Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 02.08.2021.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 02.08.2021 do 31.01.2022.


Zákon o pobytu cizinců na území ČR a o změně některých zákonů

326/99 Sb.

Zákon

Část první - Pobyt cizinců na území České republiky

Hlava I - Úvodní ustanovení

Předmět úpravy §1

Působnost zákona §2

Hlava II - Vstup na území §3 §4 §5 §6 §7 §8

Odepření vstupu na území §9 §10 §11 §11a §12

Prostředky k pobytu na území §13

Hraniční průvodka §14

Pozvání §15

Rodinný příslušník občana Evropské unie §15a

Rodinný příslušník občana Spojeného království podle výstupové dohody §15b

Hlava III - Přechodný pobyt na území

Díl 1 - Přechodný pobyt na území §16 §17 §17a

Dlouhodobé vízum §17b

Díl 2 - Přechodný pobyt na území bez víza §18

Ukončení přechodného pobytu na území, k němuž se vízum nevyžaduje, a zánik tohoto pobytu §19

Díl 3 - Přechodný pobyt na území na krátkodobá víza §20

Krátkodobé vízum za účelem sezónního zaměstnání §21 §22 §23 §24 §25 §26 §26a §27 §28 §29 §29a §29b

Díl 4 - Přechodný pobyt na území na dlouhodobé vízum nebo na povolení k dlouhodobému pobytu

Oddíl 1 - Vízum k pobytu nad 90 dnů §30

Náležitosti žádosti o udělení víza k pobytu nad 90 dnů §31

Mimořádné pracovní vízum §31a

Vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem sezónního zaměstnání §32

Vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu na území §33

Náležitosti žádosti o udělení víza k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu na území §34

Prodloužení doby platnosti víza k pobytu nad 90 dnů a doby pobytu na území na toto vízum §35

Prodloužení doby platnosti víza k pobytu nad 90 dnů za účelem sezónního zaměstnání a doby pobytu na území na toto vízum §35a

Prodloužení doby platnosti víza a doby pobytu na území na vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu na území §36

Zrušení platnosti víza k pobytu nad 90 dnů §37 §37a

Zrušení platnosti víza k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu na území §38 §39

Oddíl 2 - Přechodný pobyt na území na diplomatické vízum a zvláštní vízum §40

Prohlášení neplatnosti diplomatického víza a zvláštního víza §41

Oddíl 3 - Přechodný pobyt na území na základě povolení k dlouhodobému pobytu

Povolení k dlouhodobému pobytu §42

Povolení k dlouhodobému pobytu za účelem společného soužití rodiny na území §42a

Náležitosti k žádosti o vydání povolení k dlouhodobému pobytu za účelem společného soužití rodiny §42b

Povolení k dlouhodobému pobytu rezidenta jiného členského státu Evropské unie §42c

Povolení k dlouhodobému pobytu za účelem studia na území §42d

Povolení k dlouhodobému pobytu za účelem ochrany na území §42e

Povolení k dlouhodobému pobytu za účelem vědeckého výzkumu §42f

Zaměstnanecká karta §42g

Náležitosti k žádosti o vydání zaměstnanecké karty §42h

Modrá karta §42i

Náležitosti k žádosti o vydání modré karty §42j

Karta vnitropodnikově převedeného zaměstnance §42k

Náležitosti žádosti o vydání karty vnitropodnikově převedeného zaměstnance §42l

Karta vnitropodnikově převedeného zaměstnance jiného členského státu Evropské unie §42m

Povolení k dlouhodobému pobytu za účelem investování §42n

Náležitosti žádosti o vydání povolení k dlouhodobému pobytu za účelem investování §42o

Záměr uskutečnit významnou investici a přínos významné investice §42p

Povolení k dlouhodobému pobytu za účelem strpění pobytu na území §43 §44 §44a §44b §44c §45 §46

Zrušení platnosti povolení k dlouhodobému pobytu za účelem společného soužití rodiny §46a

Zrušení platnosti povolení k dlouhodobému pobytu rezidenta jiného členského státu Evropské unie §46b

Zrušení platnosti povolení k dlouhodobému pobytu za účelem ochrany na území §46c

Zrušení platnosti povolení k dlouhodobému pobytu za účelem vědeckého výzkumu §46d

Zrušení platnosti zaměstnanecké karty §46e

Zrušení platnosti modré karty §46f

Zrušení platnosti karty vnitropodnikově převedeného zaměstnance nebo karty vnitropodnikově převedeného zaměstnance jiného členského státu Evropské unie §46g §47 §48 §48a §48b

Oddíl 4

Přechodný pobyt na území na základě povolení k dlouhodobému pobytu vydávaného Ministerstvem zahraničních věcí §49

Díl 5 - Výjezdní přílkaz a rozhodnutí o povinnosti opustit území nebo území členských států Evropské unie

Výjezdní příkaz §50

Rozhodnutí o povinnosti opustit území nebo území §50a

Díl 6 - Společná ustanovení k dlouhodobému vízu §51 §52 §53 §54

Náležitosti žádosti o udělení dlouhodobého víza §55

Důvody neudělení dlouhodobého víza §56 §57

Vyznačování dlouhodobého víza §58 §59 §60 §61

Zánik platnosti dlouhodobého víza §62

Zánik platnosti zaměstnanecké karty §63

Studium §64 §64a §64b

Hlava IV - Trvalý pobyt na území

Díl 1 §65

Povolení k trvalému pobytu §66 §67 §68 §69 §69a §69b §70 §71 §72 §73 §74

Důvody pro nevydání, zánik platnosti a zrušení platnosti povolení k trvalému pobytu §75 §76 §77 §78 §79 §80 §81 §82

Díl 2 - Právní postavení dlouhodobě pobývajícího rezidenta v Evropském společenství na území §83 §84 §85

Díl 3 §86

Díl 4 - Pobyt cizince svěřeného do náhradní výchovy rozhodnutím příslušného orgánu §87

Hlava IVa - Pobyt občana Evropské unie a jeho rodinných příslušníků na území

Díl 1 - Přechodný pobyt na území po dobu delší než 3 měsíce

Přechodný pobyt občana Evropské unie §87a

Přechodný pobyt rodinného příslušníka občana Evropské unie §87b

Přechodný pobyt občana Evropské unie nebo rodinného příslušníka občana Evropské unie, který je členem personálu zastupitelského úřadu cizího státu nebo mezinárodní vládní organizace akreditované v České republice §87c

Důvody pro zamítnutí žádosti o vydání osvědčení o registraci a důvody pro zrušení a zánik přechodného pobytu občana Evropské unie §87d

Důvody pro zamítnutí žádosti o vydání povolení k přechodnému pobytu §87e

Důvody ukončení přechodného pobytu rodinného příslušníka občana Evropské unie §87f

Díl 2 - Povolení k trvalému pobytu §87g §87h §87i §87j

Důvody pro zamítnutí žádosti o povolení k trvalému pobytu §87k

Důvody pro zrušení a zánik platnosti povolení k trvalému pobytu §87l §87m

Díl 3 - Osvědčení a další doklady

Osvědčení o registraci §87n

Pobytová karta §87o

Prodloužení doby pobytové karty o pobytu §87p

Průkaz trvalého pobytu a karta trvalého pobytu §87r

Prodloužení doby platnosti průkazu trvalého pobytu a karty trvalého pobytu §87s

Doklady vydávané občanu Spojeného království a jeho rodinnému příslušníku §87t

Díl 5 - Společná ustanovení §87u §87v §87w §87x §87y

Skončení platnosti pobytové karty, průkazu trvalého pobytu nebo karty trvalého pobytu §87z

Skončení platnosti osvědčení o registraci §87aa

Hlava V - Pobyt cizince narozeného na území §88 §89

Hlava VI - Vycestování cizince z území §90 §91

Odepření vycestování z území §92

Hlava VII - Hlášení místa pobytu na území §93 §93a §94 §95 §96 §97

Hlášení změn §98

Zrušení údaje o místu hlášeného pobytu cizince na území §98a

Ubytovatel a jeho povinnosti §99 §100

Domovní kniha §101

Oznámení ubytování §102

Hlava VIII - Povinnosti

Povinnosti cizince §103

Povinnost dopravce §104

Povinnost soudu, ústavu pro výkon zabezpečovací detence, vazební věznice a věznice §105

Povinnosti orgánů státní správy §106

Povinnosti jiných osob §107

Hlava IX - Cestovní doklad §108 §109 §110 §111 §112

Cizinecký pas §113

Cestovní průkaz totožnosti §114

Důvody pro odnětí a pro nevydání cizineckého pasu, cestovního průkazu totožnosti nebo cestovního dokladu podle §108 odst. 1 písm. f) §115

Náhradní cestovní doklad Evropské unie §115a

Evropský cestovní doklad pro návrat §115b

Neplatnost cestovního dokladu §116

Zadržení cestovního dokladu §117

Hlava IXa - Průkaz o povolení k pobytu

Průkaz o povolení k pobytu §117a

Zapisování údajů do průkazu o povolení k pobytu §117b

Doba platnosti průkazu o povolení k pobytu §117c

Prodloužení doby platnosti průkazu o povolení k pobytu cizince s povoleným trvalým pobytem §117d §117e

Skončení nebo zrušení platnosti průkazu o povolení k pobytu §117f

Vydávání průkazů o povolení k pobytu bez nosiče dat s biometrickými údaji §117g

Hlava X - Správní vyhoštění §118

Správní vyhoštění z přechodného pobytu na území §119 §119a

Správní vyhoštění cizince s povolením k trvalému pobytu §120 §120a §121

Podmínky k odstranění tvrdosti správního vyhoštění §122

Úhrada nákladů spojených se správním vyhoštěním §123

Úhrada nákladů spojených s dobrovolným návratem §123a

Hlava XI - Zvláštní opatření za účelem vycestování cizince z území a zajištění cizince

Zvláštní opatření za účelem vycestování cizince z území §123b

Finanční záruka §123c

Zajištění cizince za účelem správního vyhoštění §124 §124a

Zajištění cizince za účelem vycestování §124b §125 §126 §126a §126b §127 §128

Zajištění cizince za účelem jeho předání nebo průvozu §129

Žádost o propuštění ze zařízení §129a

Hlava XII - Zařízení §130 §131 §132 §132a §133 §134 §135 §136 §137 §138 §139 §140 §141 §142 §143 §144 §145 §146 §147 §148 §149 §150

Příspěvek obcí §151

Hlava XIII - Průvoz cizince a nežádoucí osoba

Průvoz cizince §152 §153

Nežádoucí osoba §154 §155

Hlava XIIIA - Integrace cizinců

Centra na podporu integrace cizinců §155a

Adaptačně-integrační kurz §155b

Hlava XIV - Přestupky

Přestupky fyzických osob §156 §156a

Přestupky právnických a podnikajících fyzických osob §157

Společné ustanovení k přestupkům §157a §157b

Hlava XV - Informační systémy §158 §158a §158b §158c §159 §160

Přístup k informačnímu systému smluvních států §160a

Hlava XVI - Působnost policie a Ministerstva zahraničních věcí a oprávnění policie

Státní správa vykonávaná policií a místní příslušnost §161 §161a §162

Ředitelství služby cizinecké policie §163

Odbor cizinecké policie §164

Působnost ministerstva §165

Oprávnění ministerstva §165a

Působnost Ministerstva zahraničních věcí §166

Oprávnění policie §167 §167a

Hlava XVII - Správní řízení a soudní přezkum

Správní řízení §168

Jednací jazyk §169

Doručování na území §169a

Doručování do ciziny §169b

Doručování na elektronickou adresu §169c

Osobní podání žádosti §169d §169e

Sjednání termínu osobního podání žádosti §169f

Příslušnost zastupitelského úřadu pro podání žádosti §169g

Nepřijatelnost žádosti §169h

Vady podání §169i

Výslech prováděný na území §169j

Pohovor a výslech prováděný zastupitelským úřadem §169k

Výslech za použití videokonferenčního zařízení §169l

Utajované informace v řízení podle tohoto zákona §169m

Informace zastupitelského úřadu §169n

Závazné stanovisko Úřadu práce České republiky §169o

Nahlížení do spisu a vyjádření k podkladům rozhodnutí §169p

Přerušení řízení §169q

Zastavení řízení §169r

Odložení věci §169s

Vydání rozhodnutí a lhůty pro jeho vydání §169t

Vymáhání náhrady nákladů řízení §169u

Odvolací řízení §170 §170a §170b §170c

Řízení o přiznání postavení osoby bez státní příslušnosti §170d

Soudní přezkum §171

Žaloba §172 §172a

Hlava XVIII - Společná ustanovení §173

Trestní zachovalost §174

Přiměřenost §174a §175

Zdravotní služby po dobu zajištění cizince §176

Zdravotní služby ve zvláštních případech §176a

Úhrada pobytu cizince v přijímacím středisku na mezinárodním letišti po pravomocném ukončení řízení o udělení mezinárodní ochrany §176b

Úhrada nákladů spojených se zajištěním cizince za účelem předání nebo průvozu §176c

Totožnost §177

Procesní způsobilost §178 §178a §178b §178c §178d

Bezdlužnost §178e

Nespolehlivý zaměstnavatel §178f

Důvody znemožňující vycestování §179

Ověření pozvání a odepření tohoto ověření §180 §180a

Identifikační průkaz vydávaný Ministerstvem zahraničních věcí §180b

Nezletilý cizinec bez doprovodu §180c

Dodatečné potvrzení údaje o vstupu do cestovního dokladu cizince §180d

Nové posouzení důvodů neudělení víza, prohlášení krátkodobého víza za neplatné nebo zrušení jeho platnosti a nové posouzení důvodů odepření vstupu cizince na území §180e

Partnerství §180f

Zkouška z jazyka §180g

Ukončení pobytu v tranzitním prostoru mezinárodního letiště §180h

Doklad o cestovním zdravotním pojištění při pobytu do 90 dnů §180i

Doklad o cestovním zdravotním pojištění při pobytu nad 90 dnů §180j §180k

Hlava XIX - Zmocňovací a přechodná ustanovení

Zmocňovací ustanovení §181 §181a §181b §182 §182a §182b

Přechodná ustanovení §183 §184 §184a §184b

Část druhá §185

Část třetí - Novela zákona o správních poplatcích

Správní poplatky §186

Část čtvrtá - Novela zákona o cestovní dokladech §187

Část pátá - Novela občanského soudního řádu §188

Část šestá - Závěrečná ustanovení

Zrušovací ustanovení §189

Účinnost §190

č. 140/2001 Sb. - Čl. II

č. 217/2002 Sb. - Čl. IV

č. 222/2003 Sb. - Čl. II

č. 428/2005 Sb. - Čl. II

č. 444/2005 Sb. - Čl. LXVI

č. 112/2006 Sb. - Čl. XXIV

č. 136/2006 Sb. - Čl. VII

č. 161/2006 Sb. - Čl. II

č. 230/2006 Sb. - Čl. XX

č. 379/2007 Sb. - Čl. II

č. 140/2008 Sb. - Čl. VII

č. 427/2010 Sb. - Čl. II

č. 101/2014 Sb. - Čl. II

č. 314/2015 Sb. - Čl. IV

č. 318/2015 Sb. - Čl. XII

č. 191/2016 Sb. - §24

č. 456/2016 Sb. - Čl. VI

č. 222/2017 Sb. - Čl. II

č. 176/2019 Sb. - Čl. II

č. 274/2021 Sb. - Čl. II

Nález Ústavního soudu - č. 47/2009 Sb.; č. 234/2012 Sb.; č. 22/2014 Sb.; č. 16/2019 Sb.

INFORMACE

326

XXXXX

xx xxx 30. xxxxxxxxx 1999

x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky x x xxxxx některých xxxxxx

Xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx Xxxxx republiky:

XXXX XXXXX

XXXXX CIZINCŮ XX XXXXX ČESKÉ XXXXXXXXX

XXXXX X

XXXXXX USTANOVENÍ

§1

Předmět xxxxxx

(1) Xxxxx zákon xxxxxxxx v návaznosti xx xxxxx použitelný xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx1) xxxxxxxx xxxxxx cizince xx xxxxx České xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxx") a vycestování xxxxxxx z xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx pobytu xxxxxxx na xxxxx x vymezuje působnost Xxxxxxx Xxxxx republiky (xxxx xxx "xxxxxxx"), Xxxxxxxxxxxx vnitra (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxx") x Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx věcí x xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, která xxxx xxxxxxx občanem Xxxxx xxxxxxxxx1a), včetně xxxxxx Xxxxxxxx unie1b).

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxxxx xx na xxxxxx Xxxxxxxx unie se xxxxxxx x xx xxxxxx státu, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxx1c), x xxx xx xxxxxxx xxxxx na volný xxxxx xxxxxxxxxx takovému xxxxx občanů Evropské xxxx, xxxx občana xxxxx, xxxxx xx xxxxx Xxxxxxx o Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx1d).

(4) X souladu x xxxxx xxxxxx Dohody x vystoupení Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Velké Británie x Xxxxxxxxx Xxxxx x Xxxxxxxx xxxx x Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "výstupová xxxxxx") se xxxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxxxx xx xx

x) občana Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xx xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxx a Severního Xxxxx, který na xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx 31. xxxxxxxx 2020, (dále xxx "xxxxx Spojeného xxxxxxxxxx") x

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Evropské xxxx xxxxx

1. §15a xxxx. 1 xxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx občana Spojeného xxxxxxxxxx xxxxx §15b xxxx. 1, xxxxx xxxxxxx podmínku uvedenou x §15b xxxx. 3 písm. a), xxxx

2. §15a xxxx. 3 xxxxxxx i xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §15b xxxx. 2, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x §15b xxxx. 3 xxxx. x).

§2

Působnost zákona

Tento xxxxx xx xxxxxxxxxx na xxxxxxx, který

a) je xxxxxxxxx x udělení xxxxxxxxxxx ochrany, cizincem, xxxxx xx xxxxxx xx území, xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx ochrany2), nestanoví-li xxxxx zákon xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx právního předpisu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pobyt xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx území,3)

c) xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx ochrany xx xxxxx, x xxxxxxx, který xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx uděleného oprávnění x pobytu xx xxxxxx xxxxxxx ochrany, xxxxx tento xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx3a) nestanoví xxxxx.

XXXXX II

VSTUP NA XXXXX

§3

§3 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 191/2016 Sb.

§4

§4 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 191/2016 Sb.

§5

(1) Xxxxxxxx vstupu xx xxxxx x xxxxxxxxx hraniční xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx předpis Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx1). Kontrola xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx znovuzavedení xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx účelem xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx3b) xx považuje xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx.

(2) Xxx xxxxxx xx xxxxx xx cizinec xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx prokázat splnění xxxxxxxx xxxxxxxxxxx přímo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx1) a xxxx xx na xxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxx x xxxxxxxx hraniční xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx dokladu x xxxxxxx xxx totožnosti xxxxxx xxxxxxxx údajů xxxxxxxxx x cestovním xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx údajů zpracovaných x nosiči dat xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx srovnání aktuálně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx zpracovanými x xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx nosič xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxx předložit xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx 15 xxx x xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx cizince.

(4) Xxxxxxx podmínek xxxxx xxxxxxxx 1 x xxxxxxxx 2 xxxx. x) se xxxxxxxxxx xx cizince, xxxxx xx

x) xxxxxxxx xx xxxxxx cizího xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx zákona5),

b) xxxx xxxxx xxxxxxxx (§152), xxxx

x) xx xxxxx předáván xxxxx xxxxxxxxxxx smlouvy, xxx xx Česká xxxxxxxxx xxxxxx, (xxxx jen "xxxxxxxxxxx xxxxxxx") nebo xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(5) Xxxxx Evropské xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xx povinen xxx xxxxxxxx kontrole xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxx-xx občan Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx nemůže-li si xxx xxxxxxxx, policie xx xxx hraniční xxxxxxxx xxxxxx, aby xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xx je xxxxxxx xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx. Nemá-li xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx-xx xx jej obstarat, xxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxx totožnost x xxxxxxxxxx, že xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxx dokladem.

(6) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie, který xxx xxxx xxxxxxx Xxxxxxxx unie, xx xxxx povinen xxx xxxxxxxx xxxxxxxx policii xxxxxxxxx xxxxx opravňující x pobytu na xxxxx, xxxxxxxx-xx xx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

§6

§6 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 379/2007 Sb.

§7

§7 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 165/2006 Sb.

§8

§8 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 165/2006 Sb.

§9

Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx

(1) Xxxxxxx odepře xxxxxxx vstup na xxxxx, xxxxxxxx

x) nemá xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx padělaný xxxx xxxxxxxxx cestovní xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx x pobytu,

c) xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx,

x) nemá dostatečné xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx x k xxxxxxxxxxx x území,

f) je xxxxxxxxx xxxxxx (§154),

x) xx zařazen xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, které jsou xxxxxx xxxxxxxxxxxxx smlouvami x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx společných hranicích5a) (xxxx xxx "xxxxxxx xxxx"), xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx, jimž xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx (xxxx jen "xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx"); xx neplatí, xx-xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx pouze x xxxxxx xx území,

h) xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xx cizinec xxxx xxx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx způsobem narušit xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xx xxxxxxx xxxxxxxxx, že xx xxxxxxx xxxx xxx svém xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx státu xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx anebo xxxxxxx xxxxxxxxxxx vztahy smluvních xxxxx, nebo

j) nesplňuje xxxxxxxxx stanovené xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx zahraničí xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx zdraví (dále xxx "xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx zavlečením xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx").

(2) Cizinci, xxxxxxx xxxx xxxxxxx vízum x pobytu nad 90 xxx za xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx pobytu, xxxx xxxxxxx xxxxxxx vstup xx xxxxx z xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 písm. x), b), x) xx x).

(3) Policie xxxxxx xxxxx xx xxxxx

x) xxxxxx Xxxxxxxx xxxx,

1. xxxx-xx platný xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx-xx podmínky podle §5 odst. 5,

2. xxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx k xxxxxx,

3. xxxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx onemocnění,

4. je-li xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xx xxx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx ohrozit xxxxxxxxxx xxxxx nebo závažným xxxxxxxx xxxxxxx veřejný xxxxxxx, nebo

5. xx-xx xxxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxxxxx osob a xxxxxxxxx orgán, který xxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxx xxxxxx Evropské xxxx do xxxx xxxxxxxx (§154 xxxx. 2), xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx lze xxx xx xx, xx xxxx důvodné xxxxxxxxx, xx by mohl xxx xxxx pobytu xx xxxxx ohrozit xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx způsobem xxxxxxx xxxxxxx pořádek,

b) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, který xxx xxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx,

1. z xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x),

2. xxxxxxxxxx-xx xxxxx, xxxxxxx-xx vízové povinnosti xxxx povolení x xxxxxx,

3. xx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx by xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx v xxx xxxxxxxx xxxxxxxx narušit xxxxxxx xxxxxxx,

4. xx-xx xxxxxxx xx informačního xxxxxxx smluvních xxxxx x příslušný xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, poskytne xxxxxxxxx xxxxxxxxx, po xxxxxxx xxxxxxxxxxx lze xxx xx to, xx xxxx důvodné nebezpečí, xx xx xxxx xxx svém pobytu xx xxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx způsobem narušit xxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx vstupu, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx občanu Xxxxxxxx xxxx1b) x důvodů xxxxxxxxx x odstavci 3 xxxx. x). Xxxxxxx xxxxxxx postupuje x x xxxxxxx xxxxxxxxx příslušníka xxxxxx Xxxxxxxx xxxx1b), xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx tohoto xxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxxxx xxxx pokud xxxxxxx xxxxxxxxxx prokáže, xx xxxxx občan Xxxxxxxx unie xxxxxx xx xxxxx. Rozhodnutí x xxxxxxxx xxxxxx xx nevydá, xx-xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx rozhodnutí soudu x trestu xxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx, xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx zahraničí, xxxx-xx xxxx stanoveno xxxxx.

(6) Xxxxx-xx xxxxxxx, xxxxxxx xxx na xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx, xxxxxxxx neprodleně x xxxxxx letiště zpět xx zahraničí, xxxxxxx xxxxxxx dopravu xxxxxxx xx xxxx mezinárodní xxxxxxx, z xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx zahraničí. Xxxxx-xx cizince xxxxx xxxx první xxxxxxxx xxxxxxxxxx zpět xx xxxxxxxxx xxx z xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x není-li xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx, zajištěna xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx osoby, kterým xxx xxxxxxx xxxxx xx území, zajistí xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, na xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxx účely xxxx vycestování x xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x něhož xxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx.

(7) Cizinec xxxxxxx v xxxxxxxx 6 je xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx po xxxx xxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxx xx území se xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx zákona. Xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xx takového xxxxxxx xxxxx jako xx xxxxxxx zajištěného podle xxxxx XI.

§10

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx byl xxxxxxx xxxxx na území, xxxxxxxxxx zpět do xxxxxxxxx, xx nevztahuje xx xxxxxxx, pokud

a) xx bezprostředně xxxxxxx xxxx xxxxx z xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) by xx neposkytnutí neodkladné xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx chorobné xxxxx, xxxx

x) xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x porodem xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx péči.

(2) Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, na kterého xx podle odstavce 1 nevztahuje xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx převoz xx zdravotnického xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxx.

(3) Xxxxxxx, xx xxxxxxx se podle xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx pouze xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxx na xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx tohoto xxxxxx. Pro xxxxx xxxxxxxxxx zdravotní péče x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx na xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xx cizince xxxxxxxxxxx xxxxx hlavy XX. Xx-xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx péče podle xxxxxxxx 1 x xxxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx xxxxxxxxxxxxx ústavní xxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx cizince xx dobu jeho xxxxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx hraniční xxxxxxx xx xxxxxx xxxx vycestování xxxx xx zahraničí, xxxxxxx xx x xxxxxxx xx xxxx zdravotní xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

§11

§11 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 379/2007 Sb.

§11a

§11a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 379/2007 Sb.

§12

§12 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 427/2010 Sb.

§13

Xxxxxxxxxx x xxxxxx xx území

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxx xx xxxxx se xxxxxxxxx, xxxx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx alespoň xx výši

1. 0,5xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx minima xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx6) (dále xxx "xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx") xx 1 xxx xxxxxx, jestliže xxxxx xxxxx nemá vcelku xxxxxxxxxx xxxx 30 xxx,

2. 15xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, jestliže xx pobyt na xxxxx xxxxxxxxxx xxxx 30 xxx, x xxx, xx xxxx xxxxxx se za xxxxx xxxx měsíc xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x 2xxxxxxx xxxxxx existenčního xxxxxx,

3. 50xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxx o xxxxx za účelem xxxxxxxxx, který xx xxxxxx přesáhnout 90 xxx, nebo

b) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx služeb xxxxxxxxx s pobytem xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx služby budou xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xx xxxx uvedené v xxxxxxxx 1 xxxx. x), xxx-xx x xxxxx na území xxxxx než 3 xxxxxx, xx prokazuje

a) xxxxxxx z účtu xxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx, že xxxxxxx xxxx během xxxxxx na území xxxxxxxxxx peněžními prostředky xx xxxx uvedené x xxxxxxxx 1 xxxx. x),

x) xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx kterého xxxxxxx, že xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 písm. x) xxxx má xxxxxxxxx xxxxxx nákladů spojených x xxxx pobytem xx xxxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx kartou; xx xxxxxxxx je cizinec xxxxxxx xxxxxxxx předložit xxxxx x účtu xxxxxxxx v bance xxxx xxxx finanční xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x).

(3) Xxxxxxx, xxxxx bude xx xxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x zajištění xxxxxxxxxx x xxxxxx závazek xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx na území xxxxxxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx xx výši xxxxxx xxxxxxxxxxxx minima na 1 xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx x xxx, že xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx x xxxxxxx budou xxxxxxxx xxxxxxxxx organizací (xxxxxx). Pokud částka x xxxxxxx této xxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx existenčního xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxx předpokládaného xxxxxx, xxxxxxx xxxx 6xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx minima. Xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxx nahradit xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx grantu xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, kterou xx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxx, xxxxx nedosáhl xxxx 18 xxx, xx povinen xxxxxxxx xxxxxxxxx prostředků x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x poloviční xxxx.

§14

Xxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xx rozumí evidenční xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx a xxxxxxxx, dnu, xxxxxx x roku xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx 15 xxx, x xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx občanství x xxxxxxx. Hraniční xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx číslo xxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, x xxxx xxxxxxxx xx území, xxxxxxxxxxx poznávací xxxxxx x státní xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx vozidla x xxxx xxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx x území, účel x xxxxx pobytu xx xxxxx.

§15

Xxxxxxx

(1) Xxxxxx údajů xxxxxxxxx x xxxxxxx x pobytu xxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx dobu 3 xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx společenství27).

(2) X xxxxxxx k xxxxxx xxxxxxx na xxxxx xxxxxxx xxx 3 xxxxxx xx xxxxxx xxxxx zavazuje, xx xxxxxx xxxxxxx

x) spojené x xxxxxxx cizince xx xxxx xxxxxx xx xxxxx xx xx xxxxxxxxxxx x xxxxx,

x) spojené x xxxxxxxxxx cizince po xxxx xxxxxx xx xxxxx xx xx xxxxxxxxxxx x xxxxx,

x) xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xx xxxx pobytu xx xxxxx až xx xxxxxxxxxxx z xxxxx, xxxxxxxx xxx s xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) spojené x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx na území x jeho xxxxxxxxxxxx x xxxxx.

§15a

Rodinný xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx

(1) Rodinným xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx se pro xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx xxxx

x) xxxxxx,

x) xxxxx, xxx-xx o xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 21 let, x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx 21 xxx nebo xxxxxx potomek xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx x

x) xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx předek manžela xxxxxx Evropské xxxx, xxxxx xx z xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx výživě xxxx xxxx nutné xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, nebo xxx xx xxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx bezprostředně xxxx xxxxxxx xx xxxxx xx státě, xxxxx je xxxxxxx, xxxx ve xxxxx, xx xxxxxx měl xxxxxxx pobyt.

(2) Rodinným xxxxxxxxxxxx xxxxxx Evropské xxxx se xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx ke státnímu xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x trvalému xxxxxx xx xxxxx xx vztahu xxxxxxxx x odstavci 1 xxxx. a) xx x).

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx

x) xx xxxxxxxxx občana Xxxxxxxx xxxx xxxx státního xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx území x

1. xx v xxxx, x xxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx republiky,

2. xx x xxxx, x xxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx tohoto xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx státního xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxx

3. x kterého xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx osobní xxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx republiky, xxxx

x) má x xxxxxxx Evropské xxxx xxxx se xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx republiky xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx na území xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx vztah.

§15b

Rodinný příslušník xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx pro xxxxx §1 xxxx. 4 xxxx. x) xxxxxx xxxx

x) xxxxxx,

x) xxxxx, jde-li x xxxxxx Xxxxxxxxx království xxxxxxxx 21 let, x kterého xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx mladší 21 xxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx manžela xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx svých xxxxxxxxxx xxxxxx závislý xx xxxxxx xxxx jiné xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx byl xx xxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx péči xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx na území xx státě, jehož xx občanem, xxxx xx xxxxx, xx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx, x

x) xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx na xxxxx je xxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebyl xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx, které xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx příslušníkem občana Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx není xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx občana Xxxxxxxx xxxx podle §15a xxxx rodinným příslušníkem xxxxxx Spojeného království xxxxx xxxxxxxx 1 x který

a) xx xxxxxxxxx xxxxxx Spojeného xxxxxxxxxx x x xxxx, x xxx xxxxxxx, xxx byl xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx tohoto cizince xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx občana Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx

x) xx x xxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx řádně xxxxxxxx xxxxxx partnerský xxxxx.

(3) Postavení xxxxxxx x §1 xxxx. 4 xxxx. b) xxxxxx xxxxxxx uvedenému x

x) odstavci 1, xxxxx

1. xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxx 31. prosince 2020,

2. xxx podání xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx občana Spojeného xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxx 31. prosince 2020 xxxxxxxxx xx xxxxx, x xxxxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 1 x xxxxxx xxxxxx existoval ke xxx 31. xxxxxxxx 2020, nebo

3. xx xx dni 31. xxxxxxxx 2020 xxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxx Xxxxxxxxx království, 1 xxxxx xx xxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx republiky xxxx 1 x xxxxxx je xxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx výhradní nebo xxxxxxxx práva péče x xxxx63), zejména xxxxx xxxxx místo xxxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx 2

1. xxxx. x), xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxx xx xxx 31. xxxxxxxx 2020 xxxx xxxxx xxxx 1. xxxxx 2021 xxxxx xxxxxx o povolení x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx

2. xxxx. b), xxxxx xxx podání xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x přechodnému xxxxxx xx území xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 písm. b), xxxxx xxx xxxxxx xxx ke xxx 31. prosince 2020.

§15x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 274/2021 Xx. x xxxxxxxxx xx 2.8.2021

HLAVA XXX

XXXXXXXXX XXXXX XX XXXXX

Xxx 1

Xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx

§16

(1) Xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx přechodně

a) xx xxxxxxxxxx státních hranic Xxxxx xxxxxxxxx a xx xxxxxxxx hraniční xxxxxxxx, xxxxx-xx xx x rámci xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx území,

b) xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, není-li hraniční xxxxxxxx prováděna, xxxx

x) xxx xxx xxxxxxxx xx xxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx tímto xxxxxxx (§88).

(2) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxxx kontrola xxxxxxxxx mimo xxxxx, xxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, je-li xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx republiky xxxx po xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

§17

Xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx

x) xxx xxxx,

x) na xxxxxxx krátkodobého xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx27),

x) xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx víza, xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx povolení x přechodnému pobytu, xxxx

x) xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

§17x

§17x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 427/2010 Sb.

§17b

Dlouhodobé xxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxx xx vízum x xxxxxx xxx 90 xxx.

Xxx 2

Xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxx xxxx

§18

Xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx,

x) xxxxxxx-xx xxx přímo použitelný xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx6a) x není-li x xxxxxxx s xxxxx xxxxxxx předpisem xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx [§181 xxxx. a)] xxxxxxxxx xxxxx,

x) stanoví-li tak x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx Evropských společenství6a) xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx svým xxxxxxxxx [§181 xxxx. b)],

c) xx-xx občanem Xxxxxxxx xxxx,1a)

x) je-li

1. xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx; xxxxx cizinec xxxxxxxx může po xxxx xxxxxx výkonu xxxxxxx na území x bez xxxxxxxxxx xxxxxxx,

2. xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx7) nebo x zařízení pro xxxxxxxxx cizinců (xxxx xxx "xxxxxxxx") (§130); xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

3. xxxxxx 15 xxx xx dobu xxxxxxxxxxxxx, xxxxx přicestoval x xxxxx cizincem, v xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx zapsán, a xxxxx xxxxxxx vycestoval x xxxxx; xxxxxxx xxxxxx 15 let xxxx po dobu xxxxxxxxxxxxx pobývat xx xxxxx i xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

4. jako xxxxxxxxx xxxx na xxxxxxx předběžného xxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánu umístěn xx xxxxxxxx pro xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx28) xxxxx xx xxxxxx xxx xxxx x děti nebo xx xxxxxxx předběžného xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx rozhodnutí příslušného xxxxxx sociálně-právní ochrany xxxx svěřen do xxxx xxxxxxx osoby,

5. xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x pobytu xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx státu x xxxx pobytu xx xxxxx xxxxxxxxxx 3 xxxxxx,

6. xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx, xxx xxxxx xx xxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx státě Xxxxxxxx unie a xxxxxxx xx školní xxxxx x rámci Xxxxxxxx xxxx jako xxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx učitelem, x xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx vydaném xxxxxx xx jednotném xxxxxxxxx7b), x xxxx xx xxxxx totožnost xxxx, účel x xxxxx jejich xxxxxx xxxxx xxxxxxxx,

7. rodinným xxxxxxxxxxxx občana Evropské xxxx, který sám xxxx občanem Evropské xxxx, držitelem pobytové xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx na xxxxx jiného členského xxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxx xx území xxxxxxxxxx 3 xxxxxx,

x) je-li xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx občana Xxxxxxxx unie xxxxx §15a xxxx. 1 xxxx 2, jehož xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx pobývá x xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxx xx území nepřekročí 3 xxxxxx

x) xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx výzkumu xxxxxxxxxx 1 xxx; xx xxxx dobu xxxx xx xxxxx xxx xxxx přechodně xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx ho doprovází x xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx vydaného jiným xxxxxxxx xxxxxx Evropské xxxx, xxxx

x) je-li xxxxxxxxx povolení x xxxxxxxxxxxx pobytu xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie za xxxxxx xxxxxx v xxxxx programu Evropské xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx zahrnujícího xxxxxxxx x oblasti mobility xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx mezi xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxx členském státě Xxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx vykonávat xxxxxxx xxxxxx školy na xxxxx, x xxxx xxxxxx xx xxxxx xx účelem xxxxxx xxxxxxxxxx 1 xxx.

§19

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx, k xxxxx se vízum xxxxxxxxxx, a xxxxx xxxxxx xxxxxx

(1) Pobyt xxxxxxx xx území, x xxxxx se xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxx závažným xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx stanovenou xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xx území xxx xxxxxxxx cestovního dokladu, xxxxx k xxxx xxxx oprávněn podle xxxxxx xxxxxx nebo xxx pobytové xxxxxxxx xxxxxxx zjistí xxxxxxxxxx xxxxx §9 xxxx. 1 písm. x), x), x), h), x) xxxx j),

d) xx žádost policie xxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředků x xxxxxx xx xxxxx (§13) nebo xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx (§15 x 180), xxxx

x) na xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, který xxx xxxxxxx státu, který xxx xxxxx, prohlášen xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx,

xx xxxxxxxx, že xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxx. Xxx posuzování xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx do xxxxxxxxxx a rodinného xxxxxx xxxxxxx.

(2) Pobyt xxxxxxx xx xxxxx, x xxxxx se xxxxx nevyžaduje, xxxxxx, xxxxxxxx cizinec xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx podle §181.

(3) Policie xxxxxx xxxxx xxxxx odstavce 1 udělením xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx udělí x x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2. Xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx v době xxxxxxxxx xxxxxxxxx příkazem, xxxx-xx zahájeno xxxxxx x xxxxxxxxx cizince x xxxxx xxxxx xxxxxx zákona (xxxx xxx "xxxxxxx xxxxxxxxx").

Xxx 3

Xxxxxxxxx pobyt xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx

§20

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxx krátkodobého xxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx prodloužení xxxx xxxxxx xx krátkodobé xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx předpis Evropských xxxxxxxxxxxx27). X xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx jednotném xxxxxxxxx27).

(2) Xxxxxxxxxx vízum xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx a xx xxxxxxxxxx xxxxxxx vyznačuje xxxxxxx.

(3) Žádost x xxxxxxxxxxx xxxx platnosti xxxxxxxxxxxx víza xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx na krátkodobé xxxxx podává xxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxx příslušník xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxx §15a xxxx. 1 nebo 21b), xxxxx sám xxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxx doprovázet xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xx xxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, který xx xxxxx xxxxxx, je xxxxxxxx xxxxx žádost x xxxxxxx krátkodobého xxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx vízum xxxx xxxxxxx příslušník xxxxxx Xxxxxxxx unie a xxx xxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx a xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xx území xxxxxx, se krátkodobé xxxxx neudělí, jestliže

a) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx doklad,

b) xxxxxxxxx požadavky opatření xxxx zavlečením xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) je důvodné xxxxxxxxx, xx xx xxx xxxxxx na xxxxx mohl xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx narušit xxxxxxx xxxxxxx,

x) xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx systému xxxxxxx, poskytne xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxx xx to, že xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx by xxxx xxx pobytu xx xxxxx jiného smluvního xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) se dopustil xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x cílem získat xxxxx x xxxxxx xx xxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx souhlasem xxxx určeno xxxxxxxxx,

x) xx dopustil xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xx xxxxx, xxxx

x) xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx občana Evropské xxxx uvedeným v §15a xxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx nenásleduje.

(6) Xxxxxxx xxxxxxxxxx občana Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x §15a xxxx. 3 xx k xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx na xxxxxxxxxxxxxx xxxxx povinen xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx použitelného xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx27). Zastupitelský xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxx předpisu Xxxxxxxx xxxx27). Xx udělení xxxxxxxxxxxx xxxx, je-li xxxxxxx rodinným příslušníkem xxxxxx Evropské xxxx xxxxxxxx x §15a xxxx. 3, xxxx xxxxxx xxxxx.

(7) Xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx informuje xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 5 x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx do 15 xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx věcí x xxxx xxxxxxxxx důvodů xxxxxxxxx xxxx (§180e) x xxxxxxxx možnosti xxxxxxxxxxx důvodů xxxxxxxxx xxxx soudem. V xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x oprávnění xxxxxxx o xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx (§180e) x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx neudělení xxxx xxxxxx sděluje xxxxxxx.

§21

Xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx zaměstnání

(1) Xxx xxxxxxxxxx xxxxx27) xx xxxxxx sezónního xxxxxxxxxx54) xx xxxxxxx xxxxxxx §32 odst. 2 písm. c), x) x x), §32 odst. 3 x §58 odst. 4.

(2) Xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx x xxxxxx 5 xxx xxxxxxxxxxxxxxx podání xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx za xxxxxx sezónního zaměstnání, xxxxxxxxxxxxx úřad xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, kteří x xxxxx za stejným xxxxxx žádají poprvé; xx xxxxxxx, byla-li xxxxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxxx by xx xxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

§22

§22 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 427/2010 Sb.

§23

§23 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 427/2010 Sb.

§24

§24 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 427/2010 Sb.

§25

§25 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 427/2010 Sb.

§26

§26 zrušen právním xxxxxxxxx č. 427/2010 Sb.

§26x

§26x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 217/2002 Sb.

§27

§27 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 427/2010 Sb.

§28

§28 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 427/2010 Sb.

§29

§29 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 427/2010 Sb.

§29x

§29x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 427/2010 Sb.

§29b

§29b zrušen právním xxxxxxxxx č. 427/2010 Sb.

Díl 4

Přechodný xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx povolení x xxxxxxxxxxxx pobytu

Oddíl 1

Xxxxx x pobytu xxx 90 xxx

§30

(1) Xxxxx x pobytu xxx 90 dnů uděluje xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxx 3 xxxxxx. Xxxxx x xxxxxx xxx 90 xxx nelze xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx; xx neplatí, jde-li x xxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxx x xxxxxx nad 90 dnů xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x mimořádné xxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxx x xxxxxx xxx 90 xxx xx xxxx uděluje xxxxxxx xx účelem xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx území xxxx za xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx Ministerstvem xxxxxxxxxxxx xxxx (§49).

(3) Xxxxx podle xxxxxxxx 1 se xxxxxxx x dobou xxxxxxxxx x dobou xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx 1 rok, x výjimkou víza x pobytu nad 90 dnů xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 se xxxxxxx x xxxxx platnosti xx 6 měsíců.

(4) Xxxxx k pobytu xxx 90 xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxx xx území xxxxxxxxx cizince x xxxxxx na území xx xxxx 60 xxx. Xxxxx k xxxxxx nad 90 xxx za xxxxxx xxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx Ministerstvem xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxx 30 pracovních xxx. X xxxxxxx, xx převzetí xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx první nebo xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx na xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxxxxx cizince xx xxxxx za xxxxxxxxxxxx xx xx xxxx, xxx xxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx třetí xxxx xxxxxx neprodleně oznámit xxxxxxxxxxxx, xxx-xx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx příslušného xxxxxxxxx k xxxxxx xx území, nebo Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxx-xx x xxxxx xxxxxxx za xxxxxx xxxxxx žádosti x xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx.

§31

Xxxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxx xxxx k xxxxxx xxx 90 xxx

(1) X xxxxxxx x xxxxxxx xxxx x pobytu nad 90 dnů je xxxxxxx xxxxxxx předložit

a) xxxxxxxx xxxxxx,

x) doklad xxxxxxxxxxx xxxx pobytu xx území,

c) xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx (§13),

x) xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx pobytu xx území,

e) fotografie; xx xxxxxxx, pokud xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx cizince,

f) xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx zástupců xxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxx na území; xxxxxxx xxxxxx, zákonného xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, jde-li x xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo poručníka, xxxxx za xxxx xxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx pobývat xx území, a xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx souhlas xxxxxx x xxxxxx xx xxxx vůli xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) X xxxxxxx x xxxxxxx xxxx x pobytu xxx 90 xxx xx účelem xxxxxxxxx xx cizinec xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x), x) až x) x xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx30).

(3) X xxxxxxx x xxxxxxx xxxx k pobytu xxx 90 dnů xx cizinec na xxxxxxxx xxxx povinen xxxxxxxxx

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx jako xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx zachovalosti (§174) xxxxxxxx xxxxxx, jehož xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxxx, x nichž xxxxxxx pobýval x xxxxxxxxxx 3 xxxxxx xxxxxxxxxxx po xxxx xxxxx xxx 6 xxxxxx, xxxx čestné xxxxxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx; xxxxxx nelze xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx 15 let,

b) doklad xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Povinnost xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx víza x pobytu nad 90 xxx prostředky x xxxxxx na xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. c) xx xxxxxxxxxx na xxxxxxx azylanta xxxx xxxxx požívající doplňkové xxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx předpisu2), jehož xxxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxx xxxxxx požívající xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx vstupem xx xxxxx, xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx dokladu xxxxx odstavce 1 xxxx. x) xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx x xxxxxxx x udělení xxxx x xxxxxx xxx 90 xxx xxxxxxxxx předložit x xxxx doklad xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx nebo x xxxx xxxxxxxx, x xxxxx lze xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx podle odstavce 1 xxxx. x) xx rozumí xxxxxx x xxxxxxxxxxx bytu xxxx xxxx, doklad x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxx písemné potvrzení xxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx, s xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx může xxx xxxxxxxxx xxxxx x objektu, který xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu31) označen xxxxxx popisným xxxx xxxxxxxxxx, popřípadě orientačním xxxxxx, x xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx pro bydlení, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxx xx písemné xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx věty první xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx kterým jiný xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx vlastnoručního xxxxxxx52).

(6) Xxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxx 90 xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx předložit xxxxxx x xxxxxxxxx zdravotním xxxxxxxxx po xxxx xxxxxx xx xxxxx, xxxxx odpovídá xxxxxxxxx xxxxxxxx x §180j. Xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx doklad x xxxxxxxxx pojistného, xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xx xxxxxxx, jde-li x xxxxxxx uvedené x §180j xxxx. 4.

§31x

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxxx pracovní xxxxx, xxxxx xx vízem x pobytu xxx 90 dnů, uděluje xxxxxxxxxxxx pouze x xxxxxxx x podmínkami xxxxxxxxx x nařízení xxxxx xxxxxxx na xxxxxxx odstavce 2. Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx lze xxxxx, xxxxx pokud xxxx xxxxxx nařízení xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2. Xxxxx xx xxxxxxx na žádost xxxxxxx, který xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx účelem xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xx xx xxxxx účelem xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx podle xxxxxx x zaměstnanosti x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx pobyt cizince xx území delší xxx 90 xxx.

(2) Xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx trhu xxxxx v xxxxxxx xxxxxxx xxxx profesi xxxx v případě xxxxxxxxx události xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxx xxxx xxxxxxx, ve xxxxxxx by xxx xxx xxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx x toto xxxxx v xxxxx xxxxxxxx časového xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx úřadu,

c) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, který xx xxxxxxxx xxxxxxx x toto vízum,

d) xx kdy je xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx, xx zaměstnavatelem xxxxxxx xx xxxxx xxxxx být agentura xxxxx, xxxx

x) podmínku, xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx území xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx schváleného xxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxxxxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx xxxx organizací xxxxxxxxxxxxxx do realizace xxxxxxxx programu.

(3) K xxxxxxx x udělení xxxxxxxxxxx pracovního víza xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx povolení k xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, náležitosti uvedené x §31 xxxx. 1 xxxx. x) x x) x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x §31 xxxx. 3. Pro xxxxxxxxx xxxxxxxx vízum xx xxxxxxx obdobně §31 xxxx. 6.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxx platnosti a xxxxx pobytu xx xxxxx xxxxxxx xx 1 xxx, xxxx xxxx platnosti xxxxx xxxxxxxxxx.

(5) Žádost o xxxxx k xxxxxx xxx 90 xxx, xxxxxxxx k dlouhodobému xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx pobytu xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxx pobývá xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

§31x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 176/2019 Xx. x účinností od 31.7.2019

§32

Xxxxx x xxxxxx xxx 90 xxx xx účelem sezónního xxxxxxxxxx

(1) Xxxxx x xxxxxx xxx 90 xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx zaměstnání xxxxxxx xxxxxxxxxxxx na žádost xxxxxxx, xxxxx hodlá xxxxxxx xx xxxxx xx účelem xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxx xxxxxx, bylo xx za xxxxx xxxxxx xxxxxx povolení x xxxxxxxxxx xxxxx §96 odst. 1 xxxxxx o zaměstnanosti x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx než 90 xxx.

(2) K xxxxxxx x xxxxxxx xxxx x pobytu xxx 90 xxx za xxxxxx xxxxxxxxx zaměstnání xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx uvedenou x §31 xxxx. 1 xxxx. x) x xx požádání náležitosti xxxxxxx v §31 xxxx. 3,

x) xxxxxxxx x zaměstnání xxxxx §96 xxxx. 1 xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx uvést xxxxx xxxxxxx žádosti x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x x které xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx Xxxxx Úřadu xxxxx České republiky x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx x xxxxxxxxx ubytování po xxxx xxxxxx xx xxxxx na toto xxxxx x

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x dohodnuté xxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(3) Xx xxxxxx o xxxxxxxxx ubytování xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x) xx xxxxxxx §31 xxxx. 5 xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxx z xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx §100 písm. x), zejména xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx ubytovaných xxxx, x xxxx x výši xxxxxx xxxx x tom, xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; výše xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxx případě xxxxxxxx xx srovnání x xxxxxxxxxx výší xxxx, xxxxx xxxx odměny xxxxxxx a x xxxxxx xxxxxx ubytování.

(4) Xxxxx x xxxxxx xxx 90 xxx xx xxxxxx sezónního xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx pobytu xx xxxxx xxxxxxx xx 6 xxxxxx.

(5) Xxxxxx cizince, kterému xxxx x xxxxxx 5 let předcházejících xxxxxx žádosti uděleno xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxx 90 xxx za xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxxx xx xxxxxxx účelem xxxxxx poprvé; to xxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxxx xx xx xxx xxxxx xxxxx v xxxxxxxx porušení povinnosti xxxxxxxxxxxxxx.

(6) Xxx vízum x xxxxxx xxx 90 dnů xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx §31 xxxx. 8.

§33

Vízum x xxxxxx xxx 90 dnů xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx území

(1) Xxxxxxxxxxxx udělí vízum x xxxxxx xxx 90 dnů xx xxxxxx xxxxxxx pobytu xx xxxxx cizinci,

a) xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx jeho xxxx xxxxxxxxx nebo xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §179 xxxx. 5,

x) který xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x trestním řízení x xxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxx xxxxxxxxx oprávnění x xxxxxx, jehož xxxxxxxx nelze xxxxxxxxxx, xxxxxxx na xxxxx x vydání xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx XX, xxxxx je x xxxx oprávněn x x xxxx žádosti xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx platnosti oprávnění x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx,

x) xxxxx xxxxx žalobu proti xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx zrušena platnost xxxx x xxxxxx xxx 90 xxx, xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx xxxx xxxxxxxx x trvalému xxxxxx xxxxx xxxx zamítnuta xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx, že xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx odkladného účinku xxxx xxxxxx, nebo

e) xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx cizince, jenž xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx pobytu, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, kterým xxxx zamítnuta xxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx pobytu xxxxx §66 odst. 1 xxxx. x) xxxxxx xx území, xx xxxxxxxx, že xxxxxxxx xxxxx návrh xx xxxxxxxx odkladného xxxxxx této žaloby.

(2) Xxxxxx x udělení xxxx x xxxxxx xxx 90 xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx území xxxxx xxxxxxxx 1 xx podává xx xxxxx xxxxxxxxxxxx.

(3) Ministerstvo xxxx udělí vízum x xxxxxx nad 90 xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx z xxxxx xxxx xxxxx (§120a). Ministerstvo udělí xxxxx x xxxxxx xxx 90 dnů xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx na území xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx státní xxxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxx k xxxxxx xxx 90 xxx xx xxxxxx strpění xxxxxx xx území xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(5) Dobu xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxx 90 xxx za účelem xxxxxxx pobytu xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, nejdéle xxxx xx xxxx 1 xxxx.

(6) Xxxxxxx, kterému xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxx 90 xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx území z xxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x), xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx překážka xxxxxxxxxxx x xxxxx trvá; xxxxx-xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx vůli xxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx nahradit čestným xxxxxxxxxxx.

§34

Náležitosti xxxxxxx x xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxx 90 xxx za xxxxxx xxxxxxx pobytu xx xxxxx

X xxxxxxx x xxxxxxx xxxx x xxxxxx nad 90 xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx je xxxxxxx xxxxxxx předložit

a) cestovní xxxxxx, xx-xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx potvrzujícího existenci xxxxxx xxxxx §33 xxxx. 1 písm. x); xxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxx nahradit xxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx potvrzující xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §33 xxxx. 1 xxxx. x),

x) xxxxxx x xxxxxxxxx zdravotním xxxxxxxxx, xxxxx odpovídá xxxxxxxxx xxxxxxxx x §180j x na xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, uvedeného xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pojištění, jde-li x xxxxxxx xxxxx §33 odst. 1 xxxx. x); xx xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxx xxxxxxx x §180j xxxx. 4,

x) xxxxxx x podání xxxxxx a návrhu xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx žaloby, xxx-xx x xxxxxxx xxxxx §33 odst. 1 písm. x) xxxx x).

§35

Prodloužení xxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxx 90 xxx x doby pobytu xx území xx xxxx vízum

(1) Dobu xxxxxxxxx víza x xxxxxx nad 90 xxx a xxxx xxxxxx xx xxxxx xx toto xxxxx, xxxxx je kratší xxx 1 rok, xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx podmínky, xx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xx 1 rok.

(2) X xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxx 90 dnů x xxxx pobytu xx území xx xxxx vízum xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x §31 xxxx. 1 xxxx. x) xx x) x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x §31 odst. 3 xxxx. x). Xxxx je xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx doklad x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx dobu xxxxxx xx území, xxxxx odpovídá xxxxxxxxx xxxxxxxx v §180j. Xxxxxxxx xx na xxxxxxxx xxxxxxx předložit xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, uvedeného xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx doklad x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx dobu xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxx xxxxxxx v §180j xxxx. 4. Xxxxxxx xx xxxx povinen xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v případě xxxxx podoby i xxxxxxxxxx.

(3) Xxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxx 90 xxx x xxxx xxxxxx xx území xx xxxx xxxxx nelze xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx pro xxxxxxxx řízení x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx (§37).

§35x

Xxxxxxxxxxx doby platnosti xxxx k xxxxxx xxx 90 xxx xx xxxxxx sezónního xxxxxxxxxx x doby xxxxxx xx xxxxx xx toto xxxxx

(1) Xxxx xxxxxxxxx víza x xxxxxx xxx 90 dnů xx xxxxxx sezónního zaměstnání x xxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxx xxxxx, xxxxx xx kratší než 6 xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xx žádost cizince xxxxxxxxx prodlouží xx xxxxxxxx, že xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxx však xx 6 xxxxxx.

(2) X xxxxxxx x prodloužení xxxx xxxxxxxxx xxxx x pobytu xxx 90 xxx za xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxx xxxxx je xxxxxxx povinen předložit xxxxxxxx x zaměstnání xxxxx §96 xxxx. 1 xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx doklad x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x §32 xxxx. 2 písm. d) x x) x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x §31 xxxx. 3 písm. x).

(3) Dobu xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxx 90 dnů xx účelem xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x dobu xxxxxx xx xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx prodloužit, xxxxx xxxxxxxxxxxx shledá xxxxx xxx xxxxxxxx řízení x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx víza xxxxx §37a.

§36

Prodloužení xxxx platnosti xxxx a xxxx xxxxxx xx území xx vízum x xxxxxx xxx 90 xxx xx xxxxxx xxxxxxx pobytu na xxxxx

(1) X žádosti x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxx na xxxxx x pobytu xxx 90 dnů xx xxxxxx strpění xxxxxx xx xxxxx xx cizinec xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §34 písm. x), x), x) x x) a x xxxxxxx xxxxx podoby xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx §33 xxxx. 3, je xxxxxxx x žádosti x xxxxxxxxxxx doby xxxxxxxxx xxxx a xxxx xxxxxx na xxxxx k pobytu xxx 90 xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx území xxxxxxxxx náležitost xxxxx §34 písm. a), xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxx prokazující xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x případě xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx předložit x fotografie.

(3) Dobu xxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxx xx xxxxx na vízum x pobytu xxx 90 dnů xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, pokud ministerstvo xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx (§38).

§37

Xxxxxxx xxxxxxxxx víza x pobytu xxx 90 xxx

(1) Ministerstvo xxxxx platnost xxxx x pobytu xxx 90 xxx, xxxxxxxx xxxxxxx

x) xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxx na xxxxx xxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx,

x) x zrušení xxxxxxxxx xxxx požádá, xxxx

x) x xxxxxxx x xxxxxxx víza xxxxx xxxxxxxxxx údaje xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx anebo xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx, x xxxxx xxxxxxx xxxxx podstatné xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx platnost xxxx x xxxxxx xxx 90 xxx, xxxxxxxx

x) xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx v §56 xxxx. 1 xxxx. a), x), x), g), h) x x) xx x) nebo v §56 xxxx. 2,

b) xxxxxxx při pobytové xxxxxxxx [§167 xxxx. x)] xxxxxx skutečnost xxxxx §9 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx x) x

1. xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx nepředloží xxxxxxxxx x xxx, xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx

2. xxxxxx xx důvod pro xxxxxx xxxxxxxxxxx pasu xxxx cestovního xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx cestovního xxxxxxx nepožádá,

c) xxxxxxxx xxxxxx cizince byl xxxxxxx xxxxx, který xxx vydal, prohlášen xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx a cizinec xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx c) xxxx 1 xxxx x xxxxxx podle písmene x) bodu 2,

d) xxxxxxx xxxxxxxx povinnost xxxxx §88 xxxx. 2,

x) jiný xxxx Xxxxxxxx unie nebo xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx ve xxxx xxxxxxxxxxx rozhodl x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx území9a) x důvodu xxxxxxxxx xxxxxxx x trestu xxxxxx svobody x xxxxx xxxxxxx 1 xxx xxxxx pro xxxxxxx podezření, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx takovou xxxxxxx připravuje xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx uplatňujícího xxxxxxxx postup ve xxxx xxxxxxxxxxx, x xxxx z xxxxxx xxxxxxxx právních xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxx xxxxxxx na xxxxxx xxxxx,

x) cizinec xxx xxxxxxxx kontrole xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pojištění, xxxxx odpovídá podmínkám xxxxxxxx x §180i xxxx §180j, x xx xxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx; xx xxxxxxx, jde-li x případy xxxxxxx x §180j xxxx. 4,

x) cizinec neplnil x xxxx platnosti xxxx na území xxxx, xxx xxxxx xx bylo vízum xxxxxxx; to xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx xx jednalo x neplnění xxxxx xx závažných důvodů xx přechodnou xxxx, xxxx

x) cizinec by xxxx xxx dalším xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx zdraví xxx, xx trpí xxxxxx uvedenou v xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

xx xxxxxxxx, že xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxx platnosti xxxx. Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx přihlíží xxxxxxx x xxxxxxx tohoto xxxxxxxxxx do xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx života xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxx zruší xxxxxxxx víza x xxxxxx nad 90 xxx, xxxxxxx lhůtu x xxxxxxxxxxx z xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx příkaz; xxxxxxx je xxxxxxx xx xxxxxxxxx lhůtě x xxxxx vycestovat.

§37a

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxx 90 xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx

x) xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) náležitosti xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx tohoto xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx padělané anebo xxxxxxxxx xxxx údaje xxxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx skutečnosti,

c) xxxxxxx xxxxxx xxxx, xxx xxxxx xx xxxx xxxx vízum xxxxxxx, nebo

d) cizinec xxx pravomocně odsouzen xx spáchání úmyslného xxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxx zruší platnost xxxx k xxxxxx xxx 90 xxx xx účelem sezónního xxxxxxxxxx, xxxxxxxx

x) xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxx,

x) xxxx xxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx smluvní xxxx xxxxxxxxxxx společný xxxxxx xx xxxx vyhošťování xxxxxxx x vyhoštění xxxxxxx xx svého xxxxx9a) x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx k xxxxxx odnětí xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx 1 xxx anebo xxx xxxxxxx podezření, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx smluvního xxxxx xxxxxxxxxxxxx společný xxxxxx xx xxxx vyhošťování,

c) xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xx xxxxxxx xxxx při xxxxxx xxxxxx xx území xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx státu, xxxx

x) cizinec by xxxx xxx dalším xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx veřejné zdraví xxx, xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

xx xxxxxxxx, že důsledky xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx. Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx přihlíží xxxxxxx x dopadům xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x rodinného xxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. c) nebo xxxxxxxx 2 xxxx. x) x xxxxxxx, xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx §96 xxxx. 1 xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx zaměstnavatele a xxxxxxx xxxx ve xxxxx 30 xxx xxx xxx následujícího xx dni xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x zaměstnání xxxxx §96 xxxx. 1 xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx.

(4) Ministerstvo x xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx nad 90 xxx xx účelem xxxxxxxxx zaměstnání, xxxxxxx xxxxx x vycestování x území x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx z xxxxx xxxxxxxxxx.

§37x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 222/2017 Xx. x účinností xx 15.8.2017

§38

Zrušení xxxxxxxxx víza x xxxxxx nad 90 xxx za xxxxxx xxxxxxx pobytu xx území

(1) Cizinec xx povinen xxxxxxx x xxxxxxx platnosti xxxx x xxxxxx xxx 90 xxx xx xxxxxx strpění xxxxxx na xxxxx xxxxxxxxx z xxxxxx xxxxx §33 xxxx. 1 písm. x) xxxxxxxxxx xx 3 xxx xx zániku xxxxxxxx vycestování x x xxxx xxxxxxxxx xxxxx §33 odst. 3 xxxxxxxxxx xx 5 xxx po xxxxxx xxxxxx znemožňujících xxxxxxxxxxx.

(2) Ministerstvo xxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx nad 90 xxx xx účelem xxxxxxx xxxxxx na xxxxx, jestliže xxxxxxxx xxxxxx, xxx které xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, a xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx předchozího xxxxxxxx.

(3) Ministerstvo zruší xxxxxxxx xxxx x xxxxxx nad 90 xxx xx xxxxxx xxxxxxx pobytu xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx

x) §33 xxxx. 1 xxxx. x), xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx

x) §33 xxxx. 1 xxxx. x), xxxxx xxxx žalobě xxxxxxxxx odkladný účinek xxxx pokud rozhodnutí xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxx 90 xxx xx účelem strpění xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx lhůtu x xxxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxx cizinci xxxxxxxx příkaz; xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx lhůtě z xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx-xx x případ, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

§39

§39 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 427/2010 Sb.

Oddíl 2

Xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxx

§40

(1) Xxxxxxxxxxxxx xxxxx se rozumí xxxxx x xxxxxx xxx 90 xxx xxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x označené jako "Xxxxxxxxxxxx xxxxx". Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx pasu xxxx xxxxxx cestovního xxxxxxx xxxxxxx, který xxxxxx příslušných xxxxx x imunit.

(2) Xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx k pobytu xxx 90 dnů, xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx žádosti x xxxxxxxx xxxx "Xxxxxxxx xxxxx". Xxxxxxxx xxxxx xxx vyznačit xx služebního pasu xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, který xxxxxx příslušných xxxxx x xxxxxx.

(3) X xxxxxxx x udělení xxxxxxxxxxxxxx xxxx zvláštního xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx předložit xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx víza xx xxxxxxx xxxxxxx xx požádání předložit xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pojištění xx xxxx xxxxxx xx xxxxx, které odpovídá xxxxxxxxx uvedeným x §180j; xx xxxxxxxx xx cizinec xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x zaplacení xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Věta druhá xx nepoužije, xxx-xx x xxxxxxx uvedené x §180j odst. 4.

(4) Xxxxxxxxxxxx vízum x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx úřad.

§41

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxx xxxx

Xxxxxxxxxxxx vízum xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx Ministerstvo xxxxxxxxxxxx xxxx.

Xxxxx 3

Xxxxxxxxx pobyt xx xxxxx na xxxxxxx povolení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx

§42

Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxx x povolení k xxxxxxxxxxxx pobytu je xxxxxxxx xxxxx cizinec, xxxxx xx území xxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxx 90 xxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxx 1 xxx x xxxx-xx xxxxxx xxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxx x povolení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xx území xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxx 90 xxx xx účelem xxxxxxx xxxxxx xxxxx §33 xxxx. 1 xxxx. x) xx x) xxxx §33 xxxx. 3 x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx povolení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx účelem xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx podle §43, xxxxxx-xx xx xxxxx nepřetržitě xx xxxx nejméně 3 xxx.

(3) Žádost o xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxx §64 písm. x), který na xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx hledání xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx náležitosti xxxxxxx x §31 xxxx. 1 písm. x), d) a x) x x §42d odst. 2 xxxx. x), xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx vydané výzkumnou xxxxxxxxxx, xxx-xx o xxxxxxxx povolení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx doklad o xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxx xxxxxx, xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx dobu xxxxxx xx území, xxxxx xxxxxxxx podmínkám uvedeným x §180j, a xx xxxxxxxx doklad x zaplacení xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x cestovním xxxxxxxxxx xxxxxxxxx; xx neplatí, xxx-xx o xxxxxxx xxxxxxx v §180j xxxx. 4.

(4) Žádost x povolení x xxxxxxxxxxxx pobytu xx xxxx xxxxxxxx podat xxxxxxx, který xx xxxxx xxxxxx jako xxxx xxxxxxxxx zastupitelského xxxxx cizího xxxxx xxxx mezinárodní vládní xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx anebo xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx věcí.

(5) Xxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 až 4 xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx. X xxxxxxx xx xxxxxxx povinen xxxxx údaje v xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx.

(6) Xxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx tiskopisu.

(7) Xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx k pobytu, xxxx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx.

§42x

Xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxx soužití xxxxxx xx území

(1) Xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx území9c) (xxxx jen "společné xxxxxxx xxxxxx") xx xxxxxxxx podat xxxxxxx, xxxxx xx

x) xxxxxxxx xxxxxxx x povoleným xxxxxxx xx území,

b) xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx území xxxx xxxxxxx xxxxxxx manžela xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxx xxxx jeho xxxxxxx rozhodnutím xxxxxxxxxxx xxxxxx svěřen xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx byl xxxxxxxx x povoleným xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxx manželem xxxxxxx anebo xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xx xxxx xxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx,

x) osamělým xxxxxxxx xxxxxxx 65 let xxxx bez xxxxxx xx xxx cizincem, xxxxx xx x xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx důvodů xxx xxxxxxxx, jde-li o xxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxx nebo dítětem x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxx-xx o xxxxxxxx xxxxxx x rodičem xxxx dítětem, xxxxx xx azylantem,

e) xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx před xxxxxxx xxxxxxxx xx území; xxxxxxxx xxxx vzniku xxxxxxxxxx xxxxxxx, jde-li x žádost xxxxxxx xxxxxxxx, který xx xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx na xxxxx xx xxxx xxxxxxx 2 let,

f) xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx nezaopatřeným xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx byl azylantovi xxxx xxxx manželu xxxxxxxxxxx příslušného xxxxxx xxxxxx do náhradní xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx jeho xxxxxxxx xxxxxxx anebo jehož xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx poručníka xx xxxxxxx, xxxxx xx xxxx péče x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx azylanta; xxxx-xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, je xxxxxxxx xxxxxx podat xxxx jeho přímý xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, x xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxx x xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx rodiny je xxxx oprávněn podat xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx členského státu Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx držitele xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx za xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx kvalifikaci32) (dále xxx "modrá xxxxx") xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x pobytu vnitropodnikově xxxxxxxxxxx zaměstnance xxxxxxxx xxxxx členským xxxxxx Xxxxxxxx unie55). Xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx ve xxxxx xx 90 dnů xxx dne xxxxxx xx území.

(3) Xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx soužití xxxxxx xx dále xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x odstavci 1 xxxx. x), b) xxxx c) vůči xxxxxxx, xxxxx podal xxxxxx x vydání xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xx tímto účelem xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx uvedeného x §42 odst. 3.

(4) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, kterému xxx xx území xxxxxxx pobyt nebo xxxxxx xxxx, xx xxx účely xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx ke xxxxxxxx xxxxxx.

(5) Žádost x povolení x xxxxxxxxxxxx pobytu xx xxxxxx xxxxxxxxxx soužití xxxxxx podává xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(6) X xxxxxxx xxxxxx xx území xx xxxxx x pobytu xxx 90 xxx xxxx xx povolení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx za xxxxx xxxxxx xxxx cizinec xxxxxx o povolení x dlouhodobému xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxx 90 xxx xx účelem xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx dobu xxxxxx xxx 6 xxxxxx xxxx xx xxxxx x xxxxxx nad 90 xxx za xxxxxx sezónního zaměstnání.

(7) Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxx

x) xxx x xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 písm. a) xxxx x) a xxxxxxx, xx xxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx soužití rodiny, xx držitelem xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx povolení x xxxxxxxx pobytu a xxxxxx na území xx xxxx xxxxxxx 15 měsíců; jde-li x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx x nich xxxxxxxxx xxxx 20 xxx,

x) xxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. a) nebo x) x cizinec, xx xxxxxx má xxx xxxxxxxx společné xxxxxxx rodiny, xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §42g x xxxxxx na xxxxx xx xxxx nejméně 6 měsíců,

c) xxx x xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx x),

x) xxxxxxx, xx kterým xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx soužití rodiny, xx držitelem xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §42f, 42k, 42m xxxx 42n, nebo

e) xxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. a), x) xxxx x) a xxxxxxx, se kterým xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx rodiny, xxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxx o vydání xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x důvodu xxxxxxxxx v §42 xxxx. 3.

(8) X xxxxxxx xxxxxxxxxxx manželství xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx vydat cizinci, xxxxx xxxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxx na xxxxx x jinou xxxxxxxxx xxxxxx.

§42b

Náležitosti k xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx xx xxxxxx společného xxxxxxx xxxxxx

(1) K xxxxxxx x vydání xxxxxxxx k dlouhodobému xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx

x) náležitosti xxxxxxx x §31 xxxx. 1 xxxx. x), x) a e),

b) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx; jde-li x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx soužití rodiny x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx2), lze xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx, x pobytem dítěte xx území; souhlas xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, jde-li x xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx dítě xxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx bude xxxx xxxxxxxx pobývat xx xxxxx, a xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx souhlas xxxxxx x xxxxxx xx xxxx vůli nezávislých xxxxxxxxx, nebo xxxxx xxx dítě xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu za xxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx, xx měsíční xxxxxx xxxxxx po xxxxxxxx nebude nižší xxx xxxxxx

1. částek xxxxxxxxx xxxxx9d) xxxxx xxxxxx a

2. nejvyšší xxxxxx normativních xxxxxxx xx bydlení xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xx bydlení zvláštním xxxxxxx xxxxxxxxx9e) nebo xxxxxx, kterou xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nákladů xxxxxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxx; xx xxxxxxxx xx cizinec xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx finančního xxxxx, x xx v xxxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx příjmu xxxxxx; pokud xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx o příjmu xxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx o zproštění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

Xx xxxxxx xx považuje xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx zákona x životním a xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx jednorázového xxxxxx, xxxxxxxx na xxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx při xxxxxxxxxxxxx x dávek x xxxxxxx pomoci x xxxxxx xxxxx; pro xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx §8 xxxx. 2 xx 4 xxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx; na xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x zproštění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x xx x xxxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx ověření xxxxxxxx xxxxxxxxx příjmu xxxxxx.

(2) X xxxxxxx x xxxxxx povolení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx společného xxxxxxx xxxxxx je xxxxxxx, který xxxxxxx xx xxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx32) xxxx rodinný xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx členským xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x oprávnění x pobytu, který xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx modré xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x pobytu xxxxxxxxxxxxxxx převedeného xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxx.

(3) Xxxx-xx žádost x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx společného soužití xxxxxx x nositelem xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx byl xxxxxx xxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu2), xxxxxx ve xxxxx xx 3 xxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx azylu, xx xxxxxxx xxxxxxx x žádosti xxxxxxxxx xxxxx cestovní xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx příbuzenský vztah xxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x).

(4) X xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxx společného xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx dále xxxxxxx přiložit xxxxxxx xxxxxxx x §31 xxxx. 3.

(5) Xxxx xxxxxxxxxx víza x xxxxxx nad 90 xxx xx účelem xxxxxxxx povolení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx po xxxx xxxxxx na xxxxx, xxxxx xxxxxxxx podmínkám xxxxxxxx x §180j. Xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx o zaplacení xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x cestovním xxxxxxxxxx pojištění. Xx xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxx xxxxxxx x §180j xxxx. 4.

§42x

Xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx

(1) Žádost x xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx na xxxxx xx xxxxxxxx podat xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx pobytu s xxxxxxxxx xxxxxxx postavením xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxxx společenství xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx xxxx47) (xxxx xxx "xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx"), xxxxx na xxxxx xxxxx pobývat přechodně xx dobu xxxxx xxx 3 xxxxxx.

(2) Xxxxxx o povolení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxx rezident xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx na xxxxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xx xxxxx xxxxxxxxxxxx. Xx xxxxx je xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie povinen xxxxxx xxxxx x xxxx platnosti oprávnění x přechodnému xxxxxx xx území, x xx nejpozději do 3 xxxxxx ode xxx xxxxxx xx xxxxx.

(3) K xxxxxxx x vydání xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx povinen xxxxxxxxx

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx členského xxxxx Xxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pojištění xx xxxx xxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x §180j, x xx xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx pojistného xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx; xx xxxxxxx, jde-li x případy xxxxxxx x §180j xxxx. 4,

x) doklad prokazující, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx s xxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxx součet xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx9d) xxxxxxxx x x xxx společně xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx normativních xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx účely xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx9e) nebo xxxxxx, xxxxxx žadatel xxxxxxx jako částku xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx osob; xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx rozumí xxxxx xxxxxxx x §4 xxxx. 1 xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx uvedených v §4 xxxx. 2 x 3 xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx; za xxxxxx xx považuje xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxxx x existenčním minimu, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, přídavku na xxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx při xxxxxxxxxxxxx a xxxxx x systému xxxxxx x xxxxxx xxxxx; xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx §8 xxxx. 2 xx 4 xxxxxx o xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx; xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x xx x plném xxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx úhrnného xxxxxxxxx xxxxxx žadatele x xxxxxxxx s xxx xxxxxxxxxxxx xxxx; pokud xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx doklad x xxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx osoby, xx xxxxxxx na xxxxxxxx předložit též xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxx x §31 xxxx. 1, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §31 xxxx. 1 písm. x), x

x) xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §31 xxxx. 3.

(4) X xxxxxxx o vydání xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx předložit xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx smlouvu x xxxxxxx xxxxxxx, v xxx xx strany xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx uzavřít xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, a xxxxxxxxxxx xxxxxxx x §31 xxxx. 1 xxxx. a), x) x e).. Xx xxxxxxxx xx žadatel xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §31 xxxx. 3.

(5) Žádost x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu je xxxxxxxx podat i xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx členského xxxxx Xxxxxxxx unie, xxxxx xx x xxx xxxxxxx pobyt xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx území xxxxx, který rezidentovi xxxxxx členského státu Xxxxxxxx xxxx toto xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xx xxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxxx.

(6) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx jiného členského xxxxx Evropské xxxx xx povinen xxxxxxxx xxxxxxx podmínky xxxxx xxxxxxxx 5 a x žádosti xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pojištění xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx. x), xxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx žadatele x xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx xxxx [odstavec 3 xxxx. x)] xxxxxx xxxxx než xxxxxx částek xxxxxxxxx xxxxx9d) xxxxxxxx x x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx osob x xxxxxxxx xxxxxx normativních xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx účely xxxxxxxxx na bydlení xxxxxxxxx právním xxxxxxxxx9e) xxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx jako xxxxxx skutečných xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx; x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x §31 xxxx. 1 písm. x), x) x x). Na požádání xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx předložit xxxxxxxxxxx xxxxx §31 xxxx. 3.

§42x

Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx na xxxxx

(1) Xxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu xx xxxxxx xxxxxx xx území9f) xx xxxxxxxx podat na xxxxxxxxxxxxxx úřadu xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx delší xxx 3 měsíce x jde-li o xxxxxxx xxxxx §64. Xx území xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx jiným xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie, xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx vydaného x xxxxxx xx xxxxx xx jiným xxxxxx nebo xxxxxxx xxxx k xxxxxx xxx 90 dnů. Xxxxxx xxxxx xx xxxxx ministerstvu xxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx na xxxxx x xxxxxx xxx 90 xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx xx xxxxxx strpění xxxxxx xx xxxxx; xx xxxxxxx, jde-li x xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxx 90 xxx za účelem xxxxxxx xxxxxx xxxxx §33 odst. 1 xxxx. x) xx x) xxxx §33 xxxx. 3 x xxxxxxxx xx území xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §43, xxxxxx-xx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx 3 xxx. Xxxxxx xxxx xxxxx na xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx na xxxxx x xxxxxx xxx 90 xxx xx účelem xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) X xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx studia xxxxx §64 xxxx. x) xx d) x g) xx xxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x §31 xxxx. 1 xxxx. x), x), x) x e),

b) xxxxxxxxx xxxxxxx rodičů, xxxxxxxxx xxxxxx zákonných xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxx xx území; xxxxxxx xxxxxx, zákonného zástupce xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, jde-li x xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxx dítě xxxxxxxx pobývat xx xxxxx, x dále xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx nemůže x xxxxxx na xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxx dítě xxxxxx xx území xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx povolení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx účelem,

c) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxx xx území (§13), xxxx prokázat, xx jeho xxxxxx xxxxxxx xxxxxx nebude xxxxx xxx součet xxxxxx životního minima9d) x nejvyšší částky xxxxxxxxxxxx nákladů xx xxxxxxx stanovených xxx xxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx zvláštním xxxxxxx xxxxxxxxx9e) xxxx částky, xxxxxx xxxxxxx prokáže xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nákladů xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx s xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx organizací,

d) xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §31 xxxx. 3.

(3) X xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx §64 xxxx. 1 xxxx. e) x x) xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx v §31 odst. 1 xxxx. x), d) x x), xxxxxxxx 2 písm. b), x) x x) x dále x xxxxxxx xxxxxx

x) podle §64 xxxx. x)

1. xxxxxx xxxxxxxxxxx, že xxxxx dvou xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx studuje x xxxxxxxx zakončeném xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx titulu, x

2. dohodu x xxxxxxxxxxxx organizací o xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxx o xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx xxxxx, podmínky xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxx, xxxx, xx kterou xx xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxx vztah xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxx §64 xxxx. x) dohodu s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx dobrovolnické služby x xxxx xxxxxx xxxxxx, podmínky xxxxxxxx x dohledu x xxxxx xxxxxxxx, počet xxxxx, které xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx nákladů xx pobyt a xxxxxxxxx x minimální xxxx kapesného xx xxxxx dobu pobytu x v případě xxxxxxxxxxxxx služby xxxxxx xxxxxxxxxxx, xx hostitelská xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxx odpovědný xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx škodu.

(4) Xxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxx 90 xxx za xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx je xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx po dobu xxxxxx xx území, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x §180j. Xxxxxxxx je xxxxxxx xx xxxxxxxx předložit xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx o cestovním xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. To xxxxxxx, xxx-xx o xxxxxxx xxxxxxx x §180j xxxx. 4.

§42x

Xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx za účelem xxxxxxx na území

(1) Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx území9g) xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx

x) xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx obchodování x xxxxx9h), nebo

b) xxxxxx, pro kterou xxxx organizováno xxxxx xxxxxxxx nedovolené xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx9i), xxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx9i), xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo organizované xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx napomáháním x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx území

za xxxxxxxx, xx spolupracuje x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx tohoto trestného xxxx x xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx. Povolení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx ministerstvo xxxx xx xxxxxx dále xxxxxxx, jehož spolupráce x xxxxxx činnými x xxxxxxxx řízení xx významná xxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx vyšetřování zločinu xxxx jiného úmyslného xxxxxxxxx činu, x xxxxx xxxxxxx zavazuje xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx, že xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx x podezřelým xx xxxxxxxx tohoto xxxxxxxxx xxxx.

(2) Cizinec xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxx neprodleně x xxxxxx, xx kterém xx xxxxxxx se xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx x právu požádat x xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxx xxxxxxx na xxxxx x o xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xx xxx xxx, xxx byl xxxxxx podle věty xxxxx, poskytnuta xxxxx 1 xxxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x orgánem xxxxxx x trestním xxxxxx; xxxxxxxx této xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx, pokud xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx některou x podmínek xxxxx xxxxxxxx 1, xx-xx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx veřejného xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x zrušení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx lhůty xxxxxx. X xxxxxxx poskytnuté xxxxx xxxxx cizince xxxxxxxx či jinak xxxxxxx jeho xxxxx xx xxxxx a xxx x xxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx mezinárodní ochrany xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx2). Xxx xxxxx xxxx xxxx xx xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xx řízení x xxxx xxxxxxx podle xxxxxxxxxxx smlouvy, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx území xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x splnění xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxx o vydání xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxx xxxxxxx xx území xxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx2).

(4) X xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx ochrany xx území xx xxxxxxx povinen předložit xxxxxxxx doklad, je-li xxxx xxxxxxxxx, a xx x xxxxx xxxxxxxx-xx xxxx xxxx xxxxxxxxx, doklad x xxxxxxxxx ubytování po xxxx pobytu xx xxxxx x fotografie.

(5) Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxx xxxxxxx na xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx na žádost xxxxxxx, xxxxx je

a) xxxxxxxx,

x) nezletilým nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) z xxxxxx xxxxxxx svéprávnosti rozhodnutím xxxxxxxxxxx xxxxxx svěřen xx xxxx

xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1, xxxxx xx v xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx zdržoval xx xxxxx a xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx soužití xxxxxx. X xxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx pobytu xx xxxxxx ochrany xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x), b) nebo x), předložit cestovní xxxxxx, xx-xx xxxx xxxxxxxxx, a to x tehdy, uplynula-li xxxx jeho platnosti, x fotografie.

(6) Xxxxxx-xx xx cizinec, kterému xxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxxxx lhůta xxx xxxxxxxxxx, xxx xxxx spolupracovat x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, žadatel x povolení k xxxxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx toto xxxxxxxx vydáno, zajistit xxxxxxxxx, zajistí xx xxxxxxxxx ministerstvo xxxx xxxxxxxxx osoba. Xxxxxxxxxxxx xxxx zajistit ubytování x cizinci xxxxxxxxx x odstavci 5. Xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx písemně xxxxxxxx xxxxxxx přispět xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx cizince.

§42x

Xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx výzkumu

(1) Xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu za xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx9f) xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx úřadu xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx organizací xxxxxx x hostování9j) x xxxxx na xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxx 3 měsíce (xxxx jen "xxxxxxxx xxxxxxxxx"). Výzkumnou xxxxxxxxxx xx pro xxxxx xxxxxx zákona rozumí xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx9k) xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx do seznamu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx schválených xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního předpisu9j). Xxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxx též xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx profesora x xxxxxxx výzkumné xxxxxxxxx xxxx jiné výzkumné xxxxxxxxxx zapsané xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx9j).

(2) X průběhu xxxxxx xx xxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxx 90 xxx xxxx xx povolení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx jiným xxxxxx xxxx výzkumný xxxxxxxxx žádost x xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxx o xxxxxxxx x dlouhodobému pobytu xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx může xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx držitel povolení x dlouhodobému pobytu xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx výzkumu xx xxxx xxxxx xxx 1 xxx. Xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx na xxxxx xxxxxx xx vízum x pobytu nad 90 xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx území nebo xx povolení x xxxxxxxxxxxx pobytu xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx; xx xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxx, xxxxx na xxxxx xxxxxxx na xxxxx k xxxxxx xxx 90 xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx podle §33 xxxx. 1 písm. x) xx c) xxxx §33 odst. 3 x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx povolení x xxxxxxxxxxxx pobytu xx účelem xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §43, xxxxxx-xx xx xxxxx nepřetržitě po xxxx xxxxxxx 3 xxx. Xxxxxx dále xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx podat, xxxxx xxxxxxx na xxxxx xxxxxx xx vízum x pobytu nad 90 xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) X žádosti o xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx pobytu xx xxxxxx xxxxxxxxx výzkumu xx xxxxxxxx pracovník xxxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxx x xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxx x §31 xxxx. 1 xxxx. x) a x),

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx uhradí xxxxxxxx náklady spojené x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxx xx xxxxxxxx platnosti xxxxxxxxx k xxxxxx xx xxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx vycestováním x xxxxx, xxxxx tyto xxxxxxx xxxxxxx xx 6 xxxxxx ode xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x hostování9j) x byly xxxxxxx x xxxxxxxxx prostředků, x

x) xx požádání xxxxxxxxxxx xxxxxxx x §31 xxxx. 3.

(4) Xxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxx 90 xxx xx xxxxxx převzetí xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu xx xxxxxx vědeckého xxxxxxx xx výzkumný xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, které xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x §180j, a xx ode xxx xxxxxx na xxxxx Xxxxx republiky do xxxx, než xx xx něho xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx33). Xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx uvedeného xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. To xxxxxxx, xxx-xx o xxxxxxx uvedené x §180j odst. 4.

§42g

Zaměstnanecká karta

(1) Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx opravňující cizince x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx delšímu xxx 3 xxxxxx x k výkonu xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxx zaměstnanecká karta xxxxxx, nebo xxxxx xxxx xxxxxxxx za xxxxxxx podmínek xxxxxxxxx x odstavcích 7 xx 10, x xx xxx xxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx. Xxxxxxx, x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx x zaměstnanosti xxxxxxxxxx xxxxxxxx x zaměstnání xxxx xxxxx xx xxxxxx v §98 xxxxxx x zaměstnanosti, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x pobytu xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx49).

(2) Žádost x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx karty xx xxxxxxxx podat xxxxxxx, pokud

a) je xxxxxx jeho xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xx jedné x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx míst xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, dohodu x xxxxxxxx činnosti xxxx xxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxx, x xxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxx obsahující xxxxxxxxxx, ze xxxxxxx xxxxxxx, xx xxx xxxxxx na xxxxxx xxxxx xxxxxxx mzda, xxxx nebo odměna xxxxxxx xxxxxx nižší xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx minimální mzdy; xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x každém základním xxxxxxxxxxxxxxx vztahu xxxx xxxxx nejméně 15 xxxxx x

x) xx xxxxxxxx způsobilost xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx smlouva, xxxxxxx

1. xx požadované xxxxxxxx; v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx cizinec xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx charakteru zaměstnání, xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xx jeho zahraniční xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

2. má požadovanou xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx podle zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx35) xxxxxxxxxx, x

3. xxxxxxx podmínky xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, jde-li x xxxxxx xxxxxxxx.

(3) Žádost x vydání xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx vydáno xx danou xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, je-li xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx uvedenou x xxxxxxxx 2 xxxx. x). Cizinec, xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx tuto xxxxxxxxxx osobu xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, není x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx podat xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, přestože xx bylo za xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxx. Xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx dále xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx povolení k xxxxxxxxxx xxxxx §96 xxxx. 1 zákona x zaměstnanosti.

(4) Xxxxxxx xxxxxxx x §98 xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx žádost x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 2 xxxx. x).

(5) Žádost x xxxxxx zaměstnanecké xxxxx xx xxxxxx xx zastupitelském úřadu. X xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx na xxxxx x xxxxxx xxx 90 xxx xxxx xx povolení x xxxxxxxxxxxx pobytu xx jiným xxxxxx xxxx xxxxxxx žádost x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxx nelze na xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx na xxxxx xxxxxx xx xxxxx k xxxxxx xxx 90 xxx xx xxxxxx strpění xxxxxx xx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx x dlouhodobému pobytu xx xxxxxx strpění xxxxxx xx xxxxx; xx xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxx, xxxxx xx území pobýval xx xxxxx k xxxxxx xxx 90 xxx za účelem xxxxxxx xxxxxx xxxxx §33 xxxx. 1 xxxx. x) xx x) nebo §33 xxxx. 3 x xxxxxxxx xx území xxxxxx xx xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx xx účelem strpění xxxxxx vydané podle §43, xxxxxx-xx xx xxxxx nepřetržitě xx xxxx xxxxxxx 3 xxx. Žádost dále xxxxx xx území xxxxxxxxxxxx podat, xxxxx xxxxxxx na xxxxx xxxxxx na vízum x xxxxxx nad 90 xxx za xxxxxx xxxxxxxxx zaměstnání. X xxxxxxxxxx cizince, xxxxx xxxx xxxxxxxx xx území ministerstvu xxxxx xxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxxxxx karty xxxxx xxxx druhé, xxxx žádost xxxxx xxxxxxxxxxxx xx základě xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx nebo jeho xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx významného xxxxxxx xxx Xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, jehož xxxxxx xxxxxxxxxx xx program xxxx (dále xxx "xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx"), x umožňují-li tento xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx tohoto programu.

(6) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx cizinci, bude-li xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x odstavci 2 písm. x) x x) x Xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx - xxxxxxx xxxxxxx xxxx pobočka xxx xxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx x situaci xx xxxx práce xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx 3 xxxx 4 x

x) xx území xxxxxx na základě xxxx k xxxxxx xxx 90 dnů xxxx povolení k xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) je xxx xx území xxxxxxxxx x xxxx xx pro xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx podle xxxxxx x zaměstnanosti xxxxxxxxxx, x

x) xxxx x vydání zaměstnanecké xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxx pozici, xxxxxx xxx vykonává.

(7) Xxxxx xxxxxxxxxxxxxx, pracovního zařazení xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x téhož nebo x xxxxxx zaměstnavatele xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 povinen xxxxxxx ministerstvu nejméně 30 dnů před xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx karty xxxxxxxx xxxxxxxx 6 měsíců xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx; xx xxxxxxx v případě xxxxxxxxx xxxxxxxxxx poměru xxxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxxxx z důvodů xxxxxxxxx x §52 xxxx. x) xx x) xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx okamžitým xxxxxxxx xxxxx §56 xxxxxxxx práce nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx zkušební xxxx a pokud xxxxxxx xxxx důvody xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx zaměstnanecké xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx pracovní pozici, xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, který xx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx programu, xx xxxxxxxx změnit zaměstnavatele xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxx tato zaměstnanecká xxxxx vydána; to xxxxxxx, pokud xxxxxxxx xxxxx zaměstnavatele xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx držitel xxxxxxxxxxxxx xxxxx na území xxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx dále xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx uplynutí xxxx xxxxxxx v §63 xxxx. 1.

(8) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 7 xx xxxxxx xx x xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, název xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, telefonní xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, zda xxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx účastníky vládou xxxxxxxxxxx programu, xxxxx x nové xxxxx xxxxxxxx xxxxxx vedené xxxxx zákona x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx tiskopisu a xxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx prokazující, xx xxxx dosavadní pracovněprávní xxxxx xxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, ke xxxxxxx xxx xxxxx xxxxx skončil, xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx o xxxxxxxx činnosti xxxx xxxxxxx x smlouvě xxxxxxx, xx xxxxx xx patrné, xx xx xxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx míst obsaditelných xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, x prohlášení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xx xx xxxxxxx odbornou xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 2 písm. x). Xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxx činnosti xxxx xxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 2; xx xxxxxxx, jedná-li xx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx nebo x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

(9) Xxxxxxxxxxxx xx xxxxx 30 dnů ode xxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 7 x 8 xxxxx cizinci x budoucímu xxxxxxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx požadované pro xxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xx další xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx u xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx a zda xxxx xxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx. Xx xxxxxxxx, které xxxxxxxxx xxxxxxxx uvedené x xxxxxxxxxx 7 x 8 xx xxxxx, xxxx by xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx x době xxxxx §63 xxxx. 1 xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx o změně xxxxxxxxxxxxxx, přihlíží xx xxxxx k xxxxxxxxxx x xxxx, na xxxxxxxxx oznámení xx xxxxx, xxxx xx xxxxxx xxxxxxx.

(10) Odstavce 7 xx 9 xx xxxxxxx obdobně xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx vydané xxxxx xxxxxxxx 3 a 4, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx změnu xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx vedenou xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx volných xxxxxxxxxx xxxx obsaditelných držiteli xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(11) Odstavce 7 xx 10 xx xxxxxxxxx, xxxxx-xx xx x cizince xxxxxxxxx v §98 xxxxxx o zaměstnanosti xxxx cizince, kterému xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xx-xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxxxx xx v xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxx pozici x xxxxx nebo x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx takovou xxxxxxxxxx xxxxxxx ministerstvu xx 3 xxxxxxxxxx xxx xxx xxx, kdy x xx xxxxx.

(12) X xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx povinen xxxxx

x) xxx jméno, xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxx, všechna dřívější xxxxxxxx, den, měsíc x xxx xxxxxxxx, xxxxx x stát xxxxxxxx, pohlaví, xxxxxx xxxxxxxxx, rodinný xxxx, xxxxxxxx dosažené vzdělání, xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x adresu zaměstnavatele, xxxxxxxxxx xx vstupu xx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx zaměstnavatele, xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxx xxxxx pobytu xx území, xxxxxx xxx doručování, je-li xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx pobyt xx území xxxxx xxx 3 xxxxxx, xxxxx a místo xxxxxx, xxx vstupu xx xxxxx x xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx dokladu x xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx,

x) xxxxx x pracovní xxxxxx xxxxxx podle xxxxxx x zaměstnanosti x xxxxxxxxx evidenci xxxxxxx xxxxxxxxxx míst xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xxxx o xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, všechna xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx,

x) xxxxx, příjmení x xxxxxxx xxxxx, datum xxxxxxxx, státní xxxxxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxxx x místo xxxxxxxx, státní xxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx x

x) xxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxx, datum x xxxxx narození, xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§42x

Xxxxxxxxxxx x žádosti x vydání zaměstnanecké xxxxx

(1) X xxxxxxx x xxxxxx zaměstnanecké xxxxx je cizinec xxxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxx xxxxx §31 odst. 1 xxxx. x), x) x e),

b) xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §31 xxxx. 3,

x) pracovní xxxxxxx, xxxxxx o pracovní xxxxxxxx xxxx smlouvu x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx uvedené x §42g odst. 2 xxxx. x),

x) xxxxxxx x prokázání xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx požadovaného zaměstnání xxxxx §42g xxxx. 2 xxxx. x), xxx-xx o xxxxxx xxxxx §42g odst. 2 nebo xxxxxxx xxxxxxxxx x §42g xxxx. 6,

x) povolení x zaměstnání, jde-li x žádost xxxxx §42g odst. 3,

f) xxxxxx xxxxxxxxxxx, že xx jedná x xxxxxxx xxxxxxxxx x §98 zákona o xxxxxxxxxxxxx, jde-li o xxxxxx podle §42g xxxx. 4, x

x) x xxxxxxx, xx xxx x agenturní xxxxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx, příjmení, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, datum x xxxxx narození x bydliště cizince, xxxx xxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx výkonu xxxxx u xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx účastníkem xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx některých xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx náležitosti xxxxxxx x §31 xxxx. 1 xxxx. x) x x xxxxxxxx 1 xxxx. x) x d) xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxx zaměstnavatel uvede

a) xxxx xxxxx, xxxxx xx zaměstnanec xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, místo xxxxxx práce, xxx xxxxxxx xx xxxxx x dobu, xx xxxxxx xx pracovní xxxxxxx xxxx dohoda x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx,

x) xx cizinec xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx odpovídající xxxxxxxxxx uvedeným x §31 xxxx. 5,

c) xx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx smlouvu, xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, x výši sjednané xxxx, xxxxx xxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx dobu x

x) xx xxxxxxx xx odbornou způsobilost xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §42g xxxx. 2 xxxx. x).

(3) Před xxxxxxxxxx xxxx k xxxxxx xxx 90 xxx xx účelem xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x §180j, a xx xx dobu xxxxxx xxx xxx xxxxxx na území xx xxxx, než xx xx xxxx xxxx xxxxxxxxx pojištění xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx33), x xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx uvedeného xx dokladu x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pojištění; xx xxxxxxx, jde-li x xxxxxxx uvedené x §180j xxxx. 4.

§42x

Xxxxx xxxxx

(1) Xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx32) xx oprávněn xxxxx cizinec, xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx přechodně po xxxx xxxxx než 3 xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx pozici xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx8e) xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx-xx x

x) xxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx občana Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxx xx xxxxx,

x) rezidenta xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xx území xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx xxxxx §42c xx xxxxxx zaměstnání xxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxx x souladu x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx usnadňující xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx v xxxxxxxxxxx x obchodem x xxxxxxxxxxx, xxxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) cizince, xxxxx xx xxxxx pobývá xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx

x) cizince, xxxxx xx zaměstnancem xxxxxxxxxxxxxx x jiného xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x rámci xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx34).

(2) Xx xxxxxxx kvalifikaci xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxx řádně xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx vzdělání xxxx xxxxx odborné xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx 3 roky.

(3) Xxxxxx o xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xx zastupitelském xxxxx. Xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx pobývá xx území xxxx xxxxxxx xxxxx karty xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie, xxxxx žádost xxxx xx xxxxx xx 1 xxxxxx xxx xxx xxxxxx xx xxxxx, x xxxx xxxxxxx, který xxxxxx xx xxxxx xx xxxxx k pobytu xxx 90 xxx xxxx xx povolení x xxxxxxxxxxxx pobytu xx xxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx podat, xxxxx xxxxxxx xx xxxxx pobývá xx xxxxx x pobytu xxx 90 xxx xx účelem xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx účelem xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx; xx xxxxxxx, jde-li x xxxxxxx, který xx xxxxx pobýval xx xxxxx x xxxxxx xxx 90 xxx xx účelem xxxxxxx xxxxxx xxxxx §33 xxxx. 1 xxxx. x) xx x) xxxx §33 xxxx. 3 a xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx na základě xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx účelem xxxxxxx pobytu vydaného xxxxx §43, xxxxxx-xx xx xxxxx nepřetržitě xx xxxx xxxxxxx 3 xxx. V xxxxxxxxxx cizince, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx ministerstvu xxxxx xxxx xxxxx, xxxx xxxxxx xxxxx ministerstvu xx xxxxxxx plné xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxx jeho xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx-xx xxxxx způsob podání xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxx karta xxxxxxxxx cizince x xxxxxx na xxxxx x x výkonu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx vysokou xxxxxxxxxxx xx xxxx x ní uvedenou.

(5) Xxx-xx x výkon xxxxxxxxxx vyžadujícího vysokou xxxxxxxxxxx a xxxxx xx o regulované xxxxxxxx, ministerstvo rozhodne x vydání xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx orgánu35).

(6) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxx modré karty xxxxxxx, xxxxxxxx

x) cizinec xxxxxxxxx padělané anebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx podstatné xxx xxxxxxxxx žádosti xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxx xxxxxxxx skutečnosti uvedené x §9 xxxx. 1 xxxx. x), x), x), x) xxxx j),

c) xx xxxxxxx o xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx8e) xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx Xxxxxxxx unie,

d) xx xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a jde x takový druh xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx x rubrice xxxx xxxxxxxx vyznačí xxxxxx "XXXXX XXXXX XX".

(8) Xxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx skutečnost xx xxxxx do 3 xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(9) Změna xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx během xxxxxxx xxxx let pobytu xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx ministerstva. Ministerstvo xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx podmínky xxxxxxx x xxxxxxxx 1 i xxxxxx xxxxxxx. Xx uplynutí xxxx let pobytu xx xxxxx xx xxxxxxx modré karty xxxxxxx xxxx změny xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx do 3 xxxxxxxxxx xxx.

(10) Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x vydání xxxxx xxxxx písemně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx o xxx, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx karty; x xxxxxxxxx uvede xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x státní xxxxxxxxx xxxxxxx, datum, od xxx xxxxxxx podmínky xxx xxxxxx modré xxxxx, označení xxxxxxxx xxxxxx, pro xxxxxx xxxx xxxxx karta xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(11) X xxxxxxx x vydání xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx

x) xxx xxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxx, všechna xxxxxxxx příjmení, xxx, xxxxx x xxx xxxxxxxx, xxxxx a xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx, nejvyšší xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx příchodem na xxxxx, pracovní xxxxxxxx, xxxxx x adresu xxxxxxxxxxxxxx, zaměstnání po xxxxxx na xxxxx, xxxxxxxx zařazení, xxxxx x adresu xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxx na xxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxx xx xxxxx pobytu, xxxxxxxxx xxxxx na xxxxx xxxxx xxx 3 xxxxxx, xxxxx a xxxxx xxxxxx, den xxxxxx xx xxxxx x číslo x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x označení státu, xxxxx tento xxxxxx xxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxxxx x centrální xxxxxxxx volných xxxxxxxxxx xxxx obsaditelných xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xx xxxxxx xxxx o xxxxxx xxxxx xxxxx,

x) xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, státní xxxxxxxxx, datum xxxxxxxx, xxxxx x xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx, příjmení x ostatní jména, xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxxx rodičů,

e) jméno, xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxxxx, státní xxxxxxxxx, bydliště x xxxxxxxx xxxx x

x) xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, datum x xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx x povolání xxxxxxxxxx.

§42x

Xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x vydání xxxxx xxxxx

(1) X xxxxxxx x xxxxxx modré xxxxx je cizinec xxxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxx xxxxx §31 odst. 1 xxxx. x), x) a e),

b) xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx vyžadujícího xxxxxxx xxxxxxxxxxx sjednanou xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx roku xx xxxxxxx xxxxxxxxxx týdenní xxxxxxxx xxxx, která xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx 1,5xxxxxxx xxxxxxxx hrubé xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx práce x xxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxx-xx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx o splnění xxxxxxxx xxx výkon xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) na xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §31 xxxx. 3,

x) x případě, že xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx uvedené x §42h xxxx. 1 xxxx. x).

(2) Xxxxxxx, xxxxx xxxx podáním xxxxxxx o xxxxxx xxxxx karty xx xxxxx pobýval xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x jiném členském xxxxx Xxxxxxxx unie, xx xxxx povinen xxxxxxxxx xxxxxx prokazující xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx §42b xxxx. 1 písm. x).

(3) Xxxx vyznačením xxxx x pobytu xxx 90 dnů xx xxxxxx převzetí xxxxx karty je xxxxxxx povinen xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, které xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x §180j, a xx xx xxxx xxxxxx xxx dne xxxxxx na území xx doby, xxx xx xx xxxx xxxx xxxxxxxxx pojištění xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx32), x xx xxxxxxxx doklad o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx uvedeného xx dokladu x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx; xx xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxx uvedené x §180j xxxx. 4.

§42x

Xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Kartou xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxx 90 xxx x k xxxxxx xxxxxxxxxx xx pozici xxxxxxxx, specialisty xxxx xxxxxxxxxxxx stážisty xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx rozumí xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

x) x xxxxxxxx korporaci xx xxxxxx mimo xxxxx xxxxxxxxx států Xxxxxxxx xxxx, xx kterou xx během xxxxxxxxx xxxxxxxxx pracovní xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x umístěním xx xxxxx, xxxx

x) x xxxxxxxx korporace xx xxxxxx mimo xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx má xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx, jež xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx sídlem xxxx území xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx56) nebo xxxx xxx tyto obchodní xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxx xxxxxxx pracující ve xxxxxxx xxxxxx, který xxxxxxxxx řídí xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx a na xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx nebo xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx kontrolní xxxxx; manažer řídí xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx část, xxxxxxxx xxxxxx xxx dalšími xxxxxxxxxxx vykonávajícími xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx a jejich xxxxxxxx, a xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx propouštět xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx jejich xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx provedení jiných xxxxxxxxxxxx opatření.

(4) Xxxxxxxxxxxx xx xxx účely xxxxxx zákona xxxxxx xxxxxxx, xxxxx má xxxxxxxxxxxxxx znalosti, které xxxx zásadní pro xxxxxx xxxxxxxx, postupy xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx xx xxxx potřebnou xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxx xxxxxxxxx zvláštní xxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx se xxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxx cizinec, který xx řádně xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, je xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx xx sídlem xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx za xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x oblasti xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx xx xx dobu xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx plat.

(6) Xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx-xx o

a) xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx účelem xxxxxxxxx výzkumu,

b) xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx xxxx vyslaným k xxxxxx práce x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx na území34),

c) xxxxxxx, který xx xxxxx xxxxxx za xxxxxx podnikání,

d) xxxxxxx, xxxxxxx bylo xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx, xxxxx na xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx §64 xxxx. a) xx x), jde-li x denní studium xx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx, vyšší xxxxxxx xxxxx xxxx jazykové xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx vysoké xxxxx, xxxx

x) xxxxxxx, který xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx státě, xxxxx je xxxxx xxxxxxxxxxx smlouvou sjednanou x Xxxxxxxxx xxxx1c), x xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx rovnocenné xxxxxxxx xxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxx xx xxxxx, xxxxx je xxxxx Dohodou x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx1d).

(7) Xxxxxx o xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxx xxxx xx xxx má xxx xxxxxxx převeden, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx-xx xxxxx způsob xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx žádost xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx korporace.

(8) Xxxxxxxxxxxx xxxx cizinci xxxxx vnitropodnikově převedeného xxxxxxxxxxx, pokud

a) se xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx cizince x xxxxxx zaměstnání xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) byl tento xxxxxxx bezprostředně xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx převedení xxxxxxxxx v obchodní xxxxxxxxx xx sídlem xxxx xxxxx členských xxxxx Xxxxxxxx xxxx, x xxx xxxx x xxx má xxx xxxxxxxx xx xxxxx, x xx xx xxxx xxxxxxx 6 xxxxxx, x

x) xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx-xx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx35) xxxxxxxxxx, xxxxxxx podmínky xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx-xx x takové xxxxxxxx, x xx xxxxxxxxxxxxx vzdělání, xxx-xx x zaměstnaného xxxxxxxx.

(9) Xxxxxxxxxxxx žádost o xxxxxx xxxxx vnitropodnikově xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx

x) xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx uvedených x §56 xxxx. 1 písm. a) xx x), e), x) až x) x l) xxxx xxxxx xxxxxxx x §56 odst. 2 xxxx. x), xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, do xxxxx má xxx xxxxxxx převeden, xxxx xxxxxxxx pouze xx xxxxxx vnitropodnikového převedení.

(10) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, jestliže

a) xxxxxxxx xxxxxxxxx, v xxx xxxx xx níž xx být xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx, x níž nebo xx xxx xx xxx cizinec xxxxxxxx, xxxx v období 4 xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx žádosti xxxxxxxxxx xxxxxxx pokuta za xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, nebo

c) na xxxxxxx obchodní xxxxxxxxx, x níž xxxx xx níž má xxx xxxxxxx převeden, xxx xxxxxxxxx konkurs,

za xxxxxxxx, že důsledky xxxxxx xxxxxxxxxx budou xxxxxxxxx důvodu xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Při xxxxxxxxxx přiměřenosti ministerstvo xxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxx xxxxxx rozhodnutí xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx cizince.

(11) Xxxxxxx karty vnitropodnikově xxxxxxxxxxx zaměstnance je xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, na xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx vnitropodnikově xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx do 3 xxxxxxxxxx dnů xxx dne, xxx x xx došlo.

§42x

Xxxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxx karty xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zaměstnance

(1) X xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx předložit

a) xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx uvedenou x §31 xxxx. 1 xxxx. x) x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x §31 xxxx. 3,

x) xxxxxx x zajištění xxxxxxxxx po xxxx xxxxxx xx xxxxx,

x) xxxxxxxx dopis, xxxxx xxxxxxxx

1. xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx území xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xx cizinec bude xxxxxxxx xxxxx §42k xxxx. 2 k xxxxxx xxxxxxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx závodu se xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx území xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx stážisty x uvedením xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx převedení x xxxxx výkonu xxxxx xx xxxxx,

2. xxxxxxx xxxxxxxxxx podmínek, xxxxx jde x xxxxx xxxxxxxx doby, xxxxx dovolené xx xxxxxxxxxx xxx x xxxx xxxx xxxx xxxxx; tyto xxxxxxxx xxxxx xxx horší, xxx stanoví xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx x pro xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx zdraví xxx xxxxx, pracovních xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxx krátce xx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx pro muže x xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx, x

3. xxxxxxxxx, xx cizinec xxxx xx xxxxxxxx doby xxxxxx vnitropodnikového xxxxxxxxx xxxxxxxx xx obchodní xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxx x zaměstnání xxxx vnitropodnikovým xxxxxxxxxx xxxxx §42k xxxx. 8 písm. b),

f) x xxxxxxx xxxxxxxx x §42k xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx, do xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, xx odštěpným xxxxxxx xxxxxxxx korporace, x xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx,

x) x xxxxxxx xxxxxxxx x §42k odst. 2 xxxx. x) doklad xxxxxxxxxxx, xx obchodní xxxxxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx vůči xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx x splnění xxxxxxxx xxxxxxx x §42k xxxx. 8 xxxx. x) x

x) xxx-xx x xxxxxxxxxxxx stážistu, xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx obsahuje

1. xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx, že xx xxxxx o odbornou xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx s xxxxx xxxxxxxxx cizince xx jeho xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxx xxxx x xxx xx cizinec xxxxxxxx, xxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx tuto xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx je jí xxxxxxxx, x

2. xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x podmínky, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxx nebo xx níž xx xxx cizinec xxxxxxxx, xxxxxxxxxx vládou xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx x) xxxxxxxx potvrzením vydaným xxxxx xxxxxxxx korporací.

(3) Xxxx xxxxxxxxxx xxxx x pobytu xxx 90 xxx xx xxxxxx převzetí xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx cizinec xxxxxxx xxxxxxxxx doklad o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx odpovídá xxxxxxxxx xxxxxxxx x §180j, x to xx xxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxx na xxxxx do doby, xxx xx xx xxxx bude xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu32), a xx požádání doklad x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x cestovním xxxxxxxxxx xxxxxxxxx; to xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxx xxxxxxx v §180j xxxx. 4.

§42m

Karta xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx povolení x dlouhodobému xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x pobytu xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zaměstnance xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx státem Xxxxxxxx xxxx, k xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx než 90 xxx a x xxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) X xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx převedeného zaměstnance xxxxxx xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxx,

x) náležitost xxxxxxxx v §31 xxxx. 1 písm. x) a xx xxxxxxxx náležitosti xxxxxxx x §31 xxxx. 3,

x) xxxxxxxx k xxxxxx vnitropodnikově převedeného xxxxxxxxxxx vydané xxxxxxx xxxxx členským xxxxxx Xxxxxxxx unie,

d) xxxxxx x xxxxxxxxx ubytování xx xxxx pobytu xx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx v §42l xxxx. 1 xxxx. x),

x) x xxxxxxx xxxxxxxx v §42k xxxx. 2 písm. x) doklad xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx, xx něhož xx xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx závodem xxxxxxxx xxxxxxxxx, z xxx xx cizinec převeden,

g) x xxxxxxx xxxxxxxx x §42k xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx xxxxxxxxxxx, že xxxxxxxx korporace, x xxxxx je xxxxxxx xxxxxxxx, jsou xxxx xxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x

x) doklad x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 5 xxxx. b).

(3) Pokud xx cizinec nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxx nebo do xxx má xxx xxxxxxx xxxxxxxx, účastníkem xxxxxx xxxxxxxxxxx programu, xxxxx podmínky umožňují xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx náležitosti xxxxxxx x odstavci 2 xxxx. x) xx h) nahradit xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie xxxx podat xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx xxxx na xxxxxxxxxxxxxx úřadu xxxx xxxxxxxxxxxx x době xxxxxxxxx oprávnění x xxxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxx, x to xxxxxxxxxx xx 90 xxx xxx xxx xxxxxx xx xxxxx. Xxxxx je cizinec xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxx nebo xx níž xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a umožňují-li xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx podmínky xxxxxx xxxxxxxx, může v xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx převedeného xxxxxxxxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxx Evropské unie, xxxxx

x) xx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx zaměstnaného stážisty,

b) xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx odbornou xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx35) xxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxx xxxxxxxx, x

x) xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx povolení x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vydaného xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie.

(6) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx karty vnitropodnikově xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx xxxx zamítne, xxxxxxxx

x) xxxxxx xxxxxxx z xxxxxx uvedených v §56 odst. 1 xxxx. a) xx x), x), g) xx x) x x) xxxx xxxxx xxxxxxx x §56 xxxx. 2 xxxx. x),

x) obchodní xxxxxxxxx xxxx odštěpný xxxxx, xx xxxxx xx xxx cizinec xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx pouze xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, nebo

c) xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Evropské unie xxxxx §44 xxxx. 8.

(7) Ministerstvo xxxxxx x xxxxxx karty xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx unie xxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx v §42k xxxx. 10, xx xxxxxxxx, že xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx karty vnitropodnikově xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx. Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx rozhodnutí do xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§42x

Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx vydá xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx cizinci, xxxxx xxxxx xx území xxxxxxxxx pobývat xx xxxx delší než 90 xxx a

a) xx podnikatelem x xxxxx xxxxxxxx na xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, kterou xxxxx xx území provozovat, xx vznikne xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx ve xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx spočívající xx xxxxxxxxx nových xxxxxxxxxx xxxx v počtu xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x x investování xxxxxxxxx prostředků xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (dále jen "xxxxxxxx xxxxxxxxx"); xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx lze x xxxxx stanovené xxxxxxxxx vlády xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx vlastnictví x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x jehož xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx x oceňování xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x investovanými xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx výši xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx vlády, xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx i xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx znalostí, jejichž xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx srovnatelný x investováním xxxxx xxxxxxxxx prostředků, které xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx investici xx xxxxxxxxx x proveditelný x významná xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxx stát, xxxx xxxx xxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx vedeném x xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxx x Xxxxxxxxx hospodářském prostoru xxxxxx oprávněnou x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx služby; xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx a

e) xx xxxxxx xxxxxxxxxx; xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, jde-li x cizince, xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx významné xxxxxxxxx a xxxxx xx po dobu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx, xx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx účelem investování xxxxxx xx 2 xxxx, xxxxxxx po xxxx 2 let, xxxxxxxx zaměstnancem, xxxxx xx sjednán xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx pracovní xxxx x xx xxxxxxx Xxxxxxxx unie xxxx xxxx rodinným xxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx vydá xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx dobu delší xxx 90 dnů, xx xxxxxxxxxxx, členem xxxxxxxxxxxx orgánu xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxx činnost xx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx obchodní korporace. Xxxxxxxx uvedené v xxxxxxxx 1 xxxx xxx xxxxxxx obchodní xxxxxxxxx, xxxxxxx podíl xxxxxxx, xxxxx žádá x xxxxxx povolení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx účelem investování xxxx společník xxxxxxxx xxxxxxxxx, v této xxxxxxxx xxxxxxxxx musí xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx nařízením xxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx vyjádření Ministerstva xxxxxxxx x xxxxxxx xxx účely xxxxxxxxx, xxx

x) xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x proveditelný x xxxxxxxx investice má xxx přínosem xxx xxxx, xxxx nebo xxxx,

x) přínos xxxxxxxxxxxxx xxxxxx majetku xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxx podnikání xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx části xxxxxxxxx prostředků, xxxxx xxxxx majetek xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx vliv xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx-xx x cizince, xxxxx žádá x xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, člen statutárního xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, a

e) xxxxx cizince x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nejnižšímu xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx-xx o xxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx jako xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx 15 xxxxxxxxxx xxx xxx xxx obdržení žádosti x xxxx xxxxxxxxx; xxxxxxxxxxxx řízení na xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(6) Xx se xx xx, xx xxxxxxxxx xxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx obchodní xxxxxxxxx, x níž xxxxx xxxxxx xxxx nepřesáhne xxxxx stanovený xxxxxxxxx xxxxx.

(7) Xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx. Xx území xx oprávněn žádost x vydání xxxxxxxx x dlouhodobému pobytu xx xxxxxx investování xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx pobývá xx xxxxx xx xxxxx x xxxxxx nad 90 xxx xxxx xx povolení k xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xx území xxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxx 90 xxx xx xxxxxx xxxxxxx pobytu xx xxxxx nebo xx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx strpění xxxxxx xx xxxxx; to xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxx, xxxxx na xxxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxx 90 dnů xx účelem xxxxxxx xxxxxx podle §33 xxxx. 1 xxxx. x) až x) xxxx §33 xxxx. 3 a následně xx xxxxx xxxxxx xx základě povolení x dlouhodobému pobytu xx xxxxxx strpění xxxxxx xxxxxxxx podle §43, xxxxxx-xx xx xxxxx nepřetržitě xx xxxx xxxxxxx 3 xxx.

§42x

Xxxxxxxxxxx žádosti x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx investování

(1) X xxxxxxx o vydání xxxxxxxx k dlouhodobému xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx x §31 xxxx. 1 xxxx. e) x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x §31 odst. 3,

x) xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx30),

x) xxxxxxxxxxxxx záměr, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx uskutečnit xxxxxxxxx xxxxxxxxx, zhodnocení xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx pro uskutečnění xxxxxxxx investice xx xxxxx, xxxxx jednotlivých xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx prostředků xxxxxxxx xx provedení xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx řešení xxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxx x popis xxxxxxx xxxxxxxxx pracovních xxx,

x) doklad, xx xxxxxxx vyplývá, že xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, x níž xx xxxxxxx členem xxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx xx prokuristou xxxx xxxxxxxxxxx, může xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx prostředky xxx xxxxxxxxxxx významné xxxxxxxxx; tento xxxxxx xxxxx xxx ke xxx podání xxxxxxx xxxxxx 30 xxx,

x) xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx obsahující xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §42n xxxx. 3 x xx xxxxxxxxxx xxxxx za 2 xxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx žádosti,

g) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, že xx žadatele, obchodní xxxxxxxxx xxxxx §42n xxxx. 3 x xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx ve xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx obdobné xxxxx účinky xxxxxxxxxx x úpadku,

h) xx xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx uskutečnění významné xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxxxxx jiného xxxxxxx xxxxxxxxx x §42n xxxx. 1 xxxx. x) x xxxxxxxx xxxxxxx o ocenění xxxxxx majetku, xx-xx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx prokazující xxxxxxxxxxx xxxxxxx; xx xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxx, který dosud xx xxxxx nepobýval,

k) xxx-xx x xxxxxxx, xxxxx žádá o xxxxxx povolení k xxxxxxxxxxxx pobytu xx xxxxxx investování xxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx prokurista xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodní xxxxxxxxx,

x) xxx-xx x xxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx účelem xxxxxxxxxxx xxxx společník, člen xxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx x tom, xx jeho činnost xx území xxxx xxx podstatný xxxx xx xxxxxxxxx obchodní xxxxxxxxx, x

x) jde-li x cizince, který xxxx o xxxxxx xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx společník xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxx v xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nejnižšímu xxxxxx xxxxxxxxxxx nařízením vlády.

(2) Xxxx xxxxxxxxxx víza x xxxxxx nad 90 xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx cizinec xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx zdravotním xxxxxxxxx xx dobu xxxxxx xx území, které xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x §180j. Xxxxxxxx xx povinen xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx dokladu x cestovním xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. To xxxxxxx, xxx-xx o xxxxxxx xxxxxxx x §180j xxxx. 4.

§42x

Xxxxx uskutečnit xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Záměr xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, pokud

a) cíle xxxxxx xxxxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx harmonogramu xxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx založen xx znalosti xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxx a platné xxxxxx úpravy a

c) xxxxx technického a xxxxxxxxxxxxxxx řešení xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxx má xxx xxxxxxxx pro xxxx, xxxx xxxx obec, xxxxx s xxxx xxxxxxxxx nebudou spojeny xxxxxxxx xxxxxxxxx dopady xx kvalitu xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx

x) xxxxx do xxxxxxx, xxxxx je x xxxxxxxxx xxxxxx kraje xxxx obce nedostatečně xxxxxxxxxx,

x) vyráběné xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxx xxxxx xxxx obci xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx,

x) mají být xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx,

x) xx x xxxxx xxxxxxxxx Xxxxx republiky xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx

x) xx potenciál xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

§42x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 222/2017 Xx. x xxxxxxxxx xx 15.8.2017

§43

Povolení k dlouhodobému xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx

(1) Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx pobytu xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx žádost xxxxxxx, kterému bylo xxxxxxx xxxxx x xxxxxx nad 90 xxx za xxxxxx xxxxxxx xxxxxx na xxxxx xxxxx §33, xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx xxx 6 xxxxxx x xxxxxx-xx xxxxxx, xxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx pobytu xx xxxxx se xxxx udělí xx xxxxxx cizince, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx účelem xxxxxxx xx xxxxx xxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxx ukončení xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxx xxxx nebyla cizinci xxxxxxxxx.

§44

(1) Cizinec, xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx §30 xxxx. 4, xx xxxxxxx za xxxxxx xxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxx xx do 3 xxxxxxxxxx xxx ode xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx údajů nezbytných xxx vydání xxxxxxx x povolení k xxxxxx, a xx xxxxxx pořízení xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx, xxxxx xx určen k xxxx dalšímu digitálnímu xxxxxxxxxx; xxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx překonatelná xxxxxxxx. Cizinec, který xxxxx xxxxxx x xxxxxx povolení k xxxxxxxxxxxx pobytu xx xxxxx ministerstvu x xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx povolení k xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx se xx xxxxx osobně dostavit xx zpracování údajů xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx, x xx xxxxxx pořízení xxxxxxxxxxxxx údajů xxxxxxx x xxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx x jeho xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; podpis xx xxxxxxxx, pokud xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx překážka.

(2) Xxxxxxx, xxxxx xxxxx žádost x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx převedeného xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx unie, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu; xx xxxxxxx, xxx-xx o xxxxxx zaměstnanecké xxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx uvedený x §98 xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx.

(3) Cizinec xx povinen xx xxxxx stanovené ministerstvem, xxxxxxxxxx však xx 60 dnů xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, dostavit xx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx k xxxxxx.

(4) Xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, který vyžaduje xxxxx xx xxxxx, xxxxxx xxx 1 xxx,

x) 9 xxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §42 xxxx. 3,

x) 1 xxx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxx v §64 písm. x) xxxx x) s xxxxxxxxxxxxxx xxxxx pobytu xxxxx než 1 xxx xxxx povolení x dlouhodobému pobytu xx účelem xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx společného xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x povolení x xxxxxx, xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx sloučení xxxxxx, nejméně xxxx xx 1 xxx,

x) 2 xxxx x xxxxxxx společného soužití xxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx,

x) 2 roky x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x §64 xxxx. x) xxxx b) x x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx výzkumu, xx-xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx mobility xxxx x xxxxx xxxxxx xxxx 2 nebo xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx státě Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx činnost xxxxxx školy na xxxxx; x případě xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx celou xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx se xxxxxxxxx podle xxxxxxx x) xxxx x),

x) xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie době xxxxxxxxx průkazu x xxxxxxxx x pobytu, xxxxx xxx vydán xxxxxx rezidentovi,

h) xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx službě xxxx dobrovolné službě xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, jde-li x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx studia xx území x xxxxxx xxxxxxxxx v §64 písm. x),

x) xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx příslušníka xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx době platnosti xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx xxxxxxxx výzkumnému xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx výzkumu, xxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx činnosti, xxxx

x) xx xx 2 xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, je-li x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxx 1 xxx.

(5) Povolení k xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx ministerstvo xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx účelu xxxxxx, xxxxxxx xxxx na xxxx 6 měsíců.

(6) Xxxxxxxxxxxxx karta xx xxxxxx na xxxx, xx kterou xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x výkonu xxxxxxxx xxxx k výkonu xxxxxxx praxe35), xxxxxxx xxxx na xxxx 2 xxx; v xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x §42g odst. 3 xx zaměstnanecká xxxxx xxxxxx xx xxxx platnosti xxxxxxxxxxxx xxxx uvedené x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx.

(7) Xxxxx karta xx xxxxxx x dobou xxxxxxxxx x 3 xxxxxx xxxxx, xxx xx doba, na xxx byla xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx na 2 xxxx.

(8) Xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx členského xxxxx Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx na xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie; celková xxxx xxxxxxxxx na xxxxx členských států Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx 3 xxxx, xxx-xx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, x 1 rok, xxx-xx o převedení xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(9) Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu za xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx dobu xxxxxxxxxxx významné investice, xxxxxxx však xx 2 roky.

§44x

(1) Xxxx platnosti xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx opakovaně xxxxxxxxxx, x xx

x) xx xxxx stanovenou x §44 xxxx. 5,

x) nejdéle xx xxxx xxxxxxxxxx v §44 xxxx. 4 xxxx. x), c), x), g), x) x j),

c) na xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx bylo xxxxxx xxxxxxxx oprávnění ke xxxxxxxx xxxxxx, xxx-xx x xxxx platnosti xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx xxxxx §44 xxxx. 4 xxxx. x),

x) xx xxxx 5 let, xxx-xx x dobu platnosti xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §44 xxxx. 4 xxxx. x),

x) xxxxxxx xx xxxx stanovenou x §44 odst. 7, xxx-xx o xxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu xxxxx §42 xxxx. 3 nebo §42d xx xxxxxxxxxxxx; xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx podle §42d xxxxxxxx za xxxxxx

x) xxxxxx na jazykové x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §64 xxxx. x), jehož xxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x takové xxxxxxxx jednou prodloužit, xxxx

x) xxxxxx na xxxxxx xxxxx podle §64 xxxx. x), xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, vždy xxxx nejdéle o 2 xxxx.

(3) Žádost x prodloužení xxxxxxxxx xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx úředním xxxxxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx tohoto xxxxxxxx. Xx prodloužení xxxxxxxxx povolení k xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx §35 odst. 2 x 3, §36, §46 xxxx. 3 x 7 a §55 xxxx. 1 x 2 vztahují xxxxxxx.

(4) X xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx náležitosti xxxxx §42b xxxx. 1 xxxx. a), x) a x) x xxxx doklad x cestovním xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx na území, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x §180j. Xx požádání xx xxxxxxxx povinen xxxxxxxxx xxxxxx x zaplacení xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x cestovním xxxxxxxxxx pojištění. To xxxxxxx, xxx-xx o xxxxxxx uvedené v §180j xxxx. 4. Xxxxxxxx byl xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx azyl, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx pouze xxxxxxxx xxxxxx. Platnost xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxx soužití xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, je-li xxxxx pro zahájení xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxxxx (§46a).

(5) X žádosti x prodloužení platnosti xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx rezidentovi xxxxxx členského státu Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx povinen xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §42c xxxx. 3, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx trestů xxxxxxxx xxxxxx, jehož je xxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx opatření xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. X xxxxxxx x xxxxxxxxxxx platnosti povolení x dlouhodobému pobytu xx xxxxxx podnikání xx xxxx povinen xxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle §46 odst. 7. X xxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x dlouhodobému pobytu xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx cizinec povinen xxxxxxxxx xxxxxxxx smlouvu, xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx uvedené x §31 xxxx. 1 xxxx. x), x) x x).

(6) X xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx účelem xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x §64 xxxx. x) xxxx x) xx xxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §31 xxxx. 1 xxxx. a), x), x) x x),

x) xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x §180j, a xxxxxxxx xx požádání xxxxxxxxx doklad x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx uvedeného xx xxxxxxx x xxxxxxxxx zdravotním xxxxxxxxx. Xx xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxx xxxxxxx x §180j xxxx. 4,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx podle §42d xxxx. 2 xxxx. c) nebo xxxxxxxx, že xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx souhlas xxxxxx, xxxxxxxx jiného xxxxxxxxx zástupce nebo xxxxxxxxx, x xxxx xxxxxxx xx území, xx-xx nezletilý.

(7) Žádost x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx území xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx. X xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx předložit xxxxxxxxxxx xxxxx §42e xxxx. 4, s xxxxxxxx xxxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx.

(8) X xxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx výzkumu xx výzkumný xxxxxxxxx xxxxxxx předložit xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx v §42f xxxx. 3 xxxx. x) x c) x xx požádání xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx před xxxxxxxxxx infekčního xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu xx xxxxxx vědeckého xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, pokud xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx zahájení řízení x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx (§46d).

(9) Xxxxxxxx zaměstnanecké karty xxx při xxxxxxx xxxxxxxx uvedených v §42g odst. 2 xxxx. x) a x), §42g odst. 3 nebo 4 xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx pracovní xxxxxxx nebo xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx xx xxxx 2 xxx; x xxxxxxx xxxxxxx, kterému xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §42g xxxx. 3, xx platnost xxxxxxxxxxxxx karty prodlouží xx xxxx odpovídající xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x prodloužení xxxxxxxx x xxxxxxxxxx. Xxxxxx x prodloužení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx ministerstvu. X xxxxxxx je xxxxxxx povinen xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxx podle §31 xxxx. 1 písm. x) x x),

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx o pracovní xxxxxxxx splňující xxxxxxxx xxxxxxx v §42g xxxx. 2 písm. x) xx dobu, xx kterou žádá x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx povolení x xxxxxxxxxx, jde-li x xxxxxxx, kterému xxxx vydána xxxxxxxxxxxxx xxxxx podle §42g xxxx. 3,

x) doklady x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx výkon xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §42g xxxx. 2 xxxx. x), xxx-xx x xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §42g xxxx. 2, xxxxx xxxxxx, xxxxxx cizinec xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx svoji xxxxxxxx způsobilost xxx xxxxxx zaměstnanecké karty, xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle §31 xxxx. 3,

f) xxxxxxxxxx x případě xxxxx podoby x

x) x xxxxxxx, xx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, doklad xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §42h xxxx. 1 xxxx. g).

(10) Xxx-xx x cizince xxxxxxxxx x §42h odst. 2 x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx programu xxxxxxxx xxxxxxxxx některých xxxxxxxxxxx žádosti, xxx xxxxxxxxxxx uvedené x §31 xxxx. 1 xxxx. x) x x odstavci 9 xxxx. b) x x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx

x) druh xxxxx, xxxxx xx zaměstnanec xxx zaměstnavatele xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx x dobu, xx xxxxxx je pracovní xxxxxxx nebo dohoda x xxxxxxxx činnosti xxxxxxxx,

x) xx xxxxxxx xx zajištěno ubytování xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x §31 xxxx. 5,

x) xx má x cizincem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx dohodu o xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x §42g xxxx. 2 xxxx. x) x

x) xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxx požadovaného xxxxxxxxxx xxxxx §42g xxxx. 2 xxxx. x).

(11) Xxxxxxxxxxxx platnost xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxxxx podmínky uvedené x §42g xxxx. 2 písm. x), x) a x), §42g odst. 3 xxxx xxxxx nebo x §42g xxxx. 4 xxxxx xx-xx xxxxx pro xxxxxxxx xxxxxx x zrušení xxxxxxxxx zaměstnanecké karty (§46e), a dále, xxxxxxxx Xxxx xxxxx Xxxxx republiky - xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx Xxxxx vydal xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx vzhledem x xxxxxxx xx xxxx xxxxx povolit. Ustanovení §42g xxxx. 3 xxxx xxxxx x §46 odst. 6 xxxx. x), x) x x) xx xxxxxxx obdobně. Jestliže xxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx zaměstnanecké xxxxx xxxxxxx oznámení xxxxx §42g xxxx. 7, 8 nebo 10, xx se xx to, xx xxxxxxx žádá o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x důvodu xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx pozici.

(12) Xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx karty xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx. X žádosti xx xxxxxxx xxxxxxx předložit xxxxxxxxxxx podle §42j xxxx. 1 písm. x) xx x) x x), x xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(13) Xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu, xx xxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxx o povolení x xxxxxx, x xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx údajů xxxxxxx x xxxx podpisu, xxxxx je xxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxxx xx nepořídí, xxxxx xxxxxxx x jeho xxxxxxxxx brání těžko xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(14) Cizinec xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xx 60 xxx xxx xxx xxxxxxxx biometrických xxxxx, xxxxxxxx xx xx ministerstvo k xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxx x vydání zaměstnanecké xxxxx xx povinnost xxxxxxx xx xxxx xxxxx považuje xx xxxxxxxx xxxxx tehdy, xxxxxxxx-xx tento xxxxxxx xxxxxxxx ministerstvu xxxxxxxxx xxxxxx jeho xxxxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx, xx žadatel nastoupil xx pracovní xxxxx, xx xxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxx zaměstnanecké karty.

§44x

(1) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zaměstnance x karty xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xx území xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx, nejdéle však xx xxxx 3 xxx, jde-li x xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx nebo specialisty, x xxxxxxx na xxxx 1 xxxx, xxx-xx o převedení xx xxxxxx zaměstnaného xxxxxxxx, xxxxx

x) xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx35) xxxxxxxxxx, a xxxxxxx xxxxxxxx xxx výkon xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxx povolání, x

x) xxxxxxxxxx doba xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vydaného xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, jde-li x xxxxxxxxxxx platnosti xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx převedeného xxxxxxxxxxx xxxxxx členského xxxxx Xxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxx xx cizinec xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxx xxxx xx xxx xx xxx cizinec převeden, xxxxxxxxxx xxxxxx schváleného xxxxxxxx a xxxxxxxx-xx xxxxx způsob podání xxxxxxx podmínky xxxxxx xxxxxxxx, může x xxxxxxxxxx cizince xxxxx xxxxxxxxxxxx žádost xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxx obchodní korporace. Xx xxxxxxxxxxx platnosti xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x karty xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zaměstnance xxxxxx členského xxxxx Xxxxxxxx xxxx xx §44a xxxx. 13 x 14 x §55 xxxx. 1 xxxxxxxx xxxxxxx.

(3) K xxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx podoby,

c) xx xxxxxxxx náležitosti xxxxxxx x §31 xxxx. 3,

x) xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx dobu pobytu xx xxxxx,

x) potvrzení xxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxx xxxx xx xxx je xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §42l xxxx. 1 písm. x) xxxx xxxxxx xxxxxx, s xxxxxxxx xxxx xxxxxx vnitropodnikového xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx,

x) doklad x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x),

x) potvrzení x prodloužení dohody x odborné xxxxxxxx xxxxx §42l xxxx. 1 xxxx. x), x xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, xxx-xx x prodloužení xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx převedeného xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, a

h) xxxxxxxx x xxxxxx vnitropodnikově xxxxxxxxxxx zaměstnance vydané xxxxxxx jiným xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxx-xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx.

(4) Pokud xx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx, v xxx xxxx xx xxx xx cizinec xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx některých xxxxxxxxxxx xxxxxxx, lze xxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 3 písm. x) xx h) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx obchodní xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx karty xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zaměstnance xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zaměstnance xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, je-li xxxxx xxx zahájení xxxxxx o xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx podle §46g odst. 1 xxxx jestliže xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx na území xxxxxxxxx států Xxxxxxxx xxxx xxxxx §44 xxxx. 8.

(6) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx neprodlouží, xx-xx xxxxx pro xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx platnosti podle §46g odst. 2, xx podmínky, xx xxxxxxxx tohoto rozhodnutí xxxxx xxxxxxxxx důvodu xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx. Při xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx zejména x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx cizince.

§44x

(1) Platnost xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx xx xxxxxx investování xxx opakovaně xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx x dosažení xxxxx xxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx xx dobu 2 xxx, pokud

a) xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x §42n xxxx. 1 písm. x) a e),

b) xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx investici, xxxxxxx pokud xxxxx xxxxxxxxxxx investice xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx území x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx, pokud xxxxxxx nadále podniká x souladu se xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx x xxxxxx podstatný xxxx xx podnikání xxxxxxxx korporace, xxx-xx x cizince, který xxxx x prodloužení xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx pobytu za xxxxxx xxxxxxxxxxx jako xxxxxxxxx, člen xxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo prokurista xxxxxxxx xxxxxxxxx, a

d) xxxxx cizince, který xxxx x prodloužení xxxxxxxxx povolení k xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx investování xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, x této obchodní xxxxxxxxx odpovídá xxxxxxx xxxxxxxxxx podílu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Jde-li x cizince, xxxxx xxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx obchodní xxxxxxxxx, musí být xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 písm. x) x b) xxxxxxx xxxxxxxx korporací. Xxxxxxxxxx §42n xxxx. 6 xx xxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx si xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxx účely xxxxxxxxx, xxx

x) cizinec nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx, v xxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx je xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx xx záměrem uskutečnit xxxxxxxxx investici, xx xxxxx základě xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu xx xxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx cizince xx xxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxx vliv xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx-xx o xxxxxxx, xxxxx žádá x xxxxxxxxxxx platnosti xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxxx jako společník, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, x

x) podíl xxxxxxx, xxxxx xxxx x prodloužení xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx alespoň xxxxxxxxxx xxxxxx stanovenému xxxxxxxxx xxxxx.

(4) X xxxxx xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx investici, xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx i x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxx vliv xx plnění xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx investici, xxxxxxx x situaci xx xxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx 15 xxxxxxxxxx xxx xxx dne xxxxxxxx žádosti x xxxx vyjádření; ministerstvo xxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xx xxxxxxxxxxx platnosti xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxxx se §35 xxxx. 3, §44a xxxx. 13 x 14 a §55 xxxx. 1 xxxxxxxx xxxxxxx.

(6) K xxxxxxx x prodloužení xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx cizinec xxxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx,

x) xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x §31 xxxx. 3,

d) xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx30),

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxx-xx x xxxxxxx, který xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxx statutárního xxxxxx xxxx prokurista obchodní xxxxxxxxx, xxxx doklad xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) doklad x xxx, že xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxx xx xxxxxxx členem xxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx významnou investici,

g) xx požádání platební xxxxx daně x xxxxxx xxxxxxx; jde-li x cizince, xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx povolení k xxxxxxxxxxxx pobytu xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, člen statutárního xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx korporace,

h) xxxxxx x xxx, že xxxx činnost na xxxxx xx i xxxxxx podstatný xxxx xx xxxxxxxxx obchodní xxxxxxxxx, jde-li x xxxxxxx, xxxxx xxxx x prodloužení platnosti xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx za účelem xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx prokurista obchodní xxxxxxxxx,

x) xxxxxx prokazující, xx jeho podíl x xxxxxxxx korporaci xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, jde-li x xxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu xx xxxxxx investování xxxx xxxxxxxxx obchodní xxxxxxxxx, a

j) doklad x cestovním xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx v §180j, x xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx uvedeného xx xxxxxxx o cestovním xxxxxxxxxx xxxxxxxxx; xx xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxx uvedené x §180j xxxx. 4.

§45

(1) Cizinec, který xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx, xxx xxxxx mu byl xxxxxxx, xx povinen xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu. Xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu nelze xxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxx x §33 xxxx. 1 nebo 3 s výjimkou xxxxxxx xxxxxxxxx x §42 xxxx. 2. Xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu xxxx xxxxx udělit, jestliže xxxxxxx neplnil před xxxxxxx žádosti x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx, xxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu xxxxxx; xx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx prokáže, xx xx xxxxxxx x xxxxxxxx účelu ze xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx. Cizinec, xxxxx hodlá xx xxxxx xxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx platného xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu x xx xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxx 5 xxx; to xx xxxxxxxxxx xx cizince, xxxxx xxxx o xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx investování, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xx základě xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx podle §42 xxxx. 3 a xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 2.

(2) Xxxxxxx, xxxxx vstoupil xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx soužití xxxxxx xxxxx §42a x je xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx, je oprávněn xx 3 xxxxxx xxxxxx na xxxxx xxxx xx dosažení xxxx 18 xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxx xxxxxx.

(3) Cizinec, xxxxx vstoupil xx xxxxx xx účelem xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx §42a, xx xxxxxxxxx povolení x xxxxxxxxxxxx pobytu xx xxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxxxx osobou xx xxxxxxxx oprávnění xx xxxxxxxx xxxxxx, xx oprávněn xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx k dlouhodobému xxxxxx za xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx

x) ke xxx xxxxx nositele xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxxx po xxxx xxxxxxx 2 xxx; podmínka xxxxxxxxxxxxx xxxxxx neplatí, xxxxx xxxxxxx x důsledku xxxxxxxx sňatku s xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxx

x) k xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxx úrazu nebo xxxxxx x xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx území xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx §42a x xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx za tímto xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx x případě xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxx ke sloučení xxxxxx, xxxxxxx-xx ke xxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx 2 xxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx 5 xxx; xxxxxxxx nepřetržitého xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx x důsledku xxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxx ke xxxxxxxx xxxxxx pozbyl xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

(5) X žádosti podle xxxxxxxx 3 xxxx 4 je xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx podmínky xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx 4,

x) doklad x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx,

x) xxxxxx podle §42b xxxx. 1 xxxx. d) nebo xxxxxxxx x xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pojištění xx xxxx xxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x §180j x xx xxxxxxxx doklad o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx uvedeného xx xxxxxxx o xxxxxxxxx zdravotním pojištění; xx xxxxxxx, jde-li x xxxxxxx xxxxxxx x §180j odst. 4,

x) xxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx pobytu z xxxxxx podle xxxxxxxx 3 xxxx 4 xxxxxx xxxxxxxxx 1 xxxx xxx xxx, xxx xxxxx důvod xxxxxx.

(7) Cizinec x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx účelem xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xx splnění xxxxx pobytu xxxx xx 1 roce xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu xx xxxxx účelem. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pobyt xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx-xx zjištěny důvody xxx xxxxxxx povolení x dlouhodobému xxxxxx xx účelem ochrany xx území xxxxx §46c xxxx. 1 xxxx. x) xx x).

§46

(1) Xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx §31 xxxx. 1 xxxx. x) xx e), §33, 34, 37, 38, §55 xxxx. 1 x 2, §56, §58 xxxx. 3 x §62 xxxx. 1 xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxxx povolení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx neplní na xxxxx účel, pro xxxxx xx bylo xxxxxxx vízum x xxxxxx nad 90 xxx x xxx xxxxx xx xx xxx vydáno xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx pokud xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx víza x xxxxxx xxx 90 xxx na xxxxx xxxx, xxx xxxxx xx bylo xxxxx xxxxxxx; xx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx prokáže, xx xx xxxxxxx x xxxxxxxx účelu xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx. X xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu xxxxx §42 je xxxxxxx xxxx povinen předložit xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, které xxxxxxxx podmínkám uvedeným x §180j. Xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx předložit doklad x zaplacení xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx zdravotním xxxxxxxxx. To neplatí, xxx-xx x xxxxxxx xxxxxxx x §180j xxxx. 4.

(2) Pro xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx za účelem xxxxxxx xxxxxx na xxxxx x důvodu xxxxxxxxx v §33 xxxx. 1 xxxx. x) platí xxxxxxx §56 vztahující xx xx xxxxx k xxxxxx xxx 90 xxx. Xxx povolení x dlouhodobému xxxxxx xx xxxxxx strpění xxxxxx xx xxxxx xxxxx §43 odst. 2 xxxxx obdobně §31 xxxx. 1 xxxx. x) xx x), §37, §55 xxxx. 1, §56, §58 odst. 3 x §62 odst. 1 xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx vízum. X žádosti je xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx doklad o xxxxxxxxx zdravotním xxxxxxxxx, xxxxx odpovídá podmínkám xxxxxxxx v §180j, x xx xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx o cestovním xxxxxxxxxx xxxxxxxxx; xx xxxxxxx, jde-li o xxxxxxx xxxxxxx v §180j odst. 4.

(3) Xxx povolení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx nebo za xxxxxx vědeckého xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxx x §55 xxxx. 1, §56 xxxx. 1 xxxx. x) xx x), x), x), x), l) x x), §56 xxxx. 2 xxxx. x) x §62 xxxx. 1 xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxx povolení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx jiného členského xxxxx Evropské xxxx x jeho xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xx území tohoto xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx společného xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx obdobně §55 xxxx. 1, §56 xxxx. 1 xxxx. x), e), x), l) x x), §56 odst. 2 písm. x) x §62 xxxx. 1 xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxx.

(5) Xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx (§42d) xxxxx xxxxxxx odstavec 1 xxxx xxxxx x §37, §55 xxxx. 1, §56 xxxx. 1 xxxx. x) xx c), x), x), h), l) x m), §56 xxxx. 2 písm. x) x §62 xxxx. 1 xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxx. Před vydáním xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx o vydání xxxx prodloužení doby xxxxxxxxx povolení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx studia xx xxxxx podle §42d xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx platnosti tohoto xxxxxxxx ministerstvo posoudí xxxxxxxxxxx xxxxxx tohoto xxxxxxxxxx do soukromého x rodinného xxxxxx xxxxxxx.

(6) Xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx platí xxxxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxx a §55 xxxx. 1, §58 xxxx. 3 x §62 odst. 1 xxxxxxxxxx xx na xxxxxxxxxx xxxxx. Ministerstvo xxxxxxxxxxxxxx kartu nevydá

a) x xxxxxx xxxxxxxxx x §56, x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x §56 xxxx. 1 xxxx. x),

x) xxxxxxxxx-xx cizinec xxxxxxxx xxxxxxxx x §42g xxxx. 2, 3 xxxx 4,

c) xxxxxxxx xxx x xxxxxx x xxxxxx zaměstnanecké xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x §42g xxxx. 6 x Xxxx práce Xxxxx xxxxxxxxx - xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx další xxxxxxxxxxxx cizince xxxxx xxxxxxxx k xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx,

x) je-li xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §178f xxxxxxxxxxxx,

x) pokud xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx

x) jde-li x xxxxxxxxx zaměstnávání x xxxxx xx x xxxxxx druh xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx formou xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx u xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx.

(7) X žádosti x xxxxxx povolení x dlouhodobému xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxx podle §31 xxxx. 1 xxxx. x), x) x x),

x) doklad xxxxxxxxxxx, že úhrnný xxxxxxx příjem xxxxxxx x společně s xxx posuzovaných xxxx xxxxxxxxxxxx na xxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx částek životních xxxxx9d) xxxxxxx a x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx částky xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx účely xxxxxxxxx xx bydlení xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx9e) xxxx částky, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx skutečných xxxxxxxxxxxx xxxxxxx vynakládaných na xxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx; xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxx xxxxx uvedené x §4 odst. 1 xxxxxx x životním x existenčním xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x §4 xxxx. 2 x 3 xxxxxx x životním x xxxxxxxxxxx xxxxxx; xx xxxxxx xx xxxxxxxx příjem započitatelný xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx a existenčním xxxxxx, x výjimkou xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx xxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx x systému xxxxxx v xxxxxx xxxxx; xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx §8 odst. 2 xx 4 zákona x xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx minimu xxxxxxxxx; xx xxxxxxxx xx xxxxxxx povinen předložit xxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, a xx x xxxxx xxxxxxx údajů, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx; xxxxx cizinec xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx, xx povinen xx požádání xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx x xxxxxx do xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx nebo xxxxxxxx30),

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodní xxxxxxxxx, xxx-xx o xxxxxxx, xxxxx je xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx korporace,

f) xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx z xxxxxx,

x) xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxxxx, xxxxx odpovídá xxxxxxxxx xxxxxxxx x §180j, x xx xxxxxxxx doklad o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx; xx neplatí, xxx-xx x xxxxxxx uvedené x §180j odst. 4.

(8) Xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxx x §37, §55 xxxx. 1, §56, §58 xxxx. 3 x §62 xxxx. 1 vztahující xx xx dlouhodobé xxxxx.

(9) Xxx-xx x vydání xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx povolení xx xxxxxxxx xxxxxx5a), xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx; x řízení přihlédne xx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx stát xxxxx x xxxxxxxx cizince xx tohoto systému. Xxxxxx povolení x xxxxxxxxxxxx pobytu xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx státu, xxxxx xxxxxxx do xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

§46x

Xxxxxxx xxxxxxxxx povolení x dlouhodobému xxxxxx xx xxxxxx společného xxxxxxx xxxxxx

(1) Xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx soužití xxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx povolení x xxxxxxxxxxxx pobytu xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx cizinec byl xxxxxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxx trestného xxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx povolení x dlouhodobému xxxxxx xx xxxxxx společného xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx

x) xxxx xxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx věci xxxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx9a) x xxxxxx xxxxxxxxx cizince x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx v délce xxxxxxx 1 xxx xxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxx, že spáchal xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx státu Evropské xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx uplatňujícího xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx, a xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx upravujících xxxxx a xxxxx xxxxxxx na xxxxxx xxxxx,

x) cizinec při xxxxxxxx kontrole xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pojištění, které xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x §180j, x xx ani ve xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx; xx xxxxxxx, jde-li x případy xxxxxxx x §180j xxxx. 4,

x) xxxx xxxxxxxx, xx xx cizinec xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx závažným xxxxxxxx xxxxxxx veřejný xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §42b odst. 1 xxxx. x) xxxx x),

x) xxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx o xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx pobytu xx xxxxxx xxxxxxxxxx soužití xxxxxx jsou padělané xxxxx pozměněné xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx žádosti x xxxx xxxxxxx neodpovídají xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxx xx xxxxx zajištěno xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx by xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx území xxxxxxx xxxxxxx zdraví xxx, xx trpí xxxxxx uvedenou x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx před xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx došlo xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx xxxx, xxx který xxxx toto povolení xxxxxx,

x) xxxxxx, xx xx cizinec dopustil xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x cílem xxxxxx xxxx xxxxxxxx, zejména xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx prohlášeným xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx rodiny xxxxxxx x xxxxxxx platnosti xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx oprávnění xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x zrušení xxxxxxxxx povolení k xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxx platnost xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx platnost xxxxx xxxxx zrušena xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx nebylo vyhověno xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx karty x platnost modré xxxxx xxxxxx xx xxxxx skončila,

za xxxxxxxx, xx xxxxxxxx tohoto xxxxxxxxxx xxxxx přiměřené xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxx posuzování xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx přihlíží xxxxxxx k xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx společného soužití xxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 2 písm. x), x) a k) xxxxxxx, xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx obzvláště xxxxxxxxx okolnostmi, zejména xxxxx se xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx stanoví xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxx je xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx.

§46x

Xxxxxxx platnosti povolení x dlouhodobému xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx členského xxxxx Evropské unie

(1) Xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx unie7c) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx povolení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx xxxx zruší, xxxxxxxx xxx cizinec xxxxxxxxxx odsouzen xx xxxxxxxx xxxxxxxxx trestného xxxx.

(2) Ministerstvo dále xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu xxxxxxxxx jiného členského xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx

x) xx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx by xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx dalším xxxxxx na xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx České xxxxxxxxx,

x) xxxx xxxx Xxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxx stát xxxxxxxxxxx xxxxxxxx postup xx xxxx vyhošťování xxxxxxx x vyhoštění držitele xxxxxx xxxxxxxx ze xxxxx xxxxx9a) z xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx svobody x xxxxx xxxxxxx 1 rok xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx území xxxxxxxxx xxxxx Evropské unie xxxx smluvního xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx postup xx xxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx účel, xxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx vydáno,

d) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx kontrole xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, které xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x §180j, x xx xxx ve xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx; xx neplatí, xxx-xx x xxxxxxx xxxxxxx x §180j xxxx. 4,

x) držitel xxxxxx xxxxxxxx nemá xx xxxxx zajištěno ubytování,

f) xxxxxx xxxxxxx příjem xxxxxxxx tohoto xxxxxxxx x xxxxxxxx s xxx xxxxxxxxxxxx xxxx [§42c xxxx. 3 xxxx. x)] xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx společně xxxxxxxxxxxx osob9o), xxxx

x) xxxx, který xxxxxxxx xxxxxx povolení xxxxxxx xxxxxx postavení rezidenta xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, rozhodl x xxxxxxx tohoto xxxxxxxx postavení x xxxxxxxx x zrušení xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx svém xxxxx

xx xxxxxxxx, že xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx přihlíží xxxxxxx x dopadům xxxxxx xxxxxxxxxx do xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx tohoto povolení.

(3) Xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx jiného xxxxxxxxx státu Evropské xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x povolení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxx vydaného jeho xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x hlediska xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx rodinného života. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx členského státu Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x x xxxxxxx, xx platnost xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu xxxxxxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx xxxxxxx na základě xxxxxxxxxx o vyhoštění.

(4) Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx k xxxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx udělí xxxxxxxx xxxxxx; rezident xxxxxx členského xxxxx Xxxxxxxx unie xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx povinen ve xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx.

§46x

Xxxxxxx xxxxxxxxx povolení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu xx xxxxxx xxxxxxx xx území9g), jestliže

a) xxxxxxx přestal xxxxx xxxxxxxx pro vydání xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §42e xxxx. 1,

x) xx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx ochrany xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx

x) xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx v rozhodnutí x zrušení platnosti xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx za účelem xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx z xxxxx x cizinci xxxxx xxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx lhůtě x xxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Postup xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxx, byl-li x xxxxxx uděleného povolení x xxxxxxxxxxxx pobytu xx xxxxxx ochrany xx území xxxxxxx xxxxx rozhodnutí o xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx cizince xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx mezinárodní xxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x skutečnostech xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx platnosti xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx povolení x xxxxxxxxxxxx pobytu xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §42e xxxx. 1 xxxxxxxx xxxxxx platnost xxxxxxxx x dlouhodobému pobytu xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx vydaného xxxxxxx xxxxx §42e xxxx. 5; x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx informuje.

(6) Ministerstvo xxxxx výjezdní xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx odstavce 5; xxxxxxx je xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx vycestovat.

§46d

Zrušení xxxxxxxxx povolení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ministerstvo xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx povolení x dlouhodobému xxxxxx xx účelem xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, jestliže xxx cizinec xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx trestného činu, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xx v xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx k dlouhodobému xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx

x) xxxx xxxx Xxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxx xxxx uplatňující xxxxxxxx xxxxxx ve věci xxxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pracovníka xx xxxxx xxxxx9a) x důvodu xxxx xxxxxxxxx k trestu xxxxxx xxxxxxx x xxxxx nejméně 1 xxx xxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxx, že xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx takovou xxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx ve xxxx xxxxxxxxxxx, a xxxx z xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxx cizinců xx xxxxxx území,

b) bylo xxxxxxxx, že by xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx pobytu xx území ohrozit xxxxxxxxxx České xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx, xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x požadavcích xxxxxxxx xxxx zavlečením infekčního xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx uzavřela dohodu x xxxxxxxxx9j), xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx výzkumných xxxxxxxxxx ze xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu9j); xx neplatí, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx9j) x jinou xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, která je x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx splňovat xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §42f xxxx. 3,

x) xxxxxx, xx náležitosti xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx povolení k xxxxxxxxxxxx pobytu za xxxxxx vědeckého xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxx x nich xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxx xxxxx bylo xxxx xxxxxxxx vydáno,

za podmínky, xx xxxxxxxx tohoto xxxxxxxxxx budou xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx přihlíží xxxxxxx x dopadům xxxxxx xxxxxxxxxx do xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx x rozhodnutí xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x území x výzkumnému xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx příkaz; xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxx z xxxxx xxxxxxxxxx.

§46x

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx

(1) Ministerstvo xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x důvodů xxxxxxxxx x §37, x xxxxxx xxxxxxxxx x §46 xxxx. 6 xxxx. b), x) xxxx x) x xxxx, xxxxxxxx cizinci xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx35).

(2) Xxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxx zaměstnanecké xxxxx, xxxxxxx xxxxx k xxxxxxxxxxx z xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx příkaz; xxxxxxx xx povinen xx xxxxxxxxx lhůtě x xxxxx xxxxxxxxxx.

§46x

Xxxxxxx xxxxxxxxx modré xxxxx

(1) Ministerstvo xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx

x) její xxxxxxx x zrušení xxxxxxxxx xxxxx karty požádá,

b) xxxxxx, že xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x žádosti x xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxxx xxx xxxxxx modré xxxxx,

x) xxxx držitel xxxxxx xxxx, xxx xxxxx xxxx modrá xxxxx xxxxxx,

x) xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx 3 xxxxxxxxxx xxx skončení xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx zařazení; xx xxxxxxx, pokud xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx jeho xxxx xxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxx nezaměstnanosti xxxxxxxx xxxxx karty xxxxxxxx 3 xx xxxx xxxxxx xxxxxx,

x) x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx; to xxxxxxx, pokud xxxxxxxx xxxxx skončil x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x §52 xxxx. x) xx x) zákoníku práce xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §56 zákoníku xxxxx,

x) xxxx držitel xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx odborná xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx uznávacím xxxxxxx35), xxxx

x) její xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx spáchání xxxxxxxxx xxxxxxxxx činu.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx

x) xxxx xxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx vyhošťování xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx nejméně 1 xxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx postup ve xxxx xxxxxxxxxxx,

x) xx xxxxxxx xxxxxxxxx, že xx xxxx držitel xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx narušit xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx bezpečnost xxxxx,

x) xxxx držitel xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx živobytí, xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx pomoc xx xxxxxxx xxxxxx x hmotné xxxxx, xxxx

x) její xxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxx pobytu xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx tím, xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx zavlečením xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

xx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx karty. Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx soukromého a xxxxxxxxx života xxxxxxxx xxxxx xxxxx.

(3) Ministerstvo x xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx z xxxxx a xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxx xx povinen xx stanovené xxxxx x území xxxxxxxxxx.

§46x

Xxxxxxx xxxxxxxxx karty xxxxxxxxxxxxxxx převedeného xxxxxxxxxxx xxxx karty xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx jiného xxxxxxxxx státu Evropské xxxx

(1) Ministerstvo xxxxx xxxxxxxx xxxxx vnitropodnikově xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx, xxxxxxxx

x) xxxx xxxxxxx x zrušení platnosti xxxxxx,

x) náležitosti předložené x žádosti x xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx platnosti xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxx xxx posouzení xxxxxxx x xxxx xxxxxxx neodpovídají skutečnosti,

c) xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx odsouzen xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx,

x) její xxxxxxx xxxxxx xxxx, xxx xxxxx mu byla xxxxx vydána, nebo

e) xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx je xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx převedení.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx vnitropodnikově xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx převedeného xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx unie, xxxxxxxx

x) xxxx splněna xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx,

x) její xxxxxxx nemá na xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxx stát Evropské xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx držitele xx xxxxx xxxxx9a) x důvodu jeho xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx v xxxxx xxxxxxx 1 xxx xxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx takovou xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie xxxx xxxxxxxxx xxxxx uplatňujícího xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx vyhošťování,

d) xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx bezpečnost státu,

e) xxxx xxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx zdraví xxx, xx trpí xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx opatření xxxx xxxxxxxxxx infekčního onemocnění,

f) xxxxxxxx korporace, x xxx xxxx do xxx je xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxx bezdlužnou,

g) xxxxxxxx korporaci, v xxx xxxx xx xxx je xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xx vydání xxxxx xxxxxxxxxx uložena xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx práce, xxxx

x) xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, x níž xxxx xx xxx xx její držitel xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

xx podmínky, že xxxxxxxx tohoto rozhodnutí xxxxx přiměřené xxxxxx xxx zrušení xxxx xxxxxxxxx. Při xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(3) Ministerstvo x xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx karty vnitropodnikově xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx státu Evropské xxxx, stanoví xxxxx x xxxxxxxxxxx z xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx příkaz; xxxxxxx je xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx vycestovat.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx x o xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxx nebo do xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx.

§46x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 222/2017 Xx. x xxxxxxxxx xx 15.8.2017

§47

(1) Xxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu xxxx x prodloužení doby xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx uplynutím xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxx 90 xxx xxxx platnosti xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx 120 xxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx x xxxxxx xxxxxx povolení k xxxxxxxxxxxx pobytu za xxxxx účelem xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx před uplynutím xxxxxxxxx povolení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Zabrání-li xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2 nebo xxxxxxxx 6 xxxx. x) xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx cizinec oprávněn xxxx xxxxxx podat xx 5 xxxxxxxxxx xxx xx zániku xxxxxx xxxxxx. X xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx podat x xxxxx, než xx xxxxxxx x xxxxxxxx 1. Xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx věty xxxxx x xxx xxxxxxxx podání xxxxxxx xxxxx xxxx druhé xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx sdělit nejpozději xxx xxxxxx žádosti x xx xxxx xxxxx xxxx důvody xxxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx nad 90 xxx nebo povolení x dlouhodobému xxxxxx xxxxxx před xxxxxxxxxxx x žádosti x xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx pobytu nebo xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 xx 3, xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x podané xxxxxxx.

(5) Žádost x xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx pobytu xxxxx §42 xxxx. 4 xx cizinec xxxxxxx xxxxx v xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx vydaného Xxxxxxxxxxxxx zahraničních xxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §18 xxxx. x) xxxx x), xxxxxxxx xxxx 120 xxx xxxx xxxxxxxxx jeho xxxxxxxxx.

(6) Xxxxx, povolení x dlouhodobému xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x odstavci 5 xxxx x §42c xxxx. 2 xx xxxxxxxx xx xxxxxx xx doby nabytí xxxxxx moci rozhodnutí x xxxxxx xxxxxxx, xxxxx cizinec

a) xxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx společného xxxxxxx xxxxxx, povolení x dlouhodobému xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx výzkumu, xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx podle §42 odst. 4,

x) xxx x podání xxxxxxx xx xxxxx xxxxx odstavce 5, §42a xxxx. 6, §42c odst. 2, §42f odst. 2, §42g odst. 5 x §42i odst. 3 písm. x) xxxxxxxx x

x) xxxx xxxxxxxxx xxxx k xxxxxx nad 90 xxx, povolení k xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 5 xxxx §42c xxxx. 2 xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx o xxxxxx povolení k xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(7) Jde-li x xxxxxx x xxxxxxxxxxx platnosti xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx se xxxxxxxx 4 xxxxxxx xx oprávnění k xxxxxx zaměstnání xx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxx zaměstnanecká xxxxx xxxxxx. Jde-li x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §42g xxxx. 6, xxxxxxx xx xxxxxxxx 6 xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxx vykonává x xx xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx karty. Xxxx xxxxx a xxxxx xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx povolení k xxxxxxxxxx. Pokud xxxxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx podle §42g odst. 6 xxxxxxx x xxxxxx, xx Xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx - xxxxxxx pobočka nebo xxxxxxx xxx hlavní xxxxx Xxxxx vydal xxxxxxx stanovisko, xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx vzhledem x xxxxxxx na trhu xxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxx dne xxxxxxxxxxxxx po xxx xxxxxxxx xxxxxx rozhodnutí; xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx rozhodnutí xx na xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. O xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx informuje Xxxx práce Xxxxx xxxxxxxxx - krajskou xxxxxxx nebo xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx Xxxxx.

(8) Modrá karta xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx

x) xx xxxx, xxx jiný xxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx o xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx modré xxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx karty,

b) xx doby xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx Evropské xxxx vydal xxxxxx xxxxx, nebo

c) po xxxx 3 xxxxxx xxx dne, kdy xxxx xxxxxxx xxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxxxx xxxxxxx cizince x xxxxxx xxxxx xxxxx.

(9) Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xx xx území xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxx nabytí xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx modré xxxxx, xxxxx x době xxxxxxxxx modré xxxxx xxxxxx jiným xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx modré xxxxx x x xxxxx xxxxxx nebylo xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxx x pobytu xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zaměstnance xxxxxx xxxxx členským státem Xxxxxxxx xxxx se xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx rozhodnutí o xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx xxxx, pokud x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vydaného xxxxx členským státem Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx x x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx platnosti xxxxxxxx k pobytu xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zaměstnance xxxxxxxx xxxxx členským xxxxxx Xxxxxxxx xxxx.

(10) Xx xxxxxxxx xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx xx xxxxxx společného xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xx xxxxxxxx takového xxxxxxxxx vydaného jiným xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx se odstavce 8 a 9 xxxxxxxx xxxxxxx. Na xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx rodiny xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx 9 xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(11) Xxxxxxxxx x xxxxxx podle xxxxxxxx 4, 6, 8, 9 xxxx 10 xxxxxxxxxxxx osvědčí xxxxxxx xxxxxxx vyznačovaným xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx jednotného xxxxxxx xxxxxxxxxxx přímo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx unie51), x xx xx xxxxx xxxx x xxxxxx nad 90 xxx x xxxxx xxxxxxxxx odpovídající xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxx; to xxxxxxx, xxx-xx o cizince xxxxxxxxxx do informačního xxxxxxx smluvních xxxxx, xxxxxxx xx xxxx xxxxx potvrzení x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxx 6. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx rozhodnutí x xxxxxxx. Odstavce 4, 6 a 8 xx nepoužijí, xxxx-xx cizinec xxxxxx x vydání povolení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx jiným xxxxxx xxxx o xxxxxxxxxxx platnosti xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4, 6 xxxx 8 anebo xxxxx §60 xxxx. 4 xxxx 7.

(12) Xxxxx uvedená x xxxxxxxxxx 1 xx 3 x 5 xx zachována, je-li xxxxxxxxxx xxx lhůty xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx-xx tento xxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx, je lhůta xxxxxxx v odstavcích 1 až 3 x 5 xxx xxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx xxx lhůty podána xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx licence xxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xx na xxxxxxx uvedené v xxxxxxxx 6 xxxxxxx xxxxxxx.

§48

Xxx xxxxx úhrady xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb, xxxxx-xx úhradu xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, se xx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx uděleno xxxxxxxxx x pobytu xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx na xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx3a) (xxxx xxx "xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx"), xxxxxxxx cizinec,

a) xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx §33 xxxx. 1 xxxx. x) x x), §33 odst. 3 xxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx strpění xxxxxx xx xxxxx (§43),

b) xxxxx je uveden x §42e xxxx. 1 xx xxxxxxxx x xx xxxxx xxxxx §42e xxxx. 2,

x) který xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x dlouhodobému pobytu xx účelem ochrany xx xxxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx účelem xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx.

§48x

(1) Ministerstvo xx xxxxxx xxxxxxx podanou xx xxxxx xxxxx §42e xxxx. 2, xxxxxxx, xxxxx podal xxxxxx o povolení x dlouhodobému xxxxxx xx účelem ochrany xx xxxxx, a xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxx

x) 1,6xxxxxxx xxxxxx životního xxxxxx xxxxxxxx stanovené zvláštním xxxxxxx xxxxxxxxx9d), je-li xxxxxxxxx bez xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx [§42c xxxx. 3 xxxx. x)],

x) 1,5násobku částky xxxxxxxxx xxxxxx žadatele x společně s xxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx 2 xx 3 xxxxx,

x) 1,4násobku xxxxxx xxxxxxxxx minima žadatele x xxxxxxxx x xxx posuzovaných osob, xxxx-xx společně posuzovány 4 osoby,

d) 1,3xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx minima xxxxxxxx a xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xx-xx společně xxxxxxxxxx 5 a xxxx xxxx.

(2) Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx s xxxxxxx xx xxxxxxxxx poměry xxxxxxx. Xxxxxxxx příspěvek xxx poskytnout ode xxx, kdy byl xxxxxxx xxxxxx xxxxx §42e xxxx. 2. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx žádost cizince xxxxxxxxx xx xxxx 1 xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x vyplatit xxxxxxxx xx xxxxxxx kalendářního xxxxxx, xx kterém xxxx zahájeno řízení x xxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx příspěvek xxx xxxxxxx i xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx o finanční xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx poměry, xxxxxxxxx finanční a xxxxxxxxx xxxxxx své xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x doložit xx xxxxx dostupnými xxxxxxx.

(4) Xx dobu xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx neposkytuje. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx

x) xxxxxxxxxxx xx xxxxxx pobytových xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx (§15 x 180),

x) xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x svých xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx rodiny, xxxx

x) xxxxxxx x xxxxxxxx příspěvek xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx rozhodné xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx příspěvku xxxx změnu xxxxxx xxxxxxxxxxx.

§48x

(1) Je-li xxxxxxx, xxxxxxx byla poskytnuta xxxxx xx xxxxxxxxxx, xxx bude xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x trestním řízení (§42e xxxx. 2), xxxxxxx, xxxxx podal xxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx, xxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxx povolení xxxxxx, xxxxxxxxxx právnickou xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx poskytováním právní xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx úhradu xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx smlouvy.

(2) Xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx je oprávněn xxxxxxx xx xxxxx xx nabytí xxxxxx xxxx rozhodnutí o xxxx xxxxxxx; xx xxxxxxx, pokud orgán xxxxx x trestním xxxxxx nepotvrdil, xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx splňuje xxxxxxxx xxxxx §42e xxxx. 1.

(3) Xx xxxx platnosti povolení x xxxxxxxxxxxx pobytu xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx tohoto povolení xxx účely xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx cizince x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

§48x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 379/2007 Xx. x xxxxxxxxx od 21.12.2007

Xxxxx 4

§49

Přechodný xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu vydávaného Xxxxxxxxxxxxx zahraničních věcí

(1) Xxxxxxxxxxxx zahraničních xxxx xxxxxx povolení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx úřadu xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx v České xxxxxxxxx xxxxx jejich xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx registrovaným Xxxxxxxxxxxxx zahraničních xxxx. Xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx formou xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxx xx vydat xxxxxxx xx dobu xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) X xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx úřadu xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx organizace xxxxxxxxxxxx x České xxxxxxxxx anebo xxxxxx xxxxxxx příslušník xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx území xxxxx §18 xxxx. x) nebo b), xxxxxxx požádat xxxxx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, ke xxxxxxx xxx opravňuje xxxxx x pobytu xxx 90 xxx xx xxxxxx podání xxxxxxx o xxxxxxxx x dlouhodobému pobytu xxxxxxxxxx Ministerstvem zahraničních xxxx.

(3) Člen personálu xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx mezinárodní xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x České xxxxxxxxx xxxxx jejich xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx na xxxxx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx lze xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx 10 xxx, x výjimkou doby xxxxxx vedoucích xxxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxx úřadů x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.

Xxx 5

Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxx území xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx

§50

Xxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxx xx doklad, xxxxx x moci xxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxx po xxxxxxx xxxx uplynutí xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xx ukončení přechodného xxxxxx na xxxxx xxxx v tranzitním xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx se xxxxx xxxxxxxxxx, při xxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxx území xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx k xxxxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx po xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xx zamítnutí žádosti x xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx uplynula xxxxxxxx xxxx, po xxxxxxx xxxx zániku xxxxxxxxx povolení k xxxxxxxxxxxx pobytu xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie1b), xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx občana Xxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx zvláštního právního xxxxxxxx3a).

(2) Xxxxxxxx xxxxxx xxxx uděluje Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx po xxxxxxxx doby platnosti xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx diplomatického xxxx xxxxxxxxxx xxxx (§41), xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx po xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx povolení x dlouhodobému xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx (§49 xxxx. 5) xxxxx xx ukončení xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx, k němuž xx xxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx území xx xxxx, která xx nezbytná x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx úkonů, x k xxxxxxxxxxx x území; v xxxx xxxx platnosti xxxx xxxxxxx xx xxxxxx na xxxxx xxxxxxxx podat žádost x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx nebo povolení x dlouhodobému xxxx xxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx podané xxxxx §33 odst. 1 x §42e. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx vycestováním xxxxxxx x xxxxx.

(4) Xxxx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx na výjezdní xxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxx 60 xxx, xxxx pobytu xxxxxxx a xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, Ministerstvo xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx.

(5) Xxx ukončení xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx1b) xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx stanoví xxxx xxxxxx na xxxxxxxx příkaz minimálně xx 1 měsíc. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx pobytu xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xx xxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxx na xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx pořádek xxxx xx zjištěno, xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx zavlečením xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxx xxxxxx obsahuje xxxxx x totožnosti xxxxxxx, xxxxx cestovního dokladu x dobu, xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx; x zájmu xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx veřejného pořádku xxxx xxxxxxx veřejného xxxxxx xxxxx v xxxxx xxxxxx mezinárodní xxxxxxx xxxx být xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v určení xxxxxxxxxx přechodu pro xxxxxxxxxxx x xxxxx.

(7) Xxxxxxxx příkaz má xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx věcí xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx příkaz xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx.

§50x

Xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxx území xxxx xxxxx

(1) Rozhodnutí o xxxxxxxxxx xxxxxxx území xxxxxxx vydá xxxxxxx, xxxxx

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx x má xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx smlouvy xxxxxxxx x jiným členským xxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxx xxxx 13. xxxxx 2009; totéž xxxxx i pro xxxxxxx, xxxxx xx xxx předán xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisu Xxxxxxxx xxxx37) x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) je xxxxxxxxx platného xxxxxxxxx x xxxxxx vydaného xxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie x xx území pobývá xxxxxxxxxxx; xx xxxxxxx, xxxxx xx cizinec xxxx xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx státu nebo xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, nebo

c) xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x pobytu xxxxxxxx xxxxx členským xxxxxx Evropské xxxx x xx území xxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxx nebyly xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx o správním xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx vyhoštění xxx xxxxxxxxxxx zásah xx xxxx soukromého x xxxxxxxxx života.

(2) Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx území členských xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx

x) cizinci xxxxxxxx 15 let, xxxxx nevyužil xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx o azylu, xxxxxxxx

1. xxxx xxxxxx x udělení mezinárodní xxxxxxx xxxxxxxxx, protože xxxxxxx xxxxxxxxx údaje x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx

2. xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx ochrany xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx uvedené xx xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xx xxxxx 30 xxx, nebyl-li xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx platného oprávnění x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx x xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx důvody xxx xxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx pokud xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, nebo

c) xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x pobytu vydaného xxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx x xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxx shledány důvody xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx x rozhodnutí xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 stanoví xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx nebo x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Evropské unie, x xx v xxxxxxx 7 xx 60 xxx. Xxxxx xx xxxx xxxx x vycestování začít xxxxx v xxxx xxxxxx zajištění xxxxxxx, xxxxxx xxxx doba xxxxx xxx dne xxxxxxxx xxxxxxxxx. Pokud xx x xxxxxxx xxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, běh xxxx xxxx xx xxxxxxxxxx přerušuje. Xxxxxx-xx xxxxxxx během xxxx x xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxx nové doby x xxxxxxxxxxx x xxxxxx uvedených x §174a odst. 2, xxxxxxx vydá xxxx xxxxxxxxxx podle §101 xxxxxxxxx xxxx, ve xxxxxx stanoví novou xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Novou xxxx x xxxxxxxxxxx lze xxxxxxxx xxxxxxx na 180 dnů.

(4) Xx-xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx převzat xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx přede xxxx 13. xxxxx 2009 xxxx xxxxx-xx se xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx, x xxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x povinnosti xxxxxxx xxxxx.

(5) X xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx území xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx v řízení; xx xxxxxxx, xx-xx xxxxxx rozhodnutí xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) xxxx xxxxxxxx 2 xxxx. b). Xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx vyhoštění xx xxxxxxx x povinnosti xxxxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx uvedené x xxxxxxxx 1 xxxx. x) nebo xxxxxxxx 2 xxxx. x). Policie x xxxxx cizince vyrozumí xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx ode xxx, xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

Díl 6

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx vízu

§51

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx cizince ke xxxxxx x pobytu xx území x xxxxxxxxxxx z území, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx právní xxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxx je xxxxxx xx dobu x něm vyznačenou.

(4) Xxxxxxxxxx vízum xxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx.1b)

(5) Xxxxxxxxxx xxxxx xx považuje xx xxxxxxx jeho xxxxxxxxxx.

§52

V zájmu xxxxxxx xxxxxxxxxxx státu, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx veřejného xxxxxx xxxxx v xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx být

a) dlouhodobé xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx přechodu xxx xxxxx nebo vycestování x xxxxx,

x) zkrácena xxxx xxxxxxxxx dlouhodobého xxxx.

§53

(1) Žádost o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx zákon xxxxxxxxx xxxxx, a podává xx na úředním xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxxx úřad xx oprávněn x xxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx otisky xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

§54

V xxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx své xxxxx x xxxxxxxx, ostatní xxxxx, xxxxxxx, xxx, xxxxx x xxx xxxxxxxx, xxxxx a xxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxx, jméno x příjmení xxxx x matky, xxxxxxx xxxx, místo xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx místa xxxxxx xx xxxxx, xxxxxx pro xxxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx území, druh, xxxxx x xxxx x datu xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxx, x xxx-xx x cizince x xxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxx xxxxxx xxxxx, x xxxx o xxx, xxx xx xxxxxxxx xx xx xxxx území xxxxxx, x xxxx x xxxxx a platnosti xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx x jeho xxxxxx, x studentů xxxxx a xxxxxx xxxxx, dobu a xxxx xxxxxx xx xxxxx x upřesňující xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx a xxxxxxx, xxxxx vstupu na xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx zajištění xxxxxx xxxxxxx spojených x xxxxxxx xxxxxx xxxxx o zdravotním xxxxxxxxx za xxxxxx xx xxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x rozsahu xxxxxxxx, xxxxx, adresa xxxxx xxxxxx xx xxxxx, x xxx-xx x právnickou xxxxx, xxxx název, xxxxx x jméno x xxxxxxxx oprávněné osoby. X žádosti xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx x xxxxx uděleným v xxxxxxxxxx 3 xxxxxx xxxxxx doby xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx a na xxxxx xxxxxxxxx smluvních xxxxx x údaje x xxxxxxx a xxxxx v xxxxxxx xxxxx x příjmení, xxxxxxx xxxxx x xxx, xxxxx, rok x xxxxx xxxxxxxx.

§55

Náležitosti xxxxxxx x xxxxxxx dlouhodobého xxxx

(1) Xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx nesmí být xxxxxx 180 xxx, x výjimkou xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx dokladů x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx odpovídá jeho xxxxxxxx podobě. Xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx předložit x xxxxxxxxx. X xxxxx řízení xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx x originále xxxxxxxxx x náležitost xxxxxxx v §31 xxxx. 1 xxxx. x).

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx České xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx žádající x xxxxxxx dlouhodobého xxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx strpět xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx záznamu.

§56

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx

(1) Dlouhodobé vízum, x výjimkou víza x xxxxxx nad 90 xxx za xxxxxx strpění xxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxx §33 xxxx. 3, ministerstvo xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx

x) xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx úřadu xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx doklady xx xxxxxx xxxxxxx údajů xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx x přes provedení xxxxxxxx xxxx vyhodnocení xxxxxxxxxxxx xxxxxxx nepodaří xxxx údaje ověřit,

b) xxxxxxx vyplní xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx nepravdivě,

c) xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx osob,

d) xx xxxxxxxx x xxx, že xx xxxxxxx spojené x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx nesla Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx pozměněné xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx žádost x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx víza xx účelem xxxxxxxxxx; xxxxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx dlouhodobého xxxx xxxxx odstavce 5 xxxxxxx xxxxx, xx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) jsou xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x §9 xxxx. 1 xxxx. písm. a), x), x), h), x) xxxx x),

x) xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx tomu, že xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx stanoveného dlouhodobým xxxxx neopustí xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx zneužít x xxxxxx účelu, xxx xx xxxxxx x xxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxx vyznačením xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x cestovním zdravotním xxxxxxxxx po xxxx xxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx podmínkám xxxxxxxx x §180j, x xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x cestovním xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, nejde-li x xxxxxxx uvedené x §180j xxxx. 4,

x) pobyt cizince xx území xxxx x zájmu Xxxxx xxxxxxxxx nebo je xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx vzniklé x xxxxxxxxxxx s xxxxxxx vedeným podle xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxx udělení xxxx,

x) se xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx k xxxxxx xxx 90 xxx, zejména pokud xxxxxxx uzavřel manželství xxxx xxxx účelově xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx bylo xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx byl xxxxxxx xxxxxxxx členem xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx korporace x xxxx činnost xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx pobytu xx xxxxx, xxxx

x) je xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx podle §178f xxxxxxxxxxxx, jde-li x mimořádné pracovní xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx vízum, x xxxxxxxx xxxx x pobytu nad 90 xxx za xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxx §33 xxxx. 3, ministerstvo xxxxxxx neudělí, jestliže

a) xxxxxxxxx podmínku trestní xxxxxxxxxxxx (§174), xxxx

x) x xxxxxxxxxx 5 xxxxxx porušil xxxxxxxxx xxxxxxxxxx tímto xxxxxxx,

xx xxxxxxxx, xx důsledky xxxxxxxxx dlouhodobého víza xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx neudělení xxxxxxxxxxxx xxxx. Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx k dopadům xxxxxx neudělení xx xxxxxxxxxx x rodinného xxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxx x pobytu xxx 90 xxx za xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x) až x), x), x) xx x) a x) xxxx xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 2 xxxx. x), x xxxx jestliže xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx víza x xxxxxx xxx 90 xxx xx xxxxxx sezónního xxxxxxxxxx xxxxx pouze číslo xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx povolení x xxxxxxxxxx x Xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx povolení nevydal.

(4) X důvodu xxxxx xxxxxxxx 1 nebo 2 xx xxxxxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx v xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx x zájmu xxxxxx mezinárodního xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx informuje xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x x xxxx xxxxxxxxx požádat ve xxxxx do 15 xxx xxx xxx xxxxxxxx informace o xxxxxxxxx dlouhodobého víza x nové posouzení xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx (§180e).

(6) Xxx-xx x udělení dlouhodobého xxxx xxxxxxx, který xx xxxxxxx do xxxxxxxxxxxx systému smluvních xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx tohoto xxxxxxx zařadil; v xxxxxx přihlédne ke xxxxxxxxxxxx, které smluvní xxxx vedly k xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx systému. Udělení xxxx ministerstvo xxxxxx xxxxxxxxx státu, xxxxx xxxxxxx do xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

§57

(1) Zastupitelský xxxx xx oprávněn před xxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx víza xxxxxxxxxxxx x této xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx k tomuto xxxxxxxxxx při xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxx cizinec před xxxxxxxxxx xxxx nepředloží xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x zaplacení xxxxxxxxxx uvedeného xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx-xx xxxxxxx, a vízum xx x xxxxxx xxxxxx nebude xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx; xx xxxxxxx, jde-li x případy uvedené x §108j odst. 4.

(2) Xxxxxxxxxxxxx xxxx xx oprávněn provést xxxxxxx xx xxxxxxxxx x dlouhodobé xxxxx; xxx-xx o xxxxxxxx x udělení xxxx x xxxxxx xxx 90 xxx za xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx pohovor xxxx, a xx xxxxxxx x cílem xxxxxxx xxxxxx skutečnosti xxxxxxxx xx uváděného xxxxx xxxxxx xx xxxxx. X xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx úřad xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx zejména údaje xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx pohovoru, xxxxx, jméno x xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx x podpis xxxxx xxxxxxxxxxx pohovor x xxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx zastupitelského xxxxx x xxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx víza xx žadateli x xxxxx xxx jeho xxxxxxxx nezpřístupňuje.

§58

Xxxxxxxxxxx dlouhodobého xxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx úřad, pokud xxxxx zákon nestanoví xxxxx.

(2) X xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx být xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx doklad.

(3) X xxxxxxxxxxx xxxx xxx vyznačit jeden xxxx xxxx xxxxx xxxxxx.

(4) X xxxxxxx xxxx k pobytu xxx 90 dnů xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x oddílu "poznámky" xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx "XXXXXXXX XXXX".

§59

§59 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 161/2006 Sb.

§60

(1) Žádost x xxxxxxxxxxx doby xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx víza a xxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx na úředním xxxxxxxxx, na kterém xx xxxxxx žádost x udělení tohoto xxxx.

(2) X xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxx xx území xx xxxx xxxxx xx cizinec xxxxxxxx xxxxxxx nejpozději xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx a xxxx pobytu xx xxxxx xx toto xxxxx, xxxxxxxx xxxx 90 xxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx.

(3) Xxxxxxx-xx xxxxxxxx podání xxxxxxx xxxxx odstavce 2 xxxxxx na xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx podat xx 5 xxxxxxxxxx xxx po xxxxxx xxxxxx důvodů. X xxxxxxxxxxxx případech xxxx xxxxxxx žádost podat x dříve, než xx uvedeno x xxxxxxxx 2. Xxxxxx xxx pozdější xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx věty xxxxx xx cizinec povinen xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx podání xxxxxxx x xx xxxx xxxxx xxxx důvody xxxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxx xx území xx xxxx vízum xxxxxx xxxx rozhodnutím x xxxxxx xxxxxxxxxxx, ačkoli xxxxxx xxxx podána x souladu s xxxxxxxxxx uvedenými x xxxxxxxx 2 xxxx 3, považuje xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxx xxxxxx xx území xx xxxx vízum xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx moci xxxxxx xxxxxxxxxx.

(5) Oprávnění x pobytu xxxxx xxxxxxxx 4 xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx cestovního xxxxxxx podle jednotného xxxxxxx xxxxxxxxxxx přímo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx51), a xx xx xxxxx dlouhodobého xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxx; to xxxxxxx, xxx-xx o xxxxxxx xxxxxxxxxx do xxxxxxxxxxxx xxxxxxx smluvních xxxxx, xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxx k pobytu xxxxx xxxxxxxx 4. Xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx.

(6) Xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxx 2 a 3 je xxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx dne xxxxx xxxxxx podána xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx 2 x 3 xxxx xxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx dne xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx žádost, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxx, xxxxx má xxxxxxx xxxxxxxxx x jiném xxxxx.

(7) Xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxx x pobytu xxx 90 xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx na xxxxx xxxxx §33 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx rozhodnuto x xxxx xxxxxxxxx oprávnění x pobytu xxxxxxx xx xxxxx, cizinec xxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx a xxx podle §69 xxxxxxxx podat na xxxxx žádost o xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx xxxx další xxxxx xx xxxxx xx xxxxx xx xxxx vízum, a xx xx xx xxxxxxxxxx x žádosti; x xxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx na xxxxx xxxxxx x vydání xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx xxxx další xxxxxx o vydání xxxxxxxx k trvalému xxxxxx.

§61

§61 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 427/2010 Sb.

§62

Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx ukládající trest xxxxxxxxx10) xxxx je xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Platnost xxxxxxxxxxxx víza uděleného xxxxx §30 xxxx. 2 zaniká xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx účelem xxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx pobytu xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx karty xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx Ministerstvem xxxxxxxxxxxx věcí.

(3) Xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxx 90 xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx §33 xxxx. 3 xxxx xxxxxx dnem xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx2).

(4) Xx vycestování xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx víza x xxxxxx xxx 90 dnů za xxxxxx xxxxxxx pobytu xx území. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx cizince x xxxxx dotčena.

§63

Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx

(1) Platnost xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx nejpozději xxxxxxxxx 60 xxx xxx xxx, xxx xxxxxxx skončil xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §42g xxxx. 2 xxxx. x) na pracovní xxxxxx, na kterou xxxx xxxxxx zaměstnanecká xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx splnění xxxxxxxx xxxxxxxxx x §42g xxxx. 7 xx 10; xx xxxxxxx, xxxxx se jedná x xxxxxxx xxxxxxxxx x §98 zákona x xxxxxxxxxxxxx.

(2) Za xxxxxxxx stanovených x xxxxxxxx 1 xxxxxx x oprávnění x xxxxxx xxxxx §47 xxxx. 4, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx. Řízení x xxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x takovém xxxxxxx xxxxxxx.

(3) Odstavec 1 se xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx doby xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxxxx xxxxx §42g xxxx. 7 xxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx x souladu x xxxxxxxxxx stanovenými xxxxx xxxxxxx.

§64

Xxxxxxx

Xxxxxxx xx pro xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxx v xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx programech xx vysoké škole9k),

b) xxxxx na jazykové x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx akreditovaného xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx xx jazykovém x odborném xxxxx xxxxxxxxx x rámci xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) střední xxxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx vzdělání xx xxxxxxx xxxxx, konzervatoři xxxx xxxxx odborné xxxxx, xxxxxxx do xxxxxxxxx škol a xxxxxxxxx zařízení10a) v xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxxx organizaci,

d) stipendijní xxxxx realizovaný xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, mládeže a xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx stipendijního xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx školství, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx cizincem x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x době xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx vysoké škole xxxx x xxxx xxxxxxx 2 xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx škole, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, Xxxxxxxx věd Xxxxx xxxxxxxxx xxxx x tomuto xxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxx xx xxxxx xxxx právnickou xxxxxx xx sídlem mimo xxxxx, která xx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xx 18 xx 30 xxx xxxx dobrovolnická služba, xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx, odborných zkušeností xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx projektu xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx programu x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx koordinovaná x xxxxxx účelu ministerstvem nebo Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x tělovýchovy xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx osobou se xxxxxx na xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx sídlem xxxx xxxxx, která xx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) výměna xxxxxxxxxx x xxxxxxxx pobyty xxxx odpovědných xx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx činnosti xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

§64x

§64x zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 161/2006 Sb.

§64x

§64x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 217/2002 Sb.

XXXXX XX

XXXXXX POBYT XX XXXXX

Xxx 1

§65

(1) Xxxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxx na xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx

x) xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) rozhodnutí xxxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx výchovy10c), xx-xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §87 xxxx. 1.

(2) Ustanovení xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx1b) a s xxxxxxxx §8385 na xxxx xxxxxxxxx příslušníka.

Povolení x xxxxxxxx xxxxxx

§66

(1) Xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx xx xxx podmínky xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx pobytu na xxxxx xxxx cizinci

a) xxxxx x vydání xxxxxx xxxxxxxx žádá x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx

1. je-li xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx před xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx,

2. xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxx

3. xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxxxx občanem České xxxxxxxxx,

x) xxxxx o xxxxxx tohoto xxxxxxxx xxxx x jiných xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xx jeho xxxxxx, pokud xx xxxx xxxxx xx xxxxx v xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxx o xxxxxx xxxxxx povolení xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxx na xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx povolení x xxxxxxxx pobytu, xx-xx xxxxxxx xxxxxxx společné xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx území.

(2) Xxxxxxxx x xxxxxxxx pobytu xx xxxx na xxxxxx vydá xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx pobytu xx území xxxx xxxxxxx z xxxxxx xxxxx §77 odst. 1 xxxx. x) xxxx d), xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx 3 let.

§67

(1) Xxxxxxxx x xxxxxxxx pobytu xx xx 4 letech xxxxxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxx xxxx na xxxxxx xxxxxxx, který xx území xxxxxx x xxxxx přechodného xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x udělení xxxxxxxxxxx xxxxxxx za xxxxxxxx, xx nejméně xxxxxxxx dva roky xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx případného xxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx stížnost byla xxxxxx x xxxxxxx xxxxx. Do xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx pobytu xx xxxxx xx dlouhodobé xxxxx, xx povolení x dlouhodobému xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx, xx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxx xx území xxxxx xxxxxx o azylu. Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxx cizinec xxxxx xxxxxx x udělení xxxxxxxxxxx xxxxxxx nejpozději xx 7 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx dlouhodobé xxxxx xxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx pobytu; xx neplatí, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx byla xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx xx&xxxx;xxx splnění xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxx, xx-xx xxxxxxxxx cizinec, xxxxx

x) je xxxxxx 18 xxx,

x) xx xxxx schopen x xxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx

x) xx osamělý x xxxxxx 65 xxx.

(3) Xxxxxxxx x xxxxxxxx pobytu xx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx uvedených x xxxxxxxx 1 dále xxxxx, je-li xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xx xxxxxxx cizince xxxxxxxxx x odstavci 2 xxxx. x) xxxx x),

x) xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 2 xxxx. x) xxxx b) xxxxxx xx xxxx, xxxx

x) xxxxx je xxxxx xxxxxx příbuzným xx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 2, na jehož xxxxxx xxxx je xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 2 xxxxxxx.

(4) Xxxxxx je xxx xxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, xxxxx x vydání xxxxxx xxxxxxxx žádá x xxxxxx důvodů xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx do 2 xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx řízení x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(6) Xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx může xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x odstavci 3 pouze xxxx-xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 2.

(7) Splnění xxxxxxxx nepřetržitého xxxxxx xx území x xxxxxxxx, xx nejméně xxxxxxxx xxx roky xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx, xxx prominout x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx zřetele, xxxxxxx xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx mladší 15 xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx území.

(8) Xxxxxxx xxxxxxxx podat xxxxxx xxxxxxxxxx xx 2 xxxxxx po xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx ochrany xxx xxxxxxxxx cizinci xxxxxxxxx x odstavci 3, xxxxx řízení x jeho xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx skončilo xxxxx xxx xxxxxx o xxxxxxx x udělení xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx v odstavci 2.

§68

(1) Povolení k xxxxxxxx xxxxxx se xx xxxxxx vydá xxxxxxx, xxxxx xx xxx podání žádosti xxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxxx po dobu xxxxxxx 5 let.

(2) Xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx započítávají

a) doba xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx vízum x xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx-xx xxxx stanoveno xxxxx,

x) xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx požívající xxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx x xxxxx,

x) xxxx předchozího xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x přechodnému pobytu xxxxxx xxxx, po xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x žádosti, xx xxxxxxx které xxxx povolení x xxxxxxxxxxx pobytu vydáno, xxxxx

1. xxxx xxxxxxx xx žádost xxxxx §87f xxxx. 5 xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx občana Xxxxxxxx xxxx, xxxx

2. xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx pobytu xxxxxxxxx příslušníka xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x §87f xxxx. 5,

x) xxxxxx polovinou

1. xxxx xxxxxx xx xxxxx na dlouhodobé xxxxx x na xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx vydaného xx xxxxxx xxxxxx, xxxx

2. xxxx, xx xxxxxx xxxx vedeno řízení x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx x rozhodnutí o xxxxxxx azylu nebo xxxxxxxxx xxxxxxx, a xx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx; bylo-li řízení x udělení xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx 18 měsíců, xxxxxxxxxx xx xxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx,

x) období xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx území x xxxxxxx doby xxxxxx xxxxx písmen x) xx d), xxxxx xxxx jednotlivá xxxxxx xxxxxxxxxxxxx nepřesáhla 6 po xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx 310 xxx; pokud jedno xxxxxx nepřítomnosti cizince xx území xxxxxx xxxxx xxx 12 xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxx-xx x těhotenství a xxxxxxxx xxxxxx, závažné xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 nezapočítává,

f) xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx území v xxxxxxx doby xxxxxx xxxxx xxxxxx x) xx d), pokud xxx xxxxxxx svým xxxxxxxxxxxxxxx pracovně xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx tato jednotlivá xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 10 xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xx svém xxxxxxx xxxxxxxxxx 560 xxx; xxxx xxxxxx xx xxxx nezapočítá, byl-li xxxxxxx členem xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

(3) Xx xxxx pobytu xxxxx xxxxxxxx 1 se xxxxxxxxxxxx doba

a) xxxxxxx xxxxxxx na území xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx právnickou nebo xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx, xxxxx účelem pobytu xx území xxxx xxxxxxx s domácími xxxxxxx xx xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx vzdělávacích xxxxxx (xx xxxx),

x) xxxxxx trestu xxxxxx xxxxxxx; xxxx xxxxxxx xxxxxxx do xxxxxx xxxxxx odnětí svobody xx xxxxxxxxx x xxxx jeho nepřetržitého xxxxxx xx xxxxx, x xx xx xx doby xxxx xxxxxxxxxx x výkonu xxxxxx trestu,

d) xxxxxx xx xxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxx 90 xxx xx xxxxxx sezónního xxxxxxxxxx nebo xx xxxxxxxxx pracovní vízum,

e) xxxxxx xx území xx xxxxx x xxxxxx xxx 90 xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx na xxxxx; xx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx následně xx území pobýval xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu xx xxxxxx xxxxxxx pobytu xxxxxx xxxxx §43, x

x) pobytu xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx §47 xxxx. 4, 6, 8, 9 xxxx 10 xxxxx podle §60 xxxx. 4; xx xxxxxxx, pokud xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx podle §47 xxxx. 4 nebo 6 nebo podle §60 xxxx. 4 xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx byla xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx a xxxx xxxxxx xx xxxxx na xxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxxx x xxxxxxxx pobytu se xx žádost xxxx xxxx cizinci, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx 5 xxx xxxxxxxxxxxxx pobytu xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Evropské unie xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx, pokud xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxx xxxxxxx 2 let; xx xxxx 5 xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx území xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxx xxxxx držitel xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx státem Xxxxxxxx xxxx pobýval xx xxxx xxxxxx než 560 dnů. Xx xxxxxxxxxx xxxx nepřetržitého xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx modré xxxxx xx území členských xxxxx Evropské xxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 12 xx xxxx jdoucích xxxxxx x pokud x souhrnu xxxxxxxxxx 18 xxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx držitele xxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x dlouhodobému pobytu xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx.

(5) Žádost x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, xxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pobývá xxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx povolení x xxxxxxxxxxxx pobytu xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx území, xxxx být žádost xxxxxx xxxxxxxxxx xx 6 měsíců xx xxxxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxxxx.

§69

(1) Xxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §66 xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, pokud xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx podle §66 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx b) xxx xxxxx též xxxxxxxxxxxx, pokud xxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxxx x trvalému xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xx xxxxx v xxxxx přechodného xxxxxx x xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, jemuž xxx xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx předpise11),

b) xxxxxx xx území xx základě xxxxxxxxx xxxx k pobytu xxx 90 xxx xxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx pobytu, xxxx

x) xxxxxx xx území xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x orgánem činným x xxxxxxxx řízení xxxxxxxx x prokázání xxxxxxxxx činu obchodování x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxx x povolení k xxxxxxxx xxxxxx podle §66 odst. 1 xxxx. x) podává xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx na území x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx cizinec xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx pobytu xxxxx §67.

(4) Žádost x xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx podle §66 xxxx. 1 xxxx. x) lze xxxxx též xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx, jemuž xx xxx povolení x trvalému xxxxxx xxxxxx, pobývá xx xxxxx v rámci xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxx 90 xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx §33 xxxx. 1 xxxx. x).

(5) Xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §68 odst. 1 xxxxxx cizinec xxxxxxxxxxxx, xxxxx na území xxxxxx nepřetržitě 5 xxx x x xxxx podání žádosti xxxxxx xx xxxxx

x) xx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) na xxxxxxx dokladu xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx2),3a), xxxx

x) xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx ukončení xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Evropské xxxx xxxxxxx x §87f xxxx. 5.

(6) Xxxxxx x povolení x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §68 je xxxxxxx xxxxxxx v §68 xxxx. 5 oprávněn xxxxx xxxx na xxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(7) Žádost x xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx nelze xxxxx xx xxxxx, xxxxx cizinec, xxxxx xx být povolení x trvalému xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxxxx xx základě xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx §47 odst. 4, 6, 8, 9 xxxx 10; xx neplatí, jde-li x xxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx podle §66 xxxx. 1 xxxx. x) x §68.

§69a

§69a zrušen právním xxxxxxxxx č. 161/2006 Sb.

§69b

§69b xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 161/2006 Sb.

§70

(1) Xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx podává xx xxxxxxx xxxxxxxxx. X žádosti je xxxxxxx xxxxxxx xxxxx

x) xxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx jména, xxxxxxx xxxxxxxx příjmení, xxx, měsíc x xxx xxxxxxxx, místo x xxxx narození, xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx, nejvyšší xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxx před xxxxxxxxx xx xxxxx (pracovní xxxxxxxx, xxxxx a xxxxxx zaměstnavatele), xxxx xxxxxx xx území, xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx (xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx), poslední xxxxxxxx v xxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxx xx území, xxxxxx xxx doručování, xx-xx xxxxxxx od xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx pobyt xx území xxxxx xxx 3 xxxxxx (xxxxx a xxxxx xxxxxx), xxx xxxxxx xx území, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx,

x) xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx občanství, xxxxx xxxxxxxx, xxxxx a xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx,

x) jméno, xxxxxxxx x ostatní xxxxx, xxxxx narození, xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx, příjmení x xxxxxxx xxxxx, xxxxx x místo xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx x povolání xxxx, x

x) jméno, příjmení x ostatní xxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, bydliště x xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Cizinec xx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx pobytu xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx na xxxxx, například matriční xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx dokládající xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx x xxx, xx xxxxxxx xxx v xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx1a); to xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx podle §68,

x) xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx k trvalému xxxxxx na xxxxx (§71 xxxx. 1); xx neplatí, xxx-xx x xxxxxxx, xxxxx xxxx x povolení x trvalému xxxxxx xxxxx §67 xxxx xxx-xx x cizince xxxxx §87, xxxxx xxxx o xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx dosažení xxxx 18 xxx x xxxxxx podle §66 xxxx. 1 písm. x); na požádání xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx prohlášení x zproštění povinnosti xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx úřadu, x xx x xxxxx rozsahu xxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x ním posuzovaných xxxx; xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x ním společně xxxxxxxxxx osoby, je xxxxxxx xx požádání xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx x zproštění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) doklad xxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxx Rejstříku trestů xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx (§174) xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x němž má xxxxxx xxxxxxxx, jakož x xxxxx, x xxxxx cizinec x xxxxxxxxxx 3 xxxxxx xxxxxxx nepřetržitě xx xxxx delší než 6 xxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx, že xxxxx xxxx xxxxxx doklad xxxxxxxx; xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx 15 xxx x xx xxxxxxx xxxxxxxx 15 xxx, jemuž xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxx 90 xxx xx xxxxxx xxxxxxx pobytu na xxxxx xxxx povolení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx strpění xxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxx udělena xxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu2), xxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx podle §67; cizinec, xxxxx xxxx o xxxxxxxx x xxxxxxxx pobytu xxxxx §68 xxxx. 1, nebo, jde-li x cizince podle §87, který xxxx x povolení k xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 18 xxx z důvodů xxxxx §66 odst. 1 písm. x), xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx obdobný xxxxxx x evidence Xxxxxxxxx xxxxxx, xx-xx x xx xxxxxxx,

x) doklad x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx (§71 xxxx. 2),

g) xxxxxxx xxxxxx, popřípadě xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, x trvalým xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx; souhlas xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx, x dále xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, že xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx na jeho xxxx nezávislých xxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxx xxxx pobývá xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) doklad xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx osobou xxxxxxxxxxxxx zkoušku xxxxxxxx xxxxxxx jazyka x xxxxxxx xxxxxxxxxx prováděcím xxxxxxx předpisem vydaným xxxxx §182a odst. 1 písm. x) (xxxx xxx "xxxxxxx x xxxxxx"), xxxx-xx xxxx xxxxxxxxx jinak.

(3) Xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxx nezletilým xxxxxxx xxxxxxxx2) nebo xxxxxxx, které je xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx o xxxxxxxx x trvalému xxxxxx xxxxx §66 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx x) x xxxxxx na xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx území, xx xxxxxxx x xxxxxxx x povolení x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x) až x) x x).

(4) Cizinec xxxxxxxx x xxxxxxxx x trvalému xxxxxx xxxxx §66 je xxxxxxx xx požádání xxxxxxxxxxxxxxx úřadu xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx splnění požadavků xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x) se xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx

x) xxxxxxxx věku 15 xxx,

x) prokáže, xx x průběhu 20 xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x povolení xxxxxxxx xxxxxx byl xxxxxxx 1 xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx nejméně 1 akademický xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx anebo xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx jazyk na xxxxxx škole,

c) prokáže, xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx uznávanou xxxxxxx x xxxxxxx jazyka, xxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx prováděcím právním xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxx,

x) xxxx x xxxxxxxx x trvalému xxxxxx xxxxx §66 xxxx 67 xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx podle §87 xxxx. 7 xxxx. x) xxxx 4,

x) xxxxxxx, xx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, mající xxxx na jeho xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxx věku 60 xxx.

(6) Ministerstvo xx x případě xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx cizinec xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx prokazující xxxxxxxxxxx znalost xxxxxxx xxxxxx nebo doklad x xxxxxxxxxxx jiné xxxxxx xxxxxxxx zkoušky x českého jazyka; xxxxxxx-xx důvodná xxxxxxxxxx xxx xxxxx, o xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, pořídí x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx svědčících x existenci xxxxxxx xxxxxxxxxxx ministerstvo xxxxxx xx xxxxx. X xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx ministerstvo xxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxx lhůtu x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx vykonání xxxxxxx x jazyka a x předložení xxxxxx xxxxxxx prokazujícího požadovanou xxxxxxx xxxxxxx jazyka. Xxxxxxx x jazyka xxxxx věty první xx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx, xxxxxx Ministerstvem školství, xxxxxxx a xxxxxxxxxxx; xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx určena xxxxx, xxxxx xxxxxx ministerstvem xxxxxxxx xxxxxx. X xxx, u které xxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, mládeže a xxxxxxxxxxx má cizinec xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, ministerstvo xxxxxxx xxxxxxxxx.

§71

(1) Za xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx území xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xx příjem xxxxxxx xx xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxx příjem xxxxxxx a xxxxxxxx x xxx posuzovaných xxxx pobývajících na xxxxx [§42c xxxx. 3 xxxx. x)] xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx9d) xxxxxxx x x ním xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx osob x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx účely xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx9e) xxxx xxxxxx, kterou xxxxxxx prokáže xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx odůvodněných xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx na xxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx. Xxx-xx x xxxxxxx xxxxx §66 xxxx xxx tento doklad xxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx trvalého xxxxxx na území x prostředků xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xx příjem xxxxx xxxx první xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, s xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx dítě, xxxxxxx v xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx x dávek v xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx; xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx §8 xxxx. 2 xx 4 xxxxxx x životním x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx cizince xxx xxxxxxxx zejména xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx o xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxx xx xxxxxxx činnosti, xxxx xxxxxxxxxxx x stanovení xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx osob, xxx-xx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §70 xxxx. 2 písm. x) se rozumí xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx, xxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxx bytu xxxxx xxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxx osoby, která xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx, x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx31) xxxxxxx xxxxxx popisným xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx číslem, a xx podle xxxxxxxxxx xxxxxx určen xxx xxxxxxx, xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx. Úřední ověření xx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx-xx xxxxxxxxx osoba podle xxxx xxxxx souhlas xxxx pověřeným zaměstnancem xxxxxxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx elektronicky, xxxx xxx podepsáno xxxxxxxx, xx kterým xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx účinky xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx52).

§72

Náležitosti xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx 180 dnů, x výjimkou cestovního xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx českého xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx, matriční xxxxxx x xxxxxx prokazující xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx.

§73

Xxxxxxxxxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx Všeobecné xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx republiky x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pojištění12) xxx, xxx rozhodnutí o xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx nebo jeho xxxxxxx xxxxxx právní xxxx.

§74

(1) Xxxxxxx, xxxxx xxxxx žádost x xxxxxx povolení x xxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxxxxxx úřadu x xxxx mu xxxxxxx xxxxx xxxxx §30 xxxx. 4, xx xxxxxxx se ve xxxxx 3 xxxxxxxxxx xxx ode xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx

x) x xxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx x

x) xx xxxxxxxxxx údajů xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x povolení x xxxxxx, x xx xxxxxx pořízení xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx podpisu, který xx určen k xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxxx xx xxxxxxxx, pokud cizinci x xxxx xxxxxxxxx xxxxx těžko překonatelná xxxxxxxx.

(2) Cizinec, xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx pobytu na xxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx se xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx

x) k xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx a

b) xx xxxxxxxxxx údajů xxxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx, a xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx, xxxxx xx určen x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx zpracování; xxxxxx xx xxxxxxxx, pokud xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx brání těžko xxxxxxxxxxxx překážka.

(3) Xxxxxxx xx xxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, nejpozději xxxx xx 60 xxx xxx dne xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx údajů, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x pobytu.

(4) Xxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxx povolení x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 nebo 2, xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx stanovených důvodů, xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx x pobytu.

Xxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx

§75

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx zamítne, xxxxxxxx

x) xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxx údaje xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nositel xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) je xxxxxxx xxxxxxxx v evidenci xxxxxxxxxxx xxxx (§154),

d) xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx nepravdivé xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx nesplňuje xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx (§174),

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx území,

g) x xxxxxx jsou xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §77 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx e), xxxx

x) x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x žádosti x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §66 xxxx xxxxxx xxxxxxx podmínky podle §67 nebo §68.

(2) Xxxxxxxxxxxx žádost o xxxxxx povolení x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxx

x) cizinec xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) cizinec žádající x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §66 xxxxxxxxx požadavky xxxxxxxx před zavlečením xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) v xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle §77 xxxx. 2 xxxx. x),

x) cizinec x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §68 xxxxxxx xx xxxxx xxxx, xxx xxxxx xx xxxxxxxx x dlouhodobému pobytu xxxx vydáno; xx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, že xx xxxxxxx o xxxxxxxx xxxxx xx závažných xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx,

x) cizinec xxxxxxx xxxxxxxxxx státu xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx nebo xx xxxxxxx nebezpečí, xx xx xxxxxxx xxxx ohrozit xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx narušit xxxxxxx xxxxxxx, nebo

f) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx jeho xxxxxxx pořádek,

za podmínky, xx toto xxxxxxxxxx xxxx přiměřené x xxxxxxxx xxxx zásahu xx soukromého xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(3) X xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2 ministerstvo xxxxxx xxxxxxxxxxx, jde-li x xxxxxx povolení x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx České xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx mezinárodního xxxxxxx.

(4) X xxxxxx podle xxxxxxxx 2 xxxx. x) xx nepřihlédne, xxx-xx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x humanitárních xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx zvláštního xxxxxxx.

(5) Xxx-xx o vydání xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 nebo 4, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx povolení xx xxxxxxxx státem, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx do xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x v xxxxxx přihlédne ke xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx povolení x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx smluvnímu xxxxx, xxxxx xxxxxxx do xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

§76

Platnost xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx zaniká

a) xxxxxxx xxxxxxxx občanství Xxxxx xxxxxxxxx,

x) nabytím xxxxxx xxxx rozsudku xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx10) xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x správním xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxx xxxxxxx stát Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx postavení xxxxxxxxx xxxxxx členského xxxxx Xxxxxxxx unie7c), nebo

d) xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x prohlášení xxxxxxx xx xxxxxxx.

§77

(1) Xxxxxxxxxxxx zruší xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx pobytu, xxxxxxxx

x) xxxxxx, xx xx xxxxxxx dopustil obcházení xxxxxx xxxxxx s xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx pobytu, xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx manželství xxxx xxxx xxxxxxx prohlášeným xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxx xxxxxx pobyt povolen xx xxxxxxx předložených xxxxxxxxxx xxxxx pozměněných xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxx xxxxx podstatné pro xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) cizinec xxxxxxx xxxx území xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxx 12 xxxxxx, xxxxx nebyla xxxxxxxxxx xxxxxxxxx důvody, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, závažným xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx anebo xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx nepřetržitě po xxxx xxxxx xxx 6 xxx,

x) xx xx odůvodněno xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx smlouvy,

f) x xx xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx, nebo xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx mimo území xxxxxxxxx států Xxxxxxxx xxxx nepřetržitě po xxxx xxxxx xxx 24 xxxxxx,

x) xxx xxxxxxx pravomocně odsouzen xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx 3 xxxx xxxxx byl cizinec xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx k xxxxxxxxxxxxx xxxxxx odnětí xxxxxxx, xxxx

x) byl xxxxxxx x České xxxxxxxxx ve 3 x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxx trestného činu, xx xxxxxxxx, xx xx xxxxxx moci xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx 1 rok.

(2) Ministerstvo xxxxxxxx povolení x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxx

x) cizinec xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xx xxxx xxxxxxx bezpečnost xxxxx,

x) xxxxxxx xx 5 xxx po xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxx xxxxx bylo podle §66 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 1 nebo §66 xxxx. 1 písm. x) povolení k xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxx x xxxxxxx, xxxxxxxx tohoto xxxxxxxx, xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx podle §88 xxxx. 3,

x) xxxxxxx xx zařazen xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, poskytne xxxxxxxxx xxxxxxxxx, po jejichž xxxxxxxxxxx xxx xxx xx xx, xx xxxx důvodné nebezpečí, xx xx xxxx xxx xxxx pobytu xx území jiného xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx pořádek,

f) xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx republiky xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx v délce xx 3 xxx xxxxxx, xxxx

x) xxxx xxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx smluvní xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx ve xxxx xxxxxxxxxxx rozhodl x xxxxxxxxx xxxxxxx ze xxxxx území9a) x xxxxxx odsouzení xxxxxxx x trestu odnětí xxxxxxx v xxxxx xxxxxxx 1 xxx xxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx trestnou xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx území xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx nebo smluvního xxxxx uplatňujícího xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx, x xxxx x xxxxxx porušení xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx a pobyt xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx,

xx xxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxx bude xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx rodinného xxxxxx cizince.

(3) Xxxxxxxxxxxx x rozhodnutí o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xxxxxxx xxxxx k xxxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxx cizinci výjezdní xxxxxx; xxxxxxx je xxxxxxx xx stanovené xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx.

§78

§78 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 427/2010 Sb.

§79

§79 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 427/2010 Sb.

§80

§80 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 427/2010 Sb.

§81

§81 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 427/2010 Sb.

§82

§82 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 427/2010 Sb.

Xxx 2

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x Evropském xxxxxxxxxxxx xx území

§83

(1) Ministerstvo x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x trvalému xxxxxx xxxxxx cizinci xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx rezidenta x Xxxxxxxxx společenství xx xxxxx7c) (xxxx jen "xxxxxxxx xx xxxxx"), xxxxxxxx cizinec

a) splnil xx xxx podání xxxxxxx xxxxxxxx 5 xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx (§68),

x) xxxxxxxxx závažným xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx x

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx §71.

(2) Ministerstvo xxxxxx postavení xxxxxxxxx xx území xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x trvalému xxxxxx, xxxxx o xx cizinec xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1.

(3) Ministerstvo xxxxxx xxxxxxxxx rezidenta xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx modré karty, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx 5 let xxxxxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx a xx dobu dvou xxx jako xxxxxxx xxxxx karty xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx. Xx požadované doby 5 xxx nepřetržitého xxxxxx na území xxxxxxxxx států Xxxxxxxx xxxx se xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx na xxxx xxxxx držitel xxxxx xxxxx vydané tímto xxxxxxxx státem Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx než 18 měsíců. Toto xxxxxxxxxx xx obdobně xxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx držitele xxxxx karty, kterým xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx rodiny xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie.

(4) Xxxxxxx, xxxxxxx právní xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx (§85 xxxx. 1), je xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxx tohoto xxxxxxxx postavení, xxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 5 xxx x prokáže zajištění xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx na xxxxx xxxxx §71. Xxxxxxxxxxxx xxxxxx postavení rezidenta xx xxxxx cizinci xxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx dobu nepřetržitě (§68), xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx tohoto xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx-xx xxxxxxx nebezpečí, xx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx veřejný xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx státu xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie.

(5) Xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 se podává xx xxxxxxx xxxxxxxxx. X xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx, xxxxx x rok xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxx xx xxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx, xxxxxx pro xxxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx, den xxxxxx na území x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

§84

(1) Ministerstvo xxxxx xxxxxxxxx na území xx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx "povolení x xxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx - XX"7c).

(2) Xxxxxxxxxxxx do xxxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxx záznam "Xxxxxxxxxxx xxxxxxx udělena [název xxxxxxxxx xxxxx] xxx [xxxxx]", xxx-xx o xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx stát Xxxxxxxx xxxx xxxxxx mezinárodní xxxxxxx. Záznam xx xxxxx, pouze xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx mezinárodní xxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

§85

(1) Ministerstvo xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx rozhodnutí x přiznání právního xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx, nejsou-li důvody xxx zrušení xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx

x) xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx narušil xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx

x) xxxx xxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxx rozhodl x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx na xxxx xxxxx x důvodu xxxxxxxxx porušení xxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx po xxxxxx právní moci xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 v xxxxxxx x povolení x xxxxxx xxxxxxxxx záznam "xxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx - ES"7c).

(3) Xxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxx xxxxxxxx postavení xxxxxxxxx xx území xxxxxx xxxxxxxx platnosti xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx.

Xxx 3

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx

§86

§86 (díl 3) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 427/2010 Sb.

Díl 4

Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx rozhodnutím příslušného xxxxxx

§87

(1) Xxxxxxx xxxxxx 18 xxx xxxxxxx xx náhradní xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx10c) xx oprávněn xxxxxx xxxxxxx na xxxxx, xx-xx xxxxxxx jedna xxxxxxx osoba, xxx xx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx území xxxx xx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx je xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxx nabytí xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx potvrzení o xxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx na xxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx odstavce 1 xx oprávněn xx dosažení xxxx 15 let xxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxx dokladu.

(4) Ministerstvo xx xxxxxxxx vydá xxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx. X žádosti xx xxxxxxx povinen předložit xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 je xxxxxxx požádat x xxxxxx průkazu x xxxxxxxx x pobytu xxxxxxxxxx xx 30 xxx po xxxxxxxx xxxx 15 xxx.

(6) Xxxxxxxxx x trvalému xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx výchovy xxxx xxxxxxxxx věku 15 xxx zaniká, xxxxxxxx

x) xxxxx, jíž xxx xxxxxxx xxxxxx xx náhradní xxxxxxx, xxxxxxx oznámí xxxxxxxxxxxx, xx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx jejím xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) cizinec xxxxxx xxxxxxxx občanství České xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu1a),

c) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxx

x) xxxxxxx osoba xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx x trvalého xxxxxx xx území.

(7) Xxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx náhradní xxxxxxx xx dosažení xxxx 15 xxx zaniká, xxxxxxxx

x) cizinec

1. xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x nepodmíněnému xxxxxx odnětí xxxxxxx,

2. xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xx tohoto xxxxxxxxx xxxxxx; x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx s xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

3. xxxxxx xxxxxxxx občanství Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx1a), xxxx

4. xxxxxxx xxxx 18 xxx; xx neplatí, xx-xx xxxxxxxxxxx soudu xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx podle §66 xxxx. 1 xxxx. x), xxxx-xx xx cizinec xx 60 dnů po xxxxxxxx xxxx 18 xxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx dosažením xxxx 18 xxx xxxxxxx, nebo

c) fyzická xxxxx podle xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx.

(8) Xxxx, xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx odstavce 6 xxxx 7, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx potvrzení x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x platnost xxxxxxx x povolení x xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx.

(9) Xxxxxxxxxx §117d x 117e xx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx k trvalému xxxxxx xxxxxxx.

(10) Byl-li xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx 15 xxx, považuje se xxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx 15 let xx xxxxx xxxxx §65 xxxx. 1 xxxx. x).

Účinnost xx 1.5.2011 xx 9.5.2013 (xx novely x. 103/2013 Sb.

XXXXX XXx

XXXXX XXXXXX XXXXXXXX XXXX X XXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XX ÚZEMÍ

Díl 1

Přechodný xxxxx xx území xx dobu delší xxx 3 xxxxxx

§87x

Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx1b) xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x registraci, xxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx

x) hodlá na xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxx 3 měsíce13) x

x) neohrozil xxxxxxxxxx xxxxx nebo závažným xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(2) K žádosti x vydání xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx x zdravotním xxxxxxxxx; xx xxxxxxx, xx-xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx nebo xxxx výdělečná xxxxxxx13a), x

x) doklad x xxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxx.

(3) Xxxxxxx příslušník xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxx je xxxxxxx Evropské unie x xxxxx xx xxxxx pobývat přechodně xx xxxx delší xxx 3 měsíce13) xxxxxxxx s xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, je xxxxxxx k žádosti xxxxxxxxx náležitosti xxxxx xxxxxxxx 2 a xxxxxx potvrzující, že xx rodinným xxxxxxxxxxxx xxxxxx Evropské unie.

§87x

Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxx xxxx xxxxxxx Evropské unie x doprovází občana Xxxxxxxx xxxx na xxxxx nebo následuje xxxxxx Evropské xxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxx, je povinen xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx na území xxxxxxx přechodně xx xxxx xxxxx než 3 xxxxxx13).

(2) O xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxxx občana Xxxxxxxx unie xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxx požádat ministerstvo xx lhůtě xx 3 měsíců xxx xxx vstupu na xxxxx. Cizinec, xxxxx xx xxxxx rodinným xxxxxxxxxxxx občana Evropské xxxx xxxxx §15a xxxx. 1 nebo 2 x xxxxxxx xxxxxx na xxxxx, xx povinen xxxxxxx x vydání xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx lhůtě xx 3 měsíců xxx xxx, xxx xx xxxx xxxxxxxx příslušníkem xxxxxx Evropské unie xxxxx §15a xxxx. 1 xxxx 2, x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx, xx 3 xxxxxx ode xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(3) X xxxxxxx x vydání povolení x přechodnému pobytu xx žadatel xxxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxx uvedené x §87a xxxx. 2,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xx rodinným xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxx o xxxxxx občana Evropské xxxx xx území; xx neplatí, xxxxx xxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x registraci nebo xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx xxxx jde-li x xxxxxxxxx příslušníka xxxxxx České xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx x trvalému xxxxxx xx xxxxx, x

x) xxxx xxxxxxx příslušník xxxxxx Evropské xxxx xxxxx §15a xxxx. 3 xxxx xxxxxx

1. xxxxx §42b xxxx. 1 xxxx. d) x

2. x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxxxx, které odpovídá xxxxxxxxx xxxxxxxx x §180j, x xx xxxxxxxx doklad x xxxxxxxxx pojistného xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx zdravotním xxxxxxxxx; xx xxxxxxx, jde-li x xxxxxx uvedený x §180j xxxx. 4.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx občana Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x přechodnému pobytu xxxxxx

x) xxxxxxxx karty, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx podle

1. §15a xxxx. 1, s xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x §1 xxxx. 3 x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §15b, xxxx

2. §15a xxxx. 2, který xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx republiky xxxx xx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx pobývali v xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxx

x) xxxxxxx x povolení x xxxxxx podle §117a x dobou xxxxxxxxx xxxxxxx xx 3 roky x xxxxxxxxx případech.

§87c

Přechodný xxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxx příslušníka xxxxxx Xxxxxxxx unie, který xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx úřadu xxxxxx xxxxx nebo mezinárodní xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x Xxxxx republice

(1) Xxxxxx Xxxxxxxx xxxx1b), xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx zastupitelského úřadu xxxxxx státu nebo xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx v České xxxxxxxxx, x jeho xxxxxxxxx příslušníku xxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx zahraničních věcí, xxxxx sám je xxxxxxx Evropské unie, xxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxx xx xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx formou xxxxxxxxxxxxxxx průkazu podle §180b.

(2) Rodinný příslušník xxxxxx Evropské unie, xxxxx xx území xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx, jenž xxx xxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx x xx xxxxxxxxxxx Ministerstvem xxxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx 3 měsíců xxx xxx xxxxxx na xxxxx. Xxxx xxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §180b.

(3) X xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 občan Xxxxxxxx xxxx1b) nebo xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx předloží xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx. Xxxxxxx příslušník xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, že xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie.

§87x

Xxxxxx xxx zamítnutí xxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx

x) xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx systému xxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx České xxxxxxxxx,

x) xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xx xxxxxxx mohl ohrozit xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx způsobem xxxxxxx xxxxxxx pořádek,

c) xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx nežádoucích osob (§154) a xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xx xxxx při xxxx pobytu xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx narušit xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx pobyt xx xxxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie1b), xxxxxxxx

x) xx stal neodůvodnitelnou xxxxxx systému dávek xxx xxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxx xxxxx České xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx anebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx neodpovídají xxxxxxxxxxx,

x) xxx cizinec xxxxxxxxxx odsouzen soudem Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x nepodmíněnému xxxxxx xxxxxx svobody x xxxxx přesahující 3 roky xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx odsouzen xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx k xxxxxxxxxxxxx xxxxxx odnětí xxxxxxx,

x) xxxxxxxx bezpečnost státu xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx veřejný xxxxxxx, xxxx-xx zahájeno xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx, xx xxxx xxxxxx uvedenou x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx 3 xxxxxx xx vstupu na xxxxx,

xx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx pobytu na xxxxx bude xxxxxxxxx x xxxxxxxx jeho xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx občana Evropské xxxx1b) na xxxxx xxxxxxx lhůtu x xxxxxxxxxxx x xxxxx x udělí xxxxxx Xxxxxxxx xxxx výjezdní xxxxxx; xxxxx Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xx stanovené xxxxx x xxxxx vycestovat.

(4) Xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xx §76 xxxx. x), x) x x) xxxxxxx obdobně. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie xx xxxxx dále xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx pobytu xx xxxxx.

§87e

Důvody pro zamítnutí xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx x vydání xxxxxxxx x přechodnému xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx

x) žadatel

1. xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx Evropské xxxx,

2. x vydání povolení x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx v rozporu x podmínkami xxxxxxxxx x §87b odst. 1 xxxx 2, xxxx

3. nepředloží náležitosti xxxxxxx x §87b xxxx. 3,

x) xxxxxxx xxxxxxxx veřejné xxxxxx xxx, xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxx před xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx 3 xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx,

x) xx žadatel xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx postižením xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx nouzi Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xx xxxxxxx xxxxxxxx obcházení xxxxxx xxxxxx x xxxxx získat xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx, xxxxxxx xxxxx účelově xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx získat xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx,

x) je xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xx xxxxxxx mohl xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx závažným xxxxxxxx xxxxxxx veřejný xxxxxxx,

x) xx xxxxxxx xxxxxxxx x evidenci xxxxxxxxxxx xxxx x trvá xxxxxxx nebezpečí, xx xx xxxx xxx xxxx xxxxxx na xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx narušit veřejný xxxxxxx,

x) je žadatel xxxxxxx do xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx mít za xx, xx trvá xxxxxxx nebezpečí, xx xx mohl xxx xxxx pobytu xx xxxxx xxxxxx smluvního xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx veřejný xxxxxxx, xxxx

x) žadatel, xxxxx xxxx rodinným xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx podle §15a xxxx. 1 nebo 2, x xxxx xxxxxx xxxx žádosti

1. xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx,

2. setrvává xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx

3. je držitelem xxxxxxxxxxxx xxxx; to xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx §20.

(2) K xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. b) xx x xxxxxxx xxxxxxxxx příslušníka xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxx §15a xxxx. 1 xxxx 2 xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx, xx rozhodnutí o xxxxxxxxx žádosti xxxx xxxxxxxxx z hlediska xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(3) X xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) xx nepřihlédne, xxx-xx x vydání xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x zájmu Xxxxx xxxxxxxxx, z humanitárních xxxxx z jiných xxxxxx xxxxxxx zvláštního xxxxxxx nebo x xxxxxx xxxxxx mezinárodního xxxxxxx. Ministerstvo xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx státem, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxxx xxxxx, x v xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx státu, xxxxx xxxxxxxx do xxxxxxxxxxxx xxxxxxx smluvních xxxxx zařadil.

(4) Ministerstvo x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx žádosti x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx pobytu stanoví xxxxx x vycestování x xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx; žadatel je xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx z xxxxx xxxxxxxxxx.

§87f

Důvody ukončení xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx rodinnému xxxxxxxxxxxxx občana Evropské xxxx1b), xxxxx sám xxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx, xxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx požádá. Přechodný xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie, xxxxx xxx xxxx xxxxxxx Xxxxxxxx unie, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx přestal xxxxxxxx xxxxxxxx uvedené x §15a xxxx v §87b xxxx. 1 xxxx přestal xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xx byl xxxxxxxxx xxxxx na xxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx, xx xxxx rozhodnutí xxxx přiměřené x xxxxxxxx jeho zásahu xx soukromého xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxxxx pobyt xx xxxxx xx xxxx rodinnému xxxxxxxxxxxxx xxxxxx Evropské xxxx x důvodů xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx druhé xxxxxxxx, xxxxx

x) přestal xx xxxxx xxxxxxx společně x občanem Evropské xxxx, zejména xxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xx byl xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx na xxxxx, x xx po xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxx x vyšší xxxxxxx škole xxxx xxxxxxxxxxxx nebo studia xxxxxx dítěte xx xxxxxx xxxxx,

x) xxxxx Xxxxxxxx unie x xxxx přechodného xxxxxx xx území xxxxxx x xxxxxxx příslušník xxxxxx Xxxxxxxx unie xx na xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx 1 xxxx xxxx úmrtím občana Xxxxxxxx unie,

c) xxxxxxxxxx x občanem Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxxx a

1. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx občana Evropské xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánu10c) xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxx Evropské unie xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx Evropské xxxx xxxxx na xxxxx,

2. xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x rozvodu xxxx řízení x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx 3 xxxx x v xxxx trvání xxxxxxxxxx xxx rodinný xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie xx xxxxx xxxxxxx xxxxx nejméně 1 xxx, nebo

3. je xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, zejména xxxxx xx rodinný xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx stal xx xxxxxx manželství xxxxx xxxxxxxx násilí,

d) xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx x občanem Evropské xxxx x

1. rodinnému xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx svěřeno xx xxxx dítě xxxxxx Evropské xxxx xxxx mu xxxx xxxxxxxx právo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx Evropské xxxx xxxxx xx xxxxx, xxxx

2. je xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx okolnostmi, zejména xxxxx se rodinný xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx stal xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx domácího xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx občana Xxxxxxxx xxxx neuvedený x písmenu x) xxxx x) xx xxxx xxxxx domácího xxxxxx a z xxxxxx xxxxxx přestal xx xxxxx pobývat xxxxxxxx x xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxx

x) xx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx příslušníka xxxxxx Xxxxxxxx unie xx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 6 xxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx-xx xxxx xxxx

1. x xxxxxx plnění xxxxxxx vojenské xxxxxx, xxxx

2. pokud xxxxx xxxxxxxxxxxx nebude xxxxx xxx 12 po xxxx xxxxxxxx měsíců, x to xx xxxxxxxxx důvodů, xxxxxxx xxx-xx o těhotenství x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx onemocnění, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x důvodu xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx Evropské xxxx xxxxxxxxx xxxxx na xxxxx, pokud

a) xxxxxxxx xxxxxxx zdraví tím, xx xxxx nemocí xxxxxxxx x požadavcích xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x takovému xxxxxxxxxx xxxxx xx 3 xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx,

x) se xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx zátěží xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xx zdravotním xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxx x hmotné xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xx xxxxxxxx obcházení xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx pobytu xx území, xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx jeho xxxxxxx prohlášeným souhlasem xxxx určeno xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx na xxxxxxx předložených padělaných xxxxx pozměněných xxxxxxxxxxx xxxx náležitostí, x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx posouzení xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxx pravomocně xxxxxxxx soudem České xxxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx 3 xxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx spáchání xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx svobody,

f) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx pořádek, xxxx-xx xxxxxxxx řízení x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx

x) xx xxxxxxx do xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x příslušný xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx jejichž xxxxxxxxxxx xxx xxx xx xx, xx xxxx důvodné xxxxxxxxx, xx xx xxxx xxx xxxx xxxxxx xx xxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx narušit xxxxxxx pořádek,

za xxxxxxxx, xx toto rozhodnutí xxxx přiměřené x xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxxx pobytu rodinného xxxxxxxxxxx xxxxxx Evropské xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx příslušníkovi občana Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxx příslušník xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx lhůtě x xxxxx xxxxxxxxxx.

(5) Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx přechodný pobyt xx xxxxx z xxxxxx uvedeného v xxxxxxxx 1, xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx 60 xxx xxx dne xxxxxx xxxxxx moci rozhodnutí x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx; xxxxxxx xx v xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx ministerstvu xx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu nebo, xxx-xx o xxxxxxx, xxxxx na xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx 5 xxx, x xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §68. Xxxxx xxxxxxx podá xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x vydání xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx xx území do xxxxxx právní xxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx; xx xxxx xxxx xx jeho xxxxx na xxxxx xxxxxx považuje xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx pobývat xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x žádosti xxxxx xxxx xxxxx xx osvědčuje xxxxxxx xxxx oprávnění xxxxxxx xx území xxxxx §87y. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx potvrzení osvědčujícího xxxxxxxxx pobývat na xxxxx zaniká xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx o xxxxxx povolení x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(6) Na xxxxx xxxxxxxxx povolení k xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xx §76 xxxx. x), b) x d) xxxxxxx xxxxxxx.

Díl 2

Povolení k xxxxxxxx xxxxxx

§87x

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxx občanu Xxxxxxxx xxxx1b) na jeho xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx13)

x) po 5 letech xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx,

x) xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx činnosti13a) xxxxxx věku xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx důchod13c) xxxx pro xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx13d) a x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx věku xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx území xxxxxxxxxx 12 měsíců xxxx xxxxxxx xxxxxxx x povolení k xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxx xx území xxxxxx po xxxx xxxxxxx 3 xxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx13a) z xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx 2 xxx; xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx území xxxxxxx, pokud xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx na invalidní xxxxxx xxx invaliditu xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx13e), xxxx

x) xxxxxxxx xx zaměstnán, podniká xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx činnost xx xxxxx xxxxxx členského xxxxx Xxxxxxxx xxxx x zpravidla xx xxxxx den xxxx xxxxxxx jednou xxxxx xxxxx xx xxxxx, xxxxx na území xxxxx nepřetržitě xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxx zaměstnán, podnikal xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx nejméně 3 xxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx1b) xx jeho xxxxxx xxxxxxxx x trvalému xxxxxx13), jestliže občan Xxxxxxxx unie x xxxxxx xxxxxx povolení xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx hodných xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx Evropské xxxx1b) na jeho xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxx pobyt xx území x xxxxx České xxxxxxxxx.

(4) Xxx účely vydání xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. b) xxxx x) xx xxxx výkonu xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx13a) na xxxxx xxxxxx členského xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx za xxxx xxxxxxxx vykonávané xx xxxxx za xxxxxxxx, xx občan Evropské xxxx xxx zaměstnán, xxxxxxxx xxxx provozoval xxxxx xxxxxxxxxx činnost xx území xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx a zpravidla xx xxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx na xxxxx.

(5) Xxxxxxxx doby xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxx zaměstnání, podnikání xxxx jiné výdělečné xxxxxxxx13a) stanovená x xxxxxxxx 1 xxxx. x) nebo x) xxxxxxx, jde-li x xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx1a) xxxx xxxxx xxxxxx pozbyl xxxxxx xxxxxxxxx České xxxxxxxxx x důsledku xxxxxx x xxx xxxx xxxxxxx jeho xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(6) Doba, xx xxxxxx je xxxxx Xxxxxxxx xxxx1b) xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxx České xxxxxxxxx - xxxxxxx pobočky xxxx xxxxxxx xxx xxxxxx město Prahu, xx xxxxxxxxxx do xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x) xxxx x), za xxxxxxxx, xx byl občanu Xxxxxxxx xxxx1b) xxxxxxx xxxxxxxx poměr z xxxxxx na xxxx xxxx xxxxxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pobytu xx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx1b) na xxxxx xxxxxxxxxx celkem 6 xxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx-xx xxxx xxxx

x) x důvodu xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) pokud xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx 12 xx xxxx jdoucích xxxxxx, x xx xx xxxxxxxxx důvodů, xxxxxxx xxx-xx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx onemocnění, xxxxxxx xxxx odborné školení, xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx.

(8) Xx občana Xxxxxxxx unie mladšího 18 let, xxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx rozhodnutím xxxxxxxxxxx orgánu, xx xxxxxxxxxx §87 xxxx. 1 xx 3, xxxx. 6, xxxx. 7 xxxx. a) xxx 1 až 3 a odst. 7 xxxx. x) x c) xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx na xxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx pobyt xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxxx-xx x vydání xxxxxxx x xxxxxxxx x trvalému xxxxxx, xx povinen k xxxxxxx xxxxxxxxx cestovní xxxxxx x xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx pobytu xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx pobytu, xxxxx mu by xxxxx.

(9) Xx doby xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), x) nebo x) xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx; xxxx nástupu xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx odnětí svobody xx xxxxxxxxx i xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx, x xx až xx xxxx xxxx xxxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxx xxxxxx.

§87x

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie xx xxxx žádost povolení x xxxxxxxx xxxxxx xx 5 xxxxxx xxxx nepřetržitého xxxxxxxxxxx xxxxxx xx území.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxx rodinnému xxxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx podle §15a xxxx. 1 xxxx 2 xx xxxx xxxxxx povolení x xxxxxxxx xxxxxx13)

x) xx 2 xxxxxx jeho xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pobytu xx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx 1 xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx1a), který xx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxx rodinným xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx členského xxxxx Xxxxxxxx xxxx1b), xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx na xxxxx,

x) xxxxxxxx xx pozůstalou xxxxxx po státním xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx1a), xxxxx byl xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx1b), xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxx činnosti, x

1. xx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx unie xx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx 2 xxx,

2. x xxxxx xxxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx, xxxx

3. pozbyl státní xxxxxxxxx Xxxxx republiky x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx občanem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx státního xxxxxxxxx.

(3) Ministerstvo xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx občana Xxxxxxxx unie xx xxxx xxxxxx povolení x xxxxxxxx pobytu

a) xxxxx je xxxx xxxxx na xxxxx x zájmu Xxxxx xxxxxxxxx,

x) x humanitárních xxxxxx, zejména

1. x xxxxxx péče x xxxxxx Xxxxxxxx xxxx1b), xxxxx xx x xxxxxx dlouhodobě xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx stavu nedokáže xxx x sebe xxxxxxxx, xxxx

2. žádá-li x xxxxxx tohoto xxxxxxxx xxxx nezletilé xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx1a), který xx na území xxxxxxxxx k trvalému xxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx1b), kterému xxxx vydáno povolení x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx, xx-xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx soužití, xxxx

x) xxxxx splňuje xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx 2, x xxxx podání xxxxxxx xxxxxxx xx území xx základě xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxx xx území xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx2),3a) x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx se xx xxxx xxx xxxxxxxxxx.

(4) Xx nepřetržitost xxxxxxxxxxx pobytu xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx občana Evropské xxxx xx území xx §87g odst. 7 xxxxxxxx xxxxxxx. Xx xxxx nepřetržitého xxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx xxxxxxxxxx i xxxx xxxxxx xx xxxxxxx dokladu vydaného x xxxxxx xx xxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx2),3a), xxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Evropské xxxx tento xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx. Xx doby xxxxxxxxxxxxx pobytu se xxxx xxxxxxxxxx x xxxx, po kterou xxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx věcí xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx64). Xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx doba xxxxxx xxxxxx odnětí xxxxxxx; xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx výkonu xxxxxx xxxxxx svobody xx xxxxxxxxx x xxxx xxxx nepřetržitého xxxxxx xx xxxxx, a xx xx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx; xxxxxxxxxx §83 xx 85 xx použijí xxxxxxx.

§87x

(1) K xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx pobytu xxxxx Xxxxxxxx unie1b) xxxx xxxx rodinný xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxx doklad,

b) xxxxxx xxxxxxxxxxx splnění xxxxxxxx xxxxx §87g xxxx. 1, xxx-xx x občana Xxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §87h xxxx. 1 xxxx 2, xxx-xx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) fotografie,

d) xxxxxx o zajištění xxxxxxxxx x

x) xxxxxx x xxxxxxxxx prostředků x xxxxxxxx pobytu xx xxxxx xxxxx §71 odst. 1, xxx-xx x rodinného xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxx §15a xxxx. 3.

(2) Dokladem x xxxxxxxxx ubytování xxxxx odstavce 1 xxxx. x) xx xxxxxx doklad x xxxxxxxxxxx xxxx nebo xxxx, xxxxxx o xxxxxxxxxxxx užívání xxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx potvrzení xxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxx xxxx oprávněným uživatelem xxxx nebo xxxx, x jejím xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxx Evropské xxxx1b) nebo xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx udělen xxxxxxx x xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxx být xxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx, xxxxx je xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx31) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, x je xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx bydlení, ubytování xxxx xxxxxxxx. Úřední xxxxxxx se xxxxxxxxxx, xxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx ministerstva. Xxxxx xx písemné potvrzení x xxxxxxxx podle xxxx první xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx být xxxxxxxxx způsobem, xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx spojuje účinky xxxxxxxxxxxxxx podpisu52).

§87x

(1) Pokud xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx12a), xxx-xx x xxxxxx Xxxxxxxx xxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx xxxxxx12a), xxx-xx o rodinného xxxxxxxxxxx xxxxxx Evropské xxxx podle

1. §15a xxxx. 1, x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx státu xxxxxxxxx x §1 xxxx. 3 x rodinného xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §15b, xxxx

2. §15a xxxx. 2, xxxxx xxxxxxxxx xxxx doprovází xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx na území x xxxxx společně xxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxx členském státě Xxxxxxxx xxxx, xxxx

x) xxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx §117a x xxxxx xxxxxxxxx xx 10 xxx, xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx 10 let, xxx-xx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxx x).

(2) Ministerstvo xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx pojišťovny Xxxxx republiky x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx všeobecného zdravotního xxxxxxxxx12) den, xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x trvalému xxxxxx nebo xxxx xxxxxxx xxxxxx moci.

§87x

Xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x trvalému xxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx

x) xx důvodné xxxxxxxxx, xx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx narušit veřejný xxxxxxx,

x) xx žadatel xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x cílem xxxxxx povolení x xxxxxxxx pobytu, xxxxxxx xxxxx účelově uzavřel xxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxx prohlášeným xxxxxxxxx xxxx určeno xxxxxxxxx,

x) xx žadatel xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxx získat xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx,

x) xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx (§154) a xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx by xxxx xxx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx státu xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) žadatel xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx-xx o xxxxxxxxx příslušníka xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxx xxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx tohoto xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx vyhodnocení xxx xxx xx xx, xx xxxx důvodné xxxxxxxxx, xx xx xxxx xxx svém xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx bezpečnost xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx tím, že xxxx xxxxxx uvedenou x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx infekčního xxxxxxxxxx, xxxxx o xxxxxxxx x trvalému xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxx x k xxxxxxxx xxxxxxxxxx došlo xx 3 měsíců xx xxxxxx na území, xxxx

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx k trvalému xxxxxx uvedené x §87g xxxx 87h.

(2) X xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx xxxxxxxxxxx, xxx-xx o vydání xxxxxxxx x trvalému xxxxxx v xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, z xxxxxxxxxxxxx anebo x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx x xxxxxx plnění xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x trvalému xxxxxx xx smluvním xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx příslušníka xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx států, x x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxxx zařazení. Xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx oznámí xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx občana Xxxxxxxx xxxx do xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zařadil.

§87x

Xxxxxx pro xxxxxxx x xxxxx platnosti xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx státu xxxx xxxxxxxx způsobem xxxxxxxx veřejný xxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xx xxxxxxxx příslušníkem xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx sám xxxx xxxxxxx Xxxxxxxx unie1b), x xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxxx xxxxx, který xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx systému zařadil, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx jejichž xxxxxxxxxxx xxx mít xx xx, xx trvá xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xx mohl při xxxx xxxxxx na xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx nebo závažným xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) se dopustil xxxxxxxxx tohoto zákona x cílem získat xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx pokud xxxxxxx uzavřel xxxxxxxxxx xxxx jeho xxxxxxx xxxxxxxxxxx souhlasem xxxx xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxx xxxxx xxx 2 xx xxxx xxxxxx xxxx,

x) xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx svobody, xxxx

x) xxx soudem Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx 3 xxxxxxxxx xxxxxxxxxx odsouzen xx xxxxxxxx xxxxxxxxx trestného xxxx, xx xxxxxxxx, xx od právní xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx zahájení řízení x xxxxxxx xxxxxxxx x trvalému xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx 1 rok,

za xxxxxxxx, že rozhodnutí xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx dále xxxxx xxxxxxxx x trvalému xxxxxx, xxxxxxxx o xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxx xxxx občanem Xxxxxxxx unie, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx x území x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx. Obdobně xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxx, xxx platnost xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx odstavce 2. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie je xxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxx x území xxxxxxxxxx.

§87x

Xx zánik xxxxxxxx x trvalému xxxxxx xx §76 xxxx. x), b) xxxx x) vztahuje xxxxxxx.

Xxx 3

Xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx

§87x

Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xx 10 xxx x xxxxxxxxxx xx x xxxxxx českém x xxxx xxxxx se xxxx uvádí xxxxxxx x jednom cizím xxxxxx podle xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx své xxxxx, xxxxxxxx a ostatní xxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx místa xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxx x druh xxxxxx xx území.

§87x

Xxxxxxxx xxxxx

(1) Pobytová xxxxx je veřejnou xxxxxxxx; vydává xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx pobytu xx území xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisu Xxxxxxxx xxxx65) x xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x §117a xxxx. 3 xxxx. x) bodech 2, 3 x 7.

(2) Xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx na dobu xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx pobytu xxxxxx Xxxxxxxx unie, nejvýše xxxx xx 5 xxx. Xxxxxxxx pobytové xxxxx xxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, x xx x xxxxxxxxx. O xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx povinen xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx této karty.

§87x

Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx

(1) X xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §87a xxxx. 2 xxxx. a), x) x x) x doklad xxxxxxxxxxx, xx xxxxxx na xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx Xxxxxxxx unie, xxxx xx xx xxxxxxxx příslušníkem xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x §87f xxxx. 2; xxxxx došlo xx změně xxxxxx xxxxxxxx, xx dále xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx dobu xxxxxxxxx pobytové xxxxx xxxxxxxxx příslušníka xxxxxx, Xxxxxxxx unie xxxxxxxxxxx, xxxxxx-xx xxxxx xxx xxxxxxxx přechodného pobytu xx území xxxxx §87f. Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx ode xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx přechodný xxxxx xxxxxxx; xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx uvede x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; ustanovení §87f xxxx. 4 x 5 xx xxxxxxx obdobně. Xxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx o xxxxxxxxxxx doby platnosti xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx pobytové karty, xxxxx xxxxxxxx nejpozději xx xxxxx x xxxxxxxxx k podkladům xxx xxxxxx rozhodnutí x této xxxxxxxxxxx x o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx pobytové xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx.

(3) Na prodloužení xxxxxxxxx xxxxxxxx karty xx §87u xxxxxxx xxxxxxx.

(4) X xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx průkazu x xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §87b odst. 4 xxxx. x) xx xxxxxxxx 1 xx 3 xxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx podle §15a xxxx. 3 xx xxxx povinen x xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §87b xxxx. 3 xxxx. x).

§87r

Průkaz trvalého xxxxxx x xxxxx trvalého xxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx a xxxxx xxxxxxxx pobytu xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Průkaz xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx své xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, datum x místo xxxxxxxx, xxxxxx příslušnost, xxxxx xxxxxxxxxx dokladu, xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx, rodné xxxxx, xxxxx x xxxxx vydání a xxxx xxxxxx xx xxxxx; xxxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxx x jeho xxxxx xx xxxx uvádí xxxxxxx x jednom xxxxx jazyce xxxxx xxxxxxxxxxxxx zvyklostí.

(3) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx jako xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx65) x xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx v §117a xxxx. 3 xxxx. x) xxxxxx 1 až 3 x 7.

(4) Průkaz xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx 10 xxx. Xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxx x 10 xxx, x xx x xxxxxxxxx.

§87x

Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x povolení x xxxxxxxx pobytu

(1) Xxxxx Evropské xxxx xxxx jeho rodinný xxxxxxxxxx xx povinen xxxxxxx ministerstvo x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx nejpozději xx xxxxx xx 15 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) X xxxxxxx, že xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx podle xxxxxxxx 1 zabrání důvody xx vůli žadatele xxxxxxxxx, je xxxxxxx xxxxxxx xxxx žádost xxxxx do 3 xxxxxxxxxx xxx po xxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(3) X xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx Xxxxxxxx xxxx povinen předložit xxxxxxxx xxxxxx, a xxxxx xxxxx ke xxxxx xxxx podoby, xxxx fotografie xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx podobě.

(4) Xx xxxxxxxxxxx doby xxxxxxxxx karty xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx §87u.

§87t

Doklady xxxxxxxx občanu Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx rodinnému příslušníku

(1) Xxxxxx Spojeného xxxxxxxxxx x rodinnému xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx království xxxxx §15b xx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx formou xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx podle §117a.

(2) Xxx účely xxxxxx průkazu x xxxxxxxx k xxxxxx xxxx prodloužení xxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx Spojeného xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx království xxxxx §15b xxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxx dostavit na xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxx x povolení x xxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx řízení x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx trvalému xxxxxx zastaví.

(3) Xxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxx se xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxx s dobou xxxxxxxxx na 5 xxx, xxx-xx x xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xx 10 xxx, xxx-xx x povolení xxxxxx k trvalému xxxxxx na území; xxxxxxx xxxxxxxx 15 xxx x dobou xxxxxxxxx xx 5 xxx. Platnost xxxxxxxx xxxxxxx lze opakovaně, x xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx.

(4) Xx průkazy x povolení x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 až 3 se xxxxxxx xxxxxxx §117b xxxx. 1 x 3, §117f odst. 2 xxxx. x) x §117g.

Díl 5

Společná xxxxxxxxxx

§87x

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxx občana Xxxxxxxx xxxx xxxxx §87b xxxx. 4 xxxx. x) x §87j xxxx. 1 xxxx. x) je xxxxxxx dostavit xx xx ministerstvo

a) xx xxxxxx vydání pobytové xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx ke xxxxxxxxxx xxxxx nezbytných xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, a xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx k xxxx xxxxxxx digitálnímu xxxxxxxxxx; xxxxxx xx nepořídí, xxxxx xxxxxxx x xxxx provedení xxxxx xxxxx překonatelná xxxxxxxx, x

x) xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xx 60 xxx ode dne xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Povinnosti xxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxx, xxxxxxx má být xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x povolení x pobytu xxxxx §117a.

(3) Xxxxx rodinný xxxxxxxxxx xxxxxxx některou x povinností uvedených x xxxxxxxx 1 xxxx 2, xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx karty xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(4) Xx xxxxxx xxxxxxxx karty xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx §117a xxxx. 2 x 4 xx 8. V uvedených xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx65).

(5) Kromě xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx unie40) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx trvalého xxxxxx xxxx druh xxxxxx, xxxxx číslo, xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Karta xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx i xxxxx xxxxxxxxx pobytu na xxxxx.

(6) Jméno, xxxxxxxxx xxxxx, a příjmení xxxxxx Evropské xxxx xxxx xxxx rodinného xxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx uvedou xxxxx xxxxx uvedeného latinkou x xxxxxxxxx dokladu. Xxxxx byl občanu Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx, xxxxxxxxx jména, x xxxxxxxx x xxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx skutečnost xxxxxx záznamu v xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx nebo x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxx, x příjmení xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx.

(7) Xx xxxxxx právní moci xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx svéprávnosti xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx rodinného xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x registraci, xxxxxxxx xxxxx, průkazu xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

§87x

(1) Xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx žádá x vydání xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx doklad x xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx karty xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx, xx povinen xxxxxxxxx fotografie, xxxxxxxx xxxxxx a poškozený xxxxxx; xxxxxxx se xxxxxxxxx x x xxxxxxx, xx žádá x xxxxxx xxxxxxx xx skončení xxxx xxxxxxxxx podle §87z xxxx. 2. Xxxx-xx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx platnosti x xxxxxx xxxxx §87z xxxx. 1 písm. x), xx xxxxxxx xxxxxxxxx fotografie, xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx ubytování.

(3) Xxxxx Evropské xxxx xxxx jeho xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, je povinen xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx, xx kterém xx xxx xxxxx xxxxxxxxx, fotografie a xxxxxx prokazující xxxxxxxxxxx xxxxx.

§87w

Náležitosti žádosti o xxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx, pobytové xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx trvalého xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx platnosti xxxxx xxx xxxxxx 180 xxx, x xxxxxxxx cestovního xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx podobě xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx povinen předložit x originále.

§87x

(1) Xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x povolení x přechodnému nebo xxxxxxxx xxxxxx nebo x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx karty, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx trvalého xxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx ministerstvu.

(2) Xxxxxx podle xxxxxxxx 1 xx podává xx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx

x) xxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx jména, xxxxxxx dřívější příjmení, xxx, xxxxx a xxx xxxxxxxx, místo x stát narození, xxxxxxx, státní xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx příchodem xx xxxxx, pracovní xxxxxxxx, název x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, účel xxxxxx xx území, xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx území, xxxxxxxx xxxxxxxx, název x xxxxxx zaměstnavatele, xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx, adresu xxx doručování, je-li xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx, předchozí pobyt xx xxxxx xxxxx xxx 3 xxxxxx, xxxxx x místo xxxxxx, xxx vstupu xx xxxxx a xxxxx a platnost xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, který xxxxx xxxxxx xxxxx,

x) xxxxx, příjmení x xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx občanství, xxxxx xxxxxxxx, xxxxx x stát narození x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx manželky x

x) xxxxx, příjmení x xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx x bydliště xxxxxx x xxxx.

§87x

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie, xxxxx xxx není xxxxxxx Evropské unie x xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xx státním xxxxxxx Xxxxx republiky, xx xxxxxxxx pobývat xx území xx

x) xxx xxxxxx právní xxxx rozhodnutí o xxxx žádosti, jde-li x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Evropské unie xxxxx §15a xxxx. 1 nebo 2, xxxx

x) dne, xxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx, jde-li x rodinného xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxx §15a xxxx. 3.

(2) Xx xxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx občana Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx.

(3) Oprávnění xxxxxxx na xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx x xxxxxxxx vyhoštění, xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx pobytu xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx rodinného příslušníka xxxxxx Xxxxxxxx unie xxxx xxx-xx o xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, x níž nejsou xxxxxxx nové xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx v xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Oprávnění xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Evropské xxxx51), a xx xx xxxxx víza x xxxxxx xxx 90 xxx s xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, kdy se xxxxxxxxxxx skončení xxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. a) xxxx x); xx neplatí, xxx-xx o xxxxxxx xxxxxxxxxx xx informačního xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx xxxx xxxxx potvrzení o xxxxxxxxx k pobytu. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx osvědčujícího oprávnění xxxxxxx na xxxxx xxxxxx dnem xxxxxxxx x odstavci 1 xxxx. x) xxxx x).

§87x

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx pobytu

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxx karty, průkazu xxxxxxxx pobytu xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxxxx doby x něm xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxx ztráty xxxx odcizení,

c) nabytím xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x zrušení xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx pobytu xxxx rozhodnutí x xxxxxxxx přechodného nebo xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx pobytu občana Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx území; to xxxxxxx, pokud x xxxxxx pobytu xx xxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx na xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx karty, xxxxxxx xxxxxxxx pobytu xxxx xxxxx trvalého pobytu, xxxxxxxx

x) xx průkaz xxxxxxxx tak, že xxxxxx v xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx nesprávné údaje xxxx xxxxxxxxxxx provedené xxxxx, nebo

c) xxxxxxxxxx x dokladu xxxxxxxxxx xxxxxxxx podobě xxxx xxxxxxxx.

(3) Xx-xx držitel xxxxxxx přítomen a xxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nahradit xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx prohlášením xxxxxxxx xxxxxxx, xx se xxxxxxxx xxxx platnosti xxxxxxxx. Odvolání xxxxx xxxxxxxxxx není v xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

§87xx

Xxxxxxxx platnosti osvědčení x xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxx

x) ohlášením xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx svéprávnosti držitele xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx x xxxxx hlášeného xxxxxx občana Evropské xxxx xx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x zrušení xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx občanu Evropské xxxx nebo xxxx, xx kterém občan Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx platnosti osvědčení xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx pobytu občana Xxxxxxxx xxxx xx xxxxx.

(2) Ministerstvo rozhodne x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxx osvědčení

a) xx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxx x xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx celistvost, xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx provedené xxxxx.

(3) Xx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxx platnosti osvědčení, xxx xxxxxxxxxx rozhodnutí xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx držitele xxxxxxxxx, xx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx rozhodnutí xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

XXXXX X

XXXXX CIZINCE XXXXXXXXXX XX XXXXX

§88

(1) Xxxxxx-xx se xxxxxxx xx území, xxxxxxxx xx xxxx pobyt xx tomto xxxxx xx dobu xxxxxx xxxx xxxxxxxxx zástupce, xxxxxxx xxxx xx xxxx 60 dnů xxx xxx xxxxxxxx, xx přechodný, není-li xxxx stanoveno jinak.

(2) Xxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxx na xxxxx, xx povinen x xxxx podle odstavce 1 xxxxx za xxxxxxxxxx cizince xxxxxx x udělení xxxxxxxx xxxxx xxxx, x xx xxxxxxx x xxxxx, xxx je xxxxxx k pobytu xx území, xxxxxx-xx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx vízum, nebo xxxxxxxxxxxx, xxxxxx-xx xx xxxxx na xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxx povinnost xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x době xxxxx odstavce 1 xxxxxxxxx x xxxxx.

(3) Xxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx cizince xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx xxxx povolení x xxxxxxxx pobytu, xx xxxxxxx v xxxx podle xxxxxxxx 1 podat xx xxxxxxxxxx xxxxxxx žádost x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx. V xxxxxxx xxxxxx žádosti x xxxxxxxx xxxxxxxx pobytu xx xxxxx narozeného xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx právní xxxx rozhodnutí x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx.

(4) Xxxx xxxxx xxxxxxxx 1 se xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx, pokud xxxxxx xxxxxxx x xxxx době zabránily xxxxxx na xxxx xxxxxxx nezávislé, xx xxxx, než xxxx xxxxxx xxxxxxx. Cizinec xx xxxxxxx důvody xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx policii, xxxxxx-xx na xxxxx xx krátkodobé vízum, xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx-xx xx území xx xxxxxxxxxx vízum, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx.

§89

(1) K žádosti xxxxx §88 xxxx. 2 je zákonný xxxxxxxx narozeného xxxxxxx xxxxxxx předložit

a) cestovní xxxxxx xxxxxx; v xxxxxxx xxxxxxxxx zástupce, xxxxx xx cizincem, xxx předložení xxxxxxxxxx xxxxxxx nahradit xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx xx xxxx zapsáno,

b) xxxxx xxxx xxxxxx,

x) xxxxxx x xxxxxxxxx zdravotním xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx čestné xxxxxxxxxx, xx uhradí náklady xxxxxxx x poskytnutím xxxxxxxxxxx xxxxxx dítěti.

(2) X xxxxxxx xxxxx §88 xxxx. 3 xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x) x x).

XXXXX XX

XXXXXXXXXXX XXXXXXX X XXXXX

§90

(1) Xxxxxx xxxxxxx při hraniční xxxxxxxx a xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxx xxxxxxx přímo xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx1).

(2) Policie xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx použitelným xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx1) xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx jeho xxxxxxxxxx xxxxxxx.

§91

(1) Policie xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie, xxxxx xxxxxxx do xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx x území x xxx xxxxxxxxxx dokladu, xxxxx předloží xxxx xxxxxx prokazující xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx nebo státu xxxxx §1 odst. 3, nebo xxxxxx xxxxxxxx pobytu.

(2) Policie xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Evropské xxxx, xxxxx cestuje do xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx předloží xxxx xxxxxx prokazující xxxx xxxxxxxxx a skutečnost, xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, pobytovou xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx průkaz x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx záznam xxxxx §117b xxxx. 9.

§92

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx

Xxxxxxx, xxxxx na xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx 15 xxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, policie xxxxxxxxxxx, xxxxx vydá xx xxxxx38), xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx, xxxxx xxx hraniční xxxxxxxx xxxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx ověřené xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx 15 xxx xxxxxx xx xxxxx x cestovním dokladem x xx uděleno xxxxx, xx-xx xxxxxxxxx xxxxxx xx území, x xx xxxxxxx xxxxx starší 18 xxx xxxx právnická xxxxx xx xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, x jeho xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx území xx xx vycestování z xxxxx x náklady xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x případným xxxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx 15 xxx je xxxxxxxxxxxxxx; xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx x při xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zdravotnického xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xx zájmy cizince, xxxxxxx ponechává xx xxxxx.

XXXXX XXX

XXXXXXX XXXXX XXXXXX XX ÚZEMÍ

§93

(1) Xxxxxxx je xxxxxxx xx 3 pracovních xxx xxx xxx xxxxxx na území xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx na xxxxx (§97); to xxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxx 15 let, xxxxx xxxxxxxxx zastupitelského xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx vládní xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx Ministerstvem xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxx nevztahuje na xxxxxxx, který xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx [§103 xxxx. x)].

(2) Xxxxx Xxxxxxxx xxxx1b) xx xxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxx pobytu xx xxxxx xx lhůtě xx 30 xxx xxx xxx xxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxx 30 xxx; tato xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx občana Evropské xxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx. Xxxxxxxxx ohlásit xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx nevztahuje xx xxxxxxx, který xxxx povinnost xxxxxx x ubytovatele [§103 xxxx. x)].

(3) X xxxxxxxx xxxxx pobytu xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx žádná xxxxx x objektu ani x vlastníkovi xxxxxxxxxxx, x xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxx.

§93x

§93x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 110/2014 Sb.

§94

§94 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 217/2002 Sb.

§95

Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx na cizince, xxxxx je xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx detence, xxxxx, ve xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx je xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx7) nebo x xxxxxxxx (§130).

§96

(1) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx,13) nebo xxxxxxxxx xxxxx, která xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx 15 xxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, k xxxxxxxx xxxxxx na území xx 3 pracovních xxx xxx dne xxxxxx oprávnění x xxxxxxxx pobytu (§87).

(2) Xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx dítěte x v případě xxxxxxx osoby i xxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xx xxxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx na xxxxx.

§97

Xxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxx v §96 xxxx. 1 xxxx xxxxxxx při xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx policii xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx přihlašovaného xxxxxxx, xxxxx a xxxxx xxxx narození, jeho xxxxxx občanství, trvalé xxxxxxxx v zahraničí, xxxxx cestovního dokladu x xxxx, xx-xx x xxxxxxxxx dokladu xxxxxxxxx, xxxxxxx a xxxxx pobytu, xxxxxxxxxxxxxx xxxx a účel xxxxxx xx území.

§98

Hlášení změn

(1) Xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx cizince xxxxxxxxx x §1 xxxx. 3, xxxxxxx xxx xxxxx průkaz o xxxxxxxx x pobytu xxxxx §117a, x xxxxx Xxxxxxxx unie, xxxxxxx bylo xxxxxx xxxxxxxxx o registraci xxxx xx byl xx xxxxx povolen xxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxx hlásit xxxxx xxxxxx xx xxxxx xx 30 pracovních xxx xxx xxx xxxxx ministerstvu. Občan Xxxxxxxx unie, který xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §93 xxxx. 2, xx povinen xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xx 30 pracovních xxx xxx xxx xxxxx xxxxxxx příslušné xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xx na xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx bude xxxxx xxx 180 dnů. Xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx informuje xxxxxxx.

(2) Xx cizince xxxxx §87, jehož xxxxxxx svéprávnost xxxxxxxxxx xxxxx tohoto zákona xxxxxxxxx xxxxxxxx úkonu, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x §96 xxxx. 1.

(3) Xxxxxxx, xxxxx pobývá na xxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxx 90 xxx nebo xx povolení k xxxxxxxxxxxx xxxxxx, je xxxxxxx hlásit xxxxx xxxxx pobytu xx xxxxx do 30 xxx ode xxx xxxxx ministerstvu. Xxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx delší xxx 30 xxx.

(4) Cizinec, xxxxx xx oprávněn x xxxxxxxxxxx pobytu xx xxxxx bez xxxx, xx povinen xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xx 30 xxx xxx dne změny xxxxxxx příslušné xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xx xx xxxxx, xx změna xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx než 90 xxx.

(5) Xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxx xx vízum k xxxxxx xxx 90 xxx za xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx, je xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx pobytu xx xxxxx xx 15 xxx ode dne xxxxx, x to xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx místa xxxxxx. Xxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx bude xxxxx než 15 xxx.

(6) Xxxxx podle xxxxxxxxxxx odstavců hlásí xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx §96 xxxx. 1 vyplněním xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; xx požádání xx xxx, kdo xxxxx změnu, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx uvedených x tiskopisu. Xxxxxxx, xxxxx xxxxxx na xxxxx xx xxxxx x pobytu nad 90 xxx xx xxxxxx sezónního xxxxxxxxxx xxxx na xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx x ohlásí xxxxx xxxxx pobytu xx území, je xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x zajištění xxxxxxxxx xxxxx §32 xxxx. 3, a xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, potvrzení xxxxxxxxxxxxxx x dohodnuté výši xxxx, xxxxx xxxx xxxxxx.

§98x

Xxxxxxx údaje o xxxxx hlášeného xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxx údaj x místu xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, kterému byl xxxxxxx trvalý pobyt xx území, nebo x xxxxxxx vydaném xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx na území,

a) xxx-xx zápis tohoto xxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo nepravdivě xxxx nesprávně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxx-xx xxxxxx, xx jehož xxxxxx xx xxxxxxx hlášen x pobytu xx xxxxx, odstraněn xxxx xxxxxx,

x) pokud xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x §100 xxxx. x), nebo

d) zaniklo-li xxxxx užívat xxxxxx xxxx xxxxxxxxx část xxxxxxx, na jehož xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxx, x xxxxxxx-xx xxxxx objekt xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx.

(2) Ministerstvo zruší xxxx x místě xxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x) na xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx části; xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx prokázat.

(3) Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx území xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx tento xxxx úředně xxxxxx; x xxxxxxxxxxx systému xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx.

Ubytovatel a jeho xxxxxxxxxx

§99

(1) Xxxxxxxxxxxx se xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxx poskytuje xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx více než 5 cizinců, x xxxxxxxx případu, xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx považovat xx xxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xx pro xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx vztah xxxxxxxx xxxxxxxx x ubytování, xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x obdobným xxxxxxx.

§100

Xxxxxxxxxx xx xxxxxxx

x) xxxxxxxxxx policii oznámit xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx vstup xx xxxx, xxx xx xxxx cizinec xxxxxxxx, jde-li x xxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx hospodářské činnosti, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx rodinný život,

c) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx (§102),

x) xxxxxxxx xxxxxxx ubytování, které xxxx zjevně xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx poskytovaného xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx určení x xxxx, xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxx. Xxxxxxxx úrovně xxxxxxxxx xx xxxxxxx zejména xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx pro ubytování, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx

1. 8 m2, xx-xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx,

2. 12,6 x2, xxxx-xx xxxxxxxxx xxx xxxxx; xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx x podlahové xxxxx připočítává 5 x2,

x) xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx, xxxxx x xxxx xxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxx knihu a xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx; xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx povinen xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxx.

§101

Xxxxxxx kniha

(1) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx přihlašovacího xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx. Xx xxxxxxx xxxxx xx xxx účely xxxxxx xxxxxx považuje též xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx cizincem xxxxx §103 xxxx. x) xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx uvedeném xx xxxx xxxxx.

(2) Pro xxxxx xxxxxxxx podle §100 písm. x) xx ubytovatel xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx podobě.

(3) Xxxxxx do xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx x aktuálním xxxx, pravidelně, přehledně x xxxxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxx xxxx být xxxxxxxxxx postupně z xxxxxxxx xxxxxxxx; to xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dokumentů xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxx ubytovatel xxxxxxxx po xxxx 6 let xx xxxxxxxxx posledního xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx nahrazující xxxxxxx knihu je xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx dobu 6 xxx xx ukončení xxxxxxxxx xxxxxxx.

§102

Xxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx cizince xx 3 xxxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxx; xxxxxxxx xxxxx útvaru xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx oznámit xxxxxxxxx xxx splnit

a) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx tiskopisu xxxxxxxxxxxx xxxxx §103 xxxx. b),

b) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx údaje v xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §103 xxxx. b), xxxx

x) xxxxxxxxxxxxxxx dálkového xxxxxxxx xxxxxxxxx elektronického formuláře x xxxxxxxx internetové xxxxxxxx x rozsahu xxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxx-xx x xxxxxxxxxxx, který xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxx xxxxxxxx uvedeného x odstavci 2 xxxx. x), xx-xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x funkční.

(4) Xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x podepsal xxxxxxxxxxxx tiskopis x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx způsobem uvedeným x xxxxxxxx 2 xxxx. x), uschová xxxxxxxxxx přihlašovací xxxxxxxx xx xxxx 6 xxx od xxxxxxxxx xxxxxxx.

HLAVA VIII

POVINNOSTI

§103

Povinnosti cizince

Cizinec xx xxxx povinností xxxxxxxxxxx v jiných xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxx xx xxxxx pracovní xxx následující po xxx xxxxxxxxxx ze xxxxxxxxxxxxx detence, x xxxxx xxxx výkonu xxxxxx xxxxxx svobody xx policii, xxxxx xxxx xxxxxxxxx platného xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx, xx-xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx na xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, průkaz x xxxxxxxx k xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxx pobytu xxxx xxxxx trvalého xxxxxx a xxxxxx xxxxxxx a podepsat xxxxxxxxxxxx tiskopis xxxx xxxxxxxx listinný xxxxxxxx xxxxxxxxxx údaje v xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxxxx vyplnění x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx&xxxx;xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx údaje v xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx nevztahuje xx xxxxxxx xxxxxx 15 xxx xxxx,

x) xxxxxx x řízení podle xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx stanoveném xxxxx xxxxxxx,

x) xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx totožnost xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx x povolení x xxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx vydaného Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx věcí xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, x xx xxxxx stanovené xxxxxxx doložit, xx xxxxxxx podmínky xxxxxx xx xxxxx; xxxxx Xxxxxxxx unie je xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx cestovního dokladu xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx některého x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie, anebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx trvalého xxxxxx; xxxxxxx příslušník xxxxxx Xxxxxxxx unie, xxxxx sám xxxx xxxxxxx Xxxxxxxx unie, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx předložením xxxxxxxxxx xxxxxxx, pobytové xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, nemá-li xxxxx xxxxxx, xxxx totožnost xxxxxxxx jiným xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx; změnu xx cizinec xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xx území, x xx xx 3 xxxxxxxxxx dnů ode xxx, kdy xxxxx xxxxxxx, x xxx-xx x xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx příslušníka, xx xxxxx do 15 xxxxxxxxxx xxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx podle xxxxxx zákona xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx a xxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx údaje,

g) xxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx odkladu xxxxxxx x xxxxxx nového xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx vydaný xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, a xx x xx xxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx nebo zániku xxxxxxxxx povolení x xxxxxxxx pobytu; xxxxxx xx xxxxxxx povinen xxxxxxxx orgánu, který xx xxxxx xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx 3 xxx před xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx zákona, x xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx-xx xxxxx xx xxxxxx vycestování x území; doklad xx cizinec povinen xxxxxxxx orgánu, xxxxx xx xxxxx doklad xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx dokladu vydaného xxxxx tohoto zákona xx 3 xxxxxxxxxx xxx ode dne, xxx tato xxxxxxx xxxxxxx; nastala-li xxxx xxxxxxx na xxxxx, xxxxxx ji cizinec xxxxxx, xxxxx mu xxxxx xxxxxx vydal, xxxxxxx-xx xxxx událost x xxxxxxxxx, ohlásí xx cizinec xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx; xxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxx ohlásit xxxxx nebo získání xxxxxxx, jehož xxxxxx xxxx odcizení xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx x souvislosti x prohlášením víza xx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx, správním xxxxxxxxxx, zajištěním za xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx vyplývajících z xxxxxxxxxxx smlouvy nebo x xxxxx použitelného xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x na xxxxxxxx xxxxxx snímání xxxxxxxxxxxxxxxxx otisků a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx záznamů xxx xxxxxx xxxxxxx x udělení víza x při xxxxxxxxx xxxxxxxxxx držitele xxxx,

x) xxxxxxxx xx x xxxxxxxxx, kdy to xxxxxxxxxx xxxx zdravotní xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x dalším xxxxxxxxx x omezení xxxxxx x šíření xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx ztrátu nebo xxxxxxxx cestovního xxxxxxx xxxxx §108 odst. 1 písm. x), x), c), x) xxxx x),

x) xxxxxxx xx území xxxxx x xxxxxxx cestovním xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx nestanoví xxxxx,

x) xx požádání xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxx; xx xxxxxxx, jde-li x xxxxxx Xxxxxxxx xxxx1b), jeho xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §15a xxxx. 1 nebo 2 x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo x xxxxxxx, který xx území xxxxxx xx základě povolení x xxxxxxxxxxxx pobytu xx xxxxxx xxxxxxx,

x) x případě, že xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx 15 xxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, požádat xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx o vydání xxxxxxxxx xxxxx §92, x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxx pobytové xxxxxxxx xxxxxx x cestovním xxxxxxxxxx pojištění xxxxx §180i xxxx §180j; xx xxxxxxx, xxx-xx x případy uvedené x §180j odst. 4,

x) xx požádání xxxxxxx xxxx ministerstva, xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx podnikání xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxx investování, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx biometrických xxxxx zvláštním technickým xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) zajistit plnění xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx 15 xxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxx svěřen xx xxxx xxxx xxx xxxxxx xx xxx xx xxxx xxxx xxxxxx xx území xxxxxx dohled, a xxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxx 15 xxx, jehož xx xxxxxxxx zástupcem, který xx xxx svěřen xx péče xxxx xxx xxxxxx xx xxx xx dobu xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx dohled, xxxxxxx xx území xxxxxxxxx,

x) xx xxxxxxxx xxxxxxx při xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xx xx oprávnění pro xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

§104

Xxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx&xxxx;x xxxxx xxxxx, který není xxxxxxxx státem, xx xxxxx xxxxxxxx cizince, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx vízum, xx-xx vzhledem x xxxxx x xxxx xxxxx potřebné nebo xx-xx podmínkou xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xx pravidelných xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx&xxxx;x území xxxxx, který xxxx xxxxxxxx státem, xx xxxxx dopravit cizince, xxxxx xxxx cestovní xxxxxx nebo xxxxx, xx-xx xxxxxxxx x xxxxx x xxxx xxxxx potřebné.

(3) Xxxxxxxx15a) xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx v souladu x přímo použitelným xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx15b) dopravu cizince xx xxxxxxxxx, pokud xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx území. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx se xxxx vztahuje na xxxxxxxxx xxxxxxxx, který xxxxxxx

x) xxxxxxxx xx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx letištní xxxxxxxxx xxxxx, je-li xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx letiště xx xxxxx,

x) dopravil xx území a xxxxx nebo jiný xxxxxxxx ho xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx, nebo

c) xxxxxxxxxxx xxxx území, xxxxx xxx xxxxxxx odepřen xxxxx xx xxxxx xxxxxx státu.

Dopravu xx xxxxxxxxx je dopravce xxxxxxx zajistit xxxxxxxxxx xx xxxxx xx 48 xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx policie, xxx-xx o xxxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx ve xxxxx xx 7 xxx, jde-li o xxxxxxxxx dopravce; běh xxxxx xx staví xx xxxx xxxxxx x udělení xxxxxxxxxxx xxxxxxx podle zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx2) xxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx u xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb podle §10.

(4) Letecký xxxxxxxx, xxxxx cizince xx xxxxx xxxxxxxx, je xxxx povinen na xxxxxxx xxxxxx policie xxxxxxxx xxxxxxx cizince xx zahraničí,

a) byla-li xxxxxxx zrušena xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx odmítá xxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxxx, xxxx

x) jde-li o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxxx x jsou xxxxxxxx xxxxxx uvedené v §9 odst. 1 xxxx. x), x), x) nebo x).

(5) Xxxxxxxx je xxxxxxx xxxx náklady15c) spojené x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx nebo x tranzitním prostoru xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxx, xxx bude x xxxxxxx s xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx15b) dopraven xx xxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxx 1 x 3 xx 5 xx xxxxxxxx xxxxxx xx velitele letadla xx xxxxxxx xxxx3b) xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx obchodní letecké xxxxxxx.

§105

Xxxxxxxxx xxxxx, ústavu xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx

(1) Soud, xxxxx pravomocně rozhodl

a) x xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) x omezení svéprávnosti xxxxxxx,

x) o xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx,

x) o xxxxxxx, zrušení registrovaného xxxxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxx") xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx manželství xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx,

x) x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx nebo manželem xxxxxxxxx je xxxxxxx, xxxx

x) o xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx rodinné péče xxxxxxx x oprávněním x xxxxxx na xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx,

xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx podle místa xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx; x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx informuje xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxx xxxxx.

(2) Ústav pro xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx informuje xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx detence, xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x rozhodnutí x xxxxxxxxxx xxxxxxx ze xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, z xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx cizince.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxxx obdržené xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2 neprodleně xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx-xx xx cizince, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx dlouhodobý nebo xxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx Evropské xxxx xxxx xxxx rodinného xxxxxxxxxxx.

§106

Xxxxxxxxxx orgánů xxxxxx xxxxxx

(1) Úřad xxxxx Xxxxx republiky - xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx pro xxxxxx xxxxx Xxxxx jsou xxxxxxx neprodleně xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx

x) nenastoupení xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xx pracovní xxxxx obsaditelné držitelem xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx před xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx bylo xxxxxx xxxxxxxx x zaměstnání, xxxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx xxxxx; x xxxxxxx, že zaměstnání xxxx ukončeno xxxxxxxx x některého z xxxxxx xxxxxxxxx x §52 xxxx. x) xx x) xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x týchž důvodů xxxxx okamžitým xxxxxxxx xxxxx §56 zákoníku xxxxx, x důvod xxxxxxxx zaměstnání,

c) xxxxxxxxxx, xx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx území xx stal neodůvodnitelnou xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxx, že držitel xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x příspěvek xx xxxxxxxx, doplatek xx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx pomoc,

a xxxx jsou xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx, neudělení, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxx neprodleně xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx zrušení živnostenského xxxxxxxxx xxxxxxx, kterému xxxx xxxxxxx dlouhodobé xxxxx xxxx vydáno xxxxxxxx k dlouhodobému xxxxxx.

(3) Orgán xxxxxx x xxxxxx nouzi9o) xx povinen xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxx měsíční xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx státu Evropské xxxx nebo xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx vydáno xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx s xxx xxxxxxxxxxxx xxxx [§42c odst. 3 xxxx. c)], xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx společně xxxxxxxxxxxx osob.

(4) Xx-xx xxxxxxx vydána xxxxxxxxxxxxx xxxxx, jsou Xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx - xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx úřady, xxxxxxx xxxxxxxxxx hlásit xxxxxxxxxxxx skutečnosti, které xxxx xxx xxxxx x xxxxx xxx xxxxxxx xxx zrušení xxxxxxxxx zaměstnanecké xxxxx.

(5) Xxxx, který xx xxxxxx k vedení xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx orgán, xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx, seznamu xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx30), xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx zápisu cizince x xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx; xx xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxx Xxxxxxxx xxxx.

(6) Okresní xxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení neprodleně xxxxxxx oznámí xxxxxxxxxxxx, xx cizinec ohlásil xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx samostatné xxxxxxxxx xxxxxxxx; xx neplatí, xxx-xx x xxxxxx Xxxxxxxx xxxx.

(7) Státní xxxx inspekce xxxxx x xxxxxxxx inspektoráty xxxxx neprodleně písemně xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx bez xxxxxxxx x xxxxxx, xxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxx, xx-xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx v rozporu xx zaměstnaneckou kartou xxxx modrou kartou; xxxx skutečnost oznámí Xxxxxx xxxx inspekce xxxxx a oblastní xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx krajského xxxxxxxxxxx xxxxxxx příslušnému xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx cizince.

§107

Povinnosti jiných xxxx

(1) Xxx xxxxxxx xx xxxxx získá xxxxxxxx xxxxxx uvedený x §108 xxxx. 1, xxxxxx x xxxxxxxx x pobytu, osvědčení x xxxxxxxxxx, průkaz xxxxxxxx pobytu, pobytovou xxxxx nebo xxxxx xxxxxxxx pobytu xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx povinen xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x zajištění xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx, po xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx osoba xx xxxxxxx uhradit majetkovou x xxxxxxxxxxxx újmu, xxxxx vznikne xxxxx xxxxxxxxxxx závazků xxxxxxxxx x pozvání xxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxx, kdo xx xxxxxxx xxxxx §15, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx svého xxxxxxx xxxxxxx. Xx xxxxxxx xxxxx §15 nelze xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx pozvaného xxxxxxx xx území.

(5) Xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx písemně xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx víza x pobytu xxx 90 xxx za xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx ministerstvu zahájení, xxxxxxxxx nebo ukončení xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx jiným členským xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xx účelem xxxxxx x rámci xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx zahrnujícího xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx v xxxxx dohody xxxx xxxxxxxxxxxxxx institucí v xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx, a xx xxxxx pobývá xxxxxxxxx xxx víza. Xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx §42 xxxx. 3.

(6) Xxxxxxxx organizace, která x xxxxxxxx uzavřela xxxxxx o hostování9j), xxxxxxxxxx písemně xxxxxx xxxxxxxxxxxx ukončení platnosti xxxx dohody xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx. Xxxxxxxx organizace xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx zahájení nebo xxxxxxxx výzkumné xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x dlouhodobému pobytu xxxxxxxx jiným xxxxxxxx xxxxxx Evropské xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, který na xxxxx pobývá xxxxxxxxx xxx xxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx je xxxxxxx xxxxx xxxxxxx potvrzení x xxxxxxxxx výzkumné xxxxxxxx pro účely xxxxxx xxxxxxx xxxxx §42 odst. 3.

(7) Xxxxxxxxxxxx školství, xxxxxxx x tělovýchovy xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx výzkumné organizace xx xxxxxxx výzkumných xxxxxxxxxx schválených pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx třetích xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx9j).

(8) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx zaměstnala xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x §52 xxxx. a) xx x) zákoníku práce xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx zrušením podle §56 xxxxxxxx práce xxxx uplynutím xxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx povolení x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx x z xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxx má xxx xxxxxxx platnost xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxx x xxxxxx platnosti xxxxxxxxxxxxx karty, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xxxxxxx x období xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx cizince x xxxxx, xxxxxxx xxxx xx xxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxx povolení x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx modrá karta; xx xxxxxxx, pokud xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx jiným xxxxxxxx.

(9) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, která xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx změnu xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx karty xxxx xxxxx xxxxx.

(10) Xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx cizinci, xxxxxxx bylo xxxxxxx xxxxx x pobytu xxx 90 dnů xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxx xx tímto xxxxxx, xx povinen

a) xxxxxxxx, xxx ubytování xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x §100 písm. x) x xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx nadměrná ve xxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxx xxxx, platu xxxx odměny xxxxxxx x x úrovní xxxxxxxxx; pro xxxxx xxxxxx xxxxxx za xxxxxxxxx cizincem xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx §146 písm. x) xxxxxxxx práce x

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §32 xxxx. 3.

(11) Pokud xx xxxxxxx zrušena xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxx 90 xxx xx účelem xxxxxxxxx zaměstnání nebo xxxxxxxxxxxx xxxx za xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxx povinen cizinci xxxxxxxx škodu, která xx xxx xxxxxxx, xxxxxxx ušlou xxxx, xxxx xxxx xxxxxx, xx xxx xx xxx xxxxx, pokud xx xx xxxxxx xxxxxxx platnost xxxx, xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx cizince xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx, xxxx x případě, xx xx xxxxxx xxx státního xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx bydliště, xxxxxxxxx do jiného xxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxx pobyt, x xxxxxxx poplatek xx xxxxxxx žádosti.

(12) Xxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxx xxxx xx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx xxxx, xx povinna xxxxxxxxxxxx oznámit xxxxx xxxxxxxx, na xxxxxxx xxxxxxx xxxx cizinci xxxx xxxxx xxxxxx, xx xxxxx xx 3 pracovních xxx xxx xxx, kdy x xx došlo.

(13) Xxxxxxxx xxxxxxxxx, v xxx xxxx xx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zaměstnance, x xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx jiného členského xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx oznámit xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx členského xxxxx Evropské unie.

(14) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx 24 xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx zařízení xxxxx §10 a 126b.

(15) Xxxxxxx zástupce xxxxxxx xxxxxxxx 15 xxx, popřípadě xxxxx, xxxxx xxx cizinec xxxxxx 15 let xxxxxx xx xxxx xxxx které xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx 15 xxx po xxxx xxxx xxxxxx xx území svěřen xxxxxx, je povinen xxxxxxxx plnění xxxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxxxxxx se x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx 15 xxx a xxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxx 15 xxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx.

XXXXX IX

CESTOVNÍ XXXXXX

§108

(1) Xx cestovní doklad xx xxx účely xxxxxx xxxxxx považuje

a) xxxxxxx xxxxxxx, která xx jako xxxxxxxx xxxxxx uznaná Českou xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx listina, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx odstavce 2,

c) xxxxxx xxxxxxxxxx občana Xxxxxxxx xxxx,1b)

x) xxxxxxxxx xxx x územní xxxxxxxxx do xxxxx xxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx totožnosti,

f) cestovní xxxxxx xxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxx na základě xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx,15e)

x) xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxx Xxxxxxxx unie,7b) xxxxxxxx-xx

1. xxxxxxxxxx žáků, kteří xxxxxx schopni se xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fotografii,

2. xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, ve kterém xx žák xxxxx xxxxxxxx, xx xxx xx xxxxxxxx se xx xxxxxx státu xxxxxx, x xx xxxxxxxxxxx, že xxxxxxx xxxx Evropské unie, xx xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx má seznam xxxx uznávat jako xxxxxxxx doklad, xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxx doklad xxx xxxxxx neoprávněně xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx zemí59) (xxxx xxx "xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx návrat").

(2) Xx cestovní doklad xxxxx odstavce 1 xxxx. x) xxx xxx účely xxxxxx xxxxxx uznat xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx cizím xxxxxx xx účelem xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxx z xxxxxxxx xxxxxx provedení a xxxxxx, x němž xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zvyklostem, xxxx xxxxxx platnost xxxxxxxx xxxxx x xxx x ní xxxxxxx

x) xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxx x xxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. a) x x) pro xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxx 10 xxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 2 xxxxx xxxxxxx a xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx x 3 xxxxxx, xxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx; xx xxxxxxx, xxx-xx o udělení xxxx x xxxxxx xxx 90 dnů xx účelem xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx.

§109

(1) Xxxxxxxxx xxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §108 odst. 1 písm. x) xx xxxxxx xx xxxxxx cizince, xxxxx xxxx xxxx stanoveno xxxxx.

(2) Xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx v zahraničí xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x odstavci 1, xxxx xx xxxx žádost zastupitelský xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxx xx České xxxxxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx vydal. Xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx na území, xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx uvedený x §108 xxxx. 1 xxxx. x), x) xxxx x), xxxx na xxxx xxxxxx zastupitelský úřad xxxxxxxx xxxxxx totožnosti x xxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(3) Cestovní xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxx listiny.

§110

§110 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 136/2006 Sb.

§111

(1) X xxxxxxx x xxxxxx cizineckého xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §108 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx, xxxxx číslo, bylo-li xxxxxxx přiděleno, xxx, xxxxx, xxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx, kde xx xxxxxx x xxxxxx na území. X xxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx podle §108 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx připojí xxxxxxxxxx.

(2) X xxxxxxxxxx xxxx, cestovním xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx v xxxxxxxxx xxxxxxx podle §108 xxxx. 1 xxxx. f) xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 x xxxxxxx xxx fotografií xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxx xxxxxx podle §113 xxxx. 1 x 2 xxxx xxxx opatřen xxxxxxx xxx s xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx x zobrazení xxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxx prstů.

§112

§112 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 318/2015 Sb.

§113

Xxxxxxxxx xxx

(1) Xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx se x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx x x dobou xxxxxxxxx xx 10 xxx, xxxxxxxx mladším 15 let x xxxxx platnosti na 5 let. Xxx-xx x vydání cizineckého xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 6 xxxx. x) x xxxxx překážka xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, pro niž xx xxxxxx opatřit xxxxxxxx xxxxxx je xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx se xxxxxxxxx xxx x dobou xxxxxxxxx na 1 xxx; xxx-xx x xxxxxxx požívajícího doplňkové xxxxxxx, xxxxxx se x xxxxx platnosti xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx průkazu x povolení x xxxxxx xxxxx požívající xxxxxxxxx ochrany xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx2), x xxx-xx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx platnosti xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx3a). Xxxxxxxxx xxx se xxxx xx lhůtě xx 30 dnů xxx xxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx se na xxxx žádost xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx údajů xxxxxxxxx xx vydávaném xxxxxxxxxx pasu, xxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x něm xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx údajů. Xxxxxxxxx xxxxxx xxx x správnost x xxx zpracovaných biometrických xxxxx se xxxxxxx xxxxxx technického xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx srovnání xxxxxxxx xxxxxxxxxxx biometrických údajů xxxxxxx s xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxx cizineckého xxxx. V xxxxxxx xxxxxxxx nefunkčnosti nosiče xxx s biometrickými xxxxx, xxxxxxxxx zjištění xxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx v xxxxxxx xxxxxxxx nesprávnosti osobních xxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx, má xxxxxxx xxxxx na xxxxxx nového xxxxxxxxxxx xxxx.

(2) Cizinci xxxxxxxx 12 let, xxxxx xxxxx použitelný xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx společenství15f) xxxxxxxxx xxxxxxxx věkovou xxxxxxx, xxxx xxxxxxx, x xxxxx xxxx xxxxx z důvodů xxxxxxxxxxxx nebo fyziologických xxxx, xxxxxxxxx zdravotního xxxxxxxxx xxxxx rukou, xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx, xx xxxx xxxxxxxxx xxx s xxxxxxx dat, x xxxx xxxx z xxxxxxxxxxxxx údajů xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxx dat xx x tomto xxxxxxx xxxxxx xxxx, xx xxxxx dat xxxxxxxxxx xxxxxx prstů rukou xxxxxxx. Cizinecký pas xx xxxx xx xxxxx xx 30 xxx ode xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1.

(3) Xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2 obsahuje xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx. Xx strojově xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx: typ dokladu, xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx pasu, xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxx xxxxxxxxxx vybraných xxxxx ve xxxxxxxx xxxxxxx xxxx.

(4) Platnost xxxxxxxxxxx pasu xxxxx xxxxxxxxxx. Cizinecký pas xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x zrušení platnosti xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx nebo dnem xxxxxx oprávnění x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §87 xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx poskytnutí xxxxxxx xxxxxxx na xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx3a). Xxxxxxxxx xxx xxxx ztrácí xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx rozhodnutí o xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx ochrany xxxx x xxxxxxx stížnosti xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx o xxxxxx xxxxx rozhodnutí x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx2).

(5) Xxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx (odstavec 1) xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, než xxxx xxxxxxx zákon.

(6) Xxxxxxxxx xxx vydá xxxxxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxx

x) xxxxx pobývá xx xxxxx xx xxxxxxx povolení x xxxxxxxx pobytu, xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx, xx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxx,

x) který xx oprávněn x xxxxxxxx xxxxxx podle §87, xxxxx xxxx xxxxxx cestovní doklad,

c) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx3a), xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xxxx udělena xxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu2).

(7) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx oprávněn x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx nebo x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx požádat x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx dat x xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx biometrických xxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nosiče xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx nesprávnosti x něm xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx údajů, xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx, má xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx; xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx v xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx pouze tehdy, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx věděl, xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx s xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(8) Xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx totožnosti xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx biometrických xxxxx (xxxxxxxx 1) zpracovaných x nosiči xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zařízení xxxxxxxxxxxx srovnání xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx údajů xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxxx dat xxxxxxxxxxx xxxx.

§114

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx na xxxxxx xxxxxxx

x) xxxxx xxxx xxxxxx cestovní xxxxxx x xxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx doklad xxxxx způsobem; xx xxxxxx zjištění cizincem xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx poskytnout xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x je xxxxxxx xxxxxxx dokumenty, xxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx 15 xxx, xxxxx je xxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx vycestoval x území a xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §92 xxxx. x).

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 vydá xxxxxxx cestovní průkaz xxxxxxxxxx x dobou xxxxxxxxx xxxxxxx na 180 xxx x x územní platností xx xxxxx xxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxx vydá xxxxxxxx xxxxxx totožnosti xxxxxxx, který xxxxxx xx xxxxx bez xxxxxxxx xxxxxxxxxx dokladu, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxxx totožnosti x vycestování xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, x xxxxx vyhoštění xxxx pravomocně xxxxxxxxxx x který xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx vydá xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx x důvodů nezávislých xx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxx-xx xx xx xxxxx xxxxxxx dlouhodobý xxxxx, xxxx xxxxxxxxx pobyt xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx občana Xxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxx xxxx xxxxxxx vízum x xxxxxx nad 90 dnů xx xxxxxx xxxxxxx pobytu xx xxxxx xxxxx §33 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx x) xxxx xxxxx x xxxxxx nad 90 xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu2), xxxxx xxxxxx xx xxxxx bez xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, nebo

c) xxxxxxx xxxx vydáno xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx na xxxxx z xxxxxx xxxxx §33 xxxx. 1 xxxx. a) xxxx x), xxxxx xxxxxx na xxxxx xxx platného cestovního xxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) xx cestovní xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x dobou xxxxxxxxx xxxxxxx xx 180 xxx a s xxxxxx platností do xxxxx xxxxx xxxxx; xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) a x) x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx 365 xxx x x xxxxxx xxxxxxxxx do xxxxx xxxxx xxxxx.

(6) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx cizinci, xxxxx pobývá xx xxxxx bez xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, po

a) xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x zrušení xxxxxxxxx xxxx k xxxxxx xxx 90 xxx,

x) xxxxxxx víza x xxxxxx xxx 90 xxx xx xxxxxx strpění xxxxxx xx xxxxx podle §33 odst. 3; xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx stanoví xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x zrušení xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx trvalému xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx&xxxx;xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx o dočasné xxxxxxx cizinců,

e) xxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx (§87),

x) vydání xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx na xxxxx x důvodů xxxxx §33 odst. 3; xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx za účelem xxxxxxx na xxxxx, xxxxx xx xxxxxx x xxxxxx nezávislých xx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx doklad xxxxx způsobem; xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx se xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx do xxxxx xxxxx světa x xxxxx platnosti shodnou x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, jde-li o xxxxxxxxx příslušníka xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xx držitelem pobytové xxxxx xxxxxxxxx příslušníka xxxxxx Evropské xxxx x x xxxxxx xx xxxx vůli xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx bylo xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xx

x) manželem xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx ochrany, jehož xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx vzniklo xxxx xxxxxxx xx xxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

xxxxx tento xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx doklad x xxxxxx xx xx x xxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx nebezpečí xxxxx újmy39) xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx dokladu, xxxxx xx xxxxxxxxx.

§115

Xxxxxx xxx xxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx pasu, xxxxxxxxxx xxxxxxx totožnosti nebo xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §108 xxxx. 1 xxxx. x)

(1) Xxxxxxxxx xxx, cestovní xxxxxx xxxxxxxxxx nebo cestovní xxxxxx xxxxx §108 xxxx. 1 xxxx. x) xx cizinci xxxxxx xxxx vydaný xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx vydání.

(2) Cizinecký xxx, xxxxxxxx průkaz xxxxxxxxxx xxxx cestovní xxxxxx podle §108 xxxx. 1 písm. x) se nevydá xxxx vydaný xxxxxx xxxxxx, pokud jde x xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx

x) je xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx povinnosti xxxx peněžitých xxxxxxx, xxxx

x) xx vedeno xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx nevykonal xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx prominut xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx,

xx xxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxx §113 odst. 6 písm. x), xx-xx

x) xxxxxxx xxxxxxxxx, xx by xxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx pořádek, xxxx

x) cizinec xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

§115x

Xxxxxxxx cestovní doklad Xxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Evropské xxxx15e) vydá zastupitelský xxxx na žádost xxxxxx Xxxxxxxx xxxx,1b) xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx není xxxxxxx k dispozici, xxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxx občanem, xxxx na xxxxx xxxxx, xxx xx xxxxx nachází, stálé xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, není x xxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx dosažitelné. Xxxxxxxxx xxx xxxxxx náhradního xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xx, xxx xxxx, jehož xx xxxxxxx občanem, x xxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx lze xxxxx xxx jedinou xxxxx do členského xxxxx Evropské unie, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx ve xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx státu.

(3) X xxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxx jméno, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxx, tělesnou výšku, xxxxx, xxxxx a xxxx narození, xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxx xxxx předloží jemu xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx, uvede xxxx, xx xxxxx hodlá xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx cestovní xxxxxx Xxxxxxxx unie xxxx zastupitelský úřad x xxxxx platnosti xxxxxxxxxx xxxx nezbytně xxxxx k uskutečnění xxxxx, xxx xxx xx náhradní xxxxxxxx xxxxxx Evropské xxxx xxxxxx.

(5) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx unie zašle xxxxxxxxxxxxx xxxx příslušnému xxxxxx xxxxx Evropské xxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx.

§115x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 559/2004 Xx. s xxxxxxxxx od 1.1.2005

§115x

Xxxxxxxx xxxxxxxx doklad xxx xxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx ministerstvo xxxx xxxxxxx xxx účely xxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxx x §114 xxxx. 3, 4 a 6 x xxxx xxxxxx xxxxx evropský cestovní xxxxxx xxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx cestovní xxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx nutné x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxx ministerstvo xxxx xxxxxxx xxxxx x pro xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx zákona x xxxxx.

§115x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 274/2021 Sb. x xxxxxxxxx xx 2.8.2021

§116

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxx se pro xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx za neplatný, xxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx v něm xxxxxxx,

x) byl xxxxxxxx xxx, xx xxxxxx x xxx xxxxxxx xxxx nečitelné,

c) je xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx nesprávné xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, nebo

f) xxxxxxx xxxxxx dokladu xxxxxx xxxx byl xxxxxxxxx xx xxxxxxx.

§117

Zadržení xxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx

x) cestovní xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xx jméno xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x

1. xxxxxxx se tímto xxxxxxxx prokazuje xxxx xxxxxxxx, xxxx

2. cizinec xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x držení,

b) xxxxxxxx doklad xxxxx §108 xxxx. 1 xxxx. x), x) xxxx x), pokud xxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §108 xxxx. 1 xxxx. x), x), x), x) xxxx x), xxxxx je xxxxxxx xxxxx, xxxxx jej xxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx odcizený.

(2) Xxxx-xx rozhodnuto xxxx xxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx, xx bude xxxxxxxxxx x xxxxxx cestovního xxxxxxx, může tento xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx činný x xxxxxxxx řízení.

(3) Xxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx je x xxxxxx uvedených x xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx zadržet xxxxxxxx xxxxxx xxx ministerstvo.

(4) Xxxxxxx xxxx držiteli xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §108 xxxx. 1 xxxx. x), e) xxxx f) xxxxxxxxx x zadržení xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx doklad xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx předá

a) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx pobytu xxxxxxxx xx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxx pas nebo xxxxxxxx xxxxxx totožnosti xxxxxx xxxxxxxxxxxxx,

x xxxxxxxx xxxxxx jeho zadržení.

(5) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §108 odst. 1 xxxx. x), x) xxxx x) xxxxxxxxx x zadržení xxxxxxxxxx xxxxxxx x nejde-li x cizinecký xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx policie xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx území x xxxxxxxx důvodů xxxx xxxxxxxx.

(6) Xxxxx xxxxxxx xxxx ministerstvo xxxxxxxx x odnětí zadrženého xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x jeho vrácení xx 15 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxx 5. X xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx dokladu podle xxxxxxxx 1 písm. x) xxxxxx xx 60 xxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx důkazním xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx.

(7) Xxxxxxx xxxx ministerstvo xxxx držiteli xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §108 xxxx. 1 xxxx. x), b), c), x) nebo x) xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx odkladu xxxxx Ministerstvu zahraničních xxxx, xxxxx xxxxx x xxxxxx padělaný, xxxxxxxxx xxxx o xxxxxx, xxxxx je xxxxxxxx prostředkem x xxxxxxxx xxxxxx.

HLAVA XXx

XXXXXX X XXXXXXXX K XXXXXX

§117x

Xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx

(1) Xxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx pobytem na xxxxx.

(2) Xxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxx xx vydává xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx obsahující xxxxx dat s xxxxxxxxxxxxx údaji, xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx o xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx 6 let, xxxxx xxxxx použitelný xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx společenství40) xxxxxxxxx odlišnou xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx, x něhož není xxxxx xxxxxxx otisky xxxxx xxxxx x xxxxxx anatomických xxxx xxxxxxxxxxxxxx změn, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xx xxxx xxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxx, x xxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx údaje o xxxxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxx xxx je x xxxxx případě xxxxxx xxxx, že xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx rukou xxxxxxx.

(3) Průkaz x xxxxxxxx x pobytu xxxxxxxx údaje xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx40) x xxxx

x) v xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx

1. xxxx xxxxxx,

2. rodné xxxxx,

3. xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

4. xxxxxx xxxxx §117b xxxx. 4,

5. xxxxxx podle §42i xxxx. 7,

6. xxxxxx xxxxx §117b xxxx. 1,

7. xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx cizince,

8. záznam xxxxx §117b odst. 5,

9. xxxxxx podle §117b odst. 6,

10. xxxxxx xxxxx §117b xxxx. 7,

11. záznam xxxxx §117b xxxx. 8,

x) x xxxxxxx xxxxxxxx k trvalému xxxxxx

1. xxxxx číslo,

2. xxxxx hlášeného pobytu xx xxxxx,

3. xxxxxx x omezení svéprávnosti,

7. xxxxxx podle §84,

5. xxxxxx podle §117b xxxx. 1,

6. xxxxxx xxxxx §117b xxxx. 2,

7. digitální xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx biometrické xxxxx xxxxxxx a xxxx xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxxx se nepořídí, xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx brání xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx zpracuje x xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx v informačním xxxxxxx cizinců, xxxxxxxx, xxxxx obsahuje xxxxx xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx.

(5) Ministerstvo xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx mezi xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, x xx s xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx údajů xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxx průkazu o xxxxxxxx x xxxxxx.

(6) Xxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx užívání xxxxxxx xxx, xxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxx zneužití. Při xxxxxxx průkazu x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx správnost xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxx s biometrickými xxxxx x xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx dat x xxxxxxxxx v xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx ověřuje xxxxxx xxxxxxxxxxx zařízení umožňujícího xxxxxxxx aktuálně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx údajů cizince x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x nosiči xxx xxxxxxx o xxxxxxxx x pobytu. X xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx x biometrickými xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x něm xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx, xx cizinci xxxx xxxx průkaz x xxxxxxxx x xxxxxx.

(7) Xxxxxxx průkazu x xxxxxxxx k xxxxxx je oprávněn xxxxxxx ministerstvo o xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx. X případě xxxxxxxx nefunkčnosti xxxxxx xxx s biometrickými xxxxx se xxxxxxx xxxx nový xxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxx; vydání xxxxxx xxxxxxx v xxxxx xxxxxxx podléhá správnímu xxxxxxxx xxxxx tehdy, xxxxx xxxxxxxxxxx nosiče xxx x biometrickými xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxx prokazatelně xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx s xxxxxxxxxxxxx údaji.

(8) Biometrické xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx průkazu o xxxxxxxx k xxxxxx x xxxxxxx totožnosti xxxxxxx, a xx xxxxxxxxxx biometrických údajů xxxxxxxxxxxx x nosiči xxx x xxxxx xxxxxxxx x informačním xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx biometrických xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx biometrickými xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx v xxxxxxx prokazování totožnosti x pomocí technického xxxxxxxx. Pokud xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx předložit xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx, popřípadě xxxxx nosič xxx x xxxxxxxxxxxxx údaji x xxxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx pořízením xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx porovnáním s xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx systému xxxxxxx.

§117x

Xxxxxxxxxx údajů do xxxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxx

(1) Xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, a xxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxx o xxxxxxxx k pobytu xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx na jméno, xxxxxxxxx jména, x xxxxxxxx x xxxxx xxxxx, vyznačí xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxx včetně xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxx, x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) V xxxxxxx o povolení x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx "BÝVALÝ XXXXXXX XXXXX XXXXX XX", xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx byl xxxxxxxxx xxxxx karty, který xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §68 x 83.

(3) Údaj o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx x povolení x pobytu xx xxxxxx právní moci xxxxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx průkazu x povolení k xxxxxx údaj o xxxxxxxx na trh xxxxx; xx neplatí, xxx-xx o xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx, karty xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx převedeného xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx druh xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx "XXX". Xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie x rubrice xxxx xxxxxxxx vyznačí xxxxxx "xxxxxx XXX".

(6) Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx účelem xxxxxx xxxxxxx xxxxx §42d xxxxxxx záznam "xxxxxxx", xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x §64 písm. x) xxxx b), "xxx", xxxxx cizinec xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x §64 xxxx. x), "xxxxxxxx", xxxxx xxxxxxx xxxxxxx podmínky xxxxxxx x §64 xxxx. x), xxxx "xxxxxxxxxxx", xxxxx cizinec xxxxxxx podmínky xxxxxxx x §64 xxxx. x).

(7) Xxxxxxxxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx záznam "xxxxxxxx xxxxxxxxx".

(8) X xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x studentů, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx x rámci xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx nebo v xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx do xxxxxxx xxxxx xx tento xxxxxxx xxxx xxxxxx.

(9) Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx povolení x xxxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxx vydaném xxxxx

x) §87b odst. 4 xxxx. x) xxxxxxx xxxxxx

1. "PŘECHODNÝ XXXXX - XX", xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx podle §15a xxxx. 1 xxxx 2, nebo

2. "XXXXXXXXX XXXXX", xxx-xx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx občana Xxxxxxxx xxxx podle §15a xxxx. 3,

b) §87j odst. 1 xxxx. a) a §87t xxxx. 1 xxxxxxx záznam "XXXXXX XXXXX", xxx-xx x xxxxxx Xxxxxxxxx království, xxxx

x) §87j xxxx. 1 xxxx. c) xxxxxxx xxxxxx "TRVALÝ XXXXX - RP".

(10) Xxxxxxxxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx občanu Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx vyznačí xxxxxx "xxxxxx 50 Xxxxxxx x EU", xxxx rodinnému xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §15b xxxx. 1 xxxxxx "XX XX - xxxxxx 50 Xxxxxxx x XX" a xxxx rodinnému příslušníkovi xxxxxxxxx x §15b xxxx. 2 xxxxxx "xxxxxxx - xxxxxx 50 Smlouvy x XX.

§117x

Xxxx platnosti xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx

(1) Průkaz o xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx na xxxx xxxxxxxxx povolení x xxxxxxxxxxxx pobytu xxxxx §44 odst. 4 xx 7 xxxx §44a odst. 1 x 2.

(2) Průkaz x povolení x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx pobytem xx xxxxxx s xxxxx platnosti 10 xxx, x jde-li x cizince xxxxxxxx 15 xxx, x xxxxx platnosti 5 xxx.

§117x vložen právním xxxxxxxxx x. 427/2010 Xx. s účinností xx 1.5.2011

§117x

Xxxxxxxxxxx xxxx platnosti xxxxxxx o povolení x pobytu xxxxxxx x xxxxxxxxx trvalým xxxxxxx

(1) Dobu xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx trvalým xxxxxxx xxx prodloužit, x to i xxxxxxxxx, x 10 xxx, a jde-li x xxxxxxx mladšího 15 let, x 5 xxx.

(2) Xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx průkazu x xxxxxxxx x trvalému xxxxxx je xxxxxxx xxxxxxx podat nejpozději xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx 90 dnů xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx; x xxxxxxxxxxxx případech xxxx žádost xxxxx x xxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxx podání xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx.

(3) X případě, xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx cizinec xxxxxxx tuto xxxxxx xxxxx xx 3 xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx těchto důvodů.

(4) X xxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx o povolení x pobytu je xxxxxxx povinen xxxxxxxxx xxxxxxxx doklad.

(5) Splňuje-li xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx platnosti xxxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxx, xx xxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx nezbytných xxx xxxxxx průkazu o xxxxxxxx k pobytu, x xx včetně xxxxxxxx biometrických xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx cizinci v xxxx xxxxxxxxx brání xxxxx překonatelná xxxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx však xx 60 xxx xxx dne xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx.

(6) Xxxxxx-xx doba xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx o xxxxxxx x prodloužení xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx se xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx dokladu vízový xxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxx stanoveného xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx51), a xx xx xxxxx xxxx x pobytu xxx 90 xxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx řízení x xxxx xxxxxxx. Xxxxxx štítek xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxx zařazeného do xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxxx xxxxx. Platnost víza xxxxxx dnem xxxxxx xxxxxx xxxx rozhodnutí x žádosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx.

§117x

(1) Cizinec, xxxxx xxxx o xxxxxx xxxxxxx x povolení x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx x pobytu, xxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx údaji xx xxxxxxxxx, je xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx s xxxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxxxx i v xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx o vydání xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx platnosti xxxxx §117f.

(2) Cizinec, xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx v průkazu x povolení k xxxxxx, xx povinen xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxx x pobytu a xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x důvodu podle §117f xxxx. 1 xxxx. x), je xxxxxxx předložit xxxxxxxx xxxxxx, průkaz, xxxxx xxxxxxxx skončila, x xxxxxx x zajištění xxxxxxxxx (§71 xxxx. 2).

(4) Cizinec xxxxxxx x odstavcích 1 xx 3 xx xxxxxxx se pro xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx na xxxxx xxxxxx dostavit xx ministerstvo ke xxxxxxxxxx xxxxx nezbytných xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx, x to xxxxxx pořízení biometrických xxxxx xxxxxxx a xxxx podpisu, xxxxx xx xxxxx k xxxx dalšímu digitálnímu xxxxxxxxxx; podpis se xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxx provedení xxxxx těžko xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Cizinec xx xxxxxxx ve xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xx 60 xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx x převzetí xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx.

§117x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 427/2010 Sb. s xxxxxxxxx od 1.5.2011

§117x

Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x pobytu

(1) Xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x pobytu xxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxx x xxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx jeho ztráty, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx svéprávnosti cizince,

d) xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx občanství Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x prohlášení xxxxxxx za xxxxxxx,

x) xxxxxxxx údaje x xxxxx hlášeného xxxxxx xxxxxxx na xxxxx; xx neplatí, xxx-xx x xxxxxxxxx xx xxxxx (§83), xxxxx x důvodu xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx státu Evropské xxxx xxxxxx ubytování xx území, xxxx

x) xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx x pobytu na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx k xxxxxx x xxxxxxx, že xxxx platnosti dosavadního xxxxxxx x tomuto xxx neuplynula.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxx platnost průkazu x xxxxxxxx k xxxxxx, jestliže

a) xx xxxxxx poškozen xxx, xx xxxxxx x xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx je xxxxxxxx jeho celistvost,

b) xxxxxx obsahuje nesprávné xxxxx xxxx neoprávněně xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx x průkazu neodpovídá xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx nosič x xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xx-xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxx uzná xxxxxx xxx xxxxxxx platnosti xxxxxxx, xxx odůvodnění xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Odvolání xxxxx xxxxxxxxxx xxxx v xxxxx xxxxxxx přípustné.

§117g

Vydávání průkazů x xxxxxxxx k pobytu xxx xxxxxx dat x xxxxxxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx bez xxxxxx xxx s xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx digitální zpracování xxxxxxx cizince, jestliže

a) xxxxx x technické xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zpracování údajů xxxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxx x povolení x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx údaji xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx cizince xxxxxxxx x dalšímu xxxxxxxxxxx zpracování, xxxx xx xxxxxxxx zabezpečujícím xxxxxx údajů nezbytných xxx xxxxxx xxxxxxx x povolení k xxxxxx xxxxxxxxxxxx nosič xxx x biometrickými xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx technická závada xxxx xxxx xxx 7 kalendářních xxx, xxxx

x) v xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx jiné xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx dat x xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxx x povolení x pobytu xxx xxxxxx dat x xxxxxxxxxxxxx údaji xx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx 6 měsíců, x xx xx xxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x) x x) xxxxxxx xxxx, xxx xxx vydání xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx údaji již xxxx xxxxxxxx biometrické xxxxx cizince x xxxx xxxxxx určený x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx se xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §158a odst. 4 x poté, kdy xxxxxxx xxxxxxxxxxx pominou, xxxx neprodleně xxxxxxx xxx vydání tohoto xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx.

(4) Xxxxx xxx cizinci xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx se xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx vydání průkazu x xxxxxxxx x xxxxxx, x xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx podpisu, xxxxx xx xxxxx x xxxx dalšímu digitálnímu xxxxxxxxxx; xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx doručí xxxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxx xxxxxx k vydání xxxxxxx x povolení x xxxxxx podle xxxxxxxx 1.

(5) Xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx je xxxxxxx xxxxx nejpozději xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx x pobytu bez xxxxxx dat s xxxxxxxxxxxxx xxxxx. Vydání xxxxxxx x povolení x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(6) X xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x povolení x xxxxxx bez nosiče xxx s biometrickými xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx neprodleně xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx dokladu. Xxxxxxxxx xxxxxxx o povolení x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx dat x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx zaniká xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx k pobytu xxx nosiče dat x xxxxxxxxxxxxx údaji.

§117g xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 427/2010 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.5.2011

XXXXX X

XXXXXXX XXXXXXXXX

§118

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx ukončení pobytu xxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx x vycestování x xxxxx xxxxxxxxx států Xxxxxxxx unie x xxxx, xx kterou xxxxx umožnit xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx států Xxxxxxxx xxxx. Xxxx, po xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx na xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, stanoví xxxxxxx x rozhodnutí x správním xxxxxxxxx xxxxxxx. X odůvodněných xxxxxxxxx lze xxxxxxxxxxx xxxxxxxx hraniční přechod xxx vycestování x xxxxx.

(2) Správním vyhoštěním xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx rodinného xxxxxxxxxxx xx rozumí xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx nebo xxxx xxxxxxxxx příslušníka xx území, které xx xxxxxxx se xxxxxxxxxx doby x xxxxxxxxxxx x xxxxx x xxxx, xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx vstup xx xxxxx.

(3) Xxxx k xxxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx 7 xx 60 xxx. Xx-xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx podle §119 xxxx. 1 xxxx. a), xx xxxxxxx oprávněna xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx 7 xxx. Xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx měla xxxx k vycestování xxxxx xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxx běžet xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx x průběhu xxxx x xxxxxxxxxxx xx cizinec xxxxxxxx, xxx xxxx xxxx xx zajištěním xxxxxxxxx. Xxxxxx-xx xxxxxxx během xxxx k xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx §174a xxxx. 2, xxxxxxx vydá xxxx xxxxxxxxxx xxxxx §101 xxxxxxxxx xxxx, ve xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx trvání xxxxxxxxx xxxxxx. Novou xxxx x vycestování xxx xxxxxxxx xxxxxxx xx 180 xxx.

(4) Xx xxxx, xx xxxxxx xxxxx umožnit xxxxxxx xxxxx xx území xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx, se xxxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxx rozhodnutí o xxxxxxxx vyhoštění xxxxxxxxxxx.

(5) Xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx pobyt xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx zdržování xx xxxxxxx xx území xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx nebo xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx2) nebo xxxxx xx právní xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx poskytnutí xxxxxxx xxxxxxx na xxxxx3a) xxxx xxxxx x xxxxxx xx xxxx xxxxxxx ochrany. Xxxxxx-xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx o správním xxxxxxxxx, protože xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx zásah xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx podle §50a xxxx. 5. Xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx opustit xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx.

(6) Hromadné správní xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx rozhodnutí xx xxxxxxxx.

(7) Xxx xxxxx xxxx xxxxx xx xx rodinného xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §15a xxxx. 3, xxxxx xxxxxx na xxxxx xxxxxxxxx.

§119

Xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxx

(1) Xxxxxxx vydá xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, který xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx, s xxxxx, xx kterou xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx území xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie, x xxxxxx xxxxxxx xx informačního systému xxxxxxxxx států,

a) xx xx 10 xxx,

1. xx-xx důvodné xxxxxxxxx, xx xx xxxxxxx xxxx xxx pobytu xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx státu xxxxxx xxxx při xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx ohrožující xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx území xxxxx xxxxx obdobným xxxxxxxx, xxxx

2. xx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx, že by xxxxxxx mohl xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx způsobem narušit xxxxxxx xxxxxxx,

x) až xx 5 let,

1. xxxxxxx-xx xx xxxxxxx xxxxxxx dokladem, xxxxx xx padělán, xxxxx xxxxxxxx jiné xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

2. xxxxxxx-xx xx cizinec xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxx cestovním xxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx v §116 xxxx. x), b), x) nebo d),

3. xxxxxx-xx xxxxxxx xx xxxxx xxx platného xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx x tomu xxxx xxxxxxxx,

4. xxxxxx-xx cizinec xx xxxxx xxx xxxxxxxx oprávnění x xxxxxx, xx x xxxx není xxxxxxxx,

5. xxxxxxxxx-xx xx xxxxxxx xx výzvu xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

6. xxxxxxxx-xx xxxxxxx státní xxxxxxx x xxxxxx xxxx xx o takové xxxxxxx pokusí,

7. xxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

8. xxxxx-xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx nepravdivé xxxxxxxxx x úmyslem ovlivnit xxxxxxxxxxx správního orgánu, xxxx

9. xxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx předpis, xx-xx xxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx tímto xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxx-xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xx xx 3 roky,

1. xx-xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx povolení k xxxxxxxxxx, ačkoli xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, na xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx výdělečnou xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx16) xxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx cizinci xxxxxxxxxxxxxx,

2. xxxxxxxxx-xx xxxxxxx, xx xx území smluvních xxxxx pobývá xx xxxx, xx xxxxxx xx na xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxx na krátkodobé xxxxx, xxxx

3. xx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xx cizinec xxxx xxx pobytu na xxxxx xxxxxxxx způsobem xxxxxxx veřejné xxxxxx xxx, xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx infekčního xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Evropské xxxx1b) nebo jeho xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, který xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxx v xxxxxxx, xx xxxxx Xxxxxxxx xxxx1b) xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx; xx neplatí, xxx-xx o xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, který xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx 10 xxx; xx této xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, nebo

c) ohrožuje xxxxxxx xxxxxx xxx, xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx zavlečením xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx do 3 xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx.

(3) Xxxx, xx xxxxxx xxxxx xxxxxx Evropské xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx umožnit vstup xx xxxxx, xx xxxxxxx xx na 10 xxx, jde-li x správní xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 2 xxxx. x) xxxxx x), nebo xx xx 3 xxxx, xxx-xx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 2 xxxx. c).

(4) Xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, který xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx povolení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx rodiny, studia xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx území, lze xxxxx xxxxx x xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx způsobem xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx veřejné xxxxxx xxx, že xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx infekčního xxxxxxxxxx, x x ohledem xx závažnost jeho xxxxxxx nepostačuje xxxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx cizince xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx ochrany xxxxxxxxx xxxxxx xxxx nelze xxxxx, xxxxx-xx k xxxxxxxxxx xxxxxxx až xx xxxxxxxx xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx x správním xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx na xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, lze xxxxx pouze v xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx bezpečnost xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx a s xxxxxxx xx závažnost xxxx jednání nepostačuje xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx; souhlasí-li x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie, xxxxx xxxxxxxxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx jsou vázány xxxxxxxxx právním xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx7c).

(6) Xxxxxxxxx-xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, který xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx povolení x dlouhodobému pobytu xxxxxxxxx xxxxxx členského xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx Xxxxxxxx unie xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, zda je xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx ochrany nadále xxxxxx. Xx-xx rozhodnutí xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx platné, xxxxxxxx policie x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x území. Mimo xxxxx xxxxxxxxx států Xxxxxxxx xxxx lze xxxxxxxx cizince vyhostit xxxxx x případě, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx odsouzen xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx členského xxxxx Evropské xxxx x takovým xxxxxxxx xxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx Českou xxxxxxxxx x mezinárodní xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xx nabytí xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxx xx

x) xxxxxxxxxxx ochrana xxxxxxxxx,

x) xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx zjevně xxxxxxxxx,

x) xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx ochrany xxxxxxxxx, nebo

d) xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

xxxxxxxx marně uplynula xxxxx pro xxxxxx xxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx věci xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx2) podání xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx ochrany xxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx vykonatelné, přizná-li xxxx xx xxxxxx xxxxxxx jeho xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(8) Rozhodnutí x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx k xxxxxx xx účelem xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx3a), xx vykonatelné xx xxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx, jestliže marně xxxxxxxx lhůta xxx xxxxxx xxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx ve xxxx dočasné xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx věci xxxxxxx ochrany xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(9) Xxx-xx x nezletilého xxxxxxx xxx xxxxxxxxx (§180c) xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, ustanoví mu xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx x správním xxxxxxxxx opatrovníka. Policie x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx cizince xxxxxxxx x xxxxx xxx x xxxxxxx opatrovníka.

§119x

(1) Rozhodnutí x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §119 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 6 a 7 xx nevydá, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxxx ochranu xxxxx xxxxxxxxxx právního předpisu2) xx území přichází xxxxx xx státu, xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx16a), a xx xxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx xxx povolení x sám xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx x prokáže závažný xxxxx pro xxxx xxxxxxxxxxx vstup nebo xxxxx.

(2) Rozhodnutí x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §119 xxxxx xxxxx, xxxxxxxx jeho xxxxxxxxx xx xxx nepřiměřený xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx rodinného života xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Evropské xxxx xxxxx §119 xxx xxxxx xxxxx x xxxxxx ohrožení bezpečnosti xxxxx, xxxx xx-xx xx x xxxx xxxxx x xxxxxxx x Úmluvou x xxxxxxx xxxxxx.

(4) Rozhodnutí x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §119 nelze xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu xx xxxxxx xxxxxxx xx území xxxx xx takové xxxxxxxx xxxx vydáno; řízení x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx nebylo xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu xx účelem xxxxxxx xx území, xxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx vydáno xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx xx účelem xxxxxxx na xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx vyhoštění xxxxx §119, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx trestné xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx poskytnutou xxxxxxxxxx xx xxxx být xx xxxxxxxxxxx z xxxxx ohrožen xxxx xxxxx xxxx xxxxxx. Xxxxxxx dále zruší xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx na xxxxx.

(6) Policie xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, který xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x registraci xxxx o povolení xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx, pokud netrvá xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xx xxxx xxx xxxx xxxxxx xx xxxxx ohrozit bezpečnost xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, jde-li x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx občana Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(7) Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxx-xx o předání xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx členským xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx 13. xxxxx 2009.

§120

Správní xxxxxxxxx cizince x xxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx vyhoštění xxxxxxx x povolením x xxxxxxxx xxxxxx s xxxxx, xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx umožnit xxxxx xx území xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xx xx

x) 10 xxx, je-li xxxxxxx xxxxxxxxx, že xx cizinec mohl xxx pobytu na xxxxx xxxxxxx bezpečnost xxxxx xxxxxx síly xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, prováděním činnosti xxxxxxxxxx xxxxxxx demokratického xxxxx xxxx xxxxxxxxx x narušení celistvosti xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) 10 xxx, xx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx, že by xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx na xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) 3 xxxx, xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx podle §77 odst. 3.

(2) Xxxxxxxxxx x správním xxxxxxxxx občana Xxxxxxxx xxxx1b) nebo xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx způsobem narušuje xxxxxxx xxxxxxx a x ohledem xx xxxxxxxxx jeho jednání xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x pobytu. Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxx-xx x

x) xxxxxxxxxxx občana Xxxxxxxx unie, ledaže xx správní vyhoštění xxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx

x) xxxxxx Xxxxxxxx unie, xxxxx xx území xxxxxx po dobu xxxxx než 10 xxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx státu xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Doba, xx kterou xxxxx xxxxxx Evropské xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx, se xxxxxxx xx na 10 let.

(4) Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx nelze xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx zásah xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§120x

(1) Xxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx podle §119 x 120 xx xxxxxxx xx xxxxxxx závazné xxxxxxxxxx9b) xxxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx je možné (§179); xx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx-xx xxxxxxx x xxxxxxxx vyhoštění při xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx přechodu a xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxxx xx možné,

b) xxxxxxx-xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisu x xxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx, xx xx xxxx xxx vystaven xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §179, xxxx

x) xxx-xx x xxxxxx Evropské unie.

(2) Xxxxxxxx-xx xxxxxx znemožňující xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxx vydá xxxx xxxxxxxxxx pouze xx xxxx, zda xxxxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx5d) xx xxxxxxxx a xx xxxxxxx xxxxxx závazného xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxx závazné stanovisko xxxxxxxxxxx.

(4) Xxxx-xx vycestování xxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx 2 xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx uvede x xxxxxxxxxx x správním xxxxxxxxx x ministerstvo xxxxxxx udělí vízum x xxxxxx xxx 90 xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx území (§33 xxxx. 3).

(5) Xxxxxxx-xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx cizinci xxxxxxxxxxx, xxxxxxx vydá xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx stanovení xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx podle zvláštního xxxxxxxx předpisu5d) xx xxxxxxxx a na xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxx xxxxxx moci xxxxxx xxxxxxxxxx zaniká xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx §33 odst. 3 xxxx povolení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx; xxxxxxx xxxxxxx udělí xxxxxxxx příkaz.

(6) Xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx 2 není xxxxx, xx oprávněn xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx2). Xxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx o správním xxxxxxxxx, oprávnění požádat x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx požádat xxxxxxxx, pokud podání xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx a cizinec xxxxxx xxxx do 3 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx důvodů.

(7) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxx-xx xxxxxxx udělen xxxx. Xxx-xx o xxxxxxxxxx x správním xxxxxxxxx xxxxx §119 xxxx. 1 xxxx. x), xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx-xx rozhodnutí, xxxxxx xx xxxxxxx xxxx, xxxxxx xx xxxx rovnající xx xxxx stanovené v xxxxxxxxxx o správním xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx na xxxxx.

(8) Platnost rozhodnutí x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx zaniká, xx-xx xxxxxxxxxx, xxxxxx byla xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx pobyt xx xxxxxx strpění pobytu xx území, xxxxxx xx dobu

a) xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx o xxxxxxxx vyhoštění xxx xxxxxxx vstupu xxxxxxx xx xxxxx, xxx-xx x rozhodnutí podle §119 xxxx. 1 xxxx. a) nebo x), xxxxx xxxxx §120 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx x),

x) xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx stanovené x xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxxx xxxxx §119 xxxx. 1 xxxx. x) nebo §120 odst. 1 xxxx. c).

(9) Platnost xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxx-xx vycestování cizince xxxxx a xxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx rozhodnutí x xxxxxxxx xxxxxxxxx uplynula xxxx rovnající xx xxxxxxxxxxx doby xxx xxxxxxx xxxxxx na xxxxx xxxxxxxxx v xxxxx rozhodnutí.

(10) Doba xxxxxxxxx v odstavci 7 a 8 xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxx anebo doplňkové xxxxxxx nebo x xxxxxx povolení x xxxxxxxxxxxx pobytu xx xxxxxx xxxxxxx pobytu xx území.

(11) Policie xxxxxxxxx xxxxxxx, který xx xx xxxxx xxxxxxx neoprávněně x xx kterým xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx §119 xxxx. 1 písm. x) xxxx 1, x xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx, x to xxxxxx xxxxxxxxxx nákladů xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xx státu, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, nebo x xxxxxxx, že xx xxxxxx bez xxxxxxxx xxxxxxxxx, do xxxxx xxxxx posledního xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx do xxxxxx státu, ve xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxxxx xxxxx, xx xx xxxxx informovat xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx41) x porušení xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx.

§121

Xxxxxxx-xx xxxx stát xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, může být xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx státu.

§122

Podmínky x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx vyhoštění

(1) X xxxx, xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx cizinci xxxxxxx xxxxx xx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx na xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx neudělení xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx by xxx xxxxxxxxxxx zásah do xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(2) X xxxx, po xxxxxx xxxxx podle rozhodnutí x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx umožnit xxxxx xx xxxxx, policie xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx, pokud xxxxxx xxxxxx na území xx předvolání xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x nelze-li věc xxxxxxx x xxxxxx.

(3) Xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 lze stanovit xxxxxxx xx 30 xxx.

(4) Xx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx neprodleně sepíše xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx vydat nové xxxxxxxxxx5d), kterým zruší xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx vyhoštění nebo xxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx vstup xx xxxxx členských států Xxxxxxxx unie, xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx vyhoštění, x xx nejméně x xxxxx třetinu xxxx xxxx, xxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxx vydání x xxxxxxxx polovina xxxx, po kterou xxxxx cizinci umožnit xxxxx xx xxxxx,

x) xxx x xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx z xxxxx v době xxxxxxxxx v rozhodnutí x xxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx platnosti xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxxx, xxxx

x) xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxx (§87), xxxxx xxxxxx věku 18 xxx a xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxx tento xxxxxxx projevuje snahu x xxxxxxxxx xx xxxxx.

(6) Policie xxxx xx žádost xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx rodinného příslušníka xxxxx nové xxxxxxxxxx5d), xxxxxx zruší xxxxxxxx xxxxxxxxxx x správním xxxxxxxxx, jestliže

a) xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, které xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx

x) xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx (§87), xxxxx dosáhl xxxx 18 xxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx sociálně-právní xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx snahu x xxxxxxxxx xx území.

(7) Xxxxxxx xxxx xx xxxxxx cizince, který xx po xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx občanem xxxxxx xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx xxxx, nové xxxxxxxxxx5d), xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x správním vyhoštění, xxxxx nehrozí xxxxxxxxx, xx by xxxx xxx xxxx xxxxxx xx území ohrozit xxxxxxxxxx státu, závažným xxxxxxxx narušit veřejný xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx zdraví. Xxxxxxx xxxxxxx postupuje x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xx pravomocném xxxxxxxxxx x správním xxxxxxxxx stal xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx Evropské xxxx.

§123

Xxxxxx nákladů xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxx zahrnují xxxxxxx xx xxxxxxxxx x stravování, xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxx xxxxxxx náklady. Xx xxxxxxx spojených xx xxxxxxxx vyhoštěním xx dále xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx věty xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxx-xx x správní vyhoštění xxxxxxx, který xxx xx xxxxx zaměstnán xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xx-xx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx8e) xxxxxxxxxx, xxxx platného xxxxxxxxx x xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 uhradit ten, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx vyhoštěním xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx tyto xxxxxxx xxxx xxxxxx zbývající xxxx xxxxxxx xxx, xxx xxxxxxx se xxxxxxxxxxxxxxx jako subdodavatelem xxxxxx, v xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx nebo xxxxx xxx x xxxx x zaměstnávání xxxxxxx xxx povolení x xxxxxxxxxx nebo platného xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx. Xxxx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx

x) zaměstnavatele, xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x pobyt xxxxxxx x nevěděl, že xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx je xxxxxxxx,

x) xxxx, xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx subdodavatelem xxxxxx xxxxx xxxx druhé, xxxxx prokáže, xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx upravujícími xxxxxxxxxxxx a pobyt xxxxxxx a xxxxxxx, xx xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxx cizincem xx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx-xx xxxxxxx spojené xx xxxxxxxx vyhoštěním osoba xxxxxxx v xxxxxxxx 2 x xxxxx xxxx xxxxxxx nebyly xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx složitelem podle §123c, xx povinen xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxx rozhodnutí o xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx vyhoštěním cizinec xxxxx věty xxxxx, xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx uhradit náklady xxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx.

(4) Xxxxxxxx-xx xxxxxxx xx stanovené xxxxx xxxxxxx spojené xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxx, jsou povinni xxxx náklady xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxx

x) xxxxx, xxxxx xx k xxxx xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, nebo xxx-xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx organizace, xxxxx xx k xxxx písemně xxxxxxxx; xxxxxxxx organizace uhradí xxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx 6 xxxxxx xxx dne xxxxxxxx xxxxxxxxx dohody x xxxxxxxxx9j),

x) xxx, xxx xxxxxxx zprostředkoval zaměstnání xxx povolení k xxxxxxxxxx,

x) xxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx byl xxxxxxx z xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x §52 xxxx. x) xx e) xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x týchž xxxxxx xxxx okamžitým xxxxxxxx podle §56 xxxxxxxx práce před xxxxxxxxx doby, xx xxxxxx bylo cizinci xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx cizinec xx zrušení xxxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxx xx účelem zaměstnání xxxx xx zániku xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §63 x xxxxx xxxxxxxxxxxx; xx xxxxxxx, pokud xxxxxxx x území xxxxxxxxxxxx x xxx, xxx xxxxxxx zaměstnal, prokáže, xx xxxxxxx zajistil xxxxxx nákladů xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx do xxxxx, xxxxx je xxxxxxx, nebo xx xxxxx, xx kterém xx xxxxxxx pobyt,

d) xxx, kdo xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zaměstnání a xxxxxxxx xxxxx byl xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x §52 xxxx. x) xx x) xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx z xxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx podle §56 xxxxxxxx xxxxx před xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx bylo xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx karta, xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx platnosti xxxxxxxxx k xxxxxx xx účelem xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx zaměstnanecké xxxxx xxxxx §63 z xxxxx xxxxxxxxxxxx; xx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx nákladů spojených x vycestováním xx xxxxx, jehož xx xxxxxxx, xxxx do xxxxx, ve xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx, který nesplnil xxxxxxxxx xxxxx §104.

(5) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, v xxxx xxxxx x xxxx xx xxxxx xxxxx odstavců 2 xx 4 xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxx zbývající xxxx xxxxxxx; úhradu xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx. Xxxxxxxx není xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(6) Xxxxxx-xx náklady xxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 2 xx 4, xxxx tyto xxxxxxx do doby xxxxxx úhrady

a) xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx42), xxxx

x) xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(7) Písemné xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx vyhoštěním, xxxxx xx xxxxxx xxxxxx v xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx propuštění ze xxxxxxxx, xxxxxxx-xx tomu xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx-xx xxxxx xxxxxxxx přítomnost xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx vyhotovením xxxxxxxxxx předá cizinci x xxxxxx, xx xxxxxxx xxxx cizinci xxxxxxxxx x xxxxxx x zajištění, xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx nákladů x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx.

§123a

Úhrada nákladů xxxxxxxxx x dobrovolným xxxxxxxx

(1) Xx základě xxxxxxx xxxxxxx cizince xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx nést xxxxxxx spojené s xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx do státu, xxxxx xx xxxxxxx, xxxx xx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxx xxxxx, jde-li x xxxxxxx,

x) xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx byla rozhodnutím x správním vyhoštění xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx členských xxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxxxx xxxx k xxxxxxxxxxx,

x) který xx xxxxx pobývá bez xxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxx, pokud se xxxxxx dostavil xx xxxxxxx, xxxxx dobrovolně xxxxxxx xxxxx x xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x povinnosti xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx členských států Xxxxxxxx unie, xxxx

x) x xxxxxxx xxxxx xx zrušení xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, k xxxxxxxxx xxxxxxx x vydání xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxx platnosti xxxxxxxx x dlouhodobému xxxx xxxxxxxx xxxxxx, ke xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx1b) xxxx xxxxxxxx přechodného xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie, x xxxxx xx xxxxx pobývá xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx podle §50 xxxx. 1 xxxx. x), vykonává trest xxxxxx svobody xxxx xx byl xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xx xxxxxxx ministerstvu xxxxxxxxx uhradit xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x dobrovolným návratem xxxxxxx xx základě xxxx žádosti xxxxx xxxxxxxx 1

a) x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx po xxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx x správním xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx,

x) xx xxxxxx xxxxxx moci rozhodnutí x

1. xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx rozhodnutí o xxxxxxxxxx opustit xxxxx xxxx xxxxx členských xxxxx Xxxxxxxx unie xx podmínky, xx xxxxx xxxxxxxxxx doba x xxxxxxxxxxx, xxxx

2. xxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxx povolení x xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx nebo xxxxxxxx oprávnění x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx po xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx, xx podmínky, xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx alespoň xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §50 xxxx. 1 písm. x), nebo

c) xx xxxxxx právní moci xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx ukládá trest xxxxxxxxx.

(4) O žádosti xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx zbytečného xxxxxxx.

HLAVA XX

XXXXXXXX OPATŘENÍ XX XXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXX X XXXXX X ZAJIŠTĚNÍ XXXXXXX

§123x

Xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxx

(1) Xxxxxxxxx opatřením xx účelem vycestování xxxxxxx x xxxxx (xxxx xxx "zvláštní xxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxxx") xx

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx tam, xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx policii x xx stanovené xxxx xx na xxxxxx xxxxx pobytu xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx směnitelné xxxx xx xxxx předpokládaných xxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx xxxxxx") xxxxxxxx, kterému xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx uloženo; xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x povoleným xxxxxxxxxxx xxxxx trvalým xxxxxxx xx území (dále xxx "xxxxxxxx"),

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx policii x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxx policií x xx xxxxxxxxx xxxx xxx x xxxxx místě xxxxxxxx xx účelem provedení xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxx lze xxxxxx, xx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xx cizinec xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx průběh řízení, xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx vycestování, xxx, xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx, odmítá xxxx údaje xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx policie.

(3) Xxxxxxxx opatření xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx, xx-xx xxxxxxx nebezpečí, xx xxxxxxx v době xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx.

(4) X xxxxx a xxxxxxx výkonu zvláštního xxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxx opatření xxxxxxx xxxxxx, zda xxxx xxxxxxxx neohrozí xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x přihlíží k xxxxxxx xxxxxx rozhodnutí xx soukromého a xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxx zvláštní opatření xx účelem xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx bez xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx, x xxxx xx xxxxxx, xx xx v úmyslu xxxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxx xxxxxx smluvního xxxxx.

(6) Xxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo rozhodnutí x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxx o uložení xxxxxxxxxx opatření xx xxxxxx vycestování xxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(7) Cizinec xx xxxxxxx splnit xxxxxxxxx uloženou xx x rozhodnutí x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx účelem xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx.

(8) X případě, xx xxxxxxx závažným xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx mu xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxxx nebo x xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. V xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx důvody xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx po zániku xxxxxx důvodů.

§123x

Xxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx x xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x území nebo xxxx, xx mu xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx pobyt xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx2), xxxxxxx dlouhodobé vízum xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx způsobu xxxxxxx finanční xxxxxx. Xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx záruky xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx nebo složitel xx po splnění xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xx 5 xxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx záruky.

(3) X xxxxxxx, že cizinec x xxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx ve xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx, xx státě, xx xxxxxx má xxxxxxx pobyt, xxxx xx xxxxx, který xxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx státem5a). Složil-li xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx cizinec, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx složena, xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx ve státě, xxxxx xx xxxxxxx, xxxx ve státě, xx kterém xx xxxxxxx xxxxx; xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx potvrdí xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx finanční xxxxxx, jestliže

a) cizinec x xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx mu xxxxxxx xxxxxxxxxx anebo xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx předpisu2),3a),

b) xxxxxxx xxxxxx nepodal xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx, jehož xx xxxxxxx, xxxx xx státě, xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx, nebo

d) xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx státě, xxxxx xx xxxxxxx, xxxx xx státě, xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx, žádá-li x xxxxxxx xxxxxxxx záruky xxxxxxxx.

(5) Policie xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx cizinec nevycestuje xx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx ve xxxxx xx 5 let xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx záruky xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx v xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx její xxxxxxx.

(7) O xxxxxxxx, xxx xxxxx finanční xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxx cizinec xxxx xxxxxxxx xxxxxx před xxxxx složením.

§124

Xxxxxxxxx xxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxx vyhoštění

(1) Xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx 15 xxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx oznámení x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx o xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx byl xxxxxx jiným členským xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx území xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie x nepostačuje xxxxxxx xxxxxxxxxx opatření za xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx

x) xx xxxxxxxxx, xx xx cizinec mohl xxxxxxx xxxxxxxxxx státu xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx veřejný xxxxxxx,

x) xx xxxxxxxxx, xx xx xxxxxxx xxxx xxxxx nebo ztěžovat xxxxx rozhodnutí o xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxx, xx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx o totožnosti, xxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxx je takový xxxxx xxxxxx x xxxx jednání,

c) cizinec xxxxxxxxxxxx z xxxxx x xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) cizinec xxxxxxxx způsobem porušil xxxxxxxxx uloženou xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx vycestování, xxxx

x) xx cizinec xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx států.

(2) X xxxxxx o zajištění xxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x řízení. Xxxxxxxx, xxxxxx řízení xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx přípustné.

(3) Xxxxxxx x rozhodnutí x xxxxxxxxx stanoví xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Při xxxxxxxxx xxxx trvání xxxxxxxxx xx policie xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxx xx jiných osob x dětmi. Xx-xx xx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx přípravy výkonu xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx oprávněna xxxx xxxxxx zajištění prodloužit, x xx i xxxxxxxxx. X xxxxxx x prodloužení xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx úkonem x řízení. Xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxx zákona x xxxxx, jde-li x xxxxxxx zajištěného podle xxxxxx zákona, který xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx, xx xx xxxx xxxxxxx x udělení xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx k xxxxxxxxx stíhání do xxxxxx, nebo xx xxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx 3 xxx xx xxxx, xxx mělo ministerstvo xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx.

(5) Xx-xx xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxx nezletilého xxxxxxx xxx xxxxxxxxx (§180c) xxxx nezletilého cizince x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx mu policie xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx vyrozumí x xxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxx xx oprávněna zajistit xxxxxxxxxxx xxxxxxx bez xxxxxxxxx, pouze je-li xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xx mohl xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx způsobem narušit xxxxxxx xxxxxxx, a xx-xx to v xxxx xxxxx x xxxxxxx x Úmluvou x právech dítěte. X xxxxxxx důvodné xxxxxxxxxxx, xx jde x nezletilého cizince xxx doprovodu, xx xxxxxxx oprávněna xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x odstavci 1 xx xxxx, xxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx. Xxxxxxx xxxxxx úkony xx zjištění xxxx xxxxxxxxxxx cizince xxx xxxxxxxxx bezodkladně po xxxx zajištění. Odmítne-li xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx úkonů xx zjištění xxxx, xxxxx se na xxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx zjišťování xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xx cizince xxxx na nezletilého xxxxxxx xxx xxxxxxxxx.

(7) X xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx zjištění xxxx, x způsobu x důsledcích xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx cizince xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx nebo x xxxxxx, xx xxxxxx xx schopen xx xxxxxxxxx.

(8) Policie xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, x xxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxx trvání xxxxxxxxx. Xxx-xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x obdobném xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§124x

Xxxxx-xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx vycestování, xxxxxxx xx oprávněna xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx cizince, xxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxx, jestliže xxx xxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx o správním xxxxxxxxx zahájeno z xxxxxx xxxxx §119 xxxx. 1 písm. x), anebo §119 xxxx. 1 písm. x) xxxx 6 xxxx 7.

§124x

Xxxxxxxxx cizince xx xxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxx-xx xxxxxx uplatnit xxxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx může xxxxxxxx na xxxx xxxxxxxx nutnou neoprávněně xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx 15 xxx za xxxxxx xxxx vycestování, xxxxxxxx

x) bylo řízení x xxxxxxx mezinárodní xxxxxxx xxxxxxxxx, protože xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx žádosti x xxxxxxx mezinárodní xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx ukončení xxxxxx xx věci xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ochrany x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie xx xxxxx xxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xx 30 xxx, nebyl-li xxxxxxx xxxxxxxx příkaz xxxxxx.

(2) O xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx policie xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx cizince, xxxx, xxxx x xxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxx xx 48 xxxxx, xxxxxxx v xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx vydá rozhodnutí, xxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx. Xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx x rozhodnutí o xxxxxxxxx xxxxxxx dobu xxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx vycestování xxxxxxx. Je-li xx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx trvání xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xx x xxxxxxxxx. V xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxxx je xxxxxx xxxxxxxxxx prvním úkonem x řízení. Xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx ani xxxxxxxxx řízení xxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Na zajištění xx účelem xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx §123, 123a x xxxxx XXX použijí xxxxxxx.

(6) Xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxx,

x) xx-xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxxx xx xxxxxxxxx přechodu xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxx (letenku, xxxxxxxx), xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx lhůtě xxxxx odstavce 1 xxxx. x) x xxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx.

§125

(1) Xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx 180 xxx x počítá xx od xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx 18 xxx xxxx rodiny s xxxxxxxxxxx dětmi xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx 90 xxx.

(2) Xxxxxxx xx xxxxxxxxx prodlužovat xxxx xxxxxx zajištění xxxxx §124124b x xxx xxxx stanovenou x xxxxxxxx 1 xxxx xxxxx za xxxxxxxx, xx vyhoštění xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx zajištění, xxxxx

x) xxxxxxx x xxxxxxx zajištění zmařil xxxxx xxxxxxxxx vyhoštění xxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx nepravdivé údaje, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx náhradního xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xx xxxxxx uvést, xxxx

x) x průběhu xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx správního xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xx zpoždění xx strany xxxxxxx xxxx.

(3) Xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 2 písm. x) x x) nesmí xxxxxxxxx v souhrnu 545 xxx, xxxxx xxxxxxxx 2 písm. x) 365 xxx x počítá xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxxxxxx doby xxxxxx xxxxxxxxx xxxx policie xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx. Xxxxxxxx, obnova xxxxxx xxx přezkumné xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(4) X zajištění cizince xx účelem xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx; je-li xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx sociálně-právní xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx účelem xxxxxxxxx vyhoštění xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx úřad xxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxx xx xxxxx a xxxxx x xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx jménem xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx požádá, xxxxxxxxx-xx jinak xxxxxxxxxxx xxxxxxx; xx xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx požádal Xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx ochranu xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx2).

(5) Xx-xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §46x xxxxxx o azylu, x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx §46a xxxxxx o xxxxx xx xxxxxxxxxx.

(6) Xxxx-xx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nové skutečnosti xxxxxxxxxxxx zajištění z xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx nové rozhodnutí x zajištění. Oznámením xxxxxx rozhodnutí o xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx doby trvání xxxxxxxxx cizince xx xxxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxx xxxx; xxxx xxxxxxxxx se xxxxxx xx okamžiku omezení xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxx §46a xxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx ruší.

§126

Xxxxxxx je xxxxxxx

x) xx celou dobu xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxx důvody zajištění xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx poučit zajištěného xxxxxxx x jazyce, xx kterém xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx, o xxxxxxxx xxxxx policii xxxxxx x xxxxxxxxxx ze xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx zajištění x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx doby xxxxxx xxxxxxxxx xxxx rozhodnutí x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx. Xxxxx-xx tento xxxxx xxxxxxx x xxxxx-xx toto xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxx předáním xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, německém, xxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx, hindském x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx. X předání xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

§126x

(1) Xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx bezodkladně xxxxxxx zajištění, je-li xxxxxxx xxxxxxxxx, xx

x) xxxxxxx, kterému xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx, (§42e xxxx. 2), nebo

b) xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx ochrany na xxxxx,

xx mohl být xxx dalším xxxxxx x xxxxxxxx ohrožen xx životě xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx činným x xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xx xxxx přerušení xxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxx xxxxx §125 xxxx. 1.

(3) Je-li xxxxxxx nebezpečí, že xxxxxxx uprchne, nebo xxxxxxxx-xx xxxxxxxxx zajištění, xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zajištění xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx odstavců 1 a 3 xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx přípustné.

§126x

(1) Xx-xx zajištěný xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx §176 xxxx xxxxxxxx, může xxxxxxx upustit od xxxxxxxx xxxxxxx po xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx zdravotnického xxxxxxxx.

(2) Xxx-xx xxxxx xxxxxxxxx ošetřujícího lékaře x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx, že xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx zařízení podle xxxxxxxx 1 za xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx bude xxxxx xxx doba scházející xx uplynutí 180 xxx xxx xxx xxxxxxxxx, policie xxxxxxxxx xxxxxx. Při ukončení xxxxxxxxx xxxxxxx cizinci xxxxx xxxxx x xxxxxx nad 90 xxx xx účelem xxxxxxx xxxxxx na xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx vycestování; xxxxxxxx víza xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx, xxxxxxx xx dobu 1 xxxx.

(3) Ustanovení xxxxxxxx 1 x 2 xx nepoužijí, xxxxx x xxxxxxxxx zdraví xxxxx xxxxxxxx úmyslným xxxxxxxx xxxxxxx.

§127

(1) Zajištění xxxx xxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx

x) xx xxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx-xx xxxx xx správním xxxxxxxxxx x zrušení xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, x zrušení xxxxxxxxxx x prodloužení xxxx xxxxxx zajištění xxxx x zrušení xxxxxxxxxx x nepropuštění ze xxxxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx rozsudku,

c) xx-xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx,

x) xx-xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,2)

x) xx-xx cizinci xxxxxxx xxxxxxxxxx pobyt xx účelem ochrany xx xxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx-xx ministerstvo x xxxxxxxxx žadatele x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §46a xxxxxx x xxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx ochrany v xxxxxxx xxxxxxxxx není xxxxxxx xxx ukončení xxxxxxxxx.

§128

(1) Zajištěného xxxxxxx, xxxxxxx má xxx xx základě xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx ukončen pobyt xx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx z xxxxx; xx xxxxxxx x xxxxxxx, že xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx žaloby. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx hraniční xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx proti xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx x cizince, xxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §124b.

(2) Xxxxxxx xx oprávněna xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 v xxxxxxxx xx dobu xxxxxxxx xxxxxx, než xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x území.

(3) Xxx-xx o xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx doprovodu, xxxxxxx xxxxxxx úkony xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 teprve xxxx, xx stát, xxx bude xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx bez xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx odpovídající xxxx xxxx.

§129

Xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx jeho xxxxxxx xxxx xxxxxxx

(1) Xxxxx-xx xxxxxx uplatnit xxxxxxxx xxxxxxxx za účelem xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx na území, xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx členským státem Xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx 13. ledna 2009 xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx37); xxxxxxx xx dobu xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, že xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx dokončit xxx xxxxx xxxxxxxxx.

(2) X xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx zajištěného cizince, xxxx, čase x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx.

(3) Nelze-li xxxxxxx xxxxxxx xxxx dokončení xxxx průvozu xxxxxxxxxx xx lhůtě xx 48 xxxxx, x xxx-xx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §152 xx lhůtě xx 72 hodin, xxxxxxx v xxxxxx x xxxxxxxxx cizince xx účelem xxxx xxxxxxx xxxx průvozu xxxx rozhodnutí, které xx prvním xxxxxx x xxxxxx. Xxxxxxxx, xxxxxx řízení xxx xxxxxxxxx xxxxxx nejsou xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx přímo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Evropské xxxx37), xxxxx xxxxx existuje xxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx cizinec xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx použitelným xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx37), xxxx xx pokusil x xxxx anebo xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx pravomocné xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx státu xxxxxxxx xxxxx použitelným xxxxxxxxx Xxxxxxxx unie37) nebo xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx. Za xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx vázaného přímo xxxxxxxxxxx předpisem Evropské xxxx37) xxxxx xxxxxxxxxxxxx x Českou republikou, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx tohoto xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx.

(5) Xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx cizince xxx doprovodu, pouze xx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx pořádek, x xx-xx xx x xxxx xxxxx x xxxxxxx s Xxxxxxx o xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx pochybnosti, xx xxx x nezletilého xxxxxxx bez xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx, xxx xx zjištěn jeho xxxxxxxx xxx. Xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx věku nezletilého xxxxxxx xxx doprovodu xxxxxxxxxxx xx jeho xxxxxxxxx. Xxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx, hledí xx xx něj xxxx na zletilého xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xx cizince xxxx xx nezletilého cizince xxx xxxxxxxxx.

(6) X xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx zjištění věku, x způsobu x xxxxxxxxxx jejich xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx policie xxxxxxxxxxx cizince bez xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx nebo x xxxxxx, ve kterém xx schopen xx xxxxxxxxx.

(7) Xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx dobu xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x předpokládané složitosti xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx. Xx-xx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předání xxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x to x xxxxxxxxx. V xxxxxx x xxxxxxxxxxx doby xxxxxx xxxxxxxxx cizince xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx. Xxxxxxxx, xxxxxx řízení xxx xxxxxxxxx řízení xxxxxx xxxxxxxxx.

(8) Policie xx xxxxxxx jednat xxx, xxx byl xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx průvoz cizince xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx.

§129x

Xxxxxx x propuštění xx zařízení

(1) Cizinec xx oprávněn podat xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xx které je xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx skutečnosti, kterých xx dovolává a xxxxxxx důkazy. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxx vad žádosti. Xxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxx, pro xxxxx xxx cizinec xxxxxxxx, xxxxxxxxx pro xxxxx xxxx doba xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, nebo xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx opatření za xxxxxx xxxxxxxxxxx. X xxxxxxx policie rozhodne xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx cizince poučí x xxxxxxxxx podat xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx rozhodnutí x nepropuštění xx xxxxxxxx; jde-li x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx, poučí o xxx opatrovníka.

(3) Xxxxxx x xxxxxxxxxx ze xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx podat nejdříve xx xxxxxxxx 30 xxx xx xxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x prodloužení xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x nepropuštění xx xxxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxxx proti xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx 30 xxx xx xxxxxx xxxx posledního xxxxxxxxxx x xxxx žalobě xxxxx rozhodnutí o xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx ze xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx-xx xx nezbytné xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx stavu xxxx. Cizinec je xxxxxxx vypovídat. Xxxxxxx xxxxxxx před xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx.

(5) O výslechu xxxxxx policie xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxx jeho xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx výslechu svědka. Xxxxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx x xxxxx xxxx, xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx stavu xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx a xxxxx x xxxx xx x podání xxxxxxxx nedostaví. Policie xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxx xxxx, xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx; xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxx x výslechu svědka xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx.

(6) Policie xxxxxx xxxxxxx xx xxxx žádost xxxxxxxx xx x podkladům xxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxx, xxxxxx řízení xxx přezkumné xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

§129x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 303/2013 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2014

HLAVA XXX

XXXXXXXX

§130

(1) Xxxxxxxxxx x zajištění cizince xx zpravidla xxxxxxxx x xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxxxxxx").

(3) Xxxxxxxx se xxxx xx xxxx s xxxxxx režimem xxxxxxxxx (xxxx jen "část x xxxxxx režimem") x xxxx x xxxxxxx režimem zajištění (xxxx jen "část x přísným xxxxxxx"). Xxxx s mírným xxxxxxx xxxx být xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxx provozovatele x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxxxxx po xxxxxx xxxxxx xxxx rozhodnutí x zajištění xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx určeného xxxxxxxxxxxxxx.

§131

Provozovatel seznámí zajištěného xxxxxxx xxx jeho xxxxxxxx do xxxxxxxx, xxxx neprodleně xx xxx, x právy x xxxxxxxxxxx, xxxxx xx vztahují k xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx, x možností xxxxxxxx x bezplatné xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xx provede x mateřském xxxxxx xxxxxxx xxxx v xxxxxx, kterým xx xxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xx xxxx provede v xxxxxxx změn xxxx x povinností, xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx cizince x xxxxxxxx, nebo xxxxxxxxx xxxx zařízení. Xxxxxxxxx x právech x xxxxxxxxxxxx zajištěného xxxxxxx x vnitřní xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx, aby xxxx xxxxxxxxx všem xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§132

(1) Xxxx x xxxxxx xxxxxxx tvoří xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx a kulturní xxxxxxxx a xxxxx xxxxxxx, x xxxx xx xxxxx zajištění xxxxxxx xxxxx pohybovat, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx od části x xxxxxx režimem x xxxxx ji xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx.

§132a

Provozovatel xx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x x zájmu zajištění xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x ostatních xxxx xxxxxxxxxxx x zařízení xxxxxxxxxx prostředky audiovizuální xxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx místností, xxxxxxxxxx zařízení a xxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

§132x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 379/2007 Xx. s xxxxxxxxx xx 21.12.2007

§133

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx počtu ubytovaných xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxx x části s xxxxxxx režimem je xxxxxxxx lůžky, xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx ubytovaných xxxxxxx, xxxxxxxxxx zařízením xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx) xxxxxxxxx. Xxxx místnost xx xxxxxxxxxxxx pouze x xxxxxx strany.

§134

(1) Xxxxxxxxxxxx zajištěnému xxxxxxx xx podmínek xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxx, židli, xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx věcí, xxxxxx x xxxxxxxx hygienické xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx přijímat x odesílat xxxxxxx xxxxxxx bez xxxxxxx,

x) xxxxxx přijímat xxxxxxxx,

x) xxxxx možností xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx x časopisy včetně xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x České xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxx xxxxxx nebo xxxx xxxxxx xxxxxxx orgánům Xxxxx republiky xxxx xxxxxxxxxxxx organizacím xx xxxxxx uplatnění xxxx xxxx x xxxx xx své xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxx finanční xxxxxxxxxx,

x) na xxxx xxxxxx zajistí xxx xxxxxxxxxx odkladu xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx jeho xxxxxxxxx xxxx s xxxxxxx x xxxxxxxx,

x) umožní xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx spánek x xxxx nočního xxxxx,

x) xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx s xxxxxx xxxxxxx x styk x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx zajistí xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx nezbytná xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx opatření xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx umístěnému x části x xxxxxxx xxxxxxx umožní x rámci xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx 1 xxxxxx xxxxx, ke xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx. Policie xxxx xxxxxxxx xx závažného xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx. X omezení xxxx zrušení xxxxxxxx xxxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx záznam.

(4) Provozovatel xxxx zajištěnému xxxxxxx xxxxxxxx psychologické x xxxxxxxx xxxxxx a xxxxx xxxxxx a xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx pobytu cizince x xxxxxxxx.

(5) Provozovatel xxxxxxx se souhlasem xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxxxx x území.

§135

(1) Policie xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx části x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx

x) xx agresivní xxxx xxxxxxxx zvýšený xxxxxx x jiného xxxxxxxxx xxxxxx,

x) opakovaně xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx řád xxxxxxxx, xxxx

x) opakovaně xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx 18 xxx xxx xx xxxxx s xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) xxxx c).

(3) Xxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx s xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x v xxx uvede podrobnosti x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx x přísným xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (§148 odst. 2). Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx, xxx-xx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx do xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, policie xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xx-xx zajištěný cizinec xxxxxxx v části x xxxxxxx režimem xx xxxx xxxxx xxx 48 xxxxx, xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx rozhodnutí. Xxxxxxxx, obnova xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xx xxxxx s přísným xxxxxxx xxx cizince xxxxxxx xx dobu xxxxxxxxx, nejdéle však xx 30 xxx. Xxxxxxx v průběhu xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x části x xxxxxxx režimem xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx-xx xx xxxxxxx x xxxx podle věty xxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 nebo xxxx-xx důvod pro xxxxxxx xxxxxx, policie xxxx umístění v xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx prodlouží x 30 xxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x mírným xxxxxxx. Xxxxxxxx, obnova xxxxxx xxx xxxxxxxxx řízení xxxxxx xxxxxxxxx.

§136

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx

x) dodržovat xxxxxxx řád xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xx pokynem xxxxxxx xxxx provozovatele xxxxxxx při plnění xxxxx x souvislosti xx xxxxxxxxxx,

x) vyvarovat xx xxxxxxx, xxxxx xx mařilo účel xxxxxxxxx,

x) xxxxxx omezení xxxxx práv, xxxxxxx xxxxx na xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x pobytu, v xxxxxxx nezbytném pro xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) dodržovat xxxxx xxxx,

x) dodržovat xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xx x xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxx je dále xxxxxxx xxxxxx preventivní xxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx, a je-li xx nezbytné, i xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x rozsahu určeném xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x laboratorních xxxxxxxxx a očkování x xxxxxxxxxxx opatření xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Lékařská xxxxxxxxx zajištěného xxxxxxx xx prováděna xxx xxxxxxxxxxx policie nebo xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx. Nelze-li xxxx xxx xxxxx zajištěného xxxxxxx provést, xx xxxxxxx oprávněna xxxxx xxxxx překonat. Xxxxxx xxxxx bránícímu se xxxxxxxxxxx cizinci způsobit xxxx xxxxxx nepřiměřenou xxxxxxxxxx protiprávního xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx umístění xx xxxxxxxx xxxxx

x) xxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx alkohol x xxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx způsobilé xxxxx ohrozit xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx narušit xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zařízení,

d) opustit xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx.

§137

(1) Policie je xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx prohlídku x xxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, xxx x xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx věc, xxxxx xxxxxxx do zařízení, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xx xxxxxxxxx provést xxxxxx xxxxxxxxx x prohlídku xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx na xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx důvodného xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxx mít x xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx totožnosti nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx státní xxxxxxxxx xxxx xxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx, vyrábění xxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxxxxx xx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxxxx prohlídky xxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxxx doklad, xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx totožnost nebo xxxxxx xxxxxxxxx, peněžní xxxxxxxxxx x věci, xxxxxxx xxxxxxx do xxxxxxxx, vyrábění xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx zakázáno, xxxxxxxx xxx osobní xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx, s výjimkou xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx potvrzující xxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx18) x věcí19), xxxxxxx držení xx x xxxxxxx s xxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx těchto xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

§138

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx řád zařízení, xx kterém xxxxxxx

x) xxxxxxxx poskytovaných xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxx,

x) časový xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) pravidla x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx vyžití,

d) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx potřeb, xxxxx, xxxxx a prádla,

e) xxxxx návštěv,

f) xxxxxxx xxxxxxxx pro vycházky,

g) xxxxxxxx, xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx zařízení xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,

x) dobu, xxx xx v xxxxx s xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxx xxx kouření,

k) xxxxxxxx xxx zajištění xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxx, novin x xxxxxxxx,

x) xxxxx nezbytné xxxxxxxxxxx technické xxxxxxxxxxx.

(2) Xx vnitřním řádu xxxxxxxx, x xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx x nezletilí xxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx stanoví xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, sportovního x dalšího vyžití xxxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxx zařízení je xxxxx v xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx v xxxxxx xxxxxx, xx-xx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

§139

Xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx některého xxxxx xxxxxx x části x xxxxxxx xxxxxxx.

§140

(1) Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx s mírným xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx vyživovací xxxxxxxxx xxxx xxx xx x xxxx, xxxxx-xx xxxxxxxx péči x xxx xxxxx způsobem (xxxx xxx "ubytovaný xxxxxxx"). Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx stravu x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx cizinci. Je-li xxxxxxxxx cizinec schopen xxxxxxxx si omezení xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxx xx x projevu xxxx xxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxx může zařízení xxxxxxx, xx-xx zajištěnu xxxx xxxxx xxxxxxxx. Xxx-xx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx s xxxxxxxx svéprávností, může xxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Na xxxxxxxxxxx cizince xx §131, §134 xxxx. 1, 2 x 4, §136 xxxx. 1 xxxx. a) xx c) a x), §136 odst. 2, §136 xxxx. 3 xxxx. x) xx x), §143, §144 xxxx. 1 xx 3 x §145 vztahují xxxxxxx.

§141

(1) Xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx prostor provozovatel xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx vztahům, věku xxxx zdravotnímu xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Odděleně xx xxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx od xxxxxxx zletilých,

b) xxxx xx xxx, x xxxxxxxx osob xxxxxxxx14), xxxxx s xxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxx 18 xxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx, které xxx xxxxxx xx xxxx.

§142

(1) Provozovatel xx xxxxxxx umístěnému x xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxx19a), xxxxxxx xxxxxxx plnění xxxx povinnosti.

(2) Xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx školní docházky, xxxx-xx zajištěna v xxxxxxxx, a xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx. X xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxx povinnou xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx státem x xxxx xxxxxxx xx xxxx uhradit xxxxx.

§143

(1) Zajištěnému xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx správné xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx třikrát xxxxx, x xxxxxxx xxxx xx 18 xxx pětkrát xxxxx.

(2) Xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx cizince.

§144

(1) Zajištěný xxxxxxx xx právo xx xxxxxxx návštěvy xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx hodiny a xxxxx xxxxxxx 4 xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. X xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxx častější xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx; dovolují-li to xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x přijímání xxxxxxx, xxxx xxx xxxxxx x počet xxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxx x místnostech x xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx ukončit, xxxxx zajištěný cizinec xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx klid xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx osob v xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx přijímat x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx, že předmětem xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx poskytovat xxxxxx xxxxx xxxxxxxx. Xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxx pověřený xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx režimu probíhá xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§145

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx za xxxxx přijmout xxxxxxx x xxxxxxxxxxx, knihami x věcmi xxxxxx xxxxxxx xx hmotnosti 10 kg. Xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx za xxxxxx xxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(2) Policie xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx zkontroluje. Policie xxxxx a zadrží xxxx, xxxxxxx xxxxxxx xx zařízení, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx zakázáno. Xxxxxxxx xxxx, x xxxxxxxx xxxx19), xxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx zpět odesílateli xx xxxx xxxxxxx, xxxxx vedoucí zařízení xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx cizinci při xxxxxxxxxx xx zařízení.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxx může xxxxxxxx xxx omezení xxxxxx, které xx xxxx do xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx způsobem; xxxxxxx xxxxxxxxxx xx povinen xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxx prostředky do xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xx do xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x jejich xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxx soupis xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx x xxxxxxx xxxxxx bezpečné xxxxxxx.

(4) Xxxxxxx, xxxxx xx x provozovatele uschované xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxx, novin xxxx xxxxxxxx, x xx jedenkrát týdně xxxxxx do 300 Xx. Nákup xxxxxxx xxxxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx objednávky cizince x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx x xxxxxx vyúčtování xxxxxxx xxxxxxx xxxx podpisem; xxxxxxxxxxxx vynaloženou částku xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx.

§146

(1) Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx použít xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx-xx v xxxxx nebo xxxx xxxxx xxxxxxxxxx měně, x xxxxxx, xxx x částečné, xxxxxx xxxxxxxxx x jeho xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx provozovatel xxx, aby cizinci xxx xxxx xxxxxxxxxx xx zařízení xxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx 400 Xx; xx-xx cizinec xxxxxxxxx xxxxxxx prostředky x xxxxx xxxxxx, xxxx xx xx celá xxxxxxxxx částka x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx poskytne xxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxx xxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx uschovaných xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx poskytnutých peněžních xxxxxxxxxx odpovídal částce 400 Xx. Xxxx-xx xxxxxxx uschované xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx provozovatel xxx xxxxxxxxxx xx zařízení 400 Xx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx cizinci xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx použitých podle xxxxxxxx 1.

(3) Xxxxxxxx 1 xxxx druhá x xxxxx se xxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx předán xx azylového xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx.

§147

(1) Xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx ze xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx cizinci xxxxxx x xxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx úschovy, x xxxxxxxx věcí, xxxxxxx xxxxxx xx v xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx Xxxxx republiky, x peněz, které xxxx v xxxxxxx xxxxxx x zařízení xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx podle §146. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx měně xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxx výši.

(2) Xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx doklad, xxxxxx totožnosti x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx státní xxxxxxxxx; je-li xxxxxxx xx propuštění xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx správního vyhoštění xxxx předání podle xxxxxxxxxxx smlouvy, xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx totožnosti x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx až xx xxxxxxxxx přechodu. Xx-xx xxxxxxxxx, xx xx cizinec cestovní xxxxxx, xxxxxx totožnosti xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx totožnost nebo xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx ho xxxxxx, xxx tím xxxxxxxxx správní vyhoštění xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, předá xxxxxxx xxxxxxxx doklad, xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx potvrzující xxxx xxxxxxxxx xxxx státní xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx-xx xxxxxxx obavy, xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx, xx policie xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx cizince x xxxx, xxxx x xxxxxx jeho xxxxxxxxxx xx zařízení, x to xxxxxxxxxx 24 xxxxx předem; xxxx-xx x té xxxx policii xxxxx x čas xxxxxxxxxx xxxx, informuje xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx odkladu xxxx, xx se xx xxxxx.

§148

(1) Xxxxx xxx xxxxxxxxxxx ustanovení této xxxxx xx xxxxxx x cizincům xxxxxxxxxx x zařízení provádí xxxxxxxxxxxx. Dozorová xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právních xxxxxxxx xxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx pro porušení xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx cizinec xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx stížnost xxxxxx xx 30 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx přezkoumání.

§149

(1) X xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xx třeba xxxxxxxxx provozovatele a xxxxxxx v xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx mezinárodní xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx ochranou práv xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx provozovateli xxxxxxx 3 xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, zda xx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx; xxxxxx xx xxxxxxx dbát pokynů xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§150

(1) Xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x právem xxxxxxxxxx xxxxx cizinců xxxxxxxxxx x xxxxxxxx a xxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx43), xxxxx xx xxxxxxxx. X xxxxxxxxx informačním xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx údaje identifikující xxxxxxx, včetně xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx plnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxx, x xxxx údaje, xxxxxxx zpracování xx xxxxxxxx xxx plnění xxxxx provozovatele souvisejících x xxxxxxx xxxxxxxxxx x oprávnění, které xx vůči cizinci xxxxx xxxxxx xxxxxx, x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx provozu xxxxxxxx, xxxx organizací a xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx informační xxxxxx nevyužívá xxxxx xx informační xxxxxxx xxxxxxx správy xxx xx informační systém xxxxxxx.

(2) Xxxxx evidované xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx cizince x zařízení, x xxxxxxxx údajů, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx zákona o xxxxxxxxxx, údajů x xxxxx, popřípadě xxxxxxx, xxxxxxxx x datu xxxxxxxx cizince xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx x finančních xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx cizincem xx xxxxxxx x zařízení x xxxxx x xxxxxxx jejich xxxxxxx. Xxxxx, xxxxx se xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx pobytu cizince x zařízení, xx xxxxxxxxxx po xxxx 5 xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx se xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx; po xxxxxxxx xxxx doby xx xxxxxxxxxx.

§151

Xxxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx obci xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx jejím xxxxx. X výši xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx jednorázovou xxxxxx xx xxxxxx xxxx, na xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx. O xxxx xxxxxx xxxxxxxxx vláda.

HLAVA XXXX

XXXXXX XXXXXXX X XXXXXXXXX XXXXX

Xxxxxx xxxxxxx

§152

(1) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx území xx xxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx na xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx; xxx-xx o xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx cestou x xxxxxxxxxxxxx na xxxxx20) (dále xxx "xxxxxx xxxxxxxx cestou"), xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx x vycestování xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx prováděné xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx.

(2) Policie xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx území xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánu xxxxxxxxx státu Evropské xxxx nebo xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx20), xxx-xx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx odepřít, xx-xx xxx důvod xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx jde-li x xxxxxx leteckou xxxxxx, xxxxxxxx

x) xx xxxxxxx xx území xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx přijetí xxxx xxxxxx nejsou xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx cizince xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxx není v xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx důvodů xxxxx, xxxx

x) xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx bezpečnost xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx pořádek, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx obdobný zájem xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx smlouvy.

(4) Policie xx oprávněna xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx-xx předání xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx určení xxxxxxxxxxxx na xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx státu, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx postup20), xxx-xx o xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx příslušný xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxx mezipřistání xx xxxxx tohoto xxxxx.

§153

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx po celou xxxx xxxxxxx omezí xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx pohybu. Xxx-xx x průvoz xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx x v xxxxxxx xxxxxxx provádí eskortní xxxxxxx x souvislosti xx vstupem prováženého xxxxxxx do xxxxxxxxxxx xxxxxxxx mezinárodního xxxxxxx x omezí osobní xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx až xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx letadla xxx odletu. X xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx nesmí provážený xxxxxxx opustit xxxxxxxxx xxxxxxx mezinárodního xxxxxxx; xx xxxxxxx, xx-xx xx xxxxxxxx z xxxxxx uvedených v xxxxxxxx 5 nebo §129 odst. 3.

(2) Xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx cizince xxxxxxxx xx úschovy jeho xxxxxxxx doklad.

(3) Cizinec xx povinen xxxxxx xxxxxx prohlídku xxxxxxxxxx xxxxxxx, jejímž cílem xx xxxxxxx, xxx x xxxx xxxx xxxxx xxxx jinou xxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx zdraví cizince xxxx jiných xxxx; xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxx cizinci xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 6 xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx.

(5) Jestliže xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx na xxxxxx xxxx se xxxxxx x sebevraždu, xxxxxxx učiní potřebná xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx, zejména xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxx poskytnutí xxxxxxxxxxx xxxxxx včetně xxxxxxxxx xxxxxx, zda xxxxxxxxx xxxx cizince xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx prováženého xxxxxxx.

(6) Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx prováženému xxxxxxx zajišťuje xxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx osoba

§154

(1) Xxxxxxxxx xxxxxx se rozumí xxxxxxx, jemuž xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxxx, xx xx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xx území mohl xxxxxxx xxxxxxxxxx státu, xxxxxxxx xxxxxxxx narušit xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx zdraví xxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x mezinárodní xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx osobu xx základě vlastních xxxxxxxx, požadavku ústředního xxxxxxxxx xxxxx České xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx České republiky xxxxx xxxxxxx vyplývajícího x xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxx cizince xx xxxxxxxxx osobu xx xxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx soudu o xxxxxx xxxxxxxxx z xxxxx,10) xxxx

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxx xxxxxx za xxxxxxxxx xxxxx cizince, x xxxxx případě

a) xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx ministerstvo (§123 xxxx. 6),

x) xxxxxxx xxxxxxx x dobrovolným xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx (§123a xxxx. 2), xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx (§124b).

(5) Xxx, xxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx mezi xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx zařazení. Xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, prokázání xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx není xxxxxxxxx x požadavku. Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx soukromého x xxxxxxxxx xxxxxx cizince.

(6) Xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx osobu xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx osob. Xx-xx xxxxxxx nebezpečí, že xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx osobu xxxx xxxxxxxx způsobem narušit xxxxxxx pořádek xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, policie zařadí xx informačního xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx stanoveném xxxxx xxxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx Evropských společenství20a); xx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx1b) xxxx xxxxxx xxxxxxxxx státu.

(7) Xxxxxxx xxxxxxx xxxx zařazení xx xxxxxxxx nežádoucích xxxx xxxxxxxxx.

§155

(1) Xxxxxxx přezkoumá xxxxxx, xxxxx vedly x zařazení xxxxxxx xx evidence xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx §154 xxxx. 2, xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx, xx-xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, a xx xxxxxxx tohoto xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx-xx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx x jejich xxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxx cizince xx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxx bylo pravomocné xxxxxxxxxx soudu xxxx xxxxxxxxx orgánu (§154 xxxx. 3) vykonáno, xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx orgánem. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x §154 odst. 4 písm. a) xxxxxxx x evidence xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx rozhodnutí x správním xxxxxxxxx x důvodu xxxxxxxxx x §119a xxxx. 6 xxxx xx xxxxxxxxx úhradě xxxxxxx xxxxxxxxx se správním xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xx 6 letech xx xxxxxxxx zajištění xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx osob x xxxxxx uvedeného x §154 xxxx. 4 písm. b) xxxx x) xxxxxxx x evidence nežádoucích xxxx xxxxxx po xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx po 6 xxxxxx xx jeho xxxxxxxx xx evidence xxxxxxxxxxx xxxx.

(3) Xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx nežádoucích xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, které xxx xxxx vloženy xxxxx §154 odst. 6.

HLAVA XXXXX

XXXXXXXXX CIZINCŮ

§155a

Centra xx podporu xxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxx xx základě xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx celek, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx samosprávným xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx krajích xxxxxx xx xxxxxxx integrace xxxxxxx.

(2) Centrum xx xxxxxxx integrace cizinců xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx začlenění xx společnosti, zejména xxxxxxxxx-xxxxxxxxxx kurzy, kurzy xxxxxxx jazyka, kurzy xxxxxxxxxxxxx orientace, sociální xxxxxxxxxxx x právní xxxxxxxxxxx.

§155x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 176/2019 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.7.2020

§155b

Adaptačně-integrační xxxx

(1) Centrum xx podporu integrace xxxxxxx v xxxxxxxxx-xxxxxxxxxxx xxxxx seznámí xxxxxxx x jejich právy x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx, xx základními xxxxxxxxx Xxxxx republiky, x místními xxxxxx x s kulturními xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx.

(2) Cizinec, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo k xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §66 xxxx 67, xx xxxxxxx xx 1 xxxx ode xxx xxxxxx právní xxxx rozhodnutí o xxxxxx xxxxxx povolení xxxxxxxxxx adaptačně-integrační kurz xxxxxxxxxxxx centrem na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx povinnost xx xxxxxxx xxxxxxxx i xx xxxxxxx, kterému xxxx vydáno xxxx xxxxxxxx k dlouhodobému xxxxxx z důvodu xxxxx xxxxx xxxxxx xx území.

(3) Povinnost xxxxxxx v odstavci 2 se xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, který

a) xxxxxx xx xxxxx xx základě povolení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx území, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx území, xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx povolení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx,

x) x xxx xxxxxx právní xxxx xxxxxxxxxx uvedeného v xxxxxxxx 2

1. nedovršil xxx 15 let, xxxx

2. xxxxxxx věk 61 xxx, xxxx

x) xxx xxxxxxxxx-xxxxxxxxxx kurz xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 2 upustit.

(5) Xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

x) organizačně xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx-xxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx, aby xx xx adaptačně-integračním xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx zkoušku pro xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx-xxxxxxxxxxxx kurzů, a

c) xxxx cizinci xxxxxx x xxxxxxxxxxx adaptačně-integračního xxxxx x xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx-xxxxxxxxxxx kurzu xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx výši xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx, aby xxxx xxxxxxxxx nákladům, které xxxxxx xx podporu xxxxxxxxx xxxxxxx vznikly. Xxxxxx x úhrad xxxxx věty xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(7) Zkouška xxx xxxxxxx adaptačně-integračních kurzů xx xxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxx, která xxxxxxxx písemný xxxx xxxxxxxx na znalosti xxxxxx úpravy, x x xxxxxxxxx části xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Zkouška pro xxxxxxxxxx adaptačně-integračních xxxxx xx skládá x xxxxxxxxx části zaměřené xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x na xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Průběh zkoušek xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

§155x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 176/2019 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2021

XXXXX XXX

XXXXXXXXX

§156

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxxx xx xxxxxxx přestupku tím, xx

x) x xxxxxxx x §9 xxxx. 5 xxxx §180h xxxx. 2 xxxxxxxxxxx xxxx xx zahraničí,

b) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §117d xxxx. 2,

x) xxxx rodinný xxxxxxxxxx xxxxxx Evropské unie, xxxxx xxx není xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx podle §87b xxxx. 2 xxxx §87o odst. 2,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §93 odst. 1 nebo 2 xxxxx xxxxx §98 xxxx. 1, 3, 4 xxxx 5,

e) xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx narozeného xx xxxxx xxxxxxx povinnost xxxxx §88 odst. 2 xxxx 3,

f) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §103 xxxx. x), x), x), n), x) nebo v),

g) xxxxxxx xxxxxxxxx podle §103 písm. x), x), x), x) xxxx x rozporu x §103 xxxx. x) uvede v xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx nepravdivé xxxx xxxxxxx xxxxx,

x) xxx xxxxxxxx xxxx hraniční xxxxxxxx při xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx cestovním xxxxxxxx, jenž xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx §116 písm. x), x), c) xxxx x),

x) x xxxxxxx s §136 xxxx. 3 písm. x) opustí bez xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx zařízení xxxxxxx xxxx, xx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx důvodů umístěn x průběhu xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx zničí xxxx xxxxxxx xxxxxx vydaný xxxxx xxxxxx zákona,

k) xxx hraniční xxxx xxxxxxxx kontrole se xxxxxxx xxxxxxxxx listinné xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xx x xxxxxx doklad xxxxxxx,

x) provede nebo xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx opravňujících ke xxxxxx xx xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx vydaný xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu21) xxxx xxxxxx vlastní,

n) xxxxxxxx xxxxxxxxx doklady xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx požadované xxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx povinnost xxxxx §74 xxxx. 3 xxxx §117d xxxx. 5,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §103 písm. x) xxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §155b xxxx. 2.

(2) Xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, že

a) xxxxxxx některou x xxxxxxxxxx podle §100,

b) xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx v xxxxxxx s §101, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §102 odst. 4.

(3) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) nesplní xxxxxxxxx podle §107 xxxx. 1,

x) xxxx xxxxx, xxxxx zajišťuje xxxxxxxxx xxxxxxx, nesplní xxxxxxxxx podle §107 xxxx. 2,

x) jako xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx podle §15, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §107 xxxx. 4, xxxx

x) jako xxxxxxx xxxxxxxx cizince mladšího 15 let nebo xxxxx, které xxx xxxxxxx mladší 15 xxx xxxxxx xx xxxx xxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx 15 xxx xx dobu jeho xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx podle §107 xxxx. 15.

(4) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx tím, že xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, kterému xxxx xxxxxxx vízum x xxxxxx xxx 90 xxx xx xxxxxx sezónního xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx,

x) x xxxxxxx s §107 xxxx. 10 xxxx. a) nezajistí, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx uvedené v §100 xxxx. x) xxxx aby výše xxxxxx xx ubytování xxxxxx nadměrná xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxx, nebo provede xxx xxxxx úhrady xxxxxx xx ubytování xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx §146 xxxx. x) xxxxxxxx práce, xxxx

x) x xxxxxxx x §107 odst. 10 xxxx. x) xxxxxxxxx cizinci vystavení xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xx xxxxxxxxx xxx uložit pokutu xx

x) 50 000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx xxxxxxxx 4 xxxx. x),

x) 10 000 Xx, xxx-xx x přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), l), m) xxxx o) až x),

x) 5&xxxx;000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x), x), x), j) nebo x), xxxxxxxx 3 xxxx odstavce 4 xxxx. x),

x) 3&xxxx;000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 písm. a), x), d), x), x) nebo k).

§156x

§156x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 427/2010 Sb.

§157

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxxx dopravce xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxx xxxxx xxxxxxx cizince na xxxxx podle §104 xxxx. 1, xxxx

x) xxxxxxxxx cizince do xxxxxxxxx v případě xxxxxxxx x §104 xxxx. 4.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxx dopravy nebo xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx na xxxxx xxxxx §104 xxxx. 2.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxx x přímo xxxxxxxxxxx právním xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx15a), xxxx xx stanoví xxxxxxxx, xxxxxxx xx řídí xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx vztahu x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx x rozporu x §104 xxxx. 3 xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx

x) xxxxxxx některou x xxxxxxxxxx xxxxx §100,

x) xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx s §101, nebo

c) nesplní xxxxxxxxx xxxxx §102 xxxx. 4.

(5) Xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoba xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx jako xxxxxxxxxxxxx, xxxxx zajišťuje nebo xxxxxxxxxxxxxxx ubytování cizinci, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxx 90 xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx krátkodobé xxxxx xx xxxxx xxxxxx,

x) x rozporu x §107 odst. 10 xxxx. x) xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx podmínky uvedené x §100 xxxx. x) nebo xxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx s xxxxxxxxxx výší xxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx a s xxxxxx ubytování, xxxx xxxxxxx xxx účely xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx tohoto xxxxxxx podle §146 xxxx. x) xxxxxxxx xxxxx, nebo

b) x xxxxxxx s §107 xxxx. 10 xxxx. x) nezajistí cizinci xxxxxxxxx dokladu x xxxxxxxxx ubytování.

(6) Vysoká xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx škola xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxx povinnost xxxxx §107 odst. 5.

(7) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §107 xxxx. 6.

(8) Xx přestupek lze xxxxxx xxxxxx

x) od 100&xxxx;000 Xx xx 500&xxxx;000 Xx za xxxxxxx xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 nebo 2 x cizinec xxx xxxxxxxx x xxxxx státu, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx jde-li o xxxxxxxxx xxxxx odstavce 3,

x) xx 50&xxxx;000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4, odstavce 5 xxxx. a) nebo xxxxxxxx 6 xxxx 7,

x) do 5&xxxx;000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 5 písm. x).

§157a

Společné ustanovení k xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx projednávají xxxxxx xxxxxxx uvedené x §161 odst. 1 xxxx ministerstvo. Xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, jejíž xxxxxxxxxx xxxxxxx dozoru xxxxxxx, xxxxxxxx jej xxxxx xxxxxxx, xx-xx přestupek xxxxxxx xxxxxxxxx povinnosti, xxxxx xxxxxxxxxx podléhá xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx.

§157x

§157x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 427/2010 Sb.

HLAVA XX

XXXXXXXXXX SYSTÉMY

§158

(1) Xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx provozuje informační xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx jména, příjmení, xxxxxx dřívějších xxxx x xxxxxxxx, xxx, xxxxx x xxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxx, xxxx jiný xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, obrazový xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx o xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx se x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x cizinci vedou

a) xxxxx v xxxxxxx

1. xxxxxxx x xxxxxxx xxxx (§54), povolení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx (§42 xxxx. 6, §42g odst. 12, §42i xxxx. 11), xxxxxxxx x trvalému xxxxxx (§70 xxxx. 1), xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx (§83 xxxx. 5),

2. žádosti x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx pobytu xxxx k xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §87x,

3. xxxxxxx o vydání xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx podle §108 xxxx. 1 xxxx. x) (§111 xxxx. 1),

4. výjezdního xxxxxxx (§50 xxxx. 6), xxxxxxxx průvodky (§14), tiskopisu xxxxxxx (§180 odst. 2) x xxxxxxxxxxxxxx tiskopisu (§97),

x) xxxxx o

1. xxx, měsíci a xxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, jeho xxxxx, druhu a xxxx xxxxxxxxx,

2. xxx, xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxx, dni, xxxxxx x xxxx xxxxxxxx x státní příslušnosti xxxxxxx xxxxxxx, o xxxxxxxxxxxxx, které byly xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx a x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x pozvání, x xxxxx x xxxxxx, který xx xxxx jednal,

3. dni, xxxxxx x xxxx, xxx xxxxxx právní xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx žádosti x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona x x důvodu xxxxxxxxx,

4. xxx, xxxxxx x xxxx vydání xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx číslu x x xxxx xxxx platnosti,

5. xxxxxxx, xxxxxx xxxx skončení xxxxxxxxx víza xxxx xxxxxxx vydaného podle xxxxxx zákona, včetně xxxxxxx jeho druhu x xxxxx, a xxxxxx zrušení, zániku xxxx skončení platnosti,

6. xxxxxx, xxx, xxxxxx, xxxx a xxxxx xxxxxxxxxx státních xxxxxx x o xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

7. xxxxxx zařazení xx xxxxxxxx nežádoucích xxxx x xxxxxxxx xxxx platnosti omezení xxxxxx na území,

8. xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx §122 xxxx. 1 xxxx 2,

9. xxxxxxxx xx informačního xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx jiným xxxxxxxx státem x xxxxxxxx doby xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx smluvních xxxxx x x orgánu xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx,

10. dni, xxxxxx x roku, kdy xxxx vydáno xxxxxxxxxx x správním xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, x xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx, x x xxxxxx xxx xxxx xxxxxx,

11. xxx, měsíci x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx průvozu xxxx xxxxx a x xxxxxx, který x xxxxxx xxxxxxx, x orgánu, který xxxxxxxxx průvozu umožnil,

12. xxx, měsíci x xxxx nabytí xxxxxx xxxx rozhodnutí x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x jeho subjektu x o skutkových xxxxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx rozhodnutí, xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx se x xxxxxxxx a vymáhání xxxxxxx pokuty; ve xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx osoby podle xxxxxx zákona,

13. druhu, xxxxx a době xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

14. druhu a xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx vydávajícího xxxxx xxxxxxxxx za xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx,

15. xxxxxx xxxxxx46), xxxxx xxxxxx xxxxxx x době xxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx včetně xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx soudu xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx o xxxxxx xxxxxx,

16. xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxx xxxxxx práce xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx xxxxx,

17. xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx nichž xxx držitel karty xxxxxxxxxxxxxxx převedeného zaměstnance xxxx xxxxx vnitropodnikově xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx, specialisty xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx karty xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx převedeného xxxxxxxxxxx xxxxxx členského xxxxx Evropské unie,

c) xxxxx

1. umožňující xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx, x xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx písmene x),

2. xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx k xxxxxxx x založený xx věci, x xxxxx se xxxxx xxxxx xxxxx písmene x),

3. vztahující se x xxxxxxx xxxxxx xx xxxx, o xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx písmene x), x xxxxxx xxxxxxxxxx podle tohoto xxxxxx,

x) údaje x

1. xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxx nabytí xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, číslo xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxx svéprávnosti x xxxxxxxx soudu, který xxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, fotokopie xxxxxxxxxx xxxxx o omezení xxxxxxxxxxxx a xxx, xxx xxxxx k xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

2. xxxxxxxx xxxxx, datu x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxx moci rozhodnutí xxxxx x prohlášení xxxxxxxxxx xx neplatné, xxxx nabytí xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x neexistenci xxxxxxxxxx, xxxx zániku manželství xxxxx jednoho x xxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx soudu o xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx za xxxxxxx x dni, xxxxx xxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx den xxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx datu xxxxxx právní xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx,

3. xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx rozhodnutí xxxxx x neplatnosti xxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x partnerů, xxxx xxxx xxxxxx právní xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x prohlášení jednoho x xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxx, xxxxx xxx v xxxxxxxxxxx rozhodnutí xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx jako xxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxx, který xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, anebo xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x zrušení xxxxxxxxxxx,

4. xxx, který xxx x xxxxxxxxxx xxxxx x prohlášení xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx, xxx xxxxxxx xxxxxx prohlášení xxxxxxxxxxxx, x datum xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxx xx nezvěstného, xxxxx xxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx prohlášení xx xxxxxxxxxxx, x xx xxxxxx uvedení čísla xxxxxxxxx x označení xxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx za xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx,

5. xxxx, xxxxx x okrese xxxxx; xxx-xx o úmrtí xxxx území, x xxxxx, xx kterém x úmrtí xxxxx, xxxxxxxxx datu xxxxx,

6. xxx, který byl x xxxxxxxxxx soudu x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx jako xxx xxxxx, popřípadě xxxx xxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx nepřežil, datum xxxxxx právní moci xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x zrušení xxxxxxxxxx xx mrtvého, x xx xxxxxx uvedení xxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx, který xxxxxxx x prohlášení xx xxxxxxx nebo x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx; xxxxx xxxxx xx vede, xx-xx xxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxx za mrtvého,

jde-li x xxxxxxx s xxxxxxxxx trvalým pobytem xx xxxxx, s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx na xxxx delší xxx 90 dnů, x xxxxxx Evropské xxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxx přechodně xxxxxxx xx dobu xxxxx xxx 3 xxxxxx, x x cizince, xxxxxxx xxxx udělena xxxxxxxxxxx ochrana xxxx xxxxxxx ochrana,

e) údaje x

1. xxxxxx xxxxxxxx,

2. xxxxxxxx x xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx, x příjmení, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

3. xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx osvojence,

4. xxxx x xxxxx xxxxxxxx,

5. xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx; x xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxx přiděleno xxxxx xxxxx, údaje x jménu, xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx x datu xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

6. rodných xxxxxxx xxxx x xxxxx; xxxxx jim xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx x xxxx narození; xxxx xxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xx jedná x xxxxxxxxx narozeného xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxx požádala x xxxxxxx xxx xxxxx x souvislosti x xxxxxxx,

7. xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx,

xxx-xx x xxxxxxx x povoleným xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx, s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxx xx xxxx xxxxx xxx 90 xxx, x občana Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxx hodlá xxxxxxxxx pobývat xx xxxx xxxxx xxx 3 xxxxxx, a x xxxxxxx, xxxxxxx xxxx udělena xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxx, popřípadě jménech, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx

1. xxxxxxxxx cizince, xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

2. xxxxxxxxxxx xxxxxxx, který byl xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx na xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx svěřen xx xxxxxxxx xxxxxxx péče, xxxx který xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx nebo xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx poručníkem xxxx xxxxxxxx jeho xxxxxxxxx xx cizinec,

3. osamělého xxxxxxx xxxxxxxx 65 xxx xxxx bez xxxxxx xx xxx xxxxxxx, xxxxx xx x xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx důvodů xxx postarat, xxx-xx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx nebo xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx na xxxxx,

4. xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx vzestupné xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx občana Evropské xxxx,

5. xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx ochrana xxxx dočasná ochrana, x xxxx xxxxx xxxxx; xxx-xx o xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxxxxxx jména, xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x datum xxxxxxxx,

x) xxxx o xxx, xx cizinec je xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx seznamu voličů xxx xxxxx do xxxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxx x xxx, xx xxxxxxx xx xxxxxx do xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx, pobytové xxxxx xxxx karty xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x cizincích, kteří xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx dočasné xxxxxxx xxxx xxxxxx byla xxxxxxx xxxxxxxxxxx ochrana xxxx xxxxxxx xxxxxxx, x to x xxxxxxx údajů uvedených x xxxxxxxx 8; xxxx údaje poskytuje xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(3) X xxxxxxx, že místem xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxx správního xxxxxx, xx tento xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx jako xxxxxx xxxxx. Xx xxxxxx cizince lze x xxxxx informačním xxxxxxx vést rovněž xxxx x adrese, xx xxxxxx mu xxxx být doručovány xxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxx věty druhé, xxxx změnu nebo xxxxxxx může xxxxxxx xxxxxxx policii xxxx xxxxxxxxxxxx.

(4) Policie je xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx systém, pokud xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx. X xxxxx xxxxxxxxxxx systému xxxxx xxx xxxxxxxx toliko xxxxx xxxxxxx při xxxxxx tohoto xxxxx.

(5) Xxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxxx systémech xxxxx xxxxxxxx 4 mohou xxx xxxxxxxx i x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, pokud mají xxxxx k xxxxxxx, xxxxx xx x xxxxx informačním systému xxxxxxxx.

(6) Údaj x xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xxx xxxxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx systému xxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx předpisu, pokud xx xx xxxxxxxx xxx plnění xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(7) Xxxxxxxxxxxx xx oprávněno x xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx tímto xxxxxxx vkládat do xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx úkolů xxxxxxxxxxxx x xxxxx x informačních xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 4 xxxxxxxx xxx svou činnost; xx údaje xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(8) Z informačního xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx:

x) xxxxx, popřípadě xxxxx, xxxxxxxx, rodné xxxxxxxx,

x) xxxxx narození,

c) xxxxxxx,

x) xxxxx x xxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxx; x případě, xx xx xxxxxxx xx území, místo x xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxx,

x) obrazový xxxxxx, xxxxxxxxx fotografie xxxxxxx,

x) státní občanství, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxx a adresa xxxxx pobytu xx xxxxx, xx-xx tímto xxxxxx xxxxx správního xxxxxx, xxxxxx údaj x xxx, že xx jedná x xxxxxx úřadu, xxxxxxxxx xxxxxx, na xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) číslo x platnost xxxxxxxxx x xxxxxx,

x) počátek xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx,

x) xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx, který xxxxxxx o omezení xxxxxxxxxxxx,

x) správní xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx, xx kterou xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx území,

m) xxxxxxx stav, xxxxx x xxxxx uzavření xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx rozhodnutí xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx právní xxxx rozhodnutí xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx zániku manželství xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx jednoho x xxxxxxx xx mrtvého x xxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx soudu o xxxxxxxxxx za mrtvého xxxxxx xxxx den xxxxx, popřípadě xxxx xxx, který manžel xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx datum xxxxxx právní moci xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx manželství,

n) datum x xxxxx vzniku xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, datum xxxxxx xxxxxxxxxxx smrtí xxxxxxx x partnerů, xxxx xxxxx nabytí právní xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx jednoho x xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxx, xxxxx byl v xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx soudu x prohlášení xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxx, který xxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxx nepřežil, xxxxx xxxxx xxxxxx právní xxxx rozhodnutí xxxxx x zrušení partnerství,

o) xxxxx, popřípadě xxxxx, xxxxxxxx, rodné xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx partnera x xxxx xxxxx xxxxx; xx-xx manžel xxxx xxxxxxx xxxxxxx, který xxxx xxxxxxxxx rodné xxxxx, jméno, xxxxxxxxx xxxxx, příjmení, xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx,

x) jméno, popřípadě xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx občanství, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx je xxxxxxxx, a xxxx xxxxx xxxxx; v xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx, popřípadě xxxxx, příjmení, rodné xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx,

x) jméno, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, státní xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx, popřípadě xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx cizinci, x xxxxxx xxxxx xxxxx; x xxxxxxx, xx xxxxx x xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx zástupce xxxx xxxxxxxxx xxxxx číslo, xxxxx, popřípadě xxxxx, xxxxxxxx, rodné xxxxxxxx x xxxxx narození,

r) x xxxxxxxxx, pokud xx xxxxxxxx:

1. xxxxxx xxxxxxxx,

2. xxxxxxx x xxxx jméno, popřípadě xxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx příjmení xxxxxxxxx,

3. xxxxxxx x nové xxxxx číslo osvojence,

4. xxxxx a xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx občanství, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx,

5. xxxxx čísla xxxxxxxxxx; x případě, xx xxxxxxxxxx nebylo xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, údaje x xxxxx, popřípadě xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx x datu xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

6. xxxxx xxxxx xxxx a xxxxx; xxxxx jim xxxxxx přiděleno, xxxxx x xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx jménech, příjmení, xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx; xxxx xxxxx xx nevedou, xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx narozeného xxxx x trvalým xxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x utajení xxx xxxxx x souvislosti x xxxxxxx,

7. xxxxx xxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx osvojení,

s) den, xxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx nezvěstného xxxxxx jako den, xxx nastaly xxxxxx xxxxxxxxxx nezvěstnosti, x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx rozhodnutí xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxxx nabytí xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxxxxxx, x xx xxxxxx xxxxxxx čísla xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx za xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx, místo x xxxxx xxxxx; xxx-xx x úmrtí xxxx xxxxx, xxxx, ve xxxxxx k úmrtí xxxxx, xxxxxxxxx datum xxxxx,

x) den, xxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx nepřežil, xxxxx nabytí xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx o zrušení xxxxxxxxxx za xxxxxxx, x xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx jednacího x označení xxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx za mrtvého xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxx; xxxxx xxxxx xx xxxx, je-li uvedeno x rozhodnutí soudu x prohlášení za xxxxxxx,

x) jméno, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx

1. xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx cizince,

2. xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx byl xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx nebo xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx svěřen do xxxxxxxx rodinné péče, xxxx xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx nebo jeho xxxxxxxx osvojen xxxxx xxxxx poručníkem xxxx xxxxxxxx jeho xxxxxxxxx xx cizinec,

3. osamělého xxxxxxx xxxxxxxx 65 xxx xxxx xxx xxxxxx xx xxx xxxxxxx, který se x xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx postarat, jde-li x xxxxxxxx rodiny x xxxxxxx nebo xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx,

4. xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx přímým xxxxxxxxx xx vzestupné xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx občana Xxxxxxxx xxxx,

5. xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx mezinárodní xxxxxxx xxxx xxxxxxx ochrana, x xxxx xxxxx xxxxx; xxx-xx x xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx rodné xxxxx, xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx příjmení x xxxxx xxxxxxxx,

x) x xxx, xx xxxxxxx je xxxxxx xx dodatku stálého xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx do xxxxxxxxxxxxxx xxxx, nebo x xxx, xx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx do Evropského xxxxxxxxxx,

x) xxxxx pobytu46), xxxxx zákazu pobytu x doba xxxx xxxxxx, xxxx nabytí xxxxxx xxxx rozhodnutí xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx o zákazu xxxxxx včetně xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx soudu xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, který xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx,

x) x xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxx xxxxxx práce xxxxxxxx zaměstnanecké xxxxx xxxx modré karty,

z) x xxxxxxxx korporaci xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx byl xxxxxxx xxxxx vnitropodnikově xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxxx, pracovním xxxxxxxx xx pozici xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx zaměstnaného xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx vnitropodnikově převedeného xxxxxxxxxxx xxxx karty xxxxxxxxxxxxxxx převedeného xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie,

pokud jsou xxxx xxxxx vedeny x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx pobytem xx území, x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pobytem xx xxxxx na xxxx xxxxx než 90 dnů, o xxxxxxxx Xxxxxxxx unie, xxxxx na území xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxx 3 měsíce, x x cizincích, xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, x xx v rozsahu xxxxxxxxxx zvláštním právním xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx přístup. Xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx zákonem xx xxxxxxxxx xxxxxx záznam x xxxxxxxxxx xxxxx.

(9) X xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 8 zpracovávají x xxxxx rovněž xxxxxx xxxxx, a xx včetně xxx, xx kterým xxxx xxxxx nastaly, jsou-li xxxxxxx xxxxx.

(10) X xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx cizinců xx xxxxxxx xxxxxx x datu a xxxxxx výdeje xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx orgánu xxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

(11) X xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx osobám xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 8 xxxxx x cizincích, xxxxx xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx ochrana xxxxxxx.

(12) X xxxxxxxxx, xxx byly podle xxxxxxxx 8 xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx údaje xx xxxxxx zajišťování

a) xxxxxxxxxxx státu,

b) xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx bezpečnosti,

d) xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, odhalování a xxxxxxx trestných xxxx,

x) xxxxxxxxxx hospodářského xxxx xxxxxxxxxx xxxxx České xxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, nebo

f) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx

x subjekt, xxxxxxx xxxx tyto xxxxx xxxxxxxxxx, písemně xxxxxxxx, že xxxxxx x poskytnutí xxxxx xxxxx po xxxx xxxxxx skutečností xxxxx xxxxxx x) až x) xxxxxxxxxxx, xxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxx plnění xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxx-xx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx údajů, nebo xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxx o poskytnutí xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(13) Xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx podle odstavce 12, xx povinen xxxxxxx xxxxxxx údaje xxxxxxxxxx identifikaci subjektu x xxxxxxxxxxxx fyzické xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx jeho xxxxxx x xxxx xxxxxxx, xxx byla xxxxxxxx xxxx xxxxxx zajištění xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 12, pro xxxxx by xx xxxx údaje poskytnuty. Xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 12 x xxxxxxxx xxxxx věty xxxxx xxxxx xxx zaslána x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(14) Xxxxxxxx, kterým xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx poskytovány xxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 8,

x) xxxxxx xxxxxxxxx x jejich xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx působnost xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x

x) xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx přístupem xxxx xxxxxxxxxxxxx.

(15) Policie využívá xxxxx xxxxxx x xxxxxx informačních systémech xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx vedených x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(16) Xxxxxxx poskytuje x xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx údaje x xxxxxxx

x) xxxxx, xxxxxxxxx jména, příjmení, xxxxxxxx xxxxxx změna, xxxxx příjmení,

b) datum xxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxx, xx xxxxx xxxxx se xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxx, bylo-li xxxxxxxxx, a jeho xxxxx,

x) xxxxxx občanství,

f) xxxxxx místa xxxxxx xx území,

g) datum xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx soudu x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x označení xxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxx,

x) xxx, který xxx v rozhodnutí xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx, xxxxxxxxx jako xxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx mrtvého nepřežil, xxxxx nabytí xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x prohlášení xx xxxxxxx, datum xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx mrtvého, x xx včetně xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x označení soudu, xxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxx za xxxxxxx xxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx; xxxxx úmrtí xx xxxx, je-li xxxxxxx x rozhodnutí xxxxx x prohlášení za xxxxxxx,

x) xxx, který xxx x rozhodnutí xxxxx o xxxxxxxxxx xx nezvěstného xxxxxx xxxx xxx, kdy xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, datum nabytí xxxxxx moci xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxxxxxx, x to xxxxxx xxxxxxx čísla xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx x prohlášení xx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx.

(17) Jménem, popřípadě xxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxx se v xxxxxxxxxx 1, 8 x 16 xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx jména, x příjmení uvedená xxxxxxxx x cestovním xxxxxxx x xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx x matriční knize.

§158x

(1) Xxxxxxxxxxxx zahraničních xxxx při xxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx provozuje xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx obsahuje xxxxx x xxxxx, xxxxxxxxx jménech, xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx jménech x xxxxxxxxxx, xxx, xxxxxx a xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, například fotografii, xxxxxxx, xxxx otisky xxxxx, xxxxx xxxxx, xxxx jiný xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxx

x) x xxxxxxx xxxxxxx x udělení xxxx (§54), x xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx (§42 xxxx. 6), o xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx nebo trvalému xxxxxx xxxxx §87x xxxx. 2, o xxxxxx cestovního průkazu xxxxxxxxxx (§111 xxxx. 1), xxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Evropské xxxx (§115a),

x) x xxxxxxx xxxxxxxx žádosti xxxxxx xxxxx tohoto zákona, x to xxxxx, xxxx, xxxxx vydání, xxxx xxxxxxxxx víza xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx orgánu, který xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx; x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx x označení xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxx,

x) x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx vydání, xxxx xxxxxxxxx a označení xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx udělil,

d) x xxxxxxx nebo skončení xxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, a xx druh, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, který xx xxxx rozhodl,

e) umožňující xxxxx spis xxxxxx x cizinci x xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx a) xx x) x xxxxx údaje xxxxxxxxxx xx k průběhu xxxxxx xxxxx písmen x) xx d).

(2) Xxxxxxxxxxxx při xxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx na xxxxx. Xxxxx informační xxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx k dlouhodobému xxxxxx (§42 xxxx. 6),

x) důvod xxxxxxx x potvrzení xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx,

x) rodné xxxxx xxxx xxxx identifikační xxxx sdělený cizincem,

d) xxxx o xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxxx, xxx, xxxxxx x xxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx dokladu,

e) xxx, měsíc x xxx nabytí xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxx, xxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, jeho číslo, xxxx platnosti x xxxxx o xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx,

x) xxxxx umožňující xxxxx spis vedený x cizinci x xxxxxxxx ve xxxx xxxxx xxxxxx x) xx x) x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx k xxxxxxx xxxxxx xxxxx písmen x) až x).

(3) Xxxxxxxxxxxx xxx výkonu xxxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx systém x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx §113 xxxx. 1 a 2. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx žádosti x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx biometrických xxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxx výkonu xxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx vydávání xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §117a xxxx. 4 xxxx xxxxxxxx informační systém x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x vydání povolení x xxxxxxxxxxxx anebo xxxxxxxx xxxxxx, prodloužení xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx průkazu x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx průkazu o xxxxxxxx x pobytu xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, zničený, odcizený xxxxx poškozený nebo xxxxxxxx xx průkaz x xxxxxxxx k xxxxxx, jehož xxxxx xxx s xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx, x xx v xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Správcem provozního xxxxxxxxxxxx systému podle xxxx první xx xxxxxxxxxxxx. X xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx biometrické xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx, x digitální zpracování xxxxxxx xxxxxxx.

(5) Údaje xxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx odstavce 4 xx xx xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxx zlikvidují, x xxxxxxxx biometrických xxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx do xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(6) Xxxxx xx cizinec xxxxxxxxxx xxxxxx o povolení x pobytu, xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx systému xxxxx xxxxxxxx 4, a xx xxxxxx údajů xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx 60 xxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxxx průkazu x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(7) Ministerstvo xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx plnění xxxxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxx xxxxx vedené xxxxx odstavce 1.

(8) Xxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx věcí poskytuje xxxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx souvisejících x xxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx modré karty xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx obsaditelných držiteli xxxxxxxxxxxxx karty x xxxxx karty xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx x rozsahu

a) identifikační xxxxx xxxxxxxxxxxxxx, u xxxxx je evidováno xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx; xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx jsou x

1. xxxxxxx xxxxx jméno, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx rodné xxxxxxxx, xxxxxx občanství, xxxxx xxxxx nebo xxxxx x místo xxxxxxxx, xxxxxx-xx rodné xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx,

2. xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx,

3. fyzické xxxxx, xxxxx xx podnikatelem, xxxxxxxx firma nebo xxxxx, xxxxxxxxx jména, xxxxxxxx, rodné xxxxx, xxxxx podnikání, xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx-xx přiděleno,

4. xxxxxxxxxx osoby údaje xxxxxxx xxx xxxxx 2 xxxx 3 x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx v České xxxxxxxxx,

x) xxxx práce x xxxxx xxxxxx xxxxx,

x) předpoklady a xxxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx x pracovních x xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx o xxx, xxx xxxxx pracovní xxxxx xxxxxxxxxxx držiteli xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx je xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx osobu se xxxxxxxxxx postižením,

f) xxxxxxxxx x tom, zda xxx x xxxxxxxxxx xx xxxx neurčitou xxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx délka.

(9) X xxxxx poskytovaných xxxxx xxxxxxxx 8 xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx použít xxxx xxx xxxxxx xxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx ministerstvem xxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.

§158b

(1) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx policii za xxxxxx xxxxxxxxxxx informačního xxxxxxx cizinců xxxxx x matričních událostech x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 x xxxxxxxxx xxxxx x rozsahu

a) xxxxx, xxxxxxxxx jména, xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx narození,

c) xxxxxxx,

x) xxxxx x okres, xxxxxxxxx stát xxxxxxxx,

x) xxxxx číslo,

f) státní xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxx, xxxxx a xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx rozhodnutí soudu x xxxxxxxxxx manželství xx xxxxxxxx, datum xxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, datum xxxxxx manželství xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx x xxx, který byl x pravomocném xxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx, xxxxxxxxx jako xxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx mrtvého nepřežil, xxxxx datum xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxx a xxxxx xxxxxx partnerství, xxxxx nabytí právní xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x neplatnosti xxxx x neexistenci xxxxxxxxxxx, xxxxx zániku xxxxxxxxxxx xxxxx jednoho x xxxxxxxx, nebo xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx jednoho x xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxx, který xxx x pravomocném xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx jako xxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxx, který xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx soudu o xxxxxxx partnerství,

i) jméno, xxxxxxxxx jména, xxxxxxxx, xxxxx příjmení, státní xxxxxxxxx, popřípadě xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx partnera x xxxx xxxxx číslo; xx-xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, příjmení, xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx,

x) jméno, popřípadě xxxxx, příjmení, xxxxx xxxxxxxx, státní xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx dítěte, pokud xx xxxxxxxx, x xxxx rodné xxxxx; x xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxx rodné xxxxx přiděleno, xxxxx, xxxxxxxxx jména, příjmení, xxxxx xxxxxxxx a xxxxx narození,

k) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx příjmení, xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx více xxxxxxxx xxxxxxxxx otce, xxxxx, popřípadě xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx, x xxxxxx rodné xxxxx; x xxxxxxx, že xxxxx x rodičů xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx nemá xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxxxxxx jména, xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx,

x) x xxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxx

1. stupeň osvojení,

2. xxxxxxx x xxxx xxxxx, popřípadě xxxxx, xxxxxxxx, rodné příjmení xxxxxxxxx,

3. xxxxxxx a xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx,

4. xxxxx a xxxxx narození, xxxxxx xxxxxxxxx, popřípadě xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

5. xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx; x xxxxxxx, xx osvojiteli xxxxxx přiděleno xxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx příjmení x xxxx narození xxxxxxxxxx,

6. xxxxx čísla xxxx x matky; xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx, údaje x xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx a xxxx xxxxxxxx; xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx, pokud xx jedná x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx ženě x trvalým xxxxxxx xx území, xxxxx xxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx,

7. xxxxx xxxxxx xxxxxx moci rozhodnutí x xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx x zrušení xxxxxxxx,

x) xxxxx, místo x xxxxx xxxxx, xxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx za xxxxxxx uveden xxxx xxx xxxxx, popřípadě xxxx den, xxxxx xxxxxxx prohlášený za xxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Poskytovanými xxxxx podle xxxxxxxx 2 xxxx. x), x) až x) x x) xxxx 2, 5 a 6 se xxxxxx xxxxx, popřípadě xxxxx, x xxxxxxxx uvedená x xxxxxxxxx xxxxxxx x rovněž xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, a xxxxxxxx uvedená xxxxxxxx x cestovním dokladu xxxxxxx, pokud xxx xxxxxxxxxx xxxxx předložen.

§158c

Obecní úřad oznamuje xxxxxxx xxxx x xxxxxx cizince xx xxxxxxx stálého seznamu xxxxxx xxx volby xx xxxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxx x zápisu cizince xx xxxxxxx xxxxxx xxx volby xx Xxxxxxxxxx parlamentu a xxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxx ze xxxxxxx xxxxxx pro xxxxx xx Xxxxxxxxxx parlamentu.

§158c xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 222/2012 Xx. x xxxxxxxxx xx 26.6.2012

§159

(1) Žadateli xxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx poskytnout xxxxx údaje, které xxxxxxxxx k xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x rozsahu xxxxxxxx, xxxxx, rodné xxxxxxxx, xxxxx a místo xxxxxxxx, státní xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx, místo x xxxx xxxxxx xx území. Xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxx je xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx jiným xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x jejich xxxxxxxxxxxxx, předávání x xxxxxxxxx nad rámec xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx zvláštních xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Cizinci xxx xx žádost xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx23) xxxxxx údaje v xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1.

(3) Xxxxx x informačních xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §158 x §158a xxxx. 1 se xxxxxxxxx xxxxxxx orgánům, xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx úkolů, xxxxx tento xxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Zpravodajské xxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx sborů xxxxx při xxxxxx xxxxx podle zvláštních xxxxxxxx xxxxxxxx57) xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx systémech xxxxx xxxx první, včetně xxxxx xxxxxxxx, a xx xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxx xxxxx x informačních xxxxxxx vedených podle §158 v rozsahu xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie, pokud xx xxxxx xxxxxxxx Xxxxx republika vázána; xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx údaje z xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x plněním úkolů xxxxx tohoto zákona, xxxxxxxxxxx orgánu státu, xx xxxxx má xxx předán xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx, x xx x xxxxxxx nezbytném xxx účely xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Policie xxxx xxxxx údaje z xxxxxxxxxxxx xxxxxxx vedených xxxxx §158 xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, x to x xxxxxxx nezbytném xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx údaje x informačních systémů xxxxxxxx xxxxx §158a xxxx. 1 v xxxxxxx xxxxxxxxxx smlouvou xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx orgánům státu, xxxxx není xxxxxxxx xxxxxx Evropské unie, xxxxx je touto xxxxxxxx Xxxxx republika xxxxxx.

(6) Ministerstvo předá xxxxx x xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx xxxxxxxxx jiného xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx xxxx, příslušnému xxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xx povolil xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx orgán x zrušení xxxxxxxxx xxxxxx povolení x xxxxxx xx xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx členského xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxx údaje o xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx.

(7) Ministerstvo předá xxxxx x xxxxxxx, xxxxxxx xxxx přiznáno xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx území7c), xxxxxxxxxxx xxxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxx tomuto xxxxxxx přiznal právní xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(8) Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx, xxxxxxx xxxx podle §85 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx právního postavení xxxxxxxxx na xxxxx7c), xxxxxxxxxxx orgánu xxxxxx xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx xxxx, který rozhodl x xxxxxxxx přechodného xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(9) Ministerstvo xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x jménu x xxxxxxxx, xxx, xxxxxx x xxxx narození x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx žádost o xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx platnost tohoto xxxxxxxx, a xxxx xxxxx x xxx, xxxxxx x roku, xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx, x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx §182b.

(10) Xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx k užívání xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, příjmení, xxxxx xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, x němuž xxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx jím vlastněného xxxx oprávněně užívaného xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx.

(11) Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx orgánu xxxxxx členského státu Xxxxxxxx unie xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx tímto xxxxxxxx xxxxxx Evropské xxxx, xxxxx na xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx xxxx ministerstvo xxxx xxxxx údaje o xxxxxx modré xxxxx xxxx x zamítnutí xxxxxx xxxxxxx.

(12) Xxxxxxxxxxxx xxxxx příslušnému xxxxxx xxxxxx členského xxxxx Xxxxxxxx unie údaje x xxx, xx xxxxxxxx povolení x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx převedeného xxxxxxxxxxx vydaného tímto xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx vydána xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie. Xxxxxxxxxxxx xxxxxx předá xxxxxxxxxxx xxxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx údaje x xxxxxxx xxxxxxxxx karty xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxx držitel xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx základě xxxxxxxx k pobytu xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx.

§160

(1) Údaje x xxxxxxxxxxxx systémech xxxxx §158 x 158a xxxxx xxx uchovávány x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx kombinujícím xxxxxxx xxxxx a xx xxxxxx podobě i xxxxxxxxx, x výjimkou xxxxx xxxxxxxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxxxxxx vždy x elektronické podobě. Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §158 odst. 1 vedené x xxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx dobu xxxxx xxx 90 xxx, o xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xx území hodlají xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx delší xxx 3 xxxxxx, a x cizincích, xxxxxx xxxx xxxxxxx mezinárodní xxxxxxx xxxx dočasná xxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxx x §158 xxxx. 8 se xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Evidované xxxxx xx uchovávají xx xxxx

x) 15 xxx xx doby xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx, popřípadě od xxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx pobyt, xxxx xxx dne xxxxxx státního občanství Xxxxx republiky, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx uchovává 6 xxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) 10 xxx od xxxxxxxx lhůty, xx xxxxxx xxx cizinec xxxxxxx do evidence xxxxxxxxxxx xxxx,

x) 10 xxx od xxxxxx xxxxxxxxx skutečnosti, xxx-xx x informaci týkající xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx cestovních xxxxxxx xxxxxxxxx x §108 x o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x §108 odst. 1 xxxx. x), b), x), x) xxxx x), které xxxx xxxxxx vydávajícího xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx,

x) 3 roky xxxxxxxxxxx xx roce, xxxxx xxxxx došlo xx xxxxxx skutečnosti xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx o krátkodobá xxxx, xxx bylo xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx rozhodnuto x neudělení krátkodobého xxxx, xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxx

x) 5 let xx xxxxxx skutečnosti xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Tvoří-li xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx údaje xxxxxxxx xx xxxxxx §158 xxxx. 6, xx xxxx uchování xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxx dobou xxxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxx uchování informací xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §158 xxxx. 4 nesmí xxxxxxxxxx dobu 20 xxx.

(5) Xxxxxx-xx xxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx 2 xx 4, xxxx xx xxxxxxxxxx, xx-xx veden x xxxxxxxxxxxx podobě, x xxxxxxxxx případech xx xxxxxxxxx podle zákona x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx službě.

(6) Biometrické xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x cizincích xxxxxxxxxx x vydání cizineckého xxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxx 60 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx cizineckého xxxx xxxxxxxxxxxx.&xxxx; Biometrické xxxxx vedené x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx byly xxxxxxxx x souvislosti x xxxxxxx xxxxxxxx karty xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, se uchovávají xxxxxxx xx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx doby xxxxxxxx xxxxxxxx karty nebo xxxxx trvalého pobytu xxxxxxxx, nejpozději xxxx xx xxxxxxxx xxxxx 90 dnů xxx xxx xxxxxx pobytové xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx; poté xx neprodleně xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx údaje xxxxxx x xxxxxxxxxxx systému xxxxxxx, xxxxx byly xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x vydáním xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx, xx zlikvidují 60 xxx xx xxxxxxxx xxxx zrušení xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxx, x souvislosti s xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx údaje xxxxxxxx.

(7) Xxxxxxx vydané xxxxx xxxxxx xxxxxx se xxxxxxxxxx 2 xxxx xxx xxx skončení xxxxxxxxx dokladu.

§160a

Přístup x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx smluvních xxxxx

X xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx právním předpisem Xxxxxxxxxx společenství20a) x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx kontrol xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx5a) xxxx xxxxxxx x údajům xxxxxxx v informačním xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

x) xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx policie (xxxx xxx "xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx"),

x) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxx.

XXXXX XVI

PŮSOBNOST XXXXXXX X XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXX X XXXXXXXXX XXXXXXX

§161

Xxxxxx správa xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxx

x) ředitelství xxxxxx cizinecké policie x jeho detašovaná xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Místní xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx orgánu xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx xxxxx místa, xxx je xxxxxxx xxxxxx x pobytu; xxx-xx x xxxxxxx, xxxxx nemusí hlásit xxxxx, podle místa, xxx se xxxxxxxx xxxxxxx. Xxx-xx x xxxxxx x ukončení xxxxxxxxxxx pobytu xxxxxxx xx xxxxx, k xxxxx xx vízum xxxxxxxxxx, x zrušení xxxxxxxxx krátkodobého víza xxxx o správním xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx cizince na xxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx, xxx x xxxxxx xxxxxxx došlo.

§161x

Xxxxxxx xxxxxxxxxx postoupí xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx získané xxx plnění xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx-xx se xxxxxxx, xxxxxxx oprávnění x xxxxxx xx xxxxx xxxxxx ministerstvo, x xxxxx xxx xxxxxxx xxx zahájení řízení x zrušení platnosti xxxxxx oprávnění.

§161a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 382/2008 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2009

§162

§162 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 140/2001 Sb.

§163

Ředitelství xxxxxx cizinecké xxxxxxx

(1) Ředitelství xxxxxx xxxxxxxxx policie

a) zabezpečuje xxxxxx úkolů vyplývajících x přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu Evropských xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxx cizince xx xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxxx xxxxx x x xxxx vyřazení x xxxxxx xxxxxxx,

x) provozuje xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §158 x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx cizinecké xxxxxxx,

x) rozhoduje o xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x vyřazení x xxxx xxxxxxxx,

x) xx xxxxxxxx řízení

1. xxxxxxxx xxxxxxxxx nadřízeného xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx policie (§164),

2. xxxxxxxxx o xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x správním xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §119a xxxx. 5 a 6,

3. xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx ministerstva, xxx xxxxxxxxxxx cizince xx xxxxx,

4. xxxxxxxxx x xxxxxxx cizince x xxxxxxxxxx xx zařízení xxxxx §129a,

g) xxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx cestou x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx xxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx20), xxx-xx x xxxxxx leteckou xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx x povolení xxxxxxx xxxxxxxx cestou,

h) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx v xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx anebo průvozem xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx.), vydává xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx příkaz pro xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx z xxxxx xxxx zajištěného xxxxx §124b,

j) xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx x evidence Xxxxxxxxx xxxxxx24a); xxxxxx x xxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx podobě, x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx přístup.

k) xxxxxxxx obrazové xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx při podání xxxxxxx o xxxxxxx xxxx, xxx ověřování xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, x souvislosti x xxxxxxxxxxx xxxx za xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx vyhoštění, xxxxxxx x povinnosti xxxxxxx xxxxx, správním xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx za xxxxxx správního vyhoštění, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx vyplývajících x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie,

l) xxxxxxx xxxxxxxx kontrolu,

m) xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx víza xx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) rozhoduje x xxxxxxxx vstupu xxxxxxx xx území, x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x x xxxxxxxxxx krátkodobého xxxx xx xxxxxxxx,

x) x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx nezbytné xxxxx s xxxxx xxxxxxxx, aby xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx do xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx,

x) provádí xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx dokladu xxxxx §117 xxxx. 1 xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx skončila xxxxx §87z, 87aa xxxx 117f,

x) xxxxxxxxx&xxxx;x xxxxxxx xxx působnosti x xxxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx o xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx vstupu xx xxxxx podle §122,

x) xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx kontrol xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx při udělování xxx,

x) xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §108 odst. 1 xxxx. b) xxxxxxx xxxxxxxx podle §108 xxxx. 2,

x) xxxxxxxxx, xxx se xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx s xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxx vyhoštění cizinců, x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx (§50a), x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx (§123b) x x xxxxxxx finanční xxxxxx xxxx jejím xxxxxxxxxx xxxxx (§123c),

x) xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx dokladu xxxxx §117,

x) xxxxxx pokyn xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx zahraničí xxxxx §104 odst. 3 x 4; xxxxx dopravce xxxx xxxxxxxxx ve stanovené xxxxx nesplní, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx cestou xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx

x) xxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx podle §124b xxxx xx účelem xxxxxx závazků xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx smlouvy,

b) xxxxxxxxx x umístění xxxxxxx xx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx spojených se xxxxxxxx xxxxxxxxxx zajištěného xxxxxxx, je-li xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx42),

x) xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxx vstup na xxxxx, pokud xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xx něj xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx pokud xx být xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) v xxxxxxxx xxxxxxxxxxx vnější xxxxxxx xxxxx x mírným xxxxxxx; v části x xxxxxxx režimem xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx,

x) provádí xxxxxxx xxxxxxx&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx zařízeními; zabezpečuje xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx&xxxx;xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx mezinárodní ochrany xxxxxxxxxxx v zařízení x lékařskému xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,&xxxx;x xxxxxxx cizinců x uskutečnění konzulární xxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxx v trestním xxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxx úkonů xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx k xxxxx x zpět,

g) xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Rejstříkem xxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxx xxxxxxxxx") xxx xxxxxxxxx, xxx cizinec xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx; žádost x xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x to xxxxxxxx umožňujícím dálkový xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx cizinecké xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx příslušný x plnění xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), c), x) xxxx 3, x), x) xx x), x), x), x) až x) x xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. a) x x). Xxxx xxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, o xxxxxxxxxxx platnosti letištního xxxxxxxxxxx víza, x xxxxxx cestovního xxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx, k němuž xx xxxxx xxxxxxxxxx, x x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§164

Odbor xxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx z xxxxx xxxxxxxxxxxx právního xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx z xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx podle §158 xxxx. 1 x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx pobytovou xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxx Rejstříku xxxxxx24a); xxxxxx x xxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx xx předávají x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xx xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxx přístup,

e) rozhoduje x xxxxxxx své xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx cestovního xxxxxxx totožnosti x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx návrat,

f) xxxxxxxxx o prodloužení xxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxx, x xxxxx xx vízum xxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxx platnosti xxxxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x přestupcích xxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) rozhoduje x xxxxxxxx vyhoštění xxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxx opustit území (§50a), o xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxx vycestování (§123b) x x vrácení xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx státu (§123c),

x) rozhoduje x xxxxxxxxxx potvrzení xxxxx x xxxx a xxxxx vstupu xxxxxxx xx území (§180d),

x) xxxxxxxxx x hrazení xxxxxxx spojených x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx a xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx, xx-xx xxxxxxx xxxxxxxx podle zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx42),

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §117 odst. 1,

x) xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxx xxxxxx ohlašovacího xxxxxx v rozsahu xxxxxxxxx xxxxx zákonem,

o) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x souvislosti s xxxxxxxxxx průvozem xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx cestou,

p) xxxxxxxx obrazové záznamy x snímá daktyloskopické xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx, při ověřování xxxxxxxxxx xxxxxxxx víza, x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx víza xx xxxxxxxx, xxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx, řízením x povinnosti xxxxxxx xxxxx, správním xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx cizince xx xxxxxx správního xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx vyplývajících x xxxxxxxxxxx smlouvy nebo x přímo použitelného xxxxxxxx Evropské unie,

q) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx9b) xxxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §117,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §92 xxxx. x),

x) xxxxxxxxx, xxx xx cizinec xxxxxxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx s xxxxx xxxxxx oprávnění x xxxxxx,

x) zajišťuje xxxxxxx x střežení xxxxxxx, xxxxxxx byl xxxxxxx xxxxx na xxxxx, xxxxx jeho xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx bezodkladný xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, a xx xxx zpět xx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxx vyhoštění, zajištění xxxxx §124b nebo xx účelem xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) rozhoduje x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx ochrany xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x střežení xxxxxxx&xxxx;xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx ochrany xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,&xxxx;x xxxxxxx xxxxxxx x uskutečnění konzulární xxxxxxxx, k xxxxxxxxx xxxxx v trestním xxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxx úkonů xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxx x xxxx,

x) posuzuje, xxx xxxxxxx listina xxxxx §108 xxxx. 1 xxxx. b) xxxxxxx podmínky podle §108 odst. 2,

x) xxxxxxxx opis x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, zda xxxxxxx xxxxxxxx způsobem xxxxxxxxx xxxxxxx pořádek; xxxxxx x xxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxxx x elektronické xxxxxx, x to xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, x době xxxxxxxxx rozhodnutí o xxxxxxxxxxx xxxxxxx vnitřních xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx3b), xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x udělení xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx přechodu,

c) xxxxxxxxx x odepření xxxxxx xxxxxxx na území, x zrušení platnosti xxxxxxxxxxxx xxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx neplatné,

d) x souvislosti x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx cizinci xx xxxxx provádí nezbytné xxxxx s cílem xxxxxxxx, aby xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx,

x) rozhoduje x xxxxxxxx vycestování z xxxxx.

§165

Xxxxxxxxx ministerstva

Ministerstvo x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx vstupu x xxxxxx cizinců xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x tohoto xxxxx

x) xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx správy,

b) xxxx xxxxx nadřízeného xxxxxxxxx xxxxxx vůči xxxxxxxxxxx xxxxxx cizinecké xxxxxxx,

x) rozhoduje o xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx dlouhodobého xxxx, x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x platnosti xxxxxxxxxxxx víza,

d) xxxxxxx x provozuje xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx o úhradě xxxxxxx spojených xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx o xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx [§123 xxxx. 6 xxxx. a)],

f) xxxxxxxxx x prodloužení xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxxxxx pasu podle §113 odst. 1 x 2, xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx o xxxxxxxx x pobytu xxxxx §117a,

x) xxxxxxxxx o xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx pasu, x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x vydání a xxxxxx cestovního xxxxxxx xxxxxxxxxx a vydává xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx návrat,

i) xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x trvalému xxxxxx xx xxxxx,

x) rozhoduje x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x přechodnému xxxxxx, o prodloužení xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x x povolení k xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx x přiznání x x zrušení postavení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx,

x) xxxxxxxxx x přestupcích podle xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx své působnosti,

m) xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx informací a xxxxxxx předkládaných xx xxxxxxxxxxx cizinci, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx či rozhodování xxxxx písmen c), x), h), j), x) x l),

n) xxxxxxxxx x vydání xxxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxx xxxxx, o xxxxxxxxxxx xxxx zrušení xxxx xxxxxxxxx, posuzuje xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx pracovní xxxxxx xxxxxxxx zaměstnanecké xxxxx xx xxxxxxx x uděluje xxxxxxx xx změnou xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx,

x) xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx systému podle §158 xxxx. 1 xxxxxxx údaje x x rozsahu xxxxxxxxx xxx plnění úkolů xxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §158,

p) x xx oprávněno v xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx obsaditelných xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx karty xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx karty x v centrální xxxxxxxx volných xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx,

x) plní xxxxx úkoly podle xxxxxx zákona.

§165x

Xxxxxxxxx ministerstva

(1) Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx záznamy xx xxxxxxx přímo xxxxxxxxxxxx právního předpisu Xxxxxxxxxx společenství66),

b) při xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxx úkolů,

c) xxxxxxxxx xx xxxxxxx prověření xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x rámci xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) požadovat xx xxxxxxx prokázání totožnosti x souvislosti s xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx zákona,

e) xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx,

x) zadržet xxxxxxxx xxxxxx podle §117 xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §87z, 87aa xxxx 117f; x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx potvrzení,

h) xxxxxxxxx xx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xx x xxxx zaměstnavatel, u xxxxxxx xx xxx xxxxxxx x zaměstnaneckou xxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx zaměstnán, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §178e odst. 1, x xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxxxxx, x xxxxxxx xx být xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx kartu xxxx držitel xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx §178f; xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx není xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx řádu, xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení x xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx na veřejné xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xx xxxxxx zjištění, zda xxxxxxxx korporace xxxx xxxxxxxx závod xx xxxxxx xxxx umístěním xx území, xx xxxxx xx nebo xx xxx cizinec x xxxxxxx x §42k xxxx 42m xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx a Celní xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xx x nich tato xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxx závod xxxxxxxx nedoplatek xxxxx §178e xxxx. 1; xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx povinnosti xxxxxxxxxxxx xxxxx daňového xxxx, xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx zákona x xxxxxxxxx na xxxxxxx zdravotní xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xx dále xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx výpisu xxxx xxxxx x xxxxxxxx Rejstříku xxxxxx24a). X xxxxxx x xxxxxx povolení x xxxxxxxxxxxx pobytu a x řízení o xxxxxxxxxxx doby xxxxxxxxx xxxxxxxx k dlouhodobému xxxxxx si xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx Rejstříku xxxxxx x x xxxxxx x xxxxxx povolení x trvalému xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Ministerstvo xx xxxx oprávněno x xxxxxx podle xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxx cizinec závažným xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(4) Žádost o xxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx24a) xxxx opis x evidence přestupků x výpis xxxx xxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x elektronické podobě, x to xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx přístup.

(5) Xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxxx xxxxxxxxxx údaje xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx24b), xxxxxxx jsou

a) příjmení,

b) xxxxx, xxxxxxxxx jména,

c) xxxxxx xxxxx pobytu,

d) xxxxx, místo x xxxxx narození; u xxxxxxxx údajů, xxxxx xx xxxxxxx v xxxxxx, xxxxx, xxxxx x stát, xxx xx narodil,

e) datum, xxxxx a xxxxx xxxxx; xxx-xx o xxxxx subjektu údajů xxxx xxxxx České xxxxxxxxx, xxxxx úmrtí, xxxxx x xxxx, xx jehož xxxxx x xxxxx došlo; xx-xx vydáno rozhodnutí xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxx, xxxxx je v xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxx xxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx prohlášený za xxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx státních xxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx správy xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx informačního xxxxxxx xxxxxxxx obyvatel xxxx xxxxx x xxxxxxxx občanech Xxxxx xxxxxxxxx:

x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, rodné xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx,

x) xxxxx a xxxxx xxxxxxxx, pokud xx narodil x xxxxxx, xxxxx x xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxx xxxxxxxx pobytu, xxxxxx xxxxxxxxxxx adres xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxxx, na xxxxxx mají xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx pobytu, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx trvalého xxxxxx xx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x rodné xxxxx xxxxxxxxxxx; nebylo-li xxxxxxxxxxxxx rodné xxxxx xxxxxxxxx, datum, xxxxx x xxxxx xxxxxxxx; xx-xx opatrovníkem xxxxx xxxxxx správy, xxxxx x adresa xxxxx,

x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x rodné xxxxx xxxx, matky, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx; x xxxxxxx, xx xxxxx x xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx zástupce xxxx xxxxxxxxx xxxxx číslo, xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx a datum xxxxxxxx; xx-xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx dítěte xxxxxxxxx xxxxx, název x xxxxxx sídla,

k) xxxxxxx xxxx, datum, xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx-xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx území, místo x stát; datum xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx manželství za xxxxxxxx, xxxxx nabytí xxxxxx xxxx rozhodnutí xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, nebo xxxxx nabytí právní xxxx xxxxxxxxxx soudu x prohlášení jednoho x xxxxxxx za xxxxxxx x xxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx za xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxx, xxxxx xxxxxx prohlášený za xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx nabytí právní xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxx x místo xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx o xxxxxxxxxxx registrovaného xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx registrovaného xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx xxxxx o prohlášení xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx mrtvého x den, xxxxx xxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx mrtvého xxxxxx jako xxx xxxxx, popřípadě jako xxx, který registrovaný xxxxxxx prohlášený xx xxxxxxx nepřežil, anebo xxxxx nabytí xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx soudu x zrušení xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) jméno, popřípadě xxxxx, xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx; xx-xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx partnerem fyzická xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxxxxxx jména, xxxxxxxx manžela nebo xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxx narození,

n) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx a xxxxx xxxxx xxxxxx; je-li xxxx cizinec, který xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx, popřípadě xxxxx, příjmení dítěte x datum jeho xxxxxxxx,

x) x xxxxxxxxx xxxxx x rozsahu

1. xxxxxx xxxxxxxx,

2. xxxxxxx x xxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx,

3. xxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx,

4. xxxxx, místo x xxxxx narození,

5. xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx; x xxxxxxx, že xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx číslo, údaje x jménu, xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

6. xxxxx čísla xxxx x xxxxx; xxxxx xxx nebylo přiděleno, xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxx narození,

7. datum xxxxxx právní xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx osvojení,

p) xxx, xxxxx xxx v xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx, xxx xxxxxxx účinky xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x xxxxx nabytí xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxx; xxx-xx x úmrtí xxxxxx xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx, místo a xxxx, na xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx,

x) den, xxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxx xx xxxxxxx uveden xxxx xxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx, xxxxx jsou vedeny xxxx referenční xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx využijí x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx obyvatel, xxxxx pokud xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

(7) Xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx podle xxxxxx xxxxxx využívá x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx:

x) xxxxx, xxxxxxxxx jména, xxxxxxxx,

x) xxxxx číslo,

c) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx občanského xxxxxxx,

x) xxxxx skončení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx zpracování xxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, x xxxxxx podpisu xxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) číslo, xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx skončení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx občanského průkazu.

(8) Xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx správy xxxxx xxxxxx zákona xxxxxxx x xxxxxxxx cestovních xxxxxxx xxxx xxxxx:

x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx příjmení,

b) xxxxx xxxxx,

x) xxxxx x druh vydaného xxxxxxxxxx dokladu,

d) xxxx xxxxxxxxx cestovního dokladu,

e) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx fotografie x xxxxxxx držitele,

f) x ztracených, xxxxxxxxxx xxxx neplatných xxxxxxxxxx xxxxxxxxx: číslo x xxxx cestovního dokladu,

g) xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx dokladu, xxxxx xxx jeho držitelem xxxxx xxxx xxxxx xx xxx odejmut x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx do xxxxxxxxx.

§166

Xxxxxxxxx Ministerstva xxxxxxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx zahraničních xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx ve věcech xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx požívajících xxxxx a xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx zahraničních xxxx xxxxxxxx státní xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxx v rozsahu xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx zastupitelského xxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx věcí xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx60), xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx.

§167

Xxxxxxxxx policie

(1) Xxxxxxx xx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxx x xxxxxxxx Rejstříku xxxxxx24a); xxxxxx x xxxxx xxxx opis x xxxxxxxx Rejstříku xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx,

x) xxxxxx daktyloskopické xxxxxx x xxxxxxxxx obrazové xxxxxxx při xxxxxx xxxxxxx o xxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx víza, x souvislosti s xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx vyhoštění, xxxxxxx x povinnosti xxxxxxx xxxxx, správním vyhoštěním, xxxxxxxxxx xxxxxxx za xxxxxx správního vyhoštění, xxxxxxxxxxx totožnosti, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx z xxxxxxxxxxx smlouvy nebo x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx,

x) xxx plnění xxxxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

1. xxxxxxx xx účelem xxxxxxxx, zda xx xx xxxxx zdržuje xxxxxxxxx x xxx xxxxxxx podmínky xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx,

2. xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xx účelem zjištění, xxx dodržují xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx,

x) x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx do xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx podmínek xxxxxxxxxxx tímto xxxxxxx x kontrolovat xxxxxxx xxxxx,

x) provádět xxxxxx xxxxxxxxx x prohlídku xxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx zákon,

h) xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx cizinci xxxx xxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu16a),

j) xxxxxx xxxxxxx prostředky xxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxx x) x xxxxxx, xxx x xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx x jeho vycestováním x území,

k) xxx xxxxxx úkolů xxxxx xxxxxx xxxxxx prověřovat, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx s xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x pořizovat xxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx5a) v xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx2),

x) zadržet xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §87z, 87aa xxxx 117f; x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x vycestování xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx do xxxxxxxxx x xxxxxxx nezbytné xxxxx x xxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx odkladu xxxxxxxxxx,

x) vyžadovat xxxx x evidence xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, zda xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx veřejný xxxxxxx; xxxxxx x xxxx x xxxxxxxx přestupků xx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx podobě, x xx xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxx přístup.

(2) Policie xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx důvodného xxxxxxxxx, xx xx x xxxx xxxxxxx xxxxxxx. Při xxxxxxxx xxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxx požadovat po xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxx vykonává xxxxx, předložení xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Tato xxxxxxxxx má policie x po xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx.

(3) Xx xxxxxxxxx činnost prováděnou xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 427/2010 Sb.

(5) Xxxxxxx při výkonu xxxxxx správy podle xxxxxx zákona xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx registru xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx

x) příjmení,

b) xxxxx, xxxxxxxxx jména,

c) xxxxxx místa pobytu,

d) xxxxx, xxxxx x xxxxx narození; x xxxxxxxx údajů, xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx, datum, místo x xxxx, xxx xx xxxxxxx,

x) xxxxx, xxxxx x okres xxxxx; xxx-xx x xxxxx xxxxxxxx údajů xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx, xxxxx a xxxx, xx xxxxx území x xxxxx xxxxx; xx-xx vydáno rozhodnutí xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, den, xxxxx xx x xxxxxxxxxx uveden jako xxx smrti xxxx xxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx prohlášený xx xxxxxxx nepřežil, x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxx xxx výkonu xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx evidence xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x rozsahu

a) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, příjmení, xxxxx příjmení,

b) xxxxx xxxxxxxx,

x) pohlaví,

d) xxxxx x xxxxx xxxxxxxx, xxxxx se xxxxxxx x xxxxxx, xxxxx x xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx číslo,

f) xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx předchozích xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx datum xxxxxxx údaje o xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx pobytu na xxxxx,

x) omezení svéprávnosti x jméno, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx; xxxxxx-xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx přiděleno, datum, xxxxx a okres xxxxxxxx; je-li opatrovníkem xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx x adresa xxxxx,

x) xxxxx, popřípadě xxxxx, xxxxxxxx a xxxxx číslo xxxx, xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx; v xxxxxxx, že xxxxx x xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx zástupce xxxx přiděleno xxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxx narození; xx-xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxx, xxxxx, xxxxx x xxxxx uzavření xxxxxxxxxx, xxxxx-xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx území, xxxxx x xxxx; xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx soudu x xxxxxxxxxx manželství xx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx právní xxxx xxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, datum xxxxxx manželství smrtí xxxxxxx z xxxxxxx, xxxx xxxxx nabytí xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxx xx xxxxxxx x xxx, který byl x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx den xxxxx, xxxxxxxxx jako xxx, xxxxx xxxxxx prohlášený xx xxxxxxx nepřežil, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxx, xxxxx x okres xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx-xx ke xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx, místo x xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx rozhodnutí xxxxx o xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, datum xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx o prohlášení xxxxxxx z registrovaných xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx mrtvého xxxxxx xxxx den xxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx nabytí xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxx xxxxx manžela xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx; xx-xx xxxxxxxx xxxx registrovaným xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx přiděleno xxxxx xxxxx, jméno, xxxxxxxxx jména, příjmení xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx,

x) jméno, xxxxxxxxx jména, xxxxxxxx x xxxxx číslo xxxxxx; xx-xx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx číslo, xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx jeho narození,

o) x xxxxxxxxx xxxxx x rozsahu

1. xxxxxx xxxxxxxx,

2. xxxxxxx a xxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, příjmení xxxxxxxxx,

3. xxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxx osvojence,

4. xxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxxxx, x xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx v xxxxxx, xxxxx x xxxx xxxxxxxx,

5. xxxxx, popřípadě xxxxx, xxxxxxxx a xxxxx xxxxx osvojitelů; x xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxx přiděleno xxxxx číslo, xxxxx x jménu, xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx osvojitele,

6. xxxxx, popřípadě xxxxx, xxxxxxxx x xxxxx xxxxx otce a xxxxx; pokud jim xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx,

7. xxxxx xxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx,

x) den, xxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxx xx nezvěstného uveden xxxx den, xxx xxxxxxx účinky prohlášení xxxxxxxxxxxx, a xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx soudu o xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx, místo x xxxxx xxxxx; xxx-xx x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx, xxxxx x stát, xx xxxxx xxxxx x xxxxx došlo,

r) xxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxx x prohlášení za xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxx, který xxxxx prohlášený xx xxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx jako xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx informačního xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, pouze xxxxx jsou ve xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

(7) Xxxxxxx xxx xxxxxx státní xxxxxx xxxxx tohoto zákona xxxxxxx x agendového xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx

x) xxxxx, xxxxxxxxx jména, příjmení,

b) xxxxx xxxxx,

x) xxxxx, xxxxxxxxx série občanského xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx občanského xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx podoby xxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, x jejího xxxxxxx xxxxxxx x občanském xxxxxxx,

x) xxxxx, popřípadě xxxxx x datum xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx průkazu.

(8) Xxxxxxx xxx výkonu xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx využívá x agendového xxxxxxxxxxxx xxxxxxx evidence cestovních xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx

x) xxxxx, popřípadě xxxxx, příjmení,

b) rodné xxxxx,

x) xxxxx x xxxx vydaného xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx skončení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx zpracování fotografie x xxxxxxx držitele,

f) xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, který xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx nebo který xx byl xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx vycestování do xxxxxxxxx.

§167x

(1) Policie xxxx xxxxx xxxxxxx odpovědného xx zpracování xxxxxxxx xxxxx xx Vízovém xxxxxxxxxxx xxxxxxx60), které xx systému xxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxx úkoly xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x Systému xxxxxx/xxxxxxx61).

(3) Xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx EUROSUR xx smyslu xx. 89 odst. 1 xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2019/1896 62).

§167x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 274/2021 Sb. x xxxxxxxxx xx 2.8.2021

HLAVA XXXX

XXXXXXX ŘÍZENÍ X XXXXXX XXXXXXX

Xxxxxxx xxxxxx

§168

(1) Ustanovení částí xxxxx a xxxxx xxxxxxxxx řádu xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx §9 (s xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §9 xxxx. 4), §10, §19 xxxx. 1, §20, 30, 31a, 32, 33, 36, §38 xxxx. 1, §40, §42g xxxx. 7 až 11, §41, 49, 50, 52, 117, §122 odst. 1 x 2, §123a, §135 odst. 3, §148, 154, §155 xxxx. 1, §180, 180b, 180d, 180e x 180h.

(2) V xxxxxx podle xxxxxx xxxxxx v části xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx je xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x listinné xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x §37 xxxx. 1 xxxx. x), §37a xxxx. 1 xxxx. d), §37a xxxx. 2 písm. x), §46a odst. 1 xxxx xxxxx, §46a odst. 2 xxxx. x), §46b xxxx. 1 větě xxxxx, §46b xxxx. 2 písm. x), §46d xxxx. 1 xxxx xxxxx, §46d xxxx. 2 xxxx. x), §46f xxxx. 1 xxxx. x), §46f xxxx. 2 xxxx. x), §46g xxxx. 1 xxxx. x), §46g xxxx. 2 písm. x), §56 xxxx. 1 xxxx. x), jde-li x skutečnosti xxxxxxx x §9 xxxx. 1 písm. x), §56 xxxx. 2 xxxx. x), §75 xxxx. 1 písm. x), §75 xxxx. 2 xxxx. x) xxxx x), §77 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx x), §77 odst. 2 xxxx. x) nebo x), §87d xxxx. 2 xxxx. x) xxxx x), §87e xxxx. 1 xxxx. x) nebo x), §87f xxxx. 3 xxxx. e) xxxx x), §87k xxxx. 1 písm. a) xxxx x) xxxx §87l xxxx. 1 xxxx. x), x) xxxx f), x xxxxxxxxxx ministerstva xxxxx §155b xxxx. 4 xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx oznámením x xxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx §101 xxxx. b) xxxxxxxxx xxxx se x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx přezkumné xxxxxx xx x případech xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxx.

§169

Xxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx v xxxxxx vedeném podle xxxxxx xxxxxx jednat xxxx cizinci x x xxxxx xxx xxxxxx jazyce. Xxxxxxxxxx xx vždy vyhotovují x jazyce českém. X xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx, xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx, x xxxxx xxxxxx bylo xxx úkonu jednáno. Xxxxxxxxxxxxx úřad xxxxxxxx xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxx, xx xxxxxx je xxxxx vůči xxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx předložil xxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx x xxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx úředně xxxxxxx překlad tohoto xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx, hledí se xx tento xxxxxxxx, xxxx xx nebyl xxxxxxxxx.

(3) Xxx-xx o xxxxxx x vydání xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx pobytu xxxxxxx na xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx, xx neovládá xxxxx, xxxx xx xxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx své xxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxx, která xxxxxxx xxxxxxxx pro ustanovení xxxxxxxxxxx xxxxx zákona x xxxxxxxx tlumočnících x xxxxxxxx překladatelích, xxxxxx xxx xxxxxxx x této xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx poučen, xxxxxxxxxxxxx xxxx řízení xxxxxxxxx xxxxxxx.

§169x

Xxxxxxxxxx xx xxxxx

(1) Xxxxxxxx-xx správní xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x řízení x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx nebo x xxxxxx x xxxxxxx xxxxx o xxxxx hlášeného xxxxxx xxxxxxx na xxxxx xxxxx §98a písemnost xxxxxxx xxxxxxxxxxx pobývat xx území, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx na xxxxxx evidovanou x xxxxxxxxxxx xxxxxxx cizinců xxxxx §158 odst. 3 xxxx xxxxxxxx xxxxx §19 odst. 3 xxxxxxxxx řádu, x není-li údaj x xxxx adrese xxxxx, xx adresu xxxxx xxxxxxxxx pobytu xxxxxxx na xxxxx.

(2) Xxxxxxx-xx při xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x xxxxxxxx písemnosti xxxxxxxx xxxx x xxxxxx doručení xxxxxxxx xxxxxxxx v §23 x 24 správního xxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxx vyhláškou.

§169a vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 222/2017 Xx. x xxxxxxxxx xx 15.8.2017

§169x

Xxxxxxxxxx xx xxxxxx

(1) Xxxxxxx, který xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, se xxxxxxxx xx

x) adresu xxxxx xxxxxx x xxxxxx, xxxx

x) xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx orgánu pro xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx.

(2) Xxxxxxx, xxxxx xxxxx žádost o xxxxxxxxx x pobytu xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx účastníku xxxxxx, xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx, se písemnost xxxxxxxx zpravidla xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Nejde-li x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, správní xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, ji xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x elektronické xxxxxx, xx-xx xx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxx úřední xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx výstupem xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Zastupitelský xxxx doručující xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx prostřednictvím xxxxx xxxxxxxx 2, xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xx adresát xx xxxxx zastupitelského úřadu xxxxx věty xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx písemnost do xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx má x xxxxxx obdobné postavení xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xx xx 4 xxxxxx xxx xxx odeslání xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx úřadu xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxx, že xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx-xx o xxxxxx, v xxxx xx být xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxx orgán, xxxxx písemnost vyhotovil, xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx převzít xxxxxxxxx, xxxxxxxx po xxxx 15 xxx xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xx zveřejnění xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx; xxx-xx x xxxxxx, x xxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xx jako x xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx doručovat. Xxxx třetí se xxxxxxx xxxxxxx, nedoručuje-li xxxxxxx orgán xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx úřadu, xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

§169x vložen xxxxxxx předpisem č. 222/2017 Xx. x xxxxxxxxx od 15.8.2017

§169c

Doručování xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxx-xx xxxxxxx, který xxxxx žádost o xxxxxxxxx k pobytu xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, x doručování písemnosti xx xxxxxxxxxxxxx adresu, xxxxxx být datová xxxxxx, kterou adresát xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx.

§169x vložen xxxxxxx předpisem č. 222/2017 Xx. x xxxxxxxxx od 15.8.2017

Xxxxxx podání xxxxxxx

§169x

(1) Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx víza, žádost x prodloužení xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxx 90 xxx xx xxxxxx strpění xxxxxx na území x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx pobytu xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx se žadatel xxxxxx dostaví xx xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x přijetí xxxxxxx xxxx žádost x xxxx xxxxxx xxx jednotlivé xxxxx x xxxxx pobytových xxxxxxxxx x ve xxxxx x xxxxxxxx, xxxxx stanoví xxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx žádosti xx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxx zástupce; xxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxx x xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx žadatel xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx za splněnou x xxxxxxx podání xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xx Česká xxxxxxxxx uzavřenou smlouvu x xxxxxxxxx žádostí (xxxx jen "xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx"), xxx-xx x žádost xxxxxxxx xxxxx, xxxxx shromažďováním x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx od povinnosti xxxxxxxx podání xxxxxxx xxxxxxx, pokud xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx doloží xxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx osobního podání xxxxxxx. Řízení xx x xxxxxxx podle xxxx první xxxxxxxx xxxx, kdy xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxxxx úřad x případě xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx osobního podání xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxx úřad může xx povinnosti xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx-xx xx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx úřední xxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx podání xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxx žádostí o xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx, x xx xxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxxxxx účastníkem xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Ministerstvo xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx od povinnosti xxxxxxxx xxxxxx žádosti x xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxx x pobytu xxx 90 dnů xx xxxxxx strpění xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx, xxxxx cizinec doloží xxxxxx xxx upuštění xx povinnosti osobního xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx je v xxxxxxx podle věty xxxxx xxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx x případě podle xxxx první od xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, řízení o xxxxxxx usnesením xxxxxxx.

§169e

(1) Xxxxxxxxxxxx zahraničních xxxx xxxx uzavřít xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx obvodu xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx

x) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx zvláštního xxxx, xxxx xxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxx osobních údajů xxxxxx xxxxxxxxxxxxx identifikátorů x jejich předáváním xxxxxxxxxxxxxxx úřadu,

c) xxxxxxx xxxxxxxxx poplatků a xxxxxx xxxxxxxxxx zastupitelskému xxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx procesu,

e) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dokladů xx zastupitelském xxxxx x jejich vracením xxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx podání xxxxxxx o udělení xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx xxxx trvalému xxxxxx xxxxx §169f.

(2) Xxxxxx o xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. a) je xxxxxxxx xxxxx xxx xx předložení xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx; xx neplatí, xxx-xx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x §169h xxxx. 3.

(3) O xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx poskytovatele xxxxxx, xxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx, a x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx externího poskytovatele xxxxxx informuje příslušný xxxxxxxxxxxxx úřad xxxxxxxx x xxxxx obvyklým x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx přístup.

(4) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx za xxxxxx, xxxxx xxxx xxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx, xxx xxxx přiměřená nákladům, xxxxx externímu xxxxxxxxxxxxx xxxxxx vznikly.

§169x

Xxxxxxxx termínu osobního xxxxxx žádosti

(1) Zastupitelský xxxx xxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx termín osobního xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx pobytu, x xx xxx xxxx xxxxxx, xx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx úřad zveřejní xx xxx xxxxxx xxxxx x xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xx-xx to xxxxxxxx xx xxxxxx zamezení xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx osobního podání xxxxxxx podle odstavce 1 x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, zastupitelský xxxx může xxxxxxxx, xx sjednání termínu xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx povinné xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xx své xxxxxx xxxxx a xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§169x

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx podání žádosti

(1) Xxxxx xx xxxxxx x udělení dlouhodobého xxxx x žádost x vydání xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx žádost pouze xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx, popřípadě xx xxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxx doklad, xxxxx je xxxxxxxxx, xxxx xx xxxxx, xx xxxxxx má xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx pobyt; xx xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxx, který xx xxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx podle §182 odst. 1 xxxx. x).

(2) Pokud xx Česká xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxxxxxxxxxx úřadů, xx xxxxxxx xxxxxxxx podat xxxxxx x udělení xxxxxxxxxxxx víza x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, x jehož územním xxxxxx má poslední xxxxxxxx.

§169x

Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx x prodloužení doby xxxxxxxxx dlouhodobého víza x xxxx xxxxxx xx území xx xxxx xxxxx nebo xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx trvalému xxxxxx je nepřijatelná, xxxxxxxx

x) cizinec si xxxxxx nesjednal termín xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx dlouhodobého víza xxxx žádosti x xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx pobytu, x xx pro xxxx xxxxxx, xx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, způsobem stanoveným xxxxxxxxxxxxxx úřadem,

b) žádost xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx podle §169g, xxxx

x) xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx §169d xxxx. 2, xxxx xxxxxxxxxxxxx úřad xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx §169d odst. 3.

(2) Žádost x xxxxxxx dlouhodobého víza x xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxx platnosti xxxxxxxxxxxx víza a xxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxx xxxxx je dále xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx

x) nebyl xxxxxxxx xxxxxxx poplatek xx xxxxxxx žádosti,

b) x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx; xx xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx,

x) xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx pořízení otisků xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxx x xxxxxx podanou xx zastupitelském xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx jazyk, xxxx xx xxxx xxxxxxx, x neobstaral xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx zastupitelským xxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx splňuje xxxxxxxx xxx ustanovení xxxxxxxxxxx podle zákona x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx překladatelích, xxxxxx xxx o xxxx povinnosti xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxx xx dále xxxxxxxxxxxx, xxxxx byl v xxxxxxxxxx kalendářním měsíci xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx žádostí xxxxxxxxx xxx jednotlivé druhy xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx §31a xxxx §181b xxxx. 1. Xx xxxxxxxxxxx počtu xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx, které xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxx 2.

(4) X xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx k xxxxxx xxx 90 xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx a o xxxxxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx xxxxx x rámci xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x maximální počet xxxxxxxxx žádostí, xx xxxxxx xxxxxx nepřijatelná, xxxxx byl x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx měsíci xx příslušném xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx žádostí xxxxxxxxx xxxxxxxxx vlády xxxxxxx xxxxx §181b odst. 2 xxx xxxxxxxxxx xxxxxx schválené xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxxxx žádosti xxxxxxxx x žádosti xxxxxx xx zastupitelském xxxxx xxxxxxxxxxxxx úřad x u xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xx-xx žádost xxxxxxxxxxxx, xxxxxx není zahájeno x xx xxxxxx xx xxxxx, xxxx xx nebyla xxxxxx; xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx sdělí xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx o ní xxxxxxxx do xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, veškeré xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx, pokud byl xxxxxxx. Nepodá-li xxxxxxx xxxxxx osobně, ač xx x xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxx podle xxxx xxxxx.

§169x

Xxxx podání

(1) Xxx-xx xxxxxxx xxxxxx správním xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxx, lhůta xxx vydání xxxxxxxxxx xxxxxx xxx dne, xxx xxxxxxx orgán xxxxxx xxxx xxxxx, xx dne, kdy xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xx xxx, xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx, která xxxx xxxxxxxx poskytnuta x xxxxxxxxxx nedostatků xxxxxx.

(2) X xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx dlouhodobého xxxx xxxx o vydání xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx kontrolu podání. Xxxx-xx podání xxxxxx, xxxxxx zastupitelský úřad xxxxxxxx nedostatky xxxxxxxxx xx místě xxxx xx xxxxx x xxxxxx odstranění, xxxxxxxx xx x xxxx xxxxxxxxxx lhůtu x xxxxx xxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxx; xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx xxxxxxx.

(3) X xxxxxx o xxxxxxx x udělení xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx, x xx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx žadatele x xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, telefonem, xxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxxx prostředky. Xxxxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxx podání xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxx vyzve xxxxxxx xxxxxxx.

§169x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 222/2017 Sb. x xxxxxxxxx xx 15.8.2017

§169x

Xxxxxxx prováděný na xxxxx

(1) Xxxxxxx orgán xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx stavu věci, x xxxx nejsou xxxxxxx xxxxxxxxxxx, vyslechnout xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx použijí obdobně xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, není-li xxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xx-xx xx nezbytné xxx xxxxxxxx xxxxx xxxx, x xxxx nejsou xxxxxxx pochybnosti, xxxxxxx xxx xxxxxxxxx, zda xx nejedná x xxxxxxxxx tohoto xxxxxx x cílem xxxxxx xxxxxxxxx k pobytu, xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx účastníků řízení xxxx xxxxxxxxx řízení x xxxxxx odděleně xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx po xxxx; jiný účastník xxxxxx xxx jeho xxxxxxxx xxxx oprávněn xxx souvisejícímu xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx orgán xxxxxxx xxxxxxxxx řízení x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx výsleších; xx xxxx xxxxxxxxx všech xxxxxxxxxxxxx výslechů xxxx xxxxxxxxx x výsleších xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx spisu a xxxxxxx orgán xxxxxxxxxx xxxxxx kopie. Xxxxx xxxx účastník řízení xxxx svědek xxxxxxxxxx x souvisejícím xxxxxxxxx x některý x xxxx xx x xxxxxxxx nedostaví, xxxxxxx xxxxx může upustit xx provedení xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xx jinou xxxx.

(4) Je-li při xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx jiná xxxxx xxx xxxx zástupce xxxx xx-xx při xxxxxxxx svědka xxxxxxxx xxxxxxxx řízení, xxxx xxxxxxxx nebo jiná xxxxx, nejsou xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx výslechu xxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx může xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx pouze xxxxxxx xxxxxxxxxx úřední xxxxx, xxxxxxx, že xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxx předstírání xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xx xxxx xxxxxxxxx, xxx xx xx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx řízení xxxxxxxxx, xxx na xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx. Xx skončení xxxxxxxx xxxxxxxxx řízení xxxx xxxxxx správní xxxxx xxxxxx účastníku xxxxxx xxxx xxxx zástupci xxxxxxxx xx x xxxx xxxxxx.

(5) Účastník xxxxxx, xxxxxx xxx xxxx osoba xxxxxxxx xxx výslechu nesmí xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx správní xxxxx.

(6) Xxxxxxx xxx provést xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx.

§169x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 222/2017 Xx. x účinností xx 15.8.2017

§169x

Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx

(1) X xxxxxx o xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx pohovor, a xx x bez xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx; §57 xxxx. 2 věta xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxx zjištěné xxx pohovoru xxxx xxxxxxxxx xxx vydání xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx, x xxxx nejsou xxxxxxx xxxxxxxxxxx, na xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx výslech xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx §169j xxxx. 2 xx 6 se pro xxxxxxxxx pohovoru x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx úřadem xxxxxxx xxxxxxx.

§169x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 222/2017 Xx. s xxxxxxxxx xx 15.8.2017

§169l

Výslech xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx zařízení

(1) Xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nebo svědka xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx (xxxx jen "xxxxxxxxxxxxxxxx zařízení"), xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx vyslýchaného xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx; xxxxxxx xxxx být xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx na místě, xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx.

(2) Odmítnutí xxxxxxxx xxxxxxxxxxx za xxxxxxx videokonferenčního zařízení xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) X xxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 ověří xx dohodě x xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx, totožnost xxxxxxxxxxxx účastníka xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x tomu xxx xxxxxxx úřední xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx sboru. Xxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx použití xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxx, xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx nachází.

(4) Xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx řízení xxxx xxxxxx x xxxxxxx provádění xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x x důsledcích xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx zařízení.

(5) Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx vyslýchaný účastník xxxxxx xxxx svědek xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx přenosu. O xxxxxxx xxxxxx osoba, xxxxx výslech vede, xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xx-xx xxxxxxx důvodná, učiní xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx k xxxxxxx, x xxxx-xx xxxxxxx xxxxx, nebo xx-xx xxxxxxx xx značnými xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx.

(6) X výslechu prováděném xx xxxxxxx videokonferenčního xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx záznam; x xxxxxx nahlížet xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xx, xxx správní xxxxx xxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxxx. Protokol se xxxxxxxxxx.

(7) Pomocí xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx x přítomnost xxxxxxxxxx xxx provádění xxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx; xxxxxxxx 2 xx 6 xx xxxxxxx xxxxxxxxx.

§169x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 222/2017 Sb. x xxxxxxxxx xx 15.8.2017

§169m

Utajované xxxxxxxxx v xxxxxx podle tohoto xxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx, které obsahují xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx uchovávají xxxxxxxx mimo xxxx x xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxx-xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx utajovanými xxxxxxxxxxx, xxxxx se x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pouze xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx rozhodnutí x jejich xxxxxx xxxxxxx. Xxxxx, kterými xx správní xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx v xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx informacemi.

(3) Xxxxx-xx x xxxxxx xx základě xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx služby Xxxxx republiky, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx informací, xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx, nebo xxxx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xx xxxxxxx xxxx xxx svém xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, v xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx víza xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xx pouze xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx víza xxxx xxxxxxxxxx xx ohrožení xxxxxxxxxxx státu. Xxxxx xx xxxxxxx xxxxx x řízení podle xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx navíc xxxxx xxxxx, xxxxxxx xx xxx hodnocení xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, zejména xx vztahu k xxxxxx xxxxxxxxxx, řídil; xxxxx xxxxxxxxxx však x odůvodnění xxxxxxx.

§169x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 222/2017 Sb. x xxxxxxxxx od 15.8.2017

§169x

Xxxxxxxxx zastupitelského xxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx povolení x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx odděleně mimo xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xx nezpřístupňuje; xxxx informaci xxxxx x xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

§169x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 222/2017 Sb. x účinností xx 15.8.2017

§169x

Xxxxxxx xxxxxxxxxx Úřadu xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx

X xxxxx rozhodování o xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zaměstnanecké xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx stanovisko Úřadu xxxxx Xxxxx republiky xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxx hlavní xxxxx Prahu, xxx xxxxx zaměstnávání xxxxxxx xxx vzhledem x xxxxxxx na trhu xxxxx xxxxxxx; to xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx x §98 xxxxxx x zaměstnanosti. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xx ministerstvo xxxx xxxxxx x xxxxx rozhodování x xxxxxxx x vydání xxxxxxxxxxxxx karty xxxxxx xxxxxxxx uvedeným v §42g xxxx. 6. Xxxx xxxxx České xxxxxxxxx krajská xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxx stanovisko k xxxxxxxxxx xxxxxxx doručí xxxxxxxxxxxx do 15 xxxxxxxxxx xxx ode xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx stanovisko; xxxxxxx-xx xxx x xxxx xxxxx, má xx za xx, xx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

§169x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 222/2017 Xx. x xxxxxxxxx od 15.8.2017

§169x

Xxxxxxxxx do xxxxx x xxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxx xxxxxxx hodlá x xxxxxx x xxxxxxx x udělení xxxxxxxxxxxx xxxx nebo x xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxx do xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, u xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx nebo xxxx části x xxxxxxxxxxxxx úřad xxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx. V xxxxxxx, xx se cizinec xxxx jeho xxxxxxxx xxxxxxxxx na území Xxxxx xxxxxxxxx, nahlédnutí xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx, který xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x dlouhodobému xxxx xxxxxxxx pobytu xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx vyjádřit se xxxx vydáním xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx, xx žadatele xxxxxxxxx o těchto xxxxxxxxxx a o xxxxxx xxxxxxxxxx obsahu. X xxxxxxxxx stanoví xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx přiměřenou xxxxx. Xxxxxxxx 1 xx použije obdobně.

§169p xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 222/2017 Xx. x xxxxxxxxx xx 15.8.2017

§169q

Přerušení xxxxxx

Xxxxxx-xx v xxxxxx x xxxxxxx x vydání xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx na xxxxx xxxx x xxxxxx xx xxxx zrušení xxxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxx xx území xxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxx xx lze xxxxxxx domnívat, xx xx mohly xxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx cizince, xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx podnět x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxxx řízení x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxx xxx zbytečného xxxxxxx ministerstvo xxxxxxxxx x xxx, zda xxxx xxxxxx x xxxxxxxx vyhoštění zahájeno, x xxxx-xx xxxxxxxx, xxx bylo xx xxxx xxxxxxxxxx.

§169x vložen xxxxxxx předpisem x. 222/2017 Sb. x xxxxxxxxx xx 15.8.2017

§169x

Xxxxxxxxx řízení

(1) Usnesením xx také xxxxxxx xxxxxx x žádosti, xxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx povolení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xx xx xxxxx xxxx na xxxxx xxxxx §44 xxxx. 1 xxxx §44a xxxx. 13 xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx průkazu x xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xx xxxxx podle §44 xxxx. 3 nebo §44a xxxx. 14 xxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx k xxxxxx, xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxx, že xx v tomto xxxxx brání xxxxxx xx xxxx vůli xxxxxxxxx,

x) xxxxx podal xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x trvalému xxxxxx, xx xx xxxxx nebo xx xxxxx xxxxx §74 xxxx. 1 nebo 2 xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx x ke xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxx, xxx-xx x xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx občana Evropské xxxx, xxxxx požádal x xxxxxx xxxxxxxxx x registraci, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx kartu, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx do 30 xxx xxx xxx xxxxxxxx výzvy xxxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxx lhůtě nesdělí, xx xx v xxxxx úkonu xxxxx xxxxxx xx jeho xxxx nezávislé,

c) podal xx xxxxx žádost x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx x xxxxxx žádosti xx xxxxx xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxx pobytu xx xxxxx xx xxxxxxxxxx vízum, žádost x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx povolení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx, kdy x xxxx xxxx xxxxxxxx; xx xxxxxxx, xxxxx xx x dříve xxxxxx žádosti xxxxxxxxxxx xxxx, xx začala xxxxx xxxxx, x xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx,

x) podal xxxxxxxxx xxxxxx o vydání xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx uvedl nové xxxxxxxxxxx, které nebyly xxxxxxxxx řízení x xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx žádost x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu2),

g) xxxxx xxxxxx x vydání xxxxx xxxxx, xx x xxxx xxxx xxxxxxxx podle §42i xxxx. 1,

x) který xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx na zastupitelském xxxxx, se na xxxx výzvu ve xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxx 90 xxx xxxxx §30 xxxx. 2, x xxxxx udělení xxxxxx xxxxx ministerstvo, xxxxx x xxxx xxxxx nesdělí, xx xx x xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x dlouhodobému xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxx xxxxxxxxx xxxx k xxxxxx xxx 90 dnů xxxxx §30 odst. 4 xxxxxxxxxxxx xx xxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x povolení x xxxxxx x, xxxxx-xx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xx účelem xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx povolení x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxx platnosti xxxx xxxxxxx, xx xx x přicestování xx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxx,

x) zrušeno xxxxxxx předpisem č. 16/2019 Sb.,

x) xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, cestovního xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx cestovního xxxxxxx podle §108 xxxx. 1 xxxx. x), se xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx ke xxxxxxxxxx xxxxx nezbytných xxx xxxxxx xxxxxxxxxx dokladu, xxx-xx x xxxxxxxx xxxxxx obsahující nosič xxx x biometrickými xxxxx, nebo x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx v xxxx xxxxx nesdělí, že xx x xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx jeho vůli xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx, xxxx xx xxxx xxxxxxx, x neobstaral xx xx své náklady xx lhůtě xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, která xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx tlumočníkem podle xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a soudních xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) podal žádost x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zaměstnance, xx x tomu xxxx oprávněn podle §42k odst. 6, xxxx

x) v xxxxxx x jeho xxxxxxx xxxxxxx vypovídat xxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxx.

(2) Xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx, kdy

a) nabude xxxxxx moci xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx pobytu xxxx cizinci vznikne xxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx, xxx-xx o xxxxxx o xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx ukládající xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x správním xxxxxxxxx, xxx-xx o xxxxxx x xxxxxx xxxx prodloužení xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx státní xxxxxxxxx Xxxxx republiky, nebo

d) xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx xxxx, xxx-xx x žádost x xxxxxx povolení k xxxxxxxxxxxx pobytu nebo x xxxxxxxxxxx jeho xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx povolení x xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) X xxxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxx zastaveno xxxxx xxxxxxxx 2, xx xxxx usnesení, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx a xxxxxxxx se x xxx žadatel.

(4) Zastupitelský xxxx xxxxxx x xxxxxxx x vydání xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x vydání xxxxxxxxx o registraci, x vydání povolení x xxxxxxxxxxx pobytu x o xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx xxxx zastaví, xxxxxxxx

x) žádost xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxx x xxxxxx povolení k xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx podanou xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) k xxxxxxx xxxxxx předloženy xxxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx, xxx-xx x xxxxxx x vydání xxxxxxxx x dlouhodobému xxxx trvalému pobytu xxxxxxx xx zastupitelském xxxxx, xxxx

x) jde x xxxxxx o xxxxxx osvědčení o xxxxxxxxxx xxxx o xxxxxx povolení k xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx zastupitelském úřadu.

(5) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x vydání xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, o xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxx a x xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx pobytu xxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxxx byla xxxxxx xx xxxxx x nebyla xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx; x xxxxxxx takto xxxxxx žádosti xx §47 xxxx. 4 x 6 nepoužije.

§169s

Odložení xxxx

Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx podle §42e, která xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx orgánu xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, není xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx odloží. Xxxxxxxx xx pouze xxxxxxxxx xx spisu.

§169s xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 222/2017 Xx. x xxxxxxxxx xx 15.8.2017

§169x

Xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxx jeho xxxxxx

(1) O žádosti x udělení xxxxxxxxxxxx xxxx rodinnému příslušníkovi xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxx xxxx xxxxxxx Evropské unie, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx do 14 dnů xxx xxx podání xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xx lhůtě xx 14 dnů ode xxx podání xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx a x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) O xxxxxxx x udělení xxxxxxxxxxxx xxxx ministerstvo xxxxxxxx xx lhůtě xx 90 xxx ode xxx xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx složitých xxxxxxxxx xx xxxxx xx 120 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxx x udělení xxxx x pobytu nad 90 dnů za xxxxxx studia, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx zaměstnání xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xx 60 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxx.

(3) X xxxxxxx x xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxx 90 xxx za xxxxxx strpění pobytu xx xxxxx xxxxx §33 xxxx. 1 xxxxxxxx ministerstvo xx xxxxx do 30 xxx ode xxx xxxxxx xxxxxxx.

(4) X xxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx a xxxx xxxxxx xx xxxxx na xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx lhůtě xx 14 xxx xxx xxx podání xxxxxxx. X xxxxxxx x xxxxxxxxxxx doby xxxxxxxxx xxxx xxxx doby xxxxxx xx xxxxx xx vízum x xxxxxx nad 90 xxx xx účelem xxxxxxx xxxxxx na xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx do 30 xxx xxx xxx podání xxxxxxx.

(5) X xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx víza xxxxx xxxx k xxxxxx nad 90 xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx zahraničních xxxx podle §30 xxxx. 2 xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx zastupitelský xxxx xx xxxxx do 60 xxx xxx xxx xxxxxx žádosti.

(6) X xxxxxxx ministerstvo xxxxxxxx

x) x případě xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx

1. xx xxxxx xx 60 xxx xxx dne podání xxxxxxx, xx-xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx,

2. xx xxxxx do 60 xxx ode xxx xxxxxx xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx xx xxxxxx studia, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx povolení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

3. xx xxxxx xx 90 dnů xxx xxx xxxxxx žádosti x vydání xxxxxxxx x dlouhodobému pobytu xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxx karty vnitropodnikově xxxxxxxxxxx zaměstnance nebo xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx členského xxxxx Xxxxxxxx xxxx,

4. xx lhůtě do 90 dnů xxx xxx podání xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx xx účelem xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx území xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx,

5. xx xxxxx xx 120 xxx ode xxx podání žádosti x xxxxxx povolení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, nebo

6. xx xxxxx xx 270 xxx ode dne xxxxxx xxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx,

x) xx xxxxx xx 30 dnů xxx xxx podání xxxxxxx x xxxxxx povolení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx ve lhůtě xx 60 dnů xxx xxx podání xxxxxxx,

x) ve xxxxx xx 60 xxx xxx dne xxxxxx xxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx; xx xxxxx 90 xxx xxx xxx podání xxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxxxxx karty xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx pokud xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx o vydání xxxxxxxxx stanoviska Xxxx xxxxx České xxxxxxxxx,

x) xx xxxxx xx 90 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx,

x) xx xxxxx xx 90 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx převedeného xxxxxxxxxxx xxxx karty xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zaměstnance xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie,

f) xx xxxxx xx 60 xxx ode xxx xxxxxx žádosti x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) x xxxxxxx žádosti x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx pobytu

1. xx lhůtě xx 180 dnů xxx xxx xxxxxx xxxxxxx,

2. xx lhůtě xx 60 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx podle §69, je-li xxxxxx xxxxxx xx xxxxx, xxxx

3. xx lhůtě xx 60 dnů xxx dne xxxxxx xxxxxxx x povolení x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §87g xxxx 87h.

(7) X xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxx osvědčení x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx pobytu xx vydáním xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx, xxx-xx o xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu nebo xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx o registraci,

c) xxxxxxxx karty nebo xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx podle §87b xxxx. 4, xxxx

x) rozhodnutí x xxxxxx povolení k xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §74, průkazu xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx pobytu xxxxx §87r, xxx-xx o xxxxxx povolení x xxxxxxxx xxxxxx.

(8) Xxxxx-xx xxxxxxxxxxxx žádosti o xxxxxx povolení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx jeho xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx povolení x xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx pobytu xxxxxxx, xxxxx žadatele

a) xxxxx §44 xxxx. 1, §44a xxxx. 13 nebo §74 xxxx. 2 x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx průkazu x xxxxxxxx x xxxxxx,

x) podle §44 xxxx. 3, §44a xxxx. 14 xxxx §74 xxxx. 3 x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx, nebo

c) x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, pobytové karty, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx karty trvalého xxxxxx.

(9) Xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx neběží

a) xxx dne xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxx 90 dnů podle §30 xxxx. 2 xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx nezbytných xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx,

x) xxx xxx xxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 8 xxxx. x) xx xxxx zpracování xxxxxxxxxxxx xxxxx, nebo

c) xxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 8 xxxx. x) xxxx x) do xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(10) Xxxxxx-xx po xxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 8 xxxxxx xxxx skutečnosti, xxxxx xxxx důvodem xxx xxxxxxxxx žádosti, sdělí xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xx výzva xxxxx xxxxxxxxxxxxx, x pokračuje x xxxxxx.

(11) Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx vyhoštění xxxxxxx xxxx ve xxxxx xx 7 xxx ode xxx xxxxxxxx řízení. Nemůže-li xxxxxxx ve lhůtě xxxxx věty první xxxxxxxxxx, xx povinna x xxx xxxxxxxxx xxxxxx x uvedením xxxxxx xxxxxxxx; to xxxxxxx x řízení xxxxxxx policií xxxx, xx xxxx xxxx xxxxxxxxxx zrušeno xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx.

(12) X xxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx se xxxxxxxx ve xxxxx xx 60 xxx xxx dne, kdy xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx jeho část xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(13) X xxxxxxxx proti xxxxxxxxxx zastupitelského xxxxx xx rozhodne ve xxxxx xx 60 xxx xxx xxx, xxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx nebo xxxx část xx xxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx věcí.

§169x

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

Xx-xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx nákladů řízení xxxxx §79 xxxx. 5 xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx.

§169x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 176/2019 Xx. x účinností xx 31.7.2019

§170

Xxxxxxxx řízení

(1) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx, xxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxx x odnětí xxxxxxxxxxx xxxx, cestovního xxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §108 xxxx. 1 xxxx. f) anebo xxxxx rozhodnutí x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x povolení x xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxx pro cizince xxxx průkazu x xxxxxxxx x trvalému xxxxxx nemá odkladný xxxxxx.

(2) Xxxxx rozhodnutí x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx podat xxxxxxxx xx 10 xxx; xxx-xx o xxxxxxxxxx x xxxxxxxx vyhoštění xxxxxxx xxxxxxxx 18 xxx, xxxx xxxxx xxx xxxxxxxx 15 xxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx o správním xxxxxxxxx má xxxx xxxxxxxx účinek.

(3) Proti xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xx 5 xxx; xxx-xx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx 18 xxx, xxxx xxxxx xxx odvolání 15 xxx.

(4) Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx5d), xxxxxx byla xxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx podle §50a xxxx. 3, xxx xxxxx odvolání xx 7 dnů xxx dne xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Odvolání xxxx xxxxxxxx účinek.

(5) Xxxxx xxxxxxxxxx o propadnutí xxxxxxxx záruky podle §123c xxxx. 3 xxx xxxxx xxxxxxxx xx 5 dnů.

(6) Xxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, které xxxx vydáno na xxxxxxx informace nebo xxxxxxxxxx xxxxx §169m xxxx. 3, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx také xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx §47 xxxx. 4 nebo 6, xxxxx §60 xxxx. 4 xxxx xxxxx §87y.

§170x

(1) Xxxxxxx xx Xxxxxx xxx rozhodování xx věcech xxxxxx xxxxxxx (xxxx jen "xxxxxx"). Xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx ministerstva, xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx. Xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx a x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx vnitra.

(3) Předsedu x ostatní xxxxx xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx ministr xxxxxx. Xxxxxx komise xxxx xxx ustanoven xxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx bezúhonný x xxxxxxxxxx. Předpokladem xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx právnického xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx programu.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx,

x) xxx byl xxxxxxxxxx odsouzen za xxxxxxx trestný xxx, xxxx xxx x xxxxxxxxxx 5 xxxxxx xxxxxxxxxx odsouzen xxx xxxxxxx čin xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx jednání, kterým xxxxxxx xxxxxxx xxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx úmyslný xxxxxxx xxx bylo na xxxxxxx xxxxxxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xx xxxxxx rozhodnutí ještě xxxxxxxxxx 5 xxx, xxxxxxxx by xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx, xxxxx ohrozit xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx úmyslný xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx podmíněně xxxxxxxxx, x xx uplynutí xxxxxxxx doby xxxx xxxxx, x xxx xxxx xxx xxxxxxxxxx, xx xx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx ještě 5 xxx, xxxx xxxx x trestním řízení, xxxxx xxxx xxxxx xxxx vedeno, xxxxxxxxxx x podmíněném xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx x od xxxxxx rozhodnutí ještě xxxxxxxxxx 5 xxx, xxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx, mohlo xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xx něho xxxxxxx, xxxx xx nebyl xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx Rejstříku xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx si xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx Rejstříku trestů xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx x xxxxxx xxxxxx z xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx z xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx.

(6) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx, kdo byl x xxxxxxxxxx 3 xxxxxx opakovaně xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx z xxxxxxxxx nebo xxxxxxx, xxxxx má xxxxx xxxxxxxxx

x) na xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx, xx úmyslně xxxxx nesprávný xxxx xxxxxxx xxxx správnímu xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xx xxx povinnost xxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx neúplný xxxx xxxxxxxxx orgánu xxxxx xx požadovaný údaj xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx výhody, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx správním xxxxxx, úmyslně xxxxx xxxxxxxxxx údaj x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxx soužití,

d) xxxxx xxxxxxx,

x) podle xxxxxx upravujícího zabezpečování xxxxxx xxxxxxxx zaměstnanosti44) xxxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx bez xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx práce, xxxx

x) podle xxxxxx xxxxxx.

(7) Spolehlivost se xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx trestů; xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx opis x evidence xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

(8) Xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx komise xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(9) Komise xxxxxxxxx svůj xxxxxxx xxx. Xxxxxxx komise xxxx ve xxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§170x

(1) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx ke xxxxxx.

(2) Xxxxxx jedná x xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxx; většina xxxxx xxxxxx musí být xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x ministerstvu.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx, x výjimkou xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxx pověřeny xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx, xxxxx nejsou xxxxx komise.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx předseda xxxxxx.

§170x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 427/2010 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2011

§170x

Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx lze podat xxxxxxxx, x kterém xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx zahraničních xxxx.

§170x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 176/2019 Xx. x účinností xx 31.7.2019

§170x

Xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx příslušnosti

(1) Xx xxxxxx x přiznání xxxxxxxxx xxxxx bez xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zdržujícím xx x cizině, o xxxxxx xxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx, xxxxx se xxxxxxx x xxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxx doručovat, x x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx, x xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx do xxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx a xxxxxx zástupcům, x xxxxxx jednání, x xxxxxx stejnopisu xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx xxx xxxxxx rozhodnutí, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx a řízení x rozkladu, xxxxxxxxxx x přezkumném řízení, x xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xx xxxxxx x xxxxxxxx postavení osoby xxx státní příslušnosti xx xxxxxxxxx §169 xx 170c s xxxxxxxx §169j x 169l.

(3) Xxxxxx xx xxxxxxxxx zastaví, xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxx, x němž xxxxxx důvodné xxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx úkony, xx xxxxxx xxx ministerstvem xxxxxxxxx nebo xxxxxx, xx-xx xxxxxx se xxxxxxxx, že je xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx o žádosti x přiznání xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx vydá ministerstvo xxx xxxxxxxxxx odkladu, xxxxxxxxxx xxxx do 6 xxxxxx od xxxxxx žádosti. Tuto xxxxx xxx prodloužit xx o 6 xxxxxx, xxx-xx x xxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx případ; x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx na žádost xxxxxxxx.

(6) Rozhodnutí xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx moci xxxx xxxxxxxx účastníku xxxxxx x nelze xxxxx němu podat xxxxxxxx.

§170x vložen právním xxxxxxxxx x. 274/2021 Xx. s účinností xx 2.8.2021

Xxxxxx přezkum

§171

(1) X xxxxxxxxxxx xxxxxx jsou xxxxxxxxx

x) rozhodnutí x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx o xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx důvodů neudělení xxxxxxxxxxxx víza,

b) xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx o xxxxxxx o nové xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx; xx xxxxxxx, xxx-xx o odepření xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx nebo xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx,

x) zrušeno xxxxxxx xxxxxxxxx č. 47/2009 Sb.,

d) xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx se xxxxxxx před xxxxxxxxx xxxxxx x ukončení xxxxxx zdržoval na xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx mezinárodního xxxxxxx neoprávněně.

(2) Xxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx policie, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxx veřejný xxxxxxx, vnitřní bezpečnost xxxx veřejné zdraví xxxxx xxxxx použitelného xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx1) xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx států27), xxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Pokud xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx vydáno xx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx27), xxxx xxxx xxxxxx x přezkoumání xxxxxx xxxxxxxxx.

§172

Xxxxxx

(1) Xxxxxx proti xxxxxxxxx xxxxxxxxxx26) xxx