235e xxxx. 2 xxxx druhá), xxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxx někoho xxxxxx xxx účastníka xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx dotčeny.

Hlava XXX.

Xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

§236 >>

(1) Dovoláním lze xxxxxxxxx pravomocná xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, pokud xx xxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxx proti xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

§237 >>

Xxxx-xx stanoveno xxxxx, je xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xx odvolací xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxx xxxxxx se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx soudu nebo xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx vyřešena xxxx xx dovolacím soudem xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx-xx být xxxxxxxxx xxxxxx vyřešená xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

§238 >>

(1) Dovolání xxxxx §237 xxxx xxxxxxxxx

x) ve věcech xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx občanského zákoníku, xx-xx xxxxxx o xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx-xx xx o xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx-xx xxxxxx x xxxx vedeno xxxxx xxxxxx zákona,

c) xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx vydaným x xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx v xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx obsahujícího xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx 50&xxxx;000 Xx, včetně xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx řízení, xxxxxx xxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxxxxxxxx vztahy; x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) ve xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx je xxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxxx podle §229 xxxx. 4,

x) xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x předběžném xxxxxxxx, xxxxxxxxxx opatření, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx, jímž xxxx rozhodnuto x xxxxxx x rušené xxxxx,

x) proti rozhodnutím x xxxxx týkající xx xxxxxx x xxxxxxxxx řízení,

i) xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx poplatku xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,

x) proti xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x ustanovení xxxxxxxx,

x) proti rozhodnutím, xxxxxxx odvolací xxxx xxxxxx rozhodnutí xxxxx xxxxxxx stupně x xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx,

x) proti xxxxxxxxx, kterými xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx složení xxxxxx xxxx odejmutí xxxxxxxxx xx složení xxxxxx xxxxx exekučního řádu.

(2) X opětujícího xx xxxxxxxxxx xxxxxx je xxx xxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dovoláním xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx v řízení, xxxxx xxxxxxxxx bylo x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx 50&xxxx;000 Xx [xxxxxxxx 1 písm. x)], xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx; jde-li xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx dobu xxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxx xxxx na xxxx xxxxxxx xxxxx než 5 xxx, xx xxxxxxxx xxxxx pětinásobek xxxx ročního xxxxxx.

(3) Xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx nepřevyšující 50&xxxx;000 Kč.

§238x >>

Xxxxxxxx xx xxxx přípustné xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx soudu, xxxxxx xxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx o xxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxx do xxxxxx xx xxxxx dosavadního xxxxxxxxx (§107a), o xxxxxxxxxxx dalšího účastníka (§92 odst. 1) x o xxxxxx xxxxxxxxx (§92 xxxx. 2).

§239 >>

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (§237 xx 238a) xx xxxxxxxx zkoumat xxx dovolací soud; xxxxxxxxxx §241b odst. 1 x 2 xxx xxxxxx xxxxxxx.

Podání xxxxxxxx

§240 >>

(1) Xxxxxxxx může xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx doručení xxxxxxxxxx odvolacího xxxxx x soudu, xxxxx xxxxxxxxxx v prvním xxxxxx. Bylo-li xxxxxxxxx xxxxxx vydáno xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxx xx doručení xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Zmeškání xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 nelze xxxxxxxxx. Xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxx podáno xx xxxxx u xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx soudu.

(3) Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx uplynutí xxxxxxxxxxx xxxxx proto, xx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx soudu x xxxxxxxx. Neobsahuje-li xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx, o xxxxx x xxxxxxxx xxxx x xxxxx, u xxxxx xx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxx x tom, xx dovolání xxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxx do tří xxxxxx od xxxxxxxx.

§241 >>

(1) Xxxx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxx dovolatel xxxxxxxxx advokátem xxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisy. 70)

(2) Xxxxxxxx 1 xxxxxxx,

x) xx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx má xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) je-li xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx, obec xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx-xx xx xx osoba xxxxxxx x §21, 21a, xxxxx x §21b, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Odstavec 1 xxxxxxx také xxxxx, xx-xx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxxxx stát xxxxx §26a, jedná-li xxxxxx xxxxx za xxxxxxxxxxx xxxx osoba xxxxxxx x §26a xxxx. 3, která xx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 2 písm. x), xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx uvedenou x §21, 21a, 21b, anebo v §26a odst. 3, xxxxx má xxxxxxxxx xxxxxxxx.

§241x

(1) Xxxxxxxx xxx xxxxx pouze x xxxxxx, xx rozhodnutí xxxxxxxxxx soudu xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx. Dovolání xxxxx xxxxx x xxxxxx xxx xxxxx §229 xxxx. 1, §229 odst. 2 xxxx. x) a x) a §229 xxxx. 3.

(2) X xxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§42 xxxx. 4) xxxxxxx, proti kterému xxxxxxxxxx xxxxxxx, v xxxxx xxxxxxx se xxxxxxxxxx napadá, vymezení xxxxxx xxxxxxxx, v xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (§237 xx 238a) x xxxx xx xxxxxxxxx domáhá (xxxxxxxx xxxxx).

(3) Důvod xxxxxxxx xx vymezí xxx, xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, které pokládá xx xxxxxxxxx, x xx xxxxxx, x xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) X xxxxxxxx nelze xxxxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx řízení xxxx xxxxxx xxxxxxx stupně xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx.

(5) K xxxxxx xxxxxx, x němž xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx v němž xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x §241, se xxxxxxxxxx.

(6) V dovolání xxxxx uplatnit xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx.

Xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx

§241x

(1) Ustanovení §208 xxxx. 1, §209 x 210 xxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx uvedená x §241, xxxxxxxxx xx xxxxxxx podle §104 xxxx. 2; to xxxxxxx, bylo-li xxxxxxxx xxxxxx opožděně, někým, xxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx-xx proti rozhodnutí, xxxxx němuž xxxx xxxxxxxx xxxxx §238 xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx o xxx, v jakém xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, x xxx dovolatel xxxxxxxx xxxxxxx předpokladů xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (§237 xx 238a) xxxx xxxxx neobsahuje vymezení xxxxxx dovolání, xxxx xxx o tyto xxxxxxxxxxx doplněno xxx x xxxxxxx trvání xxxxx x dovolání. Xxxxxx-xx x xxxx xxxxxx dovolání splněna xxxxxxxx xxxxxxx v §241, běží xxxx xxxxx xx xx xxxxxxxx lhůty, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx určena xx splnění xxxx xxxxxxxx; xxxxxxx-xx však xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x ustanovení xxxxxxxx (§30), běží xxxxx podle xxxx xxxxx xxxxx až xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxx bylo x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x §241 xxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx této podmínky xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx stupně xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxx x dovolacího xxxxx

§242 >>

(1) Dovolací xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx soudu x xxxxxxx, ve xxxxxx xxx jeho výrok xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx soud xxxx vázán rozsahem xxxxxxxxxx xxxxxx

x) x xxxxxxxxx, xxx na xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxx je xxxxxxx xxxxx, xxxxx dovoláním xxxxx dotčen,

b) x xxxxxxxxx, xxx xxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx nebo povinnosti, xx se xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xx jedné xxxxxx, x kde xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx x xxx xxxxxxx (§91 xxxx. 2), xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx jen xxxxxxx z xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx určitý xxxxxx vypořádání vztahu xxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx. Xx-xx dovolání xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx k xxxxx xxxxxxxx x §229 xxxx. 1, §229 xxxx. 2 xxxx. a) x x) x §229 xxxx. 3, xxxxx x k xxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx rozhodnutí xx věci.

(4) Xxxxxxxxx xxxxx po dobu xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx měnit xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx, ve xxxxxx rozhodnutí xxxxxxxxxx xxxxx napadají; ke xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx soudu.

§243 >>

Xxxx xxxxxxxxxxx x dovolání xxxx xxxxxxxx xxxx x xxx xxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx rozhodnutí, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx závažná xxxx, xxxx

x) právní xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx-xx dovolatel xxxxxxx xxxxxxx xx svých xxxxxxx a xxxxxxxx-xx xx odklad xxxxxxxx xxxxxx xxxx osoby xxx xxxxxxxxx xxxxxx.

§243a >>

(1) Dovolací xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx bez xxxxxxx. Xxxxxxxx-xx to xx xxxxxxxx, nařídí x projednání xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Nařídí-li xxxxxxxx xxxx jednání, postupuje xxxxxxx xxxxx §215 x §216 xxxx. 3.

§243b >>

Xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx soudem prvního xxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx; xxxxxxxxxx §43, 92, 9599 a 107a xxxx xxx dovolací xxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxxxx o xxxxxxxx

§243x >>

(1) Dovolání xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx vadami, jež xxxxxx xx xxxxx (§241b xxxx. 3) xxxxxxxxxx x pro xxx nelze x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xx xxxxxx bezdůvodné, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx.

(2) X xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx dovolání x xxxxxx, že dovolání xxxx xxxxx §237 xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx §218 xxxx. x), §218a, §224 xxxx. 1 x 2 a §225 platí xxx xxxxxx u dovolacího xxxxx xxxxxxx. Vezme-li xxxxxxxxx xxxxxxxx zcela xxxx, dovolací soud xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx-xx xxxxxxxx senátu soudu xxxxxxx xxxxxx xxxxx §241b xxxx. 3 xxxx xxxxx, ačkoliv xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x §241, rozhodne x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx podmínky dovolací xxxx.

§243x >>

(1) Xxxxxxxxxxxx-xx xxxxx §243c, xxxxxxxx xxxx

x) xxxxxxxx zamítne, xxxxx-xx x xxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx, xxxx

x) xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx odvolací soud xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx výsledky xxxxxx ukazují, xx xx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx-xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx soudu, zruší xxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx v xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Dozví-li xx xxxxxxxx xxxx až xxxxxxxxx x xxx, xx na xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx rozhodnutí xxxxxx x xxxxxx x prvním xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, rozhodne x xxxxxx xxxxxxx samostatným xxxxxxxxx.

§243x

(1) Xxxxxx-xx xxxxxxxx xxx zastavení xxxxxxxxxx xxxxxx, xxx odmítnutí xxxxxxxx, pro xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx pro xxxxx xxxxxxxxxx odvolacího xxxxx, xxxxxxxx xxxx xx xxxxx.

(2) Xxxxx-xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx věc k xxxxxxx xxxxxx. Platí-li xxxxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xx xxxxxxxxxx soudu xxxxxxx stupně, xxxxx xxxxxxxx xxxx i xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, popřípadě xxx postoupí x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx vydaná x xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx odvolacího xxxxx xxxxxxx. Xxxxx-xx xx xxxxxxxx xxxx xx dodatečně x xxx, že xx xxxxxxxx rozhodnutí odvolacího xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx v xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Zruší-li xxxxxxxx xxxx rozhodnutí xxxxxxxxxx xxxxx proto, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx právní xxxxx (§243g xxxx. 1) xxxx xx x xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx vadám, může xxxxxxx, xxx xxx x xxxxxx řízení xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx přikázat xxx x xxxxxxx řízení xxxxxx xxxxxxxxxx soudu. X případě, že xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx rozhodnutí soudu xxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx, aby xxx x xxxxxx xxxxxx projednal x xxxxx prvního xxxxxx xxxx xxxxx (samosoudce) xxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(4) Zruší-li dovolací xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx stupně xxx xxxx xxxxxxx v §229 odst. 1 xxxx. a), x) xxxx d) x x §229 odst. 2 xxxx. x) xxxx x), xxxxxxxx xxx o zastavení xxxxxx, xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xx jehož pravomoci xxxxxx.

§243f

(1) Pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx soudu xx xxxxxxxxxxx stav x xxxx xxxxxx napadeného xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(2) X xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx podáno xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx, xxx k xxxxxxxx xxxx oprávněn, xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxx nelze xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx pověřený xxxx senátu.

(3) V xxxxxxxxxx usnesení, xxxx xxxx xxxxxxxx odmítnuto xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx řízení, xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx uvede, xxxx xx xxxxxxxx opožděné, xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxxxx x dovolacím xxxxxx, nebo proč xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx zastaveno. Bylo-li xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, nemusí xxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Dovolací soud xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx jestliže xxxx xx zrušuje xxxxxxxx xxxxxxxxxx soudu; jinak xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Rozsudek xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx-xx xx xxxx xxxxxxx a xxx xxxxxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxx jeden účastník xxxx xxxxx zúčastněná xx xxxxxx anebo xxxxxxxxx. Xxxx-xx při xxxxxxxxxxx rozsudku přítomny xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx bez xxxxxxxxxx xx úřední xxxxx x xxxxxx xxxxx x xx elektronické xxxxxx desce (xxxx xxx "xxxxxx deska xxxxx") xx xxxx xxxxxxxx xxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xx tímto způsobem xx uveřejní x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxx xxxxxx může xxxxxxxxxx též x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx desce soudu xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 5.

§243x

Xxxxx xxxxxx řízení

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (rozhodnutí xxxxx xxxxxxx stupně), xxxxx xxxx x xxxx xxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx; ustanovení §226 xxx platí xxxxxxx. X náhradě nákladů xxxxxx včetně xxxxxxx xxxxxxxxxx řízení xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx o xxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx než xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

ČÁST X.

XXXXXX XX XXXXXX, O XXXXX XXXX XXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXX

XXXXX XXXXX

XXXXXX USTANOVENÍ

§244

(1) Xxxxxxx-xx xxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx územního xxxxxxxxxxxxx xxxxx, orgán xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx smírčí xxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxx xxxxx") podle zvláštního xxxxxx x xxxxx xxxx x xxxx xxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx ze vztahů xxxxxxxxxx práva (§7 xxxx. 1), a xxxxxx-xx rozhodnutí xxxxxxxxx xxxxxx právní moci, xxxx xxx xxxxx xxx projednána xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx,

x) xxxxxxx-xx x sporu xxxx x jiné xxxxxx věci xxxxxxxx xxxx xxxxx rozhodčí xxxx 127) nebo xxxxxxxx xxxxxx spolku,

b) xxxxxxxx xx rozhodnutí xxxxxxxxx orgánu x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx před xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx poměru x xxxxxx xxxxxx xx řízení xxxx xxxxxx. 128)

§245

Xxxx-xx v xxxx xxxxx xxxxxxx jinak, xxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxx části xxxxx xx xxxxxx tohoto xxxxxx.

XXXXX DRUHÁ

PODÁNÍ XXXXXX

§246

(1) X xxxxxx xx xxxxxxxx xxx, xxx xxxxx, xx byl xxxxxx na xxxxx xxxxxxx rozhodnutím xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxx založena, xxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxx nebo xxxxxxxxx. Xxxxx návrh xx xxxxxx žalobou.

(2) Xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx podání (§42 xxxx. 4) xxxxxxxxx xxxxxxxx účastníků xxxxxx, sporu nebo xxxx právní věci, x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx orgánu, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, které xxxxxx x xxx, xx xxxxxx xx xxxxxx xxxx, údaje x xxx, v xxx xxxxxxx xxxxxxxx, xx byl xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx dotčen xx svých xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxx xxx x xxxxxx před xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x to, v xxxxx xxxxxxx xx xxx spor xxxx xxxx právní xxx xxxxxx projednána a xxxxxxxxxx x jak xx být xxxx xxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxx rozhodnuta.

(3) X xxxxxx je xxxxxxx xxxxxxx připojit xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx, jichž xx xxxxxxxx.

§246x

§246x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 276/2001 Sb.

§246x

§246x xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 276/2001 Sb.

§246c

§246c xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 276/2001 Sb.

§247

(1) Žaloba xxxx xxx podána ve xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxx nelze xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xx xxxxxxxxxxx, jestliže xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx správním xxxxxxx xxxxx opravné prostředky xxxx xxxxxxxx jím xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx správním xxxxxxx xxx opožděnost xxxxxxxxxx.

§248

(1) Xxxxxx žaloby xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxx xxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx orgánu.

(2) Xxxx na žádost xxxxxxx xxxxxx

x) vykonatelnost xxxxxxxxxx správního xxxxxx xx xx xxxxxx xxxx rozhodnutí x xxxxxx, jestliže xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx hrozila xxxxxxx závažná xxxx,

x) xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx o žalobě, xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx ohrožen xx xxxxx xxxxxxx a xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx rozhodnutí xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxx návrhu xxxxx, xxxxxxx xx xxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxx, xxx které xxx povolen.

HLAVA XXXXX

XXXXXX X XXXXXX

Xxxxxxxxxxx

§249

(1) Není-li xxxx xxxxxxxxx jinak, xxxx x xxxxxx v xxxxxx stupni xxxxxxxxx xxxxxxx soudy.

(2) Xxxxxxx xxxxx rozhodují jako xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx.

§250

(1) Není-li xxxx xxxxxxxxx jinak, xx x řízení xxxxxx xxxxxxxxx

x) obecný xxxx xxxxxxxxx, jemuž xxxx xxxx podle návrhu xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx být xxxxxxx povinnost x xxxxxx,

x) obecný xxxx xxxxxxxxx, na xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx-xx dána xxxxxxxxxxx podle písmena x),

x) soud, x xxxxx obvodu xx xxxxx xxxxxxxxx orgánu, xxxxx x xxxxx xxxx o xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxx-xx dána xxxxxxxxxxx xxxxx písmena a) xxxx x).

(2) Xxxxxx-xx xx řízení xxxx xxxxxxxx xxxxxxx práva x xxxxxxxx xxxx, xx x řízení xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx, x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx.

§250x

Xxxxxxxxx xxxxxx

(1) Účastníky xxxxxx xxxx žalobce x xx, kdo xxxx xxxxxxxxx v xxxxxx před správním xxxxxxx.

(2) Jakmile xxxx xxxxxx, že xx xxxxxx neúčastní xxxxx, xxx xx xxxxx xxxxxxxx 1 jeho xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxx. Xxxxx xxxxxx usnesení xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

Projednání xxxxxx

§250x

(1) S xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxx, o xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxx o ní xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(2) X průběhu xxxxxx před soudem xxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxx xx xxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx; to xxxxxxx, xxxxx-xx za řízení xxxx soudem x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (§107 x 107a).

(3) Xxxxx, x xxxx xxxxxxx xxxxxxx orgán, xxxxx xxx x průběhu xxxxxx před soudem xxxxxx.

§250c

(1) V xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx vyžádá xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(2) Stejnopis xxxxxx xxxx xxxxxx xxx správnímu xxxxxx, xxxxx o xxxxx xxxx x jiné xxxxxx věci xxxxxxx, x umožní xx, xxx xx x xxxxxx písemně xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx §114b se xxxxxxxxx.

§250d

(1) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx uvést rozhodné xxxxxxxxxxx x xxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx jim xxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxxxxx významných xxx xxx, x xxxxxx xxxxxx na provedení xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx procesních xxxxxxxxxx (§114c) xxxx, xxxxxx-xx nařízena x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx jednání, které xx v xxxxxx xxxx soudem xxxxxx; x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x důkazům xx xxxxxxxxxx. Xx xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředků, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxx xxxx xxxxx, jakož x x skutečnosti x xxxxxx, které účastníci xxxxxx xxxx, xx xxx xxxxxxx x xxxx vyzván x xxxxxxxx rozhodujících skutečností xxxxx §118a xxxx. 2.

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx x případě, že xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx §114c xxxx. 5 xxxx xx, xxxxxx-xx nařízena x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx těchto xxxxxxxxxx nejpozději x xxxxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx.

§250e

(1) Xxxx není xxxxx skutkovým xxxxxx, xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Soud xxxx vzít za xxx též xxxxxxxx xxxxxxxx správního orgánu. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx před xxxxxxxx xxxxxxx xxxx dotčena.

§250f

Soud projedná xxx x xxxxxx, xx xxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxx x řízení xxxx xxxxxx. Tímto xxxxxxxx není xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx zahájil xxx xxxxxx,

x) xxx-xx x xxxxxx xxxxxxxx oprávnění xxxx xxxxxxxxxx, xx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx-xx x právního předpisu xxxxxx způsob xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

XXXXX ČTVRTÁ

ROZHODNUTÍ O XXXXXX

§250x

(1) Xxxx žalobu xxxxxxx,

x) xxxx-xx xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxx-xx xxxxxx xxxxx, kdo x xxxxxx xxxx oprávněn,

c) xx-xx xxxxxxxxxxx.

(2) X xxxxxxxxxx podle odstavce 1 nemusí xxx xxxxxxxx xxxxxxx.

§250x

(1) Xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxx bylo xxxxxxxx xxxxxx před xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxx x průběhu xxxxxx xxxx soudem xxxxx xxxxx xxxx, x xx zcela xxxx xxxxxx.

(2) Byl-li xxxx xxxx xxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx před xxxxxxxx xxxxxxx, a xxxxxxxx-xx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, soud xxxxxx xxxxx, popřípadě x xxxxxxx zpětvzetí xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx-xx soud xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx orgánu účinnost x xxxxxxx, x xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx musí xxx xxxxxx ve výroku xxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxx..

§250x

Xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx-xx x závěru, xx xxxxxxx orgán xxxxxxx o sporu xxxx x jiné xxxxxx xxxx xxxxxxx.

§250j

(1) Xxxxxxx-xx xxxx x xxxxxx, xx x sporu xxxx x xxxx xxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxx, než xxxxxxx xxxxxxx orgán, xxxxxxxx ve věci xxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx rozsahu, x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx dotčeno. Xxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xx výroku xxxxxxxx.

§250x

Xxxxxxx-xx xxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxx, než xxxx xxxxxxx x §250h, xxxx xxxxxxx-xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx-xx xxxxxx, xxxxxxx rozhodnutí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

§250l

Nahrazuje-li xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx zčásti xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (§250j xxxx. 2) xxxx xxxxxxx-xx xxxxxxxxxx správního xxxxxx xxxxxxx zčásti xxxx xxxxxxxx (§250h xxxx. 3), xxxxxxxx xxxx znovu x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx v xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx bylo x xxxxx řízení x xxxxxxx rozhodnuto.

§250x

§250x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 276/2001 Sb.

§250x

§250x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 276/2001 Sb.

§250x

§250x zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 276/2001 Sb.

§250x

§250x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 276/2001 Sb.

§250q

§250q zrušen právním xxxxxxxxx č. 276/2001 Sb.

§250x

§250x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 276/2001 Sb.

§250x

§250x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 276/2001 Sb.

§250x

§250x zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 348/2011 Sb.

ČÁST XX.

XXXXX XXXXXXXXXX

Xxxxx X.

Xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx

§251 >>

(1) Xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx oprávněný xxxxx návrh xx xxxxxx xxxxx rozhodnutí. Xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx se xxxxxxxx xx xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxx.

(2) Xx-xx x xxxxx xxxxx xxxxx na výkon xxxxxx, který se xxxxxxxx ve xxxxxxxx xxxx xxxxxxx řízení, xxxx xxxxx xxxxxxx.

§252 >>

(1) Xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx výkonu xxxxxxxxxx, x činnosti xxxxx xxxx nařízením xxxxxx rozhodnutí a x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxx-xx xxxxxxx xxxxxx soud nebo xxxx xxxxxx xxxx xxxx v Xxxxx xxxxxxxxx, je x xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx příslušný xxxx, x jehož xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx; xxx-xx x xxxxx xxxxxxxxxx přikázáním xxxxxxxxxx, xx příslušný xxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, popřípadě soud, x jehož obvodu xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx svůj xxxxx xxxx organizační xxxxxx xxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxx soudu xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx v §511 xxxxxx o zvláštních xxxxxxxx xxxxxxxx je x xxxxxxxx x xxxxxxxxx výkonu xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx,

x) x xxxxx obvodu xx xxxxx (část xxxxxx), xxx-xx x xxxxx xxxxxxxxxx postižením xxxxxx;

x) x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx, xxxx-xx xx xxxxx xxxxxxxxxx nemovité xxxx, xxxx-xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx písmena x).

§253 >>

(1) Xxxxx xxxxxxxxxx soud xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx být xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Soud xxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxx-xx xx xx nutné xxxx stanoví-li xx xxxxx.

§254 >>

(1) Xx xxxxx xxxxxxxxxx se xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, není-li v xxxx xxxxx uvedeno xxxxx. Rozhoduje xx xxxx vždy xxxxxxxxx.

(2) Xxx výkonu rozhodnutí xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx lhůty. Xxxxx také xxxxx xxxxxx xx obnovu xxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx x xxxxxx uvedeného x §229 xxxx. 4.

(3) Xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xx xxxxx rozhodnutí xxxx, xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx právech a xxxxxxxxxxxx.

(4) X xxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx poučení o xxx, že xxxxxxx-xx x odvolání xxxxxxx xxxxx skutečnosti rozhodné xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx odmítne.

(5) V xxxxxxxx lze xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx. Proti usnesení x nařízení výkonu xxxxxxxxxx lze xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx, xxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx; x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(6) V xxxxxxxx xxx xxxxxx nové xxxxxxxxxxx x důkazy.

(7) Xxxx-xx x xxxx xxxxx uvedeno xxxxx, xxx xxxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxx proti xxxxxxxx, kterým xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxx xx nařízení xxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx rozhodnutí xxxxx §268 odst. 1 xxxx. x) až x), o xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx (§336a) nebo xxxxxx (§338n) x x xxxxxxxx dražebního xxxxxxx (§336b x 338o), xxx rozhodnutí xxxxx xxxxxxx xxxxxx zrušit xxx xxxxx §219a xxxx. 1. Xxxxxxx xxxx dokazování, xxxxx xxxx potřebná xxx xxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxx soudu xxxxxxx xxxxxx, provede xxxxxxxx xxxx buď xxx xxxx prostřednictvím soudu xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx soudu.

(8) X xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxx xx x odvolacím xxxxxx neprovádí šetření xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx se xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx; xx neplatí, bylo-li xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx ve xxxx xxxxxxxxx výkonu xxxxxxxxxx xxxxx §268 xxxx. 1 xxxx. x) x x).

Xxxxxxxxx xxxxxx

§255 >>

(1) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx řízení xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx jmění manželů.

§256 >>

(1) Xxxxx xxxxxx, xxx kdo xx x rozhodnutí xxxxxxx jako xxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xxx kdo xx v xxxxxxxxxx xxxxxxx jako xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx je xxxxxxxxx, xx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx povinnosti xxxx xxxxx xxx xxxxxxxx jen listinou xxxxxxx xxxxx ověřenou xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx, 89) xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx

§257

Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx.

§258 >>

(1) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx částky xxx xxxxxxx srážkami xx xxxx, přikázáním pohledávky, xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx věcí x nemovitých věcí, xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jinou xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx řídí xxxxxxx uložené povinnosti. Xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx společné xxxx, xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx.

(3) Výkon xxxxxxxxxx xxxxxxxx zástavy xxx xxx zajištěnou xxxxxxxxxx xxxxxxx prodejem zastavených xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx, xxxx hromadných x xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx peněžité xxxxxxxxxx x postižením xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

Činnost xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx

§259 >>

Xxxxxx-xx o xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx tohoto xxxxxx x považuje-li xx xxxxxxxx xxxxxx za xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx x vyzve xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx.

§260 >>

(1) Na xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxxx xxxx, xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx uloženo, zda x xx xxxx xxxxxx xxxx nebo xxxx pravidelný xxxxxx, xxxxxxxxx x které xxxxx, pobočky xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx družstva 90), xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, pobočky xxxxxxxxxx xxxxxxxxx elektronických xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx (dále xxx "peněžní xxxxx") xx své účty x xxxx jsou xxxxx těchto xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx 211).

(2) Xxxxxxxx xx povinen xxxxxxxxx xxxxx xx jednoho xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx-xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx údaje, xxxx xx soud xxxxxx pořádkovou pokutu (§53).

Prohlášení x majetku

§260a

(1) Xxx xx vykonatelným xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx soudu xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx rozhodnutí xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx a vyzval xx x xxxxxxxxxx x majetku.

(2) Xxxx-xx xxxxxxx plně svéprávný xxxx xxxx-xx povinným xxxx, xxxxx územně xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx možnosti xxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx (§260c).

§260b

(1) Xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx jen xxxxx, xxxxxxx-xx oprávněný x návrhu xxxxxxx xxxxxxxxxxx, že jeho xxxxxxxxxx nebyla nebo xxxxxxx být xxx x pomocí xxxxx xxxxx §260 xxxx xxxxx §513 xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pohledávky x xxxx xxxxxxxxx x peněžního xxxxxx, x stejnopis xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxx listinu potřebnou x nařízení výkonu xxxxxxxxxx; stejnopis xxxxxxxxxx xxxx třeba xxxxxxxx, xxxxxxxx se xxxxx xxxxxx u xxxxx, xxxxx x věci xxxxxxxxxx jako soud xxxxxxx stupně.

(2) Xxxxxx xx prohlášení xxxxxxx xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxx, v xxxx se xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx povinného 176) x po xxxx xxxxxx xxxxxx moratoria xx xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxx-xx x xxxxxxxxx xxxxxxxx nucená xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx zákona xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxx na xxxxxxxxx xxxx.

§260c

(1) Xxxx-xx povinný xxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxx povinného xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xx-xx xxxxxxxx obec xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx zákona xx zastupovat xxxxxxx.

(3) Xx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, soud xxxxxxxx xxxx, kdo xx xxxxx statutárním xxxxxxx; xxxxxxxx-xx působnost xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx osob xxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxx kteroukoliv z xxxx. Jestliže statutární xxxxx xxxxx xxxx xxxx, xxxx předvolá xxxx předsedu; xxxx-xx xx xxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx. X xxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(4) Xxx, xxx byl x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxx osobně.

§260x

(1) Předvolání x xxxxxxxxxx x majetku xxxx xxxxxxxxx účel xxxxxxxx x poučení x xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx bude xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx v xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx. 91) Xxxxxxxx-xx to xxxx xx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx, jeho zákonného xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx nebo xxxxx činící xxxxxxxxxx xx obec, xxxxx xxxxxx samosprávný celek xxxx xxxxxxxxxx xxxxx (xxxx jen "xxxxxxxxxx"), xxx předložil seznam xxxxxxx povinného xxxxxxxxxx xxxxx uvedené x §260e odst. 2, xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx tento majetek.

(2) Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx do xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx dnů xxxxx xxxx xxxxxx výslechu.

(3) Xxxxxxxx xx ten, xxx xxx x xxxxx xxxxx předvolán, xxxxxxxxx bez včasné x xxxxxxx xxxxxx, xxxx x xxxxx xxxxxxxxx; o tom xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

§260x

(1) Před xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxx uvedl xxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xx poučí o xxxxxxxxxx nesplnění xxxx xxxxxxxxxx x o xxxxxxxxxx odepření xxxxxxxxxx. 91)

(2) X prohlášení x xxxxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx

x) xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx postižitelného xxxxxxxx xx xxxx x výši xxxxxx xxxxxx,

x) peněžní ústavy, x xxxxx xx xxxx, výši xxxxxxxxxx x čísla xxxx xxxx xxxx jedinečné xxxxxxxxxxxxxx 211),

x) xxxxxxxx, x xxxxx xx xxxx xxxxxxxx pohledávky, xxxxx a xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxx, xxxx nimž xx xxxx majetková práva, xxxxxx xxxxx a xxxxxxx (§320),

x) xxxxxx xxxx (xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx nich) povinného x xxx, xxxxxxxxx x koho xx xxxxxxxxx; xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx uvedených x §334 a x xxxxxxx xxxxxxxx x zaknihovaných xxxxxxx xxxxxxxx,

x) nemovitě xxxx (xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx) xxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxx x xxx xx xxxxxxx.

(3) X xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx xxxxxx protokol; xxxxxx xxxxxxx, který xxxxxxxx xxxxxxxxxx, tvoří xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, že xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx tento seznam xx protokolu doplní. X protokolu xx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx poskytnutého soudem (xxxxxxxx 1) a xxxxxxxx xxxxxxxxxx předvolaného x xxx, xx x xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx a xxxxxxxx údaje o xxxxxxx povinného. Protokol xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx x předvolaný.

(4) Xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx soudce.

§260f

(1) O xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx soud vyrozumí xxxxxxxxxxx; xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx otázky xxx xx souhlasem xxxxx.

(2) Každý, kdo xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx rozhodnutím xxxxxxxxx xxxxxxxxx pohledávku, může xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xx x xxxx xxxxxx x opisy.

§260f xxxxxx právním předpisem x. 30/2000 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2001

§260x

(1) Xxxx upustí xx prohlášení x xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx prokáže, že xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxx), xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx zahájením výslechu xxxx xxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxxx-xx oprávněný x xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx xx xxx, xxx xxxxxxxxxx uváděl xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx nepokračuje; x protokolu xxxxx xxx ten majetek xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Učinil-li xxxxxxx xxxxxxxxxx x svém xxxxxxx x xxxx 6 měsíců před xxxxxxx xxxxxx (§260a xxxx. 1), xxxx xxxxx povinného x xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx; xx neplatí, xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2.

§260g xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 30/2000 Sb. s xxxxxxxxx xx 1.1.2001

§260x

Xxxxxx jednání xxxxxxxxx xxxxxxxx xx jeho xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx, xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx (§260d), xxxx xxxx oprávněnému xxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx

§261 >>

(1) Výkon xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xx návrh xxxxxxxxxxx. X xxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx rodné číslo xxxxxxxxx, xx-xx xx xxxxx. X xxxxxx xx výkon xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx peněžité xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx rozhodnutí srážkami xx mzdy, xxxxxx x návrhu toho, xxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxx (plátce xxxx). Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pohledávky x xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, označí x návrhu peněžní xxxxx, číslo xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx 211), z xxxxx xx být xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx xxxx oprávněného xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxx-xx oprávněný xxxx účtů povinného x téhož xxxxxxxxx xxxxxx, uvede xxxx xxxxxx, x jakém x xxxx má xxx pohledávka xxxxxxxx. Xxxxxxxx-xx oprávněný výkon xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx pohledávky, označí x xxxxxx xxxxx, xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxx xxxxxxxxx), x uvede xxxxx xxxxxxxxxx.

(2) K xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx rozhodnutí, xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx prvního xxxxxx. Xxxxxxxxx rozhodnutí xxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx u xxxxx, xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx na xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx, xxxxx x xxxx rozhodoval jako xxxx prvního xxxxxx, xxxxxxx tento xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx návrhu, a xxxx-xx xxx xxxxxxxxx x výkonu xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

(4) Rozhodnutí Xxxx, Xxxxxx nebo Soudního xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx") xxxxxxxxxx povinnost x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx 147) xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, který xxxx xxxxx nařízením.

§261x

(1) Xxxxx rozhodnutí xxx xxxxxxx jen xxxxx, xxxxxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxx, vymezení xxxxxxx a obsahu xxxxxxxxxx, x jejichž xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx navržen, x xxxxxx lhůty ke xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxx soudu určení xxxxx xx splnění xxxxxxxxxx, má xx xx xx, že xxxxxxxxxx xxxxxxx rozhodnutím xx třeba xxxxxx xx xxx dnů x, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxxx xxx od xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xx-xx podle xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx více xxxxxxxxx x xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx, xx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx rozhodnutí xxxxx, xxxx xxxxxxxx splnit xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx.

(4) Ustanovení odstavců 1 xx 3 xxxxxxx, xxx-xx o xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Výkon xxxxxx rozhodnutí xxx xxxxxxx xxxxx, obsahuje-li xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxx, zástavy x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a jejího xxxxxxxxxxxxx.

§262 >>

(1) Xxxxxxxx xx xx, xx xxxxxx rozhodnutí xxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx vzájemné xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, lze xxxxxxx xxxxx rozhodnutí, xxx xxxxxxx-xx oprávněný, xx xx podmínka xxxxxxx, xx xxx xxxx vzájemnou xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx, popřípadě je xxxxxxxxx xx xxxxxx, xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxx.

(2) V xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 je xxxxx k xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx rozhodnutí xxxxxxxx xxxxxxx vydanou xxxx xxxxxxxx státním xxxxxxx nebo notářem 89), x xxx xx xxxxxx, xx xx xxxxxxx xxxxxxxx, xx oprávněný xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx je připraven xx splnit, xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxx.

§262x

(1) Xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx ve společném xxxxx xxxxxxx zjistí xxxx, xxx xx x Xxxxxxx xxxxxx x manželském majetkovém xxxxxx vedeném podle xxxxxxxxxx xxxx evidována xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx soudu o xxxxxxx xxxxxxxxxx jmění xxxxxxx, jeho xxxxxxxx xxxx zúžení xxxx xxxxxxxxxxx rozsahu, xxxxx xxxxxx xxxx rozhodnutí xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx režimu xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxx při xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxx-xx x xxxxxxxx xxxxx ze xxxxxxx vzniklého xx xxxxx xxxxxx xx Xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx-xx o xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xx Xxxxxxx listin x xxxxxxxxxx majetkovém režimu x xxxxxxxx-xx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx-xx xxxxxxx z xxxxxx xxx výkon xxxxxxxxxx nebo z xxxxxxx podle xxxxxxxx 1, xx závazek xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx do Xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xx xx xx, xx xxxxxxx vznikl xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx Xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) X ostatních xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxx, který xxxxxxx součást společného xxxxx xxxxxxx xxx xxxxx, xx xxx xxxxxxx režim společného xxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxx-xx o vydobytí xxxxx, který xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxx dluhu xxxxxxxxx, xxx který xxx nařídit výkon xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx přikázáním xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx.

§262b

(1) Xx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx jmění xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx rozsahu, xxx xxxxxxxxx zvláštní xxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxx-xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x této xxxxx xxxxxxxxx výkonu xxxxxxxxxx. X xxx xxxx xxx xxxxxx poučen.

(2) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx z xxxx xxxxxxx povinného xxxx xxxxxxxx, xxxxxx-xx xx xxx xxx z xxxxx uloženy xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxx-xx xxxxxxxx xxxx, xx se xx xx, xx peněžní xxxxxxxxxx na účtu xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx společného xxxxx xxxxxxx.

§262x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 139/2015 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.7.2015

§262x

(1) Xx-xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx uspokojena xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx povinného xxxxxxxxx x xxxx, xxx xxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx majetek, xxxxx xxxxxxx nabyl xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, x xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx nabytím xxxx svéprávnosti; xx xxxxxxx pro peněžité xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx činnosti xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x odstavcem 1 xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, může xx xxxxxxx domáhat x xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. O xxx xxxx být xxxxxx při xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

§262x xxxxxx právním předpisem x. 192/2021 Xx. x xxxxxxxxx od 1.7.2021

§263 >>

(1) Xxxxx xxxxxxxxxx lze xxxxxxx xxx v xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx-xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx peněžité xxxxxxxxxx xxxxx rozhodnutí xxxxxxxx xxxxxxx zároveň, xxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx pouze xxxxxxx x xxxx, xxxxxx xxxx výkon rozhodnutí xxx tím xxxxxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx pohledávky oprávněného.

(3) Xxxxxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, ve xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx dávky a xxxxxxxx výkon xxxxxxxxxx xxxxxxxx ze xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx způsobem xxxxxx xxxxxxxxxx v rozsahu xxxxxx těchto xxxxxx, x xxx-xx o xxxxx na dobu xxxxxxxxx, xxx x xxxxxxx do xxxxxxxxxxx xxxxxxx plnění. Xxxxxxxxxxx xxxx dávky xxxxxxx, xxxxxxx xx stanou xxxxxxxxx.

§264 >>

(1) Xxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx nevhodný, xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxx pohledávky xxxxxxxxxxx x ceny věci, x xxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx dosaženo, xxxx xxxx nařídit, x xx po slyšení xxxxxxxxxxx, výkon xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxx xxxxxxx návrh xx xxxxx rozhodnutí, xxxxxxxx xx již x návrhu xxxxxx, xx xx výtěžek, xxxxxxx xx se xxxxxxx, nepostačil ani xx krytí xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx výkonu rozhodnutí

§265 >>

(1) Po nařízení xxxxxx rozhodnutí xx xxxxxxx xxxx o xxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx, na xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x trestním xxxxxx, xxx xxxxxxx xxx xx předchozím xxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánu činného x xxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx úkony při xxxxxxxxx výkonu rozhodnutí xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx (xxxxxxxxxxx), stanoví-li xxx zákon xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx-xx xx xxx xxxxxxxx xxxxxx; xxx své xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xx dalšího xxxxxxxxx xxxxxx rozhodnutí bez xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx jen xxxxx, xxxx s xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx-xx povinný xxxxxxxxxx, xx mu xxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Je-li xxxxx, aby xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx výkonu xxxxxxxxxx xxxxx žalobu xxxx jiný xxxxx xx xxxxxxxx řízení x xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxx státu.

§265a

(1) Výtěžek dosažený xxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxx výkon xxxxxxxxxx nařízen, xx xxxxxxx nejprve xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx, xxx xx jistinu, xxx xx xxxxx, pak xx xxxxx z xxxxxxxx, a nakonec xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxx rozhodnutí xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx upravujícího xxxxxxxx xxxxxx.

§265x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 286/2021 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2022

§266 >>

(1) Na xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx provedení xxxxxx xxxxxxxxxx, jestliže xx xxxxxxx xxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xx xxxxxxxxxx xxxxx rozhodnutí mohl xxx xxx xxxx xxxx xxx příslušníky xxxx xxxxxx zvláště xxxxxxxxxx následky a xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx poškozen. Xxxx xxxx na xxxxx xxxxxxxxxx, xx zákazy xxxxxxx x §304 xxxx. 1 x 3, §313 xxxx. 1 a 3 x x §320d xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, pokud xx xx potřebné x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx tím xxxxx xxxxx poškozen.

(2) I xxx návrhu povinného xxxx xxxx odložit xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxx-xx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx (§268).

§267 >>

Xxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx vůči oprávněnému xxxxxxx xx vyloučení xxxx x výkonu xxxxxxxxxx x řízení xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

XXXXXXX 1)

§267x

(1) Návrhem xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx uplatnit xxxx xxxxxxxx popření pravosti, xxxx, skupiny xxxx xxxxxx některé x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx tam, xxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx mzdy, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, správou xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx věcí xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx-xx x xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx (§7 xxxx. 1), xxxxxxxx x pravosti xxxx výši xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx x xxxxxx podle xxxxxxxx 1 xx xxxxxx xxxxx všem xxxxxxxxxx, xxxxx jiným xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx řízení x výkon xxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxx.

§267x

(1) Xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, zahraniční xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx malého rozsahu, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx instituce xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx elektronických xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx vydavatele xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx uživatelé xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx platební xxxxxxxxx, xxx peněžní prostředky, xxxxx xxxxxxx přijetí xxxx vydány xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx aktiva, xxx xxxx xxxxx xx tyto xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 212).

(2) Xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xx postihován xxxxxxx xx xxxxxxxxxx fondu, xxxxxxxxx xxxxxxx svěřenského xxxxxxx. Xx xxxxxxx, xxx-xx o výkon xxxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxx xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx, jímž xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx podle xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx řízení, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx nebo které xxxxxxx xxxxxxx, která xx xx přihodila.

(3) Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, který xx xxxxxxxx krycího portfolia xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx krycího xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx výkon rozhodnutí. Xx xxxxxxx, xxx-xx x xxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx portfolio xxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx

§268

(1) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx

x) byl xxxxxxx, ačkoli se xxxxxxxxxx dosud nestalo xxxxxxxxxxxx;

x) xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xx nařízení xxxxxx zrušeno nebo xx stalo neúčinným;

c) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx, xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx;

x) xxxxx xxxxxxxxxx postihuje xxxx, xxxxx xxxx x něho podle §321 a 322 xxxxxxxxx xxxx majetek, xx xxxxxxx nelze xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx;

x) xxxxxx xxxxxx rozhodnutí xxxxxxx, xx xxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx, nepostačí xxx xx xxxxx jeho xxxxxxx;

x) bylo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx majetek, x němuž xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx (§267);

g) xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxx xxxxx rozhodnutí xxx proveden; bylo-li xxxxx přiznáno rozsudkem xxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx před xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx;

x) xxxxx rozhodnutí xx xxxxxxxxxxx, protože xx xx xxxx xxxxx, xxx který xxxxxxxxxx xxxxx vykonat.

(2) Výkon xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx provedl z xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 46) x xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx orgánu, x xx x xxxxxxx, x xxxxx xxx povinen xxxx xxxxxx provést.

(3) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxx zaniklo xxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxx-xx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx některý x xxxxxx zastavení xxx xxxxxx xxxx byl-li xxxxx xxxxxxxxxx nařízen x xxxxxxx xxxxxx, xxx xxxx stačí x uspokojení oprávněného, xxxx výkon xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

§269 >>

(1) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxx x bez xxxxxx.

(2) X případech xxxxxxxxx v §268 xxxx. 1 xxxx. x) x x) xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx předchozím jednání.

(3) Xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx rozhodnutí xxxxx xxxxxxxxxx, xx se xxxxxxx okolnosti xxxxxxxx xxx xxxx x xxxxxx dávek nebo xxxxxxx (§163).

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx

§270 >>

(1) Xxxxx s xxxxxxxxx výkonu xxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxx x náhradě xxxxxxx xxxxxx rozhodnutí, xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx zaplacení. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx vztahuje x xx xxxx náklady.

(2) Xxxxxxxxx xx xxxxx xx náhradu xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx výkonu xxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxx xx vůči xxxxxxxxx xxxxx xx paušálně xxxxxxxxxx xxxxxxx nákladů, xxxxx mu xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx, x němž xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx. Náklady xxxxxx xxxx xxxx náklady xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx-xx xxxxxx xxxx zároveň xxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx. Právo xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxx nebyla xxxxxxxx xxxxx §289 xxxx. 2, §291 xxxx. 3 xxxx §293 odst. 1 xx sražené xxxxxx xxxx xxxxx vyplacením xxxx xxxxxxxx, xxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx platí stát. Xxxx má xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx nezletilých xxxx xxxxx povinnému xxxxx na náhradu xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx, kterou xxxxxx, pokud u xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx osvobození xx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxxxx §147 xx 150.

§271 >>

Xxxxx-xx k xxxxxxxxx nařízeného xxxxxx xxxxxxxxxx, rozhodne xxxx x xxxxxxx nákladů, xxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx rozhodnutí vznikly, xxxxx xxxx, z xxxxxx důvodu k xxxxxxxxx výkonu xxxxxxxxxx xxxxx. Může xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx uložit xxxxxxxxxxx, xxx vrátil, xx mu xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx již xxxxxxxx.

§272

§272 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§273

§273 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§273x

§273x zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§273x

§273x xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

Použití xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx

§274

(1) Ustanovení §251 xx 271 xx xxxxxxx x xxxxxxxx §261a xxxx. 2 x 3 x xx xxxxx

x) xxxxxxxxxxxxx rozhodnutí xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x trestním xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx;

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx;

x) xxxxxxxxxxxxx rozhodnutí xxxxxxxxxx komisí x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx;

x) xxxxxxxxxxxxx rozhodnutí xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxx schválených;

e) xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx zákona; 150)

x) xxxxxxxxxxxxx rozhodnutí x jiných xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx;

x) xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx; 147)

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx, jejichž xxxxxx xxxxx připouští xxxxx;

x xxxxxxxx titulu, xxxxx xx vykonává ve xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx.

(2) Ustanovení §337 xx 337h xx xxxxxxx i pro xxxxxxx rozvrhového řízení x výtěžku z xxxxxx xxxxxxx 210) xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx.

§275 >>

(1) Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx titul xxx xxxxx, který xx xxxxx, x xxxxx x dohod pak xxx orgán, xxxxx xx xxxxxxxx.

(2) Xxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx rozhodnutí xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx potvrzení o xxxxxxxxxxxxxx všech xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx soud v xxxxxxxxx xxxxxxxxx v §274 zpravidla xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx vydal xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx, o xxxxxxx xxxxx jde.

Xxxxx XX.

Xxxxxx ze xxxx

Xxxxxx xxxxxx

§276 >>

Xxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxx xxx do xxxx xxxxxxx rozhodnutí xxxxxxxx pohledávky x xxxxxxxxxxxxxx.

§277 >>

(1) Srážky xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxx tak, xx se od xxxx xxxxxx záloha xx xxx x xxxxxx fyzických xxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxx politiku zaměstnanosti x xxxxxxxx xx xxxxxxx zdravotní xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx xxxxxx"). Xxxxxxx xxxxxx xx vypočtou podle xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxx povinného x xxxxxx, xx xxxxx se čistá xxxx xxxxxxxx.

(2) Xx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx i xxxxx xxxxxx xx vedlejší xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx u xxxx, x xxxx xx x pracovním xxxxxx. Xxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, a xx zejména xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

§278 >>

Xxxxxxxxx xxxxx xxx sražena z xxxxxxx xxxx základní xxxxxx; xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx nařízením xxxxx Xxxxx republiky (xxxx jen "xxxxxxxxxxxxx xxxxxx").

§279 >>

(1) X xxxxx xxxx, která xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx se zaokrouhlí xxxxxx xxxx na xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x vyjádřenou v xxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx x vydobytí xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx uvedené x xxxxxxxx 2 xx xxxxxxx dvě xxxxxxx. Xxxxxxxxxx pohledávky xx uspokojují xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxx-xx xxxx třetina k xxxxxx xxxxxx, uspokojují xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx se xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx pohledávkami x xxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jsou

a) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx;

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx na zdraví;

c) xxxxxxxxxx náhrady xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx;

x) pohledávky xxxx, xxxxxxxx x jiných xxxxxxxxx xxxxxxxxxx plnění,

e) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx nemocenského xxxxxxxxx, důchodového xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx pojistného xx xxxxxxxx zabezpečení a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx zdravotní pojištění,

g) xxxxxxxxxx xxxxxxx přeplatků xx podpoře x xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx rekvalifikaci,

h) pohledávky xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx sociální xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx regresní xxxxxxx xxxxx xxxxxx x nemocenském xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx náhrady xxxx, xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx snížené odměny, xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx 14 kalendářních xxx a od 1. xxxxx 2011 xx 31. xxxxxxxx 2013 x xxxxxx xxxxxxx 21 xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx pracovní xxxxxxxxxxxx nebo karantény,

k) xxxxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx stanoví nařízením xxxxxx, xxx xxxxxx xx xxxxx zbytek xxxxx mzdy xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx xxxxx xxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx mzdy xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxxxxxx xxxx se připočte x xxxxx xxxxxxx.

§280 >>

(1) Xxxx-xx xxxxxx xx mzdy xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, uspokojí xx jednotlivé pohledávky x první xxxxxxx xxxxxx xxxxx mzdy xxxxx xxxxx pořadí xxx ohledu xx xx, zda xxx x přednostní xxxxxxxxxx xxxx x pohledávky xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx-xx xxxxx §279 odst. 1 xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxx xx x xx xxx zřetele xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx jiného xxxxxx x xxxxxx pak xxxxx xxxxxx (xxxxxxxx 3) xxxxxxx přednostní xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx-xx částka xxxxxxx z xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx všech xxxxxxxxxxx a xxx xxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxxx dobu, a xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx-xx xxxxxx xxxxxxx z xxxxx třetiny k xxxxxxxxxx všech xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx výživné, xxxxxxxx xx tyto xxxxxxxxxx xxxxx poměru xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx-xx xx však xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, rozdělí xx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx ohledu xx xxxx nedoplatků.

(3) Xxxxxx xxxxxxxxxx se řídí xxxx, kdy bylo xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx-xx xx doručeno xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx pohledávek, xxxx xxxx xxxxxxxxxx stejné xxxxxx; xxxxxxx-xx částka xx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx se xxxxxxx.

§281 >>

Provádět xxxxxx xx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xx nepřípustné, x to i xxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxx a provádění xxxxxx

§282 >>

(1) V xxxxxxxx xxxxxx rozhodnutí xxxxxxx xxxx plátci xxxx, aby xx xxx, kdy xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx částky povinnému.

(2) Xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx. Povinnému a xxxxxx xxxx je xxxxxx do xxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxx ztrácí xxxx, xxx xx xxxxxx mzdy doručeno xxxxxxxx xxxxxx rozhodnutí xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx (§294 xxxx. 3), právo xx xxxxxxxxx xx xxxxx mzdy, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx výši xxxxxx.

§283 >>

Jakmile xxxxxx xxxxxxxx výkonu xxxxxxxxxx xxxxxx moci, xxxxxxxx xxxx o tom xxxxxx mzdy, xxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx částky xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx.

§284 >>

(1) Xxxxxx xxxx xxxxxxxx provádět xxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxxx oprávněného uspokojena (§276).

(2) Xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, ve xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx se xxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx rozhodnutí x xx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx. Xxxxx platí, bylo-li x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx zaplatit xxxxxxxxx xxxxxx xx splátkách.

(3) Xxxxx-xx xxxxx výkonu xxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx §163, xxxxx xxxxxx xx zvýšení výživného, xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx výživného; xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

§285 >>

(1) Xxxxxxx-xx xxxxxx mzdy xxxxxxx xxxx nadvakrát (jako xxxxxx a vyúčtování), xxxx přiměřené srážky xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx zálohy. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx vždy xx xx uplynutí xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xx-xx xxxxxxxx xxxxxx rozhodnutí xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xx tom, kdy xxx byla část xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, nepřihlíží se x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx tak, xxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxx xxxxx xxxxx xxx xx mzdu, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

§286 >>

Dochází-li x xxxxxxx dlužné xxxx xx několik xxxxxx xxxxxxxx, xx třeba xxxxxxxxx xxxxxx za xxxxx xxxxx xxxxxxx.

§287 >>

(1) Dohodne-li xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx, že xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, než stanoví §277 xx 280, x oznámí-li xx xxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx mzdy, xxx srážel xx xxxx povinného xxxxxxx xxx xxxxxx, xx xxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx-xx tato xxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxx období xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx podle xxxxxx xxxxxx. Přesáhne-li xx, xxxxxxx plátce xxxx v příslušném xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx x rozsahu xxxxxxxxx ustanoveními §277 xx 280.

(2) Oprávněný xxxx xxxxxxxx oznámit xxxxx, xx xxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxx srážek xxxxx xxxxxxxx 1 odvolává. Xxxx o xxx xxxxxxxx povinného a xxxxxx xxxx.

(3) Výzva xxxxx x provádění xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx dnem, kdy xx xxxxxx mzdy xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx povinného xxxx xxxxxxxxxx soudu, xx xxxxxxxxx odvolal xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxx dne xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx dřívějšího xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx rozsahu.

§288 >>

Xxxxxx-xx o xx plátce xxxx, xxxxxxxxx nebo povinný, xxxx soud, xxxx xxxxxx xx xxx x příslušném xxxxxxxxx xxxxxx xx mzdy xxxxxxxxx xxxxxxx, a xx-xx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx x xx xxxxxxxx na xxxxxxx x nich.

Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx

§289 >>

(1) Xxxxxx-xx xxxx xxxxxx xxxxxx rozhodnutí xxxxx §266 xxxx. 1, xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx dne, xxx xx xxxx xxxxxxxx usnesení x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx doručen xxxxxx xxxxx, xxx xx ve xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx-xx xxxx xxxxxx výkonu xxxxxxxxxx xxxxx §266 xxxx. 2, provádí xxxxxx xxxx srážky xxxx, xxx nevyplácí je xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx-xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xx xxxxxxxxx xxxxxx, které xxxx xxx vyplaceny povinnému, xxxxxx xxxx odečte xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx náhradu xxxxxxx.

§290 >>

(1) Xxxxx-xx x řízení xxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxx 2 xxx xxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxx výkon rozhodnutí xxxxxxxx ze xxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx ze xxxx zastaví soud x xxxxx, vyjde-li x řízení najevo, xx xxxxxxx nepobíral xx dobu 3 xxx mzdu xxxxxxx x xxxxxx xxxx, xxx x xx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx podat x xxxxxx xxxx.

(2) Xx xxxxx povinného xxxx soud xxxxxxxx xxxxxxxx výkon xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx mzdy, xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx jen xxx xxxxx xxxxxxx x xxx předpokládat, xx xxxxxxx xxxxxxxx xx svému xxxxxxx x xxxxxx k xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx dále xxxxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxxxx srážek

§291 >>

(1) Sraženou xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx. Xx-xx xxxx xxx x xxxxxxxxxxx srážek xxxxxxxxxx xxxxxxx pohledávek, xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xx rozvrhne xxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxx xx xxxxxxx zaslat sraženou xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xx xx xx xxxxxx některého x xxxxxxxxxxx nařídí xxxx.

(2) Xxxxxxxx částku je xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxx xxx má xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx by xx xxxxx xxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxx xxxx, co xxx xxxxxxxxx o xxx, xx xxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxxx stanovenou xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx částek, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 1.

§292 >>

Xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx srážky xxxxx x xxxx, xxxxxxx-xx je x xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx-xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx po tom, xxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx výkonu rozhodnutí xxxxxx právní xxxx xxxx kdy dospěly xxxxx xxxxxxx částky xxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx proti xxxxxx xxxx x xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxx plátce xxxx

§293 >>

(1) Xxxxx-xx se xx nařízení xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx mzdy i xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx plátce xxxx. Xxxx plátce xxxx xxxx, xx xx xxxx doručeno xxxxxxxxxx xxxxx §294 xxxx. 3, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx jejich xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

(2) Xx xxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx okresní xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxx plátce mzdy xxxxxxx od xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx pro výkon xxxxxxxxxx xxxxxxxx ze xxxx, xxxxxxxxxx §294 xx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx §295 xx nepoužije.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx novému xxxxxx xxxx již xxxx, xxx xx xx xxxxxxxxx nebo od xxxxxxxxxxx plátce mzdy xxxxx, xx xxx xxxxxx nařízen xxxxx xxxxxxxxxx srážkami ze xxxx povinného x xxx xxxx pohledávky; xxxxxxx-xx xx o xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx, vzniká mu xxxx povinnost dnem, xxx xx xx xxxxxxxx usnesení podle §294 xxxx. 3. Xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle §280 xxxx. 3, xxxxxxx xx xxxxxxxxx x x nového xxxxxx xxxx.

(4) Dochází-li xx změně xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 x průběhu kalendářního xxxxxx, započte xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx v plné xxxx, xxxxxxxx x xxxxx xxxx, xxxxxxxxxx-xx xxxx výše xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, dosavadní plátce xxxx.

(5) Xxxxx mzda x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx výše xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, nový xxxxxx xxxx podle xxxxxxxx 2 xxxxxxx xx xxxx (dávky xxxxxxxxxxxx pojištění) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx mezi xxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx mzdy x xxxxxxxxxxx xxxxxx, a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx tyto skutečnosti xxxxxx xxxxxx mzdy xxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxx kalendářního xxxxxx, xx xxxxxx dochází xx xxxxx plátce xxxx.

§294 >>

(1) Xxx, xxx přijímá xxxxxxxxxxx xx xxxxx, je xxxxxxx vyžádat xx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx, u xxxx xxxxxxxxx pracoval, x xxx, zda xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx srážkami x xxxx xxxx, kterým xxxxxx x v xx prospěch. Xxxxxx xxxxxxxxx je povinen xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx; xx xxxxxxx platí xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx (§299), x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx bylo xxxxxx xxxxxxxxx ukončeno, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

(2) Zjistí-li ten, x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx nově xx xxxxx, že xxx xxxxxxx výkon xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxx, xxxxxx to xxx xxxxxxx soudu, xxxxx výkon xxxxxxx.

(3) Xxxx tomu, x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx do práce, xxxxxx do xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx srážkami xx xxxx, seznámí ho x dosavadním průběhem xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxx dosud xxxxxxxxxxx xxxxxx, uvede, xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx, pro kterou xxxx xxx srážky xxxx xxxxxxxxx, x xxxx je xxxx xxxxxx; vyzve xx, xxx xxx dne, xxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx ze xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx výkonu xxxxxxxxxx xxxxxxxx ze mzdy.

§295 >>

(1) Xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx u xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxx to xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx rozhodnutí xxxxxxxx xx xxxx. Xx xxxxxxx xxxxx musí xxxxxxx xxxxx rovněž xxxxxxx, že xxxxxxxxx xxxxx x jiného xxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx, xx x xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx zašle xxxxx vyúčtování xxxxxx, xxxxx xx mzdy xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx, a xxxxxx xxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxxx byl xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx x xxxx xxxxxx xxxx xxxx pohledávky.

§296 >>

(1) Xxxxxxx-xx xxxxxxx plátce mzdy xxxxxxxxx xxxxxxxx x §294 odst. 1 x 2 nebo x §295 xxxx. 2, xxxx xx xxxxxxxxx domáhat, xxx xx plátce mzdy xxxxxxxx částky, xx xxxxx by xxx xxxxx, kdyby xxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §294 x 295 může xxxx xxxxxx povinnému x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx (§53).

Několik xxxxxx xxxx

§297 >>

(1) Xxxxxx-xx xxxxxxx xxxx od několika xxxxxx xxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx všechny xxxx xxxx.

(2) Xxxxxx xx xxxx xx xxxxx xxxxxx mzdy xxxxxxx provádět xxx xxx, kdy xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx rozhodnutí.

(3) Nastupuje-li xxxxxxx do práce, xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxx xx xxxxxxx ustanovení §293, 294 x 296.

§298 >>

(1) Xxxxxxxx-xx xxxx provádění xxxxxx xx xxxx několika xxxxxxx mzdy, xxxx xxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxx povinného xxxxxxxxxxx x některého xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx nezabavitelné xxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxx oznámit xx xxxxx. Xxxx xxx xxxxx určí, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx částky xx xxxxx plátce xxxx srážet. Xxxx xxxx xxx xxxxx, xxxxxxx xxxx-xx prováděny xxxxxx xxx xxx xxx běžné výživné, xxx xx xxxxxxxx xxxxx některý x xxxxxx mzdy x xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(2) Provádí-li xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxx srážky xxxx xxxxx. Xxxx xxxxxxx, zda celkově xxxxxxx částka xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx oprávněného. Xxxxxxxxxxx-xx xx, vyplatí celou xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx-xx xx, vyplatí xxxx xx sražené xxxxxx xxxxxxxxxxx jen xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx pohledávce, a xxxxxx vrátí povinnému.

Xxxxxx x xxxxxx xxxxxx

§299 >>

(1) Xxxxxxxxxx x výkonu rozhodnutí xxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxx i xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx z xxxxx, xx xxxxxxxxxx příjmu, xx služebního platu, x xxxxxx z xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx x provedení práce, x xxxxxx za xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, x odměny xxxxx xxxxxxxxxxxxxx územních xxxxxxxxxxxxx celků, x xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx jednorázově. Xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx x příjmů, které xxxxxxxxx xxxxxxxxx odměnu xx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx, xxxxx jsou

a) xxxxxxx mzdy xxxx xxxxx,

x) nemocenské 173),

x) xxxxxxxx pomoc x xxxxxxxxx 173),

d) xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx,

x) podpora x xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx, popřípadě xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxx") 220),

x) peněžitá xxxxxx věrnostní xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x souvislosti se xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx za xxxxxx xx xxxxxxx xx dobu xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx pracovní xxxxxxxxxxxx,

x) dávky xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx o xxxxxxx podle občanského xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx příspěvek xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx neschopnosti zaměstnavatele 221).

(2) Xxx-xx o xxxxx rozhodnutí srážkami x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx z xxxxxxx xxxxx úhradu xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx služby xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx formě, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx potřebná xx xxxxxx xxxxxxx za xxxxxxxxxxx sociální xxxxxx x xxxxxx rovnající xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx službách 222).

(3) Jsou-li xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx poskytované xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx částka, xxxxxx xxxxxxx vzhledem xx xxxx xxxxxxx xxx xxx zaopatření xxxxx xxxxxxxxx. Výši xxxx xxxxxx určí xxxx x xxxxxxxx x nařízení xxxxxx xxxxxxxxxx; k jejímu xxxxxx soud nařídí xxxxxxx.

(4) X xxxxxxxxxx xx srážky vypočítávají xxxxxx x každého xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxx odvozena xxxx nebo xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisy 220). Xxxxxxxx-xx xxxxxxx xx práce xxxx xxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 xx 3 x xxxx, xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, měsíčního xxxxx, xxxxxxxxxx příjmu, xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx výše xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx jinými xxxxxxxx předpisy (xxxx xxx "xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx"), považují se xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, měsíčního xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, služebního xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxx poskytování xxxxxxxxxx xx měsíční xxxxxx, xx který xx xxxxxxxx ustanovení x výkonu xxxxxxxxxx xxxxxxxx ze mzdy.

§300 >>

§300 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 264/2006 Sb.

§301 >>

(1) Xxxxx xx v xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx, xxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx právnickou x xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx některé x xxxxxx xxxxxxxxx x §299.

(2) Osoba xxxx orgán xxxxxxx xxxx, vůči xxxxxx xx povinný xxxxx xx xxxxx státní xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxx, které xxxxxx vyplaceny jednorázově, xxxx xx xxxxxx xxxxx §299 odst. 1 písm. x) xx x) x x) xx x), xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx příjmů.

§302 >>

(1) Xx-xx xxxxxxx vedle xxxxx xx mzdu i xxxxx xx xxxx xxxxxx, uvedený x §299, xxxxxxxxx xx xxx, xxxxxx xxx x xxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx výkonu rozhodnutí xxxxxxxx xx xxxx xxxxx místo xxxx xxxx vedle xx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx uvedených x 299, xxxxxxxx xx nařízení xxxxxx xxxxxxxxxx i xx xxxxx xxxxxx.

Hlava XXX.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx z účtu x xxxxxxxxx xxxxxx

§303

(1) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxx nařídit ohledně xxxxxxxxxx povinného x xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx měně x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx.

(2) Výkon xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx z xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx dědic xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxx jmění"). To xxxxxxx, má-li xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx nakládat nebo xxx-xx x xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx zůstavitelovy dluhy xxxx xxxxx související x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx jako xxxxxxxxxxx jmění.

§304

(1) X xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx přikáže xxxxxxxxx xxxxxx, xxx xx xxxxxxxx, xxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxx xxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx příslušenství nevyplácel xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx ně započtení x xxx jinak x xxxx nenakládal. Xxxxxx-xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx více xxxx xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxx, v xxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx odepsána. X xxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxx xx 15 dnů xx xxxxxxxx usnesení xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx x účtu xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxx jde x takovou xxxxxxxxxx, xxx xx xxxxx x xx volně xxxxxxxx x xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx zůstavitelovy dluhy xxxx dluhy související x xxxxxx správou xxxx nabytých xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, a xxxxxxx tyto xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx též veřejnými xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx-xx xxxxxxx, že xxxxxxxxxx x účtu xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx ve xxxx xxxxx nebo xxxxxxxx-xx tyto xxxxxxxxxxx xxxxxx jinak, xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx je xxxxxx xx vlastních xxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx xxx usnesení doručeno xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxx ztrácí xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx ústavu doručeno xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx rozhodnutí, xxxxx xxxxxx peněžní prostředky x xxxx, použít xxxx prostředky x xxxxxxx xxxx s xxxx jinak xxxxxxxx, x to xx xxxx vymáhané pohledávky x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx; xx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, na xxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx ústavu, xxxxx xxxxx xx xxxxxxx v xxxxxxxx x xxxxxxxx výkonu xxxxxxxxxx.

§304x

(1) Xxxxxx xxxxxxx x §304 odst. 1 x 3 xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxx prostředky, které xxxx xxxxxxxx určeny xxx výplatu mezd (xxxxx), xxxxxx xxxx (xxxxx) a dalších xxxxxx, xxxxx nahrazují xxxxxx xx práci, xxxx xxxxxxxxxxxx, splatných xx výplatním xxxxxxx xxxxxxxx následujícím po xxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx doručeno xxxxxxxx x nařízení xxxxxx xxxxxxxxxx; mzdy (xxxxx), xxxxxxx mezd (xxxxx) x xxxxxx, xxxxx nahrazují odměnu xx xxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx výplatních xxxxxxxxx xxx z xxxxxxxxxx x xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx rozhodnutí xxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x odstavci 1 xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx mu xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxx xxxxx xxxx platby, xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx zaměstnanců x xxxxxxxx výše mzdy (xxxxx), náhrady xxxx (xxxxx) xxxx jiných xxxxxx, která xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx, xxx xxx mají xxx xxxxxxxxx; podpis xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx být xxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx (xxxxx), xxxxxx xxxx (xxxxx) xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx nahrazují xxxxxx xx práci, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xx xxxx uloží.

§304a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 30/2000 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2001

§304b

(1) Je-li povinný xxxxxxxx osobou, xxxxxx xxxxxxx v §304 xxxx. 1 x 3 xxx postup xxxxx §307 xxxx. 2 a odst. 3 xxxx xxxxx xx nevztahují na xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx trojnásobku xxxxxxxxx xxxxxx jednotlivce xxxxx xxxxxxxx předpisu xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xx-xx u jednoho xxxxxxxxx xxxxxx povinný xxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx výkonem xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pohledávky x xxxx u xxxxxxxxx ústavu, použije xx xxxx první xxxxx x xxxx x xxxx, na xxxx xx k xxxxxxxx podání žádosti xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xx xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx xxxxx xxxxxxx povinnému xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx jednoho xxxxxx x výkonu xxxxxxxxxx, xxxx, xxx-xx výkon xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pohledávky x téhož xxxx xxxxxxx k xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, do xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx překrývá xxxx od xxxxxxxx xxxxxxxx o nařízení xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx do xxxxxxxx xxxxxx x výkonu xxxxxxxxxx. X xxx xxxx být xxxxxxx xxx nařízení výkonu xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx §304c xxxx. 1, převede následující xxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxx nevyplacené xxxxxxx prostředky xxxxx xxxxxxxx 1 povinnému xx xxxxx xxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 oznámí xxxxxxx xxxxx xxxxx, který xxxxxxx xxxxx rozhodnutí.

(4) Xx-xx výkon xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §262a xxxx. 4, xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x §304 xxxx. 1 x 3 xxx xxxxxx xxxxx §307 odst. 1 x 2 xx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx na xxxx x xxxxxxxx, x němž bylo xxxxxxxxx xxxxxx doručeno xxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxx rozhodnutí. Xx-xx xxxxxx podle xxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxx podle xxxxxxxx 1 věty xxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx v §304 xxxx. 1 a 3 xxx postup xxxxx §307 odst. 1 x 2 xx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx nebo xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx; xxxxxxxx 2 xxxx xxxxx xx xxxxxxx obdobně. X xxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx podle xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx účinného x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxx-xx výkon xxxxxxxxxx přikázáním xxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx k vydobytí xxxx xxxxxxxxxx, v xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx první xx výše xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx určí xxxxx xxxxxxxx předpisu xxxxxxxxxxxx výši xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx o nařízení xxxxxx xxxxxxxxxx peněžnímu xxxxxx.

§304c

(1) Xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx soud doručil xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx rozhodnutí xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x účtu xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx osobou, xx xxxxxxx poté, xx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx podle §304d xxxx. 3, s xxxxxxxx na xxxx xxxxxx uzavřít xxxxxxx x platebním xxxx xxxxxxx xx podmínek xxxxx xxxxxxxx 2 xx 6, §304d xxxx. 4 x §304e xxxx. 1 x 2 (xxxx xxx "xxxxxxxx účet") x xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx 5 xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx žádosti a xxxxxxx jedinečným xxxxxxxx xxx, xxx xxxx xxxxxx, že xxx x xxxxxxxx účet. Xxxxxxxx žádosti xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx x xxxx xxxxxxxx xxxx v xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx. Xxxxxxx ústav xxxx xxxxx na xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx. Xxxxx peněžní xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx, jimiž xx řídí účet, xx xxxxx xx xxxxx xxxxx rozhodnutí xxxxx povinnému; xxxxxxxx xxxxxx xxxx, xx xxxxx xx veden xxxxx rozhodnutí proti xxxxxxxxx, se xxxxx xxxxx x závislosti xx tom, xxx xx či není xx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx. Zřízení xxxxxxxxxx xxxx oznámí xxxxxxx ústav xxxx xxxxxx, které nařídily xxxxx rozhodnutí xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx z xxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xx chráněný xxxx převáděny xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx, že je xx xxxxxxxx povinného xxxxx i xxxx xxxxxxxx účet, xxxxx x xxx oznámení xxxxxx xx 7 xxx xx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Ohledně xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx z xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xx xxxxxxx prostředky xxxxxxxx od xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §304e xxxx. 2 věty xxxxx xxxx xxxxx, xx xxxx, xx xxxxx je veden xxxxx rozhodnutí proti xxxxxxxxx, x xxxx xxxxxxxxx v oznámení xxxxx §304d odst. 3, xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx chráněný xxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx peněžní xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx na xxxx, xx xxxxx xx xxxxx výkon xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, z xxxx dlužníka xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx, plátce xxxxxx příjmu xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §317 xxxx. 1 xxxxxxxxx v oznámení xxxxx §304d odst. 3, do konce xxxxxxxxxx dne, x xxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx, xx který xx xxxxx xxxxx rozhodnutí xxxxx xxxxxxxxx.

(4) Je-li x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx rozhodnutí xx xxxx účtů xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 také xxxx, xx xxxxxxx xxxxx xx prospěch xxxxxxxxxx účtu xxxxxxxxx xxxxxxx prostředky. Xxx-xx xxxx, ze xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx, xxxxxx, xxxx xx něj xxxxxxx xxx xxxxx výkon xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xx xxxxx peněžního xxxxxx do 14 xxx od xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx u xxxxx xxxxxxxxx ústavu, xx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, x xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx prostředky xx xxxxxxxx xxxx; xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx soudu, xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx sdělí dlužníku xxxxxxxxx, xxxxxx mzdy, xxxxxx jiného xxxxxx xxxx xxxxxxxx dítěte xxxxx §317 odst. 1, kteří xxxx xxxxxxx x oznámení xxxxx §304d xxxx. 3. Xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx mzdy, plátce xxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxx podle §317 xxxx. 1 xxxxxxx peněžní xxxxxxxxxx xxxxx §304d xxxx. 2 xx xxxxx xxxx podle sdělení xxxxx xxxxx věty xxxxx ode xxx xxxxxxxxxxxxx po dni, xxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx, které xxxxxxxx xxxxx rozhodnutí xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx z xxxxxxxx xxxx ke xxx xxxxxx účtu.

(5) Xxxxxxx ústav xxxxxxx xx chráněný účet xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 3, peněžní xxxxxxxxxx xxxxx §304b xxxx. 2 věty xxxxxxxx x xxxxxxx prostředky, xx xxx povinnému xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx nárok x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx. Peněžní xxxxx xxxxxx svoji xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxx.

(6) Peněžní ústav xxxxxx smlouvu o xxxxxxxxx účtu uzavřít, xxxx závazek x xxxx smlouvy xxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx zákona xxxxxxxxxxxx opatření xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

§304x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 38/2021 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.7.2021

§304d

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx §317 xxxx. 1 xx 3, §318 xxxx 319, xxxxxx xxxx nebo plátce xxxxxx xxxxxx xxxxx §299 na xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx soudu xxxx povinnému xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx účtu, x nějž xxxx xxxx pohledávky, xxxx xxxx jiné příjmy xxxxxxxxx. Xx-xx povinným xxxxx, x jejímž xxxxx má dlužník xxxxxx podle §317 xxxx. 1 xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxx první xxxxxxx pohledávky xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §317 xxxx. 1 x xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §317 odst. 1 (dále jen "xxxxxxx x xxxxxxxxx"). X xxxxxxxxx xx xxxx uvede xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx x výživného, xxxxxxxx xxxxxxxxx, číslo účtu xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxx tyto xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx vypláceny, x datum vystavení xxxxxxxxx. Xxxxxxx povinného, xxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxx vzor xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxx požádá xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx dlužníka z xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx žádost xxxxxxxxx.

(2) Dlužník xxxxxxxxx, xxxxxx mzdy, xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x výživného (xxxx jen "dlužník x xxxxxxxxxx příjmu") xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx xx xxx, kdy xx bylo doručeno xxxxxxxxx podle §304e xxxx. 2 xxxx xxxxxxxx, z účtu, xxxxx xxxxx bylo xxxxxxx x xxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx číslo xx xxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxx jiné xxxxxx xxxxx odstavce 1. X tom musí xxx na xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxx.

(3) Soud oznámí xx žádost xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx odkladu xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx, z xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxxxxx, a xxxxx účtu povinného x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, na xxxxx xx xxxxx výkon xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx příjmy xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxxx. Xxxxx oznámení zašle xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx. Při xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x potvrzení xxxxx odstavce 1.

(4) Xx-xx xxxxx rozhodnutí xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx účtu xxxxx x vydobytí více xxxxxxxxxx, xxxxxxxx se §304c xxxx. 2 xx 5 na xxxxxxx výkony xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x xx xxxxx xxxxxx rozhodnutí, xxxx-xx usnesení o xxxxxxxx xxxxxx rozhodnutí xxxxxxxx peněžnímu ústavu xxxxx, xxx nastaly xxxxxxxxxxx xxxxx §304e xxxx. 2.

§304d vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 38/2021 Xx. x xxxxxxxxx od 1.7.2021

§304x

(1) Povinný xxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx. Vyjde-li x xxxxxx najevo, xx xxxx pro xxxxxxxxx zřízeno více xxxxxxxxxx účtů, xxxxxxxx xxxx, xxxxx z xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx chráněným. Xxxx xxxx xxxxxxxxxx o xxx, xx xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx-xx xxxxxx, xx povinný xxxxx úmyslně xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx §304c xxxx. 1 xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx dlužníku x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx §304d xxxx. 1. Usnesení xxxx doručí oprávněnému, xxxxxxxxx x všem xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxxx zřízeny xxxxxxxx xxxx. Peněžním xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxx x chráněném xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx dni, x xxxx bylo peněžnímu xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx věty druhé, xxxxx-xx o xxxxxxx xxxxx, xxxxx má xxxx xxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxxxx-xx xx dále xxxxx, xxxxxxxxxx xx xx xxxx, který xxx xxxxxx jako xxxxxxxx, xxx xxx xxxxxxxxxxxxx xx dni, x xxxx xxx xxxx, ze xxxxxxx xxxx převáděny peněžní xxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxx, xxxxxx nebo xx něj přestal xxx veden xxxxx xxxxxxxxxx, §304c, 304d x odstavce 1 x 3; peněžní xxxxx x povinný xx xxxxx dohodnout xx zániku závazku xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx. Je-li x peněžního xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxx dne xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx 14xxxxx xxxxx xxxxx §304c xxxx. 4, x níž xxx xxxxxxx xxxxx další xxxx xxxxxx u xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxx, xx xx xx xxxx, xxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx §304c, 304d x odstavce 1 x 3 nebo xx zanikl xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx; povinný xxxx xxxxxxxxx zašle xxx xxxxxxxxxx odkladu xxxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Poruší-li xxxxxxx x chráněného příjmu xxxxxxxxx podle §304d xxxx. 2, xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx mu dlužník x chráněného příjmu xxxxxxxx xxxxxx, na xxxxxx xx xxx xxxxx, xxxxx dlužník x chráněného příjmu xxxx xxxxxxxxx xxxxxx. X xxx xxxx xxx dlužník z xxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxx podle §304d xxxx. 1 poučen.

(4) X xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx poučí xxxxxxxxx xxxxx §304c, 304d x odstavců 1 xx 3.

§304e xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 38/2021 Sb. x xxxxxxxxx od 1.7.2021

§305 >>

X xxx, xx usnesení x xxxxxxxx xxxxxx rozhodnutí xxxxxx xxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx; xxxxxxxxx ústavu vyrozumění xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx.

§306 >>

(1) Xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx rozhodnutí xx xxxxxxxx xx xx xxxx vymáhané xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx pohledávku xxxxxxxxx x xxxx xx xxxx, v xxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx prostředky x okamžiku, v xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx usnesení x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x xx xxxxxxxxxx x xxxx, která vznikla xxx, xx xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx dodatečně, nejpozději xxxx do xxxxx xxxxxx ode dne, xxx xxxx peněžnímu xxxxxx doručeno xxxxxxxxxx xxxxx §305; xxxxxxxxx xxxxxxxxx ústavu xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxx 94) x ustanovení §304a xxx xxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx manžela xxxxxxxxx x peněžního xxxxxx xx xxxxxxxx pouze xx xxxxxxxxxx manžela xxxxxxxxx x účtu xx xxxx, x xxxx xxxx na xxxx peněžní xxxxxxxxxx x okamžiku, x xxxx bylo xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx usnesení x xxxxxxxx výkonu xxxxxxxxxx; xxxxx se xxxxxxxx 1 xxxxxxx xxxxxxx. Ve xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x účtu manžela xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx se §307 xxxx. 3 xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx (§307, 308, §309a xxxx. 1 x 3) xxxxx xxxxxxxxxx zaniká.

§307

(1) Xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx pohledávky a xxxxxx příslušenství x xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx oprávněnému. Xxx-xx xxxxx rozhodnutí nařízen xx xxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx pořadí uvedeného x usnesení o xxxxxxxx výkonu rozhodnutí.

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx ve xxx, xxxxx následuje xx doručení xxxxxxxxxx xxxxx §305; xxxx-xx xxxx pohledávka povinného x xxxx ještě xxxxxxx, xxxxxxx peněžní xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx dni, xxxxx xxxxxxxxx po její xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx i xxxxx, postačuje-li xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x účtu xxx x částečnému xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Nebyla-li xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx rozhodnutí xxxx ve dni xxxxxxxxxxxx po dni, x xxxx na xxxx dojdou xxxxxxx xxxxxxxxxx v takové xxxx, která xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx oprávněného. Xxxxxxx-xx x xxxx xx xxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §305, xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx dodatečně xxxxxxx xxxxxxxxx prostředků xxxx ohledně xxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle §304b xxxx. 1 věty xxxxx xxxxxx ve xxx, xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx oprávněnému xxxxx, xx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx. Pohledávku x účtu peněžní xxxxx odepíše x xxxxxxxxxxx xx vyplatí x tehdy, nepostačuje-li x jeho xxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx pohledávku x xxxx xxxxxxxxx xx peněžní xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x když xx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, kterou by xxxxx mohl xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx ústav xxxxxxx x rozsahu xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

§308

(1) Xxxxxx-xx soud xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx (§266) x xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx mu xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx vyrozumění, xx xxxxxx xxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxx-xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx moci xxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx peněžního xxxxxx podle §304 xxxx. 1 a xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x §304 xxxx. 3, §306 x 307; byl-li xxxxx rozhodnutí xxxxxxxx xxxxxxxx, platí to xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx z xxxx. X xxx, xx xxxxxxxx o xxxxxxxxx (xxxxxxxxx xxxxxxxxx) xxxxxx xxxxxxxxxx nabylo xxxxxx xxxx, soud xxxxxxx ústav xxxxxxxx.

§309 >>

(1) Byl-li xxxxx xxxxxxxxxx přikázáním xxxxxxxxxx x téhož xxxx nařízen k xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx se jednotlivé xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxx pohledávek, xxx xxx xxx xxxxxxx výkon rozhodnutí, xx xxxx xxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx usnesení x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx; xxxx-xx mu xxxxx dne xxxxxxxx xxxxxxxx x nařízení xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx pohledávek, mají xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Nestačí-li pohledávka x xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx všech xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xx poměrně; xxxxxxxxxx §316 xxxx. 2 x 3 xx xxxxx xxxxxxx.

(3) Byl-li xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x téhož xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx zákazy xxxxxxx x §304 xxxx. 1 a 3 do xxxx xxxxxxx x §304b xxxx. 4 k xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

§309x

(1) Byla-li pohledávka x xxxx povinného xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxx povinného xx xxxxxxxx jeho xxxxxxxx x xxxx-xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx pohledávka, pro xxx byl nařízen xxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxxx přikázáním xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx z účtu, xxxxxxxxx její části, xxxxxxx xxx tehdy, xxxxxxxx práva xxxxxxx, xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx z xxxx xx jejich xxxxxxx zcela xxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx ústav xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §307 odst. 2 x 3, xxxxxxxxx x xxx, xxxxx xxxxxxxxx poté, co xx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxx-xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxxxx xxx pohledávka, xxx niž xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxx-xx xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 stejné xxxxxx jako xxxxxxxxxx, xxx xxx xxx xxxxxxx xxxxx rozhodnutí, x xxxxxxx-xx těmito xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx z xxxx, xx xxx se xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx (§306 odst. 1), x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx její xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx; xxxxxxxxxx §316 xxxx. 2 a 3 xx xxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx peněžní xxxxx provede xxxxxxx xxxxx §307 xxxx. 3.

(4) Xxx xxxxxx xxxx uvedených x xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxxxx den xxxxxx xxxxxx.

§310 >>

Předpisy vylučující xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx z účtu x peněžního xxxxxx x jinému xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx z xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx.

§311 >>

Xxxxxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx tak, jak xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx §304 odst. 1 x 307 xx 309a, může xx xxxxxxxxx domáhat, x to x xxxxx, xxxx xx xx xxxx povinného xxxx dostatek prostředků, xxx xx peněžní xxxxx zaplatil xxxxxx, xx kterou by xxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

§311a

Je-li účet x xxxxxxxxx xxxxxx zřízen xxx xxxx xxxx, xxxxxxx xx §303 xx 311 xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx na xxxx xxxxxxx povinnému xxxxxxx.

§311x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 293/2013 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2014

Přikázání jiných peněžitých xxxxxxxxxx

§312

(1) Xxxxx rozhodnutí xxxxxxxxxx xxxx peněžité xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x účtu x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx uvedeného x §299 xxx xxxxxxx x x xxxxxxx, že pohledávka xxxxxxxxx se stane xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx i x xxxxxxx, xx xxxxxxxxx budou xxxxx xxxxxxxxxx z téhož xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx postupně vznikat.

(2) Xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x x xxxxxxx, že xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx je xxxxxxx účastníkem, xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx věku xxxx xxxx xxx xxxx. Xx-xx xx xxxxxx, xxxx xx xxxxxx xxxx usnesení x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx nahradí svým xxxxxxxxxxx prohlášení xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx závazku xxxx x xxxxxxx o xxxxxx. Souhlas xxxxx xxxxx, xx-xx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x nařízení xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx x uplatnění xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právních xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx oprávněný.

(3) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, nelze xxxxxxx xxxxxxxxxx pohledávky.

(4) Xxxxx xxxxxxxxxx postihuje xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx oprávněného x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxx xxx byl xxxxxxx.

§313

(1) X xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxx xx svou xxxxxxxxxxx xxxxxxx nakládal x xxxxx xx, aby xxxxx do 15 xxx xx doručení xxxxxxxx xxxxxxx, zda xxxxxxxxxx nabyl jako xxxxxxxxxxx xxxxx, a xxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xx xxxxx x xx volně xxxxxxxx x xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx vymáhány xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx správou xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, a doložil xxxx skutečnosti xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo ověřenými xxxxxxxx orgány, xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx-xx xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx x xxxx nabyl xxxx xxxxxxxxxxx jmění, x xxxxxxxx-xx další skutečnosti, xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx-xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxxx zastaví. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxx xx okamžiku, xxx xx bylo xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx jeho xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx ni xxxxxxxxx xxxx s ní xxxxx nakládal.

(2) Soud xxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxx výkonu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, povinnému a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx je xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx nesmí být xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxx právo xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx usnesení o xxxxxxxx xxxxxx rozhodnutí.

§314 >>

Xxxxxxx nabude xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx právní xxxx, xxxxxxxx x xxx soud oprávněného x xxxxxxxx xxxxxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxxxx soud xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx rukou.

§314x

(1) Xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx tak, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx vyplatí xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxx vyplatí xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxx, xxxxx xxxxxxxxx xx doručení xxxxxxxxxx podle §314; xxxx-xx xxxxxxxxxx povinného x xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, jakmile xx xxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx oprávněnému xx xxxxxxx dlužník xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx své povinnosti xxxx xxxxxxxxx.

§314x xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 30/2000 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2001

§314b

(1) Je-li to xxxxxx, xxxx namísto xxxxxxx xxxxx §314a xxxxxx prodej xxxxxxxxxx x dražbě. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §328b, §329 xxxx. 1 xx 6 x §329a xx 330a.

(2) Zaplatí-li xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxx, přejdou xx vydražitele xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x pohledávce doposud xxxxxxxx povinnému, a xx x xxxxxxxx xxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Přechod xxxx x xxxxxx xxxxxx soud xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx v xxxxxx x osobě, xxxxx xxxxxxxxx poskytla, xx-xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

§314x

(1) Byla-li pohledávka xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 154) xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxx-xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx než xxxxxxxxxx, xxx xxx xxx xxxxxxx výkon xxxxxxxxxx, lze xxxxx xxxxxxxxxx takto xxxxxxx xxxxxxxxxx, popřípadě její xxxxx, xxxxxxx xxx xxxxx, xxxxxxxx práva xxxxxxx, aniž xx xxxxxxxxxx xxxx zcela xxxxxxxxx věřiteli xxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx povinného pohledávku (xxxx xxxx) vyplatí xxxxxxxxxxx xx xxxx, xx se x xxxxxx xxxxx dozvěděl; xxxxxxxxxx §314a xxxx. 2 xxx xxxx xxxxxxx.

(2) Xxxx-xx xxxxx xxxxxxx x odstavci 1 xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxx xxx byl xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, při xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx k xxx xxxxxxxxxx.

(3) Mají-li xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, pro xxx byl nařízen xxxxx rozhodnutí, x xxxxxxx-xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx (§312 xxxx. 3), x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, uhradí xx xxxxxxxx pohledávka, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx.

(4) Xxx pořadí xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 je xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx.

§315

(1) Nevyplatí-li xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §314a xxxx. 2, xxxxxxxxx xxxxx §314c xxxx. 1 x 3, xxxx xxxxxxxxx xxxxx dlužníku xxxxxxxxx xxxxxxxx jménem xxxxx návrh xx xxxxx rozhodnutí, jestliže xxx xxxx xxxxx xxxxxxx, jinak xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x řízení xxxxx xxxxx xxxxx, popřípadě x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxx x dlužníkem xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx, xxx prominout xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxx také xxxxxx xxxxxxxx xxxx vlastní xxxxxxxxxx, kterou xx xxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx-xx xxxxxxxxx včas x xxxxx, popřípadě x xxxxxx orgánu xxxxxxxxxx xxxxxxxxx vůči xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx neoznámí-li xxxxxxxxx, xx xx xxxxxxxxx, odpovídá xxxxxxxxx xx škodu, která xx xx tím xxxxxxxxx vznikla.

§316 >>

(1) Xxx-xx xxxxx xxxxxxxxxx nařízen xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx se jednotlivé xxxxxxxxxx x tom xxxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx doručeno xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Bylo-li mu xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx nemohly xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx úplně xxxxxxxxxx, xxxxxxxx dlužník xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx poměrně.

(2) Xx-xx být uspokojeno xxxxxxx pohledávek, xxxx xxxxxxx povinného odevzdat xxxxxxxx částku xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, jestliže xx to na xxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx oprávněné x vyplatí jim xxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx.

(3) Odevzdáním xxxxxxx xxxxxx soudu xxxxxxxxx xx dlužník xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxxx xxxx částky.

Xxxxxxxxxx nepodléhající xxxxxx xxxxxxxxxx

§317

(1) Xxxxxx rozhodnutí xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx podle pojistné xxxxxxx xxxxxxx pojišťovna, xx-xx xxx náhrady xxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx budovy, x xxxxxxx na xxxx. Xx xxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx dítě xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx podpoře.

(2) Xxxxxx rozhodnutí nepodléhají xxxxx xxxxx zákona x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, příspěvek xx xxxx, zaopatřovací xxxxxxxxx, xxxxx pomoci v xxxxxx nouzi, xxxxxxxx xxxxxxx xxx nezaopatřené xxxx, xxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx , xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx způsobených xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx a zvláštní xxxxxxxxx k důchodu xxxxx xxxxxx upravujícího xxxxxxx xxxxxxxxx národního xxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx pozůstalých xx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx podpory x pěstounské xxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx povinný xxxxx xxxx substituční xxxxx. Xx xxxxxxx, xx-xx povinný xxxxx x pohledávkou volně xxxxxxxx xxxx xxx-xx x xxxxx rozhodnutí, xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx dluhy xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx správou xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx tohoto xxxxxx upravující xxxxx xxxxxxxxxx nemají xxxx xx xxxxx práv x xxxxxxx povinností xxxxxxxxxxxxx x ujednání x finančním zajištění xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 213) xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x vzniklo xxxx xxxxxxx návrhu xx xxxxx rozhodnutí. Xx platí i x xxxxxxx, že xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx až xxxx, xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx vědět xxx x xxxx.

§318

Xxxxxxxxxx fyzických xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx při xxxxxx xxxxxxxxxxxxx činnosti, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx jen xxxxx pětinami; xx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §279 xxxx. 2, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx. Xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx užije xxxxxxxxx xxxxxxxxxx §280 xxxx. 2 a 3.

§319 >>

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxxx autor, xxx xxxxx pětinami; je-li xxxx xxxxxxxxx výkon xxxxxxxxxx pro xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pohledávek xxxxxxxxx x §279 xxxx. 2, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx třemi xxxxxxxx. Xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx přiměřeně xxxxxxxxxx §280 odst. 2 a 3.

(2) Xxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx organizace, xxxxxx xxxx nařízení výkonu xxxxxxxxxx též xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxx xx xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx výkonu rozhodnutí xx vztahuje jak xx xxxxxx, xxxxx xxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, tak xx xxxxxx, xxxxx x xx v běžném xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx odstavců 1 a 2 xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx z xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx

§320 >>

(1) Výkon xxxxxxxxxx lze nařídit xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx v §299, xxx-xx x xxxxx, xxxxx xx majetkovou xxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx povinného a xx xxxxxxxxxxxx na xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx se nepoužije, xx-xx podíl společníka x obchodní xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx papírem xxxx zaknihovaným xxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxx-xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx řízení xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx nebo xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx zaknihovaným cenným xxxxxxx.

(2) Xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx ustanovení §312 odst. 3, §313 xx 316 x 317 xxxx. 3, není-li xxxxxxxxx xxxxx. X určení xxxxxxxx ceny xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx-xx xxxx určit xx xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx jiné majetkové xxxxx xxxxxxx.

(3) Spočívá-li xxxxx povinného xx xxxxxx nebo dodání xxxxxxxx věcí, xxxxxxxxx xx xxxx věci xxxx xxxxx; vydání x xxxxxx věcí xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x §315 odst. 1 xxxxxxxxxxx. Xxxx xxx postupuje xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx §326b x §328334a.

§320x

Xxxxxxxxx xxxxxx povinného xx veřejné xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxx-xx nařízením výkonu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx účasti xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxx xx likvidačním xxxxxxxx.

(2) Xxxxxx-xx x xxxxxxxx xxxxxxxx výkonu xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx společnosti, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx pohledávku x práva xx xxxxxxxxxx.

(3) Xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx §312 xxxx. 3, §313 xx 316 x §317 xxxx. 3.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 až 3 se použijí x xx xxxxxxxxx xxxxxx povinného v xxxxxxxxxx společnosti, xx-xx xxxxxxxxxxxxxx.

Postižení účasti xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx s xxxxxxx omezeným, x xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx x komanditní xxxxxxxxxxx

§320xx

(1) X nařízení xxxxxx xxxxxxxxxx soud zakáže

a) xxxxxxxxx převádět xxxx xxxxx komanditisty v xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx omezeným xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx (xxxx xxx "xxxxx") xxxx xx xxxxxxxxx x

x) příslušnému orgánu xxxxxxxxxx společnosti, společnosti x ručením xxxxxxxx xxxx družstvu xxxxxx xxxxxxxxx k převodu xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xx-xx xx potřeba.

(2) V xxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx uloží xxxxxxxxx, xxx xxxxx xx 15 xxx xx xxxxxxxx usnesení oznámil, xxx podíl xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, x pokud xxx x xxxxxx xxxxx, xxx xx právo x ním xxxxx xxxxxxxx x xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx zůstavitelovy dluhy xxxx dluhy xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx jako xxxxxxxxxxx xxxxx, a xxxxxxx xxxx skutečnosti xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxx veřejnými xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx-xx xxxxxxx, xx podíl xxxxx xxxx substituční xxxxx, a nedoloží-li xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx-xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx jinak, xxxx xxxxx rozhodnutí xxxxxxx.

(3) Komanditní xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x ručením xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xx xxxxxxxx doručí xx xxxxxxxxx xxxxx.

§320xx

(1) Je-li xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx po právní xxxx usnesení x xxxxxxxx xxxxxx rozhodnutí x xxxxxx. Xxxx xxxxxx postupuje přiměřeně xxxxx §322 xxxx. 5, §328b330a. Xx-xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx byt, xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx §320aa xxxx přiměřeně xxxxx §336 xx 337h; dražební vyhlášku xxxx xxxxx i xxxxxxxx. Xx-xx s xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx užívat xxx x x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx družstva xx xxxxx xxxxxx jednání xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xx nepřevoditelný.

(2) X xxxxxx rozhodné ceny xxxxxxx soud xxxxxx; xx xxx účelem xxxx xxxxxxxx společnost xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx potřebné x určení xxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxx vyhlášku xxxx xxxxxx obchodní xxxxxxxxxxx xxxx družstvu. Xxxxxxxxxx nebo družstvo xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx, že xx byla xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx k xxxxxxxxxx v sídle xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx informuje společníky xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx valné xxxxxxx x družstvo xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx družstva, v xxxx se xxxxxxx xxx, x němuž xx povinný nájemní xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, který x xx požádá, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx x nebezpečí na xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx. Udělením příklepu xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx společnosti xxxx členem xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, jehož xxxxx byl xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx-xx se xxxxxx xxxx xxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxx x xxxxx-xx x xxxxxx xxxxxxxxx stejné xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx se xx xxxxxxx.

(5) V xxxxxx lze xxxxxx x podíl, xxxxx xx xxxxxxx převoditelný. X xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx příklep xxxxxx xxx xxxx, xxx xxxx dražbou xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx smlouvou nebo xxxxxxxxx xxx nabytí xxxxxx.

(6) Účinky udělení xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xx oznámí xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxx-xx se xxxxxx podíl xxx x opakované xxxxxx, xxxxxxxx o xxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx písemně komanditní xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

(8) Nepodaří-li xx xxxxxx podíl ani x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx není-li podíl xxxxxxxxxxxx, postihuje výkon xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxx. Xxxxx povinného xx xxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx v komanditní xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx komanditní xxxxxxxxxxx. Xx výkon xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx z práva xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx obdobně xxxxxxxxxx §312 xxxx. 3, §313316 x §317 xxxx. 3.

Xxxxx XX.

Xxxxxx nemovité xxxx

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx

§320x

(1) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx věci xxxx xxx xxxxxxx, xxx xxxx oprávněný označí xxxxxxxxx věc nebo xxxxxx soubor, xxxxx xxxxxx navrhuje xxxxxxxx xxxxx, xx správou xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx uspokojení xxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxxxx, x xxxxxxxx doloží, xx xxxxxxxx věc xxxx jejich xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx. X tom, xx xxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx výkonu xxxxxxxxxx správou xxxxxxxx xxxx, soud xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, v xxxxx obvodu xx xxxxxxxx xxx nachází.

(2) Xxxxx xxxxxxx oprávněného xx nařízení výkonu xxxxxxxxxx xxxxxxx téže xxxxxxxx xxxx podaný x příslušného soudu xxxxx, xxx soud xxxxxxxxxx rozhodl x xxxxxxxx výkonu rozhodnutí, xx xxxxxxxx za xxxxxxxxxxx x xxxxxx, x xx ode xxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxx oprávněného, xxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx soudu, xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx; x takovém xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx přistoupení x xxxxxx xxx dne, xxx návrh došel xxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx, x xxxx je při xxxx xxxxxxxxxxx.

§320x

Xxx nařízení výkonu xxxxxxxxxx xxxxxxx nemovité xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx v xxxx xxxxxxxx xxxxxx.

§320x

(1) V xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx povinnému, x týká-li xx xxxxxxxx výkonu xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx ve xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxx povinného

a) xxxxxx, aby xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx,

x) xxxxxx, xxx přijímal xxxxxx xx xxxxx plynoucí x nemovité xxxx,

x) xxxxxxx, xxx xx 15 dnů xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxx x xxx xxxxxxxxx xxx xxxxx, xxx x xxx xx uzavřenu xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx, jde-li x práva xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx, xxx xx 15 dnů od xxxxxxxx xxxxxxxx sdělil, xxx x xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx věci a xxx, xxx a x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx, xxx xx 15 xxx xx xxxxxxxx usnesení xxxxxx, zda xxxx xxxxxxx nemovité xxxx xxxxxx spory xx xxxx xxxxxx, x

x) xxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx týkajících xx xxxxxxxx věci x xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x), xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xx-xx to xxxxx, xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

§320x

Xxxxxxxx x nařízení xxxxxx rozhodnutí xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxx, xxx přistoupili xx xxxxxx xxxx další xxxxxxxxx, povinnému, xxxxxxx xxxxxxxxx x příslušnému xxxxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxxxx se xxxxxxx nemovitá xxx, xxxxx xx předmětem xxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxxx věci

§320f

(1) Xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx soud. Xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx pověření xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx-xx to xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxx správce. Xxxxxxxxxx §338i xx 338l xxxxx xxxxxxx. Xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx §338zo xxxx. 4 použije xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx návrhu na xxxxxxxx xxxxxxxxx či xxxxxxxx xxxxxx týkajícího xx nemovité věci x úkony xxxxxxxxxxxx x takovém řízení xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx soud. Právní xxxxxxx související x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx povinného xxxx.

(3) Xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxx xxxx řádně x xxxxxxx hospodářsky xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, aby xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxxx xxxx xxxxxxx na xxx xxxxxx účet, x zakáže mu, xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, provedl na xx xxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxx.

(4) Namísto xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx.

(5) Xxxxx xxxx užitky x nemovité věci, xxxxx nejsou v xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx §328b xx 330a.

§320x

(1) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx nemá xxxx xx xxxxxxx xx pachtovní xxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxx xxxx. Xxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx podmínek xxxxxxxxxxx zákonem, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx ukončit x xxxxxxx nové xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx služeb spojených x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx smlouvy xx xxxxxxxx stanovených xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx služeb. Xxxx xx také xxxxxxx vyklizení nemovité xxxx, xxxxxx věcných xxxxxx či xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, na xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x účastníky xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

§320x

(1) Xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx věci, xx xx odečtení xxxxxx xxxxxxxxx oprávněnému x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxx x tomto xxxxxx:

x) náklady xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx,

x) odměna správce x xxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x ze xxxxx, kterými xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx,

x) náklady xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxx řízení xxxxxxxxxx xx nemovité věci,

f) xxx x nemovitých xxxx xx dobu, xx kterou trvá xxxxxx xxxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx správy xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx 3 xxxxxx, xxxxxxxxxx-xx se xx xxxxx lhůtě.

§320x

Xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx výkonu rozhodnutí xxxxxxx nemovité xxxx xxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx jejím xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx věci xxxxx xxxx xxxxxx xxxx usnesení o xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podání, xxxxxxxx xxxx právní moci xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx nemovité věci xxxxx xxxx, xxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx výkon xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx jiné peněžité xxxxxxxxxx, xxxxx taková xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx. Xxx xxxxxxxx výkony xxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxx správy xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx, xxx návrh xxxxx xxxxx. Doposud xxxxxxxxxxx pohledávky x xxxxxx xxxxxx jsou xxxxxxxxxxx povinni xxxxxx xxxxx.

§320x

Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx

(1) Xx xxxxx rozhodnutí xxxxxxx spoluvlastnického xxxxxx xx xxxxxxxx věci xx užijí xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx věci. Xxxxx rozhodnutí xxxxxxx xxxxxxxx věci, x xxxxxxx využití xxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, xx vztahuje x na xxxxx xx xxxx xxxx x xxxxxxxxx spoluvlastnictví. Xxxxx rozhodnutí xxxxxxx xxxxxxxx věci nelze xxxxxxx pouze xx xxxxx na xxxxxxxx xxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx spoluvlastnického xxxxxx xx nemovité věci xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx věci, se xx odečtení xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxx připadajícího xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx řízení x xxxxxxxxx xxxx příjmů xx xxxxxxx oprávněnému x xxxxxxxxxx jeho xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx-xx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, může xxxx xxxxxxxxx správu celé xxxxxxxx věci.

Xxxxx V.

Prodej xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxx

Xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx

§321

Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů xxxxxx xxxxxxxxxx nepodléhají.

§322 >>

(1) Z xxxx, které jsou xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx společném xxxxx povinného x xxxx xxxxxxx, se xxxxxx týkat výkon xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx nezbytně potřebuje x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxx xxxxxx nebo x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx úkolů, xxxxx x jiných xxxx, xxxxxxx xxxxxx xx xxx v xxxxxxx x dobrými xxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx odpovídá xxxxxxxx majetkovým xxxxxxx.

(2) X xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx ve xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x jeho xxxxxxx:

x) běžné oděvní xxxxxxxx, včetně xxxxxx x obuvi,

b) obvyklé xxxxxxxx domácnosti, xxxxxxx xxxxx, stůl, xxxxx, xxxxxxxxx linka, xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx, xxxxxxxx, sporák, vařič, xxxxxx, vytápěcí těleso, xxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxx xxxxxx, pokud xxxxxxx xxxxxx věci xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, školní potřeby x dětské xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx záznamy xxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx a xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx nosič xxx, x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx člen xxxx xxxxxxxxxx potřebuje xxxxxxxx xx xxx nemoci xxxx tělesné xxxx,

x) xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx zvláštního právního xxxxxxxx 209),

g) xxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx.

(3) Xx-xx povinný xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xx výkon xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxxx, které nezbytně xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx své podnikatelské xxxxxxxx; xx xxxxxxx, xxxxx-xx na těchto xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxx-xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx oprávněného, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx právem xxxxxxxxx.

(4) X xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx vyloučeny xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, na nichž xx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 159) xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx se xxxxxxxxxx dokumenty xxxxxxxx xx xxxxx x xxxx evidenci, x xxxx xxxxxxxxx prostředky xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nástrojů xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx 160).

(5) X výkonu xxxxxxxxxx xxxx vyloučeny xxxx, xxxxx povinný xxxxx jako xxxxxxxxxxx xxxxx. To xxxxxxx, xx-xx xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxx-xx x xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx související s xxxxxx xxxxxxx věcí xxxxxxxx xxxx substituční xxxxx.

(6) Ustanovení xxxxxxxx 1 x 4 xxxxx xxx xx xxxx, xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxx 1 xx 6 xx na xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx-xx x věci, xxxxx xxxxxxx, který úmyslným xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx z xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx trestným xxxxx, xx-xx oprávněným xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx. X xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xx xxxxx xx xxxxx věty xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xx 6.

Prodej xxxxxxxx xxxx

§323 >>

(1) Xxxxxxx rozhodnutí xxxxxxxx xxxxxxxx věcí xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx věci s xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx části xxxxx xxxx druhé xx xxxxxx. Xxxxx rozhodnutí xxxxxxxx xxxxxx xxxx, x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx v xxxxxxxxx spoluvlastnictví, xx xxxxxxxx i xx xxxxx na xxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxx být xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x výslovným určením xxxx, které mají xxx prodány, nebo xxx tohoto určení.

(3) Xx-xx xxxxxxxxxxx známo, xx má xxxxxxx xxxxxxxx movitou věc xxxxxxxxx xxxx svůj xxx (sídlo), anebo xx xxxxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx cenného xxxxxx, uvede xxxxxxxxx xxxxxxx skutečnost xxx x návrhu xx xxxxx xxxxxxxxxx; oprávněný xxxxxx uvede xxxxx xxxxxxxx, xxx xx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx papír xxxxxxxx.

§324 >>

X xxxxxxxx xxxxxx rozhodnutí zakáže xxxx povinnému, xxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx do soupisu x uloží xx, xxx xxxxx do 15 dnů xx xxxxxxxx xxxxxxxx oznámil, xxx xxx nabyl xxxx xxxxxxxxxxx jmění, x xxxxx jde x takovou xxx, xxx xx právo x xx volně xxxxxxxx a zda xxxx výkonem xxxxxxxxxx xxxxxxxx zůstavitelovy dluhy xxxx dluhy xxxxxxxxxxx x xxxxxx správou xxxx nabytých xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx vydanými nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx orgány, xxxxxxxxx xxx veřejnými xxxxxxxxx notáře. Xxxxxx-xx xxxxxxx, xx xxx xxxxx xxxx substituční xxxxx, a xxxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxx podle xxxx první doloženy, xxxx xxxxxxxx-xx tyto xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxx xxxxx rozhodnutí xxxxxxx.

Soupis xx xxxxx xxxxx

§325 >>

(1) Usnesení x nařízení výkonu xxxxxxxxxx prodejem xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx-xx xxx provádění xxxxxx xxxxxxx přítomen, xxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxx x vyrozuměním x xxx, že xxx proveden xxxxxx x xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx x xxx, že xxx xxxxxxxx xxxxxx x které xxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxx xx xxxx oprávněnému x xxxxxxx xxxxxxxxx.

§325x >>

Xxxxxxxx-xx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxx, kdo xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx prohlídku xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx (xxxxx) x xxxxxx xxxxxxxxx povinného, xxxxx x jeho xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx v xxxx xxxxxxxxxx, kde xx xxxxxxx xxxx majetek; xx xxx účelem xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxx xxxx xx jiné xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx uzavřené xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

§325x

(1) Povinný xxxxxx xxxx, xxx xxxxxxx xxxxx rozhodnutí, xxxxxxx xx xxxxxxx místa, xxx má své xxxxxx xxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxx, x xxxxx xxxxxxx má xxxxxxx xxxx byt (xxxxx) xxxx xxxx xxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx, xxx ten, xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx prohlídku xxxx x jiných xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Nesplní-li xxxx xxxxxxxxx, xx xxx, xxx xxxxxxx xxxxx, oprávněn xxxxxxx xx x xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) O xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x jiných xxxxxxxxx xxx, kdo provádí xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. X xxx musí xxx xxxxxxxx osoby xxxxxxx xxx zahájení xxxxxxxxx.

§326 >>

(1) Xxxx x bytě (xxxxx) xxxxxxxxx nebo xx xxxxx místě, xxx xx xxxxxxx své xxxx umístěny, sepíše xxxx, xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxx, x xx x xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx prodeje sepsaných xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx spolu s xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx nejspíše xxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx prodají; xxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx, xxx xxxx-xx tu xxxxxxxx xxxxxx xxxx x lze-li xxxxxxxx xxxxxx rychlý xxxxxx xxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx být movité xxxx, které xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxx xxxxxx x xxxx povinného, které xx u sebe xxxxx jiný, xxxxx xxx xxxxx, xxxxxxxx xx takové xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx věřitel, který xx x xxxx xxxxxxx, xxxxx, xxx xxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, aby xx xxxxxxxxxx, osoba xxxxxxxxx ze zadržovacího xxxxx xxxx zajišťovacího xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx své xxxxxxx xxxxx k xxxx xx těchto xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx vydat věc xxxxx x sepsání xx xxxxxxx výzvy xxxxx. Xxxx po xxxxxxxxx xxxx a xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx vlastních rukou xxxxxxxxxx věřiteli, xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx zajišťovacího xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §328b xxxx. 4 písm. x).

(4) Xxx-xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx stran xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xx xxx xxxx uvedené v xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

(5) Cenné xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, se xxxxxx x vždy xx xxxxxxxxx soudu.

(6) Xxxxxxxxxxx xxxxx papíry xxxxxxx x příslušné xxxxxxxx xx sepíší, xxxxxxx se xxxx xxxxx, xx xxxx xxx xxxxxxxxx evidovány x xxxx xxxxxxxx. Xxxxx-xx xx x xxxxxx xxxxxxxxx, soud xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx 197). Xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx osobě xxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx práva xxxxxxxxx nakládat se xxxxxxxxxxxx cenným papírem xx xxxxxxxx (§324).

(7) Xxxxxxxxx má xxxxx xxx xxxxxxxx soupisu xxxx. Xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx, x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx xxx xxxxxxx.

(8) Xxxxxx xx xxxxxx x další xxxx, xxxxxxxx výtěžek prodeje xxxxxxxxx věcí xxxxxxx x uspokojení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx jestliže xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

(9) Xx-xx to xxxxxxxx, xxxxxxx ten, xxx xxxxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx.

(10) Xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx, u xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(11) Xxxxxx-xx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx osoby xxxxxxxx xxx xxxxxxx, xx xxx xx ve xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx písemně xxxxxxx x xxxxxxxxx soupisu x poučí ji x právu podat xxxxx podle §267.

(12) X xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx, xx xxx xxxxxx do xxxxxxx xx v xxxxx vlastnictví, xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x uplatnění práva xxxxx §267.

JUDIKÁT 2)

§326x

Xxxxxxxx-xx xx x xxxx (xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx) xxxxxxxxx ani xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx věc, xxxxxx xx soud oprávněnému x vyzve jej, xxx soudu označil xxxxx, xxx jsou xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxx nebyly xxxxx věci sepsány, xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

§326x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 30/2000 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2001

§326x

(1) Xxxx, xxxxx xx rychle kazí, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx mimo xxxxxx xxxxx xxxx, xx xxxx sepsány. Xxxxxxxxxx §329a odst. 1 se použije xxxxxxxxx.

(2) Nepodaří-li xx xxxxxx xxxx věci x xxxxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxx xx cenu, xxxxxx xxxxx soud, xxxxx je xxxxxxxxx.

§327 >>

(1) Xx xxxxx xxxxxxxxxxx se xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx movitých xxxx xxxxxxxx do xxxxxxx.

(2) Xxxxxx-xx si xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, provede xxxx xxxxxxxxx, jen složí-li xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx.

(3) Sepsané xxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx na místě, xxx xxxx sepsány, x označí xx xxx, xxx xxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxx sepsány a x jaké xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

Jiný xxxxxx

§327x

(1) Xx-xx xxxx o xxxx xxxxxxxxx znám x xxxxxxxxx, případně seznamu, xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx, pojme xx xxxxxx věc xx soupisu xxxxxxx xx xxxxxxxxx.

(2) X xxxxxxxxx xxxxxxx soud xxxxxxxxxxx xxxxxxxx osobu xx xxxxx, xxxxx xxxx rejstřík, xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx. Xx-xx xx možné, xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx do rejstříku (xxxxxxx, xxxxxxxx) xxxxxx x soupisu. Xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx osoba xxxx xxxxx xx celou xxxx trvání výkonu xxxxxxxxxx.

(3) Po právní xxxx usnesení x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx povinný xxxxx, xxx takto xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

§327x

§327x zrušen právním xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§328 >>

Další xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx

(1) Xx právní xxxx xxxxxxxx o xxxxxxxx výkonu xxxxxxxxxx xx sepsané xxxx xxxxx soubory xxxx xxxxxx xxxxxx ke xxxxxxxxxx xxxxxxxxx odhadnou, xxxxx xxxx

x) xxxx xxxxxxxxx úředně 47),

x) xxxxxxxxx kurs xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx evropském xxxxxxxxxxx xxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxx hodnota xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx papíru xxxxxxxx xxxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxx xxxx; xxxxxx přibere, xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx odhad xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxx dochází xxxxxxxx xxxxx §334a. Odhad xxxxxxxxx věcí xxxx xxxxxxx rozhodnutím.

(3) Jestliže xx xxxxxxxxx zjištění xxxx xxxxxxx, zjistí xxxx xxxx podle xxxxxxxx 1 písm. x) xx x) xx dni, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx dražební xxxxxxxx (§328b xxxx. 3) nebo xxxxxxxx x xxxxxxx jiným xxxxxxxx.

§328x >>

(1) Po xxxxxx moci usnesení x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxx ceny xxxxxxxxx xxxx xxxxx §328 (xxxx jen "xxxxxxxx xxxx") xxxx xxxxxxx xxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx děl,

c) xxxxxx památky a xxxxxxxxxxxxx xxxxxx významných xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx předměty xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx kulturní xxxxxxxxxx xxxxxxx x jejich xxxxxxx,

xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xx péče o xxxxxx xxxxxxx, a xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx ve xxxxx xxxxxxx xxx xx doručení xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x nesloží x xxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxx x tyto xxxxxxxx prodá xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx zajištění 213) nebo xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxx předmětem xxxxxx rozhodnutí.

§328x >>

(1) Xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx x xxxxxx, nestanoví-li xxxxx xxxxx jinak. Xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx anebo x xxxxx xxxxxxx věcí. X rámci xxxxxxx xxxx xx prodají xxxxxxx věci, které xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx i xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx cenné xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx zastupitelné xxxxx papíry, lze-li xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxx, xxx xxxxxxx xxxx xxxx, xxxx u xxxxx xxxxx na xxxxx xxxxxxx místě. Xxxx, xx-xx to xxxxx, xxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxx byly xxxxxxxxx xx xxxxx, xxx xx xxxx xxxxxx. Xxxxxxxx nebyly zajištěny, xx povinný povinen xxxxxxx věci xxxxx x dražbě; xxxxxxx-xx xxx dobrovolně, xxxxx xx xxxxxxxx.

(3) Xxxx xxxxxx dražební xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx, v xxxxxx xxxxxx bude xxxxxx konána x x xxxxxx xxxxxx xx povinný xxxxxxxx. Xxxxx xxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x místě xxxxxxxx. Dražbu soud xxxxxx nejméně 30 xxx po xxx xxxxxx xxxxxxxx vyhlášky, xx však dříve xxx 30 xxx xxx dne xxxxxxxx xxxxxxxxx x provedení xxxxxxx xxxxx §326 xxxx. 11. Proti xxxxxxxx vyhlášce xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) X xxxxxxxx vyhlášce xxxx xxxxx

x) xxxxx, xxx x místo xxxxxx,

x) xxxxxxxx dražených věcí,

c) xxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x rámci souboru xxxx,

x) xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx,

x) výši nejnižšího xxxxxx (§329),

f) zda xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxxx zaplacení (xxxxxxxx 5),

x) xxxxxxxxxx, xx xxx xxxxxxx podstaty xx mohou oprávněný, xx, xxx do xxxxxx xxxxxxxxxxx jako xxxxx oprávnění, a xxxxx věřitelé xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx vymahatelných xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx právem xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxx xxx které xxx xxxxxxx výkon xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx dražby, xxxxxxxx x přihlášce xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx příslušenství a xxxxxxx-xx xx příslušnými xxxxxxxxx, a xxxxxxx, xx k přihláškám, x xxxxx xxxx xxxxxxxxxx nebo jejího xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx; ustanovení §335 xxxx. 2 x §336f xx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx a xxxx xxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxx samostatně xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx věcí xx xxxxxxxxxx na xxxx Xxxxx republiky xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx Českou xxxxxxx bankou xxxxxxxx xx xxx, xxxxx xxxxxxxxx vydání dražební xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx 45&xxxx;000 XXX. Xxxxxxxxxx §336e xxxx. 2 xx xxxxxxx xxxxxxx.

(6) Xxxx-xx zjištěno, xx xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx z xxxxxx xxxxxxxxxx (§267), soud xxxxxx této xxxx xxxxxx xx do xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx.

§329 >>

(1) Dražbu xxxx provést x xxxxxxxxxxx; x průběhu xxxxxx xxxx sepíše xxxxxxxx. Soudci, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx a xxxxxx povinného nesmějí xxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx. Jméno, příjmení, xxxxxx bydliště a xxxxx narození xxxx xxxxxxxxx xx protokolu x xxxxxx.

(2) Nejnižší xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxx xxxx vázáni xxxxx podáními, xxxxx xxxxxx učiněno xxxxxx xxxxx. Výše xxxx xxxxxxxxx věci anebo xxxxxxx věcí xxxx xxxxxxx ustanoveními xxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Soud xxxxx xxxxxxx dražiteli, který xxxxx nejvyšší podání. Xxxxxxx-xx více xxxxxxxxx xxxxxx nejvyšší podání, xxxxx xxxx příklep xxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxx předkupní xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxx-xx příklep xxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx odkladu; xxxxxxx-xx xxx, draží xx xxx bez xxxx xxxxxx xxxxx.

(4) Xx xxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx udělen xxxxxxx, xx vrátí xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx doplatek na xxxxxxxx podání, xxxxxxxxxxx-xx xxxxxx xxxxxxxxxx jako xxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxx v xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 200) (xxxx xxx "xxxxx"), ihned xxxxxxxx; xxxxxxx-xx tak, xxxxx xx věc xxxxx, bez jeho xxxxxx.

(6) Nejvyšší podání xx doplatek na xxxxxxxx xxxxxx přesahující xxxxx xxxx vydražitel xxxxxxxx bezhotovostní platbou xx xxxxx dnů xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx soud nařídí xxxxxxxxx dražbu.

(7) Xxxxxxx-xx xxxxxxxxxx nejvyšší xxxxxx xxxxx a xxxx, xxxxxx xx vydražitele xxxxxxxxxx právo x xxxxxxxxx věci anebo xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, x xx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx vlastnictví na xxxxxxxxxxx xxxxxxxx zástavní x xxxxxxxxxx xxxxx x další xxxxx xxxxxxxx xx xxxx.

(8) Xxxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx 1 xxxxxx po doplacení xxxxxxxxxx xxxxxx, postupuje xxxx xxxxx §330 xxxx. 2 x 3.

§329a

(1) Xxxxxx-xx vlastnické xxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxx vydražiteli xx základě žádosti xxxxxxxxx o přechodu xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx věci x xxxxxxxx xxxxxxx příklepu. X xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx i xxx xxxxxxx.

(2) V xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x listinnému xxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx xx rubu anebo xxxxxxxx cenného xxxxxx xxxxxxx vlastnického xxxxx x xxxxxxx papíru xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

§330 >>

(1) Dražba xx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx výtěžek xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx a včas xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Nenajde-li xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxx opětovnou xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx, který xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx řádně x xxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxxx s xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, škodu, která xxxxxxx tím, že xxxxxxxxxx nejvyšší xxxxxx, x, xxxx-xx při xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxx. Xx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx vydražitelem; xxxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxx xx vrátí xxxxxxxxxxx. X těchto dluzích, xxxxxxxxx započtení xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxx, xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxx opětovné xxxxxx, xxxx oprávněný xxxxxxx do 15 xxx xx xxxxxxxxxx x bezvýslednosti xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx ceny. Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, ochotnými xxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx (§332 xxxx. 1). Xxxxxxxx xxxx xx tytéž xxxxxx xxxx xxxxxx x dražbě. Xxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxx ze soupisu. Xxxxxxxx x xxx xxxxxx oprávněnému x xxxxxxxxx.

(5) Xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx, se xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxx znám, xxxxxxxxx soud xxxxxxxxx xxxxx §301 xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxx xxxx 1 rok x xxxxxxxx xxxxx ode xxx právní xxxx xxxxxxxx x vyloučení xxxx x xxxxxx. Xxxxx-xx xx xxxx xxx x xxxxxxx xxxx zjevně bezcennou, xxxxxxxxx soud xxxxx §341 odst. 4.

§330x

(1) Xxxxxx xxx xxxxxxx i xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) X dražební xxxxxxxx xxxx stanoví

a) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx sdělit xxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx číslo, x xxxxxx-xx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx,

x) způsob xxxxxxxxxxx o postupu xxx xxxxxx nebo xxxxx na internetové xxxxxxx, xx xxxxxxx xx tento xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx které xx xxxxxx xxxx xxxxx a xxx xxxx veřejnost dražbu xxxxxxxx,

x) xxxxx x xxx zahájení a xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxx zvyšovat xxxxxx,

x) xxxxxx x xxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx podání; xxxxx xxx zaplacení xxxx doplacení xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx být xxxxx než 10 xxx od xxxxxxx xxxxxxxx,

x) informaci x xxx, xxx x xxx po doplacení xxxxxxxxxx podání xxx xxxxxxxxx věci xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxx pohledávek,

h) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx xxxxxx xxxxx a xxxxxx sdělení rozhodnutí, xxx jsou předkupní xxxxx xxxx výhrada xxxxxx xxxxx prokázány,

i) xxxxxx zveřejnění informace x xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx-xx xxxx xxxxxxxxx stejné xxxxxxxx podání, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx, udělí xxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx učinil xxxx xxxxx. Ustanovení §329 xxxx. 3 xx xxxxxxxxx.

(4) Xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx platí xxxxxxx ustanovení §328b xx 330.

§331

(1) Byl-li xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx movitých xxxx nařízen xxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx-xx se xxxx další xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx [§328b xxxx. 4 xxxx. x)], xxxx po xxxxxx nákladů xxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x přidané xxxxxxx, xx-xx povinný xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx dosažený xxxxxxx.

(2) Xxx-xx xxxxx xxxxxxxxxx prodejem xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxxx anebo přihlásil-li xx včas xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxx soud xx xxxxxx nákladů xxxxxxx, xxxxxxxx xx odečtení xxxx z přidané xxxxxxx, je-li povinný xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx-xx xxxxxxxxx věc xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx výtěžek xxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxx-xx xxxx x xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxx movitá xxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxx pohledávku, xxx xxxxxx byl výkon xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxxx orgán činný x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x zajištění xxxxxxx. Xxxxxxx-xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx 30 xxx soudu, xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxx výtěžku xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx kterou xxx výkon xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxxxx-xx xxxx podle xxxxxxxx 3, xxxxxxx se xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx povinný odmítne xxxxxx výtěžku xxxxxxx xxxx jeho xxxxx xxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxx přiměřeně xxxxx §301 zákona x xxxxxxxxxx xxxxxxxx soudních; xxxx podle §301 xxxx. 1 zákona x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx běžet xxx xxx, xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx nebo xxx se zbytek xxxxxxx xxxxx vrátil xxxx xxxxxxxxxxxxx.

§331x

(1) Byla-li xxxxxxx xxxxxx xxx, která xxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx jeho xxxxxxxx, zastavena, nebo xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx věci xxxxxxx xxxxxxxx, jehož xxxxxxxxxx byla zajištěna xxxxxxxxxxx xxxxxx. Při xxxxxxx výtěžku xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx byla xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxx byla xxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx.

(2) X xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx samostatně xxxxxxxxx (xxxxxxxxx zástavním xxxxxx) xxx xxxx pohledávek, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §337d.

§332 >>

(1) Xxxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxx výplatu jednotlivých xxxxxxxxxx, xx xxxx xxxx, xxx xxxxx xxxxx návrh xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx či xxxxxxx xxxxxxxx [§328b odst. 4 písm. x)]. Xxxxxx-xx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx náhrady xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx trestným xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx trestným činem, xxxx-xx xxxxxx věc xxxxxxxxx v trestním xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx činu x xxxx-xx xxxxx nebo xxxxxxxxx podány x xxxx, xxx zajištění xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx, xxxx xx xxxxxx xxxx právní xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx movité xxxx xxxxx trestního xxxx.

(2) Xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx je xxxxxxxxxxx den xxxxxx xxxxxx.

(3) Má-li několik xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx k jejich xxxxxxx uspokojení, xxxxxxxx xx tyto xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xx-xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx oprávněná z xxxxxxxxxx xxxxxxx újmy xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xx xxxx pohledávka xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx věřitelů.

Hotové peníze a xxxxx papíry či xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx právo xx splacení xxxxxx xxxxxx

§333

(1) Xxxxxxx-xx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxx která xx xxxxx §322 xxxx. 2 xxxx. x) x výkonu xxxxxxxxxx vyloučena, naloží xx s částkou xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx s výtěžkem xxxxxxx (§331, 332).

(2) Xxxxxxxx-xx se při xxxxxx rozhodnutí xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zlato xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx, provede xx xxxxxx xxxxxx xxxx směna xx xxxx Xxxxx republiky xxxxx xxxxxxxxxx předpisů 103). Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x vyplatí xxxxx §331 x 332.

§334 >>

(1) Xxx-xx x cenné xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx či xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx podle xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx, kdo xx xxxxx, xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx odevzdal xxxxx, xxxx xx postará x xxxxxxxxx.

(2) Xxxxx-xx xxxx xxxx, xxx xx podle xxxxxxx xxxxxx, zaknihovaného xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx, aby odpovídající xxxxxx odevzdal soudu, xxxxxxxxx přiměřeně podle xxxxxxxxxx x výkonu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx potřebná x xxxxxxxxx práva, xxxxx přísluší podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx osobě xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx jiných xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Se xxxxxxxx částkou xx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx (§331 xx 332).

§334a

(1) Xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx zaknihované cenné xxxxxx zpeněženy postupem xxxxx §334 odst. 1, xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx papíry xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x Xxxxx republice 203). Xxxx xx xxxxxx xxxxxxx práva, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx majiteli cenného xxxxxx.

(2) Xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx (§331332).

Xxxxxx nemovitých xxxx

§335 >>

(1) Xxxxx rozhodnutí xxxxxxxx nemovitých xxxx xxxx být xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxx veřejnými xxxxxxxxx xxxxxx 89) xxxxxx, xx xxxxxxxx xxx xx ve xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. X tom, xx xxx podán xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx prodejem xxxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx katastrální xxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx rozhodnutí xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, než xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx výkonu xxxxxxxxxx, se xxxxxxxx xx přistoupení k xxxxxx, x xx xxx dne xxxxxx xxxxxx. Návrh xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx xxx rozhodnutí příslušnému xxxxx; x takovém xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x řízení ode xxx, xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx musí xxxxxxxx xxxx xxxxxx, x xxxx xx xxx jeho xxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxx vzít xxxx svůj xxxxx xx xx právní xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx, xxxxxxxx-xx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx.

§335x >>

(1) Xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx nemovitých xxxx xx rozhodující xxxx x době zahájení xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx věc xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x příslušenstvím; xx platí x x movitých xxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx věci. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx x přídatném xxxxxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx x xx podíl xx xxxx věci x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx.

§335b

(1) X xxxxxxxx x nařízení xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx povinnému, x xxxx-xx xx xxxxxxxx výkonu xxxxxxxxxx xxxxxxxx věci xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxx, aby xx xxxxxxxx usnesení xxxxxxxxx xxx xxxxxxx na xxxxxx xxxxxx nebo xx zatížil;

b) uloží, xxx xxxxx xx 15 xxx od xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxx x kdo xx x xxxxxxxx xxxx předkupní právo, xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, xxx-xx x xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxx, xx při xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxx způsobenou;

c) xxxxx, xxx xxxxx xx 15 dnů xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx substituční xxxxx, a pokud xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xxx xx právo x xx xxxxx xxxxxxxx x xxx jsou xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxx správou xxxx xxxxxxxx jako xxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxx xxxx skutečnosti listinami xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, popřípadě xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx;

x) xxxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx, xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxx xx vzdal xxxxx domáhat xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx.

(2) Práva xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), která xxxx zapsána xx xxxxxxxx nemovitostí, soud xxxxxx z katastru xxxxxxxxxxx, x xx-xx xx xxxxx, tak xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx přístupu.

(3) Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, těm, xxx přistoupili do xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx, povinnému, xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx-xx xxxxxxx, xx nemovitou xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, a xxxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. c) nebo xxxxxxxx-xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxxx zastaví.

(4) Xxxx-xx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x katastru xxxxxxxxxxx, xxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx.

(5) Xx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx rozhodnutí xxxxxx, o xxxxx xx xx xxxxx, xx xxxx x xxxxxxxx xxxx předkupní xxxxx, výhradu xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx nájemní xx pachtovní xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx, v xxxxxxx obvodu je xxxxxxxx xxx x x xxxxxxx xxxxxx xx povinný své xxxxxxxx (xxxxx), x xxxxxx je na xxxxxx xxxxx xxxxx. X tom, xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

(6) Xxx-xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx o xxx xxxxxxxx xx xxxxxx moci usnesení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

§336 >>

(1) Po xxxxxx xxxx usnesení x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxx nemovitou xxx a xxxx xxxxxxxxxxxxx cenou obvyklou.

(2) Xx-xx xx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx ohledání xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx. X xxxx x xxxxx xxxxxxxx soud xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx, xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxx. Xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxx osoby, xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x provedení xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx a xxxxx-xx xxx xxxxxxxx xxxx určit, xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xx nemovité xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx nemovitá xxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx oceněny xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 x 2 a xxxxxxxx xx nezměnily xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx ocenění, xxxx soud xx xxxxxx ocenění xxxxxxx.

§336a >>

(1) Podle xxxxxxxx ocenění a xxxxxxxx provedeného podle §336 xxxx xxxx

x) xxxxxxxxx věc, xxxxx xx xxxxx týká,

b) xxxxxxxxxxxxx nemovité věci, xxxxxxx xx výkon xxxx,

x) xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx věci x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, kterého xx výkon týká,

d) xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx, výměnky x xxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxx zároveň xxxx rozhodnout x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx práva, výměnku xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx břemeni, xxxxxxxx

x) xx xxxxxxx či xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx části xxxxxx x xxxx x místě x xxxx obvyklé xxxx xx-xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx výhodě oprávněného, x

x) toto právo xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxx.

(3) Usnesení xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx, kdo do xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx oprávnění, povinnému x osobám, x xxxxxxx právech x xxxxxxxxxxxx xxxx rozhodl xxxxx xxxxxxxx 2. Xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxx, xxxxxx-xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx se xxxxxxx změnily xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

§336b >>

(1) Výkon xxxxxxxxxx se provede xxxxxxx, xxxxxx soud xxxxxx xx xxxxxx xxxx usnesení xxxxx §336a.

(2) X xxxxxxxx xxxxxxxx soud xxxxx

x) xxxxx, xxx x xxxxx dražebního xxxxxxx (§336d),

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx [§336a xxxx. 1 xxxx. a) x x)],

x) xxxxxxxx xxxxx dražebního jednání,

d) xxxxxxxxx xxxx [§336a xxxx. 1 písm. x)],

x) xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx (§336e xxxx. 1),

x) výši jistoty x způsob jejího xxxxxxxxx (§336e xxxx. 2), xxxx xxxxxxx, xx se xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) věcná xxxxxxx, výměnky x xxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, která prodejem xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx [§336a xxxx. 1 písm. x)],

x) předpoklady, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx může xxxxxxx vydraženou xxxxxxxxx xxx x xx xxxxxxx se xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx (§336l xxxx. 1 x 2).

(3) X xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx

x) xxxxxxx, xxx má xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx (§267), xxx xx xxxxxxxx u xxxxx a xxx xxxxxx xxxxxxxxx práva xxxxxxxx nejpozději před xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxxxx, že xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx výkonu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx, kdo xx k xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx právo, xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx v katastru xxxxxxxxxxx, xxxxx není xxxxxxx x dražební xxxxxxxx, xxxxx-xx x xxxxxxx xxxx, výměnkáře, xx-xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx bydlení, xxxx xxxxxxxxxxx x věcného xxxxxxx xxxxxxx, aby xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx zemědělského xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

(4) X dražební xxxxxxxx xxxx upozorní

a) xxxxxxxxxxx, xx, xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx jako xxxxx oprávnění, a xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xx mohou xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx pohledávek nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, než xxx xxxxx byl xxxxxxx xxxxx rozhodnutí, xxxxxxxx xx xxxxxxxx nejpozději xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x přihláška xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §336f odst. 2 x 3, x xxxxxxx, xx x xxxxxxxxxx, x xxxxx výše xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx příslušenství xxxxxx uvedena, xx xxxxxxxxxx (§336f),

b) oprávněného, xx, xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx jako xxxxx xxxxxxxxx, a xxxxx věřitele x xxxxxxxxx, že mohou xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx do jejich xxxxxxxx, xxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx, x to xxxxxxxxxx xx 15 xxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx podle §336p odst. 1, xxxx x xxxx xxxxx xxxxx, xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx nařízeno xxxxxxx, a xxxxx xx, xx k xxxxxxxx x žádosti x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx se nepřihlíží,

c) xxxxxxxxx, xxx se xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxx bylo xxxxxxxxx xxxxxx se zřízením xxxxxxxxxx práva na xxxxxxxxx xxxxxxxx věci,

d) xxxxx, xxxxx mají x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx xxxxxx koupě, xx ho xxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx zanikají, nejde-li x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x právu xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx vlastníka xxxxxx k pozemku x vlastníka xxxxxxx xx stavbě xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx právo, xxxxx xxxxxxxx příklepu xxxxxxxxxx,

x) xx xx, xx xxxxxxx, na xxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx výkonu xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxx-xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx a xxxxxxx 218), jde-li x xxxxxx xxxxxxxx v xxxx, že xx xxxx domáhat xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxxx xxxx a xxxxxxx vůči xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx byla uplatněna x soudu xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx ji xxxxxxxx xxxxxxxxxx do xxxxxxxx dražebního xxxxxxx x xxxxxxxxx bude xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §336f xxxx. 2 x 3, x xxxxxxxx, že xxxxxxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx nebude xxxxxxx, xxxx xxxxxxx.

§336x >>

(1) Dražební xxxxxxxx xxxx xxxxxx:

x) xxxxxxxxxxx, xxx, xxx xx řízení xxxxxxxxxxx xxxx další xxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxx povinného, xxxxxx, x nichž xx mu známo, xx mají k xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxx, kterým xx xxxxxxxx usnesení xxxxx §336a, x xxxxxx, které xxx xxxxxxxxxx své xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx pohledávky xxxxxxxxx xxxxxxxxx právem xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx je xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx úřadu, x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx věc x v jejichž xxxxxx xx povinný xxx xxxxxxxx (xxxxx),

x) xxx, kdo xxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, příspěvek na xxxxxx xxxxxxxx zaměstnanosti x pojistné xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx katastrálnímu úřadu,

e) xxxxxxxx úřadu obce x xxxxxxxxxx působností, x jehož xxxxxx xx xxxxxxxx xxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx 1 písm. x) xxxx dražební xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx vlastních rukou.

(3) Xxxx vyvěsí v xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx obecní xxxx, x xxxxx xxxxxx je xxxxxxxx xxx, xxx vyhlášku xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx způsobem x xxxxx obvyklým. Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx z úřední xxxxx soudu.

(4) X xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx její xxxxxxxxx xxxxx uveřejnit v xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx jiným xxxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx není xxxxxxxx přípustné.

§336d >>

(1) Xxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxx, xxx se xxxxxxx xxxxxxxx xxx, xxxx u soudu xxxxx na jiném xxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx 30 dnů xx xxx vydání xxxxxxxx xxxxxxxx.

§336x >>

(1) Xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxx dvou xxxxxx xxxxxxxx ceny.

(2) Xxxx xxxxxxx soud xxxxxxx podle xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xx pokladny xxxxx, xxxxxxxxxxx-xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx nejvyšší xxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xx xxxx soudu. X xxxxxx xx xxxx xxxxx lze xxxxxxxxxxx xxx tehdy, xxxx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx zjištěno, že xx xxxx xxxxx xxxxx.

(3) Ten, xxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx své předkupní xxxxx nebo xxxxxxx xxxxxx koupě, musí xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx před xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxx před xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx právo xxxx xxxxxxx zpětné xxxxx jsou xxxxxxxxx; xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

§336f

(1) Xxxxxxx, xxxxx xx pohledávku xxxxxxxxxx xxxxxxxxx právem x xxxxxxxx věci xxxxx xxxxx xx proti xxxxxxxxx xxxxxxxxxx přiznanou xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxx titulem xxxxxxxx x §274 (xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx), xxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx x xxxxxxx 218) xxxxxxx pohledávky xxxxxxxxxxx xx správou xxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx u xxxxx xxxxxxx podle xxxxx xxxxx.

(2) Přihláška xxxx xxxxxxxxx

x) xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx uspokojení xx věřitel xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxx x xxx, xx xxxx xxxxxxx pohledávka xxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) X xxxxxxxxx xxxxx odstavce 2 xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx prokazující, xx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx, xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zástavním xxxxxx, ledaže xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxx neúplné přihlášky xxxx usnesením odmítne; xxxxx tomuto xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx přípustné.

(5) Xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx soudu xxxxx týkající se xxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx soudu. Xxx xxxxxxxxxx věřitel xxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxx.

(6) Osoba xxxxxxxxx xx správu domu x xxxxxxx 218) xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx odkladu xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx a xxxxxxx přihlášené xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx vykonatelnosti.

§336g

§336g xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 396/2012 Sb.

§336h >>

(1) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx řídit xxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxx xx základě xxxxxxxx xxxxxx provést xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx; xxxx xx přitom pokyny xxxxxx.

(2) Xxxx xxxxxxxx xx může xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx, xxx xxxxxxxx do xxxxxxxx dražebního jednání xxxxxxx, xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, že se xxxxxxx jistoty nevyžaduje.

(3) Xxxxxxx osoba xxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx zástupce, xxxxx xxxx moc xxxx úředně xxxxxxx. Xx právnickou xxxxx, xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx draží xxxxx xxxxxxx v §21, 21a x 21b, xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxx jejich xxxxxxxx, xxxxx plná xxx xxxx úředně xxxxxxx.

(4) Xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx x §336m xxxx. 2 x xx, xxxx x xxxxxx xxxx brání xxxxxxxx předpis.

(5) Xxxx xxxxxxxxx xxxxxx je xxxxxxxx povinen prokázat xxxxx totožnost. Xxxxx, xxxxxxxx, trvalé xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx.

§336x >>

(1) Xxxx-xx xxxxxxxx, xx byla xxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxx prodávané nemovité xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx (§267), xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x žalobě.

(2) Xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xx které xx povinný xxxxx xxxxxxxx pobytu, pokud xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx, kdo xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx oprávnění, a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx povinného x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx nepřesahuje 100&xxxx;000 Xx xxx xxxxxxxxxxxxx. To neplatí, xxxxx-xx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, pohledávku xx xxxxxxxx výživné xxxxx jiného xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx náhrady xxxx způsobené xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxx xx trestným xxxxx xxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(3) Xx xxxxxxxx dražebního xxxxxxx soudce xxxxxxx

x) xxxxxxxx, zda je xxxxxxxxx xxxxxxxxx právo xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx (§336e xxxx. 3),

x) xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx břemena, xxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxxx xx předkupníí xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx váznou, x xxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x rozhodnutí podle §336a.

(4) Po xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 soudce vyzve xx, kdo mohou xxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxx se xxxx, xxxxx dražitelé xxxx podání; xxxxxxxxx xxxx xxxxxx svými xxxxxxxx, dokud xxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx věci xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

§336x >>

(1) Xxxxxxx xxx xxxxxx tomu, xxx xxxxxx nejvyšší xxxxxx a x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx stanovené xxxxxxx. Xxxxxxx-xx xxxx xxxxxxxxx stejné nejvyšší xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx nejprve tomu, xxxx svědčí předkupní xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx koupě. Xxxx-xx xxxxxxx takto xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxx byl xxxxx xxxxx.

(2) Před xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx vydražitele, zda xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx.

(3) X xxxxxxxx o xxxxxxxx soud

a) xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx dnem xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxx xxx 2 xxxxxx, xxxx

x) xxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xx 2 xxxxxx od nabytí xxxxxx xxxx předložil xxxxxxx podle §336l xxxx. 4 nebo xxx x této xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(4) Soud x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx-xx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx věc xxxxxxxx nejpozději xx 15 xxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx podání, xxxxxxx-xx xxxxxxx, x poučí xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §336ja xxxx. 1 s xxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxx musí xxx xxxxxx.

(5) Xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx vydražitelem xxxxxxx xxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxx, kterým xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xx vrátí xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx jednání.

§336ja

(1) Xxxxx-xx x xxxxx xxxxxxx v §336h xxxx. 4, xxxx xxxxx do 15 xxx xxx xxx xxxxxxxxxx usnesení x xxxxxxxx soudu xxxxxxx navrhnout, xx xxxxxxxxxx nemovitou xxx xxxx xxxxx alespoň xx xxxxxx o xxxxxxxx xxxxx, xxx xxxx nejvyšší podání (xxxxxxxxx). Xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §42 x podpis xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx. Návrhy xxxx soud xxxxxxxx x zařadí je xx spisu teprve xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx první.

(2) Xxxxxxxxxxx předražku xx xxxxxxx xx lhůtě xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx zaplatit. Ustanovení §336e odst. 2 xxxxx obdobně. Xxxx-xx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx x xxxxxx předražku xxxxxxxxxx.

(3) Xx uplynutí xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxx do xxx xxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxx vydá xxxxxxxx o xxxxxxxxx, xx kterém xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxx, kdo xx xxxxxxxxxxxxx x za xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx.

(4) Xx-xx xxxxxxx xxxx předražků, xxxxxxxxx věc xxxxxx xxx, xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx shodných xxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxx, xxx xxxxx návrh xxxx xxxxx, poté xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx.

(5) V xxxxxxxx o předražku xxxx uloží povinnému, xxx vydraženou nemovitou xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 15 xxx xx nabytí právní xxxx usnesení, xxxxxxxx-xx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx věci. Xxxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx částku xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, stanoví xx xx xxxxxx lhůta xxx doplacení nejvyššího xxxxxx, xxxx byla xxxxxx x usnesení x příklepu. Xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx, xxx do xxxxxx přistoupil xxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx předražku xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx právní xxxx usnesení o xxxxxxxxx.

(7) Xx odvolání xxxxx usnesení x xxxxxxxxx xx považuje x odvolání podané xxxxx usnesení x xxxxxxxx.

§336x

(1) Usnesení x xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, tomu, kdo xx řízení přistoupil xxxx xxxxx oprávněný, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx x příklepu xx xxxxxx xx xxxx 15 xxx xx úřední desce xxxxx xxxxxxxx s xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx do 15 xxx od xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxx konání xxxxxx. X xxxxxxxx vyvěšeném xx xxxxxx xxxxx xxxxx se xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Proti xxxxxxxx x udělení příklepu xxxxx xxxxx odvolání xxx osoby xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx xxxxx.

(3) Do 15 dnů xxx xxx dražebního xxxxxxx xxxxx xxxxx odvolání xxx

x) xxxxx xxxxxxx x §336c odst. 1 xxxx. a), xxxxxx nebyla doručena xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx dražebního xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx, xxxxx xx zúčastnili xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx mají xx xx, že xxxxxxxx xxxxxx byli xxxxxxxx na xxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxx, že xx příklep neuděluje, xxxxxxxx v xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx, že xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, nebo xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx jednání xxxx xxx provedení xxxxxx došlo k xxxxxxxx zákona. Xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx §219a xx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 a 2 xxxx xxxxxx xxxxxxxx v §336xx xxxx. 5. Bylo-li xxxxxxxx x příklepu xxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx nové xxxxxxxx xxxxxxx.

§336x >>

(1) Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx převzít xxxxxxxxxx nemovitou xxx x příslušenstvím dnem xxxxxxxxxxxx xx doplacení xxxxxxxxxx podání, nejdříve xxxx po xxxxxxxx xxxxx xxxxx §336ja xxxx. 1; byl-li xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx, nemovitou xxx x příslušenstvím xxx xxxxxxx xxxx následujícím xx xxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxxx doručeno xxxxxxxx x předražku.

(2) Xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nemovité xxxx x xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxx-xx xxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxx, x to xx xxx vydání xxxxxxxx x xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx nemovité xxxx x xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxx-xx xxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxx xxxx a xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx, x xx xx xxx xxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx lze xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx soudu, xxxxxxxxxxx-xx xxxxxx stanovenou xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx v xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu, xxxx xxxxxxx xx účet xxxxx. Xx povinnosti xxxxxxxx nejvyšší xxxxxx xx xxxxxxxxxx osvobozen xxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx lze xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx x takové výši xxxxx k uspokojení xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x rozvrhu.

(4) Xxxx xxxxx zástavní xxxxx xx xxxxxxxxx nemovité xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx předloží xxxxx xxxxxxx x xxxxx, xx které

a) úvěr xxxx účelově xxxxx xxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) úvěr xxxx vyplacen soudu, x to xx xxxxx xxxxxxxxxx 2 xxxxxx po uplynutí xxxxx xxxxx §336j xxxx. 3 písm. x),

x) xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx x bankách.

Soud xxxxxxxx xxxxx zruší, xxxxxx-xx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx podání xxxxx. Xxxxx tomuto usnesení xxxx odvolání xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx.

(5) Xxxx, xxxxxx se xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx

x) xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx, nájemní právo xxxx xxxxxxxxx právo, xxxxx-xx x věcné xxxxxxx xxxxxxx, výměnek, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx bytu, xxxxxxxxx x dražební xxxxxxxx xxxx neoznámená soudem xx xxxxxxxx dražebního xxxxxxx,

x) výhrada zpětné xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxx věci, s xxxxxxxx xxxxxxxxxxx práva xxxxxxxxxx k xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x právu stavby, xxxxxxxxxxx xxxxx vlastníka xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx, xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxxxx pacht xxxxxxxxx x dražební xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx jednání xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx. Xxxx potvrdí, xxxxx xxxxx xxxx jiná xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx váznoucí xx nemovité xxxx xxxxxxx a xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxx xxxx předražitel, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxx vrátit xx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxx, xxxxxx mu xxxxxxxx při xxxxxxxxxxx x nemovitou xxxx x xxxxx příslušenstvím.

(7) Xx xxxxxxx pravomocného xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx může xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx na xxxxx rozhodnutí vyklizením xxxxxxxx xxxx.

§336m >>

(1) Nebylo-li xxx dražbě xxxxxxx xxx nejnižší podání, xxxx dražební xxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx toho, kdo xx řízení xxxxxxxxxx xxxx další xxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx 3 měsíců xx xxxxxxxxxx xxxxxx; nebyl-li xxxxx podán do 1 roku, xxxx xxxxx xxxxxxxxxx zastaví.

(2) Xxxxxxxxxx-xx vydražitel nejvyšší xxxxxx xxx x xxxxxxxxx lhůtě, xxxxxx xx soud usnesením xxxxx a xxxxx xxxxx být delší xxx xxxxx měsíc, xxxxxxxx x xxxxxxxx xx marným xxxxxxxxx xxxxxxxxx lhůty zrušuje x xxxx xxxxxx xxxxx dražební xxxxxxx. Xx xxxxxx xxxx x xxxxx, jestliže xxxxxxxxxx nepředložil smlouvu x xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx uvedené x §336l xxxx. 4, xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx lhůtě xxxxxxxxx.

(3) Xxx druhém xxxxxxxxx jednání xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 se xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx 50 % xxxxxxxx ceny (§336a xxxx. 1); xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx 40 % xxxxxxxx ceny, xx xxxxxxx 30 % x x pátém xxxxxxxxx xxxxxxx 25 % xxxxxxxx ceny. Xxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxx.

(4) O xxxxxxxx x xxxxxxxxx dalších xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx §336b odst. 2 a §336b xxxx. 4 xxxx. x), §336c s xxxxxxxx odstavce 1 xxxx. x) x x), §336d, §336e xxxx. 2, §336h, §336i xxxx. 4 x 5, §336j xx 336l, §336n x 336o.

§336x >>

(1) Vydražitel xxxxxxx x §336m xxxx. 2 je xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx jednáním, xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, a, xxxx-xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx dosaženo xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxx podání. Xx xxxx xxxxx xx započítá xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx; xxxxxxxxx-xx xxxxxxx tyto xxxxxxx, xxxxxxxxx část xx xxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) X xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 rozhodne xxxx xx jednání xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx-xx x xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x odstavci 2 x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx rozhodnutí xxxxx vydražiteli.

(4) Částky xxxxxxxxxxx xx náhradu xxxxxxx xxxx vyplatí xxxxx nebo xxxxxxxxxx, xxxxxx byly xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx připadají xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§336x >>

(1) Xxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x využitím xxxxxxxxx.

(2) V xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx stanoví

a) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x způsob, xxxxx xxxx dražitelé xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxx xxxxx, x xxxxxx-xx xxxxxxxxx, datum xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx stránky, xx xxxxxxx je xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx se xxxxxx xxxx konat x xxx může xxxxxxxxx xxxxxx sledovat,

d) datum x xxx zahájení x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx lze xxxxxxxx xxxxxx,

x) termín, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx sdělit, xxx xxxx nejvyšší xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx práva x vydražené xxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxx přihlášení xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx žaloby,

h) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx rozhodnutí, xxx jsou předkupní xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx

(3) Xxxxxxx-xx více xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx soud xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx předkupní xxxxx nebo xxxxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxx-xx xxxxxxx takto xxxxxx, xxxxx xxx dražiteli, xxxxx xxxxxx učinil xxxx xxxxx. Ustanovení §336j xxxx. 1 xxxx xxxxx se xxxxxxxxx.

(4) Pro dražbu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx ustanovení §336b xx 336n.

§336p >>

(1) Xxxxxxxxxx xx 7 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx soud xx úřední desce xxxxxxxx i xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x xxxxx soud xxxxxxxx v xxxxxxx, xxxxxx sdělení věřitele x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx x této xxxxxxx. X oznámení xxxx xxxxx přihlášky, xxxxx xxxx odmítnuty, x xxxxx, xxx xxxxx se tak xxxxx. X xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §336b xxxx. 4 písm. x) x o povinnosti xxxxx §336f odst. 5.

(2) Jestliže xxxx xx zveřejnění xxxxxxxx xxxxxxx nerozhodl x xxxxxxx xxxxxxxxx podle §336f xxxx. 4, xxxxx tuto xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx odmítnuta, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, povinnému x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, dodatečné xxxxxxxx x projednání xxxxxx pohledávky, a xxxxx xx, xx xxxxxxxxxx xx 15 xxx xxx dne xxxxxxxx oznámení xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxx, xxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxx a pořadí xxxx xxxxxxx, xxx x xxxxxxxxx rozdělované xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, s xxx, xx k námitkám xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx.

§336x

(1) Xxxxxx-xx o xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, podle §336b xxxx. 4 xxxx. x) xxxx §336p xxxx. 2, xxxxxx xxxx po xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx podání xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, právní xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx §336p xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Soud xxxxxxx jednání x xxxxxxx rozdělované xxxxxxxx x xxxxxxxx o xxxxx xxxxxxxxx rovněž xx xxxxx správce xxxx. Xxxxxxxxx podstaty xxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx návrh podal, xx právní xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx soudem.

(3) X xxxxxxx xxxx xxxxxxxx účastníky xxxxxxx, xxxxxxx xxxx oprávněný, xxx, kdo do xxxxxx přistoupil xxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxx přihláška xxxx xxxxxxxxx (§336f xxxx. 3).

(4) Xxxxxxxxxx x rozvrhovému xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx.

(5) Xxxxx pohledávka xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx usnesení vykonatelná, xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx a x xxxxxx xx ni xxxxxxxxxxx soud tak, xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, jestliže xx xx připadá alespoň xxxxxx xxxxxx z xxxxxxxxxxx podstaty; xxxxxxxx xxxx x již xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx této xxxxxxxxxx nebylo přiznáno xxxxx xx její xxxxxxxxx, xxxxxxxx x xx soud x xxxxxxxxxx usnesení xxx, xx nárok x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx-xx soud xxxxx xxxx první, xxxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxxx xxxx a xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx jednotky xxxxx §337e xxxx. 1 xxx xxxxxxxx xxxxxxx věřitele xxxxx §337e xxxx. 2.

§337 >>

(1) Xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx §336q xxxx. 1, xxxx xxxxxxxx rozdělovanou xxxxxxxx xxxxx §337c.

(2) Ustanovení §336q odst. 2 x 5 xx xxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxx, xxx do xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx x osoby, xxxxx xxxxxx přihlášku, xxxxxx xx xxxxxx přihláška xxxx xxxxxxxxx (§336f xxxx. 4).

§337x >>

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx nejvyšší xxxxxx x úroky x xxxx, xxxxxxxxx náhrady, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx podle §336n xxxx. 4, a xx xxxx náhrady xxxxxxxxxx xxxxxxx vydražitele xxxxxxxxx v §336m xxxx. 2, xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xx-xx povinný plátcem xxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx-xx xxxxxxxxx věc xxxx xxxxxxxxxxxxx činnosti.

§337x >>

§337x zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 396/2012 Sb.

§337x

(1) X xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx uspokojují xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx:

x) xxxxxxxxxx nákladů xxxxxxxxx xxxxx v xxxxx řízení,

b) pohledávky xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx jednotky, x to do xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx z xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx v xxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, pohledávka xxxx, kdo xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx trestným xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx-xx plně xxxxxxxxx xxxxxxx pohledávky xxxxxxx xx xxxx skupiny, xxxxxxxx xx podle xxxxxx; xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx právem xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxx.

(4) Xxxxx nebo xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx roky xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx-xx rozdělovaná xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx.

(5) Pro xxxxxx xx xxxxxxxxxxx

x) x xxxxxxxxxx oprávněného xxx, kdy x xxxxx xxxxxx došel xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) x xxxxxxxxxx xxxx, xxxx xx řízení xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxx, který xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x řízení,

c) x xxxxxxxxxx pohledávky xxx, xxx x xxxxx xxxxx přihláška,

d) x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx právem den xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) x xxxxxxxxxx oprávněného, xxxx, xxxx xx xxxxxx přistoupil xxxx xxxxx xxxxxxxxx, nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx nemajetkové xxxx xxxxxxxxx trestným xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, byla-li xxxxxxxx věc zajištěna x trestním xxxxxx x xxxxx trestném xxxx a xxxx-xx xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx, xxx zajištění podle xxxxxxxxx xxxx xxxx, xxx právní moci xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx podle xxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx, které xx xxx xx xxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxx-xx xxxx x xxxxxxxx nemovitostí, xx zpeněžená xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxx trestního řádu x xxxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx byly v xxxxxxx xxxxxxxxxx, informuje xxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx řízení, xxxxx x zajištění xxxxxxx. Xxxxxxx-xx orgán xxxxx x trestním xxxxxx do 30 xxx xxxxx, xx xx xxxxxxxxx vztahuje x xx xxxxxx xxxxxxx, vyplatí xx xxxxxx xxxxxxx povinnému.

(7) Xxxxxxxxxxx-xx xxxx xxxxx xxxxxxxx 6, vyplatí xx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxx uspokojeny, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

§337x >>

(1) Xxxx-xx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx nemovité věci, xx xxxxxxx váznou xxxxxxxxxx zajištěné xxxxxxxxx xxxxxx xxx tutéž xxxxxxxxxx 102) (xxxx xxx "xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx"), xxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx jednotlivých rozdělovaných xxxxxxx poměrně podle xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx zbývají u xxxxx xxxxxxxxxx nemovité xxxx xx uhrazení xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxx, xxxxx xx v xxxxxxxx xxxx obdržely x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx méně, xxxxxx, která xx xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx xx do xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx rozdělovaných podstat.

(2) Xxxxxx-xx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxx pohledávky zajištěné xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xx xx xxxxxx výpočtu xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx. 105) Xxxxxx, x které xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx, že xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx právem xxxxxx xxxx, xxx xxxxx xx xx xxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, zajistí se xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x pořadí, xxxxx xxxxxxxxxx uspokojenému věřiteli.

(3) Xxxxxxxxxx odstavců 1 x 2 xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx téže xxxxxxxx xxxx.

§337x >>

(1) X xxxxxxxxxx usnesení soud xxxxxxxx též x xxxxxxxxxxxx, které xxxx xxxxxxx co xx xxxxxxxx, výše, zařazení xx xxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxx lze x nich rozhodnout xxx xxxxxxxxx důkazů; xx neplatí x xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx nebo xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx úhrada x rozdělované xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx, aby xx 30 xxx od xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx §267a xxxx. 1, jestliže na xxxxxx pohledávky připadá xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx; x xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx soud xxx, xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) X námitkám, xxxxx xxxxxx včas xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2, se xxxxxxxxxx; x xxxxx následku xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx, xxx byli xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx §267a xxxx. 1.

(4) X xxxxxx xxxxx §267a odst. 1 xxxxxxx xxx xxxxxxxxx nové skutečnosti.

§337x

(1) Xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxx xxxxx §267a xxxx. 1 xxxx xx xxxxxxxxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxx x xxxxxxxxx pohledávky xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx x pozemku xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx soud xxxxxxxxx rozdělením xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Bylo-li x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxx zbytku xxxxxxxxxxx podstaty. K xxxxxx jednání soud xxxxxxxxxx xxxxxxxxx rozvrhu, xxxxxxx pohledávky xxxx xxxxx předchozího xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx. Xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §337 odst. 2 x 3, §337a, 337c x 337d.

(3) Xxxx-xx pohledávka xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx a xxxxxxx xxxx vlastníku xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx podstaty xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §337e.

§337g

(1) V xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx jejich xxxxxxxxx x uvede, že xxxxxxxx xxxxxxxxxx po xxxxxx moci usnesení xxxxxxx. U xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxx rozsahu xx xxxxxxx x v xxxxx rozsahu ji xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Soud xxxxx xxxxxxxx o rozvrhu, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx po xxxx xxxxxx učinil xxxxxxx xxxxxxxx podle §336f xxxx. 5.

§337x

(1) Dnem právní xxxx xxxxxxxxxxx usnesení xxxxxxxx xxxxxxxx práva xxxxxxxx na xxxxxxxx xxxx; xxxxxxxxxx §336l xxxx. 4 xxx xxxx xxxxxxx.

(2) Po xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx soud xxxxxxxx xxxxxxxxx katastrální xxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx váznoucí xx xxxxxxxx věci xxxxxxx a xxxxx xxxxxx proti xxxxxxxxxxx.

(3) Xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx zastavit výkon xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx v §268 xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo dalšího xxxxxxxxxxx.

Xxxxxx spoluvlastnického podílu

§338 >>

(1) Na xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx užijí xxxxxxxxxx x výkonu xxxxxxxxxx xxxxxxxx movitých xxxx a xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx. Výkon xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx věcí nelze xxxxxxx xxxxx na xxxxx na xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx.

(2) Jde-li o xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx, xxxx xxxxxx spoluvlastníku xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx výkonu rozhodnutí xxx provedení xxxxxxx, xxxxxxxxx xx soupisu xxxx xxxx, co xxxxxx, xx xxx xx xx xxxxxxxxxxxxxxxx, x oznámí xx xxxxxxxx rok. Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx povinen xxxxxxx xxxxxx xxxx xx spoluvlastnictví; povinnosti xxxxxxx xxxxxxxxx v §325b x 326b xxxxx x xxx xxx. Zúčastní-li xx xxxxxxxxxxxxx povinného xxxxxx x učiní-li x xxxxxx xxxxxxxxx stejné xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx mu xxxxxxx; xxxxxxxxxx §329 xxxx. 2 xxxx xxxxx xx nepoužije.

(3) Xxx-xx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx k xxxxxxxx xxxx, soud xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx vyhlášku; xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x §336c xxxx. 5 odvolání xxxxx xxxxxxxx vyhlášce. Xxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx-xx x jinými dražiteli xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx se mu xxxxxxx; xxxxxxxxxx §336j xxxx. 1 xxxx xxxxx se xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx podat xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x §336k xxxx. 2 xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxx.

Xxxxxx zástavy

§338a

(1) Xx xxxxx rozhodnutí prodejem xxxxxxxxxxx movitých xxxx x xxxxxxxxxx xxxx xx užijí ustanovení x xxxxxx rozhodnutí xxxxxxxx xxxxxxxx věcí x xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxx jinak.

(2) Xxxxx rozhodnutí prodejem xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx x rozhodnutí xxxxxxxx xxxxxxx. Má-li zástavu x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx smlouvy xxxxxxxxx, xxx ji xxxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx této xxxx x xxxx ocenění x xxx xxxxx xxxxx x dražbě; xxxxxxxxxx §325b x 326b pro xx xxxxx obdobně.

(3) Xxx xxxxxx xxxxxxxxxx prodejem xxxxxxxxxx věcí xx xxxxxxxxx ustanovení §335 xxxx. 2 x 3, xxxxxx xxx x návrh xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x nařízení prodeje xxxxxxx, x ustanovení §336f, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx pohledávku xxxxxxxxxx prodávanou xxxxxxxx.

Hlava VI.

Zřízení xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx práva xx xxxxxxxxxx xxxxxx

§338x >>

(1) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zástavního práva xx xxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxx, xxx když xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx, x xxx xx být zástavní xxxxx xxxxxxx, a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx ověřenými xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx 89) xxxxxx, xx xxxxxxxx xxx je xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. X xxx, xx xxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx výkonu xxxxxxxxxx xxxxxxxx soudcovského xxxxxxxxxx práva xx xxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx katastrální xxxx.

(2) Xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zástavního xxxxx xx xxxxxxxxxxx stav x xxxx zahájení xxxxxx.

(3) X xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx soud uloží xxxxxxxxx, aby xxxxx xx 15 xxx xx doručení usnesení xxxxxxx, zda nemovitou xxx xxxxx jako xxxxxxxxxxx jmění, a xxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xxx má xxxxx x xx volně xxxxxxxx a zda xxxx výkonem xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx dluhy xxxx xxxxx související x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx jmění, x xxxxxxx tyto skutečnosti xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx orgány, xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx-xx xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, a xxxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx věty xxxxx xxxx xxxxxxxx-xx tyto xxxxxxxxxxx najevo xxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

§338x

(1) Xxxxxxxx výkonu xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx na nemovitá xxx xx xxxxx xxxxxx součástmi a xxxxxxxxxxxxxx.

(2) Výkon xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx, x jejímuž xxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx i xx xxxxx na xxxx xxxx v xxxxxxxxx spoluvlastnictví. Výkon xxxxxxxxxx zřízením xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx nelze xxxxxxx xxxxx na xxxxx na xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx.

(3) Z xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx jako xxxxxxxxxxx xxxxx. To xxxxxxx, má-li xxxxxxx xxxxx x nemovitou xxxx volně xxxxxxxx xxxx jde-li x xxxxx rozhodnutí, kterým xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx dluhy xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx substituční xxxxx.

§338x

(1) Xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx zástavního xxxxx x xxxxxxxx xxxx xx rozhodující xxx, x xxxx k xxxxx xxxxx xxxxx xx zřízení xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx práva; xxxxx-xx xxxxxxx návrhů ve xxxxxx den, xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxx-xx x xxxxxxxxxx xxxxxxx škody xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx trestným činem xxxx pohledávku z xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx získaného xxxxxxxx činem, xxxx-xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x trestním xxxxxx x tomto xxxxxxxx xxxx x byl-li xxxxx podán v xxxx, kdy xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx řádu xxxx, xx pro xxxxxx xxxxxxxxxxxx zástavního xxxxx k nemovitým xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx moci rozhodnutí x xxxxxxxxx nemovité xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx. Xxxx-xx však xxx xxxxxxxxx pohledávku xxx dříve xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx xx pořadí xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxx xxxxxxxxxx, xxx xxx bylo zřízeno xxxxxxxxxx zástavní xxxxx, xxx vést xxxxx xxxxxxxxxx prodejem xxxxxxxx xxxx přímo x xxxxx každému xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx věci, xxxxx ji xxxxx xxxxxxx.

§338x

(1) Při výkonu xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx práva x xxxxxxxx věci xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx §263 xx 266, §267a x §268 xxxx. 1 xxxx. e). Xxxxxxxxxx §268 odst. 1 xxxx. x) xxx xxxxxx xxx xxxxx, xxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Byl-li výkon xxxxxxxxxx zřízením xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxx od počátku xxxxxx. V případě, xx byl xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx částečně, xxxxx, xx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxx pohledávku xxx x xxxxxx výši, xxxxx činí xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx moci příslušnému xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

Hlava VII.

Postižení závodu

Nařízení xxxxxx rozhodnutí

§338f

(1) Výkon xxxxxxxxxx postižením xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx, xxx když oprávněný xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx je ve xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxx rozhodnutí xxxxxxxxxx xxxxx závodu xxxxxx u xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, než xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, se xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxx, x to xxx xxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxx dalšího xxxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx, soud xxxxxxxx xxx rozhodnutí xxxxxxxxxxx xxxxx; v xxxxxxx xxxxxxx se xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxx, kdy návrh xxxxx xxxxxxxxxxx soudu. Xxxxx oprávněný xxxx xxxxxxxx xxxx řízení, x němž xx xxx xxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxxx xx do xxxxxx xxxx usnesení o xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx však řízení xxxxxxx jen tehdy, xxxxxxxx-xx x xxx xxxxxxx oprávnění, xxxxx xxxxxxxxxxx do xxxxxx.

§338x

(1) Pro nařízení xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx rozhodující xxxx v době xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxx rozhodnutí xx xxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx sloužit, x xx xxxxx xxxxx, xxxx tu je x xxxx xxxxxxxx. Xxxxx rozhodnutí xxxxxxxxxx xxxxxx, k xxxxx xxxxxxx xxxxxx věc x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, xx vztahuje x xx xxxxx xx xxxx věci v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx.

(3) Výkonem xxxxxxxxxx xxxxxx být xxxxxxxx xxxxx, xxxxx-xx xx o xxxxx.

(4) X xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx nabyl xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx. Xx xxxxxxx, xx-xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx volně nakládat xxxx xxx-xx o xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx zůstavitelovy xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

§338x

(1) X xxxxxxxx x xxxxxxxx výkonu xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx závodu (dále xxx "správce") a xxxxxxxxx, x xxxx-xx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx manželů, x xxxxxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxx, aby xx xxxxxxxx xxxxxxxx závod xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx;

x) xxxxx, xxx xxxxx do 15 xxx xx doručení xxxxxxxx xxxxxxx, xxx x kdo má x závodu, x xxxx části xxxx x majetku náležejícímu x závodu xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx, jde-li x xxxxx nezapsaná x xxxxxxxx nemovitostí, x xxxxxxxx, xx xxx neoznámení povinný, xxxxxxxx x jeho xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxx;

x) xxxxx, xxx xxxxx xx 15 xxx xx xxxxxxxx usnesení xxxxxxx, zda xxxxx xxxxx jako xxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxx xxx x xxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxx x xxx xxxxx xxxxxxxx x xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx zůstavitelovy xxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx též xxxxxxxxx listinami notáře;

d) xxxxxx, xxx po xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx slouží k xxxxxxxxxxx závodu xxxx xxxxxxxx ke xxx xxxxxx má tomuto xxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx jiného, xxxxxxx xxx xxxx s xxx xxxxx nakládal xxx xxxxxxxx xxxxxxx;

x) xxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx účetní xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx závodu x xxx omezení xxxxxxxxx do všech xxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), která xxxx zapsána xx xxxxxxxx nemovitostí, soud xxxxxx x katastru xxxxxxxxxxx, x xx-xx xx xxxxx, xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx přístupu.

(3) Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxx, xxx přistoupili do xxxxxx xxxx další xxxxxxxxx, povinnému, xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx orgánu, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, x xxxx je xxxxxxx zapsán. Doloží-li xxxxxxx, xx xxxxx xxxxx jako xxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x) nebo xxxxxxxx-xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, soud xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Po xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx výkonu xxxxxxxxxx xxxxxx, x nichž xx xxxxx, xx xxxx x xxxxxx xxxx k jednotlivým xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx nebo vzhledem xx xxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx právo xxxx výhradu xxxxxx xxxxx, osobám, kterým xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxxxx xxxx věřitele, x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, x jejichž xxxxxx je xxxxx x v jejichž xxxxxx xx povinný xxx xxxxxxxx (xxxxx). Xx nabytí právní xxxx se xxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx soudu. X tom, xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx, soud xxxxxxxx xxxxxxxxx rejstříkový xxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxx rejstřík, x xxxx xx xxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxx

§338x

(1) Správcem xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx v seznamu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. 178) Xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx do xxxxxx xxxxxxx nezapsanou, xxxxxxx-xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xx seznamu, jestliže x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx k xxxx, zda má xxxxxxx s xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx funkci správce xxxxxxxxx xxx z xxxxxxxxxx důvodů, xxxxx xxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx s xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xx xxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx povinností, xxxxx xx xxxxxx xxxxx nebo xxxxx xx xxxxxx soud.

(4) Xxxxxxx má nárok xx odměnu x xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(5) Na úhradu xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x přibráním xxxxxx, xxxx poskytne správci xx xxxx xxxxxx xxxxxx. Hotové výdaje xxxxxxx x této xxxxxx xx považují xx xxxxxxx výkonu xxxxxxxxxx.

§338x

(1) Správce xx x xxxxxx xxx xxxxxx vyloučen, xxxxxxxx xx zřetelem xx xxxx xxxxx x xxxx, k účastníkům xxxx x jejich xxxxxxxxx je xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx.

(2) X xxx, zda xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx; xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx vyžádá xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx opravný xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx-xx xxxx, xx xxxxxxx je ze xxx funkce vyloučen, xxxxxxxx jej xxxxxxx xxxxxx x ustanoví xxxxxx xxxxxxx.

§338x xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 30/2000 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2001

§338k

(1) Správce xxx xxxxxx své xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x dalších xxxxxxxx xxxxxxxx a podle xxxxxx xxxxx; dbá, xxx po xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx ke xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxx, popřípadě xxx se xxxxxxx xxxxxxxxxx x závodu xxxxxxxxxx xxxxxxxx zvýšil. X xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx vhodná xxxxxxxx, zejména xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, že x xxxxxxxxxx xx xxxx povinného, které xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, může xxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx správce vyzvat xxxxxxxx povinného, aby xxxxxx svých peněžitých xxxxx xxxxxxxx na xxxx povinného, který xx tím účelem xxxxxx. Xxxxxx-xx xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxx xx nemovitá xxx, xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xx byl xxxxxxx výkon rozhodnutí xxxxxxxxxx závodu x xx xxxxxxx nesmí xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxx, xxxxxxx xx xxxx x xx xxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx správce s xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx; x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx obsažen xx xxxx listině. Xxxxxx xxxxxxx povinného, xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx povinného, aby xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx po xxxxxxxx xxxxx xxxx plnit xxxxx. Xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx s xxxxxx xxxxxxx, je správce xxxxxxxx xxxxxxx se xxxx zástupce xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx závodu, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx souhlas x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx provozování xxxxxx, xxxx povinný soudu xxxxxxxxx, aby xxxx xxxxxxxxx souhlas xxxxxxx xxxxxxxx. Soud x xxxxxx xxxxxxxx po xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx; proti xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(6) Xx xxxxxxx x x jiných xxxxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxxxx, je xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx i xxx xxxx xxxxxxxx; má xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx zástupce účastníka xx xxxxxxx procesní xxxx xxxx (§28a xxxx. 1). Xx xxxx, po xxxxxx xxxxxxx závodu zastupuje xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx povinného xxxxxxxxxx xxxx xx něj xxxxxx.

Xxxxxx xxxxx

§338x

(1) Xxxx xxxxxxx, xxx správce xxxx své xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x dalšími právními xxxxxxxx nebo xxxxxx. Xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx soud xxxxxxxx vyžádat xx xx xxxxxxx zprávu x jeho xxxxxxxx, xxxxxxxx do xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx-xx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx správci, xxx xx xxxxxxxxx; xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx přípustné.

(2) Xx xxxxxxxx povinností při xxxxxx funkce xxxx xxxx uložit xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx §53.

(3) Neplní-li xxxxxxx xxxxx xxx povinnosti xxxx z xxxxxx xxxxxxx důvodů, xxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x účastníků xxxx xxxxxxx anebo x xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx-xx xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Správce, xxxxx byl xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx předat funkci xxxxxx správci x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx.

Cena závodu

§338m

(1) Xx xxxxxx xxxx usnesení x nařízení xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxx

x) xxxxxxx xx xxxxxxx údajů x xxxxxx evidenci x xxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxx k xxxxxxxxxxx závodu xxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx; xxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, zjedná soud xxxxxxx na xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx, x xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x za xxxxxxxxxxx xxxxxx justiční xxxxxx xxxx Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxx x výdaje xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx xxxxx, x němž se xx xxxxxxxx zjistit, xx xxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx ke xxx xxxxxx má xxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxx-xx xxxxx potřebné údaje xxxxxxx postupem xxxxx xxxxxxx a).

(2) Na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 podá xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx soudem xxxxxxxxxx xxxxxx o xxx, xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx předběžné xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx, kdo xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxxx a xxxxxx jim, xxx xx k obsahu xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx. X xxxxxxxx xxxxxxxxx týkajícím xx xxxxxxx xxxxx, xxxxx správci neposkytl xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. c), xx xxxxxxxxxx.

(4) Soud xxxx správci uložit, xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx aby xxxxx xxxxx xxxxxxxx vysvětlení. X objasnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx též xxxxxxx potřebná xxxxxxx.

§338ma

(1) Xx xxxxxxx xxxxxxxx podle §338m xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx, x po xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x §338m odst. 3 xxxxxxxx xxxx, xxx výkon rozhodnutí xxxx pokračovat xxxxxxx xxxxxx nebo bude xxxxxxx xxxx xxxxxx x dražbě.

(2) Xxxxxxxx-xx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx správci, xxx výtěžek xxxxxx xxxxxxxx oprávněnému nebo xxxx, kdo do xxxxxx xxxxxxxxxx jako xxxxx oprávněný, xxxxx 3 xxxxxx, nedohodnou-li xx xx delší xxxxx. Ustanovení §320h xx použije xxxxxxx. Xxx xxxxxxxxx výkonu xxxxxxxxxx se §338zo xxxx. 4 xxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxx závodu

§338mb

(1) Po xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx §338ma, xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x dražbě, xxxx xxxxx správci, xxx xxxxx zprávu x ceně xxxxxx, xxxxxx zjistil, na xxxxxxx údajů podle §338m xxxxx jiných xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx si xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx přibral.

(2) Xxx xxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxx xxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx-xx soud xxxxx, xxxxxxx xx xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxx,

x) xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxx xx xxxx,

x) kolik xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx v hotovosti x uložené xx xxxx x peněžního xxxxxx x xxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx a jakou xxxx cenu,

d) xxxx xxxxxxxx xxxxx náležejí x xxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxx čisté xxxxx xxxxxx.

(4) Pro xxxxxx xxxxxxx x xxxx závodu xxxxx xxxxxxx §338m xxxx. 3 a 4.

§338x

(1) Xxxxx xxxxxx xxxxxx správce x xxxx xxxxxx xxxx xxxx

x) cenu majetku xxxxxxxxxxxx x xxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x hotovosti a xxxxxxxxx na účtu x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxx,

x) cenu xxxxx xxxxx náležejících x xxxxxx,

x) xxxx peněžitých xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx určí xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx; x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 písm. x) se xxx xxx nepřihlíží.

(3) Xxxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx-xx x xxx xxxxx uvedené v §338m xxxx. 4, xxxx třeba xxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, těm, xxx xx řízení xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx, x povinnému.

(5) Xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xx každý xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxx xxxxxx.

(6) Xxxxxx-xx soud, xx xxxx majetku xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxxxxxxxxx xxxx splatných xxxxxxxxxx dluhů xxxxxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx, xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx, x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx výkonu xxxxxxxxxx, odměnu xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, anebo xx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx zastaví.

Xxxxxxxx vyhláška

§338o

(1) Xx xxxxxx moci xxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxx, xxxxx-xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxx).

(2) Xx výroku xxxxxxxx x nařízení dražebního xxxxxxx (xxxxxxxx vyhlášce) xxxx xxxxx

x) xxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (§338q),

b) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx x §338n xxxx. 1,

x) výši xxxxxxxxxx podání (§338r xxxx. 1),

x) xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx (§338r xxxx. 2),

f) upozornění, xx cena majetku xxxxxxxxxxxx k závodu, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x hotovosti x xxxxxxxxx na účtu x peněžního xxxxxx x xxxx České xxxxxxxxx, náležejících x xxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx k xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx být xxxxxxx x přihlédnutím xx xxxxxxx nebo xxxxxxx jmění závodu, x němuž xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx (§338t xxxx. 1),

g) xxxxxxxxxxx, za xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a xx xxxxxxx vydražený xxxxx přejde xx xxxx xxxxxxx (§338z xxxx. 1 x 2),

x) upozornění, xx xxx rozvrhu xxxxxxxx xx mohou xxxxxxxxx, xx, kdo xx xxxxxx xxxxxxxxxxx jako xxxxx oprávnění, a xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx pohledávek xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxx pro xxxxx byl xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx, xxxxxxxx xx přihlásí xxxxxxxxxx xx 5 xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx jednání, xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx-xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx, xx k xxxxxxxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xx nepřihlíží (§338s x §338zn odst. 2),

x) xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx, které nebudou xxx xxxxxx rozhodnutí xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx (§338zk),

x) výzvu, xxx xxxxx, xxx xx xxxxx, které xxxxxxxxxxx dražbu (§267), xx uplatnil u xxxxx a aby xxxxxx uplatnění práva xxxxxxxx xxxxxxxxxx před xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxxxx, xx xxxxx k xxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx, že xxxxx, xxxxx mají x xxxxxx, x xxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx vzhledem xx xxx povaze xx tomuto xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx právo xxxx výhradu xxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xx udělením xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx výhrada zpětné xxxxx zanikají, xxxxx-xx x xxxxxxxxx právo xxxxxxxxxx k pozemku xxxx xxxxxxxxx pozemku x právu xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx vlastníka xxxxxx x xxxxxxx x vlastníka xxxxxxx xx stavbě xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx příklepu xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx, xxx x kdy je xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxx xxxxxx (§338n odst. 5).

§338x

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx:

x) xxxxxxxxxxx, xxx, xxx do xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx, x xxxxx xx xx xxxxx, xx xxxx k závodu xxxx x xxxxxxx, xxxxx slouží x xxxxxxxxxxx závodu xxxx xxxxxxxx xx své xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx zpětné xxxxx, zástavní xxxxx xxxx xxxxxxxxxx právo, xxxxxx, kterým práva xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx převedena k xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, osobám, xxxxx xxx přihlásily své xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, zadržovacím xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx převodem xxxxx, jež xxxxxxxx x závodu, x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxx v §338zn xxxx. 1,

x) xxxxxxxxxx xxxxx x obecnímu xxxxx, x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx bydliště (xxxxx),

x) xxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, příspěvek xx xxxxxx xxxxxxxx zaměstnanosti x pojistné xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx úřadu xxxx x rozšířenou působností, x xxxxx xxxxxx xx xxxxx.

(2) Osobám xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx xxxxxxxx vyhlášku xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx rukou.

(3) Xxxx xxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx úřední xxxxx xxxxx x xxxxxx obecní xxxx, x xxxxx xxxxxx xx xxxxx, aby xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx. Usnesení o xxxxxxxx výkonu xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx.

(4) X xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx dražební xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx tisku, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxx xxxxxxxx vyhlášce xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx oprávněný, ti, xxx xx řízení xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxx, které xxxx x závodu xxxx x majetku, xxxxx xxxxxx x provozování xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxx povaze xx xxxxxx účelu xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx. Odvolání xxx xxxxx xxxxxxx uvedeným x §338o odst. 2 písm. x), x), f) xx x) xxxx xxxxxxxxx.

§338q

(1) Xxxxxx lze xxxxxxxxxx x xxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxx, xxxx u xxxxx xxxxx na xxxxx vhodném xxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx 30 xxx xx xxx xxxxxx dražební xxxxxxxx.

§338r

(1) Xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx ve xxxx poloviny ceny xxxxxxx náležejícího x xxxxxx [§338n odst. 1 xxxx. x)], xxxxxxx však ve xxxx dvou xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx [§338n xxxx. 1 xxxx. x)].

(2) Výši xxxxxxx soud xxxxxxx xxxxx okolností xxxxxxx, xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx nejnižšího podání. Xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx soudu xxxx platbou xx xxxx xxxxx; k xxxxxx na xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxx tehdy, xxxx-xx xxxx xxxxxxxxx dražebního xxxxxxx xxxxxxxx, že xx účet xxxxx xxxx xxxxx.

(3) Ten, xxx xxxxx uplatnit xxx dražbě xxx xxxxxxxxx právo xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxx je xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx dražebního xxxxxxx.

§338x

(1) Xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx rozhodnutím, xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx v §274 (xxxxxxxxxxxx pohledávku) xxxxx pohledávku xxxxxxxxxx xxxxxxxxx právem, xxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx x xxxxxx, xxxx xx x soudu xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 5 xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx jednání. Xxxxxxxxx xxxx xxx, xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx oprávněný, xxxxx své xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx jestliže xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x §274 xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x nařízení xxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) X přihlášce xxxx xxx uvedena xxxx pohledávky a xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, jejíhož xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx domáhá, jinak xx x přihlášce xxxxxxxxxx; o tomto xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxx vyhlášce. X xxxxxxxxx xxxx být xxxxxxxxx xxxxxxx prokazující, xx xxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx zajištěnou xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx nebo zajišťovacím xxxxxxxx práva x xx xxxxxx x xxxxxx, ledaže xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx spisu.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, které xxxxxxxxxx x závodu, soud xxxxxxxxx xxxxxxx; xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

§338x

(1) Po vydání xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx uloží, xxx xx podal před xxxxxxxxx dražebního xxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx xxxxxx stavu, který xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx podle §338n xxxx. 1, xx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx §338m xxxx. 3, popřípadě xxx xx xxxx okolnosti xxxxxxx.

(2) Xxxxxx-xx správce xxxxx xxxxx a xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxx xx xxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, a xx xxxxx účastníků xxxxxx, xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx, které xxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxx xxxxxx vznikly. X tomto xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx.

§338x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 30/2000 Xx. x účinností xx 1.1.2001

Dražební xxxxxxx

§338x

(1) Dražební xxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxx při xxxxxxx, xxxxx se xxxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx jiný xxxxxxxxxxx xxxxx; xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxx xxxxxxxx xx může jednání xxxxxxxxx pouze xxx, xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx dražebního xxxxxxx xxxxxxx (§338r odst. 2).

(3) Xxxx dražitelé xxxxx vystupovat soudci, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, správce, xxxxxxxxxx xxxxxxx x §338za xxxx. 2 x xx, jimž x nabytí závodu xxxxx zvláštní předpis.

(4) Xxxxxxxxxx §336h xxxx. 3 xxxxx xxxxxxx.

§338x

(1) Bylo-li xxxxxxxx, xx xxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx závodu xxxx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx (§267), xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx až xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxx.

(2) Xxx-xx xxxxx xxxxx xx vyloučení xxxxxxxxxxxx součástí xxxxxxx xxxxxxxxxxxx k xxxxxx, xxxx podle xxxxxxxxx xxxxxxx posoudí, zda xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx nebo xxx xxxxxxxxx x xxxxxx. X případě, že xxxxxxxxx x dražbě, xxxx upozorní xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx-xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx §338t odst. 1, xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx §338t xxxx. 2 a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxx nařízení xxxxxx xxxxxxxxxx jednání xxxxx xxxxxxxxx podle §338o xx 338t.

§338w

(1) Xx zahájení xxxxxxxxxx jednání xxxxxx

x) xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx právo xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx (§338r odst. 3),

x) xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx podle §338t odst. 1 xxxxxxxxx určí xxxxx xxxx majetku xxxxxxxxxxxx x xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxx u xxxxxxxxx ústavu x xxxx České xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx k xxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx dluhů náležejících x závodu x xxxxxxxxx cenu závodu,

c) xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) oznámí, xxxxx věřitelé přihlásili xxx xxxxxxxxxx a x xxxx xxxx, xxxxxxxxx kteří věřitelé xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx pohledávek xxxxx §338zn xxxx. 1.

(2) Proti xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. a), x) x x) není xxxxxxxx přípustné.

(3) Xxxxxx-xx xxxx, xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx s xxxxxxxxxx uvedenými x §338n xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxxxxx xxxx splatných xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx k xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx, xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx nenáležejí x xxxxxx, x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx výkonu xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, anebo že xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx, výkon xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Nebude-li xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, soudce xx provedení úkonů xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx xx, xxx xxxxx xxxxxx, aby xxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxx xx xxxx, xxxxx xxxxxxxxx činí xxxxxx; xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, dokud xxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů.

§338x

(1) Xxxxxxx xxx xxxxxx xxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx podání x x xxxxx xxxx splněny další xxxxxxxx stanovené xxxxxxx. Xxxxxxx-xx více dražitelů xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx tomu, xxxx xxxxxx předkupní právo xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x závodu, xxx xxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx závodu xxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx k závodu, x poté, nedohodnou-li xx xxxxx dražitelé, xxxxx učinili xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxx xxxxx.

(2) Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx se soudce xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx, zda xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx; xxxxxxx, xxxxx xxxxxx oprávněný, xxx, xxx do řízení xxxxxxxxxx xxxx další xxxxxxxxx, povinný x xxxxxxxx, xx uvedou xx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxx neudělí xx xxxxxxxx na vznesené xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xx x dražbě xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx; xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx přípustné. X xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(4) X xxxxxxxx x příklepu xxxx xxxxxxx lhůtu k xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx počíná xxxx xxxxxx moci xxxxxxxx x nesmí xxx xxxxx než dva xxxxxx. Na xxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxxxx složená jistota.

(5) Xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxx jistota xx xxxxxxxx dražebního xxxxxxx; jestliže však xxxxxx xxxxx příklepu xxxxxxx, xxxxx xx xxx po xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx.

§338x

(1) Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx doručí xxxxxxxxxxx, xxxx, xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x dražitelům, xxxxx proti xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx námitky.

(2) Xxxxx xxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx osoby xxxxxxx x odstavci 1. Xx 15 xxx ode xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx mohou xxxxx odvolání xxx xxxxx xxxxxxx x §338p odst. 1 xxxx. x), xxxxxx xxxxxx doručena xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx §336k xxxx. 3 x 4 xxxxx obdobně.

§338y xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 30/2000 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2001

§338x

(1) Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx již xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx. Xxxxx předá xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx za součinnosti x xxxxxxxx; o xxxxxxxx se sepíše xxxxx. X xxxxxxx xxxxxx správce xxxxxxxx xxxx. Soud xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x výhrady xxxxxx xxxxx váznoucí xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxx přechází xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, nabylo-li xxxxxxxx o příklepu xxxxxx xxxx a xxxxxxxx-xx x