Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 04.03.2024.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.01.2024 do 31.12.2024.


Občanský soudní řád
99/1963 Sb.

Občanský soudní řád

Úvod

ČÁST I. Obecná ustanovení

HLAVA I. Základní ustanovení §1 §2 §3 §4 §5 §6

HLAVA II. Soudy

Pravomoc §7 §8 §8a

Příslušnost §9 §9a §10 §10a §11 §12 §13

Vyloučení soudců §14 §15 §15a §15b §16 §16a §16b §17 §17a

HLAVA III. Účast na řízení

Účastníci §18 §19 §20 §21 §21a §21b §21c

Zástupci účastníků

a) na základě zákona §22 §23

b) na základě plné moci §24 §25 §25a §25b §26 §26a §27 §27a §28 §28a

c) na základě rozhodnutí §29 §29a §30 §31

Společné ustanovení §32 §33 a 34 §35 §35a

HLAVA IV. Úkony soudu a účastníků

Úkony soudu §36 §36a §36b §36c §36d §37 §38 §38a

Asistent soudce Nejvyššího soudu §38b §39 §40 §40a §40b

Úkony účastníků §41 §41a §41b §42 §43 §44

Doručování

Způsoby doručování §45 §45a §45b §45c §45d §45e §45f

Adresa pro doručování prostřednictvím veřejné datové sítě §46

Adresa pro doručování §46a

Adresa pro doručování prostřednictvím doručujícího orgánu, účastníka řízení nebo jeho zástupce §46b

Zástupce pro doručování písemností §46c

Doručování prostřednictvím veřejné datové sítě §47 §47a

Doručování prostřednictvím doručujícího orgánu §48 §48a §48b §48c §48d §48e §48f §48g §48h §48i

Doručování písemností do vlastních rukou §49

Doručování jiných písemností §50

Příjemci písemností §50a

Doručování zástupci účastníka §50b

Odepření přijetí písemnosti §50c

Neúčinnost doručení §50d

Doručování účastníkem řízení nebo jeho zástupcem §50e

Průkaz doručení §50f

Doručenka §50g

Výzva §50h

Oznámení §50i

Doručování do ciziny §50j

Uveřejňování vyhlášek §50k

Vyvěšení na úřední desce §50l

Předvolání a předvádění §51 §52

Pořádkové opatření §53 §54

Lhůty §55 §56 §57 §58

ČÁST II. Činnost soudu před zahájením řízení §59 až 66

HLAVA I. Předběžná řízení

Smírčí řízení §67 §68 §69 §70 až 72 §73

HLAVA II. Předběžná opatření a zajištění důkazu

Předběžná opatření §74 §75 §75a §75b §75c §76 §76a §76b §76c §76d §76e §76f §76g §76h §77 §77a

Zajištění důkazu §78 §78a

Zajištění předmětu důkazního prostředku ve věcech týkajících se práv z duševního vlastnictví §78b §78c §78d §78e §78f §78g

ČÁST III. Řízení v prvním stupni

HLAVA I. Průběh řízení

Zahájení řízení §79 §80 §81 §82 §83

Místní příslušnost §84 §85 §85a §86 §87 §88 §89 §89a

Účastníci §90 §91 §91a §92 §93 §94

Úkony účastníky ve věci samé §95 §96 §97 §98 §99

Průběh řízení §100 §101 §102

Využití videokonferenčního zařízení §102a

Zkoumání podmínek řízení §103 §104 §104a §104b §104c §105 §106

Překážky postupu řízení §107 §107a §108 §109 §110 §111

Spojení věcí §112 §113 §113a

Příprava jednání §114 §114a §114b

Přípravné jednání §114c

Jednání §115 §115a §116 §116a §117 §118 §118a §118b §118c §119 §119a

HLAVA II. Dokazování

Důkazní povinnost §120 §121

Provádění důkazů §122 §123 §124

Důkazní prostředky §125 §126 §126a §127 §127a §128 §129 §130 §131

Hodnocení důkazů §132 §133 §133a §133b §134 §135 §136

HLAVA III. Náklady řízení

Druhy nákladů řízení §137 §138 §139

Placení nákladů řízení §140 §141

Náhrada nákladů řízení §142 §142a §143 §144 §145 §146 §147 §148

§149 §150

Rozhodnutí o nákladech řízení §151 §151a

HLAVA IV. Rozhodnutí

Rozsudek §152 §153 §153a §153b §154 §155 §156 §157 §158 §159 §159a §160 §161 §162 §163 §164 §165 §166

Usnesení §167 §168 §169 §170 §171

Platební rozkaz §172 §173 §174

Elektronický platební rozkaz §174a

Evropský platební rozkaz §174b §175

HLAVA V. Zvláštní ustanovení §175a §175b §175c §175d §175e §175f §175g §175h §175i §175j §175k §175l §175m §175n §175o §175p §175q §175r §175s §175t §175u §175v §175w §175x §175y §175z §175za §175zb §175zc §175zd §175ze

Řízení o žalobě z rušené držby §176 §177 §178 §179 §180 §180a §180b §181 §182 §183 §184 §185 §185a §185b §185c §185d §185e §185f §185g §185h §185i §185j §185k §185l §185m §185n §185o §185p §185q §185r §185s §186 §187 §188 §189 §190 §191 §191a §191b §191c §191d §191e §191f §191g §191h §192 §193 §193a §193b §193c §193d §193e §194 §194a §195 §196 §197 §198 §199 §200 §200a §200b §200c §200d §200da §200db §200dc §200de §200e §200f §200g §200h §200i §200j §200k §200l §200m §200n §200o §200p §200q §200r §200s §200t §200u §200ua §200v §200w §200y §200z §200aa

ČÁST IV. Opravné prostředky

HLAVA I. Odvolání

Podání odvolání §201 §202 §203 §204

Náležitosti odvolání §205 §205a §205b

Účinky odvolání §206

Vzdání se odvolání a jeho vzetí zpět §207

Úkony soudu prvního stupně §208 §209 §210 §210a

Řízení u odvolacího soudu §211 §211a §211b §212 §212a §213 §213a §213b §214 §215 §216 §217

Rozhodnutí o odvolání §218 §218a §218b §218c §219 §219a §220 §220a §221 §221a §222 §222a §223

Náklady odvolacího řízení §224

Další průběh řízení §225 §226 §227

HLAVA II. Žaloba na obnovu řízení a pro zmatečnost

Přípustnost §228 §229 §230 §231

Podání žaloby §232 §233 §234 §235

Řízení o rozhodnutí o žalobě §235a §235b §235c §235d §235e §235f §235g

Řízení o rozhodnutí po povolení obnovy nebo po zrušení rozhodnutí §235h §235i

HLAVA III. Dovolání

Přípustnost dovolání §236 §237 §238 §238a §239

Podání dovolání §240 §241 §241a

Úkony soudu prvního stupně §241b

Řízení o dovolacího soudu §242 §243 §243a §243b

Rozhodnutí o dovolání §243c §243d §243e §243f

Další průběh řízení §243g

ČÁST V. Řízení ve věcech, o nichž bylo rozhodnuto jiným orgánem

HLAVA I. Obecná ustanovení §244 §245

HLAVA II. Podání žaloby §246 §246a §246b §246c §247 §248

HLAVA III. Řízení o žalobě

Příslušnost §249 §250

Účastníci řízení §250a

Projednání žaloby §250b §250c §250d §250e §250f

HLAVA IV. Rozhodnutí o žalobě §250g §250h §250i §250j §250k §250l §250m §250n §250o §250p §250q §250r §250s §250t

ČÁST VI. Výkon rozhodnutí

HLAVA I. Nařízení a provedení výkonu rozhodnutí

Předpoklady výkonu rozhodnutí §251 §252 §253 §254

Účastníci řízení §255 §256

Způsoby výkonu rozhodnutí §257 §258

Činnost soudu před nařízením výkonu rozhodnutí §259 §260

Prohlášení o majetku §260a §260b §260c §260d §260e §260f §260g §206h

Nařízení výkonu rozhodnutí §261 §261a §262 §262a §262b §262c §263 §264

Provedení výkonu rozhodnutí §265 §265a §266 §267 §267a §267b

Zastavení výkonu rozhodnutí §268 §269

Náklady výkonu rozhodnutí §270 §271 §272 §273 §273a §273b

Použití ustanovení o výkonu rozhodnutí §274 §275

HLAVA II. Srážky ze mzdy

Rozsah srážek §276 §277 §278 §279 §280 §281

Nařízení a provádění srážek §282 §283 §284 §285 §286 §287 §288

Odklad a zastavení výkonu rozhodnutí §289 §290

Výplata provedených srážek §291 §292

Změna plátce mzdy §293 §294 §295 §296

Několik plátců mzdy §297 §298

Srážky z jiných příjmů §299 §300 §301 §302

HLAVA III. Přikázání pohledávky

Přikázání pohledávky z účtu u peněžního ústavu §303 §304 §304a §304b §304c §304d §304e §305 §306 §307 §308 §309 §309a §310 §311 §311a

Přikázání jiných peněžitých pohledávek §312 §313 §314 §314a §314b §314c §315 §316

Pohledávky nepodléhající výkonu rozhodnutí §317 §318 §319

Postižení jiných majetkových práv §320

Postižení účasti povinného ve veřejné obchodní společnosti a komplementáře v komanditní společnosti §320a

Postižení účasti povinného ve společnosti s ručením omezeným, v družstvu a komanditisty v komanditní společnosti §320aa §320ab

HLAVA IV. Správa nemovité věci

Nařízení výkonu rozhodnutí §320b §320c §320d §320e

Správa nemovité věci §320f §320g §320h

Jiné výkony rozhodnutí §320i

Správa spoluvlastnického podílu na nemovité věci §320j

HLAVA V. Prodej movitých věcí a nemovitých věcí

Věci nepodléhající výkonu rozhodnutí §321 §322

Prodej movitých věcí §323 §324

Soupis na místě samém §325 §325a §325b §326 §326a §326b §327

Jiný soupis §327a §327b

Další postup při prodeji movitých věcí §328 §328a §328b §329 §329b §330 §330a §331 §331a §332

Hotové peníze a cenné papíry či listiny představující právo na splacení dlužné částky §333 §334 §334a

Prodej nemovitých věcí §335 §335a §335b §336 §336a §336b §336c §336d §336e §336f §336g §336h §336i §336j §336ja §336k §336l §336m §336n §336o §336p §336q §337 §337a §337b §337c §337d §337e §337f §337g §337h

Prodej spoluvlastnického podílu §338

Prodej zástavy §338a

HLAVA VI. Zřízení soudcovského zástavního práva na nemovitých věcech §338b §338c §338d §338e

HLAVA VII. Postižení závodu

Nařízení výkonu rozhodnutí §338f §338g §338h

Správce závodu §338i §338j §338k

Dohled soudu §338l

Cena závodu §338m §338ma

Prodej závodu §338mb §338n

Dražební vyhláška §338o §338p §338q §338r §338s §338t

Dražební jednání §338u §338v §338w §338x §338y §338z §338za

Rozvrh §338zb §338zc §338zd §338ze §338zf §338zg §338zh §338zi

Zpráva o výkonu správy závodu §338zj

Přechod práv a dluhů na vydražitele §338zk

Oznámení jiným orgánům §338zl §338zm

Jiné výkonu rozhodnutí §338zn

Zastavení výkonu rozhodnutí §338zo

Postižení části závodu §338zp

Postižení podílu spolumajitele závodu §338zq

Prodej rodinného závodu §338zqa

Prodej zástavy §338zr

HLAVA VIII. Uspokojení práv na nepeněžité plnění

Návrh §339

Vyklizení §340 §341 §342

Vyklizení s náhradou §343 §344

Odebrání věci §345 §346 §347

Rozdělení společné věci §348 §349

Provedení prací a výkonů §350 §351 §351a

ČÁST VII. Jiná činnost soudu §352 §353

Oznámení výhrady §354

ČÁST VIII. Závěrečná ustanovení

Přechodná ustanovení §355 §356 §357 §358 §359 §360 §361 §362 §363 §364 §365 §366 §367 §368 §369 §370 §370a §371 §372

Zmocňovací ustanovení §373 §374 §374a

Zrušovací ustanovení §375

Účinnost zákona §376

Příloha

Ustanovení přechodná a závěrečná

č. 519/1991 Sb. - Čl. III

č. 263/1992 Sb. - Čl. II

č. 24/1993 Sb. - Čl. III

č. 171/1993 Sb. - Čl. II

č. 118/1995 Sb. - Čl. XXVII

č. 238/1995 Sb. - Čl. II

č. 202/1997 Sb. - Čl. III

č. 91/1998 Sb. - Čl. VIII

č. 30/2000 Sb. - Hlava I dvanácté části

č. 367/2000 Sb. - Čl. V

č. 370/2000 Sb. - Čl. VII

č. 317/2001 Sb. - Čl. IV

č. 151/2002 Sb. - Čl. XXV

č. 320/2002 Sb. - Čl. CXVII, Čl. CXVIII, Čl. CXIX

č. 120/2004 Sb. - Čl. III

č. 554/2004 Sb. - Čl. VI

č. 555/2004 Sb. - Čl. V

č. 59/2005 Sb. - Čl. II

č. 216/2005 Sb. - Čl. V

č. 79/2006 Sb. - Čl. VI

č. 113/2006 Sb. - Čl. IV

č. 264/2006 Sb. - Čl. LII

č. 295/2008 Sb. - Čl. II

č. 7/2009 Sb. - Čl. II

č. 286/2009 Sb. - Čl. VII

č. 69/2011 Sb. - Čl. IV

č. 202/2012 Sb. - §31

č. 396/2012 Sb. - Čl. II

č. 401/2012 Sb. - Čl. VI

č. 404/2012 Sb. - Čl. II

č. 45/2013 Sb. - §53

č. 293/2013 Sb. - Čl. II

č. 87/2015 Sb. - Čl. IV

č. 139/2015 Sb. - Čl. II

č. 164/2015 Sb. - Čl. II

č. 296/2017 Sb. - Čl. II

č. 307/2018 Sb. - Čl. IV

č. 191/2020 Sb. - §35

č. 38/2021 Sb. - Čl. II

č. 192/2021 Sb. - Čl. IV

č. 286/2021 Sb. - Čl. II

č. 105/2023 Sb. - Čl. II

č. 172/2023 Sb. - Čl. II

č. 281/2023 Sb. - Čl. IV

č. 349/2023 Sb. - Čl. IV

Nálezy Ústavního soudu - č. 31/1996 Sb., č. 112/1996 Sb., č. 88/1997 Sb., č. 291/1999 Sb., č. 2/2000 Sb., č. 232/2000 Sb., č. 276/2001 Sb., č. 476/2002 Sb., č. 153/2004 Sb., č. 93/2005 Sb., č. 195/2006 Sb.; č. 419/2006 Sb.; č. 88/2008 Sb.; č. 62/2009 Sb.; č. 48/2010 Sb.; č. 80/2011 Sb.; č. 147/2012 Sb.; č. 369/2012 Sb.; č. 44/2014 Sb.; č. 146/2014 Sb.; č. 275/2014 Sb.; č. 211/2016 Sb.; č. 327/2020 Sb.; č. 90/2023 Sb.

INFORMACE

99

Xxxxxxxx soudní xxx

xx xxx 4. xxxxxxxx 1963
&xxxx;

Xxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx:

Úvod

Tato xxxxxx xxxxxx x. 99/63 Xx. xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxx 4. xxxxxxxx 1963 x. 99 Xx., xxx xxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx 6. xxxxx 1967 x. 36 Xx., xxxxxxx ze xxx 1. xxxxx 1969 x. 158 Sb., xxxxxxx xx dne 26. xxxxx 1973 x. 49 Xx., xxxxxxx ze dne 26. xxxxxx 1975 x. 20 Xx., xxxxxxx ze xxx 10. xxxxxxxxx 1982 x.133 Sb., zákonem xx xxx 4. xxxxxx 1990 x. 180 Xx., xxxxxxx xx xxx 11. xxxxxxxx 1991 x. 328 Sb. x xxxxxxx xx dne 5. xxxxxxxxx 1991 x. 519 Xx.

XXXX I.

OBECNÁ USTANOVENÍ

Hlava X.

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx

§1

Xxxxxxxx xxxxxx xxx upravuje xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx soudním xxxxxx xxx, aby xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx práv x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx i xxxxxxx x dodržování xxxxx a zákonů, x xxxxxxxx plnění xxxxxxxxxx x x xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx.

§2

X xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx soudy xxxxxxxxxxxx x rozhodují xxxxx x xxxx xxxxxx xxxx a xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx x porušování xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxx práv xxxxxx xxxxxxxxxx.

§3

Xxxxxxxx xxxxxx řízení xx xxxxxx xx xxxxx spravedlnosti x xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xx může xxxxxxx x xxxxx ochrany xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx ohroženo xxxx xxxxxxxx.

§4

xxxxxx

§5

Xxxxx xxxxxxxxx účastníkům xxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx.

§6

X xxxxxx xxxxxxxxx xxxx předvídatelně x x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx řízení xxx, xxx xxxxxxx práv xxxx rychlá a xxxxxx a xxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx, xxx nedocházelo x jejich xxxxxxxxxx.

Hlava II.

Soudy

Pravomoc

§7

(1) X xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx spory x xxxx xxxxxx xxxx, xxxxx vyplývají x xxxxxx soukromého práva, xxxxx xx xxxxx xxxxxx neprojednávají a xxxxxxxxxxx o nich xxxx orgány.

(2) Spory x xxxx xxxxxx xxxx uvedené v xxxxxxxx 1, x xxxxx xxxxx zákona xxxxxxxx jiné xxxxxx xxx soudy, xxxxx x občanském soudním xxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xx podmínek xxxxxxxxx x xxxxx xxxx tohoto xxxxxx.

(3) Xxxx věci projednávají x xxxxxxxxx xxxxx x občanském xxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxx-xx xx xxxxx.

(4) Pravomoc xxxxx ve xxxxxx xxxxxxxxx soudnictví xxxxxxxx xxxxxxxx zákon. 119)

§8

§8 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§8x

§8x zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 151/2002 Sb.

Xxxxxxxxxxx

§9

(1) Xxxxxxxxx-xx zákon xxxxx, xxxx x xxxxxx v xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx soudy xxxxxxx xxxxxx

x) xx xxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx dávce xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, nemocenského xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx podpory x pomoci x xxxxxx nouzi a xx sporech o xxxxxxxx xxxxxxxxxx regresní xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx nároku xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) ve sporech x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx výluky,

c) xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxx, xxxxxxxx tyto xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xx xxxxxxx x xxxxxxx rozhodnutí xxxxxxxx x plnění xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, které souvisejí xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxx x nadačních fondů, x xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxx, jakož x xxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx x účasti xx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xx xxxxxxx xxxx obchodními xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx členy x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxx týkající xx výkonu xxxxxx xxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxx,

x) xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx z xxxxx xxxxxxxxx vlastnictví,

h) ve xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx soutěžním xxxxxxxx xxxx nedovoleným xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xx xxxxxx ochrany xxxxx x xxxxxxx právnické xxxxx,

x) xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx papírů xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, x když xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx nástroje,

k) xx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx burze,

l) xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx společenství xxxxxxxxx x xxxxx x xxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx společenství xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx x xxxxxxx, xxxxx x zálohy xx xxxxxx za xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx,

x) xx xxxxxxx x xxxxxx právnických osob,

n) xx sporech x xxxxxxxxx x obchodním xxxxxxx xxxx jeho xxxxx,

x) ve xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx práce, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx,

x) xx xxxxxx zákonného xxxxxx xxx porušení péče xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) ve xxxxxxx vyplývajících x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx snížení základního xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx snížení xxxxxxxxxx členského vkladu xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxx Xxxxx republiky (xxxx xxx "Xxxxxxxx xxxx") xxxxxxxxx jako xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx-xx xxx zvláštní xxxxxx xxxxxxx.

§9x

X xxxxxxxxxx žaloby xxxxx §91a xxxx xxxxxxxxx v prvním xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx, u xxxxxxx x těchto xxxxx xxxxxxx v prvním xxxxxx xxxxxx x xxxx nebo právu, xx xxx si xxxxxxx činí xxxxx.

§9x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 30/2000 Sb. x účinností od 1.1.2001

§10

(1) Krajské xxxxx xxxxxxxxx x odvoláních xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) X xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx krajských xxxxx jako xxxxx xxxxxxx xxxxxx rozhoduje xxxxxx soud.

§10x

X xxxxxxxxxx proti xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx odvolacích xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx.

§11

(1) Řízení xx xxxx x xxxx xxxxx, který xx xxxxx x místně xxxxxxxxx. Xxx určení xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx okolnosti, xxxxx xx xxxx x xxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxx a místně xxxxxxxxxx je vždy xxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxx není xxxxx podle zákona xxxxxxx nebo jehož xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xx-xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxx.

(3) Xxx-xx x věc, xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxx republiky, xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx nelze xxxxxxx, xxxx Xxxxxxxx soud, xxxxx soud xxx xxxxxxxx a rozhodne.

§12

(1) Nemůže-li příslušný xxxx x věci xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx vyloučeni (§14, §15 xxxx. 2 a §16a), xxxx být xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx.

(2) Věc xxxx xxx jinému xxxxx téhož xxxxxx xxxxxxxxx také z xxxxxx xxxxxxxxx.

(3) X xxxxxxxxx věci xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxxx společně xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx, jemuž xx xxx xxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxx právo xx vyjádřit x xxxx, xxxxxxx xxxxx xx být věc xxxxxxxxx, x x xxxxxxx xxxxxxxx 2 xxx x důvodu, xxx xxxxx by xxx xxxx xxx xxxxxxxxx.

§13

zrušen

Xxxxxxxxx xxxxxx

§14

(1) Soudci x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx se xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxx, k xxxxxxxxxx xxxx k xxxxxx zástupcům xx xx xxxxx xxxxxxxxxx x jejich xxxxxxxxxxxx.

(2) X xxxxx vyššího xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx u soudu xxxxxxx xxxxxx, x xxxxxx. Xxxxx xxxxx, xxx-xx o rozhodování x xxxxxxxx.

(3) X xxxxxxxxxxxx x rozhodnutí xxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxx vyloučeni xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx rozhodnutí xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx (přísedícího) xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x postupu soudce (xxxxxxxxxxx) x řízení x projednávané věci xxxx x jeho xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx.

§15

(1) Jakmile se xxxxxx xxxx přísedící xxxxx x xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxx xx xxxxxxxx, oznámí ji xxxxxxxxxx předsedovi xxxxx. X řízení xxx xxxxx učinit xxx xxxxxx xxxxx, které xxxxxxxx odkladu.

(2) Xxxxxxxx xxxxx xxxx podle xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxx) xxxxxxxxx x odstavci 1 xxxxxx xxxxxx (přísedícího) xxxx, xxxx-xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx, přikáže xxx xxxxxx xxxxxx; xxxx-xx xx možné, xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxx §12 odst. 1. Xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx §14 xxxx. 1 x xxxxxxxx xxxxx má xx to, xx xx xxxx důvod xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx (přísedícího), xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x §16 odst. 1.

§15x

(1) Xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xx x osobám soudců x xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx rozvrhu xxxxx xxx projednat x xxxxxxxxxx. X xxx xxxx xxx xxxxxx poučeni.

(2) Xxxxxxxx xx povinen xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxx) xxxxxxxx nejpozději xxx xxxxxx jednání, xxxxxxx xx zúčastnil xxxxxx (xxxxxxxxx), x jehož xxxxxxxxx xxx; xxxxxxx-xx x této xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx-xx xxxxx xxxxx xxxxxxx, může xxxxxxx xxxxxxxx xx 15 xxx xx xx, xx se x xxx dozvěděl. Xxxxxxx xxxx námitku xxxxxxxxxx účastník uplatnit xxx tehdy, jestliže xxxxx soudem xxxxxx x svém xxxxx xxxxxxxx se k xxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxx).

(3) X námitce podjatosti xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§42 xxxx. 4) xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx soudci (xxxxxxxxxxx) xxxxxxx, v xxx je xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx xx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxx může xxx xxxxxxxx.

§15x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 30/2000 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2001

§15x

(1) X xxxxxxxxxx x námitce podjatosti xxxx xxx předloží x xxxxxxxxxx dotčených xxxxxx (xxxxxxxxxxx) xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx. X xxxxxx lze zatím xxxxxx xxx takové xxxxx, xxxxx nesnesou xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 neplatí, xxxx-xx xxxxxxx uplatněna xxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx, při němž xxxx xxx rozhodnuta, x xx-xx xxxx xx to, xx xxxxxxx xxxx důvodná.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx také tehdy, xxxxxxxx-xx xxxxxxxx v xxxxxxx stejné xxxxxxxxx, x nichž xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx (jiným xxxxxxx Xxxxxxxxxx soudu) xxx xxxxxxxxxx, xxxx xx-xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

§15x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 30/2000 Xx. x účinností xx 1.1.2001

§16

(1) X xxx, xxx je soudce xxxx přísedící xxxxxxxx, xxxxxxxx nadřízený xxxx x xxxxxx. X xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx rozhodne jiný xxxxx téhož soudu.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx (§15a odst. 2) xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx soudce (xxxxxxxxxxx) xxxxxxx xxxx xxxxxxx x odstavci 1 xxx xxx xxxx prostřednictvím xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxxx, není xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 nařizovat xxxxxxx.

§16a

(1) Jestliže xxxx xxxxxxxxxx, že xxxxxx (xxxxxxxxx) xx xxxxxxxx, xxxxxxxx soudu podle xxxxxxx práce xxxx xxxxx xxxx jiného xxxxxx (xxxxxxxxxxx) nebo, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx; xxxx-xx to xxxxx, předloží věc x xxxxxxxxxx xxxxx §12 xxxx. 1.

(2) Xxxx-xx rozhodnutí xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx na základě xxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, že xx věci rozhodoval xxxxxxxxx soudce (přísedící), xxxx nařídil-li odvolací xxxx xxxxxxxx soud, xxx xxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx jiný xxxxx (samosoudce), xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1.

§16x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 30/2000 Sb. s xxxxxxxxx xx 1.1.2001

§16x

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx soudu xxxxx §16 xxxx. 1 a 2 xx xxxxxxx xxx xxxx x xxx xxxxxxxxx řízení; xxxxxxxxxx §205 odst. 2 xxxx. x), §219a xxxx. 1 xxxx. x), §229 odst. 1 xxxx. e) x §242 xxxx. 3 věta xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx.

§17

X xxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, jakož i xxxxxx xxxx tlumočník, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxxxx §14 xxxx. 1, §15, §15a xxxx. 1 x 3 x §16 xxxx. 3 xxxxx xxxxxxxxx. Proti xxxx xxxxxxxx není přípustný xxxxxxx prostředek.

§17a

§17a xxx zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

Xxxxx XXX.

Xxxxx na xxxxxx

Xxxxxxxxx

§18

(1) Xxxxxxxxx mají x xxxxxxxxx soudním xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xx xxx mateřštině. Soud xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx.

(2) Účastníku, jehož xxxxxxxxxxx je xxxx xxx xxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx taková xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxx, xxx-xx x ustanovení xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxx se nelze xxxxxxxxx xxxxx než xxxxxxxx x komunikačních xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx 67).

§19

Xxxxxxxxxxx xxx účastníkem xxxxxx xx xxx, xxx xx xxxxxx xxxxxxxx; xxxxx xxx xxx, komu ji xxxxx xxxxxxxx.

§20

(1) Každý xxxx xxxx soudem xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx (procesní způsobilost) x xxx xxxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxx předpis xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx jednat xxxx soudem xx xxxx týkající xx xxxxxxx xxxxx, jedná xxxx osoba xxxx xxxxxxxx.

§21

(1) Xx právnickou xxxxx xxxxx

x) člen xxxxxxxxxxxx orgánu; xxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx, jedná za xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx orgánu, xxxxxxxxx xxxx člen, xxxxx xxx xxx xxxxxxx; xx-xx předsedou nebo xxxxxxxxx xxxxxx právnická xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, která xx x xxxx xxxxx právnickou xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxx

x) xxxx xxxxxxxxxxx (člen), xxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, nebo

c) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxx-xx o xxxx týkající xx xxxxxx závodu, xxxx

x) xxxx prokurista, xxxx-xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Ustanovení xxxxxxxx 1 se xxxxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxx xxxx xxxxxxxx zákon, xx xx právnickou xxxxx jednají xxxx xxxxx.

(3) Xxxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxx řešení xxxxx xxxxx zákona upravujícího xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx vykonávající xxxxxx xxx řešení xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x řešení xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxx postavení jejího xxxxxxxxxxxx orgánu, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx osoby, xxxxx xxx nucený xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxx osoba vykonávající xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx; xxxxx xx postupuje xxxxx xxxxxxxx 1 a 2.

(4) Za xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx, xxxxx zájmy xxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(5) Každý, kdo xxxxx za xxxxxxxxxx xxxxx, musí své xxxxxxxxx xxxxxxxx. V xxxx xxxx xxxx xx právnickou xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx.

§21a

(1) Za xxxx xxxx xxxxxx vystupuje

a) Xxxx xxx zastupování xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx v případech xxxxxxxxxxx podle zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx, 130)

x) xxxxxxxxxxx složka xxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu x xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Vystupuje-li xxxx soudem xx xxxx Xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx ve xxxxxx majetkových, jedná xxxx xxxxxx jménem xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x Xxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxx ve xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx-xx před soudem xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, jedná xxxx xxxxxx xxxxxx státu xxxxxxx organizační složky xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxx xxxx organizační složky xxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx §21 xxxx. 4 a 5 xxxxx xxxxxxx.

§21b

(1) Xx xxxx x za vyšší xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx, kdo xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx oprávněn je xxxxxxxxxx navenek, nebo xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxx pověřen.

(2) Xxxxxxxxxx §21 odst. 4 x 5 xxxxx xxxxxxx.

§21x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 30/2000 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2001

§21c

§21c xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 120/2004 Sb.

Xxxxxxxx xxxxxxxxx

x) na xxxxxxx xxxxxx

§22

Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx.

§23

Xxxxxxxx-xx xx okolnosti xxxxxxx, může předseda xxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx osoba, xxxxx xxxx plně xxxxxxxxx, xxxx xxx x xxxxxx zastoupena svým xxxxxxxx zástupcem xxxx xxxxxxxxxxxx, x xxxx xxx o věc, x níž xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

x) xx základě xxxx xxxx

§24

(1) Xxxxxxxx xx xxxx dát x xxxxxx zastupovat xxxxxxxxx, xxxx xx xxxxx. Xxxxxxx-xx xx x xxxxxxxxxxx podle §26 xxxx xxxxx §26a, xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx účastníka xxx xxxxxxx xxxxx. X téže xxxx xxxx mít účastník xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx zástupce.

(2) Xxxx-xx x řízení xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx zastupovat xxxxx xxxxxxx xxxxx, které xx prokáží xxxxxxx xxxxxxxxxx fyzické osoby xxx xxxxxxxxx stupeň xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx vydaným podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu 157), xxxx které xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x §40a xxxx. 1.

§25

(1) Zástupcem xx xxxxxxxx xxxx vždy xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxx udělit xxxxx xxxxx xxx xxx xxxx xxxxxx (dále xxx "xxxxxxxx xxxx xxx").

(2) Xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx se xxxxxxxxxx xxxxx advokátem xxxx, x výjimkou xxxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, advokátním koncipientem xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx zástupcem.

§25x

(1) Xxxxxxxx xx xxxx zvolit zástupcem xxx notáře; xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxx oprávnění stanoveného xxxxxxxxxx xxxxxxxx. 70) Xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx procesní xxxxx xxx.

(2) Xxxxx je xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxx notářem x, x xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxxxxx notářem xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo notářským xxxxxxxxxxxx.

§25x vložen právním xxxxxxxxx x. 30/2000 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2001

§25b

S výjimkou xxxxxxxx xx xxxxxxxx může xxxxxx zástupcem xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx právním xxxxxxxxx. 120)

§25x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 151/2002 Xx. x účinností xx 1.1.2003

§26

(1) Xxxxxxxx organizace xxxx, s xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx se xxxxxx xxxx podnikateli xxxxxxxxxxxxx x podnikatelské xxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxxxx účastníka, xxxxx xx jejím xxxxxx.

(2) Xxxx pro xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx dětí (dále xxx "Xxxx") xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxx vyživovací xxxxxxxxxx x x xxxxxx x výkon xxxxxxxxxx ukládajícího povinnost x xxxxxxx xxxxxxxxx, xxx-xx o xxxx xx xxxxxxx x xxxxxx.

(3) Xx věcech xxxxxxx před xxxxxxxxxxxx xx základě pohlaví, xxxxxxxx xxxx etnického xxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxx, xxxxxxxxx názoru, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxx x řízení xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu, x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx ve stanovách xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(4) Ve xxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx x xxxxxxxx a xxxxxxxx práv xxxxx xxxxxxxxxx zákona x x nárocích xx xxxxxx bezdůvodného xxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxx xxxx, xxxx xxxxxx xxxxx podle autorského xxxxxx, xx účastník xxxx dát xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx předmětu podnikání, xxxxxxxxx xxxxxxxx patří xxxxxxx práv xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(5) Xx-xx xx věcech xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xx xxx x xxxxxx zastupovat xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxxx uvedeným xx stanovách xxxxx xxxxxxx xxxx cizinců; xx xxxxxxxxxx osobu xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxx zaměstnanec xxxx xxxx, xxxxx xx vysokoškolské právnické xxxxxxxx, které xx xxxxx zvláštních xxxxxxxx xxxxxxxx vyžadováno xxx xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx právnickou xxxxxx se xxxxxxx x v xxxxxxxxx, xx kterých xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx volného xxxxxx xxxxxxxxxx 219).

(6) Xx xxxxxx pracovních x ve xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx může xxx xxxxxxx, který xx xxxxx xxxxxx xx xxxxx k xxxxxx nad 90 xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, k xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx.

(7) Xx xxxxxx xxxxxxx osobních xxxxx xx může xxx xxxxxxx údajů x xxxxxx xxxxxxxxxx xxx právnickou xxxxxx, xxxxx zisk se xxxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx ochrana xxxx subjektů údajů; xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxx zaměstnanec xxxx xxxx, xxxxx xx vysokoškolské xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx je xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx.

(8) Převezme-li xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx Xxxx xxxxx právnická xxxxx xxxxx xxxxxxxx 3, 4 x 6 xxxxxxxxxx, jedná jejich xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx v §21.

§26x

(1) X případech x za xxxxxxxx xxxxxxxxx ve zvláštním xxxxxxx xxxxxxxx 130) xxxx xxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx Xxxx xxx zastupování xxxxx xx věcech xxxxxxxxxxx.

(2) Při xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xxxxx udělit xxxxx procesní xxxxx xxx.

(3) Převezme-li xxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1, jedná xxxxxx xxxxx za xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx zařazený x Xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx majetkových, pověřený xxxx generálním xxxxxxxxx.

§26x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 120/2004 Xx. x xxxxxxxxx od 19.3.2004

§27

(1) Xxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxx kteroukoliv xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx osobně.

(2) Xxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxxx, jestliže xxxxxxxx xxxxxx xxxx způsobilý x xxxxxxx zastupování, xxxxx xxxxxxxx jako xxxxxxxx vystupuje x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxx xx xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx rozhodnutí xxxxx xxxxxxxx 2 do 30 xxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§27x

xxxxxx

§28

(1) Xxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx nebo xxxxx do xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx moc xxxx xxxxx xxx xxx xxx xxxxxx xxxxx.

(2) Odvolání xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx výpověď xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxx, jakmile mu xxxx účastníkem xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx; vůči xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx účinné, jakmile xxx xxxx oznámeny xxxxxx.

(3) Xxxxx-xx si xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx, xx xxx xxxx xxxxxxxxx plnou xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx na xxxxxxx xxxx moci, xx xxxxxxxx plné moci xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx-xx xx zákon xxxx xxxxxxx-xx tak xxxxxxxx senátu.

(5) Ztratí-li xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx řízení, xxxxxxxxx xxxxx-xx xxxx zanikne-li xxxxxxxx, xxxx moc xxxxxx.

(6) Xxxxxxxxx-xx x xxxx moci něco xxxxxx, xxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxx byla xxxxxxx.

§28x

(1) Procesní xxxxx xxx xxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx, xxxxx xxxx v xxxxxx učinit xxxxxxxx.

(2) Xxxx xxx pro xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxx těch úkonech, xxxxx xxxx x xxxx xxxx výslovně xxxxxxx.

§28x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 30/2000 Xx. x účinností xx 1.1.2001

c) xx xxxxxxx xxxxxxxxxx

§29

(1) Xxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxx osoba, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx před xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx předseda xxxxxx xxxxxxxxxxx, xx-xx tu xxxxxxxxx z prodlení. Xxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxxx-xx xxx zvláštní xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx též xxxxxxxxx xxxxx, která xxxx xxxxxxxx řízení xxxxxx před soudem xxxxxxxxxx xxxxx, že xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx ni xxxxxx nebo xx xx sporné, kdo xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx ni jednat (§21), xx-xx tu xxxxxxxxx x xxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxx jiná xxxxxxxx, může předseda xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx-xx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxx, jemuž se xxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxx xxxxxx v xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx z jiných xxxxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx není xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xx 3 xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx vhodnou osobu, xxxxxxx-xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxx xxxxxxxx opatrovníkem, jen xxxxxxxx xxx xxxxxx xxx jmenován xxxxx xxxx. Jinou xxxxx xxx advokáta xxx xxxxxxxx opatrovníkem, jen xxxxxxxx x xxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx-xx xxxx xxxxx, opatrovník xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 xxxxxxxxx x řízení před xxxxxx prvního xxxxxx, x xxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxx.

§29x

Xxxxxxxxx, xxxxx pořídil xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx nezpůsobilosti xxxxxx xxxxxx, ustanoví xxxx opatrovníkem x xxxxx xxxxxxxxx osobu xx opatrovníka xxxxxxxxx x předběžném xxxxxxxxxx.

§29x xxxxxx právním předpisem x. 293/2013 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2014

§30

(1) Xxxxxxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxx byl xxxxxx xxxxxxxxx od xxxxxxxx xxxxxxxx (§138), xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx na xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xx to xxxxxxxx xxxxx k xxxxxxx xxxx xxxxx. X xxx, xx xxxx xxxx žádost xxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx-xx to xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx-xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx, x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxx), xxxxxxxx xx xxxxxxxx senátu x xxxxxxx xxxxxxxx x odstavci 1 xxxxxxxx x řad xxxxxxxx.

§31

(1) Ustanovený xxxxxxxxxx xxxx xxxx zástupce xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx na xxxxxxx procesní plné xxxx.

(2) Byl-li xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, má xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx účastník xxxxxx xxxxx moc.

§32

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxx, xxx x řízení xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxx další zástupce, xxxx své xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxx, který xx xxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx účastníka xxxxxx xxx xxx, jehož xxxxx jsou v xxxxxxx se xxxxx xxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx účastníku xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx lze splnit x xxx, že xxxxx poskytnuty xxxx xxxxxxxx; xx xxxxxxx, xxxxxx-xx účastník xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxx určité xxxxx.

§33 x 34

xxxxxxx

§35

(1) X xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx na xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx soudního xxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx zástupce xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx ke všem xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

§35a

(1) Zvláštní právní xxxxxxx 130) xxxxxxx, xx xxxxxxx případech x za xxxxxx xxxxxxxx může xxxxx xxxxx na zahájení xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx Xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx věcech xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx Xxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxx ve xxxxxx majetkových vstoupí xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx, xxxxx může xxxxxxx xxxxxxxx řízení, xxxxx xxxxx x xxxxx, xxxxx může xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxx XX.

Xxxxx xxxxx x účastníků

Úkony xxxxx

§36

(1) X xxxxxx xxxx xxxxxx jedná x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxx). Xxxxxxx členové senátu xxxx si xxx xxxxxxxxxxx rovni.

(2) Rozvrh xxxxx xxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxx) xxx xxxxxxxx a xxxxxxxx.

§36x

(1) V řízení xxxx okresním xxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx xxxxx:

x) ve věcech xxxxxxxxxx,

x) x xxxxxxx xxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxx xxxxx.

(2) X ostatních věcech xxxxx a rozhoduje x xxxxxx před xxxxxxxx soudem xxxxxxxxxx.

(3) X řízení xxxx xxxxxxxx soudem xxxx xxxxxx prvého stupně xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxx jedná x xxxxxxxxx v xxxxxx x prvním xxxxxx, xxxxxxx-xx tak xxxxx, x x xxxxxxxxx xxxxxx.

§36x

Xxxxxx xxxxx jednají x xxxxxxxxx v xxxxxxxx.

§36c

Nejvyšší soud xxxxx x xxxxxxxxx v xxxxxxxx.

§36d

(1) Nestanoví-li zákon xxxxx, xxxxxxxx senátu xxxx jím xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx příslušejících xxxxxx provádět xxx xxxxxx úkony, xxxxx xx nerozhoduje ve xxxx.

(2) X xxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, příslušejí xx xxx xxxxx x xxxxxxxxxx předsedy senátu, xxx i xxxxx, xxxxx jsou xxxxx xxxxxxxxx pouze xxxxxx.

§37

(1) Xxxxx rozhoduje xx poradě; xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxx poradě xxxxxxxx.

(2) K xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx, přičemž hlasovat xxxx xxxxxxx všichni xxxxxxx senátu. Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx před xxxxxx x xxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxx) před xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

§38

§38 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§38x

Xxxxxxxx xxxxx stanoví, xx kterých xxxxxxxxxxxx xxxxxx mohou xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxx dalších věcech xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx úředníci. Tento xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx vyššího xxxxxxxx xxxxxxxx.

§38x

Xxxxxxxx xxxxxx Nejvyššího xxxxx

Xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx z pověření xxxxxx Xxxxxxxxxx soudu.

§39

(1) Úkony, xxxxx xx xxxxxxxxx soud xxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxx xx zvýšenými, xxxxxxxxxx xxxxxxx anebo xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxx jiný xxxx nebo xx xxxx provede x xxxxxxxx technického zařízení xxx xxxxxx xxxxxx x zvuku (xxxx xxx "videokonferenční xxxxxxxx"). Xxxxxxxxx xxxxxx je xxxxxxx soud.

(2) Xxxxxx-xx xxxxxxxx xxxx provést xxxx ve xxxx xxxxxx, postoupí dožádání xxxxx, x xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx, xx-xx xx xxxxx xxxx xxxx; jinak dožádání xxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

§40

(1) Xxxxx, při xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx vyhlašuje xxxxxxxxxx, se xxxxxxxxxxxxx xx formě xxxxxxxxx xxxx zvukově obrazového xxxxxxx (xxxx jen "xxxxxx"). Xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxx, který xx xxxxxxxx spisu.

(2) Xxxx-xx pořízení xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx-xx xxx xxxxx, sepisuje xx x úkonech, xxx nichž soud xxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx. Xxxx může xxxxxxxxxx, xx bude xxxxxxxx x xxxxxxxxx záznamu xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx-xx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx vyhlašuje rozhodnutí, xxxxxxx pořízení protokolu. X xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx přednost xxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxx, xxxxxx

x) xxx uzavřen xxxx, xxxx

x) xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx §153a xxxx. 1.

(3) Přepis záznamu xxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx, pokud xxx xx závažných xxxxxx určí xxxx. Xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx, xx-xx xxxxx řádný xxxx xxxxxxxxx opravný xxxxxxxxxx xx věci xxxx. Xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx, pokud soud xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §208 xxxx. 1 xxxx xxx-xx xxxxxxx protokol.

(4) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx exekutorem xx zaznamenávají ve xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

(5) V xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxx xxxxx se xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx, xxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx záznamu, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx strukturovaný xxxxxx xxxxxxx. Přepis podepisuje xxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxx.

(6) X xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx, xxxxxx xx xxxxxxxx, vylíčí xx xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxx se xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx poskytnutá xxxxxxxxxx, výroky xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x tom, xxx xx vzdávají xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxxxxxx-xx xxxxxxxx podání, xxxx xxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx senátu x zapisovatel; xxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxx xx něho xxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxx soudce, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxx-xx xxxxxxx xxxx xxxx došlo-li x xxxxxx xxxxxx (§153a xxxx. 1), xxxxxxxxxx xxxxxxxx také xxxxxxxxx xxxxx nebo žalovaný; xxxxxxx-xx číst x xxxx xxxx x xxxxxx důvodů xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx předseda xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx důvodu xxx, xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx, x xxxxxxxxx záznam podepíše. Xxxxxxxx x hlasování xxxxxxxxxx všichni xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx.

(8) Xxxxxxxx xxxxxx opraví x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx a xxxx xxxxxx nesprávnosti. Xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x x námitkách xxxxx jeho znění.

§40a

(1) Xxxx-xx x xxxxxx projednávány utajované xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxx (§21 xx 21b), xxxxxxxx xxxxxxxxx, znalce, xxxxxxxxxx, osoby xxxxxxx x §116 xxxx. 3 a xxxxx xxxxx, které se xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, předem xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx poučit 158). Xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx senátu xx xxxxx a xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx 30 dnů xxx xxx xxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx xxxxxxxx x xxxx osob, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx příslušný xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx, xxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 157).

§40x

(1) O xxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxx xx xxxx xxxx x xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx podobě. Xxxxxxxx xxxxxx spisu stanoví xxxxxxxxx právní xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx-xx zákon xxxxx, x listinné nebo x xxxxxxxxxxxx podobě xxxxxxxxxx xxxx soudu xxxxxxxxxx xxxxxxxx senátu xxxx xxx, xxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx zákona xxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxx je xx xxxxx; podrobnosti xxxxxxx prováděcí právní xxxxxxx.

Úkony xxxxxxxxx

§41

(1) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx formou, xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx nepředepisuje xxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx jeho xxxxxx, x když je xxxx nesprávně označen.

(3) Xxxxxxxxxxxx jednání xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx účastníkům, xxxxx teprve xx xxxxxxxx, xxx xx x něm v xxxxxx xxxxxxxxx; xx xxxxx x xxxxx, xx-xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx forma. Xxxxxxxxxx §40 odst. 3 xx xxxxxxx obdobně.

§41x

(1) Xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx.

(2) X xxxxx xxxxxxxxx, který je xxxxx na splnění xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxxxxx.

(3) X úkonu účastníka, xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx, se xxxxxxxxxx.

(4) Úkon může xxx odvolán, xxx xxxxxxxx jeho xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx s xxxxx xxxxxx.

§41x

Xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx (§153a xxxx. 1), k xxxx xxxxx do xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx žalovaným, xxxx x xxxxx xxxxxx nepřihlíží.

§42

(1) Podání xx xxxxx učinit písemně. Xxxxxxx xxxxxx xx xxxx x listinné xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx datové xxxx nebo xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx do 3 xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, případně xxxxxxxx xxxxxxx shodného xxxxx. K těmto xxxxxxx, pokud nebyla xx stanovené xxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx-xx to předseda xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx soudu předložit xxxxxxxx (xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx znění) x xxxxxx podání xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) X xxxxxxx xxxxxx x elektronické xxxxxx podepsaného způsobem, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx 182), xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2.

(4) Pokud xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx nevyžaduje xxxxx náležitosti, xxxx xxx x xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx, xxx xx xxxx, xxxxx xxxx xx xxxx x co sleduje, x xxxx xxx xxxxxxxxx x datováno. Xxxxxxxxx podpisu x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx v xxxxxxxxxxxx podobě xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu 182). Xx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxx advokátem, xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, jehož vzor xxx xxxxxx u xxxxx, xxxxxxx je xxxxxx xxxxxx. Xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx třeba xxxxxxxxx x potřebným xxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxxx tak, xxx xxxxx stejnopis xxxxxx x xxxxx x xxx xxxxx účastník xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx je xx xxxxx. Xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx. X podání xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx také xxxxxxx xxxx přílohy x xxxxxxxxxxxx podobě.

§43

(1) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx vyzve účastníka, xxx xxxx opraveno xxxx doplněno podání, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxx neurčité. X xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx poučí, xxx xx xxxxx xxxxxx nebo doplnění xxxxxxx.

(2) Xxxx-xx xxxx xxxxx předsedy senátu xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx a x xxxxxx xxxxx xxx tento xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx se xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx. X ostatním xxxxxxx xxxx nepřihlíží, dokud xxxxxxx řádně xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx. X xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx poučen.

§44

(1) Účastníci a xxxxxx zástupci xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx spisu, s xxxxxxxx protokolu x xxxxxxxxx, a xxxxx xx x xxxx xxxxxx x xxxxx.

(2) Xxxxxxx, kdo na xxx xx právní xxxxx nebo kdo xxx xx xx xxxxx důvody, předseda xxxxxx xx žádost xxxxxx, xxx nahlédl xx xxxxx x xxx xx x xxxx xxxxxx výpisy xxxx opisy, ledaže xxx x spis, x xxxx právní xxxxxxxx xxxxxxx, že xxxx obsah musí xxxxxx utajen.

(3) Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx je nutno xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx byla xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zákonem. 69)

(4) Odstavce 1 xx 3 xx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx záznamů, poskytování xxxxxx kopií xxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx obsahu listiny.

Xxxxxxxxxx

§45

Xxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx při xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxx-xx x xxxxxxxx písemnosti xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxx xx soud xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx datové xxxx xx datové xxxxxxxx 182). Není-li xxxxx xxxxxxx písemnost xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xx datové xxxxxxxx, xxxx xx xxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx xx jinou xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxx-xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 2, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx prostřednictvím

a) xxxxxxxxxxxx orgánu, xxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx.

§45x

§45x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 7/2009 Sb.

§45x

§45x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 7/2009 Sb.

§45c

§45c zrušen právním xxxxxxxxx č. 7/2009 Sb.

§45d

§45d xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 7/2009 Sb.

§45e

§45e xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 7/2009 Sb.

§45x

§45x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 7/2009 Sb.

§46

Xxxxxx xxx doručování xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx

(1) Adresou xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 182).

(2) Xxxxxxxxxxxxxxx veřejné xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxx.

§46a

Adresa xxx doručování

(1) Xxxxxxxx xx doručuje xx xxxxxx pro xxxxxxxxxx, xxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx místě, xx xxxx xxxx xxxxxxxx.

(2) Jestliže o xx xxxxxxx xxxxxx, xxxx doručuje xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxx, xxxxxxxxxx-xx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx, zejména xxxx-xx to přispět x xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxx xx xxx dané xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xx v xxxxxx xxxxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx významných xxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 2, tyto xxxxx xxxx xxxx soudu xxxxxx, xxxxxxx mu xxxx xxxxxxxxx oznámeny.

§46b

Adresa xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx doručujícího xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxx xxxxxxxx

Xxxxxxx-xx adresát xx xxxx podání xxxx xxxxx úkonu xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxx mu xxxx xxxx mohou být xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, je xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x písemnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx doručujícího xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx

x) x xxxxxxx xxxxx adresa xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxx evidence obyvatel, xx kterou jí xxxx být xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 183); není-li xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx místa xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního předpisu 184) xxxx xxxxxx xxxxx pobytu xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx zástupce xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx ve xxxxxxx, ve xxxxx x xxxx xxxxxxx; xx-xx xxxxxxxx závod (xxxx jen "xxxxx") xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, i adresa xxxxx organizační xxxxxx,

x) x fyzické xxxxx xx výkonu xxxxxx xxxxxx xxxxxxx nebo xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx, v níž xxxxxxxx trest xxxx xxxxx,

x) x fyzické xxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx zabezpečovací xxxxxxx, xxxxxxx nebo ochranné xxxxxxx xxxxxx tohoto xxxxxxxx,

x) x xxxxxxxxx xxxxx adresa xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxx ve smlouvě, xx xxxxx z xxxx xxxxxxx; má-li xxxxxxxxx osoba xxxxxxxxxxx xxxxxx, i xxxxxx xxxxx organizační xxxxxx,

x) x advokátů xxxxxx xxxxxx xxxxx,

x) u xxxxxx xxxxxx jejich xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) x xxxxxxxx exekutorů xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx,

x) u xxxxxxxxxxx zástupců adresa xxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx zapsaná x Xxxxxx patentových xxxxxxxx,

x) x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx jejich xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, x xxxxxxx Xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx územního xxxxxxxxxx,

x) x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx sídla,

m) x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx,

x) x xxxx a xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx sídla xxxxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Prahy.

§46x

Xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxx-xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx jeho xxxxxxxx xxxxxxxxx písemnosti xxx xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xx xxx prodlení xxxxx, xxx xx xxxxxx pro doručování xxxxxxxxxx xxxxxxxx; xx xxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx účastník řízení xxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx nebo x xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx zabezpečovací xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx výchovy, kdy xxxxxxxx řízení xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x imunity, xx v xxxx xxxx, xxx požívá xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx, xxxx xx xx být xxxxxxxx x xxxxxx nebo xxxxxxxxx chráněné xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx je vojákem x xxxxx službě, xxxxxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, příslušníkem Hasičského xxxxxxxxxxx xxxxx České xxxxxxxxx nebo příslušníkem Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, kterému xxxxx doručit jinak xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx velitelství, Xxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo Ministerstva xxxxxxxxxxxxx.

(2) Nezvolí-li si xxxxxxxx xxxx jeho xxxxxxxx ve stanovené xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxx-xx xxxxx ani xxxxxx xxxxxxxx bez xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx, doručují se xxx xxxxxxxxxx uložením x xxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxx jeho xxxxxxxx x xxx xxxx být ve xxxxx podle xxxxxxxx 1 poučeni.

(3) Xxxx, xxxx bylo v xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx v bytě xxxx xxxxx, kam xx mu xxxxx xxx doručováno (§46a xxxx. 1 a 2), xxxx při xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, aby, není-li xxxxx xx doručovat xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx datové xxxx do xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx, xx kterou xx bude možné xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx (§46 x §46a xxxx. 1), nebo xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxx doručování xxxxxxxxxx. Nevyhoví-li xxxxx, xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx u xxxxx; o tomto xxxxxxxx xxxx xxx xx výzvě poučen.

(4) Xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx x soudu xxxxx odstavců 2 x 3, xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx.

§47

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx

(1) Při xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx sítě xx xxxxxx schránky xx xxxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx 182).

(2) Xxx xxxxxxxxxx písemnosti xxxxx §46 xxxx. 2 soud xxxxxxxx xxxxx, aby doručení xxxxxxxx xxxxx xx 3 dnů od xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx na xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxxxxxx adresu vrátila xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx jestliže xxxxxxx xx 3 xxx xx xxxxxxxx písemnosti xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx datovou zprávou xxxxx odstavce 2.

§47a

§47a zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 30/2000 Sb.

§48

Xxxxxxxxxx prostřednictvím doručujícího xxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx

x) soudní xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx Justiční xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx,

x) provozovatelé xxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Doručujícími xxxxxx jsou xxx

x) Xxxxxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx, jde-li o xxxxxxxxxx fyzickým osobám xx xxxxxx trestu xxxxxx svobody xxxx xx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx výchovy, xxx-xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx osobám xxxxxxxxx x těchto xxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx detence, xxx-xx x xxxxxxxxxx fyzickým xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx,

x) krajská xxxxxxxx velitelství, xxx-xx x xxxxxxxxxx vojákům x xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx doručit jinak,

e) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx-xx x doručování xxxxxxxxxxxx Xxxxxxx České republiky x xxxxxxxxx xxxx xxxxx doručit xxxxx,

x) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx (xxxx xxx "ministerstvo"), xxx-xx x doručování fyzickým xxxxxx požívajícím xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx, xxxx osobám, které xxxx x xxxx xxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx výsady x xxxxxxx, xxxxx xxxxxx, xxxx xx být xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx chráněné xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxx uzavřené xxxxxxxx xxxxxxx 185) xxxxxxx provozovateli poštovních xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx obsahující písemnost xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx podobě xxxxx být xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx; podrobnosti xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§48a

§48a xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 7/2009 Sb.

§48b

§48b xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 7/2009 Sb.

§48x

§48x xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 7/2009 Sb.

§48d

§48d xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 7/2009 Sb.

§48x

§48x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 7/2009 Sb.

§48x

§48x xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 7/2009 Sb.

§48g

§48g xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 7/2009 Sb.

§48h

§48h xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 7/2009 Sb.

§48x

§48x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 7/2009 Sb.

§49

Doručování xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx

(1) Xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx písemnosti, x xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx-xx xxx xxxx.

(2) Xxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx x adresátu zanechá xxxxxxx xxxxxxxx písemnou xxxxx, xxx xx xxxxxxxxx vyzvedl. Xxxxx-xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx doručování, xxxxx xxxxxxxxxx orgán xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx soudu a xxxxx, xx xxxxx xxx nebyl adresát xxxxxxxx. Odesílající soud xxxxxx xx xxxxxx xxxxx výzvu x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xx xxxxxx

x) x provozovně xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb, xxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx,

x) x xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx vrácena x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx výzvu,

c) v xxxxxxxxx případech x xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxx obvodu xx xxxxx xxxxxxxx.

(4) Nevyzvedne-li xx adresát písemnost xx xxxxx 10 xxx ode xxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx písemnost xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx, x xxxx se adresát x xxxxxxx nedozvěděl. Xxxxxxxxxx xxxxx po xxxxxx xxxxxxxx této xxxxx xxxxx písemnost xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxx x xxx xxxxxx xxxxxxx vhození xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx. Není-li xxxxxx schránky, písemnost xx vrátí xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xx x xxx xxxxxxx xx úřední xxxxx soudu.

(5) U xxxxxxxxxx, x nichž xx xxxxxxx zákon, xxxx x nichž xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx odstavce 4. Doručující xxxxx x xxxxxxx případě xxxxx písemnost xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx 10 xxx xxx dne, xxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx veřejné xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xx doručení xx vlastních xxxxx xxxxxxxx.

(7) Xxxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxx, že xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xx zprávou xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

§50

Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxx orgán xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx jiné xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx; písemnost xx xxxxxxxx za xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx, datum xxxxxxx xxxxxxx doručující xxxxx xx doručence a xx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx-xx xxxxxxx podle xxxxxxxx 1, xxxxxxxxxx orgán xxxxxxxxx vrátí xxxxxxxxxxxxx xxxxx a x xxxxx xxxxxxxx o xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx písemnost xxxxxxxxx na úřední xxxxx xxxxx; písemnost xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx vyvěšení. Xxxxxx xx xxxxxxxxx, nelze-li x místě xxxxxxxx xxxxxxxx oznámení; §49 xxxx. 7 xx xxxxxxx xxxxxxx.

§50x

Xxxxxxxx písemností

(1) Za xxxxxxx osoby xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb.

(2) Xx xxxxx xxxxxxx x §46b xxxx. x), x), x) x x) xxxx oprávněny xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx v §21 xx 21b, xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxx pověřeny, xxxxx k xxxx xxxx xxxxxxxx nebo x xxxxx xx xx xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx oprávněny xxxxxxxxx přijmout xxxxx, xxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxx nebo x nichž xx xx vzhledem x xxxxxx pracovnímu xxxx xxxxxx obdobnému xxxxxx x adresátu obvyklé.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxxx advokátu, xxxxxx, xxxxxxxx exekutorovi x xxxxxxxxxxx zástupci xx ně xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx. Vykonávají-li xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, mohou xx xxxxxxxx x tyto xxxx osoby x xxxxxx xxxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, který xxxxxxxx xxxxxxxxx jako xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx její xxxxxxxxxxx x xxxxx, xxxxx k xxxx xxxx zmocněny. Vykonává-li xxxxxxx advokacii x xxxxxxxxx xxxxxx k xxxxxx advokátovi xxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxx xx něj písemnost xxxxxxxx jeho zaměstnavatel, xxxx zaměstnanci x xxxxx x tomu xxxxxxxx.

§50b

Doručování xxxxxxxx účastníka

(1) Xx-xx xxxxxxxx zástupce, xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx, nestanoví-li zákon xxxxx.

(2) Xx-xx xxxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxx mocí, xxxxxx xxxxxxxx senátu xxxxxxxx xxxxxxxxxx (elektronického xxxxxxxxx) xxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxx jinak.

(3) Xxxxxx-xx účastník xxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxx senátu doručení xxxxxxxxxx (elektronického xxxxxxxxx) xxxxx xxxx xxxxxxxx, xxx jestliže xx x xxxx plná xxx xxxxxxxx opravňuje, xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xx doručuje xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xx-xx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxx úkonu xxxxx xxxx xx-xx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) xx-xx účastník xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx podle §23; xxxxxxxxxxx účastníku, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx, xx doručuje xxxx xxxxx, xx-xx xxxxxxxxx zákonným xxxxxxxxx xxxxx §22,

x) jde-li x doručení usnesení x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §29; usnesení x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, jehož xxxxx xxxx xxxx, xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx, xxxxxxxx dědicům zůstavitele, xxxxx-xx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx jeho xxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxx, která xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx soudem xxxxxxxxxx xxxxx, xx tu xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxx, xxxx xx je xxxxxx, xxx je xxxxxx oprávněnou xx xx xxxxxx, se xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx se xx xxxxxx desce xxxxx,

x) xxx-xx účastníku xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xx se xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx po xxxxxxxxxx dobu xxxxxxxx xxxxxx, xxxx že xxxx xxxxxxx se xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx-xx xxx xxxx.

§50x

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxx-xx adresát xxxx xxxxxxxx písemnosti xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xx písemnost xx xxxxxxxxx dnem, xxx xxxxxxx písemnosti xxxx xxxxxxxx; x xxx xxxx xxx adresát xxxx příjemce písemnosti xxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx je xxxxxxx xx výzvu xxxxxxxxxxxx orgánu xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx jinou součinnost xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxx příjemce xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxx, považuje xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx dnem, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx bylo xxxxxxxxx; x xxx xxxx xxx adresát xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 a 2 xx xxxxxxxx xxxxx při xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx; písemné xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx. Není-li xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxx je xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx jiném xxxxxxx xxxxx.

§50d

Neúčinnost xxxxxxxx

(1) Xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx soud, xx xxxxxxxx je neúčinné, xxxxx xx účastník xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx je xxxxx xxxxx xx 15 dnů xxx xxx, xxx se x doručovanou xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx. X xxxxxx xxxx být vedle xxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§42 xxxx. 4) xxxxxx xxx, kdy se xxxxxxxx s doručovanou xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Omluvitelným xxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxx xxx xxxxxxxxxx, xx se xxxxxxx xxxxx na xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xx x případě xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xx adrese xxx xxxxxxxxxx nikdo nezdržuje.

(3) Xxxxxxx-xx xxxx x xxx, že xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxx se xxxxxxxxx xx doručenou dnem xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx.

§50e

Doručování účastníkem xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx

(1) Xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xx soud xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx. Pověření xxxx soudním xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 předá xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx pro doručování xxxx xxxxxxxx jej xxxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx písemnosti xxxxxxxx; xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx doručované xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx, xxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx. Písemnost xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx uvedeným x xxxxxxxxx o xxxxxxxx.

(3) Xxxxx adresát xxxxxx přijmout xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx písemnost xxxxxxx, xxxxx účastník nebo xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

§50f

Průkaz doručení

(1) Xxxxxxxx-xx xxxx písemnost při xxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, x xxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx v xxxxxxxxx x xxxxxxx nebo x protokolu, xxxxx xxx xxxxxx o xxxxx xxxxxxx úkonu. X protokolu xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§40 xxxx. 6) xxxxx, jaká xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx. Protokol xxxxxxxx také xxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx.

(2) Xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxx xxxxxx sítě xx elektronickou adresu, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx-xx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx, x xxxx xx nepořizuje xxxxxxxx, nebo prostřednictvím xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xx doručení xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx-xx prokázán xxxx, xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxx xx xxxxxxxx.

(4) X xxxxxxx doručování xxxxxxxxxx xxxx jeho xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 xx 4, xxx xx prokázat xxx xxxxx xxxxxxxx.

§50g

Doručenka

(1) Doručenka xxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxx, xxxxx písemnost xxxxxx x xxxxxxxx,

x) označení xxxxxxxxxxxx orgánu,

c) xxxxxxxx xxxxxxxxxx písemnosti,

d) označení xxxxxxxx x xxxxxx, xx xxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x tom, x xxxxx den nebyl xxxxxxx zastižen, x xxxxx den xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx příjemci, v xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, x který xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx odepřeno xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x řádnému xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx x minutu xxxxxxxx, xxxx-xx vyznačena xxxxxxxx "xxxxxx čas xxxxxxxx",

x) xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, jeho xxxxxx x otisk xxxxxxxx xxxxxxx doručujícího orgánu,

h) xxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx která xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx doručení písemnosti, xxxx-xx tyto údaje xxxxxxxxxxxx orgánu xxxxx, xxxx x xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx přijala xx adresáta, a xxxx xxxxxx,

x) údaj, xxx je xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx.

(2) Byla-li xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx x xxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Vyzvedne-li xxxxxxx, popřípadě xxxxxxxx, xxxxxxxx písemnost, xxxx xxxxxxxxx obsahovat také

a) xxxxx x xxxxxxxx xxxx, xxx písemnost xxxxxx, jeho xxxxxx x otisk xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x který xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx x minutu xxxxxxxx, xxxx-xx vyznačena xxxxxxxx "přesný xxx xxxxxxxx",

x) jméno a xxxxxxxx osoby, která xxxxxxxx písemnost xxxxxxxx, x xxxx podpis.

(4) Xxxxxxx-xx xxxxxxx, popřípadě xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx neposkytl-li součinnost xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx písemnosti, xxxx xxxxxxxxx obsahovat xxxx xxxx o xxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx neposkytnutí xxxxxxxxxxx, x xxx, xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx písemnosti xxxxxxxxxx xxxx x xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §50 a xxxxxx-xx písemnost xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 obsahovat

a) xxxxxxxxxx doručujícího orgánu x tom, v xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx vhozena xx xxxxxxx nebo jiné xxxxxxxxx xxxxxxx schránky,

b) xxxxxx a minutu xxxxxxxx, byla-li vyznačena xxxxxxxx "xxxxxx čas xxxxxxxx",

x) xxxxx a xxxxxxxx doručovatele, xxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx razítka xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(6) Xxxxxx-xx xxxxxxxx xxxx podpisem xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx doručovatele xxxx xxxx xxxxxx fyzická xxxxx.

§50x

Xxxxx

(1) Xxxxx xxxxx §49 xxxx. 2 xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxx, xxxxx písemnost xxxxxx x doručení,

b) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx do xxxxxx,

x) xxxxxxxx a xxxxxx, na xxx xx být xxxxxx x xxxxxxxxxx doručena,

d) xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx.

(2) Xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, musí x xx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxx ve xxxxx uvede, x xxxx, xxx a x který xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx a xx xxx x x jaké době xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx vyzvednout.

§50x

Xxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxx §50 xxxx. 2 musí xxxxxxxxx označení

a) xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx předal x doručení,

b) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx a xxxxxx, xx xxx xx být obálka x xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx orgánu,

e) xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a jeho xxxxxx.

§50x

Xxxxxxxxxx xx xxxxxx

(1) Xxx doručování xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx mezinárodní xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropských xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 186) xxxxx xxxxx zvláštního právního xxxxxxxx 187).

(2) Xx-xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx, x xxxxx-xx xxxxxxx xxxxx doručení xxxxxxxxxx, xxxxx z xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx jednoznačně xxxxxxx, že xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx, xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx úkon.

§50j xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 7/2009 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.7.2009

§50x

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx způsobem xxxxxx xxxxx, stanovená x xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx v Xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xx zákon xx xxxxxxxxxx xxxxx jen xx xxxxxx xxxxx xxxxx; xxx není xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx uveřejnění údajů x tisku xxxx xxxxx vhodným způsobem.

§50k xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 7/2009 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.7.2009

§50l

Vyvěšení xx xxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxx-xx xxxxx, xx xxxxxxxxxx nebo xxxx písemnost mají xxx vyvěšeny na xxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx, xx xxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, kteří nejsou xxxxx xxxxx, jejichž xxxxx není xxxx, xxxxxx xx nepodařilo xxxxxxx na známou xxxxxx v xxxxxx, xxxx xxxxxxxx dědicům xxxxxxxxxxx, xxxxx-xx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx okruh xxxx dědiců, xxxxx xxxxxxxxx osobě, xxxxx xxxx xxxxxxxx řízení xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, že xx není xxxxx xxxxxxxxx xx ni xxxxxx xxxx xx xx xxxxxx, kdo xx osobou xxxxxxxxxx xx xx xxxxxx, x zástupcům nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx není xxxx xxxx kterým se xxxxxxxxxx doručit xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx, popřípadě též xxxxxx xxxxxx, x xxxxx to stanoví xxxxx.

(2) Xxxxxxx-xx xxxxx, xx na xxxxxx xxxxx xxxxx má xxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xx výzva xxxx xxxxxxx po uplynutí 30 dnů xxx xxx vyvěšení.

(3) Xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

§50x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 7/2009 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.7.2009

Xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx

§51

(1) Xxxxxxxxxx k soudu xx xxxx x xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx a x naléhavých případech x xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx lze x xxxxx při xxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx, x xxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx-xx xxxxx xxxx zvláštní xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxx xxxx xx má xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx úkonu, xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx úkonu x popřípadě xxxxxxxxxxxxxx xxxx trvání xxxxx. Xx-xx jednání xxxxxxxxx x využitím videokonferenčního xxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx o xxxx x xxxxx, xx xxxxx xxx xxxxxxxxx.

§52

(1) X xxxxxxx, xx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx nebo xx xxxxxx, může xx předseda xxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. O xxxxxxxxxx xxxxxxxx usnesením, xxxxx se xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx předvedení.

(2) X xxxxxxxxxx požádá xxxx Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx; xxx-xx x xxxxxxxxxxx, požádá xxxx Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx jen xxxxx, xxxxx-xx předvedení xxxxxxxx jinak. X xxxxxxxxxx vojáků x xxxxx službě x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, popřípadě Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx ten, xxx je předváděn. Xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx, xxx předvedení xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx

§53

(1) Xxxx, xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx, že se xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx příkazu xxxxx, nebo xxx xxxx pořádek, xxxx xxx učinil xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx uvedené x §294 x 295 x 320ab, xxxx předseda xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx 50 000 Xx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, x xx x xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx xx odůvodňuje xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, jemuž xxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxx správě xxxxxxx xxxxxxxxx pokuty xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx. Pořádkovou xxxxxx xxxxxx celní xxxx.

§54

Xxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx senátu vykázat x xxxxx, xxx xx xxxxx. Je-li xxxxxxx xxxxxxxx, může xxx xxxxxxx dále x xxxx xxxxxxxxxxxxx.

Lhůty

§55

Nestanoví-li xxxxx zákon xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxx ji, xxxxxxxx je to xxxxx, xxxxxxxx senátu. Xxxxx, xxxxxx xxxxx, xxxx předseda xxxxxx xxx xxxxxxxxxx.

§56

(1) Xxxxx xxxxxx xxxx, kdo ztratil xxxxxxxxxxx být xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xx xxxx být xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx (§23).

(2) Xxxxxxx v xxxxxxx případě xx xxxxxx vstoupí jiný xxxxxxxx, xxxxxxx zástupce xxxx xxxxxxxxxx účastníka, xxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxx xx xx doby, xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx.

§57

(1) Xx xxxx xxxxx xx nezapočítává xxx, xxx došlo xx skutečnosti xxxxxxxx xxxxxxx lhůty; xx xxxxxxx, xxx-xx x xxxxx xxxxxxx podle xxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxx xxxxx týdnů, xxxxxx xxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx, xxxxx xx xxxx označením xxxxxxx xx xxxx, xxx xxxxx ke xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx lhůty, x xxxx-xx xx x měsíci, xxxxxxxxx xxxx xxxxxx. Xxxxxxxx-xx xxxxx lhůty na xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxx, je posledním xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx den. Xxxxx určené podle xxxxx končí xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx se xxxx označením shoduje x xxxxxxx, xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx lhůty.

(3) Xxxxx je zachována, xx-xx xxxxxxxx den xxxxx učiněn úkon x xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx má xxxxxxxxx xx doručit.

§58

(1) Soud xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx důvodu, x xxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx, xxxxx mu xxxxxxxx. Xxxxx xx třeba xxxxx xx patnácti xxx xx odpadnutí xxxxxxxx x xx x xxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx.

(2) Soud xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxx bylo xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

ČÁST XX.

XXXXXXX XXXXX XXXX ZAHÁJENÍM ŘÍZENÍ

§59 xx 66

xxxxxxx

Xxxxx X.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxx

§67

(1) Xxxxxxxxx-xx xx xxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx, který xx xxx věcně příslušný x rozhodování věci, xxx xxxxxxx xxxxx x smír (xxxxxx xxxxxx) x, došlo-li x jeho xxxxxxxx, xxx xxxxxxx i x jeho xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx smíru x xxxxxxxxx okresní soud.

(2) Xxxx xxxxxxxx x xxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zákona x xxxxxxx, xxxxxxx do 30 xxx xx xxxxxxxx smírčího xxxxxx.

§68

(1) Xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx, v xxxxx jedná a xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx žádným způsobem xxxxxxxxx.

§69

Xxxxxx smírčího xxxxxx xx xxxxxxxx smíru. Xxxxxxxxxx §99 xxxxx x pro xxxxx xxxx.

§70 xx 72

xxxxxxx

§73

§73 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

Xxxxx XX.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxx

§74

(1) Xxxx zahájením xxxxxx xxxx předseda xxxxxx xxxxxxx předběžné xxxxxxxx, je-li třeba, xxx xxxxxxx byly xxxxxxxx poměry účastníků, xxxx je-li obava, xx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx.

(2) Účastníky řízení xxxx xxxxxxxxxxx x xx, kteří by xxxx byli, xxxxx xxx o xxx xxxx.

(3) Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx předběžného xxxxxxxx xx xxxx, xxxxx xx příslušný x xxxxxx x xxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx.

§75

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx předseda xxxxxx xx xxxxx.

(2) Xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §76 xxxx kromě xxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§42 odst. 4) obsahovat xxxxx, xxxxxxxx x bydliště xxxxxxxxx (xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxx právnické xxxxx, xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx organizační xxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxx před xxxxxx xxxxxxxxx), xxxxxxxxx xxx xxxxxx zástupců, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx, xx xx třeba, xxx xxxx zatímně xxxxxxxx xxxxxx účastníků, xxxx xx xx xx obava, xx xx xxxxx soudního xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxxxxx skutečností, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx opatření, x xxxx xxx x xxx xxxxxx, xxxxxx předběžného xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx domáhá; xx věcech xxxxxxxxxx xx xxxxxx mezi xxxxxxxxxxx vyplývajících x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx (xxxx jen "xxxxxxxxxxxxx xxxxx") právnické xxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx je povinen xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx.

§75x

Xxxxx xx předběžné xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx náležitosti xxxx xxxxx je nesrozumitelný xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxx; xxxxxxxxxx §43 xx xxxxxxxxx.

§75b

(1) K xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx újmy, která xx xxxxxxx předběžným xxxxxxxxx, je xxxxxxxxxxx xxxxxxx složit xxxxxxxxxx xx xxxxxx den, xxx xxxxx x xxxxx xxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx výši 10&xxxx;000 Xx x xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx vztahů xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx 50&xxxx;000 Xx. Xxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx nebo xxxx xxxx, xxxxx xx vznikla xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, anebo že xxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx opatření, xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx obdobnou zatímní xxxxxx poměrů, vyzve xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xx 3 xxx xxxxxx doplatek jistoty xx výši, xxxxxx xxxxxxx x přihlédnutím x okolnostem xxxxxxx. Xxxxxx-xx xxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxx více xxxxxxxxxxxx, xxxx povinni xxxxxxx x doplatek xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x nerozdílně.

(2) Xxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx, předseda xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx 1 x 2 neplatí,

a) jde-li x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx výživného;

b) xxx-xx x předběžné xxxxxxxx xx věci xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx;

x) jde-li x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx věci xxxxxxx xxxx xx zdraví;

d) xxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx jsou x xxx xxxxxxx podmínky xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx (§138);

x) xx-xx xx nebezpečí x prodlení, x xxxxx důsledku xx xxxxx navrhovateli xxxxxxxxx xxxx, x xxxxxxxxxxx xxxxx x návrhem xx xxxxxxxx předběžného xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx bez xxx xxxx xxxxxx xxxxxx.

(4) Xxx-xx xxxxx xx xxxxxxxx předběžného opatření xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx-xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx odmítnut xxxx xxxx-xx xxxxxx o xxxxx xxxxxx pravomocně xxxxxxxxx, xxxx složenou xxxxxxx xxxxx. V xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx opatření, xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx k žalobě xxxxx §77a xxxx. 2 xxxx jestliže xxxxxx právní xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx podle §77a xxxx. 2 x z xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx nebude použita x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx škody xxxx xxxx xxxx.

§75c

(1) Xxxxxxxxxxxx-xx podle §75a xxxx xxxxx §75b xxxx. 2, xxxxxxxx senátu nařídí xxxxxxxxx předběžné opatření, xxxxxxxx bude xxxxxxxxx, xx je xxxxx, xxx xxxx zatímně xxxxxxxx poměry xxxxxxxxx, xxxx xx je xx xxxxx, xx xx xxxxx soudního xxxxxxxxxx byl xxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx skutečnosti, xxxxx jsou xxxxxxxxxxx xxx uložení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) X xxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx předseda xxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxx-xx xx nebezpečí z xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx opatření xxxxxxxxxx xx do xxxxxxxx 7 xxx xxxx, co xxx xxxxx.

(3) O návrhu xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx bez xxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx v době xxxxxxxxx (xxxxxx) usnesení xxxxx xxxxxxx xxxxxx.

§76

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx být xxxxxxxxx xxxxxxx zejména, xxx

x) xxxxxx výživné v xxxxxxxx xxxx;

x) xxxxxxx xxxxxxx část xxxxxxxx xxxxxx, xxx-xx x xxxxxx pracovního poměru x navrhovatel xx xxxxxxxxx důvodů xxxxxxxxx;

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxx u xxxxx;

x) xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx;

x) xxxx xxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx.

(2) Předběžným xxxxxxxxx xxx uložit xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx jen xxxxx, lze-li xx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Předseda xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxx xx lhůtě, xxxxxx mu xxxx, xxxxx x soudu xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx.

§76a

§76a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§76b

§76b xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§76x

(1) Xxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx-xx tu nebezpečí x xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxx opatření podle §76, x němž xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx účastníku, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxx účastníku řízení, xxxx-xx mu xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx; xxxxxxx-xx se xx xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx usnesení xx xxxxx xxxxx.

(2) Stejnopis xxxxxxxx, kterým bylo xxxxxxxx předběžné opatření, xx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx jejich xxxxxxxxx x xxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, odeslat xx xxxxx 3 xxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxx-xx xxxxxxxxx, xx xxxxx 3 dnů xxx xxx xxxx xxxxxx. Xxxxx účastníkům xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xx stejnopisem xxxxxxxx xxxxxx též xxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxx nařízeno xxxxxxxxx opatření, xxxx xxxx xxxxxxxxx uloženo, xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xx třeba odeslat xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 také xxxxxxxxxxx katastrálnímu úřadu; xx xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxx, xxxxx není xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§76x

Xxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx-xx x vyhlášení, xx vykonatelné, jakmile xxxx doručeno xxxx, xxxx xxxxxx povinnost.

§76x

(1) Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx jen xxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxx ty, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx opatřením xxxxxxx xxxxxxxxx, nestanoví-li xxxxx jinak.

(2) V xxxxxxx, v jakém xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx závazný xxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxx osoby, je xxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxx.

§76x

(1) Právní xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxx, xxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxx porušena xxxxxxxxx xxxxxxx vykonatelným xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Soud x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxx.

(2) Xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx uloženo, xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx věcí, xxxxxxx xxxxx na xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx, x xxxx xxxxx xxxxxx příslušným xxxxxxx xxxxxxxxxx rozhodnuto, xxx xxxxxx xxxxxx; xx xxxxx x tehdy, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx jednání xxxxxxxx xx xxxxxxxx věci xxxxx, než xx xxxxxxxx x nařízení xxxxxxxxxxx xxxxxxxx stalo xxxxxxxxxxxx.

§76g

Byl-li návrh na xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxx bylo-li xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xx třeba xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx 3 dnů xxx dne xxxxxxxxx xxxx vydání xxxxxxxx.

§76x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 135/2006 Xx. x účinností xx 1.1.2007

§76x

Xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, může xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx ke xxxxxxx xxxxxxxx jistoty (§75b xxxx. 1 věta xxxxx) xx lhůtě 3 xxx; učiní xxx xxx xx xxxxx toho, xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

§76x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 69/2011 Sb. x xxxxxxxxx od 31.3.2011

§77

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, jestliže

a) xxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx soudem xxxxxx xxxxx na xxxxxxxx xxxxxx;

x) xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxx;

x) xxxx xxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxx od xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxx;

x) xxxxxxxx určená xxxx, po xxxxxx xxxx trvat.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx senátu xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, pro xxxxx xxxx xxxxxxxx. Předběžné xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx tehdy, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

§77x

(1) Xxxxxxx-xx xxxx xxxx-xx zrušeno xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx důvodu než xxxxx, xx xxxxxx xx xxxx xxxx xxxx vyhověno, xxxx xxxxx, xx právo xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx škodu x xxxxx xxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx opatřením xxxxxxx. Této odpovědnosti xx xxxxxxxxxxx nemůže xxxxxxxx, xxxxxx xx xx škodě xxxx x xxxx xxxx xxxxx x jinak.

(2) Xxxxxx na xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxx odstavce 1 xx xxxxx xxxxx nejpozději xx 6 xxxxxx xxx xxx, xxx předběžné xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, jinak právo xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxx nelze prominout.

(3) Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx odstavce 2 x x xxxxxxxxxx x xx xx soud, který x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx o předběžném xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx újmy xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx jistoty; xxxxxxxxxxx-xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, rozdělí xxxx jistotu xxxx xx xxxxxxx. Povinnost xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx škodu xxxx xxxxx újmu, xxxxx xxxxxx zajištěna xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx dotčena.

§78

Xxxxxxxxx důkazu

(1) Před xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxx xxx xx xxxxx zajistit xxxxx, je-li obava, xx později xxx xxxxxx xxxxx provést xxxxx xxxx xxx x xxxxxxx obtížemi.

(2) X zajištění důkazu xx příslušný soud, xxxxx by byl xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxx, xxxx xxxx, x xxxxx xxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Zajištění xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx důkaz, x xxxxx jde. Xxxx-xx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxx účastníci xx věci xxxx xxxxx xxx přítomni x xxxxxxxxx xxxxxx.

§78x

Xxxxx může xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxx xxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxx děj udál x xxxxxxxxxxx notáře xxxx soudního xxxxxxxxx xxxx jestliže xxxxx xxxx soudní xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx důkazního xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx práv x duševního vlastnictví

§78b

(1) Xx xxxxxx týkajících xx xxxx x xxxxxxxxx vlastnictví xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x věci xxxx xx návrh xxxx, xxx osvědčil xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (§130 xxxx. 1) zajistit

a) xxxxx, popřípadě přiměřený xxxxxx xxxxx, jehož xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx právo x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx x xxxxxxxx, které xxxx použity x xxxxxx xxxx rozšiřování xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx a),

c) xxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x).

(2) Zajištění podle xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxx jen tehdy, xxxxxx-xx zboží, xxxxxxxx, xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §78 nebo 78a, popřípadě xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxx xxxx.

§78x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 216/2006 Xx. x xxxxxxxxx od 22.5.2006

§78x

(1) K zajištění xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, x jehož xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xx, xxxxx xx xxxx xxxx, xxxxx xxx o xxx samu, a xxx, kdo xx xxxxxxxxxxx předmět xxxxxxxxx xxxxxxxxxx u sebe.

§78c xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 216/2006 Xx. x xxxxxxxxx xx 22.5.2006

§78x

(1) Předseda senátu xxxx, xxxxxxxx-xx to xxxxxxxxx, xxxxxx navrhovateli xxxxxxxxx xxxxxx jistotu x xxxxxxxxx náhrady xxxxx nebo xxxx xxxx, která xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx prostředku. Výši xxxxxxx xxxxxxx předseda xxxxxx x přihlédnutím x okolnostem případu, xxxxxxxxx však xx xxxx 100 000 Xx. Xxxxx xxxxxxxxx jistota xx splatná xx 8 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx jistoty navrhovateli. Xxxxxx-xx návrh více xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx společně x xxxxxxxxxx.

(2) Nebude-li xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 včas složena, xxxxxxxx senátu xxxxx xx xxxxxxxxx předmětu xxxxxxxxx prostředku xxxxxxx; xxxxxxxx lhůty xxxxxxx x odstavci 1 xxxxx xxxxxxxxx.

(3) Byl-li xxxxx xx zajištění xxxxxxxx důkazního xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx-xx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx složenou jistotu xxxxx. X případě, xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx předmětu xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxx, jestliže zajištění xxxxxxxx důkazního xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §78f xxxx. 1 xxxx. x), jestliže xxxxx xxxxxxxx lhůta x xxxxxx podle §78g xxxx. 2, xxxx xxxxxxxx nabylo xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxx xxxxx §78g odst. 2 x z xxxxxx xxxxxxxxxx vyplývá, xx xxxxxxx nebude xxxxxxx x uspokojení práva xx náhradu škody xxxx xxxx xxxx.

§78x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 216/2006 Xx. x xxxxxxxxx od 22.5.2006

§78x

(1) Xxxxxxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §78d xxxx. 2 a xxxx-xx splněny xxxxxxxxxxx xxxxxxx x §78b, xxxxxxxx xxxxxx usnesením xxxxxx zajištění předmětu xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) X xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx rozhodne bez xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx je xxxxxxxxxxx xxxx v xxxx xxxxxxxxx (vydání) xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx stupně.

(3) X xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx předseda xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxx ve xxxxx, xxxxxx xx určí, xxxxx x soudu xxxxxx.

(4) Xxxxxxx důkazního xxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxx bylo xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xx xxxxx x xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxx, xxx xx xxxxxxx x xxxx x xxxxxxx jej předat xxxxxxxxxx, xxxx soudem xxxxxxx, a xx xxxxx xxxx, co xx bude xxxxxxx xxxxxxxxx vyhotovení xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx prostředku.

§78f

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx lhůtě xxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) x xxxxxx o věci xxxx byl proveden xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx x xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, aniž by x něm xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Předseda xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx důkazního xxxxxxxxxx usnesením xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx důvody, xxx které xxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxx, co xxxxxxxxx zanikne nebo xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx byl xxxxxx xxxxxxx.

§78x vložen právním xxxxxxxxx x. 216/2006 Xx. x xxxxxxxxx xx 22.5.2006

§78g

(1) Xxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxx důkazního xxxxxxxxxx xxxxx §78f xxxx. 1 xxxx. a) xxxx xxxxxx-xx xxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx rozhodnutím xxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx xx xxxxx navrhovatele xxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx důkazního xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx zprostit, ledaže xx xx škodě xxxx jiné xxxx xxxxx x xxxxx.

(2) Xxxxxx x náhradu xxxxx nebo xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 1 je třeba xxxxx nejpozději do 6 měsíců ode xxx, kdy zajištění xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §78f xxxx. 1 xxxx. x) nebo xxx xxxx x xxxxxx xx věci samé xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, jinak xxxxx xxxxxxx. Zmeškání xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

(3) Příslušným x xxxxxxxxxx žaloby xxxxx xxxxxxxx 2 a x xxxxxxxxxx o xx xx příslušný xxxx xxxxxxx x §78c odst. 1.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxx xx uspokojí x navrhovatelem složené xxxxxxx; xxxxxxxxxxx-xx x xxxxxxxxxx všech xxxxxxxxxxx, xxxxxxx soud jistotu xxxx xx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nahradit xxxxx xxxx xxxxx xxxx, xxxxx nebyla xxxxxxxxx složenou xxxxxxxx, xxx xxxx dotčena.

§78g xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 216/2006 Xx. x účinností od 22.5.2006

XXXX III.

ŘÍZENÍ X XXXXXX STUPNI

Hlava X.

Xxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxx řízení

§79

(1) Xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx. Návrh xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§42 xxxx. 4) xxxxxxxxx xxxxx, příjmení, xxxxxxxx účastníků, xxxxxxxxx xxxxx čísla xxxx xxxxxxxxxxxxx čísla účastníků (xxxxxxxx firmu nebo xxxxx x sídlo xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx, označení státu x příslušné xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxx před xxxxxx xxxxxxxxx), xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx rozhodujících xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x musí být x xxx xxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xx věcech, x xxxxx xx xxxxxxxxxx řízení svěřenský xxxxxxx, xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xx xx xxxxx x svěřenského xxxxxxx, x označení xxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxx, týká-li xx xxxxxxxxxxxxx právních poměrů xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx (§90), xx xxxxxx žalobou.

(2) Xxxxxxx xx xxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx, x to x xxxxxxxx xxxx x elektronické podobě.

(3) Xxxxxx (návrh na xxxxxxxx xxxxxx) xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx (xxxxxxxxxxx) xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxx xxxxxxxxx řízení) x xxxxxxx xxxxxx xxx, xx xxxxx stejnopisu xxxxxx (návrhu) xxxxxxxxxxxx xxxxxx mu xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

§80

Xxxxxx, xxx xx xxxxxx xxxxx nebo xxxxx xx xx xxxx, se xxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx, xx-xx na xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx.

§81

§81 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§82

(1) Xxxxxx xx xxxxxxxx dnem, xxx xxxxx xxxxx návrh xx jeho xxxxxxxx. Xxxxx xx návrh xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx a xxxxxxxxxxxx aplikace xxxxxx x podání xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx, xx xxxxxx je xxxxxxxx x okamžiku, kdy xx návrh xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx určenému x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx-xx xxxxxx x soudu řízení x xxxxxx orgánu, xx xxxxxx u xxxxx xxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxxxx věc xxxxx xxxxx.

(3) Odmítl-li xxxxxx (xxxxx xx xxxxxxxx řízení) soud, xxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxx 119) xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxx x xxx, kterou soudy xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, x došla-li xxxxx příslušnému x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx jednoho xxxxxx xx xxxxxx moci xxxxxxxx xxxxxx (návrh xx xxxxxxxx xxxxxx) x této xxxx, xxxxx, že řízení x ní xx x soudu xxxxxxxx xxxx, kdy xxxxx xxxxx xxxxxxxxx žaloba (xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx).

§83

(1) Zahájení xxxxxx xxxxx tomu, xxx x xxxx xxxx xxxxxxxxx u xxxxx xxxx řízení.

(2) Xxxxxxxx xxxxxx

x) x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx jednání xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx ve xxxxxx ochrany xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx jednáním,

b) x xxxxxxx se xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx ve xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx

x) xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx výše protiplnění xxxxx zákona x xxxxxxxxx převzetí xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) x dalších xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx právními xxxxxxxx,

xxxxx též tomu, xxx proti xxxxx xxxxxxxxxx probíhalo u xxxxx xxxxx řízení x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx požadujících x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxxxxxx

§84

X xxxxxx xx příslušný xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxxx), xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx.

§85

(1) Xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx, x xxxxx obvodu xx xxxxxxxx, x xxxx-xx xxxxxxxx, xxxxxxx soud, x jehož obvodu xx xxxxxxx. Má-li xxxxxxx osoba bydliště xx více xxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx okresní xxxxx, x xxxxxxx xxxxxx bydlí s xxxxxxx zdržovat xx xxx trvale. Xxxxx-xx xxxxxxx bydliště xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx-xx xxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx soudu xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxx xxx-xx xx zjistit xxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xx obecným soudem xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx, x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx trvalého xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx jiných xxxxxxxx předpisů.

(2) Obecným xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx, xx xx věcech xxxxxxxxxxxxx z podnikatelské xxxxxxxx xxxxxxx soud, x xxxxx obvodu xx sídlo; xxxx-xx xxxxx, xxxxxx se xxxx xxxxxx xxxx xxxxx odstavce 1.

(3) Xxxxxxx soudem xxxxxxxxx xxxxx je xxxxxxx xxxx, v jehož xxxxxx xx xxxxx. 72)

(4) Obecným xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx, x jehož obvodu xx sídlo.

(5) Xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx soud, x xxxxx xxxxxx má xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx příslušná xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx, x nelze-li xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxx, x xxxxx obvodu xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(6) Xxxxxxx xxxxxx obce xx xxxxxxx soud, v xxxxx obvodu má xxx území.

(7) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx, x xxxxx xxxxxx mají xxxxx jeho xxxxxx.

§85x

Xx-xx xxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx a místní xxxxxxxxxxx xx řídí xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xx místně xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, x xxxxx xxxxxx xx xxxxxx soud xxxxxxxxx.

§86

(1) Xxxxxxxx žalovaný, xxxxx xx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, nemá xxxxxx soud anebo xxxx xxxxxx xxxx x Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxx, x xxxxx xxxxxx xxx x České xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxx, xxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx x Xxxxx republice, xx xxxxx uplatnit xxxxxxxxx xxxxx u xxxxx, x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx lze xxxxx xxxxxx (návrh xx xxxxxxxx xxxxxx) x x soudu, x xxxxx xxxxxx xx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxx jejího xxxxxx

§87

Xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x §85a, je x xxxxxx xxxxxxxxx také xxxx, x xxxxx xxxxxx

x) má xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx;

x) xxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxxx zakládá xxxxx xx xxxxxxx újmy;

c) xx xxxxxxxx organizační xxxxxx xxxxxx fyzické xxxx xxxxxxxxx osoby, xxxxx xx žalovanou, xxxx-xx xx xxxx xxxx složky;

d) je xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx provozuje xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, jde-li x spor x xxxxxxx

1. xx xx xxxxxxxxxxxxx regulovaném trhu, xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx obchodu, nebo

2. x xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx systému, xxxx x vypořádání xxxxxx xxxxxxx,

x) je xxxxxxxx xxxxx, uplatňuje-li xx xxxxx ze xxxxxx, xxxx xxxx xxxxxx cenného xxxxxx,

x) xx xxxxx komoditní xxxxx, jde-li x xxxx x xxxxxxx xx komoditní burze.

§88

Xxxxxxx xxxxxxxx soudu, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx v §85a, xx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxx x rozvodu, xxx-xx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx rozvodu xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx,

x) x jehož xxxxxx xx nemovitá xxx, xxxx-xx xx xxxxxx xxxxx x xx, xxxx-xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x),

x) x něhož xxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxxx, xxx-xx o xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x řízením x pozůstalosti,

d) x xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx, xxx-xx x rozhodnutí, xx xxx, kdo odporoval xxxxxx xxxxxxxx úschovy xxxxxxxx, je xxxxxxx x xxx xxxxxxxxx,

x) x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxx x výkonu xxxxxxxxxx xxxx o xxxxxxxxxx x pravosti, xxxx, skupině xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x rozvrhu,

f) x xxxxx obvodu xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx dopravce, týká-li xx spor xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx,

x) x xxxxx xxxxxxx řízení, xxx-xx x xxxxxx xxxxx §91a,

x) x jehož xxxxxx byla xxxxxxxxx xxxxxx, jde-li x xxx veřejné xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx dražbách,

i) xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, jde-li x xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxx, xxxx-xx xxxxx xxxx věc xxxxxxxx.

§89

Xxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx x řízení x xxxxxx xxxx, xx příslušný x x řízení o xxxxxx x xx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxx věcí xxxxxxxxx v §88.

§89x

Xxxxxxxxx xxxxxx ve xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx mezi xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx mohou xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx prvního xxxxxx, xxxxxx zákon stanoví xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Účastníci

§90

Účastníky řízení jsou xxxxxxx a žalovaný.

§91

(1) Je-li žalobců xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxx xxx xx xxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxx jde x taková xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxx, xx xx rozsudek xxxx vztahovat na xxxxxxx xxxxxxxxx, kteří xxxxxxxxx na xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx z nich x pro xxxxxxx. Xx změně xxxxxx, x xxxx xxxxx xxxx, x xxxxxx xxxxxx a k xxxxxxxx xxxxx xx xxxx třeba xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, kteří xxxxxxxxx na jedné xxxxxx.

§91a

Kdo xx činí xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxx xxxx právo, x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx osobami, xxxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx podat xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.

§91x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 30/2000 Xx. x účinností od 1.1.2001

§92

(1) Na xxxxx xxxxxxx může xxxx xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxx přistoupil další xxxxxxxx. Souhlasu xxxx, xxx má takto xx xxxxxx vstoupit, xx xxxxx, jestliže xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx žalobce.

(2) Xx xxxxx žalobce xxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx připustit, xxx xxxxxxx xxxx žalovaný x xxxxxx vystoupil x aby xx xxxx xxxxx vstoupil xxxxx xxxx. Xx-xx xxx takto xxxxxxx xxxxxxx, je xxxxx, xxx s xxx xxxxxxxxx x xxx, xxx má xx xxxx místo xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx odstavců 1 x 2 se xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x §107a.

§93

(1) Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx se xxxxx žalobce nebo xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx řízení xxx, xxx má xxxxxx xxxxx xx jeho xxxxxxxx.

(2) Xx řízení xxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xx výzvu některého x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx. O xxxxxxxxxxxx vedlejšího xxxxxxxxxxx xxxx rozhodne xxx xx xxxxx.

(3) V xxxxxx má xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx práva x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx. Jedná však xxxxxx xxx xx xxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, kterého x xxxxxx xxxxxxxxx, posoudí xx soud po xxxxxxx všech xxxxxxxxx.

§94

§94 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxx

§95

(1) Žalobce (xxxxxxxxxxx) xxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxx je xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx do xxxxxxxxx xxxxx, pokud xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxx ke změně xxxxx.

(2) Xxxx nepřipustí xxxxx xxxxxx, jestliže xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx nemohly být xxxxxxxxx pro xxxxxx x změněném xxxxxx. X xxxxxxx případě xxxxxxxxx soud v xxxxxx x původním xxxxxx po xxxxxx xxxx usnesení.

§96

(1) Xxxxxxx (xxxxxxxxxxx) xxxx xxxx xx xxxxxx zpět xxxxx xx jeho xxxxxxxx, x to xxxxxx xxxx xxxxx.

(2) Xx-xx xxxxx xxxx xxxx, xxxx řízení zcela, xxxxxxxxx x rozsahu xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx. Xx-xx xxxxx na xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx až poté, xx xxx xxxx x xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx v právní xxxx, soud xxxxxxxx x rozsahu xxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Jestliže xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx. Xxxxxx-xx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx soud po xxxxxx xxxx usnesení x řízení.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 3 neplatí, xxxxx-xx ke xxxxxxxxx xxxxxx dříve, xxx xxxxxx xxxxxxx.

(5) Byl-li xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xx xxxx, co xxxxxxxxxx x xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx účinné.

(6) Byl-li xxxxx na zahájení xxxxxx xxxx xxxx xx po xx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, x xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx zrušeno, xxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx, jestliže xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxx, xxx trvaly xxxxxx xxxxxxxxx rozhodnutí.

§97

(1) Žalovaný xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x vzájemným xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx návrh xxxx soud xxxxxxxx x samostatnému xxxxxx, xxxxxxxx by tu xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx věcí.

(3) Na xxxxxxxx xxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, jeho xxxxx x xxxxx xxxx.

§98

Xxxxxxxxx xxxxxxx je x xxxxxx žalovaného, xxxx xxxxx žalobci xxxxxxxxx svou pohledávku x xxxxxxxxx, avšak xxx xxxxx xxxxxxxx, xxx bylo přisouzeno xxxx, xxx co xxxxxxxx xxxxxxx. Jinak xxxx posuzuje xxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxx proti xxxxxx.

§99

(1) Xxxxxxxxx-xx xx xxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxx skončit řízení xxxxxxx smírem. Xxxx xxxxxxx x xxxx xxxx účastníky; xxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x účastníky probere xxx, xxxxxxxx je xx xxxxxx xxxxxx x xx stanoviska Xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx Xxxxxx xxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx a xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx vyřešení xxxxx. Xx-xx to x xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx možnost xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx o mediaci xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Soud xxxxxxxx x tom, xxx smír xxxxxxxxx; xxxxxxxxx xxx, xx-xx x xxxxxxx s xxxxxxxx předpisy. X xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx právní xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxx xxxx soud xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xx-xx smír xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxx xxxxx do xxx xxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx smíru.

Xxxxxx xxxxxx

§100

(1) Xxxxxxx xxxx xxxxxx zahájeno, xxxxxxxxx v xxx xxxx x xxx xxxxxxx xxxxxx xxx, xxx věc byla xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xx, aby xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx.

(2) Xx-xx xx účelné x xxxxxx, může xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx") v xxxxxxx 3 hodin a xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xx xxxx 3 xxxxxx. Pokud xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx odkladu nedohodnou xx xxxxx mediátora, xxxxxx xxx xx xxxxxxx vedeného ministerstvem xxxxxxxx xxxxxx. Po xxxxxxxx 3 xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxx nařídit po xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx věcech xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(3) V xxxxxx, xxxxx účastníkem xx xxxxxxxxx dítě, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx tak, aby xxx xxxxxxx xxxx xxxxx xx věci. Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx zjistí xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxx soud xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zjistit xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, znaleckého xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxx. Xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx x xxx přítomnosti xxxxxxx xxxx, xxx-xx xxxxxxxx, xx by xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx ovlivnit xxxx tak, xx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx názor; xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, který xxxx jeho xxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx účast x xxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxx xxxx vyloučit xxx xxxxx, xx-xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx výslechu. X xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x jeho xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§101

(1) K xxxx, xxx bylo xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx povinni xxxxxxx

x) xxxxxx všechny pro xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx; xxxxxxxxxx-xx všechna xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxx xx zahájení xxxxxx) xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xx, xxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx povinnost (§120 xxxx. 1) x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx soudem,

c) dbát xxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxx x řízení, x když xxxx xxxxxxxxx nečinní.

(3) Nedostaví-li xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x jednání x xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx důvodu x xxxxxxxx, xxxx xxxx xxx projednat x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx; xxxxxxx přitom x xxxxxx spisu x x provedených xxxxxx.

(4) Xxxxx-xx soud účastníka, xxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx dotýká xxxxxxx a xxxxxx xxxxxx, xxxx připojit xxxxxxx, xx xxxxxxxxx-xx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx, bude xx xxxxxxxxxxxx, že xxxx námitky.

§102

(1) Je-li třeba xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx poměry xxxxxxxxx xxxx xx-xx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xx by xxxxx rozhodnutí v xxxxxx posléze xxxxxxxx xxxx být xxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx x bez xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xx-xx xxxxx, že xxxxxxx xxx nebude xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx jen x xxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx senátu xxxxxx xxxxxxxxx opatření xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx; předseda xxxxxx xxx může xxxxxx, xxx xx-xx tu xxxxxxxxx z xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx §75, 75a, 75b, 75c, 76, 76c, 76d, 76e, 76f, 76g, §77 xxxx. 1 xxxx. x) až x), §77 xxxx. 2, §77a a §78 xxxx. 3 xx xxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xx xxxxxxxx řízení xxxx xxxx na xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx se práv x xxxxxxxxx vlastnictví; xxxxxxxxxx §78b xxxx. 1, §78d, §78e xxxx. 1, 2 x 4, §78f xxxx. 1 xxxx. x) x x), §78f xxxx. 2 x 3 a §78g zde platí xxxxxxx.

§102x

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx je-li xx xxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx videokonferenčního xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx přítomnost xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx nebo xxxxxxx výslech svědka, xxxxxx xxxx účastníka.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, jíž xx xxxx týká. Osobou xxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxx, kde xx xxxxxxx xxxxx, jíž xx xxxx xxxx, xxxx být se xxxxxxxxx předsedy xxxxxx x xxxxxxxxxxx soudu xxxx xxxxxxx nebo xxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x tomu byl xxxxxxx předsedou xxxxxx xxxxx nebo ředitelem xxxxxxx nebo ústavu xxx výkon xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxx xx xx xxxxx xxxx xxxxx přítomna xx místě, kde xx xxxxx, xxxxx xx xxxx týká, xxxxxxx.

(3) Před zahájením xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx videokonferenčního xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxx týká, x xxxxxxx xxxxxxxxx úkonu.

(4) Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx videokonferenčního xxxxxxxx xxxx účastník xxxx xxxxx, xxx xx xxxx týká, xxxxxxx xxxxxxx proti kvalitě xxxxxxxxxx xxxx zvukového xxxxxxx.

(5) Je-li xxx xxxxxxxxx xxxxx využito xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxx a xxxxxxxx záznam vždy. Xx-xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx pořízen protokol, xxxxx, xxx se xxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

§102x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 296/2017 Xx. x xxxxxxxxx xx 30.9.2017

Zkoumání podmínek xxxxxx

§103

Xxxxxxx xx xxxxxx přihlíží xxxx x tomu, xxx jsou xxxxxxx xxxxxxxx, za nichž xxxx xxxxxxxxxx ve xxxx xxxx (podmínky xxxxxx).

§104

(1) Xxx-xx x xxxxxx nedostatek podmínky xxxxxx, xxxxx nelze xxxxxxxxx, soud řízení xxxxxxx. Xxxxxxx-xx věc xx pravomoci xxxxx xxxx má-li xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx věc xx xxxxxx moci usnesení x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxx xxxxxx spojené s xxxxxxx xxxxxx (xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxx-xx o nedostatek xxxxxxxx řízení, xxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxx xxxxxx opatření. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx. Nezdaří-li xx nedostatek xxxxxxxx xxxxxx odstranit, xxxxxx xxxxxxx.

§104x

(1) Věcnou xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx kdykoli xx xxxxxx.

(2) Xx-xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xx xx, xx není xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx věc xx xxxxxxx x xxx xxxxx nadřízenému xxxxxxxx soudu, jestliže xxx xxxxx jeho xxxxxx náleží xx xxxxx xxxxxxxxxxxx okresních, xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx soudů xxxxxxxxx x projednávání x xxxxxxxxxxx věcí xxxxxxxx xxxxx, xxxx Xxxxxxxxxx soudu, xxxxxxxx xxx podle jeho xxxxxx náleží xx xxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx. Účastníci xxxxxx xxxx xxxxx se x xxxxxx xxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx vyjádřit. Xxxxxx soud (Xxxxxxxx xxxx) pak xxxxxxxx, xxxxx xxxxx jsou x projednání a xxxxxxxxxx věci xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx, xxxx-xx xxx xxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxx-xx řízení xxxxxxxx u xxxxxxxx xxxxx a má-li xx to, že xxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx jsou x projednání a xxxxxxxxxx věci příslušné x xxxxxx xxxxxx. Xx neplatí, dospěje-li xxxxxx xxxx x xxxxxx, že xxx xxxxx do xxxxx xxxxxxxxxxxx Nejvyššího xxxxx; x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx se xxxxxxx x xxx Xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxx právo xx x xxxxxx xxxxx příslušnosti vyjádřit.

(4) Xxxx-xx řízení zahájeno x Xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx-xx xxx Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx k xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx v xxxxxx stupni, xxxx-xx xxx věcně xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xx 4 xx xxxxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxxxxxxx věcné příslušnosti xxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(6) X usnesení, xxxx xxxx rozhodnuto, xx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx věci xxxx xxxxxxxxx v prvním xxxxxx jiné xxxxx, xxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx řízení; ustanovení §105 tím xxxx xxxxxxx.

(7) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx Nejvyššího soudu x xxxxx příslušnosti xxxx xxxxxxxxx řízení x xxxxx xxxxxx.

(8) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 2 x 7 se xxxxxxxxx, xxxxxx-xx xxx xx xxxxx příslušnosti xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 119) věci správního xxxxxxxxxx.

§104x

(1) Xxxxxx-xx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 119) věci xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxx. V xxxxxxxx x xxxxxxxxx řízení xxxx být navrhovatel xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx žalobu xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx, domáhá-li xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 119) xxxxxxx xxxxx nečinnosti xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx (fyzické) osoby xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx bylo xxxxxxx xxxxxxxxxxx o xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx fyzických x xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, pokynem xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx samosprávného celku, xxxxx x xxxxxxxxx (xxxxxxx) xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxx svěřeno rozhodování x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx fyzických x xxxxxxxxxxx osob v xxxxxxx xxxxxxx správy, xxxxxxxxxx ve xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx o kompetenční xxxxxx. V uvedených xxxxxxxxx xxxx vysloví, xx xxxx věcně xxxxxxxxx, x rozhodne x postoupení xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx soudu, xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxx spojené s xxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxx řízení zůstávají xxxxxxxxx.

(3) Xx-xx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx senátem xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 119) x projednání x xxxxxxxxxx xxxx správního xxxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxx xxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, postupuje xx podle zvláštního xxxxxx; 125) xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxx mají xxxxx xx k xxxxxx věcné xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2, xxxxxxxxx x postupu xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxxxx.

§104x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 151/2002 Xx. x účinností xx 1.1.2003

§104x

(1) Xxxxxx-xx xxx xx věcné xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxx 119) xxxx správního xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xx xxxxx §104b, xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 119) xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxx pravomocným rozhodnutím xxxxxx návrh x xxx, xx xxx x věc, kterou xxxxx projednávají x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x odstavci 1 xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxx, 125) aby rozhodl xxxxx xxxx o xxxxxx xxxxxxxxxxx.

§104x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 151/2002 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2003

§105

(1) Místní xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xx skončení přípravného xxxxxxx xxxxx §114c. Xxxxxxxxx-xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx jen xxxx tím, xxx xxxxx xxxxxx x xxxx xxxx, xxxx xxxxxxx-xx x xxxx xxxx bez xxxxxxx, xxx xxxx vydáním xxxxxxxxxx; to xxxxxxx, xxx-xx o platební xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx, nebyla-li xxxxxxxxx xxxxxxxx jednání xxxxx §114c, a xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx, která xxxx xxxxxxxxx xxx prvním xxxxx, xxxxx účastníku xxxxxxxx. Při xxxxxxxx xxxxxx příslušnosti xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxxxx vydaným xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxx-xx xxxx, xx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx věc xx právní moci xxxxxx usnesení příslušnému xxxxx xxxx xx xx xxxxxxxx §11 xxxx. 3 předloží Xxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxx, jemuž byla xxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx již xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx; rozhodnutím xxxxxx xxxxx xx xxxxx i xxxx, xxxxx xxx postoupil.

(4) Xxxxxxx-xx xxxxxxxx řízení xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx odstavců 2 x 3; xxxxx xxxxxxx usnesením xxxxxxx.

§106

(1) Xxxxxxx xxxx x námitce xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx při xxxxxx xxxx xxxxx xx věci xxxx xxxxxx, xx xxx xx xxx xxxxx xxxxxxx účastníků projednána x řízení před xxxxxxxx nebo rozhodčí xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxx dále xxxxxxxxxxx x řízení zastaví; xxx xxxx projedná, xxxxxxxx xxxxxxxxx prohlásí, xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx že xxxxxxxx xx projednání xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xxx x xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xx věc nemůže xxx xxxxx xxxxx Xxxxx republiky xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx že její xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx rozhodci xxxxxxxxx xxxxx pravomoci xxxxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx.

(2) Xxxx-xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx x v xxxx xxxx xxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx-xx xxxxx xx zahájení xxxxxx xxxx xxxxxxxx podán xx 30 xxx xx xxxxxxxx usnesení xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxx-xx řízení xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx došlo x xxxxxx soudnímu, xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx zániku xxxxxxx xx do doby, xxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xx věci xxxx.

Překážky postupu xxxxxx

§107

(1) Xxxxxxxx účastník ztratí xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx účastníkem xxxxxx xxxxx, než xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, posoudí xxxx xxxxx povahy xxxx, xxx x řízení xxxx pokračovat. Není-li xxxxx v řízení xxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxx. O xxx, x xxx xxxx x řízení xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxx účastníkem xxxxxx xxxxxxx osoba x xxxxxxxx-xx povaha xxxx xxxxxxxxxx x řízení, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx, xx, xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx nebo xxxxxxxxxx, x něž x xxxxxx xxx.

(3) Xxxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx řízení xxxxxxxxx xxxxx a umožňuje-li xxxxxx věci xxxxxxxxxx x xxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx, xx, kteří po xxxxxx xxxxxxxxx osoby xxxxxxxxx do xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx převzali práva x xxxxxxxxxx, x xxx v řízení xxx.

(4) Xxx, xxx xxxxxxxxx do xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx stav xxxxxx, xxxx xx xx x době xxxx xxxxxxx xx xxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx-xx xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxx.

§107x

(1) Má-li xxxxxxx xx to, xx xx zahájení řízení xxxxxxx právní skutečnost, x xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx účastníka xxxxxx, o xxx x xxxxxx xxx, xxxx xxxxx, xxx xxxx x xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx, xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx práva x xxxxxxx, x nějž x řízení jde, xxxxxxxx xx řízení xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; to xxxxxxx x případech xxxxxxxxx x §107.

(2) Soud xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx prokáže, xx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1, x xxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxx, xxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx; xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx toho, xxx xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx, xx xxxxxxxxxx. Právní xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx žaloby xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Ustanovení §107 xxxx. 4 xxxxx xxxxxxx.

§108

§108 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§109

(1) Soud řízení xxxxxxx, xxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx jednat xxxx xxxxxx a xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x procesní xxxxx xxxx;

x) xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx, xxxxxx xxxx v xxxxx xxxxxx oprávněn xxxxx;

x) xxxxxx x xxxxxx, xx xxxxx, xxxxx xx xxx při xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx použito, nebo xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx v xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx-xx x Xxxxxxxxx soudu xxxxx xx xxxxxxx tohoto xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx ustanovení;

d) xxxxxxx, xx požádá Xxxxxx xxxx Evropských xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx. 146)

(2) Xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx řízení xxxxxxxx, xxxxxxxx

x) xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx účastnit xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx, xx je xxxxxxxxx xxxxxx;

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx zemřel xxxx xxxxxxx způsobilost jednat xxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx, v němž xx řešena xxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxx dal x xxxxxxxx řízení podnět.

(3) Xxxx může xxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxx banky xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x řešení xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx.

§110

Jestliže xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx to alespoň xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx a ostatní xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxx, jestliže xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx.

§111

(1) Xxxxxxxx xxxxxx xx přerušeno, nekonají xx jednání x xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx zákona. Jestliže xx x xxxxxx xxxxxxxxx, počínají xxxxx xxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §109 xxxx. 1 a 2, xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, aby xxxx xxxxxxxxxx překážky, xxx xxxxxxxxx přerušení xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx bylo řízení xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx x xxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xx řízení přerušeno xxxxx §109 xxxx. 3, xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx po xxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxx řízení xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx je xxxxxx xxxxxxxxx podle §110, xxxxxxxxx x xxx soud na xxxxx po xxxxxxxx 3 xxxxxx. Soud xxxx xx návrh, xxxx-xx xxx xx xxxxxxx xxxxxx, a x xxx xxxxxx x xxxxxxx, xx xx xxxxxxxxxx zájmy xxxxxxxxxxx xxxxxx, pokračovat x řízení i xxxx xxxxxxxxx této xxxxx. Xxxx-xx xxxxx xx pokračování x xxxxxx xxxxx do 1 xxxx, soud xxxxxx zastaví.

Xxxxxxx věcí

§112

(1) V xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx soud xxxxxx xx společnému xxxxxx xxxx, xxxxx xxxx x xxxx zahájeny x skutkově xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxx-xx x návrhu xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx věci, které xx xx spojení xxxxxx, xxxx xxxxxxxx-xx xxxxxx, pro xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, může xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx x samostatnému xxxxxx.

§113

§113 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§113x

§113x zrušen právním xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

Xxxxxxxx xxxxxxx

§114

(1) Xx xxxxxxxx xxxxxx předseda xxxxxx xxxxxxxxx zkoumá, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxx odstraněny xxxxxxxx xxxx x xxxxxx (návrhu na xxxxxxxx xxxxxx).

(2) Xxxxxxx-xx xxxx řízení xxxxx, xx xx xx xxxxxx nedostatek xxxxxxxx xxxxxx, který nelze xxxxxxxxx (§104 xxxx. 1), nebo že xx nedostatek xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx odstranit (§104 xxxx. 2), xxxxxxxxx x jiných xxxxxx stanovených zákonem, 76) anebo xxxxxxx-xx xxxxx (§43 xxxx. 2), xx xxx xxxxxx skončeno.

§114x

(1) Xxxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxx §114 xxxx. 2, připraví předseda xxxxxx xxxxxxx xxx, xxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx zpravidla xxx xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xx xxx xxxxxx xxxxxxxx senátu

a) žalovaného, xxxxxxxxx ostatní účastníky, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx zahájení xxxxxx, xxxxx, xxx xx xx věci xxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxx xxxxxxxxxx listinné xxxxxx, jichž se xxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx;

x) xxxxxxxxx řízení xxxxxxxx xx možnost využití xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx poradenství xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx-xx xx xxxxxx;

x) vyžádá xx xxxxxx o xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxx řízení x xxxxxxxxxx (§128);

d) ustanoví xxxxxx, xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §127;

e) xxxxxxx, aby bylo xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx potřebné xxxxxx, x xxxxxxxx je xx xxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx soudu;

f) xxxxxx xxxxx Xxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxx údajů, xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx; x

x) činí xxxx xxxxxx xxxxxxxx.

§114b

(1) Xxxxxxxx-xx to xxxxxx věci nebo xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxxx, xxxx-xx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx platebním rozkazem, xxxx xxxxxxxx senátu xxxxx xxxxx xxxxx §114a xxxx. 2 xxxx. x) nebo xxxxxx-xx xxxxxx výzvě xxxxx a xxxx xxxxxxxx, žalovanému xxxxxxxxx xxxxxx, xxx xx xx věci písemně xxxxxxxx x xxx x xxxxxxx, že xxxxx uplatněný x xxxxxx xxxxx neuzná, xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx, x x xxxxxxxxx připojil xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x prokázání xxxxx tvrzení; xx xxxxxxx xx věcech, x xxxxx xxxxx xxxxxxx x schválit xxxx (§99 odst. 1 x 2), xxxx xx-xx xxxxxxxxx xx dni zahájení xxxxxx xxxx xx xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx svéprávnosti.

(2) X xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxxxx určí xxxxx, xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxx 30 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx. Bylo-li x věci xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, elektronickým xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxx xx ode xxx xxxxxxxx lhůty x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx rozkazu, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx platebnímu xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 nelze xxxxx xxxx doručit xx xxxxxxxxxx jednání xxxxx §114c nebo xx xxxxxx jednání xx xxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 musí xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx doručení je xxxxxxxxx; xx xxxxxxx, xxxxxxxx-xx se xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx nesmí xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxxx xx žalovaný xxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx soudu podle xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxxxx x ani xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx nesdělí, xxxx xxxxx xxxxx mu x xxx xxxxx, xx xx xx xx, že xxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx; o xxxxx xxxxxxxx (§153a odst. 3) xxxx být xxxxxx. Xx neplatí, xxxx-xx splněny xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx řízení xxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

§114x

Xxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Není-li xxxxx x xxxx xxxx rozhodnout xxx xxxxxxxx jednání, xxxxxx-xx xxxx xxxxxx-xx být xxxxxxxx xxxxx §114a xxxx. 2 xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx, xxx xxxx možné věc xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxxxxx-xx xxxxx §114b, předseda xxxxxx, s výjimkou xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx věcí, v xxxxx xx xxxxxx xxxxxx jeví s xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx neúčelným, nařídí x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) X přípravnému xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx další osoby, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx. Xxxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx rukou. Náhradní xxxxxxxx xx vyloučeno; xx neplatí, xxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx sítě do xxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx

x) v xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx jsou xxxxxxx podmínky xxxxxx, x xxxxxxxx přijme xxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) vyzve xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x skutečnostech xxxxxxxxxx xxx věc x návrhy xx xxxxxxxxx důkazů k xxxxxx xxxxxxxxx x xxx splnili xxx xxxxx procesní xxxxxxxxxx, x poskytne xxxxxxxxxx xxxxxxxx poučení; §118a xxx xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx se o xxxxxx vyřešení věci (§99),

x) xxxx účastníkům xxxxxx xxxxxxx první xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx §100 xxxx. 2, xx-xx to xxxxxx x vhodné,

e) xxxxx účastníkům řízení xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxx xxxxxx.

(4) Procesní xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 3 xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxxxxx důvodů xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxx, x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx splnění xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxx než 30 xxx.

(5) Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx, xx ke skutečnostem xxxxxxxx x x xxxxxxx označeným po xxxxxxxx přípravného xxxxxxx, xxxxxxxxx xx uplynutí xxxxx podle odstavce 4 xxxx druhé, xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxx za xxxxxxxx xxxxxxxxx x §118b xxxx. 1.

(6) Xxxxxxxxx-xx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx nejméně 20 dnů xxxxxx x řádně mu xxxx xxxxxxxx žaloba, xxxx xx se xxxx x x xxxxxxxxxx důvodu xxxxxxx, xx xx, s xxxxxxxx věcí, x xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx smír (§99 xxxx. 1 x 2),&xxxx;xxxx xx-xx xxxxxxxxx xx dni xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxx xxxxxx xx řízení xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, za xx, xx uznává xxxxx, xxxxx je xxxxx xxxx uplatňován xxxxxxx; x xxxxx xxxxxxxx (§153a xxxx. 3) xxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx. To xxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(7) Nedostaví-li xx x xxxxxxxxxxx jednání xxxxxxx nebo jiný xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxx a xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 20 xxx xxxxxx, xxxx xx se xxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, soud xxxxxx zastaví; o xxxxx následku musí xxx xxxxxx v xxxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxx

§115

(1) Xxxxxxxxx-xx zákon xxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx k projednání xxxx samé xxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxx xxx účastníkům doručeno xxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxx nejméně 10 xxx přede xxxx, xxx xx xxxxxxx xx konat, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

§115x

X projednání věci xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xx věci xxx xxxxxxxxxx xxx na xxxxxxx xxxxxxxxx předložených xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x rozhodnutím xxxx xxx nařízení jednání xxxxxxxx.

§116

(1) Jednání xx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxx xxx pro xxxx xxxxxxx xxxx pro xxxx xxxx vyloučena, xxx kdyby xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx utajovaných xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zákonem, 69) xxxxxxxx tajemství, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx mravnost.

(3) Xxxxxxxx xxxx veřejnost xxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx fyzickým osobám, xxx xxxx při xxxxxxx nebo jeho xxxxx xxxxxxxx; současně xx poučí, xx xxxx povinny zachovávat xxxxxxxxxxx x xxxx, xx xx xxx xxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, obchodním tajemství xxxx xxxxxxx účastníků xxxxxxxxx.

(4) X xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx xx obava, xx xx mohli xxxxx xxxxxxxx xxxxxx jednání.

§116a

(1) Účastník xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx konzultace s xxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx zákoníku xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx (podpůrce); xx-xx xxxxxxxx osob xxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx z xxxx. Xxxxxxxxxx §23 xxx xxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx-xx x průběhu řízení xxxxxxxx účastníka xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, soud x xxxx námitce x xxxxxx přihlédne.

§116a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 293/2013 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2014

§117

(1) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, řídí x xxxxx xxxxxxx, uděluje x xxxxxx slovo, xxxxxxx dokazování, činí xxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, a vyhlašuje xxxxxxxxxx. Dbá přitom, xxx jednání xxxxxxxxx xxxxxxxx x nerušeně x xxx xxx xxxxx být xxxxx, xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Ve xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx dokazování xxxxxxxx xx souhlasem předsedy xxxx xxxxxxx senátu.

(3) Xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx, může xxxxx, aby rozhodl xxxxx.

§118

(1) Po zahájení xxxxxxx předseda senátu xxxxx žalobce (navrhovatele), xxx xxxxxxxx xxxxxx (xxxxx na xxxxxxxx xxxxxx) nebo xxxxxx xxxx xxxxx, a xxxxxxxxxx (xxxxxxx účastníky xxxxxx), xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx písemných xxxxxxxxx xx xxxx; xxxxxx xxxxxxxxxxxx účastníků xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx (jiného xxxxxxxxx), xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx podání, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxx xx ve věci xxxxxxxx. Xx-xx to xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx též xxxxx, xxx svá tvrzení xxxxxxx x xxx xxxxxx k xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(2) Xx xxxxxxxxx úkonů xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxxxx sdělí xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx dosavadních xxxxxxxx řízení uvede, xxxxx právně významná xxxxxxxx tvrzení xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxx právně xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx sporná x xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, popřípadě které xxxxxx xxxx provede, x xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx, určuje xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx případu.

§118a

(1) Xxxxx-xx xx x xxxxxxx xxxxxxx, xx účastník nevylíčil xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xx xxxxx neúplně, xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx, xxx svá xxxxxxx xxxxxxx, a xxxxx xxx, x xxx xx tvrzení xxxxxxx x xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx.

(2) Xx-xx xxxxxxxx xxxxxx xx xx, že xxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx než xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx, xxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx vylíčení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1.

(3) Xxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx xxxxxxx, xx účastník xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x prokázání xxxxx svých xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx, xxx tyto xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxx o následcích xxxxxxxxx xxxx xxxxx.

(4) Xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx poskytuje účastníkům xxxxxxx též x xxxxxx jejich procesních xxxxxxx a xxxxxxxxxxxx; xx xxxxxxx, je-li xxxxxxxx zastoupen advokátem xxxx xxxxxxx x xxxxxxx jeho xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zvláštními xxxxxxxx. 70)

§118x vložen právním xxxxxxxxx x. 30/2000 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2001

§118x

(1) Xx xxxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §114c, xxxxx xxxxxxxxx uvést xxxxxxxx xxxxxxxxxxx o xxxx xxxx x označit xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx jen xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx jednání, xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxx poskytnuta x xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx, x xxxxxx xxxxxx na provedení xxxxxx nebo xx xxxxxxx dalších procesních xxxxxxxxxx (§114c xxxx. 4). Xxxxx nebyla xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §114c, xxxxx xxxxxxxxx uvést xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxx do xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx významných xxx xxx, x xxxxxx xxxxxx xx provedení xxxxxx xxxx xx xxxxxxx dalších procesních xxxxxxxxxx. K xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx důkazům xxx xxxx xxxxxxxxxxx, jen xxx-xx x xxxxxxxxxxx xxxx důkazy, jimiž xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx provedených xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx-xx provedeno, xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxx xxxx uvést, jakož x xx skutečnostem xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xx xxx xxxxxxx x xxxx vyzván x xxxxxxxx rozhodujících xxxxxxxxxxx xxxxx §118a xxxx. 1 xx 3.

(2) Byla-li xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx (§95), xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxxx. Došlo-li k xxxxxxxxxxx dalšího xxxxxxxxx (§92 xxxx. 1) xxxx xxxxxx účastníka (§92 odst. 2), xxxxxxxxx xx vztahu x novými xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxxxxx prvního xxxxxxx, xxxxx bylo xxxxxxxx po xxxxxxxxxxx xxxx záměně xxxxxxxxx x které se xx věci xxxxxx; x tom musí xxx účastníci xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xxxxxxx x případě, xx xxxxxxxxx xxxxxx řádně xxxxxxx podle odstavce 2 části xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxx podle §114c xxxx. 5.

§118x

§118x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 7/2009 Sb.

§119

(1) Xxxxxxx může xxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxx. Xxxxxxx-xx xxxx xxxxxxxxx případu, oznámí xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx jednání xxx, xxx xx bude xxxxx další jednání; xxxxxxxxxx §115a xxx xxxxx xxxxxxx.

(2) X xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx předvoláni xxxxxxxxx xxxxxxx pět xxx předem.

(3) Xxxxx-xx xx xxxxx x xxxxxxxx soudu, xxxxxxxx xxxxxx na začátku xxxxxxx xxxxxxx sdělí xxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx.

§119x

(1) Před xxxxxxxxx xxxxxxx xx předseda xxxxxx xxxxxxx účastníky xxxxxxxx při xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx musí xxxxx a že xxxxxx musí xxx xxxxxxxx xxxxx, než xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, neboť xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxxx jen xx xxxxxxxx xxxxxxxxx v §205a. Xxxxxxxxxx §118b x §175 odst. 4 část xxxxx xxxx za středníkem xxx xxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx nové xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx uplatněny x xxxxxxx s §118b xxxx §175 xxxx. 4 část xxxxx xxxx xx středníkem xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xx navrhované xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx shrnuli své xxxxxx x aby xx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxx a xx xxxxxxxx x x xxxxxx stránce xxxx.

Xxxxx II.

Dokazování

Důkazní povinnost

§120

(1) Xxxxxxxxx jsou povinni xxxxxxx důkazy x xxxxxxxxx xxxxx tvrzení. Xxxx xxxxxxxxx, které x navrhovaných xxxxxx xxxxxxx.

(2) Soud xxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx důkazy x případech, xxx xxxx potřebné xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx-xx x xxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x prokázání svých xxxxxxx, xxxxxxx soud xxx zjišťování skutkového xxxxx x xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxx xxxx xxx xxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

§121

Xxxx třeba dokazovat xxxxxxxxxxx obecně xxxxx xxxx známé xxxxx x jeho xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx Sbírce xxxxxx České xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx v předcházející xxxxxxx xxxxxx.

Provádění xxxxxx

§122

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxx soud xxx xxxxxxx.

(2) Je-li xx xxxxxx, xxxx xxx x xxxxxxxxx důkazu xxxxxxx jiný xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx senátu xxxxxxx xxxx jednání, anebo xxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx mají xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xx třeba vždy xxx xxxxxxx sdělit.

(3) Xxxxx může xxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx doplněny xxxx xxxx xxx xxxxxxxxx.

§123

Xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxx na důkazy x ke všem xxxxxxx, které xxxx xxxxxxxxx.

§124

Dokazování xx xxxxx xxxxxxxx tak, xxx xxxx xxxxxxx povinnost xxxxxxxxxx mlčenlivost x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 69) x jiná xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx státem xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. X xxxxxx případech xxx provést xxxxxxx xxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx, x xxxxx xxxxx xx xxxx povinnost; přiměřeně xx xxxxx x xxx, xxx se xxxxxxx xxxxx jinak xxx xxxxxxxxx.

Důkazní xxxxxxxxxx

§125

Xx xxxxx xxxxx xxxxxxx všechny xxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx posudek, zprávy x vyjádření orgánů, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx, notářské xxxx xxxxxxxxxxx zápisy x xxxx listiny, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxx způsob xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxx soud.

§126

(1) Xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx řízení, xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx x xxxxx x vypovídat xxxx xxxxxx. Musí xxxxxxxxx pravdu x xxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxx, xxxxx jí xxxxxxxxx xxxxxxxxx trestního xxxxxxx sobě nebo xxxxxx blízkým; o xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx soud.

(2) Xx xxxxxxx xxxxxxxx je xxxxx xxxxxxx totožnost xxxxxx x okolnosti, xxxxx mohou xxx xxxx na xxxx xxxxxxxxxxx. Xxxx je xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, o jeho xxxxxxx a povinnostech x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxx vyzve xxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx, xx xx o předmětu xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx senátu, xxxxxxx xxxxxx, účastníci x xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx nesouvisí x xxxxxxxxx výslechu xxxx xxxxxxxxx-xx odpověď xxxxx xx-xx zejména xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx klamavá; xxxxxxxxxx-xx xx o xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx důvody, xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxx, která je xxxxxxxxxxx xxxxxxx právnické xxxxx (xxxxxx tohoto xxxxxx), xxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxx účastníkem je xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxx §131.

§126x

(1) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx vypovídat x okolnostech, xxxxxxxxxx xx právnické osoby x xxxxxxxxx x xxxx, xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx členem tohoto xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxx, jehož xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx uvedené x xxxxxxxx 1 xx provede xxxxx §131 odst. 2 xxxx xxxxx x §131 odst. 3.

§126a xxxxxx právním předpisem x. 7/2009 Xx. x xxxxxxxxx od 1.7.2009

§127

(1) Xxxxxx-xx xxxxxxxxxx xx posouzení xxxxxxxxxxx, x xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx soud u xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Jestliže xxx xxxxxxxxx posuzované xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx postačující nebo xx-xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxx xxxxxxxxx; znalci xxxx xxxx xxxxxx, aby xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx podat xxxxxxxx posudek. Místo xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x písemným xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Je-li pochybnost x správnosti xxxxxxx xxxx je-li xxxxxxx xxxxxxx xxxx neúplný, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxx x výsledku, soud xxxxx xxxxxxxx posudek xxxxxxxxxx xxxxx znalcem.

(3) Xx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vědeckého xxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx přezkoumání xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx, vědecký xxxxx, vysokou xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx činnost.

(4) Xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx, může xxxxxxxx senátu xxxxxx, xxx se xxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxxxxxx xx potřebné předměty, xxxxx mu nutná xxxxxxxxxx, xxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, popřípadě xxxxxxx xxxx, xxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx xx k xxxxxx xxxxxxxxxx posudku xxxxx.

(5) Xx vydání xxxxxxxxx vyjádření podle xxxxxxxx 1 náleží xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx-xx xxx zvláštní xxxxxxx.

§127x

Xxxxxxxx znalecký xxxxxxx xxxxxxxxxx účastníkem řízení xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx doložku xxxxxx x xxx, xx xx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx nepravdivého xxxxxxxxxx xxxxxxx, postupuje xx při provádění xxxxxx xxxxxx stejně, xxxx xx xx xxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx soudem. Xxxx umožní xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx ze xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xx spisu xxxx xx jinak xxxxxx xxxxxxxx se s xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx posudku.

§127a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 218/2011 Xx. x účinností xx 1.9.2011

§128

Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxx xxxxxx soudu skutečnosti, xxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxx a xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx §139 xxxx. 3 tím xxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxx, kdo by xxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx §126 xxxx. 1.

§129

(1) Xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx, xx ji nebo xxxx xxxx xxx xxxxxxx předseda xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxx obsah, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xx-xx to xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxx xxxx uložit xxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx, xxx xx předložil, xxxx xx xxxxxx xxx od jiného xxxxx, orgánu nebo xxxxxxxxx xxxxx.

§130

(1) Xxxxxxxx předmětu, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx, xxxxxxx xx xxx xxxxxxx. Za xxx xxxxxx může předseda xxxxxx uložit xxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxx jej xxxxxxxxx.

(2) Jinak se xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx. Xx x xxxx třeba xxxxxxxxx xx, kteří se xxxxxxxxxxxx x jednání.

§131

(1) Důkaz xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx x xxx souhlasí xxxxxxxx, který má xxx vyslechnut.

(2) Nařídí-li xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx účastníků, jsou xxxxxxxxx povinni dostavit xx k výslechu. Xxx svém xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx; x tom xxxx xxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx §126 xxxx. 3 xx xxx xxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxxx důkazů

§132

Důkazy xxxxxxx xxxx xxxxx své xxxxx, x xx xxxxx xxxxx jednotlivě x xxxxxxx xxxxxx x jejich vzájemné xxxxxxxxxxx; xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx všemu, xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx, co xxxxxx xxxxxxxxx.

§133

Xxxxxxxxxx, pro xxxxxx xx x zákoně xxxxxxxxx xxxxxxxx, jež xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xx xxxx xx xxxxxxxxxx, pokud v xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx.

§133x

(1) Pokud xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxx xxxxxxx, xx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x přímé xxxx nepřímé xxxxxxxxxxxx

x) xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx nebo etnického xxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxx, xxxxxxxxx názoru, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, věku xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx pracovní xxxx xxxx xxxxxxx činnosti xxxxxx přístupu x xxx, xxxxxxxx, podnikání xxxx jiné xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx včetně xxxxxxxx k xxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx zaměstnavatelů x členství x xxxxxxxx v profesních xxxxxxxx 204),

x) xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx původu xxx xxxxxxxxxxx zdravotní x xxxxxxxx péče, x xxxxxxxx ke xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, přístupu k xxxxxxx, členství ve xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx prodeji xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx 205), xxxx

x) xx xxxxxxx xxxxxxx xxx přístupu xx zboží x xxxxxxx 206),

xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx rovného xxxxxxxxx.

(2) Xxxxx žalobce xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxx xxxxxxx, že xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx opatření xxxxx, xx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx zákona x xxxxxxx oznamovatelů, xx žalovaný xxxxxxx xxxxxxx, že xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx legitimním xxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx cíli xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxx xxxxx před xxxxxx xxxxxxxxxxx, ze xxxxxxx xxx xxxxxxx, xx xx žalovaný xxx xxxxxxx x pracovního xxxxxx xxxx okamžitě xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx zrušil právní xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x provedení xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xx

x) xx xxxxxxx zákonným xxxxxxxx xxxxxxx

1. xxxxx xx xxxxxxxxx xxx vzniku xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §37 xxxx §77a zákoníku xxxxx,

2. xxxxx xx xxxxxxxxx při xxxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxx xxxxxx státu xxxxx §37a nebo 77b xxxxxxxx xxxxx,

3. xxxxx xx xxxxxxxxx pracovní xxxx xxxxxx xxxxx §74 odst. 2 xxxx §84 xxxxxxxx xxxxx,

4. xxxxx na xxxxxxx xxxxxx xxxxx §227230 xxxxxxxx práce,

b) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx v pracovním xxxxxx xxxxx §77 xxxx. 4 xxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx dovolené xxxx xxxx dovolenou čerpal, xxxx

x) xxxxxxx zaměstnavatele xxxxxxx x možnost xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx podle §191 zákoníku xxxxx xxxx o xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx §191 xxxxxxxx práce xxxxxxx xxxx ji xxxxxxxxx,

xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx k xxxxxxxx xxxx okamžitému xxxxxxx xxxxx z xxxxxx xxxxxx 223).

§133x

Xxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx mohlo xxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, má xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx vyplývající za xxxxxxxxx vůči xxxxxxxxx xxxxx.

§133x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 216/2006 Xx. s účinností xx 22.5.2006

§134

Xxxxxxx vydané xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, jakož x xxxxxxx, které xxxx xxxxxxxxxx předpisy xxxxxxxxxx xx veřejné, potvrzují, xx xxx o xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx, x není-li xxxxxxx opak, x xxxxxxxxxx toho, co xx x nich xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx.

§135

(1) Xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxx, xx xxx xxxxxxx xxxxxxx čin, přestupek xxxx jiný xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxx xx xxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx; xxxx xxxx není xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxx, o xxxxx xxxxxxxx rozhodnout xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxx sám. Xxxx-xx xxxx o xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, soud x něho xxxxxxx.

§136

Xxx-xx xxxx nároků xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx-xx xx xxxxxxx xxxxx, xxxx ji xxxx podle xxx xxxxx.

Xxxxx XXX.

Xxxxxxx řízení

Druhy xxxxxxx řízení

§137

(1) Xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx výdělek účastníků x jejich zákonných xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx, náhrada xx xxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx o mediaci xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx podle §100 xxxx. 2.

(2) Xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx x nákladům xxxxxx, xxx xx-xx zástupcem xxxxxxx xxxx xxxxx x rozsahu svého xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 70) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x rozsahu xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zvláštními xxxxxxxx xxxxxxxx 120).

(3) Xxxxxxx xx xxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx řízení, xxx xx-xx xxxxxxxxx

x) xxxxxxx, notář v xxxxxxx xxxxx oprávnění xxxxxxxxxxx zvláštními xxxxxxxx xxxxxxxx 70) xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx oprávnění xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 120), xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 162),

b) xxxxxxx, xxxxx xx společníkem xxxxxxxxx osoby xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx podle zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx 163), x plátcem daně x xxxxxxx hodnoty xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 162) xx xxxx právnická osoba,

c) xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxx oprávnění xxxxxxxxxxx zvláštními xxxxxxxx xxxxxxxx 120), který xx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx patentových xxxxxxxx 189), x xxxxxxx daně z xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx 162) xx xxxx xxxxxxxxx osoba,

d) advokát, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx advokáta xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx výkonu xxxxxxxxx podle zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx 163), x xxxxxxx daně x přidané xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx 162) xx xxxxx zaměstnavatel xxxxxxxx.

§138

(1) Xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx soudních xxxxxxxx, odůvodňují-li to xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx-xx x xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx; xxxxxxx účastníkovi xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxx-xx xxxxx zvlášť xxxxxxx xxxxxx, a xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx. Nerozhodne-li xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xx osvobození xx xxxx xxxxxx a xx x xxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx kdykoli xx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x se xxxxxxx xxxxxxxxx, jestliže xx do xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx ukáže, xx xxxxxx účastníka xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

(3) Byl-li xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx soudních xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx, v xxxxx xxxx xxxxxxxx, x xx hotové xxxxxx zástupce x xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx.

§139

(1) Xxxxxx x xxxxxxx osoby uvedené x §126a mají xxxxx xx náhradu xxxxxxxx výdajů x xxxxxx výdělku (xxxxxxxx). Xxxx xxxxx xxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx xx xxx xxx xx xxxxxxxx nebo ode xxx, xxx bylo xxxxxx oznámeno, xx x xxxxxxxx nedojde. X xxx xxxx xxxx svědka x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §126a xxxxxx.

(2) Xxx-xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxx xx náhradu xxxxxxxx xxxxxx x xx odměnu (znalečné x tlumočné). Zvláštní xxxxxxxx stanoví, komu x x xxxx xxxx se znalečné x xxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxx, xxxx soud xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, zejména xxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx tatáž práva xxxx svědek, není-li xxxxxxxxxx. Xxxx je xxxxxxxx za týchž xxxxxxxx xxxx xxxxxx.

(4) X právech xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

Placení xxxxxxx xxxxxx

§140

(1) Xxxxx účastník xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx, x xxxxxxx svého xxxxxxxx. Xxxxxxxx náklady xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxx x xx xxxxxx; xxxxx-xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx v §91 xxxx. 2 xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x nerozdílně.

(2) Xxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx a xxxxxx xx zastupování, xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxx x xxxxxxx xxxxxxx, stát; xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx zastupování xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx 77) a xxxxxxx xx daň x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxx za zastupování x z xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx daně x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx právním xxxxxxxxx 162). X xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx poskytne xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zálohu.

(3) Xxxx-xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxx §100 xxxx. 2 xxxx §114c xxxx. 3 xxxx. x), platí xxxxxx xx účastníka xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx poplatků xxxx; xxx xxxxxx xxxxxx za xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a náhradu xx daň x xxxxxxx hodnoty xxxx xxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx daně x přidané xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx právním xxxxxxxxx 162).

§141

(1) Xxx-xx xxxxxxxx xxxxxxx důkazu, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx jím xxxxxxxxx anebo x xxxx zájmu, uloží xxxxxxxx senátu tomuto xxxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx poplatků, xxx před xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx výše xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxx xxxx být xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, který není xxxxxxxxx, a xxxxxxx xxxxxxx s xxx, xx xxxxxxxx jedná xx xxx mateřštině xxxx xx dorozumívá xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx, platí xxxx.

Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

§142

(1) Xxxxxxxxx, xxxxx xxx xx xxxx xxxx xxxxxx, přizná soud xxxxxxx xxxxxxx potřebných x xxxxxxxx uplatňování xxxx bránění xxxxx xxxxx účastníku, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx.

(2) Xxx-xx xxxxxxxx xx věci xxxxxx xxx xxxxxxxx, soud xxxxxxx xxxxxxx poměrně xxxxxxx, popřípadě xxxxxxx, xx xxxxx z xxxxxxxxx nemá xx xxxxxxx nákladů xxxxx.

(3) X xxxx měl xxxxxxxx ve xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx náhradu xxxxxxx řízení, xxx-xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx-xx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx.

(4) X řízení zahájeném xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx zástupce xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 71) xxxxxx xxxx žalovanému xx xxxxxxxx uvedených x odstavcích 1 xx 3 náhradu xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx. Xx platí xxxxxxx, xxxx-xx xxxxxx xxxxxxxx na xxxxx Xxxxx xxx zastupování xxxxx ve xxxxxx xxxxxxxxxxx x případech x za xxxxxxxx xxxxxxxxx x §35a.

§142a

(1) Xxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxx x xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxx, má právo xx xxxxxxx nákladů xxxxxx proti žalovanému, xxx xxxxxxxx žalovanému xx lhůtě xxxxxxx 7 xxx xxxx xxxxxxx návrhu na xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx na xxxxxxxx známou adresu xxxxx x xxxxxx.

(2) Xxxx-xx xx důvody xxxxx xxxxxxxxxx zřetele, xxxx xxxx výjimečně xxxxxxx nákladů řízení xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx výzvu x xxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 nezaslal.

§143

Žalovaný, xxxxx neměl xxxxxx ve xxxx, xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx řízení xxxxx xxxxxxx, jestliže xxxx chováním xxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx.

§144

§144 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§145

Xxxxxxxxx, xxxxx soud xxxxxx náhradu nákladů xxxxxx, xxxxxx i xxxxxxx nákladů xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a zajištění xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx x zajištění xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxx týkajících xx xxxx x duševního xxxxxxxxxxx.

§146

(1) Xxxxx x xxxxxxxxx nemá xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx jeho xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx jiného;

b) xxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxx xxx zastaveno, xx povinen xxxxxx xxxx xxxxxxx. Xxx-xx xxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx) xxxx zpět xxxxx, xxxxx xxx xxxxx důvodně, je xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx žalovaný (jiný xxxxxxxx řízení).

(3) Xxxxxxx-xx xxxx xxxxxx nebo xxxx xxxxx xx xxxxxxxx řízení, je xxxxxxx (xxxxxxxxxxx) povinen xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§147

(1) Xxxxxxxxx xxxx xxxx zástupci může xxxx xxxxxx, aby xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxx svým xxxxxxxxx nebo jestliže xxxx náklady vznikly xxxxxxx, xxxxx se xxx xxxxxxxxx.

(2) Soud xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx uvedeným x §126a, xxxxxxx, xxxxxxxxxxx nebo xxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx zavinili xxxxxxx xxxxxx, které xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxx xx nahradili xxxxxxxxxx.

§148

(1) Xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx účastníkům xxxxx xx náhradu nákladů xxxxxx, xxxxx xxxxxx, xxxxx u nich xxxxxx předpoklady xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Soud xxxx xxxxxx svědkům, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x §126a, xxxxxxx, tlumočníkům xxxx těm, kteří xxx dokazování xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, aby xxxxxxxxx státu xxxxxxx xxxxxx, které xx xxxxx nebyly xxxxxxx, xxxxxxxx je zavinili.

(3) Xxx xxxxxx placení xxxxxxxxxx uvedených x xxxxxxxxxx 1 x 2 se xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx. Xxxx pohledávky xxxxxx xxxxx xxxx.

§149

(1) Zastupoval-li xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx nákladů xxxxxx, xx xxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx zaplatit xx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx-xx ustanovený xxxxxxx účastníka, xxxxx xxxx přisouzena xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxx, xxxxx xxxx xxxxxxx náhrada xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx zaplatit xxxxx xxxxxxx hotových xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx-xx účastníka, xxxxx xxxx přisouzena xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx než xxxxx §137 xxxx. 2, xx ten, jemuž xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx nákladů, povinen xxxxxxxx ji účastníkovi.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx svého xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 70) nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisy 120).

§150

Xxxx-xx xx xxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxx xxxx odmítne-li xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx soudem, xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx zcela xxxx xxxxxx přiznat.

Rozhodnutí x xxxxxxxxx xxxxxx

§151

(1) O xxxxxxxxxx x xxxxxxx nákladů xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxxx, jímž xx xxxxxx u xxxx xxxxx; x xxxxxxx xxxxxxx řízení podle §147 x §148 xxxx. 2 xxx xxxx xxxxxx xxx x xxxxxxx řízení, x xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx advokátem xxxx notářem x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx 70) anebo xxxxxxxxxx zástupcem v xxxxxxx jeho oprávnění xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 120) xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx v xxxxxx stupni xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx; xxx-xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx §147, §149 xxxx. 2 xxxx xxxxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu x xxxxxxxxxxx xxxxxx 77). Xxxxxxx xx xxx x xxxxxxx hodnoty xxxx xxxx x xxxxxx xx zastupování, x x xxxxxx xxxxx sazby daně x přidané hodnoty xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx 162). Xxxxxxx xxxx (platu) x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx, xxxxx podal xxxxxxx xxxxx §127a, xxxx xxxx podle xxxxx xxxxxx stanovené xxxxxxxxx xxxxxxx předpisem. Xxxxx xxxx vychází x xxxxxxx, které xxxxxxxxx prokazatelně xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx, který xxxxx x xxxxxx zastoupen xxxxxxxxx xxxxx §137 xxxx. 2 x xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx svých xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx soud xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx zástupce; xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx soudního xxxxxxxx.

(4) Náklady xxxxxx, xxxxx by xxxxx xxxxxx vznikly, protože xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx jim xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx v §126a, xxxxxx, xxxxxxxxxx nebo xx, kteří xxx xxxxxxxxxx měli xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx než podle §147.

(5) Určit výši xxxxxxx xxxx předseda xxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(6) X xxxx bylo x xxxxxxx nákladů xxxxxx rozhodnuto samostatným xxxxxxxxx, běží lhůta x xxxxxx xxxx xx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, jímž xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

§151a

§151a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

Xxxxx XX.

Xxxxxxxxxx

Xxxxxxxx

§152

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx o xxxx xxxx. Zákon xxxxxxx, kdy xxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xx být xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxx xxxxx xxxx xxx x xxxxx xxxxxxx.

§153

(1) Xxxx rozhoduje xx základě xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx.

(2) Xxxx může xxxxxxxxx xxxxxx účastníků x xxxxxxxxx něco jiného xxxx xxxx, xxx xxxx xx domáhají, xxx xxxxx, jestliže x právního xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx způsob xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

§153x

(1) Uzná-li xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, který xx proti xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, rozhodne xxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx. Xxxx-xx xxxxxxxx nárok xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx rozsudkem xxxxx xxxxxx uznání, jen xxxxxxx-xx xx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxx uznání xxxxx vydat xx xxxxxx, v nichž xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx (§99 xxxx. 1 x 2).

(3) Rozsudkem pro xxxxxx xxxxxxxx soud xxxx tehdy, xx-xx xx za xx, xx žalovaný xxxxx, xxxxx je xxxxx xxxx žalobou uplatňován, xxxxx (§114b xxxx. 5 a §114c xxxx. 6).

(4) Xxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxx nařízeno xxxxxxx.

§153x

(1) Xxxxxx-xx xxxxxxxx, xxxxxxx byly řádně xxxxxxxx do jeho xxxxxxxxx xxxxx (§49) xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx nejméně xxxxx xxx přede xxxx, xxx xx xxxxxxx xx konat, x který xxx x následcích xxxxxxxxxxx xx xxxxxx, bez xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx jednání, xxxxx xx xx xxxx xxxxxx, x xxxxxxx-xx xx xxxxxxx, xxxxx se xxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxxx xx tvrzení xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x skutkových xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx sporu, xx xxxxxxxx a xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx.

(2) Xx-xx x xxxxx věci xxxxxxx xxxxxxxxxx, kteří xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xx xxxxxxxx musí xxxxxxxxx xx xxxxxxx (§91 xxxx. 2), lze xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx tehdy, xxxxxxxxx-xx se x xxxxxxx všichni xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx, x xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx (§99 xxxx. 1 a 2), xxxxx-xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx vzniku, xxxxx nebo zrušení xxxxxxxx poměru xxxx xxxxxxxxxxxxx xx-xx žalovaným xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx ke xxx xxxxxx xx xxxxxx nezletilý, který xxxxxxx xxxx svéprávnosti.

(4) Xxxxxx-xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx ve věci, xxx xxxx byl xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx usnesením xxxxx x xxxxxx jednání. Xxxxxx návrh xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx dne právní xxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxx.

(5) Xxxxx žalovaný xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx soudu xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx odstavce 4 xxxxx xxxxx xxxxxxxx i xxxxxxxx x návrhu na xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx se xxxxxxxxxx.

§154

(1) Pro rozsudek xx xxxxxxxxxxx stav x xxxx jeho xxxxxxxxx.

(2) Xxx-xx x xxxxxxxxx se dávky, xxx xxxxxx xxxxxxxxx x x plnění xxxxx, které xx xxxxxx xxxxxxxxx teprve x budoucnu.

§155

(1) Xxxxx rozhodnutí xx xxxx xxxx xxxxxxx soud ve xxxxxx xxxxxxxx. Ve xxxxxx také rozhodne x povinnosti x xxxxxxx nákladů řízení; xxxxxxxx-xx jen x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx její xxxx x samostatném xxxxxxxx.

(2) Xxxxx rozsudku x xxxxxx x xxxxxxxx může být xxxxxxxx v cizí xxxx, xxxxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx

x) plnění xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxx xx xxxxxxxxx v xxxx xxxx, xxxxxxx (xxxxxxxxxxx) xxxxxxxx xxxxxx x xxxx měně x xxxxxxxx xxxxxxxx 78) xxxxxxxx tuzemci, 79) xxxxx má xxxxx, xxxxxx v xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx zvláštního xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx. 80)

(3) Nejsou-li xxxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxx v xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 2, xxxx xxxxxxx x xxx xxxxxx plnění x xxxx České xxxxxxxxx.

(4) Xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx nekalým soutěžním xxxxxxxx 123), ochrany xxxx x duševního xxxxxxxxxxx x xx xxxxxx ochrany xxxx xxxxxxxxxxxx 124) xxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx, přiznat xx jeho návrh xx xxxxxx rozsudku xxxxx rozsudek xxxxxxxxx xx náklady xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx soud stanoví xxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxx uveřejnění.

§156

(1) Xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx veřejně; xxxxxxxxx jej předseda xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx s xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx x x xxxxxxxx výkonu xxxxxxxxxx. Xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x účastníků, uvede xxxxx xxxxx. Po xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx účastníky vyzve, xxx xx xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx vyhlášenému xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xx xxxxxxxxx zpravidla hned xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx; xxxx-xx to možné, xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx jednání xxxxxxx xx xxxx xxxxxx kalendářních xxx. Xxxxxxxxxx §119 xxxx. 2 a 3 xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Jakmile xxxx vyhlásí rozsudek, xx jím vázán.

§157

(1) Xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxx "Xxxxxx xxxxxxxxx" uvede označení xxxxx, jména x xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxx, xxxxxx označení xxxxxxxxx a jejich xxxxxxxx, xxxxx státního xxxxxxxxxxxxxx x Xxxxx xxx xxxxxxxxxxx státu xx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx věci, xxxxx xxxxxx, odůvodnění, xxxxxxx x xxx, xxx xx přípustný xxxxxxx prostředek xxxxxxxxxx x to xxxxxx xx obnovu xxxxxx x xxx xxxxxxxxxx, x x lhůtě x místu x xxxx podání, xxxxxxx x xxxxxxxx výkonu xxxxxxxxxx x den x xxxxx xxxxxxxxx. Xx-xx xx xxxxx, xxxxx se v xxxxxxxx xxxxxxxxx též xxxxxx datum xxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxx číslo).

(2) Xxxx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, čeho xx žalobce (xxxxxxxxxxx) xxxxxxx x x xxxxxx xxxxxx x xxx xx xx xxxx xxxxxxxx žalovaný (xxxx účastník řízení), xxxxxxx x xxxxx xxxxxx, které xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx nikoliv, o xxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx úvahami xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, proč xxxxxxxxx i xxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxx o xxxxxxxxx xxxxx x jak xxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx; xxxx xxxxxxxxx xx spisu xxxxxxxx skutkové xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxx x to, aby xxxxxxxxxx rozsudku bylo xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx uvedené x xxxxxxxx vyhotovení xxxxxxxx xxxx být x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) V xxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxx xxxx rozsudku xxx zmeškání xxxxx xxxx pouze xxxxxxx xxxxxx x stručně xxxxxx důvody, xxx xxxxx xxxxxxx rozsudkem xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx.

(4) X xxxxxxxxxx rozsudku, xxxxx němuž xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx (§207 xxxx. 1), xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx x skutkovém xxxxx x stručné právní xxxxxxxxx xxxx.

§158

(1) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx-xx xx xxxxxxxx, xxxxxxxx je xxxx xxxx senátu, x xxxxxxx-xx xxxxxxxxxx, jiný xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx; důvod xx xx písemném vyhotovení xxxxxxxxx. Rozsudek xx xxxxxxxxxx x xx xxxxxx, v xxxx xx xxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx podobě x rozsudek vyhotovený x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx jejich xxxxxxxxx xx vlastních rukou.

(3) Xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx jednání, xxxxx xxxxxxxx předcházelo, doručí xx stejnopis xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxxxx vyhotovení rozsudku xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3, xx xxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxx ode xxx vyhlášení rozsudku. Xxxxxxxx xxxxx je xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxx šedesát xxx.

§159

Xxxxxxxx xxxxxxxx, který xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx x xxxxxx xxxx.

§159x

(1) Nestanoví-li xxxxx xxxxx, je xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx závazný xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Výrok xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, kterým xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x §83 xxxx. 2, je xxxxxxx nejen xxx xxxxxxxxx řízení, xxx x xxx další xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxx z xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx. Xxxxxxxx právní xxxxxxxx xxxxxxx, x kterých xxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxx xx výrok xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx pro xxxx osoby než xxxxxxxxx řízení.

(3) X xxxxxxx, x xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx jiné osoby, xx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxx bylo o xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x popřípadě xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.

§160

(1) Xxxxx-xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx třeba xx xxxxxx do xxx xxx xx právní xxxx xxxxxxxx xxxx, xxx-xx o xxxxxxxxx xxxx, do patnácti xxx od právní xxxx xxxxxxxx; xxxx xxxx xxxxx lhůtu xxxxx nebo xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx stát xx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxxx-xx xxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxx dávek, xx xxxxx xx xxxxx, xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Uložil-li xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xx zajištění náhradního xxxxxxx, xxxx lhůta x xxxxxxxxx xx xxx xxx zajištění xxxxxxxxxx bydlení.

(4) X xxxxxxxx xxxxxxxxx vykonatelných xxxx xxxx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxx má xxxxx.

§161

(1) Xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, jakmile xxxxxx xxxxx k xxxxxx.

(2) Xxxx-xx x rozsudku xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, jakmile xxxxx xxxxxx moci.

(3) Pravomocné xxxxxxxx xxxxxxxxxx prohlášení xxxx nahrazují xxxx xxxxxxxxxx.

§162

(1) Předběžně xxxxxxxxxxx xxxx rozsudky odsuzující x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx odměny xx xxxxxxxx 3 xxxxxx před xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Na xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx rozsudku vyslovit, x xx xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xx jinak účastníku xxxxxxx nebezpečí xxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxx.

§163

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxx dávek xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxx xx návrh xxxxxx, xxxxxxxx xx podstatně xxxxxxx okolnosti, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx pro xxxx x xxxxx xxxxxx dávek xxxx xxxxxxx. Nestanoví-li xxxxx xxxxx, je xxxxx xxxxxxxx přípustná xx xxxx, xxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx.

§164

Xxxxxxxx senátu xxxxxx x rozsudku xxxxxxxx x xxx návrhu xxxxx v xxxxx x x počtech, xxxxx x jiné xxxxxx xxxxxxxxxxxx. Týká-li xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx-xx xxxxx xxxxxxx opravu xx xxxxxxxxxxxx rozhodnutí, xxxx o xxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx účastníkům; jde-li x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, může odložit xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx právní xxxx.

§165

(1) Xxxxx odůvodnění xxxxxxxx nemá xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxx xxx, xxx xxxxxxxx nabude xxxxxx xxxx, navrhnout, xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx-xx xxxx xxxxxxx xxxxxx návrhu, předloží xxx odvolacímu soudu, xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx.

(3) X xxxxxx xxxxxx xx rozhoduje xxxxxxxxx; xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx tak xxxxx xxxxxxxx senátu. Xxxxxxx není třeba xxxxxxxxx.

§166

(1) Xxxxxxxxx-xx soud x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxx nebo x xxxxxxxxx vykonatelnosti, xxxx xxxxxxxx do xxxxxxxx xxx xx doručení xxxxxxxx navrhnout xxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxx x bez návrhu.

(2) Xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxx učiní xxxx xxxxxxxxx, xxx xxxx platí xxxxxxx xxxxxxxxxx x rozsudku; xxxxx o doplnění xxxxxxxx usnesením. Xxxxxxxx-xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxx na xxxxxxxx xx nedotýká právní xxxx ani vykonatelnosti xxxxxx xxxxxxxxx rozsudku.

Xxxxxxxx

§167

(1) Xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx zejména x xxxxxxxxxx xxxxxx, o xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxx, x změně xxxxxx, x vzetí xxxxxx xxxx, x xxxxx, o xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x x xxxxxx, xxxxx xx týkají xxxxxx xxxxxx.

(2) Není-li dále xxxxxxxxx xxxxx, užije xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx.

§168

(1) Usnesení xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx doručí xxxx xxxxxxxxxx, je-li xxxxx němu xxxxxxxx xxxx dovolání nebo xxxxxxxx xx xx xxxxx pro xxxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xx x xxxxxxxx, xxxxxx xx účastníkům xxxxxx xxxxxx povinnost.

§169

(1) Xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxx, xxxxx xxxx xx xxxxx, xxxxx x xxxxxxxx soudců a xxxxxxxxxxx, označení xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx a xxxx, výrok, xxxxxxxxxx, xxxxxxx o xxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx prostředek xxxxxxxxxx x xx xxxxxx xx xxxxxx řízení x pro xxxxxxxxxx, x o lhůtě x místu k xxxx xxxxxx, x xxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx týkajících xx xxxx x duševního xxxxxxxxxxx xxxx jinému xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx usnesení, xxxxx xx týká xxxxxx xxxxxx, anebo xxxxxxxx xxxxx §104a, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx obsahovat xxxxxx xxxxxxxx, kterým xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxx, xxxxxxxxx-xx xx povaha xxxx xxxx x xx-xx x xxxxxx xxxxx zřejmé, xx xxxxxxx xxxxxx skutečností xxxx xxxxxxxxxx; x xxxxx xxxxxxx se xx výroku usnesení xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx bylo xxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xx usnesení xxxxxxxxxx, xxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxx uvést xxxxx x xxx xxxxxx.

(4) Pro xxxxxxxxxx xxxxxxxx, jímž se xxxxxxxxx xx xxxx xxxx, platí obdobně §157 xxxx. 2 x 4.

§170

(1) Soud je xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxx; xxxxxxx-xx x xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, x xxxx-xx třeba doručovat, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxx xxxx xxxxx.

§171

(1) Xxxxx x xxxxxx xxxxxx běžet xx doručení xxxxxxxx; xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx vykonatelné.

(2) Nebyla-li x xxxxxxxx uložena xxxxxxxxx x xxxxxx, xx xxxxxxxx, není-li xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxx bylo xxxxxxxx, x xxxx-xx třeba xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xx-xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxx soudu vykonatelné xx xx právní xxxx, xxxx xxxxx x xxxxxx xx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx.

Platební xxxxxx

§172

(1) Soud xxxx i xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx vydat xxxxxxxx xxxxxx, je-li x xxxxxx xxxxxxxxx právo xx zaplacení peněžité xxxxxx a xxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx žalobcem. X platebním rozkazu xxxxxxxxxx xxxxx, xxx xx 15 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx v xxxx xxxxx xxxxx odpor x soudu, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx §36a odst. 1 xxxx. a) xx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx,

x) xxxx-xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx;

x) má-li být xxxxxxxx xxxxxx doručen xxxxxxxxxx xx xxxxxx,

x) xx-xx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx ke dni xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx, který xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx-xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx.

§173

(1) Xxxxxxxx rozkaz xx třeba xxxxxxx xxxxxxxxxx do vlastních xxxxx, náhradní doručení xx xxxxxxxxx.

(2) Nelze-li xxxxxxxx xxxxxx doručit x xxx xxxxxxx xx žalovaných, xxxx xxx xxxxxxxxx zruší x xxxxx rozsahu.

§174

(1) Platební xxxxxx, xxxxx němuž nebyl xxxxx xxxxx, má xxxxxx pravomocného xxxxxxxx.

(2) Xxxx-xx x xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, ruší xx xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx a xxxx xxxxxx jednání. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx proti xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx x zde xxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx odmítne; xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx odpor xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx též xxxxx, xxxxx-xx xxx xxx, xxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx.

(4) Xxx xxxxxx xxxx x psaní x x xxxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x platebním xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx §164.

§174x

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

(1) Xx-xx návrh xxxxx xx elektronickém formuláři xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx-xx xxxxxxxx plnění xxxxxxxxxx žalobcem xxxxxx 1&xxxx;000&xxxx;000 Xx, soud xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxx xx xxxxxx elektronického xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx kromě xxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§42 xxxx. 4) a xxxxxxxxxxx xxxxx §79 xxxx. 1 xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, identifikační xxxxx xxxxxxxxx osoby xxxx xxxxxxxxxxxxx číslo xxxxxxx xxxxx, která xx xxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx §172 xx 174 xxxxx xxxxxxx.

(4) Návrh na xxxxxx elektronického platebního xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, nebo xxxxx xx nesrozumitelný anebo xxxxxxxx, xxxxxxxx senátu xxxxxxxxx xxxxxxx, jestliže xxx tyto xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx; xxxxxxxxxx §43 xx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx rozkaz xxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx-xx soud x xxxxxx xx xxxx přerušení, xxxx

x) xxxxx-xx xxxxxxxx poplatek xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx platebního xxxxxxx xxxxxxx podáním xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxx ve xxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx.

(6) Odpor xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxx na elektronickém xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxx xxxxxxx.

§174b

Evropský xxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxx platební rozkaz 190) xx třeba xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xx vyloučeno.

(2) X xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx platebního rozkazu xx xxxxxxxxx soud, xxxxx xxxxxxxx platební xxxxxx xxxxx.

(3) Usnesení xxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx platebním xxxxxxx.

§174x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 7/2009 Sb. x xxxxxxxxx xx 23.1.2009

§175

(1) Xxxxxxxx-xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx, x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx pochybovat, x xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx práva, xxxx na xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx (xxxxxx) xxxxxxxx xxxxxx, x němž xxxxxxxxxx xxxxx, aby xx 15 xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx x téže xxxxx xxxxx xxxxxxx, x xxxxx musí xxxxx xxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx (xxxxxx) xxxxxxxx rozkaz xxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx rukou xxxxxxxxxx, xxxxxxxx doručení xx xxxxxxxxx. Xxxxx-xx xxxxxx xx vydání xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxx jednání.

(2) Ustanovení §174 xxxx. 4 xx xxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxx-xx xxxxxxxx včas xxxxxxx xxxx xxxxx-xx xx xxxx, xx xxxxxxxx (xxxxxx) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx pravomocného xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx námitky, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxx, podal-li xx xxx, kdo x xxxxxx námitek xxxx xxxxxxxx.

(4) Podá-li xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxx soud x xxxxxx xxxxxxxxxx jednání; x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx již xxxxx přihlížet. X xxxxxxxx soud xxxxxxx, xxx směnečný (xxxxxx) xxxxxxxx xxxxxx ponechává x platnosti xxxx xxx xx xxxxxxx x x jakém xxxxxxx.

(5) Vezme-li xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxx; jednání xxxx xxxxx xxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxx prostředkem xxx xxxxx výroku x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx.

Xxxxx X.

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx

§175x

§175x xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§175x

§175x xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§175c

§175c zrušen právním xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§175x

§175x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§175x

§175x xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§175x

§175x xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§175x

§175x zrušen právním xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§175h

§175h zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§175i

§175i zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§175x

§175x xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§175k

§175k xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§175l

§175l xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§175x

§175x xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§175x

§175x zrušen právním xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§175x

§175x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§175x

§175x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§175x

§175x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§175x

§175x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§175x

§175x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§175x

§175x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§175x

§175x zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§175x

§175x xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§175w

§175w xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§175x

§175x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§175x

§175x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§175x

§175x zrušen právním xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§175za

§175za xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§175xx

§175xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§175xx

§175xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§175xx

§175xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§175xx

§175xx zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

Xxxxxx x žalobě x xxxxxx držby

§176

Ustanovení §177 xx 180 xx xxxxxxx, je-li x xxxxxx zřejmé, xx se xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx. Žalobce žalobu xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx §41 odst. 2 xxx není xxxxxxx.

§177

(1) Xxxxxx-xx xx xxxxxxx ochrany xxxxxx xxxxx, xxxx x xxxxxx rozhodne xx 15 xxx xx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xx xxx o svémocné xxxxxx držby. Xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx-xx se žalobce xxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx stavby z xxxxxx, že může xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx rozhodne x xxxxxx do 30 xxx od zahájení xxxxxx. Xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx nejméně 3 xxx xxxxxx.

§178

V řízení xx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx poslední xxxxx x jejího xxxxxxxxxx xxxxxx.

§179

X xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

§180

(1) Ve xxxx xxxx rozhoduje soud xxxxxxxxx.

(2) Xxxx xxxxxxx xxxxxxxx ihned xx xxxxxxxx xxxxxxx. Ustanovení §156 xxxx. 2 xx xxxxxxxxx.

§180x

§180x zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§180x

§180x zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§181

§181 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§182

§182 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§183

§183 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 30/2000 Sb.

§184

§184 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§185

§185 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§185x

§185x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§185x

§185x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§185x

§185x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§185x

§185x zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§185e

§185e xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§185x

§185x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§185x

§185x xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§185x

§185x xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§185x

§185x xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§185x

§185x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§185x

§185x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§185x

§185x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§185m

§185m xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§185x

§185x xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§185x

§185x xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§185x

§185x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§185x

§185x zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§185x

§185x xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§185x

§185x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§186

§186 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§187

§187 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§188

§188 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 205/2005 Sb.

§189

§189 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§190

§190 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§191

§191 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§191x

§191x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§191x

§191x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§191c

§191c zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§191x

§191x zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§191x

§191x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§191x

§191x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§191x

§191x xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§191x

§191x zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§192

§192 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§193

§193 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§193x

§193x zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§193b

§193b zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§193x

§193x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§193x

§193x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§193x

§193x zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§194

§194 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§194x

§194x zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§195

§195 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§196

§196 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§197

§197 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§198

§198 zrušen právním xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§199

§199 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§200

§200 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§200a

§200a zrušen právním xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§200b

§200b zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§200c

§200c zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§200d

§200d xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§200da

§200da xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§200xx

§200xx zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§200xx

§200xx xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§200xx

§200xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§200x

§200x xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§200f

§200f xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§200g

§200g xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§200x

§200x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§200x

§200x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§200j

§200j xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§200k

§200k xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§200l

§200l zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§200x

§200x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§200n

§200n xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§200x

§200x zrušen právním xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§200x

§200x zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§200x

§200x zrušen právním xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§200x

§200x zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§200s

§200s zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 151/2002 Sb.

§200x

§200x xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 151/2002 Sb.

§200u

§200u xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 151/2002 Sb.

§200ua

§200ua zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 404/2012 Sb.

§200v

§200v xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 404/2012 Sb.

§200x

§200x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 151/2002 Sb.

§200x

§200x zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 151/2002 Sb.

§200y

§200y xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 151/2002 Sb.

§200x

§200x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 151/2002 Sb.

§200xx

§200xx zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 151/2002 Sb.

§200xx

§200xx zrušen právním xxxxxxxxx č. 317/2001 Sb.

XXXX XX.

XXXXXXX XXXXXXXXXX

Xxxxx X.

Xxxxxxxx

Xxxxxx odvolání

§201

Účastník xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx v xxxxxx xxxxxx odvoláním, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx.

§202

(1) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx proti usnesení, xxxx

x) xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxx xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx doplnil xxxx opravil (§43 xxxx. 1),

x) bylo xxxxxxxxx xxxxxxxx lhůty,

d) xxxx xxxx nebyla xxxxxxxxxx změna návrhu,

e) xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx §139 xxxx. 3,

x) xxx xxxxxxxx xxxx,

x) byl xxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §109 xxxx podle §110,

x) byl xxxxxxxx xxxxxx, xxx se xx věci xxxxxxx xxxxxxxx (§114b),

x) xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx-xx xx oprava xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) bylo xxxxxxxxxx, xx doručení je xxxxxxxx (§50d),

x) xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxx,

x) bylo xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxx §100 xxxx. 2,

x) xxx zrušen xxxxxxxx rozkaz xxxxx §173 xxxx. 2.

(2) Xxxxxxxx není xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x řízení, jehož xxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxx rozsudku xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx 10&xxxx;000 Xx, k xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx; xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxx x x rozsudku pro xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx jen xxxxx důvodům xxxxxxxxxx xxxx přípustné.

§203

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx podat xxxxxxxx xxx xxxxx, xxxxxxxx xx řízení vstoupil xxxxxxxxxx xx patnácti xxx od xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, jestliže xx jím xxxxxxxxxxx xxxxxxxx odvolání xxxxx xxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxx ve xxxxxx, xx xxxxx může xxxxx xxxxxx vstoupit xxxx v nichž xxxx xxxxx návrh xx xxxxxxxx xxxxxx, x xxx xxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, než xxxxxxxx xxxxxxxx lhůta xxxx xxxxxxxxxx řízení.

(3) Xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx věcech xxxxxxxxxxx může podat xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx x xx xxxxxxxx uvedených x §35a a xxx xxxxx, jestliže xx xxxxxx vstoupil xxxxx, xxx xxxxxxxx odvolací xxxxx všem xxxxxxxxxx xxxxxx.

§204

(1) Xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx směřuje. Xxxx-xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxxx, běží xxxx xxxxx znovu xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Odvolání xx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx, jestliže xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xx se xxxxxxxxx xxxxx nesprávným xxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx-xx rozhodnutí xxxxxxx x xxxxxxxx, x xxxxx x xxxxxxxx xxxx o xxxxx, u xxxxx xx podává, nebo xxxxxxxx-xx xxxxxxxxx poučení x xxx, xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx.

(3) X xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x odvolání xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx stupně.

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

§205

(1) V xxxxxxxx xxxx xxx xxxxx obecných xxxxxxxxxxx (§42 xxxx. 4) xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx, x xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx rozhodnutí xxxx xxxxxxx xxxxx (odvolací xxxxx) a čeho xx xxxxxxxxx domáhá (xxxxxxxx návrh).

(2) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx bylo xxxxxxxxxx xx xxxx xxxx, lze xxxxxxxxx xxx xxx, že

a) xxxxxx splněny podmínky xxxxxx, xxxxxxxxxx věcně xxxxxxxxxxx xxxx prvního xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx stupně vydal xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxx) xxxx xxxx prvního xxxxxx byl xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx místo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxx prvního xxxxxx xxxxxxxxxx x odvolatelem xxxxxxxx skutečnostem nebo x xxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx x xxxx nebyly splněny xxxxxxxxxxx xxxxx §118b xxxx §175 xxxx. 4 xxxxx první xxxx xx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, která xxxxx xxx za xxxxxxxx nesprávné xxxxxxxxxx xx věci,

d) xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx skutkový stav xxxx, neboť xxxxxxxxx xxxxxxxx důkazy potřebné x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx na xxxxxxx provedených xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) dosud zjištěný xxxxxxxx stav xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxx, které xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx (§205a),

x) rozhodnutí xxxxx xxxxxxx xxxxxx spočívá xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x po xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx.

(4) Rozsah, v xxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx x odvolání.

§205a

Skutečnosti xxxx xxxxxx, xxxxx nebyly xxxxxxxxx xxxx soudem xxxxxxx xxxxxx, jsou u xxxxxxxx xxxxx rozsudku xxxx usnesení xx xxxx xxxx odvolacím xxxxxxx xxx xxxxx, xxxxxxxx

x) se xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, věcné xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxx) nebo xxxxxxxx soudu;

b) jimi xx xxx prokázáno, xx v řízení xxxxx x vadám, xxxxx xxxxx xxx xx následek nesprávné xxxxxxxxxx xx věci;

c) xxxx má být xxxxxxxxxxx věrohodnost důkazních xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx rozhodnutí soudu xxxxxxx xxxxxx;

x) xxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx věci xxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx povinnost, x xx xx xxxxxxxxxxx, xx xxx nesplnění xxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxxxx neměl xxxxxxxxx xx věci xxxxxx x xx odvolatel xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx §118a xxxx. 1 xx 3;

e) xxxxxxxxx nebyl xxxxx xxxxxx xxxxx §119a xxxx. 1;

x) xxxxxxx (xxxxxxx) xx xxxxxxxxx (xxxxxx) xxxxxxxxxx soudu xxxxxxx xxxxxx.

§205b

U odvolání proti xxxxxxxx pro xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxx zmeškání xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx uvedené v §205 odst. 2 xxxx. a) a xxxxxxxxxxx nebo xxxxxx, xxxxx má xxx xxxxxxxxx, že xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx (§153a, 153b).

§205x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 30/2000 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2001

§206

Účinky xxxxxxxx

(1) Xxxx-xx xxx, xxx xx x xxxx xxxxxxxx, xxxx přípustné xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx x xxxxxxxx pravomocně xxxxxxxxxx xxxxxxxx soud.

(2) Bylo-li xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx-xx se xxxxxxxxxx několika xxxxxxxxx, x xxxxx xxxxx xxxxx x řízení xxx xx xxxx (§91 xxxx. 1) x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx práva xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxx xxxxxx, který xxxx napaden, xxxxxxxxx xxxxxxx. Xx xxxxxxx x případech, kdy xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx je xxxxxxx výrok, xxxxx xxxxxxxxx nebyl výslovně xxxxxx, nebo jestliže x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx určitý xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

(3) Právní xxx xxxxxxxxx výroků xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx proti xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxx x xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx vykonatelnosti rozsudku.

Vzdání se xxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxx

§207

(1) Xxxxx xx xxxxxxxx je možno xxxxxx xxxx xxxxx, x xx xx xx xxxxxxxxx (xxxxxx) xxxxxxxxxx.

(2) Dokud x xxxxxxxx nebylo xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxx xx xxxx; x xxxxxxx xxxxxxx odvolací xxxx odvolací řízení xxxxxxx. Xxxx-xx někdo xxxxxxxx zpět, xxxxxx xx xxxxx xxxxx.

Xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx

§208

(1) Xxxxxxxx podané xxxxxxxx xxxxxxxx senátu xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx odvolání, xxxxx xxxx ve xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx nebo do xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

§209

Předseda senátu xxxxx xxxxxxx stupně se xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx ve xxxx podaném xxxxxxxx (§43). Xxxxxxx-xx xx xx xxxx odstranit xxxx xx-xx xx xx, xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxx, xxx k xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx xx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxx po xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx o xxx odvolacímu soudu.

§210

(1) Nejde-li x xxxxxxx uvedené x §208 xxxx x §209, doručí xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx se xxxx, xx-xx xx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx či xxxxxx věci xxxxxx x xxxxxx.

(2) Je-li xx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx senátu, xxx xxxx splněny podmínky xxxxxx, opatří xxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxx účastníci xxxxxxxxxx, x xxxxxxx x xxxx podobná xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx lhůta k xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2, xxxxxxxx předseda xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx; xx zprávě xxx uvede, že xxxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxx xx lhůtě.

§210x

Xxxxxxxx x povinnosti xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, z xxxxx nenabyla xxxxx xxxxx osoba xxxx xxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx (§53), nebo xxxxxxxx x odmítnutí žaloby, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx zahájení řízení (§43 odst. 2, §75a, §75b odst. 2, §78d odst. 2), xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx (§208), xxxx rozhodnutí xxxxxx podle xxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx prvního xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxx u odvolacího xxxxx

§211

Xxx řízení x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxx před soudem xxxxxxx stupně, pokud xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx.

§211x

Xxxx účastníci xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx soudu xxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx před xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x §205a.

§211x

§211x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§212

Xxxxxxxx soud projedná xxx x xxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx

x) v xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxx je závislý xxxxx, xxxxx odvoláním xxxxx xxxxxx,

x) v xxxxxxxxx, kde xxx x xxxxxx společná xxxxx xxxx povinnosti, xx se xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx, x kde xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx i xxx xxxxxxx (§91 xxxx. 2), xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx určitý xxxxxx xxxxxxxxxx vztahu xxxx xxxxxxxxx.

§212x

(1) Není-li dále xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx prvního xxxxxx xxx xxxxxxxxxx x x důvodů, xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx (§205 xxxx. 2).

(2) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, jímž bylo xxxxxxxxxx xx věci xxxx, nelze xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxxxxxx-xx odvolání přes xxxxx xxxxx (§43 x 209) xxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(3) X xxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx (§205a a §211a) odvolací xxxx xxx přihlédnout, xxx xxxx xxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx pro xxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx jen x xxxxxx xxxxxxxxx x §205b.

(5) Xxxxxxxx xxxx xxx přihlédne x xxxxx xxxxxxxx x §229 xxxx. 1, §229 xxxx. 2 xxxx. x) x x) x §229 xxxx. 3. K xxxxx xxxxx řízení xxxx xxxxxx prvního xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, jen xxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx nesprávné rozhodnutí xx xxxx x xxx jestliže xx xxxxxxxxxx xxxxxx nemohla xxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(6) Xxxxxxxx, xxxx nebylo xxxxxxxxxx xx věci xxxx, lze přezkoumat xxx z důvodů, xxxxx xx xxxxxx xxxx, co xxxx xxxxxxx stupně řešil xx xxxxxx xxxxxxxx.

§213

(1) Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx skutkovým xxxxxx, jak jej xxxxxxx soud xxxxxxx xxxxxx.

(2) Odvolací xxxx xxxx xxxxxxxxx dokazování, xx základě xxxxxxx xxxx prvního xxxxxx xxxxxxx skutkový xxxx xxxx; dosud xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx, xx-xx za to, xx je x xxxx možné xxxxxx x xxxxxx skutkovému xxxxxxxx, než xxxxx xxxxxx xxxx prvního xxxxxx.

(3) K xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxxx prvního xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, odvolací xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx by xx xxxxxxxxx; xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxx xxxx xx xxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx, x nichž při xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx soud xxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx dosud xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx-xx xx xx xxxxxxxx ke xxxxxxxx xxxxxxxxxx stavu xxxx; xx xxxxxxx xxx xxxxx, xx-xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xx skutečnosti, xxx jimi xx xxx prokázána, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx žádné xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(5) Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx odvolací xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx, xxxxx byly xxxxxxxxx xxxxxx uplatněny x xxxxxxx x §205a xxxx §211a.

§213a

(1) Má-li xxxxxxxx xxxx za xx, xx mají být xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx (§120 xxxx. 2 xxxx xxxxx), xxxx xxxxxxx-xx xxxxxxxxxx (§213 xxxx. 2 a 3), provede xxxxxxxxxx xxx.

(2) Xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx důkazy (§213 xxxx. 4) xxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx soudu prvního xxxxxx anebo dožádaného xxxxx.

§213x

(1) X xxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxxx xxxxx §118a; xxxxx xxxxxx xxxx nemůže xxxx k uplatnění xxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxx x rozporu x ustanovením §205a xxxx 211a xxxx x uplatnění xxxxxxxxxx xxxx, která xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Porušení xxxxxxxxxx §118a xxxx. 1 xx 3 xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx, jen xxxxxxxx xxxxxxx uvést xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx právního xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

§213x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 59/2005 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.4.2005

§214

(1) X xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxx xxxxx nařizovat, jestliže

a) xx xxxxxx xxxxxxxx;

x) xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx;

x) xxxxxxxx xxxxxxx proti xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxx, kterým nebylo xxxxxxxxxx ve xxxx xxxx;

x) xx xxxxxxx xxxxxxxxxx podle §219a xxxx. 1;

x) xxxxxxxx xx týká xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, lhůty x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxx třeba nařizovat xxxx tehdy, bylo-li xxxxxxxx xxxxxx jen x důvodu xxxxxxxxxxx xxxxxxxx posouzení věci x účastníci se xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx věci xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx; to xxxxxxx, xxxxxxxx odvolací xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§215

(1) Předvolání musí xxx účastníkům xxxxxxxx xxx, xxx měli xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxx, xxx xx xxxxxxx má konat.

(2) Xx zahájení jednání xxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxx senátu xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx; xxxxx xxxxx pro xxxxxxx xxxx odvolacím soudem xxxxxxxxx §116118, §118a odst. 4 x §119. Xx xxxxx předseda xxxxxx účastníky vyzve, xxx shrnuli xxx xxxxxx x aby xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx a ke xxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxx věci.

§216

(1) Xxxxxxxxxx §92, 97 x 98 xxx odvolací xxxxxx xxxxxxx.

(2) X xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx uplatnit xxxx nárok.

(3) Xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx se xxxxxxxxx nebo xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx u xxxxxxxxxx xxxxx.

§217

xxxxxx

Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx

§218

Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx

x) xxxxxxx právním xxxxxxxxx x. 30/2000 Xx.;

x) bylo podáno xxxxx, xxx x xxxxxxxx xxxx oprávněn;

c) xxxxxxx xxxxx rozhodnutí, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx přípustné.

§218a

Nerozhodl-li xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx §208 xxxx. 1, ačkoliv odvolání xxxx xxxxxx opožděně, xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx. Je-li xx xxxxx, provede xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxx prostřednictvím xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.

§218x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 30/2000 Sb. x účinností xx 1.1.2001

§218x

§218x zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§218c

O zastavení xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx a x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §218 xxxx podle §218a xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx.

§218x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 404/2012 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2013

§219

Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx-xx xx xxxxxx xxxxx správné.

§219x

(1) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx zruší, jestliže

a) xx jsou xxxxxx xxxx, xx řízení xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx řízení xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx anebo xxxx nebyl xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx místo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx i xxxx xxxx, xxxxx mohly xxx za následek xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx, a za xxxxxxxxxx xxxxxx nemohla xxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx není xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) soud xxxxxxxxx za xxxxxxxxx xxxx, kdo měl xxx xxxxxxxxxx,

x) soud xxxxxxxxxxxx v xxxxxx x xxx, xxx xx xxxxxxxxx nástupcem xxxxxxxxx, který xx xxxxxxxx řízení xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx soud xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx bylo xxxxxxxxxx xx xxxx samé, xxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx stavu xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, které xxxxxxx xxx provedeny v xxxxxxxxx xxxxxx (§213 xxxx. 3 a 4); xxxxxxxxxx §213 xxxx. 5 xxx xxxxx xxx dotčeno.

§219a xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 59/2005 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.4.2005

§220

(1) Odvolací xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, jímž xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxx, jestliže xxxxxx xxxxxxx podmínky pro xxxxxx potvrzení (§219) xxxx xxxxxxx (§219a) x xxxxxxxx

x) xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, ačkoliv xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx stav;

b) xx doplnění nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx věci xxxxxxx tak, xx xx xxxxx x xxxx rozhodnout.

(2) Xxxxxxxx xxxx změní xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx rozhodnuto xx xxxx samé, xxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxx.

§220x

(1) Odmítne-li xxxxxxxx xxxx odvolání x xxxxxx, že napadené xxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx pozbylo xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx §77 xxxx. 2, současně xxxx, xx xxxx xxxxxxxxx, byl-li xx xxxxx xxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxx.

(2) Xxx určení toho, xxx napadené usnesení x předběžném xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, vychází xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx v xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§220x xxxxxx právním předpisem x. 296/2017 Xx. x účinností od 30.9.2017

§221

(1) Zruší-li xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx §219a,

x) vrátí xxx xxxxx xxxxxxx stupně x dalšímu řízení, xxxx

x) xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx okresnímu xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, anebo

c) rozhodne x zastavení řízení, xxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx (§104 odst. 1); xxxx-xx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxx o xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, do xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxx-xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, že xxxxx dodržen xxxxxxx xxxxxx xxxxx (§226 xxxx. 1, §235h xxxx. 2 xxxx xxxxx a §243d xxxx. 1) xxxx xx x xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxx nařídit, xxx v dalším xxxxxx xxx projednal x xxxxxxx xxxx xxxxx (xxxxxxxxxx), xxxx xxxxxxxx xxx k xxxxxxx xxxxxx jinému xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xx nadřízen.

§221x

Xxxxxxxx xxxx může xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx zrušit, x xxxx xx navrhována xxxx xxxxx, a xxxxxx.

§221x vložen právním xxxxxxxxx x. 30/2000 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2001

§222

(1) Jestliže xxxxxxxxx xxxxx odvolání xxxx, xxxxxx moc napadeného xxxxxxxxxx xxxxxxx, jako xxxxx x podání xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx-xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxx rozhodnutím x xxxxxxxx xxxxxxx, aby xxx rozhodnutí xxxxxxx (§166).

(3) Xx xxxxxxxx §164 xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§222x

(1) Vezme-li žalobce (xxxxxxxxxxx) za xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxx x rozsahu xxxxxxxxx návrhu, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x řízení xxxxxxx; to xxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx někým, xxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, anebo xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx přípustné.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx zpětvzetím xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx účinné; x takovém xxxxxxx xx právní xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx.

§223

Odvolací xxxx rozhoduje xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx (§219) xxxx xxxx xxxxxxxx podle §220 odst. 1; xxxxx xxxxxxxxx usnesením.

Xxxxxxx xxxxxxxxxx řízení

§224

(1) Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx před soudem xxxxxxx xxxxxx platí xxxxxxxxx x xxx xxxxxx odvolací.

(2) Xxxxx-xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx i o xxxxxxxxx řízení u xxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxx-xx odvolací xxxx xxxxxxxxxx a xxxxx-xx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx věc xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx nákladů xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx rozhodnutí x xxxx.

Další průběh xxxxxx

§225

Xxxx xxxxxxx stupně xxxxxx xxxxxxxxxx o odvolání, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx.

§226

(1) Xxxx-xx rozhodnutí xxxxxxx x xxxx-xx xxx xxxxxxx k xxxxxxx xxxxxx, xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Bylo-li xxxxxxxxxx zrušeno x xxx postoupena xxxxx xxxxxxxxxxx soudu, nepoužije xx x xxxxxx xxxxxx §104a. Z xxxxxxxx dosavadního xxxxxx xxx xxx novém xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x ze xxxxxxxx xxxxxxxxxx tvrzení xxxxxxxxx; se xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx z některých xxxx xx všech xxxxxxxxxxx důkazů.

§227

zrušen

Hlava XX.

Xxxxxx na xxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxx

§228

(1) Xxxxxxx xx obnovu xxxxxx xxxxxxxx může xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxx rozhodnuto ve xxxx samé:

a) jsou-li xx xxxxxxxxxxx, rozhodnutí xxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxx xxxx xxxxxx použít x xxxxxxxx řízení před xxxxxx prvního xxxxxx xxxx xx podmínek xxxxxxxxx x ustanovení §205a a 211a xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxx;

x) xxx-xx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxx provedeny x xxxxxxxx řízení xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx §205a x 211a xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx pro xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx.

(2) Xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx účastník xxxx napadnout xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxxx smír, xxx-xx důvody xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx i na xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxx xxxx schvalován; xx platí xxxxxxx xxx pravomocný xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx.

§229

(1) Xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx prvního stupně xxxx odvolacího xxxxx, xxxxxx bylo xxxxxx xxxxxxxx, jestliže

a) xxxx xxxxxxxxxx xx věci, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx soudů,

b) xxx, xxx x xxxxxx xxxxxxxxxx jako xxxxxxxx, xxxxx způsobilost xxx xxxxxxxxxx řízení,

c) xxxxxxxx xxxxxx xxxxx procesní xxxxxxxxxxx xxxx nemohl xxxx soudem xxxxxxxxxx (§29 xxxx. 2) x nebyl řádně xxxxxxxxx,

x) nebyl podán xxxxx na xxxxxxxx xxxxxx, ačkoliv podle xxxxxx xx bylo xxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nebo přísedící,

f) xxxx byl nesprávně xxxxxxx, xxxxxx místo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxx činu xxxxxx nebo xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx, xx xx mu xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x cizině, xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx také xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx odvolacího xxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx soudů, xxxxxx bylo xxxxxxxxxx xx xxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxx platební xxxxxx (xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx) xxxx elektronický platební xxxxxx, jestliže

a) v xxxx xxxx bylo xxx xxxxx zahájeno xxxxxx,

x) v xxxx xxxx xxxx dříve xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) odvolacím xxxxxx byl xxxxxxxxxx xxxxxxxx návrh xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxx výkon rozhodnutí x xxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx (§261a).

(3) Xxxxxxx pro xxxxxxxxxx účastník xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx jeho xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx věci xxxx, xxxxxxxx mu xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx odňata xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxx, jde-li x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx prvního xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §202 xxxx. 2.

(4) Xxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxx může xxxxxxxxx xxxxxx pravomocné xxxxxxxx xxxxxxxxxx soudu, kterým xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx řízení, xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx soudu, xxxxxx xxxx potvrzeno xxxx xxxxxxx usnesení xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx.

§230

(1) Xxxxxx xxxx xxxxxxxxx proti

a) xxxxxxxx, xxxx bylo xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxx;

x) xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx řízení, x lhůtě x xxxxxx x x xxxxxxxxx vykonatelnosti;

c) xxx xxxxx xxxxxxx rozhodnutí.

(2) Xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, jejichž xxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx jinak, xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx přípustná xxxx proti xxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxxx x žalobě pro xxxxxxxxxx.

§231

(1) Xxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx v §228 x 229 xxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx. Žaloba xx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xx xxx xxxxxxxxxxx účastník nesouhlasí.

(2) Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x §229 xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xx věcech xxxxxxxxx, do xxxxx xxxx podle xxxxxx xxxxxxxx nebo v xxxxx xxxx podat xxxxx xx zahájení xxxxxx. Xxxxxxxxxxx-xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx, x xxxx bylo xxxxxx xxxxxxxx rozhodnutí, xxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx vstoupí xx řízení.

(3) Xxxx xxx xxxxxxxxxxx státu xx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx řízení, může xxxxx z xxxxxx xxxxxxxxx x §229 xxxxxx xxx zmatečnost xxx x xxxxxxxxx x xx podmínek xxxxxxxxx v §35a. Xxxxxxxxxx-xx Úřad pro xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx majetkových do xxxxxx, x xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, může xxxxxx xxxxx, dokud xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx do xxxxxx (§35a).

(4) Ustanovení §230 xxx platí xxxxxxx.

Xxxxxx žaloby

§232

(1) Žaloba xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§42 xxxx. 4) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx, v xxxxx xxxxxxx xx napadá, xxxxx žaloby (xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx), xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx x xxx, že xx xxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx prokázána, xxxxx x to, xxxx xx ten, xxx xxxxx xxxxxx, domáhá.

(2) Xxxxxx, x xxxxx xx rozhodnutí napadá, x xxxxx žaloby (xxxxx obnovy xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx) xxxxx xxx xxxxxx jen x průběhu xxxxxx xxxx k xxxxxx.

§233

(1) Xxxxxx xx xxxxxx řízení xxxx xxx podána ve xxxxx tří xxxxxx xx xx doby, xxx xxx, kdo xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx o xxxxxx xxxxxx, xxxx od xx doby, kdy xxx xxxx xxxxxxxx; xxx této xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Po xxxxx xxxxxx xx xxxxxx moci xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx na obnovu xxxxxx xxxxxx jen xxxxx, xxxxxxxx trestní xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx x přestupku nebo xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx zrušeny.

§234

(1) Xxxx-xx xxxx xxxxxxxxx jinak, xxxx xxx xxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxx ve xxxxx tří xxxxxx xx doručení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) X xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §229 xxxx. 1 xxxx. x) xxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx, xxx xxxxxxxxx xxx ustanoven xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx kterou xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xx xxx let xx xxxxxx xxxx napadeného xxxxxxxxxx.

(3) X důvodu xxxxxxxxxxx uvedeného x §229 xxxx. 1 xxxx. x) xxx xxxxxx podat xx xxxxx xxx měsíců xx xx xxxx, xxx xx ten, xxx xxxxxx podává, x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx však xx xxx xxx xx xxxxxx moci xxxxxxxxxx rozhodnutí.

(4) X xxxxxx xxxxxxxxxxx uvedeného x §229 odst. 1 xxxx. x) xxx xxxxxx podat xx xxxxx xxx xxxxxx xx xx xxxx, xxx se xxx, xxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(5) X xxxxxx zmatečnosti uvedeného x §229 xxxx. 1 písm. x) xxx xxxxxx podat xx xxxxx 3 xxxxxx xx té xxxx, xxx se xxx, xxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx rozhodnutí.

(6) X xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §229 xxxx. 2 xxxx. c) xxx žalobu xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxx xx právní xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxx xxxxxx rozhodnutí xxxx x xxxxxxxxx výkonu xxxxxxxxxx.

§235

(1) Prominutí xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxx-xx xxxxx žalobou napadenému xxxxxxxxxx xxxxxx také xxxxxxxx, xxxxxxxx xx xx běhu lhůt xxxxx §234 xxxx. 1 xx 4 xxxx xx xxxxxx xxxx napadeného rozhodnutí xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx soudu.

Xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx

§235x

(1) Žalobu xxxxxxxx a xxxxxxxx x ní soud, xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx. Žalobu xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x §229 odst. 3 x 4 však xxxxxxxx x xxxxxxxx x ní soud, xxxxx rozhodnutí bylo xxxxxxxx; to neplatí xx věcech, x xxxxx je x xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx krajský xxxx (§9 xxxx. 2).

(2) Xxx řízení x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx ustanovení x xxxxxx v prvním xxxxxx, xxxx-xx dále xxxxxxxxx něco xxxxxx.

§235b

(1) Xxxx-xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx obnovu xxxxxx x pro xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx ke xxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx §92, 97 x 98 xxx řízení x xxxxxx xxxxxxx. Xxx xxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx §107a.

(3) Xxxx-xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx též xxxxxxxx, xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx do xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx soudu.

§235b xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 30/2000 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2001

§235c

Je-li xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx o věci.

§235c xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 30/2000 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2001

§235x

Xxxx xxxxxxxx xxx x mezích, xx xxxxxxx xx xxx, xxx xxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx. Tímto rozsahem xxxx xxxxx

x) x xxxxxxxxx, kdy xx xxxxxxxxxx o napadeném xxxxxx xx závislý xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx,

x) v xxxxxxxxx, xxx xxx x taková xxxxxxxx xxxxx xxxx povinnosti, xx xx rozhodnutí xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xx jedné xxxxxx, x xxx xxxxx úkony xxxxxxx x xxxx x xxx xxxxxxx (§91 xxxx. 2),

x) xxxxxxxx x xxxxxxxx předpisu xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

§235x

(1) Žalobu xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx buď zamítne xxxx povolí xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx usnesením xxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx zruší. Xxxxx-xx xxxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxx x §229 xxxx. 1 xxxx. x), x) x x) xxxx x §229 xxxx. 2 písm. x) x b), xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx, xxxxxxxxx x postoupení xxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx-xx xxxxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx soudu, x xx xxxxxxxxxx xxxxx prvního xxxxxx, xxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxx, x xxxx xxxxxx žalobou xxxxxxxx.

(3) Bylo-li xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x pro zmatečnost, xxxx soud xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, jen xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx x xx zastaví xxxxxx.

(4) Xxxx-xx napadené xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxx řízení x žalobě zastaví.

§235e xxxxxx právním předpisem x. 30/2000 Sb. x účinností od 1.1.2001

§235x

Xxxxxx-xx xxxx xxxxxx xxxxx, že není xxxxxxxxx, xxxx proto, xx ji xxxxx xxxxx, kdo x xx xxxxx oprávněn, xxxx xxxxx, že xxxx podána xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx rozhodnutí, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

§235x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 30/2000 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2001

§235x

Xxxxxxxxx obnovy xxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx rozhodnutí.

§235g xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 30/2000 Sb. s xxxxxxxxx od 1.1.2001

Xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx obnovy xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx

§235x

(1) Byla-li xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxx, jakmile xxxxxxxx xxxxxx právní xxxx, xxx znovu xxx xxxxxxx návrhu xxxxxxxx; přihlédne xxxxxx xx xxxxx, co xxxxx najevo x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx projednávání xxxxxx. Xxxxxx-xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx správným, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxx xxxx změní, nové xxxxxxxxxx xxxxxxx původní xxxxxxxxxx.

(2) Bylo-li napadené xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx, o xxxxx rozhodnutí jde, xxx, jakmile xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx, xxx xxxxxxx návrhu xxxxxxxx x rozhodne; xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx, xx xxxxx xxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxx obsažený xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx nové projednání x xxxxxxxxxx věci xxxxxxx.

(3) Odstavec 2 xxxxxxx, xxxx-xx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx (§235e odst. 2 xxxx xxxxx).

§235x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 30/2000 Sb. x xxxxxxxxx od 1.1.2001

§235x

(1) V xxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx nákladů xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx; x xxxxxxx nákladů xxxxxxxxx xxxxxx xxxx nerozhodne, xxxxxxxx rozhodnutí xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx rozhodnutí.

(2) Zruší-li xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx-xx též xxxxxx x xxxx (§235e odst. 2 xxxx xxxxx), rozhodne x o náhradě xxxxxxx xxxxxxxxx řízení.

(3) Xxxxxx xxxxxx někoho xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx dotčeny.

Hlava XXX.

Xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

§236

(1) Xxxxxxxxx lze xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx odvolacího xxxxx, xxxxx to xxxxx xxxxxxxxx.

(2) Dovolání xxx xxxxx důvodům xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

§237

Xxxx-xx xxxxxxxxx jinak, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx každému xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xx odvolací xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx hmotného xxxx xxxxxxxxxx práva, xxx xxxxxx řešení xx odvolací xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx nebo která x rozhodování xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx-xx xxx dovolacím xxxxxx xxxxxxxx právní xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

§238

(1) Xxxxxxxx podle §237 není xxxxxxxxx

x) xx věcech xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, je-li xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx x xxxxxxx-xx xx o xxxxxxxxx xxxxxxxxx právo,

b) xx xxxxxx xxxxxxxxxx zákonem x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx-xx řízení x xxxx xxxxxx podle xxxxxx zákona,

c) xxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx, xxxxxxx předmětem xxxx x době vydání xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx napadený xxxxx peněžité xxxxxx xxxxxxxxxxxxx 50&xxxx;000 Xx, xxxxxx řízení x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxx o vztahy xx spotřebitelských smluv x o xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx; x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx přitom xxxxxxxxxx,

x) ve věcech xxxxxxx provedení výkonu xxxxxxxxxx nebo exekuce,

e) xxxxx usnesením, xxxxx xxxx je přípustná xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx §229 xxxx. 4,

x) xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx bylo rozhodnuto x předběžném xxxxxxxx, xxxxxxxxxx opatření, xxxxxxxxx xxxx tlumočném,

g) xxxxx xxxxxxxx, jímž xxxx xxxxxxxxxx x žalobě x xxxxxx držby,

h) xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxx,

x) proti xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx od soudního xxxxxxxx nebo o xxxxxxxxxx xxxxxxxx soudní xxxxxxxx,

x) proti xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx rozhodnuto x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx zástupce,

k) xxxxx xxxxxxxxxxx, kterými xxxxxxxx soud zrušil xxxxxxxxxx xxxxx prvního xxxxxx a věc xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx k dalšímu xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx bylo rozhodnuto x xxxxxxxxx od xxxxxxx zálohy xxxx xxxxxxxx zproštění xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx.

(2) U xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx pro xxxxx, xxx rozhodnutí xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx bylo xxxxxx x xxxxxx, jehož xxxxxxxxx bylo x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx 50&xxxx;000 Xx [odstavec 1 xxxx. x)], xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx; xxx-xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx života, xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxx 5 xxx, xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx výše xxxxxxx xxxxxx.

(3) Xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) xx považuje x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxx nepřevyšující 50&xxxx;000 Xx.

§238x

Xxxxxxxx je dále xxxxxxxxx xxxxx usnesení xxxxxxxxxx soudu, kterým xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx řízení xxxxxxxxxx x tom, xxx xx procesním xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (§107a), x přistoupení xxxxxxx účastníka (§92 xxxx. 1) x x xxxxxx xxxxxxxxx (§92 xxxx. 2).

§239

Xxxxxxxxxxx dovolání (§237 xx 238a) xx xxxxxxxx zkoumat xxx xxxxxxxx soud; xxxxxxxxxx §241b xxxx. 1 x 2 tím xxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxx dovolání

§240

(1) Účastník xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx. Xxxx-xx odvolacím xxxxxx xxxxxx xxxxxxx usnesení, xxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Zmeškání xxxxx xxxxxxx x odstavci 1 xxxxx prominout. Xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx, bude-li xxxxxxxx xxxxxx xx lhůtě x xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxx dovolání xxxx xxxxxx po xxxxxxxx dvouměsíční xxxxx xxxxx, xx se xxxxxxxxx řídil xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx, x xxxxx k xxxxxxxx nebo o xxxxx, x xxxxx xx xxxxxx, nebo xxxxxxxx-xx xxxxxxxxx poučení x tom, xx xxxxxxxx není xxxxxxxxx, xxx podat xxxxxxxx xx tří měsíců xx doručení.

§241

(1) Xxxx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxx dovolatel zastoupen xxxxxxxxx xxxx notářem. Xxxxx xxxx dovolatele xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxx svého xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zvláštními xxxxxxxx xxxxxxxx. 70)

(2) Xxxxxxxx 1 xxxxxxx,

x) je-li xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) je-li xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx, xxxx xxxx vyšší xxxxxx xxxxxxxxxxx celek, xxxxx-xx xx xx xxxxx uvedená x §21, 21a, xxxxx x §21b, xxxxx xx xxxxxxxxx vzdělání.

(3) Xxxxxxxx 1 xxxxxxx xxxx xxxxx, xx-xx xxxxxxxxxxx obec, xxxxxx xxxxxxxxx xxxx podle §26a, xxxxx-xx jménem xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx osoba xxxxxxx x §26a xxxx. 3, xxxxx má xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxx být sepsáno, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 2 xxxx. x), xxxxxxxxx, notářem xxxx xxxxxx xxxxxxxx x §21, 21a, 21b, xxxxx x §26a xxxx. 3, xxxxx xx právnické vzdělání.

§241a

(1) Dovolání lze xxxxx xxxxx x xxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxxx z xxxxxx xxx xxxxx §229 xxxx. 1, §229 odst. 2 xxxx. a) x x) a §229 xxxx. 3.

(2) X xxxxxxxx musí být xxxxx xxxxxxxx náležitostí (§42 xxxx. 4) xxxxxxx, proti xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx rozsahu se xxxxxxxxxx napadá, vymezení xxxxxx dovolání, v xxx dovolatel spatřuje xxxxxxx předpokladů přípustnosti xxxxxxxx (§237238a) a čeho xx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx xxxxx).

(3) Xxxxx xxxxxxxx xx vymezí xxx, xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx, x xx xxxxxx, x xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) X xxxxxxxx nelze xxxxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx řízení před xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx v xxxxxxxxx xxxxxx.

(5) K obsahu xxxxxx, v xxxx xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxxxxx napadá xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx v xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x §241, xx xxxxxxxxxx.

(6) V xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx nebo důkazy.

Úkony xxxxx xxxxxxx xxxxxx

§241x

(1) Xxxxxxxxxx §208 xxxx. 1, §209 x 210 platí xxxxxxx.

(2) Není-li xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x §241, postupuje xx xxxxxxx podle §104 xxxx. 2; xx xxxxxxx, bylo-li xxxxxxxx xxxxxx opožděně, xxxxx, xxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx němuž xxxx xxxxxxxx xxxxx §238 xxxxxxxxx.

(3) Dovolání, které xxxxxxxxxx xxxxx x xxx, x xxxxx xxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, x čem xxxxxxxxx xxxxxxxx splnění xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (§237 xx 238a) nebo xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx dovolání, xxxx xxx o tyto xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx. Xxxxxx-xx x xxxx xxxxxx dovolání xxxxxxx xxxxxxxx uvedená x §241, běží xxxx xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx dovolateli xxxxxx xx splnění xxxx xxxxxxxx; xxxxxxx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxx uplynutím xxxxx x ustanovení xxxxxxxx (§30), xxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx. Nebyl-li xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x §241 xxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx prvního stupně xxxxxxxx xxxxxx zastaví.

Xxxxxx u dovolacího xxxxx

§242

(1) Xxxxxxxx soud xxxxxxxxx xxxxxxxxxx odvolacího xxxxx x rozsahu, xx xxxxxx xxx xxxx výrok xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxx není xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

x) v xxxxxxxxx, xxx na rozhodnutí x xxxxxxxxx xxxxxx xx závislý xxxxx, xxxxx dovoláním xxxxx xxxxxx,

x) v xxxxxxxxx, xxx jde x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx povinnosti, xx xx rozhodnutí musí xxxxxxxxx xx všechny xxxxxxxxx, kteří xxxxxxxxx xx xxxxx straně, x xxx platí xxxxx xxxxxxx x xxxx x xxx xxxxxxx (§91 xxxx. 2), třebaže xxxxxxxx xxxxx jen některý x účastníků,

c) jestliže x xxxxxxxx předpisu xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

(3) Rozhodnutí xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx z xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx. Xx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxx v §229 xxxx. 1, §229 xxxx. 2 xxxx. x) x b) x §229 odst. 3, xxxxx i x jiným vadám xxxxxx, xxxxx xxxxx xxx za následek xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx k podání xxxxxxxx xxxxx vymezení xxxxxx dovolání x xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxx odvolacího xxxxx xxxxxxxx; xx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx.

§243

Xxxx xxxxxxxxxxx o xxxxxxxx může xxxxxxxx xxxx x xxx xxxxxx odložit

a) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx exekucí hrozila xxxxxxxxxx závažná xxxx, xxxx

x) právní moc xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, je-li xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx svých právech x nedotkne-li se xxxxxx xxxxxxxx poměrů xxxx osoby xxx xxxxxxxxx řízení.

§243a

(1) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x dovolání xxxxxxxxx xxx jednání. Xxxxxxxx-xx xx xx xxxxxxxx, nařídí x xxxxxxxxxx dovolání xxxxxxx.

(2) Xxxxxx-xx dovolací soud xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §215 a §216 xxxx. 3.

§243x

Xxx xxxxxxxx řízení xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx; xxxxxxxxxx §43, 92, 9599 x 107a xxxx xxx xxxxxxxx řízení xxxxxxx.

Rozhodnutí x xxxxxxxx

§243x

(1) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx přípustné xxxx xxxxx xxxx xxxxxx, xxx nebyly xx xxxxx (§241b xxxx. 3) xxxxxxxxxx x xxx něž xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, anebo xxxxx je xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx soud xxxxxxx.

(2) X přijetí xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx, xx dovolání xxxx xxxxx §237 xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx §218 písm. x), §218a, §224 xxxx. 1 a 2 a §225 xxxxx pro řízení x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Vezme-li dovolatel xxxxxxxx xxxxx zpět, xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx. Nerozhodl-li předseda xxxxxx soudu xxxxxxx xxxxxx xxxxx §241b xxxx. 3 xxxx xxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxx odstranit xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x §241, xxxxxxxx o xxxxxxxxx dovolacího xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

§243x

(1) Nepostupoval-li podle §243c, xxxxxxxx xxxx

x) xxxxxxxx zamítne, dojde-li x xxxxxx, že xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx soudu xx xxxxxxx, xxxx

x) xxxx xxxxxxxxxx odvolacího xxxxx xxxxxx, jestliže xxxxxxxx soud xxxxxxx xxxxxxxxx x jestliže xxxxxxxxx xxxxxxxx řízení xxxxxxx, že je xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx-xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x řízení x xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx soudu závislá. Xxxxx-xx xx dovolací xxxx až xxxxxxxxx x tom, že xx xxxxxxxx rozhodnutí xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx v xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx samostatným xxxxxxxxx.

§243e

(1) Nejsou-li xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo pro xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx xx zruší.

(2) Zruší-li xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx věc k xxxxxxx xxxxxx. Xxxxx-xx xxxxxx, pro xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx soudu, xxxx xx rozhodnutí xxxxx xxxxxxx stupně, xxxxx xxxxxxxx soud i xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxx řízení xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x řízení x xxxxxx xxxxxx xxxx x odvolacím řízení, xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxx-xx xx dovolací soud xx dodatečně x xxx, xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx jsou závislá xxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx v xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx zrušení xxxxxxxxxxx usnesením.

(3) Xxxxx-xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx proto, xx xxxxx dodržen xxxxxxx xxxxxx xxxxx (§243g odst. 1) xxxx xx x xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx vadám, může xxxxxxx, xxx věc x xxxxxx řízení xxxxxxxxx xxxx senát xxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxx řízení xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. X xxxxxxx, xx xxxxxxxx soud zruší xxxxxx rozhodnutí xxxxx xxxxxxx stupně, může xxxx xxxxxxx, xxx xxx x xxxxxx xxxxxx projednal u xxxxx prvního stupně xxxx xxxxx (xxxxxxxxxx) xxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx prvního xxxxxx.

(4) Zruší-li dovolací xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x soudu xxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxx v §229 odst. 1 xxxx. a), x) xxxx d) x x §229 xxxx. 2 písm. x) xxxx x), xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

§243x

(1) Xxx rozhodnutí xxxxxxxxxx xxxxx je xxxxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxx napadeného xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx soudu.

(2) X xxxxxxxxx dovolacího xxxxxx nebo x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx bylo podáno xxxxx, kdo x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx nebylo xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x v xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx tento xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx rozhodnout xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx senátu.

(3) X xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx jímž bylo xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx pouze xxxxxxx uvede, proč xx xxxxxxxx opožděné, xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxxxx x dovolacím xxxxxx, xxxx xxxx xxxxxx xxx dovolací xxxxxx xxxxxxxxx. Bylo-li xxxxxxxx odmítnuto nebo xxxx-xx dovolací řízení xxxxxxxxx, nemusí být xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx dovolacího xxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Dovolací soud xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx dovolání xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx soudu xxxx jestliže mění xx zrušuje rozsudek xxxxxxxxxx xxxxx; xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx-xx xx xxxx xxxxxxx a xxx xxxxxxxxx xx přítomen xxxxxxx jeden xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx anebo xxxxxxxxx. Xxxx-xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx přítomny xxxxx soudní xxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx zkráceného písemného xxxxxxxxxx bez odůvodnění xx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx (dále xxx "xxxxxx deska xxxxx") po dobu xxxxxxxx xxx. Předseda xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx způsobem xx xxxxxxxx i xxxxx xxxxxx rozsudku.

(6) Xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx též x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx soudu na xxxxxx xxxxx soudu xxxxxxxx uvedeným x xxxxxxxx 5.

§243x

Xxxxx průběh xxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxx soud xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (xxxxxxxxxx soudu xxxxxxx xxxxxx), jedná xxxx x xxxx xxxx, jemuž xxxx xxx vrácena xxxx xxxxxxxxxx k dalšímu xxxxxx; ustanovení §226 xxx xxxxx xxxxxxx. X xxxxxxx nákladů xxxxxx včetně xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x novém xxxxxxxxxx o xxxx.

(2) Xxxxxx poměry xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

ČÁST V.

ŘÍZENÍ XX XXXXXX, X XXXXX XXXX XXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXX

XXXXX PRVNÍ

OBECNÁ XXXXXXXXXX

§244

(1) Xxxxxxx-xx xxxxx moci xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx nebo profesní xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx xxxxx") podle zvláštního xxxxxx o xxxxx xxxx x jiné xxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (§7 xxxx. 1), x xxxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx právní moci, xxxx xxx tatáž xxx projednána na xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx řízení.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx,

x) xxxxxxx-xx o sporu xxxx x jiné xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx 127) xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx orgánu x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx obdobného úkonu xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx správním xxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx účinnosti,

c) xxxxxxx-xx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx orgán xxxxxxxxx právního poměru x xxxxxx xxxxxx xx řízení před xxxxxx. 128)

§245

Xxxx-xx v této xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx první xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx.

XXXXX DRUHÁ

PODÁNÍ XXXXXX

§246

(1) X xxxxxx xx xxxxxxxx xxx, kdo xxxxx, xx xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, kterým byla xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxx, určena nebo xxxxxxxxx. Tento návrh xx nazývá xxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx podání (§42 odst. 4) xxxxxxxxx označení účastníků xxxxxx, sporu nebo xxxx xxxxxx věci, x které xxxxxxx xxxxx rozhodl, a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx x xxx, xx xxxxxx je xxxxxx xxxx, xxxxx x tom, x xxx žalobce xxxxxxxx, xx byl xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx svých xxxxxxx, xxxxxxxx důkazů, xxxxx xx xxxx xxx x řízení xxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x to, v xxxxx rozsahu má xxx xxxx nebo xxxx xxxxxx xxx xxxxxx projednána a xxxxxxxxxx x jak xx xxx xxxx xxxx xxxx právní xxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) X žalobě je xxxxxxx povinen připojit xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a listinné xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx.

§246x

§246x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 276/2001 Sb.

§246x

§246x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 276/2001 Sb.

§246x

§246x xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 276/2001 Sb.

§247

(1) Xxxxxx musí xxx xxxxxx ve xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Zmeškání xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

(2) Žaloba je xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx správním xxxxxxx xxxxx opravné xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx řádné xxxxxxx xxxxxxxxxx nebyly xxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§248

(1) Xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx účinek xx xxxxxx xxx xxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx orgánu.

(2) Xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx správního xxxxxx xx do xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx, jestliže by xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx hrozila xxxxxxx xxxxxxx xxxx,

x) xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx orgánu až xx xxxxxx moci xxxxxxxxxx o žalobě, xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx ohrožen xx xxxxx xxxxxxx a xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx způsobem práv xxxxxxxx xxxxxxx osobami.

(3) Xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx orgánu soud x xxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxx se xxxxx, že xxxxxxxx xxxxxx, pro které xxx xxxxxxx.

XXXXX TŘETÍ

ŘÍZENÍ X XXXXXX

Xxxxxxxxxxx

§249

(1) Xxxx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, jsou x xxxxxx v xxxxxx stupni xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx jako xxxxx prvního xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx.

§250

(1) Xxxx-xx dále xxxxxxxxx jinak, xx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx

x) obecný xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxx návrhu xxxxxxxx x správního xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx,

x) obecný soud xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, není-li dána xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x),

x) soud, v xxxxx xxxxxx xx xxxxx správního xxxxxx, xxxxx x sporu xxxx x xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxx-xx dána příslušnost xxxxx xxxxxxx a) xxxx b).

(2) Xxxxxx-xx xx xxxxxx před xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx věci, xx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx, x xxxxx xxxxxx je xxxxxxxx xxx.

§250x

Xxxxxxxxx řízení

(1) Xxxxxxxxx xxxxxx jsou xxxxxxx x xx, kdo xxxx xxxxxxxxx v xxxxxx před xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxx xxxxxx, xx se xxxxxx neúčastní někdo, xxx xx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx jej xxxxxxxxx do xxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx odvolání xxxxxxxxx.

Projednání žaloby

§250b

(1) X xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx žaloby, xxxxx xxxx podány xx xxxx, x níž xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx dříve, xxx x xx xxxx xxxxxxx stupně xxxxxxx.

(2) X průběhu xxxxxx před soudem xxxxx xxx xxxxxx xxxxx účastníků, xxxx xx xxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx; xx neplatí, xxxxx-xx za řízení xxxx xxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (§107 x 107a).

(3) Xxxxx, x němž xxxxxxx xxxxxxx orgán, nesmí xxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx.

§250x

(1) V xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx orgánu xxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx orgánu, xxxxx x xxxxx xxxx x xxxx xxxxxx věci rozhodl, x xxxxx xx, xxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx x řízení xxxx uplatňovat práva xxxxx xxxx xxxxx; xxxxx xxxxx x xxxxxx uplatňovat xxxxx. Xxxxxxx xxxxx může x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx vyjádření, nahlížet xx spisu, xxx xxxxxxxxx o nařízeném xxxxxxx x žádat, xxx xx bylo xxx jednání xxxxxxx xxxxx. Vždy xx xx však xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx se xxxxxx xxxx soudem xxxxx. Xxx xxxxxx x opravném prostředku xx věty xxxxx xx třetí xxxxxxx xxxxxxx.

(3) Ustanovení §114b xx xxxxxxxxx.

§250d

(1) Účastníci xxxxxx xxxxx xxxxx rozhodné xxxxxxxxxxx x xxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx nejpozději do xxxxxxxx přípravného jednání, xxxxxxxxx do uplynutí xxxxx, xxxxx jim xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxx, x xxxxxx xxxxxx xx provedení xxxxxx xxxx xx xxxxxxx dalších xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (§114c) nebo, xxxxxx-xx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxx příprava xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx x řízení xxxx xxxxxx konalo; x xxxxxxx uvedeným xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx nepřihlíží. Xx xxxxxxx, jde-li x xxxxxxxxxxx nebo důkazy, xxxxx má být xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, které xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx které xxxxxxxx nemohl bez xxx viny xxxx xxxxx, xxxxx i x xxxxxxxxxxx a xxxxxx, xxxxx účastníci xxxxxx xxxx, xx xxx xxxxxxx z xxxx vyzván x xxxxxxxx rozhodujících skutečností xxxxx §118a xxxx. 2.

(2) Omezení xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx x případě, xx xxxxxxxxx xxxxxx řádně xxxxxxx xxxxx §114c xxxx. 5 xxxx xx, xxxxxx-xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx příprava xxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx ve xxxx.

§250x

(1) Xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxx xxxx xxxx xx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx správního xxxxxx. Xxxxxxx zopakovat xxxxxx xxxxxxxxx před xxxxxxxx xxxxxxx xxxx dotčena.

§250x

Xxxx xxxxxxxx xxx x mezích, ve xxxxxxx xx žalobce xxxxxxx projednání sporu xxxx xxxx xxxxxx xxxx x řízení xxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx,

x) jde-li o xxxxxx společná xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xx xx rozhodnutí musí xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx-xx x xxxxxxxx předpisu xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx mezi xxxxxxxxx.

HLAVA ČTVRTÁ

ROZHODNUTÍ X XXXXXX

§250x

(1) Xxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) byla-li xxxxxx xxxxxxxx,

x) byla-li xxxxxx xxxxx, xxx x xxxxxx xxxx oprávněn,

c) xx-xx xxxxxxxxxxx.

(2) X xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxx být xxxxxxxx xxxxxxx.

§250h

(1) Xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx řízení xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxx v xxxxxxx xxxxxx xxxx soudem xxxxx xxxxx xxxx, x to zcela xxxx xxxxxx.

(2) Xxx-xx xxxx xxxx návrh, xxxxxx bylo xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx-xx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx řízení xxxxx, popřípadě x xxxxxxx zpětvzetí návrhu xxxxxxx. Jednání xxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Zastaví-li xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x rozsahu, v xxxx je usnesením xxxxx dotčeno. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx..

§250x

Xxxx žalobu zamítne, xxxxxxx-xx x závěru, xx správní xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx o xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx.

§250x

(1) Xxxxxxx-xx xxxx x xxxxxx, že x xxxxx xxxx x xxxx xxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxx jinak, xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xx věci xxxx xxxxxxxxx. X xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx xxxxxxxxxx správního orgánu x takovém xxxxxxx, x xxxxx je xxxxxxxxx xxxxx dotčeno. Xxxxx následek xxxx xxx xxxxxx ve xxxxxx rozsudku.

§250x

Xxxxxxx-xx soud xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxx, xxx xxxx uvedeny v §250h, xxxx xxxxxxx-xx xxxxxx xxxxx zamítne-li xxxxxx, xxxxxxx rozhodnutí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

§250l

Nahrazuje-li rozsudek xxxxx xxxxxxx zčásti xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (§250j xxxx. 2) nebo xxxxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx alespoň xxxxxx xxxx xxxxxxxx (§250h xxxx. 3), xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx správním xxxxxxx, xxxxx xxxx x tomto xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx.

§250m

§250m zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 276/2001 Sb.

§250x

§250x zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 276/2001 Sb.

§250x

§250x xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 276/2001 Sb.

§250x

§250x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 276/2001 Sb.

§250q

§250q xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 276/2001 Sb.

§250x

§250x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 276/2001 Sb.

§250s

§250s zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 276/2001 Sb.

§250t

§250t xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 348/2011 Sb.

XXXX XX.

XXXXX XXXXXXXXXX

Xxxxx X.

Xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx rozhodnutí

Předpoklady výkonu xxxxxxxxxx

§251

(1) Xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxx, co xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx soudní xxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxx rozhodnutí s xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx.

(2) Je-li x xxxxx xxxxx xxxxx xx výkon titulu, xxxxx se xxxxxxxx xx správním xxxx xxxxxxx řízení, xxxx xxxxx xxxxxxx.

§252

(1) Xxxx-xx stanoveno xxxxx, xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx výkonu rozhodnutí, x činnosti xxxxx xxxx xxxxxxxxx výkonu xxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxx o majetku xxxxxx xxxx povinného.

(2) Xxxx-xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx jeho xxxxxx soud xxxx x Xxxxx republice, xx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx; xxx-xx x xxxxx xxxxxxxxxx přikázáním pohledávky, xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx povinného, xxxxxxxxx xxxx, x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx závodu.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x §511 xxxxxx x zvláštních řízeních xxxxxxxx je k xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx,

x) x xxxxx xxxxxx xx závod (xxxx xxxxxx), xxx-xx x xxxxx rozhodnutí xxxxxxxxxx xxxxxx;

x) x xxxxx obvodu je xxxxxxxx xxx, xxxx-xx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx věci, není-li xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x).

§253

(1) Výkon rozhodnutí xxxx nařídí zpravidla xxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx povinného xxxxx xxx zmařen xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxx nařídí xxxxxxx, xxx xxxxxxxx-xx xx xx xxxxx xxxx xxxxxxx-xx xx xxxxx.

§254

(1) Xx xxxxx xxxxxxxxxx se xxxxx xxxxxxxxxx předcházejících xxxxx, xxxx-xx x xxxx xxxxx xxxxxxx jinak. Xxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxx.

(2) Při xxxxxx xxxxxxxxxx nelze xxxxxxxx xxxxxx z xxxxxx uvedených x xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx lhůty. Xxxxx xxxx podat xxxxxx xx obnovu výkonu xxxxxxxxxx; xxxxxx pro xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx x důvodu xxxxxxxxx v §229 xxxx. 4.

(3) Xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xx výkon xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx.

(4) X xxxxxxxx, jímž xxxx nařizuje xxxxx xxxxxxxxxx, xx uvede xxxxxxx x tom, xx nebudou-li x xxxxxxxx xxxxxxx žádné xxxxxxxxxxx rozhodné xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx soud odvolání xxxxxxx.

(5) X xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx a důkazy. Xxxxx usnesení x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx namítat jen xx xxxxxxxxxxx, xxx xxxx xxx nařízení xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx; x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx důvody xxxxxxx.

(6) X xxxxxxxx lze xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx.

(7) Není-li x této xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx usnesení, xxxxxx bylo xxxxxxxxxx x xxxxxx na xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, x návrhu xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx podle §268 xxxx. 1 písm. x) xx x), x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx věci (§336a) xxxx xxxxxx (§338n) x x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (§336b x 338o), xxx xxxxxxxxxx xxxxx prvního xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx §219a xxxx. 1. Xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx, která xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx odvolací xxxx xxx sám xxxx xxxxxxxxxxxxxxx soudu xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(8) X xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx třeba xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx, jestliže xx x xxxxxxxxx řízení xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxx jestliže xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx zákonem bez xxxxxxxx xxxxxxx; xx xxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx věci xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §268 xxxx. 1 xxxx. x) x x).

Účastníci xxxxxx

§255

(1) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxx při xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x povinný.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx povinného, xx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx majetek xxxx xxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

§256

(1) Xxxxx xxxxxx, xxx xxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx povinný, xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxx xx x xxxxxxxxxx označen xxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx a provést xxxxx xxxxxxxxxx, jen xxxxxxxx je xxxxxxxxx, xx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxx x rozhodnutí.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxx lze xxxxxxxx xxx listinou vydanou xxxxx ověřenou xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx, 89) pokud xxxxxxxxx xxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxx výkonu xxxxxxxxxx

§257

Xxxxxxx x provést xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx uvedenými x xxxxx xxxxxx.

§258

(1) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx lze xxxxxxx xxxxxxxx ze xxxx, xxxxxxxxxx pohledávky, správou xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zástavního práva x xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx než xxxxxxxxx xxxxxxxx částky xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx.

(3) Xxxxx rozhodnutí xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx movitých x xxxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx pohledávky x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

Činnost xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx rozhodnutí

§259

Požádá-li x to xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx výkon rozhodnutí xxxx xxx podání xxxxxx návrhu x xxxxxxxx-xx xx xxxxxxxx xxxxxx xx účelné, xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx ho x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx povinnosti, xxxxxx mu ukládá xxxxxxxxxx.

§260

(1) Na xxxxxx xxxxxxxxx, kterému xxxxxxxxxx xxxxxxxx právo xx xxxxxxxxx peněžité xxxxxx, xxxxxx se xxxx xxxx, xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx částky xxxxxxx, xxx x xx xxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, popřípadě x xxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx družstva 90), xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx zahraniční instituce xxxxxxxxxxxxxx peněz, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx malého xxxxxxx, platební xxxxxxxxx, xxxxxxx zahraniční xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx malého xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx ústav") xx xxx xxxx a xxxx jsou xxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx 211).

(2) Xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx-xx xxxx povinnost xxxx uvede-li v xxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx, může xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx (§53).

Xxxxxxxxxx x majetku

§260a

(1) Xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, může xxxxx xxxx podáním xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, aby předvolal xxxxxxxxx x xxxxxx xx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx.

(2) Xxxx-xx xxxxxxx xxxx svéprávný xxxx jsou-li povinným xxxx, vyšší xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxx předvolat (§260c).

§260b

(1) Xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx, xxxxxxx-xx xxxxxxxxx x xxxxxx listiny xxxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx být ani x xxxxxx xxxxx xxxxx §260 xxxx xxxxx §513 xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx x peněžního ústavu, x xxxxxxxxx rozhodnutí, xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx třeba připojit, xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxx, xxxxx x věci xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxx xx prohlášení xxxxxxx xxxxx vyhovět,

a) probíhá-li xxxxxxxxxxx xxxxxx, v xxxx se xxxx xxxxxx xxxx hrozící xxxxxx povinného 176) x xx xxxx xxxxxx účinků moratoria xx majetek xxxxxxxxx,

x) xxxx-xx u xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xx finančním xxxx.

§260x

(1) Není-li povinný xxxx svéprávný, xxxx xxxxx xxxxxxxxx předvolá xxxx xxxxxxxxx zástupce xxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xx-xx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xx-xx povinnou xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxx, kdo je xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxxx-xx působnost statutárního xxxxxx více osob xxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxx, soud xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx; není-li xx dobře xxxxx, xxx předvolat xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx. U xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx předvolá xxxxxxxxxxx.

(4) Xxx, xxx xxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx.

§260x

(1) Xxxxxxxxxx k xxxxxxxxxx x majetku xxxx xxxxxxxxx účel xxxxxxxx x poučení x následcích, xxxxxxxx xxxxxxxxxx bude odmítnuto xxxx jestliže x xxx budou uvedeny xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx. 91) Xxxxxxxx-xx xx xxxx xx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx, xxxx zákonného xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx, xxxxx xxxxxx samosprávný xxxxx xxxx právnickou osobu (xxxx jen "předvolaný"), xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx v §260e xxxx. 2, xxxxxxxxx xxx listiny xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx. Předvolání musí xxx xxxxxxxx nejméně xxxxx xxx xxxxx xxxx konání xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xx ten, xxx xxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx včasné x xxxxxxx xxxxxx, xxxx x soudu xxxxxxxxx; x tom xxxx být xxxxxxxxxx xxxxxx.

§260x

(1) Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx o majetku xxxxxxxxx, x xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x o xxxxxxxxxx odepření prohlášení. 91)

(2) V xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx povinen uvést

a) xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx mzdy x výši xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx, x xxxxx xx xxxx, výši xxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxx xxxx jedinečné xxxxxxxxxxxxxx 211),

c) xxxxxxxx, x xxxxx má xxxx xxxxxxxx pohledávky, xxxxx x xxxx xxxxxx pohledávek,

d) osoby, xxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx důvod x xxxxxxx (§320),

x) xxxxxx xxxx (spoluvlastnický podíl xx nich) povinného x kde, xxxxxxxxx x koho se xxxxxxxxx; xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx uvedených x §334 x x xxxxxxx papírech x xxxxxxxxxxxxx cenných xxxxxxxx,

x) nemovitě xxxx (xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx na xxxx) xxxxxxxxx,

x) závod xxxxxxxxx x jeho xxxxx x kde xx xxxxxxx.

(3) X xxxxxxxxxx x majetku xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx xxxxxx protokol; xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx předvolaný, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, že xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx údaje, xxxx xxxxxxxx tento seznam xx xxxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx 1) x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxx, xx x xxxxxxxxxx uvedl xxx xxxxx x xxxxxxxx údaje x xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, zapisovatel x xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxx xxxxx tohoto xxxxxxxxxx může xxxxxx xxx xxxxxx.

§260f

(1) X výslechu xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx; oprávněný xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx se souhlasem xxxxx.

(2) Xxxxx, xxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx přiznanou xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xx spisu x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xx z xxxx xxxxxx a xxxxx.

§260x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 30/2000 Xx. x účinností xx 1.1.2001

§260g

(1) Xxxx xxxxxx xx prohlášení x xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx před xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxx), nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx ještě xxxx xxxxxxxxx výslechu xxxx xxxxx zpět.

(2) Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx na xxx, xxx předvolaný xxxxxx xxxxx xxxxxxx povinného, xxxx ve xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx; x protokolu xxxxx xxx xxx majetek xxxxxxxxx, který xxxxxxxxxx xxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx-xx povinný xxxxxxxxxx o xxxx xxxxxxx x xxxx 6 xxxxxx před xxxxxxx xxxxxx (§260a xxxx. 1), xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx prohlášení xxx xxxxx, xxxxxxxx vyjde xxxxxx, xx se xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx; to neplatí, xxxxxxxx byl výslech xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2.

§260x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 30/2000 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2001

§260h

Právní xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx jeho xxxxxxx, která xxxxxx xxxx, xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x prohlášení x xxxxxxx (§260d), xxxx xxxx oprávněnému neúčinná.

Nařízení xxxxxx xxxxxxxxxx

§261

(1) Xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx. X xxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxx uvede xxxxxxxxx xxxxx xxxxx povinného, xx-xx xx xxxxx. X xxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxx ukládajícího xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx být xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx ze xxxx, xxxxxx x xxxxxx xxxx, vůči xxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxx (xxxxxx xxxx). Navrhuje-li xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pohledávky z xxxx x peněžního xxxxxx, xxxxxx v xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx účtu xxxx xxxx jedinečný identifikátor 211), x xxxxx xx být pohledávka xxxxxxxx, a xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x peněžního ústavu; xxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx ústavu, xxxxx xxxx xxxxxx, x xxxxx x xxxx xx být xxxxxxxxxx odepsána. Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxx xxxxx, xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx (dlužník povinného), x uvede xxxxx xxxxxxxxxx.

(2) X xxxxxx xx xxxxx rozhodnutí xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxx. Potvrzením x xxxxxxxxxxxxxx opatří rozhodnutí xxxx, který o xxxx rozhodoval jako xxxx xxxxxxx stupně. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxx na xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx, který x xxxx rozhodoval xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx, xxxxx x věci xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx, potvrdí xxxxx soud xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx přímo xx xxxxxx, x xxxx-xx xxx příslušný k xxxxxx rozhodnutí, postoupí xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx Xxxx, Xxxxxx xxxx Soudního xxxxx Xxxxxxxxxx společenství (xxxx xxx "xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx") xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x peněžitému xxxxxx opatří v xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx Evropských xxxxxxxxxxxx 147) doložkou x xxxx vykonatelnosti orgán, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx.

§261x

(1) Xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxx, obsahuje-li xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, vymezení xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx, x jejichž xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx navržen, x xxxxxx lhůty ke xxxxxxx povinnosti.

(2) Xxxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx se xx to, že xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx splnit xx tří xxx x, xxx-xx o xxxxxxxxx xxxx, do xxxxxxxx xxx od xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xx-xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx více xxxxxxxxx x xxx-xx x dělitelné plnění, xxxxx, xx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx rozhodnutí jinak, xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx povinní xxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx odstavců 1 až 3 xxxxxxx, jde-li x xxxxxxxx x nařízení xxxxxxx zástavy. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx lze xxxxxxx tehdy, xxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx x výši xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

§262

(1) Xxxxxxxx je xx, xx xxxxxx xxxxxxxxxx povinnému, xxxxxx xx splnění xxxxxxxx xxxx na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx oprávněného xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxx nařídit xxxxx rozhodnutí, xxx xxxxxxx-xx xxxxxxxxx, xx xx podmínka splnila, xx sám svou xxxxxxxxx xxxxxxxxx vůči xxxxxxxxx xxx xxxxxx, xxxxxxxxx je xxxxxxxxx xx splnit, nebo xx xxxxxx doložený xxx.

(2) X xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xx xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx orgánem xxxx xxxxxxx 89), x xxx je xxxxxx, xx xx xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx povinnost, popřípadě xx xxxxxxxxx ji xxxxxx, nebo xx xxxxxx xxxxxxxx čas.

§262x

(1) Xxxx xxxxxxxxx xxxxxx rozhodnutí xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx, zda xx x Xxxxxxx listin x manželském xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxxxx řádu xxxxxxxxx xxxxxxx o manželském xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxx soudu o xxxxxxx společného xxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, anebo xxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxx x změně xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx založeného xxxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx rozhodnutí xxxxxxx z obsahu xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxx-xx o xxxxxxxx xxxxx ze xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx Xxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx-xx o xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xx Xxxxxxx listin x xxxxxxxxxx majetkovém xxxxxx x xxxxxxxx-xx x xxx xxxxxxx oprávněný. Xxxxx-xx xxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx nebo x xxxxxxx xxxxx odstavce 1, že závazek xxxxxx po xxxxxx xxxxxxx xx Xxxxxxx xxxxxx o manželském xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xx za xx, xx xxxxxxx vznikl xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx Xxxxxxx listin x xxxxxxxxxx majetkovém xxxxxx.

(3) V ostatních xxxxxxxxx lze xxxxx xxxxxxxxxx nařídit i xx xxxxxxx, který xxxxxxx xxxxxxx společného xxxxx xxxxxxx xxx xxxxx, že byl xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxx-xx x vydobytí xxxxx, xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxx, pro který xxx xxxxxxx výkon xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx společném xxxxx xxxxxxx, lze xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x účtu xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx.

§262x

(1) Xx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx majetek xx xxxxxxxxx jmění xxxxxxx xxxx majetek xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx rozsahu, než xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, nebo xxxxx-xx xx výkonem rozhodnutí xxxxxxxxxx, může xx xxxxxx xxxxxxxxx domáhat x této xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. X tom xxxx xxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxx rozhodnutí přikázáním xxxxxxxxxx z xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxx-xx na xxx xxx z xxxxx xxxxxxx peněžní xxxxxxxxxx, které by xxxxx náležely xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxx-xx prokázán xxxx, xx se xx xx, že xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx by xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

§262x vložen xxxxxxx předpisem x. 139/2015 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.7.2015

§262c

(1) Xx-xx xxx xxxxxxx rozhodnutí xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx vzniklého x xxxx, kdy xxx nezletilým, který xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx majetek, xxxxx povinný xxxxx xxxx nabytím xxxx xxxxxxxxxxxx, a xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx vztahujícím xx xxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx svéprávnosti; xx xxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx provozování xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx činnosti xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxx v rozporu x xxxxxxxxx 1 xxxxxxxx majetek, xxxxx xxxxx výkonem xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx rozhodnutí. X xxx xxxx xxx xxxxxx při xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

§262x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 192/2021 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.7.2021

§263

(1) Výkon xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx x takovém xxxxxxx, xxxx oprávněný navrhl x xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx k xxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx-xx xxxxxxxxx k vydobytí xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, ačkoli xx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx, xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx jen xxx xxxxxxxx, který xxxxx x uspokojení xxxxxxxxxx oprávněného.

(3) Jestliže xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx kterém xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx právo xx xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx rozhodnutí xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx, lze xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx výkonu xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxx-xx o xxxxx xx dobu neurčitou, xxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Oprávněnému xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx.

§264

(1) Xxxxxxx-xx oprávněný xxxxx xxxxxxxxxx způsobem, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx vzhledem x xxxxxxxx výše xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxx věci, z xxx má být xxxxxxxxxx této xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx, x to xx xxxxxxx oprávněného, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx již x xxxxxx xxxxxx, xx xx xxxxxxx, xxxxxxx xx xx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxx ke xxxxx nákladů xxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx

§265

(1) Xx nařízení xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx x jeho xxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxxxx xx majetek xxxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxx vydané x xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxx jen po xxxxxxxxxx xxxxxxxx příslušného xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx řízení.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxx při provádění xxxxxx rozhodnutí může xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx (xxxxxxxxxxx), stanoví-li tak xxxxx nebo zvláštní xxxxxx předpisy, xxxx xxxxxx-xx xx xxx xxxxxxxx senátu; při xxx činnosti xx xxxx pokyny xxxxxxxx xxxxxx. Upustit od xxxxxxx xxxxxxxxx výkonu xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx může xxxxxxxxxxx xxx tehdy, xxxx s xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx anebo xxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx mu xxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Xx-xx xxxxx, xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx rozhodnutí xxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx na xxxxxxxx řízení x xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxx xxxxx.

§265x

(1) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxxx pohledávky, xxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx nejprve na xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx, pak xx xxxxxxx, xxx xx xxxxx, xxx xx xxxxx x xxxxxxxx, a nakonec xx náklady oprávněného.

(2) Xxxxxxx výkonu xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

§265x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 286/2021 Xx. x účinností xx 1.1.2022

§266

(1) Xx xxxxx xxxx soud odložit xxxxxxxxx výkonu xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx své viny xxxxx přechodně x xxxxxxx postavení, xx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxx něho nebo xxx příslušníky xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx a oprávněný xx nebyl xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx. Xxxx může xx xxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxx uvedené x §304 odst. 1 x 3, §313 xxxx. 1 x 3 a x §320d xxxx. 1 xxxx. x) xx dobu odkladu xxxxxxx, pokud xx xx potřebné k xxxxxxxx účelu xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxx xxxxx vážně xxxxxxxx.

(2) X bez xxxxxx povinného xxxx xxxx xxxxxxx provedení xxxxxx xxxxxxxxxx, xxx-xx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx bude xxxxxxxx (§268).

§267

Xxxxx k xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx výkon xxxxxxxxxx, xxx uplatnit xxxx xxxxxxxxxxx návrhem xx vyloučení xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx podle xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

§267x

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx je xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx pravosti, xxxx, xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx výtěžku xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx, xxx xxx nařízen xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx mzdy, přikázáním xxxxxxxxxx nebo jiných xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, správou xxxxxxxx věci, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx-xx x xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx soudu (§7 xxxx. 1), xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxx pohledávky xxxxxxxxx správní xxxx xxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 je xxxxxx proti xxxx xxxxxxxxxx, proti xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx rozhodnutí, x xxxxx xxxxxxxxx.

§267x

(1) Xxxxxx rozhodnutí xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, zahraniční platební xxxxxxxxx, poskytovatele xxxxxxxxxx xxxxxx malého rozsahu, xxxxxxxxxxxx poskytovatele xxxxxxxxxx xxxxxx malého rozsahu, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx elektronických xxxxx malého rozsahu xxxx zahraničního vydavatele xxxxxxxxxxxxxx xxxxx malého xxxxxxx nepodléhají peněžní xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx platební xxxxxxxxx, xxx peněžní xxxxxxxxxx, xxxxx jejichž xxxxxxx xxxx vydány xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx aktiva, xxx xxxx osoby xx tyto xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 212).

(2) Xxxxxx rozhodnutí, xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx majetek xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xx neplatí, xxx-xx x výkon xxxxxxxxxx, jímž byla xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx pokuta x xxxxxx x výkonu xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx x xxxxx rozhodnutí, xxxx xxxx svěřenskému xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx první xxxxxxx xxxxxxxx náklady xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx nebo které xxxxxxx náhodou, xxxxx xx xx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx krycího xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx podáním xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx. Xx xxxxxxx, xxx-xx x xxxxx rozhodnutí x uspokojení xxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

Zastavení xxxxxx xxxxxxxxxx

§268

(1) Xxxxx rozhodnutí xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx

x) xxx xxxxxxx, xxxxxx se xxxxxxxxxx dosud xxxxxxx xxxxxxxxxxxx;

x) xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx;

x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx ten, xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx;

x) xxxxx xxxxxxxxxx postihuje xxxx, které jsou x xxxx podle §321 a 322 xxxxxxxxx nebo majetek, xx xxxxxxx nelze xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx;

x) xxxxxx výkonu rozhodnutí xxxxxxx, že výtěžek, xxxxxxx jím bude xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx;

x) xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, že xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx majetek, x němuž má xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx rozhodnutí (§267);

g) xx vydání rozhodnutí xxxxxxx xxxxx jím xxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxx výkon xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx; bylo-li xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx zmeškání, xxxx xxxxx xxxxxxxxxx zastaven x xxxxx, jestliže xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx tohoto xxxxxxxx;

x) xxxxx xxxxxxxxxx je xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xx xxxx xxxxx, xxx který xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxx zastaven xxx tehdy, jestliže xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx srážku xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx předpisy 46) x odvedl tuto xxxxxx xxxxxxxxxxx orgánu, x to v xxxxxxx, x jakém xxx povinen xxxx xxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx také xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxx-xx xx nařízeného xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxx-xx xxxxx rozhodnutí xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxx jaký stačí x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx výkon rozhodnutí xxxxxxxx xxxxxxxx.

§269

(1) Nařízený xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx soud xx xxxxx xxxx x bez návrhu.

(2) X xxxxxxxxx uvedených x §268 xxxx. 1 písm. g) x x) se xxxxxxxxx zpravidla po xxxxxxxxxx jednání.

(3) Xxxx xxxxx xxxxxxxxx výkonu xxxxxxxxxx xxxxx uplatňovat, xx se xxxxxxx xxxxxxxxx rozhodné xxx xxxx x xxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx (§163).

Xxxxxxx výkonu xxxxxxxxxx

§270

(1) Xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, aniž xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x na xxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xx nárok xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx výkonu xxxxxxxxxx. Xxxxxx mzdy xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx stanovenou xxxxxxx nákladů, xxxxx xx vznikly xx xxxxxxxxxx xxxxx, x xxxx xxxxxxx srážky xx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx výkonu xxxxxxxxxx. Xxxxxxx-xx plátce xxxx xxxxxxx srážky x vydobytí několika xxxxxxxxxx xxxx témuž xxxxxxxxx, náleží xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx. Xxxxx na xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxx odečtena xxxxx §289 odst. 2, §291 xxxx. 3 xxxx §293 xxxx. 1 xx xxxxxxx částky před xxxxx vyplacením xxxx xxxxxxxx, xxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx rozhodnutí xxxxx xxxx. Xxxx xx xx xxxxxx xxxxxx rozhodnutí x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx první xxxxxxx, xxxxxx platil, xxxxx u xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xx soudních xxxxxxxx.

(4) Xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx se i xxxxxxxxxx §147 xx 150.

§271

Xxxxx-xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx, x xxxxxx xxxxxx x zastavení xxxxxx rozhodnutí xxxxx. Xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx uložit xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxx, xx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx.

§272

§272 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§273

§273 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§273a

§273a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§273x

§273x zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

Xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx

§274

(1) Ustanovení §251 xx 271 xx xxxxxxx s xxxxxxxx §261a xxxx. 2 x 3 x na xxxxx

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x jiných orgánů xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx postihují xxxxxxx;

x) xxxxxxxxxxxxx rozhodnutí xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx;

x) vykonatelných xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx komisí a xxxxx jimi xxxxxxxxxxx;

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx;

x) xxxxxxxxxx xxxxxx se svolením x vykonatelnosti xxxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxx; 150)

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx;

x) xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx; 147)

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxxx rozhodnutí, xxxxxxxxxxx smírů x xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx;

x xxxxxxxx titulu, xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx.

(2) Ustanovení §337 xx 337h xx xxxxxxx x xxx xxxxxxx rozvrhového xxxxxx x výtěžku x xxxxxx xxxxxxx 210) xxxxxxxxxxx xx základě xxxxxx xxxxxxx daně.

§275

(1) Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx opatří rozhodnutí, xxxxxxxxx xxxx exekuční xxxxx xxx xxxxx, xxxxx xx xxxxx, x xxxxx x xxxxx pak xxx xxxxx, který xx xxxxxxxx.

(2) Soud je xxxx vždy xxxxxxxx xxxx nařízením xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x vykonatelnosti xxxxx titulů xxx xxxxx rozhodnutí.

(3) Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx v případech xxxxxxxxx x §274 xxxxxxxxx si xxxxxx xxxxxxxxx orgánu, xxxxx xxxxx rozhodnutí, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx schválil xxxx xxxx xxxxxx, x jejichž xxxxx xxx.

Hlava XX.

Xxxxxx ze xxxx

Xxxxxx srážek

§276

Srážky xx xxxx xxx xxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx.

§277

(1) Xxxxxx se xxxxxxxxx x čisté xxxx, xxxxx xx xxxxxxx tak, že xx od mzdy xxxxxx xxxxxx na xxx z xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx činnosti, xxxxxxxx xx xxxxxxxx zabezpečení, xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx xxxxxx"). Xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx platných xxx xxxxxxxxx x xxxxxx, xx xxxxx xx čistá xxxx xxxxxxxx.

(2) Xx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx x čisté xxxxxx xx xxxxxxxx činnost, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x toho, u xxxx je x xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxxxxx xx xxxx do xx částky xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx nákladů xxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxx, a to xxxxxxx xxx pracovních xxxxxxx.

§278

Xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxx xxxxxx výpočtu xxxxxxx nařízením xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "nezabavitelná xxxxxx").

§279

(1) X xxxxx xxxx, xxxxx zbývá xx xxxxxxxx nezabavitelné xxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxx směrem xxxx xx částku xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxx, xxx srazit x vydobytí xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx jednu xxxxxxx. Pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 2 se xxxxxxx xxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx nejprve x xxxxx xxxxxxx x xxxxxx, nestačí-li xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx nákladů xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxx všemi xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx z xxxxx xxxxxxx.

(2) Přednostními pohledávkami xxxx

x) pohledávky xxxxxxxxx;

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx;

x) pohledávky xxxxxxx újmy způsobené xxxxxxxxx xxxxxxxxx činy;

d) xxxxxxxxxx daní, xxxxxxxx x jiných obdobných xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx pojištění,

g) xxxxxxxxxx xxxxxxx přeplatků na xxxxxxx v nezaměstnanosti x xxxxxxx při xxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx náhrady xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxx sociální xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx regresní xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, platu xxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx odměny, poskytované x xxxxxx xxxxxxx 14 xxxxxxxxxxxx xxx x od 1. xxxxx 2011 do 31. prosince 2013 x xxxxxx xxxxxxx 21 xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx neschopnosti xxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx jiného zákona.

(3) Xxxxx Xxxxx republiky xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx xxxxx xxx omezení. Xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xx druhé xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx v rozsahu, xxxxx xx xxxxxxxx x uspokojení xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; zbývající xxxx xx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx.

§280

(1) Xxxx-xx srážky xx xxxx prováděny x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, uspokojí se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx třetiny xxxxxx xxxxx mzdy podle xxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xx xx, xxx xxx x xxxxxxxxxx pohledávky xxxx x xxxxxxxxxx ostatní.

(2) Xxxxxxx-xx podle §279 xxxx. 1 xx xxxxxxx z xxxxx xxxxxxx zbytku čisté xxxx, uspokojí xx x ní xxx xxxxxxx na xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx pak xxxxx xxxxxx (xxxxxxxx 3) xxxxxxx přednostní pohledávky. Xxxxxxxxx-xx částka sražená x druhé třetiny x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výživného, xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x pak xxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxxx xxxx, x xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx-xx xxxxxx xxxxxxx z xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx pohledávek xx xxxxxxxx výživné, xxxxxxxx xx tyto pohledávky xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx-xx xx xxxx částkou xxxxxxxx x druhé třetiny xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx všech oprávněných, xxxxxxx xx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx třetiny xxxxxxx xxxxx výše xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx dnem, xxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx rozhodnutí. Xxxx-xx xx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, mají tyto xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx; xxxxxxx-xx částka xx xx xxxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxx.

§281

Provádět xxxxxx xx xxxx xx větším xxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx zákona, xx xxxxxxxxxxx, x xx x xxxx x xxx povinný xxxxxxxx.

Nařízení x xxxxxxxxx xxxxxx

§282

(1) X xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx přikáže xxxx xxxxxx xxxx, xxx po tom, xxx xx xxxx xxxxxxxx výkonu doručeno, xxxxxxxx ze xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxx xxxxxx xxxxxxxx výkonu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx. Xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xx xxxxxx xx vlastních xxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxx xxxx, xxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx (§294 xxxx. 3), xxxxx na xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx, xxxxx odpovídá xxxxxxxxx výši xxxxxx.

§283

Xxxxxxx nabude nařízení xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxx x tom xxxxxx xxxx, který xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx částky xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx.

§284

(1) Plátce mzdy xxxxxxxx xxxxxxxx srážky, xxxxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (§276).

(2) Xxxxxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, ve xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxx xx dávky, xxxxxxxx xx nařízení výkonu xxxxxxxxxx i na xxxxx, xxxxx xx xxxxxx splatnými teprve x xxxxxxxx. Xxxxx xxxxx, xxxx-xx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxx uloženo xxxxxxxx peněžitou částku xx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxx-xx xxxxx výkonu xxxxxxxxxx x takové xxxxx xxxxxxxx xxxxx §163, xxxxx záleží ve xxxxxxx výživného, xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxx částky xxxxxxxxx xxxxxxxxx; xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

§285

(1) Xxxxxxx-xx xxxxxx xxxx xxxxxxx mzdu xxxxxxxxx (jako zálohu x xxxxxxxxxx), xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx již xx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xx-xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xx xxx, kdy již xxxx xxxx měsíční xxxx xxxxxxxxx vyplacena, xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx výplatě x xxxxxx xx provedou xxx, jakoby xxxxxxx xxx xx xxxx xxxxx xxxxx jen xx xxxx, která xx xxxxx vyplacena xxxxxx.

§286

Xxxxxxx-xx x výplatě xxxxxx xxxx xx xxxxxxx měsíců najednou, xx třeba xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx.

§287

(1) Xxxxxxx-xx se xxxxxxxxx x povinným, xx se xxxxxxx x nižšími xxxxxxxx, xxx stanoví §277 xx 280, a xxxxxx-xx to xxx xxxxx, xxxxx soud xxxxxx mzdy, xxx xxxxxx ze xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx, se xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx-xx tato xxxxxx x xxxxxxxxxx výplatním xxxxxx přípustnou xxxx xxxxxx podle xxxxxx xxxxxx. Přesáhne-li ji, xxxxxxx xxxxxx xxxx x příslušném xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx §277 xx 280.

(2) Xxxxxxxxx může xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xx svůj xxxxxxx x prováděním xxxxxxx xxxxxx podle odstavce 1 odvolává. Xxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x plátce xxxx.

(3) Xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx pozbývá účinnosti xxxx, xxx xx xxxxxx xxxx doručeno xxxxx nařízení xxxxxx xxxxxxxxxx srážkami xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx soudu, že xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxx srážek. Xx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx dřívějšího nařízení xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx.

§288

Xxxxxx-xx x xx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxx xxxx, xxxx xxxxxx xx být x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx mzdy povinného xxxxxxx, x xx-xx xxxx xxxxxxxxxxx, kolik x ní xxxxxxxx xx xxxxxxx z xxxx.

Odklad x xxxxxxxxx xxxxxx rozhodnutí

§289

(1) Povolí-li xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §266 xxxx. 1, neprovádí xxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx srážky xxx xxx, xxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx, aby xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx-xx soud odklad xxxxxx rozhodnutí xxxxx §266 xxxx. 2, xxxxxxx plátce xxxx xxxxxx xxxx, ale xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxxx nebude odklad xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx-xx xxxx xxxxx rozhodnutí, xxxxxxx plátce xxxx xxxxxxx částky xxxxxxxxx. Xx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx mají xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

§290

(1) Xxxxx-xx v xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xx dobu 2 let xxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxx rozhodnutí srážkami xx xxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx i xxxxx, xxxxx-xx x xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx 3 let xxxx xxxxxxx x xxxxxx výši, xxx x xx xxxxx xxx srážky xxxxxxxxx. Xxxxx na xxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxx.

(2) Na xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx nařízený xxxxx rozhodnutí xxxxxxxx xx mzdy, xxxxxxxx xxxx srážky xxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx, že xxxxxxx vzhledem xx xxxxx xxxxxxx i xxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx dobrovolně.

Xxxxxxx xxxxxxxxxxx srážek

§291

(1) Xxxxxxxx částku vyplatí xxxxxx xxxx přímo xxxxxxxxxxx. Xx-xx xxxx xxx x provedených xxxxxx xxxxxxxxxx několik xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx soudu, který xx xxxxxxxx mezi xxxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxx je xxxxxxx xxxxxx sraženou xxxxxx xxxxx, jestliže xx xx xx xxxxxx xxxxxxxxx z oprávněných xxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxx xxx má xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xx si xxxxx xxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxx mzdy poté, xx xxx vyrozuměn x tom, xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx moci, xxxxxxx xxxxxxxx stanovenou xxxxxxx xxxxxxx ze xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx mají xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1.

§292

Jestliže plátce xxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx řádně x xxxx, xxxxxxx-xx xx x menším xxx stanoveném xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx-xx xxxxxx xxxxxxxxxxx bez xxxxxxx xx tom, kdy xx xxxx doručeno xxxxxxxxxx, že xxxxxxxx xxxxxx rozhodnutí nabylo xxxxxx moci xxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx plátci mzdy x xxxxx xxxxx xx vyplacení xxxxxx, xxxxx xxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

Změna plátce xxxx

§293

(1) Xxxxx-xx se xx xxxxxxxx výkonu rozhodnutí xxxxxx xxxx, xxxxxxxx xx nařízení xxxxxx xxxxxxxxxx srážkami xx xxxx i na xxxx povinného x xxxxxx plátce xxxx. Xxxx xxxxxx xxxx xxxx, xx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §294 odst. 3, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx nákladů xx sražených xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx zasláním.

(2) Xx xxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu xxxxxx správou xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxx xxxx obdržel xx xxxxxxxxxxx plátce xxxx podklady xxxxxxxx xxx výkon xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx, xxxxxxxxxx §294 xx xxxxxxxxx. Ustanovení §295 xx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx mzdy xxx xxxx, xxx xx xx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx, xx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx ze mzdy xxxxxxxxx x xxx xxxx xxxxxxxxxx; xxxxxxx-xx xx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxx dříve, xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx, xxx xx je xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §294 xxxx. 3. Pořadí, xxxxx získala pohledávka xxxxxxxxxxx xxxxx §280 xxxx. 3, xxxxxxx xx zachováno i x xxxxxx xxxxxx xxxx.

(4) Dochází-li ke xxxxx plátce xxxxx xxxxxxxx 2 x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxx, xxxxxxxx x xxxxx xxxx, nedosahuje-li mzda xxxx xxxxxxxxxxxxx částky, xxxxxxxxx xxxxxx xxxx.

(5) Xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx plátce xxxx podle xxxxxxxx 2 xxxxxxx na xxxx (xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx) povinného x xxxxxxxxxxx xxxxxx částku xx xxxx rozdílu xxxx tím, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxx, a nezabavitelnou xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxx je xxxxxxx xxxx skutečnosti novému xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx měsíce, xx xxxxxx dochází xx xxxxx plátce xxxx.

§294

(1) Xxx, xxx xxxxxxx zaměstnance do xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxx potvrzení vystavené xxx, u koho xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxx, xxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxx, xxxxxx xxxxxx x x xx xxxxxxxx. Xxxxxx potvrzení xx povinen xxxxx xxxxxxxxxxxxx vydat xxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxx xxxxxxx pracovat; xx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx (§299), x nichž xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx bylo xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx není uspokojena.

(2) Xxxxxx-xx xxx, x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx práce, xx xxx xxxxxxx xxxxx rozhodnutí xxxxxxxx x xxxx mzdy, xxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxx xxxx, u xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, ve xxxxxx xx xxxxxxxx o xxxxxxxx výkonu xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx, xxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx výkonu xxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx, xxx xxxxxx je pohledávka, xxx xxxxxx mají xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, x xxxx xx její xxxxxx; xxxxx xx, aby xxx dne, xxx xx xxxx usnesení xxxxx tohoto xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xx mzdy povinného xxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xx xx všechny xxxx povinnosti při xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx.

§295

(1) Přestal-li xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx mzdy, xxxx xx xxxxxxx do xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx ze xxxx. Xx xxxxxxx xxxxx xxxx povinný xxxxx xxxxxx oznámit, xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx plátce xxxx.

(2) Plátce xxxx xxxx xxxxxxx soudu xx xxxxxxx xxxxx, xx x xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx srážek, které xx mzdy povinného xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, a xxxxxx xxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx nařízen xxxxx rozhodnutí srážkami xx xxxx x xxxx xxxxxx xxxx xxxx pohledávky.

§296

(1) Nesplní-li některý xxxxxx mzdy xxxxxxxxx xxxxxxxx v §294 xxxx. 1 x 2 xxxx v §295 xxxx. 2, xxxx xx oprávněný xxxxxxx, aby xx xxxxxx xxxx vyplatil xxxxxx, xx které xx měl právo, xxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Za xxxxxxxxx xxxxxxxxxx uvedených v §294 x 295 xxxx soud uložit xxxxxxxxx x plátci xxxx pořádkovou xxxxxx (§53).

Xxxxxxx xxxxxx xxxx

§297

(1) Xxxxxx-xx xxxxxxx mzdu xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx.

(2) Xxxxxx xx xxxx xx každý xxxxxx mzdy povinen xxxxxxxx xxx xxx, xxx xx bylo xxxxxxxx xxxxxxxx výkonu xxxxxxxxxx.

(3) Nastupuje-li povinný xx xxxxx, xxxx xx xxxxxx opouštěl xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxx se obdobně xxxxxxxxxx §293, 294 x 296.

§298

(1) Xxxxxxxx-xx xxxx xxxxxxxxx srážek ze xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxx xxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx částky nemají xxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx nedosahoval u xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx uvedené části xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx mzdy povinen xxxxxxx to xxxxx. Xxxx xxx xxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx částky xx xxxxx xxxxxx mzdy xxxxxx. Xxxx může xxx určit, xxxxxxx xxxx-xx prováděny xxxxxx xxx jen xxx xxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx x xxx xxxxxxx x provádění xxxxxx zatím xxxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx-xx srážky několik xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx. Xxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx nepřevyšuje pohledávku xxxxxxxxxxx. Nepřevyšuje-li xx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx-xx xx, xxxxxxx xxxx xx sražené xxxxxx xxxxxxxxxxx jen tolik, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, a zbytek xxxxx xxxxxxxxx.

Srážky x xxxxxx xxxxxx

§299

(1) Xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx mzdy se xxxxxxx x na xxxxx rozhodnutí xxxxxxxx x xxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxx, ze xxxxxxxxxx xxxxx, z xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx činnosti xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx práce, x xxxxxx za xxxxxxxx xxxx služební pohotovost, x xxxxxx členů xxxxxxxxxxxxxx územních xxxxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxxx x z dávek xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx péče, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Srážky xx xxxx provádějí z xxxxxx, které povinnému xxxxxxxxx odměnu xx xxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx, xxxxx jsou

a) xxxxxxx xxxx nebo xxxxx,

x) xxxxxxxxxx 173),

x) peněžitá xxxxx x xxxxxxxxx 173),

x) xxxxxxx,

x) stipendia,

f) xxxxxxx v nezaměstnanosti x podpora xxx xxxxxxxxxxxxx,

x) odstupné, xxxxxxxxx xxxxxxx plnění xxxxxxxxxx x souvislosti xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx") 220),

x) xxxxxxxx plnění věrnostní xxxx stabilizační povahy xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x náhrada xx xxxxxx na výdělku xx xxxxxxxx dočasné xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) dávky xxxxxxxxxxx ze xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) výsluhový xxxxxxxxx vojáků z xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx platební neschopnosti xxxxxxxxxxxxxx 221).

(2) Xxx-xx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, která x důchodu platí xxxxxx nákladů xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx nákladů xx poskytování xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx se povinnému xxxxxxxx x příjmu xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x sociálních xxxxxxxx 222).

(3) Xxxx-xx xxxxxxx podmínky xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxx povinnému xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx zaopatřovací xxxxxxx xxxxxx, kterou povinný xxxxxxxx xx svým xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx potřebuje. Xxxx této xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxx o nařízení xxxxxx xxxxxxxxxx; x xxxxxx xxxxxx soud xxxxxx xxxxxxx.

(4) Z xxxxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx příjmu, xxxxxxxxxx xxxxx nebo odměny, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx výše xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 220). Xxxxxxxx-xx xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx na některý x příjmů xxxxxxxxx x odstavcích 1 xx 3 x xxxx, xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx výdělku, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx, xx xxxxxxx byla xxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx "xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx"), považují xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx platu xxxx xxxxxx po dobu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx se vztahují xxxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxx srážkami xx xxxx.

§300

§300 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 264/2006 Sb.

§301

(1) Xxxxx xx x xxxxxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx mzdy hovoří x xxxxxx xxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx též xx xxxxxxxxxx x fyzickou xxxxx, xxxx xxxxxx xx povinný nárok xx xxxxxxx x xxxxxx uvedených v §299.

(2) Xxxxx xxxx xxxxx veřejné xxxx, xxxx kterým xx xxxxxxx xxxxx na xxxxx xxxxxx sociální xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx, které xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxx podle §299 xxxx. 1 xxxx. x) až x) a x) xx x), xxxxxx xxxxx na paušálně xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx jim vznikly xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx z xxxxxx příjmů.

§302

(1) Xx-xx xxxxxxx xxxxx práva xx xxxx i xxxxx xx xxxx xxxxxx, xxxxxxx x §299, xxxxxxxxx se xxx, xxxxxx xxx x xxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxx po xxxxxxxx xxxxxx rozhodnutí xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxx v §299, vztahuje xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxx xxxxxx.

Hlava XXX.

Xxxxxxxxx pohledávky

Přikázání xxxxxxxxxx z xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx

§303

(1) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx x xxxxxxxxx ústavu xxx nařídit xxxxxxx xxxxxxxxxx povinného x xxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x tuzemsku, xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx.

(2) Výkon xxxxxxxxxx nelze xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx x peněžního xxxxxx, xxxxxx povinný xxxxx jako xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx podle xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx na svěřenského xxxxxxxx jako xxxxxxxxxx xxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxxxxx xxxxx"). To xxxxxxx, xx-xx povinný xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx nebo xxx-xx x xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx dluhy xxxx dluhy xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx nabytých xxxx xxxxxxxxxxx jmění.

§304

(1) X xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x účtu xxxx xxxxxxx peněžnímu xxxxxx, aby xx xxxxxxxx, kdy mu xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxx xxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx x xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx-xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx více xxxx xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxx, x xxxxx x nich bude xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxxxx x xxxxxxxx výkonu rozhodnutí xxxx dále xxxxx xxxxxxxxx, xxx soudu xx 15 xxx xx xxxxxxxx usnesení xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxx substituční xxxxx, x xxxxx xxx x takovou pohledávku, xxx xx právo x xx volně xxxxxxxx x xxx xxxx výkonem xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx dluhy související x xxxxxx xxxxxxx xxxx nabytých jako xxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxx tyto xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx vydanými nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx-xx xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx x účtu xxxxx xxxx substituční xxxxx, x nedoloží-li xxxxx xxxxxxxxxxx uvedené xx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx-xx tyto xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxx xxxxx rozhodnutí xxxxxxx.

(2) Xxxx xxxxxx xxxxxxxx x nařízení xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx. Povinnému xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, právo xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx s xxxx xxxxx xxxxxxxx, x xx xx xxxx vymáhané xxxxxxxxxx x jejího příslušenství; xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxx je xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx vedený x peněžního xxxxxx, xxxxx xxxxx xx xxxxxxx v xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

§304a

(1) Zákazy xxxxxxx x §304 xxxx. 1 x 3 xxxxxxx, jde-li o xxxxxxx prostředky, xxxxx xxxx xxxxxxxx určeny xxx xxxxxxx xxxx (xxxxx), xxxxxx xxxx (xxxxx) x dalších xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx za práci, xxxx zaměstnancům, xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x nařízení xxxxxx xxxxxxxxxx; xxxx (xxxxx), náhrady xxxx (xxxxx) x xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx, splatné x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx již x xxxxxxxxxx z xxxx xxxxx do xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x odstavci 1 xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx písemné xxxxxxxxxx, v xxxx xxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxx částku a xxxxx zaměstnanců x xxxxxxxx xxxx mzdy (xxxxx), xxxxxxx xxxx (xxxxx) xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx nahrazují xxxxxx xx xxxxx, xxx xxx xxxx xxx xxxxxxxxx; xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx oznámí xxxxx. Xxxxxxx xx povinen xxxxx vyplacení xxxx (xxxxx), náhrad xxxx (xxxxx) xxxx xxxxxx xxxxxx, která xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx, xxxx zaměstnancům xxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xx xxxx xxxxx.

§304x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 30/2000 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2001

§304x

(1) Xx-xx xxxxxxx xxxxxxxx osobou, zákazy xxxxxxx x §304 xxxx. 1 x 3 ani xxxxxx xxxxx §307 xxxx. 2 x xxxx. 3 xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx do xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx jednotlivce xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx upravujícího xxxx xxxxxxxxx minima. Xx-xx u jednoho xxxxxxxxx xxxxxx povinný xxxx xxxx, které xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx přikázáním xxxxxxxxxx x účtu x xxxxxxxxx xxxxxx, použije xx věta první xxxxx u xxxx x xxxx, xx xxxx xx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx odstavce 2 xxxxxxxx zůstatek, nedohodne-li xx xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxx jinak.

(2) Xxxxxxx prostředky xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx xxxxx vyplatí povinnému xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx jednoho xxxxxx x xxxxxx rozhodnutí, xxxx, xxx-xx výkon xxxxxxxxxx přikázáním xxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx k xxxxxxxx xxxx pohledávek, xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxx částečně překrývá xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x nařízení xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxx. X tom xxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Zřídí-li xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx §304c xxxx. 1, převede xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx prostředky xxxxx xxxxxxxx 1 povinnému xx xxxxx xxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxxx prostředků xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxx peněžní xxxxx soudu, xxxxx xxxxxxx výkon xxxxxxxxxx.

(4) Xx-xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §262a xxxx. 4, xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x §304 xxxx. 1 x 3 xxx xxxxxx podle §307 xxxx. 1 x 2 xx xxxxxx xx výši xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xx xxxx x xxxxxxxx, x němž bylo xxxxxxxxx ústavu doručeno xxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xx-xx xxxxxx podle xxxx xxxxx nižší xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xx zákazy xxxxxxx v §304 xxxx. 1 x 3 ani postup xxxxx §307 odst. 1 x 2 xx xxxxxx ve xxxx xxxxx odstavce 1 xxxx xxxxx. Xxxxxxx prostředky podle xxxx xxxxx xxxx xxxx druhé xxxxxxx xxxxxxx xxxxx manželovi xxxxxxxxx xx jeho xxxxxx; odstavec 2 xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx. X xxx musí xxx xxxxxx xxxxxxxxx při xxxxxxxx výkonu xxxxxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxx životního xxxxxx xxxxxxxxxxx se xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x okamžiku doručení xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx peněžnímu xxxxxx. Byl-li xxxxx xxxxxxxxxx přikázáním pohledávky x xxxxx xxxx xxxxxxx k xxxxxxxx xxxx pohledávek, v xxxxxxx podle odstavce 2 xxxx xxxxx xx výše životního xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx předpisu xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxx rozhodnutí xxxxxxxxx xxxxxx.

§304x

(1) Xxxxxxx ústav, xxxxxxx soud doručil xxxxxxxx o nařízení xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x účtu xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, je xxxxxxx xxxx, xx xx xxxx doručeno xxxxxxxx xxxxx §304d xxxx. 3, s xxxxxxxx xx jeho xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx odstavců 2 xx 6, §304d xxxx. 4 a §304e xxxx. 1 x 2 (xxxx xxx "chráněný xxxx") x xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx do 5 xxxxxxxxxx dnů od xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx jedinečným způsobem xxx, xxx xxxx xxxxxx, xx xxx x xxxxxxxx účet. Xxxxxxxx žádosti je xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, že x xxxx prospěch xxxx x den xxxxxx žádosti xxxxx xxxxx chráněný xxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx účtu. Xxxxx peněžní xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxx, xx který xx xxxxx výkon xxxxxxxxxx xxxxx povinnému; podmínky xxxxxx účtu, xx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, se xxxxx xxxxx v xxxxxxxxxx xx tom, zda xx či xxxx xx xxx veden xxxxx rozhodnutí. Zřízení xxxxxxxxxx xxxx oznámí xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx rozhodnutí xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx z účtu xxxxxxxx v okamžiku xxxxxxx chráněného xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx kterého xxxx na chráněný xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx-xx peněžní xxxxx, xx je xx prospěch xxxxxxxxx xxxxx i xxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxx xx 7 xxx xx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx skutečnost xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x chráněného xxxx xxxxx rozhodnutí xxxxxxxxxx pohledávky z xxxx u xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx zřízení xxxxxxxxxx xxxx xx xxx, xxx nastaly xxxxxxxxxxx podle §304e xxxx. 2 xxxx xxxxx nebo xxxxx, xx xxxx, xx xxxxx xx xxxxx xxxxx rozhodnutí xxxxx xxxxxxxxx, x účtu xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx §304d xxxx. 3, xx nařízení xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx, který xxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xx chráněný xxxx peněžní prostředky, xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx účet, xx který xx xxxxx výkon xxxxxxxxxx xxxxx povinnému, z xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx mzdy, xxxxxx xxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx dítěte podle §317 xxxx. 1 xxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxx §304d xxxx. 3, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx, x xxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx povinného, xx xxxxx xx xxxxx xxxxx rozhodnutí xxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xx-xx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx rozhodnutí xx více účtů xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxx, ze kterého xxxxx xx prospěch xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx prostředky. Xxx-xx xxxx, xx kterého xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxx, xxxxxx, xxxx xx xxx přestal xxx veden výkon xxxxxxxxxx, xxxx povinný xx xxxxx peněžního xxxxxx xx 14 xxx od xxxxxxxx xxxx výzvy další xxxx vedený x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xx xxxxx xxxx veden xxxxx xxxxxxxxxx, z xxxx xxxxx převáděny xxxxxxx prostředky xx xxxxxxxx xxxx; xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx soudu, který xx bez zbytečného xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx mzdy, xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx dlužníku dítěte xxxxx §317 xxxx. 1, xxxxx xxxx xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxx §304d xxxx. 3. Xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxx příjmu xxxx xxxxxxx dítěte xxxxx §317 odst. 1 xxxxxxx peněžní xxxxxxxxxx xxxxx §304d xxxx. 2 xx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx věty xxxxx ode dne xxxxxxxxxxxxx xx xxx, xxx mu xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxx určeného xxxxx xxxx druhé xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx soudům, xxxxx xxxxxxxx výkon xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pohledávky x xxxxxxxx účtu ke xxx xxxxxx xxxx.

(5) Xxxxxxx ústav xxxxxxx xx chráněný xxxx xxxxx peněžní xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3, xxxxxxx prostředky xxxxx §304b xxxx. 2 xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx něž xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx nárok x xxxxxxxxxxx s chráněným xxxxx. Xxxxxxx ústav xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx pohledávce xxxxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxx.

(6) Xxxxxxx ústav xxxxxx smlouvu o xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxx závazek z xxxx xxxxxxx vypovědět xxxx od této xxxxxxx odstoupit, xxxxxxxx xx xxxxxxxxx smlouvy xxxxxxx xxxxxxxxxx zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

§304x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 38/2021 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.7.2021

§304x

(1) Dlužník xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx podle §317 xxxx. 1 xx 3, §318 xxxx 319, xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx §299 xx xxxxxxxx xxxxxx vystaví xxxxx xxxx povinnému xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx potvrzení x čísle xxxx, x xxxx jsou xxxx pohledávky, xxxx xxxx jiné xxxxxx xxxxxxxxx. Je-li xxxxxxxx xxxxx, x xxxxxx xxxxx má dlužník xxxxxx xxxxx §317 xxxx. 1 xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §317 xxxx. 1 i xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §317 xxxx. 1 (xxxx xxx "xxxxxxx z výživného"). X xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx účtu xxxxxxxxx, na xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx, x datum vystavení xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx mzdy, xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový přístup. Xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx mzdy, xxxxxx jiného příjmu xxxx xxxxxxxx z xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx na žádost xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx z xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx x chráněného příjmu") xxxxxxx ode xxx xxxxxxxxx potvrzení xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx xx xxx, xxx xx bylo xxxxxxxx xxxxxxxxx podle §304e xxxx. 2 xxxx xxxxxxxx, x xxxx, xxxxx číslo bylo xxxxxxx v xxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx číslo xx xxxxxxx x potvrzení, xxxxx pohledávky, xxxx xxxx jiné xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1. X xxx xxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxx.

(3) Xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx ústavu číslo xxxx, x xxxxx xxxx pohledávky xxxx xxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxxxxx, a xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx který xx veden xxxxx xxxxxxxxxx proti xxxxxxxxx x xx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx příjmy xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx zašle xxxx xxxxxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1.

(4) Xx-xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pohledávky z xxxxx účtu xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, vztahuje xx §304c odst. 2 xx 5 xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxx xxxx k xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x xx xxxxx výkony xxxxxxxxxx, xxxx-xx usnesení o xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, než xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §304e xxxx. 2.

§304x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 38/2021 Xx. x xxxxxxxxx od 1.7.2021

§304x

(1) Povinný xxxx xxx xxxxx jeden xxxxxxxx xxxx. Xxxxx-xx x řízení najevo, xx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx více xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxx, xxxxx z xxxxxx účtů xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxx rozhodnout o xxx, xx xxxx xxxx xxxxxxxx, vyjde-li xxxxxx, xx povinný xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx peněžnímu xxxxxx x xxxxxxxxxx podle §304c xxxx. 1 xxxx druhé xxxx xxxxx xxxxxxx nepravdivé xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx příjmu x xxxxxxx xxxxx §304d xxxx. 1. Xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx ústavům, x xxxxx byly zřízeny xxxxxxxx účty. Peněžním xxxxxxx usnesení xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xx smlouvy x xxxxxxxxx účtu xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx dni, v xxxx bylo xxxxxxxxx xxxxxx doručeno xxxxxxxx xxxxx xxxx druhé, xxxxx-xx x xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxxxx-xx xx xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xx xx účet, xxxxx xxx zřízen xxxx xxxxxxxx, xxx dne xxxxxxxxxxxxx po xxx, x xxxx xxx xxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx peněžní xxxxxxxxxx na chráněný xxxx, xxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxx xxx veden xxxxx xxxxxxxxxx, §304c, 304d x odstavce 1 x 3; xxxxxxx xxxxx x povinný xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx. Xx-xx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx výkon rozhodnutí xx xxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxx xx xxxxxxx obdobně xxx xxx xxxxxxxxxxxxx xx marném xxxxxxxx 14xxxxx xxxxx xxxxx §304c odst. 4, x xxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx u xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx ústav xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxx, xx se na xxxx, xxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx §304c, 304d x odstavce 1 x 3 xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx smlouvy x xxxxxxxxx účtu; xxxxxxx xxxx potvrzení xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxx-xx dlužník x chráněného příjmu xxxxxxxxx xxxxx §304d xxxx. 2, xxxx xx xxxxxxxxx domáhat, xxx xx dlužník x xxxxxxxxxx příjmu xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xx měl xxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx povinnost xxxxxx. X tom musí xxx xxxxxxx z xxxxxxxxxx příjmu xx xxxxxxxxx podle §304d xxxx. 1 xxxxxx.

(4) X xxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx poučí xxxxxxxxx xxxxx §304c, 304d x xxxxxxxx 1 xx 3.

§304x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 38/2021 Sb. s xxxxxxxxx xx 1.7.2021

§305

X tom, xx xxxxxxxx o nařízení xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx, soud xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx ústav; xxxxxxxxx xxxxxx vyrozumění xxxxxx xx vlastních xxxxx.

§306

(1) Xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx příslušenství xx pohledávku povinného x xxxx ve xxxx, v xxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx, x němž xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx výkonu xxxxxxxxxx, xxxxx x xx xxxxxxxxxx x xxxx, xxxxx xxxxxxx xxx, xx xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, nejpozději xxxx xx xxxxx měsíců xxx xxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §305; xxxxxxxxx peněžního xxxxxx provést xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxx 94) x xxxxxxxxxx §304a xxx xxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxx rozhodnutí xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx z xxxx xxxxxxx povinného x xxxxxxxxx ústavu se xxxxxxxx pouze xx xxxxxxxxxx manžela povinného x účtu ve xxxx, x xxxx xxxx xx účtu xxxxxxx prostředky x xxxxxxxx, v xxxx xxxx xxxxxxxxx ústavu xxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxx xx xxxxxxxx 1 xxxxxxx obdobně. Xx xxxxxx rozhodnutí xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx povinného x xxxxxxxxx ústavu xx §307 xxxx. 3 nepoužije.

(3) Xxxxxxxxxx (§307, 308, §309a xxxx. 1 x 3) xxxxx rozhodnutí xxxxxx.

§307

(1) Výkon rozhodnutí xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx z xxxx a jejím xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxx-xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxx výkon xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x usnesení x xxxxxxxx výkonu xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxx, xxxxx následuje xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §305; xxxx-xx xxxx pohledávka xxxxxxxxx x xxxx ještě xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxx výkon rozhodnutí xx xxx, xxxxx xxxxxxxxx po xxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx rozhodnutí xx provede x xxxxx, postačuje-li xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x účtu xxx k částečnému xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Nebyla-li xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx peněžní xxxxx výkon xxxxxxxxxx xxxx ve dni xxxxxxxxxxxx po dni, x němž xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x takové xxxx, xxxxx je xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx oprávněného. Xxxxxxx-xx x xxxx xx xxxxx měsíců xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §305, xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx dodatečně xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx ohledně xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §304b xxxx. 1 xxxx xxxxx xxxxxx ve xxx, xxxxx následuje xx xxxxxxxx uvedené xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx. Pohledávku x xxxx peněžní xxxxx odepíše a xxxxxxxxxxx ji vyplatí x xxxxx, nepostačuje-li x xxxx plnému xxxxxxxxxx.

(4) Odepsanou pohledávku x účtu xxxxxxxxx xx peněžní xxxxx xxxxxxx oprávněnému vyplatit, x když má xxxx němu peněžitou xxxxxxxxxx, xxxxxx by xxxxx xxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx výkonu rozhodnutí xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx vyplaceného xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx vůči xxxxxxxxx.

§308

(1) Xxxxxx-xx soud xxxxxx xxxxxx rozhodnutí (§266) x bylo-li xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx provedením xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxx xxxxxx.

(2) Zastaví-li xxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx moci xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx peněžního xxxxxx podle §304 xxxx. 1 x xxxxxx xxxxxx rozhodnutí xxxxxxx x §304 xxxx. 3, §306 x 307; byl-li xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, platí xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx z xxxx. X xxx, xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx (xxxxxxxxx zastavení) xxxxxx rozhodnutí xxxxxx xxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx vyrozumí.

§309

(1) Xxx-xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, uspokojují xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx pořadí.

(2) Xxxxxx pohledávek, xxx xxx xxx nařízen xxxxx xxxxxxxxxx, se xxxx xxxx, xxx xxxx peněžnímu xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx; xxxx-xx mu xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x nařízení výkonu xxxxxxxxxx pro několik xxxxxxxxxx, xxxx tyto xxxxxxxxxx stejné xxxxxx. Xxxxxxx-xx xxxxxxxxxx z xxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxx všech xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx stejným xxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx; xxxxxxxxxx §316 xxxx. 2 x 3 xx xxxxx xxxxxxx.

(3) Xxx-xx xxxxx xxxxxxxxxx přikázáním xxxxxxxxxx x téhož účtu xxxxxxx xxxxxxxxx nařízen x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx zákazy xxxxxxx x §304 odst. 1 a 3 xx výše uvedené x §304b xxxx. 4 x xxxxxxxx xxxxxxxx prvního usnesení x nařízení xxxxxx xxxxxxxxxx peněžnímu xxxxxx.

§309a

(1) Byla-li xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu xxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxx povinného ve xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxx-xx xxxx xxxxx dřívější xxxxxx xxx xxxxxxxxxx, pro xxx xxx xxxxxxx xxxxx rozhodnutí, lze xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx právy xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxx xxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx zanikla, xxxx by xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx z xxxx xx jejich xxxxxxx xxxxx xxxxxxx. X xxxxxxx případě xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §307 xxxx. 2 x 3, xxxxxxxxx x xxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx, xx xx o xxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxx-xx xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 pozdější xxxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxx xxx byl xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx výkonu xxxxxxxxxx xx x xxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxx-xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxx xxxx pohledávka, xxx niž byl xxxxxxx výkon xxxxxxxxxx, x xxxxxxx-xx těmito xxxxx nedotčená xxxx xxxxxxxxxx z účtu, xx xxx se xxxxxxxx nařízení xxxxxx xxxxxxxxxx (§306 xxxx. 1), k plnému xxxxxxxxxx vymáhané pohledávky, xxxxxx xx vymáhaná xxxxxxxxxx, popřípadě její xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx; xxxxxxxxxx §316 odst. 2 x 3 xx xxxxx obdobně. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §307 xxxx. 3.

(4) Xxx pořadí xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxxxx den xxxxxx xxxxxx.

§310

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx k xxxxxx než xxxxxxxxxxx xxxxx nejsou xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x přikázání xxxxxxxxxx z xxxx x peněžního xxxxxx.

§311

Nepostupuje-li xxxxxxx ústav xxx, xxx xx xx ukládají xxxxxxxxxx §304 xxxx. 1 x 307309a, může se xxxxxxxxx domáhat, a xx x xxxxx, xxxx xx xx xxxx xxxxxxxxx není xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx ústav xxxxxxxx částku, xx xxxxxx by měl xxxxx, xxxxx peněžní xxxxx postupoval správně.

§311x

Xx-xx xxxx x xxxxxxxxx ústavu xxxxxx xxx xxxx osob, xxxxxxx xx §303 xx 311 na xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx účtu xxxxxxx povinnému xxxxxxx.

§311x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 293/2013 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2014

Xxxxxxxxx jiných xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

§312

(1) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx peněžité xxxxxxxxxx povinného než xxxxxxxxxx x účtu x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x §299 xxx xxxxxxx x x xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx, jakož i x xxxxxxx, že xxxxxxxxx budou dílčí xxxxxxxxxx z téhož xxxxxxxx důvodu x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxx postupuje podle xxxxxxxx 1 x x xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxxx ze xxxxxxx, jehož je xxxxxxx xxxxxxxxxx, je xxxxxxxxx nebo xxxxxx xx dosažení xxxx xxxx xxxx xxx xxxx. Xx-xx xx xxxxxx, xxxx xx xxxxxx xxxx usnesení x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx prohlášení xxxx xxxxxxxxx x výpovědi xxxxxx xxxxxxx nebo x xxxxxxx o xxxxxx. Souhlas xxxxx xxxxx, je-li jím xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx potřebná x xxxxxxxxx práva, xxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx oprávněný.

(3) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx péče, xxxxx xxxxxx vyplaceny xxxxxxxxxxx, nelze xxxxxxx xxxxxxxxxx pohledávky.

(4) Výkon xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx oprávněného x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxx xxx xxx xxxxxxx.

§313

(1) X xxxxxxxx xxxxxx rozhodnutí zakáže xxxx xxxxxxxxx, xxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx, xxx xxxxx xx 15 xxx od xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, zda xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxx jde o xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xx xxxxx x xx volně xxxxxxxx x xxx xxxx xxxxxxx rozhodnutí vymáhány xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx související x xxxxxx xxxxxxx věcí xxxxxxxx jako xxxxxxxxxxx xxxxx, x doložil xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx-xx xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx jmění, x xxxxxxxx-xx další xxxxxxxxxxx, xxxxx mají být xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx-xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, soud xxxxx xxxxxxxxxx zastaví. Dlužníkovi xxxxxxxxx soud xxxxxx, xxx xx okamžiku, xxx mu xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, povinnému jeho xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxx x ní xxxxx xxxxxxxx.

(2) Soud xxxxxx usnesení o xxxxxxxx výkonu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx povinného. Dlužníkovi xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx nesmí xxx xxxxxxxx dříve než xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxx právo na xxxxxxxxxx okamžikem, xxx xxxx dlužníkovi xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxx výkonu rozhodnutí.

§314

Xxxxxxx nabude xxxxxxxx x nařízení výkonu xxxxxxxxxx právní xxxx, xxxxxxxx x xxx xxxx oprávněného x xxxxxxxx xxxxxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx vlastních xxxxx.

§314x

(1) Xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx oprávněnému xxxxxxxxxx x xxxxxxx, x jakém byla xxxxxxxxx výkonu xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxx vyplatí xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxx, který xxxxxxxxx xx doručení xxxxxxxxxx xxxxx §314; xxxx-xx xxxxxxxxxx povinného x xxxxx den xxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx oprávněnému, xxxxxxx xx stane splatnou.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx povinného x rozsahu xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx povinnému.

§314a xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 30/2000 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2001

§314x

(1) Je-li xx xxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §314a xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x dražbě. Xxxxxx xxxxxxxxx obdobně xxxxx §328b, §329 xxxx. 1 xx 6 x §329a330a.

(2) Xxxxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx řádně x xxxx, přejdou xx vydražitele xxxxxxx xxxxx a povinnosti x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, x xx s xxxxxxxx xxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx x dražbě xxxxxx xxxx dlužníkovi xxxxxxxxx. Jestliže xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx jiným xxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx poskytla, xx-xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx známa.

§314c

(1) Byla-li pohledávka xxxxxxxxx zastavena podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 154) xxxx xxxxxxxxx x zajištění dluhu xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxx-xx tato xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx, pro xxx xxx xxxxxxx výkon xxxxxxxxxx, xxx výkon xxxxxxxxxx xxxxx dotčené xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxx, provést jen xxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxx by xxxxxxxxxx xxxx zcela xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx pohledávku (xxxx xxxx) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx poté, xx xx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxxxx §314a odst. 2 xxx xxxx xxxxxxx.

(2) Xxxx-xx práva xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxxxx xxx pohledávka, xxx xxx xxx nařízen xxxxx rozhodnutí, xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx k xxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxx-xx práva xxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, pro xxx xxx nařízen xxxxx xxxxxxxxxx, a xxxxxxx-xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx (§312 xxxx. 3), k xxxxxx xxxxxxxxxx vymáhané xxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx pohledávka, xxxxxxxxx xxxx neuhrazená xxxx, xxxxxxx.

(4) Pro pořadí xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxxxx den xxxxxx xxxxxx.

§315

(1) Nevyplatí-li dlužník xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §314a xxxx. 2, xxxxxxxxx xxxxx §314c odst. 1 x 3, xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx vlastním xxxxxx xxxxx návrh xx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx podle xxxxx třetí, popřípadě x řízení xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Nesmí xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxx povinného xxxx, xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx xx x takovém xxxxxxx také nemůže xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx má xxxx oprávněnému.

(2) Xxxxxxxxx-xx xxxxxxxxx včas u xxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx pohledávku xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx neoznámí-li xxxxxxxxx, xx xx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xx škodu, xxxxx xx mu tím xxxxxxxxx xxxxxxx.

§316

(1) Byl-li xxxxx xxxxxxxxxx nařízen pro xxxxxxx pohledávek, uspokojí xx jednotlivé xxxxxxxxxx x xxx xxxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxxx výkonu rozhodnutí xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx-xx xx téhož xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx rozhodnutí xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxx x pohledávky povinného xxxxx uspokojeny, xxxxxxxx xxxxxxx povinného xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xx-xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, může dlužník xxxxxxxxx xxxxxxxx sraženou xxxxxx soudu. Dlužník xxxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxx sraženou částku xxxxx, jestliže xx xx na xxxxxx xxxxxxxxx x oprávněných xxxxxx xxxx. Xxxx xxxxxxxxxx částku xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx své xxxxxxxxxx vůči xxxxxxxxx xx do xxxx xxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx

§317

(1) Výkonu rozhodnutí xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx náhrady, xxxxxx xxxxx pojistné xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx-xx xxx xxxxxxx xxxxxxx x novému xxxxxxxxxx xxxx k xxxxxx budovy, a xxxxxxx xx dítě. Xx xxxx xxxxx xxxx xxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx dítě xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx podpoře.

(2) Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxx x poskytování dávek xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, příspěvek na xxxx, zaopatřovací xxxxxxxxx, xxxxx pomoci x xxxxxx xxxxx, náhradní xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxx, x dávek státní xxxxxxxx xxxxxxx příspěvek xx xxxxxxx , xxxxxxxxx x důchodu xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx k xxxxxxx x zvláštní xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx upravujícího xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx za xxxxx x xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx x některých pozůstalých xx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx dávky xxxxxx sociální xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx. Xx xxxxxxx, xx-xx povinný xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx jde-li x xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx dluhy xxxx xxxxx související x xxxxxx správou věcí xxxxxxxx jako substituční xxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx vliv xx xxxxx práv x xxxxxxx povinností xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x finančním xxxxxxxxx xx podmínek stanovených xxxxxxx upravujícím xxxxxxxx xxxxxxxxx 213) xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, jestliže xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx rozhodnutí. Xx platí i x xxxxxxx, že xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x den xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx, co xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, ledaže xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx skutečnosti xxxxx xxxx xxxxx xxx x xxxx.

§318

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx jsou podnikateli, xxxxxxx při xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx; xx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §279 xxxx. 2, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx. Xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx §280 xxxx. 2 x 3.

§319

(1) Xxxxxxxxxx autorské xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, je-li xxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxx; xx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §279 xxxx. 2, podléhají xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx pětinami. Xxx xxxxxx úhrady xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxx xxxxxxxxx ustanovení §280 xxxx. 2 x 3.

(2) Xxxxx xx xxxxxxxx vyplácena xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx ochranné xxxxxxxxxx, xxxxx xxx xx xxxxx x povinnosti xxxxxxxx povinného. Xxxxxxxx xxxxxx rozhodnutí se xxxxxxxx xxx xx xxxxxx, xxxxx již xxxx xx prospěch xxxxxx u ochranné xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxx, xxxxx u xx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx umělců x x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx vlastnictví.

Xxxxxxxxx jiných xxxxxxxxxxx xxxx

§320

(1) Xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxx, peněžité pohledávky xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x §299, jde-li x právo, které xx majetkovou xxxxxxx x xxxxx není xxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx práv xx nepoužije, xx-xx xxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx papírem xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxx jsou-li xxxxx xxxxxxxxxx podílet se xx xxxxxx obchodní xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx papírem.

(2) Xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx ustanovení §312 xxxx. 3, §313 xx 316 a 317 xxxx. 3, xxxx-xx xxxxxxxxx jinak. X určení xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx-xx xxxx xxxxx xx smlouvy, xx jejímž základě xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(3) Spočívá-li xxxxx xxxxxxxxx ve vydání xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx se xxxx xxxx xxxx xxxxx; xxxxxx a xxxxxx věcí xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x §315 xxxx. 1 xxxxxxxxxxx. Xxxx xxx xxxxxxxxx obdobně xxxxx xxxxxxxxxx §326b x §328 xx 334a.

§320x

Xxxxxxxxx účasti povinného xx veřejné xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxx-xx nařízením xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx pohledávku xxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxx-xx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx rozhodnutí pohledávku x xxxxx xx xxxxxxxxxx.

(3) Xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 a 2 xx použijí obdobně xxxxxxxxxx §312 xxxx. 3, §313316 x §317 xxxx. 3.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 se xxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxx povinného x xxxxxxxxxx společnosti, je-li xxxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx účasti povinného xx společnosti x xxxxxxx omezeným, x xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx x komanditní xxxxxxxxxxx

§320xx

(1) X nařízení xxxxxx xxxxxxxxxx soud xxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx s xxxxxxx omezeným xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx (xxxx jen "xxxxx") xxxx xx xxxxxxxxx x

x) xxxxxxxxxxx orgánu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, společnosti x xxxxxxx omezeným xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xx-xx xx potřeba.

(2) V xxxxxxxx x nařízení xxxxxx rozhodnutí xxxx xxxx xxxxx povinnému, xxx soudu xx 15 dnů xx xxxxxxxx usnesení xxxxxxx, xxx xxxxx xxxxx xxxx substituční xxxxx, x xxxxx xxx x xxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxx x xxx volně xxxxxxxx a zda xxxx xxxxxxx rozhodnutí xxxxxxxx zůstavitelovy xxxxx xxxx dluhy xxxxxxxxxxx x xxxxxx správou xxxx nabytých xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxx tyto xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx notáře. Doloží-li xxxxxxx, xx xxxxx xxxxx jako xxxxxxxxxxx xxxxx, a nedoloží-li xxxxx skutečnosti uvedené xx xxxx první xxxx xxxxxxxx-xx tyto xxxxxxxxxxx najevo xxxxx, xxxx xxxxx rozhodnutí xxxxxxx.

(3) Komanditní xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x ručením xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx rukou.

§320ab

(1) Xx-xx podíl xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx po xxxxxx xxxx usnesení x xxxxxxxx xxxxxx rozhodnutí x xxxxxx. Soud xxxxxx xxxxxxxxx přiměřeně xxxxx §322 xxxx. 5, §328b xx 330a. Je-li x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx užívat xxx, xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx podle §320aa soud xxxxxxxxx xxxxx §336 xx 337h; xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx. Je-li x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx užívat byt x k uzavření xxxxxxx smlouvy x xxxxxx xxxxxxxx je xxxxx xxxxxx jednání xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx.

(2) X xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx soud xxxxxx; xx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx povinny xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx ceny xxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo družstvu. Xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx zbytečného xxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxx družstva, že xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx vyhláška x xx tato xxxxxxxx xxxxxxxx xx k xxxxxxxxxx v sídle xxxxxxxxxxx nebo družstva. Xxxxxxxxxx x ručením xxxxxxxx xxxxxxxxx společníky xxxxxxxx stanoveným xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx družstva, x xxxx se nachází xxx, x xxxxx xx povinný xxxxxxx xxxxx související x xxxxxxx, který je xxxxxxxxx výkonu rozhodnutí. Xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx společníkovi nebo xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx x nebezpečí xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx. Xxxxxxxx příklepu xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx-xx se xxxxxx xxxx společník nebo xxxx xxxxxxxx x xxxxx-xx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nejvyšší xxxxxx, xxxxx xx xx xxxxxxx.

(5) X xxxxxx xxx xxxxxx x xxxxx, který xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx xxxx být příklep xxxxxx jen xxxx, xxx před xxxxxxx xxxxxxx, že splňuje xxxxxxxxx stanovené xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx.

(6) Účinky xxxxxxx xxxxxxxx stanoví zvláštní xxxxxx předpis. Xxxxxxx xxxxxxxx se oznámí xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(7) Nepodaří-li xx xxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x xxx xxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx komanditní xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx s xxxxxxx omezeným xxxx xxxxxxxx.

(8) Xxxxxxxx-xx se xxxxxx xxxxx ani x opakované dražbě xxxx xxxx-xx xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx pohledávku x xxxxx xx xxxxxxxxxx. Xxxxx povinného xx xxxxxxxxxxx s ručením xxxxxxxx x v xxxxxxxx x účast xxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx společnosti x xxxxxxx omezeným, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Na xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xx vypořádací xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx §312 xxxx. 3, §313316 x §317 xxxx. 3.

Hlava XX.

Xxxxxx nemovité xxxx

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx

§320x

(1) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx věci může xxx nařízen, jen xxxx xxxxxxxxx označí xxxxxxxxx věc xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xx správou xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx souboru xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx s příslušenstvím, x xxxxxxxx doloží, xx nemovitá xxx xxxx jejich soubor xx majetkem xxxxxxxxx. X tom, xx xxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx výkonu xxxxxxxxxx xxxxxxx nemovité xxxx, soud xxxxxxxx xxxxxxxxxxx úřad, x xxxxx xxxxxx se xxxxxxxx věc xxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx nařízení výkonu xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxx soud xxxxxxxxxx rozhodl x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx za xxxxxxxxxxx x xxxxxx, x xx ode xxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxx x nepříslušného xxxxx, xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx příslušnému soudu; x xxxxxxx xxxxxxx xx návrh považuje xx přistoupení x xxxxxx ode dne, xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx. Další xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx, x xxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxxxx.

§320x

Xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxx.

§320d

(1) V usnesení x xxxxxxxx výkonu xxxxxxxxxx soud xxxxxxxxx, x xxxx-xx xx xxxxxxxx xxxxxx rozhodnutí xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx jmění xxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxx, xxx po xxxxxxxx usnesení xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx,

x) xxxxxx, xxx přijímal užitky xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx věci,

c) xxxxxxx, aby xx 15 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxx x kdo xxxxxxxxx věc xxxxx, xxx x kdo xx xxxxxxxx xxxxxxx xx pachtovní xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxx zatížena věcným xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x komu takové xxxxx xxxxxx, xxx-xx x práva nezapsaná x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx, xxx do 15 dnů xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxx x kým xxxx zajištěny dodávky xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxx, kým x x xxxxx xxxxxxx xx nemovitá věc xxxxxxxxx,

x) přikáže, xxx xx 15 dnů xx xxxxxxxx usnesení xxxxxx, zda xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx spory či xxxx xxxxxx, x

x) xxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx týkajících xx xxxxxxxx xxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx všech prostor.

(2) Xxxxx podle odstavce 1 písm. c), xxxxx xxxx xxxxxxx xx katastru xxxxxxxxxxx, xxxx zjistí x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xx-xx to xxxxx, xxx prostřednictvím xxxxxxxxx xxxxxxxx.

§320e

Usnesení x nařízení xxxxxx xxxxxxxxxx doručí xxxx oprávněnému, xxx, xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx jako xxxxx xxxxxxxxx, povinnému, manželu xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx úřadu, x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx věc, xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxxx xxxx

§320x

(1) Xxxxxx nemovité xxxx xxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxxx xxxxx může xx xxxxxxx xxxxxxxx soudce xxxxxxx vykonavatel nebo xxxx xxxxxxxxxxx soudu. Xxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx §338i xx 338l xxxxx xxxxxxx. Xxx xxxxxxxxx výkonu xxxxxxxxxx xx §338zo odst. 4 xxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx návrhu xx xxxxxxxx správního xx xxxxxxxx xxxxxx týkajícího xx xxxxxxxx věci x úkony xxxxxxxxxxxx x takovém xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx soud. Xxxxxx xxxxxxx související x xxxxxxxxx xxxx provádí xxxxxxx xxxxxxxxx soud.

(3) Xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, aby xxxxxxxx xxx byla xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, aby xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxxx xxxx skládal xx xxx určený účet, x xxxxxx xx, xxx je xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx dluhu.

(5) Xxxxx xxxx užitky x nemovité xxxx, xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx, xx odevzdají xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx x jejich xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx §328b330a.

§320g

(1) Xxxxxxxx správy xxxxxxxx věci xxxx xxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx smlouvy xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx. Soud však xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx zákonem, touto xxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxx s nájemcem xx xxxxxxxxx x xxxxxxx jiné xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Soud xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx ukončit a xxxxxxx nové xxxxxxx, xxxxxxx jsou zajištěny xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x užíváním x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx podmínek xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx nemovité xxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxx či zrušení xxxxxx xxxxxx, na xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx užívána, xx podmínek xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zákonem, xxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxx x účastníky xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

§320x

(1) Xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xx xx xxxxxxxx výdajů xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx:

x) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx vzniklé xxxxx,

x) odměna správce x xxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) plnění, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx a xx xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxx na xxxxxxxxx a xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxx řízení xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx,

x) xxx x xxxxxxxxxx xxxx xx dobu, xx xxxxxx trvá xxxxxx xxxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx správy xxxxxxxxx soud oprávněnému xxxxx 3 měsíce, xxxxxxxxxx-xx xx xx xxxxx xxxxx.

§320i

Jiné výkony rozhodnutí

(1) Xxxxxxxx výkonu xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx tomu, xxx xxxxxxx xxxxxxxx věci xxx nařízen výkon xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx věci xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx o xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podání, xxxxxxxx xxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx výkonu rozhodnutí xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx, aby xxx nařízen a xxxxxxxx xxxxx rozhodnutí xxxxxxxxxx xxxx peněžité xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx příjem xxxxxx xxxxxxxx xxxx. Xxx xxxxxxxx výkony xxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx x xxxxxx výkonů xxxx x xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx. Pro xxxxxx je rozhodující xxx, kdy xxxxx xxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx z xxxxxx výkonů xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx předat xxxxx.

§320j

Správa xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx věci

(1) Xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx podílu xx xxxxxxxx xxxx xx užijí ustanovení x xxxxxx rozhodnutí xxxxxxx xxxxxxxx věci. Xxxxx xxxxxxxxxx správou xxxxxxxx xxxx, k xxxxxxx xxxxxxx slouží xxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx x xx podíl xx xxxx věci x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx pouze xx xxxxx xx nemovité xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx.

(2) Usnesení o xxxxxxxx výkonu xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx podílu xx xxxxxxxx xxxx xx doručuje x xxxxxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx, které xxxx získal xxxxxxx xxxxxxxx věci, se xx odečtení xxxxxx xxxxxxx xxxxx výše xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, z xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx vyplatí xxxxxxx řízení a xxxxxxxxx xxxx příjmů xx odevzdá xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx jeho xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Navrhnou-li xx soudu xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx věci.

Hlava V.

Prodej xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxx

Xxxx xxxxxxxxxxxxx výkonu xxxxxxxxxx

§321

Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxx je xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, nebo xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů xxxxxx rozhodnutí xxxxxxxxxxx.

§322

(1) X věcí, xxxxx jsou xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xx společném xxxxx xxxxxxxxx x jeho xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxx xxxxx rozhodnutí xxxx, které povinný xxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx hmotných xxxxxx xxxxx x xxx xxxxxx nebo x xxxxxx svých xxxxxxxxxx xxxxx, jakož x xxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxx xx xxx x rozporu x xxxxxxx mravy x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx poměrům.

(2) X xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx zejména xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx jmění xxxxxxxxx x jeho xxxxxxx:

x) xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx x xxxxx,

x) xxxxxxx vybavení xxxxxxxxxx, xxxxxxx lůžko, xxxx, xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx nářadí x xxxxxx, lednička, xxxxxx, xxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx těleso, xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx zjevně xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) studijní x xxxxxxxxxx literatura, xxxxxx xxxxxxx a xxxxxx hračky,

d) snubní xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx jeho xxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxx záznamů, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxx, x xxxx předměty xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx věci, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx,

x) xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx dvojnásobku xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 209),

x) xxxxxxx, x xxxxx hospodářský xxxxx xxxx hlavním xxxxxx xxxxx x která xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx.

(3) Xx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, nemůže xx výkon rozhodnutí xxxxx xxxx xxxx x xxxx vlastnictví, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx k xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx činnosti; xx neplatí, xxxxx-xx xx xxxxxx věcech xxxxxxxx xxxxx x xxx-xx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx oprávněného, xxxxx xx tímto xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(4) X xxxxxx xxxxxxxxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředky, xx xxxxx se xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx 159) xxxx xxxxxxxx investičních nástrojů xxxx se uchovávají xxxxxxxxx týkající xx xxxxx x xxxx xxxxxxxx, x dále xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 160).

(5) X výkonu xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx nabyl xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx. Xx xxxxxxx, má-li xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx jde-li x xxxxx rozhodnutí, kterým xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x nutnou xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

(6) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 x 4 xxxxx xxx xx xxxx, xxxxxxx je povinný xxxxxxxxxxxxxxx.

(7) Odstavce 1 xx 6 xx xx návrh oprávněného xxxxxxxxx, jde-li x xxxx, xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx trestným xxxxx xxxxxxxx škodu, xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx tímto xxxxxxxx xxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx poškozený x xxxxxx trestného xxxx. X xxxxxxxx x xxxxxxxx výkonu xxxxxxxxxx xxxx podle xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xx které se xxxxx věty první xxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xx 6.

Xxxxxx movitých věcí

§323

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxx prodejem xxxxxxxx xxxx mohou xxx postiženy movité xxxx x výjimkou xxxx xxxxxxxxxxxxx podle xxxxx šesté xxxx xxxxx až čtvrté. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx věci, x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, se vztahuje x xx podíl xx této xxxx x přídatném spoluvlastnictví.

(2) Xxxxx rozhodnutí může xxx nařízen xxxxx xxxxxx oprávněného x xxxxxxxxx určením věcí, xxxxx xxxx xxx xxxxxxx, nebo bez xxxxxx určení.

(3) Xx-xx xxxxxxxxxxx známo, xx xx xxxxxxx některou xxxxxxx věc xxxxxxxxx xxxx xxxx xxx (xxxxx), xxxxx xx xxxxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx oprávněný xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxx na výkon xxxxxxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxx se xxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxx je zaknihovaný xxxxx xxxxx evidován.

§324

X xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, aby xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx xx, aby xxxxx xx 15 xxx xx doručení xxxxxxxx xxxxxxx, zda xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, a xxxxx xxx o xxxxxxx xxx, xxx xx právo x xx xxxxx nakládat x xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx dluhy xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx jako xxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxx xxxx skutečnosti xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxx veřejnými listinami xxxxxx. Xxxxxx-xx xxxxxxx, xx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, x nedoloží-li xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx mají xxx podle xxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx-xx tyto xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxx na xxxxx xxxxx

§325

(1) Xxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xx při provádění xxxxxx. Xxxx-xx při xxxxxxxxx xxxxxx povinný xxxxxxxx, doručí xx xx xxxxxxxx spolu x vyrozuměním o xxx, že xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx věci xxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx x xxx, xx xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx věci byly xxxxxxx, xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxx povinného.

§325a

Vyžaduje-li xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxx, xxx provádí xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx povinného x xxxxxxxxx xxxx (xxxxx) a xxxxxx xxxxxxxxx povinného, xxxxx x xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x nich umístěných, xxx xx xxxxxxx xxxx majetek; xx xxx xxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxx xx xx bytu nebo xx xxxx místnosti xxxxxxxxx přístup, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx otevřít.

§325x

(1) Povinný umožní xxxx, kdo xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, přístup xx všechna xxxxx, xxx má xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxx, v xxxxx xxxxxxx má xxxxxxx xxxx xxx (sídlo) xxxx jiné své xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx, xxx xxx, xxx provádí výkon xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Nesplní-li xxxx xxxxxxxxx, xx xxx, xxx xxxxxxx xxxxx, oprávněn xxxxxxx xx k xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx přístup.

(3) O xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxx, kdo xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, pořídí xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. X xxx xxxx xxx přítomné xxxxx xxxxxxx při zahájení xxxxxxxxx.

§326

(1) Xxxx v xxxx (xxxxx) xxxxxxxxx xxxx na xxxxx xxxxx, xxx má xxxxxxx své xxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxx xxx prodány, a xx x takovém xxxxxxx, xxx výtěžek xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx pohledávky xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx rozhodnutí. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx věci, xxxxx povinný xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx; xxxx, které xx xxxxxx kazí, xxxxx xxxxxxx, xxx xxxx-xx tu xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxx-xx zajistit xxxxxx xxxxxx prodej xxxx xxxxxx. Sepsány xxxxxxx xxx xxxxxx věci, xxxxx xxxxx příslušenství xxxxxxxx věci.

(2) Xxxx xxxxxx x věci xxxxxxxxx, xxxxx má x sebe někdo xxxx, xxxxx jen xxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Zástavní xxxxxxx, xxxxx má x xxxx zástavu, xxxxx, xxx byla xxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx převodu xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxx užívací xxxxx k věci xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx věc xxxxx x sepsání xx xxxxxxx výzvy xxxxx. Xxxx po xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx zástavnímu xxxxxxxx, xxxxx oprávněné xx zadržovacího práva xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx podle §328b xxxx. 4 xxxx. x).

(4) Byl-li xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx určitých xxxxxxxx xxxx povinného, sepíší xx xxx věci xxxxxxx v xxxxxxxx x xxxxxxxx výkonu xxxxxxxxxx.

(5) Xxxxx papíry xxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx je xxxxx k xxxxxxxxx xxxxx, se xxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxx soudu.

(6) Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zapsané x xxxxxxxxx evidenci xx xxxxxx, jakmile xx xxxx xxxxx, xx xxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx. Jedná-li xx x sběrné xxxxxxxxx, xxxx sepíše xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx 197). Xx sepsání xxxx xxxxxxx xxxxx oprávněné x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx zapsat xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx vlastníka xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx (§324).

(7) Xxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxx soupisu xxxx. Xx xxxxxxx se xxxxxxxx xxxx, x xxxxx xxxxxxxxx výslovně xxxxxxxx, že xxxxxx xxx xxxxxxx.

(8) Xxxxxx xx doplní x xxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxx pohledávky oprávněného xxxxx xxxxxxxx je xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

(9) Xx-xx xx potřebné, přibere xxx, xxx xxxxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxxxxx osobu, podle xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx.

(10) Ze soupisu xx xxxxxxx xxxx, x kterých xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx s vyloučením xxxxxxx xxxxxxx.

(11) Xxxxxx-xx xxxx xxxxxxxxxxxxxx tvrzení xxxxx xxxxxxxx při xxxxxxx, xx věc xx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, bezodkladně xxxx třetí xxxxx xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx x xxxxx podat xxxxx xxxxx §267.

(12) X xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx, xx xxx xxxxxx xx soupisu xx x xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx sdělí xxxxx potřebné x xxxxxxxxx práva xxxxx §267.

§326x

Xxxxxxxx-xx xx x xxxx (xxxxx, místu xxxxxxxxx) xxxxxxxxx ani xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx, xxxxxx xx soud xxxxxxxxxxx x xxxxx jej, xxx xxxxx označil xxxxx, kde jsou xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx mohly xxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx ve xxxxxxxxx xxxxx takové xxxxx xxxxxxx xxxx jestliže xxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx, xxxx výkon xxxxxxxxxx xxxxxxx.

§326x xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 30/2000 Xx. x účinností xx 1.1.2001

§326b

(1) Xxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxx povinnému x xxxxx mimo xxxxxx xxxxx xxxx, xx byly sepsány. Xxxxxxxxxx §329a odst. 1 xx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx-xx se xxxxxx xxxx věci x xxxxxxxxxx-xx je xxxxxxxxx za xxxx, xxxxxx určil xxxx, xxxxx xx povinnému.

§327

(1) Xx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx do xxxxxxx.

(2) Xxxxxx-xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx náklady, xxxxxxx xxxx zajištění, xxx složí-li xxxxxxxxx xx xxxx náklady xxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xx místě, xxx xxxx xxxxxxx, x xxxxxx xx xxx, xxx bylo patrné, xxxxxx soudem xxxx xxxxxxx x x xxxx věci výkonu xxxxxxxxxx.

Xxxx xxxxxx

§327x

(1) Xx-xx xxxx x věci xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx ze zákona xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx v souladu xx zákonem, xxxxx xx xxxxxx xxx xx soupisu xxxxxxx xx xxxxxxxxx.

(2) X xxxxxxxxx soupisu xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx orgán, xxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx jinou xxxxxxxx. Xx-xx to xxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx do xxxxxxxxx (xxxxxxx, evidence) xxxxxx x xxxxxxx. Xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx osoba xxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx, xxx takto xxxxxxx xxxx xxxxxxxx bezodkladně xxxxx.

§327b

§327b xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§328

Další xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx

(1) Xx xxxxxx moci xxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx věcí xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx

x) cena xxxxxxxxx xxxxxx 47),

x) uveřejněn xxxx xxxxxxxxxxxx nástroje xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx investování.

(2) Odhad xxxxxxx soud; xxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxxx případech xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx vykonavatelem xxx sepsání věci. Xxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx podle §334a. Odhad xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx se xxxxxxxxx zjištění xxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. a) xx c) xx xxx, který xxxxxxxxx xxxxxx dražební vyhlášky (§328b odst. 3) xxxx pověření k xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

§328x

(1) Po právní xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx rozhodnutí x xx zjištění xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx §328 (xxxx xxx "rozhodná xxxx") xxxx zajistí xxx,

x) xxxxxx významná xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx,

x) osobní xxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxx významných xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx muzeální xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx historické xxxxxxx x jejich xxxxxxx,

xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx posláním je xxxx o xxxxxx xxxxxxx, x xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx ve xxxxx xxxxxxx xxx od xxxxxxxx výzvy neodpoví xx nabídku a xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx cenu, xxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx dále xxxxxxxx.

(3) Finanční xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 213) xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxx předmětem xxxxxx xxxxxxxxxx.

§328x

(1) Sepsané xxxx xx prodají v xxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx xxxxx. Věci xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx. X xxxxx xxxxxxx věcí xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx tvoří xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx zastupitelné cenné xxxxxx, xxx-xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxx, xxx sepsané xxxx xxxx, nebo x soudu xxxxx xx jiném xxxxxxx xxxxx. Xxxx, xx-xx xx třeba, xxxxxxx, xxx sepsané xxxx xxxx dopraveny xx xxxxx, xxx se xxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx sepsané xxxx xxxxx k xxxxxx; neučiní-li xxx xxxxxxxxxx, budou xx xxxxxxxx.

(3) Soud oznámí xxxxxxxx rok xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, manželu povinného, xxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxx, x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x x xxxxxx obvodu xx xxxxxxx bydliště. Xxxxx xxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx způsobem x xxxxx obvyklým. Xxxxxx soud nařídí xxxxxxx 30 xxx xx xxx vydání xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxx xxxxx xxx 30 xxx xxx xxx xxxxxxxx uvědomění x xxxxxxxxx soupisu xxxxx §326 xxxx. 11. Xxxxx dražební xxxxxxxx není xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) X xxxxxxxx xxxxxxxx soud uvede

a) xxxxx, xxx x xxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx,

x) xxx xx věc xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx věcí,

d) xxxxxxxxx cenu xxxx xxxxx xxxxxxx věcí,

e) xxxx xxxxxxxxxx podání (§329),

x) zda se xxxxxxxx xxxxxxxxx jistoty x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxx 5),

x) xxxxxxxxxx, xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx, ti, xxx xx řízení xxxxxxxxxxx xxxx další xxxxxxxxx, a další xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx pohledávek xxxx pohledávek xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx xxxx zajišťovacím xxxxxxxx práva, xxx xxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx rozhodnutí, xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx zahájení xxxxxx, jestliže x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxx-xx xx příslušnými xxxxxxxxx, x poučení, xx x xxxxxxxxxx, v xxxxx výše pohledávky xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx; xxxxxxxxxx §335 xxxx. 2 x §336f se použijí xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx složit xxxxxxx a xxxx xxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxxxxx cena xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx souboru xxxx po přepočtení xx xxxx České xxxxxxxxx podle xxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxx, xxxxx předchází xxxxxx xxxxxxxx vyhlášky, xxxxxxxxxx částky 45&xxxx;000 XXX. Ustanovení §336e xxxx. 2 se xxxxxxx xxxxxxx.

(6) Xxxx-xx xxxxxxxx, xx xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx prodávané xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx (§267), xxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx.

§329

(1) Xxxxxx xxxx xxxxxxx i xxxxxxxxxxx; x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx protokol. Xxxxxx, zaměstnanci xxxxx, xxxxxxx x manžel xxxxxxxxx nesmějí xxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx dražitel xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx, xxxxxxxx, trvalé xxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx o xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx třetinu xxxxxxxx ceny. Xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx nebylo xxxxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx anebo xxxxxxx xxxx není xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů.

(3) Xxxx udělí xxxxxxx xxxxxxxxx, který xxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx-xx xxxx dražitelů xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx nejprve xxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxx byl xxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx zbytečného xxxxxxx; neučiní-li xxx, xxxxx xx xxx xxx jeho xxxxxx xxxxx.

(4) Xx xxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx jistota. Xxxxxxxxxx, xxxxxx nebyl xxxxxx příklep, xx xxxxx xxxxxxxxx jistota xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx či xxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx-xx částku xxxxxxxxxx jako nejvyšší xxxxxx pro xxxxxx x hotovosti podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu 200) (dále jen "xxxxx"), xxxxx xxxxxxxx; xxxxxxx-xx xxx, draží xx věc xxxxx, xxx jeho xxxxxx.

(6) Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx vydražitel xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx do xxxxx dnů xx xxxxxxx příklepu, jinak xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(7) Xxxxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x včas, xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx anebo xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, x xx x právními xxxxxx x okamžiku xxxxxxx xxxxxxxx. Přechodem xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx váznoucí xx věci.

(8) Xxxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx 1 xxxxxx xx doplacení nejvyššího xxxxxx, postupuje xxxx xxxxx §330 xxxx. 2 x 3.

§329x

(1) Xxxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxx soud xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx žádosti xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx věci x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx papírů xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxx.

(2) X xxxxxxx přechodu xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxx nebo xx xxxxx xxxx vyznačí xx xxxx xxxxx xxxxxxxx cenného xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx práva x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

§330

(1) Xxxxxx se xxxxxx, jakmile xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx oprávněných x včas xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx-xx se xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx a xxxx, xx povinen xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx x účastníkům xxxxxxx x souvislosti x další xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx, xxxxx vznikla xxx, že xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, a, xxxx-xx při další xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx podání, rozdíl xx xxxxxxxxx xxxxxx. Xx tyto xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx; xxxxxxxxx-xx xxxxxxx tyto dluhy, xxxxxxxxx xxxx se xxxxx xxxxxxxxxxx. O xxxxxx xxxxxxx, případném xxxxxxxxx anebo xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx usnesením.

(4) Věci, xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxx opětovné xxxxxx, xxxx oprávněný převzít xx 15 xxx xx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxxxx dražby xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx. Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, ochotnými xxxxx x převzetí, xxxxxxxxx xxxxxx (§332 xxxx. 1). Převzetí xxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx prodej v xxxxxx. Xxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxx věci převzít, xxxxxxx je xxxx xx xxxxxxx. Xxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx.

(5) Xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx vyloučeny xx xxxxxxx, se xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx jeho xxxxx xxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx podle §301 xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxx činí 1 xxx a počínají xxxxx xxx dne xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx věci x xxxxxx. Xxxxx-xx xx však xxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx bezcennou, postupuje xxxx xxxxx §341 xxxx. 4.

§330x

(1) Xxxxxx xxx xxxxxxx x elektronicky x využitím xxxxxxxxx.

(2) X dražební xxxxxxxx xxxx xxxxxxx

x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxx povinni xxxxxx xxxxx jméno, příjmení, xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx číslo, x nebylo-li přiděleno, xxxxx narození,

b) způsob xxxxxxxxxxx o postupu xxx xxxxxx xxxx xxxxx xx internetové xxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx,

x) adresu internetové xxxxxxx, xx které xx xxxxxx xxxx xxxxx x xxx xxxx veřejnost xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx x xxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) způsob a xxxxx, xx xxxxx xx vydražitel povinen xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx; xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx doplacení nejvyššího xxxxxx nesmí xxx xxxxx xxx 10 xxx od xxxxxxx xxxxxxxx,

x) informaci o xxx, xxx a xxx xx doplacení xxxxxxxxxx xxxxxx lze xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx přihlášení xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx nebo výhrady xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxx informace x xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx-xx xxxx dražitelů xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx nejprve xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx předkupní xxxxx xxxx výhrada xxxxxx xxxxx. Není-li xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxx, který xxxxxx učinil jako xxxxx. Xxxxxxxxxx §329 xxxx. 3 se xxxxxxxxx.

(4) Xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx ustanovení §328b xx 330.

§331

(1) Xxx-xx xxxxx xxxxxxxxxx prodejem xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx-xx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx [§328b xxxx. 4 písm. x)], xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xx odečtení xxxx z přidané xxxxxxx, xx-xx xxxxxxx xxxxxxx daně x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx-xx vydražená xxx xxxx podnikatelské činnosti, xxxxxxx oprávněnému dosažený xxxxxxx.

(2) Xxx-xx xxxxx xxxxxxxxxx prodejem xxxxxxxx xxxx nařízen třeba xxxxxxxx xxx několik xxxxxxxxxx xxxxx přihlásil-li xx včas další xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxx soud po xxxxxx nákladů prodeje, xxxxxxxx po xxxxxxxx xxxx z xxxxxxx xxxxxxx, xx-xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx z xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx-xx vydražená xxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxx-xx xxxx x xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxx xxx je zajištěna xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxx pohledávku, xxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx x této xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx-xx xxxxx xxxxx v trestním xxxxxx xx 30 xxx xxxxx, xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xx zbytek xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxxxx-xx xxxx xxxxx odstavce 3, xxxxxxx xx xxxxxx výtěžku xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx povinný xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx převzít xxxx xxxx xxxxx xxxx xxxx, postupuje xxxx xxxxxxxxx xxxxx §301 xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx soudních; xxxx podle §301 xxxx. 1 xxxxxx x zvláštních xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxx, xxx xxxxxxx odmítl zbytek xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx se xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx.

§331a

(1) Xxxx-xx xxxxxxx xxxxxx xxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx závazku xxxxxxxxx xx prospěch xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx, nebo xxxxxxxx soud vyplatí xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, jehož xxxxxxxxxx byla xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx právem. Při xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, věřiteli, jehož xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxxxxx, x xxxxx prospěch xxxx xxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx se postupuje xxxxx xxxxxx.

(2) U xxxxxxxx věcí, xxxxx xxxx samostatně zastaveny (xxxxxxxxx zástavním právem) xxx xxxx xxxxxxxxxx, xx postupuje přiměřeně xxxxx §337d.

§332

(1) Pořadí, x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxx xxxx, xxx xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx dalšího oprávněného xx dalšího xxxxxxxx [§328b odst. 4 xxxx. x)]. Xxxxxx-xx xxxxxxxxx, další xxxxxxxxx xxxx xxxxx věřitel xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx trestným xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx obohacení xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, byla-li xxxxxx xxx zajištěna x xxxxxxxx xxxxxx x tomto trestném xxxx x xxxx-xx xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx, xxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxxx řádu xxxx, xxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx x zajištění xxxxxx věci xxxxx xxxxxxxxx řádu.

(2) Xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx převodu xxxxx je xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx.

(3) Xx-xx xxxxxxx pohledávek xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx prodeje xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxx pohledávky xxxxxxx. Xxx xxxxxx xx xxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxx pohledávky, x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xx-xx xxxxxx xxxxxxxxx osoba xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx na xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, uspokojí xx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx na xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx či xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx

§333

(1) Nalezne-li xx xxx xxxxxx rozhodnutí xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxx České xxxxxxxxx, xxx která xx podle §322 xxxx. 2 xxxx. x) x výkonu xxxxxxxxxx vyloučena, naloží xx x částkou xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x výtěžkem xxxxxxx (§331, 332).

(2) Xxxxxxxx-xx se xxx xxxxxx xxxxxxxxxx světově xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx měně, xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx směna na xxxx Xxxxx republiky xxxxx zvláštních xxxxxxxx 103). Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x vyplatí xxxxx §331 a 332.

§334

(1) Jde-li x xxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx listiny xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx splacení xxxxxx částky, soud xxxxx jejich xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx, xxx má plnit, xxx odpovídající plnění xxxxxxxx xxxxx, nebo xx postará x xxxxxxxxx.

(2) Vyzve-li soud xxxx, kdo xx xxxxx cenného xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx papíru xxxx listiny plnit, xxx odpovídající xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, přičemž xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx práva, xxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx povinnému xxxx xxxxx oprávněné x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx listin xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx papírů, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xx získanou xxxxxxx se xxxxxx xxxx s xxxxxxxx xxxxxxx (§331 xx 332).

§334a

(1) Xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §334 xxxx. 1, xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx papíry xxxx xxxxxxxxxx xxxxx poskytující xxxxxxxxxx služby v Xxxxx republice 203). Xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, která xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx majiteli xxxxxxx xxxxxx.

(2) Xx získanou xxxxxxx xx naloží xxxx x výtěžkem xxxxxxx (§331332).

Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx

§335

(1) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx věcí xxxx xxx xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx, xxxxx xxxxxx navrhuje, x xxxxxxxx listinami xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx notáře 89) xxxxxx, xx xxxxxxxx xxx je xx vlastnictví povinného. X tom, xx xxx podán xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, soud xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxx dalšího oprávněného xx nařízení xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx věci xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxx soud xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xx považuje xx xxxxxxxxxxx x řízení, x xx xxx xxx podání xxxxxx. Xxxxx xxxxxxx oprávněného, xxxxx byl xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx soudu; x takovém xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxx dne, xxx xxxxx došel xxxxxxxxxxx soudu. Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx řízení, x xxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Oprávněný xxxx vzít xxxx xxxx xxxxx až xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Soud xxxx xxxxxx zastaví xxx xxxxx, souhlasí-li x xxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xx řízení.

§335x

(1) Xxx xxxxxxxx xxxxxx rozhodnutí xxxxxxxx xxxxxxxxxx věcí xx xxxxxxxxxxx xxxx v xxxx zahájení xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx na xxxxxxxxx xxx xx xxxxx jejími součástmi x příslušenstvím; xx xxxxx x x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx. Výkon xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx věci, x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx věc v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, se xxxxxxxx x xx xxxxx na xxxx xxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx.

§335x

(1) X usnesení x nařízení výkonu xxxxxxxxxx soud xxxxxxxxx, x týká-li xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx jmění manželů, x xxxxxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxx, xxx po xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx převedl na xxxxxx xxxxxx nebo xx xxxxxxx;

x) xxxxx, xxx soudu xx 15 dnů xx xxxxxxxx usnesení oznámil, xxx x xxx xx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx právo, xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx věcnému xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, jde-li x xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, s xxxxxxxx, xx xxx xxxxxxxxxx povinný, xxxxxxxx x xxxx manžel xxxxxxxx za xxxxx xxx xxxxxxxxxx;

x) xxxxx, xxx soudu do 15 dnů xx xxxxxxxx usnesení xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx věc xxxxx jako xxxxxxxxxxx xxxxx, x pokud xxx o xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, zda xx xxxxx x xx xxxxx nakládat x xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx související x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx jako xxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx orgány, xxxxxxxxx xxx veřejnými xxxxxxxxx xxxxxx;

x) zakáže, aby xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx nemovitou xxx, xxxxx xx koupil xx zkoušku xxxx xxx xx vzdal xxxxx domáhat xx xxxxxxx škody vzniklé xx xxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xx-xx xx xxxxx, tak xxxxxxxxxxxxxxx dálkového xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx oprávněnému, těm, xxx xxxxxxxxxxx do xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx, povinnému, manželu xxxxxxxxx x příslušnému xxxxxxxxxxxxx úřadu. Xxxxxx-xx xxxxxxx, že nemovitou xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, a xxxxxxxx-xx další xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. c) xxxx xxxxxxxx-xx xxxx skutečnosti xxxxxx xxxxx, soud xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxx-xx se xxxxx xxxxxxxxxx nemovité věci xxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx v xxxxxxxx xxxxx její xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx.

(5) Po xxxxxx xxxx soud xxxxxx usnesení o xxxxxxxx xxxxxx rozhodnutí xxxxxx, o xxxxx xx xx známo, xx xxxx k xxxxxxxx věci xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx zpětné xxxxx, xxxxx právo, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx právo, xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx x x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx (xxxxx), a xxxxxx xx xx xxxxxx desce soudu. X tom, že xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

(6) Xxx-xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx x xxx xxxxxxxx po xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx úřad.

§336

(1) Xx právní xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx ustanoví xxxxxx, xxxxxxx uloží, aby xxxxxx nemovitou xxx x xxxx příslušenství xxxxx xxxxxxxx.

(2) Xx-xx xx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx nemovité xxxx a jejího xxxxxxxxxxxxx. X xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx, kdo xxxxxxxxxxx xx xxxxxx jako xxxxx xxxxxxxxx, povinného x xxxxxx. Povinný, xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx, xxxx povinni xxxxxxx xxxxxxxxx nemovité xxxx x jejího xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx ocenění.

(3) Xxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx a xxxxx-xx xxx ohledání xxxx xxxxx, xx soud xxxxxxxx xxxxxxx si xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxx příslušenství byly xxxxx oceněny xxxxxxxx xxxxxxxx x odstavcích 1 x 2 x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx, xxxx xxxx od xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

§336a

(1) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x ohledání xxxxxxxxxxx xxxxx §336 xxxx soud

a) xxxxxxxxx xxx, xxxxx xx xxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx věci, xxxxxxx xx výkon týká,

c) xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxx xxxx,

x) soudu xxxxxxxx xxxx jinak xxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx x dražbě xxxxxxxxxx.

(2) Xxxx zároveň může xxxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxx či xxxxxxxxxxx xxxxx, výměnku xxxx xxxxx odpovídajícího xxxxxxx xxxxxxx, jestliže

a) xx xxxxxxx či pachtovné, xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx z xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx nájemnému xx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx části xxxxxx x věci x xxxxx x čase xxxxxxx xxxx xx-xx xxxxx břemeno xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, x

x) xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx věc x xxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx, xxx do xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxx, o jejichž xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2. Jednání xxxx xxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxx změní usnesení x xxxx, xxxxxx-xx xxxxxx dražební xxxxxxxx, xxxxx xx výrazně xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

§336x

(1) Výkon xxxxxxxxxx xx provede xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx podle §336a.

(2) X xxxxxxxx vyhlášce xxxx uvede

a) datum, xxx a místo xxxxxxxxxx jednání (§336d),

b) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx [§336a xxxx. 1 xxxx. x) x x)],

x) xxxxxxxx číslo xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) výslednou xxxx [§336a xxxx. 1 xxxx. c)],

e) xxxx nejnižšího xxxxxx (§336e xxxx. 1),

x) xxxx jistoty a xxxxxx jejího xxxxxxxxx (§336e odst. 2), xxxx xxxxxxx, xx xx xxxxxxxxx jistoty xxxxxxxxxx,

x) věcná xxxxxxx, xxxxxxx a xxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx [§336a xxxx. 1 xxxx. x)],

x) xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx nemovitou xxx x xx xxxxxxx xx stane xxxxx xxxxxxxxxx (§336l xxxx. 1 x 2).

(3) X xxxxxxxx vyhlášce xxxx xxxxx

x) každého, xxx má právo, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx (§267), aby xx xxxxxxxx x xxxxx x xxx takové xxxxxxxxx práva xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx zahájením xxxxxxxxxx jednání, x xxxxxxxxxxx, xx jinak x xxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx, xxx xx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx pachtovní xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx nezapsané x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx x dražební vyhlášce, xxxxx-xx x xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxxx výměnku xxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx x věcného břemene xxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxx soudu oznámil x xxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

(4) X xxxxxxxx xxxxxxxx soud xxxxxxxx

x) oprávněného, ty, xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx jako další xxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, že xx xxxxx domáhat xxxxxxxxxx xxxxxx vymahatelných xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zástavním xxxxxx, xxx xxx xxxxx xxx nařízen xxxxx xxxxxxxxxx, jestliže xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §336f xxxx. 2 x 3, x xxxxxxx, xx x xxxxxxxxxx, v xxxxx xxxx pohledávky xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx (§336f),

x) xxxxxxxxxxx, xx, xxx xx řízení xxxxxxxxxxx xxxx další xxxxxxxxx, a další xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx pohledávky xx xx xxxxxx pravosti, xxxx, zařazení xx xxxxxxx x pořadí, x to xxxxxxxxxx xx 15 xxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §336p xxxx. 1, nebo x xxxx lhůtě xxxxx, xxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podstaty xxxx nařízeno jednání, x poučí xx, xx x námitkám x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx nepřihlíží,

c) xxxxxxxxx, xxx se xxxxxxxxx, xxx nejvyšší podání xxxx xxxxxxxxx úvěrem xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx,

x) xxxxx, xxxxx mají x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx výhradu xxxxxx koupě, xx xx mohou xxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xx udělením xxxxxxxx xxxxxxxxx právo xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx-xx o xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x pozemku xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx vlastníka xxxxxx x pozemku x xxxxxxxxx pozemku ke xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xx xx, xx xxxxxxx, xx xxxxx xx vztahuje nařízení xxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx právem stavby, xxx-xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx domu x pozemku 218), xxx-xx x prodej xxxxxxxx x domě, xx se může xxxxxxx xxxxxxxxxx pohledávky xxxxxxxxxxx xx správou xxxx x xxxxxxx xxxx vlastníku xxxxxxxx, xxxxx tato xxxxxxxxxx xxxx uplatněna x xxxxx žalobou xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx obsahovat xxxxxxxxxxx xxxxx §336f xxxx. 2 x 3, x poučením, xx xxxxxxxxx, x xxxxx výše xxxxxxxxxx xxxx jejího xxxxxxxxxxxxx xxxxxx uvedena, xxxx xxxxxxx.

§336c

(1) Xxxxxxxx vyhlášku xxxx doručí:

a) xxxxxxxxxxx, xxx, xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx jako xxxxx xxxxxxxxx, povinnému, xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx, x xxxxx xx xx známo, xx xxxx k xxxxxxxx xxxx předkupní xxxx xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx zpětné koupě, xxxxxx, xxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §336a, x xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx pohledávky xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx je xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx úřadu, v xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx věc a x xxxxxxx xxxxxx xx povinný své xxxxxxxx (sídlo),

c) xxx, xxx xxxxxxxx pojistné xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xx veřejné xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx do jejich xxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxx xxxxxx x xxx xxxxxx vydání dražební xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx soudu x xxxxxx xxxxxx xxxx, x jehož xxxxxx xx nemovitá xxx, xxx xxxxxxxx xxxx xxxx podstatný xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx. Usnesení x xxxxxxxx výkonu xxxxxxxxxx současně xxxxx x úřední xxxxx xxxxx.

(4) V xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx tisku, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx není xxxxxxxx xxxxxxxxx.

§336x

(1) Xxxxxx lze xxxxxxxxxx x xxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx věc, nebo x xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx nejméně 30 xxx xx xxx xxxxxx dražební xxxxxxxx.

§336x

(1) Nejnižší podání xxxx stanoví xx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxx xxxxxxx xxxx stanoví xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx x xxxxxx nepřevyšující xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx podání. Xxxxxxx xxx zaplatit xxx v xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx-xx částku stanovenou xxxx nejvyšší možnou xxx platbu x xxxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx na xxxx xxxxx. X xxxxxx xx xxxx soudu xxx přihlédnout jen xxxxx, bylo-li před xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, že xx xxxx xxxxx xxxxx.

(3) Xxx, xxx xxxxx xxxxxxxx při dražbě xxx předkupní právo xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxx je xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx zpětné koupě xxxx xxxxxxxxx; xxxxx xxxxxx usnesení není xxxxxxxx přípustné.

§336x

(1) Věřitel, který xx xxxxxxxxxx zajištěnou xxxxxxxxx právem x xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx má proti xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx nebo xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x §274 (xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx), xxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx zahájení xxxxxxxxxx jednání. Totéž xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx správu xxxx x xxxxxxx 218) ohledně xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxx vlastníku jednotky, xxxxx tato xxxxxxxxxx xxxx uplatněna x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx

x) výši xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, jejíhož xxxxxxxxxx xx xxxxxxx povinného xxxxxx,

x) vyčíslení xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxx,

x) údaj o xxx, xx jaké xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx pohledávky.

(3) X xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx prokazující, xx xxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxx související se xxxxxxx domu x xxxxxxx, xxxxx byla xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx části xxxxx, nebo x xxxxxxxxxx zajištěnou zástavním xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx spisu.

(4) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx; xxxxx tomuto xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx přípustné.

(5) Xxxxxxx je povinen xxxxxxxxxxx oznámit xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx, ke xxxxxx xxxxx po xxxxx xxxxxxxx soudu. Při xxxxxxxxxx věřitel xxxxxxxx xx škodu xxx xxxxxxxxxx.

(6) Xxxxx odpovědná xx xxxxxx xxxx x xxxxxxx 218) xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx odkladu stejnopis xxxxxxxxxx, jímž xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx související xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx vykonatelnosti.

§336g

§336g zrušen právním xxxxxxxxx č. 396/2012 Sb.

§336x

(1) Dražební jednání xxxx xxxxx xxx xxxxxx. Jednotlivé xxxxx xxx xxxxxxx, xxxxx xx nerozhoduje, xxxx xx xxxxxxx pověření xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx zaměstnanec xxxxx; řídí se xxxxxx pokyny soudce.

(2) Xxxx xxxxxxxx xx xxxx jednání xxxxxxxxx xxxxx xxx, xxx xxxxxxxx do zahájení xxxxxxxxxx jednání xxxxxxx, xxxxx nebylo x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx xxxx dražit xxx osobně xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, jehož xxxx moc xxxx xxxxxx xxxxxxx. Xx xxxxxxxxxx osobu, obec, xxxxx územně xxxxxxxxxxx xxxxx nebo stát xxxxx osoby uvedené x §21, 21a x 21b, které xxx xxxxxxxxx musí xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx plná xxx xxxx xxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxx dražitelé nesmí xxxxxxxxxx soudci, zaměstnanci xxxxx, xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, vydražitel uvedený x §336m xxxx. 2 x xx, xxxx x nabytí xxxx brání xxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Před xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx prokázat xxxxx xxxxxxxxx. Jméno, xxxxxxxx, xxxxxx bydliště x xxxxx xxxxxxxx soud xxxxxxxxx xx protokolu x xxxxxx.

§336x

(1) Bylo-li xxxxxxxx, xx byla podána xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x výkonu xxxxxxxxxx (§267), soud dražební xxxxxxx odročí xx xx xxxxxxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxx.

(2) Soud xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx nemovité xxxx, xx xxxxx xx xxxxxxx místo xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx oprávněného, xxxx, xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx povinného x xxxxxxxx zahájení xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx 100&xxxx;000 Xx xxx xxxxxxxxxxxxx. Xx xxxxxxx, xxxxx-xx xx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx zákona nebo xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ublížením xx xxxxxx či xxxxxxxx xxxxx nebo xx to odporovalo xxxxxx mravům.

(3) Xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxx, xxx je xxxxxxxxx xxxxxxxxx právo xxxx xxxxxxx zpětné koupě (§336e xxxx. 3),

x) xxxxxx, xxxxx další xxxxx xxxxxxx, výměnky x xxxxxxx, pachtovní xx předkupníí xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx, x xxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxx podle §336a.

(4) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxx xxxxx xx, xxx xxxxx xxxxxx, xxx činili xxxxxx.

(5) Xxxxxx se xxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx; dražitelé xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx soud xxxxxxx xxxxxxx. Cena xxxxxxxxx xxxx není xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů.

§336j

(1) Xxxxxxx xxx xxxxxx xxxx, xxx xxxxxx nejvyšší xxxxxx x u xxxxx xxxx xxxxxxx další xxxxxxxx xxxxxxxxx zákonem. Xxxxxxx-xx xxxx dražitelů xxxxxx xxxxxxxx podání, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx tomu, xxxx xxxxxx předkupní xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxx dražiteli, xxxxx xxx určen losem.

(2) Xxxx udělením příklepu xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx doplácet xxxxxx xxxxx.

(3) V xxxxxxxx x příklepu xxxx

x) xxxxxxx lhůtu x zaplacení xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx právní moci xxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxx než 2 xxxxxx, xxxx

x) xxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xx 2 xxxxxx xx nabytí právní xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §336l xxxx. 4 nebo xxx x této xxxxx xxxxxxxx nejvyšší podání.

(4) Xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx-xx xx xxxxxx vydražené xxxxxxxx xxxx, aby vydraženou xxxxxxxxx věc xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 15 xxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, nastalo-li později, x xxxxx účastníky x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §336ja xxxx. 1 x xxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxx xxxx být xxxxxx.

(5) Na xxxxxxxx xxxxxx xx započte xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxx, xxxxxx nebyl xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

§336xx

(1) Xxxxx-xx o xxxxx xxxxxxx x §336h xxxx. 4, xxxx xxxxx xx 15 dnů ode xxx zveřejnění xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, že xxxxxxxxxx nemovitou xxx xxxx xxxxx alespoň xx xxxxxx o xxxxxxxx xxxxx, xxx xxxx nejvyšší xxxxxx (xxxxxxxxx). Xxxxx musí xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §42 x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx ověřen. Xxxxxx xxxx xxxx odděleně x xxxxxx je xx xxxxx xxxxxx xx uplynutí lhůty xxxxx xxxx první.

(2) Xxxxxxxxxxx předražku je xxxxxxx xx xxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxxxxx na xxxx xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx §336e xxxx. 2 xxxxx xxxxxxx. Není-li xxxxx x xxxx xxxxxxxxx zaplacen, xxxx x xxxxxx předražku xxxxxxxxxx.

(3) Po xxxxxxxx xxxxx xxxxx odstavce 1 vyzve xxxx xxxxxxxxxxx, xxx xx xxx dnů xxxxxxx, xxx zvyšuje xxxxx xxxxxxxx podání xx xxxxxx xxxxxxxxxx předražku. Xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xx kterém xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x rozhodne x xxx, xxx je xxxxxxxxxxxxx x za xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx.

(4) Xx-xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxx, xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, v xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, pak ten, xxx podal xxxxx xxxx xxxxx, xxxx xx xxxxxxxxx při xxxxxxx xxxxx.

(5) X xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx uloží xxxxxxxxx, xxx vydraženou xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx nejpozději xx 15 xxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx, umožňuje-li xx povaha vydražené xxxxxxxx xxxx. Xxxxxx-xx xxxxxxxxxx svoje xxxxxx xx xxxxxx nejvyššího xxxxxxxxx, xxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxx xxxxxx x usnesení x xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx, xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxx, xxx xxxxxxx předražek.

(6) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx předražku xx zaplacená částka xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx.

(7) Za xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxx se xxxxxxxx x xxxxxxxx podané xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx.

§336x

(1) Xxxxxxxx x xxxxxxxx soud xxxxxx xxxxxxxxxxx, tomu, xxx xx řízení xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x vydražiteli. Xxxxxxxx o xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxx 15 xxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx s xxxxxx xxx přihlášené xxxxxxxx, xxx xx 15 xxx xx xxxxxx vyvěšení xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxx konání xxxxxx. X usnesení xxxxxxxxx xx úřední desce xxxxx se xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx usnesení x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx odvolání xxx osoby xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx xxxxx.

(3) Xx 15 dnů xxx xxx dražebního xxxxxxx xxxxx xxxxx odvolání xxx

x) xxxxx xxxxxxx x §336c xxxx. 1 písm. x), xxxxxx nebyla xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xx z xxxxxx xxxxxx nezúčastnily dražebního xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, jestliže xxxx xx xx, že xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx na xxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxx, xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x takovým xxxxx, že xx xxxxxxxxx xxxxxx zúčastnit xxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx, že xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx jednání xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx došlo k xxxxxxxx zákona. Xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx o předražku. Xxxxxxxxxx §219a se xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxx 1 x 2 xxxx osobám xxxxxxxx x §336xx xxxx. 5. Bylo-li xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx o předražku xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx nové xxxxxxxx xxxxxxx.

§336x

(1) Vydražitel xx xxxxxxxx xxxxxxx vydraženou xxxxxxxxx věc x xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx §336ja xxxx. 1; byl-li však xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx, kdy bylo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x předražku.

(2) Xxxxxxxxxx xx xxxxx vlastníkem xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxx-xx xxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxx moci a xxxxxxxx-xx nejvyšší xxxxxx, x xx ke xxx xxxxxx usnesení x xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xx xxxxx vlastníkem xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxx-xx usnesení x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx a předražek xxx xxxxxxxx, a xx xx xxx xxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxx nebo předražek xxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx, nepřesahuje-li xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx možnou xxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx zvláštního právního xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx. Xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx podání, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, že x xxxxxx výši xxxxx x uspokojení xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx.

(4) Xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx o xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx, ve xxxxx

x) úvěr xxxx xxxxxxx vázán xxx xxx xxxxxxxxx nejvyššího xxxxxx,

x) xxxx bude xxxxxxxx xxxxx, x xx xx xxxxx xxxxxxxxxx 2 měsíců xx uplynutí xxxxx xxxxx §336j xxxx. 3 písm. b),

c) xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, který xxxx xx území České xxxxxxxxx xxxxxxxxx činnost xxxxx zákona o xxxxxxx.

Xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxx-xx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx jen xxxxxxxxxxx.

(5) Xxxx, kterým xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx

x) xxxxx odpovídající xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx-xx x věcné xxxxxxx xxxxxxx, výměnek, xxxxx xxxxxxxx xx právo xxxxxxx xxxx nájem xxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxx vyhlášce xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx dražebního xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x vydražené nemovité xxxx, x výjimkou xxxxxxxxxxx práva xxxxxxxxxx x xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx vlastníka xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx pozemku xx xxxxxx a zákonného xxxxxxxxxxx práva,

c) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, zákaz xxxxxxx nebo zatížení, xxxxxxx lepšího xxxxx, xxxxxxxx o xxxxx xx zkoušku, vzdání xx xxxxx na xxxxxxx xxxxx na xxxxxxx, xxxxxxx zástavní xxxxx a xxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x dražební vyhlášce xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx zahájení xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx roku. Xxxx xxxxxxx, která věcná xxxx jiná xxxxx xxxxxxx x katastru xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx zanikla x xxxxx působí xxxxx vydražiteli xxxx xxxxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxx vrátit xx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx a xxxxxx x xxxxxxxx xxxx, xxxxxx mu xxxxxxxx xxx hospodaření x xxxxxxxxx xxxx x xxxxx příslušenstvím.

(7) Na xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x příklepu xxxx xxxxxxxxxxxx usnesení x xxxxxxxxx může vydražitel xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx na xxxxx xxxxxxxxxx vyklizením xxxxxxxx xxxx.

§336x

(1) Nebylo-li xxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx jednání xxxx xxxxxx xx xxxxx oprávněného xxxx xxxx, xxx do xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx 3 xxxxxx xx bezúspěšné xxxxxx; xxxxx-xx xxxxx xxxxx xx 1 xxxx, xxxx výkon xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Nezaplatil-li xxxxxxxxxx nejvyšší xxxxxx xxx v xxxxxxxxx xxxxx, kterou xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx nesmí xxx delší xxx xxxxx xxxxx, usnesení x xxxxxxxx xx xxxxxx uplynutím dodatečné xxxxx xxxxxxx a xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xx xxxxxx xxxx x xxxxx, xxxxxxxx vydražitel xxxxxxxxxxx smlouvu x xxxxx, nejvyšší xxxxxx xxxxxx doplaceno xx xxxxx xxxxxxx x §336l xxxx. 4, xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx lhůtě xxxxxxxxx.

(3) Xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx odstavců 1 x 2 xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx 50 % xxxxxxxx xxxx (§336a odst. 1); ve xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx 40 % xxxxxxxx xxxx, ve xxxxxxx 30 % x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 25 % xxxxxxxx ceny. Xxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxx poté, xxxx xxxxxx xxxxxxx.

(4) X xxxxxxxx x xxxxxxxxx dalších dražeb xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx §336b odst. 2 x §336b xxxx. 4 xxxx. x), §336c s xxxxxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) a x), §336d, §336e xxxx. 2, §336h, §336i xxxx. 4 x 5, §336j xx 336l, §336n a 336o.

§336x

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxx x §336m odst. 2 xx povinen xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x dalším xxxxxxxxx xxxxxxxx, škodu, která xxxxxxx xxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx podání, x, xxxx-xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx nižší nejvyšší xxxxxx, xxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxx. Xx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx jistota xxxxxxx xxxxxxxxxxxx; převyšuje-li jistota xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx se vrátí xxxxxxxxxxx.

(2) O dluzích xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxx po xxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx-xx x xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx xxxxxxx, podá xxxxxxxxxxx xxxxx vykonatelného xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 2 k xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx na nařízení xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx.

(4) Částky připadající xx náhradu xxxxxxx xxxx vyplatí státu xxxx účastníkům, xxxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§336x

(1) Xxxxxx xxx xxxxxxx i xxxxxxxxxxxx x využitím xxxxxxxxx.

(2) X xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx

x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx jméno, xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxx xxxxx, x xxxxxx-xx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx x postupu xxx xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, na kterých xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx internetové xxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxx bude xxxxx a xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx x xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx lze xxxxxxxx xxxxxx,

x) termín, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx podání xxxxxx xxxxxx xx zřízením xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx nemovité xxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) termín xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx rozhodnutí, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx výhrada zpětné xxxxx prokázány

(3) Xxxxxxx-xx xxxx dražitelů stejné xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx příklep nejprve xxxx dražiteli, kterému xxxxxx xxxxxxxxx právo xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxx-xx xxxxxxx xxxxx udělen, xxxxx xxx dražiteli, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx. Ustanovení §336j xxxx. 1 věty xxxxx xx nepoužije.

(4) Xxx xxxxxx provedenou xxxxxxxxxxxx platí obdobně xxxxxxxxxx §336b xx 336n.

§336p

(1) Nejpozději xx 7 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, o xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx věřitele x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx a pořadí x této xxxxxxx. X xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx, x xxxxx, pro který xx xxx xxxxx. X xxxxxxxx poučí xxxxxxxxxx xxxxxxxx podle §336b xxxx. 4 xxxx. b) a x povinnosti podle §336f xxxx. 5.

(2) Xxxxxxxx soud xx xxxxxxxxxx oznámení xxxxxxx xxxxxxxxx o některé xxxxxxxxx xxxxx §336f xxxx. 4, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx-xx xxxxxxxxx pohledávky xxxx xxxxxxxxx, zašle soud xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx rozhodne v xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx x projednání xxxxxx xxxxxxxxxx, x poučí xx, xx xxxxxxxxxx xx 15 xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx mohou xxxxxxxxxx xxxxxx xx do xxxx xxxxxxxx, xxxx, xxxxxxxx do skupiny x pořadí nebo xxxxxxx, xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podstaty xxxx nařízeno xxxxxxx, x tím, xx x námitkám xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx.

§336x

(1) Xxxxxx-xx x xx xxxxxxx jeden xxxxxxx, případně xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx §336b xxxx. 4 xxxx. x) xxxx §336p odst. 2, xxxxxx soud xx xxxxxx moci xxxxxxxx x xxxxxxxx, zaplacení xxxxxxxxxx podání xxxx xxxxxxxxx vydražitelem, xxxxxx xxxx usnesení x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx §336p xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx podstaty.

(2) Xxxx xxxxxxx jednání x xxxxxxx rozdělované xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx návrh správce xxxx. Rozdělení podstaty xxxxxxx xxxxxxx daně, xxxxx xxxxx xxxxx, xx právní moci xxxxxxxxxx xxxxxxxx soudem.

(3) X xxxxxxx soud xxxxxxxx účastníky xxxxxxx, xxxxxxx jsou oprávněný, xxx, xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx, povinný x xxxxx, xxxxx xxxxxx přihlášku, xxxxxx xx jejich xxxxxxxxx xxxx odmítnuta (§336f xxxx. 3).

(4) Předvolání x xxxxxxxxxxx jednání xx xxxxxx xxxxxx xx úřední desce xxxxx.

(5) Pokud xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx a xxxxxxx xxxx vlastníku xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx usnesení xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx o xxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxx, xx bude xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx na xx připadá xxxxxxx xxxxxx úhrada x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx; jestliže xxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x zaplacení xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx na xxxx xxxxxxxxx, rozhodne x xx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx, xx xxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx-xx xxxx xxxxx xxxx první, xxxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §337e xxxx. 1 ani nevyzývá xxxxxxx věřitele xxxxx §337e xxxx. 2.

§337

(1) Xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx §336q xxxx. 1, soud rozvrhne xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §337c.

(2) Xxxxxxxxxx §336q xxxx. 2 a 5 xx xxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx oprávněný, ten, xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxx, xxxxx podaly xxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx (§336f odst. 4).

§337x

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx tvoří xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx x něho, xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx připadají xxxxx §336n odst. 4, x na xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx uvedeného x §336m odst. 2, případně xx xxxxxxxx xxxx z xxxxxxx hodnoty, xx-xx xxxxxxx xxxxxxx daně x přidané hodnoty x sloužila-li xxxxxxxxx xxx xxxx podnikatelské xxxxxxxx.

§337b

§337b zrušen právním xxxxxxxxx č. 396/2012 Sb.

§337c

(1) Z rozdělované xxxxxxxx xx uspokojují xxxxxxxx xxxxx těchto xxxxxx:

x) xxxxxxxxxx nákladů xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx řízení,

b) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx se správou xxxx x xxxxxxx xxxx vlastníku jednotky, x to xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x prodeje xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx z xxxxxxxxxxx úvěrů xxxxxxxx xx krytí xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx,

x) xxxxxxxxxx oprávněného, xxxxxxxxxx xxxx, xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxxxx zajištěné zástavním xxxxxx xxxx zajišťovacím xxxxxxxx xxxxx,

x) pohledávky xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, příspěvku xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx za xxxxxxxx výživné xxxxx xxxxxx zákona,

g) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx pohledávky.

(2) Xxxxx-xx xxxx uspokojit xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxx se podle xxxxxx; xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, se xxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Nesplatné xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zástavním xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxx úroky x xxxxxxxx za xxxxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx řízení se xxxxxxxxxx x pořadí xxxxxxx. Xxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, uhradí se xxxx jistinou.

(5) Xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx

x) x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx, xxx x xxxxx xxxxxx došel xxxx návrh na xxxxxxxx xxxxxx rozhodnutí,

b) x pohledávky toho, xxxx do xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxx, xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx k řízení,

c) x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx, xxx k xxxxx xxxxx xxxxxxxxx,

x) x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx den xxxxxx zástavního práva,

e) x xxxxxxxxxx oprávněného, xxxx, xxxx do xxxxxx přistoupil xxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx pohledávky xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx trestným xxxxx xxxx z xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx činem, xxxx-xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x tomto xxxxxxxx xxxx x xxxx-xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x době, xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx řádu trvá, xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxx xx xxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxx-xx xxxx x katastru nemovitostí, xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx zajištěna xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxx všechny pohledávky, xxxxx xxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx o této xxxxxxxxxxx orgán činný x xxxxxxxx řízení, xxxxx x zajištění xxxxxxx. Xxxxxxx-xx orgán xxxxx v xxxxxxxx xxxxxx xx 30 xxx xxxxx, xx xx zajištění xxxxxxxx x na xxxxxx xxxxxxx, vyplatí xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxxxxx-xx xxxx xxxxx xxxxxxxx 6, vyplatí xx xx úhradě xxxxx pohledávek, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

§337d

(1) Xxxx-xx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, na xxxxxxx xxxxxx pohledávky xxxxxxxxx zástavním xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx 102) (xxxx xxx "xxxxxxxx zástavní právo"), xxxxxx xx takové xxxxxxxxxx při xxxxxxx xxxxxxxxxxxx rozdělovaných podstat xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx u každé xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx uhrazení xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx, přikáže se xxxxxx, které xx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxx, xxxxx xx připadla xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx do xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Nebyly-li x xxxxxx prodány xxxxxxx nemovité xxxx, xx nichž váznou xxxxxxxxxx xxxxxxxxx vespolným xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx. 105) Xxxxxx, x xxxxx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx zkráceni xxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx vespolným xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx, xxx xxxxx xx xx xxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx věci, xxxxxxx se xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx věřiteli.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 x 2 se použije xxxxxxxxx x na xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx několika spoluvlastníků xxxx nemovité xxxx.

§337x

(1) V rozvrhovém xxxxxxxx soud xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx, xxxxx byly xxxxxxx xx xx xxxxxxxx, xxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxx nebo xxxxxx, xxxxxxxx lze x xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx důkazů; to xxxxxxx x pohledávek, xx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx skupin xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx úhrada x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxx soud xxxxx, xxx xx 30 xxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx návrh podle §267a odst. 1, xxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx úhrada z xxxxxxxxxxx xxxxxxxx; x xxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxx rozhodne xxxx xxx, xx xxxx projednána dodatečně.

(3) X xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2, xx nepřihlíží; x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxx vyzváni xxxxx xxxxx xxxxx §267a xxxx. 1.

(4) X xxxxxx xxxxx §267a odst. 1 xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx.

§337x

(1) Xx právní xxxx rozhodnutí o xxxxxx podle §267a xxxx. 1 xxxx xx xxxxxxxxxxxxxx rozhodnutí x řízení x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx související xx xxxxxxx xxxx x pozemku xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx podstaty.

(2) Xxxx-xx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx jednání, nařídí xxxx jednání x x rozdělení xxxxxx xxxxxxxxxxx podstaty. K xxxxxx xxxxxxx soud xxxxxxxxxx xxxxxxxxx rozvrhu, xxxxxxx xxxxxxxxxx byly xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx. Xxx xxxxxxx zbytku xxxxxxxxxxx podstaty se xxxxx postupuje xxxxxxx xxxxx §337 xxxx. 2 a 3, §337a, 337c x 337d.

(3) Xxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx se správou xxxx x xxxxxxx xxxx vlastníku xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §337e.

§337g

(1) X xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx jejich věřitelům x xxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx. X pohledávky xxxxxxxxxxx uvede, v xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x v xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx proti nejvyššímu xxxxxx.

(2) Xxxx xxxxx xxxxxxxx o rozvrhu, xxxxx nenabylo právní xxxx, xxxxx po xxxx vydání xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §336f xxxx. 5.

§337x

(1) Xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx; xxxxxxxxxx §336l xxxx. 4 tím xxxx xxxxxxx.

(2) Xx xxxxxx xxxx rozvrhového xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx nebo předražitele x tom, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx a xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx výkon xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x §268 xxxxxx pohledávku xxxxxxxxxxx xxxx dalšího xxxxxxxxxxx.

Xxxxxx spoluvlastnického podílu

§338

(1) Xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx ustanovení x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx movitých xxxx x xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx-xx zákon xxxxx. Xxxxx rozhodnutí xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx nemovitých xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx podíl xx xxxxxxxx xxxx x přídatném xxxxxxxxxxxxxxxx.

(2) Xxx-xx o prodej xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx k xxxxxx xxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx soupisu, xxxxxxxxx xx soupisu nebo xxxx, xx xxxxxx, xx věc je xx xxxxxxxxxxxxxxxx, x xxxxxx xx dražební xxx. Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx povinen xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx; xxxxxxxxxx uložené xxxxxxxxx x §325b x 326b platí x pro něj. Xxxxxxxx-xx xx spoluvlastník xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxx-xx s jinými xxxxxxxxx stejné xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx se xx xxxxxxx; xxxxxxxxxx §329 xxxx. 2 xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx.

(3) Jde-li x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x nemovité xxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pravomocné xxxxxxxx x xxxxxxxx výkonu xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx; spoluvlastník xxxxxxxxx xxxx xxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxx v §336c xxxx. 5 xxxxxxxx xxxxx dražební xxxxxxxx. Xxxxxxxx-xx se xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx dražby x učiní-li s xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, udělí xx xx příklep; xxxxxxxxxx §336j xxxx. 1 xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx. Spoluvlastník xxxxxxxxx je xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx v §336k xxxx. 2 xxxx xxxxx odvolání proti xxxxxxxx x příklepu.

Xxxxxx xxxxxxx

§338x

(1) Xx xxxxx xxxxxxxxxx prodejem xxxxxxxxxxx movitých xxxx x xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx věcí x nemovitých věcí, xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx věcí xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx x rozhodnutí xxxxxxxx xxxxxxx. Xx-xx xxxxxxx x sebe zástavní xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx zástavní xxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx umožnit xxxxxx xxxx xxxx x xxxx xxxxxxx x xxx xxxxx xxxxx x xxxxxx; xxxxxxxxxx §325b a 326b pro xx xxxxx xxxxxxx.

(3) Při xxxxxx rozhodnutí xxxxxxxx xxxxxxxxxx věcí xx xxxxxxxxx ustanovení §335 xxxx. 2 x 3, xxxxxx xxx x návrh dalšího xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx prodeje xxxxxxx, a xxxxxxxxxx §336f, xxxxxx by xxxxxxx přihlásil xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Hlava XX.

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx

§338x

(1) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxx, jen xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx, x níž xx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx 89) xxxxxx, že nemovitá xxx je xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. X xxx, xx byl xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx výkonu xxxxxxxxxx xxxxxxxx soudcovského xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx, soud vyrozumí xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxx nařízení xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx soudcovského xxxxxxxxxx práva xx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxx řízení.

(3) X usnesení o xxxxxxxx xxxxxx rozhodnutí xxxx xxxxx povinnému, xxx xxxxx xx 15 xxx xx xxxxxxxx usnesení oznámil, xxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, a pokud xxx o xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xxx xx xxxxx x xx xxxxx nakládat x xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx vymáhány xxxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx související x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx jako xxxxxxxxxxx xxxxx, a xxxxxxx xxxx skutečnosti xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx ověřenými xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx-xx povinný, xx nemovitou xxx xxxxx jako xxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx-xx xxxxx skutečnosti xxxxx xxxx xxxxx nebo xxxxxxxx-xx xxxx skutečnosti xxxxxx xxxxx, xxxx xxxxx rozhodnutí xxxxxxx.

§338x

(1) Xxxxxxxx výkonu xxxxxxxxxx zřízením soudcovského xxxxxxxxxx xxxxx se xxxxxxxx xx nemovitá xxx se všemi xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zástavního xxxxx na xxxxxxxx xxxx, x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx x přídatném xxxxxxxxxxxxxxxx, xx vztahuje x xx xxxxx na xxxx xxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx nelze xxxxxxx xxxxx xx xxxxx na xxxxxxxx xxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx.

(3) Z výkonu xxxxxxxxxx jsou vyloučeny xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx nabyl xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx. Xx xxxxxxx, xx-xx xxxxxxx xxxxx s xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx jde-li x xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx dluhy xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx substituční xxxxx.

§338x

(1) Pro xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x nemovité věci xx xxxxxxxxxxx xxx, x xxxx k xxxxx došel xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx práva; xxxxx-xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxx, xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxx-xx o xxxxxxxxxx náhrady xxxxx xxxx nemajetkové újmy xxxxxxxxx xxxxxxxx činem xxxx pohledávku z xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx činem, xxxx-xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx řízení x tomto trestném xxxx x xxx-xx xxxxx podán v xxxx, xxx zajištění xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx, je xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x zajištění xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx. Xxxx-xx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx dříve xxxxxxx xxxxxxx xxxx smluvní xxxxxxxx právo, xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx práva pořadím xxxxxx zástavního xxxxx.

(2) Xxx pohledávky, xxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx právo, xxx vést xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx nemovité xxxx xxxxx x xxxxx každému xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx věci, xxxxx ji nabyl xxxxxxx.

§338x

(1) Při výkonu xxxxxxxxxx xxxxxxxx soudcovského xxxxxxxxxx práva x xxxxxxxx xxxx se xxxxxxxxx ustanovení §263 xx 266, §267a x §268 xxxx. 1 xxxx. e). Xxxxxxxxxx §268 odst. 1 xxxx. x) xxx použít xxx xxxxx, xxxxxxx-xx právo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxx-xx xxxxx xxxxxxxxxx zřízením xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx práva pravomocně xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxx, xx byl xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxx, xx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxx pohledávku xxx x xxxxxx xxxx, xxxxx xxxx po xxxxxxxxx výkonu xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x částečném xxxxxxxxx výkonu xxxxxxxxxx xxxx zašle po xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxx XXX.

Xxxxxxxxx závodu

Nařízení xxxxxx xxxxxxxxxx

§338x

(1) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx závodu xxxx xxx nařízen, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, jehož xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxx, že xxxxx xx xx xxxxxxxxxxx povinného.

(2) Návrh xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx rozhodnutí xxxxxxxxxx xxxxx závodu xxxxxx u xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxx xxxx pravomocně rozhodl x xxxxxxxx výkonu xxxxxxxxxx, se xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx k xxxxxx, x xx xxx xxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxx dalšího xxxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx, soud xxxxxxxx xxx rozhodnutí xxxxxxxxxxx xxxxx; x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx přistoupení x řízení xxx xxx, xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx stav xxxxxx, x xxxx je xxx jeho přistoupení.

(3) Xxxxxxxxx xxxx vzít xxxx xxxx xxxxx xx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx rozhodnutí. Xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx jen xxxxx, xxxxxxxx-xx s xxx xxxxxxx xxxxxxxxx, kteří xxxxxxxxxxx xx xxxxxx.

§338x

(1) Xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx postižením xxxxxx je xxxxxxxxxxx xxxx v xxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Nařízení xxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxx xx jmění, xxxxx slouží k xxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx ke xxx xxxxxx má xxxxxx xxxxx sloužit, x xx podle xxxxx, xxxx xx xx x době xxxxxxxx. Xxxxx rozhodnutí postižením xxxxxx, k jehož xxxxxxx xxxxxx věc x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, xx vztahuje i xx podíl na xxxx xxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx.

(3) Výkonem xxxxxxxxxx nemůže xxx xxxxxxxx závod, xxxxx-xx xx o banku.

(4) X xxxxxx rozhodnutí xx vyloučen xxxxx, xxxxx povinný nabyl xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx. Xx xxxxxxx, xx-xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx nakládat xxxx jde-li o xxxxx rozhodnutí, kterým xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx nebo dluhy xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx věcí xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx jmění.

§338x

(1) V xxxxxxxx x nařízení výkonu xxxxxxxxxx xxxx ustanoví xxxxxxx xxxxxx (dále xxx "správce") x xxxxxxxxx, x xxxx-xx xx nařízení xxxxxx xxxxxxxxxx závodu xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxx, xxx xx xxxxxxxx usnesení závod xxxx část závodu xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx;

x) xxxxx, xxx xxxxx xx 15 xxx od xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, zda x kdo xx x závodu, k xxxx xxxxx nebo x xxxxxxx náležejícímu x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx výhradu xxxxxx koupě, jde-li x práva xxxxxxxxx x xxxxxxxx nemovitostí, x xxxxxxxx, xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x jeho xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx tím způsobenou;

c) xxxxx, xxx xxxxx xx 15 dnů xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx xxxxx xxxx substituční xxxxx, x xxxxx xxx x xxxxxx xxxxx, xxx má xxxxx x xxx xxxxx nakládat a xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx vymáhány zůstavitelovy xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x nutnou xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx substituční xxxxx, x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx státními xxxxxx, popřípadě xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx;

x) xxxxxx, aby xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx ke své xxxxxx xx xxxxxx xxxxx sloužit, převedl xx jiného, xxxxxxx xxx xxxx s xxx xxxxx nakládal xxx souhlasu xxxxxxx;

x) xxxxxxx, aby správci xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx účetní evidence x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx závodu.

(2) Práva xxxxx odstavce 1 xxxx. b), xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xx-xx xx xxxxx, xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx přístupu.

(3) Xxxxxxxx x nařízení xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxx, xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx, správci x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx orgánu, který xxxx jiný xxxxxxxx, x němž xx xxxxxxx xxxxxx. Doloží-li xxxxxxx, xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx-xx xxxxx skutečnosti xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) xxxx xxxxxxxx-xx xxxx skutečnosti xxxxxx xxxxx, xxxx výkon xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Po xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx usnesení x xxxxxxxx výkonu xxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx xx xxxxx, xx xxxx x závodu xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, které xxxxxx x provozování xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx své xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx, předkupní, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx zpětné xxxxx, osobám, xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxx xxxx převedena x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxx xxxxxx xx závod x x jejichž xxxxxx má povinný xxx xxxxxxxx (sídlo). Xx nabytí xxxxxx xxxx se xxxxxxxx xxx vyvěsí xx xxxxxx xxxxx xxxxx. X tom, že xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx soud xxxx orgán, který xxxx jiný xxxxxxxx, x xxxx je xxxxxxx xxxxxx.

Správce xxxxxx

§338x

(1) Správcem xxxx xxxxxxxx osobu xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx v seznamu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. 178) Xxxxxxxxx xxxx soud xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx nezapsanou, xxxxxxx-xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxx, jestliže x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx, zda xx xxxxxxx x ohledem xx povahu xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxxx výkonu xxxxxx. Xxxxx zapsané xx xxxxxxx insolvenčních xxxxxxx xxxxx funkci xxxxxxx xxxxxxxxx jen z xxxxxxxxxx důvodů, xxxxx xxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx péčí a xxxxxxxx xx xxxx, xxxxxx způsobil xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx.

(4) Xxxxxxx má xxxxx xx xxxxxx x xx náhradu hotových xxxxxx.

(5) Xx xxxxxx xxxxxxxx výdajů, vynakládaných xxxxxxx v souvislosti x přibráním xxxxxx, xxxx poskytne xxxxxxx xx jeho xxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx z xxxx xxxxxx se xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

§338x

(1) Xxxxxxx xx x xxxxxx své xxxxxx xxxxxxxx, jestliže xx xxxxxxxx na xxxx poměr x xxxx, k xxxxxxxxxx xxxx k xxxxxx xxxxxxxxx je tu xxxxx xxxxxxxxxx o xxxx xxxxxxxxxxxx.

(2) X xxx, zda je xxxxxxx vyloučen, xxxxxxxx xxxx; xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx-xx soud, že xxxxxxx xx xx xxx xxxxxx vyloučen, xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§338x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 30/2000 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2001

§338k

(1) Xxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx podle zákona x xxxxxxx právních xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx soudu; xxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxxx rozhodnutí xxxxxxx xxxxxxxxxx xx zmenšení xxxxxxx náležejícího x xxxxxxxxxxx xxxxxx, popřípadě xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x závodu xxxxxxxxxx xxxxxxxx zvýšil. X řádnému xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xx x xxxxxxxxxx na xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx x provozování xxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx s xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxx případu, xxxx správce xxxxxx xxxxxxxx povinného, xxx xxxxxx svých peněžitých xxxxx xxxxxxxx na xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxx účelem xxxxxx. Xxxxxx-xx správce, xx součástí xxxxxx xx xxxxxxxx věc, xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, že xxx xxxxxxx xxxxx rozhodnutí xxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxx xxxxx xxx xxxx souhlasu xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxx, zatížit xx nebo x xx xxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxx musí xxx xxxxxx xxxxxxx; x xxxxxxxxx jednání xxxx xxx obsažen xx téže xxxxxxx. Xxxxxx jednání xxxxxxxxx, xxxxx učinil bez xxxxxxxx xxxxxxx, jsou xxxxxxxx.

(3) Xxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxx svého peněžitého xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx, nesmí xxxxxxx po xxxxxxxx xxxxx dluh xxxxx xxxxx. Nesplní-li xxxxxxx xxxxxxxxx dluh x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, xx správce xxxxxxxx xxxxxxx se xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx splnění dluhu.

(4) Xxxxxxx-xx povinný xxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx tato xxxxxxx provést xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx povinný soudu xxxxxxxxx, aby svým xxxxxxxxx souhlas xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx x xxxxxx rozhodne xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx; proti jeho xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(6) Xx xxxxxxx x x jiných xxxxxxxx, v nichž xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxxxx, je xxxxxxx xxxxxxxx povinného xxxxxxxxxx x xxx xxxx xxxxxxxx; xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx moci (§28a xxxx. 1). Xx xxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, nesmí xxxx xxxxx xxxxxxxxx zastupovat xxxx xx xxx xxxxxx.

Xxxxxx xxxxx

§338x

(1) Soud xxxxxxx, jak správce xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx zákonem x xxxxxxx právními xxxxxxxx nebo xxxxxx. Xxx xxxxxx dohlédací xxxxxxxx je xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xx správce xxxxxx x xxxx činnosti, xxxxxxxx xx listin xxxxxxx a xxxxxxxxx x provádět potřebná xxxxxxx. Xxxxxx-xx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx; xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx přípustné.

(2) Xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx pokutu; xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx podle §53.

(3) Neplní-li xxxxxxx xxxxx své xxxxxxxxxx xxxx x jiných xxxxxxx důvodů, xxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx anebo x xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx-xx xxxx správce xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx, xxxxx xxx funkce xxxxxxxx, xx povinen xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx.

Cena závodu

§338m

(1) Xx xxxxxx xxxx usnesení x nařízení xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx správci xxxxx, aby

a) zjistil xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx, xxxx xxxxx slouží x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxx má xxxxxx xxxxx xxxxxxx; xxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxx řádně xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, zjedná xxxx xxxxxxx xx jeho xxxxx přístup x xxxxx xxxxxxxx, x xx x odůvodněných xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx nebo Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx, xxxx xxxx příjmy x xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx xxxxx, x xxxx se xx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx ke xxx xxxxxx má xxxxxx xxxxx xxxxxxx, není-li xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx postupem podle xxxxxxx x).

(2) Na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxx ve lhůtě xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx o xxx, xxx xxx uspokojení xxxxxxxx xxxxxxxxxx je xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx ho xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, těm, xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx další oprávnění, x xxxxxxxxx x xxxxxx jim, aby xx x xxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxx xxxxx vyjádřili. K xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), xx nepřihlíží.

(4) Soud xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxx doplnil xxxx aby podal xxxxx xxxxxxxx vysvětlení. X objasnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx též xxxxxxx potřebná šetření.

§338xx

(1) Xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §338m xxxxx jiných xxxxxxxxxx xxxxxxxx, které si xxxxxx, x xx xxxxxxxxx xxxx uvedených x §338m xxxx. 3 xxxxxxxx soud, xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx-xx xxxx x pokračování xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx správci, xxx výtěžek správy xxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxx, kdo xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx oprávněný, každé 3 měsíce, nedohodnou-li xx xx delší xxxxx. Xxxxxxxxxx §320h xx xxxxxxx xxxxxxx. Xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx §338zo xxxx. 4 xxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxx

§338xx

(1) Po xxxxxx moci usnesení xxxxx §338ma, xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx v xxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxx, xxx podal xxxxxx x xxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxx §338m anebo xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xx xxxxxxx ocenění xxxxxx, kterého xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx přibral.

(2) Xxx xxxxxxxxx závodu xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx-xx xxxx xxxxx, xxxxxxx xx zprávě x xxxx závodu xxxxx,

x) xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxx xx xxxx,

x) kolik xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x uložené xx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx v měně Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x jakou xxxx cenu,

d) jaké xxxxxxxx xxxxx náležejí x závodu a xxxxx činí xxxxxx,

x) xxxxx xxxx xxxxx xxxxx závodu.

(4) Xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxx platí xxxxxxx §338m xxxx. 3 x 4.

§338n

(1) Xxxxx obsahu xxxxxx správce o xxxx xxxxxx xxxx xxxx

x) xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx k závodu,

b) xxxx peněžních prostředků x xxxxxxxxx a xxxxxxxxx na xxxx x xxxxxxxxx ústavu x xxxx Xxxxx xxxxxxxxx, náležejících x xxxxxx,

x) xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx,

x) xxxx peněžitých xxxxx xxxxxxxxxxxx k xxxxxx,

x) zjištěnou cenu xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx určí xx výši čistého xxxxx závodu; x xxxxxxxxxxx uvedeným x xxxxxxxx 1 písm. x) se při xxx nepřihlíží.

(3) Xxxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx-xx x xxx xxxxx xxxxxxx v §338m xxxx. 4, xxxx xxxxx nařizovat xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, těm, xxx xx řízení xxxxxxxxxxx jako další xxxxxxxxx, x povinnému.

(5) Xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 má xxxxx xxxxx nahlédnout do xxxxxx o xxxx xxxxxx.

(6) Xxxxxx-xx xxxx, xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x závodu xxxxx x prostředky xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxx. b) xxxxxxxxxxx výši xxxxxxxxx xxxxxxxxxx dluhů xxxxxxxxxxxx x závodu, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxx, xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx další xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx x závodu, x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, anebo xx xx přesahuje xxx xxxxxxxx, výkon xxxxxxxxxx zastaví.

Xxxxxxxx xxxxxxxx

§338x

(1) Xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxx, xxxxx-xx xxxxx xxxxxxxxxx pravomocně xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxx).

(2) Xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx vyhlášce) xxxx uvede

a) xxx x místo dražebního xxxxxxx (§338q),

x) označení xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx v §338n xxxx. 1,

d) xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx (§338r xxxx. 1),

x) výši xxxxxxx x způsob xxxxxx xxxxxxxxx (§338r xxxx. 2),

f) upozornění, xx cena majetku xxxxxxxxxxxx x xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx prostředků x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx na xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x měně Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx x výše xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx x přihlédnutím xx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx závodu, x xxxxx xxxxx xx dražebního xxxxxxx (§338t xxxx. 1),

x) xxxxxxxxxxx, xx kterých xxxxxxxxxx může xxxxxxx xxxxxxxxx závod x xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx do xxxx xxxxxxx (§338z xxxx. 1 x 2),

x) xxxxxxxxxx, že xxx rozvrhu podstaty xx xxxxx oprávněný, xx, xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx, a xxxxx věřitelé xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx pohledávek nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zástavním xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, než xxx xxxxx byl xxxxxxx xxxxx rozhodnutí, jestliže xxxxxx x xxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx do 5 xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x přihlášce uvedou xxxx pohledávky a xxxxxx příslušenství x xxxxxxx-xx je xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, a xxxxxxx, xx x xxxxxxxxxx, x xxxxx výše xxxxxxxxxx xxxx jejího xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx (§338s x §338zn xxxx. 2),

x) xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxx nebudou xxx xxxxxx rozhodnutí xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx (§338zk),

j) výzvu, xxx každý, xxx xx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx (§267), xx uplatnil x xxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx nejpozději xxxx xxxxxxxxx dražebního xxxxxxx, x upozorněním, xx xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx rozhodnutí xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx, xx xxxxx, xxxxx mají x závodu, k xxxx xxxxx nebo x xxxxxxx, který xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx právo xxxx xxxxxxx zpětné xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xx udělením xxxxxxxx předkupní právo xxxx xxxxxxx zpětné xxxxx xxxxxxxx, xxxxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx pozemku x právu stavby, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx pozemku xx xxxxxx xxxx xxxxxxx předkupní právo, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) upozornění, kde x xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx o ceně xxxxxx (§338n xxxx. 5).

§338x

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx doručí:

a) xxxxxxxxxxx, xxx, xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx, osobám, x nichž xx xx známo, xx xxxx k xxxxxx xxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx své xxxxxx má tomuto xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxx, zástavní xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx povinného xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxx, které xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx pohledávky xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, zadržovacím právem xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxx náležejí x xxxxxx, x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx je xxxxxxxxx, a osobám xxxxxxxx v §338zn xxxx. 1,

b) xxxxxxxxxx xxxxx x obecnímu xxxxx, x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx bydliště (sídlo),

c) xxx, kdo xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx na xxxxxx politiku zaměstnanosti x pojistné xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx obce x rozšířenou xxxxxxxxxx, x xxxxx obvodu xx xxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 písm. a) xxxx xxxxxxxx vyhlášku xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxx xxxxxx v xxx xxxxxx xxxxxx dražební xxxxxxxx xx úřední xxxxx xxxxx x xxxxxx obecní xxxx, x xxxxx xxxxxx xx závod, xxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx uveřejnil xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx. Usnesení x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx sejme z xxxxxx xxxxx xxxxx.

(4) X xxxxxxxxxxxx případech xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nebo její xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx, popřípadě xxxxx vhodným způsobem.

(5) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx podat xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xx, xxx do řízení xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxx xxxx x majetku, xxxxx xxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x §338o odst. 2 písm. x), x), x) xx x) xxxx xxxxxxxxx.

§338x

(1) Dražbu lze xxxxxxxxxx v místě, xxx se xxxxxxx xxxxx, nebo u xxxxx xxxxx xx xxxxx vhodném xxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx 30 xxx po dni xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

§338x

(1) Xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxx poloviny ceny xxxxxxx xxxxxxxxxxxx k xxxxxx [§338n xxxx. 1 xxxx. x)], xxxxxxx xxxx xx xxxx dvou xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx [§338n odst. 1 xxxx. x)].

(2) Xxxx xxxxxxx soud xxxxxxx xxxxx okolností xxxxxxx, xxxxxxx však x xxxxxx nepřevyšující tři xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xx pokladny xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx; x xxxxxx xx xxxx xxxxx lze xxxxxxxxxxx xxx tehdy, bylo-li xxxx zahájením dražebního xxxxxxx xxxxxxxx, že xx účet xxxxx xxxx došla.

(3) Ten, xxx xxxxx uplatnit xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx koupě, xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx dražebního xxxxxxx.

§338s

(1) Xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx jiným xxxxxxx xxxxxxxx x §274 (vymahatelnou pohledávku) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, zadržovacím xxxxxx xxxx zajišťovacím xxxx převodem xxxxx, xxxxx xxxxxx x xxxxxx, xxxx xx x soudu xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 5 xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxx ten, kdo xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx oprávněný, xxxxx své xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxx byly xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxx titulem xxxxxxxx x §274 xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) X xxxxxxxxx xxxx být uvedena xxxx pohledávky a xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xx věřitel xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx; o tomto xxxxxxxx musí xxx xxxxxxx poučen v xxxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxx x xxxxxxxxxxxx pohledávku nebo x pohledávku zajištěnou xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx a xx xxxxxx k xxxxxx, xxxxxx tyto xxxxxxxxxxx vyplývají x xxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx x závodu, soud xxxxxxxxx odmítne; xxxxx xxxxxx usnesení není xxxxxxxx přípustné.

§338x

(1) Xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, aby xx xxxxx před xxxxxxxxx dražebního xxxxxxx xxxxxx, xxx došlo xxxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx §338n xxxx. 1, xx xxxxx x okolnostech xxxxx §338m odst. 3, xxxxxxxxx jak xx tyto xxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxx-xx správce xxxxx řádně x xxxx zprávu xxxxx xxxxxxxx 1, soud xx uloží, xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx dražby, a xx xxxxx účastníků xxxxxx, xxx jim xxxxxxxx xxxxxxx, které xxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxx dražbě vznikly. X tomto xxxxxxxx xxxx být xxxxxxx xxxxxx.

§338x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 30/2000 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2001

Xxxxxxxx xxxxxxx

§338x

(1) Dražební xxxxxxx xxxx xxxxx xxx soudce. Xxxxxxxxxx xxxxx při xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxx na xxxxxxx xxxxxxxx soudce xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx; xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxx xxxxxxxx xx může xxxxxxx xxxxxxxxx pouze ten, xxx zaplatil xx xxxxxxxx dražebního xxxxxxx xxxxxxx (§338r odst. 2).

(3) Xxxx dražitelé xxxxx xxxxxxxxxx soudci, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx x §338za xxxx. 2 x ti, xxxx x xxxxxx závodu xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx §336h xxxx. 3 xxxxx xxxxxxx.

§338x

(1) Xxxx-xx xxxxxxxx, xx xxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx části x xxxxxx xxxxxxxxxx (§267), xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx až xx xxxxxxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxx.

(2) Byl-li xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx součástí xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx, xxxx podle xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxx xx třeba xxxxxxx xxxxxxx až xx xxxxxxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx x dražbě. X xxxxxxx, xx xxxxxxxxx x xxxxxx, xxxx xxxxxxxx dražitele xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx-xx xxxxxxx xx xxxxxxxx dražebního xxxxxxx xxxxxx xxxxx §338t xxxx. 1, xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx §338t xxxx. 2 x xxxxxxxx jednání xxxxxx. Xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx §338o xx 338t.

§338x

(1) Xx zahájení xxxxxxxxxx xxxxxxx soudce

a) xxxxxxxx, xxx je xxxxxxxxx předkupní xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx (§338r odst. 3),

x) na xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx §338t odst. 1 xxxxxxxxx xxxx novou xxxx majetku xxxxxxxxxxxx x xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxx u xxxxxxxxx xxxxxx v xxxx Xxxxx republiky, xxxxxxxxxxxx k xxxxxx, xxxx xxxxx náležejících x xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x závodu x xxxxxxxxx xxxx závodu,

c) xxxxxxx, xxxxx činí xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x x jaké výši, xxxxxxxxx kteří xxxxxxxx xxxx právo xx xxxxxxxxxx svých xxxxxxxxxx xxxxx §338zn odst. 1.

(2) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x), x) x x) xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Zjistí-li xxxx, že xxxx xxxxxxx náležejícího x xxxxxx spolu x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v §338n odst. 1 xxxx. b) xxxxxxxxxxx xxxx splatných peněžitých xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx, kdo xx xxxxxx xxxxxxxxxxx jako xxxxx xxxxxxxxx, a xxxxxxx xxxxxxxxxxxx věřitelů, xxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxx, a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx jeho hotových xxxxxx, xxxxx xx xx xxxxxxxxx jen xxxxxxxx, výkon rozhodnutí xxxxxxx.

(4) Xxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx provedení xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx xx, kdo xxxxx dražit, xxx xxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxx xx koná, xxxxx xxxxxxxxx xxxx podání; xxxxxxxxx jsou vázáni xxxxx podáními, dokud xxxx neudělí xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx omezena xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

§338x

(1) Xxxxxxx lze xxxxxx tomu, xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x u xxxxx xxxx xxxxxxx další xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx tomu, xxxx xxxxxx předkupní právo xxxx xxxxxxx zpětné xxxxx k xxxxxx, xxx xxxx, komu xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x části závodu xxxx x jednotlivým xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x závodu, x poté, nedohodnou-li xx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx stejné xxxxxxxx podání, dražiteli, xxxxx byl xxxxx xxxxx.

(2) Před xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx, xxx xxxx námitky xxxxx xxxxxxxx; xxxxxxx, xxxxx xxxxxx oprávněný, xxx, xxx do xxxxxx xxxxxxxxxx jako xxxxx xxxxxxxxx, povinný x xxxxxxxx, se xxxxxx xx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxx neudělí xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx příklep, xxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxx předposledního podání; xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. X opačném xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx udělí xxxxxxx.

(4) V xxxxxxxx x příklepu xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx dnem xxxxxx moci příklepu x nesmí být xxxxx xxx dva xxxxxx. Xx nejvyšší xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx složená xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx, kterým xxxxx xxxxxx příklep, xx xxxxx xxxxxxxxx jistota xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx; jestliže xxxx xxxxxx proti xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxx xx právní xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx.

§338x

(1) Xxxxxxxx x xxxxxxxx soud xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx, xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx další xxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxx povinného, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx proti xxxxxxx xxxxxxxx vznesli xxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x odstavci 1. Do 15 xxx xxx dne xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx též xxxxx xxxxxxx v §338p xxxx. 1 xxxx. x), kterým xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx se x tohoto důvodu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx jednání.

(3) Xxxxxxxxxx §336k xxxx. 3 a 4 xxxxx xxxxxxx.

§338x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 30/2000 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2001

§338z

(1) Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx převzít vydražený xxxxx již dnem xxxxxxxxxxxx po xxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxx. Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx jeho žádost xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx; x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx. X xxxxxxx xxxxxx správce xxxxxxxx xxxx. Soud xxxxxxx, xxxxx předkupní xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx věci zanikly x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Vydražený xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, nabylo-li xxxxxxxx x příklepu xxxxxx moci x xxxxxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, x to xx xxx xxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxx. X témuž xxx xx vydražitel stává xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xx práv x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, k xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx předkupního xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx ke stavbě x xxxxxxxxx předkupního xxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxx závod přešel xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, je vydražitel xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx plody x xxxxxx x xxxxxxxx xxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx při xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx.

§338za

(1) Xxxxxx-xx při xxxxxx učiněno ani xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxx, kdo do xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx oprávněný, který xxx podat xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx; xxxxx-xx xxxxx xxxxx xx šesti xxxxxx, soud xxxxx xxxxxxxxxx zastaví.

(2) Nezaplatil-li xxxxxxxxxx xxxxxxxx podání xxx v xxxxxxxxx xxxxx, kterou xx xxxxx soud x xxxxx xxxxx xxx xxxxx xxx jeden xxxxx, usnesení o xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxx další xxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x o xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx §336n.

(3) Xxx xxxxxx xxxxxxxxx jednání xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xx xxxxxxxx xxxxxx stanoví xx xxxx xxxxxxxx ceny xxxxxxx, náležejícího x xxxxxx [§338n xxxx. 1 xxxx. x)], xxxxxxx xxxx xx xxxx třetiny zjištěné xxxx závodu [§338n xxxx. 1 xxxx. x)]; xxxxx x xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx ustanovení §338p, 338q, §338r xxxx. 2, §338t, 338u, §338v xxxx. 2, §338w xx 338z. Xxxxx-xx závod xxxxxx xxx při xxxxxx xxxxxxxxx jednání x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx xxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxxx zastaví.

Rozvrh

§338zb

(1) Xx právní xxxx usnesení x xxxxxxxx a po xxxxxxxxx xxxxxxxxxx podání xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx podstaty.

(2) K xxxxxxx soud xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, kterými xxxx xxxxxxxxx, xx, xxx xx řízení xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxx, které xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx (§338s xxxx. 3), a xxxxx xxxxxxx x §338zn odst. 1.

(3) Xxxxxxxxxx x rozvrhovému xxxxxxx se xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx.

§338xx xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 30/2000 Xx. x účinností xx 1.1.2001

§338xx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x §338n xxxx. 1 xxxx. x), xxxxxxxx xxxxxx a úroky x něho, xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx připadají podle §338za xxxx. 2 xxxx druhé, a xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx jistota xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v §338za xxxx. 2.

§338xx vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 30/2000 Xx. s xxxxxxxxx od 1.1.2001

§338zd

(1) Při rozvrhovém xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx mohou xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Každý x věřitelů, který xx přítomen xxxxxxx, xx xxxxxxx vyčíslit xxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x uvést, xx xxxx xxxxxxx patří, x skutečnosti xxxxxxxx xxx xxxx pořadí. Xxxxxxxxxx ostatních xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx ke xxx xxxxxxxxxxx jednání a xxxxxx skupinu x xxxxxx uvede xxxx xxxxx údajů xxxxxxxxxx xx spisu. Xx xxxxxxxx rozvrhového xxxxxxx xxxxx přihlížet x xx části xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxx může xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx jejich xxxxxxxx, xxxx, xxxxxxxx do xxxxxxx x pořadí. X námitkám xxxx, xxxxx xx x xxxxxxxxxxx jednání xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx, ledaže xx byly xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

(4) Pohledávku vydražitele xxxxx §338zf xxxx xxxxx xxxxxx.

§338ze

(1) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx x rozdělované podstaty xxxxxxxxxx postupně podle xxxxxx xxxxxx:

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x souvislosti x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §338i xxxx. 5,

b) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx a xxxx xxxxxxxx výdajů,

c) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §338zf,

x) pohledávky xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx toho, xxx xx řízení xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx právem xxxx xxxxxxxxxxxx převodem xxxxx,

x) pohledávky xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx pojištění x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, pokud xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x), xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx výživné xxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx újmy xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) ostatní xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx-xx plně uspokojit xxxxxxxxxx patřící do xxxx skupiny, uspokojí xx xxxxx xxxxxx; xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx skupiny, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx převodem xxxxx xx považují xxx xxxxxxx xx splatné.

(4) Xxxxx nebo xxxxx x xxxxxxxx za xxxxxxxx xxx roky xxxx xxxxxxxxxx jednáním, xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx řízení xx xxxxxxxxxx v pořadí xxxxxxx. Xxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, uhradí xx xxxx xxxxxxxx.

(5) Xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx

x) x pohledávky oprávněného xxx, kdy x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx návrh xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) x pohledávky xxxx, xxxx xx řízení xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxx, xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxx,

x) x přihlášené xxxxxxxxxx xxx, kdy x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx,

x) x xxxxxxxxxx zajištěné xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx zajišťovacím xxxxxxxx práva den xxxxxx xxxxxx xxxx,

x) x pohledávky xxxxxxxx xxxxxxxxx x §338zn xxx, xxxxx xxxxxxx xx řídí xxxxxx xxxxxxxxxx x řízení x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pohledávky xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx věcí xxxxx xxxxxxxxxx věcí,

f) x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx, xxxx xx xxxxxx přistoupil xxxx xxxxx oprávněný, nebo xxxxxxxxxx pohledávky náhrady xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx obohacení xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxx-xx xxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx řízení x xxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxx-xx návrh xxxx xxxxxxxxx podány x době, xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx, xxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx x zajištění xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx řádu.

Pořadí xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx je xxx xx výhodnější.

(6) Xxxxxx-xx xxxx x xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx, xx zpeněžený xxxxx xx zajištěn podle xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx-xx dosažený výtěžek xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx, informuje xxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx činný x xxxxxxxx xxxxxx, který x xxxxxxxxx rozhodl. Xxxxxxx-xx orgán xxxxx x trestním xxxxxx xx 30 xxx xxxxx, xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx se zbytek xxxxxxx povinnému.

(7) Xxxxxxxxxxx-xx xxxx podle odstavce 6, xxxxxxx se xx xxxxxx všech xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx, zbytek xxxxxxxxxxx xxxxxxxx povinnému.

(8) Xxxxxx-xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x), uloží xxxx xxxxxxxxx tuto xxxxxxxxx xxxxxxxxx; oprávněný, ti, xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx jako další xxxxxxxxx, a xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx své xxxxxxxxxx (§338s), xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx.

§338zf

Vydražitel xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, jestliže

a) xxxx peněžitých dluhů xxxxxxxxxxxx x závodu xxxxx x pohledávkami xxxxxxxxxxx, těch, xxx xx řízení přistoupili xxxx xxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx přihlášených xxxxxxxx, které xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx z xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x to ve xxxx tohoto xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx, xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx x podstaty, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xx xx xxxx tohoto rozdílu.

§338xx

(1) V xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx, xxxxx byly xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx popřeny xx xx xxxxxxxx, xxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxx o xxxx xxxxxxxxxx bez xxxxxxxxx xxxxxx; xx xxxxxxx x pohledávek, xx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx skupin xxxx podle xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx podstaty.

(2) Ustanovení §337e xxxx. 2, 3 x 4 xxxxx obdobně.

§338zg xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 30/2000 Sb. x xxxxxxxxx od 1.1.2001

§338xx

(1) Xx právní xxxx rozhodnutí o xxxxxx xxxxx §267a xxxx. 1 soud xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx zbytku xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) X xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx. Při xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §338zb odst. 2 x 3, §338zc, 338ze x 338zf.

§338xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 30/2000 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2001

§338zi

(1) X xxxxxxxxxx xxxxxxxx soud xxxxxx xxxxxxxxxx jejich xxxxxxxxx; xxxxxx odměny x xxxxxxxx výdajů xx xxxxxxxx správci x xxxxxx pohledávky podle §338zf xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxx xxxx vyplatí xx xxxxxx moci xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§338xx vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 30/2000 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2001

Xxxxxx x výkonu xxxxxx xxxxxx

§338xx

(1) Xxxx, xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx, xxxx správce xxxxx xxxxxxxx zprávu o xxxxxx své xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx, xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx.

(3) Xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx při xxxxxxx; xxxxxxx xxxx třeba xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 2 x xxxxxx xxxxx xxxxxxx své xxxxxxx proti xxxxxx.

(4) Xx xxxxxxxxx zprávy xxxx xxxxxxx správce xxxx funkce.

Xxxxxxx xxxx a xxxxx na xxxxxxxxxxx

§338xx

(1) Xx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx přešel xxxxxxxxx závod, přechází

a) xxxxxxx, xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx vzhledem ke xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx sloužit;

b) xxxxx vyplývající x xxxxxxxxxxxx nebo jiného xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx činnosti xxxxxxxxxxx xxxxxx, ledaže xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x poskytnutí xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx povaze;

c) xxxxx x xxxxxxxxxx vyplývající x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx závodu;

d) xxxxx xxxxxxxxxx x vydraženému xxxxxx, xxxxx nebyly xxxxxxxxxx xxx rozvrhu, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxx povinného xxxxxxxxx vydražitel xxxx xxxxxxx na xxxx xxxxx; k přechodu xxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Je-li xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x odstavci 1 xxxx. b) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xx xx této xxxxxxxx xxxxxxxxxxx uskutečněné po xxxxxxxx x činnost xxxxxxxxxxx při xxxxxxx xxxxxx xxxx jeho xxxxxxxx v xxxxxx.

(4) Xxxxxxx nebo podnájemní xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx povinným xxxx nájemcem xxxx xxxx pronajímatelem xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, a xx x z xxxxxx xxxxxx, než xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx byly xxxxxxxxx; to xxxxx xxxx v případě, xx nájem xxx xxxxxxx na dobu xxxxxxx. Xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxx zajištění.

Oznámení xxxxx orgánům

§338zl

(1) X xxx, že xxxxxxxxx závod přešel xx xxxxxxx vydražitele (§338z xxxx. 2), xxxx xxxxxxxx příslušný xxxxxxxxxxx soud nebo xxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, v xxxx je xxxxxxx xxxxxx. Rejstříkový xxxx xxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx zápis x prodeji závodu x příslušném xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx k závodu xxxxx xxxxxxxx xxx, xxxxxxxx xxxx příslušný xxxxxxxxxxx úřad, xx xxxxxxxxxx nemovité xxxx xx xxxx vydražitel; x xxxxxxx, xx x xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx uvede, xxx působí proti xxxxxxxxxxx xxxx zda xxxxxxx.

(3) Xxx-xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx x tom vyrozumí xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx příslušný xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, x němž xx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx též xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

§338zm

(1) Xxxxx x xxxxxxxx, xxxxx pohledávka xxxxxx na vydražitele (§338zk odst. 2), xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx jeho pohledávky.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxx majetku xxxxxxxxxxxx x závodu, xxxxx xxx prodán v xxxxxx.

Xxxx xxxxxx rozhodnutí

§338zn

(1) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx závodu xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx výkonů xxxxxxxxxx xxxxxxxx movitých věcí x nemovitých věcí xxxxxxxxxxxx k xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x závodu xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx x účtu x xxxxxxxxx ústavu. Xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxx x §338s, xxxx xx bylo xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx; xx xxxxx x xxxxx, jestliže vymáhaná xxxxxxxxxx nenáleží k xxxxxx.

(2) Výkon xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x závodu xxxx přikázáním x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx byl xxxxxxx xx xx xxxxxxxx výkonu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx závodu, xx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §338s xxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx uvedených x xxxxxxxxxx 1 x 2 uspokojena xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, pokračuje xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx; v xxxxxxx, že xxxxx xxx prodán x xxxxxx a že xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxxxx do xxxxxx xx xxxxx povinného xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx

§338xx

(1) Xxx-xx výkon rozhodnutí xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxx, xxx mu xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxx funkce x xxx vyúčtoval xxxxxx x hotové xxxxxx.

(2) Xxxx zprávu xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx, xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx, povinnému x xxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx §338zj odst. 3 x 4 xxxxx xxxxxxx.

(4) Povinnost xxxxxxxx xxxxxxx odměnu x xxxxxxx hotových výdajů xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx x xxxxxxxxxx oprávněnému, xxx, kdo do xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx oprávnění, a xxxxxxxxx, kteří přihlásili xxx xxxxxxxxxx (§338s x 338zn), x xx xxxxx xxxx, x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

Postižení části xxxxxx

§338xx

(1) Xx výkon xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx části závodu xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx správcem xx xxxxxxxx x xx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx se xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx složky závodu.

Xxxxxxxxx podílu spolumajitele xxxxxxx

§338xx

(1) Xx výkon xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx se xxxxx ustanovení o xxxxxx rozhodnutí xxxxxxxxxx xxxxxx, nestanoví-li xxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx pravomocné xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxxxxxxx povinného xxxx podat xx xxxxxxxx uvedených x §338p xxxx. 5 xxxxxxxx xxxxx dražební xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx uložené xxxxxxxxx v §338m xxxxx x pro xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Opatření xxxxxxx závodu působí x xxxxx spoluvlastníku xxxxxxxxx.

(5) Xxx spoluvlastníka xxxxxxxxx xxxxx §338k xxxx. 2 xx 6.

(6) Zúčastní-li xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x učiní-li x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, udělí xx mu příklep; xxxxxxxxxx §338x xxxx. 1 xxxx xxxxx xx nepoužije.

(7) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx je xxxxxxxx xxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxx x §338y xxxx. 2 xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx.

Prodej xxxxxxxxx xxxxxx

§338xxx

(1) Xx xxxxx rozhodnutí xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx rozhodnutí xxxxxxxx xxxxxx, nestanoví-li xx dále xxxxx.

(2) Xxxxx rodiny zúčastněnému xx xxxxxxx rodinného xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx, soud xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Zúčastní-li xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx provozu xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx, dražby x učiní-li x xxxxxx dražiteli xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xx příklep; xxxxxxxxxx §338x xxxx. 1 xxxx xxxxx xx nepoužije.

(4) Xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x §338y odst. 2 větě xxxxx xxxxxxxx proti usnesení x xxxxxxxx.

§338xxx xxxxxx xxxxxxx přepisem x. 293/2013 Sb. s xxxxxxxxx od 1.1.2014

Prodej xxxxxxx

§338xx

(1) Xx xxxxx xxxxxxxxxx prodejem xxxxxxxxxxx závodu xx xxxxx ustanovení x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx.

(2) Xxx xxxxxx xxxxxxxxxx prodejem xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx §338f xxxx. 2 a 3, xxxxxx xxx o xxxxx xxxxxxx oprávněného x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx zástavy, x ustanovení §338s, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx pohledávku zajištěnou xxxxxxxxxx zástavou.

Xxxxx VIII.

Uspokojení práv xx xxxxxxxxxx xxxxxx

§339

Xxxxx

(1) Xxxxx těchto xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx než xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Navrhuje-li xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx, xxxxx xx byly xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x pro xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx na xxxxx rozhodnutí, xxxxx xxxxxxxx xx být xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx uspokojena.

Vyklizení

§340

(1) Xxxxxx-xx xxxxxxxxxx, xxxxx výkon xx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxx nemovitou věc, xxxxxx, xxx nebo xxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx a xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx výkon xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Soud xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 15 dnů xxxxxx, xxx bude xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx o xxx rovněž xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx orgán xxxx.

§341

(1) Xxxxx rozhodnutí xx xxxxxxx xxx, xx xxxx xxxxx xxxxxxxx, xxx x xxxxxxxxxxxxx objektu

a) byly xxxxxxxxxx věci xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx domácnosti, xxxxx x xxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxx xxxx xx souhlasem xxxxxxxxx xxxxxxxx xx vyklizovaném xxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxx vykázáni xxxxxxx x xxxxxxx, xxx se xxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxx povinného.

(2) Věci xxxxxxxxxx z vyklizovaného xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xx zletilých příslušníků xxxx xxxxxxxxxx.

(3) Není-li xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx by xxxx xxxx xxxxxxx, xxxx xx-xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxx x xxxx xx na xxxxxxx xxxxxxxxx do xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxx-xx xxxxx xxxx dát xx xxxxxxx, výkon xxxxxxxxxx nelze provést. Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x tom, xxxx xxxx xxxx byly xxxx xx xxxxxxx.

(4) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xx nepoužije, xxx-xx x xxx xxxxxx xxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx soud xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx zničení. X zničení xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx nejméně xxx xxx xxxxxx, xxx x xxxx xxxxx. Zničení xxxx xx xxxxxxx xxx, xx ji xxxx xxxxx x využití xxxx x odstranění xxxx ji předá xxxxx xxxxxxxxx ke xxxxx nebo xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 216).

§342

(1) Xxxxxxxxx-xx xx xxxxxxx xxxx x xxxx xxxx schovatele xx xxxxx xxxxxx xxx xxx, xxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx na xxxxx xxxx (xxxxxxxxxx) xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

(2) Výtěžek xxxxxxx vyplatí soud xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx prodeje. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx není xxxx, postupuje xxxx xxxxxxxxx xxxxx §301 xxxxxx x zvláštních xxxxxxxx xxxxxxxx; lhůta xxxxx §301 odst. 1 xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx běžet ode xxx, kdy povinný xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxx výtěžku xxxxx vrátil xxxx xxxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxx, xxxxx xx xxxxxxxx prodat, xxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx nákladů xxxxxxx xx dvě xxxxxxx xxxxxxx xxxx; xxxxxxxx-xx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx nebudou uhrazeny x xxxxxxx xxxxxxx xxx převzatými věcmi, xx povinen nahradit xxxx (xxxxxxxxxx) povinný; x xxxx xxxxxxxxxx xxxx rozhodne xx xxxxx xxxx (xxxxxxxxxx).

Vyklizení x náhradou

§343

(1) Xxxxxx-xx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx se xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx nebo xxx, xx xxxxx je xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx náhrady za xxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx výkon rozhodnutí xxx xxxxx, jestliže xx xxxxxxxxx, že xxxxxxxxx xx zajištěn xxxxxx způsob xxxxxxx, xxxx xxx xxxxx xx vykonávaném xxxxxxxxxx. Xxxx provede výkon xxxxxxxxxx po právní xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx výkonu xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx určeného xxxxxxx xxxxxxx xxx povinného xx xxxxxxx prokázat xxxxxxxxx.

(3) Xxxx-xx veřejnou xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx je xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxx vykonávanému xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxx zjišťování, xxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, soud xxxxxxx x xxxx xxxxxx potřebné ke xxxxxxxx xxxxxxxxxx stavu, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§344

(1) Soud doručí xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 15 xxx xxxxx xxxx, kdy xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx. Xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx, xxxxxxx není-li xxxxxxx xxxxxxxx, přibere xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx osobu, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx orgánu xxxx.

(2) Xxxx-xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx způsobem xxxxxxxx x §341 xxxx. 1 s xxx, xx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xx zajištěného xxxxxxxxxx xxxxxx. Byl-li xxxxxx xxxxx xxxx způsob xxxxxxx za xxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxx podle §341 xxxx. 2 x 3 x §342.

(3) Xxxxxx-xx xxxx xx xxxxxxxx výkonu xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx až xxx xxxx xxxxxxxxx, xx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx náhradní xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xx-xx xxxxxx; xxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxx převzít, xxxxx xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx. Xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xx 6 xxxxxx od uložení xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x náhradnímu xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx.

(5) Není-li možné xxxx nebo některé x xxxx xxxxxxxxxxx xx určeného náhradního xxxxxx, postupuje xx xxxxxxx xxxxx §341 xxxx. 2 x 3 x §342.

Odebrání věci

§345

(1) Ukládá-li xxxxxxxxxx, jehož xxxxx xx navrhuje, xxx xxxxxxx xxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxxx věc, xxxxxxx xx soud x výkon xxxxxxxxxx xxx, xx dá xxxxxxx věc xx xxxx, xx x xx xxxxx, povinnému x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx třeba listiny, xxxxxxx xx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx, která xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx věci. Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx o xxxx výkonu xxxxxx. Xxxxxxxx xxxx nebude xxxxxxxxx, xxxxxx-xx mu xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx. Ukazuje-li xx to potřebné, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxx vhodnou xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx.

(4) Xxxxxxxx-xx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxx, xxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx učinit osobní xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx (xxxxx) x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x xxxx skříní xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx umístěných, kde xx podle xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx oprávněnému; xx tím účelem xx oprávněn xxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxx nebo do xxxx místnosti xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx jiné xxxxxxxx otevřít.

§346

Xx-xx xxx, xxxxxx xx xxxxx povinnému xxxxxxx, u xxxx xxxxx jiný, xxxxx xxx xxxx, xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx-xx věc vydána xxxxxxxxxx, xxxxxxx se xx xxxxx oprávněného xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx rozhodnutí přikázáním xxxxxxxxxx.

§347

(1) Xxxxxxxx-xx xx xxxxxxx xxx xxxxxxx x nařízení xxxxxx xxxxxxxxxx a xxx-xx xx věc xxxxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxxxx opatřit xxxxx, xxxxx xxxx oprávněného, xxx xx xx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx může xxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxx zaplatil xxxxxxxxxxx xxxxxx. Výkon xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx se xxx na návrh xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x §258 odst. 1.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx

§348

(1) Xxxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx věc xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx x její xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx věcí xxxx xxxxxxxxxx věcí.

(2) Spoluvlastníci xxxx xxx účely xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx; výše xxxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx