Animace načítání

Stránka se připravuje...


Celexové číslo Název předpisu Akce
32017R0460 NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2017/460 ze dne 16. března 2017, kterým se zavádí kodex sítě harmonizovaných struktur přepravních sazeb pro zemní plyn (Text s významem pro EHP) R P
32017R0459 NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2017/459 ze dne 16. března 2017, kterým se zavádí kodex sítě pro mechanismy přidělování kapacity v plynárenských přepravních soustavách a kterým se zrušuje nařízení (EU) č. 984/2013 (Text s významem pro EHP) R P
32016R1952 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1952 ze dne 26. října 2016 o evropských statistikách cen zemního plynu a elektřiny a o zrušení směrnice 2008/92/ES (Text s významem pro EHP) R P
32015R0703 NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2015/703 ze dne 30. dubna 2015, kterým se stanoví kodex sítě pro pravidla týkající se interoperability a předávání údajů (Text s významem pro EHP) R P
32015L0652R(01) Oprava směrnice Rady (EU) 2015/652 ze dne 20. dubna 2015, kterou se stanoví metody výpočtu a požadavky na podávání zpráv podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/70/ES o jakosti benzinu a motorové nafty ( Úřední věstník Evropské unie L 107 ze dne 25. dubna 2015 ) R P
32015L0652 SMĚRNICE RADY (EU) 2015/652 ze dne 20. dubna 2015, kterou se stanoví metody výpočtu a požadavky na podávání zpráv podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/70/ES o jakosti benzinu a motorové nafty R P
32014L0077 SMĚRNICE KOMISE 2014/77/EU ze dne 10. června 2014, kterou se mění přílohy I a II směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/70/ES o jakosti benzinu a motorové nafty R P
32013R0984 NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 984/2013 ze dne 14. října 2013, kterým se zavádí kodex sítě pro mechanismy přidělování kapacity v plynárenských přepravních soustavách a kterým se doplňuje nařízení (ES) č. 715/2009 (Text s významem pro EHP) R P
32011L0063 SMĚRNICE KOMISE 2011/63/EU ze dne 1. června 2011, kterou se pro účely přizpůsobení technickému pokroku mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/70/ES o jakosti benzinu a motorové nafty R P
32009R0715 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 715/2009 ze dne 13. července 2009 o podmínkách přístupu k plynárenským přepravním soustavám a o zrušení nařízení (ES) č. 1775/2005 (Text s významem pro EHP) R P
32009L0126 SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2009/126/ES ze dne 21. října 2009 o etapě II rekuperace benzinových par při čerpání pohonných hmot do motorových vozidel na čerpacích stanicích R P
32009L0073 SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2009/73/ES ze dne 13. července 2009 o společných pravidlech pro vnitřní trh se zemním plynem a o zrušení směrnice 2003/55/ES (Text s významem pro EHP) R P
32005R1775 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1775/2005 ze dne 28. září 2005 o podmínkách přístupu k plynárenským přepravním soustavám (Text s významem pro EHP) R P
32003L0055 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/55/ES ze dne 26. června 2003 o společných pravidlech pro vnitřní trh se zemním plynem a o zrušení směrnice 98/30/ES R P
31998L0030 SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 98/30/ES ze dne 22. června 1998 o společných pravidlech pro vnitřní trh se zemním plynem R P
31995R2964 Nařízení Rady (ES) č. 2964/95 ze dne 20. prosince 1995, kterým se zavádí registrace dovozu a dodávek ropy ve Společenství R P
31994L0063 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 94/63/ES ze dne 20. prosince 1994 o omezování emisí těkavých organických sloučenin (VOC) vznikajících při skladování benzinu a při jeho distribuci od terminálů k čerpacím stanicím R P
31994L0022 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 94/22/ES ze dne 30. května 1994 o podmínkách udělování a užívání povolení k vyhledávání, průzkumu a těžbě uhlovodíků R P
31991L0296 Směrnice Rady ze dne 31. května 1991 o přepravě zemního plynu přepravními soustavami (91/296/EHS) R P
31989L0665 Směrnice Rady ze dne 21. prosince 1989 o koordinaci právních a správních předpisů týkajících se přezkumného řízení při zadávání veřejných zakázek na dodávky a stavební práce (89/665/EHS) R P