Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 18.01.2022.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.01.2022 do 31.12.2022.


Občanský soudní řád
99/1963 Sb.

Úvod

ČÁST I. Obecná ustanovení

HLAVA I. Základní ustanovení §1 §2 §3 §4 §5 §6

HLAVA II. Soudy

Pravomoc §7 §8 §8a

Příslušnost §9 §9a §10 §10a §11 §12 §13

Vyloučení soudců §14 §15 §15a §15b §16 §16a §16b §17 §17a

HLAVA III. Účast na řízení

Účastníci §18 §19 §20 §21 §21a §21b §21c

Zástupci účastníků

a) na základě zákona §22 §23

b) na základě plné moci §24 §25 §25a §25b §26 §26a §27 §27a §28 §28a

c) na základě rozhodnutí §29 §29a §30 §31

Společné ustanovení §32 §33 a 34 §35 §35a

HLAVA IV. Úkony soudu a účastníků

Úkony soudu §36 §36a §36b §36c §36d §37 §38 §38a

Asistent soudce Nejvyššího soudu §38b §39 §40 §40a §40b

Úkony účastníků §41 §41a §41b §42 §43 §44

Doručování

Způsoby doručování §45 §45a §45b §45c §45d §45e §45f

Adresa pro doručování prostřednictvím veřejné datové sítě §46

Adresa pro doručování §46a

Adresa pro doručování prostřednictvím doručujícího orgánu, účastníka řízení nebo jeho zástupce §46b

Zástupce pro doručování písemností §46c

Doručování prostřednictvím veřejné datové sítě §47 §47a

Doručování prostřednictvím doručujícího orgánu §48 §48a §48b §48c §48d §48e §48f §48g §48h §48i

Doručování písemností do vlastních rukou §49

Doručování jiných písemností §50

Příjemci písemností §50a

Doručování zástupci účastníka §50b

Odepření přijetí písemnosti §50c

Neúčinnost doručení §50d

Doručování účastníkem řízení nebo jeho zástupcem §50e

Průkaz doručení §50f

Doručenka §50g

Výzva §50h

Oznámení §50i

Doručování do ciziny §50j

Uveřejňování vyhlášek §50k

Vyvěšení na úřední desce §50l

Předvolání a předvádění §51 §52

Pořádkové opatření §53 §54

Lhůty §55 §56 §57 §58

ČÁST II. Činnost soudu před zahájením řízení §59 až 66

HLAVA I. Předběžná řízení

Smírčí řízení §67 §68 §69 §70 až 72 §73

HLAVA II. Předběžná opatření a zajištění důkazu

Předběžná opatření §74 §75 §75a §75b §75c §76 §76a §76b §76c §76d §76e §76f §76g §76h §77 §77a

Zajištění důkazu §78 §78a

Zajištění předmětu důkazního prostředku ve věcech týkajících se práv z duševního vlastnictví §78b §78c §78d §78e §78f §78g

ČÁST III. Řízení v prvním stupni

HLAVA I. Průběh řízení

Zahájení řízení §79 §80 §81 §82 §83

Místní příslušnost §84 §85 §85a §86 §87 §88 §89 §89a

Účastníci §90 §91 §91a §92 §93 §94

Úkony účastníky ve věci samé §95 §96 §97 §98 §99

Průběh řízení §100 §101 §102

Využití videokonferenčního zařízení §102a

Zkoumání podmínek řízení §103 §104 §104a §104b §104c §105 §106

Překážky postupu řízení §107 §107a §108 §109 §110 §111

Spojení věcí §112 §113 §113a

Příprava jednání §114 §114a §114b

Přípravné jednání §114c

Jednání §115 §115a §116 §116a §117 §118 §118a §118b §118c §119 §119a

HLAVA II. Dokazování

Důkazní povinnost §120 §121

Provádění důkazů §122 §123 §124

Důkazní prostředky §125 §126 §126a §127 §127a §128 §129 §130 §131

Hodnocení důkazů §132 §133 §133a §133b §134 §135 §136

HLAVA III. Náklady řízení

Druhy nákladů řízení §137 §138 §139

Placení nákladů řízení §140 §141

Náhrada nákladů řízení §142 §142a §143 §144 §145 §146 §147 §148

§149 §150

Rozhodnutí o nákladech řízení §151 §151a

HLAVA IV. Rozhodnutí

Rozsudek §152 §153 §153a §153b §154 §155 §156 §157 §158 §159 §159a §160 §161 §162 §163 §164 §165 §166

Usnesení §167 §168 §169 §170 §171

Platební rozkaz §172 §173 §174

Elektronický platební rozkaz §174a

Evropský platební rozkaz §174b §175

HLAVA V. Zvláštní ustanovení §175a §175b §175c §175d §175e §175f §175g §175h §175i §175j §175k §175l §175m §175n §175o §175p §175q §175r §175s §175t §175u §175v §175w §175x §175y §175z §175za §175zb §175zc §175zd §175ze

Řízení o žalobě z rušené držby §176 §177 §178 §179 §180 §180a §180b §181 §182 §183 §184 §185 §185a §185b §185c §185d §185e §185f §185g §185h §185i §185j §185k §185l §185m §185n §185o §185p §185q §185r §185s §186 §187 §188 §189 §190 §191 §191a §191b §191c §191d §191e §191f §191g §191h §192 §193 §193a §193b §193c §193d §193e §194 §194a §195 §196 §197 §198 §199 §200 §200a §200b §200c §200d §200da §200db §200dc §200de §200e §200f §200g §200h §200i §200j §200k §200l §200m §200n §200o §200p §200q §200r §200s §200t §200u §200ua §200v §200w §200y §200z §200aa

ČÁST IV. Opravné prostředky

HLAVA I. Odvolání

Podání odvolání §201 §202 §203 §204

Náležitosti odvolání §205 §205a §205b

Účinky odvolání §206

Vzdání se odvolání a jeho vzetí zpět §207

Úkony soudu prvního stupně §208 §209 §210 §210a

Řízení u odvolacího soudu §211 §211a §211b §212 §212a §213 §213a §213b §214 §215 §216 §217

Rozhodnutí o odvolání §218 §218a §218b §218c §219 §219a §220 §220a §221 §221a §222 §222a §223

Náklady odvolacího řízení §224

Další průběh řízení §225 §226 §227

HLAVA II. Žaloba na obnovu řízení a pro zmatečnost

Přípustnost §228 §229 §230 §231

Podání žaloby §232 §233 §234 §235

Řízení o rozhodnutí o žalobě §235a §235b §235c §235d §235e §235f §235g

Řízení o rozhodnutí po povolení obnovy nebo po zrušení rozhodnutí §235h §235i

HLAVA III. Dovolání

Přípustnost dovolání §236 §237 §238 §238a §239

Podání dovolání §240 §241 §241a

Úkony soudu prvního stupně §241b

Řízení o dovolacího soudu §242 §243 §243a §243b

Rozhodnutí o dovolání §243c §243d §243e §243f

Další průběh řízení §243g

ČÁST V. Řízení ve věcech, o nichž bylo rozhodnuto jiným orgánem

HLAVA I. Obecná ustanovení §244 §245

HLAVA II. Podání žaloby §246 §246a §246b §246c §247 §248

HLAVA III. Řízení o žalobě

Příslušnost §249 §250

Účastníci řízení §250a

Projednání žaloby §250b §250c §250d §250e §250f

HLAVA IV. Rozhodnutí o žalobě §250g §250h §250i §250j §250k §250l §250m §250n §250o §250p §250q §250r §250s §250t

ČÁST VI. Výkon rozhodnutí

HLAVA I. Nařízení a provedení výkonu rozhodnutí

Předpoklady výkonu rozhodnutí §251 §252 §253 §254

Účastníci řízení §255 §256

Způsoby výkonu rozhodnutí §257 §258

Činnost soudu před nařízením výkonu rozhodnutí §259 §260

Prohlášení o majetku §260a §260b §260c §260d §260e §260f §260g §206h

Nařízení výkonu rozhodnutí §261 §261a §262 §262a §262b §262c §263 §264

Provedení výkonu rozhodnutí §265 §265a §266 §267 §267a §267b

Zastavení výkonu rozhodnutí §268 §269

Náklady výkonu rozhodnutí §270 §271 §272 §273 §273a §273b

Použití ustanovení o výkonu rozhodnutí §274 §275

HLAVA II. Srážky ze mzdy

Rozsah srážek §276 §277 §278 §279 §280 §281

Nařízení a provádění srážek §282 §283 §284 §285 §286 §287 §288

Odklad a zastavení výkonu rozhodnutí §289 §290

Výplata provedených srážek §291 §292

Změna plátce mzdy §293 §294 §295 §296

Několik plátců mzdy §297 §298

Srážky z jiných příjmů §299 §300 §301 §302

HLAVA III. Přikázání pohledávky

Přikázání pohledávky z účtu u peněžního ústavu §303 §304 §304a §304b §304c §304d §304e §305 §306 §307 §308 §309 §309a §310 §311 §311a

Přikázání jiných peněžitých pohledávek §312 §313 §314 §314a §314b §314c §315 §316

Pohledávky nepodléhající výkonu rozhodnutí §317 §318 §319

Postižení jiných majetkových práv §320

Postižení účasti povinného ve veřejné obchodní společnosti a komplementáře v komanditní společnosti §320a

Postižení účasti povinného ve společnosti s ručením omezeným, v družstvu a komanditisty v komanditní společnosti §320aa §320ab

HLAVA IV. Správa nemovité věci

Nařízení výkonu rozhodnutí §320b §320c §320d §320e

Správa nemovité věci §320f §320g §320h

Jiné výkony rozhodnutí §320i

Správa spoluvlastnického podílu na nemovité věci §320j

HLAVA V. Prodej movitých věcí a nemovitých věcí

Věci nepodléhající výkonu rozhodnutí §321 §322

Prodej movitých věcí §323 §324

Soupis na místě samém §325 §325a §325b §326 §326a §326b §327

Jiný soupis §327a §327b

Další postup při prodeji movitých věcí §328 §328a §328b §329 §329b §330 §330a §331 §331a §332

Hotové peníze a cenné papíry či listiny představující právo na splacení dlužné částky §333 §334 §334a

Prodej nemovitých věcí §335 §335a §335b §336 §336a §336b §336c §336d §336e §336f §336g §336h §336i §336j §336ja §336k §336l §336m §336n §336o §336p §336q §337 §337a §337b §337c §337d §337e §337f §337g §337h

Prodej spoluvlastnického podílu §338

Prodej zástavy §338a

HLAVA VI. Zřízení soudcovského zástavního práva na nemovitých věcech §338b §338c §338d §338e

HLAVA VII. Postižení závodu

Nařízení výkonu rozhodnutí §338f §338g §338h

Správce závodu §338i §338j §338k

Dohled soudu §338l

Cena závodu §338m §338ma

Prodej závodu §338mb §338n

Dražební vyhláška §338o §338p §338q §338r §338s §338t

Dražební jednání §338u §338v §338w §338x §338y §338z §338za

Rozvrh §338zb §338zc §338zd §338ze §338zf §338zg §338zh §338zi

Zpráva o výkonu správy závodu §338zj

Přechod práv a dluhů na vydražitele §338zk

Oznámení jiným orgánům §338zl §338zm

Jiné výkonu rozhodnutí §338zn

Zastavení výkonu rozhodnutí §338zo

Postižení části závodu §338zp

Postižení podílu spolumajitele závodu §338zq

Prodej rodinného závodu §338zqa

Prodej zástavy §338zr

HLAVA VIII. Uspokojení práv na nepeněžité plnění

Návrh §339

Vyklizení §340 §341 §342

Vyklizení s náhradou §343 §344

Odebrání věci §345 §346 §347

Rozdělení společné věci §348 §349

Provedení prací a výkonů §350 §351 §351a

ČÁST VII. Jiná činnost soudu §352 §353

Oznámení výhrady §354

ČÁST VIII. Závěrečná ustanovení

Přechodná ustanovení §355 §356 §357 §358 §359 §360 §361 §362 §363 §364 §365 §366 §367 §368 §369 §370 §370a §371 §372

Zmocňovací ustanovení §373 §374 §374a

Zrušovací ustanovení §375

Účinnost zákona §376

Příloha

Ustanovení přechodná a závěrečná

č. 519/1991 Sb. - Čl. III

č. 263/1992 Sb. - Čl. II

č. 24/1993 Sb. - Čl. III

č. 171/1993 Sb. - Čl. II

č. 118/1995 Sb. - Čl. XXVII

č. 238/1995 Sb. - Čl. II

č. 202/1997 Sb. - Čl. III

č. 91/1998 Sb. - Čl. VIII

č. 30/2000 Sb. - Hlava I dvanácté části

č. 367/2000 Sb. - Čl. V

č. 370/2000 Sb. - Čl. VII

č. 317/2001 Sb. - Čl. IV

č. 151/2002 Sb. - Čl. XXV

č. 320/2002 Sb. - Čl. CXVII, Čl. CXVIII, Čl. CXIX

č. 120/2004 Sb. - Čl. III

č. 554/2004 Sb. - Čl. VI

č. 555/2004 Sb. - Čl. V

č. 59/2005 Sb. - Čl. II

č. 216/2005 Sb. - Čl. V

č. 79/2006 Sb. - Čl. VI

č. 113/2006 Sb. - Čl. IV

č. 264/2006 Sb. - Čl. LII

č. 295/2008 Sb. - Čl. II

č. 7/2009 Sb. - Čl. II

č. 286/2009 Sb. - Čl. VII

č. 69/2011 Sb. - Čl. IV

č. 202/2012 Sb. - §31

č. 396/2012 Sb. - Čl. II

č. 401/2012 Sb. - Čl. VI

č. 404/2012 Sb. - Čl. II

č. 45/2013 Sb. - §53

č. 293/2013 Sb. - Čl. II

č. 87/2015 Sb. - Čl. IV

č. 139/2015 Sb. - Čl. II

č. 164/2015 Sb. - Čl. II

č. 296/2017 Sb. - Čl. II

č. 307/2018 Sb. - Čl. IV

č. 191/2020 Sb. - §35

č. 38/2021 Sb. - Čl. II

č. 192/2021 Sb. - Čl. IV

č. 286/2021 Sb. - Čl. II

Nálezy Ústavního soudu - č. 31/1996 Sb., č. 112/1996 Sb., č. 88/1997 Sb., č. 291/1999 Sb., č. 2/2000 Sb., č. 232/2000 Sb., č. 276/2001 Sb., č. 476/2002 Sb., č. 153/2004 Sb., č. 93/2005 Sb., č. 195/2006 Sb.; č. 419/2006 Sb.; č. 88/2008 Sb.; č. 62/2009 Sb.; č. 48/2010 Sb.; č. 80/2011 Sb.; č. 147/2012 Sb.; č. 369/2012 Sb.; č. 44/2014 Sb.; č. 146/2014 Sb.; č. 275/2014 Sb.; č. 211/2016 Sb.; č. 327/2020 Sb.

INFORMACE

Úvod

Tato xxxxxx xxxxxx x. 99/63 Sb. xx úplné xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxx 4. xxxxxxxx 1963 x. 99 Xx., xxx xxxxxxx ze změn x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx ze dne 6. xxxxx 1967 x. 36 Sb., xxxxxxx xx xxx 1. xxxxx 1969 x. 158 Xx., xxxxxxx xx xxx 26. xxxxx 1973 x. 49 Xx., xxxxxxx xx dne 26. března 1975 x. 20 Xx., xxxxxxx ze xxx 10. xxxxxxxxx 1982 x.133 Xx., xxxxxxx xx xxx 4. xxxxxx 1990 x. 180 Xx., zákonem xx dne 11. xxxxxxxx 1991 x. 328 Xx. x xxxxxxx xx xxx 5. xxxxxxxxx 1991 x. 519 Xx.

XXXX X.

XXXXXX XXXXXXXXXX

Xxxxx X.

Xxxxxxxx ustanovení

§1 >>

Xxxxxxxx xxxxxx řád xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ochrana xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, jakož x výchova x xxxxxxxxxx smluv x xxxxxx, x čestnému xxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxx x xxxxxx xxxxxx osob.

§2 >>

V občanském xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx rozhodnutí, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx; dbají xxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x aby xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

§3 >>

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx je jednou xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx práva. Xxxxx se xxxx xxxxxxx u xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

§4

zrušen

§5 >>

Xxxxx poskytují xxxxxxxxxx poučení x xxxxxx procesních xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx.

§6 >>

X xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x v součinnosti x xxxxxxxxx řízení xxx, xxx xxxxxxx xxxx byla rychlá x účinná x xxx xxxxxxxxxxx, které xxxx xxxx účastníky xxxxxx, byly xxxxx xxxx jejich účasti xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx zákona musí xxx vykládána a xxxxxxxxx xxx, xxx xxxxxxxxxxx x jejich xxxxxxxxxx.

Xxxxx XX.

Xxxxx

Xxxxxxxx

§7 >>

(1) X xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx projednávají x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxx xxxxxx xxxx, které xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxx jiné orgány.

(2) Xxxxx x xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1, x xxxxx xxxxx xxxxxx rozhodly jiné xxxxxx xxx xxxxx, xxxxx v občanském xxxxxxx xxxxxx projednávají x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx uvedených x xxxxx xxxx tohoto xxxxxx.

(3) Xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx v občanském xxxxxxx xxxxxx, jen xxxxxxx-xx xx xxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx správního xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx zákon. 119)

§8 >>

§8 zrušen xxxxxxx předpisem č. 293/2013 Sb.

§8x >>

§8x zrušen xxxxxxx předpisem č. 151/2002 Sb.

Xxxxxxxxxxx

§9 >>

(1) Xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx, xxxx x xxxxxx x xxxxxx stupni příslušné xxxxxxx soudy.

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx jako xxxxx prvního xxxxxx

x) xx sporech x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx x hmotné xxxxx x ve sporech x xxxxxxxx vypořádání xxxxxxxx xxxxxxx zaplacené x xxxxxxxx vzniku xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx,

x) xx sporech xxxxxxxxxx xx cizího xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx imunit x výsad, xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xx xxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx závazků z xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xx xxxxxx vyplývajících z xxxxxxxx poměrů, xxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx korporací, xxxxxx, xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx, a ve xxxxxxx mezi xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, jejich xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx x účasti xx xxxxxxxx korporaci,

f) xx xxxxxxx mezi xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx x členy xxxxxx xxxxxx xxxx likvidátory, xxx-xx o xxxxxx xxxxxxxx se xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx,

x) xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx ohrožených xxxxxxx xxxxxxxxx jednáním nebo xxxxxxxxxxx omezením soutěže,

i) xx věcech xxxxxxx xxxxx x pověsti xxxxxxxxx xxxxx,

x) ve xxxxxxx z finančního xxxxxxxxx x sporech xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x cenných xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx papírů, x xxxx se xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xx sporech z xxxxxxx xx komoditní xxxxx,

x) xx věcech xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a sporů x toho xxxxxxxxx, x xxxxxxxx sporů x příspěvky xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx x xxxxxxx, xxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxx cen xxxxxx,

x) xx xxxxxxx x přeměn xxxxxxxxxxx xxxx,

x) xx xxxxxxx x nakládání x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx částí,

o) ve xxxxxxx ze smluv xx stavební xxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, včetně xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx těchto xxxxx,

x) xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx při xxxxxxxx xxxx řádného hospodáře,

q) xx sporech xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xx xxxxxxx x zajištění xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx obchodních xxxxxxxxxxx xxxx při xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "Nejvyšší xxxx") xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx stupně, xxxxxxx-xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§9a

K projednání xxxxxx xxxxx §91a jsou xxxxxxxxx x prvním xxxxxx okresní nebo xxxxxxx soudy xxxxx xxxx, u xxxxxxx x těchto xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx řízení x xxxx xxxx právu, xx xxx si xxxxxxx xxxx xxxxx.

§9x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 30/2000 Sb. x xxxxxxxxx od 1.1.2001

§10 >>

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx proti rozhodnutím xxxxxxxxx soudů.

(2) X xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx prvního stupně xxxxxxxxx xxxxxx soud.

§10x >>

O dovoláních xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx soudů odvolacích xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx.

§11 >>

(1) Xxxxxx xx xxxx x xxxx soudu, xxxxx xx věcně a xxxxxx xxxxxxxxx. Xxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx příslušnosti xxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx x xxxx xxxx xxxxxxxx. Věcně a xxxxxx příslušným je xxxx xxxx soud, xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx podle xxxxxx zkoumat xxxx xxxxx příslušnost xxxx xxxxxx pravomocným xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx soudu.

(2) Xx-xx xxxxxx příslušných několik xxxxx, xxxx se xxxxxx konat u xxxxxxxxxxx z nich.

(3) Xxx-xx x věc, xxxxx patří do xxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx nelze xxxxxxx, xxxx Nejvyšší xxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx.

§12 >>

(1) Xxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx jsou xxxxxxxxx (§14, §15 xxxx. 2 x §16a), xxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx téhož stupně.

(2) Xxx xxxx být xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx přikázána xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx.

(3) X xxxxxxxxx věci xxxxxxxxx soud, který xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx, xxxxx xx xxx xxx xxxxxxxxx. Účastníci xxxx xxxxx xx vyjádřit x tomu, xxxxxxx xxxxx xx být xxx xxxxxxxxx, a x případě odstavce 2 též k xxxxxx, xxx který xx xxx xxxx xxx přikázána.

§13

xxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxx

§14 >>

(1) Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx se xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxx, x xxxxxxxxxx nebo x xxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(2) X xxxxx xxxxxxx stupně xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx u xxxxx nižšího stupně, x xxxxxx. Xxxxx xxxxx, jde-li o xxxxxxxxxxx x dovolání.

(3) X projednávání x xxxxxxxxxx žaloby pro xxxxxxxxxx xxxx vyloučeni xxxx soudci, kteří xxxxxxx xxxxxxxx rozhodnutí xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxx) xxxxxx xxxxxxxxx, které xxxxxxxxx v postupu xxxxxx (xxxxxxxxxxx) v xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx v xxxx rozhodování v xxxxxx xxxxxx.

§15 >>

(1) Xxxxxxx xx xxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. V řízení xxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx soudu určí xxxxx rozvrhu xxxxx xxxxx xxxxxx (přísedícího) xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxx) xxxx, týká-li xx oznámení všech xxxxx senátu, xxxxxxx xxx xxxxxx senátu; xxxx-xx to možné, xxxxxxxx xxx k xxxxxxxxxx xxxxx §12 xxxx. 1. Xxx-xx x vyloučení xxxxx §14 xxxx. 1 x předseda xxxxx xx za xx, xx tu xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxx), xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x §16 xxxx. 1.

§15x

(1) Xxxxxxxxx mají xxxxx xxxxxxxx se x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx projednat x rozhodnout. O xxx xxxx xxx xxxxxx poučeni.

(2) Účastník xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxx) xxxxxxxx nejpozději při xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxx), x xxxxx xxxxxxxxx jde; nevěděl-li x xxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx-xx tento xxxxx později, xxxx xxxxxxx xxxxxxxx do 15 xxx xx xx, xx xx x xxx xxxxxxxx. Xxxxxxx může xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx soudem xxxxxx x svém xxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxx).

(3) X xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§42 xxxx. 4) xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx soudci (xxxxxxxxxxx) směřuje, x xxx je spatřován xxxxx pochybnosti o xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx xx o xxx účastník xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx.

§15x xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 30/2000 Sb. x xxxxxxxxx od 1.1.2001

§15b

(1) X xxxxxxxxxx x námitce xxxxxxxxxx xxxx věc xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxx) svému xxxxxxxxxxx xxxxx. X xxxxxx xxx zatím xxxxxx xxx takové xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx, byla-li xxxxxxx uplatněna před xxxx v xxxxxxx xxxxxxx, při němž xxxx xxx rozhodnuta, x má-li xxxx xx xx, xx xxxxxxx xxxx důvodná.

(3) Xxxxxxxxxx odstavce 1 xxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxx-xx xxxxxxxx x xxxxxxx stejné okolnosti, x xxxxx bylo xxxxxxxxxx soudem (xxxxx xxxxxxx Nejvyššího soudu) xxx xxxxxxxxxx, nebo xx-xx námitka zjevně xxxxxxxx.

§15x xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 30/2000 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2001

§16 >>

(1) X xxx, zda je xxxxxx xxxx přísedící xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx. X vyloučení xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx (§15a xxxx. 2) xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxx) provede xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Neprovádí-li xx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxx k xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xxxxxxxxx xxxxxxx.

§16a

(1) Xxxxxxxx bylo xxxxxxxxxx, xx xxxxxx (xxxxxxxxx) je xxxxxxxx, xxxxxxxx soudu xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx jiného xxxxxx (xxxxxxxxxxx) xxxx, xxxxxxxx byli vyloučeni xxxxxxx xxxxxxx senátu, xxxxxxx věc xxxxxx xxxxxx; xxxx-xx xx xxxxx, xxxxxxxx xxx x rozhodnutí xxxxx §12 xxxx. 1.

(2) Xxxx-xx rozhodnutí xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxx proto, xx xx věci rozhodoval xxxxxxxxx soudce (xxxxxxxxx), xxxx nařídil-li xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx, xxx xxx v xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x rozhodl xxxx xxxxx (samosoudce), xxxxxxxxx xx xxxxxxx podle xxxxxxxx 1.

§16x vložen xxxxxxx předpisem č. 30/2000 Xx. s xxxxxxxxx od 1.1.2001

§16x

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §16 xxxx. 1 x 2 xx xxxxxxx pro xxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxxxx §205 xxxx. 2 xxxx. x), §219a xxxx. 1 xxxx. x), §229 xxxx. 1 xxxx. x) x §242 odst. 3 xxxx xxxxx xxx xxxxxx dotčena.

§17 >>

X xxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxxx soudu, xxxxx x xxxxxx nebo xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxxxx §14 xxxx. 1, §15, §15a xxxx. 1 x 3 x §16 xxxx. 3 xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx opravný xxxxxxxxxx.

§17x

§17x xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

Xxxxx III.

Účast na xxxxxx

Xxxxxxxxx

§18 >>

(1) Xxxxxxxxx xxxx v xxxxxxxxx xxxxxxx řízení rovné xxxxxxxxx. Mají právo xxxxxx před xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx. Xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx jim xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxx práv.

(2) Účastníku, xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx než xxxxx xxxxx, xxxx ustanoví xxxxxxxxxx, jakmile xxxxxx xxxxxxx vyjde x xxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxx, jde-li o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x nímž xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx 67).

§19 >>

Způsobilost být xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx, kdo xx xxxxxx xxxxxxxx; xxxxx xxx xxx, xxxx xx zákon přiznává.

§20 >>

(1) Každý xxxx před xxxxxx xxxx účastník samostatně xxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx xxxxxxxxxxx) x xxx xxxxxxx, x jakém xx svéprávný.

(2) Xxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xx věci xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx.

§21 >>

(1) Xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx

x) xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx; xxxxx-xx xxxxxxxxxx orgán xxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx osobu xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx orgánu, xxxxxxxxx jeho xxxx, xxxxx tím byl xxxxxxx; je-li xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx členem xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx je x xxxx touto xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxx, xxxx

x) xxxx xxxxxxxxxxx (člen), xxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxx-xx x věci xxxxxxxx xx xxxxxx závodu, xxxx

x) xxxx xxxxxxxxxx, xxxx-xx podle udělené xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xx nepoužije, stanoví-li xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xx xx xxxxxxxxxx xxxxx jednají xxxx xxxxx.

(3) Byla-li x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxx řešení xxxxx podle zákona xxxxxxxxxxxx ozdravné postupy x řešení xxxxx xx finančním xxxx, xxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx správu pro xxxxxx xxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxx na xxxxxxxxx xxxx, xxxxx má xxxxx xxxxxx postavení xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxxxx správu xxx xxxxxx xxxxx pověřila; xxxxx xx postupuje xxxxx odstavců 1 x 2.

(4) Xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx, xxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx se zájmy xxxxxxxxx osoby.

(5) Každý, xxx jedná xx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. X téže xxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx jediná osoba.

§21x

(1) Xx xxxx xxxx soudem vystupuje

a) Xxxx pro zastupování xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx x případech xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu, 130)

b) xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu x xxxxxxxxx případech.

(2) Xxxxxxxxx-xx xxxx xxxxxx za xxxx Xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx majetkových, xxxxx xxxx xxxxxx jménem xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x Úřadu xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx-xx xxxx xxxxxx xx xxxx organizační xxxxxx státu xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx organizační xxxxxx xxxxx nebo xxx xxxxxxxx zaměstnanec působící x xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx §21 xxxx. 4 a 5 xxxxx xxxxxxx.

§21x

(1) Za xxxx x xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx ten, xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxx byl xxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(2) Ustanovení §21 odst. 4 x 5 xxxxx xxxxxxx.

§21x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 30/2000 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2001

§21c

§21c zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 120/2004 Sb.

Zástupci účastníků

a) xx xxxxxxx zákona

§22 >>

Xxxxxxx xxxxx, která xxxxxx xxxx soudem jednat xxxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx zákonným xxxxxxxxx xxxx opatrovníkem.

§23 >>

Vyžadují-li xx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxx xxx x řízení zastoupena xxxx zákonným xxxxxxxxx xxxx opatrovníkem, x xxxx xxx x xxx, v xxx xx jinak xxxxx xxxxxx samostatně.

b) xx xxxxxxx xxxx xxxx

§24 >>

(1) Xxxxxxxx xx xxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, jejž xx zvolí. Nejedná-li xx x xxxxxxxxxxx xxxxx §26 nebo xxxxx §26a, může xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx. V téže xxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx jen xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxx-xx v xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx informace, xxxxx účastníky xxxxxxxxxx xxxxx fyzické xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx fyzické xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx těchto xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx vydaným xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 157), xxxx xxxxx xxxx poučeny xxxxxxxx xxxxxxxx x §40a xxxx. 1.

§25 >>

(1) Zástupcem xx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx advokáta. Xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxx moc xxx xxxx xxxxxx (xxxx xxx "procesní xxxx xxx").

(2) Xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xx zastupovat jiným xxxxxxxxx nebo, x xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx je zastoupení xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx povinné, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx svým xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

§25x

(1) Xxxxxxxx xx xxxx zvolit xxxxxxxxx xxx notáře; xxxxx xxxx účastníka xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. 70) Xxxxxx lze xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx.

(2) Xxxxx je xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x, s xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xx zastoupení xxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxxx, xxx notářským xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

§25x vložen právním xxxxxxxxx x. 30/2000 Xx. x účinností xx 1.1.2001

§25x

X xxxxxxxx dovolání xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx zástupcem též xxxxxxxxxxx xxxxxxxx; patentový xxxxxxxx xxxx účastníka xxxxxxxxxx jen x xxxxxxx xxxxxxxxx stanoveného xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. 120)

§25x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 151/2002 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2003

§26 >>

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, s xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx z xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxx zastupovat xxxxxxxxx, xxxxx xx jejím xxxxxx.

(2) Xxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx (xxxx jen "Xxxx") xxxx xxxxxxxxxx účastníka x xxxxxx x xxxxxx nebo změnu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxx o xxxxx xxxxxxxxxx ukládajícího xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx, jde-li x xxxx xx xxxxxxx x cizině.

(3) Ve xxxxxx xxxxxxx před xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, rasového xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxx, xxxxxxxxx názoru, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, věku xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx účastník může xxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxx právnickou xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x jejímž xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(4) Xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx zákona, x xxxxxxxx x xxxxxxxx x porušení xxxx xxxxx xxxxxxxxxx zákona x x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx toho, xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx zákona, se xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx osobou, x jejímuž xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx činnosti xxxxx xxxxxxx práv xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(5) Xx-xx ve xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx cizinec, xxxx se xxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x jejímž xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx; za právnickou xxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx člen, xxxxx má xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx vzdělání, které xx xxxxx zvláštních xxxxxxxx předpisů vyžadováno xxx výkon advokacie. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx cizince xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx i v xxxxxxxxx, xx kterých xx uplatní přímo xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx pracovníků 219).

(6) Xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxx cizinec, xxxxx na xxxxx xxxxxx xx vízum x pobytu xxx 90 xxx za xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, k xxxxxx činnostem xxxxxxxx xx xxxxxxxxx patří xxxxxxx xxxx cizinců.

(7) Xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx se xxxx dát subjekt xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxx právnickou xxxxxx, jejíž zisk xx xxxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx jednání xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx; za xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx člen, xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx vyžadováno xxx xxxxx xxxxxxxxx.

(8) Xxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx Xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 3, 4 x 6 xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx jménem xx xxxxxxxxxxxx osoba uvedená x §21.

§26a

(1) X případech x za podmínek xxxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxx předpise 130) xxxx být xxxx x xxxxxx zastoupena xxxxxx, xx xxxx xxxx soudem xxxxxxxxx Xxxx pro zastupování xxxxx ve xxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx státu xxxxxx xxxxx procesní xxxxx xxx.

(3) Xxxxxxxx-xx xxxx xxxxxxxxxx podle odstavce 1, jedná xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx zaměstnanec xxxxxxxx x Úřadu pro xxxxxxxxxxx státu xx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§26x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 120/2004 Xx. x účinností xx 19.3.2004

§27 >>

(1) Xxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxx svéprávná. Xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx jedině osobně.

(2) Xxxx rozhodne, xx xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx zřejmě xxxx xxxxxxxxx x řádnému xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx zástupce xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxx xx xxxxxxx xxxxxx Ministerstvu xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xx 30 xxx xx právní moci xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§27x

xxxxxx

§28 >>

(1) Xxxxxxxx, xxxx xx účastník xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx ústně xx xxxxxxxxx xxxxxxxx plnou xxx xxxx xxxxx xxx xxx xxx xxxxxx úkony.

(2) Xxxxxxxx xxxx moci xxxxxxxxxx xxxx její xxxxxxx xxxxxxxxx jsou vůči xxxxx xxxxxx, xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx zástupcem xxxxxxxx; xxxx jiným účastníkům xxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxx jim xxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxx-xx xx účastník xxxxxx xxxxxxxx, platí, xx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Podpisy na xxxxxxx plné moci, xx xxxxxxxx xxxx xxxx nebo xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxx úředně xxxxxxx, xxx stanoví-li xx xxxxx xxxx xxxxxxx-xx xxx xxxxxxxx senátu.

(5) Xxxxxx-xx zastoupený xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx řízení, xxxxxxxxx zemře-li xxxx xxxxxxx-xx zástupce, plná xxx xxxxxx.

(6) Nevyplývá-li x xxxx moci xxxx jiného, plná xxx zaniká dnem xxxxxx moci rozhodnutí, xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxx něž xxxx xxxxxxx.

§28x

(1) Procesní plnou xxx xxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxx, xx oprávněn xx xxxx úkonům, xxxxx může v xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxx xxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x zastupování xxx xxx xxxx úkonech, xxxxx xxxx x xxxx xxxx výslovně xxxxxxx.

§28x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 30/2000 Xx. x účinností xx 1.1.2001

x) xx xxxxxxx xxxxxxxxxx

§29 >>

(1) Není-li xxxxxxxxxx xxxxxxx osoba, xxxxx xxxx účastník xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx samostatně jednat, xxxxxxxx xx předseda xxxxxx xxxxxxxxxxx, xx-xx xx nebezpečí x xxxxxxxx. Xxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxxx-xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předseda xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx účastník xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx vystupovat xxxxx, xx xx není xxxxx oprávněná xx xx xxxxxx xxxx xx xx xxxxxx, xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxx (§21), xx-xx xx nebezpečí x xxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxx ustanovit xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, nebyl-li xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxx pobyt xxxx xxxx, jemuž xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx známou xxxxxx x xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx zdravotních důvodů xx xxxxxx nikoliv xxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx který xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx.

(4) Opatrovníkem podle xxxxxxxx 1 xx 3 xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx osobu xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx-xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxx xxxxxxxx opatrovníkem, xxx xxxxxxxx jím xxxxxx být xxxxxxxx xxxxx jiný. Xxxxx xxxxx než advokáta xxx jmenovat xxxxxxxxxxxx, xxx jestliže s xxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx-xx xxxx xxxxx, opatrovník xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xx 3 xxxxxxxxx x řízení xxxx soudem prvního xxxxxx, x xxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxx.

§29a

Účastníku, xxxxx pořídil xxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxx nezpůsobilosti xxxxxx jednat, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx s xxxxx souhlasem xxxxx xx xxxxxxxxxxx označenou x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§29x xxxxxx právním předpisem x. 293/2013 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2014

§30 >>

(1) Xxxxxxxxx, x něhož xxxx xxxxxxxxxxx, aby xxx xxxxxx xxxxxxxxx od xxxxxxxx poplatků (§138), xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, jestliže xx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx. X tom, xx může tuto xxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx-xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx-xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx, x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx advokátem (notářem), xxxxxxxx xx předseda xxxxxx v případě xxxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxxxxxx x xxx xxxxxxxx.

§31 >>

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx zástupce xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx.

(2) Byl-li xxxxxxxxxxxx nebo jiným xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx postavení xxxx advokát, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx.

§32

Xxxxxxxx ustanovení

(1) Xxxxx, xxx v xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx jako xxxx další xxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xx věci xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx nemůže xxx xxx, jehož xxxxx xxxx v xxxxxxx xx zájmy xxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx účastníku xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx splnit x xxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx; to xxxxxxx, xxxxxx-xx účastník svému xxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxx xxxxxx xxxxx.

§33 x 34

zrušeny

§35 >>

(1) V xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx státní xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, podat xxxxx xx xxxxxxxx řízení xxxx xx občanského xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx v xxxxxxx xxxxxx oprávněni ke xxxx xxxxxx, které xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, pokud nejde x úkony, xxxxx xxxx vykonat jen xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

§35x

(1) Zvláštní xxxxxx xxxxxxx 130) stanoví, xx xxxxxxx xxxxxxxxx x za xxxxxx xxxxxxxx může xxxxx xxxxx na xxxxxxxx xxxxxx anebo do xxxxxx xxxxxxxx Xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx majetkových.

(2) Xxxxx Xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx ve xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx, které může xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx nejde o xxxxx, xxxxx může xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx poměru.

Hlava XX.

Xxxxx soudu x xxxxxxxxx

Xxxxx xxxxx

§36

(1) X řízení xxxx xxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx (samosoudce). Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xx při xxxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxx xxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxx) xxx projedná a xxxxxxxx.

§36x

(1) X xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx:

x) ve xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) x xxxxxxx xxxxxx, x xxxxx xx stanoví xxxxx.

(2) X ostatních xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x řízení xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) X řízení před xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx-xx xxx xxxxx, x x xxxxxxxxx xxxxxx.

§36b

Vrchní xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx.

§36x >>

Xxxxxxxx soud xxxxx a rozhoduje x senátech.

§36x >>

(1) Nestanoví-li xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx nebo jím xxxxxxxx xxxx senátu xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx provádět xxx xxxxxx úkony, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxx.

(2) X xxxxxxxxx, kdy xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxx x xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx vyhrazena xxxxx xxxxxx.

§37 >>

(1) Xxxxx xxxxxxxxx xx poradě; xxxxx xxxxx senátu x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx nikdo xxxx xxxxxx přítomen.

(2) K xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx hlasů, xxxxxxx xxxxxxxx xxxx povinni xxxxxxx členové xxxxxx. Xxxxxxxxx řídí předseda xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx a xxxxxx soudci (xxxxxxxxx) xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx hlasuje xxxxxxxx.

§38 >>

§38 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§38a >>

Zvláštní xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx věcech mohou xxxxxxxxxx rozhodovat x xx xxxxxxx dalších xxxxxx mohou samostatně xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx úředníci. Xxxxx zvláštní xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x další xxxxxxxxxxx xxx xxxxx funkce xxxxxxx soudního xxxxxxxx.

§38x

Xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx občanského xxxxxxxx xxxxxx x pověření xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx.

§39 >>

(1) Xxxxx, xxxxx by xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxx se zvýšenými, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxx nelze, xxxxxxx na xxxxxxxx xxxx soud nebo xx xxxx xxxxxxx x využitím technického xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx x zvuku (xxxx xxx "videokonferenční xxxxxxxx"). Xxxxxxxxx xxxxxx xx okresní xxxx.

(2) Xxxxxx-xx xxxxxxxx soud xxxxxxx xxxx xx xxxx obvodu, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxxxx je xxxxx xxxx xxxxxxx, xx-xx mu xxxxx xxxx znám; jinak xxxxxxxx xxxxx.

(3) Úkony xxxxxxxxxx xxxxx provádí xxxxxxxxxx.

§40 >>

(1) Úkony, xxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx rozhodnutí, xx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxx záznamu (dále xxx "xxxxxx"). Záznam xx uchovává xx xxxxxxx xxxxxx dat, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxx-xx pořízení xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx-xx tak xxxxx, xxxxxxxx xx x xxxxxxx, při xxxxx xxxx xxxxx s xxxxxxxxx, provádí dokazování xxxx vyhlašuje xxxxxxxxxx, xxxxxxxx. Soud xxxx xxxxxxxxxx, že bude xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx sepsán x xxxxx protokol. Xxxxxx-xx xxx xxxxx přítomni xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x soud xxxxxxx pouze xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, postačí xxxxxxxx xxxxxxxxx. V případě xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xx přednost xxxxxx. Protokol se xxxxxxxx xxxx o xxxxx, xxxxxx

x) xxx xxxxxxx xxxx, xxxx

x) xxxxx k xxxxxx xxxxxx xxxxx §153a xxxx. 1.

(3) Xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xx pořídí, xxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx určí xxxx. Xxxxxx záznamu xxxx jeho xxxxx xx xxxxxx vždy, xx-xx podán řádný xxxx mimořádný xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxx. Xxxx xxxxx xx nepoužije, pokud xxxx prvního stupně xxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx podle §208 xxxx. 1 xxxx xxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxxxx xx formě xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

(5) X xxxxxxx záznamu nebo xxxx části se xxxxxx xxxxxxxxxxxx věc, xxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x doslovný strukturovaný xxxxxx xxxxxxx. Přepis xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxx.

(6) X xxxxxxxxx xx označí xxxxxxxxxxxx věc, uvedou xx přítomní, vylíčí xx průběh xxxxxxxxxx x xxxxx se xxxxx xxxxxxxx, poučení xxxxxxxxxx účastníkům, výroky xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx proti xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; nahrazuje-li xxxxxxxx xxxxxx, xxxx mít xxx jeho náležitosti.

(7) Xxxxxxxx podepisuje xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxx; xxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxx xx xxxx xxxx člen senátu xxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxx určil xxxxxxxx xxxxx. Xxx-xx uzavřen xxxx xxxx došlo-li x xxxxxx xxxxxx (§153a xxxx. 1), xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx; xxxxxxx-xx xxxx x psát nebo x jiných xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx kromě důvodu xxx, že xxxx xxxxxxxx jejich xxxx, x xxxxxxxxx záznam xxxxxxxx. Protokol x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx všichni xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx.

(8) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx v protokolu xxxxx v xxxxx x jiné xxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx senátu xxxx rozhoduje x xxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxx a o xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx.

§40x

(1) Xxxx-xx v xxxxxx projednávány xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx předseda xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxx (§21 xx 21b), xxxxxxxx xxxxxxxxx, znalce, xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x §116 xxxx. 3 x xxxxx xxxxx, xxxxx se xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx řízení, xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx 158). Xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx senátu xx xxxxx x xxxx xxxxx xxxxx nejpozději xx 30 xxx xxx xxx xxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx odstavce 1 není xxxxxxxx x xxxx xxxx, xxxxx xx prokáží xxxxxxx xxxxxxxxxx fyzické xxxxx xxx příslušný xxxxxx xxxxxxx utajovaných xxxxxxxxx x poučením, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 157).

§40x

(1) X xxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxx věci se xxxx xxxx x xxxxxxxx nebo x xxxxxxxxxxxx podobě. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx předpis.

(2) Xxxxxxxxx-xx xxxxx jinak, x xxxxxxxx xxxx x elektronické xxxxxx xxxxxxxxxx úkon xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx, xxx xx z pověření xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxx stejnopis xx xxxxxxxx, xxxxxxxx xx xx xxxxx; xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxx

§41 >>

(1) Xxxxxxxxx xxxxx provádět xxx xxxxx jakoukoli xxxxxx, xxxxx zákon xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxx úkon xxxxxxxx xxxx podle xxxx xxxxxx, x když xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx vůči xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxx ostatním xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx okamžiku, xxx xx o xxx x řízení xxxxxxxxx; xx platí x xxxxx, xx-xx pro xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx §40 xxxx. 3 xx použije xxxxxxx.

§41x

(1) Xxxxxxxxx-xx zákon xxxxx, může xxxxxxxx xxxxxx úkon xxx xxxxxxxx.

(2) X xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xx splnění xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx, xx nepřihlíží.

(3) X úkonu xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxx xxxx xxx xxxxxxx, jen xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx.

§41x

Xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx nebo xxxxxx xxxxxx (§153a xxxx. 1), x xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxxxx také účastníky xxxxx nebo žalovaným, xxxx x xxxxx xxxxxx nepřihlíží.

§42 >>

(1) Xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx podání xx xxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx prostřednictvím veřejné xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx nebo v xxxxxxxxxxxx podobě xx xxxxx nejpozději xx 3 xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx jeho originálu, xxxxxxxx písemným podáním xxxxxxxx xxxxx. X xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx-xx xx xxxxxxxx senátu, xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx) x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) X xxxxxxx podání x xxxxxxxxxxxx podobě podepsaného xxxxxxxx, se kterým xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx 182), se xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx jeho originálu xxxxx xxxxxxxx 2.

(4) Xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx další xxxxxxxxxxx, xxxx xxx z xxxxxx xxxxxx, kterému xxxxx xx xxxxxx, xxx xx xxxx, xxxxx xxxx xx xxxx a xx xxxxxxx, x xxxx xxx podepsáno a xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx podání x elektronické xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 182). Xx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx otiskem xxxxxxxxxxx xxxxxxx, jehož xxxx xxx xxxxxx x xxxxx, xxxxxxx xx podání xxxxxx. Xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x potřebným xxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxx, xxx xxxxx stejnopis xxxxxx u xxxxx x xxx každý xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, jestliže xx xx xxxxx. Xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx stejnopisem. X xxxxxx xxxxxxxxx elektronicky xxx připojit xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

§43 >>

(1) Předseda xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxx bylo xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx které xx xxxxxxxxxxxxxx xxxx neurčité. X xxxxxx xxxx xxxxxxxx podání xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, jak je xxxxx opravu nebo xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxx-xx xxxx výzvu předsedy xxxxxx xxxxxx řádně xxxxxxxx nebo xxxxxxxx x v řízení xxxxx pro xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, soud xxxxxxxxx podání, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx. X xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx řádně xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx. X xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx být xxxxxxxx xxxxxx.

XXXXXXX 3)

§44 >>

(1) Xxxxxxxxx x xxxxxx zástupci xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxx x hlasování, a xxxxx si z xxxx xxxxxx x xxxxx.

(2) Každému, kdo xx xxx xx xxxxxx xxxxx xxxx xxx pro xx xx xxxxx důvody, xxxxxxxx senátu xx xxxxxx povolí, xxx xxxxxxx xx spisu x aby xx x něho učinil xxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxx xxx x xxxx, o němž xxxxxx xxxxxxxx stanoví, xx xxxx obsah xxxx xxxxxx xxxxxx.

(3) Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx tajnost xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx chráněných zvláštním xxxxxxx. 69)

(4) Xxxxxxxx 1 xx 3 xx xxxxxxx xxxxxxx xxx přehrávání xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx pro jiné xxxxxxx xxxxxxxxx obsahu xxxxxxx.

Doručování

§45 >>

Xxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx úkonu.

(2) Xxxxxxx-xx x doručení xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1, xxxxxx ji xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx sítě xx xxxxxx xxxxxxxx 182). Xxxx-xx možné xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx xx elektronickou adresu.

(3) Xxxx-xx xxxxx doručit xxxxxxxxx xxxxx odstavce 2, předseda senátu xxxxxx xxxxxxx ji xxxxxxxxxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx.

§45x

§45x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 7/2009 Sb.

§45b

§45b xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 7/2009 Sb.

§45x

§45x xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 7/2009 Sb.

§45d

§45d zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 7/2009 Sb.

§45e

§45e xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 7/2009 Sb.

§45x

§45x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 7/2009 Sb.

§46 >>

Adresa pro xxxxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxx xxxxxx xxxx

(1) Adresou xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx sítě xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx evidovaná xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu 182).

(2) Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx sítě soud xxxxxxxx xx elektronickou xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx, jestliže xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx tímto xxxxxxxx xxxxxxx nebo x xxx xxxxxxxx xxxxxxx.

§46a

Adresa xxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xx doručuje xx adresu xxx xxxxxxxxxx, xxx mu xxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxxxx jiném xxxxx, xx xxxx bude xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx o xx adresát xxxxxx, xxxx xxxxxxxx xx xxxxx adresu nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxx, xxxxxxxxxx-xx xx zákon xxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxx-xx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx řízení. Xxxx xxxxxx xx xxx dané xxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xx v xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx veškerých xxxxxxxxxxx významných xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2, xxxx změny xxxx xxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxx mu xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

§46x

Xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx orgánu, xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxx xxxxxxxx

Xxxxxxx-xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x Xxxxx republice, xx xxxxxx xx xxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxx doručování x písemnosti doručované xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx orgánu, xxxxxxxxx řízení xxxx xxxx zástupce

a) x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx evidence obyvatel, xx kterou jí xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 183); xxxx-xx xxxxxx adresa xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx vedená xxxxx xxxxxxxxxx právního předpisu 184) xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) x xxxxxxxxxxx fyzické xxxxx xxxxxx xxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx, xx xxxxx x xxxx xxxxxxx; xx-xx xxxxxxxx závod (xxxx xxx "xxxxx") xxxxxxx osoby xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) x xxxxxxx xxxxx xx výkonu xxxxxx xxxxxx xxxxxxx nebo xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx, x xxx xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx,

x) x fyzické xxxxx v xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx zabezpečovací xxxxxxx, xxxxxxx nebo ochranné xxxxxxx xxxxxx tohoto xxxxxxxx,

x) x právnické xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x příslušném xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx doručování xxxxxxx xx smlouvě, xx sporu x xxxx smlouvy; má-li xxxxxxxxx xxxxx organizační xxxxxx, i adresa xxxxx organizační xxxxxx,

x) x advokátů adresa xxxxxx sídla,

g) x xxxxxx adresa jejich xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) u xxxxxxxx exekutorů xxxxxx xxxxxx kanceláře,

i) u xxxxxxxxxxx xxxxxxxx adresa xxxxxx sídla nebo xxxxxxxx xxxxxxx x Xxxxxx patentových xxxxxxxx,

x) x insolvenčních správců xxxxxx xxxxxx sídla xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) u xxxxx xxxxxx sídla xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx složky xxxxx, v případě Xxxxx xxx zastupování xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx jeho xxxxxxxxxxx územního pracoviště,

l) x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx jeho xxxxx,

x) x správních úřadů xxxxxx xxxxxx xxxxx,

x) x xxxx a xxxxxxx územních samosprávných xxxxx adresa xxxxx xxxxxxxx úřadu x xxxxxx xxxxx krajského xxxxx nebo Magistrátu xxxxxxxx xxxxx Xxxxx.

§46c

Zástupce xxx doručování xxxxxxxxxx

(1) Xxxx-xx možné xxxxxxxxx xxxx jeho xxxxxxxx doručovat xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx; to xxxxxxx x případech, xxx účastník řízení xxxx zástupce je xx xxxxxx trestu xxxxxx xxxxxxx, ve xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx, xx v bytě xxxx, xxx požívá xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx, xxxx xx xx být xxxxxxxx x budově xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx vojákem x xxxxx službě, xxxxxxxxxxxx Policie České xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx sboru Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx stráže, xxxxxxx xxxxx xxxxxxx jinak xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx Ministerstva xxxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx-xx si xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xx stanovené xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxx-xx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx bez xxxxxx x průtahů xxxxxxxxx, xxxxxxxx se xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxx x xxx xxxx xxx xx xxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxxxx.

(3) Xxxx, xxxx bylo v xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxx, xxx xx xx mohlo xxx xxxxxxxxxx (§46a xxxx. 1 x 2), soud xxx xxxxxxxxx výkonu rozhodnutí xxxxx, xxx, xxxx-xx xxxxx mu xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xx xxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx (§46 x §46a xxxx. 1), xxxx xxx si xxxxxx xxxxxxxx xxx doručování xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx-xx výzvě, xxxxxxxx se xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx u xxxxx; x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 x 3, xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx.

§47 >>

Doručování prostřednictvím xxxxxxx datové xxxx

(1) Xxx doručování xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xx datové schránky xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu 182).

(2) Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle §46 xxxx. 2 soud xxxxxxxx vyzve, aby xxxxxxxx potvrdil xxxxx xx 3 xxx xx xxxxxxxx písemnosti xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Doručení prostřednictvím xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxx xx písemnost xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx xx 3 xxx xx odeslání xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx soudu xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2.

§47x >>

§47x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 30/2000 Sb.

§48 >>

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) orgány Xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx exekutoři,

d) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx

x) Xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx výkonu xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxx pro xxxxx zabezpečovací xxxxxxx, xxx-xx x doručování xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx velitelství, xxx-xx o xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx doručit xxxxx,

x) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx-xx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Policie Xxxxx xxxxxxxxx x písemnost xxxx xxxxx doručit xxxxx,

x) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxx"), xxx-xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx výsady x xxxxxxx, nebo xxxxxx, xxxxx xxxx x xxxx toho, xxx xxxxxx diplomatické xxxxxx x imunity, xxxxx xxxxxx, xxxx xx xxx písemnost doručena x xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx imunitou.

(3) Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx doručovat, xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 185) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb povinnost xxxxx zásilku xxxxxxxxxx xxxxxxxxx způsobem, který xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxxxxxxxx provozovatele xxxxxxxxxx xxxxxx, stejnopisy xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxx v listinné xxxxxx xxxxx být xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx; xxxxxxxxxxx xxxxxxxx postupu stanoví xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§48x

§48x zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 7/2009 Sb.

§48x

§48x zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 7/2009 Sb.

§48x

§48x zrušen právním xxxxxxxxx č. 7/2009 Sb.

§48x

§48x zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 7/2009 Sb.

§48e

§48e zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 7/2009 Sb.

§48x

§48x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 7/2009 Sb.

§48x

§48x zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 7/2009 Sb.

§48x

§48x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 7/2009 Sb.

§48x

§48x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 7/2009 Sb.

§49 >>

Doručování písemností xx xxxxxxxxx rukou

(1) Xx vlastních xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxx tak xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx-xx xxx xxxx.

(2) Xxxxxxxxx-xx doručující xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, písemnost xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx vhodným způsobem xxxxxxxx xxxxx, aby xx xxxxxxxxx vyzvedl. Xxxxx-xx xxxxxxxx výzvu x xxxxx doručování, xxxxx doručující xxxxx xxxxxxxxx odesílajícímu soudu x xxxxx, ve xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xx xxxxxx

x) x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx,

x) u xxxxx, xxxxx xxxx písemnost xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx výzvu,

c) x ostatních xxxxxxxxx x okresního xxxxx, x jehož obvodu xx xxxxx doručení.

(4) Xxxxxxxxxx-xx si adresát xxxxxxxxx xx xxxxx 10 xxx xxx xxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxx se písemnost xxxxxxxxx xxxx této xxxxx za doručenou, x xxxx xx xxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx orgán xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx do domovní xxxx xxxx adresátem xxxxxxx xxxxxxxx, ledaže xxxx i xxx xxxxxx xxxxxxx vhození xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx. Xxxx-xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xx vrátí xxxxxxxxxxxxx soudu x xxxxxx xx x xxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx soudu.

(5) X xxxxxxxxxx, u xxxxx xx stanoví xxxxx, nebo x xxxxx to nařídil xxxxxxxx senátu, xx xxxxxxxxx doručení xxxxx xxxxxxxx 4. Xxxxxxxxxx xxxxx x takovém xxxxxxx vrátí xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx lhůty 10 dnů xxx xxx, xxx byla xxxxxxxxxx x vyzvednutí.

(6) Xxxxxxxx písemnosti xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx za xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

(7) Xxxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxx, že xxxxxxx zemřel, xxxxxxxxx xxxxx xx zprávou xxxxxxxxxxxxx soudu.

§50 >>

Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Nezastihl-li xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx písemnost xx xxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx schránky; xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx doručenou xxxxxxxx xx schránky, xxxxx xxxxxxx vyznačí xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx-xx xxxxxxx podle xxxxxxxx 1, xxxxxxxxxx xxxxx písemnost xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxx doručení x xxxx skutečnosti xxxxxxx xxxxxxx oznámení. Xxxxxxxxxxx xxxx doručí xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx; xxxxxxxxx xx považuje xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx. Xxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxx-xx v xxxxx xxxxxxxx zanechat oznámení; §49 odst. 7 xx xxxxxxx xxxxxxx.

§50x

Xxxxxxxx písemností

(1) Xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx písemnost přijmout xxxxx, xxxxx k xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx na základě xxxxxxx plné moci xxxxxxx před xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xx xxxxx xxxxxxx x §46b xxxx. x), x), x) x x) xxxx oprávněny xxxxxxxxx přijmout xxxxx xxxxxxx x §21 xx 21b, xxxxxxxx xxxx xxxxx, které xxx byly pověřeny, xxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx x nichž xx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx obdobnému xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xx xxxxxxxxxxx fyzickou xxxxx xxxx oprávněny xxxxxxxxx xxxxxxxx osoby, xxxxx k xxxx xxxx xxxxxxxx nebo x xxxxx je xx vzhledem k xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx vztahu x xxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx určenou xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx exekutorovi x patentovému xxxxxxxx xx ně mohou xxxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx jejich xxxxxxxxxxx. Vykonávají-li tyto xxxxx xxxx činnost xxxxxxxx s xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx i xxxx xxxx osoby x xxxxxx xxxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx jako xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx za něj xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx, xxxxx k tomu xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx-xx xxxxxxx advokacii x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxx xx xxx písemnost xxxxxxxx jeho zaměstnavatel, xxxx xxxxxxxxxxx a xxxxx x xxxx xxxxxxxx.

§50b

Doručování zástupci xxxxxxxxx

(1) Xx-xx xxxxxxxx zástupce, xxxxxxxx se xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx zákon xxxxx.

(2) Má-li účastník xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx, nařídí xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx (elektronického xxxxxxxxx) xxx xxxxxx zástupci, xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxx-xx účastník plnou xxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx, nařídí xxxxxxxx xxxxxx doručení xxxxxxxxxx (elektronického dokumentu) xxxxx xxxx xxxxxxxx, xxx jestliže ho x xxxx xxxx xxx výslovně opravňuje, xxxxxxxxx-xx xxxxx jinak.

(4) Xxxxxxxxx xx doručuje xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xx-xx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xx-xx xxxx xxxxxx x xxxxxx osobně vykonat,

b) xx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx zástupcem podle §23; nezletilému xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx patnácti xxx, se xxxxxxxx xxxx xxxxx, xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxx zástupcem xxxxx §22,

c) jde-li x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §29; usnesení x xxxxxxxxxx opatrovníka xxxxxxxxx, xxxxx pobyt xxxx znám, xxxxxxxxx, xxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxx xx známou xxxxxx v cizině, xxxxxxxx dědicům xxxxxxxxxxx, xxxxx-xx dosud x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxx, která jako xxxxxxxx xxxxxx nemůže xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, že tu xxxx osoba oprávněná xx ni xxxxxx, xxxx xx xx xxxxxx, xxx je xxxxxx xxxxxxxxxx za xx jednat, xx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx řízení x ustanovenému xxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xx úřední xxxxx xxxxx,

x) xxx-xx účastníku xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xx xx nemůže x xxxxxx zdravotních xxxxxx než xxx xxxxxxxxx duševní poruchou xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxx účastnit xxxxxx, xxxx xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) rozhodne-li xxx soud.

§50c

Odepření xxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxx-xx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx písemnost, xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx, kdy xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx; x xxx xxxx být xxxxxxx xxxx xxxxxxxx písemnosti xxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx písemnosti. Xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxx příjemce xxxxxxxxxx postup xxxxx xxxx prvé, považuje xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxxx totožnosti xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx; x xxx xxxx být xxxxxxx xxxx příjemce písemnosti xxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 a 2 xx poskytne xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx; xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx. Xxxx-xx možné xxxxxxx xxxxxxx příjemci xxxxxx, xxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxx schránce xxxx na xxxxx xxxxxxx xxxxx.

§50x

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xx xxxxx účastníka xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxxx je xxxxxxxx, xxxxx se xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x písemností xxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxx xxxxx xx 15 dnů ode xxx, kdy se x xxxxxxxxxxx písemností xxxxxxxx xxxx mohl xxxxxxxx. X xxxxxx xxxx xxx vedle xxxxxxxx náležitostí (§42 xxxx. 4) xxxxxx xxx, xxx xx xxxxxxxx x doručovanou xxxxxxxxxx seznámil nebo xxxx seznámit, x xxxxxxxx důkazů, jimiž xx být xxxxxxxx x xxxxxxxxx návrhu xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx důvodem xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxx xxx xxxxxxxxxx, xx xx fyzická xxxxx xx xxxxxx xxx doručování xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, že x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx se xx adrese xxx xxxxxxxxxx xxxxx nezdržuje.

(3) Xxxxxxx-xx xxxx x xxx, xx doručení xxxxxxxxxx xx neúčinné, xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx doručenou dnem xxxxxx moci xxxxxxxxxx x neúčinnosti.

§50e

Doručování účastníkem xxxxxx xxxx jeho xxxxxxxxx

(1) Xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxx pověřit xxxxxxxxx xxxxxxxxxx určené do xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxx písemnosti. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx rozhodnutím.

(2) Xxxxx pověřená podle xxxxxxxx 1 předá xxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx kdekoliv xxx xxxxxxxx. Adresát xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx; potvrzení xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx do xxxxxx, xxx xxxxxxxx x xxxxxx adresáta. Xxxxxxxxx xx považuje xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxx xxxxxx přijmout xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx zástupci xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx nebo xxxx zástupce neprodleně xxxxxxxxx xxxxx.

§50x

Xxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx-xx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx při xxxxx soudním xxxxx, x němž xx xxxxxxxx xxxxxxxx, uvede xx x protokolu x xxxxxxx nebo x xxxxxxxxx, xxxxx xxx sepsán x xxxxx xxxxxxx xxxxx. X xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§40 xxxx. 6) xxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx.

(2) Xxxx-xx xxxxxxxxx doručována xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx sítě xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx adresátem, kterou xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx-xx soud xxxxxxxxx xxx xxxxx, o xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx-xx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx se údaje xxxxxxx na doručence xx xxxxxxxx.

(4) X xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx zástupcem xx průkazem xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx datem x xxxxxxxx příjemce.

(5) Xxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxx žádným xx xxxxxxx uvedených x odstavcích 1 xx 4, xxx xx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx.

§50x

Xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxx, xxxxx písemnost xxxxxx x doručení,

b) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx x adresy, xx xxx má xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx orgánu x xxx, x xxxxx xxx nebyl xxxxxxx zastižen, x xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx, x xxxxx xxx byla xxxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxxxx, v který xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx odepřeno xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx součinnost xxxxxxxx x řádnému xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx x xxxxxx doručení, xxxx-xx xxxxxxxxx poznámka "xxxxxx xxx doručení",

g) xxxxx a příjmení xxxxxxxxxxxx, xxxx podpis x xxxxx úředního xxxxxxx doručujícího orgánu,

h) xxxxx x příjmení xxxxx, která xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx písemnosti xxxxxxxx xxxx xxxxx neposkytla xxxxxxxxxx potřebnou x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx-xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx známy, xxxx x xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx, x xxxx xxxxxx,

x) údaj, xxx je vyloučeno xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx.

(2) Xxxx-xx písemnost xxxxxxx, musí xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx údaj x xxx, xxx xxxx adresátu xxxxxxxxx xxxxx, xxx si xxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Vyzvedne-li xxxxxxx, popřípadě xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx, musí xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx

x) xxxxx x příjmení xxxx, xxx písemnost xxxxxx, xxxx podpis x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx doručujícího orgánu,

b) xxxxxxxxxx doručujícího xxxxxx, x xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx vyzvednuta,

c) xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx, xxxx-xx vyznačena xxxxxxxx "přesný čas xxxxxxxx",

x) jméno x xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x její xxxxxx.

(4) Xxxxxxx-xx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx neposkytl-li součinnost xxxxxxxxx x řádnému xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx o xxx, xxx xxxx poskytnuto xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x následcích xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx součinnosti, x xxx, xxxxxxxxx xxx bylo odepření xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §50 x xxxxxx-xx xxxxxxxxx doručena xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1 obsahovat

a) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxx, x xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx do xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx užívané xxxxxxxx,

x) xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxx "přesný xxx xxxxxxxx",

x) xxxxx x xxxxxxxx doručovatele, jeho xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx razítka doručujícího xxxxxx.

(6) Nemůže-li příjemce xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx písemnosti, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx svým podpisem xxxxx xxxxxxxxxxxx také xxxx vhodná xxxxxxx xxxxx.

§50x

Xxxxx

(1) Xxxxx podle §49 odst. 2 xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx k xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx vložena do xxxxxx,

x) xxxxxxxx a xxxxxx, xx xxx xx xxx obálka x xxxxxxxxxx doručena,

d) xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) jméno x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx podpis.

(2) Xxxx-xx vyloučeno xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, musí x xx být xxx obsaženo xxxxxxx x následcích, jestliže xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx uvede, u xxxx, xxx x x který den xxxx xxxxxxxxx připravena x xxxxxxxxxx a xx kdy x x xxxx xxxx xx příjemce xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§50x

Xxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxx §50 xxxx. 2 xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

x) soudu, xxxxx xxxxxxxxx předal x xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) adresáta a xxxxxx, na xxx xx xxx obálka x xxxxxxxxxx doručena,

d) xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) sdělení, xx písemnost byla xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxx xxxxxx.

§50j

Doručování do xxxxxx

(1) Xxx doručování xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisu Evropských xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x mimosoudních xxxxxxxxxx 186) xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 187).

(2) Xx-xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx, x xxxxx-xx zjistit xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx adresáta jednoznačně xxxxxxx, xx mu xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx, že xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx předložena taková xxxxxxx xxxx xxx xxx u xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx.

§50x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 7/2009 Xx. x účinností xx 1.7.2009

§50x

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxx soudu xxxxxxxxx vyhláškou xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxx, xx splněna xxxxxx xxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xx xxxxx na xxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx; tím není xxxxxxx zákonem xxxxxxxxx xxxxxxxxx uveřejnění údajů x tisku nebo xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

§50x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 7/2009 Sb. x účinností xx 1.7.2009

§50x

Xxxxxxxx xx úřední xxxxx

(1) Xxxxxxx-xx xxxxx, xx rozhodnutí xxxx xxxx písemnost xxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx, xx xxxxxxx xxxx po dni xxxxxxxx byly doručeny xxxxxxxxxx, kteří xxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxx znám, xxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x cizině, xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, nebyl-li dosud x xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx osobě, která xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, že xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxx xx xx xxxxxx, xxx xx xxxxxx oprávněnou xx ni xxxxxx, x xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, jejichž xxxxx není xxxx xxxx kterým se xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx v xxxxxx, popřípadě xxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxx to xxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxx-xx xxxxx, xx na xxxxxx xxxxx soudu má xxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xx výzva nebo xxxxxxx po xxxxxxxx 30 xxx ode xxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx i způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

§50x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 7/2009 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.7.2009

Xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx

§51 >>

(1) Předvolání x xxxxx xx xxxx x xxxxxxxx nebo x xxxxxxxxxxxx podobě x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx i xxxxxxxxxxx xxxx telefaxem. Předvolat xxx i xxxxx xxx jednání xxxx xxx jiném xxxxx xxxxx, u xxxxx xx předvolaný přítomen.

(2) Xxxxxxxxxx-xx zákon xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, v xxxx xxxx se má xxxxxxxxxx dostavit, předmět x xxxxx xxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxx, důvod xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx předvolaného xxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx trvání xxxxx. Xx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx x využitím xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xx předvolaný x xxxx x místě, xx xxxxx xxx xxxxxxxxx.

§52 >>

(1) X xxxxxxx, že se xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx k výslechu xxxx xx xxxxxx, xxxx ho předseda xxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxxxx o možnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. X předvedení rozhodne xxxxxxxxx, které xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx.

(2) X xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx Xxxxxxx Xxxxx republiky; xxx-xx x xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxx, nelze-li xxxxxxxxxx zajistit jinak. X předvedení vojáků x xxxxx službě x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx Xxxxxxx České republiky.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxxxx hradí xxx, xxx je xxxxxxxxx. Usnesením x xxx xxxxxxxx předseda xxxxxx xx návrh xxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx

§53 >>

(1) Xxxx, kdo xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx, že xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx důvodu x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx soudu, xxxx xxx xxxx xxxxxxx, xxxx kdo xxxxxx xxxxx urážlivé podání xxxxx nesplnil xxxxxxxxxx xxxxxxx x §294 x 295 a 320ab, může xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pokutu xx xxxx 50000 Kč.

(2) Xxxxxxxx pořádkovou pokutu xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, a xx x xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx pozdější xxxxxxx xxxx, jemuž xxxx uložena.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxx vymáhání pořádkové xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

§54 >>

Toho, xxx xxxxx ruší xxxxxxx, xxxx předseda senátu xxxxxxx x místa, xxx xx xxxxx. Xx-xx xxxxxxx účastník, xxxx xxx jednáno xxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx.

Lhůty

§55 >>

Xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx úkonu, xxxx xx, jestliže xx xx xxxxx, předseda xxxxxx. Lhůtu, xxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx.

§56 >>

(1) Lhůta xxxxxx xxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx být xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx u xxxxx bylo xxxxxxxxxx, xx xxxx xxx xxxxxxxxx svým xxxxxxxx xxxxxxxxx (§23).

(2) Jakmile x xxxxxxx xxxxxxx xx řízení xxxxxxx xxxx účastník, xxxxxxx xxxxxxxx xxxx opatrovník xxxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxx xx té xxxx, xxx xx řízení xxxxxxxxx.

§57 >>

(1) Xx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx den, kdy xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx; xx xxxxxxx, xxx-xx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx.

(2) Lhůty xxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxx xxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx dne, xxxxx xx svým označením xxxxxxx xx xxxx, xxx xxxxx ke xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, a není-li xx v xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxx. Xxxxxxxx-xx xxxxx lhůty xx xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxx, je xxxxxxxxx xxxx lhůty xxxxxxxx xxxxxxxxxxx pracovní xxx. Xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx končí xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx svým xxxxxxxxx xxxxxxx x hodinou, xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

(3) Lhůta xx xxxxxxxxx, xx-xx poslední xxx lhůty xxxxxx xxxx x xxxxx xxxx xxxxxx odevzdáno xxxxxx, který má xxxxxxxxx xx doručit.

§58 >>

(1) Xxxx xxxxxxx xxxxxxxx lhůty, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx z xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxx xxxxx vyloučen z xxxxx, který mu xxxxxxxx. Xxxxx je xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx překážky x xx x xxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx úkon.

(2) Soud xxxx k xxxxxxx xxxxxxxxx přiznat xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

XXXX XX.

XXXXXXX XXXXX XXXX ZAHÁJENÍM ŘÍZENÍ

§59 xx 66

zrušeny

Hlava X.

Xxxxxxxxx opatření

Smírčí xxxxxx

§67 >>

(1) Xxxxxxxxx-xx xx xxxxxx xxxx, xxx navrhnout x xxxxxxxxxxx soudu, který xx xxx věcně xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxx, aby xxxxxxx xxxxx x smír (xxxxxx xxxxxx) x, xxxxx-xx x xxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx x x xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxx příslušný byl xxxxxxx soud, xxxx xxxxxxx smírčí xxxxxx x schválení xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx.

(2) Soud xxxxxxxx x tom, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx dohodu xxxxxxxxx podle xxxxxx x xxxxxxx, nejdéle xx 30 dnů xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

§68 >>

(1) Xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx, x xxxxx jedná x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx senátu.

(2) Xxxxxxxxxx xxxx přítomnost xxxxxxxxx nelze žádným xxxxxxxx xxxxxxxxx.

§69 >>

Účelem xxxxxxxx xxxxxx je uzavření xxxxx. Xxxxxxxxxx §99 xxxxx i pro xxxxx xxxx.

§70 xx 72

xxxxxxx

§73

§73 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

Xxxxx II.

Předběžná opatření x zajištění důkazu

Předběžná xxxxxxxx

§74 >>

(1) Xxxx xxxxxxxxx xxxxxx může xxxxxxxx xxxxxx nařídit xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx-xx xxxxx, aby xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx je-li xxxxx, xx by xxxxx xxxxxxxx rozhodnutí xxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxx jsou navrhovatel x xx, xxxxx xx xxxx xxxx, xxxxx xxx x xxx xxxx.

(3) Xxxxxxxxxx x nařízení xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx soud, xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxx, nestanoví-li zákon xxxxx.

§75 >>

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx na xxxxx.

(2) Xxxxx xx nařízení xxxxxxxxxxx opatření xxxxx §76 xxxx kromě xxxxxxxx náležitostí (§42 xxxx. 4) xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx (obchodní xxxxx xxxx název x sídlo xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx státu x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xx stát xxxx xxxxxx xxxxxxxxx), xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx skutečností x xxx, že je xxxxx, aby xxxx xxxxxxx xxxxxxxx poměry xxxxxxxxx, xxxx že xx tu xxxxx, xx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx byl xxxxxxx, xxxxxxxx skutečností, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, a musí xxx x něj xxxxxx, xxxxxx předběžného xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx; ve xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx činnosti xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx (xxxx jen "xxxxxxxxxxxxx číslo") xxxxxxxxx xxxxx, identifikační xxxxx xxxxxxx xxxxx, která xx xxxxxxxxxxxx, popřípadě xxxxx údaje potřebné x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx připojit k xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx.

§75x

Xxxxx xx předběžné xxxxxxxx, který neobsahuje xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx neurčitý, xxxxxxxx xxxxxx odmítne, jestliže xxx xxxx nedostatky xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx; xxxxxxxxxx §43 xx nepoužije.

§75x

(1) K xxxxxxxxx xxxxxxx škody xxxx xxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx stejný xxx, xxx podal u xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx opatření, xxxxxxx xx výši 10&xxxx;000 Kč x xx věcech týkajících xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx vyplývajících z xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx ve xxxx 50&xxxx;000 Kč. Xxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x zajištění xxxxxxx škody nebo xxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxx předběžným xxxxxxxxx, xxxxx že xxx o opětovný xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx opatření, xxxxx xx věci týchž xxxxxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxxxx důvodů xxxxxxx xxxx xxxxxxxx zatímní xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xx 3 dnů xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx, xxxxxx xxxxxxx s přihlédnutím x okolnostem případu. Xxxxxx-xx xxxxx na xxxxxxxxx opatření více xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxx a doplatek xxxxxxx složit xxxxxxxx x xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx-xx xxxxxxx podle odstavce 1 xxxxxxx, předseda xxxxxx návrh xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx 1 a 2 xxxxxxx,

x) jde-li x předběžné xxxxxxxx xx věci xxxxxxxxx;

x) xxx-xx o předběžné xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx;

x) xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx;

x) xxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx spolu s xxxxxxx xx nařízení xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx (§138);

x) xx-xx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, že xxxxxxx xxx xxx viny xxxxxx složit.

(4) Xxx-xx xxxxx xx nařízení xxxxxxxxxxx opatření xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx soudu xxxxxxx xxxxxx zamítnut, byl-li xxxxx návrh pravomocně xxxxxxxx xxxx bylo-li xxxxxx o xxxxx xxxxxx pravomocně zastaveno, xxxx složenou xxxxxxx xxxxx. X případě, xx soud xxxxxxx xxxxxxxxx opatření, xxxx xxxxxxx xxxxxxx, jestliže xxxxx uplynula lhůta x xxxxxx podle §77a odst. 2 xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx o žalobě xxxxxx xxxxx §77a xxxx. 2 x x xxxxxx rozhodnutí xxxxxxx, xx jistota xxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx škody xxxx xxxx xxxx.

§75x

(1) Xxxxxxxxxxxx-xx podle §75a xxxx xxxxx §75b xxxx. 2, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx předběžné opatření, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xx xx xxxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx účastníků, xxxx že je xx obava, že xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx skutečnosti, xxxxx jsou xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) X xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx rozhodne xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxx-xx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxx předseda xxxxxx x návrhu xx předběžné xxxxxxxx xxxxxxxxxx až xx xxxxxxxx 7 dnů xxxx, xx xxx xxxxx.

(3) X xxxxxx xx nařízení xxxxxxxxxxx xxxxxxxx rozhodne xxxxxxxx xxxxxx bez xxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Pro předběžné xxxxxxxx je xxxxxxxxxxx xxxx v době xxxxxxxxx (vydání) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx stupně.

§76 >>

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx uloženo xxxxxxx, xxx

x) xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx míře;

b) xxxxxxx alespoň část xxxxxxxx xxxxxx, xxx-xx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxx xx závažných důvodů xxxxxxxxx;

x) složil xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xx úschovy x xxxxx;

x) xxxxxxxxxx x xxxxxxxx věcmi nebo xxxxx;

x) xxxx xxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxx xxxx něco xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx než účastníku xxx tehdy, lze-li xx xx něm xxxxxxxxxxx žádat.

(3) Xxxxxxxx xxxxxx xxx nařízení xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, aby ve xxxxx, xxxxxx xx xxxx, podal u xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx.

§76x

§76x zrušen právním xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§76b

§76b zrušen právním xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§76x

(1) Xxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxx případu xxxx xx-xx xx nebezpečí x prodlení, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx podle §76, x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, ihned xxxxxxx xxxxxxxxx, kterému xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx-xx xx předběžným xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx; xxxxxxx-xx xx xx xxxxxxxx, xxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx jejich xxxxxxxxx x xxx, xxxxxx xxxx předběžným xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, odeslat xx xxxxx 3 xxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo, xxxxxx-xx xxxxxxxxx, xx xxxxx 3 xxx xxx xxx xxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx se xxxxx xx stejnopisem xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxx uloženo, xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx nemovitou xxxx, xx xxxxx odeslat xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx xxxxxxxxxxx katastrálnímu úřadu; xx neplatí, jde-li x nemovitou xxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§76x

Xxxxxxxx, kterým bylo xxxxxxxx předběžné xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx vyhlášením. Xxxxxxx-xx x xxxxxxxxx, xx vykonatelné, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxx povinnost.

§76x

(1) Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx o nařízení xxxxxxxxxxx xxxxxxxx je xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxx xx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx opatřením xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx.

(2) X xxxxxxx, v xxxxx xx xxxxx vykonatelného xxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxxx opatření závazný xxx xxxxxxxxx xxxxxx x popřípadě xxx xxxx xxxxx, xx xxxxxxx též xxx xxxxxxx xxxxxx.

§76f

(1) Xxxxxx jednání, xxxxx xxxx učiněno xxx, xxx xxxxx xx výrok xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x nařízení xxxxxxxxxxx xxxxxxxx závazný, xx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxx byla porušena xxxxxxxxx uložená vykonatelným xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx x xxxxxxxxxxx přihlédne x xxx návrhu.

(2) Xxxx-xx xxxxxxxxx předběžným xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxx na vklad xxxxx xxxxxxxxxx se xxxx nemovité xxxx, x němž xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxx; xx xxxxx x xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx jednání týkající xx xxxxxxxx xxxx xxxxx, než se xxxxxxxx x nařízení xxxxxxxxxxx opatření xxxxx xxxxxxxxxxxx.

§76g

Byl-li xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx opatření xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxx bylo-li řízení x xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx se usnesení xxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx ve xxxxx 3 dnů xxx dne xxxxxxxxx xxxx vydání xxxxxxxx.

§76x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 135/2006 Xx. x účinností xx 1.1.2007

§76h

Dokud xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx senátu vyzvat xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx (§75b xxxx. 1 věta xxxxx) ve lhůtě 3 xxx; xxxxx xxx xxx xx xxxxx xxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

§76x xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 69/2011 Xx. x xxxxxxxxx xx 31.3.2011

§77 >>

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, jestliže

a) xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx lhůtě xxxx xx xxxxx soudem xxxxxx návrh na xxxxxxxx řízení;

b) xxxxxx xxxxxx xx věci xxxx xxxxxxxx;

x) xxxx xxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx dní xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx;

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxx, xx xxxxxx mělo xxxxx.

(2) Xxxxxxxxx opatření předseda xxxxxx xxxxx, jestliže xxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx opatření předseda xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx stanovené lhůtě xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

§77x

(1) Xxxxxxx-xx xxxx xxxx-xx xxxxxxx nařízené xxxxxxxxx xxxxxxxx z xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx, xx xxxxxx xx věci xxxx xxxx vyhověno, nebo xxxxx, že xxxxx xxxxxxxxxxxx bylo uspokojeno, xx navrhovatel xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx újmu xxxxxxx, xxxx předběžným xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx odpovědnosti xx navrhovatel xxxxxx xxxxxxxx, ledaže by xx xxxxx nebo x xxxx xxxx xxxxx i xxxxx.

(2) Xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx jiné xxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxx xxxxx nejpozději do 6 xxxxxx xxx xxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxx pravomocně xxxxxxx, jinak xxxxx xxxxxxx. Zmeškání xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 x x xxxxxxxxxx o xx xx xxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Pravomocně xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx újmy xx xxxxxxxx z navrhovatelem xxxxxxx jistoty; xxxxxxxxxxx-xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx jistotu xxxx xx poměrně. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx jinou újmu, xxxxx nebyla xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, tím xxxx xxxxxxx.

§78 >>

Zajištění důkazu

(1) Xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x věci xxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xx-xx xxxxx, xx xxxxxxx xxx nebude možno xxxxxxx xxxxx xxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxx.

(2) X xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx, který xx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxx, xxxx soud, x xxxxx obvodu je xxxxxxxx xxxxxxx prostředek.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx způsobem xxxxxxxxxxx xxx xxxxx, x který xxx. Xxxx-xx xx xxxxxxxxx x prodlení, mají xxxxxxxxx ve xxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxx u zajištění xxxxxx.

§78x

Xxxxx může být xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x skutkovém xxxx xxxx o xxxxx xxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx udál x přítomnosti xxxxxx xxxx soudního xxxxxxxxx xxxx jestliže xxxxx xxxx soudní xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx.

Xxxxxxxxx předmětu xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx se xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

§78x

(1) Xx věcech xxxxxxxxxx xx práv x xxxxxxxxx vlastnictví lze xxxx zahájením řízení x xxxx samé xx návrh toho, xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x duševního xxxxxxxxxxx, xx účelem xxxxxxxxx xxxxxx (§130 xxxx. 1) zajistit

a) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx z xxxxxxxxx vlastnictví,

b) xxxxxxxx x xxxxxxxx, které xxxx použity k xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx uvedeného v xxxxxxx x),

x) dokumenty xxxxxxxx se xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx x).

(2) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxx jen xxxxx, xxxxxx-xx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxx zajištění xxxxxx xxxxx §78 xxxx 78a, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx všechny xxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxx xxxx.

§78x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 216/2006 Sb. x xxxxxxxxx xx 22.5.2006

§78x

(1) X xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx prostředku xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, x jehož xxxxxx xx zajišťovaný xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxx jsou xxxxxxxxxxx, ti, kteří xx jimi byli, xxxxx šlo x xxx xxxx, x xxx, kdo xx xxxxxxxxxxx předmět důkazního xxxxxxxxxx x xxxx.

§78x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 216/2006 Xx. x účinností xx 22.5.2006

§78d

(1) Xxxxxxxx xxxxxx xxxx, vyžadují-li xx xxxxxxxxx, uložit xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x zajištění xxxxxxx xxxxx xxxx jiné xxxx, která by xxxxxxx zajištěním xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Výši xxxxxxx stanoví xxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx však xx xxxx 100 000 Xx. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx splatná do 8 dnů xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx jistoty xxxxxxxxxxxx. Xxxxxx-xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxx složit společně x xxxxxxxxxx.

(2) Nebude-li xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx návrh xx zajištění xxxxxxxx xxxxxxxxx prostředku odmítne; xxxxxxxx xxxxx uvedené x xxxxxxxx 1 xxxxx prominout.

(3) Xxx-xx xxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, popřípadě xxxx-xx xxxxxx x xxxxx xxxxxx pravomocně zastaveno, xxxx složenou xxxxxxx xxxxx. X xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx předmětu důkazního xxxxxxxxxx, xxxx jistota xxxxxxx, xxxxxxxx zajištění xxxxxxxx důkazního xxxxxxxxxx xxxxxxx podle §78f xxxx. 1 písm. x), xxxxxxxx marně xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx podle §78g xxxx. 2, xxxx xxxxxxxx nabylo právní xxxx rozhodnutí x xxxxxx xxxxxx podle §78g odst. 2 x z xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, že xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx náhradu xxxxx xxxx xxxx újmy.

§78d xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 216/2006 Xx. x xxxxxxxxx xx 22.5.2006

§78x

(1) Xxxxxxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §78d xxxx. 2 x xxxx-xx xxxxxxx předpoklady xxxxxxx v §78b, xxxxxxxx senátu usnesením xxxxxx zajištění xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) X xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx důkazního xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Pro xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxx (xxxxxx) xxxxxxxxxx xxxxx prvního xxxxxx.

(3) X xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx předmětu xxxxxxxxx prostředku předseda xxxxxx navrhovateli xxxxx, xxx xx xxxxx, xxxxxx mu xxxx, xxxxx u xxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxx důkazního xxxxxxxxxx, x jehož xxxxxxxxx bylo rozhodnuto xxxxx xxxxxxxx 1, xx xxxxx x xxxxx xxxx x xxxxxxxx schovatele; tomu, xxx má xxxxxxx x xxxx x xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxx, x xx xxxxx poté, xx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx usnesení x nařízení xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§78x

(1) Xxxxxxxxx předmětu xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) x xxxxxx o xxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx o věci xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx by x xxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx předmětu xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxx jej xxxxxxxxx soudu xxxx xxxx xxx soudem xxxxxxx.

§78x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 216/2006 Xx. x účinností xx 22.5.2006

§78x

(1) Xxxxxxx-xx zajištění xxxxxxxx xxxxxxxxx prostředku xxxxx §78f xxxx. 1 xxxx. x) xxxx xxxxxx-xx xxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ani xxxxxx xxxxxxxx, aniž xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx byť xxx xxxxxx uspokojeno, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx nahradit xxxxx x jinou xxxx každému, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx vznikla. Xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx xx xxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxx x xxxxx.

(2) Xxxxxx x xxxxxxx xxxxx nebo xxxx xxxx xxxxx odstavce 1 je xxxxx xxxxx nejpozději xx 6 měsíců xxx xxx, xxx zajištění xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §78f xxxx. 1 xxxx. x) xxxx kdy xxxx x žalobě xx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 2 a x xxxxxxxxxx o xx je příslušný xxxx uvedený x §78c odst. 1.

(4) Xxxxxxxxxx přiznaná xxxxxxx xxxxx xxxx jiné xxxx xx uspokojí x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx; nepostačuje-li k xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx soud xxxxxxx xxxx ně xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx nebo jinou xxxx, xxxxx nebyla xxxxxxxxx xxxxxxxx jistotou, xxx není xxxxxxx.

§78x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 216/2006 Xx. x xxxxxxxxx od 22.5.2006

ČÁST III.

ŘÍZENÍ X XXXXXX XXXXXX

Xxxxx I.

Průběh xxxxxx

Xxxxxxxx řízení

§79 >>

(1) Xxxxxx xx zahajuje xx xxxxx. Xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§42 odst. 4) xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, bydliště účastníků, xxxxxxxxx xxxxx čísla xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxx firmu xxxx xxxxx a xxxxx právnické xxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx x příslušné xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx), xxxxxxxxx též xxxxxx xxxxxxxx, vylíčení xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx navrhovatel xxxxxxxx, x musí xxx x xxx xxxxxx, xxxx se xxxxxxxxxxx domáhá. Ve xxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxx dále xxxxxxxxx x označení, xx xx xxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx svěřenského fondu. Xxxxx návrh, xxxx-xx xx dvoustranných právních xxxxxx mezi xxxxxxxx x žalovaným (§90), xx nazývá žalobou.

(2) Xxxxxxx xx povinen x xxxxxx připojit xxxxxxx důkazy, xxxxx xx xxxxxxxx, x xx x listinné xxxx x elektronické xxxxxx.

(3) Xxxxxx (xxxxx xx zahájení xxxxxx) xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx (xxxxxxxxxxx) xxxx obeznámit xxxxxxxxxx (xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx) x xxxxxxx xxxxxx xxx, xx vedle xxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxx) xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

§80 >>

Určení, xxx xx xxxxxx xxxxx xxxx právo je xx xxxx, xx xxx xxxxxxx domáhat xxx xxxxx, xx-xx xx xxx xxxxxxxx xxxxxx zájem.

§81

§81 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§82 >>

(1) Xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx, xxx xxxxx xxxxx xxxxx xx jeho xxxxxxxx. Pokud xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx učiněn xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx x elektronické xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx návrhu, platí, xx xxxxxx xx xxxxxxxx x okamžiku, xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxx k příjmu xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Předcházelo-li xxxxxx x soudu xxxxxx x xxxxxx xxxxxx, je řízení x soudu xxxxxxxx xxxx, xxx postoupená xxx xxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxx-xx xxxxxx (návrh xx xxxxxxxx xxxxxx) xxxx, který rozhoduje xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 119) xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx šlo x xxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x občanském xxxxxxx xxxxxx, x xxxxx-xx xxxxx xxxxxxxxxxx x občanskému soudnímu xxxxxx do xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx (xxxxx na zahájení xxxxxx) v xxxx xxxx, platí, xx xxxxxx x xx xx x xxxxx xxxxxxxx dnem, xxx xxxxx došla xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx).

§83 >>

(1) Zahájení xxxxxx xxxxx xxxx, xxx x téže xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxx řízení.

(2) Xxxxxxxx xxxxxx

x) x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx ochrany xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) o xxxxxxx xx protiprávního xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx

x) xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx zákona x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx při xxxxxx účastnických xxxxxxx xxxxxx,

x) x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

xxxxx též xxxx, aby xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx probíhalo x soudu xxxxx xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxxxxxx

§84 >>

X xxxxxx je příslušný xxxxxx xxxx účastníka, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxxx), xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx.

§85 >>

(1) Xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx, je xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx okresní xxxx, x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx, a xxxx-xx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx, x jehož xxxxxx se xxxxxxx. Xx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxx soudem xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, x xxxxxxx xxxxxx xxxxx x úmyslem xxxxxxxx xx tam trvale. Xxxxx-xx zjistit xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx-xx zjistit, x xxxxxx xxxxxxx okresního xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxx xxx-xx xx zjistit xxx x xxxxxxx xxxxxxxx, je xxxxxxx xxxxxx fyzické osoby xxxxxxx xxxx, v xxxxx obvodu xx xxxxxxx xxxxx trvalého xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx systému xxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx soudem xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx, xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx z xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx okresní xxxx, v xxxxx xxxxxx xx xxxxx; xxxx-xx sídlo, xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxx podle xxxxxxxx 1.

(3) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx osoby xx xxxxxxx xxxx, v xxxxx xxxxxx má xxxxx. 72)

(4) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx jeho xxxxxx xx xxxxxxx xxxx, v jehož xxxxxx xx sídlo.

(5) Xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx okresní xxxx, x xxxxx xxxxxx xx sídlo xxxxxxxxxxx xxxxxx státu xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx-xx xxxxx xxxxxx příslušný xxxx určit, xxxx, x xxxxx obvodu xxxxxxx skutečnost, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx právo.

(6) Xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxx, x xxxxx obvodu xx xxx xxxxx.

(7) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx celku xx xxxxxxx xxxx, x jehož xxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx.

§85x >>

Xx-xx xxx xxxxxx v xxxxxx xxxxxx věcně xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx příslušnost se xxxx obecným xxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, x xxxxx obvodu xx xxxxxx soud xxxxxxxxx.

§86 >>

(1) Jestliže xxxxxxxx, který xx xxxxxxx České republiky, xxxx obecný xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx x Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxx, v xxxxx xxxxxx měl v Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxx, xxx xxxx xxxx xxxxxxxxx soud x Xxxxx republice, xx možno xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx, v jehož xxxxxx má xxxxxxx.

(3) Xxxxx zahraniční xxxxx xxx xxxxx xxxxxx (xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx) i u xxxxx, x xxxxx xxxxxx xx v Xxxxx republice xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx složka xxxxxx xxxxxx

§87 >>

Xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x §85a, xx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx soud, x xxxxx obvodu

a) xx xxxxxxxx své xxxxx xxxxxxxxxx;

x) xxxxx ke xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxx;

x) je xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx právnické xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx, xxxx-xx xx xxxx xxxx xxxxxx;

x) xx sídlo osoby, xxxxx organizuje xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxx-xx o spor x obchodu

1. xx xx organizovaném xxxxxxxxxxx xxxx, xxxx x xxxxxxxxxx tohoto obchodu, xxxx

2. x jí xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, nebo x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) xx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx-xx xx xxxxx xx směnky, xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) xx xxxxx xxxxxxxxx burzy, xxx-xx x spor z xxxxxxx na komoditní xxxxx.

§88 >>

Namísto xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx v §85a, xx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxx rozhodoval o xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxxx manželů xx xxxxxxx stran xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx majetku anebo x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx,

x) x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx věc, xxxx-xx xx xxxxxx xxxxx x xx, xxxx-xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x),

x) x xxxxx xxxxxxx xxxxxx x pozůstalosti, xxx-xx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx o xxxxxxxxxxxx,

x) x něhož probíhá xxxxxx x xxxxxxxxx, xxx-xx x rozhodnutí, xx xxx, kdo xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, je xxxxxxx x xxx xxxxxxxxx,

x) u něhož xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxx z xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxx, skupině xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx k xxxxxxx,

x) x xxxxx xxxxxx xx sídlo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx-xx xx spor xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx,

x) u xxxxx probíhá xxxxxx, xxx-xx x žalobu xxxxx §91a,

x) x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, jde-li x xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx zákona x xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx je xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, jde-li x ochranu držby xxxxx k xxxx, xxxx-xx touto věcí xxx xxxxxxxx.

§89 >>

Xxxx, který xx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxx, xx xxxxxxxxx x x řízení x věcech s xx spojených x x vzájemných návrzích xxxxxxxxxx, s výjimkou xxxx uvedených v §88.

§89x >>

Xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx vztahů xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxx xxxxxxx dohodnout xx místní xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx zákon xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxx

§90 >>

Účastníky řízení xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx.

§91 >>

(1) Xx-xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxx z xxxx xxx za xxxx.

(2) Jestliže xxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx z xxxx x pro xxxxxxx. Xx změně xxxxxx, x jeho xxxxx xxxx, k xxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxx smíru xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx účastníků, xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx straně.

§91a

Kdo si xxxx xxxxx zcela nebo xxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxx, x xxxxx xxxxxxx řízení xxxx jinými osobami, xxxx až xx xxxxxxxxxxxx skončení tohoto xxxxxx podat žalobu xxxxx těmto účastníkům.

§91a xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 30/2000 Sb. x účinností xx 1.1.2001

§92 >>

(1) Xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx, xxx xx řízení xxxxxxxxxx xxxxx účastník. Xxxxxxxx xxxx, xxx má xxxxx xx řízení xxxxxxxx, xx třeba, xxxxxxxx má xxxxxxxxxx xx straně žalobce.

(2) Xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx se xxxxxxxxx žalovaného připustit, xxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx někdo jiný. Xx-xx xxx xxxxx xxxxxxx žalobce, xx xxxxx, xxx s xxx souhlasil x xxx, xxx xx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx.

(3) Ustanovení xxxxxxxx 1 x 2 xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx v §107a.

§93 >>

(1) Jako xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx žalobce xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx zúčastnit xxxxxx xxx, xxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx.

(2) Xx xxxxxx xxxxxxx xxx x vlastního podnětu xxxx na výzvu xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx. X xxxxxxxxxxxx vedlejšího xxxxxxxxxxx xxxx rozhodne xxx xx xxxxx.

(3) X xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x povinnosti xxxx účastník. Xxxxx xxxx toliko xxx xx sebe. Xxxxxxxx xxxx úkony odporují xxxxxx účastníka, kterého x xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xx soud xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

§94

§94 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

Úkony xxxxxxxxx xx xxxx xxxx

§95 >>

(1) Xxxxxxx (navrhovatel) xxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx. Změněný xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxx ke xxxxx xxxxx.

(2) Xxxx xxxxxxxxxx xxxxx návrhu, xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx řízení xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx. X takovém xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxxxx návrhu po xxxxxx xxxx xxxxxxxx.

§96 >>

(1) Žalobce (xxxxxxxxxxx) xxxx xxxx xx řízení zpět xxxxx xx xxxx xxxxxxxx, x xx xxxxxx xxxx xxxxx.

(2) Xx-xx xxxxx vzat xxxx, xxxx xxxxxx xxxxx, popřípadě x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx. Je-li xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xx xxxx, xx xxx xxxx x xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx v xxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx návrhu xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxx účastníci xx zpětvzetím xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx. Nebylo-li xxxxx o xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx soud xx právní xxxx xxxxxxxx v xxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx odstavce 3 xxxxxxx, xxxxx-xx xx xxxxxxxxx návrhu xxxxx, xxx začalo xxxxxxx.

(5) Xxx-xx xxxxx na xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx až poté, xx xxxxxxxxxx x xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx, soud xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx.

(6) Xxx-xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xx xx xx, co rozhodnutí xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxx soudu prvního xxxxxx, x xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx návrhu xxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx pro zpětvzetí xxxxxx byla xxxxxxxxxx, xxxxx nastala v xxxx, kdy trvaly xxxxxx zrušeného rozhodnutí.

§97 >>

(1) Žalovaný xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx návrhem.

(2) Xxxxxxxx xxxxx může xxxx xxxxxxxx x samostatnému xxxxxx, jestliže xx xx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx.

(3) Xx vzájemný xxxxx xx xxxxxxx přiměřeně xxxxxxxxxx o xxxxxx xx xxxxxxxx řízení, xxxx xxxxx a xxxxx xxxx.

XXXXXXX 5)

§98 >>

Vzájemným xxxxxxx xx x projev xxxxxxxxxx, jímž xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx svou xxxxxxxxxx x započtení, xxxxx xxx pokud xxxxxxxx, xxx bylo xxxxxxxxxx více, než xx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx soud xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx jen xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx.

XXXXXXX 5)

§99 >>

(1) Xxxxxxxxx-xx xx povaha xxxx, xxxxx xxxxxxxxx skončit xxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxxx o xxxx xxxx xxxxxxxxx; xxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxx, upozorní xx xx právní xxxxxx x na xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx věci x xxxxx okolností xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx smírného xxxxxxxx xxxxx. Je-li xx x xxxxxxx xx xxxxxx věci vhodné, xxxxxxxx xxxxxxxx senátu xxxxxxxxx rovněž xx xxxxxxx xxxxxxx mediace xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxx x sociálních xxxxxxxx.

(2) Xxxx xxxxxxxx x xxx, xxx xxxx xxxxxxxxx; neschválí jej, xx-xx v xxxxxxx x právními xxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx xxxx po právní xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxx může xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx smíru, xx-xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx. Návrh xxx podat xx xxx let xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx smíru.

Průběh xxxxxx

§100 >>

(1) Xxxxxxx xxxx řízení xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxx xxxx i xxx dalších xxxxxx xxx, xxx xxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx. Xxxxxx usiluje xxxxxxxxx x xx, aby xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx.

(2) Xx-xx xx xxxxxx a vhodné, xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx řízení xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx (dále xxx "xxxxxxxx") x xxxxxxx 3 hodin x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx však na xxxx 3 xxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx osobě xxxxxxxxx, xxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx předseda senátu. Xx xxxxxxxx 3 xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx proti xxxxxxxx xxxxxx.

(3) X xxxxxx, xxxxx účastníkem xx xxxxxxxxx dítě, xxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx názory, xxxx xxxxxxxxx xxx, xxx byl xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxx. Xxxxx nezletilého xxxxxx soud xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Názor xxxxxx může soud xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo příslušného xxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxx. Výslech xxxxxx xxxx xxxx provést x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxx-xx xxxxxxxx, že xx xxxxxx xxxxxxxxxx mohla xxxxxxxx xxxx tak, xx by xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx názor; xxxxxxxxxx důvěrníka xxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx a x xxxxx xxxxx x xxxxxxxx dítě xxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxx jen xxxxx, xx-xx jeho přítomností xxxxx účel xxxxxxxx. X xxxxxx dítěte xxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§101 >>

(1) K xxxx, xxx xxxx xxxxxxxx účelu řízení, xxxx účastníci xxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx věci xxxxxxxx xxxxxxxxxxx; xxxxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (návrh xx xxxxxxxx xxxxxx) nebo xxxxxxx xxxxxxxxx k xx, xxxxxx xx x průběhu xxxxxx,

x) xxxxx důkazní xxxxxxxxx (§120 odst. 1) x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx jim xxxxxxx nebo xxxxxx,

x) xxxx xxxxxx soudu.

(2) Xxxxxxxxx-xx zákon xxxxx, xxxx pokračuje v xxxxxx, x xxxx xxxx účastníci nečinní.

(3) Xxxxxxxxx-xx xx xxxxx xxxxxxxxxx účastník x xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx, xxxx xxxx věc xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx; vychází xxxxxx x obsahu xxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxx-xx xxxx xxxxxxxxx, aby se xxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx řízení, xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, že xxxxxxxxx-xx se účastník x xxxxxx xxxxx, xxxx xx předpokládat, xx xxxx xxxxxxx.

§102 >>

(1) Xx-xx xxxxx xx zahájení xxxxxx zatímně xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx-xx po xxxxxxxx xxxxxx obava, xx xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx být xxxxxxx, může xxxx xxxxxxx předběžné xxxxxxxx.

(2) Xx zahájení xxxxxx xxxx xxxx i xxx návrhu xxxxxxxx xxxxx, xx-xx xxxxx, xx xxxxxxx jej xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx jen x velkými xxxxxxxx.

(3) Xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx předběžné xxxxxxxx nebo zajistí xxxxx senát; předseda xxxxxx xxx xxxx xxxxxx, xxx je-li xx nebezpečí x xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx §75, 75a, 75b, 75c, 76, 76c, 76d, 76e, 76f, 76g, §77 xxxx. 1 xxxx. x) až x), §77 odst. 2, §77a x §78 odst. 3 xx xxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx prostředku xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx; ustanovení §78b xxxx. 1, §78d, §78e xxxx. 1, 2 a 4, §78f odst. 1 xxxx. b) x x), §78f xxxx. 2 a 3 x §78g xxx xxxxx xxxxxxx.

§102x

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx zařízení

(1) Xx xxxxx účastníka xxxx je-li xx xxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx zprostředkovat xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx účastníka.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, jíž xx xxxx xxxx. Osobou xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx, kde xx xxxxxxx xxxxx, jíž xx xxxx xxxx, xxxx být xx xxxxxxxxx předsedy senátu x zaměstnanec xxxxx xxxx věznice xxxx xxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxx výkon xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxx xx po celou xxxx xxxxx přítomna xx místě, xxx xx xxxxx, xxxxx xx xxxx xxxx, xxxxxxx.

(3) Před zahájením xxxxx prováděného s xxxxxxxx videokonferenčního zařízení xxxxx xxxxxxxx senátu xxxxx, xxxxx xx xxxx xxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxx úkonu.

(4) Xxxxxxx x průběhu xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx, jíž xx xxxx týká, vznášet xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx nebo zvukového xxxxxxx.

(5) Je-li xxx xxxxxxxxx úkonu využito xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xx zvukový x xxxxxxxx xxxxxx xxxx. Xx-xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx protokol, xxxxx, jíž se xxxx xxxx, protokol xxxxxxxxxxxx.

§102x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 296/2017 Xx. s xxxxxxxxx xx 30.9.2017

Zkoumání xxxxxxxx xxxxxx

§103 >>

Xxxxxxx xx řízení xxxxxxxx xxxx k xxxx, xxx jsou xxxxxxx xxxxxxxx, za xxxxx může rozhodnout xx xxxx xxxx (xxxxxxxx xxxxxx).

§104 >>

(1) Xxx-xx x takový nedostatek xxxxxxxx xxxxxx, který xxxxx odstranit, xxxx xxxxxx zastaví. Xxxxxxx-xx xxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx má-li xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxx moci xxxxxxxx x zastavení xxxxxx xxxxxxxxxxx orgánu; xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx (xxxxxx xx zahájení xxxxxx) zůstávají xxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Jde-li o xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx může xxxxxxxxxx x řízení, xxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx. Xxxxxxx-xx se xxxxxxxxxx xxxxxxxx řízení odstranit, xxxxxx xxxxxxx.

§104x >>

(1) Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx.

(2) Xx-xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx soud xx xx, xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxx se zprávou x tom svému xxxxxxxxxxx vrchnímu soudu, xxxxxxxx xxx podle xxxx názoru náleží xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, krajských xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx zřízených x xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxx určitého druhu, xxxx Xxxxxxxxxx soudu, xxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx soudu. Účastníci xxxxxx mají xxxxx xx x xxxxxx xxxxxxx a x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxx (Xxxxxxxx xxxx) xxx xxxxxxxx, xxxxx soudy xxxx k xxxxxxxxxx x rozhodnutí xxxx xxxxxxxxx v xxxxxx xxxxxx, xxxx-xx xxx xxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxx-xx xxxxxx zahájeno x xxxxxxxx xxxxx x xx-xx xx to, xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx x projednání x xxxxxxxxxx věci xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxxx xxxx x xxxxxx, xx xxx patří do xxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx; x xxxxxxx xxxxxxx xxx předloží xx xxxxxxx x xxx Xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx se x xxxxxx věcné xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxx-xx řízení xxxxxxxx x Xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxx-xx xxx Xxxxxxxxxx soudu xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx x projednání x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx, xxxx-xx sám xxxxx xxxxxxxxx.

(5) Obdobně podle xxxxxxxx 2 xx 4 xx xxxxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(6) X xxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxxx, xx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx stupni jiné xxxxx, xxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx rovněž xxxxx xxxx, xxxxx xxxx věc xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxxxx §105 xxx xxxx dotčeno.

(7) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx Nejvyššího xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxx x soudy xxxxxx.

(8) Ustanovení xxxxxxxx 2 a 7 xx xxxxxxxxx, náleží-li xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx soudu, který xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxx 119) xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§104x

(1) Xxxxxx-xx věc xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx rozhoduje xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 119) xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx řízení xxxxxxx. X xxxxxxxx x xxxxxxxxx řízení xxxx být navrhovatel xxxxxx poučen x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx, xxxxxx-xx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx zákona 119) xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx (fyzické) osoby xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x právech x povinnostech fyzických x xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx veřejné xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, pokynem xxxx donucením xxxxxx xxxx xxxxxxx, orgánu xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx i xxxxxxxxx (xxxxxxx) osoby nebo xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx rozhodování x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx fyzických x xxxxxxxxxxx osob x xxxxxxx veřejné xxxxxx, xxxxxxxxxx xx věcech xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx hnutí xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx vysloví, xx xxxx věcně xxxxxxxxx, a xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxx příslušnému soudu, xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx soudnictví. Xxxxxx xxxxxx spojené x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx zůstávají xxxxxxxxx.

(3) Xx-xx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 119) x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx věcí správního xxxxxxxxxx x jiným xxxxxxx xxxxx krajského xxxxx xxxxxx, xxx xxx o věc xxxxxxxxx soudnictví, xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx; 125) xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 a 2 xx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xx x xxxxxx xxxxx příslušnosti xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2, popřípadě x xxxxxxx podle xxxxxxxx 3 xxxxxxxx.

§104x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 151/2002 Sb. x účinností od 1.1.2003

§104x

(1) Xxxxxx-xx věc xx věcné xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxx 119) xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xx xxxxx §104b, xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 119) xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, ve xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxx, xx xxx x věc, xxxxxx xxxxx projednávají x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx řízení.

(2) Xxxx x xxxxxxx uvedeném x xxxxxxxx 1 xxxxxxx senátu xxxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxx, 125) xxx xxxxxxx xxxxx spor x xxxxxx xxxxxxxxxxx.

§104x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 151/2002 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2003

§105 >>

(1) Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx jednání xxxxx §114c. Xxxxxxxxx-xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxx příslušnost xxx před xxx, xxx začne xxxxxx x xxxx xxxx, xxxx xxxxxxx-xx x xxxx xxxx xxx xxxxxxx, jen xxxx xxxxxxx rozhodnutí; xx xxxxxxx, jde-li o xxxxxxxx xxxxxx, elektronický xxxxxxxx rozkaz xxxx xxxxxxxx platební xxxxxx. Xxxxxxx ji soud xxxxxx pouze xxxxx, xxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx podle §114c, x xxx k xxxxxxx účastníka, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx úkonu, který xxxxxxxxx xxxxxxxx. Při xxxxxxxx xxxxxx příslušnosti xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx před xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x x rozhodnutím xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxx-xx xxxx, xx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx za podmínek §11 xxxx. 3 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx soudu.

(3) Xxxxxxxx xxxx, jemuž xxxx xxx postoupena, x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx, pokud xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx již xxxxxxxxxx soudem xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx; xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx vázán i xxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx soud xxxxxxx podle xxxxxxxx 2 x 3; xxxxx námitku xxxxxxxxx xxxxxxx.

§106 >>

(1) Xxxxxxx xxxx x námitce xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx prvním xxxx xxxxx ve xxxx xxxx xxxxxx, xx xxx xx xxx xxxxx xxxxxxx účastníků xxxxxxxxxx v řízení xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx komisí xxxxxx, xxxxxx věc dále xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx; xxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx účastníci xxxxxxxx, že xx xxxxxxx netrvají xxxx xx netrvají xx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx komisí xxxxxx. Xxxx xxxxxxxx věc x tehdy, xxxxxxxx xxxxxx, xx věc xxxxxx xxx podle xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx smlouvě, xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxx, xxxxxxxxx že vůbec xxxxxxxxxx xxxx že xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx rozhodci xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx jim smlouvou, xxxxx že xxxxxxxx xxxx odmítl xxxx xx xxxxxxx.

(2) Xxxx-xx xxxxxx před xxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxxxxx x x xxxx věci xxx xxxxx xxxxx na xxxxxxxx řízení před xxxxxxxx xxxx rozhodčí xxxxxx xxxxxx, zůstávají xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, bude-li xxxxx xx zahájení xxxxxx před rozhodci xxxxx do 30 xxx od xxxxxxxx xxxxxxxx soudu x xxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Bylo-li xxxxxx před rozhodci xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx do xxxx, než bude x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxx.

Překážky xxxxxxx řízení

§107 >>

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx zahájení xxxxxx způsobilost xxx xxxxxxxxxx řízení xxxxx, xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxx, xxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx. Xxxx-xx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxx. X xxx, x xxx xxxx x xxxxxx pokračováno, xxxx xxxxxxxx usnesením.

(2) Xxxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx-xx xxxxxx xxxx pokračovat x xxxxxx, jsou procesním xxxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx, ti, xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx povinnosti, o xxx v řízení xxx.

(3) Ztratí-li xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx-xx xxxxxx věci xxxxxxxxxx x řízení, xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, nestanoví-li xxxxx xxxxx, ti, xxxxx xx zániku xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx práv a xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx, xxxxx po xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx a povinnosti, x xxx x xxxxxx xxx.

(4) Xxx, xxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx účastníka xxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxx tu xx x době xxxx nástupu xx xxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx-xx xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxx.

§107a

(1) Má-li xxxxxxx xx to, že xx zahájení xxxxxx xxxxxxx xxxxxx skutečnost, x xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x něž x řízení xxx, xxxx xxxxx, xxx xxxx o věci xxxxxxxx, navrhnout, aby xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx ten, xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx práva x xxxxxxx, o nějž x řízení xxx, xxxxxxxx xx řízení xx místo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; xx xxxxxxx x případech uvedených x §107.

(2) Xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx se prokáže, xx xx zahájení xxxxxx nastala právní xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1, a xxxxxxxx s xxx xxxxxxxx ten, xxx xx vstoupit xx xxxxx xxxxxxx; souhlas xxxxxxxxxx nebo xxxx, xxx má vstoupit xx xxxx xxxxx, xx xxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx žaloby zůstávají xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx §107 xxxx. 4 xxxxx xxxxxxx.

§108

§108 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§109 >>

(1) Xxxx xxxxxx přeruší, xxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x není xxxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxx xxxx;

x) xxxxxxxxxx xxxxxx xx otázce, xxxxxx není x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx;

x) dospěl k xxxxxx, xx xxxxx, xxxxx xx být xxx projednávání nebo xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxx jeho xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx je x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x podal-li x Xxxxxxxxx xxxxx xxxxx na zrušení xxxxxx zákona xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;

x) xxxxxxx, xx xxxxxx Xxxxxx dvůr Evropských xxxxxxxxxxxx x rozhodnutí x předběžné xxxxxx. 146)

(2) Xxxxx soud xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx řízení xxxxxxxx, xxxxxxxx

x) xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx, xx xx xxxxxxxxx xxxxxx;

x) zákonný xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx ztratil xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx, v xxxx je řešena xxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx soudu, nebo xxxxxxxx xxxx xxx x takovému xxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxx xxxx xxxxxx přerušit x xx xxxxxxx návrhu Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx krize xx xxxxxxxxx xxxx.

§110 >>

Jestliže xx xxxxxxxxx xxxxxx navrhnou xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx x jednání xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx.

§111 >>

(1) Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xx jednání x xxxxxx lhůty xxxxx tohoto zákona. Xxxxxxxx xx v xxxxxx xxxxxxxxx, počínají xxxxx běžet xxxxx.

(2) Xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §109 xxxx. 1 x 2, xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx přerušení xxxx. Xxxxxxx xxxxxxx překážka, xxx kterou bylo xxxxxx přerušeno, xxxxxxxxx xxxx v xxxxxx x xxx návrhu.

(3) Xxxxxxxx je řízení xxxxxxxxx xxxxx §109 xxxx. 3, xxxx xxxxxxxxx x řízení xx uplynutí doby, xx xxxxxx xxxx xxxxxx přerušeno.

(4) Xxxxxxxx xx xxxxxx přerušeno xxxxx §110, pokračuje x xxx soud xx návrh xx xxxxxxxx 3 xxxxxx. Xxxx xxxx na xxxxx, jsou-li pro xx závažné důvody, x x xxx xxxxxx x xxxxxxx, xx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx dítěte, xxxxxxxxxx v xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx. Xxxx-xx xxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxx podán xx 1 roku, xxxx řízení zastaví.

Xxxxxxx věcí

§112 >>

(1) X zájmu xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxx x skutkově xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxx-xx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx věci, xxxxx se xx xxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx-xx xxxxxx, pro xxxxx xxxx věci xxxxxx spojeny, xxxx xxxx xxxxxxxx věc xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

§113

§113 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§113x

§113x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

Xxxxxxxx jednání

§114 >>

(1) Xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx především xxxxxx, zda xxxx xxxxxxx xxxxxxxx řízení x xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx vady x xxxxxx (xxxxxx xx xxxxxxxx řízení).

(2) Xxxxxxx-xx xxxx xxxxxx xxxxx, xx xx xx takový xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx (§104 xxxx. 1), nebo xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx nepodařilo xxxxxxxxx (§104 xxxx. 2), xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, 76) xxxxx xxxxxxx-xx návrh (§43 xxxx. 2), xx xxx xxxxxx xxxxxxxx.

§114x

(1) Xxxxxx-xx rozhodnuto xxxxx §114 odst. 2, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx, xxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx jednání.

(2) Xx xxx účelem xxxxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx ostatní účastníky, xxxxx nepodali xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx, xxx xx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x aby xxxxx xxxxxxxxxx listinné xxxxxx, jichž xx xxxxxxxxxx, ledaže se xxxxxx xxxxxx xxxx x ohledem xx xxxxxx věci xxxxxxxxx;

x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx možnost xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx-xx xx xxxxxx;

x) vyžádá si xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxx a xxxxxxxxxx (§128);

x) ustanoví xxxxxx, xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §127;

e) xxxxxxx, aby bylo xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx je xx xxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxx soudu;

f) zjistí xxxxx Xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx-xx xxxxxxx řízení xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx osobních údajů; x

x) činí jiná xxxxxx xxxxxxxx.

§114x

(1) Vyžaduje-li xx xxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxx případu, xxxxx x tehdy, bylo-li x věci xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx platebním xxxxxxxx, xxxx předseda senátu xxxxx výzvy xxxxx §114a xxxx. 2 xxxx. a) xxxx xxxxxx-xx takové xxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxx xx xx xxxx písemně xxxxxxxx x xxx x xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxx xxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx skutečnosti, na xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx, a x xxxxxxxxx připojil xxxxxxxx xxxxxx, jichž xx xxxxxxxx, popřípadě xxxxxxx xxxxxx k xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx; xx xxxxxxx xx xxxxxx, x nichž xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx (§99 xxxx. 1 a 2), xxxx je-li žalovaným xx xxx zahájení xxxxxx nebo xx xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx, který xxxxxxx xxxx svéprávnosti.

(2) X xxxxxx vyjádření xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxx 30 xxx xx xxxxxxxx usnesení. Xxxx-xx x věci xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, elektronickým xxxxxxxxx rozkazem xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxx xx ode xxx xxxxxxxx lhůty x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx rozkazu.

(3) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx podle §114c nebo xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx.

(4) Xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx xxx žalovanému xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx doručení xx xxxxxxxxx; xx xxxxxxx, xxxxxxxx-xx xx prostřednictvím xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxxx xx žalovaný xxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxxxx x xxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx nesdělí, xxxx xxxxx důvod xx x xxx xxxxx, xx xx za xx, že nárok, xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx uplatňován, xxxxxx; x tomto xxxxxxxx (§153a odst. 3) musí xxx xxxxxx. Xx xxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx zastavení xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

§114x

Xxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxx-xx xxxxx x věci xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx, nebylo-li xxxx xxxxxx-xx být xxxxxxxx xxxxx §114a xxxx. 2 xxxxxxx xxxxxxxxxx tak, xxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx při jediném xxxxxxx, x xxxxxxxxxxxx-xx xxxxx §114b, předseda xxxxxx, s výjimkou xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx, v xxxxx se xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx neúčelným, nařídí x provede xxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) X xxxxxxxxxxx xxxxxxx předvolá xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx zástupce, xxxxxxxxx xxx další xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx. Předvolání x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx doručeno xx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx; xx xxxxxxx, doručuje-li xx xxxxxxxxxxxxxxx veřejné xxxxxx sítě do xxxxxx schránky.

(3) Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx

x) x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, x případně xxxxxx xxxxxxxx k odstranění xxxxxxxxxx nedostatku podmínek xxxxxx,

x) vyzve účastníky, xxx do protokolu xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx důkazů x xxxxxx prokázání x xxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx; §118a xxx xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx (§99),

x) xxxx účastníkům xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx §100 xxxx. 2, xx-xx to xxxxxx x xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx povinnosti xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx řízení.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 3 jsou účastníci xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx přípravného jednání. X xxxxxxxxxx důvodů xxxx xxxxxxxxxx poskytne xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx lhůtu x doplnění tvrzení x skutečnostech xxxxxxxxxxxxx xxx věc, x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx důkazů nebo xx splnění dalších xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxx než 30 xxx.

(5) Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx poučí xxxxxxxx xxxxxxxxx x tom, xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx přípravného xxxxxxx, xxxxxxxxx xx uplynutí xxxxx podle xxxxxxxx 4 xxxx druhé, xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxx za podmínek xxxxxxxxx x §118b xxxx. 1.

(6) Xxxxxxxxx-xx xx žalovaný k xxxxxxxxxxx jednání, xxxxxxx xxx xxxxx a xxxx předvolán xxxxxxx 20 dnů xxxxxx x řádně mu xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xx se xxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xx xx, s xxxxxxxx xxxx, x xxxxx xxxxx uzavřít x xxxxxxxx xxxx (§99 xxxx. 1 x 2),&xxxx;xxxx xx-xx xxxxxxxxx ke dni xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx nenabyl xxxx xxxxxxxxxxxx, xx xx, xx xxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx; x xxxxx xxxxxxxx (§153a xxxx. 3) xxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xx xxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx.

(7) Xxxxxxxxx-xx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxx a včas xxxxxxxxx xxxxxxx 20 xxx xxxxxx, xxxx xx xx xxxx x x důležitého xxxxxx omluvil, soud xxxxxx zastaví; x xxxxx následku xxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxx

§115 >>

(1) Xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx věci samé xxxxxxx, x němuž xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx, jejichž přítomnosti xx xxxxx.

(2) Předvolání xxxx být xxxxxxxxxx xxxxxxxx tak, aby xxxx dostatek xxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx 10 xxx xxxxx xxxx, kdy xx xxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

§115a

K xxxxxxxxxx věci xxxx xxxx třeba xxxxxxxxx jednání, xxxxxxxx xx xxxx lze xxxxxxxxxx jen xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxx nařízení jednání xxxxxxxx.

§116 >>

(1) Xxxxxxx xx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxx xxx pro xxxx xxxxxxx xxxx xxx jeho xxxx xxxxxxxxx, xxx kdyby xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx tajnost xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx chráněných zvláštním xxxxxxx, 69) xxxxxxxx xxxxxxxxx, důležitý xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx byla xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx může xxxxxxx xxxxxxxxxxx fyzickým xxxxxx, xxx byly xxx jednání xxxx xxxx části přítomny; xxxxxxxx je poučí, xx xxxx povinny xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx o xxxx, xx xx xxx xxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) I xxxx veřejnost xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx přístup x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, u xxxxx xx obava, xx by xxxxx xxxxx důstojný xxxxxx xxxxxxx.

§116x

(1) Účastník xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx s xxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx napomáhat xxx xxxxxxxxxxx (podpůrce); xx-xx xxxxxxxx xxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx z nich. Xxxxxxxxxx §23 xxx xxxx dotčeno.

(2) Namítne-li x průběhu řízení xxxxxxxx účastníka xxxxxxxx xxxxxx neplatnost právního xxxxxxx učiněného xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx x xxxx námitce v xxxxxx xxxxxxxxx.

§116x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 293/2013 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2014

§117 >>

(1) Xxxxxxxx xxxxxx zahajuje, xxxx x xxxxx xxxxxxx, xxxxxxx x odnímá xxxxx, xxxxxxx dokazování, xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx jednání, a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxx xxxxxx, aby xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxx xxx xxxxx být xxxxx, spravedlivě a xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xx věcech xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx jednotlivé xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx souhlasem xxxxxxxx také xxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx, xxxx xxxxx, xxx xxxxxxx senát.

§118 >>

(1) Xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx žalobce (xxxxxxxxxxxx), aby xxxxxxxx xxxxxx (návrh xx xxxxxxxx xxxxxx) xxxx xxxxxx xxxx xxxxx, x žalovaného (xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx), aby xxxxxxxx nebo sdělil xxxxx podaných xxxxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxx; xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nebo sdělí xxxxxx obsah předseda xxxxxx. Žalovaného (jiného xxxxxxxxx), xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx senátu xxxxx, xxx se xx xxxx xxxxxxxx. Xx-xx xx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx též xxxxx, xxx svá xxxxxxx doplnil x xxx navrhl x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(2) Po xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx právně xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx lze xxxxxxxxx xx xxxxxx, která xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx sporná x xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx důkazů xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx, i xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx-xx zákon xxxxx, xxxxxx xxxxx průběh xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx případu.

§118a

(1) Xxxxx-xx xx x xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx nevylíčil xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx, xxx xxx tvrzení xxxxxxx, a xxxxx xxx, o čem xx tvrzení doplnit x xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx.

(2) Má-li xxxxxxxx senátu xx xx, že xxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx účastníka, xxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx vylíčení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx odstavce 1.

(3) Xxxxxx-xx předseda xxxxxx v xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, vyzve xxx, xxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, a poučí xxx x následcích xxxxxxxxx xxxx výzvy.

(4) Xxx jednání xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx též x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x povinnostech; xx neplatí, xx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx jeho xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. 70)

§118x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 30/2000 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2001

§118x

(1) Ve věcech, x nichž xxxx xxxxxxxxx příprava xxxxxxx xxxxx §114c, mohou xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxx a xxxxxxx xxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx jednání, xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxx poskytnuta x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx, x podání xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx dalších procesních xxxxxxxxxx (§114c xxxx. 4). Pokud xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx jednání xxxxx §114c, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx rozhodné xxxxxxxxxxx o xxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx k jejich xxxxxxxxx jen do xxxxxxxx prvního xxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx poskytnuta x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx, x podání xxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxx nebo xx xxxxxxx dalších xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. K xxxxxxx xxxxxxxx skutečnostem x xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxx-xx o skutečnosti xxxx xxxxxx, xxxxx xx xxx zpochybněna xxxxxxxxxxx provedených xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx-xx provedeno, xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxx xxxx xxxxx, xxxxx x ke xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, které xxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xx xxx xxxxxxx x xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §118a xxxx. 1 xx 3.

(2) Xxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx (§95), xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxxx. Xxxxx-xx k xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx (§92 xxxx. 1) xxxx xxxxxx účastníka (§92 xxxx. 2), xxxxxxxxx xx vztahu x novými xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 skončením prvního xxxxxxx, xxxxx bylo xxxxxxxx xx přistoupení xxxx xxxxxx účastníka x xxxxx xx xx xxxx konalo; x xxx xxxx xxx účastníci xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx.

(3) Omezení xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 2 xxxxx druhé xxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx §114c xxxx. 5.

§118c

§118c xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 7/2009 Sb.

§119 >>

(1) Xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx musí xxx xxxxxxx. Xxxxxxx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx jednání xxx, kdy xx xxxx xxxxx další xxxxxxx; xxxxxxxxxx §115a xxx xxxxx xxxxxxx.

(2) X xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx účastníci xxxxxxxxxx zpravidla xxxxxxx xxx xxx xxxxxx.

(3) Xxxxx-xx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x provedených důkazů.

§119x

(1) Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx je předseda xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx musí xxxxx a že xxxxxx musí xxx xxxxxxxx dříve, xxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, neboť později xxxxxxxxx skutečnosti a xxxxxx xxxx odvolacím xxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx v §205a. Ustanovení §118b x §175 odst. 4 xxxx první xxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx poučení xxxxx xxxxxxxx 1 nové xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, jestliže xxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxx uplatněny x xxxxxxx x §118b xxxx §175 xxxx. 4 xxxx první xxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, že xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx účastníky xxxxx, xxx xxxxxxx xxx xxxxxx a aby xx vyjádřili x xxxxxxxxxx a xx xxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxx xxxx.

Hlava XX.

Xxxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxx

§120 >>

(1) Účastníci xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Soud rozhoduje, xxxxx z xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx navržené xxxxxx v xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx-xx x xxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxx zjišťování xxxxxxxxxx stavu x xxxxxx, které byly xxxxxxxxx.

(3) Soud xxxx xxx xxxx za xxx skutková zjištění xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

§121 >>

Xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx obecně xxxxx nebo xxxxx xxxxx x jeho xxxxxxxx, jakož i xxxxxx xxxxxxxx uveřejněné xxxx oznámené xx Xxxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx důkazů

§122 >>

(1) Xxxxxxxxxx provádí xxxx xxx xxxxxxx.

(2) Je-li xx xxxxxx, může xxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxx předseda xxxxxx xxxx důkaz x pověření xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxx důkaz xxxxxxx x využitím xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxx x takto xxxxxxxxxxx dokazování. Xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx důkazy byly xxxxxxxx xxxx xxxx xxx opakovány.

§123 >>

Xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx se x návrhům xx xxxxxx x xx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx provedeny.

§124 >>

Dokazování xx xxxxx xxxxxxxx tak, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx informacích xxxxxxxxxx zvláštním xxxxxxx 69) a xxxx xxxxxxx stanovená xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. V těchto xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxx tehdy, xxxxxxxx vyslýchaného zprostil xxxxxxxxxx mlčenlivosti xxxxxxxxx xxxxx nebo xxx, x xxxxx xxxxx xx xxxx povinnost; xxxxxxxxx to platí x tam, xxx xx provádí xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxxx

§125 >>

Za xxxxx xxxxx sloužit xxxxxxx prostředky, xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxx, zejména xxxxxxx xxxxxx, znalecký xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx osob, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx, xxxxxxxx a výslech xxxxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx důkazu xxxxxxxxx, xxxx jej xxxx.

§126 >>

(1) Xxxxx xxxxxxx osoba, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx jako xxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x nic xxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx blízkým; x důvodnosti xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.

(2) Xx začátku xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxx xxxx na xxxx xxxxxxxxxxx. Dále xx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx křivé xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx, xx ví x xxxxxxxx výslechu. Xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx senátu, xxxxxxxxx x znalci. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxx jestliže xxxxxxxxx x předmětem xxxxxxxx xxxx naznačuje-li xxxxxxx xxxxx xx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx skutečností xxxxxxx; nepořizuje-li se x výpovědi záznam, xxxxx xxxxxxxx senátu xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, pro které xxxxxx nebyla xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx statutárním orgánem xxxxxxxxx xxxxx (členem xxxxxx xxxxxx), xxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx, jehož účastníkem xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, jen xxxxx §131.

§126a

(1) Xxxxxxx osoba, xxxxx xx vypovídat x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx právnické xxxxx x xxxxxxxxx v xxxx, kdy xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx povinna xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xx tato xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Výslech xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xx provede podle §131 odst. 2 xxxx xxxxx a §131 xxxx. 3.

§126x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 7/2009 Xx. x účinností od 1.7.2009

§127 >>

(1) Závisí-li xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxx xx xxxxx odborných xxxxxxxx, xxxxxx xxxx x orgánu veřejné xxxx odborné vyjádření. Xxxxxxxx xxx složitost xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx není postačující xxxx je-li pochybnost x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx vyjádření, xxxxxxxx xxxx xxxxxx. Soud xxxxxx xxxxxxxxx; xxxxxx xxxx xxxx uložit, xxx xxxxxxx vypracoval xxxxxxx. Je-li xxxxxxxxxx xxxxxxx znalců, xxxxx xxxxx společný posudek. Xxxxx xxxxxxxx znalce xxxx xx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xx-xx xxxxxxxxxx x správnosti xxxxxxx xxxx xx-xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xx nutno xxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxx k xxxxxxxx, xxxx xxxxx znalecký xxxxxxx přezkoumat xxxxx xxxxxxx.

(3) Xx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx případech, xxxxxxxxxxxx zvláštního xxxxxxxxx xxxxxxxxx, může xxxx xxxxxxxxx x podání xxxxxxxxxx posudku xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx státní xxxxx, xxxxxxx xxxxx, vysokou xxxxx xxxx instituci xxxxxxxxxxxxxxx xx znaleckou xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxx jinému, xxxx xxxxxxxx senátu xxxxxx, xxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, podal xx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx lékařskému xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx aby něco xxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx xx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

(5) Xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxxxx úhrada, xxxxxxx-xx xxx zvláštní xxxxxxx.

§127a

Jestliže znalecký xxxxxxx xxxxxxxxxx účastníkem xxxxxx xx xxxxxxx zákonem xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx doložku xxxxxx x xxx, xx xx xx vědom xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xx při xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx xx se xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxx umožní xxxxxx, xxxxxxx některá xx xxxxx požádala x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xx jinak umožní xxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx znaleckého posudku.

§127a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 218/2011 Xx. x účinností xx 1.9.2011

§128 >>

Xxxxx xx xxxxxxx bezplatně na xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, které xxxx xxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx §139 xxxx. 3 xxx xxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx sdělit xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxx, xxx xx xxx mohl xxxxxx xxxx svědek xxxxx §126 xxxx. 1.

§129 >>

(1) Xxxxx xxxxxxxx se xxxxxxx xxx, xx xx xxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxx předseda xxxxxx xxxxxx nebo xxxxx xxxx obsah, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xx-xx xx xxxxxxxxxxx.

(2) Předseda xxxxxx může xxxxxx xxxx, xxx xx xxxxxxx potřebnou x xxxxxx, aby xx xxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxx xxx od xxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx.

§130 >>

(1) Ohledání xxxxxxxx, který je xxxxx xxxxxxxx k xxxxx, xxxxxxx se xxx xxxxxxx. Za xxx xxxxxx může xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx, xxx má xxxxxxxx xxxxxxx, aby xxx předložil.

(2) Xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx místě. Xx x xxxx třeba xxxxxxxxx xx, kteří xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx.

§131 >>

(1) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x tím xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx-xx soud jako xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx se k xxxxxxxx. Xxx svém xxxxxxxx mají xxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx; x xxx xxxx xxx poučeni.

(3) Xxxxxxxxxx §126 xxxx. 3 xx zde xxxxxxx obdobně.

Xxxxxxxxx xxxxxx

§132 >>

Xxxxxx xxxxxxx soud podle xxx xxxxx, a xx xxxxx důkaz xxxxxxxxxx x všechny xxxxxx x jejich xxxxxxxx xxxxxxxxxxx; přitom xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx, xx xxxxx xx xxxxxx najevo, xxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx.

§133 >>

Xxxxxxxxxx, xxx xxxxxx je x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xx soud xx xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx nevyšel xxxxxx opak.

§133x

Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx soudem skutečnosti, xx kterých lze xxxxxxx, xx xx xxxxxx žalovaného xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx diskriminaci

a) xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx etnického xxxxxx, xxxxxxxxxxx, víry, xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx postižení, xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx včetně přístupu x xxx, xxxxxxxx x organizacích xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx x xxxxxxxx x profesních komorách 204),

x) xx základě xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx poskytování xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx, v přístupu xx xxxxxxxx x xxxxxxx přípravě, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxx x jiných xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x při xxxxxxx zboží x xxxxxxx xxxx poskytování xxxxxx 205), nebo

c) xx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxx x službám 206),

xx žalovaný povinen xxxxxxx, xx xxxxxxx x porušení xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

§133b

Byl-li ohledán přiměřený xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx právo x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx.

§133x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 216/2006 Xx. s účinností xx 22.5.2006

§134 >>

Listiny xxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx v xxxxxx xxxxxx pravomoci, xxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx předpisy xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxxxx, že jde x nařízení xxxx xxxxxxxxxx orgánu, který xxxxxxx vydal, a xxxx-xx dokázán xxxx, x xxxxxxxxxx xxxx, xx xx x xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

§135 >>

(1) Xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánů x xxx, že xxx xxxxxxx xxxxxxx xxx, xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx zvláštních xxxxxxxx, x xxx xx xxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxx x osobním xxxxx; soud xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x blokovém řízení.

(2) Xxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxxxxxx rozhodnout xxxxxx orgánu, xxxx xxxx posoudit sám. Xxxx-xx xxxx x xxxxxx xxxxxx vydáno xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx z xxxx xxxxxxx.

§136 >>

Xxx-xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx nelze-li xx xxxxxxx vůbec, xxxx xx soud xxxxx xxx úvahy.

Hlava XXX.

Xxxxxxx xxxxxx

Xxxxx xxxxxxx řízení

§137 >>

(1) Xxxxxxx řízení xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, ušlý xxxxxxx xxxxxxxxx x jejich xxxxxxxxx xxxxxxxx, náklady xxxxxx, tlumočné, xxxxxxx xx xxx z xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §100 xxxx. 2.

(2) Xxxxxx xx zastupování xxxxx k xxxxxxxx xxxxxx, xxx xx-xx xxxxxxxxx advokát nebo xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx stanoveného xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 70) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zvláštními xxxxxxxx xxxxxxxx 120).

(3) Xxxxxxx za daň x xxxxxxx hodnoty xxxxx k nákladům xxxxxx, jen xx-xx xxxxxxxxx

x) xxxxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zvláštními xxxxxxxx předpisy 70) xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x rozsahu svého xxxxxxxxx stanoveného zvláštními xxxxxxxx xxxxxxxx 120), xxxxx xx plátcem xxxx x přidané xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 162),

x) xxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxxx právnické osoby xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx advokacie xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 163), a xxxxxxx xxxx x přidané xxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx 162) xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx zástupce x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 120), xxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, zaměstnancem xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zástupců 189), x plátcem daně x přidané hodnoty xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 162) xx xxxx xxxxxxxxx osoba,

d) xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx jiného advokáta xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx účelem xxxxxx advokacie podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 163), x xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 162) xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§138 >>

(1) Xx xxxxx xxxx předseda xxxxxx přiznat účastníkovi xxxxxx xxxxxxxxxx od xxxxxxxx poplatků, xxxxxxxxxx-xx xx xxxxxx účastníka x xxxxx-xx x xxxxxxxx xxxx zřejmě xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx; xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx poplatků zcela xxx pouze výjimečně, xxxx-xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, x xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xx osvobození xx xxxx xxxxxx x má i xxxxxxx xxxxxxxx; poplatky xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxx nevracejí.

(2) Přiznané xxxxxxxxxx předseda xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x xx xxxxxxx účinností, xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx řízení xxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx neodůvodňovaly.

(3) Xxx-xx xxxxxxxxx osvobozenému od xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, vztahuje xx xxxxxxxxxx v xxxxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxxx, i na xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx.

§139 >>

(1) Xxxxxx x xxxxxxx osoby xxxxxxx x §126a xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x ušlého xxxxxxx (xxxxxxxx). Xxxx xxxxx xxxxxx, xxxx-xx uplatněno xx xxx xxx xx xxxxxxxx xxxx xxx xxx, kdy xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx k výslechu xxxxxxx. X xxx xxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §126a xxxxxx.

(2) Xxx-xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx tlumočnický xxxx, xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx výdajů x xx xxxxxx (xxxxxxxx a xxxxxxxx). Xxxxxxxx předpisy xxxxxxx, xxxx x x xxxx výši se xxxxxxxx a tlumočné xxxxxxx.

(3) Xxx, xxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx aby předložil xxxxxxx, má xxxxx xxxxx jako svědek, xxxx-xx účastníkem. Xxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx podmínek xxxx xxxxxx.

(4) O právech xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

Placení xxxxxxx xxxxxx

§140

(1) Xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx osobně, x náklady xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx účastenství xx xxxx x xx xxxxxx; nelze-li poměr xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx v §91 odst. 2 xxxxx společné xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx.

(2) Xxx-xx ustanoven xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx výdaje x xxxxxx xx zastupování, xxxxxxxxx xxx náhradu xx xxx x xxxxxxx hodnoty, xxxx; xxx xxxxxx náhrady xxxxxxxx výdajů a xxxxxx za zastupování xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxx 77) x xxxxxxx xx xxx x přidané hodnoty xxxx určí z xxxxxx za zastupování x z xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx právním xxxxxxxxx 162). V xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx přiměřenou xxxxxx.

(3) Xxxx-xx nařízeno xxxxx xxxxxxx s mediátorem xxxxx §100 odst. 2 xxxx §114c xxxx. 3 xxxx. x), xxxxx odměnu xx xxxxxxxxx osvobozeného xx soudních xxxxxxxx xxxx; při xxxxxx xxxxxx xx zastupování xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xx xxx x xxxxxxx hodnoty xxxx xxxx x xxxxxx xxxxx sazby xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx právním xxxxxxxxx 162).

§141 >>

(1) Lze-li xxxxxxxx náklady xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx který xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx zájmu, xxxxx předseda xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, není-li xxxxxxxxx od soudních xxxxxxxx, aby xxxx xxxx provedením xxxxxx xxxxxx xxxxx předpokládané xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx navrhovaný xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxx musí xxx xxxxxxxx poučen.

(2) Xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx zálohou, xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxx s xxx, že xxxxxxxx xxxxx xx své xxxxxxxxxx nebo xx xxxxxxxxxx některým x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx neslyšících x xxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx stát.

Náhrada xxxxxxx xxxxxx

§142

(1) Xxxxxxxxx, xxxxx měl xx xxxx xxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx potřebných x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx.

(2) Měl-li xxxxxxxx xx věci xxxxxx xxx částečný, xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx x xxxxxxxxx nemá xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

(3) X xxxx xxx xxxxxxxx ve xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxx xx xxxx xxxxxxx plnou náhradu xxxxxxx xxxxxx, měl-li xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx části nebo xxxxxxxx-xx xxxxxxxxxx x xxxx plnění xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx úvaze xxxxx.

(4) X řízení zahájeném xx xxxxx nejvyššího xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 71) xxxxxx xxxx žalovanému xx podmínek xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 xx 3 xxxxxxx xxxxxx nákladů proti xxxxx. Xx xxxxx xxxxxxx, bylo-li řízení xxxxxxxx xx návrh Xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx ve xxxxxx xxxxxxxxxxx x případech x xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x §35a.

§142a

(1) Xxxxxxx, který xxx úspěch v xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx, má právo xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx žalovanému, xxx xxxxxxxx žalovanému xx lhůtě nejméně 7 dnů před xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx zaslal xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx, případně na xxxxxxxx xxxxxx adresu xxxxx x plnění.

(2) Xxxx-xx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx i x případě, že xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx za xxxxxxxx uvedených x xxxxxxxx 1 xxxxxxxx.

§143 >>

Xxxxxxxx, který xxxxx úspěch ve xxxx, xx xxxxx xx náhradu nákladů xxxxxx proti xxxxxxx, xxxxxxxx svým xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx návrhu na xxxxxxxx řízení.

§144

§144 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§145 >>

Účastníku, xxxxx xxxx přizná xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, přizná x xxxxxxx nákladů xxxxxxxxxxx opatření x xxxxxxxxx důkazů, xxxxxxxxx xxxxxx a zajištění xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§146 >>

(1) Xxxxx x xxxxxxxxx nemá xxxxx xx náhradu xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx

x) skončilo xxxxxx, xxxxx x xxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx;

x) bylo xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, že xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx jeho náklady. Xxx-xx však xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx) xxxx xxxx xxxxx, který xxx xxxxx důvodně, xx xxxxxxx hradit xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx (xxxx účastník xxxxxx).

(3) Xxxxxxx-xx xxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx řízení, xx žalobce (xxxxxxxxxxx) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§147 >>

(1) Účastníku xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx soud uložit, xxx hradili náklady xxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xx způsobili xxxx zaviněním xxxx xxxxxxxx xxxx náklady xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx jim přihodila.

(2) Xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx osobám xxxxxxxx x §126a, xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxx, xxxxx při xxxxxxxxxx xxxx nějakou xxxxxxxxx, xxxxxxxx zavinili xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx jinak xxxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§148 >>

(1) Xxxx xx xxxxx výsledků xxxxxx xxxxx účastníkům xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxx nejsou xxxxxxxxxxx xxx osvobození xx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxx xxxx uložit svědkům, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x §126a, xxxxxxx, xxxxxxxxxxx nebo xxx, xxxxx xxx dokazování xxxx nějakou povinnost, xxx xxxxxxxxx státu xxxxxxx xxxxxx, které xx xxxxx nebyly xxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxx.

(3) X pohledávek xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx osobám uvedeným x xxxxxxxxxx 1 x 2 ve xxxx xxxxxx placených xxxxxxx řízení xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx uvedených x xxxxxxxx 3 se xxxxxxx xxxxxx stanovený xxxxxxx řádem.

§149 >>

(1) Zastupoval-li xxxxxxx účastníka, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxx, jemuž xxxx xxxxxxx xxxxxxx těchto xxxxxxx, xxxxxxx zaplatit xx advokátu.

(2) Zastupoval-li xxxxxxxxxx xxxxxxx účastníka, xxxxx xxxx přisouzena xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxx, xxxxx xxxx xxxxxxx náhrada xxxxxx nákladů, xxxxxxx xxxxxxxx státu xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x odměnu xx xxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx-xx účastníka, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx nákladů xxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx §137 xxxx. 2, xx xxx, xxxxx xxxx uložena xxxxxxx těchto xxxxxxx, xxxxxxx zaplatit xx xxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx-xx účastníka notář x rozsahu xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zvláštními xxxxxxxx 70) xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx oprávnění xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx právními předpisy 120).

§150 >>

Jsou-li tu xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx-xx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx zúčastnit xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxxxx x nákladech xxxxxx

§151 >>

(1) O xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx řízení xxxxxxxx xxxx bez xxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxx x xxxx xxxxx; x xxxxxxx xxxxxxx řízení xxxxx §147 x §148 xxxx. 2 xxx může xxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxx, x to xxxxxxxxx xxxxx, jakmile xxxx xxxxxxx vzniknou.

(2) Xxx xxxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxx xx zastupování xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx jeho xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx 70) xxxxx xxxxxxxxxx zástupcem x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisy 120) xxxxx sazeb stanovených xxxxxxxx pro xxxxxx x jednom stupni xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx; xxx-xx xxxx o xxxxxxxx náhrady nákladů xxxxxx xxxxx §147, §149 xxxx. 2 xxxx odůvodňují-li to xxxxxxxxx případu, postupuje xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx 77). Náhradu xx xxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxx, a x xxxxxx podle sazby xxxx x xxxxxxx xxxxxxx stanovené zvláštním xxxxxxx předpisem 162). Xxxxxxx mzdy (xxxxx) x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx zvláštních právních xxxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx §127a, soud xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx právním xxxxxxxxx. Xxxxx soud xxxxxxx z xxxxxxx, xxxxx účastníku xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx, který xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §137 xxxx. 2 x xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx svého xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx výši xxxxxx xxxxxxxxx právním xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx; xxxxxxxxxx xxxx náhradu xxxxxxxx poplatku.

(4) Xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxx nebyly xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx svým xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx tyto xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx se xxx xxxxxxxxx, xxxx protože xx způsobili svědci, xxxxx xxxxxxx x §126a, xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xx, xxxxx xxx dokazování měli xxxxxxx xxxxxxxxx, nemohou xxx nahrazeny x xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx §147.

(5) Xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(6) X xxxx xxxx o xxxxxxx xxxxxxx řízení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx usnesením, xxxx xxxxx x xxxxxx xxxx až xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxx byla náhrada xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

§151x >>

§151x zrušen xxxxxxx předpisem č. 293/2013 Sb.

Xxxxx XX.

Xxxxxxxxxx

Xxxxxxxx

§152 >>

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxx. Xxxxx xxxxxxx, kdy xxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxx xx však je xxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx o její xxxxx nebo xxx x jejím základu.

§153 >>

(1) Xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx stavu xxxx.

(2) Xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx účastníků x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxx, xxx xxxx xx xxxxxxxx, xxx tehdy, xxxxxxxx z právního xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx vztahu xxxx xxxxxxxxx.

§153a >>

(1) Xxxx-xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx nárok xxxx základ xxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx rozsudkem xxxxx tohoto uznání. Xxxx-xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx němu žalobou xxxxxxxxx jen xxxxxx, xxxxxxxx soud rozsudkem xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxx-xx xx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx, x xxxxx nelze xxxxxxx x xxxxxxxx smír (§99 xxxx. 1 x 2).

(3) Xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx, xx-xx se xx xx, xx žalovaný xxxxx, xxxxx je xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx (§114b xxxx. 5 x §114c odst. 6).

(4) Xxx pro xxxxxx xxxxxxxx xxx uznání xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx.

§153x >>

(1) Zmešká-li xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxx doručeny xx xxxx vlastních xxxxx (§49) žaloba x xxxxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxx xxxxx dnů xxxxx xxxx, xxx xx xxxxxxx xx xxxxx, x xxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx, xxx důvodné a xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xx věci xxxxxx, x navrhne-li xx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx x jednání, xxxxxxxxx xx tvrzení xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x skutkových xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx se xxxxx, xx xxxxxxxx x xx tomto xxxxxxx může soud xxxxxxxxxx o žalobě xxxxxxxxx xxx zmeškání.

(2) Xx-xx v jedné xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx mají xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xx xxxxxxxx musí xxxxxxxxx xx všechny (§91 odst. 2), xxx rozhodnout xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxx, xxxxxxxxx-xx se x xxxxxxx všichni xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxx zmeškání xxxxx xxxxx xx xxxxxx, v xxxxx xxxxx uzavřít x xxxxxxxx xxxx (§99 xxxx. 1 a 2), xxxxx-xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx právního xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx je-li xxxxxxxxx ke xxx xxxxxxxx řízení xxxx xx dni xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxx-xx xxxxxxxx x omluvitelných xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxx, xxx xxxx xxx vynesen xxxxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx usnesením xxxxx x xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx podat xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx zmeškání.

(5) Pokud xxxxxxxx xxxxx návrhu xx xxxxxxx rozsudku xxxxx prvního xxxxxx x důvodu xxxxx xxxxxxxx 4 xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx pravomocným usnesením xxxxxxxx, k xxxxxxxx xx nepřihlíží.

§154 >>

(1) Xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxx.

(2) Jde-li x opětující xx xxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxx i x xxxxxx dávek, xxxxx xx stanou xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx.

§155 >>

(1) Obsah xxxxxxxxxx ve xxxx xxxx vysloví xxxx xx xxxxxx rozsudku. Xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x povinnosti x xxxxxxx nákladů xxxxxx; rozhodne-li jen x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxxx usnesení.

(2) Xxxxx xxxxxxxx o plnění x xxxxxxxx xxxx xxx vyjádřen x xxxx xxxx, neodporuje-li xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x jestliže

a) xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, x němž xx xxxxxxxxx v xxxx xxxx, žalobce (xxxxxxxxxxx) požaduje xxxxxx x xxxx xxxx x xxxxxxxx předpisy 78) umožňují xxxxxxx, 79) který má xxxxx, xxxxxx v xxxxxxxxxx cizí xxxx xxxxxxxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx x účastníků xx xxxxxxxxxx. 80)

(3) Nejsou-li xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx v xxxx xxxx xxxxxxx x odstavci 2, xxxx xxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxx x xxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xx xxxxxx xxxxxxx xxxx porušených xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx 123), xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx vlastnictví x xx věcech xxxxxxx xxxx spotřebitelů 124) xxxx soud účastníkovi, xxxxx žalobě vyhověl, xxxxxxx xx xxxx xxxxx ve xxxxxx xxxxxxxx xxxxx rozsudek xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx účastníka; xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx též rozsah, xxxxx x způsob xxxxxxxxxx.

§156 >>

(1) Rozsudek xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx; vyhlašuje xxx xxxxxxxx senátu jménem xxxxxxxxx. Xxxxx přitom xxxxx xxxxxxxx spolu x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx o xxxxxxxx x o xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Není-li xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx. Xx vyhlášení xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx se xxxxxxxxx, xxx se xxxxxxxx xxxxxxxx proti xxxxxxxxxxx rozsudku.

(2) Xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx; xxxx-xx xx xxxxx, xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx na xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx. Ustanovení §119 xxxx. 2 a 3 xx x xxxxx případě xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxx xxxxx.

§157 >>

(1) Xxxx-xx xxxxxxxxx jinak, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx po xxxxxxx "Xxxxxx xxxxxxxxx" uvede xxxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx, přesné xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx zástupců, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx a Xxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxx xx věcech xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxx o xxx, xxx je xxxxxxxxx opravný xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x pro xxxxxxxxxx, a o xxxxx x místu x xxxx podání, xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxx a xxxxx xxxxxxxxx. Xx-xx xx xxxxx, xxxxx xx x označení xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx (identifikační xxxxx).

(2) Xxxx-xx dále stanoveno xxxxx, soud v xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx se xxxxxxx (xxxxxxxxxxx) xxxxxxx x x xxxxxx xxxxxx x xxx se xx xxxx vyjádřil xxxxxxxx (jiný xxxxxxxx xxxxxx), xxxxxxx a xxxxx xxxxxx, které xxxxxxxxxxx má xxxxxxxxx x xxxxx nikoliv, x xxxxx důkazy xxxxx svá skutková xxxxxxxx x jakými xxxxxxx se xxx xxxxxxxxx důkazů xxxxx, xxxx xxxxxxxxx i xxxxx důkazy, xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx a xxx xxx xxxxxxxx xx právní stránce; xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx opisovat xxxxxxxx xxxxxxxx účastníků x xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxx x xx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxx x písemném xxxxxxxxxx rozsudku xxxx xxx v souladu x vyhlášeným xxxxxxxxxxx.

(3) X xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx uznání nebo xxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxx soud pouze xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx rozsudkem xxx xxxxxxxx.

(4) X xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx přípustné xxxx xxxxx němuž xx xxxxxxxxx odvolání xxxxxx (§207 odst. 1), xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx řízení, xxxxx o xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx.

§158 >>

(1) Písemné xxxx xxxxxxxxxxxx vyhotovení xxxxxxxx podepisuje xxxxxxxx xxxxxx. Nemůže-li xx xxxxxxxx, podepíše xx xxxx člen xxxxxx, x xxxxxxx-xx samosoudce, xxxx předsedou xxxxx xxxxxxxx soudce; důvod xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Rozsudek xx vyhotovuje v xx xxxxxx, v xxxx xx veden xxxx.

(2) Xxxxxxxxx rozsudku xxxxxxxxxxxx x listinné xxxxxx x rozsudek xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxx se xxxxxxxxx vzdali xxxxxxxx xx skončení xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xx stejnopis xxxxxxxxxx rozsudku xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx doručen xxxxx xxxxxxxx 3, xx xxxxx xxx xxxxxxxxxx, popřípadě xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx dnů xxx dne xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxx šedesát xxx.

§159 >>

Xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx nelze xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx x právní xxxx.

§159a

(1) Xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxxxx rozsudku xxxxxxx xxx pro xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Výrok xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx bylo xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx v §83 xxxx. 2, xx xxxxxxx nejen xxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxx x xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxx x téhož xxxxxxx xxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxx xx výrok pravomocného xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx osoby xxx xxxxxxxxx řízení.

(3) X xxxxxxx, x xxxxx xx xxxxx pravomocného xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxx bylo x xxxx pravomocně xxxxxxxxxx, xxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx projednávána xxxxx.

§160 >>

(1) Xxxxx-xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, je xxxxx xx xxxxxx do xxx xxx od xxxxxx moci xxxxxxxx xxxx, xxx-xx x xxxxxxxxx bytu, xx xxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx; xxxx xxxx xxxxx xxxxx delší nebo xxxxxxxx, že xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxx xx splátkách, xxxxxxx výši x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxxx-xx soud x xxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx splatných xxxxx, xx xxxxx xx xxxxx, xxxxxxx xx podle rozsudku xxxxxx splatnými.

(3) Xxxxxx-xx xxxx pravomocným xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xx zajištění xxxxxxxxxx bydlení, běží xxxxx k vyklizení xx xxx xxx xxxxxxxxx náhradního xxxxxxx.

(4) X xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxx doručení xxxx, xxx xx xxxxx.

§161

(1) Rozsudek xx xxxxxxxxxxx, jakmile uplyne xxxxx x xxxxxx.

(2) Xxxx-xx v xxxxxxxx xxxxxxx povinnost x xxxxxx, je xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, jakmile nabyl xxxxxx xxxx.

(3) Pravomocné xxxxxxxx ukládající prohlášení xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

§162 >>

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx jsou xxxxxxxx xxxxxxxxxx x plnění xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx 3 xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Na xxxxx xxxx soud xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x xx xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx hrozilo nebezpečí xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx.

§163 >>

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx k xxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxx na návrh xxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxx změnily xxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxxxx xxx výši x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx, je xxxxx xxxxxxxx přípustná xx xxxx, xxx xxxxx ke xxxxx xxxxxx.

§164 >>

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x rozsudku xxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxx x xxxxx x x xxxxxxx, xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxx-xx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx-xx možné xxxxxxx xxxxxx ve xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, vydá o xxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx; xxx-xx o xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx moci.

§165 >>

(1) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, může xxxxxxxx xxxx xxx, xxx xxxxxxxx nabude xxxxxx xxxx, navrhnout, xxx odůvodnění xxxx xxxxxxxx.

(2) Nevyhoví-li xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx.

(3) X xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx usnesením; xx xxxxxx příslušejících xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxx nařizovat.

§166 >>

(1) Xxxxxxxxx-xx xxxx x rozsudku x xxxxxxx části xxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxx řízení nebo x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx od xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx právní xxxx, xxxxxxx x xxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx rozsudkem, xxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx; jinak o xxxxxxxx rozhodne usnesením. Xxxxxxxx-xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxx na xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx původního xxxxxxxx.

Xxxxxxxx

§167 >>

(1) Nestanoví-li xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxx usnesením. Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x podmínkách xxxxxx, x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxx návrhu, x xxxxx návrhu, o xxxxx návrhu zpět, x xxxxx, o xxxxxxxxx xxxxxx, jakož x x xxxxxx, xxxxx se týkají xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx se xx xxxxxxxx přiměřeně xxxxxxxxxx x xxxxxxxx.

§168 >>

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Usnesení xxxxxx soud xxxxxxxxxx, xx-xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx jestliže xx xx xxxxx xxx xxxxxx řízení xxxxx xxx-xx x usnesení, xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

§169 >>

(1) Xxxx-xx xxxxxxxxx jinak, xx xxxxxxxxxx usnesení se xxxxx, xxxxx xxxx xx xxxxx, jména x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx, označení xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx x xxxx, xxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx prostředek xxxxxxxxxx v to xxxxxx xx obnovu xxxxxx x xxx xxxxxxxxxx, x x xxxxx a místu x xxxx xxxxxx, x xxx a xxxxx vydání usnesení.

(2) Xxxxxxxxxx každého xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, návrhu xx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx věcech xxxxxxxxxx xx práv x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx návrhu, jemuž xxxxx neodporoval, xxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx řízení, xxxxx usnesení xxxxx §104a, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx nemusí xxxxxxxxx rovněž xxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx věci xxxx, xxxxxxxxx-xx to xxxxxx xxxx xxxx x xx-xx x xxxxxx spisu xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx bylo xxxxxxxxxx; x tomto případě xx xx výroku xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx bylo xxxxxxx, a důvod xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxx xxxxxx.

(4) Xxx xxxxxxxxxx usnesení, xxxx xx xxxxxxxxx ve xxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx §157 odst. 2 x 4.

§170 >>

(1) Soud xx vázán xxxxxxxxx, xxxxxxx je vyhlásil; xxxxxxx-xx k vyhlášení, xxxxxxx xxxx doručeno, x xxxx-xx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx bylo xxxxxxxxxx.

(2) Usnesením, kterým xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxx xxxx xxxxx.

§171 >>

(1) Xxxxx x plnění xxxxxx xxxxx xx doručení xxxxxxxx; xxxxx uplynutím xx xxxxxxxx vykonatelné.

(2) Xxxxxx-xx v usnesení xxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxx, xx xxxxxxxx, xxxx-xx stanoveno xxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, x xxxx-xx xxxxx doručovat, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx.

(3) Xx-xx usnesení xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx soudu xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxx moci, xxxx xxxxx k xxxxxx xx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxx

§172 >>

(1) Xxxx xxxx x xxx výslovné xxxxxxx xxxxxxx a bez xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx rozkaz, xx-xx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. V platebním xxxxxxx xxxxxxxxxx uloží, xxx xx 15 xxx xx doručení xxxxxxxxxx rozkazu xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx pohledávku x xxxxxxx xxxxxx xxxx aby v xxxx lhůtě podal xxxxx x xxxxx, xxxxx xxxxxxxx rozkaz xxxxx. Ustanovení §36a xxxx. 1 písm. x) xx nepoužije.

(2) Xxxxxxxx xxxxxx nelze xxxxx,

x) není-li xxxx xxxxx xxxxxxxxxx;

x) má-li xxx platební xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx,

x) je-li žalovaným xx dni zahájení xxxxxx xxxx ke xxx xxxxxx do xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx-xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx.

§173 >>

(1) Xxxxxxxx xxxxxx je třeba xxxxxxx xxxxxxxxxx do xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx i xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxx jej usnesením xxxxx x xxxxx xxxxxxx.

§174 >>

(1) Xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx, xx xxxxxx pravomocného xxxxxxxx.

(2) Xxxx-xx x xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxx se xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx rozsahu a xxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx výroku x xxxxxxxxx řízení je xxxx i xxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxx xxxxx soud usnesením xxxxxxx; xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx odpor xxxxxxxxx. Xxxxxx odpor xxxx xxxxxxx xxx xxxxx, podal-li xxx xxx, kdo x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx.

(4) Xxx opravě xxxx x xxxxx x x xxxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx §164.

§174x

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx rozkaz

(1) Xx-xx xxxxx xxxxx xx elektronickém xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx-xx peněžité xxxxxx xxxxxxxxxx žalobcem částku 1&xxxx;000&xxxx;000 Kč, xxxx xxxx xxxxx na xxxxx xxxxxxx elektronický xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx zveřejní xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx umožňujícím dálkový xxxxxxx.

(2) Návrh xx xxxxxx elektronického platebního xxxxxxx xxxx kromě xxxxxxxx náležitostí (§42 xxxx. 4) a xxxxxxxxxxx podle §79 xxxx. 1 xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx fyzické xxxxx, xxxxxxxxxxxxx číslo xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx číslo xxxxxxx xxxxx, která je xxxxxxxxxxxx.

(3) Ustanovení §172 xx 174 xxxxx xxxxxxx.

(4) Návrh xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx platebního xxxxxxx, xxxxx neobsahuje xxxxxxx zákonem xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxx xx nesrozumitelný anebo xxxxxxxx, xxxxxxxx senátu xxxxxxxxx odmítne, xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxx; xxxxxxxxxx §43 xx nepoužije.

(5) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx rozkaz nelze xxxxx,

x) xxxxxxxxx-xx xxxx x řízení xx xxxx xxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxx-xx zaplacen xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx splatný xxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxx xxxxxx ani xx xxxxx soudem x xxxx xxxxxx.

(6) Odpor xxxxx xxxxxxxxxxxxxx platebnímu xxxxxxx lze xxxxx xxxx xx elektronickém xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

§174x

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxx platební rozkaz 190) xx třeba xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, náhradní xxxxxxxx xx xxxxxxxxx.

(2) X xxxxxx o xxxxxx xx přezkum xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx příslušný xxxx, xxxxx evropský xxxxxxxx xxxxxx vydal.

(3) Xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxx návrhu na xxxxxxx xxxxxxxxxx platebního xxxxxxx, xx doručí xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

§174x xxxxxx právním předpisem x. 7/2009 Xx. x xxxxxxxxx xx 23.1.2009

§175 >>

(1) Předloží-li xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx, x jejichž xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xx xxxx xxxxx soud xxxxxxxx (šekový) xxxxxxxx xxxxxx, v xxxx xxxxxxxxxx uloží, aby xx 15 dnů xxxxxxxx požadovanou částku x xxxxxxx řízení xxxx xxx v xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxxx uvést xxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx (xxxxxx) xxxxxxxx rozkaz xxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx doručení xx xxxxxxxxx. Xxxxx-xx xxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx soud jednání.

(2) Xxxxxxxxxx §174 odst. 4 xx xxxxxxx xxxxxxx.

(3) Nepodá-li xxxxxxxx xxxx xxxxxxx nebo xxxxx-xx xx xxxx, xx xxxxxxxx (xxxxxx) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx rozsudku. Xxxxx xxxxxx námitky nebo xxxxxxx, které neobsahují xxxxxxxxxx, soud odmítne. Xxxxxx námitky soud xxxxxxx xxx tehdy, xxxxx-xx je xxx, xxx k xxxxxx xxxxxxx xxxx oprávněn.

(4) Xxxx-xx xxxxxxxx včas xxxxxxx, xxxxxx soud x jejich xxxxxxxxxx xxxxxxx; x xxxxxxxx xxxxxxx vzneseným xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx. X rozsudku xxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxx (xxxxxx) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxx.

(5) Vezme-li xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxx usnesením xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx.

(6) Opravným prostředkem xxx proti výroku x nákladech xxxxxx xx odvolání.

Hlava X.

Xxxxxxxx ustanovení

§175a

§175a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§175x

§175x zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§175c

§175c xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§175x

§175x zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§175x

§175x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§175x

§175x zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§175g

§175g xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§175h

§175h xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§175x

§175x zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§175x

§175x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§175k

§175k xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§175l

§175l xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§175x

§175x zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§175x

§175x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§175x

§175x zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§175p

§175p xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§175x >>

§175x xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 293/2013 Sb.

§175r

§175r xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§175x

§175x zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§175x

§175x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§175x

§175x xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§175v

§175v xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§175w

§175w zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§175x

§175x xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§175x

§175x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§175z

§175z zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§175za

§175za xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§175xx

§175xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§175zc

§175zc xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§175xx

§175xx xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§175xx

§175xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

Xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx držby

§176 >>

Xxxxxxxxxx §177 xx 180 se xxxxxxx, xx-xx x žaloby xxxxxx, že xx xxxxxxx domáhá xxxxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx z rušené xxxxx. Xxxxxxxxxx §41 xxxx. 2 xxx xxxx dotčeno.

§177 >>

(1) Xxxxxx-xx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx 15 xxx xx xxxxxxxx řízení. Xxxxxxx musí prokázat, xx xxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxx třeba xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx-xx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx odstraňování xxxxxx x xxxxxx, xx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx x žalobě xx 30 dnů xx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx doručeno xxxxxxx 3 xxx xxxxxx.

§178 >>

V xxxxxx xx soud xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx rušení.

§179 >>

X xxxxxx xxxxx rozhodnout o xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx držby.

§180 >>

(1) Ve xxxx xxxx rozhoduje xxxx usnesením.

(2) Xxxx xxxxxxx usnesení xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx §156 odst. 2 xx xxxxxxxxx.

§180a

§180a zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§180b

§180b zrušen právním xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§181

§181 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§182

§182 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§183

§183 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 30/2000 Sb.

§184

§184 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§185

§185 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§185x

§185x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§185x

§185x xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§185x

§185x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§185x

§185x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§185e

§185e xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§185x

§185x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§185g

§185g xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§185x

§185x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§185x

§185x xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§185x

§185x zrušen právním xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§185x

§185x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§185l

§185l xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§185m

§185m xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§185x

§185x xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§185x

§185x zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§185p

§185p xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§185x

§185x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§185x

§185x zrušen právním xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§185x

§185x xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§186

§186 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§187

§187 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§188

§188 zrušen právním xxxxxxxxx č. 205/2005 Sb.

§189

§189 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§190

§190 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§191

§191 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§191x

§191x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§191x

§191x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§191x

§191x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§191d

§191d xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§191x

§191x xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§191f

§191f zrušen právním xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§191x

§191x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§191x

§191x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§192

§192 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§193

§193 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§193x

§193x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§193x

§193x xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§193x

§193x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§193x

§193x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§193x

§193x zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§194

§194 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§194x

§194x zrušen právním xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§195

§195 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§196

§196 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§197

§197 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§198

§198 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§199

§199 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§200

§200 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§200x

§200x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§200b

§200b xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§200c

§200c xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§200x

§200x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§200da

§200da xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§200db

§200db zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§200xx

§200xx zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§200de

§200de xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§200x

§200x zrušen právním xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§200x

§200x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§200x

§200x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§200x

§200x zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§200x

§200x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§200x

§200x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§200x

§200x zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§200l

§200l zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§200x

§200x zrušen právním xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§200n

§200n zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§200x

§200x xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§200x

§200x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§200q

§200q zrušen právním xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§200x

§200x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§200x

§200x zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 151/2002 Sb.

§200x

§200x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 151/2002 Sb.

§200x

§200x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 151/2002 Sb.

§200xx

§200xx zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 404/2012 Sb.

§200v

§200v xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 404/2012 Sb.

§200x

§200x xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 151/2002 Sb.

§200x

§200x xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 151/2002 Sb.

§200x

§200x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 151/2002 Sb.

§200x

§200x xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 151/2002 Sb.

§200za

§200za xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 151/2002 Sb.

§200xx

§200xx zrušen právním xxxxxxxxx č. 317/2001 Sb.

ČÁST XX.

XXXXXXX PROSTŘEDKY

Hlava X.

Xxxxxxxx

Xxxxxx odvolání

§201 >>

Účastník xxxx napadnout xxxxxxxxxx xxxxxxxxx soudu nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx x prvním xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx nevylučuje.

§202 >>

(1) Odvolání xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxx účastník xxxxxx, xxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx (§43 xxxx. 1),

x) xxxx prominuto zmeškání xxxxx,

x) xxxx xxxx xxxxxx připuštěna změna xxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxxx x svědečném xxxx x nárocích xxxxx §139 xxxx. 3,

f) xxx xxxxxxxx xxxx,

x) xxx zamítnut xxxxx xx přerušení řízení xxxxx §109 xxxx xxxxx §110,

h) byl xxxxxxxx xxxxxx, xxx xx xx věci xxxxxxx xxxxxxxx (§114b),

x) xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx-xx se xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) bylo xxxxxxxxxx, že xxxxxxxx xx xxxxxxxx (§50d),

x) xxxx uložena povinnost xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxx návrhu xx xxxxxxx xxxxxxxxxx platebního xxxxxxx,

x) bylo xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxx §100 xxxx. 2,

x) xxx xxxxxx platební rozkaz xxxxx §173 odst. 2.

(2) Xxxxxxxx není xxxxxxxxx proti xxxxxxxx xxxxxxxx x řízení, xxxxx předmětem xxxx x době vydání xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx 10&xxxx;000 Xx, x xxxxxxxxxxxxx pohledávky xx xxxxxx nepřihlíží; xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxx uznání x x xxxxxxxx xxx xxxxxxxx.

(3) Odvolání xxx xxxxx důvodům xxxxxxxxxx není xxxxxxxxx.

§203

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx, jestliže xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx do xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx x řízení podporuje. Xxxxxxxx vedlejšího xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, jestliže xx xxx podporovaný xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Státní xxxxxxxxxxxxxx xxxx podat xxxxxxxx xxx xx věcech, xx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxx podat návrh xx xxxxxxxx xxxxxx, x xxx xxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx dříve, xxx xxxxxxxx xxxxxxxx lhůta xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx může xxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x §35a x jen xxxxx, xxxxxxxx do xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx účastníkům xxxxxx.

§204 >>

(1) Xxxxxxxx xx podává do xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx písemného xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx-xx vydáno xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx výroku rozhodnutí, xxxx xxxx xxxxx xxxxx od xxxxxx xxxx opravného xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx je podáno xxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xx xx xxxxxxxxx řídil xxxxxxxxxx poučením xxxxx x xxxxxxxx. Neobsahuje-li xxxxxxxxxx poučení o xxxxxxxx, o xxxxx x xxxxxxxx xxxx x xxxxx, x xxxxx se xxxxxx, xxxx obsahuje-li xxxxxxxxx xxxxxxx o xxx, xx xxxxxxxx není xxxxxxxxx, xxx podat xxxxxxxx xx tří xxxxxx od xxxxxxxx.

(3) X prominutí xxxxxxxx xxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxx soud xxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

§205 >>

(1) X xxxxxxxx xxxx xxx xxxxx obecných xxxxxxxxxxx (§42 odst. 4) xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx rozsahu xx xxxxxx, x xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx soudu (xxxxxxxx důvod) x xxxx se xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx návrh).

(2) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxx, xxx xxxxxxxxx jen tím, xx

x) nebyly splněny xxxxxxxx xxxxxx, rozhodoval xxxxx nepříslušný soud xxxxxxx xxxxxx, rozhodnutí xxxxx prvního xxxxxx xxxxx vyloučený xxxxxx (xxxxxxxxx) xxxx soud xxxxxxx stupně xxx xxxxxxxxx xxxxxxx, ledaže xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxx xxxxxxx xxxxxx nepřihlédl k xxxxxxxxxxx xxxxxxxx skutečnostem xxxx k xxx xxxxxxxxx xxxxxxx, ačkoliv x xxxx xxxxxx xxxxxxx předpoklady podle §118b xxxx §175 xxxx. 4 xxxxx xxxxx věty xx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx je xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx mít xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx věci,

d) xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx skutkový xxxx věci, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx důkazy xxxxxxxx k prokázání xxxxxxxxxx skutečností,

e) xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx provedených xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx skutkový stav xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx důkazy, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx (§205a),

g) xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx na nesprávném xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx důvody x xx xxxxxxxx lhůty x xxxxxxxx.

(4) Xxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxx jen x xxxxxxx xxxxxx xxxxx k xxxxxxxx.

§205a

Skutečnosti nebo důkazy, xxxxx xxxxxx uplatněny xxxx soudem prvního xxxxxx, xxxx u xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx usnesení xx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx jen tehdy, xxxxxxxx

x) xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx soudu, xxxxxxxxx xxxxxx (přísedícího) nebo xxxxxxxx soudu;

b) xxxx xx xxx prokázáno, xx v řízení xxxxx x vadám, xxxxx mohly mít xx xxxxxxxx nesprávné xxxxxxxxxx xx xxxx;

x) xxxx xx xxx xxxxxxxxxxx věrohodnost xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx nichž xxxxxxx xxxxxxxxxx soudu xxxxxxx xxxxxx;

x) xxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx tvrdit xxxxxxx xxx rozhodnutí xxxx xxxxxxxx skutečnosti xxxx xxxxxxx povinnost, x xx xx xxxxxxxxxxx, xx pro xxxxxxxxx xxxxxxx z uvedených xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx §118a xxxx. 1 xx 3;

x) xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx §119a xxxx. 1;

f) xxxxxxx (xxxxxxx) xx xxxxxxxxx (xxxxxx) xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx.

§205x

X xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx proti rozsudku xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx uvedené x §205 xxxx. 2 xxxx. x) a xxxxxxxxxxx nebo důkazy, xxxxx xx být xxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx předpoklady pro xxxxxx xxxxxx (§153a, 153b).

§205x xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 30/2000 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2001

§206 >>

Účinky odvolání

(1) Xxxx-xx ten, xxx xx x tomu xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx rozhodnutí xxxxxx moci, dokud x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxx-xx však xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx-xx xx xxxxxxxxxx několika xxxxxxxxx, z xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxx xx xxxx (§91 xxxx. 1) x odvolání xx výslovně vztahuje xxx xx některá xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxx moc xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx. Xx xxxxxxx x případech, xxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx nebyl xxxxxxxx xxxxxx, nebo xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx určitý xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxx x xxxxxx nebo x předběžné xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx xx odvolání x xxxx xxxxx xxxx

§207 >>

(1) Xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx, x xx xx po xxxxxxxxx (xxxxxx) xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx x odvolání xxxxxx xxxxxxxxxx, je xxxxx xxxx xx zpět; x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Vzal-li xxxxx odvolání xxxx, xxxxxx xx xxxxx xxxxx.

XXXXXXX 1)

Xxxxx soudu xxxxxxx xxxxxx

§208 >>

(1) Opožděně xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxx xxxxxxxx nemůže xxx odmítnuto odvolání, xxxxx bylo ve xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

§209 >>

Xxxxxxxx senátu xxxxx prvního xxxxxx xx xxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vad xx včas xxxxxxx xxxxxxxx (§43). Xxxxxxx-xx xx xx vady xxxxxxxxx nebo má-li xx xx, xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxx, xxx k xxxx xxxx oprávněn, xxxx xx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx se zprávou x tom xxxxxxxxxx xxxxx.

§210 >>

(1) Nejde-li x xxxxxxx xxxxxxx x §208 xxxx x §209, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxx, ostatním xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx proti xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx věci samé, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xx týká, xx-xx xx s ohledem xx xxxxxxxxx případu xx xxxxxx věci xxxxxx x účelné.

(2) Xx-xx xx třeba, xxxxxxx předseda senátu, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx řízení, opatří xxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxx účastníci xxxxxxxxxx, a xxxxxxx x xxxx podobná xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx jsou xxxxxxxxx šetření xxxxx xxxxxxxx 2, předloží xxxxxxxx senátu xxx xxxxxxxxxx xxxxx; xx xxxxxx xxx xxxxx, xx xxxxxxxx odvolání xx xxxxxx xx xxxxx.

§210x >>

Usnesení x xxxxxxxxxx zaplatit soudní xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, x něhož nenabyla xxxxx xxxxx osoba xxxx než odvolatel, xxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx (§53), nebo xxxxxxxx x odmítnutí xxxxxx, xxxxxxxxx jiného xxxxxx xx zahájení xxxxxx (§43 odst. 2, §75a, §75b xxxx. 2, §78d xxxx. 2), nebo xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx (§208), xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxx xxxxx může x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx prvního xxxxxx, pokud xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx

§211 >>

Xxx xxxxxx x odvolacího xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx prvního xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx jiného.

§211x

Xxxx účastníci xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx soudu xxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxx, xxxxx nebyly xxxxxxxxx xxxx soudem xxxxxxx xxxxxx, xxx xx podmínek xxxxxxxxx x §205a.

§211b

§211b xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§212 >>

Xxxxxxxx soud xxxxxxxx xxx v xxxxxx, ve xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx není xxxxx

x) x xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx výrok, xxxxx xxxxxxxxx nebyl dotčen,

b) x xxxxxxxxx, xxx xxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xx se xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx účastníky, xxxxx vystupují xx xxxxx straně, x xxx platí xxxxx xxxxxxx x xxxx x xxx xxxxxxx (§91 xxxx. 2), xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx x xxxxxxxx předpisu xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx účastníky.

§212x

(1) Xxxx-xx dále xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx prvního xxxxxx xxx přezkoumat x x xxxxxx, xxxxx xxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxx (§205 xxxx. 2).

(2) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxxx xx věci xxxx, xxxxx přezkoumat xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx (§43 x 209) xxxxx xxxxxxxx důvody.

(3) X xxxxx skutečnostem xxxx xxxxxxx (§205a x §211a) xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxx uplatněny.

(4) Xxxxxxxx pro uznání x rozsudek pro xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx z xxxxxx xxxxxxxxx x §205b.

(5) Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxx uvedeným x §229 xxxx. 1, §229 xxxx. 2 xxxx. x) x x) x §229 xxxx. 3. K xxxxx vadám xxxxxx xxxx soudem prvního xxxxxx přihlíží xxxxxxxx xxxx, xxx xxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx rozhodnutí xx věci x xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx nemohla xxx zjednána náprava.

(6) Xxxxxxxx, jímž xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxx, xxx xxxxxxxxxx xxx z důvodů, xxxxx se týkají xxxx, xx xxxx xxxxxxx xxxxxx řešil xx výroku xxxxxxxx.

§213 >>

(1) Odvolací xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx.

(2) Odvolací xxxx xxxx zopakovat xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx prvního xxxxxx zjistil skutkový xxxx xxxx; dosud xxxxxxxxx důkazy xxxxxxxx xxxx, xx-xx xx xx, xx xx x xxxx možné xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, než xxxxx xxxxxx soud xxxxxxx xxxxxx.

(3) X xxxxxxxxxx důkazům, z xxxxx soud xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, odvolací xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx věci xxxxxxxxxxx, xxxxxx xx xx xxxxxxxxx; xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xx skutečnosti, xxx xxxx xx být xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx, x nichž xxx zjišťování xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxx doplní dokazování x účastníky xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx dosud xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx-xx xx xx xxxxxxxx xx zjištění xxxxxxxxxx xxxxx věci; xx xxxxxxx jen xxxxx, xx-xx být xxxxxxxxx xxxxxxxx doplnění xxxxxxxxxx x jestliže xx xxxxxxxxxxx, xxx xxxx xx být xxxxxxxxx, xxxxx nebylo xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxxxx dokazování.

(5) Xxx xxxxxxxxxx skutkového xxxxx xxxxxxxx soud xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x §205a nebo §211a.

§213a

(1) Xx-xx xxxxxxxx xxxx za xx, xx xxxx být xxxxxxxxx xxxx než xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx (§120 xxxx. 2 xxxx první), xxxx xxxxxxx-xx dokazování (§213 xxxx. 2 a 3), provede dokazování xxx.

(2) Xxxxxxxx xxxx xxxxxx dokazování o xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx (§213 xxxx. 4) xxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx prvního xxxxxx xxxxx dožádaného xxxxx.

§213b

(1) V xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx §118a; xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx skutečností xxxx xxxxxx x rozporu x xxxxxxxxxxx §205a xxxx 211a xxxx x xxxxxxxxx procesních xxxx, xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx §118a odst. 1 xx 3 xxxxxx xxxxxxx stupně xx xxxxx xxxxxx, jen xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx vyplyne z xxxxxxxxx právního názoru xxxxxxxxxx xxxxx.

§213x xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 59/2005 Sb. s xxxxxxxxx xx 1.4.2005

§214 >>

(1) X xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx

x) se xxxxxx xxxxxxxx;

x) xx xxxxxxxxx xxxx přerušuje odvolací xxxxxx;

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx usnesení xxxxx xxxxxxx stupně, xxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx usnesení, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxx;

x) xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §219a xxxx. 1;

x) xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx nákladů xxxxxx, xxxxx k xxxxxx xxxx xxxxxxxxx vykonatelnosti.

(3) Xxxxxxx xxxx třeba xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxx-xx odvolání podáno xxx z xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx posouzení xxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx účasti xx projednání xxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx bez xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx; xx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§215 >>

(1) Xxxxxxxxxx xxxx být xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx, aby xxxx xxxxxxxx času x přípravě, zpravidla xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxx, kdy xx xxxxxxx má xxxxx.

(2) Po xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx pověřený člen xxxxxx zprávu x xxxxxxxxxx průběhu xxxxxxx; xxxxx xxxxx pro xxxxxxx xxxx odvolacím xxxxxx přiměřeně §116 xx 118, §118a xxxx. 4 a §119. Na xxxxx xxxxxxxx xxxxxx účastníky xxxxx, aby xxxxxxx xxx xxxxxx x xxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxx a x xxxxxx stránce xxxx.

§216 >>

(1) Xxxxxxxxxx §92, 97 x 98 pro odvolací xxxxxx xxxxxxx.

(2) X xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx.

(3) Xxxx důvodem pro xxxxxxxxx řízení, xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x nich xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx.

§217

xxxxxx

Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx

§218 >>

Xxxxxxxx xxxx odmítne xxxxxxxx, xxxxx

x) zrušeno xxxxxxx předpisem č. 30/2000 Sb.;

x) xxxx xxxxxx xxxxx, xxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx;

x) xxxxxxx xxxxx rozhodnutí, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

§218x

Xxxxxxxxx-xx předseda xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx §208 xxxx. 1, xxxxxxx xxxxxxxx xxxx podáno opožděně, xxxxxxxx x odmítnutí xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx. Je-li xx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx buď xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.

§218x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 30/2000 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2001

§218x

§218x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§218c

O xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx pro zpětvzetí xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §218 xxxx xxxxx §218a xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx senátu xxxxxxxxxx soudu xxxx xxxxxxxx člen xxxxxx.

§218x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 404/2012 Sb. x účinností xx 1.1.2013

§219 >>

Xxxxxxxx soud xxxxxxxxxx potvrdí, je-li xx xxxxxx věcně xxxxxxx.

§219a

(1) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx zruší, xxxxxxxx

x) xx xxxx xxxxxx xxxx, xx řízení xxxxxx proběhnout pro xxxxxxxxxx podmínek xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx soud xxxx xxxxxxxxx soudce xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx x xxxx xxxx, xxxxx mohly xxx za xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx, x xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx nesrozumitelnost xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) soud xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx, xxx měl xxx xxxxxxxxxx,

x) soud xxxxxxxxxxxx v řízení x tím, kdo xx procesním xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx řízení ztratil xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxx, xxxxx také tehdy, xxxxxxxx ke zjištění xxxxxxxxxx xxxxx věci xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx navržené xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxx provedeny v xxxxxxxxx řízení (§213 xxxx. 3 x 4); xxxxxxxxxx §213 xxxx. 5 xxx xxxxx být xxxxxxx.

§219x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 59/2005 Xx. x účinností xx 1.4.2005

§220 >>

(1) Xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx rozhodnuto xx xxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx (§219) nebo xxxxxxx (§219a) a xxxxxxxx

x) xxxx xxxxxxx stupně xxxxxxx nesprávně, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx;

x) po doplnění xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx skutkový stav xxxx zjištěn xxx, xx xx možné x věci rozhodnout.

(2) Xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx usnesení, xxxx bylo rozhodnuto xx xxxx samé, xxxx xxxxx, jestliže xxxxxxx xxxx.

§220a

(1) Xxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx z xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx x předběžném xxxxxxxx pozbylo xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx §77 xxxx. 2, xxxxxxxx xxxx, že xxxx xxxxxxxxx, byl-li xx xxxxx xxx xxxxx xxx xxxx zrušení.

(2) Xxx xxxxxx toho, xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx opatření xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxx ze xxxxxxxxxx x právního xxxxx x době xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§220x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 296/2017 Xx. x účinností od 30.9.2017

§221 >>

(1) Xxxxx-xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx §219a,

a) xxxxx xxx soudu xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx xxx xxxxx příslušnému xxxxxxxxx xxxx krajskému xxxxx, xxxxxxxxx soudu xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx druhu, xxxxx

x) xxxxxxxx x zastavení xxxxxx, xxxxxxxx je xx takový xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx odstranit (§104 xxxx. 1); xxxx-xx xxxx pravomoc soudů, xxxxxxxx xxx o xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Zruší-li xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xx nebyl xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx (§226 odst. 1, §235h xxxx. 2 xxxx xxxxx x §243d odst. 1) xxxx xx v xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx vadám, může xxxxxxx, aby x xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx (xxxxxxxxxx), xxxx xxxxxxxx věc x xxxxxxx řízení xxxxxx xxxxx prvního xxxxxx, kterému je xxxxxxxx.

§221x

Xxxxxxxx soud xxxx xxxxxxxxxx soudu xxxxxxx xxxxxx zrušit, x xxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, a xxxxxx.

§221x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 30/2000 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2001

§222 >>

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx, právní xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nastane, xxxx xxxxx x xxxxxx odvolání xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx-xx xxxx prvního xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx řízení, x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x návrhu xx předběžnou xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x odvolání xxxxxxx, xxx xxx rozhodnutí xxxxxxx (§166).

(3) Xx xxxxxxxx §164 xxxx xxxxxxxx xxxx také xxxxxxx xxxxxx napadeného xxxxxxxxxx.

§222x

(1) Vezme-li xxxxxxx (xxxxxxxxxxx) za xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx návrh xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx soudu xxxxxxx xxxxxx x řízení xxxxxxx; xx neplatí, xxxx-xx odvolání xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxx, xxx k odvolání xxxxx oprávněn, xxxxx xxxxx rozhodnutí, xxxxx xxxxx není xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx důvodů xxxxxxxxxx, odvolací xxxx xxxxxxxx, xx zpětvzetí xxxxxx není xxxxxx; x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx.

§223 >>

Odvolací xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx rozsudek (§219) xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx §220 odst. 1; xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

§224 >>

(1) Xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx řízení před xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx i xxx řízení xxxxxxxx.

(2) Xxxxx-xx odvolací xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(3) Zruší-li odvolací xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx-xx xxx soudu xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx nebo xxx xxxxxxxx věcně xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx nákladů xxxx prvního xxxxxx x novém xxxxxxxxxx x xxxx.

Xxxxx xxxxxx řízení

§225 >>

Xxxx xxxxxxx stupně xxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx, pokud xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx.

§226 >>

(1) Xxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx-xx xxx xxxxxxx x dalšímu xxxxxx, xx xxxx prvního xxxxxx xxxxx právním xxxxxxx odvolacího soudu.

(2) Xxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x věc postoupena xxxxx xxxxxxxxxxx soudu, xxxxxxxxx se x xxxxxx řízení §104a. X výsledků dosavadního xxxxxx lze při xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx žalovaného x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx; xx xxxxxxxxx účastníků lze xxxxxxxx také z xxxxxxxxx nebo ze xxxxx provedených xxxxxx.

§227

xxxxxx

Xxxxx XX.

Xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxx zmatečnost

Přípustnost

§228 >>

(1) Xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx účastník xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx bylo xxxxxxxxxx xx věci samé:

a) xxxx-xx xx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx důkazy, xxxxx xxx xxx xxxx xxxxxx použít x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx §205a x 211a xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx přivodit xxx xxxx příznivější rozhodnutí xx xxxx;

x) xxx-xx xxxxxxx důkazy, které xxxxxxx být xxxxxxxxx x původním řízení xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx uvedených x xxxxxxxxxx §205a a 211a též xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx přivodit xxx xxxx xxxxxxxxxxx rozhodnutí xx xxxx.

(2) Žalobou xx xxxxxx řízení xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx usnesení, xxxxxx xxx schválen xxxx, lze-li důvody xxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx byl xxxx xxxxxxxxxx; to platí xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx rozkaz, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx uznání x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx.

§229 >>

(1) Xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx prvního xxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxx skončeno, xxxxxxxx

x) xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx, která xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxx, xxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxx účastníkem řízení,

c) xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx (§29 odst. 2) x nebyl xxxxx xxxxxxxxx,

x) nebyl xxxxx návrh xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx,

x) soud xxx xxxxxxxxx xxxxxxx, ledaže xxxxx xxxxxxxxxx rozhodoval xxxxx,

x) bylo xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx soudce xxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx řízení xxx ustanoven xxxxxxxxxx x xxxxxx neznámého xxxxxx xxxx proto, xx xx xx xxxxxxxxxx doručit na xxxxxx adresu v xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx usnesení xxxxxx xxxxx, xxxxxx bylo xxxxxxxxxx xx xxxx xxxx, anebo pravomocný xxxxxxxx xxxxxx (směnečný x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx) xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, jestliže

a) x xxxx věci xxxx xxx dříve xxxxxxxx xxxxxx,

x) v xxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx zamítnut xxxxx xx nařízení xxxxxx xxxxxx rozhodnutí xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx uložené nelze xxxxxxx (§261a).

(3) Xxxxxxx xxx zmatečnost xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx rozsudek xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx samé, xxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxx řízení xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx odňata xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx. Totéž xxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx odvolání xxxxxxxxx xxxxx §202 xxxx. 2.

(4) Žalobou pro xxxxxxxxxx xxxxxxxx může xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx odvolací xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx odvolacího xxxxx, kterým xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx soudu xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx dovolání xxx opožděnost.

§230 >>

(1) Žaloba xxxx xxxxxxxxx xxxxx

x) xxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxx x xxxxxx xxxxx;

x) xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxx, o xxxxx x xxxxxx a x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx;

x) xxx proti xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Žaloba na xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx též xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxx zrušení nebo xxxxx lze xxxxxxxxx xxxxx, nepočítaje x xx dovolání.

(3) Xxxxxx xxx zmatečnost xxxx xxxxxxxxx také xxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxx.

§231 >>

(1) Xxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x §228 a 229 xxx xxxxxxxx účastník, xxxxxxxx vstoupil do xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xx xxxx nepřípustná, xxxxxxxx x xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx uvedených v §229 xxxxxx pro xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxx podle xxxxxx vstoupit nebo x nichž xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx. Nevstoupilo-li xxxxxx zastupitelství xx xxxxxx, x němž xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx běží xxxxx některému z xxxxxxxxx, jestliže xxxxxxxx xxxxxxx do xxxxxx.

(3) Xxxx pro zastupování xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx účastníkem xxxxxx, xxxx podat x xxxxxx xxxxxxxxx x §229 xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxx v §35a. Xxxxxxxxxx-xx Xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx majetkových xx xxxxxx, v xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, může xxxxxx podat, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx vstoupí xx xxxxxx (§35a).

(4) Ustanovení §230 zde xxxxx xxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxx

§232 >>

(1) Xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx náležitostí (§42 xxxx. 4) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, proti xxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx, xxxxx xxxxxx (xxxxx xxxxxx řízení xxxx xxxxxxxxxxx), xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx x xxx, xx xx xxxxxx podána xxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x to, xxxx se xxx, xxx xxxxx xxxxxx, xxxxxx.

(2) Rozsah, x xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxxxx (xxxxx xxxxxx xxxxxx nebo zmatečnosti) xxxxx xxx měněny xxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx.

§233 >>

(1) Xxxxxx xx xxxxxx řízení xxxx xxx xxxxxx xx lhůtě xxx xxxxxx od té xxxx, xxx ten, xxx obnovu navrhuje, xx xxxxxxxx o xxxxxx obnovy, xxxx xx xx doby, xxx jej xxxx xxxxxxxx; běh této xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx uplynutím xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xx xxxxx xxxxxx xx právní xxxx xxxxxxxxxx rozhodnutí xxxx xxx xxxxxx xx xxxxxx řízení xxxxxx xxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx rozsudek nebo xxxxxxxxxx x přestupku xxxx jiném xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx právo, xxxx xxxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů xxxxxxx.

§234 >>

(1) Není-li xxxx stanoveno jinak, xxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx podána xx xxxxx xxx xxxxxx xx doručení xxxxxxxxxx rozhodnutí.

(2) Z xxxxxx zmatečnosti uvedeného x §229 odst. 1 xxxx. x) xxx xxxxxx podat xx xxxxx tří xxxxxx, xxxxx počíná xxxxx dnem, kdy xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo kdy xxxxxxx překážka, pro xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx samostatně xxxxxx xxxx pro xxxxxx xxxxxx xxxx soudem xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx však xx xxx xxx xx právní moci xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) X xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §229 odst. 1 xxxx. e) xxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxx xx té xxxx, kdy xx xxx, xxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, nejpozději xxxx do xxx xxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) X xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §229 xxxx. 1 xxxx. x) lze xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxx měsíců od xx doby, xxx xx xxx, xxx xxxxxx podává, x xxxxxx zmatečnosti dozvěděl.

(5) X důvodu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §229 xxxx. 1 písm. x) xxx žalobu xxxxx ve lhůtě 3 xxxxxx od xx xxxx, xxx xx ten, kdo xxxxxx xxxxxx, dozvěděl x xxxxxxxxx rozhodnutí.

(6) X xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v §229 xxxx. 2 xxxx. x) lze xxxxxx xxxxx ve xxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx výkonu xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

§235 >>

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx není xxxxxxxxx.

(2) Xxxx-xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xx xx xxxx xxxx xxxxx §234 xxxx. 1 až 4 doba xx xxxxxx xxxx napadeného xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx rozhodnutí dovolacího xxxxx.

Řízení a xxxxxxxxxx x xxxxxx

§235x

(1) Xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xx xxxx, xxxxx o xxxx xxxxxxxxxx x prvním xxxxxx. Xxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxx uvedených v §229 xxxx. 3 x 4 xxxx xxxxxxxx a rozhodne x xx xxxx, xxxxx rozhodnutí xxxx xxxxxxxx; xx xxxxxxx xx xxxxxx, x xxxxx je x xxxxxx x prvním xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx (§9 xxxx. 2).

(2) Xxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxx, není-li xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx.

§235x

(1) Xxxx-xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx obnovu xxxxxx x xxx xxxxxxxxxx, xxxxx soud xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Ustanovení §92, 97 a 98 xxx xxxxxx x xxxxxx neplatí. Pro xxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx ustanovení §107a.

(3) Xxxx-xx proti xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx do xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx soudu.

§235b vložen xxxxxxx předpisem x. 30/2000 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2001

§235x

Xx-xx xxxxxxxxxxxxx, že xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx nařídit xxxxxx vykonatelnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx.

§235x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 30/2000 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2001

§235x

Xxxx projedná xxx x xxxxxx, xx xxxxxxx xx xxx, xxx podal xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx obnovy xxxxxx nebo zrušení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx. Xxxxx rozsahem xxxx xxxxx

x) v xxxxxxxxx, kdy na xxxxxxxxxx o napadeném xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx,

x) x xxxxxxxxx, kde xxx x taková xxxxxxxx xxxxx xxxx povinnosti, xx se xxxxxxxxxx xxxx vztahovat na xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx na xxxxx xxxxxx, x xxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x nich x xxx xxxxxxx (§91 xxxx. 2),

x) jestliže x právního xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx způsob xxxxxxxxxx xxxxxx mezi xxxxxxxxx.

§235x

(1) Xxxxxx xx xxxxxx řízení xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx povolí xxxxxx xxxxxx.

(2) Žalobu pro xxxxxxxxxx xxxx usnesením xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx zruší. Xxxxx-xx rozhodnutí x xxxxxx xxxxxxxxx x §229 odst. 1 xxxx. x), x) x x) nebo x §229 odst. 2 xxxx. x) x x), xxxxxxxx xxx o xxxxxxxxx xxxxxx o xxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx-xx důvody, pro xxxxx bylo zrušeno xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx stupně, xxxxx soud x xxxx xxxxxxxxxx, x xxxx nebylo žalobou xxxxxxxx.

(3) Xxxx-xx stejné xxxxxxxxxx napadeno xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxx zmatečnost, xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx uplatněnou xxxxxx xxxxxx, jen xxxx xxxxxx xxx zmatečnost xxxxxxx, xxxxxxx xxxx x xx xxxxxxx xxxxxx.

(4) Bylo-li xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx.

§235x xxxxxx právním předpisem x. 30/2000 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2001

§235x

Xxxxxx-xx xxxx xxxxxx xxxxx, xx xxxx xxxxxxxxx, nebo xxxxx, xx xx podal xxxxx, xxx x xx xxxxx oprávněn, xxxx proto, xx xxxx xxxxxx po xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx právní xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

§235x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 30/2000 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2001

§235g

Povolením xxxxxx řízení xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx rozhodnutí.

§235g vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 30/2000 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2001

Xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx po xxxxxxx xxxxxxxxxx

§235x

(1) Xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxx, jakmile xxxxxxxx xxxxxx právní xxxx, věc znovu xxx dalšího xxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxxx přitom xx xxxxx, xx xxxxx xxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx nebo xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx-xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx jeho xxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx věci xxxx xxxxx, nové xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Bylo-li xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, soud, o xxxxx xxxxxxxxxx xxx, xxx, xxxxxxx usnesení xxxxxx xxxxxx xxxx, xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx; xxxxxxxxx přitom ke xxxxx, xx xxxxx xxxxxx x původním xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx ve xxxxxxxxxx usnesení je xxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx 2 xxxxxxx, xxxx-xx xxxxxx xx věci xxxxxxxxx (§235e xxxx. 2 xxxx druhá).

§235h vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 30/2000 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2001

§235x

(1) X xxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx soud o xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx i xxxxxx x xxxxxx; o xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Zruší-li xxxx napadené xxxxxxxxxx x xxxxxxx-xx xxx xxxxxx x xxxx (§235e xxxx. 2 xxxx xxxxx), xxxxxxxx x x náhradě xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxx poměry xxxxxx xxxxxx xxx účastníka xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx.

Hlava XXX.

Xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxx dovolání

§236 >>

(1) Dovoláním xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx rozhodnutí není xxxxxxxxx.

§237 >>

Xxxx-xx stanoveno xxxxx, je xxxxxxxx xxxxxxxxx proti xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx se odvolací xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx rozhodnutí xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxx xxxxxx xx odvolací xxxx xxxxxxxx od xxxxxxxx xxxxxxxxxxx praxe xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx v rozhodování xxxxxxxxxx xxxxx dosud xxxxxx vyřešena nebo xx dovolacím soudem xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx-xx xxx dovolacím xxxxxx xxxxxxxx právní xxxxxx xxxxxxxxx jinak.

§238 >>

(1) Xxxxxxxx xxxxx §237 není xxxxxxxxx

x) xx xxxxxx xxxxxxxxxx v části xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx-xx xxxxxx x xxxx xxxxxx podle xxxxxx xxxxxx a xxxxxxx-xx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx o registrovaném xxxxxxxxxxx, xx-xx xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx vydaným x xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx výrok peněžité xxxxxx xxxxxxxxxxxxx 50 000 Xx, xxxxxx xxxxxx x výkon xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx a x xxxxxxxxxxxxxx vztahy; x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx nepřihlíží,

d) xx xxxxxx odkladu xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx nimž je xxxxxxxxx žaloba pro xxxxxxxxxx xxxxx §229 xxxx. 4,

x) xxxxx xxxxxxxxx, kterými xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx, jímž xxxx rozhodnuto x xxxxxx x xxxxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxxx x části xxxxxxxx xx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxx xx osvobození xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx zaplatit xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxx, kterými xxxx xxxxxxxxxx x žádosti xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) proti rozhodnutím, xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx řízení,

l) xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx odejmutí xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx exekučního xxxx.

(2) X xxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx, zda xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dovoláním xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx v xxxxxx, xxxxx předmětem bylo x xxxx vydání xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx 50&xxxx;000 Kč [xxxxxxxx 1 xxxx. x)], xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx; xxx-xx xxxx x xxxxxxxx plnění xx xxxx xxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxx 5 xxx, xx xxxxxxxx pouze xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx.

(3) Xx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 písm. x) xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx vydané x řízení o xxxxxx pravosti xxxx xxxx pohledávky xxxxxxxxxxxxx 50&xxxx;000 Kč.

§238a >>

Dovolání xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx soudu, xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx řízení xxxxxxxxxx x xxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx účastníka, x xxxxxx xx řízení xx místo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (§107a), x xxxxxxxxxxx dalšího xxxxxxxxx (§92 xxxx. 1) x o záměně xxxxxxxxx (§92 xxxx. 2).

§239 >>

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (§237 xx 238a) xx xxxxxxxx zkoumat xxx dovolací soud; xxxxxxxxxx §241b xxxx. 1 x 2 xxx xxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxx dovolání

§240 >>

(1) Xxxxxxxx xxxx podat xxxxxxxx xx dvou xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx. Xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx opravné xxxxxxxx, xxxx tato xxxxx od doručení xxxxxxxxx usnesení.

(2) Xxxxxxxx xxxxx uvedené x xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxxxxx. Lhůta xx xxxx xxxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx bylo xxxxxx xx xxxxxxxx dvouměsíční xxxxx xxxxx, xx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx, x xxxxx x xxxxxxxx xxxx x xxxxx, x xxxxx xx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxx, xx dovolání není xxxxxxxxx, xxx podat xxxxxxxx do xxx xxxxxx xx doručení.

§241 >>

(1) Xxxx-xx xxxx xxxxxxxxx jinak, xxxx být xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxx. Xxxxx může xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx stanoveného xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisy. 70)

(2) Xxxxxxxx 1 xxxxxxx,

x) xx-xx dovolatelem fyzická xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx vzdělání,

b) je-li xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx, obec xxxx xxxxx xxxxxx samosprávný xxxxx, jedná-li xx xx osoba uvedená x §21, 21a, xxxxx x §21b, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx 1 xxxxxxx také xxxxx, xx-xx xxxxxxxxxxx obec, xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx §26a, xxxxx-xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx obec xxxxx xxxxxxx v §26a xxxx. 3, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 2 písm. x), xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x §21, 21a, 21b, anebo v §26a xxxx. 3, xxxxx má xxxxxxxxx xxxxxxxx.

§241a

(1) Xxxxxxxx lze xxxxx xxxxx x xxxxxx, že rozhodnutí xxxxxxxxxx soudu spočívá xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx věci. Xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxx xxxxx §229 xxxx. 1, §229 xxxx. 2 xxxx. x) x x) x §229 xxxx. 3.

(2) X xxxxxxxx musí být xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§42 xxxx. 4) xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx směřuje, x xxxxx xxxxxxx se xxxxxxxxxx napadá, xxxxxxxx xxxxxx dovolání, x xxx xxxxxxxxx spatřuje xxxxxxx xxxxxxxxxxx přípustnosti xxxxxxxx (§237 xx 238a) x čeho xx dovolatel domáhá (xxxxxxxx xxxxx).

(3) Xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxx, xx xxxxxxxxx xxxxx právní xxxxxxxxx xxxx, které xxxxxxx xx xxxxxxxxx, x xx vyloží, v xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx posouzení.

(4) X xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx podání, xxxxx dovolatel učinil xx řízení xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx.

(5) X xxxxxx xxxxxx, x xxxx xxxxxxxxx uvedl, x xxxxx xxxxxxx napadá xxxxxxxxxx odvolacího xxxxx, xxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx stanovená x §241, xx xxxxxxxxxx.

(6) X dovolání xxxxx uplatnit xxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxx.

Úkony xxxxx xxxxxxx xxxxxx

§241x

(1) Xxxxxxxxxx §208 xxxx. 1, §209 x 210 xxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxx-xx splněna xxxxxxxx xxxxxxx x §241, xxxxxxxxx xx xxxxxxx podle §104 xxxx. 2; xx xxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxx opožděně, xxxxx, xxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, nebo xxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx není xxxxxxxx podle §238 xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx údaje x xxx, x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, x čem dovolatel xxxxxxxx splnění xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx dovolání (§237 xx 238a) nebo xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx jen x xxxxxxx xxxxxx xxxxx k xxxxxxxx. Xxxxxx-xx x xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x §241, běží tato xxxxx xx xx xxxxxxxx lhůty, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx splnění této xxxxxxxx; xxxxxxx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx (§30), xxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx znovu xx xx xxxxxx moci xxxxxxxx, xxxxxx xxxx x této žádosti xxxxxxxxxx. Xxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx uvedené x §241 ani ve xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx této xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx

§242 >>

(1) Xxxxxxxx xxxx přezkoumá xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx soudu x xxxxxxx, xx xxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx návrhů

a) x xxxxxxxxx, xxx na xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx,

x) x xxxxxxxxx, xxx xxx x taková společná xxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx účastníky, xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx, a xxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx x xxx xxxxxxx (§91 xxxx. 2), xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx x účastníků,

c) xxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx vztahu xxxx xxxxxxxxx.

(3) Rozhodnutí xxxxxxxxxx xxxxx lze xxxxxxxxxx jen x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx. Xx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, dovolací soud xxxxxxxxx xxx x xxxxx uvedeným v §229 odst. 1, §229 xxxx. 2 xxxx. x) x x) a §229 xxxx. 3, jakož x x jiným xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx měnit xxxxxxxx xxxxxx dovolání x xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxx odvolacího xxxxx xxxxxxxx; xx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx.

§243 >>

Xxxx rozhodnutím x xxxxxxxx může xxxxxxxx xxxx x xxx návrhu odložit

a) xxxxxxxxxxxxx napadeného rozhodnutí, xxxxx neprodleným výkonem xxxxxxxxxx nebo exekucí xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxx

x) xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x nedotkne-li xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx.

§243x >>

(1) Xxxxxxxx xxxx rozhodne x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx. Považuje-li xx xx potřebné, nařídí x projednání xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Nařídí-li xxxxxxxx xxxx jednání, postupuje xxxxxxx xxxxx §215 x §216 xxxx. 3.

§243x >>

Pro xxxxxxxx xxxxxx platí přiměřeně xxxxxxxxxx o xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx; xxxxxxxxxx §43, 92, 95 xx 99 x 107a xxxx pro xxxxxxxx xxxxxx neplatí.

Xxxxxxxxxx o xxxxxxxx

§243x >>

(1) Dovolání xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, které není xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx vadami, xxx xxxxxx xx lhůtě (§241b xxxx. 3) xxxxxxxxxx a xxx xxx nelze v xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx.

(2) K xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx z xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxx xxxxx §237 xxxxxxxxx, xx třeba xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx §218 xxxx. x), §218a, §224 odst. 1 x 2 x §225 xxxxx pro xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx obdobně. Xxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxx zcela xxxx, xxxxxxxx soud xxxxxx zastaví. Xxxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx §241b xxxx. 3 xxxx xxxxx, xxxxxxx xx nezdařilo odstranit xxxxxxxxxx podmínky xxxxxxx x §241, rozhodne x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

§243x >>

(1) Xxxxxxxxxxxx-xx xxxxx §243c, dovolací xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx-xx x xxxxxx, xx xxxxxxxxxx odvolacího xxxxx xx xxxxxxx, xxxx

x) xxxx rozhodnutí xxxxxxxxxx soudu xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx nesprávně x xxxxxxxx dosavadní xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xx xx xxxxx o xxxx rozhodnout.

(2) Xxxxx-xx xxxxxxxx soud rozhodnutí xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, která xxxx xx změněném xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxx-xx se xxxxxxxx soud až xxxxxxxxx x xxx, xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx soudu xxxx xxxxxxx rozhodnutí xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx samostatným xxxxxxxxx.

§243x

(1) Nejsou-li xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxx odmítnutí xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx odvolacího xxxxx, dovolací xxxx xx xxxxx.

(2) Xxxxx-xx xxxxxxxx soud xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx soudu, xxxxx xx xxx k xxxxxxx řízení. Xxxxx-xx xxxxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx soudu, také xx rozhodnutí soudu xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx soud i xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx věc xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxx postoupí x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx soudu. Xxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx řízení, xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx rozhodnutí odvolacího xxxxx xxxxxxx. Dozví-li xx xxxxxxxx soud xx xxxxxxxxx o xxx, xx na xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x prvním xxxxxx xxxx v xxxxxxxxx řízení, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxx-xx xxxxxxxx soud xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx proto, xx nebyl dodržen xxxxxxx právní názor (§243g xxxx. 1) xxxx že v xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx, může xxxxxxx, aby xxx x xxxxxx řízení xxxxxxxxx xxxx senát xxxx xxxxxxxx xxx x dalšímu řízení xxxxxx xxxxxxxxxx soudu. X xxxxxxx, xx xxxxxxxx soud zruší xxxxxx rozhodnutí xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx, xxx xxx v dalším xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx prvního xxxxxx xxxx xxxxx (xxxxxxxxxx) xxxx xxxxxxxx xxx x dalšímu xxxxxx xxxxxx soudu xxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxx-xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx pro xxxx xxxxxxx x §229 odst. 1 xxxx. x), x) xxxx x) a x §229 xxxx. 2 písm. x) xxxx b), rozhodne xxx x xxxxxxxxx xxxxxx, popřípadě o xxxxxxxxxx xxxx orgánu, xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

§243f

(1) Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx soudu je xxxxxxxxxxx xxxx v xxxx vydání xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(2) X xxxxxxxxx dovolacího xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx dovolání, které xxxx xxxxxx opožděně, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx, xxx x xxxxxxxx xxxx oprávněn, xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx a x xxxxxxxxx xxxxxx nelze xxx xxxxx nedostatek xxxxxxxxxx, xxxx rozhodnout xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx pověřený xxxx xxxxxx.

(3) X xxxxxxxxxx xxxxxxxx, jímž xxxx dovolání odmítnuto xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx dovolací xxxxxx, xxxxxxxx soud xxxxx xxxxxxx uvede, proč xx xxxxxxxx opožděné, xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx proč xxxxxx xxx dovolací xxxxxx zastaveno. Bylo-li xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Dovolací soud xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx dovolání xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx mění xx zrušuje rozsudek xxxxxxxxxx xxxxx; xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx xx xxxxxxxxx ústně, xxxxxxxx-xx xx xxxx xxxxxxx x při xxxxxxxxx xx přítomen xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx osoba xxxxxxxxxx xx xxxxxx anebo xxxxxxxxx. Xxxx-xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx přítomny xxxxx soudní xxxxx, xxxxxxxx se vyhlásí xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx úřední xxxxx x budově xxxxx x xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx desce (xxxx xxx "xxxxxx deska xxxxx") xx xxxx xxxxxxxx xxx. Předseda xxxxxx může xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxx senátu xxxx xxxxxxxxxx též x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx uvedeným v xxxxxxxx 5.

§243x

Xxxxx xxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxx dovolací xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (rozhodnutí soudu xxxxxxx stupně), xxxxx xxxx x xxxx xxxx, xxxxx byla xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx; ustanovení §226 xxx xxxxx obdobně. X xxxxxxx nákladů xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx řízení xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx o xxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx než xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx být xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

XXXX X.

XXXXXX XX XXXXXX, X XXXXX XXXX ROZHODNUTO JINÝM XXXXXXX

XXXXX XXXXX

XXXXXX XXXXXXXXXX

§244

(1) Xxxxxxx-xx xxxxx moci xxxxxxx, xxxxx územního xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx nebo profesní xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx zřízený xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxx xxxxx") podle xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx x jiné xxxxxx xxxx, která xxxxxxx xx vztahů xxxxxxxxxx práva (§7 xxxx. 1), x xxxxxx-xx rozhodnutí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx, xxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx na xxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 neplatí,

a) xxxxxxx-xx x xxxxx xxxx x xxxx xxxxxx věci xxxxxxxx xxxx xxxxx rozhodčí xxxx 127) xxxx xxxxxxxx komise xxxxxx,

x) xxxxxxxx xx rozhodnutí xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx právního xxxxxx xxxxxxxxx před xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxx zrušuje xxxx xxxxxxx účinnosti,

c) xxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx právního poměru x xxxxxx xxxxxx xx řízení xxxx xxxxxx. 128)

§245

Xxxx-xx v xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx přiměřeně xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx.

XXXXX XXXXX

XXXXXX XXXXXX

§246

(1) X návrhu xx xxxxxxxx ten, xxx xxxxx, xx xxx xxxxxx xx svých xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, změněna, xxxxxxx, určena nebo xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx náležitostí podání (§42 xxxx. 4) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, sporu nebo xxxx právní xxxx, x xxxxx správní xxxxx xxxxxxx, a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx skutečností, xxxxx xxxxxx x xxx, xx xxxxxx xx xxxxxx xxxx, údaje x xxx, x xxx xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx svých právech, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx měly být x xxxxxx před xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x to, x xxxxx xxxxxxx má xxx xxxx xxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxx xx být xxxx xxxx jiná xxxxxx xxx xxxxxx rozhodnuta.

(3) X xxxxxx je xxxxxxx povinen připojit xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx se xxxxxxxx.

§246a

§246a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 276/2001 Sb.

§246x

§246x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 276/2001 Sb.

§246c

§246c xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 276/2001 Sb.

§247

(1) Xxxxxx xxxx xxx podána xx xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx rozhodnutí xxxxxxxxx xxxxxx. Zmeškání xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

(2) Žaloba xx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx prostředky xxxx xxxxxxxx jím xxxxxxxxx xxxxx opravné xxxxxxxxxx xxxxxx správním xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§248

(1) Podání xxxxxx xxxx odkladný xxxxxx xx právní xxx xxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxx na xxxxxx xxxxxxx xxxxxx

x) vykonatelnost xxxxxxxxxx xxxxxxxxx orgánu xx xx právní xxxx rozhodnutí x xxxxxx, jestliže by xxxxxxxxxxx xxxxxxx rozhodnutí xxxxxxxxx xxxxxx hrozila xxxxxxx xxxxxxx újma,

b) xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx orgánu xx xx právní moci xxxxxxxxxx x žalobě, xxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxx ohrožen xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxx právní xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx orgánu xxxx x xxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx xxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx xxx xxxxxxx.

HLAVA TŘETÍ

ŘÍZENÍ O XXXXXX

Xxxxxxxxxxx

§249

(1) Xxxx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx x řízení x xxxxxx xxxxxx příslušné xxxxxxx xxxxx.

(2) Krajské xxxxx rozhodují jako xxxxx xxxxxxx stupně xx věcech xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx.

§250

(1) Xxxx-xx dále xxxxxxxxx jinak, je x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx podle xxxxxx xxxxxxxx u správního xxxxxx xxxx být xxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxx,

x) obecný xxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxx bylo řízení xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx-xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x),

x) soud, v xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx orgánu, xxxxx x sporu xxxx o jiné xxxxxx xxxx rozhodl, xxxx-xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx písmena a) xxxx x).

(2) Xxxxxx-xx xx řízení před xxxxxxxx xxxxxxx práva x xxxxxxxx věci, xx k řízení xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx, x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx.

§250x

Xxxxxxxxx řízení

(1) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xx, kdo xxxx účastníky v xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Jakmile xxxx xxxxxx, xx xx xxxxxx neúčastní někdo, xxx xx xxxxx xxxxxxxx 1 jeho xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxxxx do xxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx odvolání xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx žaloby

§250b

(1) S xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx společnému řízení xxxxx xxxxxx, které xxxx xxxxxx ve xxxx, o níž xxxxxxx xxxxx rozhodl xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxx x ní xxxx prvního stupně xxxxxxx.

(2) V průběhu xxxxxx xxxx soudem xxxxx xxx změněn xxxxx xxxxxxxxx, xxxx xx xxx v xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx; xx xxxxxxx, xxxxx-xx za xxxxxx xxxx soudem x xxxxxxxxxx nástupnictví (§107 x 107a).

(3) Návrh, x xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, nesmí xxx v průběhu xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx.

§250c

(1) X rámci xxxxxxxx jednání xxxxxxxx xxxxxx rovněž xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx orgánu, xxxxx x xxxxx xxxx x xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx, x xxxxxx mu, xxx se k xxxxxx písemně xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx §114b se xxxxxxxxx.

§250x

(1) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx uvést rozhodné xxxxxxxxxxx o xxxx xxxx x označit xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxxxxx jednání, xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx jim xxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxxxxx významných xxx xxx, k xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx procesních xxxxxxxxxx (§114c) xxxx, xxxxxx-xx nařízena a xxxxxxxxx tato xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx x xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx; x později xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx. Xx xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxxxx xxxx důkazy, xxxxx má být xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx provedených xxxxxxxxx prostředků, xxxxx xxxxxxx xx prvním xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxx xxxx xxxxx, xxxxx i x xxxxxxxxxxx a xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx poté, co xxx xxxxxxx x xxxx vyzván x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §118a odst. 2.

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx x případě, že xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx §114c xxxx. 5 xxxx xx, xxxxxx-xx nařízena x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 x o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x prvnímu xxxxxxx xx xxxx.

§250x

(1) Soud není xxxxx skutkovým xxxxxx, xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx orgánem.

(2) Soud xxxx xxxx xx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx důkazy xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx.

§250x

Xxxx projedná xxx x mezích, ve xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx není xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx bez xxxxxx,

x) xxx-xx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx povinnosti, že xx rozhodnutí xxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx, kteří xxxx xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx-xx x právního xxxxxxxx xxxxxx způsob vypořádání xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

XXXXX XXXXXX

XXXXXXXXXX O XXXXXX

§250x

(1) Soud xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxx-xx podána xxxxxxxx,

x) xxxx-xx xxxxxx xxxxx, kdo x xxxxxx není xxxxxxxx,

x) xx-xx xxxxxxxxxxx.

(2) X xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx.

§250x

(1) Xxxxxxxx, na xxxxx xxxxx bylo xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx orgánem, může xxxx v xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx návrh xxxx, x xx zcela xxxx xxxxxx.

(2) Xxx-xx xxxx zpět xxxxx, xxxxxx bylo xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, a souhlasí-li x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx návrhu xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx-xx xxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 2, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx orgánu xxxxxxxx x xxxxxxx, v xxxx je xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xx výroku xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx..

§250i

Soud xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx-xx x xxxxxx, xx xxxxxxx orgán xxxxxxx x xxxxx xxxx o xxxx xxxxxx věci xxxxxxx.

§250x

(1) Xxxxxxx-xx soud x závěru, xx x xxxxx xxxx x xxxx xxxxxx xxxx xx být xxxxxxxxxx xxxxx, než xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xx xxxx xxxx rozsudkem.

(2) Rozsudek xxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx orgánu x xxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx dotčeno. Tento xxxxxxxx musí být xxxxxx ve xxxxxx xxxxxxxx.

§250x

Xxxxxxx-xx soud xxxxxx x xxxxxx z xxxxxx důvodů, než xxxx xxxxxxx v §250h, nebo xxxxxxx-xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx-xx xxxxxx, zůstává rozhodnutí xxxxxxxxx xxxxxx nedotčeno.

§250l

Nahrazuje-li xxxxxxxx soudu xxxxxxx xxxxxx rozhodnutí xxxxxxxxx xxxxxx (§250j xxxx. 2) xxxx xxxxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx alespoň xxxxxx xxxx účinnost (§250h xxxx. 3), rozhodne xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx správním xxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxx řízení x náhradě rozhodnuto.

§250x

§250x xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 276/2001 Sb.

§250x

§250x zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 276/2001 Sb.

§250o

§250o zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 276/2001 Sb.

§250x

§250x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 276/2001 Sb.

§250q

§250q zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 276/2001 Sb.

§250r

§250r xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 276/2001 Sb.

§250s

§250s xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 276/2001 Sb.

§250t

§250t xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 348/2011 Sb.

XXXX XX.

XXXXX XXXXXXXXXX

Xxxxx X.

Xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx

§251 >>

(1) Xxxxxxx-xx xxxxxxx dobrovolně, xx xx ukládá xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxx návrh na xxxxxx xxxxx rozhodnutí. Xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx výkon rozhodnutí x výjimkou xxxxxx, xxxxx xx vykonává xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx řízení.

(2) Xx-xx x xxxxx podán xxxxx xx xxxxx xxxxxx, který xx xxxxxxxx ve xxxxxxxx xxxx xxxxxxx řízení, xxxx návrh xxxxxxx.

§252 >>

(1) Xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx, je xxxxxxxxx x nařízení x xxxxxxxxx výkonu xxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxx před nařízením xxxxxx rozhodnutí x x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

(2) Nemá-li xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxx soud xxxx v Xxxxx xxxxxxxxx, je x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, x jehož xxxxxx povinný xx xxxxxxx; jde-li x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxx soud banky xxxx xxxxxx dlužníka xxxxxxxxx, popřípadě xxxx, x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx organizační xxxxxx xxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x §511 xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx soudních xx x nařízení x xxxxxxxxx výkonu xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx,

x) x xxxxx xxxxxx xx xxxxx (xxxx xxxxxx), xxx-xx o výkon xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx;

x) x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx věc, xxxx-xx se xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxx-xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx písmena x).

§253 >>

(1) Výkon xxxxxxxxxx xxxx nařídí xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx být xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Soud nařídí xxxxxxx, xxx xxxxxxxx-xx xx za xxxxx xxxx xxxxxxx-xx xx xxxxx.

§254 >>

(1) Xx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx ustanovení předcházejících xxxxx, není-li x xxxx xxxxx uvedeno xxxxx. Xxxxxxxxx xx xxxx xxxx usnesením.

(2) Xxx výkonu rozhodnutí xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x důvodů xxxxxxxxx x části třetí xxxxxx zákona x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxx podat xxxxxx na xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx; žalobu xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx x xxxxxx uvedeného x §229 xxxx. 4.

(3) Xxx výkonu xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x dalším xxxxxx, xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxxx.

(4) V xxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx rozhodnutí, xx xxxxx xxxxxxx o xxx, xx xxxxxxx-xx x odvolání uvedeny xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx nařízení xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(5) X xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx. Xxxxx usnesení x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx, xxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx; x xxxxxxxx xxxxxxxx soud xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx důvody xxxxxxx.

(6) X xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxx.

(7) Xxxx-xx v xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, kterým xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx rozhodnutí, x xxxxxx xx zastavení xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §268 xxxx. 1 xxxx. x) xx x), o xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx (§336a) nebo xxxxxx (§338n) x o xxxxxxxx dražebního jednání (§336b x 338o), xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx §219a xxxx. 1. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, která xxxx potřebná xxx xxxxxxxxx xxxx změnu xxxxxxxx soudu xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx odvolací xxxx xxx sám xxxx prostřednictvím xxxxx xxxxxxx xxxxxx anebo xxxxxxxxxx xxxxx.

(8) X xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx nařizovat xxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxx xx x odvolacím xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx prvního xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx se xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx; xx xxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxx proti xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx vydanému ve xxxx zastavení xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §268 xxxx. 1 xxxx. x) x x).

Účastníci xxxxxx

§255 >>

(1) Xxxxxxxxx řízení xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x povinný.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx povinného, xx-xx xxxxxxx rozhodnutí xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx majetek xx xxxxxxxxx jmění xxxxxxx.

§256 >>

(1) Xxxxx xxxxxx, než xxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxx jako xxxxxxx, xxxx xx prospěch xxxxxx, xxx xxx xx v xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx oprávněný, xxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx je xxxxxxxxx, že na xxx xxxxxx povinnost xxxx právo x xxxxxxxxxx.

(2) Přechod povinnosti xxxx práva lze xxxxxxxx jen listinou xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx, 89) xxxxx xxxxxxxxx xxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxx výkonu xxxxxxxxxx

§257

Xxxxxxx x provést výkon xxxxxxxxxx xxx jen xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxx xxxxxx.

§258 >>

(1) Výkon xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx částky lze xxxxxxx srážkami xx xxxx, xxxxxxxxxx pohledávky, xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxx rozhodnutí xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx zaplacení xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx povinnosti. Xxx jej xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx věci, xxxxxxxxxx společné věci, xxxxxxxxxx prací x xxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx lze xxx zajištěnou xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx jiných majetkových xxxx.

Činnost xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx

§259 >>

Xxxxxx-xx x to xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx-xx xx xxxxxxxx xxxxxx za xxxxxx, předvolá xxxxxxxxx x vyzve xx x xxxxxxxxxxxx splnění xxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx.

§260 >>

(1) Na xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx právo xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx se xxxx xxxx, xxxx xx zaplacení peněžité xxxxxx uloženo, xxx x xx koho xxxxxx xxxx xxxx xxxx pravidelný příjem, xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx nebo spořitelního x xxxxxxxx družstva 90), xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, pobočky zahraniční xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx elektronických peněz xxxxxx rozsahu, xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx ústav") xx xxx účty x jaká jsou xxxxx xxxxxx účtů xxxx jiné jedinečné xxxxxxxxxxxxxx 211).

(2) Xxxxxxxx xx xxxxxxx odpovědět xxxxx do xxxxxxx xxxxx xx doručení xxxxxx. Xxxxxxx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx-xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx pokutu (§53).

Prohlášení o majetku

§260a

(1) Xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx peněžitou xxxxxxxxxx, xxxx soudu xxxx podáním návrhu xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx xx x prohlášení x majetku.

(2) Xxxx-xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx-xx xxxxxxxx xxxx, xxxxx územně xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, označí xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx, které xx xxxxx předvolat (§260c).

§260b

(1) Xxxx xxxxxx xx prohlášení o xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx, připojí-li oprávněný x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx být xxx x pomocí xxxxx xxxxx §260 nebo xxxxx §513 xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx povinného x xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx potvrzením x xxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxx listinu xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxxxxxx rozhodnutí xxxx třeba xxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxx, xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx jako xxxx xxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxx xx prohlášení xxxxxxx xxxxx vyhovět,

a) xxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxx xx xxxx xxxxxx nebo hrozící xxxxxx xxxxxxxxx 176) x xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxx-xx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx pro xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xx finančním xxxx.

§260c

(1) Xxxx-xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxx předvolá xxxx zákonného zástupce xxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xx-xx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx územně samosprávný xxxxx, xxxx předvolá xxxx, komu xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, soud xxxxxxxx xxxx, xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxx kteroukoliv x xxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxx, soud xxxxxxxx xxxx předsedu; xxxx-xx xx xxxxx možné, xxx xxxxxxxxx každého xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx oprávněn xx xxxxxxxxxx osobu xxxxxx. X právnické xxxxx x likvidaci xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(4) Xxx, kdo xxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx, je xxxxxxx xx xxxxxxxx x soudu xxxxxx.

§260d

(1) Předvolání x xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx účel xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx bude odmítnuto xxxx jestliže x xxx budou xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx. 91) Xxxxxxxx-xx to xxxx xx xxxxxx, vyzve xxxxxxxxx, jeho xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx právnickou xxxxx (xxxx jen "xxxxxxxxxx"), xxx xxxxxxxxx seznam xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx v §260e odst. 2, xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx vlastních xxxxx. Předvolání xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx přede xxxx konání xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xx xxx, xxx xxx x xxxxx xxxxx předvolán, xxxxxxxxx bez xxxxxx x důvodné omluvy, xxxx x xxxxx xxxxxxxxx; x xxx xxxx xxx předvolaný xxxxxx.

§260x

(1) Před xxxxxxxxx xxxxxxxx soud xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx, x znovu xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx této xxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxx odepření xxxxxxxxxx. 91)

(2) X xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx

x) xxxxxx mzdy xxxx xxxxxx xxxxxx postižitelného xxxxxxxx xx xxxx x xxxx xxxxxx xxxxxx,

x) peněžní ústavy, x xxxxx má xxxx, xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxx xxxx jedinečné xxxxxxxxxxxxxx 211),

c) xxxxxxxx, x xxxxx xx xxxx peněžité xxxxxxxxxx, xxxxx x výši xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxx, xxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx práva, xxxxxx důvod x xxxxxxx (§320),

x) movité xxxx (xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx) povinného x xxx, xxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxx; totéž xxxxx x listinách xxxxxxxxx x §334 x x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx,

x) nemovitě věci (xxxxxxxxxxxxxxx podíl xx xxxx) povinného,

g) závod xxxxxxxxx x xxxx xxxxx a kde xx nachází.

(3) X xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx xxxxxx xxxxxxxx; xxxxxx xxxxxxx, který xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx protokolu, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx údaje, nebo xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx. X protokolu xx xxxx xxxxx obsah xxxxxxx xxxxxxxxxxxx soudem (xxxxxxxx 1) x xxxxxxxx prohlášení xxxxxxxxxxxx x tom, xx x xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx povinného. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, zapisovatel x xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxx xxxxx tohoto xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx soudce.

§260f

(1) X výslechu xxxxxxxxxxxx soud xxxxxxxx xxxxxxxxxxx; xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxx, kdo xx xxxx povinnému xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xx xxxxx x prohlášení xxxxxxx xxxxxxxxx x činit xx x xxxx xxxxxx x opisy.

§260f xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 30/2000 Xx. x účinností xx 1.1.2001

§260g

(1) Xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx prokáže, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxx), xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx xx xxx, xxx předvolaný uváděl xxxxx xxxxxxx povinného, xxxx ve xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx; x protokolu uvede xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx předvolaný xxxxx xx prohlášení xxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx v xxxx 6 měsíců xxxx xxxxxxx xxxxxx (§260a xxxx. 1), xxxx xxxxx xxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxx jen xxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, že xx xxxxxxxxx xxxxxx povinného xxxxxxx; xx xxxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx skončen podle xxxxxxxx 2.

§260x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 30/2000 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2001

§260x

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx, xx bylo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx (§260d), xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxx výkonu xxxxxxxxxx

§261 >>

(1) Xxxxx rozhodnutí xxx xxxxxxx jen xx návrh xxxxxxxxxxx. X xxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxx uvede xxxxxxxxx xxxxx číslo xxxxxxxxx, je-li xx xxxxx. X návrhu xx xxxxx rozhodnutí xxxxxxxxxxxx zaplacení peněžité xxxxxx uvede xxxxxxxxx, xxxxx způsobem xx xxx výkon xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Navrhuje-li xxxxxxxxx xxxxx rozhodnutí xxxxxxxx xx xxxx, označí x xxxxxx toho, xxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx na xxxx (xxxxxx mzdy). Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx přikázáním xxxxxxxxxx x xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx x xxxxxx peněžní xxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx 211), x xxxxx má xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx účtu oprávněného xxxxxxxx u peněžního xxxxxx; xxxxxx-xx oprávněný xxxx účtů xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, uvede také xxxxxx, x jakém x xxxx má xxx pohledávka odepsána. Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx přikázáním xxxx xxxxxxxx pohledávky, xxxxxx x xxxxxx osobu, xxxx které xx xxxxxxx xxxxxxxxxx (dlužník xxxxxxxxx), x uvede xxxxx xxxxxxxxxx.

(2) K xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx je xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx rozhodnutí, xxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxx xxxxxxxxxxxxxx. Potvrzením x vykonatelnosti xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, který x xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx prvního xxxxxx. Stejnopis xxxxxxxxxx xxxx třeba připojit, xxxxxxxx se xxxxx xx xxxxx rozhodnutí xxxxxx x soudu, xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx stupně.

(3) Podá-li xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx u xxxxx, který x xxxx rozhodoval xxxx xxxx prvního xxxxxx, xxxxxxx tento soud xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx návrhu, x xxxx-xx xxx xxxxxxxxx x výkonu xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx Xxxx, Xxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxxx Evropských xxxxxxxxxxxx (xxxx xxx "rozhodnutí xxxxxx Evropských společenství") xxxxxxxxxx povinnost k xxxxxxxxxx plnění opatří x souladu x xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx 147) xxxxxxxx x jeho xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx určí xxxxx nařízením.

§261x

(1) Xxxxx xxxxxxxxxx xxx nařídit xxx xxxxx, obsahuje-li rozhodnutí xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxx xxx výkon xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx splnění xxxxxxxxxx, xx xx xx xx, že xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx splnit xx xxx dnů x, xxx-xx x xxxxxxxxx bytu, xx xxxxxxxx xxx od xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xx-xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx povinnost xxxx xxxxxxxxx a xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx, že xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 až 3 xxxxxxx, jde-li x xxxxxxxx o nařízení xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxx rozhodnutí xxx xxxxxxx tehdy, obsahuje-li xxxxxxxx oprávněné x xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx x výši zajištěné xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

§262 >>

(1) Xxxxxxxx xx to, xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx xxxx na xxxxxxx xxxxxxxx povinnosti xxxxxxxxxxx xxxx omezené xxxxxxxxx času, xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx-xx xxxxxxxxx, xx se xxxxxxxx xxxxxxx, že sám xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx již xxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx splnit, xxxx že nastal xxxxxxxx xxx.

(2) X xxxxxxxxx uvedených x xxxxxxxx 1 xx xxxxx k xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx státním xxxxxxx xxxx xxxxxxx 89), z xxx xx xxxxxx, xx xx xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx, xxxx xx nastal xxxxxxxx xxx.

§262x

(1) Xxxx nařízením xxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx zjistí xxxx, xxx xx x Xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx majetkovém xxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxxxx řádu xxxxxxxxx xxxxxxx x manželském xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx soudu x xxxxxxx xxxxxxxxxx jmění xxxxxxx, jeho obnovení xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx rozhodnutí xxxxx x změně xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx založeného xxxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x obsahu xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxx-xx o xxxxxxxx dluhu xx xxxxxxx vzniklého po xxxxx zápisu xx Xxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx režimu xxxx xxx-xx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xx Xxxxxxx listin x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x vyslovil-li x xxx souhlas xxxxxxxxx. Xxxxx-xx xxxxxxx x xxxxxx pro výkon xxxxxxxxxx xxxx z xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xx závazek xxxxxx po zápisu xxxxxxx do Xxxxxxx xxxxxx o manželském xxxxxxxxxx xxxxxx, má xx xx xx, xx xxxxxxx vznikl xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx Xxxxxxx listin x xxxxxxxxxx majetkovém xxxxxx.

(3) X ostatních xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx nařídit x xx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx jen xxxxx, xx xxx xxxxxxx režim společného xxxxx manželů změněn.

(4) Xxx-xx x vydobytí xxxxx, xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx jmění xxxxxxx, xxxx dluhu xxxxxxxxx, pro xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx majetek xx xxxxxxxxx jmění xxxxxxx, xxx vést xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx.

§262x

(1) Xx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxx postižen xxxxxxx xx společném jmění xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx povinného xx xxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxx-xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, může se xxxxxx povinného domáhat x xxxx xxxxx xxxxxxxxx výkonu xxxxxxxxxx. X tom xxxx xxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx povinného xxxx xxxxxxxx, xxxxxx-xx xx xxx xxx x xxxxx xxxxxxx peněžní xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxx-xx xxxxxxxx xxxx, xx xx za xx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx účtu xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx do společného xxxxx xxxxxxx.

§262x xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 139/2015 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.7.2015

§262x

(1) Má-li být xxxxxxx xxxxxxxxxx uspokojena xxxxxxxx pohledávka xx xxxxxxx povinného xxxxxxxxx x xxxx, xxx xxx nezletilým, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx rozhodnutí xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, a xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxx před xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx; xx xxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodního xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xx-xx výkonem xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxxxxx, který xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxx zastavení xxxxxx xxxxxxxxxx. X xxx xxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx rozhodnutí xxxxxx.

§262x xxxxxx právním předpisem x. 192/2021 Xx. x účinností xx 1.7.2021

§263 >>

(1) Xxxxx xxxxxxxxxx xxx nařídit xxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxx oprávněný xxxxxx x jaký xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x jeho uspokojení.

(2) Xxxxxxx-xx oprávněný k xxxxxxxx své xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx rozhodnutí xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xx k xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx, xxxxxx xxxx výkon xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx oprávněného.

(3) Xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxx oprávněnému xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxx a xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx ze xxxx xxxxxxx k xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx způsobem xxxxxx xxxxxxxxxx x rozsahu xxxxxx xxxxxx plnění, x jde-li x xxxxx na xxxx xxxxxxxxx, xxx x xxxxxxx do xxxxxxxxxxx xxxxxxx plnění. Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx vyplácí, xxxxxxx xx stanou xxxxxxxxx.

§264 >>

(1) Navrhne-li xxxxxxxxx xxxxx rozhodnutí xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, zejména xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxx, x xxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx, x xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx způsobem.

(2) Xxxx xxxxxxx návrh xx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx je xxx x návrhu xxxxxx, xx xx výtěžek, xxxxxxx xx xx xxxxxxx, nepostačil ani xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

Provedení výkonu rozhodnutí

§265 >>

(1) Xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx soud o xxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx, na xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x zajištění xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxx provést xxx xx xxxxxxxxxx souhlasu xxxxxxxxxxx orgánu xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx výkonu xxxxxxxxxx xxxx činit xxxxxxxxxxx xxxxx (vykonavatel), xxxxxxx-xx xxx zákon xxxx xxxxxxxx právní xxxxxxxx, xxxx pověří-li ho xxx předseda senátu; xxx xxx činnosti xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx senátu. Xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx rozhodnutí xxx xxxxxxx xxxxxxxx senátu xxxx vykonavatel jen xxxxx, xxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx splní-li xxxxxxx xxxxxxxxxx, co mu xxxxxx rozhodnutí.

(4) Xx-xx xxxxx, xxx xxxxxxxxxxx x souvislosti x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx jiný návrh xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx nebo xxxxxx orgánu, učiní xxx xxxxxx xxxxx.

§265x

(1) Výtěžek xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxx výkon xxxxxxxxxx xxxxxxx, se xxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxx xx xxxxx rozhodnutí, xxx xx jistinu, pak xx xxxxx, xxx xx úroky z xxxxxxxx, x xxxxxxx xx xxxxxxx oprávněného.

(2) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx rozumí i xxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx upravujícího exekuční xxxxxx.

§265x vložen právním xxxxxxxxx x. 286/2021 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2022

§266 >>

(1) Xx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx se xxxxxxx bez své xxxx ocitl přechodně x takovém postavení, xx xx neprodlený xxxxx rozhodnutí mohl xxx xxx něho xxxx pro xxxxxxxxxxx xxxx rodiny xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx by nebyl xxxxxxxx xxxxxx rozhodnutí xxxxx xxxxxxxx. Soud xxxx na xxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx v §304 xxxx. 1 a 3, §313 odst. 1 x 3 x v §320d xxxx. 1 xxxx. x) po dobu xxxxxxx xxxxxxx, pokud xx to xxxxxxxx x xxxxxxxx účelu xxxxxxx a oprávněný xx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx.

(2) I xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx soud xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxx-xx xxxxxxxx, xx xxxxx rozhodnutí xxxx xxxxxxxx (§268).

§267 >>

Právo x xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, lze xxxxxxxx vůči xxxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

XXXXXXX 1)

§267a

(1) Návrhem xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx vůči xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx, xxxxxxx nebo xxxxxx některé z xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx k xxxxxxx výtěžku xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx rozhodnutí tam, xxx byl xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx srážkami xx mzdy, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx jiných xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxxx věci, xxxxxxxx xxxxxxxxxx věcí xxxx xxxxxxxxxx závodu. Nejde-li x xxx patřící xx xxxxxxxxx xxxxx (§7 xxxx. 1), xxxxxxxx o pravosti xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxx xxxxx všem xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x výkon xxxxxxxxxx, x proti xxxxxxxxx.

§267x

(1) Výkonu rozhodnutí xx majetek xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, poskytovatele xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx rozsahu, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx nepodléhají peněžní xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx platební transakce, xxx peněžní prostředky, xxxxx jejichž přijetí xxxx xxxxxx elektronické xxxxxx, ani xxxxxx, xxx tyto xxxxx xx tyto peněžní xxxxxxxxxx xxxxxx 212).

(2) Xxxxxx rozhodnutí, xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. To xxxxxxx, xxx-xx x výkon xxxxxxxxxx, xxxx byla xxxxxxxxxxx správci uložena xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x řízení xxxxx xxxx první uloženo xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx způsobil xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx náhodou, xxxxx xx xx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx rozhodnutí nepodléhá xxxxxxx, který xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx. Xx xxxxxxx, xxx-xx x výkon rozhodnutí x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxx krycí xxxxxxxxx xxxxxx.

Zastavení výkonu rozhodnutí

§268

(1) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx

x) xxx xxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxxx dosud nestalo xxxxxxxxxxxx;

x) xxxxxxxxxx, xxxxx xx podkladem xxxxxx, xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx nebo xx xxxxx xxxxxxxxx;

x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx ten, xxx xxxxxx xxxx nařízení;

d) xxxxx rozhodnutí xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx x xxxx xxxxx §321 a 322 xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xx kterého xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx;

x) xxxxxx výkonu xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx, xxxxxxx xxx bude xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx xx krytí xxxx xxxxxxx;

x) xxxx pravomocně xxxxxxxxxx, že xxxxx xxxxxxxxxx postihuje xxxxxxx, x xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx rozhodnutí (§267);

x) xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxx výkon xxxxxxxxxx xxx proveden; xxxx-xx xxxxx přiznáno rozsudkem xxx xxxxxxxx, bude xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x tehdy, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx rozsudku;

h) xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xx xxxx xxxxx, xxx který xxxxxxxxxx xxxxx vykonat.

(2) Výkon xxxxxxxxxx bude xxxxxxxx xxx xxxxx, jestliže xxxxxxx provedl z xxxxxxxx peněžité xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx srážku xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 46) x odvedl xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xx v xxxxxxx, x jakém xxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxxxxx prodejem xxxxxxx xxxx zastaven xxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx právo.

(4) Týká-li xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxx-xx xxxxx xxxxxxxxxx nařízen x rozsahu xxxxxx, xxx xxxx xxxxx x uspokojení xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

§269 >>

(1) Xxxxxxxx xxxxx rozhodnutí zastaví xxxx na návrh xxxx x bez xxxxxx.

(2) X případech xxxxxxxxx v §268 xxxx. 1 xxxx. x) x x) xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx jednání.

(3) Xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, že se xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx x xxxxxx dávek xxxx xxxxxxx (§163).

Xxxxxxx xxxxxx rozhodnutí

§270 >>

(1) Spolu x xxxxxxxxx výkonu xxxxxxxxxx xxxxx soud i xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx výkonu xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xx xxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xx xxxxx xx náhradu xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Plátce xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx náhradu xxxxxxx, xxxxx mu vznikly xx kalendářní xxxxx, x němž provádí xxxxxx xx mzdy xxxxxxxxx. Náklady plátce xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Provádí-li xxxxxx xxxx zároveň xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx, náleží xx náhrada nákladů xxxxx xxxxxx. Xxxxx xx částku xxxxxxx xxxxxxx, xxx nebyla xxxxxxxx xxxxx §289 xxxx. 2, §291 xxxx. 3 xxxx §293 xxxx. 1 xx sražené xxxxxx xxxx xxxxx vyplacením xxxx xxxxxxxx, xxxxxx.

(3) Xxxxxxx provedení xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx stát. Xxxx xx ve xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx, kterou xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx předpoklady xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxx xxxxxxx xxxxxxx výkonu xxxxxxxxxx použije xx x xxxxxxxxxx §147 xx 150.

§271 >>

Dojde-li x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx výkonu xxxxxxxxxx, rozhodne xxxx x náhradě nákladů, xxxxx účastníkům xxxx xxxxxx mzdy xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx, x xxxxxx důvodu x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, aby vrátil, xx xx povinný xx náklady xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx.

§272

§272 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§273

§273 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§273a

§273a xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§273b

§273b xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

Použití ustanovení x xxxxxx xxxxxxxxxx

§274

(1) Xxxxxxxxxx §251 xx 271 xx použije s xxxxxxxx §261a xxxx. 2 x 3 x xx xxxxx

x) xxxxxxxxxxxxx rozhodnutí xxxxx x jiných orgánů xxxxxxx v trestním xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx nebo postihují xxxxxxx;

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx ve xxxxxxxx xxxxxxxxxx;

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx jimi schválených;

d) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx státních xxxxxxxxx x xxxxx xxxx schválených;

e) xxxxxxxxxx xxxxxx xx svolením x vykonatelnosti sepsaných xxxxx xxxxxxxxxx zákona; 150)

x) vykonatelných xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx;

x) xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx; 147)

h) xxxxxx vykonatelných xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx zákon;

s xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx ve xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx §337 xx 337h xx xxxxxxx x xxx xxxxxxx rozvrhového xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx 210) xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx daně.

§275 >>

(1) Xxxxxxxxxx x vykonatelnosti opatří xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx, xxxxx xx xxxxx, u xxxxx x dohod xxx xxx xxxxx, který xx schválil.

(2) Xxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx potvrzení x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxx xxxxxxxxxx výkonu xxxxxxxxxx soud v xxxxxxxxx xxxxxxxxx x §274 xxxxxxxxx si xxxxxx xxxxxxxxx orgánu, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx exekuční xxxxx, xxxxx který xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx, o xxxxxxx xxxxx jde.

Hlava XX.

Xxxxxx xx xxxx

Xxxxxx srážek

§276 >>

Srážky xx xxxx lze xxxxxxxx jen xx xxxx výkonem rozhodnutí xxxxxxxx pohledávky x xxxxxxxxxxxxxx.

§277 >>

(1) Srážky xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxx, která xx xxxxxxx tak, xx xx xx xxxx xxxxxx záloha xx xxx x xxxxxx xxxxxxxxx osob xxxxxxx x příjmů xx xxxxxxx činnosti, xxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx zaměstnanosti x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx pojištění (xxxx xxx "xxxxxxx xxxxxx"). Srážené xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x sazeb xxxxxxxx pro povinného x xxxxxx, za xxxxx xx xxxxx xxxx zjišťuje.

(2) Xx xxxxx xxxx se xxxxxxxxxxxx i xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx, x xxxx je x xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxx, x xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx cestách.

§278 >>

Povinnému xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx; způsoby jejího xxxxxxx stanoví xxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "nezabavitelná xxxxxx").

§279 >>

(1) X xxxxx mzdy, která xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx dolů na xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx korunách, xxx xxxxxx x vydobytí xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 2 xx xxxxxxx dvě xxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxx-xx xxxx xxxxxxx x xxxxxx úhradě, uspokojují xx xxxxx x xxxxxxxxx pohledávkami z xxxxx třetiny. Paušálně xxxxxxxxx náhrada xxxxxxx xxxxxx xxxx se xxxxxxxxxx xxxx všemi xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx z xxxxx třetiny.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx

x) pohledávky xxxxxxxxx;

x) xxxxxxxxxx náhrady xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx;

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx;

x) pohledávky xxxx, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx dávkách xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx zabezpečení a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx pojištění,

g) xxxxxxxxxx náhrady přeplatků xx xxxxxxx v xxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxx rekvalifikaci,

h) xxxxxxxxxx xxxxxxx přeplatků xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx regresní xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx pojištění,

j) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx nebo odměny x sníženého platu xxxx snížené odměny, xxxxxxxxxxx x období xxxxxxx 14 xxxxxxxxxxxx xxx a xx 1. xxxxx 2011 xx 31. xxxxxxxx 2013 v období xxxxxxx 21 xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx za náhradní xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx nařízením xxxxxx, xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx mzdy xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxx xxx xxxxxxx. Xxxxx zjištěná xxxx xxxxxxxxxxx část xxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx třetině xxxxxx xxxxx mzdy x xxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; zbývající xxxx xx xxxxxxxx x xxxxx třetině.

§280 >>

(1) Xxxx-xx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx x vydobytí xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x první třetiny xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx pořadí xxx xxxxxx xx xx, zda xxx x xxxxxxxxxx pohledávky xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Dochází-li xxxxx §279 odst. 1 xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx, uspokojí xx x xx xxx zřetele xx xxxxxx nejprve xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx výživné xxxxx xxxxxx zákona x teprve pak xxxxx xxxxxx (odstavec 3) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Nepostačí-li xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx pohledávek xxxxxxxxx, xxxxxxxx xx nejprve xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x pak xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx dobu, x xx xxxxx poměru xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx-xx xxxxxx xxxxxxx z xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx pohledávek xx náhradní xxxxxxx, xxxxxxxx se tyto xxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx-xx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x druhé xxxxxxx kryto xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx se xxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxxxxxx xx řídí xxxx, kdy xxxx xxxxxx xxxx doručeno xxxxxxxx výkonu xxxxxxxxxx. Xxxx-xx mu xxxxxxxx xxxxx dne xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, mají xxxx pohledávky xxxxxx xxxxxx; xxxxxxx-xx xxxxxx xx ně připadající x xxxxxx plnému xxxxxxxxxx, xxxxxxxx se xxxxxxx.

§281 >>

Provádět srážky xx mzdy ve xxxxxx rozsahu, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxxx, x xx x xxxx x tím xxxxxxx xxxxxxxx.

Nařízení x provádění xxxxxx

§282 >>

(1) X xxxxxxxx výkonu xxxxxxxxxx xxxxxxx soud plátci xxxx, xxx xx xxx, xxx xx xxxx nařízení výkonu xxxxxxxx, prováděl ze xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x nevyplácel xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxx doručí xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxx xxxx. Xxxxxxxxx a xxxxxx mzdy xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx.

(3) Povinný ztrácí xxxx, xxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx rozhodnutí xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x nařízení xxxxxx rozhodnutí (§294 xxxx. 3), xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx, která xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx.

§283 >>

Jakmile xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxx x tom xxxxxx xxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx oprávněnému částky xxxxxxx ze xxxx xxxxxxxxx.

§284 >>

(1) Xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (§276).

(2) Xxxxxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxx bylo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xx dávky, které xx xxxxxx splatnými xxxxxx x xxxxxxxx. Xxxxx platí, xxxx-xx x rozhodnutí povinnému xxxxxxx zaplatit xxxxxxxxx xxxxxx xx splátkách.

(3) Xxxxx-xx během xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx podle §163, xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx výživného; zvýšené xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx zbytek xxxxxxxxxx.

§285 >>

(1) Vyplácí-li xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx (xxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx), xxxx xxxxxxxxx srážky xxxxxxx xxxxxxxxx již xx xxxxxx. Výplatu xxxxxx xxxxxxxxxxx provede xxxx xxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xx-xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx až xx xxx, xxx xxx byla xxxx xxxxxxx mzdy xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx se x xxxxxxxxx xxxxxxx x srážky se xxxxxxxx xxx, xxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxx měsíc právo xxx xx xxxx, xxxxx xx ještě xxxxxxxxx xxxxxx.

§286 >>

Xxxxxxx-xx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, je xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx za xxxxx xxxxx xxxxxxx.

§287 >>

(1) Xxxxxxx-xx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xxx stanoví §277 xx 280, x oznámí-li to xxx soudu, vyzve xxxx xxxxxx xxxx, xxx xxxxxx xx xxxx povinného xxxxxxx xxx xxxxxx, xx xxxxxx xx oprávněný xxxxxxx, xxxxxxxxxx-xx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx podle xxxxxx xxxxxx. Přesáhne-li xx, xxxxxxx plátce xxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx §277 xx 280.

(2) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xx svůj xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx. Xxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx mzdy.

(3) Xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, kdy xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx další nařízení xxxxxx rozhodnutí xxxxxxxx xx mzdy xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxx nižších xxxxxx. Xx xxxxxx dne xxxxxxx plátce xxxx xxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx.

§288 >>

Požádá-li o xx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxx povinný, xxxx soud, xxxx xxxxxx xx xxx x příslušném xxxxxxxxx xxxxxx xx mzdy xxxxxxxxx xxxxxxx, a xx-xx více xxxxxxxxxxx, xxxxx x ní xxxxxxxx xx každého x nich.

Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx rozhodnutí

§289 >>

(1) Xxxxxx-xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx podle §266 xxxx. 1, xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx dne, xxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx soudu, xxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx-xx xxxx xxxxxx xxxxxx rozhodnutí xxxxx §266 odst. 2, xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx, xxx nevyplácí xx xxxxxxxxxxx, dokud nebude xxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx-xx soud výkon xxxxxxxxxx, xxxxxxx plátce xxxx sražené xxxxxx xxxxxxxxx. Xx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx jejich vyplacením xxxxxxxx xxxxxxxxxx náhradu xxxxxxx.

§290 >>

(1) Vyjde-li x řízení xxxxxx, xx povinný xx xxxx 2 let xxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxx výkon xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx mzdy xxxxxxx. Nařízený xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx ze xxxx xxxxxxx soud x xxxxx, vyjde-li x xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx 3 xxx xxxx alespoň x xxxxxx xxxx, xxx x ní xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxxxx může xxxxx x plátce mzdy.

(2) Xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx mzdy, xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx již xxx xxx xxxxx výživné x lze xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xx svému xxxxxxx x xxxxxx k xxxxx xxxx výživné xxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxx provedených xxxxxx

§291 >>

(1) Xxxxxxxx částku xxxxxxx xxxxxx mzdy xxxxx xxxxxxxxxxx. Xx-xx xxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxx zaslat xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxx výplatu. Xxxxxx xxxx xx xxxxxxx zaslat sraženou xxxxxx soudu, jestliže xx xx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxx xxx xx xxxx xxxx peněžitou xxxxxxxxxx, xxxxxx xx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxx xxxx, xx xxx xxxxxxxxx x xxx, xx xxxxxxxx x xxxxxxxx výkonu xxxxxxxxxx xxxxxx právní moci, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx ze xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx být xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1.

§292 >>

Xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx srážky xxxxx a xxxx, xxxxxxx-xx xx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx-xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxx, xxx mu xxxx xxxxxxxx vyrozumění, xx xxxxxxxx xxxxxx rozhodnutí xxxxxx xxxxxx moci xxxx kdy xxxxxxx xxxxx měsíční xxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx proti xxxxxx xxxx x xxxxx xxxxx na xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxx xxxxxx mzdy

§293 >>

(1) Xxxxx-xx xx xx nařízení výkonu xxxxxxxxxx xxxxxx mzdy, xxxxxxxx xx nařízení xxxxxx xxxxxxxxxx srážkami xx xxxx x xx xxxx povinného x xxxxxx plátce xxxx. Xxxx xxxxxx xxxx poté, xx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §294 xxxx. 3, xxxxxxx xxxxxxxx stanovenou xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx před xxxxxx xxxxxxxxxx nebo zasláním.

(2) Xx xxxxx xxxxxx xxxx xx považuje x xxxxxxxxx dávek xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení. Xxxxx xxxx xxxxxx mzdy xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx mzdy xxxxxxxx xxxxxxxx pro výkon xxxxxxxxxx srážkami xx xxxx, xxxxxxxxxx §294 xx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx §295 se xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxx srážky xxxxxx xxxxxx plátci xxxx xxx dnem, xxx xx xx xxxxxxxxx xxxx od xxxxxxxxxxx plátce mzdy xxxxx, xx byl xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx ze xxxx povinného x xxx jaké pohledávky; xxxxxxx-xx xx o xxxxxx xxxxxxxxxxx nový xxxxxx xxxx xxx xxxxx, xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx, xxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §294 odst. 3. Xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx oprávněného xxxxx §280 xxxx. 3, xxxxxxx xx zachováno x x xxxxxx xxxxxx xxxx.

(4) Dochází-li xx změně xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 x průběhu xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxx, případně x xxxxx xxxx, xxxxxxxxxx-xx xxxx xxxx nezabavitelné xxxxxx, xxxxxxxxx plátce xxxx.

(5) Pokud xxxx x dosavadního xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx částky, xxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxx xx mzdu (xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx výši xxxxxxx xxxx xxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxx je xxxxxxx xxxx skutečnosti xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx kterém dochází xx xxxxx xxxxxx xxxx.

§294 >>

(1) Xxx, xxx xxxxxxx zaměstnance xx xxxxx, xx xxxxxxx vyžádat xx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx tím, x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x tom, zda xxx nařízen xxxxx xxxxxxxxxx srážkami x xxxx xxxx, xxxxxx xxxxxx x x xx xxxxxxxx. Takové xxxxxxxxx je povinen xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, který x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx; xx obdobně xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx (§299), x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, jestliže bylo xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx-xx xxx, x xxxx povinný xxxxxxxxx nově xx xxxxx, xx xxx xxxxxxx výkon xxxxxxxxxx xxxxxxxx z jeho xxxx, xxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx výkon xxxxxxx.

(3) Xxxx xxxx, x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx do xxxxx, xxxxxx xx vlastních xxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx srážkami ze xxxx, seznámí ho x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxx dosud xxxxxxxxxxx srážek, uvede, xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxx kterou xxxx xxx srážky xxxx xxxxxxxxx, x xxxx xx xxxx xxxxxx; xxxxx xx, xxx xxx xxx, xxx xx bude xxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xx mzdy xxxxxxxxx pokračoval, a xxxxxxxx xx na xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx rozhodnutí xxxxxxxx xx mzdy.

§295 >>

(1) Xxxxxxx-xx xxxxxxx pracovat u xxxxxxxxxxx plátce mzdy, xxxx xx xxxxxxx xx jednoho xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx. Do xxxxxxx týdne xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xx nastoupil xxxxx u xxxxxx xxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx, xx x xxxx přestal povinný xxxxxxxx. Zároveň xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxx soudu, xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx x xxxx pořadí xxxx xxxx pohledávky.

§296 >>

(1) Xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x §294 odst. 1 x 2 nebo x §295 xxxx. 2, může xx xxxxxxxxx domáhat, xxx xx xxxxxx mzdy xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xx xxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxxx mzdy xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx uvedených x §294 x 295 xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx i xxxxxx xxxx pořádkovou xxxxxx (§53).

Xxxxxxx xxxxxx xxxx

§297 >>

(1) Pobírá-li xxxxxxx xxxx od xxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx.

(2) Xxxxxx xx xxxx je xxxxx xxxxxx mzdy xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx, xxx xx xxxx doručeno xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx-xx xxxxxxx do xxxxx, xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx dosavadního xxxxxx xxxx, použije xx xxxxxxx ustanovení §293, 294 x 296.

§298 >>

(1) Xxxxxxxx-xx xxxx provádění xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxx xxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx nedosahoval x xxxxxxxxx plátce xxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxx oznámit xx xxxxx. Xxxx xxx xxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx. Xxxx xxxx též xxxxx, xxxxxxx xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxx xxx jen xxx xxxxx xxxxxxx, xxx xx prováděl xxxxx některý x xxxxxx xxxx x xxx ostatní x xxxxxxxxx xxxxxx zatím xxxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx-xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx mzdy xxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx. Xxxx xxxxxxx, xxx celkově xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx-xx xx, vyplatí xxxxx xxxxxxxx částku xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx-xx xx, vyplatí xxxx ze xxxxxxx xxxxxx oprávněnému jen xxxxx, kolik xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxx vrátí xxxxxxxxx.

Xxxxxx z xxxxxx xxxxxx

§299 >>

(1) Xxxxxxxxxx x xxxxxx rozhodnutí xxxxxxxx xx mzdy xx xxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x platu, xx služebního příjmu, xx služebního xxxxx, x xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx nebo dohody x xxxxxxxxx xxxxx, x odměny xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, z xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx územních xxxxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxx poskytovány xxxxx xx, xxxxx xxxx

x) xxxxxxx mzdy xxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx 173),

c) xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx 173),

d) xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx v xxxxxxxxxxxxxxx, podpora xxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx poskytnutá v xxxxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx") 220),

h) peněžitá xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx povahy poskytnutá x xxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxx,

x) náhrada xx xxxxxx na xxxxxxx xx xxxx dočasné xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xx výdělku xx xxxxxxxx xxxxxxx pracovní xxxxxxxxxxxx,

x) dávky xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) výsluhový xxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx bezpečnostních xxxxx,

x) mzdové xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx neschopnosti xxxxxxxxxxxxxx 221).

(2) Xxx-xx o xxxxx xxxxxxxxxx srážkami x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxxx platí úhradu xxxxxxx za xxxxxxxxxxx xxxxxxxx služby xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxx za xxxxxxxxxxx sociální xxxxxx x xxxxxx rovnající xx povinnému xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx zákona x xxxxxxxxxx službách 222).

(3) Xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, nesmí xxx xxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx vzhledem xx svým xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx potřebuje. Výši xxxx xxxxxx xxxx xxxx v xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx; x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx.

(4) X xxxxxxxxxx xx xxxxxx vypočítávají xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx platu, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxx odměny, xx xxxxxxx byla xxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx právními předpisy 220). Xxxxxxxx-xx xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx uvedených v xxxxxxxxxx 1 až 3 v xxxx, xxxxx se xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, služebního příjmu, xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx, ze xxxxxxx xxxx odvozena výše xxxx xxxxxxxxx výše xxxxxxxxxx stanovená xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx "xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx"), xxxxxxxx se xxxxxxxxxx násobky xxxxxxxxxx xxxxxxx, měsíčního platu, xxxxxxxxxx příjmu, služebního xxxxx nebo xxxxxx xx dobu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x výkonu rozhodnutí xxxxxxxx ze mzdy.

§300 >>

§300 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 264/2006 Sb.

§301 >>

(1) Xxxxx xx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx ze xxxx xxxxxx o xxxxxx xxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx osobu, xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x příjmů xxxxxxxxx x §299.

(2) Xxxxx xxxx orgán veřejné xxxx, xxxx xxxxxx xx xxxxxxx nárok xx xxxxx státní xxxxxxxx podpory nebo xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx jednorázově, xxxx xx xxxxxx xxxxx §299 odst. 1 xxxx. b) xx x) a x) xx x), xxxxxx nárok xx xxxxxxxx stanovenou náhradu xxxxxxx, které jim xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx.

§302 >>

(1) Xx-xx xxxxxxx xxxxx práva xx xxxx x xxxxx xx xxxx xxxxxx, xxxxxxx x §299, xxxxxxxxx xx xxx, xxxxxx šlo x několik xxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxx po xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx místo mzdy xxxx xxxxx ní xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx uvedených x 299, xxxxxxxx xx nařízení xxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxx xxxxxx.

Xxxxx XXX.

Xxxxxxxxx pohledávky

Přikázání xxxxxxxxxx x xxxx x xxxxxxxxx ústavu

§303

(1) Xxxxx xxxxxxxxxx přikázáním xxxxxxxxxx x xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx z xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx působícího x xxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx.

(2) Výkon xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx povinný xxxxx xxxx dědic xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx zůstavitele má xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx (dále xxx "xxxxxxxxxxx jmění"). To xxxxxxx, xx-xx xxxxxxx xxxxx x pohledávkou xxxxx nakládat xxxx xxx-xx x výkon xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx dluhy xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x nutnou xxxxxxx xxxx xxxxxxxx jako xxxxxxxxxxx jmění.

§304

(1) X xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx z xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxx xx xxxxxxxx, xxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x účtu xxxxxxxxx xx do xxxx xxxxxxxx pohledávky x xxxxxx příslušenství xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xx započtení x ani xxxxx x nimi xxxxxxxxxx. Xxxxxx-xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx více xxxx povinného, xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxx, x xxxxx x xxxx bude xxxxxxxx pohledávka xxxxxxxx. X xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx dále uloží xxxxxxxxx, xxx xxxxx xx 15 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx x účtu nabyl xxxx substituční jmění, x pokud xxx x takovou xxxxxxxxxx, xxx xx xxxxx x xx xxxxx xxxxxxxx x xxx xxxx xxxxxxx rozhodnutí xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, a xxxxxxx tyto skutečnosti xxxxxxxxx vydanými xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxx veřejnými xxxxxxxxx notáře. Doloží-li xxxxxxx, že xxxxxxxxxx x účtu nabyl xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxxxxx uvedené xx xxxx xxxxx nebo xxxxxxxx-xx xxxx skutečnosti xxxxxx jinak, xxxx xxxxx xxxxxxxxxx zastaví.

(2) Xxxx xxxxxx usnesení x nařízení xxxxxx xxxxxxxxxx oprávněnému, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx ústavu. Xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx nesmí xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx peněžnímu xxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx ústavu doručeno xxxxxxxx x nařízení xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxx xxxx x xxxx xxxxx nakládat, x to xx xxxx vymáhané pohledávky x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx; xx neplatí x xxxxxxx platby, jejímž xxxxxx xx plnění xxxxxxxx xxxxxxxxxx, na xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx vedený x peněžního xxxxxx, xxxxx xxxxx xx xxxxxxx v xxxxxxxx x xxxxxxxx výkonu xxxxxxxxxx.

§304a

(1) Zákazy xxxxxxx x §304 xxxx. 1 a 3 xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx povinným xxxxxx xxx xxxxxxx xxxx (xxxxx), náhrad mezd (xxxxx) x dalších xxxxxx, která xxxxxxxxx xxxxxx za xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx výplatním xxxxxxx xxxxxxxx následujícím po xxx, kdy xxxx xxxxxxxxx xxxxxx doručeno xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx rozhodnutí; mzdy (xxxxx), náhrady xxxx (xxxxx) x xxxxxx, xxxxx nahrazují odměnu xx práci, splatné x xxxxxxx výplatních xxxxxxxxx xxx z xxxxxxxxxx z xxxx xxxxx do zániku xxxxxx xxxxxxxxxx hradit.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxxx uvedené x xxxxxxxx 1 xxxxxxx ústav xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx písemné xxxxxxxxxx, x němž xxxxx účel xxxxxx, xxxxxxxx částku x xxxxx zaměstnanců s xxxxxxxx výše xxxx (xxxxx), náhrady xxxx (xxxxx) xxxx jiných xxxxxx, xxxxx nahrazují xxxxxx xx práci, xxx jim xxxx xxx xxxxxxxxx; xxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxx být úředně xxxxxx.

(3) Xxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx povinnému xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx (xxxxx), xxxxxx xxxx (xxxxx) nebo xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx, xxxx zaměstnancům xxxxxxxxx, xxxxxxxx xx to xxxx xxxxx.

§304x vložen xxxxxxx předpisem x. 30/2000 Sb. s xxxxxxxxx xx 1.1.2001

§304x

(1) Xx-xx povinný xxxxxxxx osobou, zákazy xxxxxxx v §304 xxxx. 1 x 3 xxx xxxxxx xxxxx §307 odst. 2 x xxxx. 3 věty xxxxx xx xxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx trojnásobku životního xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx životního xxxxxx. Xx-xx x xxxxxxx xxxxxxxxx ústavu xxxxxxx xxxx účtů, xxxxx xxxx postiženy xxxxxxx xxxxxxxxxx přikázáním xxxxxxxxxx x účtu x xxxxxxxxx ústavu, xxxxxxx xx věta první xxxxx x xxxx x xxxx, na xxxx je x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx odstavce 2 xxxxxxxx xxxxxxxx, nedohodne-li xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxx prostředky podle xxxxxxxx 1 peněžní xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx jeho žádost xxxxxxx jednou x xxxxxxx xxxxxxx řízení x xxxxxx rozhodnutí, xxxx, xxx-xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pohledávky x xxxxx xxxx xxxxxxx k vydobytí xxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx řízení x xxxxxx rozhodnutí, x nichž xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx do xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx. X xxx xxxx xxx povinný xxx nařízení xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Zřídí-li xxxxxxx ústav xxxx xxxxx §304c odst. 1, převede xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx po xxxx xxxxxxx nevyplacené xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx xx tento účet.

(3) Xxxxxxx peněžních prostředků xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 oznámí peněžní xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Xx-xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx podle §262a xxxx. 4, xxxxxxxxxx xx zákazy xxxxxxx x §304 odst. 1 a 3 xxx xxxxxx xxxxx §307 xxxx. 1 x 2 na xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx peněžních prostředků, xxxxx xxxx xx xxxx v xxxxxxxx, x xxxx bylo xxxxxxxxx ústavu xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx rozhodnutí. Xx-xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx odstavce 1 věty první, xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x §304 xxxx. 1 x 3 ani postup xxxxx §307 xxxx. 1 x 2 xx částku xx xxxx podle odstavce 1 xxxx první. Xxxxxxx prostředky podle xxxx xxxxx nebo xxxx druhé xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxx xxxxxx; xxxxxxxx 2 xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx. X xxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx při xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx podle xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx doručení xxxxxxxx o nařízení xxxxxx rozhodnutí xxxxxxxxx xxxxxx. Xxx-xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x téhož xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx první xx výše xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx účinného k xxxxxxxx doručení xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx rozhodnutí xxxxxxxxx xxxxxx.

§304c

(1) Peněžní xxxxx, xxxxxxx soud xxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxx rozhodnutí přikázáním xxxxxxxxxx x účtu xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxx, co xx bylo xxxxxxxx xxxxxxxx podle §304d xxxx. 3, x xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx uzavřít xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx podmínek xxxxx xxxxxxxx 2 xx 6, §304d xxxx. 4 x §304e xxxx. 1 x 2 (dále xxx "xxxxxxxx xxxx") x chráněný účet xx uzavření xxxxxxx xxxxxx xx 5 xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx žádosti x xxxxxxx jedinečným způsobem xxx, aby bylo xxxxxx, xx xxx x xxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxx žádosti xx xxxxxxxxxx povinného, xx x xxxx xxxxxxxx xxxx v xxx xxxxxx xxxxxxx veden xxxxx xxxxxxxx účet. Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx účtu. Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx chráněný xxxx xx podmínek, xxxxx xx xxxx účet, xx který xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx; xxxxxxxx xxxxxx xxxx, xx xxxxx je veden xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xx nesmí xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxx, xxx xx xx xxxx xx něj veden xxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx rozhodnutí přikázáním xxxxxxxxxx z xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx účtu x téhož xxxxxxxxx xxxxxx, ze kterého xxxx na xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx, xx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x jiný xxxxxxxx účet, xxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxx xx 7 xxx od okamžiku, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pohledávky z xxxx x peněžního xxxxxx xxxxx nařídit. Xx xxxxxxx prostředky xxxxxxxx xx zřízení xxxxxxxxxx účtu do xxx, kdy xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §304e xxxx. 2 věty xxxxx xxxx xxxxx, xx účet, xx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, x xxxx xxxxxxxxx v oznámení xxxxx §304d xxxx. 3, se xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx na chráněný xxxx peněžní xxxxxxxxxx, xxxxx byly xx xxxxxxx xxxxxxxxxx účtu xxxxxxxx xx účet, xx xxxxx je xxxxx výkon xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, z xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx mzdy, plátce xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §317 xxxx. 1 xxxxxxxxx v oznámení xxxxx §304d xxxx. 3, xx konce xxxxxxxxxx dne, x xxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx, xx který xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xx-xx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx rozhodnutí xx více xxxx xxxxxxxxx, xxxx povinný x žádosti podle xxxxxxxx 1 také xxxx, xx xxxxxxx xxxxx ve xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx převáděny xxxxxxx prostředky. Byl-li xxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxx, xxxxxx, xxxx xx xxx xxxxxxx xxx veden výkon xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx do 14 xxx od doručení xxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxx peněžního xxxxxx, xx který je xxxxx němu xxxxx xxxxx rozhodnutí, x xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx; xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, který xx xxx zbytečného xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx dlužníku xxxxxx xxxxx §317 xxxx. 1, xxxxx byli xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxx §304d xxxx. 3. Dlužník xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx dítěte xxxxx §317 odst. 1 xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §304d xxxx. 2 na číslo xxxx xxxxx sdělení xxxxx podle věty xxxxx xxx dne xxxxxxxxxxxxx xx dni, xxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx doručeno. Xxxxx účtu určeného xxxxx věty druhé xxxxxx peněžní xxxxx xxxx xxxxxx, které xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xx xxx určení xxxx.

(5) Xxxxxxx ústav xxxxxxx xx chráněný xxxx xxxxx xxxxxxx prostředky xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 3, peněžní xxxxxxxxxx xxxxx §304b xxxx. 2 věty poslední x xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x chráněným xxxxx. Peněžní xxxxx xxxxxx svoji pohledávku x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v souvislosti x xxxxxxxxx účtem xxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x chráněného xxxx.

(6) Xxxxxxx xxxxx xxxxxx smlouvu o xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxx závazek x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx této xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxx smlouvy xxxxxxx xxxxxxxxxx zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu nebo xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

§304x xxxxxx právním předpisem x. 38/2021 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.7.2021

§304x

(1) Dlužník xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx podle §317 xxxx. 1 xx 3, §318 xxxx 319, plátce xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx příjmu xxxxx §299 xx xxxxxxxx xxxxxx vystaví xxxxx xxxx povinnému bez xxxxxxxxxx odkladu xxxxxxxxx x čísle účtu, x nějž xxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xx-xx xxxxxxxx xxxxx, k xxxxxx xxxxx má xxxxxxx xxxxxx xxxxx §317 xxxx. 1 xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xx věta xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx podle §317 xxxx. 1 x xx dlužníka dítěte xxxxx §317 xxxx. 1 (xxxx xxx "xxxxxxx x výživného"). X xxxxxxxxx se xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx povinného, xxxxxx xxxx, xxxxxx jiného xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx, číslo xxxx xxxxxxxxx, na xxxxx xxxx tyto pohledávky xxxx xxxxxx vypláceny, x datum xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Dlužník povinného, xxxxxx xxxx, plátce xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx z výživného xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx. Xxxx xxxxxx dlužníka xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x vystavení xxxxxxxxx xx žádost xxxxxxxxx.

(2) Dlužník povinného, xxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx x xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx") xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx xx xxx, xxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §304e xxxx. 2 xxxx xxxxxxxx, x xxxx, xxxxx číslo bylo xxxxxxx x xxxxxxxxx, xx účet xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx je xxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxx jiné příjmy xxxxx xxxxxxxx 1. X xxx xxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxx.

(3) Xxxx oznámí xx xxxxxx povinného xxx zbytečného xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, na který xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx proti xxxxxxxxx x na xxxxx xxxx xxx pohledávky xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 připisovány. Xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx. Při xxxxxx oznámení xxxxxxx xxxx z xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1.

(4) Xx-xx výkon xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxx veden x xxxxxxxx více xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx §304c xxxx. 2 xx 5 xx xxxxxxx výkony rozhodnutí xxxxxx xx tento xxxx k xxxxxxxx xxxxxxxx oznámení xxxxxxxxx xxxxxx, x xx xxxxx výkony xxxxxxxxxx, xxxx-xx usnesení x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §304e xxxx. 2.

§304x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 38/2021 Xx. s xxxxxxxxx od 1.7.2021

§304x

(1) Xxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx. Xxxxx-xx x řízení xxxxxx, xx xxxx xxx xxxxxxxxx zřízeno xxxx xxxxxxxxxx xxxx, rozhodne xxxx, xxxxx x xxxxxx účtů zůstane xxxxx chráněným. Xxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxx, xx účet xxxx xxxxxxxx, xxxxx-xx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx úmyslně nepravdivé xxxxx peněžnímu xxxxxx x xxxxxxxxxx podle §304c odst. 1 xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx z xxxxxxxxxx příjmu v xxxxxxx xxxxx §304d xxxx. 1. Xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxx ústavům, x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx. Peněžním xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx rukou. Xxxxxxx ze smlouvy x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx dnem xxxxxxxxxxxx xx xxx, x xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx doručeno usnesení xxxxx xxxx xxxxx, xxxxx-xx x peněžní xxxxx, xxxxx má xxxx xxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxxxx-xx xx dále xxxxx, nevztahují xx xx xxxx, xxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxx xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx, x němž xxx xxxx, xx kterého xxxx xxxxxxxxx peněžní xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxx xx něj přestal xxx veden xxxxx xxxxxxxxxx, §304c, 304d x xxxxxxxx 1 x 3; xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxx dohodnout xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx. Xx-xx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxx xx marném xxxxxxxx 14xxxxx xxxxx xxxxx §304c xxxx. 4, x níž měl xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx vedený u xxxxx xxxxxxxxx ústavu. Xxxxxxx ústav xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx, xx xx xx xxxx, xxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx §304c, 304d x odstavce 1 x 3 xxxx xx zanikl xxxxxxx xx xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxx; povinný xxxx potvrzení xxxxx xxx zbytečného xxxxxxx xxxxxxxx z chráněného xxxxxx.

(3) Xxxxxx-xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx podle §304d xxxx. 2, xxxx xx xxxxxxxxx domáhat, xxx mu xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xx měl xxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx povinnost xxxxxx. X xxx xxxx xxx xxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx §304d xxxx. 1 xxxxxx.

(4) X xxxxxxxx x xxxxxxxx výkonu xxxxxxxxxx xxxx poučí povinného xxxxx §304c, 304d x xxxxxxxx 1 xx 3.

§304e vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 38/2021 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.7.2021

§305 >>

X xxx, xx xxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx právní xxxx, xxxx xxxxxxxx oprávněného x xxxxxxx ústav; xxxxxxxxx xxxxxx vyrozumění xxxxxx xx vlastních xxxxx.

§306 >>

(1) Xxxxxxxxx-xx xxxxx zákon xxxxx, xxxxxxxx výkonu rozhodnutí xx vztahuje xx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxxx na pohledávku xxxxxxxxx x xxxx xx xxxx, x xxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx, x xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x nařízení xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx i xx xxxxxxxxxx z xxxx, xxxxx xxxxxxx xxx, xx xx xxxx došly peněžní xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xx šesti xxxxxx xxx dne, xxx xxxx peněžnímu xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §305; povinnost xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxx 94) x xxxxxxxxxx §304a xxx xxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx z xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x peněžního xxxxxx xx xxxxxxxx pouze xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xx xxxx, x xxxx xxxx xx xxxx peněžní prostředky x xxxxxxxx, x xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxx xx xxxxxxxx 1 použije xxxxxxx. Xx xxxxxx xxxxxxxxxx přikázáním pohledávky x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx §307 xxxx. 3 nepoužije.

(3) Xxxxxxxxxx (§307, 308, §309a xxxx. 1 x 3) výkon xxxxxxxxxx zaniká.

§307

(1) Xxxxx xxxxxxxxxx xx provede xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx příslušenství x xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxx-xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx účtů xxxxxxxxx, xxxxxxx peněžní xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx účtů xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxx, xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §305; xxxx-xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxx, provede peněžní xxxxx xxxxx rozhodnutí xx xxx, xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx. Výkon xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x účtu xxx x částečnému xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx-xx xxxxx odstavce 2 xxxxxxxx pohledávka x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, provede peněžní xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxxxx xx xxx, x xxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Nedojde-li x xxxx xx xxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxx vyrozumění xxxxx §305, provede xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx ohledně xxxxxxxxx xxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle §304b xxxx. 1 věty xxxxx rovněž xx xxx, který následuje xx uplynutí uvedené xxxx, popřípadě oprávněnému xxxxx, xx xx xxxx povinného xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx x účtu xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx ji xxxxxxx x xxxxx, xxxxxxxxxxx-xx x xxxx plnému xxxxxxxxxx.

(4) Odepsanou xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx ústav xxxxxxx oprávněnému vyplatit, x xxxx xx xxxx němu peněžitou xxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxx mohl xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx xxxxxx rozhodnutí xx xxxxxxx ústav xxxxxxx x rozsahu xxxxxx vyplaceného xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

§308

(1) Xxxxxx-xx xxxx xxxxxx výkonu xxxxxxxxxx (§266) x xxxx-xx xxxxxxxxx ústavu xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx před xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx peněžní xxxxx xxxxx rozhodnutí, xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxx xxxxxx.

(2) Zastaví-li xxxx xxxxx xxxxxxxxxx, zanikají xxxx právní xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx povinnosti peněžního xxxxxx xxxxx §304 xxxx. 1 x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx v §304 xxxx. 3, §306 x 307; byl-li xxxxx xxxxxxxxxx zastaven xxxxxxxx, platí to xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxx. O xxx, xx usnesení x xxxxxxxxx (xxxxxxxxx zastavení) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx vyrozumí.

§309 >>

(1) Xxx-xx xxxxx rozhodnutí xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x téhož xxxx nařízen k xxxxxxxx více pohledávek, xxxxxxxxxx xx jednotlivé xxxxxxxxxx podle xxxxx xxxxxx.

(2) Pořadí xxxxxxxxxx, xxx něž xxx xxxxxxx výkon xxxxxxxxxx, xx řídí dnem, xxx xxxx peněžnímu xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x nařízení výkonu xxxxxxxxxx; xxxx-xx xx xxxxx xxx doručena xxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxx pohledávky xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx-xx xxxxxxxxxx x xxxx povinného x uspokojení všech xxxxxxxxxx pohledávek xx xxxxxxx pořadím, xxxxxx xx poměrně; xxxxxxxxxx §316 xxxx. 2 x 3 xx xxxxx xxxxxxx.

(3) Byl-li xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx povinného xxxxxxx x vydobytí xxxx xxxxxxxxxx povinného, xxxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxx x §304 xxxx. 1 x 3 xx xxxx xxxxxxx x §304b xxxx. 4 x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

§309x

(1) Byla-li pohledávka x účtu xxxxxxxxx xxxxxxxxx podle zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx jeho xxxxxxxx x xxxx-xx tato xxxxx xxxxxxxx pořadí xxx xxxxxxxxxx, xxx xxx xxx xxxxxxx xxxxx rozhodnutí, lze xxxxx rozhodnutí přikázáním xxxxxx xxxxx dotčené xxxxxxxxxx x účtu, xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxx xxx xxxxx, xxxxxxxx práva xxxxxxx, xxxx xx xxxx xxxxxxx prostředky z xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx provede xxxxx §307 xxxx. 2 x 3, xxxxxxxxx x xxx, xxxxx xxxxxxxxx poté, xx xx x xxxxx xxxxxx dozvěděl.

(2) Xxxx-xx xxxxx uvedená v xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxx xxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx k xxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxx-xx xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 stejné xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxx niž byl xxxxxxx xxxxx rozhodnutí, x nestačí-li xxxxxx xxxxx nedotčená část xxxxxxxxxx x xxxx, xx niž xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx (§306 odst. 1), x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx pohledávky, xxxxxx xx vymáhaná xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx její xxxxxxxxxx xxxx, poměrně; xxxxxxxxxx §316 xxxx. 2 a 3 xx xxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §307 xxxx. 3.

(4) Pro xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx.

§310 >>

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx z xxxx x peněžního xxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx nejsou xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx u xxxxxxxxx xxxxxx.

§311 >>

Nepostupuje-li xxxxxxx xxxxx xxx, jak xx xx ukládají xxxxxxxxxx §304 xxxx. 1 x 307 xx 309a, může xx oprávněný xxxxxxx, x xx i xxxxx, když xx xx xxxx povinného xxxx dostatek prostředků, xxx mu xxxxxxx xxxxx zaplatil částku, xx xxxxxx xx xxx právo, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

§311a

Je-li xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxx, xxxxxxx se §303 xx 311 xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx účtu xxxxxxx povinnému obdobně.

§311a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 293/2013 Sb. x účinností xx 1.1.2014

Xxxxxxxxx jiných xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

§312

(1) Xxxxx rozhodnutí xxxxxxxxxx xxxx peněžité xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx z xxxx x xxxxxxxxx ústavu xxxx xxxxxx uvedeného x §299 xxx xxxxxxx x x xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxx xxxxxxxx teprve x xxxxxxxx, xxxxx x x xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx z xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx vznikat.

(2) Xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 i x xxxxxxx, xx xxxxxx vyplývající xx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxx vázáno xx xxxxxxxx věku xxxx xxxx xxx xxxx. Je-li xx xxxxxx, xxxx po xxxxxx xxxx xxxxxxxx x nařízení xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx svým xxxxxxxxxxx prohlášení xxxx xxxxxxxxx k výpovědi xxxxxx xxxxxxx xxxx x žádosti x xxxxxx. Souhlas xxxxx xxxxx, xx-xx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx usnesením x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxx právních xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx podpory x xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx nejsou xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, nelze xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxxxxxx postihuje xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx oprávněného a xxxxxx příslušenství, xxx xxx xxx xxxxxxx.

§313

(1) X xxxxxxxx xxxxxx rozhodnutí zakáže xxxx xxxxxxxxx, aby xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx mu, xxx xxxxx do 15 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx nabyl xxxx xxxxxxxxxxx jmění, x xxxxx jde x xxxxxxx xxxxxxxxxx, zda xx xxxxx x xx xxxxx xxxxxxxx x zda xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx správou xxxx xxxxxxxx jako xxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo ověřenými xxxxxxxx orgány, xxxxxxxxx xxx veřejnými xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx-xx povinný, xx xxxxxxxxxx z xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx jmění, a xxxxxxxx-xx další xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx být xxxxx věty xxxxx xxxxxxxx, nebo xxxxxxxx-xx xxxx skutečnosti xxxxxx xxxxx, soud xxxxx xxxxxxxxxx zastaví. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxx xx xxxxxxxx, xxx xx bylo xxxxxxxx xxxxxxxx výkonu xxxxxxxxxx, povinnému xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, provedl xx xx xxxxxxxxx xxxx x xx xxxxx nakládal.

(2) Xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx výkonu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, povinnému x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx je xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx být xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx povinného.

(3) Xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx okamžikem, xxx xxxx dlužníkovi xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx výkonu rozhodnutí.

§314 >>

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx o nařízení xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxx x xxx xxxx xxxxxxxxxxx x dlužníka xxxxxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx.

§314x

(1) Xxxxx xxxxxxxxxx xx provede xxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx moci xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx vyplatí xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxxxx výkonu postižena.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx je xxx splatná, oprávněnému x den, který xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx podle §314; xxxx-xx pohledávka xxxxxxxxx x tento den xxxxx splatná, xxxxxxx xx oprávněnému, xxxxxxx xx stane xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx oprávněnému se xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx povinnému.

§314a xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 30/2000 Xx. s xxxxxxxxx od 1.1.2001

§314x

(1) Je-li xx xxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxx podle §314a xxxxxx prodej xxxxxxxxxx x xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §328b, §329 xxxx. 1 až 6 x §329a xx 330a.

(2) Zaplatí-li vydražitel xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxx, přejdou xx vydražitele xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x pohledávce xxxxxxx xxxxxxxx povinnému, x xx x právními xxxxxx k okamžiku xxxxxxx xxxxxxxx. Přechod xxxx x dražbě xxxxxx xxxx dlužníkovi xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zástavním xxxxxx, xxxxxxx nebo jiným xxxxxxxx, xxxx oznámí xxxxxxx xxxx v xxxxxx x osobě, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx-xx soudu xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

§314c

(1) Xxxx-xx pohledávka xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu 154) xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx dluhu xxxxxxxxx xx prospěch xxxx xxxxxxxx a xxxx-xx xxxx práva xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx, pro xxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxx výkon xxxxxxxxxx takto xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx její xxxxx, xxxxxxx xxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxx by xxxxxxxxxx xxxx zcela xxxxxxxxx věřiteli xxxxxxxxx. X xxxxxxx případě xxxxxxx povinného xxxxxxxxxx (xxxx xxxx) vyplatí xxxxxxxxxxx xx xxxx, xx xx o xxxxxx práva xxxxxxxx; xxxxxxxxxx §314a xxxx. 2 xxx není xxxxxxx.

(2) Xxxx-xx práva xxxxxxx x odstavci 1 pozdější xxxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxx xxx byl xxxxxxx xxxxx rozhodnutí, xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx x nim xxxxxxxxxx.

(3) Xxxx-xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxx xxxx pohledávka, pro xxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, a xxxxxxx-xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx část xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx (§312 xxxx. 3), x xxxxxx xxxxxxxxxx vymáhané xxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx neuhrazená část, xxxxxxx.

(4) Xxx xxxxxx xxxx uvedených v xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx.

§315

(1) Xxxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pohledávku xxxxx §314a odst. 2, popřípadě podle §314c xxxx. 1 x 3, může xxxxxxxxx xxxxx dlužníku xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx návrh xx xxxxx rozhodnutí, xxxxxxxx xxx xxxx podat xxxxxxx, xxxxx se xxxxxxx vyplacení xxxxxxxxxx x řízení xxxxx xxxxx xxxxx, popřípadě x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxx s dlužníkem xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx uzavřít xx xxxx xxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx. Dlužník xxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx svou vlastní xxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Neuplatní-li xxxxxxxxx včas x xxxxx, popřípadě x xxxxxx orgánu xxxxxxxxxx xxxxxxxxx vůči xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx neoznámí-li xxxxxxxxx, xx ji xxxxxxxxx, odpovídá xxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xx xx tím xxxxxxxxx xxxxxxx.

§316 >>

(1) Byl-li xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx doručeno xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx-xx xx xxxxx xxx doručeno xxxxxxxx xxxxxx rozhodnutí xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxx z pohledávky xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx povinného xxxx pohledávky xxxxxxx.

(2) Xx-xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, může xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx soudu, xxxxxxxx xx xx na xxxxxx některého x xxxxxxxxxxx nařídí soud. Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x vyplatí jim xxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx.

(3) Odevzdáním xxxxxxx xxxxxx xxxxx zprošťuje xx dlužník xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxxx xxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx

§317

(1) Výkonu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx pojišťovna, xx-xx xxx náhrady xxxxxxx k novému xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xx dítě. Xx xxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx zákona x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx pomoci x xxxxxx nouzi, xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxx, z xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx , příplatek x xxxxxxx ke zmírnění xxxxxxxxx xxxxx způsobených xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx sociální, xxxxxxxxx x důchodu x xxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx ocenění xxxxxxxxx xxxxxxxxx boje xx xxxxx a xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx po xxxx x jednorázově xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx a pěstounské xxxx.

(3) Výkonu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx nabyl xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx. To xxxxxxx, xx-xx xxxxxxx xxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxx nakládat xxxx xxx-xx o xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx zůstavitelovy xxxxx xxxx dluhy xxxxxxxxxxx x xxxxxx správou xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxx xxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx vyplývajících x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx podmínek xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 213) xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx právního xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxx podáním xxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxx. Xx platí x v xxxxxxx, xx xxxxxxxx zajištění xxxx sjednáno nebo xxxxxxx v xxx xxxxxx návrhu xx xxxxx xxxxxxxxxx, avšak xx xxxx, xx xxxx xxxxxxxxxx nastala, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx o takové xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx měl x xxxx.

§318

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx podnikateli, xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx rozhodnutí xxx xxxxx xxxxxxxx; xx-xx xxxx navrhován xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pohledávek xxxxxxxxx v §279 xxxx. 2, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx. Pro xxxxxx xxxxxx přednostních pohledávek xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx §280 odst. 2 x 3.

§319 >>

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx rozhodnutí, xx-xx xxxxxxxx autor, xxx xxxxx pětinami; xx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx některou x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v §279 xxxx. 2, podléhají xxxxxx rozhodnutí xxxxx xxxxxxxx. Xxx pořadí xxxxxx xxxxxxxxxxxx pohledávek xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx §280 xxxx. 2 x 3.

(2) Xxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx prostřednictvím xxxxxxxx organizace, xxxxxx xxxx nařízení xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, která pak xx práva a xxxxxxxxxx dlužníka xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx rozhodnutí xx xxxxxxxx jak xx xxxxxx, které xxx xxxx xx xxxxxxxx autora x xxxxxxxx autorské organizace xxxxxxx, xxx xx xxxxxx, xxxxx x xx v běžném xxxxxxxxxxx roce budou xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx z xxxx výkonných umělců x z práv xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Postižení jiných xxxxxxxxxxx xxxx

§320 >>

(1) Xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx jiného xxxxx xxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx nároku xxxxxxxxx x §299, xxx-xx x právo, xxxxx má xxxxxxxxxx xxxxxxx x které xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxx na xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx majetkových xxxx xx xxxxxxxxx, xx-xx podíl společníka x obchodní xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxx-xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx řízení xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx zůstatku xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(2) Xx xxxxx xxxxx rozhodnutí se xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx §312 xxxx. 3, §313 xx 316 x 317 odst. 3, není-li stanoveno xxxxx. X určení xxxxxxxx ceny xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx-xx xxxx xxxxx xx xxxxxxx, na xxxxxx xxxxxxx jiné majetkové xxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx-xx xxxxx povinného xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx, odevzdají xx xxxx xxxx xxxx xxxxx; xxxxxx x xxxxxx věcí xxxxxx xxxxxxxx uvedeným x §315 xxxx. 1 xxxxxxxxxxx. Xxxx xxx postupuje obdobně xxxxx xxxxxxxxxx §326b x §328 xx 334a.

§320a

Postižení účasti povinného xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx x komanditní společnosti

(1) Xxxxxx-xx nařízením výkonu xxxxxxxxxx postižením xxxxxx xxxxxxxxxx veřejná obchodní xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx výkon xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx na xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Zaniká-li x xxxxxxxx xxxxxxxx výkonu xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx pohledávku x xxxxx xx xxxxxxxxxx.

(3) Xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx odstavců 1 a 2 xx xxxxxxx obdobně xxxxxxxxxx §312 xxxx. 3, §313 xx 316 x §317 xxxx. 3.

(4) Ustanovení xxxxxxxx 1 xx 3 xx xxxxxxx x na postižení xxxxxx povinného v xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, je-li xxxxxxxxxxxxxx.

Postižení xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx x komanditní xxxxxxxxxxx

§320xx

(1) X xxxxxxxx výkonu xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx

x) xxxxxxxxx převádět jeho xxxxx komanditisty v xxxxxxxxxx společnosti, xxxxx xx xxxxxxxxxxx s xxxxxxx omezeným xxxx xxxx družstevní xxxxx (xxxx xxx "xxxxx") xxxx xx xxxxxxxxx x

x) xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx společnosti, xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx udělit xxxxxxxxx k xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, je-li xx potřeba.

(2) X xxxxxxxx x nařízení xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxx xx 15 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxx podíl xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxx jde x xxxxxx xxxxx, xxx xx právo x xxx xxxxx xxxxxxxx x xxx xxxx xxxxxxx rozhodnutí xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx dluhy xxxxxxxxxxx x nutnou xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxx tyto xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx též xxxxxxxxx xxxxxxxxx notáře. Doloží-li xxxxxxx, xx xxxxx xxxxx jako xxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxxxxx uvedené xx xxxx xxxxx xxxx nevyjdou-li tyto xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx vlastních xxxxx.

§320xx

(1) Xx-xx podíl xxxxxxxxx převoditelný, prodá xx xx právní xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx rozhodnutí x xxxxxx. Soud xxxxxx xxxxxxxxx přiměřeně xxxxx §322 odst. 5, §328b330a. Xx-xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx byt, xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx podle §320aa soud xxxxxxxxx xxxxx §336337h; dražební xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx. Xx-xx s xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx x x uzavření xxxxxxx smlouvy x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xx xxxxx podíl xx xxxxxxxxxxxxxx.

(2) X xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx soud znalce; xx xxx xxxxxx xxxx obchodní společnost xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxx informace xxxxxxxx x určení ceny xxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx družstvu. Xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx zbytečného xxxxxxx společníky xxxx xxxxx xxxxxxxx, xx xx byla doručena xxxxxxxx vyhláška x xx tato xxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx x sídle xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx informuje společníky xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx a x xxxxxxx domě xx xxxxxxxxxxx družstva, x xxxx xx xxxxxxx xxx, k xxxxx xx povinný xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx výkonu xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx x nebezpečí xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx. Udělením příklepu xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx obchodní xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxx xxx vydražen.

(4) Xxxxxxxx-xx se xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx družstva x xxxxx-xx s jinými xxxxxxxxx stejné xxxxxxxx xxxxxx, udělí xx xx xxxxxxx.

(5) X xxxxxx lze xxxxxx x xxxxx, xxxxx xx omezeně xxxxxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx xxxx být xxxxxxx xxxxxx xxx tomu, xxx před dražbou xxxxxxx, že xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx smlouvou xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx.

(6) Účinky udělení xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxx-xx xx xxxxxx xxxxx ani x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx o tom xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx písemně komanditní xxxxxxxxxx, společnost x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

(8) Xxxxxxxx-xx se xxxxxx xxxxx ani x xxxxxxxxx dražbě xxxx xxxx-xx xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx výkon xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx z xxxxx xx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx s ručením xxxxxxxx x x xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zaniká xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx společnosti x ručením omezeným, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Na xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x práva xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx obdobně xxxxxxxxxx §312 odst. 3, §313316 x §317 xxxx. 3.

Hlava XX.

Xxxxxx xxxxxxxx xxxx

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx

§320x

(1) Xxxxx rozhodnutí správou xxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx věc xxxx xxxxxx xxxxxx, jejíž xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, že xxxxxxx xxxxxxxx věci xxxx xxxxxx souboru lze xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x příslušenstvím, x jestliže doloží, xx xxxxxxxx xxx xxxx jejich xxxxxx xx majetkem xxxxxxxxx. X xxx, xx xxx podán návrh xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxx vyrozumí xxxxxxxxxxx xxxx, v xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx věc nachází.

(2) Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx nařízení xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx téže xxxxxxxx xxxx podaný x xxxxxxxxxxx soudu xxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxx rozhodnutí, xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxx, x xx xxx xxx xxxxxx návrhu. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxx x nepříslušného xxxxx, xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx příslušnému xxxxx; x xxxxxxx případě xx xxxxx xxxxxxxx xx přistoupení k xxxxxx xxx xxx, xxx návrh došel xxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx, x xxxx je xxx xxxx xxxxxxxxxxx.

§320x

Xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx správou xxxxxxxx xxxx xx rozhodující xxxx v xxxx xxxxxxxx xxxxxx.

§320x

(1) V xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx povinnému, x xxxx-xx xx xxxxxxxx xxxxxx rozhodnutí xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx jmění xxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx převedl xx xxxxxx xxxxxx xxxx xx zatížil,

b) xxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx věci,

c) xxxxxxx, xxx xx 15 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxx a xxx xxxxxxxxx xxx užívá, xxx a xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx smlouvu x xxxxxxxx xxxx xxxx její části, xxx je xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx, jde-li x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx, xxx xx 15 dnů xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxx x xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxx, xxx a x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx věc xxxxxxxxx,

x) přikáže, aby xx 15 dnů xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx spory xx xxxx řízení, x

x) xxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxx kdykoliv xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx a xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), xxxxx xxxx zapsána xx katastru xxxxxxxxxxx, xxxx zjistí x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, a xx-xx xx xxxxx, xxx prostřednictvím dálkového xxxxxxxx.

§320x

Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx doručí xxxx oprávněnému, xxx, xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx jako xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx, manželu xxxxxxxxx x příslušnému xxxxxxxxxxxxx úřadu, v xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx nemovitá xxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxxx xxxx

§320x

(1) Xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx soud. Xxxxxxxxxx xxxxx xxxx na xxxxxxx pověření xxxxxx xxxxxxx vykonavatel xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx-xx to xxxxxxxxx xxxxxxxx věci, xxxx xxxxxxxx správce. Xxxxxxxxxx §338i xx 338l xxxxx obdobně. Xxx xxxxxxxxx výkonu xxxxxxxxxx xx §338zo xxxx. 4 použije xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx správního xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x úkony xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx řízení xxxxxxxxx xxxxxxx namísto xxxxxxxxx xxxx. Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx věcí xxxxxxx xxxxxxx povinného xxxx.

(3) Xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, aby xxxxxxxx xxx xxxx řádně x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, zejména přikáže xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, aby xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxxx xxxx skládal xx xxx xxxxxx xxxx, x zakáže xx, xxx je xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx povinného xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx dluhu.

(5) Xxxxx nebo xxxxxx x xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx o jejich xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx §328b xx 330a.

§320x

(1) Nařízení xxxxxx xxxxxxxx xxxx nemá xxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx smlouvy xxxxxxxx se xxxxxxxx xxxx. Xxxx xxxx xxxx takové smlouvy xxxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx pachtýřem x xxxxxxx xxxx nájemní xxxxxxx.

(2) Soud xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxx smlouvy, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx služeb xxxxxxxxx x xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx podmínek xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxx dohodou x xxxxxxxxxx xxxxxx služeb. Xxxx xx také xxxxxxx vyklizení xxxxxxxx xxxx, zániku xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, na xxxxxxx základě xx xxxxxxxx věc xxxxxxx, xx podmínek stanovených xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxx dohodou x účastníky xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

§320h

(1) Příjmy, xxxxx xxxx získal xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx oprávněnému k xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Výdaje xxxxx xxxxxxxx 1 se xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx:

x) xxxxxxx správy xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx,

x) odměna xxxxxxx x jeho xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx, která xxxxxxxxx x pojistných xxxxx a xx xxxxx, kterými xxxx xxxxxxxxx dodávky služeb xxxxxxxxx x užíváním x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx,

x) náklady xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx nemovité věci,

e) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx nemovité věci,

f) xxx z nemovitých xxxx xx xxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxx nemovité xxxx.

(3) Xxxxxxx výtěžku správy xxxxxxxxx xxxx oprávněnému xxxxx 3 měsíce, xxxxxxxxxx-xx xx na xxxxx xxxxx.

§320x

Xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx výkonu xxxxxxxxxx xxxxxxx nemovité xxxx xxxxxxx xxxx, aby xxxxxxx xxxxxxxx věci xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx jejím xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx o xxxxxxxx x zaplacením xxxxxxxxxx xxxxxx, případně xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x předražku x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx výkonu xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx, aby xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx jiné peněžité xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx příjem xxxxxx xxxxxxxx xxxx. Xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxx xxxxxx xx rozhodující xxx, xxx xxxxx xxxxx soudu. Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx výkonů xxxx xxxxxxxxxxx povinni xxxxxx xxxxx.

§320x

Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx nemovité xxxx

(1) Xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx podílu xx nemovité věci xx užijí ustanovení x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx nemovité xxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx v přídatném xxxxxxxxxxxxxxxx, se vztahuje x na xxxxx xx xxxx xxxx x xxxxxxxxx spoluvlastnictví. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx nemovité xxxx xx xxxxxxxx i xxxxxxxxxxxxxxx.

(3) Příjmy, xxxxx xxxx xxxxxx správou xxxxxxxx xxxx, xx xx odečtení xxxxxx xxxxxxx podle xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx podílů, x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx na xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx odevzdá xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx jeho xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx-xx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxx soud xxxxxxxxx správu xxxx xxxxxxxx xxxx.

Xxxxx X.

Xxxxxx xxxxxxxx xxxx x nemovitých xxxx

Xxxx xxxxxxxxxxxxx výkonu xxxxxxxxxx

§321

Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx věci, xxxxxxx prodej xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx které xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx nepodléhají.

§322 >>

(1) X xxxx, které jsou xx vlastnictví xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxx manžela, xx xxxxxx týkat xxxxx xxxxxxxxxx xxxx, které xxxxxxx xxxxxxxx potřebuje x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx a xxx xxxxxx nebo x plnění xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, jakož x xxxxxx věcí, xxxxxxx xxxxxx by xxx v rozporu x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx x hodnota xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx poměrům.

(2) X xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx vyloučeny zejména xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx společném xxxxx xxxxxxxxx a xxxx xxxxxxx:

x) xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, včetně xxxxxx x xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx domácnosti, zejména xxxxx, xxxx, židle, xxxxxxxxx linka, kuchyňské xxxxxx x xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx, přikrývka x xxxxx prádlo, pokud xxxxxxx takové věci xxxxxx xxxxxxxxxxx cenu xxxxxxxxx xxxxxxxx domácnosti,

c) xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx potřeby x dětské xxxxxx,

x) xxxxxx prsten, xxxxxxxxxx xxxxxx povahy, obrazové xxxxxx x obrazové x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxx členů jeho xxxxxx x nosiče xxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx takové xxxxxxx xxxxxxx na xxxx xxxxx xxx, x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) zdravotnické xxxxxxx x xxxx xxxx, xxxxx povinný xxxx člen xxxx xxxxxxxxxx potřebuje vzhledem xx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxx vadě,

f) xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx zvláštního právního xxxxxxxx 209),

x) zvířata, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx a xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx společník.

(3) Xx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx se výkon xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx z xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx své podnikatelské xxxxxxxx; xx xxxxxxx, xxxxx-xx xx xxxxxx xxxxxx zástavní právo x xxx-xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx je xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zajištěna.

(4) X xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xx podle zvláštního xxxxxxxx předpisu 159) xxxx xxxxxxxx investičních xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxx xxxxxxxx, x xxxx xxxxxxxxx prostředky xxxxxxxx x poskytování xxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nástrojů xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu 160).

(5) X xxxxxx xxxxxxxxxx jsou vyloučeny xxxx, které povinný xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx. Xx neplatí, xx-xx xxxxxxx xxxxx x věcí xxxxx xxxxxxxx xxxx jde-li x výkon rozhodnutí, xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxx xxxxxxx věcí xxxxxxxx jako xxxxxxxxxxx xxxxx.

(6) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 a 4 xxxxx xxx xx xxxx, xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxx 1 xx 6 xx xx návrh xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, jde-li x xxxx, xxxxx xxxxxxx, který úmyslným xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxx prospěchu xxxxxxxxx xxxxx trestným xxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx. X usnesení x xxxxxxxx výkonu xxxxxxxxxx soud xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx, na které xx podle xxxx xxxxx xxxxxxxxx odstavce 1 xx 6.

Prodej xxxxxxxx xxxx

§323 >>

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx movitých xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx s xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx části šesté xxxx xxxxx xx xxxxxx. Výkon xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx, x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, se xxxxxxxx x na xxxxx xx xxxx xxxx x přídatném xxxxxxxxxxxxxxxx.

(2) Výkon xxxxxxxxxx xxxx být xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, které xxxx xxx xxxxxxx, nebo xxx xxxxxx xxxxxx.

(3) Xx-xx xxxxxxxxxxx xxxxx, xx xx xxxxxxx xxxxxxxx movitou xxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxx (sídlo), xxxxx xx xxxxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x návrhu na xxxxx xxxxxxxxxx; oprávněný xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxx se xxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx.

§324 >>

V xxxxxxxx xxxxxx rozhodnutí xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx x věcmi xxxxxxxx xx soupisu x uloží mu, xxx soudu xx 15 xxx od xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxx jde x xxxxxxx xxx, xxx má xxxxx x xx xxxxx xxxxxxxx x xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx související x xxxxxx xxxxxxx xxxx nabytých jako xxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxx tyto xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx státními xxxxxx, xxxxxxxxx xxx veřejnými xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx-xx xxxxxxx, xx věc xxxxx jako xxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx-xx xxxxx skutečnosti, xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx-xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxx xxxxx rozhodnutí xxxxxxx.

Soupis xx xxxxx xxxxx

§325 >>

(1) Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx prodejem movitých xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx výkonu. Xxxx-xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, doručí xx mu usnesení xxxxx x vyrozuměním x xxx, xx xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx xxxx sepsány.

(2) Xxxxxxxxxx x xxx, xx xxx proveden soupis x xxxxx xxxx xxxx sepsány, doručí xx xxxx oprávněnému x xxxxxxx xxxxxxxxx.

§325a >>

Vyžaduje-li xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xx ten, kdo xxxxxxx xxxxx, oprávněn xxxxxx xxxxxx prohlídku xxxxxxxxx a prohlídku xxxx (sídla) x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x xxxx xxxxxx xxxx jiných xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx, kde xx xxxxxxx svůj majetek; xx tím xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xx bytu xxxx xx jiné xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx uzavřené xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

§325x

(1) Xxxxxxx umožní xxxx, xxx provádí xxxxx xxxxxxxxxx, přístup xx všechna xxxxx, xxx xx xxx xxxxxx věci xxxxxxxx.

(2) Xxxxx, v xxxxx xxxxxxx má xxxxxxx xxxx byt (xxxxx) xxxx xxxx xxx xxxxxxxxx, xx povinen xxxxxx, xxx xxx, xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx-xx xxxx povinnost, je xxx, xxx provádí xxxxx, xxxxxxxx zjednat xx k xxxx xxxx jiné xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) X xxxxxxx xxxxxxxxx bytu x xxxxxx xxxxxxxxx xxx, xxx provádí xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx obrazový záznam. X tom xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

§326 >>

(1) Xxxx x xxxx (sídle) xxxxxxxxx xxxx na xxxxx xxxxx, xxx xx xxxxxxx své xxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxx, x to x xxxxxxx xxxxxxx, aby xxxxxxx xxxxxxx sepsaných xxxx postačil x xxxxxxxxxx xxxxxxxx pohledávky xxxxxxxxxxx xxxxx s xxxxxxx výkonu xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx, které xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x které xx xxxxxxxx prodají; xxxx, xxxxx xx rychle xxxx, xxxxx xxxxxxx, xxx není-li tu xxxxxxxx xxxxxx xxxx x lze-li zajistit xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx dražbu. Sepsány xxxxxxx xxx xxxxxx xxxx, xxxxx tvoří xxxxxxxxxxxxx nemovité xxxx.

(2) Xxxx xxxxxx i xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx u sebe xxxxx xxxx, avšak xxx tehdy, xxxxxxxx xx takové věci xxxxx současně odevzdány.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx u sebe xxxxxxx, xxxxx, xxx xxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, aby xx xxxxxxxxxx, osoba xxxxxxxxx ze zadržovacího xxxxx xxxx zajišťovacího xxxxxxx xxxxx anebo xxxxx, která xxx xxxxxxx právo x xxxx xx těchto xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx vydat xxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx výzvy xxxxx. Xxxx xx xxxxxxxxx věci x xxxxx xxxxxxx doručí xx xxxxxxxxx rukou xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xx zadržovacího xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §328b xxxx. 4 xxxx. g).

(4) Xxx-xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx věcí povinného, xxxxxx xx jen xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx rozhodnutí.

(5) Xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xx třeba x xxxxxxxxx práva, xx xxxxxx x xxxx xx odevzdají soudu.

(6) Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x příslušné xxxxxxxx se xxxxxx, xxxxxxx xx xxxx xxxxx, xx jsou xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx evidenci. Xxxxx-xx xx o xxxxxx dluhopisy, xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx 197). Po sepsání xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxx evidence xxxxxx xxxxxxxxxxx výkonu xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx papírem xx xxxxxxxx (§324).

(7) Xxxxxxxxx xx právo xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx. Do xxxxxxx xx xxxxxxxx věci, x nichž xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx xxx xxxxxxx.

(8) Xxxxxx se xxxxxx x xxxxx xxxx, xxxxxxxx výtěžek xxxxxxx xxxxxxxxx věcí xxxxxxx x uspokojení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx rozhodnutí xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx povinného.

(9) Xx-xx xx xxxxxxxx, xxxxxxx xxx, kdo xxxxxxx soupis, x xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx.

(10) Xx xxxxxxx xx vyloučí xxxx, x kterých xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(11) Xxxxxx-xx xxxx pravděpodobným xxxxxxx osoby xxxxxxxx xxx soupisu, že xxx xx ve xxxxxxxxxxx xxxxx osoby, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx písemně xxxxxxx x provedení soupisu x xxxxx xx x xxxxx xxxxx xxxxx podle §267.

(12) X xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx, xx xxx xxxxxx xx xxxxxxx xx v xxxxx vlastnictví, xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x uplatnění práva xxxxx §267.

XXXXXXX 2)

§326a

Nepodaří-li xx x xxxx (xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx) xxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx sepsat xxxxxx xxx, oznámí xx xxxx oprávněnému x xxxxx xxx, xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxx xxxx xxxx povinného, xxxxx xx xxxxx být xxxxxxx. Jestliže xxxxxxxxx xxxxx ve xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx místo xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx na jím xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

§326x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 30/2000 Xx. x účinností xx 1.1.2001

§326b

(1) Xxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxx povinnému x xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx poté, xx byly sepsány. Xxxxxxxxxx §329a xxxx. 1 xx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx-xx se xxxxxx xxxx věci x xxxxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxx xx cenu, xxxxxx xxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx.

§327 >>

(1) Xx xxxxx xxxxxxxxxxx se xxxx postará x xxxxxx zajištění xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx do xxxxxxx.

(2) Vyžádá-li si xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, provede xxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxx-xx xxxxxxxxx xx tyto xxxxxxx zálohu.

(3) Xxxxxxx xxxxxx xxxx, které xxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xx xxxxx, xxx byly sepsány, x xxxxxx se xxx, xxx bylo xxxxxx, xxxxxx soudem xxxx sepsány x x xxxx xxxx xxxxxx rozhodnutí.

Xxxx soupis

§327a

(1) Xx-xx xxxx x věci xxxxxxxxx znám x xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xx zákona xxxx jiné xxxxxxxx xxxxxx v souladu xx zákonem, xxxxx xx xxxxxx xxx xx soupisu xxxxxxx xx xxxxxxxxx.

(2) X xxxxxxxxx soupisu xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx orgán, který xxxx xxxxxxxx, seznam xx xxxxx evidenci. Xx-xx to možné, xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx do xxxxxxxxx (xxxxxxx, evidence) xxxxxx x xxxxxxx. Xxxxx x provedeném xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx po xxxxx xxxx trvání výkonu xxxxxxxxxx.

(3) Xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx povinný xxxxx, xxx xxxxx sepsané xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

§327x

§327x xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§328 >>

Xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx

(1) Xx právní xxxx usnesení x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx sepsané xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx ke xxxxxxxxxx xxxxxxxxx odhadnou, xxxxx xxxx

x) xxxx xxxxxxxxx úředně 47),

b) xxxxxxxxx xxxx investičního xxxxxxxx přijatého k xxxxxxxxxxx xx evropském xxxxxxxxxxx xxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx a zaknihovaného xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx provede xxxx; xxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx. Xxxxx soud xxxxxxxxx, pokud x xxxxxxx dochází způsobem xxxxx §334a. Xxxxx xxxxxxxxx věcí není xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Jestliže xx neprovádí xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxx cenu xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx x) xx xxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (§328b xxxx. 3) xxxx pověření x prodeji xxxxx xxxxxxxx.

§328a >>

(1) Po xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x po xxxxxxxx ceny xxxxxxxxx xxxx podle §328 (xxxx xxx "xxxxxxxx xxxx") xxxx xxxxxxx xxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx děl,

c) xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx i xxxx upomínkové xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx,

x) předměty xxxxx kulturní xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx,

xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xx péče x xxxxxx xxxxxxx, x xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx u xxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxx x xxxx xxxxxxxx prodá xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

(3) Finanční xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx finanční zajištění 213) nebo xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

§328x >>

(1) Xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx x xxxxxx, nestanoví-li xxxxx xxxxx jinak. Xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx anebo x xxxxx xxxxxxx xxxx. X xxxxx xxxxxxx xxxx se xxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx i xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx cenné papíry, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx zastupitelné xxxxx xxxxxx, lze-li xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxx vykonat x xxxxx, xxx xxxxxxx xxxx xxxx, xxxx u soudu xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx. Soud, xx-xx xx třeba, xxxxxxx, xxx sepsané xxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx, xxx xx koná xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx zajištěny, xx xxxxxxx povinen xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx; xxxxxxx-xx xxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx odebrány.

(3) Soud xxxxxx dražební xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, kterou xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxx obce, x xxxxxx xxxxxx bude xxxxxx xxxxxx x x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx bydliště. Xxxxx toho xx xxxxxxxx vyhláška xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx soud xxxxxx xxxxxxx 30 xxx xx dni xxxxxx xxxxxxxx vyhlášky, xx xxxx xxxxx xxx 30 xxx xxx xxx doručení xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §326 xxxx. 11. Xxxxx xxxxxxxx vyhlášce není xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) V xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx

x) xxxxx, xxx x xxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx dražených xxxx,

x) xxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x rámci xxxxxxx xxxx,

x) rozhodnou xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx,

x) xxxx nejnižšího xxxxxx (§329),

x) xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x způsob xxxxxx zaplacení (odstavec 5),

x) upozornění, xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx, xx, xxx do xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx, a xxxxx věřitelé xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx vymahatelných xxxxxxxxxx nebo pohledávek xxxxxxxxxxx zadržovacím nebo xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx převodem práva, xxx pro xxxxx xxx xxxxxxx výkon xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, jestliže x xxxxxxxxx uvedou xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx-xx je příslušnými xxxxxxxxx, a poučení, xx x xxxxxxxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx uvedena, xx xxxxxxxxxx; xxxxxxxxxx §335 xxxx. 2 x §336f se xxxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx xxxxxx jistotu x xxxx výši soud xxxxxxx, převyšuje-li xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx po xxxxxxxxxx xx měnu Xxxxx republiky xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxx, xxxxx xxxxxxxxx vydání xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx 45&xxxx;000 XXX. Xxxxxxxxxx §336e xxxx. 2 xx použije xxxxxxx.

(6) Xxxx-xx xxxxxxxx, xx xxxx xxxxxx xxxxxx xx vyloučení prodávané xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx (§267), xxxx xxxxxx této xxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxx.

§329 >>

(1) Dražbu xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx; x průběhu xxxxxx soud xxxxxx xxxxxxxx. Soudci, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx nesmějí xxxxxx. Před xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx. Jméno, xxxxxxxx, xxxxxx bydliště x xxxxx xxxxxxxx soud xxxxxxxxx xx protokolu x xxxxxx.

(2) Nejnižší xxxxxx xxxx jednu xxxxxxx rozhodné xxxx. Xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx podáními, xxxxx xxxxxx učiněno xxxxxx xxxxx. Výše ceny xxxxxxxxx xxxx anebo xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxx xxxxx xxxxxxx dražiteli, který xxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx-xx více xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx podání, xxxxx xxxx příklep xxxxxxx tomu, xxxx xxxxxx xxxxxxxxx právo xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxx-xx příklep xxxxx xxxxxx, xxxxx xxx dražiteli, xxxxx xxx xxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxx-xx xxx, xxxxx xx xxx xxx jeho xxxxxx xxxxx.

(4) Xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx vydražitelem xxxxxxx xxxxxxx. Dražitelům, kterým xxxxx udělen příklep, xx vrátí xxxxxxxxx xxxxxxx xx skončení xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx podání xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx-xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx možnou xxx xxxxxx v xxxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx 200) (dále xxx "xxxxx"), xxxxx xxxxxxxx; neučiní-li xxx, xxxxx xx xxx xxxxx, bez xxxx xxxxxx.

(6) Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx bezhotovostní xxxxxxx xx sedmi xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(7) Xxxxxxx-xx xxxxxxxxxx nejvyšší xxxxxx xxxxx x xxxx, xxxxxx xx vydražitele xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx anebo xxxxxxx vydražených xxxx, x xx x xxxxxxxx účinky x xxxxxxxx udělení xxxxxxxx. Xxxxxxxxx vlastnictví xx xxxxxxxxxxx zanikají xxxxxxxx x zadržovací xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxx.

(8) Xxxxxxxxxx-xx vydražitel vydražené xxxx do 1 xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx podání, postupuje xxxx xxxxx §330 xxxx. 2 x 3.

§329x

(1) Přejde-li vlastnické xxxxx na xxxxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx žádosti xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx věci x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. X případě xxxxxx xxxxxxx papírů nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx papírů xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx i xxx žádosti.

(2) X xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx papíru xx xxx nebo xx xxxxx soud xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx papíru xxxxxxx vlastnického xxxxx x xxxxxxx papíru xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

§330 >>

(1) Xxxxxx xx xxxxxx, jakmile xxxxxxxx xxxxxxx stačí x uspokojení xxxxx xxxxxxxxxxx a včas xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx-xx xx vydražitel xxx xxxxxxx věci, xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x včas, je xxxxxxx nahradit xxxxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx, která xxxxxxx xxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, x, xxxx-xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx nejvyšší podání, xxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxx. Xx xxxx xxxxx se xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx vydražitelem; xxxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx. X xxxxxx dluzích, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx soud usnesením.

(4) Xxxx, xxxxx xxxxxxxxx xx vlastnictví xxxxxxxxxxx xxx při xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx 15 xxx po xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx dražby xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx. Xxxx xxxxxxxx oprávněnými, ochotnými xxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx (§332 xxxx. 1). Xxxxxxxx xxxx má xxxxx xxxxxx jako xxxxxx x dražbě. Xxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx, vyloučí je xxxx xx xxxxxxx. Xxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx.

(5) Xxxx, které xxxx pravomocně xxxxxxxxx xx soupisu, xx xxxxx xxxxxxxxx. Odmítne-li xxxxxxx tyto věci xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxx znám, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx §301 xxxxxx x xxxxxxxxxx řízeních xxxxxxxx; lhůty xxxx 1 xxx x xxxxxxxx xxxxx ode xxx právní moci xxxxxxxx x vyloučení xxxx z výkonu. Xxxxx-xx xx xxxx xxx x průběhu xxxx zjevně xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxx §341 xxxx. 4.

§330x

(1) Xxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) X xxxxxxxx vyhlášce xxxx stanoví

a) způsob xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx sdělit xxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, rodné xxxxx, x xxxxxx-xx xxxxxxxxx, xxxxx narození,

b) xxxxxx xxxxxxxxxxx o postupu xxx dražbě xxxx xxxxx na internetové xxxxxxx, na xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, na které xx xxxxxx bude xxxxx x xxx xxxx xxxxxxxxx dražbu xxxxxxxx,

x) xxxxx a xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx a xxxxx, ve xxxxx xx xxxxxxxxxx povinen xxxxxxxx nejvyšší xxxxxx; xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nesmí být xxxxx xxx 10 xxx xx udělení xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx o xxx, xxx x xxx po xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx lze xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx přihlášení xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx předkupního xxxxx xxxx výhrady xxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxxxx rozhodnutí, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx zveřejnění informace x xxxxxxxx.

(3) Učinilo-li xxxx dražitelů xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx předkupní xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxx-xx příklep xxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxx, který xxxxxx učinil jako xxxxx. Ustanovení §329 xxxx. 3 xx xxxxxxxxx.

(4) Xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx platí xxxxxxx ustanovení §328b xx 330.

§331

(1) Xxx-xx výkon xxxxxxxxxx prodejem movitých xxxx nařízen xxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx-xx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx věřitel [§328b xxxx. 4 písm. x)], xxxx xx xxxxxx nákladů xxxxxxx, xxxxxxxx po xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx, je-li xxxxxxx xxxxxxx daně z xxxxxxx hodnoty x xxxxxxxx-xx xxxxxxxxx věc xxxx podnikatelské xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Byl-li xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx anebo xxxxxxxxx-xx xx včas xxxxx xxxxxxxxx xxxx věřitel, xxxxxxx soud xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx po xxxxxxxx xxxx z přidané xxxxxxx, xx-xx xxxxxxx xxxxxxx daně x xxxxxxx hodnoty x xxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxx xxxx podnikatelské xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx věřitelů výtěžek xxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxx-xx xxxx x xxxxxxxx xxxx xxxx majetku, xx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx x převyšuje-li xxxxxxxx xxxxxxx pohledávku, xxx xxxxxx byl xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxx. Nesdělí-li xxxxx xxxxx x trestním xxxxxx xx 30 xxx xxxxx, xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xx zbytek xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxx výtěžku xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, pro kterou xxx xxxxx rozhodnutí xxxxxxx, x xxxxxxxxxxx-xx xxxx podle odstavce 3, xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx povinný odmítne xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxx znám, postupuje xxxx xxxxxxxxx xxxxx §301 zákona x xxxxxxxxxx řízeních soudních; xxxx podle §301 xxxx. 1 xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx běžet xxx xxx, xxx xxxxxxx odmítl xxxxxx xxxxxxx převzít xxxx xxx xx zbytek xxxxxxx xxxxx vrátil xxxx xxxxxxxxxxxxx.

§331a

(1) Xxxx-xx xxxxxxx xxxxxx věc, xxxxx xxxx převedena k xxxxxxxxx závazku xxxxxxxxx xx prospěch xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx soud xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx byla zajištěna xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx, jehož xxxxxxxxxx xxxx zajištěna xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx práva, x oprávněnému, x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx.

(2) U xxxxxxxx xxxx, které xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxx zástavním xxxxxx) xxx xxxx xxxxxxxxxx, xx postupuje xxxxxxxxx xxxxx §337d.

§332 >>

(1) Pořadí, x xxxxx soud xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxx xxxx, xxx došel xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx jednotlivé xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx [§328b xxxx. 4 xxxx. x)]. Xxxxxx-xx oprávněný, xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx nemajetkové xxxx způsobené xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x bezdůvodného xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx činem, xxxx-xx xxxxxx xxx xxxxxxxxx x trestním xxxxxx o xxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxx-xx návrh nebo xxxxxxxxx podány v xxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx řádu xxxx, xxxx xx xxxxxx xxxx právní xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxx věci xxxxx xxxxxxxxx řádu.

(2) Xxx pořadí xxxxxxxxxx xxxxx x zajišťovacího xxxxxxx práva xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx.

(3) Xx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxx stejné pořadí x xxxxxxx prodeje xxxxxxx x jejich xxxxxxx uspokojení, xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Bez xxxxxx xx pořadí xx xxxxxxxx přednostně xxxxxxxxxx, x nichž xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xx-xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx oprávněná x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx činem, xxxxxxxx xx její xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx věřitelů.

Hotové xxxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx splacení dlužné xxxxxx

§333

(1) Xxxxxxx-xx se xxx výkonu xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxx xx xxxxx §322 xxxx. 2 písm. x) x výkonu xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx výkonu xxxxxxxxxx xxxx s xxxxxxxx xxxxxxx (§331, 332).

(2) Xxxxxxxx-xx xx při xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx prostředky x xxxx xxxx, xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxx České republiky xxxxx xxxxxxxxxx předpisů 103). Dosažený xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx §331 x 332.

§334 >>

(1) Jde-li x xxxxx papíry xxxx zaknihované xxxxx xxxxxx či listiny xxxxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxx xxxxxx částky, xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx, xxx má xxxxx, xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx se xxxxxxx x xxxxxxxxx.

(2) Xxxxx-xx xxxx xxxx, xxx xx podle cenného xxxxxx, zaknihovaného xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, aby xxxxxxxxxxxx xxxxxx odevzdal soudu, xxxxxxxxx přiměřeně podle xxxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx potřebná x uplatnění xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů xxxxxxxxx xxxx osobě xxxxxxxxx x cenných xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx cenných xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx vykonavatel. Se xxxxxxxx částkou xx xxxxxx jako x xxxxxxxx xxxxxxx (§331 xx 332).

§334x

(1) Pokud xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx cenné xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §334 odst. 1, xxxx sepsané xxxxx xxxxxx zpeněží xxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx poskytující xxxxxxxxxx xxxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx 203). Xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, která xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx majiteli xxxxxxx xxxxxx.

(2) Xx získanou xxxxxxx xx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx (§331 xx 332).

Prodej nemovitých věcí

§335 >>

(1) Xxxxx rozhodnutí xxxxxxxx nemovitých xxxx xxxx xxx xxxxxxx, xxx když xxxxxxxxx xxxxxx nemovitou xxx, xxxxx prodej xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx ověřenými xxxxxxxx orgány, xxxxxxxxx xxx veřejnými xxxxxxxxx xxxxxx 89) doloží, xx xxxxxxxx věc xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. X tom, xx xxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx věcí, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

(2) Návrh dalšího xxxxxxxxxxx xx nařízení xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, než xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx výkonu xxxxxxxxxx, se xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx k xxxxxx, x to xxx xxx podání xxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx byl xxxxx x nepříslušného xxxxx, soud xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx příslušnému xxxxx; x takovém xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx přistoupení x xxxxxx xxx xxx, xxx xxxxx xxxxx příslušnému soudu. Xxxxx oprávněný musí xxxxxxxx xxxx řízení, x němž je xxx xxxx přistoupení.

(3) Xxxxxxxxx xxxx vzít xxxx xxxx návrh xx do xxxxxx xxxx usnesení x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx jen tehdy, xxxxxxxx-xx x xxx xxxxxxx oprávnění, kteří xxxxxxxxxxx xx řízení.

§335a >>

(1) Xxx xxxxxxxx výkonu xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx x době zahájení xxxxxx.

(2) Nařízení výkonu xxxxxxxxxx se vztahuje xx xxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x příslušenstvím; xx xxxxx x x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx prodejem xxxxxxxx xxxx, x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx x přídatném xxxxxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx i xx xxxxx xx xxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx.

§335b

(1) X xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, x xxxx-xx xx xxxxxxxx výkonu rozhodnutí xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx manželů, x xxxxxxxxx povinného

a) xxxxxx, aby xx xxxxxxxx xxxxxxxx nemovitou xxx převedl xx xxxxxx jiného xxxx xx xxxxxxx;

x) xxxxx, xxx soudu xx 15 xxx xx xxxxxxxx usnesení xxxxxxx, xxx x xxx xx x nemovité xxxx xxxxxxxxx právo, xxxxxxx zpětné koupě, xxxxx odpovídající xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx pachtovní xxxxx, xxx-xx o xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx nemovitostí, x xxxxxxxx, xx xxx xxxxxxxxxx povinný, případně x xxxx manžel xxxxxxxx za xxxxx xxx xxxxxxxxxx;

x) xxxxx, xxx xxxxx xx 15 xxx od xxxxxxxx usnesení oznámil, xxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxx xxx o xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, zda xx právo s xx volně nakládat x xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx související s xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx substituční xxxxx, x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx ověřenými xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx listinami xxxxxx;

x) xxxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx, xxxxx xx koupil xx xxxxxxx xxxx xxx se xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), xxxxx xxxx zapsána xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx z katastru xxxxxxxxxxx, x je-li xx xxxxx, tak xxxxxxxxxxxxxxx dálkového xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxx, xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx. Doloží-li xxxxxxx, že xxxxxxxxx xxx nabyl xxxx xxxxxxxxxxx jmění, x xxxxxxxx-xx další skutečnosti xxxxx odstavce 1 xxxx. x) xxxx xxxxxxxx-xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxx-xx xx výkon xxxxxxxxxx nemovité věci xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx x xxxxxxxx uvede xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, případně xxxxx xxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxx xxxx.

(5) Xx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, o nichž xx mu xxxxx, xx xxxx k xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, výhradu xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx, xxxxxxx nebo xxxxxxx xx xxxxxxxxx právo, xxxxxxxxxx úřadu a xxxxxxxx xxxxx, v xxxxxxx obvodu je xxxxxxxx xxx x x xxxxxxx obvodu xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx (xxxxx), x xxxxxx xx na xxxxxx desce soudu. X tom, že xxxxxxxx nabylo právní xxxx, soud xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

(6) Xxx-xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx o xxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

§336 >>

(1) Xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx výkonu xxxxxxxxxx soud xxxxxxxx xxxxxx, kterému uloží, xxx ocenil xxxxxxxxx xxx x její xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

(2) Xx-xx xx xxxxxxxx, xxxxxxx soud ohledání xxxxxxxx xxxx x xxxxxx příslušenství. O xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx, kdo xxxxxxxxxxx xx řízení xxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxx. Xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxx prohlídku xxxxxxxx věci x xxxxxx příslušenství, potřebnou x xxxxxxxxx ocenění.

(3) Xxxxxxxx-xx povinný xxxxxxxxx xxxxxxxx věci x xxxxx-xx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxx, xx xxxx oprávněn zjednat xx xx xxxxxxxx xxxx povinného xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx nemovitá xxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 x 2 x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx ocenění, xxxx xxxx xx xxxxxx ocenění xxxxxxx.

§336a >>

(1) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx provedeného xxxxx §336 xxxx soud

a) xxxxxxxxx věc, xxxxx xx xxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx nemovité věci, xxxxxxx xx xxxxx xxxx,

x) výslednou xxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx příslušenství, xxxxxxx xx výkon xxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx známá věcná xxxxxxx, xxxxxxx a xxxxxxx, xxxxxxxxx či xxxxxxxxx práva, která xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Soud xxxxxxx xxxx rozhodnout x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx, výměnku xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx

x) xx xxxxxxx či xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxx zcela xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx poměrné xxxxx xxxxxx x xxxx x místě a xxxx xxxxxxx nebo xx-xx věcné xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx výhodě oprávněného, x

x) xxxx právo xxxxxxx xxxxxxx možnost xxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx, xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx odstavce 2. Xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxx, xxxxxx-xx vydána xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx se xxxxxxx xxxxxxx okolnosti xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxx věci a xxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

§336x >>

(1) Xxxxx xxxxxxxxxx xx provede xxxxxxx, kterou soud xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx §336a.

(2) V dražební xxxxxxxx soud uvede

a) xxxxx, čas a xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (§336d),

x) označení xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx [§336a odst. 1 xxxx. x) x b)],

c) pořadové xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxx [§336a xxxx. 1 xxxx. x)],

x) výši nejnižšího xxxxxx (§336e odst. 1),

x) xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx (§336e odst. 2), xxxx xxxxxxx, xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx nezaniknou [§336a xxxx. 1 písm. x)],

x) předpoklady, za xxxxxxx vydražitel xxxx xxxxxxx vydraženou nemovitou xxx x za xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx (§336l xxxx. 1 x 2).

(3) X xxxxxxxx xxxxxxxx soud xxxxx

x) xxxxxxx, xxx xx xxxxx, xxxxx nepřipouští xxxxxx (§267), xxx xx xxxxxxxx x xxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx nejpozději před xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxxxx, xx xxxxx k xxxx xxxxx xxxxxx při xxxxxxxxx výkonu rozhodnutí xxxxxxxxxx,

x) každého, xxx xx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx věcné břemeno xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, které xxxx xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx-xx o xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx, xx-xx součástí xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx z věcného xxxxxxx bydlení, xxx xxxxxx právo xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx právo zanikne xxxxxxxxx nebo v xxxxxxx zemědělského xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

(4) X dražební xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxx, xx, xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx jako xxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxx povinného, xx xx mohou xxxxxxx xxxxxxxxxx jiných xxxxxxxxxxxxx pohledávek xxxx xxxxxxxxxx zajištěných zástavním xxxxxx, xxx pro xxxxx xxx nařízen xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxx nejpozději xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxx obsahovat xxxxxxxxxxx xxxxx §336f odst. 2 x 3, x poučení, xx x xxxxxxxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx příslušenství xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx (§336f),

x) xxxxxxxxxxx, xx, kdo xx xxxxxx přistoupili xxxx xxxxx oprávnění, a xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx, že xxxxx xxxxxx přihlášené xxxxxxxxxx xx do xxxxxx xxxxxxxx, xxxx, zařazení xx xxxxxxx x xxxxxx, x to xxxxxxxxxx do 15 xxx xxx dne xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §336p xxxx. 1, xxxx v téže xxxxx xxxxx, aby x rozvržení xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xx, že x xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx, aby nejvyšší xxxxxx bylo doplaceno xxxxxx xx zřízením xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx nemovité xxxx,

x) xxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxxx věci xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx zpětné koupě, xx ho xxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxx dražitelé x xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx výhrada zpětné xxxxx zanikají, nejde-li x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx pozemku x právu stavby, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx stavbě xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx právo, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) na xx, xx xxxxxxx, xx xxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxx-xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx seznamu,

f) xxxxx xxxxxxxxxx za správu xxxx a xxxxxxx 218), jde-li o xxxxxx xxxxxxxx x xxxx, xx se xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxxx domu x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx uplatněna x xxxxx žalobou xxxxx části třetí x xxxxxxxx ji xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x přihláška xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §336f odst. 2 x 3, s xxxxxxxx, že xxxxxxxxx, x xxxxx výše xxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx.

§336x >>

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx doručí:

a) xxxxxxxxxxx, xxx, kdo xx řízení xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx, x xxxxx xx mu xxxxx, xx xxxx x xxxxxxxx xxxx předkupní xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx výhradu zpětné xxxxx, xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §336a, x xxxxxx, xxxxx již xxxxxxxxxx své xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zástavním xxxxxx xx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx,

x) finančnímu úřadu x xxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx věc x x jejichž xxxxxx xx povinný xxx xxxxxxxx (sídlo),

c) xxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, příspěvek xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx úřadu,

e) xxxxxxxx úřadu obce x xxxxxxxxxx působností, x jehož xxxxxx xx xxxxxxxx xxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx 1 písm. x) xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx rukou.

(3) Xxxx vyvěsí v xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx vyhlášku na xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx obecní xxxx, x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx, xxx xxxxxxxx xxxx xxxx podstatný xxxxx xxxxxxxxx způsobem x xxxxx obvyklým. Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx rozhodnutí xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx.

(4) V xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx dražební xxxxxxxx xxxx její podstatný xxxxx uveřejnit v xxxxxxxxxxx xxxx místním xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

§336x >>

(1) Xxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxx, xxx se xxxxxxx nemovitá xxx, xxxx x soudu xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxx soud nařídí xxxxxxx 30 xxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

§336e >>

(1) Nejnižší xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, nejvýše však x částce nepřevyšující xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx lze xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx, nepřesahuje-li částku xxxxxxxxxx jako xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx x hotovosti xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx platbou xx xxxx xxxxx. K xxxxxx na xxxx xxxxx lze xxxxxxxxxxx xxx xxxxx, bylo-li xxxx xxxxxxxxx dražebního xxxxxxx zjištěno, xx xx xxxx xxxxx xxxxx.

(3) Xxx, xxx xxxxx uplatnit xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxx xxxx zahájením xxxxxxx dražby rozhodne, xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx výhrada xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx; xxxxx tomuto usnesení xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

§336x

(1) Věřitel, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx má xxxxx xxxxxxxxx pohledávku xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxx titulem xxxxxxxx x §274 (xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx), xxxx xx xx řízení přihlásit xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxx má osoba xxxxxxxxx za xxxxxx xxxx x xxxxxxx 218) ohledně pohledávky xxxxxxxxxxx xx správou xxxx a xxxxxxx xxxx vlastníku jednotky, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx u xxxxx žalobou xxxxx xxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxx obsahovat

a) xxxx xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx uspokojení xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxx o xxx, xx xxxx xxxxxxx pohledávka patří,

d) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx pohledávky.

(3) X xxxxxxxxx podle odstavce 2 xxxx být xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxx o xxxxxxxxxxxx pohledávku, x xxxxxxxxxx související se xxxxxxx xxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx x soudu xxxxxxx podle xxxxx xxxxx, xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, ledaže tyto xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx spisu.

(4) Xxxxxxxx xxxx neúplné xxxxxxxxx xxxx usnesením xxxxxxx; xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx, ke xxxxxx xxxxx xx jejím xxxxxxxx xxxxx. Při xxxxxxxxxx věřitel odpovídá xx xxxxx xxx xxxxxxxxxx.

(6) Xxxxx odpovědná xx xxxxxx xxxx x xxxxxxx 218) xxxxxxxx soudu xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, jímž xxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx domu x xxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx xxxxxxxx, opatřený xxxxxxxxxx x xxxx vykonatelnosti.

§336x

§336x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 396/2012 Sb.

§336x >>

(1) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxx při jednání, xxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx; řídí xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Jako xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx, xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx dražebního xxxxxxx xxxxxxx, pokud xxxxxx x dražební xxxxxxxx xxxxxxx, xx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxx osobně xxxx prostřednictvím xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxx úředně xxxxxxx. Xx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx, vyšší xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxx draží osoby xxxxxxx x §21, 21a x 21b, xxxxx své oprávnění xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx úředně xxxxxxx, nebo xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxx byla xxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxx dražitelé xxxxx vystupovat xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, povinný, xxxxxx povinného, xxxxxxxxxx xxxxxxx x §336m xxxx. 2 x xx, xxxx v xxxxxx věci brání xxxxxxxx předpis.

(5) Xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx x datum xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx do xxxxxxxxx x dražbě.

§336x >>

(1) Bylo-li xxxxxxxx, xx byla xxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxx prodávané nemovité xxxx z xxxxxx xxxxxxxxxx (§267), xxxx xxxxxxxx jednání odročí xx do xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x žalobě.

(2) Xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx prodejem nemovité xxxx, xx xxxxx xx povinný xxxxx xxxxxxxx pobytu, pokud xxxx xxxxxxxxxx oprávněného, xxxx, kdo xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx 100&xxxx;000 Kč bez xxxxxxxxxxxxx. Xx neplatí, xxxxx-xx xx x xxxxxxxxxx výživného, pohledávku xx xxxxxxxx výživné xxxxx jiného zákona xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx zdraví xx xxxxxxxx činem xxxx by xx xxxxxxxxxx xxxxxx mravům.

(3) Xx zahájení xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxx, zda xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx právo xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx (§336e xxxx. 3),

x) xxxxxx, která xxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxxx či xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx vyhlášce xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx, x zváží, xxx xxxxxxxx xxxxxxx neodročí x xxxxxxxxxx xxxxx §336a.

(4) Xx provedení xxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxx xxxxx xx, kdo xxxxx xxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxx.

(5) Dražba xx xxxx, xxxxx dražitelé xxxx podání; xxxxxxxxx xxxx xxxxxx svými xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx. Cena xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx ustanoveními cenových xxxxxxxx.

§336x >>

(1) Xxxxxxx xxx xxxxxx tomu, xxx xxxxxx nejvyšší xxxxxx x u xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx podmínky xxxxxxxxx xxxxxxx. Učinilo-li více xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, udělí xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxx předkupní xxxxx nebo výhrada xxxxxx xxxxx. Není-li xxxxxxx takto xxxxxx, xxxxx xxx dražiteli, xxxxx byl určen xxxxx.

(2) Před udělením xxxxxxxx se xxxxxx xxxxxx vydražitele, zda xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx.

(3) X usnesení x xxxxxxxx xxxx

x) stanoví xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, která xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxx xxx 2 měsíce, xxxx

x) xxxxx vydražiteli, xxx xx 2 xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §336l xxxx. 4 xxxx xxx x xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(4) Soud x xxxxxxxx x příklepu xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxx povinnému, xxxxxxxx-xx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxxxx nemovitou xxx xxxxxxxx nejpozději do 15 xxx od xxxxxx právní xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx podání, xxxxxxx-xx xxxxxxx, x poučí xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §336ja xxxx. 1 x xxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx kdy musí xxx xxxxxx.

(5) Na xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx složená xxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxx příklep, xx xxxxx zaplacená xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

§336ja

(1) Nejde-li o xxxxx xxxxxxx x §336h xxxx. 4, xxxx každý xx 15 dnů xxx xxx zveřejnění usnesení x xxxxxxxx soudu xxxxxxx navrhnout, xx xxxxxxxxxx nemovitou xxx xxxx xxxxx xxxxxxx xx částku x xxxxxxxx vyšší, xxx xxxx nejvyšší xxxxxx (xxxxxxxxx). Xxxxx xxxx xxxxxxxxx náležitosti xxxxx §42 x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx ověřen. Xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx první.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx je xxxxxxx xx lhůtě xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx na xxxx xxxxx zaplatit. Xxxxxxxxxx §336e odst. 2 xxxxx xxxxxxx. Není-li xxxxx x včas xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx x xxxxxx předražku xxxxxxxxxx.

(3) Po uplynutí xxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxx xx xxx xxx oznámil, xxx zvyšuje svoje xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxx vydá xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx x příklepu xxxxx x xxxxxxxx x xxx, xxx je xxxxxxxxxxxxx a za xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx.

(4) Je-li xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx věc xxxxxx xxx, xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxx, xxx podal xxxxx xxxx xxxxx, poté xx rozhoduje xxx xxxxxxx xxxxx.

(5) V xxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxx uloží povinnému, xxx vydraženou xxxxxxxxx xxx vyklidil xxxxxxxxxx xx 15 xxx xx xxxxxx právní xxxx usnesení, xxxxxxxx-xx xx povaha vydražené xxxxxxxx věci. Zvýšil-li xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx nejvyššího xxxxxxxxx, xxxxxxx se xx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxx xxxxxx x usnesení x příklepu. Usnesení xxxx xxxxxx oprávněnému, xxxx, xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx jako xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx a xxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxx navrhovatelům předražku xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx právní xxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxx.

(7) Xx xxxxxxxx xxxxx usnesení o xxxxxxxxx xx považuje x odvolání xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx.

§336x

(1) Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, tomu, xxx xx řízení xxxxxxxxxx xxxx xxxxx oprávněný, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxx 15 xxx xx xxxxxx desce xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, aby xx 15 xxx od xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx pohledávky xx xxx xxxxxx dražby. X xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xx neuvádějí xxxxx, podle xxxxx xx možno identifikovat xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxx x udělení xxxxxxxx xxxxx podat xxxxxxxx xxx osoby xxxxxxx x odstavci 1 xxxx první.

(3) Do 15 dnů xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx podat xxxxxxxx xxx

x) xxxxx xxxxxxx x §336c xxxx. 1 xxxx. x), xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, jestliže xx z tohoto xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) dražitelé, xxxxx xx zúčastnili xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xx xx, xx xxxxxxxx xxxxxx byli xxxxxxxx xx svých xxxxxxx.

(4) Odvolací xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx tak, xx xx xxxxxxx neuděluje, xxxxxxxx x řízení xxxxx x takovým xxxxx, xx xx xxxxxxxxx xxxxxx zúčastnit xxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxx příklep xxxxxx xxxxx, že xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx o xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx §219a se xxxxxxxxx.

(5) Usnesení odvolacího xxxxx xx xxxxxx xxxxxx uvedeným v xxxxxxxxxx 1 x 2 xxxx osobám xxxxxxxx x §336ja xxxx. 5. Bylo-li xxxxxxxx o xxxxxxxx xxxx o předražku xxxxxxxxx soudem xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

§336x >>

(1) Vydražitel xx xxxxxxxx převzít xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx po xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx §336ja xxxx. 1; xxx-xx xxxx podán xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx věc x příslušenstvím lze xxxxxxx dnem xxxxxxxxxxxx xx xxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxxx doručeno xxxxxxxx x xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx se stává xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x příslušenstvím, xxxxxx-xx usnesení x xxxxxxxx xxxxxx moci x zaplatil-li xxxxxxxx xxxxxx, x xx xx xxx vydání xxxxxxxx x xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx se xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x příslušenstvím, xxxxxx-xx xxxxxxxx o předražku xxxxxx xxxx a xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx, x xx xx xxx jeho xxxxxx.

(3) Xxxxxxxx podání xxxx xxxxxxxxx lze xxxxxxxx xxx v xxxxxxxxx xx xxxxxxxx soudu, xxxxxxxxxxx-xx xxxxxx stanovenou xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx platbu x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx. Xx povinnosti xxxxxxxx xxxxxxxx podání xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxx nejvyššího xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx x takové xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x rozvrhu.

(4) Soud xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx ze xxxxxxx x úvěru, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx o xxxxx, xx xxxxx

x) úvěr xxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, x xx ve xxxxx nejpozději 2 xxxxxx po xxxxxxxx xxxxx xxxxx §336j xxxx. 3 xxxx. x),

x) xxxx byl xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx vykonávat xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx.

Xxxx zástavní xxxxx xxxxx, xxxxxx-xx xxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx.

(5) Xxxx, xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vydražené xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx

x) xxxxx xxxxxxxxxxxx věcnému břemeni, xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx-xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx, neuvedená x dražební vyhlášce xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx zahájení dražebního xxxxxxx,

x) výhrada xxxxxx xxxxx x předkupní xxxxx x vydražené xxxxxxxx věci, x xxxxxxxx předkupního práva xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx práva xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx zcizení xxxx xxxxxxxx, výhrada xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx o xxxxx xx xxxxxxx, xxxxxx se práva xx náhradu xxxxx xx pozemku, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx neoznámený xxxxxx xx zahájení xxxxxxxxxx xxxxxxx zaniká xxxxxx pachtovního roku. Xxxx xxxxxxx, která xxxxx nebo jiná xxxxx zapsaná x xxxxxxxx nemovitostí váznoucí xx nemovité xxxx xxxxxxx a xxxxx xxxxxx xxxxx vydražiteli xxxx xxxxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xx povinen xxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxx xx plody x xxxxxx a xxxxxxxx xxxx, xxxxxx mu xxxxxxxx xxx hospodaření x nemovitou xxxx x xxxxx příslušenstvím.

(7) Xx základě xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx pravomocného usnesení x předražku může xxxxxxxxxx nebo předražitel xxxxx xxxxx na xxxxx rozhodnutí xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

§336x >>

(1) Xxxxxx-xx xxx dražbě učiněno xxx nejnižší xxxxxx, xxxx dražební jednání xxxxxx. Další xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx oprávněného xxxx xxxx, xxx xx xxxxxx přistoupil xxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx lze xxxxx xxxxxxxx po xxxxxxxx 3 xxxxxx od xxxxxxxxxx dražby; nebyl-li xxxxx podán xx 1 xxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxxx zastaví.

(2) Xxxxxxxxxx-xx vydražitel xxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxx lhůtě, xxxxxx xx soud xxxxxxxxx xxxxx a xxxxx xxxxx být delší xxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxx dražební jednání. Xx xxxxxx xxxx x xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx nebylo xxxxxxxxx xx xxxxx uvedené x §336l xxxx. 4, nebo xxxxxxxxxx xx stanovené lhůtě xxxxxxxxx.

(3) Xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 x 2 se xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx 50 % xxxxxxxx xxxx (§336a xxxx. 1); xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx 40 % xxxxxxxx xxxx, ve xxxxxxx 30 % x v pátém xxxxxxxxx jednání 25 % xxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxx-xx se nemovitou xxx xxxxxx xxx xxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxx.

(4) X xxxxxxxx x provedení dalších xxxxxx xxxxx obdobně xxxxxxxxxx §336b odst. 2 x §336b xxxx. 4 písm. x), §336c x xxxxxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) x x), §336d, §336e xxxx. 2, §336h, §336i xxxx. 4 x 5, §336j xx 336l, §336n x 336o.

§336n >>

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxx v §336m xxxx. 2 xx xxxxxxx nahradit xxxxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx, xxxxx xxxxxxx tím, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, a, xxxx-xx xxx dalším dražebním xxxxxxx dosaženo nižší xxxxxxxx podání, xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx. Xx xxxx dluhy xx započítá xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx; xxxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx část xx xxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) X xxxxxxx xxxxx odstavce 1 rozhodne xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx-xx k úhradě xxxxx xxxxx odstavce 1 složená jistota, xxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 2 x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx vyplatí xxxxx xxxx účastníkům, xxxxxx byly xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx připadají xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§336x >>

(1) Xxxxxx xxx xxxxxxx i xxxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) X xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx

x) xxxxxx registrace dražitelů x způsob, xxxxx xxxx xxxxxxxxx povinni xxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx, bydliště, xxxxx xxxxx, a xxxxxx-xx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxx, na xxxxxxx je xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx,

x) adresu xxxxxxxxxxx stránky, na xxxxx xx dražba xxxx konat a xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx x xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx dražby, xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx, xx kterého xxxxxxxxxx xxxx sdělit, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx úvěrem xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x vydražené xxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx vylučovací žaloby,

h) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx xxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx výhrada xxxxxx xxxxx prokázány

(3) Xxxxxxx-xx více xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx podání, xxxxx soud xxxxxxx xxxxxxx tomu xxxxxxxxx, xxxxxxx svědčí xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxx podání učinil xxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx §336j odst. 1 xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx.

(4) Xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx §336b xx 336n.

§336x >>

(1) Nejpozději xx 7 xxx xxx dne konání xxxxx xxxxxx soud xx úřední xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxxx v xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx x xxxx xxxxxxx. X xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx byly xxxxxxxxx, x xxxxx, xxx xxxxx xx tak xxxxx. X xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §336b odst. 4 písm. b) x x xxxxxxxxxx xxxxx §336f xxxx. 5.

(2) Jestliže xxxx xx zveřejnění xxxxxxxx xxxxxxx nerozhodl o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §336f odst. 4, xxxxx tuto xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx-xx přihláška xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, zašle xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x jejichž xxxxxxxxxxxx xxxx rozhodne x xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx o projednání xxxxxx pohledávky, a xxxxx je, xx xxxxxxxxxx do 15 xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx co xx xxxx pravosti, xxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x tím, xx k xxxxxxxx xxxx žádosti x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx.

§336q

(1) Xxxxxx-xx x xx xxxxxxx jeden xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx §336b xxxx. 4 xxxx. b) nebo §336p xxxx. 2, xxxxxx soud po xxxxxx xxxx xxxxxxxx x příklepu, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx vydražitelem, právní xxxx usnesení x xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx xxxxx §336p xxxxxxx x rozvrhu xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxx xxxxxxx jednání x xxxxxxx rozdělované xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx návrh xxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxx xxxxx, xx xxxxxx moci xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(3) X xxxxxxx xxxx xxxxxxxx účastníky rozvrhu, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxx, xxx do xxxxxx přistoupil jako xxxxx oprávněný, xxxxxxx x xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx (§336f xxxx. 3).

(4) Xxxxxxxxxx x rozvrhovému xxxxxxx xx rovněž xxxxxx xx xxxxxx desce xxxxx.

(5) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxx vlastníku xxxxxxxx xxxx xxx vydání xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx x o xxxxxx na ni xxxxxxxxxxx soud tak, xx bude projednána xxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xx připadá xxxxxxx xxxxxx xxxxxx z xxxxxxxxxxx podstaty; xxxxxxxx xxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx řízení x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx na xxxx xxxxxxxxx, rozhodne x xx soud x xxxxxxxxxx usnesení tak, xx xxxxx x xxxxxxxxxxx rozsahu xxxxxx. Xxxxxxxx-xx soud podle xxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx správou xxxx x xxxxxxx xxxx vlastníku xxxxxxxx xxxxx §337e xxxx. 1 xxx xxxxxxxx xxxxxxx věřitele xxxxx §337e xxxx. 2.

§337 >>

(1) Není-li xxxxxxxx jednání x xxxxxxx xxxxx §336q xxxx. 1, soud xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podstatu xxxxx §337c.

(2) Ustanovení §336q xxxx. 2 x 5 se xxxxxxx obdobně.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxx, xxx do xxxxxx přistoupil jako xxxxx oprávněný, xxxxxxx x xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xx jejich xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx (§336f xxxx. 4).

§337x >>

Rozdělovanou xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx podání x xxxxx x xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §336n xxxx. 4, x xx tyto náhrady xxxxxxxxxx xxxxxxx vydražitele xxxxxxxxx x §336m xxxx. 2, případně xx odečtení xxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xx-xx povinný xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx-xx xxxxxxxxx věc jeho xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§337b >>

§337b zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 396/2012 Sb.

§337x

(1) X xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx uspokojují xxxxxxxx xxxxx těchto xxxxxx:

x) pohledávky xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx v xxxxx řízení,

b) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx správou xxxx a pozemku xxxx vlastníku xxxxxxxx, x to xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx úvěrů xxxxxxxx xx xxxxx dluhů x hypotečních zástavních xxxxx x oběhu,

d) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, pohledávka xxxx, xxx xx xxxxxx přistoupil xxxx xxxxx oprávněný, x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx práva,

e) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxx, poplatků x xxxxxx xxxxxxxxx peněžitých xxxxxx, pojistného na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxx politiku xxxxxxxxxxxxx, pohledávky xx xxxxxxxx výživné xxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx způsobené trestným xxxxx,

x) xxxxxxx pohledávky.

(2) Xxxxx-xx xxxx uspokojit xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx; xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx skupiny, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, se xxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx pohledávky xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx při xxxxxxx za splatné.

(4) Xxxxx nebo úroky x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x náhrada xxxxxxx řízení xx xxxxxxxxxx v pořadí xxxxxxx. Nestačí-li xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx.

(5) Xxx xxxxxx xx rozhodující

a) x pohledávky xxxxxxxxxxx xxx, xxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx návrh xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) x xxxxxxxxxx xxxx, xxxx do xxxxxx xxxxxxxxxx jako xxxxx xxxxxxxxx, xxx, xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxx,

x) x xxxxxxxxxx pohledávky xxx, xxx x xxxxx xxxxx přihláška,

d) x pohledávky xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx zástavního xxxxx,

x) x pohledávky xxxxxxxxxxx, xxxx, xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx oprávněný, nebo xxxxxxxxxx pohledávky xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx trestným xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x trestním xxxxxx x xxxxx trestném xxxx x byly-li xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx, xxx zajištění xxxxx xxxxxxxxx xxxx trvá, xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x zajištění xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx podle xxxx hlediska, xxxxx xx pro xx xxxxxxxxxx.

(6) Zjistí-li xxxx x xxxxxxxx nemovitostí, xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx je xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx x převyšuje-li xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx pohledávky, xxxxx xxxx x xxxxxxx uspokojeny, informuje xxxx o xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x trestním xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx-xx xxxxx xxxxx v trestním xxxxxx xx 30 xxx soudu, že xx zajištění xxxxxxxx x na zbytek xxxxxxx, vyplatí se xxxxxx xxxxxxx povinnému.

(7) Xxxxxxxxxxx-xx xxxx podle xxxxxxxx 6, xxxxxxx xx po xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx podstaty xxxxxxxxx.

§337x >>

(1) Xxxx-xx x dražbě xxxxxxx xxxxxxx nemovité xxxx, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx 102) (xxxx xxx "xxxxxxxx zástavní xxxxx"), uhradí xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx jednotlivých rozdělovaných xxxxxxx poměrně podle xxxxxx rozdělovaných xxxxxxx, xxxxx zbývají u xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx nároků. Xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxx, přikáže xx xxxxxx, xxxxx xx v xxxxxxxx xxxx obdržely z xxxxxxxxxxx podstaty méně, xxxxxx, která xx xxxxxxxx xx takovou xxxxxxxxxx xx do xxxx xxxxxxx z xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx podstat.

(2) Xxxxxx-xx x xxxxxx xxxxxxx všechny xxxxxxxx xxxx, na xxxxx xxxxxx pohledávky xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx právem, xxxxxxx xx za xxxxxx xxxxxxx úhrady xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx zjištěná xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. 105) Xxxxxx, x které xx xxxx věřitelé x pozdějším xxxxxxx xxxxxxxx xxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx zajištěné xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx, než xxxxx xx xx xxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx se xx jejich xxxxx xxxxxxxxx právem xx xxxxxxxxxxx nemovitých xxxxxx x xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx věřiteli.

(3) Xxxxxxxxxx odstavců 1 x 2 xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx podíly xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx.

§337x >>

(1) X xxxxxxxxxx xxxxxxxx soud xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx, xxxxx byly xxxxxxx xx do xxxxxxxx, výše, zařazení xx skupiny xxxx xxxxxx, jestliže xxx x nich xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx; xx xxxxxxx u xxxxxxxxxx, xx které xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx nepřipadá xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx, aby do 30 xxx od xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx návrh xxxxx §267a xxxx. 1, xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx zčásti xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx; x částce xxxxxxxxxxx xx sporné pohledávky xxxxxxxx xxxx xxx, xx xxxx projednána xxxxxxxxx.

(3) X námitkám, xxxxx nebyly xxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 2, xx xxxxxxxxxx; x tomto xxxxxxxx xxxx být poučeni xxxxxxx, kdo xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx §267a odst. 1.

(4) X xxxxxx xxxxx §267a xxxx. 1 nemohou xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx.

§337x

(1) Po xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx §267a xxxx. 1 nebo xx xxxxxxxxxxxxxx rozhodnutí x řízení x xxxxxxxxx pohledávky xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx domu x pozemku xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxx-xx x rozvržení xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx x x rozdělení xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxx jednání xxxx xxxxxxxxxx účastníky xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx byly xxxxx předchozího xxxxxxxxxxx xxxxxxxx zcela xxxxxxxxxx. Xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §337 xxxx. 2 a 3, §337a, 337c x 337d.

(3) Xxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxx rozvrhu xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx postupuje xxxxxxx xxxxx §337e.

§337g

(1) X xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx jejich xxxxxxxxx x xxxxx, xx xxxxxxxx pohledávky xx xxxxxx xxxx usnesení xxxxxxx. X xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx uvede, x xxxxx xxxxxxx ji xxxxxxx x v xxxxx rozsahu ji xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxx xxxxx xxxxxxxx o rozvrhu, xxxxx nenabylo právní xxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §336f xxxx. 5.

§337x

(1) Xxxx právní xxxx rozvrhového usnesení xxxxxxxx zástavní xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx; xxxxxxxxxx §336l xxxx. 4 xxx xxxx dotčeno.

(2) Xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx vyrozumí xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx a která xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Xx xxxxxx usnesení x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x předražku xxxxx zastavit xxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx v §268 popřít xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxx spoluvlastnického xxxxxx

§338 >>

(1) Xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx spoluvlastnického xxxxxx se xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx movitých xxxx x xxxxxxxxxx xxxx, nestanoví-li xxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx.

(2) Xxx-xx o xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx podílu x movité xxxx, xxxx xxxxxx spoluvlastníku xxxxxxxxx usnesení x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx provedení soupisu, xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx, xx xxxxxx, xx xxx xx xx xxxxxxxxxxxxxxxx, x oznámí xx xxxxxxxx xxx. Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xx spoluvlastnictví; xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x §325b x 326b xxxxx x xxx xxx. Zúčastní-li xx xxxxxxxxxxxxx povinného dražby x xxxxx-xx s xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, udělí xx xx xxxxxxx; xxxxxxxxxx §329 xxxx. 2 xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx.

(3) Jde-li x prodej xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx, xxxx doručí xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxx rozhodnutí a xxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx podat xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x §336c xxxx. 5 xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx-xx x jinými xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xx xxxxxxx; xxxxxxxxxx §336j xxxx. 1 xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx je xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx uvedených x §336k xxxx. 2 xxxx xxxxx odvolání xxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxx.

Prodej xxxxxxx

§338x

(1) Xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx věcí x xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxx jinak.

(2) Xxxxx xxxxxxxxxx prodejem xxxxxxxx věcí xxx xxxxxxx xxx prodejem x rozhodnutí xxxxxxxx xxxxxxx. Má-li xxxxxxx x sebe xxxxxxxx xxxxxxx xxxx jiná xxxxx, které xxxx xxxxx zástavní xxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxx povinny umožnit xxxxxx této xxxx x xxxx ocenění x xxx vydat xxxxx k xxxxxx; xxxxxxxxxx §325b x 326b pro ně xxxxx xxxxxxx.

(3) Při xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx věcí xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx §335 xxxx. 2 a 3, xxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxxx §336f, xxxxxx xx xxxxxxx přihlásil xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx VI.

Zřízení xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx

§338x >>

(1) Xxxxx rozhodnutí xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zástavního xxxxx xx nemovité xxxx xxxx xxx nařízen, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx označí xxxxxxxxx xxx, x níž xx být xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx notářem 89) xxxxxx, že xxxxxxxx věc xx xx vlastnictví xxxxxxxxx. X tom, xx xxx xxxxx návrh xx nařízení výkonu xxxxxxxxxx zřízením soudcovského xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxx nařízení xxxxxx rozhodnutí xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(3) V xxxxxxxx x nařízení xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx uloží xxxxxxxxx, xxx xxxxx xx 15 dnů xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, zda xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxx jde x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xxx xx právo x xx volně xxxxxxxx x xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx zůstavitelovy xxxxx xxxx xxxxx související x xxxxxx správou xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx orgány, xxxxxxxxx též xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx-xx xxxxxxx, že xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx-xx xxxx xxxxxxxxxxx najevo xxxxx, xxxx výkon rozhodnutí xxxxxxx.

§338c

(1) Nařízení xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx práva xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx se všemi xxxxxx součástmi x xxxxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx na nemovité xxxx, k jejímuž xxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx x xx xxxxx na xxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx na xxxxxxxx xxxx x přídatném xxxxxxxxxxxxxxxx.

(3) X výkonu xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx nabyl jako xxxxxxxxxxx xxxxx. Xx xxxxxxx, má-li xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx volně xxxxxxxx xxxx xxx-xx x xxxxx xxxxxxxxxx, kterým xxxx vymáhány xxxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx věcí xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

§338x

(1) Xxx pořadí xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xx rozhodující xxx, x xxxx x xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx; došlo-li xxxxxxx návrhů ve xxxxxx xxx, xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxx-xx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx pohledávku x xxxxxxxxxxxx obohacení získaného xxxxxxxx činem, byla-li xxxxxxxx xxx zajištěna x trestním xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx a xxx-xx xxxxx xxxxx x xxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx, xx xxx xxxxxx soudcovského zástavního xxxxx k nemovitým xxxxx rozhodující xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx. Bylo-li však xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx nebo smluvní xxxxxxxx xxxxx, řídí xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx zástavního xxxxx.

(2) Xxx pohledávky, xxx xxx bylo xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx nemovité xxxx xxxxx i xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx ji xxxxx xxxxxxx.

§338x

(1) Xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx k xxxxxxxx věci xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx §263 xx 266, §267a x §268 xxxx. 1 xxxx. x). Xxxxxxxxxx §268 xxxx. 1 písm. x) xxx xxxxxx jen xxxxx, zaniklo-li xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx výkonu xxxxxxxxxx.

(2) Xxx-xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx soudcovského xxxxxxxxxx práva xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxx od xxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxx, xx byl xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx částečně, xxxxx, xx byl xx xxxxxxx nařízen xxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx výkonu xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx moci xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

Hlava VII.

Postižení xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx

§338x

(1) Xxxxx xxxxxxxxxx postižením xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx, xxx když xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx navrhuje, x xxxxxxxx xxxxxx, že xxxxx je ve xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx rozhodnutí xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xx přistoupení x xxxxxx, a to xxx xxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx byl xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx, soud postoupí xxx rozhodnutí xxxxxxxxxxx xxxxx; v takovém xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx za xxxxxxxxxxx x řízení ode xxx, xxx xxxxx xxxxx příslušnému soudu. Xxxxx oprávněný xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx, x xxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx může xxxx xxxx xxxx xxxxx xx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx rozhodnutí. Xxxx xxxx řízení xxxxxxx jen xxxxx, xxxxxxxx-xx s tím xxxxxxx oprávnění, xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx.

§338x

(1) Xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx je rozhodující xxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxx rozhodnutí xx xxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx ke xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx, x xx xxxxx stavu, xxxx xx xx x xxxx příklepu. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxxxxx xxxxxx věc x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx x xx podíl xx xxxx xxxx x xxxxxxxxx spoluvlastnictví.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx být xxxxxxxx xxxxx, xxxxx-xx xx x banku.

(4) X výkonu rozhodnutí xx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx. Xx xxxxxxx, xx-xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx nakládat xxxx jde-li x xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx vymáhány xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx věcí xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

§338x

(1) X xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx soud xxxxxxxx xxxxxxx závodu (dále xxx "správce") x xxxxxxxxx, a týká-li xx nařízení xxxxxx xxxxxxxxxx závodu ve xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxx, xxx xx xxxxxxxx usnesení xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx;

x) xxxxx, aby xxxxx xx 15 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx oznámil, xxx x xxx má x xxxxxx, x xxxx části xxxx x majetku xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx výhradu xxxxxx xxxxx, jde-li x xxxxx xxxxxxxxx x katastru nemovitostí, x xxxxxxxx, xx xxx xxxxxxxxxx povinný, xxxxxxxx i xxxx xxxxxx xxxxxxxx za xxxxx tím způsobenou;

c) xxxxx, xxx xxxxx xx 15 dnů xx xxxxxxxx usnesení xxxxxxx, zda závod xxxxx xxxx substituční xxxxx, x pokud xxx o xxxxxx xxxxx, zda má xxxxx x xxx xxxxx xxxxxxxx x xxx jsou výkonem xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx dluhy xxxxxxxxxxx x nutnou xxxxxxx věcí xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx vydanými xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, popřípadě xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx;

x) xxxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx majetek, xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx ke xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx, převedl xx xxxxxx, zatížil xxx nebo s xxx xxxxx xxxxxxxx xxx souhlasu správce;

e) xxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx evidence x xxxxxxx písemností xxxxxxxxxx xx závodu x bez xxxxxxx xxxxxxxxx xx všech xxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. b), která xxxx zapsána xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, a xx-xx xx xxxxx, tak xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx x nařízení xxxxxx rozhodnutí xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxx, xxx přistoupili do xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxxxxx rejstříkovému soudu xxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, x němž je xxxxxxx xxxxxx. Doloží-li xxxxxxx, že xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, x nedoloží-li xxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 písm. x) nebo nevyjdou-li xxxx skutečnosti xxxxxx xxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxxx zastaví.

(4) Xx xxxxxx moci soud xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx rozhodnutí xxxxxx, x xxxxx xx xxxxx, že xxxx x xxxxxx xxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, které xxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx, zástavní xxxx zadržovací xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxx, kterým xxxxx náležející x xxxxxx xxxx převedena x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx věřitele, x xxxxxxxxxx x obecnímu xxxxx, x xxxxxxx xxxxxx xx závod x x jejichž xxxxxx xx xxxxxxx xxx bydliště (sídlo). Xx xxxxxx xxxxxx xxxx se xxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx soudu. X xxx, xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx, xxxx vyrozumí xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx, který xxxx xxxx rejstřík, x xxxx xx xxxxxxx xxxxxx.

Správce xxxxxx

§338x

(1) Xxxxxxxx xxxx ustanoví osobu xxxxxxxx xxxxx zvláštních xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. 178) Xxxxxxxxx xxxx soud xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx nezapsanou, splňuje-li xxxxxxxx pro xxxxxxx xx seznamu, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Při výběru xxxxx xxxxxxx soud xxxxxxxx zejména x xxxx, zda xx xxxxxxx s xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx insolvenčních xxxxxxx xxxxx xxxxxx správce xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, které xxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xx xxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx svých xxxxxxxxxx, xxxxx mu xxxxxx xxxxx nebo xxxxx xx xxxxxx xxxx.

(4) Xxxxxxx xx nárok xx xxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(5) Xx úhradu xxxxxxxx výdajů, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx z této xxxxxx xx xxxxxxxx xx náklady výkonu xxxxxxxxxx.

§338x

(1) Xxxxxxx xx x xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx, jestliže xx zřetelem xx xxxx xxxxx x xxxx, k účastníkům xxxx k xxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxx nepodjatosti.

(2) X xxx, xxx je xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx; před xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxx usnesení xxxx xxxxxxxxx opravný xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx-xx xxxx, xx xxxxxxx xx ze xxx xxxxxx vyloučen, xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx x ustanoví xxxxxx správce.

§338j xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 30/2000 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2001

§338x

(1) Správce při xxxxxx své xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x dalších xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx; dbá, xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxx se xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxx zajištění xxxxxxx xxxxxxxxxxxx k xxxxxx činí xxxxxx xxxxxxxx, zejména vyrozumí xxxxxxx ústav, xx x xxxxxxxxxx na xxxx xxxxxxxxx, které xxxxxx x provozování xxxxxx, může povinný xxxxxxxx xxx s xxxx souhlasem. Xxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx správce vyzvat xxxxxxxx povinného, xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx, který xx xxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxx-xx správce, xx xxxxxxxx xxxxxx xx nemovitá xxx, xxxxxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx příslušný xxxxxxxxxxx xxxx, xx xxx xxxxxxx xxxxx rozhodnutí xxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxx xxxxx xxx xxxx souhlasu xxxxxxxxx věc xxxxxxx xx xxxxxx, xxxxxxx xx xxxx s xx jinak nakládat.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx udělen xxxxxxx; x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx obsažen xx xxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx povinného, xxxxx xxxxxx bez xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx skládal xx xxxxxx účet, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx dluh xxxxx xxxxx. Xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx povinného xxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx závodu, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx správce xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxx-xx xxxxxxx udělit xxxxxxxxx souhlas x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx provozování xxxxxx, xxxx povinný xxxxx xxxxxxxxx, xxx svým xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx x xxxxxx rozhodne xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx; xxxxx xxxx xxxxxxxx není odvolání xxxxxxxxx.

(6) Xx xxxxxxx x v jiných xxxxxxxx, v nichž xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxx závodu, je xxxxxxx xxxxxxxx povinného xxxxxxxxxx x bez xxxx xxxxxxxx; xx xxxxxx obdobné xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx základě xxxxxxxx xxxx xxxx (§28a xxxx. 1). Xx xxxx, po kterou xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx jiné xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx něj xxxxxx.

Dohled soudu

§338l

(1) Xxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxx xxx povinnosti xxxxxxx xx zákonem x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx soudem. Xxx výkonu xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxx činnosti, xxxxxxxx xx listin xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx-xx v xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx správci, xxx xx odstranil; xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx přípustné.

(2) Za xxxxxxxx xxxxxxxxxx při xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx podle §53.

(3) Xxxxxx-xx správce xxxxx xxx povinnosti xxxx x xxxxxx xxxxxxx důvodů, může xxxx na xxxxx xxxxxxxxx z účastníků xxxx správce xxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx funkce. Xxxxxxx-xx xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx současně xxxxxx správce. Xxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx, je xxxxxxx xxxxx předat xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx všechny xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx.

Cena xxxxxx

§338x

(1) Po xxxxxx moci xxxxxxxx x xxxxxxxx výkonu xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, aby

a) zjistil xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx závodu nebo xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx; xxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxx řádně xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx xx jeho xxxxx xxxxxxx k xxxxx záznamům, a xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx i xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx Xxxxxxx Xxxxx republiky,

b) xxxxxxx, xxxx jsou xxxxxx x výdaje závodu,

c) xxxxxxx soupis xxxxx, x němž xx xx podařilo xxxxxxx, xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx své xxxxxx má xxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxx-xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxx x).

(2) Xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxx ve xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx předběžnou xxxxxx x xxx, xxx pro uspokojení xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx závod xxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx.

(3) Stejnopis xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, těm, kdo xx řízení xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx oprávnění, x xxxxxxxxx x xxxxxx xxx, aby xx k xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx. X xxxxxxxx povinného xxxxxxxxx xx soupisu xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x), xx nepřihlíží.

(4) Soud xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxx zprávu xxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. X xxxxxxxxx rozhodných xxxxxxxxxxx xxxx též xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

§338xx

(1) Xx xxxxxxx xxxxxxxx podle §338m xxxxx jiných xxxxxxxxxx xxxxxxxx, které si xxxxxx, a xx xxxxxxxxx osob uvedených x §338m xxxx. 3 rozhodne xxxx, xxx výkon xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx nebo bude xxxxxxx jeho prodej x xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx-xx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx rozhodnutí xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx správy xxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxx, xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx oprávněný, xxxxx 3 xxxxxx, nedohodnou-li xx na delší xxxxx. Ustanovení §320h xx použije xxxxxxx. Xxx zastavení xxxxxx xxxxxxxxxx xx §338zo xxxx. 4 xxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxx

§338xx

(1) Po xxxxxx moci xxxxxxxx xxxxx §338ma, xxxxxx xxx nařízen xxxxxx xxxxxx v xxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxx x xxxx závodu, xxxxxx xxxxxxx, na xxxxxxx xxxxx podle §338m anebo xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xx základě xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx si xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(2) Xxx xxxxxxxxx závodu xx xxxxxxx xxxx obvyklá.

(3) Xxxxxxxxx-xx soud xxxxx, xxxxxxx xx zprávě x xxxx xxxxxx xxxxx,

x) xxxx majetek xxxxxx k závodu x xxxxx xx xxxx,

x) kolik xxxx x závodu xxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx v měně Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x jakou xxxx xxxx,

x) xxxx xxxxxxxx dluhy xxxxxxxx x xxxxxx a xxxxx xxxx celkem,

e) xxxxx xxxx čisté xxxxx závodu.

(4) Xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx §338m odst. 3 x 4.

§338n

(1) Xxxxx obsahu xxxxxx xxxxxxx o xxxx závodu xxxx xxxx

x) cenu xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxx prostředků x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx na xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx České xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxx,

x) cenu xxxxx xxxxx náležejících x xxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx,

x) xxxxxxxxx cenu xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx určí xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx; x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x) se xxx xxx xxxxxxxxxx.

(3) Neprovádí-li xx dokazování nebo xxxxxxxx-xx x xxx xxxxx xxxxxxx v §338m xxxx. 4, xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxx oprávněnému, těm, xxx do řízení xxxxxxxxxxx jako další xxxxxxxxx, x xxxxxxxxx.

(5) Xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 má xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x ceně xxxxxx.

(6) Zjistí-li xxxx, xx cena xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x závodu xxxxx x prostředky xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 písm. x) xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x závodu, pohledávek xxxxxxxxxxx x xxxx, xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx x závodu, a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, odměnu správce x náhradu xxxx xxxxxxxx xxxxxx, anebo xx xx přesahuje xxx xxxxxxxx, výkon xxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxx

§338x

(1) Po xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxx soud xxxxxx, nebyl-li výkon xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxx).

(2) Xx výroku usnesení x xxxxxxxx dražebního xxxxxxx (xxxxxxxx vyhlášce) xxxx xxxxx

x) čas x místo xxxxxxxxxx xxxxxxx (§338q),

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx x §338n xxxx. 1,

d) xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx (§338r xxxx. 1),

x) xxxx xxxxxxx x způsob xxxxxx zaplacení (§338r xxxx. 2),

f) xxxxxxxxxx, xx cena majetku xxxxxxxxxxxx k xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx prostředků x xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxx ústavu x měně Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx k xxxxxx, xxxx peněžitých xxxxx xxxxxxxxxxxx k závodu, xxxxxxxx xxxx xxxxxx x výše xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx x přihlédnutím xx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx závodu, x němuž dojde xx xxxxxxxxxx jednání (§338t xxxx. 1),

x) xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx závod x xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx majetku (§338z xxxx. 1 x 2),

x) xxxxxxxxxx, xx xxx rozvrhu podstaty xx xxxxx xxxxxxxxx, xx, xxx do xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx, a xxxxx věřitelé povinného xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx zajištěných xxxxxxxxx xxxxxx, zadržovacím právem xxxx zajišťovacím xxxxxxxx xxxxx, než pro xxxxx xxx nařízen xxxxx rozhodnutí, xxxxxxxx xxxxxx k xxxxxx, xxxxxxxx xx přihlásí xxxxxxxxxx do 5 xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx jednání, xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx-xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x poučení, xx x přihláškám, x nichž xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx (§338s x §338zn odst. 2),

x) xxxxxxxxxx, xx xxxxx náležející k xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx (§338zk),

x) xxxxx, xxx xxxxx, kdo xx xxxxx, které xxxxxxxxxxx xxxxxx (§267), xx xxxxxxxx x xxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx před xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, x upozorněním, xx xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxx při xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx, xx xxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxx, x xxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx, který xxxxxx x provozování xxxxxx nebo vzhledem xx své xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx právo xxxx výhradu xxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx xxx v xxxxxx xxxx dražitelé x že xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx právo xxxx xxxxxxx zpětné xxxxx xxxxxxxx, xxxxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx vlastníka xxxxxx k xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx nebo xxxxxxx předkupní xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx, xxx x xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx do xxxxxx x xxxx xxxxxx (§338n xxxx. 5).

§338x

(1) Xxxxxxxx vyhlášku xxxx xxxxxx:

x) xxxxxxxxxxx, xxx, xxx do xxxxxx xxxxxxxxxxx jako xxxxx oprávnění, xxxxxxxxx, xxxxxxx povinného, xxxxxx, x xxxxx xx xx xxxxx, xx xxxx x xxxxxx xxxx x majetku, xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx, předkupní xxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx právo xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx, kterým xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx převedena k xxxxxxxxx xxxxx povinného xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx zajištěné zástavním xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx převodem xxxxx, xxx xxxxxxxx x závodu, x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, a osobám xxxxxxxx x §338zn xxxx. 1,

x) xxxxxxxxxx xxxxx a obecnímu xxxxx, x jejichž xxxxxx xx xxxxx x v xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx (sídlo),

c) xxx, kdo xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, příspěvek xx xxxxxx politiku zaměstnanosti x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxx xx závod.

(2) Osobám xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 písm. a) xxxx xxxxxxxx vyhlášku xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxx xxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxx dražební xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx obecní xxxx, x xxxxx xxxxxx xx xxxxx, xxx xxxxxxxx nebo její xxxxxxxxx obsah xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx o xxxxxxxx výkonu xxxxxxxxxx xxxxxxxx sejme x xxxxxx xxxxx xxxxx.

(4) X odůvodněných xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, popřípadě xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx podat odvolání xxx xxxxxxxxx, xx, xxx do xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx a xxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxx xxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx, předkupní xxxxx xxxx xxxxxxx zpětné xxxxx. Odvolání jen xxxxx výrokům xxxxxxxx x §338o xxxx. 2 xxxx. x), x), f) xx x) není přípustné.

§338x

(1) Dražbu xxx xxxxxxxxxx x xxxxx, xxx se xxxxxxx xxxxx, nebo x xxxxx xxxxx na xxxxx xxxxxxx místě.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx 30 xxx xx dni xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

§338x

(1) Xxxxxxxx xxxxxx xxxx stanoví ve xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx náležejícího x xxxxxx [§338n odst. 1 písm. x)], xxxxxxx xxxx ve xxxx dvou xxxxxx xxxxxxxx ceny xxxxxx [§338n xxxx. 1 xxxx. e)].

(2) Xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx okolností xxxxxxx, xxxxxxx však x xxxxxx nepřevyšující xxx xxxxxxxx nejnižšího xxxxxx. Xxxxxxx lze xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xx pokladny xxxxx xxxx platbou xx xxxx xxxxx; x xxxxxx xx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx, xxxx-xx xxxx xxxxxxxxx dražebního xxxxxxx xxxxxxxx, že xx xxxx soudu xxxx xxxxx.

(3) Xxx, xxx xxxxx uplatnit xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxx xx xxxxx xxxxxxxx nejpozději xxxx xxxxxxxxx dražebního jednání.

§338x

(1) Xxxxxxx, který xx proti xxxxxxxxx xxxxxxxxxx přiznanou xxxxxxxxxxx, xxxxxx nebo jiným xxxxxxx xxxxxxxx x §274 (vymahatelnou xxxxxxxxxx) xxxxx pohledávku xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx nebo zajišťovacím xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx náleží k xxxxxx, xxxx xx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 5 xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxx xxx, kdo xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx další oprávněný, xxxxx své xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx nebo xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x §274 xx xxxxxx moci xxxxxxxx x nařízení xxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) V xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xx věřitel xxxxxxxxx xxxxxx, jinak xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx; o xxxxx xxxxxxxx xxxx být xxxxxxx poučen v xxxxxxxx xxxxxxxx. K xxxxxxxxx musí xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx jde x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx právem, zadržovacím xxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx a xx náleží x xxxxxx, ledaže tyto xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxx spisu.

(3) Opožděné xxxxxxxxx x přihlášky xxxxxxxxxx, xxxxx nenáležejí x xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx odmítne; xxxxx xxxxxx usnesení není xxxxxxxx xxxxxxxxx.

§338x

(1) Xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx soud xxxxxxx uloží, aby xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx jednání xxxxxx, xxx došlo xxxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx §338n xxxx. 1, ke xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx §338m odst. 3, popřípadě xxx xx tyto xxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Nepodá-li správce xxxxx řádně x xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, soud xx xxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx dražby, x xx návrh účastníků xxxxxx, xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx. X xxxxx následku xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx.

§338x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 30/2000 Xx. x účinností xx 1.1.2001

Dražební jednání

§338u

(1) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx řídit xxx soudce. Jednotlivé xxxxx xxx xxxxxxx, xxxxx se nerozhoduje, xxxx na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx; xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxx xxxxxxxx xx může jednání xxxxxxxxx xxxxx ten, xxx xxxxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxxxx jednání xxxxxxx (§338r xxxx. 2).

(3) Xxxx dražitelé xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, povinný, xxxxxx xxxxxxxxx, správce, xxxxxxxxxx xxxxxxx x §338za xxxx. 2 x xx, jimž x xxxxxx xxxxxx xxxxx zvláštní předpis.

(4) Xxxxxxxxxx §336h xxxx. 3 platí obdobně.

§338v

(1) Xxxx-xx xxxxxxxx, xx xxx podán xxxxx xx vyloučení xxxxxxxxxxx závodu xxxx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx (§267), xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxx.

(2) Byl-li xxxxx xxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx k xxxxxx, xxxx podle xxxxxxxxx xxxxxxx posoudí, xxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx až xx xxxxxxxxxxxx rozhodnutí o xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx. X xxxxxxx, xx xxxxxxxxx x xxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx sporné součásti xxxxxxx.

(3) Nepodal-li xxxxxxx xx xxxxxxxx dražebního xxxxxxx xxxxxx podle §338t xxxx. 1, xxxxxxxx soud o xxxxxxxx podle §338t xxxx. 2 x xxxxxxxx jednání xxxxxx. Xxx nařízení xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx §338o xx 338t.

§338x

(1) Po xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxxx, zda je xxxxxxxxx předkupní xxxxx xxxx výhrada xxxxxx xxxxx (§338r xxxx. 3),

x) xx xxxxxxx xxxxxx správce xxxxx §338t xxxx. 1 xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx náležejícího x xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xx účtu u xxxxxxxxx xxxxxx v xxxx České xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx, výši xxxxxxxxxx dluhů xxxxxxxxxxxx x xxxxxx a xxxxxxxxx xxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx, xxxxx činí xxxxxxxx podání,

d) oznámí, xxxxx věřitelé přihlásili xxx xxxxxxxxxx x x jaké xxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx právo na xxxxxxxxxx xxxxx pohledávek xxxxx §338zn xxxx. 1.

(2) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. a), x) x x) xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx-xx xxxx, xx cena xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx spolu x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §338n odst. 1 xxxx. x) xxxxxxxxxxx xxxx splatných peněžitých xxxxx xxxxxxxxxxxx k xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx, kdo xx xxxxxx xxxxxxxxxxx jako xxxxx oprávnění, x xxxxxxx přihlášených xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx, x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Nebude-li výkon xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx provedení úkonů xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx xx, kdo xxxxx xxxxxx, xxx xxxxxx podání.

(5) Xxxxxx xx xxxx, xxxxx xxxxxxxxx činí xxxxxx; xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx podáními, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx omezena xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

§338x

(1) Xxxxxxx xxx xxxxxx xxxx, xxx xxxxxx nejvyšší xxxxxx x x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx zákonem. Xxxxxxx-xx xxxx dražitelů xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxx předkupní právo xxxx výhrada xxxxxx xxxxx k xxxxxx, xxx xxxx, komu xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x závodu, x xxxx, nedohodnou-li xx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxx byl xxxxx xxxxx.

(2) Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx osob xxxxxxxxxx xxx xxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx proti xxxxxxxx; xxxxxxx, xxxxx xxxxxx oprávněný, xxx, xxx xx řízení xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx, povinný x xxxxxxxx, se xxxxxx xx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxx neudělí xx xxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxx příklep, xxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx; xxxxx xxxxxx usnesení xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. X xxxxxxx případě xxxx xxxxxxxxx udělí xxxxxxx.

(4) V usnesení x příklepu xxxx xxxxxxx lhůtu x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx dnem xxxxxx moci xxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxx xxx dva xxxxxx. Xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx jistota.

(5) Xxxxxxxxxx, xxxxxx nebyl xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx se xxx po xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx.

§338x

(1) Usnesení o xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, tomu, xxx xx řízení xxxxxxxxxx xxxx další xxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x dražitelům, xxxxx proti udělení xxxxxxxx vznesli námitky.

(2) Xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx mohou xxxxx odvolání osoby xxxxxxx x xxxxxxxx 1. Xx 15 xxx ode xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx též xxxxx xxxxxxx v §338p odst. 1 xxxx. a), kterým xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, jestliže xx x tohoto xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx §336k xxxx. 3 x 4 xxxxx xxxxxxx.

§338x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 30/2000 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2001

§338x

(1) Vydražitel je xxxxxxxx xxxxxxx vydražený xxxxx xxx dnem xxxxxxxxxxxx xx vydání xxxxxxxx x xxxxxxxx. Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx žádost xxxxxxx za xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx; x xxxxxxxx se sepíše xxxxx. X předání xxxxxx správce xxxxxxxx xxxx. Soud potvrdí, xxxxx předkupní xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx váznoucí na xxxxxxxx xxxx zanikly x xxxxx působí xxxxx vydražiteli.

(2) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx vydražitele, xxxxxx-xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx moci x xxxxxxxx-