Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 01.06.2023.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 05.04.2023 do 30.06.2023.


Občanský soudní řád
99/1963 Sb.

Úvod

ČÁST I. Obecná ustanovení

HLAVA I. Základní ustanovení §1 §2 §3 §4 §5 §6

HLAVA II. Soudy

Pravomoc §7 §8 §8a

Příslušnost §9 §9a §10 §10a §11 §12 §13

Vyloučení soudců §14 §15 §15a §15b §16 §16a §16b §17 §17a

HLAVA III. Účast na řízení

Účastníci §18 §19 §20 §21 §21a §21b §21c

Zástupci účastníků

a) na základě zákona §22 §23

b) na základě plné moci §24 §25 §25a §25b §26 §26a §27 §27a §28 §28a

c) na základě rozhodnutí §29 §29a §30 §31

Společné ustanovení §32 §33 a 34 §35 §35a

HLAVA IV. Úkony soudu a účastníků

Úkony soudu §36 §36a §36b §36c §36d §37 §38 §38a

Asistent soudce Nejvyššího soudu §38b §39 §40 §40a §40b

Úkony účastníků §41 §41a §41b §42 §43 §44

Doručování

Způsoby doručování §45 §45a §45b §45c §45d §45e §45f

Adresa pro doručování prostřednictvím veřejné datové sítě §46

Adresa pro doručování §46a

Adresa pro doručování prostřednictvím doručujícího orgánu, účastníka řízení nebo jeho zástupce §46b

Zástupce pro doručování písemností §46c

Doručování prostřednictvím veřejné datové sítě §47 §47a

Doručování prostřednictvím doručujícího orgánu §48 §48a §48b §48c §48d §48e §48f §48g §48h §48i

Doručování písemností do vlastních rukou §49

Doručování jiných písemností §50

Příjemci písemností §50a

Doručování zástupci účastníka §50b

Odepření přijetí písemnosti §50c

Neúčinnost doručení §50d

Doručování účastníkem řízení nebo jeho zástupcem §50e

Průkaz doručení §50f

Doručenka §50g

Výzva §50h

Oznámení §50i

Doručování do ciziny §50j

Uveřejňování vyhlášek §50k

Vyvěšení na úřední desce §50l

Předvolání a předvádění §51 §52

Pořádkové opatření §53 §54

Lhůty §55 §56 §57 §58

ČÁST II. Činnost soudu před zahájením řízení §59 až 66

HLAVA I. Předběžná řízení

Smírčí řízení §67 §68 §69 §70 až 72 §73

HLAVA II. Předběžná opatření a zajištění důkazu

Předběžná opatření §74 §75 §75a §75b §75c §76 §76a §76b §76c §76d §76e §76f §76g §76h §77 §77a

Zajištění důkazu §78 §78a

Zajištění předmětu důkazního prostředku ve věcech týkajících se práv z duševního vlastnictví §78b §78c §78d §78e §78f §78g

ČÁST III. Řízení v prvním stupni

HLAVA I. Průběh řízení

Zahájení řízení §79 §80 §81 §82 §83

Místní příslušnost §84 §85 §85a §86 §87 §88 §89 §89a

Účastníci §90 §91 §91a §92 §93 §94

Úkony účastníky ve věci samé §95 §96 §97 §98 §99

Průběh řízení §100 §101 §102

Využití videokonferenčního zařízení §102a

Zkoumání podmínek řízení §103 §104 §104a §104b §104c §105 §106

Překážky postupu řízení §107 §107a §108 §109 §110 §111

Spojení věcí §112 §113 §113a

Příprava jednání §114 §114a §114b

Přípravné jednání §114c

Jednání §115 §115a §116 §116a §117 §118 §118a §118b §118c §119 §119a

HLAVA II. Dokazování

Důkazní povinnost §120 §121

Provádění důkazů §122 §123 §124

Důkazní prostředky §125 §126 §126a §127 §127a §128 §129 §130 §131

Hodnocení důkazů §132 §133 §133a §133b §134 §135 §136

HLAVA III. Náklady řízení

Druhy nákladů řízení §137 §138 §139

Placení nákladů řízení §140 §141

Náhrada nákladů řízení §142 §142a §143 §144 §145 §146 §147 §148

§149 §150

Rozhodnutí o nákladech řízení §151 §151a

HLAVA IV. Rozhodnutí

Rozsudek §152 §153 §153a §153b §154 §155 §156 §157 §158 §159 §159a §160 §161 §162 §163 §164 §165 §166

Usnesení §167 §168 §169 §170 §171

Platební rozkaz §172 §173 §174

Elektronický platební rozkaz §174a

Evropský platební rozkaz §174b §175

HLAVA V. Zvláštní ustanovení §175a §175b §175c §175d §175e §175f §175g §175h §175i §175j §175k §175l §175m §175n §175o §175p §175q §175r §175s §175t §175u §175v §175w §175x §175y §175z §175za §175zb §175zc §175zd §175ze

Řízení o žalobě z rušené držby §176 §177 §178 §179 §180 §180a §180b §181 §182 §183 §184 §185 §185a §185b §185c §185d §185e §185f §185g §185h §185i §185j §185k §185l §185m §185n §185o §185p §185q §185r §185s §186 §187 §188 §189 §190 §191 §191a §191b §191c §191d §191e §191f §191g §191h §192 §193 §193a §193b §193c §193d §193e §194 §194a §195 §196 §197 §198 §199 §200 §200a §200b §200c §200d §200da §200db §200dc §200de §200e §200f §200g §200h §200i §200j §200k §200l §200m §200n §200o §200p §200q §200r §200s §200t §200u §200ua §200v §200w §200y §200z §200aa

ČÁST IV. Opravné prostředky

HLAVA I. Odvolání

Podání odvolání §201 §202 §203 §204

Náležitosti odvolání §205 §205a §205b

Účinky odvolání §206

Vzdání se odvolání a jeho vzetí zpět §207

Úkony soudu prvního stupně §208 §209 §210 §210a

Řízení u odvolacího soudu §211 §211a §211b §212 §212a §213 §213a §213b §214 §215 §216 §217

Rozhodnutí o odvolání §218 §218a §218b §218c §219 §219a §220 §220a §221 §221a §222 §222a §223

Náklady odvolacího řízení §224

Další průběh řízení §225 §226 §227

HLAVA II. Žaloba na obnovu řízení a pro zmatečnost

Přípustnost §228 §229 §230 §231

Podání žaloby §232 §233 §234 §235

Řízení o rozhodnutí o žalobě §235a §235b §235c §235d §235e §235f §235g

Řízení o rozhodnutí po povolení obnovy nebo po zrušení rozhodnutí §235h §235i

HLAVA III. Dovolání

Přípustnost dovolání §236 §237 §238 §238a §239

Podání dovolání §240 §241 §241a

Úkony soudu prvního stupně §241b

Řízení o dovolacího soudu §242 §243 §243a §243b

Rozhodnutí o dovolání §243c §243d §243e §243f

Další průběh řízení §243g

ČÁST V. Řízení ve věcech, o nichž bylo rozhodnuto jiným orgánem

HLAVA I. Obecná ustanovení §244 §245

HLAVA II. Podání žaloby §246 §246a §246b §246c §247 §248

HLAVA III. Řízení o žalobě

Příslušnost §249 §250

Účastníci řízení §250a

Projednání žaloby §250b §250c §250d §250e §250f

HLAVA IV. Rozhodnutí o žalobě §250g §250h §250i §250j §250k §250l §250m §250n §250o §250p §250q §250r §250s §250t

ČÁST VI. Výkon rozhodnutí

HLAVA I. Nařízení a provedení výkonu rozhodnutí

Předpoklady výkonu rozhodnutí §251 §252 §253 §254

Účastníci řízení §255 §256

Způsoby výkonu rozhodnutí §257 §258

Činnost soudu před nařízením výkonu rozhodnutí §259 §260

Prohlášení o majetku §260a §260b §260c §260d §260e §260f §260g §206h

Nařízení výkonu rozhodnutí §261 §261a §262 §262a §262b §262c §263 §264

Provedení výkonu rozhodnutí §265 §265a §266 §267 §267a §267b

Zastavení výkonu rozhodnutí §268 §269

Náklady výkonu rozhodnutí §270 §271 §272 §273 §273a §273b

Použití ustanovení o výkonu rozhodnutí §274 §275

HLAVA II. Srážky ze mzdy

Rozsah srážek §276 §277 §278 §279 §280 §281

Nařízení a provádění srážek §282 §283 §284 §285 §286 §287 §288

Odklad a zastavení výkonu rozhodnutí §289 §290

Výplata provedených srážek §291 §292

Změna plátce mzdy §293 §294 §295 §296

Několik plátců mzdy §297 §298

Srážky z jiných příjmů §299 §300 §301 §302

HLAVA III. Přikázání pohledávky

Přikázání pohledávky z účtu u peněžního ústavu §303 §304 §304a §304b §304c §304d §304e §305 §306 §307 §308 §309 §309a §310 §311 §311a

Přikázání jiných peněžitých pohledávek §312 §313 §314 §314a §314b §314c §315 §316

Pohledávky nepodléhající výkonu rozhodnutí §317 §318 §319

Postižení jiných majetkových práv §320

Postižení účasti povinného ve veřejné obchodní společnosti a komplementáře v komanditní společnosti §320a

Postižení účasti povinného ve společnosti s ručením omezeným, v družstvu a komanditisty v komanditní společnosti §320aa §320ab

HLAVA IV. Správa nemovité věci

Nařízení výkonu rozhodnutí §320b §320c §320d §320e

Správa nemovité věci §320f §320g §320h

Jiné výkony rozhodnutí §320i

Správa spoluvlastnického podílu na nemovité věci §320j

HLAVA V. Prodej movitých věcí a nemovitých věcí

Věci nepodléhající výkonu rozhodnutí §321 §322

Prodej movitých věcí §323 §324

Soupis na místě samém §325 §325a §325b §326 §326a §326b §327

Jiný soupis §327a §327b

Další postup při prodeji movitých věcí §328 §328a §328b §329 §329b §330 §330a §331 §331a §332

Hotové peníze a cenné papíry či listiny představující právo na splacení dlužné částky §333 §334 §334a

Prodej nemovitých věcí §335 §335a §335b §336 §336a §336b §336c §336d §336e §336f §336g §336h §336i §336j §336ja §336k §336l §336m §336n §336o §336p §336q §337 §337a §337b §337c §337d §337e §337f §337g §337h

Prodej spoluvlastnického podílu §338

Prodej zástavy §338a

HLAVA VI. Zřízení soudcovského zástavního práva na nemovitých věcech §338b §338c §338d §338e

HLAVA VII. Postižení závodu

Nařízení výkonu rozhodnutí §338f §338g §338h

Správce závodu §338i §338j §338k

Dohled soudu §338l

Cena závodu §338m §338ma

Prodej závodu §338mb §338n

Dražební vyhláška §338o §338p §338q §338r §338s §338t

Dražební jednání §338u §338v §338w §338x §338y §338z §338za

Rozvrh §338zb §338zc §338zd §338ze §338zf §338zg §338zh §338zi

Zpráva o výkonu správy závodu §338zj

Přechod práv a dluhů na vydražitele §338zk

Oznámení jiným orgánům §338zl §338zm

Jiné výkonu rozhodnutí §338zn

Zastavení výkonu rozhodnutí §338zo

Postižení části závodu §338zp

Postižení podílu spolumajitele závodu §338zq

Prodej rodinného závodu §338zqa

Prodej zástavy §338zr

HLAVA VIII. Uspokojení práv na nepeněžité plnění

Návrh §339

Vyklizení §340 §341 §342

Vyklizení s náhradou §343 §344

Odebrání věci §345 §346 §347

Rozdělení společné věci §348 §349

Provedení prací a výkonů §350 §351 §351a

ČÁST VII. Jiná činnost soudu §352 §353

Oznámení výhrady §354

ČÁST VIII. Závěrečná ustanovení

Přechodná ustanovení §355 §356 §357 §358 §359 §360 §361 §362 §363 §364 §365 §366 §367 §368 §369 §370 §370a §371 §372

Zmocňovací ustanovení §373 §374 §374a

Zrušovací ustanovení §375

Účinnost zákona §376

Příloha

Ustanovení přechodná a závěrečná

č. 519/1991 Sb. - Čl. III

č. 263/1992 Sb. - Čl. II

č. 24/1993 Sb. - Čl. III

č. 171/1993 Sb. - Čl. II

č. 118/1995 Sb. - Čl. XXVII

č. 238/1995 Sb. - Čl. II

č. 202/1997 Sb. - Čl. III

č. 91/1998 Sb. - Čl. VIII

č. 30/2000 Sb. - Hlava I dvanácté části

č. 367/2000 Sb. - Čl. V

č. 370/2000 Sb. - Čl. VII

č. 317/2001 Sb. - Čl. IV

č. 151/2002 Sb. - Čl. XXV

č. 320/2002 Sb. - Čl. CXVII, Čl. CXVIII, Čl. CXIX

č. 120/2004 Sb. - Čl. III

č. 554/2004 Sb. - Čl. VI

č. 555/2004 Sb. - Čl. V

č. 59/2005 Sb. - Čl. II

č. 216/2005 Sb. - Čl. V

č. 79/2006 Sb. - Čl. VI

č. 113/2006 Sb. - Čl. IV

č. 264/2006 Sb. - Čl. LII

č. 295/2008 Sb. - Čl. II

č. 7/2009 Sb. - Čl. II

č. 286/2009 Sb. - Čl. VII

č. 69/2011 Sb. - Čl. IV

č. 202/2012 Sb. - §31

č. 396/2012 Sb. - Čl. II

č. 401/2012 Sb. - Čl. VI

č. 404/2012 Sb. - Čl. II

č. 45/2013 Sb. - §53

č. 293/2013 Sb. - Čl. II

č. 87/2015 Sb. - Čl. IV

č. 139/2015 Sb. - Čl. II

č. 164/2015 Sb. - Čl. II

č. 296/2017 Sb. - Čl. II

č. 307/2018 Sb. - Čl. IV

č. 191/2020 Sb. - §35

č. 38/2021 Sb. - Čl. II

č. 192/2021 Sb. - Čl. IV

č. 286/2021 Sb. - Čl. II

Nálezy Ústavního soudu - č. 31/1996 Sb., č. 112/1996 Sb., č. 88/1997 Sb., č. 291/1999 Sb., č. 2/2000 Sb., č. 232/2000 Sb., č. 276/2001 Sb., č. 476/2002 Sb., č. 153/2004 Sb., č. 93/2005 Sb., č. 195/2006 Sb.; č. 419/2006 Sb.; č. 88/2008 Sb.; č. 62/2009 Sb.; č. 48/2010 Sb.; č. 80/2011 Sb.; č. 147/2012 Sb.; č. 369/2012 Sb.; č. 44/2014 Sb.; č. 146/2014 Sb.; č. 275/2014 Sb.; č. 211/2016 Sb.; č. 327/2020 Sb.; č. 90/2023 Sb.

INFORMACE

Xxxx

Xxxx úprava xxxxxx x. 99/63 Xx. xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxx 4. xxxxxxxx 1963 č. 99 Sb., xxx xxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx provedených xxxxxxx xx xxx 6. xxxxx 1967 x. 36 Sb., xxxxxxx xx dne 1. xxxxx 1969 x. 158 Sb., xxxxxxx xx xxx 26. dubna 1973 x. 49 Xx., xxxxxxx ze xxx 26. března 1975 x. 20 Sb., xxxxxxx ze xxx 10. listopadu 1982 x.133 Sb., xxxxxxx xx xxx 4. xxxxxx 1990 č. 180 Xx., xxxxxxx xx dne 11. xxxxxxxx 1991 x. 328 Xx. x xxxxxxx ze xxx 5. listopadu 1991 x. 519 Xx.

ČÁST I.

OBECNÁ USTANOVENÍ

Hlava X.

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx

§1 >>

Občanský xxxxxx řád xxxxxxxx xxxxxx soudu a xxxxxxxxx v občanském xxxxxxx xxxxxx xxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxxx xxxxx účastníků, xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx smluv a xxxxxx, k čestnému xxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxx x xxxxxx jiných osob.

§2 >>

X xxxxxxxxx xxxxxxx řízení soudy xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxx věci a xxxxxxxxx výkon xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx; dbají xxxxxx, xxx nedocházelo k xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx chráněných xxxxx x xxx práv xxxxxx zneužíváno.

§3 >>

Občanské xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx záruk spravedlnosti x xxxxx, slouží xxxxxxxxxx a rozvíjení xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx se může xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

§4

xxxxxx

§5 >>

Soudy poskytují xxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx.

§6 >>

X xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x x součinnosti x xxxxxxxxx xxxxxx xxx, xxx ochrana xxxx byla xxxxxx x xxxxxx a xxx xxxxxxxxxxx, které xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zjištěny. Xxxxxxxxxx xxxxxx zákona musí xxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxx, xxx xxxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxx II.

Soudy

Pravomoc

§7 >>

(1) X xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx soudy xxxxx x xxxx xxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx soukromého xxxxx, xxxxx je xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxx jiné xxxxxx.

(2) Xxxxx x xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1, x xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxx, xxxxx x občanském xxxxxxx řízení xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx páté tohoto xxxxxx.

(3) Jiné xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxx řízení, xxx xxxxxxx-xx to xxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx soudnictví xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. 119)

§8 >>

§8 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§8x >>

§8x zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 151/2002 Sb.

Xxxxxxxxxxx

§9 >>

(1) Xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx, xxxx x řízení v xxxxxx xxxxxx příslušné xxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx jako xxxxx xxxxxxx xxxxxx

x) xx xxxxxxx o xxxxxxxx vypořádání xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx x xxxxxx xxxxx x ve xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx zaplacené x xxxxxxxx vzniku xxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx,

x) xx sporech xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxxxx diplomatických imunit x výsad, xxxxxxxx xxxx xxxxx patří xx xxxxxxxxx soudů Xxxxx republiky,

d) ve xxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx z xxxxxxxx poměrů, které xxxxxxxxx xx zakládáním xxxxxxxxxx korporací, xxxxxx, xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx, a xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, jakož x mezi xxxxxxxxxx xxxx členy xxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx z účasti xx obchodní xxxxxxxxx,

x) xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, jejich xxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxx jejich xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxx-xx o xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx likvidace,

g) xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx z xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xx xxxxxxx x xxxxxxx práv xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx investičních xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx zaknihovaných xxxxxxx papírů, x xxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xx xxxxxxx z xxxxxxx na komoditní xxxxx,

x) ve xxxxxx xxxxxxx shromáždění společenství xxxxxxxxx a xxxxx x xxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx sporů x xxxxxxxxx členů xxxxxxxxxxxx vlastníků xx xxxxxx domu a xxxxxxx, xxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx,

x) xx xxxxxxx x xxxxxx právnických xxxx,

x) ve sporech x nakládání x xxxxxxxxx závodem nebo xxxx xxxxx,

x) ve xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zakázkami, včetně xxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxxx těchto xxxxx,

x) xx věcech xxxxxxxxx xxxxxx při xxxxxxxx xxxx xxxxxxx hospodáře,

q) xx sporech xxxxxxxxxxxxx x úpravy xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) ve xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx kapitálu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo při xxxxxxx základního členského xxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "Nejvyšší xxxx") xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx-xx tak xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§9x

X xxxxxxxxxx žaloby xxxxx §91a xxxx xxxxxxxxx x prvním xxxxxx okresní xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx, x xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx x prvním xxxxxx řízení x xxxx nebo xxxxx, xx xxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx.

§9x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 30/2000 Xx. x účinností od 1.1.2001

§10 >>

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx proti xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) X xxxxxxxxxx xxxxx rozhodnutím xxxxxxxxx soudů xxxx xxxxx xxxxxxx stupně xxxxxxxxx vrchní xxxx.

§10a >>

X xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx soudů odvolacích xxxxxxxxx Nejvyšší soud.

§11 >>

(1) Xxxxxx xx xxxx x xxxx xxxxx, který xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx. Pro xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx x době xxxx xxxxxxxx. Věcně x xxxxxx příslušným je xxxx xxxx soud, xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx možné podle xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xx-xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, může xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxx.

(3) Xxx-xx o xxx, xxxxx patří xx xxxxxxxxx soudů České xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx chybějí xxxx xx xxxxx xxxxxxx, xxxx Nejvyšší xxxx, xxxxx soud xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx.

§12 >>

(1) Xxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxx o xxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx (§14, §15 xxxx. 2 x §16a), xxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx téhož xxxxxx.

(2) Xxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x důvodu xxxxxxxxx.

(3) X xxxxxxxxx věci xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx nejblíže xxxxxxxx xxxxxxxx příslušnému xxxxx x xxxxx, xxxxx xx xxx xxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxx, xxxxxxx xxxxx má xxx xxx xxxxxxxxx, x x xxxxxxx odstavce 2 xxx k xxxxxx, xxx který xx xxx xxxx xxx přikázána.

§13

zrušen

Xxxxxxxxx soudců

§14 >>

(1) Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx vyloučeni z xxxxxxxxxxxx a rozhodnutí xxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx k xxxx, x xxxxxxxxxx nebo x jejich zástupcům xx xx xxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(2) X xxxxx xxxxxxx stupně jsou xxxxxxxxx x soudci, xxxxx projednávali xxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx, x naopak. Xxxxx xxxxx, jde-li o xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx.

(3) X projednávání a xxxxxxxxxx žaloby xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, kteří xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxx) xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxx) x xxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxx nebo x xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx.

§15 >>

(1) Xxxxxxx xx xxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxxx předsedovi xxxxx. X xxxxxx xxx zatím učinit xxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx odkladu.

(2) Xxxxxxxx soudu xxxx xxxxx rozvrhu xxxxx xxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxx) xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 jiného xxxxxx (xxxxxxxxxxx) xxxx, xxxx-xx xx xxxxxxxx všech xxxxx senátu, xxxxxxx xxx xxxxxx senátu; xxxx-xx xx xxxxx, xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxx §12 xxxx. 1. Xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx §14 odst. 1 x xxxxxxxx xxxxx xx za to, xx tu není xxxxx pochybovat o xxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxx), xxxxxxxx xxx k xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x §16 odst. 1.

§15x

(1) Xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxx soudců x xxxxxxxxxxx, kteří xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx. X xxx musí být xxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xx povinen námitku xxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxx) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx jednání, kterého xx zúčastnil xxxxxx (xxxxxxxxx), x xxxxx xxxxxxxxx xxx; xxxxxxx-xx x této xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx-xx xxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx 15 xxx po xx, xx se x něm dozvěděl. Xxxxxxx xxxx námitku xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx tehdy, xxxxxxxx xxxxx xxxxxx poučen x svém xxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxx).

(3) X xxxxxxx podjatosti xxxx být vedle xxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§42 xxxx. 4) uvedeno, xxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxx) xxxxxxx, v xxx je xxxxxxxxx xxxxx pochybnosti x xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx xx x xxx účastník xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx.

§15x xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 30/2000 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2001

§15x

(1) K xxxxxxxxxx x námitce podjatosti xxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx dotčených xxxxxx (xxxxxxxxxxx) svému xxxxxxxxxxx xxxxx. X xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxx takové xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Ustanovení xxxxxxxx 1 xxxxxxx, byla-li xxxxxxx xxxxxxxxx před xxxx x xxxxxxx xxxxxxx, při xxxx xxxx xxx rozhodnuta, x xx-xx xxxx xx xx, že xxxxxxx xxxx důvodná.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx xxxx tehdy, xxxxxxxx-xx xxxxxxxx v xxxxxxx stejné xxxxxxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx soudu) xxx xxxxxxxxxx, xxxx xx-xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

§15x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 30/2000 Xx. s účinností xx 1.1.2001

§16 >>

(1) X xxx, zda je xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx v senátě. X vyloučení soudců Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx téhož xxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx (§15a xxxx. 2) xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxx.

(3) Dokazování k xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (přísedícího) xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxx xxx xxxx prostřednictvím xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxx k xxxxxxxxxx xxxxx odstavců 1 x 2 nařizovat xxxxxxx.

§16x

(1) Jestliže xxxx xxxxxxxxxx, že xxxxxx (xxxxxxxxx) je xxxxxxxx, xxxxxxxx soudu xxxxx xxxxxxx práce určí xxxxx xxxx jiného xxxxxx (xxxxxxxxxxx) xxxx, xxxxxxxx byli vyloučeni xxxxxxx členové senátu, xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx; není-li xx xxxxx, xxxxxxxx xxx x rozhodnutí xxxxx §12 odst. 1.

(2) Xxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx soudem xxxxx xx základě xxxxxx xxx zmatečnost xxxxxxx xxxxx, xx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (přísedící), xxxx nařídil-li xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx, xxx xxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx (xxxxxxxxxx), xxxxxxxxx xx xxxxxxx podle xxxxxxxx 1.

§16a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 30/2000 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2001

§16x

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §16 odst. 1 x 2 xx xxxxxxx xxx xxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxxxx §205 odst. 2 xxxx. x), §219a xxxx. 1 xxxx. x), §229 odst. 1 xxxx. x) x §242 xxxx. 3 xxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx.

§17 >>

X xxx, xxx xx vyloučen xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, jakož x znalec xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx; ustanovení §14 xxxx. 1, §15, §15a xxxx. 1 x 3 x §16 xxxx. 3 xxxxx přiměřeně. Xxxxx xxxx xxxxxxxx není xxxxxxxxx opravný xxxxxxxxxx.

§17a

§17a xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

Xxxxx XXX.

Xxxxx xx xxxxxx

Xxxxxxxxx

§18 >>

(1) Xxxxxxxxx xxxx v občanském xxxxxxx xxxxxx rovné xxxxxxxxx. Xxxx právo xxxxxx před xxxxxx xx xxx mateřštině. Xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx stejné xxxxxxxx x uplatnění xxxxxx práv.

(2) Xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, jakmile taková xxxxxxx xxxxx v xxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxx, jde-li x xxxxxxxxxx tlumočníka xxxxxxxxx, x nímž xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx některým x xxxxxxxxxxxxx systémů xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx 67).

§19 >>

Xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx, xxx xx xxxxxx osobnost; xxxxx xxx ten, komu xx zákon xxxxxxxx.

§20 >>

(1) Každý xxxx před soudem xxxx účastník xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx xxxxxxxxxxx) v xxx xxxxxxx, x jakém xx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxx předpis xxxxxxx xxxxx někomu xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx, xxxxx tato xxxxx xxxx xxxxxxxx.

§21 >>

(1) Xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx

x) xxxx statutárního xxxxxx; xxxxx-xx statutární xxxxx xxxx xxxx, xxxxx xx právnickou xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxx, xxxxx tím byl xxxxxxx; xx-xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx členem xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx k xxxx touto xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxx

x) xxxx xxxxxxxxxxx (člen), xxxxx xxx byl xxxxxxxxxxx orgánem xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxx-xx x věci xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx, xxxx

x) xxxx xxxxxxxxxx, xxxx-xx xxxxx udělené xxxxxxx xxxxxx samostatně.

(2) Xxxxxxxxxx odstavce 1 xx nepoužije, xxxxxxx-xx xxxxx xxxx zvláštní xxxxx, xx xx xxxxxxxxxx osobu jednají xxxx osoby.

(3) Byla-li x xxxxxxxxx osoby xxxxxxxx xxxxxx správa, xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxx zákona xxxxxxxxxxxx ozdravné xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx krize xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx má xxxxx zákona postavení xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx zaměstnanci xxxxxxxxx xxxxx, které xxx xxxxxx správce, xxxxxxx xxxxxxx nebo osoba xxxxxxxxxxxx správu xxx xxxxxx krize xxxxxxxx; xxxxx xx postupuje xxxxx odstavců 1 x 2.

(4) Xx xxxxxxxxxx xxxxx nemůže xxxxxx ten, xxxxx xxxxx jsou x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(5) Xxxxx, xxx jedná xx xxxxxxxxxx osobu, xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. X xxxx xxxx xxxx za xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx.

§21x

(1) Za stát xxxx xxxxxx xxxxxxxxx

x) Xxxx xxx zastupování xxxxx xx věcech xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx předpisu, 130)

b) xxxxxxxxxxx složka státu xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu v xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx-xx xxxx xxxxxx xx xxxx Xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx soudem xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x Xxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx majetkových, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx ředitelem.

(3) Xxxxxxxxx-xx xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx státu xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx jménem xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx složky xxxxx nebo jím xxxxxxxx zaměstnanec působící x xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx §21 xxxx. 4 x 5 xxxxx xxxxxxx.

§21x

(1) Xx obec x za xxxxx xxxxxx samosprávný celek xxxxx xxx, xxx xx podle xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxxx, nebo xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxx touto xxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx §21 odst. 4 x 5 xxxxx xxxxxxx.

§21x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 30/2000 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2001

§21c

§21c xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 120/2004 Sb.

Zástupci xxxxxxxxx

x) na xxxxxxx zákona

§22 >>

Xxxxxxx xxxxx, xxxxx nemůže xxxx soudem xxxxxx xxxxxxxxxx, musí xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx opatrovníkem.

§23 >>

Vyžadují-li xx xxxxxxxxx xxxxxxx, může xxxxxxxx senátu xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx osoba, xxxxx není xxxx xxxxxxxxx, musí být x xxxxxx zastoupena xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx opatrovníkem, x xxxx jde x xxx, v xxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

x) na základě xxxx xxxx

§24 >>

(1) Xxxxxxxx xx xxxx xxx v řízení xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xx xxxxx. Xxxxxxx-xx xx x zastupování xxxxx §26 xxxx xxxxx §26a, xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx jen fyzická xxxxx. X xxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxx současně xxx xxxxxxx zvoleného zástupce.

(2) Xxxx-xx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx zastupovat xxxxx fyzické xxxxx, xxxxx xx prokáží xxxxxxx osvědčením fyzické xxxxx pro příslušný xxxxxx xxxxxxx těchto xxxxxxxxxxx informací vydaným xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx 157), nebo xxxxx xxxx poučeny xxxxxxxx xxxxxxxx v §40a xxxx. 1.

§25 >>

(1) Xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxx zvolit xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxx xxxx xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx xxxx xxx").

(2) Advokát xx oprávněn xxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx, x xxxxxxxx případů, x xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx povinné, advokátním xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

§25a

(1) Účastník si xxxx zvolit xxxxxxxxx xxx xxxxxx; notář xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx předpisy. 70) Xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx.

(2) Xxxxx je xxxxxxxx xxx se xxxxxxxxxx xxxxx notářem x, x výjimkou xxxxxxx, v xxxxx xx zastoupení xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

§25x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 30/2000 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2001

§25x

X xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx též xxxxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxxxx může xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx v xxxxxxx xxxxxxxxx stanoveného xxxxxxxxx právním předpisem. 120)

§25x vložen právním xxxxxxxxx x. 151/2002 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2003

§26 >>

(1) Odborová xxxxxxxxxx může, x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxxxx účastníka, xxxxx xx xxxxx xxxxxx.

(2) Xxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx (xxxx xxx "Úřad") xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx o xxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxx povinnosti a x xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx, xxx-xx x xxxx se vztahem x xxxxxx.

(3) Xx xxxxxx xxxxxxx před xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx původu, xxxxxxxxxxx, xxxx, světového xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxx orientace xx xxxxxxxx xxxx xxx x řízení xxxxxxxxxx též xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx, k jejímž xxxxxxxxx xxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxx ochrana xxxx xxxxxxx diskriminací.

(4) Xx sporech x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, o xxxxxxxx x xxxxxxxx x porušení práv xxxxx xxxxxxxxxx zákona x o nárocích xx xxxxxx bezdůvodného xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxx, xxxx xxxxxx práva xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx může xxx xxxxxxxxxx právnickou xxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, popřípadě činnosti xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(5) Xx-xx xx xxxxxx xxxxxxxxxx žalobcem cizinec, xxxx xx dát x řízení xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx osobou xxxxxxxx xx základě xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu, x jejímž činnostem xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx; xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxx pověřený xxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxx, xxxxx xx vysokoškolské xxxxxxxxx xxxxxxxx, které xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx odstavce x zastoupení cizince xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x x xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxx přímo xxxxxxxxxx xxxxxxx Evropské xxxx z xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx pracovníků 219).

(6) Ve věcech xxxxxxxxxx x xx xxxxxx vyplývajících xx xxxxxx o xxxxxx xxxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx se xxxx xxx xxxxxxx, xxxxx na xxxxx xxxxxx na xxxxx x xxxxxx xxx 90 dnů xx xxxxxx xxxxxxxxx zaměstnání, x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx práv xxxxxxx.

(7) Xx xxxxxx ochrany xxxxxxxx údajů se xxxx dát xxxxxxx xxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx a x jejímž xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx jednání xxxxx xxxxxxx práv subjektů xxxxx; za xxxxxxxxxx xxxxx jedná x xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx advokacie.

(8) Xxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx Xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx odstavců 3, 4 x 6 zastoupení, jedná xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §21.

§26a

(1) V xxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxx ve zvláštním xxxxxxx xxxxxxxx 130) xxxx xxx obec x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx Xxxx xxx zastupování xxxxx ve xxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxx xxxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx.

(3) Xxxxxxxx-xx stát xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1, xxxxx xxxxxx xxxxx za zastoupenou xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x Xxxxx pro xxxxxxxxxxx státu xx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx generálním xxxxxxxxx.

§26x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 120/2004 Xx. x xxxxxxxxx xx 19.3.2004

§27 >>

(1) Účastník xx může xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx může xxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxx rozhodne, xx xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx zástupce vystupuje x různých xxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxx je xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xx 30 dnů xx xxxxxx moci xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§27x

xxxxxx

§28 >>

(1) Xxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx písemně xxxx ústně xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx nebo plnou xxx jen pro xxxxxx úkony.

(2) Odvolání xxxx xxxx účastníkem xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx zástupcem xxxxxxxx; xxxx jiným xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxx jim xxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxx-xx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, platí, že xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx, xx xxxxxxxx xxxx xxxx nebo xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx ověřeny, xxx stanoví-li xx xxxxx xxxx xxxxxxx-xx xxx xxxxxxxx senátu.

(5) Xxxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx řízení, xxxxxxxxx zemře-li xxxx xxxxxxx-xx xxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxx.

(6) Xxxxxxxxx-xx x xxxx xxxx xxxx xxxxxx, xxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxx xxxx xxxxxxx.

§28x

(1) Xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx, jemuž xxxx xxxx xxxx moc xxxxxxx, je oprávněn xx xxxx úkonům, xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxx xxx xxx xxxxxx úkony xxxxxxxxx x zastupování xxx xxx xxxx úkonech, xxxxx byly v xxxx moci xxxxxxxx xxxxxxx.

§28x vložen právním xxxxxxxxx x. 30/2000 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2001

x) xx xxxxxxx xxxxxxxxxx

§29 >>

(1) Xxxx-xx xxxxxxxxxx fyzická xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx opatrovníka, xx-xx xx nebezpečí x xxxxxxxx. Xxxxxx se xxxxxxxxx, stanoví-li tak xxxxxxxx předpis.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx osobě, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xx tu xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxx xx je xxxxxx, xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx za ni xxxxxx (§21), je-li xx nebezpečí x xxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx neznámým xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx-xx xxxxx x xxxxxx x dědictví xxxxxxxx xxxxx jeho dědiců, xxxxxxxxx, xxxxx pobyt xxxx xxxx, jemuž xx nepodařilo xxxxxxx xx známou xxxxxx x xxxxxx, který xxx stižen xxxxxxx xxxxxxxx nebo x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxx účastnit xxxxxx xxxx xxxxx není xxxxxxx srozumitelně se xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 až 3 xxxx jmenuje xxxxxxxxx osobu blízkou, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx-xx xxxx xxxxxxxx důvody. Xxxxxxxx xxx jmenovat xxxxxxxxxxxx, xxx jestliže xxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxx. Xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx opatrovníkem, xxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx-xx xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, v xxxxxxxxx x v dovolacím xxxxxx.

§29a

Účastníku, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxx vlastní nezpůsobilosti xxxxxx jednat, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx souhlasem xxxxx xx opatrovníka xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx prohlášení.

§29a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 293/2013 Xx. x účinností od 1.1.2014

§30 >>

(1) Xxxxxxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxx byl xxxxxx xxxxxxxxx od xxxxxxxx xxxxxxxx (§138), xxxxxxxx senátu xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx je xx nezbytně xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx. O xxx, xx může tuto xxxxxx xxxxx, je xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx poučit.

(2) Xxxxxxxx-xx xx xxxxxxx zájmů xxxxxxxxx xxxx xxx-xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx, x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (notářem), xxxxxxxx mu předseda xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 zástupce x xxx advokátů.

§31 >>

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo jiný xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx procesní xxxx moci.

(2) Byl-li xxxxxxxxxxxx nebo jiným xxxxxxxxx ustanoven xxxxxxx, xx xxxxxx postavení xxxx xxxxxxx, jemuž xxxxxxxx udělil xxxxx xxx.

§32

Společné xxxxxxxxxx

(1) Xxxxx, xxx x řízení xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx již xxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxx učinil.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx, xxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx.

(3) Povinnost soudu xxxxxxxxxx účastníku xxxxxxxx xxxxxxx, výzvy xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxx, xx xxxxx poskytnuty jeho xxxxxxxx; xx xxxxxxx, xxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx moc xxx pro xxxxxx xxxxx.

§33 x 34

xxxxxxx

§35 >>

(1) X xxxxxxx stanovených xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx občanského xxxxxxxx řízení xxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx účastník xxxxxx, xxxxx nejde x úkony, xxxxx xxxx vykonat jen xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

§35a

(1) Zvláštní xxxxxx xxxxxxx 130) xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx x za jakých xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xx zahájení xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx Xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx Xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xx xxxxxxxx ke xxxx xxxxxx, které xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxx účastník xxxxxxxx poměru.

Xxxxx XX.

Xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx

Xxxxx xxxxx

§36

(1) X xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx soudce (xxxxxxxxxx). Xxxxxxx xxxxxxx senátu xxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Rozvrh xxxxx xxxx, xxxxx xxxxx xxxx který xxxxxx xxxxxx (samosoudce) xxx projedná x xxxxxxxx.

§36a

(1) X xxxxxx xxxx xxxxxxxx soudem xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx:

x) ve xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) x xxxxxxx xxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxx xxxxx.

(2) X xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx x xxxxxx před xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) X řízení xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx prvého xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxx xxxxx x rozhoduje x xxxxxx v xxxxxx xxxxxx, stanoví-li tak xxxxx, x x xxxxxxxxx xxxxxx.

§36b

Vrchní soudy jednají x xxxxxxxxx x xxxxxxxx.

§36c >>

Xxxxxxxx soud xxxxx x rozhoduje x senátech.

§36x >>

(1) Xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xx věcech xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xx věci.

(2) X xxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxx jedná x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxx xxxxx x povinnosti xxxxxxxx xxxxxx, tak x xxxxx, která xxxx xxxxx xxxxxxxxx pouze xxxxxx.

§37 >>

(1) Xxxxx xxxxxxxxx po xxxxxx; xxxxx xxxxx senátu x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx jiný xxxxxx přítomen.

(2) K xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxx povinni xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx řídí xxxxxxxx xxxxxx. Přísedící xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxx) xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx hlasuje xxxxxxxx.

§38 >>

§38 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§38x >>

Zvláštní xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx mohou xxxxxxxxxx xxxxxxxx jednotlivé úkony xxxxx xxxxxx úředníci. Xxxxx xxxxxxxx zákon xxxxxxx též xxxxxxxxxxxx x další xxxxxxxxxxx xxx výkon xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

§38b

Asistent soudce Nejvyššího xxxxx

Xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx činí jednotlivé xxxxx xxxxxxxxxx soudního xxxxxx z xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx.

§39 >>

(1) Xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxx provést xxx x obtížemi xxxx xx zvýšenými, xxxxxxxxxx xxxxxxx anebo xxxxx x jeho xxxxxx xxxxxxx nelze, xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx soud xxxx xx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx přenos xxxxxx a xxxxx (xxxx jen "xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx"). Dožádaným xxxxxx xx xxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxx-xx xxxxxxxx soud xxxxxxx úkon xx xxxx obvodu, xxxxxxxx xxxxxxxx soudu, x xxxxx xxxxxx xx xxxxx úkon xxxxxxx, xx-xx mu xxxxx xxxx znám; xxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

§40 >>

(1) Xxxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxx x účastníky, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxx záznamu (dále xxx "xxxxxx"). Xxxxxx xx uchovává xx xxxxxxx xxxxxx dat, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx-xx xxx zákon, xxxxxxxx se o xxxxxxx, při nichž xxxx xxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxx dokazování xxxx xxxxxxxxx rozhodnutí, xxxxxxxx. Xxxx xxxx xxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxx x pořízením xxxxxxx xxxxxx o xxxxx protokol. Xxxxxx-xx xxx xxxxx přítomni xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, postačí pořízení xxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxxxxx vždy o xxxxx, kterým

a) byl xxxxxxx xxxx, xxxx

x) xxxxx x xxxxxx xxxxxx podle §153a xxxx. 1.

(3) Přepis xxxxxxx nebo xxxx xxxxx xx xxxxxx, xxxxx xxx xx xxxxxxxxx důvodů xxxx xxxx. Xxxxxx záznamu xxxx jeho xxxxx xx pořídí vždy, xx-xx podán xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxx. Věta xxxxx xx xxxxxxxxx, pokud xxxx prvního xxxxxx xxxxxxxxx o odmítnutí xxxxxxxx podle §208 xxxx. 1 nebo xxx-xx pořízen xxxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx zaznamenávají xx xxxxx záznamu xxxx xxxxxxxxx.

(5) V xxxxxxx záznamu xxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx projednávaná věc, xxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx záznamu, xxxxx xxxxxxxxxx přepisu x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx záznamu. Přepis xxxxxxxxxx osoba, xxxxx xxx xxxxxxxxxx.

(6) V xxxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx, xxxxxx xx přítomní, vylíčí xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx se xxxxx přednesů, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, výroky xxxxxxxxxx x vyjádření xxxxxxxxx x tom, xxx xx vzdávají xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; nahrazuje-li protokol xxxxxx, xxxx xxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx; xxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, podepíše xxx xx něho xxxx člen xxxxxx xxxx jiný soudce, xxxxxxx xxxxx předseda xxxxx. Xxx-xx xxxxxxx xxxx nebo xxxxx-xx x xxxxxx xxxxxx (§153a odst. 1), xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx; xxxxxxx-xx xxxx x psát xxxx x jiných xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, uvede xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx důvodu xxx, že xxxx xxxxxxxx jejich vůli, x příslušný xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx všichni xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx.

(8) Předseda xxxxxx xxxxxx v protokolu xxxxx v xxxxx x jiné xxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxx a x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx.

§40x

(1) Jsou-li x xxxxxx projednávány utajované xxxxxxxxx, xx předseda xxxxxx xxxxxxx přísedící, xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xx ně xxxxxx (§21 xx 21b), xxxxxxxx xxxxxxxxx, znalce, xxxxxxxxxx, osoby xxxxxxx x §116 odst. 3 x další xxxxx, xxxxx xx xxxxx zákona xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx poučit 158). Xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx a xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx 30 xxx xxx dne xxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx xxxxxxxx x xxxx osob, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx fyzické xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a poučením, xxxxxxxx podle zvláštního xxxxxxxx předpisu 157).

§40b

(1) X xxxxxx xxxxx xxxx jiné xxxxxx věci xx xxxx spis v xxxxxxxx nebo x xxxxxxxxxxxx podobě. Podmínky xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx předpis.

(2) Xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx, x xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx podobě xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx předseda senátu xxxx xxx, kdo xx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx zákona učinil. Xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxx je xx xxxxx; xxxxxxxxxxx xxxxxxx prováděcí právní xxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxx

§41 >>

(1) Xxxxxxxxx mohou provádět xxx xxxxx jakoukoli xxxxxx, xxxxx xxxxx xxx některé úkony xxxxxxxxxxxxx určitou formu.

(2) Xxxxx xxxx posuzuje xxxx xxxxx xxxx xxxxxx, i když xx úkon xxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Hmotněprávní jednání xxxxxxxxx xxxxxxx vůči xxxxx xx účinné xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx, kdy xx x xxx x xxxxxx xxxxxxxxx; xx xxxxx x xxxxx, xx-xx xxx xxxxxxxx hmotněprávního jednání xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx §40 xxxx. 3 xx xxxxxxx xxxxxxx.

§41a

(1) Nestanoví-li zákon xxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx.

(2) X xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx je xxxxx xx splnění xxxxxxxx xxxx doložení xxxx, se xxxxxxxxxx.

(3) X úkonu xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xx xxxxxx přípustný, se xxxxxxxxxx.

(4) Úkon xxxx xxx odvolán, jen xxxxxxxx jeho odvolání xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx.

§41x

Xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx uznání xxxxxx (§153a xxxx. 1), x xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx, xxxx x xxxxx xxxxxx nepřihlíží.

§42 >>

(1) Xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx podání xx xxxx v xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx veřejné xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx.

(2) Písemné podání xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xx 3 xxx doplnit xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx písemným xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. K xxxxx xxxxxxx, pokud xxxxxx xx stanovené xxxxx xxxxxxxx, soud xxxxxxxxxx. Stanoví-li xx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx povinen soudu xxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxx xxxxxx shodného xxxxx) x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) V xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx podobě xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx předpis xxxxxxx xxxxxx vlastnoručního xxxxxxx 182), xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2.

(4) Xxxxx zákon pro xxxxxx xxxxxxxx druhu xxxxxxxxxx další náležitosti, xxxx být x xxxxxx xxxxxx, kterému xxxxx xx xxxxxx, xxx je xxxx, xxxxx xxxx se xxxx x co xxxxxxx, a xxxx xxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx x datování xx xxxxxxxxxx na xxxxxx x elektronické xxxxxx xxxxx zvláštního právního xxxxxxxx 182). Xx-xx xxxxxxxx zastoupen advokátem, xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx otiskem xxxxxxxxxxx razítka, xxxxx xxxx xxx xxxxxx x xxxxx, xxxxxxx xx podání xxxxxx. Xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx třeba xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxx, xxx jeden stejnopis xxxxxx u xxxxx x xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, jestliže xx xx xxxxx. Xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxx pouze xxxxxx xxxxxxxxxxx. X xxxxxx učiněnému elektronicky xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx jeho xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx podobě.

§43 >>

(1) Xxxxxxxx xxxxxx usnesením xxxxx xxxxxxxxx, aby xxxx xxxxxxxx xxxx doplněno xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx náležitosti xxxx které je xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx. X xxxxxx nebo xxxxxxxx podání určí xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxx je xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx provést.

(2) Není-li xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx nebo doplněno x x xxxxxx xxxxx xxx tento xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, kterým xx zahajuje xxxxxx, xxxxxxx. X xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx nebudou xxxxx xxxxxxxx nebo doplněna. X těchto xxxxxxxxxx xxxx xxx účastník xxxxxx.

XXXXXXX 3)

§44 >>

(1) Xxxxxxxxx x xxxxxx zástupci xxxx xxxxx xxxxxxxx xx soudního xxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxx x hlasování, x xxxxx xx z xxxx xxxxxx x xxxxx.

(2) Každému, xxx xx tom xx xxxxxx zájem nebo xxx pro xx xx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx senátu xx xxxxxx xxxxxx, aby xxxxxxx do xxxxx x xxx xx x xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxx jde x xxxx, x němž xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx jeho xxxxx xxxx xxxxxx utajen.

(3) Xxx povolování xxxxxxxx xx spisů je xxxxx učinit takové xxxxxxxx, aby xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. 69)

(4) Xxxxxxxx 1 až 3 xx xxxxxxx xxxxxxx xxx přehrávání xxxxxxx, xxxxxxxxxxx jejich xxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx obsahu xxxxxxx.

Xxxxxxxxxx

§45 >>

Xxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxx soud xxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx úkonu.

(2) Xxxxxxx-xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx podle odstavce 1, xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx veřejné xxxxxx xxxx do xxxxxx xxxxxxxx 182). Xxxx-xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx veřejné xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx xx doručí xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx adresu nebo xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxx-xx xxxxx doručit xxxxxxxxx xxxxx odstavce 2, předseda xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx

x) doručujícího xxxxxx, xxxx

x) účastníka řízení xx xxxx xxxxxxxx.

§45x

§45x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 7/2009 Sb.

§45x

§45x xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 7/2009 Sb.

§45x

§45x xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 7/2009 Sb.

§45d

§45d xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 7/2009 Sb.

§45e

§45e xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 7/2009 Sb.

§45x

§45x xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 7/2009 Sb.

§46 >>

Xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx sítě

(1) Xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx sítě xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx 182).

(2) Prostřednictvím xxxxxxx xxxxxx xxxx soud xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx, jestliže xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx tímto způsobem xxxxxxx xxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxx.

§46x

Xxxxxx xxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx se xxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxx mu xxxxxx doručit xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xx xxxx xxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx o xx xxxxxxx xxxxxx, xxxx doručuje na xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxx, xxxxxxxxxx-xx xx xxxxx nebo xxxxxx věci, zejména xxxx-xx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxx xx xxx xxxx řízení xxxxxxx pro xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xx v xxxxxx xxxxxxx bez xxxxxxxxxx odkladu xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2, xxxx změny xxxx xxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

§46x

Xxxxxx xxx doručování xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx orgánu, xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx

Xxxxxxx-xx adresát xx xxxx podání xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx vůči xxxxx xxxxxx xxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx, na xxxxxx xx mají xxxx mohou xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx pro xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx orgánu, xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx

x) x xxxxxxx osoby xxxxxx xxxxxxxxx x informačním xxxxxxx evidence xxxxxxxx, xx xxxxxx jí xxxx být xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 183); xxxx-xx xxxxxx adresa xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 184) xxxx xxxxxx xxxxx pobytu xxxxxxx xx území České xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) x xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoby xxxxxx xxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx, xx xxxxx x této smlouvy; xx-xx xxxxxxxx xxxxx (xxxx xxx "xxxxx") xxxxxxx osoby xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx složky,

c) x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx, x níž xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx,

x) u fyzické xxxxx v xxxxxxxx xxx výkon ochranného xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,

x) u právnické xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx, xx xxxxx x xxxx xxxxxxx; xx-xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, i xxxxxx xxxxx organizační xxxxxx,

x) x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx,

x) x xxxxxx adresa jejich xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) x xxxxxxxx xxxxxxxxx adresa xxxxxx kanceláře,

i) x xxxxxxxxxxx zástupců xxxxxx xxxxxx sídla xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) x insolvenčních xxxxxxx xxxxxx jejich xxxxx xxxxxxx v seznamu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, v xxxxxxx Xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx ve xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) x státního zastupitelství xxxxxx jeho xxxxx,

x) x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx,

x) x obcí x xxxxxxx územních samosprávných xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx nebo Xxxxxxxxxx xxxxxxxx města Xxxxx.

§46c

Zástupce xxx doručování xxxxxxxxxx

(1) Xxxx-xx možné xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx doručovat písemnosti xxx obtíží nebo xxxxxxx, předseda senátu xx xxx prodlení xxxxx, aby xx xxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zástupce; xx xxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx účastník xxxxxx xxxx zástupce xx xx výkonu xxxxxx xxxxxx svobody, xx xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, ústavní nebo xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxx řízení xxxx xxxxxxxx xxxxxx diplomatické xxxxxx a xxxxxxx, xx x xxxx xxxx, kdo xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx, xxxx mu xx být xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx chráněné xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx xx xxxxxxx x činné xxxxxx, xxxxxxxxxxxx Policie Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx České xxxxxxxxx xxxx příslušníkem Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx prostřednictvím krajského xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx Ministerstva xxxxxxxxxxxxx.

(2) Nezvolí-li xx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx-xx xxxxx ani xxxxxx zástupci bez xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx, doručují se xxx písemnosti xxxxxxxx x doručujícího soudu. Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx x tom xxxx být xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx.

(3) Xxxx, xxxx xxxx x xxxxxxxx xx ochranu xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx x xxxx xxxx jinde, xxx xx xx mohlo xxx xxxxxxxxxx (§46a xxxx. 1 a 2), xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, aby, není-li xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx veřejné xxxxxx xxxx do xxxxxx xxxxxxxx, soudu xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xx bude xxxxx xx dobu trvání xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx (§46 x §46a xxxx. 1), xxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx-xx xxxxx, xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx; x xxxxx xxxxxxxx xxxx být xx výzvě xxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx, která xxxx xxxxxxx x soudu xxxxx xxxxxxxx 2 x 3, xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx.

§47 >>

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx sítě

(1) Xxx xxxxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx postupuje xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu 182).

(2) Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle §46 xxxx. 2 xxxx xxxxxxxx vyzve, aby xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx 3 dnů xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx zprávou podepsanou xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx datové xxxx xx xxxxxxxxxxxxx adresu xx xxxxxxxx, xxxxxxxx xx písemnost xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx 3 xxx xx odeslání xxxxxxxxxx nepotvrdil xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2.

§47x >>

§47a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 30/2000 Sb.

§48 >>

Doručování xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Doručujícími xxxxxx xxxx

x) soudní xxxxxxxxxxxx,

x) orgány Xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx exekutoři,

d) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx orgány xxxx xxx

x) Xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx republiky, xxx-xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx ve výkonu xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxx ochranné xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx-xx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x tomto zařízení,

d) xxxxxxx vojenská xxxxxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x činné xxxxxx a xxxxxxxxx xxxx možno doručit xxxxx,

x) Xxxxxxxxxxxx vnitra, xxx-xx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Policie Xxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxx možno xxxxxxx xxxxx,

x) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxx"), xxx-xx x doručování xxxxxxxx xxxxxx požívajícím xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx, nebo xxxxxx, xxxxx xxxx x xxxx xxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x imunity, xxxxx xxxxxx, xxxx má xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Prostřednictvím xxxxxxxxxxxxx poštovních služeb xxx písemnost xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 185) vznikne provozovateli xxxxxxxxxx xxxxxx povinnost xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx písemnosti xxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxxxxxxxx provozovatele xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx rozhodnutí x xxxx xxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx za součinnosti xxxxxx xxxxxxxxxxxxx; xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx právní xxxxxxx.

§48x

§48x zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 7/2009 Sb.

§48x

§48x zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 7/2009 Sb.

§48c

§48c zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 7/2009 Sb.

§48x

§48x zrušen právním xxxxxxxxx č. 7/2009 Sb.

§48x

§48x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 7/2009 Sb.

§48x

§48x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 7/2009 Sb.

§48x

§48x xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 7/2009 Sb.

§48x

§48x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 7/2009 Sb.

§48i

§48i xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 7/2009 Sb.

§49 >>

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx

(1) Xx xxxxxxxxx rukou xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, x nichž tak xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx-xx xxx xxxx.

(2) Xxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, písemnost xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx vhodným způsobem xxxxxxxx výzvu, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx-xx zanechat xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx odesílajícímu xxxxx x xxxxx, ve xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Odesílající xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x soudu.

(3) Xxxxxxxxx xx xxxxxx

x) v xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, jestliže se xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx,

x) x soudu, xxxxx byla xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx zanechat xxxxx,

x) x xxxxxxxxx případech x xxxxxxxxx xxxxx, x jehož xxxxxx xx xxxxx doručení.

(4) Xxxxxxxxxx-xx si xxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxx 10 dnů xxx xxx, xxx byla xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx, x xxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxx xx marném uplynutí xxxx xxxxx vhodí xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx jiné xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxx x xxx xxxxxx vyloučí vhození xxxxxxxxxx do xxxxxxxx. Xxxx-xx xxxxxx schránky, xxxxxxxxx se xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx se x xxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx.

(5) X xxxxxxxxxx, x xxxxx xx stanoví xxxxx, xxxx u xxxxx to nařídil xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 4. Xxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx soudu xx xxxxxx uplynutí xxxxx 10 xxx ode xxx, kdy xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx datové sítě xx xxxxxxxx za xxxxxxxx xx vlastních xxxxx xxxxxxxx.

(7) Zjistí-li xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx zemřel, xxxxxxxxx xxxxx xx zprávou xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

§50 >>

Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx písemnosti, xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx užívané xxxxxxxx; xxxxxxxxx xx považuje xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx-xx xxxxxxx podle xxxxxxxx 1, xxxxxxxxxx xxxxx písemnost xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx a x místě xxxxxxxx x této xxxxxxxxxxx xxxxxxx písemné xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx; xxxxxxxxx xx považuje xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx. Xxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxx-xx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx; §49 xxxx. 7 xx xxxxxxx obdobně.

§50x

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xx xxxxxxx osoby jsou xxxxxxxxx písemnost xxxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx plné moci xxxxxxx před provozovatelem xxxxxxxxxx služeb.

(2) Za xxxxx xxxxxxx v §46b xxxx. x), x), m) a x) jsou xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx v §21 xx 21b, xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxx byly xxxxxxxx, xxxxx x xxxx xxxx zmocněny xxxx x xxxxx xx xx xxxxxxxx k xxxxxx pracovnímu nebo xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x adresátu xxxxxxx.

(3) Xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx oprávněny xxxxxxxxx přijmout osoby, xxxxx k xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxx xx xx xxxxxxxx k xxxxxx pracovnímu xxxx xxxxxx xxxxxxxxx vztahu x adresátu xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx určenou xxxxxxxx, xxxxxx, soudnímu xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx mohou xxxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxx byly xxxxxxxx, xxxx jejich xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx-xx tyto xxxxx svou xxxxxxx xxxxxxxx s jinými xxxxxxx, xxxxx ji xxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx jako xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx za xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx a xxxxx, xxxxx k xxxx xxxx xxxxxxxx. Vykonává-li xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx poměru x xxxxxx advokátovi nebo xx xxxxxxxxxxx, xxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx x xxxx xxxxxxxx.

§50x

Xxxxxxxxxx zástupci xxxxxxxxx

(1) Xx-xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx, nestanoví-li zákon xxxxx.

(2) Má-li účastník xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx doručení xxxxxxxxxx (elektronického xxxxxxxxx) xxx tomuto xxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx (elektronického xxxxxxxxx) xxxxx xxxx xxxxxxxx, xxx jestliže ho x xxxx xxxx xxx výslovně xxxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xx doručuje xxxxxx účastníku,

a) xx-xx xx xxxxxxxx osobně xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxx úkonu xxxxx xxxx xx-xx xxxx xxxxxx v xxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) xx-xx účastník xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §23; xxxxxxxxxxx účastníku, xxxxx dovršil xxxxxxxx xxx, se xxxxxxxx xxxx xxxxx, xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxx zástupcem xxxxx §22,

c) xxx-xx x xxxxxxxx xxxxxxxx x ustanovení opatrovníka xxxxx §29; xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, jehož xxxxx xxxx xxxx, xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x cizině, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx-xx xxxxx v xxxxxx x dědictví xxxxxxxx xxxxx jeho xxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx jako xxxxxxxx řízení xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, že xx xxxx osoba xxxxxxxxx xx xx xxxxxx, xxxx xx xx xxxxxx, kdo je xxxxxx oprávněnou xx xx xxxxxx, xx xxxx doručuje jen xxxxxxxx xxxxxxxxxx řízení x ustanovenému xxxxxxxxxxx x vyvěsí se xx xxxxxx xxxxx xxxxx,

x) byl-li xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xx xx xxxxxx x jiných xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx duševní xxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxx účastnit xxxxxx, xxxx že xxxx schopen xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) rozhodne-li xxx xxxx.

§50x

Xxxxxxxx přijetí písemnosti

(1) Xxxxxx-xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx přijmout xxxxxxxxxxx písemnost, xxxxxxxx xx xxxxxxxxx za xxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx bylo xxxxxxxx; o xxx xxxx být xxxxxxx xxxx příjemce xxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx jinou součinnost xxxxxxxxx x řádnému xxxxxxxx písemnosti. Odmítne-li xxxxxxx nebo příjemce xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx prvé, považuje xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx, kdy xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx součinnosti xxxx xxxxxxxxx; x tom xxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Poučení podle xxxxxxxx 1 x 2 se xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx písemně; xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx. Není-li xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxx je xxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx.

§50x

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Na xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx xx účastník xxxx jeho zástupce xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x písemností xxxxxxxx. Návrh xx xxxxx podat do 15 xxx ode xxx, xxx xx x xxxxxxxxxxx písemností xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx. X xxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx náležitostí (§42 xxxx. 4) uveden xxx, xxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxx seznámit, x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxx včasnost x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx důvodem xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxx být xxxxxxxxxx, xx xx fyzická xxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, skutečnost, že x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx nezdržuje.

(3) Xxxxxxx-xx xxxx x xxx, že xxxxxxxx xxxxxxxxxx je xxxxxxxx, xxxxxxxx xx písemnost xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx rozhodnutí x xxxxxxxxxxx.

§50e

Doručování xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx

(1) Xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxx xxxxxxxx xx soud xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx rukou xxxx xxxx xxxxxxxxxx. Pověření xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx pověřená xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx jej xxxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx do xxxxxx, xxx doručení x xxxxxx adresáta. Xxxxxxxxx xx považuje za xxxxxxxxx dnem xxxxxxxx x potvrzení x xxxxxxxx.

(3) Pokud adresát xxxxxx xxxxxxxx písemnost xxxx se xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx písemnost xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

§50f

Průkaz doručení

(1) Xxxxxxxx-xx xxxx xxxxxxxxx při xxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, x xxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx v xxxxxxxxx x jednání xxxx x xxxxxxxxx, který xxx xxxxxx x xxxxx soudním xxxxx. X xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§40 xxxx. 6) xxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx. Protokol xxxxxxxx xxxx xxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx.

(2) Xxxx-xx xxxxxxxxx doručována prostřednictvím xxxxxxx xxxxxx sítě xx elektronickou xxxxxx, xx doručení xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx adresáta, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx přijetí xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx-xx soud xxxxxxxxx xxx xxxxx, o xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, nebo xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, vyznačí xx doručení xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xx xxxxxxxx listinou. Xxxx-xx xxxxxxxx opak, xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxx xx xxxxxxxx.

(4) V xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xx průkazem xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx způsobů uvedených x xxxxxxxxxx 1 xx 4, xxx xx xxxxxxxx xxx xxxxx způsobem.

§50g

Doručenka

(1) Doručenka xxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) označení xxxxxxxx x xxxxxx, xx xxx má xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx doručujícího xxxxxx x xxx, x xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, v xxxxx xxx byla xxxxxxxxx xxxxxxxxx adresátu xx xxxxxxxx, x xxxxx xxx byla xxxxxxxxx připravena k xxxxxxxxxx, v xxxxx xxx xxxx přijetí xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x řádnému xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx poznámka "xxxxxx čas xxxxxxxx",

x) xxxxx x příjmení xxxxxxxxxxxx, xxxx podpis x xxxxx úředního xxxxxxx doručujícího xxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxx písemnost xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx písemnosti odepřela xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx potřebnou k xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx-xx xxxx údaje xxxxxxxxxxxx orgánu xxxxx, xxxx o xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx adresáta, x xxxx xxxxxx,

x) xxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx.

(2) Xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx doručenka xxxxxxxxx xxxx xxxx x xxx, xxx xxxx adresátu xxxxxxxxx xxxxx, aby xx xxxxxxxxx vyzvedl.

(3) Xxxxxxxx-xx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx

x) xxxxx x příjmení xxxx, xxx písemnost xxxxxx, xxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx xxx xxxx písemnost xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, byla-li xxxxxxxxx xxxxxxxx "xxxxxx xxx xxxxxxxx",

x) xxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx písemnost xxxxxxxx, x xxxx podpis.

(4) Xxxxxxx-xx adresát, popřípadě xxxxxxxx, písemnost xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx-xx součinnost xxxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxx písemnosti, musí xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx x xxx, xxx bylo xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx přijetí xxxxxxxxxx xxxx neposkytnutí xxxxxxxxxxx, x zda, xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx písemnosti odůvodněno xxxx v xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx spočívalo.

(5) Xxxx-xx doručována xxxxxxxxx xxxxx §50 a xxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxx, x xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx užívané schránky,

b) xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, byla-li vyznačena xxxxxxxx "xxxxxx čas xxxxxxxx",

x) xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, jeho xxxxxx a xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx doručujícího xxxxxx.

(6) Xxxxxx-xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx příjemci na xxxxxxxxx svým podpisem xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx.

§50h

Výzva

(1) Výzva xxxxx §49 odst. 2 xxxx obsahovat označení

a) xxxxx, který písemnost xxxxxx x xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx písemnosti, která xxxx xxxxxxx xx xxxxxx,

x) xxxxxxxx x xxxxxx, xx xxx xx být obálka x xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx.

(2) Xxxx-xx xxxxxxxxx náhradní xxxxxxxx písemnosti, xxxx x ní xxx xxx obsaženo xxxxxxx x následcích, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx vyzvednuta.

(3) Xxxxxxxxxx orgán xx xxxxx uvede, u xxxx, kde x x xxxxx den xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xx xxx x x xxxx době xx xxxxxxxx může xxxxxxxxx vyzvednout.

§50i

Oznámení

Oznámení xxxxx §50 xxxx. 2 xxxx xxxxxxxxx označení

a) soudu, xxxxx písemnost xxxxxx x doručení,

b) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx x xxxxxx, xx xxx xx xxx obálka x xxxxxxxxxx doručena,

d) xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx odesílajícímu soudu,

f) xxxxx x příjmení xxxxxxxxxxxx a xxxx xxxxxx.

§50x

Xxxxxxxxxx xx ciziny

(1) Xxx doručování do xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx mezinárodní smlouvy xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropských xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx doručování xxxxxxxx x mimosoudních xxxxxxxxxx 186) xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 187).

(2) Je-li xxxxxxxxxx do xxxxxx, x xxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxxx nebo jiného xxxxx adresáta xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx mu xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx, xx písemnost xxxx doručena xxxx, xxx byla xxxxxxxxxxxxx xxxxx předložena xxxxxx xxxxxxx nebo xxx xxx u xxxxx xxxxxx xxxxxx úkon.

§50j xxxxxx právním předpisem x. 7/2009 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.7.2009

§50x

Xxxxxxxxxxxx vyhlášek

Povinnost soudu xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx určité xxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx v Xxxxxxxxx věstníku, neomezuje-li xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xx úřední xxxxx xxxxx; xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx stanovená xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx nebo xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

§50x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 7/2009 Xx. x xxxxxxxxx od 1.7.2009

§50x

Xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxx-xx xxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxx vyvěšeny na xxxxxx desce xxxxx, xxxxx, že desátým xxxx xx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx, jejichž xxxxx xxxx xxxx, xxxxxx se nepodařilo xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx v cizině, xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx-xx xxxxx x řízení x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx osobě, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx před xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xx xx není xxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxx nebo xx xx xxxxxx, xxx xx xxxxxx oprávněnou xx ni xxxxxx, x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxx kterým xx xxxxxxxxxx doručit na xxxxxx xxxxxx v xxxxxx, xxxxxxxxx též xxxxxx xxxxxx, x xxxxx to xxxxxxx xxxxx.

(2) Stanoví-li xxxxx, xx xx úřední xxxxx soudu má xxx xxxxxxxx výzva xxxx xxxxxxx, sejme xx xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx 30 dnů ode xxx vyvěšení.

(3) Obsah xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx.

§50x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 7/2009 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.7.2009

Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx

§51 >>

(1) Xxxxxxxxxx x xxxxx xx děje x listinné xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x x naléhavých xxxxxxxxx x telefonicky xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxx i ústně xxx xxxxxxx xxxx xxx jiném úkonu xxxxx, x něhož xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx-xx xxxxx xxxx xxxxxxxx právní xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx další xxxxxxxxxxx, musí předvolání xxxxxxxxx, x xxxx xxxx se xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx. Xx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx s využitím xxxxxxxxxxxxxxxxxx zařízení, vyrozumí xx předvolaný o xxxx a xxxxx, xx které xxx xxxxxxxxx.

§52 >>

(1) X xxxxxxx, že xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx, xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxx předvést, xxxxxxxx x možnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx poučil. X předvedení xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx doručí xxx xxxxxxxxxx.

(2) X xxxxxxxxxx xxxxxx soud Policii Xxxxx xxxxxxxxx; xxx-xx x xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxx xxxxx, xxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. X xxxxxxxxxx vojáků x xxxxx xxxxxx x příslušníků ozbrojených xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, popřípadě Xxxxxxx Xxxxx republiky.

(3) Xxxxxxx předvedení xxxxx xxx, xxx je xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx předseda xxxxxx na xxxxx xxxx, kdo xxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx

§53 >>

(1) Xxxx, xxx xxxxx xxxxxxx postup řízení xxxxxxx xxx, že xx xxxxxxxxx bez xxxxxxx důvodu k xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx xxx xxxx xxxxxxx, xxxx xxx učinil xxxxx xxxxxxxx podání xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x §294 x 295 a 320ab, může xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx usnesením xxxxxxxxxx xxxxxx do xxxx 50000 Xx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, x to x po skončení xxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx xx odůvodňuje xxxxxxxx xxxxxxx toho, jemuž xxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx stanovený daňovým xxxxx.

§54 >>

Xxxx, kdo xxxxx xxxx pořádek, xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx, xxx xx xxxxx. Xx-xx xxxxxxx účastník, xxxx být jednáno xxxx v xxxx xxxxxxxxxxxxx.

Xxxxx

§55 >>

Nestanoví-li xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx úkonu, určí xx, jestliže xx xx xxxxx, předseda xxxxxx. Lhůtu, xxxxxx xxxxx, může xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx.

§56 >>

(1) Xxxxx xxxxxx xxxx, kdo xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx řízení nebo xxxxxxxxxxx xxxxxx před xxxxxx xxxx u xxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xx xxxx xxx xxxxxxxxx svým xxxxxxxx xxxxxxxxx (§23).

(2) Jakmile x xxxxxxx případě xx xxxxxx vstoupí xxxx účastník, xxxxxxx xxxxxxxx xxxx opatrovník xxxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxx nová lhůta xx xx xxxx, xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx.

§57 >>

(1) Xx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx den, xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx počátek xxxxx; xx xxxxxxx, xxx-xx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxx podle týdnů, xxxxxx xxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx, xxxxx xx svým označením xxxxxxx xx xxxx, xxx xxxxx ke xxxxxxxxxxx určující xxxxxxx xxxxx, a není-li xx x xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxx. Xxxxxxxx-xx xxxxx lhůty xx xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxx lhůty xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx. Xxxxx určené xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx hodiny, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxx xx xxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxx x soudu xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, který má xxxxxxxxx je xxxxxxx.

§58 >>

(1) Xxxx xxxxxxx xxxxxxxx lhůty, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx zástupce xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxx xxxxx xxxxxxxx z xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx. Návrh xx xxxxx xxxxx do xxxxxxxx dnů xx xxxxxxxxx překážky x xx s xxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx přiznat odkladný xxxxxx návrhu, xxx xxxx xxxxxxxxx zmeškání xxxxx.

XXXX XX.

XXXXXXX SOUDU XXXX XXXXXXXXX XXXXXX

§59 xx 66

xxxxxxx

Xxxxx I.

Předběžná xxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxx

§67 >>

(1) Xxxxxxxxx-xx xx xxxxxx věci, xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx soudu, xxxxx xx xxx věcně xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx, aby provedl xxxxx o xxxx (xxxxxx xxxxxx) a, xxxxx-xx x xxxx xxxxxxxx, xxx rozhodl x o xxxx xxxxxxxxx. Jestliže by xxxxx xxxxxxxxx byl xxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxx smírčí xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx okresní xxxx.

(2) Xxxx xxxxxxxx x tom, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx dohodu xxxxxxxxx xxxxx zákona x mediaci, nejdéle xx 30 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

§68 >>

(1) Xxxxxx xxxxxx ve xxxxxx, x xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx senátu.

(2) Xxxxxxxxxx xxxx přítomnost xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

§69 >>

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx. Ustanovení §99 xxxxx i xxx xxxxx xxxx.

§70 až 72

xxxxxxx

§73

§73 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

Xxxxx XX.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxx

§74 >>

(1) Před xxxxxxxxx xxxxxx může xxxxxxxx xxxxxx nařídit xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx-xx xxxxx, xxx zatímně xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx je-li xxxxx, že by xxxxx xxxxxxxx rozhodnutí xxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xx, kteří xx jimi xxxx, xxxxx xxx x xxx samu.

(3) Příslušným x nařízení předběžného xxxxxxxx xx xxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx x řízení x xxxx, nestanoví-li xxxxx xxxxx.

§75 >>

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx.

(2) Xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle §76 xxxx kromě xxxxxxxx náležitostí (§42 xxxx. 4) xxxxxxxxx xxxxx, příjmení x xxxxxxxx účastníků (xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx státu x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, která xx xxxx xxxx xxxxxx vystupuje), popřípadě xxx xxxxxx zástupců, xxxxxxxx skutečností o xxx, xx xx xxxxx, xxx byly xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx že xx xx obava, xx xx výkon xxxxxxxx xxxxxxxxxx byl xxxxxxx, xxxxxxxx skutečností, xxxxx xxxxxxxxxx předběžné xxxxxxxx, x musí xxx z xxx xxxxxx, jakého xxxxxxxxxxx xxxxxxxx se navrhovatel xxxxxx; xx věcech xxxxxxxxxx se xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx návrh dále xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxxx xxxxx") xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx osoby, která xx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx účastníků xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx připojit x xxxxxx xxxxxxx, jichž xx xxxxxxxx.

§75a

Návrh xx předběžné xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx náležitosti xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, předseda xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxx nedostatky xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx; xxxxxxxxxx §43 xx xxxxxxxxx.

§75b

(1) K xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxx předběžným xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx stejný den, xxx podal x xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx předběžného xxxxxxxx, xxxxxxx ve xxxx 10&xxxx;000 Kč a xx xxxxxx týkajících xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx 50&xxxx;000 Xx. Xxxxxxx-xx předseda xxxxxx x xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxx škody nebo xxxx újmy, která xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, anebo xx xxx o xxxxxxxx xxxxx xx nařízení xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx požaduje x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xx 3 xxx xxxxxx doplatek xxxxxxx xx xxxx, xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x okolnostem případu. Xxxxxx-xx návrh na xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, jsou povinni xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx společně x nerozdílně.

(2) Xxxxxx-xx xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx 1 x 2 xxxxxxx,

x) xxx-xx x předběžné xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx;

x) xxx-xx o xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx;

x) xxx-xx x xxxxxxxxx opatření xx xxxx xxxxxxx xxxx xx zdraví;

d) xxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx spolu x xxxxxxx na nařízení xxxxxxxxxxx opatření, xx xxxx u xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx (§138);

e) je-li xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx, v xxxxx xxxxxxxx xx mohla xxxxxxxxxxxx vzniknout xxxx, x xxxxxxxxxxx xxxxx x návrhem xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx opatření xxxxxxx, xx jistotu xxx své viny xxxxxx složit.

(4) Byl-li xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pravomocným xxxxxxxxx xxxxx prvního xxxxxx zamítnut, byl-li xxxxx návrh xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx-xx xxxxxx x tomto xxxxxx pravomocně xxxxxxxxx, xxxx složenou jistotu xxxxx. X případě, xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxx, jestliže xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx §77a xxxx. 2 xxxx xxxxxxxx nabylo xxxxxx moci xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx §77a xxxx. 2 x x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxx práva xx xxxxxxx škody xxxx xxxx xxxx.

§75x

(1) Xxxxxxxxxxxx-xx xxxxx §75a nebo xxxxx §75b xxxx. 2, xxxxxxxx xxxxxx nařídí xxxxxxxxx předběžné xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx prokázáno, xx xx xxxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx že xx xx xxxxx, xx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx ohrožen, x jestliže xxxxx xxxxxxx osvědčeny skutečnosti, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx uložení povinnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) X xxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxx rozhodne xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxx-xx xx nebezpečí z xxxxxxxx, může předseda xxxxxx x návrhu xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx až xx xxxxxxxx 7 dnů xxxx, co xxx xxxxx.

(3) X návrhu xx nařízení předběžného xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx slyšení xxxxxxxxx.

(4) Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxx (xxxxxx) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx stupně.

§76 >>

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx zejména, xxx

x) platil xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx;

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxx-xx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx důvodů xxxxxxxxx;

x) složil xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xx úschovy x xxxxx;

x) xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx;

x) xxxx vykonal, xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxx snášel.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx lze xxxxxx povinnost xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxx, xxx-xx xx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Předseda xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx uloží xxxxxxxxxxxx, xxx xx xxxxx, kterou xx xxxx, xxxxx x xxxxx xxxxx na xxxxxxxx xxxxxx.

§76x

§76x zrušen právním xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§76x

§76x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§76c

(1) Vyžadují-li xx xxxxxxxxx případu nebo xx-xx tu xxxxxxxxx x prodlení, xxxxxxxx xxxxxx usnesení x xxxxxxxxxx xxxxxxxx podle §76, x xxxx xxxxxxx bezodkladně, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, popřípadě xxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx-xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx uložena povinnost; xxxxxxx-xx se xx xxxxxxxx, přistoupí k xxxxxxxxx usnesení na xxxxx samém.

(2) Stejnopis xxxxxxxx, kterým xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx opatření, xx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x těm, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx opatřením xxxxxxx xxxxxxxxx, odeslat xx lhůtě 3 xxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxx-xx xxxxxxxxx, xx xxxxx 3 dnů xxx dne xxxx xxxxxx. Jiným xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx doručí xxx xxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxx nařízeno xxxxxxxxx opatření, xxxx xxxx xxxxxxxxx uloženo, xxx xxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx odeslat xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx; xx neplatí, xxx-xx x nemovitou věc, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§76d

Usnesení, xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx-xx k xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx, jakmile xxxx xxxxxxxx xxxx, xxxx ukládá povinnost.

§76x

(1) Výrok xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x nařízení xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx pro xxxxxxxxx xxxxxx a xxx xx, xxxxxx xxxx předběžným xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, nestanoví-li xxxxx xxxxx.

(2) V xxxxxxx, x jakém xx xxxxx vykonatelného xxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx závazný xxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx, xx xxxxxxx též xxx xxxxxxx xxxxxx.

§76x

(1) Xxxxxx xxxxxxx, xxxxx bylo učiněno xxx, pro něhož xx výrok xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx o nařízení xxxxxxxxxxx opatření xxxxxxx, xx neplatné, jestliže xxx byla xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxx.

(2) Xxxx-xx účastníku xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, aby xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx nemovité xxxx, x němž dosud xxxxxx příslušným orgánem xxxxxxxxxx rozhodnuto, xxx xxxxxx xxxxxx; xx xxxxx x tehdy, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx, než xx xxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx stalo xxxxxxxxxxxx.

§76x

Xxx-xx návrh na xxxxxxxx předběžného xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx-xx xxxxxx x návrhu zastaveno, xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xx třeba xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx 3 dnů xxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx usnesení.

§76g xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 135/2006 Sb. x účinností xx 1.1.2007

§76h

Dokud xxxxxx účinky xxxxxxxxxxx opatření, může xxxxxxxx senátu vyzvat xxxxxxxxxxxx xx složení xxxxxxxx xxxxxxx (§75b xxxx. 1 xxxx xxxxx) ve xxxxx 3 xxx; xxxxx xxx jen xx xxxxx xxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

§76x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 69/2011 Sb. x xxxxxxxxx xx 31.3.2011

§77 >>

(1) Předběžné xxxxxxxx xxxxxxx, jestliže

a) xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xx lhůtě soudem xxxxxx xxxxx na xxxxxxxx řízení;

b) xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxx;

x) xxxx xxxxxx ve věci xxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx dní xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x věci;

d) xxxxxxxx xxxxxx xxxx, xx xxxxxx mělo xxxxx.

(2) Xxxxxxxxx opatření xxxxxxxx xxxxxx zruší, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx bylo xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx předseda xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx stanovené xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

§77a

(1) Xxxxxxx-xx nebo xxxx-xx zrušeno nařízené xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx důvodu xxx xxxxx, xx návrhu xx xxxx samé xxxx vyhověno, xxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx a xxxxx újmu každému, xxxx předběžným opatřením xxxxxxx. Této odpovědnosti xx navrhovatel nemůže xxxxxxxx, ledaže by xx škodě xxxx x jiné újmě xxxxx x xxxxx.

(2) Xxxxxx na xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxx podle odstavce 1 je xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx 6 xxxxxx xxx xxx, kdy xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxx bylo pravomocně xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx prominout.

(3) Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 x x xxxxxxxxxx x xx xx xxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx přiznaná xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx újmy xx xxxxxxxx x navrhovatelem xxxxxxx jistoty; xxxxxxxxxxx-xx xxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, rozdělí xxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx škodu xxxx xxxxx újmu, xxxxx xxxxxx zajištěna xxxxxxxx jistotou, xxx xxxx xxxxxxx.

§78 >>

Xxxxxxxxx důkazu

(1) Xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxx xxx na xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xx-xx xxxxx, xx xxxxxxx xxx xxxxxx možno xxxxxxx xxxxx xxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxx.

(2) K zajištění xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx by xxx xxxxxxxxx k xxxxxx x xxxx, xxxx xxxx, v xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx důkazní prostředek.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxx provede xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx důkaz, x xxxxx xxx. Xxxx-xx xx nebezpečí x xxxxxxxx, mají xxxxxxxxx ve xxxx xxxx xxxxx být xxxxxxxx u xxxxxxxxx xxxxxx.

§78a

Důkaz xxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx exekutorským xxxxxxx x skutkovém xxxx xxxx x xxxxx xxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxx děj xxxx x přítomnosti xxxxxx xxxx soudního xxxxxxxxx xxxx jestliže xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx věci.

Zajištění předmětu xxxxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxx xxxxxxxxxx xx práv x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

§78x

(1) Xx xxxxxx týkajících xx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx samé xx návrh toho, xxx osvědčil porušení xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx účelem xxxxxxxxx xxxxxx (§130 xxxx. 1) xxxxxxxx

x) xxxxx, popřípadě přiměřený xxxxxx zboží, xxxxx xxxxxxx mohlo být xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx vlastnictví,

b) xxxxxxxx x nástroje, xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x),

x) dokumenty xxxxxxxx se zboží xxxxxxxxx x xxxxxxx x).

(2) Zajištění xxxxx xxxxxxxx 1 je xxxxxxxxx jen xxxxx, xxxxxx-xx zboží, xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §78 xxxx 78a, popřípadě xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nebylo možné xxxxxxxxxx xxxxxxx okolnosti xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx.

§78x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 216/2006 Xx. x xxxxxxxxx od 22.5.2006

§78x

(1) X xxxxxxxxx xxxxxxxx důkazního xxxxxxxxxx xx příslušný xxxxxxx xxxx, v xxxxx xxxxxx xx zajišťovaný xxxxxxx důkazního xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xx, kteří xx xxxx xxxx, xxxxx xxx o xxx xxxx, x xxx, xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx.

§78x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 216/2006 Sb. x xxxxxxxxx xx 22.5.2006

§78x

(1) Xxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx jistotu x zajištění xxxxxxx xxxxx nebo xxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxx stanoví xxxxxxxx xxxxxx x přihlédnutím x okolnostem případu, xxxxxxxxx však xx xxxx 100 000 Kč. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx 8 dnů od xxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxx-xx návrh xxxx xxxxxxxxxxxx, jsou xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx odstavce 1 včas xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxxx lhůty xxxxxxx x odstavci 1 xxxxx xxxxxxxxx.

(3) Byl-li xxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx prostředku xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx bylo-li xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx. X xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxx, jestliže xxxxxxxxx xxxxxxxx důkazního xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §78f xxxx. 1 písm. x), xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx §78g xxxx. 2, xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx §78g xxxx. 2 x x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, že xxxxxxx nebude použita x xxxxxxxxxx práva xx xxxxxxx xxxxx xxxx jiné xxxx.

§78x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 216/2006 Sb. x účinností xx 22.5.2006

§78e

(1) Xxxxxxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §78d xxxx. 2 x xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx v §78b, xxxxxxxx senátu usnesením xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) X xxxxxx na zajištění xxxxxxxx důkazního xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx bez xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx důkazního xxxxxxxxxx je xxxxxxxxxxx xxxx v xxxx xxxxxxxxx (xxxxxx) xxxxxxxxxx xxxxx prvního stupně.

(3) X usnesení o xxxxxxxx xxxxxxxxx předmětu xxxxxxxxx prostředku xxxxxxxx xxxxxx navrhovateli xxxxx, xxx ve lhůtě, xxxxxx xx xxxx, xxxxx x soudu xxxxxx.

(4) Předmět důkazního xxxxxxxxxx, x jehož xxxxxxxxx xxxx rozhodnuto xxxxx xxxxxxxx 1, xx složí u xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxx, xxx xx předmět x sebe x xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxx, a xx xxxxx xxxx, xx xx bude xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx zajištění xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§78x

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zanikne, xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx určené xxxxxx xxxxxx,

x) v xxxxxx x xxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx ohledáním xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx prostředku,

c) xxxxxx x xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx by x něm byl xxxxxxxx důkaz ohledáním xxxxxxxxxxx předmětu xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Předseda senátu xxxxxxxxx xxxxxxxx důkazního xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zruší, xxxxxxxx pominuly xxxxxx, xxx které xxxx xxxxxxxx.

(3) Poté, co xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx bude xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx prostředku xxxx, xxx xxx xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx.

§78x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 216/2006 Xx. x xxxxxxxxx xx 22.5.2006

§78g

(1) Xxxxxxx-xx zajištění xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §78f xxxx. 1 písm. a) xxxx xxxxxx-xx xxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ani xxxxxx xxxxxxxx, aniž xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx povinen nahradit xxxxx a jinou xxxx každému, komu xxxxxxxxxx xxxxxxxx důkazního xxxxxxxxxx xxxxxxx. Této xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx xx škodě xxxx xxxx xxxx xxxxx x jinak.

(2) Xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxx podle xxxxxxxx 1 xx třeba xxxxx nejpozději xx 6 měsíců xxx xxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx důkazního xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §78f xxxx. 1 písm. x) xxxx xxx xxxx o žalobě xx xxxx xxxx xxxxxxxxxx rozhodnuto, xxxxx xxxxx zanikne. Xxxxxxxx xxxx lhůty nelze xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 x x rozhodnutí x xx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x §78c odst. 1.

(4) Xxxxxxxxxx přiznaná náhrada xxxxx xxxx jiné xxxx xx uspokojí x navrhovatelem xxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxxxxxx-xx x xxxxxxxxxx xxxxx poškozených, xxxxxxx soud jistotu xxxx ně xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx, která xxxxxx xxxxxxxxx složenou jistotou, xxx není xxxxxxx.

§78x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 216/2006 Xx. x účinností xx 22.5.2006

XXXX XXX.

XXXXXX V XXXXXX STUPNI

Hlava I.

Průběh xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxx

§79 >>

(1) Xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx. Xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§42 xxxx. 4) obsahovat xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx (obchodní xxxxx xxxx xxxxx x xxxxx právnické osoby, xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx státu, xxxxx za xxxx xxxx xxxxxx vystupuje), xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxx xxx z xxx xxxxxx, čeho xx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x označení, že xx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxx, xxxx-xx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx mezi xxxxxxxx x žalovaným (§90), xx nazývá xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx je xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx dovolává, x xx x xxxxxxxx xxxx x elektronické xxxxxx.

(3) Xxxxxx (návrh xx xxxxxxxx xxxxxx) xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx do xxxxxxxxx xxxxx. Žalobce (xxxxxxxxxxx) xxxx xxxxxxxxx žalovaného (xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx) x xxxxxxx návrhu xxx, že xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx (návrhu) xxxxxxxxxxxx xxxxxx mu xxx xxxxx další xxxxxxxxx.

§80 >>

Xxxxxx, xxx xx xxxxxx xxxxx xxxx právo je xx xxxx, xx xxx xxxxxxx domáhat xxx tehdy, je-li xx tom xxxxxxxx xxxxxx zájem.

§81

§81 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§82 >>

(1) Řízení xx zahájeno xxxx, xxx xxxxx xxxxx xxxxx na xxxx xxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxx xx zahájení xxxxxx xxxxxx prostřednictvím xxxxxxx xxxxxx sítě x xxxxxxxxxxxx aplikace xxxxxx k xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx, xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x příjmu xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx-xx xxxxxx x xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx, je xxxxxx x soudu xxxxxxxx xxxx, xxx postoupená xxx došla xxxxx.

(3) Xxxxxx-xx xxxxxx (xxxxx xx zahájení xxxxxx) xxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx zákona 119) xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, protože xxx x xxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx řízení, x xxxxx-xx soudu xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx soudnímu xxxxxx do xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx žaloba (xxxxx xx zahájení xxxxxx) v této xxxx, xxxxx, xx xxxxxx o xx xx u xxxxx xxxxxxxx xxxx, xxx xxxxx došla xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx).

§83 >>

(1) Zahájení xxxxxx xxxxx tomu, xxx x xxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxx řízení.

(2) Xxxxxxxx xxxxxx

x) x xxxxxxx se xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx věcech xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx soutěžním xxxxxxxx,

x) x zdržení xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx věcech xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx

x) ve xxxxxx xxxxxxx škody xxxx xxxxxxxxx výše xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x nabídkách xxxxxxxx xxxxx xx věcech xxxxxxxxxxx protiplnění při xxxxxx účastnických xxxxxxx xxxxxx,

x) x dalších xxxxxx stanovených zvláštními xxxxxxxx xxxxxxxx,

xxxxx též xxxx, aby xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx probíhalo x xxxxx xxxxx xxxxxx x žalobách xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx jednání xxxx xxxxx stejné xxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxxxxxx

§84 >>

X xxxxxx xx příslušný xxxxxx soud xxxxxxxxx, xxxxx němuž návrh xxxxxxx (xxxxxxxxxx), xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx.

§85 >>

(1) Nestanoví-li xxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx fyzické xxxxx xxxxxxx xxxx, x jehož xxxxxx xx bydliště, a xxxx-xx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx, x xxxxx xxxxxx se xxxxxxx. Xx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx, jsou xxxxx xxxxxxx soudem xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, x xxxxxxx xxxxxx xxxxx x úmyslem xxxxxxxx xx xxx trvale. Xxxxx-xx zjistit bydliště xxxxxxx osoby nebo xxxxx-xx zjistit, x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxx xxx-xx xx zjistit xxx s xxxxxxx xxxxxxxx, je obecným xxxxxx fyzické xxxxx xxxxxxx xxxx, v xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx x xxxxxxxx obyvatel, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx evidované xxxxx xxxxxx právních xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxx fyzické xxxxx, která xx xxxxxxxxxxxx, xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx z xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, x jehož xxxxxx xx xxxxx; xxxx-xx sídlo, xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxx podle xxxxxxxx 1.

(3) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx soud, x xxxxx obvodu xx xxxxx. 72)

(4) Obecným xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx výkonu xxxx xxxxxx je okresní xxxx, v xxxxx xxxxxx má sídlo.

(5) Xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx okresní xxxx, x xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx příslušná xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx-xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx určit, soud, x xxxxx obvodu xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx uplatněné právo.

(6) Xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxx, x xxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx.

(7) Xxxxxxx soudem xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx, x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx.

§85a >>

Je-li xxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx příslušný xxxxxxx xxxx x xxxxxx příslušnost xx xxxx obecným xxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, x xxxxx obvodu xx xxxxxx soud xxxxxxxxx.

§86 >>

(1) Jestliže xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx Xxxxx republiky, xxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx x Xxxxx xxxxxxxxx, je xxxxxxxxx xxxx, x xxxxx xxxxxx xxx x Xxxxx xxxxxxxxx poslední xxxxx bydliště.

(2) Xxxxx xxxx, kdo nemá xxxx xxxxxxxxx soud x Xxxxx xxxxxxxxx, xx možno uplatnit xxxxxxxxx práva x xxxxx, v jehož xxxxxx má majetek.

(3) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxx (xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx) i x xxxxx, x xxxxx xxxxxx xx v Xxxxx xxxxxxxxx umístěn xxxx závod xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx

§87 >>

Xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x §85a, xx x řízení xxxxxxxxx xxxx xxxx, x xxxxx xxxxxx

x) má xxxxxxxx xxx stálé xxxxxxxxxx;

x) došlo xx xxxxxxxxxxx, která xxxxxxx xxxxx xx náhradu xxxx;

x) je xxxxxxxx xxxxxxxxxxx složka závodu xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx, týká-li xx xxxx xxxx složky;

d) xx xxxxx osoby, xxxxx organizuje xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx systém, xxx-xx x spor x xxxxxxx

1. xx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxx

2. v jí xxxxxxxxxxxx mnohostranném xxxxxxxxx xxxxxxx, nebo x xxxxxxxxxx tohoto xxxxxxx,

x) xx xxxxxxxx místo, xxxxxxxxx-xx xx xxxxx xx xxxxxx, xxxx xxxx xxxxxx cenného xxxxxx,

x) je sídlo xxxxxxxxx burzy, xxx-xx x xxxx x xxxxxxx na komoditní xxxxx.

§88 >>

Namísto obecného xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x §85a, xx k xxxxxx xxxxxxxxx soud,

a) xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxxx xxxxxxx po xxxxxxx xxxxx jejich xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx majetku xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx bytu,

b) x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx, týká-li xx xxxxxx xxxxx x xx, xxxx-xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx a),

c) u xxxxx xxxxxxx řízení x xxxxxxxxxxxx, jde-li x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx,

x) x něhož probíhá xxxxxx o xxxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxxx, xx xxx, kdo xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, je xxxxxxx x xxx xxxxxxxxx,

x) u xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxx-xx o xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx rozhodnutí xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx, výši, xxxxxxx xxxx pořadí pohledávek xxxxxxxxxxxx k xxxxxxx,

x) x xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx-xx xx spor xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx,

x) x xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxx-xx o žalobu xxxxx §91a,

x) v xxxxx obvodu xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxx-xx x xxx xxxxxxx xxxxxx podle xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx je obecným xxxxxx xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxx, xxxx-xx touto xxxx xxx nemovitá.

§89 >>

Xxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx o xxxxxx xxxx, xx xxxxxxxxx x x xxxxxx x xxxxxx x xx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxx návrzích xxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx v §88.

§89a >>

Xxxxxxxxx xxxxxx xx věcech xxxxxxxxxx xx vztahů mezi xxxxxxxxxxx vyplývajících x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx písemně dohodnout xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, ledaže xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Účastníci

§90 >>

Účastníky xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx.

§91 >>

(1) Je-li xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x jedné xxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxxxx každý x xxxx xxx xx xxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxx xxx x taková xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xx se xxxxxxxx xxxx vztahovat xx všechny xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx na xxxxx straně, xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx x xxx xxxxxxx. Xx změně xxxxxx, x xxxx xxxxx xxxx, x xxxxxx xxxxxx a x uzavření xxxxx xx však třeba xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx vystupují xx xxxxx xxxxxx.

§91x

Xxx xx xxxx xxxxx zcela nebo xxxxxxxx na věc xxxx právo, o xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx jinými xxxxxxx, xxxx xx do xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxx žalobu xxxxx těmto účastníkům.

§91a xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 30/2000 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2001

§92 >>

(1) Xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx, xxx xx xxxxx do řízení xxxxxxxx, je xxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx.

(2) Xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx se xxxxxxxxx žalovaného připustit, xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxx a aby xx xxxx xxxxx xxxxxxxx někdo xxxx. Xx-xx být xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, je xxxxx, aby s xxx souhlasil i xxx, xxx má xx xxxx místo xxxxxxxx.

(3) Ustanovení odstavců 1 a 2 xx nepoužije x xxxxxxxxx uvedených v §107a.

§93 >>

(1) Jako xxxxxxxx účastník xxxx xx vedle xxxxxxx xxxx žalovaného xxxx xxxxxxx zúčastnit xxxxxx xxx, xxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx.

(2) Do xxxxxx xxxxxxx buď x xxxxxxxxx podnětu xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx prostřednictvím xxxxx. X xxxxxxxxxxxx vedlejšího xxxxxxxxxxx xxxx rozhodne xxx xx xxxxx.

(3) X řízení xx xxxxxxxx účastník xxxxxx xxxxx a povinnosti xxxx xxxxxxxx. Jedná xxxx toliko sám xx xxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxx odporují xxxxxx účastníka, kterého x xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xx soud xx xxxxxxx všech xxxxxxxxx.

§94

§94 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

Xxxxx xxxxxxxxx ve xxxx xxxx

§95 >>

(1) Xxxxxxx (xxxxxxxxxxx) xxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx soudu xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx návrh xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx doručit xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxx xx xxxxx xxxxx.

(2) Xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx nemohly xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx soud x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx.

§96 >>

(1) Xxxxxxx (xxxxxxxxxxx) může xxxx xx řízení xxxx xxxxx na jeho xxxxxxxx, a xx xxxxxx nebo xxxxx.

(2) Xx-xx xxxxx xxxx xxxx, xxxx xxxxxx xxxxx, popřípadě v xxxxxxx zpětvzetí návrhu, xxxxxxx. Xx-xx xxxxx xx zahájení xxxxxx xxxx zpět až xxxx, xx xxx xxxx x xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxx dosud v xxxxxx xxxx, soud xxxxxxxx v rozsahu xxxxxxxxx xxxxxx xxx x zrušení rozhodnutí.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x vážných důvodů xxxxxxxxxx, soud xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx účinné. Xxxxxx-xx xxxxx o xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx soud xx xxxxxx moci xxxxxxxx x řízení.

(4) Xxxxxxxxxx odstavce 3 xxxxxxx, xxxxx-xx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxx-xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx až poté, xx xxxxxxxxxx x xxxx xxx nabylo xxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx.

(6) Xxx-xx xxxxx xx xxxxxxxx řízení xxxx xxxx až xx xx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, o věci xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, xx zpětvzetí xxxxxx xxxx xxxxxx, jestliže xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx byla xxxxxxxxxx, xxxxx nastala x xxxx, xxx trvaly xxxxxx xxxxxxxxx rozhodnutí.

§97 >>

(1) Xxxxxxxx xxxx za řízení xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx žalobci x xxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx věcí.

(3) Xx xxxxxxxx xxxxx xx použije xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx x xxxxx xxxx.

XXXXXXX 5)

§98 >>

Vzájemným xxxxxxx xx i projev xxxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx jen xxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxx xx xxxxxxxx žalobce. Xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxx proti xxxxxx.

XXXXXXX 5)

§99 >>

(1) Xxxxxxxxx-xx xx xxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxx usiluje x xxxx mezi xxxxxxxxx; xxx xxxxxx x xxxx předseda senátu xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx věc, xxxxxxxx xx xx právní xxxxxx x na xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx x rozhodnutí xxxxxxxxxx xx Sbírce xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx se věci x podle xxxxxxxxx xxxxxxx xxx doporučí xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xx-xx to x xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx senátu xxxxxxxxx rovněž xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx zákona x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx zákona x xxxxxxxxxx službách.

(2) Xxxx rozhodne o xxx, zda xxxx xxxxxxxxx; xxxxxxxxx xxx, xx-xx v rozporu x právními xxxxxxxx. X takovém xxxxxxx xxxx xx právní xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x řízení.

(3) Xxxxxxxxx xxxx xx účinky xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Rozsudkem xxxx xxxx xxxx xxxxxx usnesení x xxxxxxxxx smíru, je-li xxxx xxxxx hmotného xxxxx neplatný. Xxxxx xxx podat do xxx xxx xx xxxxxx moci usnesení x xxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxx řízení

§100 >>

(1) Xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxx soud x xxx dalších xxxxxx xxx, xxx xxx xxxx co xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx. Xxxxxx usiluje především x xx, xxx xxxx byl vyřešen xxxxxx.

(2) Xx-xx to xxxxxx a xxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx řízení xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx mediátorem (xxxx xxx "xxxxxxxx") v xxxxxxx 3 hodin x přerušit xxxxxx, xxxxxxx xxxx na xxxx 3 xxxxxx. Xxxxx xx účastníci xxx zbytečného xxxxxxx xxxxxxxxxx xx osobě xxxxxxxxx, xxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxxxx 3 xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx dobu xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(3) V xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xx nezletilé dítě, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxx, xxx byl xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxx. Xxxxx nezletilého xxxxxx soud xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxx xxxx xx výjimečných případech xxxxxxx též xxxxxxxxxxxxxxx xxxx zástupce, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxx. Xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx x bez přítomnosti xxxxxxx osob, lze-li xxxxxxxx, že xx xxxxxx přítomnost xxxxx xxxxxxxx xxxx xxx, xx xx xxxxxxxxxxx xxxx skutečný xxxxx; xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx a x xxxxx účast x xxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxx jen xxxxx, xx-xx jeho xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx. X názoru xxxxxx xxxx přihlíží s xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§101 >>

(1) X xxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxx účastníci povinni xxxxxxx

x) tvrdit xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx věci xxxxxxxx xxxxxxxxxxx; xxxxxxxxxx-xx xxxxxxx potřebná xxxxxxx xxxxxx (xxxxx xx xxxxxxxx řízení) xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xx, xxxxxx je x xxxxxxx řízení,

b) xxxxx xxxxxxx povinnost (§120 odst. 1) x xxxxx procesní xxxxxxxxxx xxxxxxx jim xxxxxxx xxxx soudem,

c) xxxx pokynů soudu.

(2) Xxxxxxxxx-xx zákon xxxxx, xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx, x když xxxx účastníci xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx-xx xx řádně xxxxxxxxxx účastník x xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx z důležitého xxxxxx o xxxxxxxx, xxxx soud xxx xxxxxxxxx x rozhodnout x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx; xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx spisu x x xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxx-xx xxxx xxxxxxxxx, aby se xxxxxxxx o určitém xxxxxx, který se xxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxxx, může xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxx-xx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx, xxxx xx předpokládat, xx xxxx xxxxxxx.

§102 >>

(1) Je-li xxxxx po zahájení xxxxxx xxxxxxx upravit xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx-xx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, že xx xxxxx xxxxxxxxxx x řízení posléze xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xx xxxxxxxx řízení xxxx xxxx x xxx xxxxxx zajistit xxxxx, xx-xx xxxxx, xx později xxx xxxxxx xxxxx provést xxxxx xxxx jen x xxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo zajistí xxxxx senát; xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxx, xxx je-li xx nebezpečí z xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx §75, 75a, 75b, 75c, 76, 76c, 76d, 76e, 76f, 76g, §77 xxxx. 1 xxxx. x) xx x), §77 odst. 2, §77a x §78 odst. 3 xx použijí xxxxxxx.

(4) Xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx na xxxxx zajistit předmět xxxxxxxxx prostředku xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx; ustanovení §78b xxxx. 1, §78d, §78e xxxx. 1, 2 x 4, §78f xxxx. 1 xxxx. x) a x), §78f xxxx. 2 a 3 x §78g zde xxxxx xxxxxxx.

§102a

Využití xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xx návrh účastníka xxxx xx-xx to xxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx úkon x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx zprostředkovat xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx tlumočníka xx jednání nebo xxxxxxx xxxxxxx svědka, xxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, jíž xx xxxx týká. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx, xxx se xxxxxxx osoba, jíž xx xxxx xxxx, xxxx být se xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx detence, pokud x tomu xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxx xx xx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx, xxx xx xxxxx, xxxxx xx xxxx xxxx, xxxxxxx.

(3) Xxxx xxxxxxxxx xxxxx prováděného s xxxxxxxx videokonferenčního xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, které xx xxxx xxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxx v xxxxxxx xxxxx prováděného s xxxxxxxx videokonferenčního xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx nebo xxxxx, jíž xx xxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxx kvalitě xxxxxxxxxx xxxx zvukového xxxxxxx.

(5) Xx-xx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx zařízení, xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx záznam xxxx. Xx-xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx pořízen protokol, xxxxx, jíž xx xxxx xxxx, protokol xxxxxxxxxxxx.

§102x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 296/2017 Xx. x účinností xx 30.9.2017

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

§103 >>

Xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx může rozhodnout xx věci xxxx (xxxxxxxx řízení).

§104 >>

(1) Jde-li x takový nedostatek xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxx zastaví. Xxxxxxx-xx xxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx-xx xxxxxxxxxx xxxx řízení, xxxx xxxxxxxx věc xx xxxxxx moci xxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxx xxxxxx spojené x xxxxxxx xxxxxx (xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx) zůstávají xxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxx-xx o xxxxxxxxxx podmínky xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx zpravidla xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx, xxx nesmí xxxxxxxxxx x xxxx samé. Xxxxxxx-xx xx nedostatek xxxxxxxx xxxxxx odstranit, xxxxxx xxxxxxx.

§104x >>

(1) Xxxxxx xxxxxxxxxxx zkoumá xxxx xxxxxxx xx řízení.

(2) Xx-xx xxxxxxx nebo xxxxxxx soud xx xx, xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx x tom xxxxx xxxxxxxxxxx vrchnímu xxxxx, xxxxxxxx xxx podle xxxx názoru xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, krajských xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx Nejvyššímu xxxxx, xxxxxxxx věc xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xx x xxxxxx xxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxx (Xxxxxxxx soud) pak xxxxxxxx, které xxxxx xxxx k projednání x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x prvním xxxxxx, xxxx-xx xxx xxxxx xxxxxxxxx.

(3) Bylo-li xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx a xx-xx za xx, xx není xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx soud xxxxxxxx, které xxxxx xxxx k projednání x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx v xxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxxx, xxxxxxx-xx vrchní xxxx x xxxxxx, xx xxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx Nejvyššího xxxxx; v xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxx o xxx Xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx mají xxxxx xx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxx-xx xxxxxx xxxxxxxx x Nejvyššího xxxxx xxxx xxxx-xx xxx Nejvyššímu soudu xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, Xxxxxxxx xxxx rozhodne, xxxxx xxxxx xxxx x projednání x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx, xxxx-xx xxx xxxxx xxxxxxxxx.

(5) Obdobně xxxxx xxxxxxxx 2 až 4 se postupuje, xxxxxxx-xx nedostatek xxxxx xxxxxxxxxxxx soudu xxxxxxxx xxxxxx.

(6) V usnesení, xxxx xxxx xxxxxxxxxx, xx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx věci xxxx příslušné x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx, xxx u xxxxxxx bylo řízení xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxx soud, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxxxx §105 tím xxxx xxxxxxx.

(7) Usnesením xxxxxxxx xxxx Nejvyššího xxxxx o xxxxx xxxxxxxxxxxx jsou účastníci xxxxxx x xxxxx xxxxxx.

(8) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 2 x 7 xx xxxxxxxxx, xxxxxx-xx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 119) xxxx xxxxxxxxx soudnictví.

§104x

(1) Xxxxxx-xx xxx xx xxxxx příslušnosti xxxxx, který xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx zákona 119) xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx navrhovatel xxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx správního xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 neplatí, xxxxxx-xx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 119) xxxxxxx xxxxx nečinnosti xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx samosprávného xxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx (fyzické) osoby xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx o právech x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx x oblasti xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx před xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx donucením xxxxxx xxxx výkonné, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx i právnické (xxxxxxx) xxxxx nebo xxxxxx orgánu, xxxx xxxx svěřeno xxxxxxxxxxx x právech x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx v xxxxxxx xxxxxxx správy, xxxxxxxxxx xx věcech xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx hnutí xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx. V xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx, a xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx věci xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxx spojené x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xx-xx mezi xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 119) x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx správního xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx téhož krajského xxxxx xxxxxx, zda xxx o věc xxxxxxxxx soudnictví, postupuje xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx; 125) ustanovení xxxxxxxx 1 x 2 se nepoužije.

(4) Xxxxxxxxx řízení xxxx xxxxx xx x xxxxxx věcné xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2, xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 vyjádřit.

§104b xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 151/2002 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2003

§104x

(1) Xxxxxx-xx xxx xx xxxxx příslušnosti xxxxx, který xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx zákona 119) xxxx správního xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xx xxxxx §104b, jestliže xxxx, který rozhoduje xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 119) věci xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxx, xx xxx x xxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxx x případě xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxx xxxxxx zřízenému xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, 125) xxx xxxxxxx xxxxx spor x xxxxxx příslušnost.

§104c xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 151/2002 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2003

§105 >>

(1) Xxxxxx xxxxxxxxxxx zkoumá xxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx jednání xxxxx §114c. Xxxxxxxxx-xx tuto xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxx, xxx xxxxx xxxxxx x věci samé, xxxx rozhodl-li x xxxx xxxx xxx xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx; xx xxxxxxx, jde-li x xxxxxxxx xxxxxx, elektronický xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx platební rozkaz. Xxxxxxx xx xxxx xxxxxx pouze xxxxx, xxxxxx-xx xxxxxxxxx příprava xxxxxxx xxxxx §114c, x jen x xxxxxxx xxxxxxxxx, která xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx úkonu, xxxxx xxxxxxxxx přísluší. Xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx nepřihlíží k xxxxxxxx jednání, xxxxxxxx x jiným xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx věcně xxxxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxx-xx xxxx, xx xxxx příslušný, xxxxxxxx xxx po xxxxxx xxxx tohoto usnesení xxxxxxxxxxx xxxxx nebo xx za xxxxxxxx §11 xxxx. 3 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx soudu.

(3) Xxxxxxxx xxxx, jemuž xxxx xxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx ji x xxxxxxxxxx, pokud otázka xxxxxxxxxxxx xxxxxx již xxxxxxxxxx soudem xxxxxxxxx, xxxxx nadřízenému soudu; xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxx, xxxxx věc xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxx včas a xxxxxxx nedostatek xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx odstavců 2 a 3; xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

§106 >>

(1) Jakmile xxxx x námitce xxxxxxxxxx uplatněné nejpozději xxx prvním xxxx xxxxx ve xxxx xxxx zjistí, že xxx má být xxxxx xxxxxxx účastníků xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxx; věc však xxxxxxxx, jestliže účastníci xxxxxxxx, xx xx xxxxxxx netrvají xxxx xx netrvají na xxxxxxxxxx věci xxxx xxxxxxxx xxxxxx spolku. Xxxx xxxxxxxx xxx x xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, že xxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxx České xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx neplatná, xxxxxxxxx xx vůbec xxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx před rozhodci xxxxxxxxx rámec xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx.

(2) Xxxx-xx xxxxxx před soudem xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx x x xxxx věci byl xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx účinky xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx-xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx 30 xxx xx doručení xxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxx-xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx k xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx soud xxxxxx o xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx xx xx xxxx, xxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxx ve věci xxxx.

Xxxxxxxx postupu řízení

§107 >>

(1) Jestliže xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx způsobilost být xxxxxxxxxx řízení dříve, xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx skončeno, posoudí xxxx xxxxx xxxxxx xxxx, zda v xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx. Xxxx-xx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxx. X xxx, x xxx bude v xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Ztratí-li xxxxxxxxxxx xxx účastníkem xxxxxx xxxxxxx osoba x umožňuje-li xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx, xxxx procesním xxxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx, xx, kteří xxxxxxxxx xx práva xxxx povinnosti, x xxx v xxxxxx xxx.

(3) Xxxxxx-xx způsobilost xxx xxxxxxxxxx řízení xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx-xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx zákon xxxxx, xx, xxxxx xx xxxxxx právnické xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx, popřípadě xx, xxxxx po zániku xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x povinnosti, x xxx x xxxxxx jde.

(4) Xxx, xxx nastupuje do xxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx přijmout xxxx xxxxxx, xxxx xx xx x době xxxx xxxxxxx xx xxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx-xx povaha xxxx v xxxxxx xxxxxxxxxx, soud xxxxxx xxxxxxx.

§107a

(1) Má-li xxxxxxx xx to, xx xx zahájení řízení xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, x níž xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx přechod xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x xxx x řízení xxx, xxxx dříve, xxx xxxx x xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx práva nebo xxxxxxxxxx, popřípadě xxx, xxx xxxxxxx výkon xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, o nějž x xxxxxx jde, xxxxxxxx do řízení xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; xx xxxxxxx x případech xxxxxxxxx x §107.

(2) Soud xxxxxx xxxxxxxxx vyhoví, xxxxxxxx se xxxxxxx, xx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1, x xxxxxxxx s tím xxxxxxxx ten, xxx xx xxxxxxxx na xxxxx žalobce; souhlas xxxxxxxxxx nebo xxxx, xxx xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx, xx xxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx §107 xxxx. 4 xxxxx xxxxxxx.

§108

§108 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§109 >>

(1) Xxxx xxxxxx přeruší, xxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxx zastoupen xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx;

x) rozhodnutí xxxxxx xx xxxxxx, xxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx;

x) xxxxxx x xxxxxx, xx xxxxx, xxxxx má být xxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxx xxxx jednotlivé xxxxxxxxxx je x xxxxxxx s ústavním xxxxxxxx x xxxxx-xx x Xxxxxxxxx xxxxx xxxxx na zrušení xxxxxx zákona xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx ustanovení;

d) xxxxxxx, že xxxxxx Xxxxxx xxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx. 146)

(2) Xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx vhodná xxxxxxxx, může xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx

x) účastník xx xxxxxx řízení xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx, xx xx xxxxxxxxx pobytu;

b) zákonný xxxxxxxx účastníka zemřel xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx, x xxxx xx xxxxxx xxxxxx, xxxxx může xxx xxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxx dal x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(3) Soud xxxx xxxxxx přerušit x xx xxxxxxx xxxxxx Xxxxx národní banky xxxxx xxxxxx upravujícího xxxxxxxx postupy x xxxxxx xxxxx na xxxxxxxxx xxxx.

§110 >>

Xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxx bez xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx nedostaví xxx xxxxxxxxx omluvy x xxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xx xx nepříčí xxxxx řízení.

§111 >>

(1) Xxxxxxxx xxxxxx je xxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx tohoto zákona. Xxxxxxxx se x xxxxxx pokračuje, xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §109 xxxx. 1 x 2, xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx odstraněny xxxxxxxx, xxx způsobily xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxx odpadne xxxxxxxx, xxx xxxxxx bylo xxxxxx xxxxxxxxx, pokračuje xxxx x xxxxxx x bez xxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx podle §109 xxxx. 3, xxxx xxxxxxxxx v xxxxxx xx xxxxxxxx doby, xx xxxxxx bylo xxxxxx přerušeno.

(4) Xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §110, xxxxxxxxx x xxx xxxx xx xxxxx po xxxxxxxx 3 xxxxxx. Xxxx xxxx xx xxxxx, xxxx-xx xxx xx xxxxxxx důvody, x x bez xxxxxx v xxxxxxx, xx to odůvodňují xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxx x před xxxxxxxxx xxxx xxxxx. Xxxx-xx xxxxx xx pokračování x xxxxxx xxxxx xx 1 xxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxx věcí

§112 >>

(1) X xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx xxxx x něho xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx souvisí xxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxx-xx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx uvedeny xxxx, xxxxx xx xx xxxxxxx nehodí, nebo xxxxxxxx-xx xxxxxx, pro xxxxx byly xxxx xxxxxx xxxxxxx, může xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx x samostatnému xxxxxx.

§113

§113 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§113x

§113x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

Příprava xxxxxxx

§114 >>

(1) Xx zahájení řízení xxxxxxxx senátu především xxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx podmínky xxxxxx x xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx (xxxxxx xx xxxxxxxx řízení).

(2) Xxxxxxx-xx soud xxxxxx xxxxx, xx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx odstranit (§104 xxxx. 1), nebo xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (§104 xxxx. 2), popřípadě z xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, 76) xxxxx xxxxxxx-xx xxxxx (§43 xxxx. 2), xx xxx řízení xxxxxxxx.

§114a

(1) Xxxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxx §114 odst. 2, připraví xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx, xxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx zpravidla xxx xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xx xxx účelem xxxxxxxx senátu

a) xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx řízení, xxxxx, aby se xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxx předložili listinné xxxxxx, xxxxx se xxxxxxxxxx, ledaže xx xxxxxx postup jeví x xxxxxxx xx xxxxxx xxxx neúčelným;

b) xxxxxxxxx xxxxxx upozorní xx možnost využití xxxxxxx podle zákona x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx poradenství xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx-xx xx xxxxxx;

x) xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx význam xxx řízení a xxxxxxxxxx (§128);

x) ustanoví xxxxxx, xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §127;

e) xxxxxxx, xxx bylo xxxxx při xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, x jestliže je xx účelné, xxxx xxxxxxx xxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxx xxxxx;

x) xxxxxx xxxxx Xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx-xx předmět xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx údajů; x

x) xxxx xxxx xxxxxx opatření.

§114x

(1) Xxxxxxxx-xx xx xxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxxx, xxxx-xx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx rozkazem, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx podle §114a xxxx. 2 xxxx. x) xxxx xxxxxx-xx xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx, žalovanému xxxxxxxxx xxxxxx, xxx xx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxx x případě, že xxxxx uplatněný v xxxxxx xxxxx xxxxxx, xx vyjádření xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, na xxxxx staví xxxxx xxxxxx, a x xxxxxxxxx xxxxxxxx listinné xxxxxx, jichž xx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx; xx xxxxxxx xx xxxxxx, x xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx (§99 odst. 1 x 2), xxxx xx-xx žalovaným xx xxx zahájení xxxxxx xxxx xx xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx, který xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx.

(2) X xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx, která xxxxx xxx xxxxxx než 30 xxx od xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx-xx x věci rozhodnuto xxxxxxxxx rozkazem, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxx xx xxx xxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx platebnímu xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxx vydat xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx jednání xxxxx §114c xxxx po xxxxxx xxxxxxx ve xxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx vlastních rukou. Xxxxxxxx doručení xx xxxxxxxxx; xx neplatí, xxxxxxxx-xx se xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx být xxxxxxxxxx doručeno dříve xxx žaloba.

(5) Jestliže xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx důvodu na xxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxxxx a xxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx nesdělí, jaký xxxxx xxxxx xx x tom brání, xx se za xx, xx nárok, xxxxx xx xxxxx xxxx žalobou xxxxxxxxxx, xxxxxx; o tomto xxxxxxxx (§153a odst. 3) xxxx být xxxxxx. To xxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxx předpoklady xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx odmítnutí xxxxxx.

§114x

Xxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxx-xx xxxxx x věci xxxx rozhodnout xxx xxxxxxxx jednání, xxxxxx-xx xxxx xxxxxx-xx xxx xxxxxxxx podle §114a xxxx. 2 xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx, xxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx, a nepostupoval-li xxxxx §114b, xxxxxxxx xxxxxx, x výjimkou xxxxx a jiných xxxxxxxx xxxx, x xxxxx xx takový xxxxxx xxxx x xxxxxxx na okolnosti xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) X xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx účastníky x xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxx osoby, xxxxxxx přítomnosti je xxxxx. Předvolání x xxxxxxxxxxx jednání musí xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx rukou. Xxxxxxxx xxxxxxxx je xxxxxxxxx; xx xxxxxxx, xxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx schránky.

(3) Při xxxxxxxxxx xxxxxxx předseda xxxxxx xxxxxxx

x) x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x odstranění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) vyzve xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x skutečnostech xxxxxxxxxx xxx xxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx prokázání x xxx xxxxxxx své xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxx účastníkům xxxxxxxx xxxxxxx; §118a xxx xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx se x xxxxxx vyřešení xxxx (§99),

x) xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx první xxxxxxx x mediátorem xxxxx §100 xxxx. 2, xx-xx xx xxxxxx x xxxxxx,

x) xxxxx účastníkům řízení xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx.

(4) Procesní xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx účastníci xxxxxxx xxxxxx do xxxxxxxx přípravného xxxxxxx. X xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx účastníkům xxxxxxxx xx žádost xxxxxxxxx x xxxx xxxxx x xxxxxxxx tvrzení x xxxxxxxxxxxxx rozhodujících xxx xxx, x xxxxxx návrhů xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx povinností; xxxx xxxxx nesmí xxx xxxxx xxx 30 xxx.

(5) Před xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx předseda xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx o xxx, xx ke xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a x xxxxxxx xxxxxxxxx po xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx po xxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 4 xxxx xxxxx, xxxx xxx přihlédnuto xxx xx podmínek xxxxxxxxx v §118b xxxx. 1.

(6) Nedostaví-li xx žalovaný x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxx a xxxx xxxxxxxxx nejméně 20 dnů xxxxxx x xxxxx mu xxxx doručena xxxxxx, xxxx xx xx xxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xx xx, x xxxxxxxx xxxx, x xxxxx xxxxx uzavřít x xxxxxxxx xxxx (§99 xxxx. 1 x 2),&xxxx;xxxx je-li xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxx xxxxxx xx řízení xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx plné xxxxxxxxxxxx, za xx, xx xxxxxx nárok, xxxxx je proti xxxx uplatňován žalobou; x tomto xxxxxxxx (§153a xxxx. 3) xxxx xxx xxxxxx x předvolání k xxxxxxxxxxx xxxxxxx. To xxxxxxx, jsou-li splněny xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxx xxxx odmítnutí xxxxxx.

(7) Xxxxxxxxx-xx se x přípravnému jednání xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx byl xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 20 xxx xxxxxx, xxxx xx xx xxxx x x důležitého xxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxx; o xxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxxx k přípravnému xxxxxxx.

Xxxxxxx

§115 >>

(1) Xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxx senátu k xxxxxxxxxx věci samé xxxxxxx, x němuž xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx, jejichž xxxxxxxxxxx xx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx, xxx xxxx dostatek xxxx x přípravě, zpravidla xxxxxxx 10 xxx xxxxx dnem, xxx xx xxxxxxx má xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

§115a

K xxxxxxxxxx věci xxxx není třeba xxxxxxxxx jednání, xxxxxxxx xx xxxx lze xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx důkazů x xxxxxxxxx xx práva xxxxxx na xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x rozhodnutím xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

§116 >>

(1) Xxxxxxx xx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxx jednání nebo xxx xxxx část xxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx věci xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, 69) xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx byla veřejnost xxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx jednotlivým fyzickým xxxxxx, xxx xxxx xxx xxxxxxx nebo xxxx xxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxx je xxxxx, xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx mlčenlivost x xxxx, xx xx xxx jednání o xxxxxxxxxxx informacích, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx zájmech xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) X xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx soud xxxxxxx přístup x xxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx, u xxxxx xx xxxxx, xx xx mohli xxxxx důstojný průběh xxxxxxx.

§116x

(1) Xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx právo xx konzultace x xxxxxx, xxxxx xx xxxxx občanského zákoníku xxxx xxxxxxxxx při xxxxxxxxxxx (xxxxxxxx); je-li xxxxxxxx xxxx více, xxxxx si účastník xxxxx z xxxx. Xxxxxxxxxx §23 tím xxxx dotčeno.

(2) Xxxxxxx-xx x xxxxxxx řízení xxxxxxxx účastníka xxxxxxxx xxxxxx neplatnost xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, soud x xxxx námitce v xxxxxx xxxxxxxxx.

§116x vložen xxxxxxx předpisem x. 293/2013 Sb. s xxxxxxxxx xx 1.1.2014

§117 >>

(1) Předseda xxxxxx xxxxxxxx, xxxx x končí xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxx xxxxx, provádí xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx splnění xxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxx xxxxxx, aby jednání xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxx xxx xxxxx xxx xxxxx, xxxxxxxxxxx x xxx průtahů xxxxxxxxxx.

(2) Xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx jednotlivé xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx.

(3) Kdo ve xxxxxx příslušejících xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, které xxxxxx při xxxxxxx, xxxx žádat, xxx xxxxxxx xxxxx.

§118 >>

(1) Po xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx vyzve žalobce (xxxxxxxxxxxx), xxx xxxxxxxx xxxxxx (návrh xx xxxxxxxx xxxxxx) nebo xxxxxx xxxx xxxxx, x xxxxxxxxxx (xxxxxxx xxxxxxxxx řízení), xxx xxxxxxxx xxxx sdělil xxxxx podaných písemných xxxxxxxxx xx xxxx; xxxxxx nepřítomných xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx (xxxxxx xxxxxxxxx), xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxx xx xx xxxx xxxxxxxx. Xx-xx xx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx, xxx svá xxxxxxx xxxxxxx x xxx navrhl x xxxxxxxxx svých tvrzení xxxxxx.

(2) Po provedení xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx senátu xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx řízení xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx skutková xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x které x xxxxx navržených xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx důkazy xxxx xxxxxxx, x když xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx-xx zákon jinak, xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

§118x

(1) Xxxxx-xx xx x xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx že je xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx, xxx svá xxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxx, x xxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx výzvy.

(2) Xx-xx xxxxxxxx senátu za xx, xx xxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx podle xxxxxxxxxxx právního názoru, xxxxx účastníka, xxx x potřebném xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx odstavce 1.

(3) Xxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxx x průběhu xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx nenavrhl xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx, xxx xxxx xxxxxx xxxxxxx bez zbytečného xxxxxxx, x xxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx.

(4) Xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx poskytuje xxxxxxxxxx xxxxxxx též x xxxxxx jejich xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxxx; xx neplatí, je-li xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx notářem x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. 70)

§118x vložen právním xxxxxxxxx x. 30/2000 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2001

§118x

(1) Xx xxxxxx, x nichž xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §114c, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxx x označit xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx jednání, xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxxxxx významných pro xxx, k xxxxxx xxxxxx xx provedení xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (§114c odst. 4). Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx jednání xxxxx §114c, xxxxx xxxxxxxxx uvést xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxx x označit xxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxx xxx do xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx do xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx, x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx procesních xxxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx přihlédnout, jen xxx-xx x skutečnosti xxxx důkazy, xxxxx xx xxx zpochybněna xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx nastaly xx xxxxxxxxxx x xxxxxx-xx xxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxx xxxx uvést, xxxxx x xx xxxxxxxxxxxx xxxx důkazům, které xxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xx xxx xxxxxxx x nich vyzván x doplnění xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §118a xxxx. 1 až 3.

(2) Byla-li xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx (§95), xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx. Xxxxx-xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx (§92 xxxx. 1) xxxx xxxxxx účastníka (§92 xxxx. 2), xxxxxxxxx xx vztahu x xxxxxx účastníky xxxxxx xxxxx odstavce 1 skončením prvního xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx po přistoupení xxxx záměně účastníka x které xx xx věci konalo; x tom xxxx xxx účastníci xxxxxxx x xxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx odstavců 1 x 2 xxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx odstavce 2 části druhé xxxx za xxxxxxxxxx xxxx xxxxx §114c xxxx. 5.

§118x

§118x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 7/2009 Sb.

§119 >>

(1) Jednání xxxx xxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx musí xxx sděleny. Nebrání-li xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx senátu xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx, xxx se xxxx xxxxx další xxxxxxx; xxxxxxxxxx §115a xxx xxxxx obdobně.

(2) X dalšímu xxxxxxx xxxx xxx účastníci xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx dnů předem.

(3) Xxxxx-xx xx xxxxx x xxxxxxxx soudu, xxxxxxxx senátu na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx obsah přednesů x provedených xxxxxx.

§119x

(1) Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx účastníky xxxxxxxx xxx jednání xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx a xx xxxxxx musí být xxxxxxxx xxxxx, xxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx později xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x §205a. Ustanovení §118b x §175 odst. 4 část první xxxx xx středníkem xxx nejsou xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxx ani xx poučení xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, jestliže xxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx x §118b xxxx §175 odst. 4 xxxx první xxxx xx xxxxxxxxxx xxxx jestliže soud xxxxxxx, že navrhované xxxxxx xxxxxxxxx, předseda xxxxxx účastníky xxxxx, xxx shrnuli xxx xxxxxx x aby xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxx a x xxxxxx xxxxxxx xxxx.

Hlava XX.

Xxxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxx

§120 >>

(1) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Soud xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx provede.

(2) Xxxx xxxx xxxxxxx jiné xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x případech, xxx xxxx potřebné xx zjištění xxxxxxxxxx xxxxx x vyplývají-li x xxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx tvrzení, xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx.

(3) Soud může xxx xxxx xx xxx skutková zjištění xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

§121 >>

Xxxx xxxxx xxxxxxxxx skutečnosti xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx z xxxx xxxxxxxx, jakož i xxxxxx předpisy uveřejněné xxxx xxxxxxxx xx Xxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

Provádění xxxxxx

§122 >>

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxx soud xxx xxxxxxx.

(2) Xx-xx xx xxxxxx, může xxx o xxxxxxxxx xxxxxx dožádán jiný xxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx lze xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxx právo xxx xxxxxxxx u xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx je xxxxx xxxx při xxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx před xxx xxxxxxxxx.

§123 >>

Xxxxxxxxx xxxx xxxxx vyjádřit xx x xxxxxxx xx xxxxxx x xx xxxx důkazům, xxxxx xxxx xxxxxxxxx.

§124 >>

Dokazování xx xxxxx provádět xxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zachovávat xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx informacích xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 69) x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. X těchto xxxxxxxxx xxx provést xxxxxxx xxx xxxxx, xxxxxxxx vyslýchaného xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx, x xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx; xxxxxxxxx to platí x tam, xxx xx provádí xxxxx xxxxx než xxxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxxx

§125 >>

Xx xxxxx xxxxx sloužit xxxxxxx prostředky, jimiž xxx xxxxxxx stav xxxx, zejména xxxxxxx xxxxxx, znalecký posudek, xxxxxx x vyjádření xxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxx exekutorské xxxxxx x xxxx listiny, xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxx xxxx.

§126 >>

(1) Každá xxxxxxx xxxxx, která xxxx xxxxxxxxxx řízení, xx povinna xxxxxxxx xx na předvolání x soudu a xxxxxxxxx xxxx xxxxxx. Xxxx vypovědět xxxxxx x xxx nezamlčovat. Xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxx, xxxxx xx způsobila xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx osobám blízkým; x důvodnosti xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.

(2) Xx xxxxxxx výslechu xx třeba xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx, které mohou xxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx. Xxxx xx třeba xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx výpovědi, x xxxx právech x xxxxxxxxxxxx x o xxxxxxxxx následcích xxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx svědka, xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx, xx ví x xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxx právo xxxxxxxx předseda xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxx. Otázku xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxx jestliže xxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo naznačuje-li xxxxxxx anebo xx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxxxxx-xx se x výpovědi záznam, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, pro xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx osoba, xxxxx xx xxxxxxxxxxx orgánem xxxxxxxxx xxxxx (xxxxxx xxxxxx xxxxxx), může xxx xxxxxxxxxxx v xxxxxx, jehož účastníkem xx tato xxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxx §131.

§126x

(1) Xxxxxxx osoba, xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x nastalých x xxxx, xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx tohoto xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx se xx xxxxxxxxxx k xxxxx x xxxxxx, jehož xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx osoby xxxxxxx x odstavci 1 xx xxxxxxx podle §131 xxxx. 2 xxxx xxxxx x §131 xxxx. 3.

§126x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 7/2009 Xx. x xxxxxxxxx od 1.7.2009

§127 >>

(1) Xxxxxx-xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x nimž xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx odborné xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx není xxxxxxxxxxx xxxx xx-xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxx xxxxxxxxx; znalci xxxx také xxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx posudek. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxx x odůvodněných xxxxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xx-xx xxxxxxxxxx x správnosti xxxxxxx nebo xx-xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xx nutno xxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(3) Xx výjimečných, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxx k podání xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx podaného xxxxxxx státní xxxxx, xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxx instituci xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Účastníkovi, popřípadě x xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx senátu xxxxxx, aby xx xxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, podal mu xxxxx vysvětlení, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx zkoušce xxxx, xxxxx aby něco xxxxxxx xxxx snášel, xxxxxxxx xx xx x podání xxxxxxxxxx xxxxxxx třeba.

(5) Xx xxxxxx xxxxxxxxx vyjádření xxxxx odstavce 1 xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx-xx xxx zvláštní xxxxxxx.

§127x

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx znalce x xxx, xx xx xx vědom xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx posudku, xxxxxxxxx xx xxx provádění xxxxxx důkazu xxxxxx, xxxx xx xx xxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx soudem. Xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx některá ze xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, nahlédnout xx spisu xxxx xx jinak umožní xxxxxxxx xx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx posudku.

§127a xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 218/2011 Xx. x účinností od 1.9.2011

§128 >>

Xxxxx je xxxxxxx bezplatně na xxxxx sdělit xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx pro xxxxxx x xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx §139 odst. 3 xxx xxxx dotčeno. Xxxxxxxxx soudu sdělit xxxx xxxxxxxxxxx může xxx ten, xxx xx tak mohl xxxxxx jako xxxxxx xxxxx §126 xxxx. 1.

§129 >>

(1) Xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx, xx xx xxxx její xxxx xxx jednání xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx nebo xxxxx její obsah, xxxxxxxx předloží účastníkům x xxxxxxxxxx, xx-xx xx xxxxxxxxxxx.

(2) Předseda xxxxxx může uložit xxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxx, aby ji xxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxx sám od xxxxxx xxxxx, orgánu xxxx právnické xxxxx.

§130 >>

(1) Ohledání xxxxxxxx, který xx xxxxx xxxxxxxx k xxxxx, provede se xxx jednání. Xx xxx xxxxxx může xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx, kdo xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxx předložil.

(2) Xxxxx xx xxxxxxxx provádí xx xxxxx. Xx x němu xxxxx xxxxxxxxx xx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx.

§131 >>

(1) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxx, který xx xxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx-xx soud xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx účastníci xxxxxxx xxxxxxxx xx k xxxxxxxx. Při xxxx xxxxxxxx mají xxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx; x xxx xxxx xxx poučeni.

(3) Xxxxxxxxxx §126 xxxx. 3 xx xxx xxxxxxx obdobně.

Hodnocení důkazů

§132 >>

Xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxx, x xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx; xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx, xx vyšlo xx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx, xx xxxxxx účastníci.

§133 >>

Skutečnost, pro xxxxxx xx v xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx připouští důkaz xxxxx, xx xxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx.

§133a

Pokud žalobce xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxx xxxxxxx, xx xx xxxxxx žalovaného xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx

x) xx xxxxxxx pohlaví, rasového xxxx xxxxxxxxx původu, xxxxxxxxxxx, víry, xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx postižení, xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x nim, xxxxxxxx, podnikání xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x nim, xxxxxxxx x organizacích zaměstnanců xxxx zaměstnavatelů a xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx komorách 204),

x) na xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx poskytování xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx, x přístupu xx vzdělání a xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx k xxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxx xxxxxxx zboží x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx 205), nebo

c) xx xxxxxxx pohlaví xxx přístupu xx xxxxx x službám 206),

xx xxxxxxxx povinen xxxxxxx, xx xxxxxxx x xxxxxxxx zásady xxxxxxx xxxxxxxxx.

§133x

Xxx-xx ohledán xxxxxxxxx xxxxxx zboží, jehož xxxxxxx mohlo xxx xxxxxxxx právo x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx.

§133x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 216/2006 Xx. x xxxxxxxxx xx 22.5.2006

§134 >>

Listiny xxxxxx xxxxx České xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x mezích xxxxxx pravomoci, jakož x xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx veřejné, xxxxxxxxx, že jde x xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx orgánu, který xxxxxxx xxxxx, x xxxx-xx xxxxxxx xxxx, x xxxxxxxxxx toho, xx xx v xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

§135 >>

(1) Xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx o xxx, že byl xxxxxxx xxxxxxx xxx, xxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxx delikt xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxx xx xxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxx o osobním xxxxx; xxxx xxxx xxxx vázán xxxxxxxxxxx x blokovém xxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxx, o xxxxx xxxxxxxx rozhodnout xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxx posoudit sám. Xxxx-xx xxxx x xxxxxx otázce xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx x xxxx xxxxxxx.

§136 >>

Xxx-xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxx x nepoměrnými xxxxxxxx xxxx nelze-li xx xxxxxxx xxxxx, xxxx xx xxxx xxxxx xxx xxxxx.

Hlava XXX.

Xxxxxxx řízení

Druhy xxxxxxx řízení

§137 >>

(1) Xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx hotové xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxx x xxxxxxx hodnoty, xxxxxx xx zastupování x xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx s mediátorem xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §100 xxxx. 2.

(2) Xxxxxx xx zastupování xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxx xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx právními xxxxxxxx 70) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x rozsahu xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 120).

(3) Xxxxxxx za daň x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x nákladům xxxxxx, jen je-li xxxxxxxxx

x) xxxxxxx, xxxxx x rozsahu xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zvláštními xxxxxxxx xxxxxxxx 70) xxxx patentový xxxxxxxx x rozsahu svého xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zvláštními xxxxxxxx xxxxxxxx 120), xxxxx xx plátcem xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu 162),

x) xxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx za účelem xxxxxx advokacie xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu 163), x xxxxxxx xxxx z xxxxxxx xxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx 162) xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zvláštními xxxxxxxx předpisy 120), xxxxx xx společníkem, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx statutárního nebo xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx 189), x plátcem xxxx x přidané xxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx 162) je xxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx, který xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx osoby xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx advokacie xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 163), a xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx předpisu 162) xx tento xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§138 >>

(1) Xx xxxxx může xxxxxxxx xxxxxx přiznat účastníkovi xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx poplatků, xxxxxxxxxx-xx xx poměry xxxxxxxxx x xxxxx-xx x xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx práva; xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxx-xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, x xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx odůvodněno. Xxxxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxx jinak, xxxxxxxx se xxxxxxxxxx xx celé xxxxxx x xx x xxxxxxx xxxxxxxx; poplatky xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x xx zpětnou xxxxxxxxx, xxxxxxxx xx do xxxxxxxxxxxx skončení xxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx neodůvodňovaly.

(3) Xxx-xx xxxxxxxxx osvobozenému xx xxxxxxxx xxxxxxxx ustanoven xxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx v xxxxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxxx, x xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx.

§139 >>

(1) Xxxxxx x fyzické xxxxx xxxxxxx x §126a xxxx právo na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x ušlého xxxxxxx (xxxxxxxx). Xxxx xxxxx xxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx xx xxx xxx xx xxxxxxxx xxxx xxx xxx, kdy xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx x výslechu xxxxxxx. X tom xxxx xxxx xxxxxx x fyzické osoby xxxxxxx v §126a xxxxxx.

(2) Xxx-xx xxxxx xxxxxxxx posudek xxxx xxxxxxxx tlumočnický xxxx, xxxxxx právo xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x na odměnu (xxxxxxxx a tlumočné). Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx x x xxxx výši se xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxx, xxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx nějakou povinnost, xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx, má tatáž xxxxx xxxx xxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxxx. Xxxx xx uplatnit xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx.

(4) O xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

§140

(1) Xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx. Společné xxxxxxx xxxxx účastníci xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx x na xxxxxx; nelze-li xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx rovným dílem. Xxxxxxxxx xxxxxxx v §91 xxxx. 2 xxxxx xxxxxxxx náklady xxxxxxxx x xxxxxxxxxx.

(2) Xxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx jeho xxxxxx xxxxxx a xxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx náhradu xx xxx z xxxxxxx hodnoty, xxxx; xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx 77) a xxxxxxx za xxx x xxxxxxx hodnoty xxxx určí z xxxxxx xx xxxxxxxxxxx x z xxxxxxx xxxxxxxx výdajů xxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx stanovené xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx 162). X xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx přiměřenou xxxxxx.

(3) Xxxx-xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx s mediátorem xxxxx §100 odst. 2 nebo §114c xxxx. 3 písm. x), xxxxx xxxxxx xx účastníka xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx poplatků xxxx; při xxxxxx xxxxxx za zastupování xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx daň x xxxxxxx hodnoty soud xxxx z xxxxxx xxxxx xxxxx daně x přidané xxxxxxx xxxxxxxxx zvláštním právním xxxxxxxxx 162).

§141 >>

(1) Xxx-xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx navrhl xxxx který nařídil xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx zájmu, xxxxx předseda senátu xxxxxx účastníku, xxxx-xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxx, které xxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx x hotové xxxxxx xxxxxxxxxxxx zástupce, xxxxx xxxx xxxxxxxxx, a xxxxxxx xxxxxxx x xxx, xx xxxxxxxx xxxxx xx své xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx některým x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x hluchoslepých xxxx, xxxxx stát.

Xxxxxxx nákladů řízení

§142

(1) Xxxxxxxxx, xxxxx měl xx věci plný xxxxxx, xxxxxx soud xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx úspěch xxxxx.

(2) Měl-li xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxx částečný, xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, popřípadě xxxxxxx, xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx nákladů xxxxx.

(3) X xxxx měl xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx jen xxxxxxxx, xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxx-xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx-xx xxxxxxxxxx o xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx.

(4) X xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx zástupce xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 71) xxxxxx soud žalovanému xx podmínek xxxxxxxxx x odstavcích 1 xx 3 xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx proti xxxxx. Xx xxxxx xxxxxxx, xxxx-xx řízení xxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxx zastupování xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x za xxxxxxxx xxxxxxxxx x §35a.

§142x

(1) Xxxxxxx, který xxx xxxxxx v xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxx nákladů xxxxxx proti xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx 7 xxx před xxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxx řízení xxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx.

(2) Xxxx-xx xx důvody xxxxx xxxxxxxxxx zřetele, xxxx soud xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx přiznat x x případě, xx xxxxxxx žalovanému xxxxx x xxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxxxxxx.

§143 >>

Žalovaný, který xxxxx úspěch xx xxxx, xx xxxxx xx xxxxxxx nákladů xxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx svým xxxxxxxx xxxxxxxx příčinu k xxxxxx návrhu xx xxxxxxxx xxxxxx.

§144

§144 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§145 >>

Účastníku, jemuž xxxx přizná xxxxxxx xxxxxxx řízení, xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx, zajištění xxxxxx x zajištění xxxxxxxx xxxxxxxxx prostředku xx věcech xxxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§146 >>

(1) Xxxxx x xxxxxxxxx nemá xxxxx na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx podle xxxx výsledku, xxxxxxxx xxxxxx

x) skončilo smírem, xxxxx v xxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx ujednáno něco xxxxxx;

x) bylo xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx, je xxxxxxx xxxxxx jeho xxxxxxx. Xxx-xx xxxx xxx xxxxxxx žalovaného (jiného xxxxxxxxx xxxxxx) xxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxx důvodně, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx žalovaný (xxxx xxxxxxxx xxxxxx).

(3) Xxxxxxx-xx xxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx xx zahájení xxxxxx, xx xxxxxxx (xxxxxxxxxxx) xxxxxxx nahradit ostatním xxxxxxxxxx jejich xxxxxxx.

§147 >>

(1) Xxxxxxxxx xxxx xxxx zástupci xxxx soud xxxxxx, xxx hradili xxxxxxx xxxxxx, které by xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx je způsobili xxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx tyto náklady xxxxxxx náhodou, xxxxx xx xxx přihodila.

(2) Xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx v §126a, xxxxxxx, xxxxxxxxxxx nebo xxx, kteří xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, jestliže xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx jinak xxxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§148 >>

(1) Xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, které xxxxxx, xxxxx u xxxx nejsou předpoklady xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx poplatků.

(2) Xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x §126a, xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx těm, xxxxx xxx dokazování xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx státu xxxxxxx xxxxxx, které xx jinak xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxx.

(3) U pohledávek xxxxx xxxxxxxxx z xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx řízení xxxx xxxxxx uvedeným x xxxxxxxxxx 1 x 2 ve xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 3 xx xxxxxxx xxxxxx stanovený xxxxxxx xxxxx.

§149 >>

(1) Xxxxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx náhrada xxxxxxx xxxxxx, xx xxx, jemuž byla xxxxxxx xxxxxxx těchto xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx ten, xxxxx xxxx uložena xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx státu náhradu xxxxxxxx výdajů advokáta x xxxxxx xx xxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx-xx xxxxxxxxx, xxxxx byla přisouzena xxxxxxx nákladů xxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx §137 xxxx. 2, je xxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx obdobně, xxxxxxxxxx-xx xxxxxxxxx notář x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zvláštními xxxxxxxx 70) xxxx xxxxxxxxx zástupce x xxxxxxx oprávnění xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisy 120).

§150 >>

Xxxx-xx tu xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx-xx xx účastník xxx xxxxxxx xxxxxx zúčastnit xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx nařízeného xxxxxx, xxxxxx xxxx výjimečně xxxxxxx xxxxxxx řízení xxxxx nebo zčásti xxxxxxx.

Xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxx

§151 >>

(1) X xxxxxxxxxx k náhradě xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx bez návrhu x xxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxx u xxxx končí; x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx §147 x §148 xxxx. 2 xxx xxxx xxxxxx xxx v xxxxxxx xxxxxx, x to xxxxxxxxx xxxxx, jakmile xxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxx rozhodování x xxxxxxx nákladů xxxxxx xxxx xxxx výši xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx notářem x rámci xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx 70) xxxxx patentovým xxxxxxxxx x rozsahu xxxx xxxxxxxxx stanoveného xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 120) xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx x jednom xxxxxx xxxxxxxxx právním předpisem; xxx-xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx §147, §149 odst. 2 xxxx xxxxxxxxxx-xx to xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xx podle ustanovení xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu x xxxxxxxxxxx odměně 77). Náhradu za xxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx určí x odměny za xxxxxxxxxxx, x x xxxxxx xxxxx sazby xxxx x xxxxxxx xxxxxxx stanovené xxxxxxxxx xxxxxxx předpisem 162). Xxxxxxx mzdy (platu) x náhradu hotových xxxxxx soud xxxxxxx xxxxx zvláštních xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxx znalce, který xxxxx xxxxxxx xxxxx §127a, soud určí xxxxx xxxxx odměny xxxxxxxxx zvláštním xxxxxxx xxxxxxxxx. Jinak xxxx xxxxxxx z xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx, který xxxxx x řízení xxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §137 xxxx. 2 x xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx výdajů xxxxx nebo xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx určené xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx náhrada xxxxxxxx xxxxxx výdaje xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx; xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx poplatku.

(4) Náklady xxxxxx, xxxxx by xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxxx řízení, xxxxxx xxxxxxxx xxxx zaviněním xxxx xxxxxxxx tyto xxxxxxx vznikly náhodou, xxxxx se xxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx uvedené x §126a, znalci, xxxxxxxxxx xxxx xx, xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, nemohou xxx nahrazeny x xxxxxx xxxxxx než xxxxx §147.

(5) Xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxxx vyhotovení xxxxxxxxxx.

(6) I když xxxx x xxxxxxx xxxxxxx řízení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxx x xxxxxx xxxx až xx xxxxxx moci rozhodnutí, xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

§151a >>

§151x xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 293/2013 Sb.

Xxxxx XX.

Xxxxxxxxxx

Xxxxxxxx

§152 >>

(1) Xxxxxxxxx rozhoduje xxxx x xxxx xxxx. Xxxxx stanoví, xxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxx usnesením.

(2) Xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx o celé xxxxxxxxxxxx xxxx. Jestliže xx xxxx je xxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nejdříve xxx x xxxx xxxxx xxxx jen x jejím xxxxxxx.

§153 >>

(1) Xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx skutkového xxxxx xxxx.

(2) Xxxx může xxxxxxxxx návrhy xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx více, xxx xxxx xx xxxxxxxx, xxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx vypořádání xxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

§153x >>

(1) Xxxx-xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx nárok xxxx základ nároku, xxxxx xx proti xxxx žalobou xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx tohoto uznání. Xxxx-xx žalovaný nárok xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx zčásti, xxxxxxxx soud rozsudkem xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxx navrhne-li to xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx, v xxxxx nelze xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx (§99 xxxx. 1 x 2).

(3) Xxxxxxxxx xxx xxxxxx rozhodne xxxx xxxx xxxxx, xx-xx xx xx xx, xx žalovaný xxxxx, který je xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, uznal (§114b xxxx. 5 a §114c xxxx. 6).

(4) Xxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx být xxxxxxxx xxxxxxx.

§153x >>

(1) Xxxxxx-xx xxxxxxxx, kterému byly xxxxx doručeny do xxxx vlastních xxxxx (§49) xxxxxx x xxxxxxxxxx k jednání xxxxxxx xxxxx dnů xxxxx dnem, xxx xx xxxxxxx xx xxxxx, x který xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxx, xxx xxxxxxx a xxxxxx omluvy první xxxxxxx, xxxxx xx xx xxxx xxxxxx, x navrhne-li to xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx x jednání, xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, týkající xx xxxxx, xx xxxxxxxx x xx tomto xxxxxxx může xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxx.

(2) Xx-xx x jedné xxxx několik xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xx rozsudek musí xxxxxxxxx xx xxxxxxx (§91 xxxx. 2), xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx jen xxxxx, xxxxxxxxx-xx se x jednání xxxxxxx xxxxx obeslaní xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxx zmeškání xxxxx vydat xx xxxxxx, x nichž xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx (§99 xxxx. 1 a 2), xxxxx-xx by xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx-xx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx řízení xxxx xx xxx xxxxxx xx xxxxxx nezletilý, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxx-xx xxxxxxxx x omluvitelných důvodů xxxxx jednání xx xxxx, xxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx rozsudek xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx do dne xxxxxx moci rozsudku xxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxx xxxxxxxx kromě návrhu xx zrušení xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x důvodu xxxxx xxxxxxxx 4 xxxxx xxxxx xxxxxxxx i xxxxxxxx a xxxxxx xx xxxxxxx rozsudku xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, k xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx.

§154 >>

(1) Xxx xxxxxxxx xx rozhodující xxxx x xxxx xxxx vyhlášení.

(2) Jde-li x xxxxxxxxx xx xxxxx, lze xxxxxx xxxxxxxxx i k xxxxxx xxxxx, které xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx.

§155 >>

(1) Xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx. Xx výroku xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx; rozhodne-li jen x základu náhrady xxxxxxx řízení, xxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxxx usnesení.

(2) Xxxxx xxxxxxxx x plnění x xxxxxxxx xxxx xxx vyjádřen x xxxx xxxx, xxxxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxxx případu x jestliže

a) plnění xxxxxxx x právního xxxxxxx, v xxxx xx xxxxxxxxx x xxxx xxxx, xxxxxxx (xxxxxxxxxxx) xxxxxxxx plnění x cizí xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx 78) umožňují xxxxxxx, 79) xxxxx xx xxxxx, plnění x xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx x účastníků je xxxxxxxxxx. 80)

(3) Xxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 2, xxxx stanoví x xxx xxxxxx plnění x xxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xx xxxxxx xxxxxxx práv xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx 123), xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxx xxxx spotřebitelů 124) xxxx soud xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx právo rozsudek xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx účastníka; xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx soud xxxxxxx xxx rozsah, xxxxx x způsob xxxxxxxxxx.

§156 >>

(1) Xxxxxxxx xx vyhlašuje xxxx xxxxxxx; xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxx rozsudku xxxxx x xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx x xxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x účastníků, xxxxx xxxxx xxxxx. Xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx účastníky xxxxx, aby se xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx po xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx; není-li xx xxxxx, xxxx x xxxxxxxxx rozsudku xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx. Xxxxxxxxxx §119 xxxx. 2 a 3 xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx soud xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxx xxxxx.

§157 >>

(1) Xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx, v xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx po slovech "Xxxxxx xxxxxxxxx" xxxxx xxxxxxxx soudu, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx zastupitelství a Xxxxx xxx zastupování xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx, označení xxxxxxxxxxxx xxxx, znění xxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxx, zda xx xxxxxxxxx xxxxxxx prostředek xxxxxxxxxx x xx xxxxxx na xxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxxxx, x o xxxxx x xxxxx x xxxx podání, xxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx a xxx x xxxxx xxxxxxxxx. Xx-xx xx xxxxx, uvede xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx datum xxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxx xxxxx).

(2) Xxxx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx uvede, xxxx xx xxxxxxx (xxxxxxxxxxx) domáhal x x xxxxxx xxxxxx x xxx xx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (jiný xxxxxxxx xxxxxx), xxxxxxx x xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx, x xxxxx důkazy xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx a jakými xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx důkazů xxxxx, xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx, jaký xxxxxx závěr o xxxxxxxxx xxxxx x xxx věc xxxxxxxx xx právní stránce; xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxx x xx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxx x písemném xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx odůvodněním.

(3) X odůvodnění rozsudku xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxx pouze xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx vyloží důvody, xxx xxxxx rozhodl xxxxxxxxx pro xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx.

(4) X xxxxxxxxxx xxxxxxxx, proti xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xx účastníci xxxxxxxx xxxxxx (§207 xxxx. 1), soud xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx o xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx věci.

§158 >>

(1) Písemné xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx předseda xxxxxx. Xxxxxx-xx je xxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxx, x xxxxxxx-xx xxxxxxxxxx, xxxx předsedou xxxxx xxxxxxxx soudce; xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xx xxxxxx, v xxxx je xxxxx xxxx.

(2) Stejnopis rozsudku xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx a rozsudek xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, popřípadě jejich xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx skončení xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx se stejnopis xxxxxxxxxx rozsudku xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx stejnopis vyhotovení xxxxxxxx xxxxx doručen xxxxx xxxxxxxx 3, xx xxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx jejich xxxxxxxxx odeslat ve xxxxx xxxxxxx dnů xxx xxx vyhlášení xxxxxxxx. Předseda soudu xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx až x xxxxxxx xxxxxxx xxx.

§159 >>

Xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx nelze xxxxxxxxx odvoláním, xx x právní xxxx.

§159x

(1) Xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx závazný xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, kterým xxxx xxxxxxxxxx xx věcech xxxxxxxxx v §83 xxxx. 2, xx xxxxxxx nejen xxx xxxxxxxxx xxxxxx, ale x xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx proti xxxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxx x téhož xxxxxxx xxxx stavu. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, v xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x x jakém rozsahu xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx závazný xxx xxxx osoby než xxxxxxxxx řízení.

(3) X xxxxxxx, x jakém xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx řízení x xxxxxxxxx jiné osoby, xx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxx bylo o xxxx xxxxxxxxxx rozhodnuto, xxxxxx být v xxxxxxx xxxxxxxxxx výroku xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x popřípadě xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.

§160 >>

(1) Xxxxx-xx xxxx v rozsudku xxxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxx do xxx dnů od xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxxx xxx od xxxxxx xxxx rozsudku; xxxx může xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx, že xxxxxxxx xxxxxx se xxxx xxxx ve xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx a xxxxxxxx splatnosti xxxx.

(2) Xxxxxxxx-xx xxxx k xxxxxxxxxxx xx plnění x budoucnu xxxxxxxxx xxxxx, je třeba xx plnit, xxxxxxx xx podle xxxxxxxx xxxxxx splatnými.

(3) Xxxxxx-xx xxxx pravomocným rozsudkem xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx po xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxx k vyklizení xx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) X xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx soud xxxx xxxxx x xxxxxx xx jejich doručení xxxx, xxx xx xxxxx.

§161

(1) Xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx uplyne xxxxx x xxxxxx.

(2) Xxxx-xx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx, xx rozsudek xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx toto xxxxxxxxxx.

§162 >>

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx rozsudky xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx za xxxxxxxx 3 měsíce před xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx vykonatelnost xxxxxxxx xxxxxxxx, x xx xx výroku xxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxx újmy.

§163 >>

Xxxxxxxx odsuzující x plnění x xxxxxxxx splatných dávek xxxx x xxxxxx xx splátkách xx xxxxx na xxxxx xxxxxx, jestliže xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx splátek. Xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx přípustná xx xxxx, xxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx.

§164 >>

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx i xxx xxxxxx xxxxx v xxxxx x x xxxxxxx, xxxxx i xxxx zjevné xxxxxxxxxxxx. Xxxx-xx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx-xx možné provést xxxxxx ve stejnopisech xxxxxxxxxx, vydá x xxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx účastníkům; xxx-xx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, může xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx rozsudku xx xxxx, dokud xxxxxxx usnesení xxxxxxxx xxxxxx xxxx.

§165 >>

(1) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx ve xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, může xxxxxxxx xxxx xxx, xxx xxxxxxxx nabude xxxxxx xxxx, navrhnout, xxx odůvodnění xxxx xxxxxxxx.

(2) Nevyhoví-li xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxx odvolacímu xxxxx, xxxxx x xxxxxx rozhodne.

(3) X xxxxxx důvodů xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx; xx xxxxxx příslušejících xxxxxx xxx učiní xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx.

§166 >>

(1) Xxxxxxxxx-xx xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx části xxxxxxxx řízení, o xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx vykonatelnosti, xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx rozsudku xxxxxxxxx xxxx doplnění. Xxxx xxxx rozsudek, xxxxx xxxxxxx právní moci, xxxxxxx x xxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx o xxxx předmětu řízení xxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxx xxxx platí xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx; jinak o xxxxxxxx xxxxxxxx usnesením. Xxxxxxxx-xx xxxx návrhu xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx návrh xxxxxxx.

(3) Xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx ani xxxxxxxxxxxxxx výroků xxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxx

§167 >>

(1) Xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx zejména x xxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx řízení, x xxxxxxxxx návrhu, o xxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxxxx xxxx, x xxxxx, x xxxxxxxxx řízení, xxxxx x x věcech, xxxxx xx týkají xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx.

§168 >>

(1) Usnesení xxxxxxxxx xxxxxxxx senátu xxxxxxxxx účastníkům.

(2) Xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xx-xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xx x usnesení, xxxxxx xx účastníkům xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

§169 >>

(1) Xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxx, xxxxx soud xx xxxxx, xxxxx x příjmení xxxxxx x xxxxxxxxxxx, označení xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx x xxxx, xxxxx, xxxxxxxxxx, poučení x xxx, xxx xx xxxxxxxxx opravný prostředek xxxxxxxxxx x xx xxxxxx na xxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxxxx, x x xxxxx x xxxxx x jeho xxxxxx, x xxx x xxxxx vydání xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxx důkazu, xxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxx důkazního xxxxxxxxxx xx věcech xxxxxxxxxx xx xxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxx vedení řízení, xxxxx xxxxxxxx xxxxx §104a, nemusí obsahovat xxxxxxxxxx. Odůvodnění nemusí xxxxxxxxx rovněž xxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx věci xxxx, připouští-li xx xxxxxx xxxx xxxx x xx-xx z xxxxxx xxxxx zřejmé, xx xxxxxxx jakých xxxxxxxxxxx bylo xxxxxxxxxx; x xxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx zákonná xxxxxxxxxx, jichž xxxx xxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx vyhotovení xxxxx xxxxx x xxx xxxxxx.

(4) Xxx xxxxxxxxxx usnesení, xxxx xx xxxxxxxxx ve xxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx §157 xxxx. 2 x 4.

§170 >>

(1) Xxxx xx vázán xxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxx; xxxxxxx-xx x xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, x xxxx-xx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx bylo xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxx xxxx xxxxx.

§171 >>

(1) Xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx; jejím xxxxxxxxx xx xxxxxxxx vykonatelné.

(2) Xxxxxx-xx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx, xx usnesení, xxxx-xx stanoveno jinak, xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, x xxxx-xx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xx-xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx rozhodnutí xxxxx xxxxxxxxxxx až xx xxxxxx moci, xxxx xxxxx x plnění xx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx.

Platební xxxxxx

§172 >>

(1) Xxxx xxxx x xxx xxxxxxxx žádosti xxxxxxx x bez xxxxxxx xxxxxxxxxx vydat xxxxxxxx xxxxxx, xx-xx x žalobě xxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxx částky x xxxxxxx-xx xxxxxxxxx právo xx skutečností xxxxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx uloží, xxx xx 15 xxx od xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx žalobci xxxxxxxx uplatněnou xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx v xxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx. Ustanovení §36a xxxx. 1 písm. x) xx nepoužije.

(2) Xxxxxxxx rozkaz nelze xxxxx,

x) xxxx-xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx;

x) xx-xx xxx xxxxxxxx rozkaz xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx,

x) xx-xx xxxxxxxxx xx xxx zahájení xxxxxx nebo ke xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx, který xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx-xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx.

§173 >>

(1) Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx rukou, xxxxxxxx xxxxxxxx xx vyloučeno.

(2) Xxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxx ze xxxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx x plném xxxxxxx.

§174 >>

(1) Xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx odpor, xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxx-xx x xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxx xx tím xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxx nařídí xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx jen xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxx je xxxx x xxx xxxxxxxx.

(3) Pozdě podaný xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx; xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nelze xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx též xxxxx, xxxxx-xx xxx xxx, xxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx.

(4) Při opravě xxxx x psaní x x počtech, xxxxx i xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx rozkazu se xxxxxxxxx xxxxx §164.

§174x

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

(1) Xx-xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx formuláři xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx-xx xxxxxxxx plnění xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx 1&xxxx;000&xxxx;000 Xx, xxxx xxxx vydat xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx rozkaz. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ministerstvo xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Návrh xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx platebního xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx náležitostí (§42 xxxx. 4) a xxxxxxxxxxx xxxxx §79 xxxx. 1 xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx.

(3) Ustanovení §172 xx 174 xxxxx xxxxxxx.

(4) Návrh xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, který xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx který xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, předseda xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, jestliže xxx tyto xxxxxxxxxx xxxxx pokračovat x xxxxxx; xxxxxxxxxx §43 xx xxxxxxxxx.

(5) Elektronický xxxxxxxx xxxxxx nelze xxxxx,

x) xxxxxxxxx-xx xxxx x xxxxxx po xxxx xxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx.

(6) Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx platebnímu xxxxxxx xxx podat xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx formulář xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

§174x

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx 190) je třeba xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx je xxxxxxxxx.

(2) X řízení x xxxxxx xx přezkum xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx evropský platební xxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxx návrhu xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxx řízení x xxxxxxxxx xxxxxxxxx rozkazu.

§174b xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 7/2009 Xx. x xxxxxxxxx xx 23.1.2009

§175 >>

(1) Xxxxxxxx-xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx šek, x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx důvodu xxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xx xxxx návrh xxxx xxxxxxxx (šekový) xxxxxxxx xxxxxx, v xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxx xx 15 xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx částku x náklady xxxxxx xxxx aby x xxxx xxxxx podal xxxxxxx, x xxxxx xxxx uvést xxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx namítá. Směnečný (xxxxxx) xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, náhradní xxxxxxxx xx vyloučeno. Xxxxx-xx xxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx soud xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx §174 xxxx. 4 se xxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxx-xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx-xx xx xxxx, xx xxxxxxxx (šekový) xxxxxxxx xxxxxx účinky xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx námitky xxxx xxxxxxx, které xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, soud xxxxxxx. Xxxxxx námitky xxxx xxxxxxx též xxxxx, xxxxx-xx je xxx, xxx k podání xxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxx-xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx; x námitkám xxxxxxx vzneseným xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx. X rozsudku soud xxxxxxx, zda směnečný (xxxxxx) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxx xxx ho xxxxxxx a x xxxxx rozsahu.

(5) Vezme-li xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxx řízení x xxxxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxx xxxx třeba xxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx výroku x nákladech řízení xx xxxxxxxx.

Xxxxx X.

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx

§175x

§175x xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 293/2013 Sb.

§175x

§175x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§175x

§175x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§175x

§175x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§175e

§175e zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§175f

§175f xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§175x

§175x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§175x

§175x zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§175x

§175x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§175j

§175j xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§175x

§175x zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§175x

§175x xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§175m

§175m xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§175x

§175x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§175o

§175o xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§175x

§175x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§175q >>

§175q xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§175x

§175x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§175x

§175x zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§175t

§175t xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§175x

§175x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§175x

§175x xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§175w

§175w zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§175x

§175x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§175y

§175y zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§175x

§175x xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§175xx

§175xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§175xx

§175xx zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§175xx

§175xx zrušen právním xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§175zd

§175zd xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§175ze

§175ze xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

Xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxx

§176 >>

Xxxxxxxxxx §177180 xx xxxxxxx, xx-xx x xxxxxx xxxxxx, xx xx xxxxxxx domáhá xxxxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxxx označí xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx §41 xxxx. 2 tím xxxx xxxxxxx.

§177 >>

(1) Domáhá-li xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx, soud x žalobě xxxxxxxx xx 15 xxx xx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx musí xxxxxxxx, xx xxx o xxxxxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxx třeba xxxxxxxxx.

(2) Domáhá-li se xxxxxxx xxxxxx provádění xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx, xx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx odstraněním xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx x xxxxxx do 30 dnů od xxxxxxxx xxxxxx. Předvolání x jednání xxxx xxx xxxxxxxxxx doručeno xxxxxxx 3 dny xxxxxx.

§178 >>

V xxxxxx xx xxxx xxxxx xx zjištění xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

§179 >>

V xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

§180 >>

(1) Ve xxxx samé rozhoduje xxxx usnesením.

(2) Soud xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx jednání. Xxxxxxxxxx §156 odst. 2 se nepoužije.

§180a

§180a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§180x

§180x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§181

§181 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§182

§182 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§183

§183 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 30/2000 Sb.

§184

§184 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§185

§185 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§185a

§185a zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§185b

§185b xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§185x

§185x zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§185x

§185x zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§185x

§185x zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§185x

§185x xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§185x

§185x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§185x

§185x zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§185i

§185i xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§185x

§185x xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§185x

§185x zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§185x

§185x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§185x

§185x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§185x

§185x zrušen právním xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§185x

§185x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§185p

§185p zrušen právním xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§185x

§185x zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§185x

§185x xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§185x

§185x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§186

§186 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§187

§187 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§188

§188 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 205/2005 Sb.

§189

§189 zrušen právním xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§190

§190 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§191

§191 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§191a

§191a zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§191b

§191b xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§191c

§191c zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§191x

§191x zrušen právním xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§191x

§191x zrušen právním xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§191x

§191x zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§191x

§191x zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§191x

§191x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§192

§192 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§193

§193 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§193x

§193x xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§193x

§193x xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§193c

§193c zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§193x

§193x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§193x

§193x xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§194

§194 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§194a

§194a zrušen právním xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§195

§195 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§196

§196 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§197

§197 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§198

§198 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§199

§199 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§200

§200 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§200x

§200x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§200x

§200x zrušen právním xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§200x

§200x zrušen právním xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§200x

§200x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§200xx

§200xx zrušen právním xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§200xx

§200xx xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§200dc

§200dc zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§200de

§200de zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§200x

§200x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§200f

§200f zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§200x

§200x zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§200x

§200x zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§200x

§200x xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§200x

§200x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§200x

§200x zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§200x

§200x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§200m

§200m zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§200x

§200x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§200x

§200x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§200p

§200p xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§200x

§200x xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§200x

§200x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§200s

§200s xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 151/2002 Sb.

§200x

§200x zrušen právním xxxxxxxxx č. 151/2002 Sb.

§200u

§200u xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 151/2002 Sb.

§200xx

§200xx zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 404/2012 Sb.

§200v

§200v xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 404/2012 Sb.

§200w

§200w zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 151/2002 Sb.

§200x

§200x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 151/2002 Sb.

§200y

§200y zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 151/2002 Sb.

§200z

§200z xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 151/2002 Sb.

§200xx

§200xx xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 151/2002 Sb.

§200aa

§200aa zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 317/2001 Sb.

ČÁST XX.

XXXXXXX XXXXXXXXXX

Xxxxx X.

Xxxxxxxx

Xxxxxx odvolání

§201 >>

Účastník xxxx napadnout xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx soudu xxxxxx x xxxxxx x prvním xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx.

§202 >>

(1) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) se xxxxxxxx vedení xxxxxx,

x) xxx xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxx, nesrozumitelné xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx (§43 odst. 1),

c) xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxx xxxx xxxxxx připuštěna změna xxxxxx,

x) xxxx rozhodnuto x xxxxxxxxx nebo x xxxxxxxx podle §139 odst. 3,

x) xxx xxxxxxxx xxxx,

x) xxx xxxxxxxx návrh xx přerušení řízení xxxxx §109 nebo xxxxx §110,

h) byl xxxxxxxx xxxxxx, aby xx ve xxxx xxxxxxx vyjádřil (§114b),

i) xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx-xx se xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxxx, xx doručení xx xxxxxxxx (§50d),

k) xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx platebního xxxxxxx,

x) bylo nařízeno xxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxx §100 xxxx. 2,

x) xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §173 xxxx. 2.

(2) Xxxxxxxx není xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx x době xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx 10&xxxx;000 Xx, x příslušenství xxxxxxxxxx xx xxxxxx nepřihlíží; xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxx uznání x u xxxxxxxx xxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxx xxxxx důvodům xxxxxxxxxx není přípustné.

§203

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx odvolání xxx xxxxx, jestliže xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx patnácti xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx účastníku, xxxxxxx x řízení podporuje. Xxxxxxxx vedlejšího účastníka xxxx xxxxxxxxx, jestliže xx jím podporovaný xxxxxxxx xxxxxxxx vzdal xxxx jestliže x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx odvolání xxx xx věcech, xx xxxxx může xxxxx xxxxxx vstoupit xxxx x nichž xxxx xxxxx návrh xx zahájení xxxxxx, x jen xxxxx, xxxxxxxx do xxxxxx xxxxxxxxx dříve, než xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx řízení.

(3) Xxxx xxx zastupování xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx podat xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx a xx xxxxxxxx uvedených x §35a x xxx xxxxx, xxxxxxxx do xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxx uplynula xxxxxxxx xxxxx xxxx účastníkům xxxxxx.

§204 >>

(1) Odvolání xx podává do xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x soudu, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Bylo-li xxxxxx xxxxxxx usnesení xxxxxxxx xx xxxxxx rozhodnutí, xxxx xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx opravného xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx je xxxxxx xxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxx bylo podáno xx uplynutí xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, že xx odvolatel xxxxx xxxxxxxxxx poučením soudu x xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxx poučení o xxxxxxxx, o lhůtě x xxxxxxxx xxxx x xxxxx, u xxxxx se xxxxxx, xxxx xxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxx o xxx, xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxx xx tří xxxxxx xx xxxxxxxx.

(3) X xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx prvního xxxxxx.

Xxxxxxxxxxx odvolání

§205 >>

(1) X xxxxxxxx xxxx xxx xxxxx obecných xxxxxxxxxxx (§42 xxxx. 4) xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxxxxxx xx napadá, v xxx je xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx postupu xxxxx (xxxxxxxx xxxxx) x xxxx se xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx návrh).

(2) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx usnesení, xxxx xxxx xxxxxxxxxx ve xxxx xxxx, xxx xxxxxxxxx xxx xxx, xx

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, rozhodoval xxxxx nepříslušný xxxx xxxxxxx xxxxxx, rozhodnutí xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx vyloučený soudce (xxxxxxxxx) xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxx xxxxxxx xxxxxx nepřihlédl k xxxxxxxxxxx tvrzeným skutečnostem xxxx k xxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §118b xxxx §175 xxxx. 4 xxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx mohla xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx věci,

d) xxxx xxxxxxx stupně xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx základě xxxxxxxxxxx xxxxxx x nesprávným xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx skutkový xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxx skutečnosti xxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx (§205a),

x) xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx soudu xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxx x odvolání.

(4) Rozsah, x xxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx měnit xxx x průběhu xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx.

§205a

Skutečnosti xxxx xxxxxx, xxxxx nebyly uplatněny xxxx xxxxxx prvního xxxxxx, jsou x xxxxxxxx proti xxxxxxxx xxxx usnesení xx xxxx samé xxxxxxxxx xxxxxxx xxx tehdy, xxxxxxxx

x) xx týkají xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx (přísedícího) xxxx xxxxxxxx xxxxx;

x) xxxx xx xxx xxxxxxxxx, xx x řízení xxxxx x vadám, xxxxx mohly mít xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx;

x) xxxx má xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, na xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx;

x) jimi xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx tvrdit xxxxxxx xxx rozhodnutí věci xxxxxxxx skutečnosti xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, a xx xx xxxxxxxxxxx, xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx neměl odvolatel xx věci xxxxxx x že xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx §118a xxxx. 1 xx 3;

e) xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx §119a xxxx. 1;

f) xxxxxxx (xxxxxxx) xx xxxxxxxxx (xxxxxx) rozhodnutí xxxxx xxxxxxx xxxxxx.

§205x

X odvolání xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx proti xxxxxxxx xxx zmeškání xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx jen xxxx xxxxxxx x §205 odst. 2 xxxx. x) x xxxxxxxxxxx nebo xxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx (§153a, 153b).

§205x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 30/2000 Xx. s účinností xx 1.1.2001

§206 >>

Xxxxxx odvolání

(1) Xxxx-xx xxx, xxx xx x xxxx xxxxxxxx, včas přípustné xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, dokud x odvolání xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx soud.

(2) Xxxx-xx však rozhodnuto x xxxxxxxx právech xx xxxxxxxxxxx skutkovým xxxxxxxx nebo xxxx-xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, z xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxx xx xxxx (§91 xxxx. 1) x xxxxxxxx xx xxxxxxxx vztahuje xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx na xxxxxxx účastníky, xxxx xxxxxx xxx xxxxxx, xxxxx není napaden, xxxxxxxxx dotčena. Xx xxxxxxx x případech, xxx xx xxxxxxxxxx x napadeném výroku xx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx nebyl xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx x právního xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

(3) Právní xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx pouze proti xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, o příslušenství xxxxxxxxxx, x lhůtě x plnění nebo x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Vzdání xx xxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxx

§207 >>

(1) Vzdát xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx, a xx xx xx xxxxxxxxx (xxxxxx) rozhodnutí.

(2) Xxxxx x odvolání xxxxxx xxxxxxxxxx, xx možno xxxx xx xxxx; x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx soud xxxxxxxx xxxxxx zastaví. Xxxx-xx xxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxx xx xxxxx xxxxx.

XXXXXXX 1)

Xxxxx soudu prvního xxxxxx

§208 >>

(1) Opožděně xxxxxx xxxxxxxx předseda xxxxxx xxxxx prvního xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxx xxxxxxxx nemůže xxx xxxxxxxxx odvolání, xxxxx bylo xx xxxxx xxxxxx u xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx protokolu u xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

§209 >>

Předseda xxxxxx xxxxx prvního stupně xx xxxxxxx o xxxxxxxxxx případných xxx xx včas podaném xxxxxxxx (§43). Xxxxxxx-xx xx mu xxxx xxxxxxxxx nebo má-li xx to, že xxxxxxxx je podáno xxx, kdo k xxxx není xxxxxxxx, xxxx xx není xxxxxxxxx, předloží věc xx uplynutí xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x tom xxxxxxxxxx xxxxx.

§210 >>

(1) Xxxxx-xx x případy xxxxxxx x §208 nebo x §209, doručí xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx směřuje xxxxx xxxxxxxx xxxx proti xxxxxxxx xx xxxx xxxx, xxxxxxxx účastníkům. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx nebylo xxxxxxxxxx xx věci samé, xxxxxx předseda senátu xxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx x povinností xx xxxx, xx-xx xx x xxxxxxx xx okolnosti xxxxxxx xx xxxxxx věci xxxxxx x xxxxxx.

(2) Xx-xx xx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx senátu, xxx jsou xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx, xxxxx se xxxxxxxxx xxxx xxxx účastníci xxxxxxxxxx, x xxxxxxx x xxxx podobná xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx uplyne xxxxx x xxxxxx odvolání x xxxxxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2, předloží xxxxxxxx xxxxxx věc xxxxxxxxxx xxxxx; xx xxxxxx xxx xxxxx, xx xxxxxxxx odvolání xx podané xx xxxxx.

§210a >>

Xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx soudní xxxxxxxx xxxx usnesení, x něhož xxxxxxxx xxxxx xxxxx osoba xxxx než xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, kterým xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx (§53), xxxx xxxxxxxx o odmítnutí xxxxxx, popřípadě xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx (§43 xxxx. 2, §75a, §75b xxxx. 2, §78d xxxx. 2), nebo xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx (§208), xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxx xxxxx xxxx x odvolání xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx odvolání x xxxxx xxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx

§211 >>

Pro řízení x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx ustanovení x xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx jiného.

§211a

Jiní účastníci řízení xxx odvolatel xxxxx x odvolacího soudu xxxxxxx skutečnosti xxxx xxxxxx, které xxxxxx xxxxxxxxx xxxx soudem xxxxxxx stupně, xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x §205a.

§211b

§211b zrušen právním xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§212 >>

Odvolací soud xxxxxxxx věc x xxxxxx, xx kterých xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Tímto xxxxxxxx xxxx vázán

a) x xxxxxxxxx, xxx xx rozhodnutí x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx výrok, xxxxx xxxxxxxxx nebyl xxxxxx,

x) x xxxxxxxxx, kde xxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xx se xxxxxxxxxx musí xxxxxxxxx xx všechny účastníky, xxxxx vystupují xx xxxxx straně, x xxx platí xxxxx xxxxxxx x xxxx x xxx ostatní (§91 xxxx. 2), xxxxxxx xxxxxxxx podal xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx vyplývá xxxxxx způsob vypořádání xxxxxx mezi účastníky.

§212x

(1) Xxxx-xx xxxx xxxxxxxxx jinak, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx přezkoumat x x xxxxxx, které xxxxxx x odvolání xxxxxxxxx (§205 xxxx. 2).

(2) Xxxxxxxx nebo xxxxxxxx, jímž bylo xxxxxxxxxx xx xxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1, xxxxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx (§43 x 209) žádné xxxxxxxx důvody.

(3) X xxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx (§205a x §211a) xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxx uplatněny.

(4) Xxxxxxxx pro xxxxxx x rozsudek pro xxxxxxxx xxxxxxxx soud xxxxxxxxx jen x xxxxxx xxxxxxxxx x §205b.

(5) Xxxxxxxx xxxx xxx přihlédne x xxxxx xxxxxxxx x §229 xxxx. 1, §229 xxxx. 2 xxxx. x) a x) x §229 xxxx. 3. X xxxxx xxxxx řízení xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx přihlíží xxxxxxxx xxxx, xxx když xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx věci x xxx xxxxxxxx za xxxxxxxxxx řízení xxxxxxx xxx zjednána náprava.

(6) Xxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx věci xxxx, lze přezkoumat xxx x důvodů, xxxxx xx xxxxxx xxxx, co xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx výroku usnesení.

§213 >>

(1) Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, jak xxx xxxxxxx soud xxxxxxx xxxxxx.

(2) Odvolací xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx soud xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx skutkový xxxx xxxx; dosud xxxxxxxxx důkazy zopakuje xxxx, má-li xx xx, že je x nich xxxxx xxxxxx k jinému xxxxxxxxxx xxxxxxxx, než xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx.

(3) X xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx soud xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxx zjišťování xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xx xx xxxxxxxxx; tyto xxxxxx xx povinen xxxxxxxxx, xxx jestliže xx xxxxxxxxxxx, xxx xxxx xx xxx xxxxxxxxx, soud xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx, z xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

(4) Odvolací xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x účastníky navržené xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx-xx xx to potřebné xx zjištění xxxxxxxxxx xxxxx xxxx; to xxxxxxx jen tehdy, xx-xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx doplnění xxxxxxxxxx x xxxxxxxx ke xxxxxxxxxxx, xxx xxxx xx xxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx provedeno xxxxx nebo zcela xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(5) Při xxxxxxxxxx skutkového xxxxx xxxxxxxx soud nepřihlíží xx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx, které byly xxxxxxxxx řízení uplatněny x rozporu x §205a xxxx §211a.

§213x

(1) Xx-xx xxxxxxxx xxxx za to, xx mají být xxxxxxxxx xxxx než xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx (§120 xxxx. 2 xxxx xxxxx), xxxx xxxxxxx-xx dokazování (§213 xxxx. 2 a 3), provede xxxxxxxxxx xxx.

(2) Xxxxxxxx soud xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx (§213 xxxx. 4) xxx xxx nebo xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx dožádaného xxxxx.

§213b

(1) V xxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxxx xxxxx §118a; xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx x uplatnění xxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxx v rozporu x xxxxxxxxxxx §205a xxxx 211a xxxx x uplatnění xxxxxxxxxx xxxx, která jsou xx odvolacího řízení xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx §118a xxxx. 1 xx 3 xxxxxx xxxxxxx stupně xx xxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx tvrzení nebo xxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

§213x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 59/2005 Xx. s xxxxxxxxx od 1.4.2005

§214 >>

(1) X xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(2) Jednání xxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx

x) xx odmítá xxxxxxxx;

x) xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx;

x) xxxxxxxx směřuje xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx stupně, xxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxx;

x) se xxxxxxx xxxxxxxxxx podle §219a xxxx. 1;

x) xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx nákladů xxxxxx, xxxxx k xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxx třeba xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxx podáno xxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx posouzení xxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx jednání xxxxxxxx; xx xxxxxxx, jestliže xxxxxxxx xxxx opakuje xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§215 >>

(1) Předvolání xxxx být xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx, xxx xxxx xxxxxxxx času x přípravě, xxxxxxxxx xxxxxxx deset dnů xxxxx xxxx, kdy xx jednání xx xxxxx.

(2) Xx zahájení xxxxxxx podá předseda xxxx pověřený xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx; xxxxx platí pro xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx §116 xx 118, §118a xxxx. 4 x §119. Xx xxxxx xxxxxxxx senátu xxxxxxxxx xxxxx, xxx shrnuli xxx xxxxxx x xxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx a xx skutkové x x právní stránce xxxx.

§216 >>

(1) Ustanovení §92, 97 x 98 pro odvolací xxxxxx neplatí.

(2) V xxxxxxxxx xxxxxx nelze xxxxxxxx xxxx xxxxx.

(3) Xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx řízení, xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx soudu.

§217

xxxxxx

Xxxxxxxxxx o odvolání

§218 >>

Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, které

a) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 30/2000 Sb.;

b) xxxx xxxxxx xxxxx, xxx k xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx;

x) směřuje xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

§218x

Xxxxxxxxx-xx předseda xxxxxx xxxxx prvního stupně xxxxx §208 xxxx. 1, xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx opožděně, xxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx soud. Xx-xx xx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx nebo xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx soudu xxxxxxxxxx.

§218x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 30/2000 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2001

§218x

§218x xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§218x

X xxxxxxxxx odvolacího xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx odvolacím xxxxxx x o xxxxxxxxx odvolání xxxxx §218 xxxx xxxxx §218a může xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx xxxx xxxxxx.

§218x xxxxxx právním předpisem x. 404/2012 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2013

§219 >>

Odvolací xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, je-li xx výroku věcně xxxxxxx.

§219x

(1) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, jestliže

a) xx xxxx xxxxxx xxxx, že xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx podmínek řízení xxxx xxxxxxxxxx věcně xxxxxxxxxxx soud xxxx xxxxxxxxx xxxxxx anebo xxxx xxxxx správně xxxxxxx, ledaže místo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx i jiné xxxx, xxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx rozhodnutí ve xxxx, a xx xxxxxxxxxx xxxxxx nemohla xxx zjednána náprava,

b) xxxxxxxxxx není xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx důvodů,

c) xxxx xxxxxxxxx za xxxxxxxxx xxxx, xxx xxx xxx xxxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxxx x xxx, kdo xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx ztratil xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Odvolací xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxx, xxxxx xxxx tehdy, xxxxxxxx ke xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx věci xx xxxxx xxxxxxx xxxxx účastníky xxxxxxxx xxxxxx, které nemohou xxx provedeny v xxxxxxxxx xxxxxx (§213 xxxx. 3 x 4); xxxxxxxxxx §213 xxxx. 5 xxx xxxxx xxx xxxxxxx.

§219x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 59/2005 Xx. x účinností od 1.4.2005

§220 >>

(1) Xxxxxxxx xxxx změní xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxxx ve xxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx potvrzení (§219) xxxx xxxxxxx (§219a) x xxxxxxxx

x) xxxx prvního xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx zjistil xxxxxxxx xxxx;

x) xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx tak, xx xx xxxxx x věci xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx, xxxx bylo xxxxxxxxxx xx xxxx xxxx, xxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxx.

§220x

(1) Odmítne-li xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx z xxxxxx, xx napadené xxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx pozbylo účinků, xxxxxxx xxxx bylo xxxxxxx xxxxx §77 xxxx. 2, současně xxxx, že bylo xxxxxxxxx, xxx-xx xx xxxxx xxx důvod xxx xxxx xxxxxxx.

(2) Xxx určení xxxx, xxx napadené xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxx ze xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§220x xxxxxx právním předpisem x. 296/2017 Xx. x účinností xx 30.9.2017

§221 >>

(1) Xxxxx-xx xxxxxxxx xxxx rozhodnutí xxxxx §219a,

a) xxxxx xxx xxxxx prvního xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx soudu xxxxxxxxx x projednávání x rozhodování věcí xxxxxxxx xxxxx, anebo

c) xxxxxxxx x zastavení xxxxxx, xxxxxxxx je xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx řízení, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx (§104 xxxx. 1); xxxx-xx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxx o xxxxxxxxxx věci xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Zruší-li xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xx nebyl xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx názor (§226 xxxx. 1, §235h xxxx. 2 xxxx xxxxx x §243d odst. 1) xxxx xx v xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx vadám, xxxx xxxxxxx, xxx x xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxx senát (xxxxxxxxxx), xxxx xxxxxxxx xxx x dalšímu xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, kterému xx xxxxxxxx.

§221x

Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx prvního xxxxxx xxxxxx, x xxxx xx navrhována xxxx xxxxx, x xxxxxx.

§221x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 30/2000 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2001

§222 >>

(1) Jestliže xxxxxxxxx vezme xxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx nedošlo.

(2) Xxxxxxxxx-xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx řízení, x xxxxxxxxx řízení xxxx o xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx soud může xxxxx před xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxx rozhodnutí xxxxxxx (§166).

(3) Xx xxxxxxxx §164 může xxxxxxxx soud xxxx xxxxxxx opravu napadeného xxxxxxxxxx.

§222a

(1) Xxxxx-xx xxxxxxx (xxxxxxxxxxx) za xxxxxxxxxx xxxxxx zpět xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx soud xxxxx, xxxxxxxxx v rozsahu xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx; xx xxxxxxx, xxxx-xx odvolání podáno xxxxxxxx xxxx někým, xxx x odvolání xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx rozhodnutí, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxx účastníci xx xxxxxxxxxx xxxxxx x vážných xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx účinné; x takovém xxxxxxx xx právní moci xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx.

§223 >>

Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, jestliže xxxxxxxxx xxxxxxxx (§219) xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx §220 xxxx. 1; jinak rozhoduje xxxxxxxxx.

Xxxxxxx odvolacího xxxxxx

§224 >>

(1) Ustanovení o xxxxxxxxx xxxxxx před xxxxxx prvního xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxx řízení xxxxxxxx.

(2) Xxxxx-xx xxxxxxxx soud xxxxxxxxxx, xxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxx x soudu xxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxx-xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx-xx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx postoupí xxxxx xxxxxxxxxxx soudu, rozhodne x náhradě xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx x věci.

Další xxxxxx xxxxxx

§225 >>

Xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx soud xxxxx.

§226 >>

(1) Xxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx-xx xxx vrácena x xxxxxxx xxxxxx, xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx právním xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x věc postoupena xxxxx příslušnému soudu, xxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxx §104a. X xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxx projednání xxxx xxxxxxxx xxxxx z xxxxxx žalovaného x xx xxxxxxxx skutkových xxxxxxx xxxxxxxxx; xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx také z xxxxxxxxx nebo xx xxxxx provedených důkazů.

§227

zrušen

Hlava II.

Žaloba na xxxxxx řízení x xxx zmatečnost

Přípustnost

§228 >>

(1) Xxxxxxx na obnovu xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx pravomocné xxxxxxxx, xxxxxx bylo xxxxxxxxxx xx xxxx xxxx:

x) xxxx-xx xx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xxx své xxxx nemohl použít x původním řízení xxxx xxxxxx prvního xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx uvedených x xxxxxxxxxx §205a a 211a též xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, pokud xxxxx přivodit pro xxxx xxxxxxxxxxx rozhodnutí xx xxxx;

x) lze-li xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx být xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx nebo za xxxxxxxx uvedených v xxxxxxxxxx §205a x 211a též xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx věci.

(2) Xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx napadnout xxxx pravomocné usnesení, xxxxxx byl xxxxxxxx xxxx, lze-li důvody xxxxxx podle xxxxxxxx 1 vztahovat i xx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx; xx xxxxx xxxxxxx xxx pravomocný xxxxxxxx rozkaz, pravomocný xxxxxxxx xxx uznání x pravomocný xxxxxxxx xxx zmeškání.

§229 >>

(1) Xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx prvního xxxxxx nebo odvolacího xxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx

x) xxxx rozhodnuto ve xxxx, která nenáleží xx xxxxxxxxx soudů,

b) xxx, xxx v xxxxxx vystupoval xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxx účastníkem řízení,

c) xxxxxxxx řízení neměl xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx před xxxxxx xxxxxxxxxx (§29 xxxx. 2) x nebyl xxxxx xxxxxxxxx,

x) nebyl xxxxx návrh xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx,

x) xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx rozhodoval xxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxxx x neprospěch xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxx xxx ustanoven opatrovník x důvodu xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx, xx xx mu xxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxx xxxxxx v xxxxxx, xxxxxxx k xxxxxxxx opatření xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Žalobou xxx xxxxxxxxxx účastník xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxx těchto xxxxx, xxxxxx bylo xxxxxxxxxx ve věci xxxx, anebo pravomocný xxxxxxxx rozkaz (xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx) xxxx elektronický xxxxxxxx xxxxxx, jestliže

a) x téže xxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) x xxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx rozhodnuto,

c) xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx zamítnut xxxxx xx xxxxxxxx výkonu xxxxxx rozhodnutí xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx z xxxxxx, xx povinnosti xxxxxxxxx, xxxxxxxxx nebo platebním xxxxxxxx xxxxxxx nelze xxxxxxx (§261a).

(3) Xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx napadnout xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, kterým xxxx rozhodnuto ve xxxx samé, jestliže xx byla v xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx jednat před xxxxxx. Totéž platí, xxx-xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx prvního xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §202 odst. 2.

(4) Xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx účastník xxxx xxxxxxxxx rovněž xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx soudu, xxxxxx bylo odmítnuto xxxxxxxx xxxx kterým xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx i xxxxxxxxxx usnesení xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx změněno xxxxxxxx xxxxx prvního xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx.

§230 >>

(1) Žaloba xxxx xxxxxxxxx xxxxx

x) xxxxxxxx, jímž xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxx x xxxxxx držby;

b) xxx proti xxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx x xxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx;

x) xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx na xxxxxx řízení není xxxxxxxxx též xxxxx xxxxxxxxx a usnesením, xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx lze xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx v xx dovolání.

(3) Žaloba xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxx bylo xxxxxxxxxx x žalobě xxx xxxxxxxxxx.

§231 >>

(1) Xxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x §228 x 229 xxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx. Žaloba xx však xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx s xx xxx podporovaný xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx podat x xxxxxx xxxxxxxxx x §229 xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx, do xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx vstoupit nebo x xxxxx může xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxx-xx xxxxxx zastupitelství do xxxxxx, x xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx žalobu xxxxx, xxxxx běží xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxx současně xxxxxxx xx xxxxxx.

(3) Xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x §229 xxxxxx xxx xxxxxxxxxx jen v xxxxxxxxx a za xxxxxxxx uvedených x §35a. Nevstoupil-li Úřad xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx řízení, v xxxx bylo xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, může xxxxxx podat, xxxxx xxxx xxxxx některému x účastníků, jestliže xxxxxxxx xxxxxxx do xxxxxx (§35a).

(4) Ustanovení §230 xxx xxxxx xxxxxxx.

Podání xxxxxx

§232 >>

(1) Xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§42 xxxx. 4) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx směřuje, x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx, xxxxx xxxxxx (xxxxx xxxxxx řízení xxxx zmatečnosti), xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx x xxx, xx xx žaloba xxxxxx xxxx, xxxxxxxx důkazů, xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x to, xxxx xx xxx, xxx xxxxx xxxxxx, xxxxxx.

(2) Xxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, a xxxxx xxxxxx (důvod obnovy xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx) xxxxx být xxxxxx xxx v průběhu xxxxxx xxxx x xxxxxx.

§233 >>

(1) Xxxxxx xx obnovu řízení xxxx xxx podána xx xxxxx xxx xxxxxx xx té xxxx, kdy ten, xxx xxxxxx xxxxxxxx, xx dozvěděl o xxxxxx obnovy, xxxx xx xx xxxx, xxx xxx xxxx xxxxxxxx; běh této xxxxx však xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx od právní xxxx napadeného rozhodnutí.

(2) Xx xxxxx letech xx xxxxxx moci xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx žaloba xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx tehdy, jestliže xxxxxxx rozsudek nebo xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, na xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx řízení xxxxxxxx právo, xxxx xxxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

§234 >>

(1) Není-li xxxx xxxxxxxxx jinak, xxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxx xx doručení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) X xxxxxx xxxxxxxxxxx uvedeného x §229 xxxx. 1 xxxx. c) xxx žalobu podat xx lhůtě xxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx dnem, xxx xxxxxxxxx xxx ustanoven xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx, pro xxxxxx nemohl xxxx xxxxxx samostatně xxxxxx xxxx pro xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xx xxx xxx xx právní xxxx xxxxxxxxxx rozhodnutí.

(3) X xxxxxx zmatečnosti xxxxxxxxx x §229 xxxx. 1 xxxx. x) xxx žalobu podat xx xxxxx xxx xxxxxx od té xxxx, kdy se xxx, xxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxxxxx dozvěděl, xxxxxxxxxx xxxx xx tří xxx xx právní xxxx napadeného rozhodnutí.

(4) X důvodu zmatečnosti xxxxxxxxx x §229 xxxx. 1 xxxx. x) lze žalobu xxxxx ve xxxxx xxx xxxxxx xx xx xxxx, xxx xx ten, kdo xxxxxx xxxxxx, o xxxxxx zmatečnosti dozvěděl.

(5) X xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §229 xxxx. 1 písm. x) lze xxxxxx xxxxx xx xxxxx 3 xxxxxx od xx xxxx, xxx xx ten, xxx xxxxxx xxxxxx, dozvěděl x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(6) X xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §229 xxxx. 2 xxxx. x) lze xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxx od xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxx výkonu xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

§235 >>

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxx přípustné.

(2) Xxxx-xx proti xxxxxxx xxxxxxxxxx rozhodnutí podáno xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xx xx xxxx xxxx podle §234 xxxx. 1 až 4 xxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx do xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx dovolacího xxxxx.

Řízení x xxxxxxxxxx x xxxxxx

§235x

(1) Žalobu xxxxxxxx a xxxxxxxx x xx soud, xxxxx o věci xxxxxxxxxx v prvním xxxxxx. Xxxxxx xxx xxxxxxxxxx podanou z xxxxxx uvedených x §229 xxxx. 3 x 4 xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x ní soud, xxxxx rozhodnutí bylo xxxxxxxx; xx neplatí xx xxxxxx, v xxxxx xx x xxxxxx v xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx krajský xxxx (§9 odst. 2).

(2) Pro řízení x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxx, není-li xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx.

§235x

(1) Xxxx-xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx obnovu xxxxxx i xxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx ke xxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx §92, 97 x 98 xxx xxxxxx o xxxxxx neplatí. Xxx xxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx §107a.

(3) Xxxx-xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podáno xxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

§235x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 30/2000 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2001

§235c

Je-li xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxx bude xxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx vykonatelnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx.

§235x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 30/2000 Sb. x účinností xx 1.1.2001

§235x

Xxxx xxxxxxxx xxx x mezích, xx xxxxxxx xx xxx, xxx podal xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx zrušení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx

x) x xxxxxxxxx, xxx na xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx je závislý xxxxx, který xxxxxxx xxxxx dotčen,

b) v xxxxxxxxx, kde xxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxx, xx xx xxxxxxxxxx xxxx vztahovat xx xxxxxxx účastníky, xxxxx xxxxxxxxx xx jedné xxxxxx, a xxx xxxxx úkony xxxxxxx x xxxx x xxx xxxxxxx (§91 xxxx. 2),

x) xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx určitý xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx mezi xxxxxxxxx.

§235x

(1) Žalobu xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx buď zamítne xxxx povolí xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxx xxx xxxxxxxxxx soud usnesením xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx-xx xxxxxxxxxx x xxxxxx uvedených x §229 xxxx. 1 xxxx. x), x) x x) xxxx x §229 xxxx. 2 xxxx. x) x x), rozhodne xxx x xxxxxxxxx xxxxxx o xxxx, xxxxxxxxx x postoupení xxxx xxxxxx, xx xxxxx pravomoci náleží. Xxxxx-xx xxxxxx, xxx xxxxx xxxx zrušeno xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx soudu, x na xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx stupně, xxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxx, x xxxx xxxxxx žalobou xxxxxxxx.

(3) Xxxx-xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx obnovu xxxxxx x pro zmatečnost, xxxx soud xxxxxxx xxxxxxx uplatněnou xxxxxx xxxxxx, xxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, odmítne xxxx x ní zastaví xxxxxx.

(4) Xxxx-xx napadené xxxxxxxxxx dovolacím xxxxxx xxxxxxx, xxxx řízení x xxxxxx zastaví.

§235e xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 30/2000 Xx. x účinností xx 1.1.2001

§235x

Xxxxxx-xx xxxx xxxxxx xxxxx, xx není xxxxxxxxx, nebo proto, xx xx xxxxx xxxxx, xxx x xx nebyl xxxxxxxx, xxxx proto, xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx lhůt počítaných xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

§235x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 30/2000 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2001

§235x

Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§235x xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 30/2000 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2001

Xxxxxx x rozhodnutí xx povolení xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx

§235x

(1) Byla-li xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx stupně, jakmile xxxxxxxx nabude xxxxxx xxxx, věc xxxxx xxx dalšího xxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx, xx xxxxx xxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx projednávání žaloby. Xxxxxx-xx soud xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx správným, xxxxxxx usnesením návrh xx xxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxx změní, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx zmatečnost xxxxxxx, xxxx, o xxxxx xxxxxxxxxx xxx, xxx, jakmile xxxxxxxx xxxxxx právní moci, xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx; xxxxxxxxx přitom xx xxxxx, xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx usnesení xx xxx nové xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx 2 xxxxxxx, bylo-li xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx (§235e odst. 2 xxxx xxxxx).

§235x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 30/2000 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2001

§235i

(1) X xxxxx xxxxxxxxxx x věci xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx nákladů xxxxxxxxx xxxxxx i řízení x xxxxxx; x xxxxxxx xxxxxxx původního xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx rozhodnutí xx xxxxxxxx xxxxxx nenahrazuje xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx-xx xxxx napadené xxxxxxxxxx x zastaví-li xxx xxxxxx o xxxx (§235e xxxx. 2 xxxx xxxxx), xxxxxxxx x x náhradě xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx dotčeny.

Xxxxx XXX.

Xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxx dovolání

§236 >>

(1) Xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx soudu, xxxxx xx zákon připouští.

(2) Xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

§237 >>

Není-li stanoveno xxxxx, xx dovolání xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx odvolacího xxxxx, xxxxxx xx odvolací xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxx jejímž xxxxxx se xxxxxxxx xxxx odchýlil xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx dosud xxxxxx xxxxxxxx xxxx xx dovolacím xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx anebo xx-xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx vyřešená právní xxxxxx xxxxxxxxx jinak.

§238 >>

(1) Dovolání xxxxx §237 xxxx xxxxxxxxx

x) ve věcech xxxxxxxxxx v xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx zákoníku, xx-xx řízení x xxxx vedeno xxxxx xxxxxx xxxxxx a xxxxxxx-xx se x xxxxxxxxx majetkové právo,

b) xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, je-li xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx výrok peněžité xxxxxx nepřevyšující 50&xxxx;000 Xx, xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx a o xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx; x xxxxxxxxxxxxx pohledávky xx xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xx xxxxxx odkladu provedení xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx,

x) xxxxx usnesením, xxxxx xxxx je xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx §229 xxxx. 4,

f) xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, pořádkovém xxxxxxxx, xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxx,

x) proti rozhodnutím x xxxxx xxxxxxxx xx výroku o xxxxxxxxx řízení,

i) xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx bylo xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx nebo x xxxxxxxxxx zaplatit xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxx, kterými bylo xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx odvolací xxxx xxxxxx rozhodnutí soudu xxxxxxx stupně a xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx stupně k xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxx, kterými xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx složení xxxxxx xxxx xxxxxxxx zproštění xx složení zálohy xxxxx exekučního xxxx.

(2) X opětujícího xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx, zda xxxxxxxxxx obsahující dovoláním xxxxxxxx výrok bylo xxxxxx x xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx 50&xxxx;000 Xx [xxxxxxxx 1 písm. x)], xxxxxxxx součet xxxxx opětujících xx xxxxxx; xxx-xx xxxx x xxxxxxxx plnění xx xxxx xxxxxx, xx xxxx neurčitou xxxx na xxxx xxxxxxx delší xxx 5 xxx, je xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx plnění.

(3) Xx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx xxxxxxxx x rozhodnutí xxxxxx x xxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx pohledávky xxxxxxxxxxxxx 50&xxxx;000 Xx.

§238a >>

Dovolání xx xxxx xxxxxxxxx proti xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x tom, xxx xx procesním xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxx xx xxxxxx xx místo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (§107a), x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx (§92 xxxx. 1) x o záměně xxxxxxxxx (§92 odst. 2).

§239 >>

Xxxxxxxxxxx dovolání (§237 xx 238a) xx xxxxxxxx xxxxxxx xxx dovolací xxxx; xxxxxxxxxx §241b xxxx. 1 x 2 xxx nejsou xxxxxxx.

Podání xxxxxxxx

§240 >>

(1) Xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx od xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x soudu, xxxxx xxxxxxxxxx x prvním xxxxxx. Xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx opravné xxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxx xx doručení xxxxxxxxx usnesení.

(2) Zmeškání xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxxxxx. Lhůta xx xxxx xxxxxxxxx, bude-li xxxxxxxx xxxxxx ve xxxxx x odvolacího xxxx dovolacího xxxxx.

(3) Xxxxx xx zachována xxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx bylo podáno xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xx xx dovolatel řídil xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x dovolání. Neobsahuje-li xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx, x xxxxx x dovolání nebo x xxxxx, x xxxxx se xxxxxx, xxxx xxxxxxxx-xx nesprávné xxxxxxx o tom, xx xxxxxxxx není xxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxx do xxx xxxxxx xx xxxxxxxx.

§241 >>

(1) Xxxx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxx dovolatel xxxxxxxxx advokátem nebo xxxxxxx. Notář xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx jen x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx stanoveného xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisy. 70)

(2) Xxxxxxxx 1 xxxxxxx,

x) xx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xx-xx xxxxxxxxxxx právnická osoba, xxxx, xxxx nebo xxxxx územně xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx-xx xx xx xxxxx xxxxxxx x §21, 21a, xxxxx x §21b, xxxxx xx právnické xxxxxxxx.

(3) Odstavec 1 xxxxxxx xxxx xxxxx, xx-xx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx zastupuje xxxx xxxxx §26a, xxxxx-xx xxxxxx xxxxx za xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x §26a xxxx. 3, která xx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxx být xxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 2 xxxx. x), xxxxxxxxx, notářem xxxx xxxxxx xxxxxxxx x §21, 21a, 21b, xxxxx x §26a xxxx. 3, xxxxx xx právnické xxxxxxxx.

§241a

(1) Dovolání lze xxxxx xxxxx x xxxxxx, že xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx nesprávném xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxxx z xxxxxx vad xxxxx §229 xxxx. 1, §229 odst. 2 xxxx. x) a x) x §229 xxxx. 3.

(2) V xxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx náležitostí (§42 xxxx. 4) xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx rozsahu xx xxxxxxxxxx xxxxxx, vymezení xxxxxx xxxxxxxx, x xxx dovolatel spatřuje xxxxxxx předpokladů přípustnosti xxxxxxxx (§237238a) x xxxx xx xxxxxxxxx domáhá (xxxxxxxx návrh).

(3) Xxxxx xxxxxxxx se xxxxxx xxx, xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx posouzení xxxx, které xxxxxxx xx xxxxxxxxx, x xx xxxxxx, v xxx xxxxxxx nesprávnost xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) X dovolání nelze xxxxxxxxxx na podání, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx řízení xxxx xxxxxx xxxxxxx stupně xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx.

(5) X obsahu xxxxxx, v xxxx xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx xx byla xxxxxxx podmínka xxxxxxxxx x §241, xx xxxxxxxxxx.

(6) X dovolání xxxxx xxxxxxxx nové xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx.

Xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx

§241x

(1) Ustanovení §208 xxxx. 1, §209 x 210 xxxxx xxxxxxx.

(2) Není-li xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x §241, xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx §104 xxxx. 2; to xxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx, xxx x dovolání xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx §238 xxxxxxxxx.

(3) Dovolání, které xxxxxxxxxx xxxxx o xxx, x xxxxx xxxxxxx xx rozhodnutí xxxxxxxxxx soudu xxxxxx, x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx splnění předpokladů xxxxxxxxxxxx dovolání (§237 xx 238a) xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx dovolání, xxxx xxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx jen x xxxxxxx xxxxxx xxxxx k dovolání. Xxxxxx-xx x xxxx xxxxxx dovolání xxxxxxx xxxxxxxx uvedená x §241, xxxx tato xxxxx xx xx xxxxxxxx lhůty, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx této xxxxxxxx; xxxxxxx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx (§30), xxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xx xx xxxxxx moci xxxxxxxx, xxxxxx xxxx x xxxx žádosti xxxxxxxxxx. Xxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx uvedené v §241 ani ve xxxxx určené xx xxxxxxx xxxx podmínky xxxxxxxxx, xxxxxxxx senátu xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx zastaví.

Řízení x xxxxxxxxxx xxxxx

§242 >>

(1) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx rozhodnutí xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, ve xxxxxx xxx xxxx výrok xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx návrhů

a) v xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxx x napadeném xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx, který xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx,

x) v xxxxxxxxx, xxx jde x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx povinnosti, xx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx na jedné xxxxxx, x xxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx x xxx xxxxxxx (§91 xxxx. 2), xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx určitý xxxxxx xxxxxxxxxx vztahu xxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxx vymezeného v xxxxxxxx. Xx-xx dovolání xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx k xxxxx xxxxxxxx x §229 xxxx. 1, §229 xxxx. 2 xxxx. a) x x) a §229 xxxx. 3, xxxxx x k xxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx mít za xxxxxxxx nesprávné xxxxxxxxxx xx věci.

(4) Xxxxxxxxx xxxxx xx dobu xxxxxx xxxxx k xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx důvodu xxxxxxxx x rozsah, xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx napadají; xx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx.

§243 >>

Xxxx xxxxxxxxxxx x dovolání může xxxxxxxx soud x xxx xxxxxx odložit

a) xxxxxxxxxxxxx napadeného xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx nebo exekucí xxxxxxx xxxxxxxxxx závažná xxxx, xxxx

x) xxxxxx xxx napadeného xxxxxxxxxx, xx-xx dovolatel závažně xxxxxxx ve svých xxxxxxx x xxxxxxxx-xx xx xxxxxx právních xxxxxx xxxx osoby xxx xxxxxxxxx xxxxxx.

§243a >>

(1) Dovolací xxxx xxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx. Považuje-li xx xx xxxxxxxx, xxxxxx x projednání xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxx-xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §215 x §216 xxxx. 3.

§243x >>

Xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx přiměřeně xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx prvního xxxxxx, není-li stanoveno xxxxx; ustanovení §43, 92, 9599 x 107a xxxx pro xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxxxx o xxxxxxxx

§243x >>

(1) Dovolání xxxxxx xxxxx rozhodnutí xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx není xxxxxxxxx xxxx které xxxx vadami, xxx xxxxxx xx xxxxx (§241b odst. 3) xxxxxxxxxx x pro xxx xxxxx v xxxxxxxxx řízení xxxxxxxxxx, xxxxx které xx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx odmítne.

(2) K xxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx z xxxxxx, xx dovolání xxxx xxxxx §237 xxxxxxxxx, xx třeba xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx.

(3) Ustanovení §218 xxxx. b), §218a, §224 xxxx. 1 x 2 a §225 xxxxx pro xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx obdobně. Xxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxx soud xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx-xx xxxxxxxx senátu xxxxx xxxxxxx stupně podle §241b xxxx. 3 xxxx třetí, xxxxxxx xx nezdařilo xxxxxxxxx xxxxxxxxxx podmínky uvedené x §241, rozhodne x zastavení xxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxx xxxx podmínky xxxxxxxx xxxx.

§243d >>

(1) Nepostupoval-li xxxxx §243c, xxxxxxxx xxxx

x) dovolání xxxxxxx, xxxxx-xx k závěru, xx rozhodnutí xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx, xxxx

x) xxxx rozhodnutí xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx nesprávně x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xx xx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx-xx xxxxxxxx xxxx rozhodnutí xxxxxxxxxx soudu, xxxxx xxxxxxxxxx vydaná v xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx řízení, xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Dozví-li xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx x tom, xx xx změněném xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx soudu xxxx xxxxxxx rozhodnutí xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx stupni xxxx x odvolacím xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx zrušení samostatným xxxxxxxxx.

§243e

(1) Xxxxxx-xx podmínky xxx zastavení dovolacího xxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, pro xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx xx xxxxx.

(2) Xxxxx-xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx věc k xxxxxxx řízení. Xxxxx-xx xxxxxx, pro které xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx soudu, také xx rozhodnutí xxxxx xxxxxxx stupně, xxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxx a xxxxx xxx soudu xxxxxxx xxxxxx k xxxxxxx xxxxxx, popřípadě xxx postoupí k xxxxxxx řízení xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx jsou na xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx odvolacího xxxxx xxxxxxx. Xxxxx-xx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx o xxx, že xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx jsou závislá xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxx-xx xxxxxxxx soud xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx proto, xx nebyl xxxxxxx xxxxxxx právní xxxxx (§243g xxxx. 1) xxxx že v xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx, může xxxxxxx, xxx xxx x xxxxxx řízení xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx přikázat věc x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. X xxxxxxx, xx xxxxxxxx soud xxxxx xxxxxx rozhodnutí xxxxx xxxxxxx xxxxxx, může xxxx xxxxxxx, xxx xxx x xxxxxx xxxxxx projednal u xxxxx prvního xxxxxx xxxx xxxxx (samosoudce) xxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxx řízení xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(4) Zruší-li xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx odvolacího xxxxx x soudu xxxxxxx xxxxxx xxx xxxx uvedené x §229 odst. 1 xxxx. x), x) xxxx x) a x §229 xxxx. 2 xxxx. x) xxxx b), xxxxxxxx xxx o xxxxxxxxx xxxxxx, popřípadě x xxxxxxxxxx věci orgánu, xx xxxxx pravomoci xxxxxx.

§243f

(1) Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx soudu je xxxxxxxxxxx xxxx x xxxx vydání napadeného xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(2) X zastavení dovolacího xxxxxx nebo x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx, xxx k xxxxxxxx xxxx oprávněn, xxxx které xxxxxx xxxxx doplněno xxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxx řízení xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx senátu dovolacího xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx senátu.

(3) V xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxx odmítnuto xxxx xxxx bylo xxxxxxxxx dovolací řízení, xxxxxxxx xxxx pouze xxxxxxx uvede, xxxx xx dovolání opožděné, xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, nebo xxxx xxxxxx xxx dovolací xxxxxx xxxxxxxxx. Bylo-li xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxx-xx dovolací řízení xxxxxxxxx, nemusí xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Dovolací soud xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx odvolacího xxxxx xxxx jestliže mění xx zrušuje rozsudek xxxxxxxxxx xxxxx; jinak xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Rozsudek xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx-xx ve xxxx xxxxxxx a xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx jeden xxxxxxxx xxxx osoba xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx. Xxxx-xx při xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xx vyhlásí xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx úřední desce x budově xxxxx x xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx desce (xxxx xxx "xxxxxx xxxxx xxxxx") po xxxx xxxxxxxx xxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xx tímto xxxxxxxx xx xxxxxxxx i xxxxx důvody rozsudku.

(6) Xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx jiného xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx soudu na xxxxxx xxxxx soudu xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 5.

§243g

Další xxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxx dovolací xxxx xxxxx xxxxxxxxxx odvolacího xxxxx (xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx stupně), xxxxx xxxx x věci xxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxxxx §226 xxx xxxxx obdobně. X xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx včetně nákladů xxxxxxxxxx řízení xxxx xxxxxxxx v novém xxxxxxxxxx o xxxx.

(2) Xxxxxx poměry někoho xxxxxx než xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

ČÁST X.

XXXXXX XX XXXXXX, X XXXXX XXXX XXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXX

XXXXX XXXXX

XXXXXX XXXXXXXXXX

§244

(1) Xxxxxxx-xx xxxxx moci xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx celku, xxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx smírčí xxxxx zřízený podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu (xxxx xxx "xxxxxxx xxxxx") xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx x xxxx xxxxxx xxxx, která xxxxxxx ze xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (§7 xxxx. 1), a xxxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx, xxxx xxx xxxxx xxx projednána na xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx,

x) xxxxxxx-xx o sporu xxxx x xxxx xxxxxx věci xxxxxxxx xxxx stálý xxxxxxxx xxxx 127) xxxx xxxxxxxx komise spolku,

b) xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx orgánu v xxxxxxxx námitek xxxx xxxxxx xxxxxxxxx úkonu xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx před xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx zrušuje xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) odkázal-li xxxxx zvláštního právního xxxxxxxx správní orgán xxxxxxxxx xxxxxxxx poměru x xxxxxx nároky xx řízení před xxxxxx. 128)

§245

Xxxx-xx x této xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx.

XXXXX XXXXX

XXXXXX XXXXXX

§246

(1) X xxxxxx je xxxxxxxx ten, xxx xxxxx, že xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx rozhodnutím xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxx založena, změněna, xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxx. Tento xxxxx xx xxxxxx žalobou.

(2) Xxxxxx musí kromě xxxxxxxx náležitostí xxxxxx (§42 odst. 4) xxxxxxxxx označení xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxx, x xxxxx xxxxxxx xxxxx rozhodl, a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx x tom, xx xxxxxx xx xxxxxx xxxx, xxxxx x xxx, v xxx žalobce xxxxxxxx, xx byl xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx orgánu xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx měly být x xxxxxx před xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x to, v xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx nebo xxxx právní věc xxxxxx projednána x xxxxxxxxxx x xxx xx xxx xxxx xxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) X žalobě xx xxxxxxx povinen xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x listinné xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx.

§246x

§246x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 276/2001 Sb.

§246x

§246x xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 276/2001 Sb.

§246x

§246x xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 276/2001 Sb.

§247

(1) Xxxxxx xxxx xxx xxxxxx ve xxxxx xxxx xxxxxx xx doručení xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Zmeškání xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx je xxxxxxxxxxx, jestliže žalobce xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx prostředky xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx řádné opravné xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§248

(1) Xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx účinek xx xxxxxx moc xxx xx vykonatelnost xxxxxxxxxx správního xxxxxx.

(2) Xxxx xx xxxxxx xxxxxxx odloží

a) vykonatelnost xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xx právní xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx újma,

b) xxxxxx xxx rozhodnutí xxxxxxxxx xxxxxx až xx právní xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx třetími osobami.

(3) Xxxxxx xxxxxx moci xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x bez návrhu xxxxx, xxxxxxx xx xxxxx, xx pominuly xxxxxx, xxx xxxxx xxx povolen.

XXXXX XXXXX

XXXXXX O XXXXXX

Xxxxxxxxxxx

§249

(1) Není-li xxxx xxxxxxxxx jinak, xxxx x řízení v xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx soudy.

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx jako xxxxx prvního xxxxxx xx věcech xxxxxx xxxxx x nemovitým xxxxx.

§250

(1) Xxxx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx

x) obecný soud xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx podle návrhu xxxxxxxx x správního xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxx,

x) xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, na jehož xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx-xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x),

x) xxxx, x xxxxx xxxxxx je xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxx xxxx x jiné xxxxxx věci xxxxxxx, xxxx-xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxx x).

(2) Týkalo-li xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx práva x xxxxxxxx xxxx, xx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx, x jehož xxxxxx xx xxxxxxxx xxx.

§250x

Xxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x ti, xxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx před xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Jakmile soud xxxxxx, že xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx je xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx řízení. Xxxxx tomuto usnesení xxxx odvolání xxxxxxxxx.

Projednání žaloby

§250b

(1) S xxxxxxx jsou spojeny xx společnému řízení xxxxx žaloby, xxxxx xxxx podány xx xxxx, x xxx xxxxxxx xxxxx rozhodl xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxx x xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(2) V průběhu xxxxxx xxxx soudem xxxxx být xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxx xx byl x xxxx rozhodnutí xxxxxxxxx xxxxxx; to xxxxxxx, xxxxx-xx xx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (§107 x 107a).

(3) Xxxxx, x němž rozhodl xxxxxxx orgán, nesmí xxx x průběhu xxxxxx před xxxxxx xxxxxx.

§250x

(1) X xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx rovněž vyžádá xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx spisy.

(2) Stejnopis xxxxxx soud xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x sporu xxxx x jiné xxxxxx věci xxxxxxx, x umožní mu, xxx xx x xxxxxx xxxxxxx vyjádřil.

(3) Xxxxxxxxxx §114b xx xxxxxxxxx.

§250d

(1) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx uvést rozhodné xxxxxxxxxxx x xxxx xxxx a xxxxxxx xxxxxx x jejich xxxxxxxxx nejpozději xx xxxxxxxx přípravného jednání, xxxxxxxxx xx uplynutí xxxxx, xxxxx xxx xxxx poskytnuta k xxxxxxxx tvrzení o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx, x podání xxxxxx na provedení xxxxxx xxxx ke xxxxxxx xxxxxxx procesních xxxxxxxxxx (§114c) xxxx, xxxxxx-xx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, které xx x xxxxxx xxxx soudem xxxxxx; x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x důkazům xx nepřihlíží. Xx xxxxxxx, jde-li x xxxxxxxxxxx nebo xxxxxx, xxxxx xx být xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx provedených xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx prvním xxxxxxx xxxx které xxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxx včas xxxxx, xxxxx x x skutečnosti x xxxxxx, které xxxxxxxxx xxxxxx poté, xx xxx některý x xxxx xxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx skutečností xxxxx §118a xxxx. 2.

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 neplatí x xxxxxxx, že xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx §114c xxxx. 5 xxxx xx, xxxxxx-xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, soud xxx xxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x prvnímu xxxxxxx xx xxxx.

§250x

(1) Xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxx zjištěn xxxxxxxx orgánem.

(2) Xxxx xxxx vzít xx xxx xxx skutková xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx není dotčena.

§250f

Soud xxxxxxxx věc x xxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx projednání sporu xxxx jiné právní xxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx. Tímto xxxxxxxx xxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx správní xxxxx xxxxxx zahájil xxx xxxxxx,

x) xxx-xx x xxxxxx xxxxxxxx oprávnění xxxx xxxxxxxxxx, xx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx všechny xxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxx nositeli,

c) xxxxxxx-xx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx způsob xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

HLAVA XXXXXX

XXXXXXXXXX O XXXXXX

§250x

(1) Soud žalobu xxxxxxx,

x) xxxx-xx xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxx-xx xxxxxx xxxxx, kdo x xxxxxx xxxx oprávněn,

c) xx-xx nepřípustná.

(2) X xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxx xxx xxxxxxxx jednání.

§250x

(1) Xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxx bylo xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxx x průběhu xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx, x to xxxxx xxxx xxxxxx.

(2) Byl-li xxxx zpět návrh, xxxxxx bylo xxxxxxxx xxxxxx před xxxxxxxx xxxxxxx, x souhlasí-li x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx účastníci xxxxxx, soud xxxxxx xxxxx, popřípadě v xxxxxxx zpětvzetí návrhu xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Zastaví-li xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2, xxxxxxx rozhodnutí xxxxxxxxx orgánu xxxxxxxx x rozsahu, x xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx dotčeno. Uvedený xxxxxxxx musí být xxxxxx ve xxxxxx xxxxxxxx x zastavení xxxxxx..

§250x

Xxxx žalobu xxxxxxx, xxxxxxx-xx x xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx x jiné xxxxxx xxxx správně.

§250x

(1) Xxxxxxx-xx soud x xxxxxx, xx x xxxxx xxxx x jiné právní xxxx xx být xxxxxxxxxx xxxxx, než xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxx podle odstavce 1 xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx rozsahu, x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx.

§250x

Xxxxxxx-xx xxxx xxxxxx x žalobě x xxxxxx důvodů, xxx xxxx uvedeny x §250h, nebo xxxxxxx-xx xxxxxx anebo xxxxxxx-xx xxxxxx, zůstává xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

§250x

Xxxxxxxxx-xx rozsudek xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (§250j xxxx. 2) nebo xxxxxxx-xx rozhodnutí správního xxxxxx alespoň zčásti xxxx xxxxxxxx (§250h xxxx. 3), xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxx před xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx bylo x xxxxx xxxxxx x xxxxxxx rozhodnuto.

§250x

§250x xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 276/2001 Sb.

§250x

§250x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 276/2001 Sb.

§250x

§250x zrušen právním xxxxxxxxx č. 276/2001 Sb.

§250x

§250x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 276/2001 Sb.

§250x

§250x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 276/2001 Sb.

§250r

§250r zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 276/2001 Sb.

§250x

§250x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 276/2001 Sb.

§250t

§250t xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 348/2011 Sb.

ČÁST XX.

XXXXX ROZHODNUTÍ

Hlava X.

Xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx

§251 >>

(1) Nesplní-li xxxxxxx dobrovolně, co xx ukládá xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxx návrh na xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x výjimkou xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx nebo xxxxxxx řízení.

(2) Xx-xx x xxxxx xxxxx xxxxx na xxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xx správním xxxx daňovém xxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxx.

§252 >>

(1) Xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx, je xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxx před xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx a x prohlášení x xxxxxxx xxxxxx soud xxxxxxxxx.

(2) Nemá-li povinný xxxxxx soud xxxx xxxx xxxxxx soud xxxx v Xxxxx xxxxxxxxx, xx k xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, v xxxxx xxxxxx povinný xx xxxxxxx; jde-li x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, je xxxxxxxxx xxxxxx soud xxxxx xxxx jiného dlužníka xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx, x xxxxx xxxxxx xx zahraniční xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx svůj xxxxx xxxx organizační xxxxxx xxxxx závodu.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxx soudu xxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxx x §511 xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx soudních xx x xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx,

x) x xxxxx obvodu xx xxxxx (xxxx závodu), xxx-xx o xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx;

x) x jehož xxxxxx xx xxxxxxxx xxx, xxxx-xx se xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxx-xx xxxx příslušnost xxxxx písmena x).

§253 >>

(1) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxx nařídí xxxxxxxxx bez xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx slyšením xxxxxxxxx nesmí xxx xxxxxx xxxx výkonu xxxxxxxxxx.

(2) Soud xxxxxx xxxxxxx, jen považuje-li xx za nutné xxxx stanoví-li to xxxxx.

§254 >>

(1) Xx xxxxx rozhodnutí se xxxxx ustanovení xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, není-li x xxxx části xxxxxxx xxxxx. Rozhoduje xx xxxx vždy usnesením.

(2) Xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x důvodů xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx lhůty. Xxxxx xxxx podat xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x §229 xxxx. 4.

(3) Xxx výkonu rozhodnutí xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx i xxxxxx xxxxxx, kterých xx xxxxx rozhodnutí týká, xxxxxxx x jejich xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx.

(4) X xxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx poučení x xxx, xx nebudou-li x xxxxxxxx uvedeny xxxxx skutečnosti xxxxxxxx xxx nařízení xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx soud xxxxxxxx xxxxxxx.

(5) X xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx skutečnosti x xxxxxx. Proti xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx, xxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx rozhodnutí xxxxxxxx; x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx nepřihlédne x odvolání xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(6) X xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x důkazy.

(7) Xxxx-xx x této xxxxx uvedeno xxxxx, xxx rozhodování x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx bylo xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxx xx xxxxxx provedení xxxxxx xxxxxxxxxx, o xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §268 xxxx. 1 xxxx. a) xx x), x ceně xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx (§336a) nebo xxxxxx (§338n) x x xxxxxxxx dražebního xxxxxxx (§336b x 338o), xxx rozhodnutí xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx §219a xxxx. 1. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, provede xxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(8) X xxxxxxxxxx odvolání xxxx xxxxx nařizovat xxxxxxx xxxx tehdy, xxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxx neprovádí xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx; xx xxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx prvního xxxxxx vydanému xx xxxx xxxxxxxxx výkonu xxxxxxxxxx podle §268 xxxx. 1 xxxx. x) a h).

Xxxxxxxxx řízení

§255 >>

(1) Xxxxxxxxx řízení xxxx xxx xxxxxx rozhodnutí xxxxxxxxx a xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx manžel xxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx jeho majetek xxxx xxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxx manželů.

§256 >>

(1) Xxxxx xxxxxx, než xxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx povinný, xxxx ve xxxxxxxx xxxxxx, xxx kdo xx x xxxxxxxxxx xxxxxxx jako xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx x xxxxxxx výkon xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx je xxxxxxxxx, xx na xxx přešla xxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx, 89) xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx.

Způsoby xxxxxx xxxxxxxxxx

§257

Xxxxxxx x xxxxxxx výkon xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx uvedenými x xxxxx xxxxxx.

§258 >>

(1) Výkon xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx lze xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx, xxxxxxxxxx pohledávky, xxxxxxx xxxxxxxx věci, xxxxxxxx movitých xxxx x nemovitých xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zástavního xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxx rozhodnutí xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx zaplacení xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxx jej xxxxxxx xxxxxxxxxx, odebráním xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx věci, xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx.

(3) Výkon xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx pohledávku xxxxxxx prodejem xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x nemovitých xxxx, xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx zastavené peněžité xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxx xxxxx před xxxxxxxxx xxxxxx rozhodnutí

§259 >>

Xxxxxx-xx o xx xxxxxxxxx před xxxxxxx xxxxxx xx výkon xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx-xx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx, předvolá povinného x xxxxx xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, kterou xx xxxxxx xxxxxxxxxx.

§260 >>

(1) Xx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx přiznává xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, dotáže xx xxxx xxxx, komu xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxx x od koho xxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x které xxxxx, pobočky zahraniční xxxxx nebo spořitelního x xxxxxxxx xxxxxxxx 90), xxxxxxxxx elektronických xxxxx, xxxxxxx zahraniční xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz xxxxxx xxxxxxx, platební xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx rozsahu (xxxx xxx "peněžní xxxxx") xx xxx xxxx x xxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx 211).

(2) Dotázaný xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx od xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx-xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx (§53).

Xxxxxxxxxx x xxxxxxx

§260x

(1) Xxx má vykonatelným xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, může xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx výkon xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx předvolal xxxxxxxxx a xxxxxx xx x prohlášení x xxxxxxx.

(2) Není-li xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx-xx povinným xxxx, xxxxx územně xxxxxxxxxxx celek nebo xxxxxxxxx osoba, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx je xxxxx xxxxxxxxx (§260c).

§260b

(1) Xxxx návrhu xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx vyhoví jen xxxxx, připojí-li xxxxxxxxx x návrhu listiny xxxxxxxxxxx, xx jeho xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxx x pomocí xxxxx xxxxx §260 nebo xxxxx §513 xxxxxx x zvláštních řízeních xxxxxxxx uspokojena výkonem xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pohledávky x xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxx rozhodnutí, xxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxx vykonatelnosti, nebo xxxxx listinu xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx se xxxxx xxxxxx x xxxxx, xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx stupně.

(2) Návrhu xx prohlášení xxxxxxx xxxxx vyhovět,

a) xxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx řízení, x xxxx xx řeší xxxxxx nebo hrozící xxxxxx xxxxxxxxx 176) x xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx povinného,

b) xxxx-xx x povinného xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx správa xxxx správa xxx xxxxxx xxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x řešení xxxxx na xxxxxxxxx xxxx.

§260x

(1) Xxxx-xx xxxxxxx xxxx svéprávný, xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xx-xx xxxxxxxx obec xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xx-xx povinnou xxxxxxxxx xxxxx, soud xxxxxxxx xxxx, xxx je xxxxx xxxxxxxxxxx orgánem; xxxxxxxx-xx xxxxxxxxx statutárního xxxxxx xxxx osob xxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx více xxxx, xxxx xxxxxxxx xxxx předsedu; xxxx-xx xx dobře možné, xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx, xxxxx xx oprávněn xx právnickou xxxxx xxxxxx. U xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx likvidátora.

(4) Xxx, xxx xxx x prohlášení x xxxxxxx xxxxxxxxx, je xxxxxxx xx dostavit x xxxxx osobně.

§260x

(1) Xxxxxxxxxx k xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x poučení x xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx v xxx xxxxx uvedeny xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx. 91) Xxxxxxxx-xx xx xxxx xx účelné, xxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx celek xxxx právnickou xxxxx (xxxx jen "předvolaný"), xxx předložil xxxxxx xxxxxxx povinného obsahující xxxxx xxxxxxx x §260e xxxx. 2, xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx tento majetek.

(2) Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx. Předvolání xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx dnů přede xxxx xxxxxx výslechu.

(3) Xxxxxxxx se ten, xxx xxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxx x xxxxx xxxxxxxxx; x xxx xxxx xxx předvolaný xxxxxx.

§260x

(1) Před xxxxxxxxx xxxxxxxx soud xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx o majetku xxxxxxxxx, a xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx nesplnění této xxxxxxxxxx a x xxxxxxxxxx odepření xxxxxxxxxx. 91)

(2) V xxxxxxxxxx x xxxxxxx je xxxxxxxxxx povinen xxxxx

x) xxxxxx xxxx nebo xxxxxx xxxxxx postižitelného xxxxxxxx ze mzdy x výši tohoto xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx, x xxxxx xx xxxx, xxxx xxxxxxxxxx x čísla xxxx xxxx jiné xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx 211),

c) xxxxxxxx, x nichž xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxx, xxxx nimž má xxxx xxxxxxxxx práva, xxxxxx xxxxx x xxxxxxx (§320),

x) movité xxxx (xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx) xxxxxxxxx x xxx, xxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxx; xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx uvedených x §334 x x xxxxxxx xxxxxxxx x zaknihovaných cenných xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx věci (xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx) xxxxxxxxx,

x) závod xxxxxxxxx x xxxx xxxxx x xxx xx xxxxxxx.

(3) O xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx sepíše xxxxxxxx; xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx protokolu, xxxxxxxx xxxxxxxxxx prohlásí, xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx, nebo xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx 1) x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxx, xx x xxxxxxxxxx xxxxx xxx úplné x xxxxxxxx údaje x xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxx xxxxx tohoto xxxxxxxxxx xxxx učinit xxx xxxxxx.

§260x

(1) X xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx vyrozumí xxxxxxxxxxx; xxxxxxxxx může xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxx, xxx xx vůči xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xx x xxxx xxxxxx a xxxxx.

§260x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 30/2000 Xx. x účinností xx 1.1.2001

§260x

(1) Xxxx xxxxxx xx prohlášení o xxxxxxx, xxxxxxxx povinný xxxxx před xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx oprávněného xxxxxx (xxxxxxxxx), xxxx jestliže xxxxxxxxx vzal ještě xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx návrh xxxx.

(2) Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx, že xxxxxx xx tom, xxx předvolaný xxxxxx xxxxx majetek xxxxxxxxx, xxxx ve výslechu xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx; x xxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx, který xxxxxxxxxx xxxxx xx prohlášení xxxxxxxxxxx.

(3) Učinil-li xxxxxxx xxxxxxxxxx o svém xxxxxxx x xxxx 6 xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx (§260a xxxx. 1), soud xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx jen xxxxx, jestliže xxxxx xxxxxx, xx xx xxxxxxxxx poměry povinného xxxxxxx; xx xxxxxxx, xxxxxxxx xxx výslech xxxxxxxxxxxx skončen xxxxx xxxxxxxx 2.

§260x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 30/2000 Sb. x xxxxxxxxx od 1.1.2001

§260h

Právní jednání xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx, xxxxx učinil xxxx, xx bylo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx o xxxxxxx (§260d), xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Nařízení výkonu xxxxxxxxxx

§261 >>

(1) Xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx. X návrhu na xxxxx rozhodnutí uvede xxxxxxxxx xxxxx číslo xxxxxxxxx, xx-xx xx xxxxx. X návrhu xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zaplacení xxxxxxxx xxxxxx uvede xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx-xx oprávněný xxxxx xxxxxxxxxx srážkami xx xxxx, xxxxxx x xxxxxx xxxx, xxxx komu xx xxxxxxx xxxxx xx xxxx (plátce xxxx). Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxx výkon xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x účtu x xxxxxxxxx xxxxxx, označí x xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx účtu xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx 211), z xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx odepsána, x xxxxx účtu oprávněného xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxx peněžního xxxxxx, uvede xxxx xxxxxx, x xxxxx x nich xx xxx pohledávka xxxxxxxx. Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxx xxxxx, xxxx xxxxx xx xxxxxxx pohledávku (dlužník xxxxxxxxx), x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.

(2) X xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx je xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxx xxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx opatří xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx x xxxx rozhodoval xxxx soud xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx rozhodnutí xxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx se xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x soudu, xxxxx x věci xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx.

(3) Podá-li xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx u xxxxx, xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx jako xxxx xxxxxxx stupně, xxxxxxx xxxxx soud xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx návrhu, x xxxx-xx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx rozhodnutí, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

(4) Rozhodnutí Xxxx, Xxxxxx nebo Soudního xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (xxxx xxx "rozhodnutí xxxxxx Evropských xxxxxxxxxxxx") xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx předpisy Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx 147) xxxxxxxx x jeho xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, který xxxx xxxxx xxxxxxxxx.

§261x

(1) Xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxx, xxxxxxxx-xx rozhodnutí xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, vymezení xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx, x jejichž xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx navržen, a xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Neobsahuje-li xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx ke splnění xxxxxxxxxx, xx se xx to, xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx třeba xxxxxx xx tří xxx x, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xx-xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx více xxxxxxxxx x xxx-xx x dělitelné plnění, xxxxx, xx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx splnit xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx.

(4) Ustanovení odstavců 1 xx 3 xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Výkon xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx tehdy, xxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx osoby, xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

§262 >>

(1) Jestliže xx to, xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx xxxx na xxxxxxx xxxxxxxx povinnosti xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, lze xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx-xx xxxxxxxxx, xx xx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxx xxxx vzájemnou povinnost xxxx xxxxxxxxx již xxxxxx, xxxxxxxxx je xxxxxxxxx xx xxxxxx, xxxx xx nastal xxxxxxxx čas.

(2) X xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 je xxxxx k xxxxxxxxx x vykonatelnosti rozhodnutí xxxxxxxx listinu vydanou xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx notářem 89), x níž xx xxxxxx, xx xx xxxxxxx podmínka, xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx povinnost, xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx splnit, xxxx xx nastal xxxxxxxx xxx.

§262a

(1) Před nařízením xxxxxx rozhodnutí na xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx zjistí xxxx, xxx xx x Xxxxxxx listin x manželském xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx režimu nebo xxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, jeho obnovení xxxx zúžení xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx o změně xxxxxxxxxx režimu xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Soud xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x obsahu xxxxxxx podle odstavce 1, xxx-xx o xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx vzniklého xx xxxxx zápisu xx Xxxxxxx listin x xxxxxxxxxx majetkovém režimu xxxx jde-li o xxxxxxxx xxxxx ze xxxxxxx vzniklého xxxx xxxxx xxxxxxx xx Xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx režimu x xxxxxxxx-xx s xxx xxxxxxx oprávněný. Xxxxx-xx zjistit x xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, že xxxxxxx xxxxxx po xxxxxx xxxxxxx xx Xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xx xx xx, xx xxxxxxx xxxxxx xxxx zápisem xxxxxxx xx Seznamu xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) X xxxxxxxxx xxxxxxxxx lze xxxxx xxxxxxxxxx nařídit x xx xxxxxxx, který xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxx, že xxx xxxxxxx režim xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxx-xx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxx patří xx xxxxxxxxxx jmění xxxxxxx, nebo xxxxx xxxxxxxxx, pro xxxxx xxx xxxxxxx výkon xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx jmění xxxxxxx, xxx vést xxxxx rozhodnutí xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx povinného x xxxxxxxxx xxxxxx.

§262b

(1) Xx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxx postižen xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxx-xx xx výkonem rozhodnutí xxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx domáhat x této xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx rozhodnutí. X xxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxxxx přikázáním xxxxxxxxxx x účtu xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, nejsou-li na xxx xxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx by xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx manželů. Xxxx-xx xxxxxxxx xxxx, xx se za xx, že xxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx do společného xxxxx manželů.

§262b vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 139/2015 Sb. x xxxxxxxxx od 1.7.2015

§262x

(1) Xx-xx být xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx pohledávka xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx, xxx xxx nezletilým, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx rozhodnutí xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx povinný xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, x xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx vztahujícím se xxxxxxx x majetku xxxxxxxx před xxxxxxx xxxx svéprávnosti; xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx při xxxxxxxxxxx provozování obchodního xxxxxx nebo xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx x odstavcem 1 xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx výkonem xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. O xxx musí být xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

§262x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 192/2021 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.7.2021

§263 >>

(1) Výkon xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxx oprávněný xxxxxx x xxxx xxxxx rozhodnutí stačí x jeho uspokojení.

(2) Xxxxxxx-xx xxxxxxxxx k xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx způsoby xxxxxxx, xxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx pouze některý x xxxx, nařídí xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xx vykonáváno xxxxxxxxxx, xx kterém xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx výkon xxxxxxxxxx xxxxxxxx ze xxxx xxxxxxx k xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxxx nařídit xxxxx způsobem xxxxxx xxxxxxxxxx v rozsahu xxxxxx těchto xxxxxx, x xxx-xx x xxxxx xx dobu xxxxxxxxx, xxx v xxxxxxx xx pětinásobku xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx vyplácí, xxxxxxx xx stanou xxxxxxxxx.

§264 >>

(1) Xxxxxxx-xx xxxxxxxxx výkon xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx nevhodný, zejména xxxxxxxx x nepoměru xxxx xxxxxxxxxx oprávněného x xxxx xxxx, x níž xx xxx xxxxxxxxxx této xxxxxxxxxx dosaženo, může xxxx xxxxxxx, x xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx rozhodnutí xxxxx xxxxxxx způsobem.

(2) Xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxx x xxxxxx xxxxxx, xx by xxxxxxx, xxxxxxx xx xx xxxxxxx, xxxxxxxxxx ani xx krytí xxxxxxx xxxxxx rozhodnutí.

Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx

§265 >>

(1) Xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxx soud x xxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxxxx na majetek xxxxxxxxx, xx který xx vztahuje rozhodnutí x zajištění xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx činného x trestním řízení.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx rozhodnutí xxxx činit xxxxxxxxxxx xxxxx (xxxxxxxxxxx), xxxxxxx-xx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx-xx ho xxx xxxxxxxx xxxxxx; xxx xxx xxxxxxxx xx řídí xxxxxx xxxxxxxx senátu. Xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx rozhodnutí bez xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx, když x xxx souhlasí xxxxxxxxx xxxxx xxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xx xxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Xx-xx xxxxx, xxx xxxxxxxxxxx x souvislosti s xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx žalobu xxxx xxxx návrh xx zahájení řízení x soudu nebo xxxxxx orgánu, učiní xxx xxxxxx xxxxx.

§265x

(1) Výtěžek xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, pro xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx nařízen, xx xxxxxxx nejprve na xxxxxxx xxxxx xx xxxxx rozhodnutí, xxx xx xxxxxxx, xxx xx úroky, pak xx xxxxx z xxxxxxxx, a nakonec xx náklady xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxx rozhodnutí xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

§265x vložen právním xxxxxxxxx x. 286/2021 Xx. x účinností xx 1.1.2022

§266 >>

(1) Xx xxxxx může soud xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxx bez své xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxx něho xxxx pro xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx zvláště xxxxxxxxxx následky x xxxxxxxxx by nebyl xxxxxxxx výkonu xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx, že xxxxxx xxxxxxx v §304 xxxx. 1 x 3, §313 xxxx. 1 x 3 x x §320d xxxx. 1 xxxx. x) po xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xx potřebné x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xx tím xxxxx xxxxx poškozen.

(2) X xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx výkonu xxxxxxxxxx, xxx-xx očekávat, že xxxxx rozhodnutí xxxx xxxxxxxx (§268).

§267 >>

Xxxxx x xxxxxxx, které nepřipouští xxxxx xxxxxxxxxx, lze xxxxxxxx vůči xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx x výkonu xxxxxxxxxx x řízení xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

XXXXXXX 1)

§267x

(1) Xxxxxxx podle xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx popření xxxxxxxx, xxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx některé z xxxxxxxxxx přihlášených k xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx, xxx xxx nařízen xxxxx rozhodnutí xxxxxxxx xx mzdy, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxx xxxxx prodejem xxxxxxxx věcí, správou xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx-xx x věc patřící xx pravomoci xxxxx (§7 xxxx. 1), xxxxxxxx x pravosti xxxx výši xxxxxxxxxx xxxxxxxxx správní xxxx xxxx orgán.

(2) Rozhodnutí x návrhu podle xxxxxxxx 1 je xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx, proti jiným xxxxxxxxx xxxxxxxxx, kteří xx xxxxxxx řízení x xxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxx povinnému.

§267x

(1) Xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, zahraniční xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx platebních xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx platebních xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx elektronických xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx elektronických xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx malého xxxxxxx xxxx zahraničního vydavatele xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx nepodléhají xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx uživatelé xxxxxxxxxx xxxxxx těmto xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx peněžní xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx přijetí xxxx vydány elektronické xxxxxx, ani xxxxxx, xxx xxxx osoby xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 212).

(2) Xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxxx majetek xx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xx xxxxxxx, xxx-xx x xxxxx xxxxxxxxxx, jímž xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx uložena xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxx xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxx svěřenskému xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx rozhodnutí nepodléhá xxxxxxx, který xx xxxxxxxx krycího xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx se xxxx xxxxxxxx krycího portfolia xxxx xxxxxxx návrhu xx xxxxx xxxxxxxxxx. Xx neplatí, xxx-xx x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x jejichž xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx

§268

(1) Xxxxx xxxxxxxxxx bude xxxxxxxx, xxxxxxxx

x) xxx xxxxxxx, ačkoli xx xxxxxxxxxx dosud xxxxxxx xxxxxxxxxxxx;

x) rozhodnutí, xxxxx xx podkladem výkonu, xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx nebo xx xxxxx xxxxxxxxx;

x) xxxxxxxxx výkonu xxxxxxxxxx xxxxxx xxx, xxx xxxxxx xxxx nařízení;

d) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx x xxxx xxxxx §321 x 322 xxxxxxxxx nebo xxxxxxx, xx xxxxxxx nelze xxxxxxxxx pohledávku xxxxxxxxx;

x) xxxxxx výkonu xxxxxxxxxx xxxxxxx, že xxxxxxx, xxxxxxx jím xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx ani xx xxxxx xxxx xxxxxxx;

x) bylo pravomocně xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx postihuje xxxxxxx, x němuž xx xxxxx právo xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx rozhodnutí (§267);

g) xx xxxxxx rozhodnutí xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx; bylo-li xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx rozhodnutí xxxxxxxx x xxxxx, jestliže xxxxx zaniklo xxxx xxxxxxx xxxxxx rozsudku;

h) xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xx jiný důvod, xxx který xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx stanovenou xxxxxxxxxx xxxxxxxx 46) x xxxxxx tuto xxxxxx příslušnému orgánu, x xx x xxxxxxx, x jakém xxx povinen tuto xxxxxx xxxxxxx.

(3) Výkon xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx zastaven také xxxxx, jestliže xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(4) Týká-li xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxx-xx xxxxx rozhodnutí xxxxxxx x xxxxxxx širším, xxx jaký xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx výkon rozhodnutí xxxxxxxx částečně.

§269 >>

(1) Xxxxxxxx xxxxx rozhodnutí xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxx i bez xxxxxx.

(2) X xxxxxxxxx xxxxxxxxx x §268 xxxx. 1 xxxx. x) x x) xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxx xxxxx zastavení xxxxxx xxxxxxxxxx nelze xxxxxxxxxx, že xx xxxxxxx okolnosti rozhodné xxx xxxx x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx (§163).

Xxxxxxx xxxxxx rozhodnutí

§270 >>

(1) Xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx x jejich xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xx xxxx náklady.

(2) Xxxxxxxxx xx xxxxx xx náhradu xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx výkonu xxxxxxxxxx. Plátce xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx mu xxxxxxx xx xxxxxxxxxx měsíc, x němž xxxxxxx xxxxxx xx mzdy xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx-xx xxxxxx mzdy zároveň xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx, náleží xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx. Xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, jež xxxxxx xxxxxxxx podle §289 xxxx. 2, §291 xxxx. 3 xxxx §293 odst. 1 xx xxxxxxx xxxxxx xxxx jejím xxxxxxxxxx xxxx zasláním, zaniká.

(3) Xxxxxxx provedení xxxxxx xxxxxxxxxx platí xxxx. Xxxx xx xx xxxxxx výkonu rozhodnutí x xxxxxxx nezletilých xxxx proti xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx mediátora za xxxxx xxxxxxx, kterou xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx osvobození xx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx x ustanovení §147 xx 150.

§271 >>

Xxxxx-xx k xxxxxxxxx nařízeného xxxxxx xxxxxxxxxx, rozhodne xxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx toho, x xxxxxx xxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxx xxxxxx dosud xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, aby xxxxxx, xx mu povinný xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx zaplatil.

§272

§272 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§273

§273 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§273x

§273x zrušen právním xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§273x

§273x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

Xxxxxxx ustanovení o xxxxxx rozhodnutí

§274

(1) Ustanovení §251271 xx použije x xxxxxxxx §261a xxxx. 2 a 3 x na xxxxx

x) xxxxxxxxxxxxx rozhodnutí xxxxx x jiných orgánů xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx;

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx správním xxxxxxxxxx;

x) xxxxxxxxxxxxx rozhodnutí xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx jimi xxxxxxxxxxx;

x) xxxxxxxxxxxxx rozhodnutí xxxxxxxx xxxxxxxxx x dohod xxxx xxxxxxxxxxx;

x) xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x vykonatelnosti xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx zákona; 150)

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx veřejné xxxx;

x) xxxxxxxxxx orgánů Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx; 147)

h) xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxx, jejichž xxxxxx xxxxx připouští zákon;

s xxxxxxxx xxxxxx, který xx vykonává xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx §337 xx 337h xx xxxxxxx i xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x výtěžku x xxxxxx exekuce 210) xxxxxxxxxxx xx základě xxxxxx xxxxxxx xxxx.

§275 >>

(1) Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, popřípadě jiný xxxxxxxx xxxxx ten xxxxx, xxxxx je xxxxx, x smírů x xxxxx pak xxx xxxxx, který xx xxxxxxxx.

(2) Xxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx nařízením xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx potvrzení o xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx výkon rozhodnutí.

(3) Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx soud v xxxxxxxxx xxxxxxxxx x §274 xxxxxxxxx si xxxxxx vyjádření xxxxxx, xxxxx xxxxx rozhodnutí, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx, o xxxxxxx xxxxx xxx.

Hlava XX.

Xxxxxx ze xxxx

Xxxxxx xxxxxx

§276 >>

Srážky xx mzdy lze xxxxxxxx jen do xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx.

§277 >>

(1) Xxxxxx xx provádějí x xxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxx tak, xx xx od xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxx x xxxxxx fyzických osob xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, příspěvek xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx zdravotní xxxxxxxxx (xxxx xxx "srážené xxxxxx"). Xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx podle xxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx, xx xxxxx xx čistá xxxx xxxxxxxx.

(2) Xx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx i čisté xxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxx, kterou xxxxxxxxxxx xxxxxxxx u xxxx, x xxxx je x xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxxxxx xx však xx ní částky xxxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, x xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx cestách.

§278 >>

Xxxxxxxxx nesmí xxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxx jejího xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx (xxxx jen "nezabavitelná xxxxxx").

§279 >>

(1) X xxxxx mzdy, xxxxx xxxxx po xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx na xxxxxx dělitelnou třemi x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx oprávněného xxx xxxxx xxxxxxx. Pro xxxxxxxxxx pohledávky uvedené x xxxxxxxx 2 xx xxxxxxx dvě xxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx nejprve x xxxxx xxxxxxx x xxxxxx, nestačí-li xxxx třetina x xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xx spolu x xxxxxxxxx pohledávkami x xxxxx třetiny. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx mzdy xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx.

(2) Přednostními xxxxxxxxxxxx xxxx

x) pohledávky xxxxxxxxx;

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx;

x) xxxxxxxxxx náhrady újmy xxxxxxxxx úmyslnými xxxxxxxxx xxxx;

x) xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx nemocenského xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx pojistného xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx náhrady xxxxxxxxx xx xxxxxxx v xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) pohledávky xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx zákona x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx platu xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx 14 xxxxxxxxxxxx xxx a od 1. ledna 2011 xx 31. xxxxxxxx 2013 v xxxxxx xxxxxxx 21 kalendářních xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx karantény,

k) xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxx České xxxxxxxxx xxxxxxx nařízením xxxxxx, xxx xxxxxx xx srazí xxxxxx xxxxx mzdy xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxx xxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx mzdy xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx v xxxxxxx, který xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx x první třetině.

§280 >>

(1) Xxxx-xx xxxxxx xx mzdy xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx čisté xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxx ohledu na xx, xxx jde x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx-xx xxxxx §279 odst. 1 xx srážkám z xxxxx třetiny xxxxxx xxxxx xxxx, uspokojí xx x xx xxx zřetele xx xxxxxx xxxxxxx pohledávky xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx pak xxxxx xxxxxx (odstavec 3) xxxxxxx přednostní xxxxxxxxxx. Nepostačí-li xxxxxx xxxxxxx z druhé xxxxxxx k uspokojení xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx se xxxxxxx xxxxx výživné všech xxxxxxxxxxx x pak xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx, x xx podle xxxxxx xxxxxxx výživného. Xxxxxxxxx-xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx všech xxxxxxxxxx xx náhradní xxxxxxx, xxxxxxxx xx tyto xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx-xx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx z xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx výživné xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx z xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx výživného xxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxxxxxx se xxxx xxxx, kdy xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx-xx xx xxxxxxxx xxxxx dne xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxx pohledávky xxxxxx xxxxxx; xxxxxxx-xx xxxxxx xx ně xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx se xxxxxxx.

§281 >>

Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxxx, x xx i xxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxx.

Nařízení a provádění xxxxxx

§282 >>

(1) X xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx, xxx xx xxx, xxx xx xxxx nařízení xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x nevyplácel xxxxxxx xxxxxx povinnému.

(2) Xxxx xxxxxx nařízení xxxxxx rozhodnutí xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x plátci xxxx. Xxxxxxxxx x xxxxxx mzdy je xxxxxx xx vlastních xxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxx xxxx, xxx xx xxxxxx mzdy xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx usnesení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx (§294 xxxx. 3), xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx výši xxxxxx.

§283 >>

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx rozhodnutí xxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxx x tom xxxxxx xxxx, xxxxx xx pak xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx částky xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx.

§284 >>

(1) Xxxxxx xxxx xxxxxxxx provádět xxxxxx, jakmile xx xxxxxxxxxx oprávněného xxxxxxxxxx (§276).

(2) Xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, ve xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx právo xx xxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx i xx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx v budoucnu. Xxxxx platí, bylo-li x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx zaplatit xxxxxxxxx xxxxxx ve xxxxxxxxx.

(3) Xxxxx-xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx §163, xxxxx záleží xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xx všechny xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx; xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx jako zbytek xxxxxxxxxx.

§285 >>

(1) Vyplácí-li xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx (xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx), xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxx. Výplatu xxxxxx oprávněnému xxxxxxx xxxx xxxx xx xx xxxxxxxx příslušného xxxxxx.

(2) Je-li xxxxxxxx xxxxxx rozhodnutí xxxxxxxx xxxxxx mzdy xx xx tom, kdy xxx byla xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx se xxxxxxxx xxx, jakoby xxxxxxx xxx xx xxxx xxxxx xxxxx xxx xx xxxx, xxxxx mu xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

§286 >>

Dochází-li k xxxxxxx xxxxxx mzdy xx xxxxxxx měsíců xxxxxxxx, je xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx.

§287 >>

(1) Xxxxxxx-xx xx oprávněný x xxxxxxxx, xx xx xxxxxxx s nižšími xxxxxxxx, xxx xxxxxxx §277 xx 280, x oznámí-li xx xxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx mzdy, xxx srážel xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx částku, xx xxxxxx xx oprávněný xxxxxxx, xxxxxxxxxx-xx tato xxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx přípustnou xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx. Přesáhne-li xx, xxxxxxx xxxxxx xxxx x příslušném xxxxxxxxx období xxxxxx xxx x rozsahu xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx §277 xx 280.

(2) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx oznámit xxxxx, že xxxx xxxxxxx x prováděním xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 odvolává. Xxxx x xxx xxxxxxxx povinného a xxxxxx xxxx.

(3) Výzva xxxxx x provádění xxxxxxx srážek xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxx xx plátci mzdy xxxxxxxx další nařízení xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx mzdy povinného xxxx xxxxxxxxxx soudu, xx xxxxxxxxx odvolal xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx nižších srážek. Xx xxxxxx dne xxxxxxx plátce xxxx xxxxxx xxxxx dřívějšího xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx.

§288 >>

Xxxxxx-xx o xx plátce xxxx, xxxxxxxxx nebo povinný, xxxx xxxx, jaká xxxxxx xx xxx x příslušném výplatním xxxxxx ze mzdy xxxxxxxxx xxxxxxx, x xx-xx xxxx oprávněných, xxxxx x xx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxx.

Xxxxxx a zastavení xxxxxx xxxxxxxxxx

§289 >>

(1) Xxxxxx-xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx podle §266 xxxx. 1, xxxxxxxxx plátce mzdy xx xxxx povinného xxxxxx xxx xxx, xxx xx bylo xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx doručen xxxxxx xxxxx, xxx xx ve xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx-xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §266 odst. 2, provádí xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx-xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xx xxxxxxxxx xxxxxx, které xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx mzdy odečte xxxx xxxxxx vyplacením xxxxxxxx stanovenou xxxxxxx xxxxxxx.

§290 >>

(1) Xxxxx-xx x řízení xxxxxx, xx xxxxxxx po xxxx 2 xxx xxxxxxxx xxxx, soud xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx, xxxxx-xx x xxxxxx xxxxxx, xx povinný xxxxxxxxx xx xxxx 3 xxx mzdu xxxxxxx x takové xxxx, xxx x ní xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx. Návrh na xxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxx.

(2) Xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx soud xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx rozhodnutí xxxxxxxx xx xxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx jen xxx xxxxx výživné x xxx xxxxxxxxxxxx, xx povinný xxxxxxxx xx xxxxx chování x poměru x xxxxx xxxx výživné xxxxx xxxx dobrovolně.

Xxxxxxx provedených xxxxxx

§291 >>

(1) Xxxxxxxx částku xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx oprávněnému. Má-li xxxx být z xxxxxxxxxxx xxxxxx uspokojeno xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxx zaslat xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxx oprávněné x xxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxx je xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx soudu, xxxxxxxx xx to na xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxxx částku xx xxxxxx xxxx povinen xxxxxxxxxxx vyplatit, i xxxx xxx xx xxxx xxxx peněžitou xxxxxxxxxx, kterou xx xx jinak mohl xxxxxxxx.

(3) Plátce mzdy xxxx, xx xxx xxxxxxxxx x xxx, xx xxxxxxxx x xxxxxxxx výkonu xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx moci, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx nákladů ze xxxxxxxxx částek, které xxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1.

§292 >>

Xxxxxxxx xxxxxx xxxx neprovede xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x včas, xxxxxxx-xx xx x xxxxxx než xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo nevyplatí-li xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxx, xxx xx bylo xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx výkonu xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx kdy dospěly xxxxx měsíční xxxxxx xxxx, může xxxxxxxxx xxxxxxxx proti plátci xxxx x xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx měly xxx ze xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxx xxxxxx xxxx

§293 >>

(1) Xxxxx-xx se xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx srážkami xx mzdy i xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx. Xxxx xxxxxx xxxx poté, xx xx bylo doručeno xxxxxxxxxx podle §294 xxxx. 3, odečítá xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx sražených xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx zasláním.

(2) Xx xxxxx plátce xxxx xx xxxxxxxx x vyplácení xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx okresní správou xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxx plátce xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx výkon xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx, ustanovení §294 xx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx §295 xx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx novému plátci xxxx xxx dnem, xxx xx xx xxxxxxxxx xxxx od xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx, xx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx a xxx xxxx pohledávky; xxxxxxx-xx se o xxxxxx okolnostech xxxx xxxxxx mzdy již xxxxx, xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx, xxx xx je xxxxxxxx usnesení podle §294 xxxx. 3. Xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §280 odst. 3, xxxxxxx xx zachováno x u nového xxxxxx xxxx.

(4) Dochází-li xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx nezabavitelnou xxxxxx v xxxx xxxx, xxxxxxxx v xxxxx xxxx, xxxxxxxxxx-xx xxxx xxxx nezabavitelné xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxx.

(5) Pokud mzda x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 2 započte xx xxxx (xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx) xxxxxxxxx x kalendářním xxxxxx xxxxxx ve xxxx xxxxxxx xxxx xxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx měsíci, x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx tyto xxxxxxxxxxx xxxxxx plátci xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx kalendářního xxxxxx, xx kterém xxxxxxx xx změně plátce xxxx.

§294 >>

(1) Ten, xxx přijímá xxxxxxxxxxx xx xxxxx, xx xxxxxxx vyžádat si xx něho xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx, x xxxx xxxxxxxxx pracoval, x xxx, zda xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx srážkami x xxxx xxxx, kterým xxxxxx x v xx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx je povinen xxxxx zaměstnavatel vydat xxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx; xx xxxxxxx platí xxx xxxxxx jiných xxxxxx (§299), z xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx pohledávka xxxx xxxxxxxxxx.

(2) Zjistí-li ten, x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx, xx byl xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx z xxxx xxxx, xxxxxx xx xxx odkladu xxxxx, xxxxx výkon xxxxxxx.

(3) Xxxx xxxx, x xxxx xxxxxxx nastoupil xxxx xx xxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, ve xxxxxx ho xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx, seznámí xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx x výší dosud xxxxxxxxxxx srážek, xxxxx, xxx vysoká xx xxxxxxxxxx, xxx kterou xxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, a xxxx xx její xxxxxx; vyzve ho, xxx xxx xxx, xxx mu xxxx xxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxxxx doručeno, ve xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xx xx xxxxxxx jeho povinnosti xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx mzdy.

§295 >>

(1) Přestal-li xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx mzdy, xxxx to oznámit xx jednoho xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx mzdy. Xx xxxxxxx xxxxx musí xxxxxxx soudu xxxxxx xxxxxxx, že xxxxxxxxx xxxxx u xxxxxx xxxxxx mzdy.

(2) Plátce xxxx musí oznámit xxxxx xx xxxxxxx xxxxx, že x xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Zároveň xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx srážek, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx provedl x xxxxxxxx oprávněným, x xxxxxx soudu, xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx výkon rozhodnutí xxxxxxxx xx mzdy x xxxx xxxxxx xxxx xxxx pohledávky.

§296 >>

(1) Xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxx mzdy xxxxxxxxx xxxxxxxx x §294 xxxx. 1 x 2 xxxx x §295 odst. 2, xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxx mzdy xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xx xxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxxx xxxx uvedené xxxxxxxxxx splnil.

(2) Za xxxxxxxxx povinností xxxxxxxxx x §294 x 295 může soud xxxxxx povinnému x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx (§53).

Xxxxxxx xxxxxx xxxx

§297 >>

(1) Pobírá-li xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx všechny xxxx xxxx.

(2) Srážky xx mzdy xx xxxxx plátce xxxx xxxxxxx xxxxxxxx ode xxx, xxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx rozhodnutí.

(3) Xxxxxxxxx-xx xxxxxxx xx práce, xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx dosavadního plátce xxxx, xxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxx §293, 294 x 296.

§298 >>

(1) Nařizuje-li xxxx provádění xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxx xxx jednotlivě, xxxxx xxxx nezabavitelné částky xxxxxx srážet. Kdyby xxxxxx povinného xxxxxxxxxxx x některého xxxxxx xxxx ani uvedené xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx. Soud xxx xxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx. Xxxx xxxx též určit, xxxxxxx xxxx-xx prováděny xxxxxx již xxx xxx xxxxx výživné, xxx je xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx mzdy x xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx srážek xxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(2) Provádí-li srážky xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx, zašlou xxxxxx xxxx soudu. Soud xxxxxxx, zda xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx nepřevyšuje xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Nepřevyšuje-li xx, xxxxxxx celou xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx-xx xx, vyplatí xxxx xx xxxxxxx xxxxxx oprávněnému xxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

Srážky x xxxxxx xxxxxx

§299 >>

(1) Xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxx x xx výkon xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxx x xxxxxx x pracovní xxxxxxxx nebo xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxx xxxxx zastupitelstva xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxxx a x xxxxx xxxxxx sociální xxxxxxx x pěstounské xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Srážky xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx nahrazují xxxxxx xx práci xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx, xxxxx xxxx

x) xxxxxxx mzdy xxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx 173),

c) xxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxx 173),

x) důchody,

e) xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx, xxxxxxxxx obdobná xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx výkonu veřejné xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx") 220),

h) peněžitá xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x souvislosti xx xxxxxxxxxxx,

x) náhrada xx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxx xx ztrátu xx xxxxxxx po xxxxxxxx xxxxxxx pracovní xxxxxxxxxxxx,

x) dávky xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx o xxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) výsluhový xxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxx xxxx příslušníků bezpečnostních xxxxx,

x) xxxxxx nároky xxxxx zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxxx zaměstnanců xxx xxxxxxxx neschopnosti zaměstnavatele 221).

(2) Jde-li o xxxxx xxxxxxxxxx srážkami x důchodu fyzické xxxxx, která z xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx za xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx poskytované x xxxxxxxx formě, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx potřebná xx xxxxxx nákladů xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx povinnému xxxxxxxx x příjmu fyzické xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx 222).

(3) Xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx občanským xxxxxxxxx, xxxxx být xxxxxxxxx sražena z xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx smlouvy xxxxxx, xxxxxx povinný xxxxxxxx xx svým poměrům xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx potřebuje. Xxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxx x nařízení xxxxxx xxxxxxxxxx; k jejímu xxxxxx soud xxxxxx xxxxxxx.

(4) X odstupného xx srážky vypočítávají xxxxxx z každého xxxxxxx xxxxxxxxxx výdělku, xxxxxxxxx platu, xxxxxxxxxx xxxxxx, služebního platu xxxx xxxxxx, ze xxxxxxx xxxx odvozena xxxx nebo minimální xxxx odstupného xxxxxxxxx xxxxxx právními předpisy 220). Xxxxxxxx-xx povinný xx xxxxx xxxx xxxxxxx-xx povinnému xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 až 3 x xxxx, xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx násobků xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxx odvozena xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisy (xxxx xxx "xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx"), xxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, měsíčního xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx xx xxxx poskytování xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx, na který xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x výkonu rozhodnutí xxxxxxxx xx xxxx.

§300 >>

§300 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 264/2006 Sb.

§301 >>

(1) Xxxxx xx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx mzdy xxxxxx x plátci xxxx, vztahují se xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx xx povinný xxxxx na xxxxxxx x příjmů xxxxxxxxx x §299.

(2) Xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx, vůči xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx péče, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxx xxxxx §299 xxxx. 1 xxxx. x) xx x) a x) xx l), xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx příjmů.

§302 >>

(1) Má-li xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxx i xxxxx xx xxxx xxxxxx, xxxxxxx v §299, postupuje se xxx, xxxxxx xxx x xxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxxx povinný xx xxxxxxxx výkonu rozhodnutí xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxx vedle xx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x 299, xxxxxxxx xx nařízení výkonu xxxxxxxxxx i xx xxxxx xxxxxx.

Xxxxx III.

Přikázání xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx

§303

(1) Xxxxx xxxxxxxxxx přikázáním xxxxxxxxxx x xxxx x xxxxxxxxx ústavu xxx nařídit xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx měně u xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx, nestanoví-li xxxxx xxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx pohledávky x xxxx u peněžního xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx, které podle xxxxxxxx zůstavitele má xxxxxx xx svěřenského xxxxxxxx jako xxxxxxxxxx xxxxxx (dále xxx "xxxxxxxxxxx xxxxx"). To xxxxxxx, má-li povinný xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx nebo xxx-xx x výkon xxxxxxxxxx, xxxxxx jsou xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx dluhy xxxx xxxxx související x xxxxxx správou xxxx nabytých jako xxxxxxxxxxx xxxxx.

§304

(1) X xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx z účtu xxxx přikáže xxxxxxxxx xxxxxx, aby od xxxxxxxx, xxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxx xxxxxxxxx xx xx výše xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx prostředky, xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx x xxx xxxxx x xxxx nenakládal. Xxxxxx-xx soud xxxxx xxxxxxxxxx xx více xxxx xxxxxxxxx, xxxxx x usnesení xxxx xxxxxx, x jakém x xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx odepsána. X xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxx xx 15 dnů xx xxxxxxxx usnesení xxxxxxx, zda pohledávku x xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx jmění, x xxxxx jde x takovou xxxxxxxxxx, xxx xx xxxxx x xx volně xxxxxxxx a xxx xxxx výkonem xxxxxxxxxx xxxxxxxx zůstavitelovy dluhy xxxx dluhy xxxxxxxxxxx x xxxxxx správou xxxx nabytých jako xxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxx tyto skutečnosti xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx státními xxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx-xx xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx x xxxx nabyl xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxxxxx uvedené xx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx-xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxx xxxxx rozhodnutí xxxxxxx.

(2) Xxxx doručí usnesení x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x peněžnímu ústavu. Xxxxxxxxx xxxxxx je xxxxxx xx vlastních xxxxx. Povinnému xxxxx xxx usnesení xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxx je xxxxxxxxx ústavu xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx rozhodnutí, právo xxxxxx peněžní prostředky x účtu, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxx nebo s xxxx jinak xxxxxxxx, x to xx xxxx xxxxxxxx pohledávky x xxxxxx příslušenství; xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxx xx plnění xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxx oprávněného xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xx xxxxxxx v xxxxxxxx x nařízení výkonu xxxxxxxxxx.

§304x

(1) Xxxxxx uvedené x §304 xxxx. 1 x 3 xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxx prostředky, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx mezd (xxxxx), xxxxxx mezd (xxxxx) x xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx za xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx výplatním xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx, kdy xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x nařízení xxxxxx rozhodnutí; xxxx (xxxxx), xxxxxxx xxxx (xxxxx) x xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx, xxxxxxx x dalších xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx z xxxx xxxxx xx zániku xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxx ústav vyplatí xxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxx xxxxx účel platby, xxxxxxxx částku a xxxxx zaměstnanců x xxxxxxxx xxxx xxxx (xxxxx), xxxxxxx xxxx (xxxxx) nebo xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx práci, xxx xxx xxxx xxx vyplaceny; xxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx soudu. Xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx vyplacení mezd (xxxxx), náhrad xxxx (xxxxx) xxxx jiných xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx, xxxx zaměstnancům xxxxxxxxx, xxxxxxxx mu xx xxxx xxxxx.

§304x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 30/2000 Xx. s xxxxxxxxx od 1.1.2001

§304x

(1) Xx-xx xxxxxxx xxxxxxxx osobou, xxxxxx xxxxxxx v §304 xxxx. 1 x 3 xxx postup xxxxx §307 odst. 2 x odst. 3 xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx prostředky xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx předpisu xxxxxxxxxxxx xxxx životního xxxxxx. Xx-xx x jednoho xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx výkonem xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x účtu x xxxxxxxxx ústavu, xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx x xxxx x účtů, xx xxxx xx x xxxxxxxx xxxxxx žádosti xxxxx odstavce 2 xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xx xxxxxxx s xxxxxxxx ústavem xxxxx.

(2) Xxxxxxx prostředky xxxxx xxxxxxxx 1 peněžní xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx řízení x xxxxxx rozhodnutí, xxxx, byl-li výkon xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx k vydobytí xxxx xxxxxxxxxx, do xxxxxxxx všech xxxxxx x výkonu xxxxxxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx od xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx rozhodnutí peněžnímu xxxxxx do xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx. O xxx xxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx-xx xxxxxxx ústav účet xxxxx §304c xxxx. 1, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx po xxxx zřízení xxxxxxxxxxx xxxxxxx prostředky podle xxxxxxxx 1 povinnému xx xxxxx xxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxxx prostředků xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxx peněžní xxxxx xxxxx, který xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Xx-xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §262a xxxx. 4, xxxxxxxxxx xx zákazy xxxxxxx x §304 xxxx. 1 a 3 xxx postup xxxxx §307 xxxx. 1 x 2 xx xxxxxx xx výši xxxxxxxx xxxxxxxxx prostředků, xxxxx byly xx xxxx x xxxxxxxx, x němž xxxx xxxxxxxxx ústavu xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Je-li xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx nižší xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 věty xxxxx, xxxxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxx x §304 xxxx. 1 x 3 xxx xxxxxx xxxxx §307 xxxx. 1 a 2 xx částku xx xxxx xxxxx odstavce 1 xxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxx xxxxx nebo xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx; odstavec 2 xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx. X xxx musí xxx xxxxxx povinného xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(5) Výše xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx podle právního xxxxxxxx upravujícího výši xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxx-xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x téhož xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxx podle xxxxxxxx 2 xxxx xxxxx xx výše xxxxxxxxx xxxxxx jednotlivce xxxx xxxxx xxxxxxxx předpisu xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx doručení xxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

§304c

(1) Peněžní xxxxx, xxxxxxx soud xxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx z xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx osobou, je xxxxxxx poté, xx xx bylo xxxxxxxx xxxxxxxx podle §304d xxxx. 3, x xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx uzavřít xxxxxxx x xxxxxxxxx účtu xxxxxxx za xxxxxxxx xxxxx odstavců 2 xx 6, §304d xxxx. 4 a §304e odst. 1 x 2 (xxxx xxx "xxxxxxxx xxxx") x chráněný xxxx xx uzavření xxxxxxx xxxxxx xx 5 xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx žádosti x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx, xxx xxxx xxxxxx, že jde x xxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx x xxxx xxxxxxxx xxxx x xxx xxxxxx xxxxxxx veden xxxxx xxxxxxxx xxxx. Xxxxxxx xxxxx nemá xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx účtu. Xxxxx peněžní xxxxx xxxx chráněný xxxx xx xxxxxxxx, jimiž xx řídí xxxx, xx který xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx; podmínky xxxxxx účtu, xx xxxxx je xxxxx xxxxx rozhodnutí xxxxx xxxxxxxxx, se xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx tom, xxx xx xx xxxx xx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx účtu xxxxxx xxxxxxx ústav xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx rozhodnutí xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x účtu xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x téhož xxxxxxxxx xxxxxx, xx kterého xxxx xx chráněný xxxx převáděny peněžní xxxxxxxxxx. Xxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx, že je xx xxxxxxxx povinného xxxxx i xxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxx xx 7 xxx xx okamžiku, xxx xxxxxxx skutečnost xxxxxxx.

(2) Ohledně xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx výkon xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pohledávky z xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx nařídit. Xx xxxxxxx prostředky xxxxxxxx od xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx do xxx, kdy nastaly xxxxxxxxxxx podle §304e xxxx. 2 věty xxxxx xxxx druhé, xx xxxx, xx xxxxx xx veden xxxxx rozhodnutí proti xxxxxxxxx, x xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx §304d xxxx. 3, se nařízení xxxxxx rozhodnutí nevztahuje.

(3) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx účet, xxxxxxx na xxxxxxxx xxxx xxxxxxx prostředky, xxxxx byly po xxxxxxx xxxxxxxxxx účtu xxxxxxxx xx xxxx, xx který je xxxxx výkon rozhodnutí xxxxx povinnému, x xxxx xxxxxxxx povinného, xxxxxx mzdy, xxxxxx xxxxxx příjmu xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §317 odst. 1 xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx §304d odst. 3, xx konce xxxxxxxxxx dne, v xxxx xxxx připsány xx xxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxx výkon rozhodnutí xxxxx povinnému.

(4) Xx-xx x peněžního xxxxxx xxxxx výkon xxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 také xxxx, xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx prostředky. Xxx-xx xxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxx, zrušen, xxxx xx xxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, určí xxxxxxx xx výzvu xxxxxxxxx xxxxxx xx 14 xxx xx doručení xxxx xxxxx xxxxx xxxx vedený x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx který xx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx rozhodnutí, x xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxx; xxxxx xxxxxxx účtu xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, plátci xxxx, xxxxxx jiného příjmu xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §317 odst. 1, kteří byli xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx §304d xxxx. 3. Dlužník povinného, xxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx podle §317 xxxx. 1 xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §304d xxxx. 2 xx xxxxx xxxx podle sdělení xxxxx podle xxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxx po xxx, xxx mu xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx. Xxxxx účtu určeného xxxxx věty xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx výkon xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pohledávky x xxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxx účtu.

(5) Xxxxxxx ústav připíše xx chráněný xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 3, peněžní prostředky xxxxx §304b xxxx. 2 xxxx xxxxxxxx x peněžní xxxxxxxxxx, xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx nárok x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx pohledávku x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx účtem xxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx.

(6) Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxx závazek x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx od xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, jestliže xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx zákona xxxxxxxxxxxx opatření proti xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx předpisu.

§304c xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 38/2021 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.7.2021

§304x

(1) Dlužník xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx §317 xxxx. 1 xx 3, §318 xxxx 319, xxxxxx xxxx nebo xxxxxx xxxxxx xxxxxx podle §299 xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx odkladu potvrzení x xxxxx účtu, x nějž xxxx xxxx pohledávky, mzda xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Je-li xxxxxxxx xxxxx, k xxxxxx xxxxx xx dlužník xxxxxx xxxxx §317 xxxx. 1 xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xx věta xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §317 xxxx. 1 x xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §317 xxxx. 1 (xxxx jen "xxxxxxx x výživného"). X xxxxxxxxx xx xxxx uvede označení xxxxxxxx povinného, plátce xxxx, plátce xxxxxx xxxxxx nebo dlužníka x výživného, označení xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx, na xxxxx xxxx tyto pohledávky xxxx příjmy xxxxxxxxx, x xxxxx vystavení xxxxxxxxx. Dlužník xxxxxxxxx, xxxxxx mzdy, xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx potvrzení na xxxxxxxxx, jehož vzor xxxxxxxx ministerstvo xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx, xxxxxx jiného xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx na žádost xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx mzdy, xxxxxx xxxxxx příjmu xxxx xxxxxxx z xxxxxxxxx (xxxx xxx "dlužník x xxxxxxxxxx xxxxxx") xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 povinnému xx xxx, xxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §304e xxxx. 2 xxxx xxxxxxxx, x xxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx v potvrzení, xx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx číslo xx xxxxxxx x potvrzení, xxxxx pohledávky, xxxx xxxx jiné příjmy xxxxx xxxxxxxx 1. X xxx musí xxx na xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxx.

(3) Xxxx oznámí xx žádost xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx odkladu xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx podle odstavce 1 vypláceny, x xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx zašle xxxx dlužníkovi x xxxxxxxxxx příjmu. Při xxxxxx oznámení xxxxxxx xxxx x potvrzení xxxxx xxxxxxxx 1.

(4) Xx-xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxx x vydobytí xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx se §304c xxxx. 2 xx 5 xx xxxxxxx xxxxxx rozhodnutí xxxxxx na xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx oznámení xxxxxxxxx xxxxxx, a xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxx x xxxxxxxx výkonu xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx ústavu xxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §304e xxxx. 2.

§304x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 38/2021 Xx. x xxxxxxxxx od 1.7.2021

§304x

(1) Povinný xxxx xxx pouze xxxxx xxxxxxxx účet. Xxxxx-xx x xxxxxx najevo, xx xxxx xxx xxxxxxxxx zřízeno xxxx xxxxxxxxxx xxxx, rozhodne xxxx, xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxx, že xxxx xxxx chráněný, vyjde-li xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx nepravdivé xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx podle §304c xxxx. 1 xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx nepravdivé xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx §304d xxxx. 1. Xxxxxxxx xxxx doručí oprávněnému, xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx účty. Xxxxxxxx xxxxxxx usnesení doručí xx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx účtu xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx, v xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx doručeno xxxxxxxx xxxxx věty xxxxx, xxxxx-xx x peněžní xxxxx, který má xxxx xxxxxxxx účet.

(2) Xxxxxxxxx-xx xx xxxx xxxxx, nevztahují xx xx xxxx, xxxxx xxx xxxxxx jako xxxxxxxx, ode xxx xxxxxxxxxxxxx xx dni, x němž byl xxxx, ze xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx, zrušen xxxx xx xxx xxxxxxx xxx veden xxxxx xxxxxxxxxx, §304c, 304d x odstavce 1 x 3; peněžní xxxxx a povinný xx xxxxx xxxxxxxxx xx zániku xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx. Xx-xx x peněžního xxxxxx xxxxx xxxxx rozhodnutí xx více účtů xxxxxxxxx, věta první xx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxx následujícího xx xxxxxx xxxxxxxx 14xxxxx lhůty xxxxx §304c xxxx. 4, x xxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx u xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxx xx žádost xxxxxxxxx xxxxxxxxx x tom, xx xx xx xxxx, xxxxx xxx xxxxxx jako chráněný, xxxxxxxxxx §304c, 304d x xxxxxxxx 1 x 3 xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx účtu; povinný xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx zbytečného xxxxxxx xxxxxxxx x chráněného xxxxxx.

(3) Xxxxxx-xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx příjmu xxxxxxxxx xxxxx §304d xxxx. 2, xxxx xx xxxxxxxxx domáhat, xxx mu xxxxxxx x xxxxxxxxxx příjmu xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx by xxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx x chráněného příjmu xxxx xxxxxxxxx splnil. X xxx xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxx xxxxx §304d xxxx. 1 xxxxxx.

(4) X xxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx poučí povinného xxxxx §304c, 304d x xxxxxxxx 1 xx 3.

§304e xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 38/2021 Xx. x xxxxxxxxx od 1.7.2021

§305 >>

X xxx, xx usnesení x xxxxxxxx výkonu xxxxxxxxxx xxxxxx právní moci, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx ústav; xxxxxxxxx ústavu xxxxxxxxxx xxxxxx do xxxxxxxxx xxxxx.

§306 >>

(1) Xxxxxxxxx-xx xxxxx zákon xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx až xx výše vymáhané xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x účtu xx xxxx, x xxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx prostředky x xxxxxxxx, v xxxx bylo peněžnímu xxxxxx doručeno xxxxxxxx x xxxxxxxx výkonu xxxxxxxxxx, xxxxx x xx xxxxxxxxxx x xxxx, xxxxx xxxxxxx xxx, xx xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxx xxx xxx, xxx bylo peněžnímu xxxxxx doručeno xxxxxxxxxx xxxxx §305; povinnost xxxxxxxxx ústavu xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 94) x xxxxxxxxxx §304a xxx xxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxx rozhodnutí xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx manžela xxxxxxxxx x xxxxxxxxx ústavu xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x účtu xx výši, x xxxx xxxx na xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx, v xxxx bylo peněžnímu xxxxxx xxxxxxxx usnesení x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxx se xxxxxxxx 1 xxxxxxx xxxxxxx. Ve xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pohledávky x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx §307 xxxx. 3 nepoužije.

(3) Xxxxxxxxxx (§307, 308, §309a odst. 1 x 3) xxxxx xxxxxxxxxx zaniká.

§307

(1) Xxxxx rozhodnutí xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx pohledávky x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx a xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxx-xx xxxxx xxxxxxxxxx nařízen xx xxxx xxxx xxxxxxxxx, provede xxxxxxx xxxxx výkon xxxxxxxxxx x jednotlivých xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx rozhodnutí.

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxx, xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx vyrozumění xxxxx §305; xxxx-xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxx, provede xxxxxxx xxxxx xxxxx rozhodnutí xx dni, který xxxxxxxxx po její xxxxxxxxxx. Xxxxx rozhodnutí xx xxxxxxx i xxxxx, postačuje-li xxxxxxxxxx xxxxxxxxx z xxxx xxx x částečnému xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx ve dni xxxxxxxxxxxx xx dni, x xxxx xx xxxx dojdou xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx oprávněného. Xxxxxxx-xx x tomu xx xxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §305, xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx ohledně xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §304b xxxx. 1 věty xxxxx xxxxxx xx xxx, xxxxx xxxxxxxxx xx uplynutí xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, že xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx prostředky. Xxxxxxxxxx x xxxx peněžní xxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxx ji xxxxxxx x xxxxx, xxxxxxxxxxx-xx x xxxx plnému xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x účtu xxxxxxxxx xx peněžní ústav xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxx xx xxxx xxxx peněžitou xxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxx xxxx započíst.

(5) Xxxxxxxxxx výkonu xxxxxxxxxx xx xxxxxxx ústav xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx povinnosti xxxx xxxxxxxxx.

§308

(1) Xxxxxx-xx soud xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx (§266) a bylo-li xxxxxxxxx xxxxxx doručeno xxxxxxxx o povolení xxxxxxx před xxxxxxxxxx xxxxxx, neprovede xxxxxxx xxxxx xxxxx rozhodnutí, xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx vyrozumění, xx xxxxxx byl xxxxxx.

(2) Xxxxxxx-xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx moci xxxxxxxx o zastavení xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §304 xxxx. 1 x xxxxxx výkonu xxxxxxxxxx xxxxxxx x §304 xxxx. 3, §306 x 307; xxx-xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx to xxxxxxx x dotčené xxxxx xxxxxxxxxx x xxxx. X xxx, xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx (částečném xxxxxxxxx) xxxxxx rozhodnutí xxxxxx xxxxxx moci, xxxx xxxxxxx xxxxx vyrozumí.

§309 >>

(1) Xxx-xx xxxxx xxxxxxxxxx přikázáním xxxxxxxxxx x téhož xxxx xxxxxxx k xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx se jednotlivé xxxxxxxxxx podle xxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxxxxx, xxx něž xxx xxxxxxx xxxxx rozhodnutí, xx xxxx xxxx, xxx bylo xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx usnesení x nařízení xxxxxx xxxxxxxxxx; byla-li mu xxxxx dne xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx pohledávek, xxxx xxxx pohledávky xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx-xx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx pohledávek xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xx poměrně; xxxxxxxxxx §316 xxxx. 2 x 3 xx xxxxx obdobně.

(3) Xxx-xx xxxxx xxxxxxxxxx přikázáním xxxxxxxxxx z xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x vydobytí xxxx xxxxxxxxxx povinného, xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x §304 xxxx. 1 x 3 do výše xxxxxxx x §304b xxxx. 4 x xxxxxxxx doručení xxxxxxx xxxxxxxx x nařízení xxxxxx rozhodnutí xxxxxxxxx xxxxxx.

§309a

(1) Byla-li pohledávka x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x mají-li tato xxxxx xxxxxxxx pořadí xxx xxxxxxxxxx, xxx xxx byl xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxx rozhodnutí xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx dotčené xxxxxxxxxx x účtu, xxxxxxxxx její xxxxx, xxxxxxx xxx xxxxx, xxxxxxxx práva xxxxxxx, xxxx xx byly xxxxxxx prostředky z xxxx na jejich xxxxxxx zcela xxxxxxx. X takovém případě xxxxxxx ústav xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §307 xxxx. 2 x 3, xxxxxxxxx x den, xxxxx xxxxxxxxx xxxx, xx xx o xxxxx xxxxxx dozvěděl.

(2) Xxxx-xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 pozdější xxxxxx xxx pohledávka, xxx niž xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxx-xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxx xxxx pohledávka, xxx xxx xxx xxxxxxx výkon rozhodnutí, x xxxxxxx-xx xxxxxx xxxxx nedotčená xxxx xxxxxxxxxx x xxxx, xx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx (§306 xxxx. 1), x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx pohledávky, xxxxxx xx vymáhaná xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx; xxxxxxxxxx §316 odst. 2 x 3 xx xxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx provede xxxxxxx xxxxx §307 xxxx. 3.

(4) Xxx pořadí xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxxxx xxx jejich xxxxxx.

§310 >>

Předpisy xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx než xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx ustanoveními x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx x peněžního xxxxxx.

§311 >>

Xxxxxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxx, jak xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx §304 xxxx. 1 x 307 xx 309a, xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx, x xx x xxxxx, xxxx už xx xxxx povinného xxxx dostatek xxxxxxxxxx, xxx xx peněžní xxxxx zaplatil částku, xx xxxxxx xx xxx xxxxx, kdyby xxxxxxx ústav xxxxxxxxxx xxxxxxx.

§311x

Xx-xx účet u xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxx, xxxxxxx se §303 xx 311 xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx povinnému xxxxxxx.

§311x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 293/2013 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2014

Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

§312

(1) Výkon xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx jiné peněžité xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx z účtu x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx nároku uvedeného x §299 xxx xxxxxxx x v xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx se stane xxxxxxxx teprve v xxxxxxxx, xxxxx x x xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx důvodu v xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 x x xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx účastníkem, je xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx věku xxxx jiný xxx xxxx. Xx-xx to xxxxxx, soud xx xxxxxx xxxx usnesení x nařízení xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx závazku nebo x xxxxxxx o xxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxx, je-li jím xxxxxx xxxxxxx podmíněno, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx výkonu xxxxxxxxxx. Jednání potřebná x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, provádí xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Výkon xxxxxxxxxx ohledně xxxxx xxxxxx xxxxxxxx podpory x xxxxxxxxxx péče, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx pohledávky.

(4) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx pohledávku xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx příslušenství, xxx xxx byl xxxxxxx.

§313

(1) X xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx povinnému, xxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx mu, aby xxxxx xx 15 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxx xxx o xxxxxxx xxxxxxxxxx, zda xx právo x xx xxxxx nakládat x zda jsou xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx dluhy xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxx správou xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo ověřenými xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx-xx xxxxxxx, xx pohledávku z xxxx nabyl xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx-xx xxxxx skutečnosti, xxxxx xxxx být xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx-xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxx výkon xxxxxxxxxx zastaví. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx zakáže, xxx xx xxxxxxxx, xxx xx bylo xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx jeho xxxxxxxxxx vyplatil, xxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxx x xx xxxxx nakládal.

(2) Xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx doručí xx vlastních xxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx dříve xxx xxxxxxxx povinného.

(3) Xxxxxxx xxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxx dlužníkovi povinného xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx výkonu rozhodnutí.

§314 >>

Xxxxxxx nabude xxxxxxxx x nařízení xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, vyrozumí x xxx xxxx oprávněného x xxxxxxxx xxxxxxxxx; xxxxxxxx povinného soud xxxxxx vyrozumění do xxxxxxxxx xxxxx.

§314a

(1) Výkon xxxxxxxxxx xx xxxxxxx tak, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx moci xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx vyplatí xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx, x xxxxx byla xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, jestliže xx xxx splatná, oprávněnému x xxx, xxxxx xxxxxxxxx po xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §314; xxxx-xx xxxxxxxxxx povinného x xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx, vyplatí xx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx oprávněnému xx xxxxxxx xxxxxxx povinného x xxxxxxx poskytnutého xxxxxx své xxxxxxxxxx xxxx povinnému.

§314a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 30/2000 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2001

§314x

(1) Je-li xx xxxxxx, soud xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §314a xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx obdobně podle §328b, §329 odst. 1 až 6 x §329a xx 330a.

(2) Xxxxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx podání xxxxx x xxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx veškerá xxxxx x xxxxxxxxxx x pohledávce xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, x xx x právními xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Přechod xxxx v xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx pohledávky xxxxxxxxx zástavním xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxx oznámí xxxxxxx práv x xxxxxx x xxxxx, xxxxx zajištění xxxxxxxx, xx-xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

§314c

(1) Byla-li pohledávka xxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 154) xxxx převedena x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxx-xx tato xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx, pro niž xxx nařízen xxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx dotčené xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxx xxx xxxxx, xxxxxxxx práva xxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx povinného. X xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxx xxxx) vyplatí xxxxxxxxxxx xx poté, xx xx x xxxxxx práva xxxxxxxx; xxxxxxxxxx §314a xxxx. 2 xxx není xxxxxxx.

(2) Xxxx-xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 pozdější pořadí xxx xxxxxxxxxx, pro xxx byl xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxx-xx práva xxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxx xxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxx-xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx pohledávky, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx (§312 xxxx. 3), k xxxxxx uspokojení xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx se xxxxxxxx pohledávka, popřípadě xxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx.

(4) Xxx xxxxxx xxxx uvedených x xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxxxx xxx jejich xxxxxx.

§315

(1) Xxxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §314a xxxx. 2, xxxxxxxxx podle §314c odst. 1 x 3, xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx návrh na xxxxx xxxxxxxxxx, jestliže xxx xxxx podat xxxxxxx, xxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx pohledávky x xxxxxx podle xxxxx třetí, xxxxxxxxx x xxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx této xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx smír, xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx nemůže xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx, xxxxxxxxx u xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx vůči xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx-xx xxxxxxxxx, xx ji xxxxxxxxx, odpovídá xxxxxxxxx xx xxxxx, která xx mu xxx xxxxxxxxx vznikla.

§316 >>

(1) Xxx-xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx jednotlivé xxxxxxxxxx v xxx xxxxxx, x jakém xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx doručeno xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx-xx mu xxxxx dne doručeno xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx nemohly xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx úplně xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx povinného xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xx-xx xxx uspokojeno xxxxxxx pohledávek, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx soudu. Xxxxxxx povinného xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, jestliže xx to xx xxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxxxxx xxxxxx soud. Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx oprávněné x vyplatí jim xxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx.

(3) Odevzdáním xxxxxxx xxxxxx soudu zprošťuje xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx vůči xxxxxxxxx xx xx xxxx této xxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx výkonu xxxxxxxxxx

§317

(1) Xxxxxx rozhodnutí xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx podle pojistné xxxxxxx xxxxxxx pojišťovna, xx-xx xxx náhrady xxxxxxx k novému xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx budovy, a xxxxxxx xx dítě. Xx xxxx xxxxx xxxx první xx xxxxxxxx nezaopatřené xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx sociální xxxxxxx.

(2) Xxxxxx rozhodnutí nepodléhají xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, příspěvek xx xxxx, zaopatřovací xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx, daňový xxxxx, x dávek státní xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx bydlení , xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x oblasti xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx a zvláštní xxxxxxxxx x důchodu xxxxx zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx národního xxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxxx vyplácené xxxxx xxxxxx xxxxxxxx podpory x xxxxxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxxxxxx nepodléhají xxxxxxxxxx, xxxxx povinný xxxxx jako xxxxxxxxxxx xxxxx. Xx xxxxxxx, xx-xx xxxxxxx xxxxx x pohledávkou volně xxxxxxxx xxxx xxx-xx x xxxxx rozhodnutí, xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx dluhy xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx tohoto xxxxxx upravující výkon xxxxxxxxxx nemají xxxx xx xxxxx xxxx x splnění povinností xxxxxxxxxxxxx z xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx podmínek stanovených xxxxxxx upravujícím xxxxxxxx xxxxxxxxx 213) xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx zahraničního xxxxxxxx předpisu, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx podáním xxxxxx xx xxxxx rozhodnutí. Xx platí x x xxxxxxx, že xxxxxxxx xxxxxxxxx bylo xxxxxxxx xxxx vzniklo x den podání xxxxxx xx výkon xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx, co xxxx xxxxxxxxxx nastala, xxxxxx xxxxxxxx finančního kolaterálu x xxxxxx skutečnosti xxxxx nebo vědět xxx x xxxx.

§318

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx osob, xxxxx xxxx podnikateli, xxxxxxx xxx jejich xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx jen xxxxx xxxxxxxx; je-li xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx některou x přednostních xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §279 xxxx. 2, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx třemi xxxxxxxx. Pro pořadí xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx užije xxxxxxxxx xxxxxxxxxx §280 xxxx. 2 x 3.

§319 >>

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxxx xxxxx, jen xxxxx xxxxxxxx; xx-xx xxxx navrhován xxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxx x přednostních xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v §279 xxxx. 2, podléhají xxxxxx xxxxxxxxxx třemi xxxxxxxx. Xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx užije přiměřeně xxxxxxxxxx §280 xxxx. 2 a 3.

(2) Xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx prostřednictvím xxxxxxxx xxxxxxxxxx, doručí xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx ochranné xxxxxxxxxx, xxxxx xxx xx xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx jak xx xxxxxx, xxxxx xxx xxxx xx xxxxxxxx autora x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxx, které x xx v xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx budou xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx odstavců 1 a 2 xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx z xxxx výkonných xxxxxx x x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxx majetkových xxxx

§320 >>

(1) Výkon xxxxxxxxxx lze nařídit xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx mzdy, peněžité xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x §299, xxx-xx x právo, xxxxx xx majetkovou xxxxxxx a xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx a xx převoditelné xx xxxxxx. Výkon xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx jiných xxxxxxxxxxx xxxx xx nepoužije, xx-xx xxxxx xxxxxxxxxx x obchodní xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx cenným papírem xxxx xxxxxxxxxxxx cenným xxxxxxx, xxxx xxxx-xx xxxxx společníka podílet xx xx řízení xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, jejím xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx spojena x cenným xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(2) Xx xxxxx xxxxx rozhodnutí xx xxxxxxx přiměřeně xxxxxxxxxx §312 xxxx. 3, §313 xx 316 x 317 odst. 3, není-li stanoveno xxxxx. X xxxxxx xxxxxxxx xxxx soud xxxxxxx znalce, xxxxx-xx xxxx xxxxx xx xxxxxxx, na xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx vzniklo.

(3) Xxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxx xxxx dodání xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xx xxxx věci xxxx xxxxx; xxxxxx x xxxxxx věcí xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x §315 xxxx. 1 vykonavatel. Xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx §326b x §328 xx 334a.

§320x

Xxxxxxxxx xxxxxx povinného xx veřejné xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x komanditní xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxx-xx nařízením výkonu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx výkon xxxxxxxxxx pohledávku povinného x xxxxx xx xxxxx xx likvidačním xxxxxxxx.

(2) Xxxxxx-xx x xxxxxxxx nařízení výkonu xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxxx xxxxxxxx společnosti, xxxxxxxxx xxxxx rozhodnutí xxxxxxxxxx x práva na xxxxxxxxxx.

(3) Na výkon xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xx xxxxxxx obdobně xxxxxxxxxx §312 odst. 3, §313 xx 316 a §317 xxxx. 3.

(4) Ustanovení xxxxxxxx 1 xx 3 xx xxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx společnosti, xx-xx xxxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx účasti povinného xx xxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxx, v xxxxxxxx x komanditisty x xxxxxxxxxx společnosti

§320aa

(1) X xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx soud zakáže

a) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx (xxxx jen "xxxxx") xxxx ho zatěžovat x

x) xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x ručením xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx udělit xxxxxxxxx k xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xx-xx xx xxxxxxx.

(2) X xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx uloží xxxxxxxxx, xxx soudu xx 15 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx oznámil, xxx podíl nabyl xxxx xxxxxxxxxxx jmění, x xxxxx xxx x xxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxx x ním volně xxxxxxxx x xxx xxxx výkonem xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx dluhy xxxx dluhy související x nutnou správou xxxx nabytých jako xxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxx tyto xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx vydanými xxxx xxxxxxxxx státními xxxxxx, xxxxxxxxx xxx veřejnými xxxxxxxxx notáře. Xxxxxx-xx xxxxxxx, že podíl xxxxx xxxx substituční xxxxx, x xxxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxx nevyjdou-li xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxx výkon rozhodnutí xxxxxxx.

(3) Komanditní xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x ručením xxxxxxxx xxxx družstvu xx xxxxxxxx xxxxxx xx vlastních xxxxx.

§320xx

(1) Xx-xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, prodá xx xx právní xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx. Xxxx xxxxxx postupuje přiměřeně xxxxx §322 xxxx. 5, §328b xx 330a. Xx-xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx užívat byt, xxxxxxxxx po xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx §320aa xxxx xxxxxxxxx xxxxx §336337h; xxxxxxxx vyhlášku xxxx zašle i xxxxxxxx. Xx-xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx spojeno xxxxx xxxxxx xxx x x xxxxxxxx xxxxxxx smlouvy s xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx právní xxxxxxx xxxxx xxxxx, považuje xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx.

(2) K xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx soud xxxxxx; xx tím xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx soudu x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxx vyhlášku xxxx doručí xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx, xx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a xx tato xxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx společníky xxxxxxxx stanoveným xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x sídle xxxxxxxx x v xxxxxxx xxxx ve xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxx xx nachází xxx, x němuž xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx související s xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx společníkovi xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, který x to xxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx. Xxxxxxxx příklepu xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx obchodní společnosti xxxx xxxxxx družstva xxxxxxx xxxx, jehož xxxxx xxx vydražen.

(4) Xxxxxxxx-xx se xxxxxx xxxx xxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxx x xxxxx-xx s xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx se xx příklep.

(5) V xxxxxx xxx prodat x xxxxx, který xx omezeně xxxxxxxxxxxx. X takovém případě xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx splňuje xxxxxxxxx stanovené xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx.

(6) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Udělení xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx rejstříku x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxx-xx se xxxxxx xxxxx xxx x opakované dražbě, xxxxxxxx x xxx xxxx xxx zbytečného xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, společnost s xxxxxxx omezeným xxxx xxxxxxxx.

(8) Xxxxxxxx-xx xx xxxxxx xxxxx ani x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx-xx xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx pohledávku x xxxxx xx vypořádání. Xxxxx povinného xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx v komanditní xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x neúspěšné xxxxxxxxx xxxxxx společnosti x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx nebo komanditní xxxxxxxxxxx. Xx xxxxx xxxxxxxxxx postihující pohledávku xxxxxxxxx x xxxxx xx vypořádací xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx §312 odst. 3, §313 xx 316 x §317 xxxx. 3.

Xxxxx XX.

Xxxxxx xxxxxxxx xxxx

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx

§320x

(1) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx věci xxxx xxx xxxxxxx, xxx xxxx oprávněný xxxxxx xxxxxxxxx xxx nebo xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx věci nebo xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxx, xx nemovitá xxx xxxx jejich xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx. X xxx, xx xxx xxxxx návrh xx nařízení xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, x xxxxx obvodu xx xxxxxxxx věc xxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxx oprávněného xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx správou xxxx xxxxxxxx věci xxxxxx x xxxxxxxxxxx soudu xxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx rozhodl x xxxxxxxx xxxxxx rozhodnutí, xx xxxxxxxx za xxxxxxxxxxx x xxxxxx, x xx ode xxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx byl xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx; x takovém případě xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxx, xxx návrh xxxxx xxxxxxxxxxx soudu. Další xxxxxxxxx musí přijmout xxxx xxxxxx, x xxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxxxx.

§320x

Xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx nemovité xxxx je xxxxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxx řízení.

§320x

(1) X xxxxxxxx x xxxxxxxx výkonu xxxxxxxxxx soud xxxxxxxxx, x xxxx-xx se xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxx, xxx po xxxxxxxx usnesení xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx,

x) xxxxxx, xxx xxxxxxxx užitky xx xxxxx xxxxxxxx x nemovité xxxx,

x) xxxxxxx, xxx xx 15 dnů od xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxx x xxx xxxxxxxxx xxx xxxxx, xxx x kdo xx xxxxxxxx nájemní xx xxxxxxxxx smlouvu x nemovité xxxx xxxx xxxx xxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx výměnkem x komu xxxxxx xxxxx xxxxxx, jde-li x práva xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx, aby do 15 dnů od xxxxxxxx usnesení sdělil, xxx x xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx spojených s xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxx, xxx a x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx,

x) přikáže, aby xx 15 dnů xx doručení xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx spory či xxxx xxxxxx, x

x) xxxxxxx, aby soudu xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x dalších xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx věci x xxx omezení vstupovat xx xxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx nemovitostí, xxxx zjistí x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xx-xx xx xxxxx, xxx prostřednictvím xxxxxxxxx xxxxxxxx.

§320x

Xxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxx rozhodnutí xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxx, xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx jako další xxxxxxxxx, xxxxxxxxx, manželu xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx věc, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx rozhodnutí.

Xxxxxx nemovité xxxx

§320x

(1) Xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx-xx to xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, soud xxxxxxxx xxxxxxx. Ustanovení §338i338l xxxxx obdobně. Při xxxxxxxxx výkonu xxxxxxxxxx xx §338zo odst. 4 xxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxx či xxxxxxxx xxxxxx týkajícího xx xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx x takovém xxxxxx xxxxxxxxx provádí xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx. Xxxxxx xxxxxxx související s xxxxxxxxx xxxx provádí xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.

(3) Xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx přikáže xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxx x penězích xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx účet, x zakáže xx, xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx na xx započtení nebo x xxxx xxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx soud xxxxxxxxx x xxxxxxx dluhu.

(5) Xxxxx nebo užitky x xxxxxxxx věci, xxxxx nejsou x xxxxxxxx, se odevzdají xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxx xxxxx §328b330a.

§320x

(1) Xxxxxxxx správy xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx nemovité xxxx. Xxxx xxxx xxxx xxxxxx smlouvy xxxxxxxxx xx podmínek xxxxxxxxxxx zákonem, xxxxx xxxxxxxx nebo jinou xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxx nájemní xxxxxxx.

(2) Soud xx xxxxxxxx vypovědět či xxxxx ukončit x xxxxxxx nové smlouvy, xxxxxxx jsou zajištěny xxxxxxx služeb spojených x xxxxxxxx x xxxxxxx nemovité věci x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, těmito smlouvami xxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxx těchto xxxxxx. Xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxx věcných xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, na xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zákonem, xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx těchto xxxxxxxx xxxxxx.

§320h

(1) Xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx jeho vymáhané xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx:

x) náklady xxxxxx xxxxxxxx věci vzniklé xxxxx,

x) odměna xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx, která xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x ze xxxxx, xxxxxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxxx služeb xxxxxxxxx x užíváním x xxxxxxx nemovité xxxx,

x) xxxxxxx na xxxxxxxxx x nutné xxxxxx xxxxxxxx věci,

e) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx věci,

f) xxx x xxxxxxxxxx xxxx xx xxxx, xx kterou trvá xxxxxx nemovité xxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx 3 xxxxxx, xxxxxxxxxx-xx xx xx xxxxx xxxxx.

§320x

Xxxx výkony rozhodnutí

(1) Xxxxxxxx výkonu xxxxxxxxxx xxxxxxx nemovité xxxx xxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxx nemovité věci xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx jejím xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx právní xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx a zaplacením xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx právní xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxx rozhodnutí xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx, aby xxx xxxxxxx x xxxxxxxx výkon rozhodnutí xxxxxxxxxx xxxx peněžité xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx nemovité věci. Xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx přeruší. Xxxxxxxxx x xxxxxx výkonů xxxx x řízení x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxx xxxxxx xx rozhodující xxx, xxx návrh xxxxx xxxxx. Doposud xxxxxxxxxxx pohledávky x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx předat xxxxx.

§320j

Správa xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx

(1) Xx výkon xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx podílu xx xxxxxxxx xxxx xx užijí xxxxxxxxxx x výkonu rozhodnutí xxxxxxx nemovité xxxx. Xxxxx rozhodnutí xxxxxxx xxxxxxxx věci, x xxxxxxx využití xxxxxx xxx v přídatném xxxxxxxxxxxxxxxx, xx vztahuje x xx podíl xx xxxx xxxx x přídatném xxxxxxxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx nelze xxxxxxx xxxxx na xxxxx na nemovité xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx spoluvlastnického podílu xx xxxxxxxx věci xx xxxxxxxx i xxxxxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx, které xxxx xxxxxx správou xxxxxxxx xxxx, xx xx odečtení výdajů xxxxxxx podle xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx podílů, x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx se vyplatí xxxxxxx řízení x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx oprávněnému x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx pohledávky.

(4) Xxxxxxxx-xx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx celé xxxxxxxx xxxx.

Xxxxx X.

Xxxxxx xxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxx xxxx

Xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx

§321

Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx věci, xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§322 >>

(1) X xxxx, xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx a xxxx xxxxxxx, xx xxxxxx týkat xxxxx xxxxxxxxxx těch, které xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x uspokojování xxxxxxxx xxxxxx svých a xxx xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, jakož x xxxxxx věcí, xxxxxxx xxxxxx xx xxx v xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) X xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx věci xx xxxxxxxxxxx povinného xxxx xx xxxxxxxxx jmění xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx:

x) běžné xxxxxx xxxxxxxx, včetně prádla x xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx, stůl, xxxxx, xxxxxxxxx linka, kuchyňské xxxxxx a xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx těleso, xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx, pokud xxxxxxx takové věci xxxxxx xxxxxxxxxxx cenu xxxxxxxxx vybavení xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, školní potřeby x xxxxxx hračky,

d) xxxxxx prsten, písemnosti xxxxxx povahy, obrazové xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx záznamy xxxxxxxx xx povinného xxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxx těchto xxxxxxx, xxxxx nelze xxxxxx xxxxxxx přenést xx xxxx xxxxx xxx, x xxxx předměty xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx a jiné xxxx, xxxxx povinný xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxx tělesné xxxx,

x) xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx odpovídající xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx jednotlivce xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 209),

g) zvířata, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx chovu a xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx jeho xxxxxxxxx.

(3) Xx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx x jeho xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx k xxxxxx své xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx; xx neplatí, xxxxx-xx xx těchto xxxxxx xxxxxxxx právo x jde-li x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx tímto xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(4) X xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx 159) xxxx evidence xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx v xxxx evidenci, x xxxx xxxxxxxxx prostředky xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nástrojů podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 160).

(5) X xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx vyloučeny xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx jako substituční xxxxx. Xx xxxxxxx, xx-xx xxxxxxx právo x xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxx-xx x xxxxx rozhodnutí, xxxxxx jsou xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx dluhy xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx správou věcí xxxxxxxx xxxx substituční xxxxx.

(6) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 x 4 xxxxx xxx xx xxxx, xxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxx 1 xx 6 xx xx návrh xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx-xx x xxxx, xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx činem xxxxxxxx xxxxx, xxxxx z xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx. V xxxxxxxx x xxxxxxxx výkonu xxxxxxxxxx xxxx podle xxxxxxx xxxxxxxxxxx uvede xxxx, na xxxxx xx xxxxx věty xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx 1 až 6.

Xxxxxx xxxxxxxx věcí

§323 >>

(1) Xxxxxxx rozhodnutí xxxxxxxx movitých věcí xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxx postihovaných xxxxx xxxxx šesté xxxx xxxxx až xxxxxx. Výkon xxxxxxxxxx xxxxxxxx movité xxxx, x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx x xx xxxxx na xxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx návrhu oprávněného x xxxxxxxxx určením xxxx, xxxxx xxxx xxx prodány, xxxx xxx xxxxxx xxxxxx.

(3) Xx-xx xxxxxxxxxxx xxxxx, xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx věc xxxxxxxxx xxxx xxxx xxx (xxxxx), xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx skutečnost xxx x xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxx uvede xxxxx xxxxxxxx, xxx se xxxxxx věc xxxxxxx xxxx kde xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx.

§324 >>

X xxxxxxxx xxxxxx rozhodnutí xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, aby xxxxxxxx s věcmi xxxxxxxx xx xxxxxxx x uloží mu, xxx xxxxx do 15 dnů xx xxxxxxxx usnesení xxxxxxx, xxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxx xxx x xxxxxxx xxx, xxx má xxxxx x xx volně xxxxxxxx x xxx xxxx xxxxxxx rozhodnutí xxxxxxxx zůstavitelovy xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx nabytých jako xxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxx xxxx skutečnosti xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx též xxxxxxxxx xxxxxxxxx notáře. Xxxxxx-xx xxxxxxx, xx věc xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, a xxxxxxxx-xx xxxxx skutečnosti, které xxxx být xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx-xx xxxx xxxxxxxxxxx najevo xxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

Soupis xx místě xxxxx

§325 >>

(1) Usnesení x nařízení xxxxxx xxxxxxxxxx prodejem xxxxxxxx xxxx xxxxxx se xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx výkonu. Xxxx-xx xxx xxxxxxxxx výkonu xxxxxxx přítomen, xxxxxx xx mu xxxxxxxx xxxxx s vyrozuměním x xxx, xx xxx proveden xxxxxx x xxxxx xxxx xxxx sepsány.

(2) Xxxxxxxxxx x xxx, xx xxx xxxxxxxx soupis x xxxxx věci xxxx sepsány, doručí xx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx.

§325x >>

Xxxxxxxx-xx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xx ten, kdo xxxxxxx výkon, oprávněn xxxxxx osobní xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx (sídla) x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx; xx xxx xxxxxx xx oprávněn zjednat xx xx bytu xxxx xx jiné xxxxxxxxx povinného xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

§325x

(1) Xxxxxxx xxxxxx xxxx, kdo provádí xxxxx rozhodnutí, xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx, xxx má xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxx, v xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx byt (xxxxx) xxxx xxxx své xxxxxxxxx, je xxxxxxx xxxxxx, xxx xxx, xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x jiných xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx-xx xxxx xxxxxxxxx, je xxx, xxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xx k bytu xxxx xxxx místnosti xxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) O xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxx, xxx provádí xxxxx xxxxxxxxxx, pořídí xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. X xxx musí xxx přítomné osoby xxxxxxx při xxxxxxxx xxxxxxxxx.

§326 >>

(1) Xxxx x xxxx (xxxxx) xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx, xxx xx povinný své xxxx umístěny, sepíše xxxx, xxxxx xx xxxxx xxx prodány, x to v xxxxxxx rozsahu, xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx vymáhané xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx budou xxxxxxxxx xxxx, které xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx prodají; věci, xxxxx xx xxxxxx xxxx, xxxxx sepsány, xxx není-li xx xxxxxxxx jiných xxxx x lze-li xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxx movité xxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx věci.

(2) Xxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx, které xx x xxxx xxxxx xxxx, xxxxx xxx tehdy, xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx x xxxx xxxxxxx, xxxxx, jíž xxxx xxx x xxxxxxxxx předána, xxx xx xxxxxxxxxx, osoba xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx práva anebo xxxxx, která xxx xxxxxxx xxxxx x xxxx xx xxxxxx xxxx odvozuje, jsou xxxxxxx vydat xxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx. Xxxx xx xxxxxxxxx xxxx a xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, osobě xxxxxxxxx ze xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx upozornění xxxxx §328b xxxx. 4 xxxx. g).

(4) Xxx-xx xxxxx rozhodnutí xxxxxxx xxxxx určitých xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxx se xxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x nařízení xxxxxx xxxxxxxxxx.

(5) Xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx k xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx a xxxx xx odevzdají xxxxx.

(6) Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x příslušné xxxxxxxx se sepíší, xxxxxxx xx xxxx xxxxx, xx xxxx xxx povinného xxxxxxxxx x této xxxxxxxx. Xxxxx-xx xx x xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxx podíl xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx 197). Xx xxxxxxx xxxx přikáže osobě xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx výkonu xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx cenným papírem xx xxxxxxxx (§324).

(7) Xxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx. Xx xxxxxxx xx neuvedou xxxx, x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx xxx xxxxxxx.

(8) Xxxxxx xx doplní x xxxxx xxxx, xxxxxxxx výtěžek prodeje xxxxxxxxx věcí xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx další xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx věcí xxxxxxxxx.

(9) Xx-xx xx potřebné, xxxxxxx ten, xxx xxxxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx zástupce xxxxxx xxxx.

(10) Xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx, u xxxxxxx xx navrhne xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx souhlas.

(11) Xxxxxx-xx xxxx pravděpodobným xxxxxxx osoby xxxxxxxx xxx xxxxxxx, že xxx je ve xxxxxxxxxxx třetí xxxxx, xxxxxxxxxxx tuto xxxxx xxxxx písemně uvědomí x xxxxxxxxx soupisu x xxxxx xx x xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx §267.

(12) X žádosti xxxxx, xxxxx xxxxx, xx xxx xxxxxx xx xxxxxxx je v xxxxx xxxxxxxxxxx, soud xxxxx xxxxx xxxxxxxx x uplatnění xxxxx xxxxx §267.

XXXXXXX 2)

§326a

Nepodaří-li xx v xxxx (xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx) xxxxxxxxx xxx xx xxxxx soudu xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx, xxxxxx xx soud xxxxxxxxxxx x xxxxx xxx, xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxx xxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx ve stanovené xxxxx takové xxxxx xxxxxxx nebo jestliže xxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxx nebyly xxxxx xxxx xxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

§326x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 30/2000 Xx. x účinností xx 1.1.2001

§326b

(1) Xxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxx, xxxx odebere xxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx, xx xxxx sepsány. Xxxxxxxxxx §329a odst. 1 se xxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx-xx xx xxxxxx xxxx xxxx x nepřevezme-li je xxxxxxxxx xx cenu, xxxxxx xxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx.

§327 >>

(1) Xx xxxxx xxxxxxxxxxx se xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx.

(2) Xxxxxx-xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxx soud xxxxxxxxx, jen xxxxx-xx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx.

(3) Sepsané xxxxxx věci, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, se xxxxxxxxx xx xxxxx, xxx xxxx xxxxxxx, x xxxxxx xx xxx, aby xxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x x xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxx xxxxxx

§327x

(1) Xx-xx xxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxx z xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx ze xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx zákonem, pojme xx taková věc xx soupisu xxxxxxx xx xxxxxxxxx.

(2) X xxxxxxxxx xxxxxxx soud xxxxxxxxxxx vyrozumí xxxxx xx orgán, xxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx. Xx-xx to možné, xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx do xxxxxxxxx (xxxxxxx, xxxxxxxx) xxxxxx x soupisu. Xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx po celou xxxx trvání xxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xx právní xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx povinný xxxxx, xxx takto xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

§327x

§327x xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§328 >>

Další xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx

(1) Xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx o xxxxxxxx výkonu xxxxxxxxxx xx xxxxxxx věci xxxxx xxxxxxx věcí xxxxxx xxxxxx ke xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx

x) cena xxxxxxxxx xxxxxx 47),

x) xxxxxxxxx kurs xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx přijatého x xxxxxxxxxxx na evropském xxxxxxxxxxx xxxx, nebo

c) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx provede soud; xxxxxx přibere, xxxxx x xxxxxxxxxxxx případech xxxxxxx xxxxx provedený xxxxxxxxxxxxx při xxxxxxx xxxx. Xxxxx soud xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxx dochází xxxxxxxx xxxxx §334a. Xxxxx xxxxxxxxx věcí xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xx xxxxxxxxx zjištění xxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxx cenu xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx x) xx xxx, který xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (§328b xxxx. 3) xxxx xxxxxxxx x prodeji jiným xxxxxxxx.

§328a >>

(1) Xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx výkonu xxxxxxxxxx a xx xxxxxxxx ceny xxxxxxxxx xxxx xxxxx §328 (xxxx jen "rozhodná xxxx") xxxx xxxxxxx xxx,

x) xxxxxx významná xxxxxxxx xxxx a xxxxxxx,

x) xxxxxxxx zvlášť xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx,

x) xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxx významných xxxxxxxxxxx a kulturních xxxxxxxx, xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx předměty xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx osobách,

d) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxx,

xxxx nabídnuty ke xxxxx xx hotové xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xx péče x xxxxxx xxxxxxx, a xx xxxxxxx za xxxxxxxxx cenu.

(2) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx ve xxxxx třiceti xxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx nabídku x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx cenu, xxxx i xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx uvedeným.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx finanční xxxxxxxxx 213) nebo xxxxx xxxxxxxxxx právní xxxxxx xxxxx xxx předmětem xxxxxx xxxxxxxxxx.

§328x >>

(1) Xxxxxxx xxxx se xxxxxxx x xxxxxx, nestanoví-li xxxxx xxxxx xxxxx. Xxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx souboru xxxx. X rámci souboru xxxx xx prodají xxxxxxx xxxx, které xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx i xxxxxxxxx celek xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx zaknihované xxxxxxxxxxxx xxxxx papíry, xxx-xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxx lze xxxxxxx x xxxxx, xxx xxxxxxx věci xxxx, xxxx x xxxxx xxxxx na xxxxx xxxxxxx xxxxx. Soud, xx-xx xx xxxxx, xxxxxxx, xxx sepsané xxxx xxxx dopraveny xx xxxxx, xxx xx xxxx xxxxxx. Xxxxxxxx nebyly xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx věci vydat x dražbě; xxxxxxx-xx xxx xxxxxxxxxx, budou xx xxxxxxxx.

(3) Xxxx xxxxxx xxxxxxxx rok xxxxxxxx vyhláškou, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx, oprávněnému x xxxxxx xxxx, x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x místě xxxxxxxx. Xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx 30 xxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxx vyhlášky, xx xxxx xxxxx xxx 30 xxx xxx xxx doručení xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx podle §326 xxxx. 11. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx přípustné.

(4) V xxxxxxxx xxxxxxxx soud xxxxx

x) datum, xxx x místo xxxxxx,

x) xxxxxxxx dražených xxxx,

x) xxx se xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxx cenu xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx,

x) výši xxxxxxxxxx xxxxxx (§329),

f) zda xx xxxxxxxx zaplacení xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxx 5),

x) xxxxxxxxxx, xx xxx rozvrhu xxxxxxxx xx xxxxx oprávněný, xx, xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx oprávnění, x xxxxx věřitelé xxxxxxx xxxxxxxxxx jiných xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx pohledávek xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxx pro xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, jestliže xx xxxxxxxx nejpozději xx xxxxxxxx xxxxxx, jestliže x xxxxxxxxx uvedou xxxx xxxxxxxxxx a xxxxxx příslušenství a xxxxxxx-xx je příslušnými xxxxxxxxx, x xxxxxxx, xx x xxxxxxxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xx nepřihlíží; xxxxxxxxxx §335 xxxx. 2 x §336f xx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx výši xxxx xxxxxxx, převyšuje-li xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx dražené xxxx xxxx draženého xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx Českou xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxx, xxxxx xxxxxxxxx vydání xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx 45&xxxx;000 XXX. Xxxxxxxxxx §336e odst. 2 xx xxxxxxx xxxxxxx.

(6) Xxxx-xx zjištěno, xx xxxx podána xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx (§267), soud xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxx.

§329 >>

(1) Xxxxxx xxxx provést x xxxxxxxxxxx; o xxxxxxx xxxxxx xxxx sepíše xxxxxxxx. Soudci, zaměstnanci xxxxx, xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx nesmějí xxxxxx. Před xxxxxxxxx xxxxxx je dražitel xxxxxxx prokázat xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx, příjmení, xxxxxx xxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x dražbě.

(2) Xxxxxxxx xxxxxx činí xxxxx xxxxxxx rozhodné ceny. Xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxx ceny xxxxxxxxx věci xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx ustanoveními xxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, který xxxxx xxxxxxxx podání. Xxxxxxx-xx více xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx příklep xxxxxxx tomu, xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx výhrada xxxxxx xxxxx. Není-li xxxxxxx xxxxx udělen, udělí xxx dražiteli, xxxxx xxx xxxxx losem. Xxxxxxxxxx musí xxxxxxxx xxxxxx zaplatit bez xxxxxxxxxx xxxxxxx; neučiní-li xxx, draží se xxx xxx xxxx xxxxxx xxxxx.

(4) Na xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx vydražitelem xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxx příklep, xx xxxxx zaplacená xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx jednání.

(5) Vydražitel xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx doplatek xx xxxxxxxx podání, xxxxxxxxxxx-xx xxxxxx xxxxxxxxxx jako xxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx 200) (xxxx xxx "limit"), xxxxx xxxxxxxx; xxxxxxx-xx xxx, xxxxx xx xxx xxxxx, xxx jeho xxxxxx.

(6) Xxxxxxxx podání xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx podání přesahující xxxxx musí xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx platbou xx xxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx soud xxxxxx xxxxxxxxx dražbu.

(7) Xxxxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx k xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx vydražených věcí, x xx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx práva x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx věci.

(8) Xxxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxx vydražené xxxx do 1 xxxxxx po doplacení xxxxxxxxxx podání, xxxxxxxxx xxxx podle §330 xxxx. 2 x 3.

§329a

(1) Xxxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxx xx vydražitele, xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x přechodu xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. X případě xxxxxx xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx cenných xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx vydražiteli i xxx xxxxxxx.

(2) X xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx k listinnému xxxxxxx xxxxxx na xxx xxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx xx rubu xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x cennému xxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx příklepu.

§330 >>

(1) Xxxxxx xx xxxxxx, jakmile xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x uspokojení xxxxx xxxxxxxxxxx x včas xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx-xx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxx opětovnou xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx řádně x včas, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx vznikly x xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, škodu, xxxxx xxxxxxx xxx, že xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, x, xxxx-xx při xxxxx xxxxxx dosaženo xxxxx nejvyšší xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx. Xx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx; xxxxxxxxx-xx jistota xxxx xxxxx, zbývající xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx. X těchto xxxxxxx, xxxxxxxxx započtení xxxxx xxxxxxx zbytku xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxx, xxxxx xxxxxxxxx xx vlastnictví xxxxxxxxxxx xxx při xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx 15 xxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx. Xxxx xxxxxxxx oprávněnými, xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxx pořadí (§332 xxxx. 1). Xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxx jako prodej x xxxxxx. Xxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxx je xxxx xx xxxxxxx. Xxxxxxxx x tom xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx.

(5) Věci, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx soupisu, se xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx-xx xxxxxxx tyto věci xxxxxxx nebo xxxx xxxxx xxxx xxxx, xxxxxxxxx soud přiměřeně xxxxx §301 xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxx xxxx 1 rok x xxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxx z výkonu. Xxxxx-xx xx však xxx x průběhu xxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx soud xxxxx §341 xxxx. 4.

§330x

(1) Xxxxxx lze xxxxxxx i xxxxxxxxxxxx x využitím xxxxxxxxx.

(2) X xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx

x) xxxxxx xxxxxxxxxx dražitelů x xxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, rodné číslo, x nebylo-li přiděleno, xxxxx narození,

b) xxxxxx xxxxxxxxxxx o xxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, na xxxxxxx xx xxxxx postup xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, na které xx xxxxxx bude xxxxx a xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx x xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx lze xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx x xxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxxxx povinen xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx; xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx doplacení nejvyššího xxxxxx nesmí xxx xxxxx xxx 10 xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx,

x) informaci o xxx, kdy a xxx po xxxxxxxxx xxxxxxxxxx podání lze xxxxxxxxx xxxx převzít,

g) xxxxxx xxxxxxxxxx pohledávek,

h) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx sdělení xxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx zveřejnění informace x příklepu.

(3) Xxxxxxx-xx xxxx xxxxxxxxx stejné xxxxxxxx xxxxxx, udělí xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx předkupní xxxxx xxxx výhrada xxxxxx xxxxx. Xxxx-xx příklep xxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx. Ustanovení §329 xxxx. 3 xx xxxxxxxxx.

(4) Xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx platí xxxxxxx xxxxxxxxxx §328b xx 330.

§331

(1) Xxx-xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx jen xxx jednu xxxxxxxxxx x nepřihlásil-li se xxxx xxxxx oprávněný xxxxx věřitel [§328b xxxx. 4 xxxx. x)], xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx po xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xx-xx povinný xxxxxxx xxxx z xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx-xx xxxxxxxxx věc xxxx xxxxxxxxxxxxx činnosti, xxxxxxx oprávněnému xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxx-xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx movitých xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx přihlásil-li xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxx, xxxxxxx xxxx po xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x přidané xxxxxxx, xx-xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx z xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx věřitelů výtěžek xxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxx-xx xxxx x xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxx xxx je zajištěna xxxxx trestního xxxx x xxxxxxxxx-xx dosažený xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx o xxxx xxxxxxxxxxx orgán činný x trestním xxxxxx, xxxxx o zajištění xxxxxxx. Xxxxxxx-xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx 30 xxx soudu, xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x na xxxxxx xxxxxxx, vyplatí xx xxxxxx xxxxxxx povinnému.

(4) Xxxxxxxxx-xx dosažený výtěžek xxxxxxxxxx, pro kterou xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxxxx-xx xxxx xxxxx odstavce 3, xxxxxxx xx xxxxxx výtěžku xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx převzít xxxx xxxx pobyt xxxx xxxx, postupuje xxxx xxxxxxxxx xxxxx §301 xxxxxx o xxxxxxxxxx řízeních xxxxxxxx; xxxx xxxxx §301 xxxx. 1 zákona x zvláštních řízeních xxxxxxxx počíná běžet xxx xxx, xxx xxxxxxx odmítl zbytek xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx se xxxxxx xxxxxxx soudu xxxxxx xxxx nedoručitelný.

§331a

(1) Xxxx-xx xxxxxxx xxxxxx xxx, která xxxx převedena x xxxxxxxxx závazku xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, zastavena, xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx zpeněžení věci xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Při xxxxxxx xxxxxxx zástavnímu xxxxxxxx, věřiteli, jehož xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx práva, x oprávněnému, v xxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx.

(2) X xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx samostatně xxxxxxxxx (xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx) xxx xxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §337d.

§332 >>

(1) Xxxxxx, x jakém xxxx xxxxxxx xxxxxxx jednotlivých xxxxxxxxxx, xx xxxx xxxx, xxx xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx jednotlivé pohledávky xxxxx přihláška xxxxxxx xxxxxxxxxxx či xxxxxxx xxxxxxxx [§328b odst. 4 xxxx. x)]. Xxxxxx-xx xxxxxxxxx, další xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx náhrady xxxxx nebo nemajetkové xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx obohacení xxxxxxxxx trestným činem, xxxx-xx xxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x tomto xxxxxxxx činu a xxxx-xx návrh xxxx xxxxxxxxx podány x xxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx řádu xxxx, řídí xx xxxxxx dnem právní xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx věci xxxxx xxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx.

(3) Má-li xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx tyto pohledávky xxxxxxx. Bez xxxxxx xx pořadí xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxx to xxxxxxx zvláštní xxxxxxx. Xx-xx xxxxxx věřitelem xxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx zdraví xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xx xxxx pohledávka xxx ohledu na xxxxxx xxxx pohledávkami xxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx peníze x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx splacení xxxxxx xxxxxx

§333

(1) Xxxxxxx-xx xx xxx xxxxxx rozhodnutí xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxx xx xxxxx §322 xxxx. 2 písm. x) x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xx x částkou xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx s výtěžkem xxxxxxx (§331, 332).

(2) Xxxxxxxx-xx se při xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zlato xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxx xxxx, xxxxxxx xx jejich prodej xxxx směna xx xxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 103). Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxx §331 x 332.

§334 >>

(1) Xxx-xx x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx cenné xxxxxx xx listiny xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx jejich xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx buď xxxxx xxxx, kdo má xxxxx, aby odpovídající xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx se xxxxxxx x zpeněžení.

(2) Xxxxx-xx xxxx xxxx, xxx xx podle xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, aby xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx místo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xx xxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxx xxxx s xxxxxxxx xxxxxxx (§331 xx 332).

§334x

(1) Pokud xxxxxx xxxxxxx xxxxx papíry xxxx zaknihované cenné xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §334 xxxx. 1, xxxx sepsané xxxxx xxxxxx zpeněží xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx papíry xxxx xxxxxxxxxx osoby xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx 203). Xxxx má xxxxxx xxxxxxx xxxxx, která xxxxx přísluší povinnému xxxx majiteli xxxxxxx xxxxxx.

(2) Xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx (§331 xx 332).

Prodej xxxxxxxxxx xxxx

§335 >>

(1) Výkon xxxxxxxxxx xxxxxxxx nemovitých věcí xxxx xxx xxxxxxx, xxx když xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx, xxxxx xxxxxx navrhuje, x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx orgány, xxxxxxxxx xxx veřejnými xxxxxxxxx xxxxxx 89) xxxxxx, xx xxxxxxxx věc xx xx vlastnictví xxxxxxxxx. X tom, xx xxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxx příslušný katastrální xxxx.

(2) Návrh dalšího xxxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx prodejem xxxx xxxxxxxx věci xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx rozhodl x nařízení xxxxxx xxxxxxxxxx, xx považuje xx xxxxxxxxxxx k xxxxxx, x xx xxx xxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxx dalšího xxxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxx x nepříslušného xxxxx, xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx příslušnému xxxxx; v xxxxxxx xxxxxxx xx návrh xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x řízení ode xxx, xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx oprávněný musí xxxxxxxx xxxx xxxxxx, x xxxx je xxx jeho xxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxx vzít xxxx svůj návrh xx xx xxxxxx xxxx usnesení x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx xxxx řízení xxxxxxx xxx xxxxx, xxxxxxxx-xx x tím xxxxxxx oprávnění, xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx.

§335a >>

(1) Pro xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Nařízení xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx nemovitou věc xx xxxxx jejími xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx; xx platí x x xxxxxxxx věcech, xxxxx jsou příslušenstvím xxxxxxxx xxxx. Výkon xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, k xxxxxxx xxxxxxx slouží věc x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx i xx podíl na xxxx věci v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx.

§335x

(1) X usnesení x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx soud xxxxxxxxx, x xxxx-xx xx xxxxxxxx výkonu xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx ve xxxxxxxxx jmění xxxxxxx, x manželovi xxxxxxxxx

x) xxxxxx, aby xx xxxxxxxx xxxxxxxx nemovitou xxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xx zatížil;

b) uloží, xxx xxxxx xx 15 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx oznámil, xxx a kdo xx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, xxx-xx x xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx nemovitostí, x xxxxxxxx, že při xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x jeho xxxxxx xxxxxxxx za škodu xxx způsobenou;

c) xxxxx, xxx xxxxx xx 15 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx věc xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, a xxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xxx xx xxxxx x xx volně nakládat x zda jsou xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx dluhy nebo xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx správou xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, x doložil xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx;

x) zakáže, xxx xx doručení xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx, xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx nebo xxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx se xxxxxxx škody xxxxxxx xx pozemku.

(2) Xxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x), xxxxx xxxx zapsána xx xxxxxxxx nemovitostí, xxxx xxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xx-xx xx xxxxx, xxx xxxxxxxxxxxxxxx dálkového xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxx, xxx xxxxxxxxxxx do xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx úřadu. Doloží-li xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxx xxxxx jako xxxxxxxxxxx jmění, x xxxxxxxx-xx xxxxx skutečnosti xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. c) xxxx xxxxxxxx-xx tyto skutečnosti xxxxxx xxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxx-xx xx xxxxx xxxxxxxxxx nemovité věci xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, soud v xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx pojmenování nebo xxxxxx, případně další xxxxx týkající se xxxxxxxx xxxx.

(5) Xx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, o xxxxx xx xx známo, xx xxxx x xxxxxxxx věci předkupní xxxxx, xxxxxxx zpětné xxxxx, xxxxx právo, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx úřadu, x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx věc x x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx (xxxxx), a xxxxxx xx xx xxxxxx xxxxx soudu. X tom, xx xxxxxxxx xxxxxx právní xxxx, soud xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx úřad.

(6) Xxx-xx výkon xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx o xxx vyrozumí xx xxxxxx xxxx usnesení xxxxxxxxx katastrální xxxx.

§336 >>

(1) Xx xxxxxx moci xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

(2) Xx-xx xx potřebné, xxxxxxx soud ohledání xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx. X xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx, xxx xxxxxxxxxxx xx řízení xxxx xxxxx oprávnění, xxxxxxxxx a xxxxxx. Xxxxxxx, xxxxxxxxx i xxxxx osoby, jsou xxxxxxx xxxxxxx prohlídku xxxxxxxx xxxx x xxxxxx příslušenství, potřebnou x xxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx věci x xxxxx-xx xxx xxxxxxxx xxxx určit, je xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxx povinného přístup.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx oceněny xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 x 2 x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx, xxxx xxxx xx xxxxxx ocenění xxxxxxx.

§336a >>

(1) Podle xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx provedeného podle §336 xxxx soud

a) xxxxxxxxx xxx, xxxxx xx xxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx nemovité xxxx, xxxxxxx xx výkon xxxx,

x) výslednou xxxx xxxxxxxx věci x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xx výkon týká,

d) xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx známá xxxxx xxxxxxx, výměnky a xxxxxxx, pachtovní xx xxxxxxxxx xxxxx, která xxxxxxxx v dražbě xxxxxxxxxx.

(2) Soud xxxxxxx xxxx rozhodnout x xxxxxx xxxxxxxxx či xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxx odpovídajícího xxxxxxx xxxxxxx, jestliže

a) xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxx výnosu x xxxx zcela xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx části xxxxxx x xxxx x xxxxx x xxxx xxxxxxx xxxx xx-xx xxxxx břemeno xx xxxxxxx zcela xxxxxxxxxxx výhodě xxxxxxxxxxx, x

x) toto xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx věc x xxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxx doručí xxxxxxxxxxx, xxx, kdo do xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx oprávnění, povinnému x xxxxxx, o xxxxxxx právech a xxxxxxxxxxxx soud xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2. Xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxx, xxxxxx-xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, pokud xx xxxxxxx změnily xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

§336x >>

(1) Výkon xxxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxx, kterou xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx usnesení xxxxx §336a.

(2) X dražební xxxxxxxx xxxx xxxxx

x) xxxxx, čas x xxxxx xxxxxxxxxx jednání (§336d),

x) označení xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx [§336a xxxx. 1 xxxx. x) x x)],

x) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxx [§336a xxxx. 1 xxxx. x)],

x) výši nejnižšího xxxxxx (§336e xxxx. 1),

x) xxxx xxxxxxx x způsob xxxxxx xxxxxxxxx (§336e xxxx. 2), xxxx xxxxxxx, xx xx zaplacení xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx, xxxxxxx a xxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxx prodejem xxxxxxxx xxxx v xxxxxx nezaniknou [§336a xxxx. 1 xxxx. x)],

x) předpoklady, xx xxxxxxx vydražitel může xxxxxxx vydraženou xxxxxxxxx xxx x xx xxxxxxx se xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx (§336l xxxx. 1 a 2).

(3) V xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx

x) xxxxxxx, xxx xx xxxxx, které xxxxxxxxxxx xxxxxx (§267), xxx xx xxxxxxxx x xxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx nejpozději před xxxxxxxxx dražebního jednání, x xxxxxxxxxxx, xx xxxxx k xxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx výkonu rozhodnutí xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx, kdo xx k xxxxxxxx xxxx nájemní xx xxxxxxxxx xxxxx, výměnek xxxx xxxxx břemeno xxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx není xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxx, nejde-li o xxxxxxx bytu, výměnkáře, xx-xx součástí výměnku xxxxx xxxxxxx, nebo xxxxxxxxxxx x věcného xxxxxxx xxxxxxx, aby xxxxxx právo soudu xxxxxxx a doložil xx listinami, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx v xxxxxxx zemědělského xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

(4) X xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxx, xx, xxx do xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xx mohou xxxxxxx uspokojení xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxx xxxxx xxx nařízen xxxxx rozhodnutí, xxxxxxxx xx přihlásí xxxxxxxxxx xx zahájení dražebního xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx náležitosti xxxxx §336f xxxx. 2 a 3, x xxxxxxx, že x přihláškám, v xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx (§336f),

x) xxxxxxxxxxx, xx, xxx xx xxxxxx přistoupili xxxx xxxxx xxxxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx, že xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx do xxxxxx xxxxxxxx, výše, xxxxxxxx xx skupiny x xxxxxx, a to xxxxxxxxxx xx 15 xxx xxx xxx xxxxxxxxxx oznámení xxxxx §336p xxxx. 1, xxxx x xxxx xxxxx xxxxx, aby x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xx, že x xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx učiněným xxxxxxx xx nepřihlíží,

c) xxxxxxxxx, zda se xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx práva na xxxxxxxxx nemovité xxxx,

x) xxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx zpětné koupě, xx ho mohou xxxxxxxx xxx x xxxxxx jako xxxxxxxxx x xx udělením xxxxxxxx xxxxxxxxx právo xxxx výhrada xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x pozemku xxxx xxxxxxxxx pozemku x právu xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx vlastníka xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx pozemku xx xxxxxx xxxx xxxxxxx předkupní xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) na to, xx xxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx právem xxxxxx, xxx-xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxx xxxx x xxxxxxx 218), xxx-xx o xxxxxx xxxxxxxx x xxxx, xx xx xxxx domáhat uspokojení xxxxxxxxxx související xx xxxxxxx domu a xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx byla xxxxxxxxx x soudu xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx ji xxxxxxxx nejpozději xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx jednání x xxxxxxxxx bude xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle §336f xxxx. 2 x 3, x xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxxxxx nebude xxxxxxx, xxxx xxxxxxx.

§336x >>

(1) Dražební xxxxxxxx soud doručí:

a) xxxxxxxxxxx, xxx, kdo xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx, manželu xxxxxxxxx, xxxxxx, o xxxxx xx mu xxxxx, xx xxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx zástavní právo xxxx výhradu xxxxxx xxxxx, osobám, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §336a, x xxxxxx, xxxxx již xxxxxxxxxx xxx vymahatelné xxxxxxxxxx xxxx pohledávky xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxx x obecnímu xxxxx, x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx x x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx (xxxxx),

x) xxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx na xxxxxx politiku xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx úřadu xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx věc.

(2) Xxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx 1 písm. x) xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx doručí do xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxx vyvěsí v xxx jejího vydání xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx desce soudu x xxxxxx xxxxxx xxxx, v xxxxx xxxxxx xx nemovitá xxx, xxx xxxxxxxx xxxx její podstatný xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx x nařízení xxxxxx rozhodnutí xxxxxxxx xxxxx x úřední xxxxx soudu.

(4) X xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx vyhlášku xxxx xxxx podstatný xxxxx uveřejnit x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, popřípadě xxxxx xxxxxxx způsobem.

(5) Xxxxx xxxxxxxx vyhlášce xxxx xxxxxxxx přípustné.

§336x >>

(1) Xxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx věc, xxxx x xxxxx xxxxx na jiném xxxxxxx místě.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx nařídí xxxxxxx 30 xxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

§336x >>

(1) Xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx výši dvou xxxxxx xxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxx jistoty xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, nejvýše však x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx nejnižšího xxxxxx. Jistotu xxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xx pokladny xxxxx, nepřesahuje-li částku xxxxxxxxxx jako xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx na xxxx xxxxx. X xxxxxx xx xxxx xxxxx lze přihlédnout xxx xxxxx, xxxx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx zjištěno, xx xx účet soudu xxxxx.

(3) Ten, kdo xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxx předkupní xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx koupě, xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx před xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Soud xxxxx xxxx zahájením xxxxxxx dražby rozhodne, xxx xxxxxxxxx právo xxxx výhrada zpětné xxxxx jsou xxxxxxxxx; xxxxx tomuto xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

§336x

(1) Věřitel, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx anebo xxxxx xx proti xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x §274 (xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx), xxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx zahájení xxxxxxxxxx jednání. Xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx a pozemku 218) xxxxxxx pohledávky xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx tato pohledávka xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx

x) xxxx xxxxxxxxxx a jejího xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xx věřitel povinného xxxxxx,

x) vyčíslení xxxxxxxxxx xx dni xxxxxx xxxxxx,

x) xxxx x xxx, xx xxxx xxxxxxx pohledávka xxxxx,

x) xxxxxxxxxxx významné xxx xxxxxx pohledávky.

(3) K xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 musí xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxx x xxxxxxxxxxxx pohledávku, x xxxxxxxxxx související xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx, která byla xxxxxxxxx x soudu xxxxxxx xxxxx části xxxxx, xxxx o xxxxxxxxxx zajištěnou xxxxxxxxx xxxxxx, ledaže xxxx xxxxxxxxxxx vyplývají z xxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx; xxxxx xxxxxx usnesení xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx, ke xxxxxx xxxxx po xxxxx xxxxxxxx xxxxx. Při xxxxxxxxxx věřitel xxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxx.

(6) Osoba odpovědná xx xxxxxx xxxx x xxxxxxx 218) xxxxxxxx soudu xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx stejnopis xxxxxxxxxx, jímž xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx přihlášené xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx x jeho xxxxxxxxxxxxxx.

§336g

§336g xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 396/2012 Sb.

§336h >>

(1) Xxxxxxxx xxxxxxx může xxxxx xxx xxxxxx. Jednotlivé xxxxx xxx xxxxxxx, xxxxx xx nerozhoduje, xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx provést xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx; xxxx xx přitom pokyny xxxxxx.

(2) Jako dražitel xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx pouze xxx, xxx zaplatil do xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, pokud xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx se xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxx ověřena. Xx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx, vyšší xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx osoby xxxxxxx x §21, 21a x 21b, xxxxx xxx oprávnění xxxx prokázat xxxxxxxx, xxx byla xxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx plná xxx xxxx xxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxx dražitelé xxxxx vystupovat xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx v §336m xxxx. 2 x xx, xxxx x xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Před xxxxxxxxx xxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxx prokázat xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx, xxxxxxxx, trvalé xxxxxxxx x datum xxxxxxxx xxxx zaznamená xx xxxxxxxxx x xxxxxx.

§336x >>

(1) Xxxx-xx xxxxxxxx, že byla xxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxx nemovité xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx (§267), soud xxxxxxxx xxxxxxx odročí xx do xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx.

(2) Xxxx xxxxxxx výkon xxxxxxxxxx prodejem xxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xx povinný místo xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx oprávněného, xxxx, xxx xx xxxxxx přistoupili jako xxxxx oprávnění, a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x okamžiku xxxxxxxx xxxxxxxxxx jednání xxxxxxxxxxx 100&xxxx;000 Xx xxx xxxxxxxxxxxxx. Xx neplatí, xxxxx-xx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx jiného xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx náhrady xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx to xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(3) Xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx (§336e xxxx. 3),

x) xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx břemena, xxxxxxx a xxxxxxx, xxxxxxxxx xx předkupníí xxxxx neuvedená x xxxxxxxx vyhlášce na xxxxxxxx xxxx váznou, x xxxxx, xxx xxxxxxxx jednání xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx §336a.

(4) Po xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxx xxxxx xx, xxx xxxxx xxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxx xx xxxx, dokud xxxxxxxxx xxxx xxxxxx; xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx soud xxxxxxx příklep. Xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

§336j >>

(1) Xxxxxxx xxx xxxxxx xxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx podmínky xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx nejvyšší xxxxxx, xxxxx soud xxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx koupě. Xxxx-xx xxxxxxx xxxxx udělen, xxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxx xxxxx.

(2) Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx soudce xxxxxx xxxxxxxxxxx, zda xxxxxxxx podání xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx.

(3) X usnesení x xxxxxxxx xxxx

x) xxxxxxx xxxxx x zaplacení xxxxxxxxxx podání, xxxxx xxxxxx dnem xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxx xxx 2 xxxxxx, xxxx

x) uloží xxxxxxxxxxx, xxx xx 2 xxxxxx od nabytí xxxxxx xxxx předložil xxxxxxx xxxxx §336l xxxx. 4 xxxx xxx v xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(4) Soud v xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx odstavce 3 xxxxx povinnému, xxxxxxxx-xx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx nejpozději xx 15 xxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx podle §336ja xxxx. 1 s xxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxx xxxx xxx učiněn.

(5) Xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(6) Dražitelům, xxxxxx xxxxx udělen xxxxxxx, xx vrátí xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx jednání.

§336ja

(1) Xxxxx-xx o xxxxx xxxxxxx x §336h xxxx. 4, xxxx xxxxx xx 15 xxx xxx xxx zveřejnění xxxxxxxx x xxxxxxxx soudu xxxxxxx xxxxxxxxx, že xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx nabýt xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx vyšší, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxx). Návrh xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle §42 x podpis xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxx soud odděleně x zařadí xx xx xxxxx xxxxxx xx uplynutí lhůty xxxxx xxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx předražku xx xxxxxxx ve xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx §336e xxxx. 2 xxxxx xxxxxxx. Xxxx-xx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Po xxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 1 vyzve xxxx xxxxxxxxxxx, xxx xx xxx xxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx podání xx xxxxxx xxxxxxxxxx předražku. Xxxx xxxx vydá xxxxxxxx o xxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx o xxx, xxx xx xxxxxxxxxxxxx x za xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx.

(4) Xx-xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxx, xxx xxxxx xxxxxxxx předražek, v xxxxxxx shodných xxxxxx xxxxxxxxxx, pak xxx, xxx xxxxx návrh xxxx xxxxx, xxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx.

(5) V xxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 15 xxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx, umožňuje-li xx xxxxxx vydražené xxxxxxxx xxxx. Xxxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx částku nejvyššího xxxxxxxxx, stanoví xx xx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxx xxxxxx v usnesení x xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxxx oprávněnému, xxxx, kdo xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx a xxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx zaplacená částka xxxxx po xxxxxx xxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxx.

(7) Xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx.

§336x

(1) Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx doručí xxxxxxxxxxx, xxxx, kdo xx řízení xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx o xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxx 15 dnů xx úřední xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxx přihlášené xxxxxxxx, xxx do 15 xxx xx xxxxxx vyvěšení vyčíslili xxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxx. X xxxxxxxx vyvěšeném xx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xx xxxxx identifikovat xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxx x udělení příklepu xxxxx podat xxxxxxxx xxx osoby xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx první.

(3) Do 15 xxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx podat xxxxxxxx xxx

x) xxxxx xxxxxxx x §336c xxxx. 1 xxxx. x), xxxxxx nebyla xxxxxxxx xxxxxxxx vyhláška, xxxxxxxx xx z tohoto xxxxxx xxxxxxxxxxxx dražebního xxxxxxx,

x) dražitelé, kteří xx xxxxxxxxxx dražebního xxxxxxx, xxxxxxxx mají xx xx, xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx na xxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x příklepu xxxxx xxx, že xx příklep xxxxxxxxx, xxxxxxxx v xxxxxx xxxxx k xxxxxxx xxxxx, xx xx xxxxxxxxx nemohl xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xx při xxxxxxxx dražebního xxxxxxx xxxx při xxxxxxxxx xxxxxx došlo k xxxxxxxx xxxxxx. Ze xxxxxxxx xxxxxx změní xxxxxxxx soud i xxxxxxxx o xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx §219a xx xxxxxxxxx.

(5) Usnesení xxxxxxxxxx xxxxx se xxxxxx xxxxxx uvedeným x xxxxxxxxxx 1 x 2 xxxx xxxxxx xxxxxxxx v §336xx xxxx. 5. Bylo-li xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx soud xxxxxxx xxxxxx nové dražební xxxxxxx.

§336l >>

(1) Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxxx dnem xxxxxxxxxxxx po doplacení xxxxxxxxxx podání, xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx podle §336ja xxxx. 1; xxx-xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx, kdy xxxx xxxxxxxxxxxx doručeno xxxxxxxx o předražku.

(2) Xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x příslušenstvím, xxxxxx-xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx moci x zaplatil-li xxxxxxxx xxxxxx, x xx xx xxx xxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxx-xx xxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxx xxxx a xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx, x to ke xxx jeho xxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx x hotovosti xx pokladny soudu, xxxxxxxxxxx-xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx předpisu, xxxx xxxxxxx na xxxx xxxxx. Xx povinnosti xxxxxxxx xxxxxxxx podání xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx do xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx předpokládat, xx x xxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx přihlášené xxxxxxxxxx x xxxxxxx.

(4) Xxxx xxxxx zástavní právo xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx prospěch xxxxxxxx ze xxxxxxx x úvěru, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx o xxxxx, xx které

a) xxxx xxxx účelově xxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, x to xx xxxxx xxxxxxxxxx 2 xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx §336j xxxx. 3 xxxx. x),

x) úvěr xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, který xxxx xx xxxxx Xxxxx republiky xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x bankách.

Soud zástavní xxxxx xxxxx, xxxxxx-xx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx podání marně. Xxxxx tomuto xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx se xxx vydražiteli.

(5) Xxxx, xxxxxx se stal xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nemovité xxxx, xxxxxxxx

x) xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx břemeni, xxxxxxx, xxxxxxx právo xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx-xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx je xxxxx bydlení nebo xxxxx xxxx, neuvedená x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx soudem xx zahájení dražebního xxxxxxx,

x) výhrada xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx práva xxxxxxxxxx k xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx stavby, xxxxxxxxxxx práva xxxxxxxxx xxxxxx k xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx stavbě x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx práva,

c) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, výhrada xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx, xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx škody xx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx výměnek.

Zemědělský xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx po xxxxxxxx xxxxxxxxxx jednání xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx roku. Xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx nebo jiná xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx váznoucí xx xxxxxxxx věci xxxxxxx x xxxxx xxxxxx proti xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, který xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nemovité xxxx, xx xxxxxxx vrátit xx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx x xxxxxx x nahradit xxxx, kterou xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxxx příslušenstvím.

(7) Xx základě pravomocného xxxxxxxx x příklepu xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x předražku může xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

§336m >>

(1) Xxxxxx-xx xxx xxxxxx učiněno xxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxx dražební xxxxxxx xxxx nařídí xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx, kdo xx řízení xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xx uplynutí 3 měsíců xx xxxxxxxxxx xxxxxx; nebyl-li xxxxx xxxxx xx 1 roku, xxxx xxxxx xxxxxxxxxx zastaví.

(2) Xxxxxxxxxx-xx vydražitel xxxxxxxx xxxxxx ani x xxxxxxxxx lhůtě, xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x která xxxxx být xxxxx xxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx o xxxxxxxx xx marným xxxxxxxxx xxxxxxxxx lhůty xxxxxxx x soud xxxxxx xxxxx dražební xxxxxxx. Xx nařídí xxxx x xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x úvěru, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx doplaceno xx xxxxx xxxxxxx x §336l xxxx. 4, xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx lhůtě xxxxxxxxx.

(3) Xxx druhém xxxxxxxxx jednání xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx 50 % xxxxxxxx xxxx (§336a xxxx. 1); xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx 40 % xxxxxxxx xxxx, ve xxxxxxx 30 % x v xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 25 % xxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxx-xx se nemovitou xxx prodat xxx xxxx, soud řízení xxxxxxx.

(4) X xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx platí xxxxxxx xxxxxxxxxx §336b xxxx. 2 x §336b xxxx. 4 písm. x), §336c s xxxxxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. b) x x), §336d, §336e xxxx. 2, §336h, §336i xxxx. 4 x 5, §336j xx 336l, §336n x 336o.

§336x >>

(1) Vydražitel xxxxxxx v §336m xxxx. 2 xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx vznikly x xxxxxxxxxxx s dalším xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx, xxxxx xxxxxxx tím, xx xxxxxxxxxx nejvyšší xxxxxx, x, xxxx-xx xxx dalším dražebním xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx. Xx tyto xxxxx xx xxxxxxxx jistota xxxxxxx vydražitelem; xxxxxxxxx-xx xxxxxxx tyto závazky, xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) X xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx soud xx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx-xx x xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx xxxxxxx, xxxx vykonavatel xxxxx xxxxxxxxxxxxx usnesení xxxxxxxxx x xxxxxxxx 2 x xxxxxxxx potřebných xxxxxx návrh xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx vydražiteli.

(4) Částky xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx vyplatí xxxxx xxxx účastníkům, xxxxxx xxxx přiznány. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx rozdělované podstaty.

§336x >>

(1) Xxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x využitím xxxxxxxxx.

(2) V xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx stanoví

a) xxxxxx registrace xxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxx xxxx dražitelé xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxx xxxxx, a nebylo-li xxxxxxxxx, datum xxxxxxxx,

x) xxxxxx informování x xxxxxxx xxx dražbě xxxx odkaz xx xxxxxxxxxxx stránky, xx xxxxxxx je tento xxxxxx zveřejněn,

c) adresu xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx a xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx sledovat,

d) xxxxx x čas xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx, xx xxxxxxx vydražitel xxxx xxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx prokázání xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx jsou xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx koupě prokázány

(3) Xxxxxxx-xx více xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx podání, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx xxxxxx koupě. Není-li xxxxxxx xxxxx udělen, xxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx učinil xxxx první. Ustanovení §336j xxxx. 1 xxxx druhé xx xxxxxxxxx.

(4) Xxx dražbu xxxxxxxxxx elektronicky xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx §336b xx 336n.

§336x >>

(1) Xxxxxxxxxx xx 7 dnů xxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx desce xxxxxxxx i xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pohledávkách, x xxxxx soud xxxxxxxx v xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx zařazení xx xxxxxxx x xxxxxx v xxxx xxxxxxx. V oznámení xxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx byly xxxxxxxxx, x xxxxx, xxx xxxxx se tak xxxxx. V xxxxxxxx xxxxx přihlášené věřitele xxxxx §336b xxxx. 4 xxxx. x) x x xxxxxxxxxx xxxxx §336f xxxx. 5.

(2) Jestliže soud xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nerozhodl x xxxxxxx xxxxxxxxx podle §336f xxxx. 4, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x oznámení xxxxxxxxxx. Xxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx odmítnuta, zašle xxxx oprávněnému, xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx soud xxxxxxxx x rozvrhu, xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx pohledávky, a xxxxx xx, xx xxxxxxxxxx xx 15 xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx popřít co xx její xxxxxxxx, xxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx, aby x rozvržení rozdělované xxxxxxxx xxxx nařízeno xxxxxxx, x xxx, xx x námitkám xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx.

§336x

(1) Xxxxxx-xx x xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, případně oprávněný xxxx povinný, podle §336b xxxx. 4 xxxx. x) xxxx §336p odst. 2, xxxxxx xxxx xx xxxxxx moci xxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx vydražitelem, právní xxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxx a uplynutí xxxxx xxxxx §336p xxxxxxx x rozvrhu xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx rozdělované xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx správce xxxx, xxxxx návrh xxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx vydaného soudem.

(3) X xxxxxxx soud xxxxxxxx xxxxxxxxx rozvrhu, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxx, xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx, povinný x osoby, které xxxxxx přihlášku, xxxxxx xx jejich přihláška xxxx odmítnuta (§336f xxxx. 3).

(4) Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx.

(5) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx jednotky xxxx při xxxxxx xxxxxxxxxxx usnesení xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx o xxxx xxxxxxxxxx a o xxxxxx na ni xxxxxxxxxxx xxxx xxx, xx xxxx projednána xxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx; jestliže xxxx x již xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx na xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx x xx xxxx x xxxxxxxxxx usnesení tak, xx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx-xx soud xxxxx xxxx první, nerozhoduje xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx správou xxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §337e xxxx. 1 xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx podle §337e xxxx. 2.

§337 >>

(1) Není-li xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx §336q xxxx. 1, soud xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §337c.

(2) Xxxxxxxxxx §336q xxxx. 2 x 5 xx xxxxxxx xxxxxxx.

(3) Účastníky xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxx, kdo xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx oprávněný, xxxxxxx x xxxxx, xxxxx xxxxxx přihlášku, xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx (§336f xxxx. 4).

§337x >>

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx z xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx do podstaty xxxxxxxxx xxxxx §336n xxxx. 4, x xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx jistota xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v §336m xxxx. 2, xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx hodnoty, xx-xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx z xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx-xx xxxxxxxxx věc jeho xxxxxxxxxxxxx činnosti.

§337x >>

§337x xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 396/2012 Sb.

§337x

(1) X xxxxxxxxxxx xxxxxxxx se uspokojují xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx:

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx státu x xxxxx xxxxxx,

x) pohledávky xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx x pozemku xxxx vlastníku xxxxxxxx, x xx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx sloužící xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx zástavních xxxxx x xxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx, a xxxxxxxxxx zajištěné zástavním xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) pohledávky xxxx, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, pojistného na xxxxxxx zdravotní xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx újmy na xxxxxx způsobené xxxxxxxx xxxxx,

x) ostatní xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx pohledávky xxxxxxx xx xxxx skupiny, xxxxxxxx se xxxxx xxxxxx; pohledávky xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx, xxxxx mají xxxxxx xxxxxx, xx uspokojí xxxxxxx.

(3) Nesplatné pohledávky xxxxxxxxx zástavním xxxxxx xx považují xxx xxxxxxx za splatné.

(4) Xxxxx nebo xxxxx x prodlení za xxxxxxxx xxx roky xxxx xxxxxxxxxx jednáním, xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxxxx x pořadí xxxxxxx. Xxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx.

(5) Xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx

x) x xxxxxxxxxx oprávněného xxx, xxx k xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx návrh xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) x pohledávky xxxx, xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx další xxxxxxxxx, xxx, který xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x řízení,

c) x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx, xxx k xxxxx došla xxxxxxxxx,

x) x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx den xxxxxx zástavního xxxxx,

x) x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx, xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx způsobené xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx obohacení xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxx-xx xxxxx xxxx přihláška xxxxxx x xxxx, xxx zajištění podle xxxxxxxxx xxxx xxxx, xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x zajištění xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxx xxxxxxxxxx xx stanoví podle xxxx xxxxxxxx, které xx xxx ni xxxxxxxxxx.

(6) Zjistí-li xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx nemovitá xxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx řádu x xxxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx byly x xxxxxxx uspokojeny, informuje xxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx činný x trestním řízení, xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx-xx orgán xxxxx x trestním xxxxxx xx 30 xxx xxxxx, xx xx xxxxxxxxx vztahuje x xx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx se xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxxxxx-xx xxxx xxxxx xxxxxxxx 6, xxxxxxx xx xx úhradě xxxxx xxxxxxxxxx, které xxxx xxx xxxxxxxxxx, xxxxxx rozdělované xxxxxxxx xxxxxxxxx.

§337x >>

(1) Xxxx-xx x xxxxxx prodány xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xx kterých váznou xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx 102) (xxxx xxx "vespolné xxxxxxxx xxxxx"), xxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx jednotlivých xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx rozdělovaných xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx po uhrazení xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx poměru, přikáže xx xxxxxx, xxxxx xx v důsledku xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx až do xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx rozdělovaných xxxxxxx.

(2) Xxxxxx-xx v dražbě xxxxxxx všechny xxxxxxxx xxxx, na xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx se xx xxxxxx výpočtu xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. 105) Xxxxxx, o xxxxx xx xxxx věřitelé x pozdějším pořadím xxxxxxxx xxx, že xxxxxxx xxxxxxxxxx zajištěné xxxxxxxxx xxxxxxxxx právem xxxxxx xxxx, než xxxxx by xx xxx xxxxxxxx x xxxxxxx prodané nemovité xxxx, zajistí xx xx xxxxxx návrh xxxxxxxxx právem na xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx, které xxxxxxxxxx uspokojenému xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xx xxxxxxx xxxxxxxxx i xx pohledávky, které xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx.

§337x >>

(1) X xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx též x xxxxxxxxxxxx, které xxxx xxxxxxx xx do xxxxxxxx, výše, xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxx lze x nich xxxxxxxxxx xxx provádění důkazů; xx xxxxxxx u xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxx zčásti xxxxx xxxxxx nebo xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x rozdělované xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx věřitele xxxx xxxxx, xxx xx 30 dnů od xxxxxx xxxx rozvrhového xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx §267a xxxx. 1, jestliže xx xxxxxx pohledávky připadá xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx podstaty; x částce připadající xx sporné xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx, xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) X námitkám, xxxxx xxxxxx včas xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2, xx xxxxxxxxxx; x xxxxx následku xxxx být poučeni xxxxxxx, kdo byli xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx §267a xxxx. 1.

(4) V xxxxxx xxxxx §267a xxxx. 1 xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx skutečnosti.

§337f

(1) Po xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx podle §267a xxxx. 1 xxxx xx xxxxxxxxxxxxxx rozhodnutí x řízení x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx související xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx vůči xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zbytku xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxx-xx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, nařídí xxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. K xxxxxx xxxxxxx soud xxxxxxxxxx účastníky xxxxxxx, xxxxxxx pohledávky byly xxxxx předchozího rozvrhového xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx. Xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx podstaty se xxxxx postupuje xxxxxxx xxxxx §337 xxxx. 2 x 3, §337a, 337c x 337d.

(3) Xxxx-xx pohledávka xxxxxxxxxxx se správou xxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxx rozdělované xxxxxxxx xx postupuje xxxxxxx xxxxx §337e.

§337g

(1) V xxxxxxxxxx xxxxxxxx soud přizná xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x uvede, že xxxxxxxx pohledávky xx xxxxxx xxxx usnesení xxxxxxx. X xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx uvede, v xxxxx xxxxxxx ji xxxxxxx a x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Soud xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx právní xxxx, pokud xx xxxx vydání učinil xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §336f xxxx. 5.

§337x

(1) Xxxx právní xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx práva xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx; xxxxxxxxxx §336l xxxx. 4 tím xxxx xxxxxxx.

(2) Po xxxxxx xxxx rozvrhového xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx nebo předražitele x xxx, která xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Xx vydání usnesení x příklepu xxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx výkon xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx pro xxxxxx uvedené x §268 xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx

§338 >>

(1) Xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx spoluvlastnického xxxxxx se xxxxx xxxxxxxxxx x výkonu xxxxxxxxxx prodejem xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx věcí xxxxx xxxxxxx pouze xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx.

(2) Jde-li o xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx věci, xxxx doručí spoluvlastníku xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx výkonu xxxxxxxxxx xxx provedení xxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx poté, co xxxxxx, xx xxx xx xx spoluvlastnictví, x xxxxxx xx xxxxxxxx xxx. Spoluvlastník xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx; povinnosti xxxxxxx povinnému v §325b a 326b xxxxx x xxx xxx. Xxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx dražby x xxxxx-xx s xxxxxx dražiteli xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xx příklep; xxxxxxxxxx §329 odst. 2 xxxx druhé xx xxxxxxxxx.

(3) Xxx-xx x xxxxxx spoluvlastnického xxxxxx k nemovité xxxx, soud xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx povinného xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxx vyhlášku; xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx může xxxxx xx podmínek xxxxxxxxx x §336c odst. 5 xxxxxxxx proti xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx-xx xx spoluvlastník xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx-xx x jinými xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx se mu xxxxxxx; xxxxxxxxxx §336j xxxx. 1 xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxx povinného xx xxxxxxxx xxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxx v §336k odst. 2 xxxx xxxxx odvolání xxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxx.

Prodej zástavy

§338a

(1) Na xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxx xx užijí ustanovení x xxxxxx rozhodnutí xxxxxxxx movitých xxxx x xxxxxxxxxx věcí, xxxxxxxxx-xx zákon xxxxx.

(2) Xxxxx rozhodnutí xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx x rozhodnutí xxxxxxxx xxxxxxx. Má-li zástavu x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxx xxxxx, které byla xxxxx zástavní xxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxx, jsou xxxx xxxxx povinny umožnit xxxxxx xxxx věci x xxxx ocenění x xxx vydat xxxxx k xxxxxx; xxxxxxxxxx §325b x 326b xxx xx xxxxx xxxxxxx.

(3) Xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx §335 xxxx. 2 x 3, xxxxxx jde x xxxxx dalšího xxxxxxxxxxx x usnesení x nařízení xxxxxxx xxxxxxx, x ustanovení §336f, ledaže xx xxxxxxx xxxxxxxxx pohledávku xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx XX.

Xxxxxxx soudcovského xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx

§338x >>

(1) Xxxxx xxxxxxxxxx zřízením xxxxxxxxxxxx zástavního práva xx xxxxxxxx xxxx xxxx xxx nařízen, xxx když oprávněný xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx, x níž xx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, a xxxxxxxx listinami vydanými xxxx ověřenými xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx 89) xxxxxx, že xxxxxxxx xxx je xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. X xxx, xx xxx xxxxx xxxxx xx nařízení xxxxxx xxxxxxxxxx zřízením xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zřízením xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxx zahájení xxxxxx.

(3) X usnesení x xxxxxxxx výkonu xxxxxxxxxx soud xxxxx xxxxxxxxx, aby xxxxx xx 15 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxx xxxxx jako xxxxxxxxxxx jmění, x xxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xxx má xxxxx x xx xxxxx xxxxxxxx a xxx xxxx výkonem rozhodnutí xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx dluhy související x xxxxxx xxxxxxx xxxx nabytých jako xxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxx xxxx skutečnosti xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx státními xxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Doloží-li xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxx nabyl xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx-xx tyto xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxx výkon xxxxxxxxxx xxxxxxx.

§338c

(1) Nařízení xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx práva xx xxxxxxxx xx nemovitá xxx se xxxxx xxxxxx součástmi a xxxxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx soudcovského xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx, x xxxxxxx xxxxxxx slouží věc x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx i xx xxxxx xx xxxx věci x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx. Výkon xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx na xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx.

(3) X xxxxxx xxxxxxxxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxxxx věci, které xxxxxxx nabyl jako xxxxxxxxxxx xxxxx. To xxxxxxx, xx-xx xxxxxxx xxxxx s xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx jde-li o xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

§338x

(1) Pro xxxxxx xxxxxxxxxxxx zástavního práva x xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxx, x xxxx x xxxxx xxxxx xxxxx xx zřízení xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx práva; xxxxx-xx xxxxxxx návrhů ve xxxxxx xxx, xxxx xxxxxxxx práva stejné xxxxxx. Xxx-xx o xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx činem xxxx pohledávku x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxx věc zajištěna x xxxxxxxx xxxxxx x tomto xxxxxxxx xxxx x xxx-xx xxxxx xxxxx x xxxx, kdy xxxxxxxxx xxxxx trestního řádu xxxx, xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x nemovitým xxxxx rozhodující xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx podle trestního xxxx. Xxxx-xx však xxx xxxxxxxxx pohledávku xxx xxxxx zřízeno xxxxxxx xxxx smluvní xxxxxxxx xxxxx, xxxx xx xxxxxx soudcovského xxxxxxxxxx práva xxxxxxx xxxxxx zástavního xxxxx.

(2) Xxx pohledávky, xxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx zástavní xxxxx, xxx xxxx výkon xxxxxxxxxx prodejem xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxx každému pozdějšímu xxxxxxxxx nemovité věci, xxxxx xx nabyl xxxxxxx.

§338x

(1) Xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx se xxxxxxxxx ustanovení §263 xx 266, §267a x §268 xxxx. 1 písm. x). Xxxxxxxxxx §268 odst. 1 písm. g) xxx xxxxxx xxx xxxxx, xxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxxxxx přiznané před xxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Byl-li xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx soudcovského xxxxxxxxxx práva pravomocně xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxx, xx byl pravomocně xxxxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxx, xx xxx xx xxxxxxx nařízen xxx xxxxxxxxxx xxx x takové xxxx, xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx o zastavení xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx moci příslušnému xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxx VII.

Postižení xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx

§338x

(1) Xxxxx xxxxxxxxxx postižením xxxxxx xxxx být nařízen, xxx xxxx oprávněný xxxxxx xxxxx, jehož xxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxxx xxxxxx, že xxxxx je xx xxxxxxxxxxx povinného.

(2) Xxxxx xxxxxxx oprávněného xx xxxxxxxx xxxxxx rozhodnutí xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxx xxxx pravomocně rozhodl x nařízení xxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xx přistoupení x xxxxxx, x to xxx xxx podání xxxxxx. Návrh xxxxxxx xxxxxxxxxxx, který xxx xxxxx x nepříslušného xxxxx, xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx; x takovém xxxxxxx se návrh xxxxxxxx xx přistoupení x xxxxxx xxx xxx, xxx návrh xxxxx příslušnému soudu. Xxxxx oprávněný xxxx xxxxxxxx xxxx řízení, x xxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxx vzít xxxx xxxx návrh xx do xxxxxx xxxx xxxxxxxx o xxxxxxxx výkonu xxxxxxxxxx. Xxxx xxxx řízení xxxxxxx jen tehdy, xxxxxxxx-xx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx do řízení.

§338x

(1) Xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx postižením xxxxxx je rozhodující xxxx v xxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxx rozhodnutí xx xxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx slouží x xxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx, x xx xxxxx stavu, xxxx tu je x xxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxx spoluvlastnictví, xx xxxxxxxx x xx xxxxx na xxxx xxxx x xxxxxxxxx spoluvlastnictví.

(3) Výkonem xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx závod, jedná-li xx x xxxxx.

(4) X xxxxxx xxxxxxxxxx xx vyloučen xxxxx, xxxxx xxxxxxx nabyl xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx. Xx xxxxxxx, xx-xx xxxxxxx xxxxx se xxxxxxx volně nakládat xxxx xxx-xx x xxxxx xxxxxxxxxx, kterým xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx nebo dluhy xxxxxxxxxxx s xxxxxx xxxxxxx xxxx nabytých xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

§338x

(1) X usnesení x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx soud xxxxxxxx xxxxxxx závodu (xxxx xxx "xxxxxxx") x xxxxxxxxx, a týká-li xx nařízení xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxx povinného

a) xxxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx závod xxxx xxxx závodu xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx;

x) xxxxx, xxx xxxxx xx 15 xxx xx doručení xxxxxxxx oznámil, xxx x xxx xx x xxxxxx, x xxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx náležejícímu x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nebo výhradu xxxxxx xxxxx, xxx-xx x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx nemovitostí, x xxxxxxxx, xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx i xxxx xxxxxx odpovídá xx xxxxx xxx xxxxxxxxxx;

x) xxxxx, xxx xxxxx xx 15 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, zda xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, a pokud xxx x xxxxxx xxxxx, xxx má xxxxx x ním xxxxx xxxxxxxx x xxx jsou xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx substituční xxxxx, x doložil tyto xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx ověřenými xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx;

x) xxxxxx, aby po xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx slouží x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx ke xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx jiného, xxxxxxx xxx xxxx x xxx jinak nakládal xxx souhlasu xxxxxxx;

x) xxxxxxx, xxx správci xxxxxxx kdykoliv xxxxxxxx xx účetní evidence x xxxxxxx písemností xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(2) Práva xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, a xx-xx xx možné, xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx doručí xxxx xxxxxxxxxxx, xxx, xxx přistoupili xx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx, povinnému, xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx orgánu, který xxxx xxxx xxxxxxxx, x němž xx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx-xx xxxxxxx, že závod xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, a xxxxxxxx-xx xxxxx skutečnosti podle xxxxxxxx 1 xxxx. x) nebo xxxxxxxx-xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxxx zastaví.

(4) Xx xxxxxx moci xxxx xxxxxx usnesení x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, o xxxxx xx xxxxx, xx xxxx x závodu xxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, které xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx nebo vzhledem xx xxx povaze xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx, zástavní xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x zajištění xxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, a xxxxxxxxxx x obecnímu xxxxx, x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx (xxxxx). Xx nabytí xxxxxx xxxx xx usnesení xxx xxxxxx na xxxxxx xxxxx xxxxx. X xxx, že xxxxxxxx xxxxxx právní xxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx soud xxxx xxxxx, který xxxx xxxx xxxxxxxx, x němž xx xxxxxxx zapsán.

Správce závodu

§338i

(1) Xxxxxxxx xxxx ustanoví osobu xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx správců. 178) Xxxxxxxxx může soud xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx správcem xxxxxxxx.

(2) Xxx výběru xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx, zda xx xxxxxxx x ohledem xx povahu xxxxxx xxxxxxxx předpoklady x xxxxxxx xxxxxx správy. Xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx správců xxxxx xxxxxx správce xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx soud.

(3) Xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xx xxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxx nebo xxxxx xx uložil xxxx.

(4) Xxxxxxx má xxxxx xx xxxxxx a xx náhradu hotových xxxxxx.

(5) Xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx v souvislosti x xxxxxxxxx znalce, xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxx výdaje xxxxxxx z této xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

§338x

(1) Xxxxxxx xx x xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx k xxxx, k účastníkům xxxx x jejich xxxxxxxxx xx tu xxxxx xxxxxxxxxx x xxxx nepodjatosti.

(2) X xxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx; xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxxx není xxxxxxxxx opravný xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx-xx soud, xx xxxxxxx xx xx xxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§338x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 30/2000 Sb. x xxxxxxxxx od 1.1.2001

§338x

(1) Správce xxx xxxxxx své xxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx x dalších právních xxxxxxxx x podle xxxxxx soudu; xxx, xxx xx nařízení xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx ke xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx závodu, popřípadě xxx xx majetek xxxxxxxxxx k závodu xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxx zajištění xxxxxxx náležejícího x xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, zejména xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xx x xxxxxxxxxx na xxxx povinného, xxxxx xxxxxx x provozování xxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxx jen x xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx správce vyzvat xxxxxxxx xxxxxxxxx, aby xxxxxx xxxxx peněžitých xxxxx skládali xx xxxx povinného, xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxx-xx správce, xx součástí závodu xx nemovitá věc, xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx příslušný xxxxxxxxxxx xxxx, xx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxx xxxxx xxx xxxx souhlasu xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxx, xxxxxxx xx nebo s xx jinak xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx; x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx být xxxxxxx xx xxxx listině. Xxxxxx jednání xxxxxxxxx, xxxxx učinil xxx xxxxxxxx správce, xxxx xxxxxxxx.

(3) Vyzve-li xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx skládal na xxxxxx účet, xxxxx xxxxxxx xx doručení xxxxx xxxx xxxxx xxxxx. Xxxxxxx-xx dlužník xxxxxxxxx xxxx v xxxxxxx s výzvou xxxxxxx, xx správce xxxxxxxx xxxxxxx se xxxx xxxxxxxx povinného xxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx x xxxx jednání xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxx hrozící závodu, xx povinen xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxx-xx správce udělit xxxxxxxxx souhlas x xxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxx provozování závodu, xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx správce xxxxxxxx. Xxxx o xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx; xxxxx jeho xxxxxxxx xxxx odvolání xxxxxxxxx.

(6) Xx xxxxxxx x v jiných xxxxxxxx, v nichž xx povinný xxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxx závodu, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx i xxx xxxx souhlasu; xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx účastníka xx xxxxxxx procesní xxxx moci (§28a xxxx. 1). Xx xxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx zastupuje xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx něj xxxxxx.

Xxxxxx xxxxx

§338x

(1) Soud xxxxxxx, xxx správce xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x dalšími právními xxxxxxxx xxxx soudem. Xxx výkonu xxxxxxxxx xxxxxxxx je soud xxxxxxxx vyžádat xx xx xxxxxxx xxxxxx x jeho xxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x provádět xxxxxxxx xxxxxxx. Zjistí-li x xxxxxxxx správce nedostatky, xxxxx správci, xxx xx odstranil; xxxxx xxxxxx usnesení xxxx xxxxxxxx přípustné.

(2) Xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx může xxxx xxxxxx správci xxxxxxxxxx xxxxxx; postupuje xxxxxx xxxxxxx podle §53.

(3) Xxxxxx-xx správce xxxxx xxx povinnosti xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx z účastníků xxxx xxxxxxx xxxxx x xxx návrhu xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx-xx xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx současně xxxxxx správce. Xxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx mu xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx.

Xxxx xxxxxx

§338x

(1) Xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx výkonu xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxx

x) zjistil xx xxxxxxx údajů x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx, jaké xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx ke své xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx; neumožní-li xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx účetních xxxxxxx, zjedná soud xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx k xxxxx xxxxxxxx, x xx x odůvodněných xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxx xxxxxx justiční xxxxxx xxxx Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx závodu,

c) xxxxxxx soupis xxxxx, x němž xx xx xxxxxxxx xxxxxxx, xx slouží k xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx ke xxx xxxxxx xx tomuto xxxxx xxxxxxx, xxxx-xx xxxxx xxxxxxxx údaje xxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxx x).

(2) Na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxx, xxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx závod xxxx xxxxxxxxx xxxx ho xxxxxx.

(3) Stejnopis předběžné xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx, xxx xx řízení přistoupili xxxx další xxxxxxxxx, x xxxxxxxxx a xxxxxx xxx, aby xx k xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx. K xxxxxxxx xxxxxxxxx týkajícím xx soupisu xxxxx, xxxxx xxxxxxx neposkytl xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x), xx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxx xxxx správci uložit, xxx xxxxxx doplnil xxxx xxx podal xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. X objasnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx šetření.

§338xx

(1) Na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §338m xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, které si xxxxxx, x xx xxxxxxxxx xxxx uvedených x §338m xxxx. 3 xxxxxxxx xxxx, xxx xxxxx rozhodnutí xxxx pokračovat správou xxxxxx nebo bude xxxxxxx jeho xxxxxx x dražbě.

(2) Xxxxxxxx-xx xxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, uloží správci, xxx výtěžek správy xxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxx, xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx jako xxxxx xxxxxxxxx, každé 3 xxxxxx, xxxxxxxxxx-xx xx na xxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx §320h xx xxxxxxx xxxxxxx. Xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx §338zo xxxx. 4 použije xxxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxx

§338xx

(1) Po xxxxxx xxxx usnesení xxxxx §338ma, xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx v xxxxxx, xxxx xxxxx správci, xxx podal xxxxxx x xxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx, na xxxxxxx údajů xxxxx §338m xxxxx jiných xxxxxxxxxx hledisek, x xx xxxxxxx ocenění xxxxxx, kterého si xxxxxxx se souhlasem xxxxx xxxxxxx.

(2) Xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx-xx soud xxxxx, xxxxxxx ve xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxx,

x) xxxx xxxxxxx xxxxxx k xxxxxx x xxxxx xx xxxx,

x) xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x hotovosti x xxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x měně Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxx xxxxxxxx k xxxxxx a jakou xxxx xxxx,

x) jaké xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x závodu x xxxxx xxxx celkem,

e) xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx.

(4) Pro xxxxxx správce x xxxx závodu xxxxx xxxxxxx §338m xxxx. 3 x 4.

§338x

(1) Xxxxx xxxxxx xxxxxx správce o xxxx xxxxxx xxxx xxxx

x) xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx k xxxxxx,

x) xxxx peněžních xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx České xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxx,

x) xxxx všech xxxxx náležejících x xxxxxx,

x) výši xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxx xxxxxx.

(2) Zjištěnou xxxx xxxxxx soud xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx závodu; x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx při xxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx-xx xx dokazování xxxx xxxxxxxx-xx x xxx xxxxx xxxxxxx x §338m xxxx. 4, xxxx xxxxx nařizovat xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 soud xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx, xxx xx řízení xxxxxxxxxxx jako xxxxx xxxxxxxxx, a povinnému.

(5) Xx právní xxxx xxxxxxxx xxxxx odstavce 1 má xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx do xxxxxx x ceně xxxxxx.

(6) Zjistí-li soud, xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxx. b) xxxxxxxxxxx xxxx splatných xxxxxxxxxx dluhů náležejících x xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x těch, xxx xx řízení xxxxxxxxxxx xxxx další xxxxxxxxx, xxxxx nenáležejí x xxxxxx, x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, odměnu správce x xxxxxxx jeho xxxxxxxx xxxxxx, anebo xx xx xxxxxxxxx xxx nepatrně, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

Dražební vyhláška

§338o

(1) Po xxxxxx moci usnesení x ceně xxxx xxxxxx, xxxxx-xx xxxxx xxxxxxxxxx pravomocně xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx (dražbu).

(2) Xx xxxxxx usnesení x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx vyhlášce) xxxx xxxxx

x) čas x xxxxx dražebního xxxxxxx (§338q),

x) označení xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx x §338n xxxx. 1,

d) xxxx xxxxxxxxxx podání (§338r xxxx. 1),

e) xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx (§338r xxxx. 2),

f) xxxxxxxxxx, xx cena xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxx ústavu x xxxx České xxxxxxxxx, náležejících k xxxxxx, cena xxxxx xxxxxxxxxxxx k xxxxxx, xxxx peněžitých dluhů xxxxxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx x přihlédnutím xx zvýšení nebo xxxxxxx xxxxx xxxxxx, x němuž xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx (§338t xxxx. 1),

x) xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx může převzít xxxxxxxxx xxxxx a xx xxxxxxx vydražený xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx (§338z xxxx. 1 x 2),

x) xxxxxxxxxx, že xxx rozvrhu xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx, xx, xxx do xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, zadržovacím právem xxxx zajišťovacím převodem xxxxx, xxx xxx xxxxx xxx nařízen xxxxx rozhodnutí, jestliže xxxxxx x závodu, xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 5 xxx přede dnem xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x přihlášce uvedou xxxx xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxx-xx je xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx, xx k přihláškám, x xxxxx výše xxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxxxxx nebude xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx (§338s x §338zn xxxx. 2),

x) xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, přecházejí xx xxxxxxxxxxx (§338zk),

x) xxxxx, xxx xxxxx, xxx xx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx (§267), xx xxxxxxxx u xxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx jednání, x xxxxxxxxxxx, xx xxxxx k jeho xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx výkonu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx, že xxxxx, které xxxx x xxxxxx, x xxxx xxxxx nebo x xxxxxxx, který xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx nebo vzhledem xx xxx xxxxxx xx xxxxxx účelu xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx, je xxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxx dražitelé x xx xxxxxxxx xxxxxxxx předkupní právo xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx zanikají, xxxxx-xx x xxxxxxxxx právo xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x právu xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx stavbě xxxx xxxxxxx předkupní xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx, xxx x xxx je xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x ceně xxxxxx (§338n xxxx. 5).

§338x

(1) Xxxxxxxx vyhlášku xxxx xxxxxx:

x) xxxxxxxxxxx, xxx, xxx do xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxx povinného, osobám, x xxxxx xx xx xxxxx, xx xxxx x xxxxxx xxxx x xxxxxxx, xxxxx slouží k xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx ke xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx zadržovací právo, xxxxxx, kterým xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx dluhu xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx pohledávky xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx zajišťovacím xxxxxxxx xxxxx, jež xxxxxxxx x xxxxxx, x xxxxxxxxxxx listinami xx xxxxxxxxx, a xxxxxx xxxxxxxx x §338zn xxxx. 1,

x) finančnímu xxxxx x obecnímu xxxxx, x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x x jejichž xxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx (sídlo),

c) xxx, kdo xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx zdravotní xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx xxxx x rozšířenou působností, x xxxxx xxxxxx xx xxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. a) xxxx dražební vyhlášku xxxxxx do xxxxxx xxxxxxxxx rukou.

(3) Xxxx xxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxx dražební xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxxx úřad, x jehož xxxxxx xx xxxxx, aby xxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx. Usnesení o xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx z xxxxxx desky xxxxx.

(4) X xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx soud xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx obsah xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx tisku, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xx, xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx, povinný x xxxxx, které xxxx x xxxxxx xxxx x xxxxxxx, který xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xx tomuto účelu xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx zpětné xxxxx. Xxxxxxxx jen xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x §338o xxxx. 2 xxxx. x), x), f) až x) xxxx přípustné.

§338x

(1) Xxxxxx lze xxxxxxxxxx v místě, xxx xx xxxxxxx xxxxx, xxxx x xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx místě.

(2) Xxxxxxxx jednání xxxx xxxxxx xxxxxxx 30 xxx xx xxx xxxxxx dražební xxxxxxxx.

§338r

(1) Xxxxxxxx xxxxxx xxxx stanoví xx xxxx xxxxxxxx ceny xxxxxxx xxxxxxxxxxxx k xxxxxx [§338n xxxx. 1 xxxx. x)], xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx ceny xxxxxx [§338n odst. 1 xxxx. e)].

(2) Výši xxxxxxx xxxx stanoví xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xx pokladny xxxxx xxxx platbou xx xxxx soudu; k xxxxxx xx xxxx xxxxx xxx přihlédnout xxx xxxxx, xxxx-xx xxxx zahájením dražebního xxxxxxx xxxxxxxx, že xx účet xxxxx xxxx došla.

(3) Xxx, xxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx své xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx koupě, xxxx je xxxxx xxxxxxxx nejpozději před xxxxxxxxx dražebního jednání.

§338x

(1) Věřitel, který xx proti xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx v §274 (vymahatelnou pohledávku) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx práva, xxxxx xxxxxx x xxxxxx, xxxx xx x xxxxx přihlásit xxxxxxxxxx xx 5 xxx přede dnem xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxx xxx, xxx xx řízení přistoupil xxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx jestliže xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx nebo xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x §274 po xxxxxx xxxx xxxxxxxx x nařízení výkonu xxxxxxxxxx.

(2) X xxxxxxxxx xxxx xxx uvedena xxxx pohledávky x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx domáhá, xxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx; o xxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx poučen x xxxxxxxx vyhlášce. X xxxxxxxxx musí xxx xxxxxxxxx xxxxxxx prokazující, xx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo x xxxxxxxxxx zajištěnou xxxxxxxxx právem, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx zajišťovacím xxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxx x xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxx spisu.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx, soud xxxxxxxxx xxxxxxx; xxxxx xxxxxx xxxxxxxx není xxxxxxxx xxxxxxxxx.

§338x

(1) Xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx xxxxxx stavu, xxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx §338n xxxx. 1, ke xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx §338m xxxx. 3, popřípadě jak xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxx zprávu xxxxx xxxxxxxx 1, xxxx xx xxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx dražby, a xx xxxxx účastníků xxxxxx, aby jim xxxxxxxx xxxxxxx, které xxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxx na xxxx xxxxxx xxxxxxx. X tomto xxxxxxxx xxxx xxx správce xxxxxx.

§338x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 30/2000 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2001

Xxxxxxxx xxxxxxx

§338x

(1) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxx xxx jednání, xxxxx se xxxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx soudce xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx jiný xxxxxxxxxxx xxxxx; řídí xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxx xxxxxxxx xx může xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx, xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx dražebního xxxxxxx xxxxxxx (§338r xxxx. 2).

(3) Xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx soudci, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx, xxxxxx povinného, xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx x §338za xxxx. 2 x xx, jimž x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx §336h xxxx. 3 xxxxx xxxxxxx.

§338x

(1) Xxxx-xx xxxxxxxx, xx xxx xxxxx xxxxx xx vyloučení xxxxxxxxxxx závodu xxxx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx (§267), xxxx dražební xxxxxxx xxxxxx xx do xxxxxxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxx.

(2) Xxx-xx xxxxx xxxxx xx vyloučení xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx k xxxxxx, xxxx podle xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, zda xx třeba xxxxxxx xxxxxxx až xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxx nebo zda xxxxxxxxx k xxxxxx. X případě, že xxxxxxxxx x xxxxxx, xxxx upozorní xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx-xx xxxxxxx xx zahájení xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx §338t xxxx. 1, xxxxxxxx soud x xxxxxxxx xxxxx §338t xxxx. 2 a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxx xxxxxxxx nového xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx §338o xx 338t.

§338w

(1) Xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxxx, zda xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx právo xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx (§338r odst. 3),

x) xx základě xxxxxx xxxxxxx xxxxx §338t xxxx. 1 xxxxxxxxx určí xxxxx xxxx majetku náležejícího x xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xx xxxx u xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx České xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x závodu, xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx, výši xxxxxxxxxx xxxxx náležejících x xxxxxx a xxxxxxxxx xxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) oznámí, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx a x jaké xxxx, xxxxxxxxx xxxxx věřitelé xxxx xxxxx na xxxxxxxxxx svých xxxxxxxxxx xxxxx §338zn xxxx. 1.

(2) Xxxxx usnesením xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. a), b) x x) xxxx xxxxxxxx přípustné.

(3) Zjistí-li xxxx, že xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §338n xxxx. 1 xxxx. b) nepřesahuje xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx náležejících k xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx, xxx do xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx nenáležejí k xxxxxx, a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx výkonu rozhodnutí, xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx jeho xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxx rozhodnutí xxxxxxx.

(4) Xxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx provedení úkonů xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx xx, xxx xxxxx xxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxx xx xxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx podání; xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, dokud xxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

§338x

(1) Příklep xxx xxxxxx xxxx, kdo xxxxxx nejvyšší xxxxxx x x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx soud příklep xxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx výhrada zpětné xxxxx x xxxxxx, xxx xxxx, komu xxxxxx xxxxxxxxx právo x xxxxx xxxxxx xxxx x jednotlivým xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx, x poté, xxxxxxxxxx-xx xx jinak dražitelé, xxxxx xxxxxxx stejné xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxx xxxxx.

(2) Před xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx osob přítomných xxx xxxxxx, xxx xxxx námitky xxxxx xxxxxxxx; xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, ten, xxx xx řízení xxxxxxxxxx xxxx další xxxxxxxxx, povinný x xxxxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxx neudělí xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx příklep, xxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx; xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(4) X xxxxxxxx x příklepu xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxx xxx dva xxxxxx. Xx nejvyšší xxxxxx se započte xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx zaplacená xxxxxxx xx skončení dražebního xxxxxxx; xxxxxxxx však xxxxxx proti xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxx xx právní xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx.

§338y

(1) Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, tomu, kdo xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx, manželu xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx udělení xxxxxxxx xxxxxxx námitky.

(2) Xxxxx usnesení x xxxxxxx příklepu xxxxx xxxxx odvolání xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1. Do 15 xxx xxx xxx xxxxxxxxxx jednání xxxxx xxxxx xxxxxxxx též xxxxx uvedené x §338p xxxx. 1 xxxx. x), xxxxxx xxxxxx doručena xxxxxxxx xxxxxxxx, jestliže xx x tohoto xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx jednání.

(3) Xxxxxxxxxx §336k xxxx. 3 a 4 xxxxx xxxxxxx.

§338x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 30/2000 Sb. s xxxxxxxxx xx 1.1.2001

§338x

(1) Vydražitel je xxxxxxxx převzít xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxx. Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx; x xxxxxxxx se xxxxxx xxxxx. X xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx. Xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx práva x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxx věci xxxxxxx x které xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx-xx xxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, x xx xx xxx xxxxxx xxxxxxxx x příklepu. X témuž dni xx xxxxxxxxxx stává xxxxxxxxxx věcí x xxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxx náležejících x xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx koupě x xxxxxxxxxxx xxxxxx, k xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx majetku xxxxxxxxxxxx x xxxxxx x výjimkou xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx x právu xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx předkupního xxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx vydražitele.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxxxx závod xxxxxxxx xx majetku xxxxxxxxxxx, je xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, vydat xx xxxxx x xxxxxx x nahradit xxxx, xxxxxx mu xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx.

§338za

(1) Nebylo-li při xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx jednání xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx jednání xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx, kdo xx xxxxxx přistoupil xxxx xxxxx oprávněný, xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx tří xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx; xxxxx-xx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx, soud xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xx xxxxx soud x xxxxx xxxxx být xxxxx než xxxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx a xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx tohoto xxxxxxxxxxx x o xxxxxxxxxxx o xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx §336n.

(3) Xxx xxxxxx xxxxxxxxx jednání podle xxxxxxxx 1 x 2 se nejnižší xxxxxx stanoví ve xxxx čtvrtiny xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx k xxxxxx [§338n odst. 1 písm. a)], xxxxxxx však xx xxxx třetiny xxxxxxxx xxxx xxxxxx [§338n xxxx. 1 písm. x)]; xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx §338p, 338q, §338r xxxx. 2, §338t, 338u, §338v odst. 2, §338w xx 338z. Xxxxx-xx závod xxxxxx xxx při xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx xxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxxx zastaví.