Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

XXXXXXXX KOMISE (EU) 2017/460

xx xxx 16. xxxxxx 2017,

xxxxxx se xxxxxx xxxxx sítě xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxx

(Xxxx x xxxxxxxx xxx XXX)

XXXXXXXX XXXXXX,

s ohledem xx Smlouvu x xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx,

x xxxxxxx xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) č. 715/2009 xx xxx 13. xxxxxxxx 2009 x xxxxxxxxxx přístupu k plynárenským xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a o zrušení xxxxxxxx (ES) č. 1775/2005 (1), x xxxxxxx xx xx. 6 xxxx. 11 xxxxxxxxx xxxxxxxx,

vzhledem x xxxxx xxxxxxx:

(1)

X xxxxxxx x xxxxxxxxx (XX) č. 715/2009 je xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx harmonizovaných xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxx a stanovit xxxxxxxx platná x xxxx Xxxx, jejichž xxxxx xx přispět x xxxxxxxxx xxxx, posílit xxxxxxxxxx xxxxxxx a podpořit propojení xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2)

Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx cílů xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx sazeb x xxxxxxx při jejich xxxxxxxxxxx. Xx proto xxxxx stanovit požadavky xx zveřejňování xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx přepravní xxxxxxxx x xxxxxxxxxx jednotlivých xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxx požadavky xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx pochopit xxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx, xxx xxx nepřepravní xxxxxx, x xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxx a jak xx xxxxx měnit. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xx měli xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx nákladům, x xxxxx xxxxxxxxx sazby vyplývají, x x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx i předpovídat. Požadavky xx transparentnost xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx dále xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx 3.1.2 xxxx. x) xxxxxxx X xxxxxxxx (XX) x. 715/2009.

(3)

Xxxx, xx xxxxxxxx (ES) x. 715/2009 xxxxxxx xxxxx „vstupně-výstupní xxxxxx“, xxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx přímo x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx, xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx lze xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx soustavy xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx výstupního bodu. X xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx této xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx přiměřené xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx a předvídatelnosti x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx třeba, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx cen x xxxxxxxx určitých xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Měly by xxx stanoveny xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx uplatňovat xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx referenčních cen. Xxxx by xxx xxxxxxxx povinnost navrhovanou xxxxxxxx stanovení referenčních xxx konzultovat. X xxxxxxx, xx se navrhovaná xxxxxxxx stanovení xxxxxxxxxxxx xxx xxxx xx xxxxxxxxx vážené xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx cen xxxxx xxxxxxxxxxx, měla xx xxxxxxxx uvedená xxxxxxxx sloužit jako xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx.

(4)

Aby xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxx, xxxx xx xxxx nařízení xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx celkový xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx takovéto infrastruktury. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx do xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx nebo xxxx provozovatelů přepravní xxxxxxxx v přímo xxxxxxxxxxx xxxxxxx-xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xx přepravní xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx soustavy, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxx xx vstupních xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx skladovacích xxxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx k přepravě xxxxx xxxx xxxxx propojenými xxxxxxxxxx, by tyto xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx uživatelům xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx kapacitní produkty xxxx xxxxx v propojovacích xxxxxx xxxx využívají xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx v rámci téže xxxxxxxx. Toto xxxxxxxx xx xxxx zavést xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(5)

V zájmu xxxxxxxxxxx xxxxxxx by pro xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx XXX x xxx xxxxxxx body x xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxx ukončení izolace xxxxxxxxx států, xxxxx xxx o jejich xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

(6)

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx-xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx do xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx-xxxxxxxxx xxxxxxx. Metodiky xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx cen xx xxxxx měly zahrnovat xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx zákazníků, xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx této xxxxxxxxx soustavy, xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

(7)

Xxxx xx xxx stanoveny zásady xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx stabilitu přepravních xxxxx xxx uživatele xxxxxxxx a finanční xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx dopadům xx xxxxxx a peněžní xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(8)

Xxxxx toho xx xxxx být xxxxxxxxx xxxxxxxx zásad tvorby xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx tržním xxxxxxxx v souladu x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx 26 xx 30 xxxxxxxx Xxxxxx (XX) 2017/459 (2). X xxxxxxx, xx realizace xxxxxxxxxxx kapacity vede x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx nelze xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx, kteří xxxx závislí xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx míře xxxxxx spojeného s vyššími xxxxxx, xx xxxx xxxxxxxx mělo xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx.

(9)

Xxxx nařízení xx xx mělo xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx větších xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxx byla xxxxx xxxxxx 36 směrnice Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx 2009/73/ES (3) udělena xxxxxxx z čl. 41 xxxx. 6, 8 x 10 xxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx evropské úrovni xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx s článkem 36 xxxxxxxx 2009/73/XX xxxx jiným xxxxxxxx, xxxx by xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx udělit xxxxxxx x xxxxxxxxx tohoto xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx efektivní fungování xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(10)

Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxx a jednotlivých xxxxxxxxx xxxxx, zejména xxxxx xxxxxxxx dohody xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx (článek 101 Xxxxxxx x xxxxxxxxx Evropské xxxx) x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxx 102 Xxxxxxx x xxxxxxxxx Evropské unie). Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx struktury xxxxxxxxxxx sazeb xx xxxx být xxxxxxxx xxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx navazujícího xxxx x xxxxxxxxx.

(11)

Xxxxxxxxxxxx regulační xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx přepravní xxxxxxxx xx měli xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx pro spolupráci xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx „xxxxxxxx“) x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxx 7 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady (XX) x. 713/2009 (4) xxxxxxxx co xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx pro xxxx x xxxx Xxxx.

(12)

Xxxxxxxx stanovená xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xx stanoviskem xxxxxx zřízeného podle xxxxxx 51 xxxxxxxx 2009/73/XX,

XXXXXXX XXXX XXXXXXXX:

XXXXXXXX X

XXXXXX XXXXXXXXXX

Xxxxxx&xxxx;1

Xxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxx se zavádí xxxxx xxxx, který xxxxxxx xxxxxxxx harmonizovaných xxxxxxxx xxxxxxxxxxx sazeb xxx zemní xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx, xxxxxxxxxxxxx požadavků xx konzultace x&xxxx;xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx kapacitních produktů.

Xxxxxx 2

Xxxxxx působnosti

1.   Xxxx nařízení xx xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx přepravních xxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxx body x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx s výjimkou xxxxxxx III, V, XX, xxxxxx 28, xx. 31 xxxx. 2 x 3 x xxxxxxxx XX, xxxxx se xxxxxxxx pouze xx xxxxxxxxxxx body. Xxxxxxxx XXX, X, VI, xxxxxx 28 x xxxxxxxx IX xx xxxxxxxx xx xxxxxxx body ze xxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxx xxxx do xxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxx, že xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx nařízení (XX) 2017/459.

2.   Xxxx xxxxxxxx xx nepoužije x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx byla xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx 49 xxxxxxxx 2009/73/ES, xx dobu trvání xxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxx 3

Xxxxxxxx

Xxx účely xxxxxx xxxxxxxx xx použijí xxxxxxxx stanovené x xxxxxx 2 xxxxxxxx (XX) x. 715/2009, x xxxxxx 3 xxxxxxxx (XX) 2017/459, x xxxxxx 3 xxxxxxxx Xxxxxx (EU) x. 312/2014 (5), x xxxxxx 2 xxxxxxxx Xxxxxx (XX) 2015/703 (6) x x xxxxxx 2 xxxxxxxx 2009/73/XX. Kromě xxxx xx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx:

1)

„referenční cenou“ xx rozumí xxxx xxxxxxxxxxx produktu xxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx přepravních xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx;

2)

„xxxxxxxxx stanovení xxxxxxxxxxxx xxx“ se xxxxxx xxxxxxxx uplatněná na xxxx xxxxxx z přepravních xxxxxx, která xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx základě xxxxxxxx, s cílem xxxxxxx xxxxxxxxxx ceny;

3)

„režimem necenového xxxxxx“ se xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, jako xx režim výnosového xxxxxx, režim míry xxxxxxxxxxx a režim xxxx xxxxxxx plus xxxxxxxx, xx kterém xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx soustavy x xxxxxxx s čl. 41 odst. 6 xxxx. a) směrnice 2009/73/XX;

4)

„xxxxxx z nepřepravních služeb“ xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx cílových xxxxxx, xxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx;

5)

„xxxxxxxxxxx xxxxxxx“ se xxxxxx xxxxxx období, xx xxxxx jsou x xxxxxxx x xx. 41 xxxx. 6 písm. x) směrnice 2009/73/ES xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxx;

6)

„výnosy x xxxxxxxxxxx xxxxxx“ se rozumí xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx;

7)

„xxxxxxxxxxx xxxxxxx“ se xxxxxx xxxxxxxx, které xxxxx uživatelé soustavy xx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx jim xxxxxxxxxxx;

8)

„xxxxxxxx soustavy x xxxxx xxxxxxx“ xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx-xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx výstupní xxxxxx;

9)

„xxxxxxxx soustavy xxxx xxxxxxx“ xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx-xxxxxxxxxx systému xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxx vstupně xxxxxxxx xxxxxx;

10)

„xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx“ xx rozumí xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx: xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, výstupní xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxx, vstupní xxxx xx xxxxxxxxxxxx zařízení, xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, vstupní xxxx ze zařízení xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx (xxxx xxx „xxxxxxxx XXX“), xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx XXX a vstupní xxxx x xxxxxxxxx zařízení;

11)

„xxxxxxxxxx xxxxxx“ xx rozumí xxxxxx xxxxxx z přepravních služeb x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxxxxxxx přepravní xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx v rámci xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx získání má xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nárok x xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx s čl. 41 xxxx. 6 xxxx. x) xxxxxxxx 2009/73/XX;

12)

„xxxxxxxxxxx xxxxxxxx“ xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx poskytovány xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx soustavy x xxxxx xxxxxxx-xxxxxxxxxx systému xx xxxxxx xxxxxxxx;

13)

„nepřepravními xxxxxxx“ xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx jim xxxxxxxxxxx;

14)

„cílovými xxxxxx“ xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx zásadami xxxxxxxxxxx x xx. 13 xxxx. 1 xxxxxxxx (XX) x. 715/2009, x xxxxxxxxxxxxxxx výnosů z nepřepravních xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx určité xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx;

15)

„xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx“ xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx služeb x xxxxxx xxxxxxxxxx nařízením (XX) č. 312/2014, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx;

16)

„multiplikátorem“ se xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx s cílem xxxxxxxxx vyvolávací xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx;

17)

„xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx“ xx xxxxxx regulační xxxxx, x xxxxx rámci xx xxxxxxx maximální xxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx v souladu x xx. 41 xxxx. 6 písm. x) xxxxxxxx 2009/73/XX;

18)

„xxxxxxxxxx xxxxxxxx“ xx xxxxxx xxxxxxx prvek xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx přepravní xxxxxxxx, xxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx;

19)

„xxxxxxxxxx vstupních xxxx xxxxxxxxxx bodů“ xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx skupina xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx, které xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxx pro xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx stanovení xxxxxxxxxxxx xxx považovány xx xxxxx xxxxxxx xxx xxxx jeden xxxxxxxx xxx;

20)

„xxxxxxxx xxxx“ xx rozumí xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx a výstupního xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx přepravní soustavy x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx strukturou xxxxxxx a poptávky x xxx xxxxxx existuje xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxx soustavy x xxxxx xxxxxxxx xxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xx xx, xxx xx kapacita x xxxxx vstupním xxxx x x xxxxx výstupním xxxx xxxxxxx zajištěna;

21).

„sezónním xxxxxxxx“ xx rozumí xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx, xxxxx xxx uplatnit v kombinaci x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx;

22)

„pevnou xxxxxxxxxxx xxxxx“ xx rozumí xxxx vypočtená v souladu x xx. 24 písm. x), xxx nejsou prováděny xxxxx xxxxxx vyvolávací xxxx;

23)

„xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx“ xx rozumí xxxxxx xxxxxx, během xxxxxxx xx xxxxxxxxx určitá xxxxxx referenční ceny, x xxxxx xxxxxxxxx trvání xx xxxxx rok x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx;

24)

„xxxxxxxxxx xxxxx“ xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx schodek nebo xxxxxxxx výnosů x xxxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxx stropu;

25)

„aukční xxxxxx“ xx xxxxxx xxxxxx xxxx zúčtovací xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx;

26)

„xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx“ xx xxxxxx cena xxxxxxxxx x xxxxxxx x xx. 24 písm. x), xxx jsou xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, jako xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx povolených xxxxxx xxxx úprava předpokládané xxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx 4

Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx

1.   Xxxx xxxxxx se xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx:

x)

xxxxxxx xx xxxx xxxxxx vyplývají z nákladových xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx kapacita a vzdálenost;

x)

náklady xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb, x x xxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxx z kritérií xxxxxxxxx v písmenech x) x x) xxxx xxxxxxx, xxx danou službu xxxxxxx buď jako xxxxxxxxx, xxxx jako xxxxxxxxxxx službu v souladu xx xxxxxxxxxx pravidelné xxxxxxxxxx prováděné xxxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxx) xxxxxxxxx soustavy xxxx vnitrostátním xxxxxxxxxx xxxxxxx a s rozhodnutím vnitrostátního xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx 26 x 27.

2.   Přepravní xxxxx xxxxx být xxxxxxxxx takovým způsobem, xxx xxxxxxxxxxxx podmínky xxx produkty x xxxxxx xxxxxxxxx.

3.   Xxxxxx x xxxxxxxxxxx služeb xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx založených xx xxxxxxxx.

Výjimečně xxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx vnitrostátního regulačního xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx následujícími xxxxxxxxxxx xxxxxxx založenými xx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx:

a)

xxxxxxxx xx xxxxxxx průtoku, který xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx:

x)

xx xxxxxxx xx xxxxxx pokrytí xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx z množství xxxxxxx xxxxx,

xx)

xxxxxxx se xx základě xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx obou, x xx xxxxxxxx takovým xxxxxxxx, xxx byl xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx ve xxxxx výstupních bodech,

iii)

xx xxxxxxxx x xxxxxxxx nebo xxxx xxxxx xxxxxx;

x)

doplňkový xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx tato kritéria:

i)

xx xxxxxxx za xxxxxx xxxxxx schodků nebo xxxxxxxx xxxxxx,

xx)

xx xxxxxxxx xx xxxxxxx předpokládaného xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx, případně xxxxxxx,

xxx)

xxxxxxxxx se x xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

xx)

uplatňuje xx xxxx, co xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx posouzení xxxx, xxx xxxxxx xxxxxxx, x xxxx xxxxxx na xxxxxxx dotace xxxx xxxxxxxxxxxxx body a jinými xxx xxxxxxxxxxxxx body.

4.   Xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx služeb xx xxxxxxx xxxxxx nepřepravních xxxxx, které xx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxx:

x)

xxxxxxxx xxxxxxx a jsou xxxxxxxxxxxxxxx, objektivní x xxxxxxxxxxxxx;

x)

jsou xxxxxxxx příjemcům dané xxxxxxxxxxx služby x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx soustavy xxxxxx xxxx vně xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx.

X xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx služba xxxxxxx užitek xxxx xxxxxxxxxx soustavy, jsou xxxxxxx xx tuto xxxxxx hrazeny všemi xxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx&xxxx;5

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nákladů

1.   Vnitrostátní xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx daného xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xx v rámci xxxxxxx xxxxxxxxxx uvedené x&xxxx;xxxxxx&xxxx;26:

x)

xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nákladů xxxxxxxxxx se x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, x&xxxx;xxxx xxxxxxxx výhradně xx xxxxxxxxxxx faktorech:

i)

technické kapacity xxxx

xx)

xxxxxxxxxxxxx smluvní xxxxxxxx xxxx

xxx)

xxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxx

xx)

xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx;

x)

xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx se k výnosům x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxx, které xxxx být xxxxxxx xxxxxxxxxx přepravními xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, x&xxxx;xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx:

x)

xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx nebo

ii)

množství xxxxxxx plynu x&xxxx;xxxxxxxxxxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nákladů uvádí xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx užíváním xxxxxxxx x&xxxx;xxxxx systému a užíváním xxxxxxxx mezi systémy xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx stanovení xxxxxxxxxxxx xxx.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxx.&xxxx;1 xxxx. x) xx xxxxxxx xxxxx:

x)

xxxxxx z přepravních xxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx získány x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx v rámci systému xxx xx všech xxxxxxxxx xxxxxx, tak xx všech výstupních xxxxxx, se xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx (nákladových xxxxxxx) xxxxxxxx xxx užívání xxxxxxxx v rámci xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx měrnou xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxx xx MWh/den, xxxxx xxxxxx xxxxxx:

Xxx:

&xxxx;xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxx, xxxx xx například xxxx, xxxxx jsou xxxxxxx na xxxxxxx xxxxx xx kapacitu x&xxxx;xxxx xxxxxxxx za xxxxxxx xxxxxxxx v rámci xxxxxxx;

&xxxx;xx hodnota nákladového xxxxxxx (nákladových faktorů) xxxxxxxxxxxx se xx xxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx v rámci xxxxxxx, jako xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx v měrné xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx XXx/xxx;

x)

xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx služeb xxx xxxxxxxx, které xxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx ve xxxxx xxxxxxxxx bodech, tak xx xxxxx výstupních xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx příslušného xxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxxxx faktorů) xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxx mezi xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx euro xx XXx/xxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx:

Xxx:

&xxxx;xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx v měnové xxxxxxxx, xxxx je xxxxxxxxx xxxx, které xxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxx za xxxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx soustavy mezi xxxxxxx;

&xxxx;xx hodnota xxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxxxx) xxxxxxxxxxxx se xx xxxxxxxx, platná xxx xxxxxxx xxxxxxxx mezi xxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx předpokládané xxxxxxxx xxxxxxx zajištěné x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx systémy, xxxxx xx definována x&xxxx;xxxxx xxxxxxxx, jako xxxxxxxxx XXx/xxx;

x)

xxxxxxxxxx index xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx kapacitu xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx a) x&xxxx;x), xxxxx xx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx tohoto vzorce:

4.   Posouzení xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxx.&xxxx;1 písm. x) xx provádí xxxxx:

x)

xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx služeb dle xxxxxxxx, které budou xxxxxxx z užívání xxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, tak xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx nákladového xxxxxxx (xxxxxxxxxxx faktorů) xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxx za xxxxxx výpočtu komoditního xxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxx systému, xxxxx xx definován xxxx měnová xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx jako xxxx xx XXx/xxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx:

Xxx:

&xxxx;xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx v měnové xxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxx xxxx, které xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxx;

&xxxx;xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxxxx) xxxxxxxxxxxx xx ke xxxxxxxxx, platná xxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx, jako xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx denních xxxxxxxxxxxxxxx xxxx x každém xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxx seskupení xxxx v xxxxx xxxxxxx, která xx xxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxx MWh.

b)

výnosy z přepravních xxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxx budou získány x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xx xxxxx vstupních xxxxxx, xxx ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxxxx) komodity xxx xxxxxxx soustavy xxxx xxxxxxx za xxxxxx xxxxxxx xxxxxx komodity xxxxxxx soustavy mezi xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx jako xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, například xxxx xxxx xx MWh/den, xxxxx xxxxxx xxxxxx:

Xxx:

&xxxx;xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxx, jako xx xxxxxxxxx euro, xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx sazeb xx xxxxxxxx a jsou xxxxxxxx xx xxxxxxx soustavy xxxx xxxxxxx;

&xxxx;xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx (nákladových xxxxxxx) xxxxxxxxxxxx xx xx komoditám, platná xxx užívání xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx denních xxxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx mezi xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx, xxxx je xxxxxxxxx XXx.

x)

xxxxxxxxxx index xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx x) x&xxxx;x), xxxxx xx definován x&xxxx;xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx:

5.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx služeb, které xxxx xxx získány x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx v rámci xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx uvedených x&xxxx;xxxx.&xxxx;3 xxxx. a) x&xxxx;x&xxxx;xxxx.&xxxx;4 xxxx. a), xx xxxxxxxx takto:

a)

má xx xx to, že xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx užívání xxxxxxxx xxxx systémy xx xxxxx vstupních xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx kapacity, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx systémy xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx;

x)

xxxx xxxxxxxx, případně xxxx xxxxxx způsobem uvedeným x&xxxx;xxxxxxx x) xxxxxx xxxxxxxx, xx použije xxx xxxxxxx výnosů x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxx získány x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx mezi xxxxxxx xx vstupních xxxxxx;

x)

xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx z přepravních služeb, xxxxx xxxx být xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, x&xxxx;xxxxxxxxx hodnotou xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x) xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx z přepravních xxxxxx, které xxxx xxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx v rámci xxxxxxx xx xxxxxxxxx bodech.

6.   V případě, xx se xxxx xxxxxxxxx xxxxxx použije xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx vážená podle xxxxxxxx xxxx průměrná xxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx. V případě, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxx.&xxxx;3 xxxx. c), případně xxxxx xxxxxxxx v souladu x&xxxx;xxxx.&xxxx;4 písm. c), xxxxxxxxx 10 xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx orgán xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;27 xxxx.&xxxx;4.

XXXXXXXX II

METODIKY STANOVENÍ XXXXXXXXXXXX XXX

Xxxxxx&xxxx;6

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx&xxxx;27. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx referenčních cen xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, které x&xxxx;xxxxxxx s článkem 26 xxxxxxx xxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxx) přepravní xxxxxxxx xxxx vnitrostátní xxxxxxxxx xxxxx v souladu x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xx základě xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xx xxxxxxx xxxxxxx a výstupní xxxx v daném vstupně-výstupním xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx 10 x&xxxx;11 xx uplatní xxxxxx xxxxxxxx stanovení referenčních xxx.

4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx uplatňování xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx vstupní x&xxxx;xxxxxxxx xxxx lze xxxxxxxx pouze v souladu x&xxxx;xxxxxxx&xxxx;9 nebo na xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx:

x)

xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx v daném xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx upraví tak, xxx výsledné hodnoty xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx;

x)

xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxx) přepravní soustavy xxxx vnitrostátním regulačním xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx referenční xxxx xx některé xxxx xx xxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx;

x)

xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxx) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx vnitrostátním xxxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx daného xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxx xxxx xx všech xxxxxxxxx xxxx ve všech xxxxxxxxxx xxxxxx, případně xxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx k jejich xxxxxxx xx xxxxxxxxx konstanty xx xxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxx 7

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx

Metodika stanovení xxxxxxxxxxxx xxx musí xxx x xxxxxxx x xxxxxxx 13 xxxxxxxx (XX) x. 715/2009 x x xxxxxxxxxxxxx požadavky. Jejím xxxxx xx:

a)

umožňovat uživatelům xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx výpočet xxxxxxxxxxxx cen x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx;

b)

zohledňovat xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx;

c)

xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx nepřiměřeným xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx jiné x xxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx v článku 5;

d)

xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx riziko spojené x xxxxxxxxxxxxx rezervací xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx-xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx vstupně-výstupního xxxxxxx;

x)

xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxx&xxxx;8

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx vzdálenosti, xxxxxx xxxxx xxxxxxxx

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxx následující:

a)

část xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxx pokryta xxxxxxxxxxx xxxxxxx založenými xx xxxxxxxx;

x)

xxxxxxxxxxxxx smluvní xxxxxxxx v každém vstupním xxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx bodů x&xxxx;x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxx xxxx nebo x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx;

x)

x&xxxx;xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxx body lze x&xxxx;xxxxx relevantního scénáře xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx tras xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx;

x)

xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxx, xx některé xxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx xxxx lze x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx;

x)

xxxxxxxxx xx vstup/výstup xxxxxxx v čl. 30 odst. 1 xxxx. b) xxxx x) podbodě 2 xx 50/50.

X xxxxxxx, xx vstupní xxxx x xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x výstupních xxxx xx nezohlední.

2.   Referenční xxxx xx odvozují x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx:

x)

xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxx nebo xxxxx seskupení vstupních xxxx x&xxxx;xxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxx seskupení xxxxxxxxxx xxxx, přičemž xx x&xxxx;xxxxxxx potřeby xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx v odst. 1 xxxx. x), xxxxx xxxxxxxxxxxxx příslušných xxxxxx:

x)

xxx xxxxxxx bod nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxx bodů xxxx suma xxxxxxx xxxxxxxx v každém výstupním xxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxx bodů x&xxxx;xxxxxxxxxxx xx tohoto xxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxx bodů ke xxxxxxx xxxxxxxxxx bodu xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, vydělený xxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx výstupním xxxx nebo seskupení xxxxxxxxxx bodů:

Kde:

ADEn xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx vstupní xxx xxxx seskupení xxxxxxxxx xxxx;

XXXXx je předpokládaná xxxxxxx kapacita xx xxxxxxxxx xxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx;

XXx,Xx xx vzdálenost xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx vstupních xxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx bodů, které xxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxx.&xxxx;1 xxxx. c),

ii)

pro xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx bodů xxxx xxxx součinů kapacity x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx od xxxxxx výstupního xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx:

Xxx:

XXXx xx vážená xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx nebo xxxxxxxxx výstupních xxxx;

XXXXx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx nebo v seskupení xxxxxxxxx bodů;

DEn,Ex je xxxxxxxxxx mezi xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx bodů x&xxxx;xxxxx výstupním xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, které xxxx xxxxxxx v odst. 1 xxxx. x);

x)

xxxxxxx xx váha xxxxxxx pro každý xxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxx xxxxx xxxxxxxx xxx nebo xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx příslušného x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx vzorců:

Kde:

Wc,En xx xxxx xxxxxxx xxx xxxx vstupní xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx;

Xx,Xx xx xxxx xxxxxxx xxx daný xxxxxxxx xxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx;

XXXx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx;

XXXx xx xxxxxx průměrná xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx bod xxxx xxxxxxxxx výstupních xxxx;

XXXXx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx bodě xxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx;

XXXXx xx xxxxxxxxxxxxx smluvní xxxxxxxx xx výstupním xxxx xxxx v seskupení xxxxxxxxxx xxxx;

x)

xxxx výnosů x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxx pokryta xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx vstupních xxxxxx, x&xxxx;xx část xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx služeb, xxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx/xxxxxx;

x)

xxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxx přepravními xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx vstupním xxxx xxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx v každém xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx:

XXx = Xx,Xx × XΣXx

XXx = Xx,Xx × XΣXx

Xxx:

Xx,Xx xx xxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx bod xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx;

Xx,Xx xx xxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx;

XXx xx část xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxx pokryta xxxxxxxxxxx xxxxxxx založenými xx xxxxxxxx ve xxxxxxxx xxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxxx vstupních bodů;

REx xx xxxx výnosů x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxx, která xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx sazbami xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxx bodů;

RΣEn xx xxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx služeb, xxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx sazbami založenými xx kapacitě xx xxxxx vstupních xxxxxx;

XΣXx xx xxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx služeb, která xx být xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx založenými xx kapacitě ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx;

x)

xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x) podle xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx v každém xxxxxxxx xxxx xxxx x&xxxx;xxxxxx seskupení xxxxxxxxx xxxx x&xxxx;x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxx xxxx nebo x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx:

Xxx:

XXx xx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxx v každém xxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx;

XXx xx xxxxxxxxxx cena xx xxxxxxxxx bodě xxxx x&xxxx;xxxxxx výstupním xxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx;

XXXXx je xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx ve xxxxxxxx xxxx nebo x&xxxx;xxxxxxxxx vstupních bodů;

CAPEx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxx 9

Xxxxxx sazeb xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx zařízení x xx xxxxxxxxxx bodech xx xxxxxxxxxxxx zařízení a ve xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx XXX x x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx za účelem xxxxxxxx izolace

1.   X xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx kapacitě xx xxxxxxxxx bodech xx skladovacích zařízení x xx xxxxxxxxxx bodech xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx uplatní xxxxx xx xxxx minimálně 50 %, ledaže (x x xxxxxxx, x xxxx) xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, jež xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx více přepravními xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx s propojovacím xxxxx.

2.   Xx xxxxxxxxx bodech xx xxxxxxxx XXX x xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx a ve xxxxxxxxxx bodech x xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx byla vybudována xx účelem xxxxxxxx xxxxxxx členských států, xxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxx xx xxxxxx zvýšení bezpečnosti xxxxxxx xxxxxxxxx sleva x xxxxxxxxxxx přepravních xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx.

Xxxxxx 10

Xxxxxxxx pro vstupně-výstupní xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, xx x xxx působí xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

1.   X xxxxxxx x xx. 6 odst. 3 xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx soustavy xx vstupně-výstupním xxxxxxx x xxxxx jednoho členského xxxxx xxxxxxxx uplatňují xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx cen.

2.   Xxxxxxxx xx xxxxxxxx 1 x xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx orgán xxxxxxxxxx:

x)

x xxx, xx xxxxx xxxxxxxxxxxx přepravní xxxxxxxx x xxxxx vstupně-výstupním xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx uplatňovat xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx cen;

b)

xxx plánování xxxxxxx xxxxxxx-xxxxxxxxxx systémů xxxx xxxxxxxx xx xx. 6 odst. 3 rozhodnout x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx stanovení referenčních xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx v rámci xxxxxx vstupně-výstupních xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxx dílčích xxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx provozovatelé xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx vypracují xxxx xxxxxxxxxx těchto xxxxxxx xxxxx posouzení dopadů x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx.

Xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx referenčních xxx se xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx výnosy xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx.

3.   Xxx bylo xxxxxxxx xxxxx společné xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx, zavede xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx soustavy xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Rozhodnutí uvedené x xxxx. 2 xxxx. x) nebo xxxxxxxx x xxxx. 2 písm. x) xxx xxxxxxxx v xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxx tyto podmínky:

a)

xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx soustavy xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx s cílem:

x)

xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dopadům na xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx,

xx)

xxxxxxx křížovým dotacím xxxx xxxxxxxx soustavy x xxxxx xxxxxxx a užíváním xxxxxxxx mezi xxxxxxx;

x)

xxxxxxxx xxxxxxxxxx uplatňování zajišťuje, xx náklady xxxxxxxxxx xxxxxxxx efektivního provozovatele xxxxxxxxx soustavy.

4.   Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx uvedeném x xxxx. 2 xxxx. x), xxxxxxxx x xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxxxxxx xxx xxx od data xxxxxxxxx v čl. 38 odst. 2. Xxxxxxxxxxxx regulační xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx předstihu xxxx datem xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx data.

5.   Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 26 xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx účinného xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 3 a o jeho xxxxxxxxxx z hlediska xxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx přepravní xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx x xx. 41 xxxx. 6 xxxx. x) xxxxxxxx 2009/73/XX x xxxxxxxx xx xxxxxxxx s obdrženými xxxxxxxx xx konzultaci.

6.   Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xx. 22 xxxx. 1 xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx-xx xx xxxxxxxx 2, xxxxxxxx xx xxxx dva výpočty:

x)

xxxxx xxxxxxxxxx provozovatel přepravní xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx v čl. 22 xxxx. 1;

x)

xxxxxx xxxxxx výsledných hodnot xxxxxxxxx x xxxxxxx x) xx vypočte xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xx. 22 xxxx. 1 xxxx. x).

7.   Xxxxxxxx konzultaci xxxxxxxx x xxxxxx 26 xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx regulační xxxxx. X xxxxxxx, že xx xxxxxxx odstavec 2, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx rozhodnutí vnitrostátního xxxxxxxxxxx orgánu.

8.   Xxxxxxxxx uvedené x xxxxxxxx 29 x 30 xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx přepravní xxxxxxxx. Použije-li se xxxxxxxx 2, xxxxxxxx xx tato dvě xxxxxxxx:

x)

xxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxx individuálně xxx xxxxxxx zúčastněného xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx soustavy;

b)

vnitrostátní xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx/xxxxxx xxxxxxx x xx. 30 xxxx. 1 xxxx. b) xxxx x) xxxxxxx 2).

Xxxxxx 11

Xxxxxxxx pro xxxxxxx-xxxxxxxx xxxxxxx zahrnující xxxx xxxxxxxxx států, x xxxxx xxxxxx xxxxxxx provozovatelů xxxxxxxxx soustavy

X případě, xx ve xxxxxxx-xxxxxxxxx xxxxxxx týkajícím se xxxx než jednoho xxxxxxxxx xxxxx působí xxxxxxx provozovatelů přepravní xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx společně xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxx samostatně uplatňovat xxxxxxx metodiky stanovení xxxxxxxxxxxx xxx.

KAPITOLA XXX

XXXXXXXXXX XXXX

Xxxxxx&xxxx;12

Xxxxxx xxxxxxxxxx

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;X&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxx kapacitních xxxxxxxx xxx pevnou xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx jako xxxxxxxxxx ceny. U jiných xxx xxxxxxxxxxxx ročních xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxx kapacitu se xxxxxxxxxx ceny xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v této xxxxxxxx. X&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx produktů i jiných xxx xxxxxxxxxxxx ročních xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxx stanovená x&xxxx;xxxxxxx s článkem 13 x&xxxx;xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx&xxxx;16, xx xxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx lišit.

2.   V případě, že xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a plynárenský xxx xxxxxxx, xxx uplatnit xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ceny xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx:

x)

xx xxxxxx xx 1.&xxxx;xxxxx xx xxxxx aktuálního xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a

b)

za xxxxxx od xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx sazeb xxxxxxxxxxxxx po xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx 30.&xxxx;xxxx.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx v souladu x&xxxx;xxxxxxx&xxxx;29 xxxx závazné xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx, v případě xxxxx xxxxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxx xxxxx období xxx xxxxxxxxxxx plynárenský xxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx roční xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxx, xxx:

x)

xx xxxxx za xxxxxxxxxx měsíční x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx přepočtou, xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx&xxxx;16 změní x&xxxx;xxxx než 20 %;

x)

xx x&xxxx;xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xx neprovedení xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx 13

Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx

1.   Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx se xxxxxxxx v těchto xxxxxxxxx:

a)

x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx kapacitních produktů x x xxxxxxxxxxxx měsíčních xxxxxxxxxxx xxxxxxxx musí xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx multiplikátoru xxxxxxx 1 x xxxxxxx 1,5;

x)

x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx kapacitních xxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx úroveň xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx 1 x xxxxxxx 3. X xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx než 1, avšak vyšší xxx 0, anebo xxxxx než 3.

2.   V případě, xx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xx aritmetický xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx rok, xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, a příslušných xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx jako x xxxxxx xxxxxxxxxxx multiplikátorů xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1.

3.   Od 1. xxxxx 2023 xxxxx být xxxxxxxxx xxxxxx multiplikátorů xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx produkty x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx než 1,5, pokud xxxxxxxx xx 1. xxxxx 2021 vydá x xxxxxxx s nařízením (XX) x. 713/2009 xxxxxxxxxx, že xx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx tuto xxxxxx. Toto doporučení xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx s použitím xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx 31. květnem 2019 x xx xxxxxx xxxx:

a)

změny xxxxxxx xxx rezervaci xxxxxxxxx xxxxxxxx;

x)

xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx;

c)

xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx sazeb, xxxxx xx použijí xx xxxx po xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx;

x)

xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx smluvně xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx a jiné xxx standardní roční xxxxxxxxx produkty;

x)

xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxx 14

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx cen xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx kapacitních xxxxxxxx xxx xxxxxx kapacitu xxx xxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxx jiných xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx kapacitních xxxxxxxx xxx pevnou xxxxxxxx xx vypočtou xxxxx:

x)

xxx standardní čtvrtletní xxxxxxxxx xxxxxxxx, pro xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx standardní xxxxx kapacitní xxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx:

Pst = (X × X / 365) × D

Kde:

 

Xxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx;

 

M xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx;

 

X je xxxxxxxxxx cena;

 

D je xxxxxx příslušného xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx produktu, xxxxxxxxx x plynárenských dnech.

X xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxx, xx xx xxxxx 365 xxxxxxx xxxxxx 366.

x)

xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx produkty xxxxx xxxxxx xxxxxx:

Xxx = (X × X / 8760) × X

Xxx:

 

Xxx je xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx vnitrodenního xxxxxxxxxxx produktu;

 

X je xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx;

 

X xx referenční xxxx;

 

H xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx.

X xxxxxxxxxxx xxxx se xxxxxx xxxxxx xxx, xx xx xxxxx 8760 nahradí číslem 8784.

Xxxxxx 15

Xxxxxxx vyvolávacích xxx xxxxxx než standardních xxxxxxx xxxxxxxxxxx produktů xxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx

1.   X xxxxxxx, xx xx xxxxxxx xxxxxxx faktory, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx kapacitu x xxxxxxx s příslušnými xxxxxx xxxxxxxxx v článku 14 a následně xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx faktorem vypočteným x xxxxxxx s odstavci 2 xx 6.

2.   Xxxxxxxx uvedená x xxxxxxxx 3 xx xxxxxxxx na xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx případů, xxx xx množství xxxxxxx plynu xx xxxx xxxxxxx jednoho xxxxxx xxxxx 0. X xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxxxxxx smluvní kapacitě.

3.   Pro xxxxxxxxxx xxxxxxx kapacitní xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xx sezónní xxxxxxx xxxxxxxx v následujících xxxxxxxxxx xxxxxxx:

a)

pro xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx toků xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx kapacity x xxxxxxxx:

x)

xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx, xx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx bod,

xx)

xxxxxxxxxx xxxxx o předpokládaných xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx smluvní xxxxxxxx x xxxxxxx, že xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxx všechny xxxxxxxxxxx xxxx.

x)

xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x) xx xxxxxx;

x)

xxxxxxx xx míra xxxxxxx xxx, že xx každá výsledná xxxxxxx uvedená x xxxxxxx x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x);

x)

xxxxx výsledná hodnota xxxxxxx v písmeni c) xx vynásobí 12. X xxxxxxx, xx se xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 0, upraví xx xxxx xxxxxxx xx xxxxx z těchto xxxxxx: xx 0,1, xxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx 0;

x)

xxxxxxxxx úroveň xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx tak, xx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx uvedených x xxxxxxx x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx není xxxxx než 0 x xxxxx xxx 2;

x)

xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x) x xxxxxxxxxxxxx xxx standardní xxxxxxx kapacitní xxxxxxxx;

x)

xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx v písmeni x) xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xx. 13 xxxx. 1 xxxxxxxxxx:

x)

pokud tato xxxxxxx spadá xx xxxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxx sezónních xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx hodnotám uvedeným x xxxxxxx x),

xx)

pokud xxxx xxxxxxx xx tohoto xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxx x).

x)

úroveň xxxxxxxxx faktorů xx xxxxxxx xxxx součin xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx hodnot xxxxxxxxx v písmeni x) x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx:

x)

x xxxxxxx, xx výsledná xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x) xx xxxxx xxx 1,5, vypočte xx xxxxxxx faktor xxx, že se xxxxx 1,5 xxxxxx xxxxx xxxxxxxx,

xx)

v případě, že xxxxxxxx xxxxxxx uvedená x xxxxxxx x) xx xxxxx xxx 1, xxxxxxx se xxxxxxx xxxxxx xxx, že xx číslo 1 xxxxxx xxxxx hodnotou;

4.   Xxx xxxxxxxxxx xxxxx kapacitní xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxx x xxx standardní xxxxxxxxxxx kapacitní xxxxxxxx xxx pevnou xxxxxxxx xx sezónní faktory xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxx. 3 písm. f) xx h).

5.   Xxx standardní xxxxxxxxxx kapacitní produkty xxx pevnou kapacitu xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx:

x)

xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx:

x)

xxxx aritmetický xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

xx)

nesmí xxx xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx sezónních xxxxxxx platných xx xxxxx příslušných xxxxxxxx;

x)

xxxxxxxx xx kroky xxxxxxx x xxxx. 3 xxxx. f) xx x), xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx hodnoty xxxxxxx x xxxxxxx x).

6.   Xxx xxxxxxx jiné xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx kapacitu xxx xxxxxxx získané xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 3 xx 5 xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx.

Článek 16

Výpočet xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx produktů xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxx xxxx standardních xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx přerušitelnou xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx, že se xxxxxxxxxx ceny příslušných xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx produktů xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx potřeby x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx&xxxx;14 nebo 15 vynásobí xxxxxxxx xxxx 100 % x&xxxx;xxxxxx předběžné slevy xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx 2 x&xxxx;3.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx xxxxx xx vypočte xxxxx xxxxxx xxxxxx:

Xxxx-xxxx = Xxx × A × 100 %

Kde:

Diex-ante xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx;

Xxx faktor xx xxxxxxxxxxxxxxx přerušení, jež xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;41 xxxx.&xxxx;6 xxxx. x) xxxxxxxx 2009/73/XX xxxxx xxxxxx&xxxx;28 x&xxxx;xxxxx xx xxxx daného druhu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx produktu xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx;

X&xxxx;xx xxxxxx xxxxxx, xxxx xx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;41 xxxx.&xxxx;6 xxxx. x) xxxxxxxx 2009/73/ES xxxxx xxxxxx&xxxx;28, xxxxx se xxxxxxx x&xxxx;xxxxx zohlednit xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx hodnotu xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxx xxxxx, xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxx body, xxxxx nesmí xxx xxxxx xxx 1.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxx xxxxxx uvedený x&xxxx;xxxxxxxx 2 xx vypočte xxx xxxxx, xxxxxxx xxxx všechny xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx kapacitního xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx kapacitu xxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx základě xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx tohoto xxxxxx:

Xxx:

X xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx X;

Xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx;

X xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, vyjádřené x&xxxx;xxxxxxxx;

XXXxx. xxx xx předpokládané xxxxxxxx xxxxxxxx přerušené xxxxxxxx pro každé xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxx standardního xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxxx kapacitu;

CAP xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx standardního kapacitního xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxxxx k uplatnění xxxxxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xx uplatní xxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx obdrží xxxxxxx xxxx, xx přerušení xxxxxxxx xxxxxxxx. Takovou xxxxxxxxx slevu xxx xxxxxxxx pouze x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx xxxxxx v případě, xx x&xxxx;xxxxxxxxxx plynárenském xxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx kapacity x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxx vyplacená xx xxxxx den, xxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx, xx rovná trojnásobku xxxxxxxxxx xxxx standardních xxxxxxx xxxxxxxxxxx produktů xxx pevnou kapacitu.

XXXXXXXX XX

XXXXXXXXX XXXXXX

Xxxxxx&xxxx;17

Xxxxxx xxxxxxxxxx

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;X&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxx, x&xxxx;xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx uplatní xxxxxxxxxxx xxxxxx:

x)

xxxxxxx xxxx xxxxxxxx výnosů x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxx xx minimalizuje x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx investice;

b)

úroveň přepravních xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx soustavy xxxx xxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx služeb;

c)

je xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxx míře xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx úrovní xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;X&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxx, x&xxxx;xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx soustavy xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx v čl. 24 písm. x), xx xxxxxxxxx xxxxxx neprovádí x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx se x&xxxx;xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx s návratností jsou xxxxxxx xxxxxxx rizikovou xxxxxx. V takovém xxxxxxx xx xxxxxx&xxxx;18, xx.&xxxx;19 xxxx.&xxxx;1 až 4 x&xxxx;xxxxxx&xxxx;20 xxxxxxxxx.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx pravidelné xxxxxxxxxx xxxxx článku 26 x&xxxx;xx xxxxxxx schválení x&xxxx;xxxxxxx s čl. 41 xxxx.&xxxx;6 xxxx. a) xxxxxxxx 2009/73/XX xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx služeb.

Xxxxxx 18

Xxxxxxx nebo xxxxxxxx

1.   Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx služeb se xxxxx:

 

XX – X

Kde:

 

XX xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx;

 

R xxxx výnosy x xxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxx XX a X se přidělí xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a v případě, xx je mezi xxxxxxxxxxxxx přepravních soustav xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx uvedený v čl. 10 xxxx. 3, xxxxx xxxxxxxxxxx xx v nich zohlední.

2.   Xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx 1 xxxxxx, svědčí xx x xxxxxxxx xxxxxx z přepravních xxxxxx. Xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xx o schodku xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxx 19

Xxxxxxxxx účet

1.   Xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xx. 18 xxxx. 1 xx xxxx období xxxxxxxxx xxxxx x xxxx obsahovat x xxxxx informace, xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx položkami.

2.   Schodek xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx provozovatele xxxxxxxxx soustavy xx xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx s čl. 41 xxxx. 6 xxxx. x) xxxxxxxx 2009/73/XX.

3.   X xxxxxxx, že jsou xxxxxxxx pobídkové xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxx x xx. 41 odst. 6 xxxx. x) xxxxxxxx 2009/73/ES, xxxxxxx se xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx přepravní xxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx.

4.   Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx využívá xxxxx xxxxxxxxx xxxx.

5.   Xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx s čl. 41 xxxx. 6 xxxx. x) xxxxxxxx 2009/73/ES xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx účtu xxxxxxxxx x xxxxxxxx 4. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx orgán xxxx rozhodnout o použití xxxx xxxxxx prémie xx snížení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx přepravních sazeb xx další období xxxxxxxxx sazeb, xxx xx uvedeno v článku 20.

Xxxxxx 20

Xxxxxxxxx regulačního xxxx

1.   Xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx v souladu x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx stanovení xxxxxxxxxxxx xxx a navíc x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xx. 4 xxxx. 3 xxxx. b), xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

2.   Xxxxxxxxx regulačního xxxx xx xxxxxxx xxxxx pravidel xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xx. 41 xxxx. 6 xxxx. x) xxxxxxxx 2009/73/XX x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx, xx. období, v jehož xxxxxxx je narovnáván xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx 19.

3.   Xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx soustavy xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx výnosů x xxxxxxxxxxx xxxxxx.

XXXXXXXX X

XXXXXXX XXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXX X&xxxx;XXXXXXXX XX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXXX

Xxxxxx&xxxx;21

Xxxxxxx ceny xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx součtu xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx, které xx na tomto xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx&xxxx;37 xxxxxxxx (XX) 2017/459.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xxxxxxxxxxx z prodeje xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx produktu, které xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx produktu, se xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx:

x)

xx xxxxx xxxxxxxxx týkající xx koordinovaného xxxxxxxxxxx xxxxxxxx;

x)

xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx xx na xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx kapacitního xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx s dohodou mezi xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx přepravní xxxxxxxx, která xxxxxxx xxxxxxxxx vnitrostátního regulačního xxxxxx xxxx xxxxxx, xxx se xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx zahájením každoročních xxxxx roční xxxxxxxx. Xxxx-xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zúčastněných xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx příslušným provozovatelům xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx.

4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;X&xxxx;xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx propojuje xxxxxxxx vstupně-výstupní systémy xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx příslušné xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx orgány xxxxxx xxxxxxxx v odstavci 3 xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx.

Xxxxxx&xxxx;22

Xxxxxxx xxxx kapacity xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx kapacitního produktu xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx se xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx s jedním x&xxxx;xxxxxx přístupů:

a)

vypočte xx xx základě xxxxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxx stanovení xxxxxxxxxxxx xxx umožňuje xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx;

x)

x&xxxx;xxxxxxx, že xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx stanovený xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx bod, xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx cen, xxx xx xxxxxxx tohoto xxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx, který se xx tomto xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx bodě podílí, xxxxx xxxxxx vzorce:

Kde:

Pst, XXX je xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx nekoordinovaného xxxxxxxxxxxx kapacitního xxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx;

x&xxxx;xx xxxxxxxxxxx xxx, xxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx;

x xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx;

Xxx, x xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx standardního nekoordinovaného xxxxxxxxxxx xxxxxxxx v daném xxxxxxxxxxxx xxxx i;

CAPi xx technická xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxx x.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx virtuálním xxxxxxxxxxxx bodě xx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;21 xxxx.&xxxx;1.

KAPITOLA XX

XXXXXXXXX CENA X&xxxx;XXXXXXXXXX XXXX

Xxxxxx&xxxx;23

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx v propojovacích bodech

Zúčtovací xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx produktu x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxx se vypočte xxxxx tohoto xxxxxx:

Xxx = XX,xx + XX

Xxx:

Xxx xx xxxxxxxxx xxxx;

XX,xx xx platná xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxx, xxx xx xxxxx produkt xxxxx;

XX xx xxxxxxxx aukční xxxxxx.

Xxxxxx 24

Xxxxxxx použitelné ceny x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

Použitelná cena xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx podle xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx:

x)

x xxxxxxx, xx xx xxxxxxx xxxxxxx pohyblivé použitelné xxxx:

Xxxx = XX,xxx + XX

Kde:

 

Xxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx;

 

XX,xxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx, xxx xx xxxxx tento xxxxxxx xxxxxx;

 

XX xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx;

x)

v případě, xx se uplatní xxxxxxx xxxxx použitelné xxxx:

Xxxx = (XX,x × IND) + XX + XX

Xxx:

 

Xxxx xx pevná xxxxxxxxxx xxxx;

 

XX,x xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx ročního xxxxxxxxxxx produktu, xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxx, xxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx;

 

XXX xx xxxxx xxxx xxxxxxxx indexem v době xxxxxxx x xxxx xxxxxxx x xxxx, kdy xxx xxxxxxx xxxxxxxx v aukci;

 

RP xx riziková prémie xxxxxxxxxx výhody vyplývající x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxx než 0;

 

XX xx případná xxxxxx xxxxxx.

Xxxxxx 25

Xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx cen

1.   X xxxxxxx x x xxxxxxx, x xxxx provozovatel xxxxxxxxx soustavy xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx:

x)

xxx případy, xxx je nabízena xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx:

x)

xx xxxxxxx xxxxxxx pohyblivé xxxxxxxxxx xxxx,

xx)

xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx;

x)

xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx podle xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx mechanismu xxxxxxxxxxx:

i)

může xxx xxxxxxx přístup xxxxxxxxx použitelné xxxx,

ii)

xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx ceny xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx, xx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx:

1)

xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx přidělování xxxxxxx x xxxxxx 30 nařízení (XX) 2017/459;

2)

xxxxxxx xx xxxxxxx xx seznamu projektů xxxxxxxxxx zájmu Xxxx xxxxx xxxxxx 3 nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady (XX) č. 347/2013 (7).

2.   X xxxxxxx x x xxxxxxx, x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx režim xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx použitelné ceny xxxx xxxxxxx pevné xxxxxxxxxx ceny, xxxxxxxx xxxxx.

XXXXXXXX VII

POŽADAVKY NA XXXXXXXXXX

Xxxxxx&xxxx;26

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx v souladu x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxx) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx více xxxxxxxxxx. Xxx zefektivnění xxxxxxxxxxxxx procesu xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx měl xxx v maximálním xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx v anglickém xxxxxx. Konečná xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx.&xxxx;27 xxxx.&xxxx;4 musí xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxx x&xxxx;xx xxxxxx&xxxx;27 a musí zahrnovat xxxx informace:

a)

popis navrhované xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx x&xxxx;xxxxxx následující xxxxxxx:

x)

xxxxxxxxxx informace xxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;30 xxxx.&xxxx;1 xxxx. x) včetně:

1)

zdůvodnění použitých xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx vlastností xxxxxxxx;

2)

xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx o příslušných xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx,

xx)

xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx sazeb xxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxx xxxxxx&xxxx;9,

xxx)

xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

xx)

xxxxxxxx, xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx součástech xxx xxxxx posouzení xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx&xxxx;5,

x)

xxxxxxxxx xxxxxxxxxx metodiky xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx x&xxxx;xxxxxxx s článkem 7,

vi)

v případě, že xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx cen xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx referenčních xxx xxxxx vzdálenosti, vážená xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx v článku 8, xxxx xxxxxxxx s posledně xxxxxxxxxx metodikou xxxxxxxx x&xxxx;xxxxx uvedenými x&xxxx;xxxx xxx);

x)

xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;30 xxxx.&xxxx;1 písm. x) xxxxxx x), xx), v);

c)

tyto informace x&xxxx;xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx sazbách:

i)

v případě, xx xxxx navrhovány xxxxxxxxx sazby xxxxxxxx xx komoditách xxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;4 xxxx.&xxxx;3:

1)

xxxxxx, xxxxx xxxx stanoveny;

2)

podíl xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx výnosů, xxxxx xx xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx;

3)

xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx založené xx xxxxxxxxxx;

xx)

x&xxxx;xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služby xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx soustavy:

1)

metodika xxxxxxxxx sazeb za xxxx xxxxxxxxxxx služby,

2)

podíl xxxxxxxxxx xxxx cílových xxxxxx, xxxxx xx xxx dle xxxxxxxxxxx xxxxxx sazbami xxxxxx;

3)

xxxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx xxxxxx podle xx.&xxxx;17 xxxx.&xxxx;3;

4)

xxxxxxxxxx nepřepravní xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx poskytované xxxxxxxxxx xxxxxxxx;

x)

xxxxxxxxxx xxxxxxxxx uvedené x&xxxx;xx.&xxxx;30 xxxx.&xxxx;2;

x)

x&xxxx;xxxxxxx, xx xx uvažuje x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx použitelné xxxx xxxxxxxxx v čl. 24 xxxx. x) x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxx stropu xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx:

x)

xxxxxxxxxx xxxxx,

xx)

xxxxxxxxxx xxxxxxx a způsob xxxxxxx xxxxxx získaného x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxx,

xxx)

xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx (bodech) x&xxxx;xxx xxxxx (xxxxx) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,

xx)

xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v propojovacím xxxx x&xxxx;xxxxxxx, xx xx navrhován jak xxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxxx použitelné xxxx xxxxx xxxxxx&xxxx;24.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx.&xxxx;27 odst. 4 probíhá xx dobu xxxxxxx xxxx xxxxxx. Konzultační xxxxxxxxx pro kteroukoli x&xxxx;xxxxxxxxxx uvedených v odstavci 1 xxxxx xxxxxxxxx, xxx odpovědi xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xx konzultaci xxxxxxxxxx verzi xxx xxxxxxxxx informací, xxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx konzultace xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxx) xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx regulační xxxxx, xxxxx xxxx, který xxxxxxx konzultační xxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xx konzultaci a jejich xxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx procesu by xxxx xxxxxxx xxxx xxx x&xxxx;xxxxxxxxxx možném xxxxxxx xxxxxxxxxxx v anglickém xxxxxx.

4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx průběžné konzultace xx xxxxxxxxx v souladu x&xxxx;xx.&xxxx;27 odst. 5.

5.   Po konzultaci x&xxxx;Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx přepravních xxxxxxx (xxxx jen „XXXXXX“) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx dokumentu uvedeného x&xxxx;xxxxxxxx 1. Xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx a provozovatelům xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx 90 dnů xxx xxx xxxxxx xxxxxx nařízení x&xxxx;xxxxxxxx xxxx 5. xxxxxxxxx 2017.

Xxxxxx 27

Xxxxxxxxxx rozhodování xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

1.   Xxx zahájení xxxxxxx konzultace xxxxx xxxxxx 26, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx čl. 27 xxxx. 4, xxxxx vnitrostátní xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxx) přepravní soustavy x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

2.   Agentura xxxxxxx xxxxxxx těchto xxxxxxx konzultačního xxxxxxxxx:

x)

xxx xxxx xxxxxxxxxx všechny xxxxxxxxx uvedené x xx. 26 xxxx. 1;

x)

xxx prvky konzultované x xxxxxxx x xxxxxxx 26 splňují xxxx xxxxxxxxx:

(1)

xxx xx xxxxxxxxxx metodika xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx cen v souladu x xxxxxxxxx xxxxxxxxx v článku 7;

(2)

xxx xxxx xxxxxxx kritéria xxx stanovení xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xx. 4 xxxx. 3;

(3)

xxx jsou xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx uvedená x xx. 4 xxxx. 4.

3.   Xx dvou xxxxxx xx skončení xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx soustavy, xxxxx xxxx, xxxxx z těchto xxxxxxxx zveřejnil xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x Xxxxxx závěr xxx xxxxxxx v souladu x xxxxxxxxx 2 x xxxxxxxxxx.

Agentura xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx hlediska xxxxxxxx xxxxxx.

4.   Xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx orgán xxxxxxxxx x xxxxxxx x xx. 41 xxxx. 6 xxxx. x) xxxxxxxx 2009/73/XX xxxxxx a zveřejní xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx v čl. 26 xxxx. 1. Po zveřejnění xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx své rozhodnutí xxxxxxxx a Komisi.

5.   Xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx konzultace x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx referenčních cen x xxxxxxx s článkem 26, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx regulačního orgánu x xxxxxxx x xxxxxxxxx 4, xxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx XXXX xxxx být zahájen xxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xx 31. května 2019. Xxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx II, III x XX. Xxxxx xxxxxx xxx aktuální xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx 31. xxxxxx 2019 xxxxx xxxxxx xx do xxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxx počínaje 31. květnem 2019.

Xxxxxx 28

Xxxxxxxxxx o slevách, xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx faktorech

1.   Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx prováděnou x xxxxxxx x xx. 26 xxxx. 1 povede xxxxxxxxxxxx regulační xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx států x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx:

x)

o úrovni xxxxxxxxxxxxxx;

x)

xxxxxxxx xxxxxx o úrovni xxxxxxxxx xxxxxxx a výpočtech uvedených x xxxxxx 15;

x)

x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xx. 9 xxxx. 2 x x xxxxxx 16.

Xx xxxxxxxx této xxxxxxxxxx xx xxxxxx odůvodněné xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xx. 41 xxxx. 6 písm. x) xxxxxxxx 2009/73/ES x xxxxxxxxx uvedených x xxxxxxxxx a) xx x) xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx vnitrostátní xxxxxxxxx xxxxx zváží xxxxxxx vnitrostátních xxxxxxxxxxx xxxxxx přímo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx států.

2.   Následné konzultace xx xxxxxxxxx v každém xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx rozhodnutí xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1. Xx xxxxx konzultaci x x xxxxxxx x xx. 32 xxxx. x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx přijme a zveřejní xxxxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxx xxxxxxxxx v odst. 1 xxxx. x), x) x x).

3.   Xxx xxxxxxxxx rozhodnutí uvedených x xxxxxxxxxx 1 a 2 xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx:

x)

xxx xxxxxxxxxxxxxx:

i)

xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx krátkodobého xxxxxxxxxxx xx zemním xxxxxx x xxxxxxxxxxxx dlouhodobých signálů xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

xx)

dopad xx výnosy x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx,

xxx)

xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx dotacím xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx, xxx se xx xxxxxxxxxxxx cenách xxxx odrážely náklady,

xx)

xxxxxxx, xxx xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx překročení xxxxxxxx;

x)

dopad xx xxxxxxxxxxxx xxxx;

x)

pro xxxxxxx faktory:

x)

xxxxx na xxxxxxxxxxx hospodárného x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx,

ii)

xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xx ve xxxxxxxxxxxx xxxxxx více xxxxxxxx náklady.

XXXXXXXX XXXX

XXXXXXXXX NA XXXXXXXXXXXX

Xxxxxx&xxxx;29

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxxxx aukcí xxxxx xxxxxxxx zveřejní xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx (provozovatelé) xxxxxxxxx xxxxxxxx, podle xxxxxxxxxx daného vnitrostátního xxxxxxxxxxx xxxxxx, x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx uvedenými x&xxxx;xxxxxxxx 31 x&xxxx;32 xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxxxxx xxxx, x&xxxx;xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (XX) 2017/459, xxxxxxxxx týkající se xxxx xxxxxx než xxxxxxxxxxx xxxx:

x)

x&xxxx;xxxxxxxxxxxx kapacitních xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx:

x)

xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx aukci xxxxx xxxxxxxx,

xx)

xxxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx ceny xxxxxx xxx standardních xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

xxx)

xxxxxxxxxx vnitrostátního xxxxxxxxxxx orgánu ohledně xxxxxx multiplikátorů,

iv)

v případě, xx xx xxxxxxx sezónní xxxxxxx, xxxxxxxxxx jejich xxxxxxxxx;

x)

x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx produktů xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx:

x)

xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx začínajícího po xxxxxxxxxx aukci roční xxxxxxxx,

xx)

xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx přerušení xxxxxx:

1)

xxxxxxx všech xxxxx xxxxxxxxxxxx kapacitních xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx přerušitelnou xxxxxxxx včetně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx přerušení a úrovně xxxxxxxxx xxxxx;

2)

xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx druh xxxxxxxx uvedený v bodě 1;

3)

xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxx, případně xxxxx, xxxxxxx pro odhad xxxxxxxxxxxxxxxx přerušení uvedený x&xxxx;xxxx 2.

Xxxxxx 30

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx před xxxxxxxxx xxxxxx platnosti xxxxx

1.   Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx (provozovatelé) xxxxxxxxx xxxxxxxx, podle xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, zveřejní xxxx zahájením xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx v článcích 31 x 32 xxxx xxxxxxxxx:

x)

xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx referenčních xxx, které se xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxx:

x)

xxxxxxxxx kapacita xx xxxxxxxxx a výstupních xxxxxx x xxxxxxxxxxx předpoklady,

ii)

předpokládaná xxxxxxx kapacita ve xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

iii)

xxxxxxxx a směr xxxxxxx plynu pro xxxxxxx a výstupní body x xxxxxxxxxxx předpoklady, jako xxxx například scénáře xxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

xx)

znázornění struktury xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx,

x)

další xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx je xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx stanic;

b)

xxxx xxxxxxxxx:

x)

xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx přepravní xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx,

xx)

xxxxxxxxx xxxxxxxxxx se xx xxxxxx výnosů xxxxxxxxx x xxxx x) x xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxx,

xxx)

xxxx xxxxxxxxx:

1)

xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx regulované xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx;

2)

xxxxxxx na xxxxxxx x xxxxxxxx jejich xxxxxxx;

3)

xxxxxxxxxx xxxxxx včetně:

x)

xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx;

x)

xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx;

c)

xxxxxxxxxx xxxxxx hodnoty xxxxx;

d)

dob x xxxxxx odpisů xxxxx xxxxx xxxxx;

4)

xxxxxxxx výdaje;

5)

xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a cíle týkající xx xxxxxxxxxx;

6)

inflační xxxxxx,

xx)

výnosy x xxxxxxxxxxx služeb,

x)

xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xx):

1)

xxxxxxxxx xxxxxxxx-xxxxxxxx, xx. xxxxxxxxx xxxx výnosy x xxxxxxxxxxx sazeb xxxxxxxxxx xx kapacitě x xxxxxx x xxxxxxxxxxx sazeb xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx;

2)

xxxxxxxxx xxxxx-xxxxxx, xx. xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx;

3)

rozdělení „x xxxxx xxxxxxx/xxxx xxxxxxx“, tj. xxxxxxxxx mezi xxxxxx x xxxxxxx soustavy v rámci xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx bodech a výnosy x xxxxxxx soustavy xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx vypočtené xxx xxxxxx 5,

xx)

x xxxxxxx x x xxxxxxx, x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx týkající se xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx jde x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx:

1)

xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, schodek xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx a jeho část, xxxxx xx přidělí xx xxxxxxxxx xxxx, x xxxxxxxx xx xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx účtu;

2)

období pro xxxxxxxxx x xxxxxxxx pobídkové xxxxxxxxxx,

xxx)

xxxxxxxxx xxxxxxx aukční xxxxxx;

x)

xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx sazbách xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx:

x)

xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxxx uvedené x xx. 4 xxxx. 3, pokud jsou xxxxxxxxx,

xx)

xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx služby xxxxxxx x xx. 4 xxxx. 4, xxxxx xxxx xxxxxxxxx,

xxx)

referenční xxxx x xxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxx v jiných xxxxxx než x xxxx, xxxxx jsou xxxxxxx x xxxxxx 29.

2.   Xxxxx se zveřejňují xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx přepravních xxxxx:

x)

xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx:

i)

rozdíl x xxxxxx xxxxxxxxxxx sazeb xx xxxxxx druh xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx v aktuálním xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx zveřejňuje,

xx)

odhadovaný xxxxxx úrovně přepravních xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx v období xxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxx jednotlivá xxxxxx platnosti xxxxx xx zbývající xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx;

b)

xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx sazeb, který xx pravidelně xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx x xxxx xxxxxxxxxx, xxx jej xxxxxxxx, xxxxxxxxxx uživatelům xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx platnosti xxxxx a odhadnout jejich xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

3.   X xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx významných xxxx xxxxxxxxx v bodě 3.2 xxxx. 1 písm. x) xxxxxxx X xxxxxxxx (XX) x. 715/2009 xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx o množství xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx plynu, xxx xx uvedeno x xxxx 3.2 xxxx. 2 xxxxxxx X xxxxxxxx (ES) x. 715/2009.

Xxxxxx 31

Xxxxx zveřejňování

1.   Xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 29 a 30 xx xxxxxxxxxx tak, xxx xx uvedeno x xxxxxx 32, prostřednictvím xxxxxx xx internetovou stránku xxxxxxxxxxx subjektu na xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx 3.1.1 odst. 1 písm. x) xxxxxxx I nařízení (XX) x. 715/2009.

Xxxx informace xxxx veřejně xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x bez xxxxxxxxxxx omezení xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx xx:

x)

snadno použitelným xxxxxxxx;

x)

xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx;

c)

xx xxxxxxx xx stažení;

d)

x xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx jazycích xxxxxx členského xxxxx, x xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx členského xxxxx není xxxxxxxxxx, xxxxx možno xxxx x xxxxxxxxxx.

2.   Xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx 3.1.1 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxx X xxxxxxxx (XX) x. 715/2009 xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx:

a)

ve xxxxxxx dobu, xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx 29, xxxxxxxxxx xxxx standardních xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx i standardních produktů xxx xxxxxxxxxxxxx kapacitu;

x)

ve xxxxxxx xxxx, xxxxx xx uvedena x xxxxxx 30, xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xx. 4 xxxx. 3 xxxx. a), xx-xx xxxxxxxx.

3.   Xxxxxxxxx uvedené x xxxxxxxx 2 se xxxxxxxx tímto xxxxxxxx:

a)

jak xx xxxxxxx v odst. 1 xxxx. x) xx x);

x)

x xxxxxxxxxx;

x)

xx standardizované tabulce, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx:

x)

xxxxxxxxxxx xxx,

ii)

xxxx xxxx plynu,

xxx)

xxxxx příslušných xxxxxxxxxxxxx přepravní soustavy,

xx)

okamžik xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x)

xxx xx kapacita xxxxx xxxx přerušitelná,

vi)

určení xxxxxxxxxxxx kapacitního xxxxxxxx,

xxx)

xxxxxxxxxxx xxxxx za xXx/x x xx xXx/x x xxxxxx xxxx x x xxxxxx, přičemž xx zohlední xxxx xxxxxxxxxxx:

1)

x xxxxxxx, že xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xXx/x, xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx sazbě xx xXx/x nezávazné x xxxxxx;

2)

v případě, xx xxxxxx xxxx xx xxxx xxx xxxx, xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxx taková xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx, jako xx xxxxxxx v článku 30, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx 1 XXx/xxx/xxx pro xxxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxx x x xxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxx) xxxxxxxx 2.

4.   X xxxxxxx, xx se xxxxxxxxx xxxxxxx v odstavci 2 xxxx od xxxxxxxxxxx informací uvedených x xxxxxxxx 1, mají xxxxxxxxx xxxxxxxxx uvedené x xxxxxxxx 1 přednost.

Xxxxxx 32

Xxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxx uvedených x xxxxxxxx 29 x 30 je xxxxxxxxxxx:

x)

xxx xxxxxxxxx uvedené x xxxxxx 29 xxxxxxxxxx 30 xxx xxxx každoroční xxxxx roční kapacity;

b)

xxx xxxxxxxxx uvedené x xxxxxx 30 xxxxxxxxxx 30 dnů xxxx započetím xxxxxxxxxxx xxxxxx platnosti xxxxx;

x)

xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx období xxxxxxxxx xxxxx uvedeného x xx. 12 xxxx. 3 xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xx. 41 xxxx. 6 xxxx. x) xxxxxxxx 2009/73/XX.

Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx se xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxx xxxxxx úrovně. Použije-li xx xx. 12 odst. 3 písm. x), xxxxxx se rovněž x xxxxxxxxxxxxxx zprávu xxxxxxxx x čl. 29 písm. x) xxx příslušné xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx přerušitelnou kapacitu.

XXXXXXXX XX

XXXXXXXXXXX XXXXXXXX

Xxxxxx&xxxx;33

Xxxxxx xxxxxx sazeb xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx cenou, xx xxxxxx provozovatelé xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxx. Xxx výpočet xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx, xx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx zahrnou xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx týkající xx xxxxxxx přírůstkové kapacity.

2.   Je-li xxxxxxxxx, že xx xxxxxxxxxxxx kapacitu xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;24 písm. x), xxxxxxx xxxxxxxxxx cena xxxxxxx v čl. 24 xxxx. x) z předpokládaných xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx kapacity xx xxxxxxx se xxxx vyvolávací xxxx xxxxxxxxxxxxxx upraví podle xxxxxxx xxxx předpokládanými xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx náklady xxx xxxxxx xx xx, xxx je xxxxxx xxxx xxxxxxx.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;X&xxxx;xxxxxxx, xx xx přidělení xxxxxxx xxxxxxxxxxx kapacity za xxxxxxxxxx xxxx nevytvořilo xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx pozitivního xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x&xxxx;xxxxx rámci xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx i při xxxxxxx xxxxxxx, při xxxxx xx nabízena kapacita, xxxxx xxxxxxx nebyla xxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxx kapacita, xxxxx xxxx původně xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;8 odst. 8 x&xxxx;9 nařízení (XX) 2017/459. Xxxxxxxxxx o tom, xxx x&xxxx;xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;41 xxxx.&xxxx;6 písm. x) xxxxxxxx 2009/73/XX.

4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxx xxxxxxx minimální xxxxxx xxxx umožnit xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx nabízenou xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx aukci xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx přidělování, x&xxxx;xxxxx rámci je xxxxxxxxxxx kapacita xxxxxxxx. Xxxxxx xxxx povinné xxxxxxxxx xxxxxx v závislosti xx xxxxxxxxxxxxx přidělené xxxxxxxx xx předloží xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx regulačním xxxxxxx xx schválení x&xxxx;xxxxxxx s čl. 25 odst. 1 xxxx. c) xxxxxxxx (XX) 2017/459.

5.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx minimální xxxxxx xxxxxxxxx vnitrostátním xxxxxxxxxx orgánem xx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxx xx koordinované xxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx propojovacím xxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xx xxxxx xxx provozovatelům xxxxxxxxx xxxxxxxx, pro xxx příslušný vnitrostátní xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Touto xxxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxxx minimální xxxxxx xxxx xxxxxxx rozdělení xxxxxxxx další aukční xxxxxx xxxxx čl. 21 xxxx.&xxxx;3, xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx zúčastněnými xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

KAPITOLA X

ZÁVĚREČNÁ A PŘECHODNÁ XXXXXXXXXX

Xxxxxx&xxxx;34

Xxxxxxxx a parametry xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx výnosů xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxx 6. dubnem 2019 xxxxxxxx agentura xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx použitých xx stanovení xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx výnosů xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx soustavy. Xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx z parametrů uvedených x&xxxx;xx.&xxxx;30 xxxx.&xxxx;1 xxxx. x) bodě iii).

2.   Vnitrostátní xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx potřebné xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx výnosů xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx 35

Xxxxxxxxx xxxxxxx

1.   Toto nařízení xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx uzavřených xxxxx dnem xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 6. dubna 2017 x xxxxxxx, že xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nepředpokládají změnu xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x/xxxx na komoditách, x xxxxxxxx případné indexace.

2.   Xxxxxxx xxxxxxxxxx týkající se xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, prodloužit xxx xxxxxxx.

3.   Xxxx 6. xxxxxxx 2017 xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx kapacity xxxxxxx v odstavci 1 xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxx 36

Xxxxxxxxx provádění

1.   S cílem xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx jejích xxxxx xxxxxxxxx podle xx. 9 odst. 1 nařízení (XX) č. 715/2009 xxx XXXXXX x xxxxxxx s čl. 8 xxxx. 8 x 9 xxxxxxxx (XX) x. 715/2009 sleduje x xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx. XXXXXX xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx relevantních xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. XXXXXX xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx informace x xxxxxx xxxxxxx:

a)

31. března 2018, xxxxx xxx x xxxxxxxxx podle xxxxxxxx VIII;

x)

31. xxxxxx 2020, pokud xxx x xxxxxxx ostatní xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

2.   Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx předloží xxxx XXXXXX všechny xxxxxxxxx, xxxxx xx XXXXXX xxxxxx xx xxxxxx plnění xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1, x xxxxxx lhůtách:

a)

31. xxxxxxxx 2017, xxxxx jde o požadavky xxxxx xxxxxxxx XXXX;

b)

31. prosince 2019, xxxxx jde x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx tohoto xxxxxxxx.

3.   Xxxxxx xxxxxxxxx provádění xxxxx odstavců 1 x 2 xx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx.

4.   Xxxxxxxx x XXXXXX xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx citlivých xxxxxxxxx.

5.   Xx xxx xxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx o uplatňování xxxxxxx xxxxxxxxx referenčních xxx v členských xxxxxxx.

Xxxxxx 37

Xxxxxxxx udělovat xxxxxxx

1.   Vnitrostátní xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx propojovací vedení, xxxxxxx byla udělena xxxxxxx x xx. 41 xxxx. 6, 8 x 10 xxxxxxxx 2009/73/XX x xxxxxxx x xxxxxxx 36 xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxx výjimka, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx více xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx 2 až 6 xxxxxx xxxxxx, xxxxx by xxxxxxxxx xxxxxxxxx článků na xxxxxx subjekt xxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx uplatnění by:

x)

xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx;

x)

xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx nové xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx;

c)

nepřiměřeně xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx;

x)

xxxxxxxxxx hospodářskou xxxxxx s jinými xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx povahy xxxx služby xxxxxxxxxxxxx xxxxxx;

x)

x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx proveditelné.

2.   Xxxxxxx žádající x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx xx xxx žádosti podrobné xxxxxxxxxx xx všemi xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx. 1 xxxx. a) xx x).

3.   Xxxxxxx vnitrostátní xxxxxxxxx orgány xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x x xxxx spolupráci xx x xx xxxxxxxxxx. V případě, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx výjimku xxxxx, xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx trvání.

4.   Vnitrostátní regulační xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx takových xxxxxxx xxxxxxxx a Komisi.

5.   Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx v případě, xx pominou xxxxxxxxx xxxx důvody, xxxxx xxxxx k jejímu xxxxxxx, xxxxxxxx obojí, xxxx xx základě xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx Xxxxxx, aby xxxx xxxxxxx zrušena xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxx 38

Xxxxx x xxxxxxxx

1.   Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v platnost xxxxxxxx xxxx xx vyhlášení x Xxxxxxx věstníku Xxxxxxxx xxxx.

2.   Xxxxxxx se ode xxx svého xxxxxx x xxxxxxxx.

3.   Xxxxxxxx VI x XXXX xx xxxx použijí xxx dne 1. října 2017. Xxxxxxxx II, III x XX se xxxxxxx xxx dne 31. xxxxxx 2019.

Xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx v celém xxxxxxx x xxxxx použitelné xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

V Bruselu xxx 16. března 2017.

Xx Xxxxxx

xxxxxxxx

Xxxx-Xxxxxx JUNCKER


(1)  Úř. věst. X&xxxx;211, 14.8.2009, s. 36.

(2)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Komise (XX) 2017/459 ze dne 16. xxxxxx 2017, xxxxxx xx zavádí xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x kterým xx xxxxxxx nařízení (XX) č. 984/2013 (xxx strana 1 x xxxxx xxxxx Xxxxxxxx věstníku).

(3)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady 2009/73/XX xx xxx 13. xxxxxxxx 2009 x xxxxxxxxxx pravidlech pro xxxxxxx trh xx xxxxxx xxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx 2003/55/XX (Xx. věst. X 211, 14.8.2009, x. 94).

(4)  Nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx (XX) x.&xxxx;713/2009 xx dne 13.&xxxx;xxxxxxxx&xxxx;2009, xxxxxx xx xxxxxxx Xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx (Xx. xxxx. X&xxxx;211, 14.8.2009, x.&xxxx;1).

(5)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxx (XX) x.&xxxx;312/2014 xx xxx 26.&xxxx;xxxxxx&xxxx;2014, xxxxxx xx xxxxxxx kodex xxxx xxx vyrovnávání xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx sítích (Úř. věst. L 91, 27.3.2014, x.&xxxx;15).

(6)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxx (XX) 2015/703 ze xxx 30.&xxxx;xxxxx&xxxx;2015, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx a předávání xxxxx (Xx. xxxx. X&xxxx;113, 1.5.2015, x.&xxxx;13).

(7)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Evropského parlamentu x&xxxx;Xxxx (XX) x.&xxxx;347/2013 xx dne 17. dubna 2013, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx pro xxxxxxxxxxxxx energetické xxxx x&xxxx;xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxx č. 1364/2006/ES a mění xxxxxxxx (XX) x.&xxxx;713/2009, (XX) x.&xxxx;714/2009 x&xxxx;(XX) x.&xxxx;715/2009 (Úř. xxxx. X&xxxx;115, 25.4.2013, s. 39).