Animace načítání

Stránka se připravuje...


Celexové číslo Název předpisu Akce
32021D0826 ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2021/826 ze dne 17. května 2021 o osvobození zboží dovezeného Belgií v reakci na pomoc požadovanou Řeckem za účelem řešení migrační krize od dovozního cla a od DPH R P
32020R0851 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2020/851 ze dne 18. června 2020, kterým se mění nařízení (ES) č. 862/2007 o statistice Společenství v oblasti migrace a mezinárodní ochrany R P
32020D0142 ROZHODNUTÍ RADY (EU) 2020/142 ze dne 21. ledna 2020 o uzavření Protokolu mezi Evropskou unií, Švýcarskou konfederací a Lichtenštejnským knížectvím k Dohodě mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o kritériích a mechanismech určení státu příslušného pro posuzování žádosti o azyl podané v některém z členských států nebo ve Švýcarsku, který se týká přístupu do systému Eurodac pro účely vymáhání práva R P
32020D0142 ROZHODNUTÍ RADY (EU) 2020/142 ze dne 21. ledna 2020 o uzavření Protokolu mezi Evropskou unií, Švýcarskou konfederací a Lichtenštejnským knížectvím k Dohodě mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o kritériích a mechanismech určení státu příslušného pro posuzování žádosti o azyl podané v některém z členských států nebo ve Švýcarsku, který se týká přístupu do systému Eurodac pro účely vymáhání práva R P
32018R1728 NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2018/1728 ze dne 13. července 2018, kterým se doplňuje nařízení (EU) č. 515/2014, pokud jde o přidělení dodatečného financování ze souhrnného rozpočtu EU na provedení Systému vstupu/výstupu R P
32018D0753 ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2018/753 ze dne 22. května 2018, kterým se potvrzuje účast Irska na provádění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/33/EU, kterou se stanoví normy pro přijímání žadatelů o mezinárodní ochranu R P
32014R0515 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 515/2014 ze dne 16. dubna 2014, kterým se jako součást Fondu pro vnitřní bezpečnost zřizuje nástroj pro finanční podporu v oblasti vnějších hranic a víz a zrušuje rozhodnutí č. 574/2007/ES R P
32014R0118 PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 118/2014 ze dne 30. ledna 2014, kterým se mění nařízení (ES) č. 1560/2003, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 343/2003, kterým se stanoví kritéria a postupy pro určení státu příslušného k posuzování žádosti o azyl podané státním příslušníkem třetí země v některém z členských států R P
32013L0033 SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2013/33/EU ze dne 26. června 2013, kterou se stanoví normy pro přijímání žadatelů o mezinárodní ochranu (přepracované znění) R P
32013L0032 SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2013/32/EU ze dne 26. června 2013 o společných řízeních pro přiznávání a odnímání statusu mezinárodní ochrany (přepracované znění) R P
32007R0863 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 863/2007 ze dne 11. července 2007, kterým se zřizuje mechanismus pro vytvoření pohraničních jednotek rychlé reakce a kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 2007/2004, pokud se jedná o tento mechanismus a o pravomoci a úkoly vyslaných příslušníků R P
32007R0863R(01) Oprava nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 863/2007 ze dne 11. července 2007, kterým se zřizuje mechanismus pro vytvoření pohraničních jednotek rychlé reakce a kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 2007/2004, pokud se jedná o tento mechanismus a o pravomoci a úkoly vyslaných příslušníků ( Úřední věstník Evropské unie L 199 ze dne 31. července 2007 ) R P
32005L0085 SMĚRNICE RADY 2005/85/ES ze dne 1. prosince 2005 o minimálních normách pro řízení v členských státech o přiznávání a odnímání postavení uprchlíka R P
32003R1560 Nařízení Komise (ES) č. 1560/2003 ze dne 2. září 2003, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 343/2003, kterým se stanoví kritéria a postupy pro určení státu příslušného k posuzování žádosti o azyl podané státním příslušníkem třetí země v některém z členských států R P
32003R0343 Nařízení Rady (ES) č. 343/2003 ze dne 18. února 2003, kterým se stanoví kritéria a postupy pro určení členského státu příslušného k posuzování žádosti o azyl podané státním příslušníkem třetí země v některém z členských států R P
32003L0086 Směrnice Rady 2003/86/ES ze dne 22. září 2003 o právu na sloučení rodiny R P
32002R0407 Nařízení Rady (ES) č. 407/2002 ze dne 28. února 2002, kterým se stanoví některá prováděcí pravidla k nařízení (ES) č. 2725/2000 o zřízení systému "Eurodac" pro porovnávání otisků prstů za účelem účinného uplatňování Dublinské úmluvy R P
32000R2725 Nařízení Rady (ES) č. 2725/2000 ze dne 11. prosince 2000 o zřízení systému "Eurodac" pro porovnávání otisků prstů za účelem účinného uplatňování Dublinské úmluvy R P